Aeg BPB331020M Användarmanual
BPB331020M
BPS331020M
USER
MANUAL
SV
Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVNING............................................................................................ 8
4. KONTROLLPANELEN................................................................................................. 8
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING..................................................................................9
6. DAGLIG ANVÄNDNING............................................................................................. 9
7. KLOCKFUNKTIONER................................................................................................ 10
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR............................................................................... 12
9. TILLVALSFUNKTIONER.............................................................................................13
10. TRICKS OCH TIPS................................................................................................... 13
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 28
12. FELSÖKNING.......................................................................................................... 31
13. ENERGIEFFEKTIVITET............................................................................................ 33
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
SVENSKA
3
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättningar
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barnen leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter lampa för att undvika risken för
elstötar.
Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
• Enheten för inbyggnad måste uppfylla
stabilitetskraven enligt DIN 68930.
Skåpets minimihöjd
(minimihöjd för skåpet under köksbänken)
Skåpets bredd
600 (600) mm
550 mm
SVENSKA
Skåpets djup
605 (580) mm
Höjd på produktens
främre del
594 mm
Höjd på produktens
bakre del
576 mm
Bredd på produktens
främre del
549 mm
Bredd på produktens
bakre del
548 mm
Produktens djup
567 mm
Bredd på den inbyggda produkten
546 mm
Djup med öppen
lucka
1017 mm
Minsta storlek på
ventilationens öppning. Öppningen är
placerad på botten
baksidan
550 x 20 mm
Nätsladdslängd. Kabeln är placerad i det
högra hörnet på baksidan
1500 mm
Monteringsskruvar
4 x 12 mm
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
5
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka eller nichen nedanför
produkten, speciellt inte när den är
igång eller om luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
• Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
6
www.aeg.com
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli
bestående.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till
exempel ett skåp, se till att
skåpsdörren aldrig är stängd när
apparaten är i drift. Värme och fukt
kan byggas upp bakom en stängd
dörr/lucka och orsaka efterföljande
skador på apparaten, bostaden eller
golvet. Stäng inte luckan förrän
apparaten har svalnat helt efter
användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.5 Pyrolysrengöring
VARNING!
Risk för skador / brand /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnsutrymmet:
– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill/rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor som medföljer
produkten) och särskilt kastruller,
pannor, brickor, köksredskap som
är behandlade med en non-stickbeläggning.
• Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
• Håll barn och borta från produkten
när pyrolysrengöring är igång.
SVENSKA
•
•
•
•
•
Ugnen blir mycket varm och varm luft
släpps ut från ventilerna.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och
efter varje pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
– Se till att inte husdjur (särskilt
fåglar) kommer i produktens
närhet under och efter
pyrolysrengöringen. Detta gäller
även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid pyrolytisk rengöring och kan även
släppa ut skadliga ångor i små
mängder.
Ångor som släpps ut från
pyrolysugnar/matlagningsrester är
7
inte skadliga för människor, inklusive
barn och eller personer med sjukdom.
2.6 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.8 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
8
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
11
2
3
5
4
3
2
1
4
5
6
7
8
9
10
3.2 Tillbehör
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Strömlampa/symbol
Display
Kontrollvred (för temperaturen)
Temperaturindikator/symbol
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
Ugnspanna
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
För kakor och småkakor. För bakning och
stekning eller som fettuppsamlingsfat.
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Knappar
Sensorfält/knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
KLOCKA
Ställa in en klockfunktion.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
SVENSKA
9
4.2 Display
A
G
F
E
B
D
C
A. Timer / Temperatur
B. Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C. Matlagningstermometer (endast
vissa modeller)
D. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
E. Timmar / minuter
F. Demo-läge (endast vissa modeller)
G. Klockfunktioner
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Ugnsfunktion
6.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
Varmluft
6.2 Uppvärmningsfunktioner
Ugnsfunktion
Program
Ugnen är avstängd.
För att baka på upp till
tre hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.
Ställ in temperaturen på
20 - 40 °C lägre än för
Över-/undervärme.
För att tillaga pizza. För
att bryna ordentligt och
Pizza-funktion få en knaprig botten.
För bakning och stekning
på en ugnsnivå.
Avstängt läge
Belysning
Program
För att tända lampan
utan att använda en tillagningsfunktion.
Över-/undervärme
Undervärme
För bakning av kakor
med knaprig botten och
för att torka mat.
10
www.aeg.com
Ugnsfunktion
Upptining
Varmluft med
fukt
Program
För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptiningstiden beror på
mängden och storleken
på det frysta livsmedlet.
Denna funktionen är för
att spara energi under
tillagningen. För matlagningsinstruktioner, se kapitlet "Råd och Tips"
Varmluft med fukt. Ugnsluckan ska hållas stängd
under tillagningen så att
funktionen inte avbryts
och att ugnen fungerar
med högsta möjliga
energieffektivitet. När du
använder den här funktionen kan temperaturen i
ugnen skilja sig från inställd temperatur. Restvärmen änvänds.Värmeeffekten kan vara reducerad. För allmänna energibesparingsanvisningar, se
kapitlet "Energieffektivitet", Energibesparing.
Denna funktion användes
för att följa energieffektivitetsklass enligt EN
60350-1. När du använder
den här funktionen släcks
lampan automatiskt efter
30 sekunder.
Ugnsfunktion
Program
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Grill
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött
Varmluftsgrill- eller fågel med ben. För
att bryna och göra graning
tänger.
Pyrolys
För att sätta igång pyrolysrengöring av ugnen.
Denna funktion bränner
bort kvarvarande rester i
ugnen.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
6.3 Ställa in en värmefunktion
1. Vrid vredet för värmefunktioner för
att välja en värmefunktion.
2. Vrid på kontrollvredet för att välja
temperatur.
Lampan tänds när ugnen är igång.
3. Vrid vredet för värmefunktioner till
Off-läge (Av) för att stänga av ugnen.
6.4 Indikator för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
en efter en när
staplarna på displayen
temperaturen ökar och försvinner när
den minskar.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion Program
Klockfunktion Program
KLOCKA
Visa eller ändra klockan.
Du kan endast ställa
klockan när ugnen är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge
ugnen ska vara påslagen.
Använd endast när en
värmefunktion är vald.
SLUTTID
Ställ in när ugnen stängs
av. Använd endast när en
värmefunktion är vald.
SVENSKA
Klockfunktion Program
TIDSFÖRDRÖJNING
SIGNALUR
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuter och därefter timmar. Tryck
på
för att bekräfta.
När den inställda Sluttiden har gått
Använd för att ställa in en
tid för nedräkning. Denna
funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt.
Du kan ställa in SIGNALUR när som helst, även
om ugnen är avstängd.
00:00
Om du inte ställer in nåTIDTAGNING gon annan klockfunktion,
övervakar TIDTAGNING
automatiskt hur länge ugnen har varit påslagen.
Den sätts på så fort ugnen börjar värmas upp.
Uppräkningstimern kan
inte användas med funktionerna: VARAKTIGHET,
SLUTTID.
7.2 Ställa in och ändratiden
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
och "12:00". "12" blinkar.
eller
1. Tryck på
timmarna.
för att ställa in
2. Tryck på
för att bekräfta och ställ
in minuterna.
Displayen visar
tiden. "00" blinkar.
3. Tryck på
minuter.
11
och den inställda
eller
för att ställa in
för att bekräfta eller så
4. Tryck på
sparas klockan automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Ändra klockan genom att trycka på
flera gånger tills kontrollampan för tiden
blinkar på displayen.
7.3 Ställa in KOKTID
1. Ställ in en värmefunktion.
avges en ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet för värmefunktionerna till
avstängt läge.
7.4 Ställa in SLUTTID
1. Ställ in en värmefunktion.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
eller
för att ställa in
3. Tryck på
timmar och därefter minuter. Tryck
på
för att bekräfta.
När den Sluttiden har gått avges en
och
ljudsignal i 2 minuter.
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet för värmefunktionerna till
avstängt läge.
7.5 Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in en värmefunktion.
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
eller
för att ställa in
3. Tryck på
minuter och därefter timmar för
KOKTID. Tryck på
Displayen visar
för att bekräfta.
som blinkar.
4. Tryck på
eller
för att ställa in
timmar och därefter minuter för
SLUTTID. Tryck på
för att
bekräfta. Displayen visar
den inställda temperaturen.
och
12
www.aeg.com
Ugnen sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN.
När den Sluttiden har gått avges en
ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Vrid vredet för värmefunktionerna till
avstängt läge.
När tiden du ställt in är längre än 60
minuter, blinkar
på displayen.
3. Ställ in timmarna.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90 % av den inställda tiden har
uppnåtts avges en ljudsignal.
5. När den inställda tiden har förflutit
hörs en ljudsignal i 2 minuter.
"00:00" och blinkar på displayen.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
7.6 Ställa in SIGNALUR
7.7 TIDTAGNING
Signaluret kan ställas in både när ugnen
är påslagen och avstängd.
För att återställa tidtagningsuret, håll
flera gånger tills
1. Tryck på
börjar blinkar.
inne
igen.
och
. Timern börjar räkna upp
2. Tryck på
eller
för att ställa in
sekunderna och därefter minuterna.
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen .
Galler och djup form tillsammans:
Tryck in djupa formen mellan skenorna
på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
Djup form:
Skjut in djupa formen mellan stegparet
på ugnsnivån.
SVENSKA
13
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
9. TILLVALSFUNKTIONER
9.1 Använda barnlåset
När Barnlåset är påslaget kan inte ugnen
sättas på av misstag.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna
är i avstängt läge.
2. Tryck på och håll inne
samtidigt i 2 sekunder.
och
visas på
Signalen ljuder. SAFE och
displayen. Luckan är spärrad.
Symbolen
visas på
displayen också när
pyrolysfunktionen är på.
Upprepa steg 2 för att stänga av
Barnlåset.
9.2 Restvärmeindikering
När ugnen stängs av visas
restvärmeindikatorn
på displayen om
temperaturen i ugnen överstiger 40 °C.
9.3 Automatisk avstängning
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
(°C)
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
3
Pyrolys
4.5
Automatisk avstängning fungerar inte
med funktionerna: Belysning, Koktid,
Sluttid.
9.4 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
Av säkerhetsskäl stängs ugnen av
automatiskt efter en tid om en
10. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
10.1
Tillagningsrekommendationer
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellerna nedan visar rekommenderade
inställningar för temperatur,
tillagningstid och hyllposition för
specifika typer av mat.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
14
www.aeg.com
10.2 Ugnsluckans insida
På insidan av luckan hittar du:
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om ugnsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för maträtter.
10.3 Gräddning
Använd den lägre temperaturen första
gången.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än en
nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid lika
bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika
bruna. Detta jämnar ut sig under
bakningen.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen återtar
de sin normala form.
10.4 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och
blir degig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Ställ in något lägre ugnstemperatur nåsta gång.
För kort gräddningstid.
Ställ in längre gräddningstid och
lägre ugnstemperatur nåsta gång.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in högre ugnstemperatur
nåsta gång.
För lång gräddningstid.
Ställ in kortare gräddningstid nästa gång.
Kakan blir ojämn.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in lägre ugnstemperatur och
hög och gräddningstiden är längre gräddningstid.
för kort.
Kaksmeten har inte fördelats jämnt.
Kakan blir inte klar på ti- Ugnstemperaturen är för
den som anges i recep- låg.
tet.
Fördela smeten jämnare på bakplåten nästa gång.
Ställ in något högre ugnstemperatur nåsta gång.
SVENSKA
15
10.5 Bakning på en hyllnivå
BAKA I FORMAR
(°C)
(min.)
Tårtbotten av Varmluft
mördeg, förvärm den tomma ugnen
170 - 180
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkakssmet
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Sockerkaka /
Mjuk kaka
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Sandkaka /
Fruktkakor
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Cheesecake
Över-/undervärme
170 - 190
60 - 90
1
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
Använd den tredje hyllpositionen.
Använd den tredje hyllpositionen.
Använd funktionen: Varmluft.
Använd funktionen: Varmluft.
Använd en bakplåt.
Använd en bakplåt.
(°C)
(min.)
Kaka med smördegstopping
150 - 160
20 - 40
Fruktpaj (på jästdeg/sockerkakssmet), använd en
långpanna
150
35 - 55
Fruktpaj av mördeg
(°C)
(min.)
160 - 170
40 - 80
16
www.aeg.com
KAKOR/BAKVERK/BRÖD
Förvärm den tomma ugnen.
Använd funktionen: Över-/undervärme.
Använd en bakplåt.
(°C)
(min.)
Rulltårta
180 - 200
10 - 20
3
Rågbröd:
först: 230
20
1
sedan: 160 - 180
30 - 60
Mandelsockerkaka /
Sockerkakor
190 - 210
20 - 30
3
Petits-choux med
fyllning / Bakelser
190 - 210
20 - 35
3
Vetefläta / Runt bröd 170 - 190
30 - 40
3
Fruktpaj (på jästdeg/ 170
sockerkakssmet), använd en långpanna
35 - 55
3
Jästkaka med känslig 160 - 180
fyllning (t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
40 - 80
3
Christstollen
50 - 70
2
160 - 180
SLÄTA BULLAR
Använd den tredje hyllpositionen.
Mördegskakor, kex
Varmluft
(°C)
(min.)
150 - 160
10 - 20
SVENSKA
SLÄTA BULLAR
Använd den tredje hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Bullar, förvärm den tom- Varmluft
ma ugnen
160
10 - 25
Bullar av sockerkakssmet
Varmluft
150 - 160
15 - 20
Smördegskakor, förvärm Varmluft
den tomma ugnen
170 - 180
20 - 30
Småkakor av jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
Bakverk med äggvita,
maränger / Maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
190 - 210
10 - 25
Bullar, förvärm den tom- Över-/undervärme
ma ugnen
10.6 Puddingar och gratänger
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
Grönsaksgratäng, förvärm den tomma ugnen
Varmluftsgrillning
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Över-/undervärme
180 - 200
25 - 40
Fiskpudding
Över-/undervärme
180 - 200
30 - 60
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
Söta puddingar
Över-/undervärme
180 - 200
40 - 60
Makaronipudding
Över-/undervärme
180 - 200
45 - 60
17
18
www.aeg.com
10.7 Bakning på flera nivåer
Använd bakplåtarna.
Använd funktionen: Varmluft.
KAKOR/BAKVERK
(°C)
(min.)
2 positioner
Petits-choux med
fyllning / Bakelser,
förvärm den tomma
ugnen
160 - 180
25 - 45
1/4
Smuldegspaj
150 - 160
30 - 45
1/4
KAKOR/SMÅKAKOR/BAKVERK/BULLAR
(°C)
(min.)
2 positioner
3 positioner
Bullar
180
20 - 30
1/4
-
Mördegskakor,
kex
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Bullar av socker- 160 - 170
kakssmet
25 - 40
1/4
-
Smördegskakor, 170 - 180
förvärm den
tomma ugnen
30 - 50
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Maränger / Maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
10.8 Tips gällande
ugnsstekning
Använd värmebeständiga ugnsformar.
Stek magert kött övertäckt.
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
Häll lite vatten på plåten för att förhindra
att droppande fett bränner fast.
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Stek kött och fisk i stora bitar som väger
minst 1kg.
Ös köttet med sin egen köttsaft flera
gånger under stekning.
SVENSKA
10.9 Stekning
Använd den första hyllpositionen.
NÖTKÖTT
(°C)
(min.)
Över-/undervärme
230
120 - 150
Engelsk rostbiff el- per cm tjocklek
ler filé, röd, förvärm
den tomma ugnen
Varmluftsgrillning
190 - 200
5-6
Engelsk rostbiff el- per cm tjocklek
ler filé, medium,
förvärm den tomma
ugnen
Varmluftsgrillning
180 - 190
6-8
Engelsk rostbiff el- per cm tjocklek
ler filé, välstekt, förvärm den tomma
ugnen
Varmluftsgrillning
170 - 180
8 - 10
Grytstek
1 - 1,5 kg
FLÄSK
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotletter / Revbensspjäll 1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Köttfärslimpa
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg, lagad i förväg 0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
Bog / Hals / Skinkstek
19
20
www.aeg.com
KALV
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Kalvstek
1
160 - 180
90 - 120
Kalvlägg
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
LAMM
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Lamm, lägg / Lammstek
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Lamm, sadel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VILT
Använd funktionen: Över-/undervärme.
(kg)
(°C)
(min.)
Sadel / Hare, lägg,
förvärm den tomma
ugnen
upp till 1
230
30 - 40
Rådjur, sadel
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Bog
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
SVENSKA
21
FÅGEL
Använd funktionen: Varmluftsgrillning.
(kg)
(°C)
(min.)
Bitar av fågel
0,2 - 0,25 var
200 - 220
30 - 50
Halv kyckling
0,4 - 0,5 var
190 - 210
35 - 50
Kyckling, unghöna
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Anka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gås
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Kalkon
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Kalkon
4-6
140 - 160
150 - 240
FISK (ÅNGKOKT)
Använd funktionen: Över-/undervärme.
Hel fisk
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
10.10 Knaprig tillagning med
inställningen: Pizza-funktion
PIZZA
PIZZA
Använd den första hyllpositionen.
Använd den första hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Pajer
180 - 200
40 - 55
Ugnsbakad
spenat
160 - 180
45 - 60
(°C)
(min.)
Quiche lorraine /
Schweizisk
ostpaj
170 - 190
45 - 55
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
22
www.aeg.com
PIZZA
PIZZA
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Använd den första hyllpositionen.
Grönsakspaj
(°C)
(min.)
160 - 180
50 - 60
Använd den andra hyllpositionen.
PIZZA
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Använd den andra hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Osyrat bröd
230 - 250
10 - 20
Smördegskakor
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pirog
180 - 200
15 - 25
10.11 Grill
(°C)
(min.)
Pizza, tunn
botten, använd en
långpanna
200 - 230
15 - 20
Pizza, tjock
botten
180 - 200
Förvärm den tomma ugnen före
tillagning.
Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
Placera en form på första hyllpositionen
för att samla upp fett.
20 - 30
GRILL
Använd funktionen: Grill
(°C)
(min.)
1:a sidan
(min.)
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Fläskkotlett
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
SVENSKA
GRILL
Använd funktionen: Grill
(°C)
(min.)
1:a sidan
(min.)
2:a sidan
Kalv, fransyska
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamm, sadel
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 0,5 kg - 1 210 - 230
kg
15 - 30
15 - 30
3/4
10.12 Fryst mat
AVFROSTNING
Använd funktionen: Varmluft.
(°C)
(min.)
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunna
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites, tjocka
200 - 220
25 - 35
3
Croquetter / Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Hash browns
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni,
färsk
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, fryst 160 - 180
40 - 60
2
Makaronipudding med ost 170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
20 - 30
2
190 - 210
23
24
www.aeg.com
10.13 Upptining
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Täck inte över maten eftersom det kan
förlänga avfrostningstiden.
Om du lagar större portioner ska en tom
tallrik placeras upp och ner på botten av
ugnen. Lägg maten i en djup form och
ställ den ovanpå tillriken inne i ugnen. Ta
bort hyllstöden om det behövs.
Använd den första hyllpositionen.
(kg)
(min.)
Upptiningstid
(min.)
Mer avfrostningstid
Kyckling
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
kött, vänd efter
halva tiden
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Grädde, vispa
grädden medan
den fortfarande
är lätt frusen
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något fryst.
Tårta
1.4
60
60
-
10.14 Konservering
Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd den första hyllpositionen.
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
Ställ in temperaturen till 160 - 170 °C.
MJUK FRUKT
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
(min.)
Tillagningstid tills
det börjar sjuda
Jordgubbar / Blå35 - 45
bär / Hallon / Mogna
krusbär
SVENSKA
25
För en plåt, använd tredje hyllpositionen.
För två plåtar, använd den första och den
fjärde hyllpositionen.
STENFRUKT
Persikor /
Kvitten /
Plommon
(min.)
Tillagningstid tills det
börjar sjuda
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
35 - 45
10 - 15
GRÖNSAKER
GRÖNSAKER
(°C)
(tim)
Bönor
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
Svamp
50 - 60
6-8
Örter
40 - 50
2-3
Ställ in temperaturen till 60 - 70 °C.
(min.)
Tillagningstid tills det
börjar sjuda
(min.)
Fortsätt
tillaga på
100 °C
Morötter
50 - 60
5 - 10
Gurka
50 - 60
-
FRUKT
(tim)
Blandade in- 50 - 60
lagda grönsaker
5 - 10
Kålrabbi / Är- 50 - 60
tor / Sparris
15 - 20
10.15 Torkning - Varmluft
Plommon
8 - 10
Aprikoser
8 - 10
Äppelskivor
6-8
Päron
6-9
Täck smorda plåtar med bakplåtspapper.
10.16 Varmluft med fukt rekommenderade tillbehör
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt det
svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Använd mörka och icke reflekterande
burkar och formar. De absorberar värme
bättre än ljusa färger och reflektiva
formar.
Pizzaform
Ugnsform
Portionsformar
Tårtbottenform
26
www.aeg.com
Mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
Mörk, icke reflekterande
26 cm i diameter
Keramik
8 cm diameter,
5 cm hög
Mörk, icke reflekterande
28 cm i diameter
10.17 Varmluft med fukt
För bästa resultat ska du följa förslagen
som listas i tabellen nedan.
Använd den tredje hyllnivån.
(°C)
(min.)
Pastagratäng
200 - 220
45 - 55
Potatisgratäng
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Brödpudding
190 - 200
55 - 70
Risgrynspudding
170 - 190
45 - 60
Äppelkaka gjord med sockerkakssmet (rund
kakform)
160 - 170
70 - 80
Franskbröd
190 - 200
55 - 70
10.18 Information till
provanstalter
Tester enligt: EN 60350, IEC 60350.
BAKNING PÅ EN NIVÅ. Bakverk i formar
(°C)
(min.)
Lätt sockerkaka utan
fett
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Lätt sockerkaka utan
fett
Över-/undervärme
160
35 - 50
2
SVENSKA
BAKNING PÅ EN NIVÅ. Bakverk i formar
(°C)
(min.)
Äppelpaj, 2 formar Ø20 Varmluft
cm
160
60 - 90
2
Äppelpaj, 2 formar Ø20 Över-/undervärme
cm
180
70 - 90
1
BAKNING PÅ EN NIVÅ. Småkakor
Använd den tredje hyllpositionen.
(°C)
(min.)
Mördegskakor / Smördeg- Varmluft
skakor
140
25 - 40
Mördegskakor / Smördeg- Över-/undervärme
skakor, förvärm den tomma ugnen
160
20 - 30
Småkakor, 20 stycken/plåt, Varmluft
förvärm den tomma ugnen
150
20 - 35
Småkakor, 20 stycken/plåt, Över-/undervärme
förvärm den tomma ugnen
170
20 - 30
BAKNING PÅ FLERA NIVÅER. Småkakor
(°C)
(min.)
2 positioner
3 positioner
Mördegskakor /
Smördegskakor
Varmluft
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor, 20 stycken/plåt, förvärm den
tomma ugnen
Varmluft
150
23 - 40
1/4
-
27
28
www.aeg.com
GRILL
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.
Grillning med maximal temperaturinställning.
(min.)
Rosta
Grill
1-3
5
Nötstek, vänd efter halva tiden
Grill
24 - 30
4
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengöringsmedel
Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring.
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra
matrester kan leda till eldsvåda. Risken är högre för grillpannan.
Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.
Används varje
dag
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i diskmaskin.
Tillbehör
Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel
med slipeffekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.
SVENSKA
11.2 Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du avlägsnar
ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som pyrolysfunktionen. Det
kan skada produkten.
1. Torka av ugnen inuti med en mjuk
trasa.
2. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och
spill bränner fast.
3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se kapitel
"Daglig användning",
"Ugnsfunktioner".
4. När
blinkar, tryck på
eller
för att ställa in pyrolysfunktionens
varaktighet:
Tillval
Beskrivning
P1
Lätt rengöring. Varaktighet: 1 tim
30 min.
P2
Normal rengöring. Varaktighet: 3
tim.
2
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
11.3 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
löstagbara ugnsstegar (i
förekommande fall).
Starta inte
pyrolysrengöringen om inte
ugnsluckan är helt stängd.
På vissa modeller visar
displayen ”C3” om detta
problem uppstår.
VARNING!
Ugnen blir mycket het. Det
finns risk för att du bränner
dig.
29
Tryck på
eller vrid temperaturvredet
för att starta pyrolysfunktionen.
Du kan använda funktionen SLUTTID för
att fördröja rengöringsprocedurens start.
Under pyrolysrengöringen är
ugnslampan släckt.
5. För att ändra standardlängden på
pyrolysrengöringen (P1 eller P2),
tryck på
för att ställa in
, tryck
på
eller .
6. När ugnen värmts upp till inställd
temperatur låses luckan. På displayen
och stavarna på
visas
värmeindikatorn, tills luckan låses
upp igen.
7. När pyrolysrengöringen är klar visar
displayen tiden på dagen.
Ugnsluckan förblir låst.
8. Luckan låses upp igen när ugnen
svalnat.
30
www.aeg.com
11.4 Påminnelse rengöring
För att påminna dig om att
pyrolysrengöringen behöver utföras,
blinkar PYR på displayen i 10 sekunder
varje gång ugnen sätts på och stängs av.
Påminnelsen om rengöring
slocknar:
• när pyrolysfunktionen är
klar.
• om du trycker på
och
samtidigt medan PYR
blinkar på displayen.
2
B
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
11.5 Borttagning och
installation av luckan
Man kan ta loss och rengöra luckan och
de inre glasrutorna. Antalet luckglas
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel
uppåt från ugnen.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan
i motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
VARNING!
Se till att glasen är korrekt
och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
Var noga med att sätta tillbaka
glasrutorna (A,B och C) i rätt ordning.
Sätt först in glasruta C, som har en
fyrkant tryckt på vänster sida och en
triangel på höger sida. Du ser också de
här symbolerna präglade på luckans list.
Triangeln på glaset måste matcha
triangeln på lucklisten, och
kvadratsymbolen måste matcha
kvadraten. För därefter in de andra två
glasrutorna.
SVENSKA
31
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
ABC
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
11.6 Byte av glödlampa
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket varm.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
32
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen funStäng luckan helt.
gerar inte. Du har inte stängt
luckan ordentligt eller så är
luckan trasig.
Displayen visar "F102".
• Du har inte stängt luckan • Stäng luckan helt.
ordentligt.
• Stäng av ugnen via hus• Det elektroniska lucklåset
hållets säkring eller säkerär trasigt.
hetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på displayen
igen.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
12.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Information som kundtjänst behöver
finns på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
SVENSKA
33
13. ENERGIEFFEKTIVITET
13.1 Produktinformationsblad
Produktinformation enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
BPB331020M 944187818
BPS331020M 944187819
Energiindex
81.2
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
1.09 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal kaviteter
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
71 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
13.2 Energibesparing
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Om det är möjligt, undvik att förvärma
ugnen före tillagning.
Håll pauser mellan tillagning så korta
som möjligt när du förbereder flera rätter
på en gång.
BPB331020M
34.0 kg
BPS331020M
34.0 kg
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet
Varaktighet eller Sluttid aktiverat och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång. När du stänger av ugnen visar
displayen restvärmen. Du kan använda
den värmen för att hålla maten varm.
När tillagningen är längre än 30 minuter,
sänk ugnstemperaturen till ett minimum
3-10 minuter innan tillagningen är klar.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga
maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
34
www.aeg.com
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Varmluft med fukt
För att spara energi under tillagningen.
När du använder den här funktionen
släcks lampan automatiskt efter 30
sekunder.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
35
867353527-A-282019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising