AEG | BPK842320M | User manual | Aeg BPK842320M Ръководство за употреба

Aeg BPK842320M Ръководство за употреба
BPE842320B
BPE842320M
BPE842320W
BPK842320B
BPK842320M
BPK842320W
BPR842320M
USER
MANUAL
BG
Ръководство за употреба
Фурна
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 5
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.......................................................................................8
4. РАБОТА С УРЕДА............................................................................................... 9
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА............................................................10
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.............................................................................11
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА............................................................................. 18
8. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ....................................................19
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ...........................................................................22
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ................................................................................22
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................................43
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ..................................................... 47
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.................................................................................... 49
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ........................................................................ 49
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда
внимателно прочетете предоставените инструкции.
Производителят не е отговорен за наранявания или
повреди в резултат на неправилна инсталация или
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно
и лесно достъпно място за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и хора в уязвимо
положение
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всички опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части могат да се нагорещят по време
на употреба.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
4
www.aeg.com
1.2 Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на
нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на приставки, или
съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
ВНИМАНИЕ: Проверете дали уредът е изключен,
преди да смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не използвайте уреда, преди да го инсталирате
във вградената конструкция.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при
почистване на стъклото на вратата, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, негов оторизиран
сервизен център или квалифицирано лице, за да
се избегне опасност.
Разлетите храни трябва да се отстранят преди
пиролитичното почистване. Свалете всички
приставки на фурната.
За да премахнете мет. държачи във фурната,
първо издърпайте предната част на държача и
след това задната, за да се разкачи от стените.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
Използвайте само сензора за храна (термосонда),
препоръчан за този уред.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря
на монтажните изисквания.
Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електрическото
захранване.
Вграденият уред трябва да
отговаря на изискванията за
устойчивост на DIN 68930.
Минимална височи‐
на на отвора за
вграждане (Мини‐
мална височина на
отвора за вгражда‐
не под работния
плот)
Ширина на отвора
за вграждане
600 (600) mm
Височина в задната
част на уреда
548 mm
Дълбочина на уреда
567 mm
Дълбочина на вгра‐
ждане на уреда
546 mm
Дълбочина при от‐
ворена врата
1017 mm
Минимален размер
на отвора за венти‐
лация. Отвор разпо‐
ложен в долната
задна страна
550 x 20 mm
Дължина на основ‐
ния захранващ ка‐
бел. Кабеллът е
разположен в дес‐
ния ъгъл на задната
страна
1500 mm
Монтажни винтове
4 x 12 mm
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
550 mm
•
Дълбочина на отво‐
ра за вграждане
605 (580) mm
•
Височина в предна‐
та част на уреда
594 mm
•
Височина в задната
част на уреда
576 mm
Височина в предна‐
та част на уреда
549 mm
Всички ел. връзки трябва да се
направят от квалифициран
електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не използвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда или
пространството под него, особено
когато е включен или когато
вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Затворете изцяло вратичката на
уреда, преди да свържете
захранващия кабел към контакта.
Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте предназначението
на уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
кухината на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена
преграда да се образуват топлина и
влага, което в последствие да
предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
2.5 Пиролитично
почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване /
пожар / химически емисии
(пушек) в пиролитичен
режим.
•
2.4 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйтe незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
7
•
•
•
•
Преди извършване на функцията за
пиролитично самопочистване или
функцията за първа употреба, моля
отстранете от вътрешността на
фурната:
– всички излишни хранителни
остатъци, масло или разлети
мазнини / отлагания.
– всички подвижни предмети
(включително скари, странични
шини и т.н., доставени с
продукта) и по-специални
всички незалепващи тенджери,
тигани, тави, посуда и др.
Прочетете внимателно всички
инструкции за пиролитичното
почистване.
Деца не бива да до уреда, докато
тече пиролитичното почистване.
Уредът става много горещ и от
предните отвори за охлаждане се
изпуска горещ въздух.
Пиролитичното почистване е
операция с висока температура,
която може да предизвика
освобождаването на изпарения от
остатъци от готвене и строителни
материали, препоръчително е
потребителите да:
– осигурят добра вентилация по
време и след всяко
пиролитичното почистване.
– осигурят добра вентилация по
време и след първата употреба
при работа на максимална
температура.
За разлика от хората, някои птици
или влечуги са изключително
чувствителни към потенциални
изпарения, които се отделят по
време на процеса на почистване на
всички фурни с пиролиза.
– Премахнат всички домашни
животни (особено птици), които
8
www.aeg.com
са в близост до уреда по време
на и след пиролитичното
почистване и първо използване
при максимална температура
на добре проветрено място.
Малките домашни любимци също
могат да бъдат много чувствителни
към локалните промени в
температурата около всички фурни
с пиролиза, когато програмата за
пиролитично самопочистване
работи.
Незалепващите покрития върху
тенджери, тигани, тави, прибори и
т.н., могат да бъдат повредени по
време на пиролитично почистване
при висока температура на всички
фурни с пиролиза и също така
могат да бъдат източник на ниски
нива на вредни изпарения.
Изпарения, излъчени от фурни с
пиролиза / остатъци от храна, както
е описано, не са вредни за хора, в
това число деца и хора със
здравословни проблеми.
•
•
•
2.6 Вътрешно осветление
•
•
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.7 Обслужване
•
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.8 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Контролен панел
Електронен програматор
Вход за вкл. на термосонда
Нагревател
Лампа
Вентилатор
Сменяема опора на скарата
Позиции на рафтовете
БЪЛГАРСКИ
3.2 Принадлежности
9
За печене на тестени и месни храни
или като тава за печене за събиране
на мазнина.
Решетъчна скара
Термосонда
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
За измерване на температурата вътре
в храната.
Tава за печене
Телескопични водачи
За сладкиши и курабийки.
Грил/тиган за печене
За лесно поставяне и изваждане на
тавите и скарите.
4. РАБОТА С УРЕДА
4.1 Командно табло
1
1
2
3
4
5
Функция
Забележка
Вкл./изкл.
За включване и изключване на уреда.
10
www.aeg.com
2
Функция
Забележка
Дисплей
Показва текущите настройки на уреда.
За регулиране на настройките и навигация из менюто.
3
Натиснете
, за да включите уреда.
Задръжте въртящото копче за извеждане на екрана за на‐
стройки.
Задръжте и завъртете въртящото копче за навигация из
менюто.
Задръжте и натиснете въртящото копче, за да потвърдите
настройка или да преминете към избраното подменю.
За да се върнете към предишното меню, намерете опция‐
та Назад в списъка на менюто или потвърдете избрана на‐
стройка.
Въртящо копче
4
За включване на избраната функция.
5
За изключване на избраната функция.
4.2 Дисплей
След включване, на дисплея се
показва режимът на функцията за
нагряване.
150°C
A. Напомняне
B. Възходящ таймер
C. Функция за нагряване и
температура
D. Опции или време на деня
E. Времетраене и крайно време на
функция или Термосонда
F. Меню
14:05
Дисплеят с максимален брой зададени
функции:
A
BC
D E F
Menu
170°C
25min
1h 15m
85°C
Options
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Първоначално
почистване
Извадете от фурната всички
принадлежности и подвижните носачи
на скарата.
Вж. глава "Грижи и почистване".
Почистете фурната и
принадлежностите преди първата
употреба.
Поставете принадлежностите и
подвижните носачи на скарите в
първоначалната им позиция.
БЪЛГАРСКИ
5.2 Първо свързване
След първото свързване, версията на
софтуера ще се покаже в
продължение на 7 секунди.
11
Трябва да зададете езика, Яркост на
екрана и Час от денонощието.
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Функции за нагряване
Включване и изключване на
функциите за нагряване.
1. Включете фурната.
2. Задръжте въртящото копче.
Последната използвана функция е
подчертана.
3. Натиснете въртящото копче, за да
преминете към подменюто, и го
завъртете, за да изберете функция
за нагряване.
4. Натиснете въртящото копче, за да
потвърдите.
5. Настройте температурата и
потвърдете.
6. Натиснете
. Термосонда
може да бъде вкаран по всяко
време - преди или по време на
готвене. Някои функции включват
последователност от изскачащи
прозорци. Натиснете въртящото
копче, за да преминете към
следващия изскачащ прозорец.
Функцията започва след
последното потвърждение.
За да изключите функция, натиснете
.
Лампата може
автоматично да се
деактивира при
температури под 60 °C при
някой функции на фурната.
Функции за нагряване: Специални
Функция за нагряване
Приложение
Бавно готвене
За приготвяне на крехки, сочни печени меса.
Поддържане на топли‐
на
За поддържане на храната топла.
Затопляне на чиния
За подгряване на чинии преди сервиране.
Запазване
За консервиране на зеленчуци (например тур‐
шия).
Сушене
За сушене на резенчета плодове, зеленчуци и
гъби.
Втасване на тесто
За набухване на тесто с мая преди печене.
12
www.aeg.com
Функция за нагряване
Приложение
Defrost (Размразяване) За размразяване на храна (плодове и зеленчу‐
ци). Времето за размразяване зависи от коли‐
чеството и големината на храната.
Печене на хляб
Използвайте тази функция, за да приготвите
хляб или рула с добър, професионален резул‐
тат относно хрупкавост, цвят и загар на корич‐
ката.
Функции за нагряване: Стандартна
Функция за нагряване
Горещ въздух/венти‐
лир.
Приложение
За печене на три позиции на скарата едновре‐
менно и за сушене на храна.Задайте темпера‐
турата 20 - 40 °C по-ниско отколкото за функ‐
цията: Традиционно печене.
Горещ въздух + отдолу За готвене на едно ниво на храна до по-интен‐
зивно запичане и хрупкава основа. Задайте
температурата 20 - 40 °C по-ниско отколкото за
функцията: Традиционно печене.
Традиционно печене
За печене на тестени и месни храни на едно
ниво.
Отдолу + грил + венти‐ За да станат хрупкави полуготовите храни (ка‐
латор
то картофки, картофи уеджис или пролетни
рулца).
Грил
За запичане на тънки храни или препичане на
хляб
Грил + вентилатор
За печене на по-големи парчета месо или пти‐
ци с костите на едно ниво. За огретени и за ка‐
фява коричка.
Долен нагревател
За печене на кексове с хрупкава основа и за
консервиране на храна.
БЪЛГАРСКИ
Функция за нагряване
13
Приложение
Печене с влажност
Функцията е разработена за пестене на енер‐
гия по време на готвене. За инструкциите за
готвене вижте глава "Препоръки и съвети", Пе‐
чене с влажност. Вратата на фурната трябва
да се затвори по време на готвене, така че
функцията да не се прекъсва и да се гаранти‐
ра, че фурната работи с възможно най-висока
енергийна ефективност. Когато използвате та‐
зи функция, температурата във вътрешността
може да се различава от зададената темпера‐
тура. Използва се остатъчната топлина.Нагре‐
вателната мощност може да се намали. За об‐
щи препоръки за енергоспестяване вижте
„Енергийна ефективност”, глава „Икономия на
енергия”. Тази функция се използва за покри‐
ване на изискванията за класа на енергийна
ефективност съгласно EN 60350-1. Когато из‐
ползвате тази функция, лампата автоматично
се изключва след 30 секунди.
6.2 Меню - преглед
Menu
170°C
Options
Меню
Елемент от менюто
Приложение
Помощ при готвене
Съдържа списък с автоматични програми.
Почистване
Съдържа списък с програми за почистване.
Основни настройки
Използва се за задаване на конфигурация.
Подменю за: Почистване
Подменю
Описание
Бързo
Пиролитично почистване.
1 h за ниска степен на замърсяване.
Нормално
Пиролитично почистване.
1 h 30 min за нормална степен на замърсяване.
Интензивно
Пиролитично почистване.
3 h за висока степен на замърсяване.
14
www.aeg.com
Подменю за: Основни настройки
Подменю
Описание
Защита от деца
Когато "Защита от деца" е активна, фурната не мо‐
же да се активира инцидентно. Можете да активира‐
те и деактивирате тази функция посредством меню‐
то Основни настройки. Ако бъде активирана, на дис‐
плея се появява "Защита от деца" след включване
на фурната. За да разрешите използването на фур‐
ната, изберете буквения код посредством въртящо‐
то копче в следната последователност: A B C. Кога‐
то Защитата от деца е включена и фурната е изклю‐
чена, вратичката на фурната е заключена.
бързо нагряване
Намалява времето за нагряване по подразбиране.
Имайте предвид, че това е достъпно само за някои
от функциите за нагряване.
Загряваване+Задържане
Поддържа приготвената храна топла за 30 минути,
след като готвенето е приключило. За по-ранно из‐
ключване, натиснете въртящото копче. Когато тази
функция е активирана, на дисплея се появява съоб‐
щението "Keep warm started" ("Поддържането на то‐
плина е стартирано"). Имайте предвид, че това е
възможно само за някои от фунцкиите за нагряване
и ако е зададена продължителност.
Удължаване на времето
За увеличаване на предварително зададеното вре‐
ме за готвене. Имайте предвид, че това е достъпно
само за някои от функциите за нагряване.
Настройка
За задаване на конфигурацията на фурната.
Обслужване
Показва конфигурацията и версията на софтуера.
Подменю за: Настройка
Подменю
Описание
Език
Задава езика на дисплея.
Час от денонощието
Задава текущото време и дата.
Звук на бутоните
Активира и деактивира звука при натискане на сен‐
зорните полета. Не е възможно да деактивирате то‐
на на ВКЛ./ИЗКЛ и СТОП.
Тонове аларма/грешка
Активира и деактивира звуците на алармата.
Сила на звук. сигнал
Настройва на степени силата на звука при натиска‐
не на бутоните и на сигналите.
Яркост на екрана
Настройва яркостта на дисплея на степени.
БЪЛГАРСКИ
Подменю за: Обслужване
Подменю
Описание
ДЕМО
Код за активация/деактивация: 2468
Покажи лицензи
Информация относно лицензи.
Версия на софтуера
Информация относно софтуерната версия.
Фабрични настройки
Възстановяване до заводските настройки.
Подменю за: Помощ при
готвене
Всяко ястие в това подменю има
предложенa функция и температура.
Тези параметри могат да бъдат
регулирани ръчно според
предпочитанията на потребителя.
За някои от ястията можете също да
изберете начин на готвене:
• Автоматично тегло
• Термосонда
Степента на сготвяне на ястието:
• Алангле или По-малко
• Средно изпечено
• Добре Изпечено или Повече
месо
Телешко
Бонфиле
Печено ме‐
со
Джолан
Агнешко
Печено ме‐
со
Филе
Бутче
Дивеч
Елен
Филе
Бут
Категория храна: Месо и риба
Див заек
месо
Говеждо
Бутче
Говеждо
филе
Птиче
Печено ме‐
со
Свинско
Филе
Пиле
Цял
Руло „Сте‐
фани"
Половин
Говеждо по
скандинав‐
ски
Крилца
Бонфиле
Бутчета
Pатица
Пресни
гъска
Пушено
Печено ме‐
со
Шунка
Джолан
Ребра
Пуйка
Цял:
Гърди
15
16
www.aeg.com
Продукти
Риба
Цяла риба
Пресни
малък
Багета
Средно изпечено
Чабата
голям
Бял хляб
Рибни суфлета
Черен хляб
Рибни пръчици
Ръжен хляб
Пълнозър‐
нест хляб
Категория храна: Гар./Ястия фурна
Продукти
Гарнитури
Ръжени картофи
Хляб
Хляб без
набухвате‐
ли
Крокети
Погача с
мая
Картоф с корич.
Картофени кюфте‐
та
Съдове за фурна
Замръзени
Хляб
Лазаня
Полуизпе‐
чен
Картофен огретен
Макарони на фур‐
на
Зеленчуков огре‐
тен
Касерол, пикантен
Касерол, зеленчу‐
ков
Категория храна: Солени печива
Продукти
Пресни
Tънки
Гъсти
Пица
Замръзени
Tънки
Гъсти
Хапки
Охладени
Киш
Tънки
Гъсти
Багета
Пресни
Pула
Замръзени
Полуизпе‐
чен
БЪЛГАРСКИ
17
Категория храна: Десерти / Печива
Продукти
Продукти
Кейк в тава
Бадемова
торта
Торта в
поднос
Ябълков
пай
Замразен
ябълков
щрудел
Брауни
Чийзкейк
Чийзкейк
Ябълков
сладкиш,
покрит
Коледен
кейк
Плодов
сладкиш
Курабийки
от леко те‐
сто
Леко тесто
Пандишпа‐
нено тесто
Тесто с мая
Основа за
пандишпа‐
нен флан
Пандишпа‐
нова торта
Сладък кекс
Сладкиш
"Мадейра"
Швейцарско
руло
Пандишпа‐
нова торта
Млечен
тарт, сла‐
дък
Тартове
Кейк с мая
Курабийки
Дребни
сладки
Кремки
Еклери
Сладки,яд‐
ки/брашно
Мъфини
Сладкиши
на пръчици
Дребни
сладки от
многоли‐
стно тесто
Курабийки
от леко те‐
сто
18
www.aeg.com
6.3 Опции
Продукти
Касерол,
сладък
Menu
170°C
Options
Опции
Описание
Настройки на таймера
Съдържа списък с функции на часовника.
бързо нагряване
За намаляване на времето за нагряване
при текущата функция за нагряване.
Вкл. / Изкл.
Настр.+ Старт
За да зададете функция и да я включите
по-късно. Съобщението "Set&Go active"
(Set&Go е активир.) се появява на дис‐
плея след задаване. Натиснете Старт, за
да я включите. Когато функцията е акти‐
вирана, съобщението изчезва от дисплея
и фурната започва работа. Имайте пред‐
вид, че това е възможно само за някои от
фунцкиите за нагряване и ако е зададена
продължителност / час на приключване.
6.4 Остатъчна топлина
да използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
Когато изключите фурната, дисплеят
показва остатъчната топлина. Можете
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
7.1 Настройки на таймера
Функция Часовник
Приложение
Възходящ таймер
Автоматично следи колко време работи
функцията. Видимостта на Възходящ тай‐
мер може да бъде включена и изключена.
Времетраене
За настройване на продължителността на
функциониране.1)
Приключв.
Задаване на час за изключване на функ‐
ция за нагряване. Тази опция е налична
само, когато Времетраене е зададена. Из‐
ползвайте функциите Времетраене и При‐
ключв. едновременно за автоматично
включване и изключване на фурната в
определен момент. 1)
БЪЛГАРСКИ
Функция Часовник
Напомняне
19
Приложение
За настройка на предстартовото броене.1)
Тази функция не влияе върху работата на
фурната.
Изберете
и задайте времето. Когато
времето изтече, се чува сигнал. Натисне‐
те въртящото копче, за да спрете сигнала.
Когато фурната е изключена, натиснете
въртящия се бутон, за да включите тази
функция.
1) Максимум 23 ч и 59 мин
8. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Термосонда
Термосонда измерва температурата в
храната. Когато храната достигне
желаната температура, уредът се
изключва.
Задават се две температури:
•
•
температурата на фурната
(минимум 120 °C),
температурата в сърцевината на
храната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте само
доставения аксесоар и
оригиналните резервни
части.
Насоки за най-добри резултати:
• Подправките трябва да са със
стайна температура.
• Термосонда не може да се
използва за течни ястия.
• Термосонда трябва да стои в
ястието и в гнездото си по време на
готвене.
• Използвайте препоръчителни
настройки за температурата в
сърцевината на храната.
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Препоръки и
съвети".
Уредът изчислява
приблизителното време на
приключване на готвене.
Зависи от количеството
храна и зададените
функция и температура на
фурната.
Категории храна: месо,
птиче и риба
1. Активирайте фурната.
2. Поставете върха на Термосонда в
средата на месото или рибата, по
възможност в най-плътната част.
Уверете се, че поне 3/4 от
Термосонда е вътре в ястието.
3. Включете жака на Термосонда в
гнездото от предната страна на
фурната.
20
www.aeg.com
На екрана се показва: Термосонда.
4. Задайте температура на
сърцевината.
5. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
Когато ястието достигне настроената
температура, се чува сигнал. Фурната
се изключва автоматично.
6. Натиснете въртящото копче, за да
спрете сигнала.
7. Извадете жака на Термосонда от
гнездото и махнете ястието от
фурната.
ВНИМАНИЕ!
Има риск от изгаряния, ако
Термосонда се нагорещи.
Внимавайте, когато го
изваждате от контакта и
премахвате от храната.
Категория храна: касерола
1. Активирайте фурната.
2. Поставете половината от
подправките в тавата за печене.
3. Поставете върха на Термосонда
точно в средата на касеролата.
Термосонда трябва да е стабилен
на място по време на печене.
Използвайте твърда съставка, за
да постигнете ефекта.
Използвайте ръба на тавата за
печене, за да подпрете
силиконовата дръжка на
Термосонда. Върха на Термосонда
не трябва да докосва дъното на
тавата за печене.
4. Покрийте Термосонда с
останалите съставки.
5. Включете жака на Термосонда в
гнездото от предната страна на
фурната.
На екрана се показва: Термосонда.
6. Задайте температура на
сърцевината.
7. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
Когато ястието достигне настроената
температура, се чува звуков сигнал.
Фурната се изключва автоматично.
8. Натиснете въртящото копче, за да
спрете сигнала.
9. Извадете жака на Термосонда от
гнездото и махнете ястието от
фурната.
ВНИМАНИЕ!
Има риск от изгаряния, ако
Термосонда се нагорещи.
Внимавайте, когато го
изваждате от контакта и
премахвате от храната.
БЪЛГАРСКИ
Промяна на температурата
на сърцевината
Можете да промените температурата
в сърцевината и температурата на
фурната по всяко време по време на
готвене.
на дисплея.
1. Изберете
2. Завъртете въртящото копче, за да
промените температурата.
3. Натиснете, за да потвърдите.
Малка вдлънатина отгоре
за допълнителна
безопасност.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане. Високия ръб
около шкафа
предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
8.2 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
Вкарайте рафта между водещите
релси на опорите му .
8.3 Телескопични водачи поставяне на
принадлежностите
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте рафтовете полесно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
Тавичка за печене/Дълбока тава:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че
телескопичните водачи са
напълно вкарани във
фурната, преди да
затворите вратичката на
фурната.
Скара:
Скара и тава за печене /дълбока тава
заедно:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта и скарата на
водачите отгоре.
Поставете скарата върху
телескопичните водачи, така че
крачетата да са нагоре.
Високият ръб на скарата е
специално устройство, за
да не се хлъзгат съдовете
за готвене.
21
22
www.aeg.com
Скара и дълбока тава заедно:
Поставете скарата и дълбоката тава
заедно върху телескопичните водачи.
Дълбока тава:
Поставете дълбокия тиган върху
телескопичните водачи.
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
9.1 Автоматично
изключване
От съображения за безопасност
фурната се изключва автоматично
след известно време, ако е включена
функция за затопляне, а настройките
не са променени.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
3
10. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
(°C)
(h)
Пиролитично почи‐ 4.5
стване
Автоматичното изключване не действа
при следните функции: Light (Леко),
Термосонда,Времетраене, Приключв..
9.2 Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично,
за да поддържа повърхностите на
фурната хладни. Ако изключите
фурната, охлаждащият вентилатор
може да продължи да работи, докато
фурната се охлади.
БЪЛГАРСКИ
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
10.1 Препоръки за готвене
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашната ви фурна.
Таблиците по-долу показват
препоръчителните настройки за
температура, време за готвене и
позиция на рафта за определени
видове храни.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
сервиране. Температурата се
саморегулира автоматично до 70 °C.
Поставете чиниите и съдовете
равномерно на рафта на фурната.
Използвайте първото ниво на
фурната. След половината от времето
за загряване разменете местата им.
Втасване на тесто
Тази функция ви позвоява да втасвате
тесто с мая. Поставете тестото в
голяма чиния и го покрийте с мокра
кърпа или пластмасово фолио.
Задайте функция: Втасване на тесто и
времето за готвене.
Defrost (Размразяване)
От вътрешната страна на вратата
можете да намерите:
Отстранете опаковката на храната и
поставете храната в чиния. Не
покривайте храната, понеже това
можи да удължи времето за
размразяване. Използвайте първото
ниво на фурната.
•
•
10.4 Печене
10.2 Вътрешна страна на
вратата
номерата на позициите на скарите.
информация за функциите за
нагряване, препоръчителните нива
на скарата и температури за ястия.
10.3 Съвети за специални
функции за загряване на
фурната
Поддържане на топлина
Тази функция ви позволява да
запазите храната топла.
Температурата се саморегулира
автоматично до 80°C.
Затопляне на чиния
Тази функция ви позволява да
затопляте чинии и съдове преди
23
Първия път използвайте по-ниската
температура.
Можете да удължите времето за
печене с 10 – 15 минути, ако печете
кейкове на повече от едно ниво.
Кейкове и сладки с различни височини
невинаги се запичат равномерно. Не е
необходимо да се променя
температурната настройка, ако се
получи неравномерно препичане.
Разликите се изравняват по време на
печенето.
Тавите във фурната могат да се
огънат/изкривят по време на печене.
Когато тавите изстинат, изкривяването
изчезва.
24
www.aeg.com
10.5 Съвети за печене
Резултати от печене‐
то
Възможна причина
Отстраняване
Основата на кекса не е Позицията на скарата е
изпечена достатъчно. неправилна.
Поставете сладкиша на по-нис‐
ка скара.
Сладкишът спада и
става клисав или с
воднисти ивици.
Температурата на фурна‐
та е твърде висока.
Следващият път намалете леко
температурата на фурната.
Времето за печене е пре‐
калено кратко.
Следващият път задайте подълго време на печене и нама‐
лете температурата на фурна‐
та.
Сладкишът е прекале‐
но сух.
Температурата на фурна‐
та е твърде ниска.
Следващият път увеличете
температурата на фурната.
Времето за печене е пре‐
калено дълго.
Следващият път задайте пократко време на печене.
Температурата на фурна‐
та е прекалено висока и
времето за печене прека‐
лено кратко.
Задайте по-ниска температура
и по-дълго време за печене.
Тестото на кекса не е раз‐
положено равномерно.
Следващият път го разнесете
равномерно по тавата за пече‐
не.
Сладкишът не е готов Температурата на фурна‐
за посоченото в рецеп‐ та е твърде ниска.
тата време за печене.
Следващият път увеличете ле‐
ко температурата на фурната.
Сладкишът се запича
неравномерно.
10.6 Печене върху едно ниво
ПЕЧЕНЕ В ПЛИТКА ТАВА
(°C)
(min)
Кръгъл кекс /
Бриош
Горещ въздух/
вентилир.
150 - 160
50 - 70
1
Сладкиш "Мадей‐
ра" / Плодови
сладкиши
Горещ въздух/
вентилир.
140 - 160
70 - 90
1
Блат – лeко тесто, Горещ въздух/
предварително за‐ вентилир.
грейте празната
фурна
170 - 180
10 - 25
2
БЪЛГАРСКИ
ПЕЧЕНЕ В ПЛИТКА ТАВА
(°C)
(min)
Блат на плодова
пита – пандишпа‐
нова смес
Горещ въздух/
вентилир.
150 - 170
20 - 25
2
Чийзкейк
Традиционно пе‐ 170 - 190
чене
60 - 90
1
КЕЙКОВЕ / СЛАДКИ / ХЛЕБЧЕТА В ТАВИЧКИ ЗА ПЕЧЕНЕ
Предварително загрейте фурната, освен ако не е посочено друго.
(°C)
(min)
Плетен хляб / Ко‐ Традиционно
зунак във форма печене
на венец, не е
необходимо пред‐
варително загря‐
ване
170 - 190
30 - 40
3
Кристщолен
Традиционно
печене
160 - 180
50 - 70
2
Ръжен хляб:
Традиционно
печене
първо: 230
20
1
след това: 160 180
30 - 60
Традиционно
печене
190 - 210
20 - 35
3
Швейцарско руло, Традиционно
печене
180 - 200
10 - 20
3
Сладкиш с масле‐ Горещ въздух/
ни трохи, не е
вентилир.
необходимо пред‐
варително загря‐
ване
150 - 160
20 - 40
3
Кремки / Еклери
25
26
www.aeg.com
КЕЙКОВЕ / СЛАДКИ / ХЛЕБЧЕТА В ТАВИЧКИ ЗА ПЕЧЕНЕ
Предварително загрейте фурната, освен ако не е посочено друго.
(°C)
(min)
Маслен бадемов
кейк / Захарни
сладкиши
Традиционно
печене
190 - 210
20 - 30
3
Плодови сладки‐
ши, не е необхо‐
димо предвари‐
телно загряване
Традиционно
печене
180
35 - 55
3
160 - 180
40 - 60
3
Кейк с мая и фина Традиционно
заливка (напр. из‐ печене
вара, сметана,
крем)
БИСКВИТИ
Използвайте третото ниво на фурната.
(°C)
(min)
Леко тесто / Пандиш‐
панена смес
Горещ въздух/венти‐
лир.
150 - 160
10 - 20
Целувки
Горещ въздух/венти‐
лир.
80 - 100
120 - 150
Сладки,ядки/брашно
Горещ въздух/венти‐
лир.
100 - 120
30 - 50
Бисквитки с мая
Горещ въздух/венти‐
лир.
150 - 160
20 - 40
Дребни сладки от мно‐ Горещ въздух/венти‐
голистно тесто, пред‐
лир.
варително загрейте
празната фурна
170 - 180
20 - 30
БЪЛГАРСКИ
БИСКВИТИ
Използвайте третото ниво на фурната.
Pула, предварително
загрейте празната
фурна
Традиционно печене
(°C)
(min)
190 - 210
10 - 25
10.7 Запеканки и огретени
Използвайте първото ниво на фурната.
(°C)
(min)
Макарони на фурна
Традиционно печене
180 - 200
45 - 60
Лазаня
Традиционно печене
180 - 200
25 - 40
Зеленчуков огретен,
предварително за‐
грейте празната фур‐
на
Грил + вентилатор
160 - 170
15 - 30
Багети с топено сире‐
не
Горещ въздух/венти‐
лир.
160 - 170
15 - 30
Мляко с ориз
Традиционно печене
180 - 200
40 - 60
Рибни суфлета
Традиционно печене
180 - 200
30 - 60
Пълнени зеленчуци
Горещ въздух/венти‐
лир.
160 - 170
30 - 60
10.8 Печене на няколко
нива
Използвайте функцията: Горещ
въздух/вентилир..
За 2 тави използвайте позициите на
първия и четвъртия рафт.
27
28
www.aeg.com
БИСКВИТИ
КЕЙКОВЕ / СЛАДКИ / ХЛЕБ‐
ЧЕТА В ТАВИЧКИ ЗА ПЕЧЕНЕ
(°C)
(min)
Кремки / Еклери, предва‐ 160 - 25 рително загрейте празна‐ 180
45
та фурна
Сладкиш със суха поръс‐
ка (щройсел)
150 - 30 160
45
Pула
(°C)
(min)
180
20 - 30
10.9 Съвети за печене
Използвайте термоустойчиви съдове
за готвене.
Покрийте нетлъстото месо, преди да
го изпечете.
Печете големи парчета месо директно
в тавичката или върху скарата,
поставена над тавичката.
БИСКВИТИ
(°C)
(min)
Курабийки от леко те‐
сто
150 160
20 - 40
Целувки
80 100
130 170
Сладки,ядки/брашно
100 120
40 - 80
Бисквитки с мая
160 170
30 - 60
Дребни сладки от мно‐
голистно тесто, пред‐
варително загрейте
празната фурна
170 180
30 - 50
Добавете известно количество вода в
тавичката, за да предотвратите
прокапване на мазнини.
Обърнете печивото след 1/2 – 2/3 от
времето за печене.
Печете месо и риба нарязани на
големи парчета (1 kg или повече).
По време на печене поливайте с
черпак парчетата месо със собствения
им сос.
10.10 Печене (на месо)
Използвайте първото ниво на
фурната.
ГОВЕЖДО
Задушено месо
1 – 1,5 kg
Традиционно
печене
(°C)
(min)
230
120 - 150
БЪЛГАРСКИ
ГОВЕЖДО
(°C)
(min)
Говеждо печено
дебелина 1 cm Грил + венти‐
или филе, полуиз‐
латор
печено, предвари‐
телно загрейте
празната фурна
190 - 200
5-6
Говеждо печено
или филе, средно
изпечено, предва‐
рително загрейте
празната фурна
дебелина 1 cm Грил + венти‐
латор
180 - 190
6-8
Говеждо печено
или филе, добре
изпечено, предва‐
рително загрейте
празната фурна
дебелина 1 cm Грил + венти‐
латор
170 - 180
8 - 10
СВИНСКО
Използвайте функцията: Грил + вентилатор.
(kg)
(°C)
(min)
Плешка / Врат / Бут
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Котлети / Свински ре‐
бра
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Руло „Стефани"
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Свински джолан, пред‐ 0.75 - 1
варително опечен
150 - 170
90 - 120
29
30
www.aeg.com
ТЕЛЕШКО
Използвайте функцията: Грил + вентилатор.
(kg)
(°C)
(min)
Телешко печено
1
160 - 180
90 - 120
Телешки джолан
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
АГНЕШКО
Използвайте функцията: Грил + вентилатор.
(kg)
(°C)
(min)
Агнешко бутче / Аг‐
нешко печено
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Агнешко гръбче
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
ДИВЕЧ
(kg)
(°C)
(min)
Филе / Заешко
бутче, предва‐
рително за‐
грейте празна‐
та фурна
1
Традиционно
печене
230
30 - 40
Филе от гръб
на елен
1.5 - 2
Традиционно
печене
210 - 220
35 - 40
Еленски бут
1.5 - 2
Традиционно
печене
180 - 200
60 - 90
БЪЛГАРСКИ
31
ПТИЧЕ
Използвайте функцията: Грил + вентилатор.
(kg)
(°C)
(min)
Птиче месо, порции 0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Пиле, половинка
190 - 210
35 - 50
Пиле, млада кокош‐ 1 - 1.5
ка
190 - 210
50 - 70
Pатица
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
гъска
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Пуйка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Пуйка
4-6
140 - 160
150 - 240
0.4 - 0.5
РИБА
(kg)
Цяла риба
1 - 1.5
Традиционно
печене
10.11 Печене на хляб
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
Използвайте второто ниво на фурната.
Не се препоръчва предварително
загряване.
ХЛЯБ
(°C)
(min)
Бял хляб
180 - 200
40 - 60
Багета
200 - 220
35 - 45
Бриош
180 - 200
40 - 60
32
www.aeg.com
ХЛЯБ
(°C)
(min)
Чабата
200 - 220
35 - 45
Ръжен хляб
190 - 210
50 - 70
Пълнозърнест хляб
180 - 200
50 - 70
Пълнозърнест хляб
170 - 190
60 - 90
Земели
190 - 210
20 - 35
10.12 Изпичане до хрупкаво с Горещ въздух + отдолу
ПИЦА
Използвайте първото ниво на фурната.
(°C)
(min)
Тартове
180 - 200
40 - 55
Спаначена пита
160 - 180
45 - 60
Киш "Лорен" / Швейцарски
флан
170 - 190
45 - 55
Покрит ябълков пай
150 - 170
50 - 60
ПИЦА
Загрейте предварително празната фурна преди готвене.
Използвайте второто ниво на фурната.
Пица (тънка)
(°C)
(min)
200 - 230
15 - 20
БЪЛГАРСКИ
ПИЦА
Загрейте предварително празната фурна преди готвене.
Използвайте второто ниво на фурната.
(°C)
(min)
Пица, дебел блат
180 - 200
20 - 30
Хляб без набухватели
230 - 250
10 - 20
Флан от многолистно тесто 160 - 180
45 - 55
Фламкухен
230 - 250
12 - 20
Пирожките
180 - 200
15 - 25
Зеленчуков пай
160 - 180
50 - 60
10.13 Грил
Поставете тавата за мазнина на
първото ниво на фурната.
Загрейте предварително празната
фурна преди готвене.
ЕДИНИЧЕН ГРИЛ
(°C)
(min)
1-ва страна
(min)
2-ра страна
Печено говеждо
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Говеждо филе
230
20 - 30
20 - 30
3
Свинско филе
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телешко каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Агнешко гръбче
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Цяла риба, 0,5 – 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
33
34
www.aeg.com
БЪРЗ ГРИЛ
Загрейте предварително празната фурна преди готвене.
Използвайте четвъртото ниво на фурната.
Грил с максимална температурна настройка.
(min)
1-ва страна
(min)
2-ра страна
Свинско филе
10 - 12
6 - 10
Наденици
10 - 12
6-8
Филе
/ Телешки пържоли
7 - 10
6-8
Принцеси
6-8
-
10.14 Бавно готвене
Тази функция ви позволява да
приготвяте тънко, нежно месо и риба.
Тя не е приложима за: домашни птици,
свинско печено или задушено месо.
Температурата на Термосонда не
трябва да е по-висока от 65 °C.
1. Запържете месото за 1 – 2 минути
от всяка страна в тиган на силен
огън.
2. Поставете месото в тавата за
печене или директно върху
скарата. Поставете таблата под
рафта, за да събира мазнината.
Винаги, когато използвате тази
функция, гответе без капак.
3. Използвайте Термосонда.
4. Изберете функцията: Бавно
готвене. Можете да настроите
температура между 80 °C и 150 °C
за първите 10 минути.
Температурата по подразбиране е
90 °C. Задайте температурата за
Термосонда.
5. След 10 минути фурната
автоматично намалява
температура до 80 °C.
Настройте температурата на 120 °C.
Стекове
(kg)
(min)
0.2 - 0.3
20 - 40
3
БЪЛГАРСКИ
Настройте температурата на 120 °C.
(kg)
(min)
Говеждо филе
1 - 1.5
90 - 150
3
Печено говеждо
1 - 1.5
120 - 150
1
Телешко печено
1 - 1.5
120 - 150
1
10.15 Отдолу + грил + вентилатор
РАЗМРАЗЯВАНЕ
(°C)
(min)
Пица, замразена
200 - 220
15 - 25
2
Америк. пица, замразена
190 - 210
20 - 25
2
Пица, охладена
210 - 230
13 - 25
2
Мини-пици, замразени
180 - 200
15 - 30
2
Пържени картофки, тънки
200 - 220
20 - 30
3
Пържени картофи, дебели
200 - 220
25 - 35
3
Картоф с корич. / Крокети
220 - 230
20 - 35
3
Картофени кюфтета
210 - 230
20 - 30
3
Лазаня / Канелони, пресни
170 - 190
35 - 45
2
Лазаня / Канелони, замразени
160 - 180
40 - 60
2
Сирене на скара
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки крилца
190 - 210
20 - 30
2
10.16 Defrost
(Размразяване)
Отстранете опаковката на храната и
поставете храната в чиния.
Използвайте първото ниво на
фурната.
Не покривайте храната, понеже това
можи да удължи времето за
размразяване.
35
36
www.aeg.com
(kg)
(min)
Време на
размразя‐
ване
(min)
Допълни‐
телно вре‐
ме за раз‐
мразяване
Пиле
1
100 - 140
20 - 30
Поставете пилето върху обърна‐
та дълбока чиния върху по-голя‐
ма чиния. Обърнете по средата
на готвенето.
месо
1
100 - 140
20 - 30
Обърнете по средата на готвене‐
то.
месо
0.5
90 - 120
20 - 30
Обърнете по средата на готвене‐
то.
Пъстърва
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Ягоди
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Чисто мас‐
ло
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Сметана
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Разбийте сметаната, докато още
е леко замразена на места.
Торта
1.4
60
60
-
10.17 Запазване
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
Не използвайте буркани с капачка на
винт и скоба или метални кутии.
Използвайте първото ниво на
фурната.
Не поставяйте върху тавата за печене
повече от шест еднолитрови буркана
за консервиране.
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в тавата
за печене, за да има достатъчно влага
във фурната.
Когато течността в бураните започне
да ври (приблизително след 35 - 60
минути при еднолитрови буркани),
спрете фурната или намалете
температурата на 100 °C (вж.
таблицата).
Настройте температурата на 160 - 170
°C.
МЕКИ ПЛОДОВЕ
(min)
Готвене до нача‐
лото на поява на
мехурчета
Ягоди / Боровинки / 35 - 45
Малини / Цариград‐
ско грозде
БЪЛГАРСКИ
ПЛОДОВЕ С КОСТИЛКИ
Праскови /
Дюли / Сли‐
ви
(min)
Готвене до
началото
на поява
на мехур‐
чета
(min)
Продъл‐
жете да го‐
твите на
100 °C
35 - 45
10 - 15
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и оставете
да изстине една вечер, за да
завършите сушенето.
За една тава използвайте позицията
на третия рафт.
За 2 тави използвайте позициите на
първия и четвъртия рафт.
ЗЕЛЕНЧУЦИ
ЗЕЛЕНЧУЦИ
(min)
Готвене до
началото
на поява
на мехур‐
чета
(min)
Продълже‐
те да го‐
твите на
100 °C
Моркови
50 - 60
5 - 10
Краставици
50 - 60
-
Смесена
туршия
50 - 60
5 - 10
Алабаш /
Грах / Ас‐
пержи
50 - 60
15 - 20
(°C)
(h)
Бобови растения
60 - 70
6-8
Чушки
60 - 70
5-6
Зеленчуци за супа
60 - 70
5-6
Гъби
50 - 60
6-8
Подправки/билки
40 - 50
2-3
Настройте температурата на 60 - 70
°C.
ПЛОДОВЕ
(h)
10.18 Сушене - Горещ
въздух/вентилир.
Покрийте тавите с неомазняваща се
хартия или хартия за печене.
37
Сливи
8 - 10
Кайсии
8 - 10
Ябълкови резени
6-8
Круши
6-9
38
www.aeg.com
10.19 Термосонда
ГОВЕЖДО
Температура в сърцевината на храната
(°C)
Алангле
Средно изпе‐
чено
Добре изпече‐
но
Печено говеждо
45
60
70
Говеждо филе
45
60
70
ГОВЕЖДО
Руло „Стефани"
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
80
83
86
СВИНСКО
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
Шунка / Печено месо
80
84
88
Филе от гърба / Свинско филе,
пушено / Свинско филе, пошира‐
но
75
78
82
ТЕЛЕШКО
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
Телешко печено
75
80
85
Телешки джолан
85
88
90
БЪЛГАРСКИ
ОВНЕШКО/ АГНЕШКО
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
Овнешки бут
80
85
88
Овнешко гръбче
75
80
85
Агнешко печено / Агнешко бутче
65
70
75
ДИВЕЧ
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
Филе от див заек / Филе от гръб
на елен
65
70
75
Заешко бутче / Заек, цял / Бут от
еленско месо
70
75
80
ПТИЧЕ МЕСО
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
Пиле
80
83
86
Патица, цяла/половин / Пуйка,
цяла/гърди
75
80
85
Патешки гърди
60
65
70
РИБА (СЬОМГА, ПЪ‐
СТЪРВА, БЯЛА РИБА)
Риба, цяла/голяма/на пара / Ри‐
ба, цяла/голяма/печена
39
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
60
64
68
40
www.aeg.com
КАСЕРОЛИ – ПРЕДВА‐
РИТЕЛНО ПРИГОТВЕНИ ЗЕ‐
ЛЕНЧУЦИ
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Касерола с тиквички / Касерола с
85
броколи / Касерола с фенел
КАСЕРОЛА – ПИКАНТНА
Повече
88
91
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Канелони / Лазаня / Макарони на
85
фурна
КАСЕРОЛА – СЛАДКА
Касерола от бял хляб със/без
плодове / Касерола от оризова
каша със/без плодове / Касерол
със сладки нудели
Средно изпе‐
чено
Средно изпе‐
чено
Повече
88
91
Температура в сърцевината на храната
(°C)
По-малко
Средно изпе‐
чено
Повече
80
85
90
10.20 Печене с влажност –
препоръчителни аксесоари
топлина по-добре от светлите и
отражателни съдове.
Използвайте тъмни, неотражателни
фолиа и съдове. Те абсорбират
Тиган за пица
Съд за печене
Тъмни, неотражател‐
ни
28 см диаметър
Тъмни, неотражателни
26 см диаметър
Рамекини
Керамичен
8 см диаме‐
тър, 5 см ви‐
сочина
Метална основа за
флан
Тъмни, неотража‐
телни
28 см диаметър
БЪЛГАРСКИ
10.21 Печене с влажност
За най-добри резултати следвайте
предложенията в долната таблица.
Използвайте позицията на третия рафт.
(°C)
(min)
Запечена паста
200 - 220
45 - 55
Картофен огретен
180 - 200
70 - 85
Мусака
170 - 190
70 - 95
Лазаня
180 - 200
75 - 90
Канелони
180 - 200
70 - 85
Хлебен пудинг
190 - 200
55 - 70
Оризов пудинг
170 - 190
45 - 60
Ябълков сладкиш с пандишпанена смес
(кръгла форма за сладкиши)
160 - 170
70 - 80
Бял хляб
190 - 200
55 - 70
10.22 Информация за
изпитващи лаборатории
Изпитвания съгласно: EN 60350, IEC
60350.
ПЕЧЕНЕ НА ЕДНО НИВО. Печене в плитка тава
(°C)
(min)
140 - 150
35 - 50
2
Пандишпан без масло Традиционно пече‐ 160
не
35 - 50
2
Ябълков пай, 2 тави
Ø20 cm
Горещ въздух/
вентилир.
160
60 - 90
2
Ябълков пай, 2 тави
Ø20 cm
Традиционно пече‐ 180
не
70 - 90
1
Пандишпан без масло Горещ въздух/
вентилир.
41
42
www.aeg.com
ПЕЧЕНЕ НА ЕДНО НИВО. Бисквити
Използвайте позицията на третия рафт.
(°C)
(min)
Горещ въздух/венти‐
лир.
140
25 - 40
Масленки / Сладкиши на Традиционно печене
пръчици, предварително
загрейте празната фурна
160
20 - 30
Малки кексчета, 20 броя/ Горещ въздух/венти‐
тава, предварително за‐ лир.
грейте празната фурна
150
20 - 35
Малки кексчета, 20 броя/ Традиционно печене
тава, предварително за‐
грейте празната фурна
170
20 - 30
Масленки / Сладкиши на
пръчици
ПЕЧЕНЕ НА НЯКОЛКО НИВА. Бисквити
(°C)
(min)
2 пози‐ 3 пози‐
ции
ции
Масленки / Сладки‐
ши на пръчици
Горещ въздух/
вентилир.
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Малки кексчета, 20
броя/тава, предва‐
рително загрейте
празната фурна
Горещ въздух/
вентилир.
150
23 - 40
1/4
-
БЪЛГАРСКИ
ЕДИНИЧЕН ГРИЛ
Загрейте празната фурна предварително за 5 минути.
Гриловайте на максималната температура.
(min)
Тост-сандвич
Грил
Говежда пържола, обърне‐ Грил
те по средата на времето
за приготвяне
1-3
5
24 - 30
4
ДВОЕН ГРИЛ
Загрейте празната фурна предварително за 3 минути.
Гриловайте на максималната температура.
Използвайте четвъртото ниво на фурната.
(min)
първа страна
втора страна
Бургери
8 - 10
6-8
Тост-сандвич
1-3
1-3
11. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
43
44
www.aeg.com
11.1 Бележки относно почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с мека кърпа с гореща вода и
препарат за почистване.
Препарати
за почиства‐
не
За почистване на метални повърхности използвайте подходящ почи‐
стващ препарат.
Почиствайте упоритите замърсявания със специален почистващ пре‐
парат за фурни.
Почиствайте вътрешността на фурната след всяка употреба. Натруп‐
вания на мазнини или други остатъци от храна могат да доведат до
пожар. Рискът е по-голям за тавата на грила.
Подсушавайте вътрешността на фурната с мека кърпа след всяка
Всекидневна употреба.
употреба
Почиствайте принадлежностите на фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте мека кърпа с топла вода и почи‐
стващ препарат. Не почиствайте принадлежностите в съдомиялна
машина.
Принадлеж‐
ности
Не почиствайте незалепващите аксесоари с агресивни агенти, остри
предмети или в съдомиялна.
11.2 Демонтиране на
носачите на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте носачите на
скарата.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
1
2
Поставете извадените аксесоарите в
обратна последователност.
Задържащите щифтове на
телескопичните водачи
трябва да са обърнати
напред.
11.3 Пиролитично
почистване
2. Издърпайте задната част на
носача на скарата от стената и го
извадете.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Отстранете всички
аксесоари и подвижни
скари.
БЪЛГАРСКИ
Пиролитичното
почистване не може да
започне:
•
ако не сте премахнали накрайника
на сензора за температура в
сърцевината от гнездото.
• ако не сте затворили напълно
вратичката на фурната.
Отстранете най-силното замърсяване
ръчно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако в същия шкаф има
монтирани други уреди, не
ги използвайте
едновременно с
функцията: Пиролитично
почистване. Това може да
причини повреда на уреда.
1. Почистете вътрешната страна на
вратата с гореща вода, така че
остатъците да не изгорят от
горещия въздух.
2. Включете фурната.
3. Изберете Менюто и натиснете
въртящото копче, за да
потвърдите.
4. Изберете Пиролитично почистване
и натиснете въртящото копче, за
да потвърдите.
5. Изберете времетраенето на
почистването:
Опция
Описание
Бързo
1 h за ниска
степен на
замърсяване
Нормално
1 h 30 min за
нормална
степен на
замърсяване
Интензивно
3 h за висока
степен на
замърсяване
6. Натиснете въртящото копче, за да
потвърдите.
45
Когато започне
пиролитично почистване,
вратичката на фурната се
заключва и лампичката не
работи. Охлаждащият
вентилатор работи на повисока скорост.
За да спрете
пиролитичното почистване
преди да е приключило,
изключете фурната.
ВНИМАНИЕ!
След завършване на
функцията, фурната е
много гореща. Оставете го
да се охлади. Съществува
опасност от изгаряния.
Когато функцията
завърши, вратата остава
заключена за фазата на
охлаждане. Някои от
функциите на фурната не
са достъпни.
11.4 Напомняне за
почистване
Когато се появи напомняне, е
необходимо почистване. Използвайте
функцията Пиролитично почистване.
11.5 Премахване и монтаж
на вратата
Можете да отстраните вратата и
вътрешните стъклени панели, за да ги
почистите. Броят на стъклените
панели е различен за различните
модели.
ВНИМАНИЕ!
Вратичката е тежка.
1. Отворете вратичката напълно.
2. Натиснете докрай закрепващите
лостчета (А) на двете панти на
вратичката.
46
www.aeg.com
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че стъклата са
поставени на правилните
места, иначе повърхността
на вратичката може да
прегрее.
A
A
3. Затворете вратичката на фурната
до първото възможно положение
за отваряне (под ъгъл от около
70°).
4. Хванете вратичката с ръце от
двете страни и я издърпайте от
фурната под ъгъл нагоре.
5. Поставете вратичката с външната
страна надолу върху мека кърпа
на стабилна повърхност.
6. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
Уверете се, че сте поставили
стъклените панели (С, В и А) в
правилната последователност. Първо,
поставете панел С, който е обозначен
с квадрат от лявата страна и с
триъгълник от дясната. Също така ще
откриете тези символи, изобразени на
рамката на вратичката. Символът с
триъгълник на стъклото трябва да
съвпада с триъгълника на рамката на
вратичката, както и символа с квадрат
да съвпада със този на вратичката.
След това поставете другите два
стъклени панела.
ABC
2
B
1
7. Издърпайте рамката на вратичката
към себе си, за да я извадите
8. Хванете стъклените панели в
горния край един по един и ги
извадете нагоре от водача.
11.6 Смяна на крушката
9. Почистете стъклените панели с
вода и сапун. Внимателно
подсушете стъкления панел.
Когато приключите с почистването,
изпълнете стъпките по-горе в обратна
последователност. Поставете първо
по-малкия панел, после по-големия и
вратичката.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
Лампата може да е
гореща.
1. Изключете фурната.
Изчакайте докато фурната изстине.
2. Изключете фурната от
електрическата мрежа.
3. Поставете парче плат върху
дъното на фурната.
БЪЛГАРСКИ
47
Горната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката, за да го извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
Страничната лампа
1. Отстранете левия носач на
скарата, за да да получите достъп
до лампата.
2. Използвайте тесен, тъп предмет
(например чаена лъжичка), за да
свалите стъкления капак.
3. Почистете стъкления капак.
4. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
5. Монтирайте стъкления капак.
6. Поставете левия носач на скарата.
12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате
или работите с фурната.
Фурната не е свързана към Проверете дали фурната е
електрозахранването или
свързана правилно към
е свързана неправилно.
електрозахранването (виж‐
те диаграмата за свързва‐
не).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройките
са правилни.
Фурната не нагрява.
Активирано е автоматич‐
ното изключване.
Вижте "Автоматично из‐
ключване".
Фурната не нагрява.
Вратичката не е правилно
затворена.
Затворете напълно вратич‐
ката.
48
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Предпазителят е изклю‐
чил.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да из‐
ключват, се свържете ква‐
лифициран електротехник.
Лампата не функционира.
Лампата е дефектна.
Сменете лампата.
Екранът подсеща да на‐
строите Език.
Имало е спиране на тока
за повече от 3 дни.
Вж. глава "Преди първата
употреба".
Екранът подсеща да на‐
строите Език.
Активиран е демонстра‐
ционният режим.
Изключете демонстра‐
ционния режим в: Меню /
Основни настройки / ДЕ‐
МО. Код за активация/
деактивация: 2468.
На екрана се показва F111. Жакът на сензора за тем‐
пература в сърцевината не
е правилно монтиран в
гнездото.
Поставете жака на сензора
за температура в сърцеви‐
ната възможно по-навътре
в гнездото.
Дисплеят показва код за
грешка, който не е упоме‐
нат в тази таблица.
•
Има електрическа повре‐
да.
•
Изключете уреда по‐
средством предпазите‐
ля на жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото, след което
го включете отново.
Ако екранът отново по‐
казва съобщението за
грешка, свържете се с
отдела за обслужване
на клиенти.
По храната и във вътреш‐ Във фурната са оставяни
Не оставяйте ястията във
ността на уреда се отлагат ястия за твърде дълго вре‐ фурната за повече от 15 пара и кондензация.
ме.
20 минути след края на го‐
твенето.
12.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката
с данни от вътрешността на фурната.
БЪЛГАРСКИ
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
13. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
13.1 Технически данни
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
14.1 Продуктова информация и Продуктов
информационен лист*
Име на доставчик
AEG
Идентификация на модела
BPE842320B 944187958
BPE842320M 944187956,
944187781
BPE842320W 944187959
BPK842320B 944188000
BPK842320M 944187780,
944187937
BPK842320W 944187971
BPR842320M 944188030
Индекс на енергийна ефективност
81.2
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, конвенционален режим
1.09 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, засилен вентилационен режим
0.69 kWh/цикъл
Брой кухини
1
Топлинен източник
Електричество
Обем
71 l
Тип на фурната
Фурна за вграждане
49
50
www.aeg.com
Маса
BPE842320B
37.0 kg
BPE842320M
37.0 kg
BPE842320W
37.0 kg
BPK842320B
37.0 kg
BPK842320M
37.0 kg
BPK842320W
37.0 kg
BPR842320M
37.0 kg
*За Европейския съюз в съответствие с Регламенти (ЕС) 65/2014 и 66/2014
За Република Беларус съгласно STB 2478-2017, Приложение G; STB 2477-2017,
Анекси А и B.
За Украйна съгласно 568/32020.
Класът на енергийна ефективност не се прилага за Русия.
EN 60350-1 – Битови електрически уреди за готвене – Част 1: Гами, фурни, парни
фурни и грилове – Методи за измерване на производителността.
14.2 Енергоспестяване
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
спестявате енергия при
ежедневното готвене.
Уверете се, че вратичката на фурната
е затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката
твърде често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е
добре фиксирано в своята позиция.
Използвайте метални готварски
съдове, за да подобрите
енергоспестяването
Когато е възможно, не загрявайте
предварително фурната, преди да
пристъпите към готвене.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да пестите електроенергия.
Остатъчна топлина
Ако е активирана програма с избор на
"Времетраене" или "Час на
изключване" и времето за готвене е
повече от 30 минути, нагряващите
елементи се изключат автоматично
по-рано при някои функции на
фурната.
Вентилаторът и лампичката
продължават да работят. Когато
изключите фурната, екранът показва
остатъчната топлина. Можете да
използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
Когато продължителността на готвене
е по-голяма от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минимум 3 – 10 минути преди края на
готвенето. Храната продължава да се
готви, благодарение на остатъчната
топлина във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
Индикаторът за остатъчна топлина
БЪЛГАРСКИ
51
Когато използвате тази функция,
лампичката автоматично се изключва
след 30 секунди. Може да включите
лампичката отново, но това действие
ще намали очакваното
енергоспестяване.
или температура се появява на
дисплея.
Готвене с изключена лампичка
Изключете лампичката по време на
готвене. Включвайте я само, когато
имате нужда от нея.
Печене с влажност
Функция, разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
867336198-A-352019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising