AEG BSE782320M, BSE782320B, BSK782320M User manual

AEG BSE782320M, BSE782320B, BSK782320M User manual

BSE782320B

BSE782320M

BSE782320M

BSK782320M

BSK782320M

USER

MANUAL

LT Naudojimo instrukcija

Garinė orkaitė

2 www.aeg.com

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA..................................................................................... 3

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................... 4

3. GAMINIO APRAŠYMAS....................................................................................... 7

4. VALDYMO SKYDELIS..........................................................................................8

5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................... 10

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 11

7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.................................................................................21

8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS......................................................................... 22

9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS......................................................................................22

10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS.............................................................................25

11. PATARIMAI.......................................................................................................27

12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 50

13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................54

14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS..........................................................................57

PUIKIEMS REZULTATAMS

Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:

Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:

www.aeg.com/webselfservice

Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:

www.registeraeg.com

Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:

www.aeg.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.

Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija

Bendroji informacija ir patarimai

Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

LIETUVIŲ

1. SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte pasižiūrėti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.

Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.

Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys naudojimo metu gali įkaisti.

Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia suaktyvinti.

Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrosios saugos nuorodos

Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.

ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.

3

4 www.aeg.com

Pagalbinius reikmenis arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.

Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite prietaisą nuo maitinimo.

ĮSPĖJIMAS! Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.

Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.

Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.

Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.

Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – antraip gali kilti elektros pavojus.

Norėdami išimti lentynos atramas, pirmiausia patraukite lentynos atramos priekį, o po to galą nuo

šoninių sienelių. Įdėkite lentynos atramas atvirkščia tvarka.

Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto

(kepimo) termometrą.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS!

Šį prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuotas asmuo.

• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.

• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.

• Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.

• Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.

• Netraukite šio prietaiso už rankenos.

• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelių.

• Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje vietoje, atitinkančioje įrengimo reikalavimus.

• Prietaise įrengta elektrinė aušinimo sistema. Ji privalo veikti esant elektros srovės maitinimui.

• Įmontuojamoji įranga turi atitikti DIN

68930 stabilumo reikalavimus.

Minimalus spintos aukštis (spintelės po darbastaliu minimalus aukštis)

Spintos plotis

Spintos gylis

600 (600) mm

550 mm

605 (580) mm

Prietaiso priekio aukštis

Prietaiso galo aukštis

Prietaiso priekio plo‐ tis

Prietaiso galo plotis

Prietaiso gylis

Prietaiso įmontavimo gylis

Gylis su atidarytomis durelėmis

Ventiliavimo angos minimalus dydis.

Anga yra apatinėje galinėje pusėje.

Maitinimo kabelio il‐ gis. Kabelis yra deši‐ niajame kampe, gali‐ nėje pusėje

Montavimo varžtai

594 mm

576 mm

549 mm

548 mm

567 mm

546 mm

1017 mm

550 x 20 mm

1500 mm

4 x 12 mm

2.2 Elektros prijungimas

ĮSPĖJIMAS!

Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

• Visus elektros prijungimus privalo atlikti kvalifikuotas elektrikas.

• Prietaisą privaloma įžeminti.

• Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinius duomenis.

• Visada naudokite tinkamai įrengtą įžemintą saugųjį elektros lizdą.

• Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.

• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.

• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių arba nišos po prietaisu, ypač kai jis veikia arba durelės yra karštos.

LIETUVIŲ 5

• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.

• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.

• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko.

• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.

• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius

(įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.

• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.

• Prietaisas pristatomas su maitinimo laidu ir kištuku.

2.3 Naudojimas

ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo, nudegimų ir elektros smūgio arba sprogimo pavojus.

• Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.

• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų uždengtos.

• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.

• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidarydami prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas oras.

• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.

• Nespauskite atvirų durelių.

• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.

6 www.aeg.com

• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.

Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.

• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.

• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

• Norint apsaugoti emalį nuo sugadinimo arba išblukimo:

– nedėkite orkaitės indų ar kitų daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;

– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aliuminio folijos;

– nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą;

– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite;

– būkite atsargūs, kai išimate ir dedate priedus.

• Emalio ar nerūdijančiojo plieno išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui.

• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilų kepimo indą. Vaisių sultys gali palikti dėmių, kurių nuvalyti gali nepavykti.

• Šis prietaisas yra skirtas tik maistui gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.

• Maistą visada gaminkite uždarę orkaitės dureles.

• Jeigu prietaisas įrengtas už baldo plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite, kad durelės niekada nebūtų uždarytos, kai prietaisas veikia.

Karštis ir drėgmė gali kauptis už uždarytos baldo plokštės ir pakenkti prietaisui, jo korpusui ar grindims.

Neuždarykite baldo plokštės, kol prietaisas po naudojimo visiškai neataušo.

2.4 Valymas ir priežiūra

ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo, gaisro arba prietaiso sugadinimo pavojus.

• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.

• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti stiklo plokštės.

• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes, jeigu jos pažeistos.

Kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!

• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.

• Valykite prietaisą drėgna, minkšta

šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių daiktų.

• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.

• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina) jokios rūšies plovikliu.

2.5 Troškinimas garuose

ĮSPĖJIMAS!

Galite nusideginti arba sugadinti prietaisą.

• Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:

– Veikiant šiai funkcijai, būkite atsargūs atidarydami prietaiso dureles. Garai gali išsiveržti.

– Atsargiai atidarykite prietaiso dureles po troškinimo garuose.

2.6 Vidinis apšvietimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus gauti elektros smūgį.

• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams prietaisams.

Nenaudokite jos būstui apšviesti.

• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lemputes .

2.7 Aptarnavimas

• Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

• Naudokite tik originalias atsargines dalis.

2.8 Šalinimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

3. GAMINIO APRAŠYMAS

3.1 Bendra apžvalga

1 2 3

10

5

4

3

2

1

6

7

8

4

5

LIETUVIŲ

• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.

• Nupjaukite maitinimo laidą arti prietaiso ir pašalinkite jį.

• Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.

7

1

Valdymo skydelis

2 Elektroninis programavimas

3

Stalčius vandeniui

4 Kepimo termometro lizdas

5

Kaitinamasis elementas

6 Lemputė

7

Ventiliatorius

8 Kalkių nuosėdų šalinimas nuo vandens išleidimo vamzdžio

9

Išimama lentynėlė

10

Lentynos padėtys

9

3.2 Pagalbiniai reikmenys

Grotelės

Kepimo skarda

Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skardoms.

Pyragams ir sausainiams kepti.

Grilio / kepimo indas

8 www.aeg.com

Kepimui ir skrudinimui arba riebalų surinkimui.

Maisto termometras

Teleskopiniai bėgeliai

Skardoms ir grotelėms lengviau įdėti ir išimti.

Temperatūrai matuoti maisto viduje.

4. VALDYMO SKYDELIS

4.1 Elektroninė programinė įranga

1 2 3 4

Prietaisą valdykite jutiklių laukais.

Funkcija

1

Jutiklio laukas

-

5 6

Pastabos

7 8 9 10

Valdymo Skydelis Rodo esamas orkaitės nuostatas.

2

ĮJUNGTA / IŠ‐

JUNGTA

Orkaitei įjungti ir išjungti.

11

3

4

Kaitinimo funkci‐ jos arba Kepimo

Vadovas

Vieną kartą paspauskite jutiklio lauką, kad pasi‐ rinktumėte kaitinimo funkciją arba meniu Kepimo

Vadovas. Dar kartą paspauskite jutiklio lauką, kad perjungtumėte meniu: Kaitinimo funkcijos, Kepimo

Vadovas. Norėdami įjungti arba išjungti lemputę, 3 sekundes spauskite lauką. Lemputę taip pat galite įjungti, kai orkaitė yra išjungta.

Mėgstamiausios Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pasi‐ rinkti.

LIETUVIŲ 9

5

6

Jutiklio laukas

Funkcija Pastabos

Temperatūros pa‐ sirinkimas

Nustatoma orkaitės temperatūra arba rodoma esama temperatūra. Spauskite lauką 3 sekundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją Greita‐ sis įkaitinimas.

Mygtukas žemyn Naršyti žemyn meniu.

7

Mygtukas aukštyn Naršyti aukštyn meniu.

8

GERAI Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.

9

10

11

Grįžimo mygtukas Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atverti pagrindinį meniu, paspauskite lauką ir palaikykite

3 sekundes.

Laiko ir papildo‐ mos funkcijos

Laikmatis

Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaitinimo funkcijai paspauskite jutiklio lauką ir nustatykite laikmatį arba funkcijas: Funkcijų užraktas, Mėgsta‐ miausios, Kaitinti + palaikyti, "Set + Go". Taip pat galite pakeisti kepimo termometro nuostatas.

Nustato funkciją Laikmatis.

4.2 Valdymo Skydelis

A B C

A. Kaitinimo funkcija

B. Paros laikas

C. Kaitinimo indikatorius

D. Temperatūra

E. Funkcijos trukmė arba pabaiga

E D

Kiti ekrano indikatoriai:

Simbolis

Laikmatis

Paros laikas

Trukmė

Pabaiga

Funkcija

Funkcija veikia.

Ekrane rodomas esamas laikas.

Ekrane rodomas maisto gaminimui bū‐ tinas laikas.

Ekrane rodoma, kada pasibaigs gami‐ nimo laikas.

10 www.aeg.com

Simbolis

Temperatūra

Laiko Parodymai

Funkcija

Ekrane rodoma temperatūra.

Ekrane rodoma, kiek laiko veikia kaiti‐ nimo funkcija. Norėdami atkurti laiką, vienu metu paspauskite ir .

Orkaitė skaičiuoja gaminimo trukmę.

Apskaičiavimas

Įkaitinimo indikatorius

Greitasis įkaitinimas

Ekrane rodoma orkaitėje esanti tem‐ peratūra.

Įjungta funkcija. Sutrumpinamas įkaiti‐ nimo laikas.

Automatinės svorio progr. Ekrane rodoma, kad veikia automatinė svėrimo sistema arba svorį galima pa‐ keisti.

Kaitinti + palaikyti Įjungta funkcija.

5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

5.1 Pradinis valymas

Išimkite iš orkaitės visus priedus ir išimamas lentynų atramas.

Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus išvalykite.

Įdėkite priedus ir išimamas lentynų atramas atgal į jų pradines padėtis.

5.2 Pirmasis prijungimas

Įjungus orkaitę į elektros tinklą arba nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros laiką.

1. Spauskite arba , kad nustatytumėte vertę.

2. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

5.3 Vandens kietumo nustatymas

Prijungus orkaitę prie elektros tinklo, privaloma nustatyti vandens kietumo lygį.

Toliau lentelėje rodomas vandens kietumo intervalas (dH) su atitinkamomis kalkių nuosėdomis ir vandens kokybė.

1

2

Vandens kietumas

Klasė dH

0–7

7–14

Kalkių nuosėdos

(mmol/l)

0–1,3

1,3–2,5

Kalkių nuosėdos

(mg/l)

0–50

50–100

Vandens ka‐ tegorija

Minkštas

Vidutiniškai kietas

LIETUVIŲ 11

Vandens kietumas

Klasė dH

3 14–21

4 daugiau nei

21

Kalkių nuosėdos

(mmol/l)

2,5–3,8 daugiau nei 3,8

Kai vandens kietumo vertė viršija nurodytas lentelėje, į vandens stalčių pilkite vandenį iš butelių.

1. Į orkaitę įdėkite 4 spalvų juostelę, pristatytą su gaminimo garuose rinkiniu.

2. Maždaug 1 sekundei pamerkite juostelės reagavimo sritis į vandenį.

Nekiškite juostelės po tekančiu vandeniu.

3. Papurtykite juostelę, kad pašalintumėte vandens perteklių.

4. Palaukite 1 minutę ir pasitikrinkite vandens kietumą pagal toliau pateiktą lentelę.

Reagavimo sričių spalvos pradės toliau keisis. Netikrinkite vandens kietumo praėjus daugiau kaip 1 minutei po bandymo.

6. KASDIENIS NAUDOJIMAS

Kalkių nuosėdos

(mg/l)

100–150 daugiau nei 150

Patikros juostelė Vandens kietumas

1

2

3

4

Vandens ka‐ tegorija

Kietas

Labai kietas

5. Nustatykite vandens kietumą: meniu:

Pagrindiniai nustatymai.

Galite pakeisti vandens kietumą meniu:

Pagrindiniai nustatymai / Vandens kietumas.

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

6.1 Įvairių meniu peržiūra

1. Įjunkite orkaitę.

2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį, paspauskite arba .

3. Paspauskite , kad atvertumėte papildomą meniu arba patvirtintumėte nuostatą.

Bet kuriuo metu galite grįžti į pagrindinį meniu, paspausdami mygtuką .

6.2 Įvairių meniu apžvalga

Pagrindinis meniu

Simbolis / me‐ niu elementas

Naudojimo sritis

Kaitinimo funkci‐ jos

Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.

Receptai

Pateikiamas automati‐ nių programų sąrašas.

Mėgstamiausios

Valymas

Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiau‐ sių kepimo programų sąrašas.

Pateikiamas valymo programų sąrašas.

12 www.aeg.com

Simbolis / me‐ niu elementas

Naudojimo sritis

Pagrindiniai nus‐ tatymai

Naudojamas prietaiso sąrankai nustatyti.

Specialios funkci‐ jos

Pateikiamas papil‐ domų kaitinimo funk‐ cijų sąrašas.

Kepimo Vadovas

Pateikiamos rekomen‐ duojamos orkaitės nuostatos daugybei patiekalų. Pasirinkite patiekalą ir pradėkite maisto gaminimo pro‐ cesą. Nurodyta tempe‐ ratūra ir trukmė yra tik orientacinio pobūdžio siekiant geresnių re‐ zultatų ir jas galima ko‐ reguoti. Jos priklauso nuo receptų, naudo‐ jamų maisto produktų kokybės ir kiekio.

Papildomas meniu Pagrindiniai nustatymai

Simbolis / me‐ niu elementas

Aprašas

Nustatyti paros laiką

Nustato esamą laikro‐ džio laiką.

Laiko parodymai

Greitasis įkaitini‐ mas

Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, ekrane rodo‐ mas esamas laikas.

Kai ĮJUNGTA, ši funk‐ cija sutrumpina įkaitini‐ mo laiką.

"Set + Go"

Kaitinti + palaikyti

Nustatyti funkciją ir ją suaktyvinti vėliau pa‐ spaudus bet kurį val‐ dymo skydelio simbolį.

Išlaiko paruoštą maistą

šiltą 30 minučių pasi‐ baigus maisto gamini‐ mo ciklui.

Simbolis / me‐ niu elementas

Aprašas

Laiko pratęsimas

Įjungiama ir išjungiama laiko pratęsimo funkci‐ ja.

Laipsniškai nustato‐ mas ekrano kontrastiš‐ kumas.

Ekrano kontras‐ tiškumas

Ekrano ryškumas

Laipsniškai nustato‐ mas ekrano ryškumas.

Kalba

Nustatoma ekrano kal‐ ba.

Skambučio gar‐ sumas

Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso signalų garsumo laips‐ nis.

Mygtukų signalai

Įspėjamieji/Klaidų signalai

Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudi‐ mo garso signalai. Ne‐ galima išjungti jutiklių lauko ĮJUNGTA / IŠ‐

JUNGTA garso signa‐ lo.

Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.

Vandens kietu‐ mas

Nustatomas vandens kietumo lygis (1–4).

Priminimas apie valymą

Primenama, kada rei‐ kia valyti prietaisą.

DEMO režimas

Aktyvinimo / išjungimo kodas: 2468.

Aptarnavimas

Gamyklos nusta‐ tymai

Rodo programinės įrangos versiją ir są‐ ranką.

Visi nustatyti paramet‐ rai pakeičiami gamyk‐ los nuostatomis.

LIETUVIŲ 13

6.3 Papildomas meniu: Valymas

Simbolis Meniu elementas

Bakelio ištuštinimas

Intensyvus valymas garais

Aprašas

Likusio vandens pašalinimo iš vandens stalčiaus procesas po garų funkcijų naudo‐ jimo.

Įsisenėjusių nešvarumų valymo procesas naudojant orkaitės valiklį.

Valymas garais

Kalkių nuosėdų šalinimas

Prietaiso valymo procesas, kai jis nestipriai užterštas ir nenaudotas kelis kartus.

Garų generatoriaus sistemos likusių kalkių valymo procesas.

Garų sistemos praplovimas Garų generatoriaus sistemos plovimo ir va‐ lymo procesas po dažno garų funkcijų nau‐ dojimo.

6.4 Kaitinimo funkcijos

Kaitinimo funk‐ cija

Naudojimo sritis

Karšto oro srau‐ tas

Kepti vienu metu trijose lentynų padėtyse ir maistui džiovinti.Nusta‐ tykite 20–40 °C mažes‐ nę temperatūrą nei funkcijai Apatinis+viršu‐ tinis kaitinimas.

Picos programa

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Vienoje lentynos padė‐ tyje kepti patiekalus, ku‐ riems reikia intensyves‐ nio skrudinimo ir traš‐ kaus pagrindo. Nustaty‐ kite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei funkci‐ jai Apatinis+viršutinis kaitinimas.

Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėty‐ je.

Šaldytas mais‐ tas

Traškiems pusfabrika‐ čiams ruošti (pvz., gruz‐ dintoms bulvytėms, kro‐ ketams ar blyneliams su įdaru).

Kaitinimo funk‐ cija

Naudojimo sritis

Grilis

Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skrebučiams.

Terminis kepin‐ tuvas

Didesniems mėsos ga‐ balams arba paukštie‐ nai su kaulais skrudinti vienoje lentynos padėty‐ je. Tinka apkepams ir skrudinti.

Apatinis kaitini‐ mas

Pyragams su traškiu pa‐ grindu kepti ir maistui konservuoti.

14 www.aeg.com

Kaitinimo funk‐ cija

Naudojimo sritis

Drėgnas kon‐ vek. kepimas

Drėgmė maža

Ši funkcija yra skirta taupyti energiją maisto gaminimo metu. Maisto ruošimo instrukcijas ra‐ site skyriuje „Naudingi patarimai“, Drėgnas konvek. kepimas. Orkai‐ tės durelės turėtų būti uždarytos ruošiant maistą, kad funkcija ne‐ būtų pertraukta ir būtų užtikrinta, jog orkaitė veiktų didžiausiu efekty‐ vumu. Kai naudosite šią funkciją, temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo nustatytos. Naudojamas likęs karštis.Gali suma‐ žėti kaitinimo galia.

Bendras energijos tau‐ pymo rekomendacijas rasite skyriuje „Energi‐ jos vartojimo efektyvu‐ mas“, „Energijos taupy‐ mas“. Ši funkcija buvo naudojama energijos vartojimo efektyvumo klasei nustatyti pagal standartą EN 60350-1.

Kai naudojate šią funk‐ ciją, lemputė automatiš‐ kai išsijungia po 30 se‐ kundžių.

Duonai, dideliems mė‐ sos gabalams kepti ar‐ ba atvėsintiems ir užšal‐ dytiems produktams at‐

šildyti.

Drėgmė didelė

Patiekalams su dideliu drėgmės kiekiu ruošti, pvz., kremui iš kiauši‐ nių, keptam paštetui ir žuviai troškinti.

Kaitinimo funk‐ cija

Naudojimo sritis

Kepimas garuo‐ se (100)

Daržovėms, žuviai, bul‐ vėms, ryžiams, makaro‐ nams arba specialiems garnyrams gaminti.

Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms lemputė gali automatiškai išsijungti esant žemesnei kaip 60 °C temperatūrai.

6.5 Specialios funkcijos

Kaitinimo funk‐ cija

Naudojimo sritis

Pagamintam patiekalui

šiltai laikyti.

Šilumos palaiky‐ mas

Lėkštėms pašildyti pa‐ tiekiant maistą.

Lėkščių pašildy‐ mas

Daržovių, pvz., agurkų, konservams ruošti.

Konservavimas

Džiovinti pjaustytus vaisius, daržoves ir grybus.

Džiovinimas

Tešlos kildinimas

Kepimas žemoje temperatūr.

Paspartinti mielinės tešlos kildinimą. Tešlos paviršius neišdžiūsta, o tešla išlieka elastin‐ ga.

Minkštiems, sultin‐ giems kepsniams ga‐ minti.

Kaitinimo funk‐ cija

Naudojimo sritis

Duona

Pašildymas ga‐ rais

Atitirpinimas

Apkepas "Au

Gratin''

Naudokite šią funkciją duonai ir bandelėms kepti ir gausite labai gerus, profesionalius rezultatus traškumo, spalvos ir plutelės bliz‐ gesio atžvilgiu.

Pašildant maistą ga‐ ruose neišdžiūsta jo paviršius. Karštis švel‐ niai ir vienodai pasis‐ kirsto, todėl atkuriamas kaip ką tik pagaminto maisto skonis ir kva‐ pas. Ši funkcija gali bū‐ ti naudojama maistui

šildyti tiesiai lėkštėje.

Tuo pačiu metu galite

šildyti daugiau nei vie‐ ną lėkštę, naudodami skirtingas lentynų pa‐ dėtis.

Atšildyti maistą (daržo‐ ves ir vaisius). Atšildy‐ mo trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto produkto kiekio ir dy‐ džio.

Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bul‐ vių plokštainiui kepti.

Tinka apkepams ir skrudinti.

LIETUVIŲ

6.6 Kepimo Vadovas

Maisto kategorija: Žuvis/Jūros Gėrybės

Patiekalas

Žuvis Kepta žuvis

Lašiša

Krevetės

Midijos

Žuvų piršteliai

Plona žuvies filė

Stora žuvies filė

Žuvies filė, šaldyta

Visa maža žuvis

Žuvis, troškinta ga‐ ruose

Žuvelės, keptos ant grotelių

Žuvis, kepta ant grotelių

Žuvis, kepta ant grotelių

Upėtakis

Lašišos filė

Visa lašiša

Krevetės, šviežios

Krevetės, šaldytos

Maisto kategorija: Paukštiena

Patiekalas

Paukštiena be kaulų –

Paukštiena be kaulų –

15

16 www.aeg.com

Patiekalas

Viščiukas

Viščiukų sparneliai, atvėsinti

Viščiukų sparneliai,

šaldyti

Viščiukų šlaunelės, atvėsintos

Viščiukų šlaunelės,

šaldytos

Virta viščiuko krūti‐ nėlė

Viščiukas, perpjau‐ tas pusiau

Viščiukas

Antis

Žąsis

Kalakutas

Maisto kategorija: mėsa

Patiekalas

Virtos jautienos kepsnys

Jautiena

Troškinta mėsa

Maltos mėsos keps‐ nys

Lengvai iškeptas

Lengvai iškeptas

Jautienos kepsnys

Vidutiniškai iškeptas

Vidutiniškai iškeptas

Gerai iškeptas

Gerai iškeptas

Patiekalas

Lengvai iškeptas

Skandinaviška jau‐ tiena

Vidutiniškai iškeptas

Gerai iškeptas

Plonos dešrelės

Šonkauliukai

Virta kiaulės koja

Kumpis

Kiaulienos nugarinė

Kiaulienos nugarinė

Kiauliena

Veršiena

Aviena

Kiaulienos nugari‐ nė, rūkyta

Kiaulienos nugari‐ nė, virta

Kiaulienos sprandi‐ nė

Kiaulienos mentė

Kepta kiauliena

Virtas kumpis

Veršiuko koja

Veršienos nugarinė

Kepta veršiena

Ėriuko koja

Kepta aviena

Ėrienos nugarinė

Ėriuko koja, viduti‐ niškai iškepta

Ėriuko koja, viduti‐ niškai iškepta

LIETUVIŲ 17

Patiekalas

Žvėriena

Triušiena

• Kiškio šlaunelė

• Kiškio nugarinė

• Kiškio nugarinė

Elniena

• Elnienos kumpis

• Elnienos nugari‐ nė

Kepta žvėriena

Žvėrienos nugarinė

Maisto kategorija: Patiekalai orkaitėje

Patiekalas

Lazanija

Lazanija/Kaneloni,

šaldyti

Makaronai

Bulvių plokštainis

Daržovių užkepėlė –

Saldūs patiekalai –

Maisto kategorija: Pica/apkepas su įdaru

Patiekalas

Plonapadė pica

Pica su papildomu garnyru

Pica

Pica, šaldyta

Amerikietiška pica,

šaldyta

Pica, atvėsinta

Picos užkandžiai,

šaldyti

– Prancūziškųjų ba‐ tonų apkepas

„Tarte flambée“ –

Patiekalas

Pikant. šveicariškas pyragas

Lotaringiškas apke‐ pas

Pikantiškas apke‐ pas

Maisto kategorija: Tortai/tešlainiai

Patiekalas

Riestainis

Obuolių pyragas, uždengtas

Biskvitinis pyragas –

Obuolių pyragas –

Sūrio pyragas, skar‐ doje

Sviestinė bandelė –

Keksas su citrina ir madera

Tortas

Saldus šveicariškas pyragas

Migdolų pyragas

Keksiukai

Tešla

Smėlio juostelės

Pyragaičiai su kre‐ mu

Sluoksniuotos teš‐ los kepiniai

Eklerai

Migdoliniai sausai‐ niai

Trapios tešlos sau‐ sainiai

18 www.aeg.com

Patiekalas

Kalėdinis pyragas –

Obuolių pyragas,

šaldytas

Pyragas skardoje

Sūrio pyragas, for‐ moje

Šokoladiniai sausai‐ nėliai

Biskvitinis vyniotinis –

Biskvitinė tešla

Mielinė tešla

Mielinis pyragas –

Trupininis pyragas –

Cukriniai pyragaičiai –

Smėlio juostelės

Apkepo pagrindas

Biskvitinis pyrago pagrindas

Vaisių pyragas

Trapios tešlos vai‐ sių pyragas

Biskvitinis vaisių py‐ ragas

Mielinė tešla

Maisto kategorija: Duona/Bandelės

Patiekalas

Bandelės

Bandelės

Bandelės, keptos

Bandelės, šaldytos

Čiabata

Prancūziškasis ba‐ tonas

Ilgas batonas, ap‐ kept.

Ilgas batonas, šald.

Patiekalas

Duona

Maisto kategorija: Daržovės

Patiekalas

Smulkinti brokoliai –

Nepjaustyti brokoliai –

– Smulkinti žiediniai kopūstai

Nepjaustyti žiediniai kopūstai

Morkos

Cukinijų griežinėliai –

Žalieji šparagai –

Baltieji šparagai

Juostelėmis pjaus‐ tytos paprikos

Švieži špinatai

Porų žiedai –

Šparaginės pupelės –

Grybų griežinėliai –

Pomidorai be odelių –

Briuseliniai kopūstai –

Kubeliais supjausty‐ ti salierai

Riestė

Balta duona

Mielinė pynutė

Juoda duona

Ruginė duona

Nesmulkintų grūdų duona

Nerauginta duona

Duona/Bandelės,

šaldytos

LIETUVIŲ 19

Patiekalas

Žirniai

Baklažanas

Pankoliai

Artišokai

Burokėliai –

Valgomoji gelteklė –

Kaliaropių juostelės –

Baltos pupelės –

Savojinis kopūstas –

Maisto kategorija: Pudingai/vyniotiniai

Patiekalas

Plakti kiaušiniai –

Karamelės desertas –

Vyniotinis –

Minkštai virti kiauši‐ niai

Kiaušiniai

Vidutiniškai virti kiaušiniai

Kietai virti kiaušiniai

Kepti kiaušiniai

Maisto kategorija: Garnyrai

Patiekalas

– Gruzdintos bulvy‐ tės, plonai pjausty‐ tos

Gruzdintos bulvy‐ tės, stambiai pjaus‐ tytos

Gruzdintos bulvy‐ tės, šaldytos

Kroketai

Keptos bulvytės

Paskrudintos bulvės –

Patiekalas

Virtos bulvės, ketvir‐ čiais

Virtos bulvės

– Bulvės su lupeno‐ mis

Bulvių kukuliai

Duonos kukuliai

Mieliniai kukuliai, sūrūs

Mieliniai kukuliai, saldūs

Ryžiai

Švieži lakštiniai

Polenta

Kai reikia pakeisti patiekalo svorį ar kepimo temperatūrą, naudokite arba naujoms vertėms nustatyti.

6.7 Kaitinimo funkcijos nustatymas

1. Įjunkite orkaitę.

2. Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos.

3. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

4. Pasirinkite kaitinimo funkciją.

5. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

6. Nustatykite temperatūrą.

7. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

6.8 Troškinimas garuose

Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo skydelyje.

20 www.aeg.com

ĮSPĖJIMAS!

Naudokite tik šaltą vandenį iš čiaupo. Nenaudokite filtruoto (demineralizuoto) arba distiliuoto vandens.

Nenaudokite jokių kitų skysčių. Į vandens stalčių nepilkite degių skysčių arba alkoholinių gėrimų.

1. Norėdami atidaryti vandens stalčių, paspauskite jo dangtelį.

2. Pripildykite vandens stalčių šaltu vandeniu iki maksimalaus lygio

(maždaug 950 ml), kol pasigirs signalas arba ekrane bus rodomas pranešimas. Vandens turėtų pakakti maždaug 50 minučių. Nepilkite į vandens stalčių daugiau vandens nei jo maksimali talpa. Galimas vandens nuotėkis ir baldai gali būti sugadinti.

3. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę padėtį.

4. Įjunkite orkaitę.

5. Nustatykite kaitinimo garuose funkciją ir temperatūrą.

6. Reikalui esant, nustatykite funkciją

Trukmė arba Pabaiga .

Garai pasirodys maždaug po 2 minučių. Orkaitei pasiekus nustatytą temperatūrą, pasigirs signalas.

Kai vandens stalčiuje baigiasi vanduo, girdimas signalas ir vandens stalčių reikia vėl pripildyti, kad būtų galima tęsti gaminimą garuose, kaip aprašyta anksčiau.

Pasibaigus maisto gaminimo laikui, pasigirsta garso signalas.

7. Išjunkite orkaitę.

8. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite vandenį iš vandens stalčiaus.

Žr. valymo funkciją Bakelio ištuštinimas.

DĖMESIO

Orkaitė yra karšta.

Galima nusideginti.

9. Po gaminimo garuose garai gali kondensuotis ertmės apačioje.

Visuomet išsausinkite ertmę, kai orkaitė atvėsta.

Palikite orkaitę visiškai išdžiūti atviromis durelėmis. Jeigu norite paspartinti džiovinimą, galite uždaryti dureles ir kaitinti orkaitę, naudodami funkciją

Karšto oro srautas 150 °C temperatūra maždaug 15 minučių.

6.9 Kaitinimo indikatorius

Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad temperatūra kyla. Kai pasiekiama nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji išnyksta.

6.10 Greitasis įkaitinimas

Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.

Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia greitojo įkaitinimo funkcija.

Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką

. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.

Ši funkcija negalima kai kurioms orkaitės funkcijoms.

6.11 Likęs karštis

Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad maistas neatvėstų.

LIETUVIŲ 21

7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė

Laikrodžio funkcija

Naudojimo sritis

Laikmatis

Trukmė

Pabaiga

Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2 val.

30 min). Ši funkcija ne‐ turi įtakos orkaitės veiki‐ mui. Jūs taip pat ją gali‐ te įjungti, kai orkaitė yra išjungta.

Naudokite , kad įjungtumėte funkciją.

Norėdami nustatyti mi‐ nutes, paspauskite arba , o paskui , kad įjungtumėte.

Nustatoma, kiek laiko orkaitė veiks (maks. 23 val. 59 min.).

Kaitinimo funkcijos iš‐ jungimo laikui nustatyti

(ne daugiau nei 23 val.

ir 59 min).

Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5 sekundžių.

Jeigu naudojate laikrodžio funkcijas Trukmė, Pabaiga, orkaitė išjungia kaitinimo elementus praėjus 90 % nustatyto laiko. Orkaitė naudoja likusį karštį gaminimo procesui tęsti, kol baigsis nustatytas laikas (3–

20 min.).

7.2 Laikrodžio funkcijų nustatymas

Prieš naudodami funkcijas:

Trukmė, Pabaiga, pirmiausiai turite nustatyti kaitinimo funkciją ir temperatūrą. Orkaitė automatiškai išsijungia.

Galite naudoti funkcijas:

Trukmė ir Pabaiga vienu metu, jeigu vėliau nurodytu laiku norite automatiškai įjungti ir išjungti orkaitę.

Funkcijos: Trukmė ir

Pabaiga neveikia, kai naudojate mėsos termometrą.

1. Nustatykite kaitinimo funkciją.

2. Kelis kartus paspauskite , kol ekrane pasirodys reikiama laikrodžio funkcija ir atitinkamas simbolis.

3. Paspauskite arba , kad nustatytumėte reikiamą laiką.

4. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Pasibaigus laikui, pasigirsta signalas.

Orkaitė išsijungia. Ekrane rodomas pranešimas.

5. Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kurį simbolį.

7.3 Kaitinti + palaikyti

Funkcijos veikimo sąlygos:

• Nustatyta temperatūra yra didesnė nei

80 °C.

• Funkcija Trukmė nustatyta.

Funkcija Kaitinti + palaikyti 30 minučių palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus kepimo procesui.

Jūs galite įjungti arba išjungti funkciją meniu Pagrindiniai nustatymai.

1. Įjunkite orkaitę.

2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.

3. Nustatykite didesnę nei 80 °C temperatūrą.

22 www.aeg.com

4. Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol ekrane bus rodoma Kaitinti + palaikyti.

5. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Funkcijai pasibaigus, pasigirsta signalas.

7.4 Laiko pratęsimas

Funkcija Laiko pratęsimas pratęsia kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus

Trukmė.

Netaikytina kaitinimo funkcijoms su kepimo termometru.

1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta signalas. Paspauskite bet kurį simbolį.

Ekrane rodomas pranešimas.

2. Paspauskite mygtuką , kad įjungtumėte, arba mygtuką , kad atšauktumėte.

3. Nustatykite funkcijos trukmę.

4. Paspauskite .

8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

8.1 Receptai internete

Automatinių programų receptus galima rasti mūsų interneto svetainėje.Norėdami rasti receptų knygą, patikrinkite PNC numerį, esantį techninių duomenų plokštelėje, ant orkaitės priekinio rėmo.

8.2 Receptai su Receptai

Ši orkaitė turi įvairių receptų, kuriuos galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir jūs negalite jų pakeisti.

9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS

1. Įjunkite orkaitę.

2. Pasirinkite meniu Receptai.

Paspauskite , kad patvirtintumėte.

3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.

Paspauskite , kad patvirtintumėte.

4. Pasirinkite receptą. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

9.1 Maisto termometras

Maisto termometras matuoja temperatūrą patiekalo viduje. Kai maistas yra nustatytos temperatūros, prietaisas išsijungia.

Galimi du temperatūros nustatymai:

• orkaitės temperatūra (minimali 120

°C),

• patiekalo vidinė temperatūra.

DĖMESIO

Naudokite tik pateiktąjį maisto termometrą ir originalias pakeičiamąsias dalis.

Norint geriausių rezultatų:

• Ingredientai turi būti kambario temperatūros.

• Maisto termometro negalima naudoti skystiems patiekalams.

• Gaminant maisto termometras turi būti patiekale ir įkištas į lizdą.

• Naudokite rekomenduojamas maisto kepimo temperatūros nuostatas. Žr.

skyrių „Patarimai“.

Prietaisas apskaičiuoja apytikrį maisto gaminimo pabaigos laiką. Jis priklauso nuo maisto kiekio, nustatytos orkaitės funkcijos ir temperatūros.

Maisto kategorijos: mėsa, paukštiena ir žuvis

1. Įjunkite prietaisą.

2. Įkiškite maisto termometro galą į mėsos ar žuvies vidurį, jeigu įmanoma, į storiausią jos dalį.

Įsitikinkite, kad bent 3/4 maisto termometro būtų patiekalo viduje.

3. Įkiškite maisto termometro kištuką į lizdą, esantį prietaiso priekiniame rėme.

LIETUVIŲ 23

Patiekalui pasiekus nustatytą temperatūrą, pasigirs garso signalas.

Prietaisas automatiškai išsijungia.

7. Palieskite bet kurį simbolį signalui išjungti.

8. Ištraukite maisto termometro kištuką iš lizdo ir išimkite patiekalą iš prietaiso.

ĮSPĖJIMAS!

Galima nusideginti, nes maisto termometras įkaista.

Būkite atsargūs, kai ištraukiate iš lizdo ir išimate iš patiekalo.

Maisto kategorija: užkepėlės

1. Įjunkite prietaisą.

2. Įdėkite pusę ingredientų į kepimo indą.

3. Maisto termometro galą dėkite tiksliai į užkepėlės vidurį. Kepant maisto termometras turi būti stabilizuotas vienoje vietoje. Tam naudokite kietą ingredientą. Maisto termometro silikoninę rankeną atremkite į kepimo indą. Maisto termometro galas neturėtų liesti kepimo indo apačios.

Ekrane rodomas maisto termometro simbolis.

4. Spauskite arba , kad mažiau nei per 5 sekundes nustatytumėte maisto kepimo temperatūrą.

5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu reikia, orkaitės temperatūrą.

6. Paspauskite maisto kepimo temperatūrai pakeisti.

4. Uždenkite maisto termometrą likusiais ingredientais.

5. Įkiškite maisto termometro kištuką į lizdą, esantį prietaiso priekiniame rėme.

24 www.aeg.com

Ekrane rodomas maisto termometro simbolis.

6. Spauskite arba , kad mažiau nei per 5 sekundes nustatytumėte maisto kepimo temperatūrą.

7. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu reikia, orkaitės temperatūrą.

8. Paspauskite maisto kepimo temperatūrai pakeisti.

Patiekalui pasiekus nustatytą temperatūrą, pasigirs garso signalas.

Prietaisas automatiškai išsijungia.

9. Palieskite bet kurį simbolį signalui išjungti.

10. Ištraukite maisto termometro kištuką iš lizdo ir išimkite patiekalą iš prietaiso.

ĮSPĖJIMAS!

Galima nusideginti, nes maisto termometras įkaista.

Būkite atsargūs, kai ištraukiate iš lizdo ir išimate iš patiekalo.

9.2 Priedų įstatymas

Grotelės:

Įstumkite groteles tarp grotelių atramos kreipiamųjų strypų .

Kepimo skarda/ gilus kepimo indas:

Įstumkite kepimo skardą /gilų indą tarp lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.

Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo indas vienu metu:

Įstumkite kepimo skardą /gilų kepimo indą tarp lentynos atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.

Mažas įlenkimas viršuje padidina saugumą. Šie įlenkimai taip pat apsaugos nuo apvirtimo. Aukštas kraštas aplink lentynas neleidžia prikaistuviams nuslysti nuo lentynos.

9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų įdėjimas

Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.

Gilus prikaistuvis:

LIETUVIŲ

Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų bėgelių.

25

DĖMESIO

Ištraukiamų bėgelių negalima plauti indaplovėje.

Netepkite ištraukiamų bėgelių jokiu tepalu.

DĖMESIO

Prieš uždarydami orkaitės dureles, būtinai iki galo atgal į orkaitę įstumkite ištraukiamus bėgelius.

Grotelės:

Groteles ant ištraukiamų bėgelių padėkite taip, kad kojelės būtų nukreiptos žemyn.

Aukštas kraštas aplink groteles yra speciali priemonė, apsauganti prikaistuvius, kad jie nenuslystų.

Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu

Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant ištraukiamų bėgelių.

10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

10.1 Mėgstamiausios

Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas, pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu

Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20 programų.

Programos išsaugojimas

1. Įjunkite orkaitę.

2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba automatinę programą.

3. Spaudinėkite , kol ekrane bus rodoma: IŠSAUGOTI.

4. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties pozicija.

5. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

6. Įveskite programos pavadinimą.

Mirksi pirmoji raidė.

7. Paspauskite arba raidei pakeisti.

8. Paspauskite .

Mirksi kita raidė.

9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.

10. Paspauskite ir palaikykite , kad išsaugotumėte.

Galite perrašyti atminties poziciją. Kai ekrane rodoma pirma laisva atminties pozicija, paspauskite arba ir paspauskite , kad panaikintumėte esamą programą.

26 www.aeg.com

Galite pakeisti programos pavadinimą, esantį meniu Pervadinti programą.

Programos įjungimas

1. Įjunkite orkaitę.

2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.

3. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

4. Pasirinkite mėgstamos programos pavadinimą.

5. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

10.2 Užrakto nuo vaikų naudojimas

Kai vaikų saugos užraktas yra įjungtas, orkaitės negalima netyčia įjungti.

1. Paspauskite ir įjunkite ekraną.

2. Vienu metu paspauskite ir , kol ekrane bus rodomas pranešimas .

Norėdami išjungti mygtukų užrakto nuo vaikų funkciją, pakartokite 2 veiksmą.

10.3 Funkcijų užraktas

Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite įjungti, tik kai orkaitė veikia.

1. Įjunkite orkaitę.

2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba nustatymą.

3. Spaudinėkite , kol ekrane bus rodoma: Funkcijų užraktas.

4. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Norėdami funkciją išjungti, paspauskite

. Ekrane rodomas pranešimas. Vėl paspauskite ir tuomet , kad patvirtintumėte.

Kai išjungiate orkaitę, funkcija taip pat išsijungia.

10.4 "Set + Go"

Funkcija leidžia nustatyti bet kurią kaitinimo funkciją (arba programą) ir panaudoti ją vėliau vienu bet kurio simbolio paspaudimu.

1. Įjunkite orkaitę.

2. Nustatykite kaitinimo funkciją.

3. Spaudinėkite , kol ekrane bus rodoma: Trukmė.

4. Nustatykite laiką.

5. Spaudinėkite , kol ekrane bus rodoma: "Set + Go".

6. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

Paspauskite bet kurį simbolį (išskyrus

), kad paleistumėte funkciją: "Set +

Go". Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda veikti.

Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.

• Funkcijų užraktas yra įjungta, kai veikia kaitinimo funkcija.

• Meniu Pagrindiniai nustatymai leidžia funkciją "Set + Go" įjungti ir išjungti.

10.5 Automatinis išsijungimas

Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte nuostatų.

(°C)

30–115

120–195

200–230

12,5

8,5

5,5

(val.)

Automatinis išsijungimas neveikia naudojant šias funkcijas: Orkaitės apšvietimas, Maisto termometras,Trukmė, Pabaiga.

10.6 Ekrano šviesumas

Yra du ekrano šviesumo režimai:

• Naktinis šviesmas – kai orkaitė yra išjungta, ekrano šviesumas yra mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.

• Dieninis šviesumas:

– kai orkaitė įjungta.

– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai veikia naktinio šviesumo funkcija

(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas persijungia į dieninio

šviesumo režimą 10 sekundžių;

– jei orkaitė yra išjungta ir nustatėte funkciją Laikmatis. Kai funkcija baigia veikti, ekranas grįžta prie naktinio šviesumo.

10.7 Aušinimo ventiliatorius

Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad orkaitės

11. PATARIMAI

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

Lentelėse nurodyta temperatūra ir kepimo laikas yra tik orientacinio pobūdžio.

Jie priklauso nuo receptų, naudojamų ingredientų kokybės ir kiekio.

11.1 Gaminimo rekomendacijos

Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau lentelėse pateikiamos rekomenduojamos temperatūros, gaminimo trukmės ir lentynos padėties nuostatos konkretiems patiekalams.

Jei nerandate nuostatų konkrečiam receptui, vadovaukitės panašiais receptais.

11.2 Vidinė durelių pusė

Durelių vidinėje pusėje galite rasti:

• lentynų padėčių numerius;

• informacijos apie kaitinimo funkcijas, patiekalams rekomenduojamas lentynų padėtis ir temperatūros nuostatas;

11.3 Patarimai dėl specialių orkaitės kaitinimo funkcijų

Šilumos palaikymas

Naudodami šią funkciją, galite išlaikyti maistą šiltą. Temperatūra automatiškai nustatoma iki 80 °C.

LIETUVIŲ

paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus, ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė atvėsta.

27

Lėkščių pašildymas

Šia funkcija galite pašildyti lėkštes ir patiekalus, prieš juos patiekiant.

Temperatūra automatiškai nustatoma iki

70 °C.

Lėkštes ir patiekalus tolygiai sukraukite ant grotelių. Naudokite pirmą lentynos padėtį. Praėjus pusei šildymo laiko, sukeiskite juos vietomis.

Tešlos kildinimas

Šia funkcija galite kildinti mielinę tešlą.

Sudėkite tešlą į didelį indą. Naudokite pirmą lentynos padėtį. Nustatykite funkciją Tešlos kildinimas ir gaminimo trukmę.

Atitirpinimas

Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite maistą į lėkštę. Neuždenkite maisto, nes taip gali pailgėti atšildymo trukmė.

Naudokite pirmą lentynos padėtį.

11.4 Kepimas garuose (100)

Veikiant šiai funkcijai, būkite atsargūs atidarydami orkaitės dureles. Garai gali išsiveržti.

Sterilizavimas

Naudojant šią funkciją galima sterilizuoti tarą (pvz., buteliukus kūdikiams).

Švarius indus dėkite apvertę pirmos lentynos viduryje.

Pripildykite stalčių iki maksimalaus lygio ir nustatykite 40 minučių trukmę.

Gaminimas

28 www.aeg.com

Ši funkcija leidžia ruošti įvairų šviežią ar

šaldytą maistą. Ją galima naudoti gaminti, pašildyti, atitirpinti, virti ant lengvos ugnies arba blanširuoti daržoves, mėsą, žuvį, makaronus, ryžius, manų kruopas ir kiaušinius.

Vieno gaminimo seanso metu galite paruošti kelis patiekalus. Norėdami užtikrinti, kad visi patiekalai būtų paruošti tuo pačiu metu, pradėkite nuo patiekalo, kurio gaminimo trukmė ilgiausia, po to atitinkamu laiku sudėkite likusius patiekalus, kaip nurodyta maisto gaminimo lentelėse.

Pavyzdžiui: bendra šio gaminimo sean‐ so trukmė yra 40 min. Pirmiausiai įdė‐ kite Virtos bulvės, ketvirčiais, po 20 min. pridėkite Lašišos filė ir Smulkinti brokoliai po 30 min.

Virtos bulvės, ketvir‐ čiais

Lašišos filė

Smulkinti brokoliai

(min.)

8–10

10

10–15

DARŽOVĖS

(min.)

40

20

10

Kai vienu metu gaminate daugiau kaip vieną patiekalą, naudokite didžiausią reikiamą kiekį vandens.

Naudokite antrą lentynos padėtį.

Nustatykite 99 °C temperatūrą.

Smulkinti brokoliai, įkaitinki‐ te tuščią orkaitę

Pomidorai be odelių

Švieži špinatai

(min.)

10–15

15

15–20

15–20

15–25

15–25

15–25

15–25

15–25

20–25

20–25

20–25

20–30

20–30

20–30

20–30

20–30

20–30

20–30

25–35

25–35

25–35

25–35

DARŽOVĖS

Nustatykite 99 °C temperatūrą.

Griežinėliais pjaustytos cu‐ kinijos

Daržovės, blanširuotos

Grybų griežinėliai

Juostelėmis pjaustytos pa‐ prikos

Nepjaustyti brokoliai

Žalieji šparagai

Baklažanai

Moliūgas, kubeliais

Pomidorai

Pupelės, blanširuotos

Smulkintos sultenės

Savojinis kopūstas

Kubeliais supjaustyti salierai

Porų žiedai

Žirniai

Šparaginiai žirniai / Impera‐ toriškieji pipirai

Saldžiosios bulvės

Pankoliai

Morkos

Baltieji šparagai

Briuseliniai kopūstai

Smulkinti žiediniai kopūstai

Kaliaropės juostelės

LIETUVIŲ 29

DARŽOVĖS

Nustatykite 99 °C temperatūrą.

GARNYRAI

Nustatykite 99 °C temperatūrą.

(min.)

15–20

15–25

20–25

20–30

(min.)

25–35

30–40

35–45

35–45

35–45

40–45

50–60

55–65

60–90

70–90

Baltos pupelės

Saldieji kukurūzai burbuolė‐ je

Valgomoji gelteklė

Nepjaustyti žiediniai kopūs‐ tai

Šparaginės pupelės

Baltieji arba raudonieji ko‐ pūstai, juostelės

Artišokai

Džiovintos pupelės, mirky‐ tos, vandens / ryžių santykis

2:1

Rauginti kopūstai

Burokėliai

(min.)

25–30

25–35

25–35

30–35

30–40

35–45

35–45

35–45

GARNYRAI

Nustatykite 99 °C temperatūrą.

40–50

40–55

45–55

55–60

Makaronai „Spaetzle“

„Bulgur“ kruopos, vandens / bulgur kruopų santykis 1:1

Mieliniai kukuliai

Kvapieji ryžiai, vandens / ry‐ žių santykis 1:1

Virtos bulvės, ketvirčiais

Duonos kukuliai

Bulvių kukuliai

Ryžiai, vandens ir ryžių san‐ tykis 1:1, vandens ir ryžių santykis gali keistis atsižvel‐ giant į ryžių rūšį.

Polenta, skysčio santykis

3:1

Ryžių pudingas, pieno / ry‐ žių santykis 2,5:1

Vidutinio dydžio bulvės su lupenomis

Lęšiai, rudieji ir žalieji, van‐ dens / lęšių santykis 2:1

Kuskusas, vandens / kusku‐ so santykis 1:1

Švieži lakštiniai

Manų pudingas, pieno / manų santykis 3,5:1

Lęšiai, raudonieji, vandens / lęšių santykis 1:1

(min.)

10–15

VAISIAI

Nustatykite 99 °C temperatūrą.

Pjaustyti obuoliai

30 www.aeg.com

VAISIAI

Nustatykite 99 °C temperatūrą.

(min.)

10–15

10–20

20–25

Karštos uogos

Šokolado tirpinimas

Vaisių kompotas

ŽUVIS

(min.)

15–20 Plona žuvies filė

20–25 Krevetės, šviežios

20–30 Midijos

20–30 Lašišos filė

20–30 Upėtakis, 0,25 kg

30–40 Krevetės, šaldytos

40–45 Lašišinis upėtakis, 1 kg

(°C)

75–80

75–85

100

85

85

75–85

85

MĖSA

(min.)

15–20 Plonos dešrelės

20–30 Bavariškos veršienos dešrelės / Baltos deš‐ relės

20–30 Vienos dešrelės

25–35 Virta viščiuko krūtinė‐ lė

(°C)

80

80

80

90

MĖSA

(min.)

55–65 Virtas kumpis, 1 kg

60–70 Virtas viščiukas, 1–

1,2 kg

70–90 „Kasseler“, virtas

80–90 Veršiena / Kiaulienos nugarinė, 0,8–1 kg

110–

120

„Tafelspitz“

(°C)

99

99

90

90

99

KIAUŠINIAI

Nustatykite 99 °C temperatūrą.

(min.)

10–11

12–13

Minkštai virti kiaušiniai

Vidutinio kietumo virti kiauši‐ niai

Kietai virti kiaušiniai 18–21

11.5 Kombinuotoji funkcija:

Terminis kepintuvas +

Kepimas garuose (100)

Šias funkcijas galite naudoti kartu vienu metu ruošti mėsą, daržoves ir garnyrus.

1. Nustatykite funkciją Terminis kepintuvas mėsai kepti.

2. Pridėkite paruoštas daržoves ir garnyrą.

3. Sumažinkite orkaitės temperatūrą iki maždaug 90 °C temperatūros. Galite atidaryti orkaitės dureles iki pirmos padėties maždaug 15 minučių.

4. Nustatykite funkciją Kepimas garuose (100). Ruoškite visus patiekalus kartu, kol jie bus gatavi.

LIETUVIŲ

Mėsai naudokite pirmą lentynos padėtį, o daržovėms – trečią lentynos padėtį.

31

Terminis kepintuvas

Pirmas veiksmas: išvirkite mėsą

Kepimas garuose (100)

Antras veiksmas: sudėkite dar‐ žoves

Jautienos keps‐ nys, 1 kg / Briu‐ seliniai kopūstai, polenta

Kepta kiauliena,

1 kg / Bulvės /

Daržovės, pada‐ žas

Kepta veršiena,

1 kg / Ryžiai /

Daržovės

(°C)

180

180

180

11.6 Drėgmė didelė

Naudokite antrą lentynos padėtį.

(min.)

60–70

60–70

50–60

(°C)

99

99

99

(min.)

40–50

30–40

30–40

11.7 Drėgmė maža

Naudokite antrą lentynos padėtį, jeigu nenurodyta kitaip.

Saldus pada‐ žas / Apkepas, mažuose inde‐ liuose

(°C)

90

Kepti kiaušiniai 90–110

Vyniotinis 90

Plona žuvies fi‐ lė

85

Stora žuvies filė 90

Maža žuvis, iki

0,35 kg

90

Visa žuvis, iki 1 kg

Virtiniai

90

120–130

(min.)

35–45

15–30

40–50

15–25

25–35

20–30

30–40

40–50

Bandelių pusfabrika‐ čiai

Prancūziškųjų ba‐ tonų pusgaminiai,

40–50 g

Duonos bandelės,

40–60 g

Prancūziškųjų ba‐ tonų pusgaminiai,

šaldyti, 40–50 g

Maltos mėsos keps‐ nys, žalias, 0,5 kg

(°C)

200

200

180–

200

200

180

Makaronų apkepas 170–

190

(min.)

15–20

15–20

25–35

25–35

30–40

40–50

32 www.aeg.com

11.8 Pašildymas garais

Naudokite antrą lentynos padėtį.

Lazanija

Duona, 0,5–1 kg

Bulvių plokštainis

Viščiukas, 1 kg

Kiaulienos nugarinė, rūkyta, 0,6–1 kg, mir‐ kykite 2 valandas

Jautienos kepsnys, 1 kg

Antis, 1,5–2 kg

180–

200

180

Kepta veršiena, 1 kg 180

Kepta kiauliena, 1 kg 160–

180

Žąsis, 3 kg, naudoki‐ te pirmą lentynos pa‐ dėtį

170

160–

170

180–

210

160–

180

(°C)

170–

180

180–

190

(min.)

45–55

45–60

50–60

50–60

60–70

60–90

70–90

80–90

90–100

130–170

Vienos porcijos pa‐ tiekalai

Makaronai

Ryžiai

Virtiniai

(°C)

110

110

110

110

(min.)

10–15

10–15

10–15

15–25

11.9 Kepimas

Pirmą kartą naudokite žemesnę temperatūrą.

Jei pyragus kepate ne vienoje lentynos padėtyje, kepimo laiką galima pailginti

10–15 minučių.

Pyragai ir tešlainiai skirtinguose aukščiuose gali skrusti nevienodai. Jeigu skrunda nevienodai, temperatūros nuostatos keisti nereikia. Skirtumas išnyks kepant.

Kepant skardos orkaitėje gali deformuotis. Kepamosioms skardoms atvėsus, jos išsitiesins.

11.10 Patarimai, kaip kepti

Kepimo rezultatai

Pyrago apačia nepakan‐ kamai iškepusi.

Pyragas sukrenta ir pa‐ sidaro tąsus ar suskili‐ nėja.

Galima priežastis Atitaisymo būdas

Netinkama lentynos padėtis. Padėkite pyragą ant žemesnės lentynos.

Orkaitės temperatūra per aukšta.

Kitą kartą šiek tiek sumažinkite orkaitės temperatūrą.

Pyragas pernelyg sau‐ sas.

Per trumpa kepimo trukmė. Kitą kartą nustatykite ilgesnę ke‐ pimo trukmę ir sumažinkite orkai‐ tės temperatūrą.

Orkaitės temperatūra per žema.

Kitą kartą nustatykite didesnę or‐ kaitės temperatūrą.

Per ilga kepimo trukmė.

Kitą kartą nustatykite trumpesnę kepimo trukmę.

LIETUVIŲ 33

Kepimo rezultatai

Pyragas nevienodai ke‐ pa.

Pyragas neiškepa per recepte nurodytą kepi‐ mo laiką.

Galima priežastis

Per aukšta orkaitės tempe‐ ratūra ir per trumpas kepimo laikas.

Pyrago tešla nevienodai pa‐ skirstyta.

Orkaitės temperatūra per žema.

Atitaisymo būdas

Nustatykite žemesnę orkaitės temperatūrą ir ilgesnį kepimo lai‐ ką.

KItą kartą vienodžiau paskirstykite pyrago tešlą kepimo formoje.

Kitą kartą nustatykite šiek tiek di‐ desnę orkaitės temperatūrą.

11.11 Kepimas viename lygyje

KEPIMAS SKARDOSE

Riestainis / Sviesti‐ nė bandelė

Keksas su citrina ir madera / Vaisiniai pyragėliai

Apkepas, trapus pyragas, įkaitinkite tuščią orkaitę

Apkepas, biskvito tešla

Sūrio pyragas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

(°C)

150–160

140–160

150–160

150–170

170–190

(min.)

50–70

70–90

20–30

20–25

60–90

KEPIMO FORMOSE KEPAMI PYRAGAI / PYRAGAIČIAI / DUONA

Kaitinkite tuščią orkaitę, jeigu nenurodyta kitaip.

1

1

2

2

1

Mielinė pynutė /

Riestė, iš anksto įkaitinti nereikia

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

(°C)

170–190

(min.)

30–40 3

34 www.aeg.com

KEPIMO FORMOSE KEPAMI PYRAGAI / PYRAGAIČIAI / DUONA

Kaitinkite tuščią orkaitę, jeigu nenurodyta kitaip.

„Christstollen“

Ruginė duona:

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Pyragaičiai su kre‐ mu / Eklerai

Biskvitinis vynioti‐ nis,

Trupininis pyragas, iš anksto įkaitinti nereikia

Sviestinis migdoli‐ nis pyragas / Cu‐ kriniai pyragaičiai

Vaisių pyragai, iš anksto įkaitinti ne‐ reikia

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Mieliniai pyragai su kremu (pvz., varš‐ kės, grietinėlės, pieno / kiaušinių)

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

(°C)

160–180 pirmiausiai: 230 tada: 160–180

190–210

180–200

150–160

190–210

180

160–180

(min.)

50–70

20

30–60

20–35

10–20

20–40

20–30

35–55

40–60

SAUSAINIAI

Naudokite trečią lentynos padėtį.

3

3

2

1

3

3

3

3

Smėlio juostelės / Bisk‐ vitinio pyrago tešla

Karšto oro srautas

(°C)

150–160

(min.)

15–25

LIETUVIŲ 35

SAUSAINIAI

Naudokite trečią lentynos padėtį.

Merengos

Migdoliniai sausainiai

Mielinės tešlos sausai‐ niai

Sluoksniuotos tešlos ke‐ piniai, įkaitinkite tuščią orkaitę

Bandelės, įkaitinkite tuš‐ čią orkaitę

Karšto oro srautas

Karšto oro srautas

Karšto oro srautas

Karšto oro srautas

Apatinis+viršutinis kai‐ tinimas

(°C)

80–100

100–120

150–160

170–180

190–210

11.12 Kepiniai ir apkepai

Naudokite pirmą lentynos padėtį.

Makaronų apkepas

Lazanija

Apatinis+viršutinis kaitini‐ mas

Apatinis+viršutinis kaitini‐ mas

Terminis kepintuvas Daržovių užkepėlė, įkai‐ tinkite tuščią orkaitę

Prancūziškieji batonai su lydytu sūriu

Ryžiai su pienu

Karšto oro srautas

Apatinis+viršutinis kaitini‐ mas

Žuvies apkepai

Įdarytos daržovės

Apatinis+viršutinis kaitini‐ mas

Karšto oro srautas

(°C)

180–200

180–200

170–190

160–170

180–200

180–200

160–170

(min.)

120–150

30–50

20–40

20–30

10–25

(min.)

45–60

25–40

15–35

15–30

40–60

30–60

30–60

36 www.aeg.com

11.13 Kepimas keliais lygiais

Naudokite šią funkciją: Karšto oro srautas.

2 skardoms naudokite pirmą ir ketvirtą lentynos padėtis.

SAUSAINIAI

KEPIMO FORMOSE KEPAMI

PYRAGAI / PYRAGAIČIAI / DUONA

Pyragaičiai su kremu /

Eklerai, įkaitinkite tuščią or‐ kaitę

Trupininis pyragas

(°C) (min.

)

160–

180

25–

45

150–

160

30–

45

SAUSAINIAI

(°C)

Trapios tešlos sausainiai 150–

160

Merengos

Migdoliniai sausainiai

80–

100

100–

120

(min.)

20–40

130–

170

40–80

Mielinės tešlos sausai‐ niai

Sluoksniuotos tešlos ke‐ piniai, įkaitinkite tuščią orkaitę

Bandelės

(°C)

160–

170

170–

180

180

(min.)

30–60

30–50

20–30

11.14 Rekomendacijos kepimui

Naudokite orkaitėms skirtus karščiui atsparius indus.

Liesą mėsą kepkite uždengtą.

Kepsnius kepkite tiesiai skardoje arba ant virš skardos padėtų grotelių.

Į skardą įpilkite šiek tiek vandens, kad riebalai nepridegtų.

Kepsnį apverskite praėjus 1/2–2/3 gaminimo laiko.

Mėsą ir žuvį kepkite dideliais gabalais

(sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg).

Kepimo metu kelis kartus palaistykite kepsnius jų sultimis.

11.15 Kepsnių kepimas

Naudokite pirmą lentynos padėtį.

JAUTIENA

Troškinta mėsa 1 – 1,5 kg Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

(°C)

230

(min.)

120–150

LIETUVIŲ 37

JAUTIENA

Jautienos kepsnys arba filė, su krauju, įkaitinkite tuščią or‐ kaitę

Jautienos kepsnys arba filė, vidutiniš‐ kai iškeptas, įkaitin‐ kite tuščią orkaitę

Jautienos kepsnys arba filė, gerai iš‐ keptas, įkaitinkite tuščią orkaitę

1 cm storio

1 cm storio

1 cm storio

Terminis kepin‐ tuvas

(°C)

190–200

Terminis kepin‐ tuvas

180–190

Terminis kepin‐ tuvas

170–180

KIAULIENA

Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.

Mentė / Sprandinė / Rū‐ kytas kumpis

(kg)

1–1,5

Kapotiniai / Šonkauliukai 1–1,5

Maltos mėsos kepsnys 0,75–1

Kiaulės koja, apvirta 0,75–1

(°C)

150–170

170–190

160–170

150–170

(min.)

5–6

6–8

8–10

(min.)

90–120

30–60

50–60

90–120

38 www.aeg.com

VERŠIENA

Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.

Kepta veršiena

Veršiuko koja

(kg)

1

1,5–2

(°C)

160–180

160–180

ĖRIENA

Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.

(min.)

90–120

120–150

Ėriuko šlaunelė /

Kepta aviena

Ėrienos nugarinė

(kg)

1–1,5

1–1,5

ŽVĖRIENA

Nugarinė / Kiš‐ kio šlaunelė, įkaitinkite tuščią orkaitę

(kg)

1

Elnienos nugari‐ nė

1,5–2

Elnienos kumpis 1,5–2

(°C)

150–170

160–180

Terminis kepin‐ tuvas

(°C)

180–200

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

180–200

180–200

(min.)

100–120

40–60

(min.)

35–55

60–90

60–90

LIETUVIŲ 39

PAUKŠTIENA

Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.

Paukštiena, supjaus‐ tyta porcijomis

Viščiukas, perpjautas pusiau

Viščiukas, višta

Antis

Žąsis

Kalakutas

Kalakutas

ŽUVIS

(kg)

0,2–0,25

0,4–0,5

1–1,5

1,5–2

3,5–5

2,5–3,5

4–6

(°C)

200–220

190–210

190–210

180–200

160–180

160–180

140–160

(min.)

30–50

40–50

50–70

80–100

120–180

120–150

150–240

Visa žuvis

(kg)

1–1,5 Terminis kepin‐ tuvas

11.16 Duona

Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.

(°C)

180–200

(min.)

30–50

Naudokite antrą lentynos padėtį.

DUONA

Balta duona

Prancūziškasis batonas

Sviestinė bandelė

(°C)

170–190

200–220

180–200

(min.)

40–60

35–45

40–60

40 www.aeg.com

DUONA

Čiabata

Ruginė duona

Rupių miltų duona

Nesmulkintų grūdų duona

Duonos bandelės

(°C)

200–220

170–190

170–190

170–190

190–210

(min.)

35–45

50–70

50–70

40–60

20–35

11.17 Traškių kepinių kepimas naudojant Picos programa

PICA

Naudokite pirmą lentynos padėtį.

Apkepai

Špinatų apkepas

(°C)

180–200

160–180

Lotaringiškas apkepas / Biskvi‐ tinis apkepas

170–190

Amerikietiškas obuolių pyra‐ gas

150–170

(min.)

40–55

45–60

45–55

50–60

LIETUVIŲ 41

PICA

Prieš naudojimą įkaitinkite tuščią orkaitę.

Naudokite antrą lentynos padėtį.

Pica, plonapadė, naudokite gilų prikaistuvį

Pica, storapadė

(°C)

210–230

180–200

Nerauginta duona 210–230

Sluoksniuotos tešlos apkepas 160–180

„Flammkuchen“ (ugninis pyra‐ gas)

210–230

Koldūnai

Daržovių pyragas

180–200

160–180

11.18 Grilis

Padėkite prikaistuvį pirmoje lentynos padėtyje riebalams surinkti.

(min.)

15–25

20–30

10–20

45–55

15–25

15–25

50–60

Prieš naudojimą įkaitinkite tuščią orkaitę.

GRILIS

(°C)

Jautienos kepsnys

Jautienos filė

210–230

230

Kiaulienos nugarinė 210–230

Veršienos nugarinė 210–230

Ėrienos nugarinė 210–230

Visa žuvis, 0,5–1 kg 210–230

(min.)

Pirma pusė

30–40

20–30

30–40

30–40

25–35

15–30

(min.)

Antra pusė

30–40

20–30

30–40

30–40

20–25

15–30

2

3

2

2

3

3 / 4

42 www.aeg.com

11.19 Kepimas žemoje temperatūr.

Ši funkcija leidžia paruošti liesą, minkštą mėsą ir žuvį. Ji netaikoma: paukštienai, riebai keptai kiaulienai, troškintai mėsai.

Maisto termometras temperatūra neturi viršyti 65 °C.

1. Kiekvieną mėsos pusę apkepkite 1–2 minutes ant didelio karščio.

2. Įdėkite mėsą į keptuvę arba tiesiai ant grotelių. Po grotelėmis padėkite padėklą riebalams surinkti.

Visuomet kepkite be dangčio, kai naudojate šią funkciją.

3. Naudokite Maisto termometras.

4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje temperatūr.. Pirmąsias 10 minučių galite nustatyti nuo 80 °C iki 150 °C temperatūrą. Numatytoji temperatūra yra 90 °C.Nustatykite Maisto termometras temperatūrą.

5. Po 10 minučių orkaitėje automatiškai temperatūra sumažinama iki 80 °C.

Nustatykite 120 °C temperatūrą.

Kepsniai

Jautienos filė

Jautienos kepsnys

Kepta veršiena

11.20 Šaldytas maistas

(kg)

0,2–0,3

1–1,5

1–1,5

1–1,5

ATITIRPDYMAS

Pica, šaldyta

Amerikietiška pica, šaldyta

Pica, atvėsinta

Picos užkandžiai, šaldyti

(°C)

200–220

190–210

210–230

180–200

Gruzdintos bulvytės, plonai pjaustytos 190–210

Gruzdintos bulvytės, stambiai pjaustytos 190–210

Keptos bulvytės / Kroketai

Paskrudintos bulvės

190–210

210–230

(min.)

20–40

90–150

120–150

120–150

(min.)

15–25

20–25

13–25

15–30

15–25

20–30

20–40

20–30

3

3

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

LIETUVIŲ 43

ATITIRPDYMAS

Lazanija / Įdaryti makaronai vamzdučiai,

švieži

Lazanija / Įdaryti makaronai vamzdučiai,

šaldyti

Keptas sūris

Viščiuko sparneliai

11.21 Konservavimas

Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus konservavimo stiklainius.

Nenaudokite stiklainių su užsukamais dangteliais arba metalinių indų.

Naudokite pirmą lentynos padėtį.

Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau nei po šešis vieno litro talpos stiklainius.

Vienodai pripildykite stiklainius ir uždarykite veržtuvu.

Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.

Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2 litro vandens, kad orkaitėje pakaktų drėgmės.

Kai skystis induose pradeda virti

(maždaug po 35–60 minučių vieno litro induose), išjunkite orkaitę arba sumažinkite temperatūrą iki 100 °C (žr.

lentelę).

Nustatykite 160–170 °C temperatūrą.

(°C)

170–190

160–180

170–190

180–200

Persikai /

Svarainiai /

Slyvos

(min.)

35–45

40–60

20–30

40–50

MINKŠTI VAISIAI

Braškės / Mėlynės /

Avietės / Prinokę ag‐ rastai

(min.)

Virimo trukmė, kol pasirodys burbuliukai

35–45

KAULAVAISIAI

2

2

3

2

(min.)

Virimo truk‐ mė, kol pa‐ sirodys burbuliukai

35–45

(min.)

Gaminkite toliau 100

°C tempe‐ ratūroje

10–15

44 www.aeg.com

2 skardoms naudokite pirmą ir ketvirtą lentynos padėtis.

DARŽOVĖS

DARŽOVĖS

Morkos

Agurkai

Marinuotos daržovės

Kaliaropės /

Žirniai / Špa‐ ragai

50–60

(min.)

Virimo truk‐ mė, kol pa‐ sirodys burbuliukai

50–60

50–60

50–60

(min.)

Gaminkite toliau 100

°C tempe‐ ratūroje

5–10

5–10

15–20

11.22 Džiovinimas–Karšto oro srautas

Išklokite skardas pergamentiniu arba kepimo popieriumi.

Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni, praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę išjunkite, atidarykite jos dureles ir palikite per naktį, kad maisto produktai visiškai išdžiūtų.

Vienai skardai naudokite trečią lentynos padėtį.

11.23 Maisto termometras

Pupos

Paprikos

Daržovės sriubai

Grybai

Žolelės

(°C)

60-70

60-70

60-70

50–60

40-50

Nustatykite 60–70 °C temperatūrą.

(val.)

6-8

5-6

5-6

6-8

2-3

VAISIAI

Slyvos

Abrikosai

Pjaustyti obuoliai

Kriaušės

(val.)

8-10

8-10

6-8

6-9

JAUTIENA

Jautienos kepsnys

Jautienos filė

Maisto kepimo temperatūra (°C)

Lengvai iškep‐ tas

Vidutiniškai iš‐ keptas

Gerai iškeptas

45 60 70

45 60 70

LIETUVIŲ 45

JAUTIENA

Maltos mėsos kepsnys

Mažiau

80

Maisto kepimo temperatūra (°C)

Vidutiniškai iš‐ keptas

83

Daugiau

86

KIAULIENA

Kumpis / Kepta

Nugarinės kapotinis / Kiaulienos nu‐ garinė, rūkyta / Kiaulienos nugarinė, virta

80

75

Mažiau

Maisto kepimo temperatūra (°C)

Vidutiniškai iš‐ keptas

Daugiau

84 88

78 82

VERŠIENA

Kepta veršiena

Veršiuko koja

Mažiau

75

85

Maisto kepimo temperatūra (°C)

Vidutiniškai iš‐ keptas

Daugiau

80

88

85

90

AVIENA / ĖRIENA

Avies šlaunis

Avienos nugarinė

Kepta aviena / Ėriuko šlaunelė

Mažiau

80

75

65

Maisto kepimo temperatūra (°C)

Vidutiniškai iš‐ keptas

85

Daugiau

88

80

70

85

75

ŽVĖRIENA

Mažiau

Kiškio nugarinė / Elnienos nugarinė 65

Kiškio šlaunelė / Kiškis, visas / El‐ nienos šlaunelė

70

Maisto kepimo temperatūra (°C)

Vidutiniškai iš‐ keptas

70

Daugiau

75

75 80

46 www.aeg.com

PAUKŠTIENA

Mažiau

Viščiukas 80

Antiena, nepjaustyta / pusė anties /

Kalakutiena, nepjaustyta / krūtinėlė 75

Antiena, krūtinėlė 60

Maisto kepimo temperatūra (°C)

Vidutiniškai iš‐ keptas

83

Daugiau

86

80

65

85

70

ŽUVIS (LAŠIŠA, UPĖTA‐

KIS, STERKAS)

Mažiau

Žuvis, nepjaustyta / didelė / troš‐ kinta garuose / Žuvis, nepjaustyta / didelė / kepta

60

Maisto kepimo temperatūra (°C)

Vidutiniškai iš‐ keptas

Daugiau

64 68

UŽKEPĖLĖS – VIRTOS

DARŽOVĖS

Mažiau

Cukinijų užkepėlė / Brokolių užke‐ pėlė / Pankolių užkepėlė

85

Maisto kepimo temperatūra (°C)

Vidutiniškai iš‐ keptas

Daugiau

88 91

KOS

UŽKEPĖLĖS – PIKANTIŠ‐

Mažiau

Įdaryti makaronai kaneloni / Laza‐ nija / Makaronų apkepas

85

Maisto kepimo temperatūra (°C)

Vidutiniškai iš‐ keptas

Daugiau

88 91

UŽKEPĖLĖS – SALDŽIOS

Mažiau

Baltos duonos užkepėlė su vai‐ siais / be vaisių / Ryžių košės užke‐ pėlė su vaisiais / be vaisių / Saldi makaronų užkepėlė

80

Maisto kepimo temperatūra (°C)

Vidutiniškai iš‐ keptas

Daugiau

85 90

11.24 Drėgnas konvek.

kepimas – rekomenduojami priedai

Naudokite tamsias ir neatspindinčias skardas ir indus. Jie geriau sugeria

LIETUVIŲ

karštį, nei šviesių spalvų ir atspindintys indai.

47

Picos kepimo indas

Tamsi, neatspindinti

28 cm skersmens

Kepimo indas

Tamsi, neatspindinti

26 cm skersmens

Keraminiai in‐ deliai

Keraminė kait‐ lentė

8 cm skers‐ mens, 5 cm aukščio

Apkepo skarda

Tamsi, neatspindinti

28 cm skersmens

11.25 Drėgnas konvek.

kepimas

Laikykitės toliau lentelėje nurodytų rekomendacijų, kad gautumėte geriausius rezultatus.

Naudokite trečią lentynos padėtį.

Makaronų plokštainis

Bulvių plokštainis

Musaka

Lazanija

Įdaryti makaronai kaneloni

Duonos pudingas

Ryžių pudingas

Biskvitinės tešlos obuolių pyragas (apvali kepimo forma)

Balta duona

(°C)

200–220

180–200

170–190

180–200

180–200

190–200

170–190

160–170

190–200

(min.)

45–55

70–85

70–95

75–90

70–85

55–70

45–60

70–80

55–70

48 www.aeg.com

11.26 Informacija patikros įstaigoms

Patikros pagal: EN 60350, IEC 60350.

KEPIMAS VIENAME LYGYJE. Kepimas kepimo formose

Biskvitinis pyragas be riebalų

Biskvitinis pyragas be riebalų

Obuolių pyragas, 2 skardos Ø20 cm

Obuolių pyragas, 2 skardos Ø20 cm

(°C)

Karšto oro srautas 140–150

Apatinis+viršutinis kaitinimas

160

Karšto oro srautas 160

Apatinis+viršutinis kaitinimas

180

(min.)

35–50

35–50

60–90

70–90

KEPIMAS VIENAME LYGYJE. Sausainiai

Naudokite trečią lentynos padėtį.

Trapios tešlos kepiniai /

Smėlio juostelės

Trapios tešlos kepiniai /

Smėlio juostelės, įkaitinkite tuščią orkaitę

Maži pyragaičiai, 20 vie‐ netų skardoje, įkaitinkite tuščią orkaitę

Maži pyragaičiai, 20 vie‐ netų skardoje, įkaitinkite tuščią orkaitę

Karšto oro srautas

Apatinis+viršutinis kaiti‐ nimas

Karšto oro srautas

Apatinis+viršutinis kaiti‐ nimas

(°C)

140

160

150

170

(min.)

25–40

20–30

20–35

20–30

2

2

2

1

LIETUVIŲ 49

KEPIMAS KELIAIS LYGIAIS. Sausainiai

(°C)

Trapios tešlos kepi‐ niai / Smėlio juostelės

Maži pyragaičiai, 20 vienetų skardoje, įkai‐ tinkite tuščią orkaitę

Karšto oro srautas 140

Karšto oro srautas 150

GRILIS

Kaitinkite tuščią orkaitę 5 minutes.

Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.

Skrebutis

Jautienos didkepsnis, laikui įpusėjus apverskite

Grilis

Grilis

11.27 Informacija patikros įstaigoms

Funkcijos patikros Kepimas garuose

(100).

(min.)

25–45

23–40

2 padė‐ tys

1 / 4

1 / 4 -

3 padė‐ tys

1 / 3 / 5

(min.)

1–3

24–30

5

4

Patikros pagal IEC 60350 standartą.

50 www.aeg.com

Nustatykite 99 °C temperatūrą.

Brokoliai, įkai‐ tinkite tuščią orkaitę

Talpyklė

(Gastro‐ norm)

1 x 2/3perfo‐ ruota

Brokoliai, įkai‐ tinkite tuščią orkaitę

2 x 2/3 perfo‐ ruota

2 x 300

Brokoliai, įkai‐ tinkite tuščią orkaitę

1 x 2/3perfo‐ ruota

(g)

300 daug.

Žirniai, šaldyti 2 x 2/3 perfo‐ ruota

2 x 1500

3

2 ir 4

3

2 ir 4

(min.)

13–15

13–15

15–18

Kol tempe‐ ratūra šal‐ čiausioje srityje pa‐ sieks 85

°C.

Dėkite kepimo skardą pirmoje lentynos padė‐ tyje.

Dėkite kepimo skardą pirmoje lentynos padė‐ tyje.

Dėkite kepimo skardą pirmoje lentynos padė‐ tyje.

Dėkite kepimo skardą pirmoje lentynos padė‐ tyje.

12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

12.1 Pastabos dėl valymo

Valymo prie‐ monės

Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelnia valymo priemone.

Metaliniams paviršiams valyti naudokite tam skirtą valymo priemonę.

Įsisenėjusias dėmes valykite specialiu orkaičių valikliu.

LIETUVIŲ 51

Orkaitės ertmę valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis ar ki‐ ti maisto likučiai gali sukelti gaisrą. Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.

Po kiekvieno naudojimo iššluostykite ertmę švelnia šluoste.

Kasdienis naudojimas

Priedai

12.2 Rekomenduojamos valymo priemonės

Nenaudokite šveitimo kempinių ar

šveičiamųjų valiklių. Jie gali pažeisti emalį ir nerūdijančiojo plieno dalis.

Mūsų produktų galite nusipirkti iš www.aeg.com/shop ir geriausiose mažmeninėse parduotuvėse.

12.3 Lentynėlių išėmimas

Prieš atlikdami priežiūros darbus patikrinkite, ar orkaitė atvėso. Galima nusideginti.

Norėdami išvalyti orkaitę, išimkite lentynų atramas.

1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš priekinių laikiklių.

1

Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Va‐ lykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo priemone. Priedų indaplo‐ vėje plauti negalima.

Nevalykite priedų su nesvylančia danga intensyvaus poveikio medžiago‐ mis, daiktais aštriais kraštais ir neplaukite indaplovėje.

2

3

2. Atitraukite lentynos atramos priekinį galą nuo šoninės sienelės.

3. Išimkite atramas iš galinių angų.

Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.

12.4 Valymas garais

Išvalykite kuo daugiau nešvarumų rankomis.

Išimkite priedus ir lentynų laikiklius, kad nuvalytumėte šonines sieneles.

Valymo garais funkcijos padeda išvalyti orkaitės ertmę, skirtą garams ruošti.

Prieš pradėdami valymo procesą, įsitikinkite, kad orkaitė yra atvėsusi.

Veikiant valymo garais funkcijai, lemputė nešviečia.

1. Pripildykite vandens stalčių iki maksimalaus lygio (maždaug 950 ml vandens), kol pasigirs signalas arba ekrane bus rodomas pranešimas.

2. Pasirinkite valymo garais funkciją iš meniu Valymas.

Valymas garais – funkcija veikia maždaug 30 minučių.

a) Įjunkite funkciją.

b) Programai pasibaigus, pasigirsta signalas.

c) Norėdami išjungti signalą, palieskite jutiklio lauką.

Intensyvus valymas garais – funkcija veikia maždaug 75 minutes.

a) Tinkamu valikliu vienodai išpurkškite orkaitės vidų – ir emaliuotas, ir plienines dalis.

b) Įjunkite funkciją.

Programos pirmoji dalis baigiama maždaug po 50 minučių.

c) Paspauskite .

Vadovaukitės ekrane rodomu pranešimu, kad pabaigtumėte valymą.

d) Išvalykite orkaitės vidų minkšta, paviršiaus nebraižančia kempine.

52 www.aeg.com

Galite naudoti šiltą vandenį arba orkaitės ploviklius.

e) Paspauskite .

Pradedama galutinė proceso dalis. Ši dalis trunka maždaug 25 minutes.

3. Išvalykite orkaitės vidų minkšta, paviršiaus nebraižančia kempine.

Galite naudoti šiltą vandenį.

Po valymo palikite orkaitės dureles praviras maždaug 1 valandą. Palaukite, kol orkaitė išdžius. Džiūvimui paspartinti galite įkaitinti orkaitę karštu oru, nustatę

150 °C temperatūrą maždaug 15 minučių. Valymo funkcijos poveikis bus maksimalus, jeigu funkcijai pasibaigus, tuoj pat išvalysite orkaitę rankomis.

12.5 Priminimas apie valymą

Kai rodomas priminimas, reikalingas valymas. Vykdykite funkciją Intensyvus valymas garais.

Galite įjungti / išjungti funkciją Priminimas apie valymą meniu Pagrindiniai nustatymai.

12.6 Garų ruošimo sistema –

Kalkių nuosėdų šalinimas

Kai veikia gariklis, jo viduje kaupiasi kalkių nuosėdos (nes vandenyje yra kalcio). Jos gali turėti neigiamos įtakos gariklio veikimui, taip pat garų ir maisto kokybei. Valykite garų generavimo grandinę, kad nesikauptų kalkių nuosėdos.

Išimkite visus priedus.

Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.

Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį procesą.

Visas procesas trunka maždaug 2 valandas.

Naudojant šią funkciją lemputė yra išjungta.

1. Patikrinkite, ar vandens stalčius yra tuščias.

2. Paspauskite .

3. Padėkite grilio / kepimo indą ant pirmos lentynos.

4. Paspauskite .

5. Įpilkite į vandens stalčių 250 ml kalkių

šalinimo priemonės.

6. Pripildykite likusią vandens stalčiaus dalį vandens iki maksimalaus lygio, kol pasigirs signalas arba ekrane bus rodomas pranešimas.

7. Paspauskite .

Bus suaktyvinta pirma proceso dalis:

Kalkių nuosėdų šalinimas.

Ši dalis trunka maždaug 1 valandą ir 40 minučių.

8. Pirmai daliai pasibaigus, ištuštinkite grilio / kepimo indą ir vėl dėkite jį pirmoje lentynos padėtyje.

9. Paspauskite .

10. Pripildykite vandens stalčių švaraus vandens iki maksimalaus lygio, kol pasigirs signalas arba ekrane bus rodomas pranešimas.

11. Paspauskite .

Bus suaktyvinta antra proceso dalis:

Kalkių nuosėdų šalinimas. Jos metu bus išplauta gariklio grandinė.

Ši dalis trunka maždaug 35 minutes.

Procesui pasibaigus, ištraukite grilio / kepimo indą.

Jeigu funkcija Kalkių nuosėdų šalinimas bus atlikta netinkamai, ekrane pasirodys pranešimas ją pakartoti.

Jeigu orkaitė yra drėgna ir šlapia, iššluostykite ją sausa šluoste. Palikite orkaitę visiškai išdžiūti atviromis durelėmis.

12.7 Priminimas šalinti kalkių nuosėdas

Du priminimai šalinti kalkių nuosėdas primena apie tai, kad reikia atlikti šią funkciją: Kalkių nuosėdų šalinimas. Šie priminimai suaktyvinami kiekvieną kartą, kai Jūs išjungiate prietaisą.

Negriežtas priminimas primena ir rekomenduoja atlikti kalkių šalinimo ciklą.

Griežtas priminimas įpareigoja atlikti kalkių šalinimą.

Jeigu nepašalinsite iš prietaiso kalkių nuosėdų, kai rodomas griežtas priminimas, negalėsite naudoti garų funkcijų.

Priminimo šalinti kalkių nuosėdas išjungti negalima.

12.8 Garų ruošimo sistema –

Garų sistemos praplovimas

Išimkite visus priedus.

Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.

Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį procesą.

Funkcija veikia maždaug 30 minučių.

Naudojant šią funkciją lemputė yra išjungta.

1. Dėkite kepimo skardą pirmoje lentynos padėtyje.

2. Paspauskite .

3. Pripildykite vandens stalčių švaraus vandens iki maksimalaus lygio, kol pasigirs garso signalas arba ekrane bus rodomas pranešimas.

4. Paspauskite .

Procesui pasibaigus, ištraukite kepimo skardą.

12.9 Bakelio ištuštinimas

Išimkite visus priedus.

Naudojant valymo funkciją iš vandens stalčiaus pašalinamas likęs vanduo.

Naudokite šią funkciją po gaminimo garuose funkcijos.

Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.

Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį procesą.

Funkcija veikia maždaug 6 minutes.

Naudojant šią funkciją lemputė yra išjungta.

1. Dėkite kepimo skardą pirmoje lentynos padėtyje.

2. Paspauskite .

Procesui pasibaigus, ištraukite kepimo skardą.

LIETUVIŲ 53

12.10 Durelių išėmimas ir įdėjimas

Galite nuimti dureles ir vidines stiklo plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems modeliams stiklo plokščių skaičius gali būti skirtingas.

ĮSPĖJIMAS!

Durelės yra sunkios.

1. Visiškai atidarykite dureles.

2. Visiškai iškelkite suveržiamąsias svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.

A

A

3. Uždarykite dureles, kol jos bus nustatytos maždaug 45° kampu.

45°

4. Laikykite dureles abiem rankomis už abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo orkaitės kampu aukštyn.

5. Padėkite dureles išorine puse žemyn ant minkšto audinio ir lygaus pagrindo.

6. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų pusių durelių viršutinių kampų, paspauskite į vidų ir atleiskite fiksavimo tarpiklį.

54 www.aeg.com

2

B

1

DĖMESIO

Dėl neatsargaus elgesio, ypač ties priekinės plokštės kampais, stiklas gali įtrūkti.

7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir nuimkite ją.

8. Laikykite durelių stiklo plokštes už viršutiniojo krašto ir iškelkite iš kreiptuvo.

1. Išjunkite orkaitę.

Palaukite, kol orkaitė atvės.

2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.

3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.

Viršutinė lemputė

1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir nuimkite jį.

9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo plokštę.

Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus veiksmus atvirkščia eilės tvarka.

Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po to didesnę ir dureles.

ĮSPĖJIMAS!

Patikrinkite, ar stiklai tinkamai įdėti, nes kitaip durelių paviršius gali perkaisti.

12.11 Lemputės keitimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus gauti elektros smūgį.

Lemputė gali būti karšta.

13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite stiklinį gaubtelį.

3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,

300 °C atsparia karščiui lempute .

4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį gaubtelį.

5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.

Šoninė lemputė

1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad galėtumėte prieiti prie lemputės.

2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx

20“ atsuktuvą.

3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir tarpiklį.

4. Lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C atsparia karščiui lempute.

5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį.

Priveržkite varžtus.

6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.

LIETUVIŲ 55

13.1 Ką daryti, jeigu...

Problema

Orkaitės nepavyksta įjungti arba valdyti.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Lemputė nešviečia.

Kepimo termometras nevei‐ kia.

Ekrane rodoma F111.

Ekrane rodomas klaidos ko‐ das, kurio nėra šioje lentelė‐ je.

Galima priežastis

Orkaitė neprijungta arba ne‐ tinkamai prijungta prie elek‐ tros tinklo.

Orkaitė išjungta.

Nenustatytas laikrodis.

Nenustatytos būtinos nuo‐ statos.

Suaktyvintas automatinis iš‐ jungimas.

Įjungtas apsaugos nuo vaikų užraktas.

Perdegė saugiklis.

Perdegusi lemputė.

Netinkamai įkištas kepimo termometro kištukas į lizdą.

Netinkamai įkištas kepimo termometro kištukas į lizdą.

Įvyko elektros gedimas.

Ant maisto produktų ir orkai‐ tės viduje kaupiasi garai ir kondensatas.

Prietaisas įjungtas, bet ne‐ kaista. Neveikia ventiliato‐ rius. Ekrane rodoma "De‐

mo".

Kalkių šalinimo procesas nu‐ traukiamas jo nebaigus.

Pernelyg ilgam palikote pa‐ tiekalą orkaitėje.

Įjungtas demonstracinis reži‐ mas.

Nutrūko elektros tiekimas.

Atitaisymo būdas

Patikrinkite, ar orkaitė tinka‐ mai prijungta prie maitinimo tinklo (žr. prijungimo sche‐ mą, jeigu yra).

Įjunkite orkaitę.

Nustatykite laikrodį.

Patikrinkite, ar nuostatos yra tinkamos.

Žr. skyrių „Automatinis išjun‐ gimas“.

Žr. skyrių „Apsaugos nuo vaikų užrakto naudojimas“.

Patikrinkite, ar veikimas su‐ triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐ giklis pakartotinai perdega, kreipkitės į kvalifikuotą elek‐ triką.

Pakeiskite lemputę.

Kuo giliau įkiškite kepimo termometro kištuką į lizdą.

Kuo giliau įkiškite kepimo termometro kištuką į lizdą.

• Išjunkite orkaitę name įrengtu saugikliu arba ap‐ sauginiu jungikliu saugik‐ lių dėžėje ir vėl įjunkite.

• Jeigu ekrane vėl rodo‐ mas klaidos kodas, kreip‐ kitės į klientų aptarnavi‐ mo skyrių.

Baigę gaminti, nepalikite pa‐ tiekalų orkaitėje ilgiau negu

15–20 minučių

Žr. skyriaus „Kasdienis nau‐ dojimas“ skyrelį „Pagrindinės nuostatos“.

Pakartokite šį procesą.

56 www.aeg.com

Problema

Kalkių šalinimo procesas nu‐ traukiamas jo nebaigus.

Po kalkių šalinimo proceso grilio / kepimo inde nėra van‐ dens.

Po kalkių šalinimo ciklo ert‐ mės viduje yra nešvaraus vandens.

Galima priežastis Atitaisymo būdas

Naudotojas išjungė funkciją. Pakartokite šį procesą.

Nepripildėte vandens stal‐ čiaus iki maksimalaus lygio.

Grilio / kepimo indas padė‐ tas ant netinkamos lentynos.

Nutrūko elektros tiekimas.

Patikrinkite, ar vandens stal‐ čiuje yra kalkių šalinimo prie‐ monės / vandens.

Pakartokite šį procesą.

Pašalinkite likusį vandenį ir kalkių šalinimo priemonę iš orkaitės apačios. Padėkite grilio / kepimo indą ant pir‐ mos lentynos.

Pakartokite šį procesą.

Valymo funkcija pertraukia‐ ma jos nebaigus.

Valymo funkcija pertraukia‐ ma jos nebaigus.

Pasibaigus valymo funkcijai, ertmės apačioje yra per daug vandens.

Prasti valymo proceso rezul‐ tatai.

Prasti valymo proceso rezul‐ tatai.

Prasti valymo proceso rezul‐ tatai.

Naudotojas išjungė funkciją. Pakartokite šį procesą.

Prieš įjungdami valymo ciklą, į prietaisą įpurškėte per daug ploviklio.

Per aukšta valymo garais funkcijos pradinė orkaitės temperatūra.

Prieš pradėdami valymo pro‐ cesą, neišėmėte šoninių gro‐ telių. Jos gali perduoti karštį sienelėms ir sumažinti valy‐ mo veiksmingumą.

Prieš pradėdami valymo pro‐ cesą, neišėmėte priedų iš prietaiso. Jie gali pabloginti valymo garais ciklą ir suma‐ žinti jo veiksmingumą.

Padenkite visas ertmės dalis plonu ploviklio sluoksniu.

Vienodai užpurkškite ploviklį.

Pakartokite šį ciklą. Vykdyki‐ te ciklą, kai prietaisas yra

šaltas.

Išimkite šonines groteles iš prietaiso ir pakartokite šią funkciją.

Išimkite priedus iš prietaiso ir pakartokite šią funkciją.

13.2 Aptarnavimo duomenys

Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų lentelėje. Duomenų lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo orkaitės vidaus.

LIETUVIŲ 57

Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:

Modelis (MOD.) .........................................

Gaminio numeris (PNC) .........................................

Serijos numeris (S. N.) .........................................

14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS

14.1 Informacijos apie gaminį lapas

Gaminio informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014

Tiekėjo pavadinimas

Modelio žymuo

Energijos efektyvumo indeksas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant įprastu režimu

Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant ventiliatoriaus režimu

Ertmių skaičius

Karščio šaltinis

Garsumas

Orkaitės rūšis

Masė

EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės, orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.

Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai.

AEG

BSE782320B 944187995

BSE782320M 944187788

BSE782320M 944187789

BSK782320M 944187786

BSK782320M 944187787

81.0

A+

1.09 kWh/ciklui

0.68 kWh/ciklui

1

Elektra

70 l

Integruojama orkaitė

BSE782320B 39.5 kg

BSE782320M 40.0 kg

BSK782320M 39.5 kg

14.2 Energijos taupymas

Orkaitėje yra savybių, kurios jums padeda taupyti energiją kasdien ruošiant maistą.

Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.

Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai

58 www.aeg.com

ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai pritvirtintas savo vietoje.

Naudokite metalinius prikaistuvius, kad galėtumėte taupiau naudoti energiją.

Kai įmanoma, prieš gaminimą iš anksto nekaitinkite orkaitės.

Kai vienu kartu ruošiate kelis patiekalus, darykite kuo trumpesnes pertraukėles tarp kepimų.

Maisto gaminimas naudojant ventiliatorių

Kai galima, naudokite maisto gaminimo funkcijas su ventiliatoriumi, kad taupytumėte energiją.

Likęs karštis

Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa su trukme arba pabaigos laiku ir maisto gaminimo trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių, tada kaitinimo elementai automatiškai išsijungia anksčiau.

Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.

Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad maistas neatvėstų.

Kai gaminimo trukmė yra ilgesnė kaip 30 minučių, sumažinkite orkaitės

15. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

temperatūrą iki minimumo, likus 3–10 minučių iki patiekalo ruošimo pabaigos.

Dėl orkaitėje likusio karščio patiekalas ir toliau keps.

Naudokite likusį karštį kitiems patiekalams pašildyti.

Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas

Pasirinkite žemiausios galimos temperatūros nuostatą, kad panaudotumėte likusį karštį ir išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane rodomas likusio karščio indikatorius arba temperatūra.

Maisto gaminimas išjungus apšvietimą

Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą.

Įjunkite jį tik tada, kai jo reikia.

Drėgnas konvek. kepimas

Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto gaminimo metu.

Kai naudojate šią funkciją, lemputė automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.

Vėl galite įjungti lemputę, bet taip sumažės numatomas energijos taupymas.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

*

LIETUVIŲ 59

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project