AEG | BEE542320M | User manual | Aeg BEE542320M Lietotāja rokasgrāmata

Aeg BEE542320M Lietotāja rokasgrāmata
BEE542320M
USER
MANUAL
LV
Lietošanas instrukcija
Cepeškrāsns
2
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.................................................................................. 2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................... 4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.............................................................................. 7
4. VADĪBAS PANELIS.............................................................................................. 8
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.............................................................. 8
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....................................................................................9
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS..................................................................................10
8. PIEDERUMU LIETOŠANA................................................................................. 12
9. PAPILDFUNKCIJAS........................................................................................... 16
10. IETEIKUMI UN PADOMI...................................................................................16
11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................. 35
12. PROBLĒMRISINĀŠANA...................................................................................38
13. ENERGOEFEKTIVITĀTE................................................................................. 40
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
LATVIEŠU
3
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var
sakarst lietošanas laikā.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un
nomainīt vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas
pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu
elektrošoku.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās
darbības pretējā secībā.
Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto ēdiena sensoru
(temperatūras sensoru).
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā
vietā, kas atbilst uzstādīšanas
prasībām.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Pirms ierīces uzstādīšanas
pārliecinieties, ka varēs brīvi atvērt
cepeškrāsns durvis.
Iebūvējamam blokam jāatbilst DIN
68930 stabilitātes prasībām.
Skapīša minimālais
augstums (skapīša
zem darba virsmas
minimālais augstums)
600 (600) mm
Skapīša platums
550 mm
Skapīša dziļums
605 (580) mm
Ierīces priekšpuses
augstums
594 mm
Ierīces aizmugures
augstums
576 mm
Ierīces priekšpuses
platums
549 mm
Ierīces aizmugures
platums
548 mm
Ierīces dziļums
567 mm
Ierīces iebūvēšanas
dziļums
546 mm
Dziļums ar atvērtām
durvīm
1017 mm
LATVIEŠU
Ventilācijas atveres
minimālais izmērs.
Atvere apakšējā aiz‐
mugurējā daļā
550 x 20 mm
Strāvas kabeļa ga‐
rums. Kabelis tiek no‐
vietots aizmugures
labajā stūrī
1500 mm
Montāžas skrūves
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces
vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā
darbojas vai durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
Automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un
barošanas vadu.
2.3 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.
2.2 Elektriskais savienojums
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šī ierīce ir paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu
lietošana var radīt spirta un gaisa
maisījumu.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai
liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat
durvis.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas vai nerūsējošā tērauda
krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu
paneļa (piemēram, aiz durvīm),
nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu
aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz
aizvērta mēbeļu paneļa var uzkrāties
siltums un mitrums, kas var sabojāt
ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai
grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli,
kamēr ierīce pēc lietošanas nav
pilnībā atdzisusi.
2.4 Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.
•
•
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var
ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
•
•
•
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāda ir) ar mazgāšanas līdzekļiem.
2.5 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
•
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze ir paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu
specifikāciju spuldzes.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
LATVIEŠU
7
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Vispārējs pārskats
1
13
2 3
4
5
4
3
2
1
5 6
7
8
9
10
11
12
3.2 Papildierīces
Vadības panelis
Karsēšanas funkciju regulators
Elektroapgādes lampa / simbols
Displejs
Vadības regulators (temperatūras)
Temperatūras indikators / simbols
Temperatūras sensora ligzda
Sildelements
Lampa
Ventilators
Plauktu atbalsti, izņemami
Iekšienes izcilnis - Tvertne tīrīšanai ar
ūdeni
13 Plauktu pozīcijas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Grils-/ Cepamā panna
Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un
cepešu formām.
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku savākšanai.
Temperatūras sensors
Cepamā paplāte
Temperatūra mērīšanai ēdiena iekšpusē.
Kūkām un cepumiem.
8
www.aeg.com
Lai vieglāk ieliktu un izņemtu paplātes un
restoto plauktu.
Teleskopiskās vadotnes
4. VADĪBAS PANELIS
4.1 Taustiņi
Sensora lauks/taustiņš
Funkcija
Apraksts
PULKSTENIS
Lai iestatītu pulksteņa funkciju.
MĪNUS
Lai iestatītu laiku.
LAIKA ATGĀDI‐ Lai iestatītu LAIKA ATGĀDINĀJUMU. Tu‐
NĀJUMS
riet taustiņu piespiestu ilgāk par trijām se‐
kundēm, lai aktivizētu vai deaktivizētu ce‐
peškrāsns lampu.
PLUS
Lai iestatītu laiku.
TEMPERATŪ‐
RA
Lai pārbaudītu cepeškrāsns temperatūru
vai temperatūras sensora temperatūru (ja
ierīce ar to aprīkota). Izmantojiet tikai tad,
kad darbojas cepeškrāsns funkcija.
4.2 Displejs
A
G
F
E
B
D
C
A. Taimeris / Temperatūra
B. Uzsilšanas un atlikušā siltuma
indikators
C. Temperatūras sensors (tikai
atsevišķiem modeļiem)
D. Elektroniska durvju bloķēšana (tikai
atsevišķiem modeļiem)
E. Stundas/minūtes
F. Demo režīms (tikai atsevišķiem
modeļiem)
G. Pulksteņa funkcijas
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Lai iestatītu Diennakts laiku,
skatiet sadaļu “Pulksteņa
funkcijas”.
LATVIEŠU
5.1 Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu balstus no
cepeškrāsns.
9
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet
piederumus pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Cepeškrāsns
funkcija
6.1 Iegremdējamie regulatori
Lai lietotu ierīci, piespiediet regulatoru.
Regulators izvirzās uz āru.
6.2 Karsēšanas funkcijas
Cepeškrāsns
funkcija
Lietošana
Cepeškrāsns ir izslēgta.
Izslēgtā stā‐
voklī
Tā samazina uzsilšanas
laiku.
Ātrā uzsilšana
Karsēšana ar
ventilatoru
Lai vienlaikus ceptu līdz
triju plauktu līmeņos un
kaltētu ēdienu.
Iestatiet temperatūru par
20 - 40 °C zemāk nekā
funkcijai Augš./Apakškar‐
sēšana.
Lai ceptu picu. Lai kārtīgi
apbrūninātu un padarītu
Picas funkcija kraukšķīgu apakšu.
Augš./Apakš‐
karsēšana
Ēdiena gatavošanai un
cepšanai vienā plaukta
pozīcijā.
Lai ceptu kūkas ar
kraukšķīgu pamatni vai
Apakškarsēša‐ garozu un lai konservētu
pārtiku.
na
Atkausēšana
Lietošana
Lai atkausētu ēdienu
(dārzeņus un augļus). At‐
kausēšanas laiks ir atka‐
rīgs no produktu daudz‐
uma un apjoma.
Šī funkcija paredzēta
enerģijas taupīšanai ga‐
Ventil. kars. ar tavošanas laikā. Gatavo‐
šanas norādījumus ska‐
mitrumu
tiet sadaļā "Ieteikumi un
padomi”, Ventil. kars. ar
mitrumu. Cepeškrāsns
durvīm jābūt aizvērtām
cepšanas laikā, lai funkci‐
ja netiktu pārtraukta un
lai cepeškrāsns darbotos
ar vislielāko iespējamo
energoefektivitāti. Izman‐
tojot šo funkciju, tempe‐
ratūra cepeškrāsns iekš‐
pusē var atšķirties no ies‐
tatītās temperatūras. Tiek
izmantots atlikušais sil‐
tums.Karsēšanas jauda
var tikt samazināta. Vis‐
pārīgus ieteikumus par
enerģijas taupīšanu ska‐
tiet nodaļā "Energoefekti‐
vitāte", punktā "Enerģijas
taupīšana". Šī funkcija ti‐
ka izmantota, lai nodroši‐
nātu atbilstību energoe‐
fektivitātes klasei saska‐
ņā ar EN 60350-1. Iz‐
mantojot šo funkciju, lam‐
pa automātiski izslēdzas
pēc 30 sekundēm.
10
www.aeg.com
Cepeškrāsns
funkcija
Grils
Infratermiskā
grilēšana
Lietošana
Lai grilētu plakanus pro‐
duktus un lai grauzdētu
maizi.
Lai ceptu lielākus cepeša
gabalus vai mājputnu ga‐
ļu ar kauliem vienā plauk‐
ta pozīcijā. Lai pagatavo‐
tu sacepumus un apbrū‐
ninātu.
Lampa var automātiski
izslēgties pie temperatūras
zem 60 °C dažu
cepeškrāsns funkciju laikā.
6.3 Karsēšanas funkcijas
iestatīšana
1. Pagrieziet karsēšanas funkciju
pārslēgu, lai izvēlētos karsēšanas
funkciju.
2. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai
izvēlētos temperatūru.
Lampiņa iedegas, kad cepeškrāsns
darbojas.
3. Lai izslēgtu cepeškrāsni, pagrieziet
karsēšanas funkciju pārslēgu
izslēgšanas pozīcijā.
6.4 Ātrā uzsilšana
Ātrā sakarsēšana samazina
sakarsēšanas laiku.
Nelieciet cepeškrāsnī
ēdienu, kad darbojas ātrā
uzsilšana.
1. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru, lai ātri uzsildītu.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru,
lai iestatītu temperatūru.
Kad cepeškrāsns sasniegusi iestatīto
temperatūru, atskan skaņas signāls.
3. Iestatiet cepeškrāsns funkciju.
6.5 Karsēšanas indikators
Kad darbojas cepeškrāsns funkcija,
joslas displejā
parādās viena pēc
otras, temperatūrai cepeškrāsnī
palielinoties, un pazūd, temperatūrai
samazinoties.
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS
7.1 Pulksteņa funkciju tabula
Pulksteņa
funkcija
DIENNAKTS
LAIKS
Lietojums
Lai parādītu vai mainītu
diennakts laiku. Dien‐
nakts laiku var mainīt ti‐
kai, ja cepeškrāsns ir iz‐
slēgta.
Lai iestatītu, cik ilgi ce‐
DARB. LAIKS peškrāsnij jādarbojas. Iz‐
mantojiet tikai tad, kad ir
iestatīta karsēšanas funk‐
cija.
BEIGAS
Lai iestatītu cepeškrāsns
izslēgšanās laiku. Izman‐
tojiet tikai tad, kad ir ies‐
tatīta karsēšanas funkci‐
ja.
Pulksteņa
funkcija
Lietojums
Lai apvienotu funkcijas
LAIKA AIZKA‐ DARB. LAIKS un BEI‐
GAS.
VE
Izmantojiet, lai iestatītu
LAIKA ATGĀ‐ atskaitīšanas laiku. Šī
DINĀJUMS funkcija neietekmē ce‐
peškrāsns darbību. Jūs
varat iestatīt LAIKA AT‐
GĀDINĀJUMU jebkurā
laikā, arī ja cepeškrāsns
ir izslēgta.
LATVIEŠU
Pulksteņa
funkcija
Lietojums
00:00
LAIKA SKAI‐
TĪŠANAS TAI‐
MERIS
Ja netiek iestatīta cita
pulksteņa funkcija, LAIKA
SKAITĪŠANAS TAIME‐
RIS automātiski kontrolē
cepeškrāsns darbības lai‐
ku.
Tas ieslēdzas, tiklīdz ce‐
peškrāsns sāk karsēša‐
nu.
Laika skaitīšanas taimeri
nevar izmantot ar šādām
funkcijām: DARB. LAIKS,
BEIGAS, temperatūras
sensors.
7.2 Diennakts laika
iestatīšana un mainīšana
11
3. Nospiediet
vai , lai iestatītu
minūtes un tad stundas. Apstipriniet
ar .
Kad funkcijas Darb. ilgums iestatītais
laiks būs beidzies, 2 minūtes skanēs
skaņas signāls.
un laika iestatījums
mirgos displejā. Cepeškrāsns
automātiski izslēdzas.
4. Skaņas signāla pārtraukšanai
nospiediet jebkuru taustiņu vai
atveriet cepeškrāsns durtiņas.
5. Pagrieziet karsēšanas funkciju
pārslēgu izslēgšanas pozīcijā.
7.4 Funkcijas BEIGAS
iestatīšana
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2. Atkārtoti nospiediet
mirgot
, līdz sāk
.
Pēc pirmās pieslēgšanas elektrotīklam,
vai , lai iestatītu
3. Nospiediet
stundas un tad minūtes. Apstipriniet
pagaidiet, līdz displejā tiek parādīts
un "12:00". "12" mirgo.
ar .
Iestatītajā Beigu laikā 2 minūtes skanēs
1. Piespiediet
stundu.
vai
, lai iestatītu
2. Piespiediet , lai apstiprinātu un
iestatītu minūtes.
un iestatīto laiku.
Displejs rāda
"00" mirgo.
3. Piespiediet
vai
pareizas minūtes.
, lai iestatītu
4. Piespiediet , lai apstiprinātu vai
iestatītu diennakts laiku, kas tiks
automātiski saglabāts pēc 5
sekundēm.
Displejā redzams jaunais laiks.
Lai mainītu laika iestatījumu, vairākas
reizes spiediet
, kamēr displejā sāk
mirgot diennakts laika
simbols.
7.3 Funkcijas DARBĪBAS
LAIKS iestatīšana
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2. Atkārtoti nospiediet
mirgot
.
, līdz sāk
un laika iestatījums
skaņas signāls.
mirgos displejā. Cepeškrāsns
automātiski izslēdzas.
4. Skaņas signāla pārtraukšanai
nospiediet jebkuru taustiņu vai
atveriet cepeškrāsns durtiņas.
5. Pagrieziet karsēšanas funkciju
pārslēgu izslēgšanas pozīcijā.
7.5 LAIKA AIZKAVES
funkcijas iestatīšana
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2. Atkārtoti nospiediet
mirgot
, līdz sāk
.
3. Nospiediet
vai
, lai iestatītu
minūtes un stundas funkcijai
DARB.ILGUMS. Apstipriniet ar
Displejā mirgojot tiks parādīts
.
.
vai
, lai iestatītu
4. Nospiediet
minūtes un stundas funkcijai
BEIGAS. Apstipriniet ar
. Displejs
rāda
un iestatīto temperatūru.
Cepeškrāsns vēlāk automātiski
ieslēdzas, darbojas iestatītā DARB.
12
www.aeg.com
LAIKĀ un apstājas pie iestatītā BEIGU
laika.
Iestatītajā BEIGU laikā 2 minūtes skanēs
skaņas signāls.
un laika iestatījums
mirgos displejā. Cepeškrāsns izslēdzas.
5. Skaņas signāla pārtraukšanai
nospiediet jebkuru taustiņu vai
atveriet cepeškrāsns durtiņas.
6. Pagrieziet karsēšanas funkciju
pārslēgu izslēgšanas pozīcijā.
Ja iestatāt laiku, kas ir ilgāks par 60
minūtēm, uz displeja parādās
simbols
.
3. Iestatiet stundu.
4. LAIKA ATGĀDINĀJUMS automātiski
ieslēgsies pēc piecām sekundēm.
Kad pagājuši 90% no iestatītā laika,
atskan skaņas signāls.
5. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls.
Displejā mirgo "00:00" un .
Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
izslēgtu signālu.
7.6 Funkcijas LAIKA
ATGĀDINĀJUMS iestatīšana
Laika atgādinājumu var iestatīt gan tad,
kad cepeškrāsns ir ieslēgta, gan izslēgta.
1. Vairākkārt spiediet
mirgo
, kamēr displejā
un "00".
2. Nospiediet
vai , lai iestatītu
sekundes un pēc tam minūtes.
7.7 LAIKA SKAITĪŠANAS
TAIMERIS
Lai atiestatītu Laika skaitīšanas taimeri,
piespiediet un turiet nospiestu
un
Laika skaitīšanas taimeris sāk atkal
skaitīt laiku.
.
8. PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Cepeša iekšējās
temperatūras sensors
Temperatūra sensors mēra temperatūru
produkta iekšpusē. Kad ēdiens
sasniedzis iestatīto temperatūru,
cepeškrāsns izslēdzas.
Var iestatīt divus temperatūras lielumus:
•
•
cepeškrāsns temperatūru (minimālā
120 °C),
pārtikas sensora temperatūru.
UZMANĪBU!
Izmantojiet tikai
komplektācijā esošo
temperatūras sensoru vai
oriģinālas rezerves daļas.
Norādījumi, lai gūtu labākos rezultātus:
• sastāvdaļām jābūt istabas
temperatūrā;
• Temperatūras sensoru nevar izmantot
šķidriem ēdieniem.
• Gatavošanas laikā temperatūras
sensoram ir jāpaliek traukā un
iespraustam kontaktligzdā.
•
Lietojiet ieteiktos pārtikas sensora
temperatūras iestatījumus. Skatiet
sadaļu "Padomi un ieteikumi".
Katru reizi, ievietojot
temperatūras sensoru
ligzdā, nepieciešams atkal
iestatīt cepeša iekšējo
temperatūru. Jūs nevarat
izvēlēties darb. laiku un
beigu laiku.
Cepeškrāsns aprēķina
aptuveno gatavošanas laiku,
tas var mainīties.
Pārtikas kategorijas: gaļa,
mājputnu gaļa un zivis
1. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un
temperatūru.
2. Ievietojiet produkta iekšējās
temperatūras sensora galu gaļas
gabala vai zivs vidū, ja iespējams,
biezākajā daļā. Pārliecinieties, ka
vismaz 3/4 no temperatūras sensora
ir trauka iekšpusē.
3. Ievietojiet temperatūras sensora
spraudni ligzdā, kas atrodas ierīces
priekšējā rāmī.
LATVIEŠU
13
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdeguma risks, jo
temperatūras sensors
sakarst. Uzmanieties to
atvienojot un izņemot no
trauka.
Pārtikas kategorija:
sautējums
1. Iestatiet cepeškrāsns funkciju un
temperatūru.
2. Novietojiet pusi no sastāvdaļām
cepamajā traukā.
3. Ievietojiet temperatūras sensora galu
tieši sautējuma vidū. Temperatūras
sensors cepšanas laikā būtu
jāstabilizē vienā vietā. Izmantojiet
stabilas sastāvdaļas, lai to panāktu.
Temperatūras sensora silikona
roktura atbalstīšanai Izmantojiet
cepšanas trauka malu. Temperatūras
sensora gals nedrīkst pieskarties
cepšanas trauka apakšai.
Displejs rāda temperatūras sensora
simbolu.
Izmantojot temperatūras sensoru
pirmoreiz, noklusējuma iekšējā
temperatūra ir 60 °C.
mirgo, jūs varat izmantot
Kad
temperatūras regulatoru, lai izmainītu
noklusējuma cepeša iekšējo
temperatūru. Displejā redzams
temperatūras sensora simbols un
noklusējuma cepeša iekšējā
temperatūra.
4. Piespiediet , lai saglabātu jauno
cepeša iekšējo temperatūru, vai
nogaidiet 10 sekundes un iestatījumi
tiks saglabāti automātiski.
Jaunā produkta iekšējā temperatūra pēc
noklusējuma redzama, kad nākošo reizi
lietosiet temperatūras sensoru.
Kad ēdiens sasniedzis iestatīto cepeša
iekšējo temperatūru, mirgo cepeša
iekšējā temperatūra un
. Divas
minūtes skan skaņas signāls.
5. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
izslēgtu skaņas signālu.
6. Izņemiet produkta iekšējās
temperatūras sensoru no ligzdas un
izņemiet gaļu no ierīces.
4. Pārklājiet temperatūras sensoru ar
atlikušajām sastāvdaļām.
5. Ievietojiet temperatūras sensora
spraudni ligzdā, kas atrodas ierīces
priekšējā rāmī.
14
www.aeg.com
10 sekundes, rādot iestatīto
cepeškrāsns temperatūru.
• trīs reizes – displejā redzama
iestatītā cepeškrāsns
temperatūra.
2. Lai mainītu temperatūru, pagrieziet
temperatūras regulatoru.
8.2 Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns
līmeņa vadotnes stieņiem
Displejs rāda temperatūras sensora
simbolu.
6. Piespiediet , lai saglabātu jauno
cepeša iekšējo temperatūru, vai
nogaidiet 10 sekundes un iestatījumi
tiks saglabāti automātiski.
Jaunā produkta iekšējā temperatūra pēc
noklusējuma redzama, kad nākošo reizi
lietosiet temperatūras sensoru.
Kad ēdiens sasniedzis iestatīto cepeša
iekšējo temperatūru, mirgo cepeša
iekšējā temperatūra un
. Divas
minūtes skan skaņas signāls.
7. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
izslēgtu skaņas signālu.
8. Izņemiet produkta iekšējās
temperatūras sensoru no ligzdas un
izņemiet gaļu no ierīces.
Cepamā paplāte / cepamā panna:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes
stieņiem.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdeguma risks, jo
temperatūras sensors
sakarst. Uzmanieties to
atvienojot un izņemot no
trauka.
Temperatūras mainīšana
gatavošanas procesa laikā
Temperatūru var mainīt jebkurā brīdī
vārīšanas laikā:
:
1. Nospiediet
• vienu reizi – displejā redzama
iestatītā iekšējā temperatūra, kas
mainās katras 10 sekundes, rādot
pašreizējo cepeša iekšējo
temperatūru.
• divas reizes – displejā redzama
pašreizējā cepeškrāsns
temperatūra, kas mainās katras
Restots plaukts un cepamā paplāte /
cepamā pannakopā:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem
un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem
augstāk.
LATVIEŠU
Neliela iedobe augšpusē
palielina drošību. Šīs
iedobes novērš arī trauku
sasvēršanos. Augstā mala
ap plauktu neļauj ēdiena
gatavošanas traukiem slīdēt.
15
Cepamā panna:
Uzlieciet cepamo pannu uz
teleskopiskajām vadotnēm.
8.3 Teleskopiskās vadotnes –
cepeškrāsns piederumu
ievietošana
Izmantojot teleskopiskās vadotnes,
pannas var ielikt un izņemt vieglāk.
UZMANĪBU!
Nemazgājiet teleskopiskās
vadotnes trauku
mazgāšanas mašīnā.
Neeļļojiet teleskopiskās
vadotnes.
UZMANĪBU!
Pirms cepeškrāsns durvju
aizvēršanas pārbaudiet, vai
teleskopiskās vadotnes ir
pilnībā iebīdītas cepeškrāsnī.
Restots plaukts:
Uzlieciet restoto plauktu uz
teleskopiskajām vadotnēm tā, lai kājiņas
būtu vērstas uz leju.
Paaugstinātā apmale ap
restoto plauktu ir papildu
ietaise, kas neļauj ēdiena
gatavošanas traukiem
izslīdēt ārā.
Restotais plaukts un cepamā panna
kopā:
Uzlieciet kopā restoto plauktu un cepamo
pannu uz teleskopiskajām vadotnēm.
16
www.aeg.com
9. PAPILDFUNKCIJAS
9.1 Bērnu drošības funkcijas
lietošana
karsēšanas funkcija darbojas un jūs
nemaināt nekādus iestatījumus.
Kad ir aktivizēta bērnu drošības funkcija,
cepeškrāsni nevar nejauši ieslēgt.
1. Pārliecinieties, ka cepeškrāsns
funkciju pārslēgs ir izslēgšanas
pozīcijā.
2. Nospiediet un turiet nospiestu
un
vienlaicīgi 2 sekundes.
Atskan skaņas signāls. SAFE parādās
displejā.
Lai izslēgtu bērnu drošības funkciju,
atkārtojiet 2. darbību.
9.2 Atlikušā siltuma
indikators
Izslēdzot cepeškrāsni, displejā redzams
atlikušā siltuma indikators , ja
temperatūra cepeškrāsnī ir virs 40 °C.
9.3 Automātiskā izslēgšanās
Drošības nolūkā cepeškrāsns
automātiski izslēdzas pēc kāda laika, ja
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maksimāli
3
Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar
šādām funkcijām: Apgaismojums
(lampa), Temperatūras sensors,Darb.
laiks, Beigu laiks.
9.4 Dzesēšanas ventilators
Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur cepeškrāsns
virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni,
dzesēšanas ventilators turpinās
darboties, līdz cepeškrāsns būs
atdzisusi.
10. IETEIKUMI UN PADOMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tabulās uzrādītā
temperatūra un cepšanas
laiki ir ir tikai orientējoši. Tie
atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudzuma.
10.1 Gatavošanas ieteikumi
Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot
ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā
cepeškrāsns. Tālāk redzamās tabulās
attēloti ieteicamie temperatūras,
gatavošanas laika un plauktu pozīciju
iestatījumi konkrētiem ēdienu veidiem.
Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai
receptei, meklējiet tai līdzīgu.
10.2 Durvju iekšpuse
Durvju iekšpusē atrodama informācija
par:
•
•
plauktu pozīciju numuriem;
informācija par cepeškrāsns
funkcijām, noteiktiem ēdieniem
ieteiktajiem plauktu līmeņiem un
ēdienu temperatūrām.
10.3 Cepšana
Pirmajā reizē izmantojiet zemāko
temperatūru.
Cepšanas laiku var pagarināt par 10-15
minūtēm, cepot kūkas vairākos plauktu
līmeņos.
Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie var apbrūnināties
nevienmērīgi. Nav nepieciešams mainīt
temperatūras iestatījumu, ja
LATVIEŠU
apbrūnināšana notiek nevienmērīgi.
Cepšanas laikā atšķirības izlīdzinās.
17
Cepšanas laikā paplātes cepeškrāsnī var
deformēties. Kad paplātes atdzisīs, tās
atgūs sākotnējo formu.
10.4 Cepšanas padomi
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kūkas apakšpuse nav
pietiekami izcepusies.
Nepareiza plaukta pozīcija.
Ievietojiet kūku uz zemāka cepeš‐
krāsns plaukta.
Kūka sakrīt, nav izcepu‐ Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
sies, ir noslāņojusies.
pārāk augsta.
stāku cepeškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk īss cepšanas
laiks.
Kūka ir pārāk sausa.
Kūka izcepas nevien‐
mērīgi.
Kūka nav gatava recep‐
tē paredzētajā laikā.
Nākamreiz iestatiet ilgāku cepša‐
nas laiku un zemāku cepeškrāsns
temperatūru.
Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet augstāku ce‐
pārāk zema.
peškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk garš cepša‐
nas laiks.
Nākamreiz iestatiet īsāku cepša‐
nas laiku.
Temperatūra cepeškrāsnī ir
pārāk augsta un cepšanas
laiks pārāk īss.
Iestatiet zemāku temperatūru ce‐
peškrāsnī un palieliniet cepšanas
laiku
Kūkas mīkla nav vienmērīgi
sadalīta.
Nākamreiz izklājiet kūkas mīklu
cepšanas paplātē vienmērīgi.
Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
pārāk zema.
stāku cepeškrāsns temperatūru.
10.5 Cepšana vienā plaukta līmenī
CEPŠANA TRAUCIŅOS
(°C)
Pīrāga pamat‐
ne — smilšu
mīkla, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
(min.)
Karsēšana ar ventilato‐ 170 - 180
ru
10 - 25
2
Pīrāga pamat‐ Karsēšana ar ventilato‐ 150 - 170
ne - no biskvīt‐ ru
kūkas mīklas
20 - 25
2
Kēkss / Brioši
50 - 70
1
Karsēšana ar ventilato‐ 150 - 160
ru
18
www.aeg.com
CEPŠANA TRAUCIŅOS
(°C)
(min.)
Madeiras kū‐
ka / Augļu pī‐
rāgs
Karsēšana ar ventilato‐ 140 - 160
ru
70 - 90
1
Siera kūka
Augš./Apakškarsēšana 170 - 190
60 - 90
1
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
Izmantojiet funkciju: Karsēšana
ar ventilatoru.
Izmantojiet funkciju: Karsēšana
ar ventilatoru.
Izmantojiet cepamo paplāti.
Kūka ar drupačām
virspusē
(°C)
(min.)
150 - 160
20 - 40
Vaļējie augļu pīrāgi 150
(no rauga/biskvīt‐
kūkas mīklas), lie‐
tojiet cepamo pan‐
nu
35 - 55
Izmantojiet cepamo paplāti.
(°C)
Vaļējie augļu pīrāgi 160 - 170
no smilšu mīklas
(min.)
40 - 80
LATVIEŠU
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
Izmantojiet cepamo paplāti.
(°C)
(min.)
Rulete
180 - 200
10 - 20
3
Rudzu maize:
vispirms: 230
20
1
pēc tam: 160 - 180
30 - 60
Sviesta mandeļu kū‐
ka / Saldās kūkas
190 - 210
20 - 30
3
Krēmkūkas / Eklēri
190 - 210
20 - 35
3
Pītā maize / Kliņģeris 170 - 190
30 - 40
3
Vaļējie augļu pīrāgi
(no rauga/biskvītkū‐
kas mīklas), lietojiet
cepamo pannu
170
35 - 55
3
Rauga kūkas ar
smalku garnējumu
(piem., biezpienu,
krēmu, olu vaniļas
krēmu)
160 - 180
40 - 80
3
Christstollen
160 - 180
50 - 70
2
19
20
www.aeg.com
CEPUMI
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Smilšu mīklas cepumi
Karsēšana ar venti‐ 150 - 160
latoru
10 - 20
Maizīte, iepriekš uzsil‐
diet tukšu cepeškrāsni
Karsēšana ar venti‐ 160
latoru
10 - 25
Cepumi no biskvītkūkas
mīklas
Karsēšana ar venti‐ 150 - 160
latoru
15 - 20
Kārtainās mīklas maizī‐
tes, iepriekš uzsildiet
tukšu cepeškrāsni
Karsēšana ar venti‐ 170 - 180
latoru
20 - 30
Cepumi no rauga mīklas Karsēšana ar venti‐ 150 - 160
latoru
20 - 40
Mandeļcepumi
Karsēšana ar venti‐ 100 - 120
latoru
30 - 50
Olu baltuma konditore‐
jas izstrādājumi / Bezē
Karsēšana ar venti‐ 80 - 100
latoru
120 - 150
Maizīte, iepriekš uzsil‐
diet tukšu cepeškrāsni
Augš./Apakškarsē‐
šana
10 - 25
190 - 210
10.6 Sacepumi
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
Bagetes pārklātas ar
kausētu sieru
Karsēšana ar ventilato‐ 160 - 170
ru
Dārzeņu sacepums, ie‐ Infratermiskā grilēšana
priekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
(min.)
15 - 30
160 - 170
15 - 30
Lazanja
Augš./Apakškarsēšana 180 - 200
25 - 40
Zivju sacepumi
Augš./Apakškarsēšana 180 - 200
30 - 60
LATVIEŠU
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Pildīti dārzeņi
Karsēšana ar ventilato‐ 160 - 170
ru
30 - 60
Saldi sacepumi
Augš./Apakškarsēšana 180 - 200
40 - 60
Makaronu sacepums
Augš./Apakškarsēšana 180 - 200
45 - 60
10.7 Cepšana daudzos
līmeņos
Izmantojiet cepamās paplātes.
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar
ventilatoru.
KŪKAS / CEPUMI
(°C)
(min.)
2 stāvokļi
Krēmkūkas / Eklēri,
160 - 180
iepriekš uzsildiet tuk‐
šu cepeškrāsni
25 - 45
1/4
Sausa drupaču kūka
30 - 45
1/4
150 - 160
CEPUMI / KŪCIŅAS / KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI / MAIZĪTES
(°C)
(min.)
2 stāvokļi
3 stāvokļi
Maizīte
180
20 - 30
1/4
-
Smilšu mīklas
cepumi
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Cepumi no bis‐ 160 - 170
kvītkūkas mīklas
25 - 40
1/4
-
21
22
www.aeg.com
CEPUMI / KŪCIŅAS / KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI / MAIZĪTES
(°C)
(min.)
2 stāvokļi
3 stāvokļi
Kārtainās mīklas 170 - 180
maizītes, ie‐
priekš uzsildiet
tukšu cepeš‐
krāsni
30 - 50
1/4
-
Cepumi no rau‐
ga mīklas
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Mandeļcepumi
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Olu baltuma ce‐
pumi / Bezē
80 - 100
130 - 170
1/4
-
10.8 Cepšanas padomi
Izmantojiet karstumizturīgus cepeškrāsns
traukus.
Cepiet liesu gaļu apklātu.
Lielus gaļas gabalus cepiet cepešpannā
vai uz restotā plaukta, kas novietots virs
cepešpannas.
Ielejiet nedaudz ūdens paplātē, lai pilošie
tauki neaizdegtos.
Apmēram pēc 1/2 - 2/3 cepšanas laika
apgrieziet cepeti otrādi.
Cepiet gaļu un zivis lielos gabalos (1 kg
vai vairāk).
Apsmērējiet gaļas gabalus ar to sulu
vairākas reizes cepšanas laikā.
10.9 Cepšana
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
LIELLOPA GAĻA
Sautēts cepetis
1 - 1,5 kg
Liellopu gaļas cepe‐ pēc biezuma
tis vai fileja, pusjēls, cm
iepriekš uzsildiet
tukšu cepeškrāsni
(°C)
(min.)
Augš./Apakš‐
karsēšana
230
120 - 150
Infratermiskā
grilēšana
190 - 200
5-6
LATVIEŠU
LIELLOPA GAĻA
(°C)
(min.)
Liellopu gaļas cepe‐ pēc biezuma
tis vai fileja, vidēji
cm
izcepts, iepriekš uz‐
sildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Infratermiskā
grilēšana
180 - 190
6-8
Liellopu gaļas cepe‐ pēc biezuma
tis vai fileja, labi iz‐ cm
cepts, iepriekš uz‐
sildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Infratermiskā
grilēšana
170 - 180
8 - 10
CŪKGAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Plecs / Kakls / Šķiņķa
gabals
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Karbonādes / Cūkgaļas
ribiņas
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Viltotais zaķis
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Cūkas stilbs, iepriekš
novārīts
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
TEĻA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
Teļa cepetis
(kg)
(°C)
(min.)
1
160 - 180
90 - 120
23
24
www.aeg.com
TEĻA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
Teļa locītava
(kg)
(°C)
(min.)
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
JĒRA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Jēra kāja / Jēra ce‐
petis
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Jēra mugura
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
MEDĪJUMS
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Mugura / Zaķa kāja, līdz 1
iepriekš uzsildiet tuk‐
šu cepeškrāsni
230
30 - 40
Brieža mugura
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Brieža gurns
1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
LATVIEŠU
25
PUTNU GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Putnu gaļa, gabali
0,2 - 0,25 katra
200 - 220
30 - 50
Vista, puse
0,4 - 0,5 katra
190 - 210
35 - 50
Vista, broileris
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Pīle
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Zoss
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Tītars
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Tītars
4-6
140 - 160
150 - 240
ZIVS (TVAICĒTA)
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
Zivs, vesela
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
10.10 Kraukšķīga
garoza:Picas funkcija
PICA
PICA
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
Tortes
(°C)
(min.)
180 - 200
40 - 55
Atvērtais spi‐ 160 - 180
nātu pīrāgs
no smilšu
mīklas
(min.)
45 - 60
26
www.aeg.com
PICA
PICA
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Quiche lor‐
170 - 190
raine / Švei‐
ces ābolu pī‐
rāgs
45 - 55
Siera kūka
140 - 160
60 - 90
Dārzeņu pī‐
rāgs
160 - 180
50 - 60
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeš‐
krāsni pirms lietošanas.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
PICA
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeš‐
krāsni pirms lietošanas.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(min.)
Pica ar biezu 180 - 200
garozu
20 - 30
Neraudzēta
maize
230 - 250
10 - 20
Atvērtais
160 - 180
kārtainās mī‐
klas pīrāgs
45 - 55
Pīrāgs ar
230 - 250
sieru un
šķiņķi vai šo‐
kolādi un
ogām
12 - 20
Pelmeņi
15 - 25
180 - 200
10.11 Grils
(°C)
Pica ar plā‐ 200 - 230
nu garozu,
lietojiet ce‐
pamo pannu
(min.)
15 - 20
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
pirms lietošanas.
Grilējiet tikai plānus gaļas vai zivs
gabalus.
Novietojiet pannu pirmajā plaukta līmenī,
lai savāktu pilošos taukus.
LATVIEŠU
GRILS
Izmantojiet funkciju: Grils
(°C)
(min.)
Viena puse
(min.)
Otra puse
Liellopu gaļas ce‐ 210 - 230
petis
30 - 40
30 - 40
2
Liellopu fileja
230
20 - 30
20 - 30
3
Cūkas mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teļa mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jēra mugura
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Zivs, vesela, 0,5
kg - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.12 Saldēta pārtika
ATKAUSĒŠANA
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar ventilatoru.
(°C)
(min.)
Pica, saldēta
200 - 220
15 - 25
2
Pica American, saldēta
190 - 210
20 - 25
2
Pica, atdzesēta
210 - 230
13 - 25
2
Picas uzkodas, saldētas
180 - 200
15 - 30
2
Kartupeļi frī, smalki
200 - 220
20 - 30
3
Kartupeļi frī, biezi
200 - 220
25 - 35
3
Kroketes / Kroketes
220 - 230
20 - 35
3
Kartupeļu pankūkas
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja / Cannelloni, svai‐ 170 - 190
gi
35 - 45
2
27
28
www.aeg.com
ATKAUSĒŠANA
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar ventilatoru.
(°C)
(min.)
Lazanja / Cannelloni, sal‐
dēti
160 - 180
40 - 60
2
Cepts siers
170 - 190
20 - 30
3
Vistu spārniņi
190 - 210
20 - 30
2
10.13 Atkausēšana
Noņemiet iepakojumu un uzlieciet pārtiku
uz šķīvja.
iekšpuses apakšā. Lieciet ēdienu dziļā
traukā un uzlieciet to uz plātnes
cepeškrāsns iekšpusē. Ja nepieciešams,
noņemiet plaukta balstus.
Nepārklājiet ēdienu, jo tas pagarinās
atkausēšanas laiku.
Lielām ēdiena porcijām ievietojiet
apgāzta tukšu šķīvi cepeškrāsns
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(kg)
(min.)
Atkausēšanas
laiks
(min.)
Papildu atkau‐
sēšanas laiks
Vista
1
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā ap‐
grieziet.
gaļa, gatavoša‐
nas laika vidū
apgrieziet
1
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā ap‐
grieziet.
Forele
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Zemenes
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Sviests
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Krējums, saku‐
liet krējumu, kad
tas vēl nav pilnī‐
bā atlaidies
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Putojiet krējumu,
kad tas vietām vēl
nedaudz sasalis.
LATVIEŠU
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Torte
(kg)
(min.)
Atkausēšanas
laiks
(min.)
Papildu atkau‐
sēšanas laiks
1,4
60
60
-
10.14 Konservēšana
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
KAULIŅAUGĻI
Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu vāku
un bajonetnoslēgu vai skārda kārbas.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļoša‐
na
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne vairāk
kā sešas viena litra burciņas.
Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet ar
skavu.
Burciņas nedrīkst saskarties.
Ielejiet aptuveni 1/2 litru ūdens cepamā
paplātē, lai cepeškrāsnī būtu pietiekami
daudz mitruma.
Persiki / Cido‐ 35 - 45
nijas / Plūmes
Kad ūdens burciņās sāk vārīties
(aptuveni pēc 35-60 minūtēm viena litra
burku gadījumā), izslēdziet cepeškrāsni
vai samaziniet temperatūru līdz 100 °C
(skatīt tabulu).
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļoša‐
na
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Burkāni
50 - 60
5 - 10
Gurķi
50 - 60
-
Jaukti mari‐
nēti dārzeņi
50 - 60
5 - 10
MĪKSTI AUGĻI
Zemenes / Melle‐
nes / Avenes / Gata‐
vas ērkšķogas
35 - 45
10 - 15
DĀRZEŅI
Iestatiet temperatūru uz 160-170 °C.
(min.)
Gatavošanas
laiks līdz sākas
burbuļošana
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Kolrābis / Zir‐ 50 - 60
ņi / Sparģeļi
15 - 20
29
30
www.aeg.com
10.15 Žāvēšana - Karsēšana
ar ventilatoru
DĀRZEŅI
Apsedziet paplātes ar cepamo papīru.
Lai gūtu labāku rezultātu, izslēdziet
cepeškrāsni, kad pagājusi puse laika,
atveriet durvis un ļaujiet tai atdzist vienu
nakti, lai pabeigtu kaltēšanas procesu.
Vienas paplātes gadījumā izmantojiet
trešo plaukta līmeni.
2 paplātēm izmantojiet pirmo un ceturto
plaukta līmeni.
(°C)
(st.)
Sēnes
50 - 60
6-8
Zaļumi
40 - 50
2-3
Iestatiet temperatūru uz 60-70°C.
AUGĻI
DĀRZEŅI
(st.)
(°C)
(st.)
Pupas
60 - 70
6-8
Plūmes
8 - 10
Pipari
60 - 70
5-6
Aprikozes
8 - 10
Dārzeņi zupai
60 - 70
5-6
Ābolu šķēles
6-8
Bumbieri
6-9
10.16 Temperatūras sensors
LIELLOPS
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Pusjēls
Vidēji
Labi pagatavots
Liellopu gaļas cepetis
45
60
70
Fileja
45
60
70
LIELLOPS
Viltotais zaķis
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
80
83
86
CŪKGAĻA
Šķiņķis / Cepetis
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
80
84
88
LATVIEŠU
CŪKGAĻA
Muguras karbonāde / Cūkas mugu‐
ra, kūpināta / Cūkas mugura, apvā‐
rīta
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
75
78
82
TEĻA GAĻA
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
Teļa cepetis
75
80
85
Teļa locītava
85
88
90
AITAS / JĒRA GAĻA
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
Jēra kāja
80
85
88
Jēra mugura
75
80
85
Jēra cepetis / Jēra kāja
65
70
75
BRIEŽA GAĻA
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
Zaķa mugura / Brieža mugura
65
70
75
Zaķa kāja / Zaķis, vesels / Brieža
kāja
70
75
80
MĀJPUTNI
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
80
83
86
Pīle, vesela / puse / Tītars, vesels /
75
krūtiņa
80
85
Pīle, krūtiņa
65
70
Vista
60
31
32
www.aeg.com
ZIVS (LASIS, FORELE,
ZANDARTS)
Zivs, vesela / liela / tvaicēta / Zivs,
vesela / liela / cepta
SAUTĒJUMI – IEPRIEKŠ
NOVĀRĪTI DĀRZEŅI
Cukīni sautējums / Brokoļu sautē‐
jums / Fenheļa sautējums
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
60
64
68
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
85
88
91
SAUTĒJUMI – PIKANTI
Cannelloni / Lazanja / Makaronu
sacepums
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
85
88
91
SAUTĒJUMI – SALDI
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Baltmaizes sautējums ar / bez aug‐
ļiem / Rīsu putras sautējums ar /
80
bez augļiem / Saldais nūdeļu sau‐
tējums
10.17 Ventil. kars. ar mitrumu
- ieteicamie piederumi
Lietojiet tumšas krāsas un
neatstarojošas formas un traukus. Tiem
Picas panna
Cepamais trauks
Vidēji
Vairāk
85
90
ir labāka siltuma absorbēšanas spēja
nekā gaišas krāsas un atstarojošiem
traukiem.
Ramekini
Pīrāga pamatnes
forma
LATVIEŠU
Tumšs, neatstarojošs
28 cm diametrs
Tumšs, neatstarojošs
26 cm diametrs
33
Keramika
8 cm diametrs, Tumšs, neatstarojošs
5 cm aug‐
28 cm diametrs
stums
10.18 Ventil. kars. ar mitrumu
Labāka rezultāta gūšanai ievērojiet
laikus, kas uzskaitīti tabulā.
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Makaronu sacepums
200 - 220
45 - 55
Kartupeļu sacepums
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lazanja
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Maizes pudiņš
190 - 200
55 - 70
Rīsu pudiņš
170 - 190
45 - 60
Ābolu kūka ar biskvīta maisījumu (apaļais
kūkas trauks)
160 - 170
70 - 80
Baltmaize
190 - 200
55 - 70
10.19 Informācija pārbaudes
iestādēm
Pārbaudes saskaņā ar: EN 60350, IEC
60350.
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepšana formās
(°C)
(min.)
Biskvītkūka bez tau‐
kiem
Karsēšana ar venti‐
latoru
140 - 150
35 - 50
2
Biskvītkūka bez tau‐
kiem
Augš./Apakškarsē‐
šana
160
35 - 50
2
34
www.aeg.com
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepšana formās
(°C)
(min.)
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Karsēšana ar venti‐
latoru
160
60 - 90
2
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Augš./Apakškarsē‐
šana
180
70 - 90
1
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepumi
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Karsēšana ar ventilato‐
ru
140
25 - 40
Smilšu mīkla / Konditore‐
Augš./Apakškarsēšana
jas izstrādājumi, iepriekš
uzsildiet tukšu cepeškrāsni
160
20 - 30
Mazas kūciņas, 20 paplā‐
tē, iepriekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Karsēšana ar ventilato‐
ru
150
20 - 35
Mazas kūciņas, 20 paplā‐
tē, iepriekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Augš./Apakškarsēšana
170
20 - 30
Smilšu mīkla / Konditore‐
jas izstrādājumi
CEPŠANA DAUDZOS LĪMEŅOS. Cepumi
Smilšu mīkla / Kondi‐
torejas izstrādājumi
Karsēšana ar venti‐
latoru
(°C)
(min.)
140
25 - 45
2 stā‐
vokļi
3 stā‐
vokļi
1/4
1/3/5
LATVIEŠU
CEPŠANA DAUDZOS LĪMEŅOS. Cepumi
Mazas kūciņas, 20
paplātē, iepriekš uz‐
sildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Karsēšana ar venti‐
latoru
(°C)
(min.)
150
23 - 40
2 stā‐
vokļi
3 stā‐
vokļi
1/4
-
GRILS
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni 5 minūtes.
Grils ar maksimālās temperatūras iestatījumu.
(min.)
Grauzdiņš
Grils
Liellopa steiks, gatavošanas Grils
laika vidū apgrieziet
1-3
5
24 - 30
4
11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
11.1 Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī
ar mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Tīrīšanas
līdzekļi
Piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas
līdzekli.
35
36
www.aeg.com
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu
pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir grila
paplātei.
Lietošana ik‐
dienā
Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu pēc katras lietošanas
reizes.
Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem no‐
žūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzek‐
li; Nemazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
Piederumi
Netīriet piedegumdrošos piederumus ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem,
asiem priekšmetiem, kā arī trauku mazgājamā mašīnā.
11.2 Plauktu balstu
11.3 Tīrīšana ar ūdeni
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet
plauktu balstus.
Šī tīrīšanas procedūra izmanto mitrumu,
lai palīdzētu notīrīt no cepeškrāsns tauku
un pārtikas pārpalikumus.
UZMANĪBU!
Esiet piesardzīgi, izņemot
plauktu balstus.
1. Pavelciet plauktu atbalstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
2. Pavelciet plauktu atbalstu
aizmugurējo daļu nost no sānu
sienas un izņemiet to.
1. Ievietojiet 300 ml ūdens tilpnes
tvertnē cepeškrāsns apakšējā daļā.
2. Iestatiet funkciju: .
3. Iestatiet temperatūru uz 90 °C.
4. Ļaujiet cepeškrāsnij darboties 30
minūtes.
5. Izslēdziet cepeškrāsni.
6. Kad cepeškrāsns ir auksta, notīriet
iekšieni ar mīkstu drānu.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms pieskaraties
cepeškrāsnij,
pārliecinieties, ka tā ir
auksta. Var gūt
apdegumus.
11.4 Cepeškrāsns griesti
1
2
Uzstādiet izņemtos piederumus, veicot
iepriekšminētās darbības apgrieztā
secībā.
Teleskopisko vadotņu
fiksatoriem jābūt vērstiem
ierīces priekšpuses virzienā.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms pārbaudes veikšanas
deaktivizējiet ierīci.
Pārliecinieties, ka ierīce
atdzisusi. Var gūt
apdegumus.
Izņemiet plauktu balstus.
Lai atvieglotu cepeškrāsns griestu
tīrīšanu, augšējo sildelementu var nolaist
uz leju.
1. Satveriet sildelementu priekšpusē ar
abām rokām.
LATVIEŠU
2. Pavelciet to uz priekšu pret atsperes
pretestību un laukā no diviem
turētājiem.
37
5. Nolieciet durvis ar ārējo pusi uz leju
uz mīkstas drānas un līdzenas
virsmas.
6. Satveriet durvju apmali (B) durvju
augšējās malas abās pusēs un
spiediet uz iekšu, lai atbrīvotu
fiksatoru.
2
B
1
Sildelements nolaižas uz leju.
3. Notīriet cepeškrāsns griestus.
4. Uzstādiet sildelementu, veicot
darbības pretējā secībā.
7. Pavelciet durvju apmali uz priekšu,
lai to noņemtu.
8. Turiet durvju stikla paneļus aiz
augšējās malas un velciet tos ārā
vienu pēc otra virzienā uz augšu.
Uzstādiet sildelementu
pareizi, balstot uz balstiem
abās ierīces iekšējās sienas
pusēs.
5. Uzstādiet plauktu balstus.
11.5 Durvju noņemšana un
uzstādīšana
Lai notīrītu, var noņemt durvis un
iekšējos stikla paneļus. Dažādu modeļu
stikla paneļu skaits atšķiras.
BRĪDINĀJUMS!
Durvis ir smagas!
1. Atveriet durvis līdz galam.
2. Pilnībā piespiediet abu durvju eņģu
stiprinājuma sviras (A).
A
A
3. Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz
tās atrodas pirmajā atvēršanas
pozīcijā (aptuveni 70° leņķī).
4. Turiet durvis ar vienu roku katrā pusē
un velciet tās no cepeškrāsns
nedaudz uz augšu.
9. Notīriet stikla paneli ar ūdeni un
ziepēm. Uzmanīgi noslaukiet stikla
paneli.
Pēc tīrīšanas veiciet iepriekš minētās
darbības pretējā secībā. Pirmo uzstādiet
mazāko paneli, pēc tam lielāko un durvis.
Viena no eņģēm (parasti
labās puses) brīvi kustās.
Pārliecinieties, ka abas
eņģes ir vienādā pozīcijā
(apmēram 70° leņķī).
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka stikli ir
ievietoti pareizi, pretējā
gadījumā durvju virsma var
pārkarst.
11.6 Spuldzes maiņa
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
Lampa var būt karsta.
38
www.aeg.com
1. Izslēdziet cepeškrāsni.
Nogaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi.
2. Atslēdziet cepeškrāsni no
elektrotīkla.
3. Ieklājiet cepeškrāsns iekšienes
apakšā audumu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
Augšējā lampa
1. Pagrieziet lampas pārsegu, lai to
izņemtu.
12. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsni nevar ieslēgt
vai lietot.
Cepeškrāsns nav pieslēgta
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns
elektrotīklam vai nav pieslēg‐ ir pareizi pievienota strāvas
ta pareizi.
piegādei (skatiet pieslēguma
diagrammu).
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir deaktivizēta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Automātiskā izslēgšanās ak‐ Skatiet sadaļu "Automātiskā
tīva.
izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.
Bērnu drošības funkcija ir ie‐ Skatiet sadaļu "Bērnu drošī‐
slēgta.
bas funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinātājs
atkārtoti izdeg, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
LATVIEŠU
39
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Nedarbojas cepeša iekšējās
temperatūras sensors.
Termozondes spraudkon‐
takts nav pareizi ievietots
ligzdā.
Ievietojiet termozondes
spraudkontaktu pēc iespējas
dziļāk ligzdā.
Tvaiki un kondensāts nosē‐
žas uz ēdiena un cepeš‐
krāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī
ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
Displejā ir redzams kods
"C2".
Jūs vēlaties ieslēgt Atkausē‐ Izņemiet no kontaktligzdas
šanas funkciju, bet neizņē‐
cepeša iekšējās temperatū‐
māt termozondi no ligzdas.
ras sensora spraudni.
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav šajā tabulā.
Notikusi kļūme elektrosistē‐
mā.
•
•
Cepeškrāsns ir ieslēgta un
Ieslēgts demo režīms.
nesakarst. Ventilators nedar‐
bojas. Displejā tiks parādīts
"Demo".
Izslēdziet cepeškrāsni, iz‐
mantojot mājas elektro‐
sistēmas drošinātāju vai
drošinātāju kārbas aiz‐
sargslēdzi, un tad atkal
ieslēdziet to.
Ja displejā atkārtoti parā‐
dās kļūdas kods, sazinie‐
ties ar klientu apkalpoša‐
nas centru.
1. Izslēdziet cepeškrāsni.
2. Nospiediet un turiet pie‐
spiestu taustiņu
.
3. Pirmais cipars displejā
un Demo indikators sāk
mirgot.
4. Ievadiet kodu 2468, no‐
spiežot pogas
vai
,
lai mainītu vērtības, un
nospiediet
, lai apsti‐
prinātu.
5. Nākamais cipars sāk
mirgot.
6. Demo režīms izslēdzas,
kad apstiprināt pēdējo
ciparu un kods ir pa‐
reizs.
12.2 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa
centru.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Tehnisko datu plāksnīte atrodas
cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā
rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns
iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.
40
www.aeg.com
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
13. ENERGOEFEKTIVITĀTE
13.1 Produkta informācijas
lapa
Produkta informācija atbilstoši ES 65-66/2014
Ražotāja nosaukums
AEG
Modeļa identifikācija
BEE542320M 944187799
Energoefektivitātes indekss
81.2
Energoefektivitātes klase
A+
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionālais
režīms
1.09 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu venti‐ 0.69 kWh/ciklā
lācijas režīms
Kameru skaits
1
Karstuma avots
Elektrība
Tilpums
71 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
34.0 kg
EN 60350-1 - Elektriskās
mājsaimniecības ierīces ēdiena
gatavošanai. 1. daļa: Plītis, cepeškrāsnis,
tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas
mērīšanas metodes.
13.2 Enerģijas taupīšana
Cepeškrāsns ir aprīkota ar
funkcijām, kas ļauj taupīt
enerģiju, gatavojot ikdienā.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības
laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas.
Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk
bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un
pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas
vietā.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu.
Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni
pirms gatavošanas.
Uzturiet pēc iespējas īsākus
pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja
gatavojat vairākus ēdienus vienā reizē.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas
nolūkā izmantojiet gatavošanas
funkcijas.
LATVIEŠU
Atlikušais siltums
Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja
ir aktivizēta programma ar funkciju
Darbības laiks vai Beigu laiks un
gatavošanas laiks pārsniedz 30 minūtes,
uzkarsēšanas elementi automātiski
izslēdzas ātrāk.
Ventilators un lampa turpina darboties.
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam 3-10
minūtes pirms gatavošanas beigām.
Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
41
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo
temperatūras iestatījumu, lai izmantotu
atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu
siltu. Atlikušā siltuma indikators vai
temperatūra tiek parādīta displejā.
Ventil. kars. ar mitrumu
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā.
Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski
izslēdzas pēc 30 sekundēm.
14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
42
www.aeg.com
LATVIEŠU
43
867336852-B-342019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising