AEG | BPE742320B | User manual | Aeg BPE742320B Lietotāja rokasgrāmata

Aeg BPE742320B Lietotāja rokasgrāmata
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
USER
MANUAL
LV
Lietošanas instrukcija
Cepeškrāsns
2
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA.................................................................................. 2
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................... 4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.............................................................................. 7
4. VADĪBAS PANELIS.............................................................................................. 8
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES............................................................ 10
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................11
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS..................................................................................17
8. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS.....................................................................18
9. PIEDERUMU LIETOŠANA................................................................................. 18
10. PAPILDFUNKCIJAS......................................................................................... 21
11. IETEIKUMI UN PADOMI...................................................................................23
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................. 42
13. PROBLĒMRISINĀŠANA...................................................................................45
14. ENERGOEFEKTIVITĀTE................................................................................. 47
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
LATVIEŠU
3
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
1.1 Bērnu un neaizsargātu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Bērniem no 3 līdz 8 gadu vecumam un personām ar
ļoti plašu un sarežģītu invaliditāti jāliedz piekļuve
ierīcei, ja vien tos nepārtraukti neuzrauga.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās daļas var
sakarst lietošanas laikā.
Ja ierīcei ir bērnu drošības ierīce, tā jāaktivizē.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un
nomainīt vadu.
BRĪDINĀJUMS! Lietošanas laikā ierīce sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
BRĪDINĀJUMS! Pirms lampas mainīšanas
pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta, lai neizraisītu
elektrošoku.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Nelietojiet ierīci pirms tās iebūvēšanas.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
elektrības trieciena riska, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai citam kvalificētam
speciālistam.
Pirms pirolītiskās tīrīšanas ir jānotīra liekie izlijušie
produkti. Izņemiet no cepeškrāsns visas daļas.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot iepriekšminētās
darbības pretējā secībā.
Lietojiet tikai šai ierīcei paredzēto ēdiena sensoru
(temperatūras sensoru).
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Uzstādiet ierīci drošā un atbilstošā
vietā, kas atbilst uzstādīšanas
prasībām.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Pirms ierīces uzstādīšanas
pārliecinieties, ka varēs brīvi atvērt
cepeškrāsns durvis.
Ierīce ir aprīkota ar elektrisku
dzesēšanas sistēmu. Tā jādarbina ar
strāvu.
Iebūvējamam blokam jāatbilst DIN
68930 stabilitātes prasībām.
Skapīša minimālais
augstums (skapīša
zem darba virsmas
minimālais augstums)
600 (600) mm
Skapīša platums
550 mm
Skapīša dziļums
605 (580) mm
Ierīces priekšpuses
augstums
594 mm
Ierīces aizmugures
augstums
576 mm
Ierīces priekšpuses
platums
549 mm
Ierīces aizmugures
platums
548 mm
Ierīces dziļums
567 mm
Ierīces iebūvēšanas
dziļums
546 mm
LATVIEŠU
•
Dziļums ar atvērtām
durvīm
1017 mm
Ventilācijas atveres
minimālais izmērs.
Atvere apakšējā aiz‐
mugurējā daļā
550 x 20 mm
Strāvas kabeļa ga‐
rums. Kabelis tiek no‐
vietots aizmugures
labajā stūrī
1500 mm
Montāžas skrūves
4 x 12 mm
•
•
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu. Ja
iekārtas elektropadeves kabeli
nepieciešams nomainīt, to jāveic
tuvākajā autorizētajā servisa centrā.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm vai nišu zem ierīces
vai atrasties to tuvumā, it īpaši, ja tā
darbojas vai durvis ir karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
•
5
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
Automātslēdži, drošinātāji (no
turētājiem izskrūvējami drošinātāji),
zemējuma noplūdes automātslēdži un
savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
Pilnībā aizveriet ierīces durvis pirms
kontaktspraudņa ievietošanas
elektrotīkla kontaktligzdā.
Šī ierīce ir aprīkota ar kontaktdakšu un
barošanas vadu.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šī ierīce ir paredzēta tikai
izmantošanai mājās.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Neatbalstieties uz atvērtām durvīm.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu
lietošana var radīt spirta un gaisa
maisījumu.
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai
liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat
durvis.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
6
www.aeg.com
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nenovietojiet alumīnija foliju
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas vai nerūsējošā tērauda
krāsas maiņa neietekmē ierīces
darbību.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
Gatavojiet ēdienu tikai tad, ja
cepeškrāsns durvis ir aizvērtas.
Ja ierīce ir uzstādīta aiz mēbeļu
paneļa (piemēram, aiz durvīm),
nodrošiniet, lai durvis nekad nebūtu
aizvērtas, kad ierīce darbojas. Aiz
aizvērta mēbeļu paneļa var uzkrāties
siltums un mitrums, kas var sabojāt
ierīci, mēbeli, kurā tā iebūvēta, vai
grīdu. Neaizveriet mēbeļu paneli,
kamēr ierīce pēc lietošanas nav
pilnībā atdzisusi.
•
•
•
•
•
2.5 Pirolītiskā tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu/aizdegšanās/
ķīmisko izmešu (dūmu) risks
pirolītiskajā režīmā.
•
•
•
2.4 Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var
ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties.
Sazinieties ar pilnvaroto servisa
centru.
Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla nolietošanos.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāda ir) ar mazgāšanas līdzekļiem.
•
•
Pirms pirolītiskās pašattīrīšanas
funkcijas vai pirmās lietošanas reizes
no cepeškrāsns iekšpuses jāizņem:
– pārtikas atliekas, eļļas vai
taukvielu noplūdes / nogulas.
– visi izņemamie priekšmeti
(tostarp, plaukti, sānu vadotnes u.
tml.daļas, kas ietilpst ierīces
komplektācijā), jo īpaši
nepiedegošie katli, pannas,
paplātes, piederumi, utt.
Rūpīgi izlasiet visas norādes par
pirolītisko tīrīšanu.
Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei,
kamēr darbojas pirolītiskā tīrīšana.
Ierīce kļūst ļoti karsta, un no
priekšējām dzesēšanas atverēm nāk
karsts gaiss.
Tā kā pirolītiskā tīrīšana notiek pie
augstas temperatūras un var izraisīt
dūmu veidošanos no ēdiena atliekām
un konstrukciju materiāliem, to
izmantojot tiek stingri ieteikts:
– pirms un pēc pirolītiskās tīrīšanas
nodrošināt labu ventilāciju.
– nodrošināt labu ventilāciju ierīces
pirmās lietošanas laikā un pēc
tās, darbojoties ar maksimālo
temperatūru.
Atšķirībā no cilvēkiem, daži putni un
rāpuļi var būt ļoti jutīgi pret
potenciālajiem izgarojumiem, kuri
LATVIEŠU
veidojas ar pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu tīrīšanas procesa laikā.
– Nodrošināt, lai neviens
mājdzīvnieks (īpaši putni)
neatrastos ierīces tuvumā
pirolīzes tīrīšanas laikā un pēc tās,
un vispirms ieslēgt maksimālo
temperatūru labi ventilētā telpā.
Mazie mājdzīvnieki arī var būt ļoti
jutīgi pret lokālām temperatūras
izmaiņām ar pirolītisko funkciju
aprīkoto cepeškrāšņu tuvumā, kad
ieslēgta pirolītiskā pašattīrīšanas
programma.
Ar pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu pirolītiskās tīrīšanas
laikā, tai sasniedzot augstu
temperatūru, katlu, pannu, paplāšu,
piederumu utt., nepiedegošās virsmas
var tikt bojātas un var izdalīt nedaudz
kaitīgus izgarojumus.
Ar pirolītisko funkciju aprīkoto
cepeškrāšņu / gatavoto ēdienu
palieku izdalītie izgarojumi, saskaņā
ar aprakstu, nav kaitīgi cilvēkiem, tai
skaitā bērniem un personām ar
slimībām.
•
•
•
•
•
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze ir paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
Pirms spuldzes nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu
specifikāciju spuldzes.
2.7 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.8 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli netālu no
ierīces un utilizējiet to.
Noņemiet durvju fiksatoru, lai bērni vai
mājdzīvnieki nevarētu ierāpties veļas
žāvētāja tilpnē un tur sevi ieslēgt.
2.6 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Vispārējs pārskats
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Vadības panelis
Elektroniskais programmētājs
Temperatūras sensora ligzda
Sildelements
Lampa
Ventilators
Plauktu atbalsti, izņemami
Plauktu pozīcijas
8
www.aeg.com
3.2 Papildierīces
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku savākšanai.
Restots plaukts
Temperatūras sensors
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku un
cepešu formām.
Temperatūra mērīšanai ēdiena iekšpusē.
Cepamā paplāte
Teleskopiskās vadotnes
Kūkām un cepumiem.
Lai vieglāk ieliktu un izņemtu paplātes un
restoto plauktu.
Grils-/ Cepamā panna
4. VADĪBAS PANELIS
4.1 Elektroniskais programmētājs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LATVIEŠU
9
Ierīces vadībai izmantojiet sensoru laukus.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sensora
lauks
Funkcija
Komentāri
-
Displejs
Rāda cepeškrāsns pašreizējos iestatījumus.
IESLĒGT / IZ‐
SLĒGT
Lai ieslēgtu un izslēgti cepeškrāsni.
Karsēšanas funk‐
cijas vai Gatavo‐
šanas Palīgs
Nospiediet sensora lauku vienreiz, lai izvēlētos
karsēšanas funkciju vai izvēlni: Gatavošanas Pa‐
līgs. Vēlreiz nospiediet sensora lauku, lai pārslēg‐
tos starp izvēlnēm: Karsēšanas funkcijas, Gatavo‐
šanas Palīgs. Lai ieslēgtu vai izslēgtu apgaismoju‐
mu, nospiediet lauku uz 3 sekundēm. Var ieslēgt
apgaismojumu arī tad, kad cepeškrāsns ir izslēgta.
Izlase
Lai saglabātu un piekļūtu jūsu izlasei.
Temperatūras at‐
lase
Lai iestatītu temperatūru vai parādītu pašreizējo
cepeškrāsns temperatūru. Nospiediet lauku uz 3
sekundēm, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju: Ātrā
uzsilšana.
Taustiņš uz leju
Lai pārvietotos izvēlnē uz leju.
Taustiņš uz augšu Lai pārvietotos izvēlnē uz augšu.
Labi
Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu.
Atpakaļ taustiņš
Lai dotos atpakaļ izvēlnē. Lai parādītu galveno iz‐
vēlni, nospiediet lauku 3 sekundes.
Laiks un papild‐
funkcijas
Lai iestatītu dažādas funkcijas. Kad darbojas kar‐
sēšanas funkcija, nospiediet sensora lauku, lai
iestatītu taimeri vai funkcijas: Funkciju bloķēšana,
Izlase, Karstums + pauze,Iestatīt + aiziet!. Jūs arī
varat mainīt cepeša iekšējās temperatūras senso‐
ra iestatījumu.
Laika atgādinā‐
jums
Lai iestatītu funkciju: Laika atgādinājums.
10
11
10
www.aeg.com
4.2 Displejs
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Karsēšanas funkcija
Diennakts laiku
Karsēšanas indikators
Temperatūra
Funkcijas darbības laiks vai beigu
laiks
Citi indikatori displejā:
Simbols
Funkcija
Laika atgādinājums
Funkcija darbojas.
Diennakts laiku
Displejs rāda pašreizējo laiku.
Darb. laiks
Displejs rāda gatavošanai nepiecieša‐
mo laiku.
Beigu laiks
Displejs rāda laiku, kad gatavošana
būs pabeigta.
Temperatūra
Displejā būs redzama temperatūra.
Laika Indikācija
Displejs rāda, cik ilgi darbojas karsē‐
šanas funkcija. Nospiediet
un
vienlaikus, lai atiestatītu laiku.
Aprēķināšana
Cepeškrāsns aprēķina gatavošanas
laiku.
Sakarsēšanas indikators
Displejs rāda temperatūru cepeškrās‐
nī.
Ātrā uzsilšana
Funkcija ir ieslēgta. Tā samazina uz‐
silšanas laiku.
Automātisks svars
Displejs rāda, ka aktivizēta automāti‐
skās svēršanas sistēma vai ka svaru
var mainīt.
Karstums + pauze
Funkcija ir ieslēgta.
5. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu balstus no
cepeškrāsns.
Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
Iztīriet cepeškrāsni un notīriet
piederumus pirms pirmās lietošanas.
LATVIEŠU
11
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
elektrības padeves pārtraukuma,
jāiestata valoda, displeja kontrasts,
displeja spilgtums, kā arī diennakts laiks.
5.2 Pirmā pieslēgšana
1. Nospiediet
vērtību.
Pirmo reizi pieslēdzot cepeškrāsni
elektrotīklam vai pieslēdzot to pēc
2. Apstipriniet ar
vai
, lai iestatītu
.
6. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
6.1 Pārvietošanās izvēlnēs
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Lai izvēlētos izvēlnes iespēju,
piespiediet
vai
.
3. Nospiediet
, lai atvērtu
apakšizvēlni vai apstiprinātu
iestatījumu.
Jebkurā brīdī var atgriezties
atpakaļ galvenajā izvēlnē,
izmantojot
.
6.2 Izvēlņu pārskats
Galvenā izvēlne
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Lietojums
Ietver cepeškrāsns
Karsēšanas funk‐ karsēšanas funkciju
sarakstu.
cijas
Receptes
Izlase
Tīrīšana
Speciālie
Lietojums
Ietver papildu karsēša‐
nas funkciju sarakstu.
Ietver ieteicamos ce‐
Gatavošanas Pa‐ peškrāsns iestatījumus
plašai ēdienu izvēlei.
līgs
Izvēlieties ēdienu un
sāciet gatavošanas
procesu. Temperatūra
un laiks ir tikai norādī‐
jumi labākam rezultā‐
tam, un tos var mainīt.
Tie atkarīgi no recep‐
tēm un izmantoto sa‐
stāvdaļu kvalitātes un
daudzuma.
Apakšizvēlne: Pamata iestatījumi
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Apraksts
Iestata pulksteņa laiku.
Ietver automātisko pro‐
grammu sarakstu.
Iestatīt diennakts
laiku
Ietver lietotāja izveido‐
to sarakstu ar gatavo‐
šanas programmām.
Laika indikācija
Aktivizētais displejs rā‐
da pulksteņa laiku, kad
ierīce tiek izslēgta.
Ātrā uzsilšana
Ieslēgtā stāvoklī funk‐
cija samazina uzkarsē‐
šanas laiku.
Iestatīt + aiziet!
Lai iestatītu funkciju un
aktivizētu to vēlāk, no‐
spiežot jebkuru simbo‐
lu vadības panelī.
Ietver tīrīšanas pro‐
grammu sarakstu.
Izmanto, lai iestatītu ie‐
Pamata iestatīju‐ rīces konfigurāciju.
mi
12
www.aeg.com
Simbols/izvēl‐
nes pozīcija
Apraksts
Uztur pagatavoto ēdie‐
Karstums + pau‐ nu siltu 30 minūtes pēc
gatavošanas cikla pa‐
ze
beigšanas.
Ieslēdz un izslēdz Lai‐
Laika regulēšana ka pagarinājuma funk‐
ciju.
Displeja kon‐
trasts
Displeja spilg‐
tums
6.3 Karsēšanas funkcijas
Karsēšanas
funkcija
Karsēšana ar
ventilatoru
Pakāpeniski regulē
displeja kontrastu.
Pakāpeniski regulē
displeja spilgtumu.
Picas funkcija
Iestata displeja valodu.
Valoda
Skaņas signāla
skaļums
Taustiņu skaņa
Brīdinājuma/
Kļūdas signāls
Pakāpeniski regulē
taustiņu toņu un signā‐
lu skaļumu.
Ieslēdz un izslēdz skā‐
rienjūtīgo lauku skaņu.
Ieslēgšanas/izslēgša‐
nas skārienjūtīgā lauka
skaņu nevar izslēgt.
Servisa izvēlne
Saldēta pārtika
Ieslēdz un izslēdz ska‐
ņas signālus.
Grils
Atgādina, kad jātīra ie‐
Tīrīšanas atgādi‐ rīce.
nājums
DEMO režīms
Augš./Apakš‐
karsēšana
Aktivizēšanas / deakti‐
vizēšanas kods: 2468.
Rāda programmatūras
versiju un konfigurāci‐
ju.
Atjauno sākotnējos ie‐
Rūpnīcas iestatī‐ rīces iestatījumus.
jumi
Infratermiskā
grilēšana
Apakškarsēša‐
na
Lietošana
Lai vienlaikus ceptu līdz
triju plauktu līmeņos un
kaltētu ēdienu.Iestatiet
par 20 - 40 °C zemāku
temperatūru, nekā funk‐
cijai: Augš./Apakškarsē‐
šana.
Produktu, kuriem nepie‐
ciešama intensīvāka ap‐
brūnināšana un kraukš‐
ķīga pamatne, gatavo‐
šanai vienā plaukta po‐
zīcijā. Iestatiet par 20 40 °C zemāku tempera‐
tūru, nekā funkcijai:
Augš./Apakškarsēšana.
Ēdiena gatavošanai un
cepšanai vienā plaukta
pozīcijā.
Lai ceptu ātri pagatavo‐
jamo pārtiku kraukšķīgu
(piem., kartupeļus frī,
kartupeļu daiviņas vai
pildītas pankūciņas).
Lai grilētu plakanus pro‐
duktus un lai grauzdētu
maizi.
Lai ceptu lielākus cepe‐
ša gabalus vai mājput‐
nu gaļu ar kauliem vie‐
nā plaukta pozīcijā. Lai
pagatavotu sacepumus
un apbrūninātu.
Lai ceptu kūkas ar
kraukšķīgu pamatni vai
garozu un lai konservē‐
tu pārtiku.
LATVIEŠU
Karsēšanas
funkcija
Ventil. kars. ar
mitrumu
Lietošana
Karsēšanas
funkcija
Šī funkcija paredzēta
enerģijas taupīšanai ga‐
tavošanas laikā. Gata‐
vošanas norādījumus
skatiet sadaļā "Ieteiku‐
mi un padomi”, Ventil.
kars. ar mitrumu. Ce‐
peškrāsns durvīm jābūt
aizvērtām cepšanas lai‐
kā, lai funkcija netiktu
pārtraukta un lai cepeš‐
krāsns darbotos ar vis‐
lielāko iespējamo ener‐
goefektivitāti. Izmantojot
šo funkciju, temperatūra
cepeškrāsns iekšpusē
var atšķirties no iestatī‐
tās temperatūras. Tiek
izmantots atlikušais sil‐
tums.Karsēšanas jauda
var tikt samazināta. Vis‐
pārīgus ieteikumus par
enerģijas taupīšanu
skatiet nodaļā "Ener‐
goefektivitāte", punktā
"Enerģijas taupīšana".
Šī funkcija tika izmanto‐
ta, lai nodrošinātu atbil‐
stību energoefektivitā‐
tes klasei saskaņā ar
EN 60350-1. Izmantojot
šo funkciju, lampa auto‐
mātiski izslēdzas pēc
30 sekundēm.
Lai uzsildītu šķīvjus
pirms ēdiena pasnieg‐
Trauku uzsildīša‐ šanas.
na
Lampa var automātiski
izslēgties pie temperatūras
zem 60 °C dažu
cepeškrāsns funkciju laikā.
6.4 Speciālie
Karsēšanas
funkcija
Pielietojums
Lai saglabātu ēdienu
siltu.
Siltuma uzturēša‐
na
13
Pielietojums
Konservēšana
Lai konservētu dārze‐
ņus (piem., marinētos
dārzeņus).
Žāvēšana
Lai žāvētu augļus, dār‐
zeņus un sēnes šķē‐
lēs.
Lai paātrinātu rauga
mīklas uzraudzēšanu.
Mīklas raudzēša‐ Tā novērš rauga mī‐
klas virspuses izžūša‐
na
nu un saglabā mīklas
elastību.
Maigu un sulīgu cepe‐
šu pagatavošanai.
Lēnā gatavošana
Izmantojiet šo funkciju,
lai pagatavotu maizi un
Maizes cepšana bulciņas ar svaigumu,
krāsu un garozas spī‐
dumu kā profesionāla
konditora izpildījumā.
Atkausēšana
Lai atkausētu ēdienu
(dārzeņus un augļus).
Atkausēšanas laiks ir
atkarīgs no produktu
daudzuma un apjoma.
Sacepums
Tādiem ēdieniem kā
lazanja vai kartupeļu
sacepums. Lai pagata‐
votu sacepumus un
apbrūninātu.
14
www.aeg.com
6.5 Gatavošanas Palīgs
Pārtikas kategorija: Zivs/Jūras Veltes
Ēdiens
Pusjēls
Ēdiens
Zivs
Pusjēls
Cepta zivs
Zivju pirkstiņi
Saldēta zivs fileja
Vidējs
Liellopu gaļas cepe‐
tis
Vidējs
Vesela maza zivs,
grilēta
Labi pagatavots
Labi pagatavots
Vesela zivs, grilēta
Vesela zivs, grilēta
Pusjēls
Lasis, vesels
-
Pārtikas kategorija: Putnu gaļa
Skandināvu liellopu
gaļa
Vidējs
Labi pagatavots
Ēdiens
Cāļa krūtiņa
-
Cūkgaļas ribiņas
Vistas spārniņi,
svaigi
Cūkas stilbs,
iepr.pagat.
Vistas spārniņi, sal‐
dēti
Vista
Cūkgaļa
Cūkas mugura
Vistas kājiņas, svai‐
gas
Vistas kājiņas, sal‐
dētas
Vista, 2 puses
Cūkas kakls
Cūkas plecs
Teļa gaļa
Liellopa gaļa
Jēra gaļa
Sautēta gaļa
Viltotais zaķis
Teļa locītava
Teļa mugura
Jēra kāja
Pārtikas kategorija: gaļa
Ēdiens
Cūkas cepetis
Jēra mugura
Jēra plecs, vidēji
gatavs
LATVIEŠU
Ēdiens
Ēdiens
Zaķis
• Zaķa stilbiņš
• Zaķa mugura
• Zaķa mugura
Medījums
Stirnas/brieža gaļa
• Brieža gurns
• Brieža mugura
Medījuma cepetis
Mēdījuma mugura
Pārtikas kategorija: Cepeškrāsns ēdieni
Ēdiens
Pikantais pīrāgs
-
Pārtikas kategorija: Kūka/Cepumi
Ēdiens
Kēkss
-
Ābolu kūka, pārklā‐
ta
-
Biskvītkūka
-
Ābolu pīrāgs
-
Siera kūka, trauks
-
Brioši
-
Madeiras kūka
-
Torte
-
Lazanja/Kannelloni,
saldēti
-
Dārzeņu sacepums
-
Mandeļu kūka
-
Saldie ēdieni
-
Mufini
-
Konditorejas izstrā‐
dājumi
-
Konditorejas izstrā‐
dājumi
-
Krēmkūkas
-
Kārtainās mīklas
maizīte
-
Eklēri
-
Mandeļcepumi
-
Pārtikas kategorija: Pica/Sāļais atvērtais
pīrāgs
Ēdiens
Pica, plāna
Pica ar papildu gar‐
nējumu
Pica, saldēta
Pica
Amerikāņu pica,
saldēta
Pica, atdzesēta
Picas uzkodas, sal‐
dētas
Bagete ar sacepu‐
mu
-
Tarte Flambée
-
Šveices pīrāgs, sāļš Quiche lorraine
-
Šveices kūka, salda -
Smilšu mīklas cepu‐ mi
Ziemassvētku pī‐
rāgs
-
Ābolu strūdele, sal‐
dēta
-
Kūka uz paplātes
Siera kūka, paplāte
Biskvītmīkla
Rauga mīklas
-
15
16
www.aeg.com
Ēdiens
Ēdiens
Braunijs
-
Rulete
-
Rauga kūka
-
Drumstalu maize
-
Cukura kūka
-
Pīrāga pamatne
Smilšu mīklas pa‐
matne
Biskvītk. maisīj. pī‐
rāga pam.
Smilšu mīklas
vaļ.augļu pīr.
Augļu pīrāgs
Biskvītk.mai‐
sīj.vaļ.augļu pīr.
Rauga mīklas
Pārtikas kategorija: Maize/bulciņas
Ēdiens
Bulciņas
Maizītes, sasaldētas
Ciabatta
Kliņģeris
Maize
Kartupeļu pankūkas -
Kad nepieciešams mainīt
ēdiena svaru vai
temperatūru, izmantojiet
vai
, lai iestatītu jaunas
vērtības.
6.6 Karsēšanas funkcijas
iestatīšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties izvēlni: Karsēšanas
funkcijas.
3. Apstipriniet ar
.
4. Iestatiet karsēšanas funkciju.
5. Apstipriniet ar
.
6. Iestatiet temperatūru.
7. Apstipriniet ar
.
6.7 Karsēšanas indikators
Kad ieslēdzat karsēšanas funkciju,
displejā parādās josla. Josla rāda
pieaugošo temperatūru. Kad temperatūra
tiek sasniegta skaņas signāls atskan 3
reizes, josla mirgo un pēc tam pazūd.
Rauga pītais rausis
6.8 Ātrā uzsilšana
Neraudzēta maize
Šī funkcija samazina uzkarsēšanas laiku.
Pārtikas kategorija: Piedevas
Ēdiens
Kartupeļi frī, smalki
-
Kartupeļi frī, biezi
-
Kartupeļi frī, saldēti
-
Kroketes
-
Kroketes
-
Nelieciet cepeškrāsnī
ēdienu, kad darbojas ātrās
uzsilšanas funkcija.
Lai ieslēgtu šo funkciju, turiet nospiestu
3 sekundes. Uzkarsēšanas indikators
mainās.
Šī funkcija nav paredzēta dažām
cepeškrāsns funkcijām.
6.9 Atlikušais siltums
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
LATVIEŠU
17
7. PULKSTEŅA FUNKCIJAS
7.1 Pulksteņa funkciju tabula
Pulksteņa
funkcija
Pielietojums
7.2 Pulksteņa funkciju
iestatīšana
Pirms funkciju
izmantošanas: Darb. laiks,
Beigu laiks, jums vispirms
jāiestata karsēšanas funkcija
un temperatūra.
Cepeškrāsns automātiski
izslēdzas.
Varat izmantot funkciju:
Darb. laiks un Beigu laiks
vienlaicīgi, ja vēlaties
automātiski aktivizēt un
deaktivizēt ierīci noteiktā
laikā vēlāk.
Funkcija: Darb. laiks un
Beigu laiks nedarbojas,
izmantojot cepeša iekšējās
temperatūras sensoru.
Laika atgādi‐ Laika atskaites iestatī‐
šanai (maks. 2 st. 30
nājums
min.). Šī funkcija neie‐
tekmē cepeškrāsns dar‐
bību. To var arī lietot,
kad cepeškrāsns ir iz‐
slēgta.
Nospiediet , lai ie‐
slēgtu displeju. Piespie‐
diet
vai
, lai ies‐
tatītu minūtes un
sāktu.
, lai
Darb. laiks
Lai iestatītu cepeš‐
krāsns darbības ilgumu
(maks. 23 h 59 min).
Beigu laiks
Lai iestatītu karsēšanas
funkcijas izslēgšanas
laiku (maks. 23 st. 59
min.).
Ja iestatāt laiku pulksteņa funkcijai, laika
atskaite sākas pēc 5 sekundēm.
Ja izmantojat pulksteņa
funkcijas: Darb. laiks, Beigu
laiks, cepeškrāsns izslēdz
sildelementus, kad pagājuši
90 % no iestatītā laika.
Cepeškrāsns izmanto
atlikušo siltumu, lai turpinātu
gatavošanas procesu, līdz
laiks būs pilnībā pagājis (3 20 minūtes).
1. Iestatiet karsēšanas funkciju.
2. Piespiediet
vairākas reizes, līdz
displejs parāda vajadzīgo pulksteņa
funkciju un atbilstošo simbolu.
vai
3. Piespiediet
vajadzīgo laiku.
, lai iestatītu
4. Apstipriniet ar
.
Kad laiks beigsies, atskanēs skaņas
signāls. Cepeškrāsns izslēdzas. Displejā
parādās paziņojums.
5. Nospiediet jebkuru simbolu, lai
izslēgtu signālu.
7.3 Karstums + pauze
Lai aktivizētu funkciju:
•
•
Iestatītajai temperatūrai jābūt
augstākai par 80 °C.
Funkcija: Darb. laiks ir ieslēgta.
Funkcija: Karstums + pauze uztur
pagatavoto ēdienu siltu 80 °C
temperatūrā 30 minūtes. Funkcija
ieslēdzas pēc cepšanas laika beigām.
Funkciju var aktivizēt vai deaktivizēt
izvēlnē: Pamata iestatījumi.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties karsēšanas funkciju.
3. Iestatiet temperatūru augstāk par
80 °C.
18
www.aeg.com
4. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Karstums + pauze.
5. Apstipriniet ar
.
Kad funkcija būs beigusies, atskanēs
skaņas signāls.
7.4 Laika regulēšana
Funkcija: Laika regulēšana funkcija liek
karsēšanas funkcijai turpināt darbību pēc
Darb. laiks beigām.
1. Kad gatavošanas laiks beigsies,
atskanēs skaņas signāls. Nospiediet
jebkuru simbolu.
Displejā būs redzams paziņojums.
2. Nospiediet , lai ieslēgtu (vai
atceltu).
3. Iestatiet funkcijas ilgumu.
4. Nospiediet
, lai
.
Attiecas uz visām
karsēšanas funkcijām ar
funkcijām ar Darb. laiks vai
Automātisks svars.
Neattiecas uz karsēšanas
funkcijām ar temperatūras
sensoru.
8. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.1 Receptes tiešsaistē
Automātisko programmu receptes ir
atrodamas mūsu mājas lapā.Lai atrastu
Recepšu grāmatu, pārbaudiet PNC
numuru uz datu plāksnītes uz
cepeškrāsns tilpnes priekšējā rāmja.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties izvēlni: Receptes.
Nospiediet
, lai apstiprinātu
izvēlni.
3. Izvēlieties kategoriju un ēdienu.
Apstipriniet ar
.
4. Izvēlieties kulinārijas recepti.
Apstipriniet ar
.
8.2 Receptes ar Automātiskās
receptes
Šī cepeškrāsns piedāvā vairākas
receptes, ko varat izmantot. Receptes ir
noteiktas un tās nav iespējams mainīt.
9. PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
9.1 Pārtikas sensors
Pārtikas sesnors mēra temperatūru
ēdiena iekšpusē. Kad ēdiens sasniedzis
iestatīto temperatūru, ierīce izslēdzas.
Var iestatīt divus temperatūras lielumus:
•
cepeškrāsns temperatūru (minimums
120 °C),
•
produkta iekšējo temperatūru.
UZMANĪBU!
Izmantojiet tikai pievienoto
pārtikas sensoru un
oriģinālās rezerves daļas.
Norādījumi labāku rezultātu iegūšanai:
• Sastāvdaļām jābūt istabas
temperatūrā.
• Pārtikas sensoru nevar izmantot
šķidriem ēdieniem.
LATVIEŠU
•
•
Gatavošanas laikā pārtikas sensoram
jāpaliek ēdienā un spraudnim
kontaktligzdā.
Izmantojiet ieteicamos ēdiena
iekšējās temperatūras iestatījumus.
Skatiet sadaļu "Padomi un ieteikumi".
Ierīce aprēķina aptuveno
gatavošanas beigu laiku.
Tas ir atkarīgs no
ēdienadaudzuma, iestatītās
cepeškrāsns funkcijas un
temperatūras.
Pārtikas kategorijas: gaļa,
putnu gaļa un zivs
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Ievietojiet pārtikas sensora galu
gaļas vai zivs centrā, biezākajā vietā,
ja iespējams. Pārliecinieties, lai
vismaz 3/4 pārtikas sensora atrodas
ēdienā.
3. Ievietojiet pārtikas sensora spraudni
ligzdā, kas atrodas ierīces
priekšpusē.
19
4. Piespiediet
vai
5 sekunžu
laikā, lai iestatītu produkta iekšējo
temperatūru.
5. Iestatiet karsēšanas funkciju un, ja
nepieciešams, cepeškrāsns
temperatūru.
6. Lai mainītu produkta iekšējo
temperatūru, spiediet .
Ēdienam sasniedzot iestatīto
temperatūru, atskanēs skaņas signāls.
Ierīce automātiski izslēdzas.
7. Pieskarieties kādam simbolam, lai
izslēgtu signālu.
8. Izņemiet pārtikas sensoru no ligzdas
un izņemiet ēdienu no ierīces.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu risks, jo
pārtikas sensors sakarst.
Esiet uzmanīgs, atvienojot
un izņemot to no ēdiena.
Pārtikas kategorija:
sautējums
1. Ieslēdziet ierīci.
2. Ievietojiet pusi sastāvdaļu cepamajā
traukā.
3. Ievietojiet pārtikas sensora smailo
galu tieši sautējuma vidū. Pārtikas
sensors jānostabilizē vienā vietā
cepšanas laikā. Izmantojiet cietu
sastāvdaļu, lai to panāktu.
Izmantojiet cepamā trauka malu, lai
atbalstītu pārtikas sensora silikona
rokturi. Pārtikas sensora gals
nedrīkst pieskarties cepamā trauka
apakšai.
Displejā redzams pārtikas sensora
simbols.
4. Nosedziet pārtikas sensoru ar
atlikušajām sastāvdaļām.
20
www.aeg.com
5. Ievietojiet pārtikas sensora spraudni
ligzdā, kas atrodas ierīces
priekšpusē.
Cepamā paplāte / cepamā panna:
Displejā redzams pārtikas sensora
simbols.
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp cepeškrāsns līmeņa vadotnes
stieņiem.
vai
5 sekunžu
6. Piespiediet
laikā, lai iestatītu produkta iekšējo
temperatūru.
7. Iestatiet karsēšanas funkciju un, ja
nepieciešams, cepeškrāsns
temperatūru.
8. Lai mainītu produkta iekšējo
temperatūru, spiediet .
Ēdienam sasniedzot iestatīto
temperatūru, atskanēs skaņas signāls.
Ierīce automātiski izslēdzas.
9. Pieskarieties kādam simbolam, lai
izslēgtu signālu.
10. Izņemiet pārtikas sensoru no ligzdas
un izņemiet ēdienu no ierīces.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv apdegumu risks, jo
pārtikas sensors sakarst.
Esiet uzmanīgs, atvienojot
un izņemot to no ēdiena.
Restots plaukts un cepamā paplāte /
cepamā pannakopā:
Iebīdiet cepamo paplāti /cepamo pannu
starp plauktu atbalsta vadotnes stieņiem
un restotā plaukta uz vadotnes stieņiem
augstāk.
9.2 Piederumu ievietošana
Restots plaukts:
Iebīdiet plauktu starp cepeškrāsns
līmeņa vadotnes stieņiem
Neliela iedobe augšpusē
palielina drošību. Šīs
iedobes novērš arī trauku
sasvēršanos. Augstā mala
ap plauktu neļauj ēdiena
gatavošanas traukiem slīdēt.
LATVIEŠU
9.3 Teleskopiskās vadotnes –
cepeškrāsns piederumu
ievietošana
21
Cepamā panna:
Uzlieciet cepamo pannu uz
teleskopiskajām vadotnēm.
Izmantojot teleskopiskās vadotnes,
pannas var ielikt un izņemt vieglāk.
UZMANĪBU!
Nemazgājiet teleskopiskās
vadotnes trauku
mazgāšanas mašīnā.
Neeļļojiet teleskopiskās
vadotnes.
UZMANĪBU!
Pirms cepeškrāsns durvju
aizvēršanas pārbaudiet, vai
teleskopiskās vadotnes ir
pilnībā iebīdītas cepeškrāsnī.
Restotais plaukts un cepamā panna
kopā:
Uzlieciet kopā restoto plauktu un cepamo
pannu uz teleskopiskajām vadotnēm.
Restots plaukts:
Uzlieciet restoto plauktu uz
teleskopiskajām vadotnēm tā, lai kājiņas
būtu vērstas uz leju.
Paaugstinātā apmale ap
restoto plauktu ir papildu
ietaise, kas neļauj ēdiena
gatavošanas traukiem
izslīdēt ārā.
10. PAPILDFUNKCIJAS
10.1 Izlase
Jūs varat saglabāt savus izlases
iestatījumus, piemēram, darb. laiku,
temperatūru vai karsēšanas funkciju. Tie
pieejami izvēlnē: Izlase. Var saglabāt 20
programmas.
Programmas saglabāšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai
automātisku programmu.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: SAGLABĀT.
4. Apstipriniet ar
.
Displejā būs redzama pirmais brīvais
atmiņas stāvoklis.
5. Apstipriniet ar
.
6. Ievadiet programmas nosaukumu.
Sāk mirgot pirmais burts.
22
www.aeg.com
7. Nospiediet
burtu.
vai
, lai mainītu
8. Nospiediet
.
Sāk mirgot nākamais burts.
9. Veiciet atkārtoti 7. soļa darbību, ja
nepieciešams.
10. Nospiediet un turiet nospiestu
, lai
saglabātu.
Varat pārrakstīt atmiņas stāvokli. Kad
displejā tiek parādīts pirmais brīvais
atmiņas stāvoklis, nospiediet
un nospiediet
programmu.
vai
, lai pārrakstītu esošo
Jūs varat nomainīt programmas
nosaukumu izvēlnē: Mainīt prog.
nosaukumu.
Programmas ieslēgšana
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Izvēlieties izvēlni: Izlase.
.
3. Apstipriniet ar
4. Izvēlēties savas izlases nosaukumu.
5. Apstipriniet ar
.
Varat nospiest , lai pārietu tieši uz
izvēlni: Izlase. To var arī lietot, kad
cepeškrāsns ir izslēgta.
10.2 Bērnu drošības funkcijas
lietošana
Ja ir ieslēgta bērnu drošības funkcija,
cepeškrāsni nevar ieslēgt nejauši.
Ja darbojas Pirolīzes
tīrīšanas funkcija, durvis
nobloķējas automātiski.
Nospiežot jebkuru simbolu,
displejā parādās
paziņojums.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju vai
iestatījumu.
3. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Funkciju
bloķēšana.
4. Apstipriniet ar
Ja darbojas Pirolīzes
tīrīšanas funkcija, durvis tiek
bloķētas, un displejā
parādās atslēgas simbols.
Piespiediet , lai izslēgtu funkciju.
Displejā parādās paziņojums. Nospiediet
vēlreiz un tad
10.4 Iestatīt + aiziet!
Funkcija ļauj iestatīt karsēšanas funkciju
(vai programmu) un izmantot to vēlāk,
tikai vienreiz pieskaroties kādam
simbolam.
1. Ieslēdziet cepeškrāsni.
2. Iestatiet karsēšanas funkciju.
vairākas reizes, līdz
3. Nospiediet
displejā redzams: Darb. laiks.
4. Iestatiet laiku.
5. Nospiediet
vairākas reizes, līdz
displejā redzams: Iestatīt + aiziet!.
6. Apstipriniet ar
.
Pieskarieties kādam simbolam (izņemot
), lai ieslēgtu funkciju: Iestatīt + aiziet!.
Aktivizējas iestatītā karsēšanas funkcija.
Kad karsēšanas funkcija būs beigusies,
atskanēs skaņas signāls.
•
2. Nospiediet
un
vienlaicīgi, līdz
displejā parādās paziņojums .
Lai izslēgtu bērnu drošības funkciju,
atkārtojiet 2. darbību.
•
10.3 Funkciju bloķēšana
Šī funkcija neļauj nejauši nomainīt
sildīšanas funkciju. To var ieslēgt tikai,
kad cepeškrāsns darbojas.
, lai apstiprinātu.
Izslēdzot cepeškrāsni, arī
funkcija izslēdzas.
, lai ieslēgtu displeju.
1. Nospiediet
.
Funkciju bloķēšana ir
aktīva, kad darbojas
karsēšanas funkcija.
Izvēlne: Pamata
iestatījumi ļauj jums:
Iestatīt + aiziet! ieslēgt un
izslēgt funkciju.
10.5 Automātiskā izslēgšanās
Drošības nolūkā cepeškrāsns
automātiski izslēdzas pēc kāda laika, ja
LATVIEŠU
karsēšanas funkcija darbojas un jūs
nemaināt nekādus iestatījumus.
(°C)
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maksimāli
3
Automātiskā izslēgšanās nedarbojas ar
šādām funkcijām: Apgaismojums
(lampa), Temperatūras sensors,Darb.
laiks, Beigu laiks.
10.6 Displeja spilgtums
Displeja spilgtumam ir divi režīmi:
•
•
nakts spilgtums - kad cepeškrāsns ir
izslēgta, displeja spilgtums samazinās
laikā no plkst. 22.00 līdz 06.00;
23
dienas spilgtums:
– kad cepeškrāsns ir ieslēgta.
– ja nakts spilgtuma režīma
darbības laikā jūs pieskaraties
simbolam (izņemot IESLĒGT/
IZSLĒGT), displejs atgriežas
dienas spilgtuma režīmā uz
nākamajām 10 sekundēm;
– ja cepeškrāsns ir izslēgta un jūs
iestatāt funkciju: Laika
atgādinājums; kad funkcijas
darbība beidzas, displejs
atgriežas nakts spilgtuma režīmā.
10.7 Dzesēšanas ventilators
Kad cepeškrāsns darbojas, dzesēšanas
ventilators automātiski uztur cepeškrāsns
virsmas vēsas. Izslēdzot cepeškrāsni,
dzesēšanas ventilators turpinās
darboties, līdz cepeškrāsns būs
atdzisusi.
11. IETEIKUMI UN PADOMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tabulās uzrādītā
temperatūra un cepšanas
laiki ir ir tikai orientējoši. Tie
atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudzuma.
11.1 Gatavošanas ieteikumi
Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot
ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā
cepeškrāsns. Tālāk redzamās tabulās
attēloti ieteicamie temperatūras,
gatavošanas laika un plauktu pozīciju
iestatījumi konkrētiem ēdienu veidiem.
Ja nevarat atrast iestatījumus konkrētai
receptei, meklējiet tai līdzīgu.
11.2 Durvju iekšpuse
Durvju iekšpusē atrodama informācija
par:
•
plauktu pozīciju numuriem;
•
informācija par karsēšanas funkcijām,
noteiktiem ēdieniem ieteiktajiem
plauktu līmeņiem un ēdienu
temperatūrām;
11.3 Padomi par cepeškrāsns
īpašajām karsēšanas
funkcijām
Siltuma uzturēšana
Šī funkcija ļauj jums uzturēt ēdienu siltu.
Temperatūra ir automātiski iestatīta līdz
80 °C.
Trauku uzsildīšana
Šī funkcija ļauj jums uzsildīt šķīvjus un
traukus pirms ēdiena pasniegšanas.
Temperatūra ir automātiski iestatīta līdz
70°C.
Izvietojiet šķīvjus un ēdienus vienmērīgi
uz restotā plaukta. Izmantojiet pirmo
plaukta līmeni. Kad pagājusi pusi no
uzsildīšanas laika, apmainiet tos vietām.
24
www.aeg.com
Cepšanas laiku var pagarināt par 10-15
minūtēm, cepot kūkas vairākos plauktu
līmeņos.
Mīklas raudzēšana
Šī funkcija ļauj uzraudzēt rauga mīklu.
Ievietojiet rauga mīklu lielā traukā un
pārklājiet to ar mitru dvieli vai virtuves
plēvi. Iestatiet funkciju: Mīklas
raudzēšana un gatavošanas laiku.
Atkausēšana
Noņemiet iepakojumu un uzlieciet pārtiku
uz šķīvja. Nepārklājiet ēdienu, jo tas
pagarinās atkausēšanas laiku.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie var apbrūnināties
nevienmērīgi. Nav nepieciešams mainīt
temperatūras iestatījumu, ja
apbrūnināšana notiek nevienmērīgi.
Cepšanas laikā atšķirības izlīdzinās.
Cepšanas laikā paplātes cepeškrāsnī var
deformēties. Kad paplātes atdzisīs, tās
atgūs sākotnējo formu.
11.4 Cepšana
Pirmajā reizē izmantojiet zemāko
temperatūru.
11.5 Cepšanas padomi
Cepšanas rezultāti
Iespējamie iemesli
Risinājums
Kūkas apakšpuse nav
pietiekami izcepusies.
Nepareiza plaukta pozīcija.
Ievietojiet kūku uz zemāka cepeš‐
krāsns plaukta.
Kūka sakrīt, nav izcepu‐ Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
sies, ir noslāņojusies.
pārāk augsta.
stāku cepeškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk īss cepšanas
laiks.
Kūka ir pārāk sausa.
Kūka izcepas nevien‐
mērīgi.
Kūka nav gatava recep‐
tē paredzētajā laikā.
Nākamreiz iestatiet ilgāku cepša‐
nas laiku un zemāku cepeškrāsns
temperatūru.
Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet augstāku ce‐
pārāk zema.
peškrāsns temperatūru.
Izvēlēts pārāk garš cepša‐
nas laiks.
Nākamreiz iestatiet īsāku cepša‐
nas laiku.
Temperatūra cepeškrāsnī ir
pārāk augsta un cepšanas
laiks pārāk īss.
Iestatiet zemāku temperatūru ce‐
peškrāsnī un palieliniet cepšanas
laiku
Kūkas mīkla nav vienmērīgi
sadalīta.
Nākamreiz izklājiet kūkas mīklu
cepšanas paplātē vienmērīgi.
Cepeškrāsns temperatūra ir Nākamreiz iestatiet nedaudz aug‐
pārāk zema.
stāku cepeškrāsns temperatūru.
LATVIEŠU
11.6 Cepšana vienā līmenī
CEPŠANA FORMĀS
(°C)
(min.)
Kēkss / Brioši
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
50 - 70
1
Madeiras kūka /
Augļu pīrāgs
Karsēšana ar
ventilatoru
140 - 160
70 - 90
1
Pīrāga pamatne —
smilšu mīkla, ie‐
priekš uzsildiet tuk‐
šu cepeškrāsni
Karsēšana ar
ventilatoru
170 - 180
10 - 25
2
Pīrāga pamatne no biskvītkūkas mī‐
klas
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 170
20 - 25
2
Siera torte
Augš./Apakškar‐
sēšana
170 - 190
60 - 90
1
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE UZ CEPAMĀS PAPLĀTES
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni, ja nav norādīts citādi.
(°C)
(min.)
Pītā maize / Kliņ‐
Augš./Apakškar‐
ģeris, iepriekšēja
sēšana
uzsildīšana nav ne‐
pieciešama
170 - 190
30 - 40
3
Christstollen
Augš./Apakškar‐
sēšana
160 - 180
50 - 70
2
Rudzu maize:
Augš./Apakškar‐
sēšana
vispirms: 230
20
1
pēc tam: 160 180
30 - 60
190 - 210
20 - 35
Krēmkūkas / Eklēri Augš./Apakškar‐
sēšana
3
25
26
www.aeg.com
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE UZ CEPAMĀS PAPLĀTES
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni, ja nav norādīts citādi.
(°C)
(min.)
Rulete,
Augš./Apakškar‐
sēšana
180 - 200
10 - 20
3
Kūka ar drupačām
virspusē, iepriek‐
šēja uzsildīšana
nav nepieciešama
Karsēšana ar
ventilatoru
150 - 160
20 - 40
3
Sviesta mandeļu
kūka / Saldās kū‐
kas
Augš./Apakškar‐
sēšana
190 - 210
20 - 30
3
Atvērtie augļu pīrā‐ Augš./Apakškar‐
gi, iepriekšēja uz‐
sēšana
sildīšana nav ne‐
pieciešama
180
35 - 55
3
Rauga kūkas ar
smalku garnējumu
(piem., biezpienu,
krēmu, olu vaniļas
krēmu)
160 - 180
40 - 60
3
Augš./Apakškar‐
sēšana
CEPUMI
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Smilšu mīkla / Biskvītkū‐ Karsēšana ar ventila‐
kas mīkla
toru
150 - 160
10 - 20
Bezē
Karsēšana ar ventila‐
toru
80 - 100
120 - 150
Mandeļcepumi
Karsēšana ar ventila‐
toru
100 - 120
30 - 50
LATVIEŠU
CEPUMI
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Cepumi no rauga mīklas Karsēšana ar ventila‐
toru
150 - 160
20 - 40
Kārtainās mīklas maizī‐
tes, iepriekš uzsildiet
tukšu cepeškrāsni
Karsēšana ar ventila‐
toru
170 - 180
20 - 30
Bulciņas, iepriekš uzsil‐
diet tukšu cepeškrāsni
Augš./Apakškarsēša‐
na
190 - 210
10 - 25
11.7 Sacepumi
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Makaronu sacepums
Augš./Apakškarsēšana
180 - 200
45 - 60
Lazanja
Augš./Apakškarsēšana
180 - 200
25 - 40
Dārzeņu sacepums, ie‐
priekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Infratermiskā grilēšana
160 - 170
15 - 30
Bagetes pārklātas ar
kausētu sieru
Karsēšana ar ventilatoru
160 - 170
15 - 30
Piena rīsi
Augš./Apakškarsēšana
180 - 200
40 - 60
Zivju sacepumi
Augš./Apakškarsēšana
180 - 200
30 - 60
Pildīti dārzeņi
Karsēšana ar ventilatoru
160 - 170
30 - 60
11.8 Cepšana daudzos
līmeņos
Izmantojiet funkciju: Karsēšana ar
ventilatoru.
2 paplātēm izmantojiet pirmo un ceturto
plaukta līmeni.
27
28
www.aeg.com
BISKVĪTI
KŪKAS / CEPUMI / MAIZE UZ
CEPAMĀS PAPLĀTES
(°C)
(min.)
Krēmkūkas / Eklēri, ie‐
priekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
160 180
25 - 45
Sausa drupaču kūka
150 160
30 - 45
(°C)
(min.)
Kārtainās mīklas maizī‐
tes, iepriekš uzsildiet
tukšu cepeškrāsni
170 180
30 - 50
Bulciņas
180
20 - 30
11.9 Cepšanas padomi
Izmantojiet karstumizturīgus cepeškrāsns
traukus.
BISKVĪTI
Cepiet liesu gaļu apklātu.
(°C)
(min.)
Smilšu mīklas cepumi
150 160
20 - 40
Bezē
80 100
130 170
Mandeļcepumi
100 120
40 - 80
Cepumi no rauga mī‐
klas
160 170
30 - 60
Lielus gaļas gabalus cepiet cepešpannā
vai uz restotā plaukta, kas novietots virs
cepešpannas.
Ielejiet nedaudz ūdens paplātē, lai pilošie
tauki neaizdegtos.
Apmēram pēc 1/2 - 2/3 cepšanas laika
apgrieziet cepeti otrādi.
Cepiet gaļu un zivis lielos gabalos (1 kg
vai vairāk).
Apsmērējiet gaļas gabalus ar to sulu
vairākas reizes cepšanas laikā.
11.10 Cepšana
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
LIELLOPS
Sautēts cepetis
1 - 1,5 kg
Liellopu gaļas cepe‐ 1 cm bieza
tis vai fileja, pusjēls,
iepriekš uzsildiet
tukšu cepeškrāsni
(°C)
(min.)
Augš./Apakš‐
karsēšana
230
120 - 150
Infratermiskā
grilēšana
190 - 200
5-6
LATVIEŠU
LIELLOPS
(°C)
(min.)
Liellopu gaļas cepe‐ 1 cm bieza
tis vai fileja, vidēji
izcepts, iepriekš uz‐
sildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Infratermiskā
grilēšana
180 - 190
6-8
Liellopu gaļas cepe‐ 1 cm bieza
tis vai fileja, labi iz‐
cepts, iepriekš uz‐
sildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Infratermiskā
grilēšana
170 - 180
8 - 10
CŪKGAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Plecs / Kakls / Šķiņķa
gabals
1 - 1,5
160 - 180
90 - 120
Karbonādes / Cūkgaļas
ribiņas
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
Viltotais zaķis
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
Cūkas stilbs, iepriekš
novārīts
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
TEĻA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
Teļa cepetis
(kg)
(°C)
(min.)
1
160 - 180
90 - 120
29
30
www.aeg.com
TEĻA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
Teļa locītava
(kg)
(°C)
(min.)
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
JĒRA GAĻA
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Jēra kāja / Jēra ce‐
petis
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
Jēra mugura
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
BRIEŽA GAĻA
(kg)
(°C)
(min.)
Mugura / Zaķa
kāja, iepriekš
uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
1
Augš./Apakškar‐ 230
sēšana
30 - 40
Brieža mugura
1,5 - 2
Augš./Apakškar‐ 210 - 220
sēšana
35 - 40
Brieža gurns
1,5 - 2
Augš./Apakškar‐ 180 - 200
sēšana
60 - 90
LATVIEŠU
MĀJPUTNI
Izmantojiet funkciju: Infratermiskā grilēšana.
(kg)
(°C)
(min.)
Putnu gaļa, gabali
0,2 - 0,25
200 - 220
30 - 50
Vista, puse
0,4 - 0,5
190 - 210
35 - 50
Vista, broileris
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
Pīle
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
Zoss
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
Tītars
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
Tītars
4-6
140 - 160
150 - 240
ZIVS
(kg)
Zivs, vesela
(°C)
1 - 1,5
(min.)
Augš./Apakškar‐ 210 - 220
sēšana
11.11 Maizes cepšana
40 - 60
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Iepriekšēja uzsildīšana nav ieteicama.
MAIZE
(°C)
(min.)
Baltmaize
180 - 200
40 - 60
Bagete
200 - 220
35 - 45
Brioši
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
31
32
www.aeg.com
MAIZE
(°C)
(min.)
Rudzu maize
190 - 210
50 - 70
Rupja maluma miltu maize
180 - 200
50 - 70
Pilngraudu maize
170 - 190
60 - 90
Maize/bulciņas
190 - 210
20 - 35
11.12 Kraukšķīga cepšana ar Picas funkcija
PICA
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
180 - 200
40 - 55
Atvērtais spinātu pīrāgs no smil‐ 160 - 180
šu mīklas
45 - 60
Quiche lorraine / Šveices ābolu
pīrāgs
170 - 190
45 - 55
Pārklāta ābolu kūka
150 - 170
50 - 60
Tortes
PICA
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni pirms lietošanas.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
Pica ar plānu garozu
(°C)
(min.)
200 - 230
15 - 20
LATVIEŠU
PICA
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni pirms lietošanas.
Izmantojiet otro plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Pica ar biezu garozu
180 - 200
20 - 30
Neraudzēta maize
230 - 250
10 - 20
Atvērtais kārtainās mīklas pī‐ 160 - 180
rāgs
45 - 55
Pīrāgs ar sieru un šķiņķi vai
šokolādi un ogām
230 - 250
12 - 20
Pelmeņi
180 - 200
15 - 25
Dārzeņu pīrāgs
160 - 180
50 - 60
11.13 Grils
Novietojiet pannu pirmajā plaukta līmenī,
lai savāktu pilošos taukus.
Iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
pirms lietošanas.
GRILS
(°C)
(min.)
Viena puse
(min.)
Otra puse
Liellopu gaļas cepetis 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Liellopu fileja
230
20 - 30
20 - 30
3
Cūkas mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teļa mugura
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jēra mugura
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Zivs, vesela, 0,5 - 1
kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
33
34
www.aeg.com
11.14 Lēnā gatavošana
Šī funkcija ļauj sagatavot liesu, mīkstu
gaļu un zivis. Tā nav piemērota: putnu
gaļai, treknam cūkgaļas cepetim,
sautētam cepetim. Temperatūras
sensors temperatūra nedrīkst būt
augstāka par 65 °C.
1. Apcepiet gaļu 1 - 2 minūtes no katras
puses pannā lielā karstumā.
2. Ievietojiet gaļu cepšanas pannā vai
tieši uz restotā plaukta. Novietojiet
zem restotā plaukta paplāti tauku
savākšanai.
Nekad nelietojiet vāku, ja gatavojot
izmantojat šo funkciju.
3. Lietojiet Temperatūras sensors.
4. Izvēlieties funkciju: Lēnā gatavošana.
Pirmajās 10 minūtēs varat iestatīt
temperatūru no 80 °C līdz 150 °C.
Noklusējums ir 90 °C. Iestatiet
Temperatūras sensors temperatūru.
5. Pēc 10 minūtēm cepeškrāsns
automātiski samazina temperatūru
līdz 80 °C.
Iestatiet temperatūru uz 120 °C.
(kg)
(min.)
Steiks
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Liellopu gaļas fileja
1 - 1.5
90 - 150
3
Liellopu gaļas cepetis
1 - 1.5
120 - 150
1
Teļa cepetis
1 - 1.5
120 - 150
1
11.15 Saldēta pārtika
Atkausēšana
(°C)
(min.)
Pica, saldēta
200 - 220
15 - 25
2
Amerikāņu pica, saldēta
190 - 210
20 - 25
2
Pica, atdzesēta
210 - 230
13 - 25
2
Picas uzkodas, saldētas
180 - 200
15 - 30
2
Kartupeļi frī, smalki
200 - 220
20 - 30
3
Kartupeļi frī, biezi
200 - 220
25 - 35
3
Kroketes / Kroketes
220 - 230
20 - 35
3
Kartupeļu pankūkas
210 - 230
20 - 30
3
LATVIEŠU
35
Atkausēšana
(°C)
(min.)
Lazanja / Cannelloni, svaigi
170 - 190
35 - 45
2
Lazanja / Cannelloni, saldēti
160 - 180
40 - 60
2
Cepts siers
170 - 190
20 - 30
3
Vistu spārniņi
190 - 210
20 - 30
2
11.16 Atkausēšana
Noņemiet iepakojumu un uzlieciet pārtiku
uz šķīvja.
Nepārklājiet ēdienu, jo tas pagarinās
atkausēšanas laiku.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
(kg)
(min.)
(min.)
Atkausēša‐ Papildu at‐
nas laiks
kausēšanas
laiks
Vista
1
100 - 140
20 - 30
Novietojiet vistu uz apgrieztas
apakštases lielā šķīvī. Cepšanas
laikā apgrieziet.
Gaļa
1
100 - 140
20 - 30
Cepšanas laikā apgrieziet.
Gaļa
0,5
90 - 120
20 - 30
Cepšanas laikā apgrieziet.
Forele
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Zemenes
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Sviests
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Krējums
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Putojiet krējumu, kad tas vietām vēl
nedaudz sasalis.
Torte
1,4
60
60
-
11.17 Konservēšana
Izmantojiet tikai veikalā nopērkamas
vienāda izmēra konservu burciņas.
Nelietojiet burciņas ar atskrūvējamu vāku
un bajonetnoslēgu vai skārda kārbas.
Izmantojiet pirmo plaukta līmeni.
Uzlieciet uz cepamās paplātes ne vairāk
kā sešas viena litra burciņas.
Uzpildiet burciņas vienādi un aizveriet ar
skavu.
Burciņas nedrīkst saskarties.
36
www.aeg.com
Ielejiet aptuveni 1/2 litru ūdens cepamā
paplātē, lai cepeškrāsnī būtu pietiekami
daudz mitruma.
DĀRZEŅI
Kad ūdens burciņās sāk vārīties
(aptuveni pēc 35-60 minūtēm viena litra
burku gadījumā), izslēdziet cepeškrāsni
vai samaziniet temperatūru līdz 100 °C
(skatīt tabulu).
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļoša‐
na
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Burkāni
50 - 60
5 - 10
Gurķi
50 - 60
-
Jaukti mari‐
nēti dārzeņi
50 - 60
5 - 10
Iestatiet temperatūru uz 160-170 °C.
MĪKSTI AUGĻI
(min.)
Gatavošanas
laiks līdz sākas
burbuļošana
Zemenes / Melle‐
nes / Avenes / Gata‐
vas ērkšķogas
35 - 45
Kolrābis / Zir‐ 50 - 60
ņi / Sparģeļi
15 - 20
11.18 Žāvēšana - Karsēšana
ar ventilatoru
Apsedziet paplātes ar cepamo papīru.
Lai gūtu labāku rezultātu, izslēdziet
cepeškrāsni, kad pagājusi puse laika,
atveriet durvis un ļaujiet tai atdzist vienu
nakti, lai pabeigtu kaltēšanas procesu.
KAULIŅAUGĻI
(min.)
Gatavoša‐
nas laiks
līdz sākas
burbuļoša‐
na
Persiki / Cido‐ 35 - 45
nijas / Plūmes
(min.)
Jāturpina
vārīt pie
100° C
Vienas paplātes gadījumā izmantojiet
trešo plaukta līmeni.
2 paplātēm izmantojiet pirmo un ceturto
plaukta līmeni.
10 - 15
DĀRZEŅI
(°C)
(st.)
Pupas
60 - 70
6-8
Pipari
60 - 70
5-6
Dārzeņi zupai
60 - 70
5-6
Sēnes
50 - 60
6-8
Zaļumi
40 - 50
2-3
Iestatiet temperatūru uz 60-70°C.
LATVIEŠU
AUGĻI
37
AUGĻI
(st.)
(st.)
Plūmes
8 - 10
Ābolu šķēles
6-8
Aprikozes
8 - 10
Bumbieri
6-9
11.19 Temperatūras sensors
LIELLOPS
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Pusjēls
Vidēji
Labi pagatavots
Liellopu gaļas cepetis
45
60
70
Fileja
45
60
70
LIELLOPS
Viltotais zaķis
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
80
83
86
CŪKGAĻA
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
Šķiņķis / Cepetis
80
84
88
Muguras karbonāde / Cūkas mugu‐
ra, kūpināta / Cūkas mugura, apvā‐
rīta
75
78
82
TEĻA GAĻA
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
Teļa cepetis
75
80
85
Teļa locītava
85
88
90
38
www.aeg.com
AITAS / JĒRA GAĻA
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
Jēra kāja
80
85
88
Jēra mugura
75
80
85
Jēra cepetis / Jēra kāja
65
70
75
BRIEŽA GAĻA
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
Zaķa mugura / Brieža mugura
65
70
75
Zaķa kāja / Zaķis, vesels / Brieža
kāja
70
75
80
MĀJPUTNI
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
80
83
86
Pīle, vesela / puse / Tītars, vesels /
75
krūtiņa
80
85
Pīle, krūtiņa
65
70
Vista
ZIVS (LASIS, FORELE,
ZANDARTS)
Zivs, vesela / liela / tvaicēta / Zivs,
vesela / liela / cepta
SAUTĒJUMI – IEPRIEKŠ
NOVĀRĪTI DĀRZEŅI
Cukīni sautējums / Brokoļu sautē‐
jums / Fenheļa sautējums
60
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
60
64
68
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
85
88
91
LATVIEŠU
SAUTĒJUMI – PIKANTI
Cannelloni / Lazanja / Makaronu
sacepums
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Vidēji
Vairāk
85
88
91
SAUTĒJUMI – SALDI
Ēdiena iekšējā temperatūra (°C)
Mazāk
Baltmaizes sautējums ar / bez aug‐
ļiem / Rīsu putras sautējums ar /
80
bez augļiem / Saldais nūdeļu sau‐
tējums
11.20 Ventil. kars. ar mitrumu
- ieteicamie piederumi
Lietojiet tumšas krāsas un
neatstarojošas formas un traukus. Tiem
Vidēji
Vairāk
85
90
ir labāka siltuma absorbēšanas spēja
nekā gaišas krāsas un atstarojošiem
traukiem.
Ramekini
Picas panna
Cepamais trauks
Tumšs, neatstarojošs
28 cm diametrs
Tumšs, neatstarojošs
26 cm diametrs
Pīrāga pamatnes
forma
Keramika
8 cm diametrs, Tumšs, neatstarojošs
5 cm aug‐
28 cm diametrs
stums
11.21 Ventil. kars. ar mitrumu
Labāka rezultāta gūšanai ievērojiet
laikus, kas uzskaitīti tabulā.
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
Makaronu sacepums
39
(°C)
(min.)
200 - 220
45 - 55
40
www.aeg.com
(°C)
(min.)
Kartupeļu sacepums
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lazanja
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Maizes pudiņš
190 - 200
55 - 70
Rīsu pudiņš
170 - 190
45 - 60
Ābolu kūka ar biskvīta maisījumu (apaļais
kūkas trauks)
160 - 170
70 - 80
Baltmaize
190 - 200
55 - 70
11.22 Informācija pārbaudes
iestādēm
Pārbaudes saskaņā ar: EN 60350, IEC
60350.
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepšana formās
(°C)
(min.)
Biskvītkūka bez tau‐
kiem
Karsēšana ar venti‐
latoru
140 - 150
35 - 50
2
Biskvītkūka bez tau‐
kiem
Augš./Apakškarsē‐
šana
160
35 - 50
2
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Karsēšana ar venti‐
latoru
160
60 - 90
2
Ābolu kūka, 2 formas
Ø20 cm
Augš./Apakškarsē‐
šana
180
70 - 90
1
LATVIEŠU
CEPŠANA VIENĀ LĪMENĪ. Cepumi
Izmantojiet trešo plaukta līmeni.
(°C)
(min.)
Karsēšana ar ventilato‐
ru
140
25 - 40
Smilšu mīkla / Konditore‐
Augš./Apakškarsēšana
jas izstrādājumi, iepriekš
uzsildiet tukšu cepeškrāsni
160
20 - 30
Mazas kūciņas, 20 paplā‐
tē, iepriekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Karsēšana ar ventilato‐
ru
150
20 - 35
Mazas kūciņas, 20 paplā‐
tē, iepriekš uzsildiet tukšu
cepeškrāsni
Augš./Apakškarsēšana
170
20 - 30
Smilšu mīkla / Konditore‐
jas izstrādājumi
CEPŠANA DAUDZOS LĪMEŅOS. Cepumi
(°C)
(min.)
2 stā‐
vokļi
3 stā‐
vokļi
Smilšu mīkla / Kondi‐
torejas izstrādājumi
Karsēšana ar venti‐
latoru
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Mazas kūciņas, 20
paplātē, iepriekš uz‐
sildiet tukšu cepeš‐
krāsni
Karsēšana ar venti‐
latoru
150
23 - 40
1/4
-
41
42
www.aeg.com
GRILS
Iepriekš uzsildiet tukšu cepeškrāsni 5 minūtes.
Grils ar maksimālās temperatūras iestatījumu.
(min.)
Grauzdiņš
Grils
Liellopa steiks, gatavošanas Grils
laika vidū apgrieziet
1-3
5
24 - 30
4
12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Piezīmes par tīrīšanu
Tīriet cepeškrāsns priekšpusi ar mīkstu drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī
ar mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet tam paredzētu tīrīšanas līdzekli;
Tīrīšanas
līdzekļi
Piekaltušus netīrumus tīriet ar speciālo cepeškrāsnij paredzēto tīrīšanas
līdzekli.
Tīriet cepeškrāsns iekšieni pēc katras lietošanas reizes. Tauku vai citu
pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir grila
paplātei.
Lietošana ik‐
dienā
Nosusiniet cepeškrāsns iekšieni ar mīkstu drānu pēc katras lietošanas
reizes.
Notīriet visus papildpiederumus pēc katras lietošanas un ļaujiet tiem no‐
žūt. Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzek‐
li; Nemazgājiet papildpiederumus trauku mazgājamajā mašīnā.
Piederumi
Netīriet piedegumdrošos piederumus ar agresīviem tīrīšanas līdzekļiem,
asiem priekšmetiem, kā arī trauku mazgājamā mašīnā.
LATVIEŠU
12.2 Kā izņemt: plauktu balsti
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet
plauktu balstus.
UZMANĪBU!
Esiet piesardzīgi, izņemot
plauktu balstus.
1. Pavelciet plauktu atbalstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
2. Pavelciet plauktu balstu aizmugurējo
daļu nost no sānu sienas un izņemiet
to.
1
2
Uzstādiet izņemtos piederumus, veicot
iepriekšminētās darbības apgrieztā
secībā.
Teleskopisko vadotņu
fiksatoriem jābūt vērstiem
ierīces priekšpuses virzienā.
12.3 Pirolīze
UZMANĪBU!
Ja tajā pašā skapīti ir
uzstādītas citas ierīces,
nelietojiet tās, kad darbojas
funkcija: Pirolīze. Tas var
sabojāt ierīci.
Tīrīšana nevar sākties:
•
•
ja nav izņemts cepeša iekšējās
temperatūras sensors;
ja cepeškrāsns durvis nav aizvērtas.
1. Izņemiet visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus.
2. Notīriet cepeškrāsns iekšpusi ar siltu
ūdeni un maigu mazgāšanas
43
līdzekli.Notīriet durvju iekšējo stiklu ar
siltu ūdeni un mīkstu drāniņu.
3. Ieslēdziet cepeškrāsni.
4. Atveriet izvēlni un izvēlieties funkciju:
Pirolīze. Nospiediet
.
5. Iestatiet tīrīšanas ilgumu:
Iespēja
Apraksts
ātrais
Nelielai tīrīša‐
nai: 1 h.
Normāli
Standarta tīrī‐
šanai: 1 h 30
min.
Intensīvais
Rūpīgai tīrīša‐
nai: 3 h.
6. Piespiediet
.
Uzsākot tīrīšanu, cepeškrāsns durvis ir
slēgtas, bet lampa nedarbojas.
Lai pārtrauktu tīrīšanu pirms tās beigām,
izslēdziet cepeškrāsni.
BRĪDINĀJUMS!
Pēc funkcijas veikšanas
cepeškrāsns ir ļoti karsta.
Pretējā gadījumā iespējams
gūt apdegumus.
Pēc tīrīšanas durvis paliek slēgtas un
dažas no cepeškrāsns funkcijām nav
pieejamas, līdz pazeminās temperatūra
cepeškrāsnī.
12.4 Durvju noņemšana un
uzstādīšana
Lai notīrītu, var noņemt durvis un
iekšējos stikla paneļus. Dažādu modeļu
stikla paneļu skaits atšķiras.
BRĪDINĀJUMS!
Durvis ir smagas!
1. Atveriet durvis līdz galam.
2. Pilnībā piespiediet abu durvju eņģu
stiprinājuma sviras (A).
44
www.aeg.com
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka stikli ir
ievietoti pareizi, pretējā
gadījumā durvju virsma var
pārkarst.
A
A
3. Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz
tās atrodas pirmajā atvēršanas
pozīcijā (aptuveni 70° leņķī).
4. Turiet durvis ar vienu roku katrā pusē
un velciet tās no cepeškrāsns
nedaudz uz augšu.
5. Nolieciet durvis ar ārējo pusi uz leju
uz mīkstas drānas un līdzenas
virsmas.
6. Satveriet durvju apmali (B) durvju
augšējās malas abās pusēs un
spiediet uz iekšu, lai atbrīvotu
fiksatoru.
Pārbaudiet, vai stikla paneļi (C, B un A) ir
ievietoti pareizā secībā. Vispirms
ievietojiet C paneli, kuram ir kvadrāta
apdruka kreisajā pusē un trijstūris labajā
pusē. Tādi paši simboli ir arī durvju rāmī.
Trijstūra simbolam jāsakrīt ar trijstūri
durvju rāmī un kvadrātam ar kvadrātu.
Pēc tam ievietojiet pārējos divus stikla
paneļus.
ABC
2
B
1
7. Pavelciet durvju apmali uz priekšu,
lai to noņemtu.
8. Turiet durvju stikla paneļus aiz
augšējās malas un velciet tos ārā
vienu pēc otra virzienā uz augšu.
12.5 Kā nomainīt: Lampa
BRĪDINĀJUMS!
Elektrošoka risks.
Lampa var būt karsta.
9. Notīriet stikla paneli ar ūdeni un
ziepēm. Uzmanīgi noslaukiet stikla
paneli.
Pēc tīrīšanas veiciet iepriekš minētās
darbības pretējā secībā. Pirmo uzstādiet
mazāko paneli, pēc tam lielāko un durvis.
1. Izslēdziet cepeškrāsni. Uzgaidiet, līdz
cepeškrāsns ir atdzisusi.
2. Atslēdziet cepeškrāsni no
elektrotīkla.
3. Ieklājiet uz tilpnes grīdas drānu.
Augšējā lampa
1. Pagrieziet lampas pārsegu, lai to
izņemtu.
LATVIEŠU
45
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
Sānu lampa
1. Lai piekļūtu lampai, izņemiet kreisās
puses plaukta balstu.
2. Ar šauru, neasu priekšmetu
(piemēram, tējkaroti) noņemiet stikla
pārsegu.
3. Notīriet stikla pārsegu.
4. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300 °C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
5. Uzlieciet stikla pārsegu.
6. Uzstādiet kreisās puses plaukta
balstu.
13. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
13.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsni nevar ieslēgt
vai lietot.
Cepeškrāsns nav pieslēgta
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns
elektrotīklam vai nav pieslēg‐ ir pareizi pievienota strāvas
ta pareizi.
piegādei (skatiet pieslēguma
diagrammu).
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir izslēgta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Aktivizēta automātiskās iz‐
slēgšanās funkcija.
Skatiet sadaļu "Automātiskā
izslēgšanās".
Cepeškrāsns nesakarst.
Bērnu drošības funkcija ir ie‐ Skatiet sadaļu "Bērnu drošī‐
slēgta.
bas funkcijas lietošana".
Cepeškrāsns nesakarst.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Cieši aizveriet durvis.
46
www.aeg.com
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Cepeškrāsns nesakarst.
Izdedzis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējumi ir saistīti
ar drošinātāju. Ja drošinātājs
atkārtoti izdeg, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Nedarbojas cepeša iekšējās
temperatūras sensors.
Termozondes spraudkon‐
takts nav pareizi ievietots
ligzdā.
Ievietojiet termozondes
spraudkontaktu pēc iespējas
dziļāk ligzdā.
Displejā parādās F111.
Termozondes spraudkon‐
takts nav pareizi ievietots
ligzdā.
Ievietojiet termozondes
spraudkontaktu pēc iespējas
dziļāk ligzdā.
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav šajā tabulā.
Notikusi kļūme elektrosistē‐
mā.
•
•
Tvaiki un kondensāts nosē‐
žas uz ēdiena un cepeš‐
krāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Cepeškrāsns ir ieslēgta un
Ieslēgts demo režīms.
nesakarst. Ventilators nedar‐
bojas. Displejā tiks parādīts
"Demo".
13.2 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vaipilnvarotu servisa
centru.
Izslēdziet cepeškrāsni, iz‐
mantojot mājas elektro‐
sistēmas drošinātāju vai
drošinātāju kārbas aiz‐
sargslēdzi, un atkal ieslē‐
dziet.
Ja displejā atkārtoti parā‐
dās kļūdas kods, sazinie‐
ties ar klientu apkalpoša‐
nas centru.
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī
ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
Skatiet "Pamatiestatījumus"
sadaļā "Izmantošana ikdie‐
nā".
Tehnisko datu plāksnīte atrodas
cepeškrāsns iekšpusē uz priekšējā
rāmja. Nenoņemiet cepeškrāsns
iekšpusē esošo tehnisko datu plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Iesakām pierakstīt datus šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma numurs (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
LATVIEŠU
47
14. ENERGOEFEKTIVITĀTE
14.1 Produkta informācija un produkta informācijas lapa*
Ražotāja nosaukums
AEG
Modeļa identifikācija
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
Energoefektivitātes indekss
81.2
Energoefektivitātes klase
A+
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, tradicionālais
režīms
1.09 kWh/ciklā
Enerģijas patēriņš ar standarta devu, piespiedu venti‐ 0.69 kWh/ciklā
lācijas režīms
Kameru skaits
1
Karstuma avots
Elektrība
Tilpums
71 l
Cepeškrāsns veids
Iebūvējama cepeškrāsns
Masa
BPE742320M
37.0 kg
BPK742320B
37.0 kg
BPK742320M
38.0 kg
BPK74232SM
37.0 kg
* Eiropas Savienībai saskaņā ar ES regulām Nr. 65/2014 un 66/2014.
Baltkrievijas Republikai saskaņā ar STB 2478-2017, G pielikumu; STB 2477-2017, A un B
pielikumiem.
Ukrainai saskaņā ar 568/32020.
Energoefektivitātes klase nav spēkā Krievijā.
EN 60350-1 - Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plītis, ce‐
peškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili. Veiktspējas mērīšanas metodes.
14.2 Enerģijas taupīšana
Cepeškrāsns ir aprīkota ar
funkcijām, kas ļauj taupīt
enerģiju, gatavojot ikdienā.
Pārbaudiet, vai cepeškrāsns darbības
laikā tās durvis ir pareizi aizvērtas.
Gatavošanas laikā neveriet durvis pārāk
bieži. Uzturiet tīras durvju starplikas un
pārliecinieties, vai tās ir nostiprinātas
vietā.
Izmantojiet metāla traukus, lai uzlabotu
enerģijas taupīšanu.
Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni
pirms gatavošanas.
Uzturiet pēc iespējas īsākus
pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja
gatavojat vairākus ēdienus vienā reizē.
48
www.aeg.com
Izmantojiet atlikušo siltumu, lai uzsildītu
ēdienu.
Gatavošana ar ventilatoru
Ja iespējams, enerģijas taupīšanas
nolūkā izmantojiet gatavošanas
funkcijas.
Atlikušais siltums
Dažu cepeškrāsns funkciju gadījumā, ja
ir aktivizēta programma ar funkciju
Darbības laiks vai Beigu laiks un
gatavošanas laiks pārsniedz 30 minūtes,
uzkarsēšanas elementi automātiski
izslēdzas ātrāk.
Ventilators un lampa turpina darboties.
Kad izslēdzat cepeškrāsni, displejs rāda
atlikušo siltumu. Varat izmantot atlikušo
siltumu, lai uzturētu ēdienu siltu.
Ja gatavošanas ilgums pārsniedz 30
minūtes, samaziniet cepeškrāsns
temperatūru līdz minimumam 3-10
minūtes pirms gatavošanas beigām.
Atlikušais siltums cepeškrāsnī turpinās
gatavot ēdienu.
Ēdiena siltuma uzturēšana
Izvēlieties mazāko iespējamo
temperatūras iestatījumu, lai izmantotu
atlikušo siltumu un saglabātu ēdienu
siltu. Atlikušā siltuma indikators vai
temperatūra tiek parādīta displejā.
Gatavošana ar izslēgtu lampu
Gatavošanas laikā izslēdziet lampu.
Ieslēdziet to tikai tad, kad nepieciešams.
Ventil. kars. ar mitrumu
Funkcija paredzēta enerģijas taupīšanai
gatavošanas laikā.
Izmantojot šo funkciju, lampa automātiski
izslēdzas pēc 30 sekundēm. Lampu var
ieslēgt vēlreiz, bet šī rīcība samazinās
paredzamos enerģijas ietaupījumus.
15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
LATVIEŠU
49
50
www.aeg.com
LATVIEŠU
51
867353862-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising