AEG | BSK782320M | User manual | Aeg BSK782320M Посібник користувача

Aeg BSK782320M Посібник користувача
BSE782320B
BSE782320M
BSE782320M
BSK782320M
BSK782320M
USER
MANUAL
UK
Інструкція
Парова духовка
2
www.aeg.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..................................................................3
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..................................................................... 5
3. ОПИС ВИРОБУ....................................................................................................8
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ........................................................................................ 9
5. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.............................................................11
6. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ........................................................................... 12
7. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА.......................................................................................22
8. АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ.............................................................................24
9. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ......................................................................... 24
10. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ...................................................................................... 27
11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ.............................................................................29
12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА...................................................................................... 53
13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ................................................................................... 58
14. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ................................................................................60
ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Дякуємо, що обрали цей прилад від AEG. Ми створили його для бездоганної
роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які
допомагають робити життя простішим, – це властивості, які можна не знайти
у звичайних приладах. Приділіть декілька хвилин, аби прочитати, як
отримати найкраще від цього приладу.
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.aeg.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registeraeg.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.aeg.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
УКРАЇНСЬКА
1.
3
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і
доступному місці з метою користування в
майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
залишатися поблизу приладу лише за умови
постійного нагляду.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до приладу
під час його роботи чи охолодження. Доступні
частини можуть нагріватися під час користування.
Якщо прилад обладнано пристроєм захисту від
доступу дітей, такий пристрій необхідно
активувати.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
4
www.aeg.com
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Встановлювати цей прилад і замінювати кабель
повинен лише кваліфікований фахівець.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пристрій і його відкриті
поверхні нагріваються під час використання.
Необхідно бути обережним, щоб не торкатися
нагрівальних елементів.
Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли
витягаєте та вставляєте аксесуари чи деко.
Перш ніж виконувати операції з технічного
обслуговування, від’єднайте прилад від джерела
живлення.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб уникнути ураження
електричним струмом, перш ніж починати міняти
лампу, переконайтеся, що прилад вимкнено.
Не користуйтеся приладом, доки його не буде
встановлено у вбудовану конструкцію.
Не використовуйте пароочищувач для очищення
приладу.
Не використовуйте для очищення скляної поверхні
дверцят жорсткі абразивні засоби та металеві
шкребки, оскільки це може призвести до появи на
склі тріщин.
У разі пошкодження електричного кабелю його має
замінити представник виробника або його
авторизованого сервісного центру чи інша
кваліфікована особа. Робити це самостійно
забороняється, оскільки існує небезпека ураження
електричним струмом.
Щоб зняти підставки для поличок, спочатку
потягніть передню частину підставки для полички,
а потім її задню частину від бічних стінок. Для
вставлення опор виконайте наведену вище
процедуру у зворотній послідовності.
Використовуйте тільки термощуп, рекомендований
для цього приладу.
УКРАЇНСЬКА
5
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
Не тягніть прилад за ручку.
Дотримуйтеся вимог щодо
мінімальної відстані до інших
приладів чи предметів.
Встановлюйте прилад у безпечному
підходящому місці, що відповідає
вимогам зі встановлення.
Прилад оснащено електричною
системою охолодження. Її слід
використовувати з блоком
електроживлення.
Вбудований прилад повинен
відповідати вимогам із безпеки
стандарту DIN 68930.
Мінімальна висота
шафи (Мінімальна
висота шафи під ро‐
бочою поверхнею)
600 (600) мм
Ширина шафи
550 мм
Глибина шафи
605 (580) мм
Висота передньої
частини приладу
594 мм
Висота задньої ча‐
стини приладу
576 мм
Ширина передньої
частини приладу
549 мм
Ширина задньої ча‐
стини приладу
548 мм
Глибина приладу
567 мм
Вбудована глибина
приладу
546 мм
Глибина з відкрити‐
ми дверцятами
1017 мм
Мінімальний розмір
вентиляційного от‐
вору. Отвір розта‐
шовано внизу за‐
дньої сторони
550 x 20 мм
Довжина кабелю жи‐
влення. Кабель роз‐
міщується в право‐
му куті задньої сто‐
рони
1500 мм
Кріпильні гвинти
4 x 12 мм
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
•
•
•
•
•
•
•
Усі роботи з під’єднання до
електромережі мають виконуватися
кваліфікованим електриком.
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
Пильнуйте, щоб кабель живлення
не торкався або не був надто
наближений до дверцят приладу
або ніші під приладом, особливо
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
коли він працює або дверцята
гарячі.
Елементи захисту від ураження
електричним струмом та ізоляція
мають бути закріплені так, аби їх не
можна було зняти без спеціального
інструмента.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не вставляйте вилку в розетку, яка
ненадійно закріплена.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
Використовуйте лише належні
ізолюючі пристрої, а саме: лінійні
роз’єднувачі, запобіжники (гвинтові
запобіжники слід викрутити з
патрона), реле захисту від
замикання на землю та контактори.
Електрообладнання має бути
оснащеним ізолюючим пристроєм
для повного відключення від
електромережі. Зазор між
контактами ізолюючого пристрою
має становити не менше 3 мм.
Прилад оснащено електричним
кабелем з вилкою.
•
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик пошкодження
приладу.
•
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і вибуху.
•
•
•
•
•
•
Прилад призначено виключно для
застосування в домашніх умовах.
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Переконайтеся в тому, що
вентиляційні отвори не заблоковані.
Не залишайте прилад без нагляду
під час користування ним.
Після кожного використання прилад
слід вимикати.
Будьте обережні, відчиняючи
дверцята приладу під час його
роботи. Можливе вивільнення
гарячого повітря.
Під час роботи з приладом руки не
повинні бути мокрими або
вологими. Не користуйтеся
приладом, якщо він контактує з
водою.
Не натискайте на відчинені
дверцята.
Не використовуйте прилад як
робочу поверхню та як поверхню
для зберігання речей.
Обережно відчиняйте дверцята
пристрою. Використання
інгредієнтів із спиртом може
спричинити утворення суміші
спирту і повітря.
Відчиняючи дверцята, пильнуйте,
щоб поряд з приладом не було
джерел утворення іскор та
відкритого вогню.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
•
•
•
Дії для запобігання пошкодження
або знебарвлення емалі:
– не ставте посуд або інші
предмети безпосередньо на дно
приладу;
– не кладіть алюмінієву фольгу
безпосередньо на дно приладу;
– не ставте воду безпосередньо в
гарячий прилад;
– після приготування не
залишайте у приладі страви й
продукти з високим вмістом
вологи;
– будьте обережні, знімаючи або
встановлюючи аксесуари.
Знебарвлення емалі або
нержавіючої сталі не впливає на
ефективність роботи приладу.
Для випікання тістечок із великим
вмістом вологи слід
використовувати глибоку жаровню.
Сік, який виділяється із фруктів,
може залишати стійкі плями на
емалевому покритті.
Цей прилад призначений виключно
для приготування їжі. Його
забороняється використовувати
УКРАЇНСЬКА
•
•
для інших цілей, наприклад
опалення приміщень.
Під час готування дверцята духової
шафи завжди повинні бути
зачиненими.
Якщо прилад розміщено позаду
меблевої панелі (наприклад,
дверцят), переконайтеся, що
дверцята відкрито під час роботи
приладу. Жар і волога можуть
утворюватися позаду закритої
меблевої панелі, спричиняючи
подальше пошкодження приладу,
приміщення або підлоги. Не
закривайте меблеву панель, доки
прилад повністю не охолоне після
використання.
2.5 Приготування на парі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Є ризик отримання опіків
або пошкодження приладу.
•
2.6 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
2.4 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, пожежі або
пошкодження приладу.
•
•
•
•
•
•
•
•
Перш ніж виконувати технічне
обслуговування, вимкніть прилад і
вийміть вилку з розетки.
Дайте приладу охолонути. Існує
ризик того, що скляні панелі можуть
тріснути.
У разі пошкодження скляних
панелей дверцят слід одразу
замінити панелі. Зверніться до
авторизованого сервісного центру.
Будьте обережні, знімаючи
дверцята з приладу. Дверцята
важкі!
Регулярно очищуйте прилад, щоб
запобігти пошкодженню матеріалу
поверхні.
Протріть прилад вологою м’якою
ганчіркою. Застосовуйте лише
нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте будь-які абразивні
засоби, жорсткі серветки для
очищення, розчинники або металеві
предмети.
Якщо ви користуєтеся аерозолями
для чищення духових шаф,
обов’язково дотримуйтеся
інструкцій із безпеки, наведених на
упаковці.
Не очищуйте каталітичну емаль
(якщо застосовується) жодними
мийними засобами.
Пара може спричинити опіки:
– Будьте обережні, відчиняючи
дверцята приладу, коли
активована ця функція.
Можливий вихід пари.
– Відкривайте дверцята приладу
обережно після готування на
парі.
•
•
•
Електрична або галогенова
лампочка, що використовується в
цьому приладі, призначена лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
Перед заміною лампочки
відключить прилад від
електроживлення.
Використовуйте лише лампочки з
такими ж технічними
характеристиками .
2.7 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
2.8 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель електричного
живлення близько до приладу та
утилізуйте його.
Приберіть фіксатор дверцят, щоб
унеможливити зачинення дверцят,
якщо діти або домашні тварини
опиняться всередині приладу.
7
8
www.aeg.com
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
3. ОПИС ВИРОБУ
3.1 Загальний огляд
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
3.2 Приладдя
1 Панель керування
2 Електронний програмуючий
пристрій
3 Резервуар для води
4 Розетка термощупа
5 Нагрівальній елемент
6 Лампа
7 Вентилятор
8 Отвір труби видалення накипу
9 Опорна рейка, знімна
10 Положення полиць
Сковорідка для гриля/смаження
Решітка
Для розміщення посуду і форм для
випічки, а також для смаження.
Для випікання, смаження або в якості
підставки для збирання жиру.
Термощуп
Лист для випікання
Для випікання тортів і печива.
Для вимірювання температури
всередині продукту.
УКРАЇНСЬКА
9
Для полегшення встановлення та
видалення дек та решітки.
Телескопічні спрямовувачі
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
4.1 Електронний програмуючий пристрій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Керування роботою приладу здійснюється за допомогою сенсорних кнопок.
1
2
Сенсор‐
на кноп‐
ка
Функція
Коментар
-
Дисплей
Показує поточні налаштування духової шафи.
УВІМК./ВИМК.
Увімкнення і вимкнення духової шафи
Функції нагріву
або Допомога
При Готуванні
Натисніть сенсорну кнопку один раз, щоб ви‐
брати функцію нагріву або меню: Допомога При
Готуванні. Натисніть сенсорну кнопку знову,
щоб переключитися між меню: Функції нагріву,
Допомога При Готуванні. Для увімкнення або
вимкнення підсвітки натисніть сенсорну кнопку
та утримуйте її протягом 3 секунд. Також мож‐
на увімкнути підсвітку, коли духову шафу вим‐
кнено.
Обране
Для збереження обраних програм і доступу до
них.
3
4
10
www.aeg.com
Сенсор‐
на кноп‐
ка
Функція
Коментар
Вибір температу‐ Для встановлення температури або відобра‐
ри
ження поточної температури у духовій шафі.
Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд
для ввімкнення або вимкнення функції: швид‐
кий нагрів.
5
6
7
8
9
Кнопка «Вниз»
Для переміщення вниз в меню.
Кнопка «Вгору»
Для переміщення вгору в меню.
OK
Підтвердження вибору або налаштування.
Кнопка «Назад»
Повернення на один рівень меню назад. Для ві‐
дображення головного меню натисніть і утри‐
муйте сенсорну кнопку протягом 3 секунд.
Час і додаткові
функції
Для встановлення різних функцій. Натисніть
сенсорну кнопку, щоб при активній функції на‐
гріву встановити таймер або функції: Контроль‐
ний замок, Обране, Нагрів+утримання, Set +
Go. Ви також можете змінити налаштування
датчика внутрішньої температури.
Таймер
Щоб установити функцію: Таймер.
10
11
4.2 Дисплей
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Функція нагрівання
Час доби
Індикатор нагрівання
Температура
Тривалість або час завершення
функції
Інші індикатори дисплея:
Символ
Функція
Таймер
Функція працює.
Час доби
На дисплеї відображається поточ‐
ний час.
УКРАЇНСЬКА
Символ
11
Функція
Тривалість
На дисплеї відображається час, не‐
обхідний для приготування.
Кінц. час
На дисплеї відображається час за‐
вершення готування.
Температура
На дисплеї відображається темпе‐
ратура.
Індикація часу
На дисплеї відображається трива‐
лість роботи функції нагріву. Натис‐
ніть
і
одночасно, щоб скину‐
ти показники часу.
Розрахунок
Духова шафа розраховує час готу‐
вання.
Індикатор нагрівання
На дисплеї відображається темпе‐
ратура у духовій шафі.
швидкий нагрів
Функцію увімкнено. Завдяки цій
функції скорочується час нагріву.
Зважувати автоматично
Дисплей показує, що систему авто‐
матичного визначення ваги увімкне‐
но або вагу можна змінити.
Нагрів+утримання
Функцію увімкнено.
5. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
5.1 Первинне очищення
Вийміть з духової шафи всі аксесуари
й знімні опорні рейки.
Див. розділ «Догляд та чистка».
Перед першим користуванням
почистіть духову шафу і аксесуари.
Покладіть аксесуари та опорні рейки
на місце.
5.2 Перше підключення
При підключенні духової шафи до
електромережі або після перерви в
подачі електроенергії слід
налаштувати мову повідомлень,
контрастність, яскравість дисплею та
час доби.
1. Натисніть
або
для
встановлення значення.
2. Натисніть
, щоб продовжити.
5.3 Налаштування
жорсткості води
Після підключення духової шафи до
електромережі необхідно встановити
рівень жорсткості води.
У таблиці нижче вказано діапазон
жорсткості води (dH) з відповідним
рівнем відкладення кальцію та якість
води.
12
www.aeg.com
Жорсткість води
Відкладення каль‐
цію (ммоль/л)
Відкладення
кальцію (мг/л)
Класифіка‐
ція води
Клас
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
М'яка
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Помірно
жорстка
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Жорстка
4
понад 21
понад 3,8
понад 150
Дуже жорст‐
ка
Якщо жорсткість води перевищує
значення в таблиці, заповнюйте лоток
для води водою з пляшок.
1. Візьміть смужку, що змінює колір
на один з чотирьох, яка
постачається разом з паровим
комплектом в духовій шафі.
2. Помістіть всі зони реакції смужки у
воду приблизно на 1 секунду.
Не розміщуйте смужку під
проточною водою!
3. Струсіть смужку для видалення
надлишку води.
4. Зачекайте 1 хвилину та перевірте
жорсткість води згідно з таблицею
нижче.
Кольори зон реакції продовжують
змінюватися. Не перевіряйте
жорсткість води пізніше, ніж через
1 хвилину після проведення тесту.
5. Встановіть жорсткість води: меню:
Стандартні налаштування.
Тестова смужка
Жорсткість води
1
2
3
4
Жорсткість води можна змінити в
меню: Стандартні налаштування /
Жорсткість води.
6. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
6.1 Навігація в меню
6.2 Огляд меню
Головне меню
Символ / Пункт Використання
меню
Функції нагріву
Містить перелік функ‐
цій нагріву.
Рецепти
Містить перелік авто‐
матичних програм.
1. Увімкніть духову шафу.
2. Натисніть
або
параметр меню.
, щоб обрати
3. Натисніть
, щоб перейти до
підменю або прийняти
налаштування.
З будь-якого місця можна
повернутися в головне
меню, натиснувши
.
Обране
Містить перелік обра‐
них програм готуван‐
ня, створений кори‐
стувачем.
УКРАЇНСЬКА
Символ / Пункт Використання
меню
Очищення
Стандартні на‐
лаштування
Містить перелік про‐
грам очищення.
Використовується
для налаштування
конфігурації при‐
строю.
Містить перелік до‐
Спеціальні стра‐ даткових функцій на‐
гріву.
ви
Допомога При
Готуванні
Містить рекомендо‐
вані параметри нала‐
штування духової ша‐
фи для великого ви‐
бору страв. Оберіть
страву й розпочніть
процес приготування.
Значення температу‐
ри й часу — це лише
рекомендації для от‐
римання кращого ре‐
зультату, і їх не‐
обов’язково дотриму‐
ватися. Вони зале‐
жать від рецепту, а
також якості й кілько‐
сті інгредієнтів, що
використовуються.
Підменю для: Стандартні
налаштування
Символ / Пункт Опис
меню
Встановлення
часу
Індикація часу
швидкий нагрів
Установлення поточ‐
ного часу на годинни‐
ку.
Якщо ввімкнено, то
після деактивації при‐
ладу на дисплеї відо‐
бражається поточний
час.
Якщо функцію акти‐
вовано, вона скоро‐
чує час нагрівання.
13
Символ / Пункт Опис
меню
Set + Go
Установити функцію
й активувати її пізні‐
ше натисненням
будь-якого символу
на панелі керування.
Зберігає приготовану
Нагрів+утриман‐ їжу теплою протягом
30 хвилин після за‐
ня
вершення циклу при‐
готування.
Увімкнення та вим‐
Додатковий час кнення функції «Про‐
довження часу».
Контрастність
дисплею
Налаштування кон‐
трастності дисплея.
Налаштування яскра‐
Яскравість дис‐ вості дисплея.
плею
Вибір мови
Рівень гучності
Вибір мови для дис‐
плея.
Налаштування гучно‐
сті звуку натискання
кнопок і сигналів.
Активація і деактива‐
Сигнали кнопок ція звуку натискання
сенсорних кнопок.
управл.
Неможливо деактиву‐
вати сигнал сенсор‐
ної кнопки «ВКЛ/
ВИМК».
Активація й деактива‐
Тривога/Сигнал ція звукових сигналів
тривоги.
помилки
Установлення рівня
Жорсткість води жорсткості води (1-4).
Нагадування
про очищ.
Нагадує про необхід‐
ність очищення при‐
ладу.
14
www.aeg.com
Символ / Пункт Опис
меню
Демонстрацій‐
ний режим
Сервіс
Код активації/деакти‐
вації: 2468.
Символ / Пункт Опис
меню
Повернення всіх на‐
Заводські нала‐ лаштувань до завод‐
ських.
штування
Відображення версії
та конфігурації про‐
грамного забезпечен‐
ня.
6.3 Підменю для: Очищення
Cимвол
Пункт меню
Опис
Спорожнення резервуару
Процедура видалення залишкової води з
лотка для води після використання паро‐
вих функцій.
Чищення парою плюс
Процедура очищення стійкого бруду за
допомогою засобу для миття духових
шаф.
Чищення парою
Процедура очищення пристрою при від‐
сутності значних забруднень і нашару‐
вання нагару.
Видалення накипу
Процедура очищення системи парогене‐
рації від вапняних відкладень.
Полоскання
Процедура полоскання й очищення си‐
стеми парогенерації після частого вико‐
ристання функцій приготування на парі.
6.4 Функції нагріву
Функція нагрі‐ Використання
вання
Вентилятор
Одночасне випікання
на трьох рівнях полиць
і підсушування.Устано‐
віть температуру на
20-40°С нижче, ніж
для функції: Традицій‐
не готування.
Функція нагрі‐ Використання
вання
Функція "Піца"
Для випікання на од‐
ному рівні полиці з от‐
риманням більш
рум’яної скоринки та
хрусткої основи. Уста‐
новіть температуру на
20-40°С нижче, ніж
для функції: Традицій‐
не готування.
УКРАЇНСЬКА
15
Функція нагрі‐ Використання
вання
Функція нагрі‐ Використання
вання
Для випікання та сма‐
ження на одному рівні
Традиційне го‐ полиці.
тування
Ця функція призначе‐
на для заощадження
Волога конвек‐ енергії під час готуван‐
ня. Для отримання ін‐
ція
струкцій щодо готуван‐
ня див. розділ «Пора‐
ди і рекомендації»,
Волога конвекція. Під
час приготування
дверцята духової ша‐
фи мають бути зачи‐
нені, аби функція не
переривалася, а також
для забезпечення мак‐
симальної енергое‐
фективності духової
шафи. При викори‐
станні цієї функції тем‐
пература у внутрішній
камері може відрізня‐
тися від встановленої
температури. Викори‐
стовується залишкове
тепло.Потужність на‐
гріву може бути змен‐
шена. Для ознайо‐
млення із загальними
рекомендаціями щодо
енергозбереження
див. розділ «Енергое‐
фективність», Енер‐
гозбереження. Ця
функція використову‐
валася для відповідно‐
сті класу енергоефек‐
тивності згідно EN
60350-1. При викори‐
станні цієї функції лам‐
па вимикається авто‐
матично через 30 се‐
кунд.
заморожені
продукти
Гриль
Турбо-гриль
Нижній нагрів
Для надання хрустко‐
сті напівфабрикатам
(наприклад картоплі
фрі, картоплі по-се‐
лянськи або рулетам).
Для приготування на
грилі виробів пласкої
форми, а також для
смаження хліба.
Для смаження великих
шматків м’яса чи дом‐
ашньої птиці з кістками
на одному рівні полиці.
Для приготування запі‐
канок та зарум’яню‐
вання.
Для випікання тортів з
хрусткою основою та
для консервування.
Низька вол‐
огість
Для випікання хліба,
смаження великих
шматків м’яса або ро‐
зігрівання охолодже‐
них і заморожених
страв.
16
www.aeg.com
Функція нагрі‐ Використання
вання
Висока вол‐
огість
Повна пара
Для страв із високим
вмістом вологи, запра‐
вок для супів і террінів,
а також для тушкуван‐
ня риби.
Для овочів, риби, кар‐
топлі, рису, пасти або
особливих гарнірів.
Під час використання
деяких функцій духової
шафи можливе
автоматичне вимкнення
лампи при температурі
нижче 60 °C.
6.5 Спеціальні страви
Функція нагрі‐
вання
Використання
Для зберігання страв
теплими.
Підтримання
теплим
Для нагрівання тарі‐
лок перед подаван‐
Підігрівання та‐ ням страв.
рілок
Консервування
Сушіння
Для консервування
овочів (наприклад,
огірків).
Для сушіння наріза‐
них скибочками фрук‐
тів, овочів і грибів.
Для прискорення під‐
німання дріжджового
Вистоювання ті‐ тіста. Запобігає виси‐
ханню поверхні тіста
ста
та зберігає тісто ела‐
стичним.
Функція нагрі‐
вання
Повільне готу‐
вання
Використання
Для приготування
особливо ніжних і со‐
ковитих смажених
страв.
Використовуйте цю
функцію для приготу‐
Випікання хлібу вання хліба та було‐
чок для отримання
професійного резуль‐
тату з точки зору
хрусткості, кольору та
блискучої скоринки.
Розігрівання страв
парою запобігає ви‐
Регенерація па‐ сушуванню їхньої по‐
верхні. Тепло розпо‐
рою
діляється повільно та
рівномірно, що дозво‐
ляє відновити смак і
аромат страви, ніби її
щойно було пригото‐
влено. Цю функцію
можна використову‐
вати для повторного
нагрівання страви
безпосередньо на та‐
рілці. Можна одно‐
часно повторно нагрі‐
вати декілька тарілок
на різних рівнях по‐
лиць.
Розморожуван‐
ня
Для розморожування
продуктів (овочі та
фрукти). Час розмо‐
рожування залежить
від кількості та розмі‐
ру заморожених про‐
дуктів.
Страви у пані‐
ровці
Для приготування та‐
ких страв, як лазанья
або картопля в пані‐
ровці. Для приготу‐
вання запіканок та за‐
рум’янювання.
УКРАЇНСЬКА
6.6 Допомога При Готуванні
Категорія продуктів: Риба/
Морепродукти
Страва
Курячі крильця,
свіжі
Страва
Риба
Курячі крильця, за‐
морожені
Риба, запечена
Рибні палички
Рибне філе, тонке
Рибне філе, товсте
Курячі ніжки, свіжі
Курка
Варена куряча
грудка
Ціла невеличка ри‐
бина
Курка, 2 половини
Ціла курка
Ціла рибина, на
парі
Ціла качка
-
Ціла мала риба, на
грилі
Ціла гуска
-
Ціла рибина, на
грилі
Ціла індичка
-
грилі
Категорія продуктів: М'ясо
Страва
Відварена ялови‐
чина
Форель
Філе лосося
Яловичина
Цілий лосось
Креветки
Тушковане м’ясо
М’ясні хлібці
Креветки, свіжі
Непросмажений
Креветки, заморо‐
жені
Мідії
Курячі ніжки, замо‐
рожені
Рибне філе, замо‐
рожене
Ціла рибина, на
Лосось
17
Непросмажений
-
Категорія продуктів: Домашня птиця
Страва
Птиця без кісток
-
Птиця без кісток
-
Середній
Ростбіф
Середній
Добре просмаже‐
ний
Добре просмаже‐
ний
18
www.aeg.com
Страва
Страва
Непросмажений
Ніжка ягняти
Запечена барани‐
Яловичина посканд.
на
Середній
Добре просмаже‐
Баранина
Сідло ягняти
Шмат баранини,
середній
ний
Сардельки зі сви‐
нини
Шмат баранини,
Реберця
середній
Свиняча ніжка, ва‐
рена
Заєць
• Заяча ніжка
• Сідло зайця
• Сідло зайця
Свиняча ніжка
Спинка свинини
Спинка свинини
Свинина
Дичина
Спинка свинини,
копчена
Запечена дичина
Спинка свинини,
варена
Свиняча шийка
Свиняча лопатка
Запечена свинина
Оленина
• Задня част.
оленя
• Сідло косулі/
оленя
Філе дичини
Категорія продуктів: Страви для
духовки
Страва
Телятина
Готова шинка
Лазанья
-
Теляча рулька
Лазанья заморо‐
жена
-
Теляча спинка
Запечена телятина
Паста
-
Картопляна запі‐
канка (гратен)
-
Овочева запіканка
-
Солодкі страви
-
УКРАЇНСЬКА
19
Категорія продуктів: Піца/Кіш
Страва
Страва
Піца, тонка
Піца, додаткова
начинка
Піца, заморожена
Піца
Америк. піца замо‐
рожена
Тістечка зі збитими вершками
Випічка з листково‐ го тіста
Еклери
Мигдальні тістечка -
Піца, охолоджена
Пісочне печиво
-
Піца-закуска, замо‐
рожена
Різдвяний штолен
-
Яблучний штру‐
дель, замороже‐
ний
-
Запечені багети
-
Тістечка фламбе
-
Швейцарськ. тарт,
прісний
-
Пиріг на деку
Кіш-Лорен
-
Гострий відкритий
пиріг
-
Сирний пиріг, на
деку
Категорія продуктів: Торт/Випічка
Страва
Круглий кекс
-
-
Яблучний пиріг, за‐ критий
Бісквіт
-
Яблучний пиріг
-
Чізкейк, форма
-
Бріош
-
Бісквіт «Мадера»
-
Тістечка
-
Швейцарс. тарт,
солодк.
-
Мигдальний пиріг
-
Кекс
-
Випічка
-
Випечені палички
-
Опарне тісто
Дріжджове тісто
-
Шоколадні тістечка Рулет з джемом
-
Дріжджовий пиріг
-
Вироби із крихкого
тіста
-
Цукрове тістечко
-
Основа для пирога
Коржі з пісочного
тіста
Коржі для торта з
тіста на опарі
Пісочний фрукто‐
вий пиріг
Фруктовий пиріг
Фруктовий бісквіт‐
ний торт
Дріжджове тісто
20
www.aeg.com
Категорія продуктів: Хліб/булочки
Страва
Страва
Рулет
Чіабатта
Рулет
Кільця цибулі
-
Рулети готові
Зелений горох
-
Булочки, заморо‐
жені
Гриби, шматочки
-
Очищені помідори
-
-
Брюссельська ка‐
пуста
-
Багети, замороже‐
ні
Селера, кубики
-
Горошок
-
Калач
Баклажани
-
Білий хліб
Фенхель
-
Батон-плетінка
Артишоки
-
Сірий хліб
Червоний буряк
-
Житній хліб
Скорцонера
-
Цільнозерновий
хліб
Смужки кольрабі
-
Біла квасоля
-
Багети, готові
Багет
Хліб
Прісний хліб
Хліб/булочки, за‐
морожені
Категорія продуктів: Овочі
Страва
Савойська капуста -
Категорія продуктів: Заварний крем/
Терріни
Страва
Заварний крем
-
Броколі, суцвіття
-
Броколі, ціла
-
Цвітна капуста,
суцвіття
-
Цвітна капуста, ці‐
ла
-
Морква
-
Цукіні, скибочки
-
Яйця, круто зваре‐
ні
Спаржа, зелена
-
Яйця, запечені
Спаржа, біла
-
Солодкий перець,
смужки
-
Шпинат, свіжий
-
Карамельний пиріг Террін
Яйця, зварені не‐
круто
Яйця
Яйця, зварені в мі‐
шечок
УКРАЇНСЬКА
Категорія продуктів: Гарніри
Страва
Картопля фрі, тон‐
кими шматочками
-
21
5. Натисніть
для підтвердження.
6. Установіть температуру.
7. Натисніть
для підтвердження.
6.8 Приготування на парі
Картопля фрі, тов‐ стими шматочками
Картопля фрі, за‐
морожена
-
Крокети
-
Картопля по-се‐
лянськи
-
Картопляні оладки
-
Вар. картопля, че‐
тверт.
-
Варена картопля
-
Картопля в мунди‐
рі
-
Картопляні галуш‐
ки
-
Хлібні галушки
-
Дріжджові галуш‐
ки, солоні
-
Дріждж.галушки,
солодкі
-
Рис
-
Тальятелле, свіже
-
Полента
-
За необхідності зміни ваги
страви або внутрішньої
температури
використовуйте
або
для встановлення нових
показників.
6.7 Встановлення функції
нагрівання
1. Увімкніть духову шафу.
2. Оберіть меню: Функції нагріву.
3. Натисніть
для підтвердження.
4. Установіть функцію нагріву.
Кришка лотка для води знаходиться на
панелі керування.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Використовуйте лише
холодну водопровідну
воду. Не використовуйте
фільтровану
(демінералізовану) чи
дистильовану воду. Не
використовуйте інші
рідини. Не заливайте
займисті або спиртовмісні
рідини у лоток для води.
1. Натисніть кришку, щоб відкрити
лоток для води.
2. Наливайте холодну воду у лоток
для води до максимального рівня
(приблизно 950 мл), доки не
пролунає сигнал або на дисплеї не
з'явиться повідомлення. Цієї
кількості води достатньо
приблизно на 50 хв. Не наливайте
воду в лоток для води вище
максимального рівня. Існує ризик
протікання води, переповнення та
пошкодження меблів.
3. Поверніть лоток для води в
початкове положення.
4. Увімкніть духову шафу.
5. Оберіть функцію нагрівання на парі
та встановіть температуру.
6. За потреби увімкніть функцію:
Тривалість
або: Кінц. час
.
Пара з'явиться приблизно через
2 хвилини. При досягненні духовою
шафою заданої температури
звучить сигнал.
Коли в лотку закінчується вода,
лунає сигнал: після цього потрібно
знову налити воду до лотка, щоб
продовжити готування на парі, як
описано вище.
Коли час готування закінчиться,
пролунає звуковий сигнал.
7. Вимкніть духову шафу.
8. Після закінчення готування на парі
злийте воду з резервуара.
22
www.aeg.com
Див. функцію очищення:
Спорожнення резервуару.
УВАГА
Духова шафа гаряча.
Існує ризик отримати
опік.
9. Після готування на парі вона може
конденсуватися на дні камери.
Завжди протирайте насухо дно
камери, після того як духова шафа
охолоне.
Залиште дверцята відчиненими, щоб
духова шафа повністю просохла. Для
прискорення висихання можна закрити
дверцята і нагріти духову шафу за
допомогою функції: Вентилятор при
температурі 150°C протягом близько
15 хвилин.
пролунає звуковий сигнал і
індикаторна смуга проблимає, а потім
зникне.
6.10 швидкий нагрів
Ця функція скорочує час нагріву.
Не кладіть продукти до
духової шафи під час
виконання функції
швидкого нагріву.
Щоб увімкнути функцію, натисніть і
протягом
утримуйте кнопку
3 секунд. Індикатор нагріву
змінюється.
Ця функція недоступна для деяких
функцій духової шафи.
6.9 Індикатор нагрівання
6.11 Залишкове тепло
Індикаторна смуга загоряється при
увімкненні функції нагрівання. Ця
смуга показує збільшення
температури. Коли необхідна
температура буде досягнута, тричі
При вимкненні духової шафи дисплей
показує залишкове тепло. Залишкове
тепло можна використовувати для
підтримання страви теплою.
7. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА
7.1 Таблиця функцій
годинника
Функція го‐
динника
Таймер
Функція го‐
динника
Використання
Встановлення тайме‐
ра зворотного відліку
(максимум 2 год.
30 хв). Ця функція не
впливає на роботу ду‐
ховки. Її можна також
вмикати, коли духова
шафа вимкнена.
Використовуйте
для увімкнення функ‐
ції. Натисніть
або
для встановлення
хвилин і
для по‐
чатку відліку.
Використання
Тривалість Налаштування трива‐
лості роботи духової
шафи (макс. 23 год. 59
хв.).
Кінц. час
Налаштування часу
вимикання функції на‐
гріву (максимум 23 год
59 хв).
Якщо ви встановлюєте час для функції
годинника, зворотній відлік часу
розпочнеться через 5 секунд.
УКРАЇНСЬКА
Якщо використовуються
функції годинника:
Тривалість, Кінц. час,
духова шафа вимикає
нагрівальні елементи
через 90% встановленого
часу. За допомогою
залишкового тепла процес
готування продовжується
до закінчення
встановленого часу (3–20
хвилин).
7.2 Налаштування функцій
годинника
Перед використанням
функцій: Тривалість, Кінц.
час, ви маєте спершу
установити функцію
нагрівання та температуру.
Духовка вимикається
автоматично.
Ви можете
використовувати функції:
Тривалість і Кінц. час
одночасно для
автоматичного увімкнення
та вимкнення духової
шафи у заданий час
пізніше.
Функції: Тривалість та Кінц.
час не працюють, коли ви
використовуєте термощуп
для вимірювання
температури всередині
м’яса.
1. Установіть функцію нагріву.
декілька разів, доки
2. Натисніть
на дисплеї не відобразиться
потрібна функція годинника і
відповідний символ.
або
, щоб
3. Натисніть
установити потрібний час.
4. Натисніть
, щоб продовжити.
Коли час закінчиться, пролунає сигнал.
Духова шафа вимикається. На дисплеї
відобразиться повідомлення.
23
5. Для вимкнення звукового сигналу
достатньо натиснути будь-який
символ.
7.3 Нагрів+утримання
Умови для застосування функції:
•
•
Встановлена температура
перевищує 80 °C.
Функція: Тривалість налаштована.
Функція: Нагрів+утримання підтримує
приготовлену страву теплою при
температурі 80 °C протягом 30 хвилин.
Вона вмикається після закінчення
програми випікання або смаження.
Цю функцію можна увімкнути або
вимкнути в меню: Стандартні
налаштування.
1. Увімкніть духову шафу.
2. Оберіть функцію нагріву.
3. Встановіть температуру вище 80
°C.
кілька разів, доки на
4. Натисніть
дисплеї не відобразиться: Нагрів
+утримання.
5. Натисніть
для підтвердження.
Коли виконання функції закінчиться,
пролунає сигнал.
7.4 Додатковий час
Функція: Додатковий час дозволяє
працювати функції нагрівання після
завершення Тривалість.
Не підтримується
функціями нагріву з
термощупом.
1. Коли час приготування закінчиться,
пролунає сигнал. Натисніть будьякий символ.
На дисплеї відображається
повідомлення
2. Натисніть
для увімкнення або
для скасування.
3. Встановіть період дії функції.
4. Натисніть
.
24
www.aeg.com
8. АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
8.1 Рецепти онлайн
З рецептами страв для автоматичних
програм можна ознайомитися на
нашому веб-сайті.Щоб знайти
відповідну кулінарну книгу, перевірте
номер PNC на табличці з технічними
даними, розміщеній на передній рамі
камери духової шафи.
1. Увімкніть духову шафу.
2. Оберіть меню: Рецепти. Для
підтвердження натисніть
.
3. Оберіть категорію та страву.
Натисніть
, щоб продовжити.
4. Вибір рецепта Натисніть
продовжити.
, щоб
8.2 Рецепти з Автоматичні
рецепти
У духовій шафі введено ряд рецептів,
які ви можете використовувати.
Рецепти змінювати не можна.
9. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
9.1 Датчик для їжі
Датчик для їжі вимірює температуру
всередині їжі. Коли страва досягає
встановленого значення, прилад
вимикається.
Установлюються два значення
температури:
•
•
температура духової шафи
(мінімально 120°C) та
внутрішня температура страви.
УВАГА
Використовуйте тільки
датчик для їжі, що
постачається з приладом,
або належні запасні
частини.
Інструкції для досягнення найкращих
результатів.
• Інгредієнти повинні мати кімнатну
температуру.
• Датчик для їжі не можна
використовувати для рідких страв.
•
•
Під час готування датчик для їжі
має залишатися всередині страви,
а штекер має бути вставленим у
гніздо.
Використовуйте рекомендовані
налаштування внутрішньої
температури страви. Див. розділ
«Поради і рекомендації».
Прилад розраховує
приблизний час закінчення
процесу готування. Він
залежить від кількості
продуктів, вибраних
функцій духової шафи та
температури.
Категорія продуктів: м'ясо,
домашня птиця та риба
1. Увімкніть прилад.
2. Вставте кінчик датчика для їжі в
центр м’яса чи риби, за можливості
в максимально товсту частину.
Переконайтеся в тому, що не менш
3/4 довжини датчика для їжі
знаходиться у страві.
3. Вставте штекер датчика для їжі у
гніздо в передній частині приладу.
УКРАЇНСЬКА
25
Категорія продуктів:
запіканка
1. Увімкніть прилад.
2. Розмістіть половину інгредієнтів на
посуді для запікання.
3. Вставте кінчик датчика для їжі
точно по центру запіканки. Під час
випікання потрібно закріпити
датчик для їжі, щоб він не рухався.
Для цього скористайтеся твердим
інгредієнтом. Використовуйте край
посуду для запікання, щоб
підтримати силіконову ручку
датчика для їжі. Кінчик датчика для
їжі не повинен торкатися дна
посуду для випікання.
На дисплеї відображається символ
датчика для їжі.
4. Натискайте
або
упродовж
5 секунд, щоб установити
внутрішню температуру страви.
5. Установіть у духовці функцію
нагріву і за необхідності
температуру.
6. Щоб змінити внутрішню
температуру страви, натисніть .
Коли страва досягає заданої
температури, лунає звуковий сигнал.
Прилад вимикається автоматично.
7. Для вимкнення звукового сигналу
достатньо торкнутися будь-якого
символу.
8. Витягніть штекер датчика для їжі із
гнізда та вийміть страву з приладу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик опіків, оскільки
датчик для їжі гарячий.
Будьте обережні під час
відключення та видалення
датчика з їжі.
4. Накрийте датчик для їжі іншими
інгредієнтами.
5. Вставте штекер датчика для їжі у
гніздо в передній частині приладу.
На дисплеї відображається символ
датчика для їжі.
або
упродовж
6. Натискайте
5 секунд, щоб установити
внутрішню температуру страви.
26
www.aeg.com
7. Установіть у духовці функцію
нагріву і за необхідності
температуру.
8. Щоб змінити внутрішню
температуру страви, натисніть .
Коли температура страви досягне
встановленого значення, пролунає
звуковий сигнал. Прилад вимикається
автоматично.
9. Для вимкнення звукового сигналу
достатньо торкнутися будь-якого
символу.
10. Витягніть штекер датчика для їжі із
гнізда та вийміть страву з приладу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик опіків, оскільки
датчик для їжі гарячий.
Будьте обережні під час
відключення та видалення
датчика з їжі.
9.2 Установлення
аксесуарів
Решітка:
Просуньте решітку між напрямними
планками опорних рейок .
Решітка і деко для випічки / глибоке
деко разом:
Поставте деко для випічки / глибоке
деко між напрямними на опорній рейці,
а комбіновану решітку на напрямні
зверху.
Невелика заглибина вгорі
покращує безпеку. Ці
заглибини є також
обмежувачами, що
запобігають перекиданню.
Високий обідок навкруги
полички не дає посуду
зісковзнути з полички.
9.3 Телескопічні рейки –
встановлення аксесуарів
Завдяки телескопічним рейкам можна
легко вставляти та виймати полички.
УВАГА
Забороняється мити
телескопічні рейки в
посудомийній машині. Не
змащуйте телескопічні
спрямовувачі.
Деко для випічки / Глибоке деко:
Просуньте деко для випічки / глибоке
деко між напрямними планками
опорних рейок.
УВАГА
Перш ніж зачинити
дверцята духовки,
переконайтеся в тому, що
телескопічні рейки
повністю зайшли
всередину духової шафи.
Комбінована решітка:
Встановіть решітку на телескопічні
спрямовуючі так, аби її ніжки бути
направлені донизу.
УКРАЇНСЬКА
Високі краї навколо
комбінованої решітки
слугують для захисту
проти зісковзування
посуду.
27
Комбінована решітка та глибоке деко
разом:
Покладіть комбіновану решітку та
глибоке деко разом на телескопічні
рейки.
Глибоке деко:
Поставте глибоке деко на телескопічні
спрямовувачі.
10. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ
10.1 Обране
У цьому меню ви можете зберігати
улюблені налаштування, як-от
тривалість готування, температура і
функція нагрівання. Вони доступні в
меню . Обране. Можна зберегти 20
програм.
6. Уведіть назву програми.
Почне мигтіти перша літера.
7. Натисніть
останню.
або
, щоб змінити
8. Натисніть
.
Така літера блимає.
9. У разі потреби повторіть крок 7.
1. Увімкніть духову шафу.
2. Виберіть функцію нагріву або
автоматичну програму.
10. Натисніть та утримуйте
для
збереження.
Ви можете здійснювати перезапис
комірок пам'яті. Якщо дисплей
відображає перший вільний запис у
3. Натисніть
кілька разів, доки на
дисплеї не відобразиться:
ЗБЕРЕГТИ.
пам’яті, натисніть
натисніть
програму.
, щоб продовжити.
4. Натисніть
На дисплеї відобразиться перша
вільна комірка пам’яті.
Можна змінювати назву програми в
меню. Змінити назву програми.
Збереження програми
5. Натисніть
, щоб продовжити.
або
і
, щоб перезаписати
28
www.aeg.com
Увімкнення програми
1. Увімкніть духову шафу.
2. Оберіть меню: Обране.
, щоб продовжити.
3. Натисніть
4. Оберіть назву улюбленої
програми.
5. Натисніть
, щоб продовжити.
1. Увімкніть духову шафу.
2. Установіть функцію нагріву.
3. Натисніть
кілька разів, доки на
дисплеї не відобразиться:
Тривалість.
4. Задайте час.
5. Натисніть
кілька разів, доки на
дисплеї не відобразиться: Set +
Go.
10.2 Використання функції
захисту від доступу дітей
, щоб продовжити.
6. Натисніть
Натисніть на будь-який символ (крім
Якщо функцію захисту від доступу
дітей увімкнено, духову шафу
неможливо активувати випадково.
), щоб активувати функцію: Set +
Go. Виконання встановленої функції
нагріву розпочинається.
1. Натисніть
дисплей.
Коли виконання функції нагрівання
закінчиться, пролунає сигнал.
, щоб увімкнути
і ,
2. Натискайте одночасно
доки на дисплеї не з’явиться
повідомлення .
Щоб вимкнути функцію захисту від
доступу дітей повторно виконайте крок
2.
•
•
10.3 Контрольний замок
Контрольний замок
активована при роботі
функції нагрівання.
Меню: Стандартні
налаштування дозволяє
увімкнути та вимкнути
функцію: Set + Go.
Ця функція запобігає випадковій зміні
функції нагрівання. Її можна увімкнути
лише, коли духова шафа працює.
10.5 Автоматичне
вимикання
1. Увімкніть духову шафу.
2. Встановіть функцію нагрівання чи
налаштування.
З міркувань безпеки передбачено, що
духова шафа автоматично
вимикається через деякий час у разі,
якщо функція нагріву активована, але
налаштування не змінюються.
3. Натисніть
кілька разів, доки на
дисплеї не відобразиться:
Контрольний замок.
4. Натисніть
, щоб продовжити.
Щоб вимкнути цю функцію натисніть
. На дисплеї відобразиться
повідомлення. Натисніть
потім
знову, а
для підтвердження.
При вимкненні духової
шафи, ця функція також
вимикається.
10.4 Set + Go
Функція дозволяє встановлювати
функцію нагрівання (або програму) і
використовувати її пізніше,
натиснувши один раз на будь-який
символ.
(°C)
(год.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Автоматичне вимикання не
спрацьовує при наступних режимах:
Підсвітка, Термощуп,Тривалість, Кінц.
час.
10.6 Яскравість дисплея
Передбачено два режими яскравості
дисплея:
УКРАЇНСЬКА
•
•
Нічна яскравість — коли духову
шафу вимкнено, яскравість
дисплею є нижчою з 22:00 до 06:00.
Денна яскравість:
– коли духову шафу увімкнено.
– після торкання будь-якого
символу при нічній яскравості
(крім ВКЛ./ВИМК.) дисплей
повертається в режим денної
яскравості на наступні 10
секунд.
– якщо духову шафу вимкнено і
ви встановили функцію:
Таймер. Після закінчення цієї
29
функції, дисплей повертається в
режим нічної яскравості.
10.7 Охолоджувальний
вентилятор
Під час роботи духової шафи
охолоджувальний вентилятор
автоматично вмикається для
підтримки поверхонь духової шафи
прохолодними. Якщо вимкнути духову
шафу, вентилятор продовжуватиме
працювати, доки духова шафа не
охолоне.
11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
У таблицях вказані
орієнтовні значення
температури та часу
випікання. Вони залежать
від рецепту, а також якості
й кількості інгредієнтів, що
використовуються.
11.1 Рекомендації щодо
приготування
Випікання та смаження у вашій новій
духовій шафі може відбуватися поіншому, ніж у вашій попередній
духовці. У таблицях нижче наведені
рекомендовані налаштування
температури, часу готування та
положення полиці для певних типів
продуктів.
Якщо ви не можете знайти
налаштування для певного рецепту,
скористайтеся налаштуваннями для
аналогічного рецепту.
11.2 Внутрішня сторона
дверцят
На внутрішній стороні дверцят
наведена така інформація:
•
•
Номери рівнів розташування
поличок.
інформація про функції нагрівання,
рекомендовані рівні встановлення
поличок та температуру
приготування страв.
11.3 Поради щодо
спеціальних режимів
нагрівання духової шафи
Підтримання теплим
Ця функція дозволяє підтримувати
страву теплою. Температура
встановлюється автоматично на 80 °C.
Підігрівання тарілок
Ця функція дозволяє нагрівати тарілки
та блюда перед подачею.
Температура встановлюється
автоматично на 70 °C.
Поставте тарілки та блюда стопками
рівномірно на решітку. Використовуйте
перший рівень полички. Через
половину часу нагрівання поміняйте
тарілки місцями.
Вистоювання тіста
Ця функція дозволяє піднятися
дріжджовому тісту. Покладіть тісто у
велику посудину. Використовуйте
перший рівень полички. Встановіть
функцію: Вистоювання тіста та час
готування.
Розморожування
30
www.aeg.com
Видаліть з продуктів пакування та
покладіть продукти на тарілку. Не
накривайте продукти, оскільки це може
збільшити час розморожування.
Використовуйте перший рівень
полички.
11.4 Повна пара
Приклад: Загальний час цього сеан‐
су готування становить 40 хвилин.
Спочатку поставте Вар. картопля, че‐
тверт., через 20 хвилин додайте Філе
лосося і Броколі, суцвіття через 30
хвилин.
Будьте обережні, відчиняючи дверцята
духової шафи, коли активована ця
функція. Можливий вихід пари.
Стерилізація
Ця функція дозволяє стерилізувати
ємності (наприклад, пляшечки для
дитячого харчування).
Поставте перевернуті чисті ємності на
центр полиці першого рівня.
Заповніть лоток до максимального
рівня і встановіть тривалість
40 хвилин.
(хв.)
Броколі, суцвіття
Під час готування декількох страв
одночасно використовуйте найбільшу
потрібну кількість води.
Ставте посуд на другий рівень
полички.
ОВОЧІ
Готування
Ця функція дозволяє готувати всі види
страв, свіжі або заморожені.
Використовуйте цю функцію, щоб
готувати, розігрівати, розморожувати,
варити або бланшувати овочі, м’ясо,
рибу, пасту, рис, манну крупу та яйця.
Під час одного сеансу готування
можна приготувати меню з декілька
страв. Для того, аби всі страви були
готові одночасно, почніть зі страви з
найдовшим часом готування, а потім
поставте інші страви у відповідний час,
як зазначено в таблицях приготування
10
°C.
Установіть температуру на 99
(хв.)
8 - 10
Броколі, суцвіття, попе‐
редньо прогрійте порожню
духовку
10
Очищені помідори
10 - 15
Шпинат, свіжий
10 - 15
Цукіні, скибочки
15
Овочі, бланшовані
15 - 20
Гриби, скибочки
15 - 20
Солодкий перець, смужки
15 - 25
Броколі, ціла
(хв.)
15 - 25
Спаржа, зелена
Вар. картопля, че‐
тверт.
40
15 - 25
Баклажани
Філе лосося
20
15 - 25
Гарбуз, кубики
15 - 25
Помідори
Приклад: Загальний час цього сеан‐
су готування становить 40 хвилин.
Спочатку поставте Вар. картопля, че‐
тверт., через 20 хвилин додайте Філе
лосося і Броколі, суцвіття через 30
хвилин.
УКРАЇНСЬКА
ОВОЧІ
°C.
Установіть температуру на 99
(хв.)
31
ОВОЧІ
°C.
Установіть температуру на 99
(хв.)
20 - 25
Боби, бланшовані
55 - 65
Сушена квасоля, замоче‐
на, співвідношення вода/
боби 2:1
20 - 25
Машсалат, суцвіття
20 - 25
Савойська капуста
60 - 90
Квашена капуста
20 - 30
Селера, кубики
70 - 90
Червоний буряк
20 - 30
Цибуля-порей, кружальця‐
ми
20 - 30
Горошок
20 - 30
Стручковий горошок / Пе‐
рець кайзер
20 - 30
Солодка картопля
20 - 30
Фенхель
20 - 30
Морква
25 - 35
Спаржа, біла
25 - 35
Брюссельська капуста
25 - 35
ГАРНІРИ / ЗАКУСКИ
°C.
Установіть температуру на 99
(хв.)
15 - 20
Кускус, співвідношення
вода/кускус 1:1
Цвітна капуста, суцвіття
15 - 25
Тальятелле, свіже
25 - 35
Кольрабі, смужки
20 - 25
25 - 35
Біла квасоля
Манний пудинг, співвідно‐
шення молоко/манна кру‐
па 3,5:1
30 - 40
Солодка кукурудза, кача‐
ни
20 - 30
35 - 45
Скорцонера
Сочевиця, червона, спів‐
відношення вода/сочеви‐
ця 1:1
35 - 45
Цвітна капуста, ціла
25 - 30
Шпецле
35 - 45
Зелений горох
25 - 35
40 - 45
Капуста біла або червона,
смужки
Булгур, співвідношення
вода/булгур 1:1
25 - 35
Дріжджові кльоцки
50 - 60
Артишоки
30 - 35
Ароматний рис, співвідно‐
шення вода/рис 1:1
30 - 40
Вар. картопля, четверт.
32
www.aeg.com
ГАРНІРИ / ЗАКУСКИ
°C.
Установіть температуру на 99
(хв.)
35 - 45
Хлібні кнедлики
35 - 45
Картопляні галушки
35 - 45
Рис, співвідношення
вода/рис 1:1, співвідно‐
шення води й рису може
змінюватися залежно від
типу рису
РИБА
(хв.)
(°C)
15 20
Тонке філе риби
75 - 80
20 25
Креветки, свіжі
75 - 85
20 30
Мідії
100
20 30
Філе лосося
85
20 30
Форель, 0,25 кг
85
75 - 85
40 - 50
Полента, співвідношення
рідини 3:1
30 40
Креветки, заморо‐
жені
40 - 55
Рисовий пудинг, співвідно‐
шення молоко/рис 2,5:1
40 45
Райдужна форель, 1 85
кг
45 - 55
Неочищена картопля се‐
реднього ступеня готовно‐
сті
55 - 60
Сочевиця, коричнева й зе‐
лена, співвідношення во‐
да/сочевиця 2:1
ФРУКТИ
°C.
Установіть температуру на 99
(хв.)
10 - 15
Яблука, скибочки
10 - 15
Гарячі ягоди
10 - 20
Розплавлений шоколад
20 - 25
Фруктовий компот
М’ЯСО
(хв.)
(°C)
15 20
Сардельки зі свини‐
ни
80
20 30
Баварські телячі
ковбаски / Біла ков‐
баса
80
20 30
Віденські ковбаски
80
25 35
Варена куряча груд‐ 90
ка
55 65
Готова шинка, 1 кг
99
60 70
Курка, варена, 1 1,2 кг
99
УКРАЇНСЬКА
М’ЯСО
ЯЙЦЯ
(хв.)
(°C)
70 90
Каселер, варений
90
80 90
Телятина / Спинка
свинини, 0,8 - 1 кг
90
110 120
Тафельшпиц
99
°C.
Установіть температуру на 99
(хв.)
18 - 21
Яйця, зварені круто
11.5 Поєднання функцій:
Турбо-гриль + Повна пара
Ви можете поєднувати ці функції, щоб
готувати м'ясо, овочі та гарніри
одночасно.
ЯЙЦЯ
°C.
33
Установіть температуру на 99
(хв.)
10 - 11
Яйця, зварені некруто
12 - 13
Яйця, зварені в мішечок
1. Встановіть функцію: Турбо-гриль
для смаження м’яса.
2. Додати підготовлені овочі та
гарніри.
3. Знизьте температуру до приблизно
90°C. Можна відкрити дверцята
духової шафи до положення 1
приблизно на 15 хвилин.
4. Встановіть функцію: Повна пара.
Готуйте всі страви разом до
готовності.
Ставте посуд на перший рівень полички для м’яса та на третій рівень полички
для овочів.
Турбо-гриль
Перший крок: приготуйте
м’ясо
Повна пара
Другий крок: додайте овочі
(°C)
(хв.)
(°C)
(хв.)
60 - 70
99
40 - 50
Ростбіф, 1 кг /
180
Брюссельська
капуста, полен‐
та
34
www.aeg.com
Турбо-гриль
Перший крок: приготуйте
м’ясо
Повна пара
Другий крок: додайте овочі
(°C)
(хв.)
(°C)
(хв.)
Запечена сви‐ 180
нина, 1 кг / Кар‐
топля / Овочі,
підлива
60 - 70
99
30 - 40
Запечена теля‐ 180
тина, 1 кг /
Рис / Овочі
50 - 60
99
30 - 40
11.6 Висока вологість
Ставте посуд на другий рівень
полички.
(°C)
(хв.)
Заварний
крем / Флан, в
невеликих
формочках
90
35 - 45
Запечені яйця
90 - 110
15 - 30
Террін
90
40 - 50
Тонке філе ри‐
би
85
Товсте філе
риби
(°C)
(хв.)
Готовий до випікан‐ 200
ня рулет
15 - 20
Готові до випікання 200
багети, 40 - 50 г
15 - 20
Хлібний рулет, 40 60 г
25 - 35
180 200
Готові до випікання 200
багети, заморожені,
40 - 50 г
25 - 35
15 - 25
М’ясні хлібці, сирі,
0,5 кг
180
30 - 40
90
25 - 35
Паста, запечена у
духовій шафі
170 190
40 - 50
Маленька риб‐
ка, до 0,35 кг
90
20 - 30
Лазанья
170 180
45 - 55
Ціла рибина,
до 1 кг
90
30 - 40
Хліб, 0,5 - 1 кг
180 190
45 - 60
Галушки
120 - 130
40 - 50
Картопляна запі‐
канка (гратен)
160 170
50 - 60
Курка, 1 кг
180 210
50 - 60
11.7 Низька вологість
Ставте посуд на другий рівень
полички, якщо не зазначено інше.
УКРАЇНСЬКА
(°C)
(хв.)
Спинка свинини,
160 копчена, 0,6 - 1 кг,
180
замочити на 2 годи‐
ни
60 - 70
Ростбіф, 1 кг
180 200
60 - 90
Качка, 1,5 - 2 кг
180
70 - 90
Запечена телятина, 180
1 кг
80 - 90
Запечена свинина,
1 кг
160 180
90 - 100
Гуска, 3 кг, ставте
на перший рівень
полички
170
130 - 170
(хв.)
Паста
110
10 15
Рис
110
10 15
Галушки
110
15 25
11.9 Випічка
Спочатку вибирайте нижчу
температуру.
Для випікання тортів на декількох
полицях час випікання може бути
збільшено на 10-15 хвилин.
Торти та інші вироби на різних рівнях
не завжди зарум'янюються рівномірно.
Немає потреби змінювати
налаштування температури у випадку
нерівномірного зарум'янювання. Під
час випікання ця різниця зникне.
11.8 Регенерація парою
Ставте посуд на другий рівень
полички.
Порціонні страви
(°C)
35
Деко в духовці можуть деформуватися
під час випікання. Коли деко знов
охолонуть, деформації зникнуть.
(°C)
(хв.)
110
10 15
11.10 Поради щодо випікання
Результати випікан‐
ня
Можлива причина
Вирішення
Нижня частина пирога
недостатньо пі‐
друм’янилась.
Неправильно вибраний рі‐ Поставте пиріг на поличку, що
вень полички.
розташована нижче.
Пиріг не підіймається,
робиться вогким або з
прошарками.
Температура в духовій
шафі занадто висока.
Наступного разу встановіть тро‐
хи нижчу температуру в духовій
шафі.
Недостатньо часу для ви‐
пікання.
Наступного разу встановіть до‐
вший час випікання та нижчу
температуру в духовій шафі.
36
www.aeg.com
Результати випікан‐
ня
Можлива причина
Вирішення
Пиріг занадто сухий.
Температура в духовій
шафі занадто низька.
Наступного разу встановіть ви‐
щу температуру в духовій шафі.
Надто довгий час випікан‐
ня.
Наступного разу встановіть
менший час випікання.
Температура в духовій
шафі висока, а час випі‐
кання – короткий.
Встановіть нижчу температуру в
духовій шафі та більший час ви‐
пікання.
Тісто для пирога розподі‐
ляється нерівномірно.
Наступного разу розподіліть ті‐
сто для пирога рівномірно на
деку для випікання.
Температура в духовій
шафі занадто низька.
Наступного разу встановіть тро‐
хи вищу температуру в духовій
шафі.
Пиріг випікається не‐
рівномірно.
Пиріг не пропікся за
час, визначений у ре‐
цепті.
11.11 Випікання на одному рівні
ВИПІКАННЯ В ФОРМАХ
(°C)
(хв.)
Вентилятор
150 - 160
50 - 70
1
Бісквіт «Мадера» / Вентилятор
Фруктові тістечка
140 - 160
70 - 90
1
Основа для пиро‐
га - пісочне тісто,
попередньо про‐
грійте порожню
духовку
Вентилятор
150 - 160
20 - 30
2
Основа для пиро‐
га - бісквітне тісто
Вентилятор
150 - 170
20 - 25
2
Чізкейк
Традиційне готу‐ 170 - 190
вання
60 - 90
1
Круглий кекс /
Бріош
УКРАЇНСЬКА
ТОРТИ / ДРІБНА ВИПІЧКА / ХЛІБ НА ДЕКУ ДЛЯ ВИПІКАННЯ
Попередньо прогрійте порожню духовку, якщо не зазначено інше.
(°C)
(хв.)
Хліб-плетінка / Ка‐ Традиційне го‐
лач, попереднє
тування
прогрівання не
потрібне
170 - 190
30 - 40
3
Штолен
Традиційне го‐
тування
160 - 180
50 - 70
2
Житній хліб:
Традиційне го‐
тування
спочатку: 230
20
1
потім: 160 - 180
30 - 60
Тістечка зі збити‐ Традиційне го‐
ми вершками / Ек‐ тування
лери
190 - 210
20 - 35
3
Рулет з джемом,
180 - 200
10 - 20
3
Пиріг з посипкою, Вентилятор
попереднє прогрі‐
вання не потрібне
150 - 160
20 - 40
3
Масляний миг‐
дальний пиріг /
Цукрові тістечка
190 - 210
20 - 30
3
Фруктові пироги,
Традиційне го‐
попереднє прогрі‐ тування
вання не потрібне
180
35 - 55
3
Пиріг з дріжджо‐
Традиційне го‐
вого тіста з
тування
м'якою начинкою
(наприклад, білим
сиром, вершками
або солодким зав‐
арним кремом)
160 - 180
40 - 60
3
Традиційне го‐
тування
Традиційне го‐
тування
37
38
www.aeg.com
ПЕЧИВО
Ставте посуд на третій рівень полички.
(°C)
(хв.)
Пісочне тісто / Суміш
для бісквіту
Вентилятор
150 - 160
15 - 25
Безе
Вентилятор
80 - 100
120 - 150
Мигдальні тістечка
Вентилятор
100 - 120
30 - 50
Печиво з дріжджового
тіста
Вентилятор
150 - 160
20 - 40
Вироби з листкового
тіста, попередньо про‐
грійте порожню духов‐
ку
Вентилятор
170 - 180
20 - 30
Рулет, попередньо
прогрійте порожню ду‐
ховку
Традиційне готуван‐
ня
190 - 210
10 - 25
11.12 Запіканки та гратени
Ставте посуд на перший рівень полички.
(°C)
(хв.)
Паста, запечена у ду‐
ховій шафі
Традиційне готування
180 - 200
45 - 60
Лазанья
Традиційне готування
180 - 200
25 - 40
Овочева запіканка, по‐ Турбо-гриль
передньо прогрійте
порожню духовку
170 - 190
15 - 35
Багети з розплавле‐
ним сиром
Вентилятор
160 - 170
15 - 30
Молочний рис
Традиційне готування
180 - 200
40 - 60
Рибні запіканки
Традиційне готування
180 - 200
30 - 60
Фаршировані овочі
Вентилятор
160 - 170
30 - 60
УКРАЇНСЬКА
39
11.13 Випікання на
декількох рівнях
ПЕЧИВО
Використовуйте функцію: Вентилятор.
Для двох дек використовуйте перший і
четвертий рівень полички.
(°C)
ТОРТИ / ДРІБНА ВИПІЧКА /
ХЛІБ НА ДЕКУ ДЛЯ ВИПІКАННЯ
(°C)
(хв.)
Тістечка зі збитими вер‐
шками / Еклери, попе‐
редньо прогрійте порож‐
ню духовку
160 - 25 180
45
Сухий пиріг з посипкою
150 - 30 160
45
(хв.)
Вироби з листкового ті‐ 170 ста, попередньо про‐
180
грійте порожню духовку
30 - 50
Рулет
20 - 30
180
11.14 Поради щодо
запікання
Використовуйте жаростійкий посуд.
Пісне смажене м'ясо накрите.
Великі шматки слід смажити
безпосередньо на глибокому деку або
на комбінованій решітці над глибоким
деком.
Щоб запобігти пригоранню
виступаючого жиру, додайте трохи
рідини у глибоку жаровню.
ПЕЧИВО
(°C)
(хв.)
Пісочне печиво
150 160
20 - 40
Безе
80 100
130 170
Мигдальні тістечка
100 120
40 - 80
Печиво з дріжджового
тіста
160 170
30 - 60
Переверніть смаженину через 1/2 - 2/3
часу готування.
Смажте м’ясо та рибу великими
шматками (1 кг чи більше).
Полийте шматки м’яса його соком
декілька разів під час смаження.
11.15 Підсмажування
Ставте посуд на перший рівень
полички.
ЯЛОВИЧИНА
(°C)
Тушковане м’ясо
1 - 1,5 кг
Традиційне го‐ 230
тування
(хв.)
120 - 150
40
www.aeg.com
ЯЛОВИЧИНА
(°C)
(хв.)
Ростбіф або філе, Товщиною 1
ледь просмажене, см
попередньо про‐
грійте порожню ду‐
ховку
Турбо-гриль
190 - 200
5-6
Ростбіф або філе,
помірного просма‐
ження, попе‐
редньо прогрійте
порожню духовку
Товщиною 1
см
Турбо-гриль
180 - 190
6-8
Ростбіф або філе, Товщиною 1
добре просмажен‐ см
ня, попередньо
прогрійте порожню
духовку
Турбо-гриль
170 - 180
8 - 10
СВИНИНА
Використовуйте функцію: Турбо-гриль.
(кг)
(°C)
(хв.)
Лопатка / Шийка / Окіст 1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Відбивні котлети / Ре‐
берце
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
М’ясні хлібці
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Свиняча рулька, попе‐
редньо відварена
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
УКРАЇНСЬКА
ТЕЛЯТИНА
Використовуйте функцію: Турбо-гриль.
(кг)
(°C)
(хв.)
Запечена телятина
1
160 - 180
90 - 120
Теляча рулька
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
БАРАНИНА
Використовуйте функцію: Турбо-гриль.
(кг)
(°C)
(хв.)
Нога ягняти / Запе‐
чена баранина
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Спинка ягняти
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
ДИЧИНА
(кг)
(°C)
(хв.)
Спина / Заяча
1
нога, попе‐
редньо прогрій‐
те порожню ду‐
ховку
Турбо-гриль
180 - 200
35 - 55
Оленяча спин‐
ка
1.5 - 2
Традиційне го‐
тування
180 - 200
60 - 90
Задня част.
оленя
1.5 - 2
Традиційне го‐
тування
180 - 200
60 - 90
41
42
www.aeg.com
ДОМАШНЯ ПТИЦЯ
Використовуйте функцію: Турбо-гриль.
(кг)
(°C)
(хв.)
Птиця, порційна
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Курка, половина
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Курка, пулярка
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Качка
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Гуска
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Індичка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Індичка
4-6
140 - 160
150 - 240
РИБА
(кг)
Ціла рибина
1 - 1.5
Турбо-гриль
11.16 Випікання хлібу
Не рекомендується попередньо
розігрівати духову шафу.
(°C)
(хв.)
180 - 200
30 - 50
Ставте посуд на другий рівень
полички.
ХЛІБ
(°C)
(хв.)
Білий хліб
170 - 190
40 - 60
Багет
200 - 220
35 - 45
Бріош
180 - 200
40 - 60
Чіабатта
200 - 220
35 - 45
УКРАЇНСЬКА
ХЛІБ
(°C)
(хв.)
Житній хліб
170 - 190
50 - 70
Хліб з цільнозернового бо‐
рошна
170 - 190
50 - 70
Цільнозерновий хліб
170 - 190
40 - 60
Хлібний рулет
190 - 210
20 - 35
11.17 Хрустка випічка з Функція "Піца"
ПІЦА
Ставте посуд на перший рівень полички.
(°C)
(хв.)
Тарти
180 - 200
40 - 55
Пиріг із шпинатом
160 - 180
45 - 60
Кіш-Лорен / Швейцарський
пиріг
170 - 190
45 - 55
Яблучний пиріг, закритий
150 - 170
50 - 60
ПІЦА
Перед початком готування прогрійте пусту духову шафу.
Ставте посуд на другий рівень полички.
Піца, тонка скоринка, вико‐
ристовуйте глибоке деко
(°C)
(хв.)
210 - 230
15 - 25
43
44
www.aeg.com
ПІЦА
Перед початком готування прогрійте пусту духову шафу.
Ставте посуд на другий рівень полички.
(°C)
(хв.)
Піца, товста скоринка
180 - 200
20 - 30
Прісний хліб
210 - 230
10 - 20
Випічка з листкового тіста
160 - 180
45 - 55
Тарт фламбе
210 - 230
15 - 25
Вареники
180 - 200
15 - 25
Овочевий пиріг
160 - 180
50 - 60
11.18 Гриль
Встановіть лоток для збирання жиру
на перший рівень полиці.
Перед початком готування прогрійте
пусту духову шафу.
ГРИЛЬ
(°C)
(хв.)
1-бік
(хв.)
2-й бік
Ростбіф
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Яловиче філе
230
20 - 30
20 - 30
3
Спинка свинини
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Теляча спинка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Спинка ягняти
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Ціла рибина, 0,5 - 1
кг
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.19 Повільне готування
Ця функція дозволяє готувати
нежирне, ніжне м’ясо і рибу. Не
застосовується для: птиці, жирної
смаженої свинини, печені в горщиках.
Температура Термощуп має бути не
вище 65 °C Температура .
УКРАЇНСЬКА
1. Обсмажте м’ясо 1-2 хвилини з
кожної сторони у сковороді на
великому вогні.
2. Покладіть м’ясо в жаровню або
безпосередньо на решітку.
Підставте під решітку лоток для
збирання жиру.
При використанні цієї функції
готуйте без кришки.
3. Натисніть Термощуп.
45
4. Оберіть функцію: Повільне
готування. Можна встановити
температуру від 80 °C до 150 °C на
перші 10 хвилин. Температура за
промовчанням 90 °C. Установіть
температуру на Термощуп.
5. Через 10 хвилин духова шафа
автоматично знизить температуру
до 80 °C.
Установіть температуру на 120 °C.
(кг)
(хв.)
Стейки
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Філе яловичини
1 - 1.5
90 - 150
3
Ростбіф
1 - 1.5
120 - 150
1
Запечена телятина
1 - 1.5
120 - 150
1
11.20 заморожені продукти
РОЗМОРОЖУВАННЯ
(°C)
(хв.)
Піца, заморожена
200 - 220
15 - 25
2
Америк. піца заморожена
190 - 210
20 - 25
2
Піца, охолоджена
210 - 230
13 - 25
2
Піца-закуска, заморожена
180 - 200
15 - 30
2
Картопля фрі, тонкими шматочками
190 - 210
15 - 25
3
Картопля фрі, товстими шматочками
190 - 210
20 - 30
3
Картопля по-селянськи / Крокети
190 - 210
20 - 40
3
Картопляні оладки
210 - 230
20 - 30
3
Лазанья / Каннеллоні, свіжі
170 - 190
35 - 45
2
Лазанья / Каннеллоні, заморожені
160 - 180
40 - 60
2
46
www.aeg.com
РОЗМОРОЖУВАННЯ
(°C)
(хв.)
Запечений сир
170 - 190
20 - 30
3
Курячі крильця
180 - 200
40 - 50
2
11.21 Консервування
Використовуйте для консервування
банки однакового розміру.
КІСТОЧКОВІ ПЛОДИ
Не використовуйте банки з гвинтовими
або багнетними кришками чи металеві
банки.
(хв.)
Час приго‐
тування до
кипіння
Використовуйте перший рівень
полички.
Не ставте на деко більше шести
літрових банок для консервування.
Наповніть банки до одного рівня і
закрийте кришками із затискачем.
Банки не повинні торкатися одна
одної.
Персики /
35 - 45
Айва / Сливи
Налийте приблизно 1/2 л води в деко
для випікання, щоб у духовій шафі
було достатньо вологи.
(хв.)
Час приго‐
тування до
кипіння
(хв.)
Продовжу‐
вати готу‐
вати при
температу‐
рі 100 °C
Морква
50 - 60
5 - 10
Огірки
50 - 60
-
Овочеве
асорті
50 - 60
5 - 10
Кольрабі /
Горошок /
Спаржа
50 - 60
15 - 20
Встановіть температуру на 160 - 170
°C.
(хв.)
Час приготуван‐
ня до кипіння
Полуниця / Чорни‐
ці / Малина / Сти‐
глий аґрус
35 - 45
10 - 15
ОВОЧІ
Коли рідина в банках починає закипати
(приблизно через 35–60 хв. з
літровими банками), вимкніть духову
шафу або знижуйте температуру до
100 °C (див. таблицю).
М’ЯКІ ФРУКТИ
(хв.)
Продовжу‐
вати готу‐
вати при
темпера‐
турі 100 °C
УКРАЇНСЬКА
47
11.22 Сушіння - Вентилятор
Накривайте деки жиронепроникним
папером або пергаментом для
випікання.
Для покращення результату вимкніть
духову шафу через половину заданого
часу, відчиніть дверцята і залиште
прилад для охолодження на ніч, щоб
завершити процес сушіння.
Для одного дека ставте посуд на
третій рівень полички.
Для двох дек використовуйте перший і
четвертий рівень полички.
ОВОЧІ
(°C)
(год.)
Гриби
50 - 60
6-8
Трави
40 - 50
2-3
Встановіть температуру на 60 - 70 °C.
ФРУКТИ
ОВОЧІ
(год.)
(°C)
(год.)
Сливи
8 - 10
Квасоля
60 - 70
6-8
Абрикоси
8 - 10
Перець
60 - 70
5-6
Яблука, скибочки
6-8
Овочі для супу
60 - 70
5-6
Груші
6-9
11.23 Термощуп
ЯЛОВИЧИНА
Внутрішня температура страви (°C)
Непросмаже‐
ний
Середній
Добре просма‐
жений
Ростбіф
45
60
70
Філей
45
60
70
ЯЛОВИЧИНА
М’ясні хлібці
Внутрішня температура страви (°C)
Менше
Середній
Більше
80
83
86
48
www.aeg.com
СВИНИНА
Внутрішня температура страви (°C)
Менше
Середній
Більше
Шинка / Печеня
80
84
88
Нарізана корейка / Спинка свини‐
ни, копчена / Спинка свинини, ва‐
рена
75
78
82
ТЕЛЯТИНА
Внутрішня температура страви (°C)
Менше
Середній
Більше
Запечена телятина
75
80
85
Теляча рулька
85
88
90
БАРАНИНА/ЯГНЯТИНА
Внутрішня температура страви (°C)
Менше
Середній
Більше
Бараняча нога
80
85
88
Бараняча спинка
75
80
85
Запечена баранина / Нога ягняти
65
70
75
ДИЧИНА
Внутрішня температура страви (°C)
Менше
Середній
Більше
Заяча спинка / Оленяча спинка
65
70
75
Заяча нога / Заєць, цілий / Оле‐
няча нога
70
75
80
ДОМАШНЯ ПТИЦЯ
Внутрішня температура страви (°C)
Менше
Середній
Більше
Курка
80
83
86
Качка, ціла/половина / Індичка,
ціла/грудка
75
80
85
Качка, грудка
60
65
70
УКРАЇНСЬКА
РИБА (ЛОСОСЬ, ФО‐
РЕЛЬ, СУДАК)
Внутрішня температура страви (°C)
Менше
Риба, ціла / велика / на парі / Ри‐
60
ба, ціла / велика / смажена
ЗАПІКАНКА — ПОПЕ‐
РЕДНЬО ПРИГОТОВАНІ ОВОЧІ
Запіканка з цукіні / Запіканка з
броколі / Запечений фенхель
ЗАПІКАНКА — НЕСО‐
ЛОДКА
49
Середній
Більше
64
68
Внутрішня температура страви (°C)
Менше
Середній
Більше
85
88
91
Внутрішня температура страви (°C)
Менше
Каннеллоні / Лазанья / Паста, за‐
85
печена у духовій шафі
ЗАПІКАНКА — СОЛОДКА
Середній
Більше
88
91
Внутрішня температура страви (°C)
Менше
Запіканка з білого хлібу з фрукта‐
ми / без фруктів / Запіканка з ри‐
80
сової каші з фруктами / без фрук‐
тів / Солодка запіканка з локшини
Середній
Більше
85
90
11.24 Волога конвекція рекомендовані аксесуари
Використовуйте темні матові форми та
посуд. Вони краще поглинають тепло,
ніж світлий колір та блискучий посуд.
Деко для піци
Деко для випікання
Темне, матове
діаметр 28 см
Темне, матове
діаметр 26 см
Формочки
Керамічні
діаметр 8 см,
висота 5 см
Форма для пирога
Темна, матова
діаметр 28 см
50
www.aeg.com
11.25 Волога конвекція
Для отримання найкращих результатів
дотримуйтеся рекомендацій,
зазначених у таблиці нижче.
Ставте посуд на третій рівень полички.
(°C)
(хв.)
Запіканка з макаронів
200 - 220
45 - 55
Картопляна запіканка (гратен)
180 - 200
70 - 85
Муссака
170 - 190
70 - 95
Лазанья
180 - 200
75 - 90
Каннеллоні
180 - 200
70 - 85
Хлібний пудинг
190 - 200
55 - 70
Рисовий пудинг
170 - 190
45 - 60
Яблучний торт з бісквітного тіста (кругла
форма для випічки)
160 - 170
70 - 80
Білий хліб
190 - 200
55 - 70
11.26 Інформація для
дослідницьких установ
Тести згідно з: EN 60350, IEC 60350.
ВИПІКАННЯ НА ОДНОМУ РІВНІ. Випікання в формах
(°C)
(хв.)
Бісквіт
Вентилятор
140 - 150
35 - 50
2
Бісквіт
Традиційне готу‐
вання
160
35 - 50
2
Яблучний пиріг, 2
форми Ø20 см
Вентилятор
160
60 - 90
2
Яблучний пиріг, 2
форми Ø20 см
Традиційне готу‐
вання
180
70 - 90
1
УКРАЇНСЬКА
51
ВИПІКАННЯ НА ОДНОМУ РІВНІ. Печиво
Ставте посуд на третій рівень полички.
(°C)
(хв.)
140
25 - 40
Пісочні хлібобулочні ви‐ Традиційне готування
роби / Випечені палички,
попередньо прогрійте по‐
рожню духовку
160
20 - 30
Маленькі тістечка, 20
штук на деко, попе‐
редньо прогрійте порож‐
ню духовку
Вентилятор
150
20 - 35
Маленькі тістечка, 20
штук на деко, попе‐
редньо прогрійте порож‐
ню духовку
Традиційне готування
170
20 - 30
Пісочні хлібобулочні ви‐
роби / Випечені палички
Вентилятор
ВИПІКАННЯ НА ДЕКІЛЬКОХ РІВНЯХ. Печиво
(°C)
(хв.)
Пісочні хлібобулочні Вентилятор
вироби / Випечені
палички
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Маленькі тістечка,
20 штук на деко, по‐
передньо прогрійте
порожню духовку
150
23 - 40
1/4
-
Вентилятор
2 поло‐ 3 поло‐
ження ження
52
www.aeg.com
ГРИЛЬ
Попередньо прогрійте порожню духову шафу впродовж 5 хвилин.
Готуйте на грилі при максимальному налаштуванні температури.
(хв.)
Тост
Гриль
1-3
5
Біфштекс, переверніть по
завершенні половини часу
Гриль
24 - 30
4
11.27 Інформація для
дослідницьких установ
Тестування відповідно до стандарту
IEC 60350.
Тестування функції: Повна пара.
Установіть температуру на 99 °C.
Ємність
(Gastronorm
)
(г)
(хв.)
Броколі, по‐
1 x 2/3з пер‐
передньо
форацією
прогрійте по‐
рожню духов‐
ку
300
3
13 - 15
Установіть де‐
ко для випічки
на рівні пер‐
шої полиці.
Броколі, по‐
2 x 2/3 з пер‐
передньо
форацією
прогрійте по‐
рожню духов‐
ку
2 x 300
2 та 4
13 - 15
Установіть де‐
ко для випічки
на рівні пер‐
шої полиці.
Броколі, по‐
1 x 2/3з пер‐
передньо
форацією
прогрійте по‐
рожню духов‐
ку
макс.
3
15 - 18
Установіть де‐
ко для випічки
на рівні пер‐
шої полиці.
УКРАЇНСЬКА
53
Установіть температуру на 99 °C.
Горошок, за‐
морожений
Ємність
(Gastronorm
)
(г)
2 x 2/3 з пер‐
форацією
2 x 1500
(хв.)
2 та 4
Доки тем‐
пература
в найхо‐
лоднішо‐
му місці
не досяг‐
не 85 °C.
Установіть де‐
ко для випічки
на рівні пер‐
шої полиці.
12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
12.1 Примітки щодо чищення
Очистьте лицьову панель духової шафи за допомогою м’якої ганчір‐
ки, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого засобу для чищення.
Засоби для
чищення
Металеві поверхні слід чистити за допомогою спеціального засобу
для чищення.
Для усунення стійких плям використовуйте спеціальний очисник для
духових шаф.
Очищуйте внутрішню камеру духової шафи після кожного викори‐
стання. Накопичення жиру й інших залишків їжі може спричинити за‐
горяння. Для піддону гриля цей ризик іще вищий.
Щоденне ко‐
ристування
Протирайте внутрішню камеру м’якою тканиною після кожного вико‐
ристання.
Після кожного використання мийте та просушуйте всі аксесуари. Ви‐
користовуйте м’яку ганчірку, змочену в теплій воді з додаванням за‐
собу для очищення. Не мийте аксесуари у посудомийній машині.
Аксесуари
Аксесуари з антипригарним покриттям забороняється мити з викори‐
станням агресивних засобів чи гострих предметів, а також у посудо‐
мийній машині.
54
www.aeg.com
12.2 Рекомендовані засоби
для чищення
Не використовуйте абразивні мочалки
або агресивні засоби для чищення.
Вони можуть пошкодити емаль та
деталі з нержавіючої сталі.
Нашу продукцію можна придбати на
www.aeg.com/shop та в найкращих
роздрібних магазинах.
12.3 Знімання
спрямовувачів поличок
Перш ніж виконувати технічне
обслуговування, переконайтеся, що
духова шафа охолонула. Існує ризик
отримати опік.
Для очищення духової шафи вийміть
опори поличок.
1. Обережно потягніть опори вгору й
зніміть їх з переднього кріплення.
1
3
2
2. Спочатку потягніть передню
частину опори від бокової стінки.
3. Зніміть опори із заднього
кріплення.
Для вставлення опор виконайте
наведену вище процедуру у зворотній
послідовності.
12.4 Чищення парою
Видаліть якомога більше бруду
вручну.
Зніміть аксесуари та опорну рейку,
щоб помити бічні стінки.
Функції чищення парою можуть
використовуватися для чищення
парою внутрішньої камери духової
шафи.
Перед початком процедури очищення
переконайтеся в тому, що духова
шафа холодна.
Під час виконання функції чищення
парою підсвітка вимикається.
1. Заповніть лоток для води до
максимального рівня (приблизно
950 мл води), доки не пролунає
сигнал або на дисплеї не з’явиться
повідомлення.
2. Виберіть функцію чищення парою
в меню: Очищення.
Чищення парою — тривалість
виконання цієї функції приблизно
30 хвилин.
a) Увімкніть функцію.
b) Коли виконання програми
закінчиться, пролунає сигнал.
c) Натисніть на сенсорне поле,
щоб вимкнути сигнал.
Чищення парою плюс —
тривалість виконання функції
приблизно 75 хвилин.
a) Рівномірно розпиліть
відповідний миючий засіб у
внутрішній камері духової
шафи на емальовані та сталеві
елементи.
b) Увімкніть функцію.
Перша частина програми
закінчується приблизно через
50 хвилин.
c) Натисніть
.
Для завершення
очищення
дотримуйтесь
вказівок у
повідомленнях на
дисплеї.
d) Протріть внутрішню камеру
духової шафи неабразивною
м’якою губкою. Можна
використовувати теплу воду
або миючі засоби для духових
шаф.
e) Натисніть
.
Починається завершальна
частина процедури. Тривалість
цієї частини становить
приблизно 25 хвилин.
3. Протріть внутрішню камеру духової
шафи неабразивною губкою.
Можна використовувати теплу
воду.
Після очищення залиште дверцята
духової шафи відчиненими приблизно
УКРАЇНСЬКА
на 1 годину. Зачекайте, доки духова
шафа висохне. Для прискорення
висихання ви можете приблизно
15 хвилин нагрівати духову шафу
гарячим повітрям при температурі
150 °C. Максимального результату від
функції очищення можна досягти,
якщо вручну очистити духову шафу
відразу після закінчення функції.
12.5 Нагадування про очищ.
Якщо відобразилося нагадування,
потрібно виконати очищення.
Запустіть функцію Чищення парою
плюс.
Можна увімкнути/вимкнути функцію:
Нагадування про очищ. в меню:
Стандартні налаштування.
12.6 Система
парогенерації – Видалення
накипу
Під час роботи парогенератора
відбуваються накопичення та
відкладення накипу всередині
пристрою (через вміст кальцію у воді).
Це може негативно позначитися на
якості пари, роботі парогенератора та
якості їжі. Щоб запобігти цьому,
здійснюйте очищення системи
парогенерації.
Вийміть усе приладдя.
Оберіть функцію в меню: Очищення.
Інтерфейс користувача надасть
підказки в ході виконання процедури.
Повна процедура триває приблизно 2
години.
Підсвітка для цієї функції вимкнена.
1. Переконайтеся в тому, що лоток
для води порожній.
2. Натисніть
.
3. Встановіть гриль або жаровню на
першому рівні полички.
4. Натисніть
.
5. Додайте 250 мл засобу для
видалення накипу в лоток для
води.
6. Заповніть водою лоток для води до
максимального рівня, доки не
55
пролунає сигнал або на дисплеї не
з’явиться повідомлення.
7. Натисніть
..
Це активує першу частину процедури:
Видалення накипу.
Тривалість цієї частини
приблизно 1 година
40 хвилин.
8. Після закінчення першої частини
спорожніть гриль або жаровню та
знову встановіть її на рівні першої
полиці.
9. Натисніть
.
10. Заповніть лоток для води свіжою
водою до максимального рівня,
доки не пролунає сигнал або на
дисплеї не з’явиться повідомлення.
11. Натисніть
.
Це активує другу частину процедури:
Видалення накипу. Буде здійснено
промивання системи парогенерації.
Тривалість цієї частини
приблизно 35 хвилин.
Після завершення процедури вийміть
деко для смаження або жаровню.
Якщо функція: Видалення
накипу не виконується
належним чином, на
дисплеї з'явиться
повідомлення про
необхідність її повторення.
Якщо духова шафа волога, протріть її
сухою тканиною. Залиште дверцята
відчиненими, щоб духова шафа
повністю просохла.
12.7 Нагадування про
видалення накипу
Передбачено два види нагадувань про
необхідність виконання цієї функції:
Видалення накипу. Ці нагадування
активуються кожного разу при
вимкненні приладу.
М’яке нагадування рекомендує
здійснити цикл видалення накипу.
Жорстке нагадування зобов’язує
виконати видалення накипу.
56
www.aeg.com
У випадку нездійснення
видалення накипу, коли
активовано жорстке
нагадування, неможливо
користуватись функціями з
використанням пари.
Нагадування про
видалення накипу
неможливо вимкнути.
12.8 Система
парогенерації – Полоскання
Вийміть усе приладдя.
Оберіть функцію в меню: Очищення.
Інтерфейс користувача надасть
підказки в ході виконання процедури.
Тривалість дії цієї функції складає
приблизно 30 хвилин.
Після завершення процедури вийміть
деко для випічки.
12.10 Знімання та
встановлення дверцят
Для чищення дверцята й внутрішні
скляні панелі можна зняти. Кількість
наявних скляних панелей залежить від
моделі.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Дверцята важкі.
1. Повністю відчиніть дверцята.
2. До кінця підніміть затискні важелі
(A) на двох завісах дверцят.
A
Підсвітка для цієї функції вимкнена.
1. Установіть деко для випічки на
рівні першої полиці.
2. Натисніть
.
3. Заповніть лоток для води чистою
водою до максимального рівня,
доки не пролунає звуковий сигнал
або на дисплеї не з’явиться
повідомлення.
A
3. Зачиніть дверцята на кут близько
45°.
.
4. Натисніть
Після завершення процедури вийміть
деко для випічки.
12.9 Спорожнення
резервуару
45°
Видаліть усі аксесуари.
Функція очищення дозволяє видалити
залишкову воду з лотка для води.
Використовуйте цю функцію після
функції приготування на парі.
Оберіть функцію в меню: Очищення.
Інтерфейс користувача надасть
підказки під час виконання процедури.
Тривалість дії цієї функції складає
приблизно 6 хвилин.
Підсвітка для цієї функції вимкнена.
1. Установіть деко для випічки на
рівні першої полиці.
2. Натисніть
.
4. Тримаючи дверцята руками з обох
боків, зніміть їх у напрямку
навскоси вгору.
5. Покладіть дверцята духовки
зовнішньою частиною вниз на рівну
поверхню, підстелену м’якою
тканиною.
6. Візьміться з обох боків за
оздоблення (B) у верхній частині
дверцят і натисніть у напрямку до
середини, щоб вивільнити
прокладку.
УКРАЇНСЬКА
57
1. Вимкніть духову шафу.
Зачекайте, доки духова шафа
охолоне.
2. Відключіть духову шафу від
електромережі.
3. Покладіть рушник на дно камери
духової шафи.
2
B
1
УВАГА
При сильному натисканні,
особливо на краї
передньої панелі, скло
може тріснути.
7. Потягніть за оздоблення дверцят
спереду для того, щоб витягнути.
8. По черзі беріть скляні панелі за
верхній край і виймайте їх із
напрямної вгору.
9. Промийте скляну панель теплою
водою з милом. Ретельно витріть
скляну панель насухо.
По закінченні очищення виконайте
описані вище дії у зворотній
послідовності. Встановіть спочатку
меншу панель, а потім більшу та
дверцята.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Переконайтеся в тому, що
скляні панелі вставлено
правильно — інакше
поверхня дверцят може
перегрітися.
12.11 Заміна лампи
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
Лампа може бути гарячою.
Верхня лампа
1. Поверніть скляний плафон, щоб
зняти його.
2. Зніміть металеве кільце та
очистьте скляний плафон.
3. Замініть стару лампочку
відповідною жаростійкою
лампочкою, яка витримує
нагрівання до 300 °C .
4. Приєднайте металеве кільце до
плафона.
5. Установіть скляний плафон.
Бокова лампа
1. Зніміть ліве кріплення полички,
щоб дістатися лампочки.
2. Щоб зняти плафон,
використовуйте викрутку
зіркоподібної форми на 20.
3. Зніміть і почистіть металеву рамку
й ущільнювач.
4. Замініть стару лампочку
відповідною жаростійкою
лампочкою, яка витримує
нагрівання до 300 °C.
5. Встановіть металеву рамку й
ущільнювач. Закрутіть гвинти.
6. Встановіть ліву поличку на місце.
58
www.aeg.com
13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
13.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Духова шафа не вмикаєть‐ Духову шафу не під’єднано Перевірте, чи правильно
ся або не працює.
до мережі або під’єднано
духову шафу під’єднано до
неправильно.
електромережі (див. схему
під’єднання, якщо така є).
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Духова шафа вимкнена.
Увімкніть духову шафу.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Годинник не налаштовано.
Налаштуйте годинник.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Необхідні налаштування
не обрані.
Переконайтеся, що нала‐
штування правильні.
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Активовано автоматичне
вимкнення.
Зверніться до розділу «Ав‐
томатичне вимкнення».
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Блокування від дітей.
Зверніться до розділу «Ви‐
користання блокування від
дітей».
Духова шафа не нагрі‐
вається.
Запобіжник перегорів.
Переконайтеся, що запо‐
біжник є причиною не‐
справності. Якщо запобіж‐
ник перегорить ще раз,
зверніться до кваліфікова‐
ного електрика.
Лампа не працює.
Лампа несправна.
Замініть лампу.
Датчик внутрішньої темпе‐
ратури не працює.
Вилка датчика внутрішньої
температури неправильно
встановлена в гнізді.
Вставте штекер термощу‐
па якнайдалі в гніздо.
На дисплея з'являється
«F111».
Вилка датчика внутрішньої
температури неправильно
встановлена в гнізді.
Вставте штекер термощу‐
па якнайдалі в гніздо.
УКРАЇНСЬКА
Проблема
Можлива причина
На дисплеї відображається Збій постачання електро‐
код помилки, якої немає в
струму.
таблиці.
59
Вирішення
•
•
Вимкніть духову шафу
через запобіжник або
безпечним вимикачем у
коробці запобіжника, а
потім знову увімкніть.
Якщо код помилки зно‐
ву з’являється на дисп‐
леї, зверніться до сер‐
вісного центру.
Пара й конденсат осідають Ви тримаєте страву в духо‐ Не залишайте їжу в духо‐
на їжу та внутрішню по‐
вій шафі занадто довго.
вій шафі довше ніж на
верхню духової шафи.
15-20 хвилин після завер‐
шення приготування.
Пристрій увімкнено, але він Увімкнено демонстрацій‐
не нагрівається. Вентиля‐
ний режим.
тор не працює. На дисплеї
з’являється "Demo".
Див. розділ «Базові нала‐
штування» в розділі «Що‐
денне користування».
Процедура видалення на‐
кипу не завершується і пе‐
реривається.
Відбулося вимкнення елек‐ Повторіть процедуру.
троенергії.
Процедура видалення на‐
кипу не завершується і пе‐
реривається.
Функцію було зупинено ко‐
ристувачем.
Після процедури видален‐
ня накипу в глибокій жа‐
ровні немає води.
Ви не заповнили лоток для Перевірте, чи є засіб для
води до максимального
видалення накипу або во‐
рівня.
да в корпусі лотка для во‐
ди.
Повторіть процедуру.
Після циклу видалення на‐
кипу на дні духовки зали‐
шається брудна вода.
Глибока жаровня розташо‐ Видаліть залишки води та
вана на неправильному
засіб для видалення наки‐
рівні полички.
пу з нижній частини духов‐
ки. Встановіть гриль або
жаровню на першому рівні
полички.
Процедура очищення не
завершується і перери‐
вається.
Відбулося вимкнення елек‐ Повторіть процедуру.
троенергії.
Процедура очищення не
завершується і перери‐
вається.
Функцію було зупинено ко‐
ристувачем.
Повторіть процедуру.
Повторіть процедуру.
60
www.aeg.com
Проблема
Можлива причина
Вирішення
Після завершення функції
очищення на дні духовки
залишається забагато во‐
ди.
Ви розприскали забагато
миючого засобу в прилад
перед активацією циклу
очищення.
Покрийте всі частини каме‐
ри тонким шаром миючого
засобу. Рівномірно роз‐
бризкайте миючий засіб.
Процедура очищення вия‐
вляється неефективною.
Початкова температура
всередині духової шафи
занадто висока.
Повторіть цикл. Запустіть
цикл, коли прилад холод‐
ний.
Процедура очищення вия‐
вляється неефективною.
Ви не видалили бічні на‐
Видаліть бічні напрямні з
прямні перед початком
приладу і повторіть функ‐
процедури очищення. Вони цію.
можуть передавати тепло
на стінки та знижувати
ефективність.
Процедура очищення вия‐
вляється неефективною.
Ви не видалили аксесуари Видаліть аксесуари з при‐
з приладу перед початком ладу і повторіть функцію.
процедури очищення. Вони
можуть порушити паровий
цикл і знизити ефектив‐
ність.
13.2 Експлуатаційні
характеристики
Якщо ви не можете усунути проблему,
зверніться до закладу, де ви придбали
прилад, або до служби технічної
підтримки.
Дані, необхідні для сервісного центру,
вказано на табличці з технічними
даними. Ця табличка розташована на
передній рамі камери духовки. Не
знімайте табличку з технічними
даними з камері духовки.
Рекомендуємо записати ці дані у нижченаведених полях:
Модель (MOD.)
.........................................
Номер виробу (PNC)
.........................................
Серійний номер (S.N.)
.........................................
14. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
14.1 Інформаційний листок
виробу
Інформація про виріб згідно зі стандартом ЄС 65-66/2014
Назва постачальника
AEG
УКРАЇНСЬКА
Ідентифікатор моделі
BSE782320B 944187995
BSE782320M 944187788
BSE782320M 944187789
BSK782320M 944187786
BSK782320M 944187787
Індекс енергоефективності
81.0
Клас енергетичної ефективності
A+
61
Споживання електроенергії при стандартному зав‐ 1.09 кВт∙г/цикл
антаженні, традиційний режим
Споживання електроенергії при стандартному зав‐ 0.68 кВт∙г/цикл
антаженні, режим примусового використання вен‐
тилятора
Кількість внутрішніх камер
1
Джерело тепла
Електроенергія
Об’єм
70 л
Тип духової шафи
Вбудована духова шафа
Маса
EN 60350-1. Електричні побутові
прилади для готування їжі. Частина 1:
Плити, духові шафи, парові духові
шафи та грилі: способи вимірювання
продуктивності.
14.2 Енергозбереження
Духова шафа має функції,
що допомагають зберігати
електроенергію під час
щоденного готування.
Переконайтеся у тому, що під час
роботи дверцята духової шафи
зачинено належним чином. Не
відкривайте дверцята духової шафи
занадто часто під час готування.
Підтримуйте чистоту ущільнювача
дверцят та переконайтеся, що він
належним чином зафіксований.
Користуйтеся металевим посудом для
покращення енергозбереження.
BSE782320B
39.5 кг
BSE782320M
40.0 кг
BSK782320M
39.5 кг
Коли можливо, не розігрівайте
попередньо духову шафу перед
приготуванням.
Якщо ви готуєте декілька страв
одночасно, зведіть перерви між
випіканнями до мінімуму.
Готування з використанням
вентилятора
Коли можливо, використовуйте функції
готування з вентилятором для
збереження електроенергії.
Залишкове тепло
У разі використання деяких функцій
духової шафи, коли активується
програма з вибором часу (тривалість,
кінц. час) і час готування перевищує
30 хвилин, нагрівальні елементи
автоматично вимкнуться раніше в
деяких функціях духової шафи.
Вентилятор і лампа продовжують
працювати. При вимкненні духової
шафи дисплей показує залишкове
тепло. Залишкове тепло можна
62
www.aeg.com
використовувати для підтримання
страви теплою.
індикатор залишкового тепла або
температури.
Якщо тривалість готування перевищує
30 хвилин, зменште температуру в
духовій шафі до мінімуму за
3-10 хвилин до завершення готування.
Страва продовжуватиме готуватися
завдяки залишковому теплу всередині
духової шафи.
Готування з вимкненою лампою
Вимкніть лампу під час готування.
Вмикайте її лише за потреби.
Використовуйте залишкове тепло для
розігрівання інших страв.
Підтримування страви теплою
Виберіть найнижчу температуру з
можливих, щоб використати
залишкове тепло для збереження їжі
теплою. На дисплеї з’являється
Волога конвекція
Функція, призначена для збереження
енергії під час готування.
При використанні цієї функції лампа
вимикається автоматично через
30 секунд. Ви можете ввімкнути лампу
знову, але ця дія призведе до
зниження очікуваної ефективності
збереження енергії.
15. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
УКРАЇНСЬКА
63
867343750-D-322019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising