AEG | BSK792320M | User manual | Aeg BSK792320M Instrukcja obsługi

Aeg BSK792320M Instrukcja obsługi
BSK792320M
USER
MANUAL
PL
Instrukcja obsługi
Piekarnik parowy
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................5
3. OPIS URZĄDZENIA..............................................................................................7
4. PANEL STEROWANIA......................................................................................... 8
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................ 10
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................11
7. FUNKCJE ZEGARA............................................................................................24
8. PROGRAMY AUTOMATYCZNE........................................................................ 25
9. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW......................................................................25
10. DODATKOWE FUNKCJE................................................................................. 28
11. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................30
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 55
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................59
14. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA................................................................63
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
4
www.aeg.com
•
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub
naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
Aby uniknąć porażenia prądem, przed przystąpieniem
do wymiany żarówki należy upewnić się, że
urządzenie jest wyłączone.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać
ściernych środków czyszczących ani ostrych,
metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Aby wymontować prowadnice blach, należy odciągnąć
najpierw ich przednią, a następnie tylną część od
bocznych ścianek. Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
Należy stosować wyłącznie termosondę zalecaną do
danego modelu urządzenia.
POLSKI
5
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nigdy nie ciągnąć urządzenia za
uchwyt.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zainstalować urządzenie w
odpowiednim i bezpiecznym miejscu ,
które spełnia wymagania instalacyjne.
Urządzenie wyposażono w
elektryczny układ chłodzenia.
Wymaga on zasilania elektrycznego.
•
•
•
•
•
•
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
•
•
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przewody zasilające nie mogą
dotykać drzwi urządzenia, zwłaszcza
gdy drzwi są mocno rozgrzane.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) oraz styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem,
porażeniem prądem lub
wybuchem.
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Wyłączać urządzenie po każdym
użyciu.
Podczas pracy urządzenia należy
zachować ostrożność przy otwieraniu
jego drzwi. Może dojść do uwolnienia
gorącego powietrza.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie opierać się o otwarte drzwi
urządzenia.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Należy ostrożnie otwierać drzwi
urządzenia. Stosowanie składników
zawierających alkohol może
spowodować powstanie mieszanki
alkoholu i powietrza.
Podczas otwierania drzwi urządzenia
nie wolno zbliżać do niego iskrzących
przedmiotów ani otwartego płomienia.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
•
•
•
•
•
2.4 Pieczenie parowe
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie oparzeniem i
uszkodzeniem urządzenia.
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
Aby zapobiec uszkodzeniu lub
odbarwieniu się emalii:
– Nie należy kłaść naczyń ani
innych przedmiotów bezpośrednio
na dnie urządzenia.
– Nie należy kłaść folii aluminiowej
bezpośrednio na dnie komory
urządzenia.
– Nie należy wlewać wody
bezpośrednio do rozgrzanego
urządzenia.
– Nie należy pozostawiać
wilgotnych naczyń ani potraw w
urządzeniu po zakończeniu
pieczenia.
– Należy zachować ostrożność
podczas wyjmowania i wkładania
akcesoriów.
Odbarwienie emalii lub stali
nierdzewnej nie ma wpływu na
działanie urządzenia.
Do pieczenia wilgotnych ciast należy
używać głębokiej blachy. Sok z
owoców może trwale zaplamić
emalię.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Podczas pieczenia drzwi piekarnika
powinny być zawsze zamknięte.
Jeśli urządzenie zainstalowano za
ścianką meblową (np. za drzwiami
szafki), drzwi nie wolno zamykać
podczas użytkowania urządzenia.
Połączenie wysokiej temperatury i
wilgoci wewnątrz zamkniętego mebla
może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia, mebla lub podłogi. Nie
zamykać drzwi szafki, aż urządzenie
całkowicie ostygnie po użyciu.
Wydostająca się para może wywołać
poparzenia:
– Gdy funkcja jest włączona, należy
zachować ostrożność przy
otwieraniu drzwi urządzenia.
Może dojść do uwolnienia pary.
– Po zakończeniu pieczenia
parowego otworzyć drzwi z
zachowaniem ostrożności.
2.5 Konserwacja i
czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Upewnić się, że urządzenie ostygło.
Występuje zagrożenie pęknięciem
szyb w drzwiach urządzenia.
POLSKI
•
•
•
•
•
Jeśli szyba pęknie, należy ją
niezwłocznie wymienić. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Stosując aerozol do piekarników,
należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
umieszczonych na opakowaniu.
Nie używać detergentów do
czyszczenia emalii katalitycznej (jeśli
dotyczy).
2.6 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
•
•
domowych. Nie należy używać go do
oświetlania pomieszczeń.
Przed przystąpieniem do wymiany
lampki należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania.
Używać wyłącznie żarówek tego
samego typu.
2.7 Serwis
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.8 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Żarówka zwykła lub halogenowa
zastosowana w tym urządzeniu jest
przeznaczona wyłącznie do urządzeń
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Widok urządzenia
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
Panel sterowania
Sterowanie elektroniczne
Szuflada na wodę
Gniazdo termosondy
Grzałka
Oświetlenie
Wentylator
Odkamienianie wylotu rurki
Prowadnice blach, wyjmowane
Poziomy umieszczenia potraw
8
www.aeg.com
3.2 Akcesoria
Do pieczenia mięsa lub ciasta oraz do
zbierania skapującego tłuszczu.
Ruszt
Termosonda
Do ustawiania naczyń, form do ciast oraz
do pieczenia mięs.
Blacha do pieczenia ciasta
Do mierzenia temperatury wewnątrz
produktu.
Prowadnice teleskopowe
Do pieczenia ciast i ciastek.
Do umieszczania rusztów i blach do
ciasta.
Głęboka blacha
4. PANEL STEROWANIA
4.1 Sterowanie elektroniczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
POLSKI
9
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników.
Pole
czujnika
Funkcja
Uwagi
Wyświetlacz
Przedstawia bieżące ustawienia piekarnika.
2
WŁĄCZONE /
WYŁĄCZONE
Włączanie i wyłączanie piekarnika.
3
Funkcje pieczenia Aby wybrać funkcję pieczenia lub pozycję menu,
lub VarioGuide
należy jednokrotnie nacisnąć pole czujnika: Vario‐
Guide. Ponowne naciśnięcie pola czujnika umożli‐
wia przełączanie pomiędzy pozycjami menu:
Funkcje pieczenia, VarioGuide. Aby włączyć lub
wyłączyć oświetlenie piekarnika, należy nacisnąć i
przytrzymać pole czujnika przez 3 sekundy. Oś‐
wietlenie można włączyć również wtedy, gdy pie‐
karnik jest wyłączony.
1
4
5
6
7
8
9
10
11
-
Ulubione
Zapisywanie i dostęp do ulubionych programów.
Wybór temperatu‐ Ustawianie temperatury lub wyświetlanie aktualnej
ry
temperatury w piekarniku. Nacisnąć i przytrzymać
pole czujnika przez 3 sekundy, aby włączyć lub
wyłączyć funkcję: szybkie nagrzewanie.
Strzałka w dół
Służy do przemieszczania się w dół menu.
Strzałka w górę
Służy do przemieszczania się w górę menu
OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia.
Przycisk Powrót
Powrót do poprzedniego poziomu menu. Aby wy‐
świetlić menu główne, należy nacisnąć pole czuj‐
nika przez 3 sekundy.
Godzina i dodat‐
kowe funkcje
Ustawianie różnych funkcji. Gdy działa funkcja
pieczenia, należy nacisnąć pole czujnika, aby us‐
tawić zegar lub funkcje: Blokada panelu, Ulubione,
Pieczenie+utrzym. temp., Ustaw + start. Można
także zmienić ustawienia czujki temperatury.
Minutnik
Aby ustawić funkcję: Minutnik.
10
www.aeg.com
4.2 Wyświetlacz
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcja pieczenia
Aktualny czas
Wskaźnik rozgrzania
Temperatura
Czas trwania lub czas zakończenia
działania funkcji
Inne wskazania wyświetlacza:
Symbol
Funkcja
Minutnik
Funkcja działa.
Aktualny czas
Wyświetlacz pokazuje aktualną godzi‐
nę.
Czas
Wyświetlacz wskazuje wymagany
czas pieczenia.
Koniec
Wyświetlacz wskazuje czas zakończe‐
nia pieczenia.
Temperatura
Wyświetlacz wskazuje temperaturę.
Wskazanie czasu
Wyświetlacz wskazuje czas działania
funkcji pieczenia. Nacisnąć jednocześ‐
nie
i
, aby wyzerować czas.
Obliczanie
Piekarnik oblicza czas pieczenia.
Wskaźnik rozgrzania
Wyświetlacz wskazuje temperaturę w
piekarniku.
szybkie nagrzewanie
Funkcja jest włączona. Zapewnia ona
krótszy czas nagrzewania.
Automatyka wagowa
Wskazanie informuje, że system auto‐
matycznego ważenia jest włączony
lub można zmienić ciężar.
Pieczenie+utrzym. temp.
Funkcja jest włączona.
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Czyszczenie wstępne
Wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria i
prowadnice blach.
Patrz rozdział „Konserwacja
i czyszczenie”.
Wyczyścić piekarnik i akcesoria przed
pierwszym użyciem.
Umieścić akcesoria i wyjmowane
prowadnice blach w początkowym
położeniu.
POLSKI
5.2 Pierwsze podłączenie
Podłączając piekarnik do źródła zasilania
lub po zaniku zasilania, należy ustawić
język, kontrast wyświetlacza, jasność
wyświetlacza oraz aktualną godzinę.
1. Nacisnąć
wartość.
lub
, aby ustawić
2. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Twardość wody
11
5.3 Ustawianie twardości
wody
W poniższej tabeli znajduje się
zestawienie zakresów twardości wody
(dH) z odpowiadającą im zawartością
wapnia oraz jakością wody.
Zawartość wapnia
(mmol/l)
Zawartość wapnia
(mg/l)
Klasyfikacja
wody
Klasa
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Miękka
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Średnio twar‐
da
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Twarda
4
ponad 21
ponad 3,8
ponad 150
Bardzo twar‐
da
Jeśli twardość wody przekracza wartości
podane w tabeli, należy napełniać
szufladę wodą butelkowaną.
1. Wziąć 4-kolorowy pasek dołączony
do zestawu do gotowania na parze w
piekarniku.
2. Zanurzyć wszystkie strefy
reagowania paska w wodzie na około
1 sekundę.
Nie umieszczać paska pod bieżącą
wodą.
3. Wstrząsnąć paskiem, aby pozbyć się
nadmiaru wody.
4. Odczekać 1 minutę i sprawdzić
twardość wody w poniższej tabeli.
Kolory stref reagowania będą się w
dalszym ciągu zmieniać. Nie
sprawdzać twardości później niż 1
minutę po wykonaniu testu.
5. Ustawić twardość wody: menu:
Ustawienia podstawowe.
Pasek testowy
Twardość wody
1
2
3
4
Twardość wody można zmienić w menu:
Ustawienia podstawowe / Twardość
wody.
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Obsługa menu
1. Włączyć piekarnik.
2. Nacisnąć
lub
opcję menu.
, aby wybrać
3. Nacisnąć
, aby przejść do
podmenu lub zaakceptować
ustawienie.
12
www.aeg.com
Podmenu opcji: Ustawienia podstawowe
Aby w dowolnej chwili
powrócić do menu
głównego, należy użyć
.
6.2 Przegląd menu
Menu główne
Symbol/element Zastosowanie
menu
Funkcje piecze‐
nia
Pieczenie Sous‐
Vide
Przepisy
Ulubione
Czyszczenie
Ustawienia pod‐
stawowe
Specjalne
VarioGuide
Zawiera listę funkcji
pieczenia.
Zawiera funkcję pie‐
czenia oraz listę pro‐
gramów automatycz‐
nych.
Symbol/element Opis
menu
Ustaw aktualną
godzinę
Gdy opcja jest WŁĄ‐
Wskazanie czasu CZONA, po wyłącze‐
niu urządzenia na wy‐
świetlaczu widoczna
jest aktualna godzina.
Ustaw + start
Zawiera listę progra‐
mów automatycznych.
Zawiera listę ulubio‐
nych programów pie‐
czenia utworzonych
przez użytkownika.
Zawiera listę progra‐
mów czyszczenia.
Służy do konfiguracji
urządzenia.
Zawiera listę dodatko‐
wych funkcji pieczenia.
Zawiera zalecane us‐
tawienia piekarnika dla
wielu potraw. Wystar‐
czy wybrać potrawę i
uruchomić proces pie‐
czenia. Podane war‐
tości temperatury i
czasu mają jednie cha‐
rakter orientacyjny i
można je zmieniać.
Zależą one od przepi‐
su, jakości oraz ilości
użytych składników.
Ustawianie aktualnej
godziny na zegarze.
Pieczenie
+utrzym. temp.
Umożliwia ustawienie
funkcji i włączenie jej
w późniejszym czasie
poprzez naciśnięcie
dowolnego symbolu na
panelu sterowania.
Umożliwia utrzymywa‐
nie temperatury potra‐
wy przez 30 minut po
zakończeniu piecze‐
nia.
Włącza i wyłącza funk‐
Wydłużenie cza‐ cję wydłużenia czasu.
su
Kontrast wy‐
świetlacza
Stopniowa regulacja
kontrastu wyświetla‐
cza.
Stopniowa regulacja
Jasność wyświet‐ jasności wyświetlacza.
lacza
Język
Wybór języka komuni‐
katów na wyświetla‐
czu.
Stopniowa regulacja
Głośność sygna‐ głośności dźwięku
przycisków oraz syg‐
łu
nałów.
POLSKI
Symbol/element Opis
menu
Dźwięki przycis‐
ków
Twardość wody
Symbol/element Opis
menu
Włączanie i wyłącza‐
nie dźwięku pól doty‐
kowych. Nie można
wyłączyć dźwięku to‐
warzyszącemu do‐
tknięciu pola WŁ./
WYŁ.
Włączanie i wyłącza‐
Alarm/sygnał błę‐ nie sygnałów alarmo‐
wych.
du
Służy do ustawiania
poziomu twardości wo‐
dy (1-4).
13
Tryb DEMO
Serwis
Ustawienia fa‐
bryczne
Kod włączenia/wyłą‐
czenia: 2468.
Wyświetlanie informa‐
cji o wersji oprogramo‐
wania i konfiguracji.
Przywracanie ustawień
fabrycznych.
6.3 Podmenu opcji: Pieczenie
SousVide
Przypominanie o ko‐
Przypominanie o nieczności wyczy‐
szczenia urządzenia.
czyszcz.
Nazwa pochodzi od techniki kulinarnej
Sous-vide (po francusku „w próżni”). Jest
to metoda pieczenia w szczelnych
woreczkach próżniowych w niskiej
temperaturze.
Symbol
Pozycja menu
Opis
Pieczenie SousVide
W tym trybie wykorzystywana jest para do
gotowania mięsa, ryb, owoców morza, wa‐
rzyw i owoców. Ustawić temperaturę mię‐
dzy 50°C a 95°C.
Pieczenie SousVide
Lista programów automatycznych.
SousVide VarioGuide
Zalecane ustawienia piekarnika dla wielu
potraw. Wystarczy wybrać potrawę i uru‐
chomić proces pieczenia. Podane czasy i
temperatury mają jednie charakter orienta‐
cyjny. Można je dostosować do różnych
przepisów i ilości składników.
6.4 Podmenu opcji: Czyszczenie
Symbol
Pozycja menu
Opis
Czyszczenie parowe
Procedura czyszczenia lekkiego zabrudze‐
nia urządzenia, gdy zanieczyszczenia nie
są wielokrotnie zapieczone.
Odkamienianie
Procedura czyszczenia obwodu generatora
pary z pozostałości kamienia.
14
www.aeg.com
Symbol
Pozycja menu
Opis
Płukanie
Procedura czyszczenia obwodu generatora
pary po regularnym korzystaniu z funkcji
parowych.
Czyszczenie parowe plus
Procedura czyszczenia trudnych do usunię‐
cia zabrudzeń z wykorzystaniem środka do
czyszczenia piekarników.
6.5 Funkcje pieczenia
Funkcja pie‐
czenia
Termoobieg
Pizza
Górna/dolna
grzałka (Górna/
dolna grzałka)
Zastosowanie
Do jednoczesnego pie‐
czenia na trzech pozio‐
mach i do suszenia
żywności.Ustawić tem‐
peraturę o 20-40°C niż‐
szą niż dla funkcji: Gór‐
na/dolna grzałka.
Do pieczenia na jednym
poziomie dań wymaga‐
jących intensywnego
przyrumienienia i kru‐
chego spodu. Ustawić
temperaturę o 20-40°C
niższą niż dla funkcji:
Górna/dolna grzałka.
Do pieczenia mięsa lub
ciasta na jednym pozio‐
mie.
Do przyrządzania pro‐
duktów gotowych (np.
Potrawy mrożo‐ frytek, pieczonych ziem‐
niaków w ćwiartkach,
ne
sajgonek itp.), tak aby
nadać im chrupkość.
Grill
Do grillowania płaskich
potraw i opiekania chle‐
ba.
Funkcja pie‐
czenia
Turbo grill
Grzałka dolna
Zastosowanie
Do pieczenia większych
kawałków mięsa lub
drobiu z kością na jed‐
nym poziomie. Do przy‐
rządzania zapiekanek i
przyrumieniania.
Do pieczenia ciast na
kruchym spodzie oraz
do pasteryzowania żyw‐
ności.
POLSKI
Funkcja pie‐
czenia
Zastosowanie
Funkcja zapewnia
oszczędność energii
Termoobieg wil‐ podczas pieczenia.
Wskazówki dotyczące
gotn. Plus
pieczenia – patrz roz‐
dział „Wskazówki i po‐
rady”, Termoobieg wil‐
gotn. Plus. Drzwi pie‐
karnika powinny być za‐
mknięte podczas pie‐
czenia, tak aby działa‐
nie funkcji nie było za‐
kłócane, a piekarnik
działał z najwyższą
możliwą wydajnością
energetyczną. Podczas
używania tej funkcji
temperatura w komorze
może się różnić od tem‐
peratury ustawionej.
Wykorzystywane jest
ciepło resztkowe.Można
zmniejszyć moc grza‐
nia. Zalecenia dotyczą‐
ce oszczędzania energii
znajdują się w rozdziale
„Efektywność energe‐
tyczna”, Oszczędność
energii.Na podstawie tej
funkcji została określo‐
na klasa energetyczna
urządzenia zgodnie z
normą EN 60350-1.
Podczas korzystania z
tej funkcji oświetlenie
wyłącza się automa‐
tycznie po 30 sekun‐
dach.
Można wybrać spośród
trzech funkcji pieczenia
Pieczenie paro‐ ręcznego o różnym
stopniu wilgotności.
we
Funkcje łączą użycie
pary i gorącego powie‐
trza. Pieczenie odbywa
się przy różnych pozio‐
mach dozowania pary.
Funkcja pie‐
czenia
Gotowanie na
parze
15
Zastosowanie
Do gotowania na parze
warzyw, przystawek i
ryb.
Podmenu opcji: Pieczenie parowe
Funkcja pie‐
czenia
Zastosowanie
Funkcja jest przezna‐
czona do pieczenia mię‐
sa, drobiu, potraw z pie‐
karnika i zapiekanek.
Dzięki połączeniu pary i
Mała wilgotność temperatury mięso jest
delikatne, soczyste oraz
chrupiące na zewnątrz.
Średnia wilgot‐
ność
Funkcja jest przezna‐
czona do duszenia mię‐
sa, a także do pieczenia
chleba i słodkich ciast
drożdżowych. Dzięki
połączeniu pary i tem‐
peratury mięso jest deli‐
katne i soczyste, a wy‐
pieki z ciasta drożdżo‐
wego zyskują błyszczą‐
cą, chrupiącą skórkę.
Funkcja jest przezna‐
czona do pieczenia deli‐
katnych potraw, jak so‐
Duża wilgotność sy, placki, terriny i ryby.
W niektórych funkcjach
piekarnika oświetlenie może
wyłączyć się automatycznie
przy temperaturze poniżej
60°C.
16
www.aeg.com
6.6 Specjalne
Funkcja piecze‐ Zastosowanie
nia
Do utrzymywania tem‐
peratury potraw.
Funkcja piecze‐ Zastosowanie
nia
Regeneracja
Podtrzymywanie
temp.
Do podgrzewania tale‐
rzy przed podaniem na
Podgrzewanie ta‐ stół.
lerzy
Pasteryzowanie
Do pasteryzowania
przetworów z warzyw
(np. pikli).
Suszenie
Do suszenia krojonych
owoców, warzyw i
grzybów.
Funkcja Jogurt
Do przygotowywania
jogurtu. Oświetlenie
piekarnika w funkcji
jest wyłączone.
Do przyspieszenia wy‐
rastania ciasta droż‐
Wyrastanie cias‐ dżowego. Zapobiega
wysychaniu powierzch‐
ta
ni ciasta i zapewnia je‐
go elastyczność.
Termoobieg (ni‐
ska temp.)
Chleb
Do przyrządzania deli‐
katnych, soczystych
pieczeni.
Tej funkcji można użyć
do wypieku chleba i
bułek, których chrupią‐
ca skórka i kolor przy‐
pominać będą pieczy‐
wo z profesjonalnej
piekarni.
Rozmrażanie
Odgrzewanie potraw
przy użyciu pary zapo‐
biega wysychaniu po‐
wierzchni. Ciepło roz‐
prowadzane jest deli‐
katnie i równomiernie,
dzięki czemu smak i
aromat potraw są takie
same jak potraw świe‐
żo przyrządzonych. Tej
funkcji można użyć do
odgrzewania potraw
bezpośrednio na tale‐
rzu. Jednocześnie
można odgrzewać po‐
trawy na więcej niż
jednym talerzu, na róż‐
nych poziomach.
Do rozmrażania pro‐
duktów (warzyw i owo‐
ców). Czas rozmraża‐
nia uzależniony jest od
ilości i grubości mrożo‐
nej potrawy.
POLSKI
6.7 VarioGuide
Kategoria potraw: Ryba/Owoce morza
Potrawa
Skrzydełka kurcz.,
świeże
Potrawa
Ryba
Ryba pieczona
Skrzydełka kurcz.,
mroż.
Paluszki rybne
Udka kurczaka,
świeże
Filet rybny, cienki
Filet rybny, gruby
Filet rybny, mrożony
Kurczak
Cała ryba, mała
Kurczak, 2 połówki
Cała ryba, mała,
grillowana
Kurczak w całości
Cała ryba, grillowa‐
na
Cała ryba, grillowa‐
na
Pstrąg
Filet z łososia
Łosoś, cały
Krewetki
Świeże krewetki
Mrożone krewetki
Małże
-
Kaczka w całości
-
Gęś w całości
-
Indyk w całości
-
Kategoria potraw: Mięso
Potrawa
Wołowina gotowana
Wołowina
Lekko wypieczone
Potrawa
-
Filet drobiowy
-
Duszone mięso
Klops
Kategoria potraw: Drób
Filet drobiowy
Udka kurczaka,
mrożone
Pierś kurczaka, go‐
towana
Cała ryba, na parze
Łosoś
17
Lekko wypieczone
Średnio wypieczone
Pieczeń wołowa
Średnio wypieczone
Dobrze wypieczone
Dobrze wypieczone
18
www.aeg.com
Potrawa
Potrawa
Udziec jagnięcy
Lekko wypieczone
Wołowina po skan‐
dynaw.
Pieczeń jagnięca
Średnio wypieczone
Jagnięcina
Dobrze wypieczone
Comber jagnięcy
Pieczeń jagnięca
średnia
Pieczeń jagnięca
Chipolatas
średnia
Żeberka
Zając
• Udziec zajęczy
• Comber zajęczy
• Comber zajęczy
Golonka wieprz.,
podgot.
Pieczeń wieprzowa
Karczek wieprzowy
Karczek wieprzowy
Wieprzowina
Dziczyzna
Pieczeń z dziczyzny
Karczek wieprz.,
wędz.
Karczek z dziczyzny
Karczek wieprz., z
wody
Karkówka
Cielęcina
Sarnina
• Udziec sarni
• Comber sarni
Kategoria potraw: Potrawy z piekarnika
Łopatka wieprzowa
Potrawa
Pieczeń wieprzowa
Lasagne
-
Szynka gotowana
Lasagne/cannelloni
mroż.
-
Gicz cielęca
Makaron
-
Górka cielęca
Zapiekanka ziem‐
niaczana
-
Zapiekanka wa‐
rzywna
-
Dania słodkie
-
Pieczeń cielęca
POLSKI
19
Kategoria potraw: Pizza/Quiche
Potrawa
Potrawa
Pizza
Pizza na cienkim
cieście
Ciasto francuskie
-
Eklery
-
Pizza, dużo dodat‐
ków
Makaroniki
-
Kruche ciasteczka
-
Strucla bożonaro‐
dzeniowa
-
Pizza chłodna
Strudel jabłkowy,
mrożony
-
Pizza Snacks mro‐
żone
Ciasto na blasze
Pizza mrożona
Pizza American
mrożona
Ciasto biszkoptowe
Ciasto drożdżowe
Bagietki z serem
-
Flammkuchen
-
Tarta szwajcarska
na słono
-
Quiche Lorraine
-
Placek drożdżowy
-
Tarta pikantna
-
Placek z kruszonką
-
Ciasto cukrowe
-
Kategoria potraw: Ciasto/Ciastka
Sernik na blasze
-
Brownies
-
Rolada biszkoptowa -
Ciasto kruche
Potrawa
Kołacz
-
Szarlotka przykryta
-
Biszkopt
-
Szarlotka
-
Sernik w foremce
-
Brioszki
-
Tort biszkoptowy
-
Tarta
-
Tarta szwajc. na
słodko
-
Ciasto migdałowe
-
Babeczki
-
Ciasta
-
Ciasta przekładane
-
Ptysie
-
Spód tarty
Spód placka, ciasto
ukręc.
Tarta owoc., kruchy
spód
Tarta owocowa
Tarta owoc., ciasto
ukręc.
Ciasto drożdżowe
Kategoria potraw: Chleb/bułki
Potrawa
Bułki
Bułki
Bułki podpieczone
Bułki, mrożone
Ciabatta
-
20
www.aeg.com
Potrawa
Bagietka
Potrawa
Bagietka podpie‐
czona
Bagietka mrożona
Chałka
Biały chleb
Chałka drożdżowa
Chleb razowy
Chleb
Chleb żytni
Chleb pełnoziarnisty
Podpłomyk
Chleb/Bułki mrożo‐
ne
Kategoria potraw: Warzywa
Potrawa
Bakłażan
-
Koper włoski
-
Karczochy
-
Buraczki
-
Skorzonera
-
Kalarepa, paski
-
Biała fasola
-
Kapusta włoska
-
Kategoria potraw: Sosy angielskie/
Terriny
Potrawa
Zapiekany krem ja‐
jeczny
-
Placek karmelowy
-
Terrina
-
Brokuły, cząstki
-
Brokuły, całe
-
Kalafior, cząstki
-
Kalafior, cały
-
Marchew
-
Cukinia, plastry
-
Szparagi zielone
-
Potrawa
Szparagi białe
-
Frytki, cienkie
-
Papryka, paski
-
Frytki, grube
-
Szpinak, świeży
-
Frytki, mrożone
-
Krążki pora
-
Krokiety
-
Zielona fasolka
-
Grzyby krojone
-
Pieczone ziemniaki, ćwiartki
Nadziewane pomi‐
dory
-
Zapiekane mięso i
ziemniaki
-
Brukselka
-
Gotow. ziemniaki,
ćwiartki
-
Seler, kostka
-
Groszek
-
Jajka na miękko
Jajka
Jajka na półtwardo
Jajka na twardo
Jajka zapiekane
Kategoria potraw: Przystawki
Gotowane ziemniaki -
POLSKI
Potrawa
Kategoria potraw
Ziemniaki w mun‐
durkach
-
Knedle ziemniacza‐
ne
-
Knedle chlebowe
-
Knedle drożdżowe
na słono
-
Knedle drożdż. na
słodko
-
Ryż
-
Tagliatelle, świeże
-
Polenta
-
Mięso
Marchew
6.8 Podmenu opcji: SousVide
VarioGuide
Cukinia, plastry
Szparagi zielone
Szparagi białe
Papryka, paski
Krążki pora
Warzywa
Potrawa
Seler korzeniowy
Seler
Filet z dorady
Bakłażan
Filet ze strzępiela
Koper włoski
Sztokfisz
Serca karczocha
Filet z pstrąga
Ziemniaki
Filet z łososia
Dynia
Przegrzebki
Jabłka
Małże z muszlami
Gruszki
Krewetki bez skoru‐
pek
Brzoskwinie
Ośmiornica
Pierś kurczaka, filet
Drób
Jagnięcina
• Jagnięcina, śr.
wypiecz.
• Jagnięcina, do‐
brze wypiecz.
Dziczyzna
• Dzik
• Królik bez kości
ciężar, użyć
lub
, aby
ustawić nowe wartości.
Ryba/Owoce morza
Potrawa
Wołowina
• Filet wołowy, śr.
wypiecz.
• Filet woł., dobrze
wypiecz.
Aby zmienić temperaturę
wewnątrz produktu lub
Kategoria potraw
21
Pierś kaczki, filet
Pierś indyka, filet
Owoce
Nektaryny
Śliwki
Ananas
Mango
22
www.aeg.com
6.9 Ustawianie funkcji
pieczenia
•
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Funkcje pieczenia.
, aby potwierdzić.
3. Nacisnąć
4. Wybrać funkcję pieczenia.
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6. Ustawić temperaturę.
7. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
zostawić szufladę na wodę w
piekarniku i napełnić ją za pomocą
słoika,
• wyjąć szufladę na wodę z piekarnika i
napełnić ją z kranu.
Podczas napełniania szuflady z kranu
należy trzymać ją poziomo, aby zapobiec
rozlaniu wody.
MAX
Jeśli ustawienia domyślne
nie zostaną zmienione,
piekarnik uruchomi się
automatycznie.
MAX
6.10 Szuflada na wodę
A
F
Napełnioną szufladę na wodę należy
włożyć w to samo położenie. Nacisnąć
przedni przycisk, aż szuflada na wodę
znajdzie się w piekarniku.
Po każdym użyciu szufladę na wodę
należy opróżnić.
B
MA
X
C
E
UWAGA!
Unikać kontaktu szuflady na
wodę z gorącymi
powierzchniami.
6.11 Pieczenie parowe
D
A. Pokrywa
B. Pochłaniacz fal
C. Korpus szuflady
D. Otwór do napełniania wodą
E. Skala
F. Przedni przycisk
Szufladę na wodę można wyjąć z
piekarnika. Nacisnąć delikatnie przedni
przycisk. Po naciśnięciu szuflady na
wodę szuflada samoczynnie wysunie się
z piekarnika.
XA
M
Szufladę na wodę można napełniać na
dwa sposoby:
Pokrywa szuflady na wodę znajduje się
w panelu sterowania.
OSTRZEŻENIE!
Używać tylko zimnej wody z
kranu. Nie używać wody
filtrowanej
(demineralizowanej) ani
destylowanej. Nie używać
innych cieczy. Nie wlewać
do szuflady na wodę
łatwopalnych cieczy ani
cieczy zawierających
alkohol.
1. Nacisnąć pokrywę szuflady na wodę,
aby ją otworzyć i wyjąć ją z
piekarnika.
2. Napełnić szufladę na wodę zimną
wodą do maksymalnego poziomu
(około 950 ml).Tyle wody wystarcza
na około 50 minut.Użyć podziałki na
szufladzie na wodę.
POLSKI
3. Wsunąć szufladę na wodę do
pierwotnego położenia.
Przed umieszczeniem w
piekarniku wytrzeć
mokrą szufladę na wodę
miękką szmatką.
4. Włączyć piekarnik.
5. Ustawić funkcję pieczenia parowego i
temperaturę.
6. Jeśli to konieczne, ustawić funkcję:
Czas
lub Koniec
.
Para pojawi się po około 2 minutach.
Gdy piekarnik osiągnie ustawioną
temperaturę, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy.
Gdy woda w szufladzie kończy się,
rozlega się sygnał dźwiękowy. Aby
kontynuować pieczenie parowe,
należy uzupełnić szufladę na wodę
według powyższego opisu.
Po upływie czasu pieczenia rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
7. Wyłączyć piekarnik.
8. Opróżniać szufladę na wodę po
każdym pieczeniu parowym.
UWAGA!
Piekarnik jest gorący.
Występuje ryzyko
poparzenia. Zachować
ostrożność podczas
opróżniania szuflady na
wodę.
9. Podczas korzystania z funkcji
Pieczenie parowe na dnie komory
może skraplać się woda. Należy
osuszyć komorę, gdy piekarnik
ostygnie.
Drzwi piekarnika pozostawić w pełni
otwarte, aby umożliwić jego wyschnięcie.
23
W celu przyspieszenia schnięcia można
zamknąć drzwi i nagrzać piekarnik,
korzystając z funkcji: Termoobieg
(temperatura 150°C przez około 15
minut).
Po zakończeniu pieczenia
parowego wentylator
chłodzący pracuje z większą
prędkością w celu usunięcia
pary.
6.12 Wskaźnik rozgrzania
Po włączeniu funkcji pieczenia na
wyświetlaczu pojawi się pasek. Pasek
sygnalizuje wzrost temperatury
piekarnika. Po osiągnięciu właściwej
temperatury rozlega się trzykrotnie
sygnał dźwiękowy, pasek przez chwilę
miga, a następnie znika.
6.13 szybkie nagrzewanie
Ta funkcja zapewnia krótszy czas
nagrzewania.
Nie wkładać żywności do
piekarnika, gdy włączona
jest funkcja szybkiego
nagrzewania.
Aby włączyć tę funkcję, należy
przez 3 sekundy.
przytrzymać
Wskaźnik nagrzewania zmieni wygląd.
6.14 Ciepło resztkowe
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazany jest poziom
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potraw.
24
www.aeg.com
7. FUNKCJE ZEGARA
7.1 Tabela funkcji zegara
7.2 Ustawianie funkcji zegara
Przed użyciem funkcji: Czas,
Koniec należy najpierw
ustawić funkcję pieczenia i
temperaturę. Piekarnik
wyłącza się automatycznie.
Można jednocześnie użyć
funkcji: Czas i Koniec, jeśli
piekarnik ma włączyć i
wyłączyć się automatycznie
w późniejszym czasie.
Funkcje: Czas i Koniec nie
działają podczas korzystania
z czujki temperatury.
Funkcja zegara Zastosowanie
Minutnik
Służy do odliczania us‐
tawionego czasu (mak‐
symalnie 2 godziny i 30
minut). Funkcja nie ma
wpływu na działanie
piekarnika. Można ją
włączyć również wtedy,
gdy piekarnik jest wyłą‐
czony.
Włączyć funkcję za po‐
mocą
. Nacisnąć
lub
, aby ustawić mi‐
nuty, a następnie nacis‐
nąć
, aby rozpocząć
odliczanie.
Czas
Do ustawienia czasu
pracy piekarnika (maks.
23 godziny i 59 minut).
Koniec
Służy do ustawiania
czasu wyłączenia funk‐
cji pieczenia (maksy‐
malnie 23 godziny i 59
minut).
Po ustawieniu czasu dla funkcji zegara
odliczanie czasu rozpoczyna się po
upływie 5 sekund.
Przy korzystaniu z funkcji
zegara: Czas, Koniec
piekarnik wyłącza grzałki po
upływie 90% ustawionego
czasu. Piekarnik
wykorzystuje ciepło
resztkowe, kontynuując
proces pieczenia do końca
ustawionego czasu (od 3 do
20 minut).
1. Ustawić funkcję pieczenia.
2. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana
funkcja zegara i odpowiedni symbol.
lub
3. Nacisnąć
żądany czas.
, aby ustawić
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Po upływie czasu zostanie wyemitowany
sygnał. Wyświetlacz wyłączy się. Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat.
5. Nacisnąć dowolny symbol, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
7.3 Pieczenie+utrzym. temp.
Warunki działania funkcji:
•
•
Ustawiona temperatura musi
przekraczać 80°C.
Funkcja: Czas jest ustawiona.
Funkcja: Pieczenie+utrzym. temp.
umożliwia utrzymywanie temperatury
gotowej potrawy na poziomie 80°C przez
30 minut. Funkcja włącza się po
zakończeniu procesu pieczenia.
Funkcję można włączyć i wyłączyć w
menu: Ustawienia podstawowe.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać funkcję pieczenia.
3. Ustawić temperaturę powyżej 80°C.
4. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Pieczenie+utrzym. temp..
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
POLSKI
25
Po zakończeniu funkcji zostanie
wyemitowany sygnał.
Funkcja pozostaje nadal włączona w
przypadku zmiany funkcji pieczenia.
1. Po upływie czasu pieczenia zostanie
wyemitowany sygnał. Nacisnąć
dowolny symbol.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat.
7.4 Wydłużenie czasu
2. Nacisnąć , aby włączyć lub
aby anulować.
3. Ustawić czas działania funkcji.
Funkcja: Wydłużenie czasu powoduje, że
funkcja pieczenia jest kontynuowana po
zakończeniu Czas.
4. Nacisnąć
,
.
Funkcja nie działa podczas
korzystania z termosondy.
8. PROGRAMY AUTOMATYCZNE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Przepisy w Internecie
Przepisy dla programów
automatycznych dostępnych
w tym piekarniku można
znaleźć w naszej witrynie
internetowej. Aby znaleźć
odpowiednią książkę
kucharską, należy sprawdzić
numer produktu (PNC)
podany na tabliczce
znamionowej umieszczonej
na obramowaniu komory
piekarnika.
8.2 Przepisy z opcją
Automatyczne przepisy
Piekarnik umożliwia wybranie
zaprogramowanych przepisów. Przepisy
są ustalone i nie można ich zmieniać.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Przepisy. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
3. Wybrać kategorię i potrawę.
Nacisnąć
, aby potwierdzić.
4. Wybrać przepis. Nacisnąć
potwierdzić.
, aby
9. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
9.1 Termosonda
Termosonda mierzy temperaturę
wewnątrz potrawy. Gdy potrawa osiągnie
ustawioną temperaturę, urządzenie
wyłączy się.
Do ustawienia są dwie wartości
temperatur:
•
•
temperatura piekarnika (co najmniej
120°C),
temperatura wewnątrz produktu.
UWAGA!
Należy używać wyłącznie
termosondy dostarczonej
wraz z urządzeniem oraz
oryginalnych części
zamiennych.
Porady zapewniające osiągnięcie
najlepszych efektów:
• Składniki powinny mieć temperaturę
pokojową.
• Termosondy nie można używać do
potraw płynnych.
• Podczas pieczenia termosonda
powinna znajdować się w potrawie, a
wtyczka w gnieździe.
26
www.aeg.com
•
Przestrzegać zalecanych temperatur
wewnątrz produktu. Patrz rozdział
„Wskazówki i porady”.
Urządzenie obliczy
przybliżony czas
zakończenia pieczenia.
Zależy on od ilości potrawy,
ustawionej funkcji piekarnika
i temperatury.
Kategorie potraw: mięso,
drób i ryba
1. Włączyć urządzenie.
2. Włożyć końcówkę termosondy w
środek mięsa lub ryby, jeśli to
możliwe – w środkową część.
Upewnić się, że co najmniej 3/4
termosondy znajduje się w potrawie.
3. Włożyć wtyczkę termosondy do
gniazda znajdującego się w przedniej
ramie urządzenia.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol
termosondy.
4. W ciągu 5 sekund nacisnąć
, aby ustawić temperaturę
wewnątrz produktu.
lub
5. Ustawić funkcję pieczenia i w razie
potrzeby temperaturę piekarnika.
6. Aby zmienić ustawienie temperatury
wewnątrz produktu, nacisnąć .
Gdy potrawa osiągnie ustawioną
temperaturę, zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy. Urządzenie wyłączy
się automatycznie.
7. Dotknąć dowolnego symbolu, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
8. Wyciągnąć wtyczkę termosondy z
gniazda i wyjąć potrawę z
urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Rozgrzana termosonda grozi
poparzeniem. Należy
zachować ostrożność
podczas wyjmowania jej z
gniazda i z potrawy.
Kategoria potraw: zapiekanki
1. Włączyć urządzenie.
2. Umieścić połowę składników w
naczyniu do zapiekania.
3. Umieścić końcówkę termosondy
dokładnie w środkowej części
potrawy. Termosonda powinna być
stabilna podczas pieczenia. Można w
tym celu wykorzystać składnik
potrawy o stałej konsystencji.
Silikonowy uchwyt termosondy
oprzeć o krawędź naczynia.
Końcówka termosondy nie powinna
dotykać dna naczynia.
4. Przykryć termosondę pozostałymi
składnikami.
POLSKI
27
5. Włożyć wtyczkę termosondy do
gniazda znajdującego się w przedniej
ramie urządzenia.
Blacha do pieczenia ciasta/Głęboka
blacha:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol
termosondy.
6. W ciągu 5 sekund nacisnąć
lub
, aby ustawić temperaturę
wewnątrz produktu.
7. Ustawić funkcję pieczenia i w razie
potrzeby temperaturę piekarnika.
8. Aby zmienić ustawienie temperatury
wewnątrz produktu, nacisnąć .
Gdy potrawa osiągnie ustawioną
temperaturę, zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy. Urządzenie wyłączy
się automatycznie.
9. Dotknąć dowolnego symbolu, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
10. Wyciągnąć wtyczkę termosondy z
gniazda i wyjąć potrawę z
urządzenia.
Ruszt wraz z blachą do pieczenia ciasta/
głęboką blachą:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy, a ruszt między prowadnice
powyżej.
OSTRZEŻENIE!
Rozgrzana termosonda grozi
poparzeniem. Należy
zachować ostrożność
podczas wyjmowania jej z
gniazda i z potrawy.
9.2 Wkładanie akcesoriów
Ruszt:
Wsunąć ruszt między prowadnice
jednego z poziomów umieszczania
potraw .
Niewielkie występy na górze
mają na celu zapewnienie
większego bezpieczeństwa.
Występy służą także jako
zabezpieczenie przed
wypadnięciem. Wysoka
krawędź wokół rusztu
zapobiega zsuwaniu się
naczyń z rusztu.
28
www.aeg.com
9.3 Prowadnice teleskopowe
– wkładanie akcesoriów
Prowadnice teleskopowe ułatwiają
wkładanie i wyjmowanie akcesoriów.
Głęboka blacha:
Umieścić głęboką blachę na
prowadnicach teleskopowych.
UWAGA!
Nie myć prowadnic
teleskopowych w zmywarce.
Nie smarować prowadnic
teleskopowych.
UWAGA!
Przed zamknięciem drzwi
upewnić się, że prowadnice
teleskopowe całkowicie
wsunięto do wnętrza
piekarnika.
Ruszt wraz z głęboką blachą:
Umieścić ruszt wraz z głęboką blachą na
prowadnicy teleskopowej.
Ruszt:
Umieścić ruszt na prowadnicach
teleskopowych w taki sposób, aby jego
nóżki były skierowane w dół.
Wysoka krawędź wokół
rusztu stanowi specjalne
zabezpieczenie
zapobiegające zsuwaniu się
naczyń.
10. DODATKOWE FUNKCJE
10.1 Ulubione
W pamięci można zapisać ulubione
ustawienia, np. czas pieczenia,
temperaturę lub funkcję pieczenia. Są
one dostępne w menu: Ulubione. Można
zapisać w pamięci 20 programów.
Zapisywanie programu
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia lub
program automatyczny.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
ZAPISZ.
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza
wolna pozycja pamięci.
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6. Wprowadzić nazwę programu.
Pierwsza litera będzie migać.
7. Nacisnąć
literę.
lub
, aby zmienić
POLSKI
8. Nacisnąć
.
Zacznie migać następna litera.
9. W razie potrzeby powtórzyć krok 7.
10. Nacisnąć i przytrzymać
, aby
zapisać.
Można zastąpić zapełnione pozycje
pamięci. Gdy na wyświetlaczu pojawi się
pierwsza wolna pozycja pamięci,
nacisnąć
lub
i nacisnąć
zastąpić istniejący program.
, aby
Można zmienić nazwę programu w
menu: Edycja nazwy programu.
Włączanie programu
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Ulubione.
, aby potwierdzić.
3. Nacisnąć
4. Wybrać nazwę ulubionego programu.
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Nacisnąć , aby przejść bezpośrednio
do menu: Ulubione. Można to zrobić
również, gdy piekarnik jest wyłączony.
10.2 Użycie funkcji Blokada
uruchomienia
Gdy funkcja Blokada uruchomienia jest
aktywna, nie można przypadkowo
włączyć piekarnika.
1. Nacisnąć , aby włączyć
wyświetlacz.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i , aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat .
Aby wyłączyć funkcję Blokada
uruchomienia, należy powtórzyć krok 2.
10.3 Blokada panelu
Ta funkcja chroni przed przypadkową
zmianą ustawień funkcji pieczenia.
Można ją włączyć, tylko gdy piekarnik
pracuje.
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia lub wybrać
żądane ustawienie.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Blokada panelu.
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
29
Aby wyłączyć funkcję, nacisnąć . Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat.
Nacisnąć ponownie , a następnie
w celu potwierdzenia.
Po wyłączeniu piekarnika
funkcja także się wyłączy.
10.4 Ustaw + start
Funkcja umożliwia ustawienie funkcji (lub
programu) pieczenia i użycie jej w
późniejszym czasie za jednym
naciśnięciem symbolu.
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Czas.
4. Pozwala ustawić czas.
5. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Ustaw + start.
6. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Nacisnąć dowolny symbol (z wyjątkiem
), aby uruchomić funkcję: Ustaw +
start. Zostanie uruchomiona ustawiona
funkcja pieczenia.
Po zakończeniu funkcji pieczenia
zostanie wyemitowany sygnał.
•
•
Blokada panelu działa,
gdy funkcja pieczenia jest
włączona.
Menu: Ustawienia
podstawowe umożliwia
włączenie i wyłączenie
funkcji: Ustaw + start.
10.5 Samoczynne wyłączenie
Z powodów bezpieczeństwa piekarnik
wyłącza się samoczynnie po upływie
pewnego czasu, jeśli działa funkcja
pieczenia i nie zostaną zmienione żadne
ustawienia.
Temperatura (°C)
Czas wyłączenia
(godz.)
30 - 115
12.5
30
www.aeg.com
Temperatura (°C)
Czas wyłączenia
(godz.)
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Funkcja samoczynnego
wyłączenia nie działa z
funkcjami: Oświetlenie
piekarnika,
Termosonda,Czas, Koniec.
10.6 Jasność wyświetlacza
Dostępne są dwa tryby jasności
wyświetlacza:
•
•
Jasność w nocy – gdy piekarnik jest
wyłączony, jasność wyświetlacza jest
mniejsza w godzinach od 22:00 do
06:00.
Jasność w dzień:
– Gdy piekarnik jest włączony.
– Gdy włączona jest jasność w
nocy, dotknięcie dowolnego
symbolu (z wyjątkiem WŁ./WYŁ.)
powoduje przełączenie się
wyświetlacza na 10 sekund do
trybu jasności w dzień.
– Gdy piekarnik jest wyłączony i
ustawiono funkcję: Minutnik. Gdy
zakończy się działanie funkcji,
wyświetlacz powraca do trybu
jasności w nocy.
10.7 Wentylator chłodzący
Podczas pracy piekarnika wentylator
chłodzący włącza się automatycznie, aby
utrzymywać powierzchnie piekarnika w
niskiej temperaturze. Po wyłączeniu
piekarnika wentylator chłodzący może
nadal działać do czasu schłodzenia
piekarnika.
11. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Temperatury i czasy
pieczenia podane w
tabelach mają wyłącznie
charakter orientacyjny.
Zależą one od przepisu,
jakości oraz ilości użytych
składników.
11.1 Zalecenia dotyczące
pieczenia
Nowy piekarnik może piec inaczej niż
dotychczas używany. W poniższej tabeli
znajdują się standardowe ustawienia
temperatury, czasu pieczenia i poziomu
umieszczenia potrawy.
W przypadku braku ustawień dla
specjalnego przepisu należy znaleźć
ustawienia dla podobnej potrawy.
11.2 Wewnętrzna strona
drzwi
Po wewnętrznej stronie drzwi
znajdują się:
•
•
numery poziomów piekarnika.
informacje o funkcjach pieczenia,
zalecanych poziomach umieszczania
potraw i temperaturach dla potraw.
11.3 Porady dotyczące
specjalnych funkcji pieczenia
piekarnika
Podtrzymywanie temp.
Funkcja umożliwia podtrzymanie
temperatury potraw. Temperatura jest
automatycznie ustawiona na 80 °C.
Podgrzewanie talerzy
Funkcja umożliwia podgrzanie talerzy
przed podaniem. Temperatura jest
automatycznie ustawiona na 70°C.
Rozłożyć równomiernie talerze i naczynia
w stosach na ruszcie. Użyć pierwszego
POLSKI
poziomu piekarnika. Po upływie połowy
czasu grzania zamienić miejscami.
Wyrastanie ciasta
Funkcja umożliwia wyrastanie ciasta
drożdżowego. Włożyć ciasto drożdżowe
do dużego naczynia. Użyć pierwszego
poziomu piekarnika. Ustawić funkcję:
Wyrastanie ciasta oraz czas pieczenia.
Rozmrażanie
Odpakować produkt i umieścić na
talerzu. Nie przykrywać żywności, gdyż
może to wydłużyć czas rozmrażania.
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
11.4 Pieczenie SousVide
Podczas używania tej funkcji
temperatura jest niższa niż podczas
normalnego pieczenia.
Pieczenie SousVide Zalecenia
Używać świeżych składników wysokiej
jakości. Żywność należy zawsze umyć
przed przyrządzeniem. Ostrożnie
obchodzić się z surowymi jajkami.
Niska temperatura nadaje się tylko do
potraw, które można spożywać na
surowo.
Nie gotować potraw za długi czas, jeśli
temperatura wynosi poniżej 60°C.
Składniki zawierające alkohol należy
zagotować przed zamknięciem w worku.
Ułożyć worki na kratce jeden obok
drugiego.
Ugotowaną potrawę można
przechowywać w chłodziarce przez 2-3
dni. Szybko schłodzić potrawę (używając
kąpieli lodowej).
Nie należy używać tej funkcji do
odgrzewania pozostałości potraw.
Pakowanie próżniowe
Używać wyłącznie worków próżniowych i
pakowarki zalecanych do gotowania
sous-vide. Tylko pakowarka tego typu
może być używana do płynów.
Nie używać ponownie raz użytych
worków próżniowych.
31
Najwyższy poziom próżni zapewni
najlepszy efekt w najkrótszym czasie.
Aby zapewnić szczelne zamknięcie
worka próżniowego, należy upewnić się,
że jego zgrzewane powierzchnie są
czyste.
Przed zamknięciem worka upewnić się,
że jego wewnętrzne krawędzie są czyste.
11.5 Pieczenie SousVide:
mięso
Używać wyłącznie mięsa bez kości, aby
uniknąć przekłucia worków próżniowych.
Aby zapewnić lepszy smak filetów
drobiowych, należy obsmażyć je po
stronie skóry przed zapakowaniem w
worek próżniowy.
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
Wołowina
Produkt
Tempe‐
ratura
(°C)
Czas
(min)
Filet wołowy, śr.
wypiecz., grub. 4
cm, 0,8 kg
60
110 - 120
Filet woł., dobrze
wypiecz., grub. 4
cm, 0,8 kg
65
90 - 100
Filet cielęcy, śr.
wypiecz., grub. 4
cm, 0,8 kg
60
110 - 120
Filet cielęcy, do‐
65
brze wypiecz.,
grub. 4 cm, 0,8 kg
90 - 100
Jagnięcina/dziczyzna
Produkt
Tem‐
Czas (min)
peratu‐
ra (°C)
Jagnięcina lekko 60
wypieczona, grub.
3 cm, 0,6 - 0,65
kg
180 - 190
32
www.aeg.com
Produkt
Tem‐
Czas (min)
peratu‐
ra (°C)
Jagnięcina śred‐
nio wypieczona,
grub. 3 cm, 0,6 0,65 kg
65
105 - 115
Dzik średnio wy‐
pieczony, grub. 3
cm, 0,6 - 0,65 kg
90
60 - 70
Królik średnio wy‐ 70
pieczony, grub.
1,5 cm, 0,6 - 0,65
kg
50 - 60
Tem‐
pera‐
tura
(°C)
Pierś kur‐
70
czaka, grub.
3 cm, 0,75
kg
Tem‐
pera‐
tura
(°C)
Czas (min)
Pierś kaczki, 60
grub. 2 cm,
0,9 kg
140 - 160
Pierś indy‐
ka, grub. 2
cm, 0,8 kg
75 - 85
70
11.6 Pieczenie SousVide:
ryby i owoce morza
Przed umieszczeniem filetów z ryby w
worku próżniowym należy osuszyć je
papierowym ręcznikiem.
Drób
Produkt
Produkt
Czas (min)
Podczas gotowania małż należy wlać do
worka próżniowego szklankę wody.
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
70 - 80
Produkt
Grubość produktu
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Filet z dorady, 0,5 kg
4 filety o grubości 1
cm
70
25
Filet ze strzępiela, 0,5 kg
4 filety o grubości 1
cm
70
25
Dorsz, 0,65 kg
2 filety o grubości 2
cm
65
70 - 75
Przegrzebki, 0,65 kg
duże
60
100 - 110
95
20 - 25
75
26 - 30
85
100 - 110
65
55 - 65
Małże z muszlami, 1 kg
Krewetki bez skorupek, 0,5 kg
duże
Ośmiornica, 1 kg
Filet z pstrąga, 0,65 kg1)
2 filety o grubości
1,5 cm
POLSKI
Produkt
Grubość produktu
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Filet z łososia, 0,8 kg1)
3 cm
65
100 - 110
33
1) Aby zapobiec degradacji białka, należy namoczyć rybę przez 30 min w 10% roztworze wody z solą
(100 g soli na 1 litr wody), a następnie osuszyć ją papierowym ręcznikiem przed umieszczeniem w worku
próżniowym.
11.7 Pieczenie SousVide:
warzywa
Produkt
Cza
s
(min
)
Woda w
szufla‐
dzie na
wodę
(ml)
Seler korzeniowy, plas‐
try 1 cm, 0,7 - 0,8 kg
45 50
700
Aby zachować kolor karczochów, należy
po obraniu i pokrojeniu włożyć je do
wody zakwaszonej sokiem cytrynowym.
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
Ustawić temperaturę 90°C.
Produkt
Czas
(min)
Fenkuł, plastry 1 cm,
0,7 - 0,8 kg
35 45
700
Szparagi zielone, całe, 0,7 - 0,8
kg
40 - 50
Ziemniaki, plastry 1 cm,
0,8 - 1 kg
35 45
700
Serca karczocha,
ćwiartki, 0,4 - 0,6 kg
45 55
800
Szparagi białe, całe, 0,7 - 0,8 kg 50 - 60
Cukinia, plastry 1 cm, 0,7 - 0,8
kg
35 - 40
Bakłażan, plastry 1 cm, 0,7 - 0,8 30 - 35
kg
Dynia, kawałki, grub. 2 cm, 0,7 0,8 kg
25 - 30
Ustawić temperaturę 95°C.
Produkt
11.8 Pieczenie SousVide:
owoce i dania słodkie
Aby zachować kolor jabłek i gruszek,
należy po obraniu i pokrojeniu włożyć je
do wody zakwaszonej sokiem
cytrynowym.
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
Cza
s
(min
)
Woda w
szufla‐
dzie na
wodę
(ml)
Por, paski lub krążki,
0,6 - 0,7 kg
40 45
700
Papryka, paski lub
ćwiartki, 0,7 - 0,8 kg
35 40
Seler, krążki 1 cm, 0,7 0,8 kg
Marchew, plastry 0,5
cm, 0,7 - 0,8 kg
Produkt
Tem‐
Czas
peratu‐ (min)
ra (°C)
Brzoskwinie, 4, po‐
łówki
90
20 - 25
Śliwki, połówki, 0,6 kg 90
10 - 15
500
Mango, 2, pokrojone
w kostkę grub. 2 cm
90
10 - 15
40 45
600
Nektaryny, 4, połówki
90
20 - 25
20 - 25
700
Ananasy, plastry 1
cm, 0,6 kg
90
35 45
Jabłka, 4, ćwiartki
95
25 - 30
34
www.aeg.com
Produkt
Tem‐
Czas
peratu‐ (min)
ra (°C)
Gruszki, 4, połówki
95
15 - 30
Krem waniliowy x2,
350 g w każdym wo‐
reczku
85
20 - 22
11.9 Pieczenie parowe
potrawy o wymagające podobnego
czasu gotowania. W przypadku
jednoczesnego przyrządzania kilku
potraw należy użyć maksymalnej
zalecanej ilości wody.
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Ustawić temperaturę na 99°C, o ile w
tabeli poniżej nie zalecono innego
ustawienia.
Warzywa
Produkt
Czas (min)
Nadziewane pomidory
10
Brokuły, cząstki1)
13 - 15
Warzywa, blanszowane
15
Grzyby krojone
15 - 20
Rozpocząć pieczenie z zimnym
piekarnikiem, o ile w poniższej tabeli nie
zaleca się nagrzewania wstępnego.
Papryka, paski
15 - 20
Szpinak, świeży
15 - 20
11.10 Gotowanie na parze
Zielone szparagi
15 - 25
Bakłażany
15 - 25
Cukinia, plastry
15 - 25
Używać wyłącznie żaroodpornych i
nierdzewnych naczyń lub pojemników na
żywność ze stali chromowej.
Podczas pieczenia na więcej niż jednym
poziomie upewnić się, że przestrzeń
między półkami umożliwia cyrkulację
pary.
OSTRZEŻENIE!
Gdy funkcja jest włączona,
należy zachować ostrożność
przy otwieraniu drzwi
urządzenia. Może dojść do
uwolnienia pary.
Dynia pokrojona w kost‐ 15 - 25
kę
Pomidory
15 - 25
Fasola, blanszowana
20 - 25
Roszpunka, cząstki
20 - 25
Kapusta włoska
20 - 25
Seler, kostka
20 - 30
Krążki pora
20 - 30
Groszek
20 - 30
Gotowanie
Groszek śnieżny
20 - 30
Ta funkcja umożliwia przyrządzanie
każdego rodzaju żywności – świeżej lub
mrożonej. Można jej używać do
gotowania, podgrzewania, rozmrażania,
gotowania lub blanszowania warzyw,
mięsa, ryb, makaronów, ryżu, kaszy
manny i jajek.
Słodkie ziemniaki
20 - 30
Białe szparagi
25 - 35
Brukselka
25 - 35
Marchew
25 - 35
Kalafior, cząstki
25 - 35
Sterylizacja
Ta funkcja umożliwia przeprowadzenie
sterylizacji naczyń (np. butelek dla
niemowląt).
Umieścić czyste naczynia do góry dnem,
na środku rusztu, na pierwszym poziomie
piekarnika.
Wlać do szuflady maksymalną ilość wody
i ustawić czas na 40 minut.
Za jednym razem można przyrządzić
cały posiłek. Należy gotować razem
POLSKI
Produkt
Czas
(min)
Szpecle
25 - 30
25 - 35
Bulgur (proporcja woda/
bulgur 1:1)
25 - 35
Brokuły, całe
30 - 40
Knedle drożdżowe
25 - 35
Słodka kukurydza na
kolbie
30 - 40
Ryż jaśminowy (proporcja
woda/ryż 1:1)
30 - 35
Skorzonera
35 - 45
Gotow. ziemniaki, ćwiartki
35 - 45
Kalafior, cały
35 - 45
Knedle chlebowe
35 - 45
Zielona fasolka
35 - 45
Knedle ziemniaczane
35 - 45
Kapusta biała lub czer‐
wona, paski
40 - 45
Ryż (proporcje woda/ryż
35 - 45
Karczochy
50 - 60
Suszona fasola, nama‐
czana (proporcja woda/
fasola 2:1)
55 - 65
Bigos
60 - 90
Buraczki
70 - 90
Produkt
Czas (min)
Koper włoski
25 - 35
Kalarepa, plastry
25 - 35
Biała fasola
1) Nagrzewać wstępnie piekarnik przez 5 minut.
Przystawki/dodatki
Produkt
Czas
(min)
Kuskus (proporcja woda/
kuskus 1:1)
15 - 20
Tagliatelle, świeże
15 - 25
Kasza manna (proporcja mle‐ 20 - 25
ko/kasza 3,5:1)
Soczewica, czerwona (pro‐
porcja woda/soczewica 1:1)
20 - 30
35
1:1)1)
Polenta (proporcja płynu 3:1)
40 - 50
Pudding ryżowy (proporcja
mleko/ryż 2,5:1)
40 - 55
Ziemniaki w mundurkach,
średniej wielkości
45 - 55
Soczewica, brązowa i zielona 55 - 60
(proporcja woda/soczewica
2:1)
1) Proporcje wody i ryżu można zmieniać odpo‐
wiednio do gatunku ryżu.
Owoce
Produkt
Czas (min)
Krojone jabłka
10 - 15
Owoce jagodowe
10 - 15
Roztapianie czekolady
10 - 20
Kompot owocowy
20 - 25
Ryba
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Filet z flądry
80
15
Krewetki, świeże
85
20 - 25
Małże
99
20 - 30
36
www.aeg.com
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Filety z łososia
85
20 - 30
Pstrąg, 0,25 kg
85
20 - 30
Krewetki, mrożone
85
30 - 40
Pstrąg potokowy, 1 kg
85
40 - 45
Mięso
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Chipolatas
80
15 - 20
Bawarska kiełbasa cielęca (biała kieł‐
basa)
80
20 - 30
Kiełbasa wiedeńska
80
20 - 30
Pierś kurczaka, gotowana
90
25 - 35
Szynka gotowana 1 kg
99
55 - 65
Kurczak z wody, 1-1,2 kg
99
60 - 70
Peklowany i lekko wędzony karczek
wieprzowy z wody
90
70 - 90
Cielęcina / schab wieprzowy, 0,8-1 kg
90
80 - 90
Tafelspitz (wołowina gotowana)
99
110 - 120
•
Jajka
Produkt
Czas (min)
Jajka na miękko
10 - 11
Jajka na półtwardo
12 - 13
Jajka na twardo
18 - 21
11.11 Turbo grill oraz
Gotowanie na parze łącznie
Funkcji tych można używać łącznie w
celu jednoczesnego przyrządzenia
mięsa, warzyw i dodatków.
•
•
•
Wybrać funkcję: Turbo grill, aby upiec
mięso.
Dodać przygotowane warzywa i
dodatki.
Schłodzić piekarnik do temperatury
ok. 90°C. W tym celu można uchylić
drzwi piekarnika do pierwszej pozycji
otwarcia na około 15 minut.
Wybrać funkcję: Gotowanie na parze.
Piec wszystkie składniki razem, aż
będą gotowe.
POLSKI
Produkt
Turbo grill (pierwszy krok: piecze‐
nie mięsa)
37
Gotowanie na parze (drugi krok:
dodanie warzyw)
Tempera‐
tura (°C)
Czas (min) Poziom
Tempera‐
piekarnika tura (°C)
Czas (min) Poziom
piekarnika
180
60 - 70
mięso: 1
99
40 - 50
mięso: 1
warzywa: 3
Pieczeń
180
wieprzowa
1 kg,
Ziemniaki,
warzywa,
sos piecze‐
niowy
60 - 70
mięso: 1
99
30 - 40
mięso: 1
warzywa: 3
Pieczeń
cielęca 1
kg,
Ryż, wa‐
rzywa
50 - 60
mięso: 1
99
30 - 40
mięso: 1
warzywa: 3
Pieczeń
wołowa 1
kg
Brukselka,
polenta
180
11.12 Mała wilgotność
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Poziom piekarnika
Pieczeń wieprzowa,
1000 g
160 - 180
90 - 100
2
Pieczeń wołowa,
1000 g
180 - 200
60 - 90
2
Pieczeń cielęca,
1000 g
180
80 - 90
2
Klops, surowy, 500 g 180
30 - 40
2
Wędzony karczek
wieprzowy 600 1000 g (namaczać 2
godziny)
160 - 180
60 - 70
2
Kurczak, 1000 g
180 - 210
50 - 60
2
Kaczka 1500 - 2000
g
180
70 - 90
2
Gęś, 3000 g
170
130 - 170
1
50 - 60
2
Zapiekanka ziemnia‐ 160 - 170
czana
38
www.aeg.com
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Poziom piekarnika
Makaron zapiekany
170 - 190
40 - 50
2
Lasagne
170 - 180
45 - 55
2
Różne rodzaje chle‐
ba 500 - 1000 g
180 - 190
45 - 60
2
Bułki
180 - 210
25 - 35
2
Bułki gotowe do pie‐
czenia
200
15 - 20
2
Bagietki gotowe do
pieczenia 40 - 50 g
200
15 - 20
2
Bagietki gotowe do
pieczenia 40 - 50 g,
mrożone
200
25 - 35
2
11.13 Duża wilgotność
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Poziom piekarnika
Budyń/flan w mi‐
90
35 - 45
2
90 - 110
15 - 30
2
Terrina1)
90
40 - 50
2
Cienki filet rybny
85
15 - 25
2
Gruby filet rybny
90
25 - 35
2
Małe ryby do
0,35 kg
90
20 - 30
2
Cała ryba do 1 kg 90
30 - 40
2
Kluseczki z pie‐
karnika
40 - 50
2
seczkach1)
Jajka zapieka‐
ne1)
120 - 130
1) Kontynuować przez kolejne pół godziny z zamkniętymi drzwiami.
11.14 Średnia wilgotność
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Poziom piekarnika
Różne rodzaje
chleba 0,5 - 1 kg
180 - 190
45 - 60
2
Bułki
180 - 200
25 - 35
2
POLSKI
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Poziom piekarnika
Pieczywo słodkie
160 - 170
30 - 45
2
Wypieki ze słod‐ 170 - 180
kiego ciasta droż‐
dżowego
20 - 35
2
Dania słodkie z
piekarnika
160 - 180
45 - 60
2
Duszone mięso
140 - 150
100 - 140
2
Żeberka
140 - 150
75 - 100
2
Pieczony filet ryb‐ 170 - 180
ny
25 - 40
2
Pieczona ryba
35 - 45
2
170 - 180
39
11.15 Regeneracja
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Poziom piekarnika
Dania na jednym
talerzu
110
10 - 15
2
Makaron
110
10 - 15
2
Ryż
110
10 - 15
2
Kluseczki
110
15 - 25
2
11.16 Funkcja Jogurt
11.17 Pieczenie ciast
Funkcja umożliwia przygotowanie
jogurtu.
•
Zmieszać 0,25 kg jogurtu z 1 l mleka.
Napełnić słoiki na jogurt.
Jeśli mleko jest surowe, zagotować je i
schłodzić do 40°C.
•
•
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Ustawić temperaturę 42°C.
Produkt
Czas (godz.)
Jogurt, kremowy
5-6
Jogurt, gęsty
7-8
•
Zaleca się ustawienie za pierwszym
razem niższej temperatury.
Piekąc ciasta na więcej niż jednym
poziomie, można wydłużyć czas
pieczenia o 10-15 minut.
Ciasta i ciastka na różnych
poziomach nie zawsze przyrumieniają
się równomiernie. Nie ma potrzeby
zmiany ustawienia temperatury w
takim przypadku. W trakcie pieczenia
produkty przyrumienią się
równomiernie.
Blachy mogą odkształcać się podczas
pieczenia. Po ostygnięciu blach
odkształcenia znikną.
40
www.aeg.com
11.18 Wskazówki dotyczące pieczenia ciast
Efekt pieczenia
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Spód ciasta nie jest od‐ Wybrano nieodpowiedni po‐ Umieścić ciasto na niższym po‐
powiednio przyrumienio‐ ziom piekarnika.
ziomie piekarnika.
ny.
Ciasto zapada się, robi
się zakalcowate, wycie‐
ka z niego woda.
Ciasto jest za suche.
Temperatura piekarnika jest Przy następnym pieczeniu należy
za wysoka.
nieznacznie obniżyć temperaturę
piekarnika.
Za krótki czas pieczenia.
Ustawić dłuższy czas pieczenia.
Nie można skracać czasu piecze‐
nia poprzez ustawienie wyższej
temperatury.
Do ciasta wlano zbyt dużo
płynu.
Użyć mniej wody. Należy prze‐
strzegać czasu mieszania ciasta,
zwłaszcza korzystając z robota
kuchennego.
Temperatura piekarnika jest Przy następnym pieczeniu należy
za niska.
zwiększyć temperaturę piekarni‐
ka.
Za długi czas pieczenia.
Ciasto nierówno się
przyrumienia.
Temperatura piekarnika jest Ustawić niższą temperaturę pie‐
za wysoka, a czas piecze‐
karnika i wydłużyć czas piecze‐
nia za krótki.
nia.
Ciasto nie zostało równo‐
miernie rozprowadzone.
Ciasto nie jest gotowe
po upływie podanego
czasu pieczenia.
Przy następnym pieczeniu należy
skrócić czas pieczenia.
Rozprowadzić ciasto równomier‐
nie na blasze.
Temperatura piekarnika jest Przy następnym pieczeniu należy
za niska.
nieznacznie zwiększyć tempera‐
turę piekarnika.
11.19 Pieczenie na jednym poziomie
Pieczenie w formach
Produkt
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom piekar‐
nika
Kołacz / brioszki Termoobieg
150 - 160
50 - 70
1
Tort biszkopto‐
wy / ciasta owo‐
cowe
Termoobieg
140 - 160
70 - 90
1
Spód placka –
ciasto kruche
Termoobieg
150 - 1601)
20 - 30
2
POLSKI
41
Produkt
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom piekar‐
nika
Spód tarty –
ciasto ukręcane
Termoobieg
150 - 170
20 - 25
2
Sernik
Górna/dolna
grzałka
170 - 190
60 - 90
1
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Ciasta / ciastka / chleb na blachach do pieczenia
Produkt
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom piekar‐
nika
Plecionka droż‐
dżowa / wieniec
drożdżowy
Górna/dolna
grzałka
170 - 190
30 - 40
3
Strucla bożona‐
rodzeniowa
Górna/dolna
grzałka
160 - 1801)
50 - 70
2
Chleb (chleb
Górna/dolna
żytni):
grzałka
1. Pierwsze 20
minut:
2. Następnie
zmniejszyć
do:
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Ptysie z kre‐
mem / eklery
Górna/dolna
grzałka
190 - 2101)
20 - 35
3
Rolada biszkop‐ Górna/dolna
towa
grzałka
180 - 2001)
10 - 20
3
Ciasto z kru‐
szonką (suche)
Termoobieg
150 - 160
20 - 40
3
Maślane ciasto
migdałowe /
ciasto cukrowe
Górna/dolna
grzałka
190 - 2101)
20 - 30
3
Tarty owocowe
Górna/dolna
grzałka
180
35 - 55
3
Ciasta drożdżo‐
we z dodatkami
(np. twarogiem,
kremem, słod‐
kim sosem)
Górna/dolna
grzałka
160 - 1801)
40 - 60
3
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
42
www.aeg.com
Ciastka
Produkt
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom piekar‐
nika
Ciasto kruche /
ciasto ukręcane
Termoobieg
150 - 160
15 - 25
3
Bezy
Termoobieg
80 - 100
120 - 150
3
Makaroniki
Termoobieg
100 - 120
30 - 50
3
Ciasteczka z
ciasta drożdżo‐
wego
Termoobieg
150 - 160
20 - 40
3
Ciasteczka z
ciasta francu‐
skiego
Termoobieg
170 - 1801)
20 - 30
3
Bułki
Górna/dolna
grzałka
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
11.20 Wypieki i zapiekanki
Produkt
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom piekar‐
nika
Makaron zapie‐
kany
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
25 - 40
1
Zapiekanka wa‐
Turbo grill
170 - 190
15 - 35
1
Bagietki z topio‐
nym serem
Termoobieg
160 - 170
15 - 30
1
Mleko ryżowe
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
40 - 60
1
Suflety z rybą
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
30 - 60
1
Nadziewane wa‐ Termoobieg
rzywa
160 - 170
30 - 60
1
rzywna1)
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
POLSKI
11.21 Termoobieg wilgotn. Plus
Produkt
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom pie‐
karnika
Zapiekanka z makaronu
200 - 220
45 - 55
3
Zapiekanka ziemniaczana
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Pudding chlebowy
190 - 200
55 - 70
3
Pudding ryżowy
170 - 190
45 - 60
3
Szarlotka, na cieście ukręca‐
nym (okrągła foremka do
ciasta)
160 - 170
70 - 80
3
Biały chleb
190 - 200
55 - 70
3
11.22 Pieczenie na kilku
poziomach
Użyć funkcji: Termoobieg.
Ciasta / ciastka / chleb na blachach do pieczenia
Produkt
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Ptysie z kre‐
mem / eklery
160 - 1801)
Strucla sucha
150 - 160
Poziom piekarnika
2 poziomy
3 poziomy
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
Czas (min)
Poziom piekarnika
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Ciastka
Produkt
Temperatura
(°C)
2 poziomy
3 poziomy
Kruche ciastecz‐ 150 - 160
ka / ciasteczka z
ciasta ukręcane‐
go
20 - 40
1/4
1/3/5
Bezy
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Makaroniki
100 - 120
40 - 80
1/4
-
43
44
www.aeg.com
Produkt
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Ciasteczka z
ciasta drożdżo‐
wego
160 - 170
Ciasteczka z
ciasta francu‐
skiego
Bułki
Poziom piekarnika
2 poziomy
3 poziomy
30 - 60
1/4
-
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
180
20 - 30
1/4
-
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
11.23 Chrupiące potrawy z funkcją Pizza
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Poziom piekarnika
Pizza (cienka)
210 - 2301)2)
15 - 25
2
Pizza (gruba)
180 - 200
20 - 30
2
Tarty
180 - 200
40 - 55
1
Tarta szpinakowa
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine / tar‐ 170 - 190
ta szwajcarska
45 - 55
1
Szarlotka przykryta
150 - 170
50 - 60
1
Zapiekanka warzyw‐
na
160 - 180
50 - 60
1
Podpłomyk
210 - 2301)
10 - 20
2
Zapiekanka z ciasta
francuskiego
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
210 - 2301)
15 - 25
2
Pierogi
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
2) Użyć głębokiej blachy do pieczenia.
11.24 Pieczenie mięs
Używać tylko żaroodpornych naczyń do
pieczenia.
Duże kawałki mięsa można piec
bezpośrednio na blasze lub na ruszcie
umieszczonym nad blachą.
Wlać trochę wody do blachy, aby
zapobiec przypalaniu się soków lub
tłuszczu.
Mięso z chrupiącą skórką można
uzyskać, piekąc je w brytfannie bez
przykrycia.
Obrócić pieczeń po 1/2 - 2/3 czasu
pieczenia.
POLSKI
Aby mięso było bardziej soczyste:
• chude mięsa należy piec w brytfannie
pod przykryciem lub w rękawie do
pieczenia.
• piec mięso i ryby w większych
kawałkach (1 kg i więcej).
•
polać kilkakrotnie większe kawałki
mięsa i drobiu własnym sosem
podczas pieczenia.
11.25 Pieczenie mięs
Wołowina
Produkt
Ilość (kg)
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Duszone mięso
1 - 1.5
Górna/dolna
grzałka
230
120 - 150
Pieczeń wołowa lub grub. 1 cm
filet: lekko wypie‐
czone
Turbo grill
190 - 2001)
5-6
Pieczeń wołowa lub grub. 1 cm
filet: średnio wypie‐
czone
Turbo grill
180 - 1901)
6-8
Pieczeń wołowa lub grub. 1 cm
filet: dobrze wypie‐
czone
Turbo grill
170 - 1801)
8 - 10
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Wieprzowina
Produkt
Ilość (kg)
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Łopatka / karków‐
ka / szynka
1 - 1.5
Turbo grill
150 - 170
90 - 120
Kotlet / żeberka
1 - 1.5
Turbo grill
170 - 190
30 - 60
Klops
0.75 - 1
Turbo grill
160 - 170
50 - 60
Golonka wieprzowa 0.75 - 1
(obgotowana)
Turbo grill
150 - 170
90 - 120
Cielęcina
Produkt
Ilość (kg)
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Pieczeń cielęca
1
Turbo grill
160 - 180
90 - 120
Gicz cielęca
1.5 - 2
Turbo grill
160 - 180
120 - 150
45
46
www.aeg.com
Jagnięcina
Produkt
Ilość (kg)
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Udziec jagnię‐
1 - 1.5
cy / pieczeń jag‐
nięca
Turbo grill
150 - 170
100 - 120
Comber jagnię‐
cy
1 - 1.5
Turbo grill
160 - 180
40 - 60
Ilość (kg)
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Comber / udziec 1
zajęczy
Turbo grill
180 - 2001)
35 - 55
Comber sarni
1.5 - 2
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
60 - 90
Udziec sarni
1.5 - 2
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
60 - 90
Dziczyzna
Produkt
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Drób
Produkt
Ilość (kg)
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Kawałki drobiu
0.2 - 0.25
Turbo grill
200 - 220
30 - 50
Połówka kurcza‐ 0.4 - 0.5
ka
Turbo grill
190 - 210
40 - 50
Kurczak, pular‐
da
1 - 1.5
Turbo grill
190 - 210
50 - 70
Kaczka
1.5 - 2
Turbo grill
180 - 200
80 - 100
Gęś
3.5 - 5
Turbo grill
160 - 180
120 - 180
Indyk
2.5 - 3.5
Turbo grill
160 - 180
120 - 150
Indyk
4-6
Turbo grill
140 - 160
150 - 240
Produkt
Ilość (kg)
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Cała ryba
1 - 1.5
Turbo grill
180 - 200
30 - 50
Ryba
11.26 Grill
Blachę do zbierania tłuszczu należy
umieszczać na pierwszym poziomie.
Nagrzewać wstępnie pusty piekarnik
przez 5 minut.
POLSKI
47
Grill
Produkt
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom piekar‐
nika
1. strona
2. strona
Pieczeń wołowa 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Filet wołowy
230
20 - 30
20 - 30
3
Karczek wie‐
przowy
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Karczek cielęcy
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Karczek jagnię‐
cy
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Cała ryba, 0,5 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.27 Potrawy mrożone
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Poziom piekarni‐
ka
Pizza mrożona
200 - 220
15 - 25
2
Pizza American mro‐ 190 - 210
żona
20 - 25
2
Pizza chłodna
210 - 230
13 - 25
2
Pizza Snacks mrożo‐ 180 - 200
ne
15 - 30
2
Frytki, cienkie
190 - 210
15 - 25
3
Frytki, grube
190 - 210
20 - 30
3
Ćwiartki/krokiety
190 - 210
20 - 40
3
Zapiekane mięso i
ziemniaki
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni
świeże
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne/cannelloni
mroż.
160 - 180
40 - 60
2
Ser zapiekany w pie‐ 170 - 190
karniku
20 - 30
3
Skrzydełka kurczaka 180 - 200
40 - 50
2
48
www.aeg.com
Mrożone dania gotowe
Produkt
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom piekar‐
nika
Mrożona pizza
Górna/dolna
grzałka
zgodnie ze
wskazówkami
producenta
zgodnie ze
wskazówkami
producenta
3
Frytki1) (300 600 g)
Górna/dolna
grzałka lub Tur‐
bo grill
200 - 220
zgodnie ze
wskazówkami
producenta
3
Bagietki
Górna/dolna
grzałka
zgodnie ze
wskazówkami
producenta
zgodnie ze
wskazówkami
producenta
3
Tarty owocowe
Górna/dolna
grzałka
zgodnie ze
wskazówkami
producenta
zgodnie ze
wskazówkami
producenta
3
1) Obrócić frytki 2-3-krotnie podczas pieczenia.
11.28 Termoobieg (niska
temp.)
Tę funkcję należy stosować do
przygotowywania delikatnego, chudego
mięsa lub ryb, gdzie temperatura
wewnątrz produktu nie powinna
przekraczać 65°C. Nie jest ona
odpowiednia do przyrządzania takich
potraw, jak mięso duszone w sosie
własnym czy tłusta pieczeń wieprzowa.
W celu zapewnienia odpowiedniej
temperatury wewnątrz produktu można
użyć czujki temperatury (patrz tabela dla
czujki temperatury).
W ciągu pierwszych 10 minut można
ustawić temperaturę piekarnika w
przedziale od 80°C do 150°C. Domyślna
temperatura wynosi 90°C. Po ustawieniu
temperatury piekarnik będzie
kontynuował pieczenie w temperaturze
80°C. Nie należy używać tej funkcji do
pieczenia drobiu.
Używając tej funkcji, należy
zawsze piec potrawy pod
przykryciem.
1. Obsmażyć mięso na patelni na płycie
grzejnej przez 1-2 minuty po każdej
stronie.
2. Umieścić gorącą patelnię z mięsem
na ruszcie w piekarniku.
3. Umieścić czujkę temperatury w
mięsie.
4. Wybrać funkcję: Termoobieg (niska
temp.) i ustawić odpowiednią
docelową temperaturę wewnątrz
produktu.
Ustawić temperaturę 120°C.
Produkt
Czas
(min)
Poziom
piekarnika
Pieczeń woło‐
wa, 1 - 1,5 kg
120 - 150
1
Filet wołowy, 1 - 90 - 150
1,5 kg
3
Pieczeń cielęca, 120 - 150
1 - 1,5 kg
1
Steki, 0,2 - 0,3
kg
3
20 - 40
11.29 Pasteryzowanie
Należy stosować wyłącznie słoiki do
pasteryzowania o tych samych
rozmiarach.
Nie stosować słoików z zamknięciem
typu twist-off, zamknięciem bagnetowym
ani puszek metalowych.
W przypadku tej funkcji należy używać
pierwszego poziomu piekarnika od dołu.
POLSKI
Umieszczać na blasze do pieczenia
ciasta nie więcej niż sześć jednolitrowych
słoików wekowych.
Napełnić słoiki do takiego samego
poziomu i zamknąć obejmami.
Słoiki nie mogą się stykać.
Na blachę do pieczenia ciasta wlać około
1/2 litra wody, aby zapewnić
49
wystarczający poziom wilgotności w
piekarniku.
Gdy płyn w słoikach zacznie lekko wrzeć
(po około 35-60 minutach w słoikach
jednolitrowych), należy wyłączyć
piekarnik lub zmniejszyć temperaturę do
100°C (patrz tabela).
Owoce jagodowe
Produkt
Temperatura (°C)
Czas do zagotowa‐
nia (min)
Dalsza pasteryza‐
cja w temperaturze
100°C (min)
Truskawki / jagody
leśne / maliny / doj‐
rzały agrest
160 - 170
35 - 45
-
Produkt
Temperatura (°C)
Czas do zagotowa‐
nia (min)
Dalsza pasteryza‐
cja w temperaturze
100°C (min)
Gruszki / pigwy /
śliwki
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Produkt
Temperatura (°C)
Czas do zagotowa‐
nia (min)
Dalsza pasteryza‐
cja w temperaturze
100°C (min)
Marchew1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Ogórki
160 - 170
50 - 60
-
Pikle
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kalarepa / groch /
szparagi
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Owoce pestkowe
Warzywa
1) Pozostawić w piekarniku po jego wyłączeniu.
11.30 Suszenie
•
•
Zakryć blachy pergaminem lub
papierem śniadaniowym.
Aby uzyskać lepszy rezultat, można
zatrzymać proces w połowie czasu
suszenia, otworzyć drzwi i pozostawić
na jedną noc w celu dokończenia
suszenia.
50
www.aeg.com
Warzywa
Produkt
Temperatura
(°C)
Czas (godz.)
Fasola
60 - 70
Papryka
Poziom piekarnika
1 poziom
2 poziomy
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Warzywa (kwaś‐ 60 - 70
ne)
5-6
3
1/4
Grzyby
50 - 60
6-8
3
1/4
Zioła
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatura
(°C)
Czas (godz.)
Poziom piekarnika
Śliwki
60 - 70
Morele
Owoce
Produkt
1 poziom
2 poziomy
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Krojone jabłka
60 - 70
6-8
3
1/4
Gruszki
60 - 70
6-9
3
1/4
11.31 Chleb
Wstępne nagrzewanie nie jest zalecane.
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Poziom piekarnika
Biały chleb
170 - 190
40 - 60
2
Bagietka
200 - 220
35 - 45
2
Brioszki
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Chleb żytni
170 - 190
50 - 70
2
Ciemny chleb
170 - 190
50 - 70
2
Chleb pełnoziarnisty
170 - 190
40 - 60
2
Bułki
190 - 210
20 - 35
2
POLSKI
51
11.32 Tabela Termosonda
Wołowina
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Lekko wypie‐
czone
Średnio wy‐
pieczone
Dobrze wypieczo‐
ne
Pieczeń wołowa
45
60
70
Polędwica wołowa
45
60
70
Wołowina
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐ Więcej
czone
Klops
80
83
Wieprzowina
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
86
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Szynka,
Pieczeń
80
84
88
Kotlet (comber),
Schab wędzony,
Wędzony schab z wody
75
78
82
Cielęcina
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Pieczeń cielęca
75
80
85
Gicz cielęca
85
88
90
Baranina / jagnięcina
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Udziec barani
80
85
88
Comber barani
75
80
85
Udziec jagnięcy,
Pieczeń jagnięca
65
70
75
52
www.aeg.com
Dziczyzna
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Comber zajęczy,
Comber sarni
65
70
75
Udziec zajęczy,
Zając cały,
Udziec sarni
70
75
80
Drób
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐ Więcej
czone
Kurczak (cały / połowa / pierś)
80
83
86
Kaczka (cała / połowa),
Indyk (cały / pierś)
75
80
85
Kaczka (pierś)
60
65
70
Ryba (łosoś, pstrąg, sandacz)
Ryba (cała / duża / na parze),
Ryba (cała / duża / pieczona)
Zapiekanki – podgotowane wa‐
rzywa
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
60
64
68
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Zapiekanka z cukinii,
Zapiekanka z brokułów,
Zapiekanka z fenkułu
85
88
91
Zapiekanki – pikantne
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Cannelloni,
Lasagne,
Makaron zapiekany
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
85
88
91
POLSKI
Zapiekanki – słodkie
53
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Zapiekanka z białego chleba z
owocami / bez owoców,
Zapiekanka z płatków ryżowych z
owocami / bez owoców,
Zapiekanka z makaronu na słodko
Mniej
Średnio wypie‐ Więcej
czone
80
85
90
11.33 Informacje dla
ośrodków
przeprowadzających testy
Testy zgodnie z normami EN
60350-1:2013 i IEC 60350-1:2011.
Pieczenie na jednym poziomie. Pieczenie w formach
Produkt
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
Poziom pie‐
karnika
Biszkopt beztłuszczo‐ Termoobieg
wy
140 - 150
35 - 50
2
Biszkopt beztłuszczo‐ Górna/dolna grzał‐
wy
ka
160
35 - 50
2
Szarlotka (2 formy Ø
20 cm, umieszczone
po przekątnej)
Termoobieg
160
60 - 90
2
Szarlotka (2 formy Ø
20 cm, umieszczone
po przekątnej)
Górna/dolna grzał‐
ka
180
70 - 90
1
Pieczenie na jednym poziomie. Ciastka
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
Produkt
Funkcja
Temperatura (°C)
Czas (min)
Ciasteczka maślane /
Ciasta przekładane
Termoobieg
140
25 - 40
Ciasteczka maślane /
Ciasta przekładane
Górna/dolna grzałka
1601)
20 - 30
Małe ciasteczka (20 sztuk
na blasze)
Termoobieg
1501)
20 - 35
Małe ciasteczka (20 sztuk
na blasze)
Górna/dolna grzałka
1701)
20 - 30
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
54
www.aeg.com
Pieczenie na kilku poziomach. Ciastka
Produkt
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas
(min)
Poziom pie‐
karnika
2 po‐ 3 po‐
ziomy ziomy
Ciasteczka maślane / Termoobieg
Ciasta przekładane
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Małe ciasteczka (20
sztuk na blasze)
1501)
23 - 40
1/4
-
Termoobieg
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Grill
Nagrzewać wstępnie pusty piekarnik przez 5 minut.
Grill z maksymalnym ustawieniem temperatury.
Produkt
Funkcja
Czas (min)
Poziom piekarni‐
ka
Tosty
Grill
1-3
5
Befsztyk
Grill
24 - 301)
4
1) Obrócić po upływie połowy czasu.
11.34 Informacje dla
ośrodków
przeprowadzających testy
Testy zgodne z normą IEC 60350-1.
Warunki testowania funkcji: Duża
wilgotność.
Produkt
Naczynie
(Gastro‐
norm)
Ilość (g)
Poziom
piekarni‐
ka
Tempera‐ Czas
tura (°C) (min)
Uwagi
Brokuły1)
1 x 2/3 per‐
forowane
300
3
99
13 - 15
Umieścić
blachę do
pieczenia na
pierwszym
poziomie
piekarnika.
Brokuły1)
2 x 2/3 per‐
forowane
2 x 300
2i4
99
13 - 15
Umieścić
blachę do
pieczenia na
pierwszym
poziomie
piekarnika.
POLSKI
55
Produkt
Naczynie
(Gastro‐
norm)
Ilość (g)
Poziom
piekarni‐
ka
Tempera‐ Czas
tura (°C) (min)
Uwagi
Brokuły1)
1 x 2/3 per‐
forowane
maks.
3
99
15 - 18
Umieścić
blachę do
pieczenia na
pierwszym
poziomie
piekarnika.
Mrożony
groszek
2 x 2/3 per‐
forowane
2 x 1500
2i4
99
Aż tem‐
peratura
w naj‐
chłodniej‐
szym
miejscu
osiągnie
85°C.
Umieścić
blachę do
pieczenia na
pierwszym
poziomie
piekarnika.
1) Nagrzewać wstępnie piekarnik przez 5 minut.
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
12.1 Uwagi dotyczące
czyszczenia
Przód piekarnika należy myć miękką
ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z
dodatkiem łagodnego płynu do mycia
naczyń.
Do czyszczenia powierzchni metalowych
należy stosować łagodny środek
czyszczący.
Do usunięcia osadu z kamienia z dolnej
części można użyć kilku kropel octu.
Po każdym użyciu należy oczyścić
wnętrze piekarnika. Nagromadzenie się
tłuszczu lub resztek potraw może
spowodować pożar. Zagrożenie jest
większe dla blachy do opiekania.
Po każdym użyciu akcesoriów należy
wyczyścić je i pozostawić do
wyschnięcia. Do czyszczenia należy
użyć miękkiej ściereczki zwilżonej ciepłą
wodą z dodatkiem płynu do mycia
naczyń. Nie myć akcesoriów w
zmywarce.
Trudne do usunięcia zabrudzenia należy
usuwać za pomocą specjalnego środka
do czyszczenia piekarników.
Akcesoriów nieprzywierających nie wolno
czyścić żrącymi środkami, ostrymi
przedmiotami ani myć w zmywarce.
Mogłyby one uszkodzić powłokę
zapobiegającą przywieraniu.
Wycierać wilgoć osiadłą w komorze
piekarnika po każdym użyciu.
12.2 Zalecane środki
czyszczące
Nie stosować szorstkich gąbek ani silnie
działających detergentów. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie części
emaliowanych lub ze stali nierdzewnej.
Nasze produkty można nabyć tutaj:
www.aeg.com/shop oraz w najlepszych
sklepach detalicznych.
12.3 Demontaż prowadnic
blach
Przed przystąpieniem do konserwacji
piekarnika należy upewnić się, że jest
56
www.aeg.com
zimny. Występuje zagrożenie
poparzeniem.
Aby wyczyścić piekarnik, należy wyjąć
prowadnice blach.
1. Ostrożnie pociągnąć prowadnice w
górę i zdjąć z przedniego zaczepu.
1
3
2
2. Odciągnąć przednią część prowadnic
blach od bocznej ścianki.
3. Wysunąć prowadnice z tylnego
zaczepu.
Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
12.4 Czyszczenie parowe
Usunąć ręcznie jak najwięcej zabrudzeń.
Akcesoria i prowadnice blach można
wymontować, aby wyczyścić ścianki
boczne.
Funkcja czyszczenia parowego jest
przeznaczona do parowego czyszczenia
komory piekarnika.
Przed uruchomieniem procedury
czyszczenia sprawdzić, czy piekarnik
wystygł.
Gdy funkcja czyszczenia parowego jest
aktywna, oświetlenie jest wyłączone.
1. Napełnić szufladę na wodę do
maksymalnego poziomu.
2. Wybrać funkcję czyszczenia
parowego w menu: Czyszczenie.
Czyszczenie parowe – czas
działania funkcji wynosi około 30
minut.
a) Włączyć funkcję.
b) Gdy program zakończy się,
zostanie wyemitowany sygnał.
c) Nacisnąć pole czujnika, aby
wyłączyć sygnał.
Czyszczenie parowe plus – czas
trwania funkcji wynosi około 75
minut.
a) Równomiernie rozprowadzić
odpowiedni środek czyszczący
na częściach emaliowanych i
stalowych w komorze piekarnika.
b) Włączyć funkcję.
Pierwsza część programu kończy
się po około 50 minutach.
c) Nacisnąć
.
Aby zakończyć
czyszczenie, należy
postępować zgodnie
ze wskazówkami na
wyświetlaczu.
d) Przetrzeć wnękę piekarnika
delikatną gąbką. Można użyć
ciepłej wody lub detergentu do
czyszczenia piekarnika.
e) Nacisnąć
.
Rozpocznie się końcowa część
procedury. Czas trwania tego
etapu wynosi około 25 minut.
3. Przetrzeć wnękę piekarnika delikatną
gąbką. Można użyć ciepłej wody.
4. Usunąć pozostałość wody z szuflady
na wodę.
Po zakończeniu czyszczenia pozostawić
drzwi piekarnika otwarte przez około 1
godz. Poczekać, aż piekarnik wyschnie.
Aby przyspieszyć proces suszenia,
można ogrzewać piekarnik gorącym
powietrzem o temperaturze 150°C przez
około 15 minut. Najlepszy efekt działania
funkcji czyszczenia można uzyskać,
czyszcząc piekarnik ręcznie tuż po
zakończeniu jej działania.
12.5 Przypominanie o
czyszcz.
Pojawienie się przypomnienia
sygnalizuje konieczność
przeprowadzenia czyszczenia. Należy
włączyć funkcję Czyszczenie parowe
plus.
Można włączyć/wyłączyć funkcję:
Przypominanie o czyszcz. w menu:
Ustawienia podstawowe.
12.6 Czyszczenie szuflady na
wodę
Wyjąć szufladę na wodę z piekarnika.
1. Zdjąć pokrywę szuflady na wodę.
Unieść osłonę zgodnie z wycięciem
w tylnej części.
POLSKI
57
kamienia, należy czyścić układ
wytwarzania pary.
Wyjąć wszystkie akcesoria.
MA
X
Wybrać funkcję w menu: Czyszczenie.
Interfejs użytkownika wyświetli
wskazówki dotyczące przebiegu
procedury.
2. Wyjąć rozbijacz fal. Wyjąć go
całkowicie z korpusu szuflady.
3. Umyć ręcznie części szuflady na
wodę. Użyć zwykłej wody z
dodatkiem mydła.
Nie należy stosować szorstkiej gąbki. Nie
myć szuflady na wodę w zmywarce.
Po umyciu części szuflady na wodę,
ponownie złożyć je.
1. Włożyć rozbijacz fal. Umieścić go w
korpusie szuflady.
2. Założyć pokrywę. Najpierw wcisnąć
przedni zatrzask, a następnie
dosunąć pokrywę do korpusu
szuflady.
MA
X
MA
X
3. Włożyć szufladę na wodę do
urządzenia.
4. Wsunąć szufladę na wodę w
kierunku piekarnika, aż do
zatrzaśnięcia.
12.7 Układ wytwarzania pary
– Odkamienianie
Podczas pracy generatora pary w jego
wnętrzu tworzy się osad z kamienia (jest
to spowodowane zawartością wapnia w
wodzie). Może to mieć negatywny wpływ
na jakość działania funkcji parowych,
wydajność generatora pary oraz jakość
potraw. Aby zapobiec tworzeniu się
Czas trwania całej procedury wynosi
około 2 godzin.
Oświetlenie piekarnika podczas tej
funkcji jest wyłączone.
1. Umieścić głęboką blachę na
pierwszym poziomie piekarnika.
.
2. Nacisnąć
3. Wlać 250 ml środka do usuwania
kamienia do szuflady na wodę.
4. Dolać wody do szuflady, aby
uzupełnić ją do maksymalnego
poziomu.
5. Włożyć szufladę na wodę.
6. Nacisnąć
.
Spowoduje to uruchomienie pierwszej
części procedury: Odkamienianie.
Czas trwania tej części
procedury wynosi około 1
godzinę i 40 minut.
7. Po zakończeniu pierwszej części
procedury opróżnić głęboką blachę i
ponownie umieścić ją na pierwszym
poziomie.
.
8. Nacisnąć
9. Wlać świeżą wodę do szuflady na
wodę.
Upewnić się, że w szufladzie na
wodę nie pozostały resztki środka
czyszczącego.
10. Włożyć szufladę na wodę.
.
11. Nacisnąć
Spowoduje to uruchomienie drugiej
części procedury: Odkamienianie.
Polega ona na płukaniu układu
generatora pary.
Czas trwania tej części
procedury wynosi około 35
minut.
Po zakończeniu procedury wyjąć
głęboką blachę.
58
www.aeg.com
Jeśli funkcja: Odkamienianie
nie zostanie wykonana we
właściwy sposób, na
wyświetlaczu pojawi się
komunikat, aby ją powtórzyć.
Jeśli piekarnik jest mokry lub wilgotny,
należy go wytrzeć suchą szmatką. Drzwi
piekarnika pozostawić w pełni otwarte,
aby umożliwić jego wyschnięcie.
12.8 Przypomnienie o
odkamienianiu
Wyświetlane są dwa przypomnienia
dotyczące użycia funkcji: Odkamienianie.
Przypomnienia te włączają się w chwili
wyłączenia urządzenia.
Po zakończeniu procedury wyjąć blachę
do pieczenia ciasta.
12.10 Zdejmowanie i
zakładanie drzwi
Drzwi i wewnętrzne szyby można
wymontować w celu ich wyczyszczenia.
Liczba szyb jest inna dla poszczególnych
modeli urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Drzwi są ciężkie.
1. Całkowicie otworzyć drzwi.
2. Całkowicie unieść dźwignie
zaciskowe (A) na obu zawiasach
drzwi.
Wstępne przypomnienie jest zaleceniem
wykonania cyklu odkamieniania.
A
Właściwe przypomnienie jest poleceniem
wykonania cyklu odkamieniania.
Jeśli po wyświetleniu
właściwego przypomnienia
urządzenie nie zostanie
odkamienione, nie będzie
można używać funkcji
parowych.
Przypomnienia o
odkamienianiu nie można
wyłączyć.
A
3. Przymknąć drzwi, tak aby kąt ich
otwarcia wynosił około 45°.
12.9 Układ wytwarzania pary
– Płukanie
Wyjąć wszystkie akcesoria.
Wybrać funkcję w menu: Czyszczenie.
Interfejs użytkownika wyświetli
wskazówki dotyczące przebiegu
procedury.
Czas działania funkcji wynosi około 30
minut.
45°
4. Chwycić z obu stron górną listwę
drzwi (B) i nacisnąć do środka, aby
zwolnić zatrzaski.
Oświetlenie piekarnika podczas tej
funkcji jest wyłączone.
1. Umieścić blachę do pieczenia na
pierwszym poziomie piekarnika.
2
2. Nacisnąć
.
3. Wlać świeżą wodę do szuflady na
wodę.
B
4. Nacisnąć
.
1
POLSKI
UWAGA!
Nieostrożne obchodzenie się
z szybami, zwłaszcza z ich
krawędziami, może
spowodować pęknięcie
szkła.
5. Pociągnąć listwę drzwi do przodu,
aby ją zdjąć.
6. Przytrzymując pojedynczo szyby przy
górnej krawędzi, wyciągnąć je do
góry wzdłuż prowadnicy.
7. Umyć szybę wodą z płynem do
naczyń. Ostrożnie wytrzeć szklany
panel do sucha.
Po zakończeniu czyszczenia wykonać
powyższe czynności w odwrotnej
kolejności. Zamontować najpierw
mniejszą szybę, a następnie większą
oraz drzwi.
OSTRZEŻENIE!
Wkładając szyby, należy
upewnić się, że znajdują się
one w prawidłowym
położeniu – w przeciwnym
razie może dojść do
przegrzania się drzwi
piekarnika.
12.11 Wymiana oświetlenia
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
Żarówka może być gorąca.
1. Wyłączyć piekarnik.
Odczekać, aż piekarnik ostygnie.
2. Odłączyć piekarnik od zasilania.
3. Umieścić szmatkę na dnie komory.
Górne oświetlenie
1. Obrócić szklany klosz, aby go zdjąć.
2. Wyjąć metalowy pierścień, a
następnie wyczyścić szklany klosz.
3. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie temperatury do 300°C.
4. Zamocować metalowy pierścień na
szklanym kloszu.
5. Zamontować klosz.
Oświetlenie boczne
1. Wymontować lewą prowadnicę
blach, aby uzyskać dostęp do
oświetlenia.
2. Do demontażu klosza użyć
śrubokręta z końcówką Torx 20.
3. Zdjąć i wyczyścić metalowe
obramowanie i uszczelkę.
4. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie wysokiej temperatury
(do 300°C).
5. Założyć metalowe obramowanie i
uszczelkę. Dokręcić wkręty.
6. Zamontować prowadnicę blach po
lewej stronie.
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
59
60
www.aeg.com
13.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Nie można uruchomić pie‐
karnika ani nim sterować.
Piekarnika nie podłączono
do zasilania lub podłączono
nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy piekarnik
prawidłowo podłączono do
zasilania (patrz schemat po‐
łączeń, jeśli jest dostępny).
Piekarnik nie nagrzewa się.
Piekarnik jest wyłączony.
Włączyć piekarnik.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie jest ustawiony aktualny
czas.
Ustawić aktualny czas.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie wprowadzono wymaga‐
nych ustawień.
Upewnić się, że wprowadzo‐
no prawidłowe ustawienia.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Uruchomiona jest funkcja
samoczynnego wyłączenia.
Patrz rozdział „Samoczynne
wyłączenie”.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Blokada uruchomienia jest
włączona.
Patrz „Użycie funkcji Bloka‐
da uruchomienia”.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Drzwi nie zamknięto prawid‐
łowo.
Domknąć drzwi.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Wymienić żarówkę.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie F111.
Wtyczka termosondy jest
nieprawidłowo włożona do
gniazda.
Włożyć wtyczkę termosondy
jak najgłębiej do gniazda.
Na wyświetlaczu pojawia się Usterka układu elektryczne‐
kod błędu niewymieniony w go.
tej tabeli.
•
•
Na potrawach i w komorze
piekarnika osiadają para i
skropliny.
Wyłączyć piekarnik za
pomocą bezpiecznika lub
wyłącznika bezpieczeń‐
stwa w skrzynce bez‐
pieczników, a następnie
ponownie włączyć
Jeżeli na wyświetlaczu
nadal wyświetla się kod
błędu, należy skontakto‐
wać się z serwisem.
Potrawa pozostawała za dłu‐ Nie należy pozostawiać po‐
go w piekarniku.
traw w piekarniku na dłużej
niż 15-20 minut po zakoń‐
czeniu procesu pieczenia.
POLSKI
61
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Urządzenie jest włączone,
ale nie nagrzewa się. Nie
działa wentylator. Na wy‐
świetlaczu widoczne jest
wskazanie "Demo".
Włączony jest tryb demon‐
stracyjny.
Patrz część „Ustawienia
podstawowe” w rozdziale
„Codzienna eksploatacja”.
Szuflada na wodę nie zosta‐
je na miejscu po włożeniu.
Pokrywę szuflady na wodę
założono nieprawidłowo.
Prawidłowo założyć pokrywę
szuflady na wodę.
Wycieka woda podczas
przenoszenia lub wkładania
szuflady na wodę do urzą‐
dzenia.
Pokrywę szuflady na wodę
założono nieprawidłowo.
Prawidłowo założyć pokrywę
szuflady na wodę.
Wycieka woda podczas
przenoszenia lub wkładania
szuflady na wodę do urzą‐
dzenia.
Absorber fal założono nie‐
prawidłowo.
Prawidłowo założyć absor‐
ber fal w korpusie szuflady
na wodę.
Szuflada na wodę nie zosta‐
je na miejscu po wepchnię‐
ciu jej.
Nie wepchnięto korpusu szu‐ Włożyć korpus szuflady na
flady na wodę do końca.
wodę do urządzenia i wep‐
chnąć ją do samego końca.
Problem z czyszczeniem
szuflady na wodę.
Nie zdemontowano pokrywy
szuflady na wodę i absorbe‐
ra fal.
Patrz „Czyszczenie szuflady
na wodę”.
Procedura odkamieniania
zatrzymuje się przed zakoń‐
czeniem.
Wystąpiła przerwa w zasila‐
niu.
Powtórzyć procedurę.
Procedura odkamieniania
zatrzymuje się przed zakoń‐
czeniem.
Funkcja została zatrzymana
przez użytkownika.
Powtórzyć procedurę.
Po procedurze odkamienia‐
nia nie ma wody w głębokiej
blasze.
Szuflady na wodę nie napeł‐
niono do maksymalnego po‐
ziomu.
Sprawdzić, czy środek do
usuwania kamienia / woda
znajdują się w korpusie szu‐
flady na wodę.
Powtórzyć procedurę.
Po procedurze odkamienia‐
nia na spodzie komory zbie‐
ra się brudna woda.
Głęboka blacha znajduje się
na nieodpowiednim pozio‐
mie piekarnika.
Usunąć resztki wody i środ‐
ka do usuwania kamienia z
dolnej części piekarnika.
Umieścić głęboką blachę na
pierwszym poziomie piekar‐
nika.
Funkcja czyszczenia zatrzy‐
muje się przed zakończe‐
niem.
Wystąpiła przerwa w zasila‐
niu.
Powtórzyć procedurę.
62
www.aeg.com
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Rozwiązanie
Funkcja czyszczenia zatrzy‐
muje się przed zakończe‐
niem.
Funkcja została zatrzymana
przez użytkownika.
Powtórzyć procedurę.
Po zakończeniu funkcji czy‐
szczenia na spodzie komory
zbiera się dużo wody.
W urządzeniu rozpylono za
dużo detergentu przed włą‐
czeniem cyklu czyszczenia.
Wszystkie części komory na‐
leży spryskać cienką war‐
stwą detergentu. Detergent
należy nanosić równomier‐
nie.
Procedura czyszczenia nie
Początkowa temperatura
daje zadowalających rezulta‐ funkcji czyszczenia parowe‐
tów.
go komory piekarnika była
za wysoka.
Powtórzyć cykl. Uruchomić
cykl, gdy urządzenie będzie
zimne.
Procedura czyszczenia nie
Nie wyjęto rusztów przed
daje zadowalających rezulta‐ uruchomieniem procedury
tów.
czyszczenia. Mogą one
przewodzić ciepło do ścia‐
nek i obniżać wydajność.
Wyjąć ruszty z urządzenia i
powtórzyć funkcję.
Procedura czyszczenia nie
Nie wyjęto akcesoriów z
daje zadowalających rezulta‐ urządzenia przed urucho‐
tów.
mieniem procedury czy‐
szczenia. Mogą one zabu‐
rzać cykl parowy i obniżać
wydajność.
Wyjąć akcesoria z urządze‐
nia i powtórzyć funkcję.
13.2 Informacje serwisowe
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub z
autoryzowanym punktem serwisowym.
znamionowa znajduje się na przednim
obramowaniu komory piekarnika. Nie
usuwać tabliczki znamionowej z komory
piekarnika.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
.........................................
Numer produktu (PNC)
.........................................
Numer seryjny (S.N.)
.........................................
POLSKI
63
14. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
14.1 Etykieta produktu i informacje zgodnie z normą UE
65-66/2014
Nazwa dostawcy
AEG
Oznaczenie modelu
BSK792320M
Wskaźnik efektywności energetycznej
81.0
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w try‐ 0.99 kWh/cykl
bie tradycyjnym
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w try‐ 0.68 kWh/cykl
bie z termoobiegiem
Liczba komór
1
Źródło ciepła
Zasilanie elektryczne
Pojemność
70 l
Typ piekarnika
Piekarnik do zabudowy
Masa
39.5 kg
EN 60350-1 – Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
1: Elektryczne kuchnie, piekarniki,
piekarniki parowe i opiekacze – Metody
badań cech funkcjonalnych.
14.2 Oszczędzanie energii
Piekarnik wyposażono w
funkcje umożliwiające
oszczędzanie energii
podczas codziennego
pieczenia.
Ogólne porady
Należy sprawdzić, czy podczas pracy
drzwi piekarnika są prawidłowo
zamknięte. Nie otwierać drzwi zbyt
często podczas pieczenia. Utrzymywać
uszczelkę drzwi w czystości i upewnić
się, że jest prawidłowo przymocowana.
Korzystanie z metalowych naczyń
pozwala oszczędzać energię.
Jeśli to możliwe, nie należy wstępnie
nagrzewać piekarnika przed
umieszczeniem w nim potrawy.
Podczas pieczenia trwającego ponad 30
minut należy zmniejszyć temperaturę do
minimum na ostatnie 3-10 minut
pieczenia (odpowiednio do czasu
pieczenia). Ciepło resztkowe
zgromadzone w piekarniku pozwoli
dokończyć pieczenie.
Używać ciepła resztkowego do
podgrzewania innych potraw.
Przygotowując kilka potraw, należy w
miarę możliwości skracać przerwy
między ich pieczeniem.
Pieczenie z termoobiegiem
Jeśli to możliwe, w celu oszczędzania
energii należy korzystać z funkcji
termoobiegu.
Ciepło resztkowe
W niektórych funkcjach piekarnika, jeśli
wybrano program z wyborem czasu
(Czas lub Koniec), a czas pieczenia
przekracza 30 minut, grzałki wyłączają
się wcześniej.
Wentylator i oświetlenie nadal działają.
64
www.aeg.com
Podtrzymywanie temperatury potraw
Wybrać najniższe możliwe ustawienie
temperatury, aby wykorzystać ciepło
resztkowe i podtrzymać temperaturę
potrawy. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik ciepła resztkowego lub
temperatura.
Pieczenie z wyłączonym oświetleniem
Wyłączyć oświetlenie podczas pieczenia.
Oświetlenie należy włączać, tylko gdy
jest potrzebne.
Termoobieg wilgotn. Plus
Funkcja zapewnia oszczędność energii
podczas pieczenia.
Podczas korzystania z tej funkcji
oświetlenie wyłącza się automatycznie
po 30 sekundach. Oświetlenie można
ponownie włączyć, ale wpłynie to
niekorzystnie na oszczędność energii.
15. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
POLSKI
65
66
www.aeg.com
POLSKI
67
867353327-A-262019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising