AEG | BPE742320M | User manual | Aeg BPE742320M Korisnički priručnik

Aeg BPE742320M Korisnički priručnik
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
USER
MANUAL
HR
Upute za uporabu
Pećnica
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...........................................................................3
2. SIGURNOSNE UPUTE.........................................................................................4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................... 8
4. UPRAVLJAČKA PLOČA....................................................................................... 9
5. PRIJE PRVE UPOTREBE.................................................................................. 11
6. SVAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 11
7. FUNKCIJE SATA................................................................................................ 17
8. AUTOMATSKI PROGRAMI................................................................................ 18
9. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................... 19
10. DODATNE FUNKCIJE...................................................................................... 21
11. SAVJETI I PREPORUKE.................................................................................. 23
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE............................................................................. 41
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA.............................................................................. 44
14. ENERGETSKA UČINKOVITOST......................................................................46
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Dostupni dijelovi tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvog
održavanja.
UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li
uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog
udara.
Ne koristite uređaj prije postavljanja u ugradbeni
ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije
pirolitičkog čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja
je preporučena za ovaj uređaj.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Instalacija
•
•
•
•
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
•
•
•
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Uređaj postavite na sigurno i
prikladno mjesto koje zadovoljava
zahtjeve za postavljanje.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
Prije montaže provjerite otvaraju li se
vrata pećnice bez ograničenja.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
HRVATSKI
•
Ugrađena jedinica mora zadovoljavati
uvjete o stabilnosti DIN 68930.
Minimalna visina
ormarića (Minimalna
visina ormarića ispod
radne ploče)
Širina ormarića
Dubina ormarića
600 (600) mm
•
•
•
550 mm
605 (580) mm
Visina prednje strane
uređaja
594 mm
Visina stražnje strane
uređaja
576 mm
Širina prednje strane
uređaja
549 mm
Širina stražnje strane
uređaja
548 mm
Dubina proizvoda
567 mm
Ugradna dubina
uređaja
546 mm
Dubina s otvorenim
vratima
1017 mm
•
•
Minimalna veličina
ventilacijskog otvora.
Otvor smješten na
dnu stražnje strane
550 x 20 mm
Dužina priključnog
kabela. Kabel je
smješten u desnom
kutu stražnje strane
1500 mm
Vijci za montažu
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili
prostora ispod uređaja, posebice
tijekom rada ili kad su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Vrata uređaja do kraja zatvorite prije
priključivanja utikača u utičnicu
napajanja.
Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel
za napajanje.
2.3 Primjena
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
5
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći
u dodir s uređajem kada otvarate
vrata.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno
uređaja posuđe ili druge
predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje
uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili
poda. Ne zatvarajte ploču namještaja
dok se uređaj potpuno ne ohladi
nakon uporabe.
2.4 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja uređaj isključite a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Staklene ploče vrata odmah
zamijenite kada su oštećene. Obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja.
Vrata su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite samo neutralne
deterdžente. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, slijedite sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti deterdžentima.
2.5 Potrebno je čišćenje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda/
požara/ kemijskog
isparavanja (dim) u
pirolitičkom načinu rada.
•
Prije uključenja funkcije Pirolitičko
samočišćenje ili Prva Uporaba, iz
unutrašnjosti pećnice izvadite:
– sve prekomjerne ostatke hrane,
ostatke/naslage ulja ili masti.
– sve uklonjive predmete
(uključujući police, bočne vodilice
itd. isporučene s uređajem) te
posebno sve neprijanjajuće
posude, plitice, pladnjeve, pribor
itd.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
Pažljivo pročitajte sve upute za
pirolitičko čišćenje.
Zadržite djecu daleko od uređaja dok
pirolitičko čišćenje djeluje.
Uređaj postane vruć, a kroz prednje
ventilacijske otvore izlazi vrući zrak.
Pirolitičko čišćenje je operacija s
visokom temperaturom koja može
uzrokovati otpuštanje dima od
ostataka jela i konstrukcijskih
materijala, te se strogo preporučuje:
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon svakog pirolitičkog
čišćenja.
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon prve upotrebe na
maksimalnoj temperaturi.
Za razliku od ljudi, neke ptice i
gmazovi mogu biti iznimno osjetljivi na
moguće dimove koji se javljaju tijekom
postupka čišćenja svih pirolitičkih
pećnica.
– Kućni ljubimci (osobito ptice) ne
smiju biti u blizini pećnice tijekom i
nakon pirolitičkog čišćenje i prvog
korištenja na maksimalnoj
temperaturi u dobro prozračenom
području.
Mali kućni ljubimci također mogu biti
vrlo osjetljivi na lokalne promjene u
temperaturi u blizini pirolitičkih
pećnica kada je program pirolitičkog
samočišćenja u radu.
Neprianjajuće površine na posudama,
tavama. pliticama, priboru, itd., može
oštetiti visoka temperatura pirolitičkog
čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a
može biti i izvor štetnih plinova niske
razine.
•
7
Opisani dimovi koji se ispuštaju iz
pirolitičkih pećnica / od ostataka
kuhanja nisu štetni za ljude djecu, ili
osobe s kroničnim oboljenjima.
2.6 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
•
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje s istim
specifikacijama.
2.7 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.8 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
8
www.aeg.com
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1 Upravljačka ploča
2 Elektronički programator
3 Utičnica za temeljni senzor
temperature
4 Grijač
5 Svjetlo
6 Ventilator
7 Nosač polica, uklonjivo
8 Položaji police
7
3.2 Pribor
Rešetka za pečenje
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica
za sakupljanje masnoće.
Sonda za pečenje mesa
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
Za mjerenje temperature unutar hrane.
Pekač za pecivo
Sklopive vodilice
Za torte i biskvite.
Za lakše umetanje i vađenje pladnjeva i
žičane police.
Duboka plitica
HRVATSKI
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Elektronički programator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Za rukovanje uređajem koristite polja senzora.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Polje se‐
nzora
Funkce
Napomena
-
Zaslon
Prikazuje trenutačne postavke pećnice.
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Za uključenje i isključenje pećnice.
Funkcije pećnice
ili Pomoć pri
kuhanju
Jednom pritisnite polje senzora za odabir funkcije
pećnice ili izbornika: Pomoć pri kuhanju. Ponovno
pritisnite polje senzora za promjenu između izbor‐
nika: Funkcije pećnice, Pomoć pri kuhanju. Za
uključivanje ili isključivanje svjetla, pritisnite polje
na 3 sekunde. Osvjetljenje možete uključiti i kada
je pećnica isključena.
Favoriti
Za spremanje i pristup favoritima programima.
Odabir temperatu‐ Za postavljanje temperature ili prikaz trenutne
re
temperature u pećnici. Pritisnite polje na 3 sekun‐
de za uključenje ili isključenje funkcije: Brzo
zagrijavanje pećnice.
Tipka Dolje
Za kretanje prema dolje u izborniku.
Tipka Gore
Za kretanje prema gore u izborniku.
ISPRAVNO
Za potvrdu odabira ili postavke.
Tipka za povratak Za vraćanje za jednu razinu u izborniku. Za prikaz
glavnog izbornika polje pritisnite na 3 sekunde.
9
10
www.aeg.com
Polje se‐
nzora
Funkce
Napomena
Vrijeme i dodatne
funkcije
Za postavljanje raznih funkcija. Kad je funkcija
pećnice uključena, pritisnite polje senzora za po‐
stavljanje tajmera ili funkcija: Blokiranje tipki, Fa‐
voriti, Zagrij + zadrži, Odaberi + započni. Također
možete i promijeniti postavke sonde za pečenje
mesa.
Zvučni alarm
Za postavljanje funkcije: Zvučni alarm.
10
11
4.2 Zaslon
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcija pećnica
Vrijeme
Indikator zagrijavanja
Temperatura
Vrijeme trajanja ili završetka funkcije
Ostali indikatori na zaslonu:
Simbol
Funkce
Zvučni alarm
Funkcija radi.
Vrijeme
Zaslon prikazuje trenutačno vrijeme.
Trajanje
Na zaslonu se prikazuje vrijeme po‐
trebno za pečenje.
Završetak
Na zaslonu se prikazuje kada je
vrijeme pečenja isteklo.
Temperatura
Na zaslonu se prikazuje temperatura.
Prikaz vremena
Na zaslonu se prikazuje koliko dugo
funkcija pećnice radi. Pritisnite
i
istovremeno kako biste poništitli
vrijeme.
Izračunavanje
Pećnica izračunava vrijeme kuhanja.
Indikator zagrijavanja
Na zaslonu se prikazuje temperatura u
pećnici.
Brzo zagrijavanje pećnice Uključena je funkcija. Smanjuje
vrijeme zagrijavanja.
HRVATSKI
Simbol
11
Funkce
Masa jela-Automatika
Zaslon prikazuje da je uključen sustav
automatske mase jela ili da se masa
može promijeniti.
Zagrij + zadrži
Uključena je funkcija.
5. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
5.2 Prvo spajanje
Kada uređaj priključujete na električnu
mrežu ili nakon nestanka napajanja,
morate odabrati jezik, kontrast ekrana,
osvjetljenje zaslona i vrijeme.
1. Pritisnite
vrijednosti.
ili
za postavljanje
2. Za potvrdu pritisnite
.
6. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Kretanje kroz izbornike
1. Uključite pećnicu.
2. Pritisnite
izbornika.
ili
za odabir opcije
Simbol / Stavka
izbornika
Recepti
Favoriti
3. Pitisnite
za pomicanje u
podizbornik ili prihvaćanje postavke.
U svakom trenutku možete
se vratiti na glavni izbornik
pomoću
.
6.2 Pregled izbornika
Glavni izbornik
Simbol / Stavka
izbornika
Upotreba
Sadrži popis funkcija
Funkcije pećnice grijanja.
Upotreba
Sadrži popis au‐
tomatskih programa.
Sadrži popis omiljenih
programa kuhanja iz‐
rađen od korisnika.
Čišćenje
Sadrži popis programa
za čišćenje.
Osnovne po‐
stavke
Koristi se za po‐
stavljanje konfiguracije
uređaja.
Posebnosti
Sadrži popis dodatnih
funkcija pećnice.
12
www.aeg.com
Simbol / Stavka
izbornika
Pomoć pri
kuhanju
Upotreba
Sadrži preporučene
postavke pećnice za
široki izbor jela. Oda‐
berite jelo i započnite
postupak kuhanja.
Temperatura i vrijeme
samo su smjernice za
bolje rezultate, i mogu
se prilagoditi. Oni ovi‐
se o receptima,
kvaliteti i količini kori‐
štenih sastojaka.
Podizbornik za: Osnovne postavke
Simbol / Stavka
izbornika
Namještanje
vremena
Prikaz vremena
Simbol / Stavka
izbornika
Osvjetljenje
zaslona
Odabir jezika
Izbor glasnoće
Ton tipke
Zaslon
Postavlja točno
vrijeme na satu.
Kada je UKLJUČENO,
na zaslonu se
prikazuje trenutno
vrijeme kada isključite
uređaj.
Tonovi
upozorenja/
greške
Podsjetnik za
čišćenje
Zaslon
Postepeno podešava
svjetlinu zaslona.
Postavlja jezik za
zaslon.
Postepeno podešava
glasnoću tipki i sig‐
nala.
Uključuje i isključuje
ton dodirnih polja. Nije
moguće deaktivirati
zvuk dodirnog polja
UKLJ./ISKLJ.
Aktivira i deaktivira to‐
nove alarma.
Podsjeća Vas kada
treba očistiti uređaj.
Kad je UKLJUČENO,
Brzo zagrijavanje funkcija skraćuje
vrijeme zagrijavanja.
pećnice
DEMO način ra‐
da
Aktivacijska/
deaktivacijska šifra:
2468.
Za postavljanje
Odaberi + započ‐ funkcije i njeno
naknadno uključenje
ni
pritiskom bilo kojeg
simbola na
upravljačkoj ploči.
Servis
Prikazuje verziju sof‐
tvera i konfiguraciju.
Zagrij + zadrži
Produljenje
vremena
Održava pripremljenu
hranu toplom 30 minu‐
ta nakon završetka
ciklusa kuhanja.
Uključuje i isključuje
funkciju "Produženje
vremena".
Postepeno podešava
Kontrast zaslona kontrast zaslona.
Tvorničke po‐
stavke
Ponovno vraća sve po‐
stavke na tvorničke
postavke.
HRVATSKI
6.3 Funkcije pećnice
Funkcija
grijanja
Aplikacija
Za pečenje na tri
položaja polica isto‐
Kuhanje uz pro‐ vremeno i sušenje hra‐
ne.Postavite temperatu‐
gr. True Fan
ru 20 - 40 °C niže nego
za funkciju: Tradicio‐
nalno pečenje.
Za pečenje namirnica
koje se trebaju
Funkcija za piz‐ intenzivnije zapeći ili
dobiti koricu na jednoj
zu
razini. Postavite tempe‐
raturu 20 - 40 °C niže
nego za funkciju: Tradi‐
cionalno pečenje.
Tradicionalno
pečenje
Za pečenje i prženje na
jednom položaju rešetki
za pečenje.
Za pripremu hrskavih
gotovih jela (npr.
Zamrznuta hra‐ pomfrita, kroketa,
hrskavih proljetnih
na
rolada).
Roštilj
Turbo roštilj
Donji grijač
Za roštiljanje plosnatih
namirnica i pripremu to‐
sta.
Za pečenje većih
komada mesa ili peradi
s kostima na jednom
položaju rešetki za
pečenje. Za pripremu
zapečenih jela i
tamnjenje.
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom stra‐
nom i konzerviranje
namirnica.
Funkcija
grijanja
13
Aplikacija
Ta funkcija napravljena
je za uštedu energije
Vlažno pečenje tijekom kuhanja. Za
upute za kuhanje,
pogledajte poglavlje
"Savjeti i preporuke",
Vlažno pečenje. Vrata
pećnice tijekom pečenja
moraju biti zatvorena
kako se funkcija ne bi
prekinula te kako bi se
osiguralo da pećnica ra‐
di s najvećom mogu‐
ćom energetskom
učinkovitošću. Kad kori‐
stite tu funkciju, tempe‐
ratura u unutrašnjosti
može se razlikovati od
postavljene temperatu‐
re. Koristi se preostala
toplina.Snaga
zagrijavanja može biti
smanjena. Za opće pre‐
poruke za uštedu
energije pogledajte
poglavlje "Energetska
učinkovitost", Ušteda
energije. Ta funkcija
upotrebljavala se za
usklađenje s klasom
energetske učinkovitosti
u skladu s EN 60350-1.
Kad koristite tu funkciju
svjetlo se automatski
isključuje nakon 30
sekundi.
Tijekom nekih funkcija
pećnice žarulja se može
automatski isključiti na
temperaturi ispod 60 °C.
14
www.aeg.com
6.4 Posebnosti
Funkcija
zagrijavanja
Upotreba
Za održavanje hrane
toplom.
6.5 Pomoć pri kuhanju
Kategorija hrane: Riba/plodovi mora
Jelo
Riba
Riblji štapići
Održavanje
topline
Zagrijavanje
tanjura
Riblji file, smrznut
Za prethodno
zagrijavanje tanjura
prije posluživanja.
Cijela mala riba, na
roštilju
Za konzerviranje povr‐
ća (npr. krastavaca).
Riba cijela, na ro‐
Konzerviranje
Sušenje narezanog
voća, biljaka i gljiva.
Sušenje
Dizanje tijesta
Sporo pečenje
Pečenje kruha
Odmrzavanje
Au gratin
Riba, pečena
Riba cijela, na ro‐
štilju
štilju
Losos, cijeli
-
Kategorija hrane: Perad
Jelo
Za ubrzanje dizanja
tijesta. Sprječava
sušenje površine
tijesta i održava tijesto
elastičnim.
Perad, s kostima
Za pripremanje
mekanih, sočnih
pečenja.
Pile
Tu funkciju koristite za
pripremu kruha i peci‐
va s vrlo dobrim re‐
zultatima u pogledu
hrskavosti, boje i sjaja
korice, poput profesio‐
nalnih.
Za odmrzavanje hrane
(povrće i voće).
Vrijeme odleđivanja
ovisi o količini i veličini
smrznutih namirnica.
Za jela kao što su
lasagne ili zapečeni
krumpir. Za pripremu
zapečenih jela i
tamnjenje.
Pileća krilca, svježa
Pileća krilca,
smrznuta
Pileći batak, svježi
Pileći batak,
smrznuti
Pile, 2 polovice
Kategorija hrane: Meso
Jelo
Govedina
Pirjano meso
Mesna pita
HRVATSKI
Jelo
Jelo
Slabo pečeno
Zec
• Zečji but
• Zečji hrbat
Srednje pečeno
•
Slabo pečeno
Goveđe pečenje
Srednje pečeno
Divljač
Dobro pečeno
Skandinavska gove‐ Srednje pečeno
dina
Svinjetina
Rebra divljači
Kategorija hrane: Jela iz pećnice
Jelo
Dobro pečeno
Lasagne/cannelloni, smrznuti
Rebra
Zapečeno povrće
-
Buncek, prethodno
skuhan
Slatka jela
-
Svinjska pečenka
Svinjska rebra
Kategorija hrane: Pizza/quiche
Jelo
Pizza, tanka kora
Vratina
Teletina
Svinjsko rame
Pizza, dodatni
nadjev
Teleća koljenica
Pizza, smrznuta
Teleća rebra
Pizza
Janjeći but
Janjetina
Srnetina
• Srneći but
• Srneći hrbat
Pečena divljač
Dobro pečeno
Slabo pečeno
Zečji hrbat
Pizza, hladna
Janjeći hrbat
Janjeći but, srednje
pečen
American pizza,
smrznuta
Pizza snack,
smrznuta
Zapečeni baguette
-
Flambirana torta
-
Švicarska torta,
slana
-
Quiche Lorraine
-
Pikantna torta
-
15
16
www.aeg.com
Kategorija hrane: Torte/keksi
Jelo
Jelo
Kuglof
-
Mrvičasti kolač
-
Pita od jabuka,
pokrivena
-
Slatki kolač
-
Biskvit
-
Pita od jabuka
-
Podloga od lisnatog
Tijesto za voćne tor‐ tijesta
tice
Mješavina biskvitne
Kolač od sira, kalup
-
Brioš
-
Suhi kolač
-
Tart
-
Švicarska torta,
slatka
-
Torta od badema
-
Jelo
Muffini
-
Pecivo-kiflice
Peciva, zamrznuta
Tijesto
-
Ciabatta
-
Prutići od tijesta
-
Princes krafne
-
Uštipci
-
Ekleri
-
Kolačići s ba‐
demima
-
Biskviti od prhkog
tijesta
-
Božićna pogača
-
Štrudel od jabuka,
smrznuti
-
Torta na plitici
podloge za flan
Voć. kol. s prhkim
tijestom
Voćni kolač
Voć. kol. s miješ.
tijestom
Dizano tijesto
Kategorija hrane: Kruh/pecivo
Vijenac od kruha
Pletenica od diza‐
nog tijesta
Kruh
Beskvasni kruh
Kategorija hrane: Prilozi
Jelo
Pomfrit, tanki
-
Pomfrit, debeli
-
Pomfrit, smrznuti
-
Kroketi
-
Miješano tijesto
Kroketi
-
Dizano tijesto
Pirjani krumpir
-
Kolač od sira, plitica Čokoladni kolač s
orasima
-
Rolada
-
Kolač od dizanog
tijesta
-
Kada je potrebno promijeniti
težinu ili temperaturu jezgre,
upotrijebite
ili
postavljanje novih
vrijednosti.
za
HRVATSKI
6.6 Postavljanje funkcije
zagrijavanja
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Funkcije pećnice.
.
3. Za potvrdu pritisnite
4. Odaberite funkciju grijanja.
5. Za potvrdu pritisnite
.
6. Postavite temperaturu.
7. Za potvrdu pritisnite
.
6.7 Indikator zagrijavanja
Kada uključite neku funkciju pećnice,
uključuje se crtica na zaslonu. Crtica
prikazuje povećanje temperature. Kad je
dosegnuta temperatura, zvučni signal
oglašava se 3 puta a traka bljeska i zatim
se isključuje.
17
6.8 Brzo zagrijavanje pećnice
Ova funkcija skraćuje vrijeme
zagrijavanja.
Ne stavljajte hranu u pećnicu
dok je uključena funkcija
Brzo zagrijavanje pećnice.
Za uključivanje funkcije držite
pritisnuto 3 sekunde. Indikator
zagrijavanja se mijenja.
Ta funkcija nije dostupna za neke druge
funkcije pećnice.
6.9 Preostala toplina
Kada isključite pećnicu, zaslon prikazuje
preostalu toplinu. Toplinu možete koristiti
da hranu održite toplom.
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Upotreba
Zvučni alarm Za postavljanje
odbrojavanja (maks. 2 h
30 minuta). Ova
funkcija nema utjecaja
na rad pećnice. Možete
je uključiti i kada je peć‐
nica isključena.
Za uključenje funkcije
koristite
ili
. Pritisnite
za po‐
stavljanje minuta i
to pokretanje.
Trajanje
Za postavljanje duljine
rada pećnice (maks. 23
h 59 min).
Završetak
Za postavljanje
vremena isključivanja
funkcije pećnice (maks.
23 sata i 59 minuta).
Ako postavljate vrijeme za funkciju sata,
vrijeme počinje odbrojavanje nakon 5
sekundi.
Ako koristite funkcije sata:
Trajanje, Završetak, pećnica
isključuje grijače nakon 90%
postavljenog vremena.
Pećnica koristi preostalu
toplinu za nastavak pečenja
do isteka vremena (3 - 20
minuta).
7.2 Postavljanje funkcija sata
Prije uporabe funkcija:
Trajanje, Završetak, morate
prvo postaviti funkciju
pećnice i temperaturu.
Pećnica se automatski
isključuje.
Možete koristiti funkcije:
Trajanje i Završetak
istovremeno ako želite
automatski uključiti i isključiti
pećnicu u određeno vrijeme
kasnije.
Funkcije: Trajanje i
Završetak ne rade kad
koristite sondu za pečenje
mesa.
1. Postavite funkciju pećnice.
18
www.aeg.com
2. Pritišćite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže potrebna funkcija sata i
odgovarajući simbol.
3. Za postavljanje potrebnog vremena
pritisnite
ili
.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Po isteku vremena, oglašava se signal.
Pećnica se isključuje. Na zaslonu se
prikazuje poruka.
5. Pritisnite bilo koji simbol za
zaustavljanje signala.
7.3 Zagrij + zadrži
Uvjeti za funkciju:
•
•
Postavljena temperatura je viša od 80
°C .
Funkcija: Trajanje je postavljeno.
Funkcija: Zagrij + zadrži održava
pripremljenu hranu toplom na 80 °C u
trajanju od 30 minuta. Uključuje se nakon
što su završeni postupci pečenja ili
prženja.
Funkciju možete uključiti ili isključiti u
izborniku: Osnovne postavke.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite funkciju pećnice.
3. Postavite temperaturu iznad 80 °C .
4. Pritišćite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Zagrij + zadrži.
5. Za potvrdu pritisnite
.
Kad funkcija završi, oglašava se signal.
7.4 Produljenje vremena
Funkcija: Produljenje vremena produljuje
funkciju pećnice nakon završenog
postavljenog vremena Trajanje.
Primjenjivo za sve funkcije
grijanja s Trajanje ili Masa
jela-Automatika.
Ne koristi se za funkcije
grijanja sa sondom za
pečenje mesa.
1. Po isteku vremena pečenja oglašava
se signal. Pritisnite bilo koji simbol.
Na zaslonu se prikazuje poruka.
2. Pritisnite
za uključenje ili
obustavljanje.
3. Postavite duljinu funkcije.
4. Pritisnite
za
.
8. AUTOMATSKI PROGRAMI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Online recepti
Recepte za automatske programe
možete naći na našoj web stranici.Da
biste pronašli Knjigu recepata, provjerite
PNC broj na natpisnoj pločici na
prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.
8.2 Recepti s Automatski
recepti
Pećnica ima komplet recepata koje
možete koristiti. Recepti su zadane
postavke i ne možete ih mijenjati.
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Recepti. Pritisnite
za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za
potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite recept. Za potvrdu
pritisnite
.
HRVATSKI
19
9. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
9.1 Senzor hrane
Senzor hrane mjeri temperaturu unutar
hrane. Kad hrana postigne postavljenu
temperaturu, uređaj se isključuje.
Mogu se postaviti dvije temperature:
•
•
temperatura pećnice (minimalno 120
°C),
temperatura jezgre hrane.
OPREZ!
Koristite samo isporučeni
senzor hrane i originalne
zamjenske dijelove.
Upute za najbolje rezultate:
• Sastojci trebaju biti na sobnoj
temperaturi.
• Senzor hrane ne može se koristiti za
tekuća jela.
• Tijekom kuhanja, senzor hrane mora
ostati u jelu i uključen u utičnicu.
• Koristite preporučene postavke za
temperaturu jezgre hrane. Pogledajte
poglavlje „Savjeti i preporuke".
Uređaj izračunava približno
vrijeme kraja kuhanja. Ono
ovisi o količini hrane,
postavljenoj funkciji pećnice i
temperaturi.
Kategorije hrane: meso,
perad i riba
1. Aktivirajte uređaj.
2. Umetnite vrh senzora hrane u
sredinu mesa ili ribe, ako je moguće
na najdebljem dijelu. Osigurajte da
se najmanje 3/4 senzora hrane nalazi
unutar jela.
3. Postavite utikač senzora hrane u
utičnicu na prednjem okviru uređaja.
Na zaslonu se prikazuje simbol senzora
hrane.
ili
u roku kraćem od
4. Pritisnite
5 sekundi kako biste postavili
temperaturu jezgre.
5. Postavite funkciju pećnice i po
potrebi temperaturu pećnice.
6. Za promjenu temperature jezgre
pritisnite .
Kad jelo dosegne postavljenu
temperaturu, oglašava se zvučni signal.
Uređaj se automatski isključuje.
7. Dodirnite bilo koji simbol za
isključivanje signala.
8. Izvucite utikač senzora hrane iz
utičnice i izvadite jelo iz uređaja.
UPOZORENJE!
Postoji rizik od opeklina jer
je senzor hrane vruć. Budite
pažljivi dok ga isključujete i
vadite iz jela.
Kategorija hrane: složenac
1. Aktivirajte uređaj.
2. Postavite pola sastojaka na posudu
za pečenje.
20
www.aeg.com
3. Postavite vrh senzora hrane točno u
sredinu složenca. Senzor hrane
tijekom pečenja mora stajati na
mjestu. Kako biste to postigli,
koristite čvrsti sastojak. Koristite rub
posude za pečenje kako biste
naslonili silikonsku dršku senzora
hrane. Vrh senzora hrane ne smije
dodirivati dno posude za pečenje.
10. Izvucite utikač senzora hrane iz
utičnice i izvadite jelo iz uređaja.
UPOZORENJE!
Postoji rizik od opeklina jer
je senzor hrane vruć. Budite
pažljivi dok ga isključujete i
vadite iz jela.
9.2 Umetanje pribora
Žičana polica:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police .
4. Senzor hrane prekrijte ostatkom
sastojaka.
5. Postavite utikač senzora hrane u
utičnicu na prednjem okviru uređaja.
Na zaslonu se prikazuje simbol senzora
hrane.
6. Pritisnite
ili
u roku kraćem od
5 sekundi kako biste postavili
temperaturu jezgre.
7. Postavite funkciju pećnice i po
potrebi temperaturu pećnice.
8. Za promjenu temperature jezgre
pritisnite .
Kad je jelo na postavljenoj temperaturi,
oglašava se zvučni signal. Uređaj se
automatski isključuje.
9. Dodirnite bilo koji simbol za
isključivanje signala.
Pekač za pecivo/ Duboka plitica:
Pekač za pecivo /duboku pliticu umetnite
između vodilica police.
Istovremena upotreba mreže za pečenje
i pekača za pecivo / duboke plitice:
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica na nosaču police i mreže
za pečenje na vodilicama iznad.
HRVATSKI
Mala udubljenja na vrhu
povećavaju sigurnost. Te
izbočine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja.
Visoki obod oko police
sprječava klizanje posuđa s
police.
21
Duboka plitica:
Stavite duboku pliticu na teleskopske
vodilice.
9.3 Teleskopske vodilice umetanje dodatne opreme
Pomoću teleskopskih vodilica možete
lakše stavljati i vaditi police.
OPREZ!
Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa.
Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
Istovremena upotreba mreže za pečenje
i duboke plitice:
Mrežu za pečenje i duboku pliticu
zajedno stavite na sklopive vodilice.
OPREZ!
Prije zatvaranja vrata
pećnice sklopive vodilice
obavezno gurnite u pećnicu
do kraja.
Mreža za pečenje:
Mrežu za pečenje postavite na
teleskopske vodilice tako da šipke budu
s donje strane.
Visoki rub oko mreže za
pečenje je dodatna mjera
kojom se sprječava da
posuđe sklizne.
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Favoriti
Svoje omiljene postavke kao što su
trajanje, temperatura ili funkcija pećnice
možete spremiti. Na raspolaganju su u
izborniku: Favoriti. Možete spremiti do 20
programa.
Spremanje programa
1. Uključite pećnicu.
22
www.aeg.com
2. Postavite funkciju pećnice ili
automatski program.
Za isključivanje funkcije Roditeljska
zaštite ponovite 2. korak.
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: SPREMI.
10.3 Blokiranje tipki
4. Za potvrdu pritisnite
.
Na zaslonu se prikazuju prva tri položaja
memorije.
Ta funkcija sprječava nehotičnu
promjenu funkciju grijanja. Tu funkciju
možete uključiti samo kada pećnica radi.
5. Za potvrdu pritisnite
.
6. Unesite naziv programa.
Prvo slovo treperi.
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju zagrijavanja ili
postavku.
7. Pritisnite
ili
za promjenu slova.
.
8. Pritisnite
Sljedeće slovo treperi.
9. Ponovite korak 7 ako jepotrebno.
10. Za spremanje pritisnite i držite
.
Popunjeni položaj memorije možete
zamijeniti novim unosom. Kad se na
zaslonu prikaže prvi slobodni položaj
memorije, pritisnite
ili
i pritisnite
kako biste spremili preko postojećeg
programa.
Naziv programa možete promijeniti u
izborniku: Upišite naziv programa.
Uključivanje programa
1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Favoriti.
3. Za potvrdu pritisnite
.
4. Odaberite naziv omiljenog programa.
5. Za potvrdu pritisnite
.
za izravan prelazak
Možete pritisnuti
u izbornik: Favoriti. Također ga možete
koristiti i kada je pećnica isključena.
10.2 Uporaba roditeljske
zaštite
Kada je uključena roditeljska zaštita
pećnica se ne može slučajno uključiti.
Ako funkcija Pirolitičko
čišćenje radi, vrata se
automatski zaključavaju.
Kada pritisnete bilo koji
simbol na zaslonu se
pojavljuje poruka.
1. Pritisnite
za uključenje zaslona.
2. Istovremeno pritisnite
i
dok se
na zaslonu ne prikaže poruka .
3. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Blokiranje tipki.
4. Za potvrdu pritisnite
.
Ako radi funkcija Pirolitičko
čišćenje, vrata su zaključana
i simbol ključa pojavljuje se
na zaslonu.
Za isključivanje funkcije, pritisnite . Na
zaslonu se prikazuje poruka. Pritisnite
ponovno
, a zatim
za potvrdu.
Kad isključite pećnicu,
funkcija se također
isključuje.
10.4 Odaberi + započni
Funkcija vam omogućuje da postavite
funkciju pećnice (ili program) i kasnije je
koristite jednim pritiskom bilo kojeg
simbola.
1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice.
sve dok se na zaslonu
3. Pritiščite
ne prikaže: Trajanje.
4. Postavite vrijeme.
5. Pritiščite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže: Odaberi + započni.
6. Za potvrdu pritisnite
.
Pritisnite bilo koji simbol (osim za ) za
pokretanje funkcije: Odaberi + započni.
Započinje postavljena funkcija pećnice.
Po završetku funkcije pećnice oglašava
se signal.
HRVATSKI
•
•
Blokiranje tipki je
uključeno kad radi
funkcija pećnice.
Izbornik: Osnovne
postavke vam omogućuje
uključenje funkcije:
Odaberi + započni
uključivanje i
isključivanje.
Sonda za pečenje mesa,Trajanje,
Završetak.
10.6 Svjetlina zaslona
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
•
•
10.5 Automatsko
isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog
vremena, ako funkcija pećnice radi a vi
ne promijenite niti jednu postavku.
(°C)
23
(h)
Noćno osvjetljenje - kad je pećnica
isključena, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
Dnevna svjetlost:
– kad je pećnica uključena.
– ako dodirnete simbol tijekom
noćnog osvjetljenja (osim
UKLJUČENO/ISKLJUČENO),
zaslon se vraća u dnevni način
osvjetljenja za sljedećih 10
sekundi.
– ako je pećnica isključena i
postavite funkciju: Zvučni alarm.
Kada završi funkcija zvučnog
alarma, zaslon se vraća u noćno
osvjetljenje.
30 - 115
12.5
10.7 Ventilator za hlađenje
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimalno
3
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
Automatsko isključivanje ne radi s
funkcijama: Osvjetljenje unutrašnjosti,
11. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
11.1 Preporuke za pečenje
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablice u
nastavku prikazuju preporučene
postavke za temperaturu, vrijeme
pečenja i položaj police za određene
vrste hrane.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
11.2 Unutarnja strana vrata
S unutarnje strane vrata nalaze se:
•
•
brojevi položaja polica.
informacije o funkcijama pećnice,
preporučeni položaji polica i
temperature za pripremu jela.
11.3 Savjet za posebne
funkcije pećnice
Održavanje topline
Ta funkcija omogućuje vam održavanje
hrane toplom. Temperatura je automatski
postavljena na 80 °C.
24
www.aeg.com
Zagrijavanje tanjura
Ta funkcija omogućuje vam zagrijavanje
tanjura i pribora prije serviranja.
Temperatura je automatski postavljena
na 70 °C.
Ravnomjerno rasporedite tanjure i
posude po mreži za pečenje. Koristite
prvi položaj police u pećnici. Nakon
polovice vremena zagrijavanja,
zamijenite mjesta posuđa.
Dizanje tijesta
Ta funkcija omogućuje vam dizanje
kvasnog tijesta. Tijesto stavite u veliku
posudu i prekrijte ga mokrim ručnikom ili
plastičnom folijom Postavite funkciju:
Dizanje tijesta i vrijeme kuhanja.
Odmrzavanje
Uklonite ambalažu s hrane i zatim hranu
stavite na tanjur. Ne prekrivajte hranu, jer
to može produžiti vrijeme odmrzavanja.
Koristite prvi položaj police u pećnici.
11.4 Pečenje pekarskih
proizvoda
Prvi put koristite nižu temperaturu.
Vrijeme pečenja može se produžiti 10 –
15 minuta ako kolače pečete na više
položaja polica.
Kolači i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na
različitim razinama. Nema potrebe za
promjenom postavke temperature ako
dođe do nejednolikog tamnjenja. Razlike
se izjednače tijekom pečenja.
Pladnjevi se tijekom pečenja u pećnici
mogu iskriviti. Kad se pladnjevi ohlade,
vratit će se u prvotni oblik.
11.5 Savjeti za pečenje tijesta i peciva
Rezultati pečenja
tijesta i peciva
Mogući uzrok
rješenje
Dno torte nije dovoljno
potamnjeno.
Pogrešan položaj police.
Tortu stavite na nižu policu.
Torta je upala i postaje
vlažna ili trakasta.
Temperatura pećnice je pre‐ Sljedeći put postavite malo nižu
visoka.
temperaturu poslovnice.
Vrijeme pečenja je
prekratko.
Kolač je presuh.
Sljedeći put postavite duže
vrijeme pečenja i nižu temperatu‐
ru pećnice.
Temperatura pećnice je pre‐ Sljedeći put postavite višu tempe‐
niska.
raturu poslovnice.
Vrijeme pečenja je predugo. Sljedeći put postavite kraće
vrijeme pečenja.
Kolač se neravnomjerno Temperatura pećnice je pre‐ Postavite nižu temperaturu pećni‐
peče.
visoka, a vrijeme pečenja je ce i duže vrijeme pečenja.
prekratko.
Tijesto torte nije rav‐
nomjerno raspoređeno.
Torta nije gotova za
određeno vrijeme
pečenja navedeno u re‐
ceptu.
Sljedeći put ravnomjerno raspore‐
dite tijesto na pladnju.
Temperatura pećnice je pre‐ Sljedeći put postavite malo višu
niska.
temperaturu poslovnice.
HRVATSKI
11.6 Pečenje na jednoj razini:
PEČENJE U KALUPIMA
(°C)
(min)
Kuglof / Brioš
Kuhanje uz progr. 150 - 160
True Fan
50 - 70
1
Suhi kolač / Voćni
kolači
Kuhanje uz progr. 140 - 160
True Fan
70 - 90
1
Pite i kolači od lis‐
natog tijesta, pret‐
hodno zagrijte
praznu pećnicu
Kuhanje uz progr. 170 - 180
True Fan
10 - 25
2
Mješavina podloga
za pite - dizano
tijesto
Kuhanje uz progr. 150 - 170
True Fan
20 - 25
2
Kolač od sira
Tradicionalno
pečenje
60 - 90
1
170 - 190
TORTE/LISNATA TIJESTA/KRUŠNA TIJESTA NA PEKAČIMA ZA PECIVA
Predgrijte praznu pećnicu, osim ako je drukčije navedeno.
(°C)
(min)
Pletenica / Vijenac Tradicionalno
od kruha, prethod‐ pečenje
no zagrijavanje nije
potrebno
170 - 190
30 - 40
3
Christstollen
Tradicionalno
pečenje
160 - 180
50 - 70
2
Raženi kruh:
Tradicionalno
pečenje
prvi: 230
20
1
zatim: 160 - 180
30 - 60
Princes krafne /
Ekleri
Tradicionalno
pečenje
190 - 210
20 - 35
3
Rolada,
Tradicionalno
pečenje
180 - 200
10 - 20
3
25
26
www.aeg.com
TORTE/LISNATA TIJESTA/KRUŠNA TIJESTA NA PEKAČIMA ZA PECIVA
Predgrijte praznu pećnicu, osim ako je drukčije navedeno.
(°C)
(min)
Posuti kolač, pret‐ Kuhanje uz pro‐
hodno zagrijavanje gr. True Fan
nije potrebno
150 - 160
20 - 40
3
Kolač od maslaca
s bademima /
Slatki kolač
190 - 210
20 - 30
3
Voćni kolači, pret‐ Tradicionalno
hodno zagrijavanje pečenje
nije potrebno
180
35 - 55
3
Kolači od tijesta s
kvascem i nježnim
slojem (krema,
glazura)
160 - 180
40 - 60
3
Tradicionalno
pečenje
Tradicionalno
pečenje
KEKSI
Koristite treći položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Prhko tijesto / Mješavina Kuhanje uz progr.
za kolač od dizanog
True Fan
tijesta
150 - 160
10 - 20
Puslice
Kuhanje uz progr.
True Fan
80 - 100
120 - 150
Kolačići s bademima
Kuhanje uz progr.
True Fan
100 - 120
30 - 50
Keksi od dizanog tijesta
Kuhanje uz progr.
True Fan
150 - 160
20 - 40
Uštipci, prethodno
zagrijte praznu pećnicu
Kuhanje uz progr.
True Fan
170 - 180
20 - 30
HRVATSKI
KEKSI
Koristite treći položaj police u pećnici.
Pecivo-kiflice, prethod‐
no zagrijte praznu peć‐
nicu
Tradicionalno pečenje
(°C)
(min)
190 - 210
10 - 25
11.7 Pečena i zapečena jela
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Zapečena tjestenina
Tradicionalno pečenje
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Tradicionalno pečenje
180 - 200
25 - 40
Zapečeno povrće, pret‐
hodno zagrijte praznu
pećnicu
Turbo roštilj
160 - 170
15 - 30
Baguette s topljenim si‐ Kuhanje uz progr. True
rom
Fan
160 - 170
15 - 30
Riža na mlijeku
Tradicionalno pečenje
180 - 200
40 - 60
Riblji nabujci
Tradicionalno pečenje
180 - 200
30 - 60
Punjeno povrće
Kuhanje uz progr. True
Fan
160 - 170
30 - 60
11.8 Pečenje na više razina
Koristite funkciju: Kuhanje uz progr. True
Fan.
Za 2 posude za pečenje koristite prvi i
četvrti položaj police.
27
28
www.aeg.com
KEKSI
TORTE / LISNATA TIJESTA /
KRUŠNA TIJESTA NA PEKAČIMA ZA
PECIVO
(°C)
(min)
Princes krafne / Ekleri,
160 prethodno zagrijte praz‐ 180
nu pećnicu
25 - 45
Suhi drobljenac
30 - 45
150 160
(°C)
(min)
Uštipci, prethodno
zagrijte praznu pećnicu
170 180
30 - 50
Pecivo-kiflice
180
20 - 30
11.9 Savjeti za prženje
Koristite posuđe za pećnicu otporno na
temperaturu.
Krto meso pecite pokriveno.
Velike komade mesa pecite izravno na
pladnju ili na žičanoj polici postavljenoj
iznad pladnja.
KEKSI
(°C)
(min)
Biskviti od prhkog tijesta 150 160
20 - 40
Puslice
80 100
130 170
Kolačići s bademima
100 120
40 - 80
Keksi od dizanog tijesta 160 170
30 - 60
Stavite malo vode u pladanj kako biste
spriječili zapaljenje masti koja iscuri.
Nakon isteka 1/2 ili 2/3 vremena pečenja
okrenite pečenje.
Pecite meso i ribu u velikim komadima (1
kg ili više).
Tijekom pečenja, nekoliko puta navlažite
zglobove mesa s njegovim sokom.
11.10 Pečenje mesa
Koristite prvi položaj police u pećnici.
GOVEDINA
(°C)
(min)
Pečenka u posudi
1 - 1,5 kg
Tradicionalno
pečenje
230
120 - 150
Goveđe pečenje ili
filet, slabo pečeno,
prethodno zagrijte
praznu pećnicu
1 cm debelo
Turbo roštilj
190 - 200
5-6
HRVATSKI
GOVEDINA
(°C)
(min)
Goveđe pečenje ili 1 cm debelo
filet, srednje peče‐
no, prethodno
zagrijte praznu peć‐
nicu
Turbo roštilj
180 - 190
6-8
Goveđe pečenje ili
filet, dobro pečeno,
prethodno zagrijte
praznu pećnicu
Turbo roštilj
170 - 180
8 - 10
1 cm debelo
SVINJETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C)
(min)
Lopatica / Vratina /
Rolana šunka
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotleti / Svinjska rebra
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Mesna pita
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Buncek, prethodno
kuhan
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
TELETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C)
(min)
Teleće pečenje
1
160 - 180
90 - 120
Teleća koljenica
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
29
30
www.aeg.com
JANJETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C)
(min)
Janjeći but / Janjeće
pečenje
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Janjeći hrbat
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
DIVLJAČ
(kg)
(°C)
(min)
Hrbat / Zečji but, 1
prethodno
zagrijte praznu
pećnicu
Tradicionalno
pečenje
230
30 - 40
Srneći hrbat
1.5 - 2
Tradicionalno
pečenje
210 - 220
35 - 40
Srneći but
1.5 - 2
Tradicionalno
pečenje
180 - 200
60 - 90
PERAD
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C)
(min)
Perad u komadima
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Pile, polovica
0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Pile, mlada kokoš
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Patka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Guska
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
HRVATSKI
PERAD
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C)
(min)
Puretina
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Puretina
4-6
140 - 160
150 - 240
RIBA
(kg)
Riba
1 - 1.5
Tradicionalno
pečenje
11.11 Pečenje kruha
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Prethodno zagrijavanje se ne
preporučuje.
KRUH
(°C)
(min)
Bijeli kruh
180 - 200
40 - 60
Baguette
200 - 220
35 - 45
Brioš
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Raženi kruh
190 - 210
50 - 70
Integralni kruh
180 - 200
50 - 70
Punozrnati kruh
170 - 190
60 - 90
Krušna peciva
190 - 210
20 - 35
31
32
www.aeg.com
11.12 Hrskavo pečenje s Funkcija za pizzu
PIZZA
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Pite
180 - 200
40 - 55
Pita od špinata
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine / Pita od sira
170 - 190
45 - 55
Pita od jabuka, pokrivena
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Predgrijte praznu pećnicu prije pečenja.
Koristite drugi položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Pizza, tanka kora
200 - 230
15 - 20
Pizza, debela kora
180 - 200
20 - 30
Beskvasni kruh
230 - 250
10 - 20
Uštipci
160 - 180
45 - 55
Slani alzaški kolač
230 - 250
12 - 20
Pierogi (punjeni jastučići)
180 - 200
15 - 25
Pita od povrća
160 - 180
50 - 60
11.13 Roštilj
Postavite tepsiju na prvi položaj police
kako biste sakupili masnoću.
Predgrijte praznu pećnicu prije pečenja.
HRVATSKI
33
ROŠTILJ
(°C)
(min)
s jedne strane
(min)
s druge strane
Goveđe pečenje
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Goveđi filet
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinjeća rebra
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teleća slabina
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Janjeći hrbat
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Riba, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.14 Sporo pečenje
Ova funkcija omogućuje vam
pripremanje nemasnog, mekog mesa i
ribe. Nije primjenjivo za: perad, masna
pečena svinjetina, pečenka. Sonda za
pečenje mesa temperatura ne bi smjela
biti viša od 65 °C.
1. Ispržite meso 1 - 2 minute sa svake
strane u tavi na jakoj vatri.
2. Stavite meso u tavu za pečenje ili
izravno na rešetku za pečenje. Ispod
rešetke za pečenje stavite pliticu za
skupljanje masnoće.
Dok koristite tu funkciju, uvijek
pripremajte jelo bez poklopca.
3. Upotrijebite Sonda za pečenje mesa.
4. Odaberite funkciju: Sporo pečenje.
Možete postaviti temperaturu između
80 °C i 150 °C prvih 10 minuta.
Zadano je 90 °C. Postavite
temperaturu za Sonda za pečenje
mesa.
5. Nakon 10 minuta, pećnica
automatski snižava temperaturu na
80 °C.
Postavite temperaturu na 120 °C.
(kg)
(min)
Odresci
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Goveđi filet
1 - 1.5
90 - 150
3
Goveđe pečenje
1 - 1.5
120 - 150
1
Teleće pečenje
1 - 1.5
120 - 150
1
34
www.aeg.com
11.15 Zamrznuta hrana
ODLEĐIVANJE
(°C)
(min)
Pizza, smrznuta
200 - 220
15 - 25
2
American pizza, smrznuta
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, hladna
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snack, smrznuta
180 - 200
15 - 30
2
Pomfrit, tanki
200 - 220
20 - 30
3
Pomfrit, debeli
200 - 220
25 - 35
3
Kroketi / Kroketi
220 - 230
20 - 35
3
Pirjani krumpir
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, svježi
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, smrznuti
160 - 180
40 - 60
2
Pečeni sir
170 - 190
20 - 30
3
Pileća krilca
190 - 210
20 - 30
2
11.16 Odmrzavanje
Uklonite ambalažu s hrane i zatim hranu
stavite na tanjur.
Ne prekrivajte hranu, jer to može
produžiti vrijeme odmrzavanja.
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(kg)
(min)
Vrijeme
odmrzavan
ja
(min)
Daljnje
vrijeme
odmrzavanj
a
Pile
1
100 - 140
20 - 30
Stavite pile na naopako okrenut
tanjurić na velikom tanjuru.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
Meso
1
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
HRVATSKI
(kg)
(min)
Vrijeme
odmrzavan
ja
(min)
Daljnje
vrijeme
odmrzavanj
a
Meso
0.5
90 - 120
20 - 30
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
Pastrva
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Istucite vrhnje dok je još malo
smrznuto.
Gateau torta
1.4
60
60
-
35
11.17 Konzerviranje
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne na
tržištu.
JAGODIČASTO VOĆE
Ne koristite staklenke s poklopcima koji
se odvijaju i s bajonetnim ili metalnim
poklopcima.
(min)
Konzerviranje do
početka stvaranja
mjehurića
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više od
šest staklenki od jedne litre.
Staklenke napunite jednoliko i zatvorite
ih obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno vlage
u pećnici.
Jagode / Borovnice /
Maline / Zreli ogrozd
35 - 45
KOŠTUNIČASTO VOĆE
Kada voda u teglama proključa (nakon
otprilike 35-60 minuta u teglama od
jedne litre), isključite pećnicu ili smanjite
temperaturu na 100 °C (pogledajte
tablicu).
Postavite temperaturu na 160 - 170 °C.
Breskve /
Dunje / Šljive
(min)
Konzervira
nje do po‐
četka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja pri
100 °C
35 - 45
10 - 15
36
www.aeg.com
POVRĆE
POVRĆE
(min)
Konzervira
nje do po‐
četka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja pri
100 °C
(°C)
(h)
Grah
60 - 70
6-8
Paprike
60 - 70
5-6
Povrće za juhu
60 - 70
5-6
Mrkva
50 - 60
5 - 10
Gljive
50 - 60
6-8
Krastavci
50 - 60
-
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
Miješano po‐
vrće za
kiseljenje
50 - 60
5 - 10
Korabica /
Grašak /
Šparoge
50 - 60
15 - 20
Postavite temperaturu na 60 - 70 °C.
VOĆE
11.18 Sušenje - Kuhanje uz
progr. True Fan
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate zaustavite pećnicu na
pola vremena sušenja, otvorite vrata i za
dovršetak pustite da se osuši preko noći.
Za 1 pliticu upotrijebite položaj treće
police.
(h)
Šljive
8 - 10
Marelice
8 - 10
Jabuke izrezane na
ploške
6-8
Kruške
6-9
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i
četvrte police.
11.19 Sonda za pečenje mesa
GOVEDINA
Temperatura jezgre hrane (°C)
Slabo pečeno
Srednja
Dobro pečeno
Goveđe pečenje
45
60
70
Pečenica
45
60
70
HRVATSKI
GOVEDINA
Mesna pita
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
80
83
86
SVINJETINA
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
Šunka / Pečenje
80
84
88
Kotleti od hrbata / Svinjeća rebra,
dimljena / Svinjeća rebra, poširana
75
78
82
TELETINA
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
Teleće pečenje
75
80
85
Teleća koljenica
85
88
90
OVČETINA/JANJETINA
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
Ovčji but
80
85
88
Ovčji hrbat
75
80
85
Janjeće pečenje / Janjeći but
65
70
75
DIVLJAČ
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
Zečji hrbat / Srneći hrbat
65
70
75
Zečji but / Zec, cijeli / Srneći but
70
75
80
PERAD
Pile
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
80
83
86
37
38
www.aeg.com
PERAD
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
Patka, cijela/polovica / Puretina,
cijela/prsa
75
80
85
Patka, prsa
60
65
70
RIBA (LOSOS, PASTR‐
VA, SMUĐ)
Riba, cijela/velika/na pari / Riba,
cijela/velika/pečena
SLOŽENCI - PRETHODNO
KUHANO POVRĆE
Složenac od tikvica / Složenac od
brokule / Složenac od komorača
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
60
64
68
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
85
88
91
SLOŽENCI - SLANI
Cannelloni / Lasagne / Zapečena
tjestenina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
85
88
91
SLOŽENCI - SLATKI
Složenac od bijelog kruha s/bez
voća / Pečena kaša od riže s/bez
voća / Složenac sa slatkom
tjesteninom
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednja
Više
80
85
90
11.20 Vlažno pečenje preporučeni pribor
Koristite tamne i nereflektirajuće limove i
spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu
od svijetlih boja i reflektirajućeg posuđa.
HRVATSKI
Plitica za pizzu
Posuda za pečenje
Tamni, nereflektirajući
promjer 28 cm
Tamni, nereflektirajući
promjer 26 cm
Keramičke
zdjelice
Keramika
8 cm promjer,
5 cm visina
Limeni kalup za flan
Tamni, nereflektirajući
promjer 28 cm
11.21 Vlažno pečenje
Za najbolje rezultate slijedite preporuke
navedene u tablici ispod.
Koristite treći položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Zapečeno tijesto
200 - 220
45 - 55
Zapečeni krumpir
180 - 200
70 - 85
Musaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Puding od kruha
190 - 200
55 - 70
Puding od riže
170 - 190
45 - 60
Torta od jabuka, od miješanog biskvita
(okrugli kalup za kolače)
160 - 170
70 - 80
Bijeli kruh
190 - 200
55 - 70
11.22 Informacije za ustanove
za testiranje
Testiranja u skladu s: EN 60350, IEC
60350.
39
40
www.aeg.com
PEČENJE NA JEDNOJ RAZINI. Pečenje u kalupima
(°C)
(min)
Biskvit bez masnoće
Kuhanje uz progr.
True Fan
140 - 150
35 - 50
2
Biskvit bez masnoće
Tradicionalno
pečenje
160
35 - 50
2
Pita od jabuka, 2
kalupa Ø20 cm
Kuhanje uz progr.
True Fan
160
60 - 90
2
Pita od jabuka, 2
kalupa Ø20 cm
Tradicionalno
pečenje
180
70 - 90
1
PEČENJE NA JEDNOJ RAZINI. Keksi
Koristite treći položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Prhko tijesto / Prutići od
tijesta
Kuhanje uz progr. True
Fan
140
25 - 40
Prhko tijesto / Prutići od
tijesta, prethodno zagrijte
praznu pećnicu
Tradicionalno pečenje
160
20 - 30
Sitni kolači, po 20 na pliti‐ Kuhanje uz progr. True
ci, prethodno zagrijte praz‐ Fan
nu pećnicu
150
20 - 35
Sitni kolači, po 20 na pliti‐ Tradicionalno pečenje
ci, prethodno zagrijte praz‐
nu pećnicu
170
20 - 30
HRVATSKI
41
PEČENJE NA VIŠE RAZINA. Keksi
(°C)
(min)
Kuhanje uz progr.
True Fan
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Sitni kolači, po 20 na Kuhanje uz progr.
plitici, prethodno
True Fan
zagrijte praznu pećni‐
cu
150
23 - 40
1/4
-
Prhko tijesto / Prutići
od tijesta
2
3
položaj položaja
a
ROŠTILJ
Praznu pećnicu prethodno zagrijte 5 minuta.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.
(min)
Tost
Roštilj
1-3
5
Goveđi biftek, okrenite na
drugu stranu nakon proteka
polovice vremena
Roštilj
24 - 30
4
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
42
www.aeg.com
12.1 Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu
sa sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za čišćenje.
Sredstva za
čišćenje
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može uzrokovati požar. Rizik je veći za pliticu ro‐
štilja.
Svakodnevna
uporaba
Nakon svake uporabe osušite unutrašnjost mekanom krpom.
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje.
Pribor ne perite u perilici posuđa.
Dodatni pri‐
bor
Ne čistite pribor s neprianjajućim površinama uporabom agresivnih sred‐
stava za čišćenje, oštrih predmeta ili u perilici.
12.2 Kako ukloniti: nosači
police
Kako biste očistili pećnicu, skinite nosače
police.
1
2
OPREZ!
Prilikom skidanja nosače
police budite pažljivi.
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
Uklonjene dodatke umetnite obrnutim
redoslijedom.
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama
morate usmjeriti prema
naprijed.
12.3 Pirolitičko
2. Stražnji dio nosača police povucite s
bočne stijenke i uklonite ga.
OPREZ!
Ako su u isti ormarić
postavljeni drugi uređaji, ne
koristite ih istovremeno s
funkcijom: Pirolitičko. To
može uzrokovati oštećenja
na uređaju.
Čišćenje ne može početi ako:
HRVATSKI
•
•
senzor temperature mesa nije
izvađen.
vrata pećnice nisu zatvorena.
2. Poluge (A) na dvije šarke vrata
pritisnite do kraja.
1. Izvadite sav pribor i uklonjive vodilice
polica.
2. Unutrašnjost pećnice očistite toplom
vodom i blagim
deterdžentom.Unutarnje staklo na
vratima operite toplom vodom i
mekom krpom.
3. Uključite pećnicu.
4. Uđite u glavni izbornik i odaberite
funkciju: Pirolitičko. Pritisnite
5. Postavite trajanje čišćenja:
43
.
Opcija
Funkcije
Svijetlo
Za lagano čiš‐
ćenje: 1 h.
Normalno
Za standard‐
no čišćenje: 1
h 30 min.
Intenzivno
Za detaljno
čišćenje: 3 h.
6. Pritisnite
.
Kad započne čišćenje, vrata pećnice su
zaključana i svjetlo ne radi.
Za zaustavljanje čišćenja prije završetka,
isključite pećnicu.
UPOZORENJE!
Kada je funkcija završena
pećnica je vrlo vruća. Postoji
opasnost od opekotina.
A
A
3. Zatvorite vrata pećnice na prvi
otvoreni položaj (otprilike kut od 70°).
4. Vrata držite jednom rukom sa svake
strane i povucite ih od pećnice i pod
kutom prema gore.
5. Vrata odložite na mekanu krpu na
stabilnoj površini, vanjskom stranom
prema dolje.
6. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
2
B
1
7. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
8. Jednu po jednu staklenu ploču vrata
držite za prednji rub i povucite ih
prema gore iz vodilice.
Nakon završetka čišćenja, vrata ostaju
zaključana i neke funkcije pećnice nisu
dostupne, dok se temperatura u pećnici
ne smanji.
12.4 Skidanje i postavljanje
vrata
Vrata i unutarnje staklene ploče možete
skinuti kako biste ih očistili. Broj staklenih
ploča različit je za različite modele.
UPOZORENJE!
Vrata su teška.
1. Potpuno otvorite vrata.
9. Očistite staklenu ploču sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
Kad je čišćenje završeno, izvršite gornje
korake obrnutim redoslijedom. Najprije
umetnite manju ploču, zatim veću i vrata.
44
www.aeg.com
UPOZORENJE!
Osigurajte da se stakla
umetnu u ispravan položaj
jer se u suprotnom površina
vrata može pregrijati.
Pazite da staklene ploče (C, B i A) vratite
ispravnim redoslijedom. Prvo umetnite
ploču C koja ima kvadratić otisnut na
lijevoj strani i trokutić na desnoj strani. Te
simbole također ćete naći otisnute na
okviru vrata. Simbol trokuta na staklu
mora se poklopiti s trokutom na okviru a
simbol kvadrata mora se poklopiti sa
simbolom kvadrata. Nakon toga,
umetnite ostale dvije staklene ploče.
Gornje svjetlo
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
Bočno svjetlo
ABC
1. Skinite lijevu vodilicu za plitice kako
biste omogućili pristup svjetlu.
2. Koristite mali, tupi predmet (npr.
čajnu žličicu) za skidanje staklenog
poklopca.
12.5 Kako zamijeniti: Svjetlo
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
Žarulja može biti vruća.
1. Isključite pećnicu. Pričekajte dok se
pećnica ne ohladi.
2. Isključite pećnicu iz električnog
napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti pećnice stavite
krpu.
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3. Očistite stakleni poklopac.
4. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otporna na toplinu od
300 °C.
5. Postavite stakleni poklopac.
6. Vratite lijevu vodilicu police.
HRVATSKI
45
13.1 Što učiniti ako...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu
ili njome rukovati.
Pećnica nije priključena na
električnu mrežu ili nije pra‐
vilno priključena.
Provjerite je li pećnica pra‐
vilno priključen na električno
napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Uključeno je automatsko
isključivanje.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske zašti‐
te".
Pećnica se ne grije.
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na.
Zatvorite vrata do kraja.
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uzrok
kvara. Ako osigurač stalno
pregara, obratite se kvalifici‐
ranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite žarulju pećnice.
Sonda za temperaturu
jezgre ne radi.
Utikač sonde za temperaturu Utikač sonde za pečenje
jezgre nije ispravno umetnut mesa utaknite do kraja u
u utičnicu.
utičnicu.
Na zaslonu se prikazuje
F111.
Utikač sonde za temperaturu Utikač sonde za pečenje
jezgre nije ispravno umetnut mesa utaknite do kraja u
u utičnicu.
utičnicu.
Na zaslonu se prikazuje šifra Postoji električni kvar.
pogreške koja nije u tablici.
•
•
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite uređaj
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže šifra pogreške,
obratite se službi za
korisnike.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
46
www.aeg.com
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Uređaj je uključen, ali se ne
zagrijava. Ventilator ne radi.
Na zaslonu se prikazuje
"Demo".
Uključen je demo program.
Pogledajte odjeljak "Osnov‐
ne postavke" u poglavlju
"Svakodnevna uporaba".
13.2 Servisni podaci
se na prednjem okviru unutrašnjosti
pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz
unutrašnjosti pećnice.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
14. ENERGETSKA UČINKOVITOST
14.1 Podaci o proizvodu i List s podacima o proizvodu*
Naziv dobavljača
AEG
Identifikacija modela
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
Indeks energetske učinkovitosti
81.2
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
1.09 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad 0.69 kWh/ciklusu
s ventilatorom
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
71 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
HRVATSKI
Masa
BPE742320M
37.0 kg
BPK742320B
37.0 kg
BPK742320M
38.0 kg
BPK74232SM
37.0 kg
47
* Za Europsku uniju u skladu s uredbama EU-a 65/2014 i 66/2014.
Za Republiku Bjelorusiju prema STB 2478-2017, Dodatak G; STB 2477-2017, Dodaci A i
B.
Za Ukrajinu prema 568/32020.
Razred energetske učinkovitosti nije primjenjiv za Rusiju.
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne
pećnice i roštilji - Metode mjerenja značajki.
14.2 Ušteda energije
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi. Kad
isključite pećnicu, na zaslonu se
prikazuje preostala toplina. Toplinu
možete koristiti da hranu održite toplom.
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti
energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
Uvjerite se da su vrata pećnice pravilno
zatvorena dok pećnica radi. ne otvarajte
vrata prečesto tijekom kuhanja.
Održavajte brtvu vrata čistom i uvjerite se
da je ispravno postavljena.
Za poboljšanje uštede energije koristite
metalno posuđe.
Kad je to moguće, ne predgrijavajte
pećnicu prije kuhanja.
Kad istovremeno pripremate nekoliko
jela, pauze između pečenja održavajte
što kraćima.
Pečenje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije pečenja
s ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
vremena poput Trajanje ili Završetak, a
vrijeme kuhanja je duže od 30 minuta,
grijači se za neke funkcije pećnice
automatski isključuju ranije.
Kad je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, smanjite temperaturu pećnice na
minimum 3-10 minuta prije završetka
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastavit će peći.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostalih jela.
Održavanje hrane toplom
Odaberite najnižu moguću postavku
temperature kako biste koristili preostalu
toplinu i održali hranu toplom. Na
zaslonu se pojavljuje prikaz ostatka
topline ili temperatura.
Pečenje s isključenom žaruljom
Tijekom kuhanja isključite svjetlo.
Uključite ga samo kad vam treba.
Vlažno pečenje
Funkcija napravljena je za uštedu
energije tijekom kuhanja.
Kad koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
Svjetlo možete ponovno uključiti, ali to će
smanjiti očekivanu uštedu energije.
15. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
Ambalažu za recikliranje odložite u
.
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
48
www.aeg.com
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom
ne bacajte zajedno s kućnim
*
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
HRVATSKI
49
50
www.aeg.com
HRVATSKI
51
867353871-A-402019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising