AEG | BPE742320M | User manual | Aeg BPE742320M Handleiding

Aeg BPE742320M Handleiding
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Oven
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE......................................................................................... 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.................................................................................5
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT........................................................................8
4. BEDIENINGSPANEEL................................................................................................. 9
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT....................11
6. DAGELIJKS GEBRUIK................................................................................................12
7. KLOKFUNCTIES.........................................................................................................18
8. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S..........................................................................19
9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES........................................................................... 19
10. EXTRA FUNCTIES....................................................................................................22
11. AANWIJZINGEN EN TIPS...................................................................................... 24
12. ONDERHOUD EN REINIGING...............................................................................42
13. PROBLEEMOPLOSSING.........................................................................................45
14. ENERGIEZUINIGHEID.............................................................................................47
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen
om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het
leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht
niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er
optimaal van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens
bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die
voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste
gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige,
toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
1.1 De veiligheid van kinderen en kwetsbare
personen
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met
zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de
buurt van het apparaat te worden gehouden, tenzij ze
voortdurend onder toezicht staan.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij
voortdurend onder toezicht staan, bij het apparaat uit
de buurt te worden gehouden.
Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Makkelijk
toegankelijke onderdelen kunnen heet worden tijdens
gebruik.
Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient
dit te worden geactiveerd.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat
uitvoeren.
4
www.aeg.com
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het
apparaat en de kabel vervangen.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient te voorkomen de verwarmingselementen aan te
raken.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook
verricht, dient u de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te trekken.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is
uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om
elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de
ingebouwde structuur installeert.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of
scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon
te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het
oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.
Overtollige voedselresten moeten verwijderd worden
alvorens de pyrolytische reiniging te starten. Verwijder
alle onderdelen van de oven.
Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de
voorkant van de inschuifrail en dan de achterkant uit
de zijwanden. Installeer de inschuifrails in de
omgekeerde volgorde.
Gebruik alleen de vleesthermometer
(kerntemperatuursensor) die voor dit apparaat wordt
aangeraden.
NEDERLANDS
5
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Installatie
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
• Installeer het apparaat op een veilige
en geschikte plaats die aan alle
installatie-eisen voldoet.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Controleer voordat u het apparaat
monteert of de ovendeur
onbelemmerd opent.
• Het apparaat is uitgerust met een
elektrisch koelsysteem. Het heeft
elektrische stroom nodig.
• De stevigheid van de inbouwkast
moet voldoen aan de DIN 68930norm.
Minimumhoogte kast
(Minimumhoogte
kast onder werkblad)
Kastbreedte
Kastdiepte
600 (600) mm
550 mm
605 (580) mm
Hoogte van de voorkant van het apparaat
594 mm
Hoogte van de achterkant van het apparaat
576 mm
Breedte van de voorkant van het apparaat
549 mm
Breedte van de achterkant van het apparaat
548 mm
Diepte van het apparaat
567 mm
Ingebouwde diepte
van het apparaat
546 mm
Diepte met open
deur
1017 mm
Minimumgrootte
ventilatieopening.
Opening geplaatst
aan de onderkant van
de achterzijde
550 x 20 mm
Lengte netvoedingskabel. Kabel wordt in
de rechterhoek van
de achterzijde geplaatst
1500 mm
Bevestigingsschroeven
4 x 12 mm
2.2 Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat
of de niche onder het apparaat, met
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
name niet als deze werkt of als de
deur heet is.
De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
Gebruik enkel correcte
isolatievoorzieningen:
stroomonderbrekers, zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de
houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
Sluit de deur van het apparaat
volledig voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
Dit apparaat wordt geleverd met
stekker en netsnoer.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel,
brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van dit apparaat niet
wijzigen.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na
gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het
•
•
•
•
•
•
apparaat aan staat. Er kan hete lucht
ontsnappen.
Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
Oefen geen kracht uit op een
geopende deur.
Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er
alcohol-luchtmengsel ontstaan.
Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
Plaats geen ontvlambare producten
of items die vochtig zijn door
ontvlambare producten in, bij of op
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Om schade of verkleuring van het
email te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem
van het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van de ruimte in het
apparaat.
– plaats geen water direct in het
hete apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar
bent met koken.
– wees voorzichtig bij het
verwijderen of bevestigen van
accessoires.
• Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
• Gebruik een diepe pan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ovendeur.
• Als het apparaat achter een
meubelpaneel gemonteerd is (bijv.
een deur), zorg er dan voor dat de
NEDERLANDS
deur nooit gesloten is als het
apparaat in werking is. Warmte en
vocht kunnen achter een gesloten
meubelpaneel ophopen en schade
aan het apparaat, de behuizing of de
vloer veroorzaken. Sluit het
meubelpaneel niet tot het apparaat
volledig afgekoeld is na gebruik.
2.4 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en
schade aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat
de glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem
contact op met een erkend
servicecentrum.
• Wees voorzichtig als u de deur van
het apparaat verwijdert. De deur is
zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
• Volg als u een ovenspray gebruikt de
aanwijzingen op de verpakking.
• Reinig niet het katalytische email
(indien van toepassing) met
schoonmaakmiddelen.
2.5 Pyrolytische reiniging
WAARSCHUWING!
Risico op letsel / Brand /
Chemische uitstoot
(dampen) in pyrolitische
modus.
• Voordat u de pyrolytische
zelfsreinigingsfunctie of de functie
Het eerste gebruik uitvoert, moet u
eerst de volgende items uit de
binnenkant oven verwijderen:
•
•
•
•
•
•
7
– eventueel grote hoeveelheden
etensresten, olie of gemorst vet /
afzetttingen.
– eventueel verwijderbare objecten
(inclusief plateaus, zijrails, etc., die
met het product zijn
meegeleverd), in het bijzonder
potten en pannen met
antiaanbaklaag, ovenroosters,
kookgerei, etc.
Lees zorgvuldig alle instructies voor
pyrolytische reiniging.
Houd kinderen uit de buurt van het
apparaat als de pyrolytische reiniging
in werking is.
Het apparaat wordt erg heet en er
komt hete lucht uit de
ventilatieopeningen aan de voorkant.
Pyrolytische reiniging wordt
uitgevoerd onder hoge temperaturen
waarbij er rook van kookresten en
constructiematerialen kan komen.
Daarom gelden de volgende
aanbevelingen voor consumenten:
– zorg voor goede ventilatie tijdens
en na elke pyrolytische reiniging.
– zorg tijdens en na het eerste
gebruik bij maximumtemperatuur
voor voldoende verluchting.
In tegenstelling tot mensen, kunnen
bepaalde vogels en reptielen zeer
gevoelig zijn voor mogelijke
rookgassen die tijdens het
reinigingsproces van alle pyrolytische
ovens worden uitgestoten.
– Houd huisdieren (met name
vogels) uit de buurt van het
apparaat tijdens en na de
pyrolytische reiniging en gebruik
eerst een programma bij
maximale temperatuur in een
goed geventileerde ruimte.
Kleine huisdieren kunnen ook zeer
gevoelig zijn voor de plaatselijke
temperatuurwijzigingen in de
nabijheid van alle pyrolytische ovens
wanneer de pyrolytische reiniging in
werking is.
Anti-aanbaklagen in potten en
pannen, schalen, keukengerei, enz.
kunnen worden beschadigd door de
hoge temperatuur van het
pyrolytische reinigingsproces van alle
pyrolytische ovens en kunnen
mogelijk ook kleine hoeveelheden
schadelijke gassen veroorzaken.
8
www.aeg.com
• Rookgassen die vrijkomen uit alle
pyrolytische ovens / kookresten zoals
beschreven, zijn niet schadelijk voor
mensen, inclusief kinderen of
personen met medische
aandoeningen.
2.6 Binnenverlichting
2.7 Service
• Neem contact op met de erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
2.8 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
• Het type gloeilampje of
halogeenlampje dat voor dit apparaat
wordt gebruikt, is alleen geschikt voor
huishoudelijke apparaten. Gebruik
het niet voor de verlichting in huis.
• Voordat u het lampje vervangt, dient
u de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om
te voorkomen dat kinderen of
huisdieren binnen in het apparaat vast
komen te zitten.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Algemeen overzicht
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
1 Bedieningspaneel
2 Elektronische tijdschakelklok
3 Opening voor
kerntemperatuursensor
4 Verwarmingselement
5 Lamp
6 Ventilator
7 Verwijderbare inschuifrail
8 Roosterhoogtes
NEDERLANDS
3.2 Accessoires
9
Voor braden en roosteren of als pan om
vet op te vangen
Bakrooster
Voedselsensor
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
Om de temperatuur binnenin het
voedsel te meten.
Bakplaat
Telescopische geleiders
Voor gebak en koekjes.
Grill-/braadpan
Om bakplaten en roosters gemakkelijker
in te voeren en te verwijderen.
4. BEDIENINGSPANEEL
4.1 Elektronische tijdschakelklok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen.
Tiptoets
1
-
-functie
Opmerking
Display
Toont de huidige instellingen van de oven.
10
www.aeg.com
Tiptoets
2
-functie
Opmerking
AAN/UIT
De oven in- en uitschakelen.
Verwarmingsfunc- Druk eenmaal op de tiptoets om een verwarties of Kook- En
mingsfunctie of het menu te kiezen: Kook- En BakBakassistent
assistent. Druk weer op de tiptoets om tussen de
menu's te schakelen: Verwarmingsfuncties, KookEn Bakassistent. Druk 3 seconden op de tiptoets
om de verlichting aan of uit te zetten. De licht kan
ook gebruikt worden als de oven uit is.
3
4
5
6
7
8
9
Favoriet
Voor opslag van en toegang tot uw favoriete programma's.
Temperatuurkeuze
Om de temperatuur in te stellen of om de huidige
temperatuur in de oven te tonen. Druk 3 seconden op de tiptoets om de machine aan of uit te
zetten: Snel opwarmen.
Toets omlaag
Omlaag gaan in het menu.
Toets omhoog
Omhoog gaan in het menu.
OK
De selectie of instelling bevestigen.
Toets op de achterkant
Om één niveau terug te gaan in het menu. Druk 3
seconden op het veld om het hoofdmenu weer te
geven.
Tijd en overige
functies
Verschillende functies instellen. Als een verwarmfunctie in werking is, drukt u op de tiptoets om de
timer of de functies in te stellen: Toetsblokkering,
Favoriet, Heat+Hold, Set + Go. U kunt ook de instellingen van de vleesthermometer wijzigen.
Kookwekker
Om de volgende functie in te stellen: Kookwekker.
10
11
4.2 Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Verwarmingsfunctie
Instellen dagtijd
Indicatielampje bij voorverwarmen
Temperatuur
Duur of eindtijd van een functie
NEDERLANDS
11
Andere indicaties op het display:
Symbool
-functie
Kookwekker
De functie werkt.
Instellen dagtijd
Het display geeft de huidige tijd aan.
Duur
Het display geeft de benodigde kooktijd weer.
Eindtijd
Het display geeft aan wanneer de
kooktijd voorbij is.
Temperatuur
Het display toont de temperatuur.
Tijdisindicatie
Er wordt weergegeven hoe lang een
verwarmingsfunctie in werking is. Druk
tegelijkertijd op
te resetten.
en
om de tijd
Berekening
De oven berekent de bereidingsduur.
Controlelampje bij voorverwarmen
Het display geeft de temperatuur in
de oven aan.
Snel opwarmen
De functie staat aan. Het verkort de
opwarmtijd.
Per gewicht
Het display geeft weer dat het automatische weegsysteem aan is of dat
het gewicht kan worden gewijzigd.
Heat+Hold
De functie staat aan.
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Eerste reiniging
Verwijder all accessoires en
verwijderbare inschuifrails uit de oven.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging'.
Reinig de oven en accessoires voor het
eerste gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
5.2 Eerste aansluiting
Wanneer u de oven op het stopcontact
aansluit of na een stroomstoring moet u
de taal, het contrast, de helderheid en
de tijd instellen.
1. Druk op
te stellen.
of
2. Druk op
om te bevestigen.
om de waarde in
12
www.aeg.com
6. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Door de menu's navigeren
1. Oven inschakelen.
Symbool / Menu-item
Kook- En Bakassistent
of
om de menu2. Druk op
optie te selecteren.
3. Druk op
om naar het submenu te
gaan of de instelling te accepteren.
U kunt te allen tijde
terugkeren naar het
hoofdmenu met
.
6.2 Een overzicht van de
menu's
Hoofdmenu
Symbool / Menu-item
Verwarmingsfuncties
Recepten
Favoriet
Reinigen
Applicatie
Bestaat uit een lijst
met verwarmingsfuncties.
Symbool / Menu-item
Instellen dagtijd
Bestaat uit een lijst
met favoriete bereidingsprogramma's die
door de gebruiker zijn
gemaakt.
Snel opwarmen
Set + Go
Wordt gebruikt voor
Basis instellingen het instellen van de
apparaatconfiguratie.
Speciaal
Beschrijving
Stel de dagtijd in.
Tijdisindicatie
Bestaat uit een lijst
met extra verwarmingsfuncties.
Bevat aanbevolen
oveninstellingen voor
een groot aantal gerechten. Kies een gerecht en start het
kookproces. De temperatuur en tijd zijn
slechts richtlijnen voor
een beter resultaat en
kunnen worden aangepast. Deze zijn afhankelijk van de recepten
en de kwaliteit en de
hoeveelheid van de
gebruikte ingrediënten.
Submenu voor: Basis instellingen
Bestaat uit een lijst
met automatische programma's.
Bestaat uit een lijst
met reinigingsprogramma's.
Applicatie
Heat+Hold
Als het apparaat AAN
staat, geeft het display
de huidige tijd weer
wanneer u het apparaat uitschakelt.
Indien AAN verkort de
functie de opwarmtijd.
Om een functie in te
stellen en later te activeren door op een
symbool op het bedieningspaneel te drukken.
Houdt het bereide
voedsel warm gedurende 30 minuten nadat de kookcyclus voltooid is.
NEDERLANDS
Symbool / Menu-item
Verleng tijd
Beschrijving
Schakelt de functie
Tijd verlengen in en
uit.
Contrast
Pas het contrast van
het display in stappen
aan.
Helderheid
Pas de helderheid van
het display in stappen
aan.
Taal
Geluidsvolume
Toetsvolume
Stelt de taal voor het
display in.
6.3 Verwarmingsfuncties
Verwarmingsfunctie
Hetelucht
Pizza-functie
Pas het volume van de
druktonen en signalen
stapsgewijs aan.
Schakelt de toon van
de aanraakvelden aan
en uit. Het geluid van
de tiptoets AAN/UIT
kan niet worden uitgeschakeld.
Alarmtoon
Schakelt de alarmtoon
in en uit.
Reinigingsherinnering
Herinnert u eraan dat
u het apparaat moet
schoonmaken.
Demomodus
Activerings-/deactiveringscode: 2468.
Service
Toont de softwareversie en -configuratie.
Zet alle instellingen teFabrieksinstelling rug op de fabrieksinstelling.
13
Applicatie
Om op max. 3 rekstanden tegelijk te bakken
en voedsel te drogen.Stel de temperatuur 20 - 40°C lager in
dan voor de functie: Boven + onderwarmte.
Om gerechten op één
niveau te bakken met
intensief bruineren en
een krokantere korst.
Stel de temperatuur 20
- 40°C lager in dan voor
de functie: Boven + onderwarmte.
Voor het bakken en braden op één ovenniveau.
Boven + onderwarmte
Bevroren gerechten
Grillen
Circulaviegrill
Onderwarmte
Om kant-en-klaar-gerechten (bijv. patat,
aardappelpartjes of
loempia's) krokant te
maken.
Om plat voedsel te grillen en brood te roosteren.
Voor het braden van
grotere stukken vlees of
gevogelte met botten
op één niveau. Voor
gratineren en bruinen.
Voor het bakken van
taarten met een knapperige bodem en het
inmaken van voedsel.
14
www.aeg.com
Verwarmingsfunctie
Warmelucht
(vochtig)
Applicatie
Deze functie is ontworpen om tijdens de bereiding energie te besparen. Zie het hoofdstuk 'Hints and tips’,
Warmelucht (vochtig)
voor bereidingsinstructies. De ovendeur dient
tijdens de bereiding gesloten te zijn zodat de
functie niet wordt onderbroken en om ervoor te zorgen dat de
oven werkt op de
hoogst mogelijke energie-efficiëntie. Bij het
gebruik van deze functie kan de temperatuur
in de ruimte verschillen
van de ingestelde temperatuur. De restwarmte wordt gebruikt.Het
verwarmingsvermogen
kan worden verminderd. Zie voor algemene aanbevelingen voor
energiebesparing het
hoofdstuk ‘Energie-efficiëntie’, Energiebesparing. Deze functie wordt
gebruikt om de energie-efficiëntieklasse
vast te stellen overeenkomstig EN 60350-1. Bij
gebruik van deze functie gaat de verlichting
na 30 seconden automatisch uit.
De verlichting kan tijdens
sommige ovenfuncties
automatisch uitschakelen als
de temperatuur onder de 60
°C komt.
6.4 Speciaal
Verwarmingsfunctie
Applicatie
Om het voedsel warm
te houden.
Warm houden
Borden warmen
Om borden voor het
serveren op te warmen.
Inmaken
Voor het inmaken van
groenten (bijv. augurken).
Drogen
Om in plakjes gesneden fruit, groenten en
champignons te drogen.
Om het rijsproces van
gistdeeg te versnellen.
Deeg laten rijzen Het voorkomt dat het
oppervlak van het
deeg uitdroogt en
houdt het deeg elastisch.
Lage temperatuur garen
Brood bakken
Ontdooien
Gratineren
Voor het bereiden van
mals en sappig braadvlees.
Gebruik deze functie
voor brood en broodjes met een heel goed
bijna professioneel resultaat qua krokantheid, kleur en bruine
korst.
Om voedsel te ontdooien (groenten en
fruit). De ontdooitijd
hangt af van de hoeveelheid en dikte van
het voedsel.
Voor maaltijden als lasagne of aardappelgratin. Voor gratineren
en bruinen.
NEDERLANDS
6.5 Kook- En Bakassistent
Voedselcategorie: Vis/Schaaldieren
Gerecht
Saignant
Gerecht
Vis
Saignant
Gebakken vis
Medium
Vissticks
Visfilet, bevroren
Hele zalm
Rosbief
Medium
Hele kleine vis, gegrild
Bien cuit
Hele vis, gegrild
Bien cuit
Hele vis, gegrild
Saignant
-
Scandinavisch rundMedium
vlees
Bien cuit
Voedselcategorie: Gevogelte
Spare ribs
Gerecht
Gevogelte, uitgebeend
Varkensschenkel,
voorgekookt
Kippenvleugels,
vers
Varkensvlees
Varkensrug
Varkensnek
Kippenvleugels, bevroren
Kip
Varkensbraadstuk
Kippenpoten, vers
Kippenpoten, bevroren
Kalfsvlees
Kalfsrug
Lamsvlees
Lamsrug
Lamsgebraad, medium
Gerecht
Rundvlees
Kalfsschenkel
Lamsbout
Kip, 2 helften
Voedselcategorie: Vlees
Varkensvlees
Gebraden vlees
Gehaktbrood
15
16
www.aeg.com
Gerecht
Gerecht
Haas
• Hazenpoot, hazenbout
• Hazerug
• Hazerug
Wild
-
Voedselcategorie: Taart/Koekjes
Gerecht
Tulband
-
Appeltaart, bedekt
-
Biscuitgebak
-
Appeltaart
-
Kwarktaart, bakblik
-
Brioche
-
Zandgebak
-
Taart
-
Koninginnebrood,
zoet
-
Amandelcake
-
Muffins
-
Gebak
-
Deegreepjes voor
op vlaaien/taarten
-
Pizza, dun
Roomsoezen
-
Pizza, extra garnering
Klein bladerdeeggebak
-
Pizza, bevroren
Eclairs
-
American pizza, bevroren
Makarons
-
Zandkoekjes
-
Pizza, gekoeld
Kerststol
-
Pizzasnacks, bevroren
Appelstrudel, bevroren
-
Hert
• Reebout, hertenbout
• Reerug, hertenrug
Geroosterd wild
Wild
Voedselcategorie: Ovenschotels
Gerecht
Lasagne / Cannello- ni, bevroren
Groentegratin
-
Zoete gerechten
-
Voedselcategorie: Pizza/Quiche
Gerecht
Pizza
Hartige taart
Baguettes met gesmolten kaas
-
Tarte flambée
-
Koninginnebrood,
hartig
-
Quiche Lorraine
-
Cake op plaat
Sponsdeeg
Gistdeeg
Kwarktaart, bakblik
-
Brownies
-
NEDERLANDS
Gerecht
Koninginnenbrood
(opgerolde cake
met jam)
-
Plaatkoek
-
Kruimeltaart
-
Suikerkoek
-
Flanbodem
Zandkoekjes taartbodem
Roerdeeg biscuit
Vruchtentaart taartbodem
Vruchtentaart
Roerdeeg vruchtentaart
Gistdeeg
Voedselcategorie: Brood/ontbijtkoeken
Gerecht
Broodjes
Broodjes, bevroren
Ciabatta
Broodkrans
Brood
Vlechtbrood
Ongedesemd
brood
Voedselcategorie: Bijgerechten
Gerecht
17
Indien het noodzakelijk is
het gewicht of de
kerntemperatuur van het
gerecht te wijzigen, gebruikt
u
of
om de nieuwe
waarden in te stellen.
6.6 Een verwarmingsfunctie
instellen
1. Schakel de oven in.
2. Selecteer het menu:
Verwarmingsfuncties.
3. Druk op
om te bevestigen.
4. Selecteer een ovenfunctie.
om te bevestigen.
5. Druk op
6. Stel de temperatuur in.
7. Druk op
om te bevestigen.
6.7 Indicatielampje bij
voorverwarmen
Wanneer u een verwarmingsfunctie
inschakelt, gaat het balkje op het display
branden. Het balkje geeft aan dat de
oventemperatuur toeneemt. Als de
temperatuur bereikt is, zoemt de zoemer
3 maal en knippert de balk om
vervolgens te verdwijnen.
6.8 Snel opwarmen
Deze functie verkort de opwarmtijd.
Leg geen voedsel in de oven
wanneer de functie Snel
opwarmen is ingeschakeld.
Als u de functie wilt activeren, houdt u
Frietjes, dun
-
Frietjes, dik
-
Frietjes, bevroren
-
Kroketjes
-
6.9 Restwarmte
Aardappelschijfjes
-
Rösties
-
Wanneer u de oven uitschakelt, geeft het
display de restwarmte aan. U kunt de
warmte gebruiken om het eten warm te
houden.
3 seconden ingedrukt. Het
indicatielampje voorverwarmen wisselt.
Deze functie is niet beschikbaar voor
sommige ovenfuncties.
18
www.aeg.com
7. KLOKFUNCTIES
7.1 Tabel met klokfuncties
Klokfunctie
Applicatie
Kookwekker Om een afteltijd in te
stellen (max. 2 uur en 30
minuten). Deze functie
heeft geen invloed op
de werking van de
oven. Ook te gebruiken
als de oven is uitgeschakeld.
Gebruik
om de functie in te schakelen. Druk
op
of
om de minuten in te stellen en op
om te starten.
Duur
Om de werkingsduur
van de oven in te stellen
(max. 23 uur 59 min.).
Eindtijd
Voor het instellen van
de uitschakeltijd van
een verwarmingsfunctie
(max. 23 uur en 59 min).
Als u de tijd voor een klokfunctie instelt,
begint het aftellen van de tijd na 5
seconden.
Als u de klokfuncties: Duur,
Eindtijd gebruikt, schakelt
de oven de warmteelementen na 90% van de
ingestelde tijd uit. De oven
gebruikt de restwarmte om
het kookproces voor te
zetten totdat de tijd is
verstreken (3 - 20 minuten).
7.2 De klokfuncties instellen
Alvorens u de functies: Duur,
Eindtijd gebruikt, moet u
een verwarmingsfunctie en
temperatuur instellen. De
oven wordt automatisch
uitgeschakeld
U kunt de functies: Duur en
Eindtijd tegelijkertijd
gebruiken als u wilt dat de
oven op een later tijdstip
wordt geactiveerd of juist
uitgezet.
De functies: Duur en Eindtijd
werken niet als u de
vleesthermometer gebruikt.
1. Stel de verwarmingsfunctie in.
2. Druk herhaaldelijk op
totdat het
display de benodigde klokfunctie en
het bijhorende symbool weergeeft.
of
3. Druk op
tijd in te stellen.
om de gewenste
4. Druk op
om te bevestigen.
Wanneer de tijd is verstreken, klinkt er
een geluidssignaal. De oven gaat uit. Op
het display verschijnt een melding.
5. Druk op een symbool om het signaal
uit te zetten.
7.3 Heat+Hold
Voorwaarden voor de functie:
• De ingestelde temperatuur is hoger
dan 80 °C.
• De functie: Duur is ingesteld.
De functie: Heat+Hold houdt het
voorbereide gerecht gedurende 30
minuten warm op 80 °C. Deze functie
wordt ingeschakeld wanneer de bak- of
braadprocedure is geëindigd.
U kunt in het menu de functie in- of
uitschakelen: Basis instellingen.
1. Schakel de oven in.
2. Selecteer de verwarmingsfunctie.
3. Stel de temperatuur boven 80 °C in.
4. Druk herhaaldelijk op
totdat het
display het volgende toont: Heat
+Hold.
NEDERLANDS
19
7.4 Verleng tijd
1. Wanneer de bereidingstijd is
verstreken, klinkt er een
geluidssignaal. Druk op een
willekeurig symbool.
Op het display wordt het bericht
weergegeven.
De functie: Verleng tijd zorgt dat de
verwarmingsfunctie door blijft gaan als
de Duur is geëindigd.
2. Druk op
om te activeren of
om
te annuleren.
3. Stel de lengte van de functie in.
5. Druk op
om te bevestigen.
Wanneer de functie beëindigt, klinkt er
een geluidssignaal.
Van toepassing op alle
verwarmingsfuncties met
Duur of Per gewicht.
Niet van toepassing op
verwarmingsfuncties met de
vleesthermometer.
4. Druk op
.
8. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Online recepten
De recepten voor de automatische
programma's vindt u op onze
website.Om het receptenboek te vinden,
controleert u het PNC-nummer op het
typeplaatje op het voorste frame van de
ovenholte.
1. Oven inschakelen.
2. Selecteer het menu: Recepten. Druk
op
om te bevestigen.
3. Selecteer de categorie en het
gerecht. Druk op
bevestigen.
om te
4. Een recept selecteren. Druk op
om te bevestigen.
8.2 Recepten met
Receptenautomaat
Deze oven bevat een serie recepten die
u kunt gebruiken. De recepten kunnen
niet worden gewijzigd.
9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
9.1 Voedingssensor
De voedingssensor meet de temperatuur
in het voedsel. Wanneer het voedsel de
ingestelde temperatuur heeft bereikt,
wordt het apparaat uitgeschakeld.
Er worden twee temperaturen ingesteld:
• de oventemperatuur (minimum 120
°C),
• de voedselkerntemperatuur.
LET OP!
Gebruik alleen de
meegeleverde
voedingssensor en de
originele vervangende
onderdelen.
Instructies voor de beste resultaten:
• Ingrediënten moeten op
kamertemperatuur zijn.
• De voedingssensor mag niet worden
gebruikt voor vloeibare gerechten.
20
www.aeg.com
• Tijdens het koken met de
voedingssensor in het gerecht blijven
en de stekker in de aansluiting.
• Gebruik de aanbevolen instellingen
voor de vleesthermometer. Zie het
hoofdstuk 'Nuttige aanwijzingen en
tips'.
Het apparaat berekent een
geschatte eindtijd van de
bereidingsduur. Dit is
afhankelijk van de
hoeveelheid eten, de
ingestelde ovenfunctie en
de temperatuur.
Voedselcategorieën: vlees,
gevogelte en vis
1. Schakel het apparaat in.
2. Plaats de punt van de
voedingssensor in het midden van
het vlees of de vis, indien mogelijk in
het dikste gedeelde. Zorg ervoor dat
ten minste 3/4 van de
voedingssensor in het gerecht zit.
3. Steek de stekker van de
voedingssensor in de aansluiting aan
de voorkant van het apparaat.
Het display geeft het symbool van de
voedingssensor weer.
4. Druk binnen 5 seconden op
of
om de voedselkerntemperatuur
in te stellen.
5. Selecteer de verwarmfunctie en,
indien nodig, de temperatuur.
6. Om de temperatuur van de
voedselkerntemperatuur te wijzigen
druk op .
Als de ingestelde temperatuur voor het
gerecht is bereikt, klinkt er een
geluidssignaal. Het apparaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
7. Druk op een symbool om het signaal
uit te zetten.
8. Haal de stekker van de
voedingssensor uit het stopcontact
en haal het gerecht uit het apparaat.
WAARSCHUWING!
Er bestaat een risico op
verbrandingsgevaar
aangezien de
voedingssensor heet wordt.
Wees voorzichtig wanneer u
de stekker eruit haalt en de
voedingssensor uit het
gerecht haalt.
Voedselcategorie: ovenschotel
1. Schakel het apparaat in.
2. Plaats de helft van de ingrediënten in
de ovenschaal.
3. Steek de punt van de voedselsensor
precies in het midden van de
stoofschotel. De voedingssensor
moet stevig op zijn plaats blijven
tijdens het bakproces. Gebruik een
solide ingrediënt om dat te bereiken.
Gebruik de rand van de ovenschaal
om het silicone handvat van de
voedingssensor te ondersteunen. De
punt van de voedingssensor mag de
bodem van de ovenschaal niet
aanraken.
NEDERLANDS
21
WAARSCHUWING!
Er bestaat een risico op
verbrandingsgevaar
aangezien de
voedingssensor heet wordt.
Wees voorzichtig wanneer u
de stekker eruit haalt en de
voedingssensor uit het
gerecht haalt.
9.2 De accessoires plaatsen
Bakrooster:
4. Bedek de voedingssensor met de
resterende ingrediënten.
5. Steek de stekker van de
voedingssensor in de aansluiting aan
de voorkant van het apparaat.
Plaats het rooster tussen de
geleidestangen van de roostersteun .
Bakplaat/ Diepe pan:
Schuif de bakplaat /diepe pan tussen de
geleidestangen van de roostersteun.
Het display geeft het symbool van de
voedingssensor weer.
6. Druk binnen 5 seconden op
of
om de voedselkerntemperatuur
in te stellen.
7. Selecteer de verwarmfunctie en,
indien nodig, de temperatuur.
8. Om de temperatuur van de
voedselkerntemperatuur te wijzigen
druk op .
Wanneer het gerecht op de ingestelde
temperatuur is, hoort u een
geluidssignaal. Het apparaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
9. Druk op een symbool om het signaal
uit te zetten.
10. Haal de stekker van de
voedingssensor uit het stopcontact
en haal het gerecht uit het apparaat.
Bakrooster en bakplaat / diepe
pansamen:
Plaats de bakplaat /diepe pan tussen de
geleiders van de inschuifrails en het
bakrooster op de geleiders erboven.
22
www.aeg.com
Door de verhoogde rand die
om het rooster loopt is het
kookgerei bovendien
beveiligd tegen wegglijden.
Kleine inkepingen bovenaan
verhogen de veiligheid.
Deze inkepingen zorgen er
ook voor dat ze niet
omkantelen. De hoge rand
rond het rooster voorkomt
dat het kookgerei van het
rooster afglijdt.
Braadpan:
Plaats de braadpan op de telescopische
geleiders.
9.3 Telescopische geleiders de ovenaccessoires plaatsen
Met de telescopische geleiders kunt u de
roosters eenvoudig plaatsen en
verwijderen.
LET OP!
Reinig de telescopische
geleiders niet in de
afwasautomaat. Maak de
telescopische geleiders niet
vet.
Bakrooster en braadpan samen:
Plaats het rooster en de braadpan samen
op de telescopische geleider.
LET OP!
Zorg dat u de telescopische
geleiders helemaal in de
oven schuift voordat u de
ovendeur sluit.
Bakrooster:
Plaats het bakrooster op de
telescopische geleiders zodat de pootjes
naar beneden zijn gericht.
10. EXTRA FUNCTIES
10.1 Favoriet
Een programma opslaan
U kunt uw favoriete instellingen als duur,
temperatuur of verwarmingsfunctie
opslaan. De instellingen zijn beschikbaar
in het menu: Favoriet. U kunt 20
programma's opslaan.
1. Oven inschakelen.
2. Stel een verwarmingsfunctie of een
automatisch programma in.
3. Druk herhaaldelijk op
tot het
display toont: OPSLAAN.
NEDERLANDS
4. Druk op
om te bevestigen.
Het display geeft de eerste vrije
geheugenpositie weer.
5. Druk op
om te bevestigen.
6. Voer de naam van het programma in.
De eerste letter knippert.
7. Druk op
wijzigen.
of
om de letter te
Herhaal stap 2 om het kinderslot uit te
schakelen.
10.3 Toetsblokkering
Deze functie voorkomt dat een
verwarmingsfunctie per ongeluk wordt
ingeschakeld. U kunt deze alleen
inschakelen als de oven in werking is.
8. Druk op
.
De volgende letter knippert.
9. Herhaal stap 7 indien nodig.
1. Oven inschakelen.
2. Stel de verwarmingsfunctie of instelling in.
10. Druk op
en houdt de knop
ingedrukt om op te slaan.
U kunt een geheugenpositie
overschrijven. Wanneer het display de
eerste vrije geheugenpositie aangeeft,
4. Druk op
druk op
of
en druk op
een bestaand programma te
overschrijven.
om
23
3. Druk herhaaldelijk op
tot het
display toont: Toetsblokkering.
om te bevestigen.
Als de pyrolysefunctie werkt,
is de deur vergrendeld en
verschijnt het sleutelsymbool
in het display.
U kunt de naam van een programma
wijzigen in het menu: Wijzig
programmanaam.
Druk op
om de functie uit te
schakelen. Op het display verschijnt een
Het programma inschakelen
vervolgens op
1. Oven inschakelen.
2. Selecteer het menu: Favoriet.
3. Druk op
om te bevestigen.
4. Selecteer de naam van uw favoriete
programma.
5. Druk op
om te bevestigen.
drukken om rechtstreeks
U kunt op
naar het menu te gaan: Favoriet. Ook te
gebruiken als de oven is uitgeschakeld.
10.2 Gebruik van het
Kinderslot
Als het Kinderslot aanstaat, kan de oven
niet per ongeluk worden geactiveerd.
Als de pyrolysefunctie actief
is, wordt de deur
automatisch vergrendeld.
Er verschijnt een melding op
het display als u een
willekeurig symbool indrukt.
1. Druk op
zetten.
om het display aan te
en
totdat
2. Druk tegelijkertijd op
het display een bericht toont.
melding. Druk herhaaldelijk op
en
om te bevestigen.
Als u de oven uitzet, schakelt
de functie ook uit.
10.4 Set + Go
Met deze functie kunt u een
verwarmingsfunctie (of programma)
instellen en later met een aanraking van
een symbool gebruiken.
1. Oven inschakelen.
2. Stel de verwarmingsfunctie in.
3. Druk herhaaldelijk op
display toont: Duur.
4. Stel de tijd in.
tot het
tot het
5. Druk herhaaldelijk op
display toont: Set + Go.
6. Druk op
om te bevestigen.
Druk op een symbool (behalve voor )
om de functie te starten: Set + Go. De
ingestelde verwarmingsfunctie start.
Wanneer de verwarmingsfunctie is
voltooid, klinkt er een signaal.
24
www.aeg.com
• Toetsblokkering is aan
wanneer de
verwarmingsfunctie actief
is.
• Het menu: Basis
instellingen laat u de
functie: Set + Go in- en
uitschakelen.
10.5 Automatische
uitschakeling
Om veiligheidsredenen schakelt de oven
na bepaalde tijd automatisch uit als er
een ovenfunctie in werking is en u geen
instellingen wijzigt.
(°C)
(u)
10.6 Helderheid van het
display
Er zijn twee standen voor de helderheid
van het display:
• Helderheid 's nachts - wanneer de
oven uitstaat, is de helderheid van het
display tussen 22.00 uur en 06.00 uur
lager.
• Helderheid overdag:
– als de oven wordt ingeschakeld;
– als u tijdens helderheid 's nachts
een symbool aanraakt (behalve
AAN/UIT), keert het display
gedurende 10 seconden terug
naar helderheid voor overdag.
– als de oven wordt uitgeschakeld
en u een functie instelt:
Kookwekker. Wanneer de functie
eindigt, keert het display terug
naar helderheid voor 's nachts.
30 - 115
12,5
10.7 Koelventilator
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maximum
3
Als de oven in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van de oven koel te
houden. Na het uitschakelen van de
oven blijft de ventilatie doorgaan totdat
de oven is afgekoeld.
De automatische uitschakeling werkt niet
met de functies: Binnenverlichting,
Voedselsensor,Duur, Eindtijd.
11. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en
baktijden in de tabellen zijn
slechts als richtlijn bedoeld.
Deze zijn afhankelijk van de
recepten en de kwaliteit en
de hoeveelheid van de
gebruikte ingrediënten.
11.1 Kookadviezen
Uw oven kan anders bakken of roosteren
dan de oven die u tot nu toe gebruikt
heeft. De onderstaande tabellen tonen
aanbevolen instellingen voor
temperatuur, kooktijd en rekstand voor
specifieke soorten voedsel.
Als u voor een speciaal recept de
instelling niet kunt vinden, zoek dan naar
een soortgelijk recept.
11.2 Binnenzijde van de deur
Aan de binnenkant van de deur vindt u
het volgende:
• de nummers van de inzetniveaus.
• A privacy reminder from Google
Search Results Informatie over de
verwarmingsfuncties, aanbevolen
rekstanden en temperaturen voor
gerechten.
11.3 Nuttige tips voor speciale
opwarmfuncties van de oven
Warm houden
NEDERLANDS
Met deze functie houdt u het voedsel
warm. De temperatuur wordt
automatisch ingesteld op 80 °C.
Borden warmen
Met deze functie kunt u borden en
schalen verwarmen voor het opdienen.
De temperatuur wordt automatisch
ingesteld op 70 °C.
Verdeel de opgestapelde borden en
schalen gelijkmatig over het ovenrek.
Gebruik de eerste rekstand. Verwissel ze
halverwege de verwarmtijd van plaats.
Deeg laten rijzen
Met de functie kunt u ook gistdeeg laten
rijzen. Doe het deeg in een grote schaal
en dek deze af met een natte doek of
plastic folie. Stel de functie in: Deeg
laten rijzen en de bereidingstijd.
25
Haal het gerecht uit de verpakking en
plaats het op een bord. Dek het voedsel
niet af, want het kan tijdens het
ontdooien uitzetten. Gebruik de eerste
rekstand.
11.4 Bakken
Gebruik de eerste keer de laagste
temperatuur.
Bij het bereiden van cake op meerdere
niveaus kan de baktijd ca. 10 - 15
minuten langer zijn.
Als de cake niet overal even hoog is,
wordt de cake niet overal even bruin. Als
de cake niet overal even bruin wordt,
hoeft u de temperatuurinstelling niet te
wijzigen. De verschillen verminderen
tijdens het bakken.
Tijdens het bakken kunnen bakplaten in
de oven vervormen. Wanneer de
bakplaten afkoelen, verdwijnt de
vervorming.
Ontdooien
11.5 Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van de
cake is niet voldoende
gebakken.
De rekstand is incorrect.
Plaats de cake op een lagere rekstand.
De cake zakt in en
wordt klef, of streperig.
De oventemperatuur is te
hoog.
Stel de volgende keer de oventemperatuur iets lager in.
Te korte baktijd.
Stel volgende keer een langere
baktijd en een lagere oventemperatuur in.
De oventemperatuur is te
laag.
Stel de volgende keer de oventemperatuur hoger in.
Te lange baktijd.
Stel volgende keer een kortere
baktijd in.
De oventemperatuur is te
hoog en de baktijd te kort.
De oventemperatuur lager instellen en de baktijd verlengen.
Het cakebeslag is niet gelijkmatig verdeeld.
Verspreid de volgende keer het
cakebeslag gelijkmatig over de
bakplaat.
De cake is te droog.
De cake wordt ongelijkmatig gebakken.
26
www.aeg.com
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
De cake wordt niet gaar De oventemperatuur is te
binnen de in het recept laag.
aangegeven baktijd.
Oplossing
Stel de volgende keer de oventemperatuur iets hoger in.
11.6 Bakken op één niveau
BAKKEN IN BAKVORMEN
(°C)
(min)
Tulband / Brioche
Hetelucht
150 - 160
50 - 70
1
Zandgebak / Fruitgebak
Hetelucht
140 - 160
70 - 90
1
Taartbodem - zand- Hetelucht
taartdeeg, verwarm
de oven voor
170 - 180
10 - 25
2
Taartbodem - zacht Hetelucht
cakedeeg
150 - 170
20 - 25
2
Kwarktaart
170 - 190
60 - 90
1
Boven + onderwarmte
CAKE / GEBAK / BROOD OP BAKPLATEN
Verwarm de lege oven voor, tenzij anders aangegeven.
(°C)
(min)
Plaatbrood /
Broodkrans, voorverwarming is niet
nodig
Boven + onderwarmte
170 - 190
30 - 40
3
Christstollen
Boven + onderwarmte
160 - 180
50 - 70
2
Roggebrood:
Boven + onderwarmte
eerst: 230
20
1
dan: 160 - 180
30 - 60
NEDERLANDS
CAKE / GEBAK / BROOD OP BAKPLATEN
Verwarm de lege oven voor, tenzij anders aangegeven.
(°C)
(min)
Boven + onderwarmte
190 - 210
20 - 35
3
Koninginnenbrood Boven + onder(opgerolde cake
warmte
met jam),
180 - 200
10 - 20
3
Kruimeltaart,
Hetelucht
droog, voorverwarming is niet nodig
150 - 160
20 - 40
3
Beboterde amandeltaart / Suikerkoek
Boven + onderwarmte
190 - 210
20 - 30
3
Vruchtentaart,
voorverwarming is
niet nodig
Boven + onderwarmte
180
35 - 55
3
160 - 180
40 - 60
3
Roomsoezen /
Eclairs
Plaatkoek met deli- Boven + ondercate garnering (bij- warmte
voorbeeld kwark,
room, puddingvulling)
KOEKJES EN BISCUITS
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Zanddeeg / Schuimtaartmengsel
Hetelucht
150 - 160
10 - 20
Schuimgebakjes
Hetelucht
80 - 100
120 - 150
Makarons
Hetelucht
100 - 120
30 - 50
Gistdeegkoekjes
Hetelucht
150 - 160
20 - 40
27
28
www.aeg.com
KOEKJES EN BISCUITS
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Koekjes van bladerdeeg, verwarm de oven
voor
Hetelucht
170 - 180
20 - 30
Broodjes, verwarm de
oven voor
Boven + onderwarmte 190 - 210
10 - 25
11.7 Ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gebruik de eerste rekstand.
(°C)
(min)
Pasta gebakken
Boven + onderwarmte
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Boven + onderwarmte
180 - 200
25 - 40
Groentegratin, verwarm Circulaviegrill
de oven voor
160 - 170
15 - 30
Stokbroden met gesmolten kaas
Hetelucht
160 - 170
15 - 30
Melkrijst
Boven + onderwarmte
180 - 200
40 - 60
Visschotels
Boven + onderwarmte
180 - 200
30 - 60
Gevulde groente
Hetelucht
160 - 170
30 - 60
11.8 Bakken op meerdere
niveaus
Gebruik de functie: Hetelucht.
Gebruik voor 2 bakplaten de eerste en
de vierde rekstand.
CAKE / GEBAK / BROOD OP
BAKPLATEN
Roomsoezen / Eclairs,
verwarm de oven voor
(°C)
(min)
160 180
25 - 45
NEDERLANDS
CAKE / GEBAK / BROOD OP
BAKPLATEN
Kruimeltaart
(°C)
(min)
150 160
30 - 45
29
KOEKJES EN BISCUITS
Broodjes
(°C)
(min)
180
20 - 30
11.9 Tips voor braden
Gebruik hittebestendig kookgerei.
Braad mager vlees afgedekt.
KOEKJES EN BISCUITS
Braad grote vleesstukken direct in de
diepe bakplaat of op een bakrooster
boven de bakplaat.
Doe wat water in de bakplaat om te
voorkomen dat druipend vet verbrandt.
(°C)
(min)
Zandkoekjes
150 160
20 - 40
Schuimgebakjes
80 100
130 170
Rooster vlees en vis in grote stukken (1
kg of meer).
Makarons
100 120
40 - 80
Bedruip vleesstukken meerdere malen
met hun eigen sap tijdens het roosteren.
Gistdeegkoekjes
160 170
30 - 60
11.10 Braden
Koekjes van bladerdeeg, verwarm de oven
voor
170 180
30 - 50
Draai het braadstuk na 1/2 - 2/3 van de
gaartijd.
Gebruik de eerste rekstand.
RUNDVLEES
(°C)
(min)
Stoofvlees
1 - 1,5 kg
Boven + onder- 230
warmte
120 - 150
Rosbief of ossenhaas, rood, verwarm de oven voor
1 cm dik
Circulaviegrill
190 - 200
5-6
Rosbief of ossenhaas, medium, verwarm de oven voor
1 cm dik
Circulaviegrill
180 - 190
6-8
30
www.aeg.com
RUNDVLEES
Rosbief of ossen1 cm dik
haas, gaar, verwarm
de oven voor
Circulaviegrill
(°C)
(min)
170 - 180
8 - 10
VARKENSVLEES
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
(kg)
(°C)
(min)
Schouder / Nek / Hamlap
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Karbonade / Spare ribs
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Gehaktbrood
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Varkensschenkel, voorgekookt
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
KALFSVLEES
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
(kg)
(°C)
(min)
Geroosterd kalfsvlees
1
160 - 180
90 - 120
Kalfsschenkel
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
NEDERLANDS
LAMSVLEES
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
(kg)
(°C)
(min)
Lamsbout / Geroosterd lamsvlees
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Lamsrugfilet
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
WILD
(kg)
(°C)
(min)
Rug / Hazenpoot, verwarm
de oven voor
1
Boven + onderwarmte
230
30 - 40
Hert rugfilet
1,5 - 2
Boven + onderwarmte
210 - 220
35 - 40
Reebout, hertenbout
1,5 - 2
Boven + onderwarmte
180 - 200
60 - 90
GEVOGELTE
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
(kg)
(°C)
(min)
Gevogelte, porties
0,2 - 0,25
200 - 220
30 - 50
Halve kip
0,4 - 0,5
190 - 210
35 - 50
Kip, haantje
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Eend
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gans
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
31
32
www.aeg.com
GEVOGELTE
Gebruik de functie: Circulaviegrill.
(kg)
(°C)
(min)
Kalkoen
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Kalkoen
4-6
140 - 160
150 - 240
VIS
(kg)
Hele vis
1 - 1,5
Boven + onderwarmte
11.11 Brood bakken
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
Gebruik de tweede rekstand.
Voorverwarmen wordt niet aanbevolen.
BROOD
(°C)
(min)
Witbrood
180 - 200
40 - 60
Stokbrood
200 - 220
35 - 45
Brioche
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Roggebrood
190 - 210
50 - 70
Volkoren brood
180 - 200
50 - 70
Volkorenbrood
170 - 190
60 - 90
Broodjes
190 - 210
20 - 35
NEDERLANDS
33
11.12 Knapperig bakken met Pizza-functie
PIZZA
Gebruik de eerste rekstand.
(°C)
(min)
Taarten
180 - 200
40 - 55
Spinazietaart
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine / Zwitserse flan 170 - 190
45 - 55
Appeltaart, bedekt
50 - 60
150 - 170
PIZZA
Warm de lege oven voor het koken voor.
Gebruik de tweede rekstand.
(°C)
(min)
Pizza, dunne korst
200 - 230
15 - 20
Pizza, dikke korst
180 - 200
20 - 30
Ongedesemd brood
230 - 250
10 - 20
Bladerdeegtaart
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Pierogi
180 - 200
15 - 25
Groentetaart
160 - 180
50 - 60
11.13 Grillen
Plaats de pan op de eerste rekstand om
vet op te vangen.
Warm de lege oven voor het koken voor.
34
www.aeg.com
GRILLEN
(°C)
(min)
1e kant
(min)
2e kant
Rosbief
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Runderfilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Varkenshaas
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalfsvlees
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamsrugfilet
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hele vis, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.14 Lage temperatuur garen
Met deze functie bereidt u vlees en vis
op magere wijze mals. De functie is niet
van toepassing op gevogelte, vet
varkensgebraad, gebraad.
Voedselsensor de temperatuur mag niet
hoger zijn dan 65 °C.
1. Bak het vlees 1 - 2 minuten aan beide
zijden aan in een pan op een hoog
vuur.
2. Plaats het vlees in de braadslede of
direct op het bakrooster. Zet een
plaat onder het rooster om vet op te
vangen.
Kook altijd zonder deksel terwijl u
deze functie gebruikt.
3. Gebruik Voedselsensor.
4. Selecteer de functie: Lage
temperatuur garen. U kunt
gedurende de eerste 10 minuten de
temperatuur instellen op een
temperatuur tussen de 80 °C en 150
°C. De standaard is 90 °C. Stel de
temperatuur in op Voedselsensor.
5. Na 10 minuten verlaagt de oven
automatisch de temperatuur tot 80
°C.
Stel de temperatuur in op 120 °C.
(kg)
(min)
Steaks
0,2 - 0,3
20 - 40
3
Runderbiefstuk
1 - 1,5
90 - 150
3
Rosbief
1 - 1,5
120 - 150
1
Geroosterd kalfsvlees
1 - 1,5
120 - 150
1
NEDERLANDS
35
11.15 Bevroren gerechten
ONTDOOIEN
(°C)
(min)
Pizza, bevroren
200 - 220
15 - 25
2
American pizza, bevroren
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, gekoeld
210 - 230
13 - 25
2
Pizzasnacks, bevroren
180 - 200
15 - 30
2
Frietjes, dun
200 - 220
20 - 30
3
Frietjes, dik
200 - 220
25 - 35
3
Aardappelschijfjes / Kroketjes
220 - 230
20 - 35
3
Rösties
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, vers
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, bevroren
160 - 180
40 - 60
2
Gebakken kaas
170 - 190
20 - 30
3
Vleugels van kippen
190 - 210
20 - 30
2
11.16 Ontdooien
Dek het voedsel niet af, want dat kan de
ontdooitijd verlengen.
Haal het gerecht uit de verpakking en
plaats het op een bord.
Gebruik de eerste rekstand.
(kg)
(min)
(min)
Ontdooitijd Verdere
ontdooitijd
Kip
1
100 - 140
20 - 30
Kip op een omgedraaid schoteltje
in een groot bord leggen. Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Vlees
1
100 - 140
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Vlees
0,5
90 - 120
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
36
www.aeg.com
(kg)
(min)
(min)
Ontdooitijd Verdere
ontdooitijd
Forel
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Aardbeien
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Boter
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Room
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Klop de nog licht bevroren slagroom.
Taart
1,4
60
60
-
11.17 Inmaken
Gebruik alleen weckpotten van dezelfde
afmetingen.
STEENVRUCHTEN
Gebruik geen weckpotten met een draaiof bajonetsluiting en metalen bakken.
Gebruik de eerste rekstand.
Zet niet meer dan zes weckflessen van 1
liter op het bakrooster.
Vul de glazen potten gelijkmatig en sluit
ze af met een klem.
De weckpotten mogen elkaar niet raken.
Vul ca. 1/2 liter water op de plaat, zodat
er voldoende vocht in de oven ontstaat.
Als de vloeistof in de weckpotten begint
te borrelen (na ca. 35 - 60 minuten bij
weckpotten van 1 liter), stop de oven of
verlaag de temperatuur tot 100 °C
(raadpleeg de tabel).
Perziken /
Kweeperen /
Pruimen
35 - 45
10 - 15
(min)
Kooktijd
tot het sudderen begint
(min)
Door blijven koken
op 100 °C
Wortelen
50 - 60
5 - 10
Komkommers
50 - 60
-
Gemengde
augurken
50 - 60
5 - 10
ZACHTE VRUCHTEN
Aardbeien / Bosbes- 35 - 45
sen / Frambozen / rijpe kruisbessen
(min)
Door blijven koken
op 100 °C
GROENTEN
Stel de temperatuur in op 160 - 170 °C.
(min)
Kooktijd tot het
sudderen begint
(min)
Kooktijd tot
het sudderen begint
NEDERLANDS
GROENTEN
GROENTEN
Koolrabi /
Erwten / Asperge
(min)
Kooktijd
tot het sudderen begint
(min)
Door blijven koken
op 100 °C
50 - 60
15 - 20
(°C)
(u)
Paprika’s
60 - 70
5-6
Soepgroenten
60 - 70
5-6
Champignons
50 - 60
6-8
Kruiden
40 - 50
2-3
Stel de temperatuur in op 60 - 70 °C.
11.18 Drogen - Hetelucht
Gebruik hiervoor een met
boterhampapier of bakpapier belegde
plaat.
Stop de oven voor een beter resultaat
halverwege de droogtijd, open de deur
en laat het één nacht afkoelen om het
drogen te voltooien.
Gebruik voor 1 bakplaat de derde
rekstand.
Gebruik voor 2 bakplaten de eerste en
de vierde rekstand.
FRUIT
(u)
Pruimen
8 - 10
Abrikozen
8 - 10
Schijfjes appel
6-8
Peren
6-9
GROENTEN
Bonen
(°C)
(u)
60 - 70
6-8
11.19 Voedselsensor
RUNDVLEES
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Saignant
Medium
Bien cuit
Rosbief
45
60
70
Entrecote
45
60
70
37
38
www.aeg.com
RUNDVLEES
Gehaktbrood
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
80
83
86
VARKENSVLEES
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
80
84
88
Rugkotelet / Varkenshaas, gerookt /
75
Varkenshaas, gepocheerd
78
82
Ham / Braadstuk
KALFSVLEES
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Geroosterd kalfsvlees
75
80
85
Kalfsschenkel
85
88
90
SCHAPENVLEES/LAMSVLEES
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Schapenbout
80
85
88
Rugfilet schapenvlees
75
80
85
Geroosterd lamsvlees / Lamsbout
65
70
75
WILD
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Hazenrugfilet / Hert rugfilet
65
70
75
Hazenpoot / Haas, heel / Hertenbout
70
75
80
NEDERLANDS
GEVOGELTE
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
Kip
80
83
86
Eend, hele/halve / Kalkoen, hele/
halve
75
80
85
Eendenborst
60
65
70
VIS (ZALM, FOREL,
SNOEKBAARS)
Vis, hele/grote/gestoomde / Vis,
hele/grote/geroosterde
39
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
60
64
68
OVENSCHOTELS - VOORGEKOOKTE GROENTEN
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Ovenschotel courgette / Ovenschotel broccoli / Ovenschotel ven- 85
kel
OVENSCHOTELS - HARTIG
Cannelloni / Lasagne / Pasta gebakken
88
91
Minder
Medium
Meer
85
88
91
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Medium
Meer
80
85
90
11.20 Warmelucht (vochtig) aanbevolen accessoires
Gebruik de donkere en nietreflecterende bakjes en schalen. Ze
Meer
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
OVENSCHOTELS - ZOET
Ovenschotel witbrood met/zonder
fruit / Ovenschotel rijstepap met/
zonder fruit / Ovenschotel zoete
noedels
Medium
nemen de warmte beter op dan licht en
reflecterend servies.
40
www.aeg.com
Pizza pan
Donker, niet-reflecterend
Diameter van 28 cm
Ovenschaaltjes
Ovenschotel
Blik voor flanbodem
Keramiek
Donker, niet-reflecteDonker, niet-reflecterend
8 cm diameter,
rend
Diameter van 26 cm
5 cm hoog
Diameter van 28 cm
11.21 Warmelucht (vochtig)
Volg voor de beste resultaten de
volgende aanwijzingen op die hieronder
in de tabel staan.
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Pastagratin
200 - 220
45 - 55
Aardappelgratin
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Broodpudding
190 - 200
55 - 70
Rijstpudding
170 - 190
45 - 60
Appeltaart, gemaakt van zacht cakedeeg
(ronde taartvorm)
160 - 170
70 - 80
Witbrood
190 - 200
55 - 70
11.22 Aanwijzingen voor
testinstituten
Testen in overeenstemming met: EN
60350, IEC 60350.
NEDERLANDS
BAKKEN OP ÉÉN NIVEAU. Bakken in een bakblik
(°C)
(min)
Biscuittaart zonder vet
Hetelucht
140 - 150
35 - 50
2
Biscuittaart zonder vet
Boven + onderwarmte
160
35 - 50
2
Appeltaart, 2 blikken
Ø20 cm
Hetelucht
160
60 - 90
2
Appeltaart, 2 blikken
Ø20 cm
Boven + onderwarmte
180
70 - 90
1
BAKKEN OP ÉÉN NIVEAU. Koekjes
Gebruik de derde rekstand.
(°C)
(min)
Zandtaartdeeg / Deegreepjes voor op vlaaien/
taarten
Hetelucht
140
25 - 40
Zandtaartdeeg / Deegreepjes voor op vlaaien/
taarten, verwarm de oven
voor
Boven + onderwarmte
160
20 - 30
Kleine cakes, 20 stuks per Hetelucht
bakplaat, verwarm de oven
voor
150
20 - 35
Kleine cakes, 20 stuks per Boven + onderwarmte
bakplaat, verwarm de oven
voor
170
20 - 30
41
42
www.aeg.com
BAKKEN OP MEERDERE NIVEAUS. Koekjes
(°C)
(min)
Zandtaartdeeg / Dee- Hetelucht
greepjes voor op
vlaaien/taarten
140
Kleine cakes, 20 stuks Hetelucht
per bakplaat, verwarm de oven voor
150
2 posities
3 posities
25 - 45
1/4
1/3/5
23 - 40
1/4
-
GRILLEN
Verwarm de lege oven 5 minuten voor.
Grill met de maximale temperatuurinstelling.
(min)
Geroosterd brood
Grillen
1-3
5
Biefstuk, halverwege de bereidingstijd omdraaien
Grillen
24 - 30
4
12. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
12.1 Opmerkingen over schoonmaken
Maak de voorkant van de oven schoon met een zachte doek, warm water
en een mild reinigingsmiddel.
Gebruik voor metalen oppervlakken een specifiek reinigingsmiddel.
Reinigingsmiddelen
Verwijder hardnekkige vlekken met een speciale ovenreiniger.
NEDERLANDS
43
Reinig de uitsparing in de oven na elk gebruik. Vetophoping of andere
voedingsresten kunnen brand veroorzaken. Het gevaar is groter voor de
grillpan.
Dagelijks gebruik
Droog de uitsparing na elk gebruik met een zachte doek.
Reinig alle accessoires na elk gebruik en laat ze drogen. Gebruik een
zachte doek met een warm sopje en een reinigingsmiddel. De accessoires niet in de afwasmachine reinigen.
Accessoires
Reinig de antiaanbakaccessoires niet met agressieve middelen, scherpe
voorwerpen of in een vaatwasser.
12.2 Verwijderen: inschuifrails
Als u de binnenkant van de oven wilt
reinigen, verwijdert u de inschuifrails.
LET OP!
Wees voorzichtig bij het
verwijderen van de
inschuifrails.
1. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
2. Trek de geleider bij de achterkant uit
de zijwand en verwijder deze.
1
2
Installeer de verwijderde accessoires in
de omgekeerde volgorde.
De pinnetjes op de
telescopische geleiders
moeten naar voren wijzen.
12.3 Pyrolyse
LET OP!
Gebruik als er andere
apparaten in dezelfde kast
zijn geïnstalleerd deze niet
tijdens de functie: Pyrolyse.
Dit kan het apparaat
beschadigen.
De reiniging kan niet worden gestart:
• als de vleesthermometer niet wordt
verwijderd.
• als de ovendeur niet gesloten is.
1. Verwijder alle accessoires en
verwijderbare planksteunen.
2. Reinig de ovenholte met warm water
en mild reinigingsmiddel.Reinig het
binnendeurglas met warm water en
een zachte doek.
3. Oven inschakelen.
4. Ga naar het menu en selecteer de
.
functie: Pyrolyse. Druk op
5. Stel de duur in voor de reiniging:
Optie
Beschrijving
Kort
Voor een
lichte reiniging: 1 h.
Normaal
Voor een
standaard reiniging: 1 h 30
min.
44
www.aeg.com
Intensief
Voor een
grondige reiniging: 3 h.
6. Druk op
.
Als de reiniging start, wordt de deur van
het oven vergrendeld en werkt de
verlichting niet.
Schakel de oven uit om de reiniging te
stoppen voordat die is voltooid.
WAARSCHUWING!
Nadat de functie voltooid is,
is de oven erg heet. Gevaar
voor brandwonden.
De deur blijft vergrendeld en sommige
ovenfuncties zijn niet beschikbaar nadat
de reiniging is voltooid totdat de
temperatuur in de oven afneemt.
6. Deurafdekking (B) aan de bovenkant
van de deur aan beide kanten
vastpakken en naar binnen drukken
om de klemsluiting te ontgrendelen.
2
B
1
7. Trek de deur naar voren om hem te
verwijderen.
8. Houd de glasplaten aan de
bovenkant vast en trek deze een voor
een omhoog uit de geleiding.
12.4 Verwijderen en installeren
van de deur
U kunt de deur en de binnenste
glaspanelen verwijderen om ze schoon
te maken. Het aantal glasplaten verschilt
per model.
WAARSCHUWING!
De deur is zwaar.
1. Open de deur helemaal.
2. Duw de klemhendels (A) volledig op
de twee scharnieren.
A
A
3. Sluit de ovendeur in de eerste
openingsstand (in een hoek van
ongeveer 70°).
4. Pak de deur aan de zijkanten met
beide handen vast en trek deze
onder een opwaartse hoek weg van
de oven.
5. Plaats de ovendeur met de
buitenkant omlaag op een zachte en
egale ondergrond.
9. Reinig de glasplaat met een sopje.
Droog de glasplaat voorzichtig af.
Voer de bovenstaande stappen in
omgekeerde volgorde uit als de
reiniging voltooid is. Plaats de kleinste
glasplaat eerst, daarna de grotere
glasplaten en de deur.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de
glasplaten op de juiste
manier worden geplaatst,
anders kan het oppervlak
van de deur oververhit
raken.
Zorg ervoor dat u de glasplaten (C, B en
A) weer in de juiste volgorde
terugplaatst. Plaats eerst glasplaat C, die
een opdruk van een vierkant op de
linkerkant en opdruk van een driehoek
op de rechterkant heeft. U treft deze
symbolen ook in reliëf aan op het
deurframe. Het driehoeksymbool op het
glas moet overeenkomen met de
driehoek op het deurframe en het
vierkantsymbool met het vierkant. Plaats
hierna de twee andere glasplaten.
NEDERLANDS
45
2. Reinig de glasafdekking.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300°C hittebestendige lamp.
4. Plaats het afdekglas terug.
ABC
De zijverlichting
1. Verwijder de linker inschuifrail om bij
de lamp te komen.
2. Gebruik een smal, stomp voorwerp
(bijv. een theelepel) om het
afdekglas te verwijderen.
12.5 Hoe vervangt u: Lamp
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken.
Het lampje kan heet zijn.
1. Oven uitschakelen. Wacht tot de
oven afgekoeld is.
2. Trek de oven uit het stopcontact.
3. Leg een doek op de bodem van de
ovenruimte.
Het bovenste lampje
1. Draai het afdekglas van de lamp en
verwijder het.
13. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
3. Reinig het afdekglas.
4. Vervang de lamp door een geschikte
300 °C hittebestendige lamp.
5. Plaats het afdekglas terug.
6. De linker geleider installeren.
46
www.aeg.com
13.1 Wat moet u doen als...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
U kunt de oven niet inschakelen of bedienen.
De oven is niet aangesloten Controleer of de oven goed
op een stopcontact of is niet is aangesloten op het stopgoed geïnstalleerd.
contact (zie het aansluitdiagram indien beschikbaar).
De oven wordt niet warm.
De oven staat uit.
Oven inschakelen.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
Automatische uitschakeling
is actief.
Raadpleeg 'Automatisch uitschakelen'.
De oven wordt niet warm.
Het kinderslot is geactiveerd.
Raadpleeg "Het kinderslot
gebruiken".
De oven wordt niet warm.
De deur is niet goed gesloten.
Sluit de deur volledig.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgeslagen.
Ga na of de zekering de oorzaak van de storing is. Als de
zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
De vleesthermometer werkt
niet.
De stekker van de vleesthermometer is niet goed in de
aansluiting gestoken.
Steek de stekker van de
vleesthermometer zo ver
mogelijk in het stopcontact.
Op het display verschijnt
F111.
De stekker van de vleesthermometer is niet goed in de
aansluiting gestoken.
Steek de stekker van de
vleesthermometer zo ver
mogelijk in het stopcontact.
Het display toont een foutcode die niet in deze tabel
staat.
Er is een elektrische fout.
• Zet de oven uit via de
huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de zekeringkast en schakel deze weer in.
• Neem contact op met de
klantenservice wanneer
de foutcode opnieuw
wordt weergegeven.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
NEDERLANDS
Probleem
Mogelijke oorzaak
Het apparaat staat aan maar
wordt niet warm. De ventilator werkt niet. Op het display verschijnt "Demo".
De demofunctie is ingescha- Raadpleeg het hoofdstuk
keld.
"Dagelijks gebruik" in "Basisinstellingen".
13.2 Onderhoudsgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper ofeen erkende serviceafdeling.
47
Oplossing
Het typeplaatje bevindt zich aan de
voorkant van de binnenkant van de oven.
Verwijder het typeplaatje niet uit de
ovenruimte.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEZUINIGHEID
14.1 Productinformatie- en productinformatieblad*
Naam leverancier
AEG
Modelidentificatie
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
Energie-efficiëntie-index
81.2
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
boven + onderwarmte
1.09 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
hetelucht
0.69 kWh/cyclus
Aantal holtes
1
Warmtebron
Elektriciteit
Volume
71 l
Soort oven
Inbouwoven
48
www.aeg.com
Massa
BPE742320M
37.0 kg
BPK742320B
37.0 kg
BPK742320M
38.0 kg
BPK74232SM
37.0 kg
* Voor de Europese Unie overeenkomstig EU-verordeningen 65/2014 en 66/2014.
Voor de Republiek Belarus overeenkomstig STB 2478-2017, aanhangsel G; STB 2477-2017,
bijlagen A en B.
Voor Oekraïne overeenkomstig 568/32020.
De energie-efficiëntieklasse is niet van toepassing op Rusland.
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - Deel 1: Range-ovens, ovens,
stoomovens en grills - Methoden voor prestatiemeting.
14.2 Energiebesparing
Deze oven bevat functies die
u helpen energie te
besparen tijdens het
dagelijks koken.
Zorg ervoor dat de ovendeur goed
gesloten is als u de oven in werking stelt.
De deur niet openen tijdens de
bereiding met stoom. Houd het
deurrubber schoon en zorg ervoor dat
het goed op zijn plaats vastzit.
Gebruik metalen kookgerei om meer
energie te besparen.
Verwarm de oven indien mogelijk niet
voor het koken voor.
Houd de onderbrekingen tussen het
bakken zo kort mogelijk als u een aantal
gerechten tegelijkertijd bereidt.
Bereiding met hete lucht
Gebruik indien mogelijk de
bereidingsfuncties met hete lucht om
energie te besparen.
Restwarmte
Bij sommige ovenfuncties worden, als
een programma met tijdselectie (Duur of
Einde) in werking is en de bereidingstijd
langer is dan 30 minuten, de
verwarmingselementen automatisch
eerder uitgeschakeld.
De lamp en ventilator blijven wel werken.
Wanneer u de oven uitschakelt, geeft het
display de restwarmte aan. U kunt die
warmte gebruiken om het eten warm te
houden.
Wanneer de kookduur langer is dan 30
minuten, verlaag dan de
oventemperatuur tot minimaal 3-10
minuten voor het einde van het koken.
De restwarmte in de oven zorgt ervoor
dat het gerecht wordt voltooid.
U kunt de restwarmte gebruiken om
andere maaltijden op te warmen.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke
temperatuurinstelling om de restwarmte
te gebruiken en een maaltijd warm te
houden. Het indicatielampje van de
restwarmte of temperatuur verschijnt op
het display.
Koken met de verlichting
uitgeschakeld
Schakel de verlichting tijdens het koken
uit. Doe het aan als u het nodig heeft.
Warmelucht (vochtig)
Functie is ontworpen om tijdens de
bereiding energie te besparen.
Als u deze functie gebruikt, gaat de
verlichting na 30 seconden automatisch
uit. U kunt de verlichting weer
inschakelen maar deze handeling
vermindert de verwachte
energiebesparingen.
NEDERLANDS
49
15. MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het
apparaten gemarkeerd met het symbool
symbool . Gooi de verpakking in een
geschikte afvalcontainer om het te
recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een
correcte manier het afval van elektrische
en elektronische apparaten. Gooi
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation
bij u in de buurt of neem contact op met
de gemeente.
*
50
www.aeg.com
NEDERLANDS
51
867353858-A-402019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising