AEG | BSE792320M | User manual | Aeg BSE792320M Používateľská príručka

Aeg BSE792320M Používateľská príručka
BSE792320B
BSE792320M
USER
MANUAL
SK
Návod na používanie
Parná rúra
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.................................................................................4
3. POPIS VÝROBKU.................................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 10
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 11
7. ČASOVÉ FUNKCIE............................................................................................ 23
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY............................................................................ 24
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA........................................................................24
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE................................................................................... 27
11. TIPY A RADY....................................................................................................29
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 55
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................59
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................62
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred
výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
nábytku určeného na zabudovanie.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
•
•
•
•
•
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Pred namontovaním spotrebiča sa
uistite, či sa dvierka rúry otvárajú bez
odporu.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
Bezpečnosť skrinky použitej na
zabudovanie spotrebiča musí
zodpovedať požiadavkám normy
DIN68930.
SLOVENSKY
•
Minimálna výška linky
(linka pod minimál‐
nou výškou pracovnej
plochy)
600 (600) mm
•
Šírka linky
550 mm
Hĺbka linky
605 (580) mm
Výška prednej časti
spotrebiča
594 mm
Výška zadnej časti
spotrebiča
576 mm
Šírka prednej časti
spotrebiča
549 mm
Šírka zadnej časti
spotrebiča
548 mm
Hĺbka spotrebiča
567 mm
Zabudovaná hĺbka
spotrebiča
546 mm
Hĺbka s otvorenými
dvierkami
1017 mm
Minimálna veľkosť
vetracieho otvoru.
Otvor položený na
spodnej zadnej stra‐
ne
550 x 20 mm
•
1500 mm
Montážne skrutky
4 x 12 mm
•
•
•
•
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
Dĺžka hlavného napá‐
jacieho kábla. Kábel
sa nachádza v pra‐
vom rohu zadnej stra‐
ny
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
•
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča alebo
výklenku pod spotrebičom najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič sa dodáva s
napájacou zástrčkou a káblom.
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
5
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
•
•
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
výrobky, špongie s abrazívnou
vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite čistiacim prostriedkom.
2.5 Parné pečenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
SLOVENSKY
•
Uvoľnená para môže spôsobiť
popáleniny:
– Keď je zapnutá funkcia, pri
otváraní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Para môže
uniknúť.
– Po parnom pečení otvárajte
dvierka spotrebiča opatrne.
2.6 Vnútorné osvetlenie
•
•
2.7 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
2.8 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte iba žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka na vodu
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Vývod odvápňovacej rúrky
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
8
www.aeg.com
3.2 Príslušenstvo
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Drôtený rošt
Teplotná sonda
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Na meranie teploty vnútri jedla.
Plech na pečenie
Teleskopické lišty
Na koláče a sušienky.
Na jednoduchšie vloženie a vybratie
plechov a drôteného roštu.
Hlboký pekáč
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SLOVENSKY
9
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzoro‐ Funkcia
vé tlačid‐
lo
1
Displej
Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
ZAP / VYP
Zapnutie a vypnutie rúry.
Funkcie ohrevu
alebo Sprievodca
Pečením
Jedným stlačením senzorového tlačidla zvolíte
funkciu ohrevu alebo ponuku: Sprievodca Peče‐
ním. Ďalším stlačením senzorového tlačidla pre‐
pnite medzi ponukami: Funkcie ohrevu, Sprievod‐
ca Pečením. Osvetlenie zapnete alebo vypnete
stlačením senzorového tlačidla na 3 sekundy.
Osvetlenie môžete zapnúť aj vtedy, keď je rúra vy‐
pnutá.
Obľúbené
Ukladanie a prístup k obľúbeným programom.
5
Nastavenie teplo‐
ty
Nastavenie teploty alebo zobrazenie aktuálnej te‐
ploty v rúre. Stlačením poľa na 3 sekundy zapnete
alebo vypnete funkciu: Rýchle zohrievanie.
6
Tlačidlo na posun
nadol
Pohyb nadol v ponuke.
7
Tlačidlo na posun
nahor
Pohyb nahor v ponuke.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
Tlačidlo Späť
Návrat o jednu úroveň v ponuke. Ak chcete zobra‐
ziť hlavnú ponuku, stlačte pole na 3 sekundy.
Časové a dopln‐
kové funkcie
Nastavenie rôznych funkcií. Keď je zapnutá funk‐
cia ohrevu, stlačte senzorové tlačidlo a nastavte
časovač alebo funkcie: Blok. ovládania, Obľúbené,
Ohrev a uchovanie teploty, Nastaviť a ísť. Môžete
zmeniť aj nastavenie teplotnej sondy.
Časomer
Ak chcete nastaviť funkciu: Časomer.
2
-
Poznámka
3
4
8
9
10
11
10
www.aeg.com
4.2 Displej
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcia ohrevu
Presný čas
Ukazovateľ ohrevu
Teplota
Čas trvania alebo skončenia funkcie
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
Funkcia
Časomer
Je zapnutá táto funkcia.
Presný čas
Na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
Trvanie
Na displeji sa zobrazí potrebný čas
pečenia.
Koniec
Na displeji sa zobrazí čas skončenia
pečenia.
Teplota
Na displeji sa zobrazí teplota.
Časové Údaje
Na displeji sa zobrazuje, ako dlho je
spustená funkcia ohrevu. Ak chcete
vynulovať čas, stlačte súčasne
a
.
Výpočet
Rúra vypočíta čas pečenia.
Ukazovateľ ohrevu
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
Rýchle zohrievanie
Funkcia je zapnutá. Skracuje dobu zo‐
hrievania rúry.
Hmotn. program
Na displeji sa zobrazuje, že je aktívny
automatický program so zadávaním
hmotnosti alebo že je možné zmeniť
hmotnosť.
Ohrev a uchovanie teploty Funkcia je zapnutá.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
SLOVENSKY
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
5.2 Prvé zapojenie
Po zapojení rúry do elektrickej siete je
potrebné nastaviť úroveň tvrdosti vody.
Po zapojení rúry do elektrickej siete
alebo po prerušení napájania je potrebné
nastaviť jazyk, kontrast displeja, jas
displeja a denný čas.
1. Stlačením
alebo
požadovanú hodnotu.
Tvrdosť vody
nastavte
tlačidla
11
.
5.3 Nastavenie tvrdosti vody
Dole uvedená tabuľka vysvetľuje vzťah
medzi škálou tvrdosti vody (dH),
príslušnými usadeninami vápnika a
kvalitou vody.
Usadeniny vápnika
(mmol/l)
Usadeniny vápni‐
ka (mg/l)
Klasifikácia
vody
Trieda
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Mäkká
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Stredne tvrdá
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Tvrdá
4
vyše 21
vyše 3,8
vyše 150
Veľmi tvrdá
Keď tvrdosť vody prekročí hodnoty v
tabuľke, plňte zásuvku na vodu balenou
vodou.
1. Vezmite pásik so štyrmi farbami
dodaný s parnou súpravou v rúre.
2. Všetky reakčné zóny pásika ponorte
do vody približne na 1 sekundu.
Pásik nedávajte pod tečúcu vodu.
3. Potraste pásikom, aby ste odstránili
nadbytočnú vodu.
4. Počkajte jednu minútu a skontrolujte
tvrdosť vody pomocou tabuľky nižšie.
Farby reakčných zón sa naďalej
menia. Tvrdosť vody nekontrolujte
neskôr ako 1 minútu po skúške.
5. Nastavte tvrdosť vody: ponuka:
Základné nastavenie.
Testovací pásik
Tvrdosť vody
1
2
3
4
Tvrdosť vody môžete zmeniť v ponuke:
Základné nastavenie / Tvrdosť vody.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Navigácia v ponukách
1. Zapnite rúru.
2. Stlačením tlačidla
alebo
vyberte možnosť ponuky.
3. Ak chcete prejsť do podponuky alebo
potvrdiť nastavenie, stlačte tlačidlo
.
12
www.aeg.com
Kedykoľvek sa môžete vrátiť
do hlavnej ponuky pomocou
tlačidla
.
6.2 Prehľad ponúk
Hlavná ponuka
Symbol/Položka Použitie
ponuky
Funkcie ohrevu
Obsahuje zoznam
funkcií ohrevu.
Obsahuje funkciu
Varenie metódou ohrevu a zoznam auto‐
matických programov.
SousVide
Recepty
Obsahuje zoznam au‐
tomatických progra‐
mov.
Obľúbené
Obsahuje zoznam ob‐
ľúbených programov
pečenia vytvorených
používateľom.
Čistenie
Obsahuje zoznam či‐
stiacich programov.
Základné nasta‐
venie
Používa sa na nasta‐
venie konfigurácie
spotrebiča.
Špeciálne
Sprievodca Pe‐
čením
Obsahuje zoznam
doplnkových funkcií
ohrevu.
Obsahuje odporúčané
nastavenia pre mnoho
pokrmov. Zvoľte pokrm
a začnite proces peče‐
nia. Údaje o teplote a
čase sú iba orientačné
v záujme dosiahnutia
čo najlepšieho výsled‐
ku a môžete ich upra‐
viť. Skutočné hodnoty
závisia od konkrétneho
receptu a množstva a
kvality použitých prí‐
sad.
Podponuka pre: Základné nastavenie
Symbol/Položka Popis
ponuky
Nastaviť denný
čas
Časové údaje
Nastavenie aktuálneho
denného času.
Ak je funkcia ZAPNU‐
TÁ, na displeji sa zo‐
brazuje aktuálny čas,
aj keď je spotrebič vy‐
pnutý.
Ak je funkcia ZAPNU‐
Rýchle zohrieva‐ TÁ, skracuje čas za‐
hrievania rúry.
nie
Nastaviť a ísť
Na nastavenie funkcie
a jej neskoršie aktivo‐
vanie stlačte ktorýkoľ‐
vek symbol na ovláda‐
com paneli.
Po skončení cyklu pe‐
Ohrev a uchova‐ čenia uchová priprave‐
né jedlo teplé po dobu
nie teploty
30 minút.
Predĺženie doby
pečenia
Zapína a vypína funk‐
ciu predĺženia pečenia.
Upravuje kontrast di‐
Kontrast displeja spleja po stupňoch.
Jas displeja
Jazyk
Hlasitosť zvuk.
signalizácie
Tóny tlačidiel
Upravuje jas displeja
po stupňoch.
Nastavuje jazyk disple‐
ja.
Upravuje hlasitosť tó‐
nov tlačidiel a zvukovej
signalizácie po stup‐
ňoch.
Zapína a vypína tóny
dotykových tlačidiel.
Tón dotykového tlačid‐
la ZAP/VYP nie je
možné vypnúť.
SLOVENSKY
Symbol/Položka Popis
ponuky
Symbol/Položka Popis
ponuky
Zapína a vypína vý‐
Alarm/Výstražný stražnú zvukovú signa‐
lizáciu.
tón
Tvrdosť vody
Nastavuje úroveň tvr‐
dosti vody (1 - 4).
Pripomienka či‐
stenia
Pripomína, že je po‐
trebné vyčistiť spotre‐
bič.
DEMO mode
Aktivačný/deaktivačný
kód: 2468.
Symbol
13
Servis
Pôvodné nasta‐
venie
Zobrazenie verzie sof‐
tvéru a konfigurácie.
Obnovuje všetky pô‐
vodné nastavenia.
6.3 Podponuka pre: Varenie
metódou SousVide
Táto technika prichádza s technológiou
Sous-vide (francúzsky názov pre „vo
vákuu“). Ide o spôsob varenia vo
vzduchotesne uzavretých plastových
vreckách pri nízkych teplotách.
Položka ponuky
Popis
Varenie metódou SousVide
Používa paru na prípravu mäsa, rýb, mor‐
ských plodov, zeleniny a ovocia. Nastavte
teplotu v rozmedzí 50 °C až 95 °C.
Recepty SousVide
Zoznam automatických programov.
Predn. programy SousVide
Odporúčané nastavenia rúry pre mnoho
pokrmov. Zvoľte pokrm a začnite proces
pečenia. Teplota a čas sú iba orientačné.
Môžete ich upraviť pre rôzne recepty alebo
rôzne množstvá potravín.
6.4 Podponuka pre: Čistenie
Symbol
Položka ponuky
Popis
Parné čistenie
Postup na vyčistenie mierne znečisteného
spotrebiča, keď sa nečistoty ešte nepripálili.
Odvápňovanie
Postup na čistenie systému výrobníka pary
od zvyškového vodného kameňa.
Oplachovanie
Postup na opláchnutie a vyčistenie systé‐
mu výrobníka pary po častom používaní
parných funkcií.
Parné čistenie plus
Postup na čistenie zaschnutých nečistôt
pomocou čistiaceho prostriedku pre rúry.
14
www.aeg.com
6.5 Funkcie ohrevu
Funkcia ohre‐
vu
Teplovzdušné
pečenie
Pizza
Tradičné peče‐
nie
Mrazené po‐
krmy
Gril
Turbo gril
Dolný ohrev
Použitie
Ak chcete piecť až na 3
úrovniach a sušiť potra‐
viny.Nastavte teplotu o
20-40 °C nižšiu ako pre
funkciu: Tradičné peče‐
nie.
Na pečenie pokrmu na
jednej úrovni, pri ktorom
chcete dosiahnuť inten‐
zívne zhnednutie na po‐
vrchu a chrumkavú kôr‐
ku naspodku. Nastavte
teplotu o 20-40 °C niž‐
šiu ako pre funkciu: Tra‐
dičné pečenie.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Na prípravu chrumka‐
vých polotovarov (napr.
zemiakových hranolče‐
kov, amerických zemia‐
kov alebo jarných závit‐
kov).
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny
s kosťami na jednej
úrovni. Na gratinovanie
a zapekanie.
Funkcia ohre‐
vu
Použitie
Táto funkcia je určená
na úsporu energie po‐
Pečenie s využi‐ čas pečenia. Pokyny
ohľadne pečenia nájde‐
tím vlhkosti
te v kapitole „Rady a ti‐
py“, Pečenie s využitím
vlhkosti. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia
zatvorené, aby nedošlo
k prerušeniu funkcie a
aby bola zabezpečená
prevádzka s najvyššou
možnou energetickou
účinnosťou. Keď použi‐
jete túto funkciu, teplota
v dutine sa môže líšiť
od nastavenej teploty.
Používa sa zvyškové
teplo.Výkon ohrevu sa
môže znížiť. Všeobec‐
né odporúčania na ús‐
poru energie nájdete v
kapitole „Energetická
účinnosť", Úspora ener‐
gie Táto funkcia zodpo‐
vedá deklarovanej ener‐
getickej triede spotrebi‐
ča podľa normy EN
60350-1. Keď použijete
túto funkciu, osvetlenie
sa po 30 sekundách au‐
tomaticky vypne.
Vlhké varenie
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom
a na zaváranie.
Môžete si vybrať medzi
tromi funkciami manuál‐
nej prípravy pokrmu s
rôznymi úrovňami
vlhkosti. Tieto funkcie
kombinujú paru a horúci
vzduch. Umožňujú prí‐
pravu pokrmov s rôzny‐
mi úrovňami pary.
Na parné pečenie zele‐
niny, príloh alebo rýb.
Vlhká para
SLOVENSKY
15
Podponuka pre: Vlhké varenie
Funkcia ohre‐
vu
Vlhkosť Nízká
Použitie
Táto funkcia je vhodná
na mäso, hydinu, jedlá
pripravované v rúre a
zapečené pokrmy. Vďa‐
ka kombinácii pary a
tepla získa mäso jemnú
a šťavnatú konzistenciu
a zároveň chrumkavý
povrch.
Táto funkcia je vhodná
na prípravu duseného
mäsa, ako aj chleba a
sladkého kysnutého ce‐
sta. Vďaka kombinácii
pary a tepla získa mäso
Vlhkosť Stredná jemnú a šťavnatú konzi‐
stenciu a pečivo z kys‐
nutého cesta bude mať
chrumkavý a lesklý po‐
vrch.
Funkcia ohrevu
Sušenie
Na sušenie nakrájané‐
ho ovocia, zeleniny a
húb.
Funkcia Jogurt
Na prípravu jogurtu.
Pri tejto funkcii je osve‐
tlenie vypnuté.
Kysnutie cesta
Pomalé pečenie
Pečenie chleba
Táto funkcia je vhodná
na prípravu citlivých je‐
dál, ako napr. rôznych
Vlhkosť Vysoká druhov nákypov, terín a
rýb.
Pri niektorých funkciách rúry
sa osvetlenie môže
automaticky vypnúť pri
teplote pod 60 °C.
Regenerácia
6.6 Špeciálne
Funkcia ohrevu
Použitie
Na udržiavanie teploty
pokrmov.
Uchovať teplé
Na predhriatie tanierov
pred podávaním jedla.
Ohrev tanierov
Zaváranie
Rozmrazovanie
Na zaváranie zeleniny
(napr. nakladanej mie‐
šanej zeleniny).
Použitie
Na urýchlenie vykys‐
nutia kysnutého cesta.
Zabraňuje vysušeniu
povrchu cesta a za‐
chováva cesto pružné.
Na prípravu jemného a
šťavnatého pečeného
mäsa.
Táto funkcia sa použí‐
va na prípravu chleba
a chlebového pečiva a
z hľadiska chrumkavo‐
sti, farby a lesku kôrky
dosahuje veľmi dobré
výsledky ako od profe‐
sionálov.
Opätovné zohrievanie
jedla parou zabraňuje
vyschnutiu povrchu.
Teplo sa distribuuje
jemne a rovnomerne,
čo umožňuje obnoviť
chuť a arómu jedla,
ako keby bolo práve
pripravené. Túto funk‐
ciu môžete používať
na priame zohrievanie
jedla na tanieri. Naraz
môžete zohrievať viac
tanierov na rôznych
úrovniach rúry.
Na rozmrazenie potra‐
vín (zeleniny a ovocia).
Čas rozmrazovania zá‐
visí od množstva a veľ‐
kosti mrazených potra‐
vín.
16
www.aeg.com
6.7 Sprievodca Pečením
Kategória pokrmu: Ryby/Morské Plody
Pokrm
Kuracie krídla, čer‐
stvé
Pokrm
Ryba
Pečená ryba
Kuracie krídla, mra‐
zené
Rybie prsty
Kuracie stehná, čer‐
stvé
Tenké rybie filety
Hrubé rybie filety
Rybie filé, zmraze‐
né
Pošírované kuracie
prsia
Celá ryba v pare
Kurča, 2 polovice
Celá malá ryba, gri‐
lovaná
Celé kura
Celá ryba, grilovaná
Pstruh
Losos, filety
Losos vcelku
Garnáty
Celá kačka
-
Celá hus
-
Celá morka
-
Kategória pokrmu: mäso
Pokrm
Varené hov. mäso
Garnáty, čerstvé
Garnáty, mrazené
Mušle
Kuracie stehná,
mrazené
Celá malá ryba
Celá ryba, grilovaná
Losos
Kurča
Hovädzie
-
Dusené mäso
Sekaná
Neprepečený
Kategória pokrmu: Hydina
Pokrm
Neprepečený
Hydina bez kostí
-
Hydina bez kostí
-
Stredne prepečený
Rozbif
Stredne prepečený
Prepečený
Prepečený
SLOVENSKY
Pokrm
Pokrm
Zajac
• Zajačie stehno
• Zajačí chrbát
• Zajačí chrbát
Neprepečený
Hovädzie po škan‐
dinávsky
17
Stredne prepečený
Prepečený
Rebierka
Srnčie/Jelenie
• Srnčie stehno
• Srnčí/jelení chrb‐
át
Brav. koleno, pred‐
varené
Pečená zverina
Pečené bravčové
Zadné zo zveriny
Klobásy chipolata
Zverina
Bravčové karé
Bravčové karé
Bravčové
Bravčové karé, úde‐
né
Pokrm
Lasagne
Lasagne/cannelloni, zmraz.
Krkovička
Cestoviny
-
Bravčové pliecko
Zapečené zemiaky
-
Pečené bravčové
Gratinovaná zeleni‐
na
-
Sladké jedlá
-
Teľacie koleno
Hovädzia roštenka
Kategória pokrmu: Pizza/Slaný koláč
Pokrm
Pečená teľacina
Pizza, tenká
Jahňacie stehno
Pizza, extra oblože‐
nie
Pečené jahňacie
Jahňací chrbát
Jahňacie
-
Bravčové karé, po‐
šírované
Varená šunka
Teľacie mäso
Kategória pokrmu: Pečené jedlá
Jahňacia roštenka,
stredne prepečená
Pizza, mrazená
Pizza
Americká pizza,
mrazená
Pizza, chladená
Jahňacia roštenka,
stredne prepečená
Malé pizze, mraze‐
né
Zapekané bagety
-
18
www.aeg.com
Pokrm
Pokrm
Alsaský slaný koláč
-
Švajčiarsky koláč,
pikantný
-
Slaný lotrinský ko‐
láč
-
Slaný koláč
-
Kategória pokrmu: Koláč/Sušienky
Pokrm
Jablkový závin,
zmrazený
Koláč na plechu
Piškótové cesto
Kysnuté cesto
Tvarohový koláč,
plech
-
čok. sušienky
-
Piškótová roláda
-
Bábovka
-
Kysnutý koláč
-
Jablkový koláč, ob‐
ložený
-
Koláč s mrveničkou
-
Cukrový koláč
-
Piškótový koláč
-
Jablkový koláč
-
Tvarohový koláč,
forma
-
Brioška
-
Koláč Madeira
-
Torta
-
Švajčiarsky koláč,
sladký
-
Mandľový koláč
-
Muffiny
-
Jemné pečivo
-
Prúžky pečiva
-
Koláče so šľahač‐
kou
-
Drobné pečivo z
lístkového cesta
-
Veterníky
-
Mandľové Sušienky
-
Sušienky z krehké‐
ho cesta
-
Vianočná štóla
-
Korpus z cesta
Krehký korpus
Piškótový korpus
Krehký ovocný ko‐
láč
Ovocný obložený
koláč
Piškótový koláč s
ovocím
Kysnuté cesto
Kategória pokrmu: Chlieb/pečivo
Pokrm
Pečivo
Pečivo
Pečivo, predpečené
Pečivo, mrazené
Ciabatta
Bageta
Bagety, predpečené
Bagety, mrazené
SLOVENSKY
Pokrm
Pokrm
Artičoky
-
Červená repa
-
Vianočka
Hadomor španiel‐
sky
-
Čierny chlieb
Kaleráb, prúžky
-
Ražný chlieb
Biela fazuľa
-
Celozrnný chlieb
Kel
-
Veniec z kysnutého
cesta
Biely chlieb
Chlieb
Nízky chlieb
Chlieb/pečivo,
zmrazené
Kategória pokrmu: Zelenina
Pokrm
Brokolica, ružičky
-
Brokolica, celá
-
Karfiol, ružičky
-
Karfiol, vcelku
-
Mrkva
-
Cukina, plátky
-
Špargľa, zelená
-
Špargľa, biela
-
Korenie, prúžky
-
Špenát, čerstvý
Kategória pokrmu: Pudingy a teriny
Pokrm
Vaječný nákyp
-
Karamelový nákyp
-
Terina
Vajcia namäkko
Vajcia
Vajcia stredne
Vajcia natvrdo
Pečené vajcia
Kategória pokrmu: Prílohy
Pokrm
Hranolky, tenké
-
Hranolky, hrubé
-
-
Hranolčeky, mraze‐
né
-
Pór, krúžky
-
Krokety
-
Zelené fazuľky
-
Americké zemiaky
-
Huby nakrájané na
plátky
-
Opečené zemiako‐
vé pyré
-
Lúpané paradajky
-
Ružičkový kel
-
Varené zemiaky, na 1/4
Zeler, kocky
-
Hrášok
-
Baklažán
-
Fenikel
-
Varené zemiaky
-
Zemiaky v šupke
-
Zemiakové knedle
-
Žemľové knedle
-
19
20
www.aeg.com
Pokrm
Kategória pokrmu
Kysnuté knedle, sla‐ né
Kysnuté knedle,
sladké
-
Ryža
-
Čerstvé tagliatelle
-
Polenta
-
Hovädzie
• Hov. filety,
str.prepečené
• Hovädzie filety,
prepečené
mäso
Keď je potrebné zmeniť
hmotnosť alebo vnútornú
teplotu pokrmu, pomocou
Mrkva
Cukina, plátky
6.8 Podponuka pre: Predn.
programy SousVide
Špargľa, zelená
Špargľa, biela
Pokrm
Korenie, prúžky
Fileta z morskej
pražmy
Fileta z morského
vlka
Pór, krúžky
Zelenina
Baklažán
Fileta zo pstruha
Fenikel
Losos, filety
Srdiečka artičok
Hrebenatky
Zemiaky
Mušle s lastúrou
Tekvica
Garnáty bez škrupi‐
ny
Hydina
Koreň zeleru
Zeler
Treska
Ryby/Morské Plody
Jahňacie
• Jahňacie, str.
prepečené
• Jahňacie, prepe‐
čené
Zverina
• Mäso z diviaka
• Králik, vykostený
tlačidiel
alebo
nastavte nové hodnoty.
Kategória pokrmu
Pokrm
Jablká
Chobotnica
Hrušky
Kuracie prsia, vyko‐
stené
Broskyne
Kačacie prsia, vyko‐
stené
Morčacie prsia, vy‐
kostené
Ovocie
Nektárinky
Slivky
Ananás
Mango
SLOVENSKY
6.9 Nastavenie funkcie
ohrevu
21
•
vyberte zásuvku na vodu z rúry a
naplňte ju pod vodovodným
kohútikom.
Keď naplníte zásuvku na vodu pod
vodovodným kohútikom, prenášajte
zásuvku vo vodorovnej polohe, aby ste
nevyliali vodu.
1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Funkcie ohrevu.
3. Potvrďte stlačením tlačidla
4. Vyberte funkciu ohrevu.
.
5. Potvrďte stlačením tlačidla
6. Nastavte teplotu.
.
7. Potvrďte stlačením tlačidla
.
MAX
Ak zostanú zachované
pôvodné nastavenia, rúra sa
zapne automaticky.
MAX
6.10 Zásuvka na vodu
A
F
Zásuvku na vodu vyprázdnite po každom
použití.
B
MA
X
C
E
UPOZORNENIE!
Zásuvku na vodu umiestnite
v dostatočnej vzdialenosti od
horúcich povrchov.
6.11 Pečenie s parou
D
A. Veko
B. Vlnolam
C. Teleso zásuvky
D. Otvor na doliatie vody
E. Mierka
F. Predné tlačidlo
Zásuvku na vodu môžete vybrať z rúry.
Jemne zatlačte predné tlačidlo. Po
zatlačení zásuvky na vodu sa zásuvka
vysunie z rúry.
XA
M
Zásuvku na vodu môžete naplniť dvoma
spôsobmi:
•
Keď naplníte zásuvku na vodu, vložte ju
do rovnakej polohy. Stlačte predné
tlačidlo, kým nebude zásuvka na vodu
vnútri rúry.
nechajte zásuvku na vodu vnútri rúry
a naplňte ju z džbánu na vodu,
Kryt zásuvky na vodu sa nachádza v
ovládacom paneli.
VAROVANIE!
Použite iba studenú vodu z
vodovodu. Nepoužívajte
filtrovanú (demineralizovanú)
ani destilovanú vodu.
Nepoužívajte iné kvapaliny.
Do zásuvky na vodu nelejte
horľavé kvapaliny ani
kvapaliny s obsahom
alkoholu.
1. Zatlačením krytu zásuvky na vodu
otvorte zásuvku na vodu a vyberte ju
z rúry.
2. Zásuvku na vodu naplňte studenou
vodou po maximálnu úroveň
(približne 950 ml).Toto množstvo
vody vystačí približne na 50
minút.Použite mierku v zásuvke na
vodu.
3. Zásuvku na vodu zasuňte do jej
pôvodnej polohy.
22
www.aeg.com
Pred vložením do rúry
utrite vlhkú zásuvku na
vodu mäkkou
handričkou.
4. Zapnite rúru.
5. Nastavte funkciu ohrevu v pare a
teplotu.
6. V prípade potreby nastavte funkciu:
Trvanie
alebo: Koniec
.
Para sa začne tvoriť približne po 2
minútach. Keď dosiahne rúra
nastavenú teplotu, zaznie zvukový
signál.
Keď sa minie voda v zásuvke na
vodu, zaznie zvukový signál a je
potrebné pridať vodu podľa vyššie
uvedených pokynov, aby ste mohli
pokračovať v pečení s parou.
Zvukový signál zaznie po uplynutí času
pečenia.
7. Vypnite rúru.
8. Po dokončení pečenia s parou
vyprázdnite zásuvku na vodu.
UPOZORNENIE!
Rúra je horúca. Hrozí
riziko popálenia. Keď
vyprázdňujete zásuvku
na vodu, buďte opatrní.
9. Po pečení s parou môže
skondenzovať para na dne dutiny
rúry. Vždy vysušte dno dutiny, keď
rúra vychladne.
Dvierka na rúre nechajte otvorené, aby
úplne vyschla. Sušenie môžete urýchliť
zatvorením dvierok a zohrievaním rúry s
funkciou: Teplovzdušné pečenie pri
teplote 150 °C približne 15 minút.
Na konci pečenia s parou
pracuje chladiaci ventilátor
rýchlejšie, aby sa odstránila
para.
6.12 Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu ohrevu, rozsvieti sa
pásik na displeji. Tento pásik znázorňuje,
že teplota sa zvyšuje. Po dosiahnutí
teploty 3-krát zaznie zvukový signál a
pásik zabliká a následne zmizne.
6.13 Rýchle zohrievanie
Táto funkcia skracuje čas zohrievania
rúry.
Počas funkcie rýchleho
ohrevu nesmie byť v rúre
jedlo.
Ak chcete túto funkciu zapnúť, podržte
3 sekundy. Ukazovateľ ohrevu
tlačidlo
sa mení.
Táto funkcia nie je k dispozícii pre
niektoré funkcie rúry.
6.14 Zvyškové teplo
Keď rúru vypnete, na displeji sa zobrazí
zvyškové teplo. Teplo môžete použiť na
udržanie teploty jedla.
SLOVENSKY
23
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými
funkciami
Časová funk‐
cia
Časomer
7.2 Nastavenie časových
funkcií
Skôr ako použijete funkcie:
Trvanie, Koniec, musíte
najprv nastaviť funkciu
ohrevu a teplotu. Rúra sa
vypne automaticky.
Môžete použiť funkcie:
funkcie Trvanie a Koniec
môžete používať súčasne,
ak chcete, aby sa rúra v
neskoršom čase
automaticky zapla a vypla.
Funkcie: Trvanie a Koniec
nefungujú, ak použijete
teplotnú sondu.
Použitie
Na nastavenie odpočí‐
tavania (max. 2 hodiny
30 minút). Táto funkcia
nemá vplyv na činnosť
rúry. Môžete ju zapnúť
aj vtedy, keď je rúra vy‐
pnutá.
Funkciu zapnite tlačid‐
lom
. Stlačením
alebo
môžete na‐
staviť čas v minútach a
stlačením
spustíte.
funkciu
Trvanie
Na nastavenie ako dlho
má byť zapnutá rúra
(max. 23 hodín 59 mi‐
nút).
Koniec
Nastavenie času vypnu‐
tia pre funkciu ohrevu
(max. 23 h 59 min).
Ak nastavíte čas pre časovú funkciu,
odpočítavanie začne po 5 sekundách.
Ak použijete funkcie hodín:
Trvanie, Koniec, rúra vypne
ohrievacie články po uplynutí
90 % nastaveného času.
Rúra bude pomocou
zvyškového tepla
pokračovať v pečení, kým
neuplynie doba pečenia (3
až 20 minút).
1. Nastavte funkciu ohrevu.
2. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná
časová funkcia a príslušný symbol.
alebo
môžete
3. Po stlačení
nastaviť požadovaný čas.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Keď čas uplynie, zaznie zvukový signál.
Rúra sa vypne. Na displeji sa zobrazí
hlásenie.
5. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného symbolu.
7.3 Ohrev a uchovanie teploty
Podmienky pre funkciu:
•
•
Nastavená teplota je vyššia ako 80
°C.
Funkcia: Trvanie je nastavená.
Funkcia: Ohrev a uchovanie teploty
uchová pripravené jedlo teplé pri 80 °C
počas 30 minút. Zapína sa po skončení
pečenia.
Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v
ponuke: Základné nastavenie.
1. Zapnite rúru.
2. Vyberte funkciu ohrevu.
3. Nastavte teplotu nad 80 °C.
4. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Ohrev a
uchovanie teploty.
24
www.aeg.com
5. Potvrďte stlačením tlačidla
.
Keď funkcia skončí, zaznie zvukový
signál.
7.4 Predĺženie doby pečenia
Funkcia: Predĺženie doby pečenia
umožní pokračovať v ohrevnej funkcii aj
po skončení funkcie Trvanie.
Funkciu nemožno použiť pri
funkciách ohrevu s teplotnou
sondou.
1. Keď uplynie čas pečenia, zaznie
zvukový signál. Stlačte ľubovoľný
symbol.
Na displeji sa zobrazí hlásenie.
2. Funkciu zapnete stlačením tlačidla
alebo zrušíte stlačením tlačidla
.
3. Nastavte dĺžku trvania funkcie.
4. Stlačte tlačidlo
.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Online recepty
Recepty pre automatické programy
nájdete na našej webovej stránke.Aby
ste našli knihu receptov, pozrite si číslo
výrobku (PNC) na typovom štítku na
prednom ráme dutiny rúry.
1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Recepty.
Stlačením
potvrďte.
3. Zvoľte kategóriu a pokrm. Nastavenie
potvrďte stlačením tlačidla
.
4. Zvoľte recept. Nastavenie potvrďte
stlačením tlačidla
.
8.2 Recepty s Receptový
program
Táto rúra ponúka automatické receptové
programy. Nastavenia pre recepty nie je
možné meniť.
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Teplotná sonda meria teplotu vnútri
pokrmu. Keď má pokrm nastavenú
teplotu, spotrebič sa vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
•
•
teplotu v rúre (minimum 120 °C),
teplotu vnútri pokrmu.
UPOZORNENIE!
Použite iba dodanú teplotnú
sondu a originálne náhradné
diely.
Pokyny pre najlepšie výsledky.
• Prísady by mali mať izbovú teplotu.
• Teplotná sonda sa nedá použiť pre
tekuté pokrmy.
• Počas pečenia musí teplotná sonda
zostať v pokrme a zástrčka v
zásuvke.
• Použite odporúčané nastavenia pre
vnútornú teplotu. Pozrite si kapitolu
„Tipy a rady“.
SLOVENSKY
Spotrebič vypočíta približný
čas skončenia pečenia.
Závisí od kvality potravín,
nastavenej funkcie rúry a
teploty.
Kategórie pokrmu: mäso,
hydina a ryba
1. Zapnite spotrebič.
2. Špičku teplotnej sondy vložte do
stredu mäsa alebo ryby, podľa
možnosti do najhrubšej časti. Uistite
sa, že minimálne 3/4 teplotnej sondy
sú vnútri pokrmu.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
25
Po dosiahnutí nastavenej teploty pokrmu
zaznie zvukový signál. Spotrebič sa
vypne automaticky.
7. Signál vypnete stlačením
ľubovoľného symbolu.
8. Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky a vytiahnite pokrm
zo spotrebiča.
VAROVANIE!
Pretože sa teplotná sonda
zohreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenia.
Pri odpájaní a vyberaní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Kategória pokrmu: zapekaný
pokrm
1. Zapnite spotrebič.
2. Polovicu prísad vložte do zapekacej
nádoby.
3. Špičku teplotnej sondy zapichnite
presne do stredu zapekacej nádoby.
Teplotná sonda má byť počas
pečenia stabilne na jednom mieste.
Dosiahnete to použitím pevnej
prísady. Na podoprenie silikónovej
rukoväte teplotnej sondy použite
okraj zapekacej nádoby. Špička
teplotnej sondy by sa nemala dotýkať
dna zapekacej nádoby.
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy.
4. Pomocou
alebo
nastavte do
5 sekúnd teplotu vnútri pokrmu.
5. Nastavte funkciu ohrevu a v prípade
potreby zmeňte teplotu rúry.
6. Ak chcete zmeniť teplotu vnútri
pokrmu, stlačte tlačidlo
.
4. Teplotnú sondu prikryte ostatnými
prísadami.
5. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
26
www.aeg.com
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy.
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
6. Pomocou
alebo
nastavte do
5 sekúnd teplotu vnútri pokrmu.
7. Nastavte funkciu ohrevu a v prípade
potreby zmeňte teplotu rúry.
8. Ak chcete zmeniť teplotu vnútri
pokrmu, stlačte tlačidlo .
Po dosiahnutí nastavenej teploty pokrmu
zaznie zvukový signál. Spotrebič sa
vypne automaticky.
9. Signál vypnete stlačením
ľubovoľného symbolu.
10. Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky a vytiahnite pokrm
zo spotrebiča.
VAROVANIE!
Pretože sa teplotná sonda
zohreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenia.
Pri odpájaní a vyberaní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt medzi vodiace lišty vo
vyššej polohe.
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt .
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
SLOVENSKY
9.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
27
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do rúry.
Drôtený rošt:
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Obľúbené
Svoje obľúbené nastavenia, ako sú
trvanie, teplota alebo funkcia ohrevu, si
môžete uložiť. Nastavenia budú
dostupné v ponuke: Obľúbené. Do
pamäte môžete uložiť 20 programov.
Uloženie programu
1. Zapnite rúru.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo
automatický program.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: ULOŽIŤ.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Na displeji sa zobrazí prvá voľná pozícia
v pamäti.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
6. Zadajte názov programu.
Prvé písmeno bliká.
7. Stlačte
alebo
zmeniť písmeno.
, aby ste mohli
.
8. Stlačte tlačidlo
Ďalšie písmeno začne blikať.
9. V prípade potreby zopakujte krok č.
7.
28
www.aeg.com
10. Nastavenie uložíte tak, že stlačíte a
podržíte tlačidlo
.
Pozíciu v pamäti môžete prepísať. Keď
sa na displeji zobrazí prvá voľná pozícia
v pamäti, stlačte
alebo
, a potom
potvrďte stlačením tlačidla
tlačidla
, a potom
na potvrdenie.
Keď rúru vypnete, vypne sa
aj funkcia.
stlačte tlačidlo
, ak chcete prepísať
aktuálny program.
10.4 Nastaviť a ísť
Môžete zmeniť názov programu v
ponuke: Zmeniť názov programu.
Funkcia vám umožňuje nastaviť funkciu
(alebo program) ohrevu a neskôr ju
použiť jedným dotykom ľubovoľného
symbolu.
Zapnutie programu
1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Obľúbené.
3. Nastavenie potvrďte stlačením
.
tlačidla
4. Zvoľte názov svojho obľúbeného
programu.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
prejdite priamo do
Stlačením tlačidla
ponuky: Obľúbené. Funkciu môžete
použiť aj vtedy, keď je rúra vypnutá.
10.2 Používanie detskej
poistky
Keď je zapnutá detská poistka, nie je
možné náhodné spustenie rúry.
1. Stlačením tlačidla
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Trvanie.
4. Nastavte čas.
5. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Nastaviť a ísť.
6. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Ak chcete funkciu spustiť, stlačte symbol
(okrem ): Nastaviť a ísť. Zapne sa
nastavená funkcia ohrevu.
Keď skončí funkcia ohrevu, zaznie
zvukový signál.
•
zapnite displej.
a , až kým sa
2. Stlačte zároveň
na displeji nezobrazí hlásenie .
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok 2.
10.3 Blok. ovládania
Táto funkcia zabraňuje náhodnej zmene
funkcie ohrevu. Môžete ju zapnúť iba pri
zapnutej rúre.
1. Zapnite rúru.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo iné
nastavenie.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Blok. ovládania.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
1. Zapnite rúru.
2. Nastavte funkciu ohrevu.
.
Funkciu vypnete stlačením . Na
displeji sa zobrazí hlásenie. Výber
•
Blok. ovládania sa zapne,
keď je zapnutá funkcia
ohrevu.
Ponuka: Základné
nastavenie vám
umožňuje funkciu:
Nastaviť a ísť zapnúť a
vypnúť.
10.5 Automatické vypínanie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a
nastavenie nezmeníte, rúra sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
SLOVENSKY
Funkcia automatického vypnutia nebude
fungovať pri týchto funkciách: Osvetlenie
rúry, Teplotná sonda,Trvanie, Koniec.
10.6 Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
•
•
Nočný jas – ak je rúra vypnutá, jas
displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je rúra zapnutá.
– ak sa dotknete symbolu počas
funkcie nočného jasu (s výnimkou
ZAP / VYP), displej sa na 10
29
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je rúra vypnutá a nastavíte
funkciu: Časomer. Po skončení
funkcie sa displej vráti späť do
režimu nočného jasu.
10.7 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
11.1 Odporúčania pre
pečenie
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie zobrazujú odporúčané
nastavenia teploty, času pečenia a
úrovne v rúre pre konkrétne druhy jedál.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
11.2 Vnútorná strana dvierok
Na vnútornej strane dvierok môžete
nájsť:
•
•
čísla úrovní roštov.
informácie o funkciách ohrevu,
odporúčané úrovne a teploty pre
pokrmy.
11.3 Tipy pre špeciálne
funkcie ohrevu rúry
Uchovať teplé
Táto funkcia vám umožňuje uchovať
jedlo teplé. Teplota sa automaticky
nastaví na 80 °C.
Ohrev tanierov
Táto funkcia vám umožňuje nahriať
taniere a riad pred podávaním. Teplota
sa automaticky nastaví na 70 °C.
Na drôtený rošt rovnomerne umiestnite
taniere a riad nad seba. Použite prvú
úroveň v rúre. Po polovici času ohriatia
vymeňte ich miesta.
Kysnutie cesta
Táto funkcia vám umožňuje kysnutie
cesta. Cesto vložte do veľkej nádoby.
Použite prvú úroveň v rúre. Nastavte
funkciu: Kysnutie cesta a čas pečenia.
Rozmrazovanie
Jedlo vyberte z obalu a položte ho na
tanier. Jedlo nezakrývajte, môže sa tým
predĺžiť čas rozmrazovania. Použite prvú
úroveň v rúre.
30
www.aeg.com
11.4 Varenie metódou
SousVide
Táto funkcia používa nižšie teploty ako
pri normálnej príprave jedla.
Varenie metódou SousVide
Odporúčania
Použite vysoko kvalitné a čerstvé surové
potraviny. Potraviny pred varením vždy
očistite. Buďte opatrní pri použití
surových vajec.
Nízke teploty sú vhodné iba pre druhy
potravín, ktoré môžu byť konzumované
surové.
Potraviny nevarte príliš dlho keď
používate teplotu pod 60 °C.
Suroviny s obsahom alkoholu pred
vákuovým zabalením prevarte.
HOVÄDZIE
Hovädzia/teľacia
fileta
(°C)
(min)
Stredne prepeče‐
né, 4 cm hrubé,
0,8 kg
60
110 - 120
Prepečené, 4 cm
hrubé, 0,8 kg
65
90 - 100
JAHŇACIE/ZVERINA
Vákuové vrecká položte na mriežku
vedľa seba.
V chladničke môžete uverené jedlo
skladovať 2 – 3 dni. Jedlo rýchlo
ochlaďte (pomocou ľadového kúpeľa).
Nepoužívajte túto funkciu na ohrievanie
zvyškov jedla.
Vákuové balenie
Použite iba vákuové vrecká a komorovú
vákuovú baličku odporúčané na varenie
metódou Sous Vide. Iba tento typ
vákuovej baličky dokáže vákuovo zabaliť
kvapaliny.
Vrecká nepoužívajte opakovane.
Pre rýchlejšie a lepšie výsledky nastavte
maximálny stupeň vákua.
Aby ste zaručili bezpečné uzavretie
vákuového vrecka, uistite sa, že je oblasť
určená na zatavenie čistá.
Ešte predtým ako vrecko zatavíte sa
uistite, že sú okraje jeho vnútornej strany
čisté.
(°C)
(min)
Jahňacie, surové, 60
3 cm hrubé kúsky,
0,6-0,65 kg
180 - 190
Jahňacie, stredne 65
prepečené, 3 cm
hrubé kúsky,
0,6-0,65 kg
105 - 115
Diviak, 3 cm hru‐
bé kúsky,
0,6-0,65 kg
90
60 - 70
Králik, 1,5 cm hru‐ 70
bé kúsky,
0,6-0,65 kg
50 - 60
HYDINA
11.5 Varenie metódou
SousVide: Mäso
(°C)
(min)
Používajte iba vykostené mäso, aby ste
predišli prederaveniu vákuových vreciek.
Kuracie prsia, 3 cm
hrubé, 0,75 kg
70
70 - 80
Hydinové filety vypražte so stranou s
kožou dole pred vákuovým zabalením.
Kačacie prsia, 2 cm
hrubé, 0,9 kg
60
140 160
Použite tretiu úroveň v rúre.
SLOVENSKY
Ak chcete predísť úniku bielkovín,
namočte pstruha alebo lososa na 30
minút do 10 % soľného roztoku (100 g
soli v 1 litri vody) a pred vložením do
vákuového vrecka ju osušte papierovou
utierkou.
HYDINA
Morčacie prsia, 2 cm
hrubé, 0,8 kg
31
(°C)
(min)
70
75 - 85
11.6 Varenie metódou
SousVide: Ryby a plody mora
Rybie filety pred vložením do vákuového
vrecka vysušte papierovou utierkou.
Ak varíte mušle, pridajte do vákuového
vrecka pohár vody.
Použite tretiu úroveň v rúre.
11.7 Varenie metódou
SousVide: Zelenina
Farba artičok sa zachová, ak ich po
očistení a nakrájaní vložíte do vody s
citrónovou šťavou.
Použite tretiu úroveň v rúre.
ZELENINA
Teplotu nastavte na 90 °C.
RYBY A MORSKÉ PLODY
(min)
(°C)
(min)
Pražma morská, 4 filety,
1 cm hrubé, 0,5 kg
70
25
Morský vlk, 4 filety, 1 cm
hrubé, 0,5 kg
70
25
Treska, 2 filety, 2 cm hru‐ 65
bé, 0,65 kg
70 75
Hrebenatky, 0,65 kg
60
100 110
Mušle s lastúrou, 1 kg
95
20 25
Garnáty bez panciera,
0,5 kg
75
25 30
Chobotnica, 1 kg
85
100 110
Pstruh, 2 filety, 1,5 cm
hrubé, 0,65 kg
65
55 65
Losos, fileta, 3 cm hrubá,
0,8 kg
65
100 110
Špargľa, zelená, vcelku, 0,7 –
0,8 kg
40 - 50
Špargľa, biela, vcelku, 0,7 – 0,8
kg
50 - 60
Cuketa, plátky 1 cm, 0,7 – 0,8 kg 35 - 40
Baklažán, plátky 1 cm, 0,7 – 0,8
kg
30 - 35
Tekvica, kúsky, 2 cm hrubé, 0,7
– 0,8 kg
25 - 30
ZELENINA
Teplotu nastavte na 95 °C.
(min)
Pór, prúžky alebo krúžky, 0,6 –
0,7 kg
40 - 45
32
www.aeg.com
ZELENINA
OVOCIE
Teplotu nastavte na 95 °C.
(°C)
(min)
Ananás, plátky 1 cm,
0,6 kg
90
20 - 25
(min)
Paprika, prúžky alebo štvrtiny,
0,7 – 0,8 kg
35 - 40
Jablká, 4, štvrtiny
95
25 - 30
85
20 - 22
Zeler, krúžky 1 cm, 0,7 – 0,8 kg
40 - 45
Mrkva, plátky 0,5 cm, 0,7 – 0,8
kg
35 - 45
Vanilkový krém x2,
350 g v každom vre‐
cúšku
Koreň zeleru, plátky 1 cm, 0,7 –
0,8 kg
45 - 50
Fenikel, plátky 1 cm, 0,7 – 0,8 kg 35 - 45
Zemiaky, plátky 1 cm, 0,8 – 1 kg
35 - 45
Artičokové srdiečka, štvrtiny, 0,4
– 0,6 kg
45 - 55
11.8 Varenie metódou
SousVide: Ovocie a sladkosti
Farba jabĺk a hrušiek sa zachová, ak ich
po očistení a nakrájaní vložíte do vody s
citrónovou šťavou.
Použite tretiu úroveň v rúre.
11.9 Pečenie s parou
Používajte len riad odolný voči teplu a
korózii alebo pochrómovaný oceľový
riad.
Keď pečiete na viac ako jednej úrovni,
uistite sa, že je dostatočná vzdialenosť
medzi úrovňami, aby mohla para
cirkulovať.
Začnite piecť so studenou rúrou, pokiaľ
nie je v tabuľke nižšie odporúčaný
predohrev.
11.10 Vlhká para
Keď je zapnutá funkcia, pri otváraní
dvierok rúry postupujte opatrne. Para
môže uniknúť.
Sterilizácia
Pomocou tejto funkcie môžete
sterilizovať nádoby (napr. detské
fľaštičky).
OVOCIE
(°C)
(min)
Broskyne, 4, polovice
90
20 - 25
Slivky, polovice, 0,6
kg
90
10 - 15
Mangá, 2, nakrájané
na kocky, 2 cm hrubé
90
10 - 15
Hrušky, 4, polovice
90
15 - 30
Nektárinky, 4, polovi‐
ce
90
20 - 25
Čisté nádoby umiestnite hore dnom do
stredu roštu zasunutého do 1. úrovne.
Do zásuvky na vodu nalejte vodu až do
maximálnej úrovne a nastavte čas 40
minút.
Varenie
Táto funkcia vám umožňuje pripraviť
všetky druhy jedla, čerstvého alebo
mrazeného. Môžete ju použiť na tepelnú
úpravu, zohrievanie, rozmrazovanie,
varenie vo vodnom kúpeli alebo
blanšírovanie zeleniny, mäsa, rýb,
cestovín, ryže, krupice a vajec.
SLOVENSKY
Počas jedného konkrétneho varenia
môžete pripraviť jedlo pozostávajúce z
viacerých chodov. Na zabezpečenie, aby
boli všetky pokrmy hotové naraz, začnite
s pokrmom s najdlhšou dobou prípravy a
potom pridajte ostatné pokrmy v správny
čas, ako je uvedené v tabuľkách pečenia.
Príklad: Celkový čas tohto konkrétne‐
ho varenia je 40 min. Najprv vložte Va‐
rené zemiaky, na 1/4, po 20 minútach
pridajte Filety z lososa a Brokolica, ru‐
žičky po 30 minútach.
(min)
Varené zemiaky, na 40
1/4
Filety z lososa
20
Brokolica, ružičky
10
Použite najväčšie množstvo vody
potrebné na súčasné varenie viacerých
pokrmov.
Použite druhú úroveň v rúre.
ZELENINA
Teplotu nastavte na 99 °C.
(min)
ZELENINA
Teplotu nastavte na 99 °C.
(min)
15 - 25
Špargľa, zelená
15 - 25
Baklažán
15 - 25
Tekvica, kocky
15 - 25
Paradajky
20 - 25
Strukoviny, blanšírované
20 - 25
Valeriánka poľná, ružičky
20 - 25
Kel
20 - 30
Zeler, kocky
20 - 30
Pór, krúžky
20 - 30
Hrášok
20 - 30
Cukrový hrášok / Cukrový
hrášok
20 - 30
Sladké zemiaky
20 - 30
Fenikel
20 - 30
Mrkva
25 - 35
Špargľa, biela
25 - 35
Ružičkový kel
25 - 35
Karfiol, ružičky
25 - 35
Kaleráb, prúžky
8 - 10
Brokolica, ružičky, prázdnu
rúru predhrejte
10
Lúpané paradajky
25 - 35
Biela fazuľa
10 - 15
Špenát, čerstvý
30 - 40
Sladká kukurica so šúľkom
10 - 15
Cukiny, nakrájané na plátky
35 - 45
Hadomor španielsky
15
Zelenina, blanšírovaná
35 - 45
Karfiol, vcelku
15 - 20
Huby nakrájané na plátky
35 - 45
Zelené fazuľky
15 - 20
Korenie, prúžky
40 - 45
15 - 25
Brokolica, celá
Biela alebo červená kapu‐
sta, prúžky
33
34
www.aeg.com
ZELENINA
PRÍLOHY
Teplotu nastavte na 99 °C.
(min)
Teplotu nastavte na 99 °C.
(min)
50 - 60
Artičoky
35 - 45
55 - 65
Sušené strukoviny, namá‐
čané, pomer vody/strukovín
2:1
Ryža, pomer vody/ryže 1:1,
pomer vody a ryže sa môže
zmeniť podľa druhu ryže
40 - 50
Polenta, pomer vody 3:1
60 - 90
Kyslá kapusta
40 - 55
70 - 90
Červená repa
Ryžový puding, pomer mlie‐
ka/ryže 2,5:1
45 - 55
Nešúpané zemiaky, stredné
55 - 60
Šošovica, hnedá a zelená,
pomer vody/šošovice 2:1
PRÍLOHY
Teplotu nastavte na 99 °C.
OVOCIE
Teplotu nastavte na 99 °C.
(min)
15 - 20
Kuskus, pomer vody/kusku‐
su 1:1
15 - 25
Čerstvé tagliatelle
20 - 25
Semolínový puding, pomer
vody/krupice 3,5:1
20 - 30
Šošovica, červená, pomer
vody/šošovice 1:1
25 - 30
Špecle
25 - 35
Bulgur, pomer vody/bulguru
1:1
25 - 35
Kysnuté knedle
30 - 35
Voňavá ryža, pomer vody/
ryže 1:1
30 - 40
Varené zemiaky, na 1/4
35 - 45
Žemľová knedľa
35 - 45
Zemiakové knedle
(min)
10 - 15
Jablkové plátky
10 - 15
Horúce bobule
10 - 20
Roztopená čokoláda
20 - 25
Ovocný kompót
RYBY
(min)
15 20
(° C)
Tenké rybie filety
75 - 80
SLOVENSKY
MÄSO
RYBY
(min)
(° C)
(min)
(° C)
20 25
Garnáty, čerstvé
75 - 85
70 90
Údené mäso, pošíro‐
vané
90
20 30
Mušle
100
80 90
Teľacie mäso / Brav‐
čové karé, 0,8 – 1 kg
90
20 30
Filety z lososa
85
110 120
Tafelspitz – varené
hovädzie mäso
99
20 30
Pstruh, 0,25 kg
85
30 40
Garnáty, mrazené
75 - 85
40 45
Pstruh lososový, 1 kg 85
VAJCIA
Teplotu nastavte na 99 °C.
(min)
MÄSO
(min)
35
(° C)
15 20
Klobásy chipolata
80
20 30
Bavorská teľacia klo‐
bása / Biela klobása
80
20 30
Viedenský párok
80
25 35
Pošírované kuracie
prsia
90
55 65
Varená šunka, 1 kg
99
60 70
Kurča, pošírované 1
– 1,2 kg
99
10 - 11
Vajcia varené namäkko
12 - 13
Vajcia varené stredne
18 - 21
Vajcia varené natvrdo
11.11 Skonbinovanie funkcií:
Turbo gril + Vlhká para
Tieto funkcie môžete skombinovať na
súčasnú prípravu mäsa, zeleniny a
príloh.
1. Nastavte funkciu: Turbo gril na
pečenie mäsa.
2. Pridajte pripravenú zeleninu a
prílohy.
3. Teplotu v rúre znížte na približne 90
°C. Môžete otvoriť dvierka rúry do
prvej polohy na približne 15 minút.
4. Nastavte funkciu: Vlhká para. Varte
všetky pokrmy spolu, kým nebudú
hotové.
Použite prvý úroveň v rúre na mäso a tretiu úroveň v rúre na zeleninu.
36
www.aeg.com
Turbo gril
Prvý krok: varte mäso
Vlhká para
Druhý krok: pridajte zeleninu
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Rozbif, 1 kg /
Ružičkový kel,
polenta
180
60 - 70
99
40 - 50
Pečené bravčo‐
vé, 1 kg / Ze‐
miaky / Zeleni‐
nová omáčka
180
60 - 70
99
30 - 40
Pečená teľacina, 180
1 kg / Ryža / Ze‐
lenina
50 - 60
99
30 - 40
11.12 Vlhkosť Vysoká
11.13 Vlhkosť Stredná
Použite druhú úroveň v rúre.
Použite druhú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Tenké rybie fi‐
lety
85
15 - 25
Sladké pečivo z 170 - 180
kysnutého cesta
20 - 35
Pečené vajcia
90 - 110
15 - 30
25 - 35
Malá ryba, až
do 0,35 kg
90
20 - 30
Pečivo z chlebo‐ 180 - 200
vého cesta
170 - 180
25 - 40
Hrubé rybie fi‐
lety
90
25 - 35
Pečené rybie fi‐
lé
Sladký chlieb
160 - 170
30 - 45
Celá ryba, až
do 1 kg
90
30 - 40
Pečená ryba
170 - 180
35 - 45
Puding, torta v
malých mi‐
skách
90
35 - 45
Sladké pečené
jedlá
160 - 180
45 - 60
180 - 190
45 - 60
Terina
90
40 - 50
Rôzne druhy
chleba 0,5 – 1
kg
Knedle
120 - 130
40 - 50
Rebierka
140 - 150
75 - 100
Dusené / Duse‐
né mäso
140 - 150
100 - 140
SLOVENSKY
11.14 Vlhkosť Nízká
11.15 Regenerácia
Použite druhú úroveň v rúre, pokiaľ nie je
uvedené inak.
Použite druhú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Predpečené pečivo
200
15 - 20
Predpečené bagety
40 – 50 g
200
15 - 20
Pečivo z chlebového 180 cesta 40 – 60 g
200
25 - 35
Predpečené bagety,
zmrazené 40 – 50 g
200
25 - 35
Fašírka, surová, 0,5
kg
180
30 - 40
Cestovinový nákyp
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
Chlieb 0,5 – 1 kg
180 190
45 - 60
Zapečené zemiaky
160 170
50 - 60
Kurča, 1 kg
180 210
50 - 60
Bravčové karé, úde‐
né, 0,6 – 1 kg, na‐
máčajte na 2 hodiny
160 180
60 - 70
Rozbif, 1 kg
180 200
60 - 90
Kačka 1,5 – 2 kg
180
70 - 90
Pečená teľacina, 1
kg
180
80 - 90
Pečené bravčové, 1
kg
160 180
90 - 100
Hus, 3 kg, použite
prvú úroveň v rúre
170
130 - 170
(°C)
(min)
Jednoduché jedlá
110
10 - 15
Cestoviny
110
10 - 15
Ryža
110
10 - 15
Knedle
110
15 - 25
37
11.16 Funkcia Jogurt
Táto funkcia vám umožňuje pripraviť
jogurt.
Zmiešajte 0,25 kg jogurtu s 1 l mlieka.
Zmes naplňte do jogurtových pohárov.
Ak používate surové mlieko, najprv ho
prevarte a potom ho ochlaďte na 40 °C.
Použite druhú úroveň v rúre.
(h)
Krémový jogurt
5-6
Hustý jogurt
7-8
11.17 Pečenie
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť
o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych úrovniach
neopečú vždy rovnako dohneda. Ak sa
vyskytne nerovnomerné zhnednutie, nie
je potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
38
www.aeg.com
11.18 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je
dostatočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrovne v
rúre.
Koláč je nízky a vlhký
alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Teplota rúry je príliš vysoká. Nabudúce nastavte mierne nižšiu
teplotu rúry.
Príliš krátky čas pečenia.
Nabudúce nastavte dlhší čas pe‐
čenia a nižšiu teplotu rúry.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Nabudúce nastavte vyššiu teplotu
rúry.
Príliš dlhý čas pečenia.
Nabudúce nastavte kratší čas pe‐
čenia.
Teplota v rúre je príliš vyso‐
ká a čas pečenia je príliš
krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia v
rúre a predĺžte čas pečenia.
Koláč sa upiekol nerov‐
nomerne.
Cesto na koláč nie je rovno‐ Nabudúce rozložte cesto na koláč
merne rozložené.
rovnomerne na plechu na peče‐
nie.
Koláč sa neupečie za
čas uvedený v recepte.
Teplota rúry je príliš nízka.
Nabudúce nastavte mierne vyššiu
teplotu rúry.
11.19 Pečenie na jednej úrovni
PEČENIE VO FORMÁCH
(°C)
(min)
Bábovka / Brioška
Teplovzdušné pe‐ 150 - 160
čenie
50 - 70
1
Koláč Madeira / Bi‐
skupský chlebíček
Teplovzdušné pe‐ 140 - 160
čenie
70 - 90
1
Korpus z krehkého Teplovzdušné pe‐ 150 - 160
cesta, prázdnu rúru čenie
predhrejte
20 - 30
2
Korpus z piškótové‐ Teplovzdušné pe‐ 150 - 170
ho cesta
čenie
20 - 25
2
Tvarohový koláč
cheesecake
60 - 90
1
Tradičné pečenie
170 - 190
SLOVENSKY
KOLÁČE/PEČIVO/ŽEMLIČKY NA PLECHOCH
Predhrejte prázdnu rúru, pokiaľ nie je uvedené inak.
(°C)
(min)
Pletenec / Veniec z Tradičné pečenie 170 - 190
kysnutého cesta,
predohrev nie je
potrebný
30 - 40
3
Vianočná štóla
Tradičné pečenie 160 - 180
50 - 70
2
Ražný chlieb:
Tradičné pečenie najprv: 230
20
1
potom: 160 - 180
30 - 60
Koláče so šľahač‐
kou / Veterníky
Tradičné pečenie 190 - 210
20 - 35
3
Piškótová roláda,
Tradičné pečenie 180 - 200
10 - 20
3
Suché koláče po‐
sypané mrvenič‐
kou, predohrev nie
je potrebný
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Maslový mandľový Tradičné pečenie 190 - 210
koláč / Cukrový ko‐
láč
20 - 30
3
Ovocné koláče,
predohrev nie je
potrebný
35 - 55
3
40 - 60
3
Tradičné pečenie 180
Kysnutý koláč s
Tradičné pečenie 160 - 180
jemnou plnkou (na‐
pr. tvarohovou,
smotanovou, pu‐
dingovou)
39
40
www.aeg.com
SUŠIENKY
Použite tretiu úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Krehké cesto / Piškóto‐
vý koláč
Teplovzdušné pečenie 150 - 160
15 - 25
Snehové pusinky
Teplovzdušné pečenie 80 - 100
120 - 150
Mandľové Sušienky
Teplovzdušné pečenie 100 - 120
30 - 50
Sušienky z kysnutého
cesta
Teplovzdušné pečenie 150 - 160
20 - 40
Pečivo z lístkového ce‐
sta, prázdnu rúru pred‐
hrejte
Teplovzdušné pečenie 170 - 180
20 - 30
Pečivo, prázdnu rúru
predhrejte
Tradičné pečenie
10 - 25
190 - 210
11.20 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Použite prvú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Cestovinový nákyp
Tradičné pečenie
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Tradičné pečenie
180 - 200
25 - 40
Gratinovaná zelenina,
Turbo gril
prázdnu rúru predhrejte
170 - 190
15 - 35
Bagety s roztopeným
syrom
Teplovzdušné pečenie
160 - 170
15 - 30
Mliečna ryža
Tradičné pečenie
180 - 200
40 - 60
Zapečené ryby
Tradičné pečenie
180 - 200
30 - 60
Plnená zelenina
Teplovzdušné pečenie
160 - 170
30 - 60
11.21 Viacúrovňové pečenie
Použite funkciu: Teplovzdušné pečenie.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň
v rúre.
SLOVENSKY
SUŠIENKY
KOLÁČE/PEČIVO/ŽEMLIČKY
NA PLECHOCH
(°C)
(min)
Koláče so šľahačkou /
Veterníky, prázdnu rúru
predhrejte
160 180
25 - 45
Suchý koláč s mrvenič‐
kou
150 160
30 - 45
41
(°C)
(min)
Pečivo z lístkového ce‐
sta, prázdnu rúru pred‐
hrejte
170 180
30 - 50
Pečivo
180
20 - 30
11.22 Tipy pre pečenie
Použite teplovzdorný riad do rúr.
Chudé mäso pečte zakryté.
SUŠIENKY
Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu
na pečenie alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad plechom.
(°C)
(min)
Sušienky z krehkého
cesta
150 160
20 - 40
Snehové pusinky
80 100
130 170
Mandľové Sušienky
100 120
40 - 80
Sušienky z kysnutého
cesta
160 170
30 - 60
Do roštu nalejte malé množstvo vody,
aby ste zabránili pripáleniu kvapkajúceho
tuku.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3
doby pečenia obráťte.
Pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch (1
kg alebo viac).
Kusy mäsa niekoľkokrát podlejte počas
pečenia vlastnou šťavou.
11.23 Pečenie mäsa
Použite prvú úroveň v rúre.
HOVÄDZIE
(°C)
(min)
Dusené mäso v pe‐ 1 – 1,5 kg
káči
Tradičné peče‐
nie
230
120 - 150
Neprepečený rozbif 1 cm hrubé
alebo fileta, prázd‐
nu rúru predhrejte
Turbo gril
190 - 200
5-6
42
www.aeg.com
HOVÄDZIE
(°C)
(min)
Stredne prepečený
rozbif alebo fileta,
prázdnu rúru pred‐
hrejte
1 cm hrubé
Turbo gril
180 - 190
6-8
Prepečený rozbif
alebo fileta, prázd‐
nu rúru predhrejte
1 cm hrubé
Turbo gril
170 - 180
8 - 10
BRAVČOVÉ
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Pliecko / Krkovička /
Stehno
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Kotlety / Rebierka
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Sekaná
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Bravčové koleno, pred‐
varené
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
TEĽACIE
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Pečená teľacina
1
160 - 180
90 - 120
Teľacie koleno
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
SLOVENSKY
JAHŇACIE
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Jahňacie stehno /
Pečené jahňacie
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Jahňací chrbát
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
ZVERINA
(kg)
(°C)
(min)
Chrbát / Zajačie 1
stehno, prázdnu
rúru predhrejte
Turbo gril
180 - 200
35 - 55
Srnčí chrbát
1.5 - 2
Tradičné peče‐
nie
180 - 200
60 - 90
Srnčie stehno
1.5 - 2
Tradičné peče‐
nie
180 - 200
60 - 90
HYDINA
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Porciovaná hydina
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Kurča, polovica
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Kurča, vykŕmené
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Kačka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Hus
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
43
44
www.aeg.com
HYDINA
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Morka
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Morka
4-6
140 - 160
150 - 240
RYBY
(kg)
Celá ryba
1 - 1.5
Turbo gril
11.24 Pečenie chleba
(°C)
(min)
180 - 200
30 - 50
Použite druhú úroveň v rúre.
Predhriatie sa neodporúča.
CHLIEB
(°C)
(min)
Biely chlieb
170 - 190
40 - 60
Bageta
200 - 220
35 - 45
Brioška
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Ražný chlieb
170 - 190
50 - 70
Celozrnný chlieb
170 - 190
50 - 70
Celozrnný chlieb
170 - 190
40 - 60
Pečivo z chlebového cesta
190 - 210
20 - 35
SLOVENSKY
11.25 Chrumkavé pečenie s Pizza
PIZZA
Použite prvú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Tortičky
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč / Švaj‐
čiarska torta
170 - 190
45 - 55
Jablkový koláč, obložený
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Pred pečením prázdnu rúru predhrejte.
Použite druhú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Pizza, tenká, použite hlboký
pekáč
210 - 230
15 - 25
Pizza, hrubá
180 - 200
20 - 30
Nízky chlieb
210 - 230
10 - 20
Koláč z lístkového cesta
160 - 180
45 - 55
Koláč Flammkuchen
210 - 230
15 - 25
Ruskí knedle
180 - 200
15 - 25
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
11.26 Gril
Položte panvicu na prvú úroveň v rúre na
zachytávanie tuku.
Pred pečením prázdnu rúru predhrejte.
45
46
www.aeg.com
GRIL
(°C)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Rozbif
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Goveji file
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčové karé
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľacie karé
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba 0,5 – 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.27 Pomalé pečenie
Táto funkcia vám umožňuje prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb.
Nie je možné ju použiť pre: hydinu,
mastné bravčové pečené, dusené mäso
v pekáči.Teplotná sonda teplota nesmie
byť vyššia ako 65 °C
1. Mäso na 1-2 minúty osmažte zo
všetkých strán na horúcej panvici.
2. Mäso položte na pekáč alebo priamo
na drôtený rošt. Pod drôtený rošt
vložte pekáč na zachytávanie tuku.
Pri použití tejto funkcie pripravujte
vždy pokrm bez pokrievky.
3. Použite Teplotná sonda.
4. Zvoľte funkciu: Pomalé pečenie. Na
prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu medzi 80 °C a 150 °C.
Predvolená teplota je 90 °C.
Nastavte teplotu pre Teplotná sonda.
5. Po 10 minútach rúra automaticky
zníži teplotu na 80 °C.
Teplotu nastavte na 120 °C.
(kg)
(min)
Steaky
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Hovädzie filety
1 - 1.5
90 - 150
3
Rozbif
1 - 1.5
120 - 150
1
Pečená teľacina
1 - 1.5
120 - 150
1
SLOVENSKY
11.28 Mrazené pokrmy
ODMRAZOVANIE
(°C)
(min)
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza, mrazená
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mrazené
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
190 - 210
15 - 25
3
Hranolky, hrubé
190 - 210
20 - 30
3
Americké zemiaky / Krokety
190 - 210
20 - 40
3
Opečené zemiakové pyré
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, mrazené
160 - 180
40 - 60
2
Pečený syr
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie krídla
180 - 200
40 - 50
2
11.29 Zaváranie
Používajte len zaváracie poháre rovnakej
veľkosti dostupné na trhu.
MÄKKÉ OVOCIE
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom ani
plechovky.
(min)
Varenie kým sa
nezačnú tvoriť
bublinky
Použite prvú úroveň v rúre.
Na plech na pečenie nedávajte viac než
šesť litrových zaváracích pohárov.
Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď sa tekutina v pohároch začne variť
(asi po 35 – 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C (pozrite si
tabuľku).
Teplotu nastavte na 160 – 170 °C.
Jahody / Čučoried‐
ky / Maliny / Zrelé
egreše
35 - 45
47
48
www.aeg.com
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
KÔSTKOVÉ OVOCIE
Broskyne /
Dule / Slivky
Pre 1 plech na pečenie použite tretiu
úroveň v rúre.
(min)
Varenie
kým sa ne‐
začnú tvo‐
riť bublinky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
35 - 45
10 - 15
ZELENINA
(min)
Varenie
kým sa ne‐
začnú tvo‐
riť bublinky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
Mrkva
50 - 60
5 - 10
Uhorky
50 - 60
-
Miešaná ze‐
lenina
50 - 60
5 - 10
Kaleráb /
Hrášok /
Špargľa
50 - 60
15 - 20
11.30 Sušenie Teplovzdušné pečenie
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň
v rúre.
ZELENINA
(°C)
(h)
Fazuľa
60 - 70
6-8
Korenie
60 - 70
5-6
Zelenina do poliev‐
ky
60 - 70
5-6
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Teplotu nastavte na 60 – 70 °C.
OVOCIE
(h)
Slivky
8 - 10
Marhule
8 - 10
Jablkové plátky
6-8
Hrušky
6-9
SLOVENSKY
11.31 Teplotná sonda
HOVÄDZIE
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Neprepečený
Stredne
Prepečené
Rozbif
45
60
70
Roštenka
45
60
70
HOVÄDZIE
Sekaná
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
80
83
86
BRAVČOVÉ
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
Šunka / Pečenie mäsa
80
84
88
Kotleta (chrbát) / Bravčové karé,
údené / Bravčové karé, pošírované
75
78
82
TEĽACIE
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
Pečená teľacina
75
80
85
Teľacie koleno
85
88
90
BARANINA/JAHŇACINA
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
Baranie stehno
80
85
88
Baraní chrbát
75
80
85
Pečené jahňacie / Jahňacie stehno
65
70
75
49
50
www.aeg.com
DIVINA
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
Zajačí chrbát / Srnčí chrbát
65
70
75
Zajačie stehno / Zajac, vcelku /
Srnčia nožina
70
75
80
HYDINA
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
80
83
86
Kačka, celá/polovica / Morka, celá/
75
prsia
80
85
Kačka, prsia
65
70
Kurča
RYBY (LOSOS, PSTRUH,
ZUBÁČ)
Ryba, celá/veľká/na pare / Ryba,
celá/veľká/pečená
DUSENÉ JEDLÁ – PRED‐
VARENÁ ZELENINA
Cuketa v zapekacej nádobe / Bro‐
kolica v zapekacej nádobe / Feni‐
kel v zapekacej nádobe
60
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
60
64
68
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
85
88
91
DUSENÉ JEDLÁ – SLANÉ
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Cannelloni / Lasagne / Cestovinový
85
nákyp
Stredne
Viac
88
91
SLOVENSKY
KÉ
DUSENÉ JEDLÁ – SLAD‐
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Biely chlieb v zapekacej nádobe s
ovocím/bez ovocia / Ryžová kaša v
zapekacej nádobe s ovocím/bez
80
ovocia / Sladké rezance v zapeka‐
cej nádobe
Stredne
Viac
85
90
11.32 Pečenie s využitím
vlhkosti – odporúčané
príslušenstvo
Použite tmavé a matné formy a nádoby.
Absorbujú teplo lepšie ako svetlý a lesklý
riad.
Forma na pizzu
Zapekacia nádoba
Tmavá, matná
28 cm priemer
Tmavá, matná
26 cm priemer
Zapekacia
forma
Keramická
8 cm priemer,
5 cm výška
Forma na korpus
Tmavá, matná
28 cm priemer
11.33 Pečenie s využitím
vlhkosti
V záujme čo najlepších výsledkov sa
riaďte tipmi v tabuľke nižšie.
Použite tretiu úroveň v rúre.
(° C)
(min)
Zapečené cestoviny
200 - 220
45 - 55
Zapečené zemiaky
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
51
52
www.aeg.com
(° C)
(min)
Chlebový puding
190 - 200
55 - 70
Ryžový puding
170 - 190
45 - 60
Jablkový koláč z piškótového cesta (okrúhla
forma na koláče)
160 - 170
70 - 80
Biely chlieb
190 - 200
55 - 70
11.34 Informácie pre
skúšobne
Skúšky podľa: EN 60350, IEC 60350.
PEČENIE NA JEDNEJ ÚROVNI. Pečenie vo formách
(°C)
(min)
Piškótový koláč bez tu‐
ku
Teplovzdušné peče‐ 140 - 150
nie
35 - 50
2
Piškótový koláč bez tu‐
ku
Tradičné pečenie
160
35 - 50
2
Jablkový koláč, 2 formy Teplovzdušné peče‐ 160
Ø20 cm
nie
60 - 90
2
Jablkový koláč, 2 formy Tradičné pečenie
Ø20 cm
70 - 90
1
180
PEČENIE NA JEDNEJ ÚROVNI. Sušienky
Použite tretiu úroveň v rúre.
Linecké koláčiky / Prúžky
pečiva
Teplovzdušné pečenie
(°C)
(min)
140
25 - 40
SLOVENSKY
PEČENIE NA JEDNEJ ÚROVNI. Sušienky
Použite tretiu úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Linecké koláčiky / Prúžky
Tradičné pečenie
pečiva, prázdnu rúru pred‐
hrejte
160
20 - 30
Malé koláčiky, 20 ks/plech, Teplovzdušné pečenie
prázdnu rúru predhrejte
150
20 - 35
Malé koláčiky, 20 ks/plech, Tradičné pečenie
prázdnu rúru predhrejte
170
20 - 30
VIACÚROVŇOVÉ PEČENIE. Sušienky
(°C)
(min)
2 úrov‐
ne
3 úrov‐
ne
Linecké koláčiky /
Prúžky pečiva
Teplovzdušné peče‐ 140
nie
25 - 45
1/4
1/3/5
Malé koláčiky, 20 ks/
plech, prázdnu rúru
predhrejte
Teplovzdušné peče‐ 150
nie
23 - 40
1/4
-
GRIL
Prázdnu rúru predhrievajte 5 minút.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
(min)
Hrianky
Gril
1-3
5
53
54
www.aeg.com
GRIL
Prázdnu rúru predhrievajte 5 minút.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
(min)
Hovädzí steak, po uplynutí
polovice času obráťte
Gril
11.35 Informácie pre
skúšobne
24 - 30
4
Testy podľa IEC 60350.
Testy pre funkciu: Vlhká para.
Teplotu nastavte na 99 °C.
Nádoba
(Gastro‐
norm)
(g)
Brokolica,
prázdnu rúru
predhrejte
1 x 2/3 s
otvormi
300
3
13 - 15
Plech na peče‐
nie zasuňte do
prvej úrovne v
rúre.
Brokolica,
prázdnu rúru
predhrejte
2 x 2/3 s
otvormi
2 x 300
2a4
13 - 15
Plech na peče‐
nie zasuňte do
prvej úrovne v
rúre.
Brokolica,
prázdnu rúru
predhrejte
1 x 2/3 s
otvormi
max.
3
15 - 18
Plech na peče‐
nie zasuňte do
prvej úrovne v
rúre.
(min)
SLOVENSKY
55
Teplotu nastavte na 99 °C.
Hrášok, mra‐
zený
Nádoba
(Gastro‐
norm)
(g)
2 x 2/3 s
otvormi
2 x 1500
(min)
2a4
Až kým te‐
plota naj‐
chladnej‐
šieho mie‐
sta nedo‐
siahne 85
°C.
Plech na peče‐
nie zasuňte do
prvej úrovne v
rúre.
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s
prídavkom mierneho čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.
Čistiace pro‐
striedky
Odolné škvrny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
Použite niekoľko kvapiek octu na vyčistenie dna dutiny od vodného kame‐
ňa.
Dutinu rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov
jedál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom
pekáči.
Každodenné
používanie
Dutinu po každom použití vysušte jemnou handričkou.
Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.
Nepriľnavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami,
Príslušenstvo predmetmi s ostrými hranami alebo v umývačke.
56
www.aeg.com
12.2 Vybratie: zasúvacie lišty
Pred údržbou sa uistite, že je rúra
studená. Hrozí riziko popálenia.
Ak chcete rúru vyčistiť, vyberte
zasúvacie lišty.
1. Zasúvacie lišty opatrne vytiahnite
nahor z predného závesu.
1
3
2
2. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
3. Vytiahnite zasúvacie lišty zo zadného
závesu.
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
12.3 Parné čistenie
Odstráňte čo možno najviac nečistôt
manuálne.
Ak chcete vyčistiť bočné steny, vyberte
príslušenstvo a zasúvacie lišty.
Funkcie čistenia parou podporujú
čistenie dutiny rúry parou.
Pred začatím procesu čistenia sa uistite,
že rúra vychladla.
Počas činnosti funkcie čistenia parou je
osvetlenie vypnuté.
1. Zásuvku na vodu naplňte na
maximálnu úroveň.
2. Vyberte funkciu čistenia parou v
ponuke: Čistenie.
Parné čistenie - funkcia trvá
približne 30 minút.
a) Zapnite funkciu.
b) Keď sa program skončí, zaznie
zvukový signál.
c) Ak chcete signál vypnúť, dotknite
sa senzorového tlačidla.
Parné čistenie plus - funkcia trvá
približne 75 minút.
a) Do dutiny rúry na smaltové a
oceľové časti rovnomerne
nasprejujte vhodný čistiaci
prostriedok.
b) Zapnite funkciu.
Prvá časť programu skončí po
približne 50 minútach.
c) Stlačte tlačidlo
.
Aby ste dokončili
čistenie, postupujte
podľa hlásenia na
displeji.
d) Dutinu rúry utrite neabrazívnou
čistiacou špongiou. Môžete
použiť teplú vodu alebo čistiace
prostriedky na rúry.
e) Stlačte tlačidlo
.
Spustí sa posledná časť procesu.
Táto fáza trvá približne 25 minút.
3. Dutinu rúry utrite neabrazívnou
špongiou. Môžete použiť teplú vodu.
4. Odstráňte zo zásuvky na vodu
zvyšnú vodu.
Po čistení ponechajte dvierka rúry
otvorené približne 1 hodinu. Počkajte,
kým nebude rúra suchá. Ak chcete
urýchliť sušenie, môžete rúru zohriať
horúcim vzduchom na teplotu 150 °C na
približne 15 minút. Maximálne účinky
funkcie čistenia dosiahnete, ak ihneď po
skončení funkcie manuálne vyčistíte
rúru.
12.4 Pripomienka čistenia
Keď sa zobrazí pripomienka, je potrebné
čistenie. Použite funkciu Parné čistenie
plus.
Funkciu môžete zapnúť/vypnúť:
Pripomienka čistenia v ponuke: Základné
nastavenie.
12.5 Čistenie zásuvky na
vodu
Vyberte z rúry zásuvku na vodu.
1. Odstráňte veko zásuvky na vodu.
Veko nadvihnite podľa výčnelku v
zadnej časti.
SLOVENSKY
57
ste predišli hromadeniu vodného
kameňa, vyčistite obvod tvorby pary.
Vyberte všetko príslušenstvo.
MA
X
Funkciu vyberte v ponuke: Čistenie.
Procesom vás bude sprevádzať
používateľské rozhranie.
2. Vyberte vlnolam. Ťahajte ho smerom
od tela zásuvky, kým počuteľne
necvakne.
3. Jednotivé časti zásuvky na vodu
ručne umyte. Použite vodu z
vodovodu a jemný saponát.
Nepoužívajte abrazívne špongie.
Zásuvku na vodu nedávajte do
umývačky.
Po vyčistení jednotlivých častí zásuvky
na vodu opäť zmontujte zásuvku na
vodu.
1. Zasuňte vlnolam, kým nezacvakne.
Zatlačte ho do tela zásuvky.
2. Namontujte veko. Najprv pripojte
prednú príchytku a potom ju zatlačte
proti telu zásuvky.
MA
X
MA
X
3. Zásuvku na vodu vložte do
spotrebiča.
4. Zásuvku na vodu zatlačte do rúry tak,
aby sa zaistila.
12.6 Systém výrobníka pary Odvápňovanie
Keď je spustený výrobník pary, vnútri sa
hromadí vodný kameň (pretože voda
obsahuje vápnik). To môže mať
negatívny vplyv na kvalitu pary, na výkon
výrobníka pary a na kvalitu potravín. Aby
Trvanie celého procesu je približne 2
hodiny.
Pri tejto funkcii je osvetlenie vypnuté.
1. Do prvej úrovne v rúre zasuňte
pekáč.
.
2. Stlačte tlačidlo
3. Do zásuvky na vodu dajte 250 ml
prípravku na odstránenie vodného
kameňa.
4. Zostávajúcu časť zásuvky na vodu
naplňte vodou na maximálnu úroveň.
5. Vložte nádržku na vodu.
6. Stlačte
.
Týmto sa aktivuje prvá časť procesu:
Odvápňovanie.
Táto časť trvá približne 1
hodinu 40 minút.
7. Po skončení tejto časti vyprázdnite
plech na pečenie a opäť ho položte
do prvej úrovne v rúre.
8. Stlačte tlačidlo
.
9. Do zásuvky na vodu nalejte čerstvú
vodu.
Uistite sa, že vnútri zásuvky na vodu
nie sú zvyšky čistiaceho roztoku.
10. Vložte nádržku na vodu.
.
11. Stlačte
Týmto sa aktivuje druhá časť procesu:
Odvápňovanie. Opláchne sa okruh
výroby pary.
Táto časť trvá približne 35
minút.
Po skončení procesu vyberte plech na
pečenie.
Ak funkcia: Odvápňovanie
sa nevykoná správnym
spôsobom, na displeji sa
zobrazí hlásenie, aby ste ju
zopakovali.
Ak je rúra vlhká a mokrá, vytrite ju
suchou handričkou. Dvierka na rúre
nechajte otvorené, aby úplne vyschla.
58
www.aeg.com
12.7 Pripomienka odvápnenia
A
Vykonanie funkcie vám pripomenú dve
pripomienky odvápnenia: Odvápňovanie.
Tieto pripomienky sa aktivujú pri každom
vypnutí spotrebiča.
Upozorňovacia pripomienka vám
pripomenie a odporučí vykonať cyklus
odvápnenia.
Blokovacia pripomienka vám prikáže
odvápniť spotrebič.
A
3. Dvierka zatvorte do uhla približne
45°.
Ak pri zobrazení blokovacej
pripomienky spotrebič
neodvápnite, zablokujú sa
parné funkcie.
Pripomienka odvápnenia sa
nedá deaktivovať.
12.8 Systém výrobníka pary –
Oplachovanie
45°
Vyberte všetko príslušenstvo.
Funkciu vyberte v ponuke: Čistenie.
Procesom vás bude sprevádzať
používateľské rozhranie.
Funkcia trvá približne 30 minút.
Pri tejto funkcii je osvetlenie vypnuté.
1. Plech na pečenie zasuňte do prvej
úrovne v rúre.
2. Stlačte tlačidlo
.
3. Do zásuvky na vodu nalejte čerstvú
vodu.
4. Stlačte .
Po skončení procesu vyberte plech na
pečenie.
12.9 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne nadvihnite upínacie páky (A)
na dvoch pántoch dvierok.
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od rúry v
určitom uhle smerom nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
B
1
UPOZORNENIE!
Pri nešetrnom zaobchádzaní
so sklom, najmä na hranách
predného panelu, môže sklo
prasknúť.
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklenené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
SLOVENSKY
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenia vykonajte hore
uvedené kroky v opačnom poradí. Najprv
namontujte malý panel, potom väčší a
dvierka.
VAROVANIE!
Uistite sa, že sú sklá vložené
v správnej polohe, inak sa
môže prehriať povrch dierok.
12.10 Výmena: Osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru. Počkajte, kým nebude
rúra studená.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
59
2. Odstráňte kovový krúžok a vyčistite
sklený kryt.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Kovový krúžok nasaďte späť na
sklenený kryt.
5. Nasaďte sklenený kryt.
Bočné osvetlenie
1. Aby ste získali prístup k žiarovke
osvetlenia, vyberte ľavé zasúvacie
lišty.
2. Na odstránenie krytu použite
momentový skrutkovač veľkosti 20.
3. Odstráňte a vyčistite kovový kryt a
tesnenie.
4. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C.
5. Nainštalujte kovový rám a tesnenie.
Utiahnite skrutky.
6. Nainštalujte ľavé zásuvné lišty.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia ak je k di‐
spozícii).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
60
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Automatické vypínanie je ak‐ Pozrite si časť „Automatické
tívne.
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Teplotná sonda nefunguje.
Konektor teplotnej sondy nie Konektor teplotnej sondy za‐
je správne nainštalovaný do suňte do príslušnej zásuvky
zásuvky.
až na doraz.
Na displeji sa zobrazuje
F111.
Konektor teplotnej sondy nie Konektor teplotnej sondy za‐
je správne nainštalovaný do suňte do príslušnej zásuvky
zásuvky.
až na doraz.
Na displeji je zobrazený chy‐ Došlo k poruche elektriky.
bový kód, ktorý nie je v ta‐
buľke.
•
•
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Pomocou domovej poist‐
ky alebo ističa v poistko‐
vej skrini vypnite rúru a
znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie sta‐
rostlivosti o zákazníka.
Jedlo ste nechali v rúre príliš Po ukončení pečenia nene‐
dlho.
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Spotrebič je zapnutý, ale sa Je aktivovaný ukážkový re‐
nezohrieva. Ventilátor nefun‐ žim.
guje. Na displeji sa zobrazí
symbol "Demo".
Pozrite si časť „Základné na‐
stavenia“ v kapitole „Každo‐
denné používanie“.
Zásuvka na vodu po vložení
nezostane zasunutá v spo‐
trebiči.
Nesprávne ste namontovali
veko zásuvky na vodu.
Veko zásuvky na vodu na‐
montujte správne.
Pri prenášaní alebo vkladaní Nesprávne ste namontovali
zásuvky na vodu z nej vyte‐ veko zásuvky na vodu.
ká voda.
Veko zásuvky na vodu na‐
montujte správne.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
61
Riešenie
Pri prenášaní alebo vkladaní Vlnolam ste nenamontovali
zásuvky na vodu z nej vyte‐ správne.
ká voda.
Vlnolam správne namontujte
do tela zásuvky na vodu.
Po zatlačení na kryt zásuvka Nezatlačili ste úplne telo zá‐
na vodu nezostane zasunutá suvky na vodu.
v spotrebiči.
Telo zásuvky na vodu vložte
do spotrebiča zatlačením zá‐
suvky až do koncovej polo‐
hy.
Zásuvka na vodu sa ťažko
čistí.
Nevybrali ste veko a vlno‐
lam.
Pozrite si časť „Čistenie zá‐
suvky na vodu“.
Proces odvápňovania sa
preruší pred ukončením.
Došlo k výpadku elektrické‐
ho napájania.
Zopakujte proces.
Proces odvápňovania sa
preruší pred ukončením.
Používateľ zastavil funkciu.
Zopakujte proces.
Po procese odvápňovania
Zásuvku na vodu ste nenapl‐ Skontrolujte, či je vnútri zá‐
nie je v hlbokom pekáči žiad‐ nili po maximálnu úroveň.
suvky na vodu odvápňovací
na voda.
prípravok/voda.
Zopakujte proces.
Po cykle odvápnenia je na
dne dutiny rúry špinavá vo‐
da.
Hlboký pekáč je na nespráv‐ Z dna rúry odstráňte zvyško‐
nej úrovni v rúre.
vú vodu a odvápňovací prí‐
pravok. Do prvej úrovne v
rúre zasuňte pekáč.
Funkcia čistenia sa preruší
pred ukončením.
Došlo k výpadku elektrické‐
ho napájania.
Zopakujte proces.
Funkcia čistenia sa preruší
pred ukončením.
Používateľ zastavil funkciu.
Zopakujte proces.
Po skončení funkcie čistenia Pred spustením cyklu čiste‐
je na dne rúry príliš veľa vo‐ nia ste do spotrebiča nastrie‐
dy.
kali príliš veľké množstvo či‐
stiaceho prostriedku.
Všetky časti dutiny rúry po‐
kryte tenkou vrstvou čistia‐
ceho prostriedku. Čistiaci
prostriedok naneste rovno‐
merne.
Výsledok procesu čistenia je Počiatočná teplota dutiny rú‐ Zopakujte cyklus. Spustite
neuspokojivý.
ry pri funkcii parného čiste‐
cyklus pri studenom spotre‐
nia bola príliš vysoká.
biči.
Výsledok procesu čistenia je Pred začiatkom procesu či‐
Zo spotrebiča vyberte bočné
neuspokojivý.
stenia ste nevybrali bočné
mriežky a zopakujte funkciu.
mriežky. Môžu preniesť teplo
na steny a znížiť účinok či‐
stenia.
62
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Výsledok procesu čistenia je Pred začiatkom procesu či‐
neuspokojivý.
stenia ste zo spotrebiča ne‐
vybrali príslušenstvo. Príslu‐
šenstvo môže negatívne ov‐
plyvniť parný cyklus a znížiť
účinnosť čistenia.
13.2 Servisné údaje
Zo spotrebiča vyberte príslu‐
šenstvo a zopakujte funkciu.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
14.1 Informácie o výrobku a informačný list k výrobku*
Názov dodávateľa
AEG
Model
BSE792320B 944187994
BSE792320M 944187784
944187785
Index energetickej účinnosti
81.0
Trieda energetickej účinnosti
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
1.09 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.68 kWh/cyklus
Počet vykurovacích častí
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
70 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
SLOVENSKY
Hmotnosť
BSE792320B
39.5 kg
BSE792320M
39.5 kg
63
*Pre Európsku úniu podľa nariadení EÚ 65/2014 a 66/2014.
Pre Bieloruskú republiku podľa STB 2478-2017, Dodatok G; STB 2477-2017, Prílohy A a
B.
Pre Ukrajinu podľa 568/32020.
Trieda energetickej účinnosti sa nevzťahuje na Rusko.
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rú‐
ry a grily. Metódy merania výkonových parametrov.
14.2 Úspora energie
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti. Keď rúru vypnete, na displeji sa
zobrazí zvyškové teplo. Teplo môžete
použiť na udržanie teploty jedla.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
V záujme vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred pečením
nepredhrievajte.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút,
znížte teplotu na minimum 3-10 minút
pred koncom pečenia. Pokrm sa bude
naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v
rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie.
Zapnite ho iba v prípade potreby.
Pečenie s využitím vlhkosti
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách automaticky vypne.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale
tento úkon zníži očakávanú úsporu
energie.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
*
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
867353805-A-372019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising