AEG | BSE792320B | User manual | Aeg BSE792320B Instrukcja obsługi

Aeg BSE792320B Instrukcja obsługi
BSE792320B
BSE792320M
USER
MANUAL
PL
Instrukcja obsługi
Piekarnik parowy
2
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..............................................3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...............................................5
3. OPIS URZĄDZENIA..............................................................................................8
4. PANEL STEROWANIA......................................................................................... 9
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM........................................................................ 11
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................12
7. FUNKCJE ZEGARA............................................................................................24
8. PROGRAMY AUTOMATYCZNE........................................................................ 25
9. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW......................................................................26
10. DODATKOWE FUNKCJE................................................................................. 29
11. WSKAZÓWKI I PORADY..................................................................................30
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 57
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW...................................................................62
14. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA................................................................65
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją produktu.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat i osoby o znacznym
stopniu niepełnosprawności nie powinny zbliżać się
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mogą mocno
nagrzewać się podczas jego użytkowania.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
3
4
www.aeg.com
•
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi.
Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub
naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć porażenia prądem,
przed przystąpieniem do wymiany żarówki należy
upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
Nie uruchamiać urządzenia przed zainstalowaniem go
w zabudowie.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać
ściernych środków czyszczących ani ostrych,
metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Aby wymontować prowadnice blach, należy odciągnąć
najpierw ich przednią, a następnie tylną część od
bocznych ścianek. Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
Należy stosować wyłącznie termosondę zalecaną do
danego modelu urządzenia.
POLSKI
5
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nigdy nie ciągnąć urządzenia za
uchwyt.
Zainstalować urządzenie w
odpowiednim i bezpiecznym miejscu,
które spełnia wymagania instalacyjne.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Przed zamontowaniem urządzenia
należy sprawdzić, czy drzwi otwierają
się bez oporu.
Urządzenie wyposażono w
elektryczny układ chłodzenia.
Wymaga on zasilania elektrycznego.
Meble przeznaczone do zabudowy
urządzenia muszą spełniać wymogi
dotyczące odporności zawarte w
normie DIN 68930.
Minimalna wysokość
szafki (minimalna wy‐
sokość szafki pod
blatem)
600 (600) mm
Szerokość szafki
550 mm
Głębokość szafki
605 (580) mm
Wysokość przedniej
części urządzenia
594 mm
Wysokość tylnej
części urządzenia
576 mm
Szerokość przedniej
części urządzenia
549 mm
Szerokość tylnej
części urządzenia
548 mm
Głębokość urządze‐
nia
567 mm
Głębokość części
urządzenia do zabu‐
dowy
546 mm
Głębokość z otwarty‐
mi drzwiami
1017 mm
Minimalna wielkość
otworu wentylacyjne‐
go. Otwór umiejsco‐
wiony w tylnej dolnej
części szafki
550 x 20 mm
Długość przewodu
zasilającego Przewód
jest umiejscowiony w
prawym tylnym rogu
1500 mm
Wkręty mocujące
4 x 12 mm
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
•
•
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Przewody zasilające nie mogą
dotykać ani przebiegać w pobliżu
drzwi urządzenia lub wnęki pod
urządzeniem, zwłaszcza gdy
urządzenie działa i drzwi są mocno
rozgrzane.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki
różnicowoprądowe (RCD) oraz
styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
Urządzenie wyposażono w przewód
zasilający oraz wtyczkę.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie uszkodzeniem
urządzenia.
•
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, oparzeniem,
porażeniem prądem lub
wybuchem.
•
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Wyłączać urządzenie po każdym
użyciu.
Podczas pracy urządzenia należy
zachować ostrożność przy otwieraniu
jego drzwi. Może dojść do uwolnienia
gorącego powietrza.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie opierać się o otwarte drzwi
urządzenia.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Należy ostrożnie otwierać drzwi
urządzenia. Stosowanie składników
zawierających alkohol może
spowodować powstanie mieszanki
alkoholu i powietrza.
Podczas otwierania drzwi urządzenia
nie wolno zbliżać do niego iskrzących
przedmiotów ani otwartego płomienia.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
•
Aby zapobiec uszkodzeniu lub
odbarwieniu się emalii:
– Nie należy kłaść naczyń ani
innych przedmiotów bezpośrednio
na dnie urządzenia.
– Nie należy kłaść folii aluminiowej
bezpośrednio na dnie komory
urządzenia.
– Nie należy wlewać wody
bezpośrednio do rozgrzanego
urządzenia.
– Nie należy pozostawiać
wilgotnych naczyń ani potraw w
urządzeniu po zakończeniu
pieczenia.
– Należy zachować ostrożność
podczas wyjmowania i wkładania
akcesoriów.
Odbarwienie emalii lub stali
nierdzewnej nie ma wpływu na
działanie urządzenia.
POLSKI
•
•
•
•
Do pieczenia wilgotnych ciast należy
używać głębokiej blachy. Sok z
owoców może trwale zaplamić
emalię.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Podczas pieczenia drzwi piekarnika
powinny być zawsze zamknięte.
Jeśli urządzenie zainstalowano za
ścianką meblową (np. za drzwiami
szafki), nie wolno zamykać drzwi
podczas pracy urządzenia.
Połączenie wysokiej temperatury i
wilgoci wewnątrz zamkniętego mebla
może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia, mebla lub podłogi. Nie
zamykać drzwi szafki, aż urządzenie
całkowicie ostygnie po użyciu.
2.4 Konserwacja i
czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń, pożarem lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
•
•
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Upewnić się, że urządzenie ostygło.
Występuje zagrożenie pęknięciem
szyb w drzwiach urządzenia.
Jeśli szyba pęknie, należy ją
niezwłocznie wymienić. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przy zdejmowaniu drzwi urządzenia
należy zachować ostrożność. Drzwi
są ciężkie!
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie
używać produktów ściernych, myjek
do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Stosując aerozol do piekarników,
należy przestrzegać wskazówek
•
7
dotyczących bezpieczeństwa
umieszczonych na jego opakowaniu.
Nie czyścić emalii katalitycznej (jeśli
dotyczy) przy użyciu detergentów.
2.5 Pieczenie parowe
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie oparzeniem i
uszkodzeniem urządzenia.
•
Wydostająca się para może wywołać
poparzenia:
– Gdy funkcja jest włączona, należy
zachować ostrożność przy
otwieraniu drzwi urządzenia.
Może dojść do uwolnienia pary.
– Po zakończeniu pieczenia
parowego otworzyć drzwi z
zachowaniem ostrożności.
2.6 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
•
•
Żarówka zwykła lub halogenowa
zastosowana w tym urządzeniu jest
przeznaczona wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie należy używać jej do
oświetlania pomieszczeń.
Przed przystąpieniem do wymiany
lampki należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania.
Używać wyłącznie żarówek tego
samego typu.
2.7 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.8 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
8
www.aeg.com
•
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Widok urządzenia
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Panel sterowania
Sterowanie elektroniczne
Szuflada na wodę
Gniazdo termosondy
Grzałka
Oświetlenie
Wentylator
Wylot rurki układu odkamieniania
Prowadnice blach, wyjmowane
Poziomy umieszczenia potraw
9
3.2 Akcesoria
Głęboka blacha
Ruszt
Do ustawiania naczyń, foremek do ciast
oraz do pieczenia mięs.
Do pieczenia mięsa lub ciasta oraz do
zbierania skapującego tłuszczu.
Termosonda
Blacha do pieczenia ciasta
Do pieczenia ciast i ciastek.
Do pomiaru temperatury wewnątrz
produktu.
POLSKI
Ułatwiają wkładanie i wyjmowanie
rusztów i blach.
Prowadnice teleskopowe
4. PANEL STEROWANIA
4.1 Sterowanie elektroniczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników.
Pole
czujnika
Funkcja
Uwagi
Wyświetlacz
Przedstawia bieżące ustawienia piekarnika.
2
WŁĄCZONE /
WYŁĄCZONE
Włączanie i wyłączanie piekarnika.
3
Funkcje pieczenia Aby wybrać funkcję pieczenia lub pozycję menu,
lub Gotowanie
należy jednokrotnie nacisnąć pole czujnika: Goto‐
wspomagane
wanie wspomagane. Ponowne naciśnięcie pola
czujnika umożliwia przełączanie pomiędzy pozy‐
cjami menu: Funkcje pieczenia, Gotowanie wspo‐
magane. Aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie
piekarnika, należy nacisnąć i przytrzymać pole
czujnika przez 3 sekundy. Oświetlenie można włą‐
czyć również wtedy, gdy piekarnik jest wyłączony.
1
4
5
-
Ulubione
Zapisywanie i dostęp do ulubionych programów.
Wybór temperatu‐ Ustawianie temperatury lub wyświetlanie aktualnej
ry
temperatury w piekarniku. Nacisnąć i przytrzymać
pole czujnika przez 3 sekundy, aby włączyć lub
wyłączyć funkcję: Szybkie nagrzewanie.
9
10
www.aeg.com
Pole
czujnika
6
7
8
9
10
11
Funkcja
Uwagi
Strzałka w dół
Służy do przemieszczania się w dół menu.
Strzałka w górę
Służy do przemieszczania się w górę menu
OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia.
Przycisk Powrót
Powrót do poprzedniego poziomu menu. Aby wy‐
świetlić menu główne, należy nacisnąć pole czuj‐
nika przez 3 sekundy.
Godzina i dodat‐
kowe funkcje
Ustawianie różnych funkcji. Gdy działa funkcja
pieczenia, należy nacisnąć pole czujnika, aby us‐
tawić zegar lub funkcje: Blokada panelu, Ulubione,
Pieczenie+utrzym. temp., Ustaw + start. Można
także zmienić ustawienia czujki temperatury.
Minutnik
Aby ustawić funkcję: Minutnik.
4.2 Wyświetlacz
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcja pieczenia
Aktualny czas
Wskaźnik rozgrzania
Temperatura
Czas trwania lub czas zakończenia
działania funkcji
Inne wskazania wyświetlacza:
Symbol
Funkcja
Minutnik
Funkcja działa.
Aktualny czas
Wyświetlacz pokazuje aktualną godzi‐
nę.
Czas
Wyświetlacz wskazuje wymagany
czas pieczenia.
Koniec
Wyświetlacz wskazuje czas zakończe‐
nia pieczenia.
Temperatura
Wyświetlacz wskazuje temperaturę.
POLSKI
Symbol
11
Funkcja
Wskazanie czasu
Wyświetlacz wskazuje czas działania
funkcji pieczenia. Nacisnąć jednocześ‐
nie
i
, aby wyzerować czas.
Obliczanie
Piekarnik oblicza czas pieczenia.
Wskaźnik rozgrzania
Wyświetlacz wskazuje temperaturę w
piekarniku.
Szybkie nagrzewanie
Funkcja jest włączona. Zapewnia ona
krótszy czas nagrzewania.
Automatyka wagowa
Wskazanie informuje, że system auto‐
matycznego ważenia jest włączony
lub można zmienić ciężar.
Pieczenie+utrzym. temp.
Funkcja jest włączona.
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Czyszczenie wstępne
Wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria i
prowadnice blach.
Patrz rozdział „Konserwacja i
czyszczenie”.
Wyczyścić piekarnik i akcesoria przed
pierwszym użyciem.
Umieścić akcesoria i wyjmowane
prowadnice blach w początkowym
położeniu.
język, kontrast wyświetlacza, jasność
wyświetlacza oraz aktualną godzinę.
1. Nacisnąć
wartość.
lub
, aby ustawić
2. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
5.3 Ustawianie twardości
wody
Po podłączeniu piekarnika do gniazda
zasilania należy ustawić twardość wody.
W poniższej tabeli znajduje się
zestawienie zakresów twardości wody
(dH) z odpowiadającą im zawartością
wapnia oraz jakością wody.
5.2 Pierwsze podłączenie
Podłączając piekarnik do źródła zasilania
lub po zaniku zasilania, należy ustawić
Twardość wody
Klasa
dH
1
0-7
Zawartość wapnia
(mmol/l)
Zawartość wapnia
(mg/l)
Klasyfikacja
wody
0 - 1.3
0 - 50
Miękka
12
www.aeg.com
Twardość wody
Zawartość wapnia
(mmol/l)
Zawartość wapnia
(mg/l)
Klasyfikacja
wody
Klasa
dH
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Średnio twar‐
da
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Twarda
4
ponad 21
ponad 3,8
ponad 150
Bardzo twar‐
da
Jeśli twardość wody przekracza wartości
podane w tabeli, należy napełniać
szufladę wodą butelkowaną.
1. Wziąć 4-kolorowy pasek dołączony
do zestawu do gotowania na parze w
piekarniku.
2. Zanurzyć wszystkie strefy
reagowania paska w wodzie na około
1 sekundę.
Nie umieszczać paska pod bieżącą
wodą.
3. Wstrząsnąć paskiem, aby pozbyć się
nadmiaru wody.
4. Odczekać 1 minutę i sprawdzić
twardość wody w poniższej tabeli.
Kolory stref reagowania będą się w
dalszym ciągu zmieniać. Nie
sprawdzać twardości później niż 1
minutę po wykonaniu testu.
5. Ustawić twardość wody: menu:
Ustawienia podstawowe.
Pasek testowy
Twardość wody
1
2
3
4
Twardość wody można zmienić w menu:
Ustawienia podstawowe / Twardość
wody.
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA
6.2 Przegląd menu
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Menu główne
Symbol/element Zastosowanie
menu
6.1 Obsługa menu
1. Włączyć piekarnik.
2. Nacisnąć
lub
opcję menu.
, aby wybrać
3. Nacisnąć
, aby przejść do
podmenu lub zaakceptować
ustawienie.
Zawiera listę funkcji
pieczenia.
Zawiera funkcję pie‐
Gotowanie Sous‐ czenia oraz listę pro‐
gramów automatycz‐
Vide
nych.
Aby w dowolnej chwili
powrócić do menu
głównego, należy użyć
Funkcje piecze‐
nia
.
Przepisy
Zawiera listę progra‐
mów automatycznych.
POLSKI
Symbol/element Zastosowanie
menu
Ulubione
Czyszczenie
Ustawienia pod‐
stawowe
Specjalne
Zawiera listę ulubio‐
nych programów pie‐
czenia utworzonych
przez użytkownika.
Zawiera listę dodatko‐
wych funkcji pieczenia.
Zawiera zalecane us‐
Gotowanie wspo‐ tawienia piekarnika dla
wielu potraw. Wystar‐
magane
czy wybrać potrawę i
uruchomić proces pie‐
czenia. Podane war‐
tości temperatury i
czasu mają jednie cha‐
rakter orientacyjny i
można je zmieniać.
Zależą one od przepi‐
su, jakości oraz ilości
użytych składników.
Podmenu opcji: Ustawienia podstawowe
Symbol/element Opis
menu
Ustaw aktualną
godzinę
Ustawianie aktualnej
godziny na zegarze.
Gdy opcja jest WŁĄ‐
Wskazanie czasu CZONA, po wyłącze‐
niu urządzenia na wy‐
świetlaczu widoczna
jest aktualna godzina.
Szybkie nagrze‐
wanie
Symbol/element Opis
menu
Ustaw + start
Zawiera listę progra‐
mów czyszczenia.
Służy do konfiguracji
urządzenia.
Gdy opcja jest WŁĄ‐
CZONA, funkcja za‐
pewnia krótszy czas
nagrzewania.
13
Pieczenie
+utrzym. temp.
Umożliwia ustawienie
funkcji i włączenie jej
w późniejszym czasie
poprzez naciśnięcie
dowolnego symbolu na
panelu sterowania.
Umożliwia utrzymywa‐
nie temperatury potra‐
wy przez 30 minut po
zakończeniu piecze‐
nia.
Włącza i wyłącza funk‐
Wydłużenie cza‐ cję wydłużenia czasu.
su
Kontrast wy‐
świetlacza
Stopniowa regulacja
kontrastu wyświetla‐
cza.
Stopniowa regulacja
Jasność wyświet‐ jasności wyświetlacza.
lacza
Język
Wybór języka komuni‐
katów na wyświetla‐
czu.
Stopniowa regulacja
Głośność sygna‐ głośności dźwięku
przycisków oraz syg‐
łu
nałów.
Dźwięki przycis‐
ków
Włączanie i wyłącza‐
nie dźwięku pól doty‐
kowych. Nie można
wyłączyć dźwięku to‐
warzyszącemu do‐
tknięciu pola WŁ./
WYŁ.
Włączanie i wyłącza‐
Alarm/sygnał błę‐ nie sygnałów alarmo‐
wych.
du
Twardość wody
Służy do ustawiania
poziomu twardości wo‐
dy (1-4).
14
www.aeg.com
Symbol/element Opis
menu
Symbol/element Opis
menu
Przypominanie o ko‐
Przypominanie o nieczności wyczy‐
szczenia urządzenia.
czyszcz.
Tryb DEMO
Serwis
Symbol
Kod włączenia/wyłą‐
czenia: 2468.
Wyświetlanie informa‐
cji o wersji oprogramo‐
wania i konfiguracji.
Ustawienia fa‐
bryczne
Przywracanie ustawień
fabrycznych.
6.3 Podmenu opcji:
Gotowanie SousVide
Nazwa pochodzi od techniki kulinarnej
Sous-vide (po francusku „w próżni”). Jest
to metoda pieczenia w szczelnych
woreczkach próżniowych w niskiej
temperaturze.
Pozycja menu
Opis
Gotowanie SousVide
W tym trybie wykorzystywana jest para do
gotowania mięsa, ryb, owoców morza, wa‐
rzyw i owoców. Ustawić temperaturę mię‐
dzy 50°C a 95°C.
Przepisy SousVide
Lista programów automatycznych.
Wspomagane SousVide
Zalecane ustawienia piekarnika dla wielu
potraw. Wystarczy wybrać potrawę i uru‐
chomić proces pieczenia. Podane czasy i
temperatury mają jednie charakter orienta‐
cyjny. Można je dostosować do różnych
przepisów i ilości składników.
6.4 Podmenu opcji: Czyszczenie
Symbol
Pozycja menu
Opis
Czyszczenie parowe
Procedura czyszczenia lekkiego zabrudze‐
nia urządzenia, gdy zanieczyszczenia nie
są wielokrotnie zapieczone.
Odkamienianie
Procedura czyszczenia obwodu generatora
pary z pozostałości kamienia.
Płukanie
Procedura czyszczenia obwodu generatora
pary po regularnym korzystaniu z funkcji
parowych.
Czyszczenie parowe plus
Procedura czyszczenia trudnych do usunię‐
cia zabrudzeń z wykorzystaniem środka do
czyszczenia piekarników.
POLSKI
6.5 Funkcje pieczenia
Funkcja pie‐
czenia
Termoobieg
Funkcja Pizza
Górna/dolna
grzałka
Zastosowanie
Do jednoczesnego pie‐
czenia na trzech pozio‐
mach i do suszenia
żywności.Ustawić tem‐
peraturę o 20-40°C niż‐
szą niż dla funkcji: Gór‐
na/dolna grzałka.
Do pieczenia na jednym
poziomie dań wymaga‐
jących intensywnego
przyrumienienia i kru‐
chego spodu. Ustawić
temperaturę o 20-40°C
niższą niż dla funkcji:
Górna/dolna grzałka.
Do pieczenia mięsa lub
ciasta na jednym pozio‐
mie.
Do przyrządzania pro‐
duktów gotowych (np.
Potrawy mrożo‐ frytek, pieczonych ziem‐
niaków w ćwiartkach,
ne
sajgonek itp.), tak aby
nadać im chrupkość.
Grill
Turbo grill
Grzałka dolna
Do grillowania płaskich
potraw i opiekania chle‐
ba.
Do pieczenia większych
kawałków mięsa lub
drobiu z kością na jed‐
nym poziomie. Do przy‐
rządzania zapiekanek i
przyrumieniania.
Do pieczenia ciast na
kruchym spodzie oraz
do pasteryzowania żyw‐
ności.
Funkcja pie‐
czenia
15
Zastosowanie
Funkcja zapewnia
oszczędność energii
Termoobieg wil‐ podczas pieczenia.
Wskazówki dotyczące
gotny
pieczenia – patrz roz‐
dział „Wskazówki i po‐
rady”, Termoobieg wil‐
gotny. Drzwi piekarnika
powinny być zamknięte
podczas pieczenia, tak
aby działanie funkcji nie
było zakłócane, a pie‐
karnik działał z najwyż‐
szą możliwą wydajnoś‐
cią energetyczną. Pod‐
czas używania tej funk‐
cji temperatura w komo‐
rze może się różnić od
temperatury ustawionej.
Wykorzystywane jest
ciepło resztkowe.Można
zmniejszyć moc grza‐
nia. Ogólne zalecenia
dotyczące oszczędza‐
nia energii znajdują się
w rozdziale „Wydajność
energetyczna”, Oszczę‐
dzanie energii. Funkcji
tej użyto do zapewnie‐
nia zgodności z klasą
energetyczną urządze‐
nia zgodnie z normą EN
60350-1. Podczas ko‐
rzystania z tej funkcji
oświetlenie wyłącza się
automatycznie po 30
sekundach.
Można wybrać spośród
trzech funkcji pieczenia
Pieczenie paro‐ ręcznego o różnym
stopniu wilgotności.
we
Funkcje łączą użycie
pary i gorącego powie‐
trza. Pieczenie odbywa
się przy różnych pozio‐
mach dozowania pary.
16
www.aeg.com
Funkcja pie‐
czenia
Gotowanie na
parze
Zastosowanie
Do gotowania na parze
warzyw, przystawek i
ryb.
Podmenu opcji: Pieczenie parowe
Funkcja pie‐
czenia
Zastosowanie
Funkcja jest przezna‐
czona do pieczenia mię‐
sa, drobiu, potraw z pie‐
karnika i zapiekanek.
Dzięki połączeniu pary i
Mała wilgotność temperatury mięso jest
delikatne, soczyste oraz
chrupiące na zewnątrz.
Średnia wilgot‐
ność
Funkcja jest przezna‐
czona do duszenia mię‐
sa, a także do pieczenia
chleba i słodkich ciast
drożdżowych. Dzięki
połączeniu pary i tem‐
peratury mięso jest deli‐
katne i soczyste, a wy‐
pieki z ciasta drożdżo‐
wego zyskują błyszczą‐
cą, chrupiącą skórkę.
Funkcja jest przezna‐
czona do pieczenia deli‐
katnych potraw, jak so‐
Duża wilgotność sy, placki, terriny i ryby.
Podczas działania
niektórych funkcji piekarnika
oświetlenie może wyłączyć
się automatycznie przy
temperaturze poniżej 60°C.
6.6 Specjalne
Funkcja piecze‐ Zastosowanie
nia
Do utrzymywania tem‐
peratury potraw.
Podtrzymywanie
temp.
Do podgrzewania tale‐
rzy przed podaniem na
Podgrzewanie ta‐ stół.
lerzy
Pasteryzowanie
Do pasteryzowania
przetworów z warzyw
(np. pikli).
Suszenie
Do suszenia krojonych
owoców, warzyw i
grzybów.
Funkcja Jogurt
Do przygotowywania
jogurtu. Oświetlenie
piekarnika w funkcji
jest wyłączone.
Do przyspieszenia wy‐
rastania ciasta droż‐
Wyrastanie cias‐ dżowego. Zapobiega
wysychaniu powierzch‐
ta
ni ciasta i zapewnia je‐
go elastyczność.
Termoobieg (ni‐
ska temp.)
Chleb
Do przyrządzania deli‐
katnych, soczystych
pieczeni.
Tej funkcji można użyć
do wypieku chleba i
bułek, dzięki czemu
zyskają chrupiącą
skórkę i kolor jak pie‐
czywo z profesjonalnej
piekarni.
POLSKI
Funkcja piecze‐ Zastosowanie
nia
Regeneracja
Rozmrażanie
Odgrzewanie potraw
przy użyciu pary zapo‐
biega wysychaniu po‐
wierzchni. Ciepło roz‐
prowadzane jest deli‐
katnie i równomiernie,
dzięki czemu smak i
aromat potraw są takie
same jak potraw świe‐
żo przyrządzonych. Tej
funkcji można użyć do
odgrzewania potraw
bezpośrednio na tale‐
rzu. Jednocześnie
można odgrzewać po‐
trawy na więcej niż
jednym talerzu, na róż‐
nych poziomach.
Do rozmrażania pro‐
duktów (warzyw i owo‐
ców). Czas rozmraża‐
nia uzależniony jest od
ilości i grubości mrożo‐
nej potrawy.
17
6.7 Gotowanie wspomagane
Kategoria potraw: Ryba/Owoce morza
Potrawa
Ryby
Ryba pieczona
Paluszki rybne
Filet rybny, cienki
Filet rybny, gruby
Filet rybny, mrożony
Cała ryba, mała
Cała ryba, na parze
Cała ryba, mała,
grillowana
Cała ryba, grillowa‐
na
Cała ryba, grillowa‐
na
Pstrąg
Łosoś
Filet z łososia
Łosoś, cały
Krewetki
Świeże krewetki
Mrożone krewetki
Małże
-
Kategoria potraw: Drób
Potrawa
Filet drobiowy
-
Filet drobiowy
-
18
www.aeg.com
Potrawa
Potrawa
Skrzydełka kurcz.,
świeże
Skrzydełka kurcz.,
mroż.
Udka kurczaka,
świeże
Kurczak
Lekko wypieczone
Wołowina po skan‐
dynaw.
Średnio wypieczone
Dobrze wypieczone
Udka kurczaka,
mrożone
Chipolatas
Pierś kurczaka, go‐
towana
Żeberka
Kurczak, 2 połówki
Golonka wieprz.,
podgot.
Cały kurczak
Pieczeń wieprzowa
Cała kaczka
-
Karczek wieprzowy
Cała gęś
-
Cały indyk
-
Karczek wieprzowy
Wieprzowina
Kategoria potraw: Mięso
Karczek wieprz., z
wody
Potrawa
Wołowina
Karczek wieprz.,
wędz.
Wołowina gotowana
Karkówka
Duszone mięso
Łopatka wieprzowa
Klops
Pieczeń wieprzowa
Lekko wypieczone
Szynka gotowana
Lekko wypieczone
Gicz cielęca
Średnio wypieczone
Pieczeń wołowa
Średnio wypieczone
Dobrze wypieczone
Dobrze wypieczone
Cielęcina
Górka cielęca
Pieczeń cielęca
POLSKI
Kategoria potraw: Pizza / Quiche
Potrawa
Potrawa
Udziec jagnięcy
Pizza na cienkim
cieście
Pieczeń jagnięca
Jagnięcina
Pizza, dużo dodat‐
ków
Comber jagnięcy
Pieczeń jagnięca
średnia
Pizza
Pieczeń jagnięca
średnia
Zając
• Udziec zajęczy
• Comber zajęczy
• Comber zajęczy
Dziczyzna
Sarnina
• Udziec z sarny
• Comber z sarny/
jelenia
Pieczeń z dziczyzny
Karczek z dziczyzny
Kategoria potraw: Potrawy z piekarnika
Potrawa
Pizza, mrożona
Pizza American,
mrożona
Pizza, schłodzona
Pizza snacks mro‐
żone
Bagietki z serem
-
Flammkuchen
-
Tarta szwajcarska
na słono
-
Quiche lorraine
-
Tarta pikantna
-
Kategoria potraw: Ciasto/Ciastka
Potrawa
Kołacz
-
Ciasto z jabłkami,
przykryte
-
Lasagne
-
Biszkopt
-
Lasagna/cannelloni
mrożone
-
Szarlotka
-
Sernik w foremce
-
Kosz
-
Brioszki
-
Zapiekanka ziem‐
niaczana
-
Tort biszkoptowy
-
Zapiekanka wa‐
rzywna
-
Tarta
-
Dania słodkie
-
Tarta szwajc. na
słodko
Ciasto migdałowe
-
Babeczki
-
Ciasta
-
Ciasta przekładane
-
19
20
www.aeg.com
Potrawa
Potrawa
Ptysie
-
Ciasto francuskie
-
Eklery
-
Makaroniki
-
Kruche ciasteczka
-
Strucla bożonar.
-
Strudel jabłkowy,
mrożony
-
Bagietka
Bagietka podpie‐
czona
Bagietka mrożona
Chałka
Biały chleb
Chałka drożdżowa
Chleb razowy
Chleb
Chleb żytni
Ciasto biszkoptowe
Chleb pełnoziarnisty
Ciasto drożdżowe
Przaśny chleb
Sernik na blasze
-
Brownies
-
Chleb/bułki mrożo‐
ne
Ciasto na blasze
Rolada biszkoptowa Placek drożdżowy
-
Placek z kruszonką
-
Ciasto cukrowe
Kruchy spód tarty
Spód tarty
Tarta owocowa
Spód placka, ciasto
ukręc.
Brokuły, cząstki
-
Brokuły, całe
-
Kalafior, cząstki
-
Kalafior, cały
-
Marchew
-
Cukinia, plastry
-
Tarta owoc., ciasto
ukręc.
Zielone szparagi
-
Białe szparagi
-
Papryka, paski
-
Świeży szpinak
-
Krążki pora
-
Bułki
Zielona fasolka
-
Bułki podpieczone
Grzyby krojone
-
Bułki, mrożone
Pomidory bez skórki -
-
Brukselka
-
Seler pokrojony w
kostkę
-
Kategoria potraw: Chleb / Bułki
Potrawa
Ciabatta
Potrawa
Tarta owoc., kruchy
spód
Ciasto drożdżowe
Bułki
Kategoria potraw: Warzywa
POLSKI
Potrawa
Potrawa
Groszek
-
Gotowane ziemniaki -
Bakłażan
-
-
Koper włoski
-
Ziemniaki w mun‐
durkach
Karczochy
-
Knedle ziemniacza‐
ne
-
Buraczki
-
Knedle chlebowe
-
Skorzonera
-
Knedle drożdżowe
na słono
-
Paski kalarepy
Biała fasola
-
-
Kapusta włoska
-
Knedle drożdżowe
na słodko
Ryż
-
Tagliatelle, świeże
-
Polenta
-
Kategoria potraw: Sosy angielskie /
Terriny
Potrawa
Zapiekany krem ja‐
jeczny
-
Aby zmienić temperaturę
wewnątrz produktu lub
Placek karmelowy
-
ciężar, należy użyć
Terrina
Jajka na miękko
Jajka
21
Jajka na półtwardo
Jajka na twardo
Jajka zapiekane
w celu ustawienia
nowych wartości.
6.8 Podmenu opcji:
Wspomagane SousVide
Kategoria potraw
Filet ze strzępiela
Potrawa
-
Frytki, grube
-
Frytki, mrożone
-
Krokiety
-
Pieczone ziemniaki, ćwiartki
Zapiekane mięso i
ziemniaki
-
Gotow. ziemniaki,
ćwiartki
-
Potrawa
Filet z dorady
Kategoria potraw: Przystawki
Frytki, cienkie
lub
Sztokfisz
Filet z pstrąga
Ryba/Owoce morza
Filet z łososia
Przegrzebki
Małże z muszlami
Krewetki bez skoru‐
pek
Ośmiornica
22
www.aeg.com
Kategoria potraw
Drób
Potrawa
Jabłka
Pierś kaczki, filet
Gruszki
Pierś indyka, filet
Brzoskwinie
Owoce
Nektaryny
Śliwki
Ananas
Mango
Jagnięcina
• Jagnięcina, śr.
wypiecz.
• Jagnięcina, do‐
brze wypiecz.
6.9 Ustawianie funkcji
pieczenia
Dziczyzna
• Dzik
• Królik bez kości
, aby potwierdzić.
3. Nacisnąć
4. Wybrać funkcję pieczenia.
Marchew
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6. Ustawić temperaturę.
Cukinia, plastry
7. Nacisnąć
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Funkcje pieczenia.
Białe szparagi
Papryka, paski
Krążki pora
, aby potwierdzić.
Jeśli ustawienia domyślne
nie zostaną zmienione,
piekarnik uruchomi się
automatycznie.
Zielone szparagi
Warzywa
Potrawa
Pierś kurczaka, filet
Wołowina
• Filet wołowy, śr.
wypiecz.
• Filet woł., dobrze
wypiecz.
Mięso
Kategoria potraw
6.10 Szuflada na wodę
Seler korzeniowy
Seler
A
Bakłażan
F
Koper włoski
Serca karczocha
B
MA
X
Ziemniaki
Dynia
C
E
A.
B.
C.
D.
E.
F.
D
Pokrywa
Pochłaniacz fal
Korpus szuflady
Otwór do napełniania wodą
Skala
Przedni przycisk
POLSKI
Szufladę na wodę można wyjąć z
piekarnika. Nacisnąć delikatnie przedni
przycisk. Po naciśnięciu szuflady na
wodę szuflada samoczynnie wysunie się
z piekarnika.
XA
M
Szufladę na wodę można napełniać na
dwa sposoby:
•
zostawić szufladę na wodę w
piekarniku i napełnić ją za pomocą
słoika,
• wyjąć szufladę na wodę z piekarnika i
napełnić ją z kranu.
Podczas napełniania szuflady z kranu
należy trzymać ją poziomo, aby zapobiec
rozlaniu wody.
MAX
MAX
Napełnioną szufladę na wodę należy
włożyć w to samo położenie. Nacisnąć
przedni przycisk, aż szuflada na wodę
znajdzie się w piekarniku.
Po każdym użyciu szufladę na wodę
należy opróżnić.
UWAGA!
Unikać kontaktu szuflady na
wodę z gorącymi
powierzchniami.
6.11 Pieczenie parowe
Pokrywa szuflady na wodę znajduje się
w panelu sterowania.
23
OSTRZEŻENIE!
Używać tylko zimnej wody z
kranu. Nie używać wody
filtrowanej
(demineralizowanej) ani
destylowanej. Nie używać
innych cieczy. Nie wlewać
do szuflady na wodę
łatwopalnych cieczy ani
cieczy zawierających
alkohol.
1. Nacisnąć pokrywę szuflady na wodę,
aby ją otworzyć i wyjąć ją z
piekarnika.
2. Napełnić szufladę na wodę zimną
wodą do maksymalnego poziomu
(około 950 ml).Tyle wody wystarcza
na około 50 minut.Użyć podziałki na
szufladzie na wodę.
3. Wsunąć szufladę na wodę do
pierwotnego położenia.
Przed umieszczeniem w
piekarniku wytrzeć
mokrą szufladę na wodę
miękką szmatką.
4. Włączyć piekarnik.
5. Ustawić funkcję pieczenia parowego i
temperaturę.
6. Jeśli to konieczne, ustawić funkcję:
Czas
lub Koniec
.
Para pojawi się po około 2 minutach.
Gdy piekarnik osiągnie ustawioną
temperaturę, rozlegnie się sygnał
dźwiękowy.
Gdy woda w szufladzie kończy się,
rozlega się sygnał dźwiękowy. Aby
kontynuować pieczenie parowe,
należy uzupełnić szufladę na wodę
według powyższego opisu.
Po upływie czasu pieczenia rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
7. Wyłączyć piekarnik.
8. Opróżniać szufladę na wodę po
każdym pieczeniu parowym.
UWAGA!
Piekarnik jest gorący.
Występuje ryzyko
poparzenia. Zachować
ostrożność podczas
opróżniania szuflady na
wodę.
24
www.aeg.com
9. Podczas korzystania z funkcji
Pieczenie parowe na dnie komory
może skraplać się woda. Należy
osuszyć komorę, gdy piekarnik
ostygnie.
Drzwi piekarnika pozostawić w pełni
otwarte, aby umożliwić jego wyschnięcie.
W celu przyspieszenia schnięcia można
zamknąć drzwi i nagrzać piekarnik,
korzystając z funkcji: Termoobieg
(temperatura 150°C przez około 15
minut).
Po zakończeniu pieczenia
parowego wentylator
chłodzący pracuje z większą
prędkością w celu usunięcia
pary.
sygnał dźwiękowy, pasek przez chwilę
miga, a następnie znika.
6.13 Szybkie nagrzewanie
Ta funkcja zapewnia krótszy czas
nagrzewania.
Nie wkładać żywności do
piekarnika, gdy włączona
jest funkcja szybkiego
nagrzewania.
Aby włączyć tę funkcję, należy
przez 3 sekundy.
przytrzymać
Wskaźnik nagrzewania zmieni wygląd.
Funkcja jest niedostępna dla niektórych
funkcji piekarnika.
6.12 Wskaźnik rozgrzania
6.14 Ciepło resztkowe
Po włączeniu funkcji pieczenia na
wyświetlaczu pojawi się pasek. Pasek
sygnalizuje wzrost temperatury
piekarnika. Po osiągnięciu właściwej
temperatury rozlega się trzykrotnie
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazany jest poziom
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potraw.
7. FUNKCJE ZEGARA
7.1 Tabela funkcji zegara
Funkcja zegara Zastosowanie
Minutnik
Służy do odliczania us‐
tawionego czasu (mak‐
symalnie 2 godziny i 30
minut). Funkcja nie ma
wpływu na działanie
piekarnika. Można ją
włączyć również wtedy,
gdy piekarnik jest wyłą‐
czony.
Włączyć funkcję za po‐
mocą
. Nacisnąć
lub
, aby ustawić mi‐
nuty, a następnie nacis‐
nąć
, aby rozpocząć
odliczanie.
Czas
Do ustawienia czasu
pracy piekarnika (maks.
23 godziny i 59 minut).
Funkcja zegara Zastosowanie
Koniec
Służy do ustawiania
czasu wyłączenia funk‐
cji pieczenia (maksy‐
malnie 23 godziny i 59
minut).
Po ustawieniu czasu dla funkcji zegara
odliczanie czasu rozpoczyna się po
upływie 5 sekund.
Przy korzystaniu z funkcji
zegara: Czas, Koniec
piekarnik wyłącza grzałki po
upływie 90% ustawionego
czasu. Piekarnik
wykorzystuje ciepło
resztkowe, kontynuując
proces pieczenia do końca
ustawionego czasu (od 3 do
20 minut).
POLSKI
7.2 Ustawianie funkcji zegara
Przed użyciem funkcji: Czas,
Koniec należy najpierw
ustawić funkcję pieczenia i
temperaturę. Piekarnik
wyłącza się automatycznie.
Można jednocześnie użyć
funkcji: Czas i Koniec, jeśli
piekarnik ma włączyć i
wyłączyć się automatycznie
w późniejszym czasie.
Funkcje: Czas i Koniec nie
działają podczas korzystania
z czujki temperatury.
1. Ustawić funkcję pieczenia.
2. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana
funkcja zegara i odpowiedni symbol.
lub
3. Nacisnąć
żądany czas.
, aby ustawić
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Po upływie czasu zostanie wyemitowany
sygnał. Wyświetlacz wyłączy się. Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat.
5. Nacisnąć dowolny symbol, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
7.3 Pieczenie+utrzym. temp.
Warunki działania funkcji:
•
•
Ustawiona temperatura musi
przekraczać 80°C.
Funkcja: Czas jest ustawiona.
25
Funkcja: Pieczenie+utrzym. temp.
umożliwia utrzymywanie temperatury
gotowej potrawy na poziomie 80°C przez
30 minut. Funkcja włącza się po
zakończeniu procesu pieczenia.
Funkcję można włączyć i wyłączyć w
menu: Ustawienia podstawowe.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać funkcję pieczenia.
3. Ustawić temperaturę powyżej 80°C.
4. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Pieczenie+utrzym. temp..
, aby potwierdzić.
5. Nacisnąć
Po zakończeniu działania funkcji
zostanie wyemitowany sygnał.
7.4 Wydłużenie czasu
Funkcja: Wydłużenie czasu powoduje, że
funkcja pieczenia jest kontynuowana po
zakończeniu Czas.
Funkcja nie działa podczas
korzystania z termosondy.
1. Po upływie czasu pieczenia zostanie
wyemitowany sygnał. Nacisnąć
dowolny symbol.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat.
2. Nacisnąć , aby włączyć lub
aby anulować.
3. Ustawić czas działania funkcji.
4. Nacisnąć
,
.
8. PROGRAMY AUTOMATYCZNE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Przepisy w Internecie
Przepisy dla programów automatycznych
można znaleźć w naszej witrynie
internetowej.Aby znaleźć odpowiednią
książkę kucharską, należy sprawdzić
numer produktu (PNC) podany na
tabliczce znamionowej umieszczonej na
obramowaniu komory piekarnika.
8.2 Przepisy z opcją
Automatyczne przepisy
Piekarnik umożliwia wybranie
zaprogramowanych przepisów. Przepisy
są ustalone i nie można ich zmieniać.
1. Włączyć piekarnik.
2. Wybrać menu: Przepisy. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
3. Wybrać kategorię i potrawę.
Nacisnąć
, aby potwierdzić.
4. Wybrać przepis. Nacisnąć
potwierdzić.
, aby
26
www.aeg.com
9. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3. Włożyć wtyczkę termosondy do
gniazda znajdującego się w przedniej
ramie urządzenia.
9.1 Termosonda
Termosonda mierzy temperaturę
wewnątrz potrawy. Gdy potrawa osiągnie
ustawioną temperaturę, urządzenie
wyłączy się.
Do ustawienia są dwie wartości
temperatur:
•
•
temperatura piekarnika (co najmniej
120°C),
temperatura wewnątrz produktu.
UWAGA!
Należy używać wyłącznie
termosondy dostarczonej
wraz z urządzeniem oraz
oryginalnych części
zamiennych.
Porady zapewniające osiągnięcie
najlepszych efektów:
• Składniki powinny mieć temperaturę
pokojową.
• Termosondy nie można używać do
potraw płynnych.
• Podczas pieczenia termosonda
powinna znajdować się w potrawie, a
wtyczka w gnieździe.
• Przestrzegać zalecanych temperatur
wewnątrz produktu. Patrz rozdział
„Wskazówki i porady”.
Urządzenie obliczy
przybliżony czas
zakończenia pieczenia.
Zależy on od ilości potrawy,
ustawionej funkcji piekarnika
i temperatury.
Kategorie potraw: mięso,
drób i ryba
1. Włączyć urządzenie.
2. Włożyć końcówkę termosondy w
środek mięsa lub ryby, jeśli to
możliwe – w środkową część.
Upewnić się, że co najmniej 3/4
termosondy znajduje się w potrawie.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol
termosondy.
4. W ciągu 5 sekund nacisnąć
lub
, aby ustawić temperaturę
wewnątrz produktu.
5. Ustawić funkcję pieczenia i w razie
potrzeby temperaturę piekarnika.
6. Aby zmienić ustawienie temperatury
wewnątrz produktu, nacisnąć .
Gdy potrawa osiągnie ustawioną
temperaturę, zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy. Urządzenie wyłączy
się automatycznie.
7. Dotknąć dowolnego symbolu, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
8. Wyciągnąć wtyczkę termosondy z
gniazda i wyjąć potrawę z
urządzenia.
POLSKI
27
OSTRZEŻENIE!
Rozgrzana termosonda grozi
poparzeniem. Należy
zachować ostrożność
podczas wyjmowania jej z
gniazda i z potrawy.
Kategoria potraw: zapiekanki
1. Włączyć urządzenie.
2. Umieścić połowę składników w
naczyniu do zapiekania.
3. Umieścić końcówkę termosondy
dokładnie w środkowej części
potrawy. Termosonda powinna być
stabilna podczas pieczenia. Można w
tym celu wykorzystać składnik
potrawy o stałej konsystencji.
Silikonowy uchwyt termosondy
oprzeć o krawędź naczynia.
Końcówka termosondy nie powinna
dotykać dna naczynia.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol
termosondy.
6. W ciągu 5 sekund nacisnąć
lub
, aby ustawić temperaturę
wewnątrz produktu.
7. Ustawić funkcję pieczenia i w razie
potrzeby temperaturę piekarnika.
8. Aby zmienić ustawienie temperatury
wewnątrz produktu, nacisnąć .
Gdy potrawa osiągnie ustawioną
temperaturę, zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy. Urządzenie wyłączy
się automatycznie.
9. Dotknąć dowolnego symbolu, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
10. Wyciągnąć wtyczkę termosondy z
gniazda i wyjąć potrawę z
urządzenia.
4. Przykryć termosondę pozostałymi
składnikami.
5. Włożyć wtyczkę termosondy do
gniazda znajdującego się w przedniej
ramie urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Rozgrzana termosonda grozi
poparzeniem. Należy
zachować ostrożność
podczas wyjmowania jej z
gniazda i z potrawy.
9.2 Wkładanie akcesoriów
Ruszt:
Wsunąć ruszt między prowadnice
jednego z poziomów umieszczania
potraw .
28
www.aeg.com
9.3 Prowadnice teleskopowe
– wkładanie akcesoriów
Prowadnice teleskopowe ułatwiają
wkładanie i wyjmowanie akcesoriów.
UWAGA!
Nie myć prowadnic
teleskopowych w zmywarce.
Nie smarować prowadnic
teleskopowych.
UWAGA!
Przed zamknięciem drzwi
upewnić się, że prowadnice
teleskopowe całkowicie
wsunięto do wnętrza
piekarnika.
Blacha do pieczenia ciasta/głęboka
blacha:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy.
Ruszt:
Umieścić ruszt na prowadnicach
teleskopowych w taki sposób, aby jego
nóżki były skierowane w dół.
Ruszt wraz z blachą do pieczenia ciasta/
głęboką blachą:
Wysoka krawędź wokół
rusztu stanowi specjalne
zabezpieczenie
zapobiegające zsuwaniu się
naczyń.
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy, a ruszt między prowadnice
powyżej.
Głęboka blacha:
Umieścić głęboką blachę na
prowadnicach teleskopowych.
Niewielkie występy na górze
mają na celu zapewnienie
większego bezpieczeństwa.
Występy służą także jako
zabezpieczenie przed
wypadnięciem. Wysoka
krawędź wokół rusztu
zapobiega zsuwaniu się
naczyń z rusztu.
Ruszt wraz z głęboką blachą:
POLSKI
29
Umieścić ruszt wraz z głęboką blachą na
prowadnicy teleskopowej.
10. DODATKOWE FUNKCJE
10.1 Ulubione
2. Wybrać menu: Ulubione.
W pamięci można zapisać ulubione
ustawienia, np. czas pieczenia,
temperaturę lub funkcję pieczenia. Są
one dostępne w menu: Ulubione. Można
zapisać w pamięci 20 programów.
5. Nacisnąć
Zapisywanie programu
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
ZAPISZ.
, aby potwierdzić.
4. Nacisnąć
Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza
wolna pozycja pamięci.
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6. Wprowadzić nazwę programu.
Pierwsza litera będzie migać.
lub
, aby zmienić
8. Nacisnąć
.
Zacznie migać następna litera.
9. W razie potrzeby powtórzyć krok 7.
10. Nacisnąć i przytrzymać
, aby
zapisać.
Można zastąpić zapełnione pozycje
pamięci. Gdy na wyświetlaczu pojawi się
pierwsza wolna pozycja pamięci,
lub
i nacisnąć
nacisnąć
zastąpić istniejący program.
Można zmienić nazwę programu w
menu: Edycja nazwy programu.
Włączanie programu
1. Włączyć piekarnik.
, aby potwierdzić.
Nacisnąć , aby przejść bezpośrednio
do menu: Ulubione. Można to zrobić
również, gdy piekarnik jest wyłączony.
10.2 Użycie funkcji Blokada
uruchomienia
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia lub
program automatyczny.
7. Nacisnąć
literę.
3. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
4. Wybrać nazwę ulubionego programu.
, aby
Gdy funkcja Blokada uruchomienia jest
aktywna, nie można przypadkowo
włączyć piekarnika.
1. Nacisnąć , aby włączyć
wyświetlacz.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
i , aż na wyświetlaczu pojawi
się komunikat .
Aby wyłączyć funkcję Blokada
uruchomienia, należy powtórzyć krok 2.
10.3 Blokada panelu
Ta funkcja chroni przed przypadkową
zmianą ustawień funkcji pieczenia.
Można ją włączyć, tylko gdy piekarnik
pracuje.
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia lub wybrać
żądane ustawienie.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Blokada panelu.
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Aby wyłączyć funkcję, nacisnąć . Na
wyświetlaczu pojawi się komunikat.
30
www.aeg.com
Nacisnąć ponownie , a następnie
w celu potwierdzenia.
Po wyłączeniu piekarnika
funkcja także się wyłączy.
(°C)
(godz.)
30 - 115
12.5
10.4 Ustaw + start
120 - 195
8.5
Funkcja umożliwia ustawienie funkcji (lub
programu) pieczenia i użycie jej w
późniejszym czasie za jednym
naciśnięciem symbolu.
200 - 230
5.5
1. Włączyć piekarnik.
2. Ustawić funkcję pieczenia.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Czas.
4. Pozwala ustawić czas.
5. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Ustaw + start.
, aby potwierdzić.
6. Nacisnąć
Nacisnąć dowolny symbol (z wyjątkiem
), aby uruchomić funkcję: Ustaw +
start. Zostanie uruchomiona ustawiona
funkcja pieczenia.
Po zakończeniu funkcji pieczenia
zostanie wyemitowany sygnał.
•
•
Blokada panelu działa,
gdy funkcja pieczenia jest
włączona.
Menu: Ustawienia
podstawowe umożliwia
włączenie i wyłączenie
funkcji: Ustaw + start.
10.5 Samoczynne wyłączenie
Ze względu na bezpieczeństwo piekarnik
wyłącza się samoczynnie po upływie
pewnego czasu, jeśli działa funkcja
pieczenia i nie zostaną zmienione żadne
ustawienia.
11. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Funkcja samoczynnego wyłączenia nie
działa z funkcjami: Oświetlenie
piekarnika, Termosonda,Czas, Koniec.
10.6 Jasność wyświetlacza
Dostępne są dwa tryby jasności
wyświetlacza:
•
•
Jasność w nocy – gdy piekarnik jest
wyłączony, jasność wyświetlacza jest
mniejsza w godzinach od 22:00 do
06:00.
Jasność w dzień:
– Gdy piekarnik jest włączony.
– Gdy włączona jest jasność w
nocy, dotknięcie dowolnego
symbolu (z wyjątkiem WŁ./WYŁ.)
powoduje przełączenie się
wyświetlacza na 10 sekund do
trybu jasności w dzień.
– Gdy piekarnik jest wyłączony i
ustawiono funkcję: Minutnik. Gdy
zakończy się działanie funkcji,
wyświetlacz powraca do trybu
jasności w nocy.
10.7 Wentylator chłodzący
Podczas pracy piekarnika wentylator
chłodzący włącza się automatycznie, aby
utrzymywać powierzchnie piekarnika w
niskiej temperaturze. Po wyłączeniu
piekarnika wentylator chłodzący może
nadal działać do czasu schłodzenia
piekarnika.
POLSKI
Temperatury i czasy
pieczenia podane w
tabelach mają wyłącznie
charakter orientacyjny.
Zależą one od przepisu,
jakości oraz ilości użytych
składników.
11.1 Zalecenia dotyczące
pieczenia
Nowy piekarnik może piec inaczej niż
dotychczas używany. W poniższych
tabelach podano zalecane ustawienia
temperatury, czasu pieczenia i poziomu
piekarnika dla określonych rodzajów
potraw.
W przypadku braku ustawień dla
specjalnego przepisu należy znaleźć
ustawienia dla podobnej potrawy.
11.2 Wewnętrzna strona
drzwi
Po wewnętrznej stronie drzwi
znajdują się:
•
•
numery poziomów piekarnika.
informacje o funkcjach pieczenia,
zalecanych poziomach umieszczania
potraw i temperaturach dla potraw.
11.3 Porady dotyczące
specjalnych funkcji pieczenia
piekarnika
Podtrzymywanie temp.
Funkcja umożliwia podtrzymanie
temperatury potraw. Temperatura jest
automatycznie ustawiona na 80°C.
Podgrzewanie talerzy
Funkcja umożliwia podgrzanie talerzy
przed podaniem. Temperatura jest
automatycznie ustawiona na 70°C.
Rozłożyć równomiernie talerze i naczynia
w stosach na ruszcie. Użyć pierwszego
poziomu piekarnika. Po upływie połowy
czasu grzania zamienić miejscami.
Wyrastanie ciasta
31
Funkcja umożliwia wyrastanie ciasta
drożdżowego. Włożyć ciasto drożdżowe
do dużego naczynia. Użyć pierwszego
poziomu piekarnika. Ustawić funkcję:
Wyrastanie ciasta oraz czas pieczenia.
Rozmrażanie
Odpakować produkt i umieścić na
talerzu. Nie przykrywać żywności, gdyż
może to wydłużyć czas rozmrażania.
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
11.4 Gotowanie SousVide
Podczas używania tej funkcji
temperatura jest niższa niż podczas
normalnego pieczenia.
Gotowanie SousVide Zalecenia
Używać świeżych składników wysokiej
jakości. Żywność należy zawsze umyć
przed przyrządzeniem. Ostrożnie
obchodzić się z surowymi jajkami.
Niska temperatura nadaje się tylko do
potraw, które można spożywać na
surowo.
Nie gotować potraw za długi czas, jeśli
temperatura wynosi poniżej 60°C.
Składniki zawierające alkohol należy
zagotować przed zamknięciem w worku.
Ułożyć worki na kratce jeden obok
drugiego.
Ugotowaną potrawę można
przechowywać w chłodziarce przez 2-3
dni. Szybko schłodzić potrawę (używając
kąpieli lodowej).
Nie należy używać tej funkcji do
odgrzewania pozostałości potraw.
Pakowanie próżniowe
Używać wyłącznie worków próżniowych i
pakowarki zalecanych do gotowania
sous-vide. Tylko pakowarka tego typu
może być używana do płynów.
Nie używać ponownie raz użytych
worków próżniowych.
Najwyższy poziom próżni zapewni
najlepszy efekt w najkrótszym czasie.
Aby zapewnić szczelne zamknięcie
worka próżniowego, należy upewnić się,
że jego zgrzewane powierzchnie są
czyste.
32
www.aeg.com
Przed zamknięciem worka upewnić się,
że jego wewnętrzne krawędzie są czyste.
11.5 Gotowanie SousVide:
mięso
JAGNIĘCINA / DZICZYZNA
Używać wyłącznie mięsa bez kości, aby
uniknąć przekłucia worków próżniowych.
Przed zapakowaniem w worek próżniowy
obsmażyć filety drobiowe, kładąc je na
patelni skórą w dół.
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
WOŁOWINA
(°C)
(min)
Królik średnio wy‐ 70
pieczony, grub.
1,5 cm, 0,6 - 0,65
kg
50 - 60
DRÓB
Filet wołowy/
cielęcy
(°C)
(min)
Średnio wypie‐
czone, grubość 4
cm, 0,8 kg
60
110 - 120
Dobrze wypieczo‐ 65
ne, grubość 4 cm,
0,8 kg
90 - 100
JAGNIĘCINA / DZICZYZNA
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Pierś kurczaka, grub.
3 cm, 0,75 kg
70
70 - 80
Pierś kaczki, grub. 2
cm, 0,9 kg
60
140 160
Pierś indyka, grub. 2
cm, 0,8 kg
70
75 - 85
11.6 Gotowanie SousVide:
ryby i owoce morza
Przed umieszczeniem filetów z ryby w
worku próżniowym należy osuszyć je
papierowym ręcznikiem.
Jagnięcina lekko 60
wypieczona, grub.
3 cm, 0,6 - 0,65
kg
180 - 190
Podczas gotowania małż należy wlać do
worka próżniowego szklankę wody.
Jagnięcina śred‐
nio wypieczona,
grub. 3 cm, 0,6 0,65 kg
65
105 - 115
RYBY I OWOCE MORZA
Dzik średnio wy‐
pieczony, grub. 3
cm, 0,6 - 0,65 kg
90
60 - 70
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Strzępiel, 4 filety o grub.
1 cm, 0,5 kg
70
25
Strzępiel, 4 filety o grub.
1 cm, 0,5 kg
70
25
POLSKI
RYBY I OWOCE MORZA
33
WARZYWA
Ustawić temperaturę 90 °C.
(°C)
(min)
Dorsz, 2 filety o grub. 2
cm, 0,65 kg
65
70 75
Przegrzebki, 0,65 kg
60
100 110
Szparagi zielone, całe, 0,7 - 0,8
kg
Małże z muszlami, 1 kg
95
20 25
Szparagi białe, całe, 0,7 - 0,8 kg 50 - 60
Krewetki bez skorupek,
0,5 kg
75
25 30
Ośmiornica, 1 kg
85
100 110
Pstrąg, 2 filety o grub. 1,5 65
cm, 0,65 kg
55 65
Łosoś, filet o grub. 3 cm,
0,8 kg
100 110
65
Aby zapobiec degradacji białka, należy
namoczyć pstrąga lub łososia przez 30
min w 10% roztworze wody z solą (100 g
soli na 1 litr wody), a następnie osuszyć
ją papierowym ręcznikiem przed
umieszczeniem w worku próżniowym.
11.7 Gotowanie SousVide:
warzywa
Aby zachować kolor karczochów, należy
po obraniu i pokrojeniu włożyć je do
wody zakwaszonej sokiem cytrynowym.
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
(min)
Cukinia, plastry 1 cm, 0,7 - 0,8
kg
40 - 50
35 - 40
Bakłażan, plastry 1 cm, 0,7 - 0,8 30 - 35
kg
Dynia, kawałki, grub. 2 cm, 0,7 0,8 kg
25 - 30
WARZYWA
Ustawić temperaturę 95 °C.
(min)
Por, paski lub krążki, 0,6 - 0,7 kg 40 - 45
Papryka, paski lub ćwiartki, 0,7 0,8 kg
35 - 40
Seler, krążki 1 cm, 0,7 - 0,8 kg
40 - 45
Marchew, plastry 0,5 cm, 0,7 0,8 kg
35 - 45
Seler korzeniowy, plastry 1 cm,
0,7 - 0,8 kg
45 - 50
Fenkuł, plastry 1 cm, 0,7 - 0,8 kg 35 - 45
Ziemniaki, plastry 1 cm, 0,8 - 1
kg
35 - 45
Serca karczocha, ćwiartki, 0,4 0,6 kg
45 - 55
34
www.aeg.com
11.8 Gotowanie SousVide:
owoce i desery
Aby zachować kolor jabłek i gruszek,
należy po obraniu i pokrojeniu włożyć je
do wody zakwaszonej sokiem
cytrynowym.
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
Ta funkcja umożliwia przeprowadzenie
sterylizacji naczyń (np. butelek dla
niemowląt).
Umieścić czyste naczynia do góry dnem,
na środku rusztu, na pierwszym poziomie
piekarnika.
Napełnić szufladę do maksymalnego
poziomu i ustawić czas na 40 minut.
Gotowanie
OWOCE
(°C)
(min)
90
20 - 25
Śliwki, połówki, 0,6 kg 90
10 - 15
Mango, 2, pokrojone
w kostkę, grub. 2 cm
90
10 - 15
Gruszki, 4, połówki
90
15 - 30
Nektaryny, 4, połówki
90
20 - 25
Ananasy, plastry 1
cm, 0,6 kg
90
20 - 25
Jabłka, 4, ćwiartki
95
25 - 30
Krem waniliowy x2,
350 g w każdym wo‐
reczku
85
20 - 22
Brzoskwinie, 4, po‐
łówki
Sterylizacja
Ta funkcja umożliwia przyrządzanie
każdego rodzaju żywności – świeżej lub
mrożonej. Można jej używać do
gotowania, podgrzewania, rozmrażania
lub blanszowania warzyw, mięsa, ryb,
makaronów, ryżu, kaszy manny i jajek.
Podczas jednego cyklu gotowania
można przyrządzić posiłek składający się
z kilku potraw. Aby wszystkie potrawy
były gotowe w tym samym czasie, należy
rozpocząć od potrawy wymagającej
najdłuższego czasu gotowania, a
następnie dodawać w odpowiednim
czasie kolejne potrawy, korzystając z
tabel pieczenia.
Przykład: Całkowity czas cyklu goto‐
wania: 40 min. Najpierw umieścić w
piekarniku Gotow. ziemniaki, ćwiartki,
po 20 min dodać Łosoś, filety, a po 30
min – Brokuły, cząstki.
11.9 Pieczenie parowe
Używać wyłącznie żaroodpornych i
nierdzewnych naczyń lub pojemników na
żywność ze stali chromowej.
Podczas pieczenia na więcej niż jednym
poziomie upewnić się, że przestrzeń
między półkami umożliwia cyrkulację
pary.
(min)
Gotow. ziemniaki,
ćwiartki
40
Łosoś, filety
20
Brokuły, cząstki
10
Rozpocząć pieczenie z zimnym
piekarnikiem, o ile w poniższej tabeli nie
zaleca się nagrzewania wstępnego.
W przypadku jednoczesnego
przyrządzania więcej niż jednej potrawy
należy użyć maksymalnej zalecanej ilości
wody.
11.10 Gotowanie na parze
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
Gdy funkcja jest włączona, należy
zachować ostrożność przy otwieraniu
drzwi urządzenia. Może dojść do
uwolnienia pary.
POLSKI
WARZYWA
WARZYWA
Ustawić temperaturę 99°C.
(min)
35
Ustawić temperaturę 99°C.
(min)
8 - 10
Brokuły, cząstki, nagrzać
pusty piekarnik
10
Pomidory bez skórki
10 - 15
Świeży szpinak
10 - 15
Cukinia, plastry
15
Warzywa, blanszowane
15 - 20
Grzyby, krojone
15 - 20
Papryka, paski
15 - 25
Brokuły, całe
15 - 25
25 - 35
Kalafior, cząstki
25 - 35
Kalarepa, plastry
25 - 35
Biała fasola
30 - 40
Słodka kukurydza na kolbie
35 - 45
Skorzonera
35 - 45
Kalafior, cały
35 - 45
Zielona fasolka
40 - 45
Kapusta biała lub czerwona,
paski
Zielone szparagi
50 - 60
Karczochy
15 - 25
Bakłażany
55 - 65
15 - 25
Dynia pokrojona w kostkę
Suszona fasola, namoczo‐
na, proporcja woda/fasola
2:1
15 - 25
Pomidory
60 - 90
Bigos
20 - 25
Fasola, blanszowana
70 - 90
Buraczki
20 - 25
Roszpunka, cząstki
20 - 25
Kapusta włoska
20 - 30
Seler pokrojony w kostkę
20 - 30
Por, krążki
20 - 30
Groszek
20 - 30
Groszek śnieżny / Groszek
śnieżny
20 - 30
Słodkie ziemniaki
20 - 30
Koper włoski
20 - 30
PRZYSTAWKI / DODATKI
Ustawić temperaturę 99°C.
(min)
15 - 20
Kuskus, proporcja woda/
kuskus 1:1
Marchew
15 - 25
Tagliatelle, świeże
25 - 35
Białe szparagi
20 - 25
25 - 35
Brukselka
Kasza manna, proporcja
mleko/kasza 3,5:1
36
www.aeg.com
PRZYSTAWKI / DODATKI
OWOCE
Ustawić temperaturę 99°C.
(min)
Ustawić temperaturę 99°C.
(min)
20 - 30
Soczewica, czerwona, pro‐
porcja woda/soczewica 1:1
10 - 15
Krojone jabłka
25 - 30
Szpecle
10 - 15
Owoce jagodowe
25 - 35
Bulgur, proporcja woda/
kasza bulgur 1:1
10 - 20
Roztapianie czekolady
20 - 25
Kompot owocowy
25 - 35
Knedle drożdżowe
30 - 35
Ryż jaśminowy, proporcja
woda/ryż 1:1
30 - 40
Gotow. ziemniaki, ćwiartki
35 - 45
Knedle chlebowe
(min)
35 - 45
Knedle ziemniaczane
Cienki filet rybny
75 - 80
35 - 45
Ryż, proporcja woda/ryż
1:1; proporcje wody i ryżu
można zmieniać odpowied‐
nio do gatunku ryżu
15 20
20 25
Świeże krewetki
75 - 85
40 - 50
Polenta, proporcja płynu 3:1
20 30
Małże
100
40 - 55
Pudding ryżowy, proporcja
mleko/ryż 2,5:1
20 30
Łosoś, filety
85
45 - 55
Ziemniaki w mundurkach,
średniej wielkości
20 30
Pstrąg, 0,25 kg
85
55 - 60
Soczewica, brązowa i zielo‐
na, proporcja woda/socze‐
wica 2:1
30 40
Mrożone krewetki
75 - 85
40 45
Pstrąg tęczowy, 1 kg
85
RYBY
(°C)
POLSKI
MIĘSO
37
JAJKA
(min)
Ustawić temperaturę 99°C.
(°C)
15 20
Chipolatas
80
20 30
Bawarska kiełbasa
80
cielęca / Biała kiełba‐
sa
20 30
Kiełbasa wiedeńska
25 35
Pierś kurczaka, goto‐ 90
wana
55 65
Szynka gotowana, 1
kg
60 70
Kurczak, gotowany, 1 99
- 1,2 kg
70 90
Kasseler, z wody
80 90
Cielęcina / Schab
90
wieprzowy, 0,8 - 1 kg
110 120
Tafelspitz
(min)
80
99
90
99
12 - 13
Jajka na półtwardo
18 - 21
Jajka, na twardo
11.11 Połączenie funkcji:
Turbo grill + Gotowanie na
parze
Funkcji tych można używać łącznie w
celu jednoczesnego przyrządzenia
mięsa, warzyw i dodatków.
1. Wybrać funkcję: Turbo grill do
pieczenia mięsa.
2. Dodać przygotowane warzywa i
dodatki.
3. Zmniejszyć temperaturę piekarnika
do około 90°C. Można uchylić drzwi
do pierwszej pozycji otwarcia na
około 15 minut.
4. Wybrać funkcję: Gotowanie na parze.
Piec wszystkie składniki razem, aż
będą gotowe.
JAJKA
Ustawić temperaturę 99°C.
(min)
10 - 11
Jajka, na miękko
Umieścić mięso na pierwszym poziomie piekarnika, a warzywa – na trzecim.
38
www.aeg.com
Turbo grill
Pierwszy etap: pieczenie mięsa
Gotowanie na parze
Drugi etap: dodać warzywa
(°C)
(min)
(°C)
(min)
Pieczeń woło‐
wa, 1 kg / Bruk‐
selka, polenta
180
60 - 70
99
40 - 50
Pieczeń wie‐
przowa, 1 kg /
Ziemniaki / Wa‐
rzywa, w sosie
180
60 - 70
99
30 - 40
Pieczeń cielęca, 180
1 kg / Ryż / Wa‐
rzywa
50 - 60
99
30 - 40
11.12 Duża wilgotność
ka.
Użyć drugiego poziomu piekarni‐
(°C)
(min)
Cienki filet ryb‐
ny
85
15 - 25
Jajka zapieka‐
ne
90 - 110
15 - 30
Mała ryba, do
0,35 kg
90
Gruby filet ryb‐
ny
11.13 Średnia wilgotność
ka.
Użyć drugiego poziomu piekarni‐
(°C)
(min)
Wypieki ze słod‐ 170 - 180
kiego ciasta
drożdżowego
20 - 35
Bułki
180 - 200
25 - 35
20 - 30
Pieczony filet z
ryby
170 - 180
25 - 40
90
25 - 35
Pieczywo słod‐
kie
160 - 170
30 - 45
Cała ryba, do 1 90
kg
30 - 40
Pieczona ryba
170 - 180
35 - 45
Krem budynio‐
wy, flan w mi‐
seczkach
90
35 - 45
Słodkie potrawy
z piekarnika
160 - 180
45 - 60
180 - 190
45 - 60
Terrina
90
40 - 50
Różne rodzaje
chleba, 0,5 - 1
kg
Kluseczki
120 - 130
40 - 50
Żeberka
140 - 150
75 - 100
POLSKI
ka.
Użyć drugiego poziomu piekarni‐
Duszone / Du‐
szone mięso
(°C)
(min)
Pieczeń wołowa, 1
kg
180 200
60 - 90
39
(°C)
(min)
Kaczka, 1,5 - 2 kg
180
70 - 90
140 - 150
100 - 140
Pieczeń cielęca, 1
kg
180
80 - 90
Pieczeń wieprzowa,
1 kg
160 180
90 - 100
Gęś, 3 kg, użyć dru‐
giego poziomu pie‐
karnika
170
130 - 170
11.14 Mała wilgotność
Jeśli nie podano inaczej, użyć drugiego
poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Bułki gotowe do pie‐
czenia
200
15 - 20
Bagietki gotowe do
pieczenia, 40 - 50 g
200
15 - 20
Bułki, 40 - 60 g
180 200
25 - 35
Bagietki gotowe do
pieczenia, mrożone,
40 - 50 g
200
25 - 35
Klops, surowy, 0,5
kg
180
30 - 40
Makaron zapiekany
170 190
40 - 50
Lasagne
170 180
45 - 55
Chleb, 0,5 - 1 kg
180 190
45 - 60
Zapiekanka ziemnia‐ 160 czana
170
50 - 60
Kurczak, 1 kg
180 210
50 - 60
Schab wieprzowy,
wędzony, 0,6 - 1 kg,
namaczać przez 2
godz.
160 180
60 - 70
11.15 Regeneracja
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Dania jednogarn‐
kowe
110
10 - 15
Kosz
110
10 - 15
Ryż
110
10 - 15
Kluseczki
110
15 - 25
11.16 Funkcja Jogurt
Funkcja umożliwia przygotowanie
jogurtu.
Zmieszać 0,25 kg jogurtu z 1 l mleka.
Napełnić słoiki na jogurt.
Jeśli mleko jest surowe, zagotować je i
schłodzić do 40°C.
ka.
Użyć drugiego poziomu piekarni‐
(godz.)
Jogurt, kremowy
5-6
40
www.aeg.com
ka.
Użyć drugiego poziomu piekarni‐
(godz.)
Jogurt, gęsty
7-8
11.17 Pieczenie ciast
Zaleca się ustawienie za pierwszym
razem niższej temperatury.
Piekąc ciasta na więcej niż jednym
poziomie, można wydłużyć czas
pieczenia o 10-15 minut.
Ciasta i ciastka na różnych poziomach
nie zawsze przyrumieniają się
równomiernie. Nie ma potrzeby zmiany
ustawienia temperatury w takim
przypadku. W trakcie pieczenia produkty
przyrumienią się równomiernie.
Blachy mogą odkształcać się podczas
pieczenia. Po ostygnięciu blach
odkształcenia znikną.
11.18 Wskazówki dotyczące pieczenia ciast
Efekt pieczenia
Prawdopodobna przyczy‐
na
Spód ciasta nie jest od‐
powiednio upieczony.
Wybrano nieodpowiedni po‐ Umieścić ciasto na niższym po‐
ziom piekarnika.
ziomie piekarnika.
Ciasto zapada się, robi
się zakalcowate, roz‐
miękłe lub jest nierów‐
nomiernie upieczone.
Temperatura piekarnika jest Następnym razem ustawić nieco
za wysoka.
niższą temperaturę piekarnika.
Ciasto jest za suche.
Za krótki czas pieczenia.
Następnym razem ustawić dłuż‐
szy czas pieczenia i obniżyć tem‐
peraturę piekarnika.
Temperatura piekarnika jest Następnym razem ustawić wy‐
za niska.
ższą temperaturę piekarnika.
Za długi czas pieczenia.
Ciasto piecze się nie‐
równomiernie.
Środek zaradczy
Następnym razem ustawić krót‐
szy czas pieczenia.
Temperatura piekarnika jest Ustawić niższą temperaturę pie‐
za wysoka, a czas piecze‐
karnika i dłuższy czas pieczenia.
nia za krótki.
Ciasto nie jest równomiernie Następnym razem rozprowadzić
rozprowadzone.
równomiernie ciasto na blasze.
Ciasto nie jest gotowe
po upływie czasu pie‐
czenia podanego w
przepisie.
Temperatura piekarnika jest Następnym razem ustawić nieco
za niska.
wyższą temperaturę piekarnika.
POLSKI
11.19 Pieczenie na jednym poziomie
PIECZENIE W FORMACH
(°C)
(min)
Kołacz / Brioszki
Termoobieg
150 - 160
50 - 70
1
Tort biszkoptowy /
Ciasta owocowe
Termoobieg
140 - 160
70 - 90
1
Spód tarty – ciasto
kruche, nagrzać
pusty piekarnik
Termoobieg
150 - 160
20 - 30
2
Spód tarty – ciasto
biszkoptowe
Termoobieg
150 - 170
20 - 25
2
Sernik
Górna/dolna
grzałka
170 - 190
60 - 90
1
CIASTA / CIASTKA / CHLEB NA BLACHACH DO PIECZENIA
Jeśli nie podano inaczej, nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
(°C)
(min)
Warkocz drożdżo‐
wy / Chałka,
wstępne nagrze‐
wanie nie jest po‐
trzebne
Górna/dolna
grzałka
170 - 190
30 - 40
3
Kerststol
Górna/dolna
grzałka
160 - 180
50 - 70
2
Chleb żytni:
Górna/dolna
grzałka
najpierw: 230
20
1
następnie: 160 180
30 - 60
Ptysie / Eklery
Górna/dolna
grzałka
190 - 210
20 - 35
3
Rolada biszkopto‐
wa,
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
10 - 20
3
41
42
www.aeg.com
CIASTA / CIASTKA / CHLEB NA BLACHACH DO PIECZENIA
Jeśli nie podano inaczej, nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
(°C)
(min)
Termoobieg
150 - 160
20 - 40
3
Ciasto migdałowe / Górna/dolna
Ciastka cukrowe
grzałka
190 - 210
20 - 30
3
Tarty owocowe,
wstępne nagrze‐
wanie nie jest po‐
trzebne
180
35 - 55
3
160 - 180
40 - 60
3
Ciasto z kruszon‐
ką, wstępne na‐
grzewanie nie jest
potrzebne
Górna/dolna
grzałka
Placki drożdżowe z Górna/dolna
delikatnymi dodat‐ grzałka
kami (np. twaro‐
giem, kremem,
słodkim sosem)
CIASTKA
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Ciasto kruche / Ciasto
biszkoptowe
Termoobieg
150 - 160
15 - 25
Bezy
Termoobieg
80 - 100
120 - 150
Makaroniki
Termoobieg
100 - 120
30 - 50
Ciasteczka drożdżowe
Termoobieg
150 - 160
20 - 40
Ciasteczka z ciasta
franc., nagrzać pusty
piekarnik
Termoobieg
170 - 180
20 - 30
Bułki, nagrzać pusty
piekarnik
Górna/dolna grzałka
190 - 210
10 - 25
POLSKI
43
11.20 Wypieki i zapiekanki
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Makaron zapiekany
Górna/dolna grzałka
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Górna/dolna grzałka
180 - 200
25 - 40
Zapiekanka warzywna, Turbo grill
nagrzać pusty piekarnik
170 - 190
15 - 35
Bagietki z serem
Termoobieg
160 - 170
15 - 30
Ryż na mleku
Górna/dolna grzałka
180 - 200
40 - 60
Ryba pieczona
Górna/dolna grzałka
180 - 200
30 - 60
Nadziewane warzywa
Termoobieg
160 - 170
30 - 60
11.21 Pieczenie na kilku
poziomach
CIASTKA
Użyć funkcji: Termoobieg.
W przypadku użycia dwóch blach
umieścić je na pierwszym i czwartym
poziomie piekarnika.
CIASTA / CIASTKA / CHLEB
NA BLACHACH DO PIECZENIA
(°C)
(min)
Kruche ciasteczka
150 160
20 - 40
Bezy
80 100
130 170
Makaroniki
100 120
40 - 80
(°C)
(min)
Ptysie / Eklery, nagrzać
pusty piekarnik
160 180
25 - 45
Ciasteczka drożdżowe
160 170
30 - 60
Sucha strucla
150 160
30 - 45
Ciasteczka z ciasta
franc., nagrzać pusty
piekarnik
170 180
30 - 50
Bułki
180
20 - 30
11.22 Wskazówki dotyczące
pieczenia mięsa
Używać tylko żaroodpornych naczyń do
pieczenia.
44
www.aeg.com
Chude mięso należy piec pod
przykryciem.
Piec mięso i ryby w większych kawałkach
(1 kg lub więcej).
Duże kawałki mięsa można piec
bezpośrednio na blasze lub na ruszcie
umieszczonym nad blachą.
Podczas pieczenia polać kilkakrotnie
kawałki mięsa wydobywającym się z nich
sosem.
Wlać trochę wody do blachy do
pieczenia, aby zapobiec przypalaniu się
skapującego tłuszczu.
11.23 Pieczenie
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
Obrócić pieczeń po upływie 1/2-2/3
czasu pieczenia.
WOŁOWINA
(°C)
(min)
Górna/dolna
grzałka
230
120 - 150
Pieczeń wołowa lub grub. 1 cm
filet, lekko wypie‐
czone, nagrzać
pusty piekarnik
Turbo grill
190 - 200
5-6
Pieczeń wołowa lub grub. 1 cm
filet, średnio wypie‐
czone, nagrzać
pusty piekarnik
Turbo grill
180 - 190
6-8
Pieczeń wołowa lub grub. 1 cm
filet, dobrze wypie‐
czone, nagrzać
pusty piekarnik
Turbo grill
170 - 180
8 - 10
Mięso duszone
1 - 1,5 kg
WIEPRZOWINA
Użyć funkcji: Turbo grill.
(kg)
(°C)
(min)
Łopatka / Karkówka /
Szynka
1 - 1.5
150 - 170
90 - 120
Kotlety / Żeberka
1 - 1.5
170 - 190
30 - 60
POLSKI
WIEPRZOWINA
Użyć funkcji: Turbo grill.
(kg)
(°C)
(min)
Klops
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Golonka wieprzowa,
podgot.
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
CIELĘCINA
Użyć funkcji: Turbo grill.
(kg)
(°C)
(min)
Pieczeń cielęca
1
160 - 180
90 - 120
Gicz cielęca
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
(kg)
(°C)
(min)
Udziec jagnięcy /
Pieczeń jagnięca
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Comber jagnięcy
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
JAGNIĘCINA
Użyć funkcji: Turbo grill.
45
46
www.aeg.com
DZICZYZNA
(kg)
(°C)
(min)
Comber /
Udziec zajęczy,
nagrzać pusty
piekarnik
1
Turbo grill
180 - 200
35 - 55
Comber sarni
1.5 - 2
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
60 - 90
Udziec z sarny
1.5 - 2
Górna/dolna
grzałka
180 - 200
60 - 90
DRÓB
Użyć funkcji: Turbo grill.
(kg)
(°C)
(min)
Drób, porcjowany
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Kurczak, połowa
0.4 - 0.5
190 - 210
40 - 50
Kurczak, pularda
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Kaczka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Gęś
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
Indyk
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Indyk
4-6
140 - 160
150 - 240
RYBA
(kg)
Cała ryba
1 - 1.5
Turbo grill
11.24 Chleb
Wstępne nagrzewanie nie jest zalecane.
(°C)
(min)
180 - 200
30 - 50
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
POLSKI
CHLEB
(°C)
(min)
Biały chleb
170 - 190
40 - 60
Bagietka
200 - 220
35 - 45
Brioszki
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Chleb żytni
170 - 190
50 - 70
Chleb pełnoziarnisty
170 - 190
50 - 70
Chleb pełnoziarnisty
170 - 190
40 - 60
Bułki
190 - 210
20 - 35
11.25 Chrupiące potrawy z funkcją Funkcja Pizza
PIZZA
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Tarty
180 - 200
40 - 55
Tarta szpinakowa
160 - 180
45 - 60
Quiche lorraine / Tarta szwaj‐
carska
170 - 190
45 - 55
Szarlotka, przykryta
150 - 170
50 - 60
47
48
www.aeg.com
PIZZA
Przed przystąpieniem do pieczenia nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
Użyć drugiego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Pizza, na grubym cieście, użyć 210 - 230
głębokiej blachy do pieczenia
15 - 25
Pizza, na cienkim cieście
180 - 200
20 - 30
Przaśny chleb
210 - 230
10 - 20
Tarta z ciasta francuskiego
160 - 180
45 - 55
Flammkuchen
210 - 230
15 - 25
Pierogi
180 - 200
15 - 25
Zapiekanka warzywna
160 - 180
50 - 60
11.26 Grill
Umieścić blachę do pieczenia na
pierwszym poziomie piekarnika, aby
skapywał do niej tłuszcz.
Przed przystąpieniem do pieczenia
nagrzać wstępnie pusty piekarnik.
GRILL
(°C)
(min)
1. strona
(min)
2. strona
Pieczeń wołowa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Filet wołowy
230
20 - 30
20 - 30
3
Schab wieprzowy
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Górka cielęca
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Comber jagnięcy
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Cała ryba, 0,5 - 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
POLSKI
11.27 Termoobieg (niska
temp.)
Funkcja służy do przygotowywania
chudego, delikatnego mięsa i ryb. Nie
należy używać jej do przyrządzania:
potraw z drobiu, tłustych pieczeni
wieprzowych ani mięs duszonych w
sosie własnym.Temperatura dla funkcji
Termosonda nie powinna przekraczać
65°C.
1. Obsmażyć mięso na patelni, w
wysokiej temperaturze, przez 1-2
minuty po każdej stronie.
2. Umieścić mięso w głębokiej blasze
lub bezpośrednio na ruszcie
49
piekarnika. Umieścić blachę pod
rusztem w celu zebrania tłuszczu.
Używając tej funkcji, należy zawsze
piec potrawy pod przykryciem.
3. Użyć Termosonda.
4. Wybrać funkcję: Termoobieg (niska
temp.). Na pierwsze 10 minut można
ustawić temperaturę między 80°C a
150°C. Domyślna temperatura to
90°C. Ustawić temperaturę dla
funkcji Termosonda.
5. Po 10 minutach piekarnik
automatycznie obniży temperaturę
do 80°C.
Ustawić temperaturę 120°C.
(kg)
(min)
Steki
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Filet wołowy
1 - 1.5
90 - 150
3
Pieczeń wołowa
1 - 1.5
120 - 150
1
Pieczeń cielęca
1 - 1.5
120 - 150
1
11.28 Potrawy mrożone
ROZMRAŻANIE
(°C)
(min)
Pizza, mrożona
200 - 220
15 - 25
2
Pizza American, mrożona
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, schłodzona
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks mrożone
180 - 200
15 - 30
2
Frytki, cienkie
190 - 210
15 - 25
3
Frytki, grube
190 - 210
20 - 30
3
Pieczone ziemniaki, ćwiartki / Krokiety
190 - 210
20 - 40
3
50
www.aeg.com
ROZMRAŻANIE
(°C)
(min)
Zapiekane mięso i ziemniaki
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, świeże
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, mrożone
160 - 180
40 - 60
2
Ser zapiekany
170 - 190
20 - 30
3
Skrzydełka kurczaka
180 - 200
40 - 50
2
11.29 Pasteryzowanie
Należy stosować wyłącznie słoiki do
pasteryzowania o tych samych
rozmiarach.
OWOCE JAGODOWE
Nie stosować słoików z zamknięciem
typu twist-off, zamknięciem bagnetowym
ani puszek metalowych.
(min)
Czas do zagoto‐
wania
Użyć pierwszego poziomu piekarnika.
Umieszczać na blasze do pieczenia
ciasta nie więcej niż sześć jednolitrowych
słoików wekowych.
Napełnić słoiki do takiego samego
poziomu i zamknąć obejmami.
Słoiki nie mogą się stykać.
Na blachę do pieczenia ciasta wlać około
1/2 litra wody, aby zapewnić
wystarczający poziom wilgotności w
piekarniku.
Gdy płyn w słoikach zacznie lekko wrzeć
(po około 35-60 minutach w słoikach
jednolitrowych), należy wyłączyć
piekarnik lub zmniejszyć temperaturę do
100°C (patrz tabela).
Ustawić temperaturę 160-170°C.
Truskawki / Borówki / 35 - 45
Maliny / Dojrzały
agrest
OWOCE PESTKOWE
(min)
(min)
Czas do za‐ Dalsza
gotowania pasteryza‐
cja w tem‐
peraturze
100°C
Brzoskwinie / 35 - 45
Pigwy / Śliwki
10 - 15
POLSKI
WARZYWA
51
WARZYWA
(min)
(min)
Czas do za‐ Dalsza pas‐
gotowania teryzacja w
temperatu‐
rze 100°C
(°C)
(godz.
)
Fasola
60 - 70
6-8
Papryka
60 - 70
5-6
Marchew
50 - 60
5 - 10
Warzywa na zupę
60 - 70
5-6
Ogórki
50 - 60
-
Grzyby
50 - 60
6-8
Pikle
50 - 60
5 - 10
Zioła
40 - 50
2-3
Kalarepa /
Groszek /
Szparagi
50 - 60
15 - 20
Ustawić temperaturę 60-70°C.
11.30 Suszenie - Termoobieg
OWOCE
Przykryć blachy pergaminem lub
papierem śniadaniowym.
(godz.)
Aby uzyskać lepszy efekt, można
zatrzymać proces w połowie czasu
suszenia, otworzyć drzwi i pozostawić na
noc w celu dokończenia suszenia.
Śliwki
8 - 10
W przypadku użycia jednej blachy
umieścić ją na trzecim poziomie
piekarnika.
Morele
8 - 10
Krojone jabłka
6-8
Gruszki
6-9
W przypadku użycia dwóch blach
umieścić je na pierwszym i czwartym
poziomie piekarnika.
11.31 Termosonda
WOŁOWINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Lekko wypie‐
czone
Średnio wypie‐ Dobrze wypie‐
czone
czone
Pieczeń wołowa
45
60
70
Polędwica wołowa
45
60
70
52
www.aeg.com
WOŁOWINA
Klops
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
80
83
86
WIEPRZOWINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Szynka / Pieczeń
80
84
88
Kotlety z combra / Schab wieprzo‐
wy, wędzony / Schab wieprzowy, z
wody
75
78
82
CIELĘCINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐ Więcej
czone
Pieczeń cielęca
75
80
85
Gicz cielęca
85
88
90
BARANINA / JAGNIĘCINA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Udziec barani
80
85
88
Comber barani
75
80
85
Pieczeń jagnięca / Udziec jagnięcy
65
70
75
DZICZYZNA
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Comber zajęczy / Comber sarni
65
70
75
Udziec zajęczy / Zając, w całości /
Udziec sarni
70
75
80
POLSKI
DRÓB
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
Kurczak
80
83
86
Kaczka, cała/połowa / Indyk, cały/
pierś
75
80
85
Kaczka, pierś
60
65
70
RYBA (ŁOSOŚ, PSTRĄG,
SANDACZ)
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Ryba cała / duża / na parze / Ryba
60
cała / duża / pieczona
CASSEROLE – PODGO‐
TOWANE WARZYWA
Casserole z cukinią / Casserole z
brokułami / Casserole z fenkułem
NO
KO
64
68
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
85
88
91
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
85
88
91
CASSEROLE – NA SŁOD‐
Casserole z białego chleba z owo‐
cami/bez owoców / Casserole z
płatków ryżowych z owocami/bez
owoców / Casserole makaronowe
na słodko
Więcej
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
CASSEROLE – NA SŁO‐
Cannelloni / Lasagne / Makaron
zapiekany
Średnio wypie‐
czone
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Mniej
Średnio wypie‐
czone
Więcej
80
85
90
53
54
www.aeg.com
11.32 Termoobieg wilgotny –
zalecane akcesoria
Należy używać używać naczyń i
pojemników w ciemnym kolorze o
Blacha do pizzy
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
matowej powierzchni. Pochłaniają one
lepiej ciepło niż naczynia w jasnym
kolorze o błyszczącej powierzchni.
Forma do pieczenia
Kokilki
Ceramiczne
W ciemnym kolorze, ma‐
średnica: 8
towa
cm, wysokość:
średnica: 26 cm
5 cm
Forma do tarty
W ciemnym kolorze,
matowa
średnica: 28 cm
11.33 Termoobieg wilgotny
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy
przestrzegać zaleceń z poniższej tabeli.
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Zapiekanka z makaronu
200 - 220
45 - 55
Zapiekanka ziemniaczana
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Pudding chlebowy
190 - 200
55 - 70
Pudding ryżowy
170 - 190
45 - 60
Szarlotka, na cieście biszkoptowym (okrągła 160 - 170
foremka do ciasta)
70 - 80
Biały chleb
55 - 70
11.34 Informacje dla
ośrodków
przeprowadzających testy
Testy zgodnie z normą: EN 60350, IEC
60350.
190 - 200
POLSKI
PIECZENIE NA JEDNYM POZIOMIE. Pieczenie w formach
(°C)
(min)
140 - 150
35 - 50
2
Biszkopt beztłuszczowy Górna/dolna grzałka 160
35 - 50
2
Szarlotka, 2 foremki Ø
20 cm
Termoobieg
160
60 - 90
2
Szarlotka, 2 foremki Ø
20 cm
Górna/dolna grzałka 180
70 - 90
1
Biszkopt beztłuszczowy Termoobieg
PIECZENIE NA JEDNYM POZIOMIE. Ciasteczka
Użyć trzeciego poziomu piekarnika.
(°C)
(min)
Ciasteczka maślane /
Ciasta przekładane
Termoobieg
140
25 - 40
Ciasteczka maślane /
Ciasta przekładane, na‐
grzać pusty piekarnik
Górna/dolna grzałka
160
20 - 30
Małe ciasteczka, 20 sztuk
na blasze, nagrzać pusty
piekarnik
Termoobieg
150
20 - 35
Małe ciasteczka, 20 sztuk
na blasze, nagrzać pusty
piekarnik
Górna/dolna grzałka
170
20 - 30
55
56
www.aeg.com
PIECZENIE NA KILKU POZIOMACH. Ciasteczka
(°C)
(min)
Ciasteczka maślane / Termoobieg
Ciasta przekładane
140
Małe ciasteczka, 20
sztuk na blasze, na‐
grzać pusty piekarnik
150
Termoobieg
2 po‐
ziomy
3 pozio‐
my
25 - 45
1/4
1/3/5
23 - 40
1/4
-
GRILL
Nagrzewać wstępnie pusty piekarnik przez 5 minuty.
Grill z maksymalnym ustawieniem temperatury.
(min)
Tosty
Grill
Befsztyk, obrócić po upływie Grill
połowy czasu
11.35 Informacje dla
ośrodków
przeprowadzających testy
Warunki testowania funkcji: Gotowanie
na parze.
1-3
5
24 - 30
4
Testy zgodne z normą IEC 60350.
POLSKI
57
Ustawić temperaturę 99°C.
Naczynie
(Gastro‐
norm)
(g)
Brokuły, na‐
grzać pusty
piekarnik
1 x 2/3 perfo‐
rowane
300
3
13 - 15
Umieścić bla‐
chę do piecze‐
nia na pierw‐
szym poziomie
piekarnika.
Brokuły, na‐
grzać pusty
piekarnik
2 x 2/3 perfo‐
rowane
2 x 300
2i4
13 - 15
Umieścić bla‐
chę do piecze‐
nia na pierw‐
szym poziomie
piekarnika.
Brokuły, na‐
grzać pusty
piekarnik
1 x 2/3 perfo‐
rowane
maks.
3
15 - 18
Umieścić bla‐
chę do piecze‐
nia na pierw‐
szym poziomie
piekarnika.
2 x 1500
2i4
Aż tempe‐
ratura w
najchłod‐
niejszym
miejscu
osiągnie
85°C.
Umieścić bla‐
chę do piecze‐
nia na pierw‐
szym poziomie
piekarnika.
Groszek, mro‐ 2 x 2/3 perfo‐
żony
rowane
(min)
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
58
www.aeg.com
12.1 Uwagi dotyczące czyszczenia
Przód piekarnika należy myć miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z
dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.
Do czyszczenia powierzchni metalowych należy stosować łagodny śro‐
dek czyszczący.
Środki czy‐
szczące
Uporczywe zabrudzenia należy usuwać za pomocą specjalnego środka
do czyszczenia piekarników.
Użyć kilku kropli octu, aby oczyścić z kamienia dno komory piekarnika.
Po każdym użyciu należy oczyścić komorę piekarnika. Nagromadzenie
się tłuszczu lub resztek potraw może skutkować pożarem. Zagrożenie
jest większe dla blachy do opiekania.
Codzienne
użytkowanie
Po każdym użyciu osuszyć komorę miękką ściereczką.
Po każdym użyciu akcesoriów należy wyczyścić je i pozostawić do wy‐
schnięcia. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki zwilżonej ciep‐
łą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie myć akcesoriów w zmy‐
warce do naczyń.
Akcesoria
Nie czyścić akcesoriów pokrytych powłoką zapobiegającą przywieraniu
agresywnymi środkami czyszczącymi, ostrymi przedmiotami ani nie myć
ich w zmywarce.
12.2 Sposób wyjmowania:
prowadnice blach
Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
Przed przystąpieniem do konserwacji
piekarnika należy upewnić się, że jest
zimny. Występuje zagrożenie
poparzeniem.
12.3 Czyszczenie parowe
Aby wyczyścić piekarnik, należy wyjąć
prowadnice blach.
1. Ostrożnie pociągnąć prowadnice w
górę i zdjąć z przedniego zaczepu.
1
3
2
2. Odciągnąć przednią część prowadnic
blach od bocznej ścianki.
3. Wysunąć prowadnice z tylnego
zaczepu.
Usunąć ręcznie jak najwięcej zabrudzeń.
Akcesoria i prowadnice blach można
wymontować, aby wyczyścić ścianki
boczne.
Funkcja czyszczenia parowego jest
przeznaczona do parowego czyszczenia
komory piekarnika.
Przed uruchomieniem procedury
czyszczenia sprawdzić, czy piekarnik
wystygł.
Gdy funkcja czyszczenia parowego jest
aktywna, oświetlenie jest wyłączone.
1. Napełnić szufladę na wodę do
maksymalnego poziomu.
2. Wybrać funkcję czyszczenia
parowego w menu: Czyszczenie.
POLSKI
Czyszczenie parowe – czas
działania funkcji wynosi około 30
minut.
a) Włączyć funkcję.
b) Gdy program zakończy się,
zostanie wyemitowany sygnał.
c) Nacisnąć pole czujnika, aby
wyłączyć sygnał.
Czyszczenie parowe plus – czas
trwania funkcji wynosi około 75
minut.
a) Równomiernie rozprowadzić
odpowiedni środek czyszczący
na częściach emaliowanych i
stalowych w komorze piekarnika.
b) Włączyć funkcję.
Pierwsza część programu kończy
się po około 50 minutach.
c) Nacisnąć
59
Można włączyć/wyłączyć funkcję:
Przypominanie o czyszcz. w menu:
Ustawienia podstawowe.
12.5 Czyszczenie szuflady na
wodę
Wyjąć szufladę na wodę z piekarnika.
1. Zdjąć pokrywę szuflady na wodę.
Unieść osłonę zgodnie z wycięciem
w tylnej części.
MA
X
.
Aby zakończyć
czyszczenie, należy
postępować zgodnie
ze wskazówkami na
wyświetlaczu.
d) Przetrzeć wnękę piekarnika
delikatną gąbką. Można użyć
ciepłej wody lub detergentu do
czyszczenia piekarnika.
.
e) Nacisnąć
Rozpocznie się końcowa część
procedury. Czas trwania tego
etapu wynosi około 25 minut.
3. Przetrzeć wnękę piekarnika delikatną
gąbką. Można użyć ciepłej wody.
4. Usunąć pozostałość wody z szuflady
na wodę.
Po zakończeniu czyszczenia pozostawić
drzwi piekarnika otwarte przez około 1
godz. Poczekać, aż piekarnik wyschnie.
Aby przyspieszyć proces suszenia,
można ogrzewać piekarnik gorącym
powietrzem o temperaturze 150°C przez
około 15 minut. Najlepszy efekt działania
funkcji czyszczenia można uzyskać,
czyszcząc piekarnik ręcznie tuż po
zakończeniu jej działania.
12.4 Przypominanie o
czyszcz.
Pojawienie się przypomnienia
sygnalizuje konieczność
przeprowadzenia czyszczenia. Użyć
funkcji Czyszczenie parowe plus.
2. Wyjąć rozbijacz fal. Wyjąć go
całkowicie z korpusu szuflady.
3. Umyć ręcznie części szuflady na
wodę. Użyć zwykłej wody z
dodatkiem mydła.
Nie należy stosować szorstkiej gąbki. Nie
myć szuflady na wodę w zmywarce.
Po umyciu części szuflady na wodę,
ponownie złożyć je.
1. Włożyć rozbijacz fal. Umieścić go w
korpusie szuflady.
2. Założyć pokrywę. Najpierw wcisnąć
przedni zatrzask, a następnie
dosunąć pokrywę do korpusu
szuflady.
MA
X
MA
X
3. Włożyć szufladę na wodę do
urządzenia.
4. Wsunąć szufladę na wodę w
kierunku piekarnika, aż do
zatrzaśnięcia.
60
www.aeg.com
12.6 Układ wytwarzania pary
– Odkamienianie
Podczas pracy generatora pary w jego
wnętrzu tworzy się osad z kamienia (jest
to spowodowane zawartością wapnia w
wodzie). Może to mieć negatywny wpływ
na jakość działania funkcji parowych,
wydajność generatora pary oraz jakość
potraw. Aby zapobiec tworzeniu się
kamienia, należy czyścić układ
wytwarzania pary.
Wyjąć wszystkie akcesoria.
Wybrać funkcję w menu: Czyszczenie.
Interfejs użytkownika wyświetli
wskazówki dotyczące przebiegu
procedury.
Czas trwania całej procedury wynosi
około 2 godzin.
Oświetlenie piekarnika podczas tej
funkcji jest wyłączone.
1. Umieścić głęboką blachę na
pierwszym poziomie piekarnika.
.
2. Nacisnąć
3. Wlać 250 ml środka do usuwania
kamienia do szuflady na wodę.
4. Dolać wody do szuflady, aby
uzupełnić ją do maksymalnego
poziomu.
5. Włożyć szufladę na wodę.
6. Nacisnąć
.
Spowoduje to uruchomienie pierwszej
części procedury: Odkamienianie.
Czas trwania tej części
procedury wynosi około 1
godzinę i 40 minut.
7. Po zakończeniu pierwszej części
procedury opróżnić głęboką blachę i
ponownie umieścić ją na pierwszym
poziomie.
.
8. Nacisnąć
9. Wlać świeżą wodę do szuflady na
wodę.
Upewnić się, że w szufladzie na
wodę nie pozostały resztki środka
czyszczącego.
10. Włożyć szufladę na wodę.
.
11. Nacisnąć
Spowoduje to uruchomienie drugiej
części procedury: Odkamienianie.
Polega ona na płukaniu układu
generatora pary.
Czas trwania tej części
procedury wynosi około 35
minut.
Po zakończeniu procedury wyjąć
głęboką blachę.
Jeśli funkcja: Odkamienianie
nie zostanie wykonana we
właściwy sposób, na
wyświetlaczu pojawi się
komunikat, aby ją powtórzyć.
Jeśli piekarnik jest mokry lub wilgotny,
należy go wytrzeć suchą szmatką. Drzwi
piekarnika pozostawić w pełni otwarte,
aby umożliwić jego wyschnięcie.
12.7 Przypomnienie o
odkamienianiu
Wyświetlane są dwa przypomnienia
dotyczące użycia funkcji: Odkamienianie.
Przypomnienia te włączają się w chwili
wyłączenia urządzenia.
Wstępne przypomnienie jest zaleceniem
wykonania cyklu odkamieniania.
Właściwe przypomnienie jest poleceniem
wykonania cyklu odkamieniania.
Jeśli po wyświetleniu
właściwego przypomnienia
urządzenie nie zostanie
odkamienione, nie będzie
można używać funkcji
parowych.
Przypomnienia o
odkamienianiu nie można
wyłączyć.
12.8 Układ wytwarzania pary
– Płukanie
Wyjąć wszystkie akcesoria.
Wybrać funkcję w menu: Czyszczenie.
Interfejs użytkownika wyświetli
wskazówki dotyczące przebiegu
procedury.
Czas działania funkcji wynosi około 30
minut.
Oświetlenie piekarnika podczas tej
funkcji jest wyłączone.
POLSKI
1. Umieścić blachę do pieczenia na
pierwszym poziomie piekarnika.
2. Nacisnąć
.
3. Wlać świeżą wodę do szuflady na
wodę.
4. Nacisnąć
.
Po zakończeniu procedury wyjąć blachę
do pieczenia ciasta.
12.9 Zdejmowanie i
zakładanie drzwi
61
6. Chwycić z obu stron górną listwę
drzwi (B) i nacisnąć do środka, aby
zwolnić zatrzaski.
2
B
1
Drzwi i wewnętrzne szyby można
wymontować w celu ich wyczyszczenia.
Liczba szyb jest inna dla poszczególnych
modeli urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Drzwi są ciężkie.
1. Całkowicie otworzyć drzwi.
2. Całkowicie unieść dźwignie
zaciskowe (A) na obu zawiasach
drzwi.
UWAGA!
Nieostrożne obchodzenie się
z szybami, zwłaszcza z ich
krawędziami, może
spowodować pęknięcie
szkła.
7. Pociągnąć listwę drzwi do przodu,
aby ją zdjąć.
8. Przytrzymując pojedynczo szyby przy
górnej krawędzi, wyciągnąć je do
góry wzdłuż prowadnicy.
A
A
3. Przymknąć drzwi, tak aby kąt ich
otwarcia wynosił około 45°.
45°
4. Chwycić drzwi rękoma po obu
stronach i odciągnąć je pod kątem do
góry od piekarnika.
5. Umieścić drzwi zewnętrzną stroną w
dół na miękkim i stabilnym podłożu.
9. Umyć szybę wodą z płynem do
naczyń. Ostrożnie wytrzeć szklany
panel do sucha.
Po zakończeniu czyszczenia wykonać
powyższe czynności w odwrotnej
kolejności. Zamontować najpierw
mniejszą szybę, a następnie większą
oraz drzwi.
OSTRZEŻENIE!
Wkładając szyby, należy
upewnić się, że znajdują się
one w prawidłowym
położeniu – w przeciwnym
razie może dojść do
przegrzania się drzwi
piekarnika.
62
www.aeg.com
12.10 Sposób wymiany:
żarówka
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
Żarówka może być gorąca.
1. Wyłączyć piekarnik. Odczekać, aż
piekarnik ostygnie.
2. Odłączyć piekarnik od zasilania.
3. Umieścić ściereczkę na dnie komory.
Górne oświetlenie
1. Obrócić szklany klosz, aby go zdjąć.
2. Wyjąć metalowy pierścień, a
następnie wyczyścić szklany klosz.
3. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie temperatury do 300°C.
4. Zamocować metalowy pierścień na
szklanym kloszu.
5. Zamontować klosz.
Oświetlenie boczne
1. Wymontować lewą prowadnicę
blach, aby uzyskać dostęp do
oświetlenia.
2. Do demontażu klosza użyć
śrubokręta z końcówką Torx 20.
3. Zdjąć i wyczyścić metalowe
obramowanie i uszczelkę.
4. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie wysokiej temperatury
(do 300°C).
5. Założyć metalowe obramowanie i
uszczelkę. Dokręcić wkręty.
6. Zamontować prowadnicę blach po
lewej stronie.
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
13.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Nie można uruchomić pie‐
karnika ani nim sterować.
Piekarnika nie podłączono
do zasilania lub podłączono
nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy piekarnik
prawidłowo podłączono do
zasilania (patrz schemat po‐
łączeń, jeśli jest dostępny).
Piekarnik nie nagrzewa się.
Piekarnik jest wyłączony.
Włączyć piekarnik.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie jest ustawiony aktualny
czas.
Ustawić aktualny czas.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie wprowadzono wymaga‐
nych ustawień.
Upewnić się, że wprowadzo‐
no prawidłowe ustawienia.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Uruchomiona jest funkcja
samoczynnego wyłączenia.
Patrz rozdział „Samoczynne
wyłączenie”.
POLSKI
63
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Piekarnik nie nagrzewa się.
Włączona jest blokada uru‐
chomienia.
Patrz „Użycie funkcji Bloka‐
da uruchomienia”.
Piekarnik nie nagrzewa się.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli nad‐
al będzie dochodzić do wy‐
zwalania bezpiecznika, nale‐
ży skontaktować się z wy‐
kwalifikowanym elektrykiem.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Wymienić żarówkę.
Termosonda nie działa.
Wtyczka termosondy jest
nieprawidłowo włożona do
gniazda.
Włożyć wtyczkę termosondy
jak najgłębiej do gniazda.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie F111.
Wtyczka termosondy jest
nieprawidłowo włożona do
gniazda.
Włożyć wtyczkę termosondy
jak najgłębiej do gniazda.
Na wyświetlaczu pojawia się Usterka układu elektryczne‐
kod błędu niewymieniony w go.
tej tabeli.
•
•
Wyłączyć piekarnik za
pomocą bezpiecznika lub
wyłącznika bezpieczeń‐
stwa w skrzynce bez‐
pieczników, a następnie
ponownie włączyć.
Jeżeli na wyświetlaczu
nadal wyświetla się kod
błędu, należy skontakto‐
wać się z serwisem.
Na potrawach i w komorze
piekarnika osiadają para i
skropliny.
Potrawa pozostawała za dłu‐ Nie należy pozostawiać po‐
go w piekarniku.
traw w piekarniku na dłużej
niż 15-20 minut po zakoń‐
czeniu procesu pieczenia.
Urządzenie jest włączone,
ale nie nagrzewa się. Nie
działa wentylator. Na wy‐
świetlaczu pojawi się "De‐
mo".
Włączony jest tryb demon‐
stracyjny.
Patrz część „Ustawienia
podstawowe” w rozdziale
„Codzienna eksploatacja”.
Szuflada na wodę nie zosta‐
je na miejscu po włożeniu.
Pokrywę szuflady na wodę
założono nieprawidłowo.
Prawidłowo założyć pokrywę
szuflady na wodę.
Wycieka woda podczas
przenoszenia lub wkładania
szuflady na wodę do urzą‐
dzenia.
Pokrywę szuflady na wodę
założono nieprawidłowo.
Prawidłowo założyć pokrywę
szuflady na wodę.
64
www.aeg.com
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Wycieka woda podczas
przenoszenia lub wkładania
szuflady na wodę do urzą‐
dzenia.
Absorber fal założono nie‐
prawidłowo.
Prawidłowo założyć absor‐
ber fal w korpusie szuflady
na wodę.
Szuflada na wodę nie zosta‐
je na miejscu po wepchnię‐
ciu jej.
Nie wepchnięto korpusu szu‐ Włożyć korpus szuflady na
flady na wodę do końca.
wodę do urządzenia i wep‐
chnąć ją do samego końca.
Problem z czyszczeniem
szuflady na wodę.
Nie zdemontowano pokrywy
szuflady na wodę i absorbe‐
ra fal.
Patrz „Czyszczenie szuflady
na wodę”.
Procedura odkamieniania
zatrzymuje się przed zakoń‐
czeniem.
Wystąpiła przerwa w zasila‐
niu.
Powtórzyć procedurę.
Procedura odkamieniania
zatrzymuje się przed zakoń‐
czeniem.
Funkcja została zatrzymana
przez użytkownika.
Powtórzyć procedurę.
Po procedurze odkamienia‐
nia nie ma wody w głębokiej
blasze.
Szuflady na wodę nie napeł‐
niono do maksymalnego po‐
ziomu.
Sprawdzić, czy środek do
usuwania kamienia / woda
znajdują się w korpusie szu‐
flady na wodę.
Powtórzyć procedurę.
Po procedurze odkamienia‐
nia na spodzie komory zbie‐
ra się brudna woda.
Głęboka blacha znajduje się
na nieodpowiednim pozio‐
mie piekarnika.
Usunąć resztki wody i środ‐
ka do usuwania kamienia z
dolnej części piekarnika.
Umieścić głęboką blachę na
pierwszym poziomie piekar‐
nika.
Funkcja czyszczenia zatrzy‐
muje się przed zakończe‐
niem.
Wystąpiła przerwa w zasila‐
niu.
Powtórzyć procedurę.
Funkcja czyszczenia zatrzy‐
muje się przed zakończe‐
niem.
Funkcja została zatrzymana
przez użytkownika.
Powtórzyć procedurę.
Po zakończeniu funkcji czy‐
szczenia na spodzie komory
zbiera się dużo wody.
W urządzeniu rozpylono za
dużo detergentu przed włą‐
czeniem cyklu czyszczenia.
Wszystkie części komory na‐
leży spryskać cienką war‐
stwą detergentu. Detergent
należy nanosić równomier‐
nie.
Procedura czyszczenia nie
Początkowa temperatura
daje zadowalających rezulta‐ funkcji czyszczenia parowe‐
tów.
go komory piekarnika była
za wysoka.
Powtórzyć cykl. Uruchomić
cykl, gdy urządzenie będzie
zimne.
POLSKI
Problem
Prawdopodobna przyczy‐
na
Środek zaradczy
Procedura czyszczenia nie
Nie wyjęto rusztów przed
daje zadowalających rezulta‐ uruchomieniem procedury
tów.
czyszczenia. Mogą one
przewodzić ciepło do ścia‐
nek i obniżać wydajność.
Wyjąć ruszty z urządzenia i
powtórzyć funkcję.
Procedura czyszczenia nie
Nie wyjęto akcesoriów z
daje zadowalających rezulta‐ urządzenia przed urucho‐
tów.
mieniem procedury czy‐
szczenia. Mogą one zabu‐
rzać cykl parowy i obniżać
wydajność.
Wyjąć akcesoria z urządze‐
nia i powtórzyć funkcję.
13.2 Informacje serwisowe
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub z
autoryzowanym punktem serwisowym.
65
znamionowa znajduje się na przednim
obramowaniu komory piekarnika. Nie
usuwać tabliczki znamionowej z komory
piekarnika.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
.........................................
Numer produktu (PNC)
.........................................
Numer seryjny (S.N.)
.........................................
14. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
14.1 Informacje o produkcie i karta produktu*
Nazwa dostawcy
AEG
Oznaczenie modelu
BSE792320B 944187994
BSE792320M 944187784
944187785
Wskaźnik efektywności energetycznej
81.0
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w try‐ 1.09 kWh/cykl
bie tradycyjnym
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w try‐ 0.68 kWh/cykl
bie z termoobiegiem
66
www.aeg.com
Liczba komór
1
Źródło ciepła
Zasilanie elektryczne
Pojemność
70 l
Typ piekarnika
Piekarnik do zabudowy
Masa
BSE792320B
39.5 kg
BSE792320M
39.5 kg
* Dla Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniami UE 65/2014 i 66/2014.
Dla Republiki Białorusi zgodnie z normą STB 2478-2017, aneks G oraz STB 2477-2017,
aneksy A i B.
Dla Ukrainy zgodnie z normą 568/32020.
Klasa efektywności energetycznej nie dotyczy Rosji.
EN 60350-1 – Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego – Część 1: Elek‐
tryczne kuchnie, piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze – Metody badań cech funkcjo‐
nalnych.
14.2 Oszczędzanie energii
Piekarnik wyposażono w
funkcje umożliwiające
oszczędzanie energii
podczas codziennego
pieczenia.
Należy sprawdzić, czy podczas pracy
drzwi piekarnika są prawidłowo
zamknięte. Nie otwierać drzwi zbyt
często podczas pieczenia. Utrzymywać
uszczelkę drzwi w czystości i upewnić
się, że jest prawidłowo przymocowana.
Korzystanie z metalowych naczyń
pozwala oszczędzać energię.
Gdy nie jest to konieczne, nie należy
wstępnie nagrzewać piekarnika przed
rozpoczęciem pieczenia.
Przygotowując kilka potraw, należy w
miarę możliwości skracać przerwy
między ich pieczeniem.
Pieczenie z termoobiegiem
Jeśli to możliwe, w celu oszczędzania
energii należy korzystać z funkcji
termoobiegu.
Ciepło resztkowe
W ramach niektórych funkcji piekarnika,
jeśli wybrano program z wyborem czasu
(Czas lub Koniec), a czas pieczenia
przekracza 30 minut, grzałki wyłączają
się wcześniej.
Wentylator i oświetlenie nadal działają.
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazana jest obecność
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potrawy.
Gdy pieczenie trwa dłużej niż 30 minut,
należy zmniejszyć temperaturę
piekarnika do minimum na 3-10 minut
przed zakończeniem pieczenia. Ciepło
resztkowe zgromadzone w piekarniku
pozwoli dokończyć pieczenie.
Używać ciepła resztkowego do
podgrzewania innych potraw.
Podtrzymywanie temperatury potraw
Wybrać najniższe możliwe ustawienie
temperatury, aby wykorzystać ciepło
resztkowe i podtrzymać temperaturę
potrawy. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik ciepła resztkowego lub
temperatura.
Pieczenie z wyłączonym oświetleniem
Wyłączyć oświetlenie podczas pieczenia.
Oświetlenie należy włączać tylko wtedy,
gdy jest potrzebne.
POLSKI
Termoobieg wilgotny
Funkcja zapewnia oszczędność energii
podczas pieczenia.
67
po 30 sekundach. Oświetlenie można
ponownie włączyć, ale wpłynie to
niekorzystnie na oszczędność energii.
Podczas korzystania z tej funkcji
oświetlenie wyłącza się automatycznie
15. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
867353803-A-372019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising