Bosch | BHS4N4 | Instruction manual | Bosch BHS4N3 Hand-held vacuum cleaner User manual

Bosch BHS4N3 Hand-held vacuum cleaner User manual
13
15
16* 17
18
19*
20*
1
2
14*
3
14a
13*
4
5
12
Register your new Bosch now:
ZZZERVFKKRPHFRPZHOFRPH
11
10
6
14b
%HUDWXQJXQG5HSDUDWXUDXIWUDJEHL6W|UXQJHQ
9
'( 8
7
$7 &+ A
B
'LH.RQWDNWGDWHQDOOHU/lQGHUILQGHQ6LHLPEHLOLHJHQGHQ.XQGHQGLHQVW9HU]HLFKQLV
5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+
&DUO:HU\6WUD‰H
15
16
0QFKHQ*(50$1<
ZZZERVFKKRPHFRP
8001080267
970706
BHS4.../BHSN
1*
2
9 a
b
c
0
3
4
5
1
10
min
max
0
A*
B*
6
a
7*
11 a
0
b
b
a
8*
c
a
b
12
b
de
Sicherheit ....................................................................................................... 2
Gebrauchsanleitung ..................................................................................... 37
en
Safety information ......................................................................................... 4
Instructions for use ...................................................................................... 39
fr
Consignes de sécurité .................................................................................. 6
Mode d`emploi .......................................................................................... 42
it
Norme di securezza ........................................................................................ 8
Istruizioni per l`uso ................................................................................... 44
nl
Veiligheidsvoorschriften................................................................................ 10
Gebruiksaanwijzing ...................................................................................... 47
da
Sikkerhedsanvisninger ................................................................................. 12
Brugsanvisning ............................................................................................. 49
no
Sikkerhetsanvisninger ................................................................................... 13
Bruksanvisning ............................................................................................. 51
sv
Säkerhetsanvisningar .................................................................................... 15
Bruksanvisning ............................................................................................. 53
fi
Turvaohjeet ................................................................................................... 16
Käyttöohje ..................................................................................................... 55
es
Consejos y advertencias de seguridad ......................................................... 18
Instrucciones de uso .................................................................................... 57
pt
Indicações de segurança .............................................................................. 20
Manual de instruções ................................................................................... 60
el
Υποδείξεις ασφαλείας .................................................................................... 22
Οδηγίες Χρήσης ............................................................................................ 62
tr
Güvenlik bilgileri ........................................................................................... 24
Kullanma kılavuzu ......................................................................................... 65
pl
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ......................................................... 26
Instrukcja uzytkowania ................................................................................. 67
hu
Biztonsági útmutató ...................................................................................... 28
Használati utasitás ........................................................................................ 69
ro
Instrucţiuni de siguranţă .............................................................................. 30
Instrucţiuni utilizare ..................................................................................... 71
ru
Правила техники безопасности .................................................................. 32
Оuписание прибора .................................................................................... 74
.
36.......................................................................................................................
79.......................................................................................... Costumer Service
ar
1
de
Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das
häusliche Umfeld bestimmt. Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern über
dem Meeresspiegel bestimmt.
Den Staubsauger ausschließlich gemäß den Angaben in
dieser Gebrauchsanweisung verwenden.
Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der
Staubsauger nicht benutzt werden für:
„ das Absaugen von Menschen oder Tieren.
„ das Aufsaugen von:
− gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen
oder glühenden Substanzen.
− feuchten oder flüssigen Substanzen.
− leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und
Gasen.
− Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral-Heizungsanlagen.
− Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
Ersatzteile, Zubehör, Staubbeutel
Unsere Original-Ersatzteile, unser Original-Zubehör
und -Sonderzubehör sind ebenso wie unsere OriginalStaubbeutel auf die Eigenschaften und Anforderungen
unserer Staubsauger abgestimmt. Wir empfehlen Ihnen
daher die ausschließliche Verwendung unserer Original-Ersatzteile, unseres Original-Zubehörs und Sonderzubehörs und unserer Original-Staubbeutel. Auf diese
Weise können Sie eine lange Lebensdauer sowie eine
dauerhaft hohe Qualität der Reinigungsleistung Ihres
Staubsaugers sicherstellen.
Hinweis:
Die Verwendung von nicht passgenauen oder qualitativ minderwertigen Ersatzteilen, Zubehör/ Sonderzubehör und Staubbeuteln kann zu Schäden an
Ihrem Staubsauger führen, die nicht von unserer Garantie erfasst werden, sofern diese Schäden gerade
durch die Verwendung derartiger Produkte verursacht wurden.
!
Sicherheitshinweise
Dieser Staubsauger entspricht
den anerkannten Regeln der
Technik und den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen.
2
„ Das
Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und darüber und
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung
und / oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des
Gerätes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
„ Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen.
„ Reinigung
und BenutzerWartung dürfen nicht durch
Kinder ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.
„ Plastiktüten und Folien sind
außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren und
zu entsorgen.
=> Es besteht Erstickungsgefahr!
Sachgemäßer Gebrauch
„ Staubsauger nur gemäß Typenschild anschließen und
in Betrieb nehmen.
„ Niemals ohne Staubbeutel bzw. Staubbehälter, Motorschutz- und Ausblasfilter saugen.
=> Gerät kann beschädigt werden!
„ Niemals mit Düse und Rohr in Kopfnähe saugen.
=> Es besteht Verletzungsgefahr!
„ Beim Saugen auf Treppen muss das Gerät immer unterhalb des Benutzers stehen.
„ Das Netzanschlusskabel und den Schlauch nicht zum
Tragen / Transportieren des Staubsaugers benutzen.
Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder
seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte
Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
„ Bei einer Betriebsdauer von mehr als 30 Minuten Netzanschlusskabel vollständig ausziehen.
„ Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen,
um das Gerät vom Netz zu trennen.
„ Das Netzanschlusskabel nicht über scharfe Kanten ziehen und nicht einquetschen.
„ Achten Sie darauf, dass der Netzstecker beim automatischen Kabeleinzug nicht gegen Personen, Körperteile, Tiere oder Gegenstände geschleudert wird.
„ Netzanschlusskabel mit Hilfe des Netzsteckers führen.
„ Vor allen Arbeiten am Staubsauger Netzstecker ziehen.
„ Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen.
Beim Vorliegen einer Störung Netzstecker ziehen.
„ Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen
und Ersatzteileaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
„ Staubsauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit
und Hitzequellen schützen.
„ Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die
Filter (Staubbeutel, Motorschutzfilter, Ausblasfilter
etc.) geben.
„ Staubsauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet.
=> Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung
des Gerätes führen.
„ Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen, wenn nicht
gesaugt wird.
„ Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen, danach das Gerät einer ordnungsgemäßen Entsorgung
zuführen.
Bitte beachten
Die Netzsteckdose muss über eine Sicherung von
mindestens 16A abgesichert sein.
Sollte die Sicherung beim Einschalten des Gerätes
einmal ausgelöst werden, so kann dies daran liegen,
dass gleichzeitig andere Elektrogeräte mit hohem
Anschlusswert am gleichen Stromkreis angeschlossen sind.
Das Auslösen der Sicherung ist vermeidbar, indem
Sie vor dem Einschalten des Gerätes die niedrigste
Leistungsstufe einstellen und erst danach eine höhere Leistungsstufe wählen.
Hinweise zum Energielabel
Bei diesem Staubsauger handelt es sich um einen Universalstaubsauger mit Primärschlauch.
Für das Erreichen der deklarierten Energieeffizienz und
Reinigungsklasse auf Teppich und Hartboden verwenden Sie bitte die umschaltbare Universaldüse.
Die Berechnungen basieren auf der Delegierten
Verordnung (EU) Nr. 665/2013 der Kommission vom
3. Mai 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU.
Alle in dieser Anweisung nicht genauer beschriebenen Verfahren wurden auf Basis der Norm
EN 60312-1:2017* ausgeführt.
*Da der Lebensdauertest für den Motor bei leerem
Staubbehälter durchgeführt wird, muss die angegebene Motorlebensdauer für Prüfung mit halbgefülltem
Staubbehälter um 10% erhöht werden.
!
Hinweise zur Entsorgung
„ Verpackung
Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus
umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb
recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das
Verwertungssystem »Grüner Punkt«.
„ Altgerät
Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät
bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur
Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege
erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.
„ Entsorgung Filter und Staubbeutel
Filter und Staubbeutel sind aus umweltverträglichen
Materialien hergestellt. Sofern sie keine Substanzen
enthalten, die für den Hausmüll verboten sind, können sie über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
3
en
Please keep this instruction manual. When passing the
vacuum cleaner on to a third party, please also pass on
this instruction manual.
Intended use
This appliance is intended for domestic use only. This appliance is intended for use up to a maximum height of
2000 metres above sea level. Only use this vacuum cleaner in accordance with the instructions in this instruction
manual.
In order to prevent injuries and damage, the vacuum
cleaner must not be used for:
„ Vacuum-cleaning persons or animals
„ Vacuuming up:
− hazardous, sharp-edged, hot or glowing substances.
− damp or liquid substances.
− highly flammable or explosive substances and gases.
− ash, soot from tiled stoves and central heating systems.
− toner dust from printers and copiers.
Spare parts, accessories, dust bags
Our original spare parts, original (special) accessories
and original dust bags are designed to work with the
features and requirements of our vacuum cleaners.
We therefore recommend that you only use our original spare parts, original (special) accessories and
original dust bags. This will ensure that your vacuum
cleaner has a long service life and that the quality of
its cleaning performance will remain consistently high
throughout.
Please note:
Using unsuitable or inferior-quality spare parts,
(special) accessories and dust bags can damage
your vacuum cleaner. Damage caused by the use of
such products is not covered by our guarantee.
!
Safety information
This vacuum cleaner complies
with the recognised rules of
technology and the relevant
safety regulations.
4
„ The
appliance may be used
by children over the age of
8 years and by persons with
reduced physical, sensory or
mental capacity or by persons with a lack of experience or knowledge if they are
supervised or have been instructed on the safe use of the
appliance and the have understood the potential dangers of using the appliance.
„ Children must never play
with the appliance.
„ Cleaning and user maintenance must never be carried
out by children without supervision.
„ Plastic bags and films must
be kept out of the reach of
children before disposal.
=> Risk of suffocation.
Proper use
„ Only connect and use the vacuum cleaner in accordance with the specifications on the rating plate.
„ Never vacuum without the dust bag or dust container,
motor protection or exhaust filter.
=> This may damage the vacuum cleaner.
„ Always keep the vacuum cleaner away from your head
when using nozzles and tubes.
=> This could cause injury!
„ When vacuuming stairs, the appliance must always be
positioned below the user.
„ Do not use the power cord or the hose to carry or
transport the vacuum cleaner.
„ For safety reasons, if this appliance's mains power
cable becomes damaged, it must be replaced by the
manufacturer, their after-sales service department or
a similarlyqualified person.
„ If using the appliance for longer than 30 minutes, pull
out the power cord completely.
„ When disconnecting the appliance from the mains,
pull on the plug itself to remove it; do not pull on the
power cord.
„ Do not pull the power cord over sharp edges or allow
it to become trapped.
„ When the cable is being automatically rewound, ensure that the mains plug is not thrown towards persons, body parts, animals or objects.
=> Use the mains plug to guide the power cord.
„ Pull out the mains plug before carrying out any work
on the vacuum cleaner.
„ Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged.
Unplug the appliance from the mains if a fault is detected.
„ For safety reasons, only authorised after-sales service
personnel are permitted to carry out repairs and fit
replacement parts to the vacuum cleaner.
„ Protect the vacuum cleaner from the weather, moisture and sources of heat.
„ Do not pour flammable substances or substances containing alcohol onto the filters (dust bag, motor protection filter, exhaust filter, etc.).
„ The vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites.
=> Vacuuming up building rubble could damage the
appliance.
„ When not in use, switch off the appliance and pull out
the mains plug.
„ At the end of its life, the appliance should immediately
be rendered unusable, then disposed of in an appropriate manner.
Please note
The mains socket must be protected by at least a 16
amp circuit breaker.
If a circuit breaker is tripped when you switch on the
vacuum cleaner, this may be because other electrical appliances which have a high current draw are
connected to the same power circuit.
To prevent the circuit breaker from tripping, select
the lowest power setting before switching the appliance on, and increase the power only once it is
running.
Notes on the energy label
This vacuum cleaner is a general purpose vacuum cleaner with a primary hose.
To achieve the declared energy efficiency and cleaning
performance class on carpet and hard floor, please use
the interchangeable universal nozzle.
These calculations are based on the Commission Delegated Regulation (EU) No. 665/2013 of 3rd May 2013
supplementing Directive 2010/30/EU. Unless otherwise stated, all the procedures referred to in these instructions were carried out in accordance with the EN
60312-1:2017* standard.
*As the motor service test is carried out with the dust
collector empty, the stated motor service life must be
increased by 10% for tests with the dust collector half
filled.
!
Disposal information
„ Packaging
The packaging is designed to protect the vacuum
cleaner from being damaged during transportation.
It is made of environmentally friendly materials and
can therefore be recycled. Dispose of packaging that
is no longer required at an appropriate recycling
point.
„ Old appliance
Old appliances still contain many valuable materials.
Therefore, please take appliances that have reached
the end of their service life to your retailer or recycling centre so that they can be recycled. For current
disposal methods, please enquire at a retailer or
your local council.
„ Disposal of filters and dust bags
Filters and dust bags are manufactured from environmentally friendly materials. Provided they do
not contain substances that are not permitted in
household waste, you can dispose of them with your
normal household waste.
5
fr
Conservez cette notice d'utilisation. Si vous remettez
l'aspirateur à une tierce personne, veuillez-y joindre sa
notice d'utilisation.
Utilisation conforme aux prescriptions
et à l'emploi prévu
Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle. Cet appareil est
conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale
de 2 000 m. Utilisez l'aspirateur exclusivement selon les
indications figurant dans cette notice d'utilisation.
Pour éviter des blessures et des dommages, l'aspirateur
ne doit pas être utilisé pour :
„ aspirer sur des personnes ou des animaux.
„ l'aspiration de :
− substances nocives, coupantes, chaudes ou incandescentes.
− substances humides ou liquides.
− substances et gaz facilement inflammables ou explosifs.
− cendres, suie des poêles et d'installations de chauffage central.
− poussières de toner provenant d'imprimantes et de
photocopieurs.
Pièces détachées, accessoires, sacs aspirateur
Tout comme notre sac aspirateur, nos pièces détachées d'origine, nos accessoires d'origine et nos accessoires spéciaux sont adaptés aux propriétés et aux exigences de nos aspirateurs. Par conséquent, nous vous
recommandons d'utiliser exclusivement nos pièces
détachées d'origine, nos accessoires d'origine, nos
accessoires spéciaux et notre sac aspirateur d'origine.
Ainsi, vous pouvez garantir une grande durée de vie
ainsi qu'une qualité supérieure durable de la puissance
de nettoyage de votre aspirateur.
Remarque:
L'utilisation de pièces détachées, d'accessoires/accessoires spéciaux et de sacs aspirateur non appropriés ou de qualité moindre peut entraîner des dommages sur votre aspirateur qui ne sont pas couverts
par notre garantie dans la mesure où ces dommages
ont expressément été causés par l'utilisation de tels
produits.
!
6
Consignes de sécurité
Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et
aux prescriptions de sécurité
applicables.
„ L'appareil peut être utilisé
par des enfants à partir de 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et / ou de
connaissances s'ils sont sous
surveillance ou ont été informés de la manipulation sûre
de l'appareil et ont compris
les dangers qui en résultent.
„ Les enfants ne doivent pas
jouer avec l'appareil.
„ Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans
surveillance.
„ Les sacs plastiques et les
films doivent être conservés
hors de la portée de jeunes
enfants et être éliminés.
=> Il y a risque d'asphyxie!
Utilisation correcte
„ Raccorder et mettre l'aspirateur en service uniquement selon les indications figurant sur la plaque signalétique.
„ Ne jamais aspirer sans sac aspirateur ou bac à poussières, filtre de protection du moteur et filtre de sortie
d'air.
=> L'appareil peut être endommagé!
„ Ne jamais aspirer avec la brosse/le suceur et le tube à
proximité de la tête.
=> Il y a risque de blessures!
„ Lors de l'aspiration sur des escaliers, l'appareil doit
toujours se trouver plus bas que l'utilisateur.
„ Ne pas utiliser le cordon électrique et le flexible pour
porter / transporter l'aspirateur.
„ Lorsque le cordon électrique de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par les soins du fabricant ou de son SAV ou une personne disposant de
qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
„ En cas de fonctionnement de plus de 30 minutes, retirer le cordon électrique entièrement.
„ Ne pas tirer sur le cordon électrique mais sur la fiche,
pour débrancher l'appareil de la prise.
„ Ne pas tirer le cordon électrique à proximité d'arêtes
coupantes et ne pas le coincer.
„ Veillez à ce que la fiche ne soit pas projetée contre des
personnes, parties du corps, animaux ou des objets
lors de l'enroulement automatique du cordon. => Guider le cordon électrique par la fiche.
„ Avant tous les travaux sur l’aspirateur, retirer la fiche
de la prise.
„ Ne pas mettre l'aspirateur en service s'il est défectueux. En cas de panne, retirer la fiche de la prise.
„ Pour éviter tout risque de danger, seul le service
après-vente agréé est autorisé à effectuer des réparations et à remplacer des pièces sur l’aspirateur.
„ Ne pas exposer l'aspirateur aux influences atmosphériques, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
„ Ne pas mettre des substances inflammables ou à base
d'alcool sur les filtres (sac aspirateur, filtre de protection du moteur, filtre de sortie d'air etc.).
„ L'aspirateur n'est pas approprié au travail de chantier.
=> L’aspiration de gravats risque d’endommager
l'appareil.
„ Éteignez l’appareil et débranchez-le, si vous ne
l'utilisez pas.
„ Rendre immédiatement inutilisables les appareils hors
d'usage, ensuite mettre l'appareil au rebut de façon
réglementaire.
Important
La prise de secteur doit être protégée par un fusible
d'au moins 16 A.
Si le disjoncteur se déclenche lors de la mise en
marche de l'appareil, ceci peut être dû au fait que
d'autres appareils électriques d'une puissance connectée élevée sont branchés en même temps sur le
même circuit électrique.
Le déclenchement du disjoncteur peut être évité en
réglant l'appareil sur la plus faible puissance avant
de le mettre en marche et en le réglant ensuite sur
une puissance supérieure.
!
„ Emballage
L'emballage protège l'aspirateur pendant le transport. Il est constitué de matériaux écologiques et
est donc recyclable. Les matériaux d'emballage qui
ne sont plus utilisés doivent être mis au rebut aux
points collecteurs du système de recyclage « Point
vert ».
„ Appareil usagé
Les appareils usagés contiennent souvent des matériaux précieux. Il faut donc apporter l'appareil usagé au revendeur ou à un centre de recyclage pour
la revalorisation. Pour connaître les possibilités
d'élimination actuelles, renseignez-vous auprès du
revendeur ou de la mairie.
„ Elimination des filtres et des sacs
Les filtres et les sacs ont été fabriqués avec des
matériaux compatibles avec l'environnement. Ils
peuvent être éliminés avec les ordures ménagères
ordinaires, à condition qu'ils ne contiennent aucune
substance prohibée.
Indications concernant le label énergétique
Cet aspirateur avec tube primaire est destiné à un usage général.
Pour atteindre l’efficacité énergétique et la classe de
performance de nettoyage déclarées sur des tapis et
sols durs, veuillez utiliser la brosse universelle adaptable au type de sol.
Les calculs sont basés sur le Règlement délégué (UE)
N. 665/2013 de la Commission du 3 mai 2013 visant à
compléter la Directive 2010/30/EU. Tous les procédés
décrits plus en détail dans cette notice ont été exécutés sur la base de la norme EN 60312-1:2017*.
*Étant donné que le test de durée de vie du moteur a
été effectué avec un bac à poussières vide, la durée
de vie du moteur indiquée pour le test avec un bac à
poussières à moitié plein doit être augmentée de 10%.
Consignes pour la mise au rebut
Eliminez l’emballage en respectant l’environnement. Cet appareil est marqué selon la
directive européenne 2012/19/UE relative aux
appareils électriques et électroniques usagés
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). La directive définit le cadre pour une
reprise et une récupération des appareils
usagés applicables dans les pays de la CE.
S’informer auprès du revendeur sur la procédure actuelle de recyclage.
7
it
Conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione
dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare
anche le istruzioni per l'uso.
Utilizzo conforme
Questo apparecchio è pensato esclusivamente per
l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico.
Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo fino
ad un'altezza di massimo 2000 metri sul livello del mare.
Al fine di evitare lesioni e/o danni, l'aspirapolvere non
può essere utilizzato:
„ su persone e/o animali.
„ Non può altresì essere utilizzato per aspirare:
− sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o incandescenti
− sostanze umide o liquide
− sostanze e gas infiammabili o esplosivi
− cenere, fuliggine delle stufe di maiolica e degli impianti di riscaldamento centrali
− polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.
Pezzi di ricambio, accessori, sacchetti
raccoglipolvere
I nostri pezzi di ricambio originali, i nostri accessori
e accessori speciali originali, così come i nostri sacchetti raccoglipolvere originali, sono conformi alle caratteristiche e ai requisiti dei nostri aspirapolvere. Vi
consigliamo pertanto di usare esclusivamente i nostri
pezzi di ricambio originali, i nostri accessori e accessori speciali originali e i nostri sacchetti raccoglipolvere
originali. In questo modo potete garantire una lunga
durata nonché un'elevata qualità a lungo termine delle
prestazioni di pulizia del vostro aspirapolvere.
Attenzione!
L'utilizzo di pezzi di ricambio, accessori/accessori speciali e sacchetti raccoglipolvere non su
misura o di qualità scadente può causare danni
all'aspirapolvere che non vengono coperti dalla nostra garanzia, nella misura in cui questi danni sono
causati proprio dall'utilizzo di questo tipo di prodotti.
!
Norme di sicurezza
Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche
riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.
8
„ L'apparecchio
può essere utilizzato da bambini di età pari o
superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche,
sensoriali o mentali nonché
da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza dello stesso se sorvegliate
o istruite in merito all'utilizzo
sicuro dell'apparecchio e
consapevoli degli eventuali
rischi derivanti da un utilizzo
improprio.
„ I bambini non devono giocare
con l'apparecchio.
„ Le operazioni di pulizia e di
manutenzione non devono
essere effettuate dai bambini senza la supervisione di un
adulto.
„ Si raccomanda di tenere i
sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla
portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.
=> Pericolodi soffocamento!
Uso conforme
„ Collegare e azionare l'aspirapolvere esclusivamente
come indicato sulla targhetta.
„ Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza sacchetto filtro o contenitore raccoglisporco, filtro di protezione
del motore e filtro d'igiene.
=> L'apparecchio può danneggiarsi!
„ Non aspirare mai con la bocchetta e il tubo
dell'aspirapolvere in prossimità della testa.
=> Pericolo di lesioni!
„ Per la pulizia delle scale l'apparecchio deve trovarsi
sempre più in basso rispetto a chi lo usa.
„ Non utilizzare il cavo di alimentazione e il tubo flessibile per spostare/trasportare l'aspirapolvere.
„ Qualora il collegamento alla rete del presente apparecchio fosse danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o
da un addetto qualificato al fine di evitare situazioni
di pericolo.
„ Se l'uso si prolunga oltre i 30 minuti, estrarre completamente il cavo di collegamento alla rete elettrica.
„ Per scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica,
non tirare il cavo, bensì estrarre la spina.
„ Non fare passare il cavo di alimentazione su spigoli vivi
e non schiacciarlo.
„ Durante il riavvolgimento automatico del cavo, prestare attenzione a che la spina non vada a sbattere contro
persone, parti del corpo, animali o oggetti. => guidare
il cavo di collegamento alla rete elettrica con l'aiuto
della spina.
„ Prima di qualsiasi intervento sull’aspirapolvere, estrarre la spina.
„ Non utilizzare l'aspirapolvere se danneggiato. In caso
di anomalia, estrarre la spina dalla presa.
„ Per evitare eventuali lesioni, le riparazioni e le sostituzioni dei componenti dell’aspirapolvere devono essere effettuate esclusivamente dal servizio di assistenza
tecnica autorizzato.
„ Proteggere
l'aspirapolvere
dalle
intemperie,
dall'umidità e dalle sorgenti di calore.
„ Non collocare mai sul filtro (sacchetto filtro, filtro di
protezione del motore, filtro d'igiene, ecc.) sostanze
infiammabili o contenenti alcol.
„ L'aspirapolvere non è adatto all'uso nei cantieri.
=> L'aspirazione di macerie può causare il danneg giamento dell'apparecchio.
„ Spegnere l’apparecchio ed estrarre la spina quando
non lo si usa.
„ Gli apparecchi dismessi devono essere resi immediatamente inutilizzabili, per essere poi smaltiti in conformità alle normative vigenti in materia.
Attenzione!
La presa di corrente deve essere protetta attraverso
un dispositivo salvavita di almeno 16 A.
Se quando si attiva l'apparecchio scatta il dispositivo salvavita, la causa può essere dovuta al fatto
che sono stati collegati contemporaneamente allo
stesso circuito altri apparecchi a elevato consumo
energetico.
Per evitare di far scattare il dispositivo salvavita, prima di accendere l'apparecchio selezionare il livello
di potenza più basso e solo in un secondo momento
selezionare un livello di potenza maggiore.
Avvertenze circa l'etichetta energetica
Il presente aspirapolvere è un aspirapolvere ad uso generale con tubo flessibile primario.
Per il raggiungimento dell’efficienza energetica e della
classe di efficienza pulente dichiarate su tappeti e pavimenti utilizzare la spazzola universale commutabile.
I calcoli si basano sul Regolamento delegato (UE) n.
665/2013 della commissione del 3 maggio 2013 come
appendice alla direttiva 2010/30/UE.
Tutti i procedimenti non descritti in dettaglio nelle
presenti istruzioni per l'uso sono stati eseguiti in conformità a DIN EN 60312-1:2017*.
*Se il controllo della durata di vita del motore viene
eseguito con un contenitore raccoglipolvere vuoto, il
valore prestabilito deve essere aumentato del 10% della durata di vita del motore indicata per il controllo con
contenitore raccoglipolvere pieno a metà.
!
Avvertenze per lo smaltimento
„ Imballaggio
L'imballaggio protegge l'aspirapolvere contro eventuali danni durante il trasporto. È costituito da materiali non inquinanti e può pertanto essere riciclato.
Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta per il sistema di riciclaggio "Punto verde".
„ Apparecchio dismesso
Gli apparecchi dismessi contengono ancora molteplici materiali preziosi. Si consiglia pertanto di restituire l'apparecchio dismesso al proprio rivenditore o
a un centro di riciclaggio. Per informazioni sulle modalità del riciclaggio, rivolgersi al proprio rivenditore
o all'amministrazione comunale della propria città.
„ Smaltimento del filtro e del sacchetto filtro
Il filtro e il sacchetto filtro sono costituiti da materiali non inquinanti. A condizione che non contengono
alcuna sostanza dannosa, possono essere smaltiti
con i normali rifiuti domestici.
9
nl
De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de
stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing
erbij voegen.
Gebruik volgens de voorschriften
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik
en de huiselijke omgeving. Dit apparaat is bestemd voor
gebruik tot op hoogten van maximaal 2.000 meter boven
zeeniveau. De stofzuiger uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.
Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger
niet worden gebruikt voor:
„ het schoonzuigen van mensen of dieren.
„ het opzuigen van:
− substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet
of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
− vochtige of vloeibare stoffen.
− licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
− as, roet uit haarden en centrale verwarmingsinstallaties.
− tonerstof van printers en kopieerapparaten.
Onderdelen, toebehoren, stofzakken
Onze originele onderdelen en originele en extra toebehoren zijn evenals de originele stofzakken afgestemd
op de eigenschappen en eisen van onze stofzuigers. Wij
adviseren u daarom om uitsluitend originele onderdelen
en onze originele en extra toebehoren en originele stofzakken te gebruiken. Zo zorgt u ervoor dat uw stofzuiger
een lange levensduur heeft en het reinigingsvermogen
constant op hoog niveau blijft.
Aanwijzing:
Door het gebruik van niet goed passende of kwalitatief mindere onderdelen, toebehoren/ extra toebehoren en stofzakken kan uw stofzuiger beschadigd
raken. Indien deze schade veroorzaakt is door het
gebruik van dergelijke producten valt hij niet onder
de garantie.
!
Veiligheidsvoorschriften
Deze stofzuiger voldoet aan de
erkende regels van de techniek
en de betreffende veiligheidsbepalingen.
10
„ Dit
apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8
jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische
of geestelijke vermogens of
personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan
of met het oog op een veilig
gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn
geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voorvloeien.
„ Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
„ Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen als zij niet onder toezicht staan.
„ Plastic zakken en folie dienen
buiten bereik van kinderen te
worden bewaard en afgevoerd.
=> Er
bestaat gevaar voor
verstikking!
Juist gebruik
„ De stofzuiger alleen volgens het typeplaatje aansluiten
en in gebruik nemen.
„ Nooit zuigen zonder filterzak of stofreservoir, motorbeveiligings- en uitblaasfilter.
=> Het apparaat kan beschadigd raken!
„ Zuig nooit met mondstuk en buis in de nabijheid van
het hoofd.
=> Er bestaat gevaar voor letsel!
„ Bij het zuigen op trappen moet het toestel altijd onder
de gebruiker staan.
„ Het elektriciteitssnoer en de slang niet gebruiken om
de stofzui-ger te dragen / transporteren.
„ Raakt de voedingskabel van dit apparaat beschadigd,
dan dient deze door de fabrikant, zijn servicedienst of
iemand met de juiste kwalificaties te worden vervangen, ter voorkoming van gevaarlijke situaties.
„ Bij een gebruiksduur van langer dan 30 minuten het
elektriciteitssnoer volledig uittrekken.
„ Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker
trekken om het apparaat van het net te koppelen.
„ Het elektriciteitssnoer niet over scherpe kanten trekken
en niet bekneld laten raken.
„ Let erop dat de netstekker niet tegen personen,
lichaamsdelen, dieren of voorwerpen slaat wanneer het
snoer automatisch wordt ingetrokken.
=> Leid het elektriciteitssnoer met behulp van de
netstekker.
„ Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger de stekker
uit het stopcontact halen.
„ De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij beschadigd is. In het geval zich een storing voordoet de
stekker uit het stopcontact halen.
„ Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de
stofzuiger en de vervanging van onderdelen alleen worden uitgevoerd door onze klantenservice.
„ De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden, vocht
en hittebronnen.
„ Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende
stoffen op de filters (filterzak, motorbeveiligingsfilter,
uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
„ De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouwplaatsen.
=> Opzuigen van bouwpuin kan leiden tot beschadiging
van het toestel.
„ Wanneer de stofzuiger niet gebruikt wordt het toestel
uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
„ Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken,
het toestel daarna op een verantwoorde wijze afvoeren.
Let op
Als de zekering in de meterkast bij het inschakelen
van het toestel wordt geactiveerd, dan kan dit worden veroorzaakt doordat er tegelijkertijd meerdere
elektrische apparaten met hoge aansluitwaarde op
hetzelfde stroomcircuit zijn aangesloten.
De zekering wordt onvermijdelijk geactiveerd wanneer u alvorens het toestel aan te zetten de laagste
stand instelt en pas daarna een hogere stand kiest.
Informatie op het energielabel
Dit is een stofzuiger met een basisslang, bestemd voor
algemene doeleinden.
Om op tapijt en harde vloeren de aangegeven energieefficiëntie en reinigingsprestatieklasse te bereiken gebruikt u het omschakelbare universele mondstuk.
De berekeningen zijn gebaseerd op de Gedelegeerde
Verordening (EU) Nr. 665/2013 van de Commissie van
3 mei 2013 ter aanvulling van richtlijn 2010/30/EU.
Alle procedures die niet precies in deze handleiding
beschreven staan, zijn uitgevoerd op basis van de
norm EN 60312-1:2017*.
*Aangezien de levensduurtest voor de motor wordt uitgevoerd met een leeg stofreservoir, dient de aangegeven levensduur van de motor voor het testen met een
halfvol stofreservoir met 10% te worden verhoogd.
!
Instructies voor recycling
„ Verpakking
De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit
milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar.
Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig
heeft naar een verzamelplaats voor de verwerking
van afval.
„ Oude toestellen
Oude apparaten bevatten vaak nog waardevol materiaal. Geef daarom uw oude toestel voor hergebruik af
aan uw handelaar of een recyclecentrum. Informatie
over actuele methoden van afvalverwijdering kunt u
krijgen bij uw handelaar of uw gemeente.
„ Afvoer van filters en filterzakken
Filter en filterzak zijn gemaakt van milieuvriendelijke
materialen. Voor zover deze geen stoffen bevatten
die niet toegestaan zijn als huisvuil, kunnen ze via het
normale huisvuil worden afgevoerd.
11
da
Opbevar brugsanvisningen. Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis De giver støvsugeren videre til
andre.
Anvendelse iht. formål
Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private
husholdninger og i hjemmet. Dette apparat er beregnet
til brug i en højde på op til maksimalt 2000 meter over
havets overflade. Støvsugeren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med angivelserne i denne
brugsanvisning.
For at undgå tilskadekomst og beskadigelser må støvsugeren ikke benyttes til:
„ Støvsugning af mennesker eller dyr.
„ Opsugning af:
− sundhedsfarlige, skarpkantede, varme eller glødende substanser.
− fugtige eller flydende substanser.
− letantændelige eller eksplosive stoffer eller gasser.
− aske, sod fra kakkelovne eller centralvarmeanlæg.
− tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.
Reservedele, tilbehør, støvposer
Vores originale reservedele, vores originale tilbehør
og ekstra tilbehør er ligesom vores originale støvposer
nøje afstemt efter vores støvsugeres egenskaber og
krav. Vi anbefaler derfor udelukkende at anvende vores
originale reservedele, vores originale tilbehør og ekstra
tilbehør samt vores originale støvposer. På den måde
sikres en lang levetid for støvsugeren og en permanent
høj kvalitet af rengøringen.
Bemærk:
Anvendelse af reservedele / ekstra tilbehør og støvposer, som ikke passer eller er af dårlig kvalitet, kan
medføre skader på støvsugeren, som ikke er omfattet af vores garanti, hvis disse skader netop er forårsaget af anvendelsen af sådanne produkter.
!
Sikkerhedsanvisninger
Denne støvsuger opfylder de
anerkendte tekniske standarder og de relevante sikkerhedsanvisninger.
„ Dette apparat kan benyttes
af børn fra 8 år og derover,
samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner og / eller
manglende erfaring eller vi12
den, hvis de er under opsigt
eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har
forstået de farer og risici, der
kan være forbundet med brugen af apparatet.
„ Børn må ikke bruge apparatet som legetøj.
„ Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn,
uden at de er under opsigt.
„ Plastikposer
og folie må
ikke være tilgængelige for
småbørn, hverken ved opbevaring og kassering
=> Der er fare for kvælning!
Korrekt anvendelse
„ Støvsugeren må kun tilsluttes og anvendes iht. typeskiltet.
„ Støvsug aldrig uden filterpose hhv. støvbeholder, motorbeskyttelses- og udblæsningsfilter.
=> apparatet kan blive beskadiget!
„ Støvsug aldrig med mundstykke eller rør i nærheden
af hovedet.
=> Der er fare for tilskadekomst!
„ Ved støvsugning af trapper, skal apparatet altid være
placeret lavere end brugeren.
„ Benyt ikke netledningen eller slangen til at bære /
transportere støvsugeren med.
„ Hvis dette apparats netkabel er blevet beskadiget,
skal det skiftes ud af producenten, af dennes serviceværksted eller af en tilsvarende faguddannet person,
så der ikke kan opstå fare.
„ Hvis støvsugeren er i drift i mere end 30 minutter, skal
netledningen trækkes helt ud.
„ Træk ikke i tilslutningsledningen, men kun i selve stikket, når ledningen trækkes ud af kontakten.
„ Undlad at trække netledningen hen over skarpe kanter, og sørg for, at den ikke kommer i klemme.
„ Pas på, at netstikket ikke rammer personer, legemsdele, husdyr eller genstande under den automatiske
ledningsoprulning. => Hold i stikket og ikke i selve ledningen, når netledningen trækkes ud.
„ Træk altid netstikket ud af kontakten, inden der foretages nogen form for arbejde på støvsugeren.
„ Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget. Træk netstikket ud af kontakten i tilfælde af en
funktionsfejl ved apparatet.
„ For at der ikke skal opstå fare, må reparationer af støvsugeren og udskiftning af reservedele kun udføres af
et autoriseret serviceværksted.
„ Støvsugeren skal beskyttes mod fugt, vejr og vind
samt påvirkning fra varmekilder.
„ Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser
på filtrene (filterpose, motorbeskyttelsesfilter, udblæsningsfilter etc.).
„ Støvsugeren er ikke beregnet til anvendelse på byggepladser.
=> Opsugning af byggeaffald kan beskadige apparatet.
„ Sluk for apparatet, og træk netstikket ud, når der ikke
støvsuges.
„ Et kasseret apparat skal gøres ubrugeligt med det
samme og herefter bortskaffes efter forskrifterne.
Bemærk!
Hvis sikringen springer, når støvsugeren tændes,
kan årsagen til dette være, at der er tilsluttet flere
elapparater med stort effektforbrug samtidig i den
samme strømkreds.
For at undgå at sikringen udløses, skal støvsugeren
indstilles til det laveste effekttrin, inden der tændes
for den, og først derefter skal der vælges et højere
effekttrin.
!
Anvisninger om bortskaffelse
„ Emballage
Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse under transport. Den består af miljøvenlige materialer og kan derfor genbruges. Emballage, der ikke
skal anvendes mere, bør bortskaffes på genbrugsstationer eller lignende.
„ Kasserede støvsugere
Kasserede apparater indeholder materialer, der kan
genbruges. Aflever derfor kasserede støvsugere hos
forhandleren eller i et genbrugscenter. Der kan indhentes oplysninger om gældende bortskaffelsesregler hos forhandleren eller på kommunen.
„ Bortskaffelse af filtre og filterposer
Filtre og filterposer er fremstillet af miljøvenlige
materialer. Hvis de ikke indeholder substanser, som
ikke må lægges i normalt husholdningsaffald, kan de
bortskaffes som normalt husholdningsaffald.
Oplysninger om energimærket
Denne støvsuger er en universalstøvsuger med primær
slange.
På tæpper og på gulve med hård belægning opnås den
deklarede energieffektivitet og rengøringsklasse ved
anvendelse af universalmundstykket.
Beregningerne er baseret på Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 af 3. maj 2013 som
supplement til direktiv 2010/30/EU.
Alle procedurer, som ikke er detaljeret beskrevet i
denne vejledning, er udført på basis af standard
EN 60312-1:2017*.
*Eftersom levetidsprøvningen af motoren udføres med
tom støvbeholder, forøges motorlevetiden ved halvfyldt støvbeholder med 10%.
no
Ta godt vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen
må følge med når støvsugeren skifter eier.
Tiltenkt bruk
Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over
havet på maks. 2000 meter. Støvsugeren må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen.
For at det ikke skal oppstå skader på personer eller
gjenstander, må støvsugeren ikke brukes til:
„ støvsuging av mennesker eller dyr.
„ oppsuging av:
− helsefarlige, skarpe, varme eller glødende substanser.
− fuktige eller flytende substanser.
− lettantennelige eller eksplosive stoffer og gasser.
− aske og sot fra vedovner eller sentralvarmeanlegg.
− tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner.
Reservedeler, tilbehør, støvposer
Våre originale reservedeler, vårt originale tilbehør og
spesialtilbehør er likeledes som våre originale støvposer tilpasset egenskapene og kravene til støvsugerne
våre. Vi anbefaler derfor at du utelukkende bruker
originale reservedeler, originalt tilbehør og spesialtilbehør og våre originale støvposer. Slik kan du forlenge
støvsugerens levetid og sikre en vedvarende høy rengjøringseffekt.
Merk.
Bruk av reservedeler, tilbehør/spesialtilbehør eller
støvposer som ikke passer nøyaktig eller ikke tilfredstiller kvalitetskravene, kan føre til skader på støvsugeren. Skader som er oppstått på grunn av bruk av
slike produkter, dekkes ikke av garantien.
!
Sikkerhetsanvisninger
Denne støvsugeren er laget i
henhold til anerkjente tekniske
prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.
„ Apparatet skal bare brukes av
barn over åtte år og personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring
og/eller kunnskap dersom de
er under oppsyn eller har fått
tilstrekkelig opplæring i sik13
ker bruk av apparatet og har
forstått hvilke farer som kan
oppstå.
„ Barn skal ikke leke med apparatet.
„ Rengjøring
og vedlikehold
skal ikke utføres av barn uten
tilsyn.
„ Plastposer og folie skal oppbevares eller kastes utenfor
barns rekkevidde.
=> Fare for kvelning!
Forskriftsmessig bruk
„ Støvsugeren skal bare kobles til og brukes i henhold
til typeskiltet.
„ Sug aldri opp noe uten filterpose eller støvbeholder,
motorbeskyttelses- og utblåsningsfilter.
=> Apparatet kan bli ødelagt!
„ Støvsug aldri med munnstykke og rør i nærheten av
hodet.
=> Fare for personskader!
„ Ved støvsuging av trapper må apparatet alltid stå lavere enn brukeren.
„ Ikke bruk strømledningen og slangen til å bære/transportere støvsugeren i.
„ Dersom det oppstår skader på strømledningen til apparatet, må den erstattes av produsenten eller dennes
kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person
slik at farlige situasjoner unngås.
„ Trekk strømledningen helt ut hvis apparatet er i bruk i
mer enn 30 minutter av gangen.
„ Trekk ikke i ledningen, men i støpselet når du skal ta
ledningen ut av stikkontakten.
„ Ikke trekk strømledningen over skarpe kanter og ikke
klem den fast.
„ Pass på at støpselet ikke slynges borti personer,
kroppsdeler, dyr eller gjenstander ved automatisk kabelinntrekk.
=> Styr strømledningen ved hjelp av støpselet.
„ Trekk alltid ut støpselet før arbeid på støvsugeren.
„ Ikke bruk støvsugeren dersom den har fått skader.
Hvis det oppstår feil, må du trekke ut støpselet.
„ Reparasjon av støvsugeren og utskifting av reservedeler skal bare utføres av autorisert kundeservice. Dette
for å unngå skader.
„ Beskytt støvsugeren mot vær og vind, fuktighet og
varmekilder.
„ Unngå å få brennbare eller alkoholholdige stoffer på
filteret (filterpose, motorfilter, utblåsingsfilter etc.).
„ Støvsugeren egner seg ikke til bruk på byggeplasser.
=> Oppsuging av byggematerialer kan føre til skader
på apparatet.
„ Slå av apparatet og trekk ut støpselet når du ikke støvsuger.
„ Utslitte apparater skal straks gjøres ubrukelige for deretter å leveres til gjenvinningsordning.
14
!
Obs!
Hvis sikringen løses ut når du slår på maskinen, kan
det skyldes at andre elektroniske apparater med høy
effekt er tilkoblet samme kurs.
Du kan unngå å utløse sikringen ved at du setter apparatet på laveste effektnivå før du slår det på. Velg
så et høyere effektnivå når apparatet er slått på.
Informasjon om kassering
„ Emballasje
Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under transport. Den består av miljøvennlige materialer og kan derfor gjenvinnes. Kast emballasje du ikke
har bruk for, på en miljøstasjon.
„ Gammelt apparat
Gamle apparater inneholder mange materialer som
fortsatt kan brukes. Lever derfor det gamle apparatet til forhandleren eller til miljøstasjon for gjenvinning. Du kan få informasjon om mulige måter å kassere apparatet på hos forhandleren eller kommunale
myndigheter.
„ Kassering av filter og filterpose
Filteret og filterposen er fremstilt av miljøvennlige
materialer. Hvis de ikke inneholder stoffer som er
forbudt å kaste i husholdningsavfall, kan de kastes
i husholdningsavfallet.
Informasjon om energimerkingen
Denne støvsugeren er en universalstøvsuger med
primærslange.
Bruk det regulerbare universalmunnstykket på tepper
og harde gulv for å oppnå angitt energieffektivisering
og rengjøringsklasse.
Beregningene er basert på delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 665/2013 av 3. mai 2013 som supplement til direktiv 2010/30/EU. Alle prosesser som ikke
er nærmere beskrevet i denne bruksanvisningen, er
utført på grunnlag av standard EN 60312-1:2017*.
*Ettersom levetidstesten for motoren utføres med tom
støvbeholder, øker levetiden med 10 % når beholderen
er halvfull.
sv
Spara bruksanvisningen. Se till så att bruksanvisningen
medföljer dammsugaren vid ägarbyte.
Avsedd användning
Apparaten är bara avsedd att användas i privata hushåll
och hemmiljö. Skåpet är avsett att användas på en nivå
upp till högst 2000 meter över havet. Dammsugaren är
bara avsedd för användning enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
Undvik person- och sakskador, använd inte dammsugaren:
„ för att dammsuga av människor och djur.
„ för att dammsuga av:
− hälsofarliga, vassa, heta eller glödande ämnen.
− fuktiga eller flytande ämnen.
− lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser.
− aska, sot från kakelugnar och pannor.
− tonerdamm från skrivare och kopiatorer.
Reservdelar, tillbehör, dammsugarpåsar
Våra reservdelar, tillbehör och extratillbehör är originaldelar precis som dammsugarpåsarna avsedda för
att passa våra dammsugares egenskaper och krav. Vi
rekommenderar alltså att du bara använder reservdelar, tillbehör och extratillbehör samt dammsugarpåsar som är original. Det ger dammsugaren lång livslängd och konstant hög rengöringskapacitet.
Obs!
Ej avsedd användning av sämre reservdelar, tillbehör/extratillbehör och dammsugarpåsar som inte
passar kan ge dammsugaren skador som vår garanti
bara täcker om du använt rätt produkter.
!
Säkerhetsanvisningar
Dammsugaren motsvarar nuvarande tekniknivå och uppfyller
gällande säkerhetsföreskrifter.
„ Barn under 8 år och personer
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet
eller som saknar erfarenhet
eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de
får lära sig hur man använder
enheten säkert och vilka risker som finns.
„ Låt
inte barn leka med enheten.
„ Barn får bara göra rengöring
och skötsel under uppsikt.
„ Plastpåsar och plastfolie ska
hållas utom räckhåll för barn.
=> Kvävningsrisk föreligger!
Avsedd användning
„ Anslut och använd bara dammsugaren enligt märkskylten.
„ Dammsug aldrig utan dammsugarpåse resp. -behållare, motorskydds- och utblåsfilter.
=> Dammsugaren kan skadas!
„ Dammsug aldrig med munstycke eller rör i närheten
av huvudet.
=> Olycksrisk!
„ Dammsuger du trappor, så ska enheten alltid stå nedanför användaren.
„ Använd inte sladden för att bära/transportera dammsugaren.
„ Är sladden till enheten skadad, så är det bara tillverkaren, service eller behörig elektriker som får byta ut
den, allt för att undvika skador.
„ Dra ut sladden helt om du ska dammsuga längre än
30 minuter.
„ Dra i kontakten, inte i sladden, när du tar ur elanslutningen till dammsugaren.
„ Dra inte sladden över vassa kanter och se till så att
den inte blir fastklämd.
„ Se till så att kontakten inte slår emot personer,
kroppsdelar, husdjur eller föremål vid automatiskt
sladdindrag. => Styr sladden med kontakten.
„ Slå alltid av och dra ur kontakten före arbeten på
dammsugaren.
„ Använd inte dammsugaren om den är trasig. Dra ut
kontakten ur uttaget om dammsugaren är trasig.
„ Det är bara auktoriserad serviceverkstad som får göra
reparationer och byta reservdelar på dammsugaren,
allt för att undvika risker i användningen.
„ Skydda dammsugaren från påverkan av väder, fukt och
värme.
„ Använd aldrig brännbara eller alkoholhaltiga ämnen
på filtren (dammsugarpåse, motorskydds-, utblåsfilter
etc).
„ Dammsugaren är inte avsedd för användning på
byggarbetsplatser.
=> Uppsugning av byggmaterial kan skada enheten.
„ Slå av enheten och dra ur kontakten när du inte dammsuger.
„ Gör uttjänta enheter obrukbara direkt, släng dem sedan i återvinningen.
Observera!
Går säkringen när du startar dammsugaren, kan det
bero på att du har andra elprodukter med hög effekt
anslutna samtidigt till samma avsäkring (propp).
Ställ in enheten på lägsta effektläget innan du slår
på och öka sedan effekt, så går inte säkringen.
!
15
Avfallshantering
„ Förpackningen
Förpackningen skyddar dammsugaren från skador
vid transporten. Förpackningen är gjord av miljövänliga material och går att återvinna. Släng förpackningsmaterial du inte längre behöver i återvinningen.
„ Uttjänt enhet
Uttjänta enheter innehåller ofta värdefulla material.
Lämna därför in din uttjänta dammsugare till din
återförsäljare resp. släng den i återvinningen. Information om återvinning får du hos din återförsäljare
eller kommun.
„ Kassering av filter och dammpåse
Filter och dammpåse är tillverkade i miljövänliga material. Om de inte innehåller några förbjudna ämnen
kan de kastas i hushållssoporna.
Anmärkningar till energideklarationen
Dammsugaren är en universaldammsugare med primärslang.
Använd det ställbara universalmunstycket, så uppnår du
deklarerad energieffektivitet och klass avseende rengöringsprestanda på mattor och hårda golv.
Beräkningarna är baserade på kommissionens delegerade förordning (EU) nr 665/2013 från 3 maj 2013
som kompletterar direktiv 2010/30/EU. Metoderna
som saknar utförlig beskrivning i anvisningen är baserade på standard EN 60312-1:2017*.
*Eftersom motorns livslängdstest sker med tom dammbehållare, så ökar livslängden vid halvfull dammbehållare med 10%.
fi
Säilytä käyttöohjeet. Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä käyttöohjeet mukaan.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksityisessä kotitaloudessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Tämä laite
on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta. Käytä pölynimuria vain tässä
käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaan.
Vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi pölynimuria ei
saa käyttää:
„ ihmisten tai eläinten imurointiin.
„ sillä ei saa imuroida:
− terveydelle vaarallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia
aineita.
− kosteita tai nestemäisiä aineita.
− helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita ja kaasuja.
− tuhkaa tai nokea kaakeliuuneista ja keskuslämmityslaitteistoista.
− mustepölyä tulostimista ja kopiokoneista.
Varaosat, varusteet, pölypussit
Alkuperäiset varaosamme, varusteemme ja lisävarusteemme sekä alkuperäiset pölypussimme on sovitettu
pölynimureidemme ominaisuuksiin ja vaatimuksiin. Suosittelemme sen tähden käyttämään vain alkuperäisiä
varaosia, varusteita, lisävarusteita ja alkuperäisiä pölypusseja. Näin voit taata pölynimurisi pitkän käyttöiän ja
aina korkealaatuisen puhdistustehon.
Huomautus:
Epäsopivien tai heikkolaatuisten varaosien, tarvikkeiden, lisävarusteiden ja pölypussien käyttö voi
aiheuttaa pölynimuriin vaurioita. Takuumme ei kata
vaurioita, jotka johtuvat tällaisten tuotteiden käytöstä.
!
Turvaohjeet
Tämä pölynimuri vastaa tekniikan hyväksyttyjä sääntöjä ja
asianmukaisia turvamääräyksiä.
16
„ Laitetta
voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet
tai joilta puuttuu kokemus ja/
tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä
on opastettu laitteen käytössä ja he ovat ymmärtäneet
laiteen käytön vaarat.
„ Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
„ Lapset eivät saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
„ Muovipussit ja foliot on pidettävä poissa pienten lasten
ulottuvilta ja ne on hävitettävä.
=> Tukehtumisvaara!
Asianmukainen käyttö
„ Liitä pölynimuri sähköverkkoon ja ota se käyttöön vain
tyyppikilvessä olevien tietojen mukaan.
„ Älä käytä pölynimuria koskaan ilman pölypussia tai
pölysäiliötä, moottorinsuojasuodatinta ja poistoilman
suodatinta.
=> Laite voi vahingoittua!
„ Älä imuroi suulakkeella ja putkella henkilön pään lähellä.
=> Loukkaantumisvaara!
„ Kun imuroit portaita, laitteen on oltava aina käyttäjän
alapuolella.
„ Älä käytä verkkoliitäntäjohtoa ja letkua pölynimurin
kantamiseen/siirtämiseen.
„ Jos laitteen verkkovirtajohto on vaurioitunut, sen saa
vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistajan
tai valmistajan huoltopalvelun edustaja tai muu vastaavan ammattipätevyyden omaava henkilö.
„ Jos käytät laitetta yli 30 minuutin ajan, vedä verkkoliitäntäjohto kokonaan ulos.
„ Irrota laite sähköverkosta vetämällä pistoke irti pistorasiasta, älä vedä johdosta.
„ Älä vedä verkkoliitäntäjohtoa terävien reunojen yli äläkä jätä sitä puristuksiin.
„ Varmista, että verkkopistoke ei vahingoita henkilöitä,
lemmikkieläimiä tai esineitä, kun johto kelautuu automaattisesti laitteen sisään.
=> Ohjaa verkkoliitäntäjohtoa pistokkeesta käsin.
„ Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kuin huollat
pölynimuria.
„ Älä käytä viallista imuria. Häiriön ilmentyessä irrota
verkkopistoke.
„ Vaaratilanteiden välttämiseksi pölynimurin korjaaminen ja varaosien vaihto on sallittu ainoastaan valtuutetulle huoltopalvelulle.
„ Suojaa imuria sääolosuhteilta, kosteudelta ja lämmönlähteiltä.
„ Älä laita palavia tai alkoholipitoisia aineita suodattimiin (pölypussi, moottorinsuojasuodatin, poistoilman
suodatin jne.).
„ Pölynimuri ei sovellu rakennustyömaakäyttöön.
=> Rakennusjätteiden imurointi voi vaurioittaa laitetta.
„ Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke, kun et
imuroi.
„ Käytöstä poistetut laitteet tulee tehdä heti käyttökelvottomiksi ja hävittää määräysten mukaisesti.
!
Huomio
Jos sulake palaa kytkiessäsi laitteen päälle, se voi
johtua siitä, että samaan virtapiiriin on liitetty muita
sähkölaitteita samanaikaisesti.
Sulakkeen palaminen voidaan estää säätämällä laite
pienimmälle teholle ennen käynnistämistä ja valitsemalla vasta sitten suurempi tehoalue.
Ohjeita hävittämisestä
„ Pakkaus
Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen
aikana. Se on ympäristöystävällistä materiaalia ja se
voidaan kierrättää. Vie tarpeettomat pakkausmateriaalit asiaankuuluvaan kierrätyspisteeseen.
„ Käytöstä poistettu laite
Käytetyt laitteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja. Vie käytöstä poistettu laitteesi kierrätystä
varten alan liikkeeseen tai kierrätyskeskukseen. Lisätietoja jätehuoltokysymyksissä saat kauppiaaltasi
tai kunnastasi.
„ Suodattimien ja pölypussien hävittäminen
Suodattimet ja pölypussit ovat ympäristöystävällistä
materiaalia. Sikäli kuin ne eivät sisällä mitään talousjätteeksi soveltumatonta, ne voi hävittää normaalin
kotitalousjätteen mukana.
Energiamerkkiä koskevat huomautukset
Tämä pölynimuri on yleiskäyttöön tarkoitettu letkulla
varustettu pölynimuri.
Käytä mattojen ja kovien lattioiden imurointiin vaihdettavaa yleiskäyttöön tarkoitettua suulaketta ilmoitetun
energiatehokkuuden ja puhdistuskykyluokan saavuttamiseksi.
Laskelmat perustuvat delegoituun säädökseen (EU)
nro 665/2013, jonka komissio on julkaissut 3. toukokuuta 2013 direktiivin 2010/30/EU täydennykseksi.
Kaikki menettelyt, joita tässä ohjeessa ei ole kuvattu
tarkemmin, on suoritettu standardin
EN 60312-1:2017* perusteella.
*Koska käyttöikätesti tehdään moottorille tyhjällä pölysäiliöllä, ilmoitettua moottorin käyttöikää on nostettava 10 %:lla puoliksi täytetyllä pölysäiliöllä tehtävää
tarkastusta varten.
17
es
Conservar las instrucciones de uso. En caso de entregar el aspirador a una tercera persona, adjuntar las
instrucciones de uso.
Uso de acuerdo con las especificaciones
Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso
doméstico. Este aparato está previsto para ser utilizado
a una altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel del
mar. Usar el aspirador exclusivamente de acuerdo con las
indicaciones descritas en estas instrucciones de uso.
Para evitar daños y lesiones, no usar el aspirador en
los siguientes casos:
„ aspiración de personas o animales.
„ aspirar:
− sustancias tóxicas, objetos afilados, calientes o incandescentes,
− sustancias húmedas o líquidas,
− materiales o gases inflamables o explosivos,
− ceniza, hollín de estufas cerámicas e instalaciones
de calefacción central,
− polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.
Recambios, accesorios, bolsas para polvo
Nuestros recambios originales, accesorios originales
y accesorios especiales están, al igual que las bolsas
para polvo originales, perfectamente adaptados a las
propiedades y los requisitos de nuestras aspiradoras.
Por ello, recomendamos utilizar exclusivamente nuestros recambios originales, accesorios originales y especiales, así como nuestras bolsas para polvo. De esta
forma quedará garantizada una larga vida útil y una
calidad alta y duradera del rendimiento de limpieza de
la aspiradora.
Aviso:
El uso de recambios, accesorios, accesorios especiales y bolsas para polvo que no sean adecuados o
no cumplan la calidad requerida puede causar daños
en la aspiradora no cubiertos por nuestra garantía,
siempre cuando dichos daños se deriven del uso de
tales productos.
!
Consejos y advertencias de
seguridad
Este aspirador cumple las reglas reconocidas de la técnica y
las correspondientes normas y
disposiciones de seguridad.
18
„ Este
aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8
años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales
o psíquicas o que carezcan
de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre
que sean supervisados por
otra persona o que se les
haya enseñado a utilizar la
herramienta de forma segura
y hayan comprendido los peligros que supone.
„ Los niños no deben jugar con
el aparato.
„ Las tareas de limpieza y mantenimiento que correspondan al usuario no deben ser
realizadas por niños sin supervisión.
„ Mantener las láminas y bolsas de plástico fuera del alcance de los niños.
=> ¡Peligro de asfixia!
Uso adecuado
„ La conexión y puesta en funcionamiento del aspirador
debe efectuarse de acuerdo con las indicaciones de la
placa de características.
„ No aspirar nunca sin la bolsa filtrante, el depósito de
polvo, el filtro protector del motor o el filtro de salida.
=> ¡El aparato puede estropearse!
„ No aspirar nunca con la boquilla y el tubo cerca de
la cabeza.
=> ¡Peligro de lesiones!
„ Para aspirar escaleras, el aparato tiene que quedar
siempre por debajo del usuario.
„ No usar el cable de alimentación de red ni el tubo flexible para llevar/transportar el aspirador.
„ Si el cable de conexión a la red está dañado, para evitar riesgos lo debe sustituir el fabricante o su Servicio de Asistencia Técnica u otra persona igualmente
cualificada.
„ En caso de utilizar el aparato durante más de 30 minutos, extraer por completo el cable de conexión a
la red.
„ No tirar del cable para desenchufar el aparato de la
red, sino de la clavija del enchufe.
„ No colocar el cable de alimentación encima de bordes
afilados ni aplastarlo.
„ Durante la recogida automática del cable, prestar
atención para que el enchufe no se dirija a personas,
partes del cuerpo, animales u otros objetos. => Guiar
el cable de conexión a la red con ayuda del enchufe.
„ Extraer el enchufe antes de realizar cualquier trabajo
en el aspirador.
„ No poner en marcha el aspirador si presenta algún desperfecto. Extraer el enchufe en caso de avería.
„ Para evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de
piezas del aspirador sólo deben ser llevados a cabo
por el servicio de asistencia técnica autorizado.
„ Proteger el aspirador de las inclemencias del tiempo,
la humedad y fuentes de calor.
„ No utilizar productos inflamables o que contengan alcohol en los filtros (bolsas filtrantes, filtro protector
del motor, filtro de salida, etc.).
„ El aspirador no ha sido diseñado para su empleo en
obras.
=> La aspiración de escombros puede provocar daños
en el aparato.
„ Desconectar el aparato y extraer el cable de conexión
a la red cuando no se vaya a aspirar.
„ Inutilizar inmediatamente los aparatos usados para
poder eliminarlos según la normativa.
Observaciones
El enchufe de red debe estar protegido mediante un
fusible de 16 A como mínimo.
Si el fusible se activa al conectar el aparato, puede
deberse a que hay otros aparatos conectados con un
valor de conexión alto en el mismo circuito eléctrico.
La activación del fusible se puede evitar ajustando
el nivel más bajo de potencia antes de conectar el
aparato, y aumentándolo luego.
Observaciones respecto a la etiqueta
energética
Esta aspiradora es una aspiradora de uso general con
un tubo principal.
Para obtener la eficiencia energética y las clases de poder de limpieza declaradas al aspirar alfombras y suelos
duros, utilizar la boquilla universal intercambiable.
Los cálculos se basan en el Reglamento Delegado
(UE) N.º 665/2013 de la Comisión de 3 de mayo de
2013 que complementa la Directiva 2010/30/UE.
Todos los procedimientos que no figuran detallados
en esta declaración se realizaron sobre la base de la
norma EN 60312-1:2017*.
*Debido a que el examen de vida útil del motor se realizó con el colector de polvo vacío, la vida útil del motor
especificada se debe aumentar un 10 % en los exámenes a colectores de polvo medio llenos.
!
Eliminar el material de embalaje
„ Embalaje
El embalaje protege el aspirador de posibles desperfectos durante el transporte. Está compuesto por
materiales no contaminantes y, por tanto, se pueden
reciclar. Entregar los materiales del embalaje que ya
no se necesiten en los centros de recogida para el
sistema de reciclaje "punto verde".
„ Aparatos usados
Los aparatos usados contienen aún muchos materiales aprovechables. Por este motivo, entregar los
aparatos usados en el comercio habitual o en el centro de reciclaje para su reaprovechamiento. Consultar las alternativas vigentes para la eliminación de
residuos a su distribuidor o en el ayuntamiento de
su municipio.
„ Eliminación de filtros y bolsas filtrantes
Los filtros y las bolsas filtrantes están fabricados
con materiales respetuosos con el medio ambiente.
Pueden eliminarse de forma normal, siempre y cuando no contengan ninguna sustancia que no pueda
desecharse con la basura doméstica.
19
pt
Por favor, guarde o manual de instruções e junte-o ao
aspirador sempre que o entregar a terceiros.
Uso a que se destina
Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado
e doméstico. Este aparelho está concebido para uma
utilização a uma altitude de, no máximo, 2000 m acima
do nível do mar.
Para evitar ferimentos e danos, o aspirador não deve
ser utilizado para:
„ limpar pessoas ou animais.
„ aspirar:
− substâncias nocivas para a saúde, objectos pontiagudos, substâncias quentes ou incandescentes.
− substâncias húmidas ou líquidas.
− substâncias e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.
− cinzas, fuligem de lareiras e de instalações de aquecimento central.
− pó de toner de impressão e cópia.
Peças de substituição, acessórios, sacos de aspiração
As nossas peças de substituição originais, os nossos
acessórios e acessórios especiais originais estão, tal
como os nossos sacos de aspiração originais, adaptados às caraterísticas e requisitos dos nossos aspiradores. Recomendamos-lhe, por isso, a utilização exclusiva das nossas peças de substituição originais, dos
nossos acessórios e acessórios especiais originais e
dos nossos sacos de aspiração originais. Deste modo,
poderá assegurar uma longa vida útil, bem como uma
qualidade permanentemente elevada do rendimento
de limpeza do seu aspirador.
Nota:
A utilização de peças de substituição, acessórios/
acessórios especiais e sacos de aspiração incorretos ou de qualidade inferior pode originar danos no
seu aspirador, não abrangidos pela nossa garantia,
caso estes danos tenham sido provocados precisamente pela utilização deste tipo de produtos.
!
Indicações de segurança
Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas
reconhecidas e cumpre as instruções de segurança aplicáveis.
20
„ Este
aparelho não pode ser
utilizado por crianças a partir
dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou que
não disponham de experiência suficiente, excepto sob
vigilância ou sob instruções
específicas de utilização segura do aparelho, e desde
que entendam os perigos resultantes da mesma.
„ Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
„ Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo
utilizador a crianças sem vigilância.
„ Sacos de plástico e películas
devem ser mantidos fora do
alcance das crianças e eliminados.
=> Existe perigo de asfixia!
Utilização correta
„ Ligue o aspirador e coloque-o em funcionamento
apenas de acordo com a placa de características.
„ Nunca aspire sem o saco do filtro ou o recipiente para
o pó, nem sem o filtro de proteção do motor- e o filtro
de exaustão.
=> O aparelho pode ser danificado!
„ Nunca aspire com o bocal ou com o tubo em zonas
próximas da cabeça.
=> Corre o perigo de se ferir!
„ Aquando da aspiração em escadas, o aparelho tem de
ficar sempre mais baixo em relação ao utilizador.
„ Não utilize o cabo de alimentação e o tubo flexível
para pegar no aspirador ou para o transportar.
„ Quando o cabo de ligação à rede deste aparelho é
danificado, tem de ser substituído pelo fabricante,
pelo serviço de assistência técnica deste ou por uma
pessoa analogamente qualificada, para evitar perigos.
„ Retire o cabo de alimentação por completo no caso de
uma utilização superior a 30 minutos.
„ Para desligar o aspirador da corrente, não puxe pelo
cabo de alimentação, mas sim pela ficha.
„ Não deverá entalar o cabo de alimentação nem passálo sobre arestas vivas.
„ Certifique-se de que, durante o enrolamento automático do cabo, a ficha não é projetada contra pessoas, partes do corpo, animais ou objetos.
=> Conduza o cabo de alimentação com o auxílio da
ficha.
„ Antes de efectuar quaisquer trabalhos no aspirador,
desligue sempre a ficha da tomada.
„ Se o aspirador estiver danificado, não o coloque em
funcionamento. Em caso de anomalia, desligue a ficha
da tomada.
„ Para evitar a ocorrência de danos, as reparações e
a substituição de peças no aspirador só podem ser
efectuadas pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.
„ Proteja o aspirador de intempéries e mantenha-o
afastado de fontes de humidade e de calor.
„ Não aplicar substâncias inflamáveis ou com álcool nos
filtros (sacos de filtro, filtros de protecção do motor,
filtros de saída do ar, etc.).
„ O aspirador não é adequado para ser utilizado em obras de construção.
=> A aspiração de entulho pode danificar o aparelho.
„ Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada quando
não estiver a aspirar.
„ No final da vida útil do aparelho deverá dar-lhe um
destino adequado, a fim de poder ser eliminado de
acordo com as normas em vigor.
Atenção
A tomada tem de estar protegida por um disjuntor
de, no mínimo, 16 A.
No caso de o disjuntor disparar ao ligar o aspirador,
tal poderá dever-se ao facto de, no mesmo circuito
eléctrico, estarem simultaneamente ligados outros
electrodomésticos de potência elevada.
Pode evitar-se que o disjuntor dispare, regulando o
aparelho para o nível de potência mais baixo antes
de o ligar e seleccionando só depois um nível de
potência mais elevado.
Notas sobre a etiqueta energética
No caso deste aspirador, trata-se de um aspirador de
uso geral com um tubo primário.
Para obter a eficiência energética e classe de eficácia
de limpeza declaradas em tapetes e soalhos rijos, utilize a escova universal comutável.
Os cálculos têm como base o regulamento delegado
(UE) n.º 665/2013 da Comissão Europeia de 3 de maio
de 2013 que completa a diretiva 2010/30/UE.
Todos os procedimentos não especificados foram
executados com base na norma EN 60312-1:2017*.
*Como o teste de durabilidade do motor foi realizado
com o coletor de pó vazio, a durabilidade do motor terá
de ser alargada em 10%, o que corresponde a uma verificação com o coletor de pó meio cheio.
!
Recomendações de eliminação
„ Embalagem
A embalagem protege o aspirador contra danos durante o transporte. Ela é feita de materiais amigos
do ambiente, sendo, por isso, reciclável. Coloque os
materiais de embalagem de que já não precisa nos
ecopontos
„ Aparelhos usados
Os aparelhos usados contêm frequentemente materiais com valor. Por isso, no final de vida útil do aparelho, entregue-o ao seu vendedor ou a um centro de
reciclagem para revalorização. Informe-se sobre os
métodos actuais de reciclagem junto de um vendedor ou nos serviços municipalizados.
„ Eliminação de filtros e sacos de filtro
Os materiais que compõem os filtros e os sacos de
filtro são amigos do ambiente. Estes podem ser eliminados junto com o lixo doméstico, desde que não
contenham substâncias cuja eliminação por este
meio seja proibida.
21
el
Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση
παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε τρίτους, δώστε
παρακαλώ µαζί και τις οδηγίες χρήσης.
Χρήση σύµφωνα µε το σκοπό προορισού
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση
και το οικιακό περιβάλλον. Αυτή η συσκευή προορίζεται
για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.000 μέτρων πάνω από
την επιφάνεια της θάλασσας. Χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική
σκούπα αποκλειστικά σύμφωνα με τα στοιχεία σ’ αυτές τις
οδηγίες χρήσης.
Για την αποφυγή τραυµατισµών και ζηµιών, δεν
επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί η ηλεκτρική σκούπα
για:
„ τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.
„ την απορρόφηση:
− βλαβερών για την υγεία, κοφτερών, καυτών ή
πυρακτωµένων υλικών.
− υγρών ουσιών.
− εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
− στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές
θερµάνσεις.
− σκόνης µελανιού από εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά
µηχανήµατα.
Ανταλλακτικά, εξαρτήματα, σακούλες
σκόνης
Τα γνήσια ανταλλακτικά μας, τα γνήσια εξαρτήματά μας
και τα γνήσια ειδικά αξεσουάρ είναι όπως και οι γνήσιες
σακούλες σκόνης εναρμονισμένα στις ιδιότητες και
απαιτήσεις των ηλεκτρικών σκουπών μας. Εμείς σας
συνιστούμε γι’ αυτό να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
τα γνήσια ανταλλακτικά μας, τα γνήσια εξαρτήματά και
τα γνήσια ειδικά αξεσουάρ μας καθώς και τις γνήσιες
σακούλες σκόνης της εταιρείας μας. Με αυτό τον τρόπο
μπορείτε να εξασφαλίσετε μια μεγάλη διάρκεια ζωής
καθώς και μια συνεχή υψηλή ποιότητα της απόδοσης
καθαρισμού της ηλεκτρικής σας σκούπας.
Υπόδειξη:
Η χρήση από μη σωστών ή κατώτερης ποιότητας
ανταλλακτικών, εξαρτημάτων/ ειδικών αξεσουάρ και
σακουλών σκόνης μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στην
ηλεκτρική σας σκούπα, οι οποίες δεν καλύπτονται
από την εγγύησή μας, Εφόσον αυτές οι ζημιές
προκλήθηκαν από τη χρήση τέτοιων προϊόντων.
!
Υποδείξεις ασφαλείας
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα
ανταποκρίνεται
στους
αναγνωρισµένους κανόνες της
τεχνικής και στους σχετικούς
κανονισµούς ασφαλείας.
22
„Η
συσκευή
µπορεί
να
χρησιµοποιηθεί από παιδιά
από 8 χρονών και πάνω και
από άτοµα µε µειωµένες
σωµατικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή
έλλειψη εµπειρίας και / ή
γνώσεων, όταν επιτηρούνται
ή έχουν ενηµερωθεί σχετικά
µε
την
ασφαλή
χρήση
της συσκευής και έχουν
κατανοήσει τους υπάρχοντες
κατά τη χρήση κινδύνους.
„ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να
παίζουν µε τη συσκευή.
„Ο
καθαρισµός
και
η
συντήρηση µέσω χρήστη δεν
επιτρέπεται να εκτελείται από
παιδιά χωρίς επιτήρηση.
„ Οι πλαστικές σακούλες και
οι µεµβράνες πρέπει να
φυλάγονται µακριά από µικρά
παιδιά και να αποσύρονται.
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
Ενδεδειγµένη χρήση
„ Συνδέστε στο ρεύµα και θέστε σε λειτουργία την
ηλεκτρική σκούπα µόνο σύµφωνα µε τα στοιχεία στην
πινακίδα τύπου.
„ Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς σακούλα φίλτρου ή δοχείο
συλλογής της σκόνης, φίλτρο προστασίας του κινητήρα
και φίλτρο εξόδου του αέρα.
=> Η συσκευή µπορεί να υποστεί ζηµιά!
„ Μην αναρροφάτε ποτέ με το πέλμα και το σωλήνα
αναρρόφησης κοντά στο κεφάλι.
=> Υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού!
„ Κατά την αναρρόφηση σε σκάλες πρέπει η συσκευή να
βρίσκεται πάντα κάτω από το χρήστη.
„ Μη χρησιµοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο και τον
εύκαµπτο σωλήνα για το κράτηµα ή τη µεταφορά της
ηλεκτρικής σκούπας.
„ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύµατος
αυτής της συσκευής υποστεί ζηµιά, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το
εξουσιοδοτηµένο σέρβις πελατών ή από ένα αντίστοιχα
ειδικευµένο άτοµο, για την αποφυγή επικινδύνων
καταστάσεων.
„ Σε περίπτωση μιας διάρκειας λειτουργίας πάνω από 30
λεπτά τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο εντελώς έξω.
„ Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό
δίκτυο, µην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο αλλά βγάλτε
το φις από την πρίζα.
„ Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω από κοφτερές
ακµές και µην το συνθλίβετε.
„ Κατά το αυτόματο τύλιγμα του καλωδίου προσέξτε, να
μη χτυπήσει το φις πάνω σε άτομα, μέρη του σώματος,
ζώα ή αντικείμενα.
=> Οδηγείτε το ηλεκτρικό καλώδιο με τη βοήθεια του
φις.
„ Πριν από κάθε εργασία στην ηλεκτρική σκούπα
τραβήξτε το φις από την πρίζα.
„ Μη θέσετε σε λειτουργία µια χαλασµένη ηλεκτρική
σκούπα. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί µια βλάβη,
τραβήξτε το φις από την πρίζα.
„ Οι επισκευές και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών
στην
ηλεκτρική
σκούπα
επιτρέπεται
να
πραγµατοποιούνται µόνο από εξουσιοδοτηµένο σέρβις
πελατών.
„ Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα από τις καιρικές
επιδράσεις, την υγρασία και τις πηγές θερµότητας.
„ Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που
εµπεριέχει αλκοόλη στα φίλτρα (σακούλα φίλτρου,
φίλτρο προστασίας του κινητήρα, φίλτρο εξόδου του
αέρα κ.λπ.).
„ Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση
σε εργοτάξια.
=> Η αναρρόφηση µπάζων µπορεί να οδηγήσει σε ζηµιά
της συσκευής.
„ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φις από
την πρίζα, όταν δε γίνεται αναρρόφηση.
„ Καταστρέφετε αµέσως τις άχρηστες συσκευές, µετά
παραδώστε τη συσκευή για µια απόσυρση σύµφωνα µε
τους κανονισµούς.
Προσέξτε παρακαλώ
Η πρίζα του ρεύµατος πρέπει να είναι ασφαλισµένη
το ελάχιστο µε µια ασφάλεια 16 A.
Εάν η ασφάλεια κατά την ενεργοποίηση της συσκευής
«πέσει» µία φορά, µπορεί αυτό να οφείλεται
στο γεγονός, ότι στο ίδιο κύκλωµα βρίσκονται
συγχρόνως συνδεδεµένες και άλλες ηλεκτρικές
συσκευές µε υψηλή κατανάλωση ρεύµατος.
Το «πέσιµο» της ασφάλειας µπορεί να αποφευχθεί,
ρυθµίζοντας πριν την ενεργοποίηση της συσκευής
τη χαµηλότερη βαθµίδα ισχύος και επιλέγοντας στη
συνέχεια µια υψηλότερη βαθµίδα ισχύος.
„ Απόσυρση του φίλτρου και της σακούλας του
φίλτρου
Τα φίλτρα και οι σακούλες των φίλτρων έχουν
κατασκευαστεί από φιλικά προς το περιβάλλον
υλικά. Εφόσον δεν περιλαµβάνουν ουσίες, που
απαγορεύονται για τα οικιακά απορρίµµατα,
µπορούν να αποσυρθούν µαζί µε τα κανονικά
οικιακά απορρίµµατα.
Υποδείξεις για την ενεργειακή ετικέτα
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα πρόκειται για μια ηλεκτρική
σκούπα γενικής χρήσης με πρωτεύοντα εύκαμπτο
σωλήνα.
Για την επίτευξη της δηλωμένης τάξης ενεργειακής
απόδοσης και τάξης επίδοσης καθαρισμού σε χαλί και
σκληρό δάπεδο χρησιμοποιήστε το πέλμα γενικής
χρήσης με δυνατότητα εναλλαγής.
Οι υπολογισμοί βασίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 665/2013 της Επιτροπής από
3 Μαΐου 2013 για συμπλήρωμα της οδηγίας 2010/30/
ΕΕ. Όλες οι διαδικασίες, που δεν περιγράφονται
ακριβώς σε αυτές τις οδηγίες, εκτελέστηκαν στη
βάση του προτύπου EN 60312-1:2017*.
*Επειδή η δοκιμή διάρκειας ζωής για τον κινητήρα
εκτελείται με άδειο δοχείο σκόνης, πρέπει η
αναφερόμενη διάρκεια ζωής του κινητήρα για έλεγχο
με μισογεμάτο δοχείο σκόνης να αυξηθεί κατά 10%.
!
Υποδείξεις για την απόσυρση
„ Συσκευασία
Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα
από ζηµιά κατά τη µεταφορά. Αποτελείται από
φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και γι' αυτό είναι
ανακυκλώσιµη. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας
που δε χρειάζονται άλλο, στα σηµεία συγκέντρωσης
των υλικών ανακύκλωσης.
„ Παλιά συσκευή
Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολλά ακόµα χρήσιµα
υλικά. Γι’ αυτό παραδίδετε την άχρηστη συσκευή
σας σ’ ένα ειδικό κατάστηµα ή σ’ ένα κέντρο
ανακύκλωσης. Τους τρόπους απόσυρσης µπορείτε
να τους πληροφορηθείτε στα ειδικά καταστήµατα ή
στις υπηρεσίες του δήµου σας.
23
tr
Kullanma kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız. Elektrikli
süpürgeyi başka birisine verecek olursanız, lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.
Amaca uygun kullanűm
Bu cihazsadece evde ve ev ortamında kullanılmak için
tasarlanmıştır. Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000
metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu
elektrikli süpürge sadece bu kullanma kılavuzunda verilen
bilgilere göre kullanılmalıdır.
Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli
süpürge şunlar için kullanılmamalıdır:
„ İnsanların veya hayvanların temizlenmesi.
„ Aşağıdaki cisim, madde veya pisliklerin emilerek temizlenmesi:
− Sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızdırılmış
maddeler.
− Nemli veya ıslak maddeler.
− Kolay tutuşabilen veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
− Çinili sobalardaki kül, is ve merkezi ısıtma sistemleri.
− Yazıcılardan veya fotokopi makinelerinden çıkan toner tozu.
Yedek parçalar, aksesuarlar, toz torbası
Orijinal yedek parçalarımız, orijinal aksesuarlarımız,
özel aksesuarlarımız ve orijinal toz torbalarımız kendi
elektrik süpürgelerimizin özelliklerine ve gereksinimlerine uygun olarak üretilmiştir. Bu nedenle sadece
orijinal yedek parçalarımızı, orijinal aksesuarlarımızı
ve özel aksesuarlarımızı ve orijinal toz torbalarımızı
kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylece hem ürününüzün
çalışma ömrünü uzatır hem de elektrik süpürgenizin temizleme gücünün sürekli aynı yüksek kalitede kalmasını
garantileyebilirsiniz.
Uyarı:
Tam olarak uygun olmayan veya daha düşük kaliteli
yedek parçaların, aksesuarların / özel aksesuarların
ve toz torbalarının kullanılması elektrik süpürgenizde, bu türden ürünlerin kullanılması nedeniyle oluşan hasarlar söz konusu olduğunda garanti
kapsamımıza girmeyecek hasarlara neden olabilir.
!
Güvenlik bilgileri
Bu elektrikli süpürge, geçerli
teknik kurallara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uygundur.
24
„ Bu
cihaz 8 yaşın altındaki
çocuklar ve fiziksel, algısal
veya mental yeteneklerinde
eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları
veya cihazın güvenli kullanımı
hakkında bilgi sahibi olmaları
veya olası tehlikeleri bilmeleri
durumunda kullanılabilir.
„ Çocukların
cihaz
ile
oynamalarına izin verilmemelidir.
„ Temizlik ve kullanıcı bakımı
işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından
yürütülmemelidir.
„ Plastik
torbalar
ve
folyolar
küçük
çocukların
ulaşamayacağı
yerlerde
saklanmalı ve imha edilmelidir.
=> Boğulma tehlikesi söz konusudur!
Usulüne uygun kullanım
„ Elektrikli süpürge sadece tip etiketine uygun olarak
bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
„ Filtre torbası veya toz haznesi, motor koruması ve
dışarı üfleme filtresi olmadan asla süpürmeyiniz.
=> Cihaz zarar görebilir!
„ Asla süpürgenin ağzıyla veya borusuyla insanların
kafalarının yakınında kullanmayınız.
=> Yaralanma tehlikesi söz konusudur!
„ Merdivenlerdeki kullanım sırasında cihaz her zaman
kullanıcıdan daha aşağıda bulunmalıdır.
„ Şebeke bağlantı kablosu ve hortum, elektrikli süpürgenin taşınması / nakli için kullanılmamalıdır.
„ Bu cihazın elektrik bağlantı hattı zarar görmüşse herhangi bir tehlikeyi önlemek için hatlar bayi, müşteri hizmetleri veya aynı niteliğe sahip başka biri tarafından
değiştirilmelidir.
„ 30 dakikadan uzun çalışma sürelerinden sonra elektrik
bağlantı kablosunu tamamen çekiniz.
„ Cihazı şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan
değil, aksine soketten çekilmelidir.
„ Şebeke bağlantı kablosu keskin kenarlar üzerinden
geçirilmemeli ve kıvrılmamalıdır.
„ Elektrik fişinin otomatik kablo çekme sırasında insanlara, insanların vucüduna, hayvanlara veya nesnelere
hızla çarpmamasına dikkat ediniz.
=> Elektrik bağlantı kablosunu fiş yardımıyla hareket
ettiriniz.
„ Elektrikli süpürgede yapacağınız tüm çalışmalardan
önce fişi çekiniz.
„ Hasar görmüş elektrikli süpürge çalıştırılmamalıdır. Bir
arıza söz konusu olduğu zaman, elektrik fişini prizden
çekip çıkarınız.
„ Tehlikeli durumları engellemek için elektrikli süpürgedeki onarım ve yedek parça değişim işlemleri sadece
yetkili müşteri hizmetleri tarafından yürütülmelidir.
„ Elektrikli süpürge hava şartlarından, nemden ve
sıcaklıktan korunmalıdır.
„ Yanıcı ve alkol içeren maddeler filtre üzerine (filtre
torbası, motor koruma filtresi, dışarı üfleme filtresi
vb.) uygulanmamalıdır.
„ Elektrikli süpürge inşaat işlerinde kullanım için uygun
değildir.
=> İnşaat artıklarının emilmesi cihazın zarar görmesine
neden olabilir.
„ Emiş yapılmayacağı zaman cihazı kapatınız ve fişini
çekiniz.
„ Eskimiş cihazlar derhal kullanım dışı tutulmalı, daha
sonra cihaz usulüne uygun bir şekilde imha edilmelidir.
Lütfen dikkat
Şebeke soketi en az 16A'lık bir sigorta ile emniyete
alınmış olmalıdır.
Eğer cihaz çalıştırıldığında sigorta atacak olursa, bunun sebebi, cihaz ile birlikte yüksek elektrik
bağlantı değerine sahip başka elektrikli cihazların
da aynı anda elektrik devresinde bağlı ve devrede
olması olabilir.
Cihazın açılmasından önce en düşük güç kademesini
ayarlamanız ve daha sonra daha yüksek bir güç kademesini seçmeniz durumunda, sigortanın devreye
sokulması engellenebilir.
!
İmha etmeye ilişkin uyarılar
„ Ambalaj
Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen malzemelerden ibarettir ve bu nedenle tekrar
geri kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan
ambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« adını taşıyan
yeniden değerlendirme sisteminin toplama merkezlerine gönderiniz. Kendi ülkenizde bu cins merkezler
varsa, ambalaj malzemelerinizi bu merkezlere göndermenizi tavsiye ederiz.
„ Filtrenin ve filtre torbasının imha edilmesi
Filtre ve filtre torbası çevreye zarar vermeyen malzemelerden üretilmiştir. Ev çöpleri için yasaklanmış
maddeler içermediği sürece, normal ev çöpleri ile
birlikte imha edilebilir.
Enerji etiketine ilişkin uyarılar
Bu elektrik süpürgesi, birincil hortumlu üniversal elektrik süpürgesidir.
Halılarda ve sert zeminlerde belirtilen en yüksek enerji verimliliğine ve temizlik performans sınıfına ulaşmak
için lütfen değiştirilebilir genel ağzı kullanınız.
İlgili hesaplama değerleri aşağıdaki hususları temel
almaktadır: Talep düzenlemesi (AB) No. 665/2013
3. Mayıs 2013 2010/30/EU direktifi eki. Bu talimat içerisinde ayrıntılı şekilde açıklanmayan tüm prosedürler
EN 60312-1:2017* standardı temelinde yürütülür.
*Motora yönelik kullanım ömrü testi boş toz haznesi ile
yapıldığından belirtilen motor kullanım ömrü, toz haznesi yarım dolu kontrol için %10 oranında arttırılmalıdır.
Elektrik süpürgenizi daha verimli kullanabilmeniz için
dikkat etmeniz gereken hususlar:
„ Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun değildir.
„ Süpürülecek yerin tipine göre motor gücünü
ayarlayınız.
„ Elektrikli süpürgeniz için her zaman orijinal yedek parça, aksesuar veya özel aksesuarları kullanınız.
„ Eğer, cihazınız toz torbalı ise;
Mutlaka orijinal toz torbası kullanınız. (Filtre değişim
göstergesinden toz torbasının doluluk oranı görülebilir.
Bu durumda toz torbası yenisi ile değiştirilmelidir.
„ Cihazınız toz hazneli ise;
Optimum temizlik sonuçları için güç ayar düğmesini
maksimuma getiriniz. Sadece çok hassas malzemelerde gücü daha az ayarlamanız önerilir. (Her kullanım
sonrasında bu hazne ve filtrelerinin temizlenmesi gerekir.)
„ Elektrikli süpürgeyi sadece tip (etiket) levhasındaki
gibi takın ve kullanın.
„ Cihazı dikey konumdayken çalıştırmayınız.
„ Eski cihaz
Eski cihazlar birçok değerli malzemeler ihtiva
eder. Bu nedenle, Almanya'da eski cihazınız tekrar
değerlendirilmesi için yetkili satıcıya veya bir geri
kazanma veya dönüşüm merkezine verilir. Güncel
giderme yöntemleri hakkında bilgi almak için lütfen
yetkili satıcınıza veya oturduğunuz bölge belediyesine başvurunuz.
25
pl
Instrukcję użytkowania należy zachować. W przypadku
przekazania odkurzacza innej osobie należy dołączyć
instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w
gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
Odkurzacz należy użytkować wyłącznie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, odkurzacza nie należy używać do:
„ odkurzania ludzi i zwierząt,
„ zasysania:
− substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych
krawędziach, gorących lub żarzących się,
− substancji wilgotnych lub płynnych,
− łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i gazów,
− popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania,
− pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
Części zamienne, wyposażenie dodatkowe, worki na pył
Nasze oryginalne części zamienne, wyposażenie dodatkowe i wyposażenie specjalne, jak również oryginalne
worki na pył zostały zaprojektowane specjalnie z myślą
o korzystaniu z naszych odkurzaczy i są dostosowane
do ich funkcji oraz wymagań. W związku z tym zalecamy
używanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych,
elementów wyposażenia dodatkowego, wyposażenia
specjalnego oraz oryginalnych worków na pył. Tylko w
ten sposób możemy zagwarantować zarówno długi okres użytkowania odkurzacza, jak i niezmiennie wysoką
skuteczność czyszczenia.
Wskazówka:
Stosowanie niedopasowanych lub odznaczających
się niższą jakością części zamiennych, elementów
wyposażenia dodatkowego/specjalnego oraz worków na pył może spowodować uszkodzenie odkurzacza, które nie jest objęte naszą gwarancją, jeżeli
przyczyną uszkodzenia było właśnie używanie tego
typu produktów.
!
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Odkurzacz
spełnia
wymogi techniki oraz przepisy
bezpieczeństwa.
„ Urządzenie mogą obsługiwać
dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi,
a
także
osoby
nie
posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone,
jak
bezpiecznie
obsługiwać urządzenie i są
świadome związanego z tym
niebezpieczeństwa.
„ Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem.
„ Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez
nadzoru dorosłych.
„ Opakowania foliowe należy
przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych
dzieci lub wyrzucić.
=> Istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia!
Odpowiednie użytkowanie
„ Odkurzacz należy podłączać i uruchamiać wyłącznie
zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej.
„ Nigdy nie odkurzać bez worka lub pojemnika na kurz
filtra zabezpieczającego silnik oraz filtra wylotu powietrza.
=> Może to spowodować uszkodzenie urządzenia!
„ W żadnym wypadku nie odkurzać szczotką ani dyszą
w pobliżu głowy.
=> Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń ciała!
„ Podczas odkurzania schodów urządzenie musi
znajdować się niżej niż użytkownik.
26
„ Nie używać przewodu zasilającego ani węża do przenoszenia/transportowania odkurzacza.
„ Jeśli przewód zasilający urządzenia zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub
serwis producenta lub inną osobę z podobnymi kwalifikacjami, aby uniknąć zagrożeń.
„ W przypadku użytkowania urządzenia dłużej niż
przez 30 minut należy całkowicie wyciągnąć przewód
zasilający.
„ W celu odłączenia urządzenia od sieci ciągnąć za
wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
„ Przewodu zasilającego nie wolno prowadzić po
ostrych krawędziach ani zaciskać.
„ Należy uważać, aby podczas automatycznego zwijania
przewodu wtyczka nie obijała się o znajdujące się w
pobliżu osoby, części ciała, zwierzęta lub przedmioty.
=> Kontrolować przewód zasilający, trzymając za
wtyczkę.
„ Przed przystąpieniem do prac związanych z naprawą
lub konserwacją odkurzacza należy wyciągnąć wtyczkę
z gniazda sieciowego.
„ Nie włączać uszkodzonego odkurzacza. W przypadku zakłócenia w pracy urządzenia należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda sieciowego.
„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawa urządzenia oraz
wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników
atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
„ Unikać kontaktu filtrów (worek na kurz filtr
zabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp.) z
materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
„ Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach
budowy.
=> Odsysanie gruzu budowlanego może prowadzić do
uszkodzenia urządzenia.
„ Gdy odkurzacz nie jest używany, wyłączyć urządzenie
i wyjąć wtyczkę z gniazda.
„ Stare urządzenie powinno zostać zabezpieczone
przed ponownym użyciem, a następnie odpowiednio
zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uwaga
Gniazdo sieci energetycznej musi być zabezpieczone bezpiecznikiem o mocy co najmniej 16 A.
Jeżeli w momencie włączania urządzenia zadziała
bezpiecznik, może to być spowodowane tym,
że równocześnie inne urządzenia elektryczne o
większej mocy przyłączeniowej podłączone są do
tego samego obwodu prądowego.
Zadziałania bezpiecznika można uniknąć, ustawiając
najniższy
stopień
mocy
przed
włączeniem
urządzenia i wybierając wyższy stopień dopiero po
jego włączeniu.
„ Stare urządzenia
Stare urządzenia często zawierają pełnowartościowe
materiały. Z tego względu wysłużone urządzenie
należy oddawać dostawcy względnie do centrum odzysku surowców wtórnych do ponownego wykorzystania. Informację na temat aktualnie obowiązujących
sposobów utylizacji można uzyskać w wyspecjalizowanym sklepie lub w urzędzie gminy.
„ Utylizacja filtrów i worków na kurz
Filtry i worki filtrujące wykonane są z materiałów
przyjaznych dla środowiska. Jeśli nie zawierają substancji szkodliwych lub niedozwolonych, można je
wyrzucać z odpadami komunalnymi.
Informacje dotyczące etykiety energetycznej
Niniejszy odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym z
wężem głównym.
W celu uzyskania deklarowanej efektywności energetycznej i klasy skuteczności odkurzania na dywanach i twardych podłogach zalecane jest używanie
przełączalnej szczotki uniwersalnej.
Obliczenia
zostały
dokonane
zgodnie
z
Rozporządzeniem Delegowanym (UE) Nr 665/2013
wydanym przez Komisję w dniu 3 maja 2013, które
stanowi uzupełnienie dyrektywy 2010/30/UE.
Wszystkie procedury, które nie są dokładnie opisane
w niniejszej instrukcji, zostały wykonane w oparciu
o normę DIN EN 60312-1:2017*.
*W przypadku badania okresu eksploatacji silnika przy
opróżnionym pojemniku na kurz zdefiniowaną wartość
należy zwiększyć o 10% podanego okresu eksploatacji
silnika, który przyjęto do badania przy wypełnionym do
połowy pojemniku na kurz.
!
Wskazówki dotyczące utylizacji
„ Opakowanie
Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Składa się ono z materiałów
bezpiecznych dla środowiska naturalnego i z tego
względu nadaje się do odzysku surowców wtórnych. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy
oddać do punktów zbiórki surowców wtórnych.
27
hu
Kérjük, őrizze meg a használati utasítást. A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasítást is.
Rendeltetésszerű használat
Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való alkalmazásra készült. Ezt a készüléket legfeljebb 2000 méter
tengerszint feletti magasságig való használatra tervezték.
A porszívót kizárólag a használati utasítás előírásainak
megfelelően használja.
Sérülések és károk elkerülése érdekében a porszívó
nem használható a következő célokra:
„ emberek vagy állatok leporszívózására
„ a következők felszívására:
− egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy forrásban lévő anyagok.
− nedves vagy folyékony anyagok
− gyúlékony vagy robbanékony anyagok és gázok.
− hamu, korom cserépkályhából és központifűtésberendezésekből
− nyomtatók és fénymásolók toneréből származó por.
Pótalkatrészek, tartozékok, porzsákok
Eredeti pótalkatrészeinket, eredeti tartozékainkat és
eredeti kiegészítő tartozékainkat csakúgy, mint eredeti
porzsákjainkat porszívónk tulajdonságaihoz és követelményeihez tervezték. Ezért javasoljuk, hogy kizárólag
eredeti pótalkatrészeket, eredeti tartozékokat, eredeti
kiegészítő tartozékokat, valamint eredeti porzsákokat
használjon. Ily módon biztosíthatja porszívója hosszú
élettartamát és a tartósan magas minőségű tisztítást.
Megjegyzés:
Nem megfelelő méretű vagy rosszabb minőségű
pótalkatrészek, tartozékok/kiegészítő tartozékok
és porzsákok használata károsíthatja a porszívót. Az
ezen termékek használatából fakadó károkra a garancia nem vonatkozik.
!
Biztonsági útmutató
Ez a porszívó megfelel a technika mai állása szerint elfogadott
szabályoknak és az ide vonatkozó biztonsági előírásoknak.
„ A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak felügyelet
mellett használhatják, illetve
akkor, ha megtanulták a kés28
zülék biztonságos használatát és megértették az ebből
eredő veszélyeket.
„ Soha ne engedjen gyerekeket
a készülékkel játszani.
„ A tisztítást és a felhasználói
karbantartást soha nem végezhetik gyerekek felügyelet
nélkül.
„ A műanyag zacskók és fóliák
kisgyermekektől távol tartandók és ártalmatlanításuk
szükséges.
=> Fulladásveszély!
Megfelelő használat
„ A porszívót csakis a típustábla szerint csatlakoztassa
és helyezze üzembe.
„ Soha ne használja porzsák, ill. portartály, motorvédő
szűrő és kifúvószűrő nélkül.
=> A készülék károsodhat!
„ Soha ne tartsa a szívófejet és a csövet a fej közelében
porszívózás közben.
=> Sérülésveszély!
„ Lépcső porszívózásánál a készüléket a lépcsőn a
munkát végző személyhez képest lejjebb kell elhelyezni.
„ Ne húzza / szállítsa a porszívót a hálózati csatlakozókábelnél és a tömlőnél fogva.
„ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül,
a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a
vevőszolgálat vagy egy hasonlóan képzett személy
cserélheti ki.
„ Ha a működtetési idő meghaladja a 30 percet, a hálózati csatlakozókábelt teljesen húzza ki.
„ Ne a csatlakozókábelnél, hanem a csatlakozó dugónál
fogva húzza ki a készüléket a hálózatból.
„ A hálózati csatlakozókábelt ne húzza át éles peremeken és ne törje meg.
„ Ügyeljen arra, hogy az automatikus kábel-visszacsévélésnél a hálózati csatlakozódugó nehogy személyeknek, testrészeknek, állatoknak vagy tárgyaknak
ütődjön.
=> A hálózati csatlakozókábelt a csatlakozódugónál
fogva vezesse.
„ Mielőtt bármilyen munkát elvégezne a porszívón, húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
„ Sérült porszívót ne helyezzen üzembe. Zavar esetén
húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
„ A veszélyek elkerülése érdekében a porszívón csak
erre felhatalmazott vevőszolgálat végezhet javításokat
és alkatrészcserét.
„ Óvja a porszívót az időjárás hatásaitól, nedvességtől
és hőforrásoktól.
„ Ne tegyen éghető vagy alkoholtartalmú anyagokat a
szűrőre (porzsák, motorvédőszűrő, kifúvószűrő stb.).
„ A porszívó nem alkalmas építkezéseken való alkalmazásra.
=> Az építési törmelék felszívása a készülék sérüléséhez vezethet.
„ Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót, ha nem porszívózik.
„ A kiselejtezett készüléket azonnal tegye használhatatlanná, ezután végezze el szakszerű ártalmatlanítását.
Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat
A hálózati csatlakozóaljzatot legalább 16 A-es biztosítéknak kell védenie.
Ha a biztosíték a készülék bekapcsolásakor egyszer
kioldana, annak az lehet az oka, hogy egyidejűleg
más nagy áramfelvételű elektromos készülék is ugyanarra az áramkörre lett csatlakoztatva.
A biztosíték kioldása elkerülhető, ha a készüléket
bekapcsolás előtt a legalacsonyabb teljesítményfokozatra állítja, majd működés közben kapcsolja fokozatosan magasabb teljesítményfokozatra.
!
Tudnivalók az energiacímkéhez
Ez a porszívó egy általános rendeltetésű porszívó
levehető tömlővel.
Szőnyeg és kemény padló esetén a megadott energiahatékonyság és takarításhatékonysági osztály eléréséhez
használja az átkapcsolható univerzális szívófejet.
A számítások a 2010/30/EU irányelv kiegészítéséről
szóló, 2013. május 3-i 665/2013/EU felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendeleten alapulnak. A jelen használati utasításban pontosabban nem ismertetett összes eljárás elvégzése a DIN EN 60312-1:2017* alapján
történt.
*Ha a motor élettartamának ellenőrzését üres portartállyal végzik, akkor a megadott értéket a motor élettartamának félig teli portartállyal vizsgált értékéhez képest
10%-kal meg kell növelni.
Környezetvédelmi tudnivalók
„ Csomagolás
A csomagolás védi a porszívót a szállítás során
keletkező sérülésektől. A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, és ezért újrafeldolgozásra
alkalmas. A továbbiakban már nem szükséges csomagolóanyagot helyezze el a szelektív gyűjtőhelyek
megfelelő tárolóiban.
„ Régi készülék
A régi készülék még sok értékes anyagot tartalmaz.
Ezért kiselejtezett készülékét adja le újrahasznosításra kereskedőjénél vagy egy MÉH-telepen. Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről érdeklődjön
kereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
„ A szűrő és a porzsák ártalmatlanítása
A szűrő és a porzsák környezetet nem károsító anyagokból készültek. Amennyiben nem tartalmaznak
olyan anyagokat, melyeket tilos a háztartási hulladékba helyezni, a szokásos háztartási hulladékkal
együtt ártalmatlaníthatja.
29
ro
Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de utilizare. În cazul
predării aspiratorului unei terţe persoane vă rugăm să
înmânaţi totodată şi instrucţiunile de utilizare.
Utilizare conform destinaţiei
Acest aparat este rezervat în exclusivitate uzului menajer şi domeniului casnic. Acest aparat este adecvat
pentru o utilizare până la o înălţime de maxim 2000 de
metri deasupra nivelului mării.
Pentru a evita accidentele sau daunele, aspiratorul nu
trebuie folosit pentru:
„ aspirarea oamenilor sau animalelor.
„ aspirare următoarelor:
− substanţe vătămătoare pentru sănătate, contondente, fierbinţi sau incandescente.
− substanţe umede sau lichide.
− substanţe şi gaze uşor inflamabile sau explozive.
− Cenuşă, funingine din sobe de teracotă şi instalaţii
de încălzire centrală.
− toner din imprimatoare şi copiatoare.
Piese de schimb, accesorii, saci de praf
Piesele noastre de schimb originale, accesoriile noastre
originale şi accesoriile speciale originale, la fel ca şi sacii
noştri de praf originali sunt adaptate la proprietăţile şi
la cerinţele impuse aspiratoarelor noastre. De aceea vă
recomandăm utilizarea exclusivă a pieselor de schimb
originale, a accesoriilor şi accesoriilor speciale originale şi a sacilor noştri de praf originali. În acest fel
puteţi asigura o durată de serviciu îndelungată, precum
şi în permanenţă o înaltă calitate a performanţelor de
curăţare ale aspiratorului dvs.
Indicaţie:
Utilizarea unor piese de schimb, accesorii/accesorii
speciale şi saci de praf care nu se potrivesc perfect
sau sunt de calitate inferioară poate duce la avarii
ale aspiratorului dvs., care nu sunt incluse în garanţia
noastră în măsura în care aceste avarii au fost provocate tocmai prin utilizarea unor astfel de produse.
!
Instrucţiuni de siguranţă
Acest aspirator corespunde regulamentelor recunoscute ale
tehnicii şi dispoziţiilor de securitate în vigoare.
„ Aparatul poate fi folosit de copii începând cu vârste de 8 ani
şi de persoane cu dizabilităţi
fizice, senzoriale sau men30
tale sau fără experienţă şi /
sau cunoştinţe, dacă acestea
sunt supravegheate sau au
fost instruite asupra folosirii
în siguranţă a aparatului şi
pericolelor care pot rezulta.
„ Copiii nu au voie să se joace
cu aparatul.
„ Curăţarea
şi întreţinerea
curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor
fără supraveghere.
„ Pungile de plastic şi foliile
trebuie să nu fie la îndemâna
copiilor şi trebuie evacuate
ca deşeu.
=> Pericol de asfixiere!
Utilizare corespunzătoare
„ Racordaţi şi puneţi în funcţiune aspiratorul numai conform datelor de pe plăcuţa de identificare.
„ Nu aspiraţi niciodată fără sacul filtrant, respectiv fără
recipientul de praf, filtrul de protecţie a motorului şi
filtrul pentru aerul evacuat.
=> Aparatul poate fi deteriorat!
„ Evitaţi întotdeauna aspirarea cu duza şi tubul în apropierea capului.
=> Pericol de rănire!
„ La aspirarea pe trepte, aparatul trebuie să stea întotdeauna sub nivelul utilizatorului.
„ Nu folosiţi cablul de legătură la reţea şi furtunul pentru
a purta/ transporta aspiratorul.
„ În cazul în care conductorul de legătură la reţea al
acestui aparat este deteriorat, el trebuie să fie înlocuit
de producător sau de unităţile sale service sau de o
persoană având calificare similară, pentru a se evita
apariţia de pericole.
„ Scoateţi complet cablul de racordare la reţea dacă
se foloseşte aspiratorul pe o perioadă mai mare de
30 de minute.
„ Nu trageţi de cablul de racord, ci de fişă pentru a scoate aparatul din priza de reţea.
„ Nu trageţi şi nu striviţi cablul de legătură la reţea peste
muchii ascuţite.
„ Aveţi grijă ca ştecărul să nu se lovească de persoane,
părţi ale corpului, animale sau obiecte la retractarea
automată.
=> Ghidaţi cablul de racordare la reţea cu ajutorul
ştecărului.
„ Scoateţi aspiratorul din priză înaintea oricărei lucrări
la el.
„ Nu puneţi în funcţiune un aspirator dacă este deteriorat. În cazul existenţei unui deranjament scoateţi
ştecherul din priză.
„ Pentru a evita pericolele, reparaţiile şi schimbarea de
piese la aspirator sunt permise numai unităţilor service
autorizate.
„ Protejaţi aspiratorul de influenţele atmosferice, umiditate şi surse de căldură.
„ Nu aşezaţi pe filtru materiale inflamabile sau care
conţin alcool (saci de filtru, filtre de protecţie a motoarelor, filtre de suflare etc.).
„ Aspiratorul nu este adecvat pentru utilizare pe şantier.
=> Aspirarea de moloz poate să conducă la deteriorarea aparatului.
„ Opriţi aspiratorul şi scoateţi ştecărul din priză atunci
când nu aspiraţi.
„ Distrugeţi imediat aparatele ieşite din uz, apoi
depuneţi-le la centrele de reciclare.
„ ! Luaţi în considerare
Priza de reţea trebuie să aibă o siguranţă de minim
16A.
În cazul în care siguranţa se declanşează la conectarea aparatului, atunci acest lucru se poate datora
faptului că mai multe aparate electrice, cu o putere
mare, sunt racordate în acelaşi timp la acelaşi circuit
electric.
Declanşarea siguranţei este evitabilă dacă reglaţi
înainte de conectarea aparatului cea mai scăzută
treaptă de putere şi numai după aceea selectaţi o
treaptă de putere mai ridicată.
Indicaţii pentru eticheta de energie
Acesta este un aspirator de uz general cu furtun standard.
Pentru a vă bucura de cea mai bună clasă declarată de
eficienţă energetică şi de performanţă de curăţare pe
covoare şi pardoseli, vă rugăm să folosiţi duza universală
comutabilă.
Calculele se bazează pe Regulamentul delegat (UE)
nr. 665/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE.
Toate procedurile care nu au fost descrise în mod detaliat în aceste instrucţiuni au fost realizate pe baza
normei DIN EN 60312-1:2017*.
*În cazul efectuării testului privind durata de viaţă a
motorului, cu un recipient pentru praf gol, durata de
viaţă a motorului poate creşte cu până la 10% din valoarea rezultată în urma testului cu recipientul pentru
praf pe jumătate plin.
Indicaţii asupra îndepărtării ambalajului
şi aparatului scos din uz
„ Ambalajul
Ambalajul
protejează
aspiratorul
împotriva
deteriorării pe timpul transportului. Ambalajul este
fabricat din materiale ecologice şi este de aceea reciclabil. Predaţi materialele de ambalaj care nu mai
sunt necesare la punctele de colectare a deşeurilor.
„ Aparatul scos din uz
Aparatele vechi conţin încă multe materiale valorificabile. De aceea predaţi aparatul dumneavoastră,
scos din uz, magazinului comercial, respectiv unui
centru de reciclare pentru revalorificare. Vă rugăm
să solicitaţi informaţii în privinţa căilor actuale de
îndepărtare a ambalajelor şi aparatelor scoase din
uz la un magazin de specialitate sau la administraţia
comunală din localitatea dumneavoastră.
„ Evacuarea ca deşeu a filtrului şi a sacului de filtrare
Filtrul şi sacul de filtrare sunt produse din materiale
ecologice. Deoarece nu conţin substanţe interzise în
gunoiul menajer, pot fi evacuate ca deşeu împreună
gunoiul menajer obişnuit.
31
Правила техники
безопасности
ru
Сохраните инструкцию по эксплуатации. При
передаче пылесоса новому владельцу не забудьте
передать также инструкцию по эксплуатации.
Указания по использованию
Этот прибор предназначен только для домашнего
использования и в бытовых условиях. Данный прибор
предназначен для использования на высоте не более
2000 м над уровнем моря.
Во избежание травм и повреждений пылесос
нельзя использовать для :
„ чистки людей и животных;
„ всасывания:
− вредных для здоровья веществ, острых, горячих
или раскалённых предметов;
− мокрых предметов и жидкостей;
− легковоспламеняющихся
или
взрывчатых
веществ и газов;
− пепла, сажи из кафельных печей и систем
центрального отопления;
− тонера из принтеров или копировальных
аппаратов.
Запасные части,
мешки для пыли
принадлежности,
Наши
оригинальные
запасные
части
и
принадлежности,
а
также
оригинальные
дополнительные
принадлежности,
как
и
оригинальные мешки для пыли, оптимально
подходят к свойствам и требованиям наших
пылесосов.
Поэтому
мы
рекомендуем
вам
использовать
исключительно
оригинальные
запасные части и принадлежности, а также
лишь
оригинальные
дополнительные
принадлежности и мешки для пыли. Только таким
образом обеспечивается долгий срок службы
и гарантируется высокий результат уборки с
помощью вашего пылесоса.
Указание:
использование неподходящих или некачественных
запасных
частей,
принадлежностей/
дополнительных принадлежностей или мешков
для пыли может вызвать повреждение пылесоса.
Наша гарантия не распространяется на устранение
повреждений,
вызванных
использованием
подобных изделий.
!
32
Данный пылесос
соответствует
общепризнанным
техническим требованиям
и специальным правилам
техники безопасности.
„ Использование пылесоса
детьми старше 8 лет и
лицами с ограниченными
физическими
или умственными
способностями, а также
лицами, не имеющими
опыта обращения с
подобным оборудованием,
допускается только
под присмотром или
после инструктажа
по безопасному
использованию прибора и
осознания данными лицами
опасностей, связанных с
его эксплуатацией.
„ Детям запрещено играть с
прибором.
„ Чистка и уход не должны
производиться детьми без
присмотра.
„ Пластиковые мешки
и полимерную плёнку
храните и утилизируйте
в недоступном для детей
месте.
=> Опасность удушья!
Правильное использование
Инструкция по утилизации
„ Подключение к электросети и включение пылесоса
должно производиться только с учётом данных
типовой таблички.
„ Никогда не используйте пылесос без сменного
пылесборника либо контейнера для сбора пыли,
моторного и выпускного фильтров.
=> Пылесос может быть повреждён!
„ Не подносите всасывающую насадку и трубку к
голове.
=> Это может привести к травме!
„ При уборке лестницы пылесос всегда должен
находиться ниже пользователя.
„ Не используйте сетевой кабель и шланг для
переноски /транспортировки пылесоса.
„ Во избежание опасности замена поврежденного
сетевого
кабеля
данного
прибора
может
быть выполнена только производителем или
авторизованной им сервисной службой либо
лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
„ При продолжительности эксплуатации более 30
минут сетевой кабель необходимо полностью
вытянуть.
„ При отсоединении прибора от электросети всегда
беритесь рукой за вилку, а не за сетевой кабель.
„ Следите за тем, чтобы сетевой кабель не был зажат
и не попадал на острые края предметов.
„ Перед автоматическим сматыванием сетевого
кабеля убедитесь в том, что его штекер не цепляется
за людей, части тела, животных или другие объекты.
=> Отсоедините сетевой кабель от электросети,
потянув за штекер.
„ Не пользуйтесь неисправным пылесосом. При
возникновении неисправности вынимайте вилку из
розетки.
„ Во избежание опасности все работы по ремонту и
замене деталей пылесоса следует выполнять только
в авторизованной сервисной службе.
„ Защищайте
пылесос
от
воздействия
неблагоприятных
метеорологических
условий,
влажности и источников тепла.
„ Не подвергайте фильтры (сменный пылесборник,
моторный фильтр, выпускной фильтр и т.
д.)
воздействию
воспламеняющихся
или
спиртосодержащих веществ.
„ Пылесос не предназначен для эксплуатации на
строительных объектах.
=> При засасывании строительного мусора пылесос
может выйти из строя.
„ После окончания эксплуатации выключите прибор
и смотайте сетевой кабель.
„ Отслужившие приборы сделайте непригодными для
дальнейшего использования, а затем утилизируйте
в соответствии с действующими правилами.
Внимание:
Сетевая розетка должна быть защищена
предохранителем не менее чем на 16A.
При включении прибора предохранитель может
сразу сработать, если одновременно в данную
электрическую цепь включены другие приборы
с большой общей потребляемой мощностью.
Срабатывание
предохранителя
можно
предотвратить, если перед включением прибора
установить минимальную мощность, а затем
постепенно увеличить её.
„ Упаковка
Упаковка служит для защиты пылесоса от
повреждений
при
транспортировке.
Она
изготовлена из экологически чистых материалов,
поэтому её можно использовать для вторичной
переработки. Использованные упаковочные
материалы относите в пункты приёма вторсырья.
„ Отслужившие приборы
Отслужившие приборы являются ценным сырьем
для дальнейшего использования. Поэтому
отслуживший прибор следует отнести дилеру
или в пункт приёма вторсырья для дальнейшей
утилизации.
Информация
о
возможности
утилизации находится у дилера или в местной
администрации.
„ Утилизация фильтров и сменного пылесборника
Фильтры и сменный пылесборник изготовлены
из экологически безвредных материалов.
Если они не содержат в себе никаких веществ,
запрещённых к утилизации с бытовым мусором,
то вы можете утилизировать их вместе с бытовым
мусором.
Примечания к табличке
энергопотребления
Этот пылесос со шлангом является универсальным.
Для достижения заявленного энергопотребления и
класса чистки на ковровых и половых покрытиях,
используйте переключающуюся универсальную
насадку.
Расчёты
основываются
на
Делегированном
Регламенте (ЕС) № 665/2013 Комиссии от 3 мая
2013 г., дополняющем Директиву 2010/30/ЕС.
Все действия, подробное описание которых не
приведено в данном руководстве, основываются
на DIN EN 60312-1:2017*.
*Если
проводится
проверка
долговечности
мотора с пустым пылесборником, для проверки
долговечности мотора с заполненным наполовину
пылесборником необходимо увеличить заданное
значение долговечности на 10%.
!
33
·έε΍Ω΍ΕΏΥιϭιϡϝιϕ΍ϝρ΍ϕΓ
ϲ
ϲδϴ΋έ ϡϮρήΨΑ ΓΩϭΰϣ ΕΎϣ΍ΪΨΘγϻ΍ ΓΩΪόΘϣ ΔδϨϜϣ ήΒΘόΗ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΔδϨϜϤϟ΍ ϩάϫ
ϝϝϭιϭϝ·ϝϯϑΉΓϙϑ΍˯Γ΍ϝρ΍ϕΓϭ΍ϝΕϥυϱϑ΍ϝϡωϝϥΓωϥΩ΍ϝΕεύϱϝωϝϯ΍ϝαΝ΍Ωϭ΍ϝ΃ένϱ΍Ε
΍ϝιϝΏΓϱ˵έΝϯ΍αΕΥΩ΍ϡϑϭϩΓ΍ϝΕϥυϱϑ΍ϝε΍ϡϝΓ΍ϝϕ΍ΏϝΓϝϝΕύϱϱέ
ϲϋήϔϟ΍ ϊϳήθΘϟ΍ ϰϠϋ ΕΎΑΎδΤϟ΍ ΪϤΘόΗ
ΔϨΠϠϟ΍ Ϧϋ έΩΎμϟ΍
Ϣ
Ϣϗέ
ϲ
ϲΑϭέϭϷ΍ ΩΎΤΗϻ΍
ϲ
ϲΑϭέϭϷ΍ ΩΎΤΗϻ΍ ΔΤ΋ϼϟ ˱ϻ ΎϤϜΘγ΍
Ϯ
ϮϳΎϣ
Φ
ΦϳέΎΘΑ
ΔϗΪΑ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΔΣϭήθϤϟ΍ ήϴϏ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ϊϴϤΟ
ΔϴγΎγϷ΍ Δϔλ΍ϮϤϟ΍ ϲϓ ϞϴμϔΘϟΎΑ ΎϫήϛΫ ϢΗ
˯Ύϋϭ ΎϤϨϴΑ ϙήΤϤϠϟ ϲο΍ήΘϓϻ΍ ήϤόϟ΍ έΎΒΘΧ΍ ˯΍ήΟ· ϢΗ Ϊϗ ϪϧϷ ˱΍ήψϧ
ΪϨϋ ϙήΤϤϠϟ έϮϛάϤϟ΍ ϲο΍ήΘϓϻ΍ ήϤόϟ΍ ΓΩΎϳί ΐΠϳ ϪϧΈϓ ˬύέΎϓ ΔΑήΗϷ΍
έέ΍ΪϘϤΑ ΊϠΘϤϣ ϒμϧ ΔΑήΗ΃ ˯ΎϋϮΑ έΎΒΘΧϻ΍ ˯΍ήΟ·
34
()*&$*')*')(*') &)$*#"*)(& %*#)($) #!"*')(!'*$*)(! ****
%*)("*)(&%(*($"*& %*( **%"*) '*)'(*)(&#%(*)(!')%*')()$(*(()!*
)!*( *$!))"*()*%*)()' *)(!')%*')&)*!)*#* )*$*)( $*#*%#))&*#*!) ****
*)( '*)(#&#$)&%%*(()'(**$*'&#%*)'(*)(&#%(*)(!')%*'#) "*)()' *)(!')%
#*)() *#) '*)()' *)(!')%*%*)("*$*)(%)$*')(*
35
ρϕϑϱϝΥ΍Ωϝ΍ϕ΍ρϥϝ΍ϱϑϭϱϝίϥϡϝ΍ϡ΍ΩΥΕα΍ϝϝιιΥϡί΍ϩΝϝ΍΍Ϋϩ
ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ϭˬΔϳϠϳϣϛΗϟ΍ΕΎϘΣϠϣϟ΍ϭˬέΎϳϐϟ΍ϊρϗ
ΔλΎΧϟ΍ΕΎϘΣϠϣϟ΍ϭΔϳϠλϷ΍ΔϳϠϳϣϛΗϟ΍ΎϧΗΎϘΣϠϣϭˬΔϳϠλϷ΍ΎϧέΎϳϏϊρϗ
ι΋ΎλΧϊϣˬΔϳϠλϷ΍ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ϝΛϣˬΔϘϓ΍ϭΗϣΔϳϠλϷ΍
ϡ΍ΩΧΗγϻ΍έΎλΗϗΎΑϙΣλϧϧϙϟΫϟΎϧΑΔλΎΧϟ΍αϧΎϛϣϟ΍ΕΎΑϠρΗϣϭ
ΕΎϘΣϠϣϟ΍ϭΔϳϠλϷ΍ΔϳϠϳϣϛΗϟ΍ΎϧΗΎϘΣϠϣϭˬΔϳϠλϷ΍ΎϧέΎϳϏϊρϗϰϠϋ
ϩΫϬΑϭΎϧΑΔλΎΧϟ΍ΔϳϠλϷ΍ΔΑέΗϷ΍αΎϳϛ΃ϭΔϳϠλϷ΍ΔλΎΧϟ΍
ϑϳυϧΗϟ΍˯΍ΩϷέ΍έϣΗγΎΑΔϳϟΎϋΓΩϭΟϭ˱ϼϳϭρ΍ ˱έϣϋϥϣοΗΔϘϳέρϟ΍
ϙΗγϧϛϣΑ
ΔυϭΣϠϣ
ΔΑέΗ΃αΎϳϛ΃ϭΔλΎΧΕΎϘΣϠϣΔϳϠϳϣϛΗΕΎϘΣϠϣϭˬέΎϳϏϊρϗϡ΍ΩΧΗγ΍
ϱΩ΅ϳΩϗΓΩϭΟϟ΍ΙϳΣϥϣΔοϔΧϧϣΔϣϳϗΕ΍Ϋϭ΃ΔϗΩΑΔϘΑΎρϣέϳϏ
ϥΎϣοϟ΍ΎϬϳρϐϳϻέ΍έοϷ΍ϩΫϫϭˬϙΗγϧϛϣΑέ΍έο΃ωϭϗϭϰϟ·
ΕΎΟΗϧϣϟ΍ϩΫϫϝΛϣϡ΍ΩΧΗγ΍ΏΑγΑΕόϗϭΎϬϧ΃ΎϣϟΎρˬΎϧΑιΎΧϟ΍
36
Ersatzteile und Sonderzubehör
de
Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger
der Baureihe BHS4 entschieden haben.
In dieser Gebrauchsanweisung werden verschiedene
BHS4 – Modelle dargestellt. Es ist deshalb möglich,
dass nicht alle beschriebenen Ausstattungsmerkmale
und Funktionen auf Ihr Modell zutreffen.
Sie sollten nur das Original Zubehör von Bosch
verwenden, das speziell für Ihren Staubsauger
entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis
zu erzielen.
A Ersatzfilterpackung BHZ4AF1 / Typ S
Inhalt:
8 Staubbeutel mit Verschluss
1 Micro-Hygienefilter
B Adapter für Sonderdüsen BBZ4AD1
Wird für BBZ102TBB und BBZ103WD benötigt.
Inbetriebnahme
Variante A
Bitte Bildseiten ausklappen!
Gerätebeschreibung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Handgriff
Oberer Kabelhaken
Netzanschlusskabel
Verriegelungsring
Unterer Kabelhaken
Motorschutzfilter
Staubbeutel
Drehknopf
Umschaltung Schlauch/Bodendüse
Bodendüse
Gerätedeckel
Filterwechselanzeige
Tragegriff mit integriertem Saugschlauch
Hartbodendüse*
ELECTROMATIC®-Bürste*
Fugendüse
Zubehörhalter
Polsterdüse
Ein-/Ausschalter mit Leistungsregler
Saugrohr*
Teleskoprohr
*je nach Ausstattung
䡲 Handgriff in das Teleskoprohr / Saugrohr einrasten.
Zum Entfernen des Handgriffs Rastknopf drücken und
Handgriff aus dem Teleskoprohr / Saugrohr ziehen.
䡲 Verriegelungsring am Staubsauger auf Position
drehen und Teleskoprohr / Saugrohr in die Öffnung
stecken.
䡲 Durch Verdrehen des Rings auf Position
Teleskoprohr
/ Saugrohr sichern.
Zum Entfernen des Teleskoprohr / Saugrohr Ring wieder
in Position
bringen und Teleskoprohr / Saugrohr
herausziehen.
䡲 Bodendüse und Staubsauger zusammenstecken.
Variante B
䡲 Verriegelungsring am Staubsauger auf Position
drehen und Handgriff in die Öffnung stecken.
Durch Verdrehen des Rings auf Position
Handgriff
sichern.
Zum Entfernen des Handgriffs, Ring wieder in Position
bringen und Handgriff herausziehen.
䡲 Teleskoprohr auf Gerät stecken.
䡲 Bodendüse und Teleskoprohr zusammenstecken.
ELECTROMATIC®-Bürste
Ist Ihr Gerät mit einer ELECTROMATIC®- Bürste ausgestattet, entnehmen Sie bitte die Hinweise über Anwendung
und Wartung der beiliegenden Gebrauchsan-weisung.
Bild 1
Durch Drücken der Schiebemanschette in Pfeilrichtung
Teleskopohr entriegeln und auf gewünschte Länge
einstellen.
* je nach Ausstattung
37
Bild 2
Unteren Kabelhalter durch Drehen entriegeln, Kabel vom
oberen Kabelhalter nehmen.
Netzstecker in Steckdose stecken.
Bild 3
Staubsauger am Schalter ein-/ ausschalten.
4
Bild
Saugkrafteinstellung durch Drehen am Drehregler.
Saugen
Bild 5
Bodendüse einstellen:
䡲 Teppiche und
Teppichboden
䡲 glatte Böden
Bild 10
Netzstecker ziehen.
Kabel auf die Kabelhaken an der Geräterückseite
aufwickeln.
Bild 11
a) Zum Verstauen kann das Gerät am Handgriff aufgehängt
werden.
b) Das Gerät kann am Tragegriff transportiert werden.
Filterwechsel
=>
=>
Achtung!
Bodendüsen unterliegen, abhängig von der Beschaffenheit ihres Hartbodens (z.B. raue, rustikale Fließen)
einem gewissen Verschleiß. Deshalb sollten Sie in
regelmäßigen Abständen die Laufsohle der Düse überprüfen. Verschlissene, scharfkantige Düsensohlen
können Schäden auf empfindlichen Hartböden wie
Parkett oder Linoleum verursachen. Der Hersteller
haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch eine
verschlissene Bodendüse verursacht werden.
Bild 6
a) Gerät ausschalten.
b) Drehknopf durch Drücken in Pfeilrichtung entriegeln und
auf Position Saugschlauch einstellen.
c) Schlauchstutzen in Pfeilrichtung aus der Halterung
ziehen.
Bild 7*
Zubehör wahlweise auf Saugschlauch oder Teleskoprohr /
Saugrohr stecken.
a) Fugendüse
Zum Reinigen von Fugen und Ecken.
b) Polsterdüse
Zum Reinigen von Polstermöbeln, Vorhängen usw.
Bild 8*
Hartbodendüse
Zum Reinigen von harten Bodenbelägen
(Fliesen, Parkett usw.)
Bild 9
a) Gerät ausschalten.
b) Schlauchstutzen in die Halterung zurückstecken.
c) Drehknopf durch Drücken in Pfeilrichtung entriegeln und
auf Position Bodendüse zurückdrehen.
38
Nach der Arbeit
Staubbeutel austauschen
Ist bei vom Boden abhobener Düse die Filterwechselanzeige vollständig ausgefüllt, muss der Staubbeutel
gewechselt werden.
Bild 12
Deckel in Pfeilrichtung öffnen, vom Gerät abheben und
zur Seite ablegen.
Bild 13
Staubbeutel durch Ziehen an der Verschlusslasche
verschließen, herausnehmen und neuen Staubbeutel
einlegen.
Deckel schließt nur mit eingelegtem
! Achtung:
Staubbeutel.
Nach dem Aufsaugen feiner Staubpartikel
( wie z. B. Gips, Zement, usw. ), Microfilter reinigen
oder austauschen.
Ist nach dem Filterwechsel die Filterwechselanzeige
immer noch ausgefüllt, könnte der Drehknopf blockiert
sein!
Bild 14
a) Drehknopf durch Drücken in Pfeilrichtung entriegeln und
in Position mit dem Pfeil drehen.
Drehknopf entnehmen und ausklopfen
b) Drehknopf wieder einsetzen und unter Drücken in die
gewünschte Saugposition zurückdrehen.
Micro-Hygienefilter austauschen
Wann tausche ich aus: Bei jeder neuen Papieraustauschfilterpackung.
Bild 15
䡲 Deckel öffnen (siehe Bild 12).
䡲 Filterhalterung herausziehen und aufklappen.
䡲 Alten Micro-Hygienefilter entsorgen und neuen MicroHygienefilter einlegen.
䡲 Filterhalterung in Gerät einsetzen und Deckel schließen.
* je nach Ausstattung
Hepa-Filter austauschen
Ist Ihr Gerät mit einem Hepa-Filter ausgestattet, muss dieser
jährlich ausgewechselt werden.
Bild 16
䡲 Deckel öffnen (siehe Bild 12)
䡲 Alten HEPA-Filter aus dem Gerät entnehmen
䡲 Neuen HEPA-Filter einsetzen und Deckel schließen.
Pflege
䡲 Vor jeder Reinigung des Staubsaugers, muß dieser
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden.
䡲 Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können mit
einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt
werden.
en
Congratulations on your purchase of a Bosch BHS4
vacuum cleaner.
This instruction manual describes various BHS4
models, which means that some of the equipment
features and functions described may not be available
on your model.
You should only use original Bosch accessories, which
have been specially developed for your vacuum cleaner
to achieve the best possible vacuuming results.
Fold out picture pages.
Scheuermittel, Glas oder
! Keine
Allzweckreiniger verwenden.
Staubsauger niemals in Wasser tauchen.
䡲 Der Staubraum kann bei Bedarf mit einem zweiten
Staubsauger ausgesaugt, oder einfach mit einem
trockenen Staubtuch / Staubpinsel gereinigt werden.
Technische Änderungen vorbehalten.
Your vacuum cleaner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Handle
Upper power cord hook
Power cord
Locking ring
Lower power cord hook
Motor protection filter
Dust bag
Rotary knob
To switch between hose/floor tool
Floor tool
Vacuum cleaner lid
Dust bag change indicator
Carrying handle with integrated flexible tube
Hard-floor brush*
ELECTROMATIC® brush*
Crevice nozzle
Accessories holder
Upholstery nozzle
On/off switch with power control
Suction hose*
Telescopic tube*
* Depending on model
39
Replacement parts and accessories
A Replacement filter pack BHZ4AF1 / Type S
Contains:
8 self-sealing dust bags
1 micro-hygiene filter
B Adapter for special nozzles BBZ4AD1
Required for BBZ102TBB and BBZ103WD.
Setting up
Figure 3
Turn the vacuum cleaner on/off at the switch.
Figure 4
Adjust the suction setting by turning the rotary control.
Vacuuming
Figure 5
Adjusting the floor tool:
䡲 Rugs and
carpets
=>
Version A
䡲 Engage the handle in the suction hose/telescopic tube.
To remove the handle, press the notch button and pull
the handle out of the suction hose/telescopic tube.
䡲 Turn the locking ring on the vacuum cleaner to position
and insert the suction hose/telescopic tube in the
opening.
䡲 Lock the suction hose/telescopic tube in place by turning
the ring to position .
To remove the suction hose / telescopic tube, move the
ring back to position and pull out the suction
hose/telescopic tube.
䡲 Connect the floor tool to the vacuum cleaner.
Version B
䡲 Turn the locking ring on the vacuum cleaner to position
and insert the handle in the opening.
Lock the handle in place by turning the ring to
position .
To remove the handle, move the ring back to position
and pull out the handle.
䡲 Fit the telescopic tube to the vacuum cleaner.
䡲 Connect the floor tool to the telescopic tube.
ELECTROMATIC® brush
Your vacuum cleaner is equipped with an ELECTROMATIC®
brush. For notes on use and maintenance, please refer to
the accompanying instruction manual.
Figure 1
Press the adjusting sleeve in the direction of the arrow
and adjust the telescopic tube to the length required.
Figure 2
Release the lower power cord hook by turning it and
remove the cord from the upper power cord hook.
Connect the plug to the mains socket.
䡲 Hard surfaces
=>
Caution!
Floor tools are subject to a certain amount of wear,
depending on the type of hard floors you have
(e.g. rough, rustic tiles). Therefore, you must check
the underside of the floor tool at regular intervals.
Worn undersides of floor tools may have sharp edges
that can damage sensitive hard floors, such as parquet
or linoleum. The manufacturer does not accept any
responsibility for damage caused by worn floor tools.
Vacuum using flexible tube
Figure 6
a) Switch off the vacuum cleaner.
b) Press the rotary knob in the direction of the arrow to
release it and set it to the flexible tube position.
c) Pull the hose adapter out of the holder in the direction of
the arrow.
Figure 7*
Fit an accessory to either the flexible tube or the suction
hose/telescopic tube.
a) Crevice nozzle
For cleaning crevices and corners.
b) Upholstery nozzle
For cleaning upholstered furniture, curtains, etc.
Figure 8*
Hard-floor brush
For cleaning hard floor coverings
(tiles, parquet flooring, etc.)
Figure 9
a) Switch off the vacuum cleaner.
b) Insert the hose adapter back into the holder.
c) Press the rotary knob to release it and turn it back to the
floor tool position.
When the work is done
Figure 10
Unplug the vacuum cleaner.
Wind the cord around the power cord hooks at the rear
of the vacuum cleaner.
40
* Depending on model
Figure 11
a) The vacuum cleaner can be hung by the handle for
storage.
b) The vacuum cleaner can be transported by the carrying
handle.
Changing the dust bag
Replacing the dust bag
It is necessary to change the dust bag if the dust bag
change indicator appears full when the nozzle is lifted from
the floor.
Figure 12
Open the lid in the direction of the arrow, lift it away from
the vacuum cleaner and put it to one side.
Care
Always switch the vacuum cleaner off and disconnect the
power cord from the mains before cleaning the vacuum
cleaner.
The vacuum cleaner and plastic accessories can be
cleaned with a commercial plastics cleaner.
not use abrasive, glass or all-purpose cleaners.
! Do
Never immerse the vacuum cleaner in water.
The dust compartment can, if necessary, be cleaned with a
second vacuum cleaner or simply wiped with a dry cloth or
a duster.
Subject to technical changes.
Figure 13
Seal the dust bag by pulling the sealing tab, remove the
dust bag and insert a new one.
The lid only closes with a dust bag inserted.
! Caution:
After using the vacuum cleaner for fine dust particles
(such as plaster or cement), clean the micro filter and
replace it if necessary.
If the dust bag change indicator still appears full
following the dust bag change, it may be because the
rotary knob is blocked.
Figure 14
a) Press the rotary knob to release it and turn it to the
position of the arrow.
Remove the rotary knob and shake it
b) Refit the rotary knob and, while pressing it down, turn it
back to the vacuum position required.
Replacing the micro-hygiene filter
Replacement is required:Each time you need to open the
replacement filter pack.
Figure 15
䡲 Open the lid (see Figure 12).
䡲 Pull out the filter holder and open it.
䡲 Dispose of the micro-hygiene filter and fit a new microhygiene filter.
䡲 Insert the filter holder back into the vacuum cleaner and
close the lid
Replacing the HEPA filter
If your vacuum cleaner is equipped with a HEPA filter, this
should be replaced once a year.
Figure 16
䡲 Open the lid (see Figure 12)
䡲 Remove the old HEPA filter from the appliance
䡲 Insert the new HEPA filter into the vacuum cleaner and
close the lid.
* Depending on model
41
Pièces de rechange et accessoires en
option
fr
Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur
Bosch de la série BHS4.
Cette notice d'utilisation présente différents modèles
BHS4. Il est donc possible que les caractéristiques et
fonctions décrites ne correspondent pas toutes à votre
modèle.
Utilisez exclusivement les accessoires d'origine Bosch.
Ils sont spécialement conçus pour votre aspirateur, afin
d'obtenir un résultat de nettoyage optimal.
Veuillez déplier les pages d’images!
A Paquet de sacs et de filtre de rechange BHZ4AF1 /
type S
Contenu:
8 sacs aspirateurs avec fermeture
1 micro-filtre hygiénique
B Adaptateur pour têtes spéciales BBZ4AD1
Nécessaire pour BBZ102TBB et BBZ103WD.
Mise en service
Variante A
Description de l’appareil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poignée
Crochet de cordon supérieur
Cordon électrique
Bague de verrouillage
Crochet de cordon inférieur
Filtre de protection du moteur
Sac aspirateur
Bouton rotatif
commutation flexible/buse pour sols
Buse pour sols
Couvercle de l’appareil
Indicateur pour le changement du sac aspirateur
Poignée de transport avec flexible d’aspiration
intégré
Brosse pour sols durs*
Brosse ELECTROMATIC®*
Suceur de joints
Porte-accessoires
Tête pour coussins
Interrupteur marche/arrêt avec régulateur de
puissance
Tube d’aspiration*
Tuyau télescopique*
䡲 Enclencher la poignée dans le tube d’aspiration/tube
télescopique.
Pour retirer la poignée, presser le bouton
d’enclenchement et retirer la poignée du tube
d’aspiration/tube télescopique.
䡲 Tourner la bague de verrouillage sur l’aspirateur sur la
position
et introduire le tube d’aspiration/tube
télescopique dans l’orifice.
䡲 Verrouiller le tube d’aspiration/tube télescopique en
tournant la bague sur la position .
Pour enlever le tube d’aspiration/tube télescopique,
ramener la bague sur la position
et retirer le tube
d’aspiration/tube télescopique.
䡲 Assembler la buse pour sols et l’aspirateur.
Variante B
䡲 Tourner la bague de verrouillage sur l’aspirateur sur la
position
et introduire la poignée dans l’orifice.
Verrouiller la poignée en tournant la bague sur la
position .
Pour enlever la poignée, ramener la bague sur la position
et retirer la poignée.
䡲 Emmancher le tuyau télescopique sur l’appareil.
䡲 Assembler la buse pour sols et le tuyau télescopique.
Brosse ELECTROMATIC®
Si votre appareil est équipé d’une brosse ELECTROMATIC®,
reportez-vous à la notice d’utilisation pour connaître les
instructions concernant l’utilisation et l’entretien.
*selon l’équipement
42
* selon l'équipement
Fig. 1
En poussant la manchette coulissante dans le sens de la
flèche, déverrouiller le tuyau télescopique et régler la
longueur souhaitée.
Fig. 2
Déverrouiller le crochet de cordon inférieur en le
tournant, enlever le cordon du crochet de cordon
supérieur.
Connecter le connecteur dans la prise.
Fig. 3
Allumer/éteindre l’aspirateur au moyen de l’interrupteur.
Fig. 4
Régler la puissance d’aspiration en tournant le régulateur
rotatif.
Fig. 9
a) Eteindre l’appareil.
b) Réengager l’embout de flexible dans la fixation.
b) Déverrouiller le bouton rotatif en l’appuyant dans le sens
de la flèche et régler sur la position buse pour sols.
Après le travail
Fig. 10
Retirer le connecteur de la prise.
Enrouler le cordon sur les crochets de cordon à l’arrière
de l’appareil.
Fig. 11
a) Pour ranger l’appareil, il peut être accroché par la
poignée.
b) L’appareil peut être porté par la poignée de transport.
Aspiration
Fig. 5
Réglage de la buse pour sols:
䡲 tapis et
moquettes
䡲 sols lisses
Changement du filtre
=>
Remplacement du sac aspirateur
Si l’indicateur pour le changement du sac aspirateur est
complètement rempli, la buse n’étant pas en contact avec
le sol, il faut changer le sac aspirateur.
=>
Attention !
Les brosses pour sols sont soumises à une certaine
usure en fonction de la nature de votre sol dur (p.ex.
carrelages rustiques, rugueux). C'est pourquoi, vous
devez vérifier régulièrement la semelle de la brosse.
Des semelles de brosse usées, à arêtes coupantes,
peuvent occasionner des dommages sur des sols durs
fragiles tels que parquets ou linoléum. Le fabricant
décline toute responsabilité pour d'éventuels
dommages résultant d'une brosse pour sols usée.
Aspiration avec le flexible d’aspiration
Fig. 6
a) Eteindre l’appareil.
b) Déverrouiller le bouton rotatif en l’appuyant dans le sens
de la flèche et régler sur la position flexible d’aspiration.
c) Retirer l’embout de flexible de la fixation dans le sens de
la flèche.
Fig. 7*
Emmancher l’accessoire sur le flexible d’aspiration ou le
tube d’aspiration/tube télescopique, au choix.
a) Suceur de joints
Pour nettoyer des joints et coins.
b) Tête pour coussins
Pour le nettoyage de meubles capitonnés, rideaux etc.
Fig. 12
Ouvrir le couvercle dans le sens de la flèche, l’enlever de
l’appareil et le poser à côté.
Fig. 13
Fermer le sac d’aspirateur en tirant sur l’attache de
fermeture, l’enlever et mettre en place un sac aspirateur
neuf.
Le couvercle ferme uniquement si un sac
! Attention:
aspirateur est en place.
Après l’aspiration de fines particules de poussière
(telles que plâtre, ciment etc.), nettoyer le micro-filtre
ou le changer.
Si, après le changement du sac aspirateur, l’indicateur
pour le changement du sac aspirateur est toujours
rempli, il se peut que le bouton rotatif soit bloqué!
Fig. 14
a) Déverrouiller le bouton rotatif en l’appuyant dans le sens
de la flèche et le tourner dans la position avec la flèche.
Enlever le bouton rotatif et le nettoyer en le frappant
b) Remettre le bouton rotatif en place et le ramener dans la
position d’aspiration souhaitée en le pressant.
Fig. 8*
Brosse pour sols durs
䡲 Pour nettoyer des revêtements de sol durs (carrelages,
parquet, etc.)
* selon l'équipement
43
Remplacement du micro-filtre hygiénique
Quand dois-je le remplacer: A chaque nouveau paquet de
sacs aspirateur de rechange.
Fig. 15
䡲 Ouvrir le couvercle (voir fig. 12).
䡲 Retirer le support de filtre et ouvrir.
䡲 Mettre le micro-filtre hygiénique usagé au rebut et mettre
en place le micro-filtre hygiénique neuf.
䡲 Introduire le support de filtre dans l’appareil et fermer le
couvercle
Changer le filtre Hepa
Si votre appareil est équipé d’un filtre Hepa, celui-ci doit être
changé tous les ans.
Fig. 16
䡲 Ouvrir le couvercle (voir fig. 12).
䡲 Enlever de l’appareil le filtre Hepa usagé.
䡲 Insérer le filtre Hepa neuf et fermer le couvercle.
it
Siamo lieti che Lei abbia scelto un'aspirapolvere Bosch
della serie BHS4.
Nelle presenti istruzioni per l'uso verranno illustrati
diversi modelli BHS4. È pertanto possibile che non
tutte le caratteristiche dell'equipaggiamento e le
funzioni qui descritte riguardino il modello da Lei
scelto.
Devono essere utilizzati esclusivamente gli accessori
Bosch originali, pensati in modo specifico per la Sua
aspirapolvere, al fine di garantire il miglior risultato di
pulizia possibile.
Aprire le pagine illustrate!
Entretien
Avant chaque nettoyage de l’aspirateur, il faut l’éteindre
et retirer le connecteur de la prise de secteur.
䡲 L’aspirateur et les accessoires en plastique peuvent être
entretenus avec un produit de nettoyage pour plastique
usuel du commerce.
!
Ne pas utiliser de produits récurants, nettoyants pour
verre ni de produits nettoyants universels.
Ne jamais plonger l’aspirateur dans l’eau.
䡲 Si nécessaire, le compartiment de poussière peut être
aspiré avec un deuxième aspirateur ou simplement être
nettoyé avec un chiffon à poussière / pinceau à
poussière sec.
Sous réserve de modifications techniques.
Descrizione dell’apparecchio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
44
Impugnatura
Gancio per cavo superiore
Cavo di collegamento alla rete elettrica
Anello di bloccaggio
Gancio per cavo inferiore
Filtro di protezione del motore
Sacchetto filtrante
Manopola
Commutazione tubo flessibile/bocchetta per
pavimenti
Bocchetta per pavimenti
Coperchio dell’apparecchio
Display di sostituzione del filtro
Maniglia di trasporto con tubo flessibile di
aspirazione integrato
Spazzola per pavimenti duri*
Spazzola ELECTROMATIC®*
Bocchetta per giunti
Supporto per accessori
Bocchetta per imbottiture
Interruttore ON/OFF con regolatore di potenza
Tubo di aspirazione*
Tubo telescopico*
* a seconda della specifica dotazione
Parti di ricambio e accessori speciali
A Confezione di filtri di ricambio BHZ4AF1 / Tipo S
Contenuto:
8 sacchetti filtro con sistema di chiusura
1 microfiltro igiene
B Adattatore per spazzole speciali BBZ4AD1
Necessario per gli articoli BBZ102TBB e BBZ103WD.
Messa in funzione
Versione A
䡲 Spingere l’impugnatura nel tubo di aspirazione/tubo
telescopico fino a farla innestare in posizione.
Per rimuovere l’impugnatura, premere il pulsante di
arresto e staccare quindi l’impugnatura stessa dal tubo di
aspirazione/tubo telescopico.
䡲 Ruotare l’anello di bloccaggio sull’aspirapolvere in modo
da impostarlo sulla posizione
e applicare il tubo di
aspirazione/tubo telescopico all’apertura.
䡲 Facendo ruotare l’anello sino alla posizione , fissare il
tubo di aspirazione/tubo telescopico.
Per staccare il tubo di aspirazione/tubo telescopico,
portare nuovamente l’anello in posizione
ed estrarre il
tubo di aspirazione/tubo telescopico.
䡲 Collegare la bocchetta per pavimenti e il tubo di
aspirazione.
Versione B
䡲 Ruotare l’anello di bloccaggio sull’aspirapolvere in modo
da impostarlo sulla posizione
e applicare
l’impugnatura all’apertura.
Facendo ruotare l’anello sino alla posizione , fissare
l’impugnatura.
Per staccare l’impugnatura, portare nuovamente l’anello
in posizione
ed estrarre l’impugnatura.
䡲 Applicare il tubo telescopico all’apparecchio.
䡲 Collegare la bocchetta per pavimenti e il tubo
telescopico.
Spazzola ELECTROMATIC®
Se l’apparecchio è dotato di una spazzola
ELECTROMATIC®, fare riferimento alle avvertenze in merito
all’utilizzo e alla manutenzione contenute nelle istruzioni per
l’uso allegate.
Figura 1
Azionando la guarnizione di scorrimento nella direzione
indicata dalla freccia, sbloccare il tubo telescopico e
impostare la lunghezza desiderata.
Figura 2
Sbloccare il gancio per cavo inferiore facendolo ruotare,
quindi staccare il cavo dal relativo supporto superiore.
Collegare la spina alla presa.
Figura 3
Attivare/disattivare l’aspirapolvere azionando
l’interruttore.
Figura 4
Regolazione della forza aspirante attraverso la rotazione
del regolatore.
Aspirazione
Figura 5
Regolazione della bocchetta per pavimenti:
䡲 Tappeti e moquette
=>
䡲 Pavimenti lisci
=>
Attenzione!
Le spazzole per pavimenti sono soggette a diversi livelli
di usura, a seconda delle caratteristiche del pavimento
(ad es. piastrelle ruvide, rustiche). Perciò è necessario
controllare regolarmente la soletta della spazzola.
Solette usurate o con spigoli vivi possono danneggiare i
pavimenti più delicati, come il parquet e il linoleum. Il
produttore non è responsabile di eventuali danni
causati da spazzole usurate.
Aspirazione mediante tubo flessibile
Figura 6
a) Disattivare l’apparecchio.
b) Sbloccare la manopola premendo nel senso indicato
dalla freccia e impostarla sulla posizione Tubo flessibile
di aspirazione.
c) Staccare il raccordo del tubo flessibile dal relativo
supporto, operando nel senso indicato dalla freccia.
Figura 7*
Collegare gli accessori al tubo flessibile di aspirazione o al
tubo di aspirazione/tubo telescopico.
a) Bocchetta per giunti
Per la pulizia degli angoli e delle giunzioni.
b) Bocchetta per imbottiture
Per la pulizia di mobili imbottiti, tende, ecc.
Figura 8*
Bocchetta per pavimenti duri
䡲 Per la pulizia di pavimenti duri/delicati (piastrelle,
parquet, ecc.)
* a seconda della specifica dotazione
45
Figura 9
a) Disattivare l’apparecchio.
b) Collegare nuovamente il raccordo del tubo flessibile al
relativo supporto.
c) Sbloccare la manopola premendo nel senso indicato
dalla freccia e impostarla sulla posizione Bocchetta per
pavimenti.
Dopo aver terminato la pulizia
Figura 10
Staccare la spina.
Avvolgere il cavo al relativo gancio sul lato posteriore
dell’apparecchio.
Figura 11
a) Per riporre l’apparecchio, è possibile agganciarlo
all’impugnatura.
b) E’ possibile trasportare l’apparecchio afferrandolo in
corrispondenza dell’apposita maniglia.Sostituzione del
filtro
Sostituzione del sacchetto filtrante
Se il display di sostituzione del filtro è pieno quando la
bocchetta è sollevata dal pavimento, è necessario sostituire
il sacchetto filtrante.
Figura 12
Aprire il coperchio operando nel senso indicato dalla
freccia, sollevarlo dall’apparecchio e riporlo a lato.
Figura 13
Chiudere il sacchetto filtrante tirando la linguetta di
chiusura, estrarlo e montare un nuovo sacchetto filtrante.
il coperchio si chiude solo dopo che è
! Attenzione:
stato inserito il sacchetto filtrante
Sostituzione del microfiltro igiene
Quando si deve effettuare la sostituzione: per ogni nuova
confezione del filtro di ricambio in carta
Figura 15
䡲 Aprire il coperchio dell’apparecchio (cfr. Figura 12).
䡲 Estrarre il portafiltro e ribaltare.
䡲 Smaltire il vecchio microfiltro igiene e inserirne uno
nuovo.
䡲 Inserire nuovamente il portafiltro nell’apparecchio e
chiudere il coperchio.
Sostituzione del filtro Hepa
Se l’apparecchio è dotato di un filtro Hepa, questo filtro deve
essere sostituito una volta all’anno.
Figura 16
䡲 Aprire il coperchio dell’apparecchio (cfr. Figura 12).
䡲 Estrarre il vecchio filtro HEPA dall’apparecchio.
䡲 Inserire il nuovo filtro HEPA e chiudere il coperchio.
Manutenzione
Prima di qualunque operazione di pulizia
dell’aspirapolvere, è necessario disattivarlo e staccare la
spina.
䡲 L’aspirapolvere e gli accessori in materiale plastico
possono essere puliti con un normale detergente per
plastica.
utilizzare abrasivi né detergenti per superfici in
! Non
vetro o detergenti universali.
Non immergere mai l’aspirapolvere nell’acqua.
Il vano di raccolta dello sporco può essere pulito con un
altro aspirapolvere o semplicemente mediante un
panno/pennello asciutto.
Con riserva di modifiche tecniche
Dopo aver aspirato particelle di polvere fine (per
esempio gesso, cemento, ecc.), pulire il filtro oppure
sostituirlo.
Se il display di sostituzione del filtro continua a essere
pieno anche dopo aver sostituito il filtro, potrebbe
essersi bloccata la manopola!
Figura 14
a) Sbloccare la manopola premendo nel senso indicato
dalla freccia e impostarla sulla posizione della freccia.
Rimuovere la manopola e batterla leggermente.
b) Montare nuovamente la manopola e, facendola ruotare,
portarla nella posizione desiderata per l’aspirazione.
46
* a seconda della specifica dotazione
Onderdelen en extra toebehoren
nl
Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de
serie BHS4 heeft gekozen.
In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende
BHS4 – modellen beschreven. Het is dan ook mogelijk
dat niet alle genoemde kenmerken en functies gelden
voor uw toestel.
U dient alleen gebruik te maken van originele
accessoires van Bosch, die speciaal voor uw stofzuiger
ontwikkeld zijn om een zo goed mogelijk resultaat te
bereiken.
A Verpakking van reservefilters BHZ4AF1
Inhoud: 8 filterzakken met sluiting
1 micro-hygiënefilter
B Adapter voor speciale mondstukken BBZ4AD1
dient te worden gebruikt bij de BBZ102TBB en
BBZ103WD.
De stofzuiger in gebruik nemen
Variant A
Gelieve de pagina’s met afbeeldingen uit te klappen!
Beschrijving van het apparaat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Handgreep
Bovenste snoerhaak
Elektriciteitssnoer
Vergrendelingsring
Onderste snoerhaak
Motorbeveiligingsfilter
Filterzak
Draaiknop
Omschakeling slang/vloermondstuk
Vloermondstuk
Apparaatdeksel
Indicatie filter vervangen
Handvat met geïntegreerde zuigslang
Mondstuk voor harde vloeren*
ELECTROMATIC®-borstel*
Kierenmondstuk
Accessoirehouder
Meubelmondstuk
aan-/uitknop met vermogensregelaar
Zuigbuis*
Telescoopbuis*
*afhankelijk van de uitvoering
䡲 Handgreep inklikken in de zuigbuis/telescoopbuis.
Voor het verwijderen van de handgreep op de instelknop
drukken en de handgreep uit de zuigbuis/telescoopbuis
trekken.
䡲 Vergrendelingsring op de stofzuiger in de stand
draaien en de zuigbuis/telescoopbuis in de opening
steken.
䡲 Vastzetten door de ring in de stand
zuigbuis/telescoopbuis te draaien.
Voor het verwijderen van de zuigbuis/telescoopbuis de
ring weer in stand
zetten en de
zuigbuis/telescoopbuis naar buiten trekken.
䡲 Vloermondstuk aanbrengen op de stofzuiger.
Variant B
䡲 Vergrendelingsring op de stofzuiger in de stand
draaien en de handgreep in de opening steken.
Handgreep vastzetten door de ring in de stand
te
draaien.
Voor het verwijderen van de handgreep de ring weer in
de stand
zetten en de handgreep naar buiten trekken.
䡲 De telescoopbuis op het apparaat steken.
䡲 Het vloermondstuk en de telescoopbuis in elkaar steken.
ELECTROMATIC®-borstel
Wanneer uw apparaat is uitgerust met een
ELECTROMATIC®- borstel, vindt u de aanwijzingen voor het
gebruik en het onderhoud in de meegeleverde
gebruiksaanwijzing.
Afbeelding 1
Door in de richting van de pijl op de schuifmanchet te
drukken de telescoopbuis ontgrendelen en instellen op
de gewenste lengte.
* afhankelijk van de uitvoering
47
Afbeelding 2
De onderste snoerhouder ontgrendelen door te draaien,
het snoer uit de bovenste snoerhouder nemen.
De stekker in het stopcontact steken.
Afbeelding 3
De stofzuiger met de knop in-/ uitschakelen.
Afbeelding 4
De zuigkracht instellen door aan de inductieregelaar te
draaien.
䡲 gladde vloeren
Afbeelding 10
De stekker uit het stopcontact halen.
Het snoer om de snoerhaak aan de achterzijde van het
apparaat wikkelen.
Afbeelding 11
a) Om het apparaat op te bergen, kan het worden
opgehangen aan de handgreep.
b) Het apparaat kan aan het handvat worden vervoerd.
Vervangen van het filter
Zuigen
Afbeelding 5
Vloermondstuk instellen:
䡲 tapijt en
vaste vloerbedekking
Na het werk
Filterzak vervangen
Wordt terwijl het mondstuk van de vloer is opgetild de
indicatie filter vervangen volledig weergegeven, dan dient
de filterzak te worden vervangen.
=>
=>
Afbeelding 12
Het deksel in de richting van de pijl openen, van het
apparaat nemen en wegleggen.
Let op!
Mondstukken zijn, afhankelijk van het type harde vloer
(bijv. ruwe vloeren of rustieke plavuizen) onderhevig
aan enige slijtage. Daarom dient u de onderkant van
het mondstuk regelmatig te controleren. Wanneer de
onderkant van het mondstuk versleten is of scherpe
randen heeft, kan dit schade veroorzaken aan gevoelige
harde vloeren, zoals parket of linoleum. De fabrikant is
niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van
een versleten mondstuk.
Afbeelding 13
De filterzak sluiten door aan de sluitstrip te trekken,
vervolgens verwijderen en een nieuwe inbrengen.
Let op: het deksel sluit alleen wanneer de filterzak in
de stofzuiger is geplaatst.
Na het opzuigen van fijne stofdeeltjes (zoals gips en
cement), het microfilter schoonmaken of vervangen.
Zuigen met de zuigslang
Wordt de indicatie filter vervangen nog steeds volledig
weergegeven nadat het filter is vervangen, dan kan de
draaiknop geblokkeerd zijn!
Afbeelding 6
a) Het apparaat uitschakelen.
b) De draaiknop door te in de richting van de pijl drukken
ontgrendelen en op de stand zuigslang instellen.
c) Het aansluitstuk van de slang in de richting van de pijl uit
de houder trekken.
Afbeelding 7*
Toebehoren naar keuze op de zuigslang of de
zuigbuis/telescoopbuis steken.
a) Kierenmondstuk
Voor het reinigen van plinten en hoeken.
b) Meubelmondstuk
Voor het reinigen van gestoffeerde meubels, gordijnen,
enz.
Afbeelding 8*
Mondstuk voor harde vloeren
Voor het reinigen van harde vloeren (tegels, parket enz.)
Afbeelding 9
a) Het apparaat uitschakelen.
b) Het aansluitstuk van de slang weer in de houder
plaatsen.
c) De draaiknop door in de richting van de pijl te drukken
ontgrendelen en terugdraaien in de stand vloermondstuk.
48
!
Afbeelding 14
a) De draaiknop door in de richting van de pijl te drukken
ontgrendelen en met de pijl in de juiste stand draaien.
Draaiknop verwijderen en uitkloppen
b) De draaiknop weer terugplaatsen en hem, terwijl u hem
ingedrukt houdt, terugdraaien in de gewenste zuigstand.
Micro-hygiënefilter vervangen
Wanneer vervang ik dit: bij elke nieuwe verpakking met
papieren reservefilters.
Afbeelding 15
䡲 Deksel openen (zie afbeelding 12).
䡲 Filterhouder naar buiten trekken en openklappen.
䡲 Het oude micro-hygiënefilter volgens de
milieuvoorschriften afvoeren en een nieuw microhygiënefilter inbrengen.
䡲 De filterhouder in het apparaat plaatsen en het deksel
sluiten.
Hepa-filter vervangen
Is uw apparaat uitgerust met een Hepa-filter, dan dient dit
jaarlijks te worden vervangen.
* afhankelijk van de uitvoering
Afbeelding 16
䡲 Het deksel openen (zie afbeelding 12)
䡲 Het oude HEPA-filter uit het apparaat nemen
䡲 Het nieuwe filter plaatsen en het deksel sluiten.
Onderhoud
Voordat de stofzuiger wordt gereinigd, dient hij te worden
uitgeschakeld en moet de stekker uit het stopcontact
worden gehaald.
䡲 De stofzuiger en accessoires van kunststof kunnen met
een in de handel gebruikelijk middel voor het reinigen van
kunststof worden onderhouden.
da
Tillykke med den nye Bosch støvsuger fra serie BHS4.
I denne brugsanvisning beskrives alle de forskellige BHS4 modeller. Det er derfor muligt, at nogle af de beskrevne
funktioner og udstyr ikke findes på den aktuelle model.
Det anbefales, at der altid anvendes originalt tilbehør fra
Bosch, fordi dette tilbehør er blevet specielt udviklet netop
til denne støvsuger for at opnå det optimalt bedste resultat
af støvsugningen.
Fold siderne med figurerne ud!
schuurmiddel, glas- of allesreiniger gebruiken.
! Geen
De stofzuiger nooit in water houden.
䡲 Het stofcompartiment kan indien nodig met een tweede
stofzuiger worden uitgezogen, of eenvoudig met een
droge stofdoek of stofkwast worden schoongemaakt.
Technische wijzigingen voorbehouden.
Beskrivelse af apparatet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Håndgreb
Øverste ledningsholder
Ledning
Låsering
Nederste ledningsholder
Motorbeskyttelsesfilter
Filterpose
Drejeknap
Omstilling slange/gulvmundstykke
Gulvmundstykke
Støvrumslåg
Filterskiftsindikator
Bæregreb med integreret sugeslange
Mundstykke til hårde gulvbelægninger*
ELECTROMATIC®-børste*
Fugemundstykke
Tilbehørsholder
Polstermundstykke
Tænd-/sluk-kontakt med sugestyrkeregulator
Rør*
Teleskoprør*
* afhængig af udstyr
49
Reservedele og ekstra tilbehør
A Reservefilterpakning BHZ4AF1
Indhold: 8 Filterpose med lukkemekanisme
1 Micro-hygiejnefilter
Figur 4
Sygestyrken indstilles, ved at man drejer på
drejeregulatoren.
Støvsugning
B Adapter til specialmundstykker BBZ4AD1
Kræves til BBZ102TBB og BBZ103WD.
Ibrugtagning
Figur 5
Indstille gulvmundstykket:
䡲 Tæpper og
faste tæpper
䡲 Glatte gulve
=>
=>
Variant A
䡲 Lad håndgrebet gå i indgreb i røret/teleskoprøret.
Håndgrebet tages af, ved at man trykker på låseknappen
og trækker håndgrebet ud af røret/teleskoprøret.
䡲 Drej låseringen på støvsugeren hen til positionen , og
sæt røret/teleskoprøret ind i åbningen.
䡲 Fastgør røret/teleskoprøret ved at dreje ringen til
positionen .
røret/teleskoprøret tages af, ved at man igen drejer
ringen til positionen
og trækker røret/teleskoprøret ud.
䡲 Sæt gulvmundstykket og støvsugeren sammen.
Variant B
䡲 Drej låseringen på støvsugeren hen til positionen , og
sæt håndgrebet ind i åbningen.
n Fastgør håndgrebet ved at dreje ringen til
positionen .
Håndgrebet tages af, ved at man igen drejer ringen til
positionen
og trækker teleskoprøret ud.
䡲 Sæt teleskoprøret på støvsugeren.
䡲 Sæt gulvmundstykket og teleskoprøret sammen.
Bemærk!
Gulvmundstykker bliver udsat for et vist slid, afhængigt af
gulvenes art (f.eks. ru, rustikale fliser). Derfor skal
mundstykkets glidesål kontrolleres med regelmæssige
mellemrum. Slidte eller skarpkantede undersider på
mundstykker kan beskadige sarte gulve som parket eller
linoleum. Producenten hæfter ikke for evt. skader, som er
opstået som følge af et slidt gulvmundstykke.
Støvsugning med sugeslangen
Figur 6
a) Sluk støvsugeren.
b) Frigør drejeknappen ved at trykke den i pilens retning, og
indstil den til positionen Sugeslange.
c) Træk slangestudsen ud af holderen i pilens retning.
Figur 7*
Sæt tilbehøret på sugeslangen eller røret/teleskoprøret efter
behov.
a) Fugemundstykke
Til rengøring af fuger og hjørner.
b) Polstermundstykke
Til rengøring af polstrede møbler, gardiner osv.
ELECTROMATIC®-børste
Hvis Deres støvsuger er udstyret med en
ELECTROMATIC®- børste, se da vejledningen i brug og
vedligeholdelse i den medfølgende brugsanvisning.
Figur 8*
Mundstykke til hårde gulvbelægninger
Til rengøring af hårde gulvbelægninger (fliser, parket, etc.)
Figur 1
Frigør teleskoprøret ved at skyde skydemanchetten i
pilens retning, og indstil det til den ønskede længde.
Figur 9
a) Sluk støvsugeren.
b) Sæt slangestudsen tilbage i holderen.
b) Frigør drejeknappen ved at trykke den i pilens retning, og
indstil den til positionen Gulvmundstykke.
Figur 2
Frigør den nederste ledningsholder ved at dreje den, og
tag ledningen af den øverste ledningsholder.
Sæt stikket i stikdåsen.
Figur 3
Tænd/sluk støvsugeren på kontakten.
Efter arbejdets afslutning
Figur 10
n Træk stikket ud af stikdåsen.
Rul ledningen op på ledningsholderne bag på
støvsugeren.
Figur 11
a) Ved opbevaring kan støvsugeren hænges op i
håndgrebet.
b) Støvsugeren kan transporteres i bæregrebet.
50
* afhængig af udstyr
Filterskift
Skifte filterpose
Hvis filterskiftsindikatoren er helt udfyldt, mens
mundstykket er løftet fra gulvet, skal filterposen udskiftes.
Figur 12
Åbn låget i pilens retning, løft det af støvsugeren, og læg
det til side.
Figur 13
Luk filterposen ved at trække i lukkemekanismen, tag
den ud, og læg en ny filterpose i.
Bemærk: Låget kan kun lukkes, når der er lagt en
filterpose i.
Rens eller udskift Micro-filteret, efter der er opsuget
fine støvpartikler ( som f.eks. gips, cement osv.).
no
Vi gleder oss over at du har valgt en støvsuger fra
Bosch i serien BHS4.
I denne bruksanvisningen presenteres forskjellige
BHS4. Det er derfor mulig at ikke alle egenskapene og
funksjonene som beskrives, finnes på din modell.
Du bør bare bruke originalt tilbehør fra Bosch. Dette er
spesialutviklet for våre støvsugere slik at du får best
mulig resultat av støvsugingen.
Brett ut bildesidene!
!
Hvis filterskiftsindikatoren stadig er helt udfyldt, efter at
filteret er udskiftet, kan det være, at drejeknappen er
tilstoppet!
Figur 14
a) Frigør drejeknappen ved at trykke den i pilens retning, og
drej den til positionen med pilen.
Tag drejeknappen ud, og bank den ren
b) Sæt drejeknappen i igen, og drej den tilbage til den
ønskede sugeposition, mens den holdes nede.
Udskifte Micro-hygiejnefilter
Hvornår skal filteret udskiftes? Ved hver ny
papirudskiftningsfilterpakke.
Figur 15
䡲 Åbn låget (se figur 12).
䡲 Træk filterholderen ud, og klap den op.
䡲 Bortskaf det gamle Micro-hygiejnefilter, og læg et nyt
Micro-hygiejnefilter i.
䡲 Sæt filterholderen i støvsugeren, og luk låget
Udskifte Hepa-filter
Hvis Deres støvsuger er udstyret med et Hepa-filter, skal dette
udskiftes en gang om året.
Beskrivelse av apparatet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Håndtak
Øvre kabelkrok
Nettkabel
Låsering
Nedre kabelkrok
Motorbeskyttelsesfilter
Filterpose
Bryter
Omstilling mellom slange/gulvmunnstykke
Gulvmunnstykke
Deksel på apparatet
Indikator for filterbytte
Bærehåndtak med integrert sugeslange
ELECTROMATIC®-børste*
Munnstykke for harde gulv*
Fugemunnstykke
Tilbehørsholder
Møbelmunnstykke
På-/av-bryter med effektregulator
Rør*
Teleskoprør*
*alt etter utstyr
Figur 16
䡲 Åbn låget (se figur 12).
䡲 Tag det gamle Hepa-filter ud af støvsugeren
䡲 Sæt et nyt Hepa-filter i, og luk låget.
Pleje
䡲 Sluk altid støvsugeren, og træk stikket ud af
stikkontakten, når støvsugeren skal rengøres.
䡲 Støvsugeren og tilbehørsdelene kan plejes med et af de
gængse rensemidler til kunststof.
Anvend ikke skuremidler, rengøringsmidler til glas
eller universalrengøringsmidler.
Dyp aldrig støvsugeren i vand.
䡲 Støvrummet kan ved behov støvsuges med en anden
støvsuger, eller simpelthen rengøres med en tør
støveklud/ støvpensel.
Ekstra tilbehør og reservedeler
A Reserverfilterpakke BHZ4AF1
Innhold: 8 Filterpose med lukkeanordning
1 mikrohygienefilter
B Adapter for spesialmunnstykker BBZ4AD1
Nødvendig ved bruk av BBZ102TBB og BBZ103WD.
!
Med forbehold for tekniske ændringer.
* avhengig av utstyr
51
Komme i gang
Variant A
䡲 Før håndtaket inn i rør/teleskoprør til det smekker på
plass.
Trykk på låseknappen når håndtaket skal fjernes, og
trekk det ut av rør/teleskoprør.
䡲 Vri låseringen på støvsugeren til stilling
og sett
rør/teleskoprør inn i åpningen.
䡲 Lås fast rør/teleskoprør ved å dreie ringen til stilling .
Når rør/teleskoprør skal fjernes, vris ringen tilbake til
stilling , og rør/teleskoprør trekkes ut.
䡲 Sett sammen gulvmunnstykke og støvsuger.
Variant B
䡲 Vri låseringen på støvsugeren til stilling
og sett
håndtaket inn i åpningen.
Lås fast håndtaket ved å dreie ringen til stilling .
Når håndtaket skal fjernes, vris ringen tilbake til stilling
, og håndtaket trekkes ut.
䡲 Sett teleskoprøret inn i støvsugeren.
䡲 Sett sammen gulvmunnstykke og teleskoprør.
ELECTROMATIC®-børste
Hvis apparatet er utstyrt med en ELECTROMATIC®- børste,
finner du opplysninger om bruk og vedlikehold i den
vedlagte bruksanvisningen.
Bilde 1
Ved å trykke skyvemansjetten i pilens retning, løsner du
teleskoprøret, slik at du kan stille inn ønsket lengde.
Bilde 2
Løs ut den nedre kabelholderen ved å vri den rundt, og ta
kabelen ut av den øvre kabelholderen.
Sett støpselet i stikkontakten.
Bilde 3
Slå støvsugeren på/av med bryteren.
Bilde 4
Still inn sugekraften ved å vri på regulatoren.
Støvsuging
Bilde 5
Innstilling av gulvmunnstykke:
䡲 Ryer og
gulvtepper
䡲 Glatte gulv
OBS!
Gulvmunnstykker utsettes for slitasje avhengig av
gulvenes beskaffenhet (f.eks. ru, rustikke fliser). Derfor
bør du med jevne mellomrom sjekke undersiden av
munnstykket. Dersom undersiden av munnstykket er
slitt og har skarpe kanter, kan det forårsake skader på
mindre slitesterke gulv som parkett og linoleum.
Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som
oppstår som følge av at det brukes slitte
gulvmunnstykker.
Suging med sugeslange
Bilde 6
a) +Slå av apparatet.
b) Løs ut bryteren ved å trykke i pilens retning og still den
på sugeslange-posisjon.
c) Trekk slangestussen i pilens retning og ut av holderen.
Bilde 7*
Sett tilbehør enten på sugeslangen eller rør/teleskoprør.
a) Fugemunnstykke
Til rengjøring av fuger og hjørner.
b) Møbelmunnstykke
Til rengjøring av stoppede møbler gardiner osv.
Figur 8*
Munnstykke for harde gulv
Til rengjøring av harde gulvbelegg
(fliser, parkett osv.)
Bilde 9
a) Slå av apparatet.
b) Sett slangestussen tilbake inn i holderen.
c) Løs ut bryteren ved å trykke i pilens retning og still den
på posisjonen for gulvmunnstykke.
Når jobben er gjort
Bilde 10
Trekk ut nettstøpselet.
Kveil opp kabelen på kabelkrokene på baksiden av
støvsugeren.
Bilde 11
a) Når du skal sette fra deg støvsugeren, kan den henges
opp i håndtaket.
b) Støvsugeren kan transporteres i bærehåndtaket.
Bytte av filter
=>
=>
Bytte av filterpose
Hvis indikatoren for filterbytte er helt full når du løfter
munnstykket opp fra gulvet, må filterposen byttes.
Bilde 12
Åpne dekselet i pilens retning, løft det ut og legg det til
side.
52
* avhengig av utstyr
Bilde 13
Lukk filterposen ved å trekke i lukkeflikene, ta den ut og
legg inn en ny filterpose.
!
Obs! Dekselet kan bare lukkes igjen når det er lagt
inn filterpose.
Etter at du har sugd opp fine støvpartikler (som gips,
sement osv.) må mikrofilteret rengjøres eller byttes.
Hvis indikatoren for filterbytte fremdeles er full etter
bytte av filter, kan det være at bryteren er blokkert!
Bilde 14
a) Løs ut bryteren ved å trykke i pilens retning og still den i
posisjon med pilen.
Ta ut bryteren og bank den ren.
b) Sett inn bryteren igjen og trykk den ned i ønsket
sugestilling.
Bytte mikrohygienefilter
Når skal jeg bytte? Hver gang du setter inn ny
papirfilterpakke.
Bilde 15
䡲 Åpne dekselet (se bilde 12).
䡲 Trekk ut filterholderen og bank den ren.
䡲 Kast mikrohygienefilteret og sett inn et nytt.
䡲 Sett inn filterholderen i apparatet og steng dekselet
Bytte Hepa-filter
Hvis støvsugeren din er utstyrt med Hepa-filter, må dette
byttes én gang i året.
Bilde 16
䡲 Åpne dekselet (se bilde 12)
䡲 Ta det gamle HEPA-filteret ut av apparatet
䡲 Sett inn nytt HEPA-filter og steng dekselet
Vedlikehold
䡲 Støvsugeren må være slått av og frakoblet strømnettet
før hver rengjøring.
䡲 Støvsuger og tilbehørsdeler av plast kan vedlikeholdes
med et vanlig plastrensemiddel.
bruk skuremiddel, glass- eller
! Ikke
universalvaskemiddel.
sv
Tack för att du valt att köpa en Bosch-dammsugare i
BHS4 -serien.
Bruksanvisningen visar olika BHS4 -modeller. Det kan
alltså hända att vissa finesser och funktioner inte gäller
just din modell.
Använd bara originaltillbehör från Bosch, de är
specialframtagna till dammsugaren för att ge bästa
möjliga sugeffekt.
Fäll ut bildsidorna!
Beskrivning av produkten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Handtag
Övre hake för sladden
Sladd
Låsring
Undre hake för sladden
Motorskyddsfilter
Dammpåse
Vridknapp
Omkoppling slang/golvmunstycke
Golvmunstycke
Lock
Indikering för filterbyte
Bärhandtag med integrerad dammsugarslang
Specialmunstycke för hårda golv*
ELECTROMATIC®-borste*
Fogmunstycke
Tillbehörshållare
Möbelmunstycke
Till-/Från-knapp med effektreglage
Rör*
Teleskoprör*
Reservdelar och extratillbehör
Støvsugeren må aldri senkes i vann.
䡲 Ved behov kan støvrommet suges rent ved hjelp av en
annen støvsuger, eller ganske enkelt rengjøres med en
tørr støvklut eller pensel.
Med forbehold om tekniske endringer.
A Förpackning utbytesfilter BHZ4AF1
Innehåll: 8 dammpåsar med förslutning
1 mikro-hygienfilter
B Adapter för specialmunstycken BBZ4AD1
Behövs för BBZ102TBB och BBZ103WD.
* beroende på utförande
53
Start av dammsugaren
Variant A
䡲 Haka i handtaget i utsugningsröret/teleskopröret.
För att ta bort handtaget, tryck på knappen och dra ut
handtaget ur utsugningsröret/teleskopröret.
䡲 Vrid låsringen på dammsugaren till läge
och och stick
in utsugningsröret/teleskopröret i öppningen.
䡲 Genom att vrida på ringen till läge , låser man
utsugningsröret / teleskopröret.
För att ta bort utsugningsröret / teleskopröret, vrider man
antingen ringen till läge
och drar loss utsugningsröret
/ teleskopröret.
䡲 Stick ihop golvmunstycke och dammsugare.
Variant B
䡲 Vrid låsringen på dammsugaren till läge
och stick in
handtaget i öppningen.
Man spärrar handtaget genom att vrida ringen till läge .
För att ta bort handtaget, ställer man ringen i läge
och drar loss handtaget.
䡲 Sätt fast teleskopröret på dammsugaren.
䡲 Stick ihop golvmunstycket och teleskopröret.
ELECTROMATIC®-borste
Om dammsugaren är utrustad med en ELECTROMATIC®borste, finns användnings- och underhållsanvisningarna i
den bifogade bruksanvisningen.
Bild 1
Genom att trycka på skjutmanschetten i pilens riktning
låser man upp teleskopröret och ställer in önskad längd.
Bild 2
Lås upp den undre sladdhållaren genom att vrida den, ta
av sladden från den övre sladdhållaren.
Stick in nätkontakten i vägguttaget.
Bild 3
Koppla på/stäng av dammsugaren med brytaren.
Bild 4
Sugkraften ställer man in genom att vrida på reglaget.
Dammsugning
Bild 5
Ställa in golvmunstycket:
䡲 Mattor och
heltäckningsmattor
䡲 Släta golv
Varning!
Golvmunstycket utsätts för ett visst slitage, beroende
på vad du har för sorts golv (t.ex. grova, rustika
klinker). Därför bör munstyckets gliddynor kontrolleras
med jämna intervall. Om munstyckets gliddynor är
slitna och vassa, kan känsliga golv som parkett eller
linoleum ta skada. Tillverkaren tar inget ansvar för
eventuella skador som har uppstått på grund av att
munstyckets gliddynor är slitna.
Dammsugning med dammsugarslang
Bild 6
a) Stäng av dammsugaren.
b) Lås upp vridknappen genom att trycka den i pilens
riktning och ställ in den på läget Dammsugarslang.
c) Dra ut slangstutsen ur hållaren i pilens riktning.
Bild 7*
Stick på önskat tillbehör på dammsugarslangen eller
utsugningsröret/teleskopröret.
a) Fogmunstycke
För rengöring av fogar och hörn.
b) Möbelmunstycke
För rengöring av stoppade möbler, gardiner m m.
Bild 8*
Munstycke för hårda golv
För rengöring av hårda golvbeläggningar (kakel, parkett
osv.)
Bild 9
a) Stäng av dammsugaren.
b) Sätt tillbaka slangstutsen i hållaren.
b) Lås upp vridknappen genom att trycka den i pilens
riktning och vrid tillbaka den till läget Munstycke.
Efter dammsugningen
Bild 10
Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Linda upp sladden på hakarna på dammsugarens
baksida.
Bild 11
a) För förvaring av dammsugaren kan man hänga upp den i
handtaget.
b) Dammsugaren kan bäras i bärhandtaget.
Byta filter
=>
=>
Byta dammpåse
Om indikering för byte av dammpåsen är helt fylld när
dammsugarmunstycket är upp lyft från golvet, måste man
byta dammpåse.
Bild 12
Öppna locket i pilens riktning, lyft av det från
dammsugaren och lägg det åt sidan.
54
* beroende på utförande
Bild 13
Stäng dammpåsen genom att dra i förslutningsgreppet
och lägg in en ny dammpåse.
!
Observera: Locket kan endast stängas med ilagd
dammpåse.
Vid dammsugning av fina dammpartiklar (t ex gips,
cement osv), måste mikrofiltret rengöras eller bytas
ut.
Om indikeringen för byte av dammpåse fortfarande är
fylld, kan vridknappen vara blockerad!
Bild 14
b) Lås upp vridknappen genom att trycka den i pilens
riktning och vrid den till läget med pilen.
Ta ut vridknappen och knacka ur den.
b) Sätt tillbaka vridknappen och vrid den till önskat sugläge.
Byta mikro-hygienfilter
När byter man mikro-hygienfilter: Varje gång man öppnar en
ny förpackning pappersdammpåsar.
Bild 15
䡲 Öppna locket (se bild 12).
䡲 Dra ut filterhållaren och fäll upp den.
䡲 Släng det gamla mikro-hygienfiltret och lägg i ett nytt
mikro-hygienfilter.
䡲 Sätt i filterhållaren i dammsugaren och stäng locket
Byta HEPA-filter
Om dammsugaren är utrustad med ett HEPA-filter, måste detta
bytas ut årligen.
Bild 16
䡲 Öppna locket (se bild 12)
䡲 Ta ut det gamla HEPA-filtret ur dammsugaren
䡲 Sätt i det nya HEPA-filtret och stäng locket.
Skötsel och vård
Innan man rengör dammsugaren måste man stänga av
den och dra ut kontakten ur vägguttaget.
Dammsugare och tillbehörsdelar av plast kan rengöras
med vanligt rengöringsmedel för plast.
inte skurmedel, glasrengöringsmedel eller
! Använd
allrengöringsmedel.
Sänk aldrig ner dammsugaren i vatten.
Dammutrymmet kan vid behov dammsugas ur med en
annan dammsugare eller rengöras med en torr
dammtrasa/borste.
fi
Onnittelumme, olet valinnut laadukkaan Boschmallisarjan BHS4 pölynimurin.
Tässä käyttöohjeessa esitellään erilaisia BHS4 -malleja.
Sen tähden on mahdollista, että kaikki kuvatut
varusteet ja toiminnot eivät koske valitsemaasi
pölynimuria.
Suosittelemme käyttämään vain alkuperäisiä Boschvarusteita, jotka on suunniteltu erityisesti tähän
pölynimuriin parhaan imurointituloksen
saavuttamiseksi.
Avaa kuvasivut!
Laitteen kuvaus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kahva
Ylin johtokoukku
Verkkolitäntäjohto
Lukitusrengas
Alin johtokoukku
Moottorinsuojasuodatin
Suodatinpussi
Kääntönuppi
Vaihtokytkentä letku/lattiasuulake
Lattiasuulake
Laitteen kansi
Suodattimen vaihdon ilmaisin
Kantokahva, jossa on imuletku
Kovien lattioiden suulake*
ELECTROMATIC®-harja*
Rakosuutin
Lisävarusteteline
Huonekalusuutin
Katkaisin tehosäätimellä
Imuputki*
Teleskooppiputki*
Varaosat ja lisävaruste
A VaraosasuodatinpakkausBHZ4AF1
Sisältö: 8 suodatinpussia sulkimella
1 mikrosuodatin
B Erikoissuuttimen adapteri BBZ4AD1
Tarvitaan osien BBZ102TBB ja BBZ103WD kanssa.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
*beroende på modell
* mallista riippuen
55
Imurointi imuletkulla
Käyttöönotto
Muunnos A
䡲 Lukitse kahva imuputki / teleskooppiputki.
Paina pidätusnupista kahvan irrottamiseksi ja vedä kahva
muputki / teleskooppiputki pois.
䡲 Käännä lukitusrengas pölynimurissa kohtaan
ja pistä
muputki / teleskooppiputki aukkoon.
䡲 Varmista muputki / teleskooppiputki kääntämällä rengas
kohtaan .
muputki / teleskooppiputki poistamiseksi laita rengas
taas kohtaan
ja vedä muputki / teleskooppiputki irti.
䡲 Pistä lattiasuulake ja imuri yhteen.
Muunnos B
䡲 Käännä lukitusrengas pölynimurissa kohtaan
ja pistä
teleskooppiputki aukkoon.
Varmista kahva kääntämällä rengas kohtaan .
Kahva poistamiseksi laita rengas taas kohtaan ja vedä
kahva irti.
䡲 Pistä teleskooppiputki laitteeseen.
䡲 Pistä lattiasuulake ja teleskooppiputki yhteen.
Kuva 6
a) Sammuta laite.
b) Vapauta kääntönuppi painamalla nuolen suuntaan ja
säädä kohtaan imuletku.
c) Vedä letkumuhvi nuolen suuntaan pois pidikkeestä.
Kuva 7*
Pistä lisävaruste joko imuletkuun tai muputki /
teleskooppiputki.
a) Rakosuutin
saumojen ja nurkkien puhdistamiseen.
b) Huonekalusuutin
pehmustettujen huonekalujen, verhojen jne
puhdistamiseen
Kuva 8*
Kovien lattioiden suulake
䡲 Kovien lattiapintojen imuroimiseen
(laatat, parketti jne.)
ELECTROMATIC®-harja
Jos laitteessasi on ELECTROMATIC®- harja, katso käyttö- ja
huolto-ohjeet oheisista käyttöohjeista.
Kuva 9
a) Sammuta laite.
b) Pistä letkumuhvi takaisin pidikkeeseen.
c) Vapauta kääntönuppi painamalla nuolen suuntaan ja
säädä kohtaan lattiasuulake.
Kuva 1
Painamalla liukumansettia nuolen suuntaan
teleskooppiputki vapautuu ja voit säätää halutun
pituuden.
Työn jälkeen
Kuva 2
Vapauta alin johtopidike kääntämällä, ota johto ylimmästä
johtopidikkeestä. Pistä verkkopistoke pistorasiaan.
Kuva 10
Vedä verkkopistoke seinästä.
Ota johto johtokoukusta laitteen takapuolella.
Kuva 3
Laita laite päälle/päältä kytkimestä.
Kuva 11
a) Tilan säästämiseksi laite voidaan ripustaa kahvasta.
b) Laitetta voidaan kuljettaa kantokahvasta.
Kuva 4
Imutehon säätö kääntösäätimestä kääntämällä.
Suodattimen vaihto
Suodatinpussin vaihto
Imurointi
Kuva 5
Lattiasuulakkeen säätö:
䡲 matot ja
kokolattiamatot
䡲 sileät lattiat
Jos suodattimen vaihdon ilmaisin on kokonaan täynnä
suuttimen ollessa irti lattiasta, suodatinpussi on
vaihdettava.
=>
=>
Huomio!
Lattiasuulakkeet kuluvat jonkin verran kovien lattioiden
ominaisuuksista riippuen (esimerkiksi karkeapintaiset,
talonpoikaistyyliset kaakelit). Tarkasta sen tähden
suulakkeen pohja säännöllisesti. Kuluneet,
teräväreunaiset suulakepohjat voivat aiheuttaa vaurioita
hellävaraisesti käsiteltäviin lattapintoihin kuten
parkettiin tai linoleumiin. Valmistaja ei vastaa
mahdollisista kuluneen lattiasuulakkeen aiheuttamista
vahingoista.
56
Kuva 11
Avaa kansi nuolen suuntaan, nosta laitteesta ja laita se
sivuun.
Kuva 13
Sulje suodatinpussi vetämällä lukituslaatasta, ota se pois
ja laita uusi suodatinpussi paikalleen.
Huomio: Kansi sulkeutuu vain jos sisällä on
suodatinpussi.
Puhdista tai vaihda mikrosuodatin kun olet imuroinut
hienoa pölyä (kuten esim. kipsi, sementti jne.).
!
* mallista riippuen
Jos suodattimen vaihdon ilmaisin on vielä täynnä
suodattimen vaihdon jälkeen, kääntönuppi voi olla
kiinni!
Kuva 14
a) Vapauta kääntönuppi painamalla nuolen suuntaan ja
käännä se nuolen kohtaan.
Kääntönupin poisto ja kopistus
b) Laita kääntönuppi taas paikalleen ja käännä se
painamalla haluttuun imukohtaan.
Mikrosuodattimen vaihto
Milloin pitää vaihtaa: Aina uuden
paperisuodatinpakkauksen yhteydessä.
Kuva 15
䡲 Avaa kansi (katso kuva 12).
䡲 Vedä suodattimen pidike ulos ja käännä se auki.
䡲 Hävitä vanha mikrosuodatin ja laita uusi mikrosuodatin
paikalleen.
䡲 Laita suodattimen pidike laitteeseen ja sulje kansi
es
Nos alegra que haya elegido un aspirador Bosch de la
serie BHS4.
En estas instrucciones de uso se presentan diferentes
modelos BHS4. Por ello, es posible que no todas las
características técnicas y funciones descritas sean
aplicables a su modelo.
Se deben usar solo los accesorios originales de Bosch,
creados especialmente para su aspirador, con el fin de
obtener los mejores resultados de aspiración.
¡Abrir los desplegables laterales!
Hepa-suodattimen vaihto
Jos laitteessasi on Hepa-suodatin, se täytyy vaihtaa kerran
vuodessa.
Kuva 16
䡲 Avaa kansi (katso kuva 12).
䡲 Ota vanha HEPA-suodatin laitteesta pois
䡲 Laita uusi Hepa-suodatin paikalleen ja sulje kansi.
Hoito
Ennen pölynimurin jokaista puhdistusta sen täytyy olla
pois päältä ja pistoke pois seinästä.
Pölynimuria ja muovisia lisätarvikkeita voidaan hoitaa
tavallisilla muovinpuhdistusaineilla.
Älä käytä mitään hankausaineita, lasin- tai
yleispuhdistusaineita.
Älä koskaan upota pölynimuria veteen.
䡲 Pölypussisäiliö voidaan tarvittaessa imuroida toisella
pölynimurilla tai puhdistaa yksinkertaisesti kuivalla
pölyrätillä / pölyharjalla.
!
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Descripción de los aparatos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Empuñadura
Gancho superior para cable
Cable de alimentación de red
Anillo de bloqueo
Gancho inferior para cable
Filtro protector del motor
Bolsa filtrante
Mando giratorio
Cambio tubo flexible/boquilla universal
Boquilla universal
Tapa del aparato
Indicador de cambio de filtro
Asa de transporte con tubo flexible de aspiración
integrado
Cepillo para suelos duros*
Cepillo ELECTROMATIC®*
Boquilla larga
Portaaccesorios
Boquilla para tapicería
Interruptor ON/OFF con regulador de potencia
Tubo de aspiración*
Tubo telescópico*
* según equipamiento
57
Piezas de repuesto y accesorios
opcionales
A Paquete de filtros de repuesto BHZ4AF1
Contenido: 8 bolsas filtrantes con cierre
1 microfiltro higiénico
Figura 1
Desplazar el manguito desplazable en la dirección de la
flecha para desenclavar el tubo telescópico y ajustar la
posición deseada.
B Adaptador para boquillas especiales BBZ4AD1
Es necesario para BBZ102TBB y BBZ103WD.
Figura 2
Desenclavar el portacables inferior girándolo; sacar el
cable del portacables superior.
Introducir el enchufe en la toma de corriente.
Puesta en marcha
Figura 3
Conectar/desconectar el aspirador de polvo accionando
el interruptor.
Variante A
䡲 Enclavar la empuñadura en el tubo de aspiración/tubo
telescópico.
Para retirar la empuñadura, pulsar el botón de
enclavamiento y sacarla del tubo de aspiración/tubo
telescópico.
䡲 Girar a la posición
el anillo de bloqueo situado en el
aspirador de polvo e introducir el tubo de
aspiración/tubo telescópico en la apertura.
䡲 Asegurar dicho tubo de aspiración / tubo telescópico
girando el anillo a la posición .
Para retirar el tubo de aspiración/tubo telescópico,
colocar de nuevo el anillo en posición
y sacar el tubo
de aspiración/tubo telescópico.
䡲 Acoplar la boquilla universal y el aspirador de polvo.
Variante B
䡲 Girar a la posición
el anillo de bloqueo situado en el
aspirador de polvo e introducir la empuñadura en la
apertura.
Asegurar la empuñadura girando el anillo a la posición
.
Para retirar la empuñadura, colocar de nuevo el anillo en
posición
y sacar la empuñadura.
䡲 Insertar el tubo telescópico en el aparato.
䡲 Acoplar la boquilla universal y el tubo telescópico.
Cepillo ELECTROMATIC®
Si el aparato dispone de un cepillo ELECTROMATIC®,
consultar los consejos y advertencias relativos al uso y
mantenimiento contenidos en las instrucciones de uso
adjuntas.
Figura 4
Ajuste de la potencia de aspiración girando el regulador.
Aspirado
Figura 5
Ajustar la boquilla universal:
䡲 Alfombras y
moquetas
䡲 Suelos lisos
=>
=>
¡Atención!
Los cepillos universales están sometidos a un gran
desgaste, independientemente del estado del suelo
duro (p. ej. suelos rugosos, rústicos, etc.). Por esta
razón es aconsejable comprobar con cierta frecuencia
la base de la boquilla. La base de la boquilla que
presente desgaste o bordes afilados puede causar
daños en suelos duros delicados, como parquet o
linóleo. El fabricante no se responsabilizará de los
daños ocasionados por las boquillas desgastadas.
Aspirar con tubo flexible de aspiración
Figura 6
a) Desconectar el aparato.
b) Desbloquear el mando giratorio pulsándolo en la
dirección de la flecha y situarlo en posición para tubo
flexible de aspiración.
c) Retirar los empalmes sacándolos del soporte en la
dirección de la flecha.
Figura 7*
Acoplar los accesorios en el tubo flexible de aspiración o
en el tubo de aspiración/tubo telescópico.
a) Boquilla larga
Para limpiar juntas y esquinas.
b) Boquilla para tapicería
Para limpiar muebles tapizados, cortinas, etc.
Figura 8*
Cepillo para suelos duros
䡲 Para limpiar revestimientos duros del suelo (baldosas,
parqué, etc.)
58
* según equipamiento
Figura 9
a) Desconectar el aparato.
b) Insertar de nuevo los empalmes en el soporte.
b) Desbloquear el mando giratorio pulsándolo en la
dirección de la flecha y situarlo en la posición para
boquilla universal.
Tras el trabajo
Figura 10
Sacar el enchufe.
Enrollar el cable en el gancho para cable situado en la
parte posterior del aparato.
Figura 11
a) El aparato puede colgarse de la empuñadura para
guardarlo.
b) El aparato se puede transportar asiéndolo por el asa de
transporte.
Cambio del filtro
Cambio de la bolsa filtrante
Si con la boquilla levantada del suelo se comprueba que el
indicador de cambio de filtro está completamente lleno,
debe cambiarse la bolsa filtrante.
Figura 12
Abrir la tapa en la dirección de la flecha, extraerla del
aparato y apartarla.
Figura 13
Cerrar la bolsa filtrante tirando de la lengüeta de cierre,
sacarla y colocar un bolsa nueva.
Atención: La tapa sólo se cierra si está colocada una
bolsa filtrante.
Después de haber aspirado partículas de polvo finas
(p. ej., yeso, cemento, etc.), limpiar o cambiar el
microfiltro.
!
Cambiar el microfiltro higiénico
¿Cuándo se cambia?: Con cada nuevo paquete de filtros
de recambio de papel.
Figura 15
䡲 Abrir la tapa (ver figura 12).
䡲 Quitar la sujeción del filtro y desplegarla.
䡲 Eliminar de la forma adecuada el microfiltro higiénico y
colocar uno nuevo.
䡲 Colocar la sujeción del filtro en el aparato y cerrar la
tapa
Cambiar el filtro Hepa
Si el aparato está equipado con un filtro Hepa, éste tendrá
que cambiarse anualmente
Figura 16
䡲 Abrir la tapa (ver figura 12)
䡲 Sacar del aparato el filtro HEPA usado
䡲 Introducir un filtro HEPA nuevo y cerrar la tapa.
Cuidados
䡲 Antes de cada limpieza, debe desconectarse el
aspirador y extraerse el enchufe.
El aspirador y los accesorios de plástico se pueden
limpiar con un limpiador de plásticos convencional.
usar limpiadores con agentes abrasivos, ni
! No
limpiacristales o limpiadores multiusos.
No introducir nunca el aspirador dentro del agua.
De ser necesario se puede limpiar el compartimento
colector de polvo con un segundo aspirador, o
simplemente con un paño seco o un pincel para el
polvo.
Quedan reservadas las modificaciones técnicas.
Si tras un cambio de filtro el indicador de cambio de
filtro sigue figurando como lleno, puede ser que el
mando giratorio esté bloqueado.
Figura 14
a) Desbloquear el mando giratorio pulsándolo en la
dirección de la flecha y girarlo en la posición indicada
con la flecha.
Sacar el mando giratorio y sacudirlo
b) Volver a colocar el mando y girarlo hasta la posición de
aspiración deseada.
* según equipamiento
59
Peças sobresselentes e acessórios
especiais
pt
Muito obrigado por ter escolhido um aspirador Bosch
da linha BHS4.
Neste manual de instruções são apresentados
diferentes modelos BHS4. Por isso, é possível que nem
todas as características e funções aqui descritas se
encontrem no seu modelo.
Deverá utilizar apenas acessórios originais da Bosch,
desenvolvidos especialmente para o seu aspirador, com
vista a obter os melhores resultados possíveis.
A Pacote de filtros sobresselentes BHZ4AF1
Contém: 8 sacos de filtro com fecho
1 micro-filtro higiénico
B Adaptador para bocais especiais BBZ4AD1
Necessário para BBZ102TBB e BBZ103WD.
Colocação em funcionamento
Desdobre, por favor, as páginas com figuras!
Descrição do aparelho
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pega
Gancho superior do cabo
Cabo de alimentação
Anel de bloqueio
Gancho inferior do cabo
Filtro de protecção do motor
Saco de filtro
Botão rotativo
Comutação tubo flexível/bocal
Bocal
Tampa
Luz-piloto de mudança do filtro
Pega de transporte com tubo flexível de aspiração
integrado
Bocal para pavimentos rijos*
Escova ELECTROMATIC®*
Bocal para cantos
Porta-acessórios
Bocal para sofás
Botão para ligar/desligar com regulador da potência
Tubo de aspiração*
Tubo telescópico*
*conforme o modelo
60
Variante A
䡲 Encaixar a pega no tubo de aspiração/tubo telescópico.
Para desencaixar, prima o botão de retenção da pega e
retire-a do tubo de aspiração/tubo telescópico.
䡲 Rode o anel de bloqueio no aspirador para a posição
e
encaixe o tubo de aspiração/tubo telescópico na
abertura.
䡲 Bloqueie o tubo de aspiração/tubo telescópico, rodando
o anel para a posição .
Para retirar o tubo de aspiração/tubo telescópico volte a
rodar o anel para a posição
e retire o tubo de
aspiração/tubo telescópico.
䡲 Encaixe o bocal no aspirador.
Variante B
䡲 Rode o anel de bloqueio no aspirador para a posição
encaixe a pega na abertura.
Bloqueie a pega, rodando o anel para a posição .
Para retirar a pega volte a rodar o anel para a posição
retire a pega.
䡲 Encaixe o tubo telescópico no aparelho.
䡲 Encaixe o bocal no tubo telescópico.
Escova ELECTROMATIC®
Se o aparelho estiver equipado com uma escova
ELECTROMATIC®, consulte o manual de instruções
fornecido junto para indicações sobre a utilização e a
manutenção.
Figura 1
Empurrando o punho corrediço na sentido da seta,
desbloqueie o tubo telescópico e ajuste o comprimento
desejado.
* consoante o modelo
e
e
Figura 2
Desbloquear o suporte inferior do cabo rodando-o, retirar
o cabo do suporte superior do cabo.
Coloque a ficha na tomada.
Figura 3
Ligar/desligar o aspirador no interruptor.
4
Figura
Regulação da potência de aspiração rodando o regulador
giratório.
Aspirar
Figura 10
Desligue a ficha da tomada.
Enrolar o cabo no respectivo gancho na parte de trás do
aparelho.
Figura 11
a) Para fins de arrumação, o aparelho pode ser pendurado
pela pega.
b) O aparelho pode ser transportado pela pega de
transporte.
Mudar o filtro
Figura 5
Ajustar o bocal:
䡲 Tapetes e alcatifas =>
䡲 pavimentos lisos
Após o trabalho
=>
Atenção!
Dependendo das características do pavimento (p.ex.,
azulejos ásperos ou rústicos), os bocais estão sujeitos a
certo desgaste. Por conseguinte, deve verificar
regularmente a sola do bocal. Bocais com solas
desgastadas e arestas vivas podem danificar pavimentos
delicados como o parquete ou o linóleo. O fabricante
não se responsabiliza por eventuais danos causados por
um bocal desgastado.
Aspirar com o tubo flexível
Figura 6
a) Desligue o aparelho.
b) Desbloqueie o botão rotativo, premindo-o no sentido da
seta, e regule-o para a posição do tubo flexível de
aspiração.
c) Retire a tubuladura do tubo flexível do suporte, puxando
no sentido da seta.
Figura 7*
Escolha o acessório e encaixe-o no tubo flexível de
aspiração ou tubo de aspiração/tubo telescópico.
a) Bocal para cantos
Para limpar cantos e arestas.
b) Bocal para sofás
Para limpar mobiliário estofado, cortinados, etc.
Figura 8*
Bocal para pavimentos rijos
Para aspirar pavimentos rijos (ladrilhos, parquete, etc.)
Figura 9
a) Desligue o aparelho.
b) Volte a colocar a tubuladura do tubo flexível no suporte.
c) Desbloqueie o botão rotativo premindo-o no sentido da
seta e volte a colocá-lo na posição do bocal.
Trocar o saco de filtro
Se, com o bocal levantado do chão a luz-piloto de mudança
do filtro estiver totalmente preenchida, o saco de filtro tem
de ser trocado.
Figura 12
Abrir a tampa rodando-a no sentido da seta, retirá-la do
aparelho e pô-la de lado.
Figura 13
Fechar o saco de filtro puxando a lingueta de fecho, retirálo e colocar um novo saco de filtro.
A tampa só fecha com o saco de filtro
! Atenção:
colocado.
Depois de aspirar partículas de pó finas (como, por
exemplo, gesso, cimento, etc.), limpe ou substitua o
microfiltro.
Se depois de mudar o filtro a luz-piloto de mudança do
filtro continuar a acender preenchida, é possível que o
botão rotativo esteja bloqueado!
Figura 14
a) Desbloqueie o botão rotativo premindo-o no sentido da
seta e coloque-o na posição com a seta.
Retire o botão rotativo e dê-lhe pancadinhas ligeiras
b) Volte a colocar o botão rotativo e, pressionando-o, volte a
colocá-lo na posição de aspiração desejada.
Mudar o micro-filtro higiénico
Quando devo mudar: sempre que iniciar uma nova
embalagem de filtros de substituição.
Figura 15
䡲 Abra a tampa (ver figura 12).
䡲 Extraia o porta-filtro e abra-o.
䡲 Deite fora o microfiltro higiénico usado e coloque um novo
microfiltro.
䡲 Insira o porta-filtro no aspirador e feche a porta
* consoante o modelo
61
Trocar o filtro HEPA
Se o seu aspirador estiver equipado com um filtro HEPA,
este terá de ser substituído anualmente.
Figura 16
䡲 Abra a tampa (ver figura 12).
䡲 Retire o filtro HEPA usado do aparelho
䡲 Coloque um novo filtro HEPA e feche a tampa.
Manutenção
䡲 Antes de limpar o aspirador, deverá desligá-lo e retirar a
ficha da tomada.
䡲 O aspirador e os acessórios de plástico podem ser limpos
com os produtos normalmente utilizados para a limpeza de
plásticos.
el
Χαιρόμαστε που επιλέξατε μια ηλεκτρική σκούπα Bosch
της σειράς BHS4.
Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται διάφορα
μοντέλα BHS4. Γι’ αυτό μπορεί, να μην αντιστοιχούν όλα
τα περιγραφόμενα χαρακτηριστικά και όλες οι
λειτουργίες στο δικό σας μοντέλο.
Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ και
εξαρτήματα της Bosch, τα οποία έχουν εξελιχθεί ειδικά
για την ηλεκτρική σας σκούπα, για να πετύχετε το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αναρρόφησης.
Ανοίξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικνες!
deverá utilizar produtos abrasivos, limpa-vidros
! Não
ou produtos lava-tudo.
Jamais introduza o aspirador na água.
䡲 Em caso de necessidade, o compartimento do saco do pó
pode ser aspirado com um outro aspirador ou ser
simplesmente limpo com um pincel do pó.
O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer
alterações técnicas.
Περιγραφή συσκευής
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Χειρολαβή
Επάνω άγκιστρο καλωδίου
Ηλεκτρικ καλώδιο
Δακτύλιος ασφάλισης
Κάτω άγκιστρο καλωδίου
Φίλτρο προστασίας του κινητήρα
Σακούλα φίλτρου
Περιστρεφμενος διακπτης
Αλλαγή λειτουργίας εύκαμπτος σωλήνας/πέλμα
δαπέδου
Πέλμα δαπέδου
Κάλυμμα συσκευής
Ένδειξη αλλαγής φίλτρου
Λαβή μεταφοράς με ενσωματωμένο εύκαμπτο
σωλήνα αναρρφησης
Πέλμα σκληρού δαπέδου*
Βούρτσα ELECTROMATIC®*
Στμιο αναρρφησης για σκούπισμα γωνιών
Στήριγμα αξεσουάρ
Στμιο αναρρφησης για σκούπισμα επίπλων
Διακπτης On/Off με ρυθμιστή ισχύος
Σωλήνας αναρρφησης*
Τηλεσκοπικς σωλήνας*
*ανάλογα με τον εξοπλισμ
Ανταλλακτικά και ειδικς εξοπλισμς
A Πακέτο ανταλλακτικών φίλτρων BHZ4AF1
Περιεχμενο: 8 σακούλες φίλτρου με κλείστρο
1 μικροφίλτρο υγιεινής
B Προσαρμογέας για ειδικά πέλματα BBZ4AD1
Χρειάζεται για BBZ102TBB και BBZ103WD.
62
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
Θέση σε λειτουργία
Έκδοση A
䡲 Ασφαλίστε τη χειρολαβή στον σωλήνα
αναρρφησης/τηλεσκοπικ σωλήνα.
Για την αφαίρεση της χειρολαβής πατήστε το κουμπί
ασφάλισης και τραβήξτε τη χειρολαβή έξω απ τον
σωλήνα αναρρφησης/τηλεσκοπικ σωλήνα.
䡲 Στρέψτε το δακτύλιο ασφάλισης στην ηλεκτρική
σκούπα στη θέση
και περάστε τον σωλήνα
αναρρφησης/τηλεσκοπικ σωλήνα μέσα στο
άνοιγμα.
䡲 Στρέφοντας το δακτύλιο στη θέση , ασφαλίστε τον
σωλήνα αναρρφησης/τηλεσκοπικ σωλήνα.
Για την απομάκρυνση του σωλήνα
αναρρφησης/τηλεσκοπικ σωλήνα θέστε το
δακτύλιο ξανά στη θέση
και τραβήξτε έξω τον
σωλήνα αναρρφησης/τηλεσκοπικ σωλήνα.
䡲 Συνδέστε μεταξύ τους το πέλμα δαπέδου και την
ηλεκτρική σκούπα.
Εικ. 2
Απασφαλίστε, στρέφοντας, το κάτω στήριγμα του
καλωδίου, πάρτε το καλώδιο απ το επάνω στήριγμα
του καλωδίου.
Βάλτε το φις στην πρίζα.
Εικ. 3
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της ηλεκτρικής
σκούπας με το διακπτη.
Εικ. 4
Ρύθμιση τη δύναμης αναρρφησης, στρέφοντας τον
περιστροφικ ρυθμιστή.
Αναρρφηση
Εικ. 5
Ρύθμιση του πέλματος δαπέδου:
䡲 χαλιά και μοκέτες
䡲 λεία δάπεδα
Έκδοση B
䡲 Στρέψτε το δακτύλιο ασφάλισης στην ηλεκτρική
σκούπα στη θέση
και περάστε τη χειρολαβή μέσα
στο άνοιγμα.
Στρέφοντας το δακτύλιο στη θέση
ασφαλίστε τη
χειρολαβή.
Για την απομάκρυνση της χειρολαβής, θέστε το
δακτύλιο ξανά στη θέση
και τραβήξτε έξω τη
χειρολαβή.
䡲 Τοποθετήστε τον τηλεσκοπικ σωλήνα στη συσκευή.
䡲 Συνδέστε το πέλμα δαπέδου και τον τηλεσκοπικ
σωλήνα.
Βούρτσα ELECTROMATIC
Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με μια βούρτσα
ELECTROMATIC®, μπορείτε να βρείτε τις σχετικές
υποδείξεις για τη χρήση και τη συντήρηση στις
συνημμένες οδηγίες χρήσης.
®
Εικ. 1
Πιέζοντας το συρμενο δακτύλιο προς την
κατεύθυνση του βέλους, απασφαλίστε τον
τηλεσκοπικ σωλήνα και ρυθμίστε το επιθυμητ
μήκος.
=>
=>
Προσοχή!
Τα πέλματα δαπέδου, ανάλογα με τη σύσταση του
σκληρού δαπέδου (π.χ. νέα, ρουστίκ πλακίδια)
υπόκεινται σε μια ορισμένη φθορά. Γι’ αυτό πρέπει
σε τακτικά χρονικά διαστήματα να ελέγχετε την κάτω
επιφάνεια του πέλματος. Τα φθαρμένα, κοφτερά πέλματα
δαπέδου μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ευαίσθητα
σκληρά δάπεδα, όπως παρκέ ή λινοτάπητας. Ο
κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ζημιές,
που οφείλονται σε ένα φθαρμένο πέλμα δαπέδου.
Αναρρφηση με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρφησης
Εικ. 6
a) Θέστε τη συσκευή εκτς λειτουργίας.
b) Πιέζοντας προς την κατεύθυνση του βέλους,
απασφαλίστε τον περιστρεφμενο διακπτη και
ρυθμίστε τον στη θέση του σωλήνα αναρρφησης.
c) Τραβήξτε το στμιο του εύκαμπτου σωλήνα προς
την κατεύθυνση του βέλους έξω απ το στήριγμα.
Εικ. 7*
Τοποθετήστε τα αξεσουάρ κατά βούληση στον εύκαμπτο
σωλήνα αναρρφησης ή στον σωλήνα
αναρρφησης/τηλεσκοπικ σωλήνα.
a) Στμιο αναρρφησης για σκούπισμα γωνιών
Για τον καθαρισμ αρμών και γωνιών.
b) Στμιο αναρρφησης για σκούπισμα επίπλων
Για τον καθαρισμ επένδυσης επίπλων, κουρτινών,
κτλ.
Εικ. 8*
Πέλμα αναρρφησης σκληρού δαπέδου
䡲 Για τον καθαρισμ σκληρών επιφανειών επικάλυψης
δαπέδου (πλακάκια, παρκέ, κτλ.)
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
63
Εικ. 9
a) Θέστε τη συσκευή εκτς λειτουργίας.
b) Τοποθετήστε ξανά το στμιο του εύκαμπτου σωλήνα
στο στήριγμα.
c) Πιέζοντας προς την κατεύθυνση του βέλους,
απασφαλίστε τον περιστρεφμενο διακπτη και
στρέψτε τον ξανά στη θέση του πέλματος δαπέδου.
Μετά την εργασία
Εικ. 10
Τραβήξτε το φις απ την πρίζα.
Τυλίξτε το καλώδιο στα άγκιστρα του καλωδίου στην
πίσω πλευρά της συσκευής.
Εικ. 11
α) Για το φύλαγμα μπορεί η συσκευή να αναρτηθεί απ
τη χειρολαβή.
β) Η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί απ τη λαβή
μεταφοράς.
Αντικατάσταση φίλτρου
Αντικατάσταση της σακούλας φίλτρου
Pταν η ένδειξη αλλαγής φίλτρου, με σηκωμένο το
πέλμα απ το δάπεδο είναι εντελώς γεμάτη, πρέπει να
αντικατασταθεί η σακούλα φίλτρου.
Εικ. 12
Ανοίξτε το κάλυμμα προς την κατεύθυνση του
βέλους, σηκώστε το απ τη συσκευή και αποθέστε το
στην άκρη.
Εικ. 13
Κλείστε τη σακούλα του φίλτρου, τραβώντας τη
γλώσσα φραγής, αφαιρέστε την και τοποθετήστε μια
νέα σακούλα φίλτρου.
Το κάλυμμα κλείνει μνο με τοποθετημένη
! Προσοχή:
σακούλα φίλτρου.
Μετά απ απορρφηση λεπτής σκνης (πως π.χ.
γύψος, τσιμέντο, κτλ.) καθαρίστε το μικροφίλτρο ή
αντικαταστήστε το.
Αντικατάσταση του μικροφίλτρου υγιεινής
Πτε χρειάζεται αντικατάσταση: Σε κάθε νέο πακέτο
χάρτινων ανταλλακτικών σακουλών σκνης
Εικ. 15
䡲 Ανοίξτε το κάλυμμα (βλέπε Εικ. 12) .
䡲 Τραβήξτε έξω το στήριγμα του φίλτρου και ανοίξτε το.
䡲 Αποσύρετε το παλι μικροφίλτρο υγιεινής και
τοποθετήστε ένα νέο μικροφίλτρο υγιεινής.
䡲 Τοποθετήστε μέσα στη συσκευή το στήριγμα του
φίλτρου και κλείστε το κάλυμμα.
Αντικατάσταση του φίλτρου Hepa
Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα φίλτρο
Hepa, πρέπει αυτ να αντικαθίσταται κάθε χρνο.
Εικ. 16
䡲 Ανοίξτε το κάλυμμα (βλέπε Εικ. 12).
䡲 Αφαιρέστε το παλι φίλτρο HEEPA απ τη συσκευή.
䡲 Τοποθετήστε το νέο φίλτρο HEEPA και κλείστε το
κάλυμμα.
Φροντίδα
Πριν απ κάθε καθάρισμα πρέπει πρώτα να
απενεργοποιείται η ηλεκτρική σκούπα και να
τραβιέται το φις απ την πρίζα του ρεύματος.
Η ηλεκτρική σκούπα και τα πλαστικά αξεσουάρ
μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρ καθαρισμού
πλαστικών του εμπορίου.
χρησιμοποιείτε κανένα διαβρωτικ υλικ, υγρ
! Μη
καθαρισμού γυαλιού ή υγρ καθαρισμού γενικής
χρήσης.
Μη βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα ποτέ στο νερ.
䡲 Ο χώρος συλλογής της σκνης μπορεί, ταν
χρειάζεται, να αναρροφηθεί με μια δεύτερη ηλεκτρική
σκούπα, ή να καθαριστεί απλά με ένα στεγν
ξεσκονπανο ή πινέλο.
Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών.
Εάν μετά την αντικατάσταση του φίλτρου η ένδειξη
αλλαγής φίλτρου εξακολουθεί να είναι ακμα γεμάτη,
μπορεί να είναι μπλοκαρισμένος ο περιστρεφμενο
διακπτης!
Εικ. 14
a) Πιέζοντας προς την κατεύθυνση του βέλους,
απασφαλίστε τον περιστρεφμενο διακπτη και
στρέψτε τον στη θέση που δείχνει το βέλος.
Αφαιρέστε και κτυπήστε το περιστρεφμενο διακπτη
b) Τοποθετήστε ξανά τον περιστρεφμενο διακπτη και
πιέζοντάς τον στρέψτε τον ξανά στην επιθυμητή θέση
αναρρφησης.
64
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
Çal∂μt∂r∂lmas∂
tr
Varyant A
Bosch BHS4 serisi bir elektrikli süpürge almaya karar
vermeniz bizi memnun etti.
Bu kullanım kılavuzunda çeşitli BHS4 modelleri
gösterilmiştir. Bu nedenle açıklanan tüm donanım
özelliklerinin ve fonksiyonların sizin modelinizde
bulunmaması mümkündür.
En iyi performansı elde etmek için sadece elektrikli
süpürgeniz için özel olarak geliştirilmiş olan orijinal
Bosch aksesuarlarını kullanmalısınız.
Lütfen resimli sayfalar∂ aç∂n∂z!
䡲 El tutamaπ∂n∂ emme borusunu /teleskop borusunu tak∂n∂z.
El tutamaπ∂n∂ ç∂kartmak için ç∂kartma düπmesine bas∂n ve
el tutamaπ∂n∂ emme borusunu /teleskop borusunu çekin.
䡲 Elektrik süpürgesindeki sürgüleme halkas∂n∂
pozisyonuna çevirin ve emme borusunu /teleskop
borusunu boμluπa sokun.
䡲 Halkay∂
pozisyonuna çevirerek emme borusunu
/teleskop borusunu saπlama al∂n.
emme borusunu /teleskop borusunu ç∂kartmak için
halkay∂ yeniden
pozisyonuna getirin ve emme
borusunu /teleskop borusunu çekin.
䡲 Zemin süpürme ünitesi ve Elektrikli süpürgeyi birbirine
tak∂n.
Varyant B
Cihaz∂n teknik özellikleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
El tutamaπ∂
üst kablo ask∂s∂
Elektrik baπlant∂ kablosu
Kilitleme halkas∂
alt kablo ask∂s∂
Motor koruma filtresi
Filtre torbas∂
Döner düπme
Hortum/Yer süpürme ünitesinin deπiμtirilmesi
Yer süpürme ünitesi
Cihaz kapaπ∂
Filtre deπiμtirme göstergesi
Entegre edilmiμ emme hortumuna sahip taμ∂ma
tutamaπ∂
Sert zemin baμl∂π∂*
ELECTROMATIC®-F∂rça*
Dar aral∂k temizleme ünitesi
Aksesuar tutucusu
Döμeme ünitesi
Performans regülatörlü Açma / Kapama μalteri
Emme borusu*
Teleskopik boru*
Elektrik bağlanısı 220-240 V**
Gerilim / Frekans 50 Hz**
Amper
10 A**
䡲 Elektrik süpürgesindeki sürgüleme halkas∂n∂
pozisyonuna çevirin ve el tutamaπ∂n∂ boμluπa sokun.
n Halkay∂
pozisyonuna çevirerek el tutamaπ∂n∂
saπlama al∂n.
El tutamaπ∂n∂ ç∂kartmak için halkay∂ yeniden
pozisyonuna getirin ve el tutamaπ∂n∂ çekin.
䡲 Teleskopik boruyu cihaza tak∂n.
䡲 Zemin süpürme ünitesi ve teleskopik boruyu birbirine
tak∂n.
ELECTROMATIC®-F∂rça
Eπer cihaz∂n∂z bir ELECTROMATIC® f∂rça ile donat∂lm∂μsa,
lütfen kullan∂m k∂lavuzundaki, aletin kullan∂lmas∂ ve bak∂m∂
hakk∂ndaki uyar∂lar∂ dikkate al∂n∂z.
Resim 1
∑tme manμetinin ok yönünde itilmesi ile teleskopik
borunun kilidi aç∂l∂r ve istenilen boyuta ayarlanabilir.
Resim 2
Alt kablo tutucusunu çevirerek kilitleyin ve kabloyu üst
kablo tutucusundan al∂n.
Fiμi prize tak∂n.
Resim 3
Elektrikli süpürgeyi μalterinden aç∂p kapat∂n.
Resim 4
Emme kuvvetini çevirme regülatörünü çevirerek
ayarlay∂n.
EEE Yönetmeliğine Uygundur
*donanıma göre
**Modelle göre değişiklik gösterebilir
Ek parçalar ve özel aksesuarlar
A Ek filtre paketi BHZ4AF1
∑çeriπi: 8 adet kilitli filtre torbas∂
1 Mikro hijyen filtresi
B Özel temizleme üniteleri için adaptör BBZ4AD1
BBZ102TBB ve BBZ103WD için kullan∂l∂r.
* cihaz donanımına bağlıdır
65
Emerek temizleme
Resim 5
Zemin süpürme ünitesinin ayarlanmas∂:
䡲 Hal∂lar ve
Hal∂ kaplamalar∂
=>
䡲 Düz zeminler
=>
Dikkat!
Yer fırçaları sert yüzeyin özelliklerine bağlı olarak (Örn.
sert, sade akış) belirli bir aşınmaya maruz kalır. Bu
nedenle fırçanın temas yüzeyi belirli aralıklarda kontrol
edilmelidir. Aşınmış, keskin kenarlı fırça yüzeyleri parke
veya linolyum gibi hassas sert yüzeylerde hasarlara
neden olabilir. Üretici aşınmış yer fırçaları nedeniyle
meydana gelen olası hasarlar için sorumluluk kabul
etmez.
Emme hortumu ile emerek temizleme
Resim 6
a) Cihaz∂ kapat∂n.
b) Döner düπmeye basarak ok yönünde kilidini çözün ve
emme hortumu pozisyonuna ayarlay∂n.
c) Hortum desteklerini ok yönünde tutucudan çekin.
Resim 7*
Aksesuarlar∂ seçerek emme hortumuna ya da emme
borusunu/teleskop borusunu tak∂n.
a) Dar aral∂k temizleme ünitesi
Eklentiler ve köμelerin temizlenmesi için..
b) Döμeme ünitesi
Minderli mobilyalar∂n, perdelerin vs. temizlenmesi için.
Resim 8*
Sert zemin aπz∂
䡲 Sert zemin kaplamalar∂n∂n temizlenmesi için (fayans,
parke vs.)
Resim 9
a) Cihaz∂ kapat∂n.
b) Hortum desteklerini tutucuya geri tak∂n.
c) Döner düπmeye basarak ok yönünde kilidi çözün ve
zemin süpürme ünitesi pozisyonuna ayarlay∂n.
Çal∂μma sona erdikten sonra
Resim 10
Fiμi çekin.
Kabloyu cihaz∂n arkas∂ndaki kablo ask∂lar∂na sar∂n.
Resim 11
a) Cihaz el tutamaπ∂ndan as∂larak saklanabilir.
b) Cihaz taμ∂ma tutamaπ∂ndan hareket ettirilebilir.
Filtre deπiμtirilmesi
Filtre torbas∂n∂ deπiμtirin
Eπer temizleme ünitesi yerden kald∂r∂lm∂μsa ve filtre
deπiμtirme göstergesi tamamen dolu ise, filtre torbas∂n∂
deπiμtirin.
Resim 13
Filtre torbas∂n∂ kapama pimini çekerek kapat∂n, d∂μar∂
ç∂kart∂n ve yeni filtre torbas∂n∂ yerleμtirin.
Dikkat: Kapak ancak yerleμtirilmiμ yeni filtre torbas∂
ile kapan∂r.
Küçük toz partiküllerini temizledikten sonra ( örn.
alç∂, çimento, vs..), Micro filtreyi temizleyin ya da
deπiμtirin.
!
Filtre deπiμiminden sonra filtre deπiμtirme göstergesi
hala dolu gözüküyorsa, döner düπme bloke olmuμ
olabilir!
Resim 14
a) Döner düπmeye basarak ok yönünde kilidini aç∂n ve ok ile
pozisyonunda çevirin.
Döner düπmeyi ç∂kart∂n ve silkeleyin
b) Döner düπmeyi yeniden yerleμtirin ve basarak istediπiniz
emme pozisyonunu ayarlay∂n.
Mikro hijyen filtresinin deπiμtirilmesi
Ne zaman deπiμtirileceπi: Her yeni kaπ∂t deπiμtirme filtresi
paketi.
Resim 15
䡲 Kapaπ∂ aç∂n (bkz. Resim 12).
䡲 Filtre tutucusunu d∂μar∂ çekin ve aç∂n.
䡲 Eski Micro-Hijyen filtresini ç∂kart∂n ve yeni Micro-Hijyen
filtresini yerleμtirin.
䡲 Filtre tutucusunu cihaza yerleμtirin ve kapaπ∂ kapat∂n.
Hepa filtrenin deπiμtirilmesi
Cihaz∂n∂z bir Hepa filtre ile donat∂lm∂μsa, bu filtre senede bir
kez deπiμtirilmelidir.
Resim 16
䡲 Kapaπ∂ aç∂n (bkz. Resim 12).
䡲 Eski HEPA-Filtresini cihazdan ç∂kart∂n
䡲 Yeni Hepa-Filtresini tak∂n ve kapaπ∂ kapat∂n.
Bak∂m
䡲 Elektrikli süpürgenin her temizlenmesi iμleminden önce,
cihaz kapat∂lmal∂ ve elektrik fiμi prizden çekilip
ç∂kar∂lmal∂d∂r.
䡲 Elektrikli süpürge ve plastikten aksesuar parçalar∂ normal
bir plastik temizleme maddesi ile temizlenebilir, bak∂ml∂
olmas∂ saπlanabilir.
maddesi, cam veya genel temizleme
! Ovalama
maddesi kullanmay∂n∂z.
Elektrikli süpürge kesinlikle suya sokulmamal∂d∂r.
䡲 Cihaz∂n toz haznesi gerektiπinde ikinci bir elektrikli
süpürge ile temizlenebilir veya kuru bir toz bezi veya toz
f∂rças∂ ile basit bir μekilde temizlenebilir.
Teknik deπiμiklikler olabilir.
Resim 12
Kapaπ∂ ok yönünde aç∂n, cihazdan kald∂r∂n ve kenara
koyun.
66
* cihaz donanımına bağlıdır
Uruchomienie
pl
Wariant A
Jest nam bardzo miło, że zdecydowali się Państwo
na zakup odkurzacza marki Bosch serii BHS4.
W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały
różne modele BHS4. W związku z tym istnieje
możliwość, że nie wszystkie opisane elementy
wyposażenia oraz funkcje dotyczą Państwa modelu.
Zaleca się stosowanie oryginalnego wyposażenia
dodatkowego marki Bosch, które zaprojektowano
specjalnie z myślą o Państwa odkurzaczu, aby uzyskać
możliwie najlepszy rezultat odkurzania.
Proszę rozłożyć strony z ilustracjami!
䡲 Zatrzasnąć uchwyt w rurę ssącą / teleskopową.
W celu usunięcia uchwytu nacisnąć przycisk zatrzaskowy i
wyciągnąć uchwyt z rurę ssącą / teleskopową.
䡲 Przekręcić pierścień blokujący przy odkurzaczu na pozycję
i
wsunąć rurę ssącą / teleskopową w otwór.
䡲 Zabezpieczyć rurę ssącą / teleskopową poprzez przekręcenie
pierścienia na pozycję .
W celu usunięcia rurę ssącą / teleskopową ustawić pierścień z
powrotem w pozycji
i wyciągnąć rurę ssącą / teleskopową.
䡲 Złączyć ssawkę do podłóg i odkurzacz.
Wariant B
䡲 Przekręcić pierścień blokujący przy odkurzaczu na pozycję
wsunąć uchwyt w otwór.
Zabezpieczyć uchwyt poprzez przekręcenie pierścienia na
pozycję .
W celu usunięcia uchwytu ustawić pierścień z powrotem w
pozycji
i wyciągnąć uchwyt.
䡲 Nasadzić rurę teleskopową na urządzenie.
䡲 Złączyć ssawkę do podłóg i rurę teleskopową.
Opis urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Uchwyt
Górny hak do zawieszania przewodu
Przewód zasilający
Pierścień blokujący
Dolny hak do zawieszania przewodu
Filtr zabezpieczający silnik
Worek filtrujący
Przycisk obrotowy
Przełączanie wąż / ssawka do podłóg
Ssawka do podłóg
Pokrywa urządzenia
Wskaźnik wymiany filtra
Uchwyt z wbudowanym wężem ssącym
Szczotka do podłóg twardych*
Szczotka ELECTROMATIC®*
Ssawka szczelinowa
Pojemnik na wyposażenie
Ssawka do tapicerki
Włącznik/wyłącznik z regulatorem siły ssania
Rura ssąca*
Rura teleskopowa*
i
Szczotka ELECTROMATIC®
Jeśli urządzenie wyposażone jest w szczotkę ELECTROMATIC®
zalecenia odnośnie jej stosowania i konserwacji zawarte są w
dołączonej instrukcji użytkowania.
Rysunek 1
Poprzez naciśnięcie tulei przesuwnej w kierunku wskazywanym
przez strzałkę odblokować rurę teleskopową i ustawić na
odpowiednią długość.
Rysunek 2
Odblokować dolny uchwyt przewodowy poprzez przekręcenie,
zdjąć przewód z górnego uchwytu.
Wsunąć wtyczkę zasilającą w gniazdo wtykowe.
Rysunek 3
Włączyć/wyłączyć włącznik odkurzacza.
Rysunek 4
Ustawianie siły ssącej poprzez przekręcanie regulatora
obrotowego.
*w zależności od wyposażenia
Części zamienne i wyposażenie specjalne
A Opakowanie filtrów zamiennych BHZ4AF1
Zawartość: 8 Worków filtrujących z zamknięciem
1 mikrofiltr higieniczny
B Adapter do ssawek specjalnych BBZ4AD1
Wymagana do ssawek BBZ102TBB oraz BBZ103WD.
* w zależności od wyposażenia
67
Odkurzanie
Wymiana filtra
Rysunek 5
Ustawianie ssawki do podłóg:
䡲 Dywany i
wykładziny dywanowe
Wymiana worka filtrującego
Jeśli przy ssawce uniesionej z nad podłogi wskaźnik wymiany filtra
jest całkowicie wypełniony, trzeba wymienić worek filtrujący.
䡲 gładkie podłogi
=>
=>
Uwaga!
W zależności od właściwości podłogi (np. szorstkie,
rustykalne podłogi) szczotki do podłóg ulegają
zniszczeniu. Dlatego należy w regularnych odstępach
czasu sprawdzać spód szczotki. Zużyte, o ostrych
kantach spody szczotki mogą uszkodzić delikatne
podłogi, jak parkiet czy linoleum. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe
w wyniku używania zużytych szczotek do podłóg.
Odkurzanie z wężem ssącym
Rysunek 6
a) Wyłączyć urządzenie.
b) Odblokować pokrętło poprzez naciśnięcie w kierunku
wskazywanym przez strzałkę i ustawić na pozycję węża
ssącego.
c) Wyciągnąć króciec węża z uchwytu w kierunku wskazywanym
przez strzałkę.
Rysunek 7*
Nasadzić element wyposażenia dodatkowego na wąż ssący lub
rurę ssącą / teleskopową, w zależności od wyboru.
a) Ssawka szczelinowa
Do odkurzania szczelin i narożników.
b) Ssawka do tapicerki
Do odkurzania mebli tapicerskich, zasłon itp.
Rysunek 8*
Specjalna ssawka do podłóg twardych
Do czyszczenia twardych powierzchni podłogowych
(posadzka kamienna, parkiet itd.)
Rysunek 9
a) Wyłączyć urządzenie.
b) Wsunąć króciec węża z powrotem do uchwytu.
c) Odblokować pokrętło poprzez naciśnięcie w kierunku
wskazywanym przez strzałkę i przekręcić z powrotem na pozycję
ssawki do podłóg.
Po pracy
Rysunek 10
Wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego.
Nawinąć przewód na haki do zawieszania przewodu z tyłu
urządzenia.
Rysunek 11
a) Urządzenie można przechowywać poprzez zawieszenie na
uchwycie.
b) Urządzenie można transportować za uchwyt.
Rysunek 12
Otworzyć pokrywę w kierunku wskazywanym przez strzałkę,
unieść z urządzenia i odłożyć na bok.
Rysunek 13
Zamknąć worek filtrujący poprzez pociągnięcie za nakładkę
zamykającą, wyciągnąć i włożyć nowy worek filtrujący.
Pokrywa zamyka się wyłącznie przy włożonym
! Uwaga:
worku filtrującym.
Po zassaniu drobnych cząstek pyłu (jak np. gips, cement,
itp.) należy oczyścić lub wymienić mikrofiltr.
Jeśli po wymianie filtra wskaźnik wymiany filtra jest nadal
wypełniony może oznaczać to, że przycisk obrotowy jest
zablokowany!
Rysunek 14
a) Odblokować przycisk obrotowy poprzez naciśnięcie w kierunku
wskazywanym przez strzałkę i przekręcić na pozycję ze strzałką.
Wyjąć przycisk obrotowy i wytrzepać
b) Ponownie włożyć przycisk obrotowy i naciskając przekręcić na
wybraną pozycję ssącą.
Wymiana mikrofiltra higienicznego*
Kiedy wymieniać: Przy każdym nowym opakowaniu papierowych
filtrów wymiennych.
Rysunek 15
䡲 Otworzyć pokrywę (patrz rysunek 12).
䡲 Wyciągnąć i otworzyć uchwyt filtra.
䡲 Usunąć zużyty i włożyć nowy mikrofiltr higieniczny.
䡲 Wsunąć uchwyt filtra w urządzenie i zamknąć pokrywę
Wymiana filtra Hepa
Jeżeli urządzenie wyposażone jest w filtr Hepa, trzeba wymieniać
go raz do roku.
Rysunek 16
䡲 Otworzyć pokrywę (patrz rysunek 12).
䡲 Wyjąć stary filtr HEPA z urządzenia.
䡲 Włożyć nowy filtr Hepa i zamknąć pokrywę.
Konserwacja
䡲 Przed każdym czyszczeniem odkurzacza trzeba go wyłączyć i
wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.
䡲 Odkurzacz i elementy wyposażenia z tworzywa sztucznego
mogą być czyszczone dostępnymi na rynku środkami do
czyszczenia tworzyw sztucznych.
Nie wolno stosować żadnych środków szorujących, do
czyszczenia szkła lub uniwersalnych środków
czyszczących.
W żadnym wypadku odkurzacza nie wolno zanurzać w
wodzie.
䡲 Komorę pyłową można w razie potrzeby oczyścić za pomocą
drugiego odkurzacza lub po prostu suchą ścierką / pędzlem.
!
Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych.
68
* w zależności od wyposażenia
Pótalkatrészek és megvásárolható
tartozékok
hu
Köszönjük, hogy a Bosch BHS4 sorozat porszívóját
választotta.
Ebben a használati utasításban különböző BHS4 -os
modellek leírását találja. Emiatt lehetséges, hogy nem
minden tartozék és funkció egyezik meg az Ön által
vásárolt modell tartozékaival és funkcióival.
Csak eredeti Bosch tartozékokat használjon, melyeket
speciálisan az Ön porszívójához fejlesztettünk ki, azért
hogy a legjobb porszívási eredményt érhesse el.
Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.
Készülékleírás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
Kézi fogantyú
Felső kábeltartó horog
Hálózati csatlakozókábel
Reteszelőgyűrű
Alsó kábeltartó horog
Motorvédő-szűrő
Szűrőzacskó
Forgatógomb
Tömlő/padlószívófej átkapcsoló
Padlószívófej
Készülék-fedőlap
Szűrőcsere-kijelző
Tartófogantyú beépített szívótömlővel
Kemény padlóhoz való szívófej*
ELECTROMATIC®-kefe*
Keskeny szívófej
Tartozéktartó
Szőnyegtisztító fej
Be/ki-kapcsoló teljesítmény-szabályzóval
szívócső*
Teleszkópcső*
A Tartalék szűrőcsomag BHZ4AF1
Tartalom: 8 zárral ellátott szűrőzacskó
1 mikro-higiéniaszűrő
B Adapter a külön szívófejhez BBZ4AD1
A BBZ102TBB-hez és BBZ103WD-hez szükséges.
Üzembehelyezés
A változat
szívócsövet/teleszkópcsövet.
A kézi fogantyú eltávolításához nyomja meg a rögzítőgombot
és húzza ki a kézi fogantyút a szívócsövet/teleszkópcsövet.
䡲 Fordítsa a porszívó reteszelőgyűrűjét a
pozícióba és a
szívócsövet / teleszkópcsövet dugja a nyílásba.
䡲 A gyűrű
pozícióba történő elfordításával rögzítse a
szívócsövet/teleszkópcsövet.
A szívócsövet/teleszkópcsövet kivételéhez fordítsa újra a
pozícióba, és húzza ki a szívócsövet/teleszkópcsövett.
䡲 Dugja be a padlószívófejet a porszívóba.
B változat
䡲 Fordítsa a porszívó reteszelőgyűrűjét a
pozícióba és a kézi
fogantyút dugja a nyílásba.
A gyűrű
pozícióba történő elfordításával rögzítse a kézi
fogantyút.
A kézi fogantyú kivételéhez fordítsa újra a
pozícióba, és
húzza ki a fogantyút.
䡲 Dugja be a teleszkópcsövet a készülékbe.
䡲 Dugja össze a teleszkópcsövet és a padlófúvókát.
ELECTROMATIC®-kefe
Ha az Ön készüléke egy ELECTROMATIC®-kefével is el van látva,
annak alkalmazási és karbantartási utasításait a mellékelt
használati utasításban találja meg.
*a kiviteltől függően
* kiviteltől függően
69
ábra 1
Nyomja meg a csúszókarmantyút a nyíl irányába a
teleszkópcső kioldásához, és állítsa be a kívánt hosszúságra.
ábra 2
Fordítsa el az alsó kábeltartót majd vegye le a kábelt a felső
kábeltartóról is.
Dugja be a hálózati csatlakozódugót az aljzatba.
ábra 3
Kapcsolja be/ ki a porszívót a kapcsolóval.
ábra 4
A szívóerő beállítása a szabályzógomb elforgatásával
lehetséges.
Szívás
ábra 5
A padlószívófej beállítása:
䡲 Szőnyegek és
szőnyegpadlók
䡲 sima padlók
ábra 10
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
Tekerje fel a kábelt a készülék alsó részén lévő kábeltartó
horgokra.
ábra 11
a) Tároláshoz a készüléket a kézi fogantyúnál fogva
felakaszthatja.
b) A tartófogantyúnál fogva szállíthatja a készüléket.
Szűrőcsere
A szűrőzacskó cseréje
Ha a szűrőcsere-kijelző sávja még a padlóról felemelt szívófej
esetén is teljesen ki van töltve, a szűrőzacskót ki kell cserélni.
ábra 12
Nyissa fel a fedőlapot a nyíl irányába, vegye le a készülékről és
tegye félre.
=>
=>
Figyelem!
A padlószívófejen bizonyos mértékű kopás jelentkezik,
ha kemény padlófelületek (pl. durva, rusztikus csempe)
tisztításához használja. Ezért fontos, hogy a szívófejet
rendszeres időközönként ellenőrizze. Ha a szívófej alja
kopott, ill. szélei élessé váltak, könnyen megkarcolja a
kényes kemény padlófelületeket, mint parketta vagy
linóleum. A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért,
amelyeket a kopott szívófej okoz.
Porszívózás a szívótömlővel
ábra 6
a) Kapcsolja ki a készüléket.
b) Oldja ki a forgatógombot a nyíl irányába történő lenyomással
és állítsa a szívótömlő pozícióba.
c) A nyíl irányába húzza ki a tömlő csatlakozócsonkot a tartóból.
ábra 7*
Dugja fel a tartozékot választás szerint a szívótömlőre vagy a
szívócsövet / teleszkópcsövet.
a) Keskeny szívófej
Rések és sarkok tisztításához.
b) Szőnyegtisztító fej
Kárpitozott bútorok, függönyök stb. tisztításához.
ábra 8*
Kemény padlóhoz való szívófej
䡲 Kemény padlóborítások tisztításához (csempék, parketta, stb.)
ábra 9
a) Kapcsolja ki a készüléket.
b) Dugja vissza a tömlő csatlakozócsonkját a tartóba.
b) Oldja ki a forgatógombot a nyíl irányába történő lenyomással
és fordítsa vissza a padlószívófej pozícióba.
70
A munka után
ábra 13
A zárókapocsnál fogva húzza ki a szűrőzacskót, vegye ki majd
tegye be az új szűrőzacskót.
Figyelem: a fedőlap csak behelyezett porzacskóval
zárható le.
Finom por-részecskék felszívása után (mint például
gipsz, cement, stb.), a mikroszűrőt tisztítsa meg vagy
cserélje ki.
!
Ha a szűrőcsere-kijelző sáv a szűrő cseréje még mindig ki
van töltve, előfordulhat, hogy a forgatógomb van
eltömődve!
ábra 14
b) Oldja ki a forgatógombot a nyíl irányába történő lenyomással
és ebben a pozícióban forgassa el a nyíllal.
Vegye ki a forgatógombot és ütögesse oda
b) Helyezze vissza a forgatógombot újra, és lenyomva fordítsa
vissza a kívánt szívási pozícióba.
A mikro-higiéniaszűrő cseréje
Mikor kell kicserélni? Minden új papír csereszűrő-csomag
megkezdésekor.
ábra 15
䡲 Nyissa fel a fedőlapot (lásd: 12. ábra).
䡲 Húzza ki a szűrőtartót és hajtsa fel.
䡲 Távolítsa el a régi mikro-higiéniaszűrőt és helyezze be az új
szűrőt.
䡲 Helyezze be a készülékbe a szűrőtartót, és zárja le a fedelet.
A Hepa-szűrő cseréje
Ha az Ön készüléke egy Hepa-szűrővel van felszerelve, azt
évente ki kell cserélni.
ábra 16
䡲 Nyissa fel a fedőlapot (lásd: 12. ábra)
䡲 Vegye ki a régi Hepa-szűrőt a készülékből
䡲 Helyezze be a készülékbe a Hepa-szűrőt, és zárja le a fedelet.
* kiviteltől függően
Ápolás
䡲 A porszívó minden tisztítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni,
és a hálózati csatlakozódugót ki kell húzni.
䡲 A porszívó és a műanyagból készült tartozékok ápolásához
szokványos műanyagtisztítót lehet használni.
tisztításhoz ne használjon üveg vagy általános
! Atisztítószert.
A porszívót soha ne tegye vízbe!
䡲 A porkamrát szükség esetén egy másik porszívóval ki lehet
porszívózni, vagy egyszerűen egy száraz portörlővel /
porecsettel meg lehet tisztítani.
ro
Ne bucurăm pentru faptul că aţi decis să achiziţionaţi
un aspirator Bosch din seria de fabricaţie BHS4.
În aceste instrucţiuni de utilizare sunt reprezentate
diferite modele BHS4. De aceea este posibil ca nu toate
caracteristicile de dotare şi funcţiile descrise să fie
valabile pentru modelul dumneavoastră.
Utilizaţi numai accesorii originale Bosch, care au fost
dezvoltate special pentru aspiratorul dumneavoastră,
pentru a obţine cel mai bun rezultat posibil al aspirării.
Vå rugåm så deschideøi la paginile cu imagini!
Műszaki változtatások joga fenntartva.
Descrierea aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
Mâner
Cârligul superior pentru cablu
Cablu de racordare la reøea
Inel de blocare
Cârligul inferior pentru cablu
Filtru de protecøie a motorului
Sac de filtrare
Buton rotativ
Comutare furtun/perie pentru podele
Perie pentru podele
Capacul aparatului
Indicator de schimbare a sacului
Mâner cu furtun de aspiraøie integrat
Perie pentru gresie / parchet*
Perie ELECTROMATIC®*
Duzå pentru locuri înguste
Suport de accesorii
Perie pentru tapiøerie
Întrerupåtor de pornire/oprire cu regulator de putere
Tub de aspiraøie*
Tub telescopic*
*în funcøie de dotare
* în funcţie de model
71
Piese de schimb μi accesorii speciale
A Pachet cu saci/filtre de schimb BHZ4AF1
Conøinut: 8 saci de filtrare cu dispozitiv de închidere
1 microfiltru igienic
B Adaptor pentru perii/duze speciale BBZ4AD1
Este necesar pentru BBZ102TBB μi BBZ103WD.
Imag. 3
Conectaøi/ deconectaøi aspiratorul cu ajutorul
întrerupåtorului.
Imag. 4
Reglarea puterii de aspiraøie se efectueazå prin rotirea
regulatorului rotativ.
Aspirarea
Punerea în funcøiune
Varianta A
䡲 Cuplaøi mânerul cu tubul de aspiraøie/tubul telescopic.
Pentru îndepårtarea mânerului apåsaøi butonul de blocare
μi scoateøi mânerul din tubul de aspiraøie/tubul telescopic.
䡲 Rotiøi inelul de blocare de la aspirator pe poziøia
μi
introduceøi tubul de aspiraøie/tubul telescopic în orificiu.
䡲 Asiguraøi tubul de aspiraøie/tubul telescopic prin rotirea
inelului pe
poziøia .
Pentru îndepårtarea tubul de aspiraøie/tubul telescopic
rotiøi inelul din nou pe poziøia
μi scoateøi tubul de
aspiraøie/tubul telescopic.
䡲 Îmbinaøi peria pentru podele cu aspiratorul.
Varianta B
䡲 Rotiøi inelul de blocare de la aspirator pe poziøia
μi
introduceøi mânerul în orificiu.
Asiguraøi mânerul prin rotirea inelului pe poziøia .
Pentru îndepårtarea mânerului rotiøi inelul din nou pe
poziøia
μi scoateøi mânerul.
䡲 Introduceøi tubul telescopic în aparat.
䡲 Îmbinaøi peria pentru podele cu tubul telescopic.
Peria ELECTROMATIC®
Dacå aspiratorul dumneavoastrå este dotat cu perie
ELECTROMATIC®, atunci vå rugåm så citiøi indicaøiile în
privinøa utilizårii μi întreøinerii ei din instrucøiunile de folosire
alåturate.
Imag. 1
Deblocaøi tubul telescopic prin apåsarea manμetei glisante
în direcøia sågeøii μi reglaøi-l la lungimea doritå.
Imag. 2
Deblocaøi suportul inferior pentru cablu prin rotire μi luaøi
cablul din suportul superior pentru cablu.
Întroduceøi μtecherul în prizå.
Imag. 5
Reglarea periei pentru podele:
䡲 covoare μi mochete
䡲 podele netede
=>
=>
Atenţie!
În funcţie de structura duşumelei (de ex. asperitate,
gresie rustică), duzele de podea sunt supuse unei
anumite uzuri. De aceea, trebuie să verificaţi la intervale
regulate talpa duzei. Tălpile care sunt uzate şi prezintă
muchii ascuţite pot provoca deteriorări pe duşumelele
sensibile cum sunt parchetul sau linoleumul. Producătorul
nu răspunde pentru eventuale prejudicii cauzate de
uzura duzei de podea.
Aspirare cu furtunul de aspiraøie
Imag. 6
a) Deconectaøi aspiratorul.
b) Deblocaøi butonul rotativ prin apåsare în direcøia sågeøii μi
reglaøi-l la poziøia furtun de aspiraøie.
c) Scoateøi μtuøul furtunului în direcøia sågeøii din suport.
Imag. 7*
Introduceøi accesoriile opøional pe furtunul de aspiraøie sau
tubul de aspiraøie/tubul telescopic.
a) Duzå pentru spaøii înguste
Pentru curåøarea de locuri înguste μi coløuri.
b) Perie pentru tapiøerie
Pentru curåøarea mobilei tapiøate, draperiilor μ.a.m.d.
Imag. 8*
Peria pentru suprafeøe dure
䡲 Pentru curåøirea suprafeøelor dure
(dale de gresie, parchet etc.)
Imag. 9
a) Deconectaøi aparatul.
b) Introduceøi la loc μtuøul furtunului în suport.
c) Deblocaøi butonul rotativ prin apåsare în direcøia sågeøii μi
rotiøi-l la loc pe poziøia perie pentru podele.
Dupå lucrul cu aspiratorul
Imag. 10
Scoateøi μtecherul din prizå.
Înfåμuraøi cablul pe cârligul pentru cablu de pe partea din
spate a aspiratorului.
72
* în funcţie de model
Imag. 11
a) În scopul depozitårii, aspiratorul poate fi suspendat de
mâner.
b) Aspiratorul poate fi transportat de mâner.
Schimbarea sacului
Înlocuirea sacului de filtrare
În cazul în care indicatorul de schimbare a sacului lumineazå
complet, când peria/duza este ridicatå de pe podea, sacul de
filtrare trebuie înlocuit.
Imag. 12
Deschideøi capacul în direcøia sågeøii, ridicaøi-l de pe aparat
μi aμezaøi-l deoparte.
Imag. 13
Închideøi sacul de filtrare prin tragerea clapetei de
închidere, scoateøi-l μi introduceøi un sac de filtrare nou.
capacul se închide numai dacå sacul de
! Atenøie:
filtrare este introdus.
Dupå aspirarea de particule fine de praf (cum ar fi de
ex. ghips, ciment, μ.a.m.d.), curåøaøi sau înlocuiøi
microfiltrul.
Înlocuirea filtrului Hepa
Dacå aparatul dumneavoastrå este dotat cu un filtru Hepa,
atunci acesta trebuie înlocuit o datå pe an.
Imag. 16
䡲 Deschideøi capacul (vezi imag. 12)
䡲 Scoateøi filtrul Hepa vechi din aparat.
䡲 Introduceøi filtrul Hepa nou μi închideøi capacul.
Întreøinere
䡲 Înaintea fiecårei curåøåri a aspiratorului, acesta trebuie
deconectat μi μtecherul trebuie scos din prizå.
䡲 Aspiratorul μi accesoriile din material plastic pot fi
întreøinute cu un produs de curåøat pentru materiale
plastice, obiμnuit din comerø.
folosiøi produse de curåøare prin frecare, produse
! Nu
de curåøat sticla sau produse de curåøat universale.
Nu scufundaøi niciodatå aspiratorul în apå.
䡲 Compartimentul de praf poate så fie aspirat, dacå este
necesar, cu un alt aspirator sau poate fi curåøat simplu cu o
cârpå de praf uscatå/ pensulå de praf.
Se rezervå dreptul la modificåri tehnice.
Dacå dupå înlocuirea sacului de filtrare încå mai
lumineazå complet indicatorul de schimbare a sacului,
atunci butonul rotativ poate så fi blocat!
Imag. 14
a) Deblocaøi butonul rotativ prin apåsarea în direcøia sågeøii μi
rotiøi-l în poziøia cu sågeatå.
Scoateøi butonul rotativ μi scuturaøi-l
b) Aμezaøi la loc butonul rotativ μi rotiøi-l la loc prin apåsare în
poziøia de aspiraøie doritå.
Înlocuirea microfiltrului igienic
Când se înlocuieμte: la fiecare pachet nou cu saci din hârtie,
de schimb.
Imag. 15
䡲 Deschideøi capacul (vezi imag. 12).
䡲 Trageøi afarå suportul filtrului μi rabataøi-l.
䡲 Îndepårtaøi microfiltrul igienic vechi μi introduceøi un
microfiltru igienic nou.
䡲 Introduceøi suportul filtrului în aspirator μi închideøi capacul.
* în funcţie de model
73
á‡Ô‡ÒÌ˚ ˜‡ÒÚË Ë
ÒÔˆÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË
ru
Мы рады, что Вы остановили свой выбор на пылесосе
Bosch серии BHS4.
В этой инструкции по эксплуатации представлены
различные модели BHS4. Поэтому возможно, что
некоторые функции и принадлежности, описанные
здесь, могут отсутствовать у Вашего прибора.
Чтобы гарантировать наилучший результат уборки, Вам
необходимо использовать только оригинальные
принадлежности Bosch, разработанные специально для
Вашего пылесоса.
ê‡Á‚ÂÌËÚ ÒÚ‡Ìˈ˚ Ò ËÒÛÌ͇ÏË!
A ìÔ‡Íӂ͇ ÒÏÂÌÌ˚ı ÙËθÚÓ‚ BHZ4AF1
Ç ÍÓÏÔÎÂÍÚ ‚ıÓ‰ËÚ:
8 ϯÍÓ‚ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË Ò ÙËÍÒ‡ÚÓÓÏ
1 „Ë„ËÂÌ˘ÂÒÍËÈ ÏËÍÓÙËθÚ
B èÂÂıÓ‰ÌËÍ ‰Îfl ̇҇‰ÓÍ BBZ4AD1
àÒÔÓθÁÛÂÚÒfl ‰Îfl BBZ102TBB Ë BBZ103WD.
èÓ‰„ÓÚӂ͇ Í ‡·ÓÚÂ
LJˇÌÚ A
䡲 á‡ÙËÍÒËÛÈÚ Û˜ÍÛ ‚ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Û˛ ÚÛ·ÍÛ /
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·Û.
óÚÓ·˚ ‚˚Ú‡˘ËÚ¸ Û˜ÍÛ ËÁ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Û˛ ÚÛ·ÍÛ /
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·Û, ̇ÊÏËÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ
ÙËÍÒ‡ÚÓ‡ Ë ÔÓÚflÌËÚ Á‡ Û˜ÍÛ.
éÔËÒ‡ÌË ÔË·Ó‡
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ê͇ۘ
ÇÂıÌËÈ ‰ÂʇÚÂθ ͇·ÂÎfl
ëÂÚ‚ÓÈ Í‡·Âθ
ÅÎÓÍËÓ‚Ó˜ÌÓ ÍÓθˆÓ
çËÊÌËÈ ‰ÂʇÚÂθ ͇·ÂÎfl
îËθÚ Á‡˘ËÚ˚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
å¯ÓÍ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË
èÓ‚ÓÓÚÌ˚È ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ò·̄/ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl ÔÓ·
ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl ÔÓ·
ä˚¯Í‡
à̉Ë͇ÚÓ Á‡„flÁÌÂÌËfl ÙËθÚ‡
êÛÍÓflÚ͇ ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï ¯Î‡Ì„ÓÏ
ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl Ú‚Â‰˚ı ̇ÔÓθÌ˚ı ÔÓÍ˚ÚËÈ*
ôÂÚ͇ ELECTROMATIC®*
ôÂ΂‡fl ̇҇‰Í‡
ÑÂʇÚÂθ ‰Îfl ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ
ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl Ïfl„ÍÓÈ Ï·ÂÎË
Ç˚Íβ˜‡ÚÂθ Ò „ÛÎflÚÓÓÏ ÏÓ˘ÌÓÒÚË
ÇÒ‡Ò˚‚‡˛˘‡fl Ú۷͇*
íÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒ͇fl ÚÛ·‡*
*‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÓÒ̇˘ÂÌËfl
74
䡲 èÓ‚ÂÌËÚ ·ÎÓÍËÓ‚Ó˜ÌÓ ÍÓθˆÓ ̇ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Û˛ ÚÛ·ÍÛ /
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·Û ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ.
䡲 èË ÔÓ‚ÓÓÚ ÍÓθˆ‡ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Û˛
ÚÛ·ÍÛ / ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·Û ÙËÍÒËÛÂÚÒfl.
óÚÓ·˚ ‚˚Ú‡˘ËÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Û˛ ÚÛ·ÍÛ /
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·Û, ÒÌÓ‚‡ ÔÓ‚ÂÌËÚ ÍÓθˆÓ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
Ë ÔÓÚflÌËÚ Á‡ ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Û˛ ÚÛ·ÍÛ /
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·Û.
䡲 ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇҇‰ÍÛ ‰Îfl ÔÓ· ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒ.
LJˇÌÚ Ç
䡲 èÓ‚ÂÌËÚ ·ÎÓÍËÓ‚Ó˜ÌÓ ÍÓθˆÓ ̇ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú Û˜ÍÛ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ.
èÔÓ‚ÓÓÚ ÍÓθˆ‡ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË ͇ۘ
ÙËÍÒËÛÂÚÒfl.
óÚÓ·˚ ‚˚Ú‡˘ËÚ¸ Û˜ÍÛ, ÒÌÓ‚‡ ÔÓ‚ÂÌËÚ ÍÓθˆÓ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
Ë ÔÓÚflÌËÚ Á‡ Û˜ÍÛ.
䡲 ÇÒÚ‡‚¸Ú ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·Û ‚ ÔË·Ó.
䡲 ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇҇‰ÍÛ ‰Îfl ÔÓ· ‚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛
ÚÛ·Û.
ôÂÚ͇ ELECTROMATIC®
ÖÒÎË Ç‡¯ ÔË·Ó ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡Ì ˘ÂÚÍÓÈ
ELECTROMATIC®, ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ Â ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˲ Ë
Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ ̇ıÓ‰flÚÒfl ‚ ÔËÎÓÊÂÌÌÓÏ êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â
ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË.
* в зависимости от комплектации
êËÒ. 1
ç‡ÊËχfl ̇ ÏÛÙÚÛ-ÔÓÎÁÛÌÓÍ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÒÚÂÎÍË
‡Á·ÎÓÍËÛÈÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·Û Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ‰ÎËÌÛ.
êËÒ. 8*
̇҇‰Í‡ ‰Îfl Ú‚Â‰˚ı ÔÓÍ˚ÚËÈ
ÑÎfl ˜ËÒÚÍË Ú‚Â‰˚ı ̇ÔÓθÌ˚ı ÔÓÍ˚ÚËÈ (͇ÙÂθ̇fl
ÔÎËÚ͇, Ô‡ÍÂÚ Ë Ú. Ô.).
êËÒ. 2
èÓ‚ÓÓÚÓÏ ‡Á·ÎÓÍËÛÈÚ ÌËÊÌËÈ ‰ÂʇÚÂθ ͇·ÂÎfl,
‚˚̸Ú ͇·Âθ ËÁ ‚ÂıÌÂ„Ó ‰ÂʇÚÂÎfl.
ÇÒÚ‡‚¸Ú ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ.
êËÒ. 9
a) Ç˚Íβ˜ËÚ ÔË·Ó.
b) ÇÂÌËÚ ԇÚÛ·ÓÍ ¯Î‡Ì„‡ ‚ ‰ÂʇÚÂθ.
c) ê‡Á·ÎÓÍËÛÈÚ ÔÓ‚ÓÓÚÌ˚È ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÒÚÂÎÍË Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË ̇҇‰ÍË ‰Îfl ÔÓ·.
êËÒ. 3
ÇÍβ˜ÂÌËÂ/‚˚Íβ˜ÂÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
êËÒ. 4
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ
„ÛÎflÚÓ‡.
ì·Ó͇
êËÒ. 5
àÒÔÓθÁÛÈÚ ̇҇‰ÍÛ ‰Îfl ÔÓ·:
䡲 ‰Îfl ÍÓ‚Ó‚ Ë
ÍÓ‚Ó‚˚ı ÔÓÍ˚ÚËÈ
䡲 „·‰ÍËı ÔÓÎÓ‚
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË Û·ÓÍË
êËÒ. 10
Ç˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË.
ç‡ÏÓÚ‡ÈÚ ͇·Âθ ̇ ‰ÂʇÚÂÎË Ò Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌ˚
ÔË·Ó‡.
êËÒ. 11
a) èË ı‡ÌÂÌËË ÔË·Ó ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰‚ÂÒËÚ¸ Á‡ Û˜ÍÛ.
b) èË·Ó ÏÓÊÌÓ Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚‡Ú¸ Á‡ ÛÍÓflÚÍÛ.
=>
=>
Внимание!
Насадки для чистки пола/ковра подвергаются
определённому износу, в зависимости от характеристик
вашего твёрдых напольного покрытия (например,
шероховатая, грубая напольная плитка). В связи с этим,
необходимо через регулярные промежутки времени
контролировать состояния рабочей поверхности
насадки. Изношенные, с заострившимися краями
рабочие поверхности насадки могут привести к
повреждению уязвимых твёрдых напольных покрытий,
таких, как паркет или линолеум. Производитель не несёт
ответственности за возможные повреждения, которые
вызваны изношенной насадкой для пола.
óËÒÚ͇ ¯Î‡Ì„ÓÏ
6
êËÒ.
a) Ç˚Íβ˜ËÚ ÔË·Ó.
b) ê‡Á·ÎÓÍËÛÈÚ ÔÓ‚ÓÓÚÌ˚È ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÒÚÂÎÍË Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË ¯Î‡Ì„‡.
c) Ç˚ÚflÌËÚ ԇÚÛ·ÓÍ ¯Î‡Ì„‡ ËÁ Û˜ÍË ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË
ÒÚÂÎÍË.
êËÒ. 7*
èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚ ¯Î‡Ì„ ËÎË
‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘Û˛ ÚÛ·ÍÛ / ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·Û
ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË.
a) ôÂ΂‡fl ̇҇‰Í‡
ÑÎfl ˜ËÒÚÍË ˘ÂÎÂÈ Ë Û„ÎÓ‚.
b) ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl Ïfl„ÍÓÈ Ï·ÂÎË
ÑÎfl ˜ËÒÚÍË Ïfl„ÍÓÈ Ï·ÂÎË, Á‡Ì‡‚ÂÒÓÍ Ë Ú. Ô.
ëÏÂ̇ ÙËθÚ‡
ëÏÂ̇ ϯ͇ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË
ÖÒÎË Ì‡Ò‡‰Í‡ Ì ͇҇ÂÚÒfl ÔÓ·, ‡ Ë̉Ë͇ÚÓ Á‡„flÁÌÂÌËfl
ÙËθÚ‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ „ÓËÚ, ϯÓÍ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË
ÒΉÛÂÚ Á‡ÏÂÌËÚ¸.
êËÒ. 12
éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÒÚÂÎÍË, ÒÌËÏËÚ Ò
ÔË·Ó‡ Ë ÓÚÎÓÊËÚ ‚ ÒÚÓÓÌÛ.
êËÒ. 13
èÓÚflÌÛ‚ Á‡ Í·ԇÌ, Á‡ÍÓÈڠϯÓÍ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË,
‚˚̸ÚÂ Â„Ó Ë ‚ÒÚ‡‚¸Ú ÌÓ‚˚È Ï¯ÓÍ.
ä˚¯Í‡ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌÓ„Ó ÓÚÒÂ͇
! ÇÌËχÌËÂ:
Á‡Í˚‚‡ÂÚÒfl ÚÓθÍÓ ÔË ‚ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÏ Ï¯Í ‰Îfl
Ò·Ó‡ Ô˚ÎË .
èÓÒΠ۷ÓÍË ÏÂÎÍÓÈ Ô˚ÎË (̇Ô., „ËÔÒ‡, ˆÂÏÂÌÚ‡
Ë Ú. Ô.) Á‡ÏÂÌËÚÂ Ë Ó˜ËÒÚËÚ ÙËθÚ Á‡˘ËÚ˚
‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.
ÖÒÎË ÔÓÒΠÁ‡ÏÂÌ˚ ϯ͇ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË
Ë̉Ë͇ÚÓ Á‡„flÁÌÂÌËfl ÙËθÚ‡ ‚Ò ‡‚ÌÓ „ÓËÚ,
‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Á‡·ÎÓÍËÓ‚‡Ì ÔÓ‚ÓÓÚÌ˚È
ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ!
êËÒ. 14
a) ê‡Á·ÎÓÍËÛÈÚ ÔÓ‚ÓÓÚÌ˚È ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ ‚ ̇Ô‡‚ÎÂÌËË ÒÚÂÎÍË Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÒÓ ÒÚÂÎÍÓÈ.
Ç˚̸Ú ÔÓ‚ÓÓÚÌ˚È ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ Ë ÓÚflıÌËÚ Ò
ÌÂ„Ó Ô˚θ.
b) ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ ̇ ÏÂÒÚÓ ÔÓ‚ÓÓÚÌ˚È ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ,
̇ÊÏËÚ ̇ ÌÂ„Ó Ë ÔÓ‚ÂÌËÚ ‚ ÌÛÊÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ.
* в зависимости от комплектации
75
á‡ÏÂ̇ „Ë„ËÂÌ˘ÂÒÍÓ„Ó ÏËÍÓÙËθÚ‡
äÓ„‰‡ Á‡ÏÂ̇ ÌÂÓ·ıÓ‰Ëχ: ë ͇ʉÓÈ ÌÓ‚ÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÓÈ
·ÛχÊÌ˚ı ÒÏÂÌÌ˚ı ÙËθÚÓ‚
êËÒ. 15
䡲 éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ (ÒÏ. ËÒ. 12).
䡲 Ç˚ÚflÌËÚ ‰ÂʇÚÂθ ÙËθÚ‡ Ë ÓÚÍÓÈÚ „Ó.
䡲 éÚÔ‡‚¸Ú ÒÚ‡˚È „Ë„ËÂÌ˘ÂÒÍËÈ ÏËÍÓÙËθÚ ̇
ÛÚËÎËÁ‡ˆË˛, ‚ÒÚ‡‚¸Ú ÌÓ‚˚È ÙËθÚ ‚ ‰ÂʇÚÂθ.
䡲 ÇÒÚ‡‚¸Ú ‰ÂʇÚÂθ ÙËθÚ‡ ‚ ÔË·Ó Ë
Á‡ÙËÍÒËÛÈÚÂ.
á‡ÏÂ̇ ÙËθÚ‡ Hepa
ÖÒÎË Ç‡¯ ÔË·Ó ÓÒ̇˘ÂÌ ÙËθÚÓÏ Hepa, ÚÓ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡Á ‚ „Ó‰ ÏÂÌflÚ¸ ˝ÚÓÚ ÙËθÚ.
êËÒ. 16
䡲 éÚÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ (ÒÏ. ËÒ. 12).
䡲 àÁ‚ÎÂÍËÚ ÒÚ‡˚È ÙËθÚ Hepa ËÁ ÔË·Ó‡
䡲 ÇÒÚ‡‚¸Ú ÌÓ‚˚È ÙËθÚ Hepa Ë Á‡ÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ.
ìıÓ‰
䡲 èÂ‰ ͇ʉÓÈ ˜ËÒÚÍÓÈ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‚˚Íβ˜ËÚÂ Â„Ó Ë
‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó Í‡·ÂÎfl ËÁ ÓÁÂÚÍË.
䡲 è˚ÎÂÒÓÒ Ë Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ÏÓÊÌÓ
˜ËÒÚËÚ¸ Ó·˚˜Ì˚ÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl ˜ËÒÚÍË
Ô·ÒÚχÒÒ˚.
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÔÂÌÌ˚ ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡,
! çÂ
Ò‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl Ï˚Ú¸fl ÒÚÂÍÓÎ ËÎË ÛÌË‚Â҇θÌ˚Â
ÏÓ˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚‡.
ç ÔÓ„ÛʇÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚ ‚Ó‰Û.
䡲 èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ô˚ÎÂÒ·ÓÌ˚È ÓÚÒÂÍ ÏÓÊÌÓ
‚˚˜ËÒÚËÚ¸ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ‰Û„Ó„Ó Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ÔÓÚÂÂÚ¸
ÒÛıÓÈ ÚflÔÓ˜ÍÓÈ ËÎË ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸ ÍËÒÚÓ˜ÍÓÈ ‰Îfl Ô˚ÎË.
éÒÚ‡‚ÎflÂÏ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó Ì‡ ‚ÌÂÒÂÌË ÚÂıÌ˘ÂÒÍËı
ËÁÏÂÌÂÌËÈ.
76
* в зависимости от комплектации
13
14
15
12
16
12
77
6
1
7*
2
3
8*
4
9
5
10
11
12
78
ar
BHS4
BHS4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
79
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel.RQ¿JXUDWRUXQGYLHOHZHLWHUH
Infos unter:
www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile &
=XEHK|U3URGXNW,QIRUPDWLRQHQ
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@bshg.com
:LUVLQGDQ7DJHQUXQGXPGLH8KU
erreichbar.
AE
United Arab Emirates,
BSH Home Appliances FZE
5RXQG$ERXW
3ORW1U02$
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae
AL
Republika e Shqiperise,
Albania
ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati “Matrix Konstruksion”,
.DWLGKH
7LUDQH
7HO
)D[
mailto:info@elektro-servis.com
EXPERT SERVIS
Rruga e Kavajes,
.XOOD%1U.DWL,
7LUDQH
Tel.: 4 480 6061
7HO
)D[
&HO
mailto:info@expert-servis.al
AT
Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
:HUNVNXQGHQGLHQVWIU+DXVJHUlWH
4XHOOHQVWUDVVHD
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
(UVDW]WHLOHXQG=XEHK|UXQGYLHOH
weitere Infos unter:
www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
3URGXNWLQIRUPDWLRQHQ
7HO
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
:LUVLQGDQ7DJHQUXQGXPGLH8KUIU
Sie erreichbar.
AU Australia
%6++RPH$SSOLDQFHV3W\/WG
*DWH&HQWUH5RDG
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 369 744*
Fax: 1300 306 818
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.bosch-home.com.au
0R)UKRXUV
01/17
80
BA
Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
³+,*+´GRR
*UDGDþDþNDE
71000 Sarajevo
7HO
)D[
mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
$YHQXHGX/DHUEHHN
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
7HO
)D[
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be
BG Bulgaria
%6+'RPDNLQVNL8UHGL%XOJDULD(22'
Ʉ7VDULJUDGVNR&KDXVVH%OYG
(XURSHDQ7UDGH&HQWHU%XLOGLQJWKÀRRU
6R¿D
7HO
)D[
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.bosch.home.bg
BH Bahrain,
Khalaifat Est.
32%R[
Manama
7HO
mailto:service@khalaifat.com
%< %
HODUXVȻɟɥɚɪɭɫɶ
222³ȻɋɏȻɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚ´
ɬɟɥ
PDLOWRPRNNGKO#EVKJFRP
CH
Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
:HUNVNXQGHQGLHQVWIU+DXVJHUlWH
)DKUZHLGVWUDVVH
*HUROGVZLO
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com
&< &
\SUXVȀȪʌȡȠȢ
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
(JRPL1LNRVLD /HINRVLD Tel.: 7777 8007
)D[
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
&= ý
HVNi5HSXEOLND&]HFK5HSXEOLF
%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR
)LUHPQtVHUYLVGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ
3HNDĜVNiE
3UDKD
7HO
)D[
www.bosch-home.com/cz
DK Danmark, Denmark
%6++YLGHYDUHU$6
Telegrafvej 4
%DOOHUXS
7HO
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service-DK@BSHG.com
ZZZERVFKKRPHGN
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
7ULWQ
11313 Tallinn
7HO
)D[
mailto:servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee
5HQHUNL.DXEDQGXVH2h
7DPPVDDUHWHH% (XURQLFVLNDXSOXVHV
7DOOLQQ
7HO
)D[
PDLOWRNOLHQGLWHHQLQGXV#UHQHUNHH
www.renerk.ee
Eliser OÜ
0XVWDPlHWHH
7DOOLQQ
7HO
PDLOWRKRROGXV#HOLVHUHH
ZZZNRGXPDVLQDWHUHPRQWHH
ES España, Spain
%6+(OHFWURGRPpVWLFRV(VSDxD6$
6HUYLFLR2¿FLDOGHO)DEULFDQWH
Parque Empresarial PLAZA,
&0DQIUHGRQLD
=DUDJR]D
7HOR
)D[
PDLOWR&$8%RVFK#EVKJFRP
www.bosch-home.es
FI
Suomi, Finland
%6+.RGLQNRQHHW2\
,WlODKGHQNDWX$3/
+HOVLQNL
7HO
)D[
mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com
ZZZERVFKKRPH¿
/DQNDSXKHOLPHVWDVQWSXKHOX
VQWPLQ DOY
0DWNDSXKHOLPHVWDVQWSXKHOX
VQWPLQ DOY
FR France
%6+(OHFWURPpQDJHU6$6
UXH$UGRLQ±&6
6$,1728(1FHGH[
6HUYLFHLQWHUYHQWLRQVjGRPLFLOH
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0,40 € / min
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
6HUYLFH3LqFHV'pWDFKpHVHW
Accessoires:
0,40 € / min
www.bosch-home.fr
GB Great Britain
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
*UDQG8QLRQ+RXVH
2OG:ROYHUWRQ5RDG
Wolverton
0LOWRQ.H\QHV0.37
7RDUUDQJHDQHQJLQHHUYLVLWWRRUGHU
VSDUHSDUWVDQGDFFHVVRULHVRUIRU
SURGXFWDGYLFHSOHDVHYLVLW
www.bosch-home.co.uk
RUFDOO7HO &DOOVDUHFKDUJHGDWWKHEDVLFUDWHSOHDVH
FKHFNZLWK\RXUWHOHSKRQHVHUYLFHSURYLGHUIRU
exact charges
*5 *UHHFHǼȜȜȐȢ
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
3RWDPRX
.L¿VLD
ȆĮȞİȜȜȒȞȚȠIJȘȜȑijȦȞȠ
ǹıIJȚțȒȤȡȑȦıȘ
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.bosch-home.gr
HK Hong Kong,
%6++RPH$SSOLDQFHV/LPLWHG
8QLW UG)ORRU
North Block, Skyway House,
6KDP0RQJ5RDG
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
7HO
)D[
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn
HR Hrvatska, Croatia
%6+NXüQLXUHÿDMLGRR
.QH]D%UDQLPLUD
10000 Zagreb
7HO
Fax: 01 640 36 03
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.com/hr
+8 0DJ\DURUV]iJ+XQJDU\
%6++i]WDUWiVL.pV]OpN
.HUHVNHGHOPL.IW
+i]WDUWiVLJpSHNPiUNDV]HUYL]H
.LUiO\KiJyWpU
%XGDSHVW
+LEDEHMHOHQWpV
7HO
)D[
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
$ONDWUpV]UHQGHOpV
7HO
)D[
PDLOWRDONDWUHV]UHQGHOHV#EVKKX
www.bosch-home.com/hu
IE
Republic of Ireland
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
8QLW)%DOO\PRXQW'ULYH
%DOO\PRXQW,QGXVWULDO(VWDWH
Walkinstown
'XEOLQ
6HUYLFH5HTXHVWV6SDUHVDQG$FFHVVRULHV
7HO )D[
www.bosch-home.co.uk
*0.03 € per minute at peak.
Off peak 0.0088 € per minute.
IL
Israel,
&6%+RPH$SSOLDQFH/WG
1, Hamasger St.
1RUWK,QGXVWULDO3DUN
/RG
7HO
)D[
PDLOWRFVEVHUY#FVEOWGFRLO
www.bosch-home.co.il
LU Luxembourg
%6+pOHFWURPpQDJHUV6$
=,%UHHGHZHXHV
6HQQLQJHUEHUJ
7HO
)D[
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu
,1
,QGLD%KƗUDW
%6++RXVHKROG$SSOLDQFHV
0IJ3YW/WG$UHQD+RXVH0DLQ%OGJ
QG)ORRU
3ORW1R5RDG1R
0,'&$QGKHUL(DVW
Mumbai 400 093
7ROO)UHH
www.bosch-home.com/in
LV
Latvija, Latvia
SIA “General Serviss”
%XƺƺXLHODF
1067 Riga
7HO
mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv
* Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
IS
Iceland
6PLWK 1RUODQGKI
Noatuni 4
5H\NMDYLN
7HO
)D[
www.sminor.is
IT
Italia, Italy
%6+(OHWWURGRPHVWLFL6S$
Via. M. Nizzoli 1
0LODQR 0, 1XPHURYHUGH
mailto:info.it@bosch-home.com
www.bosch-home.com/it
.= .
D]DNKVWDQԔɚɡɚԕɫɬɚɧ
IP Turebekov Yerzhan
Nurmanovich
-DQJHOGLQDVWU
Shimkent 160018
7HO
mailto:evrika_kz@mail.ru
LB Lebanon,
Teheni, Hana & Co.
%RXOHYDUG'RUD%H\URXWK
P.O. Box 90449
-GHLGHK
7HO
mailto:Info@Teheni-Hana.com
LT
Lietuva, Lithuania
6HQXNXSUHN\ERVFHQWUDV8$%
-RQDYRVJ
.DXQDV
7HO
)D[
www.senukai.lt
8$%³$*6HUYLFH´
5.DODQWRVJ
.DXQDV
7HO
Fax: 037 331 363
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt
%DOWLF&RQWLQHQW/WG
/XNãLRJ
9LOQLXV
7HO
)D[
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt
Elkor Serviss
%ULYLEDVJDWYH
1039 Riga
7HO
)D[
mailto:info@elkorserviss.lv
www.elkorserviss.lv
Sia Elektronika-Serviss
7DGDLƷXLHOD
1004 Riga
Tel.: 067 717 060
)D[
mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv
MD Moldova
65/³5LDOWR6WXGLR´
ɭɥɓɭɫɟɜɚ
Ʉɢɲɢɧɟɜ
ɬɟɥɮɚɤɫ
PDLOWRERVFKPG#PDLOUX
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
8O6ORERGH
84000 Bijelo Polje
7HO)D[
0RELO
mailto:ekobosch.servis@t-com.me
0. 0DFHGRQLD0DNHɞRɧɢɹ
GORENEC
-DQH6DQGDQVNLORN
1000 Skopje
7HO
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com
MT Malta
2[IRUG+RXVH/WG
1RWDELOH5RDG
Mriehel BKR 14
7HO
)D[
ZZZR[IRUGKRXVHFRPPW
MV
Raajjeyge Jumhooriyyaa,
Maledives
Lintel Investments
0D0DDGKHOL0DMHHGKHH0DJX
0DOp
7HO
PDLOWRPRKDPHG]XKXUHH#
lintel.com.mv
01/17
81
NL
Nederlande, Netherlands
%6++XLVKRXGDSSDUDWHQ%9
Taurusavenue 36
/6+RRIGGRUS
6WRULQJVPHOGLQJ
7HO
)D[
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com
2QGHUGHOHQYHUNRRS
7HO
)D[
PDLOWRERVFKRQGHUGHOHQ#EVKJFRP
www.bosch-home.nl
NO Norge, Norway
%6++XVKROGQLQJVDSSDUDWHU$6
Grensesvingen 9
0661 Oslo
7HO
)D[
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no
NZ
New Zealand
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
8QLW)2UELW'ULYH
Mairangi Bay
$XFNODQG
7HO
)D[
mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz
* Mo-Fr: 8.30am to 4.00pm
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
PL
Polska, Poland
%6+6SU]ĊW*RVSRGDUVWZD
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
:DUV]DZD
Centrala Serwisu
7HO
)D[
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl
PT
Portugal
%6+3(OHFWURGRPpVWLFRV
6RFLHGDGH8QLSHVVRDO/GD
5XD$OWRGR0RQWLMRQž
&DUQD[LGH
7HO
)D[
PDLOWRERVFKHOHFWURGRPHVWLFRVSW#
bshg.com
www.bosch-home.pt
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
QUVHFW
%XFXUHVWL
7HO
)D[
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro
58 5XVVLDɊɨɫɫɢɹ
222³ȻɋɏȻɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚ´
&HSɜɢɫɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɆɚɥɚɹɄɚɥ\ɠɫɤɚɹ
Ɇɨɫɤɜɚ
ɬɟɥ
PDLOWRPRNNGKO#EVKJFRP
www.bosch-home.com
SA
Kingdom Saudi Arabia,
$EGXO/DWLI-DPHHO(OHFWURQLFV
DQG$LUFRQGLWLRQLQJ&R/WG
BOSCH Service centre,
.LOR2OG0DNNDK5RDG
1H[WWR7R\RWD -DPLDK'LVW
P.O.Box 7997
-HGGDK
7HO
mailto:kunnumalsp@alj.com
www.aljelectronics.com.sa
SE
Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
/DQGVYlJHQ
6ROQD
7HOORFDOUDWH
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se
SG Singapore,
%6++RPH$SSOLDQFHV3WH/WG
%ORFN$QJ0R.LR$YHQXH
#01-01 Techplace 1
6LQJDSRUH
7HO )D[
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg
0R)UDPWRSP6DDPWRSP
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
SI
Slovenija, Slovenia
%6++LãQLDSDUDWLGRR
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
7HO
)D[
mailto:informacije.servis@bshg.com
www.bosch-home.com/si
SK Slovensko, Slovakia
%6+GRPiFLVSRWĜHELþHVUR
2UJDQL]DþQi]ORåND%UDWLVODYD
Galvaniho 17/C
%UDWLVODYD
7HO
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk
TR
Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
%DONDQ&DGGHVL1R
34771 Ümraniye, Istanbul
7HO )D[
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
dD÷UÕPHUNH]LQLVDELWKDWODUGDQ
DUDPDQÕQEHGHOLúHKLULoLFUHWOHQGLUPH
&HSWHOHIRQODUÕQGDQLVHNXOODQÕODQ
WDULIH\HJRUHGH÷LúNHQOLNJ|VWHUPHNWHGLU
01/17
82
TW Taiwan, 台湾
āĵʿ๐Ƿă‫ב‬Ā॥्Ȉϱ֡뻟
΀̜ශઅͱ˖ө̀̂뻟
Dz‫׋‬᚞અϢ˖ʖϠ
%6++RPH$SSOLDQFHV3ULYDWH/LPLWHG
хЀ̤ʯ‫ܯ‬ҟिŔ‫ى‬80̷11֛
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
)D[
mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw
8$ 8NUDLQHɍɤɪɚʀɧɚ
72%³ȻɋɏɉɨɛɭɬɨɜɚɌɟɯɧɿɤɚ´
ɬɟɥ
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua
XK Kosovo
Service-General SH.P.K.
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
7HO
7HO
mailto:a_service@
gama-electronics.com
XS
Srbija, Serbia
%6+.XüQLDSDUDWLGRR
0LOXWLQD0LODQNRYLüDEUå
1RYL%HRJUDG
7HO
)D[
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs
ZA
South Africa
%6++RPH$SSOLDQFHV 3W\ /WG
WK5RDG5DQGMHVSDUN
3ULYDWH%DJ;5DQGMHVSDUN
0LGUDQG±-RKDQQHVEXUJ
7HO
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za
nl
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.
da
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.
de
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.
en
This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.
fr
Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE.
it
Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.
no
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.
sv
Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.
fi
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
es
Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y electrónicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.
83
pt
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.
el
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ.
tr
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
pl
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
84
hu
Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.
ru
Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.
ro
Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice
şi electronice vechi (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,
valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.
ar
(! $(' (" #(" (%#( 2012/19/EU %
"(%' $(' '( '!' "%
# ( $%#!
((waste electrical and electronic equipment - WEEE
' ($.
( ! #(" ' % %(% (#( $"% ($ '(% #"
#' "( %$! # "(($ $(' '(
'!' %( $! !.
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.
FI
Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT
Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza˛dzenia obowia˛zuja˛ warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza˛dzenia. Przy korzystaniu
ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
AE
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
85
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
HU Garanciális feltételek
A granciális
feltételeket
a 117/1991
(lX. 10)
számúKorm.
kormányrendelet
szabályozza.A72
órán
garanciális
feltételeket
a 151/2003.
(IX.22.)
rendelet szabályozza.
vásárlástól
belüli
meghibásodas
esetén
a készüléket aesetén
kereskedelem
cserélia ki.
Ezután cseréjéről dönt.
számított
72 órán belüli
meghibásodás
a kereskedő
készülék
vevöszoolgálatunk
gondoskodiz
az elöirt
15 napon belüli,
kölcsönkészülék
Ez utáni időszakban
a Vevőszolgálat
gondoskodik
a lehető
leggyorsabbbiztositása
javítás
esetén
30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
elvégzéséről.
mindenigazoló
egyéb garanciális
szabályosan
garanciajeggyel
lehet igénybevenni,
A garanciárakitölött
a vásárló
a kitöltött garanciajeggyel,
vagyamely
a vásárlást
számlával
feltételt
részletesen
ismertet.
A készülékek
csak
KERMI
és MEEI által
engedélyzett
tarthat is
igényt.
A használati
utasítás
be nem
tartása,
a garancia
elvesztését
vonhatja
garanciajaggyel
kerülnek forgalomba.
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi în orice caz bonul de
cumpărare.
86
ǵȡȠȚǼȖȖȪȘıȘȢ
Ǿ İȖȖȪȘıȘ țĮȜȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȦȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ȝĮȢ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ İȓțȠıȚ IJİııȐȡȦȞ ȝȘȞȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌȡȫIJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȘ șİȦȡȘȝȑȞȘ ĮʌȩįİȚȟȘ ĮȖȠȡȐȢ īȚĮ IJȘȞ
ʌĮȡȠȤȒIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢĮʌĮȚIJİȓIJĮȚȘİʌȓįİȚȟȘIJȘȢșİȦȡȘȝȑȞȘȢĮʌȩįİȚȟȘȢĮȖȠȡȐȢıIJȘȞȠʌȠȓĮĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚȠIJȪʌȠȢ
țĮȚIJȠȝȠȞIJȑȜȠIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ǾİIJĮȚȡİȓĮȝȑıĮıIJĮĮȞȦIJȑȡȦȤȡȠȞȚțȐȩȡȚĮıİʌİȡȓʌIJȦıȘʌȜȘȝȝİȜȠȪȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢĮȞĮȜĮȝ
ȕȐȞİȚIJȘȞȣʌȠȤȡȑȦıȘIJȘȢİʌĮȞĮijȠȡȐȢIJȘȢıİȠȝĮȜȒȜİȚIJȠȣȡȖȓĮțĮȚIJȘȢĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘȢțȐșİIJȣȤȩȞİȜĮIJIJȦȝĮ
IJȚțȠȪȝȑȡȠȣȢ ʌȜȘȞIJȦȞĮȞĮȜȫıȚȝȦȞțĮȚIJȦȞİȣʌĮșȫȞȩʌȦȢIJĮȖȣȐȜȚȞĮȜĮȝʌIJȒȡİȢțȜʌ ǹʌĮȡĮȓIJȘIJȘʌȡȠȨ
ʌȩșİıȘȖȚĮȞĮȚıȤȪİȚȘİȖȖȪȘıȘİȓȞĮȚȘȝȘȜİȚIJȠȣȡȖȓĮIJȘȢıȣıțİȣȒȢȞĮʌȡȠȑȡȤİIJĮȚĮʌȩIJȘȞʌȜȘȝȝİȜȒțĮIJĮıțİȣȒ
IJȘȢțĮȚȩȤȚİʌȓʌĮȡĮįİȓȖȝĮIJȚĮʌȩțĮțȒȤȡȒıȘȜĮȞșĮıȝȑȞȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘȝȘIJȒȡȘıȘIJȦȞȠįȘȖȚȫȞȤȡȒıȘȢIJȘȢ
ıȣıțİȣȒȢĮțĮIJȐȜȜȘȜȘıȣȞIJȒȡȘıȘĮʌȩʌȡȩıȦʌĮȝȘİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞĮĮʌȩIJȘȞ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ȒĮʌȩİȟȦȖİȞİȓȢʌĮȡȐȖȠȞIJİȢȩʌȦȢįȚĮțȠʌȑȢȘȜİțIJȡȚțȠȪȡİȪȝĮIJȠȢȒįȚĮijȠȡȠʌȠȓȘıȘȢIJȘȢIJȐıȘȢțȜʌ
ȈIJȘȞʌİȡȓʌIJȦıȘʌȠȣIJȠʌȡȠȧȩȞįİȞȜİȚIJȠȣȡȖİȓıȦıIJȐȜȩȖȦIJȘȢțĮIJĮıțİȣȒȢIJȠȣțĮȚİijȩıȠȞȘʌȜȘȝȝİȜȒȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮİțįȘȜȫșȘțİțĮIJȐIJȘȞʌİȡȓȠįȠİȖȖȪȘıȘȢȘȝȠȞȐįĮȈȑȡȕȚȢ ȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠıȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+
ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼșĮIJȠİʌȚıțİȣȐıİȚȝİıțȠʌȩIJȘȤȡȒıȘȖȚĮIJȘȞȠʌȠȓĮțĮIJĮıțİȣȐıIJȘțİȤȦȡȓȢȞĮȣʌȐȡȟİȚ
ȤȡȑȦıȘȖȚĮĮȞIJĮȜȜĮțIJȚțȐȒIJȘȞİȡȖĮıȓĮ
ǻİȞțĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚĮʌȩIJȘȞİȖȖȪȘıȘȠȚțȓȞįȣȞȠȚʌȠȣıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚȝİIJʌȝİIJĮijȠȡȐIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢʌȡȠȢİʌȚıțİȣȒ
ıIJȠȞȝİIJĮʌȦȜȘIJȒȒʌȡȠȢIJȘȞȝȠȞȐįĮȈȑȡȕȚȢ ȒʌȡȠȢIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢ
ǹǺǼ İijȩıȠȞ įİȞ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ %6+ ȅȚțȚĮțȑȢ ȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ Ȓ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ Įʌ¶
ĮȣIJȒȞʌȡȩıȦʌȠ
ǵȜİȢȠȚİʌȚıțİȣȑȢIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢʌȡȑʌİȚȞĮȖȓȞȠȞIJĮȚĮʌȩIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȑȡȕȚȢ ȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ
ıȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ǾİȖȖȪȘıȘįİȞțĮȜȪʌIJİȚțĮȞȑȞĮʌȡȠȧȩȞʌȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚʌȑȡĮȞIJȦȞʌȡȠįȚĮȖȡĮijȫȞȖȚĮIJȚȢȠʌȠȓİȢțĮIJĮ
ıțİȣȐıIJȘțİ ʌȤȠȚțȚĮțȒȤȡȒıȘ ǾİȖȖȪȘıȘțĮȜȒȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢʌȠȣʌĮȡȑȤİIJĮȚĮʌȩIJȠȞțĮIJĮıțİȣĮıIJȒʌĮȪİȚĮȞĮʌȠțȠȜȜȘșȠȪȞĮȜȜȠȚȦșȠȪȞȒ
IJȡȠʌȠʌȠȚȘșȠȪȞȝİȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİIJȡȩʌȠȠȚIJĮȚȞȓİȢĮıijĮȜİȓĮȢȒȠȚİȚįȚțȑȢįȚĮțȡȚIJȚțȑȢĮȣIJȠțȩȜȜȘIJİȢİIJȚțȑIJİȢİʌȓIJȦȞ
ȠʌȠȓȦȞĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚȠĮȡȚșȝȩȢıİȚȡȐȢȒȘȘȝİȡȠȝȘȞȓĮĮȖȠȡȐȢ
ǾİȖȖȪȘıȘįİȞțĮȜȪʌIJİȚ
±ǼʌȚıțİȣȑȢȝİIJĮIJȡȠʌȑȢȒțĮșĮȡȚıȝȠȪȢʌȠȣȑȜĮȕĮȞȤȫȡĮıİțȑȞIJȡȠȈȑȡȕȚȢȝȘİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠĮʌȩIJȘȞ
%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
±ȁȐșȠȢ ȤȡȒıȘ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ȤȡȒıȘ ȤİȚȡȚıȝȩ Ȓ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ țĮIJȐ IJȡȩʌȠ ȝȘ ıȪȝijȦȞȠ ȝİ IJȚȢ
ȠįȘȖȓİȢʌȠȣʌİȡȚȑȤȠȞIJĮȚıIJĮİȖȤİȚȡȓįȚĮȤȡȒıȘȢțĮȚȒıIJĮıȤİIJȚțȐȑȖȖȡĮijĮȤȡȒıȘȢıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ
IJȘȢʌȜȘȝȝİȜȠȪȢijȪȜĮȟȘȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢIJȘȢʌIJȫıȘȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢțȜʌ
±ȆȡȠȧȩȞIJĮȝİįȣıĮȞȐȖȞȦıIJȠĮȡȚșȝȩıİȚȡȐȢ
±ǽȘȝȚȑȢʌȠȣʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚİȞįİȚțIJȚțȐĮʌȩĮıIJȡĮʌȑȢȞİȡȩȒȣȖȡĮıȓĮijȦIJȚȐʌȩȜİȝȠįȘȝȩıȚİȢĮȞĮIJĮȡĮȤȑȢ
ȜȐșȠȢ IJȐıİȚȢ IJȠȣ įȚțIJȪȠȣ ʌĮȡȠȤȒȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȜȩȖȠ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȑȡĮȞ Įʌȩ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȠȣ
țĮIJĮıțİȣĮıIJȒȒİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȣıȣȞİȡȖİȓȠȣ
ǹȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘIJȘȢıȣıțİȣȒȢȖȓȞİIJĮȚȝȩȞȠİijȩıȠȞįİȞİȓȞĮȚįȣȞĮIJȒȘİʌȚįȚȩȡșȦıȘIJȘȢțĮIJȩʌȚȞʌȚıIJȠʌȠȓȘıȘȢ
IJȘȢĮįȣȞĮȝȓĮȢİʌȚıțİȣȒȢĮʌȩIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȑȡȕȚȢ ȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠıȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢ
ȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ǾțȐșİİʌȚıțİȣȒȒȘĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘİȜĮIJIJȦȝĮIJȚțȠȪȝȑȡȠȣȢįİȞʌĮȡĮIJİȓȞİȚIJȠȞȤȡȩȞȠİȖȖȪȘıȘȢIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ǼȟĮȡIJȒȝĮIJĮțĮȚȣȜȚțȐʌȠȣĮȞIJȚțĮșȚıIJȫȞIJĮȚțĮIJȐIJȘįȚȐȡțİȚĮIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢİʌȚıIJȡȑijȠȞIJĮȚıIJȠıȣȞİȡȖİȓȠ
%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ƒȤȜȝǼșȞȚțȒȢȠįȠȪǹșȘȞȫȞȁĮȝȓĮȢ ȆȠIJĮȝȠȪȀȘijȚıȚȐǹșȒȞĮ
ȉǹȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹǼȄȊȆǾȇǼȉǾȈǾȈȆǼȁǹȉȍȃ
ǹșȒȞĮƒȤȜȝǼșȞȚțȒȢȠįȠȪǹșȘȞȫȞ±ȁĮȝȓĮȢ ȆȠIJĮȝȠȪȀȘijȚıȚȐ
șİıȞȓțȘȅįȩȢȋȐȜțȘȢȆĮIJȡȚĮȡȤȚțȩȆȣȜĮȓĮȢȠȚȆȣȜĮȓĮȉșșȑȡȝȘ
ȆȐIJȡĮȋĮȡĮȜȐȝʌȘȌȘȜȐǹȜȫȞȚĮ
ǾȡȐțȜİȚȠ±ȀȡȒIJȘȢȁİȦijǼșȞȚțȒȢǹȞIJȚıIJȐıİȦȢ ȀĮȜĮȝȐǾȡȐțȜİȚȠ
ȀȪʌȡȠȢǹȡȤȂĮțĮȡȓȠȣīDzȖțȦȝȘȁİȣțȦıȓĮȀȪʌȡȠȢ
ȫȡİȢȘȝȑȡİȢIJȣʌȚțȒȤȡȑȦıȘțȜȒıȘȢʌȡȠȢİșȞȚțȐįȓțIJȣĮ
ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀȅȉǾȁǼĭȍȃȅǼȄȊȆǾȇǼȉǾȈǾȈȆǼȁǹȉȍȃ
87
88
89
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɵɬɨɜɨɣɬɟɯɧɢɤɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɤɨɧɰɟɪɧɚ
ȻɋɏɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟȽɦɛɏɄɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪɆɸɧɯɟɧȽɟɪɦɚɧɢɹ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɁɚɤɨɧɚɊɎɨɬɧɨɹɛɪɹɝ
ʋɎɁɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɡɚɳɢɬɟɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɵɥɟɫɨɫɵ
Ɍɨɜɚɪɧɵɣɡɧɚɤ%RVFK
ȼɇɂɆȺɇɂȿȺɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹɉɪɨɞɭɤɰɢɹɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɪɨɯɨɞɢɬɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɪɟɤɜɢɡɢɬɚɯɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɢɫɪɨɤɚɯɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨ
ɤɥɚɫɫɟɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɣɮɭɧɤɰɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɈɈɈ©ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵª
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɝɉɟɬɟɪɝɨɮɭɥɄɚɪɥɚɋɢɦɟɧɫɚɞɥɢɬȺɮɢɥɢɚɥɜɝɆɨɫɤɜɚɭɥɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹɞɬɟɥɟɮɨɧ ɮɚɤɫ ɄɨɦɩɚɧɢɹɈɈɈ©ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵªɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɝɉɟɬɟɪɝɨɮɭɥɄɚɪɥɚɋɢɦɟɧɫɚɞɥɢɬȺɮɢɥɢɚɥɜɝɆɨɫɤɜɚ
ɭɥɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹɞɬɟɥɟɮɨɧ ɮɚɤɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɜɨɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɬɢɦɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɧɚɟɞɢɧɨɣɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɥɢɰɚɚɬɚɤɠɟɜɵɩɨɥɧɹɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɁɚɤɨɧɨɦ
ɊɎ ʋɎɁ ©Ɉ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢª ɞɥɹ ɥɢɰɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɂɦɩɨɪɬɟɪɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɟɪɢɣɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈɈɈ ©Ȼɋɏ Ȼɵɬɨɜɵɟ
ɉɪɢɛɨɪɵª ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɝɉɟɬɟɪɝɨɮɭɥɄɚɪɥɚ ɋɢɦɟɧɫɚɞ ɥɢɬȺɮɢɥɢɚɥɜɝɆɨɫɤɜɚɭɥɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹɞ
ɬɟɥɟɮɨɧ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ
ɪɵɧɤɟȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɹɜɥɹɟɬɫɹɊɨɛɟɪɬȻɨɲɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟȽɦɛɏɄɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪɆɸɧɯɟɧȽɟɪɦɚɧɢɹ 5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH
*PE+&DUO:HU\6WU0QFKHQ*HUPDQ\ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ȼɋɏ ɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟ Ƚɦɛɏ Ʉɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪ Ɇɸɧɯɟɧ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ %6+
+DXVJHUlWH*PE+&DUO:HU\6WU0QFKHQ*HUPDQ\ ɉɪɢɩɟɪɟɜɨɡɤɟɩɨɝɪɭɡɤɟɪɚɡɝɪɭɡɤɟɢɯɪɚɧɟɧɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɥɟɞɭɟɬɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹɩɨɦɢɦɨɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
‡ Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɢɥɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɸɟɟɭɩɚɤɨɜɤɢ
‡ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɡɛɟɝɚɬɶɩɨɩɚɞɚɧɢɹɧɚɭɩɚɤɨɜɤɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɞɵɢɞɪɭɝɢɯɠɢɞɤɨɫɬɟɣ
ɉɟɪɟɞɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣɢɥɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚɯɪɚɧɟɧɢɟɛɵɜɲɟɣɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɛɟɞɢɬɶɫɹɜ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɞɵ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɜɭɫɥɨɜɢɹɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɵɲɟƒɋɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɠɧɨɫɬɢɧɟɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɣɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɵɞɟɪɠɚɬɶɟɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɦɧɚɬɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɧɟɫɤɨɥɶɤɨɱɚɫɨɜ
ɉɪɚɜɢɥɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɪɨɡɧɢɱɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɍɤɚɡɚɧɢɹɩɨɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɭɬɨɱɧɟɧɵɭɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɜɬɟɱɟɧɢɟɫɪɨɤɚɞɟɣɫɬɜɢɹɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɷɬɨɬɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧɩɪɢɟɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɟɩɪɨɞɚɠɟɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɜɬɟɱɟɧɢɟɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɁɚɤɨɧɚɊɎɨɡɚɳɢɬɟ
ɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɋɪɨɤɫɥɭɠɛɵɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɭɤɚɡɚɧɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦɜɥɢɫɬɨɜɤɟ©ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɨɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɢɫɟɪɜɢɫɧɨɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢª
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚɩɨɦɨɞɟɥɶɧɨɦɭɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɨɥɟ©(1Uª ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɦɭɬɢɩɭ ɩɨɥɟ©7\SHª ɢɬɨɜɚɪɧɨɦɭ
ɡɧɚɤɭ %RVFK ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɦ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɢ ɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɛɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɫɯɟɦɟ
(1Uɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɧɨɦɟɪ!ɢɧɞɟɤɫɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɵ!
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɭɤɜɟɧɧɨɰɢɮɪɨɜɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ ɩɪɢ
ɩɪɨɞɚɠɟ ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ ɦɨɞɟɥɶɧɵɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɦɨɞɟɥɶɸ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ %RVFK Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɦɨɞɟɥɶ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɦɟɠɞɭɤɨɞɨɜɵɦɫɥɨɜɨɦ©(1Uªɢɤɨɫɨɣɱɟɪɬɨɣ©ª
ɂɧɞɟɤɫɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɵ±ɞɜɭɡɧɚɱɧɨɟɰɢɮɪɨɜɨɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɦɨɟɟɞɢɧɢɰɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɨɣ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɜɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɨɪɦɟɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɭɤɚɡɚɧɢɟɬɨɪɝɨɜɨɝɨɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢɛɨɪɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɤɚɤɩɨɥɧɨɫɬɶɸɬɚɤɢɱɚɫɬɢɱɧɨɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨ
ɷɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɞɚɧɧɨɝɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɤɛɵɬɨɜɨɦɭɩɪɢɛɨɪɭɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɦɭɷɬɢɦɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɛɵɬɨɜɨɝɨɩɪɢɛɨɪɚɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹɜ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɤɧɟɦɭɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɭɬɟɦɚɧɚɥɢɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
ȼɫɨɫɬɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɞɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɨɝɭɬɜɯɨɞɢɬɶɧɚɫɬɨɹɳɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɭɫɥɨɜɢɹɯɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨɢɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
Ɇɚɪɤɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɧɚɬɢɩɨɜɨɣɬɚɛɥɢɱɤɟɩɪɢɛɨɪɚɧɚɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɣɷɬɢɤɟɬɤɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɩɚɤɨɜɤɟɩɪɢɛɨɪɚɚɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɢɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢɞɨɫɬɭɩɧɨɟɢɧɚɝɥɹɞɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨ
ɩɪɢɛɨɪɟɜɦɟɫɬɚɯɩɪɨɞɚɠ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɤɨɬɨɪɚɹɩɪɨɲɥɚɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚɢɢɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɦɚɪɤɢɪɭɟɬɫɹɟɞɢɧɵɦɡɧɚɤɨɦɨɛɪɚɳɟɧɢɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɧɚɪɵɧɤɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɥɟɧɨɜɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚ ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚ
‡ ɌɊɌɋ
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜ
‡ ɌɊɌɋ
Ɉɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɢɡɤɨɜɨɥɶɬɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
‡ ɌɊȿȺɗɋ Ɉɛ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɢɡɞɟɥɢɹɯ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɫ ɞɚɬɵ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɟɝɨɜɫɢɥɭ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹɧɚɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɹɡɵɤɚɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɥɟɧɨɜȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɨɬɥɢɱɧɵɯɨɬɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɜɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɦɨɠɧɨɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɭɬɨɪɝɭɸɳɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɟɡɢɞɟɧɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɱɥɟɧɚȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɨɪɝɨɜɵɯɡɚɥɚɯɦɨɠɟɬɛɵɬɶɡɚɩɪɨɲɟɧɚɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ©ɝɨɪɹɱɟɣɥɢɧɢɢª
ɚɬɚɤɠɟɞɨɫɬɭɩɧɚɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟɧɚɫɚɣɬɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹKWWSZZZERVFKKRPHUX
90
Ɍɨɪɝɨɜɨɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
BBH21621
BBH21622
BBH21631
BBH21632
BBH216RB3
BBH625M1
BBHMOVE1N
BBHMOVE2N
BBHMOVE3N
BCH6256N1
BCH65RT25K
%&+$7+
BCH6ATH25
BCH6ATH25K
BCH6L2561
BCH6ZOOO
BGC1U1550
%*&8
BGL252000
BGL252101
BGL252103
BGL32000
BGL32003
BGL32500
%*/029
BGL35MOV15
BGL35MOV16
%*/029
BGL35SPORT
%*/
%*/
%*/
%*/
%*/352
%*/352,5
%*/6,/'
BGN21700
BGN21702
%*1
BGS11700
BGS11702
BGS11703
%*68
%*68
%*68
%*6
%*6
%*6
BGS2UPWER1
BGS2UPWER2
BGS2UPWER3
%*6
%*68
%*6
%*6
%*6
%*6*2/'
%*68
%*68
%*68*2/'
BGS52530
BGS5PWER
BGS5ZOOO1
BGS5ZOORU
BGS62530
BHN09070
%+1
BHN20110
BKS3003
%6$
%6%
%6%
%6*58
%6*
%6*
BSGL2MOV30
BSGL2MOV31
%6*/
%6*/
BSGL52531
%6058
BSN1701RU
BSN2100RU
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɬɢɩ
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VCAS010V25
VXAS010V00
VXAS010V00
VXAS010V00
VCAS010V25
VCAS010V25
9&$69
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VRBS22X2V0
95%6;9
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS25Z35M
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
9%%649
9%%649
9%%649
9%%649
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
9,%6;9
95%6;9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS25X2V0
95%6;9
95%6;9
VCBS25X5V0
VCBS25X5V0
VCBS22X5V0
VCBS25X5V0
VCBS25X6V0
VXAS021V09
9;$69
VXAS021V20
VCAS010V00
VBBS550V20
BS55
BS55
VBBS600V00
VBBS600V02
VBBS600V02
VBBS550V20
VBBS550V20
VBBS600V02
VBBS625V00
VBBS25Z5V0
9&%69
9&%69
VCBS122V00
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ
Ⱦɚɬɚɜɵɞɚɱɢ
Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬɞɨ
ɋɬɪɚɧɚ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
12.02.2016
12.02.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
06.09.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
23.07.2013
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
16.11.2016
16.11.2016
16.11.2016
20.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
11.02.2021
11.02.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
05.09.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
15.11.2021
15.11.2021
15.11.2021
19.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
FB5191 03/2017
91
Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании
Круглосуточный телефон службы поддержки*:
Официальный сайт в Интернете:
8 (800) 200-29-61
www.bosch-home.ru
Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном
сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернетмагазине: www.bosch-home.ru/store. C условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные
аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.
1. Изделие _________________________________________________________
2. Модель _________________________________________________________
Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или
товарный чек, товарная накладная).
3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы,
кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные весы, утюги, паровые станции, гладильные доски и аналогичные им изделия.
4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям
в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия.
Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».
Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739
Мюнхен, Карл-Вери Штрассе 34, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).
Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул.
Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.
5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или
в сопроводительной документации.
6. Аксессуары и средства по уходу
Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные
аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего
прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch,
они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами
и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы
поддержки.
7. Гарантия изготовителя
Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был
выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.
8. Внимание! Важная информация для потребителей
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или
организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации
прибора.
Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его
эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи
прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой
силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также
вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности
параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований
убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем
в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
9. Информация о сервисе
В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить
Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на
официальном сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с
даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления
маркируется FD ГГММ, где ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора
необходимо к 1920 прибавить число ГГ.
* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.
92
B34C065N1-1M00 03/2017
93
94
95
96
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising