AEG | BPK842320M | User manual | Aeg BPK842320M Упатство за користење

Aeg BPK842320M Упатство за користење
BPE842320B
BPE842320M
BPE842320W
BPK842320B
BPK842320M
BPK842320W
BPR842320M
USER
MANUAL
MK
Упатство за ракување
Печка
2
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ....................................................................... 3
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА...............................................................................5
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ................................................................................... 9
4. РАБОТА СО АПАРАТОТ...................................................................................10
5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА.............................................................................. 11
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................. 11
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ...........................................................................19
8. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ..........................................................................20
9. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ...........................................................................23
10. ПОМОШ И СОВЕТИ........................................................................................ 23
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..........................................................................................43
12. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ......................................................................... 47
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................. 49
14. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................49
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
3
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве
молиме внимателно да ги прочитате приложените
упатства. Производителот не сноси одговорност за
направена повреда или штета кои се резултат на
неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте
ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Сигурност за деца и ранлива категорија на
лица
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8
годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот освен ако не се под постојан
надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не оставајте ги децата да си играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Достапните делови може да станат жешки за
време на употреба.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
4
www.aeg.com
1.2 Општа безбедност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалификувано лице може да го монтира
уредот и да го замени кабелот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите.
Секогаш користете ракавици за рерна за вадење
или ставање прибор или огноотпорни садови.
Пред чистење и одржување, исклучете го уредот
од напојувањето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да ја менувате
сијалицата во печката, уверете се дека уредот е
исклучен, за да ја избегнете можноста од струен
удар.
Не користете го апаратот пред да го монтирате во
вградената конструкција.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
Не користете груби абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на
вратата, бидејќи тоа може да предизвика прскање
на стаклото.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Претечената храна мора да се отстрани пред
чистење со пиролиза. Извадете ги сите делови од
рерната.
За да ги извадите држачите на решетките,
повлечете го предниот дел од држачот на
решетката, а потоа задниот крај настрана од
страничните ѕидови. Монтирајте ги држачите на
решетките по обратен редослед.
МАКЕДОНСКИ
•
Користете го само сензорот за храна (сензорот за
температура на средината) препорачан за овој
апарат.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не влечете го апаратот за рачката.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Монтирајте го апаратот во сигурно
и погодно место кое ги исполнува
потребите за монтажа.
Апаратот е опремен со електричен
систем за ладење. Мора да се
користи со електрично напојување.
Вградениот уред мора да одговара
на барањата за стабилност според
DIN 68930.
Минимална висина
на плакар
(Минимална висина
на плакар под
површината за
готвење)
600 (600) mm
Должина на плакар
550 mm
Длабочина на
плакар
Широчина на
предниот дел од
апаратот
549 mm
Широчина на
задниот дел од
апаратот
548 mm
Длабочина на
апаратот
567 mm
Вградена
длабочина на
апаратот
546 mm
Длабочина со
отворена врата
1017 mm
Минимална
големина на
отворот за
вентилација. Отвор
ставен на дното на
задната страна
550 x 20 mm
Должина на кабелот
за струја. Кабелот е
ставен во десниот
агол од задната
страна
1500 mm
Завртки за
монтирање
4 x 12 mm
2.2 Поврзување на струјата
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
605 (580) mm
•
Висина на предниот
дел од апаратот
594 mm
Висина на задниот
дел од апаратот
576 mm
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
5
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Доколку кабелот за струја на
апаратот треба да се замени, тоа
мора да го направи нашиот
Овластен сервисен центар.
Не дозволувајте кабелот да дојде
во допир со или да биде близу до
вратата на апаратот, особено кога
работи или кога вратата е жешка.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 мм.
Целосно затворете ја вратата на
апаратот пред да го поврзите
главниот штекер со приклучокот за
струја.
Апаратот е снабден со приклучок и
кабел за струја.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар или
експлозија.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
Внимавајте кога ја отворате
вратата на апаратот додека тој
работи. Може да се ослободи
жежок воздух.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не притискајте на отворената
врата.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки
со алкохол може да предизвика
мешање на алкохол и воздух.
Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
– не ставајте огноотпорни садови
или други предмети директно
на дното на апаратот.
– не ставајте алуминиумска
фолија директно на дното на
внатрешноста на апаратот.
– не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
– не чувајте влажни чинии или
храна во апаратот откако сте
завршиле со готвењето.
– бидете внимателни при
отстранување или поставување
на приборот.
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект
врз работата на апаратот.
Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
Секогаш гответе со затворена
врата на печката.
Ако апаратот е монтиран зад плоча
од мебел (на пр. врата) вратата не
смее да се затвора кога апаратот е
во функција. Може да се насобере
топлина и влага зад панелот на
затворениот мебел и да предизвика
оштетување на апаратот, на
куќиштето или на подот. Не
затворајте ја плочата на мебелот
додека не се излади целосно
апаратот по употреба.
•
•
•
•
•
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
Веднаш заменете ги стаклените
плочи на вратата ако се оштетени.
Стапете во контакт со Овластен
сервисен центар.
Бидете внимателни кога ја вадите
вратата од апаратот. Вратата е
тешка!
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
материјалот на површината.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
Доколку користите спреј за печка,
почитувајте ги безбедносните
инструкции на пакувањето.
Не чистете го каталитичкиот емајл
(доколку има) со никаков тип на
детергент.
2.5 Чистење со пиролиза
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди /
Пожари / Хемиски
испарувања (гасови) во
режим на пиролиза.
•
2.4 Грижа и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
пожар или оштетување на
апаратот.
7
•
•
•
Пред да ја спроведете функцијата
самостојно чистење со пиролиза
или пред првата употреба, од
внатрешноста на печката извадете
ги следните работи:
– сите остатоци од храна, масло
или истурени маснотии /
наслаги.
– сите предмети што можат да се
извадат (вклучително
решетките, страничните шини
итн., обезбедени со
производот), особено
нелепливите тенџериња,
тавите, тацните, приборот итн.
Внимателно прочитајте ги
упатствата за чистење со пиролиза.
Држете ги децата подалеку од
апаратот додека работи
Пиротичкото чистење.
Апаратот станува многу жежок и
испушта жежок воздух од предните
вентилатори за ладење.
Чистењето со пиролиза е операција
на висока температура што може
да ослободи испарувања од
остатоците од готвењето и
материјалите на садовите, и затоа
на купувачите им се препорачува
следново:
– обезбедете добра вентилација
за време и после секое чистење
со пиролиза.
– обезбедете добро
проветрување за време и по
првата употреба при
8
www.aeg.com
•
•
•
•
максимална температура за
работа.
За разлика од луѓето, некои птици и
влекачи може да бидат крајно
чувствителни на потенцијалните
испарувања што се испуштаат за
време на чистењето на сите
пиролитички рерни.
– Отстранете ги сите
миленичиња (посебно птици) од
близината на местото на
апаратот за време и после
Пиролитичкото чистење и на
почеток пуштете го да работи
на максимална температура во
добро проветрена просторија.
Малите домашни животни можат
исто така да бидат многу
чувствителни на локалните
промени во температурата во
близина на сите пиролитички рерни
кога работи пиролитичката
програма за самочистење.
Нелепливите површини на
тенџерињата, тавите, тацните,
приборот и сл. може да се оштетат
од пиролитичкото чистење на
висока температура кај сите
пиролитички рерни и можат да
бидат и извор на испарувања со
мала штетност.
Испарувањата што ги испуштаат
сите Пиролитички рерни / Остатоци
од готвење се опишани како
нештетни за луѓето, вклучително и
за мали деца, или лица со хронични
болести.
2.6 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
•
•
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од
напојувањето.
Користете само светилки со истите
спецификации.
2.7 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
2.8 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во апаратот.
МАКЕДОНСКИ
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
3.1 Генерален преглед
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Контролна плоча
Eлектронски програмер
Штекер за сензорот за храна
Греач
Светло
Вентилатор
Држач за решетка, се вади
Позиции на полици
7
3.2 Прибор
Решетка
За садови за готвење, калапи за
торта, тави за печење.
Плех за печење
За колачи и кори.
Скара- / Длабока тава
За печење тесто или месо или како
сад за собирање маснотија.
Сензор за температура
За мерење на температурата во
храната.
Телескопски шини
За ставање и вадење на плехови и
решетки полесно.
9
10
www.aeg.com
4. РАБОТА СО АПАРАТОТ
4.1 Контролна плоча
1
2
3
4
5
Функција
Коментар
1
"O" (искл.)
За вклучување и исклучување на уредот.
2
Екрaн
Ги прикажува тековните поставки на апаратот.
За подесување на поставиките и движење низ менито.
3
Ротационо
копче
Притиснете го
за да го вклучите апаратот.
Држете го ротационото копче за да го вклучите екранот за
поставки.
Држете го и свртете го ротационото копче за да се
движити низ менито.
Држете го и притиснете на ротационото копче за да ја
потврдите поставката или да влезете во одбраното подмени.
За да се вратите на претходното мени најдете ја опцијата
Заден дел во листата на менито или потврдете ја
одбраната поставка.
4
За да ја вклучите одбраната функција.
5
За да ја исклучите одбраната функција.
4.2 Екрaн
Откако ќе го вклучите, екранот го
покажува одбраниот режим за
функција за загревање.
Екранот со максимален број на
функции е поставен:
A
BC
D E F
Menu
170°C
25min
150°C
14:05
1h 15m
85°C
Options
МАКЕДОНСКИ
A. Потсетник
B. Тајмер горе
C. Функција на загревање и
температура
D. Опции или Точно време
11
E. Траење или Крај на функцијата
или Сензор за температура
F. Mени
5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
Ставете ги додатоците и држачите кои
се вадат назад во нивната првобитна
позиција.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
5.2 Прво поврзување
5.1 Прво чистење
Извадете ги сите додатоци и држачите
на решетките што се вадат од печката.
Видете го поглавјето „Нега и чистење“.
Исчистете ги печката и додатоците
пред првата употреба.
После првото поврзување верзијата
на софтвер ќе се појави за време од 7
секунди.
Мора да го поставите јазикот,
Осветленост на екран и Време во
денот.
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Функции На Греење
Вклучување и исклучување на
функцијата на греење.
1. Вклучете ја рерната.
2. Држете го ротационото копче.
Подвелечена е последната
искористена функција.
3. Притиснете на ротационото копче
за да влезете во под-менито и
свртете го за да одберете
функција на загревање.
4. Притиснете на ротационото копче
за да потврдите.
5. Поставете ја температирата и
потврдете.
6. Притиснете
. Сензор за
температура може да биде
приклучен во било кое време пред
или за време на процесот на
готвење. Некои функции содржат
секвенца од појавувачки мениа.
Притиснете го ротационото копче
за да одите до следното
појавувачко мени. После
последната потврда стартува
функцијата.
За да ја исклучите функцијата
протиснете на
.
Светилката може
автоматски да се
деактивира на
температура под 60 ° C во
текот на некои функции на
печката.
Функции за загревање: Специјални функции
Функција за загревање
Бавно готвење
Примена
За подготвување на меко, сочно печено месо.
12
www.aeg.com
Функција за загревање
Примена
Одржување На
Топлина
За одржување на топлината на храната.
Топлење на чинии
За загревање порција пред сервирање.
Конзервирање
За зачувување на зеленчукот, (на пр. кисели
краставици).
Сушење
За сушење исецкано овошје, зеленчук и габи.
Киснато Тесто
За киснење на тесто пред печење.
Одмрзнување
За одмрзнување на храна (зеленчук и овошје).
Времето за одмрзнување зависи од
количеството и големината на замрзнатата
храна.
Печење На Леб
Користете ја оваа функција за правење леб и
кифлички со многу добри професионални
резултати во однос на крцкавост, боја и сјајна
кора.
Функции на греење: Стандард
Функција за загревање
Готвење Со
Вентилатор
Примена
За да печете истовремено на 3 нивоа на
решетката и за да сушите храна.Поставете ја
температурата за 20 - 40 °C пониско отколку
кај функцијата: Вообичаено готвење.
Готвење со вентилатор За да добиете попечена површина и крцкав
+ Долен грејач
долен дел кога печете храна на едно ниво на
решетката. Подесете ја температурата 20 - 40
°C пониско од за функцијата: Вообичаено
готвење.
Вообичаено готвење
За печење тесто и месо на едно ниво на
решетката.
Долен грејач + Скара + За да ја направи лесно приготливата храна (на
Вентилатор
пр. пржени компирчиња, печени компири или
крцкави ролнички) крцкава.
Скара
За печење на скара на рамни парчиња храна и
за печење тостови.
МАКЕДОНСКИ
Функција за загревање
13
Примена
Скара + Вентилатор
За печење на поголеми парчиња месо или
живина со коски на една позиција на решетка.
Исто и за запекување и потпекување.
Долен Грејач
За печење колачи со крцкав долен дел и за
конзервирање зимница.
Печете со влажен
воздух
Функцијата е направена за штедење на
електрична енергија за време на готвењето. За
упатството за готвење, видете во поглавјето
„ Напомени и корисни совети“, Печете со
влажен воздух. Вратата на печката треба да
биде затворена за време на готвењето со што
функцијата не би се прекинала и за да се
осигурате дека печката работи со највисока
можна енергетска ефикасност. Кога ја
користите оваа функција, температурата во
внатрешноста може да биде различна од
поставената температура. Преостанатата
топлина е искористена.Јачината на топлината
може да биде намалена. За општи препораки
за штедење на енергија видете во поглавјето
„Енергетска ефикасност“, Штедење на
енергија. Оваа функција се користеше за
дефинирање на класата на енергетска
ефикасност EN 60350-1. Кога ќе ја користите
оваа функција, светлото автоматски се
исклучува после 30 секунди.
6.2 Mени - општ преглед
Menu
170°C
Options
Mени
Ставка во менито
Примена
Помош При Готвење
Содржи листа на автоматски програми.
Чистење
Содржи листа на програми за чистење.
Основни Поставки
Се користи за конфигурација на апаратот.
14
www.aeg.com
Под-мени за: Чистење
Под мени
Опис
Брзо
Чистење со пиролиза.
1 h за мал степен на нечистотија.
Нормално
Чистење со пиролиза.
1 h 30 min за нормален степен на нечистотија.
Интензив.
Чистење со пиролиза.
3 h за висок степен на нечистотија.
Под-мени за: Основни Поставки
Под-мени
Опис
Блок. за безбедност на децата Кога Брава за деца е вклучена, печката не може да
се вклучи случајно. Може да ја вклучите и исклучите
функцијата со Менито за основни поставки. Кога е
вклучена, Бравата за деца се појавува на екранот
кога се вклучува печката. За да може да се
употреби печката, одберете кодирани букви со
ротационото копче по следниов редослед: A B C.
Кога Бравата за деца е вклучена и кога печката е
исклучена вратата на печката е заклучена.
Брзо Загревање
За намалување на времето на греење и поставка
како почетно. Ова е достапно само за некои
функции на греење.
Топлина + Задржување
Ја чува подготвената храна топла 30 минути после
циклусот на готвење. За порано исклучување
притиснете го ротационото копче. Кога оваа
функција е активна на екранот се појавува пораката
„Активна е одржување топлина“. Треба да знаете
дека е достапна само за некои функции за греење
ако е поставено Времетраење.
Дополнително време
За да се продолжи предефинираното време на
готвење. Ова е достапно само за некои функции на
греење.
Поставка
За конфигурација на печката.
Сервисирање
Ги прикажува верзијата на софтверот и
конфигурацијата.
Под-мени за: Поставка
Под мени
Опис
Јазик
Го подесува јазикот на екранот.
МАКЕДОНСКИ
15
Под мени
Опис
Време во денот
Го поставува моменталното време и датум.
Тонови На Копчиња
Го вклучува и исклучува тонот на допирните
полиња. Не може да се исклучи тонот за
ВКЛУЧЕНО / ИСКЛУЧЕНО и СТОП.
Тревога/Грешка Тонови
Ги вклучува и исклучува тоновите за тревога.
Јачина на звоно
Ја прилагодува јачината на тоновите на притискање
и сигналите според степени.
Осветленост на екран
Ја приспособува осветленоста на екранот според
степени.
Под-мени за: Сервисирање
Под мени
Опис
ДЕМО
Код за активација / деактивација: 2468
Прикажи лиценци
Информација за лиценци.
Прикажи верзија на софтвер
Информации за верзијата на софтверот.
Фабрички поставки
Се ресетира на фабрички почетна поставки.
Под-мени за: Помош При
Готвење
Секое јадење од ова под-мени има
своја функција и посебна температура.
Тие параметри може рачно да бидат
подесени според желбата на
корисникот.
Категорија на храна: Месо и риба
месо
Говедско
месо
Печено
месо
Кај некои јадења исто така Вие можете
да го одберете начинот на готвење:
• Автоматска тежина
• Сензор за температура
Нивото на кое јадењето ќе биде
зготвено:
• Полуживо или Помалку
• Средно
• Добро испечено или Повеќе
Говедски
бифтек
Ролат од
мелено
месо
Скандинавс
ко говедско
Свинско
Филе
Свежо
Димено
Печено
месо
Шунка
Коленица
Ребра
16
www.aeg.com
Категорија на храна: Гарнир / Јадења
од рерна
месо
Телешко
Јагнешко
Филе
Јадење
Печено
месо
Гарнир
Помфрит
Крокети
Коленица
Кришки
Печено
месо
Ќофтиња од
компир
Печеница
Јадења во рерна
Бут
Дивеч
Срнечко
Див зајак
Лазањи
Печеница
Потпечени
компири
Бедро
Печени тестенини
Печеница
Тава со зеленчук
Бут
Ѓувеч, солен
Ѓувеч, зеленчук
Живина
Пиле
Цел
Половина
Категорија на храна: Соленки
Јадење
Свежо
Батаци
Дебел
Крилца
Пица
Паткa
Замрзнато
Цели парчиња
риба
Рибни стапчиња
Изладена
Гради
Киш со јајца
мало
Средно
големо
Потпечени јадења
со риба
Закуски
Цел:
Риба
Тенок
Дебел
Гускино месо
Мисирка
Тенок
Тенок
Дебел
МАКЕДОНСКИ
Категорија на храна: Десерти /
Печење
Јадење
Свежо
Багет
Јадење
Чијабата
Колач во
плех
Бел леб
Црн леб
Р’жан леб
Леб со цели
зрна
Леб
Леб без
квасец
Милиброд
Замрзнато
Багет
Леб
Претходно
печено
Свежо
Кифлички
Замрзнато
Претходно
печено
Колач со
бадеми
Пита со
јаболка
Торта со
сирење
Колач со
јаболка,
покриен
Флан со
бисквит.
тесто
Флан со
пандишпан
Мадеира
колач
Пандишпан
Тортички
17
18
www.aeg.com
Јадење
Јадење
Колач на
плех
Мали
колачи
Штрудла со
јаболка,
замрзната
Принцес
крофни
Колачиња
Еклери
Торта со
сирење
Макарони
Божиќен
леб
Водни
колач
Мафинс
колачи
Тесто без
квасец
Печиво во
форма на
стапчиња
Сунѓересто
тесто
Пуфкасти
пити
Тесто со
квасец
Колачиња
од суво
тесто
Пандишпан
Шеќерен
колач
Швајцарски
ролат
Мали
колачи
Ѓувеч, благ
6.3 Опции
Швајцарска
пита, блага
Menu
170°C
Колач Со
Квасец
Options
Опции
Опис
Поставки на тајмерот
Содржи листа на функции за часовникот.
Брзо Загревање
За да се намали времето на загревање
на функцијата на загревање која работи
во моментот.
Вклучено / Исклучено
МАКЕДОНСКИ
19
Опции
Опис
Постави + Оди
За да ја поставите функцијата и за да ја
вклучите покасно. Кога ќе ја поставите,
на екранот се појавува пораката „Активна
Set&Go“. Притиснете на Старт за да ја
вклучите. Кога оваа функција е активна
пораката исчезнува од екранот и печката
почнува да работи. Треба да знаете дека
е достапна само за некои функции за
греење ако е поставено Времетраење /
Крај.
6.4 Преостаната топлина
Кога ќе ја исклучите печката, екранот
ја покажува преостанатата топлина.
Можете да ја употребите топлината за
да ја одржите храната топла.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
7.1 Поставки на тајмерот
Функција часовник
Примена
Тајмер горе
Автоматски надгледува колку ќе трае
функцијата. Видливоста на Тајмер горе
може да биде вклучена или исклучена.
Времетраење
За поставување на должината на
работењето.1)
Крај на готв.
За да го нагодите времето на
исклучување на некоја функција за
загревање. Оваа опција е достапна само
кога е поставена Времетраење. Можете
истовремено да ги користите функциите
Времетраење и Крај на готв. за да ја
вклучите и исклучите печката автоматски
покасно во одредено зададено време. 1)
Потсетник
За да се постави одбројување.1)
Оваа функција нема влијание врз
работата на печката.
Одберете
и поставете го времето. Кога
ќе истече времето се огласува звучен
сигнал. Притиснете на ротационото копче
за да го исклучите сигналот.
Кога печката е исклучена притиснете го
ротационото копче за да ја вклучите
функцијата.
1) Максимум 23 ч 59 мин.
20
www.aeg.com
8. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
8.1 Сензор за температура
Сензор за температура ја мери
температурата внатре во храната.
Кога храната ја постигнува
поставената температура, апаратот се
исклучува.
2. Ставете го врвот од Сензор за
температура во центарот на
месото или рибата, по можност во
најдебелиот дел. Проверете дали
барем 3/4 од Сензор за
температура е внатре во садот.
3. Ставете го приклучокот на Сензор
за температура во штекерот што
се наоѓа на предниот дел на
печката.
Може да се постават две температури:
•
•
температура на печка (минимум
120 °C),
температура во средината на
храната.
ВНИМАНИЕ!
Користете го само
доставениот додаток и
оригинални резервни
делови.
Упатство за добивање на најдобри
резултати:
• Состојките треба да имаат собна
температура.
• Сензор за температура не може да
се користи за течни јадења.
• За време на готвењето Сензор за
температура мора да биде во
јадењето и приклучникот во
штекерот.
• Употребете ги препорачаните
поставки за за температура на
средината на храната.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјето
„Помош и совети“.
Апаратот пресметува
приближно време на
завршување на готвење.
Тоа зависи од количината
на храна, поставената
функција на печката и
температурата.
Категории на храна: месо,
живина и риба
1. Вклучете ја рерната.
Екранот го прикажува: Сензор за
температура.
4. Поставете ја температурата во
средината на месото.
5. Поставете ги функцијата за
загревање и по потреба
температурата на печката.
Кога ќе се постигне одредената
температура на јадењето, се огласува
акустичен звучен сигнал. Печката
автоматски се исклучува.
6. Притиснете на ротационото копче
за да го исклучите сигналот.
7. Исклучете го Сензор за
температура од приклучницата и
извадете го садот од печката.
МАКЕДОНСКИ
21
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постојат ризици од
изгореници затоа што
Сензор за температура се
вжештува. Внимавајте кога
го исклучувате и кога ја
вадите од храната.
Категорија на храна: тепсија
1. Вклучете ја рерната.
2. Ставете половина од состојките во
сад за готвење.
3. Поставете го врвот на Сензор за
температура во центарот на
тепсијата. Сензор за температура
треба да се стабилизира во едно
место за време на печењето.
Употребете цврста состојка за да
го направите тоа. Употребете го
работ на садот за готвење за да ја
потприте силиконската дршка од
Сензор за температура. Врвот на
Сензор за температура не треба
да го допира дното на садот за
готвење.
Екранот го прикажува: Сензор за
температура.
6. Поставете ја температурата во
средината на месото.
7. Поставете ги функцијата за
загревање и по потреба
температурата на печката.
Кога ќе се постигне одредената
температура на јадењето, се огласува
акустичен звучен сигнал. Печката
автоматски се исклучува.
8. Притиснете на ротационото копче
за да го исклучите сигналот.
9. Исклучете го Сензор за
температура од приклучницата и
извадете го садот од печката.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постојат ризици од
изгореници затоа што
Сензор за температура се
вжештува. Внимавајте кога
го исклучувате и кога ја
вадите од храната.
Менување на
температурата во
средината
4. Покријте го Сензор за температура
со преостанатите состојки.
5. Ставете го приклучокот на Сензор
за температура во штекерот што
се наоѓа на предниот дел на
печката.
Можете да ја смените температурата
на средината и температурата на
печката било кога за време на
готвењето.
1. Одберете
на екранот.
2. Свртете го копчето на вртење за
да ја смените температурата.
3. Притиснете го за да потврдите.
8.2 Вметнување на
дополнителниот прибор
Решетка:
22
www.aeg.com
Турнете ја решетката меѓу водилките
на држачот за решетката .
Мало вовлекување на
горниот дел ја зголемува
сигурноста. Вовлечените
делови исто така
функционираат и како
уреди против остри
рабови. Големиот раб
околу полицата го
спречува садот за готвење
да се излизга.
8.3 Телескопски шини вметнување на приборот
Плех за печење/Длабока тава:
Турнете го плехот за печење /
длабоката тава меѓу водилките на
држачот за решетката.
Решетката и плехот за печење /
длабоката тава заедно:
Турнете го плехот за печење /
длабоката тава помеѓу водилките на
држачот и решетката на водилките
горе.
Со телескопските шини можете да ги
ставате и да ги вадите решетките
многу полесно.
ВНИМАНИЕ!
Не чистете ги
телескопските шини во
машина за миење садови.
Не подмачкувајте ги
телескопските шини.
ВНИМАНИЕ!
Пред да ја затворите
вратата на печката,
проверете дали целосно
сте ги турнале
телескопските шини
внатре во апаратот.
Решетка:
Ставете ја решетката на
телескопските шини така што
ногалките да се насочени надолу.
Високата рамка околу
решетката е дополнителна
заштита од лизгање на
садовите за готвење.
Длабока тава:
МАКЕДОНСКИ
Ставете ја длабоката тава на
телескопските шини.
23
Ставете ги решетката и длабоката
тава заедно на телескопските шини.
Решетка и длабока тава заедно:
9. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
9.1 Автоматско
исклучување
Заради безбедносни причини, печката
автоматски се исклучува после некое
време, ако функцијата за греење на
печката работи и не се променети
поставките.
(°C)
(ч)
(°C)
Чистење со
пиролиза
(ч)
4.5
Автоматското исклучување не работи
со следните функции: Малку, Сензор
за температура,Времетраење, Крај на
готв..
30 - 115
12.5
9.2 Вентилатор за ладење
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
3
Кога работи печката, вентилаторот за
ладење се вклучува автоматски за да
ги одржува ладни површините на
печката. Ако ја исклучите печката,
вентилаторот за ладење продолжува
да работи додека печката не се
излади.
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Температурата и
времињата на печење во
табелите се дадени само
како водич. Тие зависат од
рецептите и квалитетот и
количината на состојките
што се употребуваат.
10.1 Препораки за готвење
Вашата печка може да ги пече тестото
или месото различно од печката што
сте ја имале порано. Табелите подолу
покажуваат препорачани поставки за
температура, време на готвење и
позиција на решетки за одредени
видови на храната.
Ако не можете да ги најдете
нагодувањата за одреден рецепт,
побарајте нешто слично.
24
www.aeg.com
10.2 Внатрешна страна на
вратата
На внатрешната страна на вратата
можете да ги најдете:
•
•
броевите на позиции на решетката.
информации за функциите на
греење, препорачаните нивоа на
решетките и температурите за
вообичаени јадења.
10.3 Совет за специјалните
функции за греење на
печката
Одржување На Топлина
Функцијата ви дозволува да ја чувата
храната топла. Температурата
автоматски се регулира на 80°C.
Топлење на чинии
Функцијата овозможува да се стоплат
чинии и јадења пред сервирање.
Температурата автоматски се
регулира на 70 °C.
Распоредете ги порциите и јадењата
еднакво по решетката. Користете го
првото ниво на решетката. После
половина од времето на греење
сменете ги нивните места.
Киснато Тесто
Функцијата Ви овозможува да надојде
квасецот. Ставете го тестото во
голема чинија и покријте го со влажна
крпа или пластична фолија. Поставете
функција: Киснато Тесто и времето на
готвење.
Одмрзнување
Извадете ја храната од пакувањето и
ставете ја на чинија. Не ја покривајте
храната, затоа што може да го
продолжи времето на одмрзување.
Користете го првото ниво на
решетката.
10.4 Печење
Првиот пат употребете ја најниската
температура.
Времето на печење може да се
продолжи за 10-15 минути доколку
печете колачи на повеќе нивоа.
Колачите и печивата со различна
висина не потемнуваат секогаш
еднакво. Нема потреба да ја менувате
поставката за температура ако
потемнувањето е нееднакво.
Разликите се порамнуваат за време на
печењето.
Плеховите во печката може да се
изобличат за време на печењето. Кога
повторно ќе се изладат,
изобличувањата ќе исчезнат.
10.5 Совети за печење
Резултати од
печењето
Можна причина
Решение
Долниот дел на
колачот не е доволно
запечен.
Позицијата на решетката
е неправилна.
Ставете го колачот на пониска
решетка.
Колачот спласнува и
станува влажен или
нерамномерен.
Температурата на печката Следниот пат поставете малку
е превисока.
пониска температура на
печката.
Премногу кратко време на Следниот пат поставете
печење.
подолго време на печење и
пониска температура на
печката.
МАКЕДОНСКИ
Резултати од
печењето
Можна причина
Колачот е пресув.
Температурата на печката Следниот пат поставете
е прениска.
повисока температура на
печката.
Премногу долго време на
печење.
Колачот не е
рамномерно испечен.
25
Решение
Следниот пат пократко време
на печење.
Температурата на печката Поставете пониска температура
е превисока и времето на на печката и подолго време на
печење е прекратко.
печење.
Путерот за колачот не е
Следниот пат распоредете го
рамномерно распределен. путерот за колачот рамномерно
на плехот за печење.
Колачот не е испечен
за даденото време за
печење според
рецептот.
Температурата на печката Следниот пат поставете малку
е прениска.
повисока температура на
печката.
10.6 Печење на едно ниво
ПЕЧЕЊЕ ВО КАЛАПИ
(°C)
(мин)
Колач прстен /
Слатка погача
Готвење Со
Вентилатор
150 - 160
50 - 70
1
Мадеира колач /
Овошни колачи
Готвење Со
Вентилатор
140 - 160
70 - 90
1
Подлога за
тортички - тесто
без квасец,
загрејте ја
рерната празна
Готвење Со
Вентилатор
170 - 180
10 - 25
2
Подлога за
тортички пандишпан
Готвење Со
Вентилатор
150 - 170
20 - 25
2
Торта со сирење
Вообичаено
готвење
170 - 190
60 - 90
1
26
www.aeg.com
КОЛАЧИ / ПЕЧИВА / ЛЕБОВИ ЗА ПЕХОВИ ЗА ПЕЧЕЊЕ
Презагрејте ја празната печка, освен ако не е поинаку наведено.
(°C)
(мин)
Леб плетенка /
Погача,
загревање не е
потребно
Вообичаено
готвење
170 - 190
30 - 40
3
Christstollen
Вообичаено
готвење
160 - 180
50 - 70
2
Р’жан леб:
Вообичаено
готвење
прво: 230
20
1
потоа 160 - 180
30 - 60
Принцес крофни / Вообичаено
Еклери
готвење
190 - 210
20 - 35
3
Швајцарски
ролат,
Вообичаено
готвење
180 - 200
10 - 20
3
Колач од трошки Готвење Со
сув, загревање не Вентилатор
е потребно
150 - 160
20 - 40
3
Торта со путер и
бадеми / Благи
колачи
190 - 210
20 - 30
3
Овошни тортички, Вообичаено
загревање не е
готвење
потребно
180
35 - 55
3
Колачи од тесто
со квасец со
прелив (на пр.
урда, шлаг, крем)
160 - 180
40 - 60
3
Вообичаено
готвење
Вообичаено
готвење
МАКЕДОНСКИ
БИСКВИТИ
Користете го третото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Тесто без квасец /
Пандишпан
Готвење Со
Вентилатор
150 - 160
10 - 20
Пуслици
Готвење Со
Вентилатор
80 - 100
120 - 150
Макарони
Готвење Со
Вентилатор
100 - 120
30 - 50
Бисквити направени
од потквасено тесто
Готвење Со
Вентилатор
150 - 160
20 - 40
Пуфкасти пити,
загрејте ја рерната
празна
Готвење Со
Вентилатор
170 - 180
20 - 30
Кифлички, загрејте ја
рерната празна
Вообичаено готвење
190 - 210
10 - 25
10.7 Потпечена храна и храна со крцкава кора
Користете го првото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Печени тестенини
Вообичаено готвење
180 - 200
45 - 60
Лазањи
Вообичаено готвење
180 - 200
25 - 40
Тава со зеленчук,
загрејте ја рерната
празна
Скара + Вентилатор
160 - 170
15 - 30
Багети со топено
сирење
Готвење Со
Вентилатор
160 - 170
15 - 30
Оризово млеко
Вообичаено готвење
180 - 200
40 - 60
Потпечени јадења со
риба
Вообичаено готвење
180 - 200
30 - 60
27
28
www.aeg.com
Користете го првото ниво на решетката.
Полнет зеленчук
Готвење Со
Вентилатор
(°C)
(мин)
160 - 170
30 - 60
10.8 Печење на повеќе
нивоа
Користете ја функцијата: Готвење Со
Вентилатор.
БИСКВИТИ
За два плеха користете прва и четврта
позиција на решетка.
КОЛАЧИ / ПЕЧИВА / ЛЕБОВИ
ЗА ПЕХОВИ ЗА ПЕЧЕЊЕ
(°C)
(мин)
Принцес крофни /
Еклери, загрејте ја
рерната празна
160 - 25 180
45
Штрудла со трошки
150 - 30 160
45
(°C)
(мин)
Пуфкасти пити,
загрејте ја рерната
празна
170 180
30 - 50
Кифлички
180
20 - 30
10.9 Совети за печење
Употребувате огноотпорни садови
отпорни на топлина.
Печена кртина покриена.
Големите парчиња месо за печење
печете ги директно на плехот или на
решетката поставена над плехот.
Ставете малку вода во плехот за да
спречете капење на мрснотија од
горењето.
БИСКВИТИ
Завртете го печеното на 1/2 - 2/3 од
времето на готвење.
(°C)
(мин)
Колачиња од суво
тесто
150 160
20 - 40
Пуслици
80 100
130 170
Макарони
100 120
40 - 80
Бисквити направени од 160 потквасено тесто
170
30 - 60
Печете месо и риба во големи
парчиња (1 kg или поголеми).
Прелијте ги парчињата месо со
нивниов сос неколку пати за време на
печењето.
10.10 Печење
Користете го првото ниво на
решетката.
МАКЕДОНСКИ
ГОВЕДСКО
(°C)
(мин)
Печено во тенџере 1 - 1,5 kg
Вообичаено
готвење
230
120 - 150
Ростбиф или
1 cm дебело
филе, слабо
печено, загрејте ја
рерната празна
Скара +
Вентилатор
190 - 200
5-6
Ростбиф или
1 cm дебело
филе, средно
печено, загрејте ја
рерната празна
Скара +
Вентилатор
180 - 190
6-8
Ростбиф или
1 cm дебело
филе, добро
печено, загрејте ја
рерната празна
Скара +
Вентилатор
170 - 180
8 - 10
СВИНСКО
Користете ја функцијата: Скара + Вентилатор.
(kg)
(°C)
(мин)
Рамо / Врат / Коленица 1 - 1.5
од шунка
160 - 180
90 - 120
Кременадли / Голо
ребро
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Ролат од мелено месо
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Свинска коленица,
претходно сварена
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
29
30
www.aeg.com
ТЕЛЕШКО
Користете ја функцијата: Скара + Вентилатор.
(kg)
(°C)
(мин)
Печено телешко
1
160 - 180
90 - 120
Телешка коленица
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
ЈАГНЕШКО
Користете ја функцијата: Скара + Вентилатор.
(kg)
(°C)
(мин)
Јагнешки бут /
Печено јагнешко
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Јагнешки грб
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
ДИВЕЧ
(kg)
(°C)
(мин)
Печеница /
1
Нога од зајак,
загрејте ја
рерната празна
Вообичаено
готвење
230
30 - 40
Грб од срна
1.5 - 2
Вообичаено
готвење
210 - 220
35 - 40
Срнечки бут
1.5 - 2
Вообичаено
готвење
180 - 200
60 - 90
МАКЕДОНСКИ
ЖИВИНА
Користете ја функцијата: Скара + Вентилатор.
(kg)
(°C)
(мин)
Порции живина
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Половина пиле
0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Пиле, младо пиле
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Паткa
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Гускино месо
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Мисирка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Мисирка
4-6
140 - 160
150 - 240
РИБА
(kg)
Цели парчиња
риба
1 - 1.5
Вообичаено
готвење
10.11 Печење На Леб
Не се препорачува загревање на
рерната.
(°C)
(мин)
210 - 220
40 - 60
Користете го второто ниво на
решетката.
ЛЕБ
(°C)
(мин)
Бел леб
180 - 200
40 - 60
Багет
200 - 220
35 - 45
Слатка погача
180 - 200
40 - 60
Чијабата
200 - 220
35 - 45
31
32
www.aeg.com
ЛЕБ
(°C)
(мин)
Р’жан леб
190 - 210
50 - 70
Интегрален леб
180 - 200
50 - 70
Леб со цели зрна
170 - 190
60 - 90
Кифлички
190 - 210
20 - 35
10.12 Крцкаво печење со Готвење со вентилатор + Долен
грејач
ПИЦА
Користете го првото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Тортички
180 - 200
40 - 55
Торта со спанаќ
160 - 180
45 - 60
Француски киш / Швајцарска
торта
170 - 190
45 - 55
Бабин колач со јаболка,
покриен
150 - 170
50 - 60
МАКЕДОНСКИ
ПИЦА
Загрејте ја празната печка пред првата употреба.
Користете го второто ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Пица, тенка кора
200 - 230
15 - 20
Пица, со дебела кора
180 - 200
20 - 30
Леб без квасец
230 - 250
10 - 20
Торта од лиснато тесто
160 - 180
45 - 55
Пита од фурна
230 - 250
12 - 20
Кнедли
180 - 200
15 - 25
Пита со зеленчук
160 - 180
50 - 60
10.13 Скара
Секогаш поставувајте го тавчето што
треба да ја собира мрснотијата на
првото ниво на решетката.
Загрејте ја празната печка пред
првата употреба.
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
(°C)
(мин)
прва страна
(мин)
втора страна
Печено говедско
месо
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Говедски филети
230
20 - 30
20 - 30
3
Свинска плешка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телешка плешка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Јагнешки грб
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Цели парчиња риба, 210 - 230
0,5 - 1 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
33
34
www.aeg.com
БРЗО ПЕЧЕЊЕ
Загрејте ја празната печка пред првата употреба.
Користете го четвртото ниво на решетката.
Скара со поставена максимална температура.
(мин)
прва страна
(мин)
втора страна
Свински филети
10 - 12
6 - 10
Колбаси
10 - 12
6-8
Филе
/ Телешки шницли
7 - 10
6-8
Тост со прелив
6-8
-
10.14 Бавно готвење
Оваа функција ви овозможува да
подготвите посно, кревко месо и риба.
Не е применливо за: живина, мрсно
свинско печењеили за печење во
тава.Сензор за температура
температурата не смее да биде
повисока од 65 °C.
1. Потпржете го месото 1 - 2 минути
на секоја страна во тавата на
висока јачина.
2. Ставете го месото во сад за
печење месо или директно на
решетката во печката. Ставете го
плехот под решетката за да ја
собира мрснотијата.
Секогаш гответе без капак при
користење на функцијата.
3. Употребете го Сензор за
температура.
4. Одберете ја функцијата: Бавно
готвење. Можете да ја поставите
температурата меѓу 80 °C и 150 °C
првите 10 минути. Почетната е 90
°C. Поставете ја температурата за
Сензор за температура.
5. После 10 минути, печката
автоматски ја намалува
температурата на 80 °C.
МАКЕДОНСКИ
Поставете ја температурата на 120 °C.
(kg)
(мин)
Шницли
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Говедски филети
1 - 1.5
90 - 150
3
Печено говедско месо
1 - 1.5
120 - 150
1
Печено телешко
1 - 1.5
120 - 150
1
10.15 Долен грејач + Скара + Вентилатор
ОДМРЗНУВАЊЕ
(°C)
(мин)
Пица, замрзната
200 - 220
15 - 25
2
Америк. пица, замрзната
190 - 210
20 - 25
2
Пица, разладена
210 - 230
13 - 25
2
Пицети, смрзнати
180 - 200
15 - 30
2
Помфрит, тенок
200 - 220
20 - 30
3
Пржени компирчиња, дебели
200 - 220
25 - 35
3
Кришки / Крокети
220 - 230
20 - 35
3
Ќофтиња од компир
210 - 230
20 - 30
3
Лазањи / Канелони, свежи
170 - 190
35 - 45
2
Лазањи / Канелони, замрзнати
160 - 180
40 - 60
2
Печено сирење
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки крилца
190 - 210
20 - 30
2
10.16 Одмрзнување
Извадете ја храната од пакувањето и
ставете ја на чинија.
Користете го првото ниво на
решетката.
Не ја покривајте храната, затоа што
може да го продолжи времето на
одмрзување.
35
36
www.aeg.com
(kg)
(мин)
Одмрзнув
ање по
време
(мин)
Дополните
лно
одмрзнува
ње по
време
Пиле
1
100 - 140
20 - 30
Ставете го пилето на превртена
тава во голема чинија. Превртете
на половина од времето.
месо
1
100 - 140
20 - 30
Превртете на половина од
времето.
месо
0.5
90 - 120
20 - 30
Превртете на половина од
времето.
Пастрмка
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Јагоди
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Путер
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Павлака
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Изматете ја павлаката додека е
уште замрзната на места.
Колач
1.4
60
60
-
10.17 Конзервирање
Користете само тегли за
конзервирање со иста димензија како
оние што се достапни на пазарот.
Не користете тегли со затворач на
одвртување и со затворач од тип
„бајонет“ или метални конзерви.
температурата на 100 °C (погледнете
ја табелата).
Поставете ја температурата на 160 170 °C.
МЕКО ОВОШЈЕ
Користете го првото ниво на
решетката.
Не ставајте повеќе од шест тегли од
по еден литар на плехот за печење.
Наполнете ги теглите подеднакво и
затворете ги со стегач.
Теглите не смеат да се допираат.
Налејте околу 1/2 литар вода во
плехот за печење за да има доволно
влага во рерната.
Кога течноста во теглите ќе почне да
врие (после приближно 35 - 60 минути
кај тегли од еден литар), исклучете ја
печката или намалете ја
(мин)
Време на
готвење до
крчкање
Јагоди / Боровинки / 35 - 45
Малини / Зрели
рибизли
МАКЕДОНСКИ
За подобар резултат, исклучете ја
рерната откако ќе истече половина од
времето за сушење, отворете ја
вратата и дозволете да се лади една
ноќ за да се доврши сушењето.
ТВРДО ОВОШЈЕ
Праски /
Дуњи /
Сливи
37
(мин)
Време на
готвење до
крчкање
(мин)
Продолже
те со
готвење
на 100 °C
35 - 45
10 - 15
ЗЕЛЕНЧУК
(мин)
Време на
готвење
до
крчкање
(мин)
Продолжет
е со
готвење
на 100 °C
Моркови
50 - 60
5 - 10
Краставици
50 - 60
-
Мешана
туршија
50 - 60
5 - 10
Келераба /
Грашок /
Аспарагус
50 - 60
15 - 20
За еден плех користете трета позиција
на решетка.
За два плеха користете прва и четврта
позиција на решетка.
ЗЕЛЕНЧУК
(°C)
(ч)
Мешунки
60 - 70
6-8
Пиперки
60 - 70
5-6
Зеленчук за супа
60 - 70
5-6
Печурки
50 - 60
6-8
Билки
40 - 50
2-3
Поставете ја температурата на 60 - 70
°C.
ОВОШЈЕ
(ч)
Сливи
8 - 10
10.18 Сушење - Готвење Со
Вентилатор
Кајсии
8 - 10
Резанки од јаболка
6-8
Прекријте ги плеховите со мрсна
хартија или хартија за печење.
Круши
6-9
38
www.aeg.com
10.19 Сензор за температура
ГОВЕДСКО
Температура во средината на храната
(°C)
Делумно
печено
Средно
Добро
испечено
Печено говедско месо
45
60
70
Говедски бифтек
45
60
70
ГОВЕДСКО
Ролат од мелено месо
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
80
83
86
СВИНСКО
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
Шунка / Печено месо
80
84
88
Кремендали од грб / Плешка од
свин.месо, чадена / Плешка од
свин.месо, варена
75
78
82
ТЕЛЕШКО
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
Печено телешко
75
80
85
Телешка коленица
85
88
90
ОВЧКО / ЈАГНЕШКО
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
Нога од овца
80
85
88
Грб од овца
75
80
85
Печено јагнешко / Јагнешки бут
65
70
75
МАКЕДОНСКИ
ДИВЕЧ
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
Зајачки грб / Грб од срна
65
70
75
Нога од зајак / Зајак, цел / Нога
од срна
70
75
80
ПИЛЕШКО
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
Пиле
80
83
86
Патка, цела / пола / Мисирка,
цела / гради
75
80
85
Патка, гради
60
65
70
РИБА (ТУНА,
ПАСТРМКА, ШТУКА)
Риба, цела / голема / на пареа /
Риба цела / голема / печена
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
60
64
68
ЃУВЕЧИ - ПРЕТХОДНО
ЗГОТВЕН ЗЕЛЕНЧУК
Тепсија со тиквички / Тепсија со
брокули / Тепсија со анасон
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
85
88
91
ЃУВЕЧ - СОЛЕН
Канелони / Лазањи / Печени
тестенини
Температура во средината на храната
(°C)
Помалку
Средно
Повеќе
85
88
91
39
40
www.aeg.com
ЃУВЕЧ - БЛАГ
Температура во средината на храната
(°C)
Тепсија бел леб со / без овошје /
Тепсија оризова каша со / без
овошје / Тепсија со слатки
тестенини
Помалку
Средно
Повеќе
80
85
90
10.20 Печете со влажен
воздух - препорачани
додатоци
подобро ја абсорбираат топлината од
светлите бои и садовите кои одбиваат
светлина.
Употребете темни и плехови и садови
кои не одбиваат светлина. Тие
Керамично
тавче
Тавче за пица
Сад за печење
Темна, која не
одбива светлина
28 cm дијаметар
Темна, која не одбива
светлина
26 cm дијаметар
Керамика
8 cm
дијаметар, 5
cm висина
Основа за флан за
решетка
Темна, која не
одбива светлина
28 cm дијаметар
10.21 Печете со влажен
воздух
За најдобри резултати следеете ги
препораките дадени во табелата
подолу.
Користете го третото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Потпечена паста
200 - 220
45 - 55
Потпечени компири
180 - 200
70 - 85
Мусака
170 - 190
70 - 95
Лазањи
180 - 200
75 - 90
МАКЕДОНСКИ
(°C)
(мин)
Канелони
180 - 200
70 - 85
Пудинг со тесто
190 - 200
55 - 70
Пудинг од ориз
170 - 190
45 - 60
Колач со јаболка, направен од
пандишпан (тркалезен калап)
160 - 170
70 - 80
Бел леб
190 - 200
55 - 70
10.22 Информации за
институти за тестирање
Тестови според: EN 60350, IEC 60350.
ПЕЧЕЊЕ НА ЕДНО НИВО. Печиво во калапи
(°C)
(мин)
Посен пандишпан
Готвење Со
Вентилатор
140 - 150
35 - 50
2
Посен пандишпан
Вообичаено
готвење
160
35 - 50
2
Пита со јаболка, 2
плеха Ø20 cm
Готвење Со
Вентилатор
160
60 - 90
2
Пита со јаболка, 2
плеха Ø20 cm
Вообичаено
готвење
180
70 - 90
1
ПЕЧЕЊЕ НА ЕДНО НИВО. Бисквити
Користете го третото ниво на решетката.
Бисквити / Печиво во
форма на стапчиња
Готвење Со
Вентилатор
(°C)
(мин)
140
25 - 40
41
42
www.aeg.com
ПЕЧЕЊЕ НА ЕДНО НИВО. Бисквити
Користете го третото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Бисквити / Печиво во
форма на стапчиња,
загрејте ја рерната
празна
Вообичаено готвење
160
20 - 30
Мали колачиња 20 на
плех, загрејте ја рерната
празна
Готвење Со
Вентилатор
150
20 - 35
Мали колачиња 20 на
плех, загрејте ја рерната
празна
Вообичаено готвење
170
20 - 30
ПЕЧЕЊЕ НА ПОВЕЌЕ НИВОА. Бисквити
(°C)
(мин)
2
3
позици позици
и
и
Бисквити / Печиво
во форма на
стапчиња
Готвење Со
Вентилатор
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Мали колачиња 20
на плех, загрејте ја
рерната празна
Готвење Со
Вентилатор
150
23 - 40
1/4
-
МАКЕДОНСКИ
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
Загрејте ја празната печка 5 минути.
Скара со поставена максимална температура.
(мин)
Тост
Скара
Говедски бифтек, завртете Скара
на половина време
1-3
5
24 - 30
4
БРЗО ПЕЧЕЊЕ
Загрејте ја празната печка 3 минути.
Скара со поставена максимална температура.
Користете го четвртото ниво на решетката.
(мин)
прва страна
втора страна
Плескавици
8 - 10
6-8
Тост
1-3
1-3
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
43
44
www.aeg.com
11.1 Забелешки за чистењето
Предниот дел на печката чистете го со мека крпа натопена со топла
вода и средство за чистење.
Средства за
чистење
За чистење на металните површини употребете специјално средство
за чистење за таа намена.
Тврдокорната нечистотија исчистете ја со специјално средство за
чистење печки.
Внатрешноста на рерната чистете ја после секоја употреба.
Насобирањето на мрснотии или други остатоци од храна може да
резултира со пожар. Ризикот е поголем кај тавата со решетка.
Секојдневна
употреба
Исушете ја внатрешноста со мека крпа после секоја употреба.
Чистете го целиот прибор после секоја употреба и оставете го да се
исуши. Користете мека крпа натопена со топла вода и средство за
чистење. Не чистете го приборот во машината за миење садови.
Додатоци
Не ги чистете нелепливите додатоци со агресивни средства за
чистење, предмети со остри работи или во машина за миење на
садови
11.2 Држачи на решетки што
се вадат
За да ја исчистите печката, извадете
ги држачите за решетки.
1
2
ВНИМАНИЕ!
Внимавајте кога ги вадите
држачите на решетките.
1. Повлечете го предниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид.
Монтирајте ја извадените додатоци по
обратен редослед.
Иглите за држење на
телескопските шини мора
да се насочени напред.
11.3 Чистење со пиролиза
2. Повлечете го задниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид и извадете го.
ВНИМАНИЕ!
Извадете ги сите додатоци
и држачите кои се вадат.
Чистењето со пиролиза
не може да почне:
МАКЕДОНСКИ
•
ако не сте го извадиле приклучокот
на сензорот за температура на
средината од штекерот.
• ако не сте ја затвориле целосно
вратата на печката.
Извадете ја рачно најтврдокорната
нечистотија.
ВНИМАНИЕ!
Ако има други апарати
монтирани во истиот
плакар, немојте да ги
користите истовремено со
функцијата за чистење со
пиролиза: Чистење со
пиролиза. Тоа може да
предизвика оштетување на
апаратот.
1. Исчистете ја внатрешната врата со
топла вода, за да не изгорат
остатоците од топлиот воздух.
2. Вклучете ја рерната.
3. Одберете го Мени и притиснете на
ротационото копче за да
потврдите.
4. Одберете Чистење со пиролиза и
притиснете на ротационото копче
за да потврдите.
5. Поставете го траењето на
процедурата за чистење:
Опција
Опис
Брзо
1 h за мал
степен на
нечистотија
Нормално
Интензив.
1 h 30 min за
нормален
степен на
нечистотија
3 h за висок
степен на
нечистотија
6. Притиснете на ротационото копче
за да потврдите.
45
Кога ќе започне чистењето
со пиролиза, вратата на
печката е заклучена и
светлото не работи.
Вентилаторот за ладење
работи со поголема
брзина.
За да го сопрете
чистењето со пиролиза
пред да заврши, исклучете
го апаратот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога функцијата ќе
заврши, печката е многу
жешка. Оставете го да се
излади. Постои опасност
од изгореници.
Кога функцијата ќе
заврши, вратата останува
заклучена за време на
фазата на ладење. Некоја
од овие функции не се
достапни.
11.4 Потсетник За Чистење
Потсетникот укажува дека е потребно
чистење. Користење на функцијата
Чистење со пиролиза.
11.5 Вадење и монтирање
на вратата
Можете да ја извадите вратата и
внатрешните стаклени плочи за да ги
исчистите. Бројот на стаклени плочи е
различен кај различни модели.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Вратата е тешка.
1. Отворете ја вратата до крај.
2. Притиснете ги стегите (A) докрај на
двете шарки на вратата.
A
A
46
www.aeg.com
3. Затворете ја вратата на печката до
првата позиција за отворање (агол
од околу 70°).
4. Држете ја вратата на рерната со
една рака на секоја страна и
повлечете ја од печката под
нагорен агол.
5. Положете ја вратата со
надворешната страна надолу врз
мека крпа на стабилна површина.
6. Држете ја декорацијата на вратата
(В) на горниот раб на вратата од
двете страни и притиснете ја
навнатре за да ја ослободите
спојката за запечатување.
Погрижете се да ги вратите
стаклените плочи (C, B и A) назад по
точен редослед. Прво, поставете ја
плочата C, којашто има испечатен
квадрат на левата страна и триаголник
на десната. Исто така може да ги
најдете овие симболи втиснати на
рамката на вратата. Симболот со
триаголник на стаклото мора да се
совпаѓа со триаголникот на рамката на
вратата и симболот со квадратот мора
да се совпаѓа со квадратот. Потоа,
поставете ги другите две стаклени
плочи.
ABC
2
B
1
7. Повлечете ја декорацијата на
вратата напред и извадете ја.
8. Држете ги стаклените плочи на
вратата на горниот раб една по
една и повлечете ги нагоре надвор
од водилката.
11.6 Замена на светлото
9. Исчистете ја стаклената плоча со
сапуница. Внимателно избришете
ја стаклената плоча.
Кога чистењето е завршено,
повторете ги горенаведените чекори
по обратен редослед. Помалата плоча
треба да се намести прва, а потоа
поголемата и вратата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Проверете дали стаклата
се поставени во правилна
положба, ако не
површината на вратата
може да се презагрее.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
Ламбата може да биде
жешка.
1. Вклучете ја печката.
Почекајте да се излади печката.
2. Откачете ја печката од
електричното напојување.
3. Ставете крпа на дното на
внатрешноста.
Горна светилка
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го
отстраните.
МАКЕДОНСКИ
47
2. Исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300°C.
4. Монтирајте го стакленото капаче.
Странично светло
1. Извадете го левиот држач на
решетката за да пристапите до
светлото.
2. Употребете тесен, тап предмет (на
пример мала кафена лажичка) за
да го извадите стакленото капаче.
3. Исчистете го стаклениот капак.
4. Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300 °C.
5. Монтирајте го стакленото капаче.
6. Монтирајте го левиот држач на
решетката.
12. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
12.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
рерната.
Рерната не е поврзана со
напојување за струја или
не е правилно поврзана.
Проверете дали рерната е
правилно поврзана со
струја (погледнете во
дијаграмот за поврзување,
ако е на располагање).
Рерната не загрева.
Рерната е исклучена.
Вклучете ја рерната.
Рерната не загрева.
Часовникот не е поставен.
Поставете го часовникот.
Рерната не загрева.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали
поставките се точни.
Рерната не загрева.
Активирано е автоматското Погледнете во „Автоматско
исклучување.
исклучување“.
Рерната не загрева.
Вратата не е правилно
затворена.
Затворете ја вратата
целосно.
48
www.aeg.com
Проблем
Можна причина
Решение
Рерната не загрева.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако
осигурувачот постојано
избива, стапете во контакт
со квалификуван
електричар.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
Екранот ве потсетува да го Имало прекин на
подесите Јазик
електрична енергија во
период поголем од 3 дена.
Видете во поглавјето
„Пред прва употреба“.
Екранот ве потсетува да го Активиран е режимот за
подесите Јазик.
демонстрација.
Исклучете го режимот за
демонстрација во: Mени /
Основни Поставки / ДЕМО.
Код за активација /
деактивација: 2468.
На екранот се прикажува
F111.
Ставете го приклучокот од
сензорот за температура
на средината колку што е
можно подлабоко во
штекерот.
Приклучокот за сензорот
за температура на
средината не е правилно
вклучен во штекерот.
Екранот прикажува шифра Има дефект во
за грешка што не е во оваа електриката.
табела.
•
•
На храната и во
внатрешноста на рерната
се спушта пареа и
кондензација.
Исклучете ја рерната
преку главната склопка
или сигурносниот
прекинувач во кутијата
со осигурувачи и
повторно вклучете ја.
Ако на екранот
повторно се прикажува
шифрата за грешка,
обратете се во
службата за грижа на
корисници.
Сте ја оставиле храната во Не оставајте ги јадењата
рерната многу долго.
во рерната подолго од 15 20 минути откако ќе
заврши процесот на
готвење.
12.2 Податоци за сервис
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот
дилер или во овластениот сервисен
центар.
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со
спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната
рамка во внатрешноста на печката. Не
отстранувајте ја плочката со
спецификации од внатрешноста на
печката.
МАКЕДОНСКИ
49
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производ (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
13. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
13.1 Технички податоци
Волтажа
230 V
Фреквенција
50 Hz
14. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
14.1 Информации за производ и Страница за информации
за производ*
Име на снабдувачот
AEG
Идентификација на модел
BPE842320B 944187958
BPE842320M 944187956,
944187781
BPE842320W 944187959
BPK842320B 944188000
BPK842320M 944187780,
944187937
BPK842320W 944187971
BPR842320M 944188030
Показател за енергетска ефикасност
81.2
Класа на енергетска ефикасност
A+
Потрошувачка на енергија кај нормално полнење,
конвенционален режим
1.09 kWh/циклус
Потрошувачка на енергија кај нормално полнење,
режим со форсиран вентилатор
0.69 kWh/циклус
Број на празнини
1
Извор на топлина
Електрицитет
Волумен
71 l
Вид печка
Вградена печка
50
www.aeg.com
Маса
BPE842320B
37.0 kg
BPE842320M
37.0 kg
BPE842320W
37.0 kg
BPK842320B
37.0 kg
BPK842320M
37.0 kg
BPK842320W
37.0 kg
BPR842320M
37.0 kg
* За Европска Унија согласно Регулативата на ЕУ 65/2014 и 66/2014.
За Република Белорусија согласно STB 2478-2017, Додаток G; STB 2477-2017,
Додатоци A и B.
За Украина согласно 568/32020.
Класа на енергетска ефикасност применлива за Русија.
EN 60350-1 - Електрични апарати за готвење во домаќинство - Дел 1: Шпорети,
печки, печки на плин и скари - Методи за мерење на работата.
14.2 Штедење на енергија
Печката има функции кои
ви помагаат да заштедите
енергија при секојдневното
готвење.
Проверете дали вратата на печката е
правилно затворена кога работи
печката. Не ја отворајте вратата многу
често за време на готвењето.
Оддржувајте го чист дихтунгот на
вратата и проверете дали е добро
фиксиран на својата позиција.
Користете метални садови за да го
зголемите штедењето на енергија.
Кога е можно, не ја презагревајте
печката пред печење.
Правете колку што е можно помали
паузи меѓу готвењето кога правите
повеќе јадења истовремено.
Готвење со вентилатор
Кога е можно, користете ги функциите
за готвење со вентилатор за да
заштедите енергија.
Преостаната топлина
Кај некои функции на печката, ако се
вклучи програма како Времетраење
или Крај и времето на готвење е
подолго од 30 минути, греачите се
исклучуваат автоматски кај некои
функции на печката.
Вентилаторот и светлото
продолжуваат да работат. Кога ќе ја
исклучите печката, екранот ја
покажува преостанатата топлина.
Можете да ја употребите топлината за
да ја одржите храната топла.
Кога траењето на готвењето е подолго
од 30 минути, намалете ја
температурата на печката за минимум
3 - 10 минути пред крајот од
готвењето. Преостанатата топлина во
печката ќе го продолжи готвењето.
Користете ја преостанатата топлина
за затоплување храна.
Одржување на топлина кај храната
Одберете ја најниската поставка за
температура за да ја искористите
преостаната топлина и да го одржите
јадењето топло. Показателот за
преостаната топлина или температура
се појавува на екранот.
Готвење со исклучена светилка
Исклучете ја светилката за време на
готвењето. Вклучете ја кога ќе имате
потреба.
МАКЕДОНСКИ
Печете со влажен воздух
Функција за штедење на електрична
енергија за време на готвењето.
Кога ја користите оваа функција,
светилката се исклучува автоматски
51
по 30 секунди. Можете да ја вклучите
светилката повторно но оваа акција ќе
ги намали очекуваните штедења на
енергија.
15. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
867336203-A-352019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising