AEG | BPS351120M | User manual | Aeg BPS351120M Εγχειρίδιο χρήστη

Aeg BPS351120M Εγχειρίδιο χρήστη
BPS351120M1
USER
MANUAL
EL
Οδηγίες Χρήσης
Φούρνος
2
www.aeg.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ..................................................................3
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................................................5
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ................................................................................... 8
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ.................................................................................... 9
5. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ..........................................................................9
6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ.......................................................................................10
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ................................................................................. 12
8. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ........................................................................... 14
9. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ.............................................................................. 16
10. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.......................................................................17
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ.......................................................................... 32
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.................................................................. 35
13. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ.................................................................................39
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να
σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες
που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν
θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να
διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της
συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση
προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com/webselfservice
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registeraeg.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή
σας:
www.aeg.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός
σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν
τραυματισμούς ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα
λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε
πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη
πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών και άτομα με
εκτεταμένες και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα
προσβάσιμα μέρη είναι πολύ ζεστά.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά,
θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και
τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή
χωρίς επίβλεψη.
4
www.aeg.com
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής και η
αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα
μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται
προσοχή για να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.
Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε
ή εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης
αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
προτού αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα για την
αποφυγή πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό
της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή
αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη
γυάλινη πόρτα, καθότι μπορεί να χαράξουν την
επιφάνεια και αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση του
γυαλιού.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Πριν από τον πυρολυτικό καθαρισμό πρέπει να
απομακρυνθεί η μεγαλύτερη ποσότητα από τα χυμένα
υγρά. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τον φούρνο.
Για να αφαιρέσετε τα στηρίγματα σχαρών, πρώτα
τραβήξτε το μπροστινό άκρο του στηρίγματος σχάρας
και κατόπιν το πίσω άκρο από τα πλαϊνά τοιχώματα.
Τοποθετήστε τα στηρίγματα σχαρών στη θέση τους,
ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία με την
αντίστροφη σειρά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε
τη συσκευή καθώς είναι βαριά. Να
χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
ασφαλείας και κλειστά παπούτσια.
Μην τραβάτε τη συσκευή από τη
λαβή.
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
άλλες συσκευές και μονάδες.
Βεβαιωθείτε ότι οι κατασκευές κάτω
από τις οποίες ή δίπλα στις οποίες
εγκαθίσταται η συσκευή είναι
ασφαλείς.
Οι πλευρές της συσκευής πρέπει να
πρόσκεινται σε συσκευές ή μονάδες
με το ίδιο ύψος.
Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με
ηλεκτρικό σύστημα ψύξης. Πρέπει να
χρησιμοποιείται με την ηλεκτρική
παροχή.
2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει
να πραγματοποιούνται από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
είναι συμβατές με τις ονομαστικές
τιμές ηλεκτρικού ρεύματος της
παροχής ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
•
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά
στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε περίπτωση που
πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
Μην επιτρέπετε σε καλώδια
τροφοδοσίας να βρίσκονται κοντά ή
να έρχονται σε επαφή με την πόρτα
της συσκευής, ιδιαίτερα όταν η πόρτα
είναι ζεστή.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η
αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη
συνδέετε το φις τροφοδοσίας.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές
μονωτικές διατάξεις:
ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από
την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής
ρεύματος και ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει
την αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει
να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm
μεταξύ των επαφών.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με
τις Οδηγίες της ΕΟΚ.
2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακή χρήση.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα
αερισμού δεν είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση όταν μαγειρεύετε.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από
κάθε χρήση.
Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα
της συσκευής ενόσω η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
διαφύγει καυτός αέρας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα
της συσκευής όταν η πόρτα είναι
ανοιχτή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
αποθήκευσης αντικειμένων.
Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
προσεκτικά. Η χρήση υλικών με
αλκοόλη μπορεί να δημιουργήσει
μείγμα αλκοόλης και αέρα.
Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην
επιτρέπετε σε σπινθήρες ή γυμνές
φλόγες να έρθουν σε επαφή με τη
συσκευή.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
•
Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς
ή ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επίστρωσης:
– μην τοποθετείτε σκεύη ή άλλα
αντικείμενα απευθείας σε επαφή
με το δάπεδο της συσκευής.
– μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
απευθείας σε επαφή με το κάτω
μέρος του εσωτερικού της
συσκευής.
– μην τοποθετείτε νερό απευθείας
μέσα στη συσκευή όταν αυτή είναι
ζεστή.
– μην αφήνετε υγρά πιάτα και
φαγητά μέσα στη συσκευή μετά
την ολοκλήρωση του
μαγειρέματος.
•
•
•
•
•
– κατά την αφαίρεση ή την
τοποθέτηση των εξαρτημάτων
απαιτείται προσοχή.
Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επιφάνειας ή της επιφάνειας από
ανοξείδωτο ατσάλι δεν επηρεάζει την
απόδοση της συσκευής.
Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για κέικ με
μεγάλη ποσότητα υγρών. Οι χυμοί
φρούτων προκαλούν λεκέδες οι οποίοι
μπορεί να είναι μόνιμοι.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.
Ψήνετε πάντα με την πόρτα του
φούρνου κλειστή.
Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί πίσω
από ένα πλαίσιο επίπλου (π.χ. μια
πόρτα) φροντίστε η πόρτα να μην
είναι ποτέ κλειστή όσο η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
συσσωρευτεί θερμότητα και υγρασία
σε ένα κλειστό πλαίσιο επίπλου και να
προκληθεί ζημιά στη συσκευή, το
έπιπλο εντοιχισμού ή το δάπεδο. Μην
κλείνετε το πλαίσιο του επίπλου
προτού η συσκευή έχει κρυώσει
εντελώς μετά τη χρήση.
2.4 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
πυρκαγιάς, ή βλάβης της
συσκευής.
•
•
•
•
•
•
Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των
τζαμιών.
Αντικαταστήστε άμεσα τα τζάμια της
πόρτας όταν έχουν υποστεί ζημιά.
Επικοινωνήστε με το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Απαιτείται προσοχή κατά την
αφαίρεση της πόρτας από τη
συσκευή. Η πόρτα είναι βαριά!
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού
για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας στη συσκευασία.
Μην καθαρίζετε την καταλυτική εμαγιέ
επίστρωση (εάν υπάρχει) με κανένα
είδος απορρυπαντικού.
•
2.5 Πυρολυτικός καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού /
Πυρκαγιών / Χημικών
εκπομπών (Αναθυμιάσεων)
σε Πυρολυτική Λειτουργία.
Μην εκκινείτε την Πυρόλυση
αν το κουμπί Ατμός Plus
είναι πατημένο.
•
•
•
•
Πριν πραγματοποιήσετε μια
λειτουργία Πυρολυτικού
αυτοκαθαρισμού ή την Πρώτη Χρήση,
αφαιρέστε από το εσωτερικό του
φούρνου:
– τυχόν υπερβολική ποσότητα
υπολειμμάτων τροφίμων, λαδιού ή
λεκέδων από λίπη / επικαθίσεων.
– τυχόν αφαιρούμενα αντικείμενα
(συμπεριλαμβανομένων σχαρών,
πλευρικών σχαρών κ.λπ., που
παρέχονται μαζί με το προϊόν), και
ιδιαίτερα τυχόν αντικολλητικά
μαγειρικά σκεύη, ταψιά, οικιακά
σκεύη κ.λπ.
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες
σχετικά με τον Πυρολυτικό καθαρισμό.
Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη
συσκευή ενόσω βρίσκεται σε
λειτουργία ο Πυρολυτικός καθαρισμός.
Η συσκευή θερμαίνεται πάρα πολύ και
απελευθερώνεται ζεστός αέρας από
τα μπροστινά ανοίγματα αερισμού.
Ο Πυρολυτικός καθαρισμός είναι μια
λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, η
οποία μπορεί να προκαλέσει
αναθυμιάσεις από τα υπολείμματα
μαγειρέματος και τα υλικά
κατασκευής. Για αυτό το λόγο, οι
καταναλωτές συνιστάται να:
– παρέχουν καλό αερισμό κατά τη
διάρκεια και μετά από κάθε
διαδικασία Πυρολυτικού
καθαρισμού.
•
•
•
– παρέχουν καλό αερισμό κατά τη
διάρκεια και μετά την πρώτη
χρήση σε μέγιστη ρύθμιση
θερμοκρασίας.
Σε αντίθεση με τους ανθρώπους,
κάποια πουλιά και ερπετά μπορεί να
είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις
πιθανές αναθυμιάσεις που
εκπέμπονται κατά τη διαδικασία
καθαρισμού κάθε Πυρολυτικού
Φούρνου.
– Απομακρύνετε τυχόν κατοικίδια
(ιδιαίτερα τα πουλιά) από την
περιοχή γύρω από τη συσκευή
κατά τη διάρκεια και μετά από τον
Πυρολυτικό καθαρισμό, και
χρησιμοποιήστε αρχικά τη μέγιστη
ρύθμιση θερμοκρασίας σε έναν
καλά αεριζόμενο χώρο.
Τα μικρά κατοικίδια μπορεί επίσης να
είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις τοπικές
αλλαγές θερμοκρασίας στην περιοχή
κάθε Πυρολυτικού Φούρνου, όταν
βρίσκεται σε λειτουργία το πρόγραμμα
Πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού.
Οι αντικολλητικές επιφάνειες
μαγειρικών σκευών, ταψιών, οικιακών
σκευών κ.λπ. μπορούν να υποστούν
ζημιά από τη λειτουργία του
Πυρολυτικού καθαρισμού υψηλής
θερμοκρασίας κάθε Πυρολυτικού
Φούρνου και μπορούν επίσης να είναι
πηγή επιβλαβών αναθυμιάσεων
χαμηλού επιπέδου.
Οι αναθυμιάσεις που
απελευθερώνονται όπως περιγράφηκε
από όλους τους Πυρολυτικούς
Φούρνους / Υπολείμματα
Μαγειρέματος, δεν είναι επιβλαβείς για
τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων
των βρεφών και των ατόμων με
ιατρικές παθήσεις.
2.6 Εσωτερικός φωτισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
•
•
7
Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή
αλογόνου που χρησιμοποιείται σε
αυτήν τη συσκευή προορίζεται μόνο
για οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
Πριν από την αντικατάσταση του
λαμπτήρα, αποσυνδέετε πάντα τη
8
www.aeg.com
•
συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με τις
ίδιες προδιαγραφές.
2.7 Σέρβις
•
•
•
•
•
Για να επισκευάσετε τη συσκευή,
επικοινωνήστε με ένα
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια
ανταλλακτικά.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά
στη συσκευή και απορρίψτε το.
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στη συσκευή.
2.8 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
3.1 Γενική επισκόπηση
1
13
2
3
4
5
4
3
2
1
3.2 Αξεσουάρ
Μεταλλική σχάρα
5
6
7
8
9
10
11
12
Πίνακας χειριστηρίων
Διακόπτης προγραμμάτων
Λυχνία / σύμβολο λειτουργίας
Οθόνη
Διακόπτης θερμοκρασίας
Ένδειξη / σύμβολο θερμοκρασίας
Κουμπί Ατμού Plus
Αντίσταση
Λαμπτήρας
Ανεμιστήρας
Στήριγμα σχάρας, αποσπώμενο
Ανάγλυφο τμήμα εσωτερικού του
φούρνου
13 Θέσεις σχαρών
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες για κέικ,
ψητά.
Ταψί ψησίματος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για κέικ και μπισκότα.
Τηλεσκοπικοί βραχίονες
Ταψί Ψησίματος/ Γκριλ
Για τις σχάρες και τα ταψιά.
Για μαγείρεμα και ψήσιμο ή ως ταψί για
τη συλλογή λίπους.
4. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ
4.1 Κουμπιά
Πεδίο αφής / Κουμπί
Λειτουργία
Περιγραφή
ΠΛΗΝ
Για ρύθμιση της ώρας.
ΡΟΛΟΪ
Για ρύθμιση της λειτουργίας ρολογιού.
ΣΥΝ
Για ρύθμιση της ώρας.
ΑΤΜΟΣ PLUS
Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας
Θερμός Αέρας PLUS.
4.2 Οθόνη
A
G
F
E
B
D
C
A. Χρονοδιακόπτης / Θερμοκρασία
B. Ένδειξη προθέρμανσης και
υπολειπόμενης θερμότητας
C. Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα
(μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
D. Κλείδωμα πόρτας (μόνο σε
επιλεγμένα μοντέλα)
E. Ώρες / λεπτά
F. Λειτουργία Demo (μόνο σε
επιλεγμένα μοντέλα)
G. Λειτουργίες ρολογιού
5. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Για να ρυθμίσετε την ώρα,
ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Λειτουργίες ρολογιού».
5.1 Πρώτος καθαρισμός
Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών από
τον φούρνο.
9
10
www.aeg.com
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και καθάρισμα».
Τοποθετήστε τα αξεσουάρ και τα
αφαιρούμενα στηρίγματα σχαρών στην
αρχική τους θέση.
Καθαρίστε τον φούρνο και τα αξεσουάρ
πριν από την πρώτη χρήση.
6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Λειτουργία
φούρνου
Χρήση
Για ψήσιμο φαγητού σε
μία θέση σχάρας.
6.1 Βυθιζόμενοι διακόπτες
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
πιέστε το διακόπτη λειτουργίας. Ο
διακόπτης λειτουργίας θα πεταχτεί προς
τα έξω.
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
(Πάνω/Κάτω
Θέρμανση)
6.2 Προγράμματα
Για ψήσιμο κέικ με τραγα‐
νή βάση, καθώς και για
Κάτω Θέρμαν‐ συντήρηση φαγητών.
ση
Λειτουργία
φούρνου
Χρήση
Ο φούρνος είναι σβη‐
στός.
Θέση απενερ‐
γοποίησης
Φωτισμός
Φούρνου
Απόψυξη
Για την ενεργοποίηση του
λαμπτήρα χωρίς λειτουρ‐
γία μαγειρέματος.
Για την προσθήκη υγρα‐
σίας κατά το μαγείρεμα.
Για να πετύχετε το σωστό
χρώμα και τραγανή επι‐
Θερμός Αέρας φάνεια κατά το ψήσιμο.
Για να το κάνετε πιο ζου‐
PLUS
μερό όταν τα ξαναζεσταί‐
νετε.
Πίτσα
Για ψήσιμο φαγητών σε
μία θέση σχάρας με έντο‐
νο ρόδισμα και τραγανή
βάση. Ρυθμίστε τη θερμο‐
κρασία κατά 20 - 40 °C
χαμηλότερα από ό,τι για
τη λειτουργία Πάνω + Κά‐
τω Θέρμανση.
Αυτή η λειτουργία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για
την απόψυξη καταψυγμέ‐
νων τροφίμων, όπως λα‐
χανικά και φρούτα. Ο
χρόνος απόψυξης εξαρ‐
τάται από την ποσότητα
και το μέγεθος των κατε‐
ψυγμένων τροφίμων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λειτουργία
φούρνου
Χρήση
Αυτή η λειτουργία σχεδιά‐
στηκε για να εξοικονομεί‐
Υγρός Θερμός τε ενέργεια κατά το ψήσι‐
μο. Για περισσότερες
Αέρας
πληροφορίες ανατρέξτε
στο κεφάλαιο «Υποδείξεις
και συμβουλές», Υγρός
Θερμός Αέρας. Η πόρτα
του φούρνου θα πρέπει
να είναι κλειστή κατά τη
διάρκεια του μαγειρέμα‐
τος έτσι ώστε η λειτουρ‐
γία να μη διακόπτεται και
για να εξασφαλιστεί ότι ο
φούρνος λειτουργεί με
την υψηλότερη δυνατή
ενεργειακή απόδοση.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτή
τη λειτουργία, η θερμο‐
κρασία στο εσωτερικό του
φούρνου μπορεί να δια‐
φέρει από τη ρυθμισμένη
θερμοκρασία. Λόγω της
χρήσης της υπολειπόμε‐
νης θερμότητας, η θερμα‐
ντική ισχύς μπορεί να
μειωθεί. Για γενικές συμ‐
βουλές εξοικονόμησης
ενέργειας ανατρέξτε στο:
κεφάλαιο «Ενεργειακή
Απόδοση», Εξοικονόμη‐
ση ενέργειας.Αυτή η λει‐
τουργία χρησιμοποιού‐
νταν για συμμόρφωση με
την τάξη ενεργειακής
απόδοσης σύμφωνα με
το πρότυπο EN 60350-1.
Γκριλ
Για ψήσιμο στο γκριλ φα‐
γητού σε φέτες, καθώς
και για φρυγάνισμα ψω‐
μιού.
Για ψήσιμο μεγαλύτερων
μερίδων κρέατος ή που‐
Γκριλ Με Θερ‐ λερικών με κόκκαλα σε
μία θέση σχάρας. Επί‐
μό Αέρα
σης, για γκρατινάρισμα
και για ρόδισμα.
Λειτουργία
φούρνου
Πυρόλυση
11
Χρήση
Για ενεργοποίηση του αυ‐
τόματου πυρολυτικού κα‐
θαρισμού του φούρνου.
Η λειτουργία αυτή καίει τα
στερεά υπολείμματα που
υπάρχουν μέσα στο
φούρνο.
Ο λαμπτήρας μπορεί να
απενεργοποιηθεί αυτόματα
σε θερμοκρασία κάτω των
60 °C κατά τη διάρκεια
ορισμένων λειτουργιών
φούρνου.
6.3 Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση του
φούρνου
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου για να επιλέξετε μια
λειτουργία φούρνου.
2. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
για να επιλέξετε μια ρύθμιση
θερμοκρασίας.
3. Για να απενεργοποιήσετε τον
φούρνο, στρέψτε τον διακόπτη
λειτουργιών φούρνου και τον
διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
Ο λαμπτήρας ανάβει όταν ο φούρνος
βρίσκεται σε λειτουργία.
6.4 Ρύθμιση της
λειτουργίας:Θερμός Αέρας
PLUS
Αυτή η λειτουργία βελτιώνει την υγρασία
κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων, καθώς και
ζημιάς στη συσκευή.
Η υγρασία που απελευθερώνεται μπορεί
να προκαλέσει εγκαύματα:
12
www.aeg.com
•
•
Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου
όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία.
Ανοίγετε την πόρτα του φούρνου με
προσοχή αφού σταματήσει η
λειτουργία.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Υποδείξεις και συμβουλές».
1. Γεμίστε το ανάγλυφο τμήμα του
εσωτερικού του φούρνου με νερό
βρύσης.
Η μέγιστη χωρητικότητα του
ανάγλυφου τμήματος του εσωτερικού
του φούρνου είναι 250 ml.
Γεμίζετε το ανάγλυφο τμήμα του
εσωτερικού του φούρνου με νερό
μόνο όταν ο φούρνος είναι κρύος.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη γεμίζετε το ανάγλυφο
τμήμα του εσωτερικού
του φούρνου με νερό
κατά τη διάρκεια
μαγειρέματος ή όταν ο
φούρνος είναι ζεστός.
2. Τοποθετήστε το φαγητό στον φούρνο
και κλείστε την πόρτα του φούρνου.
3. Ρυθμίστε τη λειτουργία:
.
4. Πιέστε το κουμπί Ατμού Plus
.
Το κουμπί Ατμού Plus λειτουργεί
μόνο με αυτή τη λειτουργία.
Ανάβει η ένδειξη.
5. Περιστρέψτε τον διακόπτη
λειτουργίας για να επιλέξετε μια
θερμοκρασία.
6. Για να απενεργοποιήσετε τον
φούρνο, πιέστε το κουμπί Ατμού Plus
, στρέψτε τους διακόπτες στη θέση
απενεργοποίησης.
Η ένδειξη του κουμπιού Ατμού Plus
σβήνει.
7. Αφαιρέστε το νερό από το ανάγλυφο
τμήμα του εσωτερικού του φούρνου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι ο
φούρνος έχει κρυώσει
προτού αφαιρέσετε το
υπόλοιπο νερό από το
ανάγλυφο τμήμα του
εσωτερικού του
φούρνου.
6.5 Ένδειξη προθέρμανσης
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
φούρνου, οι γραμμές στην οθόνη
εμφανίζονται μία-μία καθώς αυξάνεται η
θερμοκρασία του φούρνου και
εξαφανίζονται καθώς μειώνεται.
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ
7.1 Πίνακας λειτουργιών
ρολογιού
Λειτουργία
ρολογιού
ΩΡΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Λειτουργία
ρολογιού
Χρήση
Για εμφάνιση ή αλλαγή
της ώρας. Μπορείτε να
αλλάξετε την ώρα μόνο
όταν ο φούρνος είναι
απενεργοποιημένος.
Για ρύθμιση της διάρκειας
λειτουργίας του φούρνου.
Χρησιμοποιείται μόνο
όταν έχει ρυθμιστεί ένα
πρόγραμμα.
ΤΕΛΟΣ
Χρήση
Για να ρυθμίσετε πότε
απενεργοποιείται ο φούρ‐
νος. Χρησιμοποιείται μό‐
νο όταν έχει ρυθμιστεί ένα
πρόγραμμα.
Συνδυασμός της λειτουρ‐
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑ‐ γίας ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ΤΕ‐
ΘΥΣΤΕΡΗ‐ ΛΟΣ.
ΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
13
Στην οθόνη εμφανίζεται η νέα ώρα.
Λειτουργία
ρολογιού
ΧΡΟΝΟΜΕ‐
ΤΡΗΤΗΣ
00:00
ΧΡΟΝΟΜΕ‐
ΤΡΟ
Χρήση
Χρησιμοποιείται για τη
ρύθμιση αντίστροφης μέ‐
τρησης. Η λειτουργία αυ‐
τή δεν έχει καμία επίδρα‐
ση στη λειτουργία του
φούρνου. Μπορείτε να
ρυθμίσετε τον ΧΡΟΝΟ‐
ΜΕΤΡΗΤΗ οποιαδήποτε
στιγμή, ακόμα και αν ο
φούρνος είναι απενεργο‐
ποιημένος.
Εάν δεν ρυθμίσετε καμία
άλλη λειτουργία του ρο‐
λογιού, η λειτουργία
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ παρα‐
κολουθεί αυτόματα τη
διάρκεια λειτουργίας του
φούρνου.
Ενεργοποιείται αμέσως
μόλις ο φούρνος αρχίσει
να θερμαίνεται.
Το Χρονόμετρο δεν μπο‐
ρεί να χρησιμοποιηθεί με
τις εξής λειτουργίες:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΕΛΟΣ.
7.2 Ρύθμιση και αλλαγή της
ώρας
Για να αλλάξετε την ώρα, πιέστε το
επανειλημμένα, μέχρι να αρχίσει να
αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη της
ώρας
.
7.3 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου.
επανειλημμένα μέχρι να
2. Πιέστε το
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
ή το
για να ρυθμίσετε
3. Πιέστε το
τα λεπτά και κατόπιν την ώρα. Πιέστε
για επιβεβαίωση.
το
Όταν η ρυθμισμένη Διάρκεια φθάνει στο
τέλος, ακούγεται ένα σήμα για 2 λεπτά. Η
ένδειξη
και η ρύθμιση χρόνου
αναβοσβήνουν στην οθόνη. Ο φούρνος
σβήνει αυτόματα.
4. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα,
πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε
την πόρτα του φούρνου.
5. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου στη θέση
απενεργοποίησης.
7.4 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΤΕΛΟΣ
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου.
Μετά την πρώτη σύνδεση στην ηλεκτρική
παροχή, περιμένετε μέχρι στην οθόνη να
2. Πιέστε το
εμφανιστούν οι ενδείξεις
και «12:00».
"Η ένδειξη «12» αναβοσβήνει.
3. Πιέστε το
ή το
για να ρυθμίσετε
την ώρα και κατόπιν τα λεπτά. Πιέστε
1. Πιέστε το
την ώρα.
για επιβεβαίωση.
το
Στη ρυθμισμένη ώρα Τέλους ακούγεται
ένα ηχητικό σήμα για 2 λεπτά. Η ένδειξη
ή
για να ρυθμίσετε
2. Πιέστε το
για επιβεβαίωση και για
να μεταβείτε στη ρύθμιση των
λεπτών.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
και η ρυθμισμένη ώρα. "Η ένδειξη «00»
αναβοσβήνει.
3. Πιέστε το
λεπτά.
ή
για να ρυθμίσετε τα
4. Πιέστε το
για επιβεβαίωση αλλιώς
η ρυθμισμένη ώρα θα αποθηκευτεί
αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
και η ρύθμιση ώρας αναβοσβήνουν
στην οθόνη. Ο φούρνος σβήνει
αυτόματα.
4. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα,
πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε
την πόρτα του φούρνου.
5. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου στη θέση
απενεργοποίησης.
.
14
www.aeg.com
7.5 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ενεργοποιημένος είτε όταν είναι
απενεργοποιημένος.
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου.
1. Πιέστε το
επανειλημμένα μέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο
επανειλημμένα μέχρι να
2. Πιέστε το
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη
.
ή το
για να ρυθμίσετε
3. Πιέστε το
τα λεπτά και κατόπιν τις ώρες της
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. Πιέστε το
για
επιβεβαίωση.
Στην οθόνη εμφανίζεται να αναβοσβήνει
η ένδειξη
.
ή το
για να ρυθμίσετε
4. Πιέστε το
τις ώρες και κατόπιν τα λεπτά του
ΤΕΛΟΥΣ. Πιέστε το
για
επιβεβαίωση.
Ο φούρνος ενεργοποιείται αυτόματα
αργότερα, λειτουργεί για τη ρυθμισμένη
ώρα ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και σταματάει στη
ρυθμισμένη ώρα ΤΕΛΟΥΣ.
Στη ρυθμισμένη ώρα Τέλους ακούγεται
ένα ηχητικό σήμα για 2 λεπτά. Η ένδειξη
και η ρύθμιση ώρας αναβοσβήνουν
στην οθόνη. Ο φούρνος σβήνει.
5. Για να απενεργοποιήσετε το σήμα,
πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε
την πόρτα του φούρνου.
6. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου στη θέση
απενεργοποίησης.
και η ένδειξη «00» στην οθόνη.
ή το
για να ρυθμίσετε
2. Πιέστε το
τα δευτερόλεπτα και κατόπιν τα
λεπτά.
Όταν ο χρόνος ρύθμισης υπερβαίνει
τα 60 λεπτά, στην οθόνη
αναβοσβήνει η ένδειξη
.
3. Ρυθμίστε την ώρα.
4. Ο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ τίθεται
αυτόματα σε λειτουργία μετά από 5
δευτερόλεπτα.
Μετά την πάροδο του 90% του
καθορισμένου χρόνου, ακούγεται το
σήμα.
5. Μόλις παρέλθει ο χρόνος ρύθμισης,
ακούγεται το σήμα για 2 λεπτά. "Η
ένδειξη «00:00» και το σύμβολο
αναβοσβήνουν στην οθόνη. Πιέστε
οποιοδήποτε κουμπί για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα.
7.7 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
Για να μηδενίσετε το Χρονόμετρο, πιέστε
και . Το
παρατεταμένα τα
χρονόμετρο ξεκινά και πάλι τη μέτρηση.
7.6 Ρύθμιση του
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ
Ο Χρονομετρητής μπορεί να ρυθμιστεί
είτε όταν ο φούρνος είναι
8. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
8.1 Τοποθέτηση των
αξεσουάρ
Μεταλλική σχάρα:
Σπρώξτε τη σχάρα ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος της
σχάρας και βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι
στραμμένα προς τα κάτω.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15
8.2 Τηλεσκοπικοί βραχίονες τοποθέτηση των αξεσουάρ
Με τους τηλεσκοπικούς βραχίονες,
μπορείτε να τοποθετείτε και να αφαιρείτε
τις σχάρες πιο εύκολα.
Ταψί ψησίματος/ Βαθύ ταψί:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί
ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του
στηρίγματος σχαρών.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην πλένετε τους
τηλεσκοπικούς βραχίονες
στο πλυντήριο πιάτων. Μη
λιπαίνετε τις τηλεσκοπικές
ράγες.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι έχετε
σπρώξει τους τηλεσκοπικούς
βραχίονες πλήρως μέσα
στον φούρνο πριν κλείσετε
την πόρτα του φούρνου.
Μεταλλική σχάρα:
Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα επάνω
στους τηλεσκοπικούς βραχίονες, έτσι
ώστε τα πόδια να είναι στραμμένα προς
τα κάτω.
Μεταλλική σχάρα και ταψί ψησίματος /
βαθύ ταψίμαζί:
Σπρώξτε το ταψί ψησίματος /βαθύ ταψί
ανάμεσα στις ράβδους οδήγησης του
στηρίγματος σχαρών και τη μεταλλική
σχάρα στις επάνω ράβδους οδήγησης.
Το υπερυψωμένο πλαίσιο
γύρω από τη μεταλλική
σχάρα είναι ένα ειδικό
στοιχείο για να αποτρέπει
την ολίσθηση των
μαγειρικών σκευών.
Βαθύ ταψί:
Η μικρή εγκοπή στο πάνω
μέρος αυξάνει την ασφάλεια.
Οι εγκοπές λειτουργούν και
ως ασφάλειες ανατροπής. Το
υπερυψωμένο πλαίσιο γύρω
από τη σχάρα αποτρέπει την
ολίσθηση των μαγειρικών
σκευών από αυτήν.
Τοποθετήστε το βαθύ ταψί επάνω στους
τηλεσκοπικούς βραχίονες.
16
www.aeg.com
Μεταλλική σχάρα και βαθύ ταψί μαζί:
Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα και το
βαθύ ταψί μαζί επάνω στον τηλεσκοπικό
βραχίονα.
9. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
9.1 Χρήση του Κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά
Όταν το Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
είναι ενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να
χειριστείτε τον φούρνο ακούσια.
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
λειτουργιών φούρνου βρίσκεται στη
θέση απενεργοποίησης.
2. Πιέστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα
και
για 2
τα κουμπιά
δευτερόλεπτα.
Ακούγεται το σήμα. Στην οθόνη
εμφανίζονται οι ενδείξεις SAFE και
.
Τα σύμβολα εμφανίζονται
στην οθόνη επίσης όταν έχει
ενεργοποιηθεί η λειτουργία
Πυρόλυσης.
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα
ασφαλείας για παιδιά, επαναλάβετε το
βήμα 2.
9.2 Χρήση του Κλειδώματος
Χειρισμού
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το
Κλείδωμα Χειρισμού μόνο όταν ο
φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία.
Όταν το Κλείδωμα Χειρισμού είναι
ενεργοποιημένο, οι ρυθμίσεις
θερμοκρασίας και ώρας μιας ενεργής
λειτουργίας φούρνου δεν μπορούν να
αλλαχθούν ακούσια.
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και
ρυθμίστε την σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
2. Πιέστε παρατεταμένα τα
και
ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα.
Ακούγεται το σήμα. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη Loc για 5
δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη Loc όταν στρέψετε το
διακόπτη θερμοκρασίας ή
πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί
όταν είναι ενεργοποιημένο το
Κλείδωμα Χειρισμού.
Όταν στρέψετε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου, ο φούρνος απενεργοποιείται.
Όταν απενεργοποιήσετε τον φούρνο ενώ
είναι ενεργοποιημένο το Κλείδωμα
Χειρισμού, το Κλείδωμα Χειρισμού
αλλάζει αυτόματα σε Κλείδωμα
ασφαλείας για παιδιά. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά».
Αν λειτουργεί η λειτουργία
Πυρόλυσης, η πόρτα είναι
κλειδωμένη και η ένδειξη
εμφανίζεται στην οθόνη.
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα
Χειρισμού επαναλάβετε το βήμα 2.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
17
9.3 Ένδειξη υπολειπόμενης
θερμότητας
Θερμοκρασία (°C)
Όταν απενεργοποιείτε τον φούρνο, στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
Χρόνος απενεργο‐
ποίησης (h)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - μέγιστη
1.5
εάν η
υπολειπόμενης θερμότητας
θερμοκρασία του φούρνου είναι
μεγαλύτερη από 40 °C.Στρέψτε τον
διακόπτη λειτουργίας αριστερά ή δεξιά
για να ελέγξετε τη θερμοκρασία φούρνου.
9.4 Αυτόματη
απενεργοποίηση
Για λόγους ασφαλείας, ο φούρνος
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγη
ώρα αν ένα πρόγραμμα λειτουργεί και
δεν αλλάξετε τη θερμοκρασία του
φούρνου.
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος απενεργο‐
ποίησης (h)
30 - 115
12.5
Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί, για να
θέσετε ξανά τον φούρνο σε λειτουργία
μετά από μια αυτόματη απενεργοποίηση.
Η αυτόματη απενεργοποίηση
δεν λειτουργεί με τις
λειτουργίες: Φωτισμός
Φούρνου, Διάρκεια, Τέλος.
9.5 Ανεμιστήρας ψύξης
Όταν λειτουργεί ο φούρνος, ο
ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται
αυτόματα για να διατηρούνται ψυχρές οι
επιφάνειες του φούρνου. Εάν
απενεργοποιήσετε τον φούρνο, ο
ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να
λειτουργεί μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.
10. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
Οι τιμές θερμοκρασίας και
χρόνου ψησίματος στους
πίνακες είναι μόνο
ενδεικτικές. Εξαρτώνται από
τις συνταγές, καθώς και από
την ποιότητα και ποσότητα
των υλικών που
χρησιμοποιούνται.
10.1 Συστάσεις μαγειρέματος
Ο καινούριος σας φούρνος μπορεί να
ψήνει με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με
τον φούρνο που είχατε. Στους παρακάτω
πίνακες μπορείτε να δείτε τις τυπικές
ρυθμίσεις για τη θερμοκρασία, τον χρόνο
μαγειρέματος και τη θέση σχάρας.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις
για μια συγκεκριμένη συνταγή,
αναζητήστε μια παρόμοια.
10.2 Εσωτερική πλευρά της
πόρτας
Στην εσωτερική πλευρά της πόρτας
του φούρνου θα βρείτε:
•
•
τους αριθμούς των θέσεων των
σχαρών.
πληροφορίες για τις λειτουργίες του
φούρνου, τις συνιστώμενες θέσεις για
τις σχάρες και θερμοκρασίες για
φαγητά.
10.3 Θερμός Αέρας PLUS
Κέικ / γλυκά / ψωμιά
Προθερμάνετε τον κενό φούρνο για 5
λεπτά.
Χρησιμοποιήστε το ταψί ψησίματος.
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
Χρησιμοποιήστε 150 ml νερό.
18
www.aeg.com
Θερ‐
Χρό‐
μοκρα‐ νος
σία
(min)
(°C)
Τύπος φαγητού
Χρόνος
(min)
Ψωμί
15 - 25
Μπισκότα, βουτήματα,
κρουασάν
150 180
10 - 20
Φοκάτσια
15 - 25
Κρέας
15 - 25
Φοκάτσια
200 210
10 - 20
Ζυμαρικά
15 - 25
Πίτσα
230
10 - 20
Πίτσα
15 - 25
Ψωμάκια
200
20 - 25
Ρύζι
15 - 25
Ψωμί
180
35 - 40
Λαχανικά
15 - 25
Τάρτα με δαμάσκηνα,
μηλόπιτα, ψωμάκια κα‐
νέλας ψημένα σε φόρμα
για κέικ
160 180
30 - 60
Τύπος φαγητού
Ψήσιμο
Χρησιμοποιήστε το γυάλινο σκεύος
ψησίματος.
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
Κατεψυγμένα έτοιμα φαγητά
Προθερμάνετε τον κενό φούρνο για 10
λεπτά.
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
Χρησιμοποιήστε 200 ml νερό.
Τύπος φαγητού
Θερ‐
μο‐
κρα‐
σία
(°C)
Χρό‐
νος
(min
)
Χρησιμοποιήστε 200 ml νερό.
Τύπος φαγητού
Θερ‐
μο‐
κρα‐
σία
(°C)
Χρό‐
νος
(min)
Ψητό βοδινό
200
50 60
Κοτόπουλο
210
60 80
Πίτσα
200 210
10 20
Ψητό χοιρινό
180
65 80
Κρουασάν
170 180
15 25
10.4 Ψήσιμο
Λαζάνια
180 200
35 50
•
Αναζωογόνηση φαγητού
Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη θέση
σχάρας.
Χρησιμοποιήστε 100 ml νερό.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 110 °C.
Τύπος φαγητού
Χρόνος
(min)
Ψωμάκια
10 - 20
•
•
Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη
θερμοκρασία την πρώτη φορά.
Μπορείτε να παρατείνετε τους
χρόνους ψησίματος κατά 10 – 15
λεπτά, αν ψήνετε κέικ σε
περισσότερες από μια θέσεις σχάρας.
Τα κέικ και τα γλυκά σε διαφορετικά
επίπεδα φούρνου δεν ροδίζουν
πάντοτε με ομοιόμορφο τρόπο. Δεν
χρειάζεται να αλλάξετε τη ρύθμιση
θερμοκρασίας αν δεν υπάρχει
ομοιόμορφο ρόδισμα. Οι διαφορές
εξομαλύνονται κατά τη διάρκεια του
ψησίματος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
Τα ταψιά μέσα στον φούρνο μπορεί
να παραμορφωθούν κατά το ψήσιμο.
Όταν τα ταψιά κρυώσουν και πάλι,
19
επιστρέφουν ξανά στο κανονικό τους
σχήμα.
10.5 Συμβουλές για το ψήσιμο
Αποτελέσματα ψησί‐
ματος
Πιθανή αιτία
Το κέικ δεν έχει ροδίσει
αρκετά στο κάτω μέρος.
Η θέση της σχάρας δεν είναι Τοποθετήστε το κέικ σε χαμηλότε‐
σωστή.
ρη θέση σχάρας.
Το κέικ κάθεται και λα‐
σπώνει, σβολιάζει ή δη‐
μιουργεί ραβδώσεις.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ υψηλή.
Την επόμενη φορά που θα ψήσε‐
τε, μειώστε λίγο τη θερμοκρασία
του φούρνου.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ σύντομος.
Αυξήστε το χρόνο ψησίματος. Οι
χρόνοι ψησίματος δεν μπορούν
να μειωθούν, επιλέγοντας υψηλό‐
τερες θερμοκρασίες.
Υπάρχουν πάρα πολλά
υγρά στο μείγμα.
Χρησιμοποιήστε λιγότερα υγρά.
Προσέχετε τους χρόνους ανάμει‐
ξης, ειδικά εάν χρησιμοποιείτε μί‐
ξερ.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ χαμηλή.
Την επόμενη φορά που θα ψήσε‐
τε, αυξήστε τη θερμοκρασία του
φούρνου.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ μεγάλος.
Την επόμενη φορά που θα ψήσε‐
τε, μειώστε το χρόνο ψησίματος.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ υψηλή και ο
χρόνος ψησίματος πολύ
σύντομος.
Μειώστε τη θερμοκρασία του
φούρνου και αυξήστε το χρόνο
ψησίματος.
Το μείγμα δεν έχει απλωθεί
ομοιόμορφα.
Απλώστε το μείγμα ομοιόμορφα
επάνω στο ταψί ψησίματος.
Η θερμοκρασία του φούρ‐
νου είναι πολύ χαμηλή.
Την επόμενη φορά που θα ψήσε‐
τε, αυξήστε λίγο τη θερμοκρασία
του φούρνου.
Το κέικ είναι πολύ στε‐
γνό.
Το κέικ ροδίζει ανομοιό‐
μορφα.
Το κέικ δεν είναι έτοιμο
στον καθορισμένο χρό‐
νο ψησίματος.
Αντιμετώπιση
10.6 Ψήσιμο σε ένα επίπεδο:
Ψήσιμο σε βαθιά ταψιά/φόρμες
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Κέικ Στρογγυλής Θερμός Αέρας
Φόρμας /
Μπριός
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
150 - 160
50 - 70
1
20
www.aeg.com
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Παντεσπάνι /
Κέικ φρούτων
Θερμός Αέρας
140 - 160
70 - 90
1
Βάση Τάρτας ζύμη κουρού
Θερμός Αέρας
170 - 1801)
10 - 25
2
Βάση Τάρτας αφράτο μείγμα
Θερμός Αέρας
150 - 170
20 - 25
2
Cheesecake
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
170 - 190
60 - 90
1
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Κέικ / γλυκά / ψωμί σε ταψιά ψησίματος
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Τσουρέκι / Ψωμί Μαργαρίτα
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
170 - 190
30 - 40
3
Χριστουγεννιάτικο Στόλεν
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
160 - 1801)
50 - 70
2
Ψωμί (σίκαλης):
1. Πρώτο μέρος της διαδικα‐
σίας ψησίματος.
2. Δεύτερο μέρος της διαδι‐
κασίας ψησίματος.
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
2. 30 60
1
Κορνέ / Εκλέρ
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
190 - 2101)
20 - 35
3
Κέικ κορμός
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
180 - 2001)
10 - 20
3
Κέικ με τραγανή επικάλυψη
(ξεροψημένο)
Θερμός Αέρας
150 - 160
20 - 40
3
Κέικ αμυγδάλου βουτύρου /
Κέικ με επικάλυψη ζάχαρης
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
190 - 2101)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
Τάρτες φρούτων (από ζύμη με Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
μαγιά / αφράτο μείγμα)2)
170
35 - 55
3
Τάρτες φρούτων με ζύμη κου‐
ρού
160 - 170
40 - 80
3
Τάρτες φρούτων (από ζύμη με Θερμός Αέρας
μαγιά / αφράτο μείγμα)2)
Θερμός Αέρας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
21
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Κέικ μαγιάς με λεπτή επικάλυ‐
ψη (π.χ. τυρί quark, σαντιγί,
κρέμα)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
2) Χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί ψησίματος.
Μπισκότα
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Μπισκότα Ζύμης Θερμός Αέρας
Κουρού
150 - 160
10 - 20
3
Μπισκότα με
αφράτο μείγμα
150 - 160
15 - 20
3
Γλυκίσματα με
Θερμός Αέρας
ασπράδι αβγού /
Μαρέγκες
80 - 100
120 - 150
3
Μακαρόν
Θερμός Αέρας
100 - 120
30 - 50
3
Μπισκότα από
ζύμη με μαγιά
Θερμός Αέρας
150 - 160
20 - 40
3
Σφολιατοειδή
Θερμός Αέρας
170 - 1801)
20 - 30
3
Ψωμάκια
Θερμός Αέρας
1601)
10 - 25
3
Ψωμάκια
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
190 - 2101)
10 - 25
3
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Σουφλέ με ζυμα‐ Πάνω / Κάτω
ρικά
Θέρμανση
180 - 200
45 - 60
1
Λαζάνια
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
25 - 40
1
Λαχανικά ογκ‐
Γκριλ με Θερμό
Αέρα
160 - 170
15 - 30
1
Θερμός Αέρας
160 - 170
15 - 30
1
Θερμός Αέρας
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
10.7 Σουφλέ και ωγκρατέν
Τύπος φαγη‐
τού
ρατέν1)
Μπαγκέτες με
επικάλυψη λιω‐
μένου τυριού
Λειτουργία
22
www.aeg.com
Τύπος φαγη‐
τού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Γλυκά φούρνου
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
40 - 60
1
Ψάρι στον
φούρνο
Πάνω / Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
30 - 60
1
Γεμιστά λαχανι‐
κά
Θερμός Αέρας
160 - 170
30 - 60
1
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
10.8 Υγρός Θερμός Αέρας
Για καλύτερα αποτελέσματα
ακολουθήστε τους χρόνους
ψησίματος που
αναγράφονται στον
παρακάτω πίνακα.
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Ζυμαρικά ωγκρατέν
200 - 220
45 - 55
3
Πατάτες ωγκρατέν
180 - 200
70 - 85
3
Μουσακάς
170 - 190
70 - 95
3
Λαζάνια
180 - 200
75 - 90
3
Καννελόνια
180 - 200
70 - 85
3
Τάρτα με βάση το ψωμί
190 - 200
55 - 70
3
Ρυζόγαλο
170 - 190
45 - 60
3
Κέικ μήλου, φτιαγμένο με αφράτο
μείγμα (στρογγυλή φόρμα για κέικ)
160 - 170
70 - 80
3
Λευκό ψωμί
190 - 200
55 - 70
3
10.9 Ψήσιμο σε πολλά
επίπεδα
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Θερμός
Αέρας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κέικ / γλυκά / ψωμί σε ταψιά ψησίματος
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Κορνέ / Εκλέρ
160 - 1801)
Κέικ τριφτό, στε‐ 150 - 160
γνό
Θέση σχάρας
2 θέσεις
3 θέσεις
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Μπισκότα / small cakes / μικρά κέικ / γλυκά / ψωμάκια
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
2 θέσεις
3 θέσεις
Μπισκότα Ζύμης 150 - 160
Κουρού
20 - 40
1/4
1/3/5
Μπισκότα με
αφράτο μείγμα
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Μπισκότα με
ασπράδι αυγού,
μαρέγκες
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Μακαρόν
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Μπισκότα από
ζύμη με μαγιά
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Σφολιατοειδή
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Ψωμάκια
180
20 - 30
1/4
-
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
10.10 Πίτσα
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Πίτσα (λεπτή ζύμη)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Πίτσα (με πλούσια
υλικά)
180 - 200
20 - 30
2
Τάρτες
180 - 200
40 - 55
1
Σουφλέ με σπανάκι
160 - 180
45 - 60
1
Κις Λορέν
170 - 190
45 - 55
1
Ελβετική φλαν
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Μηλόπιτα, σκεπαστή 150 - 170
50 - 60
1
23
24
www.aeg.com
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Πίτα με λαχανικά
160 - 180
50 - 60
1
Άζυμο ψωμί
230 - 2501)
10 - 20
2
Τάρτα με σφολιάτα
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (Πί‐
τσα Αλσατίας)
230 - 2501)
12 - 20
2
Πιροσκί (η ρωσική
εκδοχή του καλτσό‐
νε)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
2) Χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί.
10.11 Ψήσιμο
Χρησιμοποιείτε σκεύη φούρνου ανθεκτικά
στη θερμότητα.
Ψήστε τα μεγάλα κομμάτια κρέατος
απευθείας στο ταψί ή στη μεταλλική
σχάρα πάνω από το ταψί.
Προσθέστε λίγο νερό στο ταψί ώστε να
μην καούν τα υγρά ή το λίπος του
κρέατος.
Το κρέας με κρούστα μπορεί να ψηθεί
στο ταψί ψησίματος χωρίς καπάκι.
Για να διατηρήσει καλύτερα το κρέας τους
χυμούς του:
• ψήστε άπαχα κρέατα σε ταψί
ψησίματος με το καπάκι ή
χρησιμοποιήστε σακούλα ψησίματος.
• ψήστε κρέας και ψάρι σε μεγάλα
κομμάτια (άνω του 1 kg).
• κατά τη διάρκεια του ψησίματος,
αλείφετε αρκετές φορές τα μεγάλα
κομμάτια ψητού και τα πουλερικά με
τους χυμούς τους.
Γυρίστε το ψητό αφού περάσει το 1/2 2/3 του χρόνου μαγειρέματος.
10.12 Πίνακες ψησίματος
Βοδινό
Τύπος φαγη‐
τού
Ποσότητα
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Ψητό κατσαρό‐
λας
1 - 1,5 kg
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
230
120 - 150
1
Ψητό βοδινό ή
φιλέτο: λίγο ψη‐
μένο
για κάθε εκα‐ Γκριλ Με
τοστό πά‐
Θερμό Αέρα
χους
190 - 2001)
5-6
1
Ψητό βοδινό ή
φιλέτο: μέσος
μαγειρεμένα
για κάθε εκα‐ Γκριλ Με
τοστό πά‐
Θερμό Αέρα
χους
180 - 1901)
6-8
1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φαγη‐
τού
Ποσότητα
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Ψητό βοδινό ή
φιλέτο: καλοψη‐
μένο
για κάθε εκα‐ Γκριλ Με
τοστό πά‐
Θερμό Αέρα
χους
170 - 1801)
8 - 10
1
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Ωμοπλάτη / Λαι‐ 1 - 1.5
μός / Χοιρομέρι
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
90 - 120
1
Μπριζόλα /
Κορτεζίνες
1 - 1.5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
170 - 180
60 - 90
1
Ρολό κιμάς
0.75 - 1
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 170
50 - 60
1
Κότσι χοιρινό
(προμαγειρεμέ‐
νο)
0.75 - 1
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
150 - 170
90 - 120
1
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Χοιρινό
Τύπος φαγη‐
τού
Ποσότητα
(kg)
Μοσχάρι
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Ψητό μοσχά‐
ρι
1
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
90 - 120
1
Μοσχάρι κό‐
τσι
1.5 - 2
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
120 - 150
1
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Μπούτι αρ‐
νιού / Ψητό
αρνί
1 - 1.5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
150 - 170
100 - 120
1
Σπάλα Αρ‐
νιού
1 - 1.5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
40 - 60
1
Αρνί
25
26
www.aeg.com
Κυνήγι
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Σπάλα /
Μπούτι λα‐
γού
έως 1
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
2301)
30 - 40
1
Σπάλα ελα‐
φιού
1.5 - 2
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
210 - 220
35 - 40
1
Μπούτι ελα‐
φιού
1.5 - 2
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
60 - 90
1
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Μερίδες που‐ 0,2 - 0,25 η
λερικών
καθεμία
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
200 - 220
30 - 50
1
Μισό κοτό‐
πουλο
0,4 - 0,5 το
καθένα
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
190 - 210
35 - 50
1
Κοτόπουλο,
κότα
1 - 1.5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
190 - 210
50 - 70
1
Πάπια
1.5 - 2
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
180 - 200
80 - 100
1
Χήνα
3.5 - 5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
120 - 180
1
Γαλοπούλα
2.5 - 3.5
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
160 - 180
120 - 150
1
Γαλοπούλα
4-6
Γκριλ Με
Θερμό Αέρα
140 - 160
150 - 240
1
Λειτουργία
Θερμοκρα‐
σία (°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Πάνω/Κάτω
Θέρμανση
210 - 220
40 - 60
1
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Πουλερικά
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Ψάρι (στον ατμό)
Τύπος φα‐
γητού
Ποσότητα
(kg)
Ψάρι ολόκλη‐ 1 - 1.5
ρο
10.13 Γκριλ
•
•
•
•
•
Ψήνετε πάντα στο γκριλ με τη μέγιστη
ρύθμιση θερμοκρασίας.
Τοποθετείτε τη σχάρα στη
συνιστώμενη θέση σχάρας, σύμφωνα
με τον πίνακα ψησίματος στο γκριλ.
Τοποθετείτε πάντα το ταψί συλλογής
λίπους στην πρώτη θέση σχάρας.
Ψήνετε στο γκριλ μόνο επίπεδα
κομμάτια κρέατος ή ψαριού.
Προθερμαίνετε πάντα τον κενό
φούρνο με τις λειτουργίες γκριλ για 5
λεπτά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ψήνετε πάντα στο γκριλ με
την πόρτα του φούρνου
κλειστή.
Γκριλ
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
1η πλευρά
2η πλευρά
Ψητό βοδινό
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Βοδινό φιλέτο
230
20 - 30
20 - 30
3
Χοιρινή πλάτη
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Μοσχαρίσιες
μπριζόλες
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Αρνίσια πλάτη
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Ψάρι Ολόκληρο, 210 - 230
500 - 1.000 g
15 - 30
15 - 30
3/4
10.14 Καταψυγμένα Τρόφιμα
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Θερμού
Αέρα.
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Πίτσα, κατεψυγμένη
200 - 220
15 - 25
2
Πίτσα Αμερικής, κα‐
τεψ.
190 - 210
20 - 25
2
Πίτσα, κρύα
210 - 230
13 - 25
2
Πίτσα Σνακ, κατε‐
ψυγ.
180 - 200
15 - 30
2
Τηγανιτές Πατάτες,
λεπτές
200 - 220
20 - 30
3
Τηγ. Πατάτες, χοντρ.
200 - 220
25 - 35
3
Φέτες/Κροκέτες
220 - 230
20 - 35
3
Hash Browns
210 - 230
20 - 30
3
Λαζάνια / Καννελό‐
νια, φρέσκα
170 - 190
35 - 45
2
Λαζάνι / Καννελόνι,
κατεψ.
160 - 180
40 - 60
2
27
28
www.aeg.com
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
Τυρί ψημένο στον
φούρνο
170 - 190
20 - 30
3
Κοτόπουλο Φτερού‐
γα
190 - 210
20 - 30
2
10.15 Απόψυξη
•
•
•
•
Αφαιρέστε τις συσκευασίες των
τροφίμων και βάλτε τα τρόφιμα σε ένα
πιάτο.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση
σχάρας από κάτω.
Μη σκεπάζετε το φαγητό με μπολ ή
πιάτο, καθώς αυτό μπορεί να
επιμηκύνει τον χρόνο απόψυξης.
Για μεγάλες ποσότητες φαγητού,
τοποθετήστε ένα αναποδογυρισμένο
άδειο πιάτο στο κάτω μέρος του
εσωτερικού του φούρνου.
Τοποθετήστε το φαγητό μέσα σε ένα
βαθύ πιάτο και τοποθετήστε το επάνω
στο πιάτο στο εσωτερικό του
φούρνου. Αφαιρέστε τα στηρίγματα
σχαρών, εάν χρειάζεται.
Τύπος
Ποσότητα
φαγητού (kg)
Χρόνος
απόψυξης
(min)
Επιπλέον
χρόνος
απόψυξης
(min)
Σχόλια
Κοτόπου‐ 1
λο
100 - 140
20 - 30
Τοποθετήστε το κοτόπουλο επάνω
σε ένα αναποδογυρισμένο πιατάκι
μέσα σε ένα μεγάλο πιάτο. Γυρίστε
από την άλλη πλευρά μόλις περά‐
σει ο μισός χρόνος.
Κρέας
1
100 - 140
20 - 30
Γυρίστε από την άλλη πλευρά μό‐
λις περάσει ο μισός χρόνος.
Πέστρο‐
φα
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Φράου‐
λες
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Βούτυρο
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Κρέμα
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Χτυπήστε την κρέμα όταν είναι
ακόμη ελαφρώς παγωμένη σε με‐
ρικά σημεία.
Κέικ
1.4
60
60
-
10.16 Διατήρηση - Κάτω
Θέρμανση
•
•
•
Χρησιμοποιείτε μόνο γυάλινα δοχεία
ίδιων διαστάσεων που διατίθενται
στην αγορά.
Μη χρησιμοποιείτε δοχεία με καπάκια
βιδωτά και τύπου μπαγιονέτ ή
μεταλλικά δοχεία.
Χρησιμοποιήστε το πρώτο επίπεδο
σχάρας από κάτω για αυτή τη
λειτουργία.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
Μην τοποθετείτε περισσότερα από έξι
γυάλινα δοχεία του ενός λίτρου στο
ταψί ψησίματος.
Γεμίστε τα δοχεία στην ίδια στάθμη και
κλείστε τα με σφιγκτήρα.
Τα δοχεία δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή μεταξύ τους.
Προσθέστε περίπου 1/2 λίτρο νερό
στο ταψί ψησίματος, ώστε να υπάρχει
αρκετή υγρασία στο φούρνο.
•
29
Όταν το υγρό στα δοχεία αρχίσει να
σιγοβράζει (μετά από περίπου 35 - 60
λεπτά για δοχεία του ενός λίτρου),
σβήστε τον φούρνο ή μειώστε τη
θερμοκρασία στους 100 °C (δείτε τον
πίνακα).
Μαλακά φρούτα
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Φράουλες / Βατόμου‐ 160 - 170
ρα / Σμέουρα / Ώριμα
φραγκοστάφυλα
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο (min)
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100 °C
(min)
35 - 45
-
Φρούτα με κουκούτσι
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο (min)
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100 °C
(min)
Αχλάδια / Κυδώνια /
Δαμάσκηνα
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο (min)
Συνέχεια μαγειρέ‐
ματος στους 100 °C
(min)
Καρότα1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Αγγούρια
160 - 170
50 - 60
-
Ανάμικτα τουρσιά
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Ρέβα / Αρακάς / Σπα‐ 160 - 170
ράγγια
50 - 60
15 - 20
Λαχανικά
1) Αφήστε τα να παραμείνουν στον φούρνο μετά την απενεργοποίηση.
10.17 Ξήρανση - Θερμός
Αέρας
•
•
Καλύψτε τα ταψιά με χαρτί ανθεκτικό
στο λίπος ή λαδόκολλα.
Για καλύτερα αποτελέσματα,
σταματήστε το φούρνο μόλις περάσει
ο μισός χρόνος ξήρανσης, ανοίξτε την
πόρτα και αφήστε τον να κρυώσει για
μια νύχτα για να ολοκληρωθεί η
ξήρανση.
30
www.aeg.com
Λαχανικά
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (h)
Φασόλια
60 - 70
Πιπεριές
Θέση σχάρας
1 θέση
2 θέσεις
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Λαχανικά για
σούπα
60 - 70
5-6
3
1/4
Μανιτάρια
50 - 60
6-8
3
1/4
Μυρωδικά
40 - 50
2-3
3
1/4
Τύπος φαγη‐
τού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (h)
Θέση σχάρας
Δαμάσκηνα
60 - 70
Βερίκοκα
Φρούτα
1 θέση
2 θέσεις
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Φέτες μήλου
60 - 70
6-8
3
1/4
Αχλάδια
60 - 70
6-9
3
1/4
10.18 Πληροφορίες για
ινστιτούτα δοκιμών
Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN
60350-1:2013 και IEC 60350-1:2011.
Ψήσιμο σε ένα επίπεδο. Ψήσιμο σε βαθιά ταψιά/φόρμες
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Αφράτο κέικ χωρίς λι‐
παρά
Θερμός Αέρας
140 - 150
35 - 50
2
Αφράτο κέικ χωρίς λι‐
παρά
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
160
35 - 50
2
Μηλόπιτα (2 φόρμες
Ø20 cm, τοποθετημέ‐
νες διαγώνια)
Θερμός Αέρας
160
60 - 90
2
Μηλόπιτα (2 φόρμες
Ø20 cm, τοποθετημέ‐
νες διαγώνια)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
180
70 - 90
1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
31
Ψήσιμο σε ένα επίπεδο. Μπισκότα
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχά‐
ρας
Μπισκότα σόρτμ‐
Θερμός Αέρας
πρεντ / Ζύμη σε λωρί‐
δες
140
25 - 40
3
Μπισκότα σόρτμ‐
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
πρεντ / Ζύμη σε λωρί‐ μανση
δες
1601)
20 - 30
3
Μικρά κέικ (20 τεμά‐
χια/ταψί)
Θερμός Αέρας
1501)
20 - 35
3
Μικρά κέικ (20 τεμά‐
χια/ταψί)
Πάνω/Κάτω Θέρ‐
μανση
1701)
20 - 30
3
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος
(min)
Θέση σχάρας
2 θέ‐
σεις
3 θέ‐
σεις
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Ψήσιμο σε πολλά επίπεδα. Μπισκότα
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Μπισκότα σόρτμ‐
πρεντ / Ζύμη σε Λω‐
ρίδες
Θερμός Αέρας
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Μικρά κέικ (20 τεμά‐
χια/ταψί)
Θερμός Αέρας
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Γκριλ
Προθερμάνετε τον κενό φούρνο για 5 λεπτά.
Τύπος φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (min) Θέση σχάρας
Φρυγανισμένο ψωμί
Γκριλ
μέγ.
1-3
5
Βοδινή Μπριζόλα
Γκριλ
μέγ.
24 - 301)
4
1) Γυρίστε το από την άλλη πλευρά μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
Γκριλ Γρήγορο
Προθερμάνετε τον κενό φούρνο για 3 λεπτά.
Ψήνετε στο γκριλ με τη μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας.
Τύπος φαγητού
Χρόνος (min)
Θέση σχάρας
1η πλευρά
2η πλευρά
Μπιφτέκια
8 - 10
6-8
4
Φρυγανισμένο ψωμί
1-3
1-3
4
32
www.aeg.com
11. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
11.1 Σημειώσεις για τον
καθαρισμό
Καθαρίστε την πρόσοψη του φούρνου με
ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και κάποιο
απαλό καθαριστικό.
Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα
εξειδικευμένο καθαριστικό.
Καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου
μετά από κάθε χρήση. Η συσσώρευση
λίπους ή άλλων υπολειμμάτων φαγητού
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο
κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για το ταψί
του γκριλ.
Καθαρίζετε όλα τα αξεσουάρ μετά από
κάθε χρήση και αφήνετέ τα να
στεγνώσουν. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό
πανί, χλιαρό νερό και κάποιο
καθαριστικό.
1. Τοποθετήστε 250 ml λευκό ξύδι στο
ανάγλυφο τμήμα του εσωτερικού του
φούρνου που βρίσκεται στο κάτω
μέρος του φούρνου.
Χρησιμοποιήστε ξύδι 6% χωρίς
πρόσθετα.
2. Αφήστε το ξύδι να διαλύσει τα
κατάλοιπα αλάτων σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος για 30 λεπτά.
3. Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου
με χλιαρό νερό και ένα μαλακό πανί.
11.3 Αφαίρεση των
στηριγμάτων σχαρών .
Για να καθαρίσετε τον φούρνο, αφαιρέστε
τα στηρίγματα σχαρών.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Απαιτείται προσοχή όταν
αφαιρείτε τα στηρίγματα
σχαρών.
1. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του
στηρίγματος σχαρών για να το
αποσπάσετε από το πλαϊνό τοίχωμα.
Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με
ειδικά καθαριστικά για φούρνους.
Αν χρησιμοποιείτε αντικολλητικά
αξεσουάρ, μην τα καθαρίζετε με ισχυρά
καθαριστικά, αιχμηρά αντικείμενα ή στο
πλυντήριο πιάτων. Μπορεί να προκληθεί
ζημιά στην αντικολλητική επικάλυψη.
Καθαρίζετε την υγρασία από το
εσωτερικό έπειτα από κάθε χρήση.
11.2 Καθαρισμός του
ανάγλυφου τμήματος του
εσωτερικού του φούρνου
Η διαδικασία καθαρισμού αφαιρεί τα
κατάλοιπα αλάτων από το ανάγλυφο
τμήμα του εσωτερικού του φούρνου μετά
το μαγείρεμα με ατμό.
Για τη λειτουργία: Θερμός
Αέρας PLUSσυνιστάται να
κάνετε τον καθαρισμό
τουλάχιστον κάθε 5 - 10
κύκλους μαγειρέματος.
2. Τραβήξτε το πίσω άκρο του
στηρίγματος σχαρών από το πλαϊνό
τοίχωμα και αφαιρέστε το.
1
2
Τοποθετήστε τα αξεσουάρ που
αφαιρέσατε ακολουθώντας την
παραπάνω διαδικασία με την αντίστροφη
σειρά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οι πείροι στερέωσης των
τηλεσκοπικών βραχιόνων
πρέπει να είναι στραμμένοι
προς τα εμπρός.
Επιλογή
Περιγραφή
P1
Ελαφρύς
καθαρισμός.
Διάρκεια: 1
ώρα 30
λεπτά.
P2
Κανονικός
καθαρισμός.
Διάρκεια: 3
ώρες.
11.4 Πυρόλυση
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην εκκινείτε την Πυρόλυση
αν το κουμπί Ατμού Plus
είναι πατημένο.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ
και τα αποσπώμενα
στηρίγματα σχαρών.
Μην αρχίσετε την Πυρόλυση
εάν δεν έχετε κλείσει καλά
την πόρτα του φούρνου. Σε
ορισμένα μοντέλα, η οθόνη
εμφανίζει την ένδειξη «C3»
όταν παρουσιαστεί αυτό το
σφάλμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο φούρνος ζεσταίνεται πολύ.
Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αν άλλες συσκευές έχουν
εγκατασταθεί στο ίδιο
ντουλάπι, μην τις
χρησιμοποιείτε όταν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία
Πυρόλυσης. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά στη
συσκευή.
1. Σκουπίστε το εσωτερικό του φούρνου
με ένα υγρό, μαλακό πανί.
2. Καθαρίστε την εσωτερική πλευρά της
πόρτας με ζεστό νερό για να
αποτρέψετε το κάψιμο τυχόν
υπολειμμάτων από τον καυτό αέρα.
3. Ρυθμίστε τη λειτουργία Πυρόλυσης.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθημερινή
χρήση», «Λειτουργίες φούρνου».
4. Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη
,
ή το
για να ρυθμίσετε
πιέστε το
τη διάρκεια πυρόλυσης:
33
Μετά από 2 δευτερόλεπτα, ξεκινάει η
πυρόλυση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία ΤΕΛΟΣ για να καθυστερήσετε
την έναρξη του καθαρισμού.
Κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης, ο
λαμπτήρας φούρνου παραμένει σβηστός.
5. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη
διάρκεια της πυρόλυσης (P1 ή P2),
πιέστε το
για να επιλέξετε
, στη
συνέχεια πιέστε το
ή το .
6. Όταν ο φούρνος φτάσει στην
καθορισμένη θερμοκρασία, η πόρτα
κλειδώνει. Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη
και οι ράβδοι της ένδειξης
θερμότητας μέχρι να ξεκλειδώσει η
πόρτα.
7. Όταν η πυρόλυση ολοκληρωθεί, η
οθόνη προβάλλει την ώρα της
ημέρας. Η πόρτα του φούρνου
παραμένει κλειδωμένη.
8. Όταν ο φούρνος έχει πλέον κρυώσει,
η πόρτα ξεκλειδώνει.
11.5 Υπενθύμιση καθαρισμού
Ως υπενθύμιση ότι απαιτείται πυρόλυση,
στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη PYR
για 10 δευτερόλεπτα μετά από κάθε
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
φούρνου.
Η υπενθύμιση καθαρισμού
σβήνει:
• μετά την ολοκλήρωση της
πυρόλυσης.
• εάν πιέσετε ταυτόχρονα
τα κουμπιά
και ,
ενώ στην οθόνη
αναβοσβήνει η ένδειξη
PYR.
34
www.aeg.com
11.6 Αφαίρεση και
εγκατάσταση της πόρτας
Μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα και τα
εσωτερικά τζάμια για καθαρισμό. Ο
αριθμός των τζαμιών διαφέρει ανάλογα
με το μοντέλο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η πόρτα είναι βαριά.
1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα.
2. Πιέστε μέχρι τέρμα τους μοχλούς
σύσφιξης (Α) στους δύο μεντεσέδες
της πόρτας.
9. Καθαρίστε το τζάμι με νερό και
σαπούνι. Σκουπίστε το τζάμι
προσεκτικά.
Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός,
πραγματοποιήστε τα παραπάνω βήματα
με την αντίστροφη σειρά. Τοποθετήστε
πρώτα το μικρότερο τζάμι και μετά το
μεγαλύτερο και την πόρτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι τα τζάμια
έχουν τοποθετηθεί στη
σωστή θέση, διαφορετικά η
επιφάνεια της πόρτας μπορεί
να υπερθερμανθεί.
A
A
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου μέχρι
την πρώτη θέση ανοίγματος (γωνία
70° περίπου).
4. Κρατώντας την πόρτα με ένα χέρι σε
κάθε πλευρά, τραβήξτε για να την
αφαιρέσετε από τον φούρνο με γωνία
προς τα πάνω.
5. Τοποθετήστε την πόρτα επάνω σε
ένα απαλό πανί και σε σταθερή
επιφάνεια με την εξωτερική πλευρά
προς τα κάτω.
6. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας (B)
στο πάνω άκρο της πόρτας και από
τις δύο πλευρές και σπρώξτε το προς
τα μέσα για να απασφαλιστεί το κλιπ.
Βεβαιωθείτε ότι τα τζάμια φούρνου (C, B
και A) έχουν επανατοποθετηθεί με τη
σωστή σειρά. Πρώτα τοποθετήστε το
τζάμι C, το οποίο έχει τυπωμένο ένα
τετράγωνο στην αριστερή πλευρά και ένα
τρίγωνο στη δεξιά. Θα βρείτε επίσης αυτά
τα σύμβολα με ανάγλυφη μορφή στο
πλαίσιο της πόρτας. Το τριγωνικό
σύμβολο στο τζάμι πρέπει να ταιριάζει με
το τρίγωνο στο πλαίσιο της πόρτας, και
το τετράγωνο σύμβολο με το τετράγωνο.
Μετά από αυτό, τοποθετήστε τα άλλα
δύο τζάμια.
ABC
2
B
1
7. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας
προς τα εμπρός για να το
αφαιρέσετε.
8. Κρατήστε τα τζάμια της πόρτας από
το πάνω άκρο, ένα–ένα, και τραβήξτε
τα προς τα πάνω, για να τα
αφαιρέσετε από τον οδηγό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
35
11.7 Αντικατάσταση του
λαμπτήρα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Ο λαμπτήρας μπορεί να είναι
ζεστός.
1. Απενεργοποιήστε τον φούρνο.
Περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο φούρνος.
2. Αποσυνδέστε τον φούρνο από το
ρεύμα.
3. Τοποθετήστε ένα πανί στο κάτω
μέρος του εσωτερικού του φούρνου.
Ο επάνω λαμπτήρας
2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με
κατάλληλο λαμπτήρα ανθεκτικό στη
θερμότητα σε θερμοκρασίες έως 300
°C.
4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη
θέση του.
1. Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα για να το αφαιρέσετε.
12. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την Ασφάλεια.
12.1 Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Δεν μπορείτε να ενεργοποιή‐ Ο φούρνος δεν είναι συνδε‐
σετε ή να λειτουργήσετε τον δεμένος σε ηλεκτρική παρο‐
φούρνο.
χή ή δεν είναι σωστά συνδε‐
δεμένος.
Ελέγξτε αν ο φούρνος είναι
σωστά συνδεδεμένος στην
ηλεκτρική παροχή (ανατρέξτε
στο διάγραμμα συνδεσμολο‐
γίας αν διατίθεται).
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Ο φούρνος είναι απενεργο‐
ποιημένος.
Ενεργοποιήστε τον φούρνο.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
Ρυθμίστε το ρολόι.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχουν γίνει οι απαραίτη‐
τες ρυθμίσεις.
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
είναι σωστές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει τεθεί σε λειτουργία η
αυτόματη απενεργοποίηση.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Αυ‐
τόματη απενεργοποίηση».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Είναι ενεργοποιημένο το
Κλείδωμα Ασφαλείας για
Παιδιά.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά».
36
www.aeg.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει καεί η ασφάλεια.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Αν η ασφάλεια πέφτει επα‐
νειλημμένα, επικοινωνήστε
με έναν πιστοποιημένο ηλεκ‐
τρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι ελαττω‐
ματικός.
Αντικαταστήστε τον λαμπτή‐
ρα.
Το ψήσιμο των φαγητών
διαρκεί πάρα πολύ ή τα φα‐
γητά ψήνονται πολύ γρήγο‐
ρα.
Η θερμοκρασία είναι πολύ
χαμηλή ή πολύ υψηλή.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία, αν
χρειάζεται. Ακολουθήστε τις
οδηγίες του εγχειριδίου χρή‐
σης.
Υπάρχει επικάθηση ατμών
και σταγονιδίων στο φαγητό
και το εσωτερικό του φούρ‐
νου.
Έχετε αφήσει το φαγητό μέ‐
σα στον φούρνο για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μην αφήνετε το φαγητό μέσα
στον φούρνο για διάστημα
άνω των 15 - 20 λεπτών με‐
τά την ολοκλήρωση του ψη‐
σίματος.
Στην οθόνη εμφανίζεται η έν‐ Η λειτουργία καθαρισμού δεν Κλείστε καλά την πόρτα.
δειξη «C3».
λειτουργεί. Δεν έχετε κλείσει
καλά την πόρτα ή το κλείδω‐
μα πόρτας είναι ελαττωματι‐
κό.
Στην οθόνη εμφανίζεται η έν‐ •
δειξη «F102».
•
Δεν έχετε κλείσει καλά
•
την πόρτα.
•
Το κλείδωμα πόρτας είναι
ελαττωματικό.
•
Κλείστε καλά την πόρτα.
Απενεργοποιήστε τον
φούρνο από τον γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή
από τον διακόπτη ασφα‐
λείας στον πίνακα ασφα‐
λειών και κατόπιν ενεργο‐
ποιήστε τον ξανά.
Αν στην οθόνη εμφανιστεί
ξανά η ένδειξη «F102»,
επικοινωνήστε με το Τμή‐
μα Υποστήριξης Πελα‐
τών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Η οθόνη εμφανίζει έναν κω‐ Υπάρχει ηλεκτρική βλάβη.
δικό σφάλματος που δεν βρί‐
σκεται σε αυτόν τον πίνακα.
37
Αντιμετώπιση
•
•
Απενεργοποιήστε τον
φούρνο από τον γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή
από τον διακόπτη ασφα‐
λείας στον πίνακα ασφα‐
λειών και κατόπιν ενεργο‐
ποιήστε τον ξανά.
Αν στην οθόνη εμφανιστεί
ξανά ο κωδικός σφάλμα‐
τος, επικοινωνήστε με το
Τμήμα Υποστήριξης Πε‐
λατών.
Η απόδοση μαγειρέματος
δεν είναι καλή με τη χρήση
της λειτουργίας Θερμού Αέ‐
ρα PLUS.
Δεν ενεργοποιήσατε τη λει‐
Ανατρέξτε στην ενότητα
τουργία Θερμού Αέρα PLUS. «Ενεργοποίηση της λειτουρ‐
γίας Θερμού Αέρα PLUS».
Η απόδοση μαγειρέματος
δεν είναι καλή με τη χρήση
της λειτουργίας Θερμού Αέ‐
ρα PLUS.
Δεν ενεργοποιήσατε σωστά
τη λειτουργία Θερμού Αέρα
PLUS με το κουμπί Ατμού
Plus.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Ενεργοποίηση της λειτουρ‐
γίας Θερμού Αέρα PLUS».
Η απόδοση μαγειρέματος
δεν είναι καλή με τη χρήση
της λειτουργίας Θερμού Αέ‐
ρα PLUS.
Δεν γεμίσατε το ανάγλυφο
τμήμα του εσωτερικού του
φούρνου με νερό.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Ενεργοποίηση της λειτουρ‐
γίας Θερμού Αέρα PLUS».
Επιθυμείτε να ενεργοποιήσε‐ Η λειτουργία Θερμός Αέρας
τε τη λειτουργία Θερμός Αέ‐ PLUS είναι σε λειτουργία.
ρας, αλλά η ένδειξη του κου‐
μπιού Ατμός Plus είναι αναμ‐
μένη.
Πιέστε το κουμπί Ατμός Plus
Θέλετε να ενεργοποιήσετε τη Το κουμπί Ατμού Plus είναι
λειτουργία καθαρισμού, αλλά πατημένο.
η οθόνη εμφανίζει την ένδει‐
ξη "C4".
Πιέστε το κουμπί Ατμού Plus
ξανά.
Το νερό στο ανάγλυφο τμή‐
μα του εσωτερικού του
φούρνου δεν βράζει.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
τουλάχιστον στους 110 °C.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Υποδείξεις και συμβουλές».
Η θερμοκρασία είναι πολύ
χαμηλή.
για να διακόψετε τη λει‐
τουργία Θερμός Αέρας
PLUS.
38
www.aeg.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Το νερό εξέρχεται από το
ανάγλυφο τμήμα του εσωτε‐
ρικού του φούρνου.
Υπάρχει πάρα πολύ νερό
στο ανάγλυφο τμήμα του
εσωτερικού του φούρνου.
Απενεργοποιήστε τον φούρ‐
νο και βεβαιωθείτε ότι η συ‐
σκευή είναι κρύα. Σκουπίστε
το νερό με ένα σφουγγάρι ή
ένα πανί. Προσθέστε τη σω‐
στή ποσότητα νερού στο
ανάγλυφο τμήμα του εσωτε‐
ρικού του φούρνου. Ανατρέξ‐
τε στη συγκεκριμένη διαδικα‐
σία.
Η συσκευή ενεργοποιείται
Είναι ενεργοποιημένη η λει‐
και δεν θερμαίνεται. Ο ανεμι‐ τουργία demo.
στήρας δεν λειτουργεί. Στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
"Demo".
1. Απενεργοποιήστε τον
φούρνο.
2. Πιέστε παρατεταμένα το
κουμπί
.
3. Το πρώτο ψηφίο στην
οθόνη και η ένδειξη
Demo αρχίζουν να ανα‐
βοσβήνουν.
4. Εισαγάγετε τον κωδικό
2468 πιέζοντας τα κου‐
μπιά
ή
για να αλ‐
λάξετε τις τιμές και πιέ‐
στε το
για επιβεβαίω‐
ση.
5. Το επόμενο ψηφίο ξεκι‐
νά να αναβοσβήνει.
6. Η λειτουργία Demo απε‐
νεργοποιείται όταν επι‐
βεβαιώσετε το τελευταίο
ψηφίο και ο κωδικός εί‐
ναι σωστός.
12.2 Δεδομένα σέρβις
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μαςή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο
μπροστινό πλαίσιο στο εσωτερικό του
φούρνου. Μην αφαιρείτε την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών από το
εσωτερικό του φούρνου.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο
σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα
Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:
Μοντέλο (MOD.)
.........................................
Κωδικός προϊόντος (PNC)
.........................................
Αριθμός σειράς (S.N.)
.........................................
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
39
13. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
13.1 Δελτίο προϊόντος και πληροφορίες σύμφωνα με τον
κανονισμό της ΕΕ 65-66/2014
Όνομα προμηθευτή
AEG
Αναγνωριστικό μοντέλου
BPS351120M
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης
81.2
Τάξη ενεργειακής απόδοσης
A+
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουρ‐
γία Πάνω + Κάτω Θέρμανση
1.09 kWh/κύκλο
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε λειτουρ‐
γία με αντιστάσεις και αέρα
0.69 kWh/κύκλο
Πλήθος θαλάμων
1
Πηγή θερμότητας
Ηλεκτρική ενέργεια
Όγκος
71 l
Τύπος φούρνου
Εντοιχιζόμενος φούρνος
Μάζα
36.5 kg
EN 60350-1 - Ηλεκτρικές οικιακές
συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1:
Μαγειρεία, φούρνοι, φούρνοι ατμού και
γκριλ - Μέθοδοι μέτρησης της επίδοσης.
13.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
Ο φούρνος περιλαμβάνει
δυνατότητες που
συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση ενέργειας κατά
τη διάρκεια του καθημερινού
μαγειρέματος.
Γενικές συμβουλές
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φούρνου είναι
σωστά κλεισμένη ενώ ο φούρνος
βρίσκεται σε λειτουργία. Μην ανοίγετε την
πόρτα της συσκευής συχνά κατά τη
διάρκεια του μαγειρέματος. Διατηρείτε
καθαρό το λάστιχο της πόρτας και
βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο
στη θέση του.
Χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να
βελτιώσετε την εξοικονόμηση ενέργειας.
Όταν είναι εφικτό, μην προθερμαίνετε τον
φούρνο προτού τοποθετήσετε το φαγητό
μέσα στον φούρνο.
Όταν η διάρκεια μαγειρέματος είναι
μεγαλύτερη από 30 λεπτά, μειώστε τη
θερμοκρασία του φούρνου στο ελάχιστο
3 - 10 λεπτά προτού ο χρόνος
μαγειρέματος ολοκληρωθεί, ανάλογα με
τη διάρκεια μαγειρέματος. Η
υπολειπόμενη θερμότητα μέσα στον
φούρνο θα συνεχίσει το μαγείρεμα.
Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη
θερμότητα για να ζεστάνετε άλλα φαγητά.
Όταν μαγειρεύετε λίγα φαγητά τη φορά,
μην αφήνετε να παρέλθει μεγάλο χρονικό
διάστημα μεταξύ του ψησίματός τους.
Μαγείρεμα με αέρα
Όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε τις
λειτουργίες μαγειρέματος με αέρα για να
εξοικονομήσετε ενέργεια.
Υπολειπόμενη θερμότητα
Αν ένα πρόγραμμα με τις επιλογές
Διάρκεια ή Τέλος ενεργοποιηθεί και ο
χρόνος μαγειρέματος είναι μεγαλύτερος
από 30 λεπτά, οι αντιστάσεις
40
www.aeg.com
Υγρός Θερμός Αέρας
Λειτουργία που σχεδιάστηκε για να
εξοικονομείτε ενέργεια κατά το ψήσιμο.
απενεργοποιούνται νωρίτερα αυτόματα
σε μερικές λειτουργίες φούρνου.
Ο ανεμιστήρας και ο λαμπτήρας
εξακολουθούν να λειτουργούν.
Διατήρηση του φαγητού ζεστού
Επιλέξετε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση
θερμοκρασίας για να χρησιμοποιήσετε
την υπολειπόμενη θερμότητα και να
διατηρήσετε ζεστό ένα φαγητό. Η ένδειξη
υπολειπόμενης θερμότητας ή η
θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη.
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Υγρός
Θερμός Αέρας, ο λαμπτήρας
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30
δευτερόλεπτα.
14. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
*
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
41
42
www.aeg.com
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
43
867336333-D-332019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising