AEG | BPE742320M | User manual | Aeg BPE742320M Manual de utilizare

Aeg BPE742320M Manual de utilizare
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
USER
MANUAL
RO
Manual de utilizare
Cuptor
2
www.aeg.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA....................................................................3
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.........................................................................5
3. DESCRIEREA PRODUSULUI.............................................................................. 8
4. PANOUL DE COMANDĂ...................................................................................... 9
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE........................................................................ 11
6. UTILIZAREA ZILNICĂ.........................................................................................12
7. FUNCŢIILE CEASULUI.......................................................................................18
8. PROGRAME AUTOMATE.................................................................................. 19
9. UTILIZAREA ACCESORIILOR........................................................................... 19
10. FUNCŢII SUPLIMENTARE............................................................................... 23
11. INFORMAŢII ŞI SFATURI.................................................................................24
12. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 42
13. DEPANARE...................................................................................................... 45
14. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ............................................................................... 47
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Vă mulţumim pentru că aţi ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru
a vă oferi performanţe impecabile, pentru mulţi ani, cu tehnologii inovative care
fac viaţa mai simplă - funcţii pe care s-ar putea să nu le găsiţi la aparatele
obişnuite. Vă rugăm să alocaţi câteva minute cititului pentru a obţine ce este mai
bun din acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registeraeg.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.aeg.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
3
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani şi persoanele cu
dizabilităţi profunde şi complexe nu trebuie lăsate să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate
permanent.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Părţile accesibile pot deveni fierbinţi în timpul
funcţionării.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, acesta trebuie activat.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
4
www.aeg.com
1.2 Siguranţa generală
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest
aparat şi să înlocuiască cablul.
AVERTISMENT: Aparatul şi părţile accesibile ale
acestuia devin fierbinţi pe durata utilizării. Aveţi grijă
să nu atingeţi elementele de încălzire.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie pentru a
scoate sau a pune în interior accesorii sau vase.
Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice operaţie de întreţinere.
AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că aparatul este oprit
înainte de a înlocui becul pentru a evita o posibilă
electrocutare.
Nu folosiţi aparatul înainte de a-l instala în structura
încastrată.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete
ascuţite de metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece
acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate conduce
la spargerea sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de
service autorizat al acestuia sau de persoane cu o
calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
Urmele de alimente vărsate trebuie să fie eliminate
înainte de curăţarea pirolitică. Scoateţi toate
componentele cuptorului.
Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să
trageţi mai întâi de partea din faţă a suportului, după
care să îndepărtaţi capătul din spate de pereţii laterali.
Instalaţi suporturile pentru raft în ordine inversă.
Utilizaţi doar senzorul alimentar (senzorul)
recomandat pentru acest aparat.
ROMÂNA
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Nu trageţi aparatul de mâner.
Instalaţi aparatul într-un loc sigur şi
adecvat care satisface cerinţele
privind instalarea.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Înainte de a monta aparatul, verificaţi
dacă uşa cuptorului se deschide fără
oprelişti.
Aparatul este echipat cu un sistem de
răcire electric. Acesta trebuie utilizat
cu o sursă de alimentare electrică.
Aparatul încorporat trebuie să
corespundă cerinţelor de stabilitate
din DIN 68930.
Înălţimea minimă a
cabinetului (Înălţimea
minimă a cabinetului
sub blatul de lucru)
Lăţimea cabinetului
600 (600) mm
Adâncimea de încor‐
porare a aparatului
546 mm
Adâncimea cu uşa
deschisă
1017 mm
Dimensiunea minimă
a deschiderii de ven‐
tilaţie. Deschiderea
este poziţionată pe
partea din spate jos
550 x 20 mm
Lungimea cablului de
alimentare electrică.
Cablul este poziţionat
în colţul dreapta al
părţii din spate
1500 mm
Şuruburile de montaj
4 x 12 mm
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
550 mm
Adâncimea cabinetu‐
lui
605 (580) mm
Înălţimea feţei apara‐
tului
594 mm
Înălţimea spatelui
aparatului
576 mm
Lăţimea feţei apara‐
tului
549 mm
Lăţimea spatelui apa‐
ratului
548 mm
Adâncimea aparatului
567 mm
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul şi cablul de
alimentare electrică. Dacă este
necesară înlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit
numai de către Centrul de service
autorizat.
Nu lăsaţi cablurile de alimentare
electrică să atingă sau să se afle în
apropierea uşii aparatului sau a nişei
de sub aparat, în special atunci când
acesta funcţionează sau uşa este
fierbinte.
5
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
Închideţi complet uşa aparatului
înainte de a conecta ştecherul la
priză.
Acest aparat este livrat cu un ştecher
şi un cablu de alimentare electrică.
2.3 Utilizarea
AVERTISMENT!
Pericol de rănire, arsuri şi
electrocutare sau explozie.
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat este destinat exclusiv
pentru uz casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
Procedaţi cu atenţie la deschiderea
uşii aparatului atunci când aparatul
este în funcţiune. Este posibilă emisia
de aer fierbinte.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
•
•
•
•
•
Nu aplicaţi presiune asupra uşii
deschise.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut
de alcool poate determina prezenţa
aburilor de alcool în aer.
Nu lăsaţi scânteile sau flăcările
deschise să intre în contact cu
aparatul atunci când deschideţi uşa.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTISMENT!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în
aparat direct pe baza acestuia.
– nu puneţi folie din aluminiu direct
pe baza cavităţii aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente
în interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la
demontarea sau instalarea
accesoriilor.
Decolorarea emailului sau a oţelului
inoxidabil nu are niciun efect asupra
funcţionării aparatului.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru
prăjiturile siropoase. Sucurile de
fructe lasă pete care pot fi
permanente.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
Dacă aparatul este instalat în spatele
unui panou de mobilă (de ex. o uşă),
asiguraţi-vă că uşa nu se închide
niciodată atunci când aparatul
funcţionează. Căldura şi umezeala se
pot acumula în spatele panoului
închis de mobilă ceea ce produce
daune aparatului, unităţii de mobilier
sau podelei. Nu închideţi panoul de
mobilă dacă aparatul nu s-a răcit
complet după utilizare.
ROMÂNA
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
•
AVERTISMENT!
Pericol de rănire, incendiu
sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Verificaţi dacă aparatul s-a răcit.
Există riscul de spargere a panourilor
de sticlă.
Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale
uşii dacă acestea sunt deteriorate.
Contactaţi Centrul de service
autorizat.
Aveţi grijă atunci când îndepărtaţi uşa
aparatului. Uşa este grea!
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte
metalice.
Dacă folosiţi un spray pentru cuptor,
respectaţi instrucţiunile de siguranţă
de pe ambalajul acestuia.
Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este
disponibil) cu detergenţi.
•
•
2.5 Curăţarea pirolitică
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare /
Incendiere / Emisii de
substanţe chimice (fumuri) în
Modul Pirolitic.
•
•
Înainte de a efectua o funcţie de autocurăţare Pirolitică sau Prima utilizare
vă rugăm să scoateţi din interiorul
cuptorului:
– toate reziduurile de alimente,
depunerile/resturile de ulei sau
grăsimi.
– toate obiectele detaşabile
(inclusiv rafturile, şinele laterale
etc., furnizate împreună cu
produsul) în special tigăile antiaderente, cratiţele, tăvile,
ustensilele etc.
Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile
pentru Curăţarea pirolitică.
•
•
7
Ţineţi copiii la distanţă de aparat în
timpul funcţionării curăţării Pirolitice.
Aparatul devine foarte fierbinte, iar
aerul fierbinte este evacuat prin
orificiile frontale de răcire.
Curăţarea pirolitică este o operaţie
efectuată la temperatură înaltă care
poate degaja fum de la reziduurile
alimentare şi materialele componente.
De aceea, consumatori sunt sfătuiţi să
respecte cu stricteţe următoarele:
– să asigure o ventilare bună în
timpul şi după fiecare Curăţare
pirolitică.
– să asigure o bună ventilaţie pe
durata şi după prima utilizare la
temperatura maximă.
Spre deosebire de oameni, unele
păsări şi reptile pot fi foarte sensibile
la fumul potenţial emis pe durata
procesului de curăţare pentru toate
cuptoarele pirolitice.
– Îndepărtaţi toate animalele de
companie (în special păsările) din
vecinătatea aparatului în timpul şi
după Curăţarea pirolitică şi
utilizaţi prima dată funcţionarea la
temperatura maximă într-o zonă
bine ventilată.
Animalele mici de companie pot fi, de
asemenea, foarte sensibile la
modificările de temperatură punctuale
din vecinătatea cuptoarelor pirolitice
atunci când programul de curăţare
automată este în funcţiune.
Suprafeţele anti-aderente de pe tigăi,
oale, tăvi, ustensile etc. pot fi
deteriorate de temperatura înaltă din
timpul Curăţării pirolitice pentru toate
cuptoarele pirolitice şi, de asemenea,
pot fi o sursă pentru fumuri care
deranjează puţin.
Fumurile eliberate de toate cuptoarele
pirolitice / reziduurile de la gătit
conform celor prezentate anterior nu
sunt periculoase pentru oameni,
inclusiv pentru copii sau persoane cu
probleme medicale.
2.6 Becul interior
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.
•
Tipul de bec cu incandescenţă sau de
bec cu halogen folosit la acest aparat
8
www.aeg.com
poate fi utilizat doar la aparatele
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a
înlocui becul.
Folosiţi exclusiv becuri cu aceleaşi
specificaţii.
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
2.7 Service
•
2.8 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul de alimentare electrică
chiar de lângă aparat şi aruncaţi-l.
Scoateţi încuietoarea uşii pentru a nu
permite copiilor sau animalelor de
companie să rămână blocaţi în
aparat.
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1 Prezentare generală
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Panou de comandă
Dispozitiv de programare electronic
Priză pentru senzor
Element de încălzire
Bec
Ventilator
Suport pentru raft, detaşabil
Poziţii rafturi
7
3.2 Accesorii
Tavă de gătit
Raft de sârmă
Pentru prăjituri şi fursecuri.
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
ROMÂNA
Pentru a măsura temperatura din
interiorul mâncării.
Cratiţă adâncă
Ghidaje telescopice
Pentru coacere şi frigere sau ca tavă
pentru grăsime.
Pentru a introduce şi scoate mai uşor
tăvile şi raftul de sârmă.
Senzor
4. PANOUL DE COMANDĂ
4.1 Dispozitivul de programare electronic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Folosiţi câmpurile cu senzori pentru controlul aparatului.
Câmp cu Funcţie
senzor
1
2
-
Comentariu
Afişaj
Afişează setările curente ale cuptorului.
INCEPUT /
SFARSIT
Pentru a porni şi a opri cuptorul.
9
10
www.aeg.com
Câmp cu Funcţie
senzor
Comentariu
Functii de gatire
Apăsaţi o singură dată câmpul cu senzor pentru a
sau Gatire Asista‐ alege o funcţie de gătire sau meniul: Gatire Asista‐
ta
ta. Apăsaţi din nou câmpul cu senzor pentru a co‐
muta între meniurile: Functii de gatire, Gatire Asis‐
tata. Pentru a aprinde sau stinge lumina, apăsaţi
câmpul timp de 3 secunde. Puteţi aprinde lumina
şi atunci când cuptorul este oprit.
3
4
5
6
7
8
9
Favorite
Pentru a salva şi a accesa programele favorite.
Selectarea tem‐
peraturii
Pentru a seta temperatura sau a afişa temperatura
curentă din cuptor. Apăsaţi câmpul timp de 3 se‐
cunde pentru a porni sau opri funcţia: Incalzire ra‐
pida.
Tasta jos
Pentru a vă deplasa jos în meniu.
Tasta sus
Pentru a vă deplasa sus în meniu.
OK
Pentru confirmarea selecţiei sau setării.
Tasta înapoi
Pentru a reveni la meniul anterior din meniu. Pen‐
tru a afişa meniul principal, apăsaţi câmpul timp
de 3 secunde.
Oră şi funcţii su‐
plimentare
Pentru a seta funcţii diferite. Atunci când funcţio‐
nează o funcţie de gătire, apăsaţi câmpul cu sen‐
zor pentru a seta cronometrul sau funcţiile: Func‐
tia Blocare, Favorite, Gatire + Pastrare,Setare +
Pornire. De asemenea, puteţi modifica setările
senzorului.
Cronometru
Pentru a seta funcţia: Cronometru.
10
11
4.2 Afişaj
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funcţie de gătire
Ora
Indicator de încălzire
Temperatură
Indică durata unei funcţii sau ora de
sfârşit a acesteia
ROMÂNA
11
Alţi indicatori pentru afişaj:
Simbol
Funcţie
Cronometru
Funcţia este activă.
Ora
Afişajul indică ora curentă.
Durata
Afişajul indică durata necesară pentru
gătire.
Sfarsit la
Afişajul indică când durata de gătire sa terminat.
Temperatură
Afişajul indică temperatura.
Indicare Timp
Afişajul indică durata de acţiune a
funcţiei de gătire. Apăsaţi simultan
şi
pentru a reseta durata.
Calcul
Cuptorul calculează durata gătitului.
Indicator de încălzire
Afişajul indică temperatura din cuptor.
Incalzire rapida
Funcţia este activă. Aceasta reduce
timpul de încălzire.
Stab. auto a greutatii
Afişajul indică faptul că este pornit sis‐
temul de cântărire automată sau că
puteţi modifica valoarea greutăţii.
Gatire + Pastrare
Funcţia este activă.
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
5.1 Prima curăţare
Scoateţi din cuptor toate accesoriile şi
suporturile pentru raftul mobil.
Consultaţi capitolul „Îngrijirea şi
curăţarea”.
Curăţaţi cuptorul şi accesoriile înainte de
prima utilizare.
Puneţi accesoriile şi suporturile pentru
raftul mobil înapoi în poziţia lor iniţială.
5.2 Prima conectare
Atunci când conectaţi cuptorul la sursa
de tensiune sau ulterior întreruperii
alimentării electrice, trebuie să setaţi
limba, contrastul afişajului şi
luminozitatea afişajului şi ceasul.
1. Apăsaţi
valoarea.
sau
pentru a seta
2. Apăsaţi
pentru a confirma.
12
www.aeg.com
6. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
6.1 Navigarea prin meniuri
1. Porniţi cuptorul.
Simbol / Ele‐
ment meniu
Gatire Asistata
2. Apăsaţi
sau
pentru a selecta
opţiunea de meniu.
3. Pentru a trece la submeniu sau a
accepta setarea apăsaţi
.
Puteţi reveni la meniul
principal în orice moment
atingând
.
6.2 Prezentarea generală a
meniurilor
Meniul principal
Simbol / Ele‐
ment meniu
Aplicaţie
Functii de gatire
Conţine o listă a func‐
ţiilor de gătire.
Retete
Conţine o listă a pro‐
gramelor automate.
Favorite
Conţine o listă a pro‐
gramelor de gătit favo‐
rite, creată de utiliza‐
tor.
Curătare
Conţine o listă a pro‐
gramelor de curăţare.
Setari de baza
Folosit pentru a seta
configuraţia aparatului.
Specialitati
Conţine o listă a func‐
ţiilor de gătire supli‐
mentare.
Aplicaţie
Conţine setările reco‐
mandate ale cuptorului
pentru o gamă largă
de preparate. Selectaţi
un preparat şi începeţi
procesul de gătire.
Temperatura şi durata
constituie doar reco‐
mandări pentru obţine‐
rea unui rezultat mai
bun şi acestea pot fi
ajustate. Acestea de‐
pind de reţete şi de ca‐
litatea şi cantitatea in‐
gredientelor utilizate.
Submeniu pentru: Setari de baza
Simbol / Ele‐
ment meniu
Descriere
Setează ora ceasului.
Setati timpul
Indicare timp
Dacă este PORNITĂ şi
dezactivaţi aparatul,
afişajul indică ora cu‐
rentă.
Incalzire rapida
Dacă este PORNITĂ,
această funcţie reduce
timpul de încălzire.
Pentru a seta o funcţie
Setare + Pornire şi activarea acesteia
mai târziu prin apăsa‐
rea oricărui simbol de
pe panoul de co‐
mandă.
Menţine caldă mânca‐
Gatire + Pastrare rea preparată timp de
30 de minute după ter‐
minarea ciclului de
gătire.
ROMÂNA
Simbol / Ele‐
ment meniu
Extindere timp
Contrast la dis‐
play
Descriere
Activează şi dezacti‐
vează funcţia de extin‐
dere timp.
Reglează contrastul
afişajului în grade.
6.3 Functii de gatire
Funcţie de
gătire
Aer cald
Reglează luminozita‐
Luminozitate dis‐ tea afişajului în grade.
play
Setează limba de afi‐
Limba de utiliza‐ şare.
re
Reglează în grade vo‐
Volum la apasare lumul tonurilor emise
la apăsarea tastelor şi
pe taste
cel al semnalelor so‐
nore.
Activează şi dezacti‐
Tonul de la taste vează tonurile asociate
câmpurilor tactile. Nu
puteţi dezactiva tonul
câmpului tactil de Por‐
nire/Oprire.
Alarma/Ton de
eroare
Functie Pizza
Modul DEMO
Codul de activare / de‐
zactivare: 2468.
Service
Indică versiunea soft‐
ware şi configuraţia.
Setari initiale
Resetează toate valo‐
rile la setările iniţiale.
Aplicaţie
Pentru a coace simultan
pe până la trei poziţii
ale raftului şi pentru a
deshidrata alimente‐
le.Setaţi temperatura cu
20 - 40°C mai jos decât
pentru funcţia: Incalzire
sus/jos.
Pentru coacerea pe un
singur raft a mâncăruri‐
lor care necesită o ru‐
menire mai intensă şi o
bază crocantă. Setaţi
temperatura cu 20 40°C mai jos decât pen‐
tru funcţia: Incalzire
sus/jos.
Pentru a coace şi a prăji
alimentele pe o singură
Incalzire sus/jos poziţie a raftului.
Preparate con‐
gelate
Activează şi dezacti‐
vează tonurile de
alarmă.
Vă reaminteşte când
Semnal de cura‐ să curăţaţi aparatul.
tare
13
Grill
Pentru a găti mâncăruri
semipreparate crocante
cum ar fi cartofi prăjiţi,
cartofi wedge sau rulou‐
ri crocante.
Pentru frigerea la grătar
a alimentelor plate şi
pentru pâine prăjită.
Pentru a frige bucăţi
mai mari de carne sau
Gatire intensiva găină cu os pe o poziţie
a raftului. Pentru grati‐
nare şi rumenire.
Incalzire jos
Pentru a coace prăjituri
cu coajă crocantă şi
pentru a conserva ali‐
mentele.
14
www.aeg.com
Funcţie de
gătire
Aer cald umed
Aplicaţie
Această funcţie este
concepută să economi‐
sească energia în tim‐
pul gătitului. Pentru in‐
strucţiuni pentru gătit,
consultaţi capitolul „In‐
formaţii şi sfaturi”, Aer
cald umed. Uşa cupto‐
rului trebuie închisă pe
durata gătirii pentru a
nu întrerupe funcţia şi
pentru a asigura func‐
ţionarea cuptorului cu
cea mai ridicată efi‐
cienţă energetică posi‐
bilă. Atunci când folosiţi
această funcţie, tempe‐
ratura din cavitate poate
fi diferită de temperatu‐
ra setată. Este folosită
căldura reziduală.Nive‐
lul de căldură ar putea fi
redus. Pentru reco‐
mandări generale pri‐
vind economia de ener‐
gie, consultaţi capitolul
„Eficienţa energetică”,
Economisirea energiei.
Această funcţie a fost
utilizată pentru respec‐
tarea clasei de eficienţă
energetică în conformi‐
tate cu EN 60350-1.
Atunci când folosiţi
această funcţie, becul
se stinge automat după
30 de secunde.
Becul se poate dezactiva
automat la temperaturi sub
60 °C în timpul anumitor
funcţii ale cuptorului.
6.4 Specialitati
Funcţie de găti‐
re
Aplicaţie
Pentru a păstra mân‐
carea caldă.
Mentine cald
Pentru a pre-încălzi
farfuriile înainte de ser‐
Incalzire farfuriei vire.
Pastreaza cald
Uscare
Aluaturi
Gatire la temp.
scazuta
Coacere paine
Decongelare
Pentru a face conserve
de legume (de exem‐
plu murături).
Pentru a usca fructe,
legume şi ciuperci fe‐
liate.
Pentru a grăbi creşte‐
rea aluatului cu droj‐
die. Acesta previne us‐
carea suprafeţei alua‐
tului şi menţine elasti‐
citatea sa.
Pentru prepararea frip‐
turilor fragede, sucu‐
lente.
Folosiţi această funcţie
pentru a prepara pâine
şi chifle cu rezultate
excelente,
asemănătoare profe‐
sioniştilor, în ceea ce
priveşte textura cro‐
cantă, culoarea şi
strălucirea crustei.
Pentru a decongela
alimente (legume şi
fructe). Timpul necesar
decongelării depinde
de numărul şi de di‐
mensiunea alimentelor
congelate.
ROMÂNA
15
Categorie aliment: carne
Funcţie de găti‐
re
Gratinare
Aplicaţie
Preparat
Pentru preparate la
cuptor precum lasagna
sau cartofi gratinaţi.
Pentru gratinare şi ru‐
menire.
Vită
In sange
Friptură de vită
Preparat
Peste
In sange
Vită în stil scandi‐
nav
Peşte mic întreg, la
grătar
Coaste de porc
Picior de porc, pre‐
parat ant.
Peşte întreg, la
Porc
Ceafă de porc
Spată de porc
Preparat
-
Vitel
Aripioare de pui,
proaspete
Aripioare de pui,
congelate
Pui
Carne de porc
Pulpa de porc
-
Categorie aliment: Pasăre
Pui dezosat
Mediu
Bine facut
Peşte întreg, la
grătar
Somon întreg
Mediu
Bine facut
Degetele de peşte
pane
grătar
Mediu
Bine facut
Peşte, copt
File de peşte, con‐
gelat
Bucată de carne
In sange
6.5 Gatire Asistata
Categorie aliment: Peşte/Fructe De Mare
Carne înăbuşită
Pulpe de pui, proas‐
pete
Pulpe de pui, con‐
gelate
Pui, 2 jumătăţi
Picior de vitel
Pulpă de vitel
Pulpă de miel
Miel
Spată de miel
Friptura de miel,
medie
16
www.aeg.com
Preparat
Preparat
Iepure sălbatic
• Pulpă de iepure
• Spate de iepure
• Spate de iepure
Vanat
Căprioară
• Pulpă de
căprioară
• Spată de
căprioară
Friptură de vânat
Pulpa de vanat
Categorie aliment: Meniu la cuptor
Preparat
Lasagne/Cannello‐
ni, cong.
-
Legume gratinate
-
Feluri dulci
-
Categorie aliment: Pizza/Quiche
Preparat
-
Categorie aliment: Prăjitură/Fursecuri
Preparat
Prăjitură Ring
-
Plăcintă cu mere,
acoperită
-
Pandispan
-
Plăcintă cu mere
-
Prăjitură cu brânză,
formă
-
Brioşă
-
Prăjitură Madeira
-
Tarte
-
Tartă elveţiană, dul‐ ce
Prajitura Almond cu
chimen
-
Briose
-
Pateuri
-
Pizza, crustă subtire
Patiserie
-
Pizza, extra ingre‐
diente
Choux a la creme
-
Aluat de foietaj
-
Eclere
-
Pricomigdale
-
Biscuiti cu aluat fra‐
ged
-
Cozonac cu stafide
-
Strudel de mere,
congelat
-
Pizza, congelata
Pizza
Tartă sărată
Pizza Americana,
congelata
Pizza, refrigerata
Pizza snacks, con‐
gelata
Baghete gratinate
-
Tartă flambată
-
Tartă elveţiană,
sărată
-
Prăjitură la tavă
Quiche lorraine
-
Plăcintă cu brânză,
tavă
Aluat pentru maia
Aluat cu drojdie
-
ROMÂNA
Preparat
Preparat
Negrese
-
Ruladă
-
Plăcintă dospită
-
Prăjitură sfărâmi‐
cioasă
-
Prăjitură cu zahăr
ars
Aluat fraged
Blat pentru tartă
Amestec pentru blat
de pandişpan
Tartă fragedă cu
fructe
Tartă cu fructe
Tartă fructe, blat
pandişpan
Aluat cu drojdie
Categorie aliment: Paine/Chifle
Preparat
Rulouri
Rulouri, congelate
Ciabatta
Paine coronita
Pâine
17
Chifteluţe
-
Atunci când este necesară
modificarea masei sau a
temperaturii zonei de mijloc
a preparatului, folosiţi
sau
pentru a seta noile
valori.
6.6 Setarea unei funcţii de
gătire
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi meniul: Functii de gatire.
3. Apăsaţi
pentru a confirma.
4. Selectaţi o funcţie de gătire.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
6. Reglaţi temperatura.
7. Apăsaţi
pentru a confirma.
6.7 Indicator de încălzire
La pornirea unei funcţii de gătire, pe
afişaj apare bara indicatoare. Aceasta
indică creşterea temperaturii. Atunci
când temperatura este atinsă, soneria
sună de 3 ori şi bara clipeşte, după care
dispare.
Pâine împletită
6.8 Incalzire rapida
Pâine nedospită
Această funcţie scade timpul de
încălzire.
Categorie aliment: Feluri de mancare
Preparat
Cartofi prăjiti, subtiri Cartofi prăjiti, groşi
-
Cartofi prajiti, con‐
gelati
-
Crochete
-
Cartofi wedges
-
Nu puneţi mâncare în cuptor
când funcţionează funcţia
Încălzire rapidă
Pentru a porni funcţia, apăsaţi
timp de
3 secunde. Indicatorul de încălzire
alternează.
Această funcţie nu este disponibilă
pentru unele funcţii ale cuptorului.
6.9 Căldura reziduală
Atunci când opriţi cuptorul, afişajul
prezintă căldura reziduală. Aceasta
poate fi utilizată pentru menţinerea
alimentelor calde.
18
www.aeg.com
7. FUNCŢIILE CEASULUI
7.2 Setarea funcţiilor ceasului
7.1 Tabelul cu funcţiile
ceasului
Funcţia ceasu‐
lui
Înainte de a utiliza funcţiile:
Durata, Sfarsit la, trebuie ca
mai întâi să setaţi o funcţie
de gătire şi temperatura.
Cuptorul se opreşte
automat.
Puteţi utiliza funcţiile: Durata
şi Sfarsit la în acelaşi timp
dacă doriţi să porniţi şi să
opriţi automat cuptorul
ulterior.
Funcţiile: Durata şi Sfarsit la
nu funcţionează atunci când
utilizaţi senzorul.
Aplicaţie
Cronometru Pentru a seta o
numărătoare inversă
(max. 2 ore 30 de minu‐
te). Această funcţie nu
are nici o influenţă asu‐
pra funcţionării cuptoru‐
lui. O puteţi activa şi
când cuptorul este oprit.
Pentru pornirea funcţiei
utilizaţi
sau
. Apăsaţi
pentru a seta
minutele şi
pornire.
Durata
Sfarsit la
pentru
Pentru a seta durata
funcţionării cuptorului
(max. 23 h 59 min).
Pentru a seta perioada
de decuplare a unei
funcţii de gătire (max.
23 h şi 59 min).
Dacă setaţi timpul aferent unei funcţii a
ceasului, numărătoarea inversă începe
după 5 secunde.
Dacă utilizaţi funcţiile
ceasului: Durata, Sfarsit la,
cuptorul opreşte elementele
de încălzire la scurgerea a
90% din timpul setat.
Cuptorul utilizează căldura
reziduală pentru a continua
procesul de gătire până la
terminarea timpului (3 - 20
minute).
1. Setaţi o funcţie de gătire.
2. Apăsaţi
în mod repetat, până
când afişajul indică funcţia necesară
a ceasului şi simbolul aferent.
3. Apăsaţi
dorită.
sau
pentru a seta ora
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
La încheierea duratei este emis un
semnal sonor. Cuptorul se stinge.
Afişajul indică un mesaj.
5. Pentru a opri semnalul, apăsaţi orice
simbol.
7.3 Gatire + Pastrare
Condiţii pentru funcţie:
•
•
Temperatura setată trebuie să fie
peste 80°C.
Funcţia: Durata este setată.
Funcţia: Gatire + Pastrare păstrează
alimentele preparate calde la 80°C timp
de 30 de minute. Aceasta este pornită
după încheierea procedurii de coacere
sau prăjire.
Puteţi porni sau opri funcţia din meniul:
Setari de baza.
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi funcţia de gătire.
3. Setaţi temperatura peste 80°C.
4. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Gatire + Pastrare.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
ROMÂNA
19
7.4 Extindere timp
1. La încheierea duratei de gătire este
emis un semnal sonor. Apăsaţi orice
simbol.
Pe afişaj apare mesajul.
Funcţia: Extindere timp asigură
continuarea funcţiei de gătire după
terminarea Durata.
2. Apăsaţi
pentru pornire sau
pentru anulare.
3. Setaţi durata funcţiei.
La terminarea funcţiei este emis un
semnal sonor.
Aplicabilă la toate funcţiile
de gătire cu Durata sau
Stab. auto a greutatii.
Nu este aplicabilă în cazul
funcţiilor de gătire care
utilizează senzorul.
4. Apăsaţi
.
8. PROGRAME AUTOMATE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
8.1 Reţete online
Pe site-ul nostru puteţi găsi reţetele
pentru programele automate.Pentru a
găsi cartea de reţete, consultaţi numărul
PNC de pe plăcuţa cu datele tehnice
aflată pe cadrul frontal al cavităţii
cuptorului.
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi meniul: Retete. Apăsaţi
pentru confirmare.
3. Selectaţi categoria şi mâncarea.
Apăsaţi
pentru a confirma.
4. Selectaţi o reţetă. Apăsaţi
a confirma.
pentru
8.2 Retete cu Retete
automate
Acest cuptor dispune de un set de reţete
pe care le puteţi utiliza. Acestea sunt fixe
şi nu pot fi modificate.
9. UTILIZAREA ACCESORIILOR
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
9.1 Senzor alimentar
Senzorul pentru alimente măsoară
temperatura în interiorul preparatului.
Atunci când mâncarea ajunge la
temperatura setată, aparatul este
dezactivat.
Trebuie luate în considerare două
temperaturi:
•
•
temperatura cuptorului (minimum 120
°C),
temperatura zonei de mijloc a
mâncării.
ATENŢIE!
Utilizaţi doar senzorul pentru
alimente furnizat şi piesele
de schimb originale.
Instrucţiuni pentru obţinerea celor mai
bune rezultate:
• Ingredientele trebuie să fie la
temperatura camerei.
20
www.aeg.com
•
•
•
Senzorul pentru alimente nu poate fi
utilizat pentru preparate lichide.
În timpul procesului de gătire,
senzorul pentru alimente trebuie să
rămână introdus în preparat şi în priza
de conectare.
Folosiţi setările recomandate pentru
temperatura zonei de mijloc a
mâncării. Consultaţi capitolul
„Informaţii şi sfaturi”.
Aparatul calculează un timp
aproximativ pentru
finalizarea procesului de
gătire. Acesta depinde de
cantitatea de alimente, de
funcţia setată pentru cuptor
şi de temperatura cuptorului.
Categorii de alimente: carne,
pui şi peşte
1. Activaţi aparatul.
2. Introduceţi vârful senzorului pentru
alimente în mijlocul bucăţii de carne
sau de peşte, în cea mai groasă
parte, dacă este posibil. Asiguraţi-vă
că cel puţin 3/4 din senzorul pentru
alimente se află în interiorul
preparatului.
3. Introduceţi conectorul senzorului
pentru alimente în locaşul amplasat
în cadrul frontal al aparatului.
Afişajul indică simbolul senzorului pentru
alimente.
sau
în mai puţin de 5
4. Apăsaţi
secunde pentru a seta temperatura
zonei de mijloc a mâncării.
5. Setaţi o funcţie de încălzire şi, dacă
este necesar, temperatura cuptorului.
6. Pentru a seta temperatura zonei de
mijloc a mâncării, apăsaţi .
Când preparatul atinge temperatura
setată, este emis un semnal sonor.
Aparatul se dezactivează automat.
7. Pentru a opri semnalul, atingeţi orice
simbol.
8. Scoateţi conectorul senzorului pentru
alimente din priză şi preparatul din
aparat.
AVERTISMENT!
Pericol de arsuri, deoarece
senzorul pentru alimente se
încălzeşte puternic. Aveţi
grijă atunci când îl
deconectaţi şi îl scoateţi din
mâncare.
Categorie aliment: caserolă
1. Activaţi aparatul.
ROMÂNA
2. Puneţi jumătate din ingrediente într-o
tavă de gătit.
3. Introduceţi vârful senzorului pentru
alimente exact în mijlocul caserolei.
Senzorul pentru alimente trebuie să
rămână într-un loc fix în timpul gătirii.
Folosiţi un ingredient solid pentru a
reuşi acest lucru. Folosiţi marginea
tăvii de gătit pentru a sprijini mânerul
de silicon al senzorului pentru
alimente. Vârful senzorului pentru
alimente nu trebuie să atingă fundul
tăvii de gătit.
21
Când preparatul ajunge la temperatura
setată, este emis un semnal sonor.
Aparatul se dezactivează automat.
9. Pentru a opri semnalul, atingeţi orice
simbol.
10. Scoateţi conectorul senzorului pentru
alimente din priză şi preparatul din
aparat.
AVERTISMENT!
Pericol de arsuri, deoarece
senzorul pentru alimente se
încălzeşte puternic. Aveţi
grijă atunci când îl
deconectaţi şi îl scoateţi din
mâncare.
9.2 Introducerea accesoriilor
Raftul de sârmă:
Împingeţi raftul între şinele de ghidaj ale
suportului raftului .
4. Acoperiţi senzorul pentru alimente cu
ingredientele rămase.
5. Introduceţi conectorul senzorului
pentru alimente în locaşul amplasat
în cadrul frontal al aparatului.
Tavă de gătit/ Cratiţă adâncă:
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă
între şinele de ghidaj ale suportului
raftului.
Afişajul indică simbolul senzorului pentru
alimente.
6. Apăsaţi
sau
în mai puţin de 5
secunde pentru a seta temperatura
zonei de mijloc a mâncării.
7. Setaţi o funcţie de încălzire şi, dacă
este necesar, temperatura cuptorului.
8. Pentru a seta temperatura zonei de
mijloc a mâncării, apăsaţi
.
Raft de sârmă şi tavă de gătit / cratiţa
adâncăîmpreună:
Împingeţi tava de gătit /cratiţa adâncă
între barele de ghidaj ale suportului
22
www.aeg.com
raftului şi raftul de sârmă deasupra
barelor de ghidaj.
Cratiţă adâncă:
Mica proeminenţă de sus
creşte siguranţa.
Proeminenţele sunt, de
asemenea, dispozitive antirăsturnare. Muchia ridicată
din jurul raftului împiedică
alunecarea vaselor de pe
raft.
9.3 Ghidaje telescopice Introducerea accesoriilor
Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteţi
monta sau scoate rafturile cu uşurinţă.
ATENŢIE!
Nu curăţaţi ghidajele
telescopice în maşina de
spălat vase. Nu lubrifiaţi
ghidajele telescopice.
ATENŢIE!
Înainte de a închide uşa
cuptorului, verificaţi dacă aţi
împins ghidajele telescopice
complet în cuptor.
Raftul de sârmă:
Puneţi raftul din sârmă pe ghidajele
telescopice, cu picioarele orientate în jos.
Marginea ridicată din jurul
raftului din sârmă este
dispozitiv special care
împiedică alunecarea
vaselor.
Introduceţi cratiţa adâncă pe ghidajele
telescopice.
Raft de sârmă împreună cu cratiţa
adâncă:
Puneţi raftul din sârmă şi cratiţa adâncă
împreună pe ghidajul telescopic.
ROMÂNA
23
10. FUNCŢII SUPLIMENTARE
10.1 Favorite
10.2 Utilizarea Blocare acces
copii
Puteţi salva setările preferate, precum
durata, temperatura sau funcţia de
gătire. Acestea sunt disponibile în
meniul: Favorite. Puteţi salva 20 de
programe.
Atunci când este activată Blocare acces
copii, cuptorul nu poate fi pornit
accidental.
Salvarea unui program
1. Porniţi cuptorul.
2. Setaţi o funcţie de gătire sau un
program automat.
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: SALVEAZA.
pentru a confirma.
4. Apăsaţi
Afişajul indică prima poziţie liberă în
memorie.
sau
8. Apăsaţi
.
Litera următoare se aprinde intermitent.
9. Repetaţi pasul 7 dacă este necesar.
10. Apăsaţi lung
pentru a salva.
Puteţi scrie peste o poziţie în memorie.
Atunci când afişajul indică prima poziţie
sau
şi
apăsaţi
pentru a suprascrie un
program existent.
Puteţi modifica denumirea unui program
din meniul: Numele programului.
Activarea programului
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi meniul: Favorite.
3. Apăsaţi
pentru a confirma.
4. Alegeţi numele pentru programul
favorit.
5. Apăsaţi
pentru a porni afişajul.
10.3 Functia Blocare
pentru a schimba
liberă a memoriei, apăsaţi
1. Apăsaţi
2. Apăsaţi
şi
simultan până când
afişajul indică un mesaj .
Pentru a opri funcţia Blocare acces copii,
repetaţi pasul 2.
5. Apăsaţi
pentru a confirma.
6. Introduceţi numele programului.
Prima literă se aprinde intermitent.
7. Apăsaţi
litera.
Dacă funcţia Pirolitica este
utilizată, uşa se blochează
automat.
Un mesaj se aprinde pe
afişaj atunci când apăsaţi
orice simbol.
pentru a confirma.
pentru a accesa direct
Puteţi apăsa
meniul: Favorite. Îl puteţi utiliza şi atunci
când cuptorul este dezactivat.
Această funcţie previne schimbarea
accidentală a funcţiei de gătire. O puteţi
porni doar atunci când cuptorul
funcţionează.
1. Porniţi cuptorul.
2. Selectaţi o funcţie de gătire sau o
setare.
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Functia Blocare.
4. Apăsaţi
pentru a confirma.
Dacă funcţia Pirolitica este
utilizată, uşa este blocată şi
simbolul unei chei apare pe
afişaj.
Pentru a opri funcţia, apăsaţi
indică un mesaj. Apăsaţi
repetat şi după aceea
confirmare.
. Afişajul
în mod
pentru
Atunci când opriţi cuptorul,
se opreşte, de asemenea, şi
funcţia.
10.4 Setare + Pornire
Funcţia vă permite setarea unei funcţii de
gătire (sau a unui program) şi utilizarea
24
www.aeg.com
ulterioară a acesteia cu o singură
apăsare a oricărui simbol.
1. Porniţi cuptorul.
2. Setaţi o funcţie de gătire.
3. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Durata.
4. Setaţi durata.
5. Apăsaţi
în mod repetat până când
afişajul indică: Setare + Pornire.
6. Apăsaţi
pentru a confirma.
(°C)
(h)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maxim
3
Oprirea automată nu funcţionează cu
aceste funcţii: Iluminare cuptor,
Senzor,Durata, Sfarsit la.
Apăsaţi orice simbol (cu excepţia )
pentru a porni funcţia: Setare + Pornire.
Funcţia de gătire setată este activată.
10.6 Luminozitatea afişajului
La încheierea funcţiei de gătire este emis
un semnal sonor.
Există două moduri pentru luminozitatea
afişajului:
•
•
Functia Blocare este
activată atunci când
funcţia de gătire
funcţionează.
Meniul: Setari de baza vă
permite: Setare + Pornire
să porniţi şi să opriţi
funcţia.
10.5 Oprirea automată
Din motive de siguranţă, cuptorul se
opreşte automat după o perioadă dacă o
funcţie de gătire este activă şi nu
modificaţi nicio setare.
•
•
Luminozitate de noapte - când
cuptorul este oprit. Luminozitatea
afişajului este mai scăzută între 10
PM şi 6 AM.
Luminozitate de zi:
– atunci când cuptorul este pornit.
– dacă atingeţi un simbol în timpul
perioadei de iluminare de noapte
(cu excepţia celui pentru
PORNIRE / OPRIRE), afişajul
revine la modul de luminozitate de
zi pentru următoarele 10 secunde.
– dacă cuptorul este oprit şi setaţi
funcţia: Cronometru. La
terminarea funcţiei, afişajul revine
la luminozitatea de noapte.
10.7 Suflanta cu aer rece
(°C)
30 - 115
(h)
12.5
Atunci când cuptorul funcţionează,
suflanta cu aer rece porneşte automat
pentru a menţine reci suprafeţele
cuptorului. Dacă opriţi cuptorul, suflanta
cu aer rece continuă să funcţioneze până
când aparatul se răceşte.
11. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
Temperatura şi duratele de
coacere din tabele au rol
consultativ. Acestea depind
de reţete şi de calitatea şi
cantitatea ingredientelor
utilizate.
ROMÂNA
11.1 Recomandări pentru
gătit
Cuptorul dumneavoastră poate să aibă
un alt comportament la coacere/frigere
faţă de cuptorul de până acum. Tabelele
de mai jos prezintă setările recomandate
pentru temperatură, durata gătirii şi
poziţia raftului pentru anumite tipuri de
alimente.
Dacă nu puteţi găsi setările pentru o
reţetă specială, căutaţi alta similară.
11.2 Partea interioară a uşii
Pe partea interioară a uşii se află:
•
•
numerele pentru poziţiile raftului.
informaţii referitoare la funcţiile de
încălzire, poziţiile recomandate pentru
rafturi şi temperaturile pentru
preparate.
11.3 Sfat privind funcţiile
speciale de gătire ale
cuptorului
Mentine cald
Această funcţie vă permite să menţineţi
mâncarea caldă. Temperatura este
setată automat la 80°C.
Incalzire farfuriei
Funcţia vă permite să încălziţi farfurii şi
preparate înainte de servire.
Temperatura este setată automat la
70°C.
25
Puneţi farfuriile şi preparatele uniform pe
raftul de sârmă. Utilizaţi raftul de pe
primul nivel. După ce a trecut jumătate
din durata încălzirii, schimbaţi locurile
acestora.
Aluaturi
Funcţia vă permite să creşteţi aluatul cu
drojdie. Puneţi aluatul într-un vas mare şi
acoperiţi-l cu un prosop ud sau folie de
plastic. Setaţi funcţia: Aluaturi şi durata
de gătire.
Decongelare
Scoateţi ambalajul alimentului şi puneţi
alimentul pe o farfurie întinsă. Nu
acoperiţi alimentele deoarece acestea se
pot extinde durata decongelării. Utilizaţi
raftul de pe primul nivel.
11.4 Coacere
Folosiţi mai întâi temperatura mai mică.
Durata de coacere poate fi extinsă cu 10
– 15 minute în cazul în care coaceţi
prăjituri pe o poziţie a raftului.
Prăjiturile şi produsele de patiserie aflate
la înălţimi diferite nu se rumenesc în mod
egal. Nu este necesară modificarea
temperaturii dacă rumenirea nu se face
uniform. Diferenţele se egalizează în
timpul coacerii.
Tăvile din cuptor se pot strâmba în timpul
coacerii. Atunci când tăvile se răcesc,
distorsiunile dispar.
11.5 Sfaturi pentru coacere
Rezultatul coacerii
Cauză posibilă
Soluţie
Baza prăjiturii nu este
coaptă suficient.
Poziţia raftului nu este co‐
rectă.
Puneţi prăjitura pe un nivel mai
jos.
Prăjitura se fărâmiţează
şi devine cleioasă sau
nu este uniformă.
Temperatura cuptorului este Data viitoare alegeţi o tempera‐
prea mare.
tură uşor mai mică pentru cuptor.
Durata de coacere este
prea mică.
Data viitoare alegeţi o durata mai
mare de coacere şi o temperatură
mai mică pentru cuptor.
26
www.aeg.com
Rezultatul coacerii
Cauză posibilă
Prăjitura este prea us‐
cată.
Temperatura cuptorului este Data viitoare alegeţi o tempera‐
prea mică.
tură mai mare pentru cuptor.
Durata de coacere este
prea lungă.
Prăjitura se coace neu‐
niform.
Soluţie
Data viitoare alegeţi o durată mai
scurtă de coacere.
Temperatura cuptorului este Setaţi o temperatură mai redusă
prea mare şi durata de coa‐ şi o durată de coacere mai lungă.
cere este prea scurtă.
Aluatul prăjiturii nu este dis‐
tribuit uniform.
Data viitoare întindeţi uniform
aluatul pe tava de copt.
Prăjitura nu este gata
Temperatura cuptorului este Data viitoare alegeţi o tempera‐
după terminarea duratei prea mică.
tură uşor mai mare pentru cuptor.
de coacere menţionată
într-o reţetă.
11.6 Coacerea pe un singur nivel
COACEREA ÎN FORME
(°C)
(min)
Prăjitură Ring /
Brioşă
Aer cald
150 - 160
50 - 70
1
Prăjitură Madeira /
Prajituri cu fructe
Aer cald
140 - 160
70 - 90
1
Aluat pentru tartă - Aer cald
patiserie, pre‐
încălziţi cuptorul gol
170 - 180
10 - 25
2
Tartă cu blat de
pandişpan
Aer cald
150 - 170
20 - 25
2
Prăjitura cu branza
Incalzire sus/jos
170 - 190
60 - 90
1
ROMÂNA
PRODUS DE COPT ÎN TĂVI DE COACERE
Preîncălziţi cuptorul gol, dacă nu se specifică altfel.
(°C)
(min)
Pâine împletită /
Paine coronita,
preîncălzirea nu
este necesară
Incalzire sus/jos
170 - 190
30 - 40
3
Christstollen
Incalzire sus/jos
160 - 180
50 - 70
2
Pâine de secară:
Incalzire sus/jos
prima dată: 230
20
1
după aceea: 160 - 30 - 60
180
Choux a la creme / Incalzire sus/jos
Eclere
190 - 210
20 - 35
3
Ruladă,
Incalzire sus/jos
180 - 200
10 - 20
3
Prăjitură cu nucă
sau alune, pre‐
încălzirea nu este
necesară
Aer cald
150 - 160
20 - 40
3
Prăjitură cu unt şi
migdale / Prăjituri
cu zahăr ars
Incalzire sus/jos
190 - 210
20 - 30
3
Tarte cu fructe,
preîncălzirea nu
este necesară
Incalzire sus/jos
180
35 - 55
3
160 - 180
40 - 60
3
Plăcintă dospită cu Incalzire sus/jos
umplutură delicată
(de ex. brânză dul‐
ce, smântână,
cremă de ou şi lap‐
te)
27
28
www.aeg.com
BISCUIŢI
Utilizaţi raftul de pe al treilea nivel.
(°C)
(min)
Aluat fraged / Amestec
pentru pandispan
Aer cald
150 - 160
10 - 20
Bezele
Aer cald
80 - 100
120 - 150
Pricomigdale
Aer cald
100 - 120
30 - 50
Biscuiţi din aluat cu droj‐ Aer cald
die
150 - 160
20 - 40
Aluat de foietaj, pre‐
încălziţi cuptorul gol
170 - 180
20 - 30
190 - 210
10 - 25
Aer cald
Rulouri, preîncălziţi cup‐ Incalzire sus/jos
torul gol
11.7 Preparate coapte şi gratinate
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(°C)
(min)
Paste
Incalzire sus/jos
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Incalzire sus/jos
180 - 200
25 - 40
Legume gratinate, pre‐
încălziţi cuptorul gol
Gatire intensiva
160 - 170
15 - 30
Baghete cu brânză to‐
pită
Aer cald
160 - 170
15 - 30
Lapte de orez
Incalzire sus/jos
180 - 200
40 - 60
Peşte la cuptor
Incalzire sus/jos
180 - 200
30 - 60
Legume umplute
Aer cald
160 - 170
30 - 60
11.8 Coacerea pe mai multe
niveluri
Utilizaţi funcţia: Aer cald.
Pentru 2 tăvi, folosiţi prima şi a patra
poziţie a raftului.
ROMÂNA
29
BISCUIŢI
PRODUS DE COPT ÎN TĂVI
DE COACERE
(°C)
(min)
Choux a la creme /
Eclere, preîncălziţi cup‐
torul gol
160 180
25 - 45
Prajitura Streusel us‐
cată
150 160
30 - 45
(°C)
(min)
Aluat de foietaj, pre‐
încălziţi cuptorul gol
170 180
30 - 50
Rulouri
180
20 - 30
11.9 Sfaturi pentru frigere
Folosiţi vase de cuptor rezistente la
căldură.
Frigeţi carnea fără grăsime sub capac.
BISCUIŢI
Frigeţi bucăţile mari de carne direct în
tavă sau pe raftul de sârmă pus
deasupra tăvii.
Adăugaţi puţină apă în tavă pentru a
preveni arderea grăsimii picurate.
(°C)
(min)
Biscuiti cu aluat fraged
150 160
20 - 40
Bezele
80 100
130 170
Pricomigdale
100 120
40 - 80
Stropiţi bucăţile de carne cu sucul
propriu de mai multe ori pe durata frigerii.
Biscuiţi din aluat cu
drojdie
160 170
30 - 60
11.10 Frigere
Întoarceţi friptura după ce a trecut 1/2 2/3 din durata de gătire.
Frigeţi carnea şi peştele în bucăţi mari (1
kg sau mai mult).
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
VITA
(°C)
Friptură înăbuşită
1 - 1,5 kg
Friptură de vită sau 1 cm gros
file, în sânge, pre‐
încălziţi cuptorul gol
(min)
Incalzire sus/jos 230
120 - 150
Gatire intensiva 190 - 200
5-6
30
www.aeg.com
VITA
(°C)
(min)
Friptură de vită sau
file, gătită mediu,
preîncălziţi cuptorul
gol
1 cm gros
Gatire intensiva 180 - 190
6-8
Friptură de vită sau
file, bine făcută,
preîncălziţi cuptorul
gol
1 cm gros
Gatire intensiva 170 - 180
8 - 10
PORC
Utilizaţi funcţia: Gatire intensiva.
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Cotlete / Coastă de porc 1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Bucată de carne
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Picior de porc, semipre‐
parat
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
Spinare / Gât / Halcă de
jambon
VITEL
Utilizaţi funcţia: Gatire intensiva.
(kg)
(°C)
(min)
Friptura de vitel
1
160 - 180
90 - 120
Picior de vitel
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
ROMÂNA
MIEL
Utilizaţi funcţia: Gatire intensiva.
(kg)
(°C)
(min)
Pulpă de miel / Frip‐
tură de miel
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Spată de miel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VANAT
(kg)
(°C)
(min)
Spată / Pulpă de 1
iepure, pre‐
încălziţi cuptorul
gol
Incalzire sus/jos
230
30 - 40
Spată de
căprioară
1.5 - 2
Incalzire sus/jos
210 - 220
35 - 40
Pulpă de
căprioară
1.5 - 2
Incalzire sus/jos
180 - 200
60 - 90
PASĂRE
Utilizaţi funcţia: Gatire intensiva.
(kg)
(°C)
(min)
Pui, porţii
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Pui, jumătate
0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Pui, pasăre îndopată 1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Raţă
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gâscă
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
31
32
www.aeg.com
PASĂRE
Utilizaţi funcţia: Gatire intensiva.
(kg)
(°C)
(min)
Curcan
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Curcan
4-6
140 - 160
150 - 240
PEŞTE
(kg)
Peşte întreg
1 - 1.5
Incalzire sus/jos
11.11 Coacere paine
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
Pre-încălzirea nu este recomandată.
PÂINE
(°C)
(min)
Paine alba
180 - 200
40 - 60
Baghetă
200 - 220
35 - 45
Brioşă
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Pâine de secară
190 - 210
50 - 70
Pâine din făină integrală
180 - 200
50 - 70
Pâine din grâu întreg
170 - 190
60 - 90
Chifle
190 - 210
20 - 35
ROMÂNA
33
11.12 Crustă crocantă cu Functie Pizza
PIZZA
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(°C)
(min)
Tarte
180 - 200
40 - 55
Tartă cu spanac
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Tartă elveţiană 170 - 190
45 - 55
Plăcintă cu mere, acoperită
50 - 60
150 - 170
PIZZA
Preîncălziţi cuptorul gol înainte de a găti.
Utilizaţi raftul de pe al doilea nivel.
(°C)
(min)
Pizza, blat subţire şi crocant
200 - 230
15 - 20
Pizza, blat gros şi crocant
180 - 200
20 - 30
Pâine nedospită
230 - 250
10 - 20
Tartă cu foietaj din aluat
franţuzesc
160 - 180
45 - 55
Tartă flambată
230 - 250
12 - 20
Găluşte
180 - 200
15 - 25
Plăcintă cu legume
160 - 180
50 - 60
11.13 Grill
Puneţi cratiţa pe prima poziţie a raftului
pentru a colecta grăsimea.
Preîncălziţi cuptorul gol înainte de a găti.
34
www.aeg.com
GRĂTAR
(°C)
(min)
Pe o parte
(min)
Pe cealaltă
parte
Friptură de vită
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
File de vita
230
20 - 30
20 - 30
3
File de porc
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
File de viţel
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Spată de miel
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Peşte întreg, 0,5 - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.14 Gatire la temp. scazuta
Această funcţie vă permite să preparaţi
carne fragedă, fără grăsimi şi peşte. Nu
se foloseşte cu: pasăre, friptură grasă de
porc, friptură înăbuşită. Temperatura
Senzor să nu depăşească 65 °C.
1. Frigeţi carnea timp de 1 - 2 minute pe
fiecare parte într-o cratiţă la căldură
ridicată.
2. Aşezaţi carnea în cratiţa de friptură
sau direct pe raftul cuptorului.
Aşezaţi o tavă sub raftul de sârmă
pentru a aduna grăsimea.
Gătiţi întotdeauna fără capac în timp
ce utilizaţi această funcţie.
3. Utilizaţi Senzor.
4. Selectaţi funcţia: Gatire la temp.
scazuta. În primele 10 minute puteţi
seta temperatura între 80°C şi
150°C. Implicit aceasta este 90 °C.
Setaţi temperatura pentru Senzor.
5. După 10 minute, cuptorul reduce
automat temperatura la 80 °C.
Setaţi temperatura la 120 °C.
(kg)
(min)
Fripturi
0.2 - 0.3
20 - 40
3
File de vită
1 - 1.5
90 - 150
3
Friptură de vită
1 - 1.5
120 - 150
1
Friptura de vitel
1 - 1.5
120 - 150
1
ROMÂNA
11.15 Preparate congelate
DECONGELAREA
(°C)
(min)
Pizza, congelata
200 - 220
15 - 25
2
Pizza Americana, congelata
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, refrigerata
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks, congelata
180 - 200
15 - 30
2
Cartofi prăjiti, subtiri
200 - 220
20 - 30
3
Cartofi prăjiti, groşi
200 - 220
25 - 35
3
Cartofi wedges / Crochete
220 - 230
20 - 35
3
Chifteluţe
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, proaspete
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, congelate
160 - 180
40 - 60
2
Brânză la cuptor
170 - 190
20 - 30
3
Aripioare de pui
190 - 210
20 - 30
2
11.16 Decongelare
Scoateţi ambalajul alimentului şi puneţi
alimentul pe o farfurie întinsă.
Nu acoperiţi alimentele deoarece se
poate prelungi durata decongelării.
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
(kg)
(min)
Timp de
decongela‐
re
(min)
Mai mult
timp de de‐
congelare
Pui
1
100 - 140
20 - 30
Puneţi puiul pe un bol întors invers
pus pe o farfurie întinsă. Întoarceţi
la jumătatea duratei de gătit.
Carne
1
100 - 140
20 - 30
Întoarceţi la jumătatea duratei de
gătit.
Carne
0.5
90 - 120
20 - 30
Întoarceţi la jumătatea duratei de
gătit.
35
36
www.aeg.com
(kg)
(min)
Timp de
decongela‐
re
(min)
Mai mult
timp de de‐
congelare
Păstrăv
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Căpşuni
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Unt
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Frişcă
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Bateţi frişca cât timp mai este încă
puţin îngheţată.
Prăjitură
1.4
60
60
-
11.17 Pastreaza cald
Utilizaţi numai borcane din sticlă de
aceleaşi dimensiuni, disponibile în
comerţ.
FRUCT MOALE
Nu utilizaţi borcane cu capac cu filet sau
tip baionetă sau cutii metalice.
(min)
Fierbere până la
apariţia bulelor
de aer
Utilizaţi raftul de pe primul nivel.
Nu puneţi mai mult de şase borcane de
un litru în tava de copt.
Umpleţi borcanele în mod egal şi
închideţi-le cu o clemă.
Borcanele nu trebuie să se atingă între
ele.
Puneţi aproximativ 1/2 litri de apă în tava
de gătit pentru a avea suficientă
umezeală în cuptor.
Căpşuni / Afine /
Zmeură / Agrişe
coapte
35 - 45
FRUCT CU SÂMBURE
Când lichidul din borcane începe să
fiarbă (după aproximativ 35 - 60 de
minute la borcanele de un litru), opriţi
cuptorul sau reduceţi temperatura la
100°C (consultaţi tabelul).
Setaţi temperatura la 160 - 170 °C.
Piersici / Gu‐
tui / Prune
(min)
Fierbere
până la
apariţia bu‐
lelor de aer
(min)
Fierbere în
continuare
la 100°C
35 - 45
10 - 15
ROMÂNA
LEGUME
37
LEGUME
(min)
Fierbere
până la
apariţia bu‐
lelor de aer
(min)
Fierbere în
continuare
la 100°C
(°C)
(h)
Fasole
60 - 70
6-8
Ardei
60 - 70
5-6
Morcovi
50 - 60
5 - 10
Legume pentru
supă
60 - 70
5-6
Castraveţi
50 - 60
-
Ciuperci
50 - 60
6-8
Murături
asortate
50 - 60
5 - 10
Ierburi
40 - 50
2-3
Kohlrabi /
Mazăre /
Sparanghel
50 - 60
15 - 20
Setaţi temperatura la 60 - 70 °C.
FRUCT
11.18 Uscare - Aer cald
Acoperiţi tăvile cu hârtie cerată sau cu
pergament.
(h)
Pentru rezultate mai bune, opriţi cuptorul
la jumătatea duratei de uscare,
deschideţi uşa şi lăsaţi să se răcească
peste noapte pentru terminarea uscării.
Pentru 1 tavă, folosiţi a treia poziţie a
raftului.
Prune
8 - 10
Caise
8 - 10
Felii de măr
6-8
Pere
6-9
Pentru 2 tăvi, folosiţi prima şi a patra
poziţie a raftului.
11.19 Senzor
VITA
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
In sange
Mediu gatit
Bine facut
Friptură de vită
45
60
70
Muşchi de vită
45
60
70
38
www.aeg.com
VITA
Bucată de carne
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
80
83
86
PORC
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Sunca / Friptură
80
84
88
Bucată de spată / File de porc, afu‐
mat / File de porc, fiert
75
78
82
VITEL
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Friptura de vitel
75
80
85
Picior de vitel
85
88
90
BERBEC / MIEL
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Pulpă de berbec
80
85
88
Spată de berbec
75
80
85
Friptură de miel / Pulpă de miel
65
70
75
VÂNAT
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Spată de iepure / Spată de
căprioară
65
70
75
Pulpă de iepure / Iepure, întreg /
Pulpă de căprioară
70
75
80
ROMÂNA
PASĂRE
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
Pui
80
83
86
Raţă, întreagă / jumătate / Curcan,
întreg / piept
75
80
85
Raţă, piept
60
65
70
PEŞTE (SOMON,
PĂSTRĂV, ŞALĂU)
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Peşte întreg / mare / la abur / Peş‐
60
te întreg / mare / fript
CASEROLE - LEGUME
SEMIPREPARATE
Mediu gatit
Bine facut
64
68
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Caserolă de zucchini / Caserolă de
broccoli / Caserolă de chimen dul‐ 85
ce
CASEROLE - SĂRATE
Mediu gatit
Bine facut
88
91
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Paste Cannelloni / Lasagne / Paste 85
CASEROLE - DULCI
Caserolă de pâine albă cu / fără
fruct / Caserolă de terci de orez
cu / fără fruct / Caserolă cu tăiţei
dulci
39
Mediu gatit
Bine facut
88
91
Temperatura zonei de mijloc a alimentelor
(°C)
Suculent
Mediu gatit
Bine facut
80
85
90
40
www.aeg.com
11.20 Aer cald umed accesorii recomandate
mai bine căldura decât vasele deschise
la culoare şi cu reflexie.
Folosiţi forme şi recipiente în culori
închise, fără reflexie. Acestea absorb
Ramekin-uri
Tigaie de pizza
Tavă de copt
Întunecată, ne-refle‐
xivă
Diametru de 28 cm
Întunecată, ne-reflexivă
Diametru de 26 cm
Vitroceramică
Diametru de 8
cm, înălţime
de 5 cm
Tavă rotundă pentru
tarte
Întunecată, ne-refle‐
xivă
Diametru de 28 cm
11.21 Aer cald umed
Pentru cele mai bune rezultate,
respectaţi sugestiile din tabelul de mai
jos.
Utilizaţi raftul de pe al treilea nivel.
(°C)
(min)
Paste la cuptor
200 - 220
45 - 55
Cartofi gratinati
180 - 200
70 - 85
Musaca
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Paste Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Budincă cu pâine
190 - 200
55 - 70
Budincă cu orez
170 - 190
45 - 60
Prăjitură cu mere, făcută din aluat de pan‐
dişpan (prăjitură în formă rotundă)
160 - 170
70 - 80
Paine alba
190 - 200
55 - 70
11.22 Informaţii pentru
institutele de testare
Teste conform cu: EN 60350, IEC 60350.
ROMÂNA
COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Coacerea în forme
(°C)
(min)
Pandişpan fără grăsimi
Aer cald
140 - 150
35 - 50
2
Pandişpan fără grăsimi
Incalzire sus/jos
160
35 - 50
2
Plăcintă cu mere, 2 for‐
me Ø20 cm
Aer cald
160
60 - 90
2
Plăcintă cu mere, 2 for‐
me Ø20 cm
Incalzire sus/jos
180
70 - 90
1
COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Biscuiţi
Utilizaţi raftul de pe al treilea nivel.
(°C)
(min)
Biscuit sfărâmicios / Pati‐
serie
Aer cald
140
25 - 40
Biscuit sfărâmicios / Pati‐
serie, preîncălziţi cuptorul
gol
Incalzire sus/jos
160
20 - 30
Prăjituri mici, 20 de bucăţi/ Aer cald
tavă, preîncălziţi cuptorul
gol
150
20 - 35
Prăjituri mici, 20 de bucăţi/ Incalzire sus/jos
tavă, preîncălziţi cuptorul
gol
170
20 - 30
41
42
www.aeg.com
COACERE PE MAI MULTE NIVELURI. Biscuiţi
(°C)
(min)
2 pozi‐
ţii
3 poziţii
Biscuit sfărâmicios /
Patiserie
Aer cald
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Prăjituri mici, 20 de
bucăţi/tavă, pre‐
încălziţi cuptorul gol
Aer cald
150
23 - 40
1/4
-
GRĂTAR
Preîncălziţi cuptorul gol timp de 5 minute.
Grătar cu setarea maximă a temperaturii.
(min)
Pâine prăjită
Grill
1-3
5
Friptură de vită, întoarceţi la
jumătatea duratei de gătit
Grill
24 - 30
4
12. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
12.1 Note cu privire la curăţare
Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu o lavetă moale, apă caldă şi agent
de curăţare slab.
Agenţi de
curăţare
Utilizaţi un agent de curăţare dedicat pentru curăţarea suprafeţelor metali‐
ce.
Curăţaţi petele dificile cu un produs special de curăţat cuptorul.
ROMÂNA
43
Curăţaţi cavitatea cuptorului după fiecare utilizare. Acumularea de grăsimi
sau de orice alte resturi alimentare poate produce un incendiu. Riscul es‐
te mai mare pentru tava pentru grătar.
Utilizarea zil‐
nică
Uscaţi cavitatea cu o lavetă moale după fiecare utilizare.
Curăţaţi toate accesoriile după fiecare utilizare şi uscaţi-le. Folosiţi o la‐
vetă moale cu apă caldă şi un agent de curăţare. Nu curăţaţi accesoriile
în maşina de spălat vase.
Accesorii
Nu curăţaţi accesoriile non-aderente cu agenţi agresivi, obiecte cu muchii
ascuţite sau într-o maşină de spălat vase.
12.2 Cum se scot: suporturile
pentru raft
12.3 Pirolitica
ATENŢIE!
Dacă sunt instalate alte
aparate în acelaşi cabinet,
nu le utilizaţi pe acestea
simultan atunci când utilizaţi
funcţia: Pirolitica. Aparatul
se poate deteriora.
Pentru a curăţa cuptorul, scoateţi
suporturile pentru raft.
ATENŢIE!
Aveţi grijă când scoateţi
suporturile pentru raft.
1. Trageţi partea din faţă a suportului
pentru rafturi şi îndepărtaţi-o de
peretele lateral.
Curăţarea nu poate porni:
•
•
2. Trageţi partea din spate a suportului
pentru raft şi îndepărtaţi-o de
peretele lateral şi scoateţi-o în afară.
1
2
Instalaţi accesoriile scoase în ordine
inversă.
Pinii de reţinere de pe
ghidajele rafturilor
telescopice trebuie să fie
orientaţi către înainte.
dacă senzorul zonei de mijloc nu este
îndepărtat.
dacă uşa cuptorului nu este închisă.
1. Scoateţi toate accesoriile şi
suporturile raftului detaşabil.
2. Curăţaţi cavitatea cuptorului cu apă
caldă şi un detergent neutru.Curăţaţi
uşa de sticlă de la interior cu apă
caldă şi o lavetă moale.
3. Porniţi cuptorul.
4. Intraţi în Meniu şi selectaţi funcţia:
.
Pirolitica. Apăsaţi
5. Setaţi durata curăţeniei:
Opţiune
Descriere
Usoara
Pentru o
curăţare
uşoară: 1 h.
Normal
Pentru o
curăţare
standard: 1 h
30 min.
44
www.aeg.com
Intensa
Pentru o
curăţare com‐
pletă: 3 h.
6. Apăsaţi
.
Atunci când începe curăţarea, uşa
cuptorului se blochează şi becul nu
funcţionează.
Pentru a opri curăţarea înainte de
terminarea acesteia, opriţi cuptorul.
AVERTISMENT!
După terminarea funcţiei,
cuptorul este foarte fierbinte.
Pericol de arsuri.
Uşa rămâne blocată şi câteva din
funcţiile cuptorului nu sunt disponibile
după finalizarea curăţeniei până la
scăderea temperaturii din cuptor.
6. Apucaţi garnitura profilată a uşii (B)
de pe partea superioară a uşii, de
ambele părţi şi apăsaţi-o către
interior pentru a elibera cârligul.
2
B
1
7. Trageţi în afară de garnitura profilată
a uşii pentru a o scoate.
8. Apucaţi pe rând panourile din sticlă
ale uşii din partea superioară şi
trageţi-le în sus din ghidaje.
12.4 Scoaterea şi instalarea
uşii
Puteţi scoate uşa şi panourile din sticlă
de la interior pentru a le curăţa. Numărul
panourilor din sticlă diferă de la un model
la altul.
AVERTISMENT!
Uşa este grea.
1. Deschideţi uşa complet.
2. Apăsaţi complet pârghiile de fixare
(A) de pe cele două balamale ale
uşii.
A
A
3. Închideţi uşa cuptorului până la prima
poziţie de deschidere (la un unghi de
aproximativ 70°).
4. Ţineţi uşa cuptorului cu câte o mână
de fiecare parte şi trageţi-o oblic în
sus, îndepărtându-vă de cuptor.
5. Puneţi uşa cu partea exterioară în jos
pe o lavetă moale aşezată pe o
suprafaţă stabilă.
9. Curăţaţi panoul din sticlă cu apă
caldă şi săpun Uscaţi cu atenţie
panoul din sticlă.
După terminarea curăţeniei efectuaţi
etapele de mai sus în ordinea inversă.
Mai întâi instalaţi panoul mai mic, apoi
cel mare şi uşa.
AVERTISMENT!
Verificaţi dacă panourile din
sticlă sunt introduse în
poziţia corectă, în caz
contrar suprafaţa uşii se
poate supraîncălzi.
Verificaţi dacă aţi pus la loc panourile din
sticlă (C, B şi A) în ordinea corectă. Mai
întâi, introduceţi panoul C, care are un
pătrat imprimat pe partea stângă şi un
triunghi pe partea dreaptă. Veţi găsi
aceste simboluri ştanţate şi pe cadrul
uşii. Simbolul triunghi de pe sticlă trebuie
să fie în dreptul triunghiului de pe cadrul
uşii, iar simbolul pătrat în dreptul
pătratului. Apoi introduceţi celelalte două
panouri din sticlă.
ROMÂNA
45
2. Curăţaţi capacul de sticlă.
3. Înlocuiţi becul cu un bec adecvat
rezistent la o căldură de 300°C.
4. Montaţi capacul de sticlă.
ABC
Becul lateral
1. Scoateţi suportul din stânga al
raftului pentru a avea acces la bec.
2. Folosiţi un obiect subţire şi neascuţit
(de exemplu o linguriţă) pentru a
îndepărta capacul geamului.
12.5 Cum se înlocuieşte: Bec
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.
Becul poate fi fierbinte.
1. Opriţi cuptorul. Aşteptaţi până când
cuptorul este rece.
2. Deconectaţi cuptorul de la sursa de
alimentare electrică.
3. Puneţi o lavetă pe fundul cavităţii.
Becul de sus
1. Rotiţi capacul din sticlă al becului şi
scoateţi-l.
13. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
3. Curăţaţi capacul de sticlă.
4. Înlocuiţi becul cu un bec adecvat
rezistent la o căldură de 300°C.
5. Montaţi capacul de sticlă.
6. Instalaţi suportul din stânga al
rafturilor.
46
www.aeg.com
13.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu poate fi pornit
sau utilizat.
Cuptorul nu este conectat la
o sursă electrică sau este
conectat incorect.
Verificaţi dacă cuptorul este
conectat corect la sursa de
alimentare electrică (consul‐
taţi schema de conectare,
dacă există).
Cuptorul nu se încălzeşte.
Cuptorul este oprit.
Porniţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Ceasul nu este setat.
Setaţi ceasul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Nu au fost efectuate setările
necesare.
Verificaţi dacă setările sunt
corecte.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Oprirea automată este ac‐
tivă.
Consultaţi „Oprirea auto‐
mată”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Dispozitivul Blocare acces
copii este activat.
Consultaţi secţiunea „Utiliza‐
rea Blocare acces copii”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Uşa nu este închisă corect.
Închideţi uşa complet.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa este arsă.
Verificaţi dacă siguranţa este
cauza defecţiunii. Dacă sigu‐
ranţele se ard în mod repe‐
tat, adresaţi-vă unui electri‐
cian calificat.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul.
Senzorul nu funcţionează.
Conectorul senzorului nu es‐ Introduceţi conectorul senzo‐
te introdus corect în priză.
rului cât mai adânc în priză.
Afişajul indică F111.
Conectorul senzorului nu es‐ Introduceţi conectorul senzo‐
te introdus corect în priză.
rului cât mai adânc în priză.
Afişajul indică un cod de
eroare care nu este în acest
tabel.
Există o defecţiune electrică. •
•
Aburul şi condensul se de‐
pun pe alimente şi în cavita‐
tea cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Opriţi cuptorul de la sigu‐
ranţa din locuinţă sau de
la întrerupătorul de sigu‐
ranţă din tabloul de sigu‐
ranţe şi porniţi-l in nou.
În cazul în care codul de
eroare apare din nou pe
afişaj, contactaţi departa‐
mentul de asistenţă pen‐
tru clienţi.
Nu lăsaţi vasele cu mâncare
în cuptor mai mult de 15 - 20
minute după terminarea pro‐
cesului de gătit.
ROMÂNA
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul este activat dar nu Modul demo este activat.
se încălzeşte. Ventilatorul nu
funcţionează. Afişajul indică
"Demo".
13.2 Date pentru service
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie,
adresaţi-vă comerciantului sau unui
Centru de service autorizat.
47
Consultaţi „Setări de bază”
din capitolul „Utilizarea zil‐
nică".
Aceasta este amplasată pe cadrul frontal
din interiorul cuptorului. Nu scoateţi
plăcuţa cu date tehnice din interiorul
cuptorului.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
14. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
14.1 Informaţii despre produs şi Fişa cu informaţii despre
produs*
Numele furnizorului
AEG
Identificarea modelului
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
Indexul de eficienţă energetică
81.2
Clasă de eficienţă energetică
A+
Consumul de energie cu o încărcătură standard, mo‐
dul convenţional
1.09 kWh/ciclu
Consumul de energie cu o încărcătură standard, mo‐
dul de ventilaţie
0.69 kWh/ciclu
Numărul de incinte
1
Sursa de căldură
Energie electrică
Volum
71 l
Tipul cuptorului
Cuptor încastrat
48
www.aeg.com
Masă
BPE742320M
37.0 kg
BPK742320B
37.0 kg
BPK742320M
38.0 kg
BPK74232SM
37.0 kg
* Pentru Uniunea Europeană conform cu Reglementările UE 65/2014 şi 66/2014.
Pentru Republica Belarus conform cu STB 2478-2017, Anexa G; STB 2477-2017, Anexele
A şi B.
Pentru Ucraina conform cu 568/32020.
Clasa de eficienţă energetică nu este aplicabilă în cazul Rusiei.
EN 60350-1 - Aparate de gătit electrocasnice - Partea 1: Game, cuptoare, cuptoare cu
abur şi grătare - Metode de măsurare a performanţei.
14.2 Economisirea energiei
Cuptorul dispune de unele
funcţii care vă ajută la
economisirea energiei în
timpul procesului zilnic de
gătire.
Asiguraţi-vă că uşa cuptorului este
închisă corect în timpul funcţionării
cuptorului. Nu deschideţi uşa prea des în
timpul gătirii. Menţineţi curată garnitura
uşii şi asiguraţi-vă că este bine fixată în
poziţie.
Folosiţi vase din metal pentru a
îmbunătăţi economia de energie.
Când este posibil, nu preîncălziţi cuptorul
înaintea gătitului.
Faceţi pauze cât mai mici între două
coaceri atunci când pregătiţi câteva
preparate simultan.
Gătitul cu ventilator
Atunci când este posibil, folosiţi funcţiile
de gătit cu ventilator pentru a economisi
energie.
Căldura reziduală
Dacă este activat un program cu
selectare Durată sau Sfârşit şi durata de
gătire este mai mare de 30 de minute,
elementele de încălzire se opresc
automat mai devreme la unele funcţii ale
cuptorului.
Ventilatorul şi becul continuă să
funcţioneze. Atunci când opriţi cuptorul,
afişajul prezintă căldura reziduală.
Căldura poate fi utilizată pentru
menţinerea alimentelor calde.
Când durata gătirii este mai mare de 30
de minute, reduceţi temperatura
cuptorului cu cel puţin 3 - 10 minute
înainte de a termina gătitul. Căldura
reziduală din interiorul cuptorului va
continua gătirea.
Folosiţi căldura reziduală pentru a încălzi
alte preparate.
Menţinerea caldă a alimentelor
Alegeţi setarea pentru cea mai mică
temperatură posibilă pentru a folosi
căldura reziduală şi menţine o mâncare
caldă. Indicatorul căldurii reziduale sau al
temperaturii apare pe afişaj.
Gătitul cu becul stins
Opriţi becul pe durata gătirii. Porniţi-l
doar atunci când este necesar.
Aer cald umed
Funcţie concepută să economisească
energia în timpul gătitului.
Atunci când folosiţi această funcţie, becul
se stinge automat după 30 de secunde.
Puteţi aprinde din nou becul, însă
această acţiune va reduce economiile de
energie estimate.
ROMÂNA
15. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
49
50
www.aeg.com
ROMÂNA
51
867353870-A-402019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising