AEG | BPK842320M | User manual | Aeg BPK842320M Instrukcja obsługi

Aeg BPK842320M Instrukcja obsługi
BPE842320B
BPE842320M
BPE842320W
BPK842320B
BPK842320M
BPK842320W
BPR842320M
USER
MANUAL
PL
Instrukcja obsługi
Piekarnik
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................5
3. OPIS URZĄDZENIA..............................................................................................9
4. OBSŁUGA URZĄDZENIA...................................................................................10
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................ 11
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................11
7. FUNKCJE ZEGARA............................................................................................18
8. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW......................................................................18
9. DODATKOWE FUNKCJE................................................................................... 21
10. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................22
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 41
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................45
13. DANE TECHNICZNE........................................................................................ 47
14. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA................................................................47
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mogą mocno
nagrzewać się podczas jego użytkowania.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
3
4
www.aeg.com
•
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub
naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć porażenia prądem,
przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy
upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go
w zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać
ściernych środków czyszczących ani ostrych,
metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Przed włączeniem funkcji czyszczenia pirolitycznego
należy usunąć nadmiar zanieczyszczeń. Wyjąć
wszystkie akcesoria z piekarnika.
Aby wymontować prowadnice blach, należy odciągnąć
najpierw ich przednią, a następnie tylną część od
bocznych ścianek. Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
POLSKI
•
5
Należy stosować wyłącznie termosondę zalecaną do
danego modelu urządzenia.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nigdy nie ciągnąć urządzenia za
uchwyt.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Zainstalować urządzenie w
odpowiednim i bezpiecznym miejscu,
które spełnia wymagania instalacyjne.
Urządzenie wyposażono w
elektryczny układ chłodzenia.
Wymaga on zasilania elektrycznego.
Meble przeznaczone do zabudowy
urządzenia muszą spełniać wymogi
dotyczące odporności zawarte w
normie DIN 68930.
Minimalna wysokość
szafki (minimalna wy‐
sokość szafki pod
blatem)
Szerokość przedniej
części urządzenia
549 mm
Szerokość tylnej
części urządzenia
548 mm
Głębokość urządze‐
nia
567 mm
Głębokość części
urządzenia do zabu‐
dowy
546 mm
Głębokość z otwarty‐
mi drzwiami
1017 mm
Minimalna wielkość
otworu wentylacyjne‐
go. Otwór umiejsco‐
wiony w tylnej dolnej
części szafki
550 x 20 mm
Długość przewodu
zasilającego Przewód
jest umiejscowiony w
prawym tylnym rogu
1500 mm
Wkręty mocujące
4 x 12 mm
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
600 (600) mm
•
Szerokość szafki
550 mm
Głębokość szafki
605 (580) mm
Wysokość przedniej
części urządzenia
594 mm
Wysokość tylnej
części urządzenia
576 mm
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przewody zasilające nie mogą
dotykać ani przebiegać w pobliżu
drzwi urządzenia lub wnęki pod
urządzeniem, zwłaszcza gdy
urządzenie działa i drzwi są mocno
rozgrzane.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki
różnicowoprądowe (RCD) oraz
styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
Przed podłączeniem wtyczki
przewodu zasilającego do gniazda
elektrycznego należy całkowicie
zamknąć drzwi urządzenia.
Urządzenie wyposażono w przewód
zasilający oraz wtyczkę.
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem,
porażeniem prądem lub
wybuchem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Wyłączać urządzenie po każdym
użyciu.
Podczas pracy urządzenia należy
zachować ostrożność przy otwieraniu
jego drzwi. Może dojść do uwolnienia
gorącego powietrza.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie opierać się o otwarte drzwi
urządzenia.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Należy ostrożnie otwierać drzwi
urządzenia. Stosowanie składników
zawierających alkohol może
spowodować powstanie mieszanki
alkoholu i powietrza.
Podczas otwierania drzwi urządzenia
nie wolno zbliżać do niego iskrzących
przedmiotów ani otwartego płomienia.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
Aby zapobiec uszkodzeniu lub
odbarwieniu się emalii:
– Nie należy kłaść naczyń ani
innych przedmiotów bezpośrednio
na dnie urządzenia.
– Nie należy kłaść folii aluminiowej
bezpośrednio na dnie komory
urządzenia.
POLSKI
•
•
•
•
•
– Nie należy wlewać wody
bezpośrednio do rozgrzanego
urządzenia.
– Nie należy pozostawiać
wilgotnych naczyń ani potraw w
urządzeniu po zakończeniu
pieczenia.
– Należy zachować ostrożność
podczas wyjmowania i wkładania
akcesoriów.
Odbarwienie emalii lub stali
nierdzewnej nie ma wpływu na
działanie urządzenia.
Do pieczenia wilgotnych ciast należy
używać głębokiej blachy. Sok z
owoców może trwale zaplamić
emalię.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Podczas pieczenia drzwi piekarnika
powinny być zawsze zamknięte.
Jeśli urządzenie zainstalowano za
ścianką meblową (np. za drzwiami
szafki), drzwi nie wolno zamykać
podczas użytkowania urządzenia.
Połączenie wysokiej temperatury i
wilgoci wewnątrz zamkniętego mebla
może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia, mebla lub podłogi. Nie
zamykać drzwi szafki, aż urządzenie
całkowicie ostygnie po użyciu.
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE!
W trybie pirolizy występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała/pożarem/
wydzielaniem substancji
chemicznych (oparów).
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Upewnić się, że urządzenie ostygło.
Występuje zagrożenie pęknięciem
szyb w drzwiach urządzenia.
Jeśli szyba pęknie, należy ją
niezwłocznie wymienić. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przy zdejmowaniu drzwi urządzenia
należy zachować ostrożność. Drzwi
są ciężkie!
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Stosując aerozol do piekarników,
należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
umieszczonych na opakowaniu.
Nie używać detergentów do
czyszczenia emalii katalitycznej (jeśli
dotyczy).
2.5 Czyszczenie pyrolityczne
2.4 Konserwacja i
czyszczenie
•
7
•
•
•
Przed włączeniem funkcji czyszczenia
pirolitycznego lub przed pierwszym
użyciem urządzenia należy usunąć
z komory piekarnika:
– większe resztki żywności, rozlany
olej lub tłuszcz.
– wszystkie dające się wyjąć
przedmioty (ruszty, prowadnice
itp. dostarczone wraz
z urządzeniem), w szczególności
garnki, patelnie, tace i inne
przybory kuchenne z powłoką
zapobiegającą przywieraniu.
Należy dokładnie zapoznać się z
instrukcją czyszczenia pirolitycznego.
Gdy działa funkcja czyszczenia
pirolitycznego, dzieci nie powinny
zbliżać się do urządzenia.
Urządzenie mocno się nagrzewa, a z
otworów wentylacyjnych wydostaje
się gorące powietrze.
Czyszczenie pirolityczne jest
procesem przebiegającym w wysokiej
temperaturze, podczas którego resztki
żywności oraz materiały, z których
8
www.aeg.com
•
•
•
•
wykonano urządzenie, mogą uwalniać
opary. W związku z tym:
– podczas czyszczenia
pirolitycznego oraz po jego
zakończeniu należy dokładnie
przewietrzyć pomieszczenie.
– podczas pierwszego nagrzewania
urządzenia do maksymalnej
temperatury oraz po zakończeniu
nagrzewania należy zapewnić
dobrą wentylację pomieszczenia.
W odróżnieniu od ludzi niektóre ptaki
oraz gady są bardzo wrażliwe na
opary, które mogą uwalniać się
podczas czyszczenia pirolitycznego
piekarnika.
– Podczas czyszczenia
pirolitycznego oraz po jego
zakończeniu w pobliżu urządzenia
nie powinny przebywać zwierzęta
domowe (szczególnie ptaki); na
początku wybrać najwyższą
temperaturę, pamiętając
o konieczności zapewnienia
dobrej wentylacji pomieszczenia.
Ponadto niewielkie zwierzęta domowe
mogą być wrażliwe na miejscowe
zmiany temperatury, które występują
w pobliżu piekarników z funkcją
czyszczenia pirolitycznego podczas
działania tej funkcji.
Wysoka temperatura występująca
podczas czyszczenia pirolitycznego
może uszkodzić powierzchnie
garnków, patelni, tac i innych
przyborów kuchennych z powłoką
zapobiegającą przywieraniu; ponadto
powłoki te mogą być źródłem oparów
o niewielkim stopniu toksyczności.
Opary uwalniane podczas
czyszczenia pirolitycznego lub
wypalania resztek potraw klasyfikuje
się jako nieszkodliwe dla ludzi, w tym
dla dzieci lub osób z problemami
zdrowotnymi.
2.6 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
•
•
Żarówka zwykła lub halogenowa
zastosowana w tym urządzeniu jest
przeznaczona wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie należy używać go do
oświetlania pomieszczeń.
Przed przystąpieniem do wymiany
lampki należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania.
Używać wyłącznie żarówek tego
samego typu.
2.7 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.8 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
POLSKI
3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Widok urządzenia
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Panel sterowania
Sterowanie elektroniczne
Gniazdo termosondy
Grzałka
Oświetlenie
Wentylator
Prowadnice blach, wyjmowane
Poziomy umieszczenia potraw
7
3.2 Akcesoria
Ruszt
Do ustawiania naczyń, foremek do ciast
oraz do pieczenia mięs.
Blacha do pieczenia ciasta
Do pieczenia ciast i ciastek.
Głęboka blacha
Do pieczenia mięsa lub ciasta oraz do
zbierania skapującego tłuszczu.
Termosonda
Do pomiaru temperatury wewnątrz
produktu.
Prowadnice teleskopowe
Ułatwiają wkładanie i wyjmowanie
rusztów i blach.
9
10
www.aeg.com
4. OBSŁUGA URZĄDZENIA
4.1 Panel sterowania
1
2
3
4
5
Funkcja
Uwaga
1
Wł./Wył.
Włączanie i wyłączanie urządzenia.
2
Wyświetlacz
Przedstawia bieżące ustawienia urządzenia.
Służy do regulacji ustawień i poruszania się po menu.
3
Nacisnąć
, aby włączyć urządzenie.
Nacisnąć i przytrzymać pokrętło, aby włączyć ekran ustawień.
Nacisnąć pokrętło i obracać nim, aby przeglądać menu.
Przytrzymać i nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić ustawienie
lub przejść do wybranego podmenu.
Aby powrócić do poprzedniego menu, należy znaleźć opcję
Powrót na liście menu lub potwierdzić wybrane ustawienie.
Pokrętło
4
Umożliwia włączenie wybranej funkcji.
5
Umożliwia wyłączenie wybranej funkcji.
4.2 Wyświetlacz
Po włączeniu urządzenia na
wyświetlaczu pojawia się tryb funkcji
pieczenia.
150°C
14:05
Wyświetlacz z maksymalną liczbą
ustawionych funkcji:
A
BC
D E F
Menu
170°C
25min
1h 15m
85°C
Options
A.
B.
C.
D.
E.
Przypomnienie
Stoper
Funkcja pieczenia i temperatura
Opcje lub aktualna godzina
Czas trwania i czas zakończenia
działania funkcji lub Termosonda
F. Menu
POLSKI
11
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Umieścić akcesoria i wyjmowane
prowadnice blach w początkowym
położeniu.
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.2 Pierwsze podłączenie
5.1 Czyszczenie wstępne
Wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria i
prowadnice blach.
Patrz rozdział „Konserwacja i
czyszczenie”.
Po pierwszym podłączeniu po upływie 7
sekund pojawi się informacja o wersji
oprogramowania.
Wymagane jest ustawienie takich
parametrów, jak język, Jasność
wyświetlacza oraz Aktualna godzina.
Wyczyścić piekarnik i akcesoria przed
pierwszym użyciem.
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Funkcje Pieczenia
Włączanie i wyłączanie funkcji pieczenia.
1. Włączyć piekarnik.
2. Nacisnąć i przytrzymać pokrętło.
Ostatnio używana funkcja będzie
podkreślona.
3. Nacisnąć pokrętło, aby przejść do
podmenu, a następnie obrócić je, aby
wybrać funkcję pieczenia.
4. Nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić.
5. Ustawić temperaturę i potwierdzić.
przed rozpoczęciem lub w trakcie
procesu pieczenia. W ramach
niektórych funkcji wyświetlana jest
sekwencja okien podręcznych.
Nacisnąć pokrętło, aby wyświetlić
następne okno podręczne. Po
ostatnim potwierdzeniu następuje
uruchomienie funkcji.
Aby wyłączyć funkcję, nacisnąć
.
W niektórych funkcjach
piekarnika oświetlenie może
wyłączyć się automatycznie
w temperaturze poniżej
60°C.
6. Nacisnąć
. Termosonda
można podłączyć w dowolnej chwili
Funkcje pieczenia: Specjalne
Funkcja pieczenia
Zastosowanie
Termoobieg (Niska
Temp.)
Do przyrządzania delikatnych, soczystych piecze‐
ni.
Podtrzymywanie temp.
Do utrzymywania temperatury potraw.
Podgrzewanie talerzy
Do podgrzewania talerzy przed podaniem na stół.
12
www.aeg.com
Funkcja pieczenia
Zastosowanie
Pasteryzowanie
Do pasteryzowania przetworów z warzyw (np. pi‐
kli).
Osuszanie
Do suszenia krojonych owoców, warzyw i grzy‐
bów.
Wyrastanie ciasta
Do wspomagania wyrastania ciasta drożdżowego
przed pieczeniem.
Rozmrażanie
Do rozmrażania produktów (warzyw i owoców).
Czas rozmrażania uzależniony jest od ilości i gru‐
bości mrożonej potrawy.
Pieczenie chleba
Tej funkcji można użyć do wypieku chleba i bułek,
dzięki czemu zyskają chrupiącą skórkę i kolor jak
pieczywo z profesjonalnej piekarni.
Funkcje pieczenia: Standardowe
Funkcja pieczenia
Zastosowanie
Termoobieg
Do jednoczesnego pieczenia na trzech pozio‐
mach i do suszenia żywności.Ustawić temperatu‐
rę o 20-40°C niższą niż dla funkcji: Górna/dolna
grzałka.
Termoobieg + dolna
grzałka
Do pieczenia na jednym poziomie dań wymagają‐
cych intensywnego przyrumienienia i kruchego
spodu. Ustawić temperaturę o 20-40°C niższą niż
dla funkcji: Górna/dolna grzałka.
Górna/dolna grzałka
Do pieczenia mięsa lub ciasta na jednym pozio‐
mie.
Dolna grzałka + grill +
termoobieg
Do przyrządzania produktów gotowych (np. frytek,
pieczonych ziemniaków w ćwiartkach, sajgonek
itp.), tak aby nadać im chrupkość.
Grill
Do grillowania płaskich potraw i opiekania chleba.
Grill + termoobieg
Do pieczenia większych kawałków mięsa lub dro‐
biu z kością na jednym poziomie. Do przyrządza‐
nia zapiekanek i przyrumieniania.
Grzałka Dolna
Do pieczenia ciast na kruchym spodzie oraz do
pasteryzowania żywności.
POLSKI
Funkcja pieczenia
13
Zastosowanie
Termoobieg wilgotny
Funkcja zapewnia oszczędność energii podczas
pieczenia. Wskazówki dotyczące pieczenia –
patrz rozdział „Wskazówki i porady”, Termoobieg
wilgotny. Drzwi piekarnika powinny być zamknięte
podczas pieczenia, tak aby działanie funkcji nie
było zakłócane, a piekarnik działał z najwyższą
możliwą wydajnością energetyczną. Podczas uży‐
wania tej funkcji temperatura w komorze może się
różnić od temperatury ustawionej. Wykorzystywa‐
ne jest ciepło resztkowe.Można zmniejszyć moc
grzania. Ogólne zalecenia dotyczące oszczędza‐
nia energii znajdują się w rozdziale „Wydajność
energetyczna”, Oszczędzanie energii. Funkcji tej
użyto do zapewnienia zgodności z klasą energe‐
tyczną urządzenia zgodnie z normą EN 60350-1.
Podczas korzystania z tej funkcji oświetlenie wyłą‐
cza się automatycznie po 30 sekundach.
6.2 Menu – informacje ogólne
Menu
170°C
Options
Menu
Pozycja menu
Zastosowanie
Gotowanie wspomagane
Zawiera listę programów automatycznych.
Czyszczenie
Zawiera listę programów czyszczenia.
Ustawienia podstawowe
Służy do konfiguracji urządzenia.
Podmenu opcji: Czyszczenie
Podmenu
Opis
Krótkie
Czyszczenie pirolityczne.
1 h w przypadku małego zabrudzenia.
Normalne
Czyszczenie pirolityczne.
1 h 30 min w przypadku zwykłego zabrudzenia.
Intensyw.
Czyszczenie pirolityczne.
3 h w przypadku dużego zabrudzenia.
14
www.aeg.com
Podmenu opcji: Ustawienia podstawowe
Podmenu
Opis
Blokada uruchomienia
Gdy funkcja Blokada uruchomienia jest aktywna, nie
można przypadkowo włączyć piekarnika. Funkcję moż‐
na włączyć i wyłączyć w menu Ustawienia podstawowe.
Gdy funkcja jest włączona, po uruchomieniu piekarnika
na wyświetlaczu pojawia się Blokada uruchomienia.
Aby korzystać z piekarnika, wybrać pokrętłem litery ko‐
du w kolejności: A B C. Gdy funkcja Blokada urucho‐
mienia jest aktywna i piekarnik zostanie wyłączony,
drzwi będą zablokowane.
Szybkie Nagrzewanie
Skrócenie czasu nagrzewania jako ustawienie domyśl‐
ne. Opcja ta jest dostępna tylko dla wybranych funkcji
pieczenia.
Pieczenie+utrzym. temp.
Umożliwia utrzymywanie temperatury potrawy przez 30
minut po zakończeniu pieczenia. Aby wyłączyć wcześ‐
niej, nacisnąć pokrętło. Gdy funkcja jest włączona, na
wyświetlaczu widoczny jest komunikat „Podtrzymywa‐
nie temp. wł.”. Opcja dostępna tylko z niektórymi funk‐
cjami pieczenia, gdy ustawiono funkcję Czas.
Wydłużenie czasu
Wydłużenie zdefiniowanego czasu pieczenia. Opcja ta
jest dostępna tylko dla wybranych funkcji pieczenia.
Konfiguracja
Ustawianie konfiguracji piekarnika.
Serwis
Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowania i kon‐
figuracji.
Podmenu opcji: Konfiguracja
Podmenu
Opis
Język
Wybór języka komunikatów na wyświetlaczu.
Aktualna godzina
Ustawianie bieżącej godziny i daty.
Dźwięki przycisków
Włączanie i wyłączanie dźwięku pól dotykowych. Nie
można wyłączyć dźwięku towarzyszącemu dotknięciu
pól WŁ./WYŁ. i STOP.
Alarm/sygnał błędu
Włączanie i wyłączanie sygnałów alarmowych.
Głośność sygnału
Stopniowa regulacja głośności dźwięku przycisków oraz
sygnałów.
Jasność wyświetlacza
Stopniowa regulacja jasności wyświetlacza.
POLSKI
15
Podmenu opcji: Serwis
Podmenu
Opis
DEMO
Kod włączenia/wyłączenia: 2468
Wyświetl licencje
Informacje na temat licencji.
Wyświetl wer. oprogr.
Informacje na temat wersji oprogramowania.
Ustawienia fabryczne
Przywrócenie ustawień fabrycznych.
Podmenu opcji: Gotowanie
wspomagane
Każda potrawa w tym podmenu ma
przypisaną zalecaną funkcję piekarnika i
temperaturę. Parametry te można
modyfikować ręcznie zależnie od
preferencji użytkownika.
mięso
Cielęcina
Polędwica
Pieczeń
Gicz
W przypadku niektórych dań można
również wybrać sposób pieczenia:
• Automatyka wagowa
• Termosonda
Jagnięcina
Stopień wypieczenia potrawy:
• Lekko wypieczone lub Mniej
• Średnio wypieczone
• Dobrze wypieczone lub Więcej
Dziczyzna
Pieczeń
Comber
Udziec
Sarnina
Udziec
Zając
Kategoria potraw: Mięso i ryby
Comber
Udziec
mięso
Wołowina
Polędwica
wołowa
Drób
Kurczak
Pieczeń
Udźce
Wołowina po
skandynaw.
Pieczeń
Szynka
Gicz
Żeberka
W całości
Połówka
Klops
Wieprzowina Polędwica
Comber
Skrzydełka
Świeże
Kaczka
Wędzone
Gęś
Indyk
W całości:
Pierś
Ryba
Cała ryba
mała porcja
Średnio wypieczone
duża porcja
16
www.aeg.com
Potrawa
Ryba
Świeże
Ryba pieczona
Ciabatta
Paluszki rybne
Biały chleb
Kategoria potraw: Przystawki / Potrawy z
piekarnika
Ciemny
chleb
Potrawa
Przystawki
Chleb żytni
Frytki
Krokiety
Chleb pełno‐
ziarnisty
Chleb
Pieczone ziemniaki,
ćwiartki
Podpłomyk
Chałka droż‐
dżowa
Zapiekane mięso i
ziemniaki
Potrawy z piekarni‐
ka
Mrożonki
Lasagne
Zapiekanka wa‐
rzywna
Podpieczone
Świeże
Bułki
Ciasto w fo‐
remce
Potrawa
Cienka
Gruba
Mrożonki
Cienka
Gruba
Przekąski
Schłodz.
Quiche
Cienka
Gruba
Kategoria potraw: Desery/Wypieki
Potrawa
Kategoria potraw: Wypieki
Świeże
Mrożonki
Podpieczone
Casserole na słono
Casserole warzyw.
Bagietka
Chleb
Zapiekanka ziem‐
niaczana
Makaron zapiekany
Pizza
Bagietka
Ciasto mig‐
dałowe
Szarlotka
Sernik
Szarlotka
przykryta
Kruchy spód
placka
Biszkoptowy
spód tarty
Tort biszkop‐
towy
Biszkopt
Tarty
POLSKI
Potrawa
Potrawa
Ciasto na
blasze
17
Ciastka
Strudel jabł‐
kowy, mro‐
żony
Ptysie
Brownies
Eklery
Sernik
Makaroniki
Strucla bo‐
żonarodze‐
niowa
Tarta owo‐
cowa
Babeczki
Ciasta prze‐
kładane
Ciasto kru‐
che
Ciasto fran‐
cuskie
Ciasto bisz‐
koptowe
Ciasto droż‐
dżowe
Biszkopt
Ciasto cu‐
krowe
Małe cias‐
teczka
Kruche cias‐
teczka
Casserole
na słodko
6.3 Opcje
Rolada bisz‐
koptowa
Menu
170°C
Tarta
szwajc. na
słodko
Options
Placek droż‐
dżowy
Opcje
Opis
Ustawienia timera
Zawiera listę funkcji zegara.
Szybkie Nagrzewanie
Umożliwia skrócenie czasu nagrzewania w
ramach aktualnie włączonej funkcji piecze‐
nia.
Włączone / Wyłączone
Ustaw + start
Do ustawienia funkcji i włączenia jej w pó‐
źniejszym czasie. Po ustawieniu na wy‐
świetlaczu pojawi się komunikat „Ustaw
+Start wł.”. Nacisnąć Start, aby włączyć.
Gdy funkcja włącza się, komunikat znika z
wyświetlacza, a piekarnik rozpoczyna dzia‐
łanie. Opcja dostępna tylko z niektórymi
funkcjami pieczenia, gdy ustawiono funkcje
Czas / Koniec.
18
www.aeg.com
6.4 Ciepło resztkowe
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazany jest poziom
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potraw.
7. FUNKCJE ZEGARA
7.1 Ustawienia timera
Funkcja zegara
Zastosowanie
Stoper
Automatycznie monitoruje czas działania
włączonej funkcji. Istnieje możliwość włącze‐
nia lub wyłączenia wyświetlania wskazań
funkcji Stoper.
Czas trwania
Służy do ustawiania czasu działania urządze‐
nia.1)
Czas zakończenia
Służy do ustawiania czasu wyłączenia danej
funkcji pieczenia. Ta opcja jest dostępna tyl‐
ko po ustawieniu funkcji Czas trwania. Jed‐
noczesne użycie funkcji Czas trwania i Czas
zakończenia spowoduje automatyczne włą‐
czenie i wyłączenie piekarnika w później‐
szym czasie. 1)
Przypomnienie
Ustawianie czasu do odliczania.1)
Funkcja nie ma wpływu na działanie piekarni‐
ka.
Wybrać
i ustawić czas. Gdy upłynie czas
pieczenia, emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Nacisnąć pokrętło, aby wyłączyć sygnał.
Gdy piekarnik jest wyłączony, należy nacis‐
nąć pokrętło, aby włączyć tę funkcję.
1) Maksymalnie 23 godz i 59 min
8. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Termosonda
Termosonda mierzy temperaturę
wewnątrz potrawy. Gdy potrawa osiągnie
ustawioną temperaturę, urządzenie
wyłączy się.
Do ustawienia są dwie wartości
temperatur:
•
•
temperatura piekarnika (co najmniej
120°C),
temperatura wewnątrz produktu.
UWAGA!
Należy używać wyłącznie
akcesoriów dostarczonych
wraz z urządzeniem oraz
oryginalnych części
zamiennych.
Porady zapewniające osiągnięcie
najlepszych efektów:
POLSKI
•
•
•
•
19
Składniki powinny mieć temperaturę
pokojową.
Termosonda nie można używać do
potraw płynnych.
Podczas pieczenia Termosonda
powinna znajdować się w potrawie, a
wtyczka w gnieździe.
Przestrzegać zalecanych temperatur
wewnątrz produktu.
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział
„Wskazówki i porady”.
Urządzenie obliczy
przybliżony czas
zakończenia pieczenia.
Zależy on od ilości potrawy,
ustawionej funkcji piekarnika
i temperatury.
Kategorie potraw: mięso,
drób i ryba
1. Włączyć piekarnik.
2. Włożyć końcówkę Termosonda w
środek mięsa lub ryby; jeśli to
możliwe – w najgrubszą część.
Upewnić się, że co najmniej 3/4
Termosonda znajduje się w potrawie.
3. Włożyć wtyczkę Termosonda do
gniazda znajdującego się na
przedniej ściance piekarnika.
Wyświetlacz pokazuje: Termosonda.
4. Ustawić temperaturę wewnątrz
produktu.
5. Ustawić funkcję pieczenia i w razie
potrzeby temperaturę piekarnika.
Gdy potrawa osiągnie ustawioną
temperaturę, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy. Piekarnik wyłącza się
automatycznie.
6. Nacisnąć pokrętło, aby wyłączyć
sygnał.
7. Wyciągnąć wtyczkę Termosonda z
gniazda i wyjąć potrawę z piekarnika.
OSTRZEŻENIE!
Rozgrzana Termosonda
grozi poparzeniem. Należy
zachować ostrożność
podczas wyjmowania jej z
gniazda i z potrawy.
Kategoria potraw: zapiekanki
1. Włączyć piekarnik.
2. Umieścić połowę składników w
naczyniu do zapiekania.
3. Umieścić końcówkę Termosonda
dokładnie w środkowej części
potrawy. Termosonda powinna być
stabilna podczas pieczenia. Można w
tym celu wykorzystać składnik
potrawy o stałej konsystencji.
Silikonowy uchwyt Termosonda
oprzeć o krawędź naczynia.
Końcówka Termosonda nie powinna
dotykać dna naczynia.
20
www.aeg.com
Zmiana temperatury
wewnątrz produktu
Podczas pieczenia można w dowolnej
chwili zmienić ustawienie temperatury
wewnątrz produktu oraz temperatury
piekarnika.
na wyświetlaczu.
1. Wybrać
2. Obrócić pokrętło, aby zmienić
temperaturę.
3. Nacisnąć, aby potwierdzić.
8.2 Wkładanie akcesoriów
4. Przykryć Termosonda pozostałymi
składnikami.
5. Włożyć wtyczkę Termosonda do
gniazda znajdującego się na
przedniej ściance piekarnika.
Wyświetlacz pokazuje: Termosonda.
6. Ustawić temperaturę wewnątrz
produktu.
7. Ustawić funkcję pieczenia i w razie
potrzeby temperaturę piekarnika.
Gdy potrawa osiągnie ustawioną
temperaturę, zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy. Piekarnik wyłącza się
automatycznie.
8. Nacisnąć pokrętło, aby wyłączyć
sygnał.
9. Wyciągnąć wtyczkę Termosonda z
gniazda i wyjąć potrawę z piekarnika.
OSTRZEŻENIE!
Rozgrzana Termosonda
grozi poparzeniem. Należy
zachować ostrożność
podczas wyjmowania jej z
gniazda i z potrawy.
Ruszt:
Wsunąć ruszt między prowadnice
jednego z poziomów umieszczania
potraw .
Blacha do pieczenia ciasta/Głęboka
blacha:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy.
Ruszt wraz z blachą do pieczenia ciasta/
głęboką blachą:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy, a ruszt między prowadnice
powyżej.
POLSKI
21
Wysoka krawędź wokół
rusztu stanowi specjalne
zabezpieczenie
zapobiegające zsuwaniu się
naczyń.
Niewielkie występy na górze
mają na celu zapewnienie
większego bezpieczeństwa.
Występy służą także jako
zabezpieczenie przed
wypadnięciem. Wysoka
krawędź wokół rusztu
zapobiega zsuwaniu się
naczyń z rusztu.
Głęboka blacha:
Umieścić głęboką blachę na
prowadnicach teleskopowych.
8.3 Prowadnice teleskopowe
– wkładanie akcesoriów
Prowadnice teleskopowe ułatwiają
wkładanie i wyjmowanie akcesoriów.
UWAGA!
Nie myć prowadnic
teleskopowych w zmywarce.
Nie smarować prowadnic
teleskopowych.
UWAGA!
Przed zamknięciem drzwi
upewnić się, że prowadnice
teleskopowe całkowicie
wsunięto do wnętrza
piekarnika.
Ruszt wraz z głęboką blachą:
Umieścić ruszt wraz z głęboką blachą na
prowadnicy teleskopowej.
Ruszt:
Umieścić ruszt na prowadnicach
teleskopowych w taki sposób, aby jego
nóżki były skierowane w dół.
9. DODATKOWE FUNKCJE
9.1 Samoczynne wyłączenie
Z powodów bezpieczeństwa piekarnik
wyłącza się samoczynnie po upływie
pewnego czasu, jeśli działa funkcja
pieczenia i nie zostaną zmienione żadne
ustawienia.
(°C)
30 - 115
(h)
12,5
22
www.aeg.com
piekarnika, Termosonda,Czas trwania,
Czas zakończenia.
(°C)
(h)
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimum
3
Czyszczenie piroli‐
tyczne
4,5
9.2 Wentylator chłodzący
Podczas pracy piekarnika wentylator
chłodzący włącza się automatycznie, aby
utrzymywać powierzchnie piekarnika w
niskiej temperaturze. Po wyłączeniu
piekarnika wentylator chłodzący może
nadal działać do czasu schłodzenia
piekarnika.
Funkcja samoczynnego wyłączenia nie
działa z funkcjami: Oświetlenie
10. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Temperatury i czasy
pieczenia podane w
tabelach mają wyłącznie
charakter orientacyjny.
Zależą one od przepisu,
jakości oraz ilości użytych
składników.
10.1 Zalecenia dotyczące
pieczenia
Nowy piekarnik może piec inaczej niż
dotychczas używany. W poniższych
tabelach podano zalecane ustawienia
temperatury, czasu pieczenia i poziomu
piekarnika dla określonych rodzajów
potraw.
W przypadku braku ustawień dla
specjalnego przepisu należy znaleźć
ustawienia dla podobnej potrawy.
10.2 Wewnętrzna strona
drzwi
Po wewnętrznej stronie drzwi
znajdują się:
•
•
numery poziomów piekarnika.
informacje o funkcjach pieczenia,
zalecanych poziomach umieszczania
potraw i temperaturach dla potraw.
10.3 Porady dotyczące
specjalnych funkcji pieczenia
piekarnika
Podtrzymywanie temp.
Funkcja umożliwia podtrzymanie
temperatury potraw. Temperatura jest
automatycznie ustawiona na 80°C.
Podgrzewanie talerzy
Funkcja umożliwia podgrzanie talerzy
przed podaniem. Temperatura jest
automatycznie ustawiona na 70°C.
Rozłożyć równomiernie talerze i naczynia
w stosach na ruszcie. Użyć pierwszego
poziomu piekarnika. Po upływie połowy
czasu grzania zamienić miejscami.
Wyrastanie ciasta
Funkcja umożliwia wyrastanie ciasta
drożdżowego. Włożyć ciasto drożdżowe
do dużego naczynia i przykryć je mokrym
ręcznikiem lub folią plastikową. Ustawić
funkcję: Wyrastanie ciasta oraz czas
pieczenia.
Rozmrażanie
Odpakować produkt i umieścić na
talerzu. Nie przykrywać żywności, gdyż
może to wydłużyć czas rozmrażania.
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
POLSKI
10.4 Pieczenie ciast
23
Zaleca się ustawienie za pierwszym
razem niższej temperatury.
równomiernie. Nie ma potrzeby zmiany
ustawienia temperatury w takim
przypadku. W trakcie pieczenia produkty
przyrumienią się równomiernie.
Piekąc ciasta na więcej niż jednym
poziomie, można wydłużyć czas
pieczenia o 10-15 minut.
Blachy mogą odkształcać się podczas
pieczenia. Po ostygnięciu blach
odkształcenia znikną.
Ciasta i ciastka na różnych poziomach
nie zawsze przyrumieniają się
10.5 Wskazówki dotyczące pieczenia ciast
Efekt pieczenia
Prawdopodobna przyczy‐
na
Spód ciasta nie jest od‐
powiednio upieczony.
Wybrano nieodpowiedni po‐ Umieścić ciasto na niższym po‐
ziom piekarnika.
ziomie piekarnika.
Ciasto zapada się, robi
się zakalcowate, roz‐
miękłe lub jest nierów‐
nomiernie upieczone.
Temperatura piekarnika jest Następnym razem ustawić nieco
za wysoka.
niższą temperaturę piekarnika.
Ciasto jest za suche.
Temperatura piekarnika jest Następnym razem ustawić wy‐
za niska.
ższą temperaturę piekarnika.
Za krótki czas pieczenia.
Za długi czas pieczenia.
Ciasto piecze się nie‐
równomiernie.
Środek zaradczy
Następnym razem ustawić dłuż‐
szy czas pieczenia i obniżyć tem‐
peraturę piekarnika.
Następnym razem ustawić krót‐
szy czas pieczenia.
Temperatura piekarnika jest Ustawić niższą temperaturę pie‐
za wysoka, a czas piecze‐
karnika i dłuższy czas pieczenia.
nia za krótki.
Ciasto nie jest równomiernie Następnym razem rozprowadzić
rozprowadzone.
równomiernie ciasto na blasze.
Ciasto nie jest gotowe
po upływie czasu pie‐
czenia podanego w
przepisie.
Temperatura piekarnika jest Następnym razem ustawić nieco
za niska.
wyższą temperaturę piekarnika.
10.6 Pieczenie na jednym poziomie
PIECZENIE W FORMACH
Kołacz / Brioszki
Termoobieg
(°C)
(min)
150 - 160
50 - 70
1
24
www.aeg.com
PIECZENIE W FORMACH
(°C)
(min)
Termoobieg
140 - 160
70 - 90
1
Spód tarty – ciasto Termoobieg
kruche, nagrzać
wstępnie pusty pie‐
karnik
170 - 180
10 - 25
2
Spód tarty – ciasto
biszkoptowe
Termoobieg
150 - 170
20 - 25
2
Sernik
Górna/dolna
grzałka
170 - 190
60 - 90
1
Tort biszkoptowy /
Ciasta owocowe
CIASTA / CIASTKA / CHLEB NA BLACHACH DO PIECZENIA
Jeśli nie podano inaczej, nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
(°C)
(min)
Warkocz drożdżo‐
wy / Chałka,
wstępne nagrze‐
wanie nie jest wy‐
magane
Górna/dolna
grzałka
170 - 190
30 - 40
3
Kerststol
Górna/dolna
grzałka
160 - 180
50 - 70
2
Chleb żytni:
Górna/dolna
grzałka
najpierw: 230
20
1
następnie: 160 180
30 - 60
Ptysie / Eklery
Górna/dolna
grzałka
190 - 210
20 - 35
3
Rolada biszkopto‐
wa,
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
10 - 20
3
POLSKI
CIASTA / CIASTKA / CHLEB NA BLACHACH DO PIECZENIA
Jeśli nie podano inaczej, nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
(°C)
(min)
Termoobieg
150 - 160
20 - 40
3
Ciasto migdałowe / Górna/dolna
Ciasto cukrowe
grzałka
190 - 210
20 - 30
3
Tarty owocowe,
wstępne nagrze‐
wanie nie jest wy‐
magane
180
35 - 55
3
160 - 180
40 - 60
3
Ciasto z kruszon‐
ką, wstępne na‐
grzewanie nie jest
wymagane
Górna/dolna
grzałka
Placki drożdżowe z Górna/dolna
delikatnymi dodat‐ grzałka
kami (np. twaro‐
giem, kremem,
słodkim sosem)
CIASTKA
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Ciasto kruche / Ciasto
biszkoptowe
Termoobieg
150 - 160
10 - 20
Bezy
Termoobieg
80 - 100
120 - 150
Makaroniki
Termoobieg
100 - 120
30 - 50
Ciasteczka z ciasta
drożdżowego
Termoobieg
150 - 160
20 - 40
Ciasteczka z ciasta
Termoobieg
franc., nagrzać wstępnie
pusty piekarnik
170 - 180
20 - 30
25
26
www.aeg.com
CIASTKA
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
Bułki, nagrzać wstępnie
pusty piekarnik
Górna/dolna grzałka
(°C)
(min)
190 - 210
10 - 25
10.7 Wypieki i zapiekanki
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Makaron zapiekany
Górna/dolna grzałka
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Górna/dolna grzałka
180 - 200
25 - 40
Zapiekanka warzywna, Grill + termoobieg
nagrzać wstępnie pusty
piekarnik
160 - 170
15 - 30
Bagietki z topionym se‐
rem
Termoobieg
160 - 170
15 - 30
Mleko ryżowe
Górna/dolna grzałka
180 - 200
40 - 60
Ryba pieczona
Górna/dolna grzałka
180 - 200
30 - 60
Nadziewane warzywa
Termoobieg
160 - 170
30 - 60
10.8 Pieczenie na kilku
poziomach
Użyć funkcji: Termoobieg.
W przypadku użycia dwóch blach
umieścić je na pierwszym i czwartym
poziomie piekarnika.
CIASTA / CIASTKA / CHLEB
NA BLACHACH DO PIECZENIA
(°C)
(min)
Ptysie / Eklery, nagrzać
wstępnie pusty piekarnik
160 - 25 180
45
Sucha strucla
150 - 30 160
45
POLSKI
27
Chude mięso należy piec pod
przykryciem.
Duże kawałki mięsa można piec
bezpośrednio na blasze lub na ruszcie
umieszczonym nad blachą.
CIASTECZKA
(°C)
(min)
Kruche ciasteczka
150 160
20 - 40
Bezy
80 100
130 170
Makaroniki
100 120
40 - 80
Ciasteczka z ciasta
drożdżowego
160 170
30 - 60
Ciasteczka z ciasta
170 franc., nagrzać wstępnie 180
pusty piekarnik
30 - 50
Bułki
20 - 30
180
Wlać trochę wody do blachy do
pieczenia, aby zapobiec przypalaniu się
skapującego tłuszczu.
Obrócić pieczeń po upływie 1/2-2/3
czasu pieczenia.
Piec mięso i ryby w większych kawałkach
(1 kg lub więcej).
Podczas pieczenia polać kilkakrotnie
kawałki mięsa wydobywającym się z nich
sosem.
10.10 Pieczenie
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
10.9 Wskazówki dotyczące
pieczenia mięsa
Używać tylko żaroodpornych naczyń do
pieczenia.
WOŁOWINA
(°C)
(min)
Górna/dolna
grzałka
230
120 - 150
Pieczeń lub filet wo‐ grub. 1 cm
łowy, lekko wypie‐
czony, nagrzać
wstępnie pusty pie‐
karnik
Grill + termoo‐
bieg
190 - 200
5-6
Pieczeń lub filet wo‐ grub. 1 cm
łowy, średnio wy‐
pieczony, nagrzać
wstępnie pusty pie‐
karnik
Grill + termoo‐
bieg
180 - 190
6-8
Mięso duszone
1 - 1,5 kg
28
www.aeg.com
WOŁOWINA
Pieczeń lub filet wo‐ grub. 1 cm
łowy, dobrze wypie‐
czony, nagrzać
wstępnie pusty pie‐
karnik
Grill + termoo‐
bieg
(°C)
(min)
170 - 180
8 - 10
WIEPRZOWINA
Użyć funkcji: Grill + termoobieg.
(kg)
(°C)
(min)
Łopatka / Karkówka /
Szynka
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotlety / Żeberka
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Klops
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Golonka wieprzowa,
podgotowana
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
CIELĘCINA
Użyć funkcji: Grill + termoobieg.
(kg)
(°C)
(min)
Pieczeń cielęca
1
160 - 180
90 - 120
Gicz cielęca
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
POLSKI
JAGNIĘCINA
Użyć funkcji: Grill + termoobieg.
(kg)
(°C)
(min)
Udziec jagnięcy /
Pieczeń jagnięca
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Comber jagnięcy
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
DZICZYZNA
(kg)
(°C)
(min)
Comber / Noga
zajęcza, na‐
grzać wstępnie
pusty piekarnik
1
Górna/dolna
grzałka
230
30 - 40
Comber sarni
1.5 - 2
Górna/dolna
grzałka
210 - 220
35 - 40
Udziec sarni
1.5 - 2
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
60 - 90
DRÓB
Użyć funkcji: Grill + termoobieg.
(kg)
(°C)
(min)
Drób, porcje
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Połówki kurczaka
0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Kurczak, pularda
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Kaczka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gęś
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
29
30
www.aeg.com
DRÓB
Użyć funkcji: Grill + termoobieg.
(kg)
(°C)
(min)
Indyk
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Indyk
4-6
140 - 160
150 - 240
RYBA
(kg)
Cała ryba
1 - 1.5
Górna/dolna
grzałka
10.11 Pieczenie chleba
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Wstępne nagrzewanie nie jest zalecane.
CHLEB
(°C)
(min)
Biały chleb
180 - 200
40 - 60
Bagietka
200 - 220
35 - 45
Brioszki
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Chleb żytni
190 - 210
50 - 70
Chleb razowy
180 - 200
50 - 70
Chleb pełnoziarnisty
170 - 190
60 - 90
Bułki
190 - 210
20 - 35
POLSKI
10.12 Chrupiące potrawy z funkcją Termoobieg + dolna
grzałka
PIZZA
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Tarty
180 - 200
40 - 55
Tarta szpinakowa
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine / Tarta szwaj‐
carska
170 - 190
45 - 55
Szarlotka, z przykryciem
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Przed przystąpieniem do pieczenia nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Pizza, cienkie ciasto
200 - 230
15 - 20
Pizza, grube ciasto
180 - 200
20 - 30
Podpłomyk
230 - 250
10 - 20
Tarta z ciasta francuskiego
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pierogi
180 - 200
15 - 25
Zapiekanka warzywna
160 - 180
50 - 60
10.13 Grill
Umieścić blachę do pieczenia na
pierwszym poziomie piekarnika, aby
skapywał do niej tłuszcz.
Przed przystąpieniem do pieczenia
nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
31
32
www.aeg.com
GRILL
(°C)
(min)
1. strona
(min)
2. strona
Pieczeń wołowa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Filet wołowy
230
20 - 30
20 - 30
3
Schab wieprzowy
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Schab cielęcy
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Comber jagnięcy
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Cała ryba, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
SZYBKI GRILL
Przed przystąpieniem do pieczenia nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć czwartego poziomu piekarnika.
Grill z maksymalnym ustawieniem temperatury.
(min)
1. strona
(min)
2. strona
Filet wieprzowy
10 - 12
6 - 10
Kiełbasa
10 - 12
6-8
Filet
/ Steki cielęce
7 - 10
6-8
Grzanki z dodatkami
6-8
-
10.14 Termoobieg (Niska
Temp.)
Funkcja służy do przygotowywania
chudego, delikatnego mięsa i ryb. Nie
należy używać jej do przyrządzania:
potraw z drobiu, tłustych pieczeni
wieprzowych ani mięs duszonych w
sosie własnym.Temperatura dla funkcji
Termosonda nie powinna przekraczać
65°C.
1. Obsmażyć mięso na patelni, w
wysokiej temperaturze, przez 1-2
minuty po każdej stronie.
2. Umieścić mięso w głębokiej blasze
lub bezpośrednio na ruszcie
POLSKI
piekarnika. Umieścić blachę pod
rusztem w celu zebrania tłuszczu.
Używając tej funkcji, należy zawsze
piec potrawy pod przykryciem.
3. Użyć Termosonda.
4. Wybrać funkcję: Termoobieg (Niska
Temp.). Na pierwsze 10 minut można
ustawić temperaturę między 80°C a
150°C. Domyślna temperatura to
90°C. Ustawić temperaturę dla
funkcji Termosonda.
5. Po 10 minutach piekarnik
automatycznie obniży temperaturę
do 80°C.
Ustawić temperaturę 120°C.
(kg)
(min)
Steki
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Filet wołowy
1 - 1.5
90 - 150
3
Pieczeń wołowa
1 - 1.5
120 - 150
1
Pieczeń cielęca
1 - 1.5
120 - 150
1
10.15 Dolna grzałka + grill + termoobieg
ROZMRAŻANIE
(°C)
(min)
Pizza mrożona
200 - 220
15 - 25
2
Pizza American mrożona
190 - 210
20 - 25
2
Pizza chłodna
210 - 230
13 - 25
2
Pizza Snacks mrożone
180 - 200
15 - 30
2
Frytki, cienkie
200 - 220
20 - 30
3
Frytki, grube
200 - 220
25 - 35
3
Pieczone ziemniaki, ćwiartki / Krokiety
220 - 230
20 - 35
3
Zapiekane mięso i ziemniaki
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, świeże
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, mrożone
160 - 180
40 - 60
2
Ser zapiekany
170 - 190
20 - 30
3
Skrzydełka kurczaka
190 - 210
20 - 30
2
33
34
www.aeg.com
10.16 Rozmrażanie
Nie przykrywać żywności, ponieważ
może to spowodować wydłużenie czasu
rozmrażania.
Odpakować produkt i umieścić na
talerzu.
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
(kg)
(min)
Czas roz‐
mrażania
(min)
Czas dal‐
szego roz‐
mrażania
Kurczak
1
100 - 140
20 - 30
Umieścić kurczaka na odwróconym
spodku na dużym talerzu. Obrócić
po upływie połowy czasu.
mięso
1
100 - 140
20 - 30
Obrócić po upływie połowy czasu.
mięso
0.5
90 - 120
20 - 30
Obrócić po upływie połowy czasu.
Pstrąg
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Truskawki
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Masło
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krem
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Ubić śmietanę, gdy jest jeszcze lek‐
ko zmrożona.
Tort
1.4
60
60
-
10.17 Pasteryzowanie
Należy stosować wyłącznie słoiki do
pasteryzowania o tych samych
rozmiarach.
Nie stosować słoików z zamknięciem
typu twist-off, zamknięciem bagnetowym
ani puszek metalowych.
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
Umieszczać na blasze do pieczenia
ciasta nie więcej niż sześć jednolitrowych
słoików wekowych.
Gdy płyn w słoikach zacznie lekko wrzeć
(po około 35-60 minutach w słoikach
jednolitrowych), należy wyłączyć
piekarnik lub zmniejszyć temperaturę do
100°C (patrz tabela).
Ustawić temperaturę 160-170°C.
OWOCE JAGODOWE
(min)
Czas do zagoto‐
wania
Napełnić słoiki do takiego samego
poziomu i zamknąć obejmami.
Słoiki nie mogą się stykać.
Na blachę do pieczenia ciasta wlać około
1/2 litra wody, aby zapewnić
wystarczający poziom wilgotności w
piekarniku.
Truskawki / Jagody
leśne / Maliny / Doj‐
rzały agrest
35 - 45
POLSKI
35
suszenia, otworzyć drzwi i pozostawić na
noc w celu dokończenia suszenia.
W przypadku użycia jednej blachy
umieścić ją na trzecim poziomie
piekarnika.
OWOCE PESTKOWE
(min)
(min)
Czas do za‐ Dalsza
gotowania pasteryza‐
cja w tem‐
peraturze
100°C
Brzoskwinie / 35 - 45
Pigwy / Śliwki
W przypadku użycia dwóch blach
umieścić je na pierwszym i czwartym
poziomie piekarnika.
WARZYWA
10 - 15
WARZYWA
(min)
(min)
Czas do za‐ Dalsza pas‐
gotowania teryzacja w
temperatu‐
rze 100°C
Marchew
50 - 60
5 - 10
Ogórki
50 - 60
-
Pikle
50 - 60
5 - 10
Kalarepa /
Groszek /
Szparagi
50 - 60
15 - 20
10.18 Osuszanie Termoobieg
Przykryć blachy pergaminem lub
papierem śniadaniowym.
Aby uzyskać lepszy efekt, można
zatrzymać proces w połowie czasu
(°C)
(godz.
)
Fasola
60 - 70
6-8
Papryka
60 - 70
5-6
Warzywa na zupę
60 - 70
5-6
Grzyby
50 - 60
6-8
Zioła
40 - 50
2-3
Ustawić temperaturę 60-70°C.
OWOCE
(godz.)
Śliwki
8 - 10
Morele
8 - 10
Krojone jabłka
6-8
Gruszki
6-9
36
www.aeg.com
10.19 Termosonda
WOŁOWINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Lekko wypie‐
czone
Średnio wypie‐ Dobrze wypie‐
czone
czone
Pieczeń wołowa
45
60
70
Polędwica wołowa
45
60
70
WOŁOWINA
Klops
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
80
83
86
WIEPRZOWINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Szynka / Pieczeń
80
84
88
Comber siekany / Schab wieprzo‐
wy, wędzony / Schab wieprzowy,
parzony
75
78
82
CIELĘCINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐ Więcej
czone
Pieczeń cielęca
75
80
85
Gicz cielęca
85
88
90
BARANINA / JAGNIĘCINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Udziec barani
80
85
88
Comber barani
75
80
85
Pieczeń jagnięca / Udziec jagnięcy
65
70
75
POLSKI
DZICZYZNA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Comber zajęczy / Comber sarni
65
70
75
Noga zajęcza / Zając, w całości /
Udziec z sarny
70
75
80
DRÓB
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Kurczak
80
83
86
Kaczka cała/połówka / Indyk, cały/
pierś
75
80
85
Kaczka, pierś
60
65
70
RYBA (ŁOSOŚ, PSTRĄG,
SANDACZ)
Ryba, cała/duża/gotowana na pa‐
rze / Ryba, cała/duża/pieczona
CASSEROLE – PODGO‐
TOWANE WARZYWA
Casserole z cukinią / Casserole z
brokułami / Casserole z koprem
włoskim
NO
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
60
64
68
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
85
88
91
CASSEROLE – NA SŁO‐
Cannelloni / Lasagne / Makaron
zapiekany
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
85
88
91
37
38
www.aeg.com
KO
CASSEROLE – NA SŁOD‐
Casserole z białego chleba z owo‐
cami/bez owoców / Casserole z
płatków ryżowych z owocami/bez
owoców / Casserole z makaronu
na słodko
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
80
85
90
10.20 Termoobieg wilgotny –
zalecane akcesoria
Należy używać używać naczyń i
pojemników w ciemnym kolorze o
Blacha do pizzy
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
matowej powierzchni. Pochłaniają one
lepiej ciepło niż naczynia w jasnym
kolorze o błyszczącej powierzchni.
Forma do pieczenia
Kokilki
Ceramiczne
W ciemnym kolorze, ma‐
średnica: 8
towa
cm, wysokość:
średnica: 26 cm
5 cm
Forma do tarty
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
10.21 Termoobieg wilgotny
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy
przestrzegać zaleceń z poniższej tabeli.
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Zapiekanka z makaronu
200 - 220
45 - 55
Zapiekanka ziemniaczana
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Pudding chlebowy
190 - 200
55 - 70
POLSKI
(°C)
(min)
Pudding ryżowy
170 - 190
45 - 60
Szarlotka z ciasta biszkoptowego (okrągła
forma)
160 - 170
70 - 80
Biały chleb
190 - 200
55 - 70
10.22 Informacje dla
ośrodków
przeprowadzających testy
Testy zgodnie z normą: EN 60350, IEC
60350.
PIECZENIE NA JEDNYM POZIOMIE. Pieczenie w formach
(°C)
(min)
140 - 150
35 - 50
2
Biszkopt beztłuszczowy Górna/dolna grzałka 160
35 - 50
2
Szarlotka, 2 formy o śr.
20 cm
Termoobieg
160
60 - 90
2
Szarlotka, 2 formy o śr.
20 cm
Górna/dolna grzałka 180
70 - 90
1
Biszkopt beztłuszczowy Termoobieg
PIECZENIE NA JEDNYM POZIOMIE. Ciasteczka
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
Ciasteczka maślane /
Ciasta przekładane
Termoobieg
(°C)
(min)
140
25 - 40
39
40
www.aeg.com
PIECZENIE NA JEDNYM POZIOMIE. Ciasteczka
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Ciasteczka maślane /
Ciasta przekładane, na‐
grzać wstępnie pusty pie‐
karnik
Górna/dolna grzałka
160
20 - 30
Ciasteczka, 20 na blasze,
nagrzać wstępnie pusty
piekarnik
Termoobieg
150
20 - 35
Ciasteczka, 20 na blasze,
nagrzać wstępnie pusty
piekarnik
Górna/dolna grzałka
170
20 - 30
PIECZENIE NA KILKU POZIOMACH. Ciasteczka
(°C)
(min)
Ciasteczka maślane / Termoobieg
Ciasta przekładane
140
Ciasteczka, 20 na
blasze, nagrzać
wstępnie pusty pie‐
karnik
150
Termoobieg
2 po‐
ziomy
3 pozio‐
my
25 - 45
1/4
1/3/5
23 - 40
1/4
-
POLSKI
GRILL
Nagrzewać wstępnie pusty piekarnik przez 5 minuty.
Grill z maksymalnym ustawieniem temperatury.
(min)
Tosty
Grill
1-3
5
Befsztyk, odwrócić w poło‐
wie czasu
Grill
24 - 30
4
SZYBKI GRILL
Nagrzewać wstępnie pusty piekarnik przez 3 minuty.
Grill z maksymalnym ustawieniem temperatury.
Użyć czwartego poziomu piekarnika.
(min)
1. strona
2. strona
Burgery
8 - 10
6-8
Tosty
1-3
1-3
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
41
42
www.aeg.com
11.1 Uwagi dotyczące czyszczenia
Przód piekarnika należy myć miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z
dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.
Środki czy‐
szczące
Do czyszczenia powierzchni metalowych należy stosować łagodny śro‐
dek czyszczący.
Uporczywe zabrudzenia należy usuwać za pomocą specjalnego środka
do czyszczenia piekarników.
Po każdym użyciu należy oczyścić komorę piekarnika. Nagromadzenie
się tłuszczu lub resztek potraw może skutkować pożarem. Zagrożenie
jest większe dla blachy do opiekania.
Codzienne
użytkowanie
Po każdym użyciu osuszyć komorę miękką ściereczką.
Po każdym użyciu akcesoriów należy wyczyścić je i pozostawić do wy‐
schnięcia. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki zwilżonej ciep‐
łą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie myć akcesoriów w zmy‐
warce do naczyń.
Akcesoria
Nie czyścić akcesoriów pokrytych powłoką zapobiegającą przywieraniu
agresywnymi środkami czyszczącymi, ostrymi przedmiotami ani nie myć
ich w zmywarce.
11.2 Wyjmowanie prowadnic
blach
Aby wyczyścić piekarnik, należy wyjąć
prowadnice blach.
UWAGA!
Podczas wyjmowania
prowadnic blach należy
zachować ostrożność.
1. Odciągnąć przednią część prowadnic
blach od bocznej ścianki.
1
2
Zamontować akcesoria w odwrotnej
kolejności.
Kołki ustalające prowadnic
teleskopowych muszą być
skierowane do przodu.
11.3 Czyszczenie pirolityczne
2. Odciągnąć tylną część prowadnic
blach od bocznej ścianki i wyjąć je.
UWAGA!
Wyjąć wszystkie akcesoria
i wyjmowane prowadnice
blach.
POLSKI
Procedura czyszczenia
pirolitycznego nie może
się rozpocząć:
•
Jeśli nie wyjęto wtyczki termosondy z
gniazda.
• Jeśli nie zamknięto drzwi piekarnika.
Usunąć ręcznie największe
zanieczyszczenia.
UWAGA!
Jeśli w tej samej szafce
zainstalowano inne
urządzenia, nie należy
używać ich jednocześnie z
funkcją: Czyszczenie
pirolityczne. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie
urządzenia.
1. Umyć wewnętrzną część drzwi
gorącą wodą, aby resztki nie
przypaliły się od gorącego powietrza.
2. Włączyć piekarnik.
3. Wybrać Menu i nacisnąć pokrętło,
aby potwierdzić.
4. Wybrać Czyszczenie pirolityczne i
nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić.
5. Wybrać czas trwania procedury
czyszczenia:
Opcja
Opis
Krótkie
1 h w przy‐
padku małego
zabrudzenia
Normalne
1 h 30 min w
przypadku
zwykłego
zabrudzenia
Intensyw.
3 h w przy‐
padku dużego
zabrudzenia
43
Aby zatrzymać funkcję
czyszczenia pirolitycznego
przed jej ukończeniem,
należy wyłączyć piekarnik.
OSTRZEŻENIE!
Po zakończeniu działania
funkcji piekarnik jest bardzo
gorący. Należy odczekać, aż
urządzenie wystygnie.
Występuje zagrożenie
poparzeniem.
Po zakończeniu działania
funkcji, w fazie schładzania,
drzwi są nadal zablokowane.
Niektóre funkcje piekarnika
są niedostępne.
11.4 Przypominanie O
Czyszczeniu
Pojawienie się przypomnienia
sygnalizuje konieczność
przeprowadzenia czyszczenia. Użyć
funkcji Czyszczenie pirolityczne.
11.5 Zdejmowanie i
zakładanie drzwi
Drzwi i wewnętrzne szyby można
wymontować w celu ich wyczyszczenia.
Liczba szyb jest inna dla poszczególnych
modeli urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Drzwi są ciężkie.
1. Całkowicie otworzyć drzwi.
2. Do końca docisnąć dźwignie
zaciskowe (A) na obu zawiasach
drzwi.
6. Nacisnąć pokrętło, aby potwierdzić.
Po rozpoczęciu czyszczenia
pirolitycznego drzwi
piekarnika blokują się, a
oświetlenie nie działa.
Wentylator chłodzący
pracuje z większą
prędkością.
A
A
3. Przymknąć drzwi piekarnika do
pierwszej pozycji otwarcia (kąt około
70°).
44
www.aeg.com
4. Chwycić drzwi rękoma po obu
stronach i odciągnąć je pod kątem do
góry od piekarnika.
5. Umieścić drzwi zewnętrzną stroną w
dół na miękkim i stabilnym podłożu.
6. Chwycić z obu stron górną listwę
drzwi (B) i nacisnąć do środka, aby
zwolnić zatrzaski.
drzwi. Symbole trójkąta i kwadratu na
szybie powinny znajdować się po tej
samej stronie co analogiczne symbole na
obramowaniu drzwi. Następnie umieścić
w drzwiach pozostałe dwie szyby.
ABC
2
B
1
7. Pociągnąć listwę drzwi do przodu,
aby ją zdjąć.
8. Przytrzymując pojedynczo szyby przy
górnej krawędzi, wyciągnąć je do
góry wzdłuż prowadnicy.
11.6 Wymiana żarówki
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
Żarówka może być gorąca.
9. Umyć szybę wodą z płynem do
naczyń. Ostrożnie wytrzeć szklany
panel do sucha.
Po zakończeniu czyszczenia wykonać
powyższe czynności w odwrotnej
kolejności. Zamontować najpierw
mniejszą szybę, a następnie większą
oraz drzwi.
OSTRZEŻENIE!
Wkładając szyby, należy
upewnić się, że znajdują się
one w prawidłowym
położeniu – w przeciwnym
razie może dojść do
przegrzania się drzwi
piekarnika.
Umieścić szyby (C, B i A) na swoim
miejscu w odpowiedniej kolejności.
Najpierw włożyć szybę C, na której po
lewej stronie nadrukowany jest kwadrat,
a po prawej stronie – trójkąt. Podobne
symbole są wytłoczone na obramowaniu
1. Wyłączyć piekarnik.
Odczekać, aż piekarnik ostygnie.
2. Odłączyć piekarnik od zasilania.
3. Umieścić szmatkę na dnie komory.
Górne oświetlenie
1. Obrócić szklany klosz, aby go zdjąć.
2. Wyczyścić szklany klosz.
3. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie temperatury do 300°C.
4. Zamontować klosz.
POLSKI
Oświetlenie boczne
1. Wymontować lewą prowadnicę
blach, aby uzyskać dostęp do
oświetlenia.
2. Zdjąć szklany klosz, podważając go
za pomocą wąskiego, tępo
zakończonego przedmiotu (np.
łyżeczki).
45
3. Wyczyścić szklany klosz.
4. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie wysokiej temperatury
(do 300°C).
5. Zamontować klosz.
6. Zamontować prowadnicę blach po
lewej stronie.
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
12.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Nie można uruchomić pie‐
karnika ani nim sterować.
Piekarnika nie podłączono
do zasilania lub podłączono
nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy piekarnik
prawidłowo podłączono do
zasilania (patrz schemat po‐
łączeń, jeśli jest dostępny).
Piekarnik nie nagrzewa się.
Piekarnik jest wyłączony.
Włączyć piekarnik.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie jest ustawiony aktualny
czas.
Ustawić aktualny czas.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie wprowadzono wymaga‐
nych ustawień.
Upewnić się, że wprowadzo‐
no prawidłowe ustawienia.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Uruchomiona jest funkcja
samoczynnego wyłączenia.
Patrz rozdział „Samoczynne
wyłączenie”.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi.
Domknąć drzwi.
46
www.aeg.com
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Piekarnik nie nagrzewa się.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Wymienić żarówkę.
Na wyświetlaczu pojawi się
Wystąpiła przerwa w zasila‐
podpowiedź, aby ustawić Ję‐ niu przez ponad 3 dni.
zyk.
Patrz rozdział „Przed pierw‐
szym użyciem”.
Na wyświetlaczu pojawi się
Włączony jest tryb demon‐
podpowiedź, aby ustawić Ję‐ stracyjny.
zyk.
Wyłączyć tryb demo w: Me‐
nu / Ustawienia podstawo‐
we / DEMO. Kod włączenia/
wyłączenia: 2468.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie F111.
Włożyć wtyczkę termosondy
jak najgłębiej do gniazda.
Wtyczka termosondy jest
nieprawidłowo włożona do
gniazda.
Na wyświetlaczu pojawia się Usterka układu elektryczne‐
kod błędu niewymieniony w go.
tej tabeli.
•
•
Na potrawach i w komorze
piekarnika osiadają para i
skropliny.
Wyłączyć piekarnik za
pomocą bezpiecznika lub
wyłącznika bezpieczeń‐
stwa w szafce z bez‐
piecznikami, a następnie
ponownie włączyć.
Jeżeli na wyświetlaczu
nadal wyświetla się kod
błędu, należy skontakto‐
wać się z serwisem.
Potrawa pozostawała za dłu‐ Nie należy pozostawiać po‐
go w piekarniku.
traw w piekarniku na dłużej
niż 15-20 minut po zakoń‐
czeniu procesu pieczenia.
12.2 Informacje serwisowe
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub z
autoryzowanym punktem serwisowym.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
znamionowa znajduje się na przednim
obramowaniu komory piekarnika. Nie
usuwać tabliczki znamionowej z komory
piekarnika.
POLSKI
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
.........................................
Numer produktu (PNC)
.........................................
Numer seryjny (S.N.)
.........................................
13. DANE TECHNICZNE
13.1 Dane techniczne
Napięcie
230 V
Częstotliwość
50 Hz
14. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
14.1 Informacje o produkcie i karta produktu*
Nazwa dostawcy
AEG
Oznaczenie modelu
BPE842320B 944187958
BPE842320M 944187956,
944187781
BPE842320W 944187959
BPK842320B 944188000
BPK842320M 944187780,
944187937
BPK842320W 944187971
BPR842320M 944188030
Wskaźnik efektywności energetycznej
81.2
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w try‐ 1.09 kWh/cykl
bie tradycyjnym
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w try‐ 0.69 kWh/cykl
bie z termoobiegiem
Liczba komór
1
Źródło ciepła
Zasilanie elektryczne
Pojemność
71 l
Typ piekarnika
Piekarnik do zabudowy
47
48
www.aeg.com
Masa
BPE842320B
37.0 kg
BPE842320M
37.0 kg
BPE842320W
37.0 kg
BPK842320B
37.0 kg
BPK842320M
37.0 kg
BPK842320W
37.0 kg
BPR842320M
37.0 kg
* Dla Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniami UE 65/2014 i 66/2014.
Dla Republiki Białorusi zgodnie z normą STB 2478-2017, aneks G oraz STB 2477-2017,
aneksy A i B.
Dla Ukrainy zgodnie z normą 568/32020.
Klasa efektywności energetycznej nie dotyczy Rosji.
EN 60350-1 – Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – Część 1: Elek‐
tryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze – Metody badań cech funkcjo‐
nalnych.
14.2 Oszczędzanie energii
Piekarnik wyposażono w
funkcje umożliwiające
oszczędzanie energii
podczas codziennego
pieczenia.
Należy sprawdzić, czy podczas pracy
drzwi piekarnika są prawidłowo
zamknięte. Nie otwierać drzwi zbyt
często podczas pieczenia. Utrzymywać
uszczelkę drzwi w czystości i upewnić
się, że jest prawidłowo przymocowana.
Korzystanie z metalowych naczyń
pozwala oszczędzać energię.
Gdy nie jest to konieczne, nie należy
wstępnie nagrzewać piekarnika przed
rozpoczęciem pieczenia.
Przygotowując kilka potraw, należy w
miarę możliwości skracać przerwy
między ich pieczeniem.
Pieczenie z termoobiegiem
Jeśli to możliwe, w celu oszczędzania
energii należy korzystać z funkcji
termoobiegu.
Ciepło resztkowe
W ramach niektórych funkcji piekarnika,
jeśli wybrano program z wyborem czasu
(Czas lub Koniec), a czas pieczenia
przekracza 30 minut, grzałki wyłączają
się wcześniej.
Wentylator i oświetlenie nadal działają.
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazana jest obecność
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potrawy.
Gdy pieczenie trwa dłużej niż 30 minut,
należy zmniejszyć temperaturę
piekarnika do minimum na 3-10 minut
przed zakończeniem pieczenia. Ciepło
resztkowe zgromadzone w piekarniku
pozwoli dokończyć pieczenie.
Używać ciepła resztkowego do
podgrzewania innych potraw.
Podtrzymywanie temperatury potraw
Wybrać najniższe możliwe ustawienie
temperatury, aby wykorzystać ciepło
resztkowe i podtrzymać temperaturę
potrawy. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik ciepła resztkowego lub
temperatura.
POLSKI
Pieczenie z wyłączonym oświetleniem
Wyłączyć oświetlenie podczas pieczenia.
Oświetlenie należy włączać tylko wtedy,
gdy jest potrzebne.
Termoobieg wilgotny
Funkcja zapewnia oszczędność energii
podczas pieczenia.
49
Podczas korzystania z tej funkcji
oświetlenie wyłącza się automatycznie
po 30 sekundach. Oświetlenie można
ponownie włączyć, ale wpłynie to
niekorzystnie na oszczędność energii.
15. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
50
www.aeg.com
POLSKI
51
867336194-A-352019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising