AEG | BPS351120M | User manual | Aeg BPS351120M Uživatelský manuál

Aeg BPS351120M Uživatelský manuál
BPS351120M1
USER
MANUAL
CS
Návod k použití
Trouba
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 7
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................... 8
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ...............................................................................................9
7. FUNKCE HODIN.................................................................................................11
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.................................................................................12
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE...................................................................................... 14
10. TIPY A RADY....................................................................................................15
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................28
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 31
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................34
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Před pyrolytickým čištěním je nutné odstranit
nadměrné zbytky jídel. Vyjměte z trouby všechno
příslušenství.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
•
•
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladícím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
6
www.aeg.com
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
2.5 Pyrolytické čištění
VAROVÁNÍ!
V pyrolytickém režimu hrozí
riziko poranění / požáru /
chemických emisí (výparů).
Nespouštějte pyrolýzu,
pokud je stisknuto tlačítko S
párou.
•
Před použitím samočisticí pyrolytické
funkce nebo funkce prvního použití z
vnitřku trouby odstraňte následující:
•
•
•
•
•
•
•
– jakékoliv zbytky či nánosy jídla,
olejů či tuků.
– jakékoliv vyjímatelné předměty
(včetně roštů, bočních kolejniček,
apod. dodaných spolu se
spotřebičem), obzvláště pak
hrnce, pánve a jiné náčiní s
nepřilnavým povrchem.
Pečlivě si pročtěte všechny pokyny
ohledně pyrolytického čištění.
Držte děti z dosahu spotřebiče během
chodu pyrolytického čištění.
V průběhu této funkce bude spotřebič
velmi horký a z předních větracích
otvorů bude vycházet horký vzduch.
Pyrolytické čištění je proces, při
kterém se díky vysokým teplotám
mohou uvolňovat výpary ze zbytků
potravin či konstrukčních materiálů, a
zákazníkům se proto důrazně
doporučuje následující:
– během každého pyrolytického
čištění a po jeho dokončení
zajistit dobré větrání.
– během prvního použití při
maximální teplotě a po jeho
dokončení zajistit dobré větrání.
Na rozdíl od lidí mohou být někteří
plazi či ptáci velmi citliví na výpary, k
jejichž tvorbě může docházet během
čisticího procesu u všech
pyrolytických trub.
– Během chodu pyrolytického
čištění odstraňte z blízkosti trouby
všechna domácí zvířata
(obzvláště ptactvo) a maximální
teplotu čištění poprvé použijte v
dobře větraném prostoru.
Malá domácí zvířata mohou být také
velmi citlivá na místní změny teploty,
ke kterým dochází během
samočisticího pyrolytického programu
v blízkosti všech pyrolytických trub.
Při vysokoteplotním pyrolytickém
čištění může u všech pyrolytických
trub dojít k poškození nepřilnavého
povrchu hrnců, pánví, plechů, náčiní
apod. a může také vést ke tvorbě
méně škodlivých výparů.
Výpary uvolňované z pyrolytických
trub / zbytky jídel nejsou dle jejich
popisu škodlivé pro člověka, malé děti
nebo osoby se zdravotními problémy.
ČESKY
2.6 Vnitřní osvětlení
•
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.8 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
2.7 Obsluha
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
13
2
3
4
5
5
4
3
2
1
3.2 Příslušenství
Tvarovaný rošt
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ovládací panel
Ovladač pečicích funkcí
Kontrolka / symbol napájení
Displej
Ovladač teploty
Ukazatel / symbol teploty
Tlačítko S párou
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Vlis vnitřku trouby
Polohy polic
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
7
8
www.aeg.com
Na koláče a sušenky.
Teleskopické výsuvy
Hluboký pekáč / plech
Pro rošty a plechy na pečení.
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Tlačítka
Senzorové tlačítko / tlačít‐ Funkce
ko
Popis
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
PLUS
Slouží k nastavení času.
PLUS STEAM
K zapnutí funkce Pravý horký vzduch
PLUS.
4.2 Displej
A
G
F
E
B
D
C
A. Časovač / teplota
B. Ukazatel zahřívání a zbytkového
tepla
C. Pečicí sonda (pouze u vybraných
modelů)
D. Zámek dvířek (pouze u vybraných
modelů)
E. Hodiny / minuty
F. Režim Demo (pouze u vybraných
modelů)
G. Funkce hodin
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
5.1 První čištění
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
ČESKY
Viz část „Čištění a údržba“.
9
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič spustit, zatlačte
ovladač. Ovladač se vysune.
6.2 Pečicí funkce
Funkce trou‐
by
Použití
Trouba je vypnutá.
Funkce trou‐
by
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
Spodní Ohřev zavařování potravin.
Tuto funkci lze použít k
rozmrazování zmraže‐
Rozmrazování ných potravin jako je ze‐
lenina a ovoce. Doba roz‐
mrazování závisí na
množství a velikosti
zmražených potravin.
Poloha Vypnu‐
to
Zapne osvětlení bez pe‐
čicí funkce.
Vlhký horko‐
vzduch
Osvětlení
K dodání vlhkosti během
přípravy. K získání správ‐
né barvy a křupavé kůrky
Pravý horký při pečení. K zajištění vě‐
vzduch PLUS tší šťavnatosti při ohřevu.
K pečení jídel, která vy‐
žadují propečenější a
Příprava Pizzy křupavý spodek, na jedné
úrovni. Nastavte teplotu
trouby o 20 - 40 °C nižší
než při použití funkce
Konvenční ohřev.
Horní/spodní
ohřev (Horní/
Spodní Ohřev)
Použití
K pečení moučných jídel
a masa na jedné úrovni
trouby.
Tato funkce slouží k
úspoře energie při peče‐
ní. Další informace viz
kapitola „Tipy a rady“,
Horký vzduch s párou.
Dvířka trouby by měla být
během pečení zavřená,
aby nedošlo k přerušení
funkce a aby trouba fun‐
govala co nejúsporněji.
Při použití této funkce se
teplota ve vnitřku trouby
může lišit od nastavené
teploty. Vzhledem k vy‐
užití zbytkového tepla
může být tepelný výkon
nižší. Obecná doporučení
ohledně úspory energie
viz kapitola „Energetická
účinnost“, Úspora ener‐
gie.Tato funkce byla pou‐
žita ke splnění energetic‐
ké třídy dle normy EN
60350-1.
Ke grilování plochých po‐
krmů a opékání chleba.
Gril
10
www.aeg.com
Funkce trou‐
by
Turbo Gril
Pyrolýza
Použití
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
Také k zapékání a peče‐
ní dozlatova.
Spustí automatické pyro‐
lytické čištění trouby. Ta‐
to funkce spálí zbytky ne‐
čistot v troubě.
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
6.3 Zapnutí a vypnutí trouby
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
3. Jestliže chcete troubu vypnout,
otočte ovladači funkcí trouby a
teploty do polohy vypnuto.
Kontrolka se rozsvítí, když je trouba v
provozu.
6.4 Nastavení funkce:Pravý
horký vzduch PLUS
Tato funkce umožňuje zlepšení vlhkosti
během přípravy jídla.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
Vlhkost může způsobit popálení:
•
•
Když je funkce spuštěná, neotvírejte
dvířka trouby.
Po ukončení funkce otvírejte dvířka
trouby opatrně.
Viz část „Tipy a rady“.
1. Naplňte vlis vnitřku trouby vodou z
kohoutku.
Maximální objem vlisu vnitřku trouby
je 250 ml.
Naplňte vlis vnitřku trouby vodou
pouze tehdy, když je trouba chladná.
POZOR!
Neplňte vlis vnitřku
trouby vodou během
přípravy jídla nebo když
je trouba horká.
2. Vložte jídlo do trouby a zavřete
dvířka trouby.
3. Nastavte funkci:
.
4. Stiskněte tlačítko S párou
.
Tlačítko S párou funguje pouze s
touto funkcí.
Kontrolka se rozsvítí.
5. Otočte ovladačem a zvolte
požadovanou teplotu.
6. Jestliže chcete troubu vypnout,
, otočte
stiskněte tlačítko S párou
ovladači do polohy vypnuto.
Kontrolka tlačítka S párou zhasne.
7. Odstraňte vodu z vlisu vnitřku trouby.
VAROVÁNÍ!
Před odstraněním vody z
vlisu vnitřku trouby se
ujistěte, že je trouba
vychladlá.
6.5 Ukazatel ohřevu
Když je zapnuta funkce trouby, stavové
čárky na displeji
se postupně
zobrazují podle toho, jak teplota v troubě
stoupá, a přestávají se zobrazovat, když
teplota klesá.
ČESKY
11
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin Použití
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení nebo
změně denního času.
Čas můžete změnit po‐
uze tehdy, když je trouba
vypnutá.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky
provozu trouby. Použijte
pouze v případě, že je
nastavená pečicí funkce.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení, kdy
se trouba vypne. Použijte
pouze v případě, že je
nastavená pečicí funkce.
ODLOŽENÝ
START
MINUTKA
a nastavená
3. Pomocí
nebo
čas v minutách.
nastavte aktuální
4. Stisknutím
nastavení potvrďte
nebo se nastavený denní čas uloží
po pěti sekundách automaticky.
Na displeji se zobrazí nový čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte
, dokud na displeji nezačne
blikat ukazatel denního času
.
7.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte funkci trouby.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
, dokud
.
Spojení funkce TRVÁNÍ a
UKONČENÍ.
3. Stisknutím
nebo
nastavte
minuty a poté hodiny. Potvrďte
Slouží k nastavení odpo‐
čítávání času. Tato funk‐
ce nemá žádný vliv na
provoz trouby. Funkci MI‐
NUTKA můžete zapnout
kdykoliv; i u vypnuté trou‐
by.
a
dvě minuty signál. Na displeji bliká
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Signál vypnete otevřením dvířek
trouby nebo stisknutím jakéhokoliv
tlačítka.
5. Otočte ovladačem funkcí trouby do
polohy vypnuto.
00:00
Pokud nenastavíte žá‐
MĚŘIČ ČASU dnou jinou funkci hodin,
MĚŘIČ ČASU automatic‐
ky sleduje, jak dlouho je
trouba v provozu.
Zapne se ihned, jak za‐
čne trouba hřát.
Měřič času nelze použít
společně s funkcemi:
TRVÁNÍ, UKONČENÍ.
7.2 Nastavení a změna času
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a „12:00“. "12“ bliká.
1. Pomocí
Na displeji se zobrazí
hodina. "00“ bliká.
nebo
nastavte hodiny.
2. Stisknutím
potvrdíte nastavení a
přejdete k nastavení minut.
stisknutím .
Po uplynutí nastaveného doby Trvání zní
7.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
1. Nastavte funkci trouby.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
, dokud
.
nebo
nastavte
3. Stisknutím
hodiny a poté minuty. Potvrďte
stisknutím .
Po nastavené době Ukončení zní dvě
a
minuty signál. Na displeji bliká
nastavení času. Trouba se vypne
automaticky.
4. Signál vypnete otevřením dvířek
trouby nebo stisknutím jakéhokoliv
tlačítka.
5. Otočte ovladačem funkcí trouby do
polohy vypnuto.
12
www.aeg.com
7.5 Nastavení funkce
ODLOŽENÉHO STARTU
1. Opakovaně stiskněte
displeji nezačne blikat
1. Nastavte funkci trouby.
2. Opakovaně stiskněte
, dokud
3. Stisknutím
nebo
nastavte
minuty a poté hodiny funkce
TRVÁNÍ. Potvrďte stisknutím
Na displeji bliká
a „00“.
nebo
nastavte
2. Stisknutím
sekundy a poté minuty.
Je-li nastavený čas delší než 60
.
nezačne blikat
, dokud na
.
.
4. Stisknutím
nebo
nastavte
hodiny a minuty funkce UKONČENÍ.
Potvrďte stisknutím .
Trouba se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po nastavené době UKONČENÍ zní dvě
minuty signál. Na displeji bliká
a
nastavení času. Trouba se vypne.
5. Signál vypnete otevřením dvířek
trouby nebo stisknutím jakéhokoliv
tlačítka.
6. Otočte ovladačem funkcí trouby do
polohy vypnuto.
minut, na displeji začne blikat
.
3. Nastavte hodiny.
4. Funkce MINUTKA se po pěti
sekundách spustí automaticky.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zazní signál.
5. Po uplynutí nastaveného času zní
dvě minuty signál. "Na displeji bliká
„00:00“ a . Chcete-li signál
vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.
7.7 MĚŘIČ ČASU
Měřič času vynulujete stisknutím a
podržením
měřit čas.
a
. Časovač začne opět
7.6 Nastavení funkce
MINUTKA
Funkci minutky lze nastavit se zapnutou i
vypnutou troubou.
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
ČESKY
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
Tvarovaný rošt:
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuvů tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
Hluboký pekáč / plech:
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
8.2 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuvů.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických
výsuvů.
13
14
www.aeg.com
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
9.1 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Jestliže je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky, troubu nelze
náhodně zapnout.
1. Ovladač funkcí trouby musí být v
poloze vypnuto.
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
a .
současně
Zazní zvukový signál. Na displeji se
zobrazí SAFE a
.
Symboly na displeji se
zobrazí také tehdy, když
probíhá funkce pyrolýzy.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
9.2 Použití funkce Blokování
tlačítek
Funkci blokování tlačítek můžete
zapnout pouze tehdy, když je trouba v
provozu.
Když je funkce blokování tlačítek
zapnutá, nastavení teploty a času nelze
u probíhající funkce trouby nedopatřením
změnit.
1. Zvolte funkci trouby a proveďte
požadované nastavení.
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
současně
a
.
Zazní zvukový signál. Na displeji se na
pět sekund zobrazí Loc.
Když otočíte ovladačem
teploty nebo stisknete
jakékoliv tlačítko při zapnuté
funkci blokování tlačítek, na
displeji se zobrazí Loc.
Když otočíte ovladačem funkcí trouby,
trouba se vypne.
Když troubu vypnete, zatímco je zapnutá
funkce blokování tlačítek, tato funkce se
automaticky přepne na funkci dětská
bezpečnostní pojistka. Viz „Použití
dětské bezpečnostní pojistky“.
Pokud probíhá funkce
pyrolýzy, dvířka se zablokují
a na displeji se zobrazí
.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 2.
9.3 Ukazatel zbytkového
tepla
Když troubu vypnete, na displeji se
zobrazuje ukazatel zbytkového tepla ,
pokud je teplota v troubě vyšší než 40
°C.Otočením ovladačem doleva či
doprava můžete zkontrolovat teplotu
trouby.
9.4 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se trouba po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte teplotu v troubě,
automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12.5
ČESKY
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
1.5
15
9.5 Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
Po automatickém vypnutí troubu opět
zprovozníte pomocí kteréhokoli tlačítka.
Automatické vypnutí
nefunguje s funkcemi:
Osvětlení, Trvání, Ukončení.
10. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Jídlo
Teplo‐ Čas
ta (°C) (min)
Sušenky, čajové koláč‐
ky, croissanty
150 180
10 - 20
Italský chléb Focaccia
200 210
10 - 20
10.1 Doporučení k pečení
Pizza
230
10 - 20
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách
níže jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Bagety/kaiserky
200
20 - 25
Chléb
180
35 - 40
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
10.2 Vnitřní strana dvířek
Na vnitřní straně dvířek můžete najít:
•
•
čísla poloh roštů.
informace o funkcích trouby,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro jídla.
10.3 Pravý horký vzduch
PLUS
Koláče / sladké pečivo / chléb
Předehřejte prázdnou troubu po dobu
pěti minut.
Sklenice postavte na plech.
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte 150 ml vody.
Švestkový koláč, jableč‐ 160 ný koláč, skořicové rolky 180
pečené v koláčové for‐
mě
30 - 60
Mražená hotová jídla
Předehřejte prázdnou troubu po dobu 10
minut.
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte 200 ml vody.
Jídlo
Te‐
plota
(°C)
Čas
(min)
Pizza
200 210
10 20
Croissanty
170 180
15 25
16
www.aeg.com
Použijte druhou polohu roštu.
Jídlo
Te‐
plota
(°C)
Čas
(min)
Lasagne
180 200
35 50
Ohřev jídla
Použijte druhou polohu roštu.
Použijte 100 ml vody.
Použijte 200 ml vody.
Jídlo
Teplo‐ Čas
ta (°C) (min
)
Hovězí pečeně
200
50 60
Kuře
210
60 80
Vepřová pečeně
180
65 80
Nastavte teplotu 110 °C.
Jídlo
Čas
(min)
Bagety/kaiserky
10 - 20
10.4 Pečení moučných jídel
Chléb
15 - 25
Italský chléb Focaccia
15 - 25
•
•
Maso
15 - 25
Těstoviny
15 - 25
Pizza
15 - 25
Rýže
15 - 25
Zelenina
15 - 25
•
•
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou zhnědnout nerovnoměrně. Jeli zhnědnutí nerovnoměrné, není
nutné měnit nastavení teploty. Rozdíly
se během pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během
pečení zkroutit. Po ochlazení se opět
vyrovnají.
Pečení masa
Použijte skleněnou zapékací mísu.
10.5 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš
světlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazla‐
vý, nepropečený či ne‐
rovnoměrný.
Teplota trouby je příliš vyso‐ Při příštím pečení nastavte o ně‐
ká.
co nižší teplotu trouby.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení. Dobu pe‐
čení nelze zkrátit zvýšením teplo‐
ty.
Ve směsi je příliš mnoho te‐ Použijte méně tekutiny. Dodržujte
kutin.
dobu tření těsta, zejména použí‐
váte-li kuchyňského robota.
ČESKY
17
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte vyšší
teplotu trouby.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte kratší
dobu pečení.
Koláč hnědne nerovno‐
měrně.
Teplota trouby je příliš vyso‐ Nastavte nižší teplotu pečení a
ká a doba pečení je příliš
prodlužte dobu pečení.
krátká.
Směs je nerovnoměrně roz‐ Směs rovnoměrně rozložte na
ložena.
plech na pečení.
Koláč není při dané dél‐
ce pečení hotový.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte trochu
vyšší teplotu trouby.
10.6 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč /
ovocné koláče
Pravý Horký
Vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Dortový korpus - Pravý Horký
křehké těsto
Vzduch
170 - 1801)
10 - 25
2
Dortový korpus - Pravý Horký
piškotové těsto Vzduch
150 - 170
20 - 25
2
Tvarohový koláč Horní/Spodní
Ohřev
170 - 190
60 - 90
1
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha ro‐
štu
Kynutá pletýnka / Věnec
Horní/Spodní
Ohřev
170 - 190
30 - 40
3
Vánoční štola
Horní/Spodní
Ohřev
160 - 1801)
50 - 70
2
Chléb (žitný chléb):
1. První část procesu peče‐
ní.
2. Druhá část procesu peče‐
ní.
Horní/Spodní
Ohřev
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
2. 30 60
1
18
www.aeg.com
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha ro‐
štu
Zákusky z listového těsta s
krémem / banánky
Horní/Spodní
Ohřev
190 - 2101)
20 - 35
3
Roláda
Horní/Spodní
Ohřev
180 - 2001)
10 - 20
3
Drobenkový koláč (suchý)
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Máslový mandlový koláč / cu‐
krové koláčky
Horní/Spodní
Ohřev
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče (kynuté těsto /
Pravý Horký
Vzduch
150
35 - 55
3
Horní/Spodní
Ohřev
170
35 - 55
3
piškotové těsto)2)
Ovocné koláče z křehkého tě‐
sta
Pravý Horký
Vzduch
160 - 170
40 - 80
3
Kynutý koláč s jemnou náplní
(např. tvaroh, smetana, pu‐
dink)
Horní/Spodní
Ohřev
160 - 1801)
40 - 80
3
piškotové těsto)2)
Ovocné koláče (kynuté těsto /
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
10 - 20
3
Sušenky z pi‐
škotového těsta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
15 - 20
3
Sněhové pusin‐
ky
Pravý Horký
Vzduch
80 - 100
120 - 150
3
Makronky
Pravý Horký
Vzduch
100 - 120
30 - 50
3
Sušenky z kynu‐ Pravý Horký
tého těsta
Vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Malé listové pe‐
čivo
Pravý Horký
Vzduch
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Pravý Horký
Vzduch
1601)
10 - 25
3
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pečivo
Horní/Spodní
Ohřev
190 - 2101)
10 - 25
3
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těsto‐ Horní/Dolní
viny
ohřev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
25 - 40
1
Zapékaná zele‐
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
1
Bagety zapeče‐ Pravý horký
né s roztaveným vzduch
sýrem
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
30 - 60
1
Plněná zelenina
Pravý horký
vzduch
160 - 170
30 - 60
1
19
1) Předehřejte troubu.
10.7 Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce
nina1)
1) Předehřejte troubu.
10.8 Vlhký horkovzduch
Nejlepších výsledků
dosáhnete, budete-li se řídit
dobou pečení uvedenou v
tabulce níže.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Zapečené Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
3
20
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Rýžový pudink
170 - 190
45 - 60
3
Jablečný koláč z piškotového těsta
(kulatá koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
3
Bílý chléb
190 - 200
55 - 70
3
10.9 Pečení na více úrovních
Použijte funkci Pravý horký vzduch.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Zákusky z listo‐ 160 - 1801)
vého těsta s kré‐
mem / banánky
25 - 45
1/4
-
Koláč s droben‐
kou, suchý
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Sušenky z pi‐
škotového těsta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Čajové pečivo z 80 - 100
vaječného bílku,
sněhové pusin‐
ky
130 - 170
1/4
-
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušenky z kynu‐ 160 - 170
tého těsta
30 - 60
1/4
-
Malé listové pe‐
čivo
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
ČESKY
21
10.10 Příprava Pizzy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s velkou ná‐
plní)
180 - 200
20 - 30
2
Koláče
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
Švýcarský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohový koláč
140 - 160
60 - 90
1
Koláč s jablečnou vr‐ 150 - 170
stvou
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nekvašený chléb
230 - 2501)
10 - 20
2
Listové těsto s náplní 160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (al‐
saské jídlo podobné
pizze)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruské pirohy
s náplní)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
10.11 Pečení masa
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Velké pečeně pečte přímo na plechu
nebo na tvarovaném roštu nad tímto
plechem.
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte
tím připečení vystřikující masové šťávy
nebo tuku.
Maso, které má mít kůrčičku, lze péci v
pekáči bez pokličky.
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
K uchování šťavnatějšího masa:
• libové maso pečte v pekáči s poklicí
nebo použijte sáček na pečení masa.
• maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
• velké kusy pečeně nebo drůbeže
několikrát v průběhu pečení potřete
vlastní šťávou.
22
www.aeg.com
10.12 Tabulka pro pečení masa
Hovězí
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Horní/Spod‐
ní Ohřev
230
120 - 150
1
Hovězí pečeně
nebo filet: ne‐
propečený
na cm
tloušťky
Turbo Gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovězí pečeně
nebo filet:
středně prope‐
čené
na cm
tloušťky
Turbo Gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet: dobře tloušťky
propečené
Turbo Gril
170 - 1801)
8 - 10
1
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Plec / Krkovice / 1 - 1,5
Kýta v celku
Turbo Gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotlety / Žebír‐
ka
1 - 1,5
Turbo Gril
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
0,75 - 1
Turbo Gril
160 - 170
50 - 60
1
Vepřové koleno
(předvařené)
0,75 - 1
Turbo Gril
150 - 170
90 - 120
1
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Jídlo
Množství
(kg)
Telecí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Telecí peče‐
ně
1
Turbo Gril
160 - 180
90 - 120
1
Turbo Gril
160 - 180
120 - 150
1
Telecí koleno 1,5 - 2
Jehněčí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Jehněčí ký‐
ta / Jehněčí
pečeně
1 - 1,5
Turbo Gril
150 - 170
100 - 120
1
ČESKY
Jídlo
Množství
(kg)
Jehněčí hřbet 1 - 1,5
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Turbo Gril
160 - 180
40 - 60
1
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
23
Zvěřina
Jídlo
Množství
(kg)
Zaječí hřbet / až 1
kýta
Horní/Spodní 2301)
Ohřev
30 - 40
1
Hřbet z vyso‐ 1,5 - 2
ké zvěře
Horní/Spodní 210 - 220
Ohřev
35 - 40
1
Kýta z vyso‐
ké zvěře
Horní/Spodní 180 - 200
Ohřev
60 - 90
1
1,5 - 2
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kusy drůbe‐
že
0,2 - 0,25
každý
Turbo Gril
200 - 220
30 - 50
1
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 kaž‐ Turbo Gril
dá
190 - 210
35 - 50
1
Kuře, brojler
1 - 1,5
Turbo Gril
190 - 210
50 - 70
1
Kachna
1,5 - 2
Turbo Gril
180 - 200
80 - 100
1
Husa
3,5 - 5
Turbo Gril
160 - 180
120 - 180
1
Krůta
2,5 - 3,5
Turbo Gril
160 - 180
120 - 150
1
Krůta
4-6
Turbo Gril
140 - 160
150 - 240
1
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Celá ryba
1 - 1,5
Horní/Spodní 210 - 220
Ohřev
40 - 60
1
Ryby (dušené)
10.13 Gril
•
•
•
•
•
Vždy grilujte při maximální nastavené
teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v
tabulce pro grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte
plech na zachycení šťávy.
Grilujte pouze ploché kousky masa
nebo ryb.
Prázdnou troubu vždy předehřejte po
dobu pěti minut pomocí grilovací
funkce.
POZOR!
Vždy grilujte se zavřenými
dvířky trouby.
24
www.aeg.com
Gril
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Vepřové kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí kotlety
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.14 Mražené Potraviny
Použijte funkci Pravý horký vzduch.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená
pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza snack 180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
Amer. Brambory,
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečená Bramboro‐
vá Kaše
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannello‐
ni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Mražené lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Sýr pečený v troubě
170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí Křídla
190 - 210
20 - 30
2
10.15 Rozmrazování
•
•
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř.
Používejte první úroveň roštu zdola.
•
•
Nezakrývejte potraviny mísou či
talířem, poněvadž by to mohlo
prodloužit dobu rozmrazování.
Připravujete-li velké porce jídla, na
dno vnitřku trouby položte obrácený
prázdný talíř. Jídlo vložte do
ČESKY
25
hlubokého talíře nebo nádoby a
položte je na obrácený talíř. V případě
potřeby vyjměte drážky na rošty.
Jídlo
Množství
(kg)
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas
Poznámky
rozmrazová‐
ní (min)
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený podšá‐
lek na velký talíř. V polovině doby
obraťte.
Maso
1
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu našlehejte, když je stále
ještě místy lehce zmražená.
Zdobený
dort
1,4
60
60
-
10.16 Zavařování - Spodní
ohřev
•
•
•
•
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
Pro tuto funkci používejte první
polohu roštu odspodu.
Na plech na pečení nedávejte více
než šest litrových zavařovacích
sklenic.
•
•
•
•
Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi
za 35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
-
26
www.aeg.com
Peckoviny
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná
zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek /
Chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
10.17 Sušení - Pravý horký
vzduch
•
•
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem
na pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení
zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji
na jednu noc vychladnout před
dokončením sušení.
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Fazole
60 - 70
6-8
3
1/4
Papriky
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina do po‐
lévky
60 - 70
5-6
3
1/4
Houby
50 - 60
6-8
3
1/4
Byliny
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Ovoce
Jídlo
Jedna poloha
Dvě polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
27
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
10.18 Informace pro
zkušebny
Testy podle normy EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
Pečení na jedné úrovni. Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha roštu
Piškotová buchta bez
tuku
Pravý Horký
Vzduch
140 - 150
35 - 50
2
Piškotová buchta bez
tuku
Horní/Spodní
Ohřev
160
35 - 50
2
Jablečný koláč (2 for‐
my, Ø 20 cm, polože‐
né úhlopříčně)
Pravý Horký
Vzduch
160
60 - 90
2
Jablečný koláč (2 for‐
my, Ø 20 cm, polože‐
né úhlopříčně)
Horní/Spodní
Ohřev
180
70 - 90
1
Pečení na jedné úrovni. Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min) Poloha roštu
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Pravý Horký
Vzduch
140
25 - 40
3
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Horní/Spodní
Ohřev
1601)
20 - 30
3
Malé koláčky (20 kou‐ Pravý Horký
sků na plech)
Vzduch
1501)
20 - 35
3
Malé koláčky (20 kou‐ Horní/Spodní
sků na plech)
Ohřev
1701)
20 - 30
3
1) Předehřejte troubu.
28
www.aeg.com
Pečení na více úrovních. Sušenky
Jídlo
Funkce
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Teplota (°C)
Pravý Horký
Vzduch
Malé koláčky (20 kou‐ Pravý Horký
sků na plech)
Vzduch
Čas
(min)
Poloha roštu
Dvě
polo‐
hy
Tři
polo‐
hy
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
Gril
Předehřejte prázdnou troubu po dobu pěti minut.
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Topinky
Gril
max
1-3
5
Hovězí steak
Gril
max
24 - 301)
4
1) V polovině doby obraťte.
Velkoplošný Gril
Předehřejte prázdnou troubu po dobu tří minut.
Gril s maximálním nastavením teploty.
Jídlo
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hamburgery
8 - 10
6-8
4
Topinky
1-3
1-3
4
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití.
Hromadění mastnoty či zbytků jídel může
způsobit požár. Riziko je vyšší u
grilovacího pekáče.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky,
ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce
nádobí. Mohlo by dojít k poškození
nepřilnavého povrchu.
Po každém použití setřete z vnitřku
trouby vlhkost.
ČESKY
11.2 Čištění vlisu vnitřku
trouby
Tímto čisticím postupem se odstraní
zbytkový vodní kámen z vlisu vnitřku
trouby po přípravě jídel pomocí páry.
Ohledně funkce: Pravý horký
vzduch PLUS doporučujeme
provádět čisticí postup
alespoň každých 5 - 10
programů přípravy jídel.
1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte
250 ml bílého octa.
Použijte maximálně 6% ocet bez
jakýchkoliv přísad.
2. Nechte ocet rozpustit zbytkový vodní
kámen při pokojové teplotě po dobu
30 minut.
3. Vnitřek trouby umyjte vlažnou vodou
a měkkým hadrem.
11.3 Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
POZOR!
Při odstraňování drážek na
rošty buďte opatrní.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1
2
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
29
Zarážky na teleskopických
výsuvech musí směřovat
dopředu.
11.4 Pyrolýza
POZOR!
Nespouštějte pyrolýzu,
pokud je stisknuto tlačítko S
párou.
POZOR!
Vyjměte všechno
příslušenství a vyjímatelné
drážky.
Nespouštějte pyrolýzu,
pokud jste plně nezavřeli
dvířka trouby. U některých
modelů se v případě této
chyby na displeji zobrazí
„C3“.
VAROVÁNÍ!
Trouba se zahřeje na velmi
vysokou teplotu. Hrozí
nebezpečí popálení.
POZOR!
Jsou-li ve stejné skříni
instalovány další spotřebiče,
nepoužívejte je současně se
spuštěnou funkcí pyrolýzy.
Spotřebič by se mohl
poškodit.
1. Vnitřek trouby vytřete měkkým
hadříkem.
2. Vnitřní stranu dvířek omyjte horkou
vodou, abyste zabránili připálení
zbytků jídel horkým vzduchem.
3. Nastavte funkci pyrolýzy. Viz část
„Denní používání“, „Funkce trouby“.
4. Když bliká
, stiskněte
nebo
Funkce
Popis
P1
Lehké čištění.
Délka: 1 h 30
min.
:
30
www.aeg.com
P2
Normální čiš‐
tění. Délka: 3
h.
Po dvou sekundách se spustí pyrolýza.
Pro odložení spuštění procesu čištění
můžete použít funkci UKONČENÍ.
Během probíhající funkce pyrolýzy
osvětlení nesvítí.
5. Výchozí délku pyrolýzy (P1 nebo P2)
změníte stisknutím
, kdy nastavíte
, a poté stisknutím
nebo .
6. Jakmile trouba dosáhne nastavené
teploty, dvířka se zablokují. Na
a stavové čárky
displeji se zobrazí
ukazatele tepla, dokud se dvířka
neodblokují.
7. Po dokončení funkce pyrolýzy se na
displeji zobrazí denní čas. Dvířka
trouby zůstanou zamčená.
8. Jakmile se trouba ochladí, dvířka se
automaticky odemknou.
11.5 Připomínka čištění
Jako připomínka potřebné pyrolýzy bliká
na displeji po každém zapnutí a vypnutí
trouby na 10 sekund PYR.
Připomínka čištění
přestane blikat:
• po ukončení pyrolýzy.
• pokud současně
stisknete
a ,
zatímco na displeji bliká
PYR.
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od trouby.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
B
1
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
11.6 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ!
Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
9. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
ČESKY
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jsou skleněné
panely vloženy do správné
polohy, jinak by se mohl
povrch dvířek přehřívat.
Dávejte pozor, abyste skleněné panely
(C, B a A) nasadili zpět ve správném
pořadí. Nejprve vložte panel C, který má
vytištěn čtverec na levé straně a
trojúhelník na pravé straně. Tyto symboly
také naleznete vyražené na rámu dvířek.
Symbol trojúhelníku na skle musí
odpovídat trojúhelníku na rámu dvířek a
čtvercový symbol musí odpovídat
příslušnému čtverci. Poté vložte zbylé
dva skleněné panely.
31
11.7 Výměna žárovky
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
ABC
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
32
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐ Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
stavení.
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo Nastavte teplotu podle
nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Na displeji se zobrazí „C3“.
Čisticí funkce nefunguje.
Zcela dvířka zavřete.
Nezavřeli jste plně dvířka
nebo je zámek dvířek vadný.
Na displeji se zobrazuje
„F102“.
•
•
Nezavřeli jste plně
dvířka.
Zámek dvířek je vadný.
Řešení
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15 - 20 minut.
•
•
•
Na displeji se zobrazuje chy‐ Jedná se o závadu na elek‐
bový kód, který není uvede‐ troinstalaci.
ný v tabulce.
•
•
Použití funkce Pravý horký
vzduch PLUS nevede k do‐
brému výsledku.
Nezapnuli jste funkci Pravý
horký vzduch PLUS.
Zcela dvířka zavřete.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se „F102“ na dis‐
pleji zobrazí znovu, kon‐
taktujte oddělení péče o
zákazníky.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení péče
o zákazníky.
Řiďte se částí „Zapnutí funk‐
ce Pravý horký vzduch
PLUS“.
ČESKY
33
Problém
Možná příčina
Řešení
Použití funkce Pravý horký
vzduch PLUS nevede k do‐
brému výsledku.
Funkci Pravý horký vzduch
Řiďte se částí „Zapnutí funk‐
PLUS jste nezapnuli správně ce Pravý horký vzduch
pomocí tlačítka S párou.
PLUS“.
Použití funkce Pravý horký
vzduch PLUS nevede k do‐
brému výsledku.
Vlis vnitřku trouby jste nena‐
plnili vodou.
Řiďte se částí „Zapnutí funk‐
ce Pravý horký vzduch
PLUS“.
Chcete zapnout funkci Pravý Probíhá funkce Pravý horký
horký vzduch, ale svítí kon‐ vzduch PLUS.
trolka tlačítka S párou.
Funkci Pravý horký vzduch
PLUS vypnete stisknutím tla‐
čítka S párou
.
Chcete zapnout čisticí funk‐ Je stisknuto tlačítko S párou. Stiskněte tlačítko S párou
ci, ale na displeji se zobrazu‐
znovu.
je "C4".
Voda ve vlisu vnitřku trouby
se nevaří.
Teplota je příliš nízká.
Nastavte teplotu na alespoň
110 °C.
Viz část „Tipy a rady“.
Z vlisu vnitřku trouby vytéká
voda.
Ve vlisu vnitřku trouby je
příliš mnoho vody.
Vypněte troubu a ujistěte se,
že je spotřebič již chladný.
Vodu vytřete houbou nebo
hadříkem. Do vlisu vnitřku
trouby přilijte správné množ‐
ství vody. Řiďte se specific‐
kým postupem.
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
1. Vypněte troubu.
2. Stiskněte a podržte tla‐
čítko
.
3. První číslice a ukazatel
Demo začnou blikat na
displeji.
4. Pomocí tlačítek
nebo
zadejte kód 2468 a
stiskněte
pro po‐
tvrzení.
5. Začne blikat následující
číslice.
6. Režim Demo se vypne,
když potvrdíte poslední
číslici a kód je správný.
12.2 Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
34
www.aeg.com
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
13.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
AEG
Označení modelu
BPS351120M
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
1.09 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenziv‐ 0.69 kWh/cyklus
ní horkovzdušný režim
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
71 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
36.5 kg
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
13.2 Úspora energie
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
ČESKY
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, u některých funkcí trouby
se topné články automaticky vypnou
dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
35
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Vlhký horkovzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
Pokud používáte funkci Vlhký
horkovzduch, osvětlení se vypne po 30
sekundách.
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
867336324-D-332019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising