AEG | BPS351120M | User manual | Aeg BPS351120M Vartotojo vadovas

Aeg BPS351120M Vartotojo vadovas
BPS351120M1
USER
MANUAL
LT
Naudojimo instrukcija
Orkaitė
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA..................................................................................... 2
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................... 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS....................................................................................... 7
4. VALDYMO SKYDELIS.......................................................................................... 8
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART...................................................................... 8
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.................................................................................. 9
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS................................................................................. 11
8. PRIEDŲ NAUDOJIMAS...................................................................................... 12
9. PAPILDOMOS FUNKCIJOS............................................................................... 14
10. PATARIMAI.......................................................................................................15
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 29
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................32
13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS..........................................................................35
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
LIETUVIŲ
3
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu
ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
•
•
•
5
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Norint apsaugoti emalį nuo
sugadinimo arba išblukimo:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite.
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.5 Pirolizinis valymas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika naudojant pirolizės
režimą.
Nepradėkite pirolizės, jeigu
įspaustas papildomų garų
mygtukas.
•
•
•
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.;
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
•
•
•
•
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kenksmingų dūmų šaltiniu.
Dūmai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdikius ir
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
2.6 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
•
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
2.7 Techninė priežiūra
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
LIETUVIŲ
•
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.8 Šalinimas
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
13
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.2 Pagalbiniai reikmenys
1 Valdymo skydelis
2 Kaitinimo funkcijų nustatymo
rankenėlė
3 Maitinimo lemputė / simbolis
4 Valdymo Skydelis
5 Temperatūros nustatymo rankenėlė
6 Temperatūros indikatorius / simbolis
7 Mygtukas „Plus Steam“
8 Kaitinamasis elementas
9 Lemputė
10 Ventiliatorius
11 Išimama lentynėlė
12 Ertmės iškala
13 Lentynėlės padėtys
Kepimo skarda
Grotelės
Pyragams ir sausainiams kepti.
Virtuvės reikmenims, pyragų formoms,
prikaistuviams.
Grilio / kepimo prikaistuvis
7
8
www.aeg.com
Skirti lentynoms ir skardoms.
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų
surinkimui.
Ištraukiami bėgeliai
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Mygtukai
Jutiklio laukas / mygtukas Funkcija
Aprašas
MAŽINIMAS
Laikui nustatyti.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijai nustatyti.
DIDINIMAS
Laikui nustatyti.
PAPILDOMI
GARAI
Karšto oro srauto PLIUS funkcijai įjungti.
4.2 Valdymo Skydelis
A
G
F
E
B
D
C
A. Laikmatis / temperatūra
B. Įkaitinimo ir likusio karščio
indikatorius
C. Kepimo termometras (tik kai kuriuose
modeliuose)
D. Elektroninis durelių užraktas (tik kai
kuriose modeliuose)
E. Valandos / minutės
F. Demonstracinis režimas (tik kai
kuriuose modeliuose)
G. Laikrodžio funkcijos
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Apie laiko nustatymą
skaitykite skyriuje
„Laikrodžio funkcijos“.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
LIETUVIŲ
9
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įstumiamos rankenėlės
Norėdami naudoti prietaisą, spustelėkite
valdymo rankenėlę. Valdymo rankenėlė
iššoka.
Orkaitės
funkcija
Pyragams su traškiu pa‐
grindu kepti ir maistui
Apatinis Kaiti‐ konservuoti.
nimas
6.2 Kaitinimo funkcijos
Orkaitės
funkcija
Naudojimo sritis
Orkaitė išjungta.
Išjungimo pa‐
dėtis
Įjungti lemputę be maisto
gaminimo funkcijos.
Orkaitės Ap‐
švietimas
Drėgmei pridėti gaminant
maistą. Tinkamai spalvai
ir traškiai plutelei gauti
kepant. Kad patiekalai
Karšto oro
srautas PLIUS taptų dar sultingesni juos
pašildant.
Pica
Vienoje lentynos padėtyje
kepti patiekalus, kuriems
reikia intensyvesnio skru‐
dinimo ir traškaus pagrin‐
do. Nustatykite 20–40 °C
mažesnę temperatūrą nei
tradiciniam gaminimui.
Kepti ir skrudinti maistą
vienoje lentynos padėty‐
Tradicinis kai‐ je.
tinimas (Viršu‐
tinis/Apatinis
Kaitinimas)
Naudojimo sritis
Atšildymas
Šią funkciją galima nau‐
doti šaldytam maistui, pa‐
vyzdžiui, daržovėms ir
vaisiams, atšildyti. Atšil‐
dymo trukmė priklauso
nuo užšaldyto maisto
produkto kiekio ir dydžio.
Ši funkcija yra skirta tau‐
pyti energiją maisto gami‐
Drėgnas Karš‐ nimo metu. Daugiau in‐
formacijos rasite skyriuje
tas Oras
„Naudingi patarimai“,
„Drėgnas karštas oras“.
Orkaitės durelės turėtų
būti uždarytos ruošiant
maistą, kad funkcija ne‐
būtų pertraukta ir būtų
užtikrinta, kad orkaitė vei‐
kia didžiausiu efektyvu‐
mu. Kai naudosite šią
funkciją, temperatūra or‐
kaitėje gali skirtis nuo
nustatytos. Dėl naudoja‐
mo likusio karščio kaitini‐
mo galia gali sumažėti.
Bendras energijos taupy‐
mo rekomendacijas rasite
skyriuje „Efektyvus ener‐
gijos vartojimas“, „Energi‐
jos taupymas“.Ši funkcija
buvo naudojama laikantis
energijos vartojimo efek‐
tyvumo klasės reikala‐
vimų pagal EN 60350-1
standartą.
10
www.aeg.com
Orkaitės
funkcija
Mažasis Ke‐
pintuvas
Naudojimo sritis
Išsiveržusi drėgmė gali sukelti
nudegimus:
•
Plokštiems patiekalams
kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Terminis Ke‐
pintuvas
Didesniems mėsos gaba‐
lams arba paukštienai su
kaulais skrudinti vienoje
lentynos padėtyje. Taip
pat tinka apkepams ir
skrudinti.
Pirolizė
Automatiniam piroliziniam
orkaitės valymui aktyvinti.
Naudojant šią funkciją iš‐
deginami orkaitėje likę
nešvarumai.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
6.3 Orkaitės įjungimas ir
išjungimas
1. Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę, kad galėtumėte pasirinkti
orkaitės funkciją.
2. Pasukite temperatūros rankenėlę
temperatūrai pasirinkti.
3. Norėdami išjungti orkaitę, pasukite
orkaitės funkcijų ir temperatūros
rankenėles į išjungimo padėtį.
Kai orkaitė veikia, užsidega lemputė.
6.4 Funkcijos
nustatymas:Karšto oro
srautas PLIUS
Ši funkcija leidžia padidinti drėgmę
gaminimo proceso metu.
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Neatidarykite orkaitės durelių, kai
funkcija veikia.
Atsargiai atidarykite orkaitės dureles
po funkcijos išjungimo.
Žr. skyrių „Patarimai“.
1. Pripildykite ertmės įdubą vandeniu iš
čiaupo.
Maksimali ertmės įdubos talpa – 250
ml.
Pilkite į ertmės įdubą vandens tik kai
orkaitė yra atvėsus.
DĖMESIO
Nepilkite į orkaitės ertmę
vandens, kai gaminate
maistą arba kai orkaitė
yra įkaitusi.
2. Įdėkite maistą į orkaitę ir uždarykite
orkaitės dureles.
3. Nustatykite funkciją
.
4. Paspauskite mygtuką „Plus
Steam“ .
Mygtukas „Plus Steam“ veikia tik su
šia funkcija.
Įsijungia indikatorius.
5. Valdymo rankenėle pasirinkite
temperatūrą.
6. Norėdami išjungti orkaitę,
paspauskite mygtuką „Plus
Steam“
, pasukite rankenėles į
išjungimo padėtį.
Mygtuko „Plus Steam“ indikatorius
išsijungia.
7. Pašalinkite vandenį iš ertmės įdubos.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš šalindami likusį
vandenį iš ertmės
įdubos, patikrinkite, ar
orkaitė atvėsusi.
6.5 Kaitinimo indikatorius
Kai veikia orkaitės funkcija, viena po
kitos ekrane rodomos juostos , kai
temperatūra orkaitėje didėja, ir jos
išnyksta, kai temperatūra mažėja.
LIETUVIŲ
11
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų
lentelė
Laikrodžio
funkcija
Naudojimo sritis
PAROS LAI‐
KAS
Paros laikui rodyti ar keis‐
ti. Paros laiką galite pa‐
keisti tik jeigu išjungta or‐
kaitė.
TRUKMĖ
Orkaitės veikimo trukmei
nustatyti. Naudokite tik
kai nustatyta kaitinimo
funkcija.
PABAIGA
ATIDĖTAS
PALEIDIMAS
LAIKMATIS
00:00
ATSKAITOS
PIRMYN
LAIKMATIS
Orkaitės išjungimo laikui
nustatyti. Naudokite tik
kai nustatyta kaitinimo
funkcija.
TRUKMĖS ir PABAIGOS
funkcijos derinys.
Naudokite jį atgalinei lai‐
ko atskaitai nustatyti. Ši
funkcija neturi įtakos or‐
kaitės veikimui. Funkciją
LAIKMATIS galite nusta‐
tyti bet kada, net jei orkai‐
tė yra išjungta.
Jeigu nenustatėte jokios
kitos laikrodžio funkcijos
ATSKAITOS PIRMYN
LAIKMATIS automatiškai
stebi, kiek laiko veikia or‐
kaitė.
Ji įsijungia iš karto, kai or‐
kaitė pradeda kaisti.
Atskaitos pirmyn laikma‐
čio negalima naudoti su
šiomis funkcijomis:
TRUKMĖS, PABAIGOS.
7.2 laiko nustatymas ir
keitimas
Pirmą kartą prijungus maitinimą,
palaukite, kol ekrane bus rodoma
„12:00“. "Mirksi 12.
ir
1. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte valandas.
2. Paspauskite , kad patvirtintumėte
ir pereitumėte prie nustatytų minučių.
Ekrane rodoma
ir nustatyta
valanda. "Mirksi „00“.
3. Spauskite
arba , kad
nustatytumėte esamas minutes.
4. Paspauskite , kad patvirtintumėte,
arba nustatytas laikas po 5
sekundžių bus automatiškai
išsaugotas.
Ekrane rodomas naujas laikas.
Jeigu norite pakeisti laiką, spaudinėkite
, kol ekrane mirksi paros laiko
indikatorius
.
7.3 TRUKMĖS
1. Nustatykite orkaitės funkciją.
2. Spaudinėkite
, kol pradės mirksėti
.
arba , kad
3. Paspauskite
nustatytumėte minutes ir po to
valandas. Paspauskite , kad
patvirtintumėte.
Pasibaigus nustatytai trukmei, 2 minutes
girdimas signalas.
ir laiko nuostata
mirksi ekrane. Orkaitė automatiškai
išsijungia.
4. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte signalą.
5. Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę į išjungimo padėtį.
7.4 PABAIGOS
1. Nustatykite orkaitės funkciją.
2. Spaudinėkite
.
, kol pradės mirksėti
12
www.aeg.com
5. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte signalą.
6. Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę į išjungimo padėtį.
3. Paspauskite
arba , kad
nustatytumėte valandas ir po to
minutes. Paspauskite , kad
patvirtintumėte.
Nustatytu pabaigos laiku 2 minutes
7.6 MINUČIŲ SKAITLIO
nustatymas
girdimas signalas.
ir laiko nuostata
mirksi ekrane. Orkaitė automatiškai
išsijungia.
4. Paspauskite bet kurį mygtuką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte signalą.
5. Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo
rankenėlę į išjungimo padėtį.
Minučių skaitlį galima nustatyti, kai
orkaitė yra įjungta ir išjungta.
7.5 ATIDĖTO PALEIDIMO
funkcijos nustatymas
2. Paspauskite
arba , kad
nustatytumėte sekundes ir tuomet
minutes.
Jeigu nustatote ilgesnį nei 60 minučių
1. Nustatykite orkaitės funkciją.
2. Spaudinėkite
, kol pradės mirksėti
.
arba , kad
3. Paspauskite
nustatytumėte TRUKMĖS minutes ir
po to valandas. Paspauskite
patvirtintumėte.
Ekrane mirksi
, kad
.
4. Paspauskite
arba , kad
nustatytumėte PABAIGOS funkcijos
valandas ir po to minutes.
Paspauskite , kad patvirtintumėte.
Orkaitė vėliau automatiškai įsijungs,
veiks nustatytą TRUKMĘ ir sustos
nustatytu PABAIGOS laiku.
Nustatytu PABAIGOS laiku 2 minutes
girdimas signalas.
ir laiko nuostata
mirksi ekrane. Orkaitė išsijungia.
1. Pakartotinai spauskite
pradės mirksėti
, kol ekrane
ir „00“.
laiką, ekrane mirksi
.
3. Nustatykite valandas.
4. Funkcija „LAIKMATIS“ įsijungs
automatiškai po 5 sekundžių.
Praėjus 90 % nustatyto laiko, pasigirs
signalas.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, 2
minutes girdimas signalas. "Ekrane
mirksi „00:00" ir . Norėdami išjungti
signalą, paspauskite bet kurį
mygtuką.
7.7 ATSKAITOS PIRMYN
LAIKMATIS
Norėdami atkurti atskaitos pirmyn
laikmatį, paspauskite ir laikykite
nuspaudę
bei . Laikmatis vėl
pradeda skaičiuoti pirmyn.
8. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Kepimo skarda/ gilus kepimo indas:
LIETUVIŲ
Įstumkite kepimo skardą /gilų indą tarp
lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.
13
Grotelės:
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą /gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos ir grotelių
kreipiamųjų laikiklių.
Gilus prikaistuvis:
Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų
bėgelių.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
8.2 Ištraukiami bėgeliai –
priedų įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į orkaitę įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu
Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant
ištraukiamų bėgelių.
14
www.aeg.com
9. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
9.1 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
„Apsaugos nuo vaikų užrakto
naudojimas“.
Jeigu prietaise veikia
pirolizės funkcija, durelės yra
užrakintos ir ekrane rodoma
Kai įjungtas užraktas nuo vaikų, orkaitės
negalima netyčia įjungti.
1. Užtikrinkite, kad orkaitės funkcijų
rankenėlė būtų ties išjungimo
padėtimi.
2. Vienu metu paspauskite ir 2
.
ir .
sekundes palaikykite
Girdimas signalas. Ekrane rodoma SAFE
ir
.
Ekrane taip pat rodomi
simboliai, kai veikia pirolizės
funkcija.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
9.3 Likusio karščio
indikatorius
Kai išjungiate orkaitę, ekrane rodomas
likusio karščio indikatorius , jeigu
orkaitės temperatūra yra didesnė kaip 40
°C.Pasukite nustatymo rankenėlę kairėn
arba dešinėn, kad patikrintumėte orkaitės
temperatūrą.
9.2 Mygtukų užrakto
naudojimas
9.4 Automatinis išsijungimas
Funkciją „Mygtukų užraktas“ galite įjungti
tik tada, kai orkaitė veikia.
Kai įjungtas mygtukų užraktas,
veikiančios orkaitės funkcijos
temperatūros ir laiko nuostatų negalima
netyčia pakeisti.
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
nustatykite ją pagal savo
pageidavimus.
2. Vienu metu paspauskite ir 2
sekundes palaikykite nuspaudę
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
ir
.
Girdimas signalas. Ekrane 5 sekundes
rodoma Loc.
Kai pasukate temperatūros
rankenėlę arba
paspaudžiate bet kurį
mygtuką, kai įjungtas
mygtukų užraktas, ekrane
rodomaLoc.
Kai pasukate orkaitės funkcijų rankenėlę,
orkaitė išsijungia.
Kai išjungiate orkaitę su įjungta mygtukų
užrakto funkcija, mygtukų užrakto
funkcija automatiškai persijungia į
užrakto nuo vaikų funkciją. Žr. skyrių
Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte
orkaitės temperatūros.
Temperatūra (°C)
Išjungimo laikas
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
1,5
Po automatinio išsijungimo, norėdami
orkaitę vėl įjungti, paspauskite bet kurį
mygtuką.
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: orkaitės
apšvietimas, trukmė,
pabaiga.
9.5 Aušinimo ventiliatorius
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
LIETUVIŲ
15
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
10. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
10.1 Gaminimo
rekomendacijos
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau
lentelėse pateikiamos standartinės
temperatūros, kepimo trukmės ir lentynų
padėčių nuostatos.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
10.2 Vidinė durelių pusė
Durelių vidinėje pusėje galite rasti:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie orkaitės funkcijas,
patiekalams rekomenduojamas
lentynų padėtis ir temperatūros
nuostatas.
10.3 Karšto oro srautas
PLIUS
Pyragai / tešlainiai / duona
Kaitinkite tuščią orkaitę 5 minutes.
Patiekalas
Tem‐
Laikas
peratū‐ (min.)
ra (°C)
Itališka duona „Focac‐
cia“
200–
210
10–20
Pica
230
10–20
Duonos bandelės
200
20–25
Duona
180
35–40
Slyvų pyragas, obuolių
160–
pyragas, cinamono ban‐ 180
delės, keptos torto for‐
moje
30–60
Užšaldyti pusgaminiai
Kaitinkite tuščią orkaitę 10 minučių.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite 200 ml vandens.
Patiekalas
Tem‐
pera‐
tūra
(°C)
Lai‐
kas
(min.
)
Pica
200–
210
10–
20
Rageliai
170–
180
15–
25
Lazanija
180–
200
35–
50
Maisto atgaminimas
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite kepamąją skardą.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite 100 ml vandens.
Naudokite 150 ml vandens.
Nustatykite 110 °C temperatūrą.
Patiekalas
Tem‐
Laikas
peratū‐ (min.)
ra (°C)
Sausainiai, paplotėliai,
prancūziškieji rageliai
150–
180
10–20
Patiekalas
Laikas
(min.)
Duonos bandelės
10–20
Duona
15–25
16
www.aeg.com
Patiekalas
Laikas
(min.)
Itališka duona „Focaccia“
15–25
Mėsa
15–25
Makaronai
15–25
Pica
15–25
Ryžiai
15–25
Daržovės
15–25
Patiekalas
Tem‐
pera‐
tūra
(°C)
Lai‐
kas
(min
.)
Viščiukas
210
60–
80
Kepta kiauliena
180
65–
80
10.4 Kepimas
•
Kepsnių kepimas
Naudokite stiklinį kepimo indą.
•
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite 200 ml vandens.
•
Patiekalas
Tem‐
pera‐
tūra
(°C)
Lai‐
kas
(min
.)
Jautienos kepsnys
200
50–
60
•
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose gali skrusti nevienodai.
Jeigu skrunda nevienodai,
temperatūros nuostatos keisti
nereikia. Skirtumas išnyks kepant.
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
10.5 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakan‐ Netinkama lentynos padėtis. Padėkite pyragą ant žemesnės
kamai iškepusi.
lentynos.
Pyragas sukrenta ir pa‐
sidaro tąsus, vandenin‐
gas, suskilinėja.
Pyragas pernelyg sau‐
sas.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek žemesnę orkaitės tempe‐
ratūrą.
Per trumpa kepimo trukmė.
Nustatykite ilgesnę kepimo truk‐
mę. Negalite mažinti kepimo truk‐
mės, nustatydami aukštesnę tem‐
peratūrą.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio. At‐
kreipkite dėmesį, kiek laiko reikia
maišyti, ypač jeigu naudojate pla‐
kiklį.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustatykite
aukštesnę orkaitės temperatūrą.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustatykite
trumpesnį kepimo laiką.
LIETUVIŲ
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempe‐ Nustatykite žemesnę orkaitės
ratūra ir per trumpas kepimo temperatūrą ir ilgesnį kepimo lai‐
laikas.
ką.
Pyragas neiškepa per
nurodytą kepimo laiką.
17
Atitaisymo būdas
Tešla netolygiai paskirstyta.
Vienodai paskirstykite tešlą ant
kepimo skardos.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek aukštesnę orkaitės tem‐
peratūrą.
10.6 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Riestainis /
Karšto Oro
sviestinė bande‐ Srautas
lė
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
gas / vaisių tor‐
tas
140–160
70–90
1
Apkepas, trapus Karšto Oro
pyragas
Srautas
170–1801)
10–25
2
Apkepas, biskvi‐ Karšto Oro
to tešla
Srautas
150–170
20–25
2
Sūrio pyragas
170–190
60–90
1
Karšto Oro
Srautas
Viršutinis/Apati‐
nis Kaitinimas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Mielinė pynutė / riestainis
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyragas
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė duona):
1. Pirmoji kepimo proceso
dalis.
2. Antroji kepimo proceso
dalis.
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
1. 20
1. 2301)
2. 160–180 2. 30–
60
1
18
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Pyragaičiai su kremu / eklerai
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
190–2101)
20–35
3
Biskvitinis vyniotinis
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyragas (sausas)
Karšto Oro Srautas 150–160
20–40
3
Sviestinis migdolų pyragas /
saldūs pyragai
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
20–30
3
Vaisių pyragai (iš mielinės /
Karšto Oro Srautas 150
35–55
3
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
35–55
3
Vaisių pyragai iš trapios tešlos Karšto Oro Srautas 160–170
40–80
3
Mieliniai pyragai su kremu
Viršutinis/Apatinis
(pvz., varškės, grietinėlės, pie‐ Kaitinimas
no / kiaušinių)
40–80
3
190–2101)
biskvito tešlos)2)
Vaisių pyragai (iš mielinės /
biskvito tešlos)2)
170
160–1801)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų kepimo indą.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto Oro
Srautas
150–160
10–20
3
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Karšto Oro
Srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su kiau‐ Karšto Oro
šinio baltymu /
Srautas
merengos
80–100
120–150
3
Migdoliniai Sau‐
sainiai
Karšto Oro
Srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto Oro
Srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto Oro
Srautas
1601)
10–25
3
LIETUVIŲ
19
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Bandelės
Viršutinis/Apati‐
nis Kaitinimas
190–2101)
10–25
3
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Makaronų apke‐ Viršutinis / apati‐ 180–200
pas
nis kaitinimas
45–60
1
Lazanija
Viršutinis / apati‐ 180–200
nis kaitinimas
25–40
1
Daržovių apke‐
Terminis kepin‐
tuvas
160–170
15–30
1
Prancūziškieji
batonai su lydy‐
tu sūriu
Karšto oro srau‐ 160–170
tas
15–30
1
Saldūs kepiniai
Viršutinis / apati‐ 180–200
nis kaitinimas
40–60
1
Žuvies apkepai
Viršutinis / apati‐ 180–200
nis kaitinimas
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
Karšto oro srau‐ 160–170
tas
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
10.7 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
pas1)
Funkcija
1) Įkaitinkite orkaitę.
10.8 Drėgnas Karštas Oras
Laikykitės toliau lentelėje
nurodytos kepimo trukmės,
kad gautumėte geriausius
rezultatus.
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų plokštainis
200–220
45–55
3
Bulvių plokštainis
180–200
70–85
3
Musaka
170–190
70–95
3
Lazanija
180–200
75–90
3
20
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Įdaryti Makaronai Kaneloni
180–200
70–85
3
Duonos pudingas
190–200
55–70
3
Ryžių pudingas
170–190
45–60
3
Biskvitinės tešlos obuolių pyragas
(apvali kepimo forma)
160–170
70–80
3
Balta duona
190–200
55–70
3
10.9 Kepimas keliais lygiais
Naudokite karšto oro srauto funkciją.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
160–1801)
Trupininis pyra‐
gas
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai / small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapios tešlos
sausainiai
150–160
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai Sau‐
sainiai
100–120
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
LIETUVIŲ
Patiekalas
Bandelės
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
180
20–30
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
10.10 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–2301)2)
15–20
2
Pica (su dideliu kie‐
kiu garnyro)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Quiche Lorraine
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Sūrio pyragas
140–160
60–90
1
Amer. obuolių pyra‐
gas
150–170
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–2501)
10–20
2
Sluoksniuotos tešlos
apkepas
160–1801)
45–55
2
Flamekuchenas (į pi‐ 230–2501)
cą panašus Elzaso
patiekalas)
12–20
2
Piroggen (rusiška
180–2001)
perlenktos picos ver‐
sija)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų kepimo indą.
10.11 Kepsnių kepimas
Naudokite orkaitėms skirtus karščiui
atsparius indus.
Kepsnius kepkite tiesiai skardoje arba
ant virš skardos padėtų grotelių.
Į skardą įpilkite šiek tiek vandens, kad
mėsos sultys ar riebalai nepridegtų.
Mėsą su plutele galima iškepti kepimo
skardoje be dangčio.
Kepsnį apverskite praėjus 1/2–2/3
gaminimo laiko.
Kad mėsa būtų sultingesnė:
• liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu arba naudokite kepimo
maišelį;
21
22
www.aeg.com
•
mėsą ir žuvį kepkite dideliais gabalais
(sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg);
•
kepimo metu keletą kartų palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis.
10.12 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Jautienos keps‐
nys arba filė: su
krauju
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Viršutinis/
230
Apatinis Kai‐
tinimas
120–150
1
storio cm
Terminis Ke‐ 190–2001)
pintuvas
5–6
1
Jautienos keps‐ storio cm
nys arba filė: vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
Terminis Ke‐ 180–1901)
pintuvas
6–8
1
Jautienos keps‐
nys arba filė:
gerai iškeptas
storio cm
Terminis Ke‐ 170–1801)
pintuvas
8–10
1
Kiekis (kg)
Funkcija
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Temperatū‐
ra (°C)
Mentė / sprandi‐ 1–1,5
nė / rūkytas
kumpis
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
90–120
1
Kapotinis / kiau‐ 1–1,5
lienos / jautie‐
nos šonkauliu‐
kai
Terminis Ke‐ 170–180
pintuvas
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
0,75–1
Terminis Ke‐ 160–170
pintuvas
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
0,75–1
Terminis Ke‐ 150–170
pintuvas
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Kepta veršie‐ 1
na
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
1
90–120
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Veršienos
kulninė
1,5–2
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
1
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1,5
Terminis Ke‐
pintuvas
150–170
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
40–60
1
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Kiškio nugari‐ iki 1
nė / kiškio
šlaunelė
Viršutinis/
Apatinis Kai‐
tinimas
2301)
30–40
1
Elnienos nu‐
garinė
1,5–2
Viršutinis/
Apatinis Kai‐
tinimas
210–220
35–40
1
Elnienos
kumpis
1,5–2
Viršutinis/
Apatinis Kai‐
tinimas
180–200
60–90
1
120–150
Aviena
Žvėriena
Patiekalas
Lentynos
padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
po 0,2–0,25
Terminis Ke‐
pintuvas
200–220
30–50
1
Vištienos pu‐
selės
po 0,4–0,5
Terminis Ke‐
pintuvas
190–210
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5
Terminis Ke‐
pintuvas
190–210
50–70
1
Antis
1,5–2
Terminis Ke‐
pintuvas
180–200
80–100
1
Žąsis
3,5–5
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
120–180
1
23
24
www.aeg.com
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kalakutiena
2,5–3,5
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
Kalakutiena
4–6
Terminis Ke‐
pintuvas
140–160
150–240
1
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Žuvis
1–1,5
Viršutinis/
Apatinis Kai‐
tinimas
210–220
1
10.13 Mažasis Kepintuvas
•
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
40–60
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Mažasis Kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos keps‐
nys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nuga‐ 210–230
rinė
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐
nė
210–230
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
210–230
15–30
15–30
3/4
10.14 Šaldytas Maistas
Naudokite karšto oro srauto funkciją.
Lentynos padė‐
tis
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvytės,
plonai pjaustytos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bulvytės,
stambiai pjaustytos
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos Bulvės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti ma‐ 170–190
karonai vamzdučiai,
švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti ma‐ 160–180
karonai vamzdučiai,
šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐
ris
170–190
20–30
3
Viščiuko Sparneliai
190–210
20–30
2
10.15 Atšildymas
•
•
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Patieka‐
las
Kiekis (kg)
25
Didelėms maisto porcijoms orkaitės
apačioje padėkite tuščią apverstą
lėkštę. Įdėkite maistą į gilią lėkštę
arba indą ir padėkite jį ant lėkštės
orkaitės viduje. Jeigu reikia, išimkite
lentynų atramas.
Atšildymo
Likusi atšil‐
laikas (min.) dymo truk‐
mė (min.)
Pastabos
Viščiukas 1
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėkštu‐
tės. Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
Mėsa
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
1
26
www.aeg.com
Patieka‐
las
Kiekis (kg)
Atšildymo
Likusi atšil‐
laikas (min.) dymo truk‐
mė (min.)
Pastabos
Upėtakis
0,15
25–35
10–15
-
Braškės
0,3
30–40
10–20
-
Sviestas
0,25
30–40
10–15
-
Grietinėlė 2 x 0,2
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirp‐
dytą.
Didelis
puošnus
tortas
60
60
-
1,4
10.16 Konservavimas –
apatinis kaitinimas
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
•
•
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / prino‐
kę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Kaulavaisiai
LIETUVIŲ
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržovės 160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
50–60
15–20
160–170
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
10.17 Džiovinimas. Karšto
oro srautas.
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės raugi‐
nimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai au‐ 40–50
galai
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
27
28
www.aeg.com
10.18 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal EN 60350-1:2013 ir IEC
60350-1:2011 standartus.
Kepimas viename lygyje. Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Biskvitinis pyragas be Karšto Oro Srautas 140–150
riebalų
35–50
2
Biskvitinis pyragas be Viršutinis/Apatinis
riebalų
Kaitinimas
160
35–50
2
Obuolių pyragas (2
formos 20 cm skers‐
mens, įdedamos įstri‐
žai)
Karšto Oro Srautas 160
60–90
2
Obuolių pyragas (2
formos 20 cm skers‐
mens, įdedamos įstri‐
žai)
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
180
70–90
1
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Trapios tešlos kepi‐
Karšto Oro Srau‐
niai / sausainių juoste‐ tas
lės
140
25–40
3
Trapios tešlos kepi‐
Viršutinis/Apatinis
niai / sausainių juoste‐ Kaitinimas
lės
1601)
20–30
3
Maži pyragaičiai (20
vienetų skardoje)
Karšto Oro Srau‐
tas
1501)
20–35
3
Maži pyragaičiai (20
vienetų skardoje)
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
1701)
20–30
3
Kepimas viename lygyje. Sausainiai
Patiekalas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Funkcija
LIETUVIŲ
29
Kepimas keliais lygiais. Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos pa‐
dėtis
2 pa‐
dėtys
3 pa‐
dėtys
Trapios tešlos kepi‐
niai / sausainių juos‐
telės
Karšto Oro Srau‐
tas
140
25–45
1/4
1/3/
5
Maži pyragaičiai (20
vienetų skardoje)
Karšto Oro Srau‐
tas
1501)
23–40
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Mažasis Kepintuvas
Kaitinkite tuščią orkaitę 5 minutes.
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Skrebutis
Mažasis Ke‐
pintuvas
maks.
1–3
5
Jautienos didkepsnis
Mažasis Ke‐
pintuvas
maks.
24–301)
4
1) Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Didysis Kepintuvas
Kaitinkite tuščią orkaitę 3 minutes.
Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Suvožtiniai
8–10
6–8
4
Skrebutis
1–3
1–3
4
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
11.1 Pastabos dėl valymo
Orkaitės vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir
šiltu vandeniu su švelnia valymo
priemone.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Valykite
minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite
tam skirtą valymo priemonę.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
30
www.aeg.com
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
1
2
Po kiekvieno naudojimo išvalykite
drėgmę iš ertmės.
11.2 Apatinės įdubos
valymas
Valant iš apatinės įdubos po maisto
gaminimo naudojant garus pašalinami
kalkių nuosėdų likučiai.
Naudojant šią funkciją:
Karšto oro srautas
PLIUSrekomenduojame šį
valymo procesą atlikti bent
kas 5–10 maisto ruošimo
ciklų.
1. Įpilkite 250 ml baltojo acto į apatinę
įdubą, esančią orkaitės apačioje.
Naudokite ne stipresnį nei 6 % actą
be priedų.
2. Palaukite 30 minučių, kol actas
ištirpdys likusias kalkių nuosėdas
aplinkos temperatūroje.
3. Išvalykite įdubą šiltu vandeniu
sudrėkinta minkšta šluoste.
11.3 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas.
DĖMESIO
Būkite atsargūs, kai išimate
lentynų atramas.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
Išimtus priedus įdėkite atvirkštine tvarka.
Ištraukiamų bėgelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
11.4 Pirolizė
DĖMESIO
Nepradėkite pirolizės, jeigu
įspaustas papildomų garų
mygtukas.
DĖMESIO
Išimkite visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Nepradėkite pirolizės, jeigu
ne visiškai uždarėte orkaitės
dureles. Kai kuriuose
modeliuose įvykus šiai
klaidai, ekrane rodomas
pranešimas „C3“.
ĮSPĖJIMAS!
Orkaitė labai įkaista. Galima
nusideginti.
DĖMESIO
Jeigu toje pačioje spintelėje
yra įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų, kai veikia
pirolizės funkcija. Prietaisas
gali būti pažeistas.
1. Išvalykite ertmę drėgna minkšta
šluoste.
2. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
3. Nustatykite pirolizės funkciją. Žr.
skyrelį „Orkaitės funkcijos“ skyriuje
„Kasdienis naudojimas“.
4. Kai mirksi
, paspauskite
arba
, kad nustatytumėte pirolizės
trukmę:
LIETUVIŲ
Parinktis
Aprašas
P1
Lengvas valy‐
mas. Trukmė:
1 val. 30 min..
P2
Įprastas valy‐
mas. Trukmė:
3 val..
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
, kad nustatytumėte
,
o tuomet spauskite
arba .
6. Kai pasiekiama nustatyta orkaitės
temperatūra, durelės užrakinamos.
Ekrane rodoma ir kaitinimo
indikatoriaus juostos, kol durelės
atrakinamos.
7. Kai pirolizė baigiama, ekrane
rodomas paros laikas. Orkaitės
durelės lieka užrakintos.
8. Kai orkaitė ataušta, durelės
atsirakina.
11.5 Priminimas dėl valymo
Po kiekvieno orkaitės įjungimo ir
išjungimo ekrane 10 sekundžių mirksi
PYR ir primena apie rekomenduojamą
pirolizinį orkatės valymą.
Priminimas apie valymą
užgęsta:
• pirolizės pabaigoje;
•
A
A
Po 2 sekundžių pradedama pirolizė.
Galite naudoti PABAIGOS funkciją
valymo pradžiai atidėti.
Pirolizės metu orkaitės lemputė nedega.
5. Norėdami pakeisti numatytąją
pirolizės trukmę (P1 arba P2),
spauskite
31
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankomis už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
orkaitės kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
paspaudus
ir
tuo
pačiu metu, ekrane mirksi
PYR.
11.6 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Durelės yra sunkios.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
32
www.aeg.com
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai
tinkamai įdėti, nes kitaip
durelių paviršius gali
perkaisti.
Atkreipkite dėmesį, kad stiklo plokštes
(C, B ir A) sudėtumėte tinkama eilės
tvarka. Pirmiausiai įdėkite plokštę C,
kurios kairėje pusėje yra kvadratas, o
dešinėje pusėje – trikampis. Šiuos
simbolius taip pat rasite įspaustus ant
durelių rėmo. Ant stiklo esantis trikampio
simbolis turi atitikti trikampį ant durelių
rėmo, o kvadrato simbolis turi atitikti
kvadratą. Po to įdėkite kitas dvi stiklo
plokštes.
11.7 Lemputės keitimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
1. Išjunkite orkaitę.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
Viršutinė lemputė
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
ABC
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tinka‐
mai prijungta prie maitinimo
tinklo (žr. prijungimo sche‐
mą, jeigu yra).
LIETUVIŲ
33
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Patiekalai kepa per ilgai arba Per žema arba per aukšta
per trumpai.
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės nau‐
dojimo instrukcijoje pateiktų
nurodymų.
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
Ekrane rodoma „C3“.
Neveikia valymo funkcija. Ne Iki galo uždarykite dureles.
iki galo uždarėte dureles ar‐
ba sugedęs durelių užraktas.
Ekrane rodoma „F102“.
•
•
Ne iki galo uždarėte du‐
reles.
Sugedęs durelių užrak‐
tas.
•
•
•
Iki galo uždarykite dure‐
les.
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį arba
apsauginį jungiklį skirsto‐
mojoje saugiklių dėžutė‐
je, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodoma
„F102“, kreipkitės į klientų
aptarnavimo skyrių.
34
www.aeg.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lentelė‐
je.
Įvyko elektronikos gedimas.
•
•
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį arba
apsauginį jungiklį skirsto‐
mojoje saugiklių dėžutė‐
je, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
Naudojant karšto oro srauto
PLIUS funkciją, maistas ga‐
minamas prastai.
Jūs nesuaktyvinote karšto
oro srauto PLIUS funkcijos.
Žr. skyrių „Karšto oro srauto
PLIUS funkcijos suaktyvini‐
mas“.
Naudojant karšto oro srauto
PLIUS funkciją, maistas ga‐
minamas prastai.
Jūs tinkamai nepaspaudėte
mygtuko „Plus Steam“ ir
neįjungėte karšto oro srauto
PLIUS funkcijos.
Žr. skyrių „Karšto oro srauto
PLIUS funkcijos suaktyvini‐
mas“.
Naudojant karšto oro srauto
PLIUS funkciją, maistas ga‐
minamas prastai.
Nepripildėte įdubos vande‐
niu.
Žr. skyrių „Karšto oro srauto
PLIUS funkcijos suaktyvini‐
mas“.
Norite suaktyvinti karšto oro
srauto funkciją, bet šviečia
papildomų garų mygtuko in‐
dikatorius.
Veikia karšto oro srauto
PLIUS funkcija.
Paspauskite papildomų garų
Norite suaktyvinti valymo
funkciją, bet ekrane rodoma
"C4".
Įspaustas mygtukas „Plus
Steam“.
Dar kartą paspauskite myg‐
tuką „Plus Steam“.
mygtuką
, kad išjungtu‐
mėte karšto oro srauto
PLIUS funkciją.
Neverda vanduo ertmės įdu‐ Per žema temperatūra.
boje.
Nustatykite bent 110 °C tem‐
peratūrą.
Žr. skyrių „Patarimai“.
Iš ertmės įdubos teka van‐
duo.
Išjunkite orkaitę ir įsitikinkite,
kad prietaisas atvėso. Iš‐
šluostykite vandenį šluoste
ar kempine. Į ertmės įdubą
pripilkite tinkamą kiekį van‐
dens. Žr. konkretų procesą.
Ertmės įduboje per daug
vandens.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Įjungtas demonstracinis reži‐ 1. Išjunkite orkaitę.
mas.
2. Paspauskite ir laikykite
35
Atitaisymo būdas
nuspaudę mygtuką
.
3. Pradės mirksėti pirmas
skaičius ekrane ir indika‐
torius Demo.
4. Įveskite kodą 2468 pa‐
spausdami mygtukus
arba
vertėms pakeisti
ir spauskite
, kad pa‐
tvirtintumėte.
5. Pradės mirksėti kitas
skaičius.
6. Demo režimas išsijun‐
gia, kai patvirtinate pa‐
skutinį skaičių ir kodas
yra teisingas.
12.2 Aptarnavimo duomenys
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio
rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo
orkaitės vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninės priežiūros centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
13. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
13.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą
65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
AEG
Modelio žymuo
BPS351120M
Energijos efektyvumo indeksas
81,2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
36
www.aeg.com
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
įprastu režimu
1,09 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
ventiliatoriaus režimu
0,69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
36.5 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
13.2 Energijos taupymas
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Kai vienu kartu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles
tarp kepimų.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme
arba pabaigos laiku ir maisto gaminimo
trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių, tada
kaitinimo elementai automatiškai
išsijungia anksčiau.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Drėgnas Karštas Oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu.
Kai naudojate Drėgnas Karštas Oras,
apšvietimas automatiškai išsijungia po
30 sekundžių.
14. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
LIETUVIŲ
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
*
37
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
38
www.aeg.com
LIETUVIŲ
39
867336322-D-332019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising