AEG | BPB351120M | User manual | Aeg BPB351120M Lietotāja rokasgrāmata

Aeg BPB351120M Lietotāja rokasgrāmata
BPB351120M
USER
MANUAL
LV
Lietošanas instrukcija
Cepeškrāsns
2
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.................................................................................. 2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................... 4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.............................................................................. 7
4. VADĪBAS PANELIS.............................................................................................. 8
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES.............................................................. 9
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....................................................................................9
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS..................................................................................11
8. PIEDERUMU LIETOŠANA................................................................................. 13
9. PAPILDFUNKCIJAS........................................................................................... 15
10. IETEIKUMI UN PADOMI...................................................................................16
11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................. 33
12. PROBLĒMRISINĀŠANA...................................................................................36
13. ENERGOEFEKTIVITĀTE................................................................................. 39
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
LATVIEŠU
3
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var
sakarst lietošanas laikā.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un
nomainīt vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas
pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu
elektrošoku.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Pirms pirolītiskās tīrīšanas ir jānotīra liekie izlijušie
produkti. Izņemiet no cepeškrāsns visas daļas.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās
darbības pretējā secībā.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā
vietā, kas atbilst uzstādīšanas
prasībām.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Pirms ierīces uzstādīšanas
pārliecinieties, ka varēs brīvi atvērt
cepeškrāsns durvis.
Ierīce ir aprīkota ar elektrisku
dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar
strāvu.
Iebūvējamam blokam jāatbilst DIN
68930 stabilitātes prasībām.
Skapīša minimālais
augstums (skapīša
zem darba virsmas
minimālais augstums)
600 (600) mm
Skapīša platums
550 mm
Skapīša dziļums
605 (580) mm
Ierīces priekšpuses
augstums
594 mm
Ierīces aizmugures
augstums
576 mm
Ierīces priekšpuses
platums
549 mm
Ierīces aizmugures
platums
548 mm
Ierīces dziļums
567 mm
Ierīces iebūvēšanas
dziļums
546 mm
Dziļums ar atvērtām
durvīm
1017 mm
LATVIEŠU
Ventilācijas atveres
minimālais izmērs.
Atvere apakšējā aiz‐
mugurējā daļā
550 x 20 mm
Strāvas kabeļa ga‐
rums. Kabelis tiek no‐
vietots aizmugures
labajā stūrī
1500 mm
Montāžas skrūves
4 x 12 mm
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces
vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā
darbojas vai durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
Automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
Pilnībā aizveriet ierīces durvis pirms
kontaktspraudņa ievietošanas
elektrotīkla kontaktligzdā.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un
barošanas vadu.
2.3 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šī ierīce ir paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu
lietošana var radīt spirta un gaisa
maisījumu.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai
liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat
durvis.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas vai nerūsējošā tērauda
krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu
paneļa (piemēram, aiz durvīm),
nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu
aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz
aizvērta mēbeļu paneļa var uzkrāties
siltums un mitrums, kas var sabojāt
ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai
grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli,
kamēr ierīce pēc lietošanas nav
pilnībā atdzisusi.
2.4 Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.
•
•
•
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var
ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
•
•
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāda ir) ar mazgāšanas līdzekļiem.
2.5 Pirolītiskā tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu/aizdegšanās/
ķīmisko izmešu (dūmu) risks
pirolītiskajā režīmā.
Nevar sākt pirolīzi, ja ir
nospiests Papildu tvaika
taustiņš.
•
•
•
•
•
Pirms pirolītiskās pašattīrīšanas
funkcijas vai pirmās lietošanas reizes
no cepeškrāsns iekšpuses jāizņem:
– pārtikas atliekas, eļļas vai
taukvielu noplūdes / nogulas.
– visi izņemamie priekšmeti
(tostarp, plaukti, sānu vadotnes u.
tml.daļas, kas ietilpst ierīces
komplektācijā), jo īpaši
nepiedegošie katli, pannas,
paplātes, piederumi, utt.
Rūpīgi izlasiet visas norādes par
pirolītisko tīrīšanu.
Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei,
kamēr darbojas pirolītiskā tīrīšana.
Ierīce kļūst ļoti karsta, un no
priekšējām dzesēšanas atverēm nāk
karsts gaiss.
Tā kā pirolītiskā tīrīšana notiek pie
augstas temperatūras un var izraisīt
dūmu veidošanos no ēdiena atliekām
un konstrukciju materiāliem, to
izmantojot tiek stingri ieteikts:
– pirms un pēc pirolītiskās tīrīšanas
nodrošināt labu ventilāciju.
– nodrošināt labu ventilāciju ierīces
pirmās lietošanas laikā un pēc
tās, darbojoties ar maksimālo
temperatūru.
Atšķirībā no cilvēkiem, daži putni un
rāpuļi var būt ļoti jutīgi pret
potenciālajiem izgarojumiem, kuri
veidojas ar pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu tīrīšanas procesa laikā.
– Nodrošināt, lai neviens
mājdzīvnieks (īpaši putni)
neatrastos ierīces tuvumā
LATVIEŠU
•
•
•
pirolīzes tīrīšanas laikā un pēc tās,
un vispirms ieslēgt maksimālo
temperatūru labi ventilētā telpā.
Mazie mājdzīvnieki arī var būt ļoti
jutīgi pret lokālām temperatūras
izmaiņām ar pirolītisko funkciju
aprīkoto cepeškrāšņu tuvumā, kad
ieslēgta pirolītiskā pašattīrīšanas
programma.
Ar pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu pirolītiskās tīrīšanas
laikā, tai sasniedzot augstu
temperatūru, katlu, pannu, paplāšu,
piederumu utt., nepiedegošās virsmas
var tikt bojātas un var izdalīt nedaudz
kaitīgus izgarojumus.
Ar pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu / gatavoto ēdienu
palieku izdalītie izgarojumi, saskaņā
ar aprakstu, nav kaitīgi cilvēkiem, tai
skaitā bērniem un personām ar
slimībām.
2.6 Iekšējais apgaismojums
•
•
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze ir paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu
specifikāciju spuldzes.
2.7 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.8 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Vispārējs pārskats
1
13
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vadības panelis
Karsēšanas funkciju regulators
Elektroapgādes lampa / simbols
Displejs
Vadības regulators (temperatūras)
Temperatūras indikators / simbols
Papildu tvaiks
Sildelements
Lampa
Ventilators
Plauktu atbalsti, izņemami
Iekšienes izcilnis
Plauktu pozīcijas
8
www.aeg.com
3.2 Papildierīces
Grils-/ Cepamā panna
Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un
cepešu formām.
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku savākšanai.
Teleskopiskās vadotnes
Cepamā paplāte
Lai vieglāk ieliktu un izņemtu paplātes un
restoto plauktu.
Kūkām un cepumiem.
4. VADĪBAS PANELIS
4.1 Taustiņi
Sensora lauks/taustiņš
Funkcija
Apraksts
PULKSTENIS
Lai iestatītu pulksteņa funkciju.
MĪNUS
Lai iestatītu laiku.
LAIKA ATGĀDI‐ Lai iestatītu LAIKA ATGĀDINĀJUMU. Tu‐
NĀJUMS
riet taustiņu piespiestu ilgāk par trijām se‐
kundēm, lai aktivizētu vai deaktivizētu ce‐
peškrāsns lampu.
PAPILDU
TVAIKS
Lai ieslēgtu Papildu ventilatora karsēša‐
nas funkciju.
4.2 Displejs
A
G
F
E
B
D
C
A. Taimeris / Temperatūra
B. Uzsilšanas un atlikušā siltuma
indikators
C. Temperatūras sensors (tikai
atsevišķiem modeļiem)
D. Elektroniska durvju bloķēšana (tikai
atsevišķiem modeļiem)
E. Stundas/minūtes
LATVIEŠU
F. Demo režīms (tikai atsevišķiem
modeļiem)
9
G. Pulksteņa funkcijas
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Lai iestatītu Diennakts laiku,
skatiet sadaļu “Pulksteņa
funkcijas”.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet
piederumus pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
5.1 Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu balstus no
cepeškrāsns.
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Cepeškrāsns
funkcija
6.1 Iegremdējamie regulatori
Lai lietotu ierīci, piespiediet regulatoru.
Regulators izvirzās uz āru.
6.2 Karsēšanas funkcijas
Cepeškrāsns
funkcija
Lietošana
Cepeškrāsns ir izslēgta.
Karsēšana ar
ventilatoru /
Ventilatora
karsēšana
PLUS
Izslēgtā stā‐
voklī
Lai ieslēgtu lampu bez
gatavošanas funkcijas.
Apgaismojums
(lampa)
Lietošana
Lai vienlaikus ceptu līdz
triju plauktu līmeņos un
kaltētu ēdienu.
Iestatiet temperatūru par
20 - 40 °C zemāk nekā
funkcijai Augš./Apakškar‐
sēšana.
Lai gatavošanas laikā
pievienotu mitrumu. Lai
cepšanas laikā iegūtu pa‐
reizo krāsu un kraukšķīgo
virskārtu. Lai uzsildīšanas
laikā piešķirtu ēdienam
sulīgumu.
Lai ceptu picu. Lai kārtīgi
apbrūninātu un padarītu
Picas funkcija kraukšķīgu apakšu.
Augš./Apakš‐
karsēšana
Ēdiena gatavošanai un
cepšanai vienā plaukta
pozīcijā.
10
www.aeg.com
Cepeškrāsns
funkcija
Lietošana
Lai ceptu kūkas ar
kraukšķīgu pamatni vai
Apakškarsēša‐ garozu un lai konservētu
pārtiku.
na
Atkausēšana
Lai atkausētu ēdienu
(dārzeņus un augļus). At‐
kausēšanas laiks ir atka‐
rīgs no produktu daudz‐
uma un apjoma.
Šī funkcija paredzēta
enerģijas taupīšanai ga‐
Ventil. kars. ar tavošanas laikā. Gatavo‐
šanas norādījumus ska‐
mitrumu
tiet sadaļā "Ieteikumi un
padomi”, Ventil. kars. ar
mitrumu. Cepeškrāsns
durvīm jābūt aizvērtām
cepšanas laikā, lai funkci‐
ja netiktu pārtraukta un
lai cepeškrāsns darbotos
ar vislielāko iespējamo
energoefektivitāti. Izman‐
tojot šo funkciju, tempe‐
ratūra cepeškrāsns iekš‐
pusē var atšķirties no ies‐
tatītās temperatūras. Tiek
izmantots atlikušais sil‐
tums.Karsēšanas jauda
var tikt samazināta. Vis‐
pārīgus ieteikumus par
enerģijas taupīšanu ska‐
tiet nodaļā "Energoefekti‐
vitāte", punktā "Enerģijas
taupīšana". Šī funkcija ti‐
ka izmantota, lai nodroši‐
nātu atbilstību energoe‐
fektivitātes klasei saska‐
ņā ar EN 60350-1. Iz‐
mantojot šo funkciju, lam‐
pa automātiski izslēdzas
pēc 30 sekundēm.
Grils
Lai grilētu plakanus pro‐
duktus un lai grauzdētu
maizi.
Cepeškrāsns
funkcija
Lietošana
Infratermiskā
grilēšana
Lai ceptu lielākus cepeša
gabalus vai mājputnu ga‐
ļu ar kauliem vienā plauk‐
ta pozīcijā. Lai pagatavo‐
tu sacepumus un apbrū‐
ninātu.
Pirolīze
Lai aktivizētu cepeš‐
krāsns pirolītisko tīrīšanu.
Šī funkcija nodedzina ce‐
peškrāsnī palikušos netī‐
rumus.
Lampa var automātiski
izslēgties pie temperatūras
zem 60 °C dažu
cepeškrāsns funkciju laikā.
6.3 Karsēšanas funkcijas
iestatīšana
1. Pagrieziet karsēšanas funkciju
pārslēgu, lai izvēlētos karsēšanas
funkciju.
2. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai
izvēlētos temperatūru.
Lampiņa iedegas, kad cepeškrāsns
darbojas.
3. Lai izslēgtu cepeškrāsni, pagrieziet
karsēšanas funkciju pārslēgu
izslēgšanas pozīcijā.
6.4 Funkcijas
iestatīšana:Ventilatora
karsēšana PLUS
Šī funkcija palielina mitruma līmeni
gatavošanas laikā.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu un ierīces
bojājumu risks.
Izplūstošais mitrums var izraisīt
apdegumus. Kad funkcija apstājas,
uzmanīgi atveriet durvis.
1. Piepildiet cepeškrāsns tilpnes tvertni
ar krāna ūdeni.
LATVIEŠU
11
6. Ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī.
Skatiet sadaļu "Padomi un ieteikumi".
Gatavošanas laikā neveriet cepeškrāsns
durtiņas.
7. Pagrieziet sildīšanas funkciju
regulatoru izslēgtā pozīcijā,
Tilpnes tvertnes maksimālā ietilpība ir
250 ml.
Piepildiet tilpnes tvertni ar ūdeni tikai,
kad cepeškrāsns ir auksta.
UZMANĪBU!
Neuzpildiet tilpnes tvertni
gatavošanas laikā vai
kamēr cepeškrāsns ir
karsta.
2. Iestatiet funkciju:
.
3. Piespiediet: Papildu tvaiks .
Darbojas tikai ar funkciju: Ventilatora
karsēšana PLUS.
Iedegsies indikators.
4. Pagrieziet vadības pārslēgu, lai
mainītu temperatūru.
5. Uzsildiet tukšu cepeškrāsni 10
minūtes, lai rastos mitrums.
piespiediet Papildu tvaiks , lai
izslēgtu cepeškrāsni.
Indikators izslēdzas.
8. Izlejiet ūdeni no tilpnes tvertnes.
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka
cepeškrāsns ir atdzisusi,
pirms izliet atlikušo ūdeni
no tilpnes tvertnes.
6.5 Karsēšanas indikators
Kad darbojas cepeškrāsns funkcija,
joslas displejā
parādās viena pēc
otras, temperatūrai cepeškrāsnī
palielinoties, un pazūd, temperatūrai
samazinoties.
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS
7.1 Pulksteņa funkciju tabula
Pulksteņa
funkcija
DIENNAKTS
LAIKS
Lietojums
Lai parādītu vai mainītu
diennakts laiku. Dien‐
nakts laiku var mainīt ti‐
kai, ja cepeškrāsns ir iz‐
slēgta.
Lai iestatītu, cik ilgi ce‐
DARB. LAIKS peškrāsnij jādarbojas. Iz‐
mantojiet tikai tad, kad ir
iestatīta karsēšanas funk‐
cija.
BEIGAS
Lai iestatītu cepeškrāsns
izslēgšanās laiku. Izman‐
tojiet tikai tad, kad ir ies‐
tatīta karsēšanas funkci‐
ja.
Pulksteņa
funkcija
Lietojums
Lai apvienotu funkcijas
LAIKA AIZKA‐ DARB. LAIKS un BEI‐
GAS.
VE
Izmantojiet, lai iestatītu
LAIKA ATGĀ‐ atskaitīšanas laiku. Šī
DINĀJUMS funkcija neietekmē ce‐
peškrāsns darbību. Jūs
varat iestatīt LAIKA AT‐
GĀDINĀJUMU jebkurā
laikā, arī ja cepeškrāsns
ir izslēgta.
12
www.aeg.com
Pulksteņa
funkcija
Lietojums
00:00
LAIKA SKAI‐
TĪŠANAS TAI‐
MERIS
Ja netiek iestatīta cita
pulksteņa funkcija, LAIKA
SKAITĪŠANAS TAIME‐
RIS automātiski kontrolē
cepeškrāsns darbības lai‐
ku.
Tas ieslēdzas, tiklīdz ce‐
peškrāsns sāk karsēša‐
nu.
Laika skaitīšanas taimeri
nevar izmantot ar šādām
funkcijām: DARB. LAIKS,
BEIGAS.
7.2 Diennakts laika
iestatīšana un mainīšana
Pēc pirmās pieslēgšanas elektrotīklam,
pagaidiet, līdz displejā tiek parādīts
un "12:00". "12" mirgo.
1. Piespiediet
stundu.
vai
, lai iestatītu
2. Piespiediet , lai apstiprinātu un
iestatītu minūtes.
un iestatīto laiku.
Displejs rāda
"00" mirgo.
3. Piespiediet
vai
pareizas minūtes.
, lai iestatītu
4. Piespiediet , lai apstiprinātu vai
iestatītu diennakts laiku, kas tiks
automātiski saglabāts pēc 5
sekundēm.
Displejā redzams jaunais laiks.
Lai mainītu laika iestatījumu, vairākas
reizes spiediet
, kamēr displejā sāk
mirgot diennakts laika
simbols.
7.3 Funkcijas DARBĪBAS
LAIKS iestatīšana
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2. Atkārtoti nospiediet
mirgot
, līdz sāk
.
3. Nospiediet
vai , lai iestatītu
minūtes un tad stundas. Apstipriniet
ar
.
Kad funkcijas Darb. ilgums iestatītais
laiks būs beidzies, 2 minūtes skanēs
skaņas signāls.
un laika iestatījums
mirgos displejā. Cepeškrāsns
automātiski izslēdzas.
4. Skaņas signāla pārtraukšanai
nospiediet jebkuru taustiņu vai
atveriet cepeškrāsns durtiņas.
5. Pagrieziet karsēšanas funkciju
pārslēgu izslēgšanas pozīcijā.
7.4 Funkcijas BEIGAS
iestatīšana
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2. Atkārtoti nospiediet
mirgot
, līdz sāk
.
vai , lai iestatītu
3. Nospiediet
stundas un tad minūtes. Apstipriniet
ar .
Iestatītajā Beigu laikā 2 minūtes skanēs
un laika iestatījums
skaņas signāls.
mirgos displejā. Cepeškrāsns
automātiski izslēdzas.
4. Skaņas signāla pārtraukšanai
nospiediet jebkuru taustiņu vai
atveriet cepeškrāsns durtiņas.
5. Pagrieziet karsēšanas funkciju
pārslēgu izslēgšanas pozīcijā.
7.5 LAIKA AIZKAVES
funkcijas iestatīšana
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2. Atkārtoti nospiediet
mirgot
, līdz sāk
.
vai
, lai iestatītu
3. Nospiediet
minūtes un stundas funkcijai
DARB.ILGUMS. Apstipriniet ar
Displejā mirgojot tiks parādīts
.
.
4. Nospiediet
vai
, lai iestatītu
minūtes un stundas funkcijai
BEIGAS. Apstipriniet ar
. Displejs
un iestatīto temperatūru.
rāda
Cepeškrāsns vēlāk automātiski
ieslēdzas, darbojas iestatītā DARB.
LAIKĀ un apstājas pie iestatītā BEIGU
laika.
LATVIEŠU
Iestatītajā BEIGU laikā 2 minūtes skanēs
skaņas signāls.
un laika iestatījums
mirgos displejā. Cepeškrāsns izslēdzas.
5. Skaņas signāla pārtraukšanai
nospiediet jebkuru taustiņu vai
atveriet cepeškrāsns durtiņas.
6. Pagrieziet karsēšanas funkciju
pārslēgu izslēgšanas pozīcijā.
7.6 Funkcijas LAIKA
ATGĀDINĀJUMS iestatīšana
Laika atgādinājumu var iestatīt gan tad,
kad cepeškrāsns ir ieslēgta, gan izslēgta.
1. Atkārtoti nospiediet
mirgot
, līdz sāk
.
2. Nospiediet
vai , lai iestatītu
sekundes un pēc tam minūtes.
Ja iestatāt laiku, kas ir ilgāks par 60
minūtēm, uz displeja parādās
simbols
13
3. Iestatiet stundu.
4. LAIKA ATGĀDINĀJUMS automātiski
ieslēgsies pēc piecām sekundēm.
Kad pagājuši 90% no iestatītā laika,
atskan skaņas signāls.
5. Kad iestatītais laiks beidzies, divas
minūtes skanēs skaņas signāls.
Displejā mirgo "00:00" un .
Nospiediet jebkuru taustiņu, lai
izslēgtu signālu.
7.7 LAIKA SKAITĪŠANAS
TAIMERIS
Lai atiestatītu Laika skaitīšanas taimeri,
piespiediet un turiet nospiestu
un
Laika skaitīšanas taimeris sāk atkal
skaitīt laiku.
.
.
8. PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns
līmeņa vadotnes stieņiem
Restots plaukts un cepamā paplāte /
cepamā pannakopā:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem
un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem
augstāk.
Cepamā paplāte / cepamā panna:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes
stieņiem.
14
www.aeg.com
Neliela iedobe augšpusē
palielina drošību. Šīs
iedobes novērš arī trauku
sasvēršanos. Augstā mala
ap plauktu neļauj ēdiena
gatavošanas traukiem slīdēt.
Cepamā panna:
Uzlieciet cepamo pannu uz
teleskopiskajām vadotnēm.
8.2 Teleskopiskās vadotnes –
cepeškrāsns piederumu
ievietošana
Izmantojot teleskopiskās vadotnes,
pannas var ielikt un izņemt vieglāk.
UZMANĪBU!
Nemazgājiet teleskopiskās
vadotnes trauku
mazgāšanas mašīnā.
Neeļļojiet teleskopiskās
vadotnes.
UZMANĪBU!
Pirms cepeškrāsns durvju
aizvēršanas pārbaudiet, vai
teleskopiskās vadotnes ir
pilnībā iebīdītas cepeškrāsnī.
Restots plaukts:
Uzlieciet restoto plauktu uz
teleskopiskajām vadotnēm tā, lai kājiņas
būtu vērstas uz leju.
Paaugstinātā apmale ap
restoto plauktu ir papildu
ietaise, kas neļauj ēdiena
gatavošanas traukiem
izslīdēt ārā.
Restotais plaukts un cepamā panna
kopā:
Uzlieciet kopā restoto plauktu un cepamo
pannu uz teleskopiskajām vadotnēm.
LATVIEŠU
15
9. PAPILDFUNKCIJAS
9.1 Bērnu drošības funkcijas
lietošana
Kad ir aktivizēta bērnu drošības funkcija,
cepeškrāsni nevar nejauši ieslēgt.
1. Pārliecinieties, ka cepeškrāsns
funkciju pārslēgs ir izslēgšanas
pozīcijā.
2. Nospiediet un turiet nospiestu
pārslēdzas uz Bērnu drošības funkciju.
Skatiet sadaļu "Bērnu drošības funkcijas
lietošana".
Ja darbojas Pirolīzes
tīrīšanas funkcija, durvis tiek
bloķētas, un displejā
parādās
un
vienlaicīgi 2 sekundes.
simbols.
Lai izslēgtu bērnu drošības funkciju,
atkārtojiet 2. darbību.
Atskan skaņas signāls. SAFE un
parādās displejā. Durvis ir bloķētas.
9.3 Atlikušā siltuma
indikators
Simbols
parādās displejā
arī tad, kad darbojas
pirolīzes tīrīšanas funkcija.
Lai izslēgtu bērnu drošības funkciju,
atkārtojiet 2. darbību.
Izslēdzot cepeškrāsni, displejā redzams
9.2 Funkciju bloķēšanas
lietošana
Funkciju bloķēšanu var ieslēgt tikai tad,
kad cepeškrāsns darbojas.
Kad aktivizēta funkciju bloķēšana,
darbojošās cepeškrāsns funkcijas
temperatūras un laika iestatījumus nevar
nejauši nomainīt.
1. Izvēlieties cepeškrāsns funkciju un
iestatiet to pēc savām vēlmēm.
un
vienlaicīgi
2. Turiet nospiestu
divas sekundes.
Atskan skaņas signāls. Loc parādās
displejā 5 sekundes.
Loc parādās displejā, kad
pagrieziet temperatūras
regulatoru vai nospiežat
kādu no taustiņiem, kamēr ir
ieslēgta funkciju bloķēšana.
Pagriežot cepeškrāsns funkciju
regulatoru, cepeškrāsns darbība
apstājas.
Izslēdzot cepeškrāsni, kamēr aktivizēta
Funkciju bloķēšana, tā automātiski
atlikušā siltuma indikators , ja
temperatūra cepeškrāsnī ir virs 40 °C.
9.4 Automātiskā izslēgšanās
Drošības nolūkā cepeškrāsns
automātiski izslēdzas pēc kāda laika, ja
karsēšanas funkcija darbojas un jūs
nemaināt nekādus iestatījumus.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maksimāli
3
Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar
šādām funkcijām: Apgaismojums
(lampa), Darb. laiks, Beigu laiks.
9.5 Dzesēšanas ventilators
Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur cepeškrāsns
virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni,
dzesēšanas ventilators turpinās
darboties, līdz cepeškrāsns būs
atdzisusi.
16
www.aeg.com
10. IETEIKUMI UN PADOMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tabulās uzrādītā
temperatūra un cepšanas
laiki ir ir tikai orientējoši. Tie
atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudzuma.
10.1 Gatavošanas ieteikumi
Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot
ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā
cepeškrāsns. Tālāk redzamās tabulās
attēloti ieteicamie temperatūras,
gatavošanas laika un plauktu pozīciju
iestatījumi konkrētiem ēdienu veidiem.
Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai
receptei, meklējiet tai līdzīgu.
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
(°C)
(min.)
Pica
230
10 - 20
Maize/bulciņas
200
20 - 25
Maize
180
35 - 40
Plūmju kūka /
Ābolu pīrāgs /
Kaneļmaizītes,
ceptas kūku for‐
mā
160 - 180
30 - 60
Izmantojiet 200 ml ūdens.
10.2 Durvju iekšpuse
Durvju iekšpusē atrodama informācija
par:
•
•
plauktu pozīciju numuriem;
informācija par cepeškrāsns
funkcijām, noteiktiem ēdieniem
ieteiktajiem plauktu līmeņiem un
ēdienu temperatūrām.
10.3 Ventilatora karsēšana
PLUS
SALDĒTI GATAVI ĒDIENI
(°C)
(min.)
Pica
200 - 210
10 - 20
Kruasāni
170 - 180
15 - 25
Lazanja
180 - 200
35 - 50
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Izmantojiet 100 ml ūdens.
Izmantojiet 150 ml ūdens.
Iestatiet temperatūru uz 110 °C.
Izmantojiet cepamo paplāti.
PĀRTIKAS ATJAUNOŠANA
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
(min.)
(°C)
(min.)
Maize/bulciņas
10 - 20
Cepumi / Plāce‐
ņi / Kruasāni
150 - 180
10 - 20
Maize
15 - 25
Focaccia
200 - 210
10 - 20
Focaccia
15 - 25
gaļa
15 - 25
LATVIEŠU
CEPŠANA
PĀRTIKAS ATJAUNOŠANA
(min.)
(°C)
(min.)
Makaroni
15 - 25
Vista
210
60 - 80
Pica
15 - 25
Cūkas cepetis 180
65 - 80
Rīsi
15 - 25
Dārzeņi
15 - 25
Izmantojiet 200 ml ūdens.
Izmantojiet stikla cepamtrauku.
CEPŠANA
Liellopu gaļas
cepetis
(°C)
(min.)
200
50 - 60
17
10.4 Cepšana
Pirmajā reizē izmantojiet zemāko
temperatūru.
Cepšanas laiku var pagarināt par 10-15
minūtēm, cepot kūkas vairākos plauktu
līmeņos.
Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie var apbrūnināties
nevienmērīgi. Nav nepieciešams mainīt
temperatūras iestatījumu, ja
apbrūnināšana notiek nevienmērīgi.
Cepšanas laikā atšķirības izlīdzinās.
Cepšanas laikā paplātes cepeškrāsnī var
deformēties. Kad paplātes atdzisīs, tās
atgūs sākotnējo formu.
10.5 Cepšanas padomi
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kūkas apakšpuse nav
pietiekami izcepusies.
Nepareiza plaukta pozīcija.
Ievietojiet kūku uz zemāka cepeš‐
krāsns plaukta.
Kūka sakrīt, nav izcepu‐ Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
sies, ir noslāņojusies.
pārāk augsta.
stāku cepeškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk īss cepšanas
laiks.
Kūka ir pārāk sausa.
Nākamreiz iestatiet ilgāku cepša‐
nas laiku un zemāku cepeškrāsns
temperatūru.
Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet augstāku ce‐
pārāk zema.
peškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk garš cepša‐
nas laiks.
Nākamreiz iestatiet īsāku cepša‐
nas laiku.
18
www.aeg.com
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kūka izcepas nevien‐
mērīgi.
Temperatūra cepeškrāsnī ir
pārāk augsta un cepšanas
laiks pārāk īss.
Iestatiet zemāku temperatūru ce‐
peškrāsnī un palieliniet cepšanas
laiku
Kūkas mīkla nav vienmērīgi
sadalīta.
Nākamreiz izklājiet kūkas mīklu
cepšanas paplātē vienmērīgi.
Kūka nav gatava recep‐
tē paredzētajā laikā.
Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
pārāk zema.
stāku cepeškrāsns temperatūru.
10.6 Cepšana vienā plaukta līmenī
CEPŠANA TRAUCIŅOS
(°C)
Pīrāga pamat‐
ne — smilšu
mīkla, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
(min.)
Karsēšana ar ventilato‐ 170 - 180
ru
10 - 25
2
Pīrāga pamat‐ Karsēšana ar ventilato‐ 150 - 170
ne - no biskvīt‐ ru
kūkas mīklas
20 - 25
2
Kēkss / Brioši
Karsēšana ar ventilato‐ 150 - 160
ru
50 - 70
1
Madeiras kū‐
ka / Augļu pī‐
rāgs
Karsēšana ar ventilato‐ 140 - 160
ru
70 - 90
1
Siera kūka
Augš./Apakškarsēšana 170 - 190
60 - 90
1
LATVIEŠU
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
Izmantojiet funkciju: Karsēšana
ar ventilatoru.
Izmantojiet funkciju: Karsēšana
ar ventilatoru.
Izmantojiet cepamo paplāti.
Kūka ar drupačām
virspusē
(°C)
(min.)
150 - 160
20 - 40
Vaļējie augļu pīrāgi 150
(no rauga/biskvīt‐
kūkas mīklas), lie‐
tojiet cepamo pan‐
nu
Izmantojiet cepamo paplāti.
(°C)
Vaļējie augļu pīrāgi 160 - 170
no smilšu mīklas
35 - 55
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
Izmantojiet cepamo paplāti.
(°C)
(min.)
Rulete
180 - 200
10 - 20
3
Rudzu maize:
vispirms: 230
20
1
pēc tam: 160 - 180
30 - 60
190 - 210
20 - 30
Sviesta mandeļu kū‐
ka / Saldās kūkas
3
(min.)
40 - 80
19
20
www.aeg.com
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni.
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
Izmantojiet cepamo paplāti.
(°C)
(min.)
190 - 210
20 - 35
3
Pītā maize / Kliņģeris 170 - 190
30 - 40
3
Vaļējie augļu pīrāgi
(no rauga/biskvītkū‐
kas mīklas), lietojiet
cepamo pannu
170
35 - 55
3
Rauga kūkas ar
smalku garnējumu
(piem., biezpienu,
krēmu, olu vaniļas
krēmu)
160 - 180
40 - 80
3
Christstollen
160 - 180
50 - 70
2
Krēmkūkas / Eklēri
CEPUMI
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Smilšu mīklas cepumi
Karsēšana ar venti‐ 150 - 160
latoru
10 - 20
Maizīte, iepriekš uzsil‐
diet tukšu cepeškrāsni
Karsēšana ar venti‐ 160
latoru
10 - 25
Cepumi no biskvītkūkas
mīklas
Karsēšana ar venti‐ 150 - 160
latoru
15 - 20
LATVIEŠU
CEPUMI
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
Kārtainās mīklas maizī‐
tes, iepriekš uzsildiet
tukšu cepeškrāsni
(min.)
Karsēšana ar venti‐ 170 - 180
latoru
20 - 30
Cepumi no rauga mīklas Karsēšana ar venti‐ 150 - 160
latoru
20 - 40
Mandeļcepumi
Karsēšana ar venti‐ 100 - 120
latoru
30 - 50
Olu baltuma konditore‐
jas izstrādājumi / Bezē
Karsēšana ar venti‐ 80 - 100
latoru
120 - 150
Maizīte, iepriekš uzsil‐
diet tukšu cepeškrāsni
Augš./Apakškarsē‐
šana
10 - 25
190 - 210
10.7 Sacepumi
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
Bagetes pārklātas ar
kausētu sieru
Karsēšana ar ventilato‐ 160 - 170
ru
Dārzeņu sacepums, ie‐ Infratermiskā grilēšana
priekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
(min.)
15 - 30
160 - 170
15 - 30
Lazanja
Augš./Apakškarsēšana 180 - 200
25 - 40
Zivju sacepumi
Augš./Apakškarsēšana 180 - 200
30 - 60
Pildīti dārzeņi
Karsēšana ar ventilato‐ 160 - 170
ru
30 - 60
Saldi sacepumi
Augš./Apakškarsēšana 180 - 200
40 - 60
Makaronu sacepums
Augš./Apakškarsēšana 180 - 200
45 - 60
21
22
www.aeg.com
10.8 Cepšana daudzos
līmeņos
Izmantojiet cepamās paplātes.
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar
ventilatoru.
KŪKAS / CEPUMI
(°C)
(min.)
2 stāvokļi
Krēmkūkas / Eklēri,
160 - 180
iepriekš uzsildiet tuk‐
šu cepeškrāsni
25 - 45
1/4
Sausa drupaču kūka
30 - 45
1/4
150 - 160
CEPUMI / KŪCIŅAS / KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI / MAIZĪTES
(°C)
(min.)
2 stāvokļi
3 stāvokļi
Maizīte
180
20 - 30
1/4
-
Smilšu mīklas
cepumi
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Cepumi no bis‐ 160 - 170
kvītkūkas mīklas
25 - 40
1/4
-
Kārtainās mīklas 170 - 180
maizītes, ie‐
priekš uzsildiet
tukšu cepeš‐
krāsni
30 - 50
1/4
-
Cepumi no rau‐
ga mīklas
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Mandeļcepumi
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Olu baltuma ce‐
pumi / Bezē
80 - 100
130 - 170
1/4
-
10.9 Cepšanas padomi
Izmantojiet karstumizturīgus cepeškrāsns
traukus.
Cepiet liesu gaļu apklātu.
Lielus gaļas gabalus cepiet cepešpannā
vai uz restotā plaukta, kas novietots virs
cepešpannas.
Ielejiet nedaudz ūdens paplātē, lai pilošie
tauki neaizdegtos.
LATVIEŠU
Apmēram pēc 1/2 - 2/3 cepšanas laika
apgrieziet cepeti otrādi.
Cepiet gaļu un zivis lielos gabalos (1 kg
vai vairāk).
10.10 Cepšana
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Apsmērējiet gaļas gabalus ar to sulu
vairākas reizes cepšanas laikā.
LIELLOPA GAĻA
(°C)
(min.)
Augš./Apakš‐
karsēšana
230
120 - 150
Liellopu gaļas cepe‐ pēc biezuma
tis vai fileja, pusjēls, cm
iepriekš uzsildiet
tukšu cepeškrāsni
Infratermiskā
grilēšana
190 - 200
5-6
Liellopu gaļas cepe‐ pēc biezuma
tis vai fileja, vidēji
cm
izcepts, iepriekš uz‐
sildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Infratermiskā
grilēšana
180 - 190
6-8
Liellopu gaļas cepe‐ pēc biezuma
tis vai fileja, labi iz‐ cm
cepts, iepriekš uz‐
sildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Infratermiskā
grilēšana
170 - 180
8 - 10
Sautēts cepetis
1 - 1,5 kg
CŪKGAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Plecs / Kakls / Šķiņķa
gabals
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Karbonādes / Cūkgaļas
ribiņas
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Viltotais zaķis
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
23
24
www.aeg.com
CŪKGAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
Cūkas stilbs, iepriekš
novārīts
(kg)
(°C)
(min.)
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
TEĻA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Teļa cepetis
1
160 - 180
90 - 120
Teļa locītava
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
JĒRA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Jēra kāja / Jēra ce‐
petis
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Jēra mugura
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
LATVIEŠU
MEDĪJUMS
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Mugura / Zaķa kāja, līdz 1
iepriekš uzsildiet tuk‐
šu cepeškrāsni
230
30 - 40
Brieža mugura
1,5 - 2
210 - 220
35 - 40
Brieža gurns
1,5 - 2
180 - 200
60 - 90
PUTNU GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Putnu gaļa, gabali
0,2 - 0,25 katra
200 - 220
30 - 50
Vista, puse
0,4 - 0,5 katra
190 - 210
35 - 50
Vista, broileris
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Pīle
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Zoss
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Tītars
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Tītars
4-6
140 - 160
150 - 240
ZIVS (TVAICĒTA)
Izmantojiet funkciju: Augš./Apakškarsēšana.
Zivs, vesela
(kg)
(°C)
(min.)
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
25
26
www.aeg.com
10.11 Kraukšķīga
garoza:Picas funkcija
PICA
PICA
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeš‐
krāsni pirms lietošanas.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
180 - 200
40 - 55
Atvērtais spi‐ 160 - 180
nātu pīrāgs
no smilšu
mīklas
45 - 60
Quiche lor‐
170 - 190
raine / Švei‐
ces ābolu pī‐
rāgs
45 - 55
Siera kūka
140 - 160
60 - 90
Dārzeņu pī‐
rāgs
160 - 180
50 - 60
Tortes
PICA
(°C)
(min.)
Pica ar biezu 180 - 200
garozu
20 - 30
Neraudzēta
maize
230 - 250
10 - 20
Atvērtais
160 - 180
kārtainās mī‐
klas pīrāgs
45 - 55
Pīrāgs ar
230 - 250
sieru un
šķiņķi vai šo‐
kolādi un
ogām
12 - 20
Pelmeņi
15 - 25
180 - 200
10.12 Grils
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeš‐
krāsni pirms lietošanas.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
Pica ar plā‐ 200 - 230
nu garozu,
lietojiet ce‐
pamo pannu
(min.)
15 - 20
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
pirms lietošanas.
Grilējiet tikai plānus gaļas vai zivs
gabalus.
Novietojiet pannu pirmajā plaukta līmenī,
lai savāktu pilošos taukus.
LATVIEŠU
GRILS
Izmantojiet funkciju: Grils
(°C)
(min.)
Viena puse
(min.)
Otra puse
Liellopu gaļas ce‐ 210 - 230
petis
30 - 40
30 - 40
2
Liellopu fileja
230
20 - 30
20 - 30
3
Cūkas mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teļa mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jēra mugura
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Zivs, vesela, 0,5
kg - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.13 Saldēta pārtika
ATKAUSĒŠANA
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar ventilatoru.
(°C)
(min.)
Pica, saldēta
200 - 220
15 - 25
2
Pica American, saldēta
190 - 210
20 - 25
2
Pica, atdzesēta
210 - 230
13 - 25
2
Picas uzkodas, saldētas
180 - 200
15 - 30
2
Kartupeļi frī, smalki
200 - 220
20 - 30
3
Kartupeļi frī, biezi
200 - 220
25 - 35
3
Kroketes / Kroketes
220 - 230
20 - 35
3
Kartupeļu pankūkas
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja / Cannelloni, svai‐ 170 - 190
gi
35 - 45
2
27
28
www.aeg.com
ATKAUSĒŠANA
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar ventilatoru.
(°C)
(min.)
Lazanja / Cannelloni, sal‐
dēti
160 - 180
40 - 60
2
Cepts siers
170 - 190
20 - 30
3
Vistu spārniņi
190 - 210
20 - 30
2
10.14 Atkausēšana
Noņemiet iepakojumu un uzlieciet pārtiku
uz šķīvja.
iekšpuses apakšā. Lieciet ēdienu dziļā
traukā un uzlieciet to uz plātnes
cepeškrāsns iekšpusē. Ja nepieciešams,
noņemiet plaukta balstus.
Nepārklājiet ēdienu, jo tas pagarinās
atkausēšanas laiku.
Lielām ēdiena porcijām ievietojiet
apgāzta tukšu šķīvi cepeškrāsns
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(kg)
(min.)
Atkausēšanas
laiks
(min.)
Papildu atkau‐
sēšanas laiks
Vista
1
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā ap‐
grieziet.
gaļa, gatavoša‐
nas laika vidū
apgrieziet
1
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā ap‐
grieziet.
Forele
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Zemenes
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Sviests
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Krējums, saku‐
liet krējumu, kad
tas vēl nav pilnī‐
bā atlaidies
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Putojiet krējumu,
kad tas vietām vēl
nedaudz sasalis.
LATVIEŠU
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Torte
(kg)
(min.)
Atkausēšanas
laiks
(min.)
Papildu atkau‐
sēšanas laiks
1,4
60
60
-
10.15 Konservēšana
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
KAULIŅAUGĻI
Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu vāku
un bajonetnoslēgu vai skārda kārbas.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļoša‐
na
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne vairāk
kā sešas viena litra burciņas.
Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet ar
skavu.
Burciņas nedrīkst saskarties.
Ielejiet aptuveni 1/2 litru ūdens cepamā
paplātē, lai cepeškrāsnī būtu pietiekami
daudz mitruma.
Persiki / Cido‐ 35 - 45
nijas / Plūmes
Kad ūdens burciņās sāk vārīties
(aptuveni pēc 35-60 minūtēm viena litra
burku gadījumā), izslēdziet cepeškrāsni
vai samaziniet temperatūru līdz 100 °C
(skatīt tabulu).
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļoša‐
na
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Burkāni
50 - 60
5 - 10
Gurķi
50 - 60
-
Jaukti mari‐
nēti dārzeņi
50 - 60
5 - 10
MĪKSTI AUGĻI
Zemenes / Melle‐
nes / Avenes / Gata‐
vas ērkšķogas
35 - 45
10 - 15
DĀRZEŅI
Iestatiet temperatūru uz 160-170 °C.
(min.)
Gatavošanas
laiks līdz sākas
burbuļošana
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Kolrābis / Zir‐ 50 - 60
ņi / Sparģeļi
15 - 20
29
30
www.aeg.com
10.16 Žāvēšana - Karsēšana
ar ventilatoru
Iestatiet temperatūru uz 60-70°C.
Apsedziet paplātes ar cepamo papīru.
AUGĻI
Lai gūtu labāku rezultātu, izslēdziet
cepeškrāsni, kad pagājusi puse laika,
atveriet durvis un ļaujiet tai atdzist vienu
nakti, lai pabeigtu kaltēšanas procesu.
(st.)
Vienas paplātes gadījumā izmantojiet
trešo plaukta līmeni.
2 paplātēm izmantojiet pirmo un ceturto
plaukta līmeni.
DĀRZEŅI
Plūmes
8 - 10
Aprikozes
8 - 10
Ābolu šķēles
6-8
Bumbieri
6-9
10.17 Ventil. kars. ar mitrumu
- ieteicamie piederumi
(°C)
(st.)
Pupas
60 - 70
6-8
Pipari
60 - 70
5-6
Dārzeņi zupai
60 - 70
5-6
Sēnes
50 - 60
6-8
Zaļumi
40 - 50
2-3
Lietojiet tumšas krāsas un
neatstarojošas formas un traukus. Tiem
ir labāka siltuma absorbēšanas spēja
nekā gaišas krāsas un atstarojošiem
traukiem.
Picas panna
Cepamais trauks
Tumšs, neatstarojošs
28 cm diametrs
Tumšs, neatstarojošs
26 cm diametrs
10.18 Ventil. kars. ar mitrumu
Labāka rezultāta gūšanai ievērojiet
laikus, kas uzskaitīti tabulā.
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
Ramekini
Pīrāga pamatnes
forma
Keramika
8 cm diametrs, Tumšs, neatstarojošs
5 cm aug‐
28 cm diametrs
stums
LATVIEŠU
(°C)
(min.)
Makaronu sacepums
200 - 220
45 - 55
Kartupeļu sacepums
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lazanja
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Maizes pudiņš
190 - 200
55 - 70
Rīsu pudiņš
170 - 190
45 - 60
Ābolu kūka ar biskvīta maisījumu (apaļais
kūkas trauks)
160 - 170
70 - 80
Baltmaize
190 - 200
55 - 70
10.19 Informācija pārbaudes
iestādēm
Pārbaudes saskaņā ar: EN 60350, IEC
60350.
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepšana formās
(°C)
(min.)
Biskvītkūka bez tau‐
kiem
Karsēšana ar venti‐
latoru
140 - 150
35 - 50
2
Biskvītkūka bez tau‐
kiem
Augš./Apakškarsē‐
šana
160
35 - 50
2
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Karsēšana ar venti‐
latoru
160
60 - 90
2
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Augš./Apakškarsē‐
šana
180
70 - 90
1
31
32
www.aeg.com
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepumi
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Karsēšana ar ventilato‐
ru
140
25 - 40
Smilšu mīkla / Konditore‐
Augš./Apakškarsēšana
jas izstrādājumi, iepriekš
uzsildiet tukšu cepeškrāsni
160
20 - 30
Mazas kūciņas, 20 paplā‐
tē, iepriekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Karsēšana ar ventilato‐
ru
150
20 - 35
Mazas kūciņas, 20 paplā‐
tē, iepriekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Augš./Apakškarsēšana
170
20 - 30
Smilšu mīkla / Konditore‐
jas izstrādājumi
CEPŠANA DAUDZOS LĪMEŅOS. Cepumi
(°C)
(min.)
2 stā‐
vokļi
3 stā‐
vokļi
Smilšu mīkla / Kondi‐
torejas izstrādājumi
Karsēšana ar venti‐
latoru
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Mazas kūciņas, 20
paplātē, iepriekš uz‐
sildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Karsēšana ar venti‐
latoru
150
23 - 40
1/4
-
LATVIEŠU
33
GRILS
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni 5 minūtes.
Grils ar maksimālās temperatūras iestatījumu.
(min.)
Grauzdiņš
Grils
Liellopa steiks, gatavošanas Grils
laika vidū apgrieziet
1-3
5
24 - 30
4
11. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
11.1 Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī
ar mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Tīrīšanas
līdzekļi
Piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas
līdzekli.
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu
pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir grila
paplātei.
Lietošana ik‐
dienā
Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu pēc katras lietošanas
reizes.
Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem no‐
žūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzek‐
li; Nemazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
Piederumi
Netīriet piedegumdrošos piederumus ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem,
asiem priekšmetiem, kā arī trauku mazgājamā mašīnā.
34
www.aeg.com
11.2 Cepeškrāsns iekšpuses
padziļinājuma tīrīšana
Tīrīšanas procedūra likvidē kaļķakmens
atliekas cepeškrāsns iekšpuses
padziļinājumā pēc gatavošanas ar tvaiku.
Funkcijai: Ventilatora
karsēšana PLUS mēs
iesakām veikt tīrīšanas
procedūru vismaz ik pēc
5-10 cepšanas cikliem.
1. Ielejiet 250 ml baltā etiķa
cepeškrāsns iekšpuses
padziļinājumā, kas atrodas
cepeškrāsns pamatnē.
Lietojiet etiķi bez piedevām, kas nav
stiprāks par 6 %.
2. Ļaujiet etiķim izšķīdināt atlikušo
kaļķakmeni istabas temperatūrā 30
minūtes.
3. Tīriet cepeškrāsns iekšpusi ar siltu
ūdeni un mīkstu drāniņu.
11.3 Kā izņemt: plauktu balsti
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet
plauktu balstus.
UZMANĪBU!
Esiet piesardzīgi, izņemot
plauktu balstus.
1. Pavelciet plauktu atbalstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
2. Pavelciet plauktu balstu aizmugurējo
daļu nost no sānu sienas un izņemiet
to.
Uzstādiet izņemtos piederumus, veicot
iepriekšminētās darbības apgrieztā
secībā.
Teleskopisko vadotņu
fiksatoriem jābūt vērstiem
ierīces priekšpuses virzienā.
11.4 Pirolīze
UZMANĪBU!
Nevar sākt pirolīzi, ja ir
nospiests Papildu tvaika
taustiņš.
UZMANĪBU!
Izņemiet visus piederumus
un izņemamos plauktu
balstus.
Ja cepeškrāsns durvis nav
pilnībā aizvērtas, nesāciet
pirolīzi. Dažiem modeļiem
šādā gadījumā displejā
parādās kods "C3".
BRĪDINĀJUMS!
Ierīce ievērojami sakarst.
Var gūt apdegumus.
UZMANĪBU!
Ja citas ierīces ir uzstādītas
tajā pašā skapītī, nelietojiet
tās, kamēr darbojas pirolīzes
funkcija. Tas var sabojāt
ierīci.
1. Izslaukiet iekšpusi ar mitru, mīkstu
drānu.
2. Notīriet durvju iekšpusi ar karstu
ūdeni, lai karstā gaisa ietekmē
nepiedegtu ēdiena atliekas.
3. Iestatiet pirolīzes funkciju. Skatiet
sadaļu "Cepeškrāsns funkcijas Izmantošana ikdienā".
4. Kad mirgo
vai
1
2
, nospiediet taustiņu
lai iestatītu pirolīzes ilgumu:
Papildiespē‐
ja
Apraksts
P1
Vieglā tīrīša‐
na. Ilgums:
1st. 30 min..
LATVIEŠU
P2
Normālā tīrī‐
šana. Ilgums:
3 st..
Pirolīze sākas pēc 2 sekundēm.
Jūs varat izmantot funkciju BEIGAS, lai
atliktu tīrīšanas procesa startu.
Pirolīzes laikā cepeškrāsns lampa ir
izslēgta.
5. Lai nomainītu noklusēto pirolīzes
ilgumu (P1 vai P2), nospiediet
taustiņu
, lai iestatītu
, un tad
nospiediet taustiņu
vai .
6. Kad cepeškrāsns ir iestatītajā
temperatūrā, durvis aizslēdzas.
un siltuma
Displejā ir redzams
indikatora joslas, kamēr durvis
atslēdzas.
7. Kad pirolīze ir pabeigta, displejā būs
redzams diennakts laiks.
Cepeškrāsns durvis vēl arvien būs
bloķētas.
8. Kad cepeškrāsns ir atkal atdzisusi,
durvis automātiski atslēdzas.
11.5 Tīrīšanas atgādinājums
Lai atgādinātu par pirolīzes
nepieciešamību, PYR mirgo displejā 10
sekundes pēc katras cepeškrāsns
ieslēgšanas vai izslēgšanas.
Tīrīšanas atgādinājums
nodziest:
• pēc pirolīzes beigām.
•
35
A
A
3. Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz
tās atrodas pirmajā atvēršanas
pozīcijā (aptuveni 70° leņķī).
4. Turiet durvis ar vienu roku katrā pusē
un velciet tās no cepeškrāsns
nedaudz uz augšu.
5. Nolieciet durvis ar ārējo pusi uz leju
uz mīkstas drānas un līdzenas
virsmas.
6. Satveriet durvju apmali (B) durvju
augšējās malas abās pusēs un
spiediet uz iekšu, lai atbrīvotu
fiksatoru.
2
B
1
7. Pavelciet durvju apmali uz priekšu,
lai to noņemtu.
8. Turiet durvju stikla paneļus aiz
augšējās malas un velciet tos ārā
vienu pēc otra virzienā uz augšu.
ja nospiežat
un
vienlaikus, kamēr displejā
mirgo PYR.
11.6 Durvju noņemšana un
uzstādīšana
Lai notīrītu, var noņemt durvis un
iekšējos stikla paneļus. Dažādu modeļu
stikla paneļu skaits atšķiras.
BRĪDINĀJUMS!
Durvis ir smagas!
1. Atveriet durvis līdz galam.
2. Pilnībā piespiediet abu durvju eņģu
stiprinājuma sviras (A).
9. Notīriet stikla paneli ar ūdeni un
ziepēm. Uzmanīgi noslaukiet stikla
paneli.
Pēc tīrīšanas veiciet iepriekš minētās
darbības pretējā secībā. Pirmo uzstādiet
mazāko paneli, pēc tam lielāko un durvis.
36
www.aeg.com
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka stikli ir
ievietoti pareizi, pretējā
gadījumā durvju virsma var
pārkarst.
Pārbaudiet, vai stikla paneļi (C, B un A) ir
ievietoti pareizā secībā. Vispirms
ievietojiet C paneli, kuram ir kvadrāta
apdruka kreisajā pusē un trijstūris labajā
pusē. Tādi paši simboli ir arī durvju rāmī.
Trijstūra simbolam jāsakrīt ar trijstūri
durvju rāmī un kvadrātam ar kvadrātu.
Pēc tam ievietojiet pārējos divus stikla
paneļus.
ABC
11.7 Spuldzes maiņa
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
Lampa var būt karsta.
1. Izslēdziet cepeškrāsni.
Nogaidiet, līdz cepeškrāsns ir atdzisusi.
2. Atslēdziet cepeškrāsni no
elektrotīkla.
3. Ieklājiet cepeškrāsns iekšienes
apakšā audumu.
Augšējā lampa
1. Pagrieziet lampas pārsegu, lai to
izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
12. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsni nevar ieslēgt
vai lietot.
Cepeškrāsns nav pieslēgta
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns
elektrotīklam vai nav pieslēg‐ ir pareizi pievienota strāvas
ta pareizi.
piegādei (skatiet pieslēguma
diagrammu).
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir deaktivizēta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
LATVIEŠU
37
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Automātiskā izslēgšanās ak‐ Skatiet sadaļu "Automātiskā
tīva.
izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.
Bērnu drošības funkcija ir ie‐ Skatiet sadaļu "Bērnu drošī‐
slēgta.
bas funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Cieši aizveriet durvis.
Cepeškrāsns nesakarst.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinātājs
atkārtoti izdeg, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Tvaiki un kondensāts nosē‐
žas uz ēdiena un cepeš‐
krāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī
ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
Displejs rāda "C3".
Nedarbojas tīrīšanas funkci‐
ja. Nav pilnībā aizvērtas ce‐
peškrāsns durvis vai ir bojā‐
ta elektroniskā durvju bloķē‐
šana.
Cieši aizveriet durvis.
Displejs rāda "F102".
•
•
Nav pilnībā aizvērtas dur‐ •
vis.
•
Bojāta durvju bloķēšana.
•
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav šajā tabulā.
Notikusi kļūme elektrosistē‐
mā.
•
•
Cieši aizveriet durvis.
Izslēdziet cepeškrāsni, iz‐
mantojot mājas elektro‐
sistēmas drošinātāju vai
drošinātāju kārbas aiz‐
sargslēdzi, un tad atkal
ieslēdziet to.
Ja displejā atkārtoti parā‐
dās "F102" kods, sazinie‐
ties ar klientu apkalpoša‐
nas nodaļu.
Izslēdziet cepeškrāsni, iz‐
mantojot mājas elektro‐
sistēmas drošinātāju vai
drošinātāju kārbas aiz‐
sargslēdzi, un tad atkal
ieslēdziet to.
Ja displejā atkārtoti parā‐
dās kļūdas kods, sazinie‐
ties ar klientu apkalpoša‐
nas centru.
38
www.aeg.com
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Izmantojot funkciju, gatavo‐ Funkcija nav pareizi ieslēgta: Skatiet sadaļu "Funkcijas
šanas rezultāti nav labi. Ven‐ Ventilatora karsēšana
iestatīšana: Ventilatora kar‐
tilatora karsēšana PLUS.
PLUSar papildu tvaika tau‐
sēšana PLUS".
stiņu.
Izmantojot funkciju, gatavo‐ Jūs neiepildījāt ūdeni tilpnes
šanas rezultāti nav labi. Ven‐ tvertnē.
tilatora karsēšana PLUS.
Skatiet sadaļu "Funkcijas
iestatīšana: Ventilatora kar‐
sēšana PLUS".
Jūs vēlaties aktivizēt ventila‐ Neizvēlējāties karsēšanas
Skatiet sadaļu "Funkcijas
tora karsēšanas PLUS funk‐ funkciju, kas atbalsta papildu iestatīšana: Ventilatora kar‐
ciju, bet neiedegas Papildu
tvaika funkciju.
sēšana PLUS".
tvaika indikators.
Jūs vēlaties aktivizēt ventila‐ Papildu tvaika funkcija ne‐
tora karsēšanas PLUS funk‐ darbojas.
ciju, bet neiedegas Papildu
tvaika indikators.
Izslēdziet ierīci, izmantojot
mājas elektrosistēmas droši‐
nātāju vai drošinātāju kārbas
aizsargslēdzi, un tad atkal
ieslēdziet to.
Skatiet sadaļu "Funkcijas
iestatīšana: Ventilatora kar‐
sēšana PLUS".
Jūs vēlaties aktivizēt tīrīša‐
nas funkciju, bet displejā re‐
dzams "C4".
Papildu tvaika taustiņš ir no‐
spiests.
Vēlreiz nospiediet papildu
tvaika taustiņu.
Ūdens tilpnes tvertnē nevā‐
rās.
Temperatūra ir pārāk zema.
Iestatiet temperatūru uz vis‐
maz 110 °C.
Skatiet sadaļu "Padomi un
ieteikumi".
No tilpnes tvertnes tek
ūdens.
Tilpnes tvertnē ir pārāk
daudz ūdens.
Deaktivizējiet cepeškrāsni
un pārliecinieties, ka ierīce ir
auksta. Noslaukiet ūdeni ar
sūkli vai drānu. Pievienojiet
pareizu ūdens daudzumu
tilpnes tvertnē. Skatiet speci‐
fisko procedūru.
LATVIEŠU
Problēma
Iespējamais iemesls
39
Risinājums
Cepeškrāsns ir ieslēgta un
Ieslēgts demo režīms.
nesakarst. Ventilators nedar‐
bojas. Displejā tiks parādīts
"Demo".
1. Izslēdziet cepeškrāsni.
2. Nospiediet un turiet pie‐
spiestu taustiņu
.
3. Pirmais cipars displejā
un Demo indikators sāk
mirgot.
4. Ievadiet kodu 2468, no‐
spiežot pogas
vai
,
lai mainītu vērtības, un
nospiediet
, lai apsti‐
prinātu.
5. Nākamais cipars sāk
mirgot.
6. Demo režīms izslēdzas,
kad apstiprināt pēdējo
ciparu un kods ir pa‐
reizs.
12.2 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa
centru.
Tehnisko datu plāksnīte atrodas
cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā
rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns
iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
13. ENERGOEFEKTIVITĀTE
13.1 Produkta informācija un produkta informācijas lapa*
Ražotāja nosaukums
AEG
Modeļa identifikācija
BPB351120M 944187802
Energoefektivitātes indekss
81.2
Energoefektivitātes klase
A+
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionālais
režīms
1.09 kWh/ciklā
40
www.aeg.com
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu venti‐ 0.63 kWh/ciklā
lācijas režīms
Kameru skaits
1
Karstuma avots
Elektrība
Tilpums
71 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
36.0 kg
* Eiropas Savienībai saskaņā ar ES regulām Nr. 65/2014 un 66/2014.
Baltkrievijas Republikai saskaņā ar STB 2478-2017, G pielikumu; STB 2477-2017, A un B
pielikumiem.
Ukrainai saskaņā ar 568/32020.
Energoefektivitātes klase nav spēkā Krievijā.
EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis, ce‐
peškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas mērīšanas metodes.
13.2 Enerģijas taupīšana
Cepeškrāsns ir aprīkota ar
funkcijām, kas ļauj taupīt
enerģiju, gatavojot ikdienā.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības
laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas.
Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk
bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un
pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas
vietā.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu.
Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni
pirms gatavošanas.
Uzturiet pēc iespējas īsākus
pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja
gatavojat vairākus ēdienus vienā reizē.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas
nolūkā izmantojiet gatavošanas
funkcijas.
Atlikušais siltums
Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja
ir aktivizēta programma ar funkciju
Darbības laiks vai Beigu laiks un
gatavošanas laiks pārsniedz 30 minūtes,
uzkarsēšanas elementi automātiski
izslēdzas ātrāk.
Ventilators un lampa turpina darboties.
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam 3-10
minūtes pirms gatavošanas beigām.
Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo
temperatūras iestatījumu, lai izmantotu
atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu
siltu. Atlikušā siltuma indikators vai
temperatūra tiek parādīta displejā.
Ventil. kars. ar mitrumu
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā.
Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski
izslēdzas pēc 30 sekundēm.
LATVIEŠU
41
14. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
42
www.aeg.com
LATVIEŠU
43
867336308-B-332019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising