AEG | BPB351020M | User manual | Aeg BPB351020M Handleiding

Aeg BPB351020M Handleiding
BPB351020M
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Oven
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8
4. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 9
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT......................9
6. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................10
7. KLOKFUNCTIES.........................................................................................................12
8. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES........................................................................... 14
9. EXTRA FUNCTIES......................................................................................................15
10. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 16
11. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................32
12. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................36
13. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................39
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
NEDERLANDS
3
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 De veiligheid van kinderen en kwetsbare
personen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Makkelijk
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens
gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het
apparaat en de kabel vervangen.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient te voorkomen de verwarmingselementen aan te
raken.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker van het apparaat uit het
stopcontact trekken.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is
uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om
elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de
ingebouwde structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of
scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon
te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het
oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.
Overtollige voedselresten moeten verwijderd worden
alvorens de pyrolytische reiniging te starten. Verwijder
alle onderdelen van de oven.
Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de
voorkant van de inschuifrail en dan de achterkant uit
de zijwanden. Installeer de inschuifrails in de
omgekeerde volgorde.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
Installeer het apparaat op een veilige
en geschikte plaats die aan alle
installatie-eisen voldoet.
Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
Controleer voordat u het apparaat
monteert of de ovendeur
onbelemmerd opent.
Het apparaat is uitgerust met een
elektrisch koelsysteem. Het heeft
elektrische stroom nodig.
De stevigheid van de inbouwkast
moet voldoen aan de DIN 68930norm.
Minimumhoogte kast
(Minimumhoogte
kast onder werkblad)
Kastbreedte
Kastdiepte
600 (600) mm
550 mm
605 (580) mm
Hoogte van de voorkant van het apparaat
594 mm
Hoogte van de achterkant van het apparaat
576 mm
Breedte van de voorkant van het apparaat
549 mm
Breedte van de achterkant van het apparaat
548 mm
Diepte van het apparaat
567 mm
Ingebouwde diepte
van het apparaat
546 mm
Diepte met open
deur
1017 mm
Minimumgrootte
ventilatieopening.
Opening geplaatst
aan de onderkant van
de achterzijde
550 x 20 mm
Lengte netvoedingskabel. Kabel wordt in
de rechterhoek van
de achterzijde geplaatst
1500 mm
Bevestigingsschroeven
4 x 12 mm
5
2.2 Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat
of de niche onder het apparaat, met
name niet als deze werkt of als de
deur heet is.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik enkel correcte
isolatievoorzieningen:
6
www.aeg.com
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de
houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
• Sluit de deur van het apparaat
volledig voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
• Dit apparaat wordt geleverd met
stekker en netsnoer.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na
gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het
apparaat aan staat. Er kan hete lucht
ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Oefen geen kracht uit op een
geopende deur.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er
alcohol-luchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Om schade of verkleuring van het
email te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem
van het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van de ruimte in het
apparaat.
– plaats geen water direct in het
hete apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar
bent met koken.
– wees voorzichtig bij het
verwijderen of bevestigen van
accessoires.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
• Gebruik een diepe pan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ovendeur.
• Als het apparaat achter een
meubelpaneel gemonteerd is (bijv.
een deur), zorg er dan voor dat de
deur nooit gesloten is als het
apparaat in werking is. Warmte en
vocht kunnen achter een gesloten
meubelpaneel ophopen en schade
aan het apparaat, de behuizing of de
vloer veroorzaken. Sluit het
meubelpaneel niet tot het apparaat
volledig afgekoeld is na gebruik.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en
schade aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
NEDERLANDS
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat
de glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem
contact op met een erkend
servicecentrum.
• Wees voorzichtig als u de deur van
het apparaat verwijdert. De deur is
zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
• Raadpleeg, als u een ovenspray
gebruikt, eerst de aanwijzingen op de
verpakking.
• Reinig niet het katalytische email
(indien van toepassing) met
schoonmaakmiddelen.
2.5 Pyrolytische reiniging
WAARSCHUWING!
Risico op letsel / Brand /
Chemische uitstoot
(dampen) in pyrolitische
modus.
Start de pyrolysefunctie niet
als de Plus Steam-knop is
ingedrukt.
• Voordat u de pyrolytische
zelfsreinigingsfunctie of de functie
Het eerste gebruik uitvoert, moet u
eerst de volgende items uit de
binnenkant oven verwijderen:
– eventueel grote hoeveelheden
etensresten, olie of gemorst vet /
afzetttingen.
– eventueel verwijderbare objecten
(inclusief plateaus, zijrails, etc., die
met het product zijn
meegeleverd), in het bijzonder
potten en pannen met
antiaanbaklaag, ovenroosters,
kookgerei, etc.
• Lees zorgvuldig alle instructies voor
pyrolytische reiniging.
7
• Houd kinderen uit de buurt van het
apparaat als de pyrolytische reiniging
in werking is.
Het apparaat wordt erg heet en er
komt hete lucht uit de
ventilatieopeningen aan de voorkant.
• Pyrolytische reiniging wordt
uitgevoerd onder hoge temperaturen
waarbij er rook van kookresten en
constructiematerialen kan komen.
Daarom gelden de volgende
aanbevelingen voor consumenten:
– zorg voor goede ventilatie tijdens
en na elke pyrolytische reiniging.
– zorg tijdens en na het eerste
gebruik bij maximumtemperatuur
voor voldoende verluchting.
• In tegenstelling tot mensen, kunnen
bepaalde vogels en reptielen zeer
gevoelig zijn voor mogelijke
rookgassen die tijdens het
reinigingsproces van alle pyrolytische
ovens worden uitgestoten.
– Houd huisdieren (met name
vogels) uit de buurt van het
apparaat tijdens en na de
pyrolytische reiniging en gebruik
eerst een programma bij
maximale temperatuur in een
goed geventileerde ruimte.
• Kleine huisdieren kunnen ook zeer
gevoelig zijn voor de plaatselijke
temperatuurwijzigingen in de
nabijheid van alle pyrolytische ovens
wanneer de pyrolytische reiniging in
werking is.
• Anti-aanbaklagen in potten en
pannen, schalen, keukengerei, enz.
kunnen worden beschadigd door de
hoge temperatuur van het
pyrolytische reinigingsproces van alle
pyrolytische ovens en kunnen
mogelijk ook kleine hoeveelheden
schadelijke gassen veroorzaken.
• Rookgassen die vrijkomen uit alle
pyrolytische ovens / kookresten zoals
beschreven, zijn niet schadelijk voor
mensen, inclusief kinderen of
personen met medische
aandoeningen.
8
www.aeg.com
2.6 Binnenverlichting
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
2.8 Verwijdering
• Het type gloeilampje of
halogeenlampje dat voor dit apparaat
wordt gebruikt, is alleen geschikt voor
huishoudelijke apparaten. Gebruik
het niet voor de verlichting in huis.
• Voordat u het lampje vervangt, dient
u de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om
te voorkomen dat kinderen of
huisdieren binnen in het apparaat vast
komen te zitten.
2.7 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Algemeen overzicht
1
13
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
10
11
12
6
7
8
9
10
11
12
13
Bedieningspaneel
Knop voor verwarmingsfuncties
Stroomlampje/symbool
Scherm
Bedieningsknop (voor de
temperatuur)
Temperatuurindicator/symbool
Plus Steam
Verwarmingselement
Lamp
Ventilator
Verwijderbare inschuifrail
Uitholling reliëf
Roosterhoogtes
NEDERLANDS
3.2 Accessoires
9
Combi schaal
Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
Voor gebak en koekjes. Voor braden en
roosteren of als pan om vet op te vangen
4. BEDIENINGSPANEEL
4.1 Toetsen
Sensorveld / Knop
Functie
Beschrijving
MIN
Om de tijd in te stellen.
KLOK
De klokfunctie instellen.
PLUS
Om de tijd in te stellen.
PLUS STOOM
Het activeren van de functie Multi-hetelucht PLUS.
4.2 Display
A
G
F
E
B
D
C
A. Timer / Temperatuur
B. Opwarmen en restwarmte-indicatie
C. Vleesthermometer (alleen
geselecteerde modellen)
D. Deurslot (alleen geselecteerde
modellen)
E. Uren/minuten
F. Demomodus (alleen geselecteerde
modellen)
G. Klokfuncties
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Raadpleeg voor het instellen
van de dagtijd het hoofdstuk
"Klokfuncties".
5.1 Eerste reiniging
Verwijder all accessoires en
verwijderbare inschuifrails uit de oven.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging'.
10
www.aeg.com
Reinig de oven en accessoires voor het
eerste gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
6. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Verzonken knoppen
Om het apparaat te bedienen, moet u
de bedieningsknop indrukken. De knop
komt dan naar buiten.
6.2 Verhittingsfuncties
Ovenfunctie
Applicatie
De oven staat uit.
Uit-stand
Het lampje activeren zonder een bereidingsfuncBinnenverlich- tie.
ting
Hetelucht /
Hete lucht
PLUS
Pizza-functie
Bakken op maximaal drie
rekstanden tegelijkertijd
en voedsel drogen.
Stel de temperatuur 20 40 °C lager in dan voor
Boven + onderwarmte.
Om tijdens de bereiding
vocht toe te voegen. Om
tijdens het bakken de
juiste kleur en knapperigheid te krijgen. Om bij
het opwarmen meer sappigheid te geven.
Voor het bakken van pizza. Voor intensieve bruining en een knapperige
bodem.
Voor het bakken en braden op één ovenniveau.
Boven + onderwarmte
Ovenfunctie
Applicatie
Voor het bakken van taarten met een knapperige
Onderwarmte bodem en het inmaken
van voedsel.
Ontdooien
Om voedsel te ontdooien (groenten en fruit). De
ontdooitijd hangt af van
de hoeveelheid en dikte
van het voedsel.
NEDERLANDS
Ovenfunctie
Warmelucht
(vochtig)
Grillen
Circulaviegrill
Applicatie
Deze functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen. Zie het hoofdstuk
'Hints and tips’, Warmelucht (vochtig) voor bereidingsinstructies. De
ovendeur dient tijdens de
bereiding gesloten te zijn
zodat de functie niet
wordt onderbroken en
om ervoor te zorgen dat
de oven werkt op de
hoogst mogelijke energie-efficiëntie. Bij het gebruik van deze functie
kan de temperatuur in de
ruimte verschillen van de
ingestelde temperatuur.
De restwarmte wordt gebruikt.Het verwarmingsvermogen kan worden
verminderd. Zie voor algemene aanbevelingen
voor energiebesparing
het hoofdstuk ‘Energieefficiëntie’, Energiebesparing. Deze functie
wordt gebruikt om de
energie-efficiëntieklasse
vast te stellen overeenkomstig EN 60350-1. Bij
gebruik van deze functie
gaat de verlichting na 30
seconden automatisch
uit.
Om plat voedsel te grillen en brood te roosteren.
Ovenfunctie
Pyrolyse
11
Applicatie
Voor inschakeling van pyrolytische reiniging van
de oven. Hierdoor worden vuilresten in de oven
verbrand.
De lamp kan tijdens
bepaalde ovenfuncties
automatisch uitgaan bij een
temperatuur die lager is dan
60° C.
6.3 Een verwarmingsfunctie
instellen
1. Draai aan de knop van de
verwarmingsfuncties om een
verwarmingsfunctie te selecteren.
2. Draai aan de regelknop om de
temperatuur te kiezen.
Het lampje gaat aan wanneer de oven in
werking is.
3. Om de oven uit te schakelen, draait u
de knop voor de verwarmingsfuncties
naar de uitstand.
6.4 De functie instellen:Hete
lucht PLUS
Deze functie verhoogt de vochtigheid
tijdens het koken.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brandwonden
en schade aan het apparaat.
Vrijgekomen vocht kan brandwonden
veroorzaken. Nadat de functie gestopt is,
dient u de deur voorzichtig te openen.
1. Vul de uitsparing in de ovenruimte
met kraanwater.
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op
één niveau. Voor gratineren en bruinen.
De maximumcapaciteit van de
uitsparing in de ovenruimte is 250 ml.
12
www.aeg.com
Vul uitsluitend de uitsparing van de
ovenruimte met water als de oven
koud is.
LET OP!
Vul de uitsparing in de
ovenruimte niet bij
tijdens de bereiding of
als de oven heet is.
2. Stel de functie in:
.
3. Druk op: Plus Steam .
Het werkt alleen met de functie: Hete
lucht PLUS.
Het indicatielampje gaat branden.
4. Draai aan de regelknop om de
temperatuur in te stellen.
5. Verwarm de oven 10 minuten voor
om vochtigheid te creëren.
6. Plaats het voedsel in de oven.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen
en tips'.
De ovendeur niet openen tijdens het
koken.
7. Draai de knop voor de
verwarmingsfuncties naar de uitstanden druk op Plus Steam
om
de oven uit te schakelen.
Het controlelampje gaat uit.
8. Verwijder het water uit de uitsparing
van de ovenruimte.
WAARSCHUWING!
Controleer of de oven is
afgekoeld voordat u het
resterende water uit de
ovenuitsparing
verwijdert.
6.5 Indicatielampje bij
voorverwarmen
Wanneer de ovenfunctie actief is,
verschijnen de balkjes in het display
één voor één wanneer de temperatuur in
de oven stijgt en verdwijnen ze wanneer
de temperatuur daalt.
7. KLOKFUNCTIES
7.1 Tabel met klokfuncties
Klokfunctie
DAGTIJD
DUUR
EINDE
VERTRAGINGSTIJD
Klokfunctie
Applicatie
Met deze functie kunt u
de dagtijd weergeven of
veranderen. U kunt de
dagtijd alleen wijzigen als
de oven uitstaat.
Instellen hoe lang de
oven in werking is. Gebruik dit alleen wanneer
de verwarmingsfunctie is
ingesteld.
Instellen als de oven uitstaat. Gebruik dit alleen
wanneer de verwarmingsfunctie is ingesteld.
Combinatie van de functies DUUR en EINDE.
KOOKWEKKER
00:00
TIMER MET
OPTELFUNCTIE
Applicatie
Gebruik de kookwekker
voor het instellen van een
afteltijd. Deze functie
heeft geen invloed op de
werking van de oven. U
kunt de KOOKWEKKER
op elk gewenst moment
instellen, ook als de oven
uitstaat.
Als u geen andere klokfunctie instelt, zal de TIMER MET OPTELFUNCTIE automatisch bijhouden hoe lang de oven
werkt.
Deze wordt onmiddellijk
ingeschakeld wanneer de
oven begint met opwarmen.
De timer met optelfunctie kan niet worden gebruikt met de functies:
DUUR, EINDE.
NEDERLANDS
13
7.2 Instellen en wijzigen van
de tijd
3. Druk op
of
om de uren en
daarna de minuten in te stellen. Druk
Wacht na de eerste aansluiting op het
op
om te bevestigen.
Op de ingestelde eindtijd klinkt er
gedurende 2 minuten een geluidssignaal
stopcontact totdat het display
en
"12:00" weergeeft. "12" knippert.
1. Druk op
stellen.
of
om de uren in te
2. Druk op
om te bevestigen en de
minuten in te stellen.
Het display toont
en het
ingestelde uur. "00" knippert.
of
om de huidige
3. Druk op
minuten in te stellen.
4. Druk op
om te bevestigen of de
ingestelde dagtijd zal na vijf
seconden automatisch worden
opgeslagen.
Op het display verschijnt de nieuwe tijd.
Druk om de dagtijd te wijzigen
herhaaldelijk op
2. Blijf op
drukken totdat
te knipperen.
op
begint
om te bevestigen.
2. Blijf op
drukken totdat
te knipperen.
.
of
om de uren en
4. Druk op
daarna de minuten voor het EINDE in
1. Stel de verwarmingsfunctie in.
begint
om de minuten en
om te
uren in te stellen. Druk op
bevestigen.
Wanneer de ingestelde tijdsduur eindigt,
klinkt er gedurende 2 minuten een
geluidssignaal en knipperen
en de
tijd in het display. De oven wordt
automatisch uitgeschakeld
4. Druk op een willekeurige knop of
open de deur van de oven om het
geluid te stoppen.
5. Draai de knop voor de
verwarmingsfuncties naar de uitstand.
7.4 Het EINDE instellen
1. Stel de verwarmingsfunctie in.
2. Blijf op
drukken totdat
te knipperen.
1. Stel de verwarmingsfunctie in.
Op het display knippert
7.3 De DUUR instellen
of
7.5 De functie
VERTRAGINGSTIJD instellen
of
om de minuten en
3. Druk op
uren voor de DUUR in te stellen. Druk
tot het
indicatielampje voor de dagtijd
knippert op het display.
3. Druk op
en knipperen
en de tijd in het
display. De oven wordt automatisch
uitgeschakeld
4. Druk op een willekeurige knop of
open de deur van de oven om het
geluid te stoppen.
5. Draai de knop voor de
verwarmingsfuncties naar de uitstand.
begint
te stellen. Druk op
om te
bevestigen. Het display toont
en de ingestelde temperatuur.
De oven gaat later automatisch aan,
werkt voor de ingestelde tijds DUUR en
stopt op de ingestelde EINDE.
Op de ingestelde EINDE klinkt er
gedurende 2 minuten een geluidssignaal
en knipperen
en de tijd in het
display. De oven gaat uit.
5. Druk op een willekeurige knop of
open de deur van de oven om het
geluid te stoppen.
6. Draai de knop voor de
verwarmingsfuncties naar de uitstand.
7.6 De KOOKWEKKER
instellen
De kookwekker kan zowel worden
ingesteld bij een ingeschakelde of
uitgeschakelde oven.
14
www.aeg.com
1. Blijf op
drukken totdat
te knipperen.
begint
2. Druk op
of
om de seconden in
te stellen en daarna de minuten.
Als de ingestelde tijd langer is dan
60 minuten knippert
op het
display.
3. Stel de uren in.
4. De KOOKWEKKER start automatisch
na vijf seconden.
Na 90% van de ingestelde tijd klinkt
er een geluidssignaal.
5. Wanneer de ingestelde tijd is
verlopen, klinkt er gedurende 2
minuten een geluidssignaal. "00:00"
knipperen op het display. Druk
en
op een willekeurige toets om het
signaal uit te zetten.
7.7 TIMER MET
OPTELFUNCTIE
Houd om de timer met optelfunctie te
en
ingedrukt. De timer
resetten
gaat weer optellen.
8. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Bakrooster en diepe pansamen:
Plaats de diepe pan tussen de geleiders
van de inschuifrails en het bakrooster op
de geleiders erboven.
8.1 De accessoires plaatsen
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de
geleidestangen van de roostersteun .
Diepe pan:
Schuif de bakplaat diepe pan tussen de
geleidestangen van de roostersteun.
Kleine inkepingen bovenaan
verhogen de veiligheid.
Deze inkepingen zorgen er
ook voor dat ze niet
omkantelen. De hoge rand
rond het rooster voorkomt
dat het kookgerei van het
rooster afglijdt.
NEDERLANDS
15
9. EXTRA FUNCTIES
9.1 Gebruik van het Kinderslot
Als het kinderslot is ingeschakeld, kan de
oven niet per ongeluk worden aangezet.
1. Zorg dat de knop voor de
ovenfuncties in de uit-stand staat.
2. Druk 2 seconden lang
tegelijkertijd in.
en
Er klinkt een geluidsignaal. SAFE en
verschijnen op het display. De deur blijft
vergrendeld.
Het symbool
verschijnen
ook op het display als de
pyrolysefunctie in werking is.
Herhaal stap 2 om het kinderslot uit te
schakelen.
9.2 Gebruik van de
Functievergrendeling
U kunt de functievergrendeling alleen
inschakelen als het apparaat in werking
is.
Als de functievergrendeling is
ingeschakeld, kunnen de instellingen
voor de temperatuur en tijd van een
werkende oven niet per ongeluk worden
gewijzigd.
functievergrendeling automatisch over
naar het kinderslot. Raadpleeg 'Het
kinderslot gebruiken'.
Als de Pyrolysefunctie werkt,
is de deur vergrendeld en
gaat
aan op het display.
Herhaal stap 2 om de
functievergrendeling uit te schakelen.
9.3 Restwarmte-indicatie
Als u de oven uitschakelt, toont het
display de restwarmte-indicator
bij
een oventemperatuur van boven de 40
°C.Draai de temperatuurknopnaar links
of rechts om de oventemperatuur te
controleren.
9.4 Automatische
uitschakeling
Om veiligheidsredenen schakelt de oven
na bepaalde tijd automatisch uit als er
een ovenfunctie in werking is en u geen
instellingen wijzigt.
(°C)
(u)
1. Selecteer een ovenfunctie en stel het
in volgens uw voorkeur.
30 - 115
12,5
2. Houd
en
gedurende ten
minste 2 seconden samen ingedrukt.
Er klinkt een geluidsignaal. Loc en
verschijnt gedurende 5 seconden op het
display.
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maximum
3
Loc verschijnt op het display
als u de aan de
temperatuurknop draait of
op een willekeurige knop
drukt en de
functievergrendeling is
ingeschakeld.
Als u aan de knop voor de ovenfuncties
draait, gaat de oven uit.
Als u het apparaat uitschakelt terwijl de
functievergrendeling aan is, schakelt de
De automatische uitschakeling werkt niet
met de functies: Binnenverlichting, Duur,
Eindtijd.
9.5 Koelventilator
Als de oven in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van de oven koel te
houden. Na het uitschakelen van de
oven blijft de ventilatie doorgaan totdat
de oven is afgekoeld.
16
www.aeg.com
10. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en
baktijden in de tabellen zijn
slechts als richtlijn bedoeld.
Deze zijn afhankelijk van de
recepten en de kwaliteit en
de hoeveelheid van de
gebruikte ingrediënten.
10.1 Kookadviezen
Uw oven kan anders bakken of roosteren
dan de oven die u tot nu toe gebruikt
heeft. De onderstaande tabellen tonen
aanbevolen instellingen voor
temperatuur, kooktijd en rekstand voor
specifieke soorten voedsel.
Als u voor een speciaal recept de
instelling niet kunt vinden, zoek dan naar
een soortgelijk recept.
10.2 Binnenzijde van de deur
CAKE/GEBAK/BROOD
(°C)
(min)
Pizza
230
10 - 20
Broodjes
200
20 - 25
Brood
180
35 - 40
Pruimentaart /
160 - 180
Appeltaart / Kaneelbroodjes,
gebakken in een
taartvorm
30 - 60
Gebruik 200 ml water.
BEVROREN KANT-EN-KLAARMAALTIJDEN
Aan de binnenkant van de deur vindt u
het volgende:
• de nummers van de inzetniveaus.
• informatie over de ovenfuncties,
aanbevolen niveaus en temperaturen
voor gerechten.
10.3 Hete lucht PLUS
Gebruik de tweede rekstand.
(°C)
(min)
Pizza
200 - 210
10 - 20
Croissants
170 - 180
15 - 25
Lasagne
180 - 200
35 - 50
Gebruik 100 ml water.
Gebruik 150 ml water.
Stel de temperatuur in op 110 °C.
Gebruik een bakplaat.
VOEDSELHERSTEL
CAKE/GEBAK/BROOD
(min)
(°C)
(min)
Koekjes / Scones / Croissants
150 - 180
10 - 20
Focaccia
200 - 210
10 - 20
Broodjes
10 - 20
Brood
15 - 25
Focaccia
15 - 25
NEDERLANDS
BRADEN
VOEDSELHERSTEL
(min)
(°C)
(min)
Vlees
15 - 25
Kip
210
60 - 80
Pastaschotel
15 - 25
180
65 - 80
Pizza
15 - 25
Geroosterd
varkensvlees
Rijst
15 - 25
10.4 Bakken
Groenten
15 - 25
Gebruik de eerste keer de laagste
temperatuur.
Gebruik 200 ml water.
Gebruik een glazen ovenschaal.
BRADEN
Rosbief
17
(°C)
(min)
200
50 - 60
Bij het bereiden van cake op meerdere
niveaus kan de baktijd ca. 10 - 15
minuten langer zijn.
Als de cake niet overal even hoog is,
wordt de cake niet overal even bruin. Als
de cake niet overal even bruin wordt,
hoeft u de temperatuurinstelling niet te
wijzigen. De verschillen verminderen
tijdens het bakken.
Tijdens het bakken kunnen bakplaten in
de oven vervormen. Wanneer de
bakplaten afkoelen, verdwijnt de
vervorming.
10.5 Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van de
cake is niet voldoende
gebakken.
De rekstand is incorrect.
Plaats de cake op een lagere rekstand.
De cake zakt in en
wordt klef, of streperig.
De oventemperatuur is te
hoog.
Stel de volgende keer de oventemperatuur iets lager in.
Te korte baktijd.
Stel volgende keer een langere
baktijd en een lagere oventemperatuur in.
De oventemperatuur is te
laag.
Stel de volgende keer de oventemperatuur hoger in.
Te lange baktijd.
Stel volgende keer een kortere
baktijd in.
De cake is te droog.
18
www.aeg.com
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De cake wordt ongelijkmatig gebakken.
De oventemperatuur is te
hoog en de baktijd te kort.
De oventemperatuur lager instellen en de baktijd verlengen.
Het cakebeslag is niet gelijkmatig verdeeld.
Verspreid de volgende keer het
cakebeslag gelijkmatig over de
bakplaat.
De cake wordt niet gaar De oventemperatuur is te
binnen de in het recept laag.
aangegeven baktijd.
Stel de volgende keer de oventemperatuur iets hoger in.
10.6 Bakken op 1 rekniveau
BAKKEN IN BAKVORMEN
(°C)
(min)
Taartbodem - Hetelucht
zandtaartdeeg, verwarm
de oven voor
170 - 180
10 - 25
2
Taartbodem zacht cakedeeg
Hetelucht
150 - 170
20 - 25
2
Tulband /
Brioche
Hetelucht
150 - 160
50 - 70
1
Zandgebak /
Fruitgebak
Hetelucht
140 - 160
70 - 90
1
Kwarktaart
Boven + onderwarmte
170 - 190
60 - 90
1
NEDERLANDS
CAKE/GEBAK/BROOD
CAKE/GEBAK/BROOD
Gebruik de derde rekstand.
Gebruik de derde rekstand.
Gebruik de functie: Hetelucht.
Gebruik de functie: Hetelucht.
Gebruik een bakplaat.
Gebruik een bakplaat.
Kruimeltaart,
droog
(°C)
(min)
150 - 160
20 - 40
Vruchtentaart (ge- 150
maakt van gistdeeg/zacht cakedeeg), gebruik een
diepe pan
Vruchtencake van
zanddeeg
(°C)
(min)
160 - 170
40 - 80
35 - 55
CAKE/GEBAK/BROOD
Verwarm de lege oven voor.
Gebruik de functie: Boven + onderwarmte.
Gebruik een bakplaat.
(°C)
(min)
Koninginnenbrood
180 - 200
(opgerolde cake met
jam)
10 - 20
3
Roggebrood:
eerst: 230
20
1
dan: 160 - 180
30 - 60
Beboterde amandel- 190 - 210
taart / Suikerkoek
20 - 30
3
19
20
www.aeg.com
CAKE/GEBAK/BROOD
Verwarm de lege oven voor.
Gebruik de functie: Boven + onderwarmte.
Gebruik een bakplaat.
(°C)
(min)
Roomsoezen / Eclairs 190 - 210
20 - 35
3
Plaatbrood / Broodkrans
30 - 40
3
Vruchtentaart (ge170
maakt van gistdeeg/
zacht cakedeeg), gebruik een diepe pan
35 - 55
3
Plaatkoek met delicate garnering (bijvoorbeeld kwark,
room, puddingvulling)
160 - 180
40 - 80
3
Christstollen
160 - 180
50 - 70
2
170 - 190
KOEKJES EN BISCUITS
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Zandkoekjes
Hetelucht
150 - 160
10 - 20
Broodjes, verwarm de
oven voor
Hetelucht
160
10 - 25
Koekjes gemaakt van
sponsdeeg
Hetelucht
150 - 160
15 - 20
NEDERLANDS
KOEKJES EN BISCUITS
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Koekjes van bladerdeeg, verwarm de oven
voor
Hetelucht
170 - 180
20 - 30
Koekjes gemaakt van
gistdeeg
Hetelucht
150 - 160
20 - 40
Bitterkoekjes
Hetelucht
100 - 120
30 - 50
Eiwitgebak/schuimgebak / Schuimgebakjes
Hetelucht
80 - 100
120 - 150
Broodjes, verwarm de
oven voor
Boven + onderwarmte
190 - 210
10 - 25
10.7 Ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gebruik de eerste rekstand.
(°C)
(min)
Stokbroden bedekt
met gesmolten kaas
Hetelucht
160 - 170
15 - 30
Groentegratin, verwarm de oven voor
Circulaviegrill
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Boven + onderwarmte
180 - 200
25 - 40
Visschotels
Boven + onderwarmte
180 - 200
30 - 60
Gevulde groente
Hetelucht
160 - 170
30 - 60
Zoete ovenschotels
Boven + onderwarmte
180 - 200
40 - 60
Pasta gebakken
Boven + onderwarmte
180 - 200
45 - 60
10.8 Bakken op meerdere
niveaus
Gebruik de functie: Hetelucht.
Gebruik de bakplaten.
21
22
www.aeg.com
CAKE/GEBAK
(°C)
(min)
2 posities
Roomsoezen /
Eclairs, verwarm de
oven voor
160 - 180
25 - 45
1/4
Kruimeltaart
150 - 160
30 - 45
1/4
KOEKJES/CAKEJES/GEBAK/BROODJES
(°C)
(min)
2 posities
3 posities
Broodjes
180
20 - 30
1/4
-
Zandkoekjes
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Koekjes gemaakt van
sponsdeeg
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Koekjes van bla- 170 - 180
derdeeg, verwarm de oven
voor
30 - 50
1/4
-
Koekjes gemaakt van gistdeeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Bitterkoekjes
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Koekjes gemaakt van eiwit / Schuimgebakjes
80 - 100
130 - 170
1/4
-
10.9 Tips voor braden
Gebruik hittebestendig kookgerei.
Doe wat water in de bakplaat om te
voorkomen dat druipend vet verbrandt.
Braad mager vlees afgedekt.
Draai het braadstuk na 1/2 - 2/3 van de
gaartijd.
Braad grote vleesstukken direct in de
diepe bakplaat of op een bakrooster
boven de bakplaat.
Rooster vlees en vis in grote stukken (1
kg of meer).
Bedruip vleesstukken meerdere malen
met hun eigen sap tijdens het roosteren.
NEDERLANDS
10.10 Braden
Gebruik de eerste rekstand.
RUNDVLEES
(°C)
(min)
Stoofvlees
1 - 1,5 kg
Boven + onder- 230
warmte
120 - 150
Rosbief of ossenhaas, rood, verwarm de oven voor
per cm dikte
Circulaviegrill
190 - 200
5-6
Rosbief of ossenhaas, medium, verwarm de oven voor
per cm dikte
Circulaviegrill
180 - 190
6-8
Rosbief of ossenper cm dikte
haas, gaar, verwarm
de oven voor
Circulaviegrill
170 - 180
8 - 10
VARKENSVLEES
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
(kg)
(°C)
(min)
Schouder / Nek / Hamlap
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Karbonade / Spare ribs
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Gehaktbrood
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Varkensschenkel, voorgekookt
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
23
24
www.aeg.com
KALFSVLEES
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
(kg)
(°C)
(min)
Geroosterd kalfsvlees
1
160 - 180
90 - 120
Kalfsschenkel
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Lamsbout / Geroosterd lamsvlees
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Lamsrugfilet
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
LAMSVLEES
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
WILD
Gebruik de functie: Boven + onderwarmte.
(kg)
(°C)
(min)
Rug / Hazenpoot,
verwarm de oven
voor
tot 1
230
30 - 40
Hert rugfilet
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Reebout, hertenbout 1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
NEDERLANDS
GEVOGELTE
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
(kg)
(°C)
(min)
Gevogelte, porties
0,2 - 0,25 elk
200 - 220
30 - 50
Halve kip
0,4 - 0,5 elk
190 - 210
35 - 50
Kip, haantje
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Eend
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gans
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkoen
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Kalkoen
4-6
140 - 160
150 - 240
VIS (GESTOOMD)
Gebruik de functie: Boven + onderwarmte.
Hele vis
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
10.11 Knapperig bakken
met:Pizza-functie
PIZZA
PIZZA
Gebruik de eerste rekstand.
Gebruik de eerste rekstand.
(°C)
(min)
180 - 200
40 - 55
Quiche Lorraine / Zwitserse flan
Spinazietaart 160 - 180
45 - 60
Kwarktaart
Taarten
(°C)
(min)
170 - 190
45 - 55
140 - 160
60 - 90
25
26
www.aeg.com
PIZZA
PIZZA
Warm de lege oven voor het koken voor.
Gebruik de eerste rekstand.
(°C)
Gebruik de tweede rekstand.
(min)
Groentetaart 160 - 180
50 - 60
PIZZA
(°C)
(min)
230 - 250
10 - 20
Bladerdeeg- 160 - 180
taart
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pierogi
180 - 200
15 - 25
Ongedesemd brood
Warm de lege oven voor het koken voor.
Gebruik de tweede rekstand.
(°C)
10.12 Grillen
(min)
Pizza, dunne 200 - 230
korst, gebruik een
diepe pan
15 - 20
Pizza, dikke
korst
20 - 30
180 - 200
Warm de lege oven voor het koken voor.
Alleen dunne stukken vlees of vis grillen.
Plaats een pan op de eerste rekstand om
vet op te vangen.
GRILLEN
Gebruik de functie: Grillen
(°C)
(min)
1e kant
(min)
2e kant
Rosbief
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Runderfilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Varkenshaas
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
NEDERLANDS
GRILLEN
Gebruik de functie: Grillen
(°C)
(min)
1e kant
(min)
2e kant
Kalfsvlees
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamsrugfilet
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hele vis, 0,5 kg 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.13 Bevroren gerechten
ONTDOOIEN
Gebruik de functie: Hetelucht.
(°C)
(min)
Pizza, bevroren
200 - 220
15 - 25
2
American pizza, bevroren
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, gekoeld
210 - 230
13 - 25
2
Pizzasnacks, bevroren
180 - 200
15 - 30
2
Frietjes, dun
200 - 220
20 - 30
3
Frietjes, dik
200 - 220
25 - 35
3
Aardappelpartjes / Aardappelkroketjes
220 - 230
20 - 35
3
Rösties
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, vers 170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, bevroren
160 - 180
40 - 60
2
Gebakken kaas
170 - 190
20 - 30
3
Vleugels van kippen
190 - 210
20 - 30
2
27
28
www.aeg.com
10.14 Ontdooien
Haal het gerecht uit de verpakking en
plaats het op een bord.
ovenruimte. Leg het voedsel op een
diepe schaal en zet deze bovenop het
bord in de oven. Verwijder indien nodig
de bakplaatsteunen.
Dek het voedsel niet af, want dat kan de
ontdooitijd verlengen.
Plaats voor grote porties voedsel een
omgedraaid bord op de bodem van de
Gebruik de eerste rekstand.
(kg)
(min)
Ontdooitijd
(min)
Verdere ontdooitijd
Kip
1
100 - 140
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Vlees, halverwege de bereidingstijd omdraaien
1
100 - 140
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Forel
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Aardbeien
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Boter
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Room, klop de
nog licht bevroren slagroom
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Klop de nog licht
bevroren slagroom.
Taart
1,4
60
60
-
10.15 Inmaken
Gebruik alleen weckpotten van dezelfde
afmetingen.
Gebruik geen weckpotten met een draaiof bajonetsluiting en metalen bakken.
Gebruik de eerste rekstand.
Zet niet meer dan zes weckflessen van 1
liter op het bakrooster.
Vul de glazen potten gelijkmatig en sluit
ze af met een klem.
De weckpotten mogen elkaar niet raken.
Vul ca. 1/2 liter water op de plaat, zodat
er voldoende vocht in de oven ontstaat.
Als de vloeistof in de weckpotten begint
te borrelen (na ca. 35 - 60 minuten bij
weckpotten van 1 liter), stop de oven of
verlaag de temperatuur tot 100 °C
(raadpleeg de tabel).
Stel de temperatuur in op 160 - 170 °C.
NEDERLANDS
29
10.16 Drogen - Hetelucht
Gebruik hiervoor een met
boterhampapier of bakpapier belegde
plaat.
ZACHTE VRUCHTEN
(min)
Kooktijd tot het
sudderen begint
Aardbeien / Bosbes- 35 - 45
sen / Frambozen / rijpe kruisbessen
Stop de oven voor een beter resultaat
halverwege de droogtijd, open de deur
en laat het één nacht afkoelen om het
drogen te voltooien.
Gebruik voor 1 bakplaat de derde
rekstand.
Gebruik voor 2 bakplaten de eerste en
de vierde rekstand.
GROENTEN
STEENVRUCHTEN
Perziken /
Kweeperen /
Pruimen
(min)
Kooktijd tot
het sudderen begint
(min)
Door blijven koken
op 100 °C
35 - 45
10 - 15
(°C)
(u)
Bonen
60 - 70
6-8
Paprika’s
60 - 70
5-6
Soepgroenten
60 - 70
5-6
Champignons
50 - 60
6-8
Kruiden
40 - 50
2-3
Stel de temperatuur in op 60 - 70 °C.
GROENTEN
FRUIT
(min)
Kooktijd
tot het sudderen begint
(min)
Door blijven koken
op 100 °C
Wortelen
50 - 60
5 - 10
Komkommers
50 - 60
-
Gemengde
augurken
50 - 60
5 - 10
Koolrabi /
Erwten / Asperge
50 - 60
15 - 20
(u)
Pruimen
8 - 10
Abrikozen
8 - 10
Schijfjes appel
6-8
Peren
6-9
10.17 Warmelucht (vochtig) aanbevolen accessoires
Gebruik de donkere en nietreflecterende bakjes en schalen. Ze
nemen de warmte beter op dan licht en
reflecterend servies.
30
www.aeg.com
Pizza pan
Donker, niet-reflecterend
Diameter van 28 cm
Ovenschaaltjes
Ovenschotel
Blik voor flanbodem
Keramiek
Donker, niet-reflecteDonker, niet-reflecterend
8 cm diameter,
rend
Diameter van 26 cm
5 cm hoog
Diameter van 28 cm
10.18 Warmelucht (vochtig)
Volg voor de beste resultaten de
volgende aanwijzingen op die hieronder
in de tabel staan.
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Pastagratin
200 - 220
45 - 55
Aardappelgratin
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Broodpudding
190 - 200
55 - 70
Rijstpudding
170 - 190
45 - 60
Appeltaart, gemaakt van zacht cakedeeg
(ronde taartvorm)
160 - 170
70 - 80
Witbrood
190 - 200
55 - 70
10.19 Aanwijzingen voor
testinstituten
Testen in overeenstemming met: EN
60350, IEC 60350.
NEDERLANDS
BAKKEN OP ÉÉN NIVEAU. Bakken in een bakblik
(°C)
(min)
Biscuittaart zonder vet
Hetelucht
140 - 150
35 - 50
2
Biscuittaart zonder vet
Boven + onderwarmte
160
35 - 50
2
Appeltaart, 2 blikken
Ø20 cm
Hetelucht
160
60 - 90
2
Appeltaart, 2 blikken
Ø20 cm
Boven + onderwarmte
180
70 - 90
1
BAKKEN OP ÉÉN NIVEAU. Koekjes
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Zandtaartdeeg / Deegreepjes voor op vlaaien/
taarten
Hetelucht
140
25 - 40
Zandtaartdeeg / Deegreepjes voor op vlaaien/
taarten, verwarm de oven
voor
Boven + onderwarmte
160
20 - 30
Kleine cakes, 20 stuks per Hetelucht
bakplaat, verwarm de oven
voor
150
20 - 35
Kleine cakes, 20 stuks per Boven + onderwarmte
bakplaat, verwarm de oven
voor
170
20 - 30
31
32
www.aeg.com
BAKKEN OP MEERDERE NIVEAUS. Koekjes
(°C)
(min)
Zandtaartdeeg / Dee- Hetelucht
greepjes voor op
vlaaien/taarten
140
Kleine cakes, 20 stuks Hetelucht
per bakplaat, verwarm de oven voor
150
2 posities
3 posities
25 - 45
1/4
1/3/5
23 - 40
1/4
-
GRILLEN
Verwarm de lege oven 5 minuten voor.
Grill met de maximale temperatuurinstelling.
(min)
Geroosterd brood
Grillen
1-3
5
Biefstuk, halverwege de bereidingstijd omdraaien
Grillen
24 - 30
4
11. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
11.1 Opmerkingen over schoonmaken
Maak de voorkant van de oven schoon met een zachte doek, warm water
en een mild reinigingsmiddel.
Gebruik voor metalen oppervlakken een specifiek reinigingsmiddel.
Reinigingsmiddelen
Verwijder hardnekkige vlekken met een speciale ovenreiniger.
NEDERLANDS
33
Reinig de uitsparing in de oven na elk gebruik. Vetophoping of andere
voedingsresten kunnen brand veroorzaken. Het gevaar is groter voor de
grillpan.
Dagelijks gebruik
Droog de uitsparing na elk gebruik met een zachte doek.
Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze drogen. Gebruik een
zachte doek met een warm sopje en een reinigingsmiddel. De accessoires niet in de afwasmachine reinigen.
Accessoires
Reinig de antiaanbakaccessoires niet met agressieve middelen, scherpe
voorwerpen of in een vaatwasser.
11.2 Reinigen van de
uitsparing in de binnenkant
van de oven
De reinigingsprocedure verwijdert
kalkresten van de bodemuitsparing na
het bereidingsproces met stoom.
Voor de functie: Hete lucht
PLUSwe raden aan de
reinigingsprocedure na
minstens iedere 5 -10
kookcycli uit te voeren.
1. Doe 250 ml witte azijn in de
uitsparing onderin de oven.
Gebruik maximaal 6% azijn zonder
toevoegingen.
2. Laat de azijn de kalkresten
gedurende 30 minuten op
kamertemperatuur oplossen.
3. Reinig de uitsparing met warm water
en een zachte doek.
11.3 Verwijderen: inschuifrails
Als u de binnenkant van de oven wilt
reinigen, verwijdert u de inschuifrails.
LET OP!
Wees voorzichtig bij het
verwijderen van de
inschuifrails.
1. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
2. Trek de geleider bij de achterkant uit
de zijwand en verwijder deze.
1
2
Installeer de verwijderde accessoires in
de omgekeerde volgorde.
11.4 Pyrolyse
LET OP!
Start de pyrolysefunctie niet
als de Plus Steam-toets is
ingedrukt.
LET OP!
Verwijder alle accessoires en
verwijderbare inschuifrails.
34
www.aeg.com
Start de pyrolytische
reiniging niet als u de
ovendeur niet volledig heeft
gesloten. Bij sommige
modellen geeft de display
"C3" weer als deze fout zich
voordoet.
WAARSCHUWING!
De oven wordt zeer heet. Er
bestaat verbrandingsgevaar.
LET OP!
Als er in hetzelfde kastje
andere apparaten zijn
geïnstalleerd, gebruik deze
dan niet tegelijkertijd met
de pyrolytische functie. Dit
kan schade aan het apparaat
veroorzaken.
1. Veeg de ruimte schoon met een
natte, zachte doek.
2. Reinig de binnenkant van de deur
met heet water, zodat de resten niet
inbranden door de hete lucht.
3. Stel de pyrolytische functie in.
Raadpleeg 'Dagelijks gebruik' in het
hoofdstuk 'Ovenfuncties'.
knippert, drukt u op
of
4. Als
om de pyrolyseduur in te stellen:
Optie
Omschrijving
P1
Lichte reiniging. Duur: 1
uur 30 min.
P2
Normale reiniging. Duur: 3
uur.
Na 2 seconden begint de pyrolyse.
U kunt de EINDE-functie gebruiken om
de start van de reiniging uit te stellen.
Tijdens de pyrolytische reiniging is het
ovenlampje uit.
5. U kunt de standaardlengte van de
pyrolyse (P1 of P2) wijzigen door op
te drukken om
in te stellen.
Druk vervolgens op
of op .
6. Als de oven de ingestelde
temperatuur heeft bereikt, wordt de
deur vergrendeld. Het display toont
en de balkjes van de
warmteaanduiding tot de deur wordt
vergrendeld.
7. Na afloop van de pyrolytische
reiniging geeft het display de tijd van
de dag aan. De ovendeur blijft
vergrendeld.
8. Wanneer de oven weer koel is, wordt
de deur ontgrendeld.
11.5 Reinigingsherinnering
Om u te herinneren aan de pyrolytische
reiniging, knippert PYR in het display
gedurende 10 seconden na elke in- en
uitschakeling van de oven.
De reinigingsherinnering
gaat uit:
• na het einde van de
functie pyrolytische
reiniging.
• als u gelijktijdig op
en
drukt terwijl op het
display PYR knippert.
11.6 Verwijderen en installeren
van de deur
U kunt de deur en de binnenste
glaspanelen verwijderen om ze schoon
te maken. Het aantal glasplaten verschilt
per model.
WAARSCHUWING!
De deur is zwaar.
1. Open de deur helemaal.
2. Duw de klemhendels (A) volledig op
de twee scharnieren.
A
A
3. Sluit de ovendeur in de eerste
openingsstand (in een hoek van
ongeveer 70°).
4. Pak de deur aan de zijkanten met
beide handen vast en trek deze
NEDERLANDS
onder een opwaartse hoek weg van
de oven.
5. Plaats de ovendeur met de
buitenkant omlaag op een zachte en
egale ondergrond.
6. Deurafdekking (B) aan de bovenkant
van de deur aan beide kanten
vastpakken en naar binnen drukken
om de klemsluiting te ontgrendelen.
35
symbolen ook in reliëf aan op het
deurframe. Het driehoeksymbool op het
glas moet overeenkomen met de
driehoek op het deurframe en het
vierkantsymbool met het vierkant. Plaats
hierna de twee andere glasplaten.
ABC
2
B
1
7. Trek de deur naar voren om hem te
verwijderen.
8. Houd de glasplaten aan de
bovenkant vast en trek deze een voor
een omhoog uit de geleiding.
11.7 Het lampje vervangen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
Het lampje kan heet zijn.
9. Reinig de glasplaat met een sopje.
Droog de glasplaat voorzichtig af.
Voer de bovenstaande stappen in
omgekeerde volgorde uit als de
reiniging voltooid is. Plaats de kleinste
glasplaat eerst, daarna de grotere
glasplaten en de deur.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de
glasplaten op de juiste
manier worden geplaatst,
anders kan het oppervlak
van de deur oververhit
raken.
Zorg ervoor dat u de glasplaten (C, B en
A) weer in de juiste volgorde
terugplaatst. Plaats eerst glasplaat C, die
een opdruk van een vierkant op de
linkerkant en opdruk van een driehoek
op de rechterkant heeft. U treft deze
1. Oven uitschakelen.
Wacht totdat de oven afgekoeld is.
2. Trek de oven uit het stopcontact.
3. Leg een doek op de bodem van de
ovenruimte.
Het bovenste lampje
1. Draai het afdekglas van de lamp en
verwijder het.
2. Reinig de glasafdekking.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300°C hittebestendige lamp.
4. Plaats het afdekglas terug.
36
www.aeg.com
12. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
12.1 Wat moet u doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de oven niet inschakelen of bedienen.
De oven is niet aangesloten Controleer of de oven goed
op een stopcontact of is niet is aangesloten op het stopgoed geïnstalleerd.
contact (zie het aansluitdiagram indien beschikbaar).
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De automatische uitschakeling is actief.
Raadpleeg 'Automatisch uitschakelen'.
De oven wordt niet warm.
Het kinderslot is geactiveerd.
Raadpleeg "Het kinderslot
gebruiken".
De oven wordt niet warm.
De deur is niet goed gesloten.
Sluit de deur volledig.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgeslagen.
Ga na of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de
zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
Op het display verschijnt
"C3".
De reinigingsfunctie werkt
niet. De deur is niet volledig
gesloten of het deurslot is
defect.
Sluit de deur volledig.
NEDERLANDS
37
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Op het display verschijnt
"F102".
• U heeft de deur niet helemaal gesloten.
• De deurvergrendeling is
stuk.
• Sluit de deur volledig.
• Schakel de oven uit via
de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de
zekeringkast en schakel
deze weer in.
• Neem contact op met de
klantenservice, wanneer
"F102" opnieuw wordt
weergegeven.
Het display toont een foutcode die niet in deze tabel
staat.
Er is een elektrische fout.
• Schakel de oven uit via
de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de
zekeringkast en schakel
deze weer in.
• Neem contact op met de
klantenservice wanneer
de foutcode opnieuw
wordt weergegeven.
Er worden geen goede kookresultaten verkregen met
de functie: Hete lucht PLUS.
U heeft de functie niet juist
ingeschakeld: Hete lucht
PLUS met de Plus Stoomtoets.
Raadpleeg "De functie instellen: Hete lucht PLUS".
Er worden geen goede kookresultaten verkregen met
de functie: Hete lucht PLUS.
U heeft de uitholling van de
ovenruimte niet met water
gevuld.
Raadpleeg "De functie instellen: Hete lucht PLUS".
U wilt de Multi-heteluchtU hebt de verwarmingsfuncPLUS-functie inschakelen,
tie die Plus Steam ondermaar het indicatielampje van steunt niet geselecteerd.
de Plus Steam-knop staat
aan.
Raadpleeg "De functie instellen: Hete lucht PLUS".
U wilt de Multi-heteluchtDe Plus Steam werkt niet.
PLUS-functie inschakelen,
maar het indicatielampje van
de Plus Steam-knop staat
aan.
Schakel het apparaat uit via
de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de zekeringkast en schakel het apparaat dan weer in.
Raadpleeg "De functie instellen: Hete lucht PLUS".
U wilt de schoonmaakfunctie De Plus Steam wordt ingeactiveren, maar het display
drukt.
toont "C4".
Druk nogmaals op de Plus
Steam.
Het water in de uitholling
van de ovenruimte kookt
niet.
Stel de temperatuur minstens in op 110 °C.
Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
De temperatuur is te laag.
38
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Het water komt uit de uithol- Er zit te veel water in de uitling in de ovenruimte.
holling van de ovenruimte.
Het apparaat staat aan maar
wordt niet warm. De ventilator werkt niet. Op het display verschijnt "Demo".
Oplossing
Zet de oven uit en zorg dat
het apparaat koud is. Veeg
het water weg met een
spons of een doek. Voeg de
juiste hoeveelheid water toe
aan de uitholling van de
ovenruimte. Raadpleeg de
specifieke procedure.
De demofunctie is ingescha- 1.
keld.
2.
3.
4.
Schakel de oven uit.
Druk op de
-toets en
houd deze ingedrukt.
Het eerste nummer op
het display en het Demo-indicatielampje beginnen te knipperen.
Voer de code 2468 in
door op de
of
knop te drukken om de
waarden te veranderen
5.
6.
12.2 Onderhoudsgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper ofeen erkende serviceafdeling.
en druk op
om te bevestigen.
Het volgende nummer
begint te knipperen.
Demo-modus schakelt
uit als u het laatste nummer bevestigt en de code juist is.
Het typeplaatje bevindt zich aan de
voorkant van de binnenkant van de oven.
Verwijder het typeplaatje niet uit de
ovenruimte.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
NEDERLANDS
39
13. ENERGIEZUINIGHEID
13.1 Productinformatie- en productinformatieblad*
Naam leverancier
AEG
Modelidentificatie
BPB351020M 944187820
Energie-efficiëntie-index
81.2
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
boven + onderwarmte
1.09 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
hetelucht
0.69 kWh/cyclus
Aantal holtes
1
Warmtebron
Elektriciteit
Volume
71 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
35.5 kg
* Voor de Europese Unie overeenkomstig EU-verordeningen 65/2014 en 66/2014.
Voor de Republiek Belarus overeenkomstig STB 2478-2017, aanhangsel G; STB 2477-2017,
bijlagen A en B.
Voor Oekraïne overeenkomstig 568/32020.
De energie-efficiëntieklasse is niet van toepassing op Rusland.
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - Deel 1: Range-ovens, ovens,
stoomovens en grills - Methoden voor prestatiemeting.
13.2 Energiebesparing
Deze oven bevat functies die
u helpen energie te
besparen tijdens het
dagelijks koken.
Zorg ervoor dat de ovendeur goed
gesloten is als u de oven in werking stelt.
De deur niet openen tijdens de
bereiding met stoom. Houd het
deurrubber schoon en zorg ervoor dat
het goed op zijn plaats vastzit.
Gebruik metalen kookgerei om meer
energie te besparen.
Verwarm de oven indien mogelijk niet
voor het koken voor.
Houd de onderbrekingen tussen het
bakken zo kort mogelijk als u een aantal
gerechten tegelijkertijd bereidt.
Bereiding met hete lucht
Gebruik indien mogelijk de
bereidingsfuncties met hete lucht om
energie te besparen.
Restwarmte
Bij sommige ovenfuncties worden, als
een programma met tijdselectie (Duur of
Einde) in werking is en de bereidingstijd
langer is dan 30 minuten, de
verwarmingselementen automatisch
eerder uitgeschakeld.
De lamp en ventilator blijven wel werken.
Wanneer u de oven uitschakelt, geeft het
display de restwarmte aan. U kunt die
40
www.aeg.com
warmte gebruiken om het eten warm te
houden.
Wanneer de kookduur langer is dan 30
minuten, verlaag dan de
oventemperatuur tot minimaal 3-10
minuten voor het einde van het koken.
De restwarmte in de oven zorgt ervoor
dat het gerecht wordt voltooid.
te gebruiken en een maaltijd warm te
houden. Het indicatielampje van de
restwarmte of temperatuur verschijnt op
het display.
Warmelucht (vochtig)
Functie is ontworpen om tijdens de
bereiding energie te besparen.
Als u deze functie gebruikt, gaat de
verlichting na 30 seconden automatisch
uit.
U kunt de restwarmte gebruiken om
andere maaltijden op te warmen.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke
temperatuurinstelling om de restwarmte
14. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
*
NEDERLANDS
41
42
www.aeg.com
NEDERLANDS
43
867335709-B-332019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising