AEG | BPB351120M | User manual | Aeg BPB351120M Упатство за користење

Aeg BPB351120M Упатство за користење
BPB351120M
USER
MANUAL
MK
Упатство за ракување
Печка
2
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ....................................................................... 2
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА...............................................................................5
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ................................................................................... 8
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА...........................................................................................9
5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА.............................................................................. 10
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................. 10
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ...........................................................................13
8. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ..........................................................................15
9. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ...........................................................................16
10. ПОМОШ И СОВЕТИ........................................................................................ 17
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..........................................................................................36
12. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ......................................................................... 40
13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ.........................................................................43
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве
молиме внимателно да ги прочитате приложените
МАКЕДОНСКИ
3
упатства. Производителот не сноси одговорност за
направена повреда или штета кои се резултат на
неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте
ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Сигурност за деца и ранлива категорија на
лица
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не смее да биде во дофат на деца меѓу 3 и 8
годишна возраст и лицата со големи и сложени
препреки во развојот освен ако не се под постојан
надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не оставајте ги децата да си играат со апаратот.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Достапните делови може да станат жешки за
време на употреба.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
1.2 Општа безбедност
•
Само квалификувано лице може да го монтира
уредот и да го замени кабелот.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот и неговите
достапни делови се вжештуваат за време на
употребата. Треба да се внимава да не се
допираат грејачите.
Секогаш користете ракавици за рерна за вадење
или ставање прибор или огноотпорни садови.
Пред чистење и одржување, исклучете го уредот
од напојувањето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред да ја менувате
сијалицата во печката, уверете се дека уредот е
исклучен, за да ја избегнете можноста од струен
удар.
Не користете го апаратот пред да го монтирате во
вградената конструкција.
Не користете чистач на пареа за чистење на
апаратот.
Не користете груби абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на
вратата, бидејќи тоа може да предизвика прскање
на стаклото.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Претечената храна мора да се отстрани пред
чистење со пиролиза. Извадете ги сите делови од
рерната.
За да ги извадите држачите на решетките,
повлечете го предниот дел од држачот на
решетката, а потоа задниот крај настрана од
страничните ѕидови. Монтирајте ги држачите на
решетките по обратен редослед.
МАКЕДОНСКИ
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Не влечете го апаратот за рачката.
Монтирајте го апаратот во сигурно
и погодно место кое ги исполнува
потребите за монтажа.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Преда да го монтирате апаратот,
проверете дали вратата на печката
се отвара со леснотија.
Апаратот е опремен со електричен
систем за ладење. Мора да се
користи со електрично напојување.
Вградениот уред мора да одговара
на барањата за стабилност според
DIN 68930.
Минимална висина
на плакар
(Минимална висина
на плакар под
површината за
готвење)
600 (600) mm
Должина на плакар
550 mm
Длабочина на
плакар
Широчина на
задниот дел од
апаратот
548 mm
Длабочина на
апаратот
567 mm
Вградена
длабочина на
апаратот
546 mm
Длабочина со
отворена врата
1017 mm
Минимална
големина на
отворот за
вентилација. Отвор
ставен на дното на
задната страна
550 x 20 mm
Должина на кабелот
за струја. Кабелот е
ставен во десниот
агол од задната
страна
1500 mm
Завртки за
монтирање
4 x 12 mm
2.2 Поврзување на струјата
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
605 (580) mm
Висина на предниот
дел од апаратот
594 mm
Висина на задниот
дел од апаратот
576 mm
Широчина на
предниот дел од
апаратот
549 mm
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Доколку кабелот за струја на
5
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
апаратот треба да се замени, тоа
мора да го направи нашиот
Овластен сервисен центар.
Не дозволувајте кабелот да дојде
во допир со или да биде близу до
вратата на апаратот, особено кога
работи или кога вратата е жешка.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 мм.
Целосно затворете ја вратата на
апаратот пред да го поврзите
главниот штекер со приклучокот за
струја.
Апаратот е снабден со приклучок и
кабел за струја.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар или
експлозија.
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
Внимавајте кога ја отворате
вратата на апаратот додека тој
работи. Може да се ослободи
жежок воздух.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не притискајте на отворената
врата.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки
со алкохол може да предизвика
мешање на алкохол и воздух.
Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
•
•
За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
– не ставајте огноотпорни садови
или други предмети директно
на дното на апаратот.
– не ставајте алуминиумска
фолија директно на дното на
внатрешноста на апаратот.
– не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
– не чувајте влажни чинии или
храна во апаратот откако сте
завршиле со готвењето.
– бидете внимателни при
отстранување или поставување
на приборот.
Обезбојувањето на емајлот или на
не'рѓосувачкиот челик нема ефект
врз работата на апаратот.
Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
Секогаш гответе со затворена
врата на печката.
Ако апаратот е монтиран зад плоча
од мебел (на пр. врата) вратата не
смее да се затвора кога апаратот е
во функција. Може да се насобере
топлина и влага зад панелот на
затворениот мебел и да предизвика
оштетување на апаратот, на
куќиштето или на подот. Не
затворајте ја плочата на мебелот
додека не се излади целосно
апаратот по употреба.
2.5 Чистење со пиролиза
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди /
Пожари / Хемиски
испарувања (гасови) во
режим на пиролиза.
Не го стартувајте
чистењето со пиролиза ако
е притиснато копчето
Пареа Плус.
•
2.4 Грижа и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
пожар или оштетување на
апаратот.
•
•
•
•
•
•
•
•
Пред одржување, исклучете го
апаратот и извадете го приклучокот
за струја од штекерот.
Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
Веднаш заменете ги стаклените
плочи на вратата ако се оштетени.
Стапете во контакт со Овластен
сервисен центар.
Бидете внимателни кога ја вадите
вратата од апаратот. Вратата е
тешка!
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
површинскиот материјал.
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунгери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
Доколку користите спреј за печка,
почитувајте ги безбедносните
инструкции на пакувањето.
Не чистете го каталитичкиот емајл
(ако го има) со детергенти.
7
•
•
•
•
Пред да ја спроведете функцијата
самостојно чистење со пиролиза
или пред првата употреба, од
внатрешноста на печката извадете
ги следните работи:
– сите остатоци од храна, масло
или истурени маснотии /
наслаги.
– сите предмети што можат да се
извадат (вклучително
решетките, страничните шини
итн., обезбедени со
производот), особено
нелепливите тенџериња,
тавите, тацните, приборот итн.
Внимателно прочитајте ги
упатствата за чистење со пиролиза.
Држете ги децата подалеку од
апаратот додека работи
Пиротичкото чистење.
Апаратот станува многу жежок и
испушта жежок воздух од предните
вентилатори за ладење.
Чистењето со пиролиза е операција
на висока температура што може
да ослободи испарувања од
остатоците од готвењето и
материјалите на садовите, и затоа
на купувачите им се препорачува
следново:
– обезбедете добра вентилација
за време и после секое чистење
со пиролиза.
– обезбедете добро
проветрување за време и по
првата употреба при
максимална температура за
работа.
За разлика од луѓето, некои птици и
влекачи може да бидат крајно
чувствителни на потенцијалните
испарувања што се испуштаат за
време на чистењето на сите
пиролитички рерни.
8
www.aeg.com
•
•
•
– Отстранете ги сите
миленичиња (посебно птици) од
близината на местото на
апаратот за време и после
Пиролитичкото чистење и на
почеток пуштете го да работи
на максимална температура во
добро проветрена просторија.
Малите домашни животни можат
исто така да бидат многу
чувствителни на локалните
промени во температурата во
близина на сите пиролитички рерни
кога работи пиролитичката
програма за самочистење.
Нелепливите површини на
тенџерињата, тавите, тацните,
приборот и сл. може да се оштетат
од пиролитичкото чистење на
висока температура кај сите
пиролитички рерни и можат да
бидат и извор на испарувања со
мала штетност.
Испарувањата што ги испуштаат
сите Пиролитички рерни / Остатоци
од готвење се опишани како
нештетни за луѓето, вклучително и
за мали деца, или лица со хронични
болести.
2.6 Внатрешна светилка
•
•
•
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од
напојувањето.
Користете само светилки со истите
спецификации.
2.7 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
2.8 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во апаратот.
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
3.1 Генерален преглед
1
13
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Контролна плоча
Копче за греење на печката
Светилка / симбол за јачина
Екран
Контролно копче (за температура)
Показно светло за температура /
симбол
Плус пареа
Греач
Светло
Вентилатор
Држач за решетка, се вади
МАКЕДОНСКИ
12 Изгравирана внатрешност
13 Позиции на полици
3.2 Прибор
Скара- / Длабока тава
Решетка
За садови за готвење, калапи за
торта, тави за печење.
За печење тесто или месо или како
сад за собирање маснотија.
Телескопски шини
Плех за печење
За ставање и вадење на плехови и
решетки полесно.
За колачи и кори.
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
4.1 Копчиња
Сензорско поле / Копче
Функција
Опис
ЧАСОВНИК
За да ја поставите функцијата на
часовникот.
МИНУС
За да го поставите времето.
ПОТСЕТНИК
ВО МИНУТИ
За поставување на ПОТСЕТНИКОТ ВО
МИНУТИ. Држете го копчето повеќе од
3 секунди за да го вклучите или
исклучите светлото во печката.
ПАРЕА ПЛУС
Активирање на функцијата Готвење со
Вентилатор ПЛУС.
9
10
www.aeg.com
4.2 Екран
A
G
F
E
B
D
C
A. Тајмер / Температура
B. Показател за загревање и за
преостаната топлина
C. Сензор за температура (само
избрани модели)
D. Брава на врата (само избрани
модели)
E. Часови / минути
F. Демо режим (само кај некои
модели)
G. Функции на часовникот
5. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
За да го поставите
Точното време погледајте
во поглавјето „Функции на
часовникот“.
Видете го поглавјето „Нега и чистење“.
Исчистете ги печката и додатоците
пред првата употреба.
Ставете ги додатоците и држачите кои
се вадат назад во нивната првобитна
позиција.
5.1 Прво чистење
Извадете ги сите додатоци и држачите
на решетките што се вадат од печката.
6. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Тркалца коишто се
повлекуваат
За да го користите апаратот,
притиснете го тркалцето. Контролното
копче излегува надвор.
6.2 Функции за греење
Функции на
печката
Примена
Печката е исклучена.
Положба на
исклучено
Светло
За вклучување на
светлото без функција
за готвење.
МАКЕДОНСКИ
Функции на
печката
Готвење со
вентилатор /
Готвење со
вентилатор
ПЛУС
Функција за
пица
Примена
За печење на три
решетки истовремено и
за сушење храна.
Поставете ја
температурата за 20 40 °C пониска од
Конвенционално
готвење.
За додавање влажност
за време на готвењето.
За да ја добиете
вистинската боја и
крцкавост за време на
печењето. За да биде
посочно за време на
повторното загревање.
Функции на
печката
Печете со
влажен
воздух
За печење на пица. За
појако печење и
крцкаво дно.
За печење тесто и месо
на едно ниво на
Конвенциона решетката.
лно готвење
Долен грејач
За печење колачи со
крцкав долен дел и за
конзервирање зимница.
За одмрзнување на
храна (зеленчук и
Одмрзнување овошје). Времето за
одмрзнување зависи од
количеството и
големината на
замрзнатата храна.
Скара
11
Примена
Функцијата е направена
за штедење на
електрична енергија за
време на готвењето. За
упатството за готвење,
видете во поглавјето
„ Напомени и корисни
совети“, Печете со
влажен воздух. Вратата
на печката треба да
биде затворена за
време на готвењето со
што функцијата не би
се прекинала и за да се
осигурате дека печката
работи со највисока
можна енергетска
ефикасност. Кога ја
користите оваа
функција,
температурата во
внатрешноста може да
биде различна од
поставената
температура.
Преостанатата топлина
е искористена.Јачината
на топлината може да
биде намалена. За
општи препораки за
штедење на енергија
видете во поглавјето
„Енергетска
ефикасност“, Штедење
на енергија. Оваа
функција се користеше
за дефинирање на
класата на енергетска
ефикасност EN 60350-1.
Кога ќе ја користите
оваа функција, светлото
автоматски се
исклучува после 30
секунди.
За печење на скара на
рамни парчиња храна и
за печење тостови.
12
www.aeg.com
Функции на
печката
Турбопечење
Пиролиза
Примена
За печење на поголеми
парчиња месо или
живина со коски на
една позиција на
решетка. Исто и за
запекување и
потпекување.
За активирање на
пиролитичко чистење
на печката. Оваа
функција ја согорува
заостанатата
нечистотија во печката.
Светилката може
автоматски да се
деактивира на
температура под 60 °C во
текот на некои функции на
печката.
6.3 Поставување на
функција за греење
1. Завртете го копчето за функции на
греење за да одберите функција
на греење.
2. Свртете го контролното копче за
да одберите температура.
Светлото се пали кога печката работи.
3. За да ја исклучите печката,
завртете го тркалцето за
функциите на рерната во
положбата за исклучување.
6.4 Поставување на
функцијата:Готвење со
вентилатор ПЛУС
Оваа функција ја зголемува влажноста
за време на печењето.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од изгореници и
оштетување на апаратот.
Ослободената пареа може да
предизвика изгореници. Откако
функцијата ќе застане, внимателно
отворете ја вратата.
1. Наполнете ја изгравираната
внатрешност со вода од чешма.
Максималниот капацитет на
изгравираната внатрешност за
вода е 250 ml.
Полнете ја изгравираната
внатрешност со вода само кога
рерната е ладна.
ВНИМАНИЕ!
Не полнете ја
гравираната
внатрешност со вода
за време на готвењето
или кога рерната е
жешка.
2. Поставете ја функцијата:
.
3. Притиснете го : Плус пареа .
Работи само со функцијата: Готвење
со вентилатор ПЛУС.
Показното светло се пали.
4. Завртете го контролното копче за
да поставите температура.
5. Загрејте ја празната печка околу
10 минути за да направите
влажност.
6. Ставете ја храната во рерната.
Видете во поглавјето „Помош и
совети“.
Не ја отворајте вратата од рерната за
време на готвењето.
7. Свртете го копчето за функции за
греење на позиција исклучено,
притиснете на Плус пареа
за да
ја исклучите печката.
Показателот се исклучува.
8. Извадете ја водата од
изгравираната внатрешност.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Осигурете се дека
печката е ладна пред
да ја извадите
преостанатата вода од
изгравираната
внатрешност.
МАКЕДОНСКИ
6.5 Показно светло за
загревање
Кога функцијата на печката работи,
линиите на екранот
13
една по една кога температурата во
печката се зголемува и исчезнуваат
кога се намалува.
се појавуваат
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
7.1 Табела со функции на
часовникот
Функција
часовник
ТОЧНО
ВРЕМЕ
ТРАЕЊЕ
КРАЈ
ОДЛОЖУВА
ЊЕ НА
ВРЕМЕ
Примена
За да го прикажува или
менува точното време.
Можете да го
промените точното
време само кога
печката е исклучена.
Функција
часовник
Примена
00:00
ТАЈМЕР ЗА
ОДБРОЈУВА
ЊЕ
Ако не сте поставиле
некоја друга функција
со часовник ТАЈМЕРОТ
ЗА ОДБРОЈУВАЊЕ
автоматски ќе
надгледува колку долго
ќе работи печката.
Почнува да работи
веднаш штом печката
почне да загрева.
Тајмерот за
одбројување не може
да се користи со
функциите: ТРАЕЊЕ,
КРАЈ.
За да одредите колку
долго работи печката.
Користете го само кога
е поставена функцијата
на печката.
За поставка кога е
исклучена печката.
Користете го само кога
е поставена функцијата
на печката.
За комбинација со
функцијата ТРАЕЊЕ и
КРАЈ.
Употребете го за да
ПОТСЕТНИК поставите време за
ВО МИНУТИ одбројување. Оваа
функција нема влијание
врз работата на
печката. ПОТСЕТНИК
ВО МИНУТИ можете да
поставите во секое
време, дури и кога
печката е исклучена.
7.2 Поставување и
менување на времето
После првото вклучување во мрежа,
почекајте се додека не се појави на
екранот
и "12:00". "12" трепка.
1. Притиснете на
или
поставите часот.
за да го
2. Притиснете
за да потврдите и
да поставите минути.
Екранот покажува
време. "00" трепка.
и поставеното
3. Притиснете на
или
за да ги
поставите тековните минути.
за да го
4. Притиснете на
потврдите или ппоставеното точно
време ќе биде автоматски
зачувано после 5 секунди.
Екранот го прикажува новото време.
За да го смените времето, притискајте
неколку пати се додека показателот
за функцијата за точно време во денот
не почне да трепка.
14
www.aeg.com
7.3 Поставување на
функцијата ТРАЕЊЕ
1. Поставете функција на греење.
2. Притиснете на
додека
повеќе пати се
не почне да трепка.
3. Притиснете на
или на
за да
поставите минути и потоа часови.
Притиснете на
за да потврдите.
На поставеното врме за Траење се
огласува акустичен сигнал 2 минути.
и поставеното време трепкаат на
екранот. Печката се исклучува
автоматски.
4. Притиснете некое копче или
отворете ја вратата на печката за
да го исклучите звучниот сигнал.
5. Завртете го тркалцето за
функциите за греење на
положбата исклучено.
7.4 Поставување на
функцијата КРАЈ
1. Поставете функција на греење.
2. Притиснете на
додека
повеќе пати се
не почне да трепка.
3. Притиснете на
или на
за да
поставите часови и потоа минути.
за да потврдите.
Притиснете на
На поставеното врме за Крај се
огласува акустичен сигнал 2 минути.
и поставеното време трепкаат на
екранот. Печката се исклучува
автоматски.
4. Притиснете некое копче или
отворете ја вратата на печката за
да го исклучите звучниот сигнал.
5. Завртете го тркалцето за
функциите за греење на
положбата исклучено.
7.5 Поставување на
функцијата ОДЛОЖУВАЊЕ
ВРЕМЕ
1. Поставете функција на греење.
2. Притиснете на
додека
повеќе пати се
не почне да трепка.
3. Притиснете на
или на
за
поставување на минути и час на
времето за ТРАЕЊЕ. Притиснете
на
за да потврдите.
На екранот се прикажува
трепка.
што
или на
за
4. Притиснете на
поставување на минути и час на
времето за КРАЈ. Притиснете на
за да потврдите. На екранот се
прикажува
и поставената
температура.
Апаратот автоматски се вклучува
покасно, работи за време на
поставеното ТРАЕЊЕ и запира на
поставенето време за КРАЈ.
На поставеното врме за КРАЈ се
огласува акустичен сигнал 2 минути.
и поставеното време трепкаат на
екранот. Печката е исклучена.
5. Притиснете некое копче или
отворете ја вратата на печката за
да го исклучите звучниот сигнал.
6. Завртете го тркалцето за
функциите за греење на
положбата исклучено.
7.6 Поставување на
функцијата ПОТСЕТНИК ВО
МИНУТИ
Потсетникот во минути може да биде
поставен и кога работи и кога печката
е исклучена.
1. Притиснете на
додека
повеќе пати се
не почне да трепка.
или на
за да
2. Притиснете на
поставите секунди и потоа минути.
Кога поставеното време е подолго
се појавува на
од 60 минути,
екранот.
3. Поставете ги часовите.
4. ПОТСЕТНИК ВО МИНУТИ
автоматски се вклучува после пет
секунди.
После 90% од поставеното време,
се огласува звучен сигнал.
5. Кога поставеното време ќе истече,
се огласува звучен сигнал 2
минути. "00:00" и
трепкаат на
МАКЕДОНСКИ
екранот. Притиснете го кое било
копче за да го исклучите сигналот.
и . Тајмерот повторно започнува
да одбројува.
7.7 ТАЈМЕР ЗА
ОДБРОЈУВАЊЕ
За да го ресетирате Тајмерот за
одбројување, притиснете и задржете
8. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
држачот и решетката на водилките
горе.
8.1 Вметнување на
дополнителниот прибор
Решетка:
Турнете ја решетката меѓу водилките
на држачот за решетката .
Плех за печење/Длабока тава:
Турнете го плехот за печење /
длабоката тава меѓу водилките на
држачот за решетката.
Мало вовлекување на
горниот дел ја зголемува
сигурноста. Вовлечените
делови исто така
функционираат и како
уреди против остри
рабови. Големиот раб
околу полицата го
спречува садот за готвење
да се излизга.
8.2 Телескопски шини вметнување на приборот
Со телескопските шини можете да ги
ставате и да ги вадите решетките
многу полесно.
ВНИМАНИЕ!
Не чистете ги
телескопските шини во
машина за миење садови.
Не подмачкувајте ги
телескопските шини.
Решетката и плехот за печење /
длабоката тава заедно:
Турнете го плехот за печење /
длабоката тава помеѓу водилките на
15
16
www.aeg.com
Длабока тава:
ВНИМАНИЕ!
Пред да ја затворите
вратата на печката,
проверете дали целосно
сте ги турнале
телескопските шини
внатре во апаратот.
Ставете ја длабоката тава на
телескопските шини.
Решетка:
Ставете ја решетката на
телескопските шини така што
ногалките да се насочени надолу.
Високата рамка околу
решетката е дополнителна
заштита од лизгање на
садовите за готвење.
Решетка и длабока тава заедно:
Ставете ги решетката и длабоката
тава заедно на телескопските шини.
9. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
9.1 Користење на Брава за
деца
9.2 Користење на
функцијата Заклучување
Кога Брава за деца е вклучена,
вратата е заклучена и печката не
може да се вклучи случајно.
Можете да ја вклучите функцијата
Заклучување само кога работи
печката.
1. Погрижете се тркалцето за
функции на рерната да биде на
положбата исклучено.
Кога Функцијата заклучување е
активирана температурата и
поставките за време за функцијата на
печката која работи не може случајно
да се променат.
2. Притиснете и задржете на
и на
истовремено 2 секунди.
се
Се огласува сигнал. SAFE и
прикажуваат на екранот. Вратата е
заклучена.
Симболот се појавува на
екранот исто така кога е
вклучена функцијата
Пиролиза.
За да ја исклучите Брава за деца,
повторете го чекор 2.
1. Одберете функција на печката и
поставете ја според Ваши
преференци
2. Истовремено допрете ги и држете
и
во траење од 2 секунди.
ги
Се огласува сигнал. Loc се прикажува
на екранот во време од 5 секунди.
МАКЕДОНСКИ
Loc се појавува на екранот
кога го вртите копчето за
температура или ќе
притиснете било кое копче
кога Функцијата
заклучување е вклучена.
Ако го свртите копчето за функции на
печката, печката се исклучува.
Кога ја исклучувате печката додека е
вклучена функцијата Заклучување,
функцијата Заклучување се сменува
автоматски со Блокада за деца.
Видете во „Користење на блокадата за
деца“.
17
време, ако функцијата за греење на
печката работи и не се променети
поставките.
(°C)
(ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
3
Ако работи функцијата
чистење со пиролиза,
Автоматското исклучување не работи
со следните функции: Светло,
Траење, Крај на готв..
вратата е заклучена и
се појавува на екранот.
9.5 Вентилатор за ладење
За да ја исклучите Функцијата
заклучување, повторете го чекор 2.
9.3 Показно светло за
преостаната топлина
Кога ќе ја исклучите печката, на
екранот се прикажува показателот за
Кога работи печката, вентилаторот за
ладење се вклучува автоматски за да
ги одржува ладни површините на
печката. Ако ја исклучите печката,
вентилаторот за ладење продолжува
да работи додека печката не се
излади.
ако
преостаната топлина
температурата во печката е повисока
од 40 °C.
9.4 Автоматско
исклучување
Заради безбедносни причини, печката
автоматски се исклучува после некое
10. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Температурата и
времињата на печење во
табелите се дадени само
како водич. Тие зависат од
рецептите и квалитетот и
количината на состојките
што се употребуваат.
10.1 Препораки за готвење
Вашата печка може да ги пече тестото
или месото различно од печката што
сте ја имале порано. Табелите подолу
покажуваат препорачани поставки за
температура, време на готвење и
позиција на решетки за одредени
видови на храната.
Ако не можете да ги најдете
нагодувањата за одреден рецепт,
побарајте нешто слично.
18
www.aeg.com
10.2 Внатрешна страна на
вратата
ЗАМРЗНАТИ ГОТОВИ ЈАДЕЊА
На внатрешната страна на вратата
можете да ги најдете:
•
•
броевите на позиции на решетката.
информации за функциите на
греење, препорачаните нивоа на
решетките и температурите за
вообичаени јадења.
10.3 Готвење со вентилатор
ПЛУС
Користете го второто ниво на
решетката.
(°C)
(мин)
Пица
200 - 210
10 - 20
Кроасани
170 - 180
15 - 25
Лазањи
180 - 200
35 - 50
Користете 100 ml вода.
Поставете ја температурата на 110 °C.
Користете 150 ml вода.
Користете го плехот за печење.
ОСВЕЖУВАЊЕ НА ХРАНАТА
ТОРТИ / КОЛАЧИ / ЛЕБОВИ
(мин)
(°C)
(мин)
150 - 180
10 - 20
Фокача (кора од 200 - 210
тесто со
облога)
10 - 20
Пица
230
10 - 20
Кифлички
200
20 - 25
Леб
180
35 - 40
Колач со
сливи / Пита со
јаболка /
Кифлички со
цимет, печени
во калап за
торта
160 - 180
30 - 60
Колачиња /
Земички /
Кроасани
Кифлички
10 - 20
Леб
15 - 25
Фокача (кора од тесто
со облога)
15 - 25
месо
15 - 25
Тестенини
15 - 25
Пица
15 - 25
Ориз
15 - 25
Зеленчук
15 - 25
Користете 200 ml вода.
Употребувајте стаклени садови за
печење.
ПЕЧЕЊЕ
Користете 200 ml вода.
Печено
говедско
месо
(°C)
(мин)
200
50 - 60
МАКЕДОНСКИ
19
Времето на печење може да се
продолжи за 10-15 минути доколку
печете колачи на повеќе нивоа.
ПЕЧЕЊЕ
(°C)
(мин)
Пиле
210
60 - 80
Печено
свинско
180
65 - 80
10.4 Печење
Колачите и печивата со различна
висина не потемнуваат секогаш
еднакво. Нема потреба да ја менувате
поставката за температура ако
потемнувањето е нееднакво.
Разликите се порамнуваат за време на
печењето.
Плеховите во печката може да се
изобличат за време на печењето. Кога
повторно ќе се изладат,
изобличувањата ќе исчезнат.
Првиот пат употребете ја најниската
температура.
10.5 Совети за печење
Резултати од
печењето
Можна причина
Решение
Долниот дел на
колачот не е доволно
запечен.
Позицијата на решетката
е неправилна.
Ставете го колачот на пониска
решетка.
Колачот спласнува и
станува влажен или
нерамномерен.
Температурата на печката Следниот пат поставете малку
е превисока.
пониска температура на
печката.
Премногу кратко време на Следниот пат поставете
печење.
подолго време на печење и
пониска температура на
печката.
Колачот е пресув.
Температурата на печката Следниот пат поставете
е прениска.
повисока температура на
печката.
Премногу долго време на
печење.
Колачот не е
рамномерно испечен.
Следниот пат пократко време
на печење.
Температурата на печката Поставете пониска температура
е превисока и времето на на печката и подолго време на
печење е прекратко.
печење.
Путерот за колачот не е
Следниот пат распоредете го
рамномерно распределен. путерот за колачот рамномерно
на плехот за печење.
Колачот не е испечен
за даденото време за
печење според
рецептот.
Температурата на печката Следниот пат поставете малку
е прениска.
повисока температура на
печката.
20
www.aeg.com
10.6 Печење на едно ниво
ПЕЧЕЊЕ ВО КАЛАПИ
(°C)
(мин)
Подлога за
тортички тесто без
квасец,
загрејте ја
рерната
празна
Готвење со
вентилатор
170 - 180
10 - 25
2
Подлога за
тортички пандишпан
Готвење со
вентилатор
150 - 170
20 - 25
2
Колач
прстен /
Слатка
погача
Готвење со
вентилатор
150 - 160
50 - 70
1
Мадеира
колач /
Овошни
колачи
Готвење со
вентилатор
140 - 160
70 - 90
1
Торта со
сирење
Конвенционално
готвење
170 - 190
60 - 90
1
МАКЕДОНСКИ
ТОРТИ / КОЛАЧИ / ЛЕБОВИ
ТОРТИ / КОЛАЧИ / ЛЕБОВИ
Користете го третото ниво на
решетката.
Користете го третото ниво на
решетката.
Користете ја функцијата:
Готвење со вентилатор.
Користете ја функцијата:
Готвење со вентилатор.
Користете го плехот за печење.
(°C)
(мин)
Колач од трошки
сув
150 - 160
20 - 40
Кора за овошни
тортички
(направени со
потквасено
тесто /
пандишпан),
употребете
длабока тава
150
35 - 55
Користете го плехот за печење.
Кора за овошни
тортички
направена од
лиснато тесто
(°C)
(мин)
160 - 170
40 - 80
ТОРТИ / КОЛАЧИ / ЛЕБОВИ
Презагрејте ја рерната празна.
Користете ја функцијата: Конвенционално готвење.
Користете го плехот за печење.
Швајцарски ролат
21
(°C)
(мин)
180 - 200
10 - 20
3
22
www.aeg.com
ТОРТИ / КОЛАЧИ / ЛЕБОВИ
Презагрејте ја рерната празна.
Користете ја функцијата: Конвенционално готвење.
Користете го плехот за печење.
(°C)
(мин)
прво: 230
20
потоа 160 - 180
30 - 60
Торта со путер и
бадеми / Благи
колачи
190 - 210
20 - 30
3
Принцес крофни /
Еклери
190 - 210
20 - 35
3
Леб плетенка /
Погача
170 - 190
30 - 40
3
Кора за овошни
170
тортички
(направени со
потквасено тесто /
пандишпан),
употребете длабока
тава
35 - 55
3
Колачи од тесто со
квасец со прелив
(на пр. урда, шлаг,
крем)
160 - 180
40 - 80
3
Christstollen
160 - 180
50 - 70
2
Р’жан леб:
1
МАКЕДОНСКИ
БИСКВИТИ
Користете го третото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Колачиња од суво
тесто
Готвење со
вентилатор
150 - 160
10 - 20
Кифлички, загрејте ја
рерната празна
Готвење со
вентилатор
160
10 - 25
Колачиња од матено
тесто
Готвење со
вентилатор
150 - 160
15 - 20
Пуфкасти пити,
загрејте ја рерната
празна
Готвење со
вентилатор
170 - 180
20 - 30
Колачиња од тесто со
квасец
Готвење со
вентилатор
150 - 160
20 - 40
Макарони
Готвење со
вентилатор
100 - 120
30 - 50
Бисквити направени од Готвење со
белка / Пуслици
вентилатор
80 - 100
120 - 150
Кифлички, загрејте ја
рерната празна
190 - 210
10 - 25
Конвенционално
готвење
10.7 Потпечена храна и храна со крцкава кора
Користете го првото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Багети со топено
сирење
Готвење со
вентилатор
160 - 170
15 - 30
Тава со зеленчук,
загрејте ја рерната
празна
Турбо-печење
160 - 170
15 - 30
Лазањи
Конвенционално
готвење
180 - 200
25 - 40
23
24
www.aeg.com
Користете го првото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Потпечени јадења со
риба
Конвенционално
готвење
180 - 200
30 - 60
Полнет зеленчук
Готвење со
вентилатор
160 - 170
30 - 60
Слатки запечени
јадења
Конвенционално
готвење
180 - 200
40 - 60
Печени тестенини
Конвенционално
готвење
180 - 200
45 - 60
10.8 Печење на повеќе
нивоа
Користете го плехот за печење.
Користете ја функцијата: Готвење со
вентилатор.
ТОРТИ / КОЛАЧИ
(°C)
(мин)
2 позиции
Принцес крофни /
Еклери, загрејте ја
рерната празна
160 - 180
25 - 45
1/4
Штрудла со трошки
150 - 160
30 - 45
1/4
БИСКВИТИ / МАЛИ КОЛАЧИ / КОЛАЧИ / КИФЛИЧКИ
(°C)
(мин)
2 позиции
3 позиции
Кифлички
180
20 - 30
1/4
-
Колачиња од
суво тесто
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
МАКЕДОНСКИ
25
БИСКВИТИ / МАЛИ КОЛАЧИ / КОЛАЧИ / КИФЛИЧКИ
(°C)
Колачиња од
матено тесто
(мин)
2 позиции
3 позиции
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Пуфкасти пити, 170 - 180
загрејте ја
рерната празна
30 - 50
1/4
-
Колачиња од
160 - 170
тесто со квасец
30 - 60
1/4
-
Макарони
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Бисквити
направени од
белка /
Пуслици
80 - 100
130 - 170
1/4
-
10.9 Совети за печење
Печете месо и риба во големи
парчиња (1 kg или поголеми).
Употребувате огноотпорни садови
отпорни на топлина.
Прелијте ги парчињата месо со
нивниов сос неколку пати за време на
печењето.
Печена кртина покриена.
Големите парчиња месо за печење
печете ги директно на плехот или на
решетката поставена над плехот.
Ставете малку вода во плехот за да
спречете капење на мрснотија од
горењето.
10.10 Печење
Користете го првото ниво на
решетката.
Завртете го печеното на 1/2 - 2/3 од
времето на готвење.
ГОВЕДСКО МЕСО
Печено во тенџере 1 - 1,5 kg
Конвенционал
но готвење
(°C)
(мин)
230
120 - 150
26
www.aeg.com
ГОВЕДСКО МЕСО
(°C)
(мин)
Ростбиф или
за секој см
филе, слабо
дебелина
печено, загрејте ја
рерната празна
Турбо-печење
190 - 200
5-6
Ростбиф или
за секој см
филе, средно
дебелина
печено, загрејте ја
рерната празна
Турбо-печење
180 - 190
6-8
Ростбиф или
за секој см
филе, добро
дебелина
печено, загрејте ја
рерната празна
Турбо-печење
170 - 180
8 - 10
СВИНСКО
Користете ја функцијата: Турбо-печење.
(kg)
(°C)
(мин)
Рамо / Врат / Коленица 1 - 1.5
од шунка
160 - 180
90 - 120
Кременадли / Голо
ребро
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Ролат од мелено месо
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Свинска коленица,
претходно сварена
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
МАКЕДОНСКИ
ТЕЛЕШКО
Користете ја функцијата: Турбо-печење.
(kg)
(°C)
(мин)
Печено телешко
1
160 - 180
90 - 120
Телешка коленица
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
ЈАГНЕШКО
Користете ја функцијата: Турбо-печење.
(kg)
(°C)
(мин)
Јагнешки бут /
Печено јагнешко
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Јагнешки грб
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
ДИВЕЧ
Користете ја функцијата: Конвенционално готвење.
(kg)
(°C)
(мин)
Печеница / Нога од
зајак, загрејте ја
рерната празна
до 1
230
30 - 40
Грб од срна
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Срнечки бут
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
27
28
www.aeg.com
ЖИВИНА
Користете ја функцијата: Турбо-печење.
(kg)
(°C)
(мин)
Порции живина
0,2 - 0,25 секое
200 - 220
30 - 50
Половина пиле
0,4 - 0,5 секое
190 - 210
35 - 50
Пиле, младо пиле
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Паткa
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Гускино месо
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Мисирка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Мисирка
4-6
140 - 160
150 - 240
РИБА (НА ПАРЕА)
Користете ја функцијата: Конвенционално готвење.
(kg)
Цели парчиња риба 1 - 1.5
(°C)
(мин)
210 - 220
40 - 60
10.11 Крцкаво печење
со:Функција за пица
ПИЦА
ПИЦА
Користете го првото ниво на
решетката.
Користете го првото ниво на
решетката.
Тортички
(°C)
(мин)
180 - 200
40 - 55
Торта со
спанаќ
(°C)
(мин)
160 - 180
45 - 60
МАКЕДОНСКИ
ПИЦА
29
ПИЦА
Користете го првото ниво на
решетката.
Загрејте ја празната печка пред
првата употреба.
Користете го второто ниво на
решетката.
(°C)
(мин)
Француски
киш /
Швајцарска
торта
170 - 190
45 - 55
Торта со
сирење
140 - 160
60 - 90
Пица, со
180 - 200
дебела кора
20 - 30
Пита со
зеленчук
160 - 180
50 - 60
Леб без
квасец
230 - 250
10 - 20
Торта од
лиснато
тесто
160 - 180
45 - 55
Пита од
фурна
230 - 250
12 - 20
Кнедли
180 - 200
15 - 25
(°C)
ПИЦА
Загрејте ја празната печка пред
првата употреба.
(мин)
10.12 Скара
Користете го второто ниво на
решетката.
Загрејте ја празната печка пред
првата употреба.
Печете на скара само рамни парчиња
месо или риба.
(°C)
Пица, тенка 200 - 230
кора,
употребете
длабока
тава
(мин)
15 - 20
Ставете тавче на првото ниво на
решетјата за да ја соберете
мрснотијата.
30
www.aeg.com
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
Користете ја функцијата: Скара
(°C)
(мин)
прва страна
(мин)
втора страна
Печено
говедско месо
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Говедски
филети
230
20 - 30
20 - 30
3
Свинска плешка 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телешка плешка 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Јагнешки грб
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Цели парчиња
риба, 0,5 kg - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.13 Замрзната храна
ОДМРЗНУВАЊЕ
Користете ја функцијата: Готвење со вентилатор.
(°C)
(мин)
200 - 220
15 - 25
2
Америк. пица, замрзната 190 - 210
20 - 25
2
Пица, разладена
210 - 230
13 - 25
2
Пицети, смрзнати
180 - 200
15 - 30
2
Помфрит, тенок
200 - 220
20 - 30
3
Пржени компирчиња,
дебели
200 - 220
25 - 35
3
Кришки / Крокети
220 - 230
20 - 35
3
Пица, замрзната
МАКЕДОНСКИ
31
ОДМРЗНУВАЊЕ
Користете ја функцијата: Готвење со вентилатор.
(°C)
(мин)
Ќофтиња од компир
210 - 230
20 - 30
3
Лазањи / Канелони,
свежи
170 - 190
35 - 45
2
Лазањи / Канелони,
замрзнати
160 - 180
40 - 60
2
Печено сирење
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки крилца
190 - 210
20 - 30
2
10.14 Одмрзнување
Извадете ја храната од пакувањето и
ставете ја на чинија.
Не ја покривајте храната, затоа што
може да го продолжи времето на
одмрзување.
внатрешноста на печката. Ставете ја
храната во длабока чинија или сад и
ставете ја на горниот дел на чинијата
внатре во печката. Извадете ги
држачите за решетка ако е потребно.
За големи порции на храна ставете
превртена празна чинија на дното од
Користете го првото ниво на решетката.
(kg)
(мин)
Одмрзнување
по време
(мин)
Дополнително
одмрзнување
по време
Пиле
1
100 - 140
20 - 30
Превртете на
половина од
времето.
месо, завртете
на половина
време
1
100 - 140
20 - 30
Превртете на
половина од
времето.
Пастрмка
0.15
25 - 35
10 - 15
-
32
www.aeg.com
Користете го првото ниво на решетката.
(kg)
(мин)
Одмрзнување
по време
(мин)
Дополнително
одмрзнување
по време
Јагоди
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Путер
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Павлака,
изматете ја
павлаката
додека е уште
малку
замрзната на
места
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Изматете ја
павлаката додека
е уште замрзната
на места.
Колач
1.4
60
60
-
10.15 Конзервирање
Користете само тегли за
конзервирање со иста димензија како
оние што се достапни на пазарот.
Не користете тегли со затворач на
одвртување и со затворач од тип
„бајонет“ или метални конзерви.
Користете го првото ниво на
решетката.
Не ставајте повеќе од шест тегли од
по еден литар на плехот за печење.
Наполнете ги теглите подеднакво и
затворете ги со стегач.
Теглите не смеат да се допираат.
Налејте околу 1/2 литар вода во
плехот за печење за да има доволно
влага во рерната.
Кога течноста во теглите ќе почне да
врие (после приближно 35 - 60 минути
кај тегли од еден литар), исклучете ја
печката или намалете ја
температурата на 100 °C (погледнете
ја табелата).
Поставете ја температурата на 160 170 °C.
МЕКО ОВОШЈЕ
(мин)
Време на
готвење до
крчкање
Јагоди / Боровинки / 35 - 45
Малини / Зрели
рибизли
МАКЕДОНСКИ
33
За еден плех користете трета позиција
на решетка.
За два плеха користете прва и четврта
позиција на решетка.
ТВРДО ОВОШЈЕ
(мин)
Време на
готвење до
крчкање
Праски /
Дуњи /
Сливи
35 - 45
(мин)
Продолже
те со
готвење
на 100 °C
10 - 15
ЗЕЛЕНЧУК
(мин)
Време на
готвење
до
крчкање
(мин)
Продолжет
е со
готвење
на 100 °C
Моркови
50 - 60
5 - 10
Краставици
50 - 60
-
Мешана
туршија
50 - 60
5 - 10
Келераба /
Грашок /
Аспарагус
50 - 60
15 - 20
10.16 Сушење - Готвење со
вентилатор
Прекријте ги плеховите со мрсна
хартија или хартија за печење.
За подобар резултат, исклучете ја
рерната откако ќе истече половина од
времето за сушење, отворете ја
вратата и дозволете да се лади една
ноќ за да се доврши сушењето.
ЗЕЛЕНЧУК
(°C)
(ч)
Мешунки
60 - 70
6-8
Пиперки
60 - 70
5-6
Зеленчук за супа
60 - 70
5-6
Печурки
50 - 60
6-8
Билки
40 - 50
2-3
Поставете ја температурата на 60 - 70
°C.
ОВОШЈЕ
(ч)
Сливи
8 - 10
Кајсии
8 - 10
Резанки од јаболка
6-8
Круши
6-9
10.17 Печете со влажен
воздух - препорачани
додатоци
Употребете темни и плехови и садови
кои не одбиваат светлина. Тие
подобро ја абсорбираат топлината од
светлите бои и садовите кои одбиваат
светлина.
34
www.aeg.com
Керамично
тавче
Тавче за пица
Сад за печење
Темна, која не
одбива светлина
28 cm дијаметар
Темна, која не одбива
светлина
26 cm дијаметар
Керамика
8 cm
дијаметар, 5
cm висина
Основа за флан за
решетка
Темна, која не
одбива светлина
28 cm дијаметар
10.18 Печете со влажен
воздух
За најдобри резултати следеете ги
препораките дадени во табелата
подолу.
Користете го третото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Потпечена паста
200 - 220
45 - 55
Потпечени компири
180 - 200
70 - 85
Мусака
170 - 190
70 - 95
Лазањи
180 - 200
75 - 90
Канелони
180 - 200
70 - 85
Пудинг со тесто
190 - 200
55 - 70
Пудинг од ориз
170 - 190
45 - 60
Колач со јаболка, направен од
пандишпан (тркалезен калап)
160 - 170
70 - 80
Бел леб
190 - 200
55 - 70
10.19 Информации за
институти за тестирање
Тестови според: EN 60350, IEC 60350.
МАКЕДОНСКИ
ПЕЧЕЊЕ НА ЕДНО НИВО. Печиво во калапи
(°C)
(мин)
Посен пандишпан
Готвење со
вентилатор
140 - 150
35 - 50
2
Посен пандишпан
Конвенционално
готвење
160
35 - 50
2
Пита со јаболка, 2
плеха Ø20 cm
Готвење со
вентилатор
160
60 - 90
2
Пита со јаболка, 2
плеха Ø20 cm
Конвенционално
готвење
180
70 - 90
1
ПЕЧЕЊЕ НА ЕДНО НИВО. Бисквити
Користете го третото ниво на решетката.
(°C)
(мин)
Бисквити / Печиво во
форма на стапчиња
Готвење со
вентилатор
140
25 - 40
Бисквити / Печиво во
форма на стапчиња,
загрејте ја рерната
празна
Конвенционално
готвење
160
20 - 30
Мали колачиња 20 на
плех, загрејте ја рерната
празна
Готвење со
вентилатор
150
20 - 35
Мали колачиња 20 на
плех, загрејте ја рерната
празна
Конвенционално
готвење
170
20 - 30
35
36
www.aeg.com
ПЕЧЕЊЕ НА ПОВЕЌЕ НИВОА. Бисквити
(°C)
(мин)
2
3
позици позици
и
и
Бисквити / Печиво
во форма на
стапчиња
Готвење со
вентилатор
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Мали колачиња 20
на плех, загрејте ја
рерната празна
Готвење со
вентилатор
150
23 - 40
1/4
-
ПЕЧЕЊЕ НА СКАРА
Загрејте ја празната печка 5 минути.
Скара со поставена максимална температура.
(мин)
Тост
Скара
Говедски бифтек, завртете Скара
на половина време
11. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
1-3
5
24 - 30
4
МАКЕДОНСКИ
37
11.1 Забелешки за чистењето
Предниот дел на печката чистете го со мека крпа натопена со топла
вода и средство за чистење.
Средства за
чистење
За чистење на металните површини употребете специјално средство
за чистење за таа намена.
Тврдокорната нечистотија исчистете ја со специјално средство за
чистење печки.
Внатрешноста на рерната чистете ја после секоја употреба.
Насобирањето на мрснотии или други остатоци од храна може да
резултира со пожар. Ризикот е поголем кај тавата со решетка.
Секојдневна
употреба
Исушете ја внатрешноста со мека крпа после секоја употреба.
Чистете го целиот прибор после секоја употреба и оставете го да се
исуши. Користете мека крпа натопена со топла вода и средство за
чистење. Не чистете го приборот во машината за миење садови.
Додатоци
Не ги чистете нелепливите додатоци со агресивни средства за
чистење, предмети со остри работи или во машина за миење на
садови
11.2 Чистење на
изгравирана внатрешност
11.3 Како да отстранете:
држачи на решетки
Процедурата на чистење го
отстранува преостанатиот бигор од
долната изгравирана површина после
процесот на готвење на пареа.
За да ја исчистите печката, извадете
ги држачите за решетки.
За функцијата: Готвење со
вентилатор ПЛУС ви
препорачуваме да ја
направите процедурата на
чистење барем на секој 5 10 циклус на печење.
1. Ставете 250 ml вински оцет во
изгравираната внатрешност во
дното на печката.
Користете 6% вински оцет без
адитиви.
2. Оставете винскиот оцет да го
раствори преостанатиот бигор на
собна температура 30 минути.
3. Исчистете ја вратата од печката со
топла вода и мека крпа.
ВНИМАНИЕ!
Внимавајте кога ги вадите
држачите на решетките.
1. Повлечете го предниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид.
2. Повлечете го задниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид и извадете го.
38
www.aeg.com
„Секојдневна употреба“, „Функции
на печката“.
1
4. Кога
2
Монтирајте ја извадените додатоци по
обратен редослед.
Иглите за држење на
телескопските шини мора
да се насочени напред.
трепка, притиснете на
или
за да го поставите
траењето на пиролизата:
Опција
Опис
P1
Чистење на
светло.
Траење: 1 ч
30 мин..
P2
Нормално
чистење.
Траење: 3 ч.
11.4 Пиролиза
ВНИМАНИЕ!
Не го стартувајте
чистењето со пиролиза ако
е притиснато копчето
Пареа Плус.
ВНИМАНИЕ!
Извадете ги сите додатоци
и држачите кои се вадат.
Не почнувајте со чистење
со пиролиза ако не сте ја
затвориле целосно
вратата на печката. Кај
некои модели, екранот
покажува "C3" кога се
појавува оваа грешка.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Рерната станува многу
жешка. Постои опасност од
изгореници.
ВНИМАНИЕ!
Ако има други апарати
монтирани во истиот
плакар не ги користете
кога работи функцијата
Пиролиза. Тоа може да го
оштети апаратот.
1. Избришете ја внатрешноста со
влажна, мека крпа.
2. Исчистете ја внатрешната врата со
топла вода, за да не изгорат
остатоците од топлиот воздух.
3. Поставете ја функцијата чистење
со Пиролиза. Видете во поглавје
После 2 секунди, пиролизата
започнува.
Можете да ја користите функцијата
КРАЈ за го одложите почетокот на
чистењето.
Во текот на чистењето со пиролиза
светлото на печката е исклучено.
5. За да го промените стандардното
траење на пиролизата (P1 или P2),
притиснете на
за да поставите
, и потоа притиснете на
или
.
6. Кога печката ја постигнува
поставената температура, вратата
се заклучува. Екранот го покажува
и лентите на индикаторот за
топлина додека не се отклучи
вратата.
7. Откако ќе заврши чистењето со
пиролиза, на екранот ќе се
прикаже точното време. Вратата
на печката останува заклучена.
8. Кога печката повторно ќе олади, се
отвора вратата.
11.5 Потсетник за чистење
За да ве потсети дека чистењето со
пиролиза е неопходно, PYR трепка на
екранот околу 10 секунди по секое
вклучување и исклучување на печката.
МАКЕДОНСКИ
Потсетникот за чистење
се губи:
• после крајот на чистење
со пиролиза.
•
ако притиснете на
и
на
истовремено
додека PYR трепка на
екранот.
11.6 Вадење и монтирање
на вратата
Можете да ја извадите вратата и
внатрешните стаклени плочи за да ги
исчистите. Бројот на стаклени плочи е
различен кај различни модели.
39
2
B
1
7. Повлечете ја декорацијата на
вратата напред и извадете ја.
8. Држете ги стаклените плочи на
вратата на горниот раб една по
една и повлечете ги нагоре надвор
од водилката.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Вратата е тешка.
1. Отворете ја вратата до крај.
2. Притиснете ги стегите (A) докрај на
двете шарки на вратата.
A
A
3. Затворете ја вратата на печката до
првата позиција за отворање (агол
од околу 70°).
4. Држете ја вратата на рерната со
една рака на секоја страна и
повлечете ја од печката под
нагорен агол.
5. Положете ја вратата со
надворешната страна надолу врз
мека крпа на стабилна површина.
6. Држете ја декорацијата на вратата
(В) на горниот раб на вратата од
двете страни и притиснете ја
навнатре за да ја ослободите
спојката за запечатување.
9. Исчистете ја стаклената плоча со
сапуница. Внимателно избришете
ја стаклената плоча.
Кога чистењето е завршено,
повторете ги горенаведените чекори
по обратен редослед. Помалата плоча
треба да се намести прва, а потоа
поголемата и вратата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Проверете дали стаклата
се поставени во правилна
положба, ако не
површината на вратата
може да се презагрее.
Погрижете се да ги вратите
стаклените плочи (C, B и A) назад по
точен редослед. Прво, поставете ја
плочата C, којашто има испечатен
квадрат на левата страна и триаголник
на десната. Исто така може да ги
најдете овие симболи втиснати на
рамката на вратата. Симболот со
триаголник на стаклото мора да се
совпаѓа со триаголникот на рамката на
вратата и симболот со квадратот мора
да се совпаѓа со квадратот. Потоа,
поставете ги другите две стаклени
плочи.
40
www.aeg.com
1. Вклучете ја печката.
Почекајте да се излади печката.
2. Откачете ја печката од
електричното напојување.
3. Ставете крпа на дното на
внатрешноста.
ABC
Горна светилка
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го
отстраните.
11.7 Замена на светлото
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
Ламбата може да биде
жешка.
2. Исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300°C.
4. Монтирајте го стакленото капаче.
12. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
12.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Не можете да ја вклучите
или да ракувате со
рерната.
Рерната не е поврзана со
напојување за струја или
не е правилно поврзана.
Проверете дали рерната е
правилно поврзана со
струја (погледнете во
дијаграмот за поврзување,
ако е на располагање).
Рерната не загрева.
Рерната е исклучена.
Вклучете ја рерната.
Рерната не загрева.
Часовникот не е поставен.
Поставете го часовникот.
Рерната не загрева.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали
поставките се точни.
Рерната не загрева.
Активирано е автоматското Погледнете во „Автоматско
исклучување.
исклучување“.
Рерната не загрева.
Активирана е блокадата за Видете во „Користење на
деца.
блокадата за деца“.
МАКЕДОНСКИ
41
Проблем
Можна причина
Решение
Рерната не загрева.
Вратата не е правилно
затворена.
Затворете ја вратата
целосно.
Рерната не загрева.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина за
дефектот. Ако
осигурувачот постојано
избива, стапете во контакт
со квалификуван
електричар.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
На храната и во
внатрешноста на рерната
се спушта пареа и
кондензација.
Сте ја оставиле храната во Не оставајте ги јадењата
рерната многу долго.
во рерната подолго од 15 20 минути откако ќе
заврши процесот на
готвење.
На екранот е прикажан
"C3".
Функцијата за чистење не
работи. Не сте ја
затвориле вратата
целосно или пак бравата
на вратата е расипана.
Затворете ја вратата
целосно.
На екранот се прикажува
"F102".
•
•
•
Не сте ја затвориле
вратата целосно.
Бравата на вратата е
неисправна.
•
•
Екранот прикажува шифра Има дефект во
за грешка што не е во оваа електриката.
табела.
•
•
Затворете ја вратата
целосно.
Исклучете ја рерната
преку главната склопка
или сигурносниот
прекинувач во кутијата
со осигурувачи и
повторно вклучете ја.
Ако на екранот
повторно се прикажува
„F102“, обратете се во
Службата за грижа за
корисници.
Исклучете ја рерната
преку главната склопка
или сигурносниот
прекинувач во кутијата
со осигурувачи и
повторно вклучете ја.
Ако на екранот
повторно се прикажува
шифрата за грешка,
обратете се во
службата за грижа на
корисници.
42
www.aeg.com
Проблем
Можна причина
Решение
Функцијата не дава добри
резултати при готвењето:
Готвење со вентилатор
ПЛУС.
Не сте ја активирале точно Видете во „Подесување на
функцијата: Готвење со
функцијата: Готвење со
вентилатор ПЛУС со
вентилатор ПЛУС".
Пареа Плус.
Функцијата не дава добри
резултати при готвењето:
Готвење со вентилатор
ПЛУС.
Не сте ја наполниле
изгравираната
внатрешност со вода.
Видете во „Подесување на
функцијата: Готвење со
вентилатор ПЛУС".
Сакате да ја активирате
функцијата Готвење со
Вентилатор, но показното
светло за копчето Пареа
Плус е вклучено.
Не сте ја одбрале
функцијата за греење која
поддржува Пареа Плус.
Видете во „Подесување на
функцијата: Готвење со
вентилатор ПЛУС".
Сакате да ја активирате
функцијата Готвење со
Вентилатор, но показното
светло за копчето Пареа
Плус е вклучено.
Пареа Плус не работи.
Исклучете го апаратот
преку главната куќна
склопка или преку
сигурносниот прекинувач
во кутијата за осигурувачи
и повторно вклучете го.
Видете во „Подесување на
функцијата: Готвење со
вентилатор ПЛУС".
Сакате да ја активирате
функцијата за чистење, но
екранот покажува "C4".
Пареа Плус е притисната.
Притиснете го копчето за
Пареа Плус уште еднаш.
Водата во изгравираната
внатрешност не врие.
Темературата е премногу
ниска.
Поставете ја
температурата на најмалку
од 110 °C.
Видете во поглавјето
„Помош и совети“.
Водата истекува од
изгравираната
внатрешност.
Има премногу вода во
изгравираната
внатрешност.
Исклучете ја рерната и
проверете дали апаратот е
ладен. Избришете ја
водата со сунѓер или крпа.
Додајте точна количина
вода во изгравираната
внатрешност. Видете во
посебната процедура.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можна причина
Решение
Апаратот е вклучен и не
загрева. Вентилаторот не
работи. На екранот се
прикажува "Demo".
Активиран е режимот за
демонстрација.
1. Исклучете ја печката.
2. Притиснете го и
задржете го копчето
43
.
3. Првата бојка на
екранот и показателот
Demo почнуваат да
трепкаат.
4. Внесете го кодот 2468
со притискање на
копчињата
или
за да ги смените
вредностите и
притиснете на
за да
потврдете.
5. Почнува да трепка
наредната бројка.
6. Режимот Demo се
исклучува кога ќе ја
потврдите последната
бројка и кога кодот е
точен.
12.2 Податоци за сервис
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот
дилер или во овластениот сервисен
центар.
спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната
рамка во внатрешноста на печката. Не
отстранувајте ја плочката со
спецификации од внатрешноста на
печката.
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производ (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
13. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
13.1 Информации за производ и Страница за информации
за производ*
Име на снабдувачот
AEG
44
www.aeg.com
Идентификација на модел
BPB351120M 944187802
Показател за енергетска ефикасност
81.2
Класа на енергетска ефикасност
A+
Потрошувачка на енергија кај нормално полнење,
конвенционален режим
1.09 kWh/циклус
Потрошувачка на енергија кај нормално полнење,
режим со форсиран вентилатор
0.63 kWh/циклус
Број на празнини
1
Извор на топлина
Електрицитет
Волумен
71 l
Вид печка
Вградена печка
Маса
36.0 kg
* За Европска Унија согласно Регулативата на ЕУ 65/2014 и 66/2014.
За Република Белорусија согласно STB 2478-2017, Додаток G; STB 2477-2017,
Додатоци A и B.
За Украина согласно 568/32020.
Класа на енергетска ефикасност применлива за Русија.
EN 60350-1 - Електрични апарати за готвење во домаќинство - Дел 1: Шпорети,
печки, печки на плин и скари - Методи за мерење на работата.
13.2 Штедење на енергија
Печката има функции кои
ви помагаат да заштедите
енергија при секојдневното
готвење.
Проверете дали вратата на печката е
правилно затворена кога работи
печката. Не ја отворајте вратата многу
често за време на готвењето.
Оддржувајте го чист дихтунгот на
вратата и проверете дали е добро
фиксиран на својата позиција.
Користете метални садови за да го
зголемите штедењето на енергија.
Кога е можно, не ја презагревајте
печката пред печење.
Правете колку што е можно помали
паузи меѓу готвењето кога правите
повеќе јадења истовремено.
Готвење со вентилатор
Кога е можно, користете ги функциите
за готвење со вентилатор за да
заштедите енергија.
Преостаната топлина
Кај некои функции на печката, ако се
вклучи програма како Времетраење
или Крај и времето на готвење е
подолго од 30 минути, греачите се
исклучуваат автоматски кај некои
функции на печката.
Вентилаторот и светлото
продолжуваат да работат. Кога ќе ја
исклучите печката, екранот ја
покажува преостанатата топлина.
Можете да ја употребите топлината за
да ја одржите храната топла.
Кога траењето на готвењето е подолго
од 30 минути, намалете ја
температурата на печката за минимум
3 - 10 минути пред крајот од
готвењето. Преостанатата топлина во
печката ќе го продолжи готвењето.
МАКЕДОНСКИ
Користете ја преостанатата топлина
за затоплување храна.
Одржување на топлина кај храната
Одберете ја најниската поставка за
температура за да ја искористите
преостаната топлина и да го одржите
јадењето топло. Показателот за
преостаната топлина или температура
се појавува на екранот.
45
Печете со влажен воздух
Функција за штедење на електрична
енергија за време на готвењето.
Кога ја користите оваа функција,
светилката се исклучува автоматски
по 30 секунди.
14. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
46
www.aeg.com
МАКЕДОНСКИ
47
867336320-B-332019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising