AEG | BPB351120M | User manual | Aeg BPB351120M Használati utasítás

Aeg BPB351120M Használati utasítás
BPB351120M
USER
MANUAL
HU
Használati útmutató
Sütő
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................4
3. TERMÉKLEÍRÁS.................................................................................................. 8
4. KEZELŐPANEL.................................................................................................... 9
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT............................................................................ 9
6. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................10
7. ÓRAFUNKCIÓK..................................................................................................12
8. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA........................................................................... 14
9. TOVÁBBI FUNKCIÓK......................................................................................... 15
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................................... 16
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 33
12. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................37
13. ENERGIAHATÉKONYSÁG...............................................................................40
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek
nagyon felforrósodhatnak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
4
www.aeg.com
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel
cseréjét csak képesített személy végezheti el.
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
Bármilyen karbantartás megkezdése előtt húzza ki a
készülék hálózati dugaszát a fali aljzatból.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön
meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy
megelőzze áramütést.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a
készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel
ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
A kiömlött anyagokat a pirolitikus tisztítás előtt el kell
távolítani. Távolítson el minden tartozékot a sütőből.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét,
majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a
kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
•
•
•
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készülék felszerelése előtt
ellenőrizze, hogy a sütő ajtaja
akadálytalanul nyitható-e.
A készülék elektromos
hűtőrendszerrel van felszerelve.
Hálózati tápfeszültségről kell
működtetni.
A beépíthető készüléknek meg kell
felelnie a DIN 68930 stabilitási
követelményeinek.
Konyhaszekrény mi‐
nimális magassága
(konyhaszekrény mi‐
nimális magassága a
munkalap alatt)
600 (600) mm
Konyhaszekrény szé‐
lessége
550 mm
Konyhaszekrény
mélysége
1500 mm
Rögzítőcsavarok
4 x 12 mm
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
605 (580) mm
Készülék elejének
magassága
594 mm
Készülék hátuljának
magassága
576 mm
Készülék elejének
szélessége
549 mm
Készülék hátuljának
szélessége
548 mm
Készülék mélysége
567 mm
Készülék beépített
mélysége
546 mm
Mélység nyitott ajtó‐
val
1017 mm
Szellőzőnyílás mini‐
mális mérete. A hátsó
oldal alján elhelyezett
nyílás
Hálózati tápkábel
hosszúsága. A kábel
a hátsó oldal jobb
sarkánál helyezkedik
el
•
•
550 x 20 mm
5
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához vagy a
készülék alatti rekeszhez, különösen
akkor, ha a készülék működik, vagy
ajtaja forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
6
www.aeg.com
•
•
•
•
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Teljesen csukja be a készülék ajtaját,
mielőtt csatlakoztatja a dugaszt a
hálózati aljzatba.
Ez a készülék dugasszal és
csatlakozókábellel kerül szállításra.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés robbanásveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Használat közben ne hagyja
felügyelet nélkül a készüléket.
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne gyakoroljon nyomást a nyitott
ajtóra.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
•
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a
készülék sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit
használjon a sütéshez. A gyümölcsök
leve maradandó foltokat ejthet.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
A művelet közben a sütő ajtaja legyen
csukva.
Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó)
mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy
az ajtó soha ne legyen becsukva,
amikor a készülék működik. A hő és a
nedvesség felhalmozódhat a zárt
bútorlap mögött, és ennek
következtében károsodhat a készülék,
a készüléket magában foglaló egység
vagy a padló. Használat után ne
csukja be addig a bútorlapot, míg a
készülék teljesen le nem hűlt.
2.4 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
Legyen óvatos, amikor az ajtót
leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
Ne tisztítsa tisztítószerrel a katalitikus
zománcréteget (ha van ilyen).
2.5 Pirolitikus tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Pirolitikus tisztítás
üzemmódban sérülés/tűz/
vegyianyag-kibocsátás
(gázok) veszélye áll fenn.
Ne indítsa el a Pirolitika
funkciót, ha a Plusz gőz
gomb be van nyomva.
•
•
•
A Pirolitikus öntisztító funkció vagy az
első használat előtt távolítsa el a
sütőtérből az alábbiakat:
– minden ételmaradványt, olajvagy zsírkiömlést/lerakódást.
– minden eltávolítható tárgyat
(beleértve a termékhez mellékelt
polcokat, vezetősíneket stb.),
különösen a tapadásmentes
felületű lábasokat, fazekakat,
edényeket, tepsiket, tálcákat,
konyhai eszközöket stb.
Olvassa el a pirolitikus tisztítással
kapcsolatos összes utasítást.
A pirolitikus tisztítás alkalmazása
közben tartsa távol a kiskorú a
készüléktől.
•
•
•
•
•
7
A készülék nagyon felmelegszik, és
forró levegőt bocsát ki az elülső
szellőzőnyílásain keresztül.
A pirolitikus tisztítás magas
hőmérsékletű funkció, és működése
során gázok szabadulhatnak fel az
ételmaradványokból és a készülék
szerkezeti anyagaiból, így a vásárlók
számára nyomatékosan ajánlottak az
alábbiak:
– az egyes pirolitikus tisztítások
során és után biztosítson
megfelelő szellőzést.
– az első, maximális hőfokú
üzemeltetés közben és után
biztosítson megfelelő szellőzést.
Az emberekkel ellentétben egyes
madarak és hüllők kivételesen
érzékenyek lehetnek a pirolitikus
tűzhelyek tisztítási folyamata során
kibocsátott gázokra.
– Tartsa távol a háziállatokat
(különösen a madarakat) a
készülék közeléből a pirolitikus
tisztítás során és után, és a
legmagasabb hőmérséklet
funkciót először csak megfelelően
szellőző helyen használja.
A kistestű háziállatok szintén igen
érzékenyek lehetnek a pirolitikus
tűzhely közelében fellépő
hőmérséklet-ingadozásokra, amikor a
tűzhely pirolitikus öntisztítást végez.
A lábasok, fazekak, tepsik, konyhai
eszközök stb. tapadásgátló bevonata
károsodhat a tűzhelyek pirolitikus
öntisztításának magas hőmérséklete
miatt, és kibocsáthat kismértékben
káros gázokat.
A pirolitikus tűzhelyekből és
ételmaradványokból felszabaduló
gázok nem ártalmasak az emberi
egészségre (ideértve a kiskorú és a
gyógyászati kezelés alatt álló
személyeket is).
2.6 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
A készüléknél használt izzó vagy
halogén lámpa csak háztartási
készülékeknél alkalmazható. Otthona
kivilágítására ne használja.
8
www.aeg.com
•
•
A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
•
•
•
2.7 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
2.8 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 Általános áttekintés
1
13
2
3
4
5
4
3
2
1
5
6
7
8
9
10
11
12
3.2 Tartozékok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kezelőpanel
Sütőfunkciók szabályozógombja
Üzemi jelzőlámpa / szimbólum
Kijelző
Hőmérséklet-szabályozó gomb
Hőmérséklet-visszajelző / szimbólum
Plus Steam
Fűtőbetét
Sütőtér világítás
Ventilátor
Polcvezető sín, eltávolítható
Sütőtér mélyedése
Polcszintek
Sütő tálca
Huzalpolc
Tortákhoz és süteményekhez.
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
MAGYAR
Mély tepsi
Teleszkópos sütősín
Sütemények és húsok sütéséhez, illetve
zsírfelfogó edényként.
A tepsik és huzalpolcok könnyebb
behelyezéséhez és eltávolításához.
9
4. KEZELŐPANEL
4.1 Gombok
Érzékelőmező / Gomb
Funkció
Leírás
ÓRA
Egy órafunkció beállítása.
MÍNUSZ
A pontos idő beállítása.
PERCSZÁMLÁ‐ A PERCSZÁMLÁLÓ beállítása. A sütő‐
LÓ
lámpa be- vagy kikapcsolásához nyomja
meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig.
PLUS STEAM
A Hőlégbefúvás, nagy hőfok PLUSZ funk‐
ció bekapcsolása.
4.2 Kijelző
A
G
F
E
B
D
C
A. Időzítő / Hőmérséklet
B. Felfűtés és maradékhő visszajelző
C. Húshőmérő szenzor (csak bizonyos
modelleken)
D. Ajtózár (csak bizonyos modelleken)
E. Óra / perc
F. Demo üzemmód (csak bizonyos
modelleken)
G. Óra funkciók
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A pontos idő beállításához
olvassa el az „Órafunkciók”
c. fejezetet.
5.1 Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
10
www.aeg.com
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
6. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 Visszahúzható gombok
A készülék használatához nyomja meg a
gombot. A gomb kiugrik.
6.2 Sütőfunkciók
Sütőfunkció
Alkalmazás
A sütő ki van kapcsolva.
Kikapcsolt ál‐
lás
Sütő világítás
A sütőlámpa bekapcsolá‐
sa sütőfunkció használa‐
ta nélkül.
Sütés egyszerre maxi‐
mum három sütőszinten,
illetve aszalás.
20 - 40 °C-kal alacsonya‐
bbra állítsa a sütő hőmér‐
Hőlégbefúvás, sékletét, mint a Alsó +
nagy hőfok / felső sütés funkció ese‐
Hőlégbefúvás, tén.
Nedvesség hozzáadása
nagy hőfok
a sütés során. Megfelelő
PLUSZ
színű és ropogós kéreg
elérése. Újramelegítéskor
szaftosabb állag elérése.
Pizza funkció
Pizza sütéséhez. Intenzív
pirításhoz és ropogós aljú
ételek készítéséhez.
Egy szinten történő tész‐
ta- és hússütés számára.
Alsó + felső
sütés
Sütőfunkció
Alsó sütés
Kiolvasztás
Alkalmazás
Ropogós alapú sütemé‐
nyek készítéséhez és
étel tartósításához.
Élelmiszerek felolvasztá‐
sához (zöldségek és gyü‐
mölcsök). A felolvasztás
időtartama a fagyasztott
étel méretétől és mennyi‐
ségétől függ.
MAGYAR
Sütőfunkció
Alkalmazás
A funkciót arra tervezték,
hogy energiát takarítson
Konvekciós le‐ meg a sütés során. Főzé‐
vegő (nedves) si útmutatásokért olvassa
el a "Hasznos tanácsok
és javaslatok" című feje‐
zetet, Konvekciós levegő
(nedves). A sütőajtót sü‐
tés közben be kell csukni,
hogy a funkció ne legyen
megszakítva, és hogy a
sütő a lehető legnagyobb
energiahatékonysággal
működjön. A funkció
használatakor a sütőtér
hőmérséklete eltérhet a
beállított hőmérséklettől.
A készülék a maradékhőt
használja fel.A fűtési tel‐
jesítmény lecsökkenhet.
Az energiatakarékosság‐
ra vonatkozó általános ja‐
vaslatokért olvassa el az
„Energiahatékonyság” fe‐
jezet Energiatakarékos‐
ság c. szakaszát. A funk‐
ció megfelel az EN
60350-1 sz. szabvány
szerinti energiahatékony‐
sági besorolásnak. A
funkció használatakor a
sütővilágítás 30 másod‐
perc elteltével automati‐
kusan kikapcsol.
Grill
Laposabb élelmiszerek
grillezéséhez és pirítós
készítéséhez.
Infrasütés
Nagyobb húsdarabok
vagy nem csontozott
szárnyas sütése egy
polcszinten. Csőben sü‐
téshez és pirításhoz.
Pirolitika
A sütő pirolitikus tisztítás
funkciójának bekapcsolá‐
sa. Ez a funkció égetés‐
sel eltávolítja az ételma‐
radványokat a sütőből.
11
Egyes sütőfunkciók során a
sütőlámpa automatikusan
kikapcsol 60 °C alatt.
6.3 Egy sütőfunkció
beállítása
1. A sütőfunkciók gombját forgassa el a
sütőfunkció kiválasztásához.
2. A hőmérséklet kiválasztásához
fordítsa el a szabályozó gombot.
A lámpa a sütő működésekor kapcsol be.
3. A sütő kikapcsolásához forgassa a
sütőfunkciók gombját kikapcsolt
helyzetbe.
6.4 A funkció
beállítása:Hőlégbefúvás,
nagy hőfok PLUSZ
A funkció növeli a páratartalmat a sütés
során.
FIGYELMEZTETÉS!
Égési sérülés és a készülék
károsodásának veszélye áll
fenn.
A kiszabaduló pára égési sérülést
eredményezhet. A funkció befejeződése
után óvatosan nyissa ki a készülék
ajtaját.
1. Csapvízzel töltse fel a sütőtér
mélyedését.
A sütőtér mélyedésének maximális
űrtartalma 250 ml.
A sütőtér mélyedését kizárólag akkor
töltse fel vízzel, amikor a sütő hideg.
VIGYÁZAT!
Ne töltsön vizet a sütőtér
mélyedésébe sütés
közben, vagy amikor a
sütő forró.
2. Állítsa be ezt a funkciót:
.
12
www.aeg.com
3. Nyomja meg ezt a gombot: Plus
Steam .
A funkció csak ezzel a funkcióval
működik: Hőlégbefúvás, nagy hőfok
PLUSZ.
A visszajelző világítani kezd.
4. A vezérlőgombbal állítsa be a kívánt
hőmérsékletet.
5. Melegítse elő az üres sütőt 10 percig,
hogy párát hozzon létre.
6. Tegye az ételt sütőbe.
Olvassa el a „Hasznos tanácsok és
javaslatok” c. fejezetet.
Sütés közben ne nyissa ki a sütő ajtaját.
7. A sütő kikapcsolásához fordítsa a
sütőfunkciók gombját kikapcsolt
helyzetbe, majd nyomja meg a Plus
Steam
gombot.
Kialszik a visszajelző.
8. Távolítsa el a sütőtér
bemélyedéséből a vizet.
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt hozzáfogna a
megmaradt víznek a
sütőtér bemélyedéséből
való eltávolításához,
győződjön meg arról,
hogy a sütő kihűlt.
6.5 Felfűtés visszajelző
A sütőfunkció működése közben a
kijelzőn látható sávok egyenként
megjelennek, ahogyan a sütő
hőmérséklete emelkedik, majd eltűnnek,
ahogyan csökken.
7. ÓRAFUNKCIÓK
7.1 Órafunkciók táblázata
Órafunkció
ÓRA
IDŐTARTAM
BEFEJEZÉS
KÉSLELTE‐
TÉSI IDŐ
Órafunkció
Alkalmazás
A pontos idő megjeleníté‐
se vagy módosítása. A
pontos idő csak akkor
módosítható, amikor a
sütő ki van kapcsolva.
Segítségével beállítható,
hogy mennyi ideig mű‐
ködjön a sütő. Csak ak‐
kor használja, ha egy sü‐
tőfunkciót beállított.
Annak beállítása, hogy
mikor kapcsoljon ki a sü‐
tő. Csak akkor használja,
ha egy sütőfunkciót beál‐
lított.
Az IDŐTARTAM és BE‐
FEJEZÉS funkciók kom‐
binálása.
PERCSZÁM‐
LÁLÓ
00:00
ELŐRESZÁ‐
MOLÁSOS
IDŐZÍTŐ
Alkalmazás
A visszaszámlálási idő
beállítására használhatja.
Ez a funkció nincs hatás‐
sal a sütő működésére.
Bármikor, a sütő kikap‐
csolt állapotában is beál‐
líthatja a PERCSZÁMLÁ‐
LÓ funkciót.
Amennyiben nem állít be
más órafunkciót, az ELŐ‐
RESZÁMOLÁSOS IDŐ‐
ZÍTŐ automatikusan
megfigyeli, hogy milyen
hosszú idő óta működik a
sütő.
A sütő felmelegítésének
kezdetén azonnal bekap‐
csol.
A Számláló (előreszámlá‐
lásos időzítő) a követke‐
ző funkciókkal nem hasz‐
nálható: IDŐTARTAM,
BEFEJEZÉS.
MAGYAR
7.2 Az idő beállítása és
módosítása
7.4 A BEFEJEZÉS funkció
beállítása
A hálózati tápfeszültséghez történő első
csatlakoztatás után várja meg, hogy a
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
és „12:00” legyen látható.
kijelzőn
"12" kijelzés villog.
amíg a
szimbólum villogni nem
kezd.
3. Az óra, majd a perc beállításához
1. Az óra beállításához nyomja meg a
vagy
2. Nyomja meg többször a
nyomja meg a
gombot.
vagy
13
gombot,
gombot.
gombot a
2. Nyomja meg a
jóváhagyáshoz és a perc
beállításához.
Megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
A beállított Befejezési időpontban két
A kijelzőn megjelenik a
felirat és a
beállított óra. "00" kijelzés villog.
3. A perc pontos beállításához nyomja
percig hangjelzés hallható, és a
,
valamint az időbeállítás villog a kijelzőn.
A sütő automatikusan kikapcsol.
4. A jelzés leállításához nyomja meg
bármelyik gombot, vagy nyissa ki a
sütő ajtaját.
5. A sütőfunkciók gombját forgassa el a
kikapcsolt helyzetbe.
meg a
vagy
gombot.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot, vagy 5 másodperc elteltével
az újonnan beállított pontos idő
mentése automatikusan megtörténik.
A kijelző az új időt mutatja.
A pontos idő módosításához nyomja le
többször a
funkció
kezd.
gombot, amíg az Óra
visszajelzője villogni nem
7.3 Az IDŐTARTAM funkció
beállítása
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
2. Nyomja meg többször a
gombot,
szimbólum villogni nem
amíg a
kezd.
3. A perc, majd az óra beállításához
nyomja meg a
vagy
gombot.
Megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
Amikor letelt a beállított Időtartam, 2
percig hangjelzés hallható, és az
időbeállítás, valamint a
szimbólum
villog a kijelzőn. A sütő automatikusan
kikapcsol.
4. A jelzés leállításához nyomja meg
bármelyik gombot, vagy nyissa ki a
sütő ajtaját.
5. A sütőfunkciók gombját forgassa el a
kikapcsolt helyzetbe.
7.5 A KÉSLELTETÉS funkció
beállítása
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
2. Nyomja meg többször a
amíg a
kezd.
gombot,
szimbólum villogni nem
vagy
gombot
3. Nyomja meg a
az IDŐTARTAM perc-, majd
óraértékének beállítására.
Megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
A kijelzőn villogó
jelenik meg.
4. A
vagy
gombot használja a
BEFEJEZÉS perc-, majd
óraértékének beállítására.
Megerősítéshez nyomja meg a
gombot. A kijelzőn
és a
beállított hőmérséklet látható.
A sütő később automatikusan bekapcsol,
majd a beállított IDŐTARTAM alatt
működik, végül leáll a BEFEJEZÉS
beállított időpontjában.
A beállított BEFEJEZÉS időpontban két
percig hangjelzés hallható, és a
,
valamint az időbeállítás villog a kijelzőn.
A sütő kikapcsol.
14
www.aeg.com
5. A jelzés leállításához nyomja meg
bármelyik gombot, vagy nyissa ki a
sütő ajtaját.
6. A sütőfunkciók gombját forgassa el a
kikapcsolt helyzetbe.
7.6 A PERCSZÁMLÁLÓ
beállítása
3. Állítsa be az órák értékét.
4. A készülék 5 másodperc elteltével
automatikusan elindítja a
PERCSZÁMLÁLÓ funkciót.
A beállított időtartam 90%-ának
leteltekor hangjelzés hallható.
5. Amikor letelik a beállított idő, akkor 2
percig hangjelzés hallható. "00:00"
és
villog a kijelzőn. A jelzés
kikapcsolásához nyomja meg
bármelyik gombot.
A percszámláló a sütő be- és kikapcsolt
állapotában egyaránt beállítható.
1. Nyomja meg többször a
gombot,
amíg a
szimbólum villogni nem
kezd.
2. A másodperc, majd a perc
beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
Amennyiben a beállított idő 60
percnél hosszabb, a
villog a kijelzőn.
7.7 ELŐRESZÁMOLÁSOS
IDŐZÍTŐ
A Számláló visszaállításához nyomja
meg és tartsa lenyomva a
és
gombokat. A számláló ismét megkezdi a
számlálást.
szimbólum
8. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
Csúsztassa be a huzalpolcot a
polcvezető sínek közé, .
Huzalpolc és sütő tálca / mély
tepsiegyütt:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
Sütőtálca/ mély tepsi:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a
polcvezető sínek közé.
MAGYAR
15
A felül található mélyedés a
biztonságot növeli. Ezek a
mélyedések
megakadályozzák a
megbillenést. A polc körüli
magas perem
megakadályozza a
főzőedény lecsúszását a
polcról.
8.2 Teleszkópos polctartók a tartozékok behelyezése
A teleszkópos polctartók segítségével
könnyebben lehet behelyezni és
eltávolítani a polcokat.
Mély tepsi:
Helyezze a mély tepsit a teleszkópos
polctartókra.
VIGYÁZAT!
A teleszkópos polctartókat
tilos mosogatógépben
tisztítani! A teleszkópos
polctartókat tilos kenni
(zsírozni)!
VIGYÁZAT!
Mielőtt becsukná a sütőajtót,
ellenőrizze, hogy a
teleszkópos polctartókat
ütközésig a helyükre tolta-e.
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Helyezze a huzalpolcot és a mély tepsit
együtt a teleszkópos polctartókra.
Huzalpolc:
Helyezze rá a huzalpolcot a teleszkópos
polctartókra úgy, hogy a lábak lefelé
nézzenek.
A huzalpolc magas pereme
egy speciális eszköz arra,
hogy megakadályozza a
főzőedény csúszását.
9. TOVÁBBI FUNKCIÓK
9.1 A Gyermekzár használata
Amíg a Gyerekzár aktív, nem lehet
véletlenül bekapcsolni a sütőt.
1. Ügyeljen arra, hogy a sütőfunkciók
gombja kikapcsolt helyzetbe legyen
forgatva.
2. Egyszerre nyomja le és tartsa 2
másodpercig nyomva a
gombot.
és
Hangjelzés hallható. A SAFE és
visszajelző megjelenik a kijelzőn. Az ajtó
zárva van.
A
szimbólum akkor is
megjelenik a kijelzőn, amikor
a Pirolitika funkció működik.
A Gyermekzár funkció kikapcsolásához
ismételje meg a 2. lépést.
16
www.aeg.com
9.2 A Funkciózár használata
9.3 Maradékhő visszajelző
Csak a sütő működése közben lehet
bekapcsolni a Funkciózár opciót.
A kijelzőn a maradékhő visszajelzése
jelenik meg, ha a készüléket kikapcsolja,
és a sütő belsejében a hőmérséklet
40 °C-nál magasabb.
Amikor a Funkciózár be van kapcsolva,
megakadályozza az éppen működő
sütőfunkció hőmérsékletének vagy
időtartamának véletlen megváltoztatását.
1. Válasszon ki egy sütőfunkciót, és
állítsa be tetszés szerint.
2. Egyszerre nyomja le, és 2
másodpercig tartsa lenyomva az
gombot.
és a
Hangjelzés hallható. A Loc visszajelző 5
másodpercre megjelenik a kijelzőn.
Amikor a Funkciózár be van
kapcsolva, és elfordítja a
hőmérsékletbeállító gombot,
vagy megnyom egy gombot,
a Loc megjelenik a kijelzőn.
Ha elfordítja a sütőfunkciók gombját, a
sütő kikapcsol.
Ha a sütőt bekapcsolt Funkciózár mellett
kikapcsolja, a Funkciózár automatikusan
átvált Gyermekzár funkcióra. Olvassa el
„A gyerekzár használata” c. részt.
Ha a Pirolitika funkció
működik, akkor az ajtó
reteszelődik, és a
szimbólum jelenik meg a
kijelzőn.
9.4 Automatikus kikapcsolás
Biztonsági okokból a sütő bizonyos idő
elteltével automatikusan kikapcsol, ha
egy sütőfunkció működik, és a kezelő
nem változtat semmilyen beállításon.
(°C)
(ó)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Az Automatikus kikapcsolás nem
működik az alábbi funkciókkal: Sütő
világítás, Időtartam, Befejezés.
9.5 Hűtőventilátor
Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen
tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja
a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is
működik, amíg a sütő le nem hűl.
A Funkciózár kikapcsolásához ismételje
meg a 2. lépést.
10. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
10.1 Sütési javaslatok
Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön
korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a
húsokat vagy a süteményeket. Az alábbi
táblázatok a különféle ételekhez javasolt
beállításokat tartalmazzák a
hőmérséklet, főzési időtartam és
polcszintek értékei számára.
Ha nem találja a beállításokat egy adott
recepthez, akkor keressen hasonló ételt.
MAGYAR
10.2 Az ajtó belső oldala
A sütőajtó belső oldalán az alábbiakat
találja:
•
•
FAGYASZTOTT KÉSZÉTELEK
a polcszintek számát.
tájékoztatást a sütőfunkciókról, a
polcszintek ajánlott számát, valamint
az edényekhez való hőmérsékletet.
Lasagne
(°C)
(perc)
180 - 200
35 - 50
10.3 Hőlégbefúvás, nagy
hőfok PLUSZ
Adjon hozzá 100 ml vizet.
A második polcszintet használja.
Állítsa be a hőmérsékletet 110 °C-ra.
Adjon hozzá 150 ml vizet.
Használjon sütőtálcát.
ÉTEL REGENERÁLÁSA
SÜTEMÉNY / TÉSZTA / KE‐
NYÉR
(perc)
(°C)
(perc)
Zsemle
10 - 20
Kenyér
15 - 25
Focaccia
15 - 25
hús
15 - 25
Tésztafelfújt
15 - 25
Aprósütemé‐
150 - 180
nyek / Pogá‐
csák / Croissantok
10 - 20
Focaccia
200 - 210
10 - 20
Pizza
15 - 25
Pizza
230
10 - 20
Rizs
15 - 25
Zsemle
200
20 - 25
Zöldségek
15 - 25
Kenyér
180
35 - 40
Adjon hozzá 200 ml vizet.
30 - 60
Használjon üveg sütőedényt.
Szilvatorta / Al‐
160 - 180
más pite / Fahé‐
jas tekercs sütő‐
formában
SÜTÉS
Adjon hozzá 200 ml vizet.
(°C)
FAGYASZTOTT KÉSZÉTELEK
(perc)
Marha hátszín 200
50 - 60
Csirke
210
60 - 80
Sertés roston
180
65 - 80
(°C)
(perc)
Pizza
200 - 210
10 - 20
10.4 Tésztasütés
Croissant-ok
170 - 180
15 - 25
A legelső alkalommal alacsonyabb
hőmérsékletet alkalmazzon.
17
18
www.aeg.com
A sütési időtartam 10 – 15 perccel
meghosszabbítható, ha egyszerre több
polcszinten süt süteményeket.
megváltoztatni a hőmérséklet-beállítást.
Sütés közben a különbségek
kiegyenlítődnek.
A különböző magasságokra helyezett
torták és sütemények nem mindig
egyenletesen barnulnak. Egyenetlen
barnulás esetén nem szükséges
A sütőben lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik újra
lehűlnek, a torzulás megszűnik.
10.5 Sütési tanácsok
A sütés eredménye
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütemény alja nem
sült meg eléggé.
A polcmagasság nem meg‐
felelő.
Tegye a süteményt a sütő egyik
alacsonyabb szintjére.
Összeesik a sütemény,
és nyúlóssá vagy csí‐
kokban vizessé válik.
A sütőhőmérséklet túl ma‐
gas.
Legközelebb valamivel alacso‐
nyabb sütőhőmérsékletet állítson
be.
Túl rövid sütési időt válasz‐
tott.
Legközelebb hosszabb sütési időt
és alacsonyabb sütőhőmérsékle‐
tet állítson be.
A sütőhőmérséklet túl ala‐
csony.
Legközelebb magasabb sütőhő‐
mérsékletet állítson be.
Túl hosszú sütési időt vá‐
lasztott.
Legközelebb rövidebb sütési időt
állítson be.
A sütemény túlságosan
száraz.
A sütemény egyenetle‐
nül sül meg.
A sütőhőmérséklet túl ma‐
Állítson be alacsonyabb sütőhő‐
gas, míg a sütés ideje túl rö‐ mérsékletet és hosszabb sütési
vid.
időtartamot.
A tészta eloszlása nem
egyenletes.
A sütemény nem sül
A sütőhőmérséklet túl ala‐
meg a receptben mega‐ csony.
dott idő alatt.
Legközelebb egyenletesen ossza
el a tésztát a sütőtálcán.
Legközelebb valamivel magasabb
sütőhőmérsékletet állítson be.
10.6 Sütés egy polcszinten
SÜTÉS SÜTŐFORMÁKBAN
(°C)
Tortalap - om‐ Hőlégbefúvás, nagy
lós tészta, me‐ hőfok
legítse elő az
üres sütőt
170 - 180
(perc)
10 - 25
2
MAGYAR
SÜTÉS SÜTŐFORMÁKBAN
(°C)
(perc)
Tortalap - ke‐
vert tészta
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
150 - 170
20 - 25
2
Forma torta /
Briós
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
150 - 160
50 - 70
1
Homoktorta /
Királykalács
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
140 - 160
70 - 90
1
Sajttorta
Alsó + felső sütés
170 - 190
60 - 90
1
NYÉR
ja.
SÜTEMÉNY / TÉSZTA / KE‐
A harmadik polcszintet használ‐
Használja a következő funkciót:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok.
Használjon sütőtálcát.
Prézlikalács (szá‐
razon)
ja.
A harmadik polcszintet használ‐
Használja a következő funkciót:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok.
Használjon sütőtálcát.
(°C)
(perc)
150 - 160
20 - 40
Gyümölcskosarak 150
(élesztős tészta /
piskótatészta keve‐
rékével), használ‐
jon mély tepsit
SÜTEMÉNY / TÉSZTA / KE‐
NYÉR
35 - 55
Omlós tésztával
készült gyümölcs‐
kosarak
(°C)
(perc)
160 - 170
40 - 80
19
20
www.aeg.com
SÜTEMÉNY / TÉSZTA / KENYÉR
Melegítse elő az üres sütőt.
Használja a következő funkciót: Alsó + felső sütés.
Használjon sütőtálcát.
(°C)
(perc)
Piskótarolád
180 - 200
10 - 20
3
Rozskenyér:
először: 230
20
1
majd: 160 - 180
30 - 60
Vajas mandulás sü‐
temény / Cukrászsü‐
temény
190 - 210
20 - 30
3
Habkosár / Képvise‐
lőfánk
190 - 210
20 - 35
3
Fonott kenyér / Ke‐
nyér
170 - 190
30 - 40
3
Gyümölcskosarak
170
(élesztős tészta / pis‐
kótatészta keveréké‐
vel), használjon mély
tepsit
35 - 55
3
Kelt sütemények ké‐
nyes feltéttel (pl. tú‐
ró, tejszín, sodó)
160 - 180
40 - 80
3
Karácsonyi stollen
160 - 180
50 - 70
2
MAGYAR
APRÓSÜTEMÉNY
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Aprósütemény omlós
tésztából
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
10 - 20
Péksütemény, melegí‐
tse elő az üres sütőt
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
160
10 - 25
Aprósütemény kevert
piskótatésztából
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
15 - 20
Aprósütemény leveles
tésztából, melegítse elő
az üres sütőt
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
170 - 180
20 - 30
Kelt tésztájú sütemény
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
20 - 40
Puszedli
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
100 - 120
30 - 50
Tojásfehérjével készült
sütemények / Habcsók
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
80 - 100
120 - 150
Péksütemény, melegí‐
tse elő az üres sütőt
Alsó + felső sütés
190 - 210
10 - 25
10.7 Tészták és felfújtak
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Olvasztott sajtos ba‐
gett
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
160 - 170
15 - 30
Csőben sült zöldség,
melegítse elő az üres
sütőt
Infrasütés
160 - 170
15 - 30
Lasagne
Alsó + felső sütés
180 - 200
25 - 40
Halfelfújt
Alsó + felső sütés
180 - 200
30 - 60
21
22
www.aeg.com
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Töltött zöldség
Hőlégbefúvás, nagy
hőfok
160 - 170
30 - 60
Édes felfújtak
Alsó + felső sütés
180 - 200
40 - 60
Tésztafelfújt
Alsó + felső sütés
180 - 200
45 - 60
10.8 Sütés több szinten
Használja a sütőtepsiket.
Használja a következő funkciót:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok.
SÜTEMÉNYEK/TÉSZTA
(°C)
(perc)
2. pozíció
Habkosár / Képvise‐
lőfánk, melegítse elő
az üres sütőt
160 - 180
25 - 45
1/4
Száraz bevonatos
torta
150 - 160
30 - 45
1/4
TEASÜTEMÉNY / APRÓSÜTEMÉNY / TÉSZTA / PÉKSÜTEMÉNY
(°C)
(perc)
2. pozíció
3. pozíció
Péksütemény
180
20 - 30
1/4
-
Aprósütemény
omlós tésztából
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Aprósütemény
kevert piskóta‐
tésztából
160 - 170
25 - 40
1/4
-
MAGYAR
TEASÜTEMÉNY / APRÓSÜTEMÉNY / TÉSZTA / PÉKSÜTEMÉNY
(°C)
(perc)
2. pozíció
3. pozíció
Aprósütemény
170 - 180
leveles tésztá‐
ból, melegítse
elő az üres sütőt
30 - 50
1/4
-
Kelt tésztájú sü‐
temény
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Puszedli
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Tojásfehérjével
készült teasüte‐
mények / Hab‐
csók
80 - 100
130 - 170
1/4
-
10.9 Tanácsok hússütéshez
Használjon hőálló edényeket.
A húst vagy halat nagyobb (legalább 1
kg-os) darabokban süsse.
A sovány húst lefedve süsse.
Hússütés közben a húsdarabokat
többször locsolja meg a saját levükkel.
A nagyon húsdarabokat közvetlenül a
tepsiben, vagy a fölötte lévő huzalpolcon
süsse.
10.10 Hússütés
Töltsön egy kevés vizet a tepsibe, hogy a
lecsepegő zsír ne égjen le.
Az első polcszintet használja.
A sütési idő 1/2 - 2/3 részének elteltekor
fordítsa meg a sütött húst.
MARHAHÚS
(°C)
Serpenyős marha‐
sült
1 - 1,5 kg
Alsó + felső sü‐ 230
tés
Marhasült vagy -sz‐ vastagság (cm) Infrasütés
elet, véresen, mele‐ szerint
gítse elő az üres
sütőt
190 - 200
(perc)
120 - 150
5-6
23
24
www.aeg.com
MARHAHÚS
(°C)
(perc)
Marhasült vagy -sz‐ vastagság (cm) Infrasütés
elet, közepesen,
szerint
melegítse elő az
üres sütőt
180 - 190
6-8
Marhasült vagy -sz‐ vastagság (cm) Infrasütés
elet, átsütve, mele‐ szerint
gítse elő az üres
sütőt
170 - 180
8 - 10
SERTÉS
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Lapocka / Nyak / Sonka
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Sertésszelet / Karaj
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Fasírozott
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Sertés csülök, előfőzött
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
BORJÚ
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Borjú roston
1
160 - 180
90 - 120
Borjú csülök
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
MAGYAR
BÁRÁNY
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Bárány comb / Bá‐
rány roston
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Bárány gerinc
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
VAD
Használja a következő funkciót: Alsó + felső sütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Gerinc / Vadnyúl
comb, melegítse elő
az üres sütőt
1 kg-ig
230
30 - 40
Őzgerinc
1.5 - 2
210 - 220
35 - 40
Őzcomb, szarvas‐
comb
1.5 - 2
180 - 200
60 - 90
SZÁRNYASOK
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Baromfidarabok
Egyenként 0,2 - 0,25 200 - 220
kg
30 - 50
Fél csirke
Egyenként 0,4 - 0,5
kg
190 - 210
35 - 50
Csirke, jérce
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
25
26
www.aeg.com
SZÁRNYASOK
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Kacsa
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Liba
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Pulyka
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Pulyka
4-6
140 - 160
150 - 240
HAL (PÁROLT)
Használja a következő funkciót: Alsó + felső sütés.
Egész hal
(kg)
(°C)
(perc)
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
10.11 Ropogósra sütés ezzel
a funkcióval:Pizza funkció
PIZZA
PIZZA
Az első polcszintet használja.
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Gyümölcsle‐ 180 - 200
pény
40 - 55
Spenótos le‐ 160 - 180
pény
45 - 60
Quiche Lor‐ 170 - 190
raine / Svájci
flan
45 - 55
(°C)
(perc)
Sajttorta
140 - 160
60 - 90
Zöldséges
pite
160 - 180
50 - 60
MAGYAR
PIZZA
27
PIZZA
Sütés előtt melegítse elő a sütőt
üres állapotban.
Sütés előtt melegítse elő a sütőt
üres állapotban.
A második polcszintet használja.
A második polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Pizza, vé‐
kony, hasz‐
náljon mély
tepsit
200 - 230
15 - 20
Pizza, vas‐
tag
180 - 200
20 - 30
10.12 Grill
Kovásztalan
kenyér
230 - 250
10 - 20
Sütés előtt melegítse elő a sütőt üres
állapotban.
Lepény leve‐ 160 - 180
les tésztából
45 - 55
Csak vékony hús- vagy haldarabokat
grillezzen.
(°C)
(perc)
Kenyérlán‐
gos
230 - 250
12 - 20
Pirog
180 - 200
15 - 25
A lecsepegő zsír összegyűjtéséhez
helyezzen egy tálcát az első polcszintre.
GRILL
Használja a következő funkciót: Grill
(°C)
(perc)
Egyik oldal
(perc)
Másik oldal
Marha hátszín
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Marhabélszín
230
20 - 30
20 - 30
3
Sertés karaj
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Borjú bélszín
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Bárány gerinc
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Egész hal, 0,5 kg 210 - 230
- 1 kg
15 - 30
15 - 30
3/4
28
www.aeg.com
10.13 Fagyasztott ételek
KIOLVASZTÁS
Használja a következő funkciót: Hőlégbefúvás, nagy hőfok.
(°C)
(perc)
Fagyasztott pizza
200 - 220
15 - 25
2
Amerikai mirelit pizza
190 - 210
20 - 25
2
Hideg pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mirelit pizza szelet
180 - 200
15 - 30
2
Sült burgonya, vékony
200 - 220
20 - 30
3
Sült burgonya, vastag
200 - 220
25 - 35
3
Zöldségek/krokettek / Kro‐ 220 - 230
kettek
20 - 35
3
Pirított vagdaltak
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, friss 170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, fa‐
gyasztott
160 - 180
40 - 60
2
Rántott sajt
170 - 190
20 - 30
3
Csirke szárny
190 - 210
20 - 30
2
10.14 Kiolvasztás
Távolítsa el az étel csomagolását, majd
tegye az ételt egy tányérra.
Ne takarja le az ételt, mert ez
megnövelheti a felolvasztási időt.
Nagyobb ételdarabok esetén helyezzen
egy felfordított üres tányért a sütőtér
aljára. Helyezze az ételt egy mély
edénybe, majd tegye azt a sütőben levő
tányér tetejére. Szükség szerint távolítsa
el a polctartókat.
MAGYAR
29
Az első polcszintet használja.
(kg)
(perc)
Kiolvasztási
idő
(perc)
További kiol‐
vasztási idő
Csirke
1
100 - 140
20 - 30
Félidőben fordítsa
meg.
hús, félidőben
fordítsa meg
1
100 - 140
20 - 30
Félidőben fordítsa
meg.
Pisztráng
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Eper
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Vaj
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Tejszín, verje fel
a habot, amikor
még helyenként
enyhén fagyos
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Verje fel a habot,
amikor még he‐
lyenként enyhén
fagyos.
Krémes torta
1.4
60
60
-
10.15 Tartósítás
Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.
BOGYÓS GYÜMÖLCS
Ne használjon csavaros és bajonett
típusú fedelet vagy fém edényt.
Az első polcszintet használja.
(perc)
Befőzés gyön‐
gyöző forrás kez‐
detéig
A sütőtálcára ne tegyen hat darab 1
literes befőzőüvegnél többet.
Az üvegeket azonos szintig töltse fel, és
zárja le kapoccsal.
Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
Töltsön kb. 1/2 liter vizet a tepsibe, hogy
elegendő páratartalmat biztosítson a
sütőben.
Amikor a folyadék rotyogni kezd az
üvegekben (kb. 35-60 perc elteltével 1
literes üvegek esetében), kapcsolja ki a
sütőt, vagy csökkentse a hőmérsékletet
100 °C-ra (lásd a táblázatot).
Állítsa be a hőmérsékletet 160 - 170 °Cra.
Eper / Áfonya / Mál‐
na / Érett egres
35 - 45
30
www.aeg.com
ajtót, és az aszalás befejezéséhez
hagyja lehűlni egy éjszakán át.
CSONTHÉJAS GYÜMÖLCS
Őszibarack /
Birsalma /
Szilva
(perc)
Befőzés
gyöngyöző
forrás kez‐
detéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott továb‐
bi főzés
percben
35 - 45
10 - 15
ZÖLDSÉGEK
(perc)
Befőzés
gyöngyöző
forrás kez‐
detéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott további
főzés perc‐
ben
Sárgarépa
50 - 60
5 - 10
Uborka
50 - 60
-
Vegyes sa‐
vanyúság
50 - 60
5 - 10
Karalábé /
50 - 60
Borsó / Spár‐
ga
15 - 20
10.16 Aszalás Hőlégbefúvás, nagy hőfok
A tepsit borítsa be zsírpapírral vagy
sütőpapírral.
A jobb eredmény érdekében állítsa le a
sütőt az aszalási idő felénél, nyissa ki az
Egy tálca esetén a harmadik polcszintet
használja.
Két tálca esetén az első és a negyedik
polcszintet használja.
ZÖLDSÉGEK
(°C)
(ó)
Bab
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Leveszöldség
60 - 70
5-6
Gomba
50 - 60
6-8
Fűszernövények
40 - 50
2-3
Állítsa be a hőmérsékletet 60 - 70 °C-ra.
GYÜMÖLCS
(ó)
Szilva
8 - 10
Sárgabarack
8 - 10
Almaszeletek
6-8
Körte
6-9
10.17 Konvekciós levegő
(nedves) - ajánlott tartozékok
Használjon sötét, nem visszatükröző
felületű tepsiket és edényeket. Ezek jobb
hőelnyerő képességűek, mint a világos
színű és visszatükröző felületű edények.
MAGYAR
Pizzaserpenyő
Sötét, nem visszatük‐
röző felülettel
28 cm-es átmérő
Tésztasütő edény
Ramekin (ke‐
rámiapohár)
Kerámia
Sötét, nem visszatükröző
8 cm-es átmé‐
felülettel
rő, 5 cm ma‐
26 cm-es átmérő
gasság
Tortasütő forma
Sötét, nem visszatük‐
röző felülettel
28 cm-es átmérő
10.18 Konvekciós levegő
(nedves)
A legjobb eredmény érdekében
használja az alábbi táblázatban szereplő
ajánlásokat.
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Csőben sült tészta
200 - 220
45 - 55
Csőben sült burgonya
180 - 200
70 - 85
Muszaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Kenyérpuding
190 - 200
55 - 70
Rizspuding
170 - 190
45 - 60
Almatorta, piskótatésztával (kerek tortafor‐
mában)
160 - 170
70 - 80
Fehér kenyér
190 - 200
55 - 70
10.19 Tájékoztatás a
bevizsgáló intézetek számára
Vizsgálati módszerek az alábbi
szabványoknak megfelelően: EN 60350,
IEC 60350.
31
32
www.aeg.com
SÜTÉS EGY SZINTEN. Sütés sütőformákban
(°C)
(perc)
Piskóta (zsiradék nél‐
kül)
Hőlégbefúvás, nagy 140 - 150
hőfok
35 - 50
2
Piskóta (zsiradék nél‐
kül)
Alsó + felső sütés
160
35 - 50
2
Almatorta, 2 forma,
átmérő: 20 cm
Hőlégbefúvás, nagy 160
hőfok
60 - 90
2
Almatorta, 2 forma,
átmérő: 20 cm
Alsó + felső sütés
70 - 90
1
180
SÜTÉS EGY SZINTEN. Teasütemény
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
Linzer / Omlós kekszek
Hőlégbefúvás, nagy hő‐ 140
fok
Linzer / Omlós kekszek,
Alsó + felső sütés
melegítse elő az üres sütőt
(perc)
25 - 40
160
20 - 30
Aprósütemény, 20 db/
tepsi, melegítse elő az
üres sütőt
Hőlégbefúvás, nagy hő‐ 150
fok
20 - 35
Aprósütemény, 20 db/
tepsi, melegítse elő az
üres sütőt
Alsó + felső sütés
20 - 30
170
MAGYAR
33
TÖBB SZINTEN VALÓ SÜTÉS. Teasütemény
(°C)
(perc)
2. pozí‐ 3. pozí‐
ció
ció
Linzer / Omlós kek‐
szek
Hőlégbefúvás, nagy 140
hőfok
25 - 45
1/4
1/3/5
Aprósütemény, 20
db/tepsi, melegítse
elő az üres sütőt
Hőlégbefúvás, nagy 150
hőfok
23 - 40
1/4
-
GRILL
Melegítse elő az üres sütőt 5 percig.
Grillezés maximális hőmérséklettel.
(perc)
Pirítós
Grill
1-3
5
Bifsztek, félidőben fordítsa
meg
Grill
24 - 30
4
11. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
11.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztítsa
meg.
A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerrel végezze.
Tisztítósze‐
rek
A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütő‐
tisztító szerrel tisztítsa meg.
34
www.aeg.com
Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. A lerakó‐
dott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A veszély mértéke na‐
gyobb a grillezőedény esetében.
Napi haszná‐
lat
Minden használat után puha törlőruhával törölje szárazra a sütő belsejét.
Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon. A
tartozékokat tilos mosogatógépben tisztítani.
Tartozékok
A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel,
éles tárgyakkal vagy mosogatógépben.
11.2 A sütőtér
bemélyedésének tisztítása
A tisztítási eljárás eltávolítja a gőzsütés
után a sütőtér bemélyedésében
lerakódott vízkő maradványokat.
Használati javaslat:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok
PLUSZ funkcióhoz
javasoljuk, hogy a tisztítási
eljárást legalább minden 5 10. sütési ciklus után
végezze el.
1. Töltsön 250 ml fehér ecetet a sütő
aljánál található sütőtéri mélyedésbe.
Legfeljebb 6%-os, adalékoktól
mentes ecetet használjon.
2. 30 percig hagyja környezeti
hőmérsékleten, hogy az ecet feloldja
a vízkő maradványokat.
3. Langyos vízzel és puha ruhával
tisztítsa meg a sütőteret.
11.3 Hogyan távolítsa el:
polctartók
A sütő tisztításához vegye ki a
polctartókat.
VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, amikor
kiveszi a polctartókat.
1. Húzza el a polctartó elülső részét az
oldalfaltól.
2. Húzza el a polctartó hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.
1
2
Az eltávolított tartozékokat az ellentétes
sorrend betartásával szerelje vissza.
A teleszkópos sütősíneken
található tartócsapok előre
nézzenek.
11.4 Pirolitika
VIGYÁZAT!
Ne indítsa el a Pirolitika
funkciót, ha a Plusz gőz
gomb be van nyomva.
VIGYÁZAT!
Vegyen ki minden tartozékot
és a kivehető polcvezető
síneket.
MAGYAR
Ne indítsa el addig a
Pirolitika funkciót, míg nem
zárta be teljesen a sütőajtót.
Egyes modelleken a kijelző
a „C3” üzenetet jeleníti meg,
ha ez a hiba előfordul.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék nagyon
felforrósodik. Égésveszély!
VIGYÁZAT!
Amennyiben a
készülékszekrénybe egyéb
berendezés is van szerelve,
ne használja azt, amikor a
Pirolitika funkció működik.
Ez kárt tehet a készülékben.
1. Egy puha, nedves kendővel törölje ki
a sütőteret.
2. Az ajtó belsejét meleg vízzel tisztítsa
le; így elkerülheti, hogy az
ételmaradványok ráégjenek a forró
levegőtől.
3. Állítsa be a Pirolitika funkciót.
Olvassa el a „Napi használat”
fejezetben a „Sütőfunkciók” c. részt.
4. Amikor a
villog, nyomja meg a
vagy
gombot, illetve a pirolitika
funkció időtartamának beállításához:
Kiegészítő
funkció
Leírás
P1
Enyhe tisztí‐
tás. Időtar‐
tam: 1 ó 30 p.
P2
Normál tisztí‐
tás. Időtar‐
tam: 3 ó.
A pirolitika funkció 2 másodperc múlva
elindul.
A BEFEJEZÉS funkció használatával
késleltetve is elindíthatja a tisztítást.
A sütőlámpa nem világít a pirolízis
funkció alatt.
5. A pirolitika funkció alapértelmezett
hosszának módosításához (P1 vagy
P2) nyomja meg a
gombot a
35
funkció beállításához, majd nyomja
meg a
vagy
gombot, illetve .
6. Amikor a sütő eléri a beállított
hőfokot, az ajtó reteszelődik. A
kijelzőn
látható, és a fűtésjelzés
sávjai világítanak, amíg az ajtózár ki
nem kapcsol.
7. A pirolitika funkció befejeztével a
kijelző a pontos időt mutatja. Zárva
marad a sütő ajtaja.
8. Amikor a sütő lehűl, az ajtózár
automatikusan kioldódik.
11.5 Tisztítási emlékeztető
A pirolitika funkció használatának
szükségességét a PYR tisztítási
emlékeztető jelzi, mely 10 másodpercig
villog a kijelzőn a sütő minden
bekapcsolása és kikapcsolása után.
A tisztítási emlékeztető az
alábbi esetekben alszik el:
• a pirolitika funkció
befejezése után.
• ha megnyomja egyszerre
a
és
gombot,
amikor a PYR villog a
kijelzőn.
11.6 Az ajtó eltávolítása és
visszaszerelése
A tisztításhoz az ajtó és a belső
üveglapok eltávolíthatók. Az üveglapok
száma modellenként változik.
FIGYELMEZTETÉS!
Az ajtó nehéz.
1. Nyissa ki teljesen az ajtót.
2. Teljesen nyomja a rögzítőkarokat (A)
az ajtó két zsanérjára.
A
A
3. Csukja be a sütőajtót az első nyitási
pozícióig (kb. 70°-os szög).
36
www.aeg.com
4. Fogja meg az ajtó mindkét oldalát, és
felfelé irányuló szögben húzza le a
sütőről.
5. Helyezze a sütőajtót külső oldalával
lefelé fordítva egy puha és
egyenletes felületre.
6. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő B díszlécet, majd
nyomja befelé a tömítésrögzítő
kapocs kioldásához.
háromszög van nyomtatva. Ezek a
szimbólumok dombornyomással az
ajtókereten is megtalálhatók. Az
üveglapon levő háromszög
szimbólumnak az ajtókereten található
háromszög mellé kell kerülni, és a
négyzet szimbólumoknál is ennek kell
történnie. Ezután helyezze vissza a
másik két üveglapot is.
ABC
2
B
1
7. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz
8. Egyenként fogja meg az ajtó
üveglapjait a felső szélüknél, és
felfele húzva vegye ki őket a
vezetősínből.
11.7 Izzócsere
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.
9. Tisztítsa meg az üveglapokat
mosószeres vízzel. Óvatosan törölje
szárazra az üveglapot.
Amikor a tisztítás befejeződött, a fenti
lépéseket fordított sorrendben hajtsa
végre. Először a kisebb lapot helyezze
vissza, majd a nagyobbat és az ajtót.
FIGYELMEZTETÉS!
Ügyeljen arra, hogy az
üveglapok a megfelelő
helyzetben legyenek
behelyezve, máskülönben
az ajtó felülete
túlmelegedhet.
Ügyeljen arra, hogy az üveglapokat (C, B
és A) a megfelelő sorrendben tegye
vissza. Először a C üveglapot tegye
vissza, melynek bal oldalára egy
négyzet, míg jobb oldalára egy
1. Kapcsolja ki a sütőt.
Várja meg, amíg a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
Felső lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat
eltávolításához forgassa azt.
2. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra .
4. Szerelje fel az üvegbúrát.
MAGYAR
37
12. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
12.1 Hibaelhárítás
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a sütőt.
A sütő nincs csatlakoztatva
az elektromos hálózathoz,
vagy csatlakoztatása nem
megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz (lásd
a bekötési rajzot, ha van).
A sütő nem melegszik fel.
A készülék kikapcsolt álla‐
potban van.
Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szükséges Ellenőrizze, hogy elvégeztebeállításokat.
e a szükséges beállításokat.
A sütő nem melegszik fel.
Aktív az automatikus kikap‐
csolás.
A sütő nem melegszik fel.
A Gyerekzár be van kapcsol‐ Olvassa el „A gyerekzár
va.
használata” c. részt.
A sütő nem melegszik fel.
Az ajtó nincs jól becsukva.
Teljesen csukja be az ajtót.
A sütő nem melegszik fel.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Cserélje ki az izzót.
Gőz- és páralecsapódás az
ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.
A sütés befejezése után az
edényeket ne hagyja 15 - 20
percnél hosszabb ideig a sü‐
tőben.
A kijelzőn „C3” látható.
Nem működik a tisztítási
Teljesen csukja be az ajtót.
funkció. Nem zárta be telje‐
sen a sütőajtót, vagy az ajtó‐
zár hibás.
Olvassa el az „Automatikus
kikapcsolás” című részt.
38
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A kijelzőn „F102” látható.
•
•
•
Nem zárta be teljesen a
sütőajtót.
Az ajtózár meghibáso‐
dott.
•
•
A kijelző a táblázatban nem
szereplő hibakódot jelenít
meg.
Elektromos hiba lépett fel.
•
•
A következő funkció haszná‐
latakor a sütés eredményes‐
sége nem megfelelő: Hőlég‐
befúvás, nagy hőfok PLUSZ.
Nem kapcsolta be ezt a
funkciót: Hőlégbefúvás, nagy
hőfok PLUSZ a Plusz gőz
gombbal.
Teljesen csukja be az aj‐
tót.
Kapcsolja ki a sütőt a la‐
kásban lévő kismegsza‐
kítóval vagy biztonsági
főkapcsolóval, majd kap‐
csolja be ismét.
Ha az „F102” hibakód is‐
mét megjelenik a kijel‐
zőn, forduljon az ügyfé‐
lszolgálathoz.
Kapcsolja ki a sütőt a la‐
kásban lévő kismegsza‐
kítóval vagy biztonsági
főkapcsolóval, majd kap‐
csolja be ismét.
Ha a hibaüzenet ismét
megjelenik a kijelzőn, for‐
duljon az ügyfélszolgálat‐
hoz.
Lásd az alábbi szakaszt: „A
következő funkció beállítása:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok
PLUSZ".
A következő funkció haszná‐ Nem töltötte fel vízzel a sü‐
latakor a sütés eredményes‐ tőtér mélyedését.
sége nem megfelelő: Hőlég‐
befúvás, nagy hőfok PLUSZ.
Lásd az alábbi szakaszt: „A
következő funkció beállítása:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok
PLUSZ".
Szeretné bekapcsolni a Hő‐
légbefúvás, nagy hőfok
PLUSZ funkciót, de a Plusz
gőz visszajelzője nem világ‐
ít.
Nem állította be a sütőfunk‐
ciót, mellyel a Plusz gőz
funkció használható.
Lásd az alábbi szakaszt: „A
következő funkció beállítása:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok
PLUSZ".
Szeretné bekapcsolni a Hő‐
légbefúvás, nagy hőfok
PLUSZ funkciót, de a Plusz
gőz visszajelzője nem világ‐
ít.
A Plusz gőz funkció nem
működik.
Kapcsolja ki a készüléket a
lakásban lévő kismegszakí‐
tóval vagy biztonsági főkap‐
csolóval, majd kapcsolja be
ismét.
Lásd az alábbi szakaszt: „A
következő funkció beállítása:
Hőlégbefúvás, nagy hőfok
PLUSZ".
A tisztítás funkciót szeretné Meg van nyomva a Plusz
bekapcsolni, azonban a kijel‐ gőz gomb.
zőn "C4" jelenik meg.
Nyomja meg ismét a Plusz
gőz gombot.
MAGYAR
39
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütőtér bemélyedésében
levő víz nem forr fel.
A hőmérséklet túl alacsony.
A hőmérsékletet legalább
110 °C-ra állítsa be.
Olvassa el a „Hasznos taná‐
csok és javaslatok” c. fejeze‐
tet.
A víz kifolyik a sütőtér bemé‐ Túl sok víz van a sütőtér be‐
lyedéséből.
mélyedésében.
Kapcsolja ki a sütőt, és győ‐
ződjön meg arról, hogy a ké‐
szülék lehűlt. A kifolyt vizet
egy szivaccsal vagy ruhával
távolítsa el. Megfelelő meny‐
nyiségű vizet töltsön a sütő‐
tér bemélyedésébe. Tekintse
át az idevonatkozó eljárást.
A készülék bekapcsol, de
A demo üzemmód bekap‐
nem melegszik fel. A ventilá‐ csolt.
tor nem működik. A kijelzőn
"Demo" jelenik meg.
1. Kapcsolja ki a sütőt.
2. Tartsa nyomva a
gombot.
3. A kijelző első számjegye
és a Demo visszajelző
villogni kezd.
4. Az értékek módosításá‐
hoz írja be a 2468 kódot
a
vagy
gomb se‐
gítségével, majd jóváha‐
gyáshoz nyomja meg a
gombot.
5. A következő számjegy
kezd villogni.
6. A Demo üzemmód ki‐
kapcsol az utolsó szám‐
jegy jóváhagyásakor, ha
a kód megfelelő.
12.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a sütőtér elülső keretén
található. Ne távolítsa el az adattáblát a
készülék sütőterének keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
40
www.aeg.com
13. ENERGIAHATÉKONYSÁG
13.1 Termékre vonatkozó információk és Termékismertető*
Gyártó neve
AEG
A készülék azonosítójele
BPB351120M 944187802
Energiahatékonysági szám
81.2
Energiahatékonysági osztály
A+
Villamosenergia-fogyasztás normál adag és alsó +
felső sütés mellett
1.09 kWh/ciklus
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és légke‐ 0.63 kWh/ciklus
veréses sütés mellett
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Hangerő
71 l
Sütő típusa
Beépíthető sütő
Tömeg
36.0 kg
* Az Európai unió számára az EU 65/2014 és 66/2014 sz. rendeletek szerint.
Fehéroroszország számára az STB 2478-2017, G függelék; STB 2477-2017, A és B füg‐
gelék szerint.
Ukrajna számára az 568/32020 sz. rendelet szerint.
Az energiahatékonysági osztály nem alkalmazható Oroszország esetében.
EN 60350-1 - Háztartási elektromos főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok, sütők, gőzsü‐
tők és grillezők - A teljesítmény mérésére szolgáló módszerek.
13.2 Energiatakarékosság
A sütő több funkcióval is
segít energiát megtakarítani
a mindennapos főzés során.
Gondoskodjon arról, hogy a sütő
működése közben az ajtaja legyen
becsukva. Főzés közben ne nyissa ki
gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán
az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a
helyén van és megfelelően rögzített.
Fém főzőedényeket használjon az
energiatakarékosság javítása érdekében.
Amikor lehetséges, kerülje a sütő
előmelegítését.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
Amikor egy sütőfunkciót vagy programot
időbeállítással (Időtartam, Befejezés)
kapcsol be, és a sütés időtartama 30
percnél hosszabb, a fűtőelemek
automatikusan korábban kapcsolnak ki
egyes sütőfunkcióknál.
A sütővilágítás és a légkeverés továbbra
is működik. Ha kikapcsolja a sütőt, a
kijelzőn megjelenik a maradékhő. A
MAGYAR
maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt 3 - 10 perccel
csökkentse a sütő hőmérsékletét a
minimum értékre. A sütőben levő
maradékhő tovább folytatja a sütést.
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
41
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást. A maradékhő visszajelző vagy
a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
Konvekciós levegő (nedves)
A funkciót arra tervezték, hogy energiát
takarítson meg a sütés során.
E funkció használatakor a sütővilágítás
30 másodperc elteltével automatikusan
kikapcsol.
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
14. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
42
www.aeg.com
MAGYAR
43
867336314-B-332019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising