AEG | BPK842320M | User manual | Aeg BPK842320M Manuali i perdoruesit

Aeg BPK842320M Manuali i perdoruesit
BPE842320B
BPE842320M
BPE842320W
BPK842320B
BPK842320M
BPK842320W
BPR842320M
USER
MANUAL
SQ
Udhëzimet për përdorim
Furrë
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACIONI I SIGURISË............................................................................... 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 4
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT................................................................................. 8
4. PËRDORIMI I PAJISJES...................................................................................... 9
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË................................................................... 10
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM............................................................................. 10
7. FUNKSIONET E ORËS...................................................................................... 18
8. PËRDORIMI I AKSESORËVE............................................................................ 18
9. FUNKSIONET SHTESË......................................................................................21
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.............................................................................22
11. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 40
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE............................................................................44
13. TË DHËNAT TEKNIKE..................................................................................... 46
14. EFIKASITETI ENERGJETIK............................................................................. 46
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos lejoni që fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme mund të nxehen gjatë përdorimit.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për
të futur aksesorët ose enët për furrë.
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti
elektrik.
PARALAJMËRIM: Për të shmangur mundësinë e
goditjes elektrike, sigurohuni që pajisja të fiket përpara
se të ndërroni llambën.
Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni në
strukturën inkaso.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse
të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami,
pasi mund të gërvishtet sipërfaqja, gjë e cila mund të
shkaktojë krisjen e xhamit.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Derdhjet e tepërta të ushqimeve duhen hequr përpara
pastrimit pirolitik. Nxirrini të gjitha pjesët nga furra.
Për të hequr mbajtëset e rafteve, në fillim hiqni pjesën
e përparme të mbajtëses së raftit dhe pastaj pjesën e
pasme nga muret anësore. Montojini mbajtëset e
rafteve në rendin e kundërt.
Përdorni vetëm sensorin e ushqimit (sensorin e
temperaturës) që rekomandohet për këtë pajisje.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
Hiqni të gjithë paketimin.
•
•
•
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
SHQIP
•
•
•
•
•
Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Instalojeni pajisjen në një vend të
sigurt dhe të përshtatshëm që
plotëson kërkesat e instalimit.
Pajisja ka një sistem elektrik ftohjeje.
Ai duhet të vihet në punë me anë të
furnizimit me energji elektrike.
Njësia e integruar duhet të
përmbushë standardin e kërkuar DIN
68930.
Lartësia minimale e
kabinetit (Kabineti
nën lartësinë
minimale të bangos)
600 (600) mm
Gjerësia e kabinetit
550 mm
Gjerësia e kabinetit
605 (580) mm
Lartësia e pjesës së
përparme të pajisjes
594 mm
Lartësia e pjesës së
pasme të pajisjes
576 mm
Gjerësia e pjesës së
përparme të pajisjes
549 mm
Gjerësia e pjesës së
pasme të pajisjes
548 mm
Thellësia e pajisjes
567 mm
Thellësia inkaso e
pajisjes
546 mm
Gjerësia me derën të
hapur
1017 mm
Madhësia minimale e
hapjes së ventilimit.
Hapja e vendosur në
pjesën e pasme
poshtë
550 x 20 mm
Gjatësia e kabllos
kryesore të furnizimit.
Kablloja është
vendosur në këndin e
djathtë të pjesës së
pasme
1500 mm
Vidat e montimit
4 x 12 mm
5
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
furnizimit me energji duhet
zëvendësuar, kjo duhet bërë nga
Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
Mos i lini kabllot që të prekin derën e
pajisjes ose t'i afrohen asaj apo
hapësirës poshtë pajisjes, veçanërisht
kur është në punë ose dera është e
nxehtë.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësat mbrojtës, siguresat (siguresat
që vidhosen duhet të hiqen nga
foleja), salvavitat dhe kontaktorët.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Mbylleni plotësisht derën e pajisjes,
përpara se të lidhni spinën e rrymës
me prizën e rrymës.
Kjo pajisje ofrohet me spinë dhe
kabllo elektrike.
6
www.aeg.com
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, djegiesh
dhe goditjeje elektrike ose
shpërthimi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pamonitoruar
gjatë punës.
Çaktivizojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos ushtroni presion mbi derën e
hapur.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool
mund të krijojë një përzierje alkooli
dhe ajri.
Mos lejoni që pajisja të bjerë në
kontakt me shkëndija apo flakë të
hapura kur hapni derën.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
Për të parandaluar dëmtimin ose
çngjyrosjen e emalimit:
– mos vendosni enë furre ose
objekte të tjera drejtpërdrejt në
fundin e pajisjes.
– mos fusni letër alumini
drejtpërdrejt në pjesën e poshtme
të hapësirës së pajisjes.
– mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
– mos lini enë të lagura dhe ushqim
në pajisje pasi të keni mbaruar
gatimin.
– bëni kujdes kur hiqni ose
vendosni aksesorët.
•
•
•
•
•
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk
ndikon në funksionimin e pajisjes.
Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave
shkaktojnë njolla që mund të jenë të
përhershme.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
Gatuani gjithmonë me derën e furrës
të mbyllur.
Nëse pajisja është instaluar pas një
paneli mobilieje (p.sh. derë)
sigurohuni që dera të mos mbyllet
asnjëherë kur pajisja është në punë.
Mund të akumulohet nxehtësi dhe
lagështirë pas një paneli të mbyllur
mobilieje dhe mund të shkaktojë si
rrjedhim dëme në pajisje, njësinë
brenda së cilës ndodhet apo
dysheme. Mos e mbyllni panelin e
mobilies derisa pajisja të jetë ftohur
plotësisht pas përdorimit.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, zjarri ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë.
Ka rrezik që panelet prej xhami të
thyhen.
Ndërrojini menjëherë panelet prej
xhami të derës kur janë të dëmtuara.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
Tregoni kujdes kur e hiqni derën nga
pajisja. Dera është e rëndë!
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në
paketim.
SHQIP
•
Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me asnjë lloj detergjenti.
2.5 Pastrimi pirolitik
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje/zjarri/
emetimesh kimike (avuj) në
regjimin pirolitik.
•
•
•
•
•
•
Përpara se të kryeni funksionin
Vetëpastrim pirolitik ose përpara
përdorimit të parë ju lutemi hiqni nga
hapësira e furrës:
– çdo ushqim të mbetur, mbetje/
rrjedhje vaji ose yndyre.
– çdo objekt të lëvizshëm (përfshi
raftet, shinat anësore etj., që kanë
ardhur me produktin) veçanërisht
çdo tenxhere, tigan, tavë, takëme
etj., që nuk ngjisin.
Lexoni me kujdes të gjitha udhëzimet
për pastrim pirolitik.
Mbajini fëmijët larg pajisjes, gjatë
kohës që pastrimi pirolitik është në
funksionim.
Pajisja nxehet shumë dhe del ajër i
nxehtë nga fletët e përparme të
ajrimit.
Pastrimi pirolitik është një operacion
me temperaturë të lartë dhe mund të
lëshojë tymra nga mbetjet e gatimit
dhe materialet e ndërtimit, prandaj
konsumatorët këshillohen të veprojnë
si më poshtë:
– të sigurojnë ajrosje të mirë gjatë
dhe pas çdo pastrimi pirolitik.
– të sigurojnë ajrosje të mirë gjatë
përdorimit të parë dhe pas tij, në
një temperaturë maksimale pune.
Në ndryshim nga njerëzit, disa zogj
dhe zvarranikë mund të jenë
jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj
avujve të fortë që dalin gjatë procesit
të pastrimit në të gjitha furrat pirolitike.
– Largoni çdo kafshë shtëpiake
(veçanërisht zogjtë) nga zona
pranë pajisjes gjatë dhe pas
pastrimit pirolitik dhe në fillim
përdorni funksionimin në
temperaturë maksimale në një
zonë të ajrosur mirë.
Edhe kafshët e vogla shtëpiake mund
të jenë të ndjeshme ndaj ndryshimeve
•
7
të lokalizuara të temperaturave në
afërsi të furrave pirolitike kur është në
punë programi pirolitik i vetëpastrimit.
Sipërfaqet jo ngjitëse në tenxhere,
tiganë, tabaka, takëme etj., mund të
dëmtohen nga përdorimi i funksionit të
pastrimit pirolitik në temperaturë të
lartë në të gjitha furrat pirolitike dhe
mund të jenë gjithashtu burim për avuj
të dëmshëm të nivelit të ulët.
Avujt e lëshuar nga furrat pirolitike/
mbetjet e gatimit siç përshkruhet nuk
janë të dëmshme për njerëzit, duke
përfshirë fëmijët ose personat me
probleme mjekësore.
2.6 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
•
•
•
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifikime.
2.7 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.8 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda pajisjes.
8
www.aeg.com
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
Paneli i kontrollit
Programuesi elektronik
Priza e sensorit të ushqimit
Elementi ngrohës
Llamba
Ventilatori
Mbështetësja e rafteve, e
çmontueshme
Pozicionet
e rafteve
8
1
2
3
4
5
6
7
7
3.2 Aksesorët
Rafti rrjetë
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe të
pjekjes.
Tava e pjekjes
Për ëmbëlsira dhe biskota.
Tigan skare/pjekjeje
Për të pjekur ose si tavë për të mbledhur
yndyrën.
Sensori i ushqimit
Për të matur temperaturën brenda
ushqimit.
Shinat teleskopike
Për të futur dhe nxjerrë tavat dhe raftin
rrjetë më lehtë.
SHQIP
4. PËRDORIMI I PAJISJES
4.1 Paneli i kontrollit
1
2
3
4
Funksioni
Komenti
1
Ndezja/Fikja
Për të ndezur dhe fikur pajisjen.
2
Ekrani
Tregon cilësimet aktuale të pajisjes.
5
Për të rregulluar cilësimet dhe për të naviguar përmes
menysë.
3
Çelësi rrotullues
Shtypni
për të ndezur pajisjen.
Mbajeni çelësin rrotullues për të aktivizuar ekranin e
cilësimeve.
Mbajeni dhe rrotullojeni çelësin rrotullues për të naviguar
nëpër meny.
Mbajeni dhe shtypeni çelësin rrotullues për të konfirmuar një
cilësim ose për të hyrë te nënmenyja e përzgjedhur.
Për t'u kthyer te një meny e mëparshme, gjeni opsionin Prapa
në listën e menysë ose konfirmoni cilësimin e përzgjedhur.
4
Për të ndezur funksionin e përzgjedhur.
5
Për të fikur funksionin e përzgjedhur.
4.2 Ekrani
Pas ndezjes, ekrani shfaq regjimin e
funksionit të nxehjes.
Ekrani me numrin maksimal të
funksioneve të vendosura:
A
BC
D E F
Menu
170°C
150°C
25min
14:05
1h 15m
85°C
Options
9
10
www.aeg.com
A.
B.
C.
D.
E.
Kujtues
Rrit kujtuesin
Funksioni i nxehjes dhe temperatura
Opsionet ose Ora ditore
Kohëzgjatja ose Përfundimi i kohës
së një funksioni ose Sensori i
ushqimit
F. Menyja
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Pastrimi i parë
Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen nga furra.
Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
Vendosni aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen sërish në
pozicionin e tyre fillestar.
5.2 Lidhja për herë të parë
Pas lidhjes së parë, për 7 sekonda do të
shfaqet versioni i softuerit.
Duhet të caktoni gjuhën, Drita e ekranit
dhe Ora ditore.
Furrën dhe aksesorët pastrojini përpara
përdorimit të parë.
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Funksionet e nxehjes
Aktivizimi dhe çaktivizimi i funksioneve të
nxehjes.
1. Ndizeni furrën.
2. Mbani butonin me rrotullim.
Theksohet funksioni i përdorur së fundi.
3. Shtypni çelësin rrotullues për të hyrë
në nënmeny dhe rrotullojeni për të
zgjedhur një funksion nxehjeje.
4. Shtypni butonin me rrotullim për ta
konfirmuar.
5. Vendosni temperaturë dhe
konfirmojeni.
6. Shtypni
. Sensori i ushqimit
mund të vendoset në çdo moment
para ose gjatë procesit të gatimit.
Disa funksione përmbajnë një
sekuencë dritaresh. Shtypni çelësin
rrotullues për të shkuar te dritarja
tjetër. Pas konfirmimit të fundit, nis
funksioni.
Për të çaktivizuar një funksion shtypni
.
Llamba mund të fiket
automatikisht në një
temperaturë nën 60 °C gjatë
disa funksioneve të furrës.
SHQIP
11
Funksionet e nxehjes: Speciale
Funksioni i nxehjes
Përdorimi
Gatim i ngadaltë
Për përgatitjen e mishit të njomë dhe me lëng.
Mbaj ngrohtë
Për ta mbajtur ushqimin të ngrohtë.
Ngrohja e pjatave
Për të ngrohur paraprakisht pjata që do të
shërbehen.
Konservimi
Për të konservuar perime, (p.sh. turshi).
Tharje
Për tharjen e frutave të prera në feta, zarzavateve
dhe kërpudhave.
Ardhja e brumit
Për të fryrë brumin përpara gatimit.
Shkrirje
Për të shkrirë ushqimin (zarzavate dhe fruta).
Koha e shkrirjes varet nga sasia dhe trashësia e
ushqimit të ngrirë.
Pjekja e bukës
Përdoreni këtë funksion për të pjekur bukë dhe
simite me rezultate shumë të mira profesionale
për sa i përket fortësisë, ngjyrës dhe shkëlqimit të
kores.
Funksionet e nxehjes: Standard
Funksioni i nxehjes
Aplikimi
Ventilator i plotë
Për të pjekur në tre pozicione të raftit njëkohësisht
dhe për të tharë ushqimin.Vendos temperaturën
20 - 40°C më poshtë se sa për funksionin: Gatim
tradicional.
Ventilator i plotë +
Poshtë
Për të pjekur ushqim në një pozicion rafti, për
pjekje më intensive dhe bazë krokante. Vendosni
temperaturën 20 - 40 °C më poshtë sesa për
funksionin: Gatim tradicional.
Gatim tradicional
Për të pjekur ushqimin në një nivel furre.
Poshtë + Skarë +
Ventilator
Për të gatuar ushqime të shpejta (p.sh. patate të
skuqura, patate me prerje trekëndore ose kuleç)
krokante.
12
www.aeg.com
Funksioni i nxehjes
Aplikimi
Skara
Për të pjekur në skarë ushqime të sheshta dhe
për të thekur bukë.
Skarë + Ventilator
Për të pjekur copa mishi më të mëdha ose
shpendë me kocka në një pozicion rafti. Për të
bërë gratina dhe për të karamelizuar.
Nxehtësia e poshtme
Për pjekjen e kekëve me bazë krokante dhe për
ruajtjen e ushqimit.
Pjekje vent. me
lagështirë
Ky funksion është projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit. Për udhëzimet e gatimit,
drejtojuni kapitullit “Udhëzime dhe këshilla”, Pjekje
vent. me lagështirë. Dera e furrës duhet të mbyllet
gjatë gatimit në mënyrë që funksioni të mos
ndërpritet dhe për t'u siguruar që furra të
funksionoje me efikasitetin më të lartë të
mundshëm të energjisë. Kur përdorni këtë
funksion, temperatura në hapësirën e brendshme
mund të ndryshojë nga temperatura e vendosur.
Përdoret nxehtësia e mbetur.Fuqia e nxehtësisë
mund të reduktohet. Për rekomandime të
përgjithshme rreth kursimit të energjisë, referojuni
kapitullit “Efikasiteti i energjisë”, “Kursimi i
energjisë”. Ky funksion është përdorur për të qenë
në pajtim me klasin e efikasitetit të energjisë sipas
EN 60350-1. Kur përdorni këtë funksion llamba
fiket automatikisht pas 30 sekondash.
6.2 Menyja - pamja e
përgjithshme
Menu
170°C
Options
Menyja
Artikulli i menysë
Përdorimi
Gatim i asistuar
Përmban një listë të programeve automatike.
Pastrimi
Përmban një listë të programeve të pastrimit.
Cilësimet bazë
Përdoret për të vendosur konfigurimin e pajisjes.
SHQIP
13
Nënmenyja për: Pastrimi
Nënmenyja
Përshkrimi
I shpejtë
Pastrimi pirolitik.
1 h për nivel të ulët ndotjeje.
Normale
Pastrimi pirolitik.
1 h 30 min për nivel të zakonshëm ndotjeje.
Intensive
Pastrimi pirolitik.
3 h për një nivel të lartë ndotjeje.
Nënmenyja për: Cilësimet bazë
Nënmenyja
Përshkrimi
Bllokimi për fëmijët
Kur Bllokimi e fëmijëve është aktiv, furra nuk mund të
aktivizohet pa dashje. Mund ta aktivizoni dhe çaktivizoni
këtë funksion përmes menysë Cilësimet bazë. Pasi
aktivizohet, Bllokimi i fëmijëve shfaqet në ekran kur
ndizni furrën. Për të aktivizuar përdorimin e furrës,
zgjidhni shkronjat e kodit me çelësin rrotullues në
rendin e mëposhtëm: A B C. Kur Bllokimi e fëmijëve
është aktiv dhe furra është e fikur, dera e furrës kyçet.
Nxehje e shpejtë
Rrit kohën e nxehjes si parazgjedhje. Vini re se kjo
është e disponueshme vetëm për disa funksione
nxehjeje.
Nxeh + Mbaj
Mban të ngrohtë ushqimin e përgatitur për 30 minuta
pas përfundimit të një gatimi. Për ta çaktivizuar më
herët shtypni çelësin rrotullues. Kur ky funksion është
aktiv, shfaqet në ekran mesazhi "Ruajtja ngrohtë filloi".
Kini parasysh se është i disponueshëm vetëm për disa
funksione ngrohjeje dhe nëse është vendosur
Kohëzgjatja.
Kohë shtesë
Për të zgjatur kohën e paracaktuar të gatimit. Vini re se
kjo është e disponueshme vetëm për disa funksione
nxehjeje.
Konfigurimi
Për të cilësuar konfigurimin e furrës.
Shërbimi
Tregon versionin dhe konfigurimin e softuerit.
Nënmenyja për: Konfigurimi
Nënmenyja
Përshkrimi
Gjuha
Vendos gjuhën e ekranit.
Ora ditore
Vendos orën dhe datën aktuale.
14
www.aeg.com
Nënmenyja
Përshkrimi
Tingujt e butonave
Aktivizon dhe çaktivizon tingullin e fushave me prekje.
Nuk mund të çaktivizohet toni i NDEZJES / FIKJES dhe
NDAL.
Tinguj alarmi/Defekti
Aktivizon dhe çaktivizon tingujt e alarmit.
Volumi i ziles
Rregullon volumin e toneve të shtypjes dhe sinjaleve
me shkallëzim.
Drita e ekranit
Rregullon dritën e ekranit me shkallëzim.
Nënmenyja për: Shërbimi
Nënmenyja
Përshkrimi
DEMO
Kodi i aktivizimit / çaktivizimit: 2468
Trego licencat
Informacion rreth licencave.
Shfaq versionin SW
Informacion rreth versionit të softuerit.
Cilësimet e fabrikës
Rivendoseni në gjendje fabrike.
Nënmenyja për: Gatim i
asistuar
Çdo gatesë në këtë nënmeny ka një
funksion dhe temperaturë të propozuar.
Këto parametra mund të rregullohen
manualisht sipas preferencës së
përdoruesit.
mish
Mish derri
Kategoria e ushqimit: Mish dhe peshk
mish
Mish lope
Rosto
Proshutë
Nyje
Brinjë
Viç
Role mishi
Mish lope
Skandinavie
Filetë
Rosto
Nyje
Mish qengji
Rosto
Mish shpine
Filetë viçi
Rosto
E freskët
Tymosur
Për disa gatesa, mund të zgjidhni
mënyrën e gatimit:
• Peshë automatike
• Sensori i ushqimit
Niveli i gatimit të një gatese:
• I gatuar pak ose Më pak
• Mesatare
• I gatuar mirë ose Më shumë
Filetë
Kofshë
Mish gjahu
Mish dreri
Mish shpine
Kofshë
Lepur i egër
Mish shpine
Kofshë
SHQIP
15
Kategoria e ushqimit: Pjekje pikante
Shpezë
Pulë
Gatesa
E plotë
E freskët
Gjysmë
E trashë
Këmbët
Krahë
Pica
E ngrirë
Snack
Patë
E ftohtë
E plotë:
Gjoks
Quiche
E hollë
E trashë
E freskët
Peshk
Peshk i plotë
E hollë
E trashë
Rosë
Gjeldeti
E hollë
Bagetë
Bukë
Ciabatta
e vogël
Mesatare
Bukë e
bardhë
e madhe
Tava peshku
Bukë e zezë
Shkopinj peshku
Bukë thekre
Kategoria e ushqimit: Garnitura / Gatime
furre
Bukë me
drithëra të
plota
Bukë
Gatesa
Garnitura
Bukë e
paardhur
Patate të skuqura
Kroketa
Gërshet me
maja
Patate feta
E ngrirë
Patate të qëruara të
skuqura
Gatime të furrës
Bukë
Lazanja
E pjekur
paraprakisht
Patate furre
E freskët
Makarona tavë
Perime në skarë
Tava, pikante
Tava, zarzavate
Bagetë
Roleta
E ngrirë
E pjekur
paraprakisht
16
www.aeg.com
Kategoria e ushqimit: Ëmbëlsira
Gatesa
Gatesa
Kek në
forma
Kek me
bajame
Ëmbëlsirë
me mollë
Kek me
krem bulmeti
Kek me
mollë, i
mbuluar
Bazë torte
me krem
Bazë
pandispanjë
Kek në tavë
Strudel
molle, i
ngrirë
Ëmbëlsirë
"Brownie"
Kek me
krem bulmeti
Panetone
Krishtlindjes
h
Ëmbëlsirë
me fruta
Brumë i
ardhur
Kek Madeira
Brumë me
maja
Pandispanjë
Tortë me
brumë
Brumë i
shkrifët
Pandispanjë
Kek me
sheqer
Role
biskotash
Tartë
zviceriane e
ëmbël
Kek me
maja
SHQIP
6.3 Opsionet
Gatesa
Ëmbëlsirë e
vogël
17
Kekë të
vegjël
Menu
170°C
Ëmbëlsira të
vogla me
krem
Options
Ekler
Amareta
Kek në kupa
Rripa brumi
të shkrifët
Ëmbëlsira të
vogla me
peta
Biskota me
brumë të
shkrifët
Tava, të
ëmbla
Opsionet
Përshkrimi
Cilësimet e kohëmatësit
Përmban një listë të funksioneve të orës.
Nxehje e shpejtë
Për të ulur kohën e nxehjes në funksionin e
nxehjes që është aktualisht në punë.
Ndezur / Fikur
Cilëso + Nis
Për të vendosur një funksion dhe për ta
aktivizuar më vonë. Pasi të vendoset, në
ekran shfaqet "Cilëso + Nis aktive". Shtypni
Nisjen për ta ndezur. Kur ky funksion është
aktiv mesazhi zhduket nga ekrani dhe furra
fillon të punojë. Kini parasysh se është i
disponueshëm vetëm për disa funksione
ngrohjeje dhe nëse është vendosur
Kohëzgjatja / Koha përfund.
6.4 Nxehtësia e mbetur
Kur fikni furrën, ekrani tregon ngrohjen e
mbetur. Ju mund ta përdorni këtë
nxehtësi për të mbajtur ushqimin e
ngrohtë.
18
www.aeg.com
7. FUNKSIONET E ORËS
7.1 Cilësimet e kohëmatësit
Funksioni i orës
Përdorimi
Rrit kujtuesin
Monitoron automatikisht kohëzgjatjen e
funksionimit të funksionit. Dukshmëria e Rrit
kujtuesin mund të aktivizohet dhe
çaktivizohet.
Kohëzgjatja
Për të cilësuar kohëzgjatjen e një veprimi.1)
Koha përfund.
Për të cilësuar kur do të fiket një funksion i
nxehjes. Ky opsion mund të përdoret vetëm
kur është vendosur Kohëzgjatja. Përdorni
funksionet Kohëzgjatja dhe Koha përfund. në
të njëjtën kohë për të aktivizuar dhe
çaktivizuar furrën automatikisht më vonë. 1)
Kujtues
Për vendosjen e një numërimi mbrapsht.1)
Ky funksion nuk ndikon në punën e furrës.
Zgjidhni
dhe vendosni orën. Kur koha
përfundon, bie sinjali akustik. Shtypni butonin
me rrotullim për të ndaluar sinjalin.
Kur furra është e çaktivizuar, shtypni çelësin
rrotullues për të ndezur këtë funksion.
1) Maksimumi 23 orë 59 minuta
8. PËRDORIMI I AKSESORËVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
8.1 Sensori i ushqimit
Sensori i ushqimit mat temperaturën
brenda ushqimit. Nëse ushqimi është në
temperaturën e vendosur, pajisja
çaktivizohet.
Duhen cilësuar dy temperatura:
•
•
temperatura e furrës (minimumi 120
°C),
temperatura e brendshme e ushqimit.
KUJDES!
Përdorni vetëm aksesorin që
keni marrë me pajisjen dhe
pjesët e këmbimit origjinale.
Udhëzimet për rezultate optimale:
•
•
•
•
Përbërësit duhet të jenë në
temperaturë dhome.
Sensori i ushqimit nuk mund të
përdoret për gatesat e lëngshme.
Gjatë gatimit Sensori i ushqimit duhet
të qëndrojë brenda gatesës dhe spina
të jetë në prizë.
Përdorni cilësimet e rekomanduara të
temperaturës së brendshme të
ushqimit.
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
Pajisja llogarit me afërsi
kohën e përafërt të
përfundimit të gatimit. Ajo
varet nga sasia e ushqimit,
funksioni dhe temperatura e
vendosur e furrës.
SHQIP
Kategoritë e ushqimit: mish,
pulë dhe peshk
1. Aktivizoni furrën.
2. Vendosni majën e Sensori i ushqimit
në qendër të mishit ose peshkut, në
pjesën më të trashë nëse është e
mundur. Sigurohuni që të paktën 3/4
e Sensori i ushqimit të jetë brenda
gatesës.
3. Vendosni spinën e Sensori i ushqimit
brenda prizës përpara furrës.
Në ekran shfaqet: Sensori i ushqimit.
4. Vendosni temperaturën e brendshme
të mishit.
5. Vendosni një funksion nxehjeje dhe
nëse është e nevojshme,
temperaturën e furrës.
Kur gatesa arrin temperaturën e
vendosur, dëgjohet sinjali. Furra fiket
automatikisht.
6. Shtypni butonin me rrotullim për të
ndaluar sinjalin.
7. Hiqni spinën e Sensori i ushqimit nga
priza dhe hiqni gatesën nga furra.
19
PARALAJMËRIM!
Ekziston rreziku i djegieve
duke qenë se Sensori i
ushqimit nxehet. Kini kujdes
kur e shkëpusni nga priza
dhe kur e hiqni nga ushqimi.
Kategoria e ushqimit: tavë
1. Aktivizoni furrën.
2. Vendosini gjysmën e përbërësve në
një tavë pjekjeje.
3. Futni majën e Sensori i ushqimit
saktësisht në qendër të tavës.
Sensori i ushqimit duhet jetë i
palëvizur në një vend gjatë gatimit.
Përdorni një përbërës të ngurtë për
të arritur këtë. Përdorni buzët e tavës
së pjekjes për të mbajtur dorezën
prej silikoni të Sensori i ushqimit.
Maja e Sensori i ushqimit nuk duhet
të prekë fundin e tavës së pjekjes.
4. Mbulojeni Sensori i ushqimit me
përbërësit e mbetur.
5. Vendosni spinën e Sensori i ushqimit
brenda prizës përpara furrës.
Në ekran shfaqet: Sensori i ushqimit.
20
www.aeg.com
6. Vendosni temperaturën e brendshme
të mishit.
7. Vendosni një funksion nxehjeje dhe
nëse është e nevojshme,
temperaturën e furrës.
Kur gatesa arrin temperaturën e
vendosur, dëgjohet një sinjal akustik.
Furra fiket automatikisht.
8. Shtypni butonin me rrotullim për të
ndaluar sinjalin.
9. Hiqni spinën e Sensori i ushqimit nga
priza dhe hiqni gatesën nga furra.
PARALAJMËRIM!
Ekziston rreziku i djegieve
duke qenë se Sensori i
ushqimit nxehet. Kini kujdes
kur e shkëpusni nga priza
dhe kur e hiqni nga ushqimi.
Rafti me rrjetë dhe tava e pjekjes /tava e
thellësë bashku:
Shtyni tavën e pjekjes /tavën e thellë
ndërmjet shufrave udhëzuese të
mbajtëses së raftit dhe raftin me rrjetë në
shufrat udhëzuese më sipër.
Ndërrimi i temperaturës së
brendshme të mishit
Ju mund ta ndryshoni temperaturën e
brendshme dhe temperaturën e furrës në
çdo kohë gjatë gatimit.
1. Zgjidhni
në ekran.
2. Rrotullojeni çelësin rrotullues për të
ndryshuar temperaturën.
3. Shtypni për ta konfirmuar.
8.2 Futja e aksesorëve
Rafti me rrjetë:
Shtyni raftin mes shufrave udhëzuese të
mbajtëses së raftit .
Dhëmbëzimet e vogla në
pjesën e sipërme rrisin
sigurinë. Dhëmbëzimet janë
gjithashtu mjete që
parandalojnë përmbysjen.
Buzët e ngritura përreth
skarës parandalojnë
rrëshqitjen nga rafti.
8.3 Shinat teleskopike vendosja e aksesorëve
Me shinat teleskopike, mund t'i futni e
nxirrni raftet me më shumë lehtësi.
KUJDES!
Mos i pastroni shinat
teleskopike në enëlarëse.
Mos i lubrifikoni shinat
teleskopike.
Tavë për pjekje/ Tavë e thellë:
Shtyjeni tavën e pjekjes /tavën e thellë
ndërmjet shufrave drejtuese të
mbajtëses së raftit.
KUJDES!
Sigurohuni që shinat
teleskopike t'i fusni brenda
plotësisht në furrë përpara
se të mbyllni derën e furrës.
SHQIP
Rafti me rrjetë:
Vendosni raftin me rrjetë te shinat
teleskopike me këmbët në pozicionin
poshtë.
21
Rafti me rrjetë dhe tavën e thellë së
bashku:
Vendoseni raftin me rrjetë dhe tavën e
thellë së bashku në shinat teleskopike.
Buzët e ngritura përreth raftit
me rrjetë janë një tipar i
veçantë për të parandaluar
rrëshqitjen e tavave.
Tavë e thellë:
Vendosni tavën e thellë në shinat
teleskopike.
9. FUNKSIONET SHTESË
9.1 Fikja automatike
Për arsye sigurie furra fiket automatikisht
pas një farë kohe nëse një funksion i
ngrohjes është në veprim dhe ju nuk
ndryshoni asnjë cilësim.
(°C)
(orë)
(°C)
Pastrimi pirolitik
(orë)
4,5
Fikja automatike nuk punon me
funksionet: Drita, Sensori i
ushqimit,Kohëzgjatja, Koha përfund..
30 - 115
12,5
9.2 Ventilatori ftohës
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimum
3
Kur furra është në punë, ventilatori
ftohës ndizet aktivizohet për t’i mbajtur
sipërfaqet e furrës të ftohta. Nëse fikni
furrën, ventilatori ftohës mund të
vazhdojë të punojë derisa të ftohet furra.
22
www.aeg.com
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Temperatura dhe kohët e
pjekjes në tabela janë vetëm
udhëzuese. Ato varen nga
recetat, cilësia dhe sasia e
përbërësve të përdorur.
10.1 Rekomandimet e gatimit
Furra juaj mund të pjekë apo të skuqë
ndryshe nga furra juaj e mëparshme.
Tabelat e mëposhtme tregojnë cilësimet
e rekomanduara për temperaturën,
kohën e gatimit dhe nivelin e raftit për
lloje specifike ushqimi.
Nëse nuk gjeni përzgjedhjet për një
recetë të veçantë, kërkoni për një të
përafërt.
10.2 Ana e brendshme e
derës
Në anën e brendshme të derës do të
gjeni:
•
•
numrat e niveleve të furrës.
të dhëna për funksionet e nxehjes,
nivelet e këshilluara të furrës dhe
temperaturat për gatesat.
10.3 Këshillë për funksionet e
veçanta të ngrohjes së furrës
Mbaj ngrohtë
Funksioni ju lejon ta mbani ushqimin të
ngrohtë. Temperatura vendoset
automatikisht në 80 °C.
Funksioni ju lejon të ngrohni pjatat dhe
gatimet përpara servirjes. Temperatura
vendoset automatikisht në 70 °C.
Vërini pjatat dhe gatimet në stivë në
mënyrë të njëtrajtshme në raftin me
rrjetë. Përdorni nivelin e parë të furrës.
Pas gjysmës së kohës së ngrohjes
ndërrojuni vendet.
Ardhja e brumit
Funksioni ju lejon ardhjen e brumit me
maja. Vendoseni brumin në një enë të
madhe dhe mbulojeni me një peshqir të
lagur ose me qese. Vendosni funksionin:
Ardhja e brumit dhe kohën e gatimit.
Shkrirje
Hiqni ambalazhin e ushqimit dhe
vendoseni ushqimin në pjatë. Mos e
mbuloni ushqimin, sepse kjo mund të
zgjasë kohën e shkrirjes. Përdorni nivelin
e parë të furrës.
10.4 Pjekja
Përdorni në fillim temperaturën më të
ulët.
Koha e pjekjes mund të zgjatet me 10 15 minuta, nëse gatuani kekë në më
shumë se një pozicion të rafteve.
Kekët dhe petët në lartësi të ndryshme
nuk skuqen gjithmonë njësoj. Nuk është
nevoja të ndryshohet cilësimi i
temperaturës nëse ndodh skuqje jo e
njëtrajtshme. Diferencat barazohen gjatë
pjekjes.
Tavat në furrë mund të deformohen gjatë
pjekjes. Kur tavat ftohen përsëri,
deformimi do të zhduket.
Ngrohja e pjatave
10.5 Këshilla për pjekjen
Rezultati i pjekjes
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Baza e kekut nuk është
pjekur mjaftueshëm.
Pozicioni i raftit nuk është i
saktë.
Vendoseni kekun në një raft më
të ulët të furrës.
SHQIP
Rezultati i pjekjes
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Ëmbëlsira bie dhe
Temperatura e furrës është
mbetet e papjekur ose e tepër e lartë.
ujshme.
Herën tjetër vendosni një
temperaturë pak më të ulët në
furrë.
Koha e pjekjes është tepër
e shkurtër.
Herën tjetër vendosni një kohë
më të gjatë pjekjeje dhe
temperaturë më të ulët furre.
Keku është tepër i thatë. Temperatura e furrës është
tepër e ulët.
Koha e pjekjes është tepër
e gjatë.
Ëmbëlsira nuk piqet në
mënyrë të njëtrajtshme.
Keku nuk është gati në
kohën e pjekjes të
specifikuar në një
recetë.
Herën tjetër vendosni një
temperaturë më të lartë në furrë.
Herën tjetër vendosni një kohë
më të shkurtër pjekjeje.
Temperatura e pjekjes
Vendosni një temperaturë furre
është tepër e lartë dhe koha më të ulët dhe zgjasni kohën e
e pjekjes tepër e shkurtër.
pjekjes.
Brumi i kekut nuk është
shpërndarë në mënyrë të
njëtrajtshme.
Herën tjetër shpërndajeni brumin
e kekut në mënyrë të njëtrajtshme
në tavën e pjekjes.
Temperatura e furrës është
tepër e ulët.
Herën tjetër vendosni një
temperaturë pak më të lartë në
furrë.
10.6 Pjekja në një nivel
PJEKJA NË FORMA
(°C)
(min)
Ventilator i plotë
150 - 160
50 - 70
1
Kek Madeira / Kekë Ventilator i plotë
me fruta
140 - 160
70 - 90
1
Bazë torte - brumë i Ventilator i plotë
shkrifët, nxehni
furrën bosh
paraprakisht
170 - 180
10 - 25
2
Bazë torte - brumë
pandispanje
Ventilator i plotë
150 - 170
20 - 25
2
Kek me krem
bulmeti
Gatim tradicional
170 - 190
60 - 90
1
Kek unazë / Briosh
23
24
www.aeg.com
KEKË / BISKOTA / BUKË NË TAVA PËR PJEKJE
Ngrohni paraprakisht furrën bosh përveçse kur specifikohet ndryshe.
(°C)
(min)
Bukë e thurur /
Bukë në formë
kurore, nuk
nevojitet ngrohja
paraprake
Gatim tradicional 170 - 190
30 - 40
3
Bukë Krishtlindjeje
Gatim tradicional 160 - 180
50 - 70
2
Bukë thekre:
Gatim tradicional fillimisht: 230
20
1
më pas: 160 - 180 30 - 60
Ëmbëlsira të vogla
me krem / Ekler
Gatim tradicional 190 - 210
20 - 35
3
Role biskotash,
Gatim tradicional 180 - 200
10 - 20
3
Kek me veshje me
thërrime, nuk
nevojitet ngrohja
paraprake
Ventilator i plotë
150 - 160
20 - 40
3
Kek me gjalpë
bajameje / Kekë
me sheqer
Gatim tradicional 190 - 210
20 - 30
3
Ëmbëlsira me
fruta, nuk nevojitet
ngrohja paraprake
Gatim tradicional 180
35 - 55
3
40 - 60
3
Kek me maja me
Gatim tradicional 160 - 180
shtresa të lehta
(p.sh. djathë i butë,
krem, krem
karamel)
SHQIP
BISKOTA
Përdorni nivelin e tretë të furrës.
(°C)
(min)
Brumë i shkrifët /
Pandispanjë
Ventilator i plotë
150 - 160
10 - 20
Mafishe
Ventilator i plotë
80 - 100
120 - 150
Amareta
Ventilator i plotë
100 - 120
30 - 50
Biskota me brumë me
maja
Ventilator i plotë
150 - 160
20 - 40
Ëmbëlsira të vogla me
Ventilator i plotë
peta, nxehni furrën bosh
paraprakisht
170 - 180
20 - 30
Roleta, nxehni furrën
bosh paraprakisht
190 - 210
10 - 25
Gatim tradicional
10.7 Gatime në tavë
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(°C)
(min)
Makarona tavë
Gatim tradicional
180 - 200
45 - 60
Lazanja
Gatim tradicional
180 - 200
25 - 40
Perime në skarë,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
Skarë + Ventilator
160 - 170
15 - 30
Bageta me djathë të
shkrirë
Ventilator i plotë
160 - 170
15 - 30
Sultjash
Gatim tradicional
180 - 200
40 - 60
Tava peshku
Gatim tradicional
180 - 200
30 - 60
Zarzavate të mbushura
Ventilator i plotë
160 - 170
30 - 60
10.8 Pjekje në shumë nivele
Përdorni funksionin: Ventilator i plotë.
Për 2 tava përdorni nivelin e katërt të
furrës.
25
26
www.aeg.com
BISKOTA
KEKË / BISKOTA / BUKË NË
TAVA PËR PJEKJE
(°C)
(min)
Ëmbëlsira të vogla me
krem / Ekler, nxehni furrën
bosh paraprakisht
160 - 25 180
45
Kek i thatë shtrusel
150 - 30 160
45
(°C)
(min)
Ëmbëlsira të vogla me
peta, nxehni furrën bosh
paraprakisht
170 180
30 - 50
Roleta
180
20 - 30
10.9 Këshilla rreth pjekjes
Përdorni enë furre që i rezistojnë
nxehtësisë.
BISKOTA
Piqeni mishin pa dhjamë të mbuluar.
(°C)
(min)
Biskota me brumë të
shkrifët
150 160
20 - 40
Mafishe
80 100
130 170
Amareta
100 120
40 - 80
Biskota me brumë me
maja
160 170
30 - 60
Piqni nyja të mëdha mishi direkt në tavë
ose në raftin me rrjetë të vendosur mbi
tavë.
Vendosni pak ujë në tavë për të penguar
djegien e yndyrës së pikon.
Kthejeni copën e mishit pas 1/2 – 2/3 të
kohës së gatimit.
Piqni mishin dhe peshkun në copa të
mëdha (1 kg ose më shumë).
Njomini copat e mëdha të mishi me
lëngun e tyre disa herë gjatë pjekjes.
10.10 Pjekje
Përdorni nivelin e parë të furrës.
MISH LOPE
(°C)
(min)
Pjekje në tenxhere
1 - 1,5 kg
Gatim
tradicional
230
120 - 150
Biftek lope ose
filetë, i gatuar pak,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
1 cm e trashë
Skarë +
Ventilator
190 - 200
5-6
SHQIP
MISH LOPE
(°C)
(min)
Biftek lope ose
1 cm e trashë
filetë, i gatuar
mesatarisht, nxehni
furrën bosh
paraprakisht
Skarë +
Ventilator
180 - 190
6-8
Biftek lope ose
filetë, i gatuar mirë,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
Skarë +
Ventilator
170 - 180
8 - 10
1 cm e trashë
MISH DERRI
Përdorni funksionin: Skarë + Ventilator.
(kg)
(°C)
(min)
Shpatull / Qafë / Role
me proshutë
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Kotëleta / Brinjë
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Role mishi
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Nyje derri, gjysmë e
gatuar
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
MISH VIÇI
Përdorni funksionin: Skarë + Ventilator.
(kg)
(°C)
(min)
Mish viçi i pjekur
1
160 - 180
90 - 120
Kofshë viçi
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
27
28
www.aeg.com
MISH QENGJI
Përdorni funksionin: Skarë + Ventilator.
(kg)
(°C)
(min)
Kofshë qengji / Mish
qengji i pjekur
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Kurriz qengji
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
MISH GJAHU
(kg)
(°C)
(min)
Mish shpine /
Këmbë lepuri i
egër, nxehni
furrën bosh
paraprakisht
1
Gatim
tradicional
230
30 - 40
Shpinë dreri
1,5 - 2
Gatim
tradicional
210 - 220
35 - 40
Kofshë
sorkadheje
1,5 - 2
Gatim
tradicional
180 - 200
60 - 90
SHPEZË
Përdorni funksionin: Skarë + Ventilator.
(kg)
(°C)
(min)
Shpezë, porcione
0,2 - 0,25
200 - 220
30 - 50
Pulë, gjysmë
0,4 - 0,5
190 - 210
35 - 50
Pulë, pulastren
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Rosë
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
SHQIP
SHPEZË
Përdorni funksionin: Skarë + Ventilator.
(kg)
(°C)
(min)
Patë
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Gjeldeti
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Gjeldeti
4-6
140 - 160
150 - 240
PESHK
(kg)
Peshk i plotë
1 - 1,5
Gatim
tradicional
10.11 Pjekja e bukës
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
Nuk rekomandohet nxehje paraprake.
BUKË
(°C)
(min)
Bukë e bardhë
180 - 200
40 - 60
Bagetë
200 - 220
35 - 45
Briosh
180 - 200
40 - 60
Bukë Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Bukë thekre
190 - 210
50 - 70
Buka me miell të pasitur
180 - 200
50 - 70
Bukë me drithëra të plota
170 - 190
60 - 90
Simite
190 - 210
20 - 35
29
30
www.aeg.com
10.12 Pjekje krokante me Ventilator i plotë + Poshtë
PICA
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(°C)
(min)
Tortë me brumë
180 - 200
40 - 55
Krem spinaqi
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Flan zviceran
170 - 190
45 - 55
Ëmbëlsirë me mollë, e mbuluar
150 - 170
50 - 60
PICA
Ngroheni paraprakisht furrën bosh përpara gatimit.
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
(°C)
(min)
Picë, kore e hollë
200 - 230
15 - 20
Picë, kore e trashë
180 - 200
20 - 30
Bukë e paardhur
230 - 250
10 - 20
Pite me peta
160 - 180
45 - 55
Tartë
230 - 250
12 - 20
Pirozhka
180 - 200
15 - 25
Pite me zarzavate
160 - 180
50 - 60
10.13 Skara
Vendosni tavën në raftin e parë për të
grumbulluar yndyrën.
Ngroheni paraprakisht furrën bosh
përpara gatimit.
SHQIP
31
PJEKJA NË SKARË
(°C)
(min)
Njëra anë
(min)
Ana tjetër
Biftek lope
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Filetë lope
230
20 - 30
20 - 30
3
Mish derri filetë
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Filetë viçi
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kurriz qengji
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Peshk i plotë, 0,5 - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
PJEKJA E SHPEJTË ME SKARË
Ngroheni paraprakisht furrën bosh përpara gatimit.
Përdorni nivelin e katërt të furrës.
Piqni në skarë me temperaturë maksimale.
(min)
Njëra anë
(min)
Ana tjetër
Filetë derri
10 - 12
6 - 10
Salsiçe
10 - 12
6-8
Filetë
/ Biftekë viçi
7 - 10
6-8
Bukë e thekur me garniturë
6-8
-
10.14 Gatim i ngadaltë
Ky funksion ju lejon të përgatitni mish të
butë dhe pa dhjamë dhe peshk. Kjo nuk
aplikohet për: shpezë, mish derri me
yndyrë, mish rosto. Sensori i ushqimit
temperatura nuk duhet të jetë më e lartë
se 65 °C.
1. Skuqni mishin për 1 - 2 minuta në
secilën anë në një tigan me nxehtësi
të larët.
2. Vendoseni mishin në tiganin e
pjekjes ose direkt në raftin me rrjetë.
Vendosni një tabaka në raftin me tel
për të grumbulluar yndyrën.
32
www.aeg.com
Gatuani gjithmonë pa kapak kur
përdorni këtë funksion.
3. Përdorni Sensori i ushqimit.
4. Zgjidhni funksionin: Gatim i ngadaltë.
Mund të vendosni temperaturën mes
80 °C dhe 150 °C për 10 minutat e
para. Temperatura e parazgjedhur
është 90 °C. Vendosni temperaturën
për Sensori i ushqimit.
5. Pas 10 minutash, furra e ul
automatikisht temperaturën në 80 °C.
Vendosni temperaturën në 120 °C.
(kg)
(min)
Biftekë
0,2 - 0,3
20 - 40
3
Filetë viçi
1 - 1,5
90 - 150
3
Biftek lope
1 - 1,5
120 - 150
1
Mish viçi i pjekur
1 - 1,5
120 - 150
1
10.15 Poshtë + Skarë + Ventilator
SHKRIRJA
(°C)
(min)
Picë e ngrirë
200 - 220
15 - 25
2
Picë amerikane, e ngrirë
190 - 210
20 - 25
2
Picë, e mbajtur në frigorifer
210 - 230
13 - 25
2
Pica të vogla, të ngrira
180 - 200
15 - 30
2
Patate të skuqura, të holla
200 - 220
20 - 30
3
Patate të skuqura, të trasha
200 - 220
25 - 35
3
Patate feta / Kroketa
220 - 230
20 - 35
3
Patate të qëruara të skuqura
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja / Kaneloni, të freskëta
170 - 190
35 - 45
2
Lazanja / Kaneloni, të ngrira
160 - 180
40 - 60
2
Djathë i pjekur
170 - 190
20 - 30
3
Krahë pule
190 - 210
20 - 30
2
SHQIP
10.16 Shkrirje
33
Mos e mbuloni ushqimin, sepse kjo
mund të zgjasë kohën e shkrirjes.
Hiqni ambalazhin e ushqimit dhe
vendoseni ushqimin në pjatë.
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(kg)
(min)
Koha e
shkrirjes
(min)
Koha e
shkrirjes së
mëtejshme
Pulë
1
100 - 140
20 - 30
Vendoseni pulën mbi një pjatëz të
kthyer brenda një pjatance të
madhe. Kthejeni pasi të ketë kaluar
gjysma e kohës.
mish
1
100 - 140
20 - 30
Kthejeni pasi të ketë kaluar gjysma
e kohës.
mish
0,5
90 - 120
20 - 30
Kthejeni pasi të ketë kaluar gjysma
e kohës.
Troftë
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Luleshtrydhe 0,3
30 - 40
10 - 20
-
Gjalpë
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Ajkë
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Rrihni ajkën kur në disa vende
është ende pak e ngrirë.
Kek gato
1,4
60
60
-
10.17 Konservimi
Përdorni vetëm kavanoza konservimi me
të njëjtat përmasa si në treg.
Mos përdorni kavanoza me kapak me
filetim dhe kapakë me kapje ose
kavanoza metalikë.
Përdorni nivelin e parë të furrës.
Vendosni jo më shumë se gjashtë
kavanoza një litërsh konservimi në tavën
për pjekje.
Mbushini kavanozat në mënyrë të
barabartë dhe mbyllini me mbërthyese.
Kavanozat nuk duhet të prekin njëritjetrin.
Mbusheni tavën për pjekje me afërsisht
1/2 litër ujë në mënyrë që t'i japë furrës
lagështi të mjaftueshme.
Kur lëngu në kavanoza nis të valojë (pas
rreth 35 - 60 minutash për kavanozat
njëlitërsh), fikni furrën ose ulni
temperaturën në 100 °C (shihni tabelën).
Vendosni temperaturën në 160 - 170 °C.
34
www.aeg.com
10.18 Tharje - Ventilator i
plotë
FRUTA TË BUTA
Mbuloni tavat me letër kundër yndyrës
ose me letër pjekjeje.
(min)
Koha e zierjes
deri në fillimin e
pikimit
Luleshtrydhe /
35 - 45
Boronica /
Manaferra / Kulumbri
të pjekura
Për rezultat më të mirë, fikeni furrën pasi
ka kaluar gjysma e kohës së tharjes,
hapni derën dhe lëreni të ftohet gjatë
gjithë natës që të thahet plotësisht.
Për 1 tavë përdorni pozicionin e tretë të
furrës.
Për 2 tava përdorni nivelin e katërt të
furrës.
ZARZAVATE
FRUTA ME BËRTHAMË
Pjeshkë /
Ftonj /
Kumbulla
(°C)
(orë)
(min)
Koha e
zierjes deri
në fillimin e
pikimit
(min)
Vazhdoni
ta zieni
deri sa të
arrijë 100
°C
Fasule
60 - 70
6-8
Speca
60 - 70
5-6
Zarzavate për supë
60 - 70
5-6
Kërpudha
50 - 60
6-8
35 - 45
10 - 15
Erëza
40 - 50
2-3
Vendosni temperaturën në 60 - 70 °C.
FRUTA
ZARZAVATE
(min)
Koha e
zierjes deri
në fillimin e
pikimit
(min)
Vazhdoni
ta zieni deri
sa të arrijë
100 °C
Karota
50 - 60
5 - 10
Kastravecë
50 - 60
-
Turshi të
përziera
50 - 60
5 - 10
Kohlrabi /
Bizele /
Shparg
50 - 60
15 - 20
(orë)
Kumbulla
8 - 10
Kajsi
8 - 10
Feta molle
6-8
Dardha
6-9
SHQIP
35
10.19 Sensori i ushqimit
MISH LOPE
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
I pjekur pak
I gatuar
mesatarisht
I gatuar mirë
Biftek lope
45
60
70
Filetë viçi
45
60
70
MISH LOPE
Role mishi
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
80
83
86
MISH DERRI
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
Proshutë / Rosto
80
84
88
Kotëletë shpine / Filetë derri, e
tymosur / Filetë derri, e zier
75
78
82
MISH VIÇI
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
Mish viçi i pjekur
75
80
85
Kofshë viçi
85
88
90
DASH / QENGJ
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
Këmbë deleje
80
85
88
Kurriz deleje
75
80
85
Mish qengji i pjekur / Kofshë qengji
65
70
75
36
www.aeg.com
MISH GJAHU
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
65
70
75
Këmbë lepuri i egër / Lepur i egër, i
70
plotë / Kofshë dreri
75
80
Kurriz lepuri i egër / Shpinë dreri
SHPEZË
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
Pulë
80
83
86
Rosë, e plotë / gjysmë / Gjeldeti, i
plotë / gjoks
75
80
85
Rosë, gjoks
60
65
70
PESHK (SALMON,
TROFTË, SHARMAK)
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
Peshk, i plotë / i madh / i gatuar
me avull / Peshk, i plotë / i madh / i 60
pjekur
TAVA - ZARZAVATE TË
GATUARA PARAPRAKISHT
Tavë me kungulleshka / Tavë me
brokoli / Tavë me kopër
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
64
68
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
85
88
91
TAVA - PIKANTE
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
Kaneloni / Lazanja / Makarona tavë 85
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
88
91
SHQIP
TAVA - TË ËMBLA
37
Temperatura në brendësi të ushqimit (°C)
Më pak
Tavë me bukë të bardhë me / pa
fruta / Tavë me qull orizi me / pa
80
fruta / Tavë me makarona kineze të
ëmbla
10.20 Pjekje vent. me
lagështirë - aksesorët e
rekomanduar
I gatuar
mesatarisht
Më shumë
85
90
nxehtësinë se enët me ngjyrë të çelur
dhe reflektuese.
Përdorni tava dhe enë të errëta dhe
joreflektuese. Ato e thithin më mirë
Tasa
qeramike
Tavë pice
Tavë gatimi
E errët, joreflektuese
28 cm diametër
E errët, joreflektuese
26 cm diametër
Qeramikë
8 cm diametër,
5 cm lartësi
Tavë për bazë
pandispanje
E errët, joreflektuese
28 cm diametër
10.21 Pjekje vent. me
lagështirë
Për rezultate optimale ndiqni sugjerimet
e listuara në tabelën më poshtë.
Përdorni pozicionin e tretë të furrës.
(°C)
(min)
Gratin me makarona
200 - 220
45 - 55
Patate furre
180 - 200
70 - 85
Musaka
170 - 190
70 - 95
Lazanja
180 - 200
75 - 90
Kaneloni
180 - 200
70 - 85
38
www.aeg.com
(°C)
(min)
Puding me bukë
190 - 200
55 - 70
Puding me oriz
170 - 190
45 - 60
Kek me mollë, me brumë me pandispanjë
(forma e rrumbullakët e kekut)
160 - 170
70 - 80
Bukë e bardhë
190 - 200
55 - 70
10.22 Informacion për
institutet e testimit
Testimet sipas: EN 60350, IEC 60350.
PJEKJA NË NJË NIVEL. Pjekja në forma
(°C)
(min)
Pandispanjë pa yndyrë
Ventilator i plotë
140 - 150
35 - 50
2
Pandispanjë pa yndyrë
Gatim tradicional
160
35 - 50
2
Ëmbëlsirë me mollë, 2
tava Ø20 cm
Ventilator i plotë
160
60 - 90
2
Ëmbëlsirë me mollë, 2
tava Ø20 cm
Gatim tradicional
180
70 - 90
1
PJEKJA NË NJË NIVEL. Biskota
Përdorni nivelin e tretë të furrës.
(°C)
(min)
Biskota / Rripa brumi të
shkrifët
Ventilator i plotë
140
25 - 40
Biskota / Rripa brumi të
shkrifët, nxehni furrën
bosh paraprakisht
Gatim tradicional
160
20 - 30
SHQIP
39
PJEKJA NË NJË NIVEL. Biskota
Përdorni nivelin e tretë të furrës.
(°C)
(min)
Kekë të vegjël, 20 copë
për tepsi, nxehni furrën
bosh paraprakisht
Ventilator i plotë
150
20 - 35
Kekë të vegjël, 20 copë
për tepsi, nxehni furrën
bosh paraprakisht
Gatim tradicional
170
20 - 30
PJEKJE NË SHUMË NIVELE. Biskota
(°C)
(min)
2
3
pozicio pozicio
ne
ne
Biskota / Rripa brumi
të shkrifët
Ventilator i plotë
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Kekë të vegjël, 20
copë për tepsi,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
Ventilator i plotë
150
23 - 40
1/4
-
SKARA
Ngroheni furrën paraprakisht bosh për 5 minuta.
Piqni në skarë me temperaturë maksimale.
(min)
Bukë e thekur
Skara
1-3
5
40
www.aeg.com
SKARA
Ngroheni furrën paraprakisht bosh për 5 minuta.
Piqni në skarë me temperaturë maksimale.
(min)
Biftek viçi, kthejeni pasi të
ketë kaluar gjysma e kohës
Skara
24 - 30
4
SKARË E SHPEJTË
Ngroheni furrën paraprakisht bosh për 3 minuta.
Piqni në skarë me temperaturë maksimale.
Përdorni nivelin e katërt të furrës.
(min)
Njëra anë
Ana tjetër
Qofte
8 - 10
6-8
Bukë e thekur
1-3
1-3
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
SHQIP
11.1 Shënime mbi pastrimin
Pastroni pjesën e përparme të furrës me një copë të butë me ujë të
ngrohtë dhe një agjent pastrues të butë.
Agjentët e
pastrimit
Për të pastruar sipërfaqet metalike, përdorni agjent pastrimi për këto
sipërfaqe.
Njollat e forta pastrojini me një pastrues të posaçëm për furrat.
Pastrojeni furrën nga brenda pas çdo përdorimi. Grumbullimi i yndyrës
ose mbetjeve të ushqimeve të tjera mund të shkaktojë zjarr. Rreziku
është më i lartë për tavën e skarës.
Përdorimi i
përditshëm
Thajeni brendësinë me një leckë të butë pas çdo përdorimi.
Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo përdorimi dhe lërini të thahen.
Përdorni një leckë të butë me ujë të ngrohtë dhe agjent pastrues. Mos i
pastroni aksesorët në lavastovilje.
Aksesorët
Mos i pastroni aksesorët që nuk ngjisin duke përdorur agjentë agresivë,
objekte me majë të mprehtë ose në lavastovilje.
11.2 Heqja e mbajtëseve të
rafteve
Për të pastruar furrën, hiqni
mbështetëset e rafteve.
1
2
KUJDES!
Bëni kujdes kur hiqni
mbajtëset e rafteve.
1. Tërhiqni pjesën ballore të
mbështetëses nga muri anësor.
Montoni aksesorët e hequr sipas rendit
të kundërt.
Kunjat te shinat teleskopike
nuk duhet të jenë vendosur
përpara.
11.3 Pastrimi pirolitik
2. Tërhiqni pjesën e pasme të
mbajtëses së rafteve jashtë murit
anësor dhe hiqeni.
KUJDES!
Hiqni të gjithë aksesorët dhe
mbështetëset e rafteve që
mund të hiqen.
Procedura e pastrimit
pirolitik nuk fillon të
funksionojë:
41
42
www.aeg.com
•
nëse nuk keni hequr spinën e sensorit
të temperaturës së brendshme nga
priza.
• nëse nuk keni mbyllur plotësisht
derën e furrës.
Hiqni pjesën më të madhe të
papastërtive me dorë.
KUJDES!
Nëse ka pajisje të tjera të
instaluara në të njëjtën
mobilie, mos i përdorni
njëkohësisht me funksionin:
Pastrimi pirolitik. Mund të
dëmtohet pajisja.
1. Pastroni pjesën e brendshme të
derës me ujë të nxehtë në mënyrë që
ajri i nxehtë të mos djegë mbetjet.
2. Ndizeni furrën.
3. Zgjidhni Menynë dhe shtypni butonin
me rrotullim për ta konfirmuar.
4. Zgjidhni Pastrimi pirolitik dhe shtypni
butonin me rrotullim për ta
konfirmuar.
5. Zgjidhni kohëzgjatjen e procedurës
së pastrimit:
Opsioni
Përshkrimi
I shpejtë
1 h për një ni‐
vel të ulët
ndotjeje
Normale
1 h 30 min
për një nivel
të zakonshëm
ndotjeje
Intensive
3 h për një ni‐
vel të lartë
ndotjeje
6. Shtypni butonin me rrotullim për ta
konfirmuar.
Kur nis pastrimi pirolitik, dera
e furrës mbyllet dhe llamba
nuk punon. Ventilatori
funksionon me shpejtësi më
të lartë.
Për të ndaluar pastrimin
pirolitik përpara se të
përfundojë, fikeni furrën.
PARALAJMËRIM!
Pasi përfundon funksioni,
furra është shumë e nxehtë.
Lëreni të ftohet. Ka rrezik
djegieje.
Pasi funksioni të përfundojë,
dera qëndron e kyçur për
fazën e ftohjes. Disa
funksione të furrës nuk janë
të disponueshme.
11.4 Kujtuesi i pastrimit
Kur shfaqet kujtuesi, është i nevojshëm
pastrimi. Përdorni funksionin Pastrimi
pirolitik.
11.5 Heqja dhe instalimi i
derës
Mund të hiqni derën dhe panelet e
brendshme të xhamit për t'i pastruar.
Numri i paneleve prej xhami është i
ndryshëm për modele të ndryshme.
PARALAJMËRIM!
Dera është e rëndë.
1. Hapeni derën plotësisht.
2. Shtyjini plotësisht levat fiksuese (A)
në dy menteshat e derës.
A
A
3. Mbyllni derën e furrës në pozicionin e
parë të hapjes (kënd rreth 70°).
4. Mbajeni derën me një dorë në
secilën anë dhe tërhiqni me kënd lart
për ta nxjerrë nga furra.
5. Vendoseni derën me faqen e jashtme
poshtë mbi një leckë të butë mbi një
sipërfaqe të qëndrueshme.
6. Kapeni kornizën (B) në buzën e
sipërme të derës nga të dyja anët
dhe shtyjeni nga brenda për të çliruar
mbërtheckën.
SHQIP
43
ABC
2
B
1
7. Tërhiqeni kornizën e derës përpara
për ta hequr.
8. Mbani panelet prej xhami të derës në
cepat e sipërm njëri pas tjetrit dhe
tërhiqini nga sipër për t'i nxjerrë.
11.6 Ndërrimi i llambës
9. Pastroni panelin e xhamit me ujë dhe
sapun. Fshini me kujdes panelin prej
xhami.
Kur përfundon pastrimi, kryejini hapat e
mësipërm sipas rendit të kundërt. Në
fillim vendosni panelin më të vogël të
ndjekur nga ai më i madhi dhe dera.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që xhamat të
futen në pozicionin e duhur,
ndryshe sipërfaqja e derës
mund të mbinxehet.
Sigurohuni që t’i rivendosni panelet prej
xhami (C, B dhe A) në rendin e duhur.
Fillimisht, futni panelin C, i cili ka një
katror të printuar në anën e majtë dhe
një trekëndësh në anën e djathtë. Këto
simbole do t'i gjeni gjithashtu të
gdhendura në kornizën e derës. Simboli i
trekëndëshit në xham duhet të përputhet
me trekëndëshin në kornizën e derës
dhe simboli i katrorit duhet të përputhet
me katrorin. Pas kësaj futni dy panelet e
tjera të xhamit.
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
Llamba mund të jetë e
nxehtë.
1. Fikni furrën.
Prisni derisa furra të ftohet.
2. Shkëputeni furrën nga priza e
korrentit.
3. Vendosni një pëlhurë në fund të
zgavrës.
Llambushka e sipërme
1. Rrotullojeni kapakun prej xhami të
llambës për ta hequr.
2. Pastroni kapakun prej xhami.
3. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300 °C.
4. Montoni kapakun prej xhami.
Llambushka anësore
1. Hiqni mbajtësen e majtë të raftit për
të pasur akses te llambushka.
44
www.aeg.com
2. Përdorni një send jo të mprehtë e të
hollë (për shembull një lugë kafeje)
për të hequr xhamin mbulues.
3. Pastroni kapakun prej xhami.
4. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300 °C.
5. Montoni kapakun prej xhami.
6. Montoni mbajtësen e majtë të
rafteve.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
12.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta Furra nuk është e lidhur me
vini në punë furrën.
rrjetin elektrik ose nuk është
lidhur saktë.
Kontrolloni nëse furra është
e lidhur saktë me rrjetin
elektrik (referojuni skemës
së lidhjes nëse ka).
Furra nuk nxehet.
Furra është çaktivizuar.
Aktivizoni furrën.
Furra nuk nxehet.
Nuk është vendosur ora.
Vendosni orën.
Furra nuk nxehet.
Nuk janë bërë cilësimet e
nevojshme.
Sigurohuni që cilësimet të
jenë të sakta.
Furra nuk nxehet.
Fikja automatike është
aktivizuar.
Referojuni kapitullit “Fikja
automatike”.
Furra nuk nxehet.
Dera nuk është mbyllur siç
duhet.
Mbylleni derën plotësisht.
Furra nuk nxehet.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
SHQIP
45
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën.
Ekrani kërkon të caktohet
Gjuha.
Ka pasur ndërprerje të
energjisë për më shumë se
3 ditë.
Referojuni kapitullit
"Përdorimi i përditshëm".
Ekrani kërkon të caktohet
Gjuha.
Modaliteti i demonstrimit
është i aktivizuar.
Çaktivizoni modalitetin e
demonstrimit në: Menyja /
Cilësimet bazë / DEMO.
Kodi i aktivizimit /
çaktivizimit: 2468.
Ekrani shfaq F111.
Spina e sensorit të
temperaturës së brendshme
nuk është vendosur në prizë
siç duhet.
Futeni spinën e sensorit të
temperaturës sa më thellë
që të jetë e mundur në prizë.
Ekrani shfaq një kod defekti i Ka një defekt elektrik.
cili nuk është në këtë
tabelë.
•
•
Mbi ushqim dhe në brendësi
të furrës është formuar avull
dhe kondensim.
Ushqimi i gatuar është lënë
në furrë për një kohë të
gjatë.
12.2 Të dhëna për shërbimin
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj oseme një
qendër shërbimi të autorizuar.
Çaktivizoni furrën me anë
të siguresës së shtëpisë
ose të çelësit të sigurisë
te kutia e siguresave dhe
aktivizojeni sërish.
Nëse në ekran shfaqet
sërish kodi i defektit,
kontaktoni me
Departamentin e Kujdesit
ndaj Klientit.
Mos i lini gatimet në furrë
për më shumë se 15 - 20
minuta pas përfundimit të
procesit të gatimit.
parametrave. Etiketa e specifikimeve
gjendet në kornizën ballore të hapësirës
së furrës. Mos e hiqni pllakën e
specifikimeve nga pjesa e brendshme e
furrës.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit ndodhen në etiketën e
Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri serial (S.N.)
.........................................
46
www.aeg.com
13. TË DHËNAT TEKNIKE
13.1 Të dhënat teknike
Tensioni
230 V
Frekuenca
50 Hz
14. EFIKASITETI ENERGJETIK
14.1 Informacioni i produktit dhe Fleta e informacionit të
produktit*
Emri i furnitorit
AEG
Identifikimi i modelit
BPE842320B 944187958
BPE842320M 944187956,
944187781
BPE842320W 944187959
BPK842320B 944188000
BPK842320M 944187780,
944187937
BPK842320W 944187971
BPR842320M 944188030
Indeksi i efikasitetit energjetik
81.2
Klasi i efikasitetit të energjisë
A+
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, regjimi
tradicional
1.09 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, regjimi
me ventilim
0.69 kWh/cikël
Numri i zgavrave
1
Burimi i nxehtësisë
Elektriciteti
Volumi
71 l
Lloji i furrës
Furrë inkaso
Masa
BPE842320B
37.0 kg
BPE842320M
37.0 kg
BPE842320W
37.0 kg
BPK842320B
37.0 kg
BPK842320M
37.0 kg
BPK842320W
37.0 kg
BPR842320M
37.0 kg
SHQIP
47
* Për Bashkimin Evropian sipas Rregulloreve të BE-së 65/2014 dhe 66/2014.
Për Republikën e Bjellorusisë sipas STB 2478-2017, Shtojca G; STB 2477-2017, Anekset
A dhe B.
Për Ukrainën sipas 568/32020.
Kategoria e efikasitetit të energjisë nuk aplikohet për Rusinë.
EN 60350-1 - Pajisje shtëpiake gatimi me energji elektrike - Pjesa 1: Diapazonet, furrat,
furrat me avull dhe skarat - Mënyrat e vlerësimit të performancës.
14.2 Kursimi i energjisë:
Ventilatori dhe llamba vazhdojnë të
funksionojnë. Kur fikni furrën, ekrani
tregon ngrohjen e mbetur. Ju mund ta
përdorni këtë nxehtësi për të mbajtur
ushqimin e ngrohtë.
Furra ka disa karakteristika
që ju ndihmojnë të kurseni
energji gjatë gatimit të
përditshëm.
Sigurohuni që dera e furrës të jetë e
mbyllur mirë kur furra është në punë.
Mos e hapni derën shumë shpesh gjatë
gatimit. Mbajeni guarnicionin e derës të
pastër dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar
mirë në vend.
Përdorni enë metalike për të përmirësuar
kursimin e energjisë.
Kur është e mundur, mos e ngrohni
paraprakisht furrën përpara se të
gatuani.
Mbajini periudhat e pushimit mes
gatimeve sa më të shkurtra që të jetë e
mundur kur përgatisni pak gatime
njëkohësisht.
Gatimi me ventilator
Kur është e mundur, përdorni funksionet
e gatimit me ventilator për të kursyer
energji.
Nxehtësia e mbetur
Nëse aktivizohet një program me
përzgjedhje të kohës Kohëzgjatja ose
Përfundimi dhe koha e gatimit i kalon 30
minuta, elementet nxehëse çaktivizohen
automatikisht më shpejt në disa
funksione të furrës.
Kur gatimi zgjat më shumë se 30 minuta,
reduktoni temperaturën e furrës në
minimum, 3 - 10 minuta përpara
përfundimit të gatimit. Nxehtësia e
mbetur brenda furrës do të vazhdojë të
gatuajë.
Përdoreni nxehtësinë e mbetur për të
ngrohur gatimet e tjera.
Mbajtja e ushqimeve të ngrohta
Zgjidhni cilësimin më të ulët të
mundshëm të temperaturës për të
përdorur nxehtësinë e mbetur dhe për ta
mbajtur ushqimin të ngrohtë. Në ekran
shfaqet treguesi ose temperatura e
nxehtësisë së mbetur.
Gatimi me llambë të fikur
Fikeni llambën gjatë gatimit. Ndizeni
vetëm kur t'ju nevojitet.
Pjekje vent. me lagështirë
Funksion i projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit.
Kur përdorni këtë funksion llamba fiket
automatikisht pas 30 sekondash. Mund
ta ndizni llambën sërish, por ky veprim
do të reduktojë kursimin e pritshëm të
energjisë.
15. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
*
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
867336202-A-352019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising