AEG | BPB351120M | User manual | Aeg BPB351120M Manuali i perdoruesit

Aeg BPB351120M Manuali i perdoruesit
BPB351120M
USER
MANUAL
SQ
Udhëzimet për përdorim
Furrë
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACIONI I SIGURISË............................................................................... 2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 4
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT................................................................................. 8
4. PANELI I KONTROLLIT........................................................................................9
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË..................................................................... 9
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM............................................................................... 9
7. FUNKSIONET E ORËS...................................................................................... 12
8. PËRDORIMI I AKSESORËVE............................................................................ 13
9. FUNKSIONET SHTESË......................................................................................15
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA.............................................................................16
11. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 33
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE............................................................................37
13. EFIKASITETI ENERGJETIK............................................................................. 40
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
SHQIP
3
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos lejoni që fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që ajo punon ose kur ftohet. Pjesët e
arritshme mund të nxehen gjatë përdorimit.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
Vetëm një person i kualifikuar duhet ta instalojë këtë
pajisje dhe të ndërrojë kabllon.
PARALAJMËRIM: Pajisja dhe pjesët e saj të arritshme
nxehen gjatë përdorimit. Duhet të keni kujdes që të
shmangni prekjen e elementeve ngrohëse.
Përdorni gjithmonë doreza furre për të hequr ose për
të futur aksesorët ose enët për furrë.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Përpara mirëmbajtjes, shkëputeni pajisjen nga rrjeti
elektrik.
PARALAJMËRIM: Për të shmangur mundësinë e
goditjes elektrike, sigurohuni që pajisja të fiket përpara
se të ndërroni llambën.
Mos e përdorni pajisjen përpara se ta instaloni në
strukturën inkaso.
Mos përdorni pastrues me avull për të pastruar
pajisjen.
Mos përdorni pastrues gërryes të fortë ose kruajtëse
të mprehta metalike për të pastruar derën prej xhami,
pasi mund të gërvishtet sipërfaqja, gjë e cila mund të
shkaktojë krisjen e xhamit.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Derdhjet e tepërta të ushqimeve duhen hequr përpara
pastrimit pirolitik. Nxirrini të gjitha pjesët nga furra.
Për të hequr mbajtëset e rafteve, në fillim hiqni pjesën
e përparme të mbajtëses së raftit dhe pastaj pjesën e
pasme nga muret anësore. Montojini mbajtëset e
rafteve në rendin e kundërt.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos e tërhiqni pajisjen nga doreza.
•
•
•
•
•
Instalojeni pajisjen në një vend të
sigurt dhe të përshtatshëm që
plotëson kërkesat e instalimit.
Ruani largësitë minimale nga pajisjet
dhe njësitë e tjera.
Përpara montimit të pajisjes,
kontrolloni nëse dera e furrës hapet
pa pengesë.
Pajisja ka një sistem elektrik ftohjeje.
Ai duhet të vihet në punë me anë të
furnizimit me energji elektrike.
Njësia e integruar duhet të
përmbushë standardin e kërkuar DIN
68930.
SHQIP
•
Lartësia minimale e
kabinetit (Kabineti
nën lartësinë
minimale të bangos)
600 (600) mm
Gjerësia e kabinetit
550 mm
Thellesi e kabinetit
605 (580) mm
•
Lartësia e pjesës së
përparme të pajisjes
594 mm
Lartësia e pjesës së
pasme të pajisjes
576 mm
Gjerësia e pjesës së
përparme të pajisjes
549 mm
Gjerësia e pjesës së
pasme të pajisjes
548 mm
Thellësia e pajisjes
567 mm
Thellësia inkaso e
pajisjes
546 mm
Gjerësia me derën të
hapur
1017 mm
Madhësia minimale e
hapjes së ventilimit.
Hapja e vendosur në
pjesën e pasme
poshtë
550 x 20 mm
Gjatësia e kabllos
kryesore të furnizimit.
Kablloja është
vendosur në këndin e
djathtë të pjesës së
pasme
1500 mm
Vidat e montimit
4 x 12 mm
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
•
•
•
2.2 Lidhja elektrike
•
•
Të gjitha lidhjet elektrike duhen kryer
nga një elektricist i kualifikuar.
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
•
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Sigurohuni që të mos dëmtoni prizën
dhe kabllon elektrike. Nëse kablloja e
furnizimit me energji duhet
zëvendësuar, kjo duhet bërë nga
Qendra jonë e autorizuar e shërbimit.
Mos i lini kabllot që të prekin derën e
pajisjes ose t'i afrohen asaj apo
hapësirës poshtë pajisjes, veçanërisht
kur është në punë ose dera është e
nxehtë.
Mbrojtja nga goditja e pjesëve me
korrent dhe të izoluara duhet të
shtrëngohet në mënyrë të tillë që të
mos hiqet pa vegla.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Nëse priza është e lirë, mos e futni
spinën.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Përdorni mjetet e duhura izoluese:
çelësat mbrojtës, siguresat (siguresat
që vidhosen duhet të hiqen nga
foleja), salvavitat dhe kontaktorët.
Instalimi elektrik duhet të ketë një
pajisje instaluese e cila ju lejon të
shkëpusni pajisjen nga rryma elektrike
në të gjitha polet. Pajisja instaluese
duhet të ketë një hapje kontakti me
gjerësi minimale 3 mm.
Mbylleni plotësisht derën e pajisjes,
përpara se të lidhni spinën e rrymës
me prizën e rrymës.
Kjo pajisje ofrohet me spinë dhe
kabllo elektrike.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, djegiesh
dhe goditjeje elektrike ose
shpërthimi.
•
•
5
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sigurohuni që vrimat e ajrimit të mos
bllokohen.
Mos e lini pajisjen të pamonitoruar
gjatë punës.
Çaktivizojeni pajisjen pas çdo
përdorimi.
Bëni kujdes kur hapni derën e pajisjes
ndërkohë që pajisja është në punë.
Mund të çlirohet ajër i nxehtë.
Mos e përdorni pajisjen me duar të
lagura ose kur ajo ka kontakt me ujin.
Mos ushtroni presion mbi derën e
hapur.
Mos e përdorni pajisjen si sipërfaqe
pune ose për të mbajtur sende.
Hapeni me kujdes derën e pajisjes.
Përdorimi i përbërësve me alkool
mund të krijojë një përzierje alkooli
dhe ajri.
Mos lejoni që pajisja të bjerë në
kontakt me shkëndija apo flakë të
hapura kur hapni derën.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
PARALAJMËRIM!
Rrezik dëmtimi i pajisjes.
•
•
•
•
Për të parandaluar dëmtimin ose
çngjyrosjen e emalimit:
– mos vendosni enë furre ose
objekte të tjera drejtpërdrejt në
fundin e pajisjes.
– mos fusni letër alumini
drejtpërdrejt në pjesën e poshtme
të hapësirës së pajisjes.
– mos hidhni ujë drejtpërdrejt në
pajisjen e nxehtë.
– mos lini enë të lagura dhe ushqim
në pajisje pasi të keni mbaruar
gatimin.
– bëni kujdes kur hiqni ose
vendosni aksesorët.
Çngjyrimi i emalimit ose i inoksit nuk
ndikon në funksionimin e pajisjes.
Përdorni një tavë të thellë për kek të
lëngshëm. Lëngjet e frutave
shkaktojnë njolla që mund të jenë të
përhershme.
Kjo pajisje përdoret vetëm për gatim.
Ajo nuk duhet të përdoret për qëllime
të tjera, për shembull për ngrohje
dhome.
•
•
Gatuani gjithmonë me derën e furrës
të mbyllur.
Nëse pajisja është instaluar pas një
paneli mobilieje (p.sh. derë)
sigurohuni që dera të mos mbyllet
asnjëherë kur pajisja është në punë.
Mund të akumulohet nxehtësi dhe
lagështirë pas një paneli të mbyllur
mobilieje dhe mund të shkaktojë si
rrjedhim dëme në pajisje, njësinë
brenda së cilës ndodhet apo
dysheme. Mos e mbyllni panelin e
mobilies derisa pajisja të jetë ftohur
plotësisht pas përdorimit.
2.4 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, zjarri ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Sigurohuni që pajisja të jetë e ftohtë.
Ka rrezik që panelet prej xhami të
thyhen.
Ndërrojini menjëherë panelet prej
xhami të derës kur janë të dëmtuara.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
Tregoni kujdes kur e hiqni derën nga
pajisja. Dera është e rëndë!
Pastrojeni pajisjen rregullisht për të
parandaluar dëmtimin e materialit të
sipërfaqes.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të
butë të lagësht. Përdorni vetëm
detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale
pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
Nëse përdorni spërkatës për furrën,
ndiqni udhëzimet e sigurisë në
paketim.
Mos e pastroni smaltin katalitik (nëse
ka) me detergjent.
SHQIP
2.5 Pastrimi pirolitik
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje/zjarri/
emetimesh kimike (avuj) në
regjimin pirolitik.
Mos e nisni pirolizën nëse
butoni Plus Steam është i
shtypur.
•
•
•
•
•
•
Përpara se të kryeni funksionin
Vetëpastrim pirolitik ose përpara
përdorimit të parë ju lutemi hiqni nga
hapësira e furrës:
– çdo ushqim të mbetur, mbetje/
rrjedhje vaji ose yndyre.
– çdo objekt të lëvizshëm (përfshi
raftet, shinat anësore etj., që kanë
ardhur me produktin) veçanërisht
çdo tenxhere, tigan, tavë, takëme
etj., që nuk ngjisin.
Lexoni me kujdes të gjitha udhëzimet
për pastrim pirolitik.
Mbajini fëmijët larg pajisjes, gjatë
kohës që pastrimi pirolitik është në
funksionim.
Pajisja nxehet shumë dhe del ajër i
nxehtë nga fletët e përparme të
ajrimit.
Pastrimi pirolitik është një operacion
me temperaturë të lartë dhe mund të
lëshojë tymra nga mbetjet e gatimit
dhe materialet e ndërtimit, prandaj
konsumatorët këshillohen të veprojnë
si më poshtë:
– të sigurojnë ajrosje të mirë gjatë
dhe pas çdo pastrimi pirolitik.
– të sigurojnë ajrosje të mirë gjatë
përdorimit të parë dhe pas tij, në
një temperaturë maksimale pune.
Në ndryshim nga njerëzit, disa zogj
dhe zvarranikë mund të jenë
jashtëzakonisht të ndjeshëm ndaj
avujve të fortë që dalin gjatë procesit
të pastrimit në të gjitha furrat pirolitike.
– Largoni çdo kafshë shtëpiake
(veçanërisht zogjtë) nga zona
pranë pajisjes gjatë dhe pas
pastrimit pirolitik dhe në fillim
përdorni funksionimin në
temperaturë maksimale në një
zonë të ajrosur mirë.
Edhe kafshët e vogla shtëpiake mund
të jenë të ndjeshme ndaj ndryshimeve
•
•
7
të lokalizuara të temperaturave në
afërsi të furrave pirolitike kur është në
punë programi pirolitik i vetëpastrimit.
Sipërfaqet jo ngjitëse në tenxhere,
tiganë, tabaka, takëme etj., mund të
dëmtohen nga përdorimi i funksionit të
pastrimit pirolitik në temperaturë të
lartë në të gjitha furrat pirolitike dhe
mund të jenë gjithashtu burim për avuj
të dëmshëm të nivelit të ulët.
Avujt e lëshuar nga furrat pirolitike/
mbetjet e gatimit siç përshkruhet nuk
janë të dëmshme për njerëzit, duke
përfshirë fëmijët ose personat me
probleme mjekësore.
2.6 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
•
•
•
Lloji i llambushkës ose llambushkës
halogjene të përdorur për këtë pajisje
është vetëm për pajisje elektroshtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
Përpara ndërrimit të llambës,
shkëputeni pajisjen nga korrenti.
Përdorni vetëm llamba me të njëjtat
specifike.
2.7 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.8 Eliminimi i pajisjes
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda pajisjes.
8
www.aeg.com
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme
1
13
2
3
4
5
6
5
4
3
2
1
7
8
9
10
11
12
3.2 Aksesorët
Paneli i kontrollit
Çelësi i funksioneve të ngrohjes
Simboli/llamba e energjisë
Ekrani
Çelësi i kontrollit (për temperaturën)
Simboli/treguesi i temperaturës
Plus Steam
Elementi ngrohës
Llamba
Ventilatori
Mbështetësja e rafteve, e
çmontueshme
12 Relievi i hapësirës së brendshme
13 Pozicionet e rafteve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tigan skare/pjekjeje
Rafti rrjetë
Për enët e gatimit, tavat e kekëve dhe të
pjekjes.
Për të pjekur ose si tavë për të mbledhur
yndyrën.
Shinat teleskopike
Tava e pjekjes
Për ëmbëlsira dhe biskota.
Për të futur dhe nxjerrë tavat dhe raftin
rrjetë më lehtë.
SHQIP
9
4. PANELI I KONTROLLIT
4.1 Butonat
Butoni / fusha e sensorit
Funksioni
Përshkrimi
ORA
Për të vendosur funksionin e orës.
MINUS
Për vendosjen e orës.
KUJTUESI I
MINUTAVE
Për të vendosur KUJTUESIN E
MINUTAVE. Mbajeni butonin shtypur për
më shumë se 3 sekonda për të aktivizuar
ose çaktivizuar llambën e furrës.
AVULL PLUS
Për të aktivizuar funksionin Gatimi me
ventilator të plotë PLUS.
4.2 Ekrani
A
G
F
E
B
D
C
A. Kohëmatësi / Temperatura
B. Treguesi i nxehjes dhe nxehtësisë së
mbetur
C. Sensori i temperaturës (vetëm për
disa modele)
D. Bllokimi i derës (vetëm për disa
modele)
E. Orët / minutat
F. Modaliteti Demo (vetëm në modele të
përzgjedhura)
G. Funksionet e orës
5. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Për të vendosur orën ditore,
referojuni kapitullit
"Funksionet e orës".
Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
Furrën dhe aksesorët pastrojini përpara
përdorimit të parë.
Vendosni aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen sërish në
pozicionin e tyre fillestar.
5.1 Pastrimi i parë
Hiqni të gjithë aksesorët dhe mbajtëset e
rafteve që mund të hiqen nga furra.
6. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Dorezat e palosshme
Për të përdorur pajisjen shtypni çelësin.
Çelësi del jashtë.
10
www.aeg.com
6.2 Funksionet e nxehjes
Funksioni i
furrës
Përdorimi
Funksioni i
furrës
Furra është e fikur.
Pjekje vent.
me lagështirë
Pozicioni fikur
Për të ndezur llambën pa
një funksion gatimi.
Të lehta
Për të pjekur në deri në
tre pozicione të raftit
njëkohësisht dhe për të
tharë ushqimin.
Vendoseni temperaturën
20 - 40 °C më të ulët se
për Gatim tradicional.
Ventilator i
plotë / Gatimi Për të shtuar lagështirë
me ventilator gjatë gatimit. Për të
të plotë PLUS marrë ngjyrën e duhur
dhe për të kore krokante
gjatë pjekjes. Për të
dhënë më shumë lëng
gjatë ringrohjes.
Funksioni i
picës
Për të pjekur pica. Për
karamelizim intensiv dhe
një fund krokant.
Për të pjekur ushqimin në
një nivel furre.
Gatim
tradicional
Nxehtësia e
poshtme
Shkrirja
Për pjekjen e kekëve me
bazë krokante dhe për
ruajtjen e ushqimit.
Për të shkrirë ushqimin
(zarzavate dhe fruta).
Koha e shkrirjes varet
nga sasia dhe trashësia e
ushqimit të ngrirë.
Skara
Përdorimi
Ky funksion është
projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit.
Për udhëzimet e gatimit,
drejtojuni kapitullit
“Udhëzime dhe këshilla”,
Pjekje vent. me
lagështirë. Dera e furrës
duhet të mbyllet gjatë
gatimit në mënyrë që
funksioni të mos
ndërpritet dhe për t'u
siguruar që furra të
funksionoje me
efikasitetin më të lartë të
mundshëm të energjisë.
Kur përdorni këtë
funksion, temperatura në
hapësirën e brendshme
mund të ndryshojë nga
temperatura e vendosur.
Përdoret nxehtësia e
mbetur.Fuqia e
nxehtësisë mund të
reduktohet. Për
rekomandime të
përgjithshme rreth
kursimit të energjisë,
referojuni kapitullit
“Efikasiteti i energjisë”,
“Kursimi i energjisë”. Ky
funksion është përdorur
për të qenë në pajtim me
klasin e efikasitetit të
energjisë sipas EN
60350-1. Kur përdorni
këtë funksion llamba fiket
automatikisht pas 30
sekondash.
Për të pjekur në skarë
ushqime të sheshta dhe
për të thekur bukë.
SHQIP
Funksioni i
furrës
Skarë turbo
Piroliza
11
Përdorimi
Për të pjekur copa mishi
më të mëdha ose
shpendë me kocka në një
pozicion rafti. Për të bërë
gratina dhe për të
karamelizuar.
Për të aktivizuar
pastrimin pirolitik të
furrës. Ky funksion djeg
papastërtitë e mbetura në
furrë.
Llamba mund të fiket
automatikisht në një
temperaturë nën 60 °C gjatë
disa funksioneve të furrës.
6.3 Vendosja e një funksioni
nxehjeje
1. Kthejeni çelësin e funksioneve të
furrës për të përzgjedhur një funksion
ngrohjeje.
2. Rrotullojeni çelësin e kontrollit për të
zgjedhur temperaturën.
Llamba ndizet kur furra është në punë.
3. Për ta fikur furrën, kthejeni çelësin e
funksioneve të ngrohjes në
pozicionin e fikjes.
6.4 Vendosja e
funksionit:Gatimi me
ventilator të plotë PLUS
Ky funksion rrit lagështinë gjatë gatimit.
PARALAJMËRIM!
Mund të digjeni dhe të
dëmtoni pajisjen.
Lagështira e çliruar mund të shkaktojë
djegie. Pasi ndalon funksioni, hapni me
kujdes derën.
1. Mbusheni relievin e hapësirës së
brendshme me ujë rubineti.
Kapaciteti maksimal i relievit të
hapësirës së brendshme është 250
ml.
Mbusheni relievin e hapësirës së
brendshme me ujë vetëm kur furra
është e ftohtë.
KUJDES!
Mos e rimbushni relievin
e hapësirës së
brendshme gjatë gatimit
ose kur furra është e
nxehtë.
2. Vendosni funksionin:
.
3. Shtypni: Plus Steam .
Funksionon vetëm me funksionin: Gatimi
me ventilator të plotë PLUS.
Treguesi ndizet.
4. Rrotullojeni çelësin e kontrollit për të
vendosur temperaturën.
5. Paranxehni furrën bosh për 10
minuta për të krijuar lagështirë.
6. Futni ushqim në furrë.
Drejtojuni kapitullit “Udhëzime dhe
këshilla”.
Mos e hapni derën e furrës gjatë gatimit.
7. Kthejeni çelësin e funksioneve të
nxehjes në pozicionin e fikjes,
shtypni Plus Steam
për të fikur
furrën.
Treguesi fiket.
8. Hiqni ujin nga relievi i hapësirës së
brendshme.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që furra të
jetë ftohur përpara se të
hiqni ujin e mbetur nga
relievi i hapësirës së
brendshme.
6.5 Treguesi i nxehjes
Kur është në punë funksioni i furrës,
shiritat në ekran
shfaqen një nga një
kur temperatura në furrë rritet dhe
zhduken kur ajo ulet.
12
www.aeg.com
7. FUNKSIONET E ORËS
7.1 Tabela e funksioneve të
orës
Funksioni i
orës
Përdorimi
Për të treguar ose
ORA DITORE ndryshuar orën ditore. Ju
mund ta ndryshoni orën
ditore vetëm kur furra
është e fikur.
Funksioni i
orës
Përdorimi
00:00
KOHËMATËSI
ME NUMËRIM
RRITËS
Nëse nuk vendosni asnjë
funksion tjetër ore
KOHËMATËSI ME
NUMËRIM RRITËS
monitoron automatikisht
se sa gjatë funksionon
furra.
Ky funksion aktivizohet
menjëherë kur furra fillon
të nxehet.
Kohëmatësi i numërimit
rritës nuk mund të
përdoret me funksionet:
KOHËZGJATJA,
PËRFUNDIMI.
Për të vendosur sa kohë
KOHËZGJATJ do të jetë në punë furra.
Përdoreni vetëm kur
A
është vendosur një
funksion nxehjeje.
Për të vendosur kohën
PËRFUNDIMI kur të fiket furra.
Përdoreni vetëm kur
është vendosur një
funksion nxehjeje.
Kombinimi i funksionit të
SHTYRJA E KOHËZGJATJES dhe
PROGRAMIT PËRFUNDIMIT.
KUJTUESI I
MINUTAVE
Përdoret për të cilësuar
një numërim mbrapsht.
Ky funksion nuk ndikon
në punën e furrës. Ju
mund ta vendosni
KUJTUESI I MINUTAVE
në çdo kohë, edhe nëse
furra është e fikur.
7.2 Cilësimi dhe ndryshimii
orës
Pas lidhjes së parë me rrjetin elektrik,
prisni derisa ekrani të shfaqë
pas "12:00". "12" pulson.
1. Shtypni
orët.
ose
dhe më
për të vendosur
2. Shtypni
për të konfirmuar dhe për
të vendosur minutat.
dhe orën e
Ekrani tregon
vendosur. "00" pulson.
3. Shtypni
ose
minutat aktuale.
për të vendosur
për të konfirmuar ose ora
4. Shtypni
ditore e vendosur do të ruhet
automatikisht pas 5 sekondash.
Në ekran shfaqet ora e re.
Për të ndryshuar orën ditore shtypni
vazhdimisht derisa të pulsojë në ekran
treguesi i orës ditore
.
7.3 Vendosja e funksionit të
KOHËZGJATJES
1. Cilësoni një funksion nxehjeje.
2. Shtypni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
.
SHQIP
3. Shtypni
ose
për të vendosur
minutat dhe më pas orët. Shtypni
për ta konfirmuar.
Kur përfundon koha e Kohëzgjatjes, bie
sinjali për 2 minuta. Në ekran pulsojnë
dhe cilësimi i kohës. Furra fiket
automatikisht.
4. Shtypni çfarëdo butoni ose hapni
derën e furrës për të ndaluar sinjalin.
5. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
ngrohjes në pozicionin e çaktivizimit.
7.4 Vendosja e funksionit të
PËRFUNDIMIT
1. Cilësoni një funksion nxehjeje.
2. Shtypni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
3. Shtypni
ose
.
për të vendosur
orët dhe më pas minutat. Shtypni
për ta konfirmuar.
Kur përfundon Koha e përfundimit, bie
një sinjal akustik për 2 minuta. Në ekran
dhe cilësimi i kohës. Furra
pulsojnë
fiket automatikisht.
4. Shtypni çfarëdo butoni ose hapni
derën e furrës për të ndaluar sinjalin.
5. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
ngrohjes në pozicionin e çaktivizimit.
7.5 Vendosja e funksionit të
SHTYRJES SË PROGRAMIT
1. Cilësoni një funksion nxehjeje.
2. Shtypni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
.
3. Shtypni
ose
për të vendosur
minutat dhe më pas orët e
KOHËZGJATJES. Shtypni
konfirmuar.
Ekrani shfaq duke pulsuar
për ta
.
ose
për të vendosur
4. Shtypni
orët dhe më pas minutat e
PËRFUNDIMIT. Shtypni
për ta
konfirmuar. Në ekran shfaqet
dhe temperatura e vendosur.
Furra ndizet automatikisht më vonë,
punon për kohën e vendosur të
KOHËZGJATJES dhe ndalon në kohën e
vendosur të PËRFUNDIMIT.
Kur përfundon koha e PËRFUNDIMIT,
bie një sinjal akustik për 2 minuta. Në
ekran pulsojnë
dhe cilësimi i kohës.
Furra fiket.
5. Shtypni çfarëdo butoni ose hapni
derën e furrës për të ndaluar sinjalin.
6. Rrotullojeni çelësin e funksioneve të
ngrohjes në pozicionin e çaktivizimit.
7.6 Vendosja e KUJTUESI I
MINUTAVE
Treguesi i minutave mund të përdoret
edhe kur furra është e fikur.
1. Shtypni
sërish disa herë derisa të
fillojë të pulsojë simboli
.
2. Shtypni
ose
për të vendosur
sekondat dhe më pas minutat.
Kur koha që vendosni është më e
gjatë se 60 minuta,
pulsojnë në
ekran.
3. Vendosni orët.
4. KUJTUESI I MINUTAVE ndizet
automatikisht pas 5 sekondash.
Pas 90% të kohës së vendosur, bie
sinjali.
5. Kur përfundon koha e vendosur, bie
sinjali për 2 minuta. "00:00" dhe
pulsojnë në ekran. Shtypni një buton
çfarëdo për të ndaluar sinjalin.
7.7 KOHËMATËSI ME
NUMËRIM RRITËS
Për të rivendosur kohëmatësin e
numërimit rritës, shtypni dhe mbani
dhe . Kohëmatësi fillon të
shtypur
numërojë sërish.
8. PËRDORIMI I AKSESORËVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
13
8.1 Futja e aksesorëve
Rafti me rrjetë:
14
www.aeg.com
Shtyni raftin mes shufrave udhëzuese të
mbajtëses së raftit .
Dhëmbëzimet e vogla në
pjesën e sipërme rrisin
sigurinë. Dhëmbëzimet janë
gjithashtu mjete që
parandalojnë përmbysjen.
Buzët e ngritura përreth
skarës parandalojnë
rrëshqitjen nga rafti.
8.2 Shinat teleskopike vendosja e aksesorëve
Tavë për pjekje/ Tava e thellë:
Shtyjeni tavën për pjekje /tavën e thellë
midis shufrave udhëzuese të mbajtëses
së raftit.
Me shinat teleskopike, mund t'i futni e
nxirrni raftet me më shumë lehtësi.
KUJDES!
Mos i pastroni shinat
teleskopike në enëlarëse.
Mos i lubrifikoni shinat
teleskopike.
KUJDES!
Sigurohuni që shinat
teleskopike t'i fusni brenda
plotësisht në furrë përpara
se të mbyllni derën e furrës.
Rafti me rrjetë:
Rafti me rrjetë dhe tava e pjekjes / tava e
thellësë bashku:
Shtyni tavën e pjekjes /tavën e thellë
ndërmjet shufrave drejtuese të
mbajtëses së raftit dhe raftin me rrjetë në
shufrat drejtuese më lart.
Vendosni raftin me rrjetë te shinat
teleskopike me këmbët në pozicionin
poshtë.
Buzët e ngritura përreth raftit
me rrjetë janë një tipar i
veçantë për të parandaluar
rrëshqitjen e tavave.
Tavë e thellë:
Vendosni tavën e thellë në shinat
teleskopike.
SHQIP
15
Rafti me rrjetë dhe tavën e thellë së
bashku:
Vendoseni raftin me rrjetë dhe tavën e
thellë së bashku në shinat teleskopike.
9. FUNKSIONET SHTESË
9.1 Aktivizimi i bllokimit për
fëmijët
Kur Bllokimi e fëmijëve është aktiv, furra
nuk mund të ndizet pa dashje.
1. Sigurohuni që çelësi i funksioneve të
furrës të jetë në pozicionin e
çaktivizimit.
2. Shtypni dhe mbani shtypur
dhe
njëkohësisht për 2 sekonda.
Bie sinjali. SAFE dhe
ekran. Dera bllokohet.
shfaqen në
Simboli
shfaqet në ekran
edhe kur është në përdorim
funksioni i Pirolizës.
Për të çaktivizuar Bllokimin për fëmijët,
përsëritni hapin 2.
9.2 Përdorimi i Bllokimit të
funksionit
Funksioni i bllokimit të butonave mund të
aktivizohet vetëm kur furra është në
punë.
Kur Bllokimi i funksionit është aktiv,
temperatura dhe cilësimet e kohës së një
funksioni që është në punë të furrës nuk
mund të ndryshohen aksidentalisht.
1. Përzgjidhni një funksion të furrës dhe
vendoseni sipas preferencave tuaja.
2. Shtypni dhe mbani shtypur
dhe
njëkohësisht për 2 sekonda.
Bie sinjali. Loc shfaqet në ekran për 5
sekonda.
Loc shfaqet në ekran kur
rrotulloni një çelës e
temperaturës ose shtypni një
buton kur Bllokimi i
funksionit është aktiv.
Nëse e rrotulloni çelësin e funksionit të
furrës, furra ndalon.
Kur çaktivizoni furrën ndërkohë që
Bllokimi i funksionit është i ndezur,
Bllokimi i funksionit kalon automatikisht
në Bllokim për fëmijët. Referojuni
"Përdorimi i Bllokimit për fëmijët".
Nëse aktivizohet funksioni i
pirolizës, dera kyçet dhe
shfaqet në ekran.
Për të çaktivizuar Bllokimin e funksionit,
përsëritni hapin 2.
9.3 Treguesi i nxehtësisë së
mbetur
Kur çaktivizoni furrën, ekrani shfaq
treguesin e nxehtësisë së mbetur
nëse temperatura brenda furrës është
mbi 40 °C.
9.4 Fikja automatike
Për arsye sigurie furra fiket automatikisht
pas një farë kohe nëse një funksion i
ngrohjes është në veprim dhe ju nuk
ndryshoni asnjë cilësim.
16
www.aeg.com
(°C)
(orë)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maksimum
3
Fikja automatike nuk punon me
funksionet: Të lehta, Kohëzgjatja, Koha
përfund..
9.5 Ventilatori ftohës
Kur furra është në punë, ventilatori
ftohës ndizet aktivizohet për t’i mbajtur
sipërfaqet e furrës të ftohta. Nëse fikni
furrën, ventilatori ftohës mund të
vazhdojë të punojë derisa të ftohet furra.
10. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Temperatura dhe kohët e
pjekjes në tabela janë vetëm
udhëzuese. Ato varen nga
recetat, cilësia dhe sasia e
përbërësve të përdorur.
10.1 Rekomandimet e gatimit
Furra juaj mund të pjekë apo të skuqë
ndryshe nga furra juaj e mëparshme.
Tabelat e mëposhtme tregojnë cilësimet
e rekomanduara për temperaturën,
kohën e gatimit dhe nivelin e raftit për
lloje specifike ushqimi.
Nëse nuk gjeni përzgjedhjet për një
recetë të veçantë, kërkoni për një të
përafërt.
10.2 Ana e brendshme e
derës
Në anën e brendshme të derës do të
gjeni:
•
•
numrat e niveleve të furrës.
të dhëna për funksionet e furrës,
nivelet e këshilluara të furrës dhe
temperaturat për gatesat.
KEKË / BISKOTA / BUKË
(°C)
Kukit / Gurabije / 150 - 180
Kruasantë
10 - 20
Kulaç
200 - 210
10 - 20
Pica
230
10 - 20
Simite
200
20 - 25
Bukë
180
35 - 40
Kek me
160 - 180
kumbulla /
Ëmbëlsirë me
mollë / Role me
kanellë, të
pjekura në formë
keku
30 - 60
Përdorni 200 ml ujë.
USHQIME TË NGRIRA TË
GATSHME
10.3 Gatimi me ventilator të
plotë PLUS
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
(min)
(°C)
(min)
Përdorni 150 ml ujë.
Pica
200 - 210
10 - 20
Përdorni një tavë pjekjeje.
Kruasantë
170 - 180
15 - 25
SHQIP
17
Përdorni 200 ml ujë.
Përdorni një enë qelqi për gatim.
USHQIME TË NGRIRA TË
GATSHME
PJEKJE
Lazanja
(°C)
(min)
180 - 200
35 - 50
Përdorni 100 ml ujë.
Vendosni temperaturën në 110 °C.
RIPËRTËRITJA E USHQIMIT
(min)
Simite
10 - 20
Bukë
15 - 25
Kulaç
15 - 25
mish
15 - 25
Makarona
15 - 25
Pica
15 - 25
Oriz
15 - 25
Zarzavate
15 - 25
(°C)
(min)
Biftek lope
200
50 - 60
Pulë
210
60 - 80
Mish derri i
pjekur
180
65 - 80
10.4 Pjekja
Përdorni në fillim temperaturën më të
ulët.
Koha e pjekjes mund të zgjatet me 10 15 minuta, nëse gatuani kekë në më
shumë se një pozicion të rafteve.
Kekët dhe petët në lartësi të ndryshme
nuk skuqen gjithmonë njësoj. Nuk është
nevoja të ndryshohet cilësimi i
temperaturës nëse ndodh skuqje jo e
njëtrajtshme. Diferencat barazohen gjatë
pjekjes.
Tavat në furrë mund të deformohen gjatë
pjekjes. Kur tavat ftohen përsëri,
deformimi do të zhduket.
10.5 Këshilla për pjekjen
Rezultati i pjekjes
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Baza e kekut nuk është
pjekur mjaftueshëm.
Pozicioni i raftit nuk është i
saktë.
Vendoseni kekun në një raft më
të ulët të furrës.
Ëmbëlsira bie dhe
Temperatura e furrës është
mbetet e papjekur ose e tepër e lartë.
ujshme.
Herën tjetër vendosni një
temperaturë pak më të ulët në
furrë.
Koha e pjekjes është tepër
e shkurtër.
Herën tjetër vendosni një kohë
më të gjatë pjekjeje dhe
temperaturë më të ulët furre.
18
www.aeg.com
Rezultati i pjekjes
Shkaku i mundshëm
Keku është tepër i thatë. Temperatura e furrës është
tepër e ulët.
Koha e pjekjes është tepër
e gjatë.
Ëmbëlsira nuk piqet në
mënyrë të njëtrajtshme.
Keku nuk është gati në
kohën e pjekjes të
specifikuar në një
recetë.
Zgjidhja
Herën tjetër vendosni një
temperaturë më të lartë në furrë.
Herën tjetër vendosni një kohë
më të shkurtër pjekjeje.
Temperatura e pjekjes
Vendosni një temperaturë furre
është tepër e lartë dhe koha më të ulët dhe zgjasni kohën e
e pjekjes tepër e shkurtër.
pjekjes.
Brumi i kekut nuk është
shpërndarë në mënyrë të
njëtrajtshme.
Herën tjetër shpërndajeni brumin
e kekut në mënyrë të njëtrajtshme
në tavën e pjekjes.
Temperatura e furrës është
tepër e ulët.
Herën tjetër vendosni një
temperaturë pak më të lartë në
furrë.
10.6 Pjekje në një nivel të furrës
PJEKJA NË FORMA
(°C)
(min)
Bazë torte brumë i
shkrifët,
nxehni furrën
bosh
paraprakisht
Ventilator i plotë
170 - 180
10 - 25
2
Bazë torte brumë
pandispanje
Ventilator i plotë
150 - 170
20 - 25
2
Kek unazë /
Briosh
Ventilator i plotë
150 - 160
50 - 70
1
Kek Madeira /
Kekë me fruta
Ventilator i plotë
140 - 160
70 - 90
1
Kek me djath
Gatim tradicional
170 - 190
60 - 90
1
SHQIP
plotë.
19
KEKË / BISKOTA / BUKË
KEKË / BISKOTA / BUKË
Përdorni nivelin e tretë të furrës.
Përdorni nivelin e tretë të furrës.
Përdorni funksionin: Ventilator i
plotë.
Përdorni një tavë pjekjeje.
Kek me veshje me
thërrime
(°C)
(min)
150 - 160
20 - 40
Ëmbëlsirë me fruta 150
(me brumë me
maja / përzierje me
pandispanjë),
përdorni tavë të
thellë
35 - 55
Përdorni funksionin: Ventilator i
Përdorni një tavë pjekjeje.
(°C)
Ëmbëlsira me fruta 160 - 170
me brumë të
shkrifët
KEKË / BISKOTA / BUKË
Nxehni furrën paraprakisht bosh.
Përdorni funksionin: Gatim tradicional.
Përdorni një tavë pjekjeje.
(°C)
(min)
Role biskotash
180 - 200
10 - 20
3
Bukë thekre:
fillimisht: 230
20
1
më pas: 160 - 180
30 - 60
(min)
40 - 80
20
www.aeg.com
KEKË / BISKOTA / BUKË
Nxehni furrën paraprakisht bosh.
Përdorni funksionin: Gatim tradicional.
Përdorni një tavë pjekjeje.
(°C)
(min)
Kek me gjalpë
bajameje / Kekë me
sheqer
190 - 210
20 - 30
3
Ëmbëlsira të vogla
me krem / Ekler
190 - 210
20 - 35
3
Bukë e thurur / Bukë
në formë kurore
170 - 190
30 - 40
3
Ëmbëlsirë me fruta
(me brumë me
maja / përzierje me
pandispanjë),
përdorni tavë të
thellë
170
35 - 55
3
Kek me maja me
shtresa të lehta
(p.sh. djathë i butë,
krem, krem karamel)
160 - 180
40 - 80
3
Bukë Krishtlindjeje
160 - 180
50 - 70
2
BISKOTA
Përdorni nivelin e tretë të furrës.
Biskota me brumë të
shkrifët
Ventilator i plotë
(°C)
(min)
150 - 160
10 - 20
SHQIP
BISKOTA
Përdorni nivelin e tretë të furrës.
(°C)
(min)
Roleta, nxehni furrën
bosh paraprakisht
Ventilator i plotë
160
10 - 25
Biskota me përzierje
pandispanje
Ventilator i plotë
150 - 160
15 - 20
Ëmbëlsira të vogla me
Ventilator i plotë
peta, nxehni furrën bosh
paraprakisht
170 - 180
20 - 30
Biskota me brumë të
ardhur
Ventilator i plotë
150 - 160
20 - 40
Amareta
Ventilator i plotë
100 - 120
30 - 50
Pasta të bëra me të
bardhë veze / Mafishe
Ventilator i plotë
80 - 100
120 - 150
Roleta, nxehni furrën
bosh paraprakisht
Gatim tradicional
190 - 210
10 - 25
10.7 Gatime në tavë
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(°C)
(min)
Bageta të mbuluara
me djathë të shkrirë
Ventilator i plotë
160 - 170
15 - 30
Perime në skarë,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
Skarë turbo
160 - 170
15 - 30
Lazanja
Gatim tradicional
180 - 200
25 - 40
Tava peshku
Gatim tradicional
180 - 200
30 - 60
Perime të mbushura
Ventilator i plotë
160 - 170
30 - 60
Tava të ëmbla
Gatim tradicional
180 - 200
40 - 60
21
22
www.aeg.com
Përdorni nivelin e parë të furrës.
Makarona në tavë
Gatim tradicional
10.8 Pjekje në shumë nivele
(°C)
(min)
180 - 200
45 - 60
Përdorni tavat e pjekjes.
Përdorni funksionin: Ventilator i plotë.
KEK / ËMBËLSIRA
(°C)
(min)
2 pozicione
Ëmbëlsira të vogla
me krem / Ekler,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
160 - 180
25 - 45
1/4
Kek i thatë shtrusel
150 - 160
30 - 45
1/4
BISKOTA / KEKË TË VEGJËL / PASTA / ROLETA
(°C)
(min)
2 pozicione
3 pozicione
Roleta
180
20 - 30
1/4
-
Biskota me
brumë të
shkrifët
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Biskota me
përzierje
pandispanje
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Ëmbëlsira të
vogla me peta,
nxehni furrën
bosh
paraprakisht
170 - 180
30 - 50
1/4
-
SHQIP
23
BISKOTA / KEKË TË VEGJËL / PASTA / ROLETA
(°C)
(min)
2 pozicione
3 pozicione
Biskota me
brumë të ardhur
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Amareta
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Biskota me të
bardhë veze /
Mafishe
80 - 100
130 - 170
1/4
-
10.9 Këshilla rreth pjekjes
Kthejeni copën e mishit pas 1/2 – 2/3 të
kohës së gatimit.
Përdorni enë furre që i rezistojnë
nxehtësisë.
Piqni mishin dhe peshkun në copa të
mëdha (1 kg ose më shumë).
Piqeni mishin pa dhjamë të mbuluar.
Piqni nyja të mëdha mishi direkt në tavë
ose në raftin me rrjetë të vendosur mbi
tavë.
Vendosni pak ujë në tavë për të penguar
djegien e yndyrës së pikon.
Njomini copat e mëdha të mishi me
lëngun e tyre disa herë gjatë pjekjes.
10.10 Pjekje
Përdorni nivelin e parë të furrës.
MISH LOPE
Gatim
tradicional
(°C)
(min)
230
120 - 150
Pjekje në tenxhere
1 - 1,5 kg
Biftek lope ose
filetë, i gatuar pak,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
për cm trashësi Skarë turbo
190 - 200
5-6
Biftek lope ose
për cm trashësi Skarë turbo
filetë, i gatuar
mesatarisht, nxehni
furrën bosh
paraprakisht
180 - 190
6-8
24
www.aeg.com
MISH LOPE
Biftek lope ose
filetë, i gatuar mirë,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
për cm trashësi Skarë turbo
(°C)
(min)
170 - 180
8 - 10
MISH DERRI
Përdorni funksionin: Skarë turbo.
(kg)
(°C)
(min)
Shpatull / Qafë / Role
me proshutë
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Kotëleta / Brinjë
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Role mishi
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Nyje derri, gjysmë e
gatuar
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
VIÇ
Përdorni funksionin: Skarë turbo.
(kg)
(°C)
(min)
Mish viçi i pjekur
1
160 - 180
90 - 120
Kofshë viçi
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
SHQIP
MISH QENGJI
Përdorni funksionin: Skarë turbo.
(kg)
(°C)
(min)
Kofshë qengji / Mish
qengji i pjekur
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Kurriz qengji
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
MISH GJAHU
Përdorni funksionin: Gatim tradicional.
(kg)
(°C)
(min)
Copë mishi / Këmbë
lepuri i egër, nxehni
furrën bosh
paraprakisht
deri në 1
230
30 - 40
Shpinë dreri
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Kofshë sorkadheje
1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
(kg)
(°C)
(min)
Shpezë, porcione
0,2 - 0,25 secila
200 - 220
30 - 50
Pulë, gjysmë
0,4 - 0,5 secila
190 - 210
35 - 50
Pulë, pulastren
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Rosë
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
SHPEZË
Përdorni funksionin: Skarë turbo.
25
26
www.aeg.com
SHPEZË
Përdorni funksionin: Skarë turbo.
(kg)
(°C)
(min)
Patë
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Gjeldeti
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Gjeldeti
4-6
140 - 160
150 - 240
PESHK (I GATUAR ME AVULL)
Përdorni funksionin: Gatim tradicional.
Peshk i plotë
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
10.11 Pjekje krokante
me:Funksioni i picës
PICA
PICA
Përdorni nivelin e parë të furrës.
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(°C)
(min)
Tarta
180 - 200
40 - 55
Krem
spinaqi
160 - 180
45 - 60
Quiche
lorraine /
Flan
zviceran
170 - 190
45 - 55
(°C)
(min)
Kek me
djath
140 - 160
60 - 90
Pite me
perime
160 - 180
50 - 60
SHQIP
PICA
27
PICA
Ngroheni paraprakisht furrën
bosh përpara gatimit.
Ngroheni paraprakisht furrën
bosh përpara gatimit.
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
(°C)
Përdorni nivelin e dytë të furrës.
(min)
Picë, kore e 200 - 230
hollë,
përdorni
tavë të thellë
15 - 20
Picë, kore e
trashë
180 - 200
20 - 30
Bukë e
ndorme
230 - 250
10 - 20
Pite me peta 160 - 180
45 - 55
(°C)
(min)
Tart
230 - 250
12 - 20
Pirozhka
180 - 200
15 - 25
10.12 Skara
Ngroheni paraprakisht furrën bosh
përpara gatimit.
Piqni në skarë vetëm copa të holla mishi
ose peshku.
Vendosni një tavë në raftin e parë për të
grumbulluar yndyrën.
SKARA
Përdorni funksionin: Skara
(°C)
(min)
Njëra anë
(min)
Ana tjetër
Biftek lope
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Fileto lope
230
20 - 30
20 - 30
3
Mish derri filetë
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Filetë viçi
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kurriz qengji
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Peshk i plotë, 0,5 210 - 230
kg - 1 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
28
www.aeg.com
10.13 Ushqime të ngrira
SHKRIRJA
Përdorni funksionin: Ventilator i plotë.
(°C)
(min)
Picë e ngrirë
200 - 220
15 - 25
2
Picë amerikane, e ngrirë
190 - 210
20 - 25
2
Picë, e mbajtur në
frigorifer
210 - 230
13 - 25
2
Pica të vogla, të ngrira
180 - 200
15 - 30
2
Patate të skuqura, të holla 200 - 220
20 - 30
3
Patate të skuqura, të
trasha
200 - 220
25 - 35
3
Patate feta / Kroketa
220 - 230
20 - 35
3
Patate të qëruara të
skuqura
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja / Kaneloni, të
freskëta
170 - 190
35 - 45
2
Lazanja / Kaneloni, të
ngrira
160 - 180
40 - 60
2
Djathë i pjekur
170 - 190
20 - 30
3
Krahë pule
190 - 210
20 - 30
2
10.14 Shkrirja
Hiqni ambalazhin e ushqimit dhe
vendoseni ushqimin në pjatë.
Mos e mbuloni ushqimin, sepse kjo
mund të zgjasë kohën e shkrirjes.
Për copa të mëdha ushqimi vendosni një
pjatë bosh përmbys mbi pjesën e
poshtme të hapësirës së furrës. Futeni
ushqimin në një pjatë të thellë dhe
vendosni mbi pjatën që është brenda në
furrë. Hiqni mbështetëset e rafteve nëse
është e nevojshme.
SHQIP
29
Përdorni nivelin e parë të furrës.
(kg)
(min)
Koha e
shkrirjes
(min)
Koha e
shkrirjes së
mëtejshme
Pulë
1
100 - 140
20 - 30
Kthejeni pasi të
ketë kaluar gjysma
e kohës.
mish, kthejeni
pasi të ketë
kaluar gjysma e
kohës
1
100 - 140
20 - 30
Kthejeni pasi të
ketë kaluar gjysma
e kohës.
Troftë
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Luleshtrydhe
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Gjalpë
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Ajkë, rrihni ajkën 2 x 0,2
kur në disa
vende është
ende pak e
ngrirë
80 - 100
10 - 15
Rrihni ajkën kur në
disa vende është
ende pak e ngrirë.
Kek gato
60
60
-
1,4
10.15 Konservimi
Përdorni vetëm kavanoza konservimi me
të njëjtat përmasa si në treg.
Mos përdorni kavanoza me kapak me
filetim dhe kapakë me kapje ose
kavanoza metalikë.
Përdorni nivelin e parë të furrës.
Vendosni jo më shumë se gjashtë
kavanoza një litërsh konservimi në tavën
për pjekje.
Mbushini kavanozat në mënyrë të
barabartë dhe mbyllini me mbërthyese.
Kavanozat nuk duhet të prekin njëritjetrin.
Mbusheni tavën për pjekje me afërsisht
1/2 litër ujë në mënyrë që t'i japë furrës
lagështi të mjaftueshme.
Kur lëngu në kavanoza nis të valojë (pas
rreth 35 - 60 minutash për kavanozat
njëlitërsh), fikni furrën ose ulni
temperaturën në 100 °C (shihni tabelën).
Vendosni temperaturën në 160 - 170 °C.
FRUTA TË BUTA
(min)
Koha e zierjes
deri në fillimin e
pikimit
Luleshtrydhe /
35 - 45
Boronica /
Manaferra / Kulumbri
të pjekura
30
www.aeg.com
Për 1 tavë përdorni pozicionin e tretë të
furrës.
FRUTA ME BËRTHAMË
Pjeshkë /
Ftonj /
Kumbulla
(min)
Koha e
zierjes deri
në fillimin e
pikimit
(min)
Vazhdoni
ta zieni
deri sa të
arrijë 100
°C
35 - 45
10 - 15
ZARZAVATE
Për 2 tava përdorni nivelin e katërt të
furrës.
ZARZAVATE
(°C)
(orë)
Fasule
60 - 70
6-8
Speca
60 - 70
5-6
Zarzavate për supë
60 - 70
5-6
Kërpudha
50 - 60
6-8
Erëza
40 - 50
2-3
Vendosni temperaturën në 60 - 70 °C.
(min)
Koha e
zierjes deri
në fillimin e
pikimit
(min)
Vazhdoni
ta zieni deri
sa të arrijë
100 °C
Karota
50 - 60
5 - 10
Kastravecë
50 - 60
-
Kumbulla
8 - 10
Turshi të
përziera
50 - 60
5 - 10
Kajsi
8 - 10
Feta molle
6-8
Kohlrabi /
Bizele /
Shparg
50 - 60
Dardha
6-9
15 - 20
10.16 Tharja - Ventilator i
plotë
Mbuloni tavat me letër kundër yndyrës
ose me letër pjekjeje.
Për rezultat më të mirë, fikeni furrën pasi
ka kaluar gjysma e kohës së tharjes,
hapni derën dhe lëreni të ftohet gjatë
gjithë natës që të thahet plotësisht.
FRUTA
(orë)
10.17 Pjekje vent. me
lagështirë - aksesorët e
rekomanduar
Përdorni tava dhe enë të errëta dhe
joreflektuese. Ato e thithin më mirë
nxehtësinë se enët me ngjyrë të çelur
dhe reflektuese.
SHQIP
Tasa
qeramike
Tavë pice
Tavë gatimi
E errët, joreflektuese
28 cm diametër
E errët, joreflektuese
26 cm diametër
Qeramikë
8 cm diametër,
5 cm lartësi
Tavë për bazë
pandispanje
E errët, joreflektuese
28 cm diametër
10.18 Pjekje vent. me
lagështirë
Për rezultate optimale ndiqni sugjerimet
e listuara në tabelën më poshtë.
Përdorni pozicionin e tretë të furrës.
(°C)
(min)
Gratin me makarona
200 - 220
45 - 55
Patate furre
180 - 200
70 - 85
Musaka
170 - 190
70 - 95
Lazanja
180 - 200
75 - 90
Kaneloni
180 - 200
70 - 85
Puding me bukë
190 - 200
55 - 70
Puding me oriz
170 - 190
45 - 60
Kek me mollë, me brumë me pandispanjë
(forma e rrumbullakët e kekut)
160 - 170
70 - 80
Bukë e bardhë
190 - 200
55 - 70
10.19 Informacion për
institutet e testimit
Testimet sipas: EN 60350, IEC 60350.
31
32
www.aeg.com
PJEKJA NË NJË NIVEL. Pjekja në forma
(°C)
(min)
Pandispanjë pa yndyrë
Ventilator i plotë
140 - 150
35 - 50
2
Pandispanjë pa yndyrë
Gatim tradicional
160
35 - 50
2
Ëmbëlsirë me mollë, 2
tava Ø20 cm
Ventilator i plotë
160
60 - 90
2
Ëmbëlsirë me mollë, 2
tava Ø20 cm
Gatim tradicional
180
70 - 90
1
PJEKJA NË NJË NIVEL. Biskota
Përdorni nivelin e tretë të furrës.
(°C)
(min)
Biskota / Rripa brumi të
shkrifët
Ventilator i plotë
140
25 - 40
Biskota / Rripa brumi të
shkrifët, nxehni furrën
bosh paraprakisht
Gatim tradicional
160
20 - 30
Kekë të vegjël, 20 copë
për tepsi, nxehni furrën
bosh paraprakisht
Ventilator i plotë
150
20 - 35
Kekë të vegjël, 20 copë
për tepsi, nxehni furrën
bosh paraprakisht
Gatim tradicional
170
20 - 30
SHQIP
33
PJEKJE NË SHUMË NIVELE. Biskota
(°C)
(min)
2
3
pozicio pozicio
ne
ne
Biskota / Rripa brumi
të shkrifët
Ventilator i plotë
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Kekë të vegjël, 20
copë për tepsi,
nxehni furrën bosh
paraprakisht
Ventilator i plotë
150
23 - 40
1/4
-
SKARA
Ngroheni furrën paraprakisht bosh për 5 minuta.
Piqni në skarë me temperaturë maksimale.
(min)
Bukë e thekur
Skara
1-3
5
Biftek viçi, kthejeni pasi të
ketë kaluar gjysma e kohës
Skara
24 - 30
4
11. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
11.1 Shënime mbi pastrimin
Pastroni pjesën e përparme të furrës me një copë të butë me ujë të
ngrohtë dhe një agjent pastrues të butë.
Agjentët e
pastrimit
Për të pastruar sipërfaqet metalike, përdorni agjent pastrimi për këto
sipërfaqe.
Njollat e forta pastrojini me një pastrues të posaçëm për furrat.
34
www.aeg.com
Pastrojeni furrën nga brenda pas çdo përdorimi. Grumbullimi i yndyrës
ose mbetjeve të ushqimeve të tjera mund të shkaktojë zjarr. Rreziku
është më i lartë për tavën e skarës.
Përdorimi i
përditshëm
Thajeni brendësinë me një leckë të butë pas çdo përdorimi.
Pastrojini të gjithë aksesorët pas çdo përdorimi dhe lërini të thahen.
Përdorni një leckë të butë me ujë të ngrohtë dhe agjent pastrues. Mos i
pastroni aksesorët në lavastovilje.
Aksesorët
Mos i pastroni aksesorët që nuk ngjisin duke përdorur agjentë agresivë,
objekte me majë të mprehtë ose në lavastovilje.
11.2 Pastrimi i relievit të
hapësirës së brendshme
Procedura e pastrimit heq mbetjet e
çmërsit të mbetur nga relievi i hapësirës
së brendshme pas gatimit me avull.
Për funksionin: Gatimi me
ventilator të plotë
PLUSrekomandojmë që
procedurën e pastrimit ta
kryeni të paktën çdo 5 - 10
cikle.
1. Vendosni 250 ml uthull të bardhë në
zgavrën e hapësirës së brendshme
në fund të furrës.
Përdorni maksimumi 6% uthull pa
aditivë.
2. Lëreni uthullën të tresë çmërsin e
mbetur në temperaturë ambienti për
30 minuta.
3. Pastroni hapësirën e brendshme me
ujë të ngrohtë dhe një leckë të butë.
11.3 Mënyra e heqjes:
mbajtëset e rafteve
Për të pastruar furrën, hiqni mbajtëset e
rafteve.
KUJDES!
Bëni kujdes kur hiqni
mbajtëset e rafteve.
1. Tërhiqni pjesën ballore të mbajtëses
nga pareti anësor.
2. Tërhiqni pjesën e pasme të
mbajtëses së rafteve jashtë paretit
anësor dhe hiqeni.
1
2
Montoni aksesorët e hequr sipas rendit
të kundërt.
Kunjat te shinat teleskopike
nuk duhet të jenë vendosur
përpara.
11.4 Piroliza
KUJDES!
Mos e nisni pirolizën nëse
butoni Plus Steam është i
shtypur.
KUJDES!
Hiqni të gjithë aksesorët dhe
mbështetëset e rafteve që
mund të hiqen.
SHQIP
dhe vijat e treguesit të nxehjes
derisa dera të zhbllokohet.
7. Pas përfundimit të pirolizën, në ekran
shfaqet ora ditore. Dera e furrës
qëndron e bllokuar.
8. Kur furra të jetë ftohur sërish, dera
shkyçet.
Mos e filloni pirolizën nëse
nuk e keni mbyllur plotësisht
derën e furrës. Në disa
modele, ekrani tregon "C3"
kur ndodh ky defekt.
PARALAJMËRIM!
Furra nxehet shumë. Ka
rrezik djegieje.
11.5 Kujtuesi i pastrimit
Për t'ju kujtuar se nevojitet piroliza,
pulson PYR në ekran për 10 sekonda
pas çdo aktivizimi dhe çaktivizimi të
furrës.
KUJDES!
Nëse ka pajisje të tjera të
instaluara në të njëjtën
mobilie, mos i përdorni
njëkohësisht kur është në
punë funksioni Piroliza.
Mund të dëmtohet pajisja.
Kujtuesi i pastrimit fiket:
• pas përfundimit të
pirolizës.
1. Fshijeni brendësinë e pajisjes me një
leckë të butë të njomë.
2. Pastroni pjesën e brendshme të
derës me ujë të nxehtë në mënyrë që
ajri i nxehtë të mos djegë mbetjet.
3. Vendosni funksionin e pirolizës.
Referojuni kapitullit "Përdorimi i
përditshëm", "Funksionet e furrës".
4. Kur pulson
, shtypni
ose
për të vendosur procedurën e
nevojshme:
Përshkrimi
P1
Pastrimi i
lehtë. Ko‐
hëzgjatja: 1
orë 30 min.
P2
Pastrimi nor‐
mal. Kohëzg‐
jatja: 3 orë.
për të vendosur
Nëse shtypni
dhe
njëkohësisht ndërkohë që
PYR pulson në ekran.
11.6 Heqja dhe instalimi i
derës
Mund të hiqni derën dhe panelet e
brendshme të xhamit për t'i pastruar.
Numri i paneleve prej xhami është i
ndryshëm për modele të ndryshme.
1. Hapeni derën plotësisht.
2. Shtyjini plotësisht levat fiksuese (A)
në dy menteshat e derës.
Piroliza fillon pas 2 sekondash.
Ju mund të përdorni funksionin
PËRFUNDIMI për të shtyrë procesin e
pastrimit.
Gjatë pirolizës, llamba e furrës qëndron e
fikur.
5. Për të ndryshuar kohëzgjatjen e
parazgjedhur të pirolizës (P1 ose
më pas shtypni
ose .
6. Kur furra arrin temperaturën e
vendosur, dera kyçet. Ekrani tregon
•
PARALAJMËRIM!
Dera është e rëndë.
Opsioni
P2), shtypni
35
,
A
A
3. Mbyllni derën e furrës në pozicionin e
parë të hapjes (kënd rreth 70°).
4. Mbajeni derën me një dorë në
secilën anë dhe tërhiqni me kënd lart
për ta nxjerrë nga furra.
5. Vendoseni derën me faqen e jashtme
poshtë mbi një leckë të butë mbi një
sipërfaqe të qëndrueshme.
6. Kapeni kornizën (B) në buzën e
sipërme të derës nga të dyja anët
36
www.aeg.com
dhe shtyjeni nga brenda për të çliruar
mbërtheckën.
ABC
2
B
1
7. Tërhiqeni kornizën e derës përpara
për ta hequr.
8. Mbani panelet prej xhami të derës në
cepat e sipërm njëri pas tjetrit dhe
tërhiqini nga sipër për t'i nxjerrë.
11.7 Ndërrimi i llambës
9. Pastroni panelin e xhamit me ujë dhe
sapun. Fshini me kujdes panelin prej
xhami.
Kur përfundon pastrimi, kryejini hapat e
mësipërm sipas rendit të kundërt. Në
fillim vendosni panelin më të vogël të
ndjekur nga ai më i madhi dhe dera.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që xhamat të
futen në pozicionin e duhur,
ndryshe sipërfaqja e derës
mund të mbinxehet.
Sigurohuni që t’i rivendosni panelet prej
xhami (C, B dhe A) në rendin e duhur.
Fillimisht, futni panelin C, i cili ka një
katror të printuar në anën e majtë dhe
një trekëndësh në anën e djathtë. Këto
simbole do t'i gjeni gjithashtu të
gdhendura në kornizën e derës. Simboli i
trekëndëshit në xham duhet të përputhet
me trekëndëshin në kornizën e derës
dhe simboli i katrorit duhet të përputhet
me katrorin. Pas kësaj futni dy panelet e
tjera të xhamit.
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
Llamba mund të jetë e
nxehtë.
1. Fikni furrën.
Prisni derisa furra të ftohet.
2. Shkëputeni furrën nga priza e
korrentit.
3. Vendosni një pëlhurë në fund të
zgavrës.
Llambushka e sipërme
1. Rrotullojeni kapakun prej xhami të
llambës për ta hequr.
2. Pastroni kapakun prej xhami.
3. Ndërroni llambën me një llambë të
përshtatshme që i reziston
nxehtësisë 300 °C.
4. Montoni kapakun prej xhami.
SHQIP
12. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
12.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Nuk arrini ta aktivizoni ose ta Furra nuk është e lidhur me
vini në punë furrën.
rrjetin elektrik ose nuk është
lidhur saktë.
Kontrolloni nëse furra është
e lidhur saktë me rrjetin
elektrik (referojuni skemës
së lidhjes nëse ka).
Furra nuk nxehet.
Furra është çaktivizuar.
Aktivizoni furrën.
Furra nuk nxehet.
Nuk është vendosur ora.
Vendosni orën.
Furra nuk nxehet.
Nuk janë bërë cilësimet e
nevojshme.
Sigurohuni që cilësimet të
jenë të sakta.
Furra nuk nxehet.
Fikja automatike është
aktivizuar.
Referojuni kapitullit “Fikja
automatike”.
Furra nuk nxehet.
Bllokimi për fëmijët është i
aktivizuar.
Referojuni “Përdorimi i
Bllokimit për fëmijët”.
Furra nuk nxehet.
Dera nuk është mbyllur siç
duhet.
Mbylleni derën plotësisht.
Furra nuk nxehet.
Është djegur siguresa.
Sigurohuni që shkaku i
mosfunksionimit është
siguresa. Nëse siguresa
digjet vazhdimisht,
kontaktoni një elektricist të
kualifikuar.
Llamba nuk funksionon.
Llamba është me defekt.
Zëvendësoni llambën.
Mbi ushqim dhe në brendësi
të furrës është formuar avull
dhe kondensim.
Ushqimi i gatuar është lënë
në furrë për një kohë të
gjatë.
Mos i lini gatimet në furrë
për më shumë se 15 - 20
minuta pas përfundimit të
procesit të gatimit.
Ekrani shfaq “C3”.
Funksioni i pastrimit nuk
punon. Nuk e keni mbyllur
derën e furrës plotësisht,
ose kyçi i derës është me
defekt.
Mbylleni derën plotësisht.
37
38
www.aeg.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Ekrani shfaq “F102”.
•
•
•
•
Nuk e keni mbyllur derën
plotësisht.
Kyçi i derës ka defekt.
•
Ekrani shfaq një kod defekti i Ka një defekt elektrik.
cili nuk është në këtë
tabelë.
•
•
Mbylleni derën plotësisht.
Çaktivizoni furrën me anë
të siguresës së shtëpisë
ose të çelësit të sigurisë
te kutia e siguresave dhe
aktivizojeni sërish.
Nëse në ekran shfaqet
“F102” sërish, kontaktoni
me Departamentin e
Kujdesit ndaj Klientit.
Çaktivizoni furrën me anë
të siguresës së shtëpisë
ose të çelësit të sigurisë
te kutia e siguresave dhe
aktivizojeni sërish.
Nëse në ekran shfaqet
sërish kodi i defektit,
kontaktoni me
Departamentin e Kujdesit
ndaj Klientit.
Përdorimi i funksionit nuk ka
performancë të mirë gatimi:
Gatimi me ventilator të plotë
PLUS.
Nuk keni aktivizuar siç duhet Referojuni “Vendosja e
funksionin: Gatimi me
funksionit: Gatimi me
ventilator të plotë PLUS me ventilator të plotë PLUS”.
Plus Steam.
Përdorimi i funksionit nuk ka
performancë të mirë gatimi:
Gatimi me ventilator të plotë
PLUS.
Nuk keni mbushur relievin e Referojuni “Vendosja e
hapësirës së brendshme me funksionit: Gatimi me
ujë.
ventilator të plotë PLUS”.
Dëshironi të aktivizoni
Nuk keni zgjedhur funksionin Referojuni “Vendosja e
funksionin Gatimi me
e nxehjes që mbështet Plus funksionit: Gatimi me
ventilator të plotë PLUS, por Steam.
ventilator të plotë PLUS”.
treguesi i butonit Plus Steam
nuk ndizet.
Dëshironi të aktivizoni
Plus Steam nuk punon.
funksionin Gatimi me
ventilator të plotë PLUS, por
treguesi i butonit Plus Steam
nuk ndizet.
Çaktivizoni pajisjen me anë
të siguresës së shtëpisë ose
me anë të çelësit të sigurisë
në kutinë e siguresave dhe
aktivizojeni sërish.
Referojuni “Vendosja e
funksionit: Gatimi me
ventilator të plotë PLUS”.
Dëshironi të aktivizoni
funksionin e larjes, por
ekrani shfaq "C4".
Shtypni Plus Steam sërish.
Plus Steam është shtypur.
SHQIP
Problemi
Shkaku i mundshëm
39
Zgjidhja
Uji në relievin e hapësirës së Temperatura është shumë e
brendshme nuk zien.
ulët.
Vendosni temperaturën në
të paktën 110 °C.
Drejtojuni kapitullit
“Udhëzime dhe këshilla”.
Uji del nga relievi i hapësirës Në relievin e hapësirës së
së brendshme.
brendshme ka shumë ujë.
Çaktivizoni furrën dhe
sigurohuni që pajisja të jetë
e ftohtë. Fshijeni ujin me një
leckë apo me një sfungjer.
Shtoni sasinë e duhur të ujit
në relievin e hapësirës së
brendshme. Referojuni
procedurës specifike.
Pajisja është aktivizuar dhe
nuk nxehet. Ventilatori nuk
punon. Ekrani shfaq
"Demo".
1. Çaktivizoni furrën.
2. Shtypni dhe mbani
Modaliteti i demonstrimit
është i aktivizuar.
butonin
.
3. Shifra e parë në ekran
dhe treguesi Demo
fillojnë të pulsojnë.
4. Fusni kodin 2468 duke
shtypur butonat
ose
për të ndryshuar
vlerat dhe shtypni
për të konfirmuar.
5. Shifra e radhës fillon të
pulsojë.
6. Modaliteti Demo
çaktivizohet kur
konfirmoni shifrën e
fundit dhe kodi është i
saktë.
12.2 Të dhëna për shërbimin
Nëse nuk e gjeni dot vetë një zgjidhje,
kontaktoni shitësin tuaj oseme një
qendër shërbimi të autorizuar.
parametrave. Etiketa e specifikimeve
gjendet në kornizën ballore të hapësirës
së furrës. Mos e hiqni pllakën e
specifikimeve nga pjesa e brendshme e
furrës.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e
shërbimit ndodhen në etiketën e
Rekomandojmë që ju t'i shkruani të dhënat këtu:
Modeli (MOD.)
.........................................
Numri i produktit (PNC)
.........................................
Numri serial (S.N.)
.........................................
40
www.aeg.com
13. EFIKASITETI ENERGJETIK
13.1 Informacioni i produktit dhe Fleta e informacionit të
produktit*
Emri i furnitorit
AEG
Identifikimi i modelit
BPB351120M 944187802
Indeksi i efikasitetit energjetik
81.2
Klasi i efikasitetit të energjisë
A+
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, regjimi
tradicional
1.09 kWh/cikël
Konsumi i energjisë me ngarkesë standarde, regjimi
me ventilim
0.63 kWh/cikël
Numri i zgavrave
1
Burimi i nxehtësisë
Elektriciteti
Volumi
71 l
Lloji i furrës
Furrë inkaso
Masa
36.0 kg
* Për Bashkimin Evropian sipas Rregulloreve të BE-së 65/2014 dhe 66/2014.
Për Republikën e Bjellorusisë sipas STB 2478-2017, Shtojca G; STB 2477-2017, Anekset
A dhe B.
Për Ukrainën sipas 568/32020.
Kategoria e efikasitetit të energjisë nuk aplikohet për Rusinë.
EN 60350-1 - Pajisje shtëpiake gatimi me energji elektrike - Pjesa 1: Diapazonet, furrat,
furrat me avull dhe skarat - Mënyrat e vlerësimit të performancës.
13.2 Kursimi i energjisë:
Furra ka disa karakteristika
që ju ndihmojnë të kurseni
energji gjatë gatimit të
përditshëm.
Sigurohuni që dera e furrës të jetë e
mbyllur mirë kur furra është në punë.
Mos e hapni derën shumë shpesh gjatë
gatimit. Mbajeni guarnicionin e derës të
pastër dhe sigurohuni që të jetë i fiksuar
mirë në vend.
Përdorni enë metalike për të përmirësuar
kursimin e energjisë.
Kur është e mundur, mos e ngrohni
paraprakisht furrën përpara se të
gatuani.
Mbajini periudhat e pushimit mes
gatimeve sa më të shkurtra që të jetë e
mundur kur përgatisni pak gatime
njëkohësisht.
Gatimi me ventilator
Kur është e mundur, përdorni funksionet
e gatimit me ventilator për të kursyer
energji.
Nxehtësia e mbetur
Nëse aktivizohet një program me
përzgjedhje të kohës Kohëzgjatja ose
Përfundimi dhe koha e gatimit i kalon 30
minuta, elementet nxehëse çaktivizohen
SHQIP
automatikisht më shpejt në disa
funksione të furrës.
41
Mbajtja e ushqimeve të ngrohta
Zgjidhni cilësimin më të ulët të
mundshëm të temperaturës për të
përdorur nxehtësinë e mbetur dhe për ta
mbajtur ushqimin të ngrohtë. Në ekran
shfaqet treguesi ose temperatura e
nxehtësisë së mbetur.
Ventilatori dhe llamba vazhdojnë të
funksionojnë. Kur fikni furrën, ekrani
tregon ngrohjen e mbetur. Ju mund ta
përdorni këtë nxehtësi për të mbajtur
ushqimin e ngrohtë.
Kur gatimi zgjat më shumë se 30 minuta,
reduktoni temperaturën e furrës në
minimum, 3 - 10 minuta përpara
përfundimit të gatimit. Nxehtësia e
mbetur brenda furrës do të vazhdojë të
gatuajë.
Pjekje vent. me lagështirë
Funksion i projektuar për të kursyer
energjinë gjatë gatimit.
Kur përdorni këtë funksion llamba fiket
automatikisht pas 30 sekondash.
Përdoreni nxehtësinë e mbetur për të
ngrohur gatimet e tjera.
14. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
42
www.aeg.com
SHQIP
43
867336319-B-332019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising