AEG | BSE792320M | User manual | Aeg BSE792320M Lietotāja rokasgrāmata

Aeg BSE792320M Lietotāja rokasgrāmata
BSE792320B
BSE792320M
USER
MANUAL
LV
Lietošanas instrukcija
Tvaika cepeškrāsns
2
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.................................................................................. 2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................... 4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.............................................................................. 7
4. VADĪBAS PANELIS.............................................................................................. 8
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES............................................................ 10
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................11
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS..................................................................................22
8. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS.....................................................................23
9. PIEDERUMU LIETOŠANA................................................................................. 23
10. PAPILDFUNKCIJAS......................................................................................... 26
11. IETEIKUMI UN PADOMI...................................................................................28
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................. 54
13. PROBLĒMRISINĀŠANA...................................................................................58
14. ENERGOEFEKTIVITĀTE................................................................................. 61
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
LATVIEŠU
3
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var
sakarst lietošanas laikā.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un
nomainīt vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas
pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu
elektrošoku.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās
darbības pretējā secībā.
Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto ēdiena sensoru
(temperatūras sensoru).
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā
vietā, kas atbilst uzstādīšanas
prasībām.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Pirms ierīces uzstādīšanas
pārliecinieties, ka varēs brīvi atvērt
cepeškrāsns durvis.
Ierīce ir aprīkota ar elektrisku
dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar
strāvu.
Iebūvējamam blokam jāatbilst DIN
68930 stabilitātes prasībām.
Skapīša minimālais
augstums (skapīša
zem darba virsmas
minimālais augstums)
600 (600) mm
Skapīša platums
550 mm
Skapīša dziļums
605 (580) mm
Ierīces priekšpuses
augstums
594 mm
Ierīces aizmugures
augstums
576 mm
Ierīces priekšpuses
platums
549 mm
Ierīces aizmugures
platums
548 mm
Ierīces dziļums
567 mm
Ierīces iebūvēšanas
dziļums
546 mm
Dziļums ar atvērtām
durvīm
1017 mm
LATVIEŠU
Ventilācijas atveres
minimālais izmērs.
Atvere apakšējā aiz‐
mugurējā daļā
550 x 20 mm
Strāvas kabeļa ga‐
rums. Kabelis tiek no‐
vietots aizmugures
labajā stūrī
1500 mm
Montāžas skrūves
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces
vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā
darbojas vai durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
Automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un
barošanas vadu.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šī ierīce ir paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu
lietošana var radīt spirta un gaisa
maisījumu.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai
liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat
durvis.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas vai nerūsējošā tērauda
krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu
paneļa (piemēram, aiz durvīm),
nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu
aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz
aizvērta mēbeļu paneļa var uzkrāties
siltums un mitrums, kas var sabojāt
ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai
grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli,
kamēr ierīce pēc lietošanas nav
pilnībā atdzisusi.
2.4 Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.
•
•
•
•
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var
ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
•
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāda ir) ar mazgāšanas līdzekļiem.
2.5 Gatavošana ar tvaiku
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu un ierīces
bojājumu risks.
•
Izplūstošais tvaiks var izraisīt
apdegumus:
– Atverot ierīces durvis, kad ir
aktivizēta funkcija, rīkojieties
uzmanīgi. Var izplūst tvaiks.
– Pēc gatavošanas ar tvaiku
atveriet ierīces durvis piesardzīgi.
2.6 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
•
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze ir paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu
specifikāciju spuldzes.
2.7 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.8 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
LATVIEŠU
7
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Vispārējs pārskats
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vadības panelis
Elektroniskais programmētājs
Ūdens atvilktne
Temperatūras sensora ligzda
Sildelements
Lampa
Ventilators
Atkaļķošanas caurules izeja
Plauktu atbalsti, izņemami
Plauktu pozīcijas
9
3.2 Papildierīces
Restots plaukts
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku savākšanai.
Temperatūras sensors
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un
cepešu formām.
Temperatūra mērīšanai ēdiena iekšpusē.
Cepamā paplāte
Teleskopiskās vadotnes
Kūkām un cepumiem.
Lai vieglāk ieliktu un izņemtu paplātes un
restoto plauktu.
Grils-/ Cepamā panna
8
www.aeg.com
4. VADĪBAS PANELIS
4.1 Elektroniskais programmētājs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ierīces vadībai izmantojiet sensoru laukus.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sensora
lauks
Funkcija
Komentāri
-
Displejs
Rāda cepeškrāsns pašreizējos iestatījumus.
IESLĒGT / IZ‐
SLĒGT
Lai ieslēgtu un izslēgti cepeškrāsni.
Karsēšanas funk‐
cijas vai Gatavo‐
šanas Palīgs
Nospiediet sensora lauku vienreiz, lai izvēlētos
karsēšanas funkciju vai izvēlni: Gatavošanas Pa‐
līgs. Vēlreiz nospiediet sensora lauku, lai pārslēg‐
tos starp izvēlnēm: Karsēšanas funkcijas, Gatavo‐
šanas Palīgs. Lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismoju‐
mu, nospiediet lauku uz 3 sekundēm. Var ieslēgt
apgaismojumu arī tad, kad cepeškrāsns ir izslēgta.
Izlase
Lai saglabātu un piekļūtu jūsu izlasei.
Temperatūras at‐
lase
Lai iestatītu temperatūru vai parādītu pašreizējo
cepeškrāsns temperatūru. Nospiediet lauku uz 3
sekundēm, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju: Ātrā
uzsilšana.
Taustiņš uz leju
Lai pārvietotos izvēlnē uz leju.
Taustiņš uz augšu Lai pārvietotos izvēlnē uz augšu.
Labi
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu.
Atpakaļ taustiņš
Lai dotos atpakaļ izvēlnē. Lai parādītu galveno iz‐
vēlni, nospiediet lauku 3 sekundes.
LATVIEŠU
Sensora
lauks
Funkcija
Komentāri
Laiks un papild‐
funkcijas
Lai iestatītu dažādas funkcijas. Kad darbojas kar‐
sēšanas funkcija, nospiediet sensora lauku, lai
iestatītu taimeri vai funkcijas: Funkciju bloķēšana,
Izlase, Karstums + pauze,Iestatīt + aiziet!. Jūs arī
varat mainīt cepeša iekšējās temperatūras senso‐
ra iestatījumu.
Laika atgādinā‐
jums
Lai iestatītu funkciju: Laika atgādinājums.
10
11
4.2 Displejs
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Karsēšanas funkcija
Diennakts laiku
Karsēšanas indikators
Temperatūra
Funkcijas darbības laiks vai beigu
laiks
Citi indikatori displejā:
Simbols
Funkcija
Laika atgādinājums
Funkcija darbojas.
Diennakts laiku
Displejs rāda pašreizējo laiku.
Darb. laiks
Displejs rāda gatavošanai nepiecieša‐
mo laiku.
Beigu laiks
Displejs rāda laiku, kad gatavošana
būs pabeigta.
Temperatūra
Displejā būs redzama temperatūra.
Laika Indikācija
Displejs rāda, cik ilgi darbojas karsē‐
šanas funkcija. Nospiediet
un
vienlaikus, lai atiestatītu laiku.
Aprēķināšana
Cepeškrāsns aprēķina gatavošanas
laiku.
Sakarsēšanas indikators
Displejs rāda temperatūru cepeškrās‐
nī.
Ātrā uzsilšana
Funkcija ir ieslēgta. Tā samazina uz‐
silšanas laiku.
9
10
www.aeg.com
Simbols
Funkcija
Automātisks svars
Displejs rāda, ka aktivizēta automāti‐
skās svēršanas sistēma vai ka svaru
var mainīt.
Karstums + pauze
Funkcija ir ieslēgta.
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu balstus no
cepeškrāsns.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet
piederumus pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
5.2 Pirmā pieslēgšana
elektrības padeves pārtraukuma,
jāiestata valoda, displeja kontrasts,
displeja spilgtums, kā arī diennakts laiks.
1. Nospiediet
vērtību.
2. Apstipriniet ar
vai
, lai iestatītu
.
5.3 Ūdens cietības pakāpes
iestatīšana
Kad pieslēdzat cepeškrāsni
elektrotīklam, jums jāiestata ūdens
cietības līmenis.
Tālāk esošā tabula norādīts ūdens
cietības diapazonu (dH) ar atbilstošajām
kalcija nogulsnēm un ūdens kvalitāti.
Pirmo reizi pieslēdzot cepeškrāsni
elektrotīklam vai pieslēdzot to pēc
Ūdens cietība
Kalcija nogulsnes
(mmol/l)
Kalcija nogulsnes
(mg/l)
Ūdens klasi‐
fikācija
Klase
dH
1
0-7
0 - 1,3
0 - 50
Mīksts
2
7 - 14
1,3 - 2,5
50 - 100
Vidēji ciets
3
14 - 21
2,5 - 3,8
100 - 150
Ciets
4
virs 21
virs 3,8
virs 150
Ļoti ciets
Kad ūdens cietība pārsniedz tabulā
norādīto vērtību, iepildiet ūdens atvilktnē
pudelēs iepildītu ūdeni.
1. Paņemiet 4 krāsu testeri, kas iekļauts
cepeškrāsns tvaika komplektā.
2. Ievietojiet visas joslas reakcijas
zonas ūdenī uz aptuveni 1 sekundi.
Neievietojiet testeri tekošā ūdenī!
3. Nopuriniet no testera lieko ūdeni.
4. Nogaidiet 1 minūti un pārbaudiet
ūdens cietību pēc tālāk sniegtās
tabulas.
Reakcijas zonu krāsas turpina
mainīties. Nepārbaudiet ūdens
cietību mazāk nekā 1 minūti pēc
testa veikšanas.
5. Iestatiet ūdens cietības pakāpi:
izvēlne: Pamata iestatījumi.
LATVIEŠU
Testeris
Ūdens cietība
Testeris
11
Ūdens cietība
3
1
4
2
Jūs varat mainīt ūdens cietību izvēlnē:
Pamata iestatījumi / Ūdens cietība.
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Pārvietošanās izvēlnēs
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Lai izvēlētos izvēlnes iespēju,
piespiediet
vai
Jebkurā brīdī var atgriezties
atpakaļ galvenajā izvēlnē,
.
6.2 Izvēlņu pārskats
Galvenā izvēlne
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Lietojums
Ietver cepeškrāsns
Karsēšanas funk‐ karsēšanas funkciju
sarakstu.
cijas
SousVide gata‐
vošana
Receptes
Izlase
Tīrīšana
Ietver karsēšanas
funkciju un automāti‐
sko programmu sa‐
rakstu.
Ietver automātisko pro‐
grammu sarakstu.
Lietojums
Izmanto, lai iestatītu ie‐
Pamata iestatīju‐ rīces konfigurāciju.
mi
.
3. Nospiediet
, lai atvērtu
apakšizvēlni vai apstiprinātu
iestatījumu.
izmantojot
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Speciālie
Ietver papildu karsēša‐
nas funkciju sarakstu.
Ietver ieteicamos ce‐
Gatavošanas Pa‐ peškrāsns iestatījumus
plašai ēdienu izvēlei.
līgs
Izvēlieties ēdienu un
sāciet gatavošanas
procesu. Temperatūra
un laiks ir tikai norādī‐
jumi labākam rezultā‐
tam, un tos var mainīt.
Tie atkarīgi no recep‐
tēm un izmantoto sa‐
stāvdaļu kvalitātes un
daudzuma.
Apakšizvēlne: Pamata iestatījumi
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Apraksts
Iestata pulksteņa laiku.
Iestatīt diennakts
laiku
Ietver lietotāja izveido‐
to sarakstu ar gatavo‐
šanas programmām.
Laika indikācija
Aktivizētais displejs rā‐
da pulksteņa laiku, kad
ierīce tiek izslēgta.
Ietver tīrīšanas pro‐
grammu sarakstu.
Ātrā uzsilšana
Ieslēgtā stāvoklī funk‐
cija samazina uzkarsē‐
šanas laiku.
12
www.aeg.com
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Apraksts
Iestatīt + aiziet!
Lai iestatītu funkciju un
aktivizētu to vēlāk, no‐
spiežot jebkuru simbo‐
lu vadības panelī.
Uztur pagatavoto ēdie‐
Karstums + pau‐ nu siltu 30 minūtes pēc
gatavošanas cikla pa‐
ze
beigšanas.
Ieslēdz un izslēdz Lai‐
Laika regulēšana ka pagarinājuma funk‐
ciju.
Pakāpeniski regulē
displeja kontrastu.
Displeja kon‐
trasts
Brīdinājuma/
Kļūdas signāls
Ūdens cietība
Pakāpeniski regulē
displeja spilgtumu.
Iestata displeja valodu.
Valoda
Skaņas signāla
skaļums
Taustiņu skaņa
Pakāpeniski regulē
taustiņu toņu un signā‐
lu skaļumu.
Ieslēdz un izslēdz skā‐
rienjūtīgo lauku skaņu.
Ieslēgšanas/izslēgša‐
nas skārienjūtīgā lauka
skaņu nevar izslēgt.
Apraksts
Ieslēdz un izslēdz ska‐
ņas signālus.
Iestata ūdens cietības
līmeni (1 - 4).
Atgādina, kad jātīra ie‐
Tīrīšanas atgādi‐ rīce.
nājums
DEMO režīms
Servisa izvēlne
Displeja spilg‐
tums
Simbols
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Aktivizēšanas / deakti‐
vizēšanas kods: 2468.
Rāda programmatūras
versiju un konfigurāci‐
ju.
Atjauno sākotnējos ie‐
Rūpnīcas iestatī‐ rīces iestatījumus.
jumi
6.3 Apakšizvēlne: SousVide
gatavošana
Šī tehnika nāk no Sous-vide tehnoloģijas
(franču vārds gatavošanai "vakuumā").
Tas attiecas uz gatavošanas metodi
vakuumā (noslēgtos plastmasas
maisiņos) zemā temperatūrā.
Izvēlnes pozīcija
Apraksts
SousVide gatavošana
Izmanto tvaiku gaļas, zivju, jūras velšu, dār‐
zeņu un augļu gatavošanai. Iestatiet tem‐
peratūru robežās no 50 °C līdz 95 °C.
SousVide receptes
Automātisko programmu saraksts.
SousVide ceļvedis
Ietver ieteicamos cepeškrāsns iestatījumus
plašai ēdienu izvēlei. Izvēlieties ēdienu un
sāciet gatavošanas procesu. Temperatūra
un laiks ir tikai vadlīnijas. Tos var noregulēt
dažādām izmantošanai paredzētām recep‐
tēm vai daudzumiem.
LATVIEŠU
13
6.4 Apakšizvēlne: Tīrīšana
Simbols
Izvēlnes pozīcija
Apraksts
Tīrīšana ar tvaiku
Ierīces tīrīšanas procedūra, kad tā ir ne‐
daudz netīra un nepiededzināta vairākas
reizes.
Atkaļķošana
Tvaika ģeneratora kontūra tīrīšanas kārtība,
lai likvidētu kaļķakmens atliekas.
Skalošana
Tvaika ģeneratora kontūra skalošanas un
tīrīšanas kārtība pēc biežas tvaika funkciju
izmantošanas.
Tvaika tīrīšanas Plus
Piekaltušu netīrumu tīrīšanas procedūra, iz‐
mantojot cepeškrāsns tīrīšanas funkciju.
6.5 Karsēšanas funkcijas
Karsēšanas
funkcija
Karsēšana ar
ventilatoru
Picas funkcija
Augš./Apakš‐
karsēšana
Saldēta pārtika
Lietošana
Lai vienlaikus ceptu līdz
triju plauktu līmeņos un
kaltētu ēdienu.Iestatiet
par 20 - 40 °C zemāku
temperatūru, nekā funk‐
cijai: Augš./Apakškarsē‐
šana.
Produktu, kuriem nepie‐
ciešama intensīvāka ap‐
brūnināšana un kraukš‐
ķīga pamatne, gatavo‐
šanai vienā plaukta po‐
zīcijā. Iestatiet par 20 40 °C zemāku tempera‐
tūru, nekā funkcijai:
Augš./Apakškarsēšana.
Ēdiena gatavošanai un
cepšanai vienā plaukta
pozīcijā.
Lai ceptu ātri pagatavo‐
jamo pārtiku kraukšķīgu
(piem., kartupeļus frī,
kartupeļu daiviņas vai
pildītas pankūciņas).
Karsēšanas
funkcija
Grils
Infratermiskā
grilēšana
Apakškarsēša‐
na
Lietošana
Lai grilētu plakanus pro‐
duktus un lai grauzdētu
maizi.
Lai ceptu lielākus cepe‐
ša gabalus vai mājput‐
nu gaļu ar kauliem vie‐
nā plaukta pozīcijā. Lai
pagatavotu sacepumus
un apbrūninātu.
Lai ceptu kūkas ar
kraukšķīgu pamatni vai
garozu un lai konservē‐
tu pārtiku.
14
www.aeg.com
Apakšizvēlne: Gatavošana ar mitrumu
Karsēšanas
funkcija
Ventil. kars. ar
mitrumu
Gatavošana ar
mitrumu
Lietošana
Šī funkcija paredzēta
enerģijas taupīšanai ga‐
tavošanas laikā. Gata‐
vošanas norādījumus
skatiet sadaļā "Ieteiku‐
mi un padomi”, Ventil.
kars. ar mitrumu. Ce‐
peškrāsns durvīm jābūt
aizvērtām cepšanas lai‐
kā, lai funkcija netiktu
pārtraukta un lai cepeš‐
krāsns darbotos ar vis‐
lielāko iespējamo ener‐
goefektivitāti. Izmantojot
šo funkciju, temperatūra
cepeškrāsns iekšpusē
var atšķirties no iestatī‐
tās temperatūras. Tiek
izmantots atlikušais sil‐
tums.Karsēšanas jauda
var tikt samazināta. Vis‐
pārīgus ieteikumus par
enerģijas taupīšanu
skatiet nodaļā "Ener‐
goefektivitāte", punktā
"Enerģijas taupīšana".
Šī funkcija tika izmanto‐
ta, lai nodrošinātu atbil‐
stību energoefektivitā‐
tes klasei saskaņā ar
EN 60350-1. Izmantojot
šo funkciju, lampa auto‐
mātiski izslēdzas pēc
30 sekundēm.
Jūs varat izvēlēties kā‐
du no trim manuālās
gatavošanas funkcijām
ar dažādiem mitruma lī‐
meņiem. Šīs funkcijas
apvieno tvaiku un kars‐
tu gaisu. Tās aptver ga‐
tavošanu ar dažādiem
tvaika līmeņiem.
Dārzeņu, piedevu vai
zivju tvaicēšanai.
Tikai tvaicēšana
Karsēšanas
funkcija
Zems mitrums
Vidējs mitrums
Lietošana
Šī funkcija ir piemērota
gaļai, putnu gaļai, ce‐
peškrāsns ēdieniem un
sautējumiem terīnē. Pa‐
teicoties tvaika un kar‐
stuma kombinācijai, ga‐
ļa kļūst mīksta un sulīga
ar kraukšķīgu virsmu.
Šī funkcija ir piemērota
sautētas gaļas, kā arī
maizes un saldās rauga
mīklas pagatavošanai.
Pateicoties tvaika un
karstuma kombinācijai,
gaļa kļūst mīksta un su‐
līga ar kraukšķīgu virs‐
mu, bet rauga mīklas
produktiem ir kraukšķī‐
ga un spīdīga virsma.
Šī funkcija ir piemērota
smalku ēdienu, piemē‐
ram, olu krēmu, pīrāgu,
Augsts mitrums terīņu un zivju pagata‐
vošanai.
Lampa var automātiski
izslēgties pie temperatūras
zem 60 °C dažu
cepeškrāsns funkciju laikā.
6.6 Speciālie
Karsēšanas
funkcija
Pielietojums
Lai saglabātu ēdienu
siltu.
Siltuma uzturēša‐
na
Lai uzsildītu šķīvjus
pirms ēdiena pasnieg‐
Trauku uzsildīša‐ šanas.
na
LATVIEŠU
Karsēšanas
funkcija
Pielietojums
Konservēšana
Lai konservētu dārze‐
ņus (piem., marinētos
dārzeņus).
Žāvēšana
Lai žāvētu augļus, dār‐
zeņus un sēnes šķē‐
lēs.
Jogurta funkcija
Lai pagatavotu jogurtu.
Lampa šai funkcijai ir
izslēgta.
Lai paātrinātu rauga
mīklas uzraudzēšanu.
Mīklas raudzēša‐ Tā novērš rauga mī‐
klas virspuses izžūša‐
na
nu un saglabā mīklas
elastību.
Karsēšanas
funkcija
Atkausēšana
Pielietojums
Lai atkausētu ēdienu
(dārzeņus un augļus).
Atkausēšanas laiks ir
atkarīgs no produktu
daudzuma un apjoma.
6.7 Gatavošanas Palīgs
Pārtikas kategorija: Zivs/Jūras Veltes
Ēdiens
Zivs
Cepta zivs
Zivju pirkstiņi
Plāna zivs fileja
Bieza zivs fileja
Saldēta zivs fileja
Maigu un sulīgu cepe‐
šu pagatavošanai.
Vesela maza zivs
Vesela zivs, tvaicē‐
ta
Lēnā gatavošana
Izmantojiet šo funkciju,
lai pagatavotu maizi un
Maizes cepšana bulciņas ar svaigumu,
krāsu un garozas spī‐
dumu kā profesionāla
konditora izpildījumā.
Ēdienam, kas tiek at‐
kārtoti uzsildīts ar tvai‐
Ēdiena uzsildīša‐ ku, virsējā kārta ne‐
kļūst sausa. Karstums
na ar tvaiku
izplatās lēni un vien‐
mērīgi, kas ļauj iegūt
garšu un smaržu, kā
tikko pagatavotam
ēdienam. Šo funkciju
var izmantot ēdiena
uzsildīšanai tieši uz
šķīvja. Izmantojot da‐
žādus plauktu līmeņus,
var uzsildīt vairākus
šķīvjus vienlaicīgi.
15
Vesela maza zivs,
grilēta
Vesela zivs, grilēta
Vesela zivs, grilēta
Forele
Lasis
Laša fileja
Lasis, vesels
Garneles
Garneles, svaigas
Garneles, saldētas
Divvāku gliemeži
-
Pārtikas kategorija: Putnu gaļa
Ēdiens
Cāļa krūtiņa
-
Cāļa krūtiņa
-
16
www.aeg.com
Ēdiens
Ēdiens
Cūkgaļas sardelītes
Vistas spārniņi,
svaigi
Cūkgaļas ribiņas
Vistas spārniņi, sal‐
dēti
Vista
Cūkas stilbs,
iepr.pagat.
Vistas kājiņas, svai‐
gas
Cūkas cepetis
Cūkas mugura
Vistas kājiņas, sal‐
dētas
Vārīta vistas krūtiņa
Cūkas mugura
Cūkgaļa
Vista, 2 puses
Cūkas mugura, kū‐
pināta
Cūkas mugura, ap‐
vārīta
Vista, vesela
Vesela pīle
-
Vesela zoss
-
Cūkas plecs
Vesels tītars
-
Cūkas cepetis
Cūkas kakls
Vārīts šķiņķis
Pārtikas kategorija: gaļa
Teļa locītava
Ēdiens
Vārīts liellops
Liellopa gaļa
Teļa mugura
Sautēta gaļa
Teļa cepetis
Viltotais zaķis
Jēra kāja
Pusjēls
Jēra cepetis
Pusjēls
Vidējs
Liellopu gaļas cepe‐
tis
Vidējs
Labi pagatavots
Labi pagatavots
Pusjēls
Skandināvu liellopu
gaļa
Teļa gaļa
Vidējs
Labi pagatavots
Jēra gaļa
Jēra mugura
Jēra plecs, vidēji
gatavs
Jēra plecs, vidēji
gatavs
LATVIEŠU
Ēdiens
Ēdiens
Zaķis
• Zaķa stilbiņš
• Zaķa mugura
• Zaķa mugura
Medījums
Stirnas/brieža gaļa
• Brieža gurns
• Brieža mugura
Tarte Flambée
-
Šveices pīrāgs, sāļš Quiche lorraine
-
Pikantais pīrāgs
-
Pārtikas kategorija: Kūka/Cepumi
Ēdiens
Medījuma cepetis
Kēkss
-
Mēdījuma mugura
Ābolu kūka, pārklā‐
ta
-
Biskvītkūka
-
Ābolu pīrāgs
-
Siera kūka, trauks
-
Brioši
-
Madeiras kūka
-
Pārtikas kategorija: Cepeškrāsns ēdieni
Ēdiens
Lazanja
-
Lazanja/Kannelloni,
saldēti
-
Makaroni
-
Torte
Kartupeļu sace‐
pums
-
Šveices kūka, salda -
Dārzeņu sacepums
-
Saldie ēdieni
-
Mandeļu kūka
-
Mufini
-
Konditorejas izstrā‐
dājumi
-
Konditorejas izstrā‐
dājumi
-
Pica, plāna
Krēmkūkas
-
Pica ar papildu gar‐
nējumu
Kārtainās mīklas
maizīte
-
Pica, saldēta
Eklēri
-
Amerikāņu pica,
saldēta
Mandeļcepumi
-
Pārtikas kategorija: Pica/Sāļais atvērtais
pīrāgs
Ēdiens
Pica
Bagete ar sacepu‐
mu
Pica, atdzesēta
Smilšu mīklas cepu‐ mi
Picas uzkodas, sal‐
dētas
Ziemassvētku pī‐
rāgs
-
-
Ābolu strūdele, sal‐
dēta
-
17
18
www.aeg.com
Ēdiens
Ēdiens
Biskvītmīkla
Kliņģeris
Rauga mīklas
Baltmaize
Siera kūka, paplāte
-
Rauga pītais rausis
Braunijs
-
Brūnā maize
Rulete
-
Rauga kūka
-
Pilngraudu maize
Drumstalu maize
-
Neraudzēta maize
Cukura kūka
-
Saldēti tīti miltu pro‐
dukti
Kūka uz paplātes
Pīrāga pamatne
Smilšu mīklas pa‐
matne
Maize
Rudzu maize
Pārtikas kategorija: Dārzeņi
Biskvītk. maisīj. pī‐
rāga pam.
Ēdiens
Smilšu mīklas
vaļ.augļu pīr.
Brokoļi, ziedkopas
-
Brokoļi, veseli
-
Biskvītk.mai‐
sīj.vaļ.augļu pīr.
Ziedkāposti, ziedko‐ pas
Rauga mīklas
Ziedkāposti, veseli
-
Burkāni
-
Cukīni, šķēlītēs
-
Bulciņas
Sparģeļi, zaļie
-
Maizītes, pusfabri‐
kāti
Sparģeļi, baltie
-
Paprikas sloksnes
-
Maizītes, sasaldētas
Spināti, svaigi
-
Ciabatta
-
Puravu gredzeni
-
Bagete
Bagete, pusfabri‐
kāts
Zaļās pupas
-
Sēņu šķēlītes
-
Nolobīti tomāti
-
Briseles kāposti
-
Selerija, kubiņos
-
Zirņi
-
Baklažāns
-
Fenhelis
-
Augļu pīrāgs
Pārtikas kategorija: Maize/bulciņas
Ēdiens
Bulciņas
Bagete, saldēta
LATVIEŠU
Ēdiens
Ēdiens
Artišoki
-
Rauga mīklas klim‐
pas, sāļas
-
Bietes
-
Melnā sakne
-
Rauga mīklas klim‐
pas, saldas
-
Kolrābju sloksnes
-
Rīsi
-
Baltās kāršu pupas
-
Svaigi Tagliatelle
makaroni
-
Virziņkāposti
Polenta
-
Pārtikas kategorija: Olu krēms/terīnes
Ēdiens
Olu sacepums (om‐
lete)
-
Karamelizēts pīrāgs Terīnes
Mīksti novārītas olas
Olas
19
Vidēji novārītas olas
Cieti novārītas olas
Kad nepieciešams mainīt
ēdiena svaru vai
temperatūru, izmantojiet
vai
, lai iestatītu jaunas
vērtības.
6.8 Apakšizvēlne: SousVide
ceļvedis
Pārtikas kategorija
Jūras asara fileja
Ceptas olas
Akmeņasara fileja
Pārtikas kategorija: Piedevas
Žāvēta zivs
Ēdiens
Kartupeļi frī, smalki
-
Kartupeļi frī, biezi
-
Kartupeļi frī, saldēti
-
Kroketes
-
Kroketes
-
Foreles fileja
Zivs/Jūras Veltes
-
Vārīti kartupeļi
-
Kartupeļi mundierī
-
Kartupeļu klimpas
-
Maizes klimpa
-
Laša fileja
Ķemmes gliemene
Divvāku gliemeži ar
čaulu
Garneles bez čau‐
las
Kartupeļu pankūkas Vārīti kartupeļi, dai‐
viņās
Trauks
Astoņkājis
Vistas krūtiņa, bez
kauliem
Putnu gaļa
Pīles krūtiņa, bez
kauliem
Tītara krūtiņa, bez
kauliem
20
www.aeg.com
Pārtikas kategorija
Trauks
Liellopa gaļa
• Liellopa fileja, vi‐
dēja
• Liellopa fileja, la‐
bi izcepta
gaļa
Jēra gaļa
• Jēra gaļa, vidēja
• Jēra gaļa, labi iz‐
cepta
Medījums
• Meža cūka
• Trusis, bez kau‐
liem
Burkāni
6.9 Karsēšanas funkcijas
iestatīšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties izvēlni: Karsēšanas
funkcijas.
.
3. Apstipriniet ar
4. Iestatiet karsēšanas funkciju.
5. Apstipriniet ar
.
6. Iestatiet temperatūru.
.
7. Apstipriniet ar
Ja netiek mainīti
noklusējuma iestatījumi,
cepeškrāsns sāk darboties
automātiski.
6.10 Ūdens atvilktne
Cukīni, šķēlītēs
Sparģeļi, zaļie
Sparģeļi, baltie
A
F
Paprikas sloksnes
B
MA
X
Puravu gredzeni
Dārzeņi
Selerijas sakne
C
Selerija
Baklažāns
Fenhelis
Artišoku sirdis
Kartupeļi
Ķirbis
Āboli
Bumbieri
E
D
A. Vāks
B. Viļņlauzis
C. Atvilktnes korpuss
D. Ūdens uzpildes atvere
E. Skala
F. Priekšējā poga
Jūs vara izņemt ūdens atvilktni no
cepeškrāsns. Uzmanīgi nospiediet tās
priekšējo pogu. Nospiežot ūdens
atvilktni, tā pati izslīdēs no cepeškrāsns.
Persiki
Augļi
Nektarīni
Plūmes
XA
M
Ananāss
Mango
Ūdens atvilktni var piepildīt divējādi:
LATVIEŠU
•
atstājiet ūdens atvilktni cepeškrāsnī
un uzpildiet to ar ūdens krūzi;
• noņemiet ūdens atvilktni no
cepeškrāsns un uzpildiet to no ūdens
krāna.
Uzpildot ūdens atvilktni no ūdens krāna,
turiet to horizontālā stāvoklī, lai novērstu
ūdens izšļakstīšanos.
MAX
MAX
Pēc ūdens atvilktnes piepildīšanas
ievietojiet to atpakaļ. Nospiediet
priekšējo pogu, līdz ūdens atvilktne ir
atpakaļ cepeškrāsnī.
Iztukšojiet ūdens atvilktni pēc katras
lietošanas reizes.
UZMANĪBU!
Netuviniet ūdens atvilktni
karstām virsmām.
6.11 Gatavošana ar tvaiku
Ūdens atvilktnes pārsegs atrodas
vadības panelī.
BRĪDINĀJUMS!
Izmantojiet tikai aukstu
krāna ūdeni. Nelietojiet
filtrētu ūdeni
(demineralizētu) vai destilētu
ūdeni. Nelietojiet citus
šķidrumus. Nelejiet
uzliesmojošas vai spirta
šķidrumus ūdens atvilktnē.
1. Nospiediet ūdens atvilktnes vāku, lai
atvērtu to un izņemtu no
cepeškrāsns.
2. Piepildiet ūdens atvilktni līdz
maksimālajam līmenim (aptuveni 950
ml ūdens).Ūdens padeve pietiks
apmēram 50 minūtēm.Izmantojiet
skalu uz ūdens atvilktnes.
3. Ievietojiet atpakaļ ūdens atvilktni.
21
Noslaukiet slapjo ūdens
atvilktni ar mīkstu
drāniņu, pirms ievietojat
to cepeškrāsnī.
4. Ieslēdziet cepeškrāsni.
5. Iestatiet karsēšanas ar tvaiku funkciju
un temperatūru.
6. Ja nepieciešams, iestatiet funkciju:
Darb. laiks
vai: Beigu laiks
.
Pirmais tvaiks parādās apmēram pēc
2 minūtēm. Cepeškrāsnij sasniedzot
iestatīto temperatūru, atskanēs
skaņas signāls.
Kad atvilktnē izbeidzas ūdens,
atskan skaņas signāls un ūdens
atvilktne ir jāuzpilda, lai varētu
turpināt aprakstīto gatavošanu ar
tvaiku.
Signāls atskan gatavošanas laika beigās.
7. Izslēdziet cepeškrāsni.
8. Pēc gatavošanas ar tvaiku, izlejiet
ūdeni no atvilktnes.
UZMANĪBU!
Cepeškrāsns ir karsta.
Var gūt apdegumus.
Uzmanieties, iztukšojot
ūdens atvilktni.
9. Pēc gatavošanas ar tvaiku tvaiks var
kondensēties tilpnes apakšā.
Vienmēr nosusiniet tilpnes apakšu,
kad cepeškrāsns ir atdzisusi.
Ļaujiet cepeškrāsnij pilnībā izžūt, turot
atvērtas durvis. Lai paātrinātu žāvēšanu,
var aizvērt durvis un uzkarsēt
cepeškrāsni, izmantojot funkciju:
Karsēšana ar ventilatoru 150 °C
temperatūrā apmēram 15 minūtes.
Tvaiku vārīšanas beigās
dzesēšanas ventilators
darbojas ātrāk, lai izvadītu
tvaiku.
6.12 Karsēšanas indikators
Kad ieslēdzat karsēšanas funkciju,
displejā parādās josla. Josla rāda
pieaugošo temperatūru. Kad temperatūra
tiek sasniegta skaņas signāls atskan 3
reizes, josla mirgo un pēc tam pazūd.
6.13 Ātrā uzsilšana
Šī funkcija samazina uzkarsēšanas laiku.
22
www.aeg.com
Šī funkcija nav paredzēta dažām
cepeškrāsns funkcijām.
Nelieciet cepeškrāsnī
ēdienu, kad darbojas ātrās
uzsilšanas funkcija.
Lai ieslēgtu šo funkciju, turiet nospiestu
3 sekundes. Uzkarsēšanas indikators
mainās.
6.14 Atlikušais siltums
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS
7.1 Pulksteņa funkciju tabula
Pulksteņa
funkcija
Pielietojums
7.2 Pulksteņa funkciju
iestatīšana
Pirms funkciju
izmantošanas: Darb. laiks,
Beigu laiks, jums vispirms
jāiestata karsēšanas funkcija
un temperatūra.
Cepeškrāsns automātiski
izslēdzas.
Varat izmantot funkciju:
Darb. laiks un Beigu laiks
vienlaicīgi, ja vēlaties
automātiski aktivizēt un
deaktivizēt ierīci noteiktā
laikā vēlāk.
Funkcija: Darb. laiks un
Beigu laiks nedarbojas,
izmantojot cepeša iekšējās
temperatūras sensoru.
Laika atgādi‐ Laika atskaites iestatī‐
šanai (maks. 2 st. 30
nājums
min.). Šī funkcija neie‐
tekmē cepeškrāsns dar‐
bību. To var arī lietot,
kad cepeškrāsns ir iz‐
slēgta.
Nospiediet , lai ie‐
slēgtu displeju. Piespie‐
diet
vai
, lai ies‐
tatītu minūtes un
sāktu.
, lai
Darb. laiks
Lai iestatītu cepeš‐
krāsns darbības ilgumu
(maks. 23 h 59 min).
Beigu laiks
Lai iestatītu karsēšanas
funkcijas izslēgšanas
laiku (maks. 23 st. 59
min.).
Ja iestatāt laiku pulksteņa funkcijai, laika
atskaite sākas pēc 5 sekundēm.
Ja izmantojat pulksteņa
funkcijas: Darb. laiks, Beigu
laiks, cepeškrāsns izslēdz
sildelementus, kad pagājuši
90 % no iestatītā laika.
Cepeškrāsns izmanto
atlikušo siltumu, lai turpinātu
gatavošanas procesu, līdz
laiks būs pilnībā pagājis (3 20 minūtes).
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2. Piespiediet
vairākas reizes, līdz
displejs parāda vajadzīgo pulksteņa
funkciju un atbilstošo simbolu.
vai
3. Piespiediet
vajadzīgo laiku.
, lai iestatītu
4. Apstipriniet ar
.
Kad laiks beigsies, atskanēs skaņas
signāls. Cepeškrāsns izslēdzas. Displejā
parādās paziņojums.
5. Nospiediet jebkuru simbolu, lai
izslēgtu signālu.
7.3 Karstums + pauze
Lai aktivizētu funkciju:
•
•
Iestatītajai temperatūrai jābūt
augstākai par 80 °C.
Funkcija: Darb. laiks ir ieslēgta.
Funkcija: Karstums + pauze uztur
pagatavoto ēdienu siltu 80 °C
LATVIEŠU
temperatūrā 30 minūtes. Funkcija
ieslēdzas pēc cepšanas laika beigām.
Funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt
izvēlnē: Pamata iestatījumi.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties karsēšanas funkciju.
3. Iestatiet temperatūru augstāk par
80 °C.
4. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Karstums + pauze.
.
5. Apstipriniet ar
Kad funkcija būs beigusies, atskanēs
skaņas signāls.
23
Neattiecas uz karsēšanas
funkcijām ar temperatūras
sensoru.
1. Kad gatavošanas laiks beigsies,
atskanēs skaņas signāls. Nospiediet
jebkuru simbolu.
Displejā būs redzams paziņojums.
2. Nospiediet , lai ieslēgtu (vai
atceltu).
3. Iestatiet funkcijas ilgumu.
4. Nospiediet
, lai
.
7.4 Laika regulēšana
Funkcija: Laika regulēšana funkcija liek
karsēšanas funkcijai turpināt darbību pēc
Darb. laiks beigām.
8. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Receptes tiešsaistē
Automātisko programmu receptes ir
atrodamas mūsu mājas lapā.Lai atrastu
Recepšu grāmatu, pārbaudiet PNC
numuru uz datu plāksnītes uz
cepeškrāsns tilpnes priekšējā rāmja.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties izvēlni: Receptes.
Nospiediet
, lai apstiprinātu
izvēlni.
3. Izvēlieties kategoriju un ēdienu.
Apstipriniet ar
.
4. Izvēlieties kulinārijas recepti.
Apstipriniet ar
.
8.2 Receptes ar Automātiskās
receptes
Šī cepeškrāsns piedāvā vairākas
receptes, ko varat izmantot. Receptes ir
noteiktas un tās nav iespējams mainīt.
9. PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
9.1 Pārtikas sensors
Pārtikas sesnors mēra temperatūru
ēdiena iekšpusē. Kad ēdiens sasniedzis
iestatīto temperatūru, ierīce izslēdzas.
Var iestatīt divus temperatūras lielumus:
•
•
cepeškrāsns temperatūru (minimums
120 °C),
produkta iekšējo temperatūru.
UZMANĪBU!
Izmantojiet tikai pievienoto
pārtikas sensoru un
oriģinālās rezerves daļas.
Norādījumi labāku rezultātu iegūšanai:
• Sastāvdaļām jābūt istabas
temperatūrā.
24
www.aeg.com
•
•
•
Pārtikas sensoru nevar izmantot
šķidriem ēdieniem.
Gatavošanas laikā pārtikas sensoram
jāpaliek ēdienā un spraudnim
kontaktligzdā.
Izmantojiet ieteicamos ēdiena
iekšējās temperatūras iestatījumus.
Skatiet sadaļu "Padomi un ieteikumi".
Ierīce aprēķina aptuveno
gatavošanas beigu laiku.
Tas ir atkarīgs no
ēdienadaudzuma, iestatītās
cepeškrāsns funkcijas un
temperatūras.
Pārtikas kategorijas: gaļa,
putnu gaļa un zivs
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Ievietojiet pārtikas sensora galu
gaļas vai zivs centrā, biezākajā vietā,
ja iespējams. Pārliecinieties, lai
vismaz 3/4 pārtikas sensora atrodas
ēdienā.
3. Ievietojiet pārtikas sensora spraudni
ligzdā, kas atrodas ierīces
priekšpusē.
Displejā redzams pārtikas sensora
simbols.
4. Piespiediet
vai
5 sekunžu
laikā, lai iestatītu produkta iekšējo
temperatūru.
5. Iestatiet karsēšanas funkciju un, ja
nepieciešams, cepeškrāsns
temperatūru.
6. Lai mainītu produkta iekšējo
temperatūru, spiediet .
Ēdienam sasniedzot iestatīto
temperatūru, atskanēs skaņas signāls.
Ierīce automātiski izslēdzas.
7. Pieskarieties kādam simbolam, lai
izslēgtu signālu.
8. Izņemiet pārtikas sensoru no ligzdas
un izņemiet ēdienu no ierīces.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu risks, jo
pārtikas sensors sakarst.
Esiet uzmanīgs, atvienojot
un izņemot to no ēdiena.
Pārtikas kategorija:
sautējums
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Ievietojiet pusi sastāvdaļu cepamajā
traukā.
3. Ievietojiet pārtikas sensora smailo
galu tieši sautējuma vidū. Pārtikas
sensors jānostabilizē vienā vietā
cepšanas laikā. Izmantojiet cietu
sastāvdaļu, lai to panāktu.
Izmantojiet cepamā trauka malu, lai
atbalstītu pārtikas sensora silikona
rokturi. Pārtikas sensora gals
nedrīkst pieskarties cepamā trauka
apakšai.
LATVIEŠU
25
4. Nosedziet pārtikas sensoru ar
atlikušajām sastāvdaļām.
5. Ievietojiet pārtikas sensora spraudni
ligzdā, kas atrodas ierīces
priekšpusē.
Cepamā paplāte / cepamā panna:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes
stieņiem.
Displejā redzams pārtikas sensora
simbols.
6. Piespiediet
vai
5 sekunžu
laikā, lai iestatītu produkta iekšējo
temperatūru.
7. Iestatiet karsēšanas funkciju un, ja
nepieciešams, cepeškrāsns
temperatūru.
8. Lai mainītu produkta iekšējo
temperatūru, spiediet .
Ēdienam sasniedzot iestatīto
temperatūru, atskanēs skaņas signāls.
Ierīce automātiski izslēdzas.
9. Pieskarieties kādam simbolam, lai
izslēgtu signālu.
10. Izņemiet pārtikas sensoru no ligzdas
un izņemiet ēdienu no ierīces.
Restots plaukts un cepamā paplāte /
cepamā pannakopā:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem
un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem
augstāk.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu risks, jo
pārtikas sensors sakarst.
Esiet uzmanīgs, atvienojot
un izņemot to no ēdiena.
9.2 Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns
līmeņa vadotnes stieņiem
Neliela iedobe augšpusē
palielina drošību. Šīs
iedobes novērš arī trauku
sasvēršanos. Augstā mala
ap plauktu neļauj ēdiena
gatavošanas traukiem slīdēt.
26
www.aeg.com
9.3 Teleskopiskās vadotnes –
cepeškrāsns piederumu
ievietošana
Cepamā panna:
Uzlieciet cepamo pannu uz
teleskopiskajām vadotnēm.
Izmantojot teleskopiskās vadotnes,
pannas var ielikt un izņemt vieglāk.
UZMANĪBU!
Nemazgājiet teleskopiskās
vadotnes trauku
mazgāšanas mašīnā.
Neeļļojiet teleskopiskās
vadotnes.
UZMANĪBU!
Pirms cepeškrāsns durvju
aizvēršanas pārbaudiet, vai
teleskopiskās vadotnes ir
pilnībā iebīdītas cepeškrāsnī.
Restotais plaukts un cepamā panna
kopā:
Uzlieciet kopā restoto plauktu un cepamo
pannu uz teleskopiskajām vadotnēm.
Restots plaukts:
Uzlieciet restoto plauktu uz
teleskopiskajām vadotnēm tā, lai kājiņas
būtu vērstas uz leju.
Paaugstinātā apmale ap
restoto plauktu ir papildu
ietaise, kas neļauj ēdiena
gatavošanas traukiem
izslīdēt ārā.
10. PAPILDFUNKCIJAS
10.1 Izlase
Jūs varat saglabāt savus izlases
iestatījumus, piemēram, darb. laiku,
temperatūru vai karsēšanas funkciju. Tie
pieejami izvēlnē: Izlase. Var saglabāt 20
programmas.
Programmas saglabāšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai
automātisku programmu.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: SAGLABĀT.
4. Apstipriniet ar
.
Displejā būs redzama pirmais brīvais
atmiņas stāvoklis.
5. Apstipriniet ar
.
6. Ievadiet programmas nosaukumu.
Sāk mirgot pirmais burts.
LATVIEŠU
7. Nospiediet
burtu.
vai
, lai mainītu
8. Nospiediet
.
Sāk mirgot nākamais burts.
9. Veiciet atkārtoti 7. soļa darbību, ja
nepieciešams.
10. Nospiediet un turiet nospiestu
, lai
saglabātu.
Varat pārrakstīt atmiņas stāvokli. Kad
displejā tiek parādīts pirmais brīvais
atmiņas stāvoklis, nospiediet
un nospiediet
programmu.
vai
, lai pārrakstītu esošo
Jūs varat nomainīt programmas
nosaukumu izvēlnē: Mainīt prog.
nosaukumu.
4. Apstipriniet ar
27
.
Piespiediet , lai izslēgtu funkciju.
Displejā parādās paziņojums. Nospiediet
vēlreiz un tad
, lai apstiprinātu.
Izslēdzot cepeškrāsni, arī
funkcija izslēdzas.
10.4 Iestatīt + aiziet!
Funkcija ļauj iestatīt karsēšanas funkciju
(vai programmu) un izmantot to vēlāk,
tikai vienreiz pieskaroties kādam
simbolam.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju.
Programmas ieslēgšana
vairākas reizes, līdz
3. Nospiediet
displejā redzams: Darb. laiks.
4. Iestatiet laiku.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties izvēlni: Izlase.
5. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Iestatīt + aiziet!.
.
3. Apstipriniet ar
4. Izvēlēties savas izlases nosaukumu.
.
6. Apstipriniet ar
Pieskarieties kādam simbolam (izņemot
5. Apstipriniet ar
), lai ieslēgtu funkciju: Iestatīt + aiziet!.
Aktivizējas iestatītā karsēšanas funkcija.
.
Varat nospiest , lai pārietu tieši uz
izvēlni: Izlase. To var arī lietot, kad
cepeškrāsns ir izslēgta.
Kad karsēšanas funkcija būs beigusies,
atskanēs skaņas signāls.
10.2 Bērnu drošības funkcijas
lietošana
•
Ja ir ieslēgta bērnu drošības funkcija,
cepeškrāsni nevar ieslēgt nejauši.
•
1. Nospiediet
, lai ieslēgtu displeju.
2. Nospiediet
un
vienlaicīgi, līdz
displejā parādās paziņojums .
Lai izslēgtu bērnu drošības funkciju,
atkārtojiet 2. darbību.
10.3 Funkciju bloķēšana
Šī funkcija neļauj nejauši nomainīt
sildīšanas funkciju. To var ieslēgt tikai,
kad cepeškrāsns darbojas.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai
iestatījumu.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Funkciju
bloķēšana.
Funkciju bloķēšana ir
aktīva, kad darbojas
karsēšanas funkcija.
Izvēlne: Pamata
iestatījumi ļauj jums:
Iestatīt + aiziet! ieslēgt un
izslēgt funkciju.
10.5 Automātiskā izslēgšanās
Drošības nolūkā cepeškrāsns
automātiski izslēdzas pēc kāda laika, ja
karsēšanas funkcija darbojas un jūs
nemaināt nekādus iestatījumus.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
28
www.aeg.com
Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar
šādām funkcijām: Apgaismojums
(lampa), Temperatūras sensors,Darb.
laiks, Beigu laiks.
10.6 Displeja spilgtums
Displeja spilgtumam ir divi režīmi:
•
•
nakts spilgtums - kad cepeškrāsns ir
izslēgta, displeja spilgtums samazinās
laikā no plkst. 22.00 līdz 06.00;
dienas spilgtums:
– kad cepeškrāsns ir ieslēgta.
– ja nakts spilgtuma režīma
darbības laikā jūs pieskaraties
simbolam (izņemot IESLĒGT/
IZSLĒGT), displejs atgriežas
dienas spilgtuma režīmā uz
nākamajām 10 sekundēm;
– ja cepeškrāsns ir izslēgta un jūs
iestatāt funkciju: Laika
atgādinājums; kad funkcijas
darbība beidzas, displejs
atgriežas nakts spilgtuma režīmā.
10.7 Dzesēšanas ventilators
Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur cepeškrāsns
virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni,
dzesēšanas ventilators turpinās
darboties, līdz cepeškrāsns būs
atdzisusi.
11. IETEIKUMI UN PADOMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tabulās uzrādītā
temperatūra un cepšanas
laiki ir ir tikai orientējoši. Tie
atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudzuma.
11.1 Gatavošanas ieteikumi
Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot
ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā
cepeškrāsns. Tālāk redzamās tabulās
attēloti ieteicamie temperatūras,
gatavošanas laika un plauktu pozīciju
iestatījumi konkrētiem ēdienu veidiem.
Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai
receptei, meklējiet tai līdzīgu.
11.2 Durvju iekšpuse
Durvju iekšpusē atrodama informācija
par:
•
•
plauktu pozīciju numuriem;
informācija par karsēšanas funkcijām,
noteiktiem ēdieniem ieteiktajiem
plauktu līmeņiem un ēdienu
temperatūrām;
11.3 Padomi par cepeškrāsns
īpašajām karsēšanas
funkcijām
Siltuma uzturēšana
Šī funkcija ļauj jums uzturēt ēdienu siltu.
Temperatūra ir automātiski iestatīta līdz
80 °C.
Trauku uzsildīšana
Šī funkcija ļauj jums uzsildīt šķīvjus un
traukus pirms ēdiena pasniegšanas.
Temperatūra ir automātiski iestatīta līdz
70°C.
Izvietojiet šķīvjus un ēdienus vienmērīgi
uz restotā plaukta. Izmantojiet pirmo
plaukta līmeni. Kad pagājusi pusi no
uzsildīšanas laika, apmainiet tos vietām.
Mīklas raudzēšana
Šī funkcija ļauj uzraudzēt rauga mīklu.
Ievietojiet rauga mīklu lielā traukā.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni. Iestatiet
funkciju: Mīklas raudzēšana un
gatavošanas laiku.
Atkausēšana
Noņemiet iepakojumu un uzlieciet pārtiku
uz šķīvja. Nepārklājiet ēdienu, jo tas
LATVIEŠU
29
pagarinās atkausēšanas laiku.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
11.4 SousVide gatavošana
Šī funkcija izmanto zemāku gatavošanas
temperatūru nekā parastas gatavošanas
režīmā.
SousVide gatavošana Ieteikumi
Lietojiet uzturā kvalitatīvu un svaigu,
neapstrādātu pārtiku. Pirms gatavošanas
vienmēr notīriet produktus. Uzmanīgi
rīkojieties ar svaigām olām.
Zema temperatūra ir piemērota tikai tāda
veida pārtikai, ko var ēst neapstrādātu.
Nevar gatavot ēdienu ilgam laikam, ja
izmantojat temperatūru, kas ir zemāka
par 60 °C.
LIELLOPS
Liellopa / teļa fi‐
leja
(°C)
(min.)
Vidēja (4 cm bie‐
za, 0,8 kg)
60
110 - 120
Labi izcepta (4 cm 65
bieza, 0,8 kg)
90 - 100
JĒRA GAĻA / MEDĪJUMA GAĻA
Sastāvdaļas, kas satur spirtu, jāvāra
pirms iesaiņošanas vakuumā.
Novietojiet vakuuma maisiņus uz režģa
blakus.
Jūs varat glabāt sagatavotu ēdienu
ledusskapī 2 - 3 dienas. Atdzesējiet
pārtiku ātri (izmantojot ledus peldi).
Neizmantojiet šo funkciju ēdiena atlieku
uzsildīšanai.
Iesaiņošana vakuumā
Lietojiet tikai vakuuma maisiņus un
kameras vakuuma iepakotāju, kurus
iesaka vakuuma gatavošanai. Tikai šāda
veida vakuuma iepakotājs var iepakot
šķidrumus.
Nelietojiet vakuuma maisiņus atkārtoti.
Ātrākus un labākus rezultātus sasniedz,
iestatot maksimālu vakuuma pakāpi.
Lai droši noslēgtu vakuuma maisiņu,
pārliecinieties, ka zona, kas tiks
noslēgta, ir tīra.
(°C)
(min.)
Jēra gaļa, pusjēla, 60
3 cm bieza, 0,6 0,65 kg
180 - 190
Jēra gaļa, vidēji
izcepta, 3 cm bie‐
za, 0,6 - 0,65 kg
65
105 - 115
Vepra gaļa, 3 cm
bieza, 0,6 - 0,65
kg
90
60 - 70
Truša gaļa, 1,5
cm bieza, 0,6 0,65 kg
70
50 - 60
MĀJPUTNI
Pārliecinieties, ka vakuuma maisiņa
iekšpuse ir tīra pirms tā noslēgšanas.
(°C)
(min.)
11.5 SousVide gatavošana:
Gaļa
Vistas krūtiņa, 3 cm
bieza, 0,75 kg
70
70 - 80
Izmantojiet tikai gaļu bez kauliem, lai
necaurdurtu vakuuma maisiņus.
Pīles krūtiņa, 2 cm
bieza, 0,9 kg
60
140 160
Cepiet putnu gaļas filejas ar ādu uz leju
pirms ievietošanas vakuuma maisā.
Tītara krūtiņa, 2 cm
bieza, 0,8 kg
70
75 - 85
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
30
www.aeg.com
11.6 SousVide gatavošana:
Zivis un jūras veltes
Nosusiniet zivju filejas ar papīra dvieli,
pirms liekat tās vakuuma maisiņā.
Gatavojot divvāku gliemežus, ielejiet
vakuuma maisiņā tasi ūdens.
DĀRZEŅI
Iestatiet temperatūru uz 90 °C.
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(min.)
ZIVIS UN JŪRAS VELTES
(°C)
(min.)
Jūras asaris, 4 filejas, 1
cm biezas, 0,5 kg
70
25
Akmeņasaris, 4 filejas, 1
cm biezas, 0,5 kg
70
25
Menca, 2 filejas, 2 cm
biezas, 0,65 kg
65
70 75
Ķemmes gliemenes, 0,65 60
kg
100 110
Divvāku gliemeži ar čau‐
lu, 1 kg
95
20 25
Garneles bez čaulas, 0,5
kg
75
25 30
Astoņkājis, 1 kg
85
100 110
Forele, 2 filejas, 1,5 cm
biezas, 0,65 kg
65
55 65
Laša fileja, 3 cm bieza,
0,8 kg
65
100 110
Sparģeļi, zaļi, veseli, 0,7-0,8 kg
40 - 50
Sparģeļi, balti, veseli, 0,7-0,8 kg
50 - 60
Cukīni, 1 cm biezās šķēlēs,
0,7-0,8 kg
35 - 40
Baklažāns, 1 cm biezās šķēlēs,
0,7-0,8 kg
30 - 35
Ķirbis, gabaliņos, 2 cm biezos,
0,7-0,8 kg
25 - 30
DĀRZEŅI
Iestatiet temperatūru uz 95 °C.
(min.)
Puravs, salmiņi vai riņķi, 0,6-0,7
kg
40 - 45
Pipari, salmiņi vai ceturtdaļas,
0,7-0,8 kg
35 - 40
Selerija, 1 cm biezi riņķi, 0,7-0,8
kg
40 - 45
Burkāni, 0,5 cm biezās šķēlēs,
0,7-0,8 kg
35 - 45
Selerijas sakne, 1 cm biezās
šķēlēs, 0,7-0,8 kg
45 - 50
11.7 SousVide gatavošana:
Dārzeņi
Fenhelis, 1 cm biezās šķēlēs,
0,7-0,8 kg
35 - 45
Lai saglabātu artišoku krāsu, ielieciet tos
ūdenī ar citronu sulu pēc tam, kad tie ir
notīrīti un sagriezti.
Kartupeļi, 1 cm biezās šķēlēs,
0,8-1 kg
35 - 45
Artišoks, ceturtdaļas, 0,4-0,6 kg
45 - 55
Lai novērstu olbaltumvielu noplūdi,
izmērcējiet foreli vai lasi 10 % sālsūdenī
(100 g sāls uz 1 litru ūdens) 30 minūtes
un nosusiniet ar papīra dvieli, pirms
ieliekat to vakuuma maisiņā.
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
LATVIEŠU
11.8 SousVide gatavošana:
Augļi un saldie ēdieni
Lai saglabātu ābolu un bumbieru krāsu,
ielieciet tos ūdenī ar citronu sulu pēc
tam, kad tie ir notīrīti un sagriezti.
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
Šī funkcija ļauj sterilizēt traukus
uzglabāšanai (piem., bērnu pudelītes).
Ievietojiet tīros traukus apgāztus plaukta
centrā pirmā plaukta līmenī.
Piepildiet atvilktni līdz maksimālajam
līmenim un iestatiet laiku uz 40 minūtēm.
Gatavošana
Šī funkcija ļauj sagatavot visu veidu
pārtiku, svaigu vai saldētu. Ir iespējams
gatavot, uzsildīt, atkausēt, gatavot, vārot
šķidrumā, blanšēt dārzeņus, gaļu, zivis,
makaronus, rīsus, mannu un olas.
AUGĻI
(°C)
(min.)
Persiki, 4 pusītes
90
20 - 25
Plūmes, pusītes, 0,6
kg
90
10 - 15
Mango, 2, sagriezti
kubiciņos, 2 cm bie‐
zos
90
10 - 15
Bumbieri, 4 pusītes
90
15 - 30
Nektarīni, 4 pusītes
90
20 - 25
Ananass, šķēles, 1
cm, 0,6 kg
90
20 - 25
Āboli, 4 ceturtdaļas
95
25 - 30
Vaniļas krēms x 2,
350 g katrā pakā
85
20 - 22
11.9 Gatavošana ar tvaiku
Izmantojiet tikai karstuma un korozijas
izturīgus vai hromēta tērauda ēdiena
gatavošanas traukus.
Gatavojot vairāk nekā vienā līmenī,
pārliecinieties, ka starp plauktiem ir
pietiekošs atstatums, lai tvaisk varētu
cirkulēt.
Sāciet gatavot aukstā cepeškrāsnī, ja
vien cepeškrāsns uzkarsēšana nav
ieteikta tabulā zemāk.
11.10 Tikai tvaicēšana
Atverot cepeškrāsns durvis, kad ir
ieslēgta funkcija, rīkojieties uzmanīgi. Var
izplūst tvaiks.
Sterilizēšana
31
Jūs varat pagatavot maltīti no vairākiem
ēdieniem vienā gatavošanas reizē. Lai
visi ēdieni būtu gatavi vienā laikā, sāciet
ar ilgāk gatavojamo ēdienu, pēc tam
pievienojiet atlikušos ēdienus attiecīgajā
laikā, kā norādīts gatavošanas tabulās
Piemēram: kopējais gatavošanas laiks
ir 40 min. Vispirms, ielieciet Vārīti kar‐
tupeļi, daiviņās, pēc 20 min. pievieno‐
jiet Laša filejas un Brokoļi, ziedkopas
pēc 30 min.
(min.)
Vārīti kartupeļi, dai‐
viņās
40
Laša filejas
20
Brokoļi, ziedkopas
10
Izmantojiet maksimāli nepieciešamo
ūdens daudzumu, ja gatavojat vairāk
nekā vienu ēdienu vienā reizē.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
32
www.aeg.com
DĀRZEŅI
DĀRZEŅI
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
8 - 10
Brokoļi, ziedkopas, iepriekš
uzsildiet tukšu cepeškrāsni
10
Nolobīti tomāti
10 - 15
Spināti, svaigi
10 - 15
Cukini, šķēlītēs
15
Dārzeņi, blanšēti
15 - 20
Sēņu šķēlītes
15 - 20
Paprika, strēmeles
15 - 25
Brokoļi, veseli
15 - 25
25 - 35
Ziedkāposti, ziedkopas
25 - 35
Kolrābji, strēmeles
25 - 35
Baltās kāršu pupas
30 - 40
Saldās kukurūzas vālīte
35 - 45
Melnā sakne
35 - 45
Ziedkāposti, veseli
35 - 45
Zaļās pupas
40 - 45
Sarkani vai balti kāposti,
salmiņi
Sparģeļi, zaļie
50 - 60
Artišoki
15 - 25
Baklažāni
55 - 65
15 - 25
Ķirbis, kubiciņi
Kaltētas pupas, mērcētas,
ūdens/pupiņu attiecība 2:1
15 - 25
Tomāti
60 - 90
Skābēti kāposti
20 - 25
Pupas, blanšētas
70 - 90
Bietes
20 - 25
Lauka salāti (baldriņi), zied‐
kopas
20 - 25
Virziņkāposti
20 - 30
Selerija, kubiņos
20 - 30
Puravs, ripiņas
20 - 30
Zirņi
20 - 30
Jaunas zirņu pākstis / Čili
pipari
20 - 30
Saldie kartupeļi
20 - 30
Fenhelis
20 - 30
Burkāni
25 - 35
Sparģeļi, baltie
25 - 35
Briseles kāposti
PIEDEVAS
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
15 - 20
Kuskuss, ūdens/kuskusa at‐
tiecība 1:1
15 - 25
Svaigi Tagliatelle makaroni
20 - 25
Mannas pudiņš, ūdens/
mannas attiecība 3,5:1
LATVIEŠU
PIEDEVAS
AUGĻI
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
20 - 30
Lēcas, sarkanās, ūdens/
lēcu attiecība 1:1
10 - 15
Ābolu šķēles
25 - 30
Spaetzle nūdeles
10 - 15
Karstas ogas
25 - 35
Bulgurs, ūdens/bulgura at‐
tiecība 1:1
10 - 20
Šokolādes kausēšana
20 - 25
Augļu kompots
25 - 35
Rauga mīklas klimpas
30 - 35
Aromātiskie rīsi, ūdens/rīsu
attiecība 1:1
30 - 40
Vārīti kartupeļi, daiviņās
35 - 45
Maizes klimpa
(min.)
35 - 45
Kartupeļu klimpas
Plāna zivs fileja
75 - 80
35 - 45
Rīsi, ūdens/rīsu attiecība
1:1, ūdens un rīsu attiecība
var mainīties atkarībā no rī‐
su veida.
15 20
20 25
Garneles, svaigas
75 - 85
40 - 50
Polenta, šķidruma attiecība
3:1
20 30
Divvāku gliemeži
100
40 - 55
Rīsu pudiņš, piena/rīsu at‐
tiecība 2,5:1
20 30
Laša filejas
85
45 - 55
Kartupeļi ar mizu, vidēja lie‐
luma
20 30
Forele, 0,25 kg
85
55 - 60
Lēcas, brūnās un zaļās,
ūdens/lēcu attiecība 2:1
30 40
Garneles, saldētas
75 - 85
40 45
Lašforele, 1 kg
85
ZIVS
(°C)
33
34
www.aeg.com
GAĻA
OLAS
(min.)
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(°C)
15 20
Cūkgaļas sardelītes
80
20 30
Bavārijas teļa gaļas
desa / Baltā desa
80
20 30
Vīnes desa
80
25 35
Vārīta vistas krūtiņa
90
55 65
Vārīts šķiņķis, 1 kg
99
60 70
Vista, apvārīta, 1 1,2 kg
99
70 90
Kasseler, apvārīts
90
80 90
Teļa gaļa / Cūkas
mugura, 0,8 - 1 kg
90
110 120
Tafelspitz
99
(min.)
12 - 13
Olas, vidēji cietas
18 - 21
Olas, cietas
11.11 Funkciju apvienošana:
Infratermiskā grilēšana +
Tikai tvaicēšana
Jūs varat kombinēt šīs funkcijas,
gatavojot gaļu, dārzeņus un piedevas
vienā reizē.
1. Iestatiet funkciju: Infratermiskā
grilēšana lai ceptu gaļu.
2. Pievienojiet sagatavotos dārzeņus un
piedevas.
3. Pazeminiet cepeškrāsns temperatūru
līdz aptuveni 90 °C. Varat atvērt
cepeškrāsns durvis līdz pirmajai
pozīcijai un turiet tās atvērtas
aptuveni 15 minūtes.
4. Iestatiet funkciju: Tikai tvaicēšana.
Gatavojiet visus ēdienus vienā reizē,
līdz tie gatavi.
OLAS
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
(min.)
10 - 11
Olas, mīkstas
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni gaļai un trešo plaukta līmeni – dārzeņiem.
LATVIEŠU
Infratermiskā grilēšana
Pirmais solis: gatavojiet gaļu
Tikai tvaicēšana
Otrais solis: pievienojiet dārze‐
ņus
(°C)
(min.)
(°C)
(min.)
Liellopu gaļas
180
cepetis, 1 kg /
Briseles kāposti,
polenta
60 - 70
99
40 - 50
Cūkas cepetis, 1 180
kg / Kartupeļi /
Dārzeņi, mērce
60 - 70
99
30 - 40
Teļa cepetis, 1
180
kg / Rīsi / Dārze‐
ņi
50 - 60
99
30 - 40
11.12 Augsts mitrums
11.13 Vidējs mitrums
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
35
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(min.)
Plāna zivs fileja 85
15 - 25
Ceptas olas
90 - 110
Mazas zivis,
līdz 0,35 kg
(°C)
(min.)
20 - 35
15 - 30
Saldie rauga mī‐ 170 - 180
klas konditore‐
jas izstrādājumi
90
20 - 30
Maize/bulciņas
180 - 200
25 - 35
Bieza zivs fileja 90
25 - 35
Cepta zivs fileja
170 - 180
25 - 40
Zivs, vesela,
līdz 1 kg
90
30 - 40
Salda maize
160 - 170
30 - 45
Cepta zivs
170 - 180
35 - 45
Vaniļas olu
mērce, atvēr‐
tais pīrāgs, ne‐
lielos šķīvjos
90
35 - 45
Saldie cepeš‐
krāsns ēdieni
160 - 180
45 - 60
180 - 190
45 - 60
Terīnes
90
40 - 50
Daž. maizes
veidi, 0,5 - 1 kg
Klimpas
120 - 130
40 - 50
Cūkgaļas ribi‐
ņas
140 - 150
75 - 100
Sautēts / Sautē‐ 140 - 150
ta gaļa
100 - 140
36
www.aeg.com
11.14 Zems mitrums
Izmantojiet otro plaukta līmeni, ja nav
norādīts citādi.
(°C)
(min.)
Cepšanai gatavās
maizītes
200
15 - 20
Cepšanai gatavas
bagetes, 40 - 50 g
200
15 - 20
Maize/bulciņas, 40 60 g
180 200
25 - 35
11.15 Ēdiena uzsildīšana ar
tvaiku
Izmantojiet otro plaukta pozīciju.
(°C)
(min.)
Viena šķīvja ēdieni
110
10 - 15
Makaroni
110
10 - 15
Rīsi
110
10 - 15
Klimpas
110
15 - 25
Cepšanai gatavas
200
saldētas bagetes, 40
- 50 g
25 - 35
11.16 Jogurta funkcija
Gaļas rulete, jēla,
0,5 kg
30 - 40
Sajauciet 0,25 kg jogurta ar 1 l piena.
Iepildiet jogurta burciņās.
180
Makaronu sacepums 170 190
40 - 50
Lazanja
170 180
45 - 55
180 190
45 - 60
Kartupeļu sacepums 160 170
50 - 60
Vista, 1 kg
180 210
50 - 60
Cūkas mugura, kūpi‐ 160 nāta, 0,6 - 1 kg, jā‐
180
mērcē 2 stundas
60 - 70
Liellopu gaļas cepe‐
tis, 1 kg
180 200
60 - 90
Pīle, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Teļa cepetis, 1 kg
180
80 - 90
Cūkas cepetis, 1 kg
160 180
90 - 100
Zoss, 3 kg, izmanto‐
jiet pirmo plaukta lī‐
meni
170
130 - 170
Maize, 0,5 - 1 kg
Šī funkcija ļauj pagatavot jogurtu.
Ja izmantojat neapstrādātu pienu,
vispirms to uzvāriet, tad ļaujiet atdzist līdz
40 °C.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(h)
Jogurts, krēmveida
5-6
Jogurts, biezs
7-8
11.17 Cepšana
Pirmajā reizē izmantojiet zemāko
temperatūru.
Cepšanas laiku var pagarināt par 10-15
minūtēm, cepot kūkas vairākos plauktu
līmeņos.
Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie var apbrūnināties
nevienmērīgi. Nav nepieciešams mainīt
temperatūras iestatījumu, ja
apbrūnināšana notiek nevienmērīgi.
Cepšanas laikā atšķirības izlīdzinās.
Cepšanas laikā paplātes cepeškrāsnī var
deformēties. Kad paplātes atdzisīs, tās
atgūs sākotnējo formu.
LATVIEŠU
37
11.18 Cepšanas padomi
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kūkas apakšpuse nav
pietiekami izcepusies.
Nepareiza plaukta pozīcija.
Ievietojiet kūku uz zemāka cepeš‐
krāsns plaukta.
Kūka sakrīt, nav izcepu‐ Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
sies, ir noslāņojusies.
pārāk augsta.
stāku cepeškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk īss cepšanas
laiks.
Kūka ir pārāk sausa.
Nākamreiz iestatiet ilgāku cepša‐
nas laiku un zemāku cepeškrāsns
temperatūru.
Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet augstāku ce‐
pārāk zema.
peškrāsns temperatūru.
Kūka izcepas nevien‐
mērīgi.
Kūka nav gatava recep‐
tē paredzētajā laikā.
Izvēlēts pārāk garš cepša‐
nas laiks.
Nākamreiz iestatiet īsāku cepša‐
nas laiku.
Temperatūra cepeškrāsnī ir
pārāk augsta un cepšanas
laiks pārāk īss.
Iestatiet zemāku temperatūru ce‐
peškrāsnī un palieliniet cepšanas
laiku
Kūkas mīkla nav vienmērīgi
sadalīta.
Nākamreiz izklājiet kūkas mīklu
cepšanas paplātē vienmērīgi.
Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
pārāk zema.
stāku cepeškrāsns temperatūru.
11.19 Cepšana vienā līmenī
CEPŠANA FORMĀS
(°C)
(min.)
Kēkss / Brioši
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
50 - 70
1
Madeiras kūka /
Augļu pīrāgs
Karsēšana ar
ventilatoru
140 - 160
70 - 90
1
Pīrāga pamatne —
smilšu mīkla, ie‐
priekš uzsildiet tuk‐
šu cepeškrāsni
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
20 - 30
2
Pīrāga pamatne no biskvītkūkas mī‐
klas
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 170
20 - 25
2
Siera torte
Augš./Apakškar‐
sēšana
170 - 190
60 - 90
1
38
www.aeg.com
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE UZ CEPAMĀS PAPLĀTES
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni, ja nav norādīts citādi.
(°C)
(min.)
Pītā maize / Kliņ‐
Augš./Apakškar‐
ģeris, iepriekšēja
sēšana
uzsildīšana nav ne‐
pieciešama
170 - 190
30 - 40
3
Christstollen
Augš./Apakškar‐
sēšana
160 - 180
50 - 70
2
Rudzu maize:
Augš./Apakškar‐
sēšana
vispirms: 230
20
1
pēc tam: 160 180
30 - 60
Krēmkūkas / Eklēri Augš./Apakškar‐
sēšana
190 - 210
20 - 35
3
Rulete,
Augš./Apakškar‐
sēšana
180 - 200
10 - 20
3
Kūka ar drupačām
virspusē, iepriek‐
šēja uzsildīšana
nav nepieciešama
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
20 - 40
3
Sviesta mandeļu
kūka / Saldās kū‐
kas
Augš./Apakškar‐
sēšana
190 - 210
20 - 30
3
Atvērtie augļu pīrā‐ Augš./Apakškar‐
gi, iepriekšēja uz‐
sēšana
sildīšana nav ne‐
pieciešama
180
35 - 55
3
Rauga kūkas ar
smalku garnējumu
(piem., biezpienu,
krēmu, olu vaniļas
krēmu)
160 - 180
40 - 60
3
Augš./Apakškar‐
sēšana
LATVIEŠU
CEPUMI
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Smilšu mīkla / Biskvītkū‐ Karsēšana ar ventila‐
kas mīkla
toru
150 - 160
15 - 25
Bezē
Karsēšana ar ventila‐
toru
80 - 100
120 - 150
Mandeļcepumi
Karsēšana ar ventila‐
toru
100 - 120
30 - 50
Cepumi no rauga mīklas Karsēšana ar ventila‐
toru
150 - 160
20 - 40
Kārtainās mīklas maizī‐
tes, iepriekš uzsildiet
tukšu cepeškrāsni
Karsēšana ar ventila‐
toru
170 - 180
20 - 30
Bulciņas, iepriekš uzsil‐
diet tukšu cepeškrāsni
Augš./Apakškarsēša‐
na
190 - 210
10 - 25
11.20 Sacepumi
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Makaronu sacepums
Augš./Apakškarsēšana
180 - 200
45 - 60
Lazanja
Augš./Apakškarsēšana
180 - 200
25 - 40
Dārzeņu sacepums, ie‐
priekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Infratermiskā grilēšana
170 - 190
15 - 35
Bagetes pārklātas ar
kausētu sieru
Karsēšana ar ventilatoru
160 - 170
15 - 30
Piena rīsi
Augš./Apakškarsēšana
180 - 200
40 - 60
Zivju sacepumi
Augš./Apakškarsēšana
180 - 200
30 - 60
Pildīti dārzeņi
Karsēšana ar ventilatoru
160 - 170
30 - 60
39
40
www.aeg.com
11.21 Cepšana daudzos
līmeņos
BISKVĪTI
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar
ventilatoru.
2 paplātēm izmantojiet pirmo un ceturto
plaukta līmeni.
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE UZ
CEPAMĀS PAPLĀTES
(°C)
(min.)
Krēmkūkas / Eklēri, ie‐
priekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
160 180
25 - 45
Sausa drupaču kūka
150 160
30 - 45
(°C)
(min.)
Cepumi no rauga mī‐
klas
160 170
30 - 60
Kārtainās mīklas maizī‐
tes, iepriekš uzsildiet
tukšu cepeškrāsni
170 180
30 - 50
Bulciņas
180
20 - 30
11.22 Cepšanas padomi
Izmantojiet karstumizturīgus cepeškrāsns
traukus.
Cepiet liesu gaļu apklātu.
Lielus gaļas gabalus cepiet cepešpannā
vai uz restotā plaukta, kas novietots virs
cepešpannas.
BISKVĪTI
Ielejiet nedaudz ūdens paplātē, lai pilošie
tauki neaizdegtos.
(°C)
(min.)
Smilšu mīklas cepumi
150 160
20 - 40
Bezē
80 100
130 170
Mandeļcepumi
100 120
40 - 80
Apmēram pēc 1/2 - 2/3 cepšanas laika
apgrieziet cepeti otrādi.
Cepiet gaļu un zivis lielos gabalos (1 kg
vai vairāk).
Apsmērējiet gaļas gabalus ar to sulu
vairākas reizes cepšanas laikā.
11.23 Cepšana
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
LIELLOPS
Sautēts cepetis
1 - 1,5 kg
Augš./Apakš‐
karsēšana
(°C)
(min.)
230
120 - 150
LATVIEŠU
LIELLOPS
(°C)
(min.)
Liellopu gaļas cepe‐ 1 cm bieza
tis vai fileja, pusjēls,
iepriekš uzsildiet
tukšu cepeškrāsni
Infratermiskā
grilēšana
190 - 200
5-6
Liellopu gaļas cepe‐ 1 cm bieza
tis vai fileja, vidēji
izcepts, iepriekš uz‐
sildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Infratermiskā
grilēšana
180 - 190
6-8
Liellopu gaļas cepe‐ 1 cm bieza
tis vai fileja, labi iz‐
cepts, iepriekš uz‐
sildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Infratermiskā
grilēšana
170 - 180
8 - 10
CŪKGAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Plecs / Kakls / Šķiņķa
gabals
1 - 1,5
150 - 170
90 - 120
Karbonādes / Cūkgaļas
ribiņas
1 - 1,5
170 - 190
30 - 60
Viltotais zaķis
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Cūkas stilbs, iepriekš
novārīts
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
41
42
www.aeg.com
TEĻA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Teļa cepetis
1
160 - 180
90 - 120
Teļa locītava
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
JĒRA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Jēra kāja / Jēra ce‐
petis
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Jēra mugura
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
BRIEŽA GAĻA
(kg)
(°C)
(min.)
Mugura / Zaķa
kāja, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
1
Infratermiskā
grilēšana
180 - 200
35 - 55
Brieža mugura
1,5 - 2
Augš./Apakškar‐ 180 - 200
sēšana
60 - 90
Brieža gurns
1,5 - 2
Augš./Apakškar‐ 180 - 200
sēšana
60 - 90
LATVIEŠU
MĀJPUTNI
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Putnu gaļa, gabali
0,2 - 0,25
200 - 220
30 - 50
Vista, puse
0,4 - 0,5
190 - 210
40 - 50
Vista, broileris
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Pīle
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Zoss
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Tītars
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Tītars
4-6
140 - 160
150 - 240
ZIVS
(kg)
Zivs, vesela
1 - 1,5
Infratermiskā
grilēšana
11.24 Maizes cepšana
(°C)
(min.)
180 - 200
30 - 50
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Iepriekšēja uzsildīšana nav ieteicama.
MAIZE
(°C)
(min.)
Baltmaize
170 - 190
40 - 60
Bagete
200 - 220
35 - 45
Brioši
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
43
44
www.aeg.com
MAIZE
(°C)
(min.)
Rudzu maize
170 - 190
50 - 70
Rupja maluma miltu maize
170 - 190
50 - 70
Pilngraudu maize
170 - 190
40 - 60
Maize/bulciņas
190 - 210
20 - 35
11.25 Kraukšķīga cepšana ar Picas funkcija
PICA
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Tortes
180 - 200
40 - 55
Atvērtais spinātu pīrāgs no
smilšu mīklas
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Šveices ābo‐
lu pīrāgs
170 - 190
45 - 55
Pārklāta ābolu kūka
150 - 170
50 - 60
PICA
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni pirms lietošanas.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Pica ar plānu garozu, lietojiet
cepamo pannu
(°C)
(min.)
210 - 230
15 - 25
LATVIEŠU
PICA
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni pirms lietošanas.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Pica ar biezu garozu
180 - 200
20 - 30
Neraudzēta maize
210 - 230
10 - 20
Atvērtais kārtainās mīklas pī‐
rāgs
160 - 180
45 - 55
Pīrāgs ar sieru un šķiņķi vai
šokolādi un ogām
210 - 230
15 - 25
Pelmeņi
180 - 200
15 - 25
Dārzeņu pīrāgs
160 - 180
50 - 60
11.26 Grils
Novietojiet pannu pirmajā plaukta līmenī,
lai savāktu pilošos taukus.
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
pirms lietošanas.
GRILS
(°C)
(min.)
Viena puse
(min.)
Otra puse
Liellopu gaļas cepetis 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Liellopu fileja
230
20 - 30
20 - 30
3
Cūkas mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teļa mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jēra mugura
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Zivs, vesela, 0,5 - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
45
46
www.aeg.com
11.27 Lēnā gatavošana
Šī funkcija ļauj sagatavot liesu, mīkstu
gaļu un zivis. Tā nav piemērota: putnu
gaļai, treknam cūkgaļas cepetim,
sautētam cepetim. Temperatūras
sensors temperatūra nedrīkst būt
augstāka par 65 °C.
1. Apcepiet gaļu 1 - 2 minūtes no katras
puses pannā lielā karstumā.
2. Ievietojiet gaļu cepšanas pannā vai
tieši uz restotā plaukta. Novietojiet
zem restotā plaukta paplāti tauku
savākšanai.
Nekad nelietojiet vāku, ja gatavojot
izmantojat šo funkciju.
3. Lietojiet Temperatūras sensors.
4. Izvēlieties funkciju: Lēnā gatavošana.
Pirmajās 10 minūtēs varat iestatīt
temperatūru no 80 °C līdz 150 °C.
Noklusējums ir 90 °C. Iestatiet
Temperatūras sensors temperatūru.
5. Pēc 10 minūtēm cepeškrāsns
automātiski samazina temperatūru
līdz 80 °C.
Iestatiet temperatūru uz 120 °C.
(kg)
(min.)
Steiks
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Liellopu gaļas fileja
1 - 1.5
90 - 150
3
Liellopu gaļas cepetis
1 - 1.5
120 - 150
1
Teļa cepetis
1 - 1.5
120 - 150
1
11.28 Saldēta pārtika
Atkausēšana
(°C)
(min.)
Pica, saldēta
200 - 220
15 - 25
2
Amerikāņu pica, saldēta
190 - 210
20 - 25
2
Pica, atdzesēta
210 - 230
13 - 25
2
Picas uzkodas, saldētas
180 - 200
15 - 30
2
Kartupeļi frī, smalki
190 - 210
15 - 25
3
Kartupeļi frī, biezi
190 - 210
20 - 30
3
Kroketes / Kroketes
190 - 210
20 - 40
3
Kartupeļu pankūkas
210 - 230
20 - 30
3
LATVIEŠU
Atkausēšana
(°C)
(min.)
Lazanja / Cannelloni, svaigi
170 - 190
35 - 45
2
Lazanja / Cannelloni, saldēti
160 - 180
40 - 60
2
Cepts siers
170 - 190
20 - 30
3
Vistu spārniņi
180 - 200
40 - 50
2
11.29 Konservēšana
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
KAULIŅAUGĻI
Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu vāku
un bajonetnoslēgu vai skārda kārbas.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļoša‐
na
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne vairāk
kā sešas viena litra burciņas.
Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet ar
skavu.
Burciņas nedrīkst saskarties.
Ielejiet aptuveni 1/2 litru ūdens cepamā
paplātē, lai cepeškrāsnī būtu pietiekami
daudz mitruma.
Persiki / Cido‐ 35 - 45
nijas / Plūmes
Kad ūdens burciņās sāk vārīties
(aptuveni pēc 35-60 minūtēm viena litra
burku gadījumā), izslēdziet cepeškrāsni
vai samaziniet temperatūru līdz 100 °C
(skatīt tabulu).
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļoša‐
na
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Burkāni
50 - 60
5 - 10
Gurķi
50 - 60
-
Jaukti mari‐
nēti dārzeņi
50 - 60
5 - 10
MĪKSTI AUGĻI
Zemenes / Melle‐
nes / Avenes / Gata‐
vas ērkšķogas
35 - 45
10 - 15
DĀRZEŅI
Iestatiet temperatūru uz 160-170 °C.
(min.)
Gatavošanas
laiks līdz sākas
burbuļošana
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Kolrābis / Zir‐ 50 - 60
ņi / Sparģeļi
15 - 20
47
48
www.aeg.com
11.30 Žāvēšana - Karsēšana
ar ventilatoru
DĀRZEŅI
Apsedziet paplātes ar cepamo papīru.
Lai gūtu labāku rezultātu, izslēdziet
cepeškrāsni, kad pagājusi puse laika,
atveriet durvis un ļaujiet tai atdzist vienu
nakti, lai pabeigtu kaltēšanas procesu.
Vienas paplātes gadījumā izmantojiet
trešo plaukta līmeni.
2 paplātēm izmantojiet pirmo un ceturto
plaukta līmeni.
(°C)
(st.)
Sēnes
50 - 60
6-8
Zaļumi
40 - 50
2-3
Iestatiet temperatūru uz 60-70°C.
AUGĻI
DĀRZEŅI
(st.)
(°C)
(st.)
Pupas
60 - 70
6-8
Plūmes
8 - 10
Pipari
60 - 70
5-6
Aprikozes
8 - 10
Dārzeņi zupai
60 - 70
5-6
Ābolu šķēles
6-8
Bumbieri
6-9
11.31 Temperatūras sensors
LIELLOPS
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Pusjēls
Vidēji
Labi pagatavots
Liellopu gaļas cepetis
45
60
70
Fileja
45
60
70
LIELLOPS
Viltotais zaķis
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
80
83
86
CŪKGAĻA
Šķiņķis / Cepetis
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
80
84
88
LATVIEŠU
CŪKGAĻA
Muguras karbonāde / Cūkas mugu‐
ra, kūpināta / Cūkas mugura, apvā‐
rīta
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
75
78
82
TEĻA GAĻA
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
Teļa cepetis
75
80
85
Teļa locītava
85
88
90
AITAS / JĒRA GAĻA
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
Jēra kāja
80
85
88
Jēra mugura
75
80
85
Jēra cepetis / Jēra kāja
65
70
75
BRIEŽA GAĻA
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
Zaķa mugura / Brieža mugura
65
70
75
Zaķa kāja / Zaķis, vesels / Brieža
kāja
70
75
80
MĀJPUTNI
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
80
83
86
Pīle, vesela / puse / Tītars, vesels /
75
krūtiņa
80
85
Pīle, krūtiņa
65
70
Vista
60
49
50
www.aeg.com
ZIVS (LASIS, FORELE,
ZANDARTS)
Zivs, vesela / liela / tvaicēta / Zivs,
vesela / liela / cepta
SAUTĒJUMI – IEPRIEKŠ
NOVĀRĪTI DĀRZEŅI
Cukīni sautējums / Brokoļu sautē‐
jums / Fenheļa sautējums
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
60
64
68
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
85
88
91
SAUTĒJUMI – PIKANTI
Cannelloni / Lazanja / Makaronu
sacepums
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
85
88
91
SAUTĒJUMI – SALDI
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Baltmaizes sautējums ar / bez aug‐
ļiem / Rīsu putras sautējums ar /
80
bez augļiem / Saldais nūdeļu sau‐
tējums
11.32 Ventil. kars. ar mitrumu
- ieteicamie piederumi
Lietojiet tumšas krāsas un
neatstarojošas formas un traukus. Tiem
Picas panna
Cepamais trauks
Vidēji
Vairāk
85
90
ir labāka siltuma absorbēšanas spēja
nekā gaišas krāsas un atstarojošiem
traukiem.
Ramekini
Pīrāga pamatnes
forma
LATVIEŠU
Tumšs, neatstarojošs
28 cm diametrs
Tumšs, neatstarojošs
26 cm diametrs
51
Keramika
8 cm diametrs, Tumšs, neatstarojošs
5 cm aug‐
28 cm diametrs
stums
11.33 Ventil. kars. ar mitrumu
Labāka rezultāta gūšanai ievērojiet
laikus, kas uzskaitīti tabulā.
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Makaronu sacepums
200 - 220
45 - 55
Kartupeļu sacepums
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lazanja
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Maizes pudiņš
190 - 200
55 - 70
Rīsu pudiņš
170 - 190
45 - 60
Ābolu kūka ar biskvīta maisījumu (apaļais
kūkas trauks)
160 - 170
70 - 80
Baltmaize
190 - 200
55 - 70
11.34 Informācija pārbaudes
iestādēm
Pārbaudes saskaņā ar: EN 60350, IEC
60350.
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepšana formās
(°C)
(min.)
Biskvītkūka bez tau‐
kiem
Karsēšana ar venti‐
latoru
140 - 150
35 - 50
2
Biskvītkūka bez tau‐
kiem
Augš./Apakškarsē‐
šana
160
35 - 50
2
52
www.aeg.com
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepšana formās
(°C)
(min.)
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Karsēšana ar venti‐
latoru
160
60 - 90
2
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Augš./Apakškarsē‐
šana
180
70 - 90
1
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepumi
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Karsēšana ar ventilato‐
ru
140
25 - 40
Smilšu mīkla / Konditore‐
Augš./Apakškarsēšana
jas izstrādājumi, iepriekš
uzsildiet tukšu cepeškrāsni
160
20 - 30
Mazas kūciņas, 20 paplā‐
tē, iepriekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Karsēšana ar ventilato‐
ru
150
20 - 35
Mazas kūciņas, 20 paplā‐
tē, iepriekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Augš./Apakškarsēšana
170
20 - 30
Smilšu mīkla / Konditore‐
jas izstrādājumi
CEPŠANA DAUDZOS LĪMEŅOS. Cepumi
Smilšu mīkla / Kondi‐
torejas izstrādājumi
Karsēšana ar venti‐
latoru
(°C)
(min.)
140
25 - 45
2 stā‐
vokļi
3 stā‐
vokļi
1/4
1/3/5
LATVIEŠU
53
CEPŠANA DAUDZOS LĪMEŅOS. Cepumi
Mazas kūciņas, 20
paplātē, iepriekš uz‐
sildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Karsēšana ar venti‐
latoru
(°C)
(min.)
150
23 - 40
2 stā‐
vokļi
3 stā‐
vokļi
1/4
-
GRILS
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni 5 minūtes.
Grils ar maksimālās temperatūras iestatījumu.
(min.)
Grauzdiņš
Grils
Liellopa steiks, gatavošanas Grils
laika vidū apgrieziet
11.35 Informācija pārbaudes
iestādēm
1-3
5
24 - 30
4
Pārbaudes saskaņā ar IEC 60350.
Funkcijas pārbaudes: Tikai tvaicēšana.
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
Brokoļi, ie‐
priekš uzsil‐
diet tukšu ce‐
peškrāsni
Tvertne
(Gastro‐
norm)
(g)
1 x 2/3perfo‐
rēts
300
(min.)
3
13 - 15
Novietojiet ce‐
pamo paplāti
pirmajā plaukta
līmenī.
54
www.aeg.com
Iestatiet temperatūru uz 99 °C.
Tvertne
(Gastro‐
norm)
(g)
Brokoļi, ie‐
priekš uzsil‐
diet tukšu ce‐
peškrāsni
2 x 2/3 perfo‐
rēts
2 x 300
2 un 4
13 - 15
Novietojiet ce‐
pamo paplāti
pirmajā plaukta
līmenī.
Brokoļi, ie‐
priekš uzsil‐
diet tukšu ce‐
peškrāsni
1 x 2/3perfo‐
rēts
maks.
3
15-18
Novietojiet ce‐
pamo paplāti
pirmajā plaukta
līmenī.
2 x 1500
2 un 4
Līdz tem‐
peratūra
aukstākajā
vietā sas‐
niedz 85
°C.
Novietojiet ce‐
pamo paplāti
pirmajā plaukta
līmenī.
Zirnīši, saldēti 2 x 2/3 perfo‐
rēts
(min.)
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī
ar mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Tīrīšanas
līdzekļi
Piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas
līdzekli.
Izmantojiet dažus pilienus etiķa, lai notīrītu kaļķakmeni no cepeškrāsns
iekšpuses apakšas.
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu
pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir grila
paplātei.
Lietošana ik‐
dienā
Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu pēc katras lietošanas
reizes.
LATVIEŠU
55
Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem no‐
žūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzek‐
li; Nemazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
Netīriet piedegumdrošos piederumus ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem,
asiem priekšmetiem, kā arī trauku mazgājamā mašīnā.
Piederumi
12.2 Kā izņemt: plaukta balsti
Pirms apkopes darbu veikšanas
pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir
atdzisusi. Pretējā gadījumā iespējams
gūt apdegumus.
Lai tīrītu ierīci, izņemiet plauktu balstus.
1. Uzmanīgi, velkot balstus uz augšu,
izceliet tos no priekšējā fiksatora.
1
3
2
2. Pavelciet plauktu balstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
3. Izvelciet balstus no aizmugurējā
fiksatora.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot
iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
12.3 Tīrīšana ar tvaiku
Notīriet pēc iespējas vairāk netīrumu
manuāli.
Izņemiet piederumus un plauktu balstu,
lai notīrītu sānu sienas.
Tvaika tīrīšanas funkcijas palīdz tīrīt
cepeškrāsns iekšpusi ar tvaiku.
Pirms tīrīšanas procedūras sākšanas
pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir auksta.
Kad tvaika tīrīšanas funkcija darbojas,
lampa ir izslēgta.
1. Piepildiet ūdens atvilktni līdz
maksimālajam līmenim.
2. Izvēlieties izvēlnē tvaika tīrīšanas
funkciju: Tīrīšana.
Tīrīšana ar tvaiku - funkcijas darbība
ilgst aptuveni 30 minūtes.
a) Ieslēdziet funkciju.
b) Kad programma būs beigusies,
atskanēs skaņas signāls.
c) Pieskarieties sensoru laukam, lai
izslēgtu signālu.
Tvaika tīrīšanas Plus - funkcijas
darbība ilgst aptuveni 75 minūtes.
a) Vienmērīgi uzsmidziniet
piemērotu tīrīšanas līdzekli uz
emaljas un tērauda daļām
cepeškrāsns iekšpusē.
b) Ieslēdziet funkciju.
Pirmā programmas daļa beidzas
pēc aptuveni 50 minūtēm.
c) Nospiediet
.
Ievērojiet displejā
redzamās norādes,
lai pabeigtu tīrīšanu.
d) Izslaukiet cepeškrāsns iekšpusi
ar neabrazīvu sūkli. Varat
izmantot siltu ūdeni vai
cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus.
e) Nospiediet
.
Sāk darboties pēdējā procedūras
daļa. Šī stadija ilgst aptuveni 25
minūtes.
3. Izslaukiet cepeškrāsns iekšpusi ar
neabrazīvu sūkli. Varat izmantot siltu
ūdeni.
4. Izlejiet atlikušo ūdeni no ūdens
atvilktnes.
Pēc tīrīšanas atstājiet cepeškrāsns durvis
atvērtas apmēram 1 stundu. Uzgaidiet,
līdz cepeškrāsns ir izžuvusi. Lai
paātrinātu izžūšanu, jūs varat karsēt
cepeškrāsni ar karstu gaisu pie 150 °C
temperatūras apmēram 15 minūtes. Jūs
varat iegūt maksimālus tīrīšanas
funkcijas rezultātus, ja jūs manuāli iztīrāt
cepeškrāsni uzreiz pēc funkcijas beigām.
12.4 Tīrīšanas atgādinājums
Tīrīšana ir nepieciešama, kad parādās
atgādinājums. Izmantojiet funkciju Tvaika
tīrīšanas Plus.
56
www.aeg.com
Funkciju var aktivizēt / deaktivizēt:
Tīrīšanas atgādinājums izvēlnē: Pamata
iestatījumi.
12.5 Ūdens atvilktnes tīrīšana
Izņemiet ūdens atvilktni no cepeškrāsns.
1. Noņemiet ūdens atvilktnes vāku.
Paceliet pārsegu atbilstoši
aizmugurējam izvirzījumam.
12.6 Tvaika ģeneratora
sistēma - Atkaļķošana
Ja tvaika ģenerators darbojas, iekšpusē
uzkrājas kaļķakmens (sakarā ar kalcija
saturu ūdenī). Tas var negatīvi ietekmēt
tvaika kvalitāti, tvaika ģeneratora
veiktspēju un ēdiena kvalitāti. Lai
novērstu kaļķakmens uzkrāšanos, iztīriet
tvaika ģeneratora sistēmu.
Izņemiet visus piederumus.
Izvēlieties funkciju no izvēlnes: Tīrīšana.
Lietotāja saskarne sniegs norādījumus
par procedūru.
MA
X
Pilna procedūra ilgst aptuveni 2 stundas.
Gaisma šai funkcijai ir izslēgta.
2. Noņemiet viļņlauzi. Pavelciet to prom
no atvilktnes korpusa, līdz tas
atbloķējas.
3. Ar roku nomazgājiet ūdens atvilktnes
detaļas. Lietojiet krāna ūdeni un
ziepes.
Neizmantojiet abrazīvus sūkļus.
Neievietojiet ūdens atvilktni trauku
mazgājamā mašīnā.
Pēc ūdens atvilktnes detaļu
nomazgāšanas samontējiet ūdens
atvilktni.
1. Nofiksējiet viļņlauzi. Iebīdiet to
atvilktnes korpusā.
2. Samontējiet vāku. Vispirms ievietojiet
priekšējo aizdari un tad spiediet to
pret atvilktnes korpusu.
MA
X
MA
X
3. Ievietojiet ūdens atvilktni ierīcē.
4. Spiediet ūdens atvilktni cepeškrāsns
virzienā, līdz tā nofiksējas.
1. Novietojiet grilu/cepešpannu pirmajā
cepšanas līmenī.
.
2. Nospiediet
3. Ielejiet ūdens atvilktnē 250 ml
atkaļķošanas līdzekļa.
4. Uzpildiet atlikušo ūdens atvilktnes
daļu ar ūdeni līdz maksimāla līmeņa
atzīmei.
5. Ievietojiet ūdens atvilktni.
6. Nospiediet
.
Tas aktivizē pirmo procedūras daļu:
Atkaļķošana.
Šī daļa ilgst aptuveni 1
stundu un 40 minūtes.
7. Iztukšojiet cepamo pannu pēc šis
pirmās daļas beigām un atkal
ievietojiet to pirmā plaukta pozīcijā.
8. Nospiediet
.
9. Piepildiet ūdens atvilktni ar svaigu
ūdeni.
Gādājiet, lai ūdens atvilktnē nebūtu
palicis tīrīšanas līdzeklis.
10. Ievietojiet ūdens atvilktni.
.
11. Nospiediet
Tas aktivizē otro procedūras daļu:
Atkaļķošana. Tas izskalos tvaika
ģeneratoru.
Šī daļa ilgst aptuveni 35
minūtes.
Pēc procedūras beigām izņemiet grilu/
cepamo paplāti.
LATVIEŠU
Ja funkcija: Atkaļķošana
netiek veikta pareizi, displejā
būs redzams paziņojums,
kura tiks teikts to atkārtot.
Ja cepeškrāsns ir mitra un slapja,
noslaukiet to ar mitru drānu. Ļaujiet
cepeškrāsnij pilnībā izžūt, turot atvērtas
durvis.
12.7 Atkaļķošanas
atgādinājums
Pastāv divi atkaļķošanas atgādinājumi,
kas atgādina, ka jums jāiedarbina
funkcija: Atkaļķošana. Šie atgādinājumi
aktivizējas katru reizi, kad jūs izslēdzat
ierīci.
12.9 Durvju noņemšana un
uzstādīšana
Durvis un iekšējo stikla paneli var
noņemt, lai tos notīrītu. Dažādu modeļu
stikla paneļu skaits atšķiras.
BRĪDINĀJUMS!
Durvis ir smagas!
1. Atveriet durvis līdz galam.
2. Pilnībā piespiediet abu durvju eņģu
stiprinājuma sviras (A).
A
Maigais atgādinājums atgādina un
iesaka jums veiks atkaļķošanas ciklu.
Stiprais atgādinājums uzliek jums par
pienākumu veikt atkaļķošanu.
Ja jūs neveicat ierīces
atkaļķošanu, kad darbojas
stiprais atgādinājums, jūs
nevarat lietot tvaika
funkcijas.
Atkaļķošanas atgādinājumu
nevar izslēgt.
12.8 Tvaika ģeneratora
sistēma - Skalošana
57
A
3. Aizveriet cepeškrāsns durvis, līdz tās
atrodas aptuveni 45° leņķī.
45°
Izņemiet visus piederumus.
Izvēlieties funkciju no izvēlnes: Tīrīšana.
Lietotāja saskarne sniegs norādījumus
par procedūru.
Funkcijas darbība ilgst aptuveni 30
minūtes.
Gaisma šai funkcijai ir izslēgta.
1. Novietojiet cepamo paplāti pirmajā
plaukta līmenī.
2. Nospiediet
.
3. Piepildiet ūdens atvilktni ar svaigu
ūdeni.
4. Nospiediet
.
Pēc procedūras beigām izņemiet
cepamo paplāti.
4. Turiet durvis ar vienu roku katrā pusē
un velciet tās no cepeškrāsns
nedaudz uz augšu.
5. Nolieciet durvis ar ārējo pusi uz leju
uz mīkstas drānas un līdzenas
virsmas.
6. Satveriet durvju apmali (B) durvju
augšējās malas abās pusēs un
spiediet uz iekšu, lai atbrīvotu
fiksatoru.
58
www.aeg.com
1. Izslēdziet cepeškrāsni. Uzgaidiet, līdz
cepeškrāsns ir atdzisusi.
2. Atslēdziet cepeškrāsni no
elektrotīkla.
3. Ieklājiet uz tilpnes grīdas drānu.
2
B
Augšējā lampa
1
UZMANĪBU!
Apejoties ar stiklu ar spēku,
it īpaši spiežot uz priekšējā
paneļa malām, stikls var
saplīst.
7. Pavelciet durvju apmali uz priekšu,
lai to noņemtu.
8. Turiet durvju stikla paneļus aiz
augšējās malas un velciet tos ārā
vienu pēc otra virzienā uz augšu.
1. Pagrieziet lampas pārsegu, lai to
izņemtu.
2. Noņemiet metāla gredzenu un
notīriet stikla apvalku.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzstādiet metāla gredzenu uz stikla
apvalka.
5. Uzlieciet stikla pārsegu.
Sānu lampa
9. Notīriet stikla paneli ar ūdeni un
ziepēm. Uzmanīgi noslaukiet stikla
paneli.
Pēc tīrīšanas veiciet iepriekš minētās
darbības pretējā secībā. Pirmo uzstādiet
mazāko paneli, pēc tam lielāko un durvis.
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka stikli ir
ievietoti pareizi, pretējā
gadījumā durvju virsma var
pārkarst.
12.10 Kā nomainīt: Lampa
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks.
Lampa var būt karsta.
13. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
1. Lai piekļūtu lampai, izņemiet kreisās
puses plaukta balstu.
2. Lai noņemtu apvalku, izmantojiet 20.
izmēra krustiņa skrūvgriezi.
3. Noņemiet un notīriet metāla vāciņu
un blīvi.
4. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
5. Uzstādiet metāla vāciņu un blīvi.
Pievelciet skrūves.
6. Uzstādiet kreisās puses plaukta
balstu.
LATVIEŠU
59
13.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsni nevar ieslēgt
vai lietot.
Cepeškrāsns nav pieslēgta
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns
elektrotīklam vai nav pieslēg‐ ir pareizi pievienota strāvas
ta pareizi.
piegādei (skatiet pieslēguma
diagrammu).
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir izslēgta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Aktivizēta automātiskās iz‐
slēgšanās funkcija.
Skatiet sadaļu "Automātiskā
izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.
Bērnu drošības funkcija ir ie‐ Skatiet sadaļu "Bērnu drošī‐
slēgta.
bas funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinātājs
atkārtoti izdeg, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Nedarbojas cepeša iekšējās
temperatūras sensors.
Termozondes spraudkon‐
takts nav pareizi ievietots
ligzdā.
Ievietojiet termozondes
spraudkontaktu pēc iespējas
dziļāk ligzdā.
Displejā parādās F111.
Termozondes spraudkon‐
takts nav pareizi ievietots
ligzdā.
Ievietojiet termozondes
spraudkontaktu pēc iespējas
dziļāk ligzdā.
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav šajā tabulā.
Notikusi kļūme elektrosistē‐
mā.
•
•
Tvaiki un kondensāts nosē‐
žas uz ēdiena un cepeš‐
krāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Izslēdziet cepeškrāsni, iz‐
mantojot mājas elektro‐
sistēmas drošinātāju vai
drošinātāju kārbas aiz‐
sargslēdzi, un atkal ieslē‐
dziet.
Ja displejā atkārtoti parā‐
dās kļūdas kods, sazinie‐
ties ar klientu apkalpoša‐
nas centru.
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī
ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
60
www.aeg.com
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsns ir ieslēgta un
Ieslēgts demo režīms.
nesakarst. Ventilators nedar‐
bojas. Displejā tiks parādīts
"Demo".
Skatiet "Pamatiestatījumus"
sadaļā "Izmantošana ikdie‐
nā".
Pēc ievietošanas ūdens at‐
vilktne nepaliek ierīcē.
Jūs nepareizi uzstādījāt
ūdens atvilktnes vāku.
Pareizi uzstādiet ūdens at‐
vilktnes vāku.
Ūdens tek no ūdens atvilkt‐
nes pēc tās nešanas vai ie‐
vietošanas ierīcē.
Jūs nepareizi uzstādījāt
ūdens atvilktnes vāku.
Pareizi uzstādiet ūdens at‐
vilktnes vāku.
Ūdens tek no ūdens atvilkt‐
nes pēc tās nešanas vai ie‐
vietošanas ierīcē.
Jūs nepareizi uzstādījāt
ūdens līmeņa ierobežotāju.
Pareizi uzstādiet ūdens līme‐
ņa ierobežotāju ūdens at‐
vilktnē.
Ūdens atvilktne nepaliek ierī‐ Jūs pilnībā nenospiežat
cē, kad mēģināt to iebīdīt.
ūdens atvilktnes korpusu.
Ievietojiet ūdens atvilktni ierī‐
cē, stumjot to līdz beigām.
Grūti iztīrīt ūdens atvilktni.
Jūs nenoņēmāt vāku un
ūdens līmeņa ierobežotāju.
Skatiet sadaļu "Ūdens at‐
vilktnes tīrīšana".
Atkaļķošanas process tiek
pārtraukts tā darbības laikā.
Ir bijis strāvas padeves pār‐
traukums.
Atkārtojiet to.
Atkaļķošanas process tiek
pārtraukts tā darbības laikā.
Funkciju pārtrauca pats lieto‐ Atkārtojiet to.
tājs.
Pēc atkaļķošanas procesa
Jūs nepiepildījāt ūdens at‐
grilā/cepešpannā nav ūdens. vilktni līdz maksimālajam lī‐
menim.
Pārliecinieties, ka atkaļķoša‐
nas līdzeklis/ūdens ir ūdens
atvilktnē.
Atkārtojiet to.
Pēc atkaļķošanas cikla ce‐
peškrāsns tilpnes apakšā ir
netīrs ūdens.
Grils/cepešpanna atrodas
nepareizajā plaukta līmenī.
Savāciet ūdens atliekas un
atkaļķošanas līdzekli cepeš‐
krāsns apakšā. Novietojiet
grilu/cepešpannu pirmajā
cepšanas līmenī.
Tīrīšanas funkcija tiek pār‐
traukta tās darbības laikā.
Ir bijis strāvas padeves pār‐
traukums.
Atkārtojiet to.
Tīrīšanas funkcija tiek pār‐
traukta tās darbības laikā.
Funkciju pārtrauca pats lieto‐ Atkārtojiet to.
tājs.
Tīrīšanas funkcijas darbības
beigās cepeškrāsns tilpnes
apakšā ir pārāk daudz
ūdens.
Jūs izsmidzinājāt pārāk
daudz mazgāšanas līdzekļa
ierīces iekšpusē pirms tīrīša‐
nas cikla aktivizēšanas.
Pārklājiet visu cepeškrāsns
tilpnes iekšpusi ar plānu
mazgāšanas līdzekļa kārtu.
Vienmērīgi izsmidziniet maz‐
gāšanas līdzekli.
LATVIEŠU
61
Problēma
Iespējamais iemesls
Tīrīšanas procesa rezultāts
nav apmierinošs.
Tvaika tīrīšanas funkcijas sā‐ Atkārtojiet ciklu. Palaidiet ci‐
kotnējā temperatūra cepeš‐ klu, kad ierīce ir auksta.
krāsns iekšpusē bija pārāk
augsta.
Tīrīšanas procesa rezultāts
nav apmierinošs.
Jūs neizņēmāt sānu režģus, Izņemiet sānu režģus no ierī‐
pirms tīrīšanas procesa sāk‐ ces un atkārtojiet funkciju.
šanas. Tie var novadīt siltu‐
mu uz cepeškrāsns sienām
un mazināt tīrīšanas efektivi‐
tāti.
Tīrīšanas procesa rezultāts
nav apmierinošs.
Jūs neizņēmāt piederumus
Izņemiet piederumus no ierī‐
no ierīces, pirms tīrīšanas
ces un atkārtojiet funkciju.
procesa sākšanas. Tie var
negatīvi ietekmēt tvaika ciklu
un mazināt tā efektivitāti.
13.2 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa
centru.
Risinājums
Tehnisko datu plāksnīte atrodas
cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā
rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns
iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
14. ENERGOEFEKTIVITĀTE
14.1 Produkta informācija un produkta informācijas lapa*
Ražotāja nosaukums
AEG
Modeļa identifikācija
BSE792320B 944187994
BSE792320M 944187784
944187785
Energoefektivitātes indekss
81.0
Energoefektivitātes klase
A+
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionālais
režīms
1.09 kWh/ciklā
62
www.aeg.com
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu venti‐ 0.68 kWh/ciklā
lācijas režīms
Kameru skaits
1
Karstuma avots
Elektrība
Tilpums
70 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
BSE792320B
39.5 kg
BSE792320M
39.5 kg
* Eiropas Savienībai saskaņā ar ES regulām Nr. 65/2014 un 66/2014.
Baltkrievijas Republikai saskaņā ar STB 2478-2017, G pielikumu; STB 2477-2017, A un B
pielikumiem.
Ukrainai saskaņā ar 568/32020.
Energoefektivitātes klase nav spēkā Krievijā.
EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis, ce‐
peškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas mērīšanas metodes.
14.2 Enerģijas taupīšana
Cepeškrāsns ir aprīkota ar
funkcijām, kas ļauj taupīt
enerģiju, gatavojot ikdienā.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības
laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas.
Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk
bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un
pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas
vietā.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu.
Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni
pirms gatavošanas.
Uzturiet pēc iespējas īsākus
pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja
gatavojat vairākus ēdienus vienā reizē.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas
nolūkā izmantojiet gatavošanas
funkcijas.
Atlikušais siltums
Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja
ir aktivizēta programma ar funkciju
Darbības laiks vai Beigu laiks un
gatavošanas laiks pārsniedz 30 minūtes,
uzkarsēšanas elementi automātiski
izslēdzas ātrāk.
Ventilators un lampa turpina darboties.
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam 3-10
minūtes pirms gatavošanas beigām.
Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo
temperatūras iestatījumu, lai izmantotu
atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu
siltu. Atlikušā siltuma indikators vai
temperatūra tiek parādīta displejā.
Gatavošana ar izslēgtu lampu
Gatavošanas laikā izslēdziet lampu.
Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.
Ventil. kars. ar mitrumu
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā.
LATVIEŠU
Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski
izslēdzas pēc 30 sekundēm. Lampu var
63
ieslēgt vēlreiz, bet šī rīcība samazinās
paredzamos enerģijas ietaupījumus.
15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
867353800-A-372019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising