AEG | BPS351120M | User manual | Aeg BPS351120M Manuali i perdoruesit

Aeg BPS351120M Manuali i perdoruesit
BPS351120M1
USER
MANUAL
SQ
Udhëzimet për përdorim
Furrë
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË................................................................................. 2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 4
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT................................................................................. 7
4. PANELI I KONTROLLIT........................................................................................8
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË..................................................................... 9
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM............................................................................... 9
7. FUNKSIONET E ORËS...................................................................................... 11
8. PËRDORIMI I AKSESORËVE............................................................................ 13
9. FUNKSIONET SHTESË......................................................................................14
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.............................................................................15
11. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 29
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE............................................................................32
13. EFIKASITETI ENERGJETIK............................................................................. 35
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
SHQIP
3
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg, përveçse kur mbahen nën monitorim të
vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme janë të nxehta.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për
të futur aksesorët ose enët për furrë.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti
elektrik.
Për të shmangur mundësinë e goditjes elektrike,
sigurohuni që pajisja të fiket përpara se të ndërroni
llambën.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse
të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami,
pasi mund të gërvishtet sipërfaqja, gjë e cila mund të
shkaktojë krisjen e xhamit.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Derdhjet e tepërta të ushqimeve duhen hequr përpara
pastrimit pirolitik. Nxirrini të gjitha pjesët nga furra.
Për të hequr mbajtëset e rafteve, në fillim hiqni pjesën
e përparme të mbajtëses së raftit dhe pastaj pjesën e
pasme nga muret anësore. Montojini mbajtëset e
rafteve në rendin e kundërt.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Sigurohuni që pajisja të jetë e
instaluar poshtë dhe pranë
strukturave të sigurta.
•
•
Anët e pajisjes duhet të jenë pranë
pajisjeve ose njësive me të njëjtën
lartësi.
Pajisja ka një sistem elektrik ftohjeje.
Ai duhet të vihet në punë me anë të
furnizimit me energji elektrike.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
furnizimit me energji duhet
zëvendësuar, kjo duhet bërë nga
Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
Mos i lini kabllot që të prekin derën e
pajisjes ose t'i afrohen asaj,
veçanërisht kur dera është e nxehtë.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësa mbrojtës të linjës, siguresa
(siguresa tip vidë të hequra nga
mbajtësja), çelësa të humbjeve në
tokëzim dhe kontaktorë.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, djegiesh
dhe goditjeje elektrike ose
shpërthimi.
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pambikëqyrur
gjatë punës.
Çaktivizojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
•
•
•
•
•
•
•
5
Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos ushtroni presion mbi derën e
hapur.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool
mund të krijojë një përzierje alkooli
dhe ajri.
Mos lejoni që pajisja të bjerë në
kontakt me shkëndija apo flakë të
hapura kur hapni derën.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
•
•
•
•
•
Për të parandaluar dëmtimin ose
çngjyrosjen e emalimit:
– mos vendosni enë furre ose
objekte të tjera drejtpërdrejt në
fundin e pajisjes.
– mos fusni letër alumini
drejtpërdrejt në pjesën e poshtme
të hapësirës së pajisjes.
– mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
– mos lini enë të lagura dhe ushqim
në pajisje pasi të keni mbaruar
gatimin.
– bëni kujdes kur hiqni ose
vendosni aksesorët.
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk
ndikon në funksionimin e pajisjes.
Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave
shkaktojnë njolla që mund të jenë të
përhershme.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
Gatuani gjithmonë me derën e furrës
të mbyllur.
Nëse pajisja është instaluar pas një
paneli mobilieje (p.sh. derë)
sigurohuni që dera të mos mbyllet
asnjëherë kur pajisja është në punë.
Mund të akumulohet nxehtësi dhe
6
www.aeg.com
lagështirë pas një paneli të mbyllur
mobilieje dhe mund të shkaktojë si
rrjedhim dëme në pajisje, njësinë
brenda së cilës ndodhet apo
dysheme. Mos e mbyllni panelin e
mobilies derisa pajisja të jetë ftohur
plotësisht pas përdorimit.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, zjarri ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë.
Ka rrezik që panelet prej xhami të
thyhen.
Ndërrojini menjëherë panelet prej
xhami të derës kur janë të dëmtuara.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
Tregoni kujdes kur e hiqni derën nga
pajisja. Dera është e rëndë!
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë dhe të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale të
ashpra pastruese, tretës ose objekte
metalike.
Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në
paketim.
Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me asnjë lloj detergjenti.
•
•
•
•
•
2.5 Pastrimi pirolitik
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje/zjarri/
emetimesh kimike (avuj) në
regjimin pirolitik.
Mos e nisni pirolizën nëse
butoni Plus Steam është i
shtypur.
•
Përpara se të kryeni funksionin
Vetëpastrim pirolitik ose përpara
përdorimit të parë ju lutemi hiqni nga
hapësira e furrës:
•
– çdo ushqim të mbetur, mbetje/
rrjedhje vaji ose yndyre.
– çdo objekt të lëvizshëm (përfshi
raftet, shinat anësore etj., që kanë
ardhur me produktin) veçanërisht
çdo tenxhere, tigan, tavë, takëme
etj., që nuk ngjisin.
Lexoni me kujdes të gjitha udhëzimet
për pastrim pirolitik.
Mbajini fëmijët larg pajisjes, gjatë
kohës që pastrimi pirolitik është në
funksionim.
Pajisja nxehet shumë dhe del ajër i
nxehtë nga fletët e përparme të
ajrimit.
Pastrimi pirolitik është një operacion
me temperaturë të lartë dhe mund të
lëshojë tymra nga mbetjet e gatimit
dhe materialet e ndërtimit, prandaj
konsumatorët këshillohen të veprojnë
si më poshtë:
– të sigurojnë ajrosje të mirë gjatë
dhe pas çdo pastrimi pirolitik.
– të sigurojnë ajrosje të mirë gjatë
përdorimit të parë dhe pas tij, në
një temperaturë maksimale pune.
Në ndryshim nga njerëzit, disa zogj
dhe zvarranikë mund të jenë
jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj
avujve të fortë që dalin gjatë procesit
të pastrimit në të gjitha furrat pirolitike.
– Largoni çdo kafshë shtëpiake
(veçanërisht zogjtë) nga zona
pranë pajisjes gjatë dhe pas
pastrimit pirolitik dhe në fillim
përdorni funksionimin në
temperaturë maksimale në një
zonë të ajrosur mirë.
Edhe kafshët e vogla shtëpiake mund
të jenë të ndjeshme ndaj ndryshimeve
të lokalizuara të temperaturave në
afërsi të furrave pirolitike kur është në
punë programi pirolitik i vetëpastrimit.
Sipërfaqet jo ngjitëse në tenxhere,
tiganë, tabaka, takëme etj., mund të
dëmtohen nga përdorimi i funksionit të
pastrimit pirolitik në temperaturë të
lartë në të gjitha furrat pirolitike dhe
mund të jenë gjithashtu burim për avuj
të dëmshëm të nivelit të ulët.
Avujt e lëshuar nga furrat pirolitike/
mbetjet e gatimit siç përshkruhet nuk
janë të dëmshme për njerëzit, duke
përfshirë fëmijët ose personat me
probleme mjekësore.
SHQIP
2.6 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
•
•
•
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifikime.
•
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.8 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
2.7 Shërbimi
•
7
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda pajisjes.
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme
1
13
2
3
4
5
4
3
2
1
3.2 Aksesorët
Rafti rrjetë
5
6
7
8
9
10
11
12
Paneli i kontrollit
Çelësi i funksioneve të ngrohjes
Simboli/llamba e energjisë
Ekrani
Çelësi i temperaturës
Simboli/treguesi i temperaturës
Butoni Plus Steam
Elementi ngrohës
Llamba
Ventilatori
Mbështetësja e rafteve, e
çmontueshme
12 Relievi i zgavrës
13 Pozicionet e rafteve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe të
pjekjes.
8
www.aeg.com
Për të pjekur ose si tavë për të mbledhur
yndyrën.
Tavë për pjekje
Shinat teleskopike
Për ëmbëlsira dhe biskota.
Tigan skare/pjekjeje
Për raftet dhe tabakatë.
4. PANELI I KONTROLLIT
4.1 Butonat
Butoni / fusha e sensorit
Funksioni
Përshkrimi
MINUS
Për vendosjen e orës.
ORA
Për të vendosur funksionin e orës.
PLUS
Për vendosjen e orës.
AVULL PLUS
Për të aktivizuar funksionin Gatimi me
ventilator të plotë PLUS.
4.2 Ekrani
A
G
F
E
B
D
C
A. Kohëmatësi / Temperatura
B. Treguesi i nxehjes dhe nxehtësisë së
mbetur
C. Sensori i temperaturës (vetëm për
disa modele)
D. Bllokimi i derës (vetëm për disa
modele)
E. Orët / minutat
F. Modaliteti Demo (vetëm në modele të
përzgjedhura)
G. Funksionet e orës
SHQIP
9
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Për të vendosur orën ditore,
referojuni kapitullit
"Funksionet e orës".
5.1 Pastrimi i parë
Referojuni kapitullit "Kujdesi
dhe pastrimi".
Furrën dhe aksesorët pastrojini përpara
përdorimit të parë.
Vendosni aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen në pozicionin e
tyre fillestar.
Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen nga furra.
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Funksioni i
furrës
6.1 Dorezat e palosshme
Për të përdorur pajisjen, shtypni çelësin
e kontrollit. Çelësi i kontrollit del jashtë.
Cilësimi Për
Pica
6.2 Funksionet e nxehjes
Funksioni i
furrës
Përdorimi
Furra është e fikur.
Pozicioni fikur
Për të ndezur llambën pa
një funksion gatimi.
Të Lehta
Gatimi me
ventilator të
plotë PLUS
Për të shtuar lagështirë
gjatë gatimit. Për të
marrë ngjyrën e duhur
dhe për të kore krokante
gjatë pjekjes. Për të
dhënë më shumë lëng
gjatë ringrohjes.
Përdorimi
Për të pjekur ushqim në
një pozicion rafti, për
pjekje më intensive dhe
bazë krokante.
Vendoseni temperaturën
20 - 40 °C më të ulët se
sa për gatimin tradicional.
Për të pjekur ushqimin në
një pozicion rafti.
Gatim
tradicional
(Nxehja Nga
Lart/Poshtë)
Nxehtësia E
Poshtme
Shkrirja
Për pjekjen e kekëve me
bazë krokante dhe për
ruajtjen e ushqimit.
Ky funksion mund të
përdoret për shkrirjen e
ushqimeve të ngrira, p.sh
perime dhe fruta. Koha e
shkrirjes varet nga sasia
dhe trashësia e ushqimit
të ngrirë.
10
www.aeg.com
Funksioni i
furrës
Përdorimi
Ky funksion është
projektuar për të kursyer
Pjekje Vent. energjinë gjatë gatimit.
Me Lagështirë Për më shumë
informacion, referojuni
kapitullit "Udhëzime dhe
këshilla", "Pjekje vent.
me lagështirë". Dera e
furrës duhet të mbyllet
gjatë gatimit në mënyrë
që funksioni të mos
ndërpritet dhe për t'u
siguruar që furra të
funksionoje me
efikasitetin më të lartë të
mundshëm të energjisë.
Kur përdorni këtë
funksion, temperatura në
hapësirën e brendshme
mund të ndryshojë nga
temperatura e vendosur.
Për shkak të përdorimit të
nxehtësisë së mbetur,
mund të reduktohet fuqia
e ngrohjes. Për
rekomandime rreth
kursimit të energjisë,
referojuni kapitullit:
"Efikasiteti i energjisë",
"Kursimi i energjisë".Ky
funksion është përdorur
për t'u përputhur me
kategorinë e efikasitetit të
energjisë sipas EN
60350-1.
Pjekja Në
Skarë
Skarë Turbo
Për të pjekur në skarë
ushqime të sheshta dhe
për të thekur bukë.
Për të pjekur copa mishi
më të mëdha ose
shpendë me kocka në një
pozicion rafti. Gjithashtu
për të bërë gratina dhe
për të karamelizuar.
Funksioni i
furrës
Piroliza
Përdorimi
Për të aktivizuar
pastrimin pirolitik
automatik të furrës. Ky
funksion djeg papastërtitë
e mbetura në furrë.
Llamba mund të fiket
automatikisht në një
temperaturë nën 60 °C gjatë
disa funksioneve të furrës.
6.3 Ndezja dhe fikja e furrës
1. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës për të zgjedhur një funksion
furre.
2. Rrotullojeni çelësin e temperaturës
për të zgjedhur një temperaturë.
3. Për ta fikur furrën, kthejeni çelësat
për funksionet e furrës në
temperaturën në pozicionin e fikjes.
Llamba ndizet kur furra është në punë.
6.4 Vendosja e
funksionit:Gatimi me
ventilator të plotë PLUS
Ky funksion lejon përmirësimin e
lagështirës gjatë gatimit.
PARALAJMËRIM!
Mund të digjeni dhe të
dëmtoni pajisjen.
Lagështira e çliruar mund të shkaktojë
djegie:
•
•
Mos e hapni derën e furrës kur
funksioni është në funksionim.
Hapeni derën e furrës me kujdes pas
ndalimit të funksionit.
Referojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
1. Mbusheni relievin e hapësirës së
brendshme me ujë rubineti.
Kapaciteti maksimal i relievit të
hapësirës së brendshme është 250
ml.
SHQIP
Mbusheni relievin e hapësirës së
brendshme me ujë vetëm kur furra
është e ftohtë.
Treguesi i butonit Plus Steam fiket.
7. Hiqni ujin nga relievi i hapësirës së
brendshme.
KUJDES!
Mos e rimbushni relievin
e hapësirës së
brendshme me ujë gjatë
gatimit ose kur furra
është e nxehtë.
2. Vendosni ushqimin në furrë dhe
mbylleni derën e furrës.
6.5 Treguesi i nxehjes
3. Vendosni funksionin:
Kur është në punë funksioni i furrës,
.
4. Shtypni butonin Plus Steam
.
Butoni Plus Steam funksionin vetëm
me këtë funksion.
Treguesi ndizet.
5. Rrotulloni çelësin e kontrollit për të
zgjedhur temperaturën.
6. Për ta çaktivizuar furrën, shtypni
11
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që furra të
jetë ftohur përpara se të
hiqni ujin e mbetur nga
relievi i hapësirës së
brendshme.
shfaqen një nga një
shiritat në ekran
kur temperatura në furrë rritet dhe
zhduken kur ajo ulet.
, rrotullojeni
butonin Plus Steam
çelësin në pozicionin e fikjes.
7. FUNKSIONET E ORËS
7.1 Tabela e funksioneve të
orës
Funksioni i
orës
Funksioni i
orës
Përdorimi
Për të treguar ose
ORA DITORE ndryshuar orën ditore. Ju
mund ta ndryshoni orën
ditore vetëm kur furra
është e fikur.
Për të vendosur sa kohë
KOHËZGJATJ do të jetë në punë furra.
Përdoreni vetëm kur
A
është vendosur një
funksion nxehjeje.
Për të vendosur kohën
PËRFUNDIMI kur të fiket furra.
Përdoreni vetëm kur
është vendosur një
funksion nxehjeje.
Kombinimi i funksionit të
SHTYRJA E KOHËZGJATJES dhe
PROGRAMIT PËRFUNDIMIT.
KUJTUESI I
MINUTAVE
00:00
KOHËMATËSI
ME NUMËRIM
RRITËS
Përdorimi
Përdoret për të cilësuar
një numërim mbrapsht.
Ky funksion nuk ndikon
në punën e furrës. Ju
mund ta vendosni
KUJTUESI I MINUTAVE
në çdo kohë, edhe nëse
furra është e fikur.
Nëse nuk vendosni asnjë
funksion tjetër ore
KOHËMATËSI ME
NUMËRIM RRITËS
monitoron automatikisht
se sa gjatë funksionon
furra.
Ky funksion aktivizohet
menjëherë kur furra fillon
të nxehet.
Kohëmatësi i numërimit
rritës nuk mund të
përdoret me funksionet:
KOHËZGJATJA,
PËRFUNDIMI.
12
www.aeg.com
7.2 Cilësimi dhe ndryshimii
orës
Pas lidhjes së parë me rrjetin elektrik,
dhe më
prisni derisa ekrani të shfaqë
pas "12:00". "12" pulson.
1. Shtypni
orët.
ose
për të vendosur
për të konfirmuar dhe
2. Shtypni
ndërroni për të vendosur minutat.
Ekrani tregon
dhe orën e
vendosur. "00" pulson.
3. Shtypni
ose
minutat aktuale.
për të vendosur
Kur përfundon Koha e përfundimit, bie
një sinjal akustik për 2 minuta. Në ekran
pulsojnë
dhe cilësimi i kohës. Furra
fiket automatikisht.
4. Shtypni çfarëdo butoni ose hapni
derën e furrës për të ndaluar sinjalin.
5. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës në pozicionin e çaktivizimit.
7.5 Vendosja e funksionit të
SHTYRJES SË PROGRAMIT
1. Vendosni një funksion furre.
2. Shtypni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
.
4. Shtypni
për të konfirmuar ose ora
ditore e vendosur do të ruhet
automatikisht pas 5 sekondash.
Në ekran shfaqet ora e re.
ose
për të vendosur
3. Shtypni
minutat dhe më pas orët e
Për të ndryshuar orën ditore shtypni
vazhdimisht derisa të pulsojë në ekran
Ekrani shfaq duke pulsuar
treguesi i orës ditore
.
7.3 Vendosja e funksionit
KOHËZGJATJA
1. Vendosni një funksion furre.
2. Shtypni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
3. Shtypni
ose
.
për të vendosur
minutat dhe më pas orët. Shtypni
për ta konfirmuar.
Kur përfundon koha e Kohëzgjatjes, bie
sinjali për 2 minuta. Në ekran pulsojnë
dhe cilësimi i kohës. Furra fiket
automatikisht.
4. Shtypni çfarëdo butoni ose hapni
derën e furrës për të ndaluar sinjalin.
5. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës në pozicionin e çaktivizimit.
7.4 Vendosja e funksionit
PËRFUNDIMI
1. Vendosni një funksion furre.
2. Shtypni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
3. Shtypni
ose
.
për të vendosur
orët dhe më pas minutat. Shtypni
për ta konfirmuar.
KOHËZGJATJES. Shtypni
konfirmuar.
për ta
.
4. Shtypni
ose
për të vendosur
orët dhe më pas minutat e
për ta
PËRFUNDIMIT. Shtypni
konfirmuar.
Furra ndizet automatikisht më vonë,
punon për kohën e vendosur të
KOHËZGJATJES dhe ndalon në kohën e
vendosur të PËRFUNDIMIT.
Kur përfundon koha e PËRFUNDIMIT,
bie një sinjal akustik për 2 minuta. Në
ekran pulsojnë
dhe cilësimi i kohës.
Furra fiket.
5. Shtypni çfarëdo butoni ose hapni
derën e furrës për të ndaluar sinjalin.
6. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
furrës në pozicionin e çaktivizimit.
7.6 Vendosja e TREGUESIT
TË MINUTAVE
Treguesi i minutave mund të përdoret
edhe kur furra është e fikur.
1. Prekni
vazhdimisht derisa
"00" të pulsojë në ekran.
dhe
2. Shtypni
ose
për të vendosur
sekondat dhe më pas minutat.
Kur koha që vendosni është më e
gjatë se 60 minuta,
ekran.
3. Vendosni orët.
pulsojnë në
SHQIP
4. TREGUESI I MINUTAVE ndizet
automatikisht pas 5 sekondash.
Pas 90% të kohës së vendosur, bie
sinjali.
5. Kur përfundon koha e vendosur, bie
sinjali për 2 minuta. "00:00" dhe
pulsojnë në ekran. Shtypni një buton
çfarëdo për të ndaluar sinjalin.
13
7.7 KOHËMATËSI ME
NUMËRIM RRITËS
Për të rivendosur kohëmatësin e
numërimit rritës, shtypni dhe mbani
dhe . Kohëmatësi fillon të
shtypur
numërojë sërish.
8. PËRDORIMI I AKSESORËVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
mbajtëses së raftit dhe raftin me rrjetë në
shufrat udhëzuese më sipër.
8.1 Futja e aksesorëve
Rafti me rrjetë:
Shtyni raftin mes shufrave udhëzuese të
mbajtëses së raftit dhe sigurohuni që
këmbët të jenë me drejtim poshtë.
Dhëmbëzimet e vogla në
pjesën e sipërme rrisin
sigurinë. Dhëmbëzimet janë
gjithashtu mjete që
parandalojnë përmbysjen.
Buzët e ngritura përreth
skarës parandalojnë
rrëshqitjen nga rafti.
Tavë për pjekje/ Tavë e thellë:
Shtyjeni tavën e pjekjes /tavën e thellë
ndërmjet shufrave drejtuese të
mbajtëses së raftit.
8.2 Shinat teleskopike vendosja e aksesorëve
Me shinat teleskopike, mund t'i futni e
nxirrni raftet me më shumë lehtësi.
KUJDES!
Mos i pastroni shinat
teleskopike në enëlarëse.
Mos i lubrifikoni shinat
teleskopike.
Rafti me rrjetë dhe tava e pjekjes /tava e
thellësë bashku:
Shtyni tavën e pjekjes /tavën e thellë
ndërmjet shufrave udhëzuese të
KUJDES!
Sigurohuni që shinat
teleskopike t'i fusni brenda
plotësisht në furrë përpara
se të mbyllni derën e furrës.
Rafti me rrjetë:
14
www.aeg.com
Vendosni raftin me rrjetë te shinat
teleskopike me këmbët në pozicionin
poshtë.
Buzët e ngritura përreth raftit
me rrjetë janë një tipar i
veçantë për të parandaluar
rrëshqitjen e tavave.
Rafti me rrjetë dhe tavën e thellë së
bashku:
Vendoseni raftin me rrjetë dhe tavën e
thellë së bashku në shinat teleskopike.
Tavë e thellë:
Vendosni tavën e thellë në shinat
teleskopike.
9. FUNKSIONET SHTESË
9.1 Aktivizimi i bllokimit për
fëmijët
9.2 Përdorimi i Bllokimit të
funksionit
Kur Bllokimi e fëmijëve është aktiv, furra
nuk mund të ndizet pa dashje.
Funksioni i bllokimit të butonave mund të
aktivizohet vetëm kur furra është në
punë.
1. Sigurohuni që çelësi i funksioneve të
furrës të jetë në pozicionin e
çaktivizimit.
2. Shtypni dhe mbani shtypur
dhe
njëkohësisht për 2 sekonda.
Bie sinjali. SAFE dhe
ekran.
shfaqen në
Simbolet shfaqen në ekran
edhe kur është në përdorim
funksioni i Pirolizës.
Për të çaktivizuar Bllokimin për fëmijët,
përsëritni hapin 2.
Kur Bllokimi i funksionit është aktiv,
temperatura dhe cilësimet e kohës së një
funksioni që është në punë të furrës nuk
mund të ndryshohen aksidentalisht.
1. Përzgjidhni një funksion të furrës dhe
vendoseni sipas preferencave tuaja.
2. Shtypni dhe mbani shtypur
dhe
njëkohësisht për 2 sekonda.
Bie sinjali. Loc shfaqet në ekran për 5
sekonda.
SHQIP
Loc shfaqet në ekran kur
rrotulloni një çelës e
temperaturës ose shtypni një
buton kur Bllokimi i
funksionit është aktiv.
Nëse e rrotulloni çelësin e funksionit të
furrës, furra ndalon.
Kur çaktivizoni furrën ndërkohë që
Bllokimi i funksionit është i ndezur,
Bllokimi i funksionit kalon automatikisht
në Bllokim për fëmijët. Referojuni
"Përdorimi i Bllokimit për fëmijët".
Nëse aktivizohet funksioni i
pirolizës, dera kyçet dhe
shfaqet në ekran.
Për të çaktivizuar Bllokimin e funksionit,
përsëritni hapin 2.
9.3 Treguesi i nxehtësisë së
mbetur
Kur çaktivizoni furrën, ekrani shfaq
treguesin e nxehtësisë së mbetur
nëse temperatura brenda furrës është
mbi 40 °C.Rrotulloni çelësin e kontrollit
majtas ose djathtas për të kontrolluar
temperaturën e furrës.
15
nxehjes është në veprim dhe ju nuk
ndryshoni temperaturën e furrës.
Temperatura (°C)
Koha e fikjes (orë)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
1.5
Pas një fikjeje automatike, shtypni një
buton çfarëdo për ta vënë në punë sërish
furrën.
Fikja automatike nuk punon
me funksionet: Drita,
Kohëzgjatja, Përfundimi.
9.5 Ventilatori ftohës
Kur furra është në punë, ventilatori
ftohës ndizet aktivizohet për t’i mbajtur
sipërfaqet e furrës të ftohta. Nëse fikni
furrën, ventilatori ftohës mund të
vazhdojë të punojë derisa të ftohet furra.
9.4 Fikja automatike
Për arsye sigurie furra fiket automatikisht
pas një farë kohe nëse një funksion i
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Temperatura dhe kohët e
pjekjes në tabela janë vetëm
udhëzuese. Ato varen nga
recetat, cilësia dhe sasia e
përbërësve të përdorur.
10.1 Rekomandimet e gatimit
Furra juaj mund të pjekë apo të skuqë
ndryshe nga furra juaj e mëparshme.
Tabelat e mëposhtme ju japin cilësimet
standarde për temperaturën, kohën e
gatimit dhe pozicionin e raftit.
Nëse nuk gjeni përzgjedhjet për një
recetë të veçantë, kërkoni për një të
përafërt.
10.2 Ana e brendshme e
derës
Në anën e brendshme të derës do të
gjeni:
•
•
numrat e pozicioneve të rafteve.
të dhëna për funksionet e furrës,
pozicionet e këshilluara për raftet dhe
temperaturat për gatesat.
16
www.aeg.com
10.3 Gatimi me ventilator të
plotë PLUS
Ushqim
Kekë / biskota / bukë
Ngroheni furrën paraprakisht bosh për 5
minuta.
Koha
(minuta
)
Simite
10 - 20
Bukë
15 - 25
Kulaç
15 - 25
Mish
15 - 25
Makarona
15 - 25
Pica
15 - 25
Oriz
15 - 25
Zarzavate
15 - 25
Përdorni tavën e pjekjes.
Përdorni pozicionin e dytë të furrës.
Përdorni 150 ml ujë.
Ushqim
Tempe Koha
ratura (minut
(°C)
a)
Biskota, kuleç,
kruasantë
150 180
10 - 20
Kulaç
200 210
10 - 20
Pica
230
10 - 20
Simite
200
20 - 25
Bukë
180
35 - 40
Kek me kumbulla, kek
me mollë, roleta me
kanellë të pjekura në
formë keku
160 180
30 - 60
Ushqime të ngrira të gatshme
Ngroheni furrën paraprakisht bosh për 10
minuta.
Përdorni pozicionin e dytë të furrës.
Përdorni 200 ml ujë.
Ushqim
Pjekje
Përdorni enën e qelqit për gatim.
Përdorni pozicionin e dytë të furrës.
Përdorni 200 ml ujë.
Ushqim
Temp Koh
eratur a
a (°C) (min
uta)
Biftek lope
200
50 60
Pulë
210
60 80
Mish derri i pjekur
180
65 80
Temp Koha
eratur (min
a (°C) uta)
10.4 Pjekja
Pica
200 210
10 20
•
Kruasantë
170 180
15 25
•
Lazanja
180 200
35 50
Ripërtëritja e ushqimit
Përdorni pozicionin e dytë të furrës.
Përdorni 100 ml ujë.
Vendosni temperaturën në 110 °C.
•
•
Përdorni në fillim temperaturën më të
ulët.
Koha e pjekjes mund të zgjatet me
10-15 minuta, nëse gatuani kekë në
më shumë se një pozicion të rafteve.
Kekët dhe petët në lartësi të
ndryshme nuk skuqen gjithmonë
njësoj. Nuk është nevoja të
ndryshohet cilësimi i temperaturës
nëse ndodh skuqje jo e njëtrajtshme.
Diferencat barazohen gjatë pjekjes.
Tavat në furrë mund të deformohen
gjatë pjekjes. Kur tavat ftohen përsëri,
deformimi do të zhduket.
SHQIP
17
10.5 Këshilla për pjekjen
Rezultati i pjekjes
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Baza e kekut nuk është
skuqur mjaftueshëm.
Pozicioni i raftit nuk është i
saktë.
Vendoseni kekun në një raft më
të ulët të furrës.
Ëmbëlsira bie dhe
mbetet e papjekur, e
qullët ose e ujshme.
Temperatura e furrës është
tepër e lartë.
Herën tjetër që të piqni,
vendoseni furrën në temperaturë
pak më të ulët.
Koha e pjekjes është tepër
e shkurtër.
Vendosni një kohë pjekjeje më të
gjatë. Nuk mund ta zvogëloni
kohën e pjekjes duke vendosur
temperatura më të larta.
Në brumë ka shumë lëng.
Përdorni më pak lëng. Bëni
kujdes me kohën e përzierjes,
veçanërisht nëse përdorni
makineri përzierëse.
Keku është tepër i thatë. Temperatura e furrës është
tepër e ulët.
Koha e pjekjes është tepër
e gjatë.
Ëmbëlsira skuqet në
mënyrë të çrregullt.
Keku nuk është gati në
kohën e caktuar për
pjekjen.
Herën tjetër që të piqni,
vendoseni furrën në temperaturë
më të lartë.
Herën tjetër kur të piqni, vendosni
një kohë pak më të shkurtër
pjekjeje.
Temperatura e pjekjes
Vendosni një temperaturë furre
është tepër e lartë dhe koha më të ulët dhe zgjasni kohën e
e pjekjes tepër e shkurtër.
pjekjes.
Përbërja nuk është hapur
njëtrajtësisht.
Shpërndajeni përbërjen në tavë
në mënyrë të rregullt.
Temperatura e furrës është
tepër e ulët.
Herën tjetër që të piqni,
vendoseni furrën në temperaturë
pak më të lartë.
10.6 Pjekja në një nivel:
Pjekja në forma
Ushqim
Funksioni
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Kek unazë /
Briosh
Ventilator I
Plotë
150 - 160
50 - 70
1
Kek
"Madeira"/Kek
me fruta
Ventilator I
Plotë
140 - 160
70 - 90
1
Bazë torte brumë i shkrifët
Ventilator I
Plotë
170 - 1801)
10 - 25
2
18
www.aeg.com
Ushqim
Funksioni
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Bazë torte brumë
pandispanje
Ventilator I
Plotë
150 - 170
20 - 25
2
Kek me krem
bulmeti
Nxehja Nga
Lart/Poshtë
170 - 190
60 - 90
1
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Kekë / biskota / bukë në tavë për pjekje
Ushqim
Funksioni
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta
)
Pozicioni i
raftit
Bukë e thurur/bukë e ëmbël e
thurur
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
170 - 190
30 - 40
3
Panetone Krishtlindjesh
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
160 - 1801)
50 - 70
2
Bukë (bukë thekre):
1. Pjesa e parë e procesit të
pjekjes.
2. Pjesa e dytë e procesit të
pjekjes.
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
2. 30 60
1
Pufka me krem/Ekler
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
190 - 2101)
20 - 35
3
Role biskotash
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
180 - 2001)
10 - 20
3
Kek me veshje me thërrime (i
thatë)
Ventilator I Plotë
150 - 160
20 - 40
3
Kek me bajame e gjalpë/kekë
me sheqer
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
190 - 2101)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
Ëmbëlsirë me fruta (me brumë Nxehja Nga Lart/
Poshtë
me maja/pandispanjë) 2)
170
35 - 55
3
Ëmbëlsira me fruta mbi brumë Ventilator I Plotë
të shkrifët
160 - 170
40 - 80
3
Kek me maja me shtresa të
lehta (p.sh. djathë i butë,
krem, krem karamel)
160 - 1801)
40 - 80
3
Ëmbëlsirë me fruta (me brumë Ventilator I Plotë
me maja/pandispanjë) 2)
1) Nxehni furrën paraprakisht.
2) Përdorni tavë të thellë.
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
SHQIP
Biskota
Ushqim
Funksioni
Biskota nga
brumë i shkrifët
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Ventilator I Plotë 150 - 160
10 - 20
3
Biskota të bëra
me përzierje
pandispanje
Ventilator I Plotë 150 - 160
15 - 20
3
Pasta të bëra
me të bardhë
veze / Mafishe
Ventilator I Plotë 80 - 100
120 - 150
3
Amareta
Ventilator I Plotë 100 - 120
30 - 50
3
Biskota me
brumë të ardhur
Ventilator I Plotë 150 - 160
20 - 40
3
Ëmbëlsira të
vogla me peta
Ventilator I Plotë 170 - 1801)
20 - 30
3
Roleta
Ventilator I Plotë 1601)
10 - 25
3
Roleta
Nxehja Nga
Lart/Poshtë
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Nxehni furrën paraprakisht.
10.7 Gatime në tavë
Ushqim
Funksioni
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Makarona tavë
Nxehja nga lart/
poshte
180 - 200
45 - 60
1
Lazanja
Nxehja nga lart/
poshte
180 - 200
25 - 40
1
Perime të
Pjekje me skarë
turbo
160 - 170
15 - 30
1
Bageta të
mbuluara me
djathë të shkrirë
Ventilator i plotë 160 - 170
15 - 30
1
Tava të ëmbla
Nxehja nga lart/
poshte
180 - 200
40 - 60
1
Tava peshku
Nxehja nga lart/
poshte
180 - 200
30 - 60
1
Zarzavate të
mbushura
Ventilator i plotë 160 - 170
30 - 60
1
pjekura1)
1) Nxehni furrën paraprakisht.
19
20
www.aeg.com
10.8 Pjekje Vent. Me
Lagështirë
Për rezultate optimale ndiqni
kohën e gatimit të listuar në
tabelën më poshtë.
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i
raftit
Gratin me makarona
200 - 220
45 - 55
3
Patate gratin
180 - 200
70 - 85
3
Musaka
170 - 190
70 - 95
3
Lazanja
180 - 200
75 - 90
3
Kaneloni
180 - 200
70 - 85
3
Puding me bukë
190 - 200
55 - 70
3
Puding me oriz
170 - 190
45 - 60
3
Kek me mollë, me brumë me
160 - 170
pandispanjë (forma e rrumbullakët e
kekut)
70 - 80
3
Bukë e bardhë
55 - 70
3
190 - 200
10.9 Pjekje në shumë nivele
Përdorni funksionin Gatim me ventilator
të plotë.
Kekë / biskota / bukë në tavë për pjekje
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Pufka me krem/
Ekler
160 - 1801)
Kek i thatë
shtrusel
150 - 160
Pozicioni i raftit
2 pozicione
3 pozicione
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Biskota / small cakes / kekë të vegjël / pasta / roleta
Ushqim
Biskota nga
brumë i shkrifët
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
150 - 160
20 - 40
Pozicioni i raftit
2 pozicione
3 pozicione
1/4
1/3/5
SHQIP
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Biskota të bëra
me përzierje
pandispanje
160 - 170
Biskota me të
bardhë veze,
mafishe
Pozicioni i raftit
2 pozicione
3 pozicione
25 - 40
1/4
-
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Amareta
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Biskota me
brumë të ardhur
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Ëmbëlsira të
vogla me peta
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Roleta
180
20 - 30
1/4
-
1) Nxehni furrën paraprakisht.
10.10 Cilësimi Për Pica
Ushqim
Temperatura (°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i raftit
Pica (kore e hollë)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Picë (me shumë
shtresa)
180 - 200
20 - 30
2
Tortë me brumë
180 - 200
40 - 55
1
Krem spinaqi
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Tortë zvicerane
170 - 190
45 - 55
1
Kek me krem bulmeti 140 - 160
60 - 90
1
Kek me mollë, i
mbuluar
150 - 170
50 - 60
1
Pite me zarzavate
160 - 180
50 - 60
1
Bukë e paardhur
230 - 2501)
10 - 20
2
Pite me peta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (Një
lloj pice nga Alsasa)
230 - 2501)
12 - 20
2
21
22
www.aeg.com
Ushqim
Temperatura (°C)
Kek rus (Picë
180 - 2001)
kalzone, versioni rus)
Koha (minuta)
Pozicioni i raftit
15 - 25
2
1) Nxehni furrën paraprakisht.
2) Përdorni tavë të thellë.
10.11 Pjekje
Përdorni enë furre rezistente ndaj
nxehtësisë.
Piqni copa të mëdha mishi direkt në tavë
ose në raftin me rrjetë të vendosur mbi
tavë.
Fusni pak ujë në tavë për të mos lejuar
që lëngu i mishit ose yndyra të digjet.
Për ta mbajtur mishin më të lëngshëm:
• piqini mishrat pa dhjamë në tavën e
pjekjes me kapak ose duke përdorur
çantë pjekjeje.
• piqni mishin dhe peshkun në copa të
mëdha (1 kg ose më shumë).
• njomni pjesët e mëdha të mishit dhe
të shpezëve me lëngjet e tyre disa
herë gjatë pjekjes.
Mishi me faqe të thekur mund të skuqet
në tavën e pjekjes së mishit pa kapak.
Kthejeni copën e mishit pas 1/2 – 2/3 të
kohës së gatimit.
10.12 Tabelat e pjekjes
Mish Lope
Ushqim
Sasia
Funksioni
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Pjekje në
tenxhere
1 - 1,5 kg
Nxehja Nga
Lart/Poshtë
230
120 - 150
1
Biftek lope ose
fileto: i gatuar
pak
për cm
trashësi
Skarë Turbo
190 - 2001)
5-6
1
Biftek lope ose
fileto: mesatare
për cm
trashësi
Skarë Turbo
180 - 1901)
6-8
1
Biftek lope ose
fileto: i gatuar
mirë
për cm
trashësi
Skarë Turbo
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Mish Derri
Ushqim
Sasia (kg)
Funksioni
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Shpatull / qafë /
kofshë
1 - 1.5
Skarë Turbo
160 - 180
90 - 120
1
Bërxollë / Brinjë 1 - 1.5
Skarë Turbo
170 - 180
60 - 90
1
SHQIP
Ushqim
Sasia (kg)
Funksioni
Temperatur
a (°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Role mishi
0.75 - 1
Skarë Turbo
160 - 170
50 - 60
1
Nyje derri
(gjysmë e
gatuar)
0.75 - 1
Skarë Turbo
150 - 170
90 - 120
1
Viç
Ushqim
Sasia (kg)
Funksioni
Temperatura Koha
(°C)
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Mish viçi i
pjekur
1
Skarë Turbo
160 - 180
90 - 120
1
Nyjë viçi
1.5 - 2
Skarë Turbo
160 - 180
120 - 150
1
Ushqim
Sasia (kg)
Funksioni
Temperatura Koha
(°C)
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Kofshë
qengji / Mish
qengji i
pjekur
1 - 1.5
Skarë Turbo
150 - 170
100 - 120
1
Kurriz qengji
1 - 1.5
Skarë Turbo
160 - 180
40 - 60
1
Sasia (kg)
Funksioni
Temperatura Koha
(°C)
(minuta)
Shpinë /
deri në 1
Kofshë lepuri
Nxehja Nga
Lart/Poshtë
2301)
30 - 40
1
Shpinë dreri
1.5 - 2
Nxehja Nga
Lart/Poshtë
210 - 220
35 - 40
1
Kofshë
sorkadheje
1.5 - 2
Nxehja Nga
Lart/Poshtë
180 - 200
60 - 90
1
Mish Qengji
Mish Gjahu
Ushqim
Pozicioni i
raftit
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Shpezë
Ushqim
Sasia (kg)
Funksioni
Temperatura Koha
(°C)
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Porcione
shpezësh
0,2 - 0,25
secila
Skarë Turbo
200 - 220
30 - 50
1
Gjysmë pule
0,4 - 0,5
secila
Skarë Turbo
190 - 210
35 - 50
1
23
24
www.aeg.com
Ushqim
Sasia (kg)
Funksioni
Temperatura Koha
(°C)
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Pulë,
pulastren
1 - 1.5
Skarë Turbo
190 - 210
50 - 70
1
Rosë
1.5 - 2
Skarë Turbo
180 - 200
80 - 100
1
Patë
3.5 - 5
Skarë Turbo
160 - 180
120 - 180
1
Gjeldeti
2.5 - 3.5
Skarë Turbo
160 - 180
120 - 150
1
Gjeldeti
4-6
Skarë Turbo
140 - 160
150 - 240
1
Peshk (i gatuar me avull)
Ushqim
Sasia (kg)
Funksioni
Temperatura Koha
(°C)
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Peshk i plotë
1 - 1.5
Nxehja Nga
Lart/Poshtë
210 - 220
1
10.13 Pjekja Në Skarë
•
•
•
•
•
Gjithmonë piqni në skarë me
temperaturë maksimale.
Vendoseni raftin në pozicionin e
rekomanduar në tabelën e skarës.
Gjithmonë vendosni në pozicionin e
parë të furrës tavën që do të
grumbullojë yndyrën.
Piqni në skarë vetëm copa të sheshta
mishi ose peshku.
40 - 60
Nxeheni gjithmonë paraprakisht për 5
minuta furrën bosh me funksionet e
skarës.
KUJDES!
Piqni në skarë gjithmonë me
derën e furrës të mbyllur.
Pjekja Në Skarë
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (minuta)
Ana e I-rë
Ana e 2-të
Biftek lope
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Fileto lope
230
20 - 30
20 - 30
3
Shpinë derri
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Shpinë viçi
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kurriz qengji
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Peshk i plotë
(500 - 1000 g)
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.14 Ushqime Të Ngrira
Përdorni funksionin Gatim me ventilator
të plotë.
Pozicioni i
raftit
SHQIP
Ushqim
Temperatura (°C)
Koha (minuta)
Pozicioni i raftit
Picë e ngrirë
200 - 220
15 - 25
2
Picë amerikane, e
ngrirë
190 - 210
20 - 25
2
Picë, e mbajtur në
frigorifer
210 - 230
13 - 25
2
Pica të vogla, të
ngrira
180 - 200
15 - 30
2
Patate të skuqura, të 200 - 220
holla
20 - 30
3
Patate të skuqura, të 200 - 220
trasha
25 - 35
3
Patate Feta/Kroketa
220 - 230
20 - 35
3
Qofte Me Patate
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja / kaneloni, të 170 - 190
freskëta
35 - 45
2
Lazanja / kaneloni, të 160 - 180
ngrira
40 - 60
2
Djathë i pjekur në
furrë
170 - 190
20 - 30
3
Krahë Pule
190 - 210
20 - 30
2
10.15 Shkrirja
•
•
•
•
Hiqni ambalazhin e ushqimit dhe
vendoseni ushqimin në pjatë.
Përdorni pozicionin e parë të raftit
duke filluar nga poshtë.
Mos e mbuloni ushqimin me tas ose
me pjatë, sepse kjo mund të zgjasë
kohën e shkrirjes.
25
Për copa të mëdha ushqimi vendosni
një pjatë bosh përmbys mbi pjesën e
poshtme të hapësirës së furrës.
Futeni ushqimin në një pjatë të thellë
dhe vendosni mbi pjatën që është
brenda në furrë. Hiqni mbështetëset e
rafteve nëse është e nevojshme.
Ushqim
Sasia (kg)
Koha e
shkrirjes
(min.)
Koha e
shkrirjes së
mëtejshme
(në minuta)
Komente
Pulë
1
100 - 140
20 - 30
Vendoseni pulën mbi një pjatëz të
kthyer brenda një pjatance të
madhe. Kthejini në gjysmën e
kohës.
Mish
1
100 - 140
20 - 30
Kthejini në gjysmën e kohës.
26
www.aeg.com
Ushqim
Sasia (kg)
Koha e
shkrirjes
(min.)
Koha e
shkrirjes së
mëtejshme
(në minuta)
Komente
Troftë
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Luleshtry 0.3
dhe
30 - 40
10 - 20
-
Gjalpë
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Ajkë
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Rrihni ajkën kur në disa vende
është ende pak e ngrirë.
60
60
-
Kek gato 1.4
(me ajkë)
10.16 Konservimi - Nxehje e
poshtme
•
•
•
•
•
Përdorni vetëm kavanoza konservimi
me të njëjtat përmasa si në treg.
Mos përdorni kavanoza me kapak me
filetim dhe kapakë me kapje ose
kavanoza metalikë.
Për këtë funksion përdorni raftin e
parë duke filluar nga poshtë.
Mos vendosni më shumë se gjashtë
kavanoza konservimi njëlitërsh në
tavën e pjekjes.
Mbushini kavanozat në mënyrë të
barabartë dhe mbyllini me
mbërthyese.
•
•
•
Kavanozat nuk duhet të prekin njëritjetrin.
Mbusheni tavën e pjekjes me
afërsisht 1/2 litër ujë në mënyrë që
furra të ketë lagështi të mjaftueshme.
Kur lëngu në kavanoza nis të valojë
(pas rreth 35-60 minutash për
kavanozat njëlitërsh), fikni furrën ose
ulni temperaturën në 100°C (shihni
tabelën).
Fruta të buta
Ushqim
Temperatura (°C)
Zierja deri në
fillimin e pikimit
(minuta)
Vazhdoni ta zieni
në 100 °C (min.)
Luleshtrydhe/
boronica/manaferra/
kulumbri të pjekura
160 - 170
35 - 45
-
Ushqim
Temperatura (°C)
Zierja deri në
fillimin e pikimit
(minuta)
Vazhdoni ta zieni
në 100 °C (min.)
Dardha/ftonj/
kumbulla
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Fruta me bërthamë
SHQIP
Perime
Ushqim
Temperatura (°C)
Zierja deri në
fillimin e pikimit
(minuta)
Vazhdoni ta zieni
në 100 °C (min.)
Karota1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kastravecë
160 - 170
50 - 60
-
Turshi të përziera
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Lakër kërcelltrashë/
bizele/shpargull
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Lërini të qëndrojnë në furrë edhe pas fikjes.
10.17 Tharja - Gatim me
ventilator të plotë
•
•
Mbuloni tavat me letër kundër yndyrës
ose me letër pjekjeje.
Për rezultat më të mirë, fikeni furrën
pasi ka kaluar gjysma e kohës së
tharjes, hapni derën dhe lëreni të
ftohet gjatë gjithë natës që të thahet
plotësisht.
Zarzavate
Ushqim
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
Fasule
60 - 70
Speca
Pozicioni i raftit
1 pozicion
2 pozicione
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Zarzavate të
tharbëta
60 - 70
5-6
3
1/4
Kërpudha
50 - 60
6-8
3
1/4
Erëza
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatura
(°C)
Koha (orë)
Pozicioni i raftit
Kumbulla
60 - 70
Kajsi
Fruta
Ushqim
1 pozicion
2 pozicione
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Feta molle
60 - 70
6-8
3
1/4
Dardha
60 - 70
6-9
3
1/4
10.18 Informacion për
institutet e testimit
Testimet sipas EN 60350-1:2013 dhe
IEC 60350-1:2011.
27
28
www.aeg.com
Pjekja në një nivel. Pjekja në forma
Ushqim
Funksioni
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Pandispanjë pa
yndyrë
Ventilator I Plotë
140 - 150
35 - 50
2
Pandispanjë pa
yndyrë
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
160
35 - 50
2
Kek me mollë (2
forma Ø20 cm, të
vendosura
diagonalisht)
Ventilator I Plotë
160
60 - 90
2
Kek me mollë (2
forma Ø20 cm, të
vendosura
diagonalisht)
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
180
70 - 90
1
Pjekja në një nivel. Biskota
Ushqim
Funksioni
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Kuleç / Rripa brumi të
shkrifët
Ventilator I Plotë
140
25 - 40
3
Kuleç / Rripa brumi të
shkrifët
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
1601)
20 - 30
3
Kekë të vegjël (20
copë për tepsi)
Ventilator I Plotë
1501)
20 - 35
3
Kekë të vegjël (20
copë për tepsi)
Nxehja Nga Lart/
Poshtë
1701)
20 - 30
3
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Pjekje në shumë nivele. Biskota
Ushqim
Funksioni
Pozicioni i
raftit
2
3
pozici pozici
one
one
Bukë të vogla/ Rripa
brumi të shkrifët
Ventilator I Plotë
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Kekë të vegjël (20
copë për tepsi)
Ventilator I Plotë
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Nxehni furrën paraprakisht.
Pjekja Në Skarë
Ngroheni furrën paraprakisht bosh për 5 minuta.
SHQIP
Ushqim
Funksioni
Temperatura
(°C)
Koha
(minuta)
Pozicioni i
raftit
Bukë e thekur
Pjekja Në
Skarë
maks.
1-3
5
Biftek
Pjekja Në
Skarë
maks.
24 - 301)
4
29
1) Kthejini në gjysmën e kohës.
Skarë E Shpejtë
Ngroheni furrën paraprakisht bosh për 3 minuta.
Piqni në skarë me temperaturë maksimale.
Ushqim
Koha (minuta)
Pozicioni i raftit
Ana e I-rë
Ana e 2-të
Qofte
8 - 10
6-8
4
Bukë e thekur
1-3
1-3
4
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
11.1 Shënime mbi pastrimin
Pastroni pjesën e përparme të furrës me
një copë të butë me ujë të ngrohtë dhe
një agjent pastrues të butë.
Për të pastruar sipërfaqet metalike,
përdorni agjent pastrimi për këto
sipërfaqe.
Pastrojeni furrën nga brenda pas çdo
përdorimi. Grumbullimi i yndyrës ose
mbetjeve të ushqimeve të tjera mund të
shkaktojë zjarr. Rreziku është më i lartë
për tavën e skarës.
Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo
përdorimi dhe lërini të thahen. Përdorni
një leckë të butë me ujë të ngrohtë dhe
agjent pastrues.
Ndotjet e forta pastrojini me një pastrues
të posaçëm për furrat.
Nëse keni aksesorë që nuk ngjisin, mos i
pastroni duke përdorur lëndë agresive,
sende me cepa të mprehta ose në
enëlarëse. Kjo mund t'i shkaktojë
dëmtime veshjes së pajisjes.
Fshini lagështinë nga pjesa e brendshme
pas çdo përdorimi.
11.2 Pastrimi i relievit të
hapësirës së brendshme
Procedura e pastrimit heq mbetjet e
çmërsit të mbetur nga relievi i hapësirës
së brendshme pas gatimit me avull.
Për funksionin: Gatimi me
ventilator të plotë
PLUSrekomandojmë që
procedurën e pastrimit ta
kryeni të paktën çdo 5 - 10
cikle.
1. Vendosni 250 ml uthull të bardhë në
zgavrën e hapësirës së brendshme
në fund të furrës.
Përdorni maksimumi 6% uthull pa
aditivë.
2. Lëreni uthullën të tresë çmërsin e
mbetur në temperaturë ambienti për
30 minuta.
3. Pastroni hapësirën e brendshme me
ujë të ngrohtë dhe një leckë të butë.
30
www.aeg.com
11.3 Heqja e mbajtëseve të
rafteve
Për të pastruar furrën, hiqni
mbështetëset e rafteve.
KUJDES!
Bëni kujdes kur hiqni
mbajtëset e rafteve.
1. Tërhiqni pjesën ballore të
mbështetëses nga muri anësor.
2. Tërhiqni pjesën e pasme të
mbajtëses së rafteve jashtë murit
anësor dhe hiqeni.
1
2
Montoni aksesorët e hequr sipas rendit
të kundërt.
Mos e filloni pirolizën nëse
nuk e keni mbyllur plotësisht
derën e furrës. Në disa
modele, ekrani tregon "C3"
kur ndodh ky defekt.
PARALAJMËRIM!
Furra nxehet shumë. Ka
rrezik djegieje.
KUJDES!
Nëse ka pajisje të tjera të
instaluara në të njëjtën
mobilie, mos i përdorni
njëkohësisht kur është në
punë funksioni Piroliza.
Mund të dëmtohet pajisja.
1. Fshijeni brendësinë e pajisjes me një
leckë të butë të njomë.
2. Pastroni pjesën e brendshme të
derës me ujë të nxehtë në mënyrë që
ajri i nxehtë të mos djegë mbetjet.
3. Vendosni funksionin e pirolizës.
Referojuni kapitullit "Përdorimi i
përditshëm", "Funksionet e furrës".
4. Kur pulson
, shtypni
ose
për të vendosur procedurën e
nevojshme:
Opsioni
Përshkrimi
P1
Pastrimi i
lehtë. Ko‐
hëzgjatja: 1
orë 30 min.
P2
Pastrimi nor‐
mal. Kohëzg‐
jatja: 3 orë.
Kunjat te shinat teleskopike
nuk duhet të jenë vendosur
përpara.
11.4 Piroliza
KUJDES!
Mos e nisni pirolizën nëse
butoni Plus Steam është i
shtypur.
KUJDES!
Hiqni të gjithë aksesorët dhe
mbështetëset e rafteve që
mund të hiqen.
Piroliza fillon pas 2 sekondash.
Ju mund të përdorni funksionin
PËRFUNDIMI për të shtyrë procesin e
pastrimit.
Gjatë pirolizës, llamba e furrës qëndron e
fikur.
5. Për të ndryshuar kohëzgjatjen e
parazgjedhur të pirolizës (P1 ose
P2), shtypni
për të vendosur
më pas shtypni
ose .
6. Kur furra arrin temperaturën e
vendosur, dera kyçet. Ekrani tregon
,
SHQIP
dhe vijat e treguesit të nxehjes
derisa dera të zhbllokohet.
7. Pas përfundimit të pirolizën, në ekran
shfaqet ora ditore. Dera e furrës
qëndron e bllokuar.
8. Kur furra të jetë ftohur sërish, dera
shkyçet.
11.5 Kujtuesi i pastrimit
Për t'ju kujtuar se nevojitet piroliza,
pulson PYR në ekran për 10 sekonda
pas çdo aktivizimi dhe çaktivizimi të
furrës.
Kujtuesi i pastrimit fiket:
• pas përfundimit të
pirolizës.
•
31
dhe shtyjeni nga brenda për të çliruar
mbërtheckën.
2
B
1
7. Tërhiqeni kornizën e derës përpara
për ta hequr.
8. Mbani panelet prej xhami të derës në
cepat e sipërm njëri pas tjetrit dhe
tërhiqini nga sipër për t'i nxjerrë.
Nëse shtypni
dhe
njëkohësisht ndërkohë që
PYR pulson në ekran.
11.6 Heqja dhe instalimi i
derës
Mund të hiqni derën dhe panelet e
brendshme prej xhami për ta pastruar.
Numri i paneleve prej xhami është i
ndryshëm për modele të ndryshme.
PARALAJMËRIM!
Dera është e rëndë.
1. Hapeni derën plotësisht.
2. Shtyjini plotësisht levat fiksuese (A)
në dy menteshat e derës.
A
A
3. Mbyllni derën e furrës në pozicionin e
parë të hapjes (kënd rreth 70°).
4. Mbajeni derën me një dorë në
secilën anë dhe tërhiqni me kënd lart
për ta nxjerrë nga furra.
5. Vendoseni derën me faqen e jashtme
poshtë mbi një leckë të butë mbi një
sipërfaqe të qëndrueshme.
6. Kapeni kornizën (B) në buzën e
sipërme të derës nga të dyja anët
9. Pastroni panelin e xhamit me ujë dhe
sapun. Fshini me kujdes panelin prej
xhami.
Kur përfundon pastrimi, kryejini hapat e
mësipërm sipas rendit të kundërt. Në
fillim vendosni panelin më të vogël të
ndjekur nga ai më i madhi dhe dera.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që xhamat të
futen në pozicionin e duhur,
ndryshe sipërfaqja e derës
mund të mbinxehet.
Sigurohuni që t’i rivendosni panelet prej
xhami (C, B dhe A) në rendin e duhur.
Fillimisht, futni panelin C, i cili ka një
katror të printuar në anën e majtë dhe
një trekëndësh në anën e djathtë. Këto
simbole do t'i gjeni gjithashtu të
gdhendura në kornizën e derës. Simboli i
trekëndëshit në xham duhet të përputhet
me trekëndëshin në kornizën e derës
dhe simboli i katrorit duhet të përputhet
me katrorin. Pas kësaj futni dy panelet e
tjera të xhamit.
32
www.aeg.com
1. Fikni furrën.
Prisni derisa furra të ftohet.
2. Shkëputeni furrën nga priza e
korrentit.
3. Vendosni një pëlhurë në fund të
zgavrës.
ABC
Llambushka e sipërme
1. Rrotullojeni kapakun prej xhami të
llambës për ta hequr.
11.7 Ndërrimi i llambës
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
Llamba mund të jetë e
nxehtë.
2. Pastroni kapakun prej xhami.
3. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300 °C.
4. Montoni kapakun prej xhami.
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
12.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta Furra nuk është e lidhur me
vini në punë furrën.
rrjetin elektrik ose nuk është
lidhur saktë.
Kontrolloni nëse furra është
e lidhur saktë me rrjetin
elektrik (referojuni skemës
së lidhjes nëse ka).
Furra nuk nxehet.
Furra është çaktivizuar.
Aktivizoni furrën.
Furra nuk nxehet.
Nuk është vendosur ora.
Vendosni orën.
Furra nuk nxehet.
Nuk janë bërë cilësimet e
nevojshme.
Sigurohuni që të gjitha
cilësimet të jenë të sakta.
Furra nuk nxehet.
Fikja automatike është e
aktivizuar.
Referojuni kapitullit "Fikja
automatike".
Furra nuk nxehet.
Bllokimi për fëmijët është i
aktivizuar.
Referojuni "Përdorimi i
Bllokimit për fëmijët".
SHQIP
33
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Furra nuk nxehet.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën e
furrës.
Gatimet kërkojnë shumë
kohë ose gatuhen më shpejt
se sa duhet.
Temperatura është tepër e
ulët ose tepër e lartë.
Rregulloni temperaturën
nëse është e nevojshme.
Ndiqni këshillat e manualit të
përdorimit.
Mbi ushqim dhe në brendësi
të furrës është formuar avull
dhe kondensim.
Ushqimi i gatuar është lënë
në furrë për një kohë të
gjatë.
Mos i lini gatimet në furrë
për më shumë se 15 - 20
minuta pas përfundimit të
procesit të gatimit.
Ekrani shfaq "C3".
Funksioni i pastrimit nuk
punon. Nuk e keni mbyllur
derën e furrës plotësisht,
ose kyçi i derës është me
defekt.
Mbylleni derën plotësisht.
Në ekran shfaqet "F102".
•
•
•
•
Nuk e keni mbyllur derën
plotësisht.
Kyçi i derës ka defekt.
•
Ekrani shfaq një kod defekti i Ka një defekt elektrik.
cili nuk është në këtë tabelë.
•
•
Përdorimi i funksionit Gatimi
me ventilator të plotë PLUS
nuk ka performancë të mirë.
Nuk keni aktivizuar
funksionin Gatimi me
ventilator të plotë PLUS.
Mbylleni derën plotësisht.
Çaktivizoni furrën me anë
të siguresës së shtëpisë
ose të çelësit të sigurisë
te kutia e siguresave dhe
aktivizojeni sërish.
Nëse në ekran shfaqet
"F102" sërish, kontaktoni
me Departamentin e
Kujdesit ndaj Klientit.
Çaktivizoni furrën me anë
të siguresës së shtëpisë
ose të çelësit të sigurisë
te kutia e siguresave dhe
aktivizojeni sërish.
Nëse në ekran shfaqet
sërish kodi i defektit,
kontaktoni me
Departamentin e Kujdesit
ndaj Klientit.
Referojuni "Aktivizimi i
funksionit Gatimi me
ventilator të plotë PLUS".
34
www.aeg.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Përdorimi i funksionit Gatimi
me ventilator të plotë PLUS
nuk ka performancë të mirë.
Nuk keni aktivizuar mirë
funksionin Gatimi me
ventilator të plotë PLUS me
butonin Plus Steam.
Referojuni "Aktivizimi i
funksionit Gatimi me
ventilator të plotë PLUS".
Përdorimi i funksionit Gatimi
me ventilator të plotë PLUS
nuk ka performancë të mirë.
Nuk keni mbushur relievin e Referojuni "Aktivizimi i
hapësirës së brendshme me funksionit Gatimi me
ujë.
ventilator të plotë PLUS".
Dëshironi të aktivizoni
Funksioni Gatimi me
funksionin Gatimi me
ventilator të plotë PLUS
ventilator të plotë, por
është në punë.
treguesi i butonit Plus Steam
është i ndezur.
Shtypni butonin Plus Steam
Dëshironi të aktivizoni
funksionin e larjes, por
ekrani shfaq "C4".
Shtypni butonin Plus Steam
sërish.
Butoni Plus Steam është i
shtypur.
për të ndaluar funksionin
Gatimi me ventilator të plotë
PLUS.
Uji në relievin e hapësirës së Temperatura është shumë e
brendshme nuk zien.
ulët.
Vendosni temperaturën në
të paktën 110 °C.
Referojuni kapitullit
"Udhëzime dhe këshilla".
Uji del nga relievi i hapësirës Në relievin e hapësirës së
së brendshme.
brendshme ka shumë ujë.
Çaktivizoni furrën dhe
sigurohuni që pajisja të jetë
e ftohtë. Fshijeni ujin me një
leckë apo me një sfungjer.
Shtoni sasinë e duhur të ujit
në relievin e hapësirës së
brendshme. Referojuni
procedurës specifike.
Pajisja është aktivizuar dhe
nuk nxehet. Ventilatori nuk
punon. Ekrani shfaq
"Demo".
1. Çaktivizoni furrën.
2. Shtypni dhe mbani
Modaliteti i demonstrimit
është i aktivizuar.
butonin
.
3. Shifra e parë në ekran
dhe treguesi Demo
fillojnë të pulsojnë.
4. Fusni kodin 2468 duke
shtypur butonat
ose
për të ndryshuar
vlerat dhe shtypni
për të konfirmuar.
5. Shifra e radhës fillon të
pulsojë.
6. Modaliteti Demo
çaktivizohet kur
konfirmoni shifrën e
fundit dhe kodi është i
saktë.
SHQIP
12.2 Të dhëna për shërbimin
35
parametrave. Etiketa e specifikimeve
gjendet në kornizën ballore të hapësirës
së furrës. Mos e hiqni pllakën e
specifikimeve nga pjesa e brendshme e
furrës.
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj oseme një
qendër shërbimi të autorizuar.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit ndodhen në etiketën e
Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri serial (S.N.)
.........................................
13. EFIKASITETI ENERGJETIK
13.1 Fleta dhe informacioni i produktit sipas EU 65-66/2014
Emri i furnitorit
AEG
Identifikimi i modelit
BPS351120M
Indeksi i efikasitetit energjetik
81.2
Kategoria e efikasitetit të energjisë
A+
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, regjimi
tradicional
1.09 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, regjimi
me ventilim
0.69 kWh/cikël
Numri i zgavrave
1
Burimi i nxehtësisë
Elektriciteti
Volumi
71 l
Lloji i furrës
Furrë inkaso
Masa
36.5 kg
EN 60350-1 - Pajisje shtëpiake gatimi
me energji elektrike - Pjesa 1:
Diapazonet, furrat, furrat me avull dhe
skarat - Mënyrat e vlerësimit të
performancës.
13.2 Kursimi i energjisë
Furra ka disa karakteristika
që ju ndihmojnë të kurseni
energji gjatë gatimit të
përditshëm.
Të dhëna të përgjithshme
Sigurohuni që dera e furrës të jetë e
mbyllur mirë kur furra është në punë.
Mos e hapni derën shumë shpesh gjatë
gatimit. Mbajeni guarnicionin e derës të
pastër dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar
mirë në vend.
Përdorni pjata metalike për të
përmirësuar kursimin e energjisë.
36
www.aeg.com
Kur është e mundur, mos e ngrohni
paraprakisht furrën përpara se të fusni
ushqim brenda.
Kur gatimi zgjat më shumë se 30 minuta,
reduktoni temperaturën e furrës në
minimum, 3-10 minuta përpara
përfundimit të kohës së gatimit, në varësi
të kohëzgjatjes së gatimit. Nxehtësia e
mbetur brenda furrës do të vazhdojë të
gatuajë.
Përdoreni nxehtësinë e mbetur për të
ngrohur gatimet e tjera.
Mbajini periudhat e pushimit mes
gatimeve sa më të shkurtra që të jetë e
mundur kur përgatisni pak gatime
njëkohësisht.
Përfundimi dhe koha e gatimit i kalon 30
minuta, elementet nxehëse çaktivizohen
automatikisht më shpejt në disa
funksione të furrës.
Ventilatori dhe llamba vazhdojnë të
funksionojnë.
Mbajtja e ushqimeve të ngrohta
Zgjidhni cilësimin më të ulët të
mundshëm të temperaturës për të
përdorur nxehtësinë e mbetur dhe për ta
mbajtur ushqimin të ngrohtë. Në ekran
shfaqet treguesi ose temperatura e
nxehtësisë së mbetur.
Pjekje Vent. Me Lagështirë
Funksion i projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit.
Gatimi me ventilator
Kur është e mundur, përdorni funksionet
e gatimit me ventilator për të kursyer
energji.
Kur përdorni Pjekje Vent. Me Lagështirë,
llamba fiket automatikisht pas 30
sekondash.
Nxehtësia e mbetur
Nëse aktivizohet një program me
përzgjedhje të kohës Kohëzgjatja ose
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
SHQIP
37
38
www.aeg.com
SHQIP
39
867336331-D-332019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising