AEG | BPE742320M | User manual | Aeg BPE742320M User Manual

Aeg BPE742320M User Manual
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
USER
MANUAL
SL
Navodila za uporabo
Pečica
2
www.aeg.com
KAZALO
1. VARNOSTNE INFORMACIJE.............................................................................. 3
2. VARNOSTNA NAVODILA.....................................................................................4
3. OPIS IZDELKA......................................................................................................8
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA..................................................................................... 9
5. PRED PRVO UPORABO.................................................................................... 11
6. VSAKODNEVNA UPORABA.............................................................................. 11
7. ČASOVNE FUNKCIJE........................................................................................ 17
8. SAMODEJNI PROGRAMI...................................................................................18
9. UPORABA DODATNE OPREME....................................................................... 19
10. DODATNE FUNKCIJE...................................................................................... 21
11. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 23
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.........................................................................41
13. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 44
14. ENERGIJSKA UČINKOVITOST....................................................................... 46
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
1.
3
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi
se ne smejo približevati napravi, če niso pod
nenehnim nadzorom.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati
napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli se med uporabo lahko segrejejo.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi
le strokovno usposobljena oseba.
OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med
uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete
grelcev.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali
postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite iz napajanja.
OPOZORILO: Pred zamenjavo žarnice mora biti
naprava izklopljena, da preprečite možnost udara
električnega toka.
Ne uporabljajte, preden jo ne namestite v vgrajeno
strukturo.
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih
čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne
poškodujete stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.
Pred pirolitičnim čiščenjem je treba odstraniti razlito
tekočino. Iz pečice odstranite vse dele.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite
sprednji del nosilcev rešetk in nato zadnjega od
stranskih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
Uporabite samo tipalo za jedi (sondo za meso),
priporočljivo za to napravo.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Naprave ne vlecite za ročaj.
•
•
•
•
•
Napravo namestite na varno in
primerno mesto, ki ustreza zahtevam
za namestitev.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Pred namestitvijo pečice preverite, ali
se vrata neovirano odpirajo.
Naprava ima električni hladilni sistem.
Za delovanje potrebuje električno
napajanje.
Vgrajena enota mora ustrezati
zahtevam o stabilnosti po DIN 68930.
SLOVENŠČINA
•
Najmanjša višina
omarice (najmanjša
višina omarice pod
delovno površino)
Širina omarice
Globina omarice
600 (600) mm
•
550 mm
605 (580) mm
•
Višina sprednjega de‐
la naprave
594 mm
Višina hrbtnega dela
naprave
576 mm
Širina sprednjega de‐
la naprave
549 mm
Širina hrbtnega dela
naprave
548 mm
•
Globina naprave
567 mm
•
Vgradna globina na‐
prave
546 mm
Globina ob odprtih
vratih
1017 mm
Najmanjša velikost
prezračevalne odprti‐
ne. Odprtina na dnu
hrbtne strani
550 x 20 mm
Dolžina napajalnega
kabla. Kabel v des‐
nem vogalu na hrbtni
strani
1500 mm
Pritrdilni vijaki
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Če je treba kabel zamenjati,
mora to storiti osebje pooblaščenega
servisnega centra.
Priključni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave ali odprtine pod
napravo, še posebej, ko naprava
deluje ali so vrata vroča.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
Preden vtaknete vtič v vtičnico,
povsem zaprite vrata naprave.
Naprava je dobavljena z vtičem in
napajalnim kablom.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega udara
ali eksplozije.
2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
5
•
•
•
•
•
•
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Napravo po vsaki uporabi izklopite.
Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz
naprave lahko puhne vroč zrak.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti
v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
•
•
•
•
•
Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v
vročo napravo.
– Ne puščajte mokre posode in
hrane v napravi, ko končate s
pripravo hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov
previdni.
Sprememba barve emajla ali
nerjavnega jekla ne vpliva na
zmogljivost naprave.
Za sočne torte uporabite globok
pekač. Sadni sokovi povzročajo
madeže, ki so lahko trajni.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
Če napravo namestite za ploščo
omarice (npr. vrata), poskrbite, da
vrata med delovanjem naprave ne
bodo nikoli zaprta. Za zaprto ploščo
omarice se lahko nakopičita toplota in
vlaga ter povzročita nadaljnje
poškodbe naprave, ohišja ali tal.
Plošče omarice ne zapirajte, dokler se
po uporabi naprava povsem ne
ohladi.
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
požara ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
Če se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
Ob odstranjevanju vrat z naprave
bodite previdni. Vrata so težka!
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna
navodila z embalaže.
Katalitičnega emajla (če obstaja) ne
čistite s čistilnimi sredstvi.
2.5 Pirolitično čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodb/Požara/
Kemičnih emisij (hlapov) v
načinu Piroliza.
•
•
•
Pred izvajanjem funkcije
samodejnega čiščenja s pirolizo ali
pred prvo uporabo iz pečice
odstranite:
– Vse odvečne ostanke hrane,
razlito olje ali maščobo/obloge.
– Vse odstranljive predmete
(vključno z rešetkami, stranskimi
vodili itd., ki so priloženi izdelku),
še posebej lonce, ponve, pekače,
posode s premazom proti
prijemanju itd.
Pazljivo preberite vsa navodila za
pirolitično čiščenje.
Med pirolitičnim čiščenjem naj se
otroci ne zadržujejo v bližini naprave.
Naprava se močno segreje, iz
sprednjih hladilnih odprtin pa se
sprošča vroč zrak.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
Pri pirolitičnem čiščenju so prisotne
visoke temperature, zaradi katerih se
lahko iz ostankov hrane in
konstrukcijskega materiala kadi, takrat
uporabniku močno priporočamo, da
naredi naslednje:
– Med in po vsakem pirolitičnem
čiščenju poskrbi za dobro
prezračevanje.
– Med prvo uporabo pri najvišji
temperaturi in po njej zagotovi
dobro prezračevanje.
Za razliko od ljudi so nekateri ptiči in
plazilci lahko izredno občutljivi na
morebitne hlape, ki se sproščajo med
čiščenjem pirolitičnih pečic.
– Med in po pirolitičnem čiščenju
umaknite živali (še posebej ptice)
iz okolice naprave, prostor pa naj
bo po čiščenju ob prvi uporabi
pečice pri najvišji temperaturi
dobro prezračevan.
Majhne domače živali so prav tako
lahko občutljive na krajevne
temperaturne spremembe v bližini
vseh pirolitičnih pečic med izvajanjem
programa samodejnega pirolitičnega
čiščenja.
Površine proti prijemanju na loncih,
ponvah, pekačih, posodah itd. lahko
poškodujejo visoke temperature pri
pirolitičnem čiščenju vseh pirolitičnih
pečic in so lahko tudi vir nizke stopnje
škodljivih hlapov.
Hlapi, ki se sproščajo iz pirolitičnih
pečic/ostankov hrane, kot je opisano,
niso škodljivi za ljudi, vključno z otroki
ali osebami z zdravstvenimi težavami.
7
2.6 Notranja osvetlitev
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
•
•
Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
2.7 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.8 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v napravo.
8
www.aeg.com
3. OPIS IZDELKA
3.1 Splošni pregled
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Upravljalna plošča
Elektronski programator
Vtičnica sonde za meso
Grelec
Luč
Ventilator
Nosilci rešetk, odstranljivi
Položaji rešetk
7
3.2 Pripomočki
Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
Pekač za pecivo
Za kolače in piškote.
Posoda za žar/pekač
Za peko in pečenje ali kot posoda za
zbiranje maščobe.
Sonda za meso
Za merjenje temperature v hrani.
Teleskopska vodila
Za preprostejše vstavljanje in
odstranjevanje pekačev in rešetke.
SLOVENŠČINA
9
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
4.1 Elektronski programator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Napravo upravljajte s senzorskimi polji.
Senzor‐ Funkcija
sko polje
1
2
3
-
Opomba
Prikazovalnik
Prikazuje trenutne nastavitve pečice.
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop pečice.
Funkcije pečice
ali Kuharski po‐
močnik
Enkrat pritisnite senzorsko polje, da izberete funk‐
cijo pečice ali meni: Kuharski pomočnik. Ponovno
pritisnite senzorsko polje za preklop med menije‐
ma: Funkcije pečice, Kuharski pomočnik. Za vklop
ali izklop osvetlitve polje držite pritisnjeno tri se‐
kunde. Luč lahko vklopite tudi ob izklopljeni pečici.
4
Priljubljeni progra‐ Za shranitev in dostop do priljubljenih programov.
mi
5
Izbira temperature Za nastavitev temperature ali prikaz trenutne tem‐
perature v pečici. Tri sekunde držite pritisnjeno po‐
lje, da vklopite ali izklopite funkcijo: Hitro segreva‐
nje pečice.
6
7
8
9
Tipka Dol
Za pomikanje dol po meniju.
Tipka Gor
Za pomikanje gor po meniju.
V REDU
Za potrditev izbire ali nastavitve.
Tipka za vrnitev
Za vrnitev za eno stopnjo v meniju. Za prikaz glav‐
nega menija tri sekunde držite pritisnjeno polje.
10
www.aeg.com
Senzor‐ Funkcija
sko polje
Opomba
Časovne in dodat‐ Za nastavitev različnih funkcij. Ko se izvaja funkci‐
ne funkcije
ja pečice, pritisnite senzorsko polje za nastavitev
programske ure ali funkcij: Zaklepanje nastavitev,
Priljubljeni programi, Segrej+Zadrži, Nastavi + Za‐
čni. Spremenite lahko tudi nastavitve sonde za
meso.
10
Odštevalna ura
11
Za nastavitev funkcije: Odštevalna ura.
4.2 Prikazovalnik
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcija pečice
Ura
Indikator segrevanja
Temperatura
Trajanje ali čas zaključka funkcije
Drugi indikatorji prikazovalnika:
Simbol
Funkcija
Odštevalna ura
Funkcija deluje.
Ura
Na prikazovalniku se prikaže trenutni
čas.
Trajanje
Na prikazovalniku se prikaže potreben
čas priprave hrane.
Konec
Na prikazovalniku se prikaže zaključek
priprave hrane.
Temperatura
Na prikazovalniku se prikaže tempera‐
tura.
Prikaz Časa
Prikazovalnik prikazuje, kako dolgo
deluje funkcija pečice. Hkrati pritisnite
in
, da ponastavite čas.
Izračun
Pečica izračuna čas za pečenje.
Indikator segrevanja
Prikazovalnik prikazuje temperaturo v
pečici.
Hitro segrevanje pečice
Funkcija je vklopljena. Skrajša čas se‐
grevanja.
SLOVENŠČINA
Simbol
11
Funkcija
Teža - Avtomatika
Na prikazovalniku je prikazano, da je
vklopljen sistem samodejnega pečenja
glede na težo ali da je mogoče spre‐
meniti težo.
Segrej+Zadrži
Funkcija je vklopljena.
5. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Prvo čiščenje
Iz pečice odstranite vso opremo in
odstranljive nosilce rešetk.
Oglejte si poglavje »Vzdrževanje in
čiščenje«.
Pred prvo uporabo očistite pečico in
opremo.
Opremo in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
5.2 Prva priključitev
Ko pečico priključujete na električno
omrežje ali po izpadu električnega toka,
morate nastaviti jezik, kontrast
prikazovalnika, osvetlitev prikazovalnika
in čas.
1. Pritisnite
vrednost.
ali
, da nastavite
2. Za potrditev pritisnite
.
6. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Uporaba menijev
6.2 Pregled menijev
Glavni meni
Simbol/Element
menija
Funkcije pečice
Vsebuje seznam funk‐
cij pečice.
Recepti
Vsebuje seznam sa‐
modejnih programov.
1. Vklopite pečico.
ali
2. Pritisnite
možnosti menija.
za izbiro
3. Pritisnite
, da se pomaknete v
podmeni ali sprejmete nastavitev.
V vsakem trenutku se lahko
pomaknete nazaj v glavni
meni s pritiskom
.
Uporaba
Priljubljeni pro‐
grami
Vsebuje seznam pri‐
ljubljenih programov
pečenja, ki jih oblikuje
uporabnik.
Čiščenje
Vsebuje seznam pro‐
gramov čiščenja.
Nastavitve
Za nastavitev konfigu‐
racije naprave.
12
www.aeg.com
Simbol/Element
menija
Posebnosti
Uporaba
Vsebuje seznam do‐
datnih funkcij pečice.
Vsebuje priporočene
Kuharski pomoč‐ nastavitve pečice za
številne jedi. Izberite
nik
jed in začnite s peče‐
njem. Temperatura in
časi so samo smernice
za boljše rezultate in
jih lahko prilagodite.
Odvisni so od recepta,
kakovosti in količine
uporabljenih sestavin.
Podmeni za: Nastavitve
Simbol/Element
menija
Nastavitev ure
Prikaz časa
Segrej+Zadrži
Nastavi trenutni čas na
uri.
Ko je VKLOPLJEN,
prikazovalnik prikazuje
trenutni čas, ko izklopi‐
te napravo.
Za nastavitev funkcije
in njen poznejši vklop
s pritiskom poljubnega
simbola na upravljalni
plošči.
Pripravljeno hrano
ohranja toplo 30 minut
po izteku pečenja.
Vklopi in izklopi funkci‐
Podaljšanje časa jo Podaljšanje časa.
Kontrast
Osvetlitev
Jezik
Glasnost
Zvok tipk
Zvoki opozoril in
napak
Opis
Ko je VKLOPLJENA,
Hitro segrevanje funkcija skrajša čas
segrevanja.
pečice
Nastavi + Začni
Simbol/Element
menija
Nastavi kontrast prika‐
zovalnika po stopnjah.
Nastavi osvetlitev pri‐
kazovalnika po stop‐
njah.
Opomnik za čiš‐
čenje
Način DEMO
Servis
Tovarniške na‐
stavitve
Opis
Nastavi jezik na prika‐
zovalniku.
Nastavi glasnost zvo‐
kov in signalov ob doti‐
ku po stopnjah.
Vklopi in izklopi zvok
polj na dotik. Zvoka
polja na dotik VKLOP/
IZKLOP ni mogoče iz‐
klopiti.
Vklopi in izklopi opozo‐
rilne zvoke.
Opomni vas, kdaj je
treba očistiti napravo.
Koda za vklop/izklop:
2468.
Prikaže različico in
konfiguracijo program‐
ske opreme.
Vse nastavitve se po‐
nastavijo na tovarniške
nastavitve.
6.3 Funkcije pečice
Funkcija peči‐
ce
Vroči zrak
Uporaba
Za sočasno pečenje na
do treh višinah pečice in
sušenje živil.Tempera‐
turo nastavite za 20 - 40
°C nižje kot pri funkciji:
Gretje zgoraj/spodaj.
SLOVENŠČINA
Funkcija peči‐
ce
Funkcija pice
Uporaba
Funkcija peči‐
ce
Za pečenje na eni višini
za jedi, katere želite bolj
zapečene in hrustljave.
Temperaturo nastavite
za 20 - 40 °C nižje kot
pri funkciji: Gretje zgo‐
raj/spodaj.
Ta funkcija je zasnova‐
na za varčevanje z
Vlažno pečenje energijo med pečenjem.
Za navodila za kuhanje
si oglejte poglavje »Na‐
migi in nasveti«, Vlažno
pečenje. Med pečenjem
morajo biti vrata zaprta,
da se funkcija ne preki‐
ne in da se zagotovi de‐
lovanje pečice z največ‐
jo energijsko učinkovi‐
tostjo. Ko uporabljate to
funkcijo, se lahko tem‐
peratura v pečici razli‐
kuje od nastavljene.
Uporabljena je akumuli‐
rana toplota.Moč segre‐
vanja se lahko zmanjša.
Za splošna priporočila
za varčevanje z energi‐
jo si oglejte poglavje
»Energijska učinkovi‐
tost«, Varčevanje z
energijo. Ta funkcija je
bila uporabljena za
skladnost z razredom
energijske učinkovitosti
v skladu z EN 60350-1.
Ko uporabljate to funk‐
cijo, luč po 30 sekundah
samodejno ugasne.
Za peko in pečenje jedi
na eni višini.
Gretje zgoraj/
spodaj
Za hrustljave pripravlje‐
ne jedi (npr. ocvrt krom‐
Zamrznjene jedi pirček, pečen krompir
ali spomladanski zvitki).
Žar
Infra pečenje
Gretje spodaj
13
Za pečenje ploskih živil
na žaru in popekanje
kruha.
Za pečenje večjih kosov
mesa ali perutnine s
kostmi na eni višini. Za
gratiniranje in dodatno
zapečenost.
Za peko tort s hrustlja‐
vim dnom ter za vlaga‐
nje hrane.
Uporaba
Luč lahko med nekaterimi
funkcijami pečice pri nižji
temperaturi od 60 °C
samodejno ugasne.
6.4 Posebnosti
Funkcija pečice
Uporaba
Za ohranjanje toplote
hrane.
Ohrani toploto
14
www.aeg.com
Funkcija pečice
Uporaba
Za predhodno segre‐
vanje krožnikov za po‐
Gretje krožnikov strežbo.
6.5 Kuharski pomočnik
Kategorija hrane: Ribe/Morski sadeži
Jed
Ribe
Ribje palčke
Za vlaganje zelenjave
(npr. kislih kumaric).
Ribji filet, zamrznjen
Sterilizacija
Sušenje
Vzhajanje testa
Za pripravo mehkih,
sočnih pečenk.
Pečenje z nizko
temp.
Pečenje kruha
Odtaljevanje
Gratiniranje
Cela majhna riba,
na žaru
Za sušenje narezane‐
ga sadja, zelenjave in
gob.
Za pospešitev vzhaja‐
nja kvašenega testa.
Preprečuje izsušitev
površine testa in ohra‐
nja testo elastično.
Pečena riba
Cela riba, pečena
na žaru
Cela riba, pečena
na žaru
Cel losos
-
Kategorija hrane: Perutnina
Jed
Perutnina brez kosti -
To funkcijo uporabite
za pripravo kruha in
žemelj z zelo dobrimi
profesionalnimi rezul‐
tati glede hrustljavosti,
barve in sijaja skorje.
Za odtaljevanje živil
(zelenjave in sadja).
Čas odtaljevanja je od‐
visen od količine in ve‐
likosti zamrznjenih ži‐
vil.
Za jedi, kot je lazanja
ali gratiniran krompir.
Za gratiniranje in do‐
datno zapečenost.
Piščančje perutnice,
sveže
Piščančje perutnice,
zamrz.
Piščanec
Piščančja bedra,
sveža
Piščančja bedra,
zamrznjena
Piščanec, 2 polovici
Kategorija hrane: meso
Jed
Govedina
Dušeno meso
Mesna štruca
SLOVENŠČINA
Jed
Jed
Manj pečeno
Goveja pečenka
Manj pečeno
Zajec
• Zajčje stegno
• Zajčji hrbet
Srednje
•
Dobro pečeno
Manj pečeno
Pečena divjačina
Rebrca
Krača, predhodno
kuhana
Svinjsko stegno
Svinjska zarebrnica
Svinjski vrat
Svinjsko pleče
Teletina
Divjačina
Zarebrnica divjačine
Srednje
Dobro pečeno
Svinjina
Telečja krača
Kategorija hrane: Jed iz pečice
Jed
Lazanja/Kaneloni,
zamrz.
-
Gratin. zelenjava
-
Sladke jedi
-
Kategorija hrane: Pica/Kiš
Jed
Pizza, tanka
Telečja pečenka
Pizza, dodatno ob‐
ložena
Jagnje-stegno
Jagnjetina
Zajčji hrbet
Divjačina
• Divjačinsko be‐
dro
• Srnin/jelenov
hrbet
Srednje
Dobro pečeno
Skandinav. govedi‐
na
15
Jagnječji hrbet
Jagnje-zrezek,
srednje
Pizza, zamrznjena
Pica
Pizza, debela-za‐
mrznjena
Pizza, ohlajena
Koščki pizze, za‐
mrznjeni
Popečene franco‐
ske štručke
-
Tarte Flambée
-
Pikantna švicarska
pita
-
16
www.aeg.com
Jed
Jed
Lotarinška špehov‐
ka
-
Pikantna pita
-
Kategorija hrane: Torta/Piškoti
Jed
Skutna torta, pekač
-
Čok. kolač z lešniki
-
Rulada
-
Pecivo iz kvaš. te‐
sta
-
Šarkelj
-
Drobljenec
-
Jabolčni kolač, ob‐
ložen
-
Sladko pecivo
-
Biskvit
-
Jabolčna pita
-
Testo za kolač
Skutna pogača, tort‐ ni model
Brioš
-
Peščeni kolač
-
Kolači
-
Sladka švicarska pi‐ ta
Kolač iz krhkega te‐
sta
Kolač iz umešanega
testa
Sadni kolač iz
krhkega testa
Sadni kolač
Sadni kolač iz ume‐
šanega testa
Kvašeno testo
Kategorija hrane: Kruh/Žemlje
Jed
Mandljev kolač
-
Mafini
-
Kruhki/Žemlje
Kruhki/Žemlje, za‐
mrznjeni
Pecivo
-
Ciabatta
-
Pecivo iz krhkega
testa
-
Princeskini krofi
-
Pecivo iz list. testa
-
Ėclair
-
Makroni
-
Piškoti iz krhkega
testa
-
Ocvrti krompir, ta‐
nek
-
Božični kolač
-
Ocvrti krompir, de‐
bel
-
Ocvrti krompir, za‐
mrznjen
-
Kroketi
-
Jabolčni zavitek, za‐ mrznjen
Pecivo na pekaču
Umešano testo
Kvašeno testo
Pleten kolač
Kruh
Kvašena pletenica
Nevzhajan kruh
Kategorija hrane: Priloge
Jed
Peč. krom. v oblicah -
SLOVENŠČINA
Vrstični diagram prikazuje zviševanje
temperature. Ko je temperatura
dosežena, se trikrat oglasi zvočni signal,
vrstični diagram pa utripa in nato izgine.
Jed
Pražen krompir
-
6.8 Hitro segrevanje pečice
Ko je treba spremeniti težo
ali temperaturo jedra jedi, za
nastavitev novih vrednosti
uporabite
17
ali
Ta funkcija skrajša čas segrevanja.
.
6.6 Nastavitev funkcije pečice
Za vklop funkcije tri sekunde držite
1. Vklopite pečico.
2. Izberite meni: Funkcije pečice.
pritisnjeno polje . Indikator segrevanja
se spreminja.
Ta funkcija ni na voljo za nekatere
funkcije pečice.
3. Za potrditev pritisnite
.
4. Izberite funkcijo pečice.
5. Za potrditev pritisnite
.
6. Nastavite temperaturo.
7. Za potrditev pritisnite
Med izvajanjem funkcije
hitrega segrevanja v pečico
ne postavljajte hrane.
6.9 Akumulirana toplota
.
6.7 Indikator segrevanja
Ko vklopite funkcijo pečice, na
prikazovalniku zasveti vrstični diagram.
Ko izklopite pečico, se na prikazovalniku
prikaže akumulirana toplota. Toploto
lahko uporabite za ohranjanje toplote
hrane.
7. ČASOVNE FUNKCIJE
7.1 Razpredelnica časovnih
funkcij
Časovna funk‐
cija
Odštevalna
ura
Uporaba
Za nastavitev odšteva‐
nja (najv. 2 uri in 30 mi‐
nut). Ta funkcija ne vpli‐
va na delovanje pečice.
Vklopite jo lahko tudi ob
izklopljeni pečici.
Za vklop funkcije upora‐
bite
. Pritisnite
ali
, da nastavite minu‐
te, in
za začetek.
Trajanje
Za nastavitev časa de‐
lovanja pečice (najv. 23
ur 59 min.).
Konec
Za nastavitev časa iz‐
klopa funkcije pečice
(največ 23 ur 59 minut).
Če nastavite čas za časovno funkcijo, se
začne čas odštevati po petih sekundah.
Če uporabite časovni
funkciji: Trajanje in Konec,
pečica izklopi grelca po
pretečenih 90 %
nastavljenega časa. Pečica
uporabi akumulirano toploto
za nadaljevanje pečenja do
izteka časa (3 - 20 minut).
18
www.aeg.com
7.2 Nastavitev časovnih
funkcij
Pred uporabo funkcij:
Trajanje, Konec morate
najprej nastaviti funkcijo
pečice in temperaturo.
Pečica se samodejno izklopi.
Funkciji: Trajanje in Konec
lahko uporabite sočasno, če
želite pečico samodejno
vklopiti in izklopiti ob
poznejšem času.
Funkciji: Trajanje in Konec
ne delujeta ob uporabi
sonde za meso.
1. Nastavite funkcijo pečice.
2. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikažeta potrebna
časovna funkcija in ustrezen simbol.
ali
3. Pritisnite
potreben čas.
, da nastavite
4. Za potrditev pritisnite
.
Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal.
Pečica se izklopi. Na prikazovalniku se
prikaže sporočilo.
5. Signal lahko izklopite s pritiskom
poljubnega simbola.
7.3 Segrej+Zadrži
Pogoji za funkcijo:
•
Nastavljena temperatura je več kot 80
°C.
•
Funkcija: Trajanje je nastavljena.
Funkcija: Segrej+Zadrži 30 minut ohranja
toploto pripravljene hrane na 80 °C.
Vklopi se po zaključku peke ali pečenja
mesa.
Funkcijo lahko vklopite ali izklopite v
meniju: Nastavitve.
1. Vklopite pečico.
2. Izberite funkcijo pečice.
3. Nastavite temperaturo nad 80 °C.
4. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Segrej
+Zadrži.
.
5. Za potrditev pritisnite
Ko se funkcija konča, se oglasi zvočni
signal.
7.4 Podaljšanje časa
Funkcija: Podaljšanje časa nadaljuje s
funkcijo pečice, ko se konča Trajanje.
Uporabno za vse funkcije
pečice ob funkciji Trajanje ali
Teža - Avtomatika.
Ni na voljo za funkcije pečice
s sondo za meso.
1. Ko se peka zaključi, se oglasi zvočni
signal. Pritisnite poljuben simbol.
Na prikazovalniku se prikaže sporočilo.
2. Pritisnite
za vklop ali
za
preklic.
3. Nastavite dolžino funkcije.
4. Pritisnite
.
8. SAMODEJNI PROGRAMI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
8.1 Spletni recepti
Recepte za samodejne programe
najdete na našem spletnem mestu.Da
boste našli knjižico receptov, preverite
številko izdelka (PNC) na ploščici za
tehnične navedbe na sprednjem okvirju
notranjosti pečice.
8.2 Recepti z Recepti
Ta pečica ima vključenih vrsto receptov,
ki jih lahko uporabite. Recepti so
določeni in jih ne morete spremeniti.
1. Vklopite pečico.
2. Izberite meni: Recepti. Za potrditev
.
pritisnite
3. Izberite kategorijo in jed. Za potrditev
pritisnite
.
4. Izberite recept. Za potrditev pritisnite
.
SLOVENŠČINA
19
9. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
9.1 Tipalo za jedi
Tipalo za jedi meri temperaturo jedi. Ko
jed doseže nastavljeno temperaturo, se
naprava izklopi.
Nastaviti je treba dve temperaturi:
•
•
temperaturo pečice (najmanj 120 °C),
temperaturo jedra.
POZOR!
Uporabite le priloženo tipalo
za jedi ali originalne
nadomestne dele.
Navodila za najboljše rezultate:
• Sestavine morajo imeti sobno
temperaturo.
• Tipala za jedi ne morete uporabiti za
tekoče jedi.
• Med pečenjem mora tipalo za jedi
ostati v jedi in vtič v vtičnici.
• Uporabite priporočene nastavitve
sonde za meso. Oglejte si poglavje »
Namigi in nasveti«.
Naprava izračuna približen
končni čas pečenja. Odvisen
je od količine živil,
nastavljene funkcije pečice
in temperature.
Kategorije hrane: meso,
perutnina in ribe
1. Vklopite napravo.
2. Konico tipala za jedi potisnite v
sredino mesa ali ribe, če je možno, v
najdebelejši del. Poskrbite, da bo v
jedi vsaj 3/4 tipala za jedi.
3. Vtič tipala za jedi vtaknite v vtičnico
na sprednjem okvirju naprave.
Na prikazovalniku se prikaže simbol
tipala za jedi.
4. V manj kot petih sekundah pritisnite
ali
za nastavitev temperature
jedra.
5. Nastavite funkcijo pečice in po
potrebi temperaturo pečice.
6. Za spremembo temperature jedra
pritisnite .
Ko jed doseže nastavljeno temperaturo,
se oglasi zvočni signal. Naprava se
samodejno izklopi.
7. Signal izklopite z dotikom poljubnega
simbola.
8. Iztaknite vtič tipala za jedi iz vtičnice
ter vzemite jed iz naprave.
OPOZORILO!
Ker se tipalo za jedi segreje,
obstaja nevarnost opeklin.
Ob izključitvi in
odstranjevanju iz jedi bodite
previdni.
Kategorija hrane: zloženka
1. Vklopite napravo.
20
www.aeg.com
2. Polovico sestavin dajte v posodo za
pečenje.
3. Konico tipala za jedi vstavite točno v
sredino zloženke. Tipalo za jedi mora
biti med pečenjem trdno na enem
mestu. Za to uporabite trdno
sestavino. Z robom posode za
pečenje podprite silikonski ročaj
tipala za jedi. Konica tipala za jedi se
ne sme dotakniti dna posode za
pečenje.
9. Signal izklopite z dotikom poljubnega
simbola.
10. Iztaknite vtič tipala za jedi iz vtičnice
ter vzemite jed iz naprave.
OPOZORILO!
Ker se tipalo za jedi segreje,
obstaja nevarnost opeklin.
Ob izključitvi in
odstranjevanju iz jedi bodite
previdni.
9.2 Vstavljanje pripomočkov
Mreža za pečenje:
Mrežo potisnite med vodili nosilca
rešetk .
4. Tipalo za jedi pokrijte s preostalimi
sestavinami.
5. Vtič tipala za jedi vtaknite v vtičnico
na sprednjem okvirju naprave.
Pekač za pecivo/ Globok pekač:
Pekač za pecivo/globok pekač potisnite
med vodili nosilca rešetk.
Na prikazovalniku se prikaže simbol
tipala za jedi.
6. V manj kot petih sekundah pritisnite
ali
za nastavitev temperature
jedra.
7. Nastavite funkcijo pečice in po
potrebi temperaturo pečice.
8. Za spremembo temperature jedra
pritisnite .
Ko jed doseže nastavljeno temperaturo,
se oglasi zvočni signal Naprava se
samodejno izklopi.
Rešetka in pekač za pecivo/globok
pekačskupaj:
Pekač za pecivo/globok pekač potisnite
med vodili nosilca rešetk in mrežo za
pečenje na vodilih zgoraj.
SLOVENŠČINA
Majhna zareza na vrhu
poveča varnost. Zareze so
tudi varovala pred
prevračanjem. Visok rob
okrog mreže preprečuje zdrs
posode.
21
Globok pekač:
Globok pekač postavite na teleskopski
vodili.
9.3 Teleskopska vodila Vstavljanje pripomočkov
Teleskopska vodila omogočajo lažje
vstavljanje in odstranjevanje rešetk.
POZOR!
Teleskopskih vodil ne
pomivajte v pomivalnem
stroju. Teleskopskih vodil ne
podmazujte.
Mreža za pečenje in globok pekač
skupaj:
Mrežo za pečenje in globok pekač
postavite skupaj na teleskopski vodili.
POZOR!
Preden zaprete vrata pečice,
preverite, ali ste teleskopski
vodili popolnoma potisnili v
notranjost pečice.
Mreža za pečenje:
Mrežo za pečenje postavite na
teleskopski vodili z nogicami, obrnjenimi
navzdol.
Visok rob okoli mreže za
pečenje je poseben element,
ki preprečuje zdrs posode.
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Priljubljeni programi
Shranjevanje programa
Shranite lahko svoje priljubljene
nastavitve, kot so trajanje, temperatura in
funkcija pečice. Na voljo so v meniju:
Priljubljeni programi. Shranite lahko 20
programov.
1. Vklopite pečico.
2. Nastavite funkcijo pečice ali
samodejni program.
3. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: SHRANI.
22
www.aeg.com
4. Za potrditev pritisnite
.
Na prikazovalniku se prikaže prvo prosto
pomnilniško mesto.
5. Za potrditev pritisnite
.
6. Vnesite ime programa.
Utripa prva črka.
7. Pritisnite
črke.
ali
1. Vklopite pečico.
2. Nastavite funkcijo pečice ali
nastavitev.
za spremembo
3. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže:
Zaklepanje nastavitev.
.
8. Pritisnite
Utripa naslednja črka.
9. Po potrebi ponovite 7. korak.
.
10. Za shranitev pritisnite in držite
Pomnilniško mesto lahko prepišete. Ko
se na prikazovalniku prikaže prvo prosto
pomnilniško mesto, pritisnite
nato
ali
in
, da prepišete obstoječi program.
Ime programa lahko spremenite v
meniju: Uredite ime programa.
Zagon programa
1. Vklopite pečico.
2. Izberite meni: Priljubljeni programi.
3. Za potrditev pritisnite
.
4. Izberite ime najljubšega programa.
5. Za potrditev pritisnite
.
Pritisnete lahko , da takoj pridete v
meni: Priljubljeni programi. Uporabite ga
lahko tudi ob izklopljeni pečici.
10.2 Uporaba varovala za
otroke
Ko je vklopljeno varovalo za otroke,
pečice ni mogoče nenamerno vklopiti.
Če deluje funkcija Piroliza,
se vrata samodejno
zaklenejo.
Ko se dotaknete poljubnega
simbola, se na
prikazovalniku prikaže
sporočilo.
1. Pritisnite
10.3 Zaklepanje nastavitev
Ta funkcija preprečuje nenamerno
spremembo funkcije pečice. Lahko jo
vklopite samo takrat, ko pečica deluje.
za vklop prikazovalnika.
in , dokler
2. Sočasno pritiskajte
se na prikazovalniku ne prikažeta
sporočilo .
Za izklop funkcije varovala za otroke
ponovite 2. korak.
4. Za potrditev pritisnite
.
Če deluje funkcija Piroliza,
so vrata zaklenjena, na
prikazovalniku pa se prikaže
simbol ključa.
Za izklop funkcije pritisnite . Na
prikazovalniku se prikaže sporočilo.
Ponovno pritisnite
potrditev.
in nato
za
Ko izklopite pečico, se
izklopi tudi funkcija.
10.4 Nastavi + Začni
Funkcija vam omogoča nastaviti funkcijo
pečice (ali program) in jo uporabiti
pozneje z enim pritiskom poljubnega
simbola.
1. Vklopite pečico.
2. Nastavite funkcijo pečice.
3. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Trajanje.
4. Nastavite čas.
5. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže: Nastavi +
Začni.
6. Za potrditev pritisnite
.
Pritisnite poljuben simbol (razen ) za
vklop funkcije: Nastavi + Začni.
Nastavljena funkcija pečice se vklopi.
Ko se funkcija pečice zaključi, se oglasi
zvočni signal.
SLOVENŠČINA
23
10.6 Svetlost prikazovalnika
•
•
Funkcija Zaklepanje
nastavitev je vklopljena,
ko deluje funkcija pečice.
Meni: Nastavitve
omogoča vklop in izklop
funkcije: Nastavi + Začni.
Prikazovalnik ima dva načina svetlosti:
•
•
10.5 Samodejni izklop
Iz varnostnih razlogov se pečica po
določenem času samodejno izklopi, če
deluje funkcija pečice in ne spremenite
nastavitev.
(°C)
(h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - največ
3
Samodejni izklop ne deluje pri naslednjih
funkcijah: Osvetlitev, Sonda za
meso,Trajanje, Konec.
Nočna svetlost – ko je pečica
izklopljena, je v času od 22.00 do
06.00 svetlost prikazovalnika
zmanjšana.
Dnevna svetlost:
– ko je pečica vklopljena.
– če se med nočno svetlostjo
dotaknete simbola (razen VKLOP/
IZKLOP), se prikazovalnik za
naslednjih 10 sekund preklopi
nazaj v način dnevne svetlosti.
– če je pečica izklopljena in
nastavite funkcijo: Odštevalna
ura. Ko se funkcija konča, se
prikazovalnik preklopi nazaj na
nočno svetlost.
10.7 Ventilator za hlajenje
Ko pečica deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
pečice hladne. Če pečico izklopite, lahko
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
pečica ne ohladi.
11. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Temperature in časi pečenja
v razpredelnicah so le
smernice. Odvisni so od
recepta, kakovosti in količine
uporabljenih sestavin.
11.1 Priporočila za pečenje
Lastnosti vaše pečice so lahko drugačne,
kot so bile lastnosti prejšnje. V spodnjih
razpredelnicah so prikazane priporočene
nastavitve za temperaturo, čas pečenja
in položaj rešetk za določene vrste
hrane.
Če za določen recept ne najdete
nastavitev, poiščite podobne.
11.2 Notranja stran vrat
Na notranji strani vrat se nahajajo:
•
•
številke položajev rešetk.
informacije o funkcijah pečice,
priporočenih položajih rešetke in
temperaturah za jedi.
11.3 Nasvet za posebne
funkcije pečice
Ohrani toploto
Funkcija omogoča ohranjati hrano toplo.
Temperatura se samodejno nastavi na
80 °C.
Gretje krožnikov
Funkcija omogoča ogrevanje krožnikov
in jedi pred postrežbo. Temperatura se
samodejno nastavi na 70 °C.
24
www.aeg.com
Krožnike in jedi enakomerno razporedite
po rešetki. Uporabite prvi položaj rešetk.
Po polovici časa ogrevanja jih prestavite.
Vzhajanje testa
Funkcija omogoča vzhajanje testa. Testo
položite v veliko posodo in pokrijte z
vlažno krpo ali plastično folijo. Nastavite
funkcijo: Vzhajanje testa in čas peke.
Odtaljevanje
Odstranite embalažo živil in položite
živilo na krožnik. Hrane ne pokrivajte, saj
se lahko zaradi tega podaljša čas
odtaljevanja. Uporabite prvi položaj
rešetk.
11.4 Pečenje kruha in peciva
Prvič uporabite nižjo temperaturo.
Čas pečenja lahko podaljšate za 10 – 15
minut, če pečete na več kot enem
položaju rešetk.
Torte in peciva, ki jih pečete na različnih
višinah, ne bodo enakomerno zapečeni.
Če pride do neenakomernega
porjavenja, ni treba spreminjati
nastavitve temperature. Razlike se med
pečenjem izenačijo.
Pekači v pečici se med pečenjem lahko
zvijejo. Ko se ponovno ohladijo, se
zravnajo.
11.5 Nasveti za peko
Rezultati peke
Možen vzrok
Rešitev
Kolač spodaj ni dovolj
pečen.
Položaj rešetke ni pravi.
Kolač prestavite nižje.
Kolač se je sesedel in je Temperatura pečice je pre‐
vlažen ali neenakomer‐ visoka.
ne sestave.
Prekratek čas pečenja.
Kolač je presuh.
Naslednjič nastavite nekoliko niž‐
jo temperaturo pečice.
Naslednjič nastavite daljši čas pe‐
čenja in nižjo temperaturo.
Temperatura pečice je pre‐
nizka.
Naslednjič nastavite višjo tempe‐
raturo pečice.
Predolg čas pečenja.
Naslednjič nastavite krajši čas pe‐
čenja.
Kolač se ni enakomerno Temperatura pečice je pre‐
spekel.
visoka in čas pečenja pre‐
kratek.
Nastavite nižjo temperaturo in
daljši čas pečenja.
Biskvitno testo ni enakomer‐ Naslednjič enakomerno porazdeli‐
no porazdeljeno.
te testo po pekaču.
Kolač ni pečen v času,
kot je navedeno v re‐
ceptu.
Temperatura pečice je pre‐
nizka.
Naslednjič nastavite nekoliko višjo
temperaturo pečice.
SLOVENŠČINA
11.6 Peka na enem nivoju
PEKA V MODELIH
(°C)
(min.)
Šarkelj / Brioš
Vroči zrak
150 - 160
50 - 70
1
Peščeni kolač /
Sadni kolači
Vroči zrak
140 - 160
70 - 90
1
Kolač iz krhkega te‐ Vroči zrak
sta, Predhodno
ogrejte prazno pe‐
čico.
170 - 180
10 - 25
2
Kolač iz umešane‐
ga testa
Vroči zrak
150 - 170
20 - 25
2
Skutna pogača
Gretje zgoraj/
spodaj
170 - 190
60 - 90
1
TORTE/PECIVO/KRUHKI V PEKAČIH
Prazno pečico predhodno ogrejte, če ni navedeno drugače.
(°C)
(min.)
Pletenica / Pleten
kolač, Predhodno
segrevanje ni po‐
trebno.
Gretje zgoraj/
spodaj
170 - 190
30 - 40
3
Božična štruca
Gretje zgoraj/
spodaj
160 - 180
50 - 70
2
Rženi kruh:
Gretje zgoraj/
spodaj
najprej: 230
20
1
potem: 160 - 180
30 - 60
Princeskini krofi /
Ėclair
Gretje zgoraj/
spodaj
190 - 210
20 - 35
3
Rulada,
Gretje zgoraj/
spodaj
180 - 200
10 - 20
3
25
26
www.aeg.com
TORTE/PECIVO/KRUHKI V PEKAČIH
Prazno pečico predhodno ogrejte, če ni navedeno drugače.
(°C)
(min.)
Kolač z drobljen‐
cem, Predhodno
segrevanje ni po‐
trebno.
Vroči zrak
150 - 160
20 - 40
3
Maslen kolač z
mandlji / Sladko
pecivo
Gretje zgoraj/
spodaj
190 - 210
20 - 30
3
Sadni kolači, Pred‐ Gretje zgoraj/
hodno segrevanje spodaj
ni potrebno.
180
35 - 55
3
Pecivo iz kvašene‐ Gretje zgoraj/
ga testa z občutlji‐ spodaj
vimi nadevi (npr.
skuto, smetano,
jajčno kremo)
160 - 180
40 - 60
3
KEKSI
Uporabite tretji položaj rešetk.
(°C)
(min.)
Krhko testo / Umešano
testo
Vroči zrak
150 - 160
10 - 20
Beljakovi poljubčki
Vroči zrak
80 - 100
120 - 150
Makroni
Vroči zrak
100 - 120
30 - 50
Piškoti iz kvašenega te‐
sta
Vroči zrak
150 - 160
20 - 40
Pecivo iz listnatega te‐
sta, Predhodno ogrejte
prazno pečico.
Vroči zrak
170 - 180
20 - 30
SLOVENŠČINA
27
KEKSI
Uporabite tretji položaj rešetk.
Kruhki/Žemlje, Predhod‐ Gretje zgoraj/spodaj
no ogrejte prazno peči‐
co.
(°C)
(min.)
190 - 210
10 - 25
11.7 Narastki in gratinirane jedi
Uporabite prvi položaj rešetk.
(°C)
(min.)
Narastek s testen.
Gretje zgoraj/spodaj
180 - 200
45 - 60
Lazanja
Gretje zgoraj/spodaj
180 - 200
25 - 40
Gratin. zelenjava, Pred‐ Infra pečenje
hodno ogrejte prazno
pečico.
160 - 170
15 - 30
Francoske štručke s
stopljenim sirom
Vroči zrak
160 - 170
15 - 30
Mlečni riž
Gretje zgoraj/spodaj
180 - 200
40 - 60
Ribji narastek
Gretje zgoraj/spodaj
180 - 200
30 - 60
Polnjena zelenjava
Vroči zrak
160 - 170
30 - 60
11.8 Peka na več nivojih
Uporabite funkcijo: Vroči zrak.
Za dva pekača uporabite prvi in četrti
položaj rešetk.
TORTE/PECIVO/KRUHKI V
PEKAČIH
(°C)
Princeskini krofi / Ėclair, 160 Predhodno ogrejte praz‐ 180
no pečico.
(min.)
25 - 45
28
www.aeg.com
KEKSI
TORTE/PECIVO/KRUHKI V
PEKAČIH
Drobljenec
(°C)
(min.)
150 160
30 - 45
Kruhki/Žemlje
(°C)
(min.)
180
20 - 30
11.9 Nasveti za pečenje
Uporabite posodo, ki je odporna na
toploto.
KEKSI
Pusto meso pecite pokrito.
Velike kose mesa pecite neposredno v
pekaču ali na rešetki nad pekačem.
(°C)
(min.)
Piškoti iz krhkega testa
150 160
20 - 40
Beljakovi poljubčki
80 100
130 170
Makroni
100 120
40 - 80
Piškoti iz kvašenega te‐ 160 sta
170
30 - 60
Pecivo iz listnatega te‐
sta, Predhodno ogrejte
prazno pečico.
30 - 50
170 180
V pekač nalijte nekaj vode, da se
maščobne kapljice ne prižgejo.
Meso po 1/2 do 2/3 časa peke obrnite.
Meso in ribe pecite v večjih kosih (s težo
najmanj 1 kg).
Kose mesa med pečenjem večkrat
prelijte z lastnim sokom.
11.10 Pečenje mesa
Uporabite prvi položaj rešetk.
GOVEDINA
(°C)
(min.)
Dušena govedina
1 - 1,5 kg
Gretje zgoraj/
spodaj
230
120 - 150
Goveja pečenka ali
file, manj zapečen,
Predhodno ogrejte
prazno pečico.
1 cm debel
Infra pečenje
190 - 200
5-6
SLOVENŠČINA
GOVEDINA
(°C)
(min.)
Goveja pečenka ali 1 cm debel
file, srednje zape‐
čen, Predhodno
ogrejte prazno peči‐
co.
Infra pečenje
180 - 190
6-8
Goveja pečenka ali 1 cm debel
file, dobro zapečen,
Predhodno ogrejte
prazno pečico.
Infra pečenje
170 - 180
8 - 10
SVINJINA
Uporabite funkcijo: Infra pečenje.
(kg)
(°C)
(min.)
Pleče / Vrat / Šunka
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotleti / Rebrca
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Svinjska krača, pred‐
hodno kuhana
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
TELETINA
Uporabite funkcijo: Infra pečenje.
(kg)
(°C)
(min.)
Telečja pečenka
1
160 - 180
90 - 120
Telečja krača
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
29
30
www.aeg.com
JAGNJETINA
Uporabite funkcijo: Infra pečenje.
(kg)
(°C)
(min.)
Jagnječje stegno /
Pečena jagnjetina
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Jagnječji hrbet
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
DIVJAČINA
(kg)
(°C)
(min.)
Gretje zgoraj/
spodaj
230
30 - 40
Divjačinski hrbet 1.5 - 2
Gretje zgoraj/
spodaj
210 - 220
35 - 40
Divjačinsko be‐
dro
Gretje zgoraj/
spodaj
180 - 200
60 - 90
Hrbet / Zajčje
stegno, Pred‐
hodno ogrejte
prazno pečico.
1
1.5 - 2
PERUTNINA
Uporabite funkcijo: Infra pečenje.
(kg)
(°C)
(min.)
Perutnina, porcije
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Piščanec, polovica
0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Piščanec, pitanec
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Raca
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gos
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
SLOVENŠČINA
PERUTNINA
Uporabite funkcijo: Infra pečenje.
(kg)
(°C)
(min.)
Puran
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Puran
4-6
140 - 160
150 - 240
RIBE
(kg)
Cela riba
1 - 1.5
Gretje zgoraj/
spodaj
11.11 Pečenje kruha
(°C)
(min.)
210 - 220
40 - 60
Uporabite drugi položaj rešetk.
Predhodno segrevanje ni priporočljivo.
KRUH
(°C)
(min.)
Bel kruh
180 - 200
40 - 60
Francoske štručke
200 - 220
35 - 45
Brioš
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Rženi kruh
190 - 210
50 - 70
Kruh iz polnozrnate moke
180 - 200
50 - 70
Polnozrnati kruh
170 - 190
60 - 90
Žemlje
190 - 210
20 - 35
31
32
www.aeg.com
11.12 Hrustljavo pecivo s Funkcija pice
PIZZA
Uporabite prvi položaj rešetk.
(°C)
(min.)
Tarti
180 - 200
40 - 55
Špinačni narastek
160 - 180
45 - 60
Lotarinška špehovka / Švicar‐
ska pita
170 - 190
45 - 55
Jabolčna pita, obložena
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Pred pečenjem ogrejte prazno pečico.
Uporabite drugi položaj rešetk.
(°C)
(min.)
Pizza, tanka
200 - 230
15 - 20
Pizza, debela
180 - 200
20 - 30
Nevzhajan kruh
230 - 250
10 - 20
Pecivo iz listnatega testa
160 - 180
45 - 55
Obloženi kruhki
230 - 250
12 - 20
Ruski pirogi
180 - 200
15 - 25
Zelenjavna pita
160 - 180
50 - 60
11.13 Žar
Pekač vstavite na prvo višino za zbiranje
maščobe.
Pred pečenjem ogrejte prazno pečico.
SLOVENŠČINA
33
ŽAR
(°C)
(min.)
1. stran
(min.)
2. stran
Goveja pečenka
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Goveji file
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinjska ledvena pe‐
čenka
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telečja pečenka
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jagnječji hrbet
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Cela riba, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.14 Pečenje z nizko temp.
Ta funkcija omogoča pripravo
nemastnega in mehkega mesa in rib. Ni
primerna za: perutnino, mastne svinjske
pečenke ali dušeno meso. Temperatura
Sonda za meso ne sme biti višja od 65
°C..
1. Meso eno do dve minuti pecite na
vsaki strani v ponvi pri visoki
temperaturi.
2. Nato ga položite v pekač ali
neposredno na rešetko. Pod rešetko
postavite pekač, v katerega bo
odtekala maščoba.
Ko uporabljate to funkcijo, hrano
vedno pecite brez pokrova.
3. Uporabite Sonda za meso.
4. Izberite funkcijo: Pečenje z nizko
temp.. Prvih 10 minut lahko nastavite
temperaturo med 80 °C in 150 °C.
Privzeta temperatura je 90 °C.
Nastavite temperaturo za Sonda za
meso.
5. Po 10 minutah pečica samodejno
zniža temperaturo na 80 °C.
Nastavite temperaturo na 120 °C.
(kg)
(min.)
Zrezki
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Goveji file
1 - 1.5
90 - 150
3
Goveja pečenka
1 - 1.5
120 - 150
1
Telečja pečenka
1 - 1.5
120 - 150
1
34
www.aeg.com
11.15 Zamrznjene jedi
ODTALJEVANJE
(°C)
(min.)
Pizza, zamrznjena
200 - 220
15 - 25
2
Pizza, debela-zamrznjena
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, ohlajena
210 - 230
13 - 25
2
Koščki pizze, zamrznjeni
180 - 200
15 - 30
2
Ocvrti krompir, tanek
200 - 220
20 - 30
3
Ocvrti krompir, debel
200 - 220
25 - 35
3
Peč. krom. v oblicah / Kroketi
220 - 230
20 - 35
3
Pražen krompir
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja / Kaneloni, sveži
170 - 190
35 - 45
2
Lazanja / Kaneloni, zamrznjeni
160 - 180
40 - 60
2
Pečen sir
170 - 190
20 - 30
3
Piščančje perutnice
190 - 210
20 - 30
2
11.16 Odtaljevanje
Hrane ne pokrivajte, saj se lahko zaradi
tega podaljša čas odtaljevanja.
Odstranite embalažo živil in položite
živilo na krožnik.
Uporabite prvi položaj rešetk.
(kg)
(min.)
Čas odta‐
ljevanja
(min.)
Dodatni čas
odtaljevanja
Piščanec
1
100 - 140
20 - 30
Piščanca položite na obrnjen krož‐
nik, postavljen na velik krožnik. Ob‐
rnite po polovici časa priprave.
Meso
1
100 - 140
20 - 30
Obrnite po polovici časa priprave.
Meso
0.5
90 - 120
20 - 30
Obrnite po polovici časa priprave.
Postrv
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
-
SLOVENŠČINA
35
(kg)
(min.)
Čas odta‐
ljevanja
(min.)
Dodatni čas
odtaljevanja
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetano stepajte, ko še vedno vse‐
buje zmrznjene delce.
Torta
1.4
60
60
-
11.17 Sterilizacija
Uporabite le kozarce za vlaganje enakih
velikosti.
Ne uporabljajte kozarcev z navojnim in
bajonetnim pokrovom ali kovinske
posode.
DJE
PEČKATO IN KOŠČIČASTO SA‐
Uporabite prvi položaj rešetk.
(min.)
Čas kuha‐
nja do za‐
četka vretja
Na pekač ne postavite več kot šest
enolitrskih kozarcev za vlaganje.
Kozarce enakomerno napolnite in
zaprite.
Kozarci se ne smejo dotikati med seboj.
Breskve / Ku‐ 35 - 45
tina / Slive
(min.)
Nadaljeva‐
nje pri 100
°C
10 - 15
V pekač nalijte približno 1/2 litra vode, da
bo v pečici zagotovljena zadostna vlaga.
Ko začne tekočina v kozarcih počasi vreti
(pri litrskih kozarcih po približno 35 - 60
minutah), izklopite pečico ali zmanjšajte
temperaturo na 100 °C (glejte
razpredelnico).
ZELENJAVA
(min.)
Čas kuha‐
nja do za‐
četka vretja
(min.)
Nadaljeva‐
nje pri 100
°C
Korenje
50 - 60
5 - 10
Kumare
50 - 60
-
Nastavite temperaturo na 160 - 170 °C.
MEHKO SADJE
(min.)
Čas kuhanja do
začetka vretja
Jagode / Borovnice /
Maline / Zrele ko‐
smulje
35 - 45
Mešana zele‐ 50 - 60
njava
5 - 10
Koleraba /
Grah / Beluši
15 - 20
50 - 60
11.18 Sušenje - Vroči zrak
Pekač prekrijte s proti maščobi odpornim
papirjem ali papirjem za peko.
36
www.aeg.com
Za boljše rezultate pečico izklopite po
polovici časa sušenja, odprite vrata in za
dokončanje sušenja pustite, da se ohlaja
čez noč.
ZELENJAVA
Za en pekač uporabite tretji položaj
rešetk.
Za dva pekača uporabite prvi in četrti
položaj rešetk.
Zelišča
(°C)
(h)
40 - 50
2-3
Nastavite temperaturo na 60 - 70 °C.
ZELENJAVA
SADJE
(°C)
(h)
Fižol
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Jušna zelenjava
60 - 70
5-6
Gobe
50 - 60
6-8
(h)
Slive
8 - 10
Marelice
8 - 10
Jabolčni krhlji
6-8
Hruške
6-9
11.19 Sonda za meso
GOVEDINA
Temperatura jedra živila (°C)
Manj pečen
Srednje peče‐
no
Dobro pečeno
Goveja pečenka
45
60
70
Ledvena pečenka
45
60
70
GOVEDINA
Mesna štruca
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje pečeno Več
80
83
SVINJINA
Šunka / Pečenka
86
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje pečeno Več
80
84
88
SLOVENŠČINA
SVINJINA
Zrezek s hrbta / Svinjska ledvena
pečenka, prekajena / Svinjska led‐
vena pečenka, poširana
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje pečeno Več
75
78
TELETINA
82
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje peče‐
no
Več
Telečja pečenka
75
80
85
Telečja krača
85
88
90
OVČETINA/JAGNJETINA
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje pečeno Več
Ovčje stegno
80
85
88
Ovčji hrbet
75
80
85
Pečena jagnjetina / Jagnječje steg‐
no
65
70
75
DIVJAČINA
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje pečeno Več
65
70
75
Zajčje stegno / Zajec, cel / Divjačin‐
70
sko stegno
75
80
Zajčji hrbet / Divjačinski hrbet
PERUTNINA
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje pečeno Več
Piščanec
80
83
86
Raca, cela/polovica / Puran, cel/
prsi
75
80
85
Raca, prsi
60
65
70
37
38
www.aeg.com
SMUČ)
RIBE (LOSOS, POSTRV,
Riba, cela/velika/dušena / Riba,
cela/velika/pečena
ZLOŽENKE - PREDHOD‐
NO KUHANA ZELENJAVA
Zloženka iz bučk / Brokolijeva zlo‐
ženka / Koromačeva zloženka
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje peče‐
no
Več
60
64
68
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje pečeno Več
85
88
ZLOŽENKE - PIKANTNE
Kaneloni / Lazanja / Narastek s te‐
sten.
91
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Srednje pečeno Več
85
88
ZLOŽENKE - SLADKE
91
Temperatura jedra živila (°C)
Manj
Zloženka iz belega kruha s sadjem/
brez sadja / Zloženka iz riževe ka‐
80
še s sadjem/brez sadja / Sladka
zloženka iz rezancev
Srednje pečeno Več
85
90
11.20 Vlažno pečenje priporočeni pripomočki
Uporabite temne in neodbojne pekače in
posode. Bolje vsrkavajo toploto od
svetlih barvnih in odbojnih posod.
Posoda za pico
Pekač za peko
Majhne poso‐
dice za peče‐
nje in servira‐
nje
Model za testo za
kolač
SLOVENŠČINA
Temen, neodbojen
premer 28 cm
Keramika
premer 8 cm,
višina 5 cm
Temen, neodbojen
premer 26 cm
Temen, neodbojen
premer 28 cm
11.21 Vlažno pečenje
Za najboljše rezultate upoštevajte
priporočila, navedena v spodnji
razpredelnici.
Uporabite tretji položaj rešetk.
(°C)
(min.)
Gratinirane testenine
200 - 220
45 - 55
Gratiniran krompir
180 - 200
70 - 85
Musaka
170 - 190
70 - 95
Lazanja
180 - 200
75 - 90
Kaneloni
180 - 200
70 - 85
Kruhov narastek
190 - 200
55 - 70
Rižev puding
170 - 190
45 - 60
Jabolčni kolač iz umešanega testa (okrogel
tortni model)
160 - 170
70 - 80
Bel kruh
190 - 200
55 - 70
11.22 Informacije za
preizkuševalne inštitute
Preizkusi v skladu z: EN 60350, IEC
60350.
PEKA NA ENEM NIVOJU. Peka v modelih
(°C)
(min.)
140 - 150
35 - 50
2
35 - 50
2
60 - 90
2
Biskvit brez maščob
Vroči zrak
Biskvit brez maščob
Gretje zgoraj/spodaj 160
Jabolčna pita, 2 modela Vroči zrak
Ø 20 cm
160
39
40
www.aeg.com
PEKA NA ENEM NIVOJU. Peka v modelih
(°C)
(min.)
Jabolčna pita, 2 modela Gretje zgoraj/spodaj 180
Ø 20 cm
70 - 90
1
PEKA NA ENEM NIVOJU. Drobno pecivo
Uporabite tretji položaj rešetk.
(°C)
(min.)
Masleni piškoti / Pecivo iz
krhkega testa
Vroči zrak
140
25 - 40
Masleni piškoti / Pecivo iz
krhkega testa, Predhodno
ogrejte prazno pečico.
Gretje zgoraj/spodaj
160
20 - 30
Drobno pecivo, 20 kosov
na pekač, Predhodno
ogrejte prazno pečico.
Vroči zrak
150
20 - 35
Drobno pecivo, 20 kosov
na pekač, Predhodno
ogrejte prazno pečico.
Gretje zgoraj/spodaj
170
20 - 30
PEKA NA VEČ NIVOJIH. Drobno pecivo
(°C)
(min.)
Masleni piškoti / Peci‐ Vroči zrak
vo iz krhkega testa
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Drobno pecivo, 20
kosov na pekač,
Predhodno ogrejte
prazno pečico.
150
23 - 40
1/4
-
Vroči zrak
2. polo‐ 3. polo‐
žaj
žaj
SLOVENŠČINA
41
ŽAR
Prazno pečico pet minut predhodno segrevajte.
Žar z najvišjo nastavitvijo temperature.
(min.)
Popečen kruh
Žar
1-3
5
Goveji zrezek, Obrnite po
polovici časa priprave.
Žar
24 - 30
4
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
12.1 Opombe glede čiščenja
Sprednji del pečice očistite z mehko krpo, toplo vodo in blagim čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin uporabite namensko čistilo.
Trdovratnejše madeže očistite s posebnim čistilom za pečice.
Čistilna sred‐
stva
Notranjost pečice očistite po vsaki uporabi. Nakopičena maščoba ali drugi
ostanki hrane lahko povzročijo požar. Pri ponvi za žar je nevarnost večja.
Po vsaki uporabi notranjost posušite z mehko krpo.
Vsakodnevna
uporaba
Vso opremo očistite po vsaki uporabi in pustite, da se posuši. Uporabite
mehko krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo. Pripomočkov ne pomivajte v
pomivalnem stroju.
Pripomočki
Pripomočkov s premazom proti prijemanju ne čistite z agresivnimi čistili,
ostrimi predmeti ali v pomivalnem stroju.
42
www.aeg.com
12.2 Odstranjevanje: nosilcev
rešetk
Preden začnete s čiščenjem pečice,
odstranite nosilce rešetk.
POZOR!
Pri odstranjevanju nosilcev
rešetk bodite previdni.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s
stranskih sten in ga odstranite.
1
2
Odstranjeno opremo namestite v
obratnem zaporedju.
Zadrževalni zatiči na
teleskopskih vodilih morajo
biti obrnjeni naprej.
12.3 Piroliza
POZOR!
Če v isti kuhinjski element
namestite druge naprave, jih
ne uporabljajte sočasno s
funkcijo: Piroliza. To lahko
poškoduje napravo.
Čiščenje se ne more začeti:
•
•
Če ne odstranite sonde za meso.
Če vrata pečice niso zaprta.
1. Odstranite vso opremo in odstranljive
nosilce rešetk.
2. Pečico očistite s toplo vodo in blagim
čistilnim sredstvom.Notranje steklo
vrat očistite s toplo vodo in mehko
krpo.
3. Vklopite pečico.
4. Odprite meni in izberite funkcijo:
PirolizaPritisnite
.
5. Nastavite trajanje čiščenja:
Funkcija
Opis
Kratka
Za rahlo čiš‐
čenje: 1 h.
Normalna
Za standard‐
no čiščenje: 1
h 30 min.
Intenzivna
Za temeljito
čiščenje: 3 h.
6. Pritisnite
.
Ko se začne čiščenje, so vrata pečice
zaklenjena in luč ne sveti.
Če želite prekiniti čiščenje, preden se
konča, izklopite pečico.
OPOZORILO!
Ko je funkcija zaključena, je
pečica zelo vroča. Obstaja
nevarnost opeklin.
Po koncu čiščenja ostanejo vrata
zaklenjena in nekatere funkcije niso na
voljo, dokler temperatura v pečici ne
pade.
12.4 Odstranjevanje in
nameščanje vrat
Za čiščenje lahko odstranite vrata in
notranje steklene plošče. Število
steklenih plošč je različno za različne
modele.
OPOZORILO!
Vrata so težka.
1. Vrata povsem odprite.
2. Do konca pritisnite vpenjalni ročici
(A) na tečajih.
SLOVENŠČINA
43
OPOZORILO!
Poskrbite, da boste steklene
plošče vstavili pravilno,
drugače se lahko površina
vrat pregreje.
A
A
3. Zaprite vrata pečice do prvega
položaja odpiranja (približno do kota
70°).
4. Vrata primite na vsaki strani z eno
roko in jih potegnite stran od pečice
pod kotom navzgor.
5. Nato položite vrata z zunanjo stranjo
navzdol na mehko krpo in trdno
površino.
6. Primite okvir vrat (B) na zgornjem
robu vrat na obeh straneh in pritisnite
navznoter, da sprostite zaponko.
Pazite, da steklene plošče (C, B in A)
namestite nazaj v pravem zaporedju.
Najprej vstavite ploščo C, ki ima na levi
strani natisnjen kvadrat, na desni pa
trikotnik. Ta simbola najdete tudi na
okvirju vrat. Trikotnik s stekla se mora
ujemati s trikotnikom na okvirju vrat,
kvadrat pa s kvadratom. Nato vstavite
drugi dve stekleni plošči.
ABC
2
B
1
7. Okvir vrat potegnite k sebi in ga
odstranite.
8. Steklene plošče vrat primite na
zgornjem delu eno za drugo in jih
potegnite navzgor iz vodila.
12.5 Zamenjava: Žarnica
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
Žarnica je lahko vroča.
9. Stekleno ploščo očistite z vodo in
milom. Stekleno ploščo temeljito
osušite.
Ko je čiščenje končano, ponovite zgornje
korake v obratnem zaporedju. Najprej
vstavite manjšo ploščo, nato pa večjo in
vrata.
1. Izklopite pečico. Počakajte, da se
pečica ohladi.
2. Pečico izključite iz napajanja.
3. Na dno pečice položite krpo.
Luč na vrhu
1. Steklen pokrov žarnice obrnite in ga
snemite.
44
www.aeg.com
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno
žarnico, odporno proti visoki
temperaturi 300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
Stranska luč
1. Odstranite levi nosilec rešetk za
dostop do žarnice.
2. Z ozkim, topim predmetom (npr.
čajno žličko) odstranite steklen
pokrov.
3. Očistite steklen pokrov.
4. Žarnico zamenjajte z ustrezno
žarnico, odporno proti visoki
temperaturi 300 °C.
5. Namestite steklen pokrov.
6. Namestite levi nosilec rešetk.
13. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
13.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečice ni mogoče vklopiti ali
je uporabljati.
Pečica ni priključena na na‐
pajanje ali je priključena ne‐
pravilno.
Preverite, ali je pečica pravil‐
no priključena na napajanje
(oglejte si vezalno shemo,
če je na voljo).
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso na‐ Prepričajte se, da so nasta‐
stavljene.
vitve pravilne.
Pečica se ne segreje.
Vklopljen je samodejni iz‐
klop.
Oglejte si »Samodejni iz‐
klop«.
Pečica se ne segreje.
Funkcija Varovalo za otroke
je vklopljena.
Oglejte si »Uporaba varova‐
la za otroke«.
Pečica se ne segreje.
Vrata niso pravilno zaprta.
Povsem zaprite vrata.
SLOVENŠČINA
45
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečica se ne segreje.
Pregorela je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če varoval‐
ka večkrat zapored pregori,
se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Sonda za meso ne deluje.
Vtič sonde za meso ni pravil‐ Vtaknite vtič sonde za meso
no vtaknjen v vtičnico.
čim globlje v vtičnico.
Na prikazovalniku se prikaže Vtič sonde za meso ni pravil‐ Vtaknite vtič sonde za meso
F111.
no vtaknjen v vtičnico.
čim globlje v vtičnico.
Na prikazovalniku se prikaže Elektronska okvara.
koda napake, ki je ni v raz‐
predelnici.
•
•
Izklopite pečico z glavno
varovalko ali zaščitnim
stikalom v omarici z varo‐
valkami in jo ponovno
vklopite.
Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda
napake, se obrnite na od‐
delek za pomoč stran‐
kam.
Na živilih in v notranjosti pe‐
čice se nabirata para in kon‐
denz.
Hrano ste predolgo pustili v
pečici.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte v pečici dlje kot 15 20 minut.
Naprava je vklopljena in se
ne segreje. Ventilator ne de‐
luje. Na prikazovalniku se
prikaže "Demo".
Vklopljen je predstavitveni
način.
Oglejte si »Nastavitve« v po‐
glavju »Vsakodnevna upora‐
ba«.
13.2 Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca alipooblaščen
servisni center.
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti pečice. Ploščice za tehnične
navedbe ne odstranjujte iz notranjosti
pečice.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
46
www.aeg.com
14. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
14.1 Informacije o izdelku in informacijski list o izdelku*
Ime dobavitelja
AEG
Identifikacija modela
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
Indeks energijske učinkovitosti
81,2
Razred energijske učinkovitosti
A+
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter običaj‐ 1,09 kWh/cikel
nem načinu
Poraba energije pri standardni obremenitvi in načinu
z ventilatorjem
0,69 kWh/cikel
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
71 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
BPE742320M
37.0 kg
BPK742320B
37.0 kg
BPK742320M
38.0 kg
BPK74232SM
37.0 kg
* Za Evropsko unijo glede na predpisa EU 65/2014 in 66/2014.
Za Belorusijo glede na STB 2478-2017, dodatek G; STB 2477-2017, prilogi A in B.
Za Ukrajino glede na 568/32020.
Razred energijske učinkovitosti ne velja za Rusijo.
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki, pečice, parne
pečice in žari - Postopki za merjenje učinkovitosti delovanja.
14.2 Varčevanje z energijo
Pečica ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z
energijo med vsakodnevnim
pečenjem.
Poskrbite, da bodo vrata med
delovanjem pečice dobro zaprta. Vrat
med pečenjem ne odpirajte prepogosto.
Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in
preverite, da je dobro nameščeno.
Uporabljajte kovinsko posodo za boljše
varčevanje z energijo.
Ko je mogoče, pečice ne segrevajte pred
pečenjem.
Presledki med pečenjem več jedi naj
bodo čim krajši.
Priprava hrane z ventilatorjem
Ko je mogoče, uporabljajte funkcije
pečice z ventilatorjem, da prihranite
energijo.
SLOVENŠČINA
47
Akumulirana toplota
Pri nekaterih funkcijah pečice se v
primeru, da vklopite program z izbiro
Trajanje ali Konec ter pečenje traja več
kot 30 minut, grelca samodejno izklopita
prej.
Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto in
ohraniti topel obrok, izberite najnižjo
možno nastavitev temperature. Na
prikazovalniku se prikaže indikator
akumulirane toplote ali temperatura.
Ventilator in luč še naprej delujeta. Ko
izklopite pečico, se na prikazovalniku
prikaže akumulirana toplota. To toploto
lahko uporabite za ohranjanje toplote
hrane.
Pečenje ob izklopljeni luči
Med pečenjem izklopite luč. Vklopite jo
samo, ko jo potrebujete.
Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do
10 minut pred potekom časa pečenja
znižajte temperaturo pečice na najnižjo
stopnjo. Akumulirana toplota v pečici še
naprej omogoča pečenje.
Z akumulirano toploto pogrejte ostale
jedi.
Vlažno pečenje
Funkcija je zasnovana za varčevanje z
energijo med pečenjem.
Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30
sekundah samodejno ugasne. Luč lahko
ponovno vklopite, a to dejanje bo
zmanjšalo pričakovan prihranek energije.
15. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
867353872-A-402019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising