AEG | BSK782320M | User manual | Aeg BSK782320M Használati utasítás

Aeg BSK782320M Használati utasítás
BSE782320B
BSE782320M
BSE782320M
BSK782320M
BSK782320M
USER
MANUAL
HU
Használati útmutató
Gőzölős sütő
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................4
3. TERMÉKLEÍRÁS.................................................................................................. 8
4. KEZELŐPANEL.................................................................................................... 9
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 11
6. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................12
7. ÓRAFUNKCIÓK..................................................................................................22
8. AUTOMATIKUS PROGRAMOK......................................................................... 23
9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA........................................................................... 23
10. TOVÁBBI FUNKCIÓK....................................................................................... 26
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................................... 28
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 52
13. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................56
14. ENERGIAHATÉKONYSÁG...............................................................................58
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek
nagyon felforrósodhatnak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
4
www.aeg.com
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel
cseréjét csak képesített személy végezheti el.
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
Bármilyen karbantartás megkezdése előtt húzza ki a
készülék hálózati dugaszát a fali aljzatból.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön
meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy
megelőzze áramütést.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a
készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel
ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét,
majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a
kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
Kizárólag a készülékhez ajánlott húshőmérő szenzort
(maghőmérséklet-érzékelőt) használja.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
•
•
•
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
MAGYAR
•
•
•
•
•
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
A készülék elektromos
hűtőrendszerrel van felszerelve.
Hálózati tápfeszültségről kell
működtetni.
A beépíthető készüléknek meg kell
felelnie a DIN 68930 stabilitási
követelményeinek.
Konyhaszekrény mi‐
nimális magassága
(konyhaszekrény mi‐
nimális magassága a
munkalap alatt)
600 (600) mm
Konyhaszekrény szé‐
lessége
550 mm
Konyhaszekrény
mélysége
1500 mm
Rögzítőcsavarok
4 x 12 mm
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
605 (580) mm
Készülék elejének
magassága
594 mm
Készülék hátuljának
magassága
576 mm
Készülék elejének
szélessége
549 mm
Készülék hátuljának
szélessége
548 mm
Készülék mélysége
567 mm
Készülék beépített
mélysége
546 mm
Mélység nyitott ajtó‐
val
1017 mm
Szellőzőnyílás mini‐
mális mérete. A hátsó
oldal alján elhelyezett
nyílás
Hálózati tápkábel
hosszúsága. A kábel
a hátsó oldal jobb
sarkánál helyezkedik
el
5
•
•
•
•
•
•
550 x 20 mm
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához vagy a
készülék alatti rekeszhez, különösen
akkor, ha a készülék működik, vagy
ajtaja forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
6
www.aeg.com
•
•
•
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Ez a készülék dugasszal és
csatlakozókábellel kerül szállításra.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés robbanásveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Használat közben ne hagyja
felügyelet nélkül a készüléket.
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne gyakoroljon nyomást a nyitott
ajtóra.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a
készülék sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit
használjon a sütéshez. A gyümölcsök
leve maradandó foltokat ejthet.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
A művelet közben a sütő ajtaja legyen
csukva.
Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó)
mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy
az ajtó soha ne legyen becsukva,
amikor a készülék működik. A hő és a
nedvesség felhalmozódhat a zárt
bútorlap mögött, és ennek
következtében károsodhat a készülék,
a készüléket magában foglaló egység
vagy a padló. Használat után ne
csukja be addig a bútorlapot, míg a
készülék teljesen le nem hűlt.
2.4 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
Legyen óvatos, amikor az ajtót
leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon semmilyen
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
Ne tisztítsa a katalitikus
zománcréteget (ha van) semmilyen
mosószerrel.
2.6 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
•
•
•
A kiszabaduló gőz égési sérülést
okozhat:
– Körültekintően járjon el, ha a
funkció működése közben kinyitja
a készülék ajtaját. Gőz
szabadulhat ki.
– Gőz sütés után óvatosan nyissa ki
a készülék ajtaját.
A készüléknél használt izzó vagy
halogén lámpa csak háztartási
készülékeknél alkalmazható. Otthona
világítására ne használja.
A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
2.7 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.8 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
2.5 Gőzsütés
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés és a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
7
•
•
•
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
8
www.aeg.com
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 Általános áttekintés
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kezelőpanel
Elektronikus programkapcsoló
Víztartály
A húshőmérő szenzor aljzata
Fűtőbetét
Sütőtér világítás
Ventilátor
Vízkőtelenítő csőkimenet
Polcvezető sín, eltávolítható
Polcszintek
9
3.2 Tartozékok
Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütő tálca
Tortákhoz és süteményekhez.
Mély tepsi
Sütemények és húsok sütéséhez, illetve
zsírfelfogó edényként.
Húshőmérő szenzor
Az étel belsejében történő hőmérséklet
méréséhez.
Teleszkópos sütősín
A tepsik és huzalpolcok könnyebb
behelyezéséhez és eltávolításához.
MAGYAR
4. KEZELŐPANEL
4.1 Elektronikus programkapcsoló
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A készülék működtetéséhez használja az érzékelőmezőket.
Érzékelő‐ Funkció
mező
1
2
3
4
5
6
7
8
-
Megjegyzés
Kijelző
A sütő aktuális beállításait mutatja.
BE/KI
A sütő be- és kikapcsolása.
Sütőfunkciók vagy Nyomja meg egyszer az érzékelőmezőt egy sütő‐
Előre Programo‐
funkció vagy a következő menü kiválasztásához:
zott Sütés
Előre Programozott Sütés. Nyomja meg ismét az
érzékelőmezőt a következő menük közötti váltás‐
hoz: Sütőfunkciók, Előre Programozott Sütés. A
sütővilágítás be- vagy kikapcsolásához nyomja
meg 3 másodpercig az érzékelőmezőt. A sütővilá‐
gítást kikapcsolt sütőnél is bekapcsolhatja.
Kedvencek
A Kedvenc programok elérése és mentése.
Hőmérséklet-vá‐
lasztó
A sütő hőmérsékletének beállításához vagy a sü‐
tőn belüli jelenlegi hőmérséklet kijelzéséhez.
Nyomja meg 3 másodpercig az érzékelőmezőt a
következő funkció be- vagy kikapcsolásához:
Gyors felfűtés.
Le gomb
Mozgás lefelé a menüben.
Fel gomb
Mozgás felfelé a menüben.
OK
Választás vagy beállítás megerősítése.
9
10
www.aeg.com
Érzékelő‐ Funkció
mező
9
Megjegyzés
Vissza gomb
Visszalépés egy szinttel a menüben. A főmenü
megjelenítéséhez nyomja meg 3 másodpercig a
mezőt.
Idő és további
funkciók
Különböző funkciók beállításához. A sütőfunkció
működésekor nyomja meg az érzékelőmezőt az
időkapcsoló vagy a következő funkciók beállításá‐
hoz: Funkciózár, Kedvencek, Melegen tartás,Set +
Go. Ekkor módosítható a húshőmérő szenzor be‐
állítása is.
Percszámláló
A következő funkció beállítása: Percszámláló.
10
11
4.2 Kijelző
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Sütőfunkció
Óra
Felfűtés visszajelző
Hőmérséklet
Egy funkció időtartama vagy
befejezési ideje
A kijelző egyéb visszajelzői:
Szimbólum
Funkció
Percszámláló
A funkció működik.
Óra
A pontos időt mutatja a kijelző.
Időtartam
A kijelző a sütéshez szükséges időtar‐
tamot jeleníti meg.
Befejezés
A kijelző a sütés befejezési idejét jele‐
níti meg.
Hőmérséklet
A kijelző a hőmérsékletet mutatja.
Idő Kijelzés
A kijelzőn ellenőrizhető, milyen hosz‐
szan működik a sütőfunkció. Nyomja
meg egyszerre a
az idő törléséhez.
és
gombot
Számítás
A készülék kiszámítja a sütési időt.
Felfűtés visszajelző
A kijelző a sütő hőmérsékletét jelzi.
MAGYAR
Szimbólum
11
Funkció
Gyors felfűtés
A funkció be van kapcsolva. Csökkenti
a felfűtési időt.
Súlyautomatika
A kijelző azt jelzi, hogy a súlyautomati‐
ka rendszer aktív, vagy a súly módo‐
sítható.
Melegen tartás
A funkció be van kapcsolva.
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
1. Az érték beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
5.1 Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
5.2 Első csatlakoztatás
A sütő legelső, vagy áramkimaradás
utáni csatlakoztatásakor be kell állítania
Vízkeménység
a nyelvet, a kijelző kontrasztot, kijelző
fényerőt és a pontos időt.
gombot.
5.3 A vízkeménység
beállítása
Amikor csatlakoztatja a sütőt az
elektromos hálózathoz, be kell állítania a
vízkeménységet.
Az alábbi táblázat ismerteti a víz
keménységi tartományait (dH) a
hozzájuk tartozó kalciumtartalommal
(mmol/l) és vízminőséggel.
Kalciumtartalom
(mmol/l)
Kalciumtartalom
(mg/l)
Víz besoro‐
lása
Osztály
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Lágy
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Mérsékelten
kemény
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Kemény
4
21 felett
3,8 felett
150 felett
Nagyon ke‐
mény
Amikor a vízkeménység meghaladja a
táblázatban szereplő értékeket,
palackozott vízzel töltse fel a víztartályt.
1. Vegye elő a sütő gőzrendszeréhez
mellékelt négyszínű indikátorpapírt.
2. Körülbelül 1 másodpercre mártsa az
indikátorpapír összes zónáját a
vízbe.
Ne tegye az indikátorpapírt folyó víz
alá.
12
www.aeg.com
3. A felesleges víz eltávolításához
rázza meg az indikátorpapírt.
4. Várjon egy percig, majd ellenőrizze a
vízkeménységet az alábbi táblázat
segítségével.
Az indikátorzónák színe
folyamatosan változik. A
vízkeménységet egy percnél
hosszabb idő eltelte után már új
indikátorral ellenőrizze.
5. A vízkeménység beállítása: menü:
Alapbeállítások.
Indikátorpapír
Indikátorpapír
Vízkeménység
2
3
4
A vízkeménység a következő menüben
módosítható: Alapbeállítások /
Vízkeménység.
Vízkeménység
1
6. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 Navigálás a menükben
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü beállításához nyomja meg a
vagy
Szimbólum /
Menüelem
Kedvencek
gombot.
3. Nyomja meg a
gombot az
almenük behívásához vagy a
beállítás elfogadásához.
Bármelyik ponton vissza tud
Tisztítás
Alapbeállítások
jutni a főmenübe a
gombbal.
6.2 A menük áttekintése
Főmenü
Szimbólum /
Menüelem
Sütőfunkciók
Receptek
Alkalmazás
A sütőfunkciók listáját
tartalmazza.
Az automatikus prog‐
ramok listáját tartal‐
mazza.
Speciális beállí‐
tások
Alkalmazás
A felhasználó által lét‐
rehozott kedvenc süté‐
si programok listáját
tartalmazza.
A tisztítási programok
listáját tartalmazza.
A készülék konfigurá‐
ciójának beállítására
szolgál.
A további sütőfunkciók
listáját tartalmazza.
MAGYAR
Szimbólum /
Menüelem
Alkalmazás
Az ajánlott sütőbeállí‐
Előre Programo‐ tásokat tartalmazza az
ételek széles köréhez.
zott Sütés
Válassza ki az ételt,
majd indítsa el a sütési
folyamatot. A hőmér‐
sékleti értékek és süté‐
si időtartamok csak tá‐
jékoztatásként szolgál‐
nak a jobb eredmény
elérése érdekében, és
módosíthatóak. A va‐
lós értékek a receptek‐
től, a felhasznált ösz‐
szetevők minőségétől
és mennyiségétől füg‐
genek.
Almenü a következőhöz: Alapbeállítások
Szimbólum /
Menüelem
Óra beállítása
Idő kijelzés
Gyors felfűtés
Set + Go
Melegen tartás
leírása
Szimbólum /
Menüelem
Idő kiterjesztés
13
leírása
Bekapcsolja és kikap‐
csolja az időkiterjesz‐
tés funkciót.
Fokozatosan módosít‐
Kijelző kontraszt ja a kijelző kontraszt‐
ját.
Kijelző fényerő
Fokozatosan módosít‐
ja a kijelző fényerejét.
Nyelv
A kijelzések nyelvének
beállítása.
Figyelmeztető
hangerő
Fokozatonként beállít‐
ja a gombnyomások
és jelzések hangerejét.
Nyomógomb
hang
Az érintőmezők hang‐
jának ki- és bekapcso‐
lása. A BE/KI érintő‐
mező hangját nem le‐
het kikapcsolni.
Hangbeállítás
A figyelmeztető hang‐
jelzések ki- és bekap‐
csolása.
A pontos idő beállítása
az órán.
BE állapotban a kijel‐
zőn a pontos idő látha‐
tó, miután kikapcsolja
a sütőt.
Vízkeménység
Beállítja a vízkemény‐
ség szintjét (1 - 4).
Bekapcsolt állapotban
a funkció csökkenti a
felfűtési időt.
Tisztítás emlé‐
keztető
Emlékezteti a készülék
tisztításának esedé‐
kességére.
Beállít egy sütőfunkci‐
ót, melyet később a
kezelőpanel bármelyik
szimbólumának egyet‐
len érintésével elindít‐
hat.
A sütés befejezését
követően 30 percig
melegen tartja az elké‐
szült ételt.
DEMO mód
Szervíz
Aktiváló / inaktiváló
kód: 2468.
A szoftver verziószám
és a konfiguráció meg‐
jelenítése.
Minden beállítás visz‐
Gyári beállítások szakapcsolása a gyári
értékre.
14
www.aeg.com
6.3 Almenü a következőhöz: Tisztítás
Szimbólum
Menüpont
Megnevezés
Tartály ürítése
A gőz funkciók használata után a maradék
víz eltávolítási eljárása a víztartályból.
Gőz tisztítás plusz
A makacs szennyeződéseket sütőtisztító
szerrel tisztítsa meg.
Gőz tisztítás
A készülék tisztítási eljárása enyhe szeny‐
nyezettség esetén, mely nem volt többször
ráégetve a felületre.
Vízkőmentesítés
A gőzfejlesztő rendszer vízkőlerakódások‐
tól mentesítő tisztítási eljárása.
Öblítés
A gőzfejlesztő rendszer átöblítési és tisztí‐
tási eljárása a gőz funkciók gyakori haszná‐
lata esetén.
6.4 Sütőfunkciók
Sütőfunkció
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
Pizza funkció
Alkalmazás
Sütés egyszerre maxi‐
mum három sütőszin‐
ten, illetve aszalás.20 40 °C-kal alacsonya‐
bbra állítsa a sütő hő‐
mérsékletét, mint a kö‐
vetkező funkció esetén:
Alsó + felső sütés.
Ha a sütőnek az egyik
szintjén szeretné sütni
az ételt, és jól megpirí‐
tani, illetve ropogóssá
tenni az alsó rétegét. 20
- 40 °C-kal alacsonya‐
bbra állítsa a sütő hő‐
mérsékletét, mint a kö‐
vetkező funkció esetén:
Alsó + felső sütés.
Egy szinten történő
tészta- és hússütés szá‐
Alsó + felső sü‐ mára.
tés
Sütőfunkció
Alkalmazás
Készételekhez (pl. sült
burgonya, steak burgo‐
Fagyasztott éte‐ nya vagy tavaszi te‐
kercs).
lek
Grill
Infrasütés
Alsó sütés
Laposabb élelmiszerek
grillezéséhez és pirítós
készítéséhez.
Nagyobb húsdarabok
vagy nem csontozott
szárnyas sütése egy
polcszinten. Csőben sü‐
téshez és pirításhoz.
Ropogós alapú sütemé‐
nyek készítéséhez és
étel tartósításához.
MAGYAR
Sütőfunkció
Konvekciós le‐
vegő (nedves)
Páratartalom,
alacsony
Páratartalom,
magas
Alkalmazás
A funkciót arra tervez‐
ték, hogy energiát taka‐
rítson meg a sütés so‐
rán. Főzési útmutatáso‐
kért olvassa el a "Hasz‐
nos tanácsok és javas‐
latok" című fejezetet,
Konvekciós levegő
(nedves). A sütőajtót
sütés közben be kell
csukni, hogy a funkció
ne legyen megszakítva,
és hogy a sütő a lehető
legnagyobb energiaha‐
tékonysággal működjön.
A funkció használatakor
a sütőtér hőmérséklete
eltérhet a beállított hő‐
mérséklettől. A készülék
a maradékhőt használja
fel.A fűtési teljesítmény
lecsökkenhet. Az ener‐
giatakarékosságra vo‐
natkozó általános javas‐
latokért olvassa el az
„Energiahatékonyság”
fejezet Energiatakaré‐
kosság c. szakaszát. A
funkció megfelel az EN
60350-1 sz. szabvány
szerinti energiahaté‐
konysági besorolásnak.
A funkció használatakor
a sütővilágítás 30 má‐
sodperc elteltével auto‐
matikusan kikapcsol.
Kenyér sütéséhez, nagy
húsdarabok sütéséhez
vagy hideg és fagyasz‐
tott ételek felmelegíté‐
séhez.
Nagy nedvességtartal‐
mú ételek, pl. vaníliapu‐
ding és terrine (pásté‐
tom), valamint párolt hal
esetén.
Sütőfunkció
Vital sütés
15
Alkalmazás
Zöldségekhez, halhoz,
burgonyához, rizshez,
tésztákhoz vagy speciá‐
lis köretekhez.
Egyes sütőfunkciók
működése közben a
sütőlámpa automatikusan
kikapcsol 60 °C alatt.
6.5 Speciális beállítások
Sütőfunkció
Alkalmazás
Az étel melegen tartá‐
sához.
Melegen tartás
Az edények tálaláshoz
való előmelegítésére.
Edény melegítés
Tartósítás
Aszalás
Kelesztés
Hőlégbefúvás,
kis hőfok
Kenyér
Tartósított zöldségek,
például savanyúság
készítéséhez.
Szeletelt gyümölcs,
zöldség és gomba
aszalásához.
A kelt tészta keleszté‐
sének felgyorsítására.
Megóvja a tészta fel‐
ületét a kiszáradástól,
és megtartja a tészta
puhaságát.
Különösen porhanyós,
szaftos sültek készíté‐
séhez.
A funkcióval kenyér és
zsemle készíthető pro‐
fesszionális minőség‐
ben a ropogósság, a
szín és a kéreg fényé‐
nek szempontjából.
16
www.aeg.com
Sütőfunkció
Regenerálódás
Kiolvasztás
Csőben sütés
Alkalmazás
A gőzzel történő felme‐
legítés meggátolja az
ételek felületének ki‐
száradását. A hőköz‐
lés finoman, egyenle‐
tesen történik, és biz‐
tosítja, hogy az ételnek
olyan íze és aromája
legyen, mintha most
készült volna el. Ez a
funkció az étel közvet‐
lenül tányéron történő
felmelegítésére hasz‐
nálható. Egyszerre
egynél több tányér étel
melegíthető fel külön‐
böző polcmagasságok‐
ban.
Élelmiszerek felolvasz‐
tásához (zöldségek és
gyümölcsök). A felo‐
lvasztás időtartama a
fagyasztott étel mére‐
tétől és mennyiségétől
függ.
Sütőben készíthető fo‐
gásokhoz, mint a lasa‐
gna és burgonyafelfújt.
Csőben sütéshez és
pirításhoz.
6.6 Előre Programozott Sütés
Ételkategória: Hal/Tenger Gyümölcsei
Étel
Hal
Sült hal
Halrudacskák
Halfilé, vékony
Halfilé, vastag
Fagyasztott halfilé
Hal egészben, kicsi
Hal egészben, pá‐
rolva
Hal egészben, kicsi,
grillezve
Hal egészben, gril‐
lezve
Hal egészben, gril‐
lezve
Pisztráng
Lazac
Lazac Filé
Lazac egészben
Garnéla
Garnéla, friss
Garnéla, fagyasztott
Kagyló
-
Ételkategória: Szárnyasok
Étel
Csontozott szár‐
nyas
-
Csontozott szár‐
-
nyas
MAGYAR
Étel
Étel
Csirkeszárny, friss
Chipolata kolbász
Csirkeszárny, fa‐
gyasztott
Karaj
Sertés csülök, elő‐
főzött
Csirkecomb, friss
Csirke
Sertéshús
Csirkecomb, fa‐
gyasztott
Sertés karaj
Párolt csirkemell
Csirke, 2 fél
Sertés
Sertés karaj
Sertés karaj, füstölt
Csirke egészben
Sertés karaj, párolt
Kacsa egészben
-
Liba egészben
-
Sertéslapocka
Pulyka egészben
-
Sertés roston
Sertés tarja
Főtt sonka
Ételkategória: hús
Borjú csülök
Étel
Főtt marhahús
Marhahús
Borda
Borjú roston
Fasírt
Báránycsülök
Véres
Bárány roston
Közepes
Bárány
Báránygerinc
Báránycomb, kö‐
zepesen
Közepes
Báránycomb, kö‐
Jól átsütve
zepesen
Jól átsütve
Véres
Skandináv marha
Borjú
Párolt hús
Véres
Marha hátszín
17
Közepes
Jól átsütve
18
www.aeg.com
Étel
Étel
Vadnyúl
• Nyúlláb, nyúl‐
comb
• Nyúlborda
•
Vad
Nyúlborda
Őz/szarvas
• Comb
• Őzgerinc
Vad roston
Bárányborda
Ételkategória: Tepsiben sültek
Étel
Quiche Lorraine
-
Pikáns torta
-
Ételkategória: Torta/Sütemények
Étel
Forma torta
-
Almatorta, bevonat‐
tal
-
Piskótatészta
-
Almás pite
-
Túrótorta, sütőfor‐
mában
-
Lasagne
-
Briós
-
Lasagne/cannelloni
fagy.
-
Homoktorta
-
Torta
-
Tésztafelfújt
-
Svájci tarte, édes
-
Csőben sült burgo‐
nya
-
Mandulás sütemény -
Csőben sült zöldség Édességek
-
Ételkategória: Pizza/Quiche
Étel
Pizza, vékony kéreg
Pizza, extra feltét
Fagyasztott pizza
Pizza
Amerikai mirelit piz‐
za
Hideg pizza
Mirelit pizza szelet
Pirított bagett
-
Elzászi hagymás le‐ pény
Svájci tarte, pikáns
-
Muffin
-
Aprósütemény
-
Omlós kekszek
-
Habkosár
-
Leveles tésztából
készült aprósüte‐
mény
-
Képviselőfánk
-
Puszedli
-
Aprósüt. omlós
tésztából
-
Karácsonyi stollen
-
Fagyasztott almás‐
pite
-
Sütés tepsiben
Piskótatészta
Kelt tészta
MAGYAR
Étel
Étel
Túrótorta, tepsiben
-
Kenyér
Csokoládés süte‐
mények
-
Fehér kenyér
Piskótarolád
-
Kelttésztás süte‐
mény
-
Morzsasütemény
-
Cukros sütemény
-
Tortaalap
Piskótás gyümölcs‐
torta
Rozskenyér
Teljes kiőrlésű ke‐
nyér
Kovásztalan kenyér
Fagyasztott kenyér/
zsemle
Ételkategória: Zöldségek
Étel
-
Brokkoli (egész)
-
Karfiol rózsák
-
Karfiol (egész)
-
Péksütemény
Sárgarépa
-
Zsemle, elősütött
Cukkini, szeletelve
-
Sütemény, fagyasz‐
tott
Spárga, zöld
-
Spárga, fehér
-
-
Paprika csíkokra
vágva
-
Bagett, elősütött
Bagett, fagyasztott
Spenót, friss
-
Póréhagyma, kari‐
kára vágva
-
Zöldborsó
-
Gombaszeletek
-
Blansírozás
-
Kelbimbó
-
Étel
Bagett
Kenyér
Brokkoli rózsák
Ételkategória: Kenyér/zsemle
Ciabatta
Barna kenyér
Piskóta tortaalap
Kelt tészta
Péksütemény
Kelt tészta
Omlós tészta
Omlós gyümölcstor‐
ta
Gyümölcstorta
19
Zeller, kockára vág‐ va
Borsó
-
20
www.aeg.com
Étel
Étel
Padlizsán
-
Főtt burgonya
-
Édeskömény
-
-
Articsóka
-
Héjában sült burgo‐
nya
Cékla
-
Krumplis gombóc
-
Feketegyökér
-
Zsemlegombóc
-
Karalábé, csíkok
-
Kelt gombóc, sós
-
Fehér bab
-
Kelt gombóc, édes
-
Kelkáposzta
-
Rizs
-
Friss vékonymetélt
-
Puliszka
-
Ételkategória: Pudingok és terrine-ek
Étel
Royale (sodó)
-
Karamelles süte‐
mény
-
Terrine (pástétom)
Tojás, lágyra főtt
Tojás
Tojás, közepesre
főtt
Amennyiben az étel
tömegének vagy
maghőmérsékletének
módosítása válik
szükségessé, az új érték
beállításához használja a
vagy
gombot.
6.7 Egy melegítési funkció
beállítása
Tojás, keményre
főtt
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válassza ki a menüt: Sütőfunkciók.
Tükörtojás
3. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
4. Válasszon ki egy melegítési funkciót.
Ételkategória: Köretek
Sült burgonya, vé‐
kony
-
5. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
6. Állítsa be a hőmérsékletet.
Sült burgonya, vas‐
tag
-
7. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
Sült burgonya, fa‐
gyasztott
-
Krokettek
-
Étel
Zöldségek/krokettek Pirított vagdaltak
-
Főtt burgonya ne‐
gyedbe vágva
-
6.8 Gőz sütés
A víztartály fedele a kezelőpanelben
található.
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS!
Kizárólag hideg csapvizet
használjon. Ne használjon
szűrt (ioncserélt) vagy
desztillált vizet. Ne
használjon egyéb
folyadékot. Ne tegyen a
víztartályba gyúlékony vagy
alkoholtartalmú folyadékot.
1. Nyomja meg a víztartály fedelét a
kinyitásához.
2. Hideg vízzel töltse fel a víztartályt a
maximális szintig (kb. 950 ml), míg
hangjelzés nem hallható, vagy míg a
kijelző nem jelenít meg üzenetet. Ez
a vízmennyiség kb. 50 percre
elegendő. Ne töltse a víztartályt a
maximális szinten túl. Ellenkező
esetben víz szivároghat ki, és
tönkremehet a készüléket burkoló
bútor.
3. Tolja a víztartályt az eredeti
helyzetébe.
4. Kapcsolja be a sütőt.
5. Állítsa be a kívánt gőz sütőfunkciót
és a hőmérsékletet.
6. Ha szükséges, állítsa be a következő
funkciót: Időtartam
vagy
Befejezés
.
A gőz kb. 2 perc múlva jelenik meg.
Amikor a sütő eléri a beállított
hőmérsékletet, hangjelzés hallható.
Amikor a víztartályból elfogy a víz,
hangjelzés hívja fel a figyelmet arra,
hogy a víztartályt fel kell tölteni a fent
leírt módon a gőz sütés
folytatásához.
A sütési idő végén hangjelzés hallható.
7. Kapcsolja ki a sütőt.
8. A gőz sütés befejezése után ürítse ki
a víztartályt.
Olvassa el a következő, tisztítási
funkcióra vonatkozó fejezetet: Tartály
ürítése.
21
VIGYÁZAT!
A sütő forró!
Égésveszély!
9. Gőz sütés után a gőz lecsapódhat a
sütő belsejének az aljára. Akkor
törölje szárazra a sütőtér alját,
amikor a sütő már lehűlt.
Nyitott ajtóval hagyja teljesen kiszáradni
a sütőt. A kiszárítás meggyorsításához
csukja be az ajtót, és a következő
funkció segítségével fűtse fel a sütőt:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok, 150 °C
hőmérsékletre, körülbelül 15 perc alatt.
6.9 Felfűtés visszajelző
Ha elindít egy sütőfunkciót, a kijelzőn
megjelenik egy skála. A vonal azt
mutatja, hogyan emelkedik a sütő
hőmérséklete. A megfelelő hőmérséklet
elérésekor 3 hangjelzés hallható, a vonal
villogni kezd, majd eltűnik.
6.10 Gyors felfűtés
Ez a funkció csökkenti a felfűtési időt.
Ne tegyen ételt a sütőbe,
amikor a Gyors felfűtés
funkció működik.
A funkció bekapcsolásához tartsa
gombot 3 másodpercig. A
nyomva a
felmelegítés jelző váltakozó értékeket
jelenít meg.
Ez a funkció nem érhető el néhány
sütőfunkciónál.
6.11 Maradékhő
Ha kikapcsolja a sütőt, a kijelzőn
megjelenik a maradékhő. A maradékhőt
használhatja az étel melegen tartásához.
22
www.aeg.com
7. ÓRAFUNKCIÓK
7.1 Órafunkciók táblázata
Órafunkció
7.2 Az óra funkciók beállítása
Mielőtt a következő
funkciókat használná:
Időtartam, Befejezés, be kell
állítani a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet. A sütő
automatikusan kikapcsol.
A következő funkciókat
használhatja egyszerre:
Időtartam és Befejezés, ha
meghatározott idő elteltével
automatikusan akarja be- és
kikapcsolni a sütőt.
A következő funkciók:
Időtartam és Befejezés nem
használhatóak a húshőmérő
szenzor használatakor.
Alkalmazás
Percszámlá‐ Visszaszámlálás beállí‐
tása (max. 2 óra 30
ló
perc). Ez a funkció
nincs hatással a sütő
működésére. Ezt a sütő
kikapcsolt állapotában
is elindíthatja.
A
gombbal kapcsolja
be a funkciót. Nyomja
meg a
vagy
gombot a perc beállítá‐
sához, majd az indítás‐
hoz nyomja meg a
gombot.
Időtartam
A sütő működési idejé‐
nek beállítása (23 óra
59 perc).
Befejezés
A kiválasztott sütőfunk‐
ció kikapcsolási idejé‐
nek beállítása (max. 23
óra 59 perc).
Ha egy óra funkciót beállított, az óra 5
másodperc után megkezdi a
visszaszámlálást.
Ha az órafunkciókat
használja: Időtartam és
Befejezés, a beállított
időtartam 90%-ának letelte
után a sütő kikapcsol. A sütő
a maradékhő segítségével
folytatja a sütési folyamatot
a befejezésig (3 - 20 perc).
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
2. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a kijelzőn a kívánt óra funkció
és a megfelelő szimbólum meg nem
jelenik.
3. A szükséges idő beállításához
vagy
gombot.
nyomja meg a
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Amikor az idő letelik, hangjelzés hallható.
A sütő kikapcsol. A kijelzőn egy üzenet
jelenik meg.
5. A jelzés kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik szimbólumot.
7.3 Melegen tartás
A funkció feltételei:
•
•
A beállított hőmérséklet 80 °C-nál
magasabb.
A Időtartam funkció aktív.
A Melegen tartás funkció az elkészült
ételt 80 °C-on tartja 30 percig. Akkor
kapcsol be, amikor a sütemény- vagy
hússütési folyamat befejeződik.
A funkció be- vagy kikapcsolható a
menüben: Alapbeállítások.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válassza ki a sütőfunkciót.
3. Állítson be 80 °C-nál magasabb
hőmérsékletet.
MAGYAR
4. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Melegen tartás.
5. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
Amikor a funkció befejeződik, hangjelzés
hallható.
7.4 Idő kiterjesztés
A Idő kiterjesztés funkció segítségével a
sütőfunkció folytatható a Időtartam lejárta
után.
23
Nem használható
húshőmérő szenzort
alkalmazó sütőfunkciókkal.
1. Amikor a sütési idő véget ér,
hangjelzés hallható. Nyomja meg
bármelyik szimbólumot.
A kijelzőn egy üzenet jelenik meg.
2. Nyomja meg a
gombot a
gombot a
bekapcsoláshoz vagy a
törléshez.
3. Állítsa be a funkció időtartamát.
4. Nyomja meg a
gombot.
8. AUTOMATIKUS PROGRAMOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 Internetes receptek
A programozott receptek a
weboldalunkon találhatóak.A
Receptkönyv megkereséséhez tekintse
meg a sütőtér elülső keretén található
adattáblán szereplő PNC számot..
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü kiválasztása: Receptek. A
megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
3. Válassza ki a kategóriát és az ételt. A
megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
4. Válasszon egy receptet. A
megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
8.2 Receptek és
Programozott receptek
Ez a sütő számos beállított recepttel
rendelkezik. A receptek rögzítettek,
módosításuk nem lehetséges.
9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
9.1 Ételhőmérő
Az ételhőmérő az étel belső
hőmérsékletét méri. Amikor az étel a
beállított hőmérsékletet elérte, a
készülék kikapcsol.
Két hőmérsékleti adatot kell beállítani:
•
•
a sütő hőmérsékletet (minimum 120
°C),
az étel maghőmérsékletét.
VIGYÁZAT!
Kizárólag a mellékelt
ételhőmérőt, és eredeti
pótalkatrészeket használjon.
Hasznos tanácsok a maximális siker
elérése érdekében:
• A hozzávalók szobahőmérsékletűek
legyenek.
• Az ételhőmérő nem használható
folyékony ételekhez.
• Sütés közben az ételhőmérő
érzékelőjének végig az ételben kell
maradnia, és csatlakoztatva kell
lennie.
24
www.aeg.com
•
Használja a javasolt ételhőmérsékletbeállításokat. Olvassa el a „Hasznos
tanácsok és javaslatok” c. fejezetet.
A készülék kiszámolja a
sütés hozzávetőleges
befejezési idejét. Ez az étel
mennyiségétől, a beállított
sütőfunkciótól és a
hőmérséklettől függ.
Ételkategóriák: hús, hal és
baromfi
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Szúrja az ételhőmérő hegyét a hús
vagy a hal közepébe, lehetőleg a
legvastagabb résznél. Győződjön
meg róla, hogy a szenzor minimum
3/4 rész ez étel belsejében legyen.
3. Illessze az ételhőmérő dugaszát a
készülék elülső keretén lévő aljzatba.
A kijelzőn az ételhőmérő szimbóluma
jelenik meg.
4. 5 másodpercen belül végezze el a
vagy
gomb segítségével az
étel maghőmérsékletének beállítását.
5. Válasszon egy sütőfunkciót és, ha
szükséges, a sütőhőmérsékletet.
6. A húshőmérséklet módosításához
nyomja meg a
gombot.
Amikor az étel eléri a beállított
hőmérsékletet, egy hangjelzés hallható.
A készülék automatikusan kikapcsol.
7. A jelzés kikapcsolásához érintse meg
bármelyik szimbólumot.
8. Húzza ki az ételhőmérő dugóját az
aljzatból, és vegye ki az ételt a
készülékből.
FIGYELMEZTETÉS!
Égésveszély áll fenn, mert
az ételhőmérő forró lehet.
Legyen óvatos, amikor
kihúzza és eltávolítja azt az
ételből.
Ételkategória: casserole
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Tegye a hozzávalók felét egy
sütőedénybe
3. Nyomja az ételhőmérő hegyét a
pontosan a casserole közepébe. Az
ételhőmérőnek sütés alatt stabilan,
ugyanabban a pozícióban helyen kell
maradnia. Ezt egy masszív
hozzávaló használatával érheti el. A
sütőedény peremével támassza alá
az ételhőmérő szilikon fogantyúját.
Az ételhőmérő hegye nem
érintkezhet a sütőedény aljával.
4. A maradék hozzávalókkal fedje be az
ételhőmérő érzékelő több részét.
5. Illessze az ételhőmérő dugaszát a
készülék elülső keretén lévő aljzatba.
MAGYAR
25
Sütőtálca/ mély tepsi:
A kijelzőn az ételhőmérő szimbóluma
jelenik meg.
6. 5 másodpercen belül végezze el a
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a
polcvezető sínek közé.
vagy
gomb segítségével az
étel maghőmérsékletének beállítását.
7. Válasszon egy sütőfunkciót és, ha
szükséges, a sütőhőmérsékletet.
8. A húshőmérséklet módosításához
gombot.
nyomja meg a
Amikor az étel eléri a beállított
hőmérsékletet, egy hangjelzés hallható.
A készülék automatikusan kikapcsol.
9. A jelzés kikapcsolásához érintse meg
bármelyik szimbólumot.
10. Húzza ki az ételhőmérő dugóját az
aljzatból, és vegye ki az ételt a
készülékből.
Huzalpolc és sütő tálca / mély
tepsiegyütt:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
FIGYELMEZTETÉS!
Égésveszély áll fenn, mert
az ételhőmérő forró lehet.
Legyen óvatos, amikor
kihúzza és eltávolítja azt az
ételből.
9.2 Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
Csúsztassa be a huzalpolcot a
polcvezető sínek közé, .
A felül található mélyedés a
biztonságot növeli. Ezek a
mélyedések
megakadályozzák a
megbillenést. A polc körüli
magas perem
megakadályozza a
főzőedény lecsúszását a
polcról.
26
www.aeg.com
9.3 Teleszkópos polctartók a tartozékok behelyezése
A teleszkópos polctartók segítségével
könnyebben lehet behelyezni és
eltávolítani a polcokat.
Mély tepsi:
Helyezze a mély tepsit a teleszkópos
polctartókra.
VIGYÁZAT!
A teleszkópos polctartókat
tilos mosogatógépben
tisztítani! A teleszkópos
polctartókat tilos kenni
(zsírozni)!
VIGYÁZAT!
Mielőtt becsukná a sütőajtót,
ellenőrizze, hogy a
teleszkópos polctartókat
ütközésig a helyükre tolta-e.
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Helyezze a huzalpolcot és a mély tepsit
együtt a teleszkópos polctartókra.
Huzalpolc:
Helyezze rá a huzalpolcot a teleszkópos
polctartókra úgy, hogy a lábak lefelé
nézzenek.
A huzalpolc magas pereme
egy speciális eszköz arra,
hogy megakadályozza a
főzőedény csúszását.
10. TOVÁBBI FUNKCIÓK
10.1 Kedvencek
Tárolhatja kedvenc beállításait, pl. az
időtartamot, hőmérsékletet vagy a
sütőfunkciót. A következők állnak
rendelkezése a menüben: Kedvencek..
20 programot tárolhat.
Egy program tárolása
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Állítson be egy sütőfunkciót vagy
automatikus programot.
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: MENTÉS.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
A kijelzőn az első szabad memóriahely
jelenik meg.
5. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
6. Adja meg a program nevét.
Az első betű villog.
MAGYAR
7. Érintse meg az
vagy
a betű módosításához.
gombot
8. Nyomja meg a
gombot.
A következő betű villog.
9. Szükség esetén végezze el ismét a
7. lépést.
10. Tartsa nyomva a
gombot a
mentéshez.
Felülírhatja a kívánt memóriahely
tartalmát. Amikor a kijelzőn az első
szabad memóriahely megjelenik, nyomja
meg a
vagy
gombot, majd
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Funkciózár.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Egy funkció kikapcsolásához nyomja
meg a
gombot. A kijelzőn egy üzenet
jelenik meg. Megerősítéshez nyomja
meg ismét a
, majd az
gombot.
A sütő kikapcsolásakor ez a
funkció is kikapcsol.
nyomja meg a
gombot a már
meglévő program felülírásához.
10.4 Set + Go
A program nevét módosíthatja ebben a
menüben: Program név szerkesztése.
A funkció segítségével beállíthat egy
sütőfunkciót (vagy programot), melyet
később bármelyik szimbólum egyetlen
érintésével elindíthat.
A program elindítása
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü kiválasztása: Kedvencek.
3. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
4. Válassza ki a kívánt kedvenc
programot.
5. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
10.2 A Gyermekzár
használata
Amíg a Gyerekzár aktív, nem lehet
véletlenül bekapcsolni a sütőt.
1. Nyomja meg a
gombot a kijelző
bekapcsolásához.
és
2. Nyomja meg egyszerre a
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik egy üzenet .
A Gyermekzár funkció kikapcsolásához
ismételje meg a 2. lépést.
10.3 Funkciózár
Ez a funkció megakadályozza a
sütőfunkció véletlen módosítását. Csak a
sütő működése közben lehet
bekapcsolni.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válasszon ki egy sütőfunkciót vagy
beállítást.
27
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Állítson be egy sütőfunkciót.
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Időtartam.
4. Lehetővé teszi az idő beállítását.
gombot,
5. Annyiszor nyomja meg a
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Set + Go.
6. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Érintse meg bármelyik szimbólumot (a
kivételével) a következő funkció
elindításához: Set + Go. A beállított
sütőfunkció elindul.
Amikor a sütőfunkció véget ér,
hangjelzés hallható.
•
•
A Funkciózár működik,
amikor egy sütőfunkció
aktív.
A menü: Alapbeállítások
ez a funkció: Set + Go
be- és kikapcsolható.
10.5 Automatikus
kikapcsolás
Biztonsági okokból a sütő bizonyos idő
elteltével automatikusan kikapcsol, ha
egy sütőfunkció működik, és a kezelő
nem változtat semmilyen beállításon.
28
www.aeg.com
•
(°C)
(ó)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Az Automatikus kikapcsolás nem
működik az alábbi funkciókkal: Sütő
világítás, Húshőmérő szenzor,Időtartam,
Befejezés.
10.6 Kijelző fényereje
A kijelző kétféle fényerő-beállítással
rendelkezik:
•
Éjszakai fényerő - ha a sütő ki van
kapcsolva, akkor 22:00 óra és 06:00
óra között kisebb a kijelző fényereje.
Nappali fényerő:
– amikor a sütő be van kapcsolva.
– ha éjszakai fényerőnél megérint
egy szimbólumot (a BE / KI
szimbólum kivételével), akkor a
következő 10 másodpercre a
kijelző visszatér a nappali fényerő
beállításra.
– ha a sütő ki van kapcsolva és
beállítja ezt a funkciót:
Percszámláló. Amikor befejeződik
a funkció működése, a kijelző
visszatér az éjszakai beállításra.
10.7 Hűtőventilátor
Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen
tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja
a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is
működik, amíg a sütő le nem hűl.
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
11.1 Sütési javaslatok
Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön
korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a
húsokat vagy a süteményeket. Az alábbi
táblázatok a különféle ételekhez javasolt
beállításokat tartalmazzák a
hőmérséklet, főzési időtartam és
polcszintek értékei számára.
Ha nem találja a beállításokat egy adott
recepthez, akkor keressen hasonló ételt.
11.2 Az ajtó belső oldala
A sütőajtó belső oldalán az alábbiakat
találja:
•
a polcszintek számát.
•
tájékoztatást a sütőfunkciókról, a
polcszintek ajánlott számát, valamint
az edényekhez való hőmérsékletet.
11.3 Tanács a sütő speciális
sütési funkcióihoz
Melegen tartás
Ezzel a funkcióval melegen tarthatja az
ételt. A hőmérséklet automatikusan 80
°C-ra áll be.
Edény melegítés
Ezzel a funkcióval felmelegítheti az
ételeket a tálalás előtt. A hőmérséklet
automatikusan 70 °C-ra áll be.
Rendezze el egyenletesen a tányérokat
és az edényeket a huzalpolcon. Az első
polcszintet használja. A melegítési idő
felénél rendezze át az edényeket.
Kelesztés
Ezzel a funkcióval kenyértésztát
dagaszthat. Helyezze a tésztát egy
nagyméretű edénybe. Az első polcszintet
MAGYAR
használja. Állítsa be ezt a funkciót:
Kelesztés és a főzési diőt.
Kiolvasztás
Távolítsa el az étel csomagolását, majd
tegye az ételt egy tányérra. Ne takarja le
az ételt, mert ezzel megnövelheti a
felolvasztási időt. Az első polcszintet
használja.
11.4 Vital sütés
Körültekintően járjon el, ha a funkció
működése közben kinyitja a sütő ajtaját.
Gőz szabadulhat ki.
Fertőtlenítés
Ezzel a funkcióval tárolóedényeket (pl.
cumisüveget) fertőtleníthet.
Helyezze a tiszta tárolóedényt fejjel
lefelé az első polc középső részére.
Példa: A főzési ciklus teljes időtartama
40 perc. Először helyezze be a Főtt
burgonya negyedbe vágva-t, 20 perc
elteltével adja hozzá a Lazacfilé-t, majd
30 perc elteltével a Brokkoli rózsák-t.
(perc)
Főtt burgonya ne‐
gyedbe vágva
40
Lazacfilé
20
Brokkoli rózsák
10
Több fogás egyszerre történő
elkészítésénél mindig a javasolt
legnagyobb vízmennyiséget használja.
A második polcszintet használja.
Töltse fel a víztartályt a maximális
mennyiségű vízzel, és állítson be 40
perces időtartamot.
ZÖLDSÉGEK
Főzés
Ezzel a funkcióval bármilyen friss vagy
fagyasztott ételt elkészíthet. Ezzel a
módszerrel elkészíthet, felmelegíthet,
felolvaszthat, posírozhat vagy
blansírozhat zöldséget, húst, halat,
tésztafélét, rizst, grízt és tojást.
Egyetlen főzési ciklus alatt néhány
fogásból álló ételt készíthet. Annak
biztosítására, hogy minden fogás
egyszerre legyen kész, a sütést a
leghosszabb elkészítési idejű étellel
kezdje, majd a megfelelő időben adja
hozzá a további fogásokat a főzési
táblázatok alapján.
29
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-
ra.
(perc)
8 - 10
Brokkoli rózsák, melegítse
elő az üres sütőt
10
Blansírozott
10 - 15
Spenót, friss
10 - 15
Cukkini szeletelve
15
Zöldség blansírozva
15 - 20
Gombaszeletek
15 - 20
Paprika csíkokra vágva
15 - 25
Brokkoli (egész)
15 - 25
Spárga, zöld
15 - 25
Padlizsán
15 - 25
Sütőtök kockára vágva
30
www.aeg.com
ZÖLDSÉGEK
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-
ra.
(perc)
ZÖLDSÉGEK
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-
ra.
(perc)
15 - 25
Paradicsom
60 - 90
Savanyú káposzta
20 - 25
Bab blansírozva
70 - 90
Cékla
20 - 25
Madársaláta
20 - 25
Kelkáposzta
20 - 30
Zeller, kockára vágva
20 - 30
Póréhagyma, karikára vág‐
va
20 - 30
Borsó
20 - 30
Cukorborsó / Kaiser paprika
20 - 30
Édesburgonya
20 - 30
Édeskömény
20 - 30
Sárgarépa
25 - 35
Spárga, fehér
25 - 35
Kelbimbó
25 - 35
Karfiol rózsák
25 - 35
Karalábé csíkokra vágva
25 - 35
Fehér bab
30 - 40
Csöves főtt kukorica
35 - 45
KÖRETEK
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-
ra.
(perc)
15 - 20
Kuszkusz, víz / kuszkusz
arány: 1:1
15 - 25
Friss vékonymetélt
20 - 25
Tejbegríz, tej / gríz arány:
3,5:1
20 - 30
Lencse, piros, víz / lencse
arány: 1:1
25 - 30
Nokedli
25 - 35
Bulgur, víz / bulgur búzatö‐
ret arány: 1:1
Feketegyökér
25 - 35
Kelt gombóc
35 - 45
Karfiol (egész)
30 - 35
35 - 45
Zöldborsó
Illatos rizs, víz / rizs arány:
1:1
40 - 45
Fehér- vagy vöröskáposzta
csíkokra vágva
30 - 40
Főtt burgonya negyedbe
vágva
50 - 60
Articsóka
35 - 45
Zsemlegombóc
55 - 65
Szárazbab (beáztatva), víz /
bab arány: 2:1
35 - 45
Krumplis gombóc
MAGYAR
KÖRETEK
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-
ra.
(perc)
35 - 45
Rizs, víz / rizs arány: 1:1,
ahol az arány a rizs típusá‐
tól függően változhat
HAL
(perc)
(°C)
15 20
Vékony halfilé
75 - 80
20 25
Garnéla, friss
75 - 85
20 30
Kagyló
100
40 - 50
Puliszka, 3:1 arányú folya‐
dék
20 30
Lazacfilé
85
40 - 55
Rizspuding, tej / rizs arány:
2,5:1
20 30
Pisztráng, 0,25 kg
85
45 - 55
Krumpli hámozatlan, közep‐
es méretű
30 40
Garnéla, fagyasztott
75 - 85
55 - 60
Lencse, barna és zöld, víz /
lencse arány: 2:1
40 45
Tavaszi pisztráng, 1
kg
85
GYÜMÖLCS
HÚS
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-
ra.
(perc)
(perc)
10 - 15
Almaszeletek
10 - 15
Meleg kompót
10 - 20
Csokoládé olvasztása
20 - 25
Gyümölcskompót
(°C)
15 20
Chipolata kolbász
80
20 30
Bajor borjúkolbász /
Fehér kolbász
80
20 30
Bécsi kolbász
80
25 35
Párolt csirkemell
90
55 65
Főtt sonka, 1 kg
99
60 70
Csirke, párolt, 1 - 1,2
kg
99
70 90
Kasseler (füstölt ser‐
téskaraj), párolt
90
31
32
www.aeg.com
TOJÁS
HÚS
(perc)
80 90
Borjú / Sertés karaj,
0,8 - 1 kg
90
110 120
Tafelspitz
99
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-
ra.
(°C)
(perc)
18 - 21
11.5 Funkciók kombinálása:
Infrasütés + Vital sütés
TOJÁS
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-
ra.
Kemény tojás
1. Állítsa be ezt a funkciót: Infrasütés
hús sütéséhez.
2. Adja hozzá az előkészített
zöldségeket és köreteket.
3. Csökkentse a sütő hőmérsékletét
hozzávetőleg 90 °C-ra. Ehhez
kinyithatja a sütő ajtaját az első
fokozatig, kb. 15 percre.
4. Állítsa be ezt a funkciót: Vital sütés.
Főzze egyszerre az összes fogást,
amíg el nem készül.
(perc)
10 - 11
Lágy tojás
12 - 13
Félkemény tojás
Ezeket a funkciókat kombinálva húsokat,
zöldségeket és köreteket készíthet
egyidejűleg.
Az első polcszintet használja a húsokhoz, a harmadik szintet pedig a zöldségekhez.
Infrasütés
Első lépés: hús elkészítése
Vital sütés
Második lépés: zöldségek hoz‐
záadása
(°C)
(perc)
(°C)
(perc)
Marha hátszín,
180
1 kg / Kelbimbó,
polenta
60 - 70
99
40 - 50
Sertés roston, 1
kg / Burgonya /
Zöldség, szafto‐
san
60 - 70
99
30 - 40
180
MAGYAR
Borjú roston, 1
kg / Rizs / Zöld‐
ségek
Infrasütés
Első lépés: hús elkészítése
Vital sütés
Második lépés: zöldségek hoz‐
záadása
(°C)
(perc)
(°C)
(perc)
180
50 - 60
99
30 - 40
33
11.6 Páratartalom, magas
A második polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Puding / Le‐
pény kisebb
edényben
90
35 - 45
Tükörtojás
90 - 110
Terrine (pásté‐
tom)
Zsemle, 40 - 60 g
(°C)
(perc)
180 200
25 - 35
Elősütött, fagyasztott 200
baguette, 40 - 50 g
25 - 35
15 - 30
Fasírozott, nyers,
0,5 kg
180
30 - 40
90
40 - 50
Tésztafelfújt
170 190
40 - 50
Vékony halfilé
85
15 - 25
Lasagne
45 - 55
Vastag halfilé
90
25 - 35
170 180
Kis hal, 0,35 kg- 90
ig
20 - 30
Kenyér, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Hal egészben,
1 kg-ig
90
30 - 40
Csőben sült burgo‐
nya
160 170
50 - 60
Gombócok
120 - 130
40 - 50
Csirke, 1 kg
180 210
50 - 60
Sertés karaj, füstölt,
0,6 - 1 kg, 2 óra pá‐
colás
160 180
60 - 70
Marha hátszín, 1 kg
180 200
60 - 90
Kacsa, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Borjú roston, 1 kg
180
80 - 90
Sertés roston, 1 kg
160 180
90 - 100
11.7 Páratartalom, alacsony
A második polcszintet használja, hacsak
egyéb utasítás erről nem rendelkezik.
(°C)
(perc)
Elősütött roládok
200
15 - 20
Elősütött baguette,
40 - 50 g
200
15 - 20
34
www.aeg.com
(°C)
Liba, 3 kg, az első
170
polcszintet használja
(perc)
130 - 170
Gombócok
(°C)
(perc)
110
15 25
11.8 Regenerálódás
11.9 Tésztasütés
A második polcszintet használja.
A legelső alkalommal alacsonyabb
hőmérsékletet alkalmazzon.
(°C)
(perc)
Egytálételek
110
10 15
Tésztafelfújt
110
10 15
Rizs
110
10 15
A sütési időtartam 10 – 15 perccel
meghosszabbítható, ha egyszerre több
polcszinten süt süteményeket.
A különböző magasságokra helyezett
torták és sütemények nem mindig
egyenletesen barnulnak. Egyenetlen
barnulás esetén nem szükséges
megváltoztatni a hőmérséklet-beállítást.
Sütés közben a különbségek
kiegyenlítődnek.
A sütőben lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik újra
lehűlnek, a torzulás megszűnik.
11.10 Sütési tanácsok
A sütés eredménye
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütemény alja nem
sült meg eléggé.
A polcmagasság nem meg‐
felelő.
Tegye a süteményt a sütő egyik
alacsonyabb szintjére.
Összeesik a sütemény,
és nyúlóssá vagy csí‐
kokban vizessé válik.
A sütőhőmérséklet túl ma‐
gas.
Legközelebb valamivel alacso‐
nyabb sütőhőmérsékletet állítson
be.
Túl rövid sütési időt válasz‐
tott.
Legközelebb hosszabb sütési időt
és alacsonyabb sütőhőmérsékle‐
tet állítson be.
A sütőhőmérséklet túl ala‐
csony.
Legközelebb magasabb sütőhő‐
mérsékletet állítson be.
Túl hosszú sütési időt vá‐
lasztott.
Legközelebb rövidebb sütési időt
állítson be.
A sütemény túlságosan
száraz.
A sütemény egyenetle‐
nül sül meg.
A sütőhőmérséklet túl ma‐
Állítson be alacsonyabb sütőhő‐
gas, míg a sütés ideje túl rö‐ mérsékletet és hosszabb sütési
vid.
időtartamot.
A tészta eloszlása nem
egyenletes.
Legközelebb egyenletesen ossza
el a tésztát a sütőtálcán.
MAGYAR
A sütés eredménye
Lehetséges ok
A sütemény nem sül
A sütőhőmérséklet túl ala‐
meg a receptben mega‐ csony.
dott idő alatt.
35
Javítási mód
Legközelebb valamivel magasabb
sütőhőmérsékletet állítson be.
11.11 Sütés egy szinten
SÜTÉS SÜTŐFORMÁKBAN
(°C)
(perc)
Forma torta / Briós
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
50 - 70
1
Homoktorta / Ki‐
rálykalács
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
140 - 160
70 - 90
1
Tortalap - omlós
tészta, melegítse
elő az üres sütőt
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
20 - 30
2
Tortalap - kevert
tészta
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 170
20 - 25
2
Sajttorta
Alsó + felső sütés 170 - 190
60 - 90
1
SÜTŐTÁLCÁN SÜTÖTT SÜTEMÉNY / TÉSZTA / KENYÉR
Melegítse elő a sütőt üres állapotban, hacsak egyéb utasítás erről nem rendel‐
kezik.
(°C)
(perc)
Fonott kenyér / Ke‐ Alsó + felső sü‐
nyér, nem szüksé‐ tés
ges előmelegíteni
a sütőt
170 - 190
30 - 40
3
Karácsonyi stollen
Alsó + felső sü‐
tés
160 - 180
50 - 70
2
Rozskenyér:
Alsó + felső sü‐
tés
először: 230
20
1
majd: 160 - 180
30 - 60
36
www.aeg.com
SÜTŐTÁLCÁN SÜTÖTT SÜTEMÉNY / TÉSZTA / KENYÉR
Melegítse elő a sütőt üres állapotban, hacsak egyéb utasítás erről nem rendel‐
kezik.
(°C)
(perc)
Habkosár / Képvi‐
selőfánk
Alsó + felső sü‐
tés
190 - 210
20 - 35
3
Piskótarolád,
Alsó + felső sü‐
tés
180 - 200
10 - 20
3
Prézlikalács (szá‐ Hőlégbefúvás,
razon), nem szük‐ nagy hőfok
séges előmelegíte‐
ni a sütőt
150 - 160
20 - 40
3
Vajas mandulás
sütemény / Cuk‐
rászsütemény
190 - 210
20 - 30
3
Gyümölcstorták,
Alsó + felső sü‐
nem szükséges
tés
előmelegíteni a sü‐
tőt
180
35 - 55
3
Kelt sütemények
Alsó + felső sü‐
kényes feltéttel (pl. tés
túró, tejszín, sodó)
160 - 180
40 - 60
3
Alsó + felső sü‐
tés
APRÓSÜTEMÉNY
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Omlós tészta / Piskóta‐
tészta
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
150 - 160
15 - 25
Habcsók
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
80 - 100
120 - 150
Puszedli
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
100 - 120
30 - 50
MAGYAR
APRÓSÜTEMÉNY
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Kelt tésztából készült
sütemények
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
150 - 160
20 - 40
Aprósüt. leveles tésztá‐
ból, melegítse elő az
üres sütőt
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
170 - 180
20 - 30
Péksütemény, melegí‐
tse elő az üres sütőt
Alsó + felső sütés
190 - 210
10 - 25
11.12 Tészták és felfújtak
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Tésztafelfújt
Alsó + felső sütés
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Alsó + felső sütés
180 - 200
25 - 40
Csőben sült zöldség,
melegítse elő az üres
sütőt
Infrasütés
170 - 190
15 - 35
Olvasztott sajtos bagett Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok
160 - 170
15 - 30
Tejberizs
Alsó + felső sütés
180 - 200
40 - 60
Halfelfújt
Alsó + felső sütés
180 - 200
30 - 60
Töltött zöldség
Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok
160 - 170
30 - 60
11.13 Sütés több szinten
Használja a következő funkciót:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok.
Két tálca esetén az első és a negyedik
polcszintet használja.
37
38
www.aeg.com
APRÓSÜTEMÉNY
SÜTŐTÁLCÁN SÜTÖTT SÜTE‐
MÉNY / TÉSZTA / KENYÉR
(°C)
(perc
)
Habkosár / Képviselőfánk, 160 - 25 melegítse elő az üres sütőt 180
45
Száraz streusel torta
150 - 30 160
45
(°C)
(perc)
Aprósüt. leveles tésztá‐
ból, melegítse elő az
üres sütőt
170 180
30 - 50
Péksütemény
180
20 - 30
11.14 Tanácsok hússütéshez
Használjon hőálló edényeket.
A sovány húst lefedve süsse.
APRÓSÜTEMÉNY
(°C)
A nagyon húsdarabokat közvetlenül a
tepsiben, vagy a fölötte lévő huzalpolcon
süsse.
(perc)
Töltsön egy kevés vizet a tepsibe, hogy a
lecsepegő zsír ne égjen le.
Aprósüt. omlós tésztából 150 160
20 - 40
Habcsók
80 100
130 170
Puszedli
100 120
40 - 80
Hússütés közben a húsdarabokat
többször locsolja meg a saját levükkel.
Kelt tésztából készült sü‐ 160 temények
170
30 - 60
11.15 Hússütés
A sütési idő 1/2 - 2/3 részének elteltekor
fordítsa meg a sütött húst.
A húst vagy halat nagyobb (legalább 1
kg-os) darabokban süsse.
Az első polcszintet használja.
MARHAHÚS
(°C)
Serpenyős marha‐
sült
1 - 1,5 kg
Marhasült vagy -sz‐ 1 cm vastag
elet, véresen, mele‐
gítse elő az üres
sütőt
(perc)
Alsó + felső sü‐ 230
tés
120 - 150
Infrasütés
5-6
190 - 200
MAGYAR
MARHAHÚS
(°C)
(perc)
Marhasült vagy -sz‐ 1 cm vastag
elet, közepesen,
melegítse elő az
üres sütőt
Infrasütés
180 - 190
6-8
Marhasült vagy -sz‐ 1 cm vastag
elet, átsütve, mele‐
gítse elő az üres
sütőt
Infrasütés
170 - 180
8 - 10
SERTÉSHÚS
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Lapocka / Nyak / Sonka
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Sertésszelet / Karaj
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
Fasírt
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Sertés csülök, előfőzött
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
BORJÚHÚS
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Borjú roston
1
160 - 180
90 - 120
Borjú csülök
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
39
40
www.aeg.com
BÁRÁNY
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Bárány comb / Bá‐
rány roston
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Bárány gerinc
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VAD
(kg)
(°C)
(perc)
Gerinc / Vadnyúl 1
comb, melegítse
elő az üres sütőt
Infrasütés
180 - 200
35 - 55
Őzgerinc
1.5 - 2
Alsó + felső sü‐
tés
180 - 200
60 - 90
Comb
1.5 - 2
Alsó + felső sü‐
tés
180 - 200
60 - 90
SZÁRNYASOK
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Baromfidarabok
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Fél csirke
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Csirke, jérce
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Kacsa
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Liba
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
MAGYAR
SZÁRNYASOK
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Pulyka
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Pulyka
4-6
140 - 160
150 - 240
HAL
(kg)
Hal egészben
1 - 1.5
Infrasütés
11.16 Kenyér
(°C)
(perc)
180 - 200
30 - 50
A második polcszintet használja.
A sütő előmelegítése nem ajánlott.
KENYÉR
(°C)
(perc)
Fehér kenyér
170 - 190
40 - 60
Bagett
200 - 220
35 - 45
Briós
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Rozskenyér
170 - 190
50 - 70
Korpás lisztből készült kenyér 170 - 190
50 - 70
Teljes kiőrlésű kenyér
170 - 190
40 - 60
Zsemle
190 - 210
20 - 35
41
42
www.aeg.com
11.17 Ropogósra sütés a Pizza funkció funkcióval
PIZZA
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Gyümölcslepény
180 - 200
40 - 55
Spenótos lepény
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine / Svájci flan
170 - 190
45 - 55
Almatorta, bevon.
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Sütés előtt melegítse elő a sütőt üres állapotban.
A második polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Pizza, vékony, használjon
mély tepsit
210 - 230
15 - 25
Pizza, vastag
180 - 200
20 - 30
Kovásztalan kenyér
210 - 230
10 - 20
Leveles tésztából készült ko‐
sárka
160 - 180
45 - 55
Kenyérlángos
210 - 230
15 - 25
Pirog
180 - 200
15 - 25
Zöldséges pite
160 - 180
50 - 60
11.18 Grill
A zsír felfogásához helyezze a tepsit az
első polcszintre.
Sütés előtt melegítse elő a sütőt üres
állapotban.
MAGYAR
43
GRILL
(°C)
(perc)
Első oldal
(perc)
Második oldal
Marha hátszín
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Marhabélszín
230
20 - 30
20 - 30
3
Sertés karaj
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Borjú bélszín
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Bárány gerinc
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hal egészben, 0,5 - 1 210 - 230
kg
15 - 30
15 - 30
3/4
11.19 Hőlégbefúvás, kis
hőfok
Ezzel a funkcióval sovány, porhanyós
húsokat és halat készíthet. Nem
alkalmazható a következőkhöz:
szárnyas, zsíros sertés rostonvagy
serpenyős sültek elkészítéséhez. A
Húshőmérő szenzor hőmérséklete nem
haladhatja meg a 65 °C-ot. .
1. Süsse elő erős tűzön a hús mindkét
oldalát 1 - 2 percig egy tepsiben.
2. Helyezze a húst a hússütő tepsibe
vagy közvetlenül a huzalpolcra. Egy
tálcát helyezzen a huzalpolc alá a
lecsepegő zsír összegyűjtéséhez.
Mindig fedő nélkül készítse az ételt,
ha ezt a funkciót használja.
3. Használjon Húshőmérő szenzor-t.
4. Válassza ki a funkciót: Hőlégbefúvás,
kis hőfok. Az első 10 percre a sütő
hőmérsékletét beállíthatja 80 °C és
150 °C közötti értékre. Az
alapértelmezett hőmérséklet 90 °C.
Állítsa be a hőmérsékletet a
Húshőmérő szenzor számára.
5. 10 perc elteltével a sütő
automatikusan 80 °C-ra csökkenti a
hőmérsékletet.
Állítsa be a hőmérsékletet 120 °C-ra.
(kg)
(perc)
Marhapecsenye
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Marhafilé
1 - 1.5
90 - 150
3
Marha hátszín
1 - 1.5
120 - 150
1
Borjú roston
1 - 1.5
120 - 150
1
44
www.aeg.com
11.20 Fagyasztott ételek
KIOLVASZTÁS
(°C)
(perc)
Fagyasztott pizza
200 - 220
15 - 25
2
Amerikai mirelit pizza
190 - 210
20 - 25
2
Hideg pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mirelit pizza szelet
180 - 200
15 - 30
2
Sült burgonya, vékony
190 - 210
15 - 25
3
Sült burgonya, vastag
190 - 210
20 - 30
3
Zöldségek/krokettek / Krokettek
190 - 210
20 - 40
3
Pirított vagdaltak
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, friss
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, fagyasztott
160 - 180
40 - 60
2
Rántott sajt
170 - 190
20 - 30
3
Csirke szárny
180 - 200
40 - 50
2
11.21 Tartósítás
Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.
Ne használjon csavaros és bajonett
típusú fedelet vagy fém edényt.
Állítsa be a hőmérsékletet 160 - 170 °Cra.
BOGYÓS GYÜMÖLCS
Az első polcszintet használja.
A sütőtálcára ne tegyen hat darab 1
literes befőzőüvegnél többet.
(perc)
Befőzés gyön‐
gyöző forrás kez‐
detéig
Az üvegeket azonos szintig töltse fel, és
zárja le kapoccsal.
Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
Töltsön kb. 1/2 liter vizet a tepsibe, hogy
elegendő páratartalmat biztosítson a
sütőben.
Amikor a folyadék rotyogni kezd az
üvegekben (kb. 35-60 perc elteltével 1
literes üvegek esetében), kapcsolja ki a
sütőt, vagy csökkentse a hőmérsékletet
100 °C-ra (lásd a táblázatot).
Eper / Fekete áfo‐
nya / Málna / Érett
egres
35 - 45
MAGYAR
CSONTHÉJAS GYÜMÖLCS
45
A jobb eredmény érdekében állítsa le a
sütőt az aszalási idő felénél, nyissa ki az
ajtót, és az aszalás befejezéséhez
hagyja lehűlni egy éjszakán át.
Egy tálca esetén a harmadik polcszintet
használja.
Őszibarack /
Birsalma /
Szilva
(perc)
Befőzés
gyöngyöző
forrás kez‐
detéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott továb‐
bi főzés
percben
35 - 45
10 - 15
ZÖLDSÉGEK
(perc)
Befőzés
gyöngyöző
forrás kez‐
detéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott további
főzés perc‐
ben
Sárgarépa
50 - 60
5 - 10
Uborka
50 - 60
-
Vegyes sa‐
vanyúság
50 - 60
5 - 10
Karalábé /
50 - 60
Borsó / Spár‐
ga
15 - 20
11.22 Aszalás Hőlégbefúvás, nagy hőfok
A tepsit borítsa be zsírpapírral vagy
sütőpapírral.
Két tálca esetén az első és a negyedik
polcszintet használja.
ZÖLDSÉGEK
(°C)
(ó)
Bab
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Leveszöldség
60 - 70
5-6
Gomba
50 - 60
6-8
Fűszernövények
40 - 50
2-3
Állítsa be a hőmérsékletet 60 - 70 °C-ra.
GYÜMÖLCS
(ó)
Szilva
8 - 10
Sárgabarack
8 - 10
Almaszeletek
6-8
Körte
6-9
46
www.aeg.com
11.23 Húshőmérő szenzor
MARHAHÚS
Étel maghőmérséklete (°C)
Véres
Közepes
Jól átsütve
Marha hátszín
45
60
70
Hátszín
45
60
70
MARHAHÚS
Fasírt
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
80
83
86
SERTÉSHÚS
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
80
84
88
Borda / Sertés karaj, füstölt / Sertés
75
karaj, párolt
78
82
Sonka / Sült
BORJÚHÚS
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
Borjú roston
75
80
85
Borjú csülök
85
88
90
ÜRÜ / BÁRÁNY
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
Birka comb
80
85
88
Birka gerinc
75
80
85
Bárány roston / Bárány comb
65
70
75
MAGYAR
VAD
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
Vadnyúl gerinc / Őzgerinc
65
70
75
Vadnyúl comb / Nyúl, egészben /
Őz/szarvas láb
70
75
80
SZÁRNYASOK
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
80
83
86
Kacsa, egész / fél / Pulyka, egész /
75
mell
80
85
Kacsamell
65
70
Csirke
HAL (LAZAC, PISZT‐
RÁNG, SÜLLŐ)
Hal, egész / nagy / párolt / Hal,
egész / nagy / roston
FELFÚJTAK - ELŐFŐ‐
ZÖTT ZÖLDSÉGEK
Cukkini felfújt / Brokkoli felfújt /
Édesköményes felfújt
ZÖLDSÉG/HÚS FELFÚJ‐
TAK - SÓS
60
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
60
64
68
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
85
88
91
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Cannelloni / Lasagne / Tésztafelfújt 85
Közepes
Tovább
88
91
47
48
www.aeg.com
ZÖLDSÉG/HÚS FELFÚJ‐
TAK - ÉDES
Fehér kenyér felfújt gyümölccsel /
gyümölcs nélkül / Rizskása felfújt
gyümölccsel / gyümölcs nélkül /
Édesmetélt felfújt
Étel maghőmérséklete (°C)
Kevesebb
Közepes
Tovább
80
85
90
11.24 Konvekciós levegő
(nedves) - ajánlott tartozékok
hőelnyerő képességűek, mint a világos
színű és visszatükröző felületű edények.
Használjon sötét, nem visszatükröző
felületű tepsiket és edényeket. Ezek jobb
Pizzaserpenyő
Sötét, nem visszatük‐
röző felülettel
28 cm-es átmérő
Tésztasütő edény
Ramekin (ke‐
rámiapohár)
Kerámia
Sötét, nem visszatükröző
8 cm-es átmé‐
felülettel
rő, 5 cm ma‐
26 cm-es átmérő
gasság
Tortasütő forma
Sötét, nem visszatük‐
röző felülettel
28 cm-es átmérő
11.25 Konvekciós levegő
(nedves)
A legjobb eredmény érdekében
használja az alábbi táblázatban szereplő
ajánlásokat.
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Csőben sült tészta
200 - 220
45 - 55
Csőben sült burgonya
180 - 200
70 - 85
Muszaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Kenyérpuding
190 - 200
55 - 70
MAGYAR
(°C)
(perc)
Rizspuding
170 - 190
45 - 60
Almatorta, piskótatésztával (kerek tortafor‐
mában)
160 - 170
70 - 80
Fehér kenyér
190 - 200
55 - 70
11.26 Tájékoztatás a
bevizsgáló intézetek számára
Vizsgálati módszerek az alábbi
szabványoknak megfelelően: EN 60350,
IEC 60350.
SÜTÉS EGY SZINTEN. Sütés sütőformákban
(°C)
(perc)
Piskóta (zsiradék nél‐
kül)
Hőlégbefúvás, nagy 140 - 150
hőfok
35 - 50
2
Piskóta (zsiradék nél‐
kül)
Alsó + felső sütés
160
35 - 50
2
Almatorta, 2 forma,
átmérő: 20 cm
Hőlégbefúvás, nagy 160
hőfok
60 - 90
2
Almatorta, 2 forma,
átmérő: 20 cm
Alsó + felső sütés
70 - 90
1
180
SÜTÉS EGY SZINTEN. Teasütemény
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
Linzer / Omlós kekszek
Hőlégbefúvás, nagy hő‐ 140
fok
(perc)
25 - 40
49
50
www.aeg.com
SÜTÉS EGY SZINTEN. Teasütemény
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
(perc)
160
20 - 30
Aprósütemény, 20 db/
tepsi, melegítse elő az
üres sütőt
Hőlégbefúvás, nagy hő‐ 150
fok
20 - 35
Aprósütemény, 20 db/
tepsi, melegítse elő az
üres sütőt
Alsó + felső sütés
20 - 30
Linzer / Omlós kekszek,
Alsó + felső sütés
melegítse elő az üres sütőt
170
TÖBB SZINTEN VALÓ SÜTÉS. Teasütemény
(°C)
(perc)
2. pozí‐ 3. pozí‐
ció
ció
Linzer / Omlós kek‐
szek
Hőlégbefúvás, nagy 140
hőfok
25 - 45
1/4
1/3/5
Aprósütemény, 20
db/tepsi, melegítse
elő az üres sütőt
Hőlégbefúvás, nagy 150
hőfok
23 - 40
1/4
-
GRILL
Melegítse elő az üres sütőt 5 percig.
Grillezés maximális hőmérséklettel.
(perc)
Pirítós
Grill
1-3
5
MAGYAR
51
GRILL
Melegítse elő az üres sütőt 5 percig.
Grillezés maximális hőmérséklettel.
(perc)
Bifsztek, félidőben fordítsa
meg
Grill
11.27 Tájékoztatás a
bevizsgáló intézetek számára
24 - 30
4
Vizsgálati módszerek az IEC 60350
szabványnak megfelelően.
A funkció vizsgálati módszerei: Vital
sütés.
Állítsa be a hőmérsékletet 99 °C-ra.
Tartály
(Gastro‐
norm)
(g)
Brokkoli, me‐
legítse elő az
üres sütőt
1 x 2/3perfo‐
rált
300
3
13 - 15
Helyezze a sü‐
tőtálcát az első
polcszintre.
Brokkoli, me‐
legítse elő az
üres sütőt
2 x 2/3 perfo‐
rált
2 x 300
2 és 4
13 - 15
Helyezze a sü‐
tőtálcát az első
polcszintre.
Brokkoli, me‐
legítse elő az
üres sütőt
1 x 2/3perfo‐
rált
max.
3
15 - 18
Helyezze a sü‐
tőtálcát az első
polcszintre.
Borsó, fa‐
gyasztott
2 x 2/3 perfo‐
rált
2 x 1500
2 és 4
Amíg a
Helyezze a sü‐
leghide‐
tőtálcát az első
gebb pont polcszintre.
hőmérsék‐
lete el nem
éri a 85
°C-ot.
(perc)
52
www.aeg.com
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
12.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztítsa
meg.
A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerrel végezze.
Tisztítósze‐
rek
A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütő‐
tisztító szerrel tisztítsa meg.
Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. A lerakó‐
dott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A veszély mértéke na‐
gyobb a grillezőedény esetében.
Napi haszná‐
lat
Minden használat után puha törlőruhával törölje szárazra a sütő belsejét.
Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon. A
tartozékokat tilos mosogatógépben tisztítani.
Tartozékok
A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel,
éles tárgyakkal vagy mosogatógépben.
12.2 Javasolt tisztítószerek
Ne használjon súrolószivacsot vagy
maró hatású tisztítószert. Ez károsíthatja
a készülék zománcozását és a
rozsdamentes acél alkatrészeket.
Termékeink online a www.aeg.com/shop
weboldalon és kiskereskedőinknél
vásárolhatók meg.
12.3 A polcvezető sínek
eltávolítása
Karbantartás előtt győződjön meg arról,
hogy a sütő lehűlt. Égésveszély!
A sütő tisztításához távolítsa el a
polcvezető síneket.
1. A síneket óvatosan húzza fel- és
kifelé az elülső felfüggesztésből.
1
3
2
2. Húzza el a polcvezető sín elülső
végét az oldalfaltól.
3. Húzza ki a síneket a hátsó
felfüggesztésből.
A polctartókat a kiszereléssel ellentétes
sorrendben tegye vissza.
12.4 Gőz tisztítás
Amennyire lehetséges, a szennyeződést
kézzel távolítsa el.
Az oldalfalak tisztításához távolítsa el a
tartozékokat és a polctartót.
MAGYAR
A gőztisztító funkciók támogatják a
sütőtér gőzzel történő tisztítását.
Tisztítási folyamat elindítása előtt
győződjön meg arról, hogy a sütő lehűlt.
Amikor a gőztisztítás funkció aktív, a
sütőlámpa nem világít.
1. Töltse fel a víztartályt a maximális
szintig (kb. 950 ml), míg hangjelzés
nem hallható, vagy míg a kijelző nem
jelenít meg üzenetet.
2. Válassza ki a gőztisztítás funkciót az
alábbi menüben: Tisztítás.
Gőz tisztítás - a funkció időtartama
kb. 30 perc.
a) Kapcsolja be a funkciót.
b) Amikor a program véget ér,
hangjelzés hallható.
c) A hangjelzés kikapcsolásához
érintsen meg egy érzékelőmezőt.
Gőz tisztítás plusz - a funkció
időtartama kb. 75 perc.
a) Permetezzen megfelelő
mosogatószert a sütőtérbe, a
zománcozott és az acél
felületekre egyaránt.
b) Kapcsolja be a funkciót.
A program első része kb. 50 perc
után ér véget.
c) Nyomja meg a
gombot.
A tisztítás
befejezéséhez
kövesse a kijelzőn
látható utasításokat.
d) A sütő belső terét nem karcoló
felületápoló szivaccsal törölje át.
Használhat meleg vizet vagy
sütőtisztítót is.
gombot.
e) Nyomja meg a
Az eljárás utolsó szakasza
megkezdődik. A szakasz
időtartama hozzávetőleg 25 perc.
3. A sütő belső terét nem karcoló
szivaccsal törölje át. Használhat
meleg vizet is.
Tisztítás után hagyja nyitva a sütő ajtaját
kb. 1 órára. Várja meg, hogy a sütő
kiszáradjon. A kiszárítás
meggyorsításához felfűtheti a sütőt 150
°C hőmérsékletre, körülbelül 15 perc
alatt. A tisztítási funkció akkor a legjobb
hatásfokú, ha kézzel azonnal áttörli a
sütőt a funkció befejeződése után.
53
12.5 Tisztítás emlékeztető
Amikor az emlékeztető megjelenik,
tisztítás szükséges. Indítsa el a Gőz
tisztítás plusz funkciót.
Be / kikapcsolhatja az alábbi funkciót:
Tisztítás emlékeztető a következő
menüben: Alapbeállítások.
12.6 Gőzfejlesztő rendszer Vízkőmentesítés
Amikor a gőzfejlesztő rendszer működik,
vízkő rakódik le a készülék belsejében (a
víz kalciumtartalma miatt). Ez negatív
hatást fejthet ki a gőz minőségére, a
gőzfejlesztő rendszer teljesítményére és
az étel minőségére. A vízkő
felhalmozódásának megakadályozása
érdekében tisztítsa meg a gőzfejlesztő
rendszert.
Vegye ki az összes tartozékot.
Válasszon funkciót a következő
menüből: Tisztítás. A felhasználói
kezelőfelület végigvezeti az eljáráson.
A művelet teljes időtartama hozzávetőleg
2 óra.
A sütővilágítás ennél a funkciónál nem
világít.
1. Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e.
gombot.
2. Nyomja meg a
3. Helyezze a mély tepsit az első
polcszintre.
gombot.
4. Nyomja meg a
5. Töltsön 250 ml vízkőoldót a
víztartályba.
6. Hideg vízzel töltse fel a víztartályt a
maximális szintig, míg hangjelzés
nem hallható, vagy míg a kijelző nem
jelenít meg üzenetet.
7. Nyomja meg a
gombot.
Ez bekapcsolja az eljárás első
szakaszát: Vízkőmentesítés.
Ezen szakasz időtartama
hozzávetőleg 1 óra 40 perc.
8. Az első szakasz végén ürítse ki a
mély tepsit, majd helyezze ismét az
első polcszintre.
gombot.
9. Nyomja meg a
10. Hideg vízzel töltse fel a víztartályt a
maximális szintig, míg hangjelzés
54
www.aeg.com
nem hallható, vagy míg a kijelző nem
jelenít meg üzenetet.
11. Nyomja meg az
gombot.
Ez bekapcsolja az eljárás második
szakaszát: Vízkőmentesítés. Ez átöblíti a
gőzfejlesztő rendszert.
A szakasz időtartama
hozzávetőleg 35 perc.
Az eljárás befejezése után távolítsa el a
mély tepsit.
Ha a Vízkőmentesítés
funkció végrehajtása nem
megfelelő, a kijelzőn a
funkció ismételt
végrehajtására felszólító
üzenet jelenik meg.
Egy száraz törlőkendővel törölje ki a sütő
belsejét, ha az nedves vagy párás.
Nyitott ajtóval hagyja teljesen kiszáradni
a sütőt.
12.7 Vízkőtelenítési
emlékeztető
Két vízkőtelenítési emlékeztető
figyelmezteti a következő funkció
végrehajtására: Vízkőmentesítés. Ezek
az emlékeztetők mindig aktiválódnak,
amikor kikapcsolja a készüléket.
A finom emlékeztető figyelmezteti, és
javasolja a vízkőtelenítési ciklus
végrehajtását.
A határozott emlékeztető kötelezi a
vízkőtelenítés végrehajtására.
Ha nem hajtja végre a
készülék vízkőtelenítését a
határozott emlékeztető
bekapcsolásakor, akkor nem
használhatja a gőz
funkciókat.
A vízkőtelenítési
emlékeztető nem
kapcsolható ki.
12.8 Gőzfejlesztő rendszer Öblítés
Vegye ki az összes tartozékot.
Válasszon funkciót a következő
menüből: Tisztítás. A felhasználói
kezelőfelület végigvezeti az eljáráson.
A funkció időtartama kb. 30 perc.
A sütővilágítás ennél a funkciónál nem
világít.
1. Helyezze a sütőtálcát az első
polcszintre.
2. Nyomja meg a
gombot.
3. Hideg vízzel töltse fel a víztartályt a
maximális szintig, míg hangjelzés
nem hallható, vagy míg a kijelző nem
jelenít meg üzenetet.
gombot.
4. Nyomja meg a
Az eljárás befejezése után távolítsa el a
sütőtálcát.
12.9 Tartály ürítése
Vegye ki az összes tartozékot.
A tisztítás funkció eltávolítja a maradék
vizet a víztartályból. Gőzsütés után
kapcsolja be a funkciót.
Válasszon funkciót a következő
menüből: Tisztítás. A felhasználói
kezelőfelület végigvezeti az eljáráson.
A funkció időtartama kb. 6 perc.
A sütővilágítás ennél a funkciónál nem
világít.
1. Helyezze a sütőtálcát az első
polcszintre.
2. Nyomja meg az
gombot.
Az eljárás befejezése után távolítsa el a
sütőtálcát.
12.10 Az ajtó levétele és
felszerelése
Az ajtó és belső üveglapjai a tisztításhoz
kivehetőek. Az üveglapok száma
modellenként változik.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ajtó nehéz.
1. Nyissa ki teljesen az ajtót.
2. Teljesen emelje fel az ajtó két
zsanérján levő rögzítőkarokat (A).
MAGYAR
55
A
A
3. Csukja be az ajtót körülbelül 45°-os
szögbe.
9. Tisztítsa meg az üveglapokat
mosószeres vízzel. Óvatosan törölje
szárazra az üveglapot.
Amikor a tisztítás befejeződött, a fenti
lépéseket fordított sorrendben hajtsa
végre. Először a kisebb lapot helyezze
vissza, majd a nagyobbat és az ajtót.
FIGYELMEZTETÉS!
Ügyeljen arra, hogy az
üveglapok a megfelelő
helyzetben legyenek
behelyezve, máskülönben
az ajtó felülete
túlmelegedhet.
45°
4. Fogja meg az ajtó mindkét oldalát, és
felfelé irányuló szögben húzza le a
sütőről.
5. Helyezze a sütőajtót külső oldalával
lefelé fordítva egy puha és
egyenletes felületre.
6. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő B díszlécet, majd
nyomja befelé a tömítésrögzítő
kapocs kioldásához.
12.11 Izzócsere
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.
1. Kapcsolja ki a sütőt.
Várja meg, amíg a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
Felső lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat
eltávolításához forgassa azt.
2
B
1
VIGYÁZAT!
Ha nagy erő éri az üveget,
különösen az első lap
pereménél, az üveg eltörhet.
7. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz
8. Egyenként fogja meg az ajtó
üveglapjait a felső szélüknél, és
felfele húzva vegye ki őket a
vezetősínből.
2. Távolítsa el a fémgyűrűt, majd
tisztítsa meg az üveg fedőlapot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra .
4. Illessze a fémgyűrűt az üveg
fedőlapra.
5. Szerelje fel az üvegbúrát.
56
www.aeg.com
Oldalsó lámpa
1. A sütőlámpához való hozzáféréshez
távolítsa el a bal oldali polcvezető
sínt.
2. 20-as torx csavarhúzó segítségével
távolítsa el a fedelet.
3. Szerelje ki és tisztítsa meg a
fémkeretet és a tömítést.
4. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra.
5. Szerelje fel a fémkeretet és a
tömítést. Húzza meg a csavarokat.
6. Helyezze vissza a bal oldali
polcvezető sínt.
13. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
13.1 Hibaelhárítás
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a sütőt.
A sütő nincs csatlakoztatva
az elektromos hálózathoz,
vagy csatlakoztatása nem
megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz (lásd
a bekötési rajzot, ha van).
A sütő nem melegszik fel.
A sütő ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szükséges Ellenőrizze, hogy elvégeztebeállításokat.
e a szükséges beállításokat.
A sütő nem melegszik fel.
Az automatikus kikapcsolási
funkció aktív.
A sütő nem melegszik fel.
A Gyerekzár be van kapcsol‐ Olvassa el „A gyerekzár
va.
használata” c. részt.
A sütő nem melegszik fel.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Cserélje ki az izzót.
A húshőmérő szenzor nem
működik.
A húshőmérő szenzor csat‐
lakozódugója nem megfe‐
lelően van az aljzatba illeszt‐
ve.
Nyomja be a húshőmérő
szenzor csatlakozódugóját
az aljzatba, amennyire csak
lehetséges.
Olvassa el az „Automatikus
kikapcsolás” című részt.
MAGYAR
57
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A kijelzőn F111 látható.
A húshőmérő szenzor csat‐
lakozódugója nem megfe‐
lelően van az aljzatba illeszt‐
ve.
Nyomja be a húshőmérő
szenzor csatlakozódugóját
az aljzatba, amennyire csak
lehetséges.
A kijelző a táblázatban nem
szereplő hibakódot jelenít
meg.
Elektromos hiba lépett fel.
•
•
Gőz- és páralecsapódás az
ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.
Kapcsolja ki a sütőt a la‐
kás biztosítéktábláján le‐
vő biztosítékkal vagy biz‐
tonsági főkapcsolóval,
majd kapcsolja be ismét.
Ha a hibaüzenet ismét
megjelenik a kijelzőn, for‐
duljon az ügyfélszolgálat‐
hoz.
A sütés befejezése után az
edényeket ne hagyja 15 - 20
percnél hosszabb ideig a sü‐
tőben.
A készülék bekapcsol, de
A demo üzemmód bekap‐
nem melegszik fel. A ventilá‐ csolt.
tor nem működik. A kijelzőn
"Demo" jelenik meg.
Olvassa el az „Alapbeállítá‐
sok” szakaszt a „Napi hasz‐
nálat” című fejezetben.
A vízkőtelenítési folyamat a
vége előtt megszakad.
Áramkimaradás volt.
Ismételje meg az eljárást.
A vízkőtelenítési folyamat a
vége előtt megszakad.
A funkciót a felhasználó leá‐
llította.
Ismételje meg az eljárást.
Nincs víz a mély tepsiben a
vízkőtelenítési eljárás után.
Nem töltötte fel a víztartályt
a maximális szintig.
Ellenőrizze, hogy van-e víz‐
kőoldó / víz a víztartályban.
Ismételje meg az eljárást.
Piszkos víz található a sütő‐
tér alján a vízkőtelenítési el‐
járás után.
A mély tepsi nem a megfele‐ Távolítsa el a megmaradt
lő polcszinten helyezkedik
vizet és vízkőoldót a sütő al‐
el.
jából. Helyezze a mély tepsit
az első polcszintre.
A tisztítási funkció a vége
előtt megszakad.
Áramkimaradás volt.
Ismételje meg az eljárást.
A tisztítási funkció a vége
előtt megszakad.
A funkciót a felhasználó leá‐
llította.
Ismételje meg az eljárást.
A tisztítási funkció befejező‐ A tisztítási ciklus bekapcso‐
dése után túl sok víz találha‐ lása előtt túl sok oldószert
tó a sütőtér alján.
permetezett a készülékbe.
A sütőtér minden részét vé‐
kony rétegben vonja be az
oldószerrel. Az oldószert
egyenletesen permetezze a
felületekre.
58
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
A tisztítási eljárás eredmé‐
nyessége nem megfelelő.
A gőztisztítás funkció elindí‐ Ismételje meg az eljárást. Az
tásakor a sütőtér kezdeti hő‐ eljárást lehűlt készüléken vé‐
mérséklete túl magas volt.
gezze el.
A tisztítási eljárás eredmé‐
nyessége nem megfelelő.
A tisztítási eljárás megkez‐
dése előtt nem távolította el
a vezetősíneket. Ezek átad‐
ják a hőt a falaknak, és
csökkentik az eljárás hatás‐
fokát.
A tisztítási eljárás eredmé‐
nyessége nem megfelelő.
A tisztítási eljárás megkez‐
Távolítsa el a tartozékokat a
dése előtt nem távolította el készülékből, majd ismét in‐
a tartozékokat a készülék‐
dítsa el a funkciót.
ből. Ezek megzavarják a gőz
keringését, és csökkentik az
eljárás hatásfokát.
13.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.
Javítási mód
Távolítsa el a vezetősíneket
a készülékből, majd ismét in‐
dítsa el a funkciót.
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a sütőtér elülső keretén
található. Ne távolítsa el az adattáblát a
készülék sütőterének keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
14. ENERGIAHATÉKONYSÁG
14.1 Termékismertető
Termékinformációs adatlap az EU 65-66/2014 sz.
rendelkezésnek megfelelően
Gyártó neve
AEG
A készülék azonosítójele
BSE782320B 944187995
BSE782320M 944187788
BSE782320M 944187789
BSK782320M 944187786
BSK782320M 944187787
Energiahatékonysági szám
81.0
MAGYAR
Energiahatékonysági osztály
A+
Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó +
felső sütés mellett
1.09 kWh/ciklus
59
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légke‐ 0.68 kWh/ciklus
veréses sütés mellett
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Térfogat
70 l
Sütő típusa
Beépíthető sütő
Tömeg
EN 60350-1 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok,
sütők, gőzsütők és grillezők - A
teljesítmény mérésére szolgáló
módszerek.
14.2 Energiatakarékosság
A sütő több funkcióval is
segít energiát megtakarítani
a mindennapos főzés során.
Gondoskodjon arról, hogy a sütő
működése közben az ajtaja legyen
becsukva. Főzés közben ne nyissa ki
gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán
az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a
helyén van és megfelelően rögzített.
Fém főzőedényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor lehetséges, kerülje a sütő
előmelegítését.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
Amikor egy sütőfunkciót vagy programot
időbeállítással (Időtartam, Befejezés)
BSE782320B
39.5 kg
BSE782320M
40.0 kg
BSK782320M
39.5 kg
kapcsol be, és a sütés időtartama 30
percnél hosszabb, a fűtőelemek
automatikusan korábban kapcsolnak ki
egyes sütőfunkcióknál.
A sütővilágítás és a légkeverés továbbra
is működik. Ha kikapcsolja a sütőt, a
kijelzőn megjelenik a maradékhő. A
maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt 3 - 10 perccel
csökkentse a sütő hőmérsékletét a
minimum értékre. A sütőben levő
maradékhő tovább folytatja a sütést.
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást. A maradékhő visszajelző vagy
a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
Sütés kikapcsolt sütővilágítással
Sütés-főzés közben kapcsolja ki a
lámpát. Csak akkor kapcsolja be, amikor
szükség van rá.
Konvekciós levegő (nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során.
E funkció használatakor a sütővilágítás
30 másodperc elteltével automatikusan
60
www.aeg.com
kikapcsol. A sütővilágítást ismét
bekapcsolhatja, azonban ez a lépés
csökkenti az elvárt energiamegtakarítás
mértékét.
15. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
MAGYAR
61
62
www.aeg.com
MAGYAR
63
867336120-D-322019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising