AEG | BPB351120M | User manual | Aeg BPB351120M Korisnički priručnik

Aeg BPB351120M Korisnički priručnik
BPB351120M
USER
MANUAL
HR
Upute za uporabu
Pećnica
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI...........................................................................2
2. SIGURNOSNE UPUTE.........................................................................................4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................... 7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA....................................................................................... 8
5. PRIJE PRVE UPOTREBE.................................................................................... 9
6. SVAKODNEVNA UPORABA................................................................................ 9
7. FUNKCIJE SATA................................................................................................ 12
8. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................... 13
9. DODATNE FUNKCIJE........................................................................................ 15
10. SAVJETI I PREPORUKE.................................................................................. 16
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE............................................................................. 33
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA.............................................................................. 37
13. ENERGETSKA UČINKOVITOST......................................................................40
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
HRVATSKI
3
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i ranjivih skupina ljudi
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje od
uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Dostupni dijelovi tijekom uporabe mogu postati vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje provjerite je li
uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog
udara.
Ne koristite uređaj prije njegovog postavljanja u
ormarić.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije
pirolitičkog čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Instalacija
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Uređaj postavite na sigurno i
prikladno mjesto koje zadovoljava
zahtjeve za postavljanje.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
•
•
•
Prije montaže provjerite otvaraju li se
vrata pećnice bez ograničenja.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
Ugrađena jedinica mora zadovoljavati
uvjete o stabilnosti DIN 68930.
Minimalna visina
ormarića (Minimalna
visina ormarića ispod
radne ploče)
Širina ormarića
Dubina ormarića
Visina prednje strane
uređaja
600 (600) mm
550 mm
605 (580) mm
594 mm
HRVATSKI
•
Visina stražnje strane
uređaja
576 mm
Širina prednje strane
uređaja
549 mm
Širina stražnje strane
uređaja
548 mm
Dubina proizvoda
567 mm
Ugradna dubina
uređaja
546 mm
Dubina s otvorenim
vratima
1017 mm
•
•
Minimalna veličina
ventilacijskog otvora.
Otvor smješten na
dnu stražnje strane
550 x 20 mm
Dužina priključnog
kabela. Kabel je
smješten u desnom
kutu stražnje strane
1500 mm
Vijci za montažu
4 x 12 mm
•
•
•
•
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili
prostora ispod uređaja, posebice
tijekom rada ili kad su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Vrata uređaja do kraja zatvorite prije
priključivanja utikača u utičnicu
napajanja.
Ovaj uređaj ima glavni utikač i kabel
za napajanje.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
6
www.aeg.com
•
•
•
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći
u dodir s uređajem kada otvarate
vrata.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno
uređaja posuđe ili druge
predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje
uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili
poda. Ne zatvarajte ploču namještaja
dok se uređaj potpuno ne ohladi
nakon uporabe.
2.4 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja uređaj isključite a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Staklene ploče vrata odmah
zamijenite kada su oštećene. Obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja.
Vrata su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite samo neutralne
deterdžente. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, slijedite sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti deterdžentima.
2.5 Potrebno je čišćenje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda/
požara/ kemijskog
isparavanja (dim) u
pirolitičkom načinu rada.
Ne pokrećite pirolitičko
čišćenje ako je pritisnuta
tipka Para plus.
•
•
•
•
Prije uključenja funkcije Pirolitičko
samočišćenje ili Prva Uporaba, iz
unutrašnjosti pećnice izvadite:
– sve prekomjerne ostatke hrane,
ostatke/naslage ulja ili masti.
– sve uklonjive predmete
(uključujući police, bočne vodilice
itd. isporučene s uređajem) te
posebno sve neprijanjajuće
posude, plitice, pladnjeve, pribor
itd.
Pažljivo pročitajte sve upute za
pirolitičko čišćenje.
Zadržite djecu daleko od uređaja dok
pirolitičko čišćenje djeluje.
Uređaj postane vruć, a kroz prednje
ventilacijske otvore izlazi vrući zrak.
Pirolitičko čišćenje je operacija s
visokom temperaturom koja može
uzrokovati otpuštanje dima od
HRVATSKI
•
•
•
•
ostataka jela i konstrukcijskih
materijala, te se strogo preporučuje:
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon svakog pirolitičkog
čišćenja.
– omogućiti dobru ventilaciju
tijekom i nakon prve upotrebe na
maksimalnoj temperaturi.
Za razliku od ljudi, neke ptice i
gmazovi mogu biti iznimno osjetljivi na
moguće dimove koji se javljaju tijekom
postupka čišćenja svih pirolitičkih
pećnica.
– Kućni ljubimci (osobito ptice) ne
smiju biti u blizini pećnice tijekom i
nakon pirolitičkog čišćenje i prvog
korištenja na maksimalnoj
temperaturi u dobro prozračenom
području.
Mali kućni ljubimci također mogu biti
vrlo osjetljivi na lokalne promjene u
temperaturi u blizini pirolitičkih
pećnica kada je program pirolitičkog
samočišćenja u radu.
Neprianjajuće površine na posudama,
tavama. pliticama, priboru, itd., može
oštetiti visoka temperatura pirolitičkog
čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a
može biti i izvor štetnih plinova niske
razine.
Opisani dimovi koji se ispuštaju iz
pirolitičkih pećnica / od ostataka
kuhanja nisu štetni za ljude djecu, ili
osobe s kroničnim oboljenjima.
2.6 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
•
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje s istim
specifikacijama.
2.7 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.8 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
13
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Upravljačka ploča
Okretni gumb za funkcije grijanja
Lampica/simbol za napajanje
Zaslon
Upravljačka tipka (za temperaturu)
Indikator/simbol za temperaturu
Para plus
Grijač
Svjetlo
Ventilator
Nosač polica, uklonjivo
Udubina u unutrašnjosti
8
www.aeg.com
13 Položaji police
3.2 Pribor
Duboka plitica
Rešetka za pečenje
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica
za sakupljanje masnoće.
Sklopive vodilice
Pekač za pecivo
Za lakše umetanje i vađenje pladnjeva i
žičane police.
Za torte i biskvite.
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Tipke
Polje senzora/tipka
Funkce
Opis
SAT
Za postavljanje funkcije sata.
MINUS
Za postavljanje vremena.
ZVUČNI
ALARM
Za postavljanje NADGLEDNIKA MINUTA.
Tipku držite pritisnutu više od 3 sekunde
kako biste uključili ili isključili svjetlo u
pećnici.
PLUS PARA
Za uključivanje funkcije Vrući zrak PLUS.
HRVATSKI
9
4.2 Zaslon
A
G
F
E
B
D
C
A. Tajmer / Temperatura
B. Indikator zagrijavanja i prikaz ostatka
topline
C. Sonda za pečenje mesa (samo
odabrani modeli)
D. Brava na vratima (samo odabrani
modeli)
E. Sati/minute
F. Demo način rada (samo odabrani
modeli)
G. Funkcije sata
5. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Za postavljanje vremena,
pogledajte odjeljak "Funkcije
sata".
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
5.1 Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
6. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Funkcija peć‐ Uređaj
nice
Za uključivanje svjetla
bez funkcije pečenja.
6.1 Uvlačive tipke
Za početak korištenja uređaja pritisnite
tipku. Tipka se izvlači.
6.2 Funkcije grijanja
Funkcija peć‐ Uređaj
nice
Pećnica je isključena.
Položaj "Isklj."
Osvjetljenje
unutrašnjosti
10
www.aeg.com
Funkcija peć‐ Uređaj
nice
Kuhanje s
ventilatorom /
Vrući zrak
PLUS
Funkcija za
pizzu
Tradicionalno
pečenje
Donji grijač
Odmrzavanje
Za pečenje na do tri razi‐
ne polica istovremeno i
za sušenje hrane.
Postavite temperaturu 20
- 40 °C niže nego za Tra‐
dicionalno pečenje.
Za dodavanje vlažnosti
tijekom kuhanja. Za
dobivanje prave boje i
hrskave korice tijekom
pečenja. Za više sočnosti
tijekom podgrijavanja.
Funkcija peć‐ Uređaj
nice
Vlažno
pečenje
Za pečenje pizze. Za in‐
tenzivno tamnjenje i
hrskavo dno.
Za pečenje i prženje na
jednom položaju rešetki
za pečenje.
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom stra‐
nom i konzerviranje
namirnica.
Za odmrzavanje hrane
(povrće i voće). Vrijeme
odleđivanja ovisi o količi‐
ni i veličini smrznutih
namirnica.
Mali roštilj
Turbo roštilj
Ta funkcija napravljena je
za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za upu‐
te za kuhanje, pogledajte
poglavlje "Savjeti i prepo‐
ruke", Vlažno pečenje.
Vrata pećnice tijekom
pečenja moraju biti zatvo‐
rena kako se funkcija ne
bi prekinula te kako bi se
osiguralo da pećnica radi
s najvećom mogućom
energetskom učinkovitoš‐
ću. Kad koristite tu
funkciju, temperatura u
unutrašnjosti može se
razlikovati od postavljene
temperature. Koristi se
preostala toplina.Snaga
zagrijavanja može biti
smanjena. Za opće pre‐
poruke za uštedu
energije pogledajte
poglavlje "Energetska
učinkovitost", Ušteda
energije. Ta funkcija upo‐
trebljavala se za
usklađenje s klasom
energetske učinkovitosti
u skladu s EN 60350-1.
Kad koristite tu funkciju
svjetlo se automatski
isključuje nakon 30
sekundi.
Za roštiljanje plosnatih
namirnica i pripremu to‐
sta.
Za pečenje većih komada
mesa ili peradi s kostima
na jednom položaju re‐
šetki za pečenje. Za pri‐
premu zapečenih jela i
tamnjenje.
HRVATSKI
Funkcija peć‐ Uređaj
nice
Pirolitičko
Za uključenje pirolitičkog
čišćenja pećnice. Ova
funkcija omogućuje
izgaranje nečistoće preo‐
stale u pećnici.
Žarulja se može isključiti
automatski na temperaturi
ispod 60 °C tijekom nekih
funkcija pećnice.
6.3 Postavljanje funkcije
zagrijavanja
1. Okrenite prekidač funkcija pećnice za
odabir funkcije mikrovalne pećnice.
2. Okrenite regulator za odabir
temperature.
Svjetlo se uključuje kad pećnica radi.
3. Za isključivanje pećnice okrenite
sklopku za funkcije pećnice u
isključen položaj
6.4 Podešavanje
funkcije:Vrući zrak PLUS
Ova funkcija povećava vlagu tijekom
pečenja.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
opekotina i oštećenja na
uređaju.
Ispuštena vlaga može uzrokovati
opekline. Nakon što se funkcija zaustavi,
pažljivo otvorite vrata.
1. Ispunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom iz slavine.
11
Maksimalni kapacitet udubljenja u
unutrašnjosti iznosi 250 ml.
Napunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom samo dok je pećnica još
hladna.
OPREZ!
Tijekom kuhanja ili dok
je pećnica još vruća ne
nadopunjavajte udubinu
u unutrašnjosti.
2. Postavite funkciju:
.
3. Pritisnite: Plus para .
Radi samo s funkcijom: Vrući zrak PLUS.
Uključuje se indikator.
4. Okrenite kontrolni regulator kako
biste podesili temperaturu.
5. Prethodno zagrijte praznu pećnicu 10
minuta kako bi se stvorila vlaga.
6. Stavite hranu u pećnicu.
Pogledajte poglavlje "Savjeti i
preporuke".
Nemojte otvarati vrata pećnice tijekom
pečenja.
7. Okrenite regulator za funkcije grijanja
u isključeni položaj, pritisnite Plus
para
za isključivanje pećnice.
Indikator se isključuje.
8. Iz udubine u unutrašnjosti uklonite
vodu.
UPOZORENJE!
Pazite da je prije
uklanjanja preostale
vode iz udubine u
unutrašnjosti pećnica
hladna.
6.5 Indikator zagrijavanja
Kada pećnica radi, trake na zaslonu
prikazuju se jedna po jedna kako se
temperatura u pećnici povećava te
nestaju sa zaslona kada se temperatura
smanjuje.
12
www.aeg.com
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata Upotreba
Za prikaz ili promjenu sa‐
NAMJEŠTA‐ ta. Vrijeme možete
NJE VREME‐ promijeniti samo ako je
pećnica isključena.
NA
TRAJANJE
KRAJ
ODGODA
VREMENA
ZVUČNI
ALARM
00:00
TAJMER ZA
MJERENJE
Za postavljanje duljine ra‐
da pećnice. Koristite
samo kada je postavljena
funkcija pećnice.
Za postavljanje vremena
isključivanja pećnice. Ko‐
ristite samo kada je po‐
stavljena funkcija pećni‐
ce.
Kombiniranje funkcija
TRAJANJE i KRAJ.
1. Za postavljanje sati pritisnite
2. Pritisnite
minute.
Ako niste postavili niti
jednu drugu funkciju sata,
TAJMER ZA MJERENJE
automatski nadzire
duljinu rada pećnice.
Uključuje se odmah kada
se počne zagrijavati peć‐
nica.
Tajmer za mjerenje ne
može se koristiti s
funkcijama: TRAJANJE,
KRAJ.
za potvrdu i postavite
i
Na zaslonu se prikazuje
postavljeni sat. "00“ bljeska.
3. Za postavljanje trenutačnih minuta
pritisnite
ili
.
4. Za potvrdu pritisnite
ili će se
postavljeno vrijeme automatski
spremiti nakon 5 sekundi.
Na zaslonu se prikazuje novo vrijeme.
Za promjenu vremena pritiščite
indikator vremena
počne bljeskati.
dok
na zaslonu ne
7.3 Postavljanje funkcije
TRAJANJE
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritiščite
Koristite za podešavanje
odbrojavanja. Ova
funkcija nema utjecaja na
rad pećnice. ZVUČNI
ALARM možete postaviti
bilo kada, čak i kad je
pećnica isključena.
ili
.
dok ne počne bljeskati
.
3. Da biste postavili minute, a zatim i
ili . Pritisnite
sate, pritisnite
za potvrdu.
Nakon postavljenog vremena trajanja,
zvučni signal oglašava se na dvije
minute. Na zaslonu bljeska
i
postavka vremena. Pećnica se
automatski isključuje.
4. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite
vrata pećnice.
5. Prekidač funkcija pećnice okrenite u
položaj isključeno.
7.4 Postavljanje funkcije
KRAJ
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
7.2 Postavljanje i
promjenavremena
.
3. Da biste postavili sate, a zatim i
Nakon prvog priključivanja na napajanje,
pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže
za potvrdu.
U postavljeno vrijeme, zvučni signal
oglašava se na dvije minute. Na zaslonu
i "12:00". "12“ bljeska.
minute, pritisnite
ili
. Pritisnite
HRVATSKI
bljeska
i postavka vremena. Pećnica
se automatski isključuje.
4. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite
vrata pećnice.
5. Prekidač funkcija pećnice okrenite u
položaj isključeno.
7.5 Namještanje funkcije
VRIJEME ODGODE
dok ne počne bljeskati
ili
za postavljanje
3. Pritisnite
minuta a zatim sati vremena funkcije
za potvrdu.
Na zaslonu se prikazuje bljeskajuće
.
4. Pritisnite
ili
za postavljanje
minuta a zatim sati vremena funkcije
KRAJ. Pritisnite
7.6 Postavljanje ZVUČNOG
ALARMA
Nadglednik minuta može se postavljati
bez obzira je li pećnica uključena ili nije.
dok ne počne bljeskati
.
2. Da biste postavili sekunde, a zatim
.
TRAJANJE. Pritisnite
6. Prekidač funkcija pećnice okrenite u
položaj isključeno.
1. Pritiščite
1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritiščite
13
za potvrdu. Na
zaslonu se prikazuje
i
postavljena temperatura.
Pećnica se automatski uključuje kasnije,
radi vrijeme određeno funkcijom
TRAJANJE i zustavlja se u vrijeme
određeno funkcijom KRAJ.
U vrijeme KRAJ, zvučni signal oglašava
se na dvije minute. Na zaslonu bljeska
i postavka vremena. Pećnica se
isključuje.
5. Za zaustavljanje oglašavanja signala
pritisnite bilo koju tipku ili otvorite
vrata pećnice.
minute, pritisnite
ili .
Kada je vrijeme koje postavite dulje
od 60 minuta, na zaslonu bljeska
.
3. Postavite sate.
4. ZVUČNI ALARM započinje
automatski nakon pet sekundi.
Nakon isteka 90% postavljenog
vremena oglašava se zvučni signal.
5. Kad istekne postavljeno vrijeme,
oglašava se zvučni signal u trajanju
od 2 minute. "00:00" i
trepere na
zaslonu. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje signala.
7.7 TAJMER ZA MJERENJE
Za poništavanje tajmera za mjerenje,
pritisnite i zadržite
i . Tajmer
počinje ponovno mjeriti.
8. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Umetanje pribora
Žičana polica:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police .
Pekač za pecivo/ Duboka plitica:
14
www.aeg.com
Pekač za pecivo /duboku pliticu umetnite
između vodilica police.
Mreža za pečenje:
Mrežu za pečenje postavite na
teleskopske vodilice tako da šipke budu
s donje strane.
Visoki rub oko mreže za
pečenje je dodatna mjera
kojom se sprječava da
posuđe sklizne.
Istovremena upotreba mreže za pečenje
i pekača za pecivo / duboke plitice:
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica na nosaču police i mreže
za pečenje na vodilicama iznad.
Duboka plitica:
Stavite duboku pliticu na teleskopske
vodilice.
Mala udubljenja na vrhu
povećavaju sigurnost. Te
izbočine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja.
Visoki obod oko police
sprječava klizanje posuđa s
police.
8.2 Teleskopske vodilice umetanje dodatne opreme
Pomoću teleskopskih vodilica možete
lakše stavljati i vaditi police.
OPREZ!
Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa.
Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
OPREZ!
Prije zatvaranja vrata
pećnice sklopive vodilice
obavezno gurnite u pećnicu
do kraja.
Istovremena upotreba mreže za pečenje
i duboke plitice:
Mrežu za pečenje i duboku pliticu
zajedno stavite na sklopive vodilice.
HRVATSKI
15
9. DODATNE FUNKCIJE
9.1 Uporaba roditeljske
zaštite
Kada je uključena roditeljska zaštita,
vrata su zaključana i pećnica se ne može
slučajno uključiti.
1. Pazite da je regulator funkcija
pećnice u položaju isključeno.
2. Istovremeno pritisnite i držite
na 2 sekunde.
i
Oglašava se signal. SAFE i
se
pojavljuju na zaslonu. Vrata su
zabravljena.
Na zaslonu se pojavljuje
simbol
i kad je uključena
funkcija Pirolitičko.
Za isključivanje funkcije Roditeljske
zaštite ponovite 2. korak.
9.2 Uporaba blokiranja tipki
Funkciju Blokiranje tipki možete uključiti
samo kada pećnica radi.
Kad je uključena funkcija Blokiranje tipki,
postavke temperature i vremena funkcije
pećnice u tijeku ne mogu se slučajno
promijeniti.
1. Odaberite funkciju pećnice i postavite
je u skladu s vašim željama.
i
2. Dodirnite i istovremeno držite
2 sekunde.
Oglašava se signal. Loc se pojavljuje na
zaslonu na 5 sekundi.
Loc se pojavljuje na zaslonu
kad okrenete tipku
temperature ili pritisnete bilo
koju tipku dok je uključena
funkcija Blokiranje tipki.
Kada okrenete tipku funkcije pećnice,
pećnica se isključuje.
Kad isključite pećnicu dok je blokada
tipki uključena, blokada tipki automatski
se prebacuje na "Roditeljsku zaštitu".
Pogledajte poglavlje "Korištenje
roditeljske zaštite".
Ako radi funkcija "Pirolitičko
čišćenje", vrata su
zaključana i
na zaslonu.
se pojavljuje
Za isključivanje funkcije Blokiranje tipki
ponovite 2. korak.
9.3 Prikaz ostatka topline
Kad isključite pećnicu, na zaslonu se
prikazuje indikator preostale topline
ako je temperatura u pećnici viša od 40
°C.
9.4 Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga pećnica se
automatski isključuje nakon nekog
vremena, ako funkcija pećnice radi a vi
ne promijenite niti jednu postavku.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimalno
3
Automatsko isključivanje ne radi s
funkcijama: Osvjetljenje unutrašnjosti,
Trajanje, Završetak.
9.5 Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
16
www.aeg.com
10. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
10.1 Preporuke za pečenje
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablice u
nastavku prikazuju preporučene
postavke za temperaturu, vrijeme
pečenja i položaj police za određene
vrste hrane.
TORTE/KOLAČI/KRUH
Kruh
(°C)
(min)
180
35 - 40
Kolač sa
160 - 180
šljivama / Pita
od jabuka /
Cimet rolice, pe‐
čene u kalupu
za kolače
30 - 60
Dodajte 200 ml vode.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
ZAMRZNUTA GOTOVA JELA
10.2 Unutarnja strana vrata
S unutarnje strane vrata nalaze se:
•
•
brojevi položaja polica.
informacije o funkcijama pećnice,
preporučeni položaji polica i
temperature za pripremu jela.
10.3 Vrući zrak PLUS
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Dodajte 150 ml vode.
(°C)
(min)
Pizza
200 - 210
10 - 20
Kroasani
170 - 180
15 - 25
Lasagne
180 - 200
35 - 50
Dodajte 100 ml vode.
Postavite temperaturu na 110 °C .
Koristite pliticu za pečenje.
REGENERACIJA HRANE
TORTE/KOLAČI/KRUH
(°C)
(min)
Kolačići / Poga‐
čice / Kroasani
150 - 180
10 - 20
Focaccia
200 - 210
Pizza
Krušna peciva
(min)
Krušna peciva
10 - 20
Kruh
15 - 25
10 - 20
Focaccia
15 - 25
230
10 - 20
Meso
15 - 25
200
20 - 25
Tjestenina
15 - 25
HRVATSKI
REGENERACIJA HRANE
PEČENJE
(min)
Pizza
15 - 25
Riža
15 - 25
Povrće
15 - 25
Dodajte 200 ml vode.
17
Svinjsko
pečenje
(°C)
(min)
180
65 - 80
10.4 Pečenje pekarskih
proizvoda
Prvi put koristite nižu temperaturu.
Koristite stakleno posuđe.
Vrijeme pečenja može se produžiti 10 –
15 minuta ako kolače pečete na više
položaja polica.
PEČENJE
(°C)
(min)
Goveđe
pečenje
200
50 - 60
Pile
210
60 - 80
Kolači i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na
različitim razinama. Nema potrebe za
promjenom postavke temperature ako
dođe do nejednolikog tamnjenja. Razlike
se izjednače tijekom pečenja.
Pladnjevi se tijekom pečenja u pećnici
mogu iskriviti. Kad se pladnjevi ohlade,
vratit će se u prvotni oblik.
10.5 Savjeti za pečenje tijesta i peciva
Rezultati pečenja
tijesta i peciva
Mogući uzrok
rješenje
Dno torte nije dovoljno
potamnjeno.
Pogrešan položaj police.
Tortu stavite na nižu policu.
Torta je upala i postaje
vlažna ili trakasta.
Temperatura pećnice je pre‐ Sljedeći put postavite malo nižu
visoka.
temperaturu poslovnice.
Vrijeme pečenja je
prekratko.
Kolač je presuh.
Sljedeći put postavite duže
vrijeme pečenja i nižu temperatu‐
ru pećnice.
Temperatura pećnice je pre‐ Sljedeći put postavite višu tempe‐
niska.
raturu poslovnice.
Vrijeme pečenja je predugo. Sljedeći put postavite kraće
vrijeme pečenja.
18
www.aeg.com
Rezultati pečenja
tijesta i peciva
Mogući uzrok
rješenje
Kolač se neravnomjerno Temperatura pećnice je pre‐ Postavite nižu temperaturu pećni‐
peče.
visoka, a vrijeme pečenja je ce i duže vrijeme pečenja.
prekratko.
Tijesto torte nije rav‐
nomjerno raspoređeno.
Torta nije gotova za
određeno vrijeme
pečenja navedeno u re‐
ceptu.
Sljedeći put ravnomjerno raspore‐
dite tijesto na pladnju.
Temperatura pećnice je pre‐ Sljedeći put postavite malo višu
niska.
temperaturu poslovnice.
10.6 Pečenje na jednoj razini police:
PEČENJE U KALUPIMA
(°C)
(min)
Pite i kolači od Kuhanje s ventilatorom 170 - 180
lisnatog tijesta,
prethodno
zagrijte praznu
pećnicu
10 - 25
2
Mješavina
podloga za pi‐
te - dizano
tijesto
Kuhanje s ventilatorom 150 - 170
20 - 25
2
Kuglof / Brioš
Kuhanje s ventilatorom 150 - 160
50 - 70
1
Suhi kolač /
Voćni kolači
Kuhanje s ventilatorom 140 - 160
70 - 90
1
Kolač od sira
Tradicionalno pečenje
60 - 90
1
170 - 190
HRVATSKI
TORTE/KOLAČI/KRUH
19
TORTE/KOLAČI/KRUH
Koristite treći položaj police u
pećnici.
Koristite treći položaj police u
pećnici.
Koristite funkciju: Kuhanje s ven‐
tilatorom.
Koristite funkciju: Kuhanje s ven‐
tilatorom.
Upotrijebite lim za pečenje.
Upotrijebite lim za pečenje.
Posuti kolač
(°C)
(min)
150 - 160
20 - 40
Kolač s voćem na 150
vrhu (tijesto s
kvascem /
mješavina), koristi‐
te duboki pladanj
35 - 55
Voćne torte s
prhkim tijestom
(°C)
(min)
160 - 170
40 - 80
TORTE/KOLAČI/KRUH
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite funkciju: Tradicionalno pečenje.
Upotrijebite lim za pečenje.
(°C)
(min)
Rolada
180 - 200
10 - 20
3
Raženi kruh:
prvi: 230
20
1
zatim: 160 - 180
30 - 60
190 - 210
20 - 30
Kolač od maslaca s
bademima / Slatki
kolač
3
20
www.aeg.com
TORTE/KOLAČI/KRUH
Prethodno zagrijte praznu pećnicu.
Koristite funkciju: Tradicionalno pečenje.
Upotrijebite lim za pečenje.
(°C)
(min)
Princes krafne /
Ekleri
190 - 210
20 - 35
3
Pletenica / Vijenac
od kruha
170 - 190
30 - 40
3
Kolač s voćem na vr‐ 170
hu (tijesto s kvas‐
cem / mješavina),
koristite duboki
pladanj
35 - 55
3
Kolači od tijesta s
kvascem i nježnim
slojem (krema,
glazura)
160 - 180
40 - 80
3
Christstollen
160 - 180
50 - 70
2
KEKSI
Koristite treći položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Biskviti od prhkog tijesta Kuhanje s ven‐
tilatorom
150 - 160
10 - 20
Pecivo-kiflice, prethodno Kuhanje s ven‐
zagrijte praznu pećnicu tilatorom
160
10 - 25
HRVATSKI
KEKSI
Koristite treći položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Biskviti od mješavine
biskvita
Kuhanje s ven‐
tilatorom
150 - 160
15 - 20
Uštipci, prethodno
zagrijte praznu pećnicu
Kuhanje s ven‐
tilatorom
170 - 180
20 - 30
Rolada od dizanog
tijesta
Kuhanje s ven‐
tilatorom
150 - 160
20 - 40
Kolačići s bademima
Kuhanje s ven‐
tilatorom
100 - 120
30 - 50
Kolači od bjelanjka /
Puslice
Kuhanje s ven‐
tilatorom
80 - 100
120 - 150
190 - 210
10 - 25
Pecivo-kiflice, prethodno Tradicionalno
zagrijte praznu pećnicu pečenje
10.7 Pečena i zapečena jela
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(°C)
Baguette preliveni
topljenim sirom
Kuhanje s ventilatorom 160 - 170
(min)
15 - 30
Zapečeno povrće, pret‐ Turbo roštilj
hodno zagrijte praznu
pećnicu
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Tradicionalno pečenje
180 - 200
25 - 40
Riblji nabujci
Tradicionalno pečenje
180 - 200
30 - 60
Punjeno povrće
Kuhanje s ventilatorom 160 - 170
30 - 60
Slatki nabujci
Tradicionalno pečenje
180 - 200
40 - 60
Zapečena tjestenina
Tradicionalno pečenje
180 - 200
45 - 60
21
22
www.aeg.com
10.8 Pečenje na više razina
Upotrijebite limove za pečenje.
Koristite funkciju: Kuhanje s ventilatorom.
TORTE/KOLAČI
(°C)
(min)
2 položaja
Princes krafne /
Ekleri, prethodno
zagrijte praznu peć‐
nicu
160 - 180
25 - 45
1/4
Suhi drobljenac
150 - 160
30 - 45
1/4
KEKSI/SITNI KOLAČI/KOLAČI/PECIVA
(°C)
(min)
2 položaja
3 položaja
Pecivo-kiflice
180
20 - 30
1/4
-
Biskviti od
prhkog tijesta
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Biskviti od
mješavine
biskvita
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Uštipci, prethod‐ 170 - 180
no zagrijte praz‐
nu pećnicu
30 - 50
1/4
-
Rolada od diza‐
nog tijesta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Kolačići s ba‐
demima
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Biskvit od
bjelanjka /
Puslice
80 - 100
130 - 170
1/4
-
10.9 Savjeti za prženje
Koristite posuđe za pećnicu otporno na
temperaturu.
Krto meso pecite pokriveno.
Velike komade mesa pecite izravno na
pladnju ili na žičanoj polici postavljenoj
iznad pladnja.
Stavite malo vode u pladanj kako biste
spriječili zapaljenje masti koja iscuri.
HRVATSKI
Nakon isteka 1/2 ili 2/3 vremena pečenja
okrenite pečenje.
Pecite meso i ribu u velikim komadima (1
kg ili više).
10.10 Pečenje mesa
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Tijekom pečenja, nekoliko puta navlažite
zglobove mesa s njegovim sokom.
GOVEDINA
(°C)
(min)
Pečenka u posudi
1 - 1,5 kg
Tradicionalno
pečenje
230
120 - 150
Goveđe pečenje ili
filet, slabo pečeno,
prethodno zagrijte
praznu pećnicu
po cm debljine
Turbo roštilj
190 - 200
5-6
Goveđe pečenje ili po cm debljine
filet, srednje peče‐
no, prethodno
zagrijte praznu peć‐
nicu
Turbo roštilj
180 - 190
6-8
Goveđe pečenje ili
filet, dobro pečeno,
prethodno zagrijte
praznu pećnicu
Turbo roštilj
170 - 180
8 - 10
po cm debljine
SVINJETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C)
(min)
Lopatica / Vratina /
Rolana šunka
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotleti / Svinjska rebra
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Mesna pita
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Buncek, prethodno
kuhan
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
23
24
www.aeg.com
TELETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C)
(min)
Teleće pečenje
1
160 - 180
90 - 120
Teleća koljenica
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Janjeći but / Janjeće
pečenje
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Janjeći hrbat
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
JANJETINA
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
DIVLJAČ
Koristite funkciju: Tradicionalno pečenje.
(kg)
(°C)
(min)
Hrbat / Zečji but,
prethodno zagrijte
praznu pećnicu
do 1
230
30 - 40
Srneći hrbat
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Srneći but
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
HRVATSKI
PERAD
Koristite funkciju: Turbo roštilj.
(kg)
(°C)
(min)
Perad u komadima
0,2 - 0,25 svaki
komad
200 - 220
30 - 50
Pile, polovica
0,4 - 0,5 svaki
komad
190 - 210
35 - 50
Pile, mlada kokoš
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Patka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Guska
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Puretina
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Puretina
4-6
140 - 160
150 - 240
RIBA, CIJELA (NA PARI)
Koristite funkciju: Tradicionalno pečenje.
Riba
(kg)
(°C)
(min)
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
25
26
www.aeg.com
10.11 Hrskavo pečenje
s:Funkcija za pizzu
PIZZA
PIZZA
Predgrijte praznu pećnicu prije
pečenja.
Koristite prvi položaj police u
pećnici.
(°C)
(min)
Pite
180 - 200
40 - 55
Pita od špi‐
nata
160 - 180
45 - 60
Quiche Lor‐
raine / Pita
od sira
170 - 190
45 - 55
Kolač od sira 140 - 160
60 - 90
Pita od povr‐ 160 - 180
ća
50 - 60
PIZZA
(°C)
(min)
Pizza, de‐
bela kora
180 - 200
20 - 30
Beskvasni
kruh
230 - 250
10 - 20
Uštipci
160 - 180
45 - 55
Slani alzaški 230 - 250
kolač
12 - 20
Pierogi
(punjeni
jastučići)
15 - 25
180 - 200
10.12 Mali roštilj
Predgrijte praznu pećnicu prije
pečenja.
Koristite drugi položaj police u
pećnici.
Pizza, tanka
kora, koristi‐
te duboki
pladanj
Koristite drugi položaj police u
pećnici.
(°C)
(min)
200 - 230
15 - 20
Predgrijte praznu pećnicu prije pečenja.
Roštiljajte samo tanke komade mesa ili
ribe.
Postavite pliticu na prvu policu, kako
biste prikupili masnoću.
HRVATSKI
ROŠTILJ
Koristite funkciju: Mali roštilj
(°C)
(min)
s jedne strane
(min)
s druge strane
Goveđe pečenje
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Goveđi filet
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinjeća rebra
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teleća slabina
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Janjeći hrbat
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Riba, 0,5 kg - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.13 Zamrznuta hrana
ODLEĐIVANJE
Koristite funkciju: Kuhanje s ventilatorom.
(°C)
(min)
Pizza, smrznuta
200 - 220
15 - 25
2
American pizza, smrznuta
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, hladna
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snack, smrznuta
180 - 200
15 - 30
2
Pomfrit, tanki
200 - 220
20 - 30
3
Pomfrit, debeli
200 - 220
25 - 35
3
Kroketi / Kroketi
220 - 230
20 - 35
3
Pirjani krumpir
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni,
svježi
170 - 190
35 - 45
2
27
28
www.aeg.com
ODLEĐIVANJE
Koristite funkciju: Kuhanje s ventilatorom.
(°C)
(min)
Lasagne / Cannelloni,
smrznuti
160 - 180
40 - 60
2
Pečeni sir
170 - 190
20 - 30
3
Pileća krilca
190 - 210
20 - 30
2
10.14 Odmrzavanje
Uklonite ambalažu s hrane i zatim hranu
stavite na tanjur.
Ne prekrivajte hranu, jer to može
produžiti vrijeme odmrzavanja.
Za velike porcije hrane stavite naopako
okrenuti tanjur na dno unutrašnjosti
pećnice. Stavite hranu na duboki tanjur i
stavite je na pladanj unutar pećnice. Ako
je potrebno izvadite nosače polica.
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(kg)
(min)
Vrijeme
odmrzavanja
(min)
Daljnje vrijeme
odmrzavanja
Pile
1
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kada
prođe pola
vremena.
Meso, okrenite
na drugu stranu
nakon proteka
polovice
vremena
1
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kada
prođe pola
vremena.
Pastrva
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
0.25
30 - 40
10 - 15
-
HRVATSKI
29
Koristite prvi položaj police u pećnici.
(kg)
(min)
Vrijeme
odmrzavanja
(min)
Daljnje vrijeme
odmrzavanja
Krema, istucite
vrhnje dok je još
uvijek djelomič‐
no smrznuto
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Istucite vrhnje dok
je još malo smrznu‐
to.
Gateau torta
1.4
60
60
-
10.15 Konzerviranje
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne na
tržištu.
JAGODIČASTO VOĆE
Ne koristite staklenke s poklopcima koji
se odvijaju i s bajonetnim ili metalnim
poklopcima.
(min)
Konzerviranje do
početka stvaranja
mjehurića
Koristite prvi položaj police u pećnici.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više od
šest staklenki od jedne litre.
Staklenke napunite jednoliko i zatvorite
ih obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno vlage
u pećnici.
Jagode / Borovnice /
Maline / Zreli ogrozd
35 - 45
KOŠTUNIČASTO VOĆE
Kada voda u teglama proključa (nakon
otprilike 35-60 minuta u teglama od
jedne litre), isključite pećnicu ili smanjite
temperaturu na 100 °C (pogledajte
tablicu).
Postavite temperaturu na 160 - 170 °C.
Breskve /
Dunje / Šljive
(min)
Konzervira
nje do po‐
četka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja pri
100 °C
35 - 45
10 - 15
30
www.aeg.com
POVRĆE
POVRĆE
(min)
Konzervira
nje do po‐
četka
stvaranja
mjehurića
(min)
Nastavak
kuhanja pri
100 °C
Mrkva
50 - 60
5 - 10
Krastavci
50 - 60
-
Miješano po‐
vrće za
kiseljenje
50 - 60
5 - 10
Korabica /
Grašak /
Šparoge
50 - 60
(°C)
(h)
Paprike
60 - 70
5-6
Povrće za juhu
60 - 70
5-6
Gljive
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
Postavite temperaturu na 60 - 70 °C.
VOĆE
15 - 20
(h)
10.16 Sušenje - Kuhanje s
ventilatorom
Šljive
8 - 10
Marelice
8 - 10
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Jabuke izrezane na
ploške
6-8
Kruške
6-9
Za bolje rezultate zaustavite pećnicu na
pola vremena sušenja, otvorite vrata i za
dovršetak pustite da se osuši preko noći.
Za 1 pliticu upotrijebite položaj treće
police.
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i
četvrte police.
POVRĆE
Grah
(°C)
(h)
60 - 70
6-8
10.17 Vlažno pečenje preporučeni pribor
Koristite tamne i nereflektirajuće limove i
spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu
od svijetlih boja i reflektirajućeg posuđa.
HRVATSKI
Plitica za pizzu
Posuda za pečenje
Tamni, nereflektirajući
promjer 28 cm
Tamni, nereflektirajući
promjer 26 cm
Keramičke
zdjelice
Keramika
8 cm promjer,
5 cm visina
Limeni kalup za flan
Tamni, nereflektirajući
promjer 28 cm
10.18 Vlažno pečenje
Za najbolje rezultate slijedite preporuke
navedene u tablici ispod.
Koristite treći položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Zapečeno tijesto
200 - 220
45 - 55
Zapečeni krumpir
180 - 200
70 - 85
Musaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Puding od kruha
190 - 200
55 - 70
Puding od riže
170 - 190
45 - 60
Torta od jabuka, od miješanog biskvita
(okrugli kalup za kolače)
160 - 170
70 - 80
Bijeli kruh
190 - 200
55 - 70
10.19 Informacije za ustanove
za testiranje
Testiranja u skladu s: EN 60350, IEC
60350.
31
32
www.aeg.com
PEČENJE NA JEDNOJ RAZINI. Pečenje u kalupima
(°C)
(min)
Biskvit bez masnoće
Kuhanje s ventilato‐ 140 - 150
rom
35 - 50
2
Biskvit bez masnoće
Tradicionalno
pečenje
160
35 - 50
2
Pita od jabuka, 2
kalupa Ø20 cm
Kuhanje s ventilato‐ 160
rom
60 - 90
2
Pita od jabuka, 2
kalupa Ø20 cm
Tradicionalno
pečenje
70 - 90
1
180
PEČENJE NA JEDNOJ RAZINI. Keksi
Koristite treći položaj police u pećnici.
(°C)
(min)
Prhko tijesto / Prutići od
tijesta
Kuhanje s ventilatorom
140
25 - 40
Prhko tijesto / Prutići od
tijesta, prethodno zagrijte
praznu pećnicu
Tradicionalno pečenje
160
20 - 30
Sitni kolači, po 20 na pliti‐ Kuhanje s ventilatorom
ci, prethodno zagrijte praz‐
nu pećnicu
150
20 - 35
Sitni kolači, po 20 na pliti‐ Tradicionalno pečenje
ci, prethodno zagrijte praz‐
nu pećnicu
170
20 - 30
HRVATSKI
33
PEČENJE NA VIŠE RAZINA. Keksi
(°C)
Prhko tijesto / Prutići
od tijesta
(min)
2
3
položaj položaja
a
Kuhanje s ventilato‐ 140
rom
25 - 45
1/4
1/3/5
Sitni kolači, po 20 na Kuhanje s ventilato‐ 150
plitici, prethodno
rom
zagrijte praznu pećni‐
cu
23 - 40
1/4
-
ROŠTILJ
Praznu pećnicu prethodno zagrijte 5 minuta.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.
(min)
Tost
Mali roštilj
1-3
5
Goveđi biftek, okrenite na
drugu stranu nakon proteka
polovice vremena
Mali roštilj
24 - 30
4
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
34
www.aeg.com
11.1 Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu
sa sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za čišćenje.
Sredstva za
čišćenje
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može uzrokovati požar. Rizik je veći za pliticu ro‐
štilja.
Svakodnevna
uporaba
Nakon svake uporabe osušite unutrašnjost mekanom krpom.
Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje.
Pribor ne perite u perilici posuđa.
Dodatni pri‐
bor
Ne čistite pribor s neprianjajućim površinama uporabom agresivnih sred‐
stava za čišćenje, oštrih predmeta ili u perilici.
11.2 Čišćenje udubljenja u
unutrašnjosti
11.3 Kako ukloniti: nosači
police
Postupak čišćenja uklanja naslage
kamenca iz udubljenja u unutrašnjosti
nakon kuhanja s parom.
Kako biste očistili pećnicu, skinite nosače
police.
Za funkciju: Vrući zrak
PLUSPreporučujemo da
postupak čišćenja provodite
najmanje nakon svakih 5 10 ciklusa kuhanja.
1. Stavite 250 ml alkoholnog octa u
udubljenje u unutrašnjosti na dnu
pećnice.
Koristite najviše 6%-tni ocat bez
ikakvih aditiva.
2. Ostavite ocat 30 minuta na sobnoj
temperaturi da otopi naslage
kamenca.
3. Očistite unutrašnjost mlakom vodom i
mekom krpom.
OPREZ!
Prilikom skidanja nosače
police budite pažljivi.
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
2. Stražnji dio nosača police povucite s
bočne stijenke i uklonite ga.
HRVATSKI
35
4. Ako
treperi, pritisnite
ili
kako biste postavili trajanje pirolize:
1
2
Uklonjene dodatke umetnite obrnutim
redoslijedom.
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama
morate usmjeriti prema
naprijed.
11.4 Pirolitičko
OPREZ!
Ne pokrećite pirolitičko
čišćenje ako je pritisnuta
tipka Para plus.
Opcija
funkcije
P1
Blago čiš‐
ćenje. Tra‐
janje: 1 h 30
min.
P2
Normalno čiš‐
ćenje. Tra‐
janje: 3 h.
Piroliza započinje nakon 2 sekunde.
Za odgodu početka čišćenja možete
koristiti funkciju KRAJ.
Tijekom pirolize svjetlo pećnice je
isključeno.
5. Za promjenu zadanog trajanja
pirolize (P1 ili P2), pritisnite
postavite
da
, a zatim pritisnite
ili
OPREZ!
Izvadite sav pribor i uklonjive
nosače polica.
.
6. Kada pećnica postigne postavljenu
temperaturu, vrata se zaključavaju.
Pirolitičko čišćenje ne
pokrećite dok potpuno ne
zatvorite vrata pećnice. Kod
nekih modela, kada se ta
pogreška dogodi, na zaslonu
se prikazuje "C3".
i linije indikatora
Zaslon prikazuje
topline dok se vrata ne otključaju.
7. Kada je piroliza dovršena na zaslonu
se prikazuje trenutačno vrijeme.
Vrata pećnice ostaju zaključana.
8. Kada se pećnica ponovno ohladi,
vrata se otključavaju.
UPOZORENJE!
Pećnica se jako zagrijava.
Postoji opasnost od
opekotina.
OPREZ!
Ako su drugi uređaji
postavljeni u isti ormarić, ne
koristite ih tijekom rada
funkcije Pirolitičko. To može
uzrokovati oštećenje
uređaja.
1. Pomoću meke, vlažne krpe obrišite
unutrašnjost.
2. Očistite unutarnju strane vrata toplom
vodom tako da ostaci ne izgore od
toplog zraka.
3. Postavite funkciju Pirolitičko.
Pogledajte poglavlje "Svakodnevna
uporaba", "Funkcije pećnice".
11.5 Podsjetnik za čišćenje
Da bi vas se podsjetilo kako je piroliza
potrebna, PYR treperi na zaslonu tijekom
10 sekundi poslije svake aktivacije i
deaktivacije pećnice.
Podsjetnik čišćenja se
isključuje:
• nakon završetka pirolize.
• ako istodobno pritisnete
i
dok na zaslonu
treperi PYR.
36
www.aeg.com
11.6 Skidanje i postavljanje
vrata
Vrata i unutarnje staklene ploče možete
skinuti kako biste ih očistili. Broj staklenih
ploča različit je za različite modele.
UPOZORENJE!
Vrata su teška.
1. Potpuno otvorite vrata.
2. Poluge (A) na dvije šarke vrata
pritisnite do kraja.
9. Očistite staklenu ploču sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
Kad je čišćenje završeno, izvršite gornje
korake obrnutim redoslijedom. Najprije
umetnite manju ploču, zatim veću i vrata.
UPOZORENJE!
Osigurajte da se stakla
umetnu u ispravan položaj
jer se u suprotnom površina
vrata može pregrijati.
A
A
3. Zatvorite vrata pećnice na prvi
otvoreni položaj (otprilike kut od 70°).
4. Vrata držite jednom rukom sa svake
strane i povucite ih od pećnice i pod
kutom prema gore.
5. Vrata odložite na mekanu krpu na
stabilnoj površini, vanjskom stranom
prema dolje.
6. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
2
B
1
7. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
8. Jednu po jednu staklenu ploču vrata
držite za prednji rub i povucite ih
prema gore iz vodilice.
Pazite da staklene ploče (C, B i A) vratite
ispravnim redoslijedom. Prvo umetnite
ploču C koja ima kvadratić otisnut na
lijevoj strani i trokutić na desnoj strani. Te
simbole također ćete naći otisnute na
okviru vrata. Simbol trokuta na staklu
mora se poklopiti s trokutom na okviru a
simbol kvadrata mora se poklopiti sa
simbolom kvadrata. Nakon toga,
umetnite ostale dvije staklene ploče.
ABC
HRVATSKI
37
11.7 Zamjena žarulje
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
Žarulja može biti vruća.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
Gornje svjetlo
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Što učiniti ako...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Ne možete uključiti pećnicu
ili njome rukovati.
Pećnica nije priključena na
električnu mrežu ili nije pra‐
vilno priključena.
Provjerite je li pećnica pra‐
vilno priključen na električno
napajanje (provjerite
dijagram priključivanja, ako
je dostupan).
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Automatsko isključivanje je
uključeno.
Pogledajte odjeljak "Au‐
tomatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Uključena je funkcija rodi‐
teljske zaštite.
Pogledajte poglavlje
"Korištenje roditeljske zašti‐
te".
Pećnica se ne grije.
Vrata nisu ispravno zatvore‐
na.
Zatvorite vrata do kraja.
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uzrok
kvara. Ako osigurač stalno
pregara, obratite se kvalifici‐
ranom električaru.
38
www.aeg.com
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite žarulju pećnice.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Zaslon prikazuje "C3".
Funkcija čišćenja ne radi. Ni‐ Zatvorite vrata do kraja.
ste u potpunosti zatvorili vra‐
ta ili je brava vrata neisprav‐
na.
Zaslon prikazuje "F102".
•
•
Niste do kraja zatvorili
vrata.
Blokada vrata je ne‐
ispravna.
•
•
•
Na zaslonu se prikazuje šifra Postoji električni kvar.
pogreške koja nije u tablici.
•
•
Zatvorite vrata do kraja.
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže "F102", obrati‐
te se službi za korisnike.
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima
isključite i ponovo
uključite pećnicu.
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže šifra pogreške,
obratite se službi za
korisnike.
Učinkovitost kuhanja nije do‐ Niste ispravno uključili
bra uporabom funkcije: Vrući funkciju: Vrući zrak PLUS s
zrak PLUS.
Plus parom.
Pogledajte poglavlje „Po‐
stavljanje funkcije: Vrući zrak
PLUS".
Učinkovitost kuhanja nije do‐ Udubljenje u uhutrašnjosti
bra uporabom funkcije: Vrući niste napunili vodom.
zrak PLUS.
Pogledajte poglavlje "Po‐
stavljanje funkcije: Vrući zrak
PLUS".
Želite uključiti funkciju "Vrući
zrak", ali indikator funkcije
"Plus para" je uključen.
Niste uključili funkciju Vrući
zrak PLUS.
Pogledajte poglavlje "Po‐
stavljanje funkcije: Vrući zrak
PLUS".
Želite uključiti funkciju "Vrući
zrak", ali indikator funkcije
"Plus para" je uključen.
Ne radi pečenje s parom.
Pomoću kućnog osigurača ili
sigurnosne sklopke u kutiji s
osiguračima isključite pa po‐
novo uključite uređaj.
Pogledajte poglavlje "Po‐
stavljanje funkcije: Vrući zrak
PLUS".
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok
39
rješenje
Želite uključiti funkciju
Plus para stisnut.
čišćenja, ali zaslon prikazuje
"C4".
Pritisnite tipku Plus para .
Voda u udubljenju u
unutražnjosti ne vrije.
Temperatura je preniska.
Temperaturu postavite na
najmanje 110 °C.
Pogledajte poglavlje "Savjeti
i preporuke".
Voda izlazi iz udubljenja u
unutrašnjosti.
Previše vode u spremniku za Isključite pećnicu i pazite da
vodu.
je uređaj hladan. Vodu obri‐
šite krpom ili spužvom.
Dodajte ispravnu količinu vo‐
de u udubljenje u
unutrašnjosti. Pogledajte
određeni postupak.
Uređaj je uključen, ali se ne
zagrijava. Ventilator ne radi.
Na zaslonu se prikazuje
"Demo".
Uključen je demo program.
1. Isključite pećnicu.
2. Pritisnite i držite pritisnu‐
tu tipku
.
3. Prva znamenka na
zaslonu i indikator Demo
počinju bljeskati.
4. Unesite šifru 2468 pri‐
tiskom tipaka
ili
za
promjenu vrijednosti pa
pritisnite
za potvrdu.
5. Sljedeća znamenka
počinje bljeskati.
6. Demo način rada
isključuje se kad potvrdi‐
te zadnju znamenku i
kad je šifra točna.
12.2 Servisni podaci
se na prednjem okviru unutrašnjosti
pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz
unutrašnjosti pećnice.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
40
www.aeg.com
13. ENERGETSKA UČINKOVITOST
13.1 Podaci o proizvodu i List s podacima o proizvodu*
Naziv dobavljača
AEG
Identifikacija modela
BPB351120M 944187802
Indeks energetske učinkovitosti
81.2
Klasa energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
1.09 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad 0.63 kWh/ciklusu
s ventilatorom
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
71 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
36.0 kg
* Za Europsku uniju u skladu s uredbama EU-a 65/2014 i 66/2014.
Za Republiku Bjelorusiju prema STB 2478-2017, Dodatak G; STB 2477-2017, Dodaci A i
B.
Za Ukrajinu prema 568/32020.
Razred energetske učinkovitosti nije primjenjiv za Rusiju.
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne
pećnice i roštilji - Metode mjerenja značajki.
13.2 Ušteda energije
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti
energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
Uvjerite se da su vrata pećnice pravilno
zatvorena dok pećnica radi. ne otvarajte
vrata prečesto tijekom kuhanja.
Održavajte brtvu vrata čistom i uvjerite se
da je ispravno postavljena.
Za poboljšanje uštede energije koristite
metalno posuđe.
Kad je to moguće, ne predgrijavajte
pećnicu prije kuhanja.
Kad istovremeno pripremate nekoliko
jela, pauze između pečenja održavajte
što kraćima.
Pečenje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije pečenja
s ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom
vremena poput Trajanje ili Završetak, a
vrijeme kuhanja je duže od 30 minuta,
grijači se za neke funkcije pećnice
automatski isključuju ranije.
Ventilator i žarulja nastavljaju raditi. Kad
isključite pećnicu, na zaslonu se
prikazuje preostala toplina. Toplinu
možete koristiti da hranu održite toplom.
HRVATSKI
Kad je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, smanjite temperaturu pećnice na
minimum 3-10 minuta prije završetka
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastavit će peći.
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostalih jela.
Održavanje hrane toplom
Odaberite najnižu moguću postavku
temperature kako biste koristili preostalu
41
toplinu i održali hranu toplom. Na
zaslonu se pojavljuje prikaz ostatka
topline ili temperatura.
Vlažno pečenje
Funkcija napravljena je za uštedu
energije tijekom kuhanja.
Kad koristite tu funkciju, svjetlo se
automatski isključuje nakon 30 sekundi.
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
42
www.aeg.com
HRVATSKI
43
867336316-B-332019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising