AEG | BPE742320B | User manual | Aeg BPE742320B Vartotojo vadovas

Aeg BPE742320B Vartotojo vadovas
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
USER
MANUAL
LT
Naudojimo instrukcija
Orkaitė
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA..................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................... 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS....................................................................................... 8
4. VALDYMO SKYDELIS.......................................................................................... 9
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................... 11
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 11
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS................................................................................. 17
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS......................................................................... 18
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS...................................................................................... 19
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS............................................................................. 22
11. PATARIMAI.......................................................................................................23
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 41
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................44
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS..........................................................................46
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Pasiekiamos dalys
naudojimo metu gali įkaisti.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrosios saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pagalbinius reikmenis arba orkaitės prikaistuvius iš
orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui
atsparias pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami išvengti galimo elektros
smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę
prietaisas būtų išjungtas.
Nenaudokite prietaiso, prieš įrengdami jį balduose.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu
ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynos atramas, pirmiausia
patraukite lentynos atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynos atramas atvirkščia
tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
•
•
•
•
•
Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje
vietoje, atitinkančioje įrengimo
reikalavimus.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prieš montuodami prietaisą,
patikrinkite, ar orkaitės durelės laisvai
atsidaro.
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
Įmontuojamoji įranga turi atitikti DIN
68930 stabilumo reikalavimus.
LIETUVIŲ
•
Spintelės minimalus
aukštis (spintelės po
darbastaliu minimalus
aukštis)
600 (600) mm
Spintelės plotis
550 mm
Spintelės gylis
605 (580) mm
Prietaiso priekio
aukštis
594 mm
Prietaiso galo aukštis
576 mm
Prietaiso priekio plo‐
tis
549 mm
Prietaiso galo plotis
548 mm
Prietaiso gylis
567 mm
Įmontuoto prietaiso
gylis
546 mm
Gylis su atidarytomis
durelėmis
1017 mm
Ventiliacijos angos
minimalus dydis.
Anga apatinėje gali‐
nėje pusėje
550 x 20 mm
Pagrindinio maitinimo
kabelio ilgis. Kabelis
yra galinės pusės de‐
šiniajame kampe
1500 mm
Montavimo varžtai
4 x 12 mm
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių adapterių
ir ilginamųjų laidų.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių
arba nišos po prietaisu, ypač kai jis
veikia arba durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Iki galo uždarykite prietaiso dureles,
prieš įkišdami maitinimo laido kištuką į
elektros tinklo lizdą.
Prietaisas pristatomas su maitinimo
laidu ir kištuku.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
5
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Norint apsaugoti emalį nuo
sugadinimo arba išblukimo:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilų kepimo indą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Priežiūra ir valymas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršių nuo
nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) plovikliais.
2.5 Pirolizinis valymas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika naudojant pirolizės
režimą.
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.;
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kenksmingų dūmų šaltiniu.
•
Dūmai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant vaikus ar
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
2.6 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
•
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
2.7 Aptarnavimas
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.8 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
7
8
www.aeg.com
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis programavimas
Kepimo termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynos padėtys
7
3.2 Pagalbiniai reikmenys
Grotelės
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų
surinkimui.
Maisto termometras
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Temperatūrai matuoti maisto viduje.
Kepimo skarda
Teleskopiniai bėgeliai
Pyragams ir sausainiams kepti.
Skardoms ir grotelėms lengviau įdėti ir
išimti.
Grilio / kepimo indas
LIETUVIŲ
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninė programinė įranga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
Funkcija
Pastabos
Valdymo Skydelis Rodo esamas orkaitės nuostatas.
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Orkaitei įjungti ir išjungti.
Kaitinimo funkci‐
jos arba Kepimo
Vadovas
Vieną kartą paspauskite jutiklio lauką, kad pasi‐
rinktumėte kaitinimo funkciją arba meniu Kepimo
Vadovas. Dar kartą paspauskite jutiklio lauką, kad
perjungtumėte meniu: Kaitinimo funkcijos, Kepimo
Vadovas. Norėdami įjungti arba išjungti lemputę, 3
sekundes spauskite lauką. Lemputę taip pat galite
įjungti, kai orkaitė yra išjungta.
Mėgstamiausios
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pasi‐
rinkti.
Temperatūros pa‐ Nustatoma orkaitės temperatūra arba rodoma
sirinkimas
esama temperatūra. Spauskite lauką 3 sekundes,
kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją Greita‐
sis įkaitinimas.
Mygtukas žemyn
Naršyti žemyn meniu.
Mygtukas aukštyn Naršyti aukštyn meniu.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
Grįžimo mygtukas Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atverti
pagrindinį meniu, paspauskite lauką ir palaikykite
3 sekundes.
9
10
www.aeg.com
Jutiklio
laukas
10
11
Funkcija
Pastabos
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaitinimo
funkcijai paspauskite jutiklio lauką ir nustatykite
laikmatį arba funkcijas: Funkcijų užraktas, Mėgsta‐
miausios, Kaitinti + palaikyti, "Set + Go". Taip pat
galite pakeisti kepimo termometro nuostatas.
Laikmatis
Nustato funkciją Laikmatis.
4.2 Valdymo Skydelis
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui bū‐
tinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs gami‐
nimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko Parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia kaiti‐
nimo funkcija. Norėdami atkurti laiką,
vienu metu paspauskite
ir
.
Apskaičiavimas
Orkaitė skaičiuoja gaminimo trukmę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma orkaitėje esanti tem‐
peratūra.
Greitasis įkaitinimas
Įjungta funkcija. Sutrumpinamas įkaiti‐
nimo laikas.
Automatinės svorio pro‐
gramos
Ekrane rodoma, kad veikia automatinė
svėrimo sistema arba svorį galima pa‐
keisti.
LIETUVIŲ
Simbolis
11
Funkcija
Kaitinti + palaikyti
Įjungta funkcija.
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
5.2 Pirmasis prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
Įjungus orkaitę į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
arba
1. Spauskite
nustatytumėte vertę.
2. Paspauskite
, kad
, kad patvirtintumėte.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Simbolis / me‐
niu elementas
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite orkaitę.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
.
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
paspausdami mygtuką
.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Simbolis / me‐
niu elementas
Naudojimo sritis
Pateikiamas kaitinimo
Kaitinimo funkci‐ funkcijų sąrašas.
jos
Receptai
Mėgstamiausios
Valymas
Naudojimo sritis
Pateikiamas automati‐
nių programų sąrašas.
Pateikiamas vartotojo
sukurtas mėgstamiau‐
sių kepimo programų
sąrašas.
Pateikiamas valymo
programų sąrašas.
Naudojamas prietaiso
Pagrindiniai nus‐ sąrankai nustatyti.
tatymai
Pateikiamas papil‐
Specialios funkci‐ domų kaitinimo funk‐
cijų sąrašas.
jos
12
www.aeg.com
Simbolis / me‐
niu elementas
Naudojimo sritis
Pateikiamos rekomen‐
Kepimo Vadovas duojamos orkaitės
nuostatos daugybei
patiekalų. Pasirinkite
patiekalą ir pradėkite
maisto gaminimo pro‐
cesą. Nurodyta tempe‐
ratūra ir trukmė yra tik
orientacinio pobūdžio
siekiant geresnių re‐
zultatų ir jas galima ko‐
reguoti. Jos priklauso
nuo receptų, naudo‐
jamų maisto produktų
kokybės ir kiekio.
Papildomas meniu Pagrindiniai
nustatymai
Simbolis / me‐
niu elementas
Nustatyti paros
laiką
Aprašas
Nustato esamą laikro‐
džio laiką.
Kai ĮJUNGTA, išjungus
Laiko parodymai prietaisą, ekrane rodo‐
mas esamas laikas.
Kai ĮJUNGTA, ši funk‐
Greitasis įkaitini‐ cija sutrumpina įkaitini‐
mo laiką.
mas
"Set + Go"
Nustatyti funkciją ir ją
suaktyvinti vėliau pa‐
spaudus bet kurį val‐
dymo skydelio simbolį.
Išlaiko paruoštą maistą
Kaitinti + palaikyti šiltą 30 minučių pasi‐
baigus maisto gamini‐
mo ciklui.
Įjungiama ir išjungiama
Laiko pratęsimas laiko pratęsimo funkci‐
ja.
Ekrano kontras‐
tiškumas
Laipsniškai nustato‐
mas ekrano kontrastiš‐
kumas.
Simbolis / me‐
niu elementas
Aprašas
Laipsniškai nustato‐
Ekrano ryškumas mas ekrano ryškumas.
Kalba
Skambučio gar‐
sumas
Nustatoma ekrano kal‐
ba.
Nustatomas mygtukų
paspaudimo ir garso
signalų garsumo laips‐
nis.
Įjungiami ir išjungiami
Mygtukų signalai jutiklių laukų paspaudi‐
mo garso signalai. Ne‐
galima išjungti jutiklių
lauko ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA garso signa‐
lo.
Įjungiami ir išjungiami
Įspėjamieji/Klaidų įspėjamieji signalai.
signalai
Priminimas apie
valymą
DEMO režimas
Aptarnavimas
Primenama, kada rei‐
kia valyti prietaisą.
Aktyvinimo / išjungimo
kodas: 2468.
Rodo programinės
įrangos versiją ir są‐
ranką.
Visi nustatyti paramet‐
Gamyklos nusta‐ rai pakeičiami gamyk‐
los nuostatomis.
tymai
LIETUVIŲ
6.3 Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Kepti vienu metu trijose
lentynų padėtyse ir
Karšto oro srau‐ maistui džiovinti.Nusta‐
tykite 20–40 °C mažes‐
tas
nę temperatūrą nei
funkcijai Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas.
Vienoje lentynos padė‐
tyje kepti patiekalus, ku‐
Picos programa riems reikia intensyves‐
nio skrudinimo ir traš‐
kaus pagrindo. Nustaty‐
kite 20–40 °C žemesnę
temperatūrą nei funkci‐
jai Apatinis+viršutinis
kaitinimas.
Kepti ir skrudinti maistą
vienoje lentynos padė‐
Apatinis+viršuti‐ tyje.
nis kaitinimas
Šaldytas mais‐
tas
Grilis
Traškiems pusfabrika‐
čiams ruošti (pvz., gruz‐
dintoms bulvytėms, kro‐
ketams ar blyneliams su
įdaru).
Plokštiems patiekalams
kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Didesniems mėsos ga‐
balams arba paukštie‐
Terminis kepin‐ nai su kaulais skrudinti
vienoje lentynos padė‐
tuvas
tyje. Tinka apkepams ir
skrudinti.
Apatinis kaitini‐
mas
Pyragams su traškiu
pagrindu kepti ir maistui
konservuoti.
13
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Drėgnas kon‐
vek. kepimas
Ši funkcija yra skirta
taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Maisto
ruošimo instrukcijas ra‐
site skyriuje „Naudingi
patarimai“, Drėgnas
konvek. kepimas. Orkai‐
tės durelės turėtų būti
uždarytos ruošiant
maistą, kad funkcija ne‐
būtų pertraukta ir būtų
užtikrinta, jog orkaitė
veiktų didžiausiu efekty‐
vumu. Kai naudosite šią
funkciją, temperatūra
orkaitėje gali skirtis nuo
nustatytos. Naudojamas
likęs karštis.Gali suma‐
žėti kaitinimo galia.
Bendras energijos tau‐
pymo rekomendacijas
rasite skyriuje „Energi‐
jos vartojimo efektyvu‐
mas“, „Energijos taupy‐
mas“. Ši funkcija buvo
naudojama energijos
vartojimo efektyvumo
klasei nustatyti pagal
standartą EN 60350-1.
Kai naudojate šią funk‐
ciją, lemputė automatiš‐
kai išsijungia po 30 se‐
kundžių.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
14
www.aeg.com
6.4 Specialios funkcijos
Kaitinimo funk‐
cija
Naudojimo sritis
Pagamintam patiekalui
šiltai laikyti.
Šilumos palaiky‐
mas
Lėkštėms pašildyti pa‐
tiekiant maistą.
Lėkščių pašildy‐
mas
Kaitinimo funk‐
cija
Apkepas "Au
Gratin''
6.5 Kepimo Vadovas
Maisto kategorija: Žuvis / jūros gėrybės
Žuvis
Minkštiems, sultin‐
giems kepsniams ga‐
Kepimas žemoje minti.
temperatūr.
Atitirpinimas
Žuvies filė, šaldyta
Džiovinti pjaustytus
vaisius, daržoves ir
grybus.
Paspartinti mielinės
tešlos kildinimą. Tešlos
Tešlos kildinimas paviršius neišdžiūsta,
o tešla išlieka elastin‐
ga.
Naudokite šią funkciją
duonai ir bandelėms
kepti ir gausite labai
gerus, profesionalius
rezultatus traškumo,
spalvos ir plutelės bliz‐
gesio atžvilgiu.
Atšildyti maistą (daržo‐
ves ir vaisius). Atšildy‐
mo trukmė priklauso
nuo užšaldyto maisto
produkto kiekio ir dy‐
džio.
Kepta žuvis
Žuvų piršteliai
Konservavimas
Duona
Tokiems patiekalams
kaip lazanijai arba bul‐
vių plokštainiui kepti.
Tinka apkepams ir
skrudinti.
Patiekalas
Daržovių, pvz., agurkų,
konservams ruošti.
Džiovinimas
Naudojimo sritis
Žuvelės, keptos ant
grotelių
Žuvis, kepta ant
grotelių
Žuvis, kepta ant
grotelių
Visa lašiša
–
Maisto kategorija: Paukštiena
Patiekalas
Paukštiena be kaulų –
Viščiukų sparneliai,
atvėsinti
Viščiukų sparneliai,
šaldyti
Viščiukas
Viščiukų šlaunelės,
atvėsintos
Viščiukų šlaunelės,
šaldytos
Viščiukas, perpjau‐
tas pusiau
LIETUVIŲ
15
Maisto kategorija: mėsa
Patiekalas
Patiekalas
Kiškiena
• Kiškio šlaunelė
• Kiškio nugarinė
• Kiškio nugarinė
Troškinta mėsa
Jautiena
Maltos mėsos keps‐
nys
Lengvai iškeptas
Lengvai iškeptas
Rostbifas
Žvėriena
Vidutiniškai iškeptas
Elniena
• Elnienos kumpis
• Elnienos nugari‐
nė
Kepta žvėriena
Vidutiniškai iškeptas
Žvėrienos nugarinė
Gerai iškeptas
Gerai iškeptas
Lengvai iškeptas
Skandinaviška jau‐
tiena
Vidutiniškai iškeptas
Gerai iškeptas
Šonkauliukai
Virta kiaulės koja
Kumpis
Kiauliena
Maisto kategorija: Patiekalai orkaitėje
Patiekalas
Lazanija / įdaryti
–
makaronai kaneloni,
šaldyti
Daržovių užkepėlė
–
Saldūs patiekalai
–
Maisto kategorija: Pica / lotaringiškas
apkepas
Patiekalas
Plonapadė pica
Kiaulienos nugarinė
Pica su papildomu
garnyru
Kiaulienos sprandi‐
nė
Kiaulienos mentė
Veršiena
Veršiuko koja
Pica, šaldyta
Pica
Veršienos nugarinė
Pica, atvėsinta
Ėriuko koja
Ėriena
Picos užkandžiai,
šaldyti
Ėrienos nugarinė
Ėriuko koja, viduti‐
niškai iškepta
Amerikietiška pica,
šaldyta
Bagečių apkepas
–
„Tarte flambée“
–
Pikantiškas šveica‐
riškas pyragas
–
16
www.aeg.com
Patiekalas
Patiekalas
Lotaringiškas apke‐
pas
–
Pikantiškas apke‐
pas
–
Maisto kategorija: Tortai / tešlainiai
Patiekalas
Pyragas skardoje
Sūrio pyragas, for‐
moje
Biskvitinė tešla
Mielinė tešla
–
Šokoladiniai sausai‐ –
niai
Šveicariškas vynio‐
tinis
–
Mielinis pyragas
–
–
Trupininis pyragas
–
–
Cukriniai pyragaičiai –
Riestainis
–
Obuolių tortas, už‐
dengtas
–
Biskvitinis pyragas
Obuolių pyragas
Sūrio pyragas, skar‐ –
doje
Sviestinė bandelė
–
Keksas su citrina ir
madera
–
Tortas
–
Smėlio juostelės
Apkepas pagrindas
Biskvitinis pyrago
pagrindas
Trapios tešlos vai‐
sių pyragas
Vaisių pyragas
Saldus šveicariškas –
pyragas
Biskvitinis vaisių py‐
ragas
Mielinė tešla
Maisto kategorija: Duona / bandelės
Migdolų pyragas
–
Keksiukai
–
Patiekalas
Tešla
–
Bandelės
Bandelės, šaldytos
Smėlio juostelės
–
Čiabata
–
Pyragaičiai su kre‐
mu
–
Sluoksniuotos teš‐
los kepiniai
–
Eklerai
–
Migdolų sausainiai
–
Patiekalas
Trapios tešlos sau‐
sainiai
–
–
Kalėdinis pyragas
–
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonai pjausty‐
tos
Obuolių pyragas,
šaldytas
–
Gruzdintos bulvy‐
tės, stambiai pjaus‐
tytos
–
Riestė
Duona
Mielinė pynutė
Nerauginta duona
Maisto kategorija: Garnyrai
LIETUVIŲ
6.7 Kaitinimo indikatorius
Patiekalas
Gruzdintos bulvy‐
tės, šaldytos
–
Kroketai
–
Keptos bulvytės
–
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla. Kai pasiekiama
nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas
garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji
išnyksta.
Paskrudintos bulvės –
6.8 Greitasis įkaitinimas
Kai reikia pakeisti patiekalo
svorį ar kepimo temperatūrą,
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
naudokite
arba
naujoms vertėms nustatyti.
6.6 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos.
3. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
17
, kad patvirtintumėte.
. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.
Ši funkcija negalima kai kurioms orkaitės
funkcijoms.
6.9 Likęs karštis
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų
lentelė
Laikrodžio
funkcija
Laikmatis
Laikrodžio
funkcija
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko
atskaitą (maks. 2 val.
30 min). Ši funkcija ne‐
turi įtakos orkaitės veiki‐
mui. Jūs taip pat ją gali‐
te įjungti, kai orkaitė yra
išjungta.
Naudokite , kad
įjungtumėte funkciją.
Norėdami nustatyti mi‐
nutes, paspauskite
arba
, o paskui
kad įjungtumėte.
,
Naudojimo sritis
Trukmė
Nustatoma, kiek laiko
orkaitė veiks (maks. 23
val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos iš‐
jungimo laikui nustatyti
(ne daugiau nei 23 val.
ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
18
www.aeg.com
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas Trukmė, Pabaiga,
orkaitė išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Orkaitė
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Prieš naudodami funkcijas:
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Orkaitė
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas:
Trukmė ir Pabaiga vienu
metu, jeigu vėliau nurodytu
laiku norite automatiškai
įjungti ir išjungti orkaitę.
Funkcijos: Trukmė ir
Pabaiga neveikia, kai
naudojate mėsos
termometrą.
•
•
Funkcija Kaitinti + palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo procesui.
Jūs galite įjungti arba išjungti funkciją
meniu Pagrindiniai nustatymai.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti +
palaikyti.
7.4 Laiko pratęsimas
Funkcija Laiko pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Taikytina visoms kaitinimo
funkcijoms, naudojant
funkcijas Trukmė arba
Automatinės svorio
programos.
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su kepimo
termometru.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Pasibaigus laikui, pasigirsta signalas.
Orkaitė išsijungia. Ekrane rodomas
pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
7.3 Kaitinti + palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
,
, kad patvirtintumėte.
5. Paspauskite
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta signalas.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
arba
, kad
3. Paspauskite
nustatytumėte reikiamą laiką.
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
signalas. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
įjungtumėte, arba mygtuką , kad
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
4. Paspauskite
.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Receptai internete
Automatinių programų receptus galima
rasti mūsų interneto svetainėje.Norėdami
rasti receptų knygą, patikrinkite PNC
LIETUVIŲ
19
numerį, esantį techninių duomenų
plokštelėje, ant orkaitės priekinio rėmo.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Receptai.
8.2 Receptai su Receptai
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Ši orkaitė turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
,
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Maisto termometras
Maisto termometras matuoja temperatūrą
patiekalo viduje. Kai maistas yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
2. Įkiškite maisto termometro galą į
mėsos ar žuvies vidurį, jeigu
įmanoma, į storiausią jos dalį.
Įsitikinkite, kad bent 3/4 maisto
termometro būtų patiekalo viduje.
3. Įkiškite maisto termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekiniame
rėme.
Galimi du temperatūros nustatymai:
•
•
orkaitės temperatūra (minimali 120
°C),
patiekalo vidinė temperatūra.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
maisto termometrą ir
originalias pakeičiamąsias
dalis.
Norint geriausių rezultatų:
• Ingredientai turi būti kambario
temperatūros.
• Maisto termometro negalima naudoti
skystiems patiekalams.
• Gaminant maisto termometras turi
būti patiekale ir įkištas į lizdą.
• Naudokite rekomenduojamas maisto
kepimo temperatūros nuostatas. Žr.
skyrių „Patarimai“.
Prietaisas apskaičiuoja
apytikrį maisto gaminimo
pabaigos laiką. Jis priklauso
nuo maisto kiekio, nustatytos
orkaitės funkcijos ir
temperatūros.
Maisto kategorijos: mėsa,
paukštiena ir žuvis
1. Įjunkite prietaisą.
Ekrane rodomas maisto termometro
simbolis.
4. Spauskite
arba
, kad mažiau
nei per 5 sekundes nustatytumėte
maisto kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
6. Paspauskite
maisto kepimo
temperatūrai pakeisti.
20
www.aeg.com
Patiekalui pasiekus nustatytą
temperatūrą, pasigirs garso signalas.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Palieskite bet kurį simbolį signalui
išjungti.
8. Ištraukite maisto termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite patiekalą iš
prietaiso.
ĮSPĖJIMAS!
Galima nusideginti, nes
maisto termometras įkaista.
Būkite atsargūs, kai
ištraukiate iš lizdo ir išimate
iš patiekalo.
Maisto kategorija: užkepėlės
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įdėkite pusę ingredientų į kepimo
indą.
3. Maisto termometro galą dėkite tiksliai
į užkepėlės vidurį. Kepant maisto
termometras turi būti stabilizuotas
vienoje vietoje. Tam naudokite kietą
ingredientą. Maisto termometro
silikoninę rankeną atremkite į kepimo
indą. Maisto termometro galas
neturėtų liesti kepimo indo apačios.
Ekrane rodomas maisto termometro
simbolis.
arba
, kad mažiau
6. Spauskite
nei per 5 sekundes nustatytumėte
maisto kepimo temperatūrą.
7. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
8. Paspauskite
maisto kepimo
temperatūrai pakeisti.
Patiekalui pasiekus nustatytą
temperatūrą, pasigirs garso signalas.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
9. Palieskite bet kurį simbolį signalui
išjungti.
10. Ištraukite maisto termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite patiekalą iš
prietaiso.
ĮSPĖJIMAS!
Galima nusideginti, nes
maisto termometras įkaista.
Būkite atsargūs, kai
ištraukiate iš lizdo ir išimate
iš patiekalo.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių.
4. Uždenkite maisto termometrą
likusiais ingredientais.
5. Įkiškite maisto termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekiniame
rėme.
LIETUVIŲ
Kepimo skarda / gilus kepimo indas:
Įstumkite kepimo skardą /gilų indą tarp
lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.
21
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į orkaitę įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Grotelės:
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indasvienu metu:
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Įstumkite kepimo skardą /gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos ir grotelių
kreipiamųjų laikiklių.
Gilus prikaistuvis:
Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų
bėgelių.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
9.3 Ištraukiami bėgeliai –
priedų įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu
Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant
ištraukiamų bėgelių.
22
www.aeg.com
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausios
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20
programų.
Programos išsaugojimas
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: IŠSAUGOTI.
, kad patvirtintumėte.
4. Paspauskite
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Mirksi pirmoji raidė.
7. Paspauskite
pakeisti.
arba
raidei
10.2 Vaikų saugos užrakto
naudojimas
Kai vaikų saugos užraktas yra įjungtas,
orkaitės negalima netyčia įjungti.
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
automatiškai užrakinamos.
Jei paspaudžiate bet kurį
simbolį, ekrane rodomas
pranešimas.
1. Paspauskite
ir įjunkite ekraną.
2. Vienu metu paspauskite
ir , kol
ekrane bus rodomas pranešimas .
Norėdami išjungti mygtukų užrakto nuo
vaikų funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
10.3 Funkcijų užraktas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti, tik kai orkaitė veikia.
8. Paspauskite
.
Mirksi kita raidė.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
10. Paspauskite ir palaikykite
, kad
išsaugotumėte.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: Funkcijų užraktas.
pozicija, paspauskite
arba
ir
paspauskite
, kad panaikintumėte
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti programą.
Programos įjungimas
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.
3. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Galite spausti , kad tiesiogiai
atvertumėte meniu Mėgstamiausios. Ją
taip pat galite naudoti, kai orkaitė yra
išjungta.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Jeigu prietaise veikia
pirolizės funkcija, durelės yra
užrakintos ir mygtuko
simbolis rodomas ekrane.
Norėdami funkciją išjungti, paspauskite
. Ekrane rodomas pranešimas. Vėl
ir tuomet
paspauskite
patvirtintumėte.
, kad
Kai išjungiate orkaitę,
funkcija taip pat išsijungia.
10.4 "Set + Go"
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
LIETUVIŲ
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
5. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: "Set + Go".
6. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite bet kurį simbolį (išskyrus
), kad paleistumėte funkciją: "Set +
Go". Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
•
Funkcijų užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
nustatymai leidžia
funkciją "Set + Go" įjungti
ir išjungti.
10.5 Automatinis
išsijungimas
Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte
nuostatų.
(°C)
30–115
(val.)
12,5
(°C)
23
(val.)
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
3
Automatinis išsijungimas neveikia
naudojant šias funkcijas: Orkaitės
apšvietimas, Maisto termometras,
Trukmė, Pabaiga.
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
•
Naktinis šviesmas – kai orkaitė yra
išjungta, ekrano šviesumas yra
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.
Dieninis šviesumas:
– kai orkaitė įjungta.
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei orkaitė yra išjungta ir nustatėte
funkciją Laikmatis. Kai funkcija
baigia veikti, ekranas grįžta prie
naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Gaminimo
rekomendacijos
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau
lentelėse pateikiamos rekomenduojamos
temperatūros, gaminimo trukmės ir
lentynos padėties nuostatos konkretiems
patiekalams.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
24
www.aeg.com
11.2 Vidinė durelių pusė
Durelių vidinėje pusėje galite rasti:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
patiekalams rekomenduojamas
lentynų padėtis ir temperatūros
nuostatas;
11.3 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos palaikymas
Šia funkcija galite kildinti mielinę tešlą.
Sudėkite tešlą į didelį indą ir uždenkite
drėgnu rankšluosčiu ar plastmasine
plėvele. Nustatykite funkciją Tešlos
kildinimas ir gaminimo trukmę.
Atitirpinimas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę. Neuždenkite maisto, nes
taip gali pailgėti atšildymo trukmė.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
11.4 Kepimas
Naudodami šią funkciją, galite išlaikyti
maistą šiltą. Temperatūra automatiškai
nustatoma iki 80 °C.
Lėkščių pašildymas
Šia funkcija galite pašildyti lėkštes ir
patiekalus, prieš juos patiekiant.
Temperatūra automatiškai nustatoma iki
70 °C.
Lėkštes ir patiekalus tolygiai sukraukite
ant grotelių. Naudokite pirmą lentynos
padėtį. Praėjus pusei šildymo laiko,
sukeiskite juos vietomis.
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Jei pyragus kepate ne vienoje lentynos
padėtyje, kepimo laiką galima pailginti
10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose gali skrusti nevienodai. Jeigu
skrunda nevienodai, temperatūros
nuostatos keisti nereikia. Skirtumas
išnyks kepant.
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
Tešlos kildinimas
11.5 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakan‐ Netinkama lentynos padėtis. Padėkite pyragą ant žemesnės
kamai iškepusi.
lentynos.
Pyragas sukrenta ir pa‐
sidaro tąsus ar suskili‐
nėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą šiek tiek sumažinkite
orkaitės temperatūrą.
Per trumpa kepimo trukmė.
Kitą kartą nustatykite ilgesnę ke‐
pimo trukmę ir sumažinkite orkai‐
tės temperatūrą.
Pyragas pernelyg sau‐
sas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą nustatykite didesnę or‐
kaitės temperatūrą.
Per ilga kepimo trukmė.
Kitą kartą nustatykite trumpesnę
kepimo trukmę.
LIETUVIŲ
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pyragas nevienodai ke‐
pa.
Per aukšta orkaitės tempe‐ Nustatykite žemesnę orkaitės
ratūra ir per trumpas kepimo temperatūrą ir ilgesnį kepimo lai‐
laikas.
ką.
25
Atitaisymo būdas
Pyrago tešla nevienodai pa‐ KItą kartą vienodžiau paskirstykite
skirstyta.
pyrago tešlą kepimo formoje.
Pyragas neiškepa per
recepte nurodytą kepi‐
mo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą nustatykite šiek tiek di‐
desnę orkaitės temperatūrą.
11.6 Kepimas viename lygyje
KEPIMAS SKARDOSE
(°C)
(min.)
Riestainis / Sviesti‐
nė bandelė
Karšto oro srau‐
tas
150–160
50–70
1
Keksas su citrina ir
madera / Vaisiniai
pyragėliai
Karšto oro srau‐
tas
140–160
70–90
1
Apkepas, trapus
pyragas, įkaitinkite
tuščią orkaitę
Karšto oro srau‐
tas
170–80
10–25
2
Apkepas, biskvito
tešla
Karšto oro srau‐
tas
150–170
20–25
2
Sūrio pyragas
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
170–190
60–90
1
KEPIMO FORMOSE KEPAMI PYRAGAI / PYRAGAIČIAI / DUONA
Kaitinkite tuščią orkaitę, jeigu nenurodyta kitaip.
Mielinė pynutė /
Riestė, iš anksto
įkaitinti nereikia
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
(°C)
(min.)
170–190
30–40
3
26
www.aeg.com
KEPIMO FORMOSE KEPAMI PYRAGAI / PYRAGAIČIAI / DUONA
Kaitinkite tuščią orkaitę, jeigu nenurodyta kitaip.
(°C)
(min.)
„Christstollen“
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
160–180
50–70
2
Ruginė duona:
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
pirmiausiai: 230
20
1
tada: 160–180
30–60
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
190–210
20–35
3
Šveicariškas vynio‐ Apatinis+viršuti‐
tinis,
nis kaitinimas
180–200
10–20
3
Trupininis pyragas, Karšto oro srau‐
iš anksto įkaitinti
tas
nereikia
150–160
20–40
3
Sviestinis migdoli‐
nis pyragas / Cu‐
kriniai pyragaičiai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
190–210
20–30
3
Vaisių pyragai, iš
anksto įkaitinti ne‐
reikia
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
180
35–55
3
160–180
40–60
3
Pyragaičiai su kre‐
mu / Eklerai
Mieliniai pyragai su Apatinis+viršuti‐
kremu (pvz., varš‐ nis kaitinimas
kės, grietinėlės,
pieno / kiaušinių)
SAUSAINIAI
Naudokite trečią lentynos padėtį.
Smėlio juostelės / Bisk‐
vitinio pyrago tešla
Karšto oro srautas
(°C)
(min.)
150–160
10–20
LIETUVIŲ
SAUSAINIAI
Naudokite trečią lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Merengos
Karšto oro srautas
80–100
120–150
Migdolų sausainiai
Karšto oro srautas
100–120
30–50
Mielinės tešlos sausai‐
niai
Karšto oro srautas
150–160
20–40
Sluoksniuotos tešlos ke‐ Karšto oro srautas
piniai, įkaitinkite tuščią
orkaitę
170–180
20–30
Bandelės, įkaitinkite tuš‐ Apatinis+viršutinis kai‐ 190–210
čią orkaitę
tinimas
10–25
11.7 Kepiniai ir apkepai
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Makaronų užkepėlė
Apatinis+viršutinis kaitini‐ 180–200
mas
45–60
Lazanija
Apatinis+viršutinis kaitini‐ 180–200
mas
25–40
Daržovių užkepėlė, įkai‐ Terminis kepintuvas
tinkite tuščią orkaitę
160–170
15–30
Prancūziškieji batonai
su lydytu sūriu
Karšto oro srautas
160–170
15–30
Ryžiai su pienu
Apatinis+viršutinis kaitini‐ 180–200
mas
40–60
Žuvies apkepai
Apatinis+viršutinis kaitini‐ 180–200
mas
30–60
Įdarytos daržovės
Karšto oro srautas
30–60
160–170
27
28
www.aeg.com
11.8 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto oro
srautas.
SAUSAINIAI
2 skardoms naudokite pirmą ir ketvirtą
lentynos padėtis.
KEPIMO FORMOSE KEPAMI
PYRAGAI / PYRAGAIČIAI / DUONA
(°C)
(min.)
Pyragaičiai su kremu /
160–
Eklerai, įkaitinkite tuščią 180
orkaitę
25–45
Trupininis pyragas
30–45
150–
160
(°C)
(min.)
Mielinės tešlos sausai‐
niai
160–
170
30–60
Sluoksniuotos tešlos
kepiniai, įkaitinkite tuš‐
čią orkaitę
170–
180
30–50
Bandelės
180
20–30
11.9 Rekomendacijos
kepimui
Naudokite orkaitėms skirtus karščiui
atsparius indus.
Liesą mėsą kepkite uždengtą.
Kepsnius kepkite tiesiai skardoje arba
ant virš skardos padėtų grotelių.
SAUSAINIAI
Į skardą įpilkite šiek tiek vandens, kad
riebalai nepridegtų.
(°C)
(min.)
Trapios tešlos sausai‐
niai
150–
160
20–40
Merengos
80–
100
130–
170
Migdolų sausainiai
100–
120
40–80
Kepsnį apverskite praėjus 1/2–2/3
gaminimo laiko.
Mėsą ir žuvį kepkite dideliais gabalais
(sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
kepsnius jų sultimis.
11.10 Kepsnių kepimas
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
JAUTIENA
(°C)
Troškinta mėsa
1 – 1,5 kg
Apatinis+viršuti‐ 230
nis kaitinimas
(min.)
120–150
LIETUVIŲ
JAUTIENA
Rostbifas arba filė,
puskepis, įkaitinkite
tuščią orkaitę
(°C)
(min.)
1 cm storio
Terminis kepin‐
tuvas
190–200
5–6
Rostbifas arba filė, 1 cm storio
vidutiniškai iškep‐
tas, įkaitinkite tuščią
orkaitę
Terminis kepin‐
tuvas
180–190
6–8
Rostbifas arba filė,
iškeptas, įkaitinkite
tuščią orkaitę
Terminis kepin‐
tuvas
170–180
8–10
1 cm storio
KIAULIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
1–1,5
160–180
90–120
Kapotiniai / Šonkauliukai 1–1,5
170–180
60–90
Maltos mėsos kepsnys
0,75–1
160–170
50–60
Kiaulės koja, apvirta
0,75–1
150–170
90–120
Mentė / Sprandinė / Rū‐
kytas kumpis
VERŠIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
Kepta veršiena
1
160–180
90–120
Veršiuko koja
1,5–2
160–180
120–150
29
30
www.aeg.com
ĖRIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
Ėriuko šlaunelė /
Kepta aviena
1–1,5
150–170
100–120
Ėrienos nugarinė
1–1,5
160–180
40–60
ŽVĖRIENA
(kg)
(°C)
(min.)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
230
30–40
Elnienos nugari‐ 1,5–2
nė
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
210–220
35–40
Elnienos kumpis 1,5–2
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
180–200
60–90
Nugarinė / Triu‐
šio šlaunelė,
įkaitinkite tuščią
orkaitę
1
PAUKŠTIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
Paukštiena, supjaus‐ 0,2–0,25
tyta porcijomis
200–220
30–50
Viščiukas, perpjautas 0,4–0,5
pusiau
190–210
35–50
Viščiukas, višta
1–1,5
190–210
50–70
Antis
1,5–2
180–200
80–100
LIETUVIŲ
PAUKŠTIENA
Naudokite šią funkciją: Terminis kepintuvas.
(kg)
(°C)
(min.)
Žąsis
3,5–5
160–180
120–180
Kalakutas
2,5–3,5
160–180
120–150
Kalakutas
4–6
140–160
150–240
ŽUVIS
(kg)
Žuvis
1–1,5
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
11.11 Duona
(°C)
(min.)
210–220
40–60
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
DUONA
(°C)
(min.)
Balta duona
180–200
40–60
Prancūziškasis batonas
200–220
35–45
Sviestinė bandelė
180–200
40–60
Čiabata
200–220
35–45
Ruginė duona
190–210
50–70
Rupių miltų duona
180–200
50–70
Nesmulkintų grūdų duona
170–190
60–90
Duonos bandelės
190–210
20–35
31
32
www.aeg.com
11.12 Traškių kepinių kepimas naudojant Picos programa
PICA
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Vaisių pyragai
180–200
40–55
Špinatų apkepas
160–180
45–60
Lotaringiškas apkepas / Biskviti‐ 170–190
nis apkepas
45–55
Amerikietiškas obuolių pyragas
50–60
150–170
PICA
Prieš naudojimą įkaitinkite tuščią orkaitę.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Pica, plonapadė
200–230
15–20
Pica, storapadė
180–200
20–30
Nerauginta duona
230–250
10–20
Sluoksniuotos tešlos apke‐
pas
160–180
45–55
„Flammkuchen“ (ugninis py‐
ragas)
230–250
12–20
Koldūnai
180–200
15–25
Daržovių pyragas
160–180
50–60
11.13 Grilis
Padėkite prikaistuvį pirmoje lentynos
padėtyje riebalams surinkti.
Prieš naudojimą įkaitinkite tuščią orkaitę.
LIETUVIŲ
33
GRILIS
(°C)
(min.)
Pirma pusė
(min.)
Antra pusė
Rostbifas
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nugarinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nugarinė
210–230
30–40
30–40
2
Ėrienos nugarinė
210–230
25–35
20–25
3
Žuvis, 0,5–1 kg
210–230
15–30
15–30
3/4
11.14 Kepimas žemoje
temperatūr.
Ši funkcija leidžia paruošti liesą, minkštą
mėsą ir žuvį. Ji netaikoma: paukštienai,
riebai keptai kiaulienai, troškintai mėsai.
Maisto termometras temperatūra neturi
viršyti 65 °C.
1. Kiekvieną mėsos pusę apkepkite 1–2
minutes ant didelio karščio.
2. Įdėkite mėsą į keptuvę arba tiesiai
ant grotelių. Po grotelėmis padėkite
padėklą riebalams surinkti.
Visuomet kepkite be dangčio, kai
naudojate šią funkciją.
3. Naudokite Maisto termometras.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temperatūr.. Pirmąsias 10 minučių
galite nustatyti nuo 80 °C iki 150 °C
temperatūrą. Numatytoji temperatūra
yra 90 °C.Nustatykite Maisto
termometras temperatūrą.
5. Po 10 minučių orkaitėje automatiškai
temperatūra sumažinama iki 80 °C.
Nustatykite 120 °C temperatūrą.
(kg)
(min.)
Kepsniai
0,2–0,3
20–40
3
Jautienos filė
1–1,5
90–150
3
Rostbifas
1–1,5
120–150
1
Kepta veršiena
1–1,5
120–150
1
34
www.aeg.com
11.15 Šaldytas maistas
ATITIRPDYMAS
(°C)
(min.)
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica, šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai, šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvytės, plonai pjaustytos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bulvytės, stambiai pjaustytos
200–220
25–35
3
Keptos bulvytės / Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos bulvės
210–230
20–30
3
Lazanija / Įdaryti makaronai vamzdučiai,
švieži
170–190
35–45
2
Lazanija / Įdaryti makaronai vamzdučiai,
šaldyti
160–180
40–60
2
Keptas sūris
170–190
20–30
3
Viščiuko sparneliai
190–210
20–30
2
11.16 Atitirpinimas
Neuždenkite maisto, nes taip gali pailgėti
atšildymo trukmė.
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(kg)
(min.)
Atšildymo
trukmė
(min.)
Likusi atšil‐
dymo truk‐
mė
Viščiukas
1
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje lėkš‐
tėje apverstos mažos lėkštutės. Pa‐
tiekalo gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
Mėsa
1
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
LIETUVIŲ
35
(kg)
(min.)
Atšildymo
trukmė
(min.)
Likusi atšil‐
dymo truk‐
mė
Mėsa
0,5
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
Upėtakis
0,15
25–35
10–15
–
Braškės
0,3
30–40
10–20
–
Sviestas
0,25
30–40
10–15
–
Grietinėlė
2 x 0,2
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirp‐
dytą.
60
60
–
Didelis puoš‐ 1,4
nus tortas
11.17 Konservavimas
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
MINKŠTI VAISIAI
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
(min.)
Virimo trukmė,
kol pasirodys
burbuliukai
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno litro
induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C (žr.
lentelę).
Braškės / Mėlynės / 35–45
Avietės / Prinokę ag‐
rastai
KAULAVAISIAI
Nustatykite 160–170 °C temperatūrą.
Persikai /
Svarainiai /
Slyvos
(min.)
Virimo truk‐
mė, kol pa‐
sirodys
burbuliukai
(min.)
Gaminkite
toliau 100
°C tempe‐
ratūroje
35–45
10–15
36
www.aeg.com
DARŽOVĖS
DARŽOVĖS
(min.)
Virimo truk‐
mė, kol pa‐
sirodys
burbuliukai
(min.)
Gaminkite
toliau 100
°C tempe‐
ratūroje
Morkos
50–60
5–10
Agurkai
50–60
–
Marinuotos
daržovės
50–60
5–10
Kaliaropės /
Žirniai / Špa‐
ragai
50–60
15–20
(°C)
(val.)
Pupos
60-70
6-8
Paprikos
60-70
5-6
Daržovės sriubai
60-70
5-6
Grybai
50–60
6-8
Prieskoniniai auga‐
lai
40-50
2-3
Nustatykite 60–70 °C temperatūrą.
11.18 Džiovinimas–Karšto
oro srautas
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir palikite
per naktį, kad maisto produktai visiškai
išdžiūtų.
Vienai skardai naudokite trečią lentynos
padėtį.
VAISIAI
(val.)
Slyvos
8-10
Abrikosai
8-10
Pjaustyti obuoliai
6-8
Kriaušės
6-9
2 skardoms naudokite pirmą ir ketvirtą
lentynos padėtis.
11.19 Maisto termometras
JAUTIENA
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lengvai iškep‐ Vidutiniškai iš‐ Gerai iškeptas
tas
keptas
Rostbifas
45
60
70
Jautienos filė
45
60
70
LIETUVIŲ
JAUTIENA
Maltos mėsos kepsnys
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai iš‐
keptas
Daugiau
80
83
86
KIAULIENA
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai iš‐
keptas
Daugiau
80
84
88
Nugarinės kapotinis / Kiaulienos nu‐
garinė, rūkyta / Kiaulienos nugarinė, 75
virta
78
82
Kumpis / Kepsnys
VERŠIENA
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai iš‐ Daugiau
keptas
Kepta veršiena
75
80
85
Veršiuko koja
85
88
90
AVIENA / ĖRIENA
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai iš‐
keptas
Daugiau
Avies šlaunis
80
85
88
Avienos nugarinė
75
80
85
Kepta aviena / Ėriuko šlaunelė
65
70
75
ŽVĖRIENA
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai iš‐
keptas
Daugiau
65
70
75
Triušio šlaunelė / Triušis, visas / El‐
70
nienos šlaunelė
75
80
Triušio nugarinė / Elnienos nugari‐
nė
37
38
www.aeg.com
PAUKŠTIENA
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai iš‐
keptas
Daugiau
80
83
86
Antiena, nepjaustyta / pusė anties /
75
Kalakutiena, nepjaustyta / krūtinėlė
80
85
Antiena, krūtinėlė
65
70
Viščiukas
ŽUVIS (LAŠIŠA, UPĖTA‐
KIS, STERKAS)
60
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Žuvis, nepjaustyta / didelė / troš‐
kinta garuose / Žuvis, nepjaustyta / 60
didelė / kepta
UŽKEPĖLĖS – VIRTOS
DARŽOVĖS
Cukinijų užkepėlė / Brokolių užke‐
pėlė / Pankolių užkepėlė
KOS
Daugiau
64
68
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai iš‐
keptas
Daugiau
85
88
91
UŽKEPĖLĖS – PIKANTIŠ‐
Įdaryti makaronai vamzdučiai / La‐
zanija / Makaronų užkepėlė
Vidutiniškai iš‐
keptas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai iš‐
keptas
Daugiau
85
88
91
UŽKEPĖLĖS – SALDŽIOS
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Baltos duonos užkepėlė su / be
vaisių / Ryžių košės užkepėlė su /
80
be vaisių / Saldi makaronų užkepė‐
lė
Vidutiniškai iš‐
keptas
Daugiau
85
90
LIETUVIŲ
11.20 Drėgnas konvek.
kepimas – rekomenduojami
priedai
39
karštį, nei šviesių spalvų ir atspindintys
indai.
Naudokite tamsias ir neatspindinčias
skardas ir indus. Jie geriau sugeria
Keraminiai in‐
deliai
Picos kepimo indas
Kepimo indas
Tamsi, neatspindinti
28 cm skersmens
Tamsi, neatspindinti
26 cm skersmens
Keraminė kait‐
lentė
8 cm skers‐
mens, 5 cm
aukščio
Apkepo skarda
Tamsi, neatspindinti
28 cm skersmens
11.21 Drėgnas konvek.
kepimas
Laikykitės toliau lentelėje nurodytų
rekomendacijų, kad gautumėte
geriausius rezultatus.
Naudokite trečią lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
Makaronų plokštainis
200–220
45–55
Bulvių plokštainis
180–200
70–85
Musaka
170–190
70–95
Lazanija
180–200
75–90
Įdaryti makaronai vamzdučiai
180–200
70–85
Duonos pudingas
190–200
55–70
Ryžių pudingas
170–190
45–60
Biskvitinės tešlos obuolių pyragas (apvali
kepimo forma)
160–170
70–80
Balta duona
190–200
55–70
40
www.aeg.com
11.22 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal: EN 60350, IEC 60350.
KEPIMAS VIENAME LYGYJE. Kepimas kepimo formose
(°C)
(min.)
Biskvitinis pyragas be
riebalų
Karšto oro srautas
140–150
35–50
2
Biskvitinis pyragas be
riebalų
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
160
35–50
2
Obuolių pyragas, 2
skardos Ø20 cm
Karšto oro srautas
160
60–90
2
Obuolių pyragas, 2
skardos Ø20 cm
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
180
70–90
1
KEPIMAS VIENAME LYGYJE. Sausainiai
Naudokite trečią lentynos padėtį.
(°C)
(min.)
140
25–40
Trapios tešlos kepiniai /
Apatinis+viršutinis kaiti‐
Smėlio juostelės, įkaitinkite nimas
tuščią orkaitę
160
20–30
Maži pyragaičiai, 20 vie‐
netų skardoje, įkaitinkite
tuščią orkaitę
Karšto oro srautas
150
20–35
Maži pyragaičiai, 20 vie‐
netų skardoje, įkaitinkite
tuščią orkaitę
Apatinis+viršutinis kaiti‐
nimas
170
20–30
Trapios tešlos kepiniai /
Smėlio juostelės
Karšto oro srautas
LIETUVIŲ
41
KEPIMAS KELIAIS LYGIAIS. Sausainiai
(°C)
(min.)
Trapios tešlos kepi‐
Karšto oro srautas
niai / Smėlio juostelės
140
25–45
1/4
1/3/5
Maži pyragaičiai, 20
Karšto oro srautas
vienetų skardoje, įkai‐
tinkite tuščią orkaitę
150
23–40
1/4
-
2 padė‐ 3 padė‐
tys
tys
GRILIS
Kaitinkite tuščią orkaitę 5 minutes.
Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.
(min.)
Skrebutis
Grilis
1–3
5
Jautienos didkepsnis, laikui
įpusėjus apverskite
Grilis
24–30
4
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelnia valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite tam skirtą valymo priemonę.
Valymo prie‐
monės
Įsisenėjusias dėmes valykite specialiu orkaičių valikliu.
42
www.aeg.com
Orkaitės ertmę valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis ar ki‐
ti maisto likučiai gali sukelti gaisrą. Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Po kiekvieno naudojimo iššluostykite ertmę švelnia šluoste.
Kasdienis
naudojimas
Visus priedus valykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Va‐
lykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo priemone. Priedų indaplo‐
vėje plauti negalima.
Nevalykite priedų su nesvylančia danga intensyvaus poveikio medžiago‐
mis, daiktais aštriais kraštais ir neplaukite indaplovėje.
Priedai
12.2 Kaip išimti: lentynų
atramas
12.3 Pirolizė
DĖMESIO
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų kartu su
funkcija Pirolizė. Prietaisas
gali būti sugadintas.
Norėdami išvalyti orkaitę, išimkite lentynų
atramas.
DĖMESIO
Būkite atsargūs, kai išimate
lentynų atramas.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
1
2
Išimtus priedus įdėkite atvirkštine tvarka.
Ištraukiamų bėgelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
Valymo negalima pradėti:
•
•
jei kepimo termometras neišimtas;
jei neuždarytos orkaitės durelės.
1. Išimkite visus priedus ir išimamas
lentynų atramas.
2. Išvalykite orkaitės ertmę šiltu
vandeniu ir švelniu plovikliu.Vidinį
durelių stiklą išvalykite šiltu vandeniu
ir minkšta šluoste.
3. Įjunkite orkaitę.
4. Atverkite meniu ir pasirinkite funkciją
Pirolizė. Paspauskite
.
5. Nustatykite valymo trukmę:
Parinktis
Aprašas
Greita
Lengvam va‐
lymui 1 h.
Įprasta
Įprastam valy‐
mui 1 h 30
min.
Intensyvi
Kruopščiam
valymui 3 h.
6. Paspauskite
.
LIETUVIŲ
Kai pradedamas valymas, orkaitės
durelės yra užrakinamos ir lemputė
nešviečia.
Išjunkite orkaitę, kad sustabdytumėte
valymą jam nepasibaigus.
ĮSPĖJIMAS!
Pabaigus valymą, orkaitė
būna labai įkaitusi. Galima
nusideginti.
Baigus valymą durelės lieka užrakintos ir
kai kurios orkaitės funkcijos yra
neprieinamos, kol orkaitės temperatūra
nesumažėja.
43
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
12.4 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite išimti dureles ir vidines stiklo
plokštes ir nuvalyti. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Durelės yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankomis už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
orkaitės kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai
tinkamai įdėti, nes kitaip
durelių paviršius gali
perkaisti.
Atkreipkite dėmesį, kad stiklo plokštes
(C, B ir A) sudėtumėte tinkama eilės
tvarka. Pirmiausiai įdėkite plokštę C,
kurios kairėje pusėje yra kvadratas, o
dešinėje pusėje – trikampis. Šiuos
simbolius taip pat rasite įspaustus ant
durelių rėmo. Ant stiklo esantis trikampio
simbolis turi atitikti trikampį ant durelių
rėmo, o kvadrato simbolis turi atitikti
kvadratą. Po to įdėkite kitas dvi stiklo
plokštes.
44
www.aeg.com
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
ABC
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz.,
arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį
gaubtelį.
12.5 Kaip pakeisti: Lemputė
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
1. Išjunkite orkaitę. Palaukite, kol
orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
Viršutinė lemputė
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
4. Lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C
atsparia karščiui lempute.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
LIETUVIŲ
45
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tinka‐
mai prijungta prie maitinimo
tinklo (žr. prijungimo sche‐
mą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Kepimo termometras nevei‐
kia.
Netinkamai įkištas kepimo
termometro kištukas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodoma F111.
Netinkamai įkištas kepimo
termometro kištukas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lentelė‐
je.
Įvyko elektros gedimas.
•
•
Išjunkite orkaitę name
įrengtu saugikliu arba ap‐
sauginiu jungikliu saugik‐
lių dėžėje ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Įjungtas demonstracinis reži‐ Žr. skyriaus „Kasdienis nau‐
mas.
dojimas“ skyrelį „Pagrindinės
nuostatos“.
46
www.aeg.com
13.2 Aptarnavimo duomenys
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio
rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo
orkaitės vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninės priežiūros centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Informacija apie gaminį ir informacijos apie gaminį lapas*
Tiekėjo pavadinimas
AEG
Modelio žymuo
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
Energijos efektyvumo indeksas
81,2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
įprastu režimu
1,09 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
ventiliatoriaus režimu
0,69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
BPE742320M
37.0 kg
BPK742320B
37.0 kg
BPK742320M
38.0 kg
BPK74232SM
37.0 kg
LIETUVIŲ
47
* Europos Sąjungai pagal ES reglamentus 65/2014 ir 66/2014.
Baltarusijos Respublikai pagal STB 2478-2017, G priedą; STB 2477-2017, A ir B priedus.
Ukrainai pagal 568/32020.
Energijos vartojimo efektyvumo klasė netaikytina Rusijai.
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės, orkaitės, gari‐
nės orkaitės ir kepintuvai. Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai.
14.2 Energijos taupymas
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius prikaistuvius, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Kai įmanoma, prieš gaminimą iš anksto
nekaitinkite orkaitės.
Kai vienu kartu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles
tarp kepimų.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme
arba pabaigos laiku ir maisto gaminimo
trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių, tada
kaitinimo elementai automatiškai
išsijungia anksčiau.
Kai gaminimo trukmė yra ilgesnė kaip 30
minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki patiekalo ruošimo pabaigos.
Dėl orkaitėje likusio karščio patiekalas ir
toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą.
Įjunkite jį tik tada, kai jo reikia.
Drėgnas konvek. kepimas
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu.
Kai naudojate šią funkciją, lemputė
automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.
Vėl galite įjungti lemputę, bet taip
sumažės numatomas energijos
taupymas.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
elektronikos prietaisų atliekas.
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
*
867353863-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising