AEG | BPE742320B | User manual | Aeg BPE742320B Používateľská príručka

Aeg BPE742320B Používateľská príručka
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
USER
MANUAL
SK
Návod na používanie
Rúra
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.................................................................................4
3. POPIS VÝROBKU.................................................................................................8
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 9
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 11
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 11
7. ČASOVÉ FUNKCIE............................................................................................ 17
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY............................................................................ 18
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA........................................................................19
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE................................................................................... 22
11. TIPY A RADY....................................................................................................23
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 41
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................44
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................46
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sa môžu počas používania nahriať.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred
výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do
nábytku určeného na zabudovanie.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým
čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Pred namontovaním spotrebiča sa
uistite, či sa dvierka rúry otvárajú bez
odporu.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
Bezpečnosť skrinky použitej na
zabudovanie spotrebiča musí
SLOVENSKY
zodpovedať požiadavkám normy
DIN68930.
Minimálna výška linky
(linka pod minimál‐
nou výškou pracovnej
plochy)
600 (600) mm
550 mm
Hĺbka linky
605 (580) mm
Výška prednej časti
spotrebiča
594 mm
Výška zadnej časti
spotrebiča
576 mm
Šírka prednej časti
spotrebiča
549 mm
Šírka zadnej časti
spotrebiča
548 mm
Hĺbka spotrebiča
567 mm
Zabudovaná hĺbka
spotrebiča
546 mm
Hĺbka s otvorenými
dvierkami
1017 mm
Minimálna veľkosť
vetracieho otvoru.
Otvor položený na
spodnej zadnej stra‐
ne
550 x 20 mm
•
•
•
•
•
•
•
Dĺžka hlavného napá‐
jacieho kábla. Kábel
sa nachádza v pra‐
vom rohu zadnej stra‐
ny
1500 mm
Montážne skrutky
4 x 12 mm
•
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Šírka linky
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
•
•
5
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
ani predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča alebo
výklenku pod spotrebičom najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Skôr ako zapojíte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky, úplne zavrite
dvierka spotrebiča.
Tento spotrebič sa dodáva s
napájacou zástrčkou a káblom.
6
www.aeg.com
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
•
•
•
•
•
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
výrobky, špongie s abrazívnou
vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
SLOVENSKY
•
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite čistiacim prostriedkom.
•
2.5 Pyrolytické čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia / požiaru /
chemických emisií (výparov)
v pyrolytickom režime.
•
•
•
•
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje
a pod.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom
dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia
a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia
alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
•
•
7
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
počas programu pyrolytického
samočistenia.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí
vrátane detí ani ľudí so zdravotnými
problémami.
2.6 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte iba žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.7 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
2.8 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
8
www.aeg.com
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
7
3.2 Príslušenstvo
Drôtený rošt
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Na meranie teploty vnútri jedla.
Plech na pečenie
Teleskopické lišty
Na koláče a sušienky.
Na jednoduchšie vloženie a vybratie
plechov a drôteného roštu.
Hlboký pekáč
SLOVENSKY
9
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzoro‐ Funkcia
vé tlačid‐
lo
1
Displej
Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.
ZAP / VYP
Zapnutie a vypnutie rúry.
Funkcie ohrevu
alebo Sprievodca
Pečením
Jedným stlačením senzorového tlačidla zvolíte
funkciu ohrevu alebo ponuku: Sprievodca Peče‐
ním. Ďalším stlačením senzorového tlačidla pre‐
pnite medzi ponukami: Funkcie ohrevu, Sprievod‐
ca Pečením. Osvetlenie zapnete alebo vypnete
stlačením senzorového tlačidla na 3 sekundy.
Osvetlenie môžete zapnúť aj vtedy, keď je rúra vy‐
pnutá.
Obľúbené
Ukladanie a prístup k obľúbeným programom.
5
Nastavenie teplo‐
ty
Nastavenie teploty alebo zobrazenie aktuálnej te‐
ploty v rúre. Stlačením poľa na 3 sekundy zapnete
alebo vypnete funkciu: Rýchle zohrievanie.
6
Tlačidlo na posun
nadol
Pohyb nadol v ponuke.
7
Tlačidlo na posun
nahor
Pohyb nahor v ponuke.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
Tlačidlo Späť
Návrat o jednu úroveň v ponuke. Ak chcete zobra‐
ziť hlavnú ponuku, stlačte pole na 3 sekundy.
2
-
Poznámka
3
4
8
9
10
www.aeg.com
Senzoro‐ Funkcia
vé tlačid‐
lo
10
11
Poznámka
Časové a dopln‐
kové funkcie
Nastavenie rôznych funkcií. Keď je zapnutá funk‐
cia ohrevu, stlačte senzorové tlačidlo a nastavte
časovač alebo funkcie: Blok. ovládania, Obľúbené,
Ohrev a uchovanie teploty, Nastaviť a ísť. Môžete
zmeniť aj nastavenie teplotnej sondy.
Časomer
Ak chcete nastaviť funkciu: Časomer.
4.2 Displej
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcia ohrevu
Presný čas
Ukazovateľ ohrevu
Teplota
Čas trvania alebo skončenia funkcie
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
Funkcia
Časomer
Je zapnutá táto funkcia.
Presný čas
Na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
Trvanie
Na displeji sa zobrazí potrebný čas
pečenia.
Koniec
Na displeji sa zobrazí čas skončenia
pečenia.
Teplota
Na displeji sa zobrazí teplota.
Časové Údaje
Na displeji sa zobrazuje, ako dlho je
spustená funkcia ohrevu. Ak chcete
vynulovať čas, stlačte súčasne
a
.
Výpočet
Rúra vypočíta čas pečenia.
Ukazovateľ ohrevu
Na displeji sa zobrazí teplota v rúre.
Rýchle zohrievanie
Funkcia je zapnutá. Skracuje dobu zo‐
hrievania rúry.
SLOVENSKY
Symbol
11
Funkcia
Hmotn. program
Na displeji sa zobrazuje, že je aktívny
automatický program so zadávaním
hmotnosti alebo že je možné zmeniť
hmotnosť.
Ohrev a uchovanie teploty Funkcia je zapnutá.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
5.2 Prvé zapojenie
Po zapojení rúry do elektrickej siete
alebo po prerušení napájania je potrebné
nastaviť jazyk, kontrast displeja, jas
displeja a denný čas.
1. Stlačením
alebo
nastavte
požadovanú hodnotu.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Navigácia v ponukách
6.2 Prehľad ponúk
Hlavná ponuka
Symbol/Položka Použitie
ponuky
1. Zapnite rúru.
alebo
2. Stlačením tlačidla
vyberte možnosť ponuky.
3. Ak chcete prejsť do podponuky alebo
potvrdiť nastavenie, stlačte tlačidlo
Funkcie ohrevu
Recepty
Obsahuje zoznam au‐
tomatických progra‐
mov.
Obľúbené
Obsahuje zoznam ob‐
ľúbených programov
pečenia vytvorených
používateľom.
.
Kedykoľvek sa môžete vrátiť
do hlavnej ponuky pomocou
tlačidla
Obsahuje zoznam
funkcií ohrevu.
.
Čistenie
Obsahuje zoznam či‐
stiacich programov.
12
www.aeg.com
Symbol/Položka Použitie
ponuky
Základné nasta‐
venie
Špeciálne
Sprievodca Pe‐
čením
Používa sa na nasta‐
venie konfigurácie
spotrebiča.
Obsahuje zoznam
doplnkových funkcií
ohrevu.
Obsahuje odporúčané
nastavenia pre mnoho
pokrmov. Zvoľte pokrm
a začnite proces peče‐
nia. Údaje o teplote a
čase sú iba orientačné
v záujme dosiahnutia
čo najlepšieho výsled‐
ku a môžete ich upra‐
viť. Skutočné hodnoty
závisia od konkrétneho
receptu a množstva a
kvality použitých prí‐
sad.
Symbol/Položka Popis
ponuky
Po skončení cyklu pe‐
Ohrev a uchova‐ čenia uchová priprave‐
né jedlo teplé po dobu
nie teploty
30 minút.
Predĺženie doby
pečenia
Upravuje kontrast di‐
Kontrast displeja spleja po stupňoch.
Jas displeja
Jazyk
Hlasitosť zvuk.
signalizácie
Podponuka pre: Základné nastavenie
Symbol/Položka Popis
ponuky
Nastaviť denný
čas
Časové údaje
Nastavenie aktuálneho
denného času.
Ak je funkcia ZAPNU‐
TÁ, na displeji sa zo‐
brazuje aktuálny čas,
aj keď je spotrebič vy‐
pnutý.
Ak je funkcia ZAPNU‐
Rýchle zohrieva‐ TÁ, skracuje čas za‐
hrievania rúry.
nie
Nastaviť a ísť
Na nastavenie funkcie
a jej neskoršie aktivo‐
vanie stlačte ktorýkoľ‐
vek symbol na ovláda‐
com paneli.
Zapína a vypína funk‐
ciu predĺženia pečenia.
Tóny tlačidiel
Upravuje jas displeja
po stupňoch.
Nastavuje jazyk disple‐
ja.
Upravuje hlasitosť tó‐
nov tlačidiel a zvukovej
signalizácie po stup‐
ňoch.
Zapína a vypína tóny
dotykových tlačidiel.
Tón dotykového tlačid‐
la ZAP/VYP nie je
možné vypnúť.
Zapína a vypína vý‐
Alarm/Výstražný stražnú zvukovú signa‐
lizáciu.
tón
Pripomienka či‐
stenia
Pripomína, že je po‐
trebné vyčistiť spotre‐
bič.
DEMO mode
Aktivačný/deaktivačný
kód: 2468.
Servis
Zobrazenie verzie sof‐
tvéru a konfigurácie.
Pôvodné nasta‐
venie
Obnovuje všetky pô‐
vodné nastavenia.
SLOVENSKY
6.3 Funkcie ohrevu
Funkcia ohre‐
vu
Teplovzdušné
pečenie
Pizza
Tradičné peče‐
nie
Mrazené po‐
krmy
Gril
Turbo gril
Dolný ohrev
Použitie
Ak chcete piecť až na 3
úrovniach a sušiť potra‐
viny.Nastavte teplotu o
20-40 °C nižšiu ako pre
funkciu: Tradičné peče‐
nie.
Na pečenie pokrmu na
jednej úrovni, pri ktorom
chcete dosiahnuť inten‐
zívne zhnednutie na po‐
vrchu a chrumkavú kôr‐
ku naspodku. Nastavte
teplotu o 20-40 °C niž‐
šiu ako pre funkciu: Tra‐
dičné pečenie.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
úrovni.
Na prípravu chrumka‐
vých polotovarov (napr.
zemiakových hranolče‐
kov, amerických zemia‐
kov alebo jarných závit‐
kov).
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny
s kosťami na jednej
úrovni. Na gratinovanie
a zapekanie.
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom
a na zaváranie.
Funkcia ohre‐
vu
13
Použitie
Táto funkcia je určená
na úsporu energie po‐
Pečenie s využi‐ čas pečenia. Pokyny
ohľadne pečenia nájde‐
tím vlhkosti
te v kapitole „Rady a ti‐
py“, Pečenie s využitím
vlhkosti. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia
zatvorené, aby nedošlo
k prerušeniu funkcie a
aby bola zabezpečená
prevádzka s najvyššou
možnou energetickou
účinnosťou. Keď použi‐
jete túto funkciu, teplota
v dutine sa môže líšiť
od nastavenej teploty.
Používa sa zvyškové
teplo.Výkon ohrevu sa
môže znížiť. Všeobec‐
né odporúčania na ús‐
poru energie nájdete v
kapitole „Energetická
účinnosť", Úspora ener‐
gie Táto funkcia zodpo‐
vedá deklarovanej ener‐
getickej triede spotrebi‐
ča podľa normy EN
60350-1. Keď použijete
túto funkciu, osvetlenie
sa po 30 sekundách au‐
tomaticky vypne.
Pri niektorých funkciách rúry
sa osvetlenie môže
automaticky vypnúť pri
teplote pod 60 °C.
6.4 Špeciálne
Funkcia ohrevu
Použitie
Na udržiavanie teploty
pokrmov.
Uchovať teplé
14
www.aeg.com
Funkcia ohrevu
Použitie
Na predhriatie tanierov
pred podávaním jedla.
6.5 Sprievodca Pečením
Kategória pokrmu: Ryby/Morské Plody
Pokrm
Ryba
Ohrev tanierov
Pečená ryba
Rybie prsty
Zaváranie
Na zaváranie zeleniny
(napr. nakladanej mie‐
šanej zeleniny).
Celá malá ryba, gri‐
lovaná
Sušenie
Na sušenie nakrájané‐
ho ovocia, zeleniny a
húb.
Na urýchlenie vykys‐
nutia kysnutého cesta.
Zabraňuje vysušeniu
povrchu cesta a za‐
chováva cesto pružné.
Celá ryba, grilovaná
Kysnutie cesta
Pomalé pečenie
Pečenie chleba
Rozmrazovanie
Na prípravu jemného a
šťavnatého pečeného
mäsa.
Táto funkcia sa použí‐
va na prípravu chleba
a chlebového pečiva a
z hľadiska chrumkavo‐
sti, farby a lesku kôrky
dosahuje veľmi dobré
výsledky ako od profe‐
sionálov.
Na rozmrazenie potra‐
vín (zeleniny a ovocia).
Čas rozmrazovania zá‐
visí od množstva a veľ‐
kosti mrazených potra‐
vín.
Na prípravu jedál, ako
sú lasagne či zapeka‐
Gratinované jed‐ né zemiaky. Na grati‐
novanie a zapekanie.
lá
Rybie filé, zmraze‐
né
Celá ryba, grilovaná
Losos vcelku
-
Kategória pokrmu: Hydina
Pokrm
Hydina bez kostí
Kuracie krídla, čer‐
stvé
Kuracie krídla, mra‐
zené
Kurča
Kuracie stehná, čer‐
stvé
Kuracie stehná,
mrazené
Kurča, 2 polovice
Kategória pokrmu: mäso
Pokrm
Hovädzie
Dusené mäso
Sekaná
SLOVENSKY
Pokrm
Pokrm
Neprepečený
Zajac
• Zajačie stehno
• Zajačí chrbát
• Zajačí chrbát
Neprepečený
Stredne prepečený
Rozbif
Stredne prepečený
Zverina
Prepečený
Prepečený
Kategória pokrmu: Pečené jedlá
Prepečený
Pokrm
Rebierka
Lasagne/cannelloni, zmraz.
Pečené bravčové
Bravčové karé
Krkovička
Bravčové pliecko
Teľacie mäso
Zadné zo zveriny
Stredne prepečený
Brav. koleno, pred‐
varené
Bravčové
Gratinovaná zeleni‐
na
-
Sladké jedlá
-
Kategória pokrmu: Pizza/Slaný koláč
Pokrm
Teľacie koleno
Pizza, tenká
Hovädzia roštenka
Pizza, extra oblože‐
nie
Jahňacie stehno
Jahňacie
Srnčie/Jelenie
• Srnčie stehno
• Srnčí/jelení chrb‐
át
Pečená zverina
Neprepečený
Hovädzie po škan‐
dinávsky
15
Jahňací chrbát
Pizza, mrazená
Pizza
Jahňacia roštenka,
stredne prepečená
Americká pizza,
mrazená
Pizza, chladená
Malé pizze, mraze‐
né
Zapekané bagety
-
Alsaský slaný koláč
-
Švajčiarsky koláč,
pikantný
-
16
www.aeg.com
Pokrm
Pokrm
Slaný lotrinský ko‐
láč
-
Tvarohový koláč,
plech
-
Slaný koláč
-
čok. sušienky
-
Piškótová roláda
-
Kysnutý koláč
-
Kategória pokrmu: Koláč/Sušienky
Pokrm
Bábovka
-
Koláč s mrveničkou
-
Jablkový koláč, ob‐
ložený
-
Cukrový koláč
-
Piškótový koláč
-
Korpus z cesta
Jablkový koláč
-
Tvarohový koláč,
forma
-
Brioška
-
Koláč Madeira
-
Torta
-
Švajčiarsky koláč,
sladký
-
Mandľový koláč
-
Muffiny
-
Jemné pečivo
-
Prúžky pečiva
-
Koláče so šľahač‐
kou
-
Drobné pečivo z
lístkového cesta
-
Veterníky
-
Hranolky, tenké
-
Mandľové Sušienky
-
Hranolky, hrubé
-
Sušienky z krehké‐
ho cesta
-
Hranolčeky, mraze‐
né
-
Vianočná štóla
-
Krokety
-
Jablkový závin,
zmrazený
-
Americké zemiaky
-
Opečené zemiako‐
vé pyré
-
Piškótové cesto
Koláč na plechu
Kysnuté cesto
Krehký korpus
Piškótový korpus
Krehký ovocný ko‐
láč
Ovocný obložený
koláč
Piškótový koláč s
ovocím
Kysnuté cesto
Kategória pokrmu: Chlieb/pečivo
Pokrm
Pečivo
Pečivo, mrazené
Ciabatta
Veniec z kysnutého
cesta
Chlieb
Vianočka
Nízky chlieb
Kategória pokrmu: Prílohy
Pokrm
SLOVENSKY
17
že teplota sa zvyšuje. Po dosiahnutí
teploty 3-krát zaznie zvukový signál a
pásik zabliká a následne zmizne.
Keď je potrebné zmeniť
hmotnosť alebo vnútornú
teplotu pokrmu, pomocou
6.8 Rýchle zohrievanie
tlačidiel
alebo
nastavte nové hodnoty.
Táto funkcia skracuje čas zohrievania
rúry.
6.6 Nastavenie funkcie
ohrevu
1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Funkcie ohrevu.
3. Potvrďte stlačením tlačidla
4. Vyberte funkciu ohrevu.
.
5. Potvrďte stlačením tlačidla
6. Nastavte teplotu.
.
7. Potvrďte stlačením tlačidla
.
6.7 Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu ohrevu, rozsvieti sa
pásik na displeji. Tento pásik znázorňuje,
Počas funkcie rýchleho
ohrevu nesmie byť v rúre
jedlo.
Ak chcete túto funkciu zapnúť, podržte
3 sekundy. Ukazovateľ ohrevu
tlačidlo
sa mení.
Táto funkcia nie je k dispozícii pre
niektoré funkcie rúry.
6.9 Zvyškové teplo
Keď rúru vypnete, na displeji sa zobrazí
zvyškové teplo. Teplo môžete použiť na
udržanie teploty jedla.
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými
funkciami
Časová funk‐
cia
Časomer
Použitie
Koniec
Na nastavenie odpočí‐
tavania (max. 2 hodiny
30 minút). Táto funkcia
nemá vplyv na činnosť
rúry. Môžete ju zapnúť
aj vtedy, keď je rúra vy‐
pnutá.
Funkciu zapnite tlačid‐
lom
. Stlačením
alebo
môžete na‐
staviť čas v minútach a
stlačením
spustíte.
Trvanie
Časová funk‐
cia
funkciu
Na nastavenie ako dlho
má byť zapnutá rúra
(max. 23 hodín 59 mi‐
nút).
Použitie
Nastavenie času vypnu‐
tia pre funkciu ohrevu
(max. 23 h 59 min).
Ak nastavíte čas pre časovú funkciu,
odpočítavanie začne po 5 sekundách.
Ak použijete funkcie hodín:
Trvanie, Koniec, rúra vypne
ohrievacie články po uplynutí
90 % nastaveného času.
Rúra bude pomocou
zvyškového tepla
pokračovať v pečení, kým
neuplynie doba pečenia (3
až 20 minút).
18
www.aeg.com
7.2 Nastavenie časových
funkcií
Skôr ako použijete funkcie:
Trvanie, Koniec, musíte
najprv nastaviť funkciu
ohrevu a teplotu. Rúra sa
vypne automaticky.
Môžete použiť funkcie:
funkcie Trvanie a Koniec
môžete používať súčasne,
ak chcete, aby sa rúra v
neskoršom čase
automaticky zapla a vypla.
Funkcie: Trvanie a Koniec
nefungujú, ak použijete
teplotnú sondu.
Funkcia: Ohrev a uchovanie teploty
uchová pripravené jedlo teplé pri 80 °C
počas 30 minút. Zapína sa po skončení
pečenia.
Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v
ponuke: Základné nastavenie.
1. Zapnite rúru.
2. Vyberte funkciu ohrevu.
3. Nastavte teplotu nad 80 °C.
4. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Ohrev a
uchovanie teploty.
.
5. Potvrďte stlačením tlačidla
Keď funkcia skončí, zaznie zvukový
signál.
1. Nastavte funkciu ohrevu.
7.4 Predĺženie doby pečenia
2. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná
časová funkcia a príslušný symbol.
Funkcia: Predĺženie doby pečenia
umožní pokračovať v ohrevnej funkcii aj
po skončení funkcie Trvanie.
alebo
môžete
3. Po stlačení
nastaviť požadovaný čas.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Keď čas uplynie, zaznie zvukový signál.
Rúra sa vypne. Na displeji sa zobrazí
hlásenie.
5. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného symbolu.
7.3 Ohrev a uchovanie teploty
Podmienky pre funkciu:
•
•
Nastavená teplota je vyššia ako 80
°C.
Funkcia: Trvanie je nastavená.
Platí to pre všetky funkcie
ohrevu s Trvanie alebo
Hmotn. program.
Funkciu nemožno použiť pri
funkciách ohrevu s teplotnou
sondou.
1. Keď uplynie čas pečenia, zaznie
zvukový signál. Stlačte ľubovoľný
symbol.
Na displeji sa zobrazí hlásenie.
2. Funkciu zapnete stlačením tlačidla
alebo zrušíte stlačením tlačidla
.
3. Nastavte dĺžku trvania funkcie.
4. Stlačte tlačidlo
.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Online recepty
Recepty pre automatické programy
nájdete na našej webovej stránke.Aby
ste našli knihu receptov, pozrite si číslo
výrobku (PNC) na typovom štítku na
prednom ráme dutiny rúry.
8.2 Recepty s Receptový
program
Táto rúra ponúka automatické receptové
programy. Nastavenia pre recepty nie je
možné meniť.
1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Recepty.
potvrďte.
Stlačením
3. Zvoľte kategóriu a pokrm. Nastavenie
potvrďte stlačením tlačidla
.
SLOVENSKY
19
4. Zvoľte recept. Nastavenie potvrďte
stlačením tlačidla
.
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Teplotná sonda meria teplotu vnútri
pokrmu. Keď má pokrm nastavenú
teplotu, spotrebič sa vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
•
•
teplotu v rúre (minimum 120 °C),
teplotu vnútri pokrmu.
UPOZORNENIE!
Použite iba dodanú teplotnú
sondu a originálne náhradné
diely.
Pokyny pre najlepšie výsledky.
• Prísady by mali mať izbovú teplotu.
• Teplotná sonda sa nedá použiť pre
tekuté pokrmy.
• Počas pečenia musí teplotná sonda
zostať v pokrme a zástrčka v
zásuvke.
• Použite odporúčané nastavenia pre
vnútornú teplotu. Pozrite si kapitolu
„Tipy a rady“.
Spotrebič vypočíta približný
čas skončenia pečenia.
Závisí od kvality potravín,
nastavenej funkcie rúry a
teploty.
Kategórie pokrmu: mäso,
hydina a ryba
1. Zapnite spotrebič.
2. Špičku teplotnej sondy vložte do
stredu mäsa alebo ryby, podľa
možnosti do najhrubšej časti. Uistite
sa, že minimálne 3/4 teplotnej sondy
sú vnútri pokrmu.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy.
alebo
nastavte do
4. Pomocou
5 sekúnd teplotu vnútri pokrmu.
5. Nastavte funkciu ohrevu a v prípade
potreby zmeňte teplotu rúry.
6. Ak chcete zmeniť teplotu vnútri
pokrmu, stlačte tlačidlo .
Po dosiahnutí nastavenej teploty pokrmu
zaznie zvukový signál. Spotrebič sa
vypne automaticky.
7. Signál vypnete stlačením
ľubovoľného symbolu.
8. Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky a vytiahnite pokrm
zo spotrebiča.
VAROVANIE!
Pretože sa teplotná sonda
zohreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenia.
Pri odpájaní a vyberaní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
20
www.aeg.com
Kategória pokrmu: zapekaný
pokrm
1. Zapnite spotrebič.
2. Polovicu prísad vložte do zapekacej
nádoby.
3. Špičku teplotnej sondy zapichnite
presne do stredu zapekacej nádoby.
Teplotná sonda má byť počas
pečenia stabilne na jednom mieste.
Dosiahnete to použitím pevnej
prísady. Na podoprenie silikónovej
rukoväte teplotnej sondy použite
okraj zapekacej nádoby. Špička
teplotnej sondy by sa nemala dotýkať
dna zapekacej nádoby.
8. Ak chcete zmeniť teplotu vnútri
pokrmu, stlačte tlačidlo .
Po dosiahnutí nastavenej teploty pokrmu
zaznie zvukový signál. Spotrebič sa
vypne automaticky.
9. Signál vypnete stlačením
ľubovoľného symbolu.
10. Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky a vytiahnite pokrm
zo spotrebiča.
VAROVANIE!
Pretože sa teplotná sonda
zohreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenia.
Pri odpájaní a vyberaní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt .
4. Teplotnú sondu prikryte ostatnými
prísadami.
5. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy.
6. Pomocou
alebo
nastavte do
5 sekúnd teplotu vnútri pokrmu.
7. Nastavte funkciu ohrevu a v prípade
potreby zmeňte teplotu rúry.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
SLOVENSKY
21
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt medzi vodiace lišty vo
vyššej polohe.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
9.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do rúry.
Drôtený rošt:
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
22
www.aeg.com
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Obľúbené
Stlačením tlačidla
prejdite priamo do
ponuky: Obľúbené. Funkciu môžete
použiť aj vtedy, keď je rúra vypnutá.
Svoje obľúbené nastavenia, ako sú
trvanie, teplota alebo funkcia ohrevu, si
môžete uložiť. Nastavenia budú
dostupné v ponuke: Obľúbené. Do
pamäte môžete uložiť 20 programov.
10.2 Používanie detskej
poistky
Uloženie programu
Keď je zapnutá detská poistka, nie je
možné náhodné spustenie rúry.
1. Zapnite rúru.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo
automatický program.
Ak je zapnutá funkcia
pyrolýzy, dvierka sa
automaticky zablokujú.
Keď sa dotknete
ľubovoľného symbolu, na
displeji sa zobrazí príslušné
hlásenie.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: ULOŽIŤ.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
.
tlačidla
Na displeji sa zobrazí prvá voľná pozícia
v pamäti.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
1. Stlačením tlačidla
zapnite displej.
tlačidla
.
6. Zadajte názov programu.
Prvé písmeno bliká.
2. Stlačte zároveň
a , až kým sa
na displeji nezobrazí hlásenie .
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok 2.
alebo
7. Stlačte
zmeniť písmeno.
10.3 Blok. ovládania
, aby ste mohli
8. Stlačte tlačidlo
.
Ďalšie písmeno začne blikať.
9. V prípade potreby zopakujte krok č.
7.
10. Nastavenie uložíte tak, že stlačíte a
podržíte tlačidlo
.
Pozíciu v pamäti môžete prepísať. Keď
sa na displeji zobrazí prvá voľná pozícia
v pamäti, stlačte
alebo
, a potom
stlačte tlačidlo
, ak chcete prepísať
aktuálny program.
Táto funkcia zabraňuje náhodnej zmene
funkcie ohrevu. Môžete ju zapnúť iba pri
zapnutej rúre.
1. Zapnite rúru.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo iné
nastavenie.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Blok. ovládania.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
Ak je zapnutá funkcia
pyrolýzy, dvierka sú
zablokované a na displeji sa
zobrazí symbol kľúča.
Môžete zmeniť názov programu v
ponuke: Zmeniť názov programu.
Zapnutie programu
1. Zapnite rúru.
2. Zvoľte ponuku: Obľúbené.
3. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
4. Zvoľte názov svojho obľúbeného
programu.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
.
Funkciu vypnete stlačením . Na
displeji sa zobrazí hlásenie. Výber
potvrďte stlačením tlačidla
tlačidla
, a potom
na potvrdenie.
Keď rúru vypnete, vypne sa
aj funkcia.
SLOVENSKY
23
10.4 Nastaviť a ísť
Funkcia vám umožňuje nastaviť funkciu
(alebo program) ohrevu a neskôr ju
použiť jedným dotykom ľubovoľného
symbolu.
1. Zapnite rúru.
2. Nastavte funkciu ohrevu.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Trvanie.
4. Nastavte čas.
5. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Nastaviť a ísť.
6. Nastavenie potvrďte stlačením
.
tlačidla
Ak chcete funkciu spustiť, stlačte symbol
(okrem ): Nastaviť a ísť. Zapne sa
nastavená funkcia ohrevu.
Keď skončí funkcia ohrevu, zaznie
zvukový signál.
•
•
Blok. ovládania sa zapne,
keď je zapnutá funkcia
ohrevu.
Ponuka: Základné
nastavenie vám
umožňuje funkciu:
Nastaviť a ísť zapnúť a
vypnúť.
10.5 Automatické vypínanie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a
nastavenie nezmeníte, rúra sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
(°C)
30 - 115
(°C)
(h)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maximum
3
Funkcia automatického vypnutia nebude
fungovať pri týchto funkciách: Osvetlenie
rúry, Teplotná sonda,Trvanie, Koniec.
10.6 Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
•
•
Nočný jas – ak je rúra vypnutá, jas
displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je rúra zapnutá.
– ak sa dotknete symbolu počas
funkcie nočného jasu (s výnimkou
ZAP / VYP), displej sa na 10
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je rúra vypnutá a nastavíte
funkciu: Časomer. Po skončení
funkcie sa displej vráti späť do
režimu nočného jasu.
10.7 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
(h)
12.5
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
24
www.aeg.com
11.1 Odporúčania pre
pečenie
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie zobrazujú odporúčané
nastavenia teploty, času pečenia a
úrovne v rúre pre konkrétne druhy jedál.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
11.2 Vnútorná strana dvierok
Na vnútornej strane dvierok môžete
nájsť:
•
•
čísla úrovní roštov.
informácie o funkciách ohrevu,
odporúčané úrovne a teploty pre
pokrmy.
11.3 Tipy pre špeciálne
funkcie ohrevu rúry
Uchovať teplé
Táto funkcia vám umožňuje uchovať
jedlo teplé. Teplota sa automaticky
nastaví na 80 °C.
Ohrev tanierov
Táto funkcia vám umožňuje nahriať
taniere a riad pred podávaním. Teplota
sa automaticky nastaví na 70 °C.
Na drôtený rošt rovnomerne umiestnite
taniere a riad nad seba. Použite prvú
úroveň v rúre. Po polovici času ohriatia
vymeňte ich miesta.
Kysnutie cesta
Táto funkcia vám umožňuje kysnutie
cesta. Cesto vložte do veľkej nádoby a
zakryte ho vlhkou utierkou alebo
plastovou fóliou. Nastavte funkciu:
Kysnutie cesta a čas pečenia.
Rozmrazovanie
Jedlo vyberte z obalu a položte ho na
tanier. Jedlo nezakrývajte, môže sa tým
predĺžiť čas rozmrazovania. Použite prvú
úroveň v rúre.
11.4 Pečenie
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť
o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych úrovniach
neopečú vždy rovnako dohneda. Ak sa
vyskytne nerovnomerné zhnednutie, nie
je potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
11.5 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je
dostatočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrovne v
rúre.
Koláč je nízky a vlhký
alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Teplota rúry je príliš vysoká. Nabudúce nastavte mierne nižšiu
teplotu rúry.
Príliš krátky čas pečenia.
Nabudúce nastavte dlhší čas pe‐
čenia a nižšiu teplotu rúry.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Nabudúce nastavte vyššiu teplotu
rúry.
Príliš dlhý čas pečenia.
Nabudúce nastavte kratší čas pe‐
čenia.
SLOVENSKY
25
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Koláč sa upiekol nerov‐
nomerne.
Teplota v rúre je príliš vyso‐
ká a čas pečenia je príliš
krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia v
rúre a predĺžte čas pečenia.
Cesto na koláč nie je rovno‐ Nabudúce rozložte cesto na koláč
merne rozložené.
rovnomerne na plechu na peče‐
nie.
Koláč sa neupečie za
čas uvedený v recepte.
Teplota rúry je príliš nízka.
Nabudúce nastavte mierne vyššiu
teplotu rúry.
11.6 Pečenie na jednej úrovni
PEČENIE VO FORMÁCH
(°C)
(min)
Bábovka / Brioška
Teplovzdušné pe‐ 150 - 160
čenie
50 - 70
1
Koláč Madeira / Bi‐
skupský chlebíček
Teplovzdušné pe‐ 140 - 160
čenie
70 - 90
1
Korpus z krehkého Teplovzdušné pe‐ 170 - 180
cesta, prázdnu rúru čenie
predhrejte
10 - 25
2
Korpus z piškótové‐ Teplovzdušné pe‐ 150 - 170
ho cesta
čenie
20 - 25
2
Tvarohový koláč
cheesecake
60 - 90
1
Tradičné pečenie
170 - 190
KOLÁČE/PEČIVO/ŽEMLIČKY NA PLECHOCH
Predhrejte prázdnu rúru, pokiaľ nie je uvedené inak.
(°C)
Pletenec / Veniec z Tradičné pečenie 170 - 190
kysnutého cesta,
predohrev nie je
potrebný
(min)
30 - 40
3
26
www.aeg.com
KOLÁČE/PEČIVO/ŽEMLIČKY NA PLECHOCH
Predhrejte prázdnu rúru, pokiaľ nie je uvedené inak.
(°C)
(min)
Vianočná štóla
Tradičné pečenie 160 - 180
50 - 70
2
Ražný chlieb:
Tradičné pečenie najprv: 230
20
1
potom: 160 - 180
30 - 60
Koláče so šľahač‐
kou / Veterníky
Tradičné pečenie 190 - 210
20 - 35
3
Piškótová roláda,
Tradičné pečenie 180 - 200
10 - 20
3
Suché koláče po‐
sypané mrvenič‐
kou, predohrev nie
je potrebný
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Maslový mandľový Tradičné pečenie 190 - 210
koláč / Cukrový ko‐
láč
20 - 30
3
Ovocné koláče,
predohrev nie je
potrebný
35 - 55
3
40 - 60
3
Tradičné pečenie 180
Kysnutý koláč s
Tradičné pečenie 160 - 180
jemnou plnkou (na‐
pr. tvarohovou,
smotanovou, pu‐
dingovou)
SUŠIENKY
Použite tretiu úroveň v rúre.
(°C)
Krehké cesto / Piškóto‐
vý koláč
Teplovzdušné pečenie 150 - 160
(min)
10 - 20
SLOVENSKY
SUŠIENKY
Použite tretiu úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Snehové pusinky
Teplovzdušné pečenie 80 - 100
120 - 150
Mandľové Sušienky
Teplovzdušné pečenie 100 - 120
30 - 50
Sušienky z kysnutého
cesta
Teplovzdušné pečenie 150 - 160
20 - 40
Pečivo z lístkového ce‐
sta, prázdnu rúru pred‐
hrejte
Teplovzdušné pečenie 170 - 180
20 - 30
Pečivo, prázdnu rúru
predhrejte
Tradičné pečenie
10 - 25
190 - 210
11.7 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Použite prvú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Cestovinový nákyp
Tradičné pečenie
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Tradičné pečenie
180 - 200
25 - 40
Gratinovaná zelenina,
Turbo gril
prázdnu rúru predhrejte
160 - 170
15 - 30
Bagety s roztopeným
syrom
Teplovzdušné pečenie
160 - 170
15 - 30
Mliečna ryža
Tradičné pečenie
180 - 200
40 - 60
Zapečené ryby
Tradičné pečenie
180 - 200
30 - 60
Plnená zelenina
Teplovzdušné pečenie
160 - 170
30 - 60
11.8 Viacúrovňové pečenie
Použite funkciu: Teplovzdušné pečenie.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň
v rúre.
27
28
www.aeg.com
SUŠIENKY
KOLÁČE/PEČIVO/ŽEMLIČKY
NA PLECHOCH
(°C)
(min)
Koláče so šľahačkou /
Veterníky, prázdnu rúru
predhrejte
160 180
25 - 45
Suchý koláč s mrvenič‐
kou
150 160
30 - 45
(°C)
(min)
Pečivo z lístkového ce‐
sta, prázdnu rúru pred‐
hrejte
170 180
30 - 50
Pečivo
180
20 - 30
11.9 Tipy pre pečenie
Použite teplovzdorný riad do rúr.
Chudé mäso pečte zakryté.
SUŠIENKY
Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu
na pečenie alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad plechom.
(°C)
(min)
Sušienky z krehkého
cesta
150 160
20 - 40
Snehové pusinky
80 100
130 170
Mandľové Sušienky
100 120
40 - 80
Sušienky z kysnutého
cesta
160 170
30 - 60
Do roštu nalejte malé množstvo vody,
aby ste zabránili pripáleniu kvapkajúceho
tuku.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3
doby pečenia obráťte.
Pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch (1
kg alebo viac).
Kusy mäsa niekoľkokrát podlejte počas
pečenia vlastnou šťavou.
11.10 Pečenie mäsa
Použite prvú úroveň v rúre.
HOVÄDZIE
(°C)
(min)
Dusené mäso v pe‐ 1 – 1,5 kg
káči
Tradičné peče‐
nie
230
120 - 150
Neprepečený rozbif 1 cm hrubé
alebo fileta, prázd‐
nu rúru predhrejte
Turbo gril
190 - 200
5-6
SLOVENSKY
HOVÄDZIE
(°C)
(min)
Stredne prepečený
rozbif alebo fileta,
prázdnu rúru pred‐
hrejte
1 cm hrubé
Turbo gril
180 - 190
6-8
Prepečený rozbif
alebo fileta, prázd‐
nu rúru predhrejte
1 cm hrubé
Turbo gril
170 - 180
8 - 10
BRAVČOVÉ
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Pliecko / Krkovička /
Stehno
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
Kotlety / Rebierka
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
Sekaná
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
Bravčové koleno, pred‐
varené
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
TEĽACIE
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Pečená teľacina
1
160 - 180
90 - 120
Teľacie koleno
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
29
30
www.aeg.com
JAHŇACIE
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Jahňacie stehno /
Pečené jahňacie
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
Jahňací chrbát
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
ZVERINA
(kg)
(°C)
(min)
Chrbát / Zajačie 1
stehno, prázdnu
rúru predhrejte
Tradičné peče‐
nie
230
30 - 40
Srnčí chrbát
1.5 - 2
Tradičné peče‐
nie
210 - 220
35 - 40
Srnčie stehno
1.5 - 2
Tradičné peče‐
nie
180 - 200
60 - 90
HYDINA
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Porciovaná hydina
0.2 - 0.25
200 - 220
30 - 50
Kurča, polovica
0.4 - 0.5
190 - 210
35 - 50
Kurča, vykŕmené
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
Kačka
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
Hus
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
SLOVENSKY
HYDINA
Túto funkciu používajte: Turbo gril.
(kg)
(°C)
(min)
Morka
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
Morka
4-6
140 - 160
150 - 240
RYBY
(kg)
Celá ryba
1 - 1.5
Tradičné peče‐
nie
11.11 Pečenie chleba
(°C)
(min)
210 - 220
40 - 60
Použite druhú úroveň v rúre.
Predhriatie sa neodporúča.
CHLIEB
(°C)
(min)
Biely chlieb
180 - 200
40 - 60
Bageta
200 - 220
35 - 45
Brioška
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
Ražný chlieb
190 - 210
50 - 70
Celozrnný chlieb
180 - 200
50 - 70
Celozrnný chlieb
170 - 190
60 - 90
Pečivo z chlebového cesta
190 - 210
20 - 35
31
32
www.aeg.com
11.12 Chrumkavé pečenie s Pizza
PIZZA
Použite prvú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Tortičky
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč / Švajčiar‐
ska torta
170 - 190
45 - 55
Jablkový koláč, obložený
150 - 170
50 - 60
PIZZA
Pred pečením prázdnu rúru predhrejte.
Použite druhú úroveň v rúre.
(°C)
(min)
Pizza, tenká
200 - 230
15 - 20
Pizza, hrubá
180 - 200
20 - 30
Nízky chlieb
230 - 250
10 - 20
Koláč z lístkového cesta
160 - 180
45 - 55
Koláč Flammkuchen
230 - 250
12 - 20
Ruskí knedle
180 - 200
15 - 25
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
11.13 Gril
Položte panvicu na prvú úroveň v rúre na
zachytávanie tuku.
Pred pečením prázdnu rúru predhrejte.
SLOVENSKY
33
GRIL
(°C)
(min)
1. strana
(min)
2. strana
Rozbif
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Goveji file
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčové karé
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľacie karé
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba 0,5 – 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.14 Pomalé pečenie
Táto funkcia vám umožňuje prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb.
Nie je možné ju použiť pre: hydinu,
mastné bravčové pečené, dusené mäso
v pekáči.Teplotná sonda teplota nesmie
byť vyššia ako 65 °C
1. Mäso na 1-2 minúty osmažte zo
všetkých strán na horúcej panvici.
2. Mäso položte na pekáč alebo priamo
na drôtený rošt. Pod drôtený rošt
vložte pekáč na zachytávanie tuku.
Pri použití tejto funkcie pripravujte
vždy pokrm bez pokrievky.
3. Použite Teplotná sonda.
4. Zvoľte funkciu: Pomalé pečenie. Na
prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu medzi 80 °C a 150 °C.
Predvolená teplota je 90 °C.
Nastavte teplotu pre Teplotná sonda.
5. Po 10 minútach rúra automaticky
zníži teplotu na 80 °C.
Teplotu nastavte na 120 °C.
(kg)
(min)
Steaky
0.2 - 0.3
20 - 40
3
Hovädzie filety
1 - 1.5
90 - 150
3
Rozbif
1 - 1.5
120 - 150
1
Pečená teľacina
1 - 1.5
120 - 150
1
34
www.aeg.com
11.15 Mrazené pokrmy
ODMRAZOVANIE
(°C)
(min)
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza, mrazená
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mrazené
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké zemiaky / Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené zemiakové pyré
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni, mrazené
160 - 180
40 - 60
2
Pečený syr
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie krídla
190 - 210
20 - 30
2
11.16 Rozmrazovanie
Jedlo nezakrývajte, môže sa tým predĺžiť
čas rozmrazovania.
Jedlo vyberte z obalu a položte ho na
tanier.
Použite prvú úroveň v rúre.
(kg)
(min)
Čas roz‐
mrazova‐
nia
(min)
Ďalší čas
rozmrazo‐
vania
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na prevrátený tanie‐
rik položený vo veľkom tanieri. Po
uplynutí polovice času obráťte.
Mäso
1
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráťte.
Mäso
0.5
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráťte.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
SLOVENSKY
35
(kg)
(min)
Čas roz‐
mrazova‐
nia
(min)
Ďalší čas
rozmrazo‐
vania
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smotana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je miesta‐
mi ešte mierne zmrazená.
Torta
1.4
60
60
-
11.17 Zaváranie
Používajte len zaváracie poháre rovnakej
veľkosti dostupné na trhu.
MÄKKÉ OVOCIE
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom ani
plechovky.
(min)
Varenie kým sa
nezačnú tvoriť
bublinky
Použite prvú úroveň v rúre.
Na plech na pečenie nedávajte viac než
šesť litrových zaváracích pohárov.
Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď sa tekutina v pohároch začne variť
(asi po 35 – 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C (pozrite si
tabuľku).
Jahody / Čučoried‐
ky / Maliny / Zrelé
egreše
35 - 45
KÔSTKOVÉ OVOCIE
Teplotu nastavte na 160 – 170 °C.
Broskyne /
Dule / Slivky
(min)
Varenie
kým sa ne‐
začnú tvo‐
riť bublinky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
35 - 45
10 - 15
36
www.aeg.com
ZELENINA
ZELENINA
(min)
Varenie
kým sa ne‐
začnú tvo‐
riť bublinky
(min)
Ďalšie va‐
renie pri
100 °C
(°C)
(h)
Fazuľa
60 - 70
6-8
Korenie
60 - 70
5-6
Mrkva
50 - 60
5 - 10
Zelenina do poliev‐
ky
60 - 70
5-6
Uhorky
50 - 60
-
Huby
50 - 60
6-8
Miešaná ze‐
lenina
50 - 60
5 - 10
Bylinky
40 - 50
2-3
Kaleráb /
Hrášok /
Špargľa
50 - 60
15 - 20
Teplotu nastavte na 60 – 70 °C.
OVOCIE
11.18 Sušenie Teplovzdušné pečenie
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
Pre 1 plech na pečenie použite tretiu
úroveň v rúre.
(h)
Slivky
8 - 10
Marhule
8 - 10
Jablkové plátky
6-8
Hrušky
6-9
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň
v rúre.
11.19 Teplotná sonda
HOVÄDZIE
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Neprepečený
Stredne
Prepečené
Rozbif
45
60
70
Roštenka
45
60
70
SLOVENSKY
HOVÄDZIE
Sekaná
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
80
83
86
BRAVČOVÉ
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
Šunka / Pečenie mäsa
80
84
88
Kotleta (chrbát) / Bravčové karé,
údené / Bravčové karé, pošírované
75
78
82
TEĽACIE
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
Pečená teľacina
75
80
85
Teľacie koleno
85
88
90
BARANINA/JAHŇACINA
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
Baranie stehno
80
85
88
Baraní chrbát
75
80
85
Pečené jahňacie / Jahňacie stehno
65
70
75
DIVINA
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
Zajačí chrbát / Srnčí chrbát
65
70
75
Zajačie stehno / Zajac, vcelku /
Srnčia nožina
70
75
80
37
38
www.aeg.com
HYDINA
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
80
83
86
Kačka, celá/polovica / Morka, celá/
75
prsia
80
85
Kačka, prsia
65
70
Kurča
RYBY (LOSOS, PSTRUH,
ZUBÁČ)
Ryba, celá/veľká/na pare / Ryba,
celá/veľká/pečená
DUSENÉ JEDLÁ – PRED‐
VARENÁ ZELENINA
Cuketa v zapekacej nádobe / Bro‐
kolica v zapekacej nádobe / Feni‐
kel v zapekacej nádobe
60
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
60
64
68
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne
Viac
85
88
91
DUSENÉ JEDLÁ – SLANÉ
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Cannelloni / Lasagne / Cestovinový
85
nákyp
KÉ
DUSENÉ JEDLÁ – SLAD‐
Stredne
Viac
88
91
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Biely chlieb v zapekacej nádobe s
ovocím/bez ovocia / Ryžová kaša v
zapekacej nádobe s ovocím/bez
80
ovocia / Sladké rezance v zapeka‐
cej nádobe
Stredne
Viac
85
90
SLOVENSKY
11.20 Pečenie s využitím
vlhkosti – odporúčané
príslušenstvo
Použite tmavé a matné formy a nádoby.
Absorbujú teplo lepšie ako svetlý a lesklý
riad.
Forma na pizzu
Zapekacia nádoba
Tmavá, matná
28 cm priemer
Tmavá, matná
26 cm priemer
Zapekacia
forma
Keramická
8 cm priemer,
5 cm výška
Forma na korpus
Tmavá, matná
28 cm priemer
11.21 Pečenie s využitím
vlhkosti
V záujme čo najlepších výsledkov sa
riaďte tipmi v tabuľke nižšie.
Použite tretiu úroveň v rúre.
(° C)
(min)
Zapečené cestoviny
200 - 220
45 - 55
Zapečené zemiaky
180 - 200
70 - 85
Moussaka
170 - 190
70 - 95
Lasagne
180 - 200
75 - 90
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
Chlebový puding
190 - 200
55 - 70
Ryžový puding
170 - 190
45 - 60
Jablkový koláč z piškótového cesta (okrúhla
forma na koláče)
160 - 170
70 - 80
Biely chlieb
190 - 200
55 - 70
11.22 Informácie pre
skúšobne
Skúšky podľa: EN 60350, IEC 60350.
39
40
www.aeg.com
PEČENIE NA JEDNEJ ÚROVNI. Pečenie vo formách
(°C)
(min)
Piškótový koláč bez tu‐
ku
Teplovzdušné peče‐ 140 - 150
nie
35 - 50
2
Piškótový koláč bez tu‐
ku
Tradičné pečenie
160
35 - 50
2
Jablkový koláč, 2 formy Teplovzdušné peče‐ 160
Ø20 cm
nie
60 - 90
2
Jablkový koláč, 2 formy Tradičné pečenie
Ø20 cm
70 - 90
1
180
PEČENIE NA JEDNEJ ÚROVNI. Sušienky
Použite tretiu úroveň v rúre.
(°C)
(min)
140
25 - 40
Linecké koláčiky / Prúžky
Tradičné pečenie
pečiva, prázdnu rúru pred‐
hrejte
160
20 - 30
Malé koláčiky, 20 ks/plech, Teplovzdušné pečenie
prázdnu rúru predhrejte
150
20 - 35
Malé koláčiky, 20 ks/plech, Tradičné pečenie
prázdnu rúru predhrejte
170
20 - 30
Linecké koláčiky / Prúžky
pečiva
Teplovzdušné pečenie
SLOVENSKY
VIACÚROVŇOVÉ PEČENIE. Sušienky
(°C)
(min)
2 úrov‐
ne
3 úrov‐
ne
Linecké koláčiky /
Prúžky pečiva
Teplovzdušné peče‐ 140
nie
25 - 45
1/4
1/3/5
Malé koláčiky, 20 ks/
plech, prázdnu rúru
predhrejte
Teplovzdušné peče‐ 150
nie
23 - 40
1/4
-
GRIL
Prázdnu rúru predhrievajte 5 minút.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
(min)
Hrianky
Gril
1-3
5
Hovädzí steak, po uplynutí
polovice času obráťte
Gril
24 - 30
4
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s
prídavkom mierneho čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.
Čistiace pro‐
striedky
Odolné škvrny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
41
42
www.aeg.com
Dutinu rúry vyčistite po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov
jedál môže mať na následok vznik požiaru. Riziko je vyššie pri grilovacom
pekáči.
Každodenné
používanie
Dutinu po každom použití vysušte jemnou handričkou.
Po každom použití vyčistite všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.
Nepriľnavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami,
Príslušenstvo predmetmi s ostrými hranami alebo v umývačke.
12.2 Vybratie: zasúvacie lišty
12.3 Pyrolýza
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE!
Ak sú v tej istej kuchynskej
skrinke nainštalované ďalšie
spotrebiče, nepoužívajte ich
súčasne s funkciou:
Pyrolýza. Mohlo by to
spôsobiť poškodenie
spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
Proces čistenia sa nemôže začať:
•
•
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
ak ste nevybrali teplotnú sondu.
ak nie sú zatvorené dvierka rúry.
1. Vyberte všetko príslušenstvo a
vyberateľné podpery roštov.
2. Dutinu rúry očistite teplou vodou a
jemným čistiacim prostriedkom.Sklo
vnútorných dvierok očistite mäkkou
handričkou namočenou v teplej vode.
3. Zapnite rúru.
4. Vstúpte do ponuky a vyberte funkciu:
Pyrolýza. Stlačte tlačidlo
5. Nastavte trvanie čistenia:
.
Voliteľná
funkcia
Popis
Rýchla
Pre ľahké čis‐
tenie: 1 h.
Normálna
Pre štand‐
ardné čiste‐
nie: 1 h 30
min.
SLOVENSKY
Intenzívna
43
Pre dôkladné
čistenie: 3 h.
2
6. Stlačte tlačidlo
.
Po spustení čistenia sa dvierka rúry
zablokujú a osvetlenie nefunguje.
Ak chcete zastaviť čistenie pred jeho
skončením, vypnite rúru.
VAROVANIE!
Po skončení funkcie je rúra
veľmi horúca. Hrozí riziko
popálenia.
B
1
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklenené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
Dvierka zostanú zablokované a niektoré
z funkcií rúry nebudú k dispozícii, kým sa
neskončí čistenie a nezníži teplota v
rúre.
12.4 Vybratie a inštalácia
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať, aby ste ich vyčistili. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
oboch pántoch dvierok.
A
A
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej otvorenej polohe (približne v
70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od rúry v
určitom uhle smerom nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenia vykonajte hore
uvedené kroky v opačnom poradí. Najprv
namontujte malý panel, potom väčší a
dvierka.
VAROVANIE!
Uistite sa, že sú sklá vložené
v správnej polohe, inak sa
môže prehriať povrch dierok.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (C,
B a A) namontovali späť v správnom
poradí. Najprv vložte panel C, ktorý má
na ľavej strane vytlačený štvorec a na
pravej strane vytlačený trojuholník. Tieto
symboly nájdete vytlačené aj na ráme
dvierok. Symbol trojuholníka na skle sa
musí zhodovať s trojuholníkom na ráme
dverí, a symbol štvorca sa musí
zhodovať so štvorcom. Následne vložte
zvyšné dva sklenené panely.
44
www.aeg.com
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
ABC
Bočné osvetlenie
1. Aby ste získali prístup k žiarovke
osvetlenia, vyberte ľavé zasúvacie
lišty.
2. Pomocou úzkeho tupého predmetu
(napr. čajovej lyžičky) odstráňte
sklenený kryt.
12.5 Výmena: Osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru. Počkajte, kým nebude
rúra studená.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3. Sklenený kryt vyčistite.
4. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C.
5. Nasaďte sklenený kryt.
6. Nainštalujte ľavé zásuvné lišty.
SLOVENSKY
45
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia ak je k di‐
spozícii).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Automatické vypínanie je ak‐ Pozrite si časť „Automatické
tívne.
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Úplne zatvorte dvierka.
Rúra sa nezohrieva.
Je vypálená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Teplotná sonda nefunguje.
Konektor teplotnej sondy nie Konektor teplotnej sondy za‐
je správne nainštalovaný do suňte do príslušnej zásuvky
zásuvky.
až na doraz.
Na displeji sa zobrazuje
F111.
Konektor teplotnej sondy nie Konektor teplotnej sondy za‐
je správne nainštalovaný do suňte do príslušnej zásuvky
zásuvky.
až na doraz.
Na displeji je zobrazený chy‐ Došlo k poruche elektriky.
bový kód, ktorý nie je v ta‐
buľke.
•
•
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Pomocou domovej poist‐
ky alebo ističa v poistko‐
vej skrini vypnite rúru a
znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie sta‐
rostlivosti o zákazníka.
Jedlo ste nechali v rúre príliš Po ukončení pečenia nene‐
dlho.
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
46
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Spotrebič je zapnutý, ale sa Je aktivovaný ukážkový re‐
nezohrieva. Ventilátor nefun‐ žim.
guje. Na displeji sa zobrazí
symbol "Demo".
13.2 Servisné údaje
Pozrite si časť „Základné na‐
stavenia“ v kapitole „Každo‐
denné používanie“.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
14.1 Informácie o výrobku a informačný list k výrobku*
Názov dodávateľa
AEG
Model
BPE742320B
BPE742320M
BPK742320M
BPK74232SM
Index energetickej účinnosti
81.2
Trieda energetickej účinnosti
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
1.09 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.69 kWh/cyklus
Počet vykurovacích častí
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
SLOVENSKY
Hmotnosť
BPE742320M
37.0 kg
BPK742320B
37.0 kg
BPK742320M
38.0 kg
BPK74232SM
37.0 kg
47
*Pre Európsku úniu podľa nariadení EÚ 65/2014 a 66/2014.
Pre Bieloruskú republiku podľa STB 2478-2017, Dodatok G; STB 2477-2017, Prílohy A a
B.
Pre Ukrajinu podľa 568/32020.
Trieda energetickej účinnosti sa nevzťahuje na Rusko.
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rú‐
ry a grily. Metódy merania výkonových parametrov.
14.2 Úspora energie
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
V záujme vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred pečením
nepredhrievajte.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti. Keď rúru vypnete, na displeji sa
zobrazí zvyškové teplo. Teplo môžete
použiť na udržanie teploty jedla.
Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút,
znížte teplotu na minimum 3-10 minút
pred koncom pečenia. Pokrm sa bude
naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v
rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie.
Zapnite ho iba v prípade potreby.
Pečenie s využitím vlhkosti
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Keď použijete túto funkciu, osvetlenie sa
po 30 sekundách automaticky vypne.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale
tento úkon zníži očakávanú úsporu
energie.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu.
. Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
48
www.aeg.com
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti.
Výrobok
*
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
SLOVENSKY
49
50
www.aeg.com
SLOVENSKY
51
867353867-A-362019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising