AEG | BEE542320M | User manual | Aeg BEE542320M Uživatelský manuál

Aeg BEE542320M Uživatelský manuál
BEE542320M
USER
MANUAL
CS
Návod k použití
Trouba
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 7
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................... 8
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...............................................................................................9
7. FUNKCE HODIN.................................................................................................10
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.................................................................................12
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE...................................................................................... 15
10. TIPY A RADY....................................................................................................16
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................34
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 37
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................39
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné součásti se při použití mohou
zahřát na vysokou teplotu.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
VAROVÁNÍ: Před výměnou žárovky se nejprve
přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli
riziku úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte spotřebič, dokud není nainstalován do
vestavné konstrukce.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky na instalaci.
•
•
•
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Před instalací spotřebiče ověřte, zda
se dvířka trouby otevírají bez
omezení.
Vestavná jednotka musí splňovat
požadavky na stabilitu podle normy
DIN 68930.
Minimální výška
skříňky (minimální vý‐
ška skříňky pod pra‐
covní deskou)
Šířka skříňky
Hloubka skříňky
600 (600) mm
550 mm
605 (580) mm
ČESKY
•
Výška přední části
spotřebiče
594 mm
Výška zadní části
spotřebiče
576 mm
Šířka přední části
spotřebiče
549 mm
Šířka zadní části
spotřebiče
548 mm
Hloubka spotřebiče
567 mm
Vestavná hloubka
spotřebiče
546 mm
Hloubka s otevřenými
dvířky
1017 mm
Minimální velikost ve‐
ntilačního otvoru. Ot‐
vor se nachází na
spodní zadní straně
550 x 20 mm
Délka napájecího sí‐
ťového kabelu. Kabel
se nachází v pravém
rohu zadní strany
1500 mm
Montážní šrouby
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
2.2 Připojení k elektrické síti
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete přívodní kabel
vyměnit, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče nebo výklenku pod
spotřebičem, obzvláště je-li spotřebič
v provozu nebo jsou-li dvířka horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
5
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Nečistěte katalytický smalt (je-li
součástí spotřebiče) pomocí čisticích
prostředků.
2.5 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
ČESKY
2.7 Likvidace
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
7
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
13
2 3
4
5 6
5
4
3
2
1
7
8
9
10
11
12
Ovládací panel
Ovladač pečicích funkcí
Kontrolka / symbol napájení
Displej
Ovladač (teploty)
Ukazatel / symbol teploty
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Vlis vnitřku trouby - Zásobník na
čištění vodou
13 Polohy roštů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.2 Příslušenství
Na koláče a sušenky.
Tvarovaný rošt
Hluboký pekáč / plech
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Plech na pečení
Pečicí sonda
8
www.aeg.com
K měření teploty uvnitř pokrmu.
K snazšímu vkládání a vyjímání plechů a
tvarovaného roštu.
Teleskopické výsuvy
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Tlačítka
Senzorové tlačítko / tlačít‐ Funkce
ko
Popis
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce MINUTKY.
Podržením tlačítka déle než tři sekundy
zapnete či vypnete osvětlení trouby.
PLUS
Slouží k nastavení času.
TEPLOTA
Slouží ke kontrole teploty trouby nebo te‐
ploty pečicí sondy (je-li součástí výbavy).
Používejte pouze během spuštěné funkce
trouby.
4.2 Displej
A
G
F
E
B
D
C
A. Časovač / teplota
B. Ukazatel zahřívání a zbytkového
tepla
C. Pečicí sonda (pouze u vybraných
modelů)
D. Zámek dvířek (pouze u vybraných
modelů)
E. Hodiny / minuty
F. Režim Demo (pouze u vybraných
modelů)
G. Funkce hodin
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
ČESKY
5.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
9
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Viz část „Čištění a údržba“.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič použít, stiskněte
ovladač. Ovladač se vysune.
6.2 Pečicí funkce
Funkce trou‐
by
Použití
Trouba je vypnutá.
Poloha Vypnu‐
to
Ke zkrácení doby
rozehřátí.
rychlé zahřátí
Pravý horký
vzduch
Pizza
Horní/spodní
ohřev
Spodní ohřev
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby o
20 - 40 °C nižší než při
použití funkce Horní/
spodní ohřev.
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
zlatova a dosažení
křupavého spodku.
K pečení moučných jídel
a masa na jedné úrovni
trouby.
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
zavařování potravin.
Funkce trou‐
by
Použití
K rozmrazování potravin
(zeleniny a ovoce). Doba
Rozmrazování rozmrazování závisí na
množství a velikosti
zmražených potravin.
Tato funkce slouží k
úspoře energie při peče‐
ní. Pokyny k přípravě viz
Vlhký kon‐
vekční vzduch kapitola „Tipy a rady“,
Vlhký konvekční vzduch.
Dvířka trouby by měla být
během pečení zavřená,
aby nedošlo k přerušení
funkce a aby trouba fun‐
govala co nejúsporněji.
Při použití této funkce se
teplota ve vnitřku trouby
může lišit od nastavené
teploty. Je využito zbyt‐
kové teplo.Může dojít ke
snížení tepelného výko‐
nu. Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetická
účinnost“, Úspora ener‐
gie. Tato funkce byla
použita ke splnění ener‐
getické třídy dle normy
EN 60350-1. Pokud pou‐
žíváte tuto funkci, osvě‐
tlení se automaticky vy‐
pne po 30 sekundách.
Ke grilování plochých po‐
krmů a opékání chleba.
Gril
10
www.aeg.com
Funkce trou‐
by
Turbo gril
Použití
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni. K
zapékání a pečení dozla‐
tova.
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
6.3 Nastavení pečicí funkce
1. Otočením ovladačem pečicích funkcí
zvolíte pečicí funkci.
2. Otočením ovladače zvolte teplotu.
Kontrolka se rozsvítí, když je trouba v
provozu.
3. Jestliže chcete troubu vypnout,
otočte ovladačem pečicích funkcí do
polohy vypnuto.
6.4 rychlé zahřátí
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné
potraviny.
1. Otočením ovladače funkcí trouby
nastavte funkci rychlého zahřátí.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
Když trouba dosáhne nastavené teploty,
zazní zvukový signál.
3. Nastavte funkci trouby.
6.5 Ukazatel ohřevu
Když je zapnuta funkce trouby, stavové
čárky na displeji
se postupně
zobrazují podle toho, jak teplota v troubě
stoupá, a přestávají se zobrazovat, když
teplota klesá.
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin Použití
Funkce hodin Použití
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení nebo
změně denního času.
Čas můžete změnit po‐
uze tehdy, když je trouba
vypnutá.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky
provozu trouby. Použijte
pouze v případě, že je
nastavená pečicí funkce.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení, kdy
se trouba vypne. Použijte
pouze v případě, že je
nastavená pečicí funkce.
ODLOŽENÝ
START
Spojení funkce TRVÁNÍ a
UKONČENÍ.
MINUTKA
Slouží k nastavení odpo‐
čítávání času. Tato funk‐
ce nemá žádný vliv na
provoz trouby. Funkci MI‐
NUTKA můžete zapnout
kdykoliv; i u vypnuté trou‐
by.
00:00
Pokud nenastavíte žá‐
MĚŘIČ ČASU dnou jinou funkci hodin,
MĚŘIČ ČASU automatic‐
ky sleduje, jak dlouho je
trouba v provozu.
Zapne se ihned, jak za‐
čne trouba hřát.
Měřič času nelze použít
společně s funkcemi:
TRVÁNÍ, UKONČENÍ,
pečicí sonda.
ČESKY
7.2 Nastavení a změna času
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a „12:00“. "12“ bliká.
1. Pomocí
nebo
nastavte hodiny.
a nastavte
2. Potvrďte stisknutím
minuty.
Na displeji se zobrazí
hodina. "00“ bliká.
a nastavená
3. Pomocí
nebo
čas v minutách.
nastavte aktuální
nastavení potvrďte
4. Stisknutím
nebo se nastavený denní čas uloží
po pěti sekundách automaticky.
Na displeji se zobrazí nový čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte
, dokud na displeji nezačne
blikat ukazatel denního času
.
7.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
.
nebo
nastavte
3. Stisknutím
minuty a poté hodiny. Potvrďte
stisknutím .
Po uplynutí nastaveného doby Trvání zní
dvě minuty signál. Na displeji bliká
a
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Signál vypnete otevřením dvířek
trouby nebo stisknutím jakéhokoliv
tlačítka.
5. Otočte ovladačem pečicích funkcí do
polohy vypnuto.
7.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
, dokud
.
nebo
nastavte
3. Stisknutím
hodiny a poté minuty. Potvrďte
stisknutím
.
Po nastavené době Ukončení zní dvě
minuty signál. Na displeji bliká
a
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Signál vypnete otevřením dvířek
trouby nebo stisknutím jakéhokoliv
tlačítka.
5. Otočte ovladačem pečicích funkcí do
polohy vypnuto.
7.5 Nastavení funkce
ODLOŽENÉHO STARTU
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
, dokud
.
nebo
nastavte
3. Stisknutím
minuty a poté hodiny funkce
TRVÁNÍ. Potvrďte stisknutím
Na displeji bliká
.
.
4. Stisknutím
nebo
nastavte
hodiny a minuty funkce UKONČENÍ.
Potvrďte stisknutím
, dokud
11
.Na displeji se
zobrazuje
a nastavená
teplota.
Trouba se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po nastavené době UKONČENÍ zní dvě
a
minuty signál. Na displeji bliká
nastavení času. Trouba se vypne.
5. Signál vypnete otevřením dvířek
trouby nebo stisknutím jakéhokoliv
tlačítka.
6. Otočte ovladačem pečicích funkcí do
polohy vypnuto.
7.6 Nastavení funkce
MINUTKA
Funkci minutky lze nastavit se zapnutou i
vypnutou troubou.
1. Opakovaně stiskněte
displeji nezačne blikat
, dokud na
a „00“.
2. Stisknutím
nebo
nastavte
sekundy a poté minuty.
Je-li nastavený čas delší než 60
minut, na displeji začne blikat
3. Nastavte hodiny.
.
12
www.aeg.com
4. Funkce MINUTKA se po pěti
sekundách spustí automaticky.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zazní signál.
5. Po uplynutí nastaveného času zní
dvě minuty signál. "Na displeji bliká
7.7 MĚŘIČ ČASU
Měřič času vynulujete stisknutím a
podržením
měřit čas.
a
. Časovač začne opět
„00:00“ a . Chcete-li signál
vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu uvnitř pokrmu.
Jakmile teplota pokrmu dosáhne
nastavené teploty, trouba se vypne.
2. Zasuňte špičku pečicí sondy do
středu masa nebo ryby, pokud
možno do nejsilnější části. Ujistěte
se, že alespoň 3/4 pečicí sondy jsou
vsunuty do pokrmu.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
Je nutné nastavit dvě teploty:
•
•
teplota trouby (minimálně 120 °C),
teplota ve středu pokrmu.
POZOR!
Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu a
originální náhradní díly.
Pokyny k dosažení nejlepších výsledků:
• Přísady by měly mít pokojovou
teplotu.
• Pečicí sondu nelze použít pro tekuté
pokrmy.
• Během pečení musí pečicí sonda
zůstat zasunutá v pokrmu a její
zástrčka v zásuvce.
• Použijte doporučená nastavení teploty
ve středu pokrmu. Viz kapitola „Tipy a
rady“.
Při každém zasunutí pečicí
sondy do zásuvky je
zapotřebí znovu nastavit čas
pečicí sondy. Nelze zvolit
trvání ani ukončení.
Trouba vypočítá přibližnou
dobu přípravy, která se
může změnit.
Druhy jídla: maso, drůbež a
ryby
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy.
Když pečicí sondu používáte poprvé,
výchozí teplota středu masa je 60 °C.
Zatímco bliká
, můžete použít
ovladač teploty ke změně výchozí teploty
středu masa. Na displeji se zobrazí
symbol pečicí sondy a výchozí teplota
středu masa.
ČESKY
4. Pomocí
uložte novou teplotu
středu masa nebo počkejte 10
sekund na automatické uložení
nastavení.
Nová výchozí teplota středu masa se
zobrazí během příštího použití pečicí
sondy.
Když teplota středu pokrmu dosáhne
nastavené teploty, začne výchozí teplota
13
4. Pečicí sondu zakryjte zbývajícími
přísadami.
5. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
středu pokrmu a
blikat. Na dvě
minuty zazní zvukový signál.
5. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
6. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Druh jídla: dušené jídlo
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Polovinu přísad vložte do zapékací
mísy.
3. Zasuňte špičku pečicí sondy přesně
do středu mísy.Během pečení musí
pečicí sonda držet stabilně na
jednom místě. Abyste toho dosáhli,
použijte pevnou přísadu. Okraj
zapékací mísy použijte k podepření
silikonové rukojeti pečicí sondy.
Špička pečicí sondy by se neměla
dotýkat dna zapékací mísy.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy.
uložte novou teplotu
6. Pomocí
středu masa nebo počkejte 10
sekund na automatické uložení
nastavení.
Nová výchozí teplota středu masa se
zobrazí během příštího použití pečicí
sondy.
Když teplota středu pokrmu dosáhne
nastavené teploty, začne výchozí teplota
středu pokrmu a
blikat. Na dvě
minuty zazní zvukový signál.
7. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a pokrm vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda může být velmi
horká a hrozí nebezpečí
popálenin. Při vytahování
zástrčky pečicí sondy a
vyjmutí sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Změna teploty během
přípravy jídla
Teplotu lze změnit kdykoliv během
přípravy jídla:
1. Stiskněte
:
• jednou - na displeji se zobrazí
nastavená teplota středu masa,
14
www.aeg.com
která se střídá s aktuální teplotou
sondy ve středu masa každých 10
sekund.
• dvakrát - na displeji se zobrazí
aktuální teplota trouby, která se
střídá s nastavenou teplotou
trouby každých 10 sekund.
• třikrát - na displeji se zobrazí
nastavená teplota trouby.
2. Pomocí ovladače teploty změňte
požadovanou teplotu.
8.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů .
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
8.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
Tvarovaný rošt:
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuvů tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
ČESKY
15
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických
výsuvů.
Hluboký pekáč / plech:
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuvů.
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
9.1 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Jestliže je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky, troubu nelze
náhodně zapnout.
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
(°C)
(h)
1. Ovladač funkcí trouby musí být v
poloze vypnuto.
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
a .
současně
Zazní zvukový signál. Na displeji se
zobrazí SAFE .
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
9.2 Ukazatel zbytkového
tepla
Když troubu vypnete, na displeji se
zobrazuje ukazatel zbytkového tepla ,
pokud je teplota v troubě vyšší než 40
°C.
9.3 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
Automatické vypnutí nefunguje s
funkcemi: osvětlení, Pečicí sonda,Trvání,
Ukončení.
9.4 Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
16
www.aeg.com
10. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
•
•
čísla poloh roštů.
informace o funkcích trouby,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro jídla.
10.3 Pečení moučných jídel
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
10.1 Doporučení k pečení
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. Níže uvedené
tabulky zobrazují doporučená nastavení
teploty, délky přípravy a polohy roštu pro
specifické druhy pokrmů.
Různě vysoké moučníky a pečivo mohou
zhnědnout nerovnoměrně. Je-li
zhnědnutí nerovnoměrné, není nutné
měnit nastavení teploty. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Plechy v troubě se mohou během pečení
zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.
10.2 Vnitřní strana dvířek
Na vnitřní straně dvířek můžete najít:
10.4 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče není do‐
statečně propečený.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý Teplota trouby je příliš vyso‐ Příště nastavte o něco nižší teplo‐
či nerovnoměrný.
ká.
tu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Koláč se peče nerovno‐
měrně.
Příliš krátká doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení
a nižší teplotu trouby.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte vyšší teplotu trou‐
by.
Příliš dlouhá doba pečení.
Příště nastavte delší dobu pečení.
Teplota trouby je příliš vyso‐ Nastavte nižší teplotu pečení a
ká a doba pečení je příliš
prodlužte dobu pečení.
krátká.
Těsto na koláč není rozlože‐ Příště těsto na koláč rozložte na
no rovnoměrně.
plech na pečení rovnoměrně.
Koláč není při délce pe‐
čení uvedené v receptu
hotový.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Příště nastavte o něco vyšší te‐
plotu trouby.
ČESKY
10.5 Pečení na jedné úrovni
PEČENÍ VE FORMĚ
(°C)
(min)
Dortový kor‐
Pravý horký vzduch
pus - křehké
těsto,
předehřejte
prázdnou trou‐
bu
170 - 180
10 - 25
2
Dortový kor‐
pus - piškoto‐
vé těsto
Pravý horký vzduch
150 - 170
20 - 25
2
Kulatý koláč /
Briošky
Pravý horký vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč / Pravý horký vzduch
Ovocné koláče
140 - 160
70 - 90
1
Tvarohový ko‐
láč
170 - 190
60 - 90
1
Horní/spodní ohřev
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
Použijte třetí polohu roštu.
Použití funkce: Pravý horký
vzduch.
Použijte plech na pečení.
Drobenkový koláč
Použijte třetí polohu roštu.
Použití funkce: Pravý horký
vzduch.
Použijte plech na pečení.
(°C)
(min)
150 - 160
20 - 40
Ovocné koláče (ky‐ 150
nuté těsto / piško‐
tové těsto), použi‐
jte hluboký pekáč /
plech
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
35 - 55
Ovocné koláče z
křehkého těsta
(°C)
(min)
160 - 170
40 - 80
17
18
www.aeg.com
KOLÁČE / PEČIVO / CHLÉB
Předehřejte prázdnou troubu.
Použití funkce: Horní/spodní ohřev.
Použijte plech na pečení.
(°C)
(min)
Roláda
180 - 200
10 - 20
3
Žitný chléb:
nejprve: 230
20
1
potom: 160 - 180
30 - 60
Máslový mandlový
koláč / Cukrové ko‐
láčky
190 - 210
20 - 30
3
Krém. zákusky z list.
těsta / Banánky
190 - 210
20 - 35
3
Kynutá pletýnka /
Věnec
170 - 190
30 - 40
3
Ovocné koláče (ky‐
170
nuté těsto / piškotové
těsto), použijte hlu‐
boký pekáč / plech
35 - 55
3
Kynutý koláč s jem‐
nou náplní (např.
tvaroh, smetana, pu‐
dink)
160 - 180
40 - 80
3
Drážďanská štola
160 - 180
50 - 70
2
ČESKY
SUŠENKY
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Sušenky z křehkého tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
10 - 20
Pečivo, předehřejte
prázdnou troubu
Pravý horký
vzduch
160
10 - 25
Čajové pečivo z piškoto‐ Pravý horký
vého těsta
vzduch
150 - 160
15 - 20
Malé listové pečivo,
předehřejte prázdnou
troubu
Pravý horký
vzduch
170 - 180
20 - 30
Čajové pečivo z kynuté‐
ho těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
Makronky
Pravý horký
vzduch
100 - 120
30 - 50
Sněhové pusinky z va‐
ječného bílku / Pusinky
Pravý horký
vzduch
80 - 100
120 - 150
Pečivo, předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní ohřev 190 - 210
10 - 25
10.6 Nákypy a zapékaná jídla
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Bagety zapečené s
roztaveným sýrem
Pravý horký vzduch
160 - 170
15 - 30
Zapékaná zelenina,
předehřejte prázdnou
troubu
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Horní/spodní ohřev
180 - 200
25 - 40
Rybí nákypy
Horní/spodní ohřev
180 - 200
30 - 60
19
20
www.aeg.com
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Plněná zelenina
Pravý horký vzduch
160 - 170
30 - 60
Sladké nákypy
Horní/spodní ohřev
180 - 200
40 - 60
Zapečené těstoviny
Horní/spodní ohřev
180 - 200
45 - 60
10.7 Pečení na více úrovních
Použijte plechy na pečení.
Použití funkce: Pravý horký vzduch.
KOLÁČE / PEČIVO
(°C)
(min)
Dvě polohy
Krém. zákusky z list.
těsta / Banánky,
předehřejte prázd‐
nou troubu
160 - 180
25 - 45
1/4
Koláč s drobenkou,
suchý
150 - 160
30 - 45
1/4
SUŠENKY / MALÉ KOLÁČKY / SLADKÉ PEČIVO / SLANÉ PEČIVO
(°C)
(min)
Dvě polohy
Tři polohy
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Čajové pečivo z
piškotového tě‐
sta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
ČESKY
SUŠENKY / MALÉ KOLÁČKY / SLADKÉ PEČIVO / SLANÉ PEČIVO
(°C)
(min)
Dvě polohy
Tři polohy
Malé listové pe‐ 170 - 180
čivo, předehřejte
prázdnou troubu
30 - 50
1/4
-
Čajové pečivo z
kynutého těsta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Čajové pečivo z
vaječného bíl‐
ku / Pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
10.8 Tipy k pečení masa
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
Maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Libové maso pečte přikryté.
Kusy pečeně několikrát v průběhu
pečení potřete vlastní šťávou.
Velké pečeně pečte přímo na plechu
nebo na tvarovaném roštu nad tímto
plechem.
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte
tím připečení kapajícího tuku.
10.9 Pečení masa
Použijte první polohu roštu.
HOVĚZÍ
(°C)
(min)
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Horní/spodní
ohřev
230
120 - 150
Hovězí pečeně ne‐
bo filet, nepropeče‐
ný, předehřejte
prázdnou troubu
na cm tloušťky
Turbo gril
190 - 200
5-6
Hovězí pečeně ne‐ na cm tloušťky
bo filet, středně pro‐
pečený, předehřejte
prázdnou troubu
Turbo gril
180 - 190
6-8
21
22
www.aeg.com
HOVĚZÍ
Hovězí pečeně ne‐ na cm tloušťky
bo filet, dobře pro‐
pečený, předehřejte
prázdnou troubu
Turbo gril
(°C)
(min)
170 - 180
8 - 10
VEPŘOVÉ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Plecko / Krkovice / Kýta
v celku
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Kotlety / Vepřová žebír‐
ka
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Sekaná
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno,
předvařené
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
TELECÍ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Telecí pečeně
1
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
ČESKY
JEHNĚČÍ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Jehněčí kýta / Jeh‐
něčí pečeně
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
(kg)
(°C)
(min)
až 1
230
30 - 40
Hřbet z vysoké zvěře 1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Kýta z vysoké zvěře
180 - 200
60 - 90
(kg)
(°C)
(min)
Kusy drůbeže
0,2 - 0,25 g každá
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 g každá
190 - 210
35 - 50
Kuře, brojler
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Husa
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
ZVĚŘINA
Použití funkce: Horní/spodní ohřev.
Hřbet / Zaječí kýta,
předehřejte prázd‐
nou troubu
1,5 - 2
DRŮBEŽ
Použití funkce: Turbo gril.
23
24
www.aeg.com
DRŮBEŽ
Použití funkce: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Krůta
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Krůta
4-6
140 - 160
150 - 240
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
RYBY (DUŠENÉ)
Použití funkce: Horní/spodní ohřev.
Celá ryba
10.10 Pečení křupavého těsta
pomocí funkce:Pizza
PIZZA
PIZZA
Použijte první polohu roštu.
Použijte první polohu roštu.
(°C)
(min)
Koláče
180 - 200
40 - 55
Špenátový
koláč
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrin‐
ský koláč /
Švýcarský
koláč
170 - 190
45 - 55
Tvarohový
koláč
140 - 160
60 - 90
Zeleninový
koláč
(°C)
(min)
160 - 180
50 - 60
ČESKY
PIZZA
25
PIZZA
Před přípravou předehřejte prázd‐
nou troubu.
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
Pizza, tenké
těsto, použi‐
jte hluboký
pekáč /
plech
200 - 230
15 - 20
Pizza, silné
těsto
180 - 200
20 - 30
Nekvašený
chléb
230 - 250
10 - 20
Malé listové
pečivo
160 - 180
45 - 55
Před přípravou předehřejte prázd‐
nou troubu.
Použijte druhou polohu roštu.
(°C)
(min)
Flammeku‐
chen
230 - 250
12 - 20
Pirohy
180 - 200
15 - 25
10.11 Gril
Před přípravou předehřejte prázdnou
troubu.
Grilujte pouze tenké kousky masa nebo
ryb.
Do první polohy roštu zasuňte plech na
zachycení šťávy.
GRIL
Použití funkce: Gril
(°C)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí plátek
230
20 - 30
20 - 30
3
Vepřová kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kýta
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí hřbet
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 0,5 kg 210 - 230
- 1 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
26
www.aeg.com
10.12 Mražené potraviny
ROZMRAZOVÁNÍ
Použití funkce: Pravý horký vzduch.
(°C)
(min)
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza snack
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
Americké brambory / Kro‐
kety
220 - 230
20 - 35
3
Opečená bramborová ka‐
še
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, čer‐ 170 - 190
stvé
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni,
mražené
160 - 180
40 - 60
2
Pečený sýr
170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí křídla
190 - 210
20 - 30
2
10.13 Rozmrazování
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř.
Potraviny ničím nezakrývejte, abyste
neprodloužili dobu rozmrazování.
Připravujete-li velké porce jídla, na dno
vnitřku trouby položte obrácený prázdný
talíř. Jídlo vložte do hluboké nádoby a
položte ji na talíř v troubě. V případě
potřeby vyjměte drážky na rošty.
ČESKY
27
Použijte první polohu roštu.
(kg)
(min)
Čas k rozmra‐
zení
(min)
Následující do‐
ba rozmrazová‐
ní
1
100 - 140
20 - 30
V polovině doby
obraťte.
maso, v polovině 1
doby obraťte
100 - 140
20 - 30
V polovině doby
obraťte.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smetana, sme‐
tanu našlehejte,
když je stále je‐
ště místy lehce
zmražená
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu našlehej‐
te, když je stále je‐
ště místy lehce
zmražená.
Zdobený dort
1.4
60
60
-
Kuře
10.14 Zavařování
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
MĚKKÉ OVOCE
Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo
bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
(min)
Doba zavařování
do začátku perle‐
ní
Použijte první polohu roštu.
Na plech na pečení nedávejte více než
šest litrových zavařovacích sklenic.
Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete
je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody,
aby v troubě bylo dostatečné vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Nastavte teplotu 160 - 170 °C.
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
35 - 45
28
www.aeg.com
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení zastavíte,
otevřete dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
PECKOVINY
Pro jeden plech použijte třetí polohu
roštu.
Broskve /
Kdoule /
Švestky
(min)
Doba
zavařování
do začátku
perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
35 - 45
10 - 15
ZELENINA
ZELENINA
(min)
Doba
zavařování
do začátku
perlení
(min)
Další
vaření při
100 °C
Mrkev
50 - 60
5 - 10
Okurky
50 - 60
-
Smíšená na‐ 50 - 60
kládaná zele‐
nina
5 - 10
Kedluben /
Hrášek /
Chřest
15 - 20
50 - 60
Pro dva plechy použijte první a třetí
polohu roštu.
(°C)
(h)
Fazole
60 - 70
6-8
Papriky
60 - 70
5-6
Polévková zelenina
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
Nastavte teplotu 60 - 70 °C.
OVOCE
(h)
10.15 Sušení - Pravý horký
vzduch
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
Švestky
8 - 10
Meruňky
8 - 10
Jablečné plátky
6-8
Hrušky
6-9
ČESKY
29
10.16 Pečicí sonda
HOVĚZÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Nepropečené
Středně prope‐ Dobře propeče‐
čené
né
Hovězí pečeně
45
60
70
Hovězí svíčková
45
60
70
HOVĚZÍ
Sekaná
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
80
83
86
VEPŘOVÉ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
Šunka / Pečeně
80
84
88
Hřbetní kotleta / Vepřová kýta, uze‐
ná / Vepřová kýta, pošírovaná
75
78
82
TELECÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐ Více
čené
Telecí pečeně
75
80
85
Telecí koleno
85
88
90
SKOPOVÉ/JEHNĚČÍ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
Skopová kýta
80
85
88
Skopový hřbet
75
80
85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
65
70
75
30
www.aeg.com
ZVĚŘINA
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
Zaječí hřbet / Hřbet z vysoké zvěře 65
70
75
Zaječí kýta / Zajíc, celý / Kýta z vy‐
soké zvěře
75
80
70
DRŮBEŽ
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
Kuře
80
83
86
Kachna, celá / půlka / Krůta, celá /
prsa
75
80
85
Kachna, prsa
60
65
70
RYBA (LOSOS, PSTRUH,
CANDÁT)
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Ryba, celá / velká / dušená / Ryba,
60
celá / velká / pečená
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - PŘEDVAŘENÁ ZELENINA
Dušená cuketa / Dušená brokoli‐
ce / Dušený fenykl
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - PIKATNÍ
Zapečené cannelloni / Lasagne /
Zapečené těstoviny
Středně prope‐
čené
Více
64
68
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
85
88
91
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
85
88
91
ČESKY
DUŠENÁ/ZAPÉKANÁ JÍ‐
DLA - SLADKÁ
Dušené jídlo s bílým chlebem, s
ovocem / bez ovoce / Dušené jídlo
s rýžovou kaší, s ovocem / bez
ovoce / Dušené jídlo se sladkými
nudlemi
31
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně prope‐
čené
Více
80
85
90
10.17 Vlhký konvekční
vzduch - doporučená
příslušenství
teplo lépe než nádoby ze světlého kovu
a s reflexní úpravou.
Používejte formy a nádoby z tmavého
kovu a s povrchovou vrstvou. Pohlcují
Plech na pizzu
Zapékací mísa
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
Tmavý, nereflexní
Průměr 26 cm
Pečicí šálky
Sklokeramika
Průměr 8 cm,
výška 5 cm
Dortový korpus
Tmavý, nereflexní
Průměr 28 cm
10.18 Vlhký konvekční
vzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li
se řídit doporučenou dobou pečení v
tabulce níže.
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 55
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
32
www.aeg.com
(°C)
(min)
Zapečené cannelloni
180 - 200
70 - 85
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
Rýžový pudink
170 - 190
45 - 60
Jablečný koláč z piškotového těsta (kulatá
koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
Bílý chléb
190 - 200
55 - 70
10.19 Informace pro
zkušebny
Testy podle normy: EN 60350, IEC
60350.
PEČENÍ NA JEDNÉ ÚROVNI. Pečení ve formě
(°C)
(min)
Piškotová buchta bez
tuku
Pravý horký vzduch
140 - 150
35 - 50
2
Piškotová buchta bez
tuku
Horní/spodní ohřev
160
35 - 50
2
Jablečný koláč, 2 for‐
my, Ø 20 cm
Pravý horký vzduch
160
60 - 90
2
Jablečný koláč, 2 for‐
my, Ø 20 cm
Horní/spodní ohřev
180
70 - 90
1
PEČENÍ NA JEDNÉ ÚROVNI. Sušenky
Použijte třetí polohu roštu.
Máslové sušenky / Pruhy
těsta
Pravý horký vzduch
(°C)
(min)
140
25 - 40
ČESKY
33
PEČENÍ NA JEDNÉ ÚROVNI. Sušenky
Použijte třetí polohu roštu.
(°C)
(min)
Máslové sušenky / Pruhy
těsta, předehřejte prázd‐
nou troubu
Horní/spodní ohřev
160
20 - 30
Malé koláčky, 20 kousků
na plech, předehřejte
prázdnou troubu
Pravý horký vzduch
150
20 - 35
Malé koláčky, 20 kousků
na plech, předehřejte
prázdnou troubu
Horní/spodní ohřev
170
20 - 30
PEČENÍ NA VÍCE ÚROVNÍCH. Sušenky
(°C)
(min)
Pravý horký vzduch
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Malé koláčky, 20 kou‐ Pravý horký vzduch
sků na plech,
předehřejte prázdnou
troubu
150
23 - 40
1/4
-
Máslové sušenky /
Pruhy těsta
Dvě po‐ Tři polo‐
lohy
hy
34
www.aeg.com
GRIL
Předehřejte prázdnou troubu po dobu pěti minut.
Gril s maximálním nastavením teploty.
(min)
Topinky
Gril
Hovězí steak, v polovině do‐ Gril
by obraťte
1-3
5
24 - 30
4
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku te‐
plé vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.
Čisticí
prostředky
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trou‐
by.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího pekáče.
Osušte vnitřek měkkým hadrem po každém použití.
Každodenní
použití
Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Příslušenství
Nepřilnavé příslušenství nečistěte agresivními čisticími prostředky, ostrý‐
mi předměty nebo je nemyjte v myčce nádobí.
ČESKY
11.2 Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
POZOR!
Při odstraňování drážek na
rošty buďte opatrní.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
35
VAROVÁNÍ!
Než se trouby dotknete,
ujistěte se, že je
chladná. Hrozí
nebezpečí popálení.
11.4 Strop trouby
VAROVÁNÍ!
Před odklopením topného
článku spotřebič vypněte.
Přesvědčte se, že spotřebič
už vychladl. Hrozí nebezpečí
popálení.
Odstraňte drážky na rošty.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1
Topný článek na stropě trouby můžete
sklopit a strop pak snadno umýt.
1. Oběma rukama podržte topný článek
zepředu.
2. Vytáhněte jej dopředu přes odpor
pružiny a ven ze dvou držáků.
2
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvech musí směřovat
dopředu.
11.3 Čištění vodou
Tento čisticí proces využívá vlhkost k
usnadnění odstranění zachyceného tuku
a zbytků jídel z trouby.
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
300 ml vody.
2.
3.
4.
5.
6.
Nastavte funkci: .
Nastavte teplotu 90 °C.
Nechte troubu pracovat 30 minut.
Vypněte troubu.
Jakmile je trouba chladná, vysušte
její vnitřek pomocí měkkého hadru.
Topný článek se sklopí dolů.
3. Vyčistěte strop trouby.
4. Topný článek instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Topný článek správně
nainstalujte nad držáky na
vnitřních stěnách spotřebiče.
5. Instalujte drážky na rošty.
11.5 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
36
www.aeg.com
VAROVÁNÍ!
Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od trouby.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
9. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
Jedno z ramen závěsu
(běžně to pravé) se
pohybuje volně. Ujistěte se,
že obě ramena závěsu jsou
ve stejné poloze (přibližně
pod úhlem 70°).
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jsou skleněné
panely vloženy do správné
polohy, jinak by se mohl
povrch dvířek přehřívat.
11.6 Výměna žárovky
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
2
Horní žárovka
B
1
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
ČESKY
37
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐ Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
stavení.
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15 - 20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“.
Chcete spustit funkci roz‐
Odpojte zástrčku pečicí son‐
mrazování, ale neodpojili
dy ze zásuvky.
jste zástrčku pečicí sondy ze
zásuvky.
38
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Na displeji se zobrazuje chy‐ Jedná se o závadu na elek‐
bový kód, který není uvede‐ troinstalaci.
ný v tabulce.
•
•
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení péče
o zákazníky.
1. Vypněte troubu.
2. Stiskněte a podržte tla‐
čítko
.
3. První číslice a ukazatel
Demo začnou blikat na
displeji.
4. Pomocí tlačítek
nebo
zadejte kód 2468 a
stiskněte
pro po‐
tvrzení.
5. Začne blikat následující
číslice.
6. Režim Demo se vypne,
když potvrdíte poslední
číslici a kód je správný.
12.2 Servisní údaje
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
ČESKY
39
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
13.1 List s údaji o výrobku
Produktové informace dle směrnice komise EU 65-66/2014
Název dodavatele
AEG
Označení modelu
BEE542320M 944187799
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
1.09 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenziv‐ 0.69 kWh/cyklus
ní horkovzdušný režim
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
71 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
34.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
13.2 Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, u některých funkcí trouby
se topné články automaticky vypnou
dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují. Po
vypnutí trouby se na displeji zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít
k udržení teploty jídla.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení. Pečení
nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
Je-li to možné, troubu před pečením
nepředehřívejte.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
40
www.aeg.com
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pokud používáte tuto funkci, osvětlení se
automaticky vypne po 30 sekundách.
Vlhký konvekční vzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
ČESKY
41
42
www.aeg.com
ČESKY
43
867336855-B-342019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising