AEG | BSE882220M | User manual | Aeg BSE882220M Handleiding

Aeg BSE882220M Handleiding
BSE882220M
BSK882220M
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Stoomoven
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 2
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8
4. HET APPARAAT GEBRUIKEN.....................................................................................9
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....................10
6. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................11
7. KLOKFUNCTIES.........................................................................................................20
8. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES........................................................................... 21
9. EXTRA FUNCTIES......................................................................................................23
10. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 24
11. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................46
12. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................50
13. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................53
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
1.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
NEDERLANDS
3
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 De veiligheid van kinderen en kwetsbare
personen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Makkelijk
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens
gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
1.2 Algemene veiligheid
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het
apparaat en de kabel vervangen.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient te voorkomen de verwarmingselementen aan te
raken.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker van het apparaat uit het
stopcontact trekken.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is
uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om
elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de
ingebouwde structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of
scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon
te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het
oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.
Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de
voorkant van de inschuifrail en dan de achterkant uit
de zijwanden. Installeer de inschuifrails in de
omgekeerde volgorde.
Gebruik alleen de vleesthermometer
(kerntemperatuursensor) die voor dit apparaat wordt
aangeraden.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
Installeer het apparaat op een veilige
en geschikte plaats die aan alle
installatie-eisen voldoet.
Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
Controleer voordat u het apparaat
monteert of de ovendeur
onbelemmerd opent.
Het apparaat is uitgerust met een
elektrisch koelsysteem. Het heeft
elektrische stroom nodig.
De stevigheid van de inbouwkast
moet voldoen aan de DIN 68930norm.
Minimumhoogte kast
(Minimumhoogte
kast onder werkblad)
Kastbreedte
Kastdiepte
600 (600) mm
550 mm
605 (580) mm
Hoogte van de voorkant van het apparaat
594 mm
Hoogte van de achterkant van het apparaat
576 mm
Breedte van de voorkant van het apparaat
549 mm
Breedte van de achterkant van het apparaat
548 mm
Diepte van het apparaat
567 mm
Ingebouwde diepte
van het apparaat
546 mm
Diepte met open
deur
1017 mm
Minimumgrootte
ventilatieopening.
Opening geplaatst
aan de onderkant van
de achterzijde
550 x 20 mm
Lengte netvoedingskabel. Kabel wordt in
de rechterhoek van
de achterzijde geplaatst
1500 mm
Bevestigingsschroeven
4 x 12 mm
5
2.2 Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat
of de niche onder het apparaat, met
name niet als deze werkt of als de
deur heet is.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik enkel correcte
isolatievoorzieningen:
6
www.aeg.com
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de
houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
• Dit apparaat wordt geleverd met
stekker en netsnoer.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na
gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het
apparaat aan staat. Er kan hete lucht
ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Oefen geen kracht uit op een
geopende deur.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er
alcohol-luchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Om schade of verkleuring van het
email te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem
van het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van de ruimte in het
apparaat.
– plaats geen water direct in het
hete apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar
bent met koken.
– wees voorzichtig bij het
verwijderen of bevestigen van
accessoires.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
• Gebruik een diepe pan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ovendeur.
• Als het apparaat achter een
meubelpaneel gemonteerd is (bijv.
een deur), zorg er dan voor dat de
deur nooit gesloten is als het
apparaat in werking is. Warmte en
vocht kunnen achter een gesloten
meubelpaneel ophopen en schade
aan het apparaat, de behuizing of de
vloer veroorzaken. Sluit het
meubelpaneel niet tot het apparaat
volledig afgekoeld is na gebruik.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en
schade aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
NEDERLANDS
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat
de glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem
contact op met een erkend
servicecentrum.
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
• Raadpleeg, als u een ovenspray
gebruikt, eerst de aanwijzingen op de
verpakking.
• Reinig niet het katalytische email
(indien van toepassing) met
schoonmaakmiddelen.
2.5 Bereiding met stoom
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brandwonden
en schade aan het apparaat.
• Vrijgekomen stoom kan brandwonden
veroorzaken:
– Wees voorzichtig met het openen
van de deur van het apparaat als
de functie is geactiveerd. Er kan
stoom vrijkomen.
– De deur van het apparaat
voorzichtig openen na de
bereiding met stoom.
7
2.6 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
• Het type gloeilampje of
halogeenlampje dat voor dit apparaat
wordt gebruikt, is alleen geschikt voor
huishoudelijke apparaten. Gebruik
het niet voor de verlichting in huis.
• Voordat u het lampje vervangt, dient
u de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
2.7 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.8 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om
te voorkomen dat kinderen of
huisdieren binnen in het apparaat vast
komen te zitten.
8
www.aeg.com
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Algemeen overzicht
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bedieningspaneel
Elektronische tijdschakelklok
Waterreservoir
Opening voor de voedselsensor
Verwarmingselement
Lamp
Ventilator
Pijpje ontkalken
Verwijderbare inschuifrail
Roosterhoogtes
9
3.2 Accessoires
Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
Bakplaat
Voor braden en roosteren of als pan om
vet op te vangen
Voedselsensor
Om de temperatuur binnenin het
voedsel te meten.
Stoomset
Voor gebak en koekjes.
Grill-/braadpan
Eén ongeperforeerde en één
geperforeerde schaal.
Via de stoomset wordt het condenswater
van het voedsel tijdens het stoomgaren
afgevoerd. Gebruik hem voor de
bereiding van groenten, vis en kipfilet.
De set is ongeschikt voor voedsel dat in
NEDERLANDS
9
water moet weken bijv. rijst, polenta,
pasta.
4. HET APPARAAT GEBRUIKEN
4.1 Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
Functie
Opmerking
1
Aan/uit
Apparaat in- en uitschakelen.
2
Display
Toont de huidige instellingen van het apparaat.
Om de instellingen te wijzigen en door het menu te navigeren.
3
Draaiknop
Druk op
om het apparaat aan te zetten.
Houd de draaiknop vast om het instellingenscherm aan te zetten.
Houd de draaiknop vast en draai eraan om door het menu te
navigeren.
Houd de draaiknop vast en druk erop om een instelling te bevestigen of in het gekozen submenu te gaan.
Om naar het vorige menu terug te gaan, vindt u de optie Terug in de menulijst of bevestigt u een geselecteerde instelling.
4
Om de geselecteerde functie in te schakelen.
5
Om de geselecteerde functie uit te schakelen.
4.2 Display
Na aan te gaan, toont het display de
verwarmingsfunctiemodus.
Het display met ingestelde maximaal
aantal functies:
A
BC
D E F
Menu
170°C
150°C
25min
14:05
1h 15m
85°C
Options
10
www.aeg.com
A.
B.
C.
D.
Herinnering
Timer naar boven
Verwarmfunctie en temperatuur
Opties of tijdstip van de dag
E. Duur of eindtijd van een functie of
Voedselsensor
F. Menu
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
U dient de taal, de Helderheid scherm,
Waterhardheid en de Tijdstip van de dag
in te stellen.
5.3 De waterhardheid instellen
5.1 Eerste reiniging
Verwijder all accessoires en
verwijderbare inschuifrails uit de oven.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging'.
Reinig de oven en accessoires voor het
eerste gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
Als u de stekker van de oven in het
stopcontact steekt, dan moet u de
waterhardheid instellen.
De tabel hieronder toont het
waterhardheidbereik met de
overeenkomstige kalkafzetting (dH) en
de kwaliteit van het water.
5.2 Eerste aansluiting
Bij de eerste aansluiting zal de
softwareversie gedurende 7 seconden
verschijnen.
Waterhardheid
Kalkafzetting
(mmol/l)
Kalkafzetting
(mg/l)
Waterclassificatie
Klasse
dH
1
0-7
0 - 1,3
0 - 50
Zacht
2
7 - 14
1,3 - 2,5
50 - 100
Gematigd
hard
3
14 - 21
2,5 - 3,8
100 - 150
Hard
4
meer dan 21
meer dan 3,8
meer dan 150
Zeer hard
Als de waterhardheid de waarden in de
tabel overschrijdt, vult u de waterlade
met fleswater.
1. Pak de vierkleurenstrip die met de
stoomset van de oven is
meegeleverd.
2. Steek alle reactiezones van de strip
gedurende ongeveer 1 seconde in
het water.
Houd de strip niet onder stromend
water.
3. Schud de strip om het overtollige
water te verwijderen.
4. Wacht 1 minuut en controleer de
waterhardheid met de onderstaande
tabel.
De kleuren van de reactiezones
blijven veranderen. Controleer de
waterhardheid niet als de test langer
dan 1 minuut geleden plaatshad.
NEDERLANDS
5. Stel de waterhardheid in: menu:
Basisinstellingen.
Teststrip
Teststrip
11
Waterhardheid
Waterhardheid
3
1
4
U kunt de waterhardheid wijzigen in het
menu: Basisinstellingen / Instellen /
Waterhardheid.
2
6. DAGELIJKS GEBRUIK
5. Stel de temperatuur in en bevestig.
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Verwarmingsfuncties
De verwarmingsfuncties in- en
uitschakelen.
1. Oven inschakelen.
2. Hou de draaiknop vast.
De laatst gebruikte functie wordt
onderstreept.
3. Druk op de draaiknop om het
submenu in te gaan en draai eraan
om de verwarmingsfunctie te
selecteren.
4. Druk op de draaiknop om te
bevestigen.
6. Druk op
. Voedselsensor kan
op elk moment of tijdens het
bereidingsproces worden
ingestoken. Sommige functies
bevatten een volgorde van popupmenu´s Druk op de draaiknop om
naar de volgende pop-upmenu te
gaan. Na de laatste bevestiging
begint de functie.
Druk op
schakelen.
om een functie uit te
De verlichting kan tijdens
sommige ovenfuncties
automatisch uitschakelen als
de temperatuur onder de 60
°C komt.
Verwarmingsfuncties: Specials
Verwarmingsfunctie
Applicatie
Lage Temperatuur Garen
Voor het bereiden van mals en sappig braadvlees.
Warmhouden
Om het voedsel warm te houden.
Borden Warmen
Om borden voor het serveren op te warmen.
Inmaken
Voor het inmaken van groenten (bijv. augurken).
Drogen
Om in plakjes gesneden fruit, groenten en champignons te drogen.
12
www.aeg.com
Verwarmingsfunctie
Applicatie
Ontdooien
Om voedsel te ontdooien (groenten en fruit). De
ontdooitijd hangt af van de hoeveelheid en dikte
van het voedsel.
Gratineren
Voor maaltijden als lasagne of aardappelgratin.
Voor gratineren en bruinen.
Verwarmingsfuncties: Norm
Verwarmingsfunctie
Hete lucht
Applicatie
Om op max. 3 rekstanden tegelijk te bakken en
voedsel te drogen.Stel de temperatuur 20 - 40°C
lager in dan voor de functie: Conventioneel koken.
Hetelucht + onderwarm- Om gerechten op één niveau te bakken met inte
tensief bruineren en een krokantere korst. Stel de
temperatuur 20 - 40°C lager in dan voor de functie: Conventioneel koken.
Conventioneel koken
Voor het bakken en braden op één ovenniveau.
Onderwarmte + grill +
hete lucht
Om kant-en-klaar-gerechten (bijv. patat, aardappelpartjes of loempia's) krokant te maken.
Grillen
Om plat voedsel te grillen en brood te roosteren.
Grill + ventilator
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op één niveau. Voor gratineren en bruinen.
Onderwarmte
Voor het bakken van taarten met een knapperige
bodem en het inmaken van voedsel.
NEDERLANDS
Verwarmingsfunctie
Hetelucht (vochtig)
13
Applicatie
Deze functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen. Zie het hoofdstuk
'Hints and tips’, Hetelucht (vochtig) voor bereidingsinstructies. De ovendeur dient tijdens de bereiding gesloten te zijn zodat de functie niet
wordt onderbroken en om ervoor te zorgen dat
de oven werkt op de hoogst mogelijke energieefficiëntie. Bij het gebruik van deze functie kan de
temperatuur in de ruimte verschillen van de ingestelde temperatuur. De restwarmte wordt gebruikt.Het verwarmingsvermogen kan worden verminderd. Zie voor algemene aanbevelingen voor
energiebesparing het hoofdstuk ‘Energie-efficiëntie’, Energiebesparing. Deze functie wordt gebruikt om de energie-efficiëntieklasse vast te stellen overeenkomstig EN 60350-1. Bij gebruik van
deze functie gaat de verlichting na 30 seconden
automatisch uit.
Verwarmingsfuncties: Stoom
Verwarmingsfunctie
Applicatie
Stoom
Stomen van groente, bijgerechten of vis.
Hoge vochtigheid
De functie is geschikt voor de bereiding van delicate gerechten zoals pudding, flan, terrines en vis.
Lage vochtigheid
De functie is geschikt voor vlees, gevogelte, ovengerechten en ovenschotels. Dankzij de combinatie van stoom en warmte wordt het vlees mals en
sappig met een krokant korstje.
Regenereren
Het opwarmen van voedsel met stoom voorkomt
dat het oppervlak uitdroogt. De warmte wordt op
behoedzaam en gelijkmatig verdeeld en geeft het
voedsel de smaak en het aroma alsof het net is
bereid. Deze functie kan gebruikt worden om
eten direct op een bord te verwarmen. Met verschillende roosterhoogtes kunt u meerdere borden tegelijkertijd opwarmen.
Brood bakken
Gebruik deze functie voor brood en broodjes met
een heel goed bijna professioneel resultaat qua
krokantheid, kleur en bruine korst.
Deeg Laten Rijzen
Om het rijsproces van gistdeeg te versnellen. Het
voorkomt dat het oppervlak van het deeg uitdroogt en houdt het deeg elastisch.
14
www.aeg.com
Bereiding met stoom
De klep van de waterlade bevindt zich in
het bedieningspaneel.
WAARSCHUWING!
Gebruik uitsluitend koud
leidingwater. Gebruik geen
gefilterd
(gedemineraliseerd) of
gedistilleerd water. Gebruik
geen andere vloeistoffen.
Schenk geen ontvlambare of
alcoholische vloeistoffen in
het waterreservoir.
1. Druk op het deksel van het
waterreservoir om het reservoir te
openen.
2. Vul de waterlade tot het maximale
niveau met koud water (ongeveer
950 ml) tot het geluidssignaal klinkt
of het display het bericht toont. De
watervoorraad is voldoende voor ca.
50 minuten. Vul de waterlade niet
verder dan zijn maximum capaciteit.
Er bestaat een risico dat er water
lekt, overloopt en meubelen
beschadigt.
3. Plaats het waterreservoir terug op
zijn oorspronkelijke plaats.
4. Oven inschakelen.
5. Stel de stoomverwarmingsfunctie en
de temperatuur in.
6. Stel zo nodig de functie in: Duur
of: Eindtijd
.
De stoom verschijnt na ca. 2 minuten.
Als de oven de ingestelde
temperatuur bereikt, klinkt er een
geluidssignaal.
Als de waterlade droog komt te
staan, klinkt het geluidssignaal en
moet de waterlade zoals hierboven
beschreven bijgevuld worden om het
stoomkoken voort te zetten.
Aan het einde van de kooktijd klinkt er
een geluidssignaal.
7. Oven uitschakelen.
8. Leeg het waterreservoir wanneer u
klaar bent met stomen.
Raadpleeg de reinigingsfunctie:
Legen reservoir.
LET OP!
De oven is heet. Gevaar
voor brandwonden.
9. Na bereiding met stoom kan er
stoom op de bodem van de ruimte
condenseren. Droog de bodem van
de ruimte altijd als de oven koud is.
Laat de oven volledig uitdrogen met de
deur geopend. Om het drogen te
verspoedigen kunt u de deur sluiten en
de oven verwarmen met de functie: Hete
lucht bij een temperatuur van 150 °C
gedurende circa 15 minuten.
6.2 Menu - overzicht
Menu
170°C
Options
Menu
Menu-item
Applicatie
Kook- en bakassistent
Bestaat uit een lijst met automatische programma's.
Reinigen
Bestaat uit een lijst met reinigingsprogramma's.
Basisinstellingen
Wordt gebruikt voor het instellen van de apparaatconfiguratie.
NEDERLANDS
15
Submenu voor: Reinigen
Submenu
Beschrijving
Stoomreiniging
Procedure om het apparaat te reinigen als het licht vervuild is en het vuil niet is ingebrand.
Stoomreiniging Plus
Procedure voor het reinigen van hardnekkig vuil met
gebruik van een ovenreiniger.
Ontkalken
Procedure om kalkresten te verwijderen van de stoomgenerator.
Spoelen
Procedure voor het spoelen en reinigen van de stoomgenerator na frequent gebruik van de stoomfuncties.
Legen reservoir
Procedure voor het verwijderen van het restwater van
de waterlade na gebruik van de stoomfuncties.
Submenu voor: Basisinstellingen
Submenu
Beschrijving
Kinderslot
Als het Kinderslot aanstaat, kan de oven niet per ongeluk worden geactiveerd. U kunt deze functie activeren
en deactiveren met het basisinstellingenmenu. Eenmaal
geactiveerd, verschijnt kinderslot in het display als u de
oven aanzet. Om de oven te gebruiken kiest u de codeletters met de draaiknop in de volgende volgorde: A B
C.
Snel opwarmen
Verlaagt de opwarmtijd als standaard. Let op dat dit
maar beschikbaar is op een aantal van de verwarmingsfuncties.
Heat + Hold
Houdt het bereide voedsel warm gedurende 30 minuten nadat de bereiding voltooid is. Druk op de draaiknop om het eerder uit te schakelen. Als deze functie
actief is, verschijnt het bericht "Warmhouden begonnen" op het display. Let op dat dit slechts beschikbaar
is voor een aantal verwarmingsfuncties en als Duur is ingesteld.
Tijd verlengen
Om vooraf bepaalde bereidingstijd te verlengen. Let
op dat dit maar beschikbaar is op een aantal van de
verwarmingsfuncties.
Instellen
Stelt de ovenconfiguratie in.
Service
Toont de softwareversie en -configuratie.
16
www.aeg.com
Submenu voor: Instellen
Submenu
Beschrijving
Taal
Stelt de taal voor het display in.
Tijdstip van de dag
Stelt de huidige tijd en datum in.
Toetsvolume
Schakelt de toon van de aanraakvelden aan en uit. Het
geluid van AAN/UIT en STOPPEN kan niet worden uitgeschakeld.
Alarm-/fouttonen
Schakelt de alarmtoon in en uit.
Geluidsvolume
Pas het volume van de druktonen en signalen stapsgewijs aan.
Helderheid scherm
Pas de helderheid van het display in stappen aan.
Waterhardheid
Stelt de waterhardheid in.
Submenu voor: Service
Submenu
Beschrijving
DEMO
Activerings-/deactiveringscode: 2468
Licenties tonen
Informatie over licenties.
Softwareversie tonen
Informatie over softwareversie.
Fabrieksinstellingen
Terugzetten naar fabrieksinstellingen.
Submenu voor: Kook- en
bakassistent
Elk gerecht in dit submenu heeft een
voorgestelde functie en temperatuur.
Deze parameters kunnen handmatig
worden aangepast naar wens van de
gebruiker.
Voor sommige gerechten kunt u ook de
manier van bereiden kiezen:
• Per gewicht
• Voedselsensor
Het niveau waar een gerecht op wordt
bereid:
• Rauw of Minder
• Medium
• Bien cuit of Meer
Voedselcategorie: Vlees en vis
Vlees
Rundvlees
Entrecote
Braadstuk
Gekookt
rundvlees
Gehaktbrood
Scandinavisch rundvlees
NEDERLANDS
Vis
Vlees
Varkensvlees Ossenhaas
Vers
Hele vis
klein is
Medium
Braadstuk
Ham
groot
Filets
Ribstuk
Dun
Dik
Worstjes
Ossenhaas
Visschotels
Braadstuk
Vissticks
Knokkel
Zeevruchten
Braadstuk
Garnalen
Rug
Mosselen
Poot
Wildbraad
Rug
Lende
Haas
Rug
Poot
Gevogelte
Kip
Heel
Voedselcategorie: Bij- /ovengerechten
Gerechten
Bijgerechten Aardappelen
Vers
Aardappelen
Bevroren
Borst
Poten
Vleugels
Eend
Heel
Kwart
Frietjes
Aardappelkroketjes
Aardappelpartjes
Helft
Rösties
Rijst
Pasta, vers
Polenta
Gans
Kalkoen
Geroosterd
Gestoomd
Knokkel
Wild
Geroosterd
Gestoomd
Geroosterd
Gestoomd
Lamsvlees
Geroosterd
Gestoomd
Gerookt
Kalfsvlees
17
Heel
Borst
Dumplings
Aardappelballetjes
Deegballen
18
www.aeg.com
Gerecht
Gerechten
Ovengerechten
Vers
Lasagne
Ciabatta
Aardappelgratin
Witbrood
Pasta gebakken
Bruin brood
Roggebrood
Groentegratin
Volkorenbrood
Stoofpotje,
hartig
Brood
Ongedesemd brood
Stoofpotje,
groenten
Broodkrans
Peulvruchten
en granen
Vlechtbrood
Bevroren
Terrines
Voorgebakken
Mediumgekookt
Vers
Hardgekookt
Broodjes
Voedselcategorie: Hartige schotels
Gerecht
Dun
Dik
Pizza
Bevroren
Dun
Dik
Snacks
Gekoeld
Quiche
Dun
Dik
Bevroren
Voorgebakken
Gebakken
eieren
Vers
Baguette
Brood
Zachtgekookt
Eieren
Baguette
NEDERLANDS
Voedselcategorie: Nagerechten/gebak
Gerecht
Gerecht
Cake in bak- Amandelcablik
ke
Klein gebak
Cake in
plaat
Cakes, klein
Roomsoezen
Appeltaart
Eclairs
Brioche
Bitterkoekjes
Kwarktaart
Muffins
Appeltaart,
bedekt
Zanddeegbodem
Deegreepjes
voor op
vlaaien/taarten
Luchtige
vlaaibodem
Klein bladerdeeggebak
Zandgebak
Zandkoekjes
Tulband
Flan
Biscuitgebak
Custard
Taarten
Stoofpotje,
zoet
Appelstrudel, bevroren
Deegballen
Voedselcategorie: Groenten
Brownies
Gerecht
Kwarktaart
Artisjokken
Kerststol
Asperges, groene
Kruimeltaart
Vruchtentaart
Asperges, wit
Zanddeeg
Sponsdeeg
Rode bietjes
Grote schorseneer
Gistdeeg
Biscuitgebak
Suikerkoek
Koninginnenbrood
(opgerolde
cake met
jam)
Koninginnebrood, zoet
Plaatkoek
Broccoli
Roosjes
Heel
Spruitjes
Koolrabi
Wortelen
Bloemkool
Selderij
Roosjes
Heel
19
20
www.aeg.com
Gerecht
Gerecht
Courgetteplakjes
Savooiekool
Aubergine
Spinazie, vers
Venkel
Tomaten
Sperziebonen
6.3 Opties
Preiringen
Plakjes champignons
Menu
170°C
Erwten
Options
Paprika
Opties
Beschrijving
Timerinstellingen
Bestaat uit een lijst met klokfuncties.
Snel opwarmen
Voor verlaging van de opwarmtijd in de verwarmingsfunctie die momenteel werkt.
Aan / Uit
Set + Go
Instellen van een functie en later inschakelen. Als dit eenmaal is ingesteld, verschijnt
het bericht "Set&Go actief" op het display.
Druk op start om het aan te zetten. Als deze
functie actief is, verdwijnt het bericht van
het display en gaat de oven in werking. Let
op dat dit slechts beschikbaar is voor een
aantal verwarmingsfuncties en als Duur/
eindtijd is ingesteld.
6.4 Restwarmte
Wanneer u de oven uitschakelt, geeft het
display de restwarmte aan. U kunt de
warmte gebruiken om het eten warm te
houden.
7. KLOKFUNCTIES
7.1 Timerinstellingen
Klokfunctie
Applicatie
Timer naar boven
Houdt automatisch in de gaten hoe lang de
functie werkt. De zichtbaarheid van de Timer
naar boven kan in en uit worden geschakeld.
Duur
De duur van een programma instellen.1)
NEDERLANDS
Klokfunctie
21
Applicatie
Eindtijd
Om de uitschakeltijd van een verwarmfunctie
in te stellen. Deze optie is alleen beschikbaar
als de Duur is ingesteld. Gebruik de functies
Duur en Eindtijd tegelijkertijd om de oven op
een later ingesteld tijdstip automatisch in en
uit te schakelen. 1)
Herinnering
Om een afteltijd in te stellen.1)
Deze functie heeft geen invloed op de werking van de oven.
Kies
en stel de tijd in. Wanneer de tijd is
verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Druk
op de draaiknop om het signaal te onderbreken.
Draai bij een uitgeschakelde oven aan de
draaiknop om deze functie in te schakelen.
1) Maximaal 23 uur 59 min
8. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Voedselsensor
Voedselsensor meet de temperatuur
binnenin het voedsel. Wanneer het
voedsel de ingestelde temperatuur heeft
bereikt, wordt het apparaat
uitgeschakeld.
Er worden twee temperaturen ingesteld:
• de oventemperatuur (minimaal
120°C),
• de kerntemperatuur van het voedsel.
LET OP!
Gebruik alleen het
meegeleverde accessoire en
de originele vervangende
onderdelen.
Aanwijzingen voor de beste resultaten:
• Ingrediënten moeten op
kamertemperatuur zijn.
• De Voedselsensor mag niet worden
gebruikt voor vloeibare gerechten.
• Tijdens het koken met de
Voedselsensor moet deze in het
gerecht blijven en de stekker in de
aansluiting.
• Maak gebruik van de aanbevolen
vleesthermometerinstellingen voor
voedsel.
WAARSCHUWING!
Zie het hoofdstuk
'Nuttige aanwijzingen en
tips'.
Het apparaat berekent een
geschatte
bereidingseindtijd. Dit hangt
af van de voedselkwaliteit,
de ingestelde ovenfunctie
en de temperatuur.
Voedselcategorieën: vlees,
gevogelte en vis
1. Schakel de oven in.
2. Plaats de punt van de Voedselsensor
in het midden van het vlees of de vis,
indien mogelijk in het dikste
gedeelde. Zorg ervoor dat ten
minste 3/4 van de Voedselsensor in
het gerecht zit.
22
www.aeg.com
3. Steek de stekker van de
Voedselsensor in de aansluiting op
de voorkant van de oven.
2. Plaats de helft van de ingrediënten in
de ovenschaal.
3. Steek de punt van de Voedselsensor
precies in het midden van de
stoofschotel. De Voedselsensor moet
stevig op zijn plaats blijven tijdens
het bakproces. Gebruik een solide
ingrediënt om dat te bereiken.
Gebruik de rand van de ovenschaal
om het silicone handvat van de
Voedselsensor te ondersteunen. De
punt van de Voedselsensor mag de
bodem van de ovenschaal niet
aanraken.
Op het display verschijnt: Voedselsensor.
4. Stel de kerntemperatuur in.
5. Selecteer de verwarmfunctie en,
indien nodig, de temperatuur.
Als het gerecht de ingestelde
temperatuur bereikt, klinkt er een
geluidssignaal. De oven wordt
automatisch uitgeschakeld
6. Druk op de draaiknop om het signaal
te onderbreken.
7. Haal de stekker van de
Voedselsensor uit het stopcontact en
haal het gerecht uit de oven.
4. Bedek de Voedselsensor met de
resterende ingrediënten.
5. Steek de stekker van de
Voedselsensor in de aansluiting op
de voorkant van de oven.
WAARSCHUWING!
Er bestaat een risico op
verbrandingsgevaar
aangezien de Voedselsensor
heet wordt. Wees
voorzichtig wanneer u de
stekker eruit haalt en de
voedingssensor uit het
gerecht haalt.
Voedselcategorie: stoofschotel
1. Schakel de oven in.
Op het display verschijnt: Voedselsensor.
6. Stel de kerntemperatuur in.
7. Selecteer de verwarmfunctie en,
indien nodig, de temperatuur.
Als de ingestelde temperatuur voor het
gerecht is bereikt, klinkt er een
NEDERLANDS
geluidssignaal. De oven wordt
automatisch uitgeschakeld
8. Druk op de draaiknop om het signaal
te onderbreken.
9. Haal de stekker van de
Voedselsensor uit het stopcontact en
haal het gerecht uit de oven.
WAARSCHUWING!
Er bestaat een risico op
verbrandingsgevaar
aangezien de Voedselsensor
heet wordt. Wees
voorzichtig wanneer u de
stekker eruit haalt en de
voedingssensor uit het
gerecht haalt.
Kerntemperatuur wijzigen
U kunt de kerntemperatuur en
oventemperatuur tijdens de bereiding
op elk moment wijzigen.
23
Bakplaat/ Diepe pan:
Schuif de bakplaat /diepe pan tussen de
geleidestangen van de roostersteun.
Bakrooster en bakplaat / diepe
pansamen:
Plaats de bakplaat /diepe pan tussen de
geleiders van de inschuifrails en het
bakrooster op de geleiders erboven.
1. Selecteer
op het display.
2. Draai de draaiknop om de
temperatuur te wijzigen.
3. Druk om te bevestigen.
8.2 De accessoires plaatsen
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de
geleidestangen van de roostersteun .
Kleine inkepingen bovenaan
verhogen de veiligheid.
Deze inkepingen zorgen er
ook voor dat ze niet
omkantelen. De hoge rand
rond het rooster voorkomt
dat het kookgerei van het
rooster afglijdt.
9. EXTRA FUNCTIES
9.1 Automatische
uitschakeling
Om veiligheidsredenen schakelt de oven
na bepaalde tijd automatisch uit als er
een ovenfunctie in werking is en u geen
instellingen wijzigt.
24
www.aeg.com
9.2 Koelventilator
(°C)
(u)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
Als de oven in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van de oven koel te
houden. Na het uitschakelen van de
oven blijft de ventilatie doorgaan totdat
de oven is afgekoeld.
De automatische uitschakeling werkt niet
met de functies: Licht,
Voedselsensor,Duur, Eindtijd.
10. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en
baktijden in de tabellen zijn
slechts als richtlijn bedoeld.
Deze zijn afhankelijk van de
recepten en de kwaliteit en
de hoeveelheid van de
gebruikte ingrediënten.
10.1 Kookadviezen
Uw oven kan anders bakken of roosteren
dan de oven die u tot nu toe gebruikt
heeft. De onderstaande tabellen tonen
aanbevolen instellingen voor
temperatuur, kooktijd en rekstand voor
specifieke soorten voedsel.
Als u voor een speciaal recept de
instelling niet kunt vinden, zoek dan naar
een soortgelijk recept.
10.2 Binnenzijde van de deur
Aan de binnenkant van de deur vindt u
het volgende:
• de nummers van de inzetniveaus.
• A privacy reminder from Google
Search Results Informatie over de
verwarmingsfuncties, aanbevolen
rekstanden en temperaturen voor
gerechten.
10.3 Nuttige tips voor speciale
opwarmfuncties van de oven
Warmhouden
Met deze functie houdt u het voedsel
warm. De temperatuur wordt
automatisch ingesteld op 80 °C.
Borden Warmen
Met deze functie kunt u borden en
schalen verwarmen voor het opdienen.
De temperatuur wordt automatisch
ingesteld op 70 °C.
Verdeel de opgestapelde borden en
schalen gelijkmatig over het ovenrek.
Gebruik de eerste rekstand. Verwissel ze
halverwege de verwarmtijd van plaats.
Ontdooien
Haal het gerecht uit de verpakking en
plaats het op een bord. Dek het voedsel
niet af, want het kan tijdens het
ontdooien uitzetten. Gebruik de eerste
rekstand.
10.4 Stoom
Wees voorzichtig met het openen van de
ovendeur als de functie is geactiveerd. Er
kan stoom vrijkomen.
Sterilisatie
Met deze functie kunt u items (bijv.
babyflessen) steriliseren.
NEDERLANDS
Plaats de schone items ondersteboven in
het midden van het rooster op de eerste
roosterstand.
25
GROENTEN
Vul de lade tot het maximale niveau en
stel een tijdsduur in van 40 minuten.
Koken
Stel de temperatuur in op 99 °C.
Met deze functie kunt u allerlei soorten
voedsel bereiden, vers of ingevroren.
Met deze functie kunt u groente, vlees,
vis, deegwaren, rijst, maïsgriesmeel en
eieren bereiden, opwarmen, ontdooien,
pocheren of blancheren.
(min)
8 - 10
Broccoli, roosjes, verwarm
de oven voor
10
Gepelde tomaten
10 - 15
Spinazie, vers
10 - 15
Courgette, plakjes
15
Groente, geblancheerd
15 - 20
Plakjes champignons
15 - 20
Paprikareepjes
15 - 25
Broccoli, heel
15 - 25
Asperges, groene
15 - 25
Aubergines
15 - 25
Pompoen, blokjes
(min)
15 - 25
Tomaten
Gekookte aardappels, kwartjes
40
20 - 25
Bonen, geblancheerd
Zalmfilets
20
20 - 25
Botersla, roosjes
Broccoli, roosjes
10
20 - 25
Savooiekool
20 - 30
Selderij, blokjes
20 - 30
Uien, ringen
20 - 30
Erwten
20 - 30
Peultjes / Kaiser paprika
20 - 30
Zoete aardappelen
20 - 30
Venkel
20 - 30
Wortelen
25 - 35
Asperges, wit
25 - 35
Spruitjes
U kunt een maaltijd met een paar
gerechten tijdens één enkele kooksessie
bereiden. Om ervoor te zorgen dat alle
gerechten tegelijk klaar zijn, begint u
met het voedsel met de langste kooktijd
en voegt u vervolgens de resterende
gerechten toe op het juiste moment,
zoals aangegeven in de kooktabellen
Voorbeeld: De totale tijd van deze
kooksessie is 40 min. Eerst doet u Gekookte aardappels, kwartjes erin, na 20
min. voegt u Zalmfilets toe en dan
Broccoli, roosjes na 30 min.
Gebruik de grootste benodigde
hoeveelheid water als u meer dan één
gerecht tegelijkertijd bereidt.
Gebruik de tweede rekstand.
26
www.aeg.com
GROENTEN
BIJGERECHTEN
Stel de temperatuur in op 99 °C.
(min)
Stel de temperatuur in op 99 °C.
(min)
25 - 35
Bloemkool, roosjes
25 - 30
Macaroni
25 - 35
Koolrabi, reepjes
25 - 35
25 - 35
Witte bonen
Bulgur, verhouding water/
bulgur 1:1
30 - 40
Maiskolf
25 - 35
Deegballen
35 - 45
Grote schorseneer
30 - 35
Geurige rijst, verhouding
water/rijst 1:1
35 - 45
Bloemkool, heel
30 - 40
35 - 45
Sperziebonen
Gekookte aardappels, kwartjes
40 - 45
Kool, wit of rood, reepjes
35 - 45
Broodballetjes
50 - 60
Artisjokken
35 - 45
Aardappelballetjes
55 - 65
Gedroogde bonen, geweekt, verhouding water/
bonen 2:1
35 - 45
60 - 90
Zuurkool
Rijst, verhouding water/rijst
1:1, de verhouding tussen
water en rijst kan veranderen afhankelijk van het soort
rijst
70 - 90
Rode bietjes
40 - 50
Polenta, vloeistofverhouding 3:1
40 - 55
Rijstpudding, verhouding
melk/rijst 2,5:1
45 - 55
Ongepelde tomaten, medium
55 - 60
Linzen, bruin en groen, verhouding water/linzen 2:1
BIJGERECHTEN
Stel de temperatuur in op 99 °C.
(min)
15 - 20
Couscous, verhouding water/couscous 1:1
15 - 25
Verse tagliatelle
20 - 25
Griesmeelpudding, verhouding melk/semolina 3,5:1
20 - 30
Linzen, rood, verhouding
water/linzen 1:1
NEDERLANDS
27
VLEES
FRUIT
Stel de temperatuur in op 99 °C.
(min)
(min)
10 - 15
Schijfjes appel
10 - 15
Hete bessen
10 - 20
Chocolade smelten
20 - 25
Fruitcompote
VIS
(min)
(°C)
15 - 20 Dunne visfilet
75 - 80
20 - 25 Garnalen, vers
75 - 85
20 - 30 Mosselen
100
20 - 30 Zalmfilets
85
20 - 30 Forel, 0,25 kg
85
30 - 40 Garnalen, bevroren
75 - 85
40 - 45 Zalm, forel, 1 kg
85
VLEES
(min)
(°C)
25 35
Gepocheerde kippenborst
90
55 65
Gekookte ham, 1 kg
99
60 70
Gepocheerde kip, 1 - 99
1,2 kg
70 90
Casselerrib, gepocheerd
90
80 90
Kalfsvlees / Varkenshaas, 0,8 - 1 kg
90
110 120
Tafelspitz
99
EIEREN
Stel de temperatuur in op 99 °C.
(min)
10 - 11
Zachtgekookt ei
12 - 13
Middelhard gekookt ei
18 - 21
Hardgekookt ei
10.5 Combinatiefunctie: Grill +
ventilator + Stoom
(°C)
15 20
Chipolataworstjes
80
20 30
Beierse kalfsworst /
Witte worst
80
20 30
Weense worst
80
U kunt deze functies combineren om
tegelijkertijd vlees, groenten en
bijgerechten te bereiden.
1. Stel de functie in: Grill + ventilator
voor het braden van vlees.
2. Voeg de bereide groenten en
bijgerechten toe.
3. Laat de oven afkoelen tot een
temperatuur van ongeveer 90 °C. U
28
www.aeg.com
kunt de ovendeur op de eerste stand
gedurende 15 minuten openen.
4. Stel de functie in: Stoom. Bereid alle
gerechten samen totdat ze gaar zijn.
Gebruik de eerste rekstand voor vlees en de derde rekstand voor groenten.
Grill + ventilator
Eerste stap: vlees koken
Stoom
Tweede stap: groenten toevoegen
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Rosbief, 1 kg /
180
Spruitjes, polenta
60 - 70
99
40 - 50
Geroosterd var- 180
kensvlees, 1 kg /
Aardappelen /
Groenten, jus
60 - 70
99
30 - 40
Geroosterd
180
kalfsvlees, 1 kg /
Rijst / Groenten
50 - 60
99
30 - 40
10.6 Hoge vochtigheid
10.7 Lage vochtigheid
Gebruik de tweede rekstand.
Gebruik de tweede rekstand tenzij
anders aangegeven.
(°C)
(min)
Custard / Flan,
in kleine schotels
90
35 - 45
Gebakken eieren
90 - 110
15 - 30
Terrines
90
40 - 50
Dunne visfilet
85
15 - 25
Dikke visfilet
90
25 - 35
Kleine vis, tot
0,35 kg
90
20 - 30
Hele vis, tot 1
kg
90
30 - 40
Dumplings
120 - 130
40 - 50
(°C)
(min)
Afbakbroodjes
200
15 - 20
Afbakstokbroodjes,
40 - 50 g
200
15 - 20
Broodjes, 40 - 60 g
180 200
25 - 35
Bevroren afbakstokbroodjes, 40 - 50 g
200
25 - 35
Gehaktbrood, rauw,
0,5 kg
180
30 - 40
Pasta gebakken
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
NEDERLANDS
(°C)
(min)
Brood, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Aardappelgratin
160 170
Kip, 1 kg
29
(°C)
(min)
Pastaschotel
110
10 15
50 - 60
Rijst
110
10 15
180 210
50 - 60
Dumplings
110
15 25
Varkenshaas, gerookt, 0,6 - 1 kg, 2
uur weken
160 180
60 - 70
Rosbief, 1 kg
180 200
60 - 90
Eend, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
Geroosterd kalfsvlees, 1 kg
180
80 - 90
Geroosterd varkensvlees, 1 kg
160 180
90 - 100
Gans, 3 kg, gebruik
de eerste rekstand
170
130 - 170
10.8 Regenereren
10.9 Bakken
Gebruik de eerste keer de laagste
temperatuur.
Bij het bereiden van cake op meerdere
niveaus kan de baktijd ca. 10 - 15
minuten langer zijn.
Als de cake niet overal even hoog is,
wordt de cake niet overal even bruin. Als
de cake niet overal even bruin wordt,
hoeft u de temperatuurinstelling niet te
wijzigen. De verschillen verminderen
tijdens het bakken.
Tijdens het bakken kunnen bakplaten in
de oven vervormen. Wanneer de
bakplaten afkoelen, verdwijnt de
vervorming.
Gebruik de tweede rekstand.
Eénpansgerechten
(°C)
(min)
110
10 15
10.10 Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van de
cake is niet voldoende
gebakken.
De rekstand is incorrect.
Plaats de cake op een lagere rekstand.
30
www.aeg.com
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De cake zakt in en
wordt klef, of streperig.
De oventemperatuur is te
hoog.
Stel de volgende keer de oventemperatuur iets lager in.
Te korte baktijd.
Stel volgende keer een langere
baktijd en een lagere oventemperatuur in.
De oventemperatuur is te
laag.
Stel de volgende keer de oventemperatuur hoger in.
Te lange baktijd.
Stel volgende keer een kortere
baktijd in.
De oventemperatuur is te
hoog en de baktijd te kort.
De oventemperatuur lager instellen en de baktijd verlengen.
Het cakebeslag is niet gelijkmatig verdeeld.
Verspreid de volgende keer het
cakebeslag gelijkmatig over de
bakplaat.
De cake wordt niet gaar De oventemperatuur is te
binnen de in het recept laag.
aangegeven baktijd.
Stel de volgende keer de oventemperatuur iets hoger in.
De cake is te droog.
De cake wordt ongelijkmatig gebakken.
10.11 Bakken op één niveau
BAKKEN IN BAKVORMEN
(°C)
(min)
Tulband / Brioche
Hete lucht
150 - 160
50 - 70
1
Zandgebak / Fruitgebak
Hete lucht
140 - 160
70 - 90
1
Taartbodem - zand- Hete lucht
taartdeeg, verwarm
de oven voor
150 - 160
20 - 30
2
Taartbodem - zacht Hete lucht
cakedeeg
150 - 170
20 - 25
2
Kwarktaart
170 - 190
60 - 90
1
Conventioneel
koken
NEDERLANDS
CAKE / GEBAK / BROOD OP BAKPLATEN
Verwarm de lege oven voor, tenzij anders aangegeven.
(°C)
(min)
Plaatbrood /
Broodkrans, voorverwarming is niet
nodig
Conventioneel
koken
170 - 190
30 - 40
3
Christstollen
Conventioneel
koken
160 - 180
50 - 70
2
Roggebrood:
Conventioneel
koken
eerst: 230
20
1
dan: 160 - 180
30 - 60
Conventioneel
koken
190 - 210
20 - 35
3
Koninginnenbrood Conventioneel
(opgerolde cake
koken
met jam),
180 - 200
10 - 20
3
Kruimeltaart,
Hete lucht
droog, voorverwarming is niet nodig
150 - 160
20 - 40
3
Beboterde amandeltaart / Suikerkoek
Conventioneel
koken
190 - 210
20 - 30
3
Vruchtentaart,
voorverwarming is
niet nodig
Conventioneel
koken
180
35 - 55
3
160 - 180
40 - 60
3
Roomsoezen /
Eclairs
Plaatkoek met deli- Conventioneel
cate garnering (bij- koken
voorbeeld kwark,
room, puddingvulling)
31
32
www.aeg.com
KOEKJES EN BISCUITS
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Zanddeeg / Schuimtaartmengsel
Hete lucht
150 - 160
15 - 25
Schuimgebakjes
Hete lucht
80 - 100
120 - 150
Bitterkoekjes
Hete lucht
100 - 120
30 - 50
Gistdeegkoekjes
Hete lucht
150 - 160
20 - 40
Koekjes van bladerdeeg, verwarm de oven
voor
Hete lucht
170 - 180
20 - 30
Broodjes, verwarm de
oven voor
Conventioneel koken
190 - 210
10 - 25
10.12 Ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gebruik de eerste rekstand.
(°C)
(min)
Pasta gebakken
Conventioneel koken
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Conventioneel koken
180 - 200
25 - 40
Groentegratin, verwarm Grill + ventilator
de oven voor
170 - 190
15 - 35
Stokbroden met gesmolten kaas
Hete lucht
160 - 170
15 - 30
Melkrijst
Conventioneel koken
180 - 200
40 - 60
Visschotels
Conventioneel koken
180 - 200
30 - 60
Gevulde groente
Hete lucht
160 - 170
30 - 60
10.13 Bakken op meerdere
niveaus
Gebruik de functie: Hete lucht.
Gebruik voor 2 bakplaten de eerste en
de vierde rekstand.
NEDERLANDS
KOEKJES EN BISCUITS
CAKE / GEBAK / BROOD OP
BAKPLATEN
(°C)
(°C)
(min)
Roomsoezen / Eclairs, verwarm de oven voor
160 180
25 45
Kruimeltaart
150 160
30 45
33
(min)
Koekjes van bladerdeeg, 170 verwarm de oven voor
180
30 - 50
Broodjes
20 - 30
180
10.14 Tips voor braden
Gebruik hittebestendig kookgerei.
Braad mager vlees afgedekt.
KOEKJES EN BISCUITS
Braad grote vleesstukken direct in de
diepe bakplaat of op een bakrooster
boven de bakplaat.
Doe wat water in de bakplaat om te
voorkomen dat druipend vet verbrandt.
(°C)
(min)
Zandkoekjes
150 160
20 - 40
Schuimgebakjes
80 100
130 170
Rooster vlees en vis in grote stukken (1
kg of meer).
Bitterkoekjes
100 120
40 - 80
Bedruip vleesstukken meerdere malen
met hun eigen sap tijdens het roosteren.
Gistdeegkoekjes
160 170
30 - 60
10.15 Braden
Draai het braadstuk na 1/2 - 2/3 van de
gaartijd.
Gebruik de eerste rekstand.
RUNDVLEES
(°C)
(min)
Stoofvlees
1 - 1,5 kg
Conventioneel
koken
230
120 - 150
Rosbief of ossenhaas, rood, verwarm de oven voor
1 cm dik
Grill + ventilator
190 - 200
5-6
Rosbief of ossenhaas, medium, verwarm de oven voor
1 cm dik
Grill + ventilator
180 - 190
6-8
34
www.aeg.com
RUNDVLEES
Rosbief of ossen1 cm dik
haas, gaar, verwarm
de oven voor
Grill + ventilator
(°C)
(min)
170 - 180
8 - 10
VARKENSVLEES
Gebruik de functie: Grill + ventilator.
(kg)
(°C)
(min)
Schouder / Nek / Hamlap
1 - 1,5
150 - 170
90 - 120
Karbonade / Spare ribs
1 - 1,5
170 - 190
30 - 60
Gehaktbrood
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Varkensschenkel, voorgekookt
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
KALFSVLEES
Gebruik de functie: Grill + ventilator.
(kg)
(°C)
(min)
Geroosterd kalfsvlees
1
160 - 180
90 - 120
Kalfsschenkel
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
NEDERLANDS
LAMSVLEES
Gebruik de functie: Grill + ventilator.
(kg)
(°C)
(min)
Lamsbout / Geroosterd lamsvlees
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Lamsrugfilet
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
WILD
(kg)
(°C)
(min)
Rug / Hazenpoot, verwarm
de oven voor
1
Grill + ventilator 180 - 200
35 - 55
Hert rugfilet
1,5 - 2
Conventioneel
koken
180 - 200
60 - 90
Reebout, hertenbout
1,5 - 2
Conventioneel
koken
180 - 200
60 - 90
GEVOGELTE
Gebruik de functie: Grill + ventilator.
(kg)
(°C)
(min)
Gevogelte, porties
0,2 - 0,25
200 - 220
30 - 50
Halve kip
0,4 - 0,5
190 - 210
40 - 50
Kip, haantje
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Eend
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gans
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
35
36
www.aeg.com
GEVOGELTE
Gebruik de functie: Grill + ventilator.
(kg)
(°C)
(min)
Kalkoen
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Kalkoen
4-6
140 - 160
150 - 240
VIS
(kg)
Hele vis
(°C)
1 - 1,5
(min)
Grill + ventilator 180 - 200
10.16 Brood bakken
30 - 50
Gebruik de tweede rekstand.
Voorverwarmen wordt niet aanbevolen.
BROOD
(°C)
(min)
Witbrood
170 - 190
40 - 60
Baguette
200 - 220
35 - 45
Brioche
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Roggebrood
170 - 190
50 - 70
Volkoren brood
170 - 190
50 - 70
Volkorenbrood
170 - 190
40 - 60
Broodjes
190 - 210
20 - 35
NEDERLANDS
37
10.17 Knapperig bakken met Hetelucht + onderwarmte
PIZZA
Gebruik de eerste rekstand.
(°C)
(min)
Taarten
180 - 200
40 - 55
Spinazietaart
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine / Zwitserse
flan
170 - 190
45 - 55
Appeltaart, bedekt
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Warm de lege oven voor het koken voor.
Gebruik de tweede rekstand.
(°C)
(min)
Pizza, dunne korst, gebruik de
braadpan
210 - 230
15 - 25
Pizza, dikke korst
180 - 200
20 - 30
Ongedesemd brood
210 - 230
10 - 20
Bladerdeegtaart
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
210 - 230
15 - 25
Pierogi
180 - 200
15 - 25
Groentetaart
160 - 180
50 - 60
10.18 Grillen
Plaats de pan op de eerste rekstand om
vet op te vangen.
Warm de lege oven voor het koken voor.
38
www.aeg.com
GRILLEN
(°C)
(min)
1e kant
(min)
2e kant
Rosbief
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Runderfilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Varkenshaas
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalfsvlees
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamsrugfilet
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hele vis, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.19 Lage Temperatuur
Garen
Met deze functie bereidt u vlees en vis
op magere wijze mals. De functie is niet
van toepassing op gevogelte, vet
varkensgebraad, gebraad.
Voedselsensor de temperatuur mag niet
hoger zijn dan 65 °C.
1. Bak het vlees 1 - 2 minuten aan beide
zijden aan in een pan op een hoog
vuur.
2. Plaats het vlees in de braadslede of
direct op het bakrooster. Zet een
plaat onder het rooster om vet op te
vangen.
Kook altijd zonder deksel terwijl u
deze functie gebruikt.
3. Gebruik Voedselsensor.
4. Selecteer de functie: Lage
Temperatuur Garen. U kunt
gedurende de eerste 10 minuten de
temperatuur instellen op een
temperatuur tussen de 80 °C en 150
°C. De standaard is 90 °C. Stel de
temperatuur in op Voedselsensor.
5. Na 10 minuten verlaagt de oven
automatisch de temperatuur tot 80
°C.
Stel de temperatuur in op 120 °C.
(kg)
(min)
Steaks
0,2 - 0,3
20 - 40
3
Runderbiefstuk
1 - 1,5
90 - 150
3
Rosbief
1 - 1,5
120 - 150
1
Geroosterd kalfsvlees
1 - 1,5
120 - 150
1
NEDERLANDS
10.20 Onderwarmte + grill + hete lucht
ONTDOOIEN
(°C)
(min)
Pizza, bevroren
200 - 220
15 - 25
2
American pizza, bevroren
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, gekoeld
210 - 230
13 - 25
2
Pizzasnacks, bevroren
180 - 200
15 - 30
2
Frietjes, dun
190 - 210
15 - 25
3
Frietjes, dik
190 - 210
20 - 30
3
Aardappelpartjes / Aardappelkroketjes
190 - 210
20 - 40
3
Rösties
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, vers
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, bevroren
160 - 180
40 - 60
2
Gebakken kaas
170 - 190
20 - 30
3
Vleugels van kippen
180 - 200
40 - 50
2
10.21 Inmaken
Gebruik alleen weckpotten van dezelfde
afmetingen.
ZACHTE VRUCHTEN
Gebruik geen weckpotten met een draaiof bajonetsluiting en metalen bakken.
Gebruik de eerste rekstand.
Zet niet meer dan zes weckflessen van 1
liter op het bakrooster.
Vul de glazen potten gelijkmatig en sluit
ze af met een klem.
De weckpotten mogen elkaar niet raken.
Vul ca. 1/2 liter water op de plaat, zodat
er voldoende vocht in de oven ontstaat.
Als de vloeistof in de weckpotten begint
te borrelen (na ca. 35 - 60 minuten bij
weckpotten van 1 liter), stop de oven of
verlaag de temperatuur tot 100 °C
(raadpleeg de tabel).
Stel de temperatuur in op 160 - 170 °C.
(min)
Kooktijd tot het
sudderen begint
Aardbeien / Bosbes- 35 - 45
sen / Frambozen / rijpe kruisbessen
39
40
www.aeg.com
Stop de oven voor een beter resultaat
halverwege de droogtijd, open de deur
en laat het één nacht afkoelen om het
drogen te voltooien.
STEENVRUCHTEN
Gebruik voor 1 bakplaat de derde
rekstand.
Perziken /
Kweeperen /
Pruimen
(min)
Kooktijd tot
het sudderen begint
(min)
Door blijven koken
op 100 °C
35 - 45
10 - 15
Gebruik voor 2 bakplaten de eerste en
de vierde rekstand.
GROENTEN
GROENTEN
(min)
Kooktijd
tot het sudderen begint
(min)
Door blijven koken
op 100 °C
Wortelen
50 - 60
5 - 10
Komkommers
50 - 60
-
Gemengde
augurken
50 - 60
5 - 10
Koolrabi /
Erwten / Asperge
50 - 60
15 - 20
(°C)
(u)
Bonen
60 - 70
6-8
Paprika’s
60 - 70
5-6
Soepgroenten
60 - 70
5-6
Champignons
50 - 60
6-8
Kruiden
40 - 50
2-3
Stel de temperatuur in op 60 - 70 °C.
FRUIT
(u)
Pruimen
8 - 10
Abrikozen
8 - 10
10.22 Drogen - Hete lucht
Schijfjes appel
6-8
Gebruik hiervoor een met
boterhampapier of bakpapier belegde
plaat.
Peren
6-9
10.23 Voedselsensor
RUNDVLEES
Rosbief
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Saignant
Medium
Bien cuit
45
60
70
NEDERLANDS
RUNDVLEES
Entrecote
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Saignant
Medium
Bien cuit
45
60
70
RUNDVLEES
Gehaktbrood
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
80
83
86
VARKENSVLEES
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
80
84
88
Rugkotelet / Varkenshaas, gerookt /
75
Varkenshaas, gepocheerd
78
82
Ham / Braadstuk
KALFSVLEES
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Geroosterd kalfsvlees
75
80
85
Kalfsschenkel
85
88
90
SCHAPENVLEES/LAMSVLEES
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Schapenbout
80
85
88
Rugfilet schapenvlees
75
80
85
Geroosterd lamsvlees / Lamsbout
65
70
75
WILD
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Hazenrugfilet / Hert rugfilet
65
70
75
Hazenpoot / Haas, heel / Hertenbout
70
75
80
41
42
www.aeg.com
GEVOGELTE
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Kip
80
83
86
Eend, hele/halve / Kalkoen, hele/
halve
75
80
85
Eendenborst
60
65
70
VIS (ZALM, FOREL,
SNOEKBAARS)
Vis, hele/grote/gestoomde / Vis,
hele/grote/geroosterde
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
60
64
68
OVENSCHOTELS - VOORGEKOOKTE GROENTEN
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Ovenschotel courgette / Ovenschotel broccoli / Ovenschotel ven- 85
kel
OVENSCHOTELS - HARTIG
Cannelloni / Lasagne / Pasta gebakken
10.24 Hetelucht (vochtig) aanbevolen accessoires
Gebruik de donkere en nietreflecterende bakjes en schalen. Ze
Meer
88
91
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
85
88
91
OVENSCHOTELS - ZOET
Ovenschotel witbrood met/zonder
fruit / Ovenschotel rijstepap met/
zonder fruit / Ovenschotel zoete
noedels
Medium
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
80
85
90
nemen de warmte beter op dan licht en
reflecterend servies.
NEDERLANDS
Pizza pan
Donker, niet-reflecterend
Diameter van 28 cm
Ovenschaaltjes
Ovenschotel
43
Blik voor flanbodem
Keramiek
Donker, niet-reflecteDonker, niet-reflecterend
8 cm diameter,
rend
Diameter van 26 cm
5 cm hoog
Diameter van 28 cm
10.25 Hetelucht (vochtig)
Volg voor de beste resultaten de
volgende aanwijzingen op die hieronder
in de tabel staan.
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Pastagratin
200 - 220
45 - 55
Aardappelgratin
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Broodpudding
190 - 200
55 - 70
Rijstpudding
170 - 190
45 - 60
Appeltaart, gemaakt van zacht cakedeeg
(ronde taartvorm)
160 - 170
70 - 80
Witbrood
190 - 200
55 - 70
10.26 Aanwijzingen voor
testinstituten
Testen in overeenstemming met: EN
60350, IEC 60350.
44
www.aeg.com
BAKKEN OP ÉÉN NIVEAU. Bakken in een bakblik
(°C)
(min)
Biscuittaart zonder vet
Hete lucht
140 - 150
35 - 50
2
Biscuittaart zonder vet
Conventioneel koken
160
35 - 50
2
Appeltaart, 2 blikken
Ø20 cm
Hete lucht
160
60 - 90
2
Appeltaart, 2 blikken
Ø20 cm
Conventioneel koken
180
70 - 90
1
BAKKEN OP ÉÉN NIVEAU. Koekjes
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Zandtaartdeeg / Deegreepjes voor op vlaaien/
taarten
Hete lucht
140
25 - 40
Zandtaartdeeg / Deegreepjes voor op vlaaien/
taarten, verwarm de oven
voor
Conventioneel koken
160
20 - 30
Kleine cakes, 20 stuks per Hete lucht
bakplaat, verwarm de oven
voor
150
20 - 35
Kleine cakes, 20 stuks per Conventioneel koken
bakplaat, verwarm de oven
voor
170
20 - 30
NEDERLANDS
BAKKEN OP MEERDERE NIVEAUS. Koekjes
(°C)
(min)
Zandtaartdeeg / Dee- Hete lucht
greepjes voor op
vlaaien/taarten
140
Kleine cakes, 20 stuks Hete lucht
per bakplaat, verwarm de oven voor
150
2 posities
3 posities
25 - 45
1/4
1/3/5
23 - 40
1/4
-
GRILLEN
Verwarm de lege oven 5 minuten voor.
Grill met de maximale temperatuurinstelling.
(min)
Geroosterd brood
Grillen
1-3
5
Biefstuk, halverwege de bereidingstijd omdraaien
Grillen
24 - 30
4
10.27 Aanwijzingen voor
testinstituten
Testen voor de functie: Stoom.
Testen volgens IEC 60350.
45
46
www.aeg.com
Stel de temperatuur in op 99 °C.
(g)
Container
(Gastronorm)
Broccoli, ver- 1 x 2/3geperwarm de oven foreerd
voor
3
13 - 15
Plaats de bakplaat op het
eerste ovenniveau.
Broccoli, ver- 2 x 2/3 geper- 2 x 300
warm de oven foreerd
voor
2 en 4
13 - 15
Plaats de bakplaat op het
eerste ovenniveau.
Broccoli, ver- 1 x 2/3geperwarm de oven foreerd
voor
3
15 - 18
Plaats de bakplaat op het
eerste ovenniveau.
2 en 4
Totdat de
temperatuur in het
koelste
gedeelte
85 °C bereikt.
Plaats de bakplaat op het
eerste ovenniveau.
Erwten, bevroren
300
(min.)
max.
2 x 2/3 geper- 2 x 1500
foreerd
11. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
11.1 Opmerkingen over schoonmaken
Maak de voorkant van de oven schoon met een zachte doek, warm water
en een mild reinigingsmiddel.
Gebruik voor metalen oppervlakken een specifiek reinigingsmiddel.
Reinigingsmiddelen
Verwijder hardnekkige vlekken met een speciale ovenreiniger.
NEDERLANDS
47
Reinig de uitsparing in de oven na elk gebruik. Vetophoping of andere
voedingsresten kunnen brand veroorzaken. Het gevaar is groter voor de
grillpan.
Dagelijks gebruik
Droog de uitsparing na elk gebruik met een zachte doek.
Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze drogen. Gebruik een
zachte doek met een warm sopje en een reinigingsmiddel. De accessoires niet in de afwasmachine reinigen.
Reinig de antiaanbakaccessoires niet met agressieve middelen, scherpe
voorwerpen of in een vaatwasser.
Accessoires
11.2 Verwijderen: inschuifrails
Zorg ervoor dat de oven is afgekoeld
voordat u onderhoud verricht. Gevaar
voor brandwonden.
Om de oven te reinigen, verwijdert u de
inschuifrails.
1. Inschuifrails voorzichtig naar boven
toe uit de voorste ophanging
trekken.
1
3
2
2. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
3. Geleiders uit de achterste ophanging
trekken.
Installeer de inschuifrails in de
omgekeerde volgorde.
11.3 Stoomreiniging
Verwijder zo veel mogelijk vuil met de
hand.
Verwijder de accessoires en de
inschuifrails om de zijwanden te reinigen.
De stoomreinigingsfuncties helpen bij de
reiniging van de stoomruimte van de
oven.
Zorg dat de oven koud is voordat u de
reinigingsprocedure start.
Als de stoomreinigingsfunctie in werking
is, is het lampje uit.
1. Vul de waterlade tot het maximale
niveau (ongeveer 950 ml water) tot
het geluidssignaal klinkt of het
display het bericht toont.
2. Kies de stoomreinigingsfunctie in het
menu: Reinigen.
Stoomreiniging - de duur van de
functie is ongeveer 30 minuten.
a) Schakel de functie in.
b) Wanneer het programma is
voltooid, klinkt er een
geluidssignaal.
c) Druk op de draaiknop om het
signaal uit te zetten.
Stoomreiniging Plus - de duur van
de functie is ongeveer 75 minuten.
a) Sproei een geschikt
reinigingsmiddel gelijkmatig over
de binnenkant oven op zowel de
emaillen als de stalen delen.
b) Schakel de functie in.
Het eerste deel van het
programma eindigt na circa 50
minuten.
c) Wrijf met een niet-schurende
zachte spons langs de
binnenkant van de oven. U kunt
gebruik maken van warm water
of reinigingsmiddelen voor
ovens.
d) Het laatste gedeelte van de
procedure start. Deze stap duurt
ongeveer 25 minuten.
3. Wrijf met een niet-schurende zachte
spons langs de binnenkant van de
48
www.aeg.com
oven. U kunt gebruik maken van
warm water.
Houd na reiniging de deur van de oven
ongeveer 1 uur open. Wacht tot de oven
droog is. Om het drogen te versnellen,
kunt u het oven opwarmen met warme
lucht op 150 °C gedurende ca. 15
minuten. U behaalt maximaal resultaat
met de reinigingsfunctie als u de oven
direct schoonmaakt nadat de functie is
afgelopen.
11.4 Reinigingsherinnering
Als de herinnering wordt getoond, is
reiniging noodzakelijk. Gebruik de
functie Stoomreiniging Plus.
11.5 Stoomgeneratiesysteem Ontkalken
Als de stomer werkt, hoopt zich binnenin
kalkaanslag op (door het kalk in het
water). Dit kan een negatief effect
hebben op de stoomkwaliteit, op de
prestatie van de stomer en de
voedselkwaliteit. Reinig het stoomcircuit
om ophoping van kalkaanslag te
voorkomen.
Verwijder alle accessoires.
Selecteer de functie in het menu:
Reinigen. De gebruikersinterface zal u
door de procedure leiden.
De volledige procedure duurt ongeveer
2 uur.
Het lampje in deze functie is uit.
1. Controleer of de waterlade leeg is.
2. Druk op
.
3. Plaats de grill-/braadslede op het
onderste ovenniveau.
4. Druk op de draaiknop.
5. Doe 250 ml van antikalkmiddel in de
waterlade.
6. Vul het resterende gedeelte van de
waterlade tot het maximale niveau
met water tot het geluidssignaal
klinkt of het display het bericht toont.
7. Druk op de draaiknop.
Dit activeert het eerste gedeelte van de
procedure: Ontkalken.
Dit gedeelte duurt ongeveer
1 uur en 40 minuten.
8. Na beëindiging van het eerste
gedeelte moet de grill-/braadslede
geleegd worden en weer op het
eerste roosterstand worden
geplaatst.
9. Druk op de draaiknop.
10. Vul de waterlade tot het maximale
niveau met vers water tot het
geluidssignaal klinkt of het display
het bericht toont.
11. Druk op
.
Dit activeert het tweede gedeelte van de
procedure: Ontkalken. Dit spoelt de
stoomgenerator.
Dit gedeelte duurt ongeveer
35 minuten.
Verwijder de grill-/braadslede na
beëindiging van de procedure.
Als de functie: Ontkalken
niet op de juiste manier
wordt uitgevoerd, toont het
display een bericht om het
te herhalen.
Droog de oven met een droge doek als
deze vochtig of nat is. Laat de oven
volledig uitdrogen met de deur
geopend.
11.6 Ontkalkmelder
Er zijn twee ontkalkmelders die u eraan
herinneren de functie uit te voeren:
Ontkalken.
De zachtklinkende melder herinnert u en
beveelt aan de antikalkcyclus uit te
voeren.
De hardklinkende melder verplicht u de
ontkalking uit te voeren.
Als u het apparaat niet
ontkalkt bij het horen van de
hardklinkende melder, kunt
u de stoomfuncties niet
gebruiken.
U kunt de ontkalkmelder niet
uitschakelen.
11.7 Stoomgeneratiesysteem Spoelen
Verwijder alle accessoires.
NEDERLANDS
Selecteer de functie in het menu:
Reinigen. De gebruikersinterface zal u
door de procedure leiden.
De totale duur van de functie is
ongeveer 30 minuten.
Het lampje in deze functie is uit.
1. Plaats de bakplaat op het eerste
ovenniveau.
2. Vul de waterlade tot het maximale
niveau met vers water tot het
geluidssignaal klinkt of het display
het bericht toont.
3. Druk op
.
Verwijder de bakplaat na beëindiging
van de procedure.
49
3. Sluit de ovendeur in de eerste
openingsstand (in een hoek van
ongeveer 70°).
4. Pak de deur aan de zijkanten met
beide handen vast en trek deze
onder een opwaartse hoek weg van
de oven.
5. Plaats de ovendeur met de
buitenkant omlaag op een zachte en
egale ondergrond.
6. Deurafdekking (B) aan de bovenkant
van de deur aan beide kanten
vastpakken en naar binnen drukken
om de klemsluiting te ontgrendelen.
2
11.8 Legen reservoir
B
Verwijder alle accessoires.
De reinigingsfunctie verwijdert het
restwater van de waterlade. Gebruik de
functie na bereiding met stoom.
Selecteer de functie in het menu:
Reinigen. De gebruikersinterface zal u
door de procedure leiden.
De totale duur van de functie is
ongeveer 6 minuten.
1
7. Trek de deur naar voren om hem te
verwijderen.
8. Houd de glasplaten aan de
bovenkant vast en trek deze een voor
een omhoog uit de geleiding.
Het lampje in deze functie is uit.
Plaats de bakplaat op het eerste
ovenniveau.
Verwijder de bakplaat na beëindiging
van de procedure.
11.9
Het aantal glasplaten verschilt per
model.
1. Open de deur helemaal.
2. Duw de klemhendels (A) volledig op
de twee scharnieren.
A
A
9. Reinig de glasplaat met een sopje.
Droog de glasplaat voorzichtig af.
Voer de bovenstaande stappen in
omgekeerde volgorde uit als de
reiniging voltooid is. Plaats de kleinste
glasplaat eerst, daarna de grotere
glasplaten en de deur.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de
glasplaten op de juiste
manier worden geplaatst,
anders kan het oppervlak
van de deur oververhit
raken.
50
www.aeg.com
11.10 Het lampje vervangen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
Het lampje kan heet zijn.
1. Oven uitschakelen.
Wacht totdat de oven afgekoeld is.
2. Trek de oven uit het stopcontact.
3. Leg een doek op de bodem van de
ovenruimte.
Het bovenste lampje
1. Draai het afdekglas van de lamp en
verwijder het.
2. Verwijder de metalen ring en reinig
de glasafdekking.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300°C hittebestendige lamp.
4. Monteer de metalen ring op de
glasafdekking.
5. Plaats het afdekglas terug.
De zijverlichting
1. Verwijder de linker inschuifrail om bij
de lamp te komen.
2. Gebruik een schroevendraaier met
een aanhaalmoment van 20 om de
afdekking te verwijderen.
3. Verwijder en reinig het metalen
frame en de afdichting.
4. Vervang de lamp door een geschikte
300°C hittebestendige lamp.
5. Installeer het metalen frame en de
pakking. Draai de schroeven aan.
6. De linker inschuifrails installeren.
12. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
12.1 Wat moet u doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de oven niet inschakelen of bedienen.
De oven is niet aangesloten Controleer of de oven goed
op een stopcontact of is niet is aangesloten op het stopgoed geïnstalleerd.
contact (zie het aansluitdiagram indien beschikbaar).
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De automatische uitschakeling is actief.
Raadpleeg 'Automatisch uitschakelen'.
NEDERLANDS
51
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgeslagen.
Ga na of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de
zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Het display geeft aan de
Taal in te stellen.
Er heeft een stroomonderRaadpleeg het hoofdstuk
breking van langer dan 3 da- 'Voor eerste ingebruikname'.
gen plaatsgehad.
Het display geeft aan de
Taal in te stellen.
De demofunctie is ingescha- Uitschakelen demomodus in:
keld.
Menu / Basisinstellingen /
DEMO. Activerings- / deactiveringscode: 2468.
Op het display verschijnt
F111.
De stekker van de vleesthermometer is niet goed in de
aansluiting gestoken.
Steek de stekker van de
vleesthermometer zo ver
mogelijk in het stopcontact.
Het display toont een foutcode die niet in deze tabel
staat.
Er is een elektrische fout.
• Schakel de oven uit via
de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de
zekeringkast en schakel
deze weer in.
• Neem contact op met de
klantenservice wanneer
de foutcode opnieuw
wordt weergegeven.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
De ontkalkprocedure wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
Er is een stroomstoring geweest.
Herhaal de procedure.
De ontkalkprocedure wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
De functie is door de gebrui- Herhaal de procedure.
ker gestopt.
De grill-/bakplaat bevat na
de ontkalkprocedure geen
water.
U heeft de waterlade niet tot Controleer of er ontkalkingshet maximale niveau gevuld. middel / water in de waterlade zit.
Herhaal de procedure.
52
www.aeg.com
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Er ligt vies water op de bodem van de ruimte na de
ontkalkcyclus.
De grill-/bakplaat bevindt
zich op het verkeerde ovenniveau.
Verwijder het restwater en
het ontkalkingsmiddel van
de bodem van de oven.
Plaats de grill-/braadslede
op het onderste ovenniveau.
De reinigingsfunctie wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
Er is een stroomstoring geweest.
Herhaal de procedure.
De reinigingsfunctie wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
De functie is door de gebrui- Herhaal de procedure.
ker gestopt.
Er ligt te veel water op de
bodem van de ruimte na de
reinigingsfunctie.
U heeft te veel schoonmaakmiddel in het apparaat gesprayed vóór het starten van
de reinigingscyclus.
Er is geen goed resultaat na
de reinigingsprocedure.
De initiële temperatuur in de Herhaal de cyclus. Laat de
ovenruimte van de stoomrei- cyclus lopen als het apparaat
nigingsfunctie was te hoog. is afgekoeld.
Er is geen goed resultaat na
de reinigingsprocedure.
U hebt de zijroosters niet
Verwijder de zijroosters uit
verwijderd voor het starten
het apparaat en herhaal de
van de reinigingsprocedure. functie.
Deze kunnen de warmte
overbrengen op de wanden
waardoor de prestaties afnemen.
Er is geen goed resultaat na
de reinigingsprocedure.
U hebt de accessoires niet
verwijderd voor het starten
van de reinigingsprocedure.
Deze kunnen de stoomcyclus beïnvloeden waardoor
de prestaties afnemen.
12.2 Onderhoudsgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper ofeen erkende serviceafdeling.
Bedek alle onderdelen van
de ovenruimte met een dunne laag schoonmaakmiddel.
Spray het schoonmaakmiddel gelijkmatig.
Verwijder de accessoires uit
het apparaat en herhaal de
functie.
Het typeplaatje bevindt zich aan de
voorkant van de binnenkant van de oven.
Verwijder het typeplaatje niet uit de
ovenruimte.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
NEDERLANDS
53
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEZUINIGHEID
13.1 Productinformatieblad
Productinformatie volgens EU 65-66/2014
Naam leverancier
AEG
Modelidentificatie
BSE882220M 944187829
BSK882220M 944187747
944187839
Energie-efficiëntie Index
81.0
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
boven + onderwarmte
1.09 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
hetelucht
0.68 kWh/cyclus
Aantal ruimten
1
Warmtebron
Elektriciteit
Volume
70 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
BSE882220M
39.0 kg
BSK882220M
39.0 kg
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - Deel 1: Range-ovens,
ovens, stoomovens en grills - Methoden
voor prestatiemeting.
deurrubber schoon en zorg ervoor dat
het goed op zijn plaats vastzit.
13.2 Energiebesparing
Verwarm de oven indien mogelijk niet
voor het koken voor.
Deze oven bevat functies die
u helpen energie te
besparen tijdens het
dagelijks koken.
Zorg ervoor dat de ovendeur goed
gesloten is als u de oven in werking stelt.
De deur niet openen tijdens de
bereiding met stoom. Houd het
Gebruik metalen kookgerei om meer
energie te besparen.
Houd de onderbrekingen tussen het
bakken zo kort mogelijk als u een aantal
gerechten tegelijkertijd bereidt.
Bereiding met hete lucht
Gebruik indien mogelijk de
bereidingsfuncties met hete lucht om
energie te besparen.
54
www.aeg.com
Restwarmte
Bij sommige ovenfuncties worden, als
een programma met tijdselectie (Duur of
Einde) in werking is en de bereidingstijd
langer is dan 30 minuten, de
verwarmingselementen automatisch
eerder uitgeschakeld.
De lamp en ventilator blijven wel werken.
Wanneer u de oven uitschakelt, geeft het
display de restwarmte aan. U kunt die
warmte gebruiken om het eten warm te
houden.
Wanneer de kookduur langer is dan 30
minuten, verlaag dan de
oventemperatuur tot minimaal 3-10
minuten voor het einde van het koken.
De restwarmte in de oven zorgt ervoor
dat het gerecht wordt voltooid.
te gebruiken en een maaltijd warm te
houden. Het indicatielampje van de
restwarmte of temperatuur verschijnt op
het display.
Koken met de verlichting
uitgeschakeld
Schakel de verlichting tijdens het koken
uit. Doe het aan als u het nodig heeft.
Hetelucht (vochtig)
Functie is ontworpen om tijdens de
bereiding energie te besparen.
Als u deze functie gebruikt, gaat de
verlichting na 30 seconden automatisch
uit. U kunt de verlichting weer
inschakelen maar deze handeling
vermindert de verwachte
energiebesparingen.
U kunt de restwarmte gebruiken om
andere maaltijden op te warmen.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke
temperatuurinstelling om de restwarmte
14. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
*
NEDERLANDS
55
867335534-C-322019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising