AEG | BPE742320M | User manual | Aeg BPE742320M Uživatelský manuál

Aeg BPE742320M Uživatelský manuál
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
USER
MANUAL
CS
Návod k použití
Trouba
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 8
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 9
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................. 11
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................11
7. FUNKCE HODIN.................................................................................................17
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY............................................................................ 18
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.................................................................................19
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE.................................................................................... 21
11. TIPY A RADY....................................................................................................23
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................41
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 44
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................46
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné součásti se při použití mohou
zahřát na vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli
riziku úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Před pyrolytickým čištěním je nutné odstranit
nadměrné zbytky jídel. Vyjměte z trouby všechno
příslušenství.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
•
•
•
•
•
•
Netahejte spotřebič za držadlo.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Před instalací spotřebiče ověřte, zda
se dvířka trouby otevírají bez
omezení.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
Vestavná jednotka musí splňovat
požadavky na stabilitu podle normy
DIN 68930.
ČESKY
•
Minimální výška
skříňky (minimální vý‐
ška skříňky pod pra‐
covní deskou)
Šířka skříňky
Hloubka skříňky
600 (600) mm
•
550 mm
•
605 (580) mm
Výška přední části
spotřebiče
594 mm
Výška zadní části
spotřebiče
576 mm
Šířka přední části
spotřebiče
549 mm
Šířka zadní části
spotřebiče
548 mm
Hloubka spotřebiče
567 mm
Vestavná hloubka
spotřebiče
546 mm
Hloubka s otevřenými
dvířky
1017 mm
•
Minimální velikost ve‐
ntilačního otvoru. Ot‐
vor se nachází na
spodní zadní straně
550 x 20 mm
•
Délka napájecího sí‐
ťového kabelu. Kabel
se nachází v pravém
rohu zadní strany
1500 mm
•
Montážní šrouby
4 x 12 mm
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
•
•
•
•
•
•
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič
v provozu nebo jsou-li dvířka horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Před zapojením síťové zástrčky do
síťové zásuvky zcela zavřete dvířka
spotřebiče.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
5
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
•
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Nečistěte katalytický smalt (je-li
součástí spotřebiče) pomocí čisticích
prostředků.
2.5 Pyrolytické čištění
VAROVÁNÍ!
V pyrolytickém režimu hrozí
riziko poranění / požáru /
chemických emisí (výparů).
•
Před použitím samočisticí pyrolytické
funkce nebo funkce prvního použití z
vnitřku trouby odstraňte následující:
ČESKY
•
•
•
•
•
•
– jakékoliv zbytky či nánosy jídla,
olejů či tuků.
– jakékoliv vyjímatelné předměty
(včetně roštů, bočních kolejniček,
apod. dodaných spolu se
spotřebičem), obzvláště pak
hrnce, pánve a jiné náčiní s
nepřilnavým povrchem.
Pečlivě si pročtěte všechny pokyny
ohledně pyrolytického čištění.
Držte děti z dosahu spotřebiče během
chodu pyrolytického čištění.
V průběhu této funkce bude spotřebič
velmi horký a z předních větracích
otvorů bude vycházet horký vzduch.
Pyrolytické čištění je proces, při
kterém se díky vysokým teplotám
mohou uvolňovat výpary ze zbytků
potravin či konstrukčních materiálů, a
zákazníkům se proto důrazně
doporučuje následující:
– během každého pyrolytického
čištění a po jeho dokončení
zajistit dobré větrání.
– během prvního použití při
maximální teplotě a po jeho
dokončení zajistit dobré větrání.
Na rozdíl od lidí mohou být někteří
plazi či ptáci velmi citliví na výpary, k
jejichž tvorbě může docházet během
čisticího procesu u všech
pyrolytických trub.
– Během chodu pyrolytického
čištění odstraňte z blízkosti trouby
všechna domácí zvířata
(obzvláště ptactvo) a maximální
teplotu čištění poprvé použijte v
dobře větraném prostoru.
Malá domácí zvířata mohou být také
velmi citlivá na místní změny teploty,
ke kterým dochází během
samočisticího pyrolytického programu
v blízkosti všech pyrolytických trub.
Při vysokoteplotním pyrolytickém
čištění může u všech pyrolytických
•
7
trub dojít k poškození nepřilnavého
povrchu hrnců, pánví, plechů, náčiní
apod. a může také vést ke tvorbě
méně škodlivých výparů.
Výpary uvolňované z pyrolytických
trub / zbytky jídel nejsou dle jejich
popisu škodlivé pro člověka, děti nebo
osoby se zdravotními problémy.
2.6 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
2.7 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.8 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
8
www.aeg.com
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
7
3.2 Příslušenství
Tvarovaný rošt
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
K měření teploty uvnitř pokrmu.
Plech na pečení
Teleskopické výsuvy
Na koláče a sušenky.
K snazšímu vkládání a vyjímání plechů a
tvarovaného roštu.
Hluboký pekáč / plech
ČESKY
9
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Senzoro‐ Funkce
vé tlačít‐
ko
1
2
3
4
-
Displej
Zobrazí aktuální nastavení trouby.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí trouby.
Pečicí funkce ne‐
bo Podporované
Vaření
Jednou stiskněte senzorové tlačítko pro volbu pe‐
čicí funkce nebo nabídky: Podporované Vaření.
Dalším stisknutím senzorového tlačítka přepnete
mezi nabídkami: Pečicí funkce, Podporované
Vaření. Chcete-li zapnout nebo vypnout osvětlení,
stiskněte tlačítko na tři sekundy. Osvětlení lze za‐
pnout i u vypnuté trouby.
Oblíbené
Slouží k uložení a vyvolání vašich oblíbených pro‐
gramů.
Volba teploty
Slouží k nastavení teploty nebo zobrazení aktuální
teploty v troubě. Stiskněte tlačítko na tři sekundy,
chcete-li zapnout nebo vypnout funkci: rychlé
zahřátí.
Tlačítko dolů
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
Tlačítko nahoru
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
Tlačítko Zpět
Slouží k návratu o jednu nabídku zpět. K zobraze‐
ní hlavní nabídky stiskněte tlačítko na tři sekundy.
5
6
7
8
9
Poznámka
10
www.aeg.com
Senzoro‐ Funkce
vé tlačít‐
ko
Poznámka
Časové a do‐
plňkové funkce
Slouží k nastavení různých funkcí. Když je spuště‐
na pečicí funkce, stisknutím příslušného senzoro‐
vého tlačítka nastavíte časovač nebo funkce: Blo‐
kování tlačítek, Oblíbené, Ohřev a uchování teplo‐
ty, Nastavit a spustit. Také můžete změnit nasta‐
vení pečicí sondy.
Minutka
Nastavení funkce: Minutka.
10
11
4.2 Displej
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Pečicí funkce
Denní čas
Ukazatel ohřevu
Teplota
Zobrazuje dobu pečení nebo čas do
konce funkce
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
Funkce
Minutka
Funkce je v provozu.
Denní čas
Na displeji se zobrazí aktuální čas.
Trvání
Na displeji se zobrazí potřebná doba
přípravy.
Ukončení
Na displeji se zobrazí čas dokončení
přípravy.
Teplota
Na displeji se zobrazí teplota.
Časové Údaje
Na displeji se zobrazuje, jak dlouho je
pečicí funkce v provozu. Čas vynuluje‐
te současným stisknutím
a
.
Výpočet
Trouba vypočítá dobu přípravy.
Ukazatel ohřevu
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
trouby.
rychlé zahřátí
Funkce je zapnutá. Zkracuje dobu
rozehřátí.
ČESKY
Symbol
11
Funkce
Automatická váha
Na displeji se zobrazuje, že je zapnutý
automatický systém hmotnosti nebo
že lze hmotnost změnit.
Ohřev a uchování teploty
Funkce je zapnutá.
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
5.2 První zapojení
Když troubu připojíte k elektrické síti,
případně po výpadku elektrického
proudu, musíte nastavit jazyk, kontrast
displeje, jas displeje a aktuální čas.
1. Použijte
hodnot.
nebo
2. Potvrďte stisknutím
k nastavení
.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Symbol / Polož‐
ka nabídky
6.1 Navigace nabídkami
1. Zapněte troubu.
2. Pomocí
nebo
možnosti nabídky.
Recepty
nastavte
3. Stisknutím
se přesunete do
podnabídky nebo potvrdíte
nastavení.
Zpět do hlavní nabídky se
můžete kdykoli vrátit pomocí
.
6.2 Přehled nabídek
Hlavní nabídka
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Pečicí funkce
Oblíbené
Čištění
Základní nasta‐
vení
Použití
Speciality
Obsahuje seznam pe‐
čicích funkcí.
Použití
Obsahuje seznam au‐
tomatických programů.
Obsahuje seznam ob‐
líbených programů pro
přípravu jídel
vytvořených uživate‐
lem.
Obsahuje seznam či‐
sticích programů.
Slouží k nastavení
konfigurace
spotřebiče.
Obsahuje seznam dal‐
ších pečicích funkcí.
12
www.aeg.com
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Podporované
Vaření
Použití
Obsahuje doporučená
nastavení trouby pro
široký výběr pokrmů.
Zvolte požadovaný po‐
krm a spusťte pečicí
proces. Teplota a doba
přípravy slouží pouze
pro orientaci k dosaže‐
ní lepších výsledků a
lze je upravit. Závisí na
receptu, kvalitě a
množství použitých
přísad.
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Displej jas
Hlasitost zvuk.
signalizace
Tóny tlačítek
Popis
Nastavení aktuálního
Nastavení denní‐ času na hodinách.
ho času
Časové údaje
rychlé zahřátí
Pokud je tato funkce
zapnuta, po vypnutí
spotřebiče se na dis‐
pleji zobrazuje aktuální
čas.
Pokud je tato funkce
zapnuta, zkracuje do‐
bu rozehřátí.
K nastavení funkce a
Nastavit a spustit jejímu pozdějšímu
spuštění stisknutím li‐
bovolného symbolu na
ovládacím panelu.
Slouží k udržení teplo‐
Ohřev a uchová‐ ty připraveného jídla
po dobu 30 minut po
ní teploty
dokončení přípravy.
Zapne a vypne funkci
Prodloužení doby prodloužení doby pe‐
čení.
pečení
Displej kontrast
Úprava kontrastu dis‐
pleje po stupních.
Úprava jasu displeje
po stupních.
Nastavení jazyka na
Nastavení jazyka displeji.
Podnabídka pro: Základní nastavení
Symbol / Polož‐
ka nabídky
Popis
Alarm/Chybový
tón
Nastaví hlasitost tónů
tlačítek a zvukové sig‐
nalizace po stupních.
Zapne a vypne tóny
dotykových tlačítek.
Není možné deaktivo‐
vat tón dotykového tla‐
čítka Zap / Vyp.
Aktivuje a deaktivuje
bezpečnostní tóny.
Upozorní vás na to,
Připomínka čiště‐ kdy spotřebič vyčistit.
ní
Režim DEMO
Obsluha
Aktivační / deaktivační
kód: 2468.
Zobrazuje verzi soft‐
ware a konfiguraci.
Vrátí všechna nastave‐
Tovární nastave‐ ní na výchozí tovární
nastavení.
ní
6.3 Pečicí funkce
Pečicí funkce
Pravý horký
vzduch
Použití
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.Nastav‐
te teplotu o 20 - 40 °C
nižší než při použití
funkce: Horní/spodní
ohřev.
ČESKY
Pečicí funkce
Pizza
Horní/spodní
ohřev
Použití
Pečicí funkce
K pečení jídel, která vy‐
žadují propečenější a
křupavý spodek, na jed‐
né úrovni. Nastavte te‐
plotu o 20 - 40 °C nižší
než při použití funkce:
Horní/spodní ohřev.
Tato funkce slouží k
úspoře energie při pe‐
Vlhký konvekční čení. Pokyny k přípravě
viz kapitola „Tipy a ra‐
vzduch
dy“, Vlhký konvekční
vzduch. Dvířka trouby
by měla být během pe‐
čení zavřená, aby nedo‐
šlo k přerušení funkce a
aby trouba fungovala co
nejúsporněji. Při použití
této funkce se teplota
ve vnitřku trouby může
lišit od nastavené teplo‐
ty. Je využito zbytkové
teplo.Může dojít ke sní‐
žení tepelného výkonu.
Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetic‐
ká účinnost“, Úspora
energie. Tato funkce
byla použita ke splnění
energetické třídy dle
normy EN 60350-1. Po‐
kud používáte tuto funk‐
ci, osvětlení se automa‐
ticky vypne po 30 se‐
kundách.
K pečení moučných jí‐
del a masa na jedné
úrovni trouby.
K přípravě polotovarů
do křupava (např. hra‐
Mražené potra‐ nolek, amerických
brambor nebo jarních
viny
závitků).
Gril
Turbo gril
Spodní ohřev
13
Ke grilování plochých
pokrmů a opékání chle‐
ba.
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
K zapékání a pečení
dozlatova.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
Použití
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
6.4 Speciality
Pečicí funkce
Použití
K udržení teploty po‐
krmů.
Uchovat teplé
K předehřátí talířů k
servírování.
Ohřev talířů
14
www.aeg.com
Pečicí funkce
Zavařování
Použití
K přípravě zelenino‐
vých zavařenin či na‐
kládané zeleniny.
6.5 Podporované Vaření
Druh jídla: Ryby / mořské plody
Jídlo
Ryby
Rybí prsty
K sušení krájeného
ovoce, zeleniny a hub.
Mražené rybí filé
Sušení
Kynutí těsta
Nízkoteplotní pe‐
čení
Pečení chleba
Rozmrazování
Gratinované po‐
krmy
Celá menší ryba,
grilovaná
K urychlení kynutí tě‐
sta. Brání vysychání
povrchu těsta a udržu‐
je jeho pružnost.
K přípravě měkkých a
šťavnatých pečení.
Ryba, pečená
Celá ryba, grilovaná
Celá ryba, grilovaná
Celý losos
-
Druh jídla: Drůbež
Pomocí této funkce
můžete připravovat
chléb a housky s velmi
dobrými profesionální‐
mi výsledky co do
křupavosti, barvy a
kůrky.
K rozmrazování potra‐
vin (zeleniny a ovoce).
Doba rozmrazování
závisí na množství a
velikosti zmražených
potravin.
K přípravě pokrmů ja‐
ko lasagne nebo zapé‐
kané brambory. K za‐
pékání a pečení dozla‐
tova.
Jídlo
Drůbež bez kostí
Kuřecí křídla, čer‐
stvá
Kuřecí křídla, mra‐
žená
Kuře
Kuřecí stehna, čer‐
stvá
Kuřecí stehna, mra‐
žená
Kuře, dvě půlky
Druh jídla: maso
Jídlo
Hovězí
Dušené maso
Sekaná
ČESKY
Jídlo
Jídlo
Nepropečené
Hovězí pečeně
Nepropečené
Zajíc
• Zaječí stehno
• Zaječí hřbet
Středně Propečené
•
Středně Propečené
Srnčí/jelení
• Kýta z vysoké
zvěře
• Hřbet z vysoké
zvěře
Zvěřina
Dobře propečené
Dobře propečené
Zaječí hřbet
Pečená zvěřina
Zadní pečeně ze
Nepropečené
Hovězí na skandi‐
návský zp.
Středně Propečené
Dobře propečené
Vepřová žebírka
Vepř. koleno,
předvařené
Vepřové
Vepřová pečeně
Vepřová kýta
Telecí
zvěřiny
Druh jídla: Jídlo z trouby
Jídlo
Lasagne / Cannello‐ ni, zmraz.
Zapékaná zelenina
-
Sladké pokrmy
-
Druh jídla: Pizza / slané koláče
Jídlo
Krkovice
Pizza, tenká
Vepřové plecko
Pizza, extra náplň
Telecí koleno
Pizza, mražená
Telecí kýta
Pizza
Jehněčí kýta
Jehněčí
Pizza, chlazená
Jehněčí hřbet
Jehněčí peč., stř.
propeč.
Americká pizza,
mražená
Mražená pizza
snack
Zapékané bagety
-
Flambovaný dort
-
Švýcarský koláč, pi‐ kantní
Slaný lotrinský ko‐
láč
-
15
16
www.aeg.com
Jídlo
Jídlo
Slaný koláč
-
Druh jídla: Koláče/sušenky
Jídlo
Kulatý koláč
-
Koláč s jablečnou
vrstvou
-
Piškotový koláč
-
Jablečný koláč
-
Brownies - čok. su‐
šenky
-
Roláda
-
Kynutý koláč
-
Koláč s drobenkou
-
Cukrový koláč
-
Dortový korpus
Tvarohový koláč, ve formě
Dortový korpus z
křehkého těsta
Koláčový korpus z
piškotového těsta
Ovocný koláč z
křehkého těsta
Brioška
-
Linecký koláč
-
Ovocný koláč
-
Švýcarský koláč,
sladký
-
Mandlový koláč
-
Jídlo
Muffin
-
Pečivo
Pečivo, mražené
Sladké pečivo
-
Ciabatta
-
Pruhy těsta
-
Krém. zákusky z
list. těsta
-
Malé listové pečivo
-
Banánky
-
Makronky
-
Ovocný koláč
Ovocný koláč z pi‐
škotového těsta
Kynuté těsto
Druh jídla: Bagety/kaiserky
Sušenky z křehkého těsta
Věnec
Chléb
Vánočka
Nekvašený chléb
Druh jídla: Přílohy
Jídlo
Hranolky, tenké
-
Hranolky, silné
-
Vánoční štola
-
Hranolky, mražené
-
Mražený jablečný
závin
-
Krokety
-
Americké brambory
-
Koláč na plechu
Piškotové těsto
Kynuté těsto
Tvarohový koláč, na plechu
Opečená bramboro‐ vá kaše
ČESKY
dosažení dané teploty třikrát zazní
zvukový signál, proužek zabliká a poté
se přestane zobrazovat.
Je-li třeba změnit hmotnost
nebo teplotu středu jídla, k
nastavení nových hodnot
použijte
nebo
6.8 rychlé zahřátí
.
6.6 Nastavení pečicí funkce
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Pečicí funkce.
3. Potvrďte stisknutím
4. Zvolte pečicí funkci.
.
5. Potvrďte stisknutím
6. Nastavte teplotu.
.
7. Potvrďte stisknutím
.
Tato funkce zkracuje dobu rozehřátí.
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné
potraviny.
Funkci zapnete podržením
na tři
sekundy. Ukazatel ohřevu se mění.
Tato funkce není u některých funkcí
trouby k dispozici.
6.7 Ukazatel ohřevu
Když spustíte pečicí funkci, na displeji se
rozsvítí příslušný proužek. Tento proužek
zobrazuje zvyšující se teplotu. Po
6.9 Zbytkové teplo
Po vypnutí trouby se na displeji
zobrazuje zbytkové teplo. Toto teplo
můžete využít k udržení teploty jídla.
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Minutka
Pokud nastavíte čas pro funkci hodin,
začne se čas odpočítávat po pěti
sekundách.
Použití
Slouží k nastavení od‐
počtu (max. 2 hodiny 30
minut). Tato funkce ne‐
má žádný vliv na provoz
trouby. Tuto funkci lze
zapnout i u vypnuté
trouby.
K zapnutí této funkce
stiskněte
. K nastave‐
ní minut použijte
nebo
a funkci
spusťte pomocí
.
Trvání
Slouží k nastavení dél‐
ky provozu trouby (max.
23 hodin 59 minut).
Ukončení
Slouží k nastavení času
vypnutí pečicí funkce
(max. 23 hodin 59 mi‐
nut).
Pokud použijete funkce
hodin: Trvání, Ukončení,
vypne trouba topné články
po uplynutí 90 %
nastaveného času. Zbytkové
teplo se využije k dokončení
pečení až do konce
nastaveného času (3–20
minut).
17
18
www.aeg.com
7.2 Nastavení funkcí hodin
Před použitím funkcí: Trvání,
Ukončení, musíte nejprve
nastavit pečicí funkci a
teplotu. Trouba se vypne
automaticky.
Můžete použít funkce:
Trvání a Ukončení
současně, pokud chcete
troubu ve stanovenou dobu
automaticky zapnout a
vypnout.
Funkce: Trvání a Ukončení
nefungují, když používáte
pečicí sondu.
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí požadovaná
funkce hodin a související symbol.
nebo
3. Použijte
potřebného času.
k nastavení
4. Potvrďte stisknutím
.
Po vypršení času zazní zvukový signál.
Trouba se vypne. Na displeji se zobrazí
zpráva.
5. Signál vypnete stisknutím
libovolného symbolu.
7.3 Ohřev a uchování teploty
Podmínky pro funkci:
•
•
Nastavená teplota musí být vyšší než
80 °C.
Funkce: Trvání je nastavena.
Funkce: Ohřev a uchování teploty
udržuje připravené jídlo teplé při teplotě
80 °C po dobu 30 minut. Zapne se po
dokončení pečení.
Funkci můžete zapnout nebo vypnout v
nabídce: Základní nastavení.
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte pečicí funkci.
3. Nastavte teplotu vyšší než 80 °C.
4. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí: Ohřev a
uchování teploty.
.
5. Potvrďte stisknutím
Po dokončení funkce zazní zvukový
signál.
7.4 Prodloužení doby pečení
Funkce: Prodloužení doby pečení
způsobí, že pečicí funkce bude
pokračovat i po dokončení funkce Trvání.
Lze použít u všech pečicích
funkcí s funkcí Trvání nebo
Automatická váha.
Nelze použít u pečicích
funkcí s pečicí sondou.
1. Po vypršení doby pečení zazní
zvukový signál. Stiskněte libovolný
symbol.
Na displeji se zobrazí hlášení.
funkci zapnete nebo
2. Stisknutím
vypnete stisknutím .
3. Nastavte délku funkce.
4. Stiskněte
.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Online recepty
Recepty pro automatické programy
naleznete na našich webových
stránkách.Recepty naleznete pomocí
výrobního čísla PNC, které je uvedeno
na typovém štítku na předním rámu
vnitřku trouby.
8.2 Recepty s Automatický
recept
Tato trouba má sadu receptů, které
můžete použít. Recepty jsou pevně dané
a nelze je změnit.
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Recepty. Potvrďte
.
stisknutím
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte
stisknutím
.
4. Zvolte recept. Potvrďte stisknutím
.
ČESKY
19
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu uvnitř pokrmu.
Jakmile teplota pokrmu dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
•
•
teplota trouby (minimálně 120 °C),
teplota ve středu pokrmu.
POZOR!
Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu a
originální náhradní díly.
Pokyny k dosažení nejlepších výsledků:
• Přísady by měly mít pokojovou
teplotu.
• Pečicí sondu nelze použít pro tekuté
pokrmy.
• Během pečení musí pečicí sonda
zůstat zasunutá v pokrmu a její
zástrčka v zásuvce.
• Použijte doporučená nastavení teploty
ve středu pokrmu. Viz kapitola „Tipy a
rady“.
Spotřebič vypočítá přibližný
čas konce pečení. Ten
závisí na množství pokrmu,
nastavené funkcí trouby a
teplotě.
Druhy jídla: maso, drůbež a
ryby
1. Zapněte spotřebič.
2. Zasuňte špičku pečicí sondy do
středu masa nebo ryby, pokud
možno do nejsilnější části. Ujistěte
se, že alespoň 3/4 pečicí sondy jsou
vsunuty do pokrmu.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy.
nebo
do pěti sekund
4. Pomocí
nastavte teplotu ve středu pokrmu.
5. Nastavte pečicí funkci a v případě
potřeby teplotu trouby.
6. Změnu teploty ve středu pokrmu
provede stisknutím .
Jakmile pokrm dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál. Spotřebič
se automaticky vypne.
7. Signál vypnete stisknutím
libovolného symbolu.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Druh jídla: dušené jídlo
1. Zapněte spotřebič.
20
www.aeg.com
2. Polovinu přísad vložte do zapékací
mísy.
3. Zasuňte špičku pečicí sondy přesně
do středu mísy. Během pečení musí
pečicí sonda držet stabilně na
jednom místě. Abyste toho dosáhli,
použijte pevnou přísadu. Okraj
zapékací mísy použijte k podepření
silikonové rukojeti pečicí sondy.
Špička pečicí sondy by se neměla
dotýkat dna zapékací mísy.
9. Signál vypnete stisknutím
libovolného symbolu.
10. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
9.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů .
4. Pečicí sondu zakryjte zbývajícími
přísadami.
5. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy.
6. Pomocí
nebo
do pěti sekund
nastavte teplotu ve středu pokrmu.
7. Nastavte pečicí funkci a v případě
potřeby teplotu trouby.
8. Změnu teploty ve středu pokrmu
provede stisknutím .
Jakmile pokrm dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál. Spotřebič
se automaticky vypne.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
ČESKY
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
21
Hluboký pekáč / plech:
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuvů.
9.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických
výsuvů.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
Tvarovaný rošt:
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuvů tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Oblíbené
Svá oblíbená nastavení jako doba
pečení, teplota nebo pečicí funkce si
můžete uložit. Jsou dostupná v nabídce:
Oblíbené. Můžete uložit 20 programů.
22
www.aeg.com
Uložení programu
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte pečicí funkci nebo automatický
program.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: ULOŽIT.
4. Potvrďte stisknutím
.
Na displeji se zobrazí první volná pozice
paměti.
.
5. Potvrďte stisknutím
6. Zadejte název programu.
První písmeno bliká.
7. Stisknutím
písmeno.
nebo
změníte
8. Stiskněte
.
Následující písmeno bliká.
9. V případě potřeby proveďte opět krok
7.
10. Stisknutím a podržením tlačítka
zadání uložíte.
Obsazené pozice paměti můžete
přepsat. Když se na displeji zobrazí první
volná pozice paměti, stiskněte
a stisknutím
program.
nebo
přepište stávající
Název programu můžete změnit v
nabídce: Změnit název programu..
Spuštění programu
Pokud probíhá funkce
pyrolytického čištění, dvířka
se automaticky zablokují.
Když stiskněte jakýkoli
symbol, na displeji se
zobrazí hlášení.
1. Stisknutím
zapněte displej.
2. Současně stiskněte a podržte
a
, dokud se na displeji nezobrazí
hlášení .
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
10.3 Blokování tlačítek
Tato funkce brání náhodné změně pečicí
funkce. Tuto funkci lze zapnout pouze u
zapnuté trouby.
1. Zapněte troubu.
2. Nastavte pečicí funkci nebo zvolte
nastavení.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí: Blokování
tlačítek.
4. Potvrďte stisknutím
.
Pokud probíhá funkce
pyrolytického čištění, dvířka
se zablokují a na displeji se
zobrazí symbol klíče.
1. Zapněte troubu.
2. Zvolte nabídku: Oblíbené.
K vypnutí funkce stiskněte . Na displeji
se zobrazí zpráva. K potvrzení opět
3. Potvrďte stisknutím
.
4. Zvolte název svého oblíbeného
programu.
stiskněte
5. Potvrďte stisknutím
.
přejdete přímo do nabídky:
Stisknutím
Oblíbené. Lze použít i u vypnuté trouby.
10.2 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Jestliže je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky, troubu nelze
náhodně zapnout.
a poté
.
Když troubu vypnete, vypne
se i funkce.
10.4 Nastavit a spustit
Tato funkce umožňuje nastavit pečicí
funkci (nebo program) a později ji použít
jediným stisknutím libovolného symbolu.
1. Zapněte troubu.
2. Nastavte pečicí funkci.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: Trvání.
4. Nastavte čas.
5. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí: Nastavit a
spustit.
ČESKY
6. Potvrďte stisknutím
.
Stisknutím libovolného symbolu (kromě
) spustíte funkci: Nastavit a spustit.
Nastavená pečicí funkce se spustí.
Po dokončení pečicí funkce zazní
zvukový signál.
•
•
V průběhu pečicí funkce
se zobrazuje Blokování
tlačítek.
Nabídka: Základní
nastavení umožňuje
zapnutí a vypnutí funkce
Nastavit a spustit.
23
Automatické vypnutí nefunguje s
funkcemi: osvětlení, Pečicí sonda,Trvání,
Ukončení.
10.6 Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
•
•
10.5 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
Noční jas - když je trouba vypnutá, tak
je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
Denní jas:
– když je trouba zapnutá.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv symbolu
(kromě tlačítka ZAP/VYP), displej
se na následujících 10 sekund
přepne zpět do režimu denního
jasu.
– pokud je trouba vypnutá a
nastavíte funkci: Minutka. Když se
funkce dokončí, displej se přepne
zpět do režimu nočního jasu.
10.7 Chladicí ventilátor
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
11.1 Doporučení k pečení
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. Níže uvedené
tabulky zobrazují doporučená nastavení
teploty, délky přípravy a polohy roštu pro
specifické druhy pokrmů.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
11.2 Vnitřní strana dvířek
Na vnitřní straně dvířek můžete najít:
•
•
čísla poloh roštů.
informace o pečicích funkcích,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro jídla.
11.3 Rada ohledně
speciálních pečicích funkcí
trouby
Uchovat teplé
24
www.aeg.com
Tato funkce vám umožňuje uchovávat
pokrmy teplé. Teplota je nastavena
automaticky na 80 °C.
Ohřev talířů
Tato funkce vám umožňuje ohřívat talíře
a nádobí před podáváním jídla. Teplota
je nastavena automaticky na 70 °C.
Talíře a nádobí rozložte rovnoměrně na
tvarovaném roštu trouby. Použijte první
polohu roštu. V polovině doby ohřevu je
mezi sebou vyměňte.
Kynutí těsta
Tato funkce vám umožňuje nechat
vykynout těsto. Těsto vložte do velké
nádoby a přikryjte jej mokrou utěrkou
nebo plastovou fólií. Nastavte funkci
Kynutí těsta a dobu pečení.
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř. Potraviny ničím
nezakrývejte, abyste neprodloužili dobu
rozmrazování. Použijte první polohu
roštu.
11.4 Pečení moučných jídel
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo mohou
zhnědnout nerovnoměrně. Je-li
zhnědnutí nerovnoměrné, není nutné
měnit nastavení teploty. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během pečení
zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.
Rozmrazování
11.5 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče není do‐
statečně propečený.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý Teplota trouby je příliš vyso‐ Příště nastavte o něco nižší teplo‐
či nerovnoměrný.
ká.
tu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Koláč se peče nerovno‐
měrně.
Příliš krátká doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení
a nižší teplotu trouby.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte vyšší teplotu trou‐
by.
Příliš dlouhá doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení.
Teplota trouby je příliš vyso‐ Nastavte nižší teplotu pečení a
ká a doba pečení je příliš
prodlužte dobu pečení.
krátká.
Těsto na koláč není rozlože‐ Příště těsto na koláč rozložte na
no rovnoměrně.
plech na pečení rovnoměrně.
Koláč není při délce pe‐
čení uvedené v receptu
hotový.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte o něco vyšší te‐
plotu trouby.
ČESKY
11.6 Pečení na jedné úrovni
PEČENÍ VE FORMĚ
(°C)
(min)
Kulatý koláč / Brio‐
ška
Pravý horký
vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč /
Ovocné koláče
Pravý horký
vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Dortový korpus křehké těsto,
předehřejte prázd‐
nou troubu
Pravý horký
vzduch
170 - 180
10 - 25
2
Dortový korpus - pi‐ Pravý horký
škotové těsto
vzduch
150 - 170
20 - 25
2
Tvarohový koláč
170 - 190
60 - 90
1
Horní/spodní
ohřev
KOLÁČE / SLADKÉ PEČIVO / CHLÉB NA PLECHU NA PEČENÍ
Není-li uvedeno jinak, prázdnou troubu předehřejte.
(°C)
(min)
Kynutá pletýnka /
Věnec, předehřátí
není zapotřebí
Horní/spodní
ohřev
170 - 190
30 - 40
3
Drážďanská štola
Horní/spodní
ohřev
160 - 180
50 - 70
2
Žitný chléb:
Horní/spodní
ohřev
nejprve: 230
20
1
potom: 160 - 180
30 - 60
Krém. zákusky z
list. těsta / Banán‐
ky
Horní/spodní
ohřev
190 - 210
20 - 35
3
Roláda,
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
10 - 20
3
25
26
www.aeg.com
KOLÁČE / SLADKÉ PEČIVO / CHLÉB NA PLECHU NA PEČENÍ
Není-li uvedeno jinak, prázdnou troubu předehřejte.
(°C)
(min)
150 - 160
20 - 40
3
Máslový mandlový Horní/spodní
koláč / Cukrové ko‐ ohřev
láčky
190 - 210
20 - 30
3
Ovocné koláče,
předehřátí není
zapotřebí
180
35 - 55
3
160 - 180
40 - 60
3
Drobenkový koláč,
předehřátí není
zapotřebí
Pravý horký
vzduch
Horní/spodní
ohřev
Kynutý koláč s
Horní/spodní
jemnou náplní
ohřev
(např. tvaroh, sme‐
tana, pudink)
SUŠENKY
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Křehké těsto / Piškotové Pravý horký vzduch
těsto
150 - 160
10 - 20
Pusinky
Pravý horký vzduch
80 - 100
120 - 150
Makronky
Pravý horký vzduch
100 - 120
30 - 50
Sušenky z kynutého tě‐
sta
Pravý horký vzduch
150 - 160
20 - 40
Malé listové pečivo,
předehřejte prázdnou
troubu
Pravý horký vzduch
170 - 180
20 - 30
Pečivo, předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní ohřev
190 - 210
10 - 25
ČESKY
27
11.7 Nákypy a zapékaná jídla
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Zapečené těstoviny
Horní/spodní ohřev
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Horní/spodní ohřev
180 - 200
25 - 40
Zapékaná zelenina,
předehřejte prázdnou
troubu
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
Bagety s roztaveným
sýrem
Pravý horký vzduch
160 - 170
15 - 30
Mléčná rýže
Horní/spodní ohřev
180 - 200
40 - 60
Rybí nákypy
Horní/spodní ohřev
180 - 200
30 - 60
Plněná zelenina
Pravý horký vzduch
160 - 170
30 - 60
11.8 Pečení na více úrovních
Použití funkce: Pravý horký vzduch.
SUŠENKY
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
KOLÁČE / SLADKÉ PEČIVO /
CHLÉB NA PLECHU NA PEČENÍ
(°C)
(min)
Krém. zákusky z list. tě‐ 160 sta / Banánky,
180
předehřejte prázdnou
troubu
25 - 45
Koláč s drobenkou, su‐
chý
30 - 45
150 160
(°C)
(min)
Sušenky z křehkého tě‐
sta
150 160
20 - 40
Pusinky
80 100
130 170
Makronky
100 120
40 - 80
Sušenky z kynutého tě‐
sta
160 170
30 - 60
Malé listové pečivo,
předehřejte prázdnou
troubu
170 180
30 - 50
Pečivo
180
20 - 30
11.9 Tipy k pečení masa
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Libové maso pečte přikryté.
28
www.aeg.com
Velké pečeně pečte přímo na plechu
nebo na tvarovaném roštu nad tímto
plechem.
Kusy pečeně několikrát v průběhu
pečení potřete vlastní šťávou.
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte
tím připečení kapajícího tuku.
11.10 Pečení masa
Použijte první polohu roštu.
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
Maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
HOVĚZÍ
(°C)
(min)
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Horní/spodní
ohřev
230
120 - 150
Hovězí pečeně ne‐
bo filet, nepropeče‐
ný, předehřejte
prázdnou troubu
1 cm tlustý
Turbo gril
190 - 200
5-6
Hovězí pečeně ne‐ 1 cm tlustý
bo filet, středně pro‐
pečený, předehřejte
prázdnou troubu
Turbo gril
180 - 190
6-8
Hovězí pečeně ne‐ 1 cm tlustý
bo filet, dobře pro‐
pečený, předehřejte
prázdnou troubu
Turbo gril
170 - 180
8 - 10
VEPŘOVÉ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Plecko / Krkovice / Kýta
v celku
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotlety / Vepřová žebír‐
ka
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Sekaná
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
ČESKY
VEPŘOVÉ
Použití funkce: Turbo gril.
Vepřové koleno,
předvařené
(kg)
(°C)
(min)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
TELECÍ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Telecí pečeně
1
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Jehněčí kýta / Jeh‐
něčí pečeně
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
JEHNĚČÍ
Použití funkce: Turbo gril.
29
30
www.aeg.com
ZVĚŘINA
(kg)
(°C)
(min)
Hřbet / Zaječí
1
kýta,
předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní
ohřev
230
30 - 40
Hřbet z vysoké
zvěře
1.5 - 2
Horní/spodní
ohřev
210 - 220
35 - 40
Kýta z vysoké
zvěře
1.5 - 2
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
60 - 90
DRŮBEŽ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Kusy drůbeže
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
0,4 - 0,5
190 - 210
35 - 50
Kuře, brojler
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Husa
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Krůta
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Krůta
4-6
140 - 160
150 - 240
RYBY
(kg)
Celá ryba
1 - 1,5
Horní/spodní
ohřev
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
ČESKY
11.11 Pečení chleba
Použijte druhou polohu roštu.
Předehřátí se nedoporučuje.
CHLÉB
(°C)
(min)
Bílý chléb
180 - 200
40 - 60
Bageta
200 - 220
35 - 45
Brioška
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Žitný chléb
190 - 210
50 - 70
Celozrnný chléb
180 - 200
50 - 70
Celozrnný chléb
170 - 190
60 - 90
Bagety/kaiserky
190 - 210
20 - 35
11.12 Pečení křupavého těsta pomocí funkce Pizza
PIZZA
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Koláče
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč / Švýcar‐
ský koláč
170 - 190
45 - 55
Koláč s jablečnou vrstvou
150 - 170
50 - 60
31
32
www.aeg.com
PIZZA
Před přípravou předehřejte prázdnou troubu.
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
Pizza, tenké těsto
200 - 230
15 - 20
Pizza, silné těsto
180 - 200
20 - 30
Nekvašený chléb
230 - 250
10 - 20
Malé listové pečivo
160 - 180
45 - 55
Flammekuchen (ohnivý ko‐
láč)
230 - 250
12 - 20
Pirohy
180 - 200
15 - 25
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
11.13 Gril
Do první polohy roštu zasuňte plech na
zachycení šťávy.
Před přípravou předehřejte prázdnou
troubu.
GRIL
(°C)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí plátek
230
20 - 30
20 - 30
3
Vepřová kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí hřbet
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
ČESKY
11.14 Nízkoteplotní pečení
Tato funkce vám umožní připravovat
libové, měkké maso a ryby. Není vhodná
pro přípravu drůbeže, tučné vepřové
pečeně, dušeného masa. Teplota Pečicí
sonda by neměla překročit 65 °C.Teplota
1. Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi při vysoké teplotě po dobu 1
- 2 minut.
2. Vložte maso do plechu na pečení
nebo přímo na tvarovaný rošt. Pod
tvarovaný rošt položte plech k
zachytávání tuku.
33
Při použití této funkce vždy vařte bez
pokličky nebo víka.
3. Použijte Pečicí sonda.
4. Zvolte funkci: Nízkoteplotní pečení.
Na prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Nastavte
teplotu pro Pečicí sonda.
5. Po 10 minutách trouba automaticky
sníží teplotu na 80 °C.
Nastavte teplotu 120 °C.
(kg)
(min)
Steaky
0,2 - 0,3
20 - 40
3
Hovězí plátek
1 - 1,5
90 - 150
3
Hovězí pečeně
1 - 1,5
120 - 150
1
Telecí pečeně
1 - 1,5
120 - 150
1
11.15 Mražené potraviny
ROZMRAZOVÁNÍ
(°C)
(min)
Pizza, mražená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza, mražená
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, chlazená
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza snack
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
Americké brambory / Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečená bramborová kaše
210 - 230
20 - 30
3
34
www.aeg.com
ROZMRAZOVÁNÍ
(°C)
(min)
Lasagne / Cannelloni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, mražené
160 - 180
40 - 60
2
Pečený sýr
170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí křídla
190 - 210
20 - 30
2
11.16 Rozmrazování
Potraviny ničím nezakrývejte, abyste
neprodloužili dobu rozmrazování.
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř.
Použijte první polohu roštu.
(kg)
(min)
Čas k roz‐
mrazení
(min)
Následující
doba roz‐
mrazování
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený podšálek
na velký talíř. V polovině doby ob‐
raťte.
Maso
1
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso
0.5
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu našlehejte, když je stále
ještě místy lehce zmražená.
60
60
-
Zdobený do‐ 1.4
rt
11.17 Zavařování
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo
bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
Použijte první polohu roštu.
Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
ČESKY
35
Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete
je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
ZELENINA
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody,
aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
(min)
Doba
zavařování
do začátku
perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
Mrkev
50 - 60
5 - 10
Okurky
50 - 60
-
Nastavte teplotu 160 - 170 °C.
MĚKKÉ OVOCE
(min)
Doba zavařování
do začátku perle‐
ní
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
35 - 45
5 - 10
Kedluben /
Hrášek /
Chřest
15 - 20
50 - 60
11.18 Sušení - Pravý horký
vzduch
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
PECKOVINY
Broskve /
Kdoule /
Švestky
Smíšená na‐ 50 - 60
kládaná zele‐
nina
(min)
Doba
zavařování
do začátku
perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
35 - 45
10 - 15
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení zastavíte,
otevřete dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Pro jeden plech použijte třetí polohu
roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
ZELENINA
(°C)
(h)
Fazole
60 - 70
6-8
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zelenina
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
36
www.aeg.com
ZELENINA
Byliny
OVOCE
(°C)
(h)
(h)
40 - 50
2-3
Nastavte teplotu 60 - 70 °C.
Meruňky
8 - 10
Jablečné plátky
6-8
Hrušky
6-9
OVOCE
(h)
Švestky
8 - 10
11.19 Pečicí sonda
HOVĚZÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Nepropečené
Středně prope‐ Dobře propeče‐
čené
né
Hovězí pečeně
45
60
70
Hovězí svíčková
45
60
70
HOVĚZÍ
Sekaná
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
80
83
86
VEPŘOVÉ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
Šunka / Pečeně
80
84
88
Hřbetní kotleta / Vepřová kýta, uze‐
ná / Vepřová kýta, pošírovaná
75
78
82
ČESKY
TELECÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐ Více
čené
Telecí pečeně
75
80
85
Telecí koleno
85
88
90
SKOPOVÉ/JEHNĚČÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
Skopová kýta
80
85
88
Skopový hřbet
75
80
85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
65
70
75
ZVĚŘINA
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
Zaječí hřbet / Hřbet z vysoké zvěře 65
70
75
Zaječí kýta / Zajíc, celý / Kýta z vy‐
soké zvěře
75
80
70
DRŮBEŽ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
Kuře
80
83
86
Kachna, celá / půlka / Krůta, celá /
prsa
75
80
85
Kachna, prsa
60
65
70
37
38
www.aeg.com
RYBA (LOSOS, PSTRUH,
CANDÁT)
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Ryba, celá / velká / dušená / Ryba,
60
celá / velká / pečená
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - PŘEDVAŘENÁ ZELENINA
Dušená cuketa / Dušená brokoli‐
ce / Dušený fenykl
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - PIKATNÍ
Zapečené cannelloni / Lasagne /
Zapečené těstoviny
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - SLADKÁ
Dušené jídlo s bílým chlebem, s
ovocem / bez ovoce / Dušené jídlo
s rýžovou kaší, s ovocem / bez
ovoce / Dušené jídlo se sladkými
nudlemi
Středně prope‐
čené
Více
64
68
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
85
88
91
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
85
88
91
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
80
85
90
11.20 Vlhký konvekční
vzduch - doporučená
příslušenství
Používejte formy a nádoby z tmavého
kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcují
teplo lépe než nádoby ze světlého kovu
a s reflexní úpravou.
ČESKY
Plech na pizzu
Zapékací mísa
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 26 cm
Pečicí šálky
Sklokeramika
Průměr 8 cm,
výška 5 cm
Dortový korpus
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
11.21 Vlhký konvekční
vzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li
se řídit doporučenou dobou pečení v
tabulce níže.
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 55
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Zapečené cannelloni
180 - 200
70 - 85
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
Rýžový pudink
170 - 190
45 - 60
Jablečný koláč z piškotového těsta (kulatá
koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
Bílý chléb
190 - 200
55 - 70
11.22 Informace pro
zkušebny
Testy podle normy: EN 60350, IEC
60350.
39
40
www.aeg.com
PEČENÍ NA JEDNÉ ÚROVNI. Pečení ve formě
(°C)
(min)
Piškotová buchta bez
tuku
Pravý horký vzduch
140 - 150
35 - 50
2
Piškotová buchta bez
tuku
Horní/spodní ohřev
160
35 - 50
2
Jablečný koláč, 2 for‐
my, Ø 20 cm
Pravý horký vzduch
160
60 - 90
2
Jablečný koláč, 2 for‐
my, Ø 20 cm
Horní/spodní ohřev
180
70 - 90
1
PEČENÍ NA JEDNÉ ÚROVNI. Sušenky
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Máslové sušenky / Pruhy
těsta
Pravý horký vzduch
140
25 - 40
Máslové sušenky / Pruhy
těsta, předehřejte prázd‐
nou troubu
Horní/spodní ohřev
160
20 - 30
Malé koláčky, 20 kousků
na plech, předehřejte
prázdnou troubu
Pravý horký vzduch
150
20 - 35
Malé koláčky, 20 kousků
na plech, předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní ohřev
170
20 - 30
ČESKY
41
PEČENÍ NA VÍCE ÚROVNÍCH. Sušenky
(°C)
(min)
Pravý horký vzduch
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Malé koláčky, 20 kou‐ Pravý horký vzduch
sků na plech,
předehřejte prázdnou
troubu
150
23 - 40
1/4
-
Máslové sušenky /
Pruhy těsta
Dvě po‐ Tři polo‐
lohy
hy
GRIL
Předehřejte prázdnou troubu po dobu pěti minut.
Gril s maximálním nastavením teploty.
(min)
Topinky
Gril
Hovězí steak, v polovině do‐ Gril
by obraťte
1-3
5
24 - 30
4
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku te‐
plé vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trou‐
by.
42
www.aeg.com
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího pekáče.
Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
Každodenní
použití
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Příslušenství
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky, ostrý‐
mi předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
12.2 Jak vyjmout: drážky na
rošty
12.3 Pyrolýza
POZOR!
Jsou-li ve stejné skříni
instalovány další spotřebiče,
nepoužívejte je současně se
spuštěnou funkcí: Pyrolýza.
Spotřebič by se mohl
poškodit.
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
POZOR!
Při odstraňování drážek na
rošty buďte opatrní.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1
2
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na vysunovacích
drážkách musí směřovat
dopředu.
Čištění nemůže začít:
•
•
pokud jste nevyjmuli pečicí sondu.
pokud nejsou dvířka trouby zavřená.
1. Vyjměte všechno příslušenství a
vyjímatelné drážky.
2. Očistěte vnitřek trouby teplou vodou
a jemným mycím prostředkem.Vnitřní
sklo dvířek trouby umyjte teplou
vodou a měkkým hadrem.
3. Zapněte troubu.
4. Vstupte do nabídky a zvolte funkci:
Pyrolýza. Stiskněte
.
5. Nastavte délku čištění:
Funkce
Popis
Rychlé
K mírnému
vyčištění: 1 h.
Obvyklý
K standardní‐
mu vyčištění:
1 h 30 min.
Intenzivní
K důkladné‐
mu vyčištění:
3 h.
ČESKY
6. Stiskněte
.
Jakmile se čištění spustí, dvířka trouby
se zamknou a osvětlení nefunguje.
Chcete-li zastavit čištění před jeho
dokončením, vypněte troubu.
VAROVÁNÍ!
Po dokončení funkce je
trouba velmi horká. Hrozí
nebezpečí popálení.
Dvířka zůstanou zablokovaná a některé
funkce trouby nejsou po dokončení
čištění k dispozici, dokud teplota v troubě
nepoklesne.
43
2
B
1
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
12.4 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ!
Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od trouby.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
9. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jsou skleněné
panely vloženy do správné
polohy, jinak by se mohl
povrch dvířek přehřívat.
Dávejte pozor, abyste skleněné panely
(C, B a A) nasadili zpět ve správném
pořadí. Nejprve vložte panel C, který má
vytištěn čtverec na levé straně a
trojúhelník na pravé straně. Tyto symboly
také naleznete vyražené na rámu dvířek.
Symbol trojúhelníku na skle musí
odpovídat trojúhelníku na rámu dvířek a
čtvercový symbol musí odpovídat
příslušnému čtverci. Poté vložte zbylé
dva skleněné panely.
44
www.aeg.com
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
ABC
Boční žárovka
1. Odstraněním levé drážky na rošt
zpřístupníte žárovku.
2. Pomocí úzkého, tupého předmětu
(např. čajové lžičky) odstraňte
skleněný kryt.
12.5 Jak vyměnit: Osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu. Počkejte, dokud
trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3. Skleněný kryt vyčistěte.
4. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
5. Nasaďte skleněný kryt.
6. Namontujte levé drážky na rošty.
ČESKY
45
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐ Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
stavení.
vení správná.
Trouba nehřeje.
Funkce automatického vy‐
pnutí je zapnutá.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Dvířka nejsou správně
zavřená.
Zcela dvířka zavřete.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Na displeji se zobrazí F111.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Na displeji se zobrazuje chy‐ Jedná se o závadu na elek‐
bový kód, který není uvede‐ troinstalaci.
ný v tabulce.
•
•
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení péče
o zákazníky.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15 - 20 minut.
46
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
Viz „Základní nastavení“ v
části „Denní používání“.
13.2 Servisní údaje
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 Informace o produktu a produktový informační list*
Název dodavatele
AEG
Označení modelu
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
1.09 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenziv‐ 0.69 kWh/cyklus
ní horkovzdušný režim
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Hlasitost
71 l
Typ trouby
Vestavná trouba
ČESKY
Hmotnost
BPE742320M
37.0 kg
BPK742320B
37.0 kg
BPK742320M
38.0 kg
BPK74232SM
37.0 kg
47
*Pro Evropskou unii v souladu s nařízeními EU 65/2014 a 66/2014.
Pro Běloruskou republiku v souladu s STB 2478-2017, příloha G; STB 2477-2017, přílohy
A a B.
Pro Ukrajinu v souladu s 568/32020.
Třída energetické účinnosti se pro Rusko nepoužívá.
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 1: Sporáky, trouby, pa‐
rní trouby a grily - Metody měření funkce.
14.2 Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, u některých funkcí trouby
se topné články automaticky vypnou
dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po
vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít
k udržení teploty jídla.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení
nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale
omezíte tím předpokládanou úsporu
energie.
48
www.aeg.com
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
ČESKY
49
50
www.aeg.com
ČESKY
51
867353866-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising