Bosch | BGB7331S | Instruction manual | Bosch BGB7331S Vacuum cleaner User manual

Bosch BGB7331S Vacuum cleaner User manual
20
22*
24h
11
Drying
14
11
1
1
1
2
10
1
2
15
16
Click!
24h
Drying
9
21*
23* (H)EPA
12 13 17 21
24h
8
Drying
7
1
1
2
2
Register your new Bosch now:
ZZZERVFKKRPHFRPZHOFRPH
6
5
Click!
4
3
21*
1
%HUDWXQJXQG5HSDUDWXUDXIWUDJEHL6W|UXQJHQ
18
19
20
22
'( $7 &+ 'LH.RQWDNWGDWHQDOOHU/lQGHUILQGHQ6LHLPEHLOLHJHQGHQ.XQGHQGLHQVW9HU]HLFKQLV
A
B
5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+
&DUO:HU\6WUD‰H
0QFKHQ*(50$1<
BGL7... / BGB7...
Ergomaxx`x
ZZZERVFKKRPHFRP
21* Micro
C
D
8001119694
980626
de
en
fr
it
nl
da
no
Gebrauchsanleitung
Instruction manual
Mode d‘emploi
Instruzioni per l‘uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
sv
fi
es
pt
el
tr
pl
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrucciones de uso
Instruções de serviço
Οδηγίες χρήσης
Kullanım kılavuzu
Instrukcja obsługi
bg
ru
ro
uk
ar
fa
Указания за употреба
Инструкция по эксплуатации
Instrucţiuni de utilizare
Інструкція
Ř з експлуатації
ϡ΍ΩΧΗγϻ΍Ε΍ΩΎηέ·
ϩΩΎϔΗγ΍̵Ύϣϧϫ΍έ
1
2
a
10
9
b
2
11
17
1
Click!
1
Click!
3
12*
4
a
c
b
18
d
2
2
Click!
2
1
Click!
1
1
1
5*
6
a
b
c
13
14
19
a
15
16
19
b
2
1
7
8
1
2
de
Sicherheitshinweise........................................................................................................................... 2
Gerätebeschreibung ........................................................................................................................ 40
en
Safety information ............................................................................................................................. 4
fr
Consignes de sécurité ....................................................................................................................... 5
it
Istruzioni di sicurezza ........................................................................................................................ 7
nl
Veiligheidsvoorschriften..................................................................................................................... 9
da
Sikkerhedsanvisninger ..................................................................................................................... 11
no
sv
fi
es
Your vacuum cleaner ........................................................................................................................ 43
Description de l'appareil.................................................................................................................. 47
Descrizione dell'apparecchio ........................................................................................................... 50
Beschrijving van het toestel ............................................................................................................. 54
Beskrivelse....................................................................................................................................... 57
Sikkerhetshenvisninger .................................................................................................................... 13
Beskrivelse av apparatet .................................................................................................................. 61
Säkerhetsanvisningar ....................................................................................................................... 14
Produktbeskrivning .......................................................................................................................... 64
Turvallisuusohjeet ............................................................................................................................ 15
Laitteen kuvaus ................................................................................................................................ 67
Consejos de seguridad .................................................................................................................... 16
Descripción de los aparatos ............................................................................................................ 71
pt
Instruções de segurança .................................................................................................................. 19
el
Υποδείξεις ασφαλείας ....................................................................................................................... 21
tr
Güvenlik bilgiler ............................................................................................................................... 23
pl
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ............................................................................................ 25
bg
Указания за безопасност................................................................................................................ 27
uk
ru
ro
36
105
Descrição do aparelho ..................................................................................................................... 74
Περιγραφή της συσκευής ................................................................................................................. 78
Cihaz açıklaması .............................................................................................................................. 82
Opis urządzenia ............................................................................................................................... 85
Описание на уреда ......................................................................................................................... 89
Вказівки з техніки безпеки ............................................................................................................ 29
Загальні характеристики пилососа ............................................................................................... 92
Указания по технике безопасности............................................................................................... 31
Описание прибора ........................................................................................................................ 96
Indicaţii de siguranţă ....................................................................................................................... 33
Descrierea aparatului....................................................................................................................... 99
̶ϧϣϳ΍ ΕΎϋϼρ΍
Ύϣη ̶ϗέΑ ϭέΎΟ
£fH&¶*m*2f„74(*
5f¤qG*“„8K
109
39
fa
ar
1
de
Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das
häusliche Umfeld bestimmt. Dieses Gerät ist für eine
Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern
über dem Meeresspiegel bestimmt.
Den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in
dieser Gebrauchsanweisung verwenden.
Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der
Staubsauger nicht benutzt werden für:
„ das Absaugen von Menschen oder Tieren.
„ das Aufsaugen von:
− gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder
glühenden Substanzen.
− feuchten oder flüssigen Substanzen.
− leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und
Gasen.
− Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral-Heizungsanlagen.
− Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
Ersatzteile, Zubehör, Staubbeutel
Unsere Original-Ersatzteile, unser Original-Zubehör
und -Sonderzubehör sind ebenso wie unsere OriginalStaubbeutel auf die Eigenschaften und Anforderungen
unserer Staubsauger abgestimmt. Wir empfehlen Ihnen
daher die ausschließliche Verwendung unserer OriginalErsatzteile, unseres Original-Zubehörs und -Sonderzubehörs und unserer Original-Staubbeutel. Auf diese
Weise können Sie eine lange Lebensdauer sowie eine
dauerhaft hohe Qualität der Reinigungsleistung Ihres
Staubsaugers sicherstellen.
Hinweis:
Die Verwendung von nicht passgenauen oder qualitativ minderwertigen Ersatzteilen, Zubehör/ Sonderzubehör und Staubbeuteln kann zu Schäden an Ihrem
Staubsauger führen, die nicht von unserer Garantie
erfasst werden, sofern diese Schäden gerade durch
die Verwendung derartiger Produkte verursacht wurden.
!
Sicherheitshinweise
Dieser Staubsauger entspricht
den anerkannten Regeln der
Technik und den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen.
2
„ Das
Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und darüber und
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung
und / oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des
Gerätes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
„ Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen.
„ Reinigung
und BenutzerWartung dürfen nicht durch
Kinder ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.
„ Plastiktüten und Folien sind
außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren und
zu entsorgen.
=> Es besteht Erstickungsgefahr!
Sachgemäßer Gebrauch
„ Staubsauger nur gemäß Typenschild anschließen und
in Betrieb nehmen.
„ Niemals ohne Staubbeutel bzw. Staubbehälter, Motorschutz- und Ausblasfilter saugen.
=> Gerät kann beschädigt werden!
„ Niemals mit Düse und Rohr in Kopfnähe saugen.
=> Es besteht Verletzungsgefahr!
„ Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät immer unterhalb des Benutzers stehen.
„ Das Netzanschlusskabel und den Schlauch nicht zum
Tragen / Transportieren des Staubsaugers benutzen.
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
„ Bei einer Betriebsdauer von mehr als 30 Minuten Netzanschlusskabel vollständig ausziehen.
„ Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen,
um das Gerät vom Netz zu trennen.
„ Das Netzanschlusskabel nicht über scharfe Kanten ziehen und nicht einquetschen.
„ Achten Sie darauf, dass der Netzstecker beim automatischen Kabeleinzug nicht gegen Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände geschleudert wird.
=> Netzanschlusskabel mit Hilfe des Netzsteckers führen.
„ Vor allen Arbeiten am Staubsauger Netzstecker ziehen.
„ Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen.
Beim Vorliegen einer Störung Netzstecker ziehen.
„ Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen
und Ersatzteileaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
„ Staubsauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit
und Hitzequellen schützen.
„ Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die
Filter (Staubbeutel, Motorschutzfilter, Ausblasfilter
etc.) geben.
„ Staubsauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet.
=> Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung
des Gerätes führen.
„ Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen, wenn nicht
gesaugt wird.
„ Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen, danach das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung
zuführen.
!
Hinweise zum Energielabel
Bei diesem Staubsauger handelt es sich um einen Universalstaubsauger mit Primärschlauch.
Für das Erreichen der deklarierten Energieeffizienz und
Reinigungsklasse auf Teppich verwenden Sie bitte die
umschaltbare Universaldüse.
Für das Erreichen der deklarierten Energieeffizienz und
Reinigungsklasse auf Hartboden mit Fugen und Ritzen
nehmen Sie bitte die beigefügte Hartbodendüse und
verwenden diese ohne den aufclipbaren Borstenkranz.
Die Berechnungen basieren auf der Delegierten
Verordnung (EU) Nr. 665/2013 der Kommission vom
3. Mai 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU.
Alle in dieser Anweisung nicht genauer beschriebenen
Verfahren wurden auf Basis der Norm
EN 60312-1:2017* ausgeführt.
*Da der Lebensdauertest für den Motor bei leerem
Staubbehälter durchgeführt wird, muss die angegebene Motorlebensdauer für Prüfung mit halbgefülltem
Staubbehälter um 10% erhöht werden.
Bitte beachten
Die Netzsteckdose muss über eine Sicherung von
mindestens 16A abgesichert sein.
Sollte die Sicherung beim Einschalten des Gerätes
einmal ausgelöst werden, so kann dies daran liegen,
dass gleichzeitig andere Elektrogeräte mit hohem
Anschlusswert am gleichen Stromkreis angeschlossen sind.
Das Auslösen der Sicherung ist vermeidbar, indem
Sie vor dem Einschalten des Gerätes die niedrigste
Leistungsstufe einstellen und erst danach eine höhere Leistungsstufe wählen.
Hinweise zur Entsorgung
„ Verpackung
Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus
umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb
recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das
Verwertungssystem »Grüner Punkt«.
„ Altgerät
Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät bei
Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.
„ Entsorgung Filter und Staubbeutel
Filter und Staubbeutel sind aus umweltverträglichen
Materialien hergestellt. Sofern sie keine Substanzen
enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
3
en
Please keep this instruction manual. When passing the
vacuum cleaner on to a third party, please also pass on
this instruction manual.
Intended use
This appliance is intended for domestic use only. This
appliance is intended for use up to a maximum height
of 2000 metres above sea level. Only use this vacuum
cleaner in accordance with the instructions in this instruction manual.
In order to prevent injuries and damage, the vacuum
cleaner must not be used for:
„ Vacuum-cleaning persons or animals
„ Vacuuming up:
− hazardous, sharp-edged, hot or glowing substances.
− damp or liquid substances.
− highly flammable or explosive substances and gases.
− ash, soot from tiled stoves and central heating systems.
− toner dust from printers and copiers.
Spare parts, accessories, dust bags
Our original spare parts, original (special) accessories
and original dust bags are designed to work with the
features and requirements of our vacuum cleaners. We
therefore recommend that you only use our original spare parts, original (special) accessories and original dust
bags. This will ensure that your vacuum cleaner has a
long service life and that the quality of its cleaning performance will remain consistently high throughout.
Please note
Using unsuitable or inferior-quality spare parts, (special) accessories and dust bags can damage your
vacuum cleaner. Damage caused by the use of such
products is not covered by our guarantee.
!
Safety information
This vacuum cleaner complies
with the recognised rules of
technology and the relevant safety regulations.
„ The appliance may be used
by children over the age of
8 years and by persons with
reduced physical, sensory or
mental capacity or by persons
with a lack of experience or
knowledge if they are supervised or have been instructed
4
on the safe use of the appliance and the have understood
the potential dangers of using
the appliance.
„ Children must never play with
the appliance.
„ Cleaning and user maintenance must never be carried
out by children without supervision.
„ Plastic bags and films must
be kept out of the reach of
children before disposal.
=> Risk of suffocation.
Proper use
„ Only connect and use the vacuum cleaner in accordance with the specifications on the rating plate.
„ Never vacuum without the dust bag or dust container,
motor protection or exhaust filter.
=> This may damage the vacuum cleaner.
„ Always keep the vacuum cleaner away from your head
when using nozzles and tubes.
=> This could cause injury!
„ When vacuuming stairs, the appliance must always be
positioned below the user.
„ Do not use the power cord or the hose to carry or transport the vacuum cleaner.
„ For safety reasons, if this appliance's mains power
cable becomes damaged, it must be replaced by the
manufacturer, their after-sales service department or a
similarlyqualified person.
„ If using the appliance for longer than 30 minutes, pull
out the power cord completely.
„ When disconnecting the appliance from the mains, pull
on the plug itself to remove it; do not pull on the power
cord.
„ Do not pull the power cord over sharp edges or allow it
to become trapped.
„ When the cable is being automatically rewound, ensure that the mains plug is not thrown towards persons, body parts, animals or objects.
=> Use the mains plug to guide the power cord.
„ Pull out the mains plug before carrying out any work on
the vacuum cleaner.
„ Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged. Unplug the appliance from the mains if a fault is detected.
„ For safety reasons, only authorised after-sales service
personnel are permitted to carry out repairs and fit replacement parts to the vacuum cleaner.
„ Protect the vacuum cleaner from the weather, moisture
and sources of heat.
„ Do not pour flammable substances or substances containing alcohol onto the filters (dust bag, motor protection filter, exhaust filter, etc.).
„ The vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites.
=> Vacuuming up building rubble could damage the
appliance.
„ When not in use, switch off the appliance and pull out
the mains plug.
„ At the end of its life, the appliance should immediately
be rendered unusable, then disposed of in an appropriate manner.
Please note
The mains socket must be protected by at least a 16
amp circuit breaker.
If a circuit breaker is tripped when you switch on the
vacuum cleaner, this may be because other electrical appliances which have a high current draw are
connected to the same power circuit. To prevent the
circuit breaker from tripping, select the lowest power
setting before switching the appliance on, and increase the power only once it is running.
!
Disposal information
„ Packaging
The packaging is designed to protect the vacuum
cleaner from being damaged during transportation. It
is made of environmentally friendly materials and can
therefore be recycled. Dispose of packaging that is no
longer required at an appropriate recycling point.
„ Old appliance
Old appliances still contain many valuable materials.
Therefore, please take appliances that have reached
the end of their service life to your retailer or recycling centre so that they can be recycled. For current
disposal methods, please enquire at a retailer or your
local council.
„ Disposal of filters and dust bags
Filters and dust bags are manufactured from environmentally friendly materials. Provided they do not contain substances that are not permitted in household
waste, you can dispose of them with your normal
household waste.
Notes on the energy label
This vacuum cleaner is a general purpose vacuum cleaner with a primary hose.
To achieve the energy efficiency rating and cleaning effectiveness rating on carpets, please use the interchangeable universal nozzle. To achieve the energy efficiency
rating and cleaning effectiveness rating on hard floors
with gaps and cracks, please use the supplied hard-floor
nozzle without the clip-in edge cleaning bristles.
These calculations are based on the Commission Delegated Regulation (EU) No. 665/2013 of 3rd May 2013
supplementing Directive 2010/30/EU. Unless otherwise stated, all the procedures referred to in these instructions were carried out in accordance with the
EN 60312-1:2017* standard.
*As the motor service test is carried out with the dust
collector empty, the stated motor service life must be
increased by 10% for tests with the dust collector half
filled.
fr
Conservez cette notice d'utilisation. Si vous remettez
l'aspirateur à une tierce personne, veuillez-y joindre sa
notice d'utilisation.
Utilisation conforme aux prescriptions
et à l'emploi prévu
Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation
domestique et non professionnelle.
Cet appareil est conçu pour une utilisation jusqu'à une
altitude maximale de 2 000 m. Utilisez l'aspirateur exclusivement selon les indications figurant dans cette
notice d'utilisation.
Pour éviter des blessures et des dommages,
l'aspirateur ne doit pas être utilisé pour :
„ aspirer sur des personnes ou des animaux.
„ l'aspiration de :
− substances nocives, coupantes, chaudes ou incandescentes.
− substances humides ou liquides.
− substances et gaz facilement inflammables ou explosifs.
− cendres, suie des poêles et d'installations de chauffage central.
− poussières de toner provenant d'imprimantes et de
photocopieurs.
Pièces détachées, accessoires, sacs aspirateur
Tout comme notre sac aspirateur, nos pièces détachées
d'origine, nos accessoires d'origine et nos accessoires
spéciaux sont adaptés aux propriétés et aux exigences
de nos aspirateurs. Par conséquent, nous vous recommandons d'utiliser exclusivement nos pièces détachées
d'origine, nos accessoires d'origine, nos accessoires
spéciaux et notre sac aspirateur d'origine. Ainsi, vous
pouvez garantir une grande durée de vie ainsi qu'une
qualité supérieure durable de la puissance de nettoyage de votre aspirateur.
Remarque
L'utilisation de pièces détachées, d'accessoires/accessoires spéciaux et de sacs aspirateur non appropriés ou de qualité moindre peut entraîner des dommages sur votre aspirateur qui ne sont pas couverts
par notre garantie dans la mesure où ces dommages
ont expressément été causés par l'utilisation de tels
produits.
!
5
Consignes de sécurité
Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et
aux prescriptions de sécurité
applicables.
„ L'appareil peut être utilisé
par des enfants à partir de 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque
d'expérience et / ou de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont été informés
de la manipulation sûre de
l'appareil et ont compris les
dangers qui en résultent.
„ Les enfants ne doivent pas
jouer avec l'appareil.
„ Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans
surveillance.
„ Les sacs plastiques et les
films doivent être conservés
hors de la portée de jeunes
enfants et être éliminés.
=> Il y a risque d'asphyxie!
Utilisation correcte
„ Raccorder et mettre l'aspirateur en service uniquement selon les indications figurant sur la plaque signalétique.
„ Ne jamais aspirer sans sac aspirateur ou bac à poussières, filtre de protection du moteur et filtre de sortie
d'air.
=> L'appareil peut être endommagé !
„ Ne jamais aspirer avec la brosse/le suceur et le tube à
proximité de la tête.
=> Il y a risque de blessures!
„ Lors de l'aspiration sur des escaliers, l'appareil doit
toujours se trouver plus bas que l'utilisateur.
„ Ne pas utiliser le cordon électrique et le flexible pour
porter / transporter l'aspirateur.
„ Lorsque le cordon électrique de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par les soins du fabricant ou de son SAV ou une personne disposant de
qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
6
„ En cas de fonctionnement de plus de 30 minutes, retirer le cordon électrique entièrement.
„ Ne pas tirer sur le cordon électrique mais sur la fiche,
pour débrancher l'appareil de la prise.
„ Ne pas tirer le cordon électrique à proximité d'arêtes
coupantes et ne pas le coincer.
„ Veillez à ce que la fiche ne soit pas projetée contre des
personnes, parties du corps, animaux ou des objets
lors de l'enroulement automatique du cordon.
„ => Guider le cordon électrique par la fiche.
„ Avant tous les travaux sur l’aspirateur, retirer la fiche
de la prise.
„ Ne pas mettre l'aspirateur en service s'il est défectueux. En cas de panne, retirer la fiche de la prise.
„ Pour éviter tout risque de danger, seul le service aprèsvente agréé est autorisé à effectuer des réparations et
à remplacer des pièces sur l’aspirateur.
„ Ne pas exposer l'aspirateur aux influences atmosphériques, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
„ Ne pas mettre des substances inflammables ou à base
d'alcool sur les filtres (sac aspirateur, filtre de protection du moteur, filtre de sortie d'air etc.).
„ L'aspirateur n'est pas approprié au travail de chantier.
=> L’aspiration de gravats risque d’endommager
l'appareil.
„ Éteignez l’appareil et débranchez-le, si vous ne
l'utilisez pas.
„ Rendre immédiatement inutilisables les appareils hors
d'usage, ensuite mettre l'appareil au rebut de façon
réglementaire.
Important
La prise de secteur doit être protégée par un fusible
d'au moins 16 A.
Si le disjoncteur se déclenche lors de la mise en
marche de l'appareil, ceci peut être dû au fait que
d'autres appareils électriques d'une puissance connectée élevée sont branchés en même temps sur le
même circuit électrique.
Le déclenchement du disjoncteur peut être évité en
réglant l'appareil sur la plus faible puissance avant
de le mettre en marche et en le réglant ensuite sur
une puissance supérieure.
!
Consignes pour la mise au rebut
Eliminez l’emballage en respectant l’environnement. Cet appareil est marqué selon
la directive européenne 2012/19/UE relative
aux appareils électriques et électroniques
usagés (waste electrical and electronic
equipment – WEEE). La directive définit le
cadre pour une reprise et une récupération
des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE. S’informer auprès du revendeur sur la procédure actuelle de recyclage.
„ Emballage
L'emballage protège l'aspirateur pendant le transport. Il est constitué de matériaux écologiques et
est donc recyclable. Les matériaux d'emballage qui
ne sont plus utilisés doivent être mis au rebut aux
points collecteurs du système de recyclage « Point
vert ».
„ Appareil usagé
Les appareils usagés contiennent souvent des matériaux précieux. Il faut donc apporter l'appareil usagé au revendeur ou à un centre de recyclage pour
la revalorisation. Pour connaître les possibilités
d'élimination actuelles, renseignez-vous auprès du
revendeur ou de la mairie.
„ Elimination des filtres et des sacs
Les filtres et les sacs ont été fabriqués avec des
matériaux compatibles avec l'environnement. Ils
peuvent être éliminés avec les ordures ménagères
ordinaires, à condition qu'ils ne contiennent aucune
substance prohibée.
Indications concernant le label énergétique
Cet aspirateur avec tube primaire est destiné à un usage général.
Pour atteindre l'efficacité énergétique et la classe de
nettoyage déclarées sur des tapis, veuillez utiliser la
brosse universelle adaptable au type de sol.
Pour atteindre l'efficacité énergétique et la classe de
performance de nettoyage déclarées sur des sols durs
avec des joints et des rainures, veuillez utiliser la brosse pour sols durs livrée avec l'appareil sans la couronne
de soies clipsable.
Les calculs sont basés sur le Règlement délégué (UE)
N. 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 visant à
compléter la Directive 2010/30/EU. Tous les procédés
décrits plus en détail dans cette notice ont été exécutés sur la base de la norme EN 60312-1:2017*.
*Étant donné que le test de durée de vie du moteur a
été effectué avec un bac à poussières vide, la durée
de vie du moteur indiquée pour le test avec un bac à
poussières à moitié plein doit être augmentée de 10%.
it
Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione
dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare
anche le istruzioni per l'uso.
Utilizzo conforme
Questo apparecchio è pensato esclusivamente per
l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico.
Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo
fino ad un'altezza di massimo 2000 metri sul livello del
mare.
Al fine di evitare lesioni e/o danni, l'aspirapolvere non
può essere utilizzato:
„ su persone e/o animali.
„ Non può altresì essere utilizzato per aspirare:
− sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o incandescenti
− sostanze umide o liquide
− sostanze e gas infiammabili o esplosivi
− cenere, fuliggine delle stufe di maiolica e degli impianti di riscaldamento centrali
− polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.
Pezzi di ricambio, accessori, sacchetti
raccoglipolvere
I nostri pezzi di ricambio originali, i nostri accessori e
accessori speciali originali, così come i nostri sacchetti
raccoglipolvere originali, sono conformi alle caratteristiche e ai requisiti dei nostri aspirapolvere. Vi consigliamo pertanto di usare esclusivamente i nostri pezzi di
ricambio originali, i nostri accessori e accessori speciali
originali e i nostri sacchetti raccoglipolvere originali. In
questo modo potete garantire una lunga durata nonché
un'elevata qualità a lungo termine delle prestazioni di
pulizia del vostro aspirapolvere.
Avvertenza
L'utilizzo di pezzi di ricambio, accessori/accessori
speciali e sacchetti raccoglipolvere non su misura o di
qualità scadente può causare danni all'aspirapolvere
che non vengono coperti dalla nostra garanzia, nella misura in cui questi danni sono causati proprio
dall'utilizzo di questo tipo di prodotti.
!
Norme di sicurezza
Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche
riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.
7
„ L'apparecchio
può essere utilizzato da bambini di età pari o
superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche,
sensoriali o mentali nonché
da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza
dello stesso se sorvegliate o
istruite in merito all'utilizzo
sicuro dell'apparecchio e
consapevoli degli eventuali
rischi derivanti da un utilizzo
improprio.
„ I bambini non devono giocare
con l'apparecchio.
„ Le operazioni di pulizia e di
manutenzione non devono
essere effettuate dai bambini senza la supervisione di un
adulto.
„ Si raccomanda di tenere i
sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla
portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.
=> Pericolodi soffocamento!
Uso conforme
„ Collegare e azionare l'aspirapolvere esclusivamente
come indicato sulla targhetta.
„ Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza sacchetto filtro
o contenitore raccoglisporco, filtro di protezione del
motore e filtro d'igiene.
=> L'apparecchio può danneggiarsi!
„ Non aspirare mai con la bocchetta e il tubo
dell'aspirapolvere in prossimità della testa.
=> Pericolo di lesioni!
„ Per la pulizia delle scale l'apparecchio deve trovarsi
sempre più in basso rispetto a chi lo usa.
„ Non utilizzare il cavo di alimentazione e il tubo flessibile per spostare/trasportare l'aspirapolvere.
„ Qualora il collegamento alla rete del presente apparecchio fosse danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o
da un addetto qualificato al fine di evitare situazioni
di pericolo.
„ Se l'uso si prolunga oltre i 30 minuti, estrarre completamente il cavo di collegamento alla rete elettrica.
„ Per scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica,
non tirare il cavo, bensì estrarre la spina.
8
„ Non fare passare il cavo di alimentazione su spigoli vivi
e non schiacciarlo.
„ Durante il riavvolgimento automatico del cavo, prestare attenzione a che la spina non vada a sbattere contro
persone, parti del corpo, animali o oggetti.
=> guidare il cavo di collegamento alla rete elettrica
con l'aiuto della spina.
„ Prima di qualsiasi intervento sull’aspirapolvere, estrarre la spina.
„ Non utilizzare l'aspirapolvere se danneggiato. In caso
di anomalia, estrarre la spina dalla presa.
„ Per evitare eventuali lesioni, le riparazioni e le sostituzioni dei componenti dell’aspirapolvere devono essere
effettuate esclusivamente dal servizio di assistenza
tecnica autorizzato.
„ Proteggere
l'aspirapolvere
dalle
intemperie,
dall'umidità e dalle sorgenti di calore.
„ Non collocare mai sul filtro (sacchetto filtro, filtro di
protezione del motore, filtro d'igiene, ecc.) sostanze
infiammabili o contenenti alcol.
„ L'aspirapolvere non è adatto all'uso nei cantieri.
=> L'aspirazione di macerie può causare il danneg giamento dell'apparecchio.
„ Spegnere l’apparecchio ed estrarre la spina quando
non lo si usa.
„ Gli apparecchi dismessi devono essere resi immediatamente inutilizzabili, per essere poi smaltiti in conformità alle normative vigenti in materia.
Attenzione!
La presa di corrente deve essere protetta attraverso
un dispositivo salvavita di almeno 16 A.
Se quando si attiva l'apparecchio scatta il dispositivo
salvavita, la causa può essere dovuta al fatto che sono
stati collegati contemporaneamente allo stesso circuito altri apparecchi a elevato consumo energetico.
Per evitare di far scattare il dispositivo salvavita, prima di accendere l'apparecchio selezionare il livello
di potenza più basso e solo in un secondo momento
selezionare un livello di potenza maggiore.
!
Avvertenze per lo smaltimento
„ Imballaggio
L'imballaggio protegge l'aspirapolvere contro eventuali danni durante il trasporto. È costituito da materiali non inquinanti e può pertanto essere riciclato. Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio
non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta
per il sistema di riciclaggio "Punto verde".
„ Apparecchio dismesso
Gli apparecchi dismessi contengono ancora molteplici materiali preziosi. Si consiglia pertanto di restituire l'apparecchio dismesso al proprio rivenditore o
a un centro di riciclaggio. Per informazioni sulle modalità del riciclaggio, rivolgersi al proprio rivenditore
o all'amministrazione comunale della propria città.
„ Smaltimento del filtro e del sacchetto filtro
Il filtro e il sacchetto filtro sono costituiti da materiali
non inquinanti. A condizione che non contengono alcuna sostanza dannosa, possono essere smaltiti con
i normali rifiuti domestici.
Avvertenze circa l'etichetta energetica
Il presente aspirapolvere è un aspirapolvere ad uso generale con tubo flessibile primario.
Per il raggiungimento dell'efficienza energetica dichiarata e della classe di pulizia sui tappeti utilizzare la
spazzola universale commutabile.
Per il raggiungimento dell'efficienza energetica e della
classe di pulizia dichiarate sui pavimenti duri con fughe
e scanalature usare la spazzola per pavimenti duri fornita senza le setole innestabili.
I calcoli si basano sul Regolamento delegato (UE) n.
665/2013 della commissione del 3 maggio 2013 come
appendice alla direttiva 2010/30/UE.
Tutti i procedimenti non descritti in dettaglio nelle
presenti istruzioni per l'uso sono stati eseguiti in conformità a DIN EN 60312-1:2017*.
*Se il controllo della durata di vita del motore viene
eseguito con un contenitore raccoglipolvere vuoto, il
valore prestabilito deve essere aumentato del 10% della durata di vita del motore indicata per il controllo con
contenitore raccoglipolvere pieno a metà.
nl
De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de
stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing
erbij voegen.
Gebruik volgens de voorschriften
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Dit apparaat is bestemd
voor gebruik tot op hoogten van maximaal 2.000 meter
boven zeeniveau. De stofzuiger uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger
niet worden gebruikt voor:
„ het schoonzuigen van mensen of dieren.
„ het opzuigen van:
− substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet
of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
− vochtige of vloeibare stoffen.
− licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
− as, roet uit haarden en centrale verwarmingsinstallaties.
− tonerstof van printers en kopieerapparaten.
Onderdelen, toebehoren, stofzakken
Onze originele onderdelen en originele en extra toebehoren zijn evenals de originele stofzakken afgestemd
op de eigenschappen en eisen van onze stofzuigers. Wij
adviseren u daarom om uitsluitend originele onderdelen en onze originele en extra toebehoren en originele
stofzakken te gebruiken. Zo zorgt u ervoor dat uw stofzuiger een lange levensduur heeft en het reinigingsvermogen constant op hoog niveau blijft.
Aanwijzing
Door het gebruik van niet goed passende of kwalitatief mindere onderdelen, toebehoren/ extra toebehoren en stofzakken kan uw stofzuiger beschadigd
raken. Indien deze schade veroorzaakt is door het
gebruik van dergelijke producten valt hij niet onder
de garantie.
!
Veiligheidsvoorschriften
Deze stofzuiger voldoet aan de
erkende regels van de techniek
en de betreffende veiligheidsbepalingen.
9
„ Dit
apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8
jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische
of geestelijke vermogens of
personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan
of met het oog op een veilig
gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn
geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voorvloeien.
„ Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
„ Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen als zij niet onder toezicht staan.
„ Plastic zakken en folie dienen
buiten bereik van kinderen te
worden bewaard en afgevoerd.
=> Er
bestaat gevaar voor
verstikking!
Juist gebruik
„ De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje aansluiten
en in gebruik nemen.
„ Nooit zuigen zonder filterzak of stofreservoir, motorbeveiligings- en uitblaasfilter.
=> Het apparaat kan beschadigd raken!
„ Zuig nooit met mondstuk en buis in de nabijheid van
het hoofd.
=> Er bestaat gevaar voor letsel!
„ Bij het zuigen op trappen moet het toestel altijd onder
de gebruiker staan.
„ Het elektriciteitssnoer en de slang niet gebruiken om
de stofzui-ger te dragen / transporteren.
„ Raakt de voedingskabel van dit apparaat beschadigd,
dan dient deze door de fabrikant, zijn servicedienst of
iemand met de juiste kwalificaties te worden vervangen, ter voorkoming van gevaarlijke situaties.
„ Bij een gebruiksduur van langer dan 30 minuten het
elektriciteitssnoer volledig uittrekken.
„ Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker
trekken om het apparaat van het net te koppelen.
„ Het elektriciteitssnoer niet over scherpe kanten trekken en niet bekneld laten raken.
10
„ Let erop dat de netstekker niet tegen personen,
lichaamsdelen, dieren of voorwerpen slaat wanneer
het snoer automatisch wordt ingetrokken.
=> Leid het elektriciteitssnoer met behulp van de
netstekker.
„ Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger de stekker
uit het stopcontact halen.
„ De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij beschadigd is. In het geval zich een storing voordoet de
stekker uit het stopcontact halen.
„ Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de
stofzuiger en de vervanging van onderdelen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice.
„ De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden,
vocht en hittebronnen.
„ Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende
stoffen op de filters (filterzak, motorbeveiligingsfilter,
uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
„ De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouwplaatsen.
=> Opzuigen van bouwpuin kan leiden tot beschadiging
van het toestel.
„ Wanneer de stofzuiger niet gebruikt wordt het toestel
uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
„ Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken,
het toestel daarna op een verantwoorde wijze afvoeren.
Let op
Als de zekering in de meterkast bij het inschakelen
van het toestel wordt geactiveerd, dan kan dit worden veroorzaakt doordat er tegelijkertijd meerdere
elektrische apparaten met hoge aansluitwaarde op
hetzelfde stroomcircuit zijn aangesloten.
Het activeren van de zekering kunt u vermijden door
alvorens het toestel aan te zetten eerst de laagste
stand in te stellen en pas daarne een hogere stand te
kiezen.
!
Instructies voor recycling
„ Verpakking
De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit
milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar.
Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig
heeft naar een verzamelplaats voor de verwerking
van afval.
„ Oude toestellen
Oude apparaten bevatten vaak nog waardevol materiaal. Geef daarom uw oude toestel voor hergebruik
af aan uw handelaar of een recyclecentrum. Informatie over actuele methoden van afvalverwijdering kunt
u krijgen bij uw handelaar of uw gemeente.
„ Afvoer van filters en filterzakken
Filter en filterzak zijn gemaakt van milieuvriendelijke
materialen. Voor zover deze geen stoffen bevatten
die niet toegestaan zijn als huisvuil, kunnen ze via het
normale huisvuil worden afgevoerd.
Informatie op het energielabel
Dit is een stofzuiger met een basisslang, bestemd voor
algemene doeleinden.
Om op tapijt en harde vloeren de beste energie-efficiëntie te bereiken, kunt u het omschakelbare universele mondstuk gebruiken. Om op harde vloeren met
naden en krassen de aangegeven energie-efficiëntie
en reinigingsklasse te bereiken, kunt u het bijgevoegde mondstuk voor harde vloeren, zonder de opklikbare
borstelkrans, gebruiken.
De berekeningen zijn gebaseerd op de Gedelegeerde
Verordening (EU) Nr. 665/2013 van de Commissie van
3 mei 2013 ter aanvulling van richtlijn 2010/30/EU.
Alle procedures die niet precies in deze handleiding
beschreven staan, zijn uitgevoerd op basis van de
norm EN 60312-1:2017*.
*Aangezien de levensduurtest voor de motor wordt uitgevoerd met een leeg stofreservoir, dient de aangegeven levensduur van de motor voor het testen met een
halfvol stofreservoir met 10% te worden verhoogd.
da
Opbevar brugsanvisningen. Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis De giver støvsugeren videre til
andre.
Anvendelse iht. formål
Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private
husholdninger og i hjemmet. Dette apparat er beregnet
til brug i en højde på op til maksimalt 2000 meter over
havets overflade. Støvsugeren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med angivelserne i denne
brugsanvisning.
For at undgå tilskadekomst og beskadigelser må støvsugeren ikke benyttes til:
„ Støvsugning af mennesker eller dyr.
„ Opsugning af:
− sundhedsfarlige, skarpkantede, varme eller glødende
substanser.
− fugtige eller flydende substanser.
− letantændelige eller eksplosive stoffer eller gasser.
− aske, sod fra kakkelovne eller centralvarmeanlæg.
− tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.
Reservedele, tilbehør, støvposer
Vores originale reservedele, vores originale tilbehør
og ekstra tilbehør er ligesom vores originale støvposer
nøje afstemt efter vores støvsugeres egenskaber og
krav. Vi anbefaler derfor udelukkende at anvende vores
originale reservedele, vores originale tilbehør og ekstra
tilbehør samt vores originale støvposer. På den måde
sikres en lang levetid for støvsugeren og en permanent
høj kvalitet af rengøringen.
Bemærk
Anvendelse af reservedele / ekstra tilbehør og støvposer, som ikke passer eller er af dårlig kvalitet, kan
medføre skader på støvsugeren, som ikke er omfattet af vores garanti, hvis disse skader netop er forårsaget af anvendelsen af sådanne produkter.
!
Sikkerhedsanvisninger
Denne støvsuger opfylder de
anerkendte tekniske standarder og de relevante sikkerhedsanvisninger.
„ Dette apparat kan benyttes
af børn fra 8 år og derover,
samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner og / eller
manglende erfaring eller vi11
den, hvis de er under opsigt
eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har
forstået de farer og risici, der
kan være forbundet med brugen af apparatet.
„ Børn må ikke bruge apparatet
som legetøj.
„ Rengøring og vedligeholdelse
må ikke udføres af børn, uden
at de er under opsigt.
„ Plastikposer
og folie må
ikke være tilgængelige for
småbørn, hverken ved opbevaring og kassering
=> Der er fare for kvælning!
Korrekt anvendelse
„ Støvsugeren må kun tilsluttes og anvendes iht. typeskiltet.
„ Støvsug aldrig uden filterpose hhv. støvbeholder, motorbeskyttelses- og udblæsningsfilter.
=> apparatet kan blive beskadiget!
„ Støvsug aldrig med mundstykke eller rør i nærheden
af hovedet.
=> Der er fare for tilskadekomst!
„ Ved støvsugning af trapper, skal apparatet altid være
placeret lavere end brugeren.
„ Benyt ikke netledningen eller slangen til at bære /
transportere støvsugeren med.
„ Hvis dette apparats netkabel er blevet beskadiget, skal
det skiftes ud af producenten, af dennes serviceværksted eller af en tilsvarende faguddannet person, så der
ikke kan opstå fare.
„ Hvis støvsugeren er i drift i mere end 30 minutter, skal
netledningen trækkes helt ud.
„ Træk ikke i tilslutningsledningen, men kun i selve stikket, når ledningen trækkes ud af kontakten.
„ Undlad at trække netledningen hen over skarpe kanter,
og sørg for, at den ikke kommer i klemme.
„ Pas på, at netstikket ikke rammer personer, legemsdele, husdyr eller genstande under den automatiske
ledningsoprulning. => Hold i stikket og ikke i selve ledningen, når netledningen trækkes ud.
„ Træk altid netstikket ud af kontakten, inden der foretages nogen form for arbejde på støvsugeren.
„ Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget.
Træk netstikket ud af kontakten i tilfælde af en funktionsfejl ved apparatet.
„ For at der ikke skal opstå fare, må reparationer af støvsugeren og udskiftning af reservedele kun udføres af et
autoriseret serviceværksted.
„ Støvsugeren skal beskyttes mod fugt, vejr og vind samt
påvirkning fra varmekilder.
12
„ Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser
på filtrene (filterpose, motorbeskyttelsesfilter, udblæsningsfilter etc.).
„ Støvsugeren er ikke beregnet til anvendelse på byggepladser.
=> Opsugning af byggeaffald kan beskadige apparatet.
„ Sluk for apparatet, og træk netstikket ud, når der ikke
støvsuges.
„ Et kasseret apparat skal gøres ubrugeligt med det samme og herefter bortskaffes efter forskrifterne.
Bemærk!
Hvis sikringen springer, når støvsugeren tændes,
kan årsagen til dette være, at der er tilsluttet flere
elapparater med stort effektforbrug samtidig i den
samme strømkreds.
For at undgå at sikringen udløses, skal støvsugeren
indstilles til det laveste effekttrin, inden der tændes
for den, og først derefter skal der vælges et højere
effekttrin.
!
Anvisninger om bortskaffelse
„ Emballage
Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse under transport. Den består af miljøvenlige materialer og kan derfor genbruges. Emballage, der ikke
skal anvendes mere, bør bortskaffes på genbrugsstationer eller lignende.
„ Kasserede støvsugere
Kasserede apparater indeholder materialer, der kan
genbruges. Aflever derfor kasserede støvsugere hos
forhandleren eller i et genbrugscenter. Der kan indhentes oplysninger om gældende bortskaffelsesregler hos forhandleren eller på kommunen.
„ Bortskaffelse af filtre og filterposer
Filtre og filterposer er fremstillet af miljøvenlige
materialer. Hvis de ikke indeholder substanser, som
ikke må lægges i normalt husholdningsaffald, kan de
bortskaffes som normalt husholdningsaffald.
Oplysninger om energimærket
Denne støvsuger er en universalstøvsuger med primær
slange.
For at opnå den bedste energieffektivitet og rengøringsklasse på tæpper skal universalmundstykket anvendes.
For at opnå den deklarerede energieffektivitet og
rengøringsklasse på hårde gulve med fuger og sprækker skal det medfølgende mundstykke til hårde gulvbelægninger anvendes uden den påklipsbare børstering.
Beregningerne er baseret på Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 af 3. maj 2013 som
supplement til direktiv 2010/30/EU. Alle procedurer,
som ikke er detaljeret beskrevet i denne vejledning, er
udført på basis af standard EN 60312-1:2017*.
*Eftersom levetidsprøvningen af motoren udføres med
tom støvbeholder, forøges motorlevetiden ved halvfyldt støvbeholder med 10%.
no
Ta godt vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen må
følge med når støvsugeren skifter eier.
Tiltenkt bruk
Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over
havet på maks. 2000 meter. Støvsugeren må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.
For at det ikke skal oppstå skader på personer eller
gjenstander, må støvsugeren ikke brukes til:
„ støvsuging av mennesker eller dyr.
„ oppsuging av:
− helsefarlige, skarpe, varme eller glødende substanser.
− fuktige eller flytende substanser.
− lettantennelige eller eksplosive stoffer og gasser.
− aske og sot fra vedovner eller sentralvarmeanlegg.
− tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner.
Reservedeler, tilbehør, støvposer
Våre originale reservedeler, vårt originale tilbehør og
spesialtilbehør er likeledes som våre originale støvposer tilpasset egenskapene og kravene til støvsugerne
våre. Vi anbefaler derfor at du utelukkende bruker originale reservedeler, originalt tilbehør og spesialtilbehør
og våre originale støvposer. Slik kan du forlenge støvsugerens levetid og sikre en vedvarende høy rengjøringseffekt.
Merk
Bruk av reservedeler, tilbehør/spesialtilbehør eller
støvposer som ikke passer nøyaktig eller ikke tilfredstiller kvalitetskravene, kan føre til skader på støvsugeren. Skader som er oppstått på grunn av bruk av
slike produkter, dekkes ikke av garantien.
!
Sikkerhetsanvisninger
Denne støvsugeren er laget i
henhold til anerkjente tekniske
prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.
„ Apparatet skal bare brukes av
barn over åtte år og personer
med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental funksjonsevne
eller manglende erfaring og/
eller kunnskap dersom de er
under oppsyn eller har fått
tilstrekkelig opplæring i sik-
ker bruk av apparatet og har
forstått hvilke farer som kan
oppstå.
„ Barn skal ikke leke med apparatet.
„ Rengjøring
og vedlikehold
skal ikke utføres av barn uten
tilsyn.
„ Plastposer og folie skal oppbevares eller kastes utenfor
barns rekkevidde.
=> Fare for kvelning!
Forskriftsmessig bruk
„ Støvsugeren skal bare kobles til og brukes i henhold
til typeskiltet.
„ Sug aldri opp noe uten filterpose eller støvbeholder,
motorbeskyttelses- og utblåsningsfilter.
=> Apparatet kan bli ødelagt!
„ Støvsug aldri med munnstykke og rør i nærheten av
hodet.
=> Fare for personskader!
„ Ved støvsuging av trapper må apparatet alltid stå lavere enn brukeren.
„ Ikke bruk strømledningen og slangen til å bære/transportere støvsugeren i.
„ Dersom det oppstår skader på strømledningen til apparatet, må den erstattes av produsenten eller dennes
kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person slik
at farlige situasjoner unngås.
„ Trekk strømledningen helt ut hvis apparatet er i bruk i
mer enn 30 minutter av gangen.
„ Trekk ikke i ledningen, men i støpselet når du skal ta
ledningen ut av stikkontakten.
„ Ikke trekk strømledningen over skarpe kanter og ikke
klem den fast.
„ Pass på at støpselet ikke slynges borti personer,
kroppsdeler, dyr eller gjenstander ved automatisk kabelinntrekk.
=> Styr strømledningen ved hjelp av støpselet.
„ Trekk alltid ut støpselet før arbeid på støvsugeren.
„ Ikke bruk støvsugeren dersom den har fått skader. Hvis
det oppstår feil, må du trekke ut støpselet.
„ Reparasjon av støvsugeren og utskifting av reservedeler skal bare utføres av autorisert kundeservice. Dette
for å unngå skader.
„ Beskytt støvsugeren mot vær og vind, fuktighet og varmekilder.
„ Unngå å få brennbare eller alkoholholdige stoffer på
filteret (filterpose, motorfilter, utblåsingsfilter etc.).
„ Støvsugeren egner seg ikke til bruk på byggeplasser.
=> Oppsuging av byggematerialer kan føre til skader på
apparatet.
„ Slå av apparatet og trekk ut støpselet når du ikke støvsuger.
„ Utslitte apparater skal straks gjøres ubrukelige for deretter å leveres til gjenvinningsordning.
13
!
Obs!
Hvis sikringen løses ut når du slår på maskinen, kan
det skyldes at andre elektroniske apparater med høy
effekt er tilkoblet samme kurs.
Du kan unngå å utløse sikringen ved at du setter apparatet på laveste effektnivå før du slår det på. Velg
så et høyere effektnivå når apparatet er slått på.
Informasjon om kassering
„ Emballasje
Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under transport. Den består av miljøvennlige materialer
og kan derfor gjenvinnes. Kast emballasje du ikke har
bruk for, på en miljøstasjon.
„ Gammelt apparat
Gamle apparater inneholder mange materialer som
fortsatt kan brukes. Lever derfor det gamle apparatet til forhandleren eller til miljøstasjon for gjenvinning. Du kan få informasjon om mulige måter å kassere apparatet på hos forhandleren eller kommunale
myndigheter.
„ Kassering av filter og filterpose
Filteret og filterposen er fremstilt av miljøvennlige
materialer. Hvis de ikke inneholder stoffer som er
forbudt å kaste i husholdningsavfall, kan de kastes i
husholdningsavfallet.
Informasjon om energimerkingen
Denne støvsugeren er en universalstøvsuger med
primærslange.
Bruk det regulerbare universalmunnstykket på tepper
for å oppnå den angitte energieffektiviteten og rengjøringsklassen. For å oppnå den angitte energieffektiviteten og rengjøringsklassen på harde gulv med fuger og
sprekker skal du bruke det medfølgende munnstykket
for harde gulv uten påklipset børstekrans.
Beregningene er basert på delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 665/2013 av 3. mai 2013 som supplement til direktiv 2010/30/EU. Alle prosesser som ikke
er nærmere beskrevet i denne bruksanvisningen, er
utført på grunnlag av standard EN 60312-1:2017*.
*Ettersom levetidstesten for motoren utføres med tom
støvbeholder, øker levetiden med 10 % når beholderen
er halvfull.
14
sv
Spara bruksanvisningen. Se till så att bruksanvisningen
medföljer dammsugaren vid ägarbyte.
Avsedd användning
Apparaten är bara avsedd att användas i privata hushåll
och hemmiljö. Skåpet är avsett att användas på en nivå
upp till högst 2000 meter över havet. Dammsugaren är
bara avsedd för användning enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
Undvik person- och sakskador, använd inte dammsugaren:
„ för att dammsuga av människor och djur.
„ för att dammsuga av:
− hälsofarliga, vassa, heta eller glödande ämnen.
− fuktiga eller flytande ämnen.
− lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser.
− aska, sot från kakelugnar och pannor.
− tonerdamm från skrivare och kopiatorer.
Reservdelar, tillbehör, dammsugarpåsar
Våra reservdelar, tillbehör och extratillbehör är originaldelar precis som dammsugarpåsarna avsedda för att
passa våra dammsugares egenskaper och krav. Vi rekommenderar alltså att du bara använder reservdelar,
tillbehör och extratillbehör samt dammsugarpåsar som
är original. Det ger dammsugaren lång livslängd och
konstant hög rengöringskapacitet.
Obs!
Ej avsedd användning av sämre reservdelar, tillbehör/extratillbehör och dammsugarpåsar som inte
passar kan ge dammsugaren skador som vår garanti
bara täcker om du använt rätt produkter.
!
Säkerhetsanvisningar
Dammsugaren motsvarar nuvarande tekniknivå och uppfyller
gällande säkerhetsföreskrifter.
„ Barn under 8 år och personer
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet
eller som saknar erfarenhet
eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de
får lära sig hur man använder
enheten säkert och vilka risker som finns.
„ Låt
inte barn leka med enhe-
ten.
„ Barn
får bara göra rengöring
och skötsel under uppsikt.
„ Plastpåsar och plastfolie ska
hållas utom räckhåll för barn.
=> Kvävningsrisk föreligger!
Avsedd användning
„ Anslut och använd bara dammsugaren enligt märkskylten.
„ Dammsug aldrig utan dammsugarpåse resp. -behållare, motorskydds- och utblåsfilter.
=> Dammsugaren kan skadas!
„ Dammsug aldrig med munstycke eller rör i närheten
av huvudet.
=> Olycksrisk!
„ Dammsuger du trappor, så ska enheten alltid stå nedanför användaren.
„ Använd inte sladden för att bära/transportera dammsugaren.
„ Är sladden till enheten skadad, så är det bara tillverkaren, service eller behörig elektriker som får byta ut
den, allt för att undvika skador.
„ Dra ut sladden helt om du ska dammsuga längre än
30 minuter.
„ Dra i kontakten, inte i sladden, när du tar ur elanslutningen till dammsugaren.
„ Dra inte sladden över vassa kanter och se till så att den
inte blir fastklämd.
„ Se till så att kontakten inte slår emot personer, kroppsdelar, husdjur eller föremål vid automatiskt sladdindrag.
=> Styr sladden med kontakten.
„ Slå alltid av och dra ur kontakten före arbeten på
dammsugaren.
„ Använd inte dammsugaren om den är trasig. Dra ut
kontakten ur uttaget om dammsugaren är trasig.
„ Det är bara auktoriserad serviceverkstad som får göra
reparationer och byta reservdelar på dammsugaren,
allt för att undvika risker i användningen.
„ Skydda dammsugaren från påverkan av väder, fukt och
värme.
„ Använd aldrig brännbara eller alkoholhaltiga ämnen
på filtren (dammsugarpåse, motorskydds-, utblåsfilter
etc).
„ Dammsugaren är inte avsedd för användning på
byggarbetsplatser.
=> Uppsugning av byggmaterial kan skada enheten.
„ Slå av enheten och dra ur kontakten när du inte dammsuger.
„ Gör uttjänta enheter obrukbara direkt, släng dem sedan i återvinningen.
!
Observera!
Går säkringen när du startar dammsugaren, kan det
bero på att du har andra elprodukter med hög effekt
anslutna samtidigt till samma avsäkring (propp).
Ställ in enheten på lägsta effektläget innan du slår på
och öka sedan effekt, så går inte säkringen.
Avfallshantering
„ Förpackningen
Förpackningen skyddar dammsugaren från skador
vid transporten. Förpackningen är gjord av miljövänliga material och går att återvinna. Släng förpackningsmaterial du inte längre behöver i återvinningen.
„ Uttjänt enhet
Uttjänta enheter innehåller ofta värdefulla material.
Lämna därför in din uttjänta dammsugare till din
återförsäljare resp. släng den i återvinningen. Information om återvinning får du hos din återförsäljare
eller kommun.
„ Kassering av filter och dammpåse
Filter och dammpåse är tillverkade i miljövänliga material. Om de inte innehåller några förbjudna ämnen
kan de kastas i hushållssoporna.
Anmärkningar till energideklarationen
Dammsugaren är en universaldammsugare med primärslang.
Använd det ställbara universalmunstycket, så uppnår
du deklarerad energieffektivitet och rengöringsklass
vid mattdammsugning.
Använd det medföljande munstycket för hårda golv utan
fastsnäppt borstkrans, så uppnår du deklarerad energieffektivitet och rengöringsklass för för hårda golv med
fogar och springor.
Beräkningarna är baserade på kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013 från 3 maj 2013
som kompletterar direktiv 2010/30/EU. Metoderna
som saknar utförlig beskrivning i anvisningen är baserade på standard EN 60312-1:2017*.
*Eftersom motorns livslängdstest sker med tom dammbehållare, så ökar livslängden vid halvfull dammbehållare med 10%.
15
fi
Säilytä käyttöohjeet. Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä käyttöohjeet mukaan.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksityisessä kotitaloudessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Tämä laite
on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta. Käytä pölynimuria vain tässä
käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan.
Vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi pölynimuria ei
saa käyttää:
„ ihmisten tai eläinten imurointiin.
„ sillä ei saa imuroida:
− terveydelle vaarallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia
aineita.
− kosteita tai nestemäisiä aineita.
− helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita ja kaasuja.
− tuhkaa tai nokea kaakeliuuneista ja keskuslämmityslaitteistoista.
− mustepölyä tulostimista ja kopiokoneista.
Varaosat, varusteet, pölypussit
Alkuperäiset varaosamme, varusteemme ja lisävarusteemme sekä alkuperäiset pölypussimme on sovitettu
pölynimureidemme ominaisuuksiin ja vaatimuksiin. Suosittelemme sen tähden käyttämään vain alkuperäisiä
varaosia, varusteita, lisävarusteita ja alkuperäisiä pölypusseja. Näin voit taata pölynimurisi pitkän käyttöiän ja
aina korkealaatuisen puhdistustehon.
Huomautus
Epäsopivien tai heikkolaatuisten varaosien, tarvikkeiden, lisävarusteiden ja pölypussien käyttö voi aiheuttaa pölynimuriin vaurioita. Takuumme ei kata vaurioita, jotka johtuvat tällaisten tuotteiden käytöstä.
!
Turvaohjeet
Tämä pölynimuri vastaa tekniikan hyväksyttyjä sääntöjä ja asianmukaisia turvamääräyksiä.
„ Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet
tai joilta puuttuu kokemus ja/
tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä
on opastettu laitteen käytös16
sä ja he ovat ymmärtäneet laiteen käytön vaarat.
„ Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
„ Lapset eivät saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
„ Muovipussit ja foliot on pidettävä poissa pienten lasten
ulottuvilta ja ne on hävitettävä.
=> Tukehtumisvaara!
Asianmukainen käyttö
„ Liitä pölynimuri sähköverkkoon ja ota se käyttöön vain
tyyppikilvessä olevien tietojen mukaan.
„ Älä käytä pölynimuria koskaan ilman pölypussia tai
pölysäiliötä, moottorinsuojasuodatinta ja poistoilman
suodatinta.
=> Laite voi vahingoittua!
„ Älä imuroi suulakkeella ja putkella henkilön pään lähellä.
=> Loukkaantumisvaara!
„ Kun imuroit portaita, laitteen on oltava aina käyttäjän
alapuolella.
„ Älä käytä verkkoliitäntäjohtoa ja letkua pölynimurin
kantamiseen/siirtämiseen.
„ Jos laitteen verkkovirtajohto on vaurioitunut, sen saa
vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistajan
tai valmistajan huoltopalvelun edustaja tai muu vastaavan ammattipätevyyden omaava henkilö.
„ Jos käytät laitetta yli 30 minuutin ajan, vedä verkkoliitäntäjohto kokonaan ulos.
„ Irrota laite sähköverkosta vetämällä pistoke irti pistorasiasta, älä vedä johdosta.
„ Älä vedä verkkoliitäntäjohtoa terävien reunojen yli äläkä jätä sitä puristuksiin.
„ Varmista, että verkkopistoke ei vahingoita henkilöitä,
lemmikkieläimiä tai esineitä, kun johto kelautuu automaattisesti laitteen sisään.
=> Ohjaa verkkoliitäntäjohtoa pistokkeesta käsin.
„ Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kuin huollat
pölynimuria.
„ Älä käytä viallista imuria. Häiriön ilmentyessä irrota
verkkopistoke.
„ Vaaratilanteiden välttämiseksi pölynimurin korjaaminen ja varaosien vaihto on sallittu ainoastaan valtuutetulle huoltopalvelulle.
„ Suojaa imuria sääolosuhteilta, kosteudelta ja lämmönlähteiltä.
„ Älä laita palavia tai alkoholipitoisia aineita suodattimiin
(pölypussi, moottorinsuojasuodatin, poistoilman suodatin jne.).
„ Pölynimuri ei sovellu rakennustyömaakäyttöön.
=> Rakennusjätteiden imurointi voi vaurioittaa laitetta.
„ Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke, kun et
imuroi.
„ Käytöstä poistetut laitteet tulee tehdä heti käyttökelvottomiksi ja hävittää määräysten mukaisesti.
!
Huomio
Jos sulake palaa kytkiessäsi laitteen päälle, se voi
johtua siitä, että samaan virtapiiriin on liitetty muita
sähkölaitteita samanaikaisesti.
Sulakkeen palaminen voidaan estää säätämällä laite
pienimmälle teholle ennen käynnistämistä ja valitsemalla vasta sitten suurempi tehoalue.
Ohjeita hävittämisestä
„ Pakkaus
Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen
aikana. Se on ympäristöystävällistä materiaalia ja se
voidaan kierrättää. Vie tarpeettomat pakkausmateriaalit asiaankuuluvaan kierrätyspisteeseen.
„ Käytöstä poistettu laite
Käytetyt laitteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja. Vie käytöstä poistettu laitteesi kierrätystä
varten alan liikkeeseen tai kierrätyskeskukseen. Lisätietoja jätehuoltokysymyksissä saat kauppiaaltasi tai
kunnastasi.
„ Suodattimien ja pölypussien hävittäminen
Suodattimet ja pölypussit ovat ympäristöystävällistä
materiaalia. Sikäli kuin ne eivät sisällä mitään talousjätteeksi soveltumatonta, ne voi hävittää normaalin
kotitalousjätteen mukana.
Energiamerkkiä koskevat huomautukset
Tämä pölynimuri on yleiskäyttöön tarkoitettu letkulla varustettu pölynimuri.
Käytä mattojen imurointiin vaihdettavaa yleiskäyttöön
tarkoitettua suulaketta ilmoitetun energiatehokkuuden
ja puhdistustehon saavuttamiseksi. Käytä ilmoitetun
energiatehokkuuden ja puhdistustehon saavuttamiseksi mukana toimitettua kovien lattioiden suulaketta
ilman asennettavaa harjakehää, kun imuroit kovia lattioita, joissa on saumoja ja rakoja.
Laskelmat perustuvat delegoituun säädökseen (EU)
nro 665/2013, jonka komissio on julkaissut 3. toukokuuta 2013 direktiivin 2010/30/EU täydennykseksi.
Kaikki menettelyt, joita tässä ohjeessa ei ole kuvattu
tarkemmin, on suoritettu standardin
EN 60312-1:2017* perusteella.
*Koska käyttöikätesti tehdään moottorille tyhjällä pölysäiliöllä, ilmoitettua moottorin käyttöikää on nostettava 10 %:lla puoliksi täytetyllä pölysäiliöllä tehtävää
tarkastusta varten.
es
Conservar las instrucciones de uso. En caso de entregar el aspirador a una tercera persona, adjuntar las instrucciones de uso.
Uso de acuerdo con las especificaciones
Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso
doméstico. Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel
del mar. Usar el aspirador exclusivamente de acuerdo
con las indicaciones descritas en estas instrucciones
de uso.
Para evitar daños y lesiones, no usar el aspirador en
los siguientes casos:
„ aspiración de personas o animales.
„ aspirar:
− sustancias tóxicas, objetos afilados, calientes o incandescentes,
− sustancias húmedas o líquidas,
− materiales o gases inflamables o explosivos,
− ceniza, hollín de estufas cerámicas e instalaciones
de calefacción central,
− polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.
Recambios, accesorios, bolsas para polvo
Nuestros recambios originales, accesorios originales
y accesorios especiales están, al igual que las bolsas
para polvo originales, perfectamente adaptados a las
propiedades y los requisitos de nuestras aspiradoras.
Por ello, recomendamos utilizar exclusivamente nuestros recambios originales, accesorios originales y
especiales, así como nuestras bolsas para polvo. De
esta forma quedará garantizada una larga vida útil y una
calidad alta y duradera del rendimiento de limpieza de
la aspiradora.
Aviso
El uso de recambios, accesorios, accesorios especiales y bolsas para polvo que no sean adecuados o
no cumplan la calidad requerida puede causar daños
en la aspiradora no cubiertos por nuestra garantía,
siempre cuando dichos daños se deriven del uso de
tales productos.
!
Consejos y advertencias de
seguridad
Este aspirador cumple las reglas reconocidas de la técnica y
las correspondientes normas y
disposiciones de seguridad.
„ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8
años y por personas que pre17
senten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales
o psíquicas o que carezcan
de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre
que sean supervisados por
otra persona o que se les
haya enseñado a utilizar la
herramienta de forma segura
y hayan comprendido los peligros que supone.
„ Los niños no deben jugar con
el aparato.
„ Las tareas de limpieza y mantenimiento que correspondan
al usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
„ Mantener las láminas y bolsas
de plástico fuera del alcance
de los niños.
=> ¡Peligro de asfixia!
Uso adecuado
„ La conexión y puesta en funcionamiento del aspirador
debe efectuarse de acuerdo con las indicaciones de la
placa de características.
„ No aspirar nunca sin la bolsa filtrante, el depósito de
polvo, el filtro protector del motor o el filtro de salida.
=> ¡El aparato puede estropearse!
„ No aspirar nunca con la boquilla y el tubo cerca de la
cabeza.
=> ¡Peligro de lesiones!
„ Para aspirar escaleras, el aparato tiene que quedar
siempre por debajo del usuario.
„ No usar el cable de alimentación de red ni el tubo flexible para llevar/transportar el aspirador.
„ Si el cable de conexión a la red está dañado, para evitar riesgos lo debe sustituir el fabricante o su Servicio de Asistencia Técnica u otra persona igualmente
cualificada.
„ En caso de utilizar el aparato durante más de 30 minutos, extraer por completo el cable de conexión a la red.
„ No tirar del cable para desenchufar el aparato de la
red, sino de la clavija del enchufe.
„ No colocar el cable de alimentación encima de bordes
afilados ni aplastarlo.
„ Durante la recogida automática del cable, prestar atención para que el enchufe no se dirija a personas, partes
del cuerpo, animales u otros objetos. => Guiar el cable
de conexión a la red con ayuda del enchufe.
18
„ Extraer el enchufe antes de realizar cualquier trabajo
en el aspirador.
„ No poner en marcha el aspirador si presenta algún desperfecto. Extraer el enchufe en caso de avería.
„ Para evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de
piezas del aspirador sólo deben ser llevados a cabo
por el servicio de asistencia técnica autorizado.
„ Proteger el aspirador de las inclemencias del tiempo,
la humedad y fuentes de calor.
„ No utilizar productos inflamables o que contengan alcohol en los filtros (bolsas filtrantes, filtro protector
del motor, filtro de salida, etc.).
„ El aspirador no ha sido diseñado para su empleo en
obras.
=> La aspiración de escombros puede provocar daños
en el aparato.
„ Desconectar el aparato y extraer el cable de conexión
a la red cuando no se vaya a aspirar.
„ Inutilizar inmediatamente los aparatos usados para poder eliminarlos según la normativa.
!
Observaciones
El enchufe de red debe estar protegido mediante un
fusible de 16 A como mínimo.
Si el fusible se activa al conectar el aparato, puede
deberse a que hay otros aparatos conectados con un
valor de conexión alto en el mismo circuito eléctrico.
La activación del fusible se puede evitar ajustando
el nivel más bajo de potencia antes de conectar el
aparato, y aumentándolo luego.
Indicaciones para eliminar el material
de embalaje
„ Embalaje
El embalaje protege el aspirador de posibles desperfectos durante el transporte. Está compuesto por
materiales no contaminantes y, por tanto, se pueden
reciclar. Entregar los materiales del embalaje que ya
no se necesiten en los centros de recogida para el
sistema de reciclaje "punto verde".
„ Aparatos usados
Los aparatos usados contienen aún muchos materiales aprovechables. Por este motivo, entregar los aparatos usados en el comercio habitual o en el centro
de reciclaje para su reaprovechamiento. Consultar
las alternativas vigentes para la eliminación de residuos a su distribuidor o en el ayuntamiento de su
municipio.
„ Eliminación de filtros y bolsas filtrantes
Los filtros y las bolsas filtrantes están fabricados con
materiales respetuosos con el medio ambiente. Pueden eliminarse de forma normal, siempre y cuando
no contengan ninguna sustancia que no pueda desecharse con la basura doméstica.
Observaciones respecto a la etiqueta
energética
Esta aspiradora es una aspiradora de uso general con
un tubo principal.
Para obtener la eficiencia energética y la clase de limpieza declaradas al aspirar alfombras, utilizar la boquilla universal intercambiable. Para lograr la eficiencia
energética y la clase de limpieza declaradas en suelos
duros con juntas y ranuras, utilizar la boquilla para suelos duros sin la corona de cerdas conectable.
Los cálculos se basan en el Reglamento Delegado (UE)
N.º 665/2013 de la Comisión de 3 de mayo de 2013
que complementa la Directiva 2010/30/UE. Todos los
procedimientos que no figuran detallados en esta declaración se realizaron sobre la base de la
norma EN 60312-1:2017*.
*Debido a que el examen de vida útil del motor se realizó con el colector de polvo vacío, la vida útil del motor
especificada se debe aumentar un 10 % en los exámenes a colectores de polvo medio llenos.
pt
Por favor, guarde o manual de instruções e junte-o ao
aspirador sempre que o entregar a terceiros.
Uso a que se destina
Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e
doméstico. Este aparelho está concebido para uma utilização a uma altitude de, no máximo, 2000 m acima do
nível do mar.
Para evitar ferimentos e danos, o aspirador não deve
ser utilizado para:
„ limpar pessoas ou animais.
„ aspirar:
− substâncias nocivas para a saúde, objectos pontiagudos, substâncias quentes ou incandescentes.
− substâncias húmidas ou líquidas.
− substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.
− cinzas, fuligem de lareiras e de instalações de aquecimento central.
− pó de toner de impressão e cópia.
Peças de substituição, acessórios, sacos
de aspiração
As nossas peças de substituição originais, os nossos
acessórios e acessórios especiais originais estão, tal
como os nossos sacos de aspiração originais, adaptados às caraterísticas e requisitos dos nossos aspiradores. Recomendamos-lhe, por isso, a utilização exclusiva
das nossas peças de substituição originais, dos nossos
acessórios e acessórios especiais originais e dos nossos sacos de aspiração originais. Deste modo, poderá
assegurar uma longa vida útil, bem como uma qualidade
permanentemente elevada do rendimento de limpeza
do seu aspirador.
Nota:
A utilização de peças de substituição, acessórios/
acessórios especiais e sacos de aspiração incorretos
ou de qualidade inferior pode originar danos no seu
aspirador, não abrangidos pela nossa garantia, caso
estes danos tenham sido provocados precisamente
pela utilização deste tipo de produtos.
!
Indicações de segurança
Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas
reconhecidas e cumpre as instruções de segurança aplicáveis.
„ Este aparelho não pode ser
utilizado por crianças a partir
dos 8 anos e pessoas com ca19
pacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou que
não disponham de experiência suficiente, excepto sob vigilância ou sob instruções específicas de utilização segura
do aparelho, e desde que entendam os perigos resultantes da mesma.
„ Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
„ Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo
utilizador a crianças sem vigilância.
„ Sacos de plástico e películas
devem ser mantidos fora do
alcance das crianças e eliminados.
=> Existe perigo de asfixia!
Utilização correta
„ Ligue o aspirador e coloque-o em funcionamento
apenas de acordo com a placa de características.
„ Nunca aspire sem o saco do filtro ou o recipiente para
o pó, nem sem o filtro de proteção do motor- e o filtro
de exaustão.
=> O aparelho pode ser danificado!
„ Nunca aspire com o bocal ou com o tubo em zonas
próximas da cabeça.
=> Corre o perigo de se ferir!
„ Aquando da aspiração em escadas, o aparelho tem de
ficar sempre mais baixo em relação ao utilizador.
„ Não utilize o cabo de alimentação e o tubo flexível para
pegar no aspirador ou para o transportar.
„ Quando o cabo de ligação à rede deste aparelho é danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo
serviço de assistência técnica deste ou por uma pessoa analogamente qualificada, para evitar perigos.
„ Retire o cabo de alimentação por completo no caso de
uma utilização superior a 30 minutos.
„ Para desligar o aspirador da corrente, não puxe pelo
cabo de alimentação, mas sim pela ficha.
„ Não deverá entalar o cabo de alimentação nem passálo sobre arestas vivas.
„ Certifique-se de que, durante o enrolamento automático do cabo, a ficha não é projetada contra pessoas,
partes do corpo, animais ou objetos.
=> Conduza o cabo de alimentação com o auxílio da
ficha.
„ Antes de efectuar quaisquer trabalhos no aspirador,
desligue sempre a ficha da tomada.
20
„ Se o aspirador estiver danificado, não o coloque em
funcionamento. Em caso de anomalia, desligue a ficha
da tomada.
„ Para evitar a ocorrência de danos, as reparações e a
substituição de peças no aspirador só podem ser efectuadas pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.
„ Proteja o aspirador de intempéries e mantenha-o
afastado de fontes de humidade e de calor.
„ Não aplicar substâncias inflamáveis ou com álcool nos
filtros (sacos de filtro, filtros de protecção do motor,
filtros de saída do ar, etc.).
„ O aspirador não é adequado para ser utilizado em obras de construção.
=> A aspiração de entulho pode danificar o aparelho.
„ Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada quando
não estiver a aspirar.
„ No final da vida útil do aparelho deverá dar-lhe um destino adequado, a fim de poder ser eliminado de acordo
com as normas em vigor.
Atenção
A tomada tem de estar protegida por um disjuntor
de, no mínimo, 16 A.
No caso de o disjuntor disparar ao ligar o aspirador,
tal poderá dever-se ao facto de, no mesmo circuito
eléctrico, estarem simultaneamente ligados outros
electrodomésticos de potência elevada.
Pode evitar-se que o disjuntor dispare, regulando o
aparelho para o nível de potência mais baixo antes de
o ligar e seleccionando só depois um nível de potência mais elevado.
!
Recomendações de eliminação
„ Embalagem
A embalagem protege o aspirador contra danos durante o transporte. Ela é feita de materiais amigos
do ambiente, sendo, por isso, reciclável. Coloque os
materiais de embalagem de que já não precisa nos
ecopontos.
„ Aparelhos usados
Os aparelhos usados contêm frequentemente materiais com valor. Por isso, no final de vida útil do aparelho, entregue-o ao seu vendedor ou a um centro de
reciclagem para revalorização. Informe-se sobre os
métodos actuais de reciclagem junto de um vendedor ou nos serviços municipalizados.
„ Eliminação de filtros e sacos de filtro
Os materiais que compõem os filtros e os sacos de
filtro são amigos do ambiente. Estes podem ser eliminados junto com o lixo doméstico, desde que não
contenham substâncias cuja eliminação por este
meio seja proibida.
Notas sobre a etiqueta energética
No caso deste aspirador, trata-se de um aspirador de
uso geral com um tubo primário.
Para obter a eficiência energética declarada e a classe
de limpeza para tapetes, utilize a escova universal comutável. Para obter a eficiência energética declarada e
a classe de limpeza para pavimentos rijos com fendas
e fissuras, utilize a escova para pavimentos rijos sem
coroa de cerdas engatável incluída.
Os cálculos têm como base o regulamento delegado
(UE) n.º 665/2013 da Comissão Europeia de 3 de maio
de 2013 que completa a diretiva 2010/30/UE.
Todos os procedimentos não especificados foram executados com base na norma EN 60312-1:2017*.
*Como o teste de durabilidade do motor foi realizado
com o coletor de pó vazio, a durabilidade do motor terá
de ser alargada em 10%, o que corresponde a uma verificação com o coletor de pó meio cheio.
el
Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση
παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε
παρακαλώ µαζί και τις οδηγίες χρήσης.
Χρήση σύµφωνα µε το σκοπό προορισού
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση
και το οικιακό περιβάλλον. Αυτή η συσκευή προορίζεται
για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.000 μέτρων πάνω
από την επιφάνεια της θάλασσας. Χρησιµοποιείτε
την ηλεκτρική σκούπα αποκλειστικά σύµφωνα µε τα
στοιχεία σ’ αυτές τις οδηγίες χρήσης.
Για την αποφυγή τραυµατισµών και ζηµιών, δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρική σκούπα
για:
„ τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.
„ την απορρόφηση:
− βλαβερών για την υγεία, κοφτερών, καυτών ή
πυρακτωµένων υλικών.
− υγρών ουσιών.
− εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
− στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές θερµάνσεις.
− σκόνης µελανιού από εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά
µηχανήµατα.
Ανταλλακτικά,
σκόνης
εξαρτήματα,
σακούλες
Τα γνήσια ανταλλακτικά μας, τα γνήσια εξαρτήματά
μας και τα γνήσια ειδικά αξεσουάρ είναι όπως και οι
γνήσιες σακούλες σκόνης εναρμονισμένα στις ιδιότητες
και απαιτήσεις των ηλεκτρικών σκουπών μας. Εμείς σας
συνιστούμε γι’ αυτό να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
τα γνήσια ανταλλακτικά μας, τα γνήσια εξαρτήματά και
τα γνήσια ειδικά αξεσουάρ μας καθώς και τις γνήσιες
σακούλες σκόνης της εταιρείας μας. Με αυτό τον τρόπο
μπορείτε να εξασφαλίσετε μια μεγάλη διάρκεια ζωής
καθώς και μια συνεχή υψηλή ποιότητα της απόδοσης
καθαρισμού της ηλεκτρικής σας σκούπας.
!
Υπόδειξη:
Η χρήση από μη σωστών ή κατώτερης ποιότητας
ανταλλακτικών, εξαρτημάτων/ ειδικών αξεσουάρ και
σακουλών σκόνης μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στην
ηλεκτρική σας σκούπα, οι οποίες δεν καλύπτονται
από την εγγύησή μας, Εφόσον αυτές οι ζημιές
προκλήθηκαν από τη χρήση τέτοιων προϊόντων.
21
Υποδείξεις ασφαλείας
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα
ανταποκρίνεται
στους
αναγνωρισµένους κανόνες της
τεχνικής και στους σχετικούς
κανονισµούς ασφαλείας.
„Η
συσκευή
µπορεί
να
χρησιµοποιηθεί από παιδιά
από 8 χρονών και πάνω και
από άτοµα µε µειωµένες
σωµατικές,
αισθητήριες
ή
διανοητικές
ικανότητες
ή
έλλειψη εµπειρίας και / ή
γνώσεων, όταν επιτηρούνται
ή έχουν ενηµερωθεί σχετικά
µε την ασφαλή χρήση της
συσκευής και έχουν κατανοήσει
τους υπάρχοντες κατά τη χρήση
κινδύνους.
„ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να
παίζουν µε τη συσκευή.
„ Ο καθαρισµός και η συντήρηση
µέσω χρήστη δεν επιτρέπεται
να εκτελείται από παιδιά χωρίς
επιτήρηση.
„ Οι πλαστικές σακούλες και
οι µεµβράνες πρέπει να
φυλάγονται µακριά από µικρά
παιδιά και να αποσύρονται.
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
Ενδεδειγµένη χρήση
„ Συνδέστε στο ρεύµα και θέστε σε λειτουργία την
ηλεκτρική σκούπα µόνο σύµφωνα µε τα στοιχεία στην
πινακίδα τύπου.
„ Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς σακούλα φίλτρου ή δοχείο
συλλογής της σκόνης, φίλτρο προστασίας του κινητήρα
και φίλτρο εξόδου του αέρα.
=> Η συσκευή µπορεί να υποστεί ζηµιά!
„ Μην αναρροφάτε ποτέ με το πέλμα και το σωλήνα
αναρρόφησης κοντά στο κεφάλι.
=> Υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού!
„ Κατά την αναρρόφηση σε σκάλες πρέπει η συσκευή να
βρίσκεται πάντα κάτω από το χρήστη.
22
„ Μη χρησιµοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο και τον
εύκαµπτο σωλήνα για το κράτηµα ή τη µεταφορά της
ηλεκτρικής σκούπας.
„ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύµατος αυτής
της συσκευής υποστεί ζηµιά, πρέπει να αντικατασταθεί
από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτηµένο σέρβις
πελατών ή από ένα αντίστοιχα ειδικευµένο άτοµο, για
την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
„ Σε περίπτωση μιας διάρκειας λειτουργίας πάνω από 30
λεπτά τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο εντελώς έξω.
„ Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό
δίκτυο, µην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο αλλά βγάλτε
το φις από την πρίζα.
„ Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω από κοφτερές
ακµές και µην το συνθλίβετε.
„ Κατά το αυτόματο τύλιγμα του καλωδίου προσέξτε, να
μη χτυπήσει το φις πάνω σε άτομα, μέρη του σώματος,
ζώα ή αντικείμενα.
=> Οδηγείτε το ηλεκτρικό καλώδιο με τη βοήθεια του
φις.
„ Πριν από κάθε εργασία στην ηλεκτρική σκούπα τραβήξτε
το φις από την πρίζα.
„ Μη θέσετε σε λειτουργία µια χαλασµένη ηλεκτρική
σκούπα. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί µια βλάβη,
τραβήξτε το φις από την πρίζα.
„ Οι επισκευές και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών στην
ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται
µόνο από εξουσιοδοτηµένο σέρβις πελατών.
„ Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα από τις καιρικές
επιδράσεις, την υγρασία και τις πηγές θερµότητας.
„ Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που
εµπεριέχει αλκοόλη στα φίλτρα (σακούλα φίλτρου,
φίλτρο προστασίας του κινητήρα, φίλτρο εξόδου του
αέρα κ.λπ.).
„ Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση
σε εργοτάξια. => Η αναρρόφηση µπάζων µπορεί να
οδηγήσει σε ζηµιά της συσκευής.
„ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φις από
την πρίζα, όταν δε γίνεται αναρρόφηση.
„ Καταστρέφετε αµέσως τις άχρηστες συσκευές, µετά
παραδώστε τη συσκευή για µια απόσυρση σύµφωνα µε
τους κανονισµούς.
Προσέξτε παρακαλώ
Η πρίζα του ρεύµατος πρέπει να είναι ασφαλισµένη το
ελάχιστο µε µια ασφάλεια 16 A.
Εάν η ασφάλεια κατά την ενεργοποίηση της συσκευής
«πέσει» µία φορά, µπορεί αυτό να οφείλεται στο
γεγονός, ότι στο ίδιο κύκλωµα βρίσκονται συγχρόνως
συνδεδεµένες και άλλες ηλεκτρικές συσκευές µε
υψηλή κατανάλωση ρεύµατος.
Το «πέσιµο» της ασφάλειας µπορεί να αποφευχθεί,
ρυθµίζοντας πριν την ενεργοποίηση της συσκευής
τη χαµηλότερη βαθµίδα ισχύος και επιλέγοντας στη
συνέχεια µια υψηλότερη βαθµίδα ισχύος.
!
Υποδείξεις για την απόσυρση
„ Συσκευασία
Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα
από ζηµιά κατά τη µεταφορά. Αποτελείται από
φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και γι' αυτό είναι
ανακυκλώσιµη. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας
που δε χρειάζονται άλλο, στα σηµεία συγκέντρωσης
των υλικών ανακύκλωσης.
„ Παλιά συσκευή
Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολλά ακόµα χρήσιµα
υλικά. Γι’ αυτό παραδίδετε την άχρηστη συσκευή
σας σ’ ένα ειδικό κατάστηµα ή σ’ ένα κέντρο
ανακύκλωσης. Τους τρόπους απόσυρσης µπορείτε να
τους πληροφορηθείτε στα ειδικά καταστήµατα ή στις
υπηρεσίες του δήµου σας.
„ Απόσυρση του φίλτρου και της σακούλας του
φίλτρου
Τα φίλτρα και οι σακούλες των φίλτρων έχουν
κατασκευαστεί από φιλικά προς το περιβάλλον
υλικά. Εφόσον δεν περιλαµβάνουν ουσίες, που
απαγορεύονται για τα οικιακά απορρίµµατα,
µπορούν να αποσυρθούν µαζί µε τα κανονικά οικιακά
απορρίµµατα.
Υποδείξεις για την ενεργειακή ετικέτα
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα πρόκειται για μια ηλεκτρική
σκούπα γενικής χρήσης με πρωτεύοντα εύκαμπτο σωλήνα.
Για την επίτευξη της αναφερόμενης ενεργειακής
απόδοσης και κατηγορίας καθαρισμού σε χαλί
χρησιμοποιήστε το πέλμα γενικής χρήσης με
δυνατότητα εναλλαγής. Για την επίτευξη της
αναφερόμενης ενεργειακής απόδοσης και κατηγορίας
καθαρισμού σε σκληρό δάπεδο με αρμούς και σχισμές
χρησιμοποιήστε παρακαλώ το συμπαραδιδόμενο πέλμα
σκληρού δαπέδου χωρίς το προσαρτώμενο βουρτσάκι.
Οι υπολογισμοί βασίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 665/2013 της Επιτροπής από
3 Μαΐου 2013 για συμπλήρωμα της οδηγίας 2010/30/
ΕΕ. Όλες οι διαδικασίες, που δεν περιγράφονται ακριβώς σε αυτές τις οδηγίες, εκτελέστηκαν στη βάση του
προτύπου EN 60312-1:2017*.
*Επειδή η δοκιμή διάρκειας ζωής για τον κινητήρα
εκτελείται με άδειο δοχείο σκόνης, πρέπει η αναφερόμενη διάρκεια ζωής του κινητήρα για έλεγχο με μισογεμάτο δοχείο σκόνης να αυξηθεί κατά 10%.
tr
Kullanma kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli
süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.
Amaca uygun kullanűm
Bu cihazsadece evde ve ev ortamında kullanılmak
için tasarlanmıştır. Bu cihaz, deniz seviyesinden
en fazla 2000 metre yükseklikte kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Bu elektrikli süpürge sadece bu kullanma kılavuzunda verilen bilgilere göre kullanılmalıdır.
Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli
süpürge şunlar için kullanılmamalıdır:
„ İnsanların veya hayvanların temizlenmesi.
„ Aşağıdaki cisim, madde veya pisliklerin emilerek temizlenmesi:
− Sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızdırılmış
maddeler.
− Nemli veya ıslak maddeler.
− Kolay tutuşabilen veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
− Çinili sobalardaki kül, is ve merkezi ısıtma sistemleri.
− Yazıcılardan veya fotokopi makinelerinden çıkan toner tozu.
Yedek parçalar, aksesuarlar, toz torbası
Orijinal yedek parçalarımız, orijinal aksesuarlarımız,
özel aksesuarlarımız ve orijinal toz torbalarımız kendi
elektrik süpürgelerimizin özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olarak üretilmiştir. Bu nedenle sadece
orijinal yedek parçalarımızı, orijinal aksesuarlarımızı
ve özel aksesuarlarımızı ve orijinal toz torbalarımızı
kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylece hem ürününüzün
çalışma ömrünü uzatır hem de elektrik süpürgenizin temizleme gücünün sürekli aynı yüksek kalitede kalmasını
garantileyebilirsiniz.
Uyarı:
Tam olarak uygun olmayan veya daha düşük kaliteli
yedek parçaların, aksesuarların / özel aksesuarların
ve toz torbalarının kullanılması elektrik süpürgenizde, bu türden ürünlerin kullanılması nedeniyle oluşan
hasarlar söz konusu olduğunda garanti kapsamımıza
girmeyecek hasarlara neden olabilir.
!
Güvenlik bilgileri
Bu elektrikli süpürge, geçerli
teknik kurallara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uygundur.
„ Bu cihaz 8 yaşın altındaki
çocuklar ve fiziksel, algısal
veya mental yeteneklerinde
eksiklikler olan veya tecrübe
23
ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak,
gözetim altında olmaları veya
cihazın güvenli kullanımı
hakkında bilgi sahibi olmaları
veya olası tehlikeleri bilmeleri
durumunda kullanılabilir.
„ Çocukların cihaz ile
oynamalarına izin verilmemelidir.
„ Temizlik ve kullanıcı bakımı
işlemleri gözetim altında
olmayan çocuklar tarafından
yürütülmemelidir.
„ Plastik torbalar ve folyolar küçük çocukların
ulaşamayacağı yerlerde
saklanmalı ve imha edilmelidir.
=> Boğulma tehlikesi söz konusudur!
Usulüne uygun kullanım
„ Elektrikli süpürge sadece tip etiketine uygun olarak
bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
„ Cihazı asla toz haznesi, toz torbası, motor koruma filtresi ya da dışarı üfleme filtresi olmadan çalıştırmayınız.
=> Cihaz zarar görebilir!
„ Asla süpürgenin ağzıyla veya borusuyla insanların
kafalarının yakınında kullanmayınız.
=> Yaralanma tehlikesi söz konusudur!
„ Merdivenlerdeki kullanım sırasında cihaz her zaman
kullanıcıdan daha aşağıda bulunmalıdır.
„ Şebeke bağlantı kablosu ve hortum, elektrikli süpürgenin taşınması / nakli için kullanılmamalıdır.
„ Bu cihazın elektrik bağlantı hattı zarar görmüşse herhangi bir tehlikeyi önlemek için hatlar bayi, müşteri
hizmetleri veya aynı niteliğe sahip başka biri tarafından
değiştirilmelidir.
„ 30 dakikadan uzun çalışma sürelerinden sonra elektrik
bağlantı kablosunu tamamen çekiniz.
„ Cihazı şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan
değil, aksine soketten çekilmelidir.
„ Şebeke bağlantı kablosu keskin kenarlar üzerinden
geçirilmemeli ve kıvrılmamalıdır.
„ Elektrik fişinin otomatik kablo çekme sırasında insanlara, insanların vucüduna, hayvanlara veya nesnelere
hızla çarpmamasına dikkat ediniz.
=> Elektrik bağlantı kablosunu fiş yardımıyla hareket
ettiriniz.
„ Elektrikli süpürgede yapacağınız tüm çalışmalardan
önce fişi çekiniz.
24
„ Hasar görmüş elektrikli süpürge çalıştırılmamalıdır. Bir
arıza söz konusu olduğu zaman, elektrik fişini prizden
çekip çıkarınız.
„ Tehlikeli durumları engellemek için elektrikli süpürgedeki onarım ve yedek parça değişim işlemleri sadece
yetkili müşteri hizmetleri tarafından yürütülmelidir.
„ Elektrikli süpürge hava şartlarından, nemden ve
sıcaklıktan korunmalıdır.
„ Yanıcı ve alkol içeren maddeler filtre üzerine (filtre
torbası, motor koruma filtresi, dışarı üfleme filtresi vb.)
uygulanmamalıdır.
„ Elektrikli süpürge inşaat işlerinde kullanım için uygun
değildir.
=> İnşaat artıklarının emilmesi cihazın zarar görmesine
neden olabilir.
„ Emiş yapılmayacağı zaman cihazı kapatınız ve fişini çekiniz.
„ Eskimiş cihazlar derhal kullanım dışı tutulmalı, daha
sonra cihaz usulüne uygun bir şekilde imha edilmelidir.
Lütfen dikkat
Şebeke soketi en az 16A'lık bir sigorta ile emniyete
alınmış olmalıdır.
Eğer cihaz çalıştırıldığında sigorta atacak olursa,
bunun sebebi, cihaz ile birlikte yüksek elektrik bağlantı
değerine sahip başka elektrikli cihazların da aynı anda
elektrik devresinde bağlı ve devrede olması olabilir.
Cihazın açılmasından önce en düşük güç kademesini
ayarlamanız ve daha sonra daha yüksek bir güç kademesini seçmeniz durumunda, sigortanın devreye
sokulması engellenebilir.
!
İmha etmeye ilişkin uyarılar
„ Ambalaj
Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar
görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen
malzemelerden ibarettir ve bu nedenle tekrar geri
kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan ambalaj
malzemelerini, »Grüner Punkt« adını taşıyan yeniden değerlendirme sisteminin toplama merkezlerine
gönderiniz. Kendi ülkenizde bu cins merkezler varsa,
ambalaj malzemelerinizi bu merkezlere göndermenizi
tavsiye ederiz.
„ Eski cihaz
Eski cihazlar birçok değerli malzemeler ihtiva
eder. Bu nedenle, Almanya'da eski cihazınız tekrar
değerlendirilmesi için yetkili satıcıya veya bir geri
kazanma veya dönüşüm merkezine verilir. Güncel
giderme yöntemleri hakkında bilgi almak için lütfen
yetkili satıcınıza veya oturduğunuz bölge belediyesine başvurunuz.
„ Filtrenin ve filtre torbasının imha edilmesi
Filtre ve filtre torbası çevreye zarar vermeyen malzemelerden üretilmiştir. Ev çöpleri için yasaklanmış
maddeler içermediği sürece, normal ev çöpleri ile
birlikte imha edilebilir.
Enerji etiketine ilişkin uyarılar
Bu elektrik süpürgesi, birincil hortumlu üniversal elektrik süpürgesidir.
Halılarda belirtilen enerji verimliliğine ve temizlik
sınıfına ulaşmak için lütfen değiştirilebilir genel ağzı
kullanınız. Boşluklu ve oluklu sert zeminlerde, belirtilen enerji verimliliğine ve temizlik sınıfına ulaşabilmek
için klipse bağlanabilen kıllı halka olmadan ekteki sert
zemin süpürme ünitesini kullanınız.
İlgili hesaplama değerleri aşağıdaki hususları temel
almaktadır: Talep düzenlemesi (AB) No. 665/2013
3. Mayıs 2013 2010/30/EU direktifi eki. Bu talimat içerisinde ayrıntılı şekilde açıklanmayan tüm prosedürler
EN 60312-1:2017* standardı temelinde yürütülür.
*Motora yönelik kullanım ömrü testi boş toz haznesi
ile yapıldığından belirtilen motor kullanım ömrü, toz
haznesi yarım dolu kontrol için %10 oranında arttırılmalıdır.
Elektrik süpürgenizi daha verimli kullanabilmeniz için
dikkat etmeniz gereken hususlar:
„ Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun değildir.
„ Süpürülecek yerin tipine göre motor gücünü ayarlayınız.
„ Elektrikli süpürgeniz için her zaman orijinal yedek parça, aksesuar veya özel aksesuarları kullanınız.
„ Eğer, cihazınız toz torbalı ise;
Mutlaka orijinal toz torbası kullanınız. (Filtre değişim
göstergesinden toz torbasının doluluk oranı görülebilir.
Bu durumda toz torbası yenisi ile değiştirilmelidir.
„ Cihazınız toz hazneli ise;
Optimum temizlik sonuçları için güç ayar düğmesini
maksimuma getiriniz. Sadece çok hassas malzemelerde gücü daha az ayarlamanız önerilir. (Her kullanım
sonrasında bu hazne ve filtrelerinin temizlenmesi gerekir.)
„ Elektrikli süpürgeyi sadece tip (etiket) levhasındaki
gibi takın ve kullanın.
„ Cihazı dikey konumdayken çalıştırmayınız.
pl
Instrukcję użytkowania należy zachować. W przypadku
przekazania odkurzacza innej osobie należy dołączyć
instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w
gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na
maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem
morza. Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji
obsługi.
Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, odkurzacza nie należy używać do:
„ odkurzania ludzi i zwierząt,
„ zasysania:
− substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych
krawędziach, gorących lub żarzących się,
− substancji wilgotnych lub płynnych,
− łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów,
− popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania,
− pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
Części zamienne, wyposażenie dodatkowe, worki na pył
Nasze oryginalne części zamienne, wyposażenie dodatkowe i wyposażenie specjalne, jak również oryginalne
worki na pył zostały zaprojektowane specjalnie z myślą
o korzystaniu z naszych odkurzaczy i są dostosowane
do ich funkcji oraz wymagań. W związku z tym zalecamy
używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych,
elementów wyposażenia dodatkowego, wyposażenia
specjalnego oraz oryginalnych worków na pył. Tylko w
ten sposób możemy zagwarantować zarówno długi okres użytkowania odkurzacza, jak i niezmiennie wysoką
skuteczność czyszczenia.
Wskazówka:
Stosowanie niedopasowanych lub odznaczających
się niższą jakością części zamiennych, elementów
wyposażenia dodatkowego/specjalnego oraz worków na pył może spowodować uszkodzenie odkurzacza, które nie jest objęte naszą gwarancją, jeżeli
przyczyną uszkodzenia było właśnie używanie tego
typu produktów.
!
25
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Odkurzacz
spełnia
wymogi techniki oraz przepisy
bezpieczeństwa.
„ Urządzenie mogą obsługiwać
dzieci w wieku powyżej 8
lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami
fizycznymi,
sensorycznymi
lub
umysłowymi, a także osoby nie
posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem
lub zostały pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie
i są świadome związanego z
tym niebezpieczeństwa.
„ Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem.
„ Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
„ Opakowania foliowe należy
przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci lub wyrzucić.
=> Istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia!
„ Jeśli przewód zasilający urządzenia zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub
serwis producenta lub inną osobę z podobnymi kwalifikacjami, aby uniknąć zagrożeń.
„ W przypadku użytkowania urządzenia dłużej niż
przez 30 minut należy całkowicie wyciągnąć przewód
zasilający.
„ W celu odłączenia urządzenia od sieci ciągnąć za
wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
„ Przewodu zasilającego nie wolno prowadzić po ostrych
krawędziach ani zaciskać.
„ Należy uważać, aby podczas automatycznego zwijania
przewodu wtyczka nie obijała się o znajdujące się w
pobliżu osoby, części ciała, zwierzęta lub przedmioty.
=> Kontrolować przewód zasilający, trzymając za
wtyczkę.
„ Przed przystąpieniem do prac związanych z naprawą
lub konserwacją odkurzacza należy wyciągnąć wtyczkę
z gniazda sieciowego.
„ Nie włączać uszkodzonego odkurzacza. W przypadku zakłócenia w pracy urządzenia należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda sieciowego.
„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawa urządzenia oraz
wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników
atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
„ Unikać kontaktu filtrów (worek na kurz filtr
zabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp.) z
materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
„ Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach
budowy. => Odsysanie gruzu budowlanego może
prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
„ Gdy odkurzacz nie jest używany, wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę z gniazda.
„ Stare urządzenie powinno zostać zabezpieczone przed
ponownym użyciem, a następnie odpowiednio zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga
Gniazdo sieci energetycznej musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o mocy co najmniej 16 A. Jeżeli w
momencie włączania urządzenia zadziała bezpiecznik, może to być spowodowane tym, że równocześnie
inne urządzenia elektryczne o większej mocy
przyłączeniowej podłączone są do tego samego obwodu prądowego. Zadziałania bezpiecznika można
uniknąć, ustawiając najniższy stopień mocy przed
włączeniem urządzenia i wybierając wyższy stopień
dopiero po jego włączeniu.
!
Odpowiednie użytkowanie
Wskazówki dotyczące utylizacji
„ Odkurzacz należy podłączać i uruchamiać wyłącznie
zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej.
„ Nigdy nie odkurzać bez worka lub pojemnika na kurz
filtra zabezpieczającego silnik oraz filtra wylotu powietrza. => Może to spowodować uszkodzenie urządzenia!
„ W żadnym wypadku nie odkurzać szczotką ani dyszą w
pobliżu głowy. => Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń
ciała!
„ Podczas odkurzania schodów urządzenie musi
znajdować się niżej niż użytkownik.
„ Nie używać przewodu zasilającego ani węża do przenoszenia/transportowania odkurzacza.
„ Opakowanie
Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Składa się ono z materiałów
bezpiecznych dla środowiska naturalnego i z tego
względu nadaje się do odzysku surowców wtórnych.
Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy oddać
do punktów zbiórki surowców wtórnych.
26
„ Stare urządzenia
Stare urządzenia często zawierają pełnowartościowe
materiały. Z tego względu wysłużone urządzenie
należy oddawać dostawcy względnie do centrum odzysku surowców wtórnych do ponownego wykorzystania. Informację na temat aktualnie obowiązujących
sposobów utylizacji można uzyskać w wyspecjalizowanym sklepie lub w urzędzie gminy.
„ Utylizacja filtrów i worków na kurz
Filtry i worki filtrujące wykonane są z materiałów
przyjaznych dla środowiska. Jeśli nie zawierają substancji szkodliwych lub niedozwolonych, można je
wyrzucać z odpadami komunalnymi.
Informacje dotyczące etykiety energetycznej
Niniejszy odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym z
wężem głównym.
W celu uzyskania deklarowanej efektywności energetycznej i klasy czyszczenia na dywanach zalecane jest
używanie przełączalnej szczotki uniwersalnej. W celu
uzyskania deklarowanej efektywności energetycznej
oraz klasy czyszczenia na twardych podłogach ze szczelinami i szparami zalecane jest używanie dołączonej
szczotki do podłóg twardych bez doczepianego wieńca
szczotkowego.
Obliczenia
zostały
dokonane
zgodnie
z
Rozporządzeniem Delegowanym (UE) Nr 665/2013
wydanym przez Komisję w dniu 3 maja 2013, które
stanowi uzupełnienie dyrektywy 2010/30/UE.
Wszystkie procedury, które nie są dokładnie opisane
w niniejszej instrukcji, zostały wykonane w oparciu
o normę DIN EN 60312-1:2017*.
*W przypadku badania okresu eksploatacji silnika przy
opróżnionym pojemniku na kurz zdefiniowaną wartość
należy zwiększyć o 10% podanego okresu eksploatacji
silnika, który przyjęto do badania przy wypełnionym do
połowy pojemniku na kurz.
bg
Моля указанията за употреба да бъдат съхранявани.
При предаване на прахосмукачката на трети лица
моля да бъдат предавани и указанията за ползване.
Използване по предназначение
Този уред е предназначен само за битова употреба
в домашни условия. Този уред е предназначен за
използване на височина до максимум 2000 метра
над морското равнище.
Използвайте прахосмукачката само в съответствие
с данните на това указание за начина на употреба.
За да се предотвратят наранявания и повреди,
прахосмукачката не трябва да се използва за:
„ изсмукване на прах от хора или животни.
„ всмукване на:
− вредни за здравето, предмети с остри ръбове,
горещи или горящи субстанции.
− влажни или течни вещества.
− лесно запалими или взривни вещества и газове.
− Пепел, сажди от кахлени печки и инсталации за
централно отопление.
− прах от тонер от принтери и копирни машини.
Резервни части,
торбички за прах
принадлежности,
Нашите оригинални резервни части, нашите
оригинални
принадлежности
и
специални
принадлежности, както и нашите оригинални
торбички за прах, са съобразени с характеристиките
и изискванията на нашите прахосмукачки. Поради
това ви препоръчваме единствено употребата
на нашите оригинални резервни части, нашите
оригинални
принадлежности
и
специални
принадлежности и нашите оригинални торбички
за прах. По този начин можете да осигурите
дълъг полезен живот, както и непрекъснато
високо качество на почистването на вашата
прахосмукачка.
Указание:
Използването на непасващи или нискокачествени
резервни части, принадлежности / специални
принадлежности или торбички за прах може да
доведе до повреди на вашата прахосмукачка,
които не се покриват от нашата гаранция, ако тези
повреди са причинени точно от използването на
такива продукти.
!
Указания за безопасност
Тази прахосмукачка отговаря
на признатите правила на
техниката и на съответните
правила на техниката за
безопасност.
27
„ Уредът
може да се ползва
от деца на повече от
8 години и от лица с
намалени
физически,
сетивни
или
умствени
способности или липса на
опит и / или знания, ако те
биват контролирани или
са инструктирани относно
безопасната
употреба
на уреда и са разбрали
произтичащите вследствие
на това опасности.
„ Децата не трябва да играят
с уреда.
„ Почистване и поддръжка от
потребителя не трябва да се
извършват от деца, ако не се
намират под наблюдение.
„ Пластмасовите
пликове
и фолиа трябва да се
съхраняват извън обхвата
на малки деца и да се
изхвърлят.
=> Съществува опасност от
задушаване!
Компетентна употреба
„ Включвайте към електрическата мрежа и работете
с прахосмукачката само съгласно фирмена табелка.
„ Никога не смучете без торба за прах, респ.
контейнер за прах, филтър за защита на мотора и
издухващ филтър.
=> Уредът може да се повреди!
„ Никога не смучете с дюзата и тръбата в близост до
главата.
=> Има опасност от нараняване!
„ При изсмукване на праха от стълбище уредът трябва
винаги да се намира по-ниско от работещия с него.
„ Не използвайте кабела за мрежово захранване
и маркуча за носене / транспортиране на
прахосмукачката. Когато кабелът за свързване към
електрическата мрежа на този уред се повреди,
той трябва да бъде подменен от производителя
или службата обслужване на клиенти или от
друго лице с подобна квалификация, за да се
избегнат рискове.
„ Изтегляйте докрай електрическия кабел при работа
за повече от 30 минути.
28
„ Не теглете за захранващия кабел, а за щепсела, за
да изключите уреда от мрежата.
„ Не прекарвайте кабела за мрежово захранване
през остри ръбове и не го притискайте.
„ Внимавайте щепселът да не удря хора, части от
тялото, животни или предмети при автоматичното
прибиране на кабела.
„ Водете електрическия кабел с помощта на щепсела.
„ Преди всички работи по прахосмукачката извадете
щепсела от мрежата.
„ Не работете с повредена прахосмукачка. При
появяване на неизправности извадете щепсела от
мрежовия контакт.
„ За избягване на опасности, ремонтите и смяната
на резервни части на прахосмукачката трябва да се
извършват само от оторизиран сервиз.
„ Пазете прахосмукачката от външни климатични
влияния, влага и източници на топлина.
„ Не подавайте възпламеняеми или съдържащи
алкохол вещества на филтрите (торба за прах,
защитен филтър на мотора, издухващ филтър, и
т.н.).
„ Прахосмукачката не е подходяща за работа на
строителни площадки.
=> Засмукване на строителни отпадъци може да
доведе до повреда на уреда.
„ Изключете уреда и изтеглете щепсела, когато не
смучете.
„ Излезлите от употреба уреди трябва веднага да
станат неизползваеми, след това уредът трябва да се
предаде за унищожаване съобразно изискванията.
Моля, обърнете внимание
Мрежовият контакт трябва да е осигурен с
предпазител най-малко 16A.
Ако при включване на уреда предпазителят се
задейства, то причината за това може да бъде, че
в същата електрическа верига едновременно са
включени и други електрически уреди с голяма
обща консумирана мощност.
Задействането на предпазителя може да
се избегне, като преди включване на уреда
настроите най-ниската степен на мощност и
едва след това изберете по-висока степен на
мощност.
!
Указания за изхвърлянето
„ Опаковка
Опаковката пази прахосмукачката от повреди
по време на транспортиране. Тя е направена
от благоприятни за околната среда материали
и поради това може да бъде рециклирана.
Изхвърляйте ненужните Ви вече опаковъчни
материали на местата за събиране за системата
за повторно използване "Зелена точка".
„ Стар уред
Старите уреди често съдържат все още ценни
материали. За това предайте Вашата стара
прахосмукачка на Вашия продавач или в един
от центровете за рециклиране за повторно
използване. Информация за актуалните начини
за унищожаване Вие можете да получите от
Вашия търговец или във Вашия общински съвет.
„ Изхвърляне на филтъра и торбата за прах
Филтрите и торбите за прах са произведени
от екологични материали. В случай, че те не
съдържат субстанции, забранени за битовите
отпадъци, можете да ги унищожавате заедно с
нормалните битови отпадъци.
Будь ласка, зберігайте цю інструкцію з експлуатації.
Якщо пилосос передається новому власнику, йому
слід передати також цю інструкцію з експлуатації.
Указания за енергийния етикет
Застосування за призначенням
При
тази
прахосмукачка
става
дума
за
прахосмукачка с общо предназначение с основен
маркуч.
За
постигане
на
декларираната
енергийна
ефективност и на класа на ефективност на почистване
върху килими, използвайте превключващата се
универсална дюза.
За
постигане
на
декларираната
енергийна
eфективност и клас на почистване върху твърди
подове с фуги и пролуки, вземете приложената дюза
за твърди подове и я използвайте без закрепващия
се
базират
на
се
накрайник.Изчисленията
делегираната.
Наредба (ЕС) ном. 665/2013 на Комисията от
3 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/30/
ЕС. Всички процедури, които не са точно описани в
това указание, са извършени на база стандарт
EN 60312-1:2017*.
*Тъй като тестът за експлоатационен живот на
мотора се извършва при празен контейнер за прах,
посоченият експлоатационен живот на мотора за
проверка с наполовина пълен контейнер за прах
трябва да се увеличи с 10%.
Цей прилад призначений тільки для побутового
використання.
Цей
прилад
призначений
для використання на висоті щонайбільше 2000 м
над рівнем моря.
Використовуйте пилосос відповідно до цієї
інструкції з експлуатації.
uk
Щоб уникнути травм та пошкоджень, пилосос не
можна застосовувати для:
„ чищення людей чи тварин;
„ всмоктування:
− шкідливих для здоров'я речовин, гострих, гарячих
або розжарених предметів;
− вологих або рідких речовин;
− легкозаймистих
або
вибухонебезпечних
матеріалів, зокрема газів;
− попелу з печей або пристроїв центрального
опалення;
− тонерного порошку з принтерів або ксероксів.
Запасні частини, приладдя, мішок
для пилу
Наші
оригінальні
запчастини,
оригінальне
приладдя
та
спеціальне
обладнання,
а також наші оригінальні мішки для пилу
узгоджені
з
властивостями
та
вимогами
наших
пилососів.
Тому
рекомендуємо
використовувати виключно наші оригінальні
запчастини,
оригінальне
приладдя
та
спеціальне обладнання і наші оригінальні мішки
для пилу. Таким чином можна гарантувати
тривалий термін служби і високу потужність
вашого пилососа.
Вказівка:
Застосування невідповідних запасних частин
або приладдя / спеціального обладнання
і мішків для пилу низької якості може
призвести до пошкоджень вашого пилососа,
на
які
не
поширюється
гарантія,
якщо
таке
пошкодження
викликано застосуванням подібних продуктів.
!
Вказівки з техніки безпеки
Цей
пилосос
відповідає
загально
прийнятним
правилам
щодо
технічних
засобів
та
стандартам з правил безпеки.
29
„ Діти
до 8 років, особи з
фізичними чи розумовими
вадами
або
особи,
які не мають достатнього
досвіду
та
знань,
можуть
користуватися
приладом
лише
під
наглядом або якщо вони
навчені
правильному
користуванню пилососом та
усвідомлюють
можливі
ризики.
„ Дітям заборонено гратися з
приладом.
„ Дітям
забороняється
без
нагляду
проводити
очищення
або
обслуговування приладу.
„ Пластикові
пакети
та
фольгу необхідно зберігати
й
утилізовувати
поза
досяжністю
маленьких
дітей.
=> Небезпека задихнутись!
Правильне використання
„ Підключення пилососа до електромережі та
його експлуатація повинна здійснюватись тільки
відповідно до даних паспортної таблички.
„ Ніколи не використовуйте пилосос без пилозбірника
чи контейнера для пилу, захисного та випускного
фільтра.
=> Прилад може бути пошкоджено!
„ Не підносьте всмоктувальну насадку і трубку до
голови.
=> Це може призвести до травмування!
„ Прибираючи сходи, завжди розташовуйте прилад
нижче від себе.
„ Заборонено
переносити
або
пересувати
пилосос
за
кабель
живлення
чи
шланг.
Якщо
підключення
до
мережі
цього
приладу
пошкоджене,
його
повинен
замінити
виробник,
сервісна
служба
або
кваліфікована особа.
„ При тривалості експлуатації більше 30 хвилин
кабель електроживлення необхідно повністю
витягнути.
„ При від'єднанні від мережі ніколи не тягніть за
кабель живлення, тримайте його тільки за вилку.
30
„ Слідкуйте, щоб кабель живлення не перегинався
через гострі краї та не затискався.
„ Перед
автоматичним
змотуванням
кабелю
електроживлення переконайтеся в тому, що його
штекер не чіпляється за людей, частини тіла, тварин
чи інші об'єкти.
„ Прокладіть кабель живлення за допомогою
штепсельної вилки.
„ Перед
будь-якими
роботами
з
технічного
обслуговування пилососа від'єднуйте його від
електромережі.
„ Не використовуйте несправний пилосос. При
виявленні несправності від'єднайте пилосос від
електромережі.
„ Для запобігання можливій небезпеці, ремонт та
заміну запчастин пилососа повинен здійснювати
лише сертифікований технічний персонал.
„ Пилосос слід захищати від впливу несприятливих
кліматичних умов, вологи, джерел тепла.
„ Фільтри та пилозбірники (мішок для пилу, захисний
фільтр двигуна, випускний фільтр тощо) не
повинні вступати в контакт із легкозаймистими або
спиртовмісними сполуками.
„ Пилосос не призначений для використання при
будівельних роботах.
=> Збирання будівельного сміття може призвести до
пошкодження пилососа.
„ Після закінчення експлуатації вимкніть прилад і
змотайте кабель електроживлення.
„ Прилад, що відпрацював свій строк експлуатації,
приведіть в неробочий стан і передайте для
належної утилізації.
Увага!
Пилосос слід вмикати тільки в розетку зі
встановленим запобіжником не менш як на 16 А.
Якщо
запобіжник
спрацьовує
одразу
після
увімкнення
пилососа,
це може означати, що до цієї мережі
приєднані
ще
якісь
електроприлади
з
високою споживаною потужністю.
Щоб попередити спрацьовування запобіжника,
вмикайте прилад на мінімальну потужність,
а потім поступово збільшуйте її.
!
Peкoмeндaцiї з yтилiзaцiї
„ Пакування
Пакування
захищає
пилосос
від
пошкодження
під
час
транспортування.
Вона
виготовлена
з
екологічно
чистих
матеріалів
та
може
перероблюватися.
Непотрібні пакувальні матеріали здайте в
пункт приймання вторсировини.
„ Відпрацьовані прилади
Старі прилади містять ще багато цінних
матеріалів. Тому прилад, строк експлуатації
якого закінчився, слід здати на спеціальний
пункт приймання для подальшої переробки. За
роз'яс-неннями щодо утилізації звертайтесь до
місцевих компетентних органів.
„ Утилізація фільтрів та мішків для пилу
Фільтри та мішки для пилу виготовлені
з
екологічно
чистих
матеріалів.
Вони
можуть утилізовуватись як побутове сміття,
якщо в них не містяться недопустимі для цього
речовини.
Вказівки
щодо
наклейки
з
інформацією про енергоспоживання
Цей пилосос є універсальним пилососом з
основним шлангом.
Для досягнення заявленого енергоспоживання
та класу чищення на килимових поверхнях,
використовуйте
універсальну
насадку,
що
перемикається.
Для досягнення зазначеного енергоспоживання
та максимального очищення твердої підлоги в
щілинах та місцях стиків візьміть насадку для
твердої підлоги та використовуйте її без щітки.
Розрахунки засновані на делегованому
регламенті відповідної Комісії № 665/2013
3 травня 2013 р., що доповнює Директиву
2010/30ЄС.
Всі процедури, не описані в цій інструкції, були
виконані на основі стандарту
EN 60312-1:2017*.
*Оскільки тест на термін експлуатації двигуна
виконується,
коли
контейнер
для
пилу
порожній, зазначений термін експлуатації для
напівзаповненого контейнера для пилу потрібно
збільшити на 10%.
ru
Сохраните инструкцию по эксплуатации. При
передаче пылесоса новому владельцу не забудьте
передать также инструкцию по эксплуатации.
Указания по использованию
Этот прибор предназначен только для домашнего
использования и в бытовых условиях. Данный
прибор предназначен для использования на высоте
не более 2000 м над уровнем моря.
Во избежание травм и повреждений пылесос
нельзя использовать для :
„ чистки людей и животных;
„ всасывания:
− вредных для здоровья веществ, острых, горячих
или раскалённых предметов;
− мокрых предметов и жидкостей;
− легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ
и газов;
− пепла, сажи из кафельных печей и систем
центрального отопления;
− тонера из принтеров или копировальных
аппаратов.
Запасные части,
мешки для пыли
принадлежности,
Наши
оригинальные
запасные
части
и
принадлежности,
а
также
оригинальные
дополнительные
принадлежности,
как
и
оригинальные мешки для пыли, оптимально подходят
к свойствам и требованиям наших пылесосов.
Поэтому мы рекомендуем вам использовать
исключительно оригинальные запасные части
и принадлежности, а также лишь оригинальные
дополнительные принадлежности и мешки для
пыли. Только таким образом обеспечивается долгий
срок службы и гарантируется высокий результат
уборки с помощью вашего пылесоса.
Указание:
использование неподходящих или некачественных запасных частей, принадлежностей/
дополнительных
принадлежностей
или
мешков для пыли может вызвать повреждение
пылесоса. Наша гарантия не распространяется
на
устранение
повреждений,
вызванных
использованием подобных изделий.
!
31
Правила техники
безопасности
Данный пылесос соответствует
общепризнанным техническим
требованиям и специальным
правилам техники безопасности.
„ Использование
пылесоса
детьми старше 8 лет и
лицами с ограниченными
физическими
или
умственными
способностями, а также лицами, не
имеющими опыта обращения
с подобным оборудованием,
допускается
только
под
присмотром
или
после
инструктажа по безопасному
использованию прибора и
осознания данными лицами
опасностей, связанных с его
эксплуатацией.
„ Детям запрещено играть с
прибором.
„ Чистка и уход не должны
производиться детьми без
присмотра.
„ Пластиковые
мешки
и
полимерную плёнку храните
и утилизируйте в недоступном
для детей месте.
=> Опасность удушья!
Правильное использование
„ Подключение к электросети и включение пылесоса
должно производиться только с учётом данных
типовой таблички.
„ Никогда не используйте пылесос без сменного
пылесборника либо контейнера для сбора пыли,
моторного и выпускного фильтров.
=> Пылесос может быть повреждён!
„ Не подносите всасывающую насадку и трубку к
голове. => Это может привести к травме!
„ При уборке лестницы пылесос всегда должен
находиться ниже пользователя.
32
„ Не используйте сетевой кабель и шланг для
переноски /транспортировки пылесоса.
„ Во избежание опасности замена поврежденного
сетевого
кабеля
данного
прибора
может
быть выполнена только производителем или
авторизованной им сервисной службой либо лицом,
имеющим аналогичную квалификацию.
„ При продолжительности эксплуатации более 30
минут сетевой кабель необходимо полностью
вытянуть.
„ При отсоединении прибора от электросети всегда
беритесь рукой за вилку, а не за сетевой кабель.
„ Следите за тем, чтобы сетевой кабель не был зажат и
не попадал на острые края предметов.
„ Перед автоматическим сматыванием сетевого
кабеля убедитесь в том, что его штекер не цепляется
за людей, части тела, животных или другие объекты.
=> Отсоедините сетевой кабель от электросети,
потянув за штекер.
„ Не пользуйтесь неисправным пылесосом. При
возникновении неисправности вынимайте вилку из
розетки.
„ Во избежание опасности все работы по ремонту и
замене деталей пылесоса следует выполнять только
в авторизованной сервисной службе.
„ Защищайте
пылесос
от
воздействия
неблагоприятных
метеорологических
условий,
влажности и источников тепла.
„ Не подвергайте фильтры (сменный пылесборник,
моторный фильтр, выпускной фильтр и т.
д.)
воздействию
воспламеняющихся
или
спиртосодержащих веществ.
„ Пылесос не предназначен для эксплуатации на
строительных объектах.
=> При засасывании строительного мусора пылесос
может выйти из строя.
„ После окончания эксплуатации выключите прибор и
смотайте сетевой кабель.
„ Отслужившие приборы сделайте непригодными для
дальнейшего использования, а затем утилизируйте в
соответствии с действующими правилами.
!
Внимание:
Сетевая розетка должна быть защищена
предохранителем не менее чем на 16A.
При включении прибора предохранитель может
сразу сработать, если одновременно в данную
электрическую цепь включены другие приборы с
большой общей потребляемой мощностью.
Срабатывание
предохранителя
можно
предотвратить, если перед включением прибора
установить минимальную мощность, а затем
постепенно увеличить её.
Инструкция по утилизации
„ Упаковка
Упаковка служит для защиты пылесоса от
повреждений
при
транспортировке.
Она
изготовлена из экологически чистых материалов,
поэтому её можно использовать для вторичной
переработки.
Использованные
упаковочные
материалы относите в пункты приёма вторсырья.
„ Отслужившие приборы
Отслужившие приборы являются ценным сырьем
для
дальнейшего
использования.
Поэтому
отслуживший прибор следует отнести дилеру
или в пункт приёма вторсырья для дальнейшей
утилизации.
Информация
о
возможности
утилизации находится у дилера или в местной
администрации.
„ Утилизация фильтров и сменного пылесборника
Фильтры и сменный пылесборник изготовлены
из
экологически
безвредных
материалов.
Если они не содержат в себе никаких веществ,
запрещённых к утилизации с бытовым мусором,
то вы можете утилизировать их вместе с бытовым
мусором.
Примечания к табличке
энергопотребления
Этот пылесос со шлангом является универсальным.
Для достижения заявленного энергопотребления
и соответствующего результата удаления пыли с
ковровых покрытий используйте переключаемую
универсальную насадку.
Для достижения заявленного энергопотребления
и соответствующего результата удаления пыли с
твёрдых напольных покрытий в местах стыков и в
щелях используйте входящую в набор насадку для
пола без устанавливаемой вставки со щетиной.
Расчёты
основываются
на
Делегированном
Регламенте (ЕС) № 665/2013 Комиссии от 3 мая
2013 г., дополняющем Директиву 2010/30/ЕС.
Все действия, подробное описание которых не
приведено в данном руководстве, основываются
на DIN EN 60312-1:2017*.
*Если
проводится
проверка
долговечности
мотора с пустым пылесборником, для проверки
долговечности мотора с заполненным наполовину
пылесборником необходимо увеличить заданное
значение долговечности на 10%.
ro
Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de utilizare. În cazul
predării aspiratorului unei terţe persoane vă rugăm să
înmânaţi totodată şi instrucţiunile de utilizare.
Utilizare conform destinaţiei
Acest aparat este rezervat în exclusivitate uzului menajer şi domeniului casnic. Acest aparat este adecvat
pentru o utilizare până la o înălţime de maxim 2000
de metri deasupra nivelului mării. Utilizaţi aspiratorul
numai conform indicaţiilor din aceste instrucţiuni de
utilizare.
Pentru a evita accidentele sau daunele, aspiratorul nu
trebuie folosit pentru:
„ aspirarea oamenilor sau animalelor.
„ aspirare următoarelor:
− substanţe vătămătoare pentru sănătate, contondente, fierbinţi sau incandescente.
− substanţe umede sau lichide.
− substanţe şi gaze uşor inflamabile sau explozive.
− Cenuşă, funingine din sobe de teracotă şi instalaţii
de încălzire centrală.
− toner din imprimatoare şi copiatoare.
Piese de schimb, accesorii, saci de praf
Piesele noastre de schimb originale, accesoriile noastre
originale şi accesoriile speciale originale, la fel ca şi sacii
noştri de praf originali sunt adaptate la proprietăţile şi
la cerinţele impuse aspiratoarelor noastre. De aceea vă
recomandăm utilizarea exclusivă a pieselor de schimb
originale, a accesoriilor şi accesoriilor speciale originale şi a sacilor noştri de praf originali. În acest fel puteţi
asigura o durată de serviciu îndelungată, precum şi
în permanenţă o înaltă calitate a performanţelor de
curăţare ale aspiratorului dvs.
Indicaţie:
Utilizarea unor piese de schimb, accesorii/accesorii
speciale şi saci de praf care nu se potrivesc perfect
sau sunt de calitate inferioară poate duce la avarii
ale aspiratorului dvs., care nu sunt incluse în garanţia
noastră în măsura în care aceste avarii au fost provocate tocmai prin utilizarea unor astfel de produse.
!
Instrucţiuni de siguranţă
Acest aspirator corespunde regulamentelor recunoscute ale
tehnicii şi dispoziţiilor de securitate în vigoare.
„ Aparatul poate fi folosit de copii începând cu vârste de 8 ani
şi de persoane cu dizabilităţi
fizice, senzoriale sau men33
tale sau fără experienţă şi /
sau cunoştinţe, dacă acestea
sunt supravegheate sau au
fost instruite asupra folosirii
în siguranţă a aparatului şi
pericolelor care pot rezulta.
„ Copiii nu au voie să se joace
cu aparatul.
„ Curăţarea
şi întreţinerea
curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor
fără supraveghere.
„ Pungile de plastic şi foliile
trebuie să nu fie la îndemâna
copiilor şi trebuie evacuate
ca deşeu.
=> Pericol de asfixiere!
Utilizare corespunzătoare
„ Racordaţi şi puneţi în funcţiune aspiratorul numai conform datelor de pe plăcuţa de identificare.
„ Nu aspiraţi niciodată fără sacul filtrant, respectiv fără
recipientul de praf, filtrul de protecţie a motorului şi
filtrul pentru aerul evacuat.
=> Aparatul poate fi deteriorat!
„ Evitaţi întotdeauna aspirarea cu duza şi tubul în apropierea capului.
=> Pericol de rănire!
„ La aspirarea pe trepte, aparatul trebuie să stea întotdeauna sub nivelul utilizatorului.
„ Nu folosiţi cablul de legătură la reţea şi furtunul pentru
a purta/ transporta aspiratorul.
„ În cazul în care conductorul de legătură la reţea al
acestui aparat este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit
de producător sau de unităţile sale service sau de o
persoană având calificare similară, pentru a se evita
apariţia de pericole.
„ Scoateţi complet cablul de racordare la reţea dacă
se foloseşte aspiratorul pe o perioadă mai mare de
30 de minute.
„ Nu trageţi de cablul de racord, ci de fişă pentru a scoate aparatul din priza de reţea.
„ Nu trageţi şi nu striviţi cablul de legătură la reţea peste
muchii ascuţite.
„ Aveţi grijă ca ştecărul să nu se lovească de persoane,
părţi ale corpului, animale sau obiecte la retractarea
automată.
=> Ghidaţi cablul de racordare la reţea cu ajutorul
ştecărului.
„ Scoateţi aspiratorul din priză înaintea oricărei lucrări
la el.
„ Nu puneţi în funcţiune un aspirator dacă este deteriorat. În cazul existenţei unui deranjament scoateţi
ştecherul din priză.
34
„ Pentru a evita pericolele, reparaţiile şi schimbarea de
piese la aspirator sunt permise numai unităţilor service
autorizate.
„ Protejaţi aspiratorul de influenţele atmosferice, umiditate şi surse de căldură.
„ Nu aşezaţi pe filtru materiale inflamabile sau care
conţin alcool (saci de filtru, filtre de protecţie a motoarelor, filtre de suflare etc.).
„ Aspiratorul nu este adecvat pentru utilizare pe şantier.
=> Aspirarea de moloz poate să conducă la deteriorarea aparatului.
„ Opriţi aspiratorul şi scoateţi ştecărul din priză atunci
când nu aspiraţi.
„ Distrugeţi imediat aparatele ieşite din uz, apoi
depuneţi-le la centrele de reciclare.
Luaţi în considerare
Priza de reţea trebuie să aibă o siguranţă de minim
16A.
În cazul în care siguranţa se declanşează la conectarea aparatului, atunci acest lucru se poate datora
faptului că mai multe aparate electrice, cu o putere
mare, sunt racordate în acelaşi timp la acelaşi circuit
electric.
Declanşarea siguranţei este evitabilă dacă reglaţi
înainte de conectarea aparatului cea mai scăzută
treaptă de putere şi numai după aceea selectaţi o
treaptă de putere mai ridicată.
!
Indicaţii asupra îndepărtării ambalajului
şi aparatului scos din uz
„ Ambalajul
Ambalajul
protejează
aspiratorul
împotriva
deteriorării pe timpul transportului. Ambalajul este
fabricat din materiale ecologice şi este de aceea reciclabil. Predaţi materialele de ambalaj care nu mai
sunt necesare la punctele de colectare a deşeurilor.
„ Aparatul scos din uz
Aparatele vechi conţin încă multe materiale valorificabile. De aceea predaţi aparatul dumneavoastră,
scos din uz, magazinului comercial, respectiv unui
centru de reciclare pentru revalorificare. Vă rugăm
să solicitaţi informaţii în privinţa căilor actuale de
îndepărtare a ambalajelor şi aparatelor scoase din
uz la un magazin de specialitate sau la administraţia
comunală din localitatea dumneavoastră.
„ Evacuarea ca deşeu a filtrului şi a sacului de filtrare
Filtrul şi sacul de filtrare sunt produse din materiale
ecologice. Deoarece nu conţin substanţe interzise în
gunoiul menajer, pot fi evacuate ca deşeu împreună
gunoiul menajer obişnuit.
Indicaţii pentru eticheta de energie
Acesta este un aspirator de uz general cu furtun standard.
Pentru a vă bucura de cea mai bună eficienţă energetică
şi clasă de curăţenie pentru covoare, vă rugăm să
folosiţi duza universală comutabilă.
Pentru a vă bucura de eficienţa energetică şi de clasa
de curăţenie pentru pardoseli cu spaţii înguste şi fante,
utilizaţi duza de podea inclusă fără coroana de peri cu
clips.
Calculele se bazează pe Regulamentul delegat (UE)
nr. 665/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de completare
a Directivei 2010/30/UE. Toate procedurile care nu au
fost descrise în mod detaliat în aceste instrucţiuni au
fost realizate pe baza normei DIN EN 60312-1:2017*.
*În cazul efectuării testului privind durata de viaţă a
motorului, cu un recipient pentru praf gol, durata de
viaţă a motorului poate creşte cu până la 10% din valoarea rezultată în urma testului cu recipientul pentru
praf pe jumătate plin.
ΩϳϳΎϣϧ ϪΟϭΗ ˱Ύϔρϟ
.ΩηΎΑ ϩΩη ΕυϓΎΣϣ έ̡ϣ΁ 16 ίϭϳϓ ̮ϳ ργϭΗ ϝϗ΍ΩΣ ΩϳΎΑ ϕέΑ ίϳέ̡
ˬΩέ̶̡ϣ ̵έϭΗΎϳϧϳϣ ίϭϳϓ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϥΩέ̯ ϥηϭέ ϡΎ̴ϧϫ έΩ Ϫ̩ϧΎϧ̩
ϑέλϣ ΎΑ ̵έ̴ϳΩ ̶ϗέΑ ̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ Ϫ̯ ΩηΎΑ ϝϳϟΩ ϥϳ΍ ϪΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ
.ΩϧΗγϫ ϝλϭ ̶̰ϳέΗ̰ϟ΍ έ΍Ωϣ ϥΎϣϫ ϪΑ ϥΎϣίϣϫ έϭρ ϪΑ ϻΎΑ ϕέΑ
ˬϩΎ̴ΗγΩ ϥΩέ̯ ϥηϭέ ί΍ ϝΑϗ ˬ̵έϭΗΎϳϧϳϣ ίϭϳϓ ϥΩϳέ̡ ί΍ ̵έϳ̳ϭϠΟ ̵΍έΑ
ϥΩϭΑ ϥηϭέ ϡΎ̴ϧϫ έΩ ΎϬϧΗ ϭ Ωϳϧ̯ ΏΎΧΗϧ΍ ΍έ ̵έΗϥϳϳΎ̡ ε̰ϣ ϥ΍ϭΗ
.ΩϳϫΩ εϳ΍ίϓ΍ ΍έ ϥ΁ ε̰ϣ ϥ΍ϭΗ έ΍ΩϘϣ ˬϩΎ̴ΗγΩ
!
ϩΎ̴ΗγΩ ϥΗΧ΍Ωϧ΍ έϭΩ ϩϭΣϧ ιϭλΧ έΩ ϡίϻ ΕΎϋϼρ΍
̵ΩϧΑϪΗγΑ„
έΑ΍έΑ έΩ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ί΍ ΕυϓΎΣϣ έϭυϧϣ ϪΑ ϩΎ̴ΗγΩ ̵ΩϧΑ ϪΗγΑ
ϩΩϧίΎγ Ω΍ϭϣ .Εγ΍ ϩΩη ̶Σ΍έρ ˬϥ΁ ϝϘϧ ϭ ϝϣΣ ϥΎϣί έΩ ̶̳ΩϳΩΏϳγ΁
ΕϳϠΑΎϗ αΎγ΍ ϥϳϣϫ έΑ ϭ ϪΗη΍Ω ̵έΎ̳ίΎγ ΕόϳΑρ ΎΑ ̵ΩϧΑ ϪΗγΑ ̵΍ίΟ΍
ΕϓΎϳίΎΑ ί̯΍έϣ ϪΑ Ωϳέ΍Ωϧ ίΎϳϧ Ϫ̯ ΍έ ̵ΩϧΑ ϪΗγΑ Ω΍ϭϣ .Ωϧέ΍Ω ΍έ ΕϓΎϳίΎΑ
.ΩϳϫΩ ϝϳϭΣΗ
̶ϣϳΩϗ ϩΎ̴ΗγΩ„
˱Ύϔρϟ ˬϥϳ΍έΑΎϧΑ .ΩϧΗγϫ Ωϧϣηίέ΍ ̵΍ίΟ΍ ̵΍έ΍Ω ίϭϧϫ ̶ϣϳΩϗ ̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ
Ύϳ εϭέϓ ί̯έϣ ϪΑ ˬΕγ΍ ϩΩϳγέ ΩϭΧ Ωϳϔϣ έϣϋ ϥΎϳΎ̡ ϪΑ Ϫ̯ ΍έ ̶ϫΎ̴ΗγΩ
ϩΩέ ί΍ ̶Ϡόϓ ̵Ύϫεϭέ ί΍ ̶ϫΎ̳΁ ̵΍έΑ .ΩϳϫΩ ϝϳϭΣΗ ϪϟΎΑί ΕϓΎϳίΎΑ ί̯έϣ
ΩϭΧ ϝΣϣ ̵έ΍ΩέϬη Ύϳ ϩΎ̴ΗγΩ ΩϳέΧ ϝΣϣ ϩΎ̴ηϭέϓ ΎΑ ˱Ύϔρϟ ˬϥΩέ̯ ΝέΎΧ
.Ωϳέϳ̴Α αΎϣΗ
̶ϗέΑ ϭέΎΟ ̵ΎϫϪγϳ̯ ϭ ΎϫέΗϠϳϓ ϥΗΧ΍Ωϧ΍ έϭΩ εϭέ„
Ϫ̯ ̶Ηέϭλ έΩ .Ωϧ΍ϩΩη ϪΗΧΎγ ΕϓΎϳίΎΑ ϝΑΎϗ Ω΍ϭϣ ί΍ ΎϫϪγϳ̯ ϭ ΎϫέΗϠϳϓ
΍έ ΎϬϧ΁ Ωϳϧ΍ϭΗ̶ϣ ˬΩϧηΎΑϧ ̶̴ϧΎΧ ̵ΎϫϪϟΎΑί ̵΍έΑ ίΎΟϣ έϳϏ Ω΍ϭϣ ̵ϭΎΣ
.Ωϳί΍ΩϧΎϳΑ έϭΩ ̵ΩΎϋ ̶̴ϧΎΧ ̵ΎϫϪϟΎΑί ϩ΍έϣϫ ϪΑ
̵̫ήϧ΍ ΐδ̩ήΑ ̵ϭέ ΕΎϋϼρ΍
Ζ
Ζγ΍ ̶ϳ΍ΪΘΑ΍ ̲ϨϠϴη ̮ϳ ΎΑ ϩέϮψϨϣ ϪϤϫ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ Ϛϳ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍
εήϓ ̵ϭέήΑ ̵έΎ̯ΰϴϤΗ ̶ϳ΍έΎ̯ ϭ ̵̫ήϧ΍ ̵έϭϩήϬΑ ϪΑ ̶ΑΎϴΘγΩ ̵΍ήΑ
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍̶ϣϮϤϋϝίΎϧί΍˱ΎϔτϟˬΖ̯Ϯϣϭ
ΡϮτγ ̵ϭέήΑ ̵έΎ̯ΰϴϤΗ ̶ϳ΍έΎ̯ ϭ ̵̫ήϧ΍ ̵έϭϩήϬΑ ϪΑ ̶ΑΎϴΘγΩ ̵΍ήΑ
ϥϭΪΑϩΪηϪ΋΍έ΍ΖΨγΡϮτγϝίΎϧί΍˱Ύϔτϟˬ̭ήΗϭϑΎ̰η̵΍έ΍ΩΖΨγ
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍ΎϫϪηϮ̳ϩΪϨϨ̯ΰϴϤΗϩΪϧϮηϊϤΟαήΑ
̶ϣ3 έΩϪ̯665/2013 ϩέΎϤη(EU) ϪΑϮμϣ̵ΎΒϨϣήΑΕΎΒγΎΤϣϦϳ΍
ϥϮϴδϴϤ̯ ςγϮΗ 2010/30/EU ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ ϞϤ̰ϣ ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ 2013
Ζγ΍ϪΘϓή̳ϡΎΠϧ΍ˬϩΪηϊοϭΎ̡ϭέ΍ϪϳΩΎΤΗ΍
ϒϴλϮΗ ήΘθϴΑ ΕΎϴ΋ΰΟ ήϛΫ ΎΑ Ϫϛ ΎϫϞϤόϟ΍έϮΘγΩ Ϧϳ΍ ̵Ύϫεϭέ ϪϴϠϛ
Ϊϧ΍ϩΪηΖγήϬϓDIN EN 60312-1:2017* Ωέ΍ΪϧΎΘγ΍ϪϳΎ̡ήΑˬΪϧ΍ϩΪθϧ
ή̡ ϪϤϴϧ ϥΰΨϣ ΖϟΎΣ έΩ έϮΗϮϣ ̵έΎ̯ ΕΪϣ ˬΖγ΍ ϩΪη ϡΎΠϧ΍ ̶ϟΎΧ ̭ΎΧ ϭ Ωή̳ ϥΰΨϣ ΎΑ έϮΗϮϣ ̵έΎ̯ ϥϮϣί΁ Ϫ̰Ϩϳ΍ ϪΑ ήψϧ
ΪΑΎϳ
ΪΑ ζϳ΍ΰϓ΍
ΪϳΎΑ
Ϊϳ
35
ˬϥΎ̯Ωϭ̯ ργϭΗ ΩϳΎΑϧ ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ̵έ΍ΩϬ̴ϧ ϭ ϥΩέ̯ ίϳϣΗ
„
.Ωϭη ϡΎΟϧ΍ ώϟΎΑ Ωέϓ ΕέΎυϧ ϥϭΩΑ
έϭΩ ί΍ ϝΑϗ ΍έ ϩΎ̴ΗγΩ ̶̰ϳΗγϼ̡ ̵Ύϫε̯ϭέ ϭ ΎϫϪγϳ̯
„
.Ωϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ έϭΩ ϥΎ̯Ωϭ̯ αέΗγΩ ί΍ ˬϥΗΧ΍Ωϧ΍
.̶̴ϔΧ έρΧ ΩϭΟϭ <=
fa
ϩΎ̴ΗγΩ ϥΩ΍Ω ϝϳϭΣΗ Εέϭλ έΩ .Ωϳϧ̯ ̵έ΍ΩϬ̴ϧ Ύϣϧϫ΍έ Ϫ̩έΗϓΩ ϥϳ΍ ί΍ ˱Ύϔρϟ
ϝϳϭΣΗ ίϳϧ ΍έ ϩΩΎϔΗγ΍ ̵Ύϣϧϫ΍έ Ϫ̩έΗϓΩ ϥϳ΍ ˱Ύϔρϟ ˬΙϟΎΛ ιΧη ϪΑ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ
.ΩϳϫΩΑ
ΏγΎϧϣ ϩΩΎϔΗγ΍
̶Ϡλ΍ ΩέΑέΎ̯
ΕΎλΧηϣ Ώγ̩έΑ έΩ ΝέΩϧϣ ΕΎλΧηϣ ΎΑ ϕΑΎρϣ ρϘϓ ΍έ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ„
.ΩϳϫΩ έ΍έϗ ϩΩΎϔΗγ΍ Ωέϭϣ ϭ ϩΩϭϣϧ ϝλΗϣ ϕέΑ ϪΑ ̶ϧϓ
υϓΎΣϣ έΗϠϳϓ ˬέΎΑϏ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ Ύϳ Ϫγϳ̯ ϥϭΩΑ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ί΍ ί̳έϫ„
.Ωϳϧ̰ϧ ϩΩΎϔΗγ΍ ̶ΟϭέΧ ̵΍ϭϫ έΗϠϳϓ Ύϳ έϭΗϭϣ
.ΩϧΎγέΑ Ώϳγ΁ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϪΑ Ωϧ΍ϭΗ̶ϣ έΎ̯ ϥϳ΍ <=
ΩϭΧ έγ ί΍ ΍έ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ˬΎϫϪϟϭϟ ϭ ΎϫϝίΎϧ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ϡΎ̴ϧϫ Ϫηϳϣϫ„
.Ωϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ έϭΩ
!Ωϭη ΕΣ΍έΟ ίϭέΑ ΙϋΎΑ Ωϧ΍ϭΗ̶ϣ ϥϳ΍ <=
.ΩϳϫΩ έ΍έϗ ΩϭΧ ί΍ έΗϥϳϳΎ̡ Ϫηϳϣϫ ΍έ ϩΎ̴ΗγΩ ˬϥΎ̰Ϡ̡ ϥΩέ̯ ϭέΎΟ ϡΎ̴ϧϫ„
ϩΩΎϔΗγ΍ Ϫϟϭϟ Ύϳ ϕέΑ ϡϳγ ί΍ ˬ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϝϘϧ ϭ ϝϣΣ Ύϳ ̶ϳΎΟϪΑΎΟ ̵΍έΑ„
.Ωϳϧ̰ϧ
ργϭΗ ΩϳΎΑ ˬΩϭη ̶̳ΩϳΩ Ώϳγ΁ έΎ̩Ω ϩΎ̴ΗγΩ ϕέΑ ϡϳγ έ̳΍ ˬ̶ϧϣϳ΍ υΎΣϟ ϪΑ„
.ΩΩέ̳ νϳϭόΗ ιλΧΗϣ Ωέϓ Ύϳ εϭέϓ ί΍ α̡ ΕΎϣΩΧ εΧΑ ˬϩΩϧίΎγ
έϭρ ϪΑ ΍έ ϕέΑ ϡϳγ ˬϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ϪϘϳϗΩ 30 ί΍ έΗηϳΑ ϩΩΎϔΗγ΍ Εέϭλ έΩ„
.Ωϳη̰Α ϥϭέϳΑ ϝϣΎ̯
ϕέΑ ϝΑΎ̯ ˭Ωϳέϳ̴Α ΍έ ϪΧΎηϭΩ Εϣγϗ ˬϕέΑ ί΍ ϩΎ̴ΗγΩ ϥΩέ̯ ΍ΩΟ ϡΎ̴ϧϫ„
.Ωϳη̰ϧ ΍έ
˯Ύϳη΍ ϥϳΑ ϥ΁ ϥΩέ̯ έϳ̳ Ύϳ ϭ ίϳΗ Ρϭργ ̵ϭέ έΑ ϕέΑ ϡϳγ ϥΩη ϩΩϳη̯ ί΍„
.Ωϳϧ̯ ̵έϳ̳ϭϠΟ ˬέ̴ϳΩ
ϪΧΎηϭΩ Ωϳϭη ϥ΋ϣρϣ ˬΩϭη̶ϣ ϊϣΟ έΎ̯ΩϭΧ Εέϭλ ϪΑ ϕέΑ ϡϳγ ̶Ηϗϭ„
.Ωϭηϧ ΏΎΗέ̡ ˯Ύϳη΍ Ύϳ ΕΎϧ΍ϭϳΣ ˬϪϧΩΑ ΕΎόρϗ ˬΩ΍έϓ΍ Εϣγ ϪΑ ϕέΑ
.Ωϳϧ̯ ϩΩΎϔΗγ΍ ϡϳγ Εϳ΍Ωϫ ̵΍έΑ ϕέΑ ϪΧΎηϭΩ ί΍ <=
.Ωϳη̰Α ϕέΑ ί΍ ΍έ ϪΧΎηϭΩ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ̵ϭέέΑ έΎ̯ ωϭϧ έϫ ϡΎΟϧ΍ ί΍ ϝΑϗ„
ιϳΧηΗ Εέϭλ έΩ .Ωϳϧ̰ϧ ϩΩΎϔΗγ΍ ϥ΁ ί΍ ˬϩΎ̴ΗγΩ ̶Α΍έΧ Εέϭλ έΩ„
.Ωϳϧ̯ ΝέΎΧ ϕέΑ ίϳέ̡ ί΍ ΍έ ϩΎ̴ΗγΩ ϪΧΎηϭΩ ˬ̶Α΍έΧ
ϩίΎΟ΍ εϭέϓ ί΍ α̡ ΕΎϣΩΧ ί̯έϣ ίΎΟϣ ϝϧγέ̡ ρϘϓ ˬ̶ϧϣϳ΍ ϝϳϻΩ ϪΑ„
̶̯Ωϳ ΕΎόρϗ Ύϳ ϭ ΩϧϫΩ ϡΎΟϧ΍ ϩΎ̴ΗγΩ ̵ϭέέΑ ΍έ ϡίϻ Ε΍έϳϣόΗ Ωϧέ΍Ω
.ΩϧϳΎϣϧ νϳϭόΗ ΍έ ίΎϳϧ Ωέϭϣ
ϊΑΎϧϣ ϭ ΕΑϭρέ ˬ̶ϳ΍ϭϫ ϭ Ώ΁ ϝϣ΍ϭϋ ϝΑΎϘϣ έΩ ΍έ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϩΎ̴ΗγΩ„
.Ωϳϧ̯ ΕυϓΎΣϣ ̶Ηέ΍έΣ
Ϫγϳ̯) ΎϫέΗϠϳϓ ̵ϭέέΑ ϝ̰ϟ΍ ̵ϭΎΣ Ω΍ϭϣ Ύϳ ϝΎόΗη΍ ϝΑΎϗ Ω΍ϭϣ ϥΗΧϳέ ί΍„
ΏΎϧΗΟ΍ (ϩέϳϏ ϭ ̶ΟϭέΧ ̵΍ϭϫ έΗϠϳϓ ˬέϭΗϭϣ υϓΎΣϣ έΗϠϳϓ ˬ̶ϗέΑ ϭέΎΟ
.Ωϳϧ̯
.Εγϳϧ ΏγΎϧϣ ίΎγϭ ΕΧΎγ ̵ΎϫϪρϭΣϣ έΩ ϩΩΎϔΗγ΍ ̵΍έΑ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ„
.Ωϭη̶ϣ ϩΎ̴ΗγΩ ̶Α΍έΧ ΙϋΎΑ ̶ϧΎϣΗΧΎγ ΕΎόϳΎο ϭ ̭ΎΧ ε̰ϣ <=
ί΍ ΍έ ϪΧΎηϭΩ ϭ Ωϳϧ̯ εϭϣΎΧ ΍έ ϥ΁ ˬΩϭη̶ϣϧ ϩΩΎϔΗγ΍ ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ̶Ηϗϭ„
.Ωϳϧ̯ ΍ΩΟ ϕέΑ
ϕΑρ ϭ ϩΩη ΝέΎΧ ϩΩέ ί΍ ϪϠλΎϓϼΑ ΩϭΧ Ωϳϔϣ έϣϋ ϥΎϳΎ̡ έΩ ΩϳΎΑ ϩΎ̴ΗγΩ„
.Ωϭη ϪΗΧ΍Ωϧ΍ έϭΩ ΏγΎϧϣ εϭέ
Εα΍ϩΩεϩΕϑέ̱έυϥέΩϩϥ΍Υρ̵ΡϡέΩ̵έ̵̱έ΍̭ϩΏϭ̵̱ϥ΍ΥϩΩ΍ϑΕα΍
ϪΑ ί΍ ˬΕγ΍ ϩΩη ̶Σ΍έρ ̶̴ϧΎΧ ϑέΎλϣ ̵΍έΑ ρϘϓ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϥϳ΍
̵΍έ Ώρϕϑϩ΍̱ΕαΩϥ̵΍
36
ρϘϓ ΍έ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϥϳ΍ .ΩϳϳΎϣϧ ̵έ΍ΩΩϭΧ ̵έΎΟΗ ϩΩΎϔΗγ΍ ̵΍έΑ ϥ΁ ̵έϳ̳έΎ̯
ί΍ ήΘϣϪ̩έΗϓΩ
2000 ήΜ̯΍ΪΣ
ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ήΑ ϩΎ̴ΘγΩ
ϥϳ΍ έΩ ωΎϔΗέ΍
ΝέΩϧϣέΩ̵Ύϫϝϣόϟ΍έϭΗγΩ
αΎγ΍Ϧϳ΍έΑ
ήϗΩέϭϣ ˬϩΩΎϔΗγ΍΢τγ̵Ύϣϧϫ΍έ
̳
.Ζγ΍ ϩΪη ϪΘϓή̳ ήψϧ έΩ ΎϳέΩ
.ΩϳϫΩ έ΍έϗ ̵έ΍ΩέΑ ϩέϬΑ
̵΍έΑ ΩϳΎΑϧ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ί΍ ˬ̶̳ΩϳΩ Ώϳγ΁ ϭ ΕΣ΍έΟ ίϭέΑ ί΍ ΏΎϧΗΟ΍ ̵΍έΑ
:Ωϭη ϩΩΎϔΗγ΍ έϳί ϑέΎλϣ
ΕΎϧ΍ϭϳΣ Ύϳ ιΎΧη΍ ̵ϭέέΑ ϩΩΎϔΗγ΍„
:ε̰ϣ„
.ϝΎόΗη΍ ϝΎΣ έΩ Ύϳ ϭ ύ΍Ω ˬίϳΗ ̵ΎϫϪΑϟ ̵΍έ΍Ω ˬ̭ΎϧέρΧ ˯Ύϳη΍ −
.ΕΎόϳΎϣ ϭ Ώϭρέϣ Ω΍ϭϣ −
.ΎϫίΎ̳ ϥϳϧ̩ϣϫ ϭ έΎΟϔϧ΍ Ύϳ ϭ ϝΎόΗη΍ ̵ϻΎΑ ΕϳϠΑΎϗ ̵΍έ΍Ω Ω΍ϭϣ −
̵ί̯έϣ Εέ΍έΣ ̵ΎϫϡΗγϳγ Ύϳ ϭ Ϫϧϳϣϭη ί΍ ϝλΎΣ ϩΩϭΩ ϭ έΗγ̯ΎΧ −
.ϥΎϣΗΧΎγ
.̶̡̯ϭΗϓ ϭ έ̴̡Ύ̩ ̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ έϧϭΗ έΎΑϏ ϭ Ωέ̳ −
̶ϗέΑ ϭέΎΟ ̵ΎϫϪγϳ̯ ˬ̶ΑϧΎΟ ϡί΍ϭϟ ˬ̶̯Ωϳ ΕΎόρϗ
̵΍έΑ ̶Ϡλ΍ ̵ΎϫϪγϳ̯ ϭ (ϩ̫ϳϭ) ̶Ϡλ΍ ̶ΑϧΎΟ ϡί΍ϭϟ ˬΎϣ ̶Ϡλ΍ ̶̯Ωϳ ΕΎόρϗ
ˬϥϳ΍έΑΎϧΑ .Ωϧ΍ϩΩη ̶Σ΍έρ ϥΎϣϳΎϫ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ̵ΎϫίΎϳϧ ϭ ΕΎλΧηϣ ΎΑ έΎ̯
(ϩ̫ϳϭ) ̶Ϡλ΍ ̶ΑϧΎΟ ϡί΍ϭϟ ˬ̶Ϡλ΍ ̶̯Ωϳ ΕΎόρϗ ί΍ ρϘϓ Ωϭη̶ϣ ϪϳλϭΗ
̶ϧϻϭρ έϣϋ Ϫ̯ Εγ΍ ΏϳΗέΗ ϥϳ΍ ϪΑ .Ωϳϧ̯ ϩΩΎϔΗγ΍ Ύϣ ̶Ϡλ΍ ̵ΎϫϪγϳ̯ ϭ
.Ωϭη̶ϣ ϥϳϣοΗ ϥ΁ ϥΩέ̯ ίϳϣΗ ̵ϻΎΑ Εϳϔϳ̯ ϡϭ΍ΩΗ ϭ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ
ΩϳϳΎϣϧ ϪΟϭΗ ˱Ύϔρϟ
ΎΑ Ύϳ ΏγΎϧϣΎϧ ̵ΎϫϪγϳ̯ ϭ (ϩ̫ϳϭ) ̶ΑϧΎΟ ϡί΍ϭϟ ˬ̶̯Ωϳ ΕΎόρϗ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍
̶̳ΩϳΩ Ώϳγ΁ .ΩϧΎγέΑ Ώϳγ΁ Ύϣη ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϪΑ Ωϧ΍ϭΗ̶ϣ ϥϳϳΎ̡ Εϳϔϳ̯
.Ωϧέϳ̶̳ϣϧ έ΍έϗ Ύϣ ̶Ηϧ΍έΎ̳ εηϭ̡ ΕΣΗ ϝϳΎγϭ ωϭϧ ϥϳ΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ί΍ ̶ηΎϧ
!
̶ϧϣϳ΍ ΕΎϋϼρ΍
ΎΑ ρΑΗέϣ ϥϳϧ΍ϭϗ ΎΑ ϥϳϧ̩ϣϫ ϭ ϩΩη ϪΗΧΎϧη ̶ϧϓ Ε΍έέϘϣ ΎΑ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϥϳ΍
.Εγ΍ έΎ̳ίΎγ ˬΩ΍έϓ΍ ̶ϧϣϳ΍ ϥϳϣ΄Η
ϥΎ̯Ωϭ̯ ργϭΗ Ωϧ΍ϭΗ̶ϣ ̶Ηέϭλ έΩ ρϘϓ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍
„
̶γΣ ˬ̶Η̯έΣ ΕϳΩϭΩΣϣ ̵΍έ΍Ω Ω΍έϓ΍ ϭ έΗηϳΑ ϭ ϝΎγ 8
Ωέϭϣ ̶ϓΎ̯ ΕΎϋϼρ΍ Ύϳ ϪΑέΟΗ ΩϗΎϓ Ω΍έϓ΍ ίϳϧ ϭ ̶ϧϫΫ Ύϳ
Ύϳ ΩϧηΎΑ ϪΗη΍Ω έ΍έϗ ΕέΎυϧ ΕΣΗ Ϫ̯ Ωέϳ̳ έ΍έϗ ϩΩΎϔΗγ΍
ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ϥϣϳ΍ ϩΩΎϔΗγ΍ Ϫϧϳϣί έΩ ΍έ ϡίϻ ̵Ύϫείϭϣ΁
ϩΩέ̯ ̭έΩ ΍έ ϥ΁ ί΍ ̶ηΎϧ Ε΍έρΧ ϭ ϩΩϭϣϧ ΕϓΎϳέΩ
.ΩϧηΎΑ
.Ωϧϧ̯ ̵ίΎΑ ϩΎ̴ΗγΩ ΎΑ ί̳έϫ ΩϳΎΑϧ ϥΎ̯Ωϭ̯
„
jEf†G* –„‚›H 8§„‚w+ m*2f„74(*
ϲδϴ΋έ
ϲ
ϡϮρήΨΑ ΓΩϭΰϣ ΕΎϣ΍ΪΨΘγϻ΍ ΓΩΪόΘϣ ΔδϨϜϣ ήΒΘόΗ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔδϨϜϤϟ΍ ϩάϫ
“©‰¡kG*jcDKjEf†G*Ïk„6*,$f’˜G¥+v|„‚žG*L§k„€žG*¨G(*§„8§›G
j›+f•G*j›Hf„G*“©‰¡kG*jJ§D *zwk„6*¨/|M2fq„€G*¨›<œ©„kG*z¡<
|©©k›G
“©‰¡kG*jcDKjEf†G*Ïk„6*,$f’˜G¥+v|„‚žG*L§k„€žG*¨G(*§„8§›G
jJ§D *zwk„6*¨/|M—§•„G*Kmτ8§G*m*3jg›„‚G*mf©„94&¶*¨›<
l©gnk›Gœ+f•G*,f„7|’G*|Œ„7£Kz+j•D|žG*jg›„‚G*mf©„94&¶*“©‰¡ϲϋήϔϟ΍ ϊϳήθΘϟ΍ ϰϠϋ ΕΎΑΎδΤϟ΍ ΪϤΘόΗ
ΔϨΠϠϟ΍ Ϧϋ έΩΎμϟ΍
Ϣ
Ϣϗέ
ϲΑϭέϭϷ΍
ϲ
ΩΎΤΗϻ΍
ϲΑϭέϭϷ΍
ϲ
ΩΎΤΗϻ΍ ΔΤ΋ϼϟ ˱ϻ ΎϤϜΘγ΍
Ϯ
ϮϳΎϣ
ΦϳέΎΘΑ
Φ
ΔϗΪΑ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔΣϭήθϤϟ΍ ήϴϏ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϊϴϤΟ
ΔϴγΎγϷ΍ Δϔλ΍ϮϤϟ΍ ϲϓ ϞϴμϔΘϟΎΑ ΎϫήϛΫ ϢΗ
˯Ύϋϭ ΎϤϨϴΑ ϙήΤϤϠϟ ϲο΍ήΘϓϻ΍ ήϤόϟ΍ έΎΒΘΧ΍ ˯΍ήΟ· ϢΗ Ϊϗ ϪϧϷ ˱΍ήψϧ
ΪϨϋ ϙήΤϤϠϟ έϮϛάϤϟ΍ ϲο΍ήΘϓϻ΍ ήϤόϟ΍ ΓΩΎϳί ΐΠϳ ϪϧΈϓ ˬύέΎϓ ΔΑήΗϷ΍
έέ΍ΪϘϤΑ ΊϠΘϤϣ ϒμϧ ΔΑήΗ΃ ˯ΎϋϮΑ έΎΒΘΧϻ΍ ˯΍ήΟ·
37
'()$#)&()&(')&($ (#)"!)('$%)"('#(" !)&(' &)#)(' )))
%)('!)('$%')'#!)$ %)' ))%!)(&)(&')('$"%')(' &(%)&('(#')'' ( )
( )' )# ((!)'()%)('(&)(' &(%)&($() ()") ()#)('#)")%"(($)") ( ))))
)('&)('"$"#($%%)''(&'))#)&$"%)(&')('$"%')(' &(%)&"(!)('(&)(' &(%
")('( )"(&)('(&)(' &(%)%)('!)#)('%(#)&(')
38
ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ϭˬΔϳϠϳϣϛΗϟ΍ΕΎϘΣϠϣϟ΍ϭˬέΎϳϐϟ΍ϊρϗ
ΔλΎΧϟ΍ΕΎϘΣϠϣϟ΍ϭΔϳϠλϷ΍ΔϳϠϳϣϛΗϟ΍ΎϧΗΎϘΣϠϣϭˬΔϳϠλϷ΍ΎϧέΎϳϏϊρϗ
ι΋ΎλΧϊϣˬΔϳϠλϷ΍ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ϝΛϣˬΔϘϓ΍ϭΗϣΔϳϠλϷ΍
ϡ΍ΩΧΗγϻ΍έΎλΗϗΎΑϙΣλϧϧϙϟΫϟΎϧΑΔλΎΧϟ΍αϧΎϛϣϟ΍ΕΎΑϠρΗϣϭ
ΕΎϘΣϠϣϟ΍ϭΔϳϠλϷ΍ΔϳϠϳϣϛΗϟ΍ΎϧΗΎϘΣϠϣϭˬΔϳϠλϷ΍ΎϧέΎϳϏϊρϗϰϠϋ
ϩΫϬΑϭΎϧΑΔλΎΧϟ΍ΔϳϠλϷ΍ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ϭΔϳϠλϷ΍ΔλΎΧϟ΍
ϑϳυϧΗϟ΍˯΍ΩϷέ΍έϣΗγΎΑΔϳϟΎϋΓΩϭΟϭ˱ϼϳϭρ΍ ˱έϣϋϥϣοΗΔϘϳέρϟ΍
ϙΗγϧϛϣΑ
ΔυϭΣϠϣ
ΔΑέΗ΃αΎϳϛ΃ϭΔλΎΧΕΎϘΣϠϣΔϳϠϳϣϛΗΕΎϘΣϠϣϭˬέΎϳϏϊρϗϡ΍ΩΧΗγ΍
ϱΩ΅ϳΩϗΓΩϭΟϟ΍ΙϳΣϥϣΔοϔΧϧϣΔϣϳϗΕ΍Ϋϭ΃ΔϗΩΑΔϘΑΎρϣέϳϏ
ϥΎϣοϟ΍ΎϬϳρϐϳϻέ΍έοϷ΍ϩΫϫϭˬϙΗγϧϛϣΑέ΍έο΃ωϭϗϭϰϟ·
ΕΎΟΗϧϣϟ΍ϩΫϫϝΛϣϡ΍ΩΧΗγ΍ΏΑγΑΕόϗϭΎϬϧ΃ΎϣϟΎρˬΎϧΑιΎΧϟ΍
39
de
Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger
der Baureihe GL70 Ergomaxx`x entschieden haben.
In dieser Gebrauchsanweisung werden verschiedene
GL70 Ergomaxx`x – Modelle dargestellt. Es ist deshalb
möglich, dass nicht alle beschriebenen Ausstattungsmerkmale und Funktionen auf Ihr Modell zutreffen. Sie
sollten nur das Original Zubehör von Bosch verwenden,
das speziell für Ihren Staubsauger entwickelt wurde,
um das bestmögliche Saugergebnis zu erzielen.
Ersatzteile und Sonderzubehör
A Austauschfilterpackung
Damit Ihr Gerät auf seinem optimalen Leistungsniveau
arbeitet, empfehlen wir den Einsatz von Original-Ersatzbeuteln vom Typ G ALL
Inhalt:
- 4 Staubbeutel mit Verschluss
!
Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren. Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.
Bitte Bildseiten ausklappen!
Gerätebeschreibung
1
Umschaltbare Bodendüse* (Aussehen der Düse
kann bei gleicher Funktionsweise von der Abbildung
abweichen)
2
Hartbodendüse*
3
Teleskoprohr mit Schiebemanschette
(und Clip-Verbindung)*
4
Teleskoprohr mit Schiebetaste
(und Clip-Verbindung)*
5
Teleskoprohr mit Schiebetaster und Nebenluftstelle
6
Fugendüse
7
Zubehörhalter
8
Polsterdüse
9
Möbelpinsel (zur Montage auf Polsterdüse)*
10 Saugschlauch
11 Schlauchhandgriff
12 Filterwechselanzeige
HINWEIS
Wir empfehlen Ihnen die ausschließliche Verwendung
unserer Original-Staubbeutel.
Bei Ihrem Gerät handelt es sich um einen hocheffizienten Staubsauger, der bei Verwendung hochwertiger Staubbeutel sehr gute Reinigungsergebnisse
erzielt. Nur die Verwendung von hochwertigen Staubbeuteln, wie insbesondere den Original-Staubbeuteln von Bosch, stellt sicher, dass die im EU EnergieLabel angegebenen Werte zu Energieeffizienzklasse,
Staubaufnahme und Staubrückhaltevermögen erreicht werden.
Bei der Verwendung von Staubbeuteln minderer Qualität (z.B. Papierbeutel) können zudem die Lebensdauer und Leistung Ihres Gerätes nachteilig beeinflusst werden. Schließlich kann die Verwendung von
nicht passgenauen oder qualitativ minderwertigen
Staubbeuteln zu Schäden an Ihrem Staubsauger führen. Solche Schäden werden nicht von unserer Garantie erfasst.
Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter
www.bosch-home.com/dust-bag. Dort haben Sie
auch die Möglichkeit, unsere Original-Staubsaugerbeutel zu bestellen.
B Waschbarer Mikrofilter
Schützt den Motor Ihres Staubsaugers und verlängert so die Lebensdauer.
C Hartboden-Düse BBZ123HD
Zum Saugen glatter Böden
(Parkett, Fliesen, Terracotta,...)
D Hartboden-Düse BBZ124HD
Innovative Hartboden-Düse soft & roll:
2 rotierende Bürstenrollen aus Naturhaar.
Kein Vorwegschieben von grobem Schmutz.
13 Leistungs-Drehregler und An/Aus-Schalter
14 Ausblasfilter
15 Parkhilfe
16 Netzanschlusskabel
Vor dem ersten Gebrauch
Bild 1
Handgriff auf Saugschlauch stecken und verrasten.
‡
17 Heckklappe
18 Tragegriff
Inbetriebnahme
19 Staubraumdeckel
Bild 2
a) Saugschlauchstutzen in die Saugöffnung im Deckel
einrasten.
b) Beim Entfernen des Saugschlauches beide Rastnasen zusammendrücken und Schlauch herausziehen.
20 Abstellhilfe (an der Geräteunterseite)
21 Staubbeutel
22 Motorschutzfilter
40
* je nach Ausstattung
Bild 3
Handgriff bis zum Einrasten in das Teleskoprohr
schieben.
‡ Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Teleskoprohr herausziehen.
‡
Saugen
!
Bild 4
Teleskoprohr bis zum Einrasten in den Stutzen der
Bodendüse schieben.
‡ Zum Lösen der Verbindung Entriegelungshülse drücken und Teleskoprohr herausziehen.
‡
Bild 5*
Durch Ziehen der Schiebemannschette/-taste
in Pfeilrichtung Teleskoprohr entriegeln und gewünschte Länge einstellen.
‡
Bild 6
a) Zubehörträger in der gewünschten Position auf das
Teleskoprohr stecken.
b) Möbelpinsel auf die Polsterdüse aufsetzen und verrasten.
c) Polsterdüse mit Möbelpinsel und Fugendüse von
oben bzw. unten mit etwas Druck in denZubehörträger einsetzen.
Bild 7
Netzanschlusskabel am Stecker greifen, auf die gewünschte Länge herausziehen und Netzstecker einstecken.
Das Netzanschlusskabel bei einer Betriebsdauer
von länger als 30 Minuten komplett ausziehen.
=> Gefahr der Überhitzung und Schädigung.
‡
!
Bild 8 Ein- / Ausschalten
‡ Staubsauger durch Drücken des Drehreglers ein-und
ausschalten.
Bild 9 Saugkraft regeln
Durch Drehen des Drehreglers kann die gewünschte
Saugkraft stufenlos eingestellt werden.
min
max
- Zum Absaugen von Gardinen und empfindlichen Textilien
- Für das Absaugen von Polstermöbeln und Kissen
- Für das Absaugen von empfindlichen Teppichen und die tägliche Reinigung bei geringer
Verschmutzung
- Zur Reinigung robuster Bodenbeläge
- Zum Absaugen von Hartböden und stark verschmutzten Teppichen und Teppichböden
Bild 10 Teleskoprohr mit Schiebetaste und Nebenluftregler
Die Saugleistung kann auch durch das Drehen des Nebenluftreglers in Pfeilrichtung eingestellt werden.
„ Nebenluftregler geöffnet
=> Saugleistung reduziert
„ Nebenluftregler geschlossen
=> Maximale Saugleistung
Achtung:
Bodendüsen unterliegen, abhängig von der Beschaffenheit ihres Hartbodens (z.B. raue, rustikale Fliesen) einem gewissen Verschleiß. Deshalb sollten Sie
in regelmäßigen Abständen die Laufsohle der Düse
überprüfen. Verschlissene, scharfkantige Düsensohlen können Schäden auf empfindlichen Hartböden
wie Parkett oder Linoleum verursachen. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch
eine verschlissene Bodendüse verursacht werden.
Bild 11
Umschaltbare Bodendüse einstellen:
„ Teppiche und Teppichboden
=>
„ Hartboden / Parkett
=>
Bild 12* Saugen mit Zusatzzubehör
Düsen je nach Bedarf auf Saugrohr oder Handgriff stecken:
a) Fugendüse zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.
b) Polsterdüse zum Absaugen von Polstermöbeln, Vorhängen, etc.
c) Polsterdüse mit Möbelpinsel zum Aufstecken für das
Absaugen von Fensterrahmen, Schränken, Profilen,
etc.
‡ Nach Gebrauch Fugendüse und Polsterdüse wieder
in den Zubehörträger einsetzen.
d) Hartbodendüse
- mit aufgeclipsten Borstenkranz:
Zur effektiven und zugleich schonenden Reinigung
von harten Bodenbelägen (Fliesen, Parkett etc.)
- ohne Borstenkranz:
Zur Reinigung von Schmutz in Ritzen und Fugen
‡ Der Borstenkranz kann durch Drücken der beiden
Verrastungen in Pfeilrichtung abgenommen werden.
Bild 13
Bei kurzen Saugpausen können Sie die Parkhilfe an
der Geräterückseite benutzen.
‡ Nach Abschalten des Gerätes Haken an der Bodendüse in die Aussparung an der Geräterückseite
schieben.
‡
Bild 14
Zum Überwinden von Hindernissen, z.B. von Treppen,
kann das Gerät auch am Handgriff transportiert werden.
Nach der Arbeit
Bild 15
Netzstecker ziehen.
Kurz am Netzanschlusskabel ziehen und loslassen
(Kabel rollt sich automatisch auf).
‡
‡
Bild 16
Zum Abstellen /Transportieren des Gerätes können
Sie die Abstellhilfe an der Geräteunterseite benutzen.
‡ Gerät aufrecht hinstellen. Haken an der Bodendüse
in die Aussparung an der Geräteunterseite schieben.
‡
* je nach Ausstattung
41
Filterwechsel
!
Achtung: Vor jedem Filterwechsel Gerät ausschalten!
Staubbeutel austauschen
Bild 17
Leuchtet bei vom Boden abgehobener Düse und
höchster Leistungsstellung die Filterwechselanzeige
dauerhaft, muss der Staubbeutel gewechselt werden, auch wenn er noch nicht voll sein sollte. In diesem Fall macht die Art des Füllgutes den Wechsel
erforderlich.
Düse, Saugrohr und Saugschlauch dürfen dabei
nicht verstopft sein, auch wenn dies nicht zum Auslösen der Filterwechselanzeige führt.
‡
Bild 18 Deckel öffnen
Deckel durch Betätigung des Verschlusshebels in
Pfeilrichtung öffnen.
‡
Bild 19
a) Staubbeutel durch Ziehen an der Verschlusslasche
verschließen und herausnehmen.
b) Neuen Staubbeutel in die Halterung einschieben bis
er spürbar einrastet. Den Staubbeutel dabei so zusammengefaltet lassen, wie er aus der Verpackung
entnommen wird. Den Staubbeutel nicht falten oder
knicken und beim Schließen des Deckels darauf achten, dass der Staubbeutel nicht eingeklemmt wird.
!
Achtung: Deckel schließt nur mit eingelegtem Filterbeutel.
Motorschutzfilter
!
Achtung: Staubsauger darf nicht ohne Motorschutzfilter betrieben werden.
Motorschutzfilter reinigen
Der Motorschutzfilter sollte in regelmäßigen Abständen
durch Ausklopfen bzw. Auswaschen gereinigt werden!
Bild 20*
Staubraumdeckel öffnen. Bild 18
Motorschutzfilter durch Ziehen an den seitlichen Laschen aus der Verrastung lösen und in Pfeilrichtung
herausziehen.
‡ Motorschutzfilter durch Ausklopfen reinigen.
‡ Bei starker Verschmutzung sollte der Motorschutzfilter ausgewaschen werden.
Den Filter anschließend mindestens 24 Stunden
trocknen lassen.
‡ Nach der Reinigung, Motorschutzfilter in das Gerät einsetzen und oben verrasten. Den Staubraumdeckel schließen.
‡
‡
42
Filterschaum reinigen
Ist ihr Gerät mit einem Filterrahmen mit Filterschaum
ausgestattet, sollte der Filterschaum in regelmäßigen
Abständen durch Ausklopfen gereinigt werden!
Bild 21*
Staubraumdeckel öffnen. Bild 18
Filterrahmen mit Filterschaum in Pfeilrichtung herausziehen.
‡ Filterschaum aus dem Filterrahmen entnehmen und
durch Ausklopfen reinigen.
‡ Nach der Reinigung Filterschaum in den Filterrahmen einsetzen, den Filterrahmen mit Filterschaum
in das Gerät einschieben und Staubraumdeckel
schließen.
‡
‡
!
Achtung: Staubsauger darf nicht ohne Motorschutzfilter betrieben werden!
Ausblasfilter-Pflege
Der Ausblasfilter ist so ausgelegt, dass er nicht
ausgetauscht werden muss, wenn das Gerät
bestimmungsgemäß im Haushalt verwendet wird.
Damit der Staubsauger auf seinem optimalen
Leistungsniveau arbeitet, sollte der Ausblasfilter nach
einem Jahr ausgewaschen werden. Die Filterwirkung
des Filters bleibt erhalten, unabhängig von einer
möglichen Verfärbung der Filteroberflache.
Bild 22*
Heckklappe öffnen.
Durch Betätigen der Verschlusslasche in Pfeilrichtung Filterhalter entriegeln.
‡ Filterschaum* aus dem Filterhalter entnehmen und
ausklopfen.
‡ Micro-Hygienefilter kann ausgewaschen werden.
Den Filter anschließend mindestens 24 Stundentrocknen lassen.
‡ Filterschaum in den Filterhalter einlegen.
‡ Filterhalter in Gerät einsetzen und verrasten.
‡
‡
(H)EPA*-Ausblasfilter reinigen
Der (H)EPA*-Filter ist so ausgelegt, dass er nicht ausgetauscht werden muss, wenn das Gerät bestimmungsgemäß im Haushalt verwendet wird.
Damit der Staubsauger auf seinem optimalen Leistungsniveau arbeitet, sollte der (H)EPA*-Filter nach einem Jahr ausgewaschen werden. Die Filterwirkung des
Filters bleibt erhalten, unabhängig von einer möglichen
Verfärbung der Filteroberfläche.
Bild 23*
Heckklappe öffnen.
Durch Betätigen der Verschlusslasche in Pfeilrichtung (H)EPA*-Filter entriegeln und aus dem Gerät
nehmen.
‡ Filtereinheit ausklopfen und unter fließendem Wasser auswaschen.
Die Einheit kann optional bei max. 30° C im Schonwaschgang und niedrigster Schleuder-Drehzahl in
der Waschmaschine gereinigt werden.
TIPP: Verstauen Sie die Filtereinheit zum Schutz der
restlichen Wäsche in einem Wäschebeutel.
‡
‡
* je nach Ausstattung
‡
(H)EPA*-Filter
nach
kompletter
Trocknung
(mind.24h) wieder in das Gerät einsetzen und verriegeln.
‡ Heckklappe schließen.
Nach dem Aufsaugen feiner Staubpartikel (wie z.B.
Gips, Zement, usw.), Motorschutzfilter durch Ausklopfen reinigen, evtl. Motorschutzfilter und Ausblasfilter
austauschen.
Pflege
Vor jeder Reinigung des Staubsaugers, muss dieser
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden.
Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können
mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt
werden.
!
Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger
verwenden. Staubsauger niemals in Wasser tauchen.
en
Congratulations on your purchase of the Bosch GL70
Ergomaxx`x vacuum cleaner.
This instruction manual describes various GL70
Ergomaxx`x models, which means that some of the
equipment features and functions described may not
apply to your model. You should only use original Bosch
accessories, which have been specially developed for
your vacuum cleaner, in order to achieve the best possible vacuuming results.
Please keep this instruction manual for future reference. When passing the vacuum cleaner on to a third
party, also pass on this instruction manual.
Fold out the picture pages.
Der Staubraum kann bei Bedarf mit einem zweiten
Staubsauger ausgesaugt, oder einfach mit einem trockenen Staubtuch / Staubpinsel gereinigt werden.
Technische Änderungen vorbehalten.
Your vacuum cleaner
1
Adjustable floor nozzle* (For the same functions,
the appearance of the nozzle may differ from the
picture)
2
Hard-floor nozzle*
3
Telescopic tube with adjusting sleeve
(and accessory connection)*
4
Telescopic tube with sliding switch
(and accessory connection)*
5
Telescopic tube with sliding switch and auxiliary air
control switch
6
Crevice nozzle
7
Accessories holder
8
Upholstery nozzle
9
Hard furnishings brush (for fitting on the upholstery
nozzle)*
10 Flexible hose
11 Hose handle
12 Dust bag change indicator
13 Power rotary control and on/off switch
14 Exhaust filter
15 Parking aid
16 Power cord
17 Rear flap
18 Carrying handle
19 Dust bag compartment lid
20 Storage aid (on the underside of the appliance)
21 Dust bag
22 Motor protection filter
* Depending on model
43
Replacement parts and special accessories
‡
A Replacement filter package
To get the most out of your appliance, we recommend using G ALL genuine replacement bags.
Contents:
- 4 dust bags with fasteners
‡
!
PLEASE NOTE
We therefore recommend that you only use our original dust bags.
Your appliance is a highly efficient vacuum cleaner
that achieves excellent cleaning results when used
with high-quality dust bags. Only by using highquality dust bags (such as Bosch original dust bags)
can you ensure that your vacuum cleaner is working
at the energy efficiency class, dust pick-up rate and
dust retention capacity listed on its EU energy label.
The use of inferior-quality dust bags (e.g. paper
bags) can have a negative effect on the service life
and performance of your appliance. Using unsuitable
or inferior-quality dust bags can also damage your
vacuum cleaner. Such damage is not covered by our
guarantee.
You can find more information about this at
www.bosch-home.com/dust-bag. You can order our
original vacuum cleaner bags here.
B Washable microfilter
Protects the motor of your vacuum cleaner, thus increasing its service life.
C Hard-floor nozzle BBZ123HD
For vacuuming hard floors
(parquet, tiles, terracotta, etc.)
D Hard-floor nozzle BBZ124HD
Innovative "soft & roll" hard-floor nozzle:
2 rotating brush rollers made from natural hair.
Coarse dirt is not pushed away.
Fig. 3
Push the handle into the telescopic tube until it
locks into place.
‡ To release the connection, press the locking collar
and pull out the telescopic tube.
Fig. 4
Push the telescopic tube into the connecting piece
of the floor nozzle until it locks in place.
‡ To release the connection, press the locking collar
and pull out the telescopic tube.
Fig. 5*
Unlock the telescopic tube by moving the sliding
switch or adjusting sleeve in the direction of the arrow, and adjust to the desired length.
‡
Fig. 6
a) Place the accessories holder in the required position on the telescopic tube.
b) Put the hard furnishings brush on the upholstery
nozzle and lock it in place.
c) Use some pressure to insert the upholstery nozzle
with hard furnishings brush and the crevice nozzle
into the accessories holder from above or below.
Fig. 7
Holding the power cord by the plug, pull it out to the
required length and insert the plug into the mains
socket.
If using the appliance for longer than 30 minutes,
pull out the power cord completely.
=> Risk of overheating and subsequent damage.
‡
!
Fig. 8 Switching on and off
‡ To switch the vacuum cleaner on or off, press the
rotary control.
Fig. 9 Controlling the suction level
Turn the rotary control to infinitely adjust the suction
level to the level required.
min
- For vacuuming curtains and delicate textiles
- For vacuuming upholstered furniture and
cushions
- For vacuuming delicate rugs und for daily vacuuming of lightly soiled floors
- For vacuuming durable floor coverings
max
- For vacuuming hard floors and heavily soiled
rugs and carpets
Before using your appliance for the first
time
Fig. 1
Push the handle onto the flexible hose and lock it in
place.
‡
Initial use
Fig. 2
a) Push the flexible hose adapter into the air intake
opening in the lid until it locks in place.
b) To remove the flexible hose, press the two catches
together and pull out the hose.
44
Fig. 10 Telescopic tube with sliding switch and auxiliary air control switch
The suction power can also be adjusted by turning the
auxiliary air control switch in the direction of the arrow.
„ Auxiliary air control switch open => suction power
reduced
„ Auxiliary air control switch closed => maximum suction power
* Depending on model
Vacuuming
!
Caution:
Floor nozzles are subject to a certain amount of
wear, depending on the type of hard floors you have
(e.g. rough, rustic tiles). You must therefore check
the underside of the floor nozzle at regular intervals.
Worn undersides of floor nozzles may have sharp
edges that can damage sensitive hard floors, such as
parquet or linoleum. The manufacturer does not accept any responsibility for damage caused by worn
floor nozzles.
Fig. 11
Set the adjustable floor nozzle:
„ Rugs and carpets
=>
„ Hard floors/parquet
=>
Fig. 16
To store or transport the appliance, you can use the
storage aid on the underside of the appliance.
‡ Stand the appliance upright on its end. Slide the
hook on the floor nozzle into the recess on the underside of the appliance.
‡
Changing the filter
!
Caution: Always switch off the appliance before
changing the filter.
Replacing the dust bag
Fig. 12* Vacuuming with accessories
Attach the nozzles to the suction pipe or handle as required:
a) Crevice nozzle for vacuuming crevices and corners,
etc.
b) Upholstery nozzle for vacuuming upholstered furniture, curtains, etc.
c) Upholstery nozzle with attachable hard furnishings
brush for vacuuming window frames, cupboards,
cornicing, etc.
‡ After use, reinsert the crevice nozzle and upholstery
nozzle into the accessories holder.
d) Hard-floor nozzle
- with clip-in edge cleaning bristles:
For gentle but effective cleaning of hard floor
coverings (tiles, parquet, etc.)
- without edge cleaning bristles:
For cleaning dirt in gaps and cracks
‡ The edge cleaning bristles can be removed by
pushing the two catches in the direction of the arrows.
Fig. 13
You can use the parking aid on the back of the vacuum cleaner if you want to stop vacuuming for a short
time.
‡ After switching off the appliance, slide the hook on
the floor nozzle into the recess on the back of the
appliance.
‡
Fig. 14
To overcome obstacles, e.g. steps, the appliance can
also be carried by the handle on the appliance body.
Fig. 17
If the dust bag change indicator lights up continuously when the nozzle is lifted from the floor and
the highest power setting has been selected, the
dust bag must be changed, even though it may not
yet be full. In this case, it needs to be changed due
to the type of dust which has been vacuumed.
The nozzle, suction pipe and flexible hose must not
be blocked, even if this does not trigger the dust bag
change indicator.
‡
Fig. 18 Opening the lid
Open the lid by moving the locking lever in the direction of the arrow.
‡
Fig. 19
a) Close the dust bag by pulling on the locking tab, and
remove the bag.
b) Push the new dust bag into the holder until it clicks
into place. When doing so, leave the dust bag folded
as it was when removed from the packaging. Do not
crease or kink the dust bag, and ensure that it is not
pinched when the lid is closed.
!
Caution: The lid will only close if a dust bag has
been inserted.
Motor protection filter
!
Caution: The vacuum must not be operated without
the motor protection filter.
Cleaning the motor protection filter
The motor protection filter should be cleaned regularly
by tapping out the dirt and rinsing.
After using the appliance
Fig. 15
Pull out the mains plug.
Briefly pull on the power cord and release it (the
cable retracts automatically).
‡
‡
* Depending on model
45
Fig. 20*
Open the dust bag compartment lid. Fig. 18
Release the motor protection filter by pulling on the
side tabs and pull it out in the direction of the arrow.
‡ Clean the motor protection filter by tapping out the
dirt.
‡ If it is very dirty, the motor protection filter should
be rinsed.
The filter must then be left to dry for at least
24 hours.
‡ After cleaning, refit the motor protection filter into
the appliance and lock it in place at the top. Close
the dust bag compartment lid.
‡
‡
Cleaning the foam filter
If your appliance is fitted with a filter frame and foam
filter, the foam filter should be cleaned at regular intervals by tapping out the dust.
Fig. 21*
Open the dust bag compartment lid. Fig. 18
Pull out the filter frame and foam filter in the direction of the arrow.
‡ Remove the foam filter from the filter frame and
clean it by tapping out the dust.
‡ After cleaning, place the foam filter back in the filter
frame, insert the filter frame with foam filter in the
appliance and close the dust bag compartment lid.
‡
‡
!
Caution: The vacuum cleaner must not be operated
without the motor protection filter.
Maintaining the exhaust filter
The exhaust filter is designed so that it does not need
to be replaced, provided the appliance is used as intended in the household.
To ensure that the vacuum cleaner is working at its optimum power level, the exhaust filter should be rinsed
out after one year. The filtering action of the filter remains intact, even if the filter surface becomes discoloured.
Bild 22*
‡ Open the rear flap.
‡ Unlock the filter holder by moving the locking tab in
the direction of the arrow.
‡ Remove the foam filter* from the filter holder and
tap it out.
‡ If it is very dirty, the motor protection filter should
be rinsed.
The filter must then be left to dry for at least 24
hours.
‡ Insert the foam filter into the filter holder.
‡ Insert the filter holder into the appliance and lock it
in place.
46
Cleaning the (H)EPA* exhaust filter
The (H)EPA* filter is designed so that it does not need
to be replaced, provided the appliance is used as intended in the household.
To ensure that the vacuum cleaner is working at its optimum power level, the (H)EPA* filter should be rinsed
out after one year. The filtering action of the filter remains intact, even if the filter surface becomes discoloured.
Fig. 23*
Open the rear flap.
Unlock the (H)EPA* filter by moving the locking tab
in the direction of the arrow, and remove it from the
appliance.
‡ Tap out the filter unit and rinse it under running water.
Alternatively, the unit can be cleaned in a washing
machine at max. 30 °C using a gentle programme and
the lowest spin speed.
TIP: To protect other laundry items, put the filter
unit into a laundry bag.
‡ Once the (H)EPA* filter has dried completely (at
least 24 hours), insert it back into the appliance and
lock it in place.
‡ Close the rear flap.
After vacuuming fine dust particles (e.g. gypsum, cement, etc.), clean the motor protection filter by tapping
it out or, if necessary, replace the motor protection filter and exhaust filter.
‡
‡
Care
Always switch off the vacuum cleaner and disconnect
the power cord from the mains before cleaning the vacuum cleaner. The vacuum cleaner and plastic accessories can be cleaned with an ordinary plastic cleaner.
!
Do not use abrasive materials, glass-cleaning agents
or all-purpose cleaning products. Never immerse the
vacuum cleaner in water.
The dust compartment can, if necessary, be cleaned
with a second vacuum cleaner or simply wiped with a
dry cloth or dusting brush.
Subject to technical modifications.
* Depending on model
fr
Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur
Bosch de la série GL70 Ergomaxx`x.
Cette notice d'utilisation présente différents modèles GL70 Ergomaxx`x. Il se peut donc que toutes les
caractéristiques et fonctions décrites ne concernent
pas toutes votre aspirateur. Utilisez exclusivement
les accessoires d'origine Bosch. Ils sont spécialement
conçus pour votre aspirateur, afin d'obtenir un résultat
de nettoyage optimal.
Conservez cette notice d'utilisation. Si vous remettez
l'aspirateur à une tierce personne, veuillez-y joindre sa
notice d'utilisation.
Pièces de rechange et accessoires en
option
A Lot de sacs et filtre de rechange
Afin que votre aspirateur fonctionne à son niveau de
performance optimal, nous recommandons d'utiliser
des sacs aspirateur de rechange d'origine du type
G ALL
Contenu :
- 4 sacs aspirateur avec fermeture
!
Veuillez déplier les volets illustrés !
Description de l'appareil
1
Brosse adaptable au type de sol* (L'aspect de la
buse peut être différent de l'illustration, le fonctionnement étant identique)
2
Brosse pour sols durs*
3
Tube télescopique avec manchette
(et raccord à clip)*
4
Tube télescopique avec poussoir
(et raccord à clip)*
5
Tube télescopique avec bouton-poussoir et régulateur d'air secondaire
6
Suceur long
7
Porte-accessoire
8
Suceur ameublement
9
Brosse pour meubles (pour le montage sur le suceur
ameublement)*
REMARQUE
Nous vous recommandons d'utiliser exclusivement
nos sacs aspirateur d'origine.
Votre appareil est un aspirateur hautement performant qui donne de très bons résultats de nettoyage en cas d'utilisation de sacs aspirateur de qualité
supérieure. Seule l'utilisation de sacs aspirateur de
qualité supérieure tels que plus particulièrement
les sacs aspirateur Bosch d'origine garantit que les
valeurs indiquées sur l'étiquette énergie européenne en matière de classe d'efficacité énergétique, de
performance de nettoyage et de capacité de remplissage du sac soient atteintes.
L'utilisation de sacs aspirateur de moindre qualité
(par ex. sacs en papier) peut, en outre, nuire à la
durée de vie et aux performances de votre appareil.
Pour finir, l'utilisation de sacs aspirateur inappropriés ou de moindre qualité risque d'endommager votre
aspirateur. De tels dommages ne sont pas couverts
par notre garantie.
Vous obtiendrez de plus amples informations à ce
sujet sous www.bosch-home.com/dust-bag. Vous
y avez également la possibilité de commander nos
sacs aspirateur d'origine.
B Microfiltre lavable
Il protège le moteur de votre aspirateur et rallonge la
durée de vie.
C Brosse pour sols durs BBZ123HD
Pour aspirer sur des sols lisses
(parquets, carrelages, dalles de terre cuite,...)
10 Flexible d'aspiration
11 Poignée
12 Indicateur de changement de sac
13 Régulateur rotatif de la puissance et interrupteur
marche/arrêt
D Brosse pour sols durs BBZ124HD
Brosse innovante pour sols durs soft & roll :
2 rouleaux brossants rotatifs en poils naturels.
Les grosses salissures ne sont pas poussées devant
la brosse.
14 Filtre de sortie d'air
15 Position parking
16 Cordon électrique
17 Volet arrière
18 Poignée de transport
Avant la première utilisation
Fig. 1
Insérer la poignée sur le flexible d'aspiration et la
fixer.
‡
19 Couvercle du compartiment de poussière
20 Position rangement (sur le dessous de l'appareil)
21 Sac aspirateur
22 Filtre de protection du moteur
* selon l'équipement
47
Mise en service
Fig. 2
a) Fixer l'embout du flexible dans l'orifice d'aspiration
situé sur le couvercle.
b) Pour retirer le flexible, presser les deux pattes de
fixation.
Fig. 3
Pousser la poignée dans le tube télescopique jusqu'à
son verrouillage.
‡ Pour le démontage, presser le manchon de déverrouillage et retirer le tube télescopique.
‡
Fig. 4
Pousser le tube télescopique dans le manchon de la
brosse pour sols jusqu'à sa fixation.
‡ Pour le démontage, presser le manchon de déverrouillage et retirer le tube télescopique.
Fig. 10 Tube télescopique avec bouton-poussoir et régulateur d'air secondaire
La puissance d'aspiration peut également être réglée
en tournant le régulateur d'air secondaire dans le sens
de la flèche.
„ Régulateur d'air secondaire ouvert
=> puissance d'aspiration réduite
„ Régulateur d'air secondaire fermé
=> puissance d'aspiration maximale
Aspiration
!
‡
Fig. 5*
Déverrouiller le tube télescopique en tirant la manchette/touche coulissante dans le sens de la flèche
et régler le tube à la longueur désirée.
‡
Fig. 6
a) Fixer le porte-accessoires dans la position désirée
sur le tube télescopique.
b) Mettre la brosse pour meubles sur le suceur ameublement et l'encliqueter.
c) Insérer par le haut ou le bas le suceur ameublement
avec la brosse pour meubles et le suceur long dans
le porte-accessoires en exerçant une légère pression.
Fig. 7
Saisir le cordon électrique par la fiche, le tirer à la
longueur désirée et brancher la fiche.
En cas de fonctionnement de plus de 30 minutes,
retirer le cordon électrique entièrement.
=> Risque de surchauffe et de dommage.
‡
!
Fig. 8 Allumer / éteindre
‡ Allumer ou éteindre l'aspirateur en appuyant sur le
régulateur rotatif.
Fig. 9 Réglage de la puissance d'aspiration
La puissance d'aspiration désirée peut être réglée en
continu en tournant le régulateur rotatif.
min
max
- Pour aspirer sur des rideaux/voilages et des
textiles délicats
- Pour aspirer sur des tissus d’ameublement et
des coussins
- Pour aspirer sur des tapis délicats et le nettoyage quotidien en cas de faible salissure
- Pour le nettoyage de revêtements de sol robustes
- Pour aspirer sur des sols durs et des tapis et
moquettes très sales
Attention :
Les brosses pour sols sont soumises à une certaine
usure en fonction de la nature de votre sol dur (par
ex. carrelages rustiques, rugueux). C'est pourquoi,
vous devez vérifier régulièrement la semelle de la
brosse. Des semelles de brosse usées, à arêtes coupantes, peuvent occasionner des dommages sur des
sols durs fragiles tels que parquets ou linoléum. Le fabricant décline toute responsabilité pour d'éventuels
dommages résultant d'une brosse pour sols usée.
Fig. 11
Réglage de la brosse adaptable :
„ Tapis et moquettes
=>
„ Sols durs / parquets
=>
Fig. 12* Aspiration avec des accessoires supplémentaires
Insérer les accessoires sur le tube d'aspiration ou sur la
poignée, selon les besoins :
a) Suceur long, pour aspirer dans les joints et les coins
etc.
b) Suceur ameublement pour aspirer sur les tissus
d’ameublement, rideaux, etc.
c) Suceur ameublement avec brosse pour meubles à
fixer dessus pour aspirer les châssis de fenêtre, armoires, etc.
‡ Après l’utilisation, remettre le suceur long et le suceur ameublement dans le porte-accessoires.
d) Brosse pour sols durs
- avec couronne de soies clipsable :
Pour un nettoyage minutieux et protecteur de sols
durs (carrelage, parquet etc.)
- sans couronne de soies :
Pour un nettoyage de la poussière dans les rainures
est les joints
‡ La couronne de soies peut être démontée en appuyant sur les deux éléments de clipsage.
Fig. 13
En cas de courtes pauses d'aspiration, vous pouvez
utiliser la position parking à l'arrière de l'appareil.
‡ Après avoir éteint l'appareil, glisser le crochet situé
sur la brosse pour sols dans l'évidement à l'arrière
de l'appareil.
‡
Fig. 14
Pour franchir des obstacles, comme des escaliers,
l'appareil peut également être porté par la poignée.
48
* selon l'équipement
Après le travail
Fig. 15
‡
‡
Retirer la fiche de la prise secteur.
Tirer brièvement sur le cordon électrique et le
relâcher (le cordon s'enroule automatiquement).
Fig. 16
‡ Pour ranger/transporter l'appareil, vous pouvez utiliser la position rangement sur le dessous de l'appareil.
‡ Placer l'appareil debout. Glisser le crochet situé sur
la brosse pour sols dans l'évidement sur le dessous
de l'appareil.
Fig. 20*
Ouvrir le couvercle du compartiment de poussière.
‡
‡
‡
‡
‡
Fig.
18
Détacher le filtre de protection du moteur de
l'enclenchement en le tirant par les pattes latérales
et le retirer dans le sens de la flèche.
Nettoyer le filtre de protection du moteur en le tapotant.
Si le filtre de protection du moteur est très encrassé,
il est recommandé de le rincer.
Laisser ensuite sécher le filtre au moins 24 heures.
Après le nettoyage, installer le filtre de protection
du moteur dans l'appareil et l'encliqueter en haut.
Fermer le couvercle du compartiment de poussière.
Changement de filtre
!
Attention : Éteindre l'appareil avant chaque changement de sac et de filtre !
Changement du sac aspirateur
Fig. 17
‡ Si l'indicateur de changement de sac est allumé en
continu, lorsque la brosse est décollée du sol et
la puissance est réglée au maximum, vous devez
changer le sac, même s'il n'est pas encore plein. La
nature de la matière contenue dans le sac rend le
changement nécessaire.
La brosse, le tube d'aspiration et le flexible
d'aspiration ne doivent pas être obstrués, même si
cela ne conduit pas au déclenchement de l'indicateur
de changement de sac.
Fig. 18 Ouvrir le couvercle
‡ Ouvrir le couvercle en actionnant le levier de fermeture dans le sens de la flèche.
Fig. 19
a) Fermer le sac en tirant sur l'attache de fermeture et
l'extraire.
b) Introduire le sac neuf dans le support jusqu'à ce qu'il
s'encliquette perceptiblement. Ce faisant laisser le
sac plié comme il l'était en le sortant de l'emballage.
Ne pas plisser ou plier le sac et veiller à ne pas coincer le sac en fermant le couvercle.
!
Attention : Le couvercle ferme uniquement si un sac
est en place.
Filtre de protection du moteur
!
Attention : L'aspirateur ne doit pas être utilisé sans
filtre de protection du moteur.
Nettoyer le filtre de protection du moteur
Le filtre de protection du moteur doit être nettoyé régulièrement en le tapotant ou en le rinçant !
Nettoyage du filtre mousse
Si votre appareil est équipé d'un cadre de filtre avec un
filtre mousse, le filtre mousse doit être régulièrement
nettoyé en le tapotant!
Fig. 21*
Ouvrir le couvercle du compartiment de poussière.
‡
‡
‡
‡
!
Fig.
18
Enlever le cadre de filtre contenant le filtre mousse
en le retirant dans le sens de la flèche.
Extraire le filtre mousse du cadre et le nettoyer en
le tapotant.
Après le nettoyage, placer le filtre mousse dans le
cadre de filtre, insérer le cadre muni du filtre mousse
dans l'appareil et fermer le couvercle du compartiment de poussière.
Attention: L'aspirateur ne doit pas être utilisé sans
filtre de protection du moteur !
Entretien du filtre de sortie d'air
Le filtre de sortie d'air est conçu de telle sorte qu'il
n'est pas nécessaire de le changer si l'appareil est utilisé conformément à son emploi prévu.
Afin que l'aspirateur fonctionne à son niveau de performance optimal, il est recommandé de laver le filtre
de sortie d'air après un an. L'efficacité du filtre sera
conservée, indépendamment d'une éventuelle décoloration de la surface du filtre.
Fig. 22*
Ouvrir le volet à l'arrière.
Déverrouiller le support du filtre en actionnant la
patte de fermeture dans le sens de la flèche.
‡ Enlever le filtre mousse* du support de filtre et le
tapoter.
‡ Le micro-filtre hygiénique peut être lavé.
Laisser ensuite sécher le filtre au moins 24 heures.
‡ Placer le filtre mousse dans le support de filtre.
‡ Introduire le support de filtre dans l'appareil et
l'encliqueter.
‡
‡
* selon l'équipement
49
Nettoyer le filtre (H)EPA* de sortie d'air
Le filtre (H)EPA* est conçu de telle sorte qu'il ne soit
pas nécessaire de le remplacer si l'appareil est utilisé
dans le cadre domestique conformément à son emploi
prévu.
Afin que l'aspirateur fonctionne à son niveau de performance optimal, il est recommandé de laver le filtre (H)
EPA* après un an. L'efficacité du filtre sera conservée,
indépendamment d'une éventuelle décoloration de la
surface du filtre.
Fig. 23*
Ouvrir le volet à l'arrière.
Déverrouiller le filtre (H)EPA* en actionnant la patte
de fermeture dans le sens de la flèche et retirer le
filtre de l'appareil.
‡ Tapoter l'unité de filtre et la rincer sous l'eau du robinet.
L'ensemble peut aussi être lavé en machine à max.
30°C, programme linge délicat et vitesse d'essorage
minimale.
Conseil : Pour protéger le reste du linge, rangez
l'unité de filtre dans un sac à linge.
‡ Après séchage complet (au moins 24h), remettre le
filtre (H)EPA* dans l'appareil et verrouiller.
‡ Fermer le volet à l'arrière.
Après l'aspiration de fines particules de poussière (par
ex. plâtre, ciment, etc.), nettoyer le filtre de protection
du moteur, remplacer éventuellement le filtre de protection du moteur et le filtre de sortie d'air.
‡
‡
Entretien
Avant chaque nettoyage de l'aspirateur, il faut l'éteindre
et retirer la fiche de la prise secteur. L'aspirateur et les
accessoires en plastique peuvent être entretenus avec
un produit de nettoyage pour plastique usuel du commerce.
!
Ne pas utiliser de produits récurants, de nettoyants
pour vitres ni de nettoyants universels. Ne jamais
plonger l'aspirateur dans l'eau.
Si nécessaire, le compartiment de poussière peut être
nettoyé avec un deuxième aspirateur ou simplement
avec un chiffon à poussière / pinceau à poussière sec.
Sous réserve de modifications techniques.
it
Siamo lieti che Lei abbia scelto un'aspirapolvere Bosch
della serie GL70 Ergomaxx`x.
Nelle presenti istruzioni per l'uso verranno illustrati
diversi modelli GL70 Ergomaxx`x. È pertanto possibile
che non tutte le caratteristiche di dotazione e le funzioni descritte si riferiscano al modello da Lei scelto.
Devono essere utilizzati esclusivamente gli accessori
Bosch originali, pensati in modo specifico per il Suo
aspirapolvere, al fine di garantire il miglior risultato di
pulizia possibile.
Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione
dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare
anche le istruzioni per l'uso.
Aprire le pagine con le figure!
Descrizione dell'apparecchio
1
Spazzola per pavimenti commutabile* (l'aspetto
della spazzola può differire dall'immagine, il funzionamento rimane inalterato)
2
Spazzola per pavimenti duri*
3
Tubo telescopico con guarnizione di scorrimento (e
collegamento con clip)*
4
Tubo telescopico con tasto di scorrimento (e collegamento con clip)*
5
Tubo telescopico con tasto di scorrimento e regolatore d'aria laterale
6
Bocchetta per fessure
7
Supporto per accessori
8
Bocchetta per imbottiture
9
Pennello per mobili (per il montaggio sulla bocchetta per imbottiture)*
10 Tubo flessibile di aspirazione
11 Impugnatura del tubo flessibile
12 Indicatore per la sostituzione del sacchetto filtro
13 Selettore girevole della potenza e interruttore ON/
OFF
14 Filtro d'igiene
15 Supporto di fissaggio
16 Cavo di alimentazione
17 Sportello posteriore
18 Maniglia di trasporto
19 Coperchio del vano di raccolta dello sporco
20 Supporto di appoggio (sul lato inferiore
dell'apparecchio)
21 Sacchetto filtro
22 Filtro protezione motore
50
* a seconda della specifica dotazione
Parti di ricambio e accessori speciali
A Confezione filtri di ricambio
Affinché l'apparecchio lavori al livello di prestazione ottimale, consigliamo l'impiego di sacchetti di
ricambio originali del tipo G ALL.
Contenuto:
- 4 sacchetti raccoglipolvere con chiusura
!
AVVERTENZA
Vi consigliamo di usare esclusivamente i nostri sacchetti raccoglipolvere originali.
L'apparecchio che avete acquistato è un aspirapolvere altamente efficiente che consente di raggiungere
eccellenti risultati di pulizia purché vengano utilizzati
sacchetti raccoglipolvere di qualità elevata. Soltanto
l'utilizzo di sacchetti raccoglipolvere di qualità elevata, come in particolare il sacchetto raccoglipolvere
originale Bosch, garantisce che vengano raggiunti i
valori indicati nell'etichetta energetica EU in merito
a classe di efficienza energetica, aspirazione della
polvere e capacità di trattenere la polvere.
Usare sacchetti raccoglipolvere di qualità inferiore (ad es. sacchetti di carta) può inoltre influire negativamente sulla durata e sulle prestazioni
dell'apparecchio. Infine l'utilizzo di sacchetti raccoglipolvere non su misura o di qualità scadente può
causare danni all'aspirapolvere. Tali danni non sono
coperti dalla nostra garanzia.
Maggiori informazioni sull'argomento sono disponibili su www.bosch-home.com/dust-bag. Nel sito avete anche la possibilità di ordinare i nostri sacchetti
raccoglipolvere originali.
B Microfiltro lavabile
Protegge il motore dell'aspirapolvere e ne prolunga
così la durata.
C Spazzola per pavimenti duri BBZ123HD
Per aspirare pavimenti lisci
(parquet, piastrelle, terracotta, ecc.)
D Spazzola per pavimenti duri BBZ124HD
Innovativa spazzola per pavimenti duri soft & roll:
2 rulli spazzola rotanti in fibre naturali.
Non spingere in avanti sporco consistente.
Figura 3
Inserire l'impugnatura nel tubo telescopico fino
all'innesto in posizione.
‡ Per sbloccare, premere la bussola di sblocco e rimuovere il tubo telescopico.
‡
Figura 4
Spingere il tubo telescopico nel raccordo della spazzola per pavimenti fino allo scatto.
‡ Per sbloccare, premere la bussola di sblocco e rimuovere il tubo telescopico.
‡
Figura 5*
Azionando la guarnizione/il tasto di scorrimento nel
senso indicato dalla freccia, sbloccare il tubo telescopico e regolare la lunghezza desiderata.
‡
Figura 6
a) Applicare il supporto per accessori sul tubo telescopico nella posizione desiderata.
b) Collocare il pennello per mobili sulla bocchetta per
imbottiture e innestarlo in posizione.
c) Nel supporto per accessori inserire il pennello per
mobili e la bocchetta per giunti esercitando un po'
di pressione da sopra o da sotto.
Figura 7
Afferrare il cavo di collegamento alla rete elettrica a
livello della spina, estrarlo fino a ottenere la lunghezza desiderata e inserire quindi la spina.
Se l'uso si prolunga oltre i 30 minuti, estrarre
completamente il cavo di collegamento alla rete
elettrica.
=> Pericolo di surriscaldamento e danneggiamento.
‡
!
Figura 8 Attivazione/disattivazione
‡ Attivare/disattivare l'aspirapolvere azionando il selettore girevole.
Figura 9 Regolazione della forza di aspirazione
Ruotando il selettore girevole è possibile impostare la
forza di aspirazione desiderata a diversi livelli.
min
- Per aspirare moquette delicate e per la pulizia
quotidiana in caso di sporco normale
- Per la pulizia di rivestimenti resistenti
Prima del primo utilizzo
Figura 1
Collegare e fissare l'impugnatura al tubo flessibile di
aspirazione.
‡
Messa in funzione
Figura 2
a) Inserire il tronchetto di aspirazione nell’apposita
apertura sul coperchio, facendolo innestare in posizione.
b) Per rimuovere il tubo flessibile di aspirazione, premere i due nottolini ed estrarre il tubo flessibile.
- Per aspirare tende e tessuti delicati
- Per aspirare imbottiture di mobili e cuscini
max
- Per aspirare pavimenti e tappeti e moquette
molto sporchi
Figura 10 Tubo telescopico con tasto di scorrimento e
regolatore d'aria laterale
La potenza di aspirazione può essere impostata anche
ruotando, in direzione della freccia, il regolatore d'aria
laterale.
„ Regolatore d'aria laterale aperto
=>potenza di aspirazione ridotta
„ Regolatore d'aria laterale chiuso
=> potenza di aspirazione massima
* a seconda della specifica dotazione
51
Aspirazione
!
Attenzione:
Le spazzole per pavimenti sono soggette a forte usura in base alle caratteristiche del pavimento (come
piastrelle ruvide o in cotto). È quindi importante
controllare a intervalli regolari la base della spazzola. Basi usurate o con spigoli vivi possono danneggiare i pavimenti più delicati, come il parquet e
il linoleum. Il produttore non risponde di eventuali
danni derivanti dall'utilizzo di spazzole usurate.
Figura 11
Regolazione della spazzola per pavimenti commutabile:
„ Tappeti e moquette
=>
„ Pavimenti duri/parquet
=>
Figura 12* Aspirazione con accessori aggiuntivi
Applicare le spazzole al tubo di aspirazione o
all'impugnatura, in funzione delle proprie esigenze:
a) La bocchetta per fessure permette di aspirare fessure, angoli, ecc.
b) La bocchetta per imbottiture permette di aspirare
imbottiture di mobili, tende, ecc.
c) Inserire la bocchetta per imbottiture con pennello
per mobili per aspirare infissi, mobili, profilati, ecc.
‡ Dopo l'uso riporre nuovamente la bocchetta per
giunti e la bocchetta per imbottiture nel supporto
per accessori.
d) Spazzola per pavimenti duri
- con setole innestate:
per la pulizia efficace e allo stesso tempo delicata
di rivestimenti di pavimenti duri (piastrelle, parquet, ecc.)
- senza setole:
per eliminare lo sporco da scanalature e fughe
‡ È possibile rimuovere le setole premendo entrambi i
bloccaggi nella direzione indicata dalla freccia.
Figura 13
In caso di brevi pause è possibile utilizzare il supporto di fissaggio collocato sul lato posteriore
dell'apparecchio.
‡ In seguito alla disattivazione dell'apparecchio,
inserire il gancio della spazzola per pavimenti
nell'apposita fessura sul lato dell'apparecchio.
‡
Figura 14
Per superare ostacoli, quali per esempio le scale, è possibile trasportare l'apparecchio afferrandolo in corrispondenza dell'impugnatura.
Figura 16
Per trasportare/riporre l'apparecchio, è possibile
servirsi dello strumento ausiliario di stazionamento
situato sul lato inferiore dell'apparecchio stesso.
‡ Posizionare l'apparecchio in verticale. Inserire il
gancio della spazzola per pavimenti nell'apposita
fessura sul lato inferiore dell'apparecchio.
‡
Sostituzione del filtro
!
Attenzione: disattivare l'apparecchio prima di sostituire il filtro!
Sostituzione del sacchetto filtro
Figura 17
Quando si solleva la spazzola dal pavimento alla
massima potenza e l'indicatore di sostituzione del
filtro passa su rosso fisso, è necessario sostituire il
sacchetto filtro, anche se non è del tutto pieno. In
questo caso è il tipo di contenuto a rendere necessaria la sostituzione.
La bocchetta, il tubo di aspirazione e il tubo flessibile non devono essere intasati anche se ciò non comporta l'accensione dell'indicatore di sostituzione del
filtro.
‡
Figura 18 Apertura del coperchio
Aprire il coperchio dell'apparecchio azionando la
leva di chiusura nel senso indicato dalla freccia.
‡
Figura 19
a) Chiudere il sacchetto filtro tirando la linguetta di
chiusura ed estrarlo.
b) Inserire il nuovo sacchetto filtro sul supporto finché non si sente lo scatto di arresto. Inserire il
sacchetto filtro ripiegato come è stato estratto
dall'imballaggio. Non piegare o spiegazzare il sacchetto filtro e durante la chiusura del coperchio accertarsi che il sacchetto filtro non sia rimasto incastrato.
!
Attenzione: il coperchio si chiude solo dopo che è
stato applicato il sacchetto filtro.
Filtro protezione motore
!
Attenzione: l'aspirapolvere non può essere utilizzato senza filtro di protezione del motore.
Pulizia del filtro di protezione del motore
Si consiglia di pulire il filtro di protezione del motore a
intervalli regolari, battendolo leggermente e lavandolo!
Dopo il lavoro
Figura 15
Staccare la spina di alimentazione.
Tirare brevemente il cavo di collegamento alla rete
elettrica e rilasciarlo subito (il cavo si arrotola automaticamente).
‡
‡
52
* a seconda della specifica dotazione
Figura 20*
Aprire il coperchio del vano di raccolta dello sporco.
‡
‡
‡
‡
‡
Figura
18
Sbloccare il filtro di protezione del motore tirando la
linguetta laterale ed estrarlo seguendo la direzione
indicata dalla freccia.
Pulire il filtro di protezione del motore battendolo
leggermente.
In caso di forte sporco, è necessario lavare il filtro di
protezione del motore.
Successivamente, lasciarlo asciugare per almeno 24
ore.
In seguito alla pulizia, inserire il filtro di protezione
del motore nell'apparecchio e fissarlo in alto. Chiudere il coperchio del vano di raccolta dello sporco.
Pulizia del materiale espanso
Se l'apparecchio è dotato di un telaio filtro con materiale espanso si consiglia di pulire il materiale espanso a
intervalli regolari, battendolo leggermente!
Figura 21*
Aprire il coperchio del vano di raccolta dello sporco.
‡
‡
‡
‡
!
Figura
18
Estrarre il telaio filtro con materiale espanso seguendo il senso indicato dalla freccia.
Togliere il materiale espanso dal telaio filtro e pulirlo
battendolo leggermente.
Dopo la pulizia inserire nuovamente il materiale
espanso nel telaio filtro, riposizionare quest'ultimo
nell'apparecchio e chiudere il coperchio del vano di
raccolta dello sporco.
Attenzione: L'aspirapolvere non può essere utilizzato senza filtro di protezione del motore!
Cura del filtro estraibile
Se l'apparecchio viene utilizzato in modo conforme per
le pulizie domestiche non è necessario sostituire il filtro estraibile.
Affinché l'aspirapolvere lavori al livello di prestazione
ottimale, il filtro estraibile deve essere lavato dopo un
anno. La presenza di eventuali alterazioni cromatiche
sulla superficie del filtro non ne pregiudica l'efficacia.
Figura 22*
Aprire lo sportello posteriore.
Azionando la linguetta di chiusura nel senso indicato
dalla freccia, sbloccare il portafiltro.
‡ Rimuovere il microfiltro igiene.
‡ Il microfiltro igiene può essere lavato.
Successivamente, lasciarlo asciugare per almeno
24 ore.
‡ Montare il portafiltro sull’apparecchio e farlo innestare in posizione.
‡
‡
(H)EPA*-Pulizia del filtro d'igiene
Se l'apparecchio viene utilizzato in modo conforme per
le pulizie domestiche non è necessario sostituire il filtro (H)EPA*.
Affinché l'aspirapolvere lavori al livello di prestazione ottimale, il filtro (H)EPA* deve essere lavato dopo
un anno. La presenza di eventuali alterazioni cromatiche sulla superficie del filtro non ne pregiudicano
l'efficacia.
Figura 23*
Aprire lo sportello posteriore.
Tirando la linguetta di chiusura nel senso indicato
dalla freccia, sbloccare il filtro (H)EPA ed estrarlo
dall'apparecchio.
‡ Battere l'unità filtro e sciacquarla sotto l'acqua corrente.
L'unità può essere lavata in lavatrice con lavaggio
delicato a max. 30° C e con la velocità di centrifuga
minima.
CONSIGLIO: collocare l'unità filtro in un sacchetto
per proteggere il resto del bucato.
‡ Dopo che il filtro (H)EPA è completamente asciutto
(almeno 24 ore) riposizionarlo nell'apparecchio e
bloccarlo.
‡ Chiudere lo sportello posteriore.
‡
‡
Dopo aver aspirato piccole particelle di polvere (come
ad es. gesso, cemento e così via) pulire il filtro di protezione del motore battendolo e, se necessario, sostituire il filtro di protezione del motore e il filtro d'igiene.
Cura
Prima di pulire l'aspirapolvere, è necessario disattivarlo e staccare la spina. L'aspirapolvere e gli accessori in
materiale plastico possono essere puliti con un normale detergente per plastica.
!
Non utilizzare strumenti abrasivi né detergenti universali o per vetro. Non immergere mai
l’aspirapolvere nell'acqua.
Il vano di raccolta dello sporco può essere pulito con
un altro aspirapolvere o semplicemente con un panno/
pennello asciutto.
Con riserva di modifiche tecniche.
* a seconda della specifica dotazione
53
nl
Wij zijn blij dat u voor een Bosch stofzuiger van serie
GL70 Ergomaxx`x heeft gekozen.
In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende GL70
Ergomaxx`x – modellen beschreven. Het is daarom mogelijk dat niet alle genoemde kenmerken en functies
van toepassing zijn op uw toestel. Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen dient u alleen gebruik te maken van originele accessoires van Bosch, die speciaal
voor uw stofzuiger ontwikkeld zijn.
Onderdelen en extra toebehoren
A Reservefilterverpakking
Om uw toestel optimaal te laten functioneren, raden
wij het gebruik van originele vervangingszakken van
het type G ALL aan.
- 4 stofzakken met sluiting
!
De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de
stofzuiger doorgeeft aan derden, voeg de gebruiksaanwijzing er dan bij.
De pagina's met afbeeldingen uitklappen!
Beschrijving van het toestel
1
Omschakelbaar vloermondstuk* (Het mondstuk kan
enigszins afwijken van de afbeelding, de werking
ervan is echter hetzelfde)
2
Mondstuk voor harde vloeren*
3
Telescoopbuis met schuifmanchet
(en clip-aansluiting)*
4
Telescoopbuis met schuiftoets
(en clip-aansluiting)*
5
Telescoopbuis met schuiftoets en
nevenluchtregelaar
6
Kierenmondstuk
7
Houder voor toebehoren
8
Bekledingsmondstuk
9
Borstelkrans (voor montage op bekledingsmondstuk)*
10 Zuigslang
11 Handgreep van de slang
12 Filtervervangindicatie
13 Knop voor het regelen van het vermogen en In /
Uit-schakelaar
Aanwijzing!!
Wij adviseren u om uitsluitend gebruik te maken van
onze originele stofzakken.
Uw apparaat is een zeer efficiënte stofzuiger, die
bij het gebruik van hoogwaardige stofzakken zeer
goede resultaten geeft. Alleen bij gebruik van hoogwaardige stofzakken, met name de originele stofzuigerzakken van Bosch, worden de waarden bereikt
die op het EU energie-label staan aangegeven voor
de energie-efficiencyklasse, de stofopname en het
stofretentievermogen.
Bij gebruik van stofzakken van mindere kwaliteit
(bijv. papieren zakken) kunnen bovendien de levensduur en het vermogen van uw toestel aanzienlijk worden beïnvloed. Ook kan uw stofzuiger door het gebruik van niet goed passende of kwalitatief mindere
stofzakken beschadigd raken. Deze schade valt niet
onder onze garantie.
Meer informatie hierover vindt u onder
www.bosch-home.com/dust-bag. Hier kunt u ook
onze originele stofzuigerzakken bestellen.
B Wasbaar microfilter
Beschermt de motor van uw stofzuiger, waardoor de
levensduur wordt verlengd.
C Mondstuk voor harde vloeren BBZ123HD
Voor het schoonzuigen van gladde vloeren
(parket, tegels, terracotta,...)
D Mondstuk voor harde vloeren BBZ124HD
Innovatief mondstuk voor harde vloeren soft & roll:
2 roterende rolborstels van natuurhaar.
Geen vooruitschuiven van groter vuil.
Voor het eerste gebruik
Afb. 1
Handgreep op de zuigslang steken en laten inklikken.
‡
Ingebruikneming
14 Uitblaasfilter
15 Parkeerhulp
16 Elektriciteitssnoer
17 Achterklep
18 Draaggreep
19 Staubraumdeckel
20 Neerzethulp (aan de onderkant van het toestel)
21 Filterzak
22 Motorbeveiligingsfilter
54
Afb. 2
a) Aansluitstuk van de zuigslang in de zuigopening in
het deksel klikken.
b) Bij het verwijderen van de zuigslang beide ontgrendelnokken samendrukken en de slang eruit trekken.
Afb. 3
Handgreep in de telescoopbuis schuiven tot hij inklikt.
‡ Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelingshuls drukken en de telescoopbuis eruit trekken.
‡
* afhankelijk van de uitvoering
Afb. 4
Telescoopbuis in het aansluitstuk van het vloermondstuk steken tot hij inklikt.
‡ Om de verbinding op te heffen op de ontgrendelingshuls drukken en de telescoopbuis eruit trekken.
‡
Zuigen
!
Afb. 5*
Door de schuifmanchet in de richting van de pijl te
schuiven de telescoopbuis ontgrendelen en de gewenste lengte instellen.
‡
Afb. 6
a) De houder voor de toebehoren in de gewenste stand
op de telescoopbuis steken.
b) Meubelkwast op het bekledingsmondstuk plaatsen
en in laten klikken.
c) Bekledingsmondstuk met borstelkrans en kierenmondstuk van beneden- of bovenaf met wat druk in
de houder plaatsen.
Afb. 7
Elektriciteitssnoer bij de stekker vastpakken, tot de
gewenste lengte uittrekken en de netstekker in het
stopcontact steken.
Het elektriciteitssnoer bij een gebruiksduur van
langer dan 30 minuten volledig uittrekken.
=> Risico van oververhitting en beschadiging.
‡
!
Afb. 8 In- / Uitschakelen
‡ De stofzuiger in- en uitschakelen door op de regelknop te drukken.
Afb. 9 Zuigkracht regelen
De gewenste zuigkracht kan traploos worden ingesteld
door aan de regelknop te draaien.
min
max
- Voor het schoonzuigen van gordijnen en kwetsbaar textiel
- Voor het schoonzuigen van beklede meubels en
kussens
Voor het schoonzuigen van kwetsbaar tapijt en
voor de dagelijkse reiniging bij geringe
verontreiniging.
- Voor het reinigen van robuuste vloerbedekking,
- Voor het zuigen van harde vloeren en sterk verontreinigd tapijt en vaste vloerbedekking
Afb. 10 Telescoopbuis met schuiftoets en nevenluchtregelaar
Het zuigvermogen kan ook door het draaien van de
nevenluchtregelaar in de richting van de pijl worden
ingesteld.
„ Nevenluchtregelaar geopend
=> zuigvermogen gereduceerd
„ Nevenluchtregelaar gesloten
=> maximaal zuigvermogen
Let op:
Vloermondstukken staan, afhankelijk van het type
harde vloer (bijv. ruwe, rustieke tegels) bloot aan
een bepaalde mate van slijtage. Daarom dient u
regelmatig de onderkant van het mondstuk te controleren. Wanneer de onderkant van het mondstuk
versleten is of scherpe randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan kwetsbare harde vloeren, zoals
parket en linoleum. De fabrikant is niet aansprakelijk
voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door
een versleten mondstuk.
Afb. 11
Omschakelbaar vloermondstuk instellen:
„ Tapijt en vaste vloerbedekking
=>
„ Harde vloeren / parket
=>
Afb. 12* Zuigen met extra toebehoren
Mondstukken naar behoefte op de handgreep of de zuigbuis steken:
a) Kierenmondstuk voor het schoonzuigen van kieren,
hoeken etc.
b) Bekledingsmondstuk voor het schoonzuigen van gestoffeerde meubelen, gordijnen etc.
c) Bekledingsmondstuk met borstelkrans voor het
schoonzuigen van ramen, kasten, profielen, etc.
‡ Het kieren- en bekledingsmondstuk na gebruik weer
in de houder voor toebehoren plaatsen.
d) Mondstuk voor harde vloeren
- met opgeklikte borstelkrans:
Voor een effectieve en tegelijk behoedzame reiniging van harde voerbedekking (tegels, parket etc.)
- zonder borstelkrans
Voor het verwijderen van vuil uit spleten en kieren
‡ De borstelkrans kan worden afgenomen door in de
richting van de pijl op beide vergrendelingen te drukken
Afb. 13
Bij korte zuigpauzes kunt u de parkeerhulp aan de
achterkant van het apparaat gebruiken.
‡ Na het uitschakelen van het toestel de haak aan het
vloermondstuk in de uitsparing aan de achterkant
van het toestel schuiven.
‡
Afb. 14
Om hindernissen te nemen, bijv. trappen, kan het toestel ook aan het handvat getransporteerd worden.
* afhankelijk van de uitvoering
55
Na gebruik
Afb. 15
‡
‡
Stekker uit het stopcontact halen.
Kort aan het elektriciteitssnoer trekken en loslaten
(het snoer rolt automatisch op).
Afb. 16
Voor het neerzetten/transporteren van het toestel
kunt u de neerzethulp aan de onderkant van het toestel gebruiken.
‡ Het apparaat rechtop neerzetten. De haak op het
vloermondstuk in de uitsparing aan de onderkant
van het apparaat schuiven.
‡
Filter vervangen
!
Let op: het toestel altijd uitschakelen alvorens van
filter te wisselen!
Filterzak vervangen
Afb. 17
Is de filtervervangindicatie in het deksel continu
verlicht terwijl het mondstuk niet op de grond rust
en de hoogste stand is ingeschakeld, dan moet de
filterzak vervangen worden, ook als hij nog niet vol
is. In dit geval is vervanging noodzakelijk vanwege de
aard van de inhoud van de zak.
Mondstuk, zuigbuis en zuigslang mogen hierbij niet
verstopt zijn, ook wanneer dit er niet toe leidt dat de
filtervervangindicatie wordt geactiveerd.
‡
Afb. 18 Deksel openen
‡ Deksel openen door de afsluithendel in de richting
van de pijl te drukken.
Afb. 19
a) Filterzak afsluiten en uitnemen door aan het sluitlipje te trekken.
b) Nieuwe filterzak in de houder schuiven tot een klik te
horen is. De filterzak hierbij samengevouwen laten
op de wijze zoals hij uit de verpakking wordt genomen. De filterzak niet vouwen of knikken en er bij
het sluiten van het deksel op letten dat hij niet wordt
ingeklemd.
!
Let op: deksel sluit alleen wanneer de filterzak is
geplaatst.
Motorbeveiligingsfilter
!
Afb. 20*
Deksel van het stofcompartiment openen. Afb. 18
Motorbeveiligingsfilter uit de vergrendeling halen en
in de pijlrichting naar buiten trekken.
‡ Motorbeveiligingsfilter reinigen door hem uit te kloppen.
‡ Bij sterke verontreiniging moet de motorbeveiligingsfilter worden uitgewassen.
De filter vervolgens minstens 24 uur laten drogen.
‡ Na gebruik de motorbeveiligingsfilter inschuiven en
aan de bovenkant vergrendelen. Het deksel van het
stofcompartiment sluiten.
‡
‡
Schuimfilter reinigen
Is uw toestel uitgerust met een filterraam met schuimfilter, dan dient het schuimfilter regelmatig te worden
schoongemaakt door het uit te kloppen!
Afb. 21*
Deksel van het stofcompartiment openen Afb. 18 .
Filterraam met schuimfilter in de richting van de pijlnaar buiten trekken.
‡ Schuimfilter uit het filterraam nemen en schoonmaken door het uit te kloppen.
‡ Na reiniging het schuimfilter in het filterraam plaatsen, het filterraam met schuimfilter in het toestel
schuiven en het deksel van het stofcompartiment
sluiten.
Let op: De stofzuiger mag niet worden gebruikt
zonder motorbeveiligingsfilter!
‡
‡
!
Uitblaasfilter-onderhoud
De uitblaasfilter is zo gemaakt, dat hij niet vervangen
hoeft te worden wanneer het toestel volgens voorschrift in het huishouden gebruikt wordt.
Voor een blijvend optimale werking van de stofzuiger
dient de uitblaasfilter na een jaar te worden uitgewassen. De werking van de filter blijft ongeacht een mogelijke verkleuring van het filteroppervlak behouden.
Afb. 22*
Achterklep openen.
Door het sluitlipje in de richting van de pijl te bewegen de filterhouder ontgrendelen.
‡ Filterschuim* uit de filterhouder nemen en uitkloppen.
‡ Micro-hygiënefilter kan worden uitgewassen.
Het filter vervolgens minstens 24 uur laten droge
‡ Filterschuim in de filter leggen.
‡ Filterhouder in het apparaat plaatsen en laten inklikken.
‡
‡
Let op: de stofzuiger mag niet zonder motorbeveiligingsfilter worden gebruikt.
Motorbeveiligingsfilter schoonmaken
De motorbeveiligingsfilter dient regelmatig te worden
schoongemaakt door hem uit te kloppen of uit te wassen!
56
* afhankelijk van de uitvoering
(H)EPA*-uitblaasfilter reinigen
De (H)EPA*-filter hoeft niet te worden vervangen wanneer het toestel in het huishouden en op de juiste manier wordt gebruikt.
Voor een blijvend optimale werking van de stofzuiger
dient de (H)EPA*-filter na een jaar te worden uitgewassen. De werking van de filter blijft ongeacht een mogelijke verkleuring van het filteroppervlak behouden.
Afb. 23*
Achterklep openen.
Door het sluitlipje in de richting van de pijl te bewegen de (H)EPA*-filter ontgrendelen en uit het toestel
nemen.
‡ Filtereenheid uitkloppen en wassen onder stromend
water.
De eenheid kan optioneel in de wasmachine worden
gereinigd, bij max. 30° C met een fijnwasprogramma
en het laagste toerental.
TIP: Doe de filtereenheid in een waszak, ter bescherming van de overige was.
‡ (H)EPA*-filter weer in het toestel plaatsen en vergrendelen nadat hij volledig gedroogd is (minstens
24h).
‡ Achterklep sluiten.
‡
‡
Na het opzuigen van fijne stofdeeltjes (zoals gips, cement, etc), de motorbeveiligingsfilter schoonmaken
door hem uit te kloppen, zo nodig de motorbeveiligingsfilter en de uitblaasfilter vervangen.
Schoonmaken
Voor gebruik dient de stofzuiger altijd uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact te worden gehaald.
Stofzuigers en accessoires van kunststof kunnen worden onderhouden met een in de handel gebruikelijk
schoonmaakmiddel voor kunststof.
!
Geen schuurmiddelen, glas- of allesreiniger gebruiken. De stofzuiger nooit in water dompelen.
Het stofcompartiment kan indien nodig met een
tweede stofzuiger worden uitgezogen, of eenvoudig
met een droge stofdoek of stofkwast worden schoongemaakt.
Technische wijzigingen voorbehouden.
da
Tillykke med den nye Bosch støvsuger fra serie GL70
Ergomaxx`x.
I denne brugsanvisning beskrives alle de forskellige
GL70 Ergomaxx`x- modeller. Det er derfor muligt, at
nogle af de beskrevne funktioner og udstyr ikke findes
på den aktuelle model. Det anbefales, at der altid anvendes originalt tilbehør fra Bosch, fordi dette tilbehør
er blevet specielt udviklet netop til denne støvsuger for
at opnå det optimalt bedste resultat af støvsugningen.
Opbevar brugsanvisningen. Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis støvsugeren gives videre til andre.
Fold billedsiderne ud!
Beskrivelse
1
Universalgulvmundstykke* (mundstykkernes udseende kan afvige fra illustrationen)
2
Mundstykke til hårde gulvbelægninger*
3
Teleskoprør med skydemanchet
(og clip-tilslutning)*
4
Teleskoprør med skydeknap
(og clip-tilslutning)*
5
Teleskoprør med skydeknap og falskluft-knap
6
Fugemundstykke
7
Tilbehørsholder
8
Polstermundstykke
9
Møbelmundstykke (til montering på polstermundstykke)*
10 Slange
11 Slange-håndgreb
12 Filterskiftindikator
13 Drejeknap til effektregulering og tænd-/sluk-knap
14 Udblæsningsfilter
15 Parkeringssystem
16 Netledning
17 Bagklap
18 Bærehåndtag
19 Støvrumslåg
20 Parkeringssystem (på apparatets underside)
21 Støvsugerpose
22 Motorbeskyttelsesfilter*
* afhængig af udstyr
57
Reservedele og ekstra tilbehør
A Pakke med udskiftningsfiltre
For at sikre at støvsugeren kan arbejde med optimal
effekt, anbefaler vi, at der anvendes originale støvposer af typen G ALL.
Indhold:
- 4 støvposer med lukkeanordning
!
Bemærk
Vi anbefaler udelukkende at anvende vores originale
støvposer.
Dette apparat er en højeffektiv støvsuger, som er i
stand til at yde en særdeles effektiv rengøring, når
der anvendes kvalitets-støvposer. Kun ved anvendelse af støvposer af høj kvalitet, og herunder især
originale støvposer fra Bosch, kan det sikres, at
værdierne for energieffektivitsklasse, støvoptagelse
og støvabsorptionsevne, som er angivet i EU energimærket, bliver opnået.
Ved anvendelse af støvposer af ringere kvalitet
(f.eks. af papir) kan apparatets levetid og ydeevne
derudover påvirkes negativt. Anvendelse af støvposer, som ikke passer eller er af dårlig kvalitet, kan
også medføre skader på støvsugeren. Sådanne skader er ikke omfattet af vores garanti.
Der findes flere oplysninger om dette på
www.bosch-home.com/dust-bag. Der er der også
mulighed for at bestille vores originale støvsugerposer.
B Mikrofilter, som kan vaskes
Beskytter støvsugerens motor og forlænger derved
dens levetid.
C Mundstykke til hårde gulvbelægninger BBZ123HD
Til støvsugning af glatte gulve
(parket, fliser, terrakotta osv.)
D Mundstykke til hårde gulvbelægninger BBZ124HD
Innovativt soft & roll mundstykke til hårde
gulvbelægninger:
2 roterende børsteruller af naturhår.
Groft smuds bliver ikke skubbet til side.
Fig. 3
Skyd håndgrebet ind i teleskoprøret, til det går i indgreb.
‡ Tryk på låsemuffen, når delene skal skilles ad igen,
og træk derefter teleskoprøret ud.
‡
Fig. 4
Skyd teleskoprøret ind i gulvmundstykkets studs, til
det går i indgreb.
‡ Tryk på låsemuffen, når delene skal skilles ad igen,
og træk derefter teleskoprøret ud.
‡
Fig. 5*
Træk skydemanchetten i pilens retning, så teleskoprøret frigøres, og indstil til den ønskede længde.
‡
Fig. 6
a) Placer tilbehørsholderen på den ønskede position
på teleskoprøret.
b) Sæt møbelmundstykket på polstermundstykket, og
lad det gå i indgreb.
c) Placer med et fast tryk polstermundstykket med møbelmundstykke og fugemundstykke i tilbehørsholderen oppefra hhv. nedefra.
Fig. 7
Hold i stikket på netledningen, træk ledningen ud
til den ønskede længde, og stik stikket i en kontakt.
Hvis støvsugeren er i drift i mere end 30 minutter
skal netledningen trækkes helt ud.
=> Fare for overophedning og beskadigelse af støvsugeren.
‡
!
Fig. 8 Tænde / slukke
‡ Tænd og sluk for støvsugeren ved at trykke på drejeknappen til effektregulering.
Fig. 9 Regulering af sugestyrke
Den ønskede sugestyrke kan indstilles trinløst ved at
dreje knappen til effektregulering.
min
- Til støvsugning af sarte tekstiler og til den daglige rengøring ved ringe tilsmudsning
- Til rengøring af robuste hårde gulvbelægninger
Før første ibrugtagning
Fig. 1
Sæt håndgrebet på slangen, og lad det gå i indgreb.
‡
Ibrugtagning
Fig. 2
a) Lad slangestudsen gå i indgreb i sugeåbningen i låget.
b) Håndgrebet fjernes ved at trykke de to låsetappe
sammen og trække slangen ud.
58
- Til støvsugning af gardiner og sarte tekstiler
- Til støvsugning af polstrede møbler og puder
max
- Til støvsugning hårde gulvbelægninger samt
meget tilsmudsede tæpper og væg-til-væg tæpper
Fig. 10 Teleskoprør med skydeknap og falskluft-knap
Sugeeffekten kan også indstilles ved at dreje falskluftknappen i pilens retning.
„ Falskluft-knap åben => reduceret sugeeffekt
„ Falskluft-knap lukket => maksimal sugeeffekt
* afhængig af udstyr
Støvsugning
Udskiftning af filtre
!
!
Bemærk:
Gulvmundstykker udsættes afhængigt af beskaffenheden af det hårde gulv (f.eks. ru, rustikke fliser) for
et vist slid. Derfor skal mundstykkets glidesål kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Slidte eller
skarpkantede undersider på mundstykker kan beskadige sarte gulve som parket eller linoleum. Producenten hæfter ikke for evt. skader, som er opstået
som følge af et slidt gulvmundstykke.
Fig. 11
Indstilling af universalgulvmundstykke:
„ Løse og faste tæpper
=>
„ Hårde gulvbelægninger / parket
Bemærk: Sluk altid for apparatet, inden filtrene
udskiftes!
Udskifte støvsugerposer
Fig. 17
Hvis filterskiftindikatoren lyser vedvarende rødt,
når mundstykket ved højeste sugeeffekt er løftet
op fra gulvet, skal støvsugerposen skiftes ud, også
selv om den ikke er fyldt. I så fald er det arten af
det opsugede materiale, der gør dette nødvendigt.
Mundstykke, sugerør og slange må ikke være tilstoppet, også selvom det ikke udløser filterskiftindikatoren.
‡
=>
Fig. 12* Støvsugning med ekstra tilbehør
Sæt det ønskede mundstykke på hhv. sugerør eller
håndgreb:
a) Fugemundstykke til støvsugning af fuger, hjørner
etc.
b) Polstermundstykke til støvsugning af polstrede
møbler, gardiner etc.
c) Polstermundstykke med påsat møbelmundstykke
støvsugning af vinduesrammer, skabe, profiler, etc.
‡ Sæt fugemundstykket og polstermundstykket tilbage i tilbehørsholderen efter brug.
d) Mundstykke til hårde gulve
- med påklipsbar børstering
Til effektiv og samtidig skånsom rengøring af hårde
gulvbelægninger (fliser, parket, osv.)
- uden børstering
Til rengøring af snavs i fuger og sprækker
‡ Børstekransen kan tages af ved at trykke de to indgrebsanordninger i pilens retning
Fig. 13
Ved korte pauser i støvsugningen kan parkeringssystemet på bagsiden af støvsugeren benyttes.
‡ Når støvsugeren er slukket, skydes hagen på gulvmundstykket ind i udsparingen på siden af apparatet.
‡
Fig. 14
Støvsugeren er forsynet med et håndtag, så den er lettere at bære hen over forhindringer, som f.eks. trapper.
Efter støvsugningen
Fig. 15
Træk netstikket ud.
Træk kort i netledningen, og slip den (ledningen rulles automatisk op).
‡
‡
Fig. 18 Åbning af låg
Luk låget op ved at skyde låsehåndtaget i pilens retning.
‡
Fig. 19
a) Luk støvsugerposen ved at trække i lukkemekanismen, og tag den ud.
b) Skyd den nye støvsugerpose ind i holderen, til det
kan mærkes, at den går i indgreb. Støvsugerposen
sættes på plads sammenfoldet, som når den tages
ud af emballagen. Undlad at folde eller knække støvsugerposen, og pas på, at den ikke kommer i klemme, når låget lukkes.
Bemærk: Låget kan kun lukkes, når der er placeret
en støvsugerpose.
!
Motorbeskyttelsesfilter
!
Bemærk: Støvsugeren må ikke anvendes uden
motorbeskyttelsesfilter.
Rensning af motorbeskyttelsesfiltret
Motorbeskyttelsesfiltret skal med regelmæssige mellemrum bankes rent eller vaskes!
Fig. 20*
Luk støvrumslåget op. Fig. 18
Frigør motorbeskyttelsesfiltret ved at trække i laskerne i siden, og træk det ud i pilens retning.
‡ Rengør motorbeskyttelsesfiltret ved at banke det
rent.
‡ Hvis motorbeskyttelsesfiltret er meget snavset, bør
det vaskes.
Lad derefter filtret tørre i mindst 24 timer.
‡ Sæt motorbeskyttelsesfiltret på plads igen, når det er
rengjort, og lad det gå i indgreb foroven. Luk derefter
låget over støvrummet.
‡
‡
Fig. 16
Parkeringssystemet på undersiden af apparatet kan
bruges, når det skal transporteres / sættes væk.
‡ Stil apparatet lodret. Skyd hagen på gulvmundstykket ind i udsparingen på undersiden af apparatet.
‡
* afhængig af udstyr
59
Rengøre filterskum
Hvis apparatet er udstyret med en filterramme med
filterskum, skal filterskummet med regelmæssige mellemrum bankes rent!
Efter støvsugning af fine støvpartikler (som f.eks. gips,
cement, osv.), skal motorbeskyttelsesfiltret bankes
rent, og evt. skal motorbeskyttelsesfiltret og udblæsningsfiltret udskiftes.
Fig. 21*
Åbn støvrumslåget. Fig. 18
Træk filterrammen med filterskummet ud i pilens
retning.
‡ Tag filterskummet ud af filterrammen, og bank det
rent.
‡ Sæt det rene filterskum på plads i filterrammen igen,
skyd filterrammen med filterskummet ind i apparatet, og luk støvrumslåget.
Bemærk: Støvsug aldrig uden filterpose hhv. støvbeholder, motorbeskyttelses- og udblæsningsfilter!
Pleje
‡
‡
!
Pleje af udblæsningsfilter
Udblæsnings-filtret er konstrueret, så det normalt aldrig skal udskiftes, når støvsugeren anvendes iht. sit
formål i boligen.
For at støvsugeren skal vedblive at arbejde med optimal sugeeffekt, skal udblæsnings-filtret normalt vaskes
efter et år. Filtrets filtreringsevne bevares uafhængigt
af en eventuel misfarvning af filtrets overflade.
Fig. 22*
Luk bagklappen op.
Frigør filterholderen ved at trække lukkegrebet i pilens retning.
‡ Tag mikrohygiejnefiltret ud.
‡ Mikrohygiejnefiltret kan vaskes rent.
Lad derefter filtret tørre i mindst 24 timer.
‡ Læg filterskummet på plads i filterholderen.
‡ Sæt filterholderen ind i apparatet, og lad den gå i
indgreb.
‡
‡
Rengøring af (H)EPA*-udblæsningsfilter
(H)EPA*-filtret er konstrueret, så det normalt aldrig
skal udskiftes, når støvsugeren anvendes iht. sit formål
i boligen.
For at støvsugeren skal vedblive at arbejde med optimal sugeeffekt, skal (H)EPA*-filtret normalt vaskes efter et år. Filtrets virkning bevares uafhængigt af en evt.
farveændring af filtrets overflade.
Fig. 23*
Luk bagklappen op.
Frigør (H)EPA*-filtret ved at trykke låselasken i pilens
retning, og tag det ud af apparatet.
‡ Bank filterenheden ren, og vask den under rindende
vand.
Enheden kan også vaskes i vaskemaskinen på finvask
ved maks. 30°C og laveste centrifugeringshastighed.
TIP: Læg filterenheden i en vaskepose for at skåne
resten af vasketøjet.
‡ Sæt (H)EPA*-filtret i apparatet igen, når det er fuldstændig tørt (efter minimum 24 timer), og lås det.
‡ Luk bagklappen.
‡
‡
60
Sluk altid for støvsugeren, og træk stikket ud af stikkontakten, når støvsugeren skal rengøres. Støvsugeren
og tilbehørsdelene kan plejes med et af de gængse rensemidler til kunststof.
!
Anvend aldrig skuremidler, glas- eller universalrengøringsmidler. Dyp aldrig støvsugeren i vand.
Når det er nødvendigt, kan støvrummet støvsuges ved
hjælp af en anden støvsuger, eller det kan rengøres
med en tør støveklud / støvbørste.
Med forbehold for tekniske ændringer.
no
Det gleder oss at du har valgt en støvsuger fra Bosch i
serien GL70 Ergomaxx`x.
I denne bruksanvisningen presenteres forskjellige
GL70 Ergomaxx`x-modeller. Det kan derfor hende at
ikke alle kjennetegn og funksjoner gjelder for akkurat
din modell. For at støvsugeren skal fungere optimalt,
bør du bare bruke originalt tilbehør fra Bosch som er
utviklet spesielt for din støvsuger.
Reservedeler og spesialtilbehør
A Papirfilterpakke
For at apparatet skal yte optimalt, anbefaler vi bruk
av de originale utskiftbare posene av typen G ALL.
Innhold:
- 4 støvposer med lukkeanordning
!
Ta godt vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen
må følge med når støvsugeren skifter eier.
Vennligst brett ut sidene med bilder.
Beskrivelse av apparatet
1
Omstillingsbart gulvmunnstykke* (utseendet på
munnstykket kan avvike fra bildet selv om det har
samme virkemåte)
2
Munnstykke for harde gulv*
3
Teleskoprør med skyvemansjett
(og klikkfeste)*
4
Teleskoprør med skyvebryter
(og klikkfeste)*
5
Teleskoprør med skyveknapp og regulator for
tilleggsluft
6
Fugemunnstykke
7
Tilbehørsholder
8
Møbelmunnstykke
9
Penselbørste (til å montere på møbelmunnstykke)*
10 Sugeslange
11 Slangehåndtak
12 Støvposeindikator
OBS!
Vi anbefaler derfor at du utelukkende bruker våre originale støvposer.
Apparatet ditt er en høyeffekts støvsuger som ved
bruk av riktig støvpose sørger for svært gode rengjøringsresultater. Bare bruk av kvalitetsstøvposer,
som spesielt originalstøvposene fra Bosch, sikrer
at verdiene for energieffektklasse, støvopptak og
partikkelutslipp som er angitt i EUs energimerking,
oppnås.
Ved bruk av støvposer av lavere kvalitet (f.eks. papirposer) kan dessuten apparatets levetid og funksjon
reduseres betraktelig. I tillegg kan bruken av støvposer som ikke passer nøyaktig eller ikke tilfredstiller kvalitetskravene, føre til skader på støvsugeren.
Slike skader dekkes ikke av garantien.
Du finner mer informasjon om dette under
www.bosch-home.com/dust-bag. Der har du også
mulighet til å bestille våre originale støvsugerposer.
B Vaskbart mikrofilter
Beskytter støvsugermotoren og forlenger dermed
levetiden.
C Munnstykke for harde gulv BBZ123HD
Til støvsuging av glatte gulv
(parkett, fliser, terrakotta osv.)
D Munnstykke for harde gulv BBZ124HD
Innovativt munnstykke for harde gulv soft & roll:
2 roterende børsteruller av naturhår.
Ingen bortoverskyvning av grov smuss.
Før første gangs bruk
Bilde 1
Fest håndtaket på sugeslangen.
‡
13 Dreibar effektregulator og på-/av-bryter
14 Utblåsingsfilter
15 Parkeringshjelp
16 Strømledning
17 Klaff bak
18 Bærehåndtak
19 Støvromdeksel
20 Oppbevaringsstøtte (på apparatets underside)
21 Støvpose
22 Motorfilter
Ta i bruk
Bilde 2
a) La slangeenden smekke på plass i sugeåpningen i
dekselet.
b) Når du tar ut slangen, må du trykke sammen begge
festetappene og trekke ut slangen.
Bilde 3
Skyv håndtaket inn i teleskoprøret til det klikker på
plass.
‡ Du løsner håndtaket igjen ved å trykke inn låseringen og trekke ut teleskoprøret.
‡
* afhængig af udstyr
61
Bilde 4
Skyv teleskoprøret inn i stussen på gulvmunnstykket
til det klikker på plass.
‡ Du løsner håndtaket igjen ved å trykke inn låseringen og trekke ut teleskoprøret.
‡
Støvsuging
!
Bilde 5*
Ved å trekke skyvemansjetten/-bryteren i pilens retning løsner du teleskoprøret, slik at du kan stille inn
ønsket lengde.
‡
Bilde 6
a) Sett tilbehørsholderen i ønsket posisjon på teleskoprøret.
b) Stikk penselbørsten på håndtaket og la den gå i lås.
c) Sett møbelmunnstykket med penselbørste og fugemunnstykke i tilbehørsholderen ved å trykke det inn
nedenfra eller ovenfra.
Bilde 7
Ta tak i støpselet på strømledningen, trekk ut ønsket
ledningslengde og sett støpselet i kontakten.
Trekk strømledningen helt ut hvis apparatet er i
bruk i mer enn 30 minutter av gangen.
=> Hvis ikke er det fare for overoppheting og skade
på apparatet.
‡
!
Bilde 8 Slå på/av
‡ Du slår støvsugeren på/av ved å trykke på regulatoren.
Bilde 9 Regulering av sugekraften
Du kan stille inn ønsket sugekraft trinnløst ved å dreie
på regulatoren.
min
max
- Til støvsuging av gardiner og ømfintlig tekstiler
- Til støvsuging av stoppede møbler
og puter
- Til støvsuging av ømfintlige tepper og daglig
rengjøring av flater som ikke er særlig støvete
- Til rengjøring av robuste gulvbelegg
- Til støvsuging av harde gulv og svært støvete
tepper og vegg-til-vegg-tepper
Bilde 10 - Teleskoprør med skyveknapp og regulator
for tilleggsluft
Sugeeffekten kan også reguleres ved at du vrir regulatoren for tilleggsluft i pilretningen.
„ Regulator for tilleggsluft åpnet => sugeeffekt redusert
„ Regulator for tilleggsluft lukket => maks. sugeeffekt
Obs:
Gulvmunnstykket utsettes for en viss slitasje, avhengig av kvaliteten på gulvet (f.eks. ru, rustikale fliser).
Derfor bør du kontrollere undersiden av munnstykket regelmessig. Dersom undersiden av munnstykket er slitt og har skarpe kanter, kan det forårsake
skader på mindre slitesterke gulv som parkett og
linoleum. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for
skader som oppstår som følge av at det brukes slitte
gulvmunnstykker.
Bilde 11
Innstilling av omstillbart gulvmunnstykke:
„ Tepper og vegg-til-vegg-tepper
=>
„ Harde gulv / parkett
=>
Bilde 12* Støvsuging med ekstra tilbehør
Sett munnstykkene på rør eller håndtak etter behov:
a) Fugemunnstykke til støvsuging i fuger, hjørner osv.
b) Møbelmunnstykke til støvsuging av stoppede møbler, gardiner osv.
c) Møbelmunnstykke med penselbørste til støvsuging
av vinduskarmer, skap, profiler osv.
‡ Sett fugemunnstykket og møbelmunnstykket i tilbehørsholderen etter bruk.
d) Munnstykke for harde gulv
- med påklipset børstekrans:
for effektiv, men skånsom rengjøring av harde gulv
(fliser, parkett osv.)
- uten børstekrans:
for rengjøring av smuss i sprekker og fuger
‡ Børstekransen kan tas av ved å trykke begge sperrene i pilens retning
Bilde 13
Når du skal ta korte pauser under arbeidet, kan du
bruke parkeringshjelpen på baksiden av apparatet.
‡ Skyv kroken på gulvmunnstykket inn i sporet på baksiden av apparatet etter at du har slått av apparatet.
‡
Bilde 14
For å komme forbi hinder som for eksempel trapper, kan
du også transportere apparatet i håndtaket.
Etter arbeidet
Bilde 15
Trekk ut støpselet.
Trekk strømledningen lett til deg og slipp den (ledningen rulles opp automatisk).
‡
‡
Bilde 16
Når du skal sette fra deg/transportere apparatet, kan
du bruke parkeringshjelpen på apparatets underside.
‡ Støvsugeren skal stå oppreist når den settes på
plass. Skyv kroken på gulvmunnstykket inn i sporet
på undersiden av støvsugeren.
‡
62
* avhengig av utstyr
Filterskifte
!
Obs: Slå alltid av apparatet før du skifter filter!
Bytte av støvpose
Bilde 17
Hvis indikatoren for filterbytte i dekselet lyser konstant når du løfter munnstykket opp fra gulvet med
full sugeeffekt, må støvposen byttes, selv om den
ikke er helt full. I slike tilfeller kan typen materiale
gjøre det nødvendig å bytte støvpose.
Munnstykke, rør og sugeslange må ikke være tette,
selv om dette ikke utløser noen reaksjon i indikatoren for filterbytte.
‡
Bilde 18 Åpne dekselet
‡ Åpne dekselet ved å skyve låsestangen i pilens retning.
Bilde 19
a) Lukk støvposen ved å trekke i lukkefliken og ta ut
støvposen.
b) Skyv den nye støvposen inn i holderen til den tydelig
klikker på plass. La støvposen forbli sammenbrettet
slik den tas ut av emballasjen. Ikke brett eller knekk
støvposen, og pass på når du lukker dekselet at
støvposen ikke blir inneklemt.
Obs: Dekselet kan bare lukkes igjen når det er lagt
inn en støvpose.
!
Motorfilter
!
Obs: Støvsugeren må ikke brukes uten motorfilter.
Rengjøring av motorfilteret
Motorfilteret må rengjøres med jevne mellomrom ved
at du banker det rent eller skyller det.
Bilde 20*
Åpne støvromdekselet. Bilde 18
Løsne sperren på motorfilteret ved å trekke i flikene
på siden og trekk filteret ut i pilens retning.
‡ Bank ut av motorfilteret for å rengjøre det.
‡ Er det svært tilsmusset, må det skylles.
La filteret tørke i minst 24 timer etter skylling.
‡ Etter rengjøring settes motorfilteret inn i støvsugeren. La det gå i lås oppe. Lukk dekselet til støvrommet.
‡
‡
Bilde 21*
Åpne støvbeholderdekselet. Bilde 18
Trekk ut filterrammen med filterskummet i pilens
retning.
‡ Ta filterskummet ut av filterrammen og bank det forsiktig rent.
‡ Etter rengjøringen settes filterskummet inn i filterrammen, filterrammen med filterskum skyves inn i
apparatet og støvbeholderdekselet lukkes.
Obs! Støvsugeren må ikke brukes uten motorbeskyttelsesfilter!
‡
‡
!
Pleie av utblåsingsfilter
Utblåsingsfilteret er laget slik at det ikke er nødvendig
å bytte det ut dersom apparatet bare brukes i hjemmet
slik det er beskrevet i bruksanvisningen.
For at støvsugeren skal fungere med optimal effekt,
bør utblåsingsfilteret vaskes ut etter ett år. Filteret
fungerer like godt om overflaten på filteret skulle bli
misfarget.
Bilde 22*
Åpne klaffen bak.
Løsne filterholderen ved å trekke lukkefliken i pilretningen
‡ Ta ut filterskummet* fra filterholderen og bank det ut.
‡ Micro-hygienefilter kan vaskes ut av.
La filteret tørke i minst 24 timer.
‡ Legg inn filterskum i filterholderen.
‡ Sett inn filterholderen i enheten og fest den.
‡
‡
Rengjøre (H)EPA*-utblåsingsfilter
(H)EPA*-filteret er laget slik at det ikke trenger å skiftes
ut dersom apparatet brukes på tiltenkt vis i husholdningen.
For at støvsugeren skal jobbe med optimal effekt, bør
(H)EPA*-filteret vaskes etter et år. Filteret fungerer like
godt selv om overflaten på filteret skulle bli misfarget.
Bilde 23*
Åpne klaffen bak.
Løsne (H)EPA*-filteret ved å trekke lukkefliken i pilretningen og ta det ut av apparatet.
‡ Bank ut av filterenheten og vask den under rennende
vann.
Enheten kan vaskes med skåneprogram i vaskemaskinen ved maks. 30 °C og med laveste sentrifugeringstall.
TIPS: Legg filterenheten i en vaskepose for å skåne
resten av vasken.
‡ La (H)EPA*-filteret tørke helt (minst 24 timer) før du
setter det inn i apparatet igjen.
‡ Lukk klaffen bak.
‡
‡
Etter å ha støvsugd fine støvpartikler (som f.eks. gips,
sement, osv.) må du rengjøre motorfilteret ved å banke det ut. Eventuelt må motorfilter og utblåsingsfilter
byttes.
* avhengig av utstyr
63
Pleie
Støvsugeren må være slått av og frakoblet strømnettet
før den rengjøres. Støvsuger og tilbehørsdeler av plast
kan vedlikeholdes med et vanlig plastrensemiddel.
!
Ikke bruk skuremidler, glass- eller universalrengjøringsmidler. Støvsugeren må aldri senkes i vann.
Ved behov kan støvrommet suges rent ved hjelp av en
annen støvsuger, eller ganske enkelt rengjøres med en
tørr støvklut/pensel.
sv
Tack för att du har valt Bosch-dammsugare i
GL70 Ergomaxx`x-serien.
Bruksanvisningen beskriver olika GL70 Ergomaxx`x
-modeller. Det kan hända att vissa finesser och funktioner inte gäller just din modell. Använd bara originaltillbehör från Bosch, de är specialframtagna till den här
dammsugaren för att ge bästa möjliga sugeffekt.
Spara bruksanvisningen. Se till så att bruksanvisningen
medföljer dammsugaren vid ägarbyte.
Med forbehold om tekniske endringer.
Vik ut bilduppslaget!
Produktbeskrivning
1
Ställbart golvmunstycke* (munstyckets utseende kan
avvika från bildens men ändå ha samma funktion)
2
Munstycke för hårda golv*
3
Teleskoprör med skjutmuff
(och snäppkoppling)*
4
Teleskoprör med skjutknapp
(och snäppkoppling)*
5
Teleskoprör med skjutreglage och luftreglering
6
Fogmunstycke
7
Tillbehörshållare
8
Dynmunstycke
9
Möbelborste (för montering på dynmunstycket)*
10 Sugslang
11 Handtag
12 Filterindikering
13 Effektvred, PÅ/AV
14 Utblåsfilter
15 Parkeringshjälp
16 Sladd
17 Baklucka
18 Bärhandtag
19 Dammbehållarlock
20 Munstycksparkering (på baksidan)
21 Dammsugarpåse
22 Motorskyddsfilter
64
* beroende på utförande
Reservdelar och specialtillbehör
A Reservfilterförpackning
Vi rekommenderar att du använder originaldammsugarpåsar av typ G ALL, så att maskinen kan ge optimal effektnivå
Innehåll:
- 4 dammsugarpåsar med stängning
!
OBS!
Vi rekommenderar att du bara använder dammsugarpåsar som är original.
Dammsugaren är mycket effektiv och om du använder kvalitetsdammsugarpåsar får du mycket bra slutresultat. Använder du bara kvalitetsdammsugarpåsar
som originalpåsarna från Bosch, så uppnår enheten
den energieffektivitetsklassning, dammupptagning
och det partikelutsläpp som EU-energimärkningen
anger. Använder du sämre dammsugarpåsar (t.ex.
papperspåsar) kan det dessutom påverka maskinens
livslängd och kapacitet negativt.
Dessutom kan dammsugarpåsar som inte passar eller är av sämre kvalitet ge dammsugaren skador. Vår
garanti täcker inte sådan skador.
Du hittar mer information på
www.bosch-home.com/dust-bag. Där kan du även
beställa dammsugarpåsar som är original.
B Tvättbart mikrofilter
Skyddar dammsugarmotorn och ger den längre livslängd.
C Munstycke för hårda golv BBZ123 HD
För dammsugning av släta golv
(parkett, klinker, terrakotta …)
D Munstycke för hårda golv BBZ124 HD
Innovativt soft & roll-munstycke för hårda golv:
2 roterande borstvalsar med naturhårsborst.
Skjuter inte grovsmutsen framåt.
Bild 4
Skjut in teleskopröret tills det snäpper fast i golvmunstyckets muff.
‡ Lossa anslutningen genom att trycka på hylsupplåsningen och dra ut teleskopröret.
‡
Bild 5*
Lossa teleskopröret genom att föra skjutmuffen/knappen i pilens riktning och ställ in den längd du
vill ha.
‡
Bild 6
a) Sätt tillbehörshållaren där du vill ha den på teleskopröret.
b) Snäpp fast möbelmunstycket på dynmunstycket.
c) Sätt i dynmunstycket med möbelborste och fogmunstycket ovan- resp. underifrån i tillbehörshållaren.
Bild 7
Ta tag i kontakten på sladden, dra ut den längd du
behöver och sätt i kontakten.
Dra ut sladden helt om du ska dammsuga längre än
30 minuter.
=> Risk för överhettning och skador.
‡
!
Bild 8 PÅ/AV
‡ Slå på och av dammsugaren genom att trycka på
vredet.
Bild 9 Justera sugeffekten
Vrid vredet för steglös inställning av sugeffekten.
min
- För dammsugning av gardiner och ömtåliga textilier
- För dammsugning av stoppade möbler och
kuddar
- För dammsugning av ömtåliga mattor och daglig städning när det inte är så smutsigt
- För rengöring av robust golvbeläggning
max
- För dammsugning av hårda golv och jättesmutsiga mattor och heltäckningsmattor
Före första användningen
Bild 1
‡ Snäpp fast handtaget på slangen.
Användning
Bild 2
a) Snäpp fast slangen i sugöppningen i locket.
b) Tryck in de båda snäpplåsen när du ska lossa och ta
av slangen.
Bild 3
‡ Skjut in handtaget i teleskopröret tills det snäpper
fast.
‡ Lossa anslutningen genom att trycka på hylsupplåsningen och dra ut teleskopröret.
Bild 10 Teleskoprör med skjutreglage och luftreglering
Sugeffekten går även att ställa in genom att vrida luftregleringen i pilens riktning.
„ Öppen luftreglering => sänkt sugeffekt
„ Stängd luftreglering => max. sugeffekt
Dammsugning
!
Obs!
Golvmunstycket utsätts för ett visst slitage, beroende på strukturen hos dina golv (t.ex. råa, rustika
golvkakel). Därför är det bra om du kontrollerar munstyckets sulor då och då. Om munstyckets glidsulor
är slitna och vassa kan de skada känsliga golv som
parkett eller linoleum. Tillverkaren tar inget ansvar
för eventuella skador som har uppstått på grund av
att munstyckets glidsulor är slitna.
* beroende på utförande
65
Byta dammsugarpåse
Bild 11
Justera golvmunstycket:
„ Mattor och heltäckningsmattor
=>
„ Hårda golv/parkett
=>
Bild 12* Dammsuga med extratillbehör
Sätt på det munstycke du vill ha på sugslangen eller
handtaget:
a) Fogmunstycke för dammsugning av fogar och hörn
etc.
b) Dynmunstycke för dammsugning av stoppade möbler, gardiner etc.
c) Dynmunstycke med möbelborste för fönsterkarmar,
skåp, profiler etc.
‡ Sätt tillbaka fog- och dynmunstyckena i tillbehörshållaren när du är klar.
d) Munstycke för hårda golv
- med fastsnäppt borstkrans:
Ger effektiv men skonsam rengöring av hårda golv
(klinker, parkett etc.)
- utan borstenkrans:
Tar bort smuts i sprickor och fogar
‡ Det går att ta av borstkransen genom att trycka de
båda snäpplåsen i pilens riktning
Bild 13
Om du behöver pausa när du dammsuger, kan du använda munstycksparkeringen på baksidan.
‡ Skjut ned fästet på golvmunstycket i munstycksparkeringen på baksidan när du slår av.
‡
Bild 14
För att komma över hinder som trappor kan du bära enheten i handtagen.
När du är klar
Bild 15
Dra ur sladden.
Dra till i sladden och släpp (sladden rullar upp automatiskt).
‡
‡
Bild 16
Vid uppställning/transport av dammsugaren, använd
munstycksparkeringen på baksidan.
‡ Ställ enheten upprätt. Sätt i fästet på golvmunstycket i urtaget på dammsugarens baksida.
‡
Byta filter
!
Obs! Slå alltid av enheten innan du byter filter!
Bild 17
Lyser filterindikeringen fast när du lyfter upp munstycket från golvet på maxeffekt, så är det dags att
byta dammsugarpåse även om den inte är full. I det
här fallet är det innehållet i påsen som gör att du
måste byta den.
Munstycke, rör och slang får inte vara igensatta, även om
det inte fått filterindikeringen att lösa ut.
Det går att ta av handtaget från slangen så att du
lättare får bort blockeringen.
‡
Bild 18 Öppna locket
Öppna locket genom att dra spaken i pilens riktning.
‡
Bild 19
a) Stäng dammsugarpåsen med fliken och ta ut den.
b) Skjut in den nya dammsugarpåsen så att den snäpper fast i hållaren. Låt dammsugarpåsen vara hopvikt på samma sätt som i förpackningen. Vik eller
vecka inte dammsugarpåsen och se till så att du inte
klämmer den när du stänger locket.
Obs! Locket går inte att stänga förrän det sitter en
dammsugarpåse i.
!
Motorskyddsfilter
!
Obs! Använd aldrig dammsugaren utan motorskyddsfilter.
Rengöra motorskyddsfiltret
Rengör motorskyddsfiltret med jämna mellanrum genom att knacka ur eller tvätta det.
Bild 20*
Öppna dammsugarens lock. Bild 18
Lossa motorskyddsfiltret från snäppfästet genom
att dra i sidoflikarna och ta ur det i pilens riktning.
‡ Rengör motorskyddsfiltret genom att knacka ur det.
‡ Är motorskyddsfiltret jättesmutsigt, tvätta ur det.
Låt filtret torka i minst 24 timmar.
‡ Sätt i motorskyddsfiltret i enheten efter rengöringen
och snäpp fast upptill. Stäng locket till dammbehållaren.
‡
‡
Rengöra skumplastfiltret
Har din maskin filterram med skumplastfilter, så bör du
knacka ur skumplasten med jämna mellanrum!
Bild 21*
Öppna locket till dammbehållaren. Bild 18
Ta ur filterramen med skumplastfiltret i pilens riktning.
‡ Ta ut skumplastfiltret ur filterramen och knacka ur
det.
‡ Sätt tillbaka skumplastfiltret i filterramen efter rengöring, sätt i filterram och skumplastfilter i maskinen och stäng locket till dammbehållaren.
Observera:Du får inte använda dammsugaren utan
motorskyddsfilter!
‡
‡
!
66
* beroende på utförande
Rengöra utblåsfiltret
Utblåsfiltret är gjort så att du inte behöver byta det om
du bara använder enheten för avsett hemmabruk.
Tvätta ur utblåsfiltret varje år, så att dammsugaren får
optimal effektnivå. Filtereffekten är densamma, även
om filterytan blir missfärgad.
Bild 22*
Öppna bakluckan.
Lossa filterhållaren genom att trycka låsflikarna i pilens riktning.
‡ Ta loss skumfiltret* ur filterhållaren och knacka ur.
‡ Mikrohygienfiltret kan tvättas.
Låt filtret torka i minst 24 timmar.
‡ Sätt i skumfiltret i filterhållaren.
‡ Snäpp fast filterhållaren i enheten.
‡
‡
fi
Onnittelumme, olet valinnut laadukkaan Bosch-mallisarjan GL70 Ergomaxx`x pölynimurin.
Tässä käyttöohjeessa esitellään erilaisia GL70
Ergomaxx`x-malleja. Sen tähden on mahdollista, että
kaikki kuvatut varusteet ja toiminnot eivät koske valitsemaasi pölynimuria. Suosittelemme käyttämään parhaan imurointituloksen saavuttamiseksi vain alkuperäisiä
Bosch-lisävarusteita, jotka on suunniteltu erityisesti
tähän pölynimuriin.
Säilytä käyttöohjeet. Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä käyttöohjeet mukaan.
Käännä esiin kuvasivut!
Rengöra (H)EPA*utblåsfilter
(H)EPA*filtret är gjort så att du inte behöver byta det
om du bara använder enheten för avsett hemmabruk.
Tvätta ur (H)EPA*filtret varje år, så att dammsugaren
får optimal effektnivå. Filtereffekten är densamma,
även om filterytan blir missfärgad.
Bild 23*
‡ Öppna bakluckan.
‡ Lossa (H)EPA*filtret genom att trycka låsflikarna i pilens riktning och ut ur enheten.
‡ Knacka ur filterinsatsen och skölj av under kran.
Enheten går även att skontvätta i tvättmaskin på
max. 30°C med lågt centrifugeringsvarvtal.
TIPS: Lägg filterenheten i tvättpåse, så skyddar du
resten av tvätten.
‡ Låt (H)EPA*-filtret torka ordentligt (min. 24 h) innan
du sätter i och låser det i enheten.
‡ Stäng bakluckan.
Har du dammsugit upp findamm (t.ex. gips, cement
osv.), knacka ur motorskyddsfiltret, byt motorskyddsoch utblåsfilter om det behövs.
Rengöring
Slå alltid av dammsugaren och dra ut kontakten ur vägguttaget innan du rengör dammsugaren. Dammsugare
och plasttillbehör går att rengöra med vanlig plastrengöring.
!
Använd inte skurmedel, fönsterputs eller allrent.
Doppa aldrig dammsugaren i vatten.
Du kan dammsuga ur dammbehållaren med en andra
dammsugare, om de behövs, eller bara torka ur med
dammtrasa/-vippa.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
Laitteen kuvaus
1
Lattia-/mattosuulake* (suulakkeen ulkonäkö voi
poiketa kuvasta, vaikka toiminto on sama)
2
Kovien lattioiden suulake*
3
Teleskooppiputki liukumansetilla
(ja liittimellä)*
4
Teleskooppiputki liukupainikkeella
(ja liittimellä)*
5
Teleskooppiputki, jossa liukukytkin ja
sivuilmansäädin
6
Rakosuulake
7
Lisävarustepidike
8
Huonekalusuulake
9
Pölyharja (asennetaan huonekalusuulakkeeseen)*
10 Imuletku
11 Kädensija
12 Pölypussin vaihdon ilmaisin
13 Tehonsäädin ja virtakytkin
14 Poistoilmansuodatin
15 Taukopidike
16 Verkkoliitäntäjohto
17 Takaluukku
18 Kantokahva
19 Pölypussisäiliön kansi
20 Säilytyspidike (laitteen alapuolella)
21 Pölypussi
22 Moottorinsuojasuodatin
67
Varaosat ja lisävarusteet
A Vaihtopölypussipakkaus
Jotta laite toimii optimaalisella tehollaan, suosittelemme käyttämään alkuperäisiä pölypusseja, malli G
ALL.
Sisältö:
- 4 pölypussia ja suljinta
!
HUOMAUTUS
Suosittelemme käyttämään yksinomaan alkuperäisiä
pölypusseja.
Tämä laite on huipputehokas pölynimuri, jonka
puhdistustulokset ovat korkealaatuisia pölypusseja käytettäessä erinomaiset. Vain korkealaatuisten
pölypussien, kuten erityisesti Bosch in alkuperäisten
pölypussien, käyttö takaa EU:n energiamerkissä annettujen tehokkuusluokkaa, pölynimukykyä ja pölynpidätyskykyä koskevien arvojen saavuttamisen.
Heikkolaatuisempien pölypussien (esimerkiksi paperipussien) käyttö voi lisäksi vaikuttaa negatiivisesti
laitteen käyttöikään ja tehoon. Sopimattomien ja
heikkolaatuisten pölypussien käyttö voi vaurioittaa
pölynimuria. Takuumme ei kata tällaisia vaurioita."
Lisätietoja löydät osoitteesta
www.bosch-home.com/dust-bag. Täältä voit myös
tilata alkuperäisiä pölypusseja.
B Pesunkestävä mikrosuodatin
Suojaa pölynimurin moottoria ja pidentää siten laitteen käyttöikää.
C Kovien lattioiden suulake BBZ123HD
Sileiden lattioiden imurointiin
(parketti, laatat, terrakotta,...)
Kuva 4
Työnnä teleskooppiputki lukitukseen asti lattiasuulakkeen istukkaan.
‡ Liitoksen irrottamiseksi paina irrotusholkista ja vedä
teleskooppiputki irti.
‡
Kuva 5*
Vapauta teleskooppiputki vetämällä liukumansettia/painiketta nuolen suuntaan ja säädä putki haluttuun
pituuteen.
‡
Kuva 6
a) Laita varustepidike haluamaasi kohtaan teleskooppiputkeen.
b) Laita pölyharja huonekalusuulakkeeseen ja lukitse
paikalleen.
c) Aseta pölyharjalla varustettu huonekalusuulake ja
rakosuulake ylhäältä tai alhaalta päin varustepidikkeeseen kevyesti painamalla.
Kuva 7
Tartu verkkoliitäntäjohtoon pistokkeesta, vedä haluttu määrä johtoa ulos ja liitä pistoke pistorasiaan.
Vedä verkkoliitäntäjohto kokonaan ulos, jos käytät
laitetta yli 30 minuutin ajan.
=> Ylikuumenemis- ja vaurioitumisvaara.
‡
!
Kuva 8 Kytkeminen päälle ja pois päältä
‡ Kytke pölynimuri päälle tai pois päältä painamalla
kiertosäädintä.
Kuva 9 Imutehon säätö
Imuteho voidaan säätää portaattomasti kiertosäädintä
kiertämällä.
min
- Verhojen ja hellävaraista käsittelyä vaativien
tekstiilien imurointiin
- Pehmustettujen huonekalujen ja tyynyjen imurointiin
- Hellävaraista käsittelyä vaativien mattojen imurointiin ja päivittäiseen kevyeen siivoukseen
- Karkeiden lattiapintojen siivoukseen
max
- Kovien lattioiden ja runsaasti likaantuneiden
mattojen ja kokolattiamattojen imurointiin
D Kovien lattioiden suulake BBZ124HD
Innovatiivinen kovien lattioiden suulake soft & roll:
2 pyörivää luonnonharjaksista harjatelaa.
Karkeaa likaa ei tarvitse poistaa ennalta.
Ennen ensimmäistä käyttöä
Kuva 1
Aseta kädensija imuletkuun ja lukitse paikalleen.
‡
Käyttöönotto
Kuva 2
a) Lukitse imuletkun istukka kannen imuaukkoon.
b) Irrottaessasi imuletkun paina molemmista lukitusnokista ja vedä letku irti.
Kuva 10 Teleskooppiputki, jossa liukukytkin ja
sivuilmansäädin
Imutehoa voidaan säätää myös kiertämällä sivuilmasäädintä nuolen suuntaan.
„ Sivuilmasäädin auki => Imuteho pienempi
„ Sivuilmasäädin kiinni => Suurin mahdollinen imuteho
Kuva 3
Työnnä kädensijaa teleskooppiputkeen kunnes se
lukittuu paikalleen.
‡ Liitoksen irrottamiseksi paina irrotusholkista ja vedä
teleskooppiputki irti.
‡
68
* mallista riippuen
Imurointi
Suodattimen vaihto
!
!
Huomio:
Lattiasuulakkeet kuluvat jonkin verran kovien lattioiden ominaisuuksista riippuen (esimerkiksi karkeapintaiset, talonpoikaistyyliset kaakelit). Tarkasta
sen tähden suulakkeen pohja säännöllisesti. Kuluneet, teräväreunaiset suulakepohjat voivat aiheuttaa
vaurioita hellävaraisesti käsiteltäviin lattapintoihin
kuten parkettiin tai linoleumiin. Valmistaja ei vastaa
mahdollisista kuluneen lattiasuulakkeen aiheuttamista vaurioista.
Kuva 11
Lattia-/mattosuulakkeen säätö:
„ matot ja kokolattiamatot
=>
„ kovat lattiat / parketti
=>
Kuva 12* Imurointi lisävarusteen avulla
Aseta suulake tarpeen mukaan imuputkeen tai kädensijaan:
a) Rakosuulake rakojen ja kulmien jne. imurointiin
b) Huonekalusuulake pehmustettujen huonekalujen,
verhojen jne. imurointiin
c) Pölyharjalla varustettu huonekalusuulake ikkunankehysten, kaappien, listojen jne. imurointiin
‡ Laita rakosuulake ja huonekalusuulake käytön jälkeen takaisin varustepidikkeeseen.
d) Kovien lattioiden suulake
- johon kiinnitetty harjakehä:
Kovien lattiapinnoitteiden (kaakeli, paketti jne.)
tehokkaaseen ja samalla hellävaraiseen puhdistukseen
- ilman harjakehää:
Lian puhdistamiseen raoista ja saumoista
‡ Harjakehä voidaan irrottaa painamalla molempia lukitsimia nuolen suuntaan
Kuva 13
Lyhyen imurointitauon aikana voit käyttää laitteen
takapuolella olevaa taukopidikettä.
‡ Kytke imuri pois päältä ja työnnä lattiasuulakkeen
koukku imurin takaosassa olevaan syvennykseen.
‡
Kuva 14
Esteiden, esim. portaiden, yhteydessä laitetta voidaan
kuljettaa kädensijasta.
Käytön jälkeen
Kuva 15
Irrota pistotulppa pistorasiasta.
Vedä kevyesti verkkoliitäntäjohdosta ja vapauta johto (johto kelautuu automaattisesti).
‡
‡
Huomio: Kytke laite ennen suodattimen vaihtoa aina
pois päältä!
Pölypussin vaihto
Kuva 17
Jos pölypussin vaihdon ilmaisin palaa jatkuvasti, kun
lattiasuulake on irti lattiasta ja imuteho on säädetty
suurimmalle teholle, pölypussi on vaihdettava, vaikka se ei vielä olisi aivan täynnä. Tässä tapauksessa
pölyn laji tekee vaihdon tarpeelliseksi.
Suulake, imuputki ja imuletku eivät saa olla tukossa,
vaikka se ei aiheuttaisi pölypussin vaihdon ilmaisimen laukeamista.
‡
Kuva 18 Kannen avaaminen
Avaa kansi painamalla lukitsimesta nuolen suuntaan.
‡
Kuva 19
a) Sulje pölypussi vetämällä suljinkielekkeestä ja ota se
pois paikaltaan.
b) Työnnä uusi pölypussi pidikkeeseen vasteeseen
saakka, kunnes se lukittuu kuuluvasti. Jätä suodatinpussi taitetuksi siten kuin se on pakkauksessaan. Älä
taita tai taivuta suodatinpussia ja varmista kantta
sulkiessasi, että suodatinpussi ei jää puristuksiin.
Huomio: Kansi sulkeutuu vain, kun pölypussi on
paikallaan.
!
Moottorinsuojasuodatin
!
Huomio: Pölynimuria ei saa käyttää ilman moottorinsuojasuodatinta.
Moottorinsuojasuodattimen puhdistus
Moottorinsuojasuodatin on puhdistettava säännöllisin
väliajoin kopistamalla tai pesemällä!
Kuva 20*
Avaa pölypussisäiliön kansi. Kuva 18
Vapauta moottorinsuojasuodatin lukituksestaan
vetämällä sivuilla olevista kielekkeistä ja vedä se
nuolen suuntaan pois paikaltaan.
‡ Puhdista moottorinsuojasuodatin kopistamalla.
‡ Jos moottorinsuojasuodatin on hyvin likainen, pese se.
Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia.
‡ Laita moottorinsuojasuodatin puhdistuksen jälkeen laitteeseen ja lukitse ylhäältä paikalleen. Sulje
pölypussisäiliön kansi.
‡
‡
Suodattimen vaahtomuovin puhdistaminen
Jos laitteessa on suodattimen kehyksessä vaahtomuovi, vaahtomuovi on puhdistettava säännöllisin väliajoin
kopistamalla!
Kuva 16
Laiteen säilyttämiseen / kuljetukseen voit käyttää
laitteen alapuolella olevaa säilytyspidikettä.
‡ Aseta laite pystyasentoon. Työnnä lattiasuulakkeessa oleva pidike laitteen alapuolella olevaan uraan.
‡
* mallista riippuen
69
Kuva 21*
Avaa pölypussisäiliön kansi. Kuva 18
Vedä suodattimen kehys ja vaahtomuovi nuolen suuntaan pois paikaltaan.
‡ Irrota vaahtomuovi suodattimen kehyksestä ja puhdista kopistamalla.
‡ Laita suodattimen vaahtomuovi puhdistuksen jälkeen suodattimen kehykseen, työnnä suodattimen
kehys ja vaahtomuovi laitteeseen ja sulje pölypussisäiliön kansi.
Huomio: Pölynimuria ei saa käyttää ilman moottorinsuojasuodatinta!
‡
‡
!
Poistoilmasuodattimen hoito
Poistoilmasuodatin on suunniteltu siten, että sitä ei
tarvitse vaihtaa, kun laitetta käytetään ohjeiden mukaan kotitalouskäytössä.
Jotta pölynimuri toimii optimaalisella tehollaan, poistoilmasuodatin on hyvä pestä noin vuoden välein. Suodattimen teho säilyy muuttumattomana suodattimen
pinnan mahdollisesta värjäytymisestä huolimatta.
Kun olet imuroinut hienoja pölyhiukkasia (kuten esim.
kipsi, sementti jne.), puhdista moottorinsuojasuodatin
kopistamalla tai vaihda tarvittaessa moottorinsuodatin
ja poistoilmansuodatin.
Hoito
Pölynimuri on kytkettävä pois päältä ja verkkopistoke
on irrotettava seinästä aina ennen pölynimurin puhdistusta. Pölynimuria ja muovisia lisävarusteita voidaan
hoitaa tavallisilla muovinpuhdistusaineilla.
!
Älä käytä hankausaineita, lasin- tai yleispuhdistusaineita. Älä upota pölynimuria veteen.
Pölypussisäiliö voidaan tarvittaessa imuroida toisella
pölynimurilla tai puhdistaa yksinkertaisesti kuivalla
pölyliinalla / pölyharjalla.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Kuva 22*
Avaa takaluukku.
Vapauta suodattimen pidikkeen lukitus painamalla
lukitsinkielekettä nuolen suuntaan.
‡ Poista suodattimen vaahtomuovi* suodatinpidikkeestä ja puhdista kopistamalla.
‡ Mikrosuodatin voidaan pestä.
Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia.
‡ Laita suodattimen vaahtomuovi suodatinpidikkeeseen.
‡ Laita suodattimen pidike laitteeseen ja lukitse se.
‡
‡
(H)EPA*-poistoilmansuodattimen puhdistus (Ultra
(H)EPA* -hygieniasuodatin)
(H)EPA*-suodatin on suunniteltu siten, että sitä ei tarvitse vaihtaa, kun laitetta käytetään ohjeiden mukaan
kotitalouskäytössä.
Jotta pölynimuri toimii optimaalisella tehollaan, (H)
EPA*-suodatin on hyvä pestä noin vuoden välein. Suodattimen teho säilyy muuttumattomana suodattimen
pinnan mahdollisesta värjäytymisestä huolimatta.
Kuva 23*
Avaa takaluukku.
Vapauta (H)EPA*-suodattimen lukitus painamalla
lukitsinkielekettä nuolen suuntaan ja ota se pois
laitteesta.
‡ Puhdista suodatinyksikkö kopistamalla ja pese se
juoksevan veden alla.
Yksikkö voidaan vaihtoehtoisesti puhdistaa pesukoneessa enintään 30°C:n hienopesuohjelmalla ja pienimmällä linkousteolla.
VIHJE: Laita suodatinyksikkö muun pyykin suojaamiseksi pesupussiin.
‡ Kun (H)EPA*-suodatin on kuivunut täysin kuivaksi
(vähintään 24 h), laita se takaisin laitteeseen ja lukitse paikalleen.
‡ Sulje takaluukku.
‡
‡
70
* mallista riippuen
es
Nos alegra que haya elegido un aspirador Bosch de la
serie GL70 Ergomaxx`x.
En estas instrucciones de uso se presentan diferentes
modelos GL70 Ergomaxx`x. Por ello, es posible que no
todas las características técnicas y funciones descritas
sean aplicables a su modelo. Se deben usar solo los
accesorios originales de Bosch, creados especialmente para su aspirador, con el fin de obtener los mejores
resultados de aspiración.
Piezas de repuesto y accesorios especiales
A Paquete de filtros de repuesto
Para que el aparato funcione a pleno rendimiento,
recomendamos usar bolsas de repuesto originales
del tipo G ALL.
Contenido:
- 4 bolsas para polvo con cierre
¡
Conservar las instrucciones de uso. Deberán entregarse, en su caso, al siguiente propietario del aspirador.
Desplegar las páginas con las ilustraciones
Descripción de los aparatos
1
Cepillo universal* reversible (el aspecto del cepillo
puede diferir del que aparece en la figura, pero este
funciona de la misma forma)
2
Cepillo para suelos duros*
3
Tubo telescópico con manguito desplazable
(y clip fijador)*
4
Tubo telescópico con tecla de desbloqueo
(y clip fijador)*
5
Tubo telescópico con tecla deslizante y regulador de
aire secundario
6
Boquilla para juntas
7
Portaaccesorios
8
Boquilla para tapicería
9
Cepillo para muebles (para montaje en boquilla
para tapicería)*
10 Tubo flexible de aspiración
ADVERTENCIA
Recomendamos utilizar únicamente nuestras bolsas
para polvo originales.
El aparato adquirido es una aspiradora de gran eficiencia que logra muy buenos resultados de limpieza si se utiliza con bolsas para polvo de calidad. El
cumplimiento de los valores indicados en la etiqueta
energética de la UE sobre la clase de eficiencia, la
aspiración de polvo y la capacidad de retención del
polvo solo está garantizado con el uso de bolsas para
polvo originales de Bosch.
El uso de bolsas para polvo de una calidad inferior
(p. ej., bolsas de papel) puede dar lugar a una disminución significativa de la vida útil y la potencia del
aparato. Finalmente, el uso de bolsas para polvo que
no sean adecuadas o no cumplan la calidad requerida puede causar daños en la aspiradora. Tales daños
no están cubiertos por nuestra garantía.
Encontrará más información al respecto en
www.bosch-home.com/dust-bag. Allí también podrá
solicitar nuestras bolsas originales para la aspiradora.
B Microfiltro lavable
Proteja el motor y prolongue la vida útil de su aspirador.
C Boquilla para suelos duros BBZ123HD
Para aspirar suelos lisos
(parqué, baldosas, terracota...)
D Boquilla para suelos duros BBZ124HD
Boquilla innovadora para suelos duros soft & roll:
dos cepillos de rodillos rotatorios de pelo natural.
Sin arrastre previo de la suciedad más resistente.
11 Empuñadura del tubo
12 Indicador de cambio de filtro
13 Regulador giratorio de potencia e interruptor de
encendido/apagado
14 Filtro de salida
Antes de usar el aparato por primera vez
Fig. 1
Introducir la empuñadura en el tubo de aspiración
hasta que encaje.
‡
15 Soporte para el tubo
16 Cable de alimentación
Puesta en marcha
17 Tapa trasera
Fig. 2
a) Enclavar el racor del tubo flexible en la abertura de
aspiración de la tapa.
b) Al retirar el tubo flexible de aspiración, presionar las
dos lengüetas de retención y extraer el tubo.
18 Asa de transporte
19 Tapa del compartimento general
20 Soporte para el tubo en posición vertical
(en la parte inferior del aparato)
21 Bolsa filtrante
22 Filtro protector del motor
* según equipamiento
71
Fig. 3
Introducir la empuñadura en el tubo telescópico
hasta que quede enclavada.
‡ Para separarlos, presionar el casquillo de desbloqueo y extraer el tubo telescópico.
‡
Aspiración
!
Fig. 4
Introducir el tubo telescópico en el racor del cepillo
universal hasta que quede enclavado.
‡ Para separarlos, presionar el casquillo de desbloqueo y extraer el tubo telescópico.
‡
Fig. 5*
Desbloquear el tubo telescópico ajustando el manguito/la tecla desplazable en la dirección de la flecha
y ajustar la longitud deseada.
‡
Fig. 6
a) Colocar el portaaccesorios en el tubo telescópico
en la posición deseada.
b) Colocar el cepillo para muebles sobre la boquilla
para tapicería y encajarlo.
c) Introducir en el portaaccesorios la boquilla para
tapicería con el cepillo para muebles y la boquilla
para juntas desde arriba o desde abajo ejerciendo
un poco de presión.
Fig. 7
Tirar del enchufe para extraer el cable de alimentación hasta la longitud deseada y enchufarlo.
Desenchufar completamente el cable de conexión
tras haber usado el aparato más de 30 minutos.
=> Peligro de sobrecalentamiento y daños.
‡
!
Fig. 8 Activar y desactivar
‡ Conectar/desconectar el aspirador pulsando el regulador giratorio.
Fig. 9 Regular la potencia de aspiración
La potencia de aspiración deseada puede ajustarse
progresivamente girando el regulador.
Atención:
Los cepillos universales están sometidos a un cierto
desgaste en función del estado del suelo (p. ej., suelos rugosos, baldosas rústicas, etc.). Por esta razón,
es aconsejable comprobar regularmente la base del
cepillo. Una base de un cepillo que presente desgaste o bordes afilados puede causar daños en suelos
delicados, como parqué o linóleo. El fabricante no
se responsabilizará de los daños ocasionados por
los cepillos desgastados.
Fig. 11
Ajuste del cepillo universal con dos posiciones:
„ Alfombras y moquetas
=>
„ Suelos duros/parqué
=>
Fig. 12* Aspirar con los accesorios adicionales
Acoplar las boquillas al tubo de aspiración o a la empuñadura según las necesidades:
a) Boquilla de juntas para aspirar en juntas, esquinas,
etc.
b) Boquilla de tapicería para aspirar en muebles tapizados, cortinas, etc.
c) Boquilla para tapicería con cepillo para muebles insertable para aspirar marcos de ventanas, armarios,
molduras, etc.
‡ Guardar la boquilla para juntas y la boquilla para tapicería en el portaaccesorios después de utilizarlas.
d) Boquilla para suelos duros
- con corona de cerdas conectable:
Para una limpieza efectiva y, al mismo tiempo, suave de revestimientos duros de suelo (baldosas,
parqué, etc.)
- sin corona de cerdas:
Para la limpieza de la suciedad en juntas y ranuras
‡ La corona de cerdas se desmonta presionando los
dos enganches en el sentido que marca la flecha
Fig. 13
Si se interrumpe brevemente el trabajo se puede utilizar el soporte para el tubo que se encuentra en la
parte posterior del aparato.
‡ Después de apagar el aparato, introducir el gancho
de la boquilla universal en el hueco dispuesto en la
parte posterior del aparato.
min
- Para aspirar cortinas y tejidos delicados
- Para aspirar muebles tapizados
y cojines
- Para aspirar alfombras delicadas y hacer la limpieza diaria con poca suciedad
- Para limpiar revestimientos robustos
‡
max
- Para aspirar suelos duros y alfombras o moquetas que presenten mucha suciedad
Fig. 14
Para salvar obstáculos, p. ej., escaleras, también puede
transportarse el aparato por la empuñadura.
Fig. 10 Tubo telescópico con tecla deslizante y regulador de aire secundario
La potencia de aspiración también se puede ajustar girando el regulador de aire secundario en la dirección
de la flecha.
„ Regulador de aire secundario abierto
=>Potencia de aspiración menor
„ Regulador de aire secundario cerrado
=>Potencia de aspiración máxima
72
* según equipamiento
Tras concluir el trabajo
Fig. 15
‡
‡
Extraer el enchufe de la toma de corriente.
Tirar ligeramente del cable de alimentación y soltarlo (el cable se enrolla automáticamente).
Fig. 16
Para guardar/transportar el aparato se puede utilizar
el soporte para el tubo en posición vertical situado en
el lado inferior del aparato.
‡ Colocar el aparato en posición vertical. Introducir el
gancho de sujeción del cepillo universal en la ranura
situada en la parte inferior del aparato.
‡
Cambio del filtro
!
Atención: Desconectar el aparato antes de cambiar
el filtro
Cambio de la bolsa filtrante
Fig. 17
Si cuando la boquilla no toca el suelo, y estando
ajustada la máxima intensidad, el indicador de cambio de filtro situado en la tapa se ilumina en rojo de
forma constante, debe cambiarse la bolsa filtrante,
aunque no esté totalmente llena. En este caso, el
cambio es necesario debido al tipo de contenido de
la bolsa.
La boquilla, el tubo de aspiración y la manguera de
aspiración no deben estar obstruidos, incluso cuando esto no comporte la iluminación del indicador de
cambio de filtro.
‡
Fig. 18 Abrir la tapa
Abrir la tapa accionando la pestaña de cierre en dirección de la flecha.
‡
Fig. 19
a) Cerrar la bolsa filtrante tirando de la lengüeta de
cierre y extraerla.
b) Introducir una nueva bolsa filtrante en el soporte
hasta que encaje de forma audible. Al hacerlo, dejar
la bolsa filtrante tal y como sale del embalaje. No
doblar ni plegar la bolsa filtrante y prestar atención
al cerrar la tapa para no aprisionar la bolsa.
!
Atención: La tapa cierra únicamente si está colocada la bolsa filtrante.
Filtro protector del motor
!
Atención: El aspirador no se debe poner en funcionamiento sin filtro protector del motor.
Limpieza del filtro protector del motor
El filtro protector del motor debe limpiarse regularmente sacudiéndose o enjuagándose.
Fig. 20*
Abrir el compartimento colector de polvo. Fig. 18
Desencajar el filtro protector del motor tirando de
las lengüetas laterales y extraerlo en la dirección de
la flecha.
‡ Limpiar el filtro protector del motor sacudiéndolo.
‡ Lavar el filtro protector en caso de que esté muy
sucio.
A continuación, dejar secar el filtro un mínimo de
24 horas.
‡ Después de la limpieza, introducir el filtro en el aparato, encajarlo por arriba. Cerrar la tapa del compartimento general.
‡
‡
Limpiar la espuma filtrante
Si su aparato está equipado con un marco del filtro con
espuma filtrante, debe limpiarse regularmente la espuma filtrante sacudiéndola.
Fig. 21*
Abrir el compartimento colector de polvo. Fig. 18
Extraer el marco del filtro con espuma filtrante en la
dirección de la flecha.
‡ Extraer la espuma filtrante del marco del filtro y limpiarla sacudiéndola.
‡ Tas la limpieza, colocar la espuma filtrante en el
marco del filtro, introducir el marco del filtro con
espuma filtrante en el aparato y cerrar el compartimento colector de polvo.
Atención: El aspirador no se puede utilizar sin filtro
protector del motor.
‡
‡
!
Cuidados del filtro de salida
El filtro de salida está diseñado de tal forma que no
debe cambiarse nunca cuando se aspira polvo doméstico de acuerdo con las especificaciones.
Para que el aspirador funcione a pleno rendimiento, el
filtro de salida se debe lavar transcurrido un año. La eficacia del filtro perdura siempre, independientemente
de que la superficie pueda haber perdido color.
Bild 22*
Abrir la tapa trasera.
Desbloquear el soporte del filtro haciendo presión sobre la pestaña de cierre en la dirección de la
flecha.
‡ Extraer la espuma filtrante* del soporte del filtro y
sacudirlo.
‡ El microfiltro higiénico se puede lavar.
A continuación, se ha de dejar secar un mínimo de
24 horas.
‡ Introducir la espuma filtrante en el soporte del filtro
‡ Montar el soporte del filtro en el aparato y encajarlo.
‡
‡
* según equipamiento
73
Limpiar el filtro de salida (H)EPA*
El filtro (H)EPA* está diseñado de tal forma que no
debe cambiarse cuando se aspira polvo doméstico de
acuerdo con las especificaciones del aparato.
Para que el aspirador funcione a pleno rendimiento, el
filtro (H)EPA* se debe lavar transcurrido un año. La eficacia del filtro perdura siempre, independientemente
de que la superficie pueda haber perdido color.
Fig. 23*
Abrir la tapa trasera.
Desbloquear el soporte del filtro (H)EPA* haciendo
presión sobre la pestaña de cierre en la dirección de
la flecha.
‡ Sacudir la unidad filtrante y lavarla con agua corriente.
Si se desea, se puede limpiar la unidad en la lavadora
con el programa para prendas delicadas a una temperatura máxima de 30 °C y con el centrifugado más
leve.
CONSEJO: Colocar la unidad filtrante en una bolsa
para ropa a fin de proteger el resto de la
colada.
‡ Volver a colocar y enclavar el filtro (H)EPA* en el
aparato cuando se haya secado por completo (al
menos 24 h).
‡ Cerrar la tapa trasera.
‡
‡
Cuando se hayan aspirado partículas de polvo muy finas (como puede ser yeso, cemento, etc.), cambiar el
filtro protector del motor y el microfiltro de salida si
fuera necesario.
Cuidado del aparato
La limpieza del aspirador solo se realizará con el aparato apagado y la clavija de conexión a la red desenchufada. El aspirador y las piezas de plástico de los
accesorios pueden limpiarse con cualquier producto
de limpieza para plásticos convencional.
!
No utilizar productos abrasivos, limpiacristales o
productos de limpieza de uso general. No introducir
nunca el aspirador dentro del agua.
El compartimento general se puede limpiar, en caso
necesario, con otro aspirador, o simplemente con un
paño/cepillo seco para polvo.
Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.
pt
Muito obrigado por ter escolhido um aspirador Bosch
da linha GL70 Ergomaxx`x.
Neste manual de instruções são apresentados diferentes modelos GL70 Ergomaxx`x. Por este motivo,
algumas características e funções do equipamento
descritas poderão não corresponder ao seu modelo.
Deverá utilizar exclusivamente os acessórios originais
da Bosch especialmente desenvolvidos para o seu aspirador, para obter o melhor resultado de aspiração
possível.
Guarde o manual de instruções e junte-as ao aspirador
se este mudar de proprietário.
Desdobre as páginas com as ilustrações!
Descrição do aparelho
1
Escova comutável* (o aspeto da escova pode divergir da ilustração apesar de o modo de funcionamento ser igual)
2
Escova para pavimento rijo*
3
Tubo telescópico com punho corrediço
(e ligação de grampo)*
4
Tubo telescópico com botão corrediço
(e ligação de grampo)*
5
Tubo telescópico com patilha deslizante e regulador
de fuga de ar
6
Bocal para fendas
7
Apoio dos acessórios
8
Bocal para estofos
9
Pincel para móveis (para montagem no bocal para
estofos)*
10 Mangueira de aspiração
11 Pega da mangueira
12 Indicador de mudança do filtro
13 Regulador rotativo de potência e interruptor de
ativação/desativação
14 Filtro de saída do ar
15 Posição de parque para o tubo
16 Cabo de alimentação
17 Tampa traseira
18 Pega de transporte
19 Tampa do compartimento do saco de pó
20 Dispositivo para arrumar o tubo (na parte inferior
do aparelho)
21 Saco de filtro
22 Filtro de proteção do motor
74
* según equipamiento
Peças de substituição e acessórios especiais
A Pacote de filtros de substituição
Para que o seu aparelho funcione com o nível de
potência ótimo, recomendamos que utilize sacos de
substituição originais do tipo G ALL.
Conteúdo:
- 4 Sacos de aspiração com fecho
!
NOTA
Recomendamos-lhe a utilização exclusiva dos nossos
sacos de aspiração originais.
O seu aparelho é um aspirador altamente eficiente,
que, em caso de utilização de sacos de aspiração de
primeira qualidade, permite obter excelentes resultados de limpeza.
Apenas a utilização de sacos de aspiração de primeira qualidade, como, nomeadamente, os sacos de
aspiração originais da Bosch, garante o cumprimento dos valores indicados na etiqueta energética EU
relativos à classe de eficiência energética, à recolha
de pó e à capacidade de retenção do pó.
Além disso, se utilizar sacos de aspiração de qualidade inferior (p. ex., sacos de papel), a vida útil e o
desempenho do seu aparelho podem ser afetados.
Por fim, a utilização de sacos de aspiração incorretos
ou de qualidade inferior pode originar danos no seu
aspirador. Este tipo de danos não é abrangido pela
nossa garantia.
Pode obter mais informações em
www.bosch-home.com/dust-bag. Aí tem também a
possibilidade de encomendar os nossos sacos de
aspiração originais.
B Microfiltro lavável
Protege o motor do aspirador e prolonga assim a sua
vida útil.
C Bocal para pavimentos rijos BBZ123HD
Para aspirar pavimentos lisos
(parquê, ladrilhos, terracota,...)
Fig. 3
Insira a pega no tubo telescópico, até encaixar.
Para desencaixar, prima a manga de desbloqueio e
retire o tubo telescópico.
‡
‡
Fig. 4
Encaixe o tubo telescópico no bocal da escova, até
encaixar.
‡ Para desencaixar, prima a manga de desbloqueio e
retire o tubo telescópico.
‡
Fig. 5*
Puxando o punho/botão corrediço no sentido da
seta, desbloqueie o tubo telescópico e ajuste o comprimento desejado.
‡
Fig. 6
a) Insira o suporte dos acessórios na posição pretendida no tubo telescópico.
b) Coloque e encaixe o pincel para móveis no bocal
para estofos.
c) Insira o bocal para estofos com o pincel para móveis e o bocal para fendas pelo lado de cima ou de
baixo, pressionando-o ligeiramente, no suporte dos
acessórios.
Fig. 7
Pegue no cabo de alimentação pela ficha, puxe-o
para fora até ao comprimento desejado e ligue a ficha à tomada.
Retire o cabo de alimentação por completo no caso
de uma utilização superior a 30 minutos.
=> Perigo de sobreaquecimento e danificação.
‡
!
Fig. 8 Ligar/Desligar
‡ Ligue e desligue o aspirador, premindo o regulador
rotativo.
Fig. 9 Regular a potência de sucção
Rodando o regulador rotativo, é possível ajustar de forma contínua a potência de sucção desejada.
mín
- Para aspirar cortinas e tecidos sensíveis
- Para a aspiração de mobiliário estofado e almofadas
- Para a aspiração de tapetes sensíveis e a limpeza diária no caso de sujidade ligeira
- Para a limpeza de pisos robustos
máx
- Para aspirar pavimentos rijos e tapetes e alcatifas com forte sujidade
D Bocal para pavimentos rijos BBZ124HD
Bocal inovador para pavimentos rijos soft & roll:
2 rolos de escova rotativos em pelo natural.
Não deixa sujidade grosseira.
Antes da primeira utilização
Fig. 1
Insira e encaixe a pega na mangueira de aspiração.
‡
Colocação em funcionamento
Fig. 2
a) Encaixe o bocal da mangueira de aspiração na abertura de sucção da tampa.
b) Na remoção da mangueira de aspiração, comprima
as duas palhetas de encaixe e puxe a mangueira para
fora.
Fig. 10 Tubo telescópico com patilha deslizante e regulador de fuga de ar
Também é possível ajustar a potência de sucção, rodando o regulador de ar secundário no sentido da seta.
„ Regulador de ar secundário aberto
=>Potência de sucção reduzida
„ Regulador de ar secundário fechado
=> Potência de sucção máxima
* consoante o modelo
75
Aspiração
!
Depois do trabalho
Atenção:
Os bocais para pavimentos estão sujeitos a um certo desgaste, dependendo das características do seu
pavimento (por exemplo, tijoleira áspera e rústica). Por este motivo, deve verificar regularmente a
sola da escova. As escovas com solas desgastadas
e arestas vivas podem danificar pavimentos delicados como o parquê ou o linóleo. O fabricante não
se responsabiliza por eventuais danos causados por
escovas desgastadas.
Fig. 11
Ajustar a escova comutável:
„ Tapetes e alcatifas
=>
„ Pavimento rijo / parquê
=>
Fig. 12* Aspirar com acessórios adicionais
Insira os bocais no tubo de aspiração ou na pega, conforme necessário:
a) Bocal para fendas, que se destina a aspirar fendas e
cantos, etc.
b) Bocal para estofos, que se destina a aspirar mobiliário estofado, cortinados, etc.
c) Bocal para estofos com pincel para móveis de encaixar para a aspiração de caixilhos de janelas, armários, perfis, etc.
‡ Após a utilização do bocal para fendas e do bocal
para estofos, volte a colocá-los nos apoios de acessórios.
d) Bocal para pavimentos rijos
- com coroa de cerdas engatada:
Para uma limpeza eficiente e, ao mesmo tempo,
conservadora de pavimentos rijos (ladrilhos, parquet, etc.)
- sem coroa de cerdas:
Para a limpeza de sujidade em fendas e juntas
‡ É possível retirar a coroa de cerdas pressionando
ambos os encaixes no sentido da seta
Fig. 13
Se interromper a aspiração por pouco tempo, pode
utilizar a posição de parque localizada na parte de
trás do aparelho.
‡ Depois de desligar o aparelho, insira o gancho, localizado no bocal para pavimentos, na reentrância
existente na parte traseira do aparelho.
‡
Fig. 14
Para vencer obstáculos como, p. ex., escadas, também
pode transportar o aparelho pela pega.
Fig. 15
Desligar a ficha da tomada.
Puxe brevemente o cabo de alimentação e largue-o
(o cabo enrola-se automaticamente).
‡
‡
Fig. 16
Para guardar /transportar o aparelho pode utilizar o
dispositivo para arrumar o tubo na parte de baixo do
aparelho.
‡ Coloque o aparelho na vertical. Insira o gancho localizado no bocal na reentrância existente na parte de
baixo do aparelho.
‡
Substituição o filtro
!
Atenção: desligue sempre o aparelho antes de
trocar qualquer filtro!
Substituir o saco de filtro
Fig. 17
Se, com o bocal levantado do chão e a potência máxima, o indicador de mudança de filtro apresentar
uma luz permanente, é necessário substituir o saco
de filtro, mesmo que ainda não esteja cheio. Neste
caso, o tipo de lixo aspirado torna necessária a mudança do saco.
Nessa ocasião, o bocal, o tubo de aspiração e a
mangueira de aspiração não podem estar obstruídos, mesmo que isso não origine a ativação do indicador de mudança de filtro.
‡
Fig. 18 Abrir a tampa
‡ Abra a tampa, pressionando a alavanca de fecho no
sentido da seta.
Fig. 19
a) Feche o saco de filtro, puxando a lingueta de fecho,
e retire-o.
b) Inserir o novo saco filtrante no suporte, até encaixar
de forma perceptível. Deixar o saco filtrante dobrado, conforme retirado da embalagem. Não dobrar ou
vincar o saco filtrante e certificar-se de que o saco
não fica entalado ao fechar a tampa.
Atenção: a tampa só fecha com o saco de filtro
colocado.
!
Filtro de proteção do motor
!
Atenção: o aspirador não pode ser utilizado sem o
filtro de proteção do motor.
Limpar o filtro de proteção do motor
O filtro de proteção do motor deve ser sacudido levemente ou lavado regularmente!
76
* consoante o modelo
Fig. 20*
Abra a tampa do compartimento do pó. Fig. 18
Solte o filtro de proteção do motor do encaixe, puxando-o pelas patilhas laterais, e retire-o no sentido
da seta.
‡ Limpe o filtro de proteção do motor, sacudindo-o.
‡ Em caso de elevado grau de sujidade, é recomendável lavar o filtro de proteção do motor.
Deixe o filtro secar durante pelo menos 24 horas.
‡ Após a limpeza, coloque o filtro de proteção
do motor no aparelho e encaixe-o na parte de cima. Feche a tampa do compartimento
do saco de pó.
‡
‡
Limpar a esponja do filtro
Se o seu aparelho estiver equipado com uma armação
do filtro com esponja do filtro, esta deveria ser limpa a
intervalos regulares sacudindo-a levemente!
Fig. 21*
Abra a tampa do compartimento do saco do pó.
‡
‡
‡
‡
!
Fig.
18
Retire a armação do filtro com a esponja no sentido
da seta.
Retire a esponja da armação do filtro e limpe-a, sacudindo-a levemente.
Depois de limpa, coloque a esponja na armação do
filtro, insira a armação do filtro com a esponja no
aparelho e feche a tampa do compartimento do saco
do pó.
Atenção: O aspirador não pode funcionar sem filtro
de proteção do motor!
Manutenção do filtro de saída do ar
O filtro de saída do ar foi concebido de modo a não ser
necessário proceder à sua substituição, desde que o
aparelho seja utilizado corretamente a nível doméstico.
Para que o aspirador funcione no seu nível de potência ideal, o filtro de saída do ar deverá ser lavado um
ano após a primeira utilização. O efeito de filtração
mantém-se, independentemente de uma eventual coloração da superfície do filtro.
Bild 22*
Abra a tampa traseira.
Desbloqueie o suporte do filtro, premindo a lingueta
de fecho no sentido da seta.
‡ Retire a esponja filtrante* do suporte do filtro e sacuda-a.
‡ O microfiltro higiénico pode ser lavado.
Deixar o filtro secar durante pelo menos 24 horas.
‡ Insira a esponja filtrante no suporte do filtro.
‡ Coloque o suporte do filtro no aparelho e encaixe-o.
‡
‡
Limpar o filtro de saída do ar (H)EPA*
O filtro (H)EPA* foi concebido de modo a não ser necessário proceder à sua substituição, desde que o aparelho seja utilizado corretamente a nível doméstico.
Para que o aspirador funcione no seu nível de potência
ideal, o filtro (H)EPA* deverá ser lavado um ano após
a primeira utilização. O efeito de filtração mantém-se
independentemente de uma eventual coloração da superfície do filtro.
Fig. 23*
Abra a tampa traseira.
Desbloqueie o filtro (H)EPA*, premindo a lingueta de
fecho no sentido da seta, e retire-o do aparelho.
‡ Sacuda a unidade de filtro e lave-a sob água corrente.
Em alternativa, a unidade pode ser lavada na máquina de lavar roupa, num programa delicado, à temperatura máxima de 30 ° e com a velocidade de centrifugação mínima.
CONSELHO: Coloque a unidade de filtro num saco
de lavagem de roupa em separado, de
forma a proteger a restante roupa.
‡ Depois de completamente seco (no mínimo, 24 horas), volte a colocar o filtro (H)EPA* no aparelho e
bloqueie-o.
‡ Feche a tampa traseira.
‡
‡
Depois de aspirar partículas finas de pó (como, p. ex.,
gesso, cimento, etc.), limpe o filtro de proteção do motor, sacudindo-o e, se necessário, substitua o filtro de
proteção do motor e o filtro de saída do ar.
Conservação
Antes de qualquer limpeza do aspirador, deverá desligá-lo e retirar a ficha da tomada. O aspirador e os
acessórios de plástico podem ser limpos com um produto usual para a limpeza de plásticos.
!
Não utilize produtos abrasivos, limpa-vidros ou
produtos de limpeza multiusos. Nunca mergulhe o
aspirador em água.
Em caso de necessidade, o compartimento do pó pode
ser aspirado com um outro aspirador ou ser simplesmente limpo com um pano do pó / pincel.
O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.
* consoante o modelo
77
el
Χαιρόμαστε, που επιλέξατε μια ηλεκτρική σκούπα
Bosch της σειράς GL70 Ergomaxx`x.
Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης παρουσιάζονται διάφορα
μοντέλα GL70 Ergomaxx`x. Γι’ αυτό μπορεί, να μην
αντιστοιχούν όλα τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού
και οι λειτουργίες που περιγράφονται στο μοντέλο σας.
Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ
και εξαρτήματα της Bosch, τα οποία έχουν εξελιχθεί
ειδικά για την ηλεκτρική σας σκούπα, για να πετύχετε
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αναρρόφησης.
Ανταλλακτικά και ειδικός εξοπλισμός
A Πακέτο ανταλλακτικών φίλτρων
Για να εργάζεται η συσκευή σας στο ιδανικό επίπεδο
της απόδοσής της, συνιστούμε τη χρήση των γνήσιων
ανταλλακτικών σακουλών του τύπου G ALL.
Περιεχόμενο:
- 4 σακούλες σκόνης με κλείστρο
!
Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση
παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε
παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.
Ανοίξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!
Περιγραφή συσκευής
1
Πέλμα δαπέδου διπλής χρήσης* (η εμφάνιση του
πέλματος αναρρόφησης, ακόμα και σε περίπτωση
ίδιου τρόπου λειτουργίας, μπορεί να αποκλίνει από
την εικόνα)
2
Πέλμα σκληρού δαπέδου*
3
Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενο δακτύλιο
(και σύνδεση κλιπ)*
4
Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενο πλήκτρο
(και σύνδεση κλιπ)*
5
Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενο πλήκτρο και
ρυθμιστή βοηθητικού αέρα
6
Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών
7
Στήριγμα εξρτημάτων
8
Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων
9
Βουρτσάκι για σκούπισμα επίπλων (μόνο τοποθέτηση
σε στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα επίπλων)*
10 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
11 Χειρολαβή στον εύκαμπτο σωλήνα
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εμείς σας συνιστούμε την αποκλειστικά χρήση των
δικών μας γνήσιων σακουλών σκόνης.
Η συσκευή σας πρόκειται για μια εξαιρετικά
αποτελεσματική ηλεκτρική σκούπα, η οποία σε
περίπτωση χρήσης υψηλής ποιότητας σακουλών
σκόνης πετυχαίνει πολύ καλά αποτελέσματα
καθαρισμού. Μόνο η χρήση των υψηλής ποιότητας
σακουλών σκόνης, όπως ιδιαιτέρως οι γνήσιες
σακούλες σκόνης της Bosch, εξασφαλίζει, ότι
επιτυγχάνονται οι τιμές που αναφέρονται στην
ενεργειακή ετικέτα ΕΕ σχετικά με την κατηγορία
ενεργειακής απόδοσης, συλλογή της σκόνης και
ικανότητα συγκράτησης της σκόνης.
Σε περίπτωση χρήσης σακουλών σκόνης χαμηλής
ποιότητας (π.χ. χάρτινη σακούλα) μπορεί επιπλέον να
επηρεαστεί αρνητικά η διάρκεια ζωής και η απόδοση
της συσκευής σας. Τελικά η χρήση μη σωστών ή
χαμηλότερης ποιότητας σακουλών σκόνης μπορεί
να οδηγήσει σε ζημιές στην ηλεκτρική σας σκούπα.
Τέτοιες ζημιές δεν καλύπτονται από την εγγύησή
μας.
Περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτό θα βρείτε κάτω
από www.bosch-home.com/dust-bag. Εκεί έχετε
επίσης τη δυνατότητα, να παραγγείλετε τις γνήσιες
σακούλες ηλεκτρικής σκούπας της εταιρείας μας.
B Πλενόμενο μικροφίλτρο
Προστατεύει τον κινητήρα της ηλεκτρικής σας
σκούπας και αυξάνει έτσι τη διάρκεια ζωής.
C Πέλμα σκληρού δαπέδου BBZ123HD
Για την αναρρόφηση σε λεία δάπεδα
(παρκέ, πλακάκια, τερακότα,...)
D Πέλμα σκληρού δαπέδου BBZ124HD
Καινοτομικό πέλμα σκληρού δαπέδου soft & roll:
2 περιστρεφόμενα ρολά βούρτσας από φυσικές τρίχες.
Καμία προαπομάκρυνση της χοντρή ρύπανσης.
12 Ένδειξη αλλαγής φίλτρου
13 Περιστροφικός ρυθμιστής απόδοσης και διακόπτης
On/Off
Πριν την πρώτη χρήση
14 Φίλτρο εξόδου του αέρα
‡
15 Βοήθεια στάθμευσης
Εικ. 1
Τοποθετήστε τη χειρολαβή στον εύκαμπτο σωλήνα
αναρρόφησης και ασφαλίστε την.
16 Ηλεκτρικό καλώδιο
17 Πίσω κλαπέτο
Θέση σε λειτουργία
18 Λαβή μεταφοράς
Εικ. 2
a) Τοποθετήστε το στόμιο του σωλήνα αναρρόφησης
στο άνοιγμα αναρρόφησης στο καπάκι.
b) Κατά την αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα
αναρρόφησης πιέστε μεταξύ τους τα δύο δόντια
ασφάλισης και τραβήξτε έξω τον εύκαμπτο σωλήνα.
19 Κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης
20 Βοήθεια αποθήκευσης (στην κάτω πλευρά της
συσκευής)
21 Σακούλα φίλτρου
22 Φίλτρο προστασίας του κινητήρα
78
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
Εικ. 3
Σπρώξτε τη χειρολαβή μέχρι να ασφαλίσει μέσα στον
τηλεσκοπικό σωλήνα.
‡ Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το δακτύλιο
απασφάλισης και τραβήξτε έξω τον τηλεσκοπικό
σωλήνα.
‡
Εικ. 4
Σπρώξτε τον τηλεσκοπικό σωλήνα μέχρι να
ασφαλίσει στο στόμιο του πέλματος του δαπέδου.
‡ Για το λύσιμο της σύνδεσης πιέστε το δακτύλιο
απασφάλισης και τραβήξτε έξω τον τηλεσκοπικό
σωλήνα.
‡
Εικ. 5*
Τραβώντας το συρόμενο δακτύλιο/πλήκτρο προς
την κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε τον
τηλεσκοπικό σωλήνα και ρυθμίστε το επιθυμητό
μήκος.
‡
Εικ. 6
a) Τοποθετήστε το φορέα των εξαρτημάτων στην
επιθυμητή θέση πάνω στο τηλεσκοπικό σωλήνα.
b) Τοποθετήστε το βουρτσάκι για σκούπισμα επίπλων
στο στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα των
επίπλων και ασφαλίστε το.
c) Τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης για το
σκούπισμα των επίπλων μαζί με το βουρτσάκι για
σκούπισμα επίπλων και το στόμιο αναρρόφησης για
σκούπισμα γωνιών από επάνω ή από κάτω με λίγη
πίεση στο φορέα των εξαρτημάτων.
Εικ. 7
Πιάστε το ηλεκτρικό καλώδιο από το φις, τραβήξτε
το στο επιθυμητό μήκος και συνδέστε το φις στην
πρίζα του ρεύματος.
Τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο εντελώς έξω σε
περίπτωση μιας διάρκειας λειτουργίας πάνω από 30
λεπτά.
=> Κίνδυνος υπερθέρμανσης και ζημιάς.
‡
!
Εικ. 8 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
‡ Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ηλεκτρική
σκούπα, πατώντας τον περιστροφικό ρυθμιστή.
Εικ. 9 Ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης
Γυρίζοντας τον περιστροφικό ρυθμιστή, μπορεί να
ρυθμιστεί συνεχώς η επιθυμητή δύναμη αναρρόφησης.
min
max
- Για την αναρρόφηση κουρτινών και ευαίσθητων
υφασμάτων
- Για την αναρρόφηση ταπετσαρίας επίπλων και
μαξιλαριών
- Για την αναρρόφηση ευαίσθητων χαλιών και το
καθημερινό καθάρισμα σε περίπτωση μικρής
ρύπανσης
- Για τον καθαρισμό σταθερών επιστρώσεων
δαπέδου
- Για την αναρρόφηση σκληρών δαπέδων και
πολύ λερωμένων χαλιών και μοκετών
Εικ. 10 Τηλεσκοπικός σωλήνας με συρόμενο πλήκτρο
και ρυθμιστή βοηθητικού αέρα
Η ισχύς αναρρόφησης μπορεί επίσης να ρυθμιστεί
περιστρέφοντας το ρυθμιστή βοηθητικού αέρα προς
την κατεύθυνση του βέλους.
„ Ρυθμιστής βοηθητικού αέρα ανοιχτός
=> Ισχύς αναρρόφησης μειωμένη
„ Ρυθμιστής βοηθητικού αέρα κλειστός
=> Μέγιστη ισχύς αναρρόφησης
Αναρρόφηση
!
Προσοχή:
Τα πέλματα δαπέδου, ανάλογα με τη σύσταση του
σκληρού σας δαπέδου (π.χ. τραχιά, ρουστίκ πλακίδια)
υπόκεινται σε μια ορισμένη φθορά. Γι’ αυτό πρέπει
σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ελέγχετε το
κάτω μέρος του πέλματος. Τα φθαρμένα, κοφτερά
πέλματα δαπέδου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα
ευαίσθητα σκληρά δάπεδα, όπως παρκέ ή λινοτάπητας.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες
ζημιές, που οφείλονται σε ένα φθαρμένο πέλμα
δαπέδου.
Εικ. 11
Ρύθμιση του πέλματος δαπέδου διπλής χρήσης:
„ Χαλιά και μοκέτες
=>
„ Σκληρό δάπεδο / παρκέ
=>
Εικ. 12* Αναρρόφηση με πρόσθετα αξεσουάρ
Συνδέστε τα στόμια ανάλογα με τις ανάγκες στο σωλήνα
αναρρόφησης ή στη χειρολαβή:
a) Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών και
γωνιών, κ.λπ.
b) Στόμιο αναρρόφησης για το σκούπισμα επίπλων με
ταπετσαρία, κουρτινών, κλπ.
c) Στόμιο αναρρόφησης με τοποθετούμενο πάνω
βουρτσάκι για σκούπισμα επίπλων για την
αναρρόφηση πλαισίων παραθύρων, ντουλαπιών,
προφίλ, κλπ.
‡ Μετά τη χρήση τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης
για σκούπισμα γωνιών και το στόμιο αναρρόφησης
για σκούπισμα επίπλων ξανά στο φορέα των
εξαρτημάτων.
d) Πέλμα σκληρού δαπέδου*
- με προσαρτημένο βουρτσάκι:
Για τον αποτελεσματικό και συγχρόνως απαλό
καθαρισμό των σκληρών επενδύσεων δαπέδου
(πλακίδια, δάπεδα παρκέ κλπ.)
- χωρίς βουρτσάκι:
Για καθαρισμό της ρύπανσης σε σχισμές και αρμούς
‡ Το βουρτσάκι μπορεί να αφαιρεθεί, πιέζοντας τις
δύο ασφαλίσεις στην κατεύθυνση του βέλους
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
79
Εικ. 13
Στα μικρά διαλείμματα σκουπίσματος μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια στάθμευσης που
βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής.
‡ Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής σπρώξτε
το άγκιστρο που βρίσκεται στο πέλμα δαπέδου στην
εγκοπή στην πίσω πλευρά της συσκευής.
‡
Εικ. 14
Για το ξεπέρασμα των εμποδίων, π.χ. στις σκάλες, μπορεί
να μεταφερθεί η συσκευή επίσης και με τη χειρολαβή.
Μετά την εργασία
Εικ. 15
Τραβήξτε το φις από την πρίζα.
Τραβήξτε λίγο το ηλεκτρικό καλώδιο και αφήστε το
ελεύθερο (το καλώδιο τυλίγεται αυτόματα).
‡
‡
Εικ. 16
Για τη φύλαξη / μεταφορά της συσκευής μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια αποθήκευσης που
βρίσκεται στην κάτω πλευρά της συσκευής.
‡ Τοποθετήστε τη συσκευή όρθια. Σπρώξτε το
άγκιστρο που βρίσκεται στο πέλμα δαπέδου στην
εγκοπή στην κάτω πλευρά της συσκευής.
‡
!
Φίλτρο προστασίας του κινητήρα
!
Προσοχή: Πριν από κάθε αλλαγή φίλτρου
απενεργοποιείτε τη συσκευή!
Αντικατάσταση της σακούλας φίλτρου
Εικ. 17
Όταν ανάβει συνεχώς κόκκινη η ένδειξη αλλαγής
φίλτρου με σηκωμένο το πέλμα από το δάπεδο και
με την υψηλότερη ρύθμιση της ισχύος, πρέπει να
αλλάξει η σακούλα του φίλτρου, ακόμα και στην
περίπτωση που δεν είναι εντελώς γεμάτη. Σε αυτή
την περίπτωση καθιστά το είδος της ρύπανσης την
αλλαγή απαραίτητη.
Κατά τη διαδικασία αυτή το στόμιο, ο σωλήνας
αναρρόφησης
και
ο
εύκαμπτος
σωλήνας
αναρρόφησης δεν θα πρέπει να είναι φραγμένα,
ακόμα και όταν κάτι τέτοιο δεν προκαλεί την
ενεργοποίηση της ένδειξης αλλαγής φίλτρου.
‡
Εικ. 18 Άνοιγμα του καλύμματος
Ανοίξτε το κάλυμμα, σπρώχνοντας το μοχλό
κλεισίματος προς την κατεύθυνση του βέλους.
Εικ. 20*
Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης.
‡
‡
‡
‡
‡
a) Κλείστε τη σακούλα του φίλτρου, τραβώντας τη
γλώσσα φραγής και αφαιρέστε την.
b) Σπρώξτε την καινούργια σακούλα φίλτρου στο
στήριγμα, ώσπου να ασφαλίσει. Αφήστε εδώ τη
σακούλα φίλτρου διπλωμένη, όπως την παίρνετε
από τη συσκευασία. Μη διπλώσετε ή μην τσακίσετε
τη σακούλα φίλτρου και κατά το κλείσιμο του
καλύμματος προσέξτε, να μη μαγκωθεί η σακούλα
του φίλτρου.
80
Εικ.
18
Ελευθερώστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα
από την ασφάλιση, τραβώντας το από τις πλευρικές
γλώσσες και τραβήξτε το έξω προς την κατεύθυνση
του βέλους.
Καθαρίστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα με
ελαφρό κτύπημα.
Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης πρέπει το φίλτρο
προστασίας του κινητήρα να πλυθεί.
Στη συνέχεια αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει το
λιγότερο για 24 ώρες.
Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το φίλτρο
προστασίας του κινητήρα μέσα στη συσκευή και
ασφαλίστε το επάνω. Κλείστε το κάλυμμα του χώρου
συλλογής της σκόνης.
Καθαρισμός του φίλτρου αφρώδους υλικού
Σε περίπτωση που η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη
με ένα πλαίσιο φίλτρου αφρώδους υλικού, πρέπει το
φίλτρο αφρώδους υλικού να καθαρίζεται σε τακτικά
χρονικά διαστήματα με κτύπημα!
Εικ. 21*
Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου συλλογής της σκόνης.
‡
‡
‡
‡
‡
Εικ. 19
Η ηλεκτρική σκούπα δεν επιτρέπεται να λειτουργεί
χωρίς το φίλτρο προστασίας του κινητήρα.
Καθαρισμός του φίλτρου προστασίας του κινητήρα
Το φίλτρο προστασίας του κινητήρα πρέπει να
καθαρίζεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα με ελαφρό
κτύπημα ή πλύσιμο!
Αλλαγή φίλτρου
!
Προσοχή: Κλείστε το κάλυμμα μόνο με
τοποθετημένη μέσα τη σακούλα φίλτρου.
!
Εικ.
18
Τραβήξτε έξω το πλαίσιο του φίλτρου μαζί με το
φίλτρο αφρώδους υλικού προς την κατεύθυνση του
βέλους.
Αφαιρέστε το φίλτρο αφρώδους υλικού από το
πλαίσιο του φίλτρου και καθαρίστε το με κτύπημα.
Μετά τον καθαρισμό τοποθετήστε το φίλτρο
αφρώδους υλικού στο πλαίσιο του φίλτρου, σπρώξτε
το πλαίσιο του φίλτρου μαζί με το φίλτρο αφρώδους
υλικού μέσα στη συσκευή και κλείστε το κάλυμμα
του χώρου συλλογής της σκόνης.
Πρσ ή: Η ηλεκτρική σκούπα δεν επιτρέπεται
να λειτουργεί χωρίς το φίλτρο προστασίας του
κινητήρα!
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
Φροντίδα του φίλτρου εξόδου του αέρα
Φροντίδα
Το φίλτρο εξόδου του αέρα είναι υπολογισμένο έτσι,
ώστε να μην πρέπει να αντικατασταθεί, όταν η συσκευή
χρησιμοποιείται σύμφωνα με το σκοπό προορισμού για
οικιακή χρήση.
Για να εργάζεται η ηλεκτρική σκούπα στην ιδανική
της στάθμη απόδοσης, πρέπει το φίλτρο εξόδου του
αέρα να αντικατασταθεί μετά περίπου ένα χρόνο. Η
ικανότητα φιλτραρίσματος του φίλτρου διατηρείται,
ανεξάρτητα από μια πιθανή αλλαγή του χρώματος της
επιφάνειας του φίλτρου.
Πριν από κάθε καθάρισμα πρέπει πρώτα να
απενεργοποιείται η ηλεκτρική σκούπα και να τραβιέται
το φις από την πρίζα του ρεύματος. Η ηλεκτρική σκούπα
και τα πλαστικά εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν
με ένα υγρό καθαρισμού πλαστικών του εμπορίου.
Bild 22*
Ανοίξτε το πίσω κλαπέτο.
Τραβώντας τη γλώσσα φραγής προς την κατεύθυνση
του βέλους, απασφαλίστε το στήριγμα του φίλτρου.
‡ Αφαιρέστε το φίλτρο αφρώδους υλικού* από τη
βάση του φίλτρου και κτυπήστε το ελαφρά.
‡ Το μικροφίλτρο υγιεινής μπορεί να ξεπλυθεί.
Στη συνέχεια αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει το
λιγότερο για 24 ώρες.
‡ Τοποθετήστε το φίλτρο αφρώδους υλικού στη βάση
του φίλτρου.
‡ Τοποθετήστε το στήριγμα του φίλτρου στη συσκευή
και ασφαλίστε το.
‡
‡
!
Μη χρησιμοποιείτε κανένα υλικό τριψίματος,
καθαριστικό τζαμιών ή καθαριστικό γενικής χρήσης.
Ο χώρος συλλογής της σκόνης μπορεί, όταν χρειάζεται,
να αναρροφηθεί με μια δεύτερη ηλεκτρική σκούπα ή να
καθαριστεί απλά με ένα στεγνό ξεσκονόπανο ή πινέλο.
Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών.
Καθαρισμός του φίλτρου εξόδου του αέρα (H)EPA*
Το φίλτρο (H)EPA* είναι υπολογισμένο έτσι, ώστε
να μην πρέπει να αντικατασταθεί, όταν η συσκευή
χρησιμοποιείται σύμφωνα με το σκοπό προορισμού για
οικιακή χρήση.
Για να εργάζεται η ηλεκτρική σκούπα στην ιδανική
της στάθμη απόδοσης, πρέπει το φίλτρο (H)EPA*
να ξεπλυθεί μετά περίπου ένα χρόνο. Η ικανότητα
φιλτραρίσματος του φίλτρου διατηρείται, ανεξάρτητα
από μια πιθανή αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας
του φίλτρου.
Εικ. 23*
Ανοίξτε το πίσω κλαπέτο.
Τραβώντας τη γλώσσα φραγής προς την κατεύθυνση
του βέλους, απασφαλίστε και αφαιρέστε από τη
συσκευή το φίλτρο (H)EPA*.
‡ Χτυπήστε τη μονάδα φίλτρου και πλύντε την κάτω
από τρεχούμενο νερό.
Η μονάδα μπορεί εναλλακτικά να πλυθεί στο πλυντήριο
ρούχων το πολύ στους 30°C στο πρόγραμμα για τα
ευαίσθητα ρούχα και με χαμηλό αριθμό περιστροφών.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τοποθετείτε τη μονάδα του φίλτρου για
την προστασία των άλλων ρούχων σε
μια σακούλα ρούχων.
‡ Τοποθετήστε το φίλτρο (H)EPA*, αφού πρώτα
στεγνώσει εντελώς (το λιγότερο 24 ώρες), ξανά στη
συσκευή και ασφαλίστε το.
‡ Κλείστε το πίσω κλαπέτο.
Μετά την απορρόφηση της λεπτής σκόνης (όπως
π.χ. γύψος, τσιμέντο, κτλ.), καθαρίστε το φίλτρο
προστασίας του κινητήρα με χτύπημα, ενδεχομένως
αντικαταστήστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα
και το φίλτρο εξόδου του αέρα.
‡
‡
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
81
tr
Bosch GL70 Ergomaxx`x model bir elektrikli süpürge
kullanmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kullanım kılavuzunda farklı GL70 Ergomaxx`x –
Modelleri gösterilmiştir. Bu nedenle açıklanan tüm
donanım özellikleri ve fonksiyonlar cihazınıza uygun olmayabilir. Mümkün olan en iyi emme sonucunu elde etmek için özellikle sizin elektrikli süpürgeniz için üretilmiş olan orijinal Bosch aksesuarları
kullanmalısınız.
Yedek parçalar ve özel aksesuarlar
A Değişim filtresi paketi
Cihazınızın
optimum
performans
düzeyinde
çalışabilmesi için G ALL tipindeki orijinal yedek
torbaların kullanılmasını öneririz.
İçindekiler:
- 4 Kilitli toz torbası
!
Kullanım kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Kullanım
kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli süpürgeyi başka birine verecek olursanız, lütfen kullanma
kılavuzunu da veriniz.
Lütfen resimli sayfaları açınız!
Cihaz açıklaması
1
Değiştirilebilir zemin süpürme ünitesiı* (Aynı fonksiyona sahip parçaların resimleri değişiklik gösterebilir)
2
Sert zemin süpürme ünitesi*
3
Sürgülü kelepçeli teleskopik boru
(ve mandal bağlantısı)*
4
Sürgülü tuşlu teleskopik boru
(ve mandal bağlantısı)*
5
Sürgülü tuşlu ve ilave hava kontrolörlü teleskopik
boru
6
Dar aralık süpürme başlığı
7
Aksesuar tutucu
8
Koltuk süpürme başlığı
9
Mobilya fırçası (koltuk süpürme başlığına monte
etmek için)*
10 Emme hortumu
11 Hortum tutamağı
12 Filtre değiştirme göstergesi
13 Performans-döner ayar düğmesi ve Açma/Kapama
şalteri
14 Dışarı üfleme filtresi
15 Park yardımı
16 Şebeke bağlantı kablosu
17 Arka kapak
18 Taşıma kulbu
19 Toz haznesi kapağı
20 Kapatma yardımı (cihaz alt tarafında)
21 Filtre torbası
22 Motor koruma filtresi
82
UYARI
Bu nedenle sadece orijinal toz torbalarımızı
kullanmanızı tavsiye ederiz.
Cihazınız, yüksek kaliteli toz torbaları kullanıldığı
takdirde çok iyi temizleme sonuçları veren, yüksek
verimliliğe sahip bir elektrik süpürgesidir. Sadece
yüksek kaliteli toz torbalarının, özellikle Bosch orijinal toz torbalarının kullanılması durumunda AB Enerji Etiketi üzerinde belirtilen enerji verimlilik sınıfı,
toz toplama ve toz tutma kapasitesi değerlerine
ulaşılabilir.
Düşük kaliteli toz torbası kullanılması durumunda
(örn. kağıt torba) cihazınızın performansı ve kullanım
ömrü belirgin biçimde kötü etkilenebilir. Sonuçta
tam olarak uygun olmayan veya daha düşük kaliteli
toz torbalarının kullanılması elektrik süpürgenizde
hasarlara neden olabilir. Böylesi hasarlar garantimiz
kapsamında değildir.
Daha fazla bilgi için bkz.
www.bosch-home.com/dust-bag. Buradan orijinal
elektrik süpürgesi toz torbası da sipariş edebilirsiniz.
B Yıkanabilir mikro filtre
Elektrik süpürgenizin motorunu korur ve kullanım
ömrünü arttırır.
C Sert zemin başlığı BBZ123HD
Düz zeminlerin süpürülmesi için
(Parke, Fayans, Terracotta döşeme,...)
D Sert zemin başlığı BBZ124HD
Yenilikçi sert zemin fırçaları yumuşak & rulo:
2 doğal saçtan döner fırça ruloları.
Büyük kirleri bir kenara itmez.
İlk kullanımdan önce
Resim 1
Tutma kolu emme hortumunun içine takılmalı ve kilitlenmelidir.
‡
Cihazın çalıştırılması
Resim 2
a) Emme hortumu bağlantı parçaları kapaktaki emme
deliğine oturtulmalıdır.
b) Emme hortumunun çıkarılması sırasında her iki mandal birlikte bastırılmalı ve hortum dışarı çekilmelidir.
Resim 3
Tutamağı teleskopik borunun içinde yerine oturuncaya kadar itiniz.
‡ Bağlantıyı çözmek için, kilit kovanını bastırınız ve teleskopik boruyu çekip çıkarınız.
‡
Resim 4
Teleskopik boruyu yerine oturana kadar zemin
süpürme ünitesinin ucuna itiniz.
‡ Bağlantıyı çözmek için, kilit kovanını bastırınız ve teleskopik boruyu çekip çıkarınız.
‡
Resim 11
Açılır-kapanır zemin süpürme ünitesinin
ayarlanması:
„ Halılar ve halıfleksler
=>
„ Sert zemin / Parke
Resim 5*
‡ İtme kolu/tuşu ok yönünde çekilerek teleskopik borunun kilidi açılmalı ve istenen uzunluk ayarlanmalıdır.
Resim 6
a) Aksesuar taşıyıcısı istenen konumda teleskopik boruya takılmalıdır.
b) Mobilya fırçası döşeme başlığına yerleştirilmeli ve
kilitlenmelidir.
c) Koltuk süpürme başlığı, mobilya fırçası ve aralık
başlığı ile yukarıdan veya aşağıdan biraz basınç uygulanarak aksesuar taşıyıcıya yerleştirilmelidir.
Resim 7
Şebeke bağlantı kablosu prize konmalı, kablo istenen uzunlukta olacak şekilde dışarı çekilmeli ve fiş
prize takılmalıdır.
Şebeke bağlantı kablosu, 30 dakikadan daha uzun
süren bir işletim süresinde tamamen çekilmelidir.
=> Aşırı ısınma ve hasar görme tehlikesi.
‡
!
Resim 8 Açma / Kapama
‡ Elektrikli süpürge, döner ayar düğmesine basılarak
açılır veya kapatılır.
Resim 9 Emiş gücünün düzenlenmesi
Döner ayar düğmesinin çevirilmesiyle istenilen emiş
gücü kademesiz olarak ayarlanabilir.
min
- Perdelerin ve hassas kumaşların emilmesi
- Döşeme mobilyalarının ve yastıkların emilmesi
- Hassas halıların emilmesi ve az kirlenme durumunda günlük temizlik için
- Sağlam zemin kaplamalarının
temizlenmesi
maks - Sert zeminlerin ve çok kirlenmiş halıların ve
halıflekslerin emilmesi
Resim 10 Sürgülü tuşlu ve ilave hava kontrolörlü teleskopik boru
Emiş gücü ilave hava kontrolörünü ok yönünde döndürerek de ayarlanabilir.
„ İlave hava kontrolörü açıldı =>Emiş gücü azaltıldı
„ İlave hava kontrolörü kapatıldı =>Maksimum emiş gücü
Emerek temizleme
!
=>
Resim 12* Ek aksesuar ile emme
Üniteyi ihtiyacınıza göre emme borusuna veya tutamağa
takınız:
a) Aralıkların ve köşelerin vb. süpürülmesi için dar
aralık süpürme başlığı
b) Kumaşlı mobilyaların, perdelerin vb. süpürülmesi
için koltuk süpürme başlığı
c) Mobilya fırçalı koltuk süpürme başlığı, pencere
kenarlarının, dolapların ve profillerin vs emilerek temizlenmesi için takmak üzere.
‡ Kullandıktan sonra dar aralık süpürme başlığını ve
koltuk süpürme başlığını tekrar aksesuar taşıyıcıya
yerleştiriniz.
d) Sert zemin başlığı
- Kıllı halka klipsle takılı halde:
Sert zemin kaplamalarının (fayans, parke vb.) hem
etkin hem de zarar görmeden temizlenmesi için
- Kıllı halka olmadan:
Boşluklu ve oluklu zeminlerdeki kirlerin temizlenmesi için
‡ Kıllı halka, her iki kilit tırnağı ok yönünde bastırılarak
çıkarılabilir
Resim 13
Kısa süpürme molalarında cihazın arka tarafındaki
park yardımını kullanabilirsiniz.
‡ Cihaz kapatıldıktan sonra, zemin başlığındaki kanca
cihazın arka tarafında yer alan boşluğa itilmelidir.
‡
Resim 14
Örneğin basamak gibi engellere takılmamak için cihaz
tutma kolu yardımıyla da taşınabilir.
Çalışma sona erdikten sonra
Resim 15
Elektrik fişini çekiniz.
Şebeke bağlantı kablosundan hafifçe çekiniz ve serbest bırakınız (kablo otomatik olarak sarılır).
‡
‡
Resim 16
Cihazı saklamak/taşımak için cihazın alt tarafındaki
saklama yardımını kullanabilirsiniz.
‡ Cihazı dikey olarak konumlandırınız. Zemin ağzındaki
kancayı cihazın alt tarafındaki boşluğa itiniz.
‡
Dikkat:
Zemin süpürme ünitesine yüklenilmemelidir, sert
zemin yapısının niteliğine bağlı olarak (örn. pürüzlü,
rustik fayanslar) aşınmaya neden olabilir. Bu nedenle bunların düzenli aralıklarla çalışma tabanında
kontrol edilmeleri gereklidir. Aşınmış, keskin kenarlı
fırça yüzeyleri parke veya linolyum gibi hassas
sert yüzeylerde hasarlara neden olabilir. Üretici,
yıpranmış taban emiş borusu ağızının neden olduğu
hasarlara karşı sorumluluk kabul etmemektedir.
* cihaz donanımına bağlıdır
83
Filtre değiştirilmesi
!
Dikkat: Her filtre değişiminden önce cihazı
kapatınız!
Filtre torbasını değiştiriniz
Resim 17
Başlık zeminin üzerinde değilken ve en yüksek güç
ayarında çalışırken filtre değişim göstergesi sürekli
olarak kırmızı yanıyorsa henüz tam olarak dolmamış
olsa bile filtre torbası değiştirilmelidir. Böyle bir
durumda filtredeki kirin türü değişimi gerekli
kılmaktadır.
Başlık, emme borusu ve emme hortumu bu esnada
tıkanmamalıdır, her ne kadar bu durum filtre değişim
göstergesinin silinmesine sebep olmasa da.
‡
Resim 18 Kapak açılmalıdır
Kapak, kilit koluna ok yönünde basılarak açılmalıdır.
‡
Resim 19
a) Filtre torbası kilit mandalına çekilerek kilitlenmeli ve
çıkartılmalıdır.
b) Yeni toz torbası yerine oturduğu anlaşılana kadar
tutucuda itilmedilir. Bu esnada toz torbası paketten
çıkarıldığı şekilde katlı vaziyette bırakılmalıdır. Toz
torbasını katlamayınız veya bükmeyiniz ve kapağı
kapatırken toz torbasının sıkışmamış olduğuna dikkat ediniz.
Dikkat: Kapak, yalnızca filtre torbası takıldığı zaman
kapanır.
!
Motor koruma filtresi
!
Dikkat: Elektrik süpürgesi motor koruma filtresi
olmadan çalıştırılmamalıdır.
Motor koruma filtresinin temizlenmesi
Motor koruma filtresi düzenli aralıklarla vurularak
ve/veya yıkanarak temizlenmelidir!
Resim 20*
‡ Toz haznesi kapağını açınız. Resim 18
‡ Motor koruma filtresinin kilidi, yanlardaki mandallar çekilerek açılmalı ve filtre ok yönünde dışarı
çıkarılmalıdır.
‡ Motor koruma filtresini vurarak temizleyiniz.
‡ Kirlenmenin fazla olması durumunda, motor koruma
filtresi yıkanmalıdır.
Ardından filtreyi yaklaşık 24 saat boyunca kurumaya
bırakınız.
sonra
motor
koru‡ Temizlemeden
ma
filtresini
cihaza
yerleştirin
ve
üste
doğru
yerine
oturtunuz.
Emme
bölümükapağını kapatınız.
Köpük Filtrenin Temizlenmesi
Cihazınız, köpük filtreli bir filtre çerçevesine sahipse,
köpük filtre düzenli aralıklarla, vurarak temizlenmelidir!
84
Resim 21*
Toz Haznesi Kapağının Açılması. Resim 18
Köpük filtreli filtre çerçevesini ok yönünde çekerek
çıkarınız.
‡ Köpük filtreyi filtre çerçevesinden çıkarınız ve vura
ak temizleyiniz.
‡ Temizleme işleminden sonra köpük filtreyi filtre çerçevesine takınız, filtre çerçevesini cihaza yerleştiriniz
ve toz haznesi kapağını kapatınız.
Dikkat: Elektrik süpürgesi motor koruma filtresi
olmadan çalıştırılmamalıdır!
‡
‡
!
Hava çıkışı filtresi temizliği
Dışarı üfleme filtresi, cihaz ev kullanımında usulüne
uygun şekilde kullanılırsa değiştirilmesi gerekmeyecek
şekilde tasarlanmıştır.
Elektrikli süpürgenin optimum performans düzeyinde
çalışması için dışarı üfleme filtresi her yıl yıkanmalıdır.
Filtreleme etkisi, filtre yüzeyindeki muhtemel renk
değişiminden bağımsız olarak aynı kalır.
Resim 22*
Arka kapağı açınız.
Kilit mandallarına ok yönünde basılarak filtre tutucu
kilitlenmelidir.
‡ Filtre köpüğü* filtre tutucudan alınmalı ve
vurulmalıdır.
‡ Mikro hijyen filtresi değiştirilebilir.
Filtreyi en az 24 saat kurumaya bırakınız.
‡ Filtre tutucuya filtre köpüğü konulmalıdır.
‡ Filtre tutucu cihaza yerleştirilmeli ve kilitlenmelidir.
‡
‡
(H)EPA* hava çıkışı filtresinin temizlenmesi
(H)EPA* filtresi, cihaz ev kullanımında usulüne uygun şekilde kullanılırsa değiştirilmesi gerekmeyecek
şekilde tasarlanmıştır.
Elektrikli süpürgenin optimum performans düzeyinde çalışması için (H)EPA* filtre her yıl yıkanmalıdır.
Filtreleme etkisi, filtre yüzeyindeki muhtemel renk
değişiminden bağımsız olarak aynı kalır.
Resim 23*
Kapak açılmalıdır.
Kilit mandallarına ok yönünde basılarak (H)EPA* filtre
kilitlenmeli ve cihazdan çıkarılmalıdır.
‡ Filtre ünitesi vurularak temizlenmeli musluk suyunun
altında yıkanmalıdır.
Ünite opsiyonel olarak maks 30° C'de hassas programda ve en düşük yıkama devir sayısında çamaşır
makinesinde temizlenebilir.
İPUCU: Filtre ünitesini diğer çamaşırlardan korumak
için bir yıkama poşedi kullanınız.
‡ (H)EPA*-Filtresini komple kurutmadan sonra (en az
24 sa.) yeniden cihaza yerleştiriniz ve kilitleyiniz.
‡ Kapağı kapatınız.
Hassas toz partiküllerinin (örneğin alçı, çimento vs)
emilmesinden sonra motor koruma filresi vurularak temizlenmeli ve ardından motor koruma filtresi ve hava
çıkışı filtresi değiştirilmelidir.
‡
‡
* cihaz donanımına bağlıdır
Koruma
Elektrikli süpürgeyi temizlemeden önce kapatınız ve
şebeke fişini çekiniz. Elektrikli süpürge ve plastik aksesuar parçaları normal bir plastik temizleme maddesi ile
temizlenerek, bakımlı olması sağlanabilir.
!
Aşındırıcı temizleme maddesi, cam temizleyici veya
çok amaçlı temizleyiciler kullanılmamalıdır. Elektrikli
süpürge kesinlikle suya sokulmamalıdır.
Toz bölmesi gerekirse ikinci bir elektrik süpürgesi
kullanılarak süpürülebilir veya sadece kuru bir toz bezi
/ toz fırçası ile temizlenebilir.
Üretici firma, ürünün teknik özelliklerinde değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
pl
Dziękujemy za zakup odkurzacza GL70 Ergomaxx`x firmy Bosch.
W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały
różne modele odkurzacza GL70 Ergomaxx`x. Dlatego
może się zdarzyć, że opisane wyposażenie i jego funkcje nie zawsze odnoszą się do danego modelu. W celu
osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania
należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria firmy
Bosch, które zostały zaprojektowane specjalnie do
tego modelu odkurzacza.
Instrukcję obsługi należy zachować. W przypadku
przekazywania odkurzacza osobom trzecim należy
dołączyć również instrukcję obsługi.
Należy rozłożyć strony z rysunkami!
Opis urządzenia
1
Przełączana szczotka do podłóg* (wygląd szczotki
może odbiegać od rysunku, działanie i funkcja nie
ulegają zmianie)
2
Szczotka do podłóg twardych*
3
Rura teleskopowa z tuleją przesuwną
(i złączem zatrzaskowym)*
4
Rura teleskopowa z przyciskiem przesuwnym
(i złączem zatrzaskowym)*
5
Rura teleskopowa z przyciskiem przesuwnym i regulatorem dodatkowego powietrza
6
Ssawka do szczelin
7
Uchwyt na akcesoria
8
Szczotka do tapicerki
9
Pędzel do odkurzania mebli (do montażu na szczotce do tapicerki)*
10 Wąż ssący
11 Uchwyt węża
12 Wskaźnik wymiany filtra
13 Obrotowy regulator mocy oraz włącznik/wyłącznik
14 Filtr wylotu powietrza
15 Zaczep
16 Przewód zasilający
17 Pokrywa tylna
18 Uchwyt do przenoszenia
19 Pokrywa komory pyłowej
20 Zaczep rury ssącej (na spodzie urządzenia)
21 Worek filtrujący
22 Filtr zabezpieczający silnik
* w zależności od wyposażenia
85
Części zamienne i wyposażenie dodatkowe
A Pakiet worków wymiennych
Aby urządzenie działało z optymalną mocą, zaleca
się stosowanie oryginalnych worków na pył typu G
ALL.
Zawartość:
- 4 worki na pył z zamknięciem
!
WSKAZÓWKA
Zalecamy stosowanie wyłącznie oryginalnych worków na pył.
Urządzenie jest niezwykle skutecznym odkurzaczem, który uzyskuje bardzo dobre rezultaty czyszczenia w połączeniu z wysokiej jakości workami
na pył. Tylko używanie wysokiej jakości worków na
pył, szczególnie oryginalnych worków marki Bosch,
gwarantuje uzyskanie podanych w etykiecie energetycznej UE wartości dotyczących klasy efektywności,
skuteczności odkurzania oraz reemisji kurzu.
Stosowanie worków na pył niższej jakości (np. worków papierowych) może poza tym znacząco skrócić
okres użytkowania i obniżyć wydajność urządzenia.
Niedopasowane lub niższej jakości worki na pył mogą
również stać się przyczyną uszkodzenia odkurzacza.
Takie uszkodzenia nie są objęte naszą gwarancją.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.bosch-home.com/dust-bag. Można tam
również zamówić nasze oryginalne worki do odkurzaczy.
B Mikrofiltr z możliwością prania
Chroni silnik odkurzacza i wydłuża tym samym okres
użytkowania urządzenia.
C Szczotka do podłóg twardych BBZ123HD
Do odkurzania gładkich powierzchni podłogowych
(parkiet, płytki ceramiczne, terakota,...)
D Szczotka do podłóg twardych BBZ124HD
Innowacyjna szczotka do podłóg twardych z
systemem soft & roll:
2 obrotowe wałki szczotki z włosia naturalnego.
Bez
konieczności
wcześniejszego
usuwania
większych cząstek brudu.
Rysunek 3
‡ Uchwyt wsunąć do zatrzaśnięcia w rurę teleskopową.
‡ W celu rozłączenia połączenia nacisnąć tuleję
odblokowującą i wyciągnąć rurę teleskopową.
Rysunek 4
Wsunąć rurę teleskopową w króciec szczotki do
podłóg, aż do zatrzaśnięcia.
‡ W celu rozłączenia połączenia nacisnąć tuleję
odblokowującą i wyciągnąć rurę teleskopową.
‡
Rysunek 5*
Odblokować rurę teleskopową przesuwając tuleję
przesuwną/przycisk przesuwny zgodnie z kierunkiem strzałki i ustawić odpowiednią długość rury.
‡
Rysunek 6
a) Uchwyt na akcesoria nasadzić w żądanej pozycji na
rurę teleskopową.
b) Pędzel do odkurzania mebli nasadzić na szczotkę do
tapicerki i zablokować.
c) Szczotkę do tapicerki z pędzlem do odkurzania mebli oraz ssawkę do szczelin włożyć w uchwyt na akcesoria, lekko naciskając od góry lub od dołu.
Rysunek 7
Chwycić za wtyczkę przewodu zasilającego,
wyciągnąć przewód na odpowiednią długość i
włożyć wtyczkę do gniazda.
W przypadku użytkowania urządzenia dłużej niż
30 minut należy całkowicie wyciągnąć przewód
zasilający.
=> Niebezpieczeństwo przegrzania i uszkodzenia.
‡
!
Rysunek 8 Włączanie/wyłączanie
‡ Włączyć/wyłączyć odkurzacz poprzez naciśnięcie
regulatora obrotowego.
Rysunek 9 Regulacja siły ssania
Poprzez obracanie regulatora obrotowego można bezstopniowo ustawić żądaną siłę ssania.
min
Przed pierwszym użyciem
Rysunek 1
‡ Uchwyt nasadzić na wąż ssący i zablokować.
Uruchomienie
Rysunek 2
a) Króciec węża włożyć w otwór ssący w pokrywie, aż
do zaskoczenia na miejsce.
b) W celu wyciągnięcia węża ssącego wcisnąć obie zapadki i wyciągnąć wąż.
86
max
- Do odkurzania firanek i delikatnych tkanin
- Do odkurzania mebli tapicerskich i poduszek
- Do odkurzania delikatnych dywanów i codziennego czyszczenia przy nieznacznym zabrudzeniu
- Do czyszczenia wytrzymałych wykładzin
podłogowych
- Do odkurzania twardych podłóg oraz mocno
zabrudzonych dywanów i wykładzin dywanowych
Rysunek 10 Rura teleskopowa z przyciskiem przesuwnym i regulatorem dodatkowego powietrza
Moc ssania można ustawić poprzez obrócenie regulatora powietrza dodatkowego w kierunku wskazywanym
przez strzałkę.
„ Regulator powietrza dodatkowego otwarty
=>zredukowana moc ssania
„ Regulator powietrza dodatkowego zamknięty
=> maksymalna moc ssania
* w zależności od wyposażenia
Odkurzanie
!
Po pracy
Uwaga:
W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie, rustykalne podłogi) szczotki do podłóg
ulegają zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać spód szczotki.
Zużyte, charakteryzujące się ostrymi krawędziami
spody szczotki mogą uszkodzić delikatne podłogi,
jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.
Rysunek 11
Ustawianie przełączanej szczotki do podłóg:
„ Dywany i wykładziny dywanowe =>
„ Podłogi twarde / parkiet
=>
Rysunek 12* Odkurzanie z zastosowaniem
wyposażenia dodatkowego
W zależności od potrzeby nasadzić szczotkę na rurę
ssącą lub uchwyt:
a) Ssawka do szczelin. Do odkurzania szczelin, rogów
itp.
b) Szczotka do tapicerki. Do odkurzania mebli tapicerskich, zasłon itp.
c) Szczotka do tapicerki z zamontowanym pędzlem do
odkurzania mebli. Do odkurzania ram okiennych,
szaf, profili itp.
‡ Po użyciu z powrotem włożyć ssawkę do szczelin i
szczotkę do tapicerki w uchwyt na akcesoria.
d) Szczotka do podłóg twardych
- z przyczepionym wieńcem szczotkowym:
Do efektywnego i zarazem oszczędnego czyszczenia twardych powierzchni podłogowych (glazura,
parkiet itd.)
- bez wieńca szczotkowego:
Do czyszczenia kurzu w szparach i szczelinach
‡ Aby zdjąć wieniec szczotkowy należy nacisnąć obydwa zatrzaski zgodnie z kierunkiem strzałek
Rysunek 13
W czasie krótkich przerw w odkurzaniu można
skorzystać z zaczepu umieszczonego z tyłu
urządzenia.
‡ Po wyłączeniu urządzenia hak na szczotce do podłóg
wsunąć we wgłębienie na spodzie urządzenia.
‡
Rysunek 15
Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
Pociągnąć krótko za przewód zasilający i puścić
(przewód zwija się automatycznie).
‡
‡
Rysunek 16
Do odstawiania/transportowania urządzenia można
korzystać z zaczepu rury ssącej znajdującego się na
spodzie urządzenia.
‡ Ustawić urządzenie pionowo. Wsunąć hak przy
szczotce do podłóg we wgłębienie na spodzie
urządzenia.
‡
Wymiana filtra
!
Uwaga: Przed wymianą filtra zawsze wyłączać
urządzenie!
Wymiana worka filtrującego
Rysunek 17
Jeśli przy uniesionej szczotce i ustawieniu
najwyższej mocy ssania stale świeci się wskaźnik
wymiany filtra, należy wymienić worek filtrujący, nawet jeśli nie jest jeszcze całkowicie wypełniony. W
takim przypadku o konieczności wymiany decyduje
rodzaj wypełnienia.
Szczotka, rura ssąca i wąż ssący nie mogą być zatkane, nawet jeśli nie powoduje to aktywowania
wskaźnika wymiany filtra.
‡
Rysunek 18 Otwieranie pokrywy
Otworzyć pokrywę naciskając dźwignię zamykającą
zgodnie z kierunkiem strzałki.
‡
Rysunek 19
a) Zamknąć worek filtrujący przez pociągnięcie za
nakładkę zamykającą i wyjąć go.
b) Nowy worek filtrujący wsunąć w mocowanie, aż do
zatrzaśnięcia. Worek filtrujący powinien być przy
ty złożony tak, jak po wyjęciu z opakowania. Worka filtrującego nie należy dodatkowo składać ani
zaginać. Przy zamykaniu pokrywy uważać, aby worek filtrujący nie został przycięty.
!
Uwaga: Pokrywa zamyka się wyłącznie z włożonym
workiem filtrującym.
Rysunek 14
Aby pokonać przeszkody, np. schody, urządzenie można
przenosić za uchwyt.
* w zależności od wyposażenia
87
Filtr zabezpieczający silnik
!
Uwaga: Nie używać odkurzacza bez włożenia filtra
zabezpieczającego sinik.
Czyszczenie filtra zabezpieczającego silnik
Filtr zabezpieczający silnik należy czyścić w regularnych odstępach czasu poprzez wytrzepanie lub
wypłukanie!
Rysunek 20*
Otworzyć pokrywę komory pyłowej. Rysunek 18
Zwolnić blokadę filtra zabezpieczającego silnik
przez pociągnięcie za boczne nakładki i wyjąć filtr
zgodnie z kierunkiem strzałki.
‡ Wyczyścić filtr zabezpieczający silnik przez wytrzepanie.
‡ W przypadku dużego zanieczyszczenia filtr należy
wypłukać.
Następnie filtr pozostawić do wyschnięcia na co
najmniej 24 godziny.
‡ Po wyczyszczeniu filtr zabezpieczający silnik
umieścić w w urządzeniu i zablokować na górze.
Zamknąć pokrywę komory pyłowej.
‡
‡
Czyszczenie filtra piankowego
Jeśli odkurzacz wyposażony jest w ramkę filtra z filtrem piankowym, filtr piankowy należy czyścić w regularnych odstępach czasu poprzez wytrzepanie!
Rysunek 21*
Otworzyć pokrywę komory pyłowej. Rysunek 18
Wyciągnąć ramkę filtra z filtrem piankowym zgodnie
z kierunkiem strzałki.
‡ Wyjąć filtr piankowy z ramki filtra i wyczyścić poprzez wytrzepanie.
‡ Po wyczyszczeniu włożyć filtr piankowy w ramkę filtra, wsunąć w urządzenie i zamknąć pokrywę komory
pyłowej.
Uwaga: Odkurzacza nie wolno używać bez filtra
zabezpieczającego silnik!
‡
‡
!
Bild 22*
Otworzyć pokrywę tylną.
Przez naciśnięcie nakładki zamykającej w kierunku
wskazywanym przez strzałkę odblokować uchwyt
filtra.
‡ Wyjąć z uchwytu piankę filtrującą* i wytrzepać.
‡ W przypadku dużego zanieczyszczenia filtr należy
wypłukać.
Następnie filtr należy pozostawić do wyschnięcia na
co najmniej 24 godziny.
‡ Włożyć piankę filtrującą w uchwyt filtra.
‡ Włożyć uchwyt filtra w urządzenie i zatrzasnąć.
‡
‡
Czyszczenie filtru wylotu powietrza (H)EPA*
Filtr (H)EPA* jest tak skonstruowany, że nie trzeba go
wymieniać, jeśli urządzenie jest użytkowane zgodnie z
przeznaczeniem w gospodarstwie domowym.
Aby odkurzacz pracował z optymalną mocą, filtr (H)
EPA* należy wymienić po roku użytkowania. Niezależnie
od ewentualnych przebarwień na powierzchni filtr zachowuje skuteczność działania.
Rysunek 23*
Otworzyć pokrywę tylną.
Przez naciśnięcie nakładki zamykającej w kierunku
wskazywanym przez strzałkę odblokować filtr (H)
EPA* i wyjąć z urządzenia.
‡ Moduł filtrujący wytrzepać i wypłukać pod bieżącą
wodą.
Moduł filtrujący można ewentualnie uprać w pralce
w temperaturze maks. 30° C przy użyciu delikatnego
programu prania i najniższej prędkości wirowania.
TIPP: W celu ochrony pozostałego prania umieścić
moduł w specjalnej siatce.
‡ Po całkowitym wyschnięciu (co najmniej 24 godz.)
ponownie włożyć filtr (H)EPA* do urządzenia i
zablokować.
‡ Zamknąć pokrywę tylną.
‡
‡
W przypadku zasysania drobnych cząstek brudu
(jak np. gipsu, cementu itd.), należy wytrzepać filtr zabezpieczający silnik lub wymienić zarówno filtr
zabezpieczający silnik, jak i filtr wylotu powietrza.
Pielęgnacja filtra wylotu powietrza
Filtr wylotu powietrza jest tak skonstruowany, że nie
trzeba go wymieniać, jeśli urządzenie używane jest
zgodnie z przeznaczeniem w gospodarstwie domowym.
Aby odkurzacz pracował z optymalną mocą, filtr wylotu powietrza należy wymienić po roku użytkowania.
Niezależnie od ewentualnych przebarwień na powierzchni filtr zachowuje swoją skuteczność działania.
Pielęgnacja
Przed każdym czyszczeniem odkurzacza należy go
wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Odkurzacz i
elementy wyposażenia z tworzywa sztucznego można
czyścić dostępnymi na rynku środkami do czyszczenia
tworzyw sztucznych.
!
Nie stosować środków do szorowania, środków
do czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków
czyszczących. Pod żadnym pozorem nie zanurzać
odkurzacza w wodzie.
W razie potrzeby komorę pyłową odkurzyć za pomocą
drugiego odkurzacza lub oczyścić suchą ściereczką lub
pędzelkiem.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
88
* w zależności od wyposażenia
bg
Радваме се, че сте решили да закупите
прахосмукачка от серията GL70 Ergomaxx`x.
В тези указания за употреба са представени
различни модели GL70 Ergomaxx`x. Затова е
възможно не всички описани характеристики и
функции да се отнасят за Вашия модел. Трябва да
използвате само оригинални принадлежности на
Bosch, които са разработени специално за Вашата
прахосмукачка, за да се постигне възможно найдобрият резултат от работата с нея.
Резервни
части
принадлежности
Ние ви препоръчваме единствено употребата на
нашите оригинални торбички за прах.
При вашия уред се касае за високоефективна
прахосмукачка, която постига много добри
почистващи резултати при използването на
висококачествени торбички за прах. Само
използването на висококачествени торбички за
прах, и в частност на оригиналните торбички за прах
на фирма Bosch, гарантира, че посочените на ЕС
енергийния етикет стойности за класа на енергийна
ефективност, поемането на прах и възможността за
задържане на прах ще бъдат постигнати.
При използване на торбички за прах с пониско качество (например хартиени торбички)
освен това отрицателно могат да се повлияят
продължителността на полезния живот и
ефективността на вашия уред. В резултат на това
използването на непасващи или нискокачествени
торбички за прах може да доведе до повреди
на вашата прахосмукачка. Такива щети не се
покриват от нашата гаранция.
Повече информация за това ще получите на
адрес www.bosch-home.com/dust-bag. Там също
така имате възможността да поръчате нашите
оригинални торбички за прахосмукачка.
Моля отгърнете страниците с фигурите!
Описание на уреда
Превключваща се подова дюза* (Външният вид на
дюзата може да се отклонява от изображението
при еднакво функциониране)
2
Дюза за твърди подове*
3
Телескопична тръба с плъзгащ се маншет
(и клип свързване)*
4
Телескопична тръба с плъзгащ се елемент
(и клип свързване)*
5
Телескопична тръба с избутващ бутон и регулатор
на страничния въздух
6
Дюза за фуги
7
Държач за принадлежност
8
Дюза за тапицерия
9
Четка за мебели (за поставяне на дюза за
тапицерия)*
10 Смукателен маркуч
11 Дръжка на маркуча
специални
A Опаковка сменяеми филтри
За да работи вашият уред на оптималното ниво
на ефективност, ние препоръчваме употребата
на оригинални резервни торби от тип G ALL.
Съдържание:
- 4 торби за прах с капачка
Моля указанията за употреба да бъдат съхранявани.
При предаване на прахосмукачката на трети лица
моля да бъдат предавани и указанията за ползване.
1
и
B Миеща микро филтър
Защитава мотора на Вашата прахосмукачка и
удължава нейния живот.
C Дюза за твърди подове BBZ123HD
За изсмукване на праха от гладки подове
(паркет, фаянсови плочки, теракота,...)
D Дюза за твърди подове BBZ124HD
Иновативна дюза за твърди подове soft & roll:
2 въртящи се ролкови четки от естествен косъм.
Грубата мръсотия не се избутва напред.
12 Индикатор за смяна на филтъра
13 Въртящ се регулатор за мощност и превключвател
за вкл/изкл
14 Издухващ филтър
15 Помощ за оставяне на уреда
16 Кабел за мрежово захранване
17 Задна клапа
18 Ръкохватка за носене
19 Капак на прахоуловителното отделение
20 Спомагателно устройство за оставяне (от долната
страна на уреда)
21 Филтърна торба
22 Защитен филтър на мотора
Преди да започнете работа за първи път
Фиг. 1
Пъхнете до щракване
смукателния маркуч.
‡
ръкохватката
върху
Пускане в експлоатация
Фиг. 2
a) Фиксирайте с прищракване накрайника на
смукателния маркуч в смукателния отвор в
капака.
b) При сваляне на смукателния маркуч притиснете
двата фиксиращи бутона и изтеглете маркуча.
* според окомплектовката
89
Фиг. 3
Вкарайте
ръкохватката
до
фиксиране
с
прищракване в телескопичната тръба.
‡ За да освободите съединението натиснете
втулката за деблокиране и извадете дръжката.
‡
Фиг. 4
Вкарайте телескопичната тръба до прищракване
в щуцера на подовата дюза.
‡ За да освободите съединението натиснете
втулката за деблокиране и извадете дръжката.
‡
Фиг. 5*
‡
Чрез издърпване на плъзгащия маншет/
бутон по посока на стрелката деблокирайте
телескопичната тръба и я регулирайте на
желаната дължина.
Фиг. 6*
a) Поставете носача за принадлежностите в
желаното положение върху телескопичната
тръба.
b) Поставете четката за мебели върху дюзата за
тапицерия и фиксирайте.
c) Поставете дюзата за тапицерия с четка за мебели
и дюза за фуги отгоре, респ. отдолу с леко
притискане в носача за принадлежности.
Фиг. 7
Хванете за щепсела кабела за захранване от
мрежата, изтеглете го до желаната дължина и го
включете в контакта.
Изтегляйте докрай електрическия кабел при
работа за повече от 30 минути.
=> Опасност от прегряване и повреда.
‡
!
Фиг. 8 Включване / изключване
‡ Чрез натискане на въртящия превключвател
включете и изключете прахосмукачката.
Фиг. 9 Регулиране на смукателната сила
Чрез завъртане на въртящия регулатор може
безстепенно да се регулира желаната смукателна
сила.
мин
- За изсмукване на пердета и чувствителни
тъкани
- За изсмукване на тапицирани мебели и
възглавници
- За изсмукване на чувствителни килими и
ежедневно почистване при леко замърсяване
- За почистване на груби подови настилки
макс - За изсмукване на твърди подове и силно
замърсени килими и мокети
90
Фиг. 10 Телескопична тръба с избутващ бутон и
регулатор на страничния въздух
Мощността на засмукване може да се регулира и
чрез въртене на регулатора на страничния въздух
по посока на стрелката.
„ Регулатор на страничния въздух отворен
=> Мощност на засмукване намалена
„ Регулатор на страничния въздух затворен
=> Максимална мощност на засмукване
Изсмукване на прах
!
Внимание:
В зависимост от вида на Вашия твърд под (напр.
грапави, рустикални плочки) дюзите за пода
се износват. Затова трябва да проверявате на
редовни интервали от време плъзгащата се част
на дюзата. Износените плъзгащи се части с остри
ръбове могат да причинят увреждания върху
чувствителни твърди подове като паркет или
линолеум. Производителят не носи отговорност
за евентуални повреди, които се причиняват от
износена подова дюза.
Фиг. 11
Регулиране на превключващата се
подова дюза:
„ Килими и мокет
=>
„ Твърд под / паркет
=>
Фиг. 12* Изсмукване с допълнителни аксесоари
Поставете
дюзите
според
нуждата
върху
смукателната тръба или ръкохватката:
a) Дюза за фуги за изсмукване на прах от фуги и
ъгли и т.н.
b) Дюза за тапицерия за изсмукване на тапицирани
мебели, завеси и др.
c) Дюза за тапицерия с поставяне на четка за
мебели за изсмукване на праха от прозоречни
рамки, шкафове, профили и т.н.
След употреба поставете дюзата за фуги и дюзата
за тапицерия отново в носача за принадлежности.
d) Дюза за твърди подове
- със закрепен накрайник:
За ефективно и същевременно щадящо
почистване на твърди подови покрития (плочки,
паркет и др.)
- без накрайник:
За почистване на мръсотия в пролуки и фуги
‡ Накрайникът може да се свали чрез притискане
на двете фиксирания по посока на стрелката
Фиг. 13
При кратки паузи при изсмукване на праха
Вие можете да използвате спомагателното
устройство за паркиране на обратната страна на
уреда.
‡ След изключване на уреда вкарайте куката на
подовата дюза в отвора на задната страна на
уреда.
‡
* според окомплектовката
Фиг. 14
За преодоляване на препятствия, напр. стълби,
уредът може да се транспортира и за ръкохватката.
След работа
Фиг. 15
Изключете щепсела от контакта.
За кратко дръпнете и пуснете захранващия кабел
(кабелът се навива автоматично).
‡
‡
Фиг. 16
За
паркиране
/
транспортиране
на
прахосмукачката Вие можете да използвате
спомагателното устройство за паркиране на
долната страна на уреда.
‡ Оставете уреда изправен. Вкарайте куката на
подовата дюза във вдлъбнатината на долната
страна на уреда.
‡
Смяна на филтъра
!
Внимание: Преди всяка смяна на филтъра
изключете уреда!
Смяна на филтърната торба
Фиг. 17
Ако при повдигната от пода дюза и най-високо
работно положение индикаторът за смяна
на филтъра свети продължително червено,
филтърната торба трябва да се смени, дори и
когато все още не е пълна. В този случай смяната
е необходима поради вида на запълнения
материал.
‡ Дюзата, всмукателната тръба и всмукателният
маркуч не бива да са запушени, дори и ако това
не води до активиране на индикацията за смяна
на филтъра.
‡
Фиг. 18 Отваряне на капака
Отворете
капака
чрез
задействане
блокиращия лост по посока на стрелката.
‡
!
Внимание: Прахосмукачката не бива да се
използва без защитен филтър на мотора.
Почистване на защитния филтър на мотора
Почиствайте редовно на равни интервали от
време защитния филтър на мотора посредством
почукване или изпиране!
Фиг. 20*
Отворете
капака
на
прахоуловителното
отделение. Фиг. 18
‡ Освободете защитния филтър на мотора
чрез издърпване за страничните капачета от
фиксаторите и го извадете в посока на стрелката.
‡ Почистете защитния филтър на мотора чрез
изтупване.
‡ При силно замърсяване защитният филтър на
мотора трябва да се изпере.
След това оставете филтъра да постои най-малко
24 часа, за да изсъхне.
‡ След почистването, поставете защитния филтър
на мотора в уреда и фиксирайте отгоре. Затворете
капака на прахоуловителното отделение.
‡
Очистка поролона
Если Ваш прибор оснащён фильтром с поролоном,
то поролон необходимо регулярно очищать путём
выколачивания!
Фиг. 21*
Откройте крышку пылесборного отсека. Рис. 18
Выньте рамку фильтра с поролоном в
направлении, указанном стрелкой.
‡ Выньте поролон из рамки и вычистите его
выколачиванием.
‡ После очистки вставьте поролон в рамку
фильтра, затем вставьте рамку с поролоном на
место и закройте крышку пылесборного отсека.
Внимание: Нельзя использовать пылесос без
моторного фильтра!
‡
‡
!
на
Фиг. 19
a) Затворете филтърната торбичка като издърпате
клапата за затваряне и я извадете.
b) Вкарайте новата филтърна торба в държача
докато не усетите, че е захваната. Оставете при
това филтърната торба сгъната така, както е
била извадена от опаковката. Не сгъвайте или
притискайте филтърната торба и при затваряне
на капака внимавайте филтърната торба да не се
захване.
Внимание: Капакът се затваря само с поставена
филтърна торба.
!
Защитен филтър на мотора
Грижи за издухващия филтър
Издухващият филтър е така конструиран, че да
не трябва да се сменя, ако уредът се използва по
предназначение в домакинството.
За да работи прахосмукачката на оптималното й
ниво на мощност, издухващият филтър трябва да се
измие след една година. Филтриращото действие
на филтъра се запазва, независимо от възможното
оцветяване на повърхността на филтъра.
Фиг. 22*
Откройте заднюю крышку.
Потяните за защёлку в направлении стрелки, при
этом держатель фильтра разблокируется.
‡ Выньте поролоновый фильтр* из держателя и
выколотите из него пыль.
‡
‡
* според окомплектовката
91
‡
‡
‡
При силно замърсяване защитният филтър на
мотора трябва да се изпере.
След това оставете филтъра да постои най-малко
24 часа, за да изсъхне.
Вставьте поролоновый фильтр в держатель
фильтра.
Вставьте держатель фильтра в прибор и
зафиксируйте.
Очистка выпускного фильтра (H)EPA*
При надлежащем использовании пылесоса в
домашнем хозяйстве замена фильтра (H)EPA* не
требуется.
Для обеспечения оптимального уровня мощности
рекомендуется промыть фильтр (H)EPA* через
год эксплуатации пылесоса. Функциональность
этого фильтра сохраняется даже при возможном
изменении цвета поверхности фильтра.
Фиг. 23*
‡ Откройте заднюю крышку.
‡ Потяните защёлку в направлении стрелки, при
этом (H)EPA*-фильтр разблокируется, и его
можно будет вынуть.
‡ Выколотите пыль из блока фильтра и промойте
под струёй воды.
Блок фильтра можно также очистить в
стиральной машине при температуре не более
30 °C в режиме бережной стирки и минимальной
скорости отжима.
СОВЕТ: для
защиты
остального
белья
в
стиральной машине положите блок
фильтра в мешок для стирки.
‡ После того, как (H)EPA*-фильтр полностью
высохнет (мин. 24 ч), установите его обратно в
пылесос и зафиксируйте.
‡ Закройте заднюю крышку.
После уборки мелкой пыли (например, гипсовой,
цементной и т. п.) выколотите пыль из моторного
фильтра, при необходимости замените моторный и
выпускной фильтры.
Уход
Перед каждой чисткой пылесоса выключайте его
и вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки.
Пылесос
и
пластмассовые
принадлежности
можно чистить обычными средствами для чистки
пластмассы.
Не используйте абразивные чистящие средства,
средства для мытья стёкол или универсальные
моющие средства. Не погружайте пылесос в
воду.
При необходимости пылесборный отсек можно
очистить с помощью другого пылесоса, протереть
сухой тряпочкой или почистить кисточкой для
пыли.
!
Оставляем за собой право на внесение технических
изменений.
uk
Ми раді, що Ви обрали пилосос серії GL70
Ergomaxx`x від Bosch.
Цю інструкцію з експлуатації було складено для
різних моделей GL70 Ergomaxx`x. Тому може
статися, що не все описане устаткування та
функції стосуються Вашої моделі. Щоб досягти
найкращих результатів прибирання, рекомендуємо
застосовувати лише оригінальне приладдя від
Bosch, що було спеціально розроблено для Вашого
пилососу.
Будь ласка, зберігайте цю інструкцію з експлуатації.
Якщо пилосос передається новому власнику, йому
слід передати також цю інструкцію з експлуатації.
Розгорніть сторінки з малюнками!
Загальні характеристики пилососа
1
Насадка для підлоги з перемикачем* (ззовні
насадка за тієї ж функціональності може
відрізнятися від зображеної на малюнку)
2
Насадка для твердої підлоги*
3
Телескопічна трубка зі зсувною манжетою
(фіксаторним з’єднанням)*
4
Телескопічна трубка зі пересувною кнопкою
(і фіксаторним з’єднанням)*
5
Телескопічна труба з перемикачем та регулятором
додаткового повітря
6
Насадка для щілин
7
Тримач для насадок
8
Насадка для м'яких меблів
9
Насадка для корпусних меблів (для встановлення
на насадку для м'яких меблів)*
10 Всмоктувальний шланг
11 Ручка шланга
12 Індикатор заміни пилозбірника
13 Поворотний регулятор потужності та перемикач
14 Випускний фільтр
15 Кріплення для паркування між прибираннями
16 Кабель живлення
17 Кришка люка
18 Ручка
19 Кришка відділення для пилу
20 Фіксатори для паркування (на нижньому боці
пилососа)
21 Пилозбірник
22 Захисний фільтр мотора
92
Запасні
частини
приладдя
та
спеціальне
A Комплект змінних фільтрувальних пакетів
Щоб Ваш прилад працював на оптимальному
рівні потужності, рекомендуємо застосовувати
оригі- нальний мішок для пишу типу G ALL.
Вміст:
- 4 мішки для пилу з засувками
!
Примітка
Рекомендуємо використовувати виключно наші
оригінальні мішки для пилу.
Ваш пристрій є високопродуктивним пилососом,
який при використанні високоякісних мішків для
пилу дозволяє отримати дуже хороший результат
прибирання. Лише використання високоякісних
мішків для пилу, особливо оригінальних мішків
для пилу від Bosch, забезпечує досягнення
показників
класу
енергоефективності,
зазначених на маркуванні енергетичної мітки ЄС,
всмоктування, а також утримування пилу.
До того ж, використання мішків нижчої
якості,наприклад, паперових мішків) може
суттєво знизити тривалість служби і потужність
приладу. Нарешті використання невідповідних
мішків для пилу або мішків низької якості може
призвести до пошкодження пилососа. На такі
пошкодження наша гарантія не поширюється.
Докладніше про це див.
www.bosch-home.com/dust-bag.
Там
можна
замовити наші оригінальні мішки для пилососів.
Мал. 3
Вставте ручку в телескопічну трубу, щоб
спрацював фіксатор.
‡ Щоб від'єднати, натисніть на розблокувальну
муфту та витягніть телескопічну трубку.
‡
Мал. 4
Вставте телескопічну трубу в патрубок насадки
для підлоги, щоб спрацював фіксатор.
‡ Щоб від'єднати, натисніть на розблокувальну
муфту та витягніть телескопічну трубку.
‡
Мал. 5*
Перемістивши зсувну манжету в напрямку,
показаному стрілкою, розблокуйте телескопічну
трубку та встановіть бажану довжину.
‡
Мал. 6
a) Встановіть тримач для насадок у телескопічну
трубку в потрібному положенні.
b) Встановіть м’яку щітку для корпусних меблів на
насадку для м’яких меблів та зафіксуйте.
c) Легким натисканням знизу або зверху встановіть
у тримач насадку для м'яких меблів зі щіткою та
насадку для щілин.
Мал. 7
Візьміть кабель живлення за вилку, витягніть на
потрібну довжину та вставте вилку в розетку.
При тривалості прибирання понад 30 хвилин
необхідно повністю витягувати кабель живлення.
=> Небезпека перегріву та пошкодження.
‡
!
B мікрофільтр, що можна мити
Захищає двигун Вашого пилососа і подовжує
таким чином термін його служби.
Мал. 8 Вмикання та вимикання
‡ Вмикайте та вимикайте пилосос натисканням на
поворотний регулятор.
C Насадка для гладенької підлоги BBZ123HD
Для чищення гладенької підлоги
(паркет, плитка, теракота, ...)
Мал. 9 Регулювання потужності всмоктування
Повертанням поворотного регулятора можна
плавно
встановити
потрібну
потужність
всмоктування.
D Насадка для твердої підлоги BBZ124HD
Інноваційна насадка для твердої підлоги soft &
roll:
2 ролики щітки, що обертаються, виготовлені з
натуральної щетини.
Не потрібно попередньо усувати складні
забруднення.
Перед першим використанням
Мал. 1
Вставте ручку на шланг і защипніть її.
‡
Підготовка до роботи
мін
- Для чищення гардин та делікатного
текстилю
- Для чищення м'яких меблів та подушок
- Для
чищення
делікатних
килимів
і
щоденного
прибирання
незначних
забруднень
- Для
чищення
сильно
забрудненого
килимового покриття
макс - Для чищення твердого покриття і сильно
забруднених
килимів
та
килимових
покриттів
Мал. 2
a) Вставте штуцер всмоктувального шланга в гніздо
на кришці.
b) При від'єднанні всмоктувального шланга натисніть
одночасно на обидва фіксатори та витягніть шланг.
*залежно від комплектації
93
Мал. 10 Телескопічна труба з перемикачем та
регулятором додаткового повітря
Потужність всмоктування можна налаштувати,
прокрутивши регулятор додаткового повітря в
напрямку стрілки.
„ Регулятор додаткового повітря відкрито
=>потужність всмоктування знижено
„ Регулятор додаткового повітря закрито
=> максимальна потужність всмоктування
Мал. 14
При подоланні перешкод,наприклад,
прилад можна транспортувати за ручку.
сходів,
Закінчення роботи
Мал. 15
Витягніть кабель живлення.
Злегка потягніть за кабель живлення
відпустіть, він автоматично змотається.
‡
‡
та
Чищення
!
УВАГА!:
Насадки для підлоги зношується в залежності від
властивостей Вашої твердої підлоги (наприклад,
шорстка, фактурна плитка). Тому Вам потрібно
регулярно
перевіряти
нижню
(контактну)
частину насадки. Зношена нижня частина
насадки гострими краями може пошкодити
легкоушкоджувані поверхні підлоги, наприклад,
паркет або лінолеум. Виробник не відповідатиме
за можливі збитки від пошкоджень внаслідок
зношеної насадки для підлоги.
Мал. 11
Регулювання насадки для підлоги з перемикачем:
„ для килимів та килимових покриттів =>
„ для твердої підлоги або паркету =>
Мал. 12* Пилосос із додатковим обладнанням
Вставте ручку або трубку в потрібну насадку:
a) Насадка для щілин: для чищення в щілинах,
кутках тощо.
b) Насадка для м'яких меблів: для чищення м'яких
меблів, гардин тощо.
c) Насадка для м'яких меблів з м’якою щіткою для
корпусних меблів для встановлення для чищення
віконних рам, шаф, профілів тощо.
‡ Після використання знову встановіть у тримач
насадки для щілин та для м'яких меблів.
d) Насадка для твердої підлоги
- зі щіткою:
Для ефективного і в той же час делікатного
очищення твердого покриття (плитки, паркету
тощо)
- без щітки:
Для очищення в щілинах та місцях стиків
‡ Щітку можна зняти,
натиснувши на обидва фіксатори у напрямку
стрілки.
Мал. 13
Під час коротких перерв у роботі можна
користуватися кріпленням для паркування, яке
знаходиться на задній стороні пилососа.
‡ Після вимкнення вставте гачок насадки у паз на
нижньому боці пилососа.
‡
94
Мал. 16
Для паркування та транспортування пилососу
можна
використовувати
фіксатори
для
паркування, що знаходяться на нижньому боці
пилососа.
‡ Поставте пилосос вертикально. Гачок на штуцері
насадки введіть у відповідний паз на тильному
боці пилососа.
‡
Заміна пилозбірника та фільтрів
!
Увага: перед заміною фільтрів та пилозбірника
завжди вимикайте прилад!
Заміна пилозбірника
Мал. 17
Якщо індикатор заміни пилозбірника постійно
горить при піднятій з підлоги насадці та
встановленій
максимальній
потужності
всмоктування, пилозбірник слід замінити, навіть
якщо він не зовсім заповнений. У цьому випадку
заміна пилозбірника викликана особливостями
очищуваного матеріалу.
Перевірте, чи не забилися сміттям насадка,
трубка або шланг, оскільки при цьому індикатор
теж може вказувати на необхідність заміни
пилозбірника.
‡
Мал. 18 Відкривання кришки
Відкрийте кришку, натиснувши на фіксатор в
напрямку стрілки.
‡
Мал. 19
a) Вийміть пилозбірник, потягнувши за ручку-засув.
b) Вставте новий пилозбірник у тримач до чутної
фіксації. При цьому залиште пилозбірник
складеним так само, як і до виймання з
пакування. Не складайте додатково і не згинайте
пилозбірник і при закриванні кришки слідкувати
за тим, щоб пилозбірник не був затиснений.
!
Увага: кришка закриється тільки зі встановленим
пилозбірником.
Захисний фільтр мотора
!
Увага! Заборонено експлуатувати пилосос без
захисного фільтру мотора.
*залежно від комплектації
Чищення захисного фільтра мотора
Регулярно очищуйте захисний фільтр мотора
шляхом витрушування або промивання!
Мал. 20*
Відкрийте кришку відділення для пилу. Мал. 18
Потягнувши за бокові засувки вивільніть
захисний фільтр мотора з фіксатора і витягніть у
напрямку стрілки.
‡ Витрусіть з нього пил.
‡ Якщо забруднення дуже сильне, захисний фільтр
мотора необхідно промити.
Після цього залиште фільтр для просушування
принаймні на добу.
‡ Після очищення встановіть захисний фільтр
мотора у прилад та зафіксуйте його вгорі.
Закрийте кришку відсіку для пилу.
‡
‡
Очищення фільтрувальної вкладки зі спіненого
матеріалу
Якщо Ваш прилад устаткований рамкою фільтра із
вкладкою зі спіненого матеріалу, її треба регулярно
витрушувати!
Мал. 21*
‡ Відкрийте кришку відділення для пилу Мал. 18
Вийміть у напрямку, показаному стрілкою, рамку
фільтра із вкладкою зі спіненого матеріалу.
‡ Вийміть фільтрувальну вкладку з рамки та
витрусіть її.
‡ У випадку сильного забруднення фільтрувальну
вкладку зі спіненого матеріалу треба промити.
Після
цього
залишіть
вкладку
сушитись
принаймні на добу.
‡ Після очищення фільтрувальної вкладки зі
спіненого матеріалу вставте її в рамку фільтра,
встановіть разом із рамкою у прилад та закрийте
кришку відділення для пилу.
Увага: Пилосос не повинен використовуватись
без фільтра захисту двигуна!
!
Обслуговування випускного фільтра
Випускний фільтр не потрібно міняти протягом
усього
терміну
експлуатації,
якщо
прилад
застосовується за призначенням у домашньому
господарстві.
Щоб
пилосос
працював
на
своєму
оптимальному
рівні
потужності,
випускний
фільтр
потрібно
мити
щороку.
Його фільтруюча дія залишається незмінною,
незалежно від можливої зміни кольору поверхні.
Мал. 22*
Відкрийте кришку люка.
Розблокуйте тримач фільтру, натиснувши на
фіксатор у напрямку стрілки.
‡ Вийміть пористу фільтрувальну вкладку* з
тримача фільтра і витрусіть.
‡ Фільтр "Micro-Hygiene" можна промити
Після цього залиште фільтр для просушування
принаймні на добу.
‡ Вкладіть пористу фільтрувальну вкладку у
тримач фільтра.
‡ Встановіть та зафіксуйте тримач фільтра.
‡
‡
Очищення випускного фільтра (H)EPA*
Фільтр (H)EPA* не потрібно міняти протягом усього
терміну експлуатації, якщо прилад застосовується
за призначенням у домашньому господарстві.
Щоб пилосос працював на своєму оптимальному
рівні потужності, фільтр (H)EPA* потрібно мити
щороку.
Його
фільтруюча
дія
залишається
незмінною, незалежно від можливої зміни кольору
поверхні.
Мал. 23*
Відкрийте кришку люка.
При натисканні на ручку-засув у напрямку,
показаному стрілкою, розблокуйте фільтр (H)
EPA* і вийміть з приладу.
‡ Витрусіть фільтр-систему та промийте під
проточною водою.
Елементи системи можна додатково прати у
пральній машині при макс. 30° C у делікатному
режимі на мінімальній швидкості віджимання.
ПОРАДА: для захисту решти білизни періть
фільтр-систему
у
спеціальному
мішечку для прання.
‡ Фільтр (H)EPA* після повного висихання (мін.24
год.) знову вставте у прилад і зафіксуйте.
‡ Закрийте кришку люка.
‡
‡
Після
всмоктування
дрібних
часточок
пилу(наприклад, гіпс, цемент тощо), захисний
фільтр мотора почистіть витрушуванням, при
потребі замініть захисний фільтр мотора та
випускний фільтр.
Догляд
Перед кожним чищенням пилососу спочатку
вимкніть його і вийміть мережевий штекер
із розетки. Пилосос та пластикове приладдя
можна мити звичайними миючими засобами для
пластмаси.
!
Не використовуйте абразивні засоби, миючі
засоби для скла або універсальні миючі засоби.
Заборонено занурювати пилосос у воду!
Відділення для пилу можна почистити за допомогою
іншого пилососа або просто протерти сухою
ганчіркою та почистити щіткою від пилу.
Технічні характеристики можуть змінюватися без
попередження.
*залежно від комплектації
95
ru
Мы рады, что Вы остановили свой выбор на
пылесосе Bosch серии GL70 Ergomaxx`x.
В этой инструкции по эксплуатации представлены
различные модели серии GL70 Ergomaxx`x.
Поэтому возможно, что некоторые функции
и принадлежности, описанные здесь, могут
отсутствовать
у
Вашего
прибора.
Чтобы
гарантировать оптимальный результат уборки, Вам
необходимо использовать только оригинальные
принадлежности Bosch, разработанные специально
для Вашего пылесоса.
Запасные части
принадлежности
!
Разверните страницы с рисунками!
Описание прибора
Переключаемая насадка для чистки пола/ковра*
(насадка может отличаться от изображённой на
рисунке, имея при этом те же функции)
2
Щётка для твёрдых напольных покрытий*
3
Телескопическая трубка с муфтой-ползунком
(с адаптером для зажима)*
4
Телескопическая трубка с кнопкой-ползунком
(с адаптером для зажима)*
5
Телескопическая труба с переключателем и
регулятором дополнительного воздуха
6
Щелевая насадка
7
Держатель для принадлежностей
8
Насадка для мягкой мебели
9
Мягкая щётка (для установки на насадку для
мягкой мебели)*
10 Всасывающий шланг
11 Ручка шланга
12 Индикатор замены сменного пылесборника
13 Поворотный переключатель мощности и
выключатель
14 Выпускной фильтр
специальные
A Упаковка сменных пылесборников
Для
обеспечения
оптимального
уровня
мощности прибора рекомендуется использовать
оригиналь- ные мешки для пыли: тип G ALL.
В комплект входят:
- 4 мешка для пыли с защёлкой
Сохраните инструкцию по эксплуатации. При
передаче пылесоса новому владельцу не забудьте
передать также инструкцию по эксплуатации.
1
и
УКАЗАНИЕ
Мы
рекомендуем
вам
использовать
исключительно оригинальные мешки для пыли.
Этот высокоэффективный пылесос обеспечивает
высокий результат уборки при использовании
высококачественных мешков для пыли. Только
использование высококачественных мешков для
пыли, таких как оригинальные мешки для пыли
Bosch, гарантирует достижение показателей
класса
эффективности
энергопотребления,
удаления пыли и пылепоглощающей способности,
указанных на этикетке энергопотребления.
Использование мешков для пыли более низкого
качества (например, бумажных мешков) может
значительно повлиять на срок службы и мощность
прибора. Использование неподходящих или
некачественных мешков для пыли может
обусловить возникновение повреждений вашего
пылесоса. Наша гарантия на распространяется
на устранение повреждений, обусловленных
вышеуказанными причинами.
Более подробную информацию можно найти по
ссылке www.bosch-home.com/dust-bag. Здесь вы
можете заказать наши оригинальные мешки для
пыли.
B Моющийся микрофильтр
Защитите мотор Вашего пылесоса и продлите
срок его службы.
C Насадка для твёрдых напольных покрытий
BBZ123HD
Для уборки гладких полов
(паркета, кафельной или керамической плитки и
т. д.)
D Насадка для твёрдых напольных покрытий
BBZ124HD
Инновационная насадка для твёрдых напольных
покрытий soft & roll:
2
вращающиеся
роликовые
щётки
из
натуральной щетины.
Оптимальное удаление грубой грязи.
15 Парковка трубки
16 Сетевой кабель
17 Задняя крышка
18 Ручка
19 Крышка пылесборного отсека
20 Парковочные фиксаторы (с нижней стороны
пылесоса)
21 Сменный пылесборник
22 Моторный фильтр
96
Перед первым использованием
Рис. 1
Наденьте ручку на шланг и защёлкните её.
‡
Подготовка к работе
Рис. 2
a) Подсоедините патрубок шланга к всасывающему
тверстию, расположенному в крышке.
b) Чтобы отсоединить шланг, нажмите на оба
фиксатора и выньте шланг из отверстия.
Рис. 3
Вставьте ручку шланга в телескопическую трубку
до ощутимой фиксации.
‡ Для отсоединения нажмите на разблокировочную
муфту и извлеките телескопическую трубку.
‡
Рис. 4
Вставьте телескопическую трубку в патрубок
насадки для чистки пола/ковра до ощутимой
фиксации.
‡ Для отсоединения нажмите на разблокировочную
муфту и извлеките телескопическую трубку.
‡
Рис. 5*
Нажатием кнопки-/муфты-ползунка
в направлении, указанном стрелкой,
разблокируйте телескопическую трубку и
установите необходимую длину.
‡
Рис. 6
a) Установите держатель для принадлежностей на
телескопическую трубку в нужном положении.
b) Установите мягкую щётку на насадку для мягкой
мебели и зафиксируйте.
c) Вставьте насадку для мягкой мебели с
мягкой щёткой и щелевую насадку лёгким
нажатием сверху или снизу в держатель для
принадлежностей.
Рис. 7
Возьмитесь за вилку сетевого кабеля, вытяните
кабель на нужную длину и вставьте вилку в
розетку.
При продолжительной работе (более получаса)
сетевой кабель следует вытянуть полностью.
=> Опасность перегрева и повреждения.
‡
!
Рис. 8 Включение/выключение
‡ Включите и выключите пылесос нажатием на
поворотный переключатель.
Рис. 9 Регулировка мощности всасывания
Подходящая
мощность
всасывания
плавно
устанавливается
вращением
поворотного
переключателя.
мин. - Для чистки занавесок и тонких текстильных
изделий
- Для чистки мягкой мебели и подушек
Рис. 10 Телескопическая труба с переключателем и
регулятором дополнительного воздуха
Мощность
всасывания
также
может
быть
установлена
путём
поворота
регулятора
дополнительного воздуха в направлении стрелки.
„ Регулятор дополнительного воздуха открыт
=> мощность всасывания снижена
„ Регулятор дополнительного воздуха закрыт
=> максимальная мощность всасывания
Уборка
!
Внимание:
Насадки для чистки пола/ковра подвержены, в
зависимости от качества твёрдого напольного
покрытия в Вашем доме (например, шероховатая
грубая керамическая плитка), определённому
износу.
Поэтому
необходимо
регулярно
проверять рабочую поверхность насадки.
Изношенные,
с
заострившимися
краями
рабочие поверхности насадки могут привести
к повреждению уязвимых твёрдых напольных
покрытий, таких как паркет или линолеум.
Изготовитель не несёт ответственности за
повреждения,
вызванные
использованием
изношенной насадки для чистки пола/ковра.
Рис. 11
Регулировка переключаемой насадки для чистки
пола/ковра:
„ для ковров и ковровых покрытий =>
„ для твёрдых напольных
покрытий и паркета =>
Рис. 12* Уборка с использованием дополнительных
принадлежностей
Насадки надевайте на ручку шланга или
всасывающую трубку:
a) Щелевая насадка для чистки щелей, углов и т. д.
b) Насадка для чистки мягкой мебели, штор и т. д.
c) Насадка для мягкой мебели с устанавливаемой
мягкой щёткой для чистки оконных рам, шкафов,
профилей и т. д.
‡ По окончании уборки вставьте щелевую насадку
и насадку для мягкой мебели в держатель для
принадлежностей.
d) Щётка для твёрдых напольных покрытий
- с устанавливаемой вставкой со щетиной:
Для щадящей, но эффективной очистки твёрдых
напольных покрытий (кафельная плитка, паркет
и др.)
- без вставки со щетиной:
Для удаления загрязнений в местах стыков и в
щелях
‡ Вставка со щетиной снимается путем нажатия
обоих креплений в направлении стрелки
- Для чистки тонких ковров и ежедневной
уборки при слабом загрязнении
- Для чистки прочных напольных покрытий
макс. - Для чистки твёрдых напольных покрытий,
а также сильно загрязнённых ковров и
ковровых покрытий
* в зависимости от комплектации
97
Рис. 13
Во время коротких перерывов в процессе
уборки используйте парковку трубки на задней
стороне прибора.
‡ После выключения пылесоса вставьте щётку
для пола крючком в гнездо, расположенное на
задней стороне пылесоса.
‡
Рис. 14
При переносе через препятствия,например, по
лестницам, прибор можно держать за ручку.
После уборки
Рис. 15
Выньте вилку из розетки.
Слегка потяните за сетевой кабель и отпустите
его – кабель автоматически смотается.
‡
‡
Рис. 16
Для
хранения/транспортировки
пылесоса
можно использовать парковочные фиксаторы,
расположенные с его нижней стороны.
‡ Поставьте пылесос вертикально. Вставьте
насадку для пола крючком в гнездо на нижней
стороне прибора.
‡
Замена фильтров и пылесборника
!
Внимание: перед каждой заменой фильтра или
пылесборника выключайте прибор!
Рис. 17
Если при не касающейся пола насадке и
максимальной мощности всасывания индикатор
замены пылесборника непрерывно горит,
необходимо заменить сменный пылесборник,
даже если он не совсем полный. В этом случае
необходимость замены определяется видом
содержащегося в пылесборнике мусора.
Проверьте,
чтобы
насадка,
всасывающая
трубка и шланг не были забиты пылью, даже
если индикатор замены пылесборника не
срабатывает.
‡
в
направлении
Рис. 19
a) Потянув за застёжку, закройте сменный
пылесборник и выньте его.
b) Вставьте новый сменный пылесборник в
держатель, так чтобы он зафиксировался со
слышимым щелчком. При этом оставьте его в
том же сложенном состоянии, как Вы его вынули
из упаковки. Не складывайте и не сгибайте
сменный пылесборник. При закрывании крышки
следите за тем, чтобы не защемить пылесборник.
98
Внимание: крышка пылесборного отсека
закрывается только при вставленном
пылесборнике.
Моторный фильтр
!
Внимание: нельзя использовать пылесос без
моторного фильтра.
Чистка моторного фильтра
Моторный
фильтр
необходимо
регулярно
очищать путём промывки или выколачивания!
Рис. 20*
Откройте крышку пылесборного отсека. Рис. 18
Освободите моторный фильтр из крепления,
потянув за боковые лапки, и выньте в
направлении, указанном стрелкой.
‡ Выколотите пыль из моторного фильтра.
‡ В случае сильного загрязнения промойте его.
Дайте фильтру обсохнуть в течение минимум 24
часов.
‡ После очистки вставьте моторный фильтр в прибор
и зафиксируйте его сверху. Закройте крышку
пылесборного отсека.
‡
‡
Очистка поролона
Если Ваш прибор оснащён фильтром с поролоном,
то поролон необходимо регулярно очищать путём
выколачивания!
Рис. 21*
Откройте крышку пылесборного отсека. Рис. 18
Выньте рамку фильтра с поролоном в
направлении, указанном стрелкой.
‡ Выньте поролон из рамки и вычистите его
выколачиванием.
‡ После очистки вставьте поролон в рамку
фильтра, затем вставьте рамку с поролоном на
место и закройте крышку пылесборного отсека.
Внимание: Нельзя использовать пылесос без
моторного фильтра!
‡
‡
Замена пылесборника
Рис. 18 Открывание крышки
‡ Отожмите рычаг фиксатора
стрелки и откройте крышку.
!
!
Уход за выпускным фильтром
При надлежащем использовании пылесоса в
домашнем хозяйстве замена фильтра не требуется.
Для обеспечения оптимального уровня мощности
рекомендуется промыть фильтр через год
эксплуатации
пылесоса.
Функциональность
этого фильтра сохраняется даже при возможном
изменении цвета поверхности фильтра.
Рис. 22*
Откройте заднюю крышку.
Потяните за защёлку в направлении стрелки, при
этом держатель фильтра разблокируется.
‡
‡
* в зависимости от комплектации
‡
‡
‡
‡
Выньте поролоновый фильтр* из держателя и
выколотите из него пыль.
Гигиенический микрофильтрможно промывать.
Дайте фильтру обсохнуть в течение минимум 24
часов.
Вставьте поролоновый фильтр в держатель
фильтра.
Вставьте держатель фильтра в прибор и
зафиксируйте.
Очистка выпускного фильтра (H)EPA*
При надлежащем использовании пылесоса в
домашнем хозяйстве замена фильтра (H)EPA* не
требуется.
Для обеспечения оптимального уровня мощности
рекомендуется промыть фильтр (H)EPA* через
год эксплуатации пылесоса. Функциональность
этого фильтра сохраняется даже при возможном
изменении цвета поверхности фильтра.
Рис. 23*
Откройте заднюю крышку.
Потяните защёлку в направлении стрелки, при
этом (H)EPA*-фильтр разблокируется, и его
можно будет вынуть.
‡ Выколотите пыль из блока фильтра и промойте
под струёй воды.
Блок фильтра можно также очистить в
стиральной машине при температуре не более
30 °C в режиме бережной стирки и минимальной
скорости отжима.
СОВЕТ: для
защиты
остального
белья
в
стиральной машине положите блок
фильтра в мешок для стирки.
‡ После того, как (H)EPA*-фильтр полностью
высохнет (мин. 24 ч), установите его обратно в
пылесос и зафиксируйте.
‡ Закройте заднюю крышку.
ro
Ne bucurăm că v-aţi decis să achiziţionaţi un aspirator
Bosch din seria GL70 Ergomaxx`x.
În aceste instrucţiuni de utilizare sunt prezentate diverse modele GL70 Ergomaxx`x. De aceea, este posibil
ca nu toate particularităţile de dotare descrise şi toate
funcţiile să existe la modelul dumneavoastră. Trebuie
să utilizaţi numai accesorii originale Bosch, care au fost
dezvoltate special pentru aspiratorul dumneavoastră,
pentru a obţine cel mai bun rezultat la aspirare.
Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de utilizare. În cazul
predării aspiratorului unei terţe persoane, vă rugăm să
înmânaţi totodată şi instrucţiunile de utilizare.
Vă rugăm să deschideţi la paginile cu imagini!
‡
‡
После уборки мелкой пыли (например, гипсовой,
цементной и т. п.) выколотите пыль из моторного
фильтра, при необходимости замените моторный и
выпускной фильтры.
Уход
Перед каждой чисткой пылесоса выключайте его
и вынимайте вилку сетевого кабеля из розетки.
Пылесос
и
пластмассовые
принадлежности
можно чистить обычными средствами для чистки
пластмассы.
Не используйте абразивные чистящие средства,
средства для мытья стёкол или универсальные
моющие средства. Не погружайте пылесос в
воду.
При необходимости пылесборный отсек можно
очистить с помощью другого пылесоса, протереть
сухой тряпочкой или почистить кисточкой для
пыли.
!
Оставляем за собой право на внесение технических
изменений.
Descrierea aparatului
1
Perie comutabilă pentru podele* (vizualizarea periei
poate fi diferită la acelaşi mod de funcţionare în
funcţie de imagine)
2
Perie pentru gresie / parchet*
3
Tub telescopic cu manşetă de glisare
(şi prindere cu clipsuri)*
4
Tub telescopic cu buton glisor
(şi prindere cu clipsuri)*
5
Tijă telescopică cu glisor şi regulator de aer
secundar
6
Duză pentru locuri înguste
7
Suport de accesorii
8
Duză pentru tapiserie
9
Perie pentru mobilă (pentru montare pe duza pentru
tapiserie)*
10 Furtun de aspirare
11 Mânerul furtunului
12 Afişaj schimbare filtru
13 Regulator rotativ de putere şi comutator pornit/oprit
14 Filtru pentru aerul evacuat
15 Dispozitiv auxiliar de fixare
16 Cablu de racordare la reţea
17 Capac posterior
18 Mâner de transport
19 Capacul compartimentului de praf
20 Dispozitiv auxiliar de fixare (pe partea inferioară a
aparatului)
21 Sac de filtrare
22 Filtru de protecţie a motorului
* în funcţie de model
99
Piese de schimb şi accesorii speciale
A Pachet filtre de schimb
Pentru ca aparatul dvs. să funcţioneze la nivelul de
putere optim, recomandăm folosirea pungilor de
schimb originale de tipul G ALL.
Conţinut:
- 4 pungi de praf cu închizătoare
!
INDICATIE
Vă recomandăm utilizarea exclusivă a sacilor noştri
de praf originali.
Aparatul dvs. este un aspirator de înaltă eficienţă,
care obţine rezultate foarte bune ale curăţării în
condiţiile utilizării unor saci de praf de înaltă calitate. Numai utilizarea unor saci de praf de înaltă
calitate, ca în special sacii de praf originali de la
Bosch, asigură faptul că vor fi obţinute valorile indicate în eticheta energetică EU referitoare la clasa de
eficienţă, capacitatea de colectare a prafului şi capacitatea de reţinere a prafului.
În plus, în cazul utilizării unor saci de praf de calitate
mai redusă (ca de ex. saci de hârtie), pot fi influenţate
negativ durata de serviciu şi puterea aparatului dvs.
Şi în final, utilizarea unor saci de praf care nu se potrivesc perfect sau sunt de calitate inferioară poate
duce la avarii ale aspiratorului dvs. Astfel de avarii nu
sunt incluse în garanţia noastră.
Mai multe informaţii în acest sens găsiţi pe
www.bosch-home.com/dust-bag. Tot acolo aveţi şi
posibilitatea de a comanda sacii noştri de praf originali.
B Microfiltru lavabil
Protejează motorul aspiratorului dumneavoastră,
prelungindu-i astfel durata de viaţă.
C Perie pentru gresie / parchet BBZ123HD
Pentru aspirarea podelelor lucioase
(Parchet, gresie, teracotă,...)
Fig. 4
Împingeţi tubul telescopic până la cuplarea în ştuţul
duzei pentru podele.
‡ Pentru desfacerea îmbinării, apăsaţi butonul de deblocare şi scoateţi tubul telescopic.
‡
Fig. 5*
Prin tragerea manşetei/tastei de glisare în sensul
săgeţii, deblocaţi tubul telescopic şi reglaţi lungimea dorită.
‡
Fig. 6
a) Introduceţi suportul de accesorii în poziţia dorită pe
tubul telescopic.
b) Aşezaţi şi blocaţi peria pentru mobilă pe duza pentru tapiserie.
c) Aşezaţi duza pentru tapiserie cu perie pentru mobilă
şi duza pentru locuri înguste de sus, respectiv de jos
cu puţină apăsare în suportul pentru accesorii.
Fig. 7
Prindeţi cablul de racordare la reţea de fişă,
extrageţi la lungimea dorită şi introduceţi fişa de
reţea.
Scoateţi complet cablul de racordare la reţea dacă
se foloseşte aspiratorul pe o perioadă mai mare de
30 de minute.
=> Pericol de supraîncălzire şi deteriorare.
‡
!
Fig. 8 Pornirea şi oprirea
‡ Porniţi şi opriţi aspiratorul prin apăsare pe regulatorul rotativ.
Fig. 9 Reglarea puterii de aspirare
Prin rotirea regulatorului rotativ, se poate regla progresiv forţa de aspirare dorită.
min
- Pentru aspirarea covoarelor sensibile şi
curăţarea zilnică în cazul unui grad redus de
murdărie
- Pentru curăţarea covoarelor robuste
D Perie pentru gresie / parchet BBZ124HD
Perie pentru gresie / parchet inovatoare soft & roll:
2 role cu perie rotative din păr natural.
Fără împingere prealabilă a murdăriei grosiere.
Înainte de prima utilizare
Fig. 1
Introduceţi mânerul pe furtunul de aspirare şi fixaţi.
‡
Punerea în funcţiune
Fig. 2
a) Fixaţi ştuţurile furtunului de aspirare în deschiderea
de aspirare din capac.
b) La înlăturarea furtunului de aspirare, comprimaţi
cele două ciocuri de fixare şi extrageţi furtunul.
- Pentru aspirarea perdelelor şi textilelor sensibile
- Pentru aspirarea mobilei capitonate şi pernelor
max
- Pentru aspirarea pardoselilor dure şi covoarelor şi mochetelor foarte murdare
Fig. 10 Tijă telescopică cu glisor şi regulator de aer
secundar
Puterea de aspirare poate fi setată şi prin glisarea regulatorului de aer secundar în direcţia săgeţii.
„ Regulator de aer secundar deschis
=>putere de aspirare redusă
„ Regulator aer secundar închis
=> putere de aspirare maximă
Fig. 3
Glisaţi mânerul până la fixare în tubul telescopic.
Pentru desfacerea îmbinării, apăsaţi butonul de deblocare şi scoateţi tubul telescopic.
‡
‡
100
* în funcţie de model
Aspirarea
!
După lucrul cu aspiratorul
Atenţie:
În funcţie de structura pardoselii dure (de ex. gresie aspră, rustică), peria pentru podele este supusă
unei anumite uzuri. De aceea, trebuie să verificaţi la
intervale regulate talpa duzei. Tălpile care sunt uzate
şi prezintă muchii ascuţite pot provoca deteriorări
pe duşumelele sensibile cum sunt parchetul sau linoleumul. Producătorul nu răspunde pentru eventuale
deteriorări cauzate de periile pentru podele uzate.
Fig. 11
Reglarea periei comutabile pentru podele:
„ Covoare şi mochete
=>
„ Pardoseală dură / parchet
=>
Fig. 12* Aspirare cu accesorii suplimentare
Introduceţi peria pe tubul de aspirare sau mâner, în
funcţie de necesităţi:
a) Duza pentru locuri înguste, utilă în aspirarea în
rosturi şi colţuri etc.
b) Duza pentru tapiserie, utilă în aspirarea capitonajelor de mobilă, draperiilor etc.
c) Duza pentru tapiserie cu perie pentru mobilă, pentru aspirarea ramelor de fereastră, dulapurilor, profilelor etc.
‡ După folosire, aşezaţi duza pentru locuri înguste şi
duza pentru tapiserie din nou în suportul pentru accesorii.
d) Duză pentru pardoseli dure*
- cu o coroană de peri cu clips:
Pentru o curăţare efectivă şi în acelaşi timp delicată
a pardoselilor dure (gresie, parchet etc.)
- fără coroană de peri cu clips:
Pentru curăţarea murdăriei din spaţii înguste şi fante
‡ Coroana de peri poate fi vizualizată prin apăsarea
ambelor dispozitive de blocare în direcţia săgeţii
Fig. 13
În cazul pauzelor scurte, puteţi folosi dispozitivul auxiliar de fixare, de pe partea din spate a aparatului.
‡ După decuplarea aparatului, împingeţi cârligul de
la duza de pardoseală în decupajul de la partea
posterioară a aparatului.
‡
Fig. 15
Scoateţi ştecherul din priză.
Trageţi scurt cablul de racordare la reţea şi eliberaţi-l
(cablul se înfăşoară automat).
‡
‡
Fig. 16
Pentru aşezarea/transportarea aparatului puteţi
utiliza dispozitivul auxiliar de aşezare, de pe partea
inferioară a aparatului.
‡ Aşezaţi aparatul în picioare. Împingeţi cârligul de la
peria de podele în orificiul de pe partea din spate a
aparatului.
‡
Schimbarea filtrului
!
Atenţie: înainte de fiecare schimbare a filtrului,
opriţi aparatul!
Schimbarea sacului de filtrare
Fig. 17
Dacă atunci când duza este ridicată de la sol, în
poziţia de putere maximă, indicatorul pentru schimbarea filtrului emite constant lumină roşie, sacul
de filtrare trebuie schimbat chiar dacă nu este încă
plin. În acest caz, natura materialului aspirat face
necesară această înlocuire.
Peria, tubul şi furtunul de aspirare nu trebuie să
fie înfundate, chiar dacă acest lucru nu duce la
declanşarea indicatorului pentru schimbarea filtrului.
‡
Fig. 18 Deschiderea capacului
Deschideţi capacul prin acţionarea pârghiei de închidere în sensul săgeţii.
‡
Fig. 19
a) Închideţi şi scoateţi sacul de filtrare prin tragere la
eclisa de închidere.
b) Introduceţi sacul nou de filtrare în suport, până se
cuplează cu zgomot. Pentru aceasta, lăsaţi sacul de
filtrare să se plieze aşa cum este scos din ambalaj.
Nu îl pliaţi şi nu îl îndoiţi, iar la închiderea capacului,
aveţi grijă ca acesta să nu fie prins.
Atenţie: capacul se închide doar cu sacul de filtrare
introdus.
!
Fig. 14
Pentru depăşirea obstacolelor, de ex. trepte, aparatul
poate fi transportat de mâner.
* în funcţie de model
101
Curăţarea filtrului pentru aerul evacuat (H)EPA*
Filtru de protecţie a motorului
!
Atenţie: aspiratorul nu trebuie folosit fără filtrul de
protecţie a motorului.
Curăţarea filtrului de protecţia a motorului
Filtrul de protecţie a motorului trebuie curăţat la intervale regulate prin scuturare, respectiv prin spălare!
Fig. 20*
Deschideţi
‡
‡
‡
‡
‡
capacul
compartimentului
de
praf.
Fig 18
Trageţi filtrul de protecţie a motorului din elementele de fixare trăgând de eclisele laterale şi extrageţi-l
în direcţia săgeţii.
Curăţaţi filtrul de protecţie a motorului prin batere.
Dacă murdărirea este intensă, filtrul de protecţie a
motorului trebuie spălat.
Lăsaţi apoi filtrul să se usuce cel puţin 24 ore.
După curăţare, introduceţi filtrul de protecţie a motorului în aparat şi blocaţi-l în sus. Închideţi capacul
compartimentului de praf.
Curăţarea materialului spongios de filtrare
În cazul în care aparatul dvs. este echipat cu un cadru
de filtrare cu material spongios de filtrare, materialul
spongios de filtrare ar trebui scuturat la intervale regulate!
Fig. 21*
Deschideţi capacul compartimentului de praf. Fig 18
Extrageţi cadrul de filtrare cu materialul spongios de
filtrare în direcţia săgeţii.
‡ Extrageţi materialul spongios de filtrare din cadrul
de filtrare şi curăţaţi-l prin scuturare.
‡ După curăţarea materialului spongios de filtrare,
introduceţi-l în cadrul de filtrare cu materialul spongios de filtrare şi apoi în aparat, după care închideţi
capacul compartimentului de praf.
Atenøie: Aspiratorul nu trebuie pus în funcţiune
fără filtrul de protecţie al motorului!
‡
‡
!
Curăţirea filtrului pentru aerul evacuat
Filtrul pentru aerul evacuat este configurat astfel încât
el nu trebuie schimbat dacă aparatul este utilizat în regim casnic, conform destinaţiei sale.
Pentru ca aspiratorul să funcţioneze la nivelul optim
de putere, filtrul pentru aerul evacuat trebuie spălat
după 1 an. Efectul de filtrare se păstrează, chiar dacă
se observă o colorare a suprafeţei sale.
Filtrul (H)EPA* este configurat astfel încât nu trebuie
schimbat dacă aparatul este utilizat în regim casnic,
conform destinaţiei sale.
Pentru ca aspiratorul să funcţioneze la nivelul optim
de putere, filtrul (H)EPA* trebuie spălat după un an.
Efectul de filtrare se păstrează, chiar dacă se observă
o colorare a suprafeţei sale.
Fig. 23*
Deschideţi capacul posterior.
Deblocaţi filtrul (H)EPA* prin acţionarea eclisei de
închidere în direcţia săgeţii şi scoateţi-l din aparat.
‡ Bateţi unitatea de filtrare şi spălaţi-o sub jet de apă.
Ansamblul poate fi curăţat opţional în maşina de
spălat rufe, la o temperatură maximă de 30°C, la
un ciclu de spălare protector şi la cea mai redusă
treaptă a turaţiei de centrifugare.
SUGESTIE: Puneţi ansamblul într-un săculeţ de rufe
pentru a proteja restul rufelor.
‡ Introduceţi şi blocaţi filtrul (H)EPA* înapoi în aparat
numai după uscarea completă (min. 24 de ore).
‡ Închideţi capacul posterior.
‡
‡
După aspirarea particulelor fine de praf (ca de ex.
ghips, ciment, etc.), curăţaţi filtrul de protecţie a
motorului prin batere, eventual schimbaţi filtrul de
protecţie a motorului şi filtrul pentru aer evacuat.
Îngrijire
Înaintea fiecărei curăţări a aspiratorului, acesta trebuie
deconectat şi ştecherul trebuie scos din priză. Aspiratorul şi accesoriile din material plastic pot fi întreţinute
cu ajutorul unui produs obişnuit din comerţ pentru
curăţat materiale plastice.
!
Nu folosiţi detergenţi abrazivi, produse pentru
curăţat sticlă sau produse de curăţat universale.
Nu scufundaţi niciodată aspiratorul în apă.
Dacă este necesar, compartimentul de praf poate fi aspirat cu un al doilea aspirator sau pur şi simplu cu o
lavetă / o pensulă de praf uscată.
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.
Fig. 22*
Deschideţi capacul posterior.
Deblocaţi suportul filtrului prin acţionarea eclisei de
închidere în direcţia săgeţii.
‡ Scoateţi şi bateţi materialul spongios de filtrare* din
suportul filtrului.
‡ Microfiltrul de igienă poate fi spălat.
Lăsaţi apoi filtrul să se usuce cel puţin 24 ore.
‡ Introduceţi materialul spongios de filtrare în suportul filtrului.
‡ Introduceţi suportul filtrului în aparat şi blocaţi-l.
‡
‡
102
* în funcţie de model
̶ϗέΑ ϭέΎΟ Ϫγϳ̯ νϳϭόΗ
ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ̵έ΍ΩϬ̴ϧ
΍έ ϥ΁ Ϣϴγ ϭ ΪϴϨ̯ εϮϣΎΧ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ˬ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ ί΍ ϞΒϗ ϪθϴϤϫ
΍έ ϥ΁ ̶̰ϴΘγϼ̡ ϡί΍Ϯϟ ϭ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ϪϧΪΑ .ΪϴϳΎϤϧ ΝέΎΧ ϕήΑ ΰϳή̡ ί΍
.Ωή̯ ΰϴϤΗ ˬ̶̰ϴΘγϼ̡ Ω΍Ϯϣ ̵ΩΎϋ ̵ΎϫϩΪϨϨ̯ΰϴϤΗ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ϥ΍ϮΗ̶ϣ
!
.Ωϳϧ̰ϧ ϩΩΎϔΗγ΍ ϩΩϧϳϭη Ω΍ϭϣ Ύϳ ̵ϭηϪηϳη ϝϭϠΣϣ ˬϩΩϧϳΎγ Ω΍ϭϣ ί΍
.ΩϳέΑϧ ϭέϓ Ώ΁ έΩ ΍έ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ί̳έϫ
̮ϳ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ˬϡϭΰϟ ΕέϮλ έΩ ϥ΍ϮΗ̶ϣ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ̭ΎΧ ϭ Ωή̳ ϪψϔΤϣ
έΎΒϏ αήΑ ̮ϳ Ύϳ ϭ ̮θΧ Ϫ̩έΎ̡ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ΎϬϨΗ Ύϳ ϭ ή̴ϳΩ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ
.Ωή̯ ΰϴϤΗ Ώϭέ
.̶Ϩϓ ΕΎΣϼλ΍ ϪΑ ρϭήθϣ
̶Οϧϔγ΍ έΗϠϳϓ ϥΩέ̯ ίϳϣΗ
ΰϬΠϣ ήΘϠϴϓ ϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧ ΏΎϗ ϭ ̶ΠϨϔγ΍ ήΘϠϴϓ ϪΑ ΎϤη ϩΎ̴ΘγΩ Ϫ̯ ̶ΗέϮλ έΩ
΍έ ϥ΁ ˸̭ΎΧ ϭ Ωή̳ ϭ ΪϴϨ̯ ΰϴϤΗ ϢψϨϣ Ϟλ΍Ϯϓ έΩ ΪϳΎΑ ΍έ ̶ΠϨϔγ΍ ήΘϠϴϓ ˬΖγ΍
.ΪϴϨ̯ ΝέΎΧ ϥΩί ϪΑήο ΎΑ
20* ϝ̰η
21*
17
15 ϝϛη
̵έγ̵έϳ̳έ΍έϗϡΩϋϭε̰ϣϥ΍ϭΗέΛ̯΍ΩΣΏΎΧΗϧ΍ΕϟΎΣέΩϪ̩ϧΎϧ̩ ‡
ϭέΎΟϪγϳ̯νϳϭόΗϥΎϣίέ̴ηϳΎϣϧύ΍έ̩ˬϥϳϣί̵ϭέέΑϩΩϧϧ̯ίϳϣΗ
νϳϭόΗΩϳΎΑ̶ϗέΑϭέΎΟϪγϳ̯ˬΩϧΎϣ̶ϣϥηϭέϡ΋΍ΩΕέϭλϪΑ̶ϗέΑ
ωϭϧϝϳϟΩϪΑˬΕϟΎΣϥϳ΍έΩΩηΎΑϩΩηϧέ̡ϝϣΎ̯έϭρϪΑέ̳΍̶ΗΣˬΩϭη
ΩϭηνϳϭόΗΩϳΎΑϪγϳϛˬϩΩηεϛϣϙΎΧϭΩέ̳
ΙϋΎΑέ̳΍̶ΗΣˬΩϧηΎΑΩϭΩγϣΩϳΎΑϧ̶ϣϭρέΧϪϟϭϟϭεϛϣϪϟϭϟˬ̵έγ Ωϧϭηϧ̶ϗέΑϭέΎΟϪγϳϛνϳϭόΗέ̴ηϳΎϣϧϥΩηϝΎόϓ
16 ϝϛη
εϭ̡έΩ ϥΩέϛ ίΎΑ 18
ΩϳϧϛίΎΑ΍έεϭ̡έΩˬϥΎϛϳ̡ΕϬΟέΩϩέϳ̴ΗγΩϥΩέϛΎΟϪΑΎΟΎΑ ‡
19
17 ϝϛη
ΩϳέϭΎϳΑϥϭέϳΑ΍έϥ΁ϭΩϳΩϧΑΑϩΩϧϧϛϝϔϗϪϧΎΑίϥΩϳηϛΎΑ΍έϪγϳ̯ (a
ΩϭΧϝΣϣέΩΎΗΩϳϫΩέΎηϓϩΩϧέ΍ΩϬ̴ϧ̵ϭέ΍έΩϳΩΟ̶ϗέΑϭέΎΟϪγϳϛ (b
̵ΩϧΑϪΗγΑί΍Ϫϛ̶ϧΎϣίΩϧϧΎϣ΍έϪγϳϛˬέΎϛϥϳ΍ϡΎΟϧ΍ϡΎ̴ϧϫΩΗϔϳΑΎΟ
ϭˬΩϳϧϛϧΎΗΎϳΩϳϫΩϧΏΎΗϭ̨ϳ̡΍έϪγϳϛΩϳϧϛΎϫέϩΩηΎΗˬΩϳ΍ϩΩέϛΝέΎΧ
Ωϧ̰ϧέϳ̳εϭ̡έΩϥΗγΑϡΎ̴ϧϫΩϳηΎΑΏϗ΍έϣ
̶ϗέΑ ϭέΎΟ Ϫγϳ̯ Ϫ̯ Ωϭη̶ϣ ϪΗγΑ ̶Ηέϭλ έΩ ΎϬϧΗ εϭ̡έΩ :ρΎϳΗΣ΍
.ΩηΎΑ ϪΗϓέ̳ έ΍έϗ ΢ϳΣλ ϝ̰η ϪΑ
‡
ϥϭήϴΑ ϭ Ϊϴθ̰Α ζϠϓ ΖϬΟ έΩ ΍έ ϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧ ΏΎϗ ϭ ̶ΠϨϔγ΍ ήΘϠϴϓ ‡
!
18
17 ϝ̰η .ΪϴϨ̯ ίΎΑ ΍έ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ Ϫδϴ̯ ϪψϔΤϣ εϮ̡έΩ
.ΪϳέϭΎϴΑ
Ωή̳ ΎΗ ΪϴϧΰΑ ϪΑήο ϥ΁ ϪΑ ϭ ΪϴϨ̯ ΍ΪΟ ϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧ ΏΎϗ ί΍ ΍έ ̶ΠϨϔγ΍ ήΘϠϴϓ
.ΩϮη ΝέΎΧ ̭ΎΧ ϭ
έ΍ήϗ ϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧ ΏΎϗ έΩ ϩέΎΑϭΩ ΍έ ̶ΠϨϔγ΍ ήΘϠϴϓ ˬϥΩή̯ ΰϴϤΗ ί΍ ΪόΑ
Ϫδϴ̯ ϪψϔΤϣ εϮ̡έΩ ϭ ΪϴϨ̯ ϩΎ̴ΘγΩ Ωέ΍ϭ ήΘϠϴϓ ϩ΍ήϤϫ ϪΑ ΍έ ΏΎϗ ˬΪϴϫΩ
.ΪϳΪϨΒΑ ΍έ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ
‡
‡
!
.Ωϧ̯ έΎ̯ έϭΗϭϣ υϓΎΣϣ έΗϠϳϓ ϥϭΩΑ ΩϳΎΑϧ ϭέΎΟ :ρΎϳΗΣ΍
22*
21* Ϟ̰η
18 Ϟ̰ηΪϴϨϛίΎΑ΍έ̶ϗήΑϭέΎΟϪδϴϛϪψϔΤϣεϮ̡έΩ
18
Ω΍ί΁΍έήΘϠϴϓϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧˬϥΎ̰ϴ̡ΖϬΟέΩϩΪϨϨ̯Ϟϔϗϡήϫ΍ϥΩ΍ΩέΎθϓΎΑ
ΪϴϨ̯
Ϊϳέ΍ΩήΑ΍έ̶Θη΍ΪϬΑϭή̰ϳΎϣήΘϠϴϓ
ΩϮηϪΘδηΏ΁ήϳίΪϧ΍ϮΗ̶ϣ̶Θη΍ΪϬΑϭή̰ϳΎϣήΘϠϴϓ
ΖϋΎγ ϮθΘδηί΍β̡΍έήΘϠϴϓΖδϳΎΑ̶ϣϞϣΎ̯ϥΪη̮θΧΖϬΟ
Ϊϳέ΍ά̴ΑέΎϨ̯
ΪϴϨϛΖΑΎΛΩϮΧϞΤϣέΩϭΪϴϫΩέ΍ήϗϩΎ̴ΘγΩέΩ΍έήΘϠϴϓϩΪϧέ΍ΪϬ̴ϧ
‡
(a
(b
(c
‡
(d
(e
έϭΗϭϣ υϓΎΣϣ έΗϠϳϓ
21*
.Ωϧϛ έΎϛ έϭΗϭϣ υϓΎΣϣ έΗϠϳϓ ϥϭΩΑ ΩϳΎΑϧ ϭέΎΟ :ρΎϳΗΣ΍
20*
18* ϝϛη
18
16 ϝϛηΩϳϧϛίΎΑ΍έ̶ϗέΑϭέΎΟϪγϳϛϪυϔΣϣεϭ̡έΩ
‡
΍έϥ΁ϭΩϳϧϛΩ΍ί΁΍έέϭΗϭϣυϓΎΣϣέΗϠϳϓˬ̵έΎϧϛ̵Ύϫϩέϳ̳ϥΩ΍ΩέΎηϓΎΑ ‡
ΩϳηϛΑϥϭέϳΑϥΎϛϳ̡ΕϬΟέΩ
Ωϳέϳ̴Α΍έϥ΁̭ΎΧϭΩϳϧΎϛΗΑ΍έέϭΗϭϣυϓΎΣϣέΗϠϳϓ ‡
Ώ΁ΎΑ΍έϥ΁ΩϳΎΑˬΩηΎΑϑϳΛ̶̯ϠϳΧέϭΗϭϣυϓΎΣϣέΗϠϳϓϪ̶̯ΗέϭλέΩ ‡
Ωϳ΋ϭηΑ
ΕϋΎγ ϭηΗγηί΍α̡΍έέΗϠϳϓΕγϳΎΑ̶ϣϝϣΎ̯ϥΩη̮ηΧΕϬΟ Ωϳέ΍Ϋ̴ΑέΎϧ̯
ϭΩϳϫΩέ΍έϗ̶ϗέΑϭέΎΟϝΧ΍Ω΍έέϭΗϭϣυϓΎΣϣέΗϠϳϓˬϭηΗγηί΍α̡ ‡
΍έ̶ϗέΑϭέΎΟϪγϳϛϪυϔΣϣεϭ̡έΩΩϳϧϛΕΑΎΛΩϭΧϝΣϣέΩ΍έϥ΁
ΩϳΩϧΑΑ
.Ωϧϛ έΎϛ έϭΗϭϣ υϓΎΣϣ έΗϠϳϓ ϥϭΩΑ ΩϳΎΑϧ ϭέΎΟ :ρΎϳΗΣ΍
20* ϝϛη
23*
!
έϭΗϭϣ υϓΎΣϣ έΗϠϳϓ ϥΩέ̯ ίϳϣΗ εϭέ
ϪΑˬΏ΁ΎΑϥ΁̵ϭηΗγηϭ̭ΎΧϥΩϧΎ̰Ηϕϳέρί΍ΩϳΎΑέϭΗϭϣυϓΎΣϣέΗϠϳϓ
ΩϭηίϳϣΗϡυϧϣέϭρ
!
ΩϳϧϛίΎΑ΍έΏϘϋεϭ̡έΩ ‡
ϭΩϭηΩ΍ί΁*Ύ̡ϫέΗϠϳϓΎΗΩϳϫΩέΎηϓεϠϓΕϬΟέΩ΍έϩΩϧϧ̯ϝϔϗϥϣΎο ‡
ΩϳϳΎϣϧΝέΎΧϩΎ̴ΗγΩϝΧ΍Ωί΍΍έϥ΁
Ωϳ΋ϭηΑΏ΁έϳί΍έϥ΁ϭΩϳϫΩϥΎ̰Η΍έέΗϠϳϓ ‡
ΎΑƒ& έΛϛ΍ΩΣ̵ΎϣΩΎΑίϳϧ̶ϳϭηγΎΑϟϥϳηΎϣέΩΩϳϧ΍ϭΗ̶ϣ΍έέΗϠϳϓ Ωϳ΋ϭηΑεΧέ̩έϭΩϥϳέΗϣϛϭϡϳϼϣ̵ϭΗηγηϪϣΎϧέΑϙϳί΍ϩΩΎϔΗγ΍
έ΍έϗϭηΗγηϪγϳϛϥϭέΩ΍έέΗϠϳϓˬΎϫαΎΑϟέϳΎγί΍ΕυϓΎΣϣ̵΍έΑ:ϪΗϛϧ
ΩϳϫΩ
˱
ϭέΎΟέΩ΍έϥ΁ˬ ΕϋΎγ ϝϗΩΣ ΩηϙηΧϼϣΎϛ
*Ύ̡ϫέΗϠϳϓ̶Ηϗϭ ‡
ΩϳϧϛΕΑΎΛΩϭΧϝΣϣέΩϭΩϳϫΩέ΍έϗ̶ϗέΑ
ΩϳΩϧΑΑ΍έΏϘϋεϭ̡έΩ ‡
ˬ ϩέϳϏϭϥΎϣϳγˬ̨̳̲ϧγϝΛϣ ίϳέϙΎΧϭΩέ̳Ε΍έΫϥΩέϛϭέΎΟί΍α̡
υϓΎΣϣέΗϠϳϓίΎϳϧΕέϭλέΩˬΎϳΩϭηίϳϣΗΎΗΩϳϧΎϛΗΑ΍έέϭΗϭϣυϓΎΣϣέΗϠϳϓ
ΩϳϧϛνϳϭόΗ΍έ̶ΟϭέΧ̵΍ϭϫέΗϠϳϓϭέϭΗϭϣ
ϝΩϣΏγΣέΑ
103
11
9 ϝϛη
ΩϳϫΩέ΍έϗέϳί̵ΎϫΕϟΎΣί΍̶ϛϳ̵ϭέ΍έϡϳυϧΗϝΑΎϗϑϛ̵έγ
<=
εέϓϭϪ̩ϳϟΎϗ „
<=
ΕϛέΎ̡ΕΧγεϭ̡ϔϛ „
10* ϝϛη
ϩΎ̴ΗγΩ ̶ΑϧΎΟ ϡί΍ϭϟ ΎΑ ϥΩέϛ ϭέΎΟ 12*
Ωϳϧ̯ϝλϭϪΗγΩΎϳϭε̰ϣϪϟϭϟϪΑίΎϳϧΏγΣέΑ΍έ̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟ
ˬΎϫϪηϭ̳ϭΎϫϑΎ̰ηϥΩέϛϭέΎΟ̵΍έΑϑΎϛηϭίέΩιϭλΧϣ̵έγ (a
ϩέϳϏϭ
ϩέϳϏϭϩΩέ̡ˬ̶ϠΑϣϭέϥΩέϛίϳϣΗ̵΍έΑϥΎϣϠΑϣ̵΍ίΟ΍ιϭλΧϣ̵έγ (b
ϥΎϣϠΑϣ ιϭλΧϣ αέΑ ϩ΍έϣϫ ϪΑ ϩΩέ̡ ϭ ̶ϠΑϣϭέ ιϭλΧϣ ̵έγ (c
ϩέϳϏϭˬΎϫίϳϧέϗˬΎϫΩϣϛˬΎϫϩέ̩ϧ̡Ώϭ̩έΎϬ̩ϥΩέϛϭέΎΟ̵΍έΑΕΧγ
ϩΩέ̡ϭ̶ϠΑϣϭέιϭλΧϣ̵έγϭϑΎϛηϭίέΩ̵έγˬϩΩΎϔΗγ΍ί΍α̡ ‡
ΩϳϫΩέ΍έϗ̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟϩΩϧέ΍ΩϬ̴ϧέΩ΍έ
*ΕΧγΡϭργϩΩϧϧ̯ίϳϣΗαέΑ
ΖΨγΡϮτγϩΪϨϨ̯ΰϴϤΗ̵ήγ (d
(d
εϭ̡ϔ̯ϥΩέ̯ϭέΎΟ̵΍έΑ ΎϫϪΕΧγ̵Ύϫ
ηϮ̳ϩΪϨϨ̯ΰϴϤΗϩΪϧϮηϊϤΟαήΑΎΑ
ϩέϳϏϭˬΕϛέΎ̡ˬϙϳϣ΍έγ ϩήϴϏˬΖ̯έΎ̡ˬ̶ηΎ̯ ΎϫεϮ̢ϔ̯ήΛΆϣΎϣ΍ϢϳϼϣϥΩή̯ΰϴϤΗ̵΍ήΑ
ϝΎλΗ΍ϪόρϗϝΧ΍ΩέΩˬΩϭΧϝΣϣέΩϥΩηϝϔϗϡΎ̴ϧϫΎΗ΍έ̶̡ϭ̰γϠΗϪϟϭϟ
ΎϫϪηϮ̳ϩΪϨϨ̯ΰϴϤΗϩΪϧϮηϊϤΟαήΑϥϭΪΑ ‡ ΩϳϫΩέΎηϓˬΕΧγΡϭργϩΩϧϧ̯ίϳϣΗ̵έγϪΑϪϟϭϟ
Ύϫ̭ήΗϭΎϫϑΎ̰ηϞΧ΍Ω̶ϔϴΜ̯ϥΩή̯ΰϴϤΗ̵΍ήΑ ̶̡ϭϛγϠΗϪϟϭϟϭΩϳϫΩέΎηϓ΍έϥΩέ̯ϝϔϗϪϣ̯ΩˬϝΎλΗ΍ϥΩέϛΩ΍ί΁̵΍έΑ
ΖϬΟέΩϪϧΎΑίϭΩϥΩ΍ΩέΎθϓΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ΍έΎϫϪηϮ̳ϩΪϨϨ̯ΰϴϤΗαήΑ ‡
ΩϳηϛΑϥϭέϳΑ΍έ
ΪϴϨ̯΍ΪΟΎϫϥΎ̰ϴ̡
13
11 ϝϛη
ˬΩϳϧ̯ ϑϗϭΗϣ ̶ϫΎΗϭ̯ ΕΩϣ ̵΍έΑ ΍έ ϥΩέ̯ ϭέΎΟ ΩϳϫϭΧ̶ϣ Ϫ̩ϧΎϧ̩ ‡
ΩϳϧϛϩΩΎϔΗγ΍̶ϗέΑϭέΎΟΕη̡έΩϊϗ΍ϭϪϟϭϟϩΩϧέ΍ΩϬ̴ϧί΍Ωϳϧ΍ϭΗ̶ϣ
έΎϳη ϝΧ΍Ω ΍έ ϑϛ ̵έγ ̵ϭέ ϩέϳ̳ ˬϩΎ̴ΗγΩ ϥΩέϛ εϭϣΎΧ ί΍ α̡ ‡
ΩϳϫΩέ΍έϗ̶ϗέΑϭέΎΟΏϘϋΕϣγϗ
14
12 ϝϛη
˱
ϪΗγΩί΍ϩΩΎϔΗγ΍ΎΑ΍έϩΎ̴ΗγΩΩϳϧ΍ϭΗ̶ϣˬϥΎϛϠ̡ϼΛϣˬϊϧ΍ϭϣί΍έϭΑϋ̵΍έΑ
ΩϳϧϛϝϣΣϥ΁ϪϧΩΑ̵ϭέ
ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ί΍ α̡
15
13 ϝϛη
Ωϳϧ̯ΝέΎΧϕέΑίϳέ̡ί΍΍έϪΧΎηϭΩ ‡
ϊϣΟέΎϛΩϭΧΕέϭλϪΑϡϳγ ΩϳϧϛΎϫέα̡γϭΩϳηϛΑ̶ϣ̯΍έϕέΑϡϳγ ‡
Ωϭη̶ϣ
14 ϝϛη
16
ϪϟϭϟϩΩϧέ΍ΩϬ̴ϧϪϳΎ̡ί΍Ωϳϧ΍ϭΗ̶ϣˬ̶ϗέΑϭέΎΟϝϣΣΎϳϥΗη΍Ϋ̳έΎϧ̵̯΍έΑ ‡
ΩϳϧϛϩΩΎϔΗγ΍ˬΕγ΍ϪΗϓέ̳έ΍έϗϩΎ̴ΗγΩέϳίϪ̵̯ΩϭϣϋΕϳόοϭέΩ
ϩέϳ̳ΩϳϫΩέ΍έϗϥ΁̶ϳΎϬΗϧ΍Εϣγϗ̵ϭέ̵ΩϭϣϋΕέϭλϪΑ΍έϩΎ̴ΗγΩ ‡
έϳίΕϣγϗέΩΩϭΟϭϣέΎϳηϝΧ΍ΩέΩ΍έϑ̯ιϭλΧϣ̵έγ̵ϭέ
ΩϳϫΩέ΍έϗ̶ϗέΑϭέΎΟ
έΗϠϳϓ νϳϭόΗ
.Ωϳϧϛ εϭϣΎΧ ΍έ ϩΎ̴ΗγΩ έΗϠϳϓ νϳϭόΗ ί΍ ϝΑϗ Ϫηϳϣϫ :ρΎϳΗΣ΍
104
ϝΩϣΏγΣέΑ
!
5*
4* ϝϛη
ϡϳυϧΗϝΑΎϗϑϼϏΎϳ̶ϳϭηϛΩϳϠϛϥΩέϛΎΟϪΑΎΟΎΑ΍έ̶̡ϭϛγϠΗϪϟϭϟϝϔϗ ‡
ΩϳϳΎϣϧϡϳυϧΗ΍έέυϧΩέϭϣϝϭρϭΩϳϧϛΩ΍ί΁ˬϥΎϛϳ̡ΕϬΟέΩ
6
5 ϝϛη
̶̡ϭϛγϠΗϪϟϭϟ̵ϭέίΎϳϧΩέϭϣΕϳόϗϭϣέΩ΍έ̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟϩΩϧέ΍ΩϬ̴ϧ (a
ΩϳϫΩέ΍έϗ
ϩΩέ̡ϭ̶ϠΑϣϭέιϭλΧϣ̵έγ̵ϭέ΍έΕΧγϥΎϣϠΑϣιϭλΧϣαέΑ (b
ΩϳϧϛΕΑΎΛΩϭΧϝΣϣέΩϭΩϳϫΩέ΍έϗ
ιϭλΧϣαέΑΎΑϩΩέ̡ϭ̶ϠΑϣϭέιϭλΧϣ̵έγϥΩέ̯Ωέ΍ϭ̵΍έΑ (c
ϡί΍ϭϟ ϩΩϧέ΍ΩϬ̴ϧ έΩ ϑΎϛη ϭ ίέΩ ιϭλΧϣ ̵έγ ϭ ΕΧγ ϥΎϣϠΑϣ
ΩϳϫΩέΎηϓ̶ϣϛϥϳϳΎ̡ΎϳϻΎΑί΍̶ΑϧΎΟ
7
6 ϝϛη
ϥϭέϳΑίΎϳϧΩέϭϣϩί΍Ωϧ΍ϪΑ΍έϕέΑϡϳγϭΩϳέϳ̴ΑΕγΩέΩ΍έϪΧΎηϭΩ ‡
Ωϳϧ̯ϝλϭϕέΑίϳέ̡ϪΑ΍έϪΧΎηϭΩα̡γˬΩϳη̰Α
ϪΑ ΍έ ϕέΑ ϡϳγ ˬϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ϪϘϳϗΩ 30 ί΍ έΗηϳΑ ϩΩΎϔΗγ΍ Εέϭλ έΩ
.ΩϳηϛΑ ϥϭέϳΑ ϝϣΎϛ έϭρ
.̵ΩόΑ ̵ΎϫΏϳγ΁ ϭ ΩΣ ί΍ εϳΑ ϥΩη ϡέ̳ έρΧ <=
!
ϥΩέϛ εϭϣΎΧ ϭ ϥηϭέ 87 ϝϛη
ΩϳϫΩέΎηϓ΍έϡϳυϧΗ̨ϳ̶̡ϗέΑϭέΎΟϥΩέϛεϭϣΎΧΎϳϥηϭέ̵΍έΑ ‡
εϛϣ ϥ΍ίϳϣ ϝέΗϧϛ 89 ϝϛη
ΩϳϧΎΧέ̩ΑίΎϳϧΩέϭϣεϛϣΕέΩϗϥϳϳόΗ̵΍έΑ΍έϡϳυϧΗΩϳϠϛ
ϑϳρϟ̵ΎϫϪ̩έΎ̡ϭϩΩέ̡ϥΩέ̯ϭέΎΟ̵΍έΑ PLQ
ϥγϭϛϭϥΎϣϠΑϣϪ̩έΎ̡ϥΩέ̯ϭέΎΟ̵΍έΑ ϩέϣίϭέ ϥΩέϛ ϭέΎΟ ϭ ϑϳρϟ ̵ΎϫϪ̩ϳϟΎϗ ϥΩέ̯ ϭέΎΟ ̵΍έΑ ίϳϣΗ˱ΎΗΑγϧϥϳϣί
ΕΧγ̵Ύϫεϭ̡ϔ̯ϥΩέ̯ϭέΎΟ̵΍έΑ εέϓϭϑϳΛϛ̶ϠϳΧ̵ΎϫϪ̩ϳϟΎϗϭΕΧγϥϳϣίϥΩέ̯ϭέΎΟ̵΍έΑ P
D[
ϪϳϭϧΎΛ̵΍ϭϫϝέΗϧ̯ΩϳϠ̯ϭ̭έΣΗϣΩϳϠ̯ΎΑ̶̡ϭ̰γϠΗϪϟϭϟ 10 ϝ̰η
ϥΎ̰ϳ̡ΕϬΟέΩϪϳϧϭΎΛ̵΍ϭϫϝέΗϧ̯ΩϳϠ̯ϥΩϧΎΧέ̩ΎΑΩϧ΍ϭΗ̶ϣίϳϧε̰ϣϥ΍ϭΗ
ΩϭηϡϳυϧΗ
ί ΎΑϪϳϭϧΎΛ̵΍ϭϫϝέΗϧ̯ΩϳϠ̯„
ϪΗϓΎϳεϫΎ̯ε̰ϣϥ΍ϭΗ<=
ϪΗγΑϪϳϭϧΎΛ̵΍ϭϫϝέΗϧ̯ΩϳϠ̯„
ε̰ϣϥ΍ϭΗέΛ̯΍ΩΣ<=
ϥΩέ̯ ϭέΎΟ εϭέ
!
:ρΎϳΗΣ΍
ϥ΍ϭϧϋϪΑ ΕΧγΡϭργωϭϧϪΑϪΗγΑˬϥϳϣίϑϛιϭλΧϣ̵Ύϫ̵έγ ΩϧΗγϫεϳΎγ̵έ΍ΩϘϣνέόϣέΩ ̶ΗηΧ̮ϳ΋΍ίϭϣˬέΑίΡϭργˬϝΎΛϣ
ϝέΗϧϛ΍έϑϛ̵έγϥϳέϳίΕϣγϗϡυϧϣϝλ΍ϭϓΎΑΩϳΎΑΎϣηϪΟϳΗϧέΩ
̵ίϳΗ̵ΎϫϪΑϟΩΎΟϳ΍ΙϋΎΑϑϛ̵Ύϫ̵έγ̵έϳίΕϣγϗ̶̳ΩϳϳΎγΩϳϧϛ
Ώϳγ΁ˬϡϭ΋ϟϭϧϳϟΎϳΕϛέΎ̡ϝΛϣαΎγΣ̵Ύϫεϭ̡ϔ̯ϪΑΩϧ΍ϭΗ̶ϣϪϛΩϭη̶ϣ
ϪΑ ί΍ ̶ηΎϧ ̵ΎϫΏϳγ΁ ϝΎΑϗ έΩ ΍έ ̶Ηϳϟϭ΅γϣ ̨ϳϫ ϩΩϧίΎγ ΩϧΎγέΑ
ΩέϳΫ̶̡ϣϧϩΩϭγέϓϑ̵̯Ύϫ̵έγ̵έϳ̳έΎ̯
ϩ̫ϳϭ ̶ΑϧΎΟ ϡί΍ϭϟ ϭ ̶ϛΩϳ ΕΎόρϗ
fa
ϥϳί̴ϳΎΟ έΗϠϳϓ ϪΗγΑ A
G ALL̶ϗέΑϭέΎΟϪγϳϛ 3RZHU3URWHFW
ϩέΎϣη ϝϣΎη ΎϫΕγΑϩ΍έϣϫϪΑ̶ϗέΑϭέΎΟϪγϳ̯ΩΩϋ ̶Ηη΍ΩϬΑϭέ̰ϳΎϣέΗϠϳϓΩΩϋ !
ΩϳϳΎϣϧ ϪΟϭΗ Ύϔρϟ
ΩϳϧϛϩΩΎϔΗγ΍ϝλ΍̶ϗέΑϭέΎΟ̵ΎϫϪγϳ̯ί΍ρϘϓϡϳϧϛ̶ϣϪϳλϭΗϥϳ΍έΑΎϧΑ ΎΑϪγϳϛΎΑϩ΍έϣϫ̶ΗϗϭϪϛΕγ΍Ωϣ΁έΎϛέΎϳγΑ̶ϗέΑϭέΎΟϙϳΎϣηϩΎ̴ΗγΩ
ϡϫ΍έϓ ΍έ ϪΟϳΗϧ ϥϳέΗϬΑ ϪΑ ̶ΑΎϳΗγΩ ϥΎϛϣ΍ ˬΩϭη ϩΩΎϔΗγ΍ ϻΎΑ Εϳϔϳϛ
ΩϧϧΎϣ ϻΎΑ Εϳϔϳϛ ΎΑ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ Ϫγϳϛ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ΎΑ ρϘϓ Ωέϭ΁̶ϣ
έΩΎϣη̶ϗέΑϭέΎΟϪϛΩϳΑΎϳϥΎϧϳϣρ΍Ωϳϧ΍ϭΗ̶ϣ εϭΑϝλ΍̵ΎϫϪγϳϛ
έΎΑϏϭΩέ̵̳έ΍ΩϪ̴ϧΕϳϓέυϭεϛϣΕέΩϗˬ̵̫έϧ΍̵έϭϩέϬΑαϼϛ
Ωϧϛ̶ϣέΎϛΎ̡ϭέ΍ϪϳΩΎΣΗ΍̵̫έϧ΍Ώγ̩έΑέΩΝέΩϧϣ
̵ΎϫϪγϳ̯ϝΎΛϣϥ΍ϭϧϋϪΑ ϥϳϳΎ̡Εϳϔϳ̯ΎΑ̶ϗέΑϭέΎΟ̵ΎϫϪγϳ̯ί΍ϩΩΎϔΗγ΍
ϪΗη΍Ω̶ϔϧϣέΛ΍ΎϣηϩΎ̴ΗγΩΩέ̰ϠϣϋϭέϣϋϝϭρέΑΩϧ΍ϭΗ̶ϣ ̵ΫϏΎ̯
ϭέΎΟϪΑΩϧ΍ϭΗ̶ϣίϳϧΏγΎϧϣΎϧΎϳΕϳϔϳϛ̶Α̵ΎϫϪγϳϛί΍ϩΩΎϔΗγ΍ΩϧηΎΑ
ΎϫΏϳγ΁ ϝϳΑϗ ϥϳ΍ ϝϣΎη ϩΎ̴ΗγΩ ϪϣΎϧ ΕϧΎϣο ΩϧΎγέΑ Ώϳγ΁ ̶ϗέΑ
Ωϭη̶ϣϧ
έϳί̶ΗϧέΗϧϳ΍αέΩ΁ϪΑιϭλΧϥϳ΍έΩέΗηϳΑΕΎϋϼρ΍Ώγϛ̵΍έΑ
ΩϳϧϛϪόΟ΍έϣ
ϝλ΍ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ̵ΎϫϪγϳϛ ZZZERVFKKRPHFRPGXVWEDJ
ΩϳϫΩεέΎϔγΎΟϧϳ΍έΩΩϳϧ΍ϭΗ̶ϣ΍έ
.Ωϳϧ̯ ίΎΑ ΍έ ϩΩη ΎΗ έϭλϣ ΕΎΣϔλ
ϭηΗγη ϝΑΎϗ έΗϠϳϓϭέϛϳΎϣ B
εϳ΍ίϓ΍ΙϋΎΑϥϳ΍έΑΎϧΑϭˬΩϧϛ̶ϣΕυϓΎΣϣΎϣη̶ϗέΑϭέΎΟέϭΗϭϣί΍ Ωϭη̶ϣϥ΁έϣϋϝϭρ
BBZ123HD ΕΧγ Ρϭργ ϩΩϧϧ̯ ίϳϣΗ αέΑ C
ΕΧγΡϭργϥΩέϛϭέΎΟΕϬΟ
ϩέϳϏϭ̶ΗηΧ̮ϳ΋΍ίϭϣˬϙϳϣ΍έγˬΕϛέΎ̡
BBZ124HD ΕΧγ Ρϭργ ϩΩϧϧ̯ ίϳϣΗ αέΑ D
ΕΧγΡϭργιϭλΧϣ"soft & roll"Ϫϧ΍έϭ΁ϭϧαέΑ ̶όϳΑρ̵ϭϣί΍ϩΩηϪΗΧΎγαέΑΎΑϥΎΧέ̩ϙΗϠϏ Ωϭη̶ϣϧϩΩϧ΍έϥϭέϳΑϪΑΕηέΩϙΎΧϭΩέ̳ έΎΑ ϥϳΗγΧϧ ̵΍έΑ ϩΎ̴ΗγΩ ̵έϳ̳έΎ̯ ϪΑ ί΍ ϝΑϗ ϝΣ΍έϣ
11 ϝ̰η
.Ωϭη ϝϔϗ ΩϭΧ ϝΣϣ έΩ ΎΗ ΩϳϫΩ έΎηϓ ̶ϣϭρέΧ Ϫϟϭϟ ϝΧ΍Ω ΍έ ϩέϳ̴ΗγΩ
*/ εϭΑ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ΩϳέΧ έρΎΧ ϪΑ ΍έ Ύϣ ϪϧΎϣϳϣλ ϙϳέΑΗ
ΩϳέϳΫ̡Α(UJRPD[[C[
ϩΩηϑϳλϭΗΎϣϧϫ΍έϪ̩έΗϓΩϥϳ΍έΩ*/(UJRPD[[C[̵ΎϫϝΩϣω΍ϭϧ΍
ΎΑϩΩη΢ϳέηΗ̵ΎϫΩέϛϠϣϋϭΕ΍ίϳϬΟΗ̶ΧέΑΕγ΍ϥ̰ϣϣϥϳ΍έΑΎϧΑˬΕγ΍
ϑΩϫ ΎΑ Ϫϛ ˬεϭΑ ϝλ΍ ̶ΑϧΎΟ ϡί΍ϭϟ ί΍ ρϘϓ ΩηΎΑϧ έΎ̳ίΎγ Ύϣη ϝΩϣ
ϩΩη̶Σ΍έρΎϣη̶ϗέΑϭέΎΟ̵΍έΑιϭλΧϪΑϪΟϳΗϧϥϳέΗϬΑϪΑ̶ΑΎϳΗγΩ
ΩϳϧϛϩΩΎϔΗγ΍ˬΕγ΍
έΩΩϳϧϛ̵έ΍ΩϪ̴ϧ̵ΩόΑΕΎόΟ΍έϣ̵΍έΑϩΩΎϔΗγ΍̵Ύϣϧϫ΍έϪ̩έΗϓΩί΍˱Ύϔρϟ
Ϫ̩έΗϓΩϥϳ΍˱ΎϔρϟˬΙϟΎΛιΧηϪΑ̶ϗέΑϭέΎΟϩΎ̴ΗγΩϥΩ΍ΩϝϳϭΣΗΕέϭλ
ΩϳϫΩΑϝϳϭΣΗίϳϧ΍έϩΩΎϔΗγ΍̵Ύϣϧϫ΍έ
‡
έΎΑ ϥϳϟϭ΍ ̵΍έΑ ϩΩΎϔΗγ΍
1 ϝϛη
2
Υ΍έϭγ έΩ ΩϭΧ ϝΣϣ έΩ ϥΩΎΗϓ΍ ΎΟ ΎΗ ΍έ ̶ϣϭρέΧ Ϫϟϭϟ ρΑ΍έ Ϫόρϗ (a
ΩϳϫΩέΎηϓεϭ̡έΩ̵ϭέ̵΍ϭϫε̰ϣ
ϭ ΩϳϫΩ έΎηϓ ϥΎϣί ϡϫ ΍έ ϪϧΎΑί ϭΩ ˬ̶ϣϭρέΧ Ϫϟϭϟ ϥΩέ̯ ΍ΩΟ ̵΍έΑ (b
ΩϳηϛΑϥϭέϳΑ΍έ̲ϧϠϳη
3
2 ϝϛη
έΎηϓ̶̡ϭ̰γϠΗϪϟϭϟϝΧ΍ΩέΩˬΩϭΧϝΣϣέΩϥΩηϝϔϗϡΎ̴ϧϫΎΗ΍έϪΗγΩ ‡
ΩϳϫΩ
̶̡ϭϛγϠΗϪϟϭϟϭΩϳϫΩέΎηϓ΍έϥΩέ̯ϝϔϗϪϣ̯ΩˬϝΎλΗ΍ϥΩέϛΩ΍ί΁̵΍έΑ ‡
ΩϳηϛΑϥϭέϳΑ΍έ
4
3 ϝϛη
ϝΎλΗ΍ϪόρϗϝΧ΍ΩέΩˬΩϭΧϝΣϣέΩϥΩηϝϔϗϡΎ̴ϧϫΎΗ΍έ̶̡ϭ̰γϠΗϪϟϭϟ ‡
ΩϳϫΩέΎηϓˬϥϳϣίϑ̯ϩΩϧϧ̯ίϳϣΗ̵έγϪΑϪϟϭϟ
̶̡ϭϛγϠΗϪϟϭϟϭΩϳϫΩέΎηϓ΍έϥΩέ̯ϝϔϗϪϣ̯ΩˬϝΎλΗ΍ϥΩέϛΩ΍ί΁̵΍έΑ ‡
ϝΩϣΏγΣέΑ
Ύϣη ̶ϗέΑ ϭέΎΟ
έϫΎυΕγ΍ϥϛϣϣˬϪΑΎηϣ̵ΎϫΩέ̰Ϡϣϋ̵΍έΑ ϑϛϡϳυϧΗϝΑΎϗ̵έγ
ΩηΎΑΕϭΎϔΗϣέϳϭλΗΎΑ̵έγ
ΕΧγΡϭργϩΩϧϧ̯ίϳϣΗαέΑ
ϡϳυϧΗϝΑΎϗϑϼϏΎΑ̶̡ϭ̰γϠΗϪϟϭϟ
̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟϝΎλΗ΍ϭ
̶ϳϭηϛΩϳϠϛΎΑ̶̡ϭϛγϠΗϪϟϭϟ
̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟϝΎλΗ΍ϭ
ϪϳϭϧΎΛ̵΍ϭϫϝέΗϧ̯ΩϳϠ̯ϭ̭έΣΗϣΩϳϠ̯ΎΑ̶̡ϭ̰γϠΗϪϟϭϟ
ϑΎϛηϭίέΩιϭλΧϣ̵έγ
̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟϩΩϧέ΍ΩϬ̴ϧ
ϩΩέ̡ϭ̶ϠΑϣϭέιϭλΧϣ̵έγ
ΕΧγϥΎϣϠΑϣιϭλΧϣαέΑ
ϩΩέ̡ϭ̶ϠΑϣϭέ̵έγ̵ϭέΏλϧ̵΍έΑ
̶ϣϭρέΧϪϟϭϟ
Ϫϟϭϟϩέϳ̴ΗγΩ
̶ϗέΑϭέΎΟϪγϳ̯νϳϭόΗϥΎϣίέ̴ηϳΎϣϧ
εϭϣΎΧϥηϭέ̨ϳ΋ϭγϭΕέΩϗϡϳυϧΗ̨ϳ̡
̶ΟϭέΧ̵΍ϭϫέΗϠϳϓ
ϪϟϭϟϩΩϧέ΍ΩϬ̴ϧ
ϕέΑϡϳγ
ΏϘϋεϭ̡έΩ
ϝϘϧϭϝϣΣϩέϳ̴ΗγΩ
̶ϗέΑϭέΎΟϪγϳϛϪυϔΣϣεϭ̡έΩ
ϩΎ̴ΗγΩέϳίέΩϊϗ΍ϭ ̵ΩϭϣϋΕϳόοϭέΩϪϟϭϟϩΩϧέ΍ΩϬ̴ϧϪϳΎ̡
̶ϗέΑϭέΎΟϪγϳϛ
έϭΗϭϣυϓΎΣϣέΗϠϳϓ
105
jMf¡ŒG*
€+f•G* Ž~IK f¤Df•M(* hqM j„€¡˜žG* “©‰¡- f¤©D ŸkM ,|H œF œgE
mf•t›žG*Kj„€¡˜žGf+jMf¡ŒG*Ÿk-£&*¢˜žM4f©kG*4z„‚H¢Hª)f+|¤˜G*
™©k„6ÏgG*mf’‰¡Hz0&* *zwk„6f+™©k„6ÏgG*¢Hj<§¡„‚žG*j©›©ž˜kG*
—*§„6&¶*ªDjGK*zkžG*
sf/~Gf+ j„8fwG* mf’‰¡žG* K&* j„72f1 2*§H jM&* zwk„€- ·
|ž- ·K . 9*|=&·* ªžqG zwk„€- «kG* mf’‰¡žG* ™›- K&*
.*z+&* $fžG* «D j„€¡˜žG*
!
K&* j©If. j„€¡˜H *zwk„6f+ K~›G* z¡< j+|-&¶* ,|©q0 “©‰¡- ¢˜žM
jDf/j+|-&*,f„7|D”f/j+|-&*œMz¡H *zwk„6f+j:f„€g+f¤’©‰¡j©¡DmÏMzŒ-jM&*f12(*–t+Š’ktI
106
~©¤qkG*h„€0*
|k›’G* |ªª-
2|†G* |k›’+ jMf¡ŒG*
|k›’›G|©©-œFœgE5f¤qG*”f•M(f+ŸE¥ªg¡-
œ˜„+5f¤qG* *zwk„6*Ÿ-*3(*¦|©©kG|†„ƒ-¶o©t+Ÿž„‚H2|†G*|k›D
j©G~¡žG* 9*|=&¶*ªDmfž©›Œk›G–+f†H
zŒ+2|†G*|k›Dœ„€=ªg¡MªGfnžG*f¤-4zEL§k„€ž+j„€¡˜žG*œžŒ-ª˜G
|‰¡G* ƒ+|k›’G*$*2&* j©GfŒD¨›<‹f’tG*ŸkMfžF,z0*Kj¡„64K|H
|k›’›Gª/4fwG*u†„€G*£§G|©-fžk0*¢<
22
21*
20*
Ultra Hepa
«t„‚G* |k›’G*
Hepa
‡
‡
‡
‡
$f†G* ukD
18
17
,4§„8
19
18
2|†G* |k›D “ª‰¡-
23*
,4§„8
Ÿ¤„€G*¦fq-*ªD–›G*Ž*43‡„9Ï1¢H$f†G*ukD* ‡
,4§„8
¥/|1&*K–›G*”|:¢Hht„€G*Ï1¢H|k›’G* €©F–›=&* (a
œ˜„+5f¤qG* *zwk„6*Ÿ-*3(*¦|©©kG|†„ƒ-¶o©t+Ÿž„‚HHepa|k›D
j©G~¡žG* 9*|=&¶*ªDmfž©›Œk›G–+f†H
zŒ+Hepa|k›Dœ„€=ªg¡MªGfnžG*f¤-4zEL§k„€ž+j„€¡˜žG*œžŒ-ª˜G
|‰¡G* ƒ+|k›’G*$*2&* j©GfŒD¨›<‹f’tG*ŸkMfžF,z0*Kj¡„64K|H
|k›’›Gª/4fwG*u†„€G*£§G|©-fžk0*¢<
΃ΩΥϝ ϙϱα ΍ϝϑϝΕέ ΍ϝΝΩϱΩ ϑϱ ϡϭνω (b
΍ϝΕΙΏϱΕˬ ·ϝϯ ΃ϥ ϱΙΏΕ Ώεϙϝ ϡϝΡϭυ ϭϑϱ Εϝϙ ΍ϝ΃Ιϥ΍˯
Ωω ϙϱα ΍ϝϑϝΕέ ϡρϭϱ ϡω Ώωνϩ ΍ϝΏων ωϝϯ ΍ϝϥΡϭ ΍ϝΫϱ
΃ΥέΝΕϩ Ώϩ ϡϥ ΍ϝωΏϭΓ ϭϝ΍ Εϕϡ Ώρϱ ΃ϭ Ιϥϱ ϙϱα ΍ϝϑϝΕέ
ϭ΍Ρέι ωϥΩ ύϝϕ ΍ϝύρ΍˯ ωϝϯ ϡέ΍ω΍Γ ΃ϝ΍ ϱΕωέν ϙϱα
΍ϝϑϝΕέ ϝϝ΍ϥΡι΍έ
,4§„8
ª’›wG*$f†G*ukD*
Ÿ¤„€G*¦fq-*ªD–›G*”|:‡„9Ï1¢HHepa|k›D|M|tk+ŸE
5f¤qG*¢H¥/|1&*K
«4fqG*$fžG*lt-f¤›„€=*K|k›’G*,z0K ƒ’¡+ŸE
,4K2ªD—fg:&¶*jGf„€=ªD«4f©k1*œ˜„+,z0§G*“©‰¡-¢˜žM
mf’G 2z< ¨I2&*K °30 L§„‚E ,4*|0 j/42 z¡< jM2f„‚kE* œ„€=
|„‚Œ›G
j©•+ jMfž0 9|G œ„€= €©F ªD |k›’G* ,z0K „9jtª„‚I
œ©„€G*
œE&¶*¨›< fHfž-“qM£&* zŒ+5f¤qG*ªDHepa |k›Dh©F|-z<&*
¥¡©H&fk+ŸEK j<f„624
ª’›wG*$f†G*–›=&*
17
16
j<§D|H“©‰¡kG* 6&*4fž¡©+|k›’G*|©©-¢©gH4*|žk„6f+$f„9&* *3(* (a‡
€©F|©©-,4K|„9ª¡ŒM*{¤D,4zE„9K¨›<&* HK 94&¶*¢<
*|H&* |©©kG*£§˜MjGftG*¦{JªDfc›kžH¢˜MŸG£(*K¨k0|k›’G*
jŒžqžG*mf1f„€-¶*j©<§I¨›<$f¡+fM4K|„9
K&* “©‰¡kG* 6&*4ªD2*z„€I*šf¡J£§˜M¶&* ªg¡M$f¡.&¶*™›-ªD œ©Œ’-¨G(*™G3«2'§MŸG£(*K¨k0‡’„G* §:|1K&*‡’„G*,4§„6fH
|k›’G*|©©-¢©gH
,4§„8
,4§„8
ª’›wG*$f†G*ukD*
Ÿ¤„€G*¦fq-*ªD–›G*”|:‡„9Ï1¢H|k›’G*lgnH|M|tk+ŸE
|k›’G* zgk„6* ¥„ƒ’¡+ ŸEK |k›’G* lgnH ¢H *|k›’G* r¡’„6(* s|1&*
ªD|k›’G*,§g<ªDf¡ž„ƒH£§˜M
zMz/|1%f+ŸMz•G*K|˜©žG*ªt„‚G*
R
j©›„8&¶*|k›’G* 6f©F&*$*|„7jGf0
|k›’G*lgnHªD|k›’G*r¡’„6(*h©F|k+ŸE
¥k©gnk+ŸEK5f¤qG*ªD|k›’G*lgnHh©F|k+ŸE
!
|k›’G* €ªF *zgk„6*
‡
‡
¥ªg¡fgF|H|k›’G*
€©F£§˜MfHz¡<¶(*$f†G*–›=¢˜žM¶
N
‡
!
š|tžG* jMfž0 |k›D
.š|tžG* jMfž0 |k›D £Kz+ j„€¡˜žG* œª„- 5§qM · ¥ªg¡-
!
š|tžG* jMfž0 |k›D “ª‰¡‡
‡
l¡ž„6(¶* €gqG*fnžG*œ©g„6¨›< j•©EzG*j+|-&¶*mfcM~/‡’„7zŒ+
K~›G*z¡<K¥„ƒ’IÏ1¢Hš|tžG*jMfž0|k›D“©‰¡k+ŸE ¥DÏ1K
2|†G*|k›DKš|tžG*jMfž0|k›D*zgk„6f+ŸE
¥„ƒ’-Ï1¢Hjž‰k¡Hm*|kD¨›<š|tžG*jMfž0|k›D“©‰¡-ªg¡M
¥›„€=K&*
20
19*
,4§„8
‡
ht„€G*Ï1¢Hl©gnkG*„9*§H¢Hš|tžG*jMfž0|k›Dœt+ŸE ‡
Ÿ¤„€G*¦fq-*ªD¥/|1&*Kj©gIfqG*”*|:&¶*¢H
¥„ƒ’IÏ1¢Hš|tžG*jMfž0|k›D“©‰¡k+ŸE ‡
18 ,4§„8j+|-&¶*,|©q0$f†=ukD*
17
ϪοϔϧϝϼΧϥϣϙϟΫϭΔϣυΗϧϣΕ΍έΗϓϰϠϋ΢ϳηέΗϟ΍Ξϧϔγ·ϑϳυϧΗϲϐΑϧϳϓˬ΢ϳηέΗΞϧϔγ·ϪΑέΗϠϓέΎρΈΑ΍˱ΩϭίϣϙίΎϬΟϥΎϛ΍Ϋ·
20*
21
21*
,4§„8
18
~©¤qkG*h„€0*
107
‡’„G*
¥ªg¡-
!
P
jŒ©g†G fŒgœF%fk›G mf©„94&¶* “©‰¡- 6K'K4 9|Œk- N fH j/4z+
™©›<¢©ŒkM*{G «|qtG*K&* ¢„wG*ˆÏgG*ÏnH jg›„‚G*j©„94&¶*
z<*§•G*jž‰k¡Hm*|kD¨›<“©‰¡kG* 6&*|GjF|tkžG*,z<f•G* ‚tD
pKz0ªDhg„€k-£&* ¢˜žM“©‰¡kG* 6&*|G”*§tG*,2f0j›F%fkžG*
mf©„94&¶* K&* ¥©F4fgG* œnH j„6f„€tG* jg›„‚G* mf©„94&¶f+ 4*|„9&*
zEªkG*4*|„9&¶*¢<j©GK'§„€HjM&*jŒIf„‚G*j¤qG*œžtk-¶Kž„žG*
mf©„94&¶*“©‰¡kGj›F%fkH 6&*4 *zwk„6*¢<rk¡11
10
,4§„8
mf©„94&¶*“©‰¡kGjG§tkžG* 6&*|G*‡g„9
<=
l©F§žG*K2fq„€G*
„
<=
¥©F4fgG*jg›„‚G*j©„94&¶*
„
12 ,4§„8
jªDf„9(·* jª›ªž˜kG* mf•t›žG* *zwk„6f+ “ª‰¡kG* 11*
ªDK&*‡’„G*,4§„6fHªDfH(*j/ftG*h„€0“©‰¡kG* 6K'K4h©F|k+ŸE
ƒg•žG*
¥DÏ1K£fF4&¶*K—§•„G*“©‰¡- 9|G—§•„G*“©‰¡- 6&*4 (a
|)fk„€G*K pf.&¶* 7|D “©‰¡- 9|G mf„7K|’žG* “©‰¡- 6&*4 (b
¥DÏ1K
pf.&¶* “©‰¡- ,f„7|D f¤©›< h VF|HK
R mf„7K|’žG* “©‰¡- 6&*4 (c
¥DÏ1Kmf<f†•G*K €+ϞG*mfI*~1K{D*§¡G*m*4f:(*“©‰¡kG
“©‰¡- 6&*4K —§•„G* “©‰¡- 6&*4 h©F|- z<&* *zwk„6¶* zŒ+ ‡
j©›©ž˜kG*mf•t›žG*œHf0ªDmf„7K|’žG*
*ΖΨγΡϮτγϩΪϨϨ̯ΰϴϤΗ̵ήγ (d
ΎϫϪηϮ̳ϩΪϨϨ̯ΰϴϤΗϩΪϧϮηϊϤΟαήΑΎΑ ϩήϴϏˬΖ̯έΎ̡ˬ̶ηΎ̯ ΎϫεϮ̢ϔ̯ήΛΆϣΎϣ΍ϢϳϼϣϥΩή̯ΰϴϤΗ̵΍ήΑ ΎϫϪηϮ̳ϩΪϨϨ̯ΰϴϤΗϩΪϧϮηϊϤΟαήΑϥϭΪΑ Ύϫ̭ήΗϭΎϫϑΎ̰ηϞΧ΍Ω̶ϔϴΜ̯ϥΩή̯ΰϴϤΗ̵΍ήΑ ΖϬΟέΩϪϧΎΑίϭΩϥΩ΍ΩέΎθϓΎΑΪϴϧ΍ϮΗ̶ϣ΍έΎϫϪηϮ̳ϩΪϨϨ̯ΰϴϤΗαήΑ ‡
ΪϴϨ̯΍ΪΟΎϫϥΎ̰ϴ̡
13
12
,4§„8
lgnH fžŒk„6* ™¡˜žM ,|©„‚E m*|k’G “©‰¡kG* ¢< “E§kG* z¡< ‡
5f¤qG*,|1'§ž+ §:|wG*
mf©„94&¶*“©‰¡- 6&*|+2§/§žG*”f†wG*œ12&*5f¤qG*”f•M(*zŒ+ ‡
5f¤qG*,|1'§ž+2§/§žG*“M§qkG*ªD
14
13
,4§„8
f„ƒM&* ƒg•žG*¢H5f¤qG*œ•I¢˜žMŸGτ€G*ÏnH–)*§ŒG*¨›<h›k›G
œžŒG* ¢H $f¤kI·* zŒ+
15
14
,4§„8
ª)f+|¤˜G* €+f•G*Ž~I* ‡
f©˜©-fH§-K&*œ+f˜G*“GŸk©D ¥F|-*Ÿ.Ï©›E$f+|¤˜G*œ+fFht„6*
N
‡
16
15
,4§„8
hIfqGf+,2§/§žG*,2f¡„€G* *zwk„6*™¡˜žM5f¤qG*œ•Iz¡„6 9|G ‡
5f¤q›Gª›’„€G*
6&*|+ 2§/§žG* ”f†wG* œ12&*K jž)fE j©Œ„9K ªD 5f¤qG* „9 ‡
5f¤q›Gª›’„€G*hIfqGf+2§/§žG*“M§qkG*ªDmf©„94&¶*“©‰¡108
~©¤qkG*h„€0*
3
,4§„8
lgnM¨k0j©+§˜„€›kG*,4§„6fžG*ªD ƒg•žG*œ12&* ‡
j©+§˜„€›kG*,4§„6fžG*ht„6*K|M|tkG*j•›0¨›<‡„9*j›„8§G*œtG ‡
s4fw›G
4
,4§„8
“©‰¡- 6&*4 –¡< ªD lgn- ¨k0 j©+§˜„€›kG* ,4§„6fžG* š|0 ‡
mf©„94&¶*
j©+§˜„€›kG*,4§„6fžG*ht„6*K|M|tkG*j•›0¨›<‡„9*j›„8§G*œtG ‡
s4fw›G
5*
,4§„8
|M|tk+ŸEŸ¤„€G*¦fq-*ªDªE¶~I¶*—§†G*4~G*i{/Ï1¢H ‡
i§=|žG*§†G*‡g„9*Kj©+§˜„€›kG*,4§„6fžG*
6
,4§„8
ªDj©+§˜„€›kG*,4§„6fžG*¨›<j©›©ž˜kG*mf•t›žG*œHf0h©F|k+ŸE (a
i§=|žG*„9§G*
“©‰¡- 6&*4 ¨›< pf.&¶* “©‰¡- ,f„7|D l©gn-K h©F|k+ ŸE (b
mf„7K|’žG*
6&*4K pf.&¶* “©‰¡- ,f„7|D H mf„7K|’žG* “©‰¡- 6&*4 œ12&* (c
j©›©ž˜kG*mf•t›žG*œHf0ªDœ’„6&*¢HK&*¨›<&*¢H—§•„G*“©‰¡Ï©›E‡„ƒG*H
N
7
,4§„8
¨G(* œ„‚M ¨k0 s4fw›G ¥+{/*K €+f•G* ¢H $f+|¤˜G* œ+fF ™„€H&* ‡
€g•žG*ªDª)f+|¤˜G* €+f•G*„9Ÿ.i§=|žG*§†G*
œª„kG* jGf0 «D s4fw›G œHf˜Gf+ $f+|¤˜G* œ+fF ht„6*
.j•ªE2 30 ¨›< zM~- ,zžG
.4*|„9&* pKz0K j:|’žG* jI§w„€G* |†1 <=
”f•M(·*œª„kG*
8
‡’„G* ,§E ‡g„9
9
!
,4§„8
4*KzG*Ÿ‰¡žG*¨›<‡„ƒGf+j„€¡˜žG*”f•M(*K&*œ©„k+ŸE ‡
,4§„8
j„6τ€+j+§=|žG*‡’„G*,§E‡g„9¢˜žM4*KzG*Ÿ‰¡žG*,4*2(*Ï1¢H
j„6f„€tG*mf/§„€¡žG*K|)fk„€G*“©‰¡kG ¨ I2&*z0
m*2f„6§G*Kpf.&¶* 7|D“©‰¡kG jGf0 ªD ªH§©G* “©‰¡k›GK 6f„€tG* 2fq„€G* “©‰¡kG j†©„€gG*mf1f„€-¶*
jkž„‚žG*mf©„94&¶*“©‰¡kG zMz„7 l©F§žG*K 2fq„€G*K jg›„‚G* mf©„94&¶* “©‰¡kG ¨ „‚E&*z0
yf„€-¶*
20*
10*
,4§„8
έϳϭΩΗϝϼΧϥϣρϔηϟ΍ΓέΩϗρΑοΎ˱οϳ΃ϥϛϣϳ
ϡϬγϟ΍ϩΎΟΗ΍ϲϓϲϓΎοϹ΍˯΍ϭϬϟ΍ϡυϧϣ
ρϔηϟ΍ΓέΩϗϝϳϠϘΗфсΡϭΗϔϣϲϓΎοϹ΍˯΍ϭϬϟ΍ϡυϧϣ
ϯϭλϘϟ΍ρϔηϟ΍ΓέΩϗфсϖϠϐϣϲϓΎοϹ΍˯΍ϭϬϟ΍ϡυϧϣ
j„8fwG* jª›ªž˜kG* mf•t›žG*K 4fªG* †E
ar
ϙϱα ΍ϝ΃ΕέΏΓ A
GXXL (VZ41AFGXXL)
G ALL |k›’G*5*|:
PowerProtect
Dustbag
A/@B;&
GL70 Ergomaxx`x.
΃ϙϱ΍α΃ΕέΏΓΏϕϑϝ
ϡϝΡϭυΓ
ΔλΎΧϟ΍ΔϳϠλϷ΍ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ϰϠϋϡ΍ΩΧΗγϻ΍έΎλΗϗΎΑϙΣλϧϧ
ΎϧΑ
ϝϼΧϥϣϭˬΔϳϟΎόϔϟ΍ΔϘ΋ΎϓΔϳ΋ΎΑέϬϛΔγϧϛϣϥϋΓέΎΑϋϙίΎϬΟ
ΓΩϳΟϑϳυϧΗΞ΋ΎΗϧϰϠϋϝλΣΗΔϣϳϘϟ΍ΔϳϟΎϋΔΑέΗ΃αΎϳϛ΃ϡ΍ΩΧΗγ΍
΍ ˱ΩΟ
ϝΛϣˬΔϣϳϘϟ΍ΔϳϟΎϋΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ϡ΍ΩΧΗγ΍ϝϼΧϥϣρϘϓ
ϡϳϘϟ΍ϰϟ·ϝϭλϭϟ΍ϥϣοΗˬεϭΑϥϣΔϳϠλϷ΍ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃
Δ΋ϓιϭλΧΑ(8ϲΑϭέϭϷ΍ΩΎΣΗϼϟΔϗΎρϟ΍ϕλϠϣϲϓΓέϭϛΫϣϟ΍
ΔΑέΗϷ΍ίΎΟΗΣ΍Γ˯ΎϔϛϭΔΑέΗϷ΍ρϔηϭˬΔϗΎρϟ΍ϝϼϐΗγ΍ΔϳϟΎόϓ
αΎϳϛϷ΍ϼΛϣ ϝϗ΃ΓΩϭΟΔΟέΩΑΔΑέΗ΃αΎϳϛ΃ϡ΍ΩΧΗγ΍ΔϟΎΣϲϓϭ
ϝϛηΑϙίΎϬΟ˯΍Ω΃Γ˯ΎϔϛϭέϣϋϙϟΫϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑέΛ΄ΗϳΩϘϓ Δϳϗέϭϟ΍
ϲΑϠγ
ΕΎϘΣϠϣΔϳϠϳϣϛΗΕΎϘΣϠϣϭˬέΎϳϏϊρϗϡ΍ΩΧΗγ΍ϱΩ΅ϳΩϗΔϳΎϬϧϟ΍ϲϓϭ
ϥϣΔοϔΧϧϣΔϣϳϗΕ΍Ϋϭ΃ΔϗΩΑΔϘΑΎρϣέϳϏΔΑέΗ΃αΎϳϛ΃ϭΔλΎΧ
ϙΗγϧϛϣΑέ΍έο΃ωϭϗϭϰϟ·ΓΩϭΟϟ΍ΙϳΣ
ΎϧΑιΎΧϟ΍ϥΎϣοϟ΍ΎϬϳρϐϳϻέ΍έοϷ΍ϩΫϫϭ
4§„‚G* mft’„8 2|D ¨/|M
5f¤qG* “„8K
ΕΣΗΩΩλϟ΍΍ΫϫϲϓΕΎϣϭϠόϣϟ΍ϥϣΩϳίϣϟ΍ΩΟΗ
ZZZERVFKKRPHFRPGXVWEDJ
FKZZZERV
KRPHFRPGXVWEDJ
ΔλΎΧϟ΍ΔϳϠλϷ΍ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ΏϠρΔϳϧΎϛϣ·Ύ ˱οϳ΃ϙΎϧϫΩΟΗϑϭγϭ
ΎϧΑ
B
ϱΡϡϱϡΡέϙϡϙϥαΕϙ΍ϝϙϩέΏ΍ΉϱΓˬϭΏΫϝϙϱ˵ρϱϝϡϥωϡέϩ
΍ϝ΍ϑΕέ΍νϱ
VZ123HD jg›„‚G*
BBZ123HD
mfª„94&·* “ª‰¡- 6&*4
D
C
$f„€›žG*mf©„94&¶*“©‰¡kG f-§F*|©kG*ˆÏgG*¥©F4fgG* jH§Œ¡G*jMf=ªDªŒ©g:|Œ„7m*3,f„7|DH VZ124HD jg›„‚G*
BBZ124HD
mfª„94&·* “ª‰¡- 6&*4
E
D
jg›„‚G*mf©„94&ÏG,|Mzk„€HKjž<fI,|˜kgH“©‰¡- 6&*4 ªŒ©g†G*|Œ„G*¢H,4*K2,f„7|D2 j¡„wG*mf1f„€-ÏG–g„€HD2z/§M¶ ,|H K&· *zwk„6·* œgE
1
,4§„8
¥k©gnk+ŸEK‡’„G* §:|1¨›< ƒg•žG*h©F|k+ŸE ‡
œª„kG*
2
,4§„8
$f†Gf+‡’„G*jtkDªD‡’„G* §:|1jJ§Dl©gnk+ŸE (a
§:|wG*ht„6*KfŒHl©gnkG*ªD|:‡„9*‡’„G* §:|1™Dz¡< (b
s4fw›G
~©¤qkG*h„€0*
£&*¢˜žM“©‰¡kG* 6&*4œ˜„7 *mf©„94&¶*“©‰¡kGjG§tkžG* 6&*|G*
œžŒG*j•M|: €’IH,4§„‚G*¢<“›kwM
*jg›„‚G*mf©„94&¶*“©‰¡- 6&*4
* l©gn-j›„8KK ªE¶~I*—§†+,2K~žG*j©+§˜„€›kG*,4§„6fžG*
* l©gn-j›„8KK ªE¶~I*4~+,2K~žG*j©+§˜„€›kG*,4§„6fžG*
1
ϲϓΎοϹ΍˯΍ϮϬϠϟϊοϮϣϭϲϗϻΰϧ΍έΰΑΔϴΑϮϜδϠΗΓέϮγΎϣ
5
—§•„G*“©‰¡- 6&*4
j©›©ž˜kG*mf•t›žG*œHf0
mf„7K|’žG*“©‰¡- 6&*4
* mf„7K|’žG*“©‰¡- 6&*4¨›<h©F|k›G pf.&¶*“©‰¡-,f„7|D
‡’„G* §:|1
§:|wG* ƒg•H
|k›’G*|©©-¢©gH
”f•M(¶*œ©„kG*vfk’HK4*KzG*,4z•G*Ÿ‰¡H
2|†G*|k›D
§:|wG*lgnH
$f+|¤˜G*œ+fF
ª’›wG*$f†G*
œžtG* ƒg•H
j+|-&¶*,|©q0$f†=
5f¤q›Gª›’„€G*hIfqG*¨›< ,2f¡„€G*
|k›’G* €©F
*š|tžG*jMfž0|k›D
6
2
3
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
109
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel.RQ¿JXUDWRUXQGYLHOHZHLWHUH,QIRV
unter: www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile &
=XEHK|U3URGXNW,QIRUPDWLRQHQ
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@bshg.com
:LUVLQGDQ7DJHQUXQGXPGLH8KU
erreichbar.
AE
United Arab Emirates,
BSH Home Appliances FZE
5RXQG$ERXW
3ORW1U02$
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae
AL
Republika e Shqiperise,
Albania
(/(.7526(59,6VKSN
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati “Matrix Konstruksion”,
.DWLGKH
7LUDQH
7HO
)D[
mailto:info@elektro-servis.com
(;3(576(59,6
Rruga e Kavajes,
.XOOD%1U.DWL,
7LUDQH
Tel.: 4 480 6061
7HO
)D[
&HO
mailto:info@expert-servis.al
AT
Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
:HUNVNXQGHQGLHQVWIU+DXVJHUlWH
4XHOOHQVWUDVVHD
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
(UVDW]WHLOHXQG=XEHK|UXQGYLHOH
ZHLWHUH,QIRVXQWHU
www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
3URGXNWLQIRUPDWLRQHQ
7HO
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
:LUVLQGDQ7DJHQUXQGXPGLH8KUIU
Sie erreichbar.
AU Australia
%6++RPH$SSOLDQFHV3W\/WG
*DWH&HQWUH5RDG
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 369 744*
Fax: 1300 306 818
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.bosch-home.com.au
0R)UKRXUV
110
BA
Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
³+,*+´GRR
*UDGDþDþNDE
71000 Sarajevo
7HO
)D[
mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A. – N.V.
$YHQXHGX/DHUEHHN
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
7HO
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be
BG Bulgaria
%6+'RPDNLQVNL8UHGL%XOJDULD(22'
%XVLQHVVFHQWHU)3,ÀRRU
&KHUQLYUDK%OYG%
6R¿D
7HO
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.bosch-home.bg
BH Bahrain,
Khalaifat Est.
32%R[
Manama
7HO
mailto:service@khalaifat.com
%< %HODUXVȻɟɥɚɪɭɫɶ
222³ȻɋɏȻɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚ´
ɬɟɥ
PDLOWRPRNNGKO#EVKJFRP
CH
Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Bosch Hausgeräte Service
)DKUZHLGVWUDVVH
*HUROGVZLO
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
3URGXNWLQIRUPDWLRQHQ
7HO
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com
&< &\SUXVȀȪʌȡȠȢ
%6+,NLDNHV6\VNHYHV6HUYLFH
$UK0DNDDULRX,,,6WU
(JRPL1LNRVLD /HINRVLD Tel.: 7777 8007
)D[
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
&= ý
HVNi5HSXEOLND&]HFK5HSXEOLF
%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR
)LUHPQtVHUYLVGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ
5DGOLFNiF
3UDKD
7HO
www.bosch-home.com/cz
DK Danmark, Denmark
%6++YLGHYDUHU$6
Telegrafvej 4
%DOOHUXS
Tel.: 44 89 80 18
%6+6HUYLFHGN#EVKJFRP
ZZZERVFKKRPHGN
EE Eesti, Estonia
6,06212h
7ULWQ
11313 Tallinn
7HO
)D[
mailto:servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee
5HQHUNL.DXEDQGXVH2h
7DPPVDDUHWHH% (XURQLFVLNDXSOXVHV
7DOOLQQ
7HO
)D[
PDLOWRNOLHQGLWHHQLQGXV#UHQHUNHH
www.renerk.ee
(OLVHU2h
0XVWDPlHWHH
7DOOLQQ
7HO
PDLOWRKRROGXV#HOLVHUHH
ZZZNRGXPDVLQDWHUHPRQWHH
ES España, Spain
%6+(OHFWURGRPpVWLFRV(VSDxD6$
6HUYLFLR2¿FLDOGHO)DEULFDQWH
Parque Empresarial PLAZA,
&0DQIUHGRQLD
=DUDJR]D
7HO
)D[
PDLOWR&$8%RVFK#EVKJFRP
www.bosch-home.es
FI
Suomi, Finland
%6+.RGLQNRQHHW2\
,WlODKGHQNDWX$3/
+HOVLQNL
7HO
PDLOWR%RVFK6HUYLFH),#EVKJFRP
ZZZERVFKKRPH¿
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
PDWNDSXKHOLPHVWDVQWSXKVQWPLQ
FR France
%6+(OHFWURPpQDJHU6$6
UXH$UGRLQ±&6
6$,1728(1FHGH[
6HUYLFHLQWHUYHQWLRQVjGRPLFLOH
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0,40 € / min
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
6HUYLFH3LqFHV'pWDFKpHVHW
Accessoires:
0,40 € / min
www.bosch-home.fr
GB Great Britain
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
*UDQG8QLRQ+RXVH
2OG:ROYHUWRQ5RDG
Wolverton
0LOWRQ.H\QHV0.37
7RDUUDQJHDQHQJLQHHUYLVLWWRRUGHU
VSDUHSDUWVDQGDFFHVVRULHVRUIRU
SURGXFWDGYLFHSOHDVHYLVLW
www.bosch-home.co.uk
RUFDOO7HO &DOOVDUHFKDUJHGDWWKHEDVLFUDWHSOHDVH
FKHFNZLWK\RXUWHOHSKRQHVHUYLFHSURYLGHU
for exact charges
*5 *UHHFHǼȜȜȐȢ
%6+,NLDNHV6LVNHYHV$%(
Central Branch Service
NP(2$WKLQRQ/DPLDV 3RWDPRX
.L¿VLD
7ȘȜȑijȦȞȠ
7ȘȜȑijȦȞȠ
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.bosch-home.gr
HK Hong Kong,
%6++RPH$SSOLDQFHV/LPLWHG
8QLW UG)ORRU
North Block, Skyway House,
6KDP0RQJ5RDG
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
7HO
)D[
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn
HR Hrvatska, Croatia
%6+NXüDQVNLXUHÿDMLGRR
8OLFDJUDGD9XNRYDUD)
10000 Zagreb
7HO
Fax: 01 6403 603
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.com/hr
IL
Israel,
&6%+RPH$SSOLDQFH/WG
1, Hamasger St.
1RUWK,QGXVWULDO3DUN
/RG
7HO
)D[
PDLOWRFVEVHUY#FVEOWGFRLO
www.bosch-home.co.il
,1
,QGLD%KƗUDW
%6++RXVHKROG$SSOLDQFHV0IJ3YW/WG
$UHQD+RXVH0DLQ%OGJQG)ORRU
3ORW1R5RDG1R
0,'&$QGKHUL(DVW
Mumbai 400 093
7ROO)UHH
www.bosch-home.com/in
* Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
IS
Iceland
6PLWK 1RUODQGKI
Noatuni 4
5H\NMDYLN
7HO
)D[
www.sminor.is
IT
Italia, Italy
%6+(OHWWURGRPHVWLFL6S$
Via. M. Nizzoli 1
0LODQR 0, 1XPHURYHUGH
mailto:info.it@bosch-home.com
www.bosch-home.com/it
.= .
D]DNKVWDQԔɚɡɚԕɫɬɚɧ
,3$QDFNL\$13716HUYLFH
.X\VKL'LQDVWU1
Astana
7HO
mailto: ptnservice@mail.ru
7HFKQRGRP6HUYLFH
8WHJHQ%DWLUD6WU
480096 Almaty
+8 0DJ\DURUV]iJ+XQJDU\
7HO
%6++i]WDUWiVL.pV]OpN.HUHVNHGHOP.IW
PDLOWROVU#WHFKQRGRPN]
ÈUSiGIHMHGHOHP~WMD
ZZZWHFKQRGRPN]
%XGDSHVW
Kombitechnocentr
&DOO&HQWHU
Zhambyl st. 117
mailto: BSH-szerviz@bshg.com
480096 Almaty
www.bosch-home.com/hu
7HO
IE
Republic of Ireland
mailto:cts_pavel@bk.ru
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
www.cts.kz
0%XVLQHVV3DUN
TOO Evrika Service
%DOO\PRXQW5RDG8SSHU
6KLPNHQW5ÕVNXORYD
Walkinstown
Shimkent 160018
'XEOLQ
7HO
7RDUUDQJHDQHQJLQHHUYLVLWWRRUGHU
mailto:evrika_kz@mail.ru
VSDUHSDUWVDQGDFFHVVRULHVRUIRU
www.evrika.com
SURGXFWDGYLFHSOHDVHFDOO
$96(59ø&(
7HO $EXOKDLUKDQD6WU
www.bosch-home.ie
8UDOVN
&DOOVDUHFKDUJHGDWWKHEDVLFUDWHSOHDVH
7HO
FKHFNZLWK\RXUWHOHSKRQHVHUYLFHSURYLGHU
for exact charges.
PDLOWRRDVWD¿HY#DYVHUYLFHN]
www.avservice.kz
01/18
LB Lebanon,
Teheni, Hana & Co.
%RXOHYDUG'RUD%H\URXWK
P.O. Box 90449
-GHLGHK
7HO
PDLOWR,QIR#7HKHQL+DQDFRP
LT
Lietuva, Lithuania
6HQXNXSUHN\ERVFHQWUDV8$%
-RQDYRVJ
.DXQDV
7HO
)D[
www.senukai.lt
8$%³$*6HUYLFH´
5.DODQWRVJ
.DXQDV
7HO
Fax: 037 331 363
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt
%DOWLF&RQWLQHQW/WG
/XNãLRJ
9LOQLXV
7HO
)D[
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt
8$%(PWRVHUYLV
6DYDQRULǐSU &HQWULQơEnjVWLQơ
03116 Vilnius
7HO
)D[
mailto:svc@emtoservis.lt
www.emtoservis.lt
LU Luxembourg
%6+pOHFWURPpQDJHUV6$
=,%UHHGHZHXHV
6HQQLQJHUEHUJ
7HO
)D[
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu
LV
Latvija, Latvia
6,$³*HQHUDO6HUYLVV´
%XƺƺXLHODF
1067 Riga
7HO
mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv
%$/7,-$66(59,66
%ULYLEDVJDWYH
1039 Riga
7HO
)D[
mailto:info@baltijasserviss.lv
www.baltijasserviss.lv
Sia Elektronika-Serviss
7DGDLƷXLHOD
1004 Riga
Tel.: 067 71 70 60
)D[
mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv
MD Moldova
65/³5LDOWR6WXGLR´
ɭɥɓɭɫɟɜɚ
Ʉɢɲɢɧɟɜ
ɬɟɥɮɚɤɫ
PDLOWRERVFKPG#PDLOUX
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
8O6ORERGH
84000 Bijelo Polje
7HO)D[
0RELO
mailto:ekobosch.servis@t-com.me
111
0. 0DFHGRQLD0DNHɞRɧɢɹ
GORENEC
-DQH6DQGDQVNLORN
1000 Skopje
7HO
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com
MT Malta
2[IRUG+RXVH/WG
1RWDELOH5RDG
Mriehel BKR 14
7HO
)D[
ZZZR[IRUGKRXVHFRPPW
MV
Raajjeyge Jumhooriyyaa,
Maledives
/LQWHO,QYHVWPHQWV
0D0DDGKHOL0DMHHGKHH0DJX
0DOp
7HO
PDLOWRPRKDPHG]XKXUHH#
lintel.com.mv
NL Nederlande, Netherlands
%6++XLVKRXGDSSDUDWHQ%9
Taurusavenue 36
/6+RRIGGRUS
6WRULQJVPHOGLQJ
7HO
)D[
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com
2QGHUGHOHQYHUNRRS
7HO
)D[
PDLOWRERVFKRQGHUGHOHQ#EVKJFRP
www.bosch-home.nl
NO Norge, Norway
%6++XVKROGQLQJVDSSDUDWHU$6
Grensesvingen 9
0661 Oslo
7HO
7HO
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no
NZ New Zealand
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
8QLW)2UELW'ULYH
Mairangi Bay
$XFNODQG
7HO
)D[
mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz
0R)UDPWRSP
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
PL
Polska, Poland
%6+6SU]ĊW*RVSRGDUVWZD
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
:DUV]DZD
Centrala Serwisu
7HO
)D[
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl
112
PT
Portugal
%6+3(OHFWURGRPpVWLFRV
6RFLHGDGH8QLSHVVRDO/GD
5XD$OWRGR0RQWLMRQž
&DUQD[LGH
7HO
)D[
PDLOWRERVFKHOHFWURGRPHVWLFRVSW#
bshg.com
www.bosch-home.pt
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
QUVHFW
%XFXUHVWL
7HO
)D[
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro
58 5XVVLDɊɨɫɫɢɹ
222³ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵ´
ɋɟɪɜɢɫɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹ
Ɇɨɫɤɜɚ
ɬɟɥ PDLOWRPRNNGKO#EVKJFRP
www.bosch-home.com
SA
Kingdom Saudi Arabia,
$EGXO/DWLI-DPHHO(OHFWURQLFV
DQG$LUFRQGLWLRQLQJ&R/WG
BOSCH Service centre,
.LOR2OG0DNNDK5RDG
1H[WWR7R\RWD -DPLDK'LVW
P.O.Box 7997
-HGGDK
7HO
mailto:palakkaln@alj.com
www.aljelectronics.com.sa
SK Slovensko, Slovakia
%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR
)LUHPQtVHUYLVGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ
5DGOLFNiF
3UDKD
7HO
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
%DONDQ&DGGHVL1R
hPUDQL\H,VWDQEXO
7HO )D[
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
dD÷UÕPHUNH]LQLVDELWKDWODUGDQ
DUDPDQÕQEHGHOLúHKLULoLFUHWOHQGLUPH
&HSWHOHIRQODUÕQGDQLVHNXOODQÕODQ
WDULIH\HJRUHGH÷LúNHQOLNJ|VWHUPHNWHGLU
TW Taiwan, 台湾
āĵʿ๐Ƿă‫ב‬Ā॥्Ȉϱ֡뻟
΀̜ශઅͱ˖ө̀̂뻟
Dz‫׋‬᚞અϢ˖ʖϠ
%6++RPH$SSOLDQFHV3ULYDWH/LPLWHG
хЀ̤ʯ‫ܯ‬ҟिŔ‫ى‬80̷11֛
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
)D[
mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw
8$ 8NUDLQHɍɤɪɚʀɧɚ
72%³ȻɋɏɉɨɛɭɬɨɜɚɌɟɯɧɿɤɚ´
ɬɟɥ
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua
SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
/DQGVYlJHQ
6ROQD
Tel.: 0771 19 70 00 local rate
7HOORFDOUDWH
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se
XK Kosovo
Service-General SH.P.K.
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
7HO
7HO
mailto:a_service@
gama-electronics.com
SG Singapore,
%6++RPH$SSOLDQFHV3WH/WG
%ORFN$QJ0R.LR$YHQXH
#01-01 Techplace 1
6LQJDSRUH
7HO )D[
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg
XS Srbija, Serbia
%6+.XüQLDSDUDWLGRR
0LOXWLQD0LODQNRYLüDEUå
1RYL%HRJUDG
7HO
)D[
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs
0R)UDPWRSP6DDPWRSP
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
SI
Slovenija, Slovenia
%6++LãQLDSDUDWLGRR
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
7HO
)D[
mailto:informacije.servis@bshg.com
www.bosch-home.com/si
ZA South Africa
%6++RPH$SSOLDQFHV 3W\ /WG
WK5RDG5DQGMHVSDUN
3ULYDWH%DJ;5DQGMHVSDUN
0LGUDQG±-RKDQQHVEXUJ
7HO
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za
nl
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.
da
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.
de
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.
en
This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.
fr
Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE.
it
Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.
no
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.
sv
Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.
fi
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
es
Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y electrónicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.
113
uk
Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних
та електроприладів, що були у використанні (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття
назад та утилізації бувших у використанні приладів.
bg
pt
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.
el
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ.
tr
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
pl
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
114
Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC
за стари електрически и електронни уреди (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Тази директива регламентира валидните в рамките
на ЕС правила за приемане и използване на стари
уреди
ru
Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.
ro
Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice
şi electronice vechi (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,
valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.
fa
Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ 2012/19/EU ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ αΎγ΍έΑ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍
̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ιϭλΧ έΩ (waste electrical and electronic- WEEE)
ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ ϥϳ΍ .Εγ΍ ϩΩέϭΧ Ώγ̩έΑ ϝϣόΗγϣ ̶̰ϳϧϭέΗ̰ϟ΍ ϭ ̶̰ϳέΗ̰ϟ΍
ϪϳϠ̯ ̵΍έΑ ΍έ ϝϣόΗγϣ ̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ΕϓΎϳίΎΑ ϭ Ω΍ΩέΗγ΍ εϭέ Ώϭ̩έΎ̩
.Εγ΍ ϩΩϭϣϧ ϥϳϳόΗ Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ ϭοϋ ̵Ύϫέϭη̯
ar
(! $(' (" #(" (%#( 2012/19/EU %
"(%' $(' '( '!' "%
# ( $%#!
((waste electrical and electronic equipment - WEEE
' ($.
( ! #(" ' % %(% (#( $"% ($ '(% #"
#' "( %$! # "(($ $(' '(
'!' %( $! !.
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.
FI
Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT
Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza˛dzenia obowia˛zuja˛ warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza˛dzenia. Przy korzystaniu
ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
AE
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
115
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
BG Гаранция
За mози уреg вжаm условияmа, усmановени оm преgсmавиmелсmвоmо нанашаmа
фирма в сmранаmа-купувач. Поgробносmиmе ще Ви бъgаm разяснени оm mърговеца,
оm kогоmо сmе kупили уреgа, по всяkо време при запиmване. За извършване на
поправkи в рамkиmе на гаранционния сроk във всеkи случай е необхоgимо
преgсmавянеmо на kасоваmа бележkа.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi în orice caz bonul de
cumpărare.
UK ç‡ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È ÔÓ¯Ë˛˛Ú¸Òfl „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl, ̇‰‡Ì¥ Ô‰ÒÚ‡‚ÌˈڂÓÏ Ì‡¯Óª
Ù¥ÏË ‚ Í‡ªÌ¥ Ôˉ·‡ÌÌfl. ÑÓÍ·‰Ì¥ ‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ ÔÓ „‡‡ÌÚ¥ÈÌ¥ ÁÓ·Ó‚'flÁ‡ÌÌfl
ÏÓÊ̇ ÓÚËχÚË ·Û‰¸-ÍÓÎË ‚ ÔÓ‰‡‚ˆfl, ‚ flÍÓ„Ó ·Û‚ Ôˉ·‡ÌËÈ ˆÂÈ ÔËÒÚ¥È.
襉 ˜‡Ò Á‚ÂÚ‡ÌÌfl ‚ „‡‡ÌÚ¥ÈÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ Ô‰'fl‚ËÚË ÓË„¥Ì‡Î ‰ÓÍÛÏÂÌÚÛ, ˘Ó
Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπ ÍÛÔ¥‚β ÔËÒÚÓ˛.
ϪϣΎϧ ΕϧΎϣο ρϳ΍έη
ϡϳυϧΗ Ύϣη έϭηϛ έΩ Ύϣ ̶̳ΩϧϳΎϣϧ ργϭΗ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍ ϪϣΎϧ ΕΎϣο ρϳ΍έη
ΩϳέΧ ϝΣϣ ϩΎ̴ηϭέϓ ί΍ Ωϳϧ΍ϭΗ̶ϣ ΍έ ϪρϭΑέϣ ΕΎϳ΋ίΟ .Εγ΍ ϩΩη
Ϫ΋΍έ΍ ˬϪϣΎϧ ΕϧΎϣο Ωέ΍ϭϣ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ̵΍έΑ .ΩϳϳΎϣϧ ΕϓΎϳέΩ ϩΎ̴ΗγΩ
.Εγ΍ ̶ϣ΍ίϟ΍ ΩϳέΧ Ωϳγέ
116
FA
ǵȡȠȚǼȖȖȪȘıȘȢ
Ǿ İȖȖȪȘıȘ țĮȜȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȦȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ȝĮȢ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ İȓțȠıȚ IJİııȐȡȦȞ ȝȘȞȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌȡȫIJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȘ șİȦȡȘȝȑȞȘ ĮʌȩįİȚȟȘ ĮȖȠȡȐȢ īȚĮ IJȘȞ
ʌĮȡȠȤȒIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢĮʌĮȚIJİȓIJĮȚȘİʌȓįİȚȟȘIJȘȢșİȦȡȘȝȑȞȘȢĮʌȩįİȚȟȘȢĮȖȠȡȐȢıIJȘȞȠʌȠȓĮĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚȠIJȪʌȠȢ
țĮȚIJȠȝȠȞIJȑȜȠIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ǾİIJĮȚȡİȓĮȝȑıĮıIJĮĮȞȦIJȑȡȦȤȡȠȞȚțȐȩȡȚĮıİʌİȡȓʌIJȦıȘʌȜȘȝȝİȜȠȪȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢĮȞĮȜĮȝ
ȕȐȞİȚIJȘȞȣʌȠȤȡȑȦıȘIJȘȢİʌĮȞĮijȠȡȐȢIJȘȢıİȠȝĮȜȒȜİȚIJȠȣȡȖȓĮțĮȚIJȘȢĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘȢțȐșİIJȣȤȩȞİȜĮIJIJȦȝĮ
IJȚțȠȪȝȑȡȠȣȢ ʌȜȘȞIJȦȞĮȞĮȜȫıȚȝȦȞțĮȚIJȦȞİȣʌĮșȫȞȩʌȦȢIJĮȖȣȐȜȚȞĮȜĮȝʌIJȒȡİȢțȜʌ ǹʌĮȡĮȓIJȘIJȘʌȡȠȨ
ʌȩșİıȘȖȚĮȞĮȚıȤȪİȚȘİȖȖȪȘıȘİȓȞĮȚȘȝȘȜİȚIJȠȣȡȖȓĮIJȘȢıȣıțİȣȒȢȞĮʌȡȠȑȡȤİIJĮȚĮʌȩIJȘȞʌȜȘȝȝİȜȒțĮIJĮıțİȣȒ
IJȘȢțĮȚȩȤȚİʌȓʌĮȡĮįİȓȖȝĮIJȚĮʌȩțĮțȒȤȡȒıȘȜĮȞșĮıȝȑȞȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘȝȘIJȒȡȘıȘIJȦȞȠįȘȖȚȫȞȤȡȒıȘȢIJȘȢ
ıȣıțİȣȒȢĮțĮIJȐȜȜȘȜȘıȣȞIJȒȡȘıȘĮʌȩʌȡȩıȦʌĮȝȘİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞĮĮʌȩIJȘȞ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ȒĮʌȩİȟȦȖİȞİȓȢʌĮȡȐȖȠȞIJİȢȩʌȦȢįȚĮțȠʌȑȢȘȜİțIJȡȚțȠȪȡİȪȝĮIJȠȢȒįȚĮijȠȡȠʌȠȓȘıȘȢIJȘȢIJȐıȘȢțȜʌ
ȈIJȘȞʌİȡȓʌIJȦıȘʌȠȣIJȠʌȡȠȧȩȞįİȞȜİȚIJȠȣȡȖİȓıȦıIJȐȜȩȖȦIJȘȢțĮIJĮıțİȣȒȢIJȠȣțĮȚİijȩıȠȞȘʌȜȘȝȝİȜȒȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮİțįȘȜȫșȘțİțĮIJȐIJȘȞʌİȡȓȠįȠİȖȖȪȘıȘȢȘȝȠȞȐįĮȈȑȡȕȚȢ ȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠıȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+
ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼșĮIJȠİʌȚıțİȣȐıİȚȝİıțȠʌȩIJȘȤȡȒıȘȖȚĮIJȘȞȠʌȠȓĮțĮIJĮıțİȣȐıIJȘțİȤȦȡȓȢȞĮȣʌȐȡȟİȚ
ȤȡȑȦıȘȖȚĮĮȞIJĮȜȜĮțIJȚțȐȒIJȘȞİȡȖĮıȓĮ
ǻİȞțĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚĮʌȩIJȘȞİȖȖȪȘıȘȠȚțȓȞįȣȞȠȚʌȠȣıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚȝİIJʌȝİIJĮijȠȡȐIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢʌȡȠȢİʌȚıțİȣȒ
ıIJȠȞȝİIJĮʌȦȜȘIJȒȒʌȡȠȢIJȘȞȝȠȞȐįĮȈȑȡȕȚȢ ȒʌȡȠȢIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢ
ǹǺǼ İijȩıȠȞ įİȞ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ %6+ ȅȚțȚĮțȑȢ ȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ Ȓ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ Įʌ¶
ĮȣIJȒȞʌȡȩıȦʌȠ
ǵȜİȢȠȚİʌȚıțİȣȑȢIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢʌȡȑʌİȚȞĮȖȓȞȠȞIJĮȚĮʌȩIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȑȡȕȚȢ ȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ
ıȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ǾİȖȖȪȘıȘįİȞțĮȜȪʌIJİȚțĮȞȑȞĮʌȡȠȧȩȞʌȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚʌȑȡĮȞIJȦȞʌȡȠįȚĮȖȡĮijȫȞȖȚĮIJȚȢȠʌȠȓİȢțĮIJĮ
ıțİȣȐıIJȘțİ ʌȤȠȚțȚĮțȒȤȡȒıȘ ǾİȖȖȪȘıȘțĮȜȒȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢʌȠȣʌĮȡȑȤİIJĮȚĮʌȩIJȠȞțĮIJĮıțİȣĮıIJȒʌĮȪİȚĮȞĮʌȠțȠȜȜȘșȠȪȞĮȜȜȠȚȦșȠȪȞȒ
IJȡȠʌȠʌȠȚȘșȠȪȞȝİȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİIJȡȩʌȠȠȚIJĮȚȞȓİȢĮıijĮȜİȓĮȢȒȠȚİȚįȚțȑȢįȚĮțȡȚIJȚțȑȢĮȣIJȠțȩȜȜȘIJİȢİIJȚțȑIJİȢİʌȓIJȦȞ
ȠʌȠȓȦȞĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚȠĮȡȚșȝȩȢıİȚȡȐȢȒȘȘȝİȡȠȝȘȞȓĮĮȖȠȡȐȢ
ǾİȖȖȪȘıȘįİȞțĮȜȪʌIJİȚ
±ǼʌȚıțİȣȑȢȝİIJĮIJȡȠʌȑȢȒțĮșĮȡȚıȝȠȪȢʌȠȣȑȜĮȕĮȞȤȫȡĮıİțȑȞIJȡȠȈȑȡȕȚȢȝȘİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠĮʌȩIJȘȞ
%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
±ȁȐșȠȢ ȤȡȒıȘ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ȤȡȒıȘ ȤİȚȡȚıȝȩ Ȓ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ țĮIJȐ IJȡȩʌȠ ȝȘ ıȪȝijȦȞȠ ȝİ IJȚȢ
ȠįȘȖȓİȢʌȠȣʌİȡȚȑȤȠȞIJĮȚıIJĮİȖȤİȚȡȓįȚĮȤȡȒıȘȢțĮȚȒıIJĮıȤİIJȚțȐȑȖȖȡĮijĮȤȡȒıȘȢıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ
IJȘȢʌȜȘȝȝİȜȠȪȢijȪȜĮȟȘȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢIJȘȢʌIJȫıȘȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢțȜʌ
±ȆȡȠȧȩȞIJĮȝİįȣıĮȞȐȖȞȦıIJȠĮȡȚșȝȩıİȚȡȐȢ
±ǽȘȝȚȑȢʌȠȣʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚİȞįİȚțIJȚțȐĮʌȩĮıIJȡĮʌȑȢȞİȡȩȒȣȖȡĮıȓĮijȦIJȚȐʌȩȜİȝȠįȘȝȩıȚİȢĮȞĮIJĮȡĮȤȑȢ
ȜȐșȠȢ IJȐıİȚȢ IJȠȣ įȚțIJȪȠȣ ʌĮȡȠȤȒȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȜȩȖȠ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȑȡĮȞ Įʌȩ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȠȣ
țĮIJĮıțİȣĮıIJȒȒİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȣıȣȞİȡȖİȓȠȣ
ǹȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘIJȘȢıȣıțİȣȒȢȖȓȞİIJĮȚȝȩȞȠİijȩıȠȞįİȞİȓȞĮȚįȣȞĮIJȒȘİʌȚįȚȩȡșȦıȘIJȘȢțĮIJȩʌȚȞʌȚıIJȠʌȠȓȘıȘȢ
IJȘȢĮįȣȞĮȝȓĮȢİʌȚıțİȣȒȢĮʌȩIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȑȡȕȚȢ ȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠıȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢ
ȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ǾțȐșİİʌȚıțİȣȒȒȘĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘİȜĮIJIJȦȝĮIJȚțȠȪȝȑȡȠȣȢįİȞʌĮȡĮIJİȓȞİȚIJȠȞȤȡȩȞȠİȖȖȪȘıȘȢIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ǼȟĮȡIJȒȝĮIJĮțĮȚȣȜȚțȐʌȠȣĮȞIJȚțĮșȚıIJȫȞIJĮȚțĮIJȐIJȘįȚȐȡțİȚĮIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢİʌȚıIJȡȑijȠȞIJĮȚıIJȠıȣȞİȡȖİȓȠ
%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ƒȤȜȝǼșȞȚțȒȢȠįȠȪǹșȘȞȫȞȁĮȝȓĮȢ ȆȠIJĮȝȠȪȀȘijȚıȚȐǹșȒȞĮ
ȉǹȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹǼȄȊȆǾȇǼȉǾȈǾȈȆǼȁǹȉȍȃ
ǹșȒȞĮƒȤȜȝǼșȞȚțȒȢȠįȠȪǹșȘȞȫȞ±ȁĮȝȓĮȢ ȆȠIJĮȝȠȪȀȘijȚıȚȐ
șİıȞȓțȘȅįȩȢȋȐȜțȘȢȆĮIJȡȚĮȡȤȚțȩȆȣȜĮȓĮȢȠȚȆȣȜĮȓĮȉșșȑȡȝȘ
ȆȐIJȡĮȋĮȡĮȜȐȝʌȘȌȘȜȐǹȜȫȞȚĮ
ǾȡȐțȜİȚȠ±ȀȡȒIJȘȢȁİȦijǼșȞȚțȒȢǹȞIJȚıIJȐıİȦȢ ȀĮȜĮȝȐǾȡȐțȜİȚȠ
ȀȪʌȡȠȢǹȡȤȂĮțĮȡȓȠȣīDzȖțȦȝȘȁİȣțȦıȓĮȀȪʌȡȠȢ
ȫȡİȢȘȝȑȡİȢIJȣʌȚțȒȤȡȑȦıȘțȜȒıȘȢʌȡȠȢİșȞȚțȐįȓțIJȣĮ
ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀȅȉǾȁǼĭȍȃȅǼȄȊȆǾȇǼȉǾȈǾȈȆǼȁǹȉȍȃ
117
118
119
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɵɬɨɜɨɣɬɟɯɧɢɤɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɤɨɧɰɟɪɧɚ
ȻɋɏɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟȽɦɛɏɄɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪɆɸɧɯɟɧȽɟɪɦɚɧɢɹ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɁɚɤɨɧɚɊɎɨɬɧɨɹɛɪɹɝ
ʋɎɁɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɡɚɳɢɬɟɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɵɥɟɫɨɫɵ
Ɍɨɜɚɪɧɵɣɡɧɚɤ%RVFK
ȼɇɂɆȺɇɂȿȺɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹɉɪɨɞɭɤɰɢɹɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɪɨɯɨɞɢɬɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɪɟɤɜɢɡɢɬɚɯɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɢɫɪɨɤɚɯɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨ
ɤɥɚɫɫɟɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɣɮɭɧɤɰɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɈɈɈ©ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵª
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɝɉɟɬɟɪɝɨɮɭɥɄɚɪɥɚɋɢɦɟɧɫɚɞɥɢɬȺɮɢɥɢɚɥɜɝɆɨɫɤɜɚɭɥɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹɞɬɟɥɟɮɨɧ -
ɮɚɤɫ -
ɄɨɦɩɚɧɢɹɈɈɈ©ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵªɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɝɉɟɬɟɪɝɨɮɭɥɄɚɪɥɚɋɢɦɟɧɫɚɞɥɢɬȺɮɢɥɢɚɥɜɝɆɨɫɤɜɚ
ɭɥɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹɞɬɟɥɟɮɨɧ -ɮɚɤɫ -ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɜɨɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɬɢɦɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɧɚɟɞɢɧɨɣɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɥɢɰɚɚɬɚɤɠɟɜɵɩɨɥɧɹɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɁɚɤɨɧɨɦ
ɊɎ ʋ-ɎɁ ©Ɉ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢª ɞɥɹ ɥɢɰɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɂɦɩɨɪɬɟɪɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɟɪɢɣɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈɈɈ ©Ȼɋɏ Ȼɵɬɨɜɵɟ
ɉɪɢɛɨɪɵª ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɝ ɉɟɬɟɪɝɨɮ ɭɥ Ʉɚɪɥɚ ɋɢɦɟɧɫɚ ɞ ɥɢɬ Ⱥ ɮɢɥɢɚɥ ɜ ɝɆɨɫɤɜɚ ɭɥ Ɇɚɥɚɹ Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ ɞ
ɬɟɥɟɮɨɧ -
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ
ɪɵɧɤɟȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɹɜɥɹɟɬɫɹɊɨɛɟɪɬȻɨɲɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟȽɦɛɏɄɚɪɥ-ȼɟɪɢ-ɒɬɪɆɸɧɯɟɧȽɟɪɦɚɧɢɹ 5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH
*PE+&DUO-:HU\-6WU0QFKHQ*HUPDQ\ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ȼɋɏ ɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟ Ƚɦɛɏ Ʉɚɪɥ-ȼɟɪɢ-ɒɬɪ Ɇɸɧɯɟɧ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ %6+
+DXVJHUlWH*PE+&DUO-:HU\-6WU0QFKHQ*HUPDQ\ ɉɪɢɩɟɪɟɜɨɡɤɟɩɨɝɪɭɡɤɟɪɚɡɝɪɭɡɤɟɢɯɪɚɧɟɧɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɥɟɞɭɟɬɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹɩɨɦɢɦɨɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
‡ Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɢɥɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɸɟɟɭɩɚɤɨɜɤɢ
‡ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɡɛɟɝɚɬɶɩɨɩɚɞɚɧɢɹɧɚɭɩɚɤɨɜɤɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɞɵɢɞɪɭɝɢɯɠɢɞɤɨɫɬɟɣ
ɉɟɪɟɞɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣɢɥɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚɯɪɚɧɟɧɢɟɛɵɜɲɟɣɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɛɟɞɢɬɶɫɹɜ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɞɵ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɜɭɫɥɨɜɢɹɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɵɲɟƒɋɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɠɧɨɫɬɢɧɟɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɣɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɵɞɟɪɠɚɬɶɟɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɦɧɚɬɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɧɟɫɤɨɥɶɤɨɱɚɫɨɜ
ɉɪɚɜɢɥɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɪɨɡɧɢɱɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɍɤɚɡɚɧɢɹɩɨɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɭɬɨɱɧɟɧɵɭɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɜɬɟɱɟɧɢɟɫɪɨɤɚɞɟɣɫɬɜɢɹɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɷɬɨɬɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧɩɪɢɟɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɟɩɪɨɞɚɠɟɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɜɬɟɱɟɧɢɟɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɁɚɤɨɧɚɊɎɨɡɚɳɢɬɟ
ɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɋɪɨɤɫɥɭɠɛɵɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɭɤɚɡɚɧɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦɜɥɢɫɬɨɜɤɟ©ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɨɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɢɫɟɪɜɢɫɧɨɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢª
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ ɩɨɦɨɞɟɥɶɧɨɦɭɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɨɥɟ©(-1Uª ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɦɭɬɢɩɭ ɩɨɥɟ©7\SHª ɢɬɨɜɚɪɧɨɦɭ
ɡɧɚɤɭ %RVFK ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɦ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɢ ɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɛɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɫɯɟɦɟ
(1Uɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɧɨɦɟɪ!ɢɧɞɟɤɫɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɵ!
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɭɤɜɟɧɧɨ-ɰɢɮɪɨɜɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ ɩɪɢ
ɩɪɨɞɚɠɟ ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ ɦɨɞɟɥɶɧɵɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɦɨɞɟɥɶɸ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ %RVFK Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɦɨɞɟɥɶ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɦɟɠɞɭɤɨɞɨɜɵɦɫɥɨɜɨɦ©(-1Uªɢɤɨɫɨɣɱɟɪɬɨɣ©ª
ɂɧɞɟɤɫɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɵ±ɞɜɭɡɧɚɱɧɨɟɰɢɮɪɨɜɨɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɦɨɟɟɞɢɧɢɰɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɨɣ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɜɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɨɪɦɟɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɭɤɚɡɚɧɢɟɬɨɪɝɨɜɨɝɨɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢɛɨɪɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɤɚɤɩɨɥɧɨɫɬɶɸɬɚɤɢɱɚɫɬɢɱɧɨɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨ
ɷɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɞɚɧɧɨɝɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɤɛɵɬɨɜɨɦɭɩɪɢɛɨɪɭɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɦɭɷɬɢɦɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɛɵɬɨɜɨɝɨɩɪɢɛɨɪɚɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹɜ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɤɧɟɦɭɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɭɬɟɦɚɧɚɥɢɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
ȼɫɨɫɬɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɞɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɨɝɭɬɜɯɨɞɢɬɶɧɚɫɬɨɹɳɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɭɫɥɨɜɢɹɯɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨɢɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
Ɇɚɪɤɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɧɚɬɢɩɨɜɨɣɬɚɛɥɢɱɤɟɩɪɢɛɨɪɚɧɚɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɣɷɬɢɤɟɬɤɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɩɚɤɨɜɤɟɩɪɢɛɨɪɚɚɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɢɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢɞɨɫɬɭɩɧɨɟɢɧɚɝɥɹɞɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨ
ɩɪɢɛɨɪɟɜɦɟɫɬɚɯɩɪɨɞɚɠ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɤɨɬɨɪɚɹɩɪɨɲɥɚɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚɢɢɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɦɚɪɤɢɪɭɟɬɫɹɟɞɢɧɵɦɡɧɚɤɨɦɨɛɪɚɳɟɧɢɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɧɚɪɵɧɤɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ-ɱɥɟɧɨɜɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚ ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚ
‡ ɌɊɌɋ
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜ
‡ ɌɊɌɋ
Ɉɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɢɡɤɨɜɨɥɶɬɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
‡ ɌɊȿȺɗɋ Ɉɛ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɢɡɞɟɥɢɹɯ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɫ ɞɚɬɵ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɟɝɨɜɫɢɥɭ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹɧɚɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɹɡɵɤɚɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ-ɱɥɟɧɨɜȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɨɬɥɢɱɧɵɯɨɬɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɜɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɦɨɠɧɨɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɭɬɨɪɝɭɸɳɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ-ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ-ɱɥɟɧɚȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɨɪɝɨɜɵɯɡɚɥɚɯɦɨɠɟɬɛɵɬɶɡɚɩɪɨɲɟɧɚɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ©ɝɨɪɹɱɟɣɥɢɧɢɢª
-ɚɬɚɤɠɟɞɨɫɬɭɩɧɚɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟɧɚɫɚɣɬɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹKWWSZZZERVFK-KRPHUX
120
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
Ɍɨɪɝɨɜɨɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɬɢɩ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ
Ⱦɚɬɚɜɵɞɚɱɢ
Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬɞɨ
ɋɬɪɚɧɚ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ
BBH21621
BBH21622
BBH21631
BBH21632
BBH216RB3
BBH625M1
BBHMOVE1N
BBHMOVE2N
BBHMOVE3N
BCH6256N1
BCH65RT25K
BCH6ATH1
BCH6ATH25
BCH6ATH25K
BCH6L2561
BCH6ZOOO
BGC1U1550
BGCU2230
BGL252000
BGL252101
BGL252103
BGL32000
BGL32003
BGL32500
BGL35MOV1
BGL35MOV15
BGL35MOV16
BGL35MOV0
BGL35SPORT
BGL2130
BGL255
BGL2530
BGL7229
BGLPRO
BGLPRO5,R
BGLS,L59'
BGN21700
BGN21702
BGN2100
BGS11700
BGS11702
BGS11703
BGS1U100
BGS1U102
BGS1U105
BGS2130
BGS2132
BGS2133
BGS2UPWER1
BGS2UPWER2
BGS2UPWER3
BGS3100
BGS3U100
BGS2230
BGS223
BGS222
BGSGOL'
BGSU223
BGSU222
BGSUGOL'
BGS52530
BGS5PWER
BGS5ZOOO1
BGS5ZOORU
BGS62530
BHN09070
BHN1090
BHN20110
BKS3003
BSA260
BSB2
BSB292
BSG6100RU
BSG6215
BSG6216
BSGL2MOV30
BSGL2MOV31
BSGL3210
BSGL3233
BSGL52531
BSM105RU
BSN1701RU
BSN2100RU
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VCAS010V25
VXAS010V00
VXAS010V00
VXAS010V00
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V1
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VRBS22X2V0
VRBS22XV0
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
VBBS22ZV0
VBBS22ZV0
VBBS25ZV0
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS25Z35M
VBBS22ZV0
VBBS25ZV0
VBBS25ZV0
VBBS224V0
VBBS14V0
VBBS224V0
VBBS074V0
VBBS1Z2V0
VBBS1Z2V0
VBBS1Z2V0
V,BS22X2V0
V,BS22X2V0
V,BS22X2V0
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
V,BS22X2V0
V,BS22X2V0
V,BS22X2V0
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
V,BS22XV0
VRBS22XV0
V,BS22XV0
V,BS22XV0
V,BS22XV0
V,BS1XV0
VRBS25X2V0
VRBS25XV0
VRBS25XV0
VCBS25X5V0
VCBS25X5V0
VCBS22X5V0
VCBS25X5V0
VCBS25X6V0
VXAS021V09
VXAS021V1
VXAS021V20
VCAS010V00
VBBS550V20
BS55
BS55
VBBS600V00
VBBS600V02
VBBS600V02
VBBS550V20
VBBS550V20
VBBS600V02
VBBS625V00
VBBS25Z5V0
VCBS11V00
VCBS11V00
VCBS122V00
&-'(Ⱥə6B7311
&-'(.Ⱥə6.B.7311
&-'(.Ⱥə6.B.7311
&-'(.Ⱥə6.B.7311
&-'(.Ⱥə6.B.7311
C-'(.Ⱥə6.B.7311
C-'E.Ⱥə6.B.7311
C-'E.Ⱥə6.B.7311
C-'E.Ⱥə6.B.7311
C-'E.Ⱥə6.B.7311
C-'E.Ⱥə6.B.7311
C-'E.Ⱥə6.B.7311
C-'E.Ⱥə6.B.7311
C-'E.Ⱥə6.B.7311
C-'E.Ⱥə6.B.7311
C-'E.Ⱥə6.B.7311
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.76070
C-'E.Ⱥə6.B.76070
C-'E.Ⱥə6.B.76070
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.76070
C-'E.Ⱥə6.B.76317
C-'E.Ⱥə6.B.76070
C-'E.Ⱥə6.B.76070
C-'E.Ⱥə6.B.7301
C-'E.Ⱥə6.B.7301
C-'E.Ⱥə6.B.7301
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.59123
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73590
C-'E.Ⱥə6.B.73590
C-'E.Ⱥə6.B.73590
C-'E.Ⱥə6.B.73590
C-'E.Ⱥə6.B.73521
C-'E.Ⱥə6.B.73590
C-'E.Ⱥə6.B.73590
C-'E.Ⱥə6.B.77397
C-'E.Ⱥə6.B.77397
C-'E.Ⱥə6.B.77397
C-'E.Ⱥə6.B.7311
C-'E.Ⱥə6.B.7301
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.7301
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.7301
C-'E.Ⱥə6.B.7301
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.73215
C-'E.Ⱥə6.B.7301
C-'E.Ⱥə6.B.7301
C-'E.Ⱥə6.B.7301
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
12.02.2016
12.02.2016
1.0.2016
1.0.2016
1.0.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
1.0.2016
06.09.2016
1.0.2016
1.0.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
23.07.2013
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
16.11.2016
16.11.2016
16.11.2016
20.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
11.02.2021
11.02.2021
17.0.2021
17.0.2021
17.0.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
17.0.2021
05.09.2021
17.0.2021
17.0.2021
2.12.2020
2.12.2020
2.12.2020
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
22.07.201
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
15.11.2021
15.11.2021
15.11.2021
19.01.2021
2.12.2020
21.01.2021
21.01.2021
2.12.2020
21.01.2021
21.01.2021
2.12.2020
2.12.2020
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
2.12.2020
2.12.2020
2.12.2020
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
121
Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании
Круглосуточный телефон службы поддержки*:
Официальный сайт в Интернете:
8 (800) 200-29-61
www.bosch-home.ru
Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном
сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернетмагазине: www.bosch-home.ru/store. C условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные
аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.
1. Изделие _________________________________________________________
2. Модель _________________________________________________________
Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или
товарный чек, товарная накладная).
3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы,
кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные весы, утюги, паровые станции, гладильные доски и аналогичные им изделия.
4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям
в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия.
Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».
Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739
Мюнхен, Карл-Вери Штрассе 34, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).
Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул.
Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.
5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или
в сопроводительной документации.
6. Аксессуары и средства по уходу
Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные
аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего
прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch,
они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами
и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы
поддержки.
7. Гарантия изготовителя
Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был
выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.
8. Внимание! Важная информация для потребителей
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или
организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации
прибора.
Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его
эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи
прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой
силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также
вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности
параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований
убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем
в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
9. Информация о сервисе
В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить
Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на
официальном сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с
даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления
маркируется FD ГГММ, где ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора
необходимо к 1920 прибавить число ГГ.
* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.
122
B34C065N1-1M00 03/2017
(a)
(b)
sv Produktinformationsblad i enlighet med förordning (EU)
Nr.
665/2013
fr Fiche produit concernant le „ RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N°
665/2013 DE LA COMMISSION“
da Produkt skema vedrørende EU No. 665/2013
de Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 665/2013
el Δελτίο προϊόντος σχετικά με τον ΚΑΤ‘ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 665/2013
en Product specification sheet concerning the „COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 665/2013“
sv Varumärke:
(c)
(a) fr Marque:
da
de
el
en
sv Modellbeteckning:
(b) fr Référence commerciale:
Varemærke:
Marke:
Μάρκα:
Trade mark:
da
de
el
en
Modelidentifikation:
Modellkennung:
Μοντέλο:
Model Identifier:
sv Energiklass:
(c) fr Classe d‘efficacité énergétique:
da
de
el
en
(d)
(g)
(h)
(e)
(f)
(d)
Energiklasse:
Energieeffizienzklasse:
Τάξη ενεργειακής απόδοσης:
Energy Efficiency class:
sv Angiven årlig energiförbrukning (kWh/år), baserat på 50 rengöringsprover.
Faktiskt förbrukning beror på hur produkten används.
fr Consommation annuelle indicative d‘énergie (kWh/an), sur la base de 50
tâches de nettoyage. La consommation réelle annuelle d‘énergie dépend des
conditions d‘utilisation de l‘appareil.
da Angivet årligt energi forbrug (kWh/år),baseret på 50 rengøringsopgaver. Faktisk
årligt energi forbrug afhænger af hvordan apparatet bliver brugt.
de Indikativer jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr), basierend auf 50 Reinigungsvorgängen. Der tatsächliche jährliche Energieverbrauch hängt davon ab,
wie von dem Gerät Gebrauch gemacht wird.
el Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος), με βάση 50 σκουπίσματα.
Η πραγματική ετήσια κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή.
en Indication of annual energy consumption (kWh/year), based on vacuuming 50
times. Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is
used.
Dammupptagningsförmåga på matta:
(e) sv
fr Classe de performance de nettoyage sur tapis:
da
de
el
en
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
Rengøringsevne på tæpper:
Teppichreinigungsklasse:
Τάξη επιδόσεων καθαρισμού χαλιού:
Cleaning performance class carpet:
sv Dammupptagningsförmåga på hårda golv:
(f) fr Classe de performance de nettoyage sur sols durs:
da
de
el
en
Rengøringsevne på hårdt gulv:
Hartbodenreinigungsklasse:
Τάξη επιδόσεων καθαρισμού σκληρού δαπέδου:
Cleaning performance class hard floors:
Klassificering av frånluft:
(g) sv
fr Classe d‘émission de poussière:
da
de
el
en
Støv udblæsningsklasse:
Staubemissionsklasse:
Τάξη ποσοστού επανεκπομπής σκόνης:
Dust re-emission class:
sv Ljudnivå:
(h) fr Niveau sonore:
da
de
el
en
Lydniveau:
Schallleistungspegel:
Στάθμη ηχητικής ισχύος (επίπεδα θορύβου):
Sound power level:
sv Effekt:
(i) fr Puissance nominale à l‘entrée:
da
de
el
en
Målt antal watt:
Nennleistungsaufnahme:
Ονομαστική ισχύς:
Rated input power:
123
(a)
(b)
fi Pölynimureiden EU-energiamerkintä N:o 665/2013
tr Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Avrupa Birliğinin
EU/665/2013 sayılı Tüzüğüne paralel olarak.
nl Product data sheet volgens Verordening (EU) nr. 665/2013
no Produktdatablad i henhold til EU regulering Nr. 665/2013
pt Ficha de produto referente a „REGULAMENTO DELEGADO (UE)
N.° 518/2014 DA COMISSÃO“
it Scheda prodotto in riferimento a „REGOLAMENTO DELEGATO
(UE) N.665/2013 DELLA COMMISSIONE“
fi
Tuotemerkki:
nl
no
pt
it
markası:
Merk:
Varemerke:
Marca:
Marchio:
fi
Energiatehokkuusluokka:
nl
no
pt
it
Energieklasse:
Energiklasse:
Classe de Eficiência Energética:
Classe di efficienza energetica:
(a) tr Tedarikçinin ismi veya ticari
(c)
fi
Tuotenumero:
nl
no
pt
it
Typenummer:
Modellidentifikasjon:
Identificador do modelo:
Modello:
(b) tr Model tanımlayıcısı:
(c) tr Enerji verimlilik sınıfı:
(d)
(g)
(h)
(e)
(f)
(d)
fi Keskimääräinen vuotuinen energiankulutus: (kWh/v) (oletuksena, että imuroidaan 50 kertaa vuodessa). Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä.
tr 50 test çevrimi temel alınarak hesaplanan yıl başına düşen enerji tüketimi
(kWh/yıl). Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak
değişebilecektir
nl Indicatieve jaarlijkse energieverbruik (kWh/jaar), gebaseerd op 50 schoonmaakbeurten. Het werkelijke jaarlijkse energieverbruik hangt af van hoe vaak
het apparaat wordt gebruikt.
no Indikativt årlig energiforbruk (kWh/år), basert på 50 rengjøringsprosesser.
Faktisk forbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.
pt Valor indicativo do consumo anual de energia (kWh/ano), com base em 50
aspirações. O valor real do consumo anual de energia depende do modo como o
aparelho é utilizado.
it Consumo energetico annuo indicativo (kWh/anno), basato su 50 cicli di pulizia.
Il consumo effettivo dipende dall‘utilizzo del prodotto
Puhdistuskykyluokka matolta:
(e) fi
tr Halı temizleme performans sınıfı:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
nl
no
pt
it
Reinigingsklasse op tapijt:
Rengjøringsklasse på teppe:
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas:
Classe di efficacia pulente per i tappeti:
fi
Puhdistuskykyluokka kovalta lattiapinnalta:
nl
no
pt
it
Reinigingsklasse op harde vloeren:
Rengjøringsklasse på harde gulv:
Classe de eficácia de limpeza de pavimentos duros:
Classe di efficacia pulente per i pavimenti duri:
(f) tr Sert zemin temizleme performans sınıfı:
Puhdistuskykyluokka kovalta lattiapinnalta:
(g) fi
tr Sert zemin temizleme performans sınıfı:
nl
no
pt
it
Reinigingsklasse op harde vloeren:
Rengjøringsklasse på harde gulv:
Classe de eficácia de limpeza de pavimentos duros:
Classe di efficacia pulente per i pavimenti duri:
fi
Poistoilman pölyjäämäluokka:
nl
no
pt
it
Stof heruitstoot klasse:
Støvutslippsklasse:
Classe de reemissão de pó:
Classe di (ri)emissione della polvere :
fi
Äänitehotaso:
nl
no
pt
it
Geluidsniveau:
Støynivå:
Nível de potência sonora:
Livello di potenza sonora:
(h) tr Toz yayma sınıfı:
(i) tr Ses güç seviyesi:
124
(a)
(b)
es Ficha de producto relativa al „REGLAMENTO DELEGADO (UE) No
665/2013 DE LA COMISIÓN“
pl Karta produktu według wytycznych „Komisji do spraw regulacji
(UE) nr 665/2013“
bg Продуктов бюлетин относно „Делегиран регламент No (ЕС)
665/2013“
ro Fișă de produs conform cu „Regulamentul delegat EU nr.
665/2013“
uk Product fiche concerning the „COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 665/2013“REGULATION (EU) No 665/2013“
es Marca:
(c)
(a) pl Marka:
es Modelo:
(b) pl Identyfikator:
bg марка:
ro Marca:
uk Торгова марка:
bg модел:
ro Model:
uk Ідентифікатор моделі:
es Clase de eficiencia energética:
(c) pl Klasa efektywności energetycznej:
bg енергиен клас:
ro Clasa de eficienţă energetică:
uk Клас енергоефективності:
(d)
(g)
(h)
(e)
(f)
(d)
es Consumo anual de energía indicativo (kWh/año), calculado para una frecuencia
de 50 usos. El consumo anual de energía real depende del uso del aparato.
pl Orientacyjne roczne zużycie energii (kWh/rok) przy założeniu, że odkurzacza
używa się 50 razy w ciągu roku. Rzeczywiste roczne zużycie energii zależy od
sposobu użytkowania urządzenia.
bg Средна годишна консумация на енергия (kWh/година), базирана на 50
почистващи цикъла. Действителната стойност зависи от използването на
уреда.
ro &RQVXPDQXDOGHHQHUJLHLQGLFDWLY N:KDQ ED]DWSHGHVDUFLQLGHFXUăʕDUH
&RQVXPXODQXDOUHDOGHHQHUJLHYDGHSLQGHGHFRQGLʕLLOHGHXWLOL]DUHDDSDUDWXOXL
uk Річне споживання енергії (кВтг / рік), на основі 50 очищення.
Фактичне річне споживання енергії буде залежати від того, як часто
використовується пристрій.
Clase de poder de limpieza de alfombras y moquetas:
(e) es
pl Klasa skuteczności odkurzania dywanów:
bg Клас на почистване на килими:
ro &ODVDGHSHUIRUPDQʕăGHFXUăʕDUHSHQWUXFRYRDUH
uk Очищення килимів класу:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
es Clase de poder de limpieza en suelos duros:
(f) pl Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych:
bg Клас на почистване на твърди подови настилки:
ro &ODVDGHSHUIRUPDQʕăGHFXUăʕDUHSHQWUXSDUGRVHOLWDUL
uk Клас очищення на твердій підлозі:
Clase de (re)emisión de polvo:
(g) es
pl Klasa reemisji kurzu:
bg Клас на емисии на прах:
ro Clasa de emisii de praf:
uk Клас повторного викидання пилу:
es Nivel de potencia acústica:
(h) pl Poziom mocy akustycznej:
bg Ниво на шум:
ro Nivelul de putere acustică:
uk Рівень звукової потужності:
es Potencia nominal:
(i) pl Znamionowa moc wejściowa:
bg Консумирана мощност:
ro Putere nominală de intrare:
uk Номінальна споживана потужність:
125
126
127
128
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising