Bosch | BHN12CAR | Instructions for use | Bosch BHN12CAR Cordless handstick vacuum cleaner Operating instrustions

Bosch BHN12CAR Cordless handstick vacuum cleaner Operating instrustions
Moodpic 1
63,2 x 50,25mm
CMYK & GREY
Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome
%HUDWXQJXQG5HSDUDWXUDXIWUDJEHL6W|UXQJHQ
'( $7 Moodpic 2
98,6 x 46,7mm
CMYK & GREY
&+ 'LH.RQWDNWGDWHQDOOHU/lQGHUÀQGHQ6LHLPEHLOLHJHQGHQ.XQGHQGLHQVW9HU]HLFKQLV
5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+
&DUO:HU\6WUD‰H
BHN12CAR
%+1ͫ
029(
0QFKHQ*(50$1<
ZZZERVFKKRPHFRP
8001056370
970119
GH
HQ
IU
LW
QO
GD
QR
*HEUDXFKVDQOHLWXQJ
,QVWUXFWLRQPDQXDO
0RGHG·HPSORL
,VWUX]LRQLSHUO·XVR
*HEUXLNVDDQZLM]LQJ
%UXJVDQYLVQLQJ
%UXNVDQYLVQLQJ
VY
IL
HV
SW
HO
WU
SO
%UXNVDQYLVQLQJ
.l\WW|RKMH
,QVWUXFFLRQHVGHXVR
,QVWUXo}HVGHVHUYLoR
ƳLJNJdžǂLjǔǙǓǁǕNJǔ
.XOODQ×PN×ODYX]X
,QVWUXNFMDREVãXJL
KX
FV
UX
DU
ID
]K
+DV]QiODWLXWDVtWiV
1iYRGNSRXçLWt
ǽȢȦȧȥȨȟȫȝȴȤȣȲȟȦȤȠȨȕȧȕȫȝȝ
ϡ΍ΩΧΗγϻ΍Ε΍ΩΎηέ·
ϩΩΎϔΗγ΍̵Ύϣϧϫ΍έ
ֵ⭞䃠᱄ᴮ
┶䫟憫㯅␝
1
8
Click!
2
3
5
6
1
4
9
a)
9 c)
1
b)
10
2
2
B
A
7
24h
10
Drying
Click!
c
c
de
Sicherheitshinweise ........................................................................................................................... 2
Gerätebeschreibung ........................................................................................................................ 31
en
Safety information ............................................................................................................................. 3
Your vacuum cleaner ........................................................................................................................ 34
fr
Consignes de sécurité ....................................................................................................................... 5
Description de l'appareil.................................................................................................................. 37
it
Istruzioni di sicurezza ........................................................................................................................ 6
Descrizione dell'apparecchio ........................................................................................................... 40
nl
Veiligheidsvoorschriften..................................................................................................................... 8
Beschrijving van het toestel ............................................................................................................. 43
da
Sikkerhedsanvisninger ....................................................................................................................... 9
Beskrivelse....................................................................................................................................... 46
no
Sikkerhetshenvisninger .................................................................................................................... 11
Beskrivelse av apparatet .................................................................................................................. 49
sv
Säkerhetsanvisningar ....................................................................................................................... 12
Produktbeskrivning .......................................................................................................................... 52
fi
Turvallisuusohjeet ............................................................................................................................ 13
Laitteen kuvaus ................................................................................................................................ 55
pt
Instruções de segurança .................................................................................................................. 14
Descrição do aparelho ..................................................................................................................... 58
es
Consejos de seguridad .................................................................................................................... 16
Descripción de los aparatos ............................................................................................................ 61
el
Υποδείξεις ασφαλείας ....................................................................................................................... 17
Περιγραφή της συσκευής ................................................................................................................. 64
tr
Güvenlik bilgiler ............................................................................................................................... 19
Cihaz açıklaması .............................................................................................................................. 67
pl
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ............................................................................................ 20
Opis urządzenia ............................................................................................................................... 70
hu
Biztonsági útmutató ......................................................................................................................... 22
A készülék leírása............................................................................................................................. 73
cs
Bezpečnostní pokyny ....................................................................................................................... 23
Návod k použití ................................................................................................................................ 76
ru
Указания по технике безопасности............................................................................................... 25
Описание прибора ........................................................................................................................ 79
zh
安全信息 ......................................................................................................................................... 26
您的吸塵機...................................................................................................................................... 82
29
86
30
89
̶ϧϣϳ΍ ΕΎϋϼρ΍
Ύϣη ̶ϗέΑ ϭέΎΟ
fa
£fH&¶*m*2f„74(*
5f¤qG*“„8K
ar
1
de
Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das
häusliche Umfeld bestimmt. Dieses Gerät ist für eine
Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern
über dem Meeresspiegel bestimmt.
Der Staubsauger darf nur bedient werden mit:
„ Original-Filtereinsätzen
„ Original-Ersatzteilen, -Zubehör
Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der
Staubsauger nicht benutzt werden für:
„ das Absaugen von Menschen oder Tieren.
„ das Aufsaugen von:
− gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen
oder glühenden Substanzen.
− feuchten oder flüssigen Substanzen.
− leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und
Gasen.
− Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral- Heizungsanlagen.
− Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
Sicherheitshinweise
Dieser Staubsauger entspricht
den anerkannten Regeln der
Technik und den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen.
„ Das Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und darüber und
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung
und / oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des
Gerätes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
2
„ Kinder
dürfen nicht mit dem
Gerät spielen.
„ Reinigung
und BenutzerWartung dürfen nicht durch
Kinder ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.
„ Plastiktüten und Folien sind
außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahen und
zu entsorgen.
=> Es besteht Erstickungsgefahr!
Sachgemäßer Gebrauch
„ Zum Laden nur das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel verwenden.
„ Ladekabel nur gemäß Typenschild anschließen und in
Betrieb nehmen.
„ Lagern und laden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
„ Um die Kapazität des Akkus optimal nutzen zu können,
sollte das Gerät bei Raumtemperatur gelagert und betrieben werden.
„ Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unter 0°C
und über 40°C aus.
„ Beschädigtes Ladekabel nicht mehr einsetzen und
durch Original-Ladekabel ersetzen.
„ Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen,
um das Ladekabel vom Netz zu trennen.
„ Das Ladekabel nicht über scharfe Kanten ziehen und
nicht einquetschen.
„ Vor allen Arbeiten am Staubsauger Gerät ausschalten
bzw. von Ladekabel und Netz trennen.
„ Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen.
„ Beim Vorliegen einer Störung Gerät ausschalten bzw.
von Ladekabel und Netz trennen.
„ Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen
und Ersatzteileaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
„ In folgenden Fällen ist das Gerät sofort außer Betrieb
zu nehmen und der Kundendienst zu kontaktieren:
− wenn Sie versehentlich Flüssigkeit aufgesaugt
haben oder Flüssigkeit in das Innere des Gerätes
gekommen ist
− wenn das Gerät heruntergefallen und beschädigt
ist.
„ Staubsauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit
und Hitzequellen schützen.
„ Gerät ausschalten, wenn nicht gesaugt wird.
„ Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Deshalb empfehlen wir, die
Verpackung für Transportzwecke aufzubewahren.
Hinweise zur Entsorgung
Staubsauger, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt
werden.
Werfen Sie Staubsauger und Akkus/Batterien nicht in
den Hausmüll!
„ Verpackung
Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus
umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb
recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das
Verwertungssystem »Grüner Punkt«.
„ Akkus / Batterien
Intergierte Akkus dürfen zur Entsorgung nur von
Fachpersonal entnommen werden. Durch das Öffnen der Gehäuseschale kann der Staubsauger zerstört werden.
Um den Akku aus dem Staubsauger zu entnehmen,
betätigen Sie den Ein-/Ausschalter solange, bis
der Akku vollständig entladen ist. Drehen Sie die
Schrauben am Gehäuse heraus und nehmen Sie die
Gehäuseschale ab, um den Akku zu entnehmen.
Um eine Kurzschluss zu verhindern, trennen Sie die
Anschlüsse am Akku einzeln nacheinander und isolieren Sie die Pole sofort.
Auch bei vollständiger Entladung ist noch eine Restkapazität im Akku enthalten, die im Falle eines Kurzschlusses freigesetzt werden kann.
en
Please keep this instruction manual for future reference.
When passing the vacuum cleaner on to a third party,
please also pass on this instruction manual.
Intended use
This appliance is intended for domestic use only. This
appliance is intended for use up to a maximum height
of 2000 metres above sea level.
The vacuum cleaner must only be operated with:
„ Original filter inserts
„ Original spare parts and accessories
In order to prevent injuries and damage, the vacuum
cleaner must not be used for:
„ Vacuuming persons or animals.
„ Vacuuming up:
− Hazardous, sharp-edged, hot or red-hot substances.
− Damp or liquid substances.
− Highly flammable or explosive substances and
gases.
− Ash, soot from tiled stoves and central heating
systems.
− Toner dust from printers and copiers.
Safety information
This vacuum cleaner complies
with the recognised rules of
technology and the relevant
safety regulations.
„ The appliance may be used
by children over the age of
8 years and by persons with
reduced physical, sensory or
mental capacity or by persons with a lack of experience or knowledge if they are
supervised or have been instructed on the safe use of the
appliance and have understood the potential dangers
of using the appliance.
„ Children must never play
with the appliance.
3
„ Cleaning
and user maintenance must never be carried
out by children without supervision.
„ Plastic bags and films must
be kept out of the reach of
children and disposed of.
=> There is a risk of suffocation.
Proper use
„ To charge, only use the charging cable included in the
scope of supply.
„ The charging cable must only be connected and operated as specified on the rating plate.
„ The appliance must only be stored and charged indoors.
„ Do not expose the appliance to temperatures below
0 °C or above 40 °C.
„ Do not use a damaged charging cable. Replace it with
an original charging cable.
„ When disconnecting the charging cable from the
mains, pull the plug itself to remove it; do not pull on
the power cord.
„ Do not pull the charging cable over sharp edges or
allow it to become trapped.
„ Before carrying out any work on the vacuum cleaner,
switch off the appliance and disconnect it from the
charging cable and the mains.
„ Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged.
„ If a fault is detected, switch off the appliance and disconnect it from the charging cable and the mains.
„ For safety reasons, only authorised after-sales service
personnel are permitted to carry out repairs and fit
replacement parts to the vacuum cleaner.
„ In the following cases, you must stop the appliance
immediately and contact the after-sales service:
− If you have accidentally vacuumed up some liquid
or liquid has entered the inside of the appliance;
− If the appliance has been dropped and damaged.
„ Protect the vacuum cleaner from outside weather conditions, moisture and sources of heat.
„ Switch off the appliance when it is not in use.
4
Information on disposal
Vacuum cleaners, batteries, accessories and packaging
should be recycled in an environmentally friendly
manner.
Do not dispose of the vacuum cleaner or the batteries in
the household rubbish.
„ Packaging
The packaging is designed to protect the vacuum
cleaner from being damaged during transportation.
It is made of environmentally friendly materials and
can be recycled. Dispose of packaging that is no longer required at an appropriate recycling point.
„ Batteries
Integrated batteries may only be removed by specialist personnel for the purpose of disposal. Opening
the housing shell may damage the vacuum cleaner.
To remove the battery from the vacuum cleaner,
press the on/off switch until the battery is fully discharged. Unscrew the screws on the housing and
take off the housing shell to remove the battery.
To prevent a short circuit, disconnect the battery
connections individually one after the other and
then insulate the terminals.
Even in the case of complete discharge, the battery still contains a residual capacity that may be released in the event of a short circuit.
fr
Conservez cette notice d'utilisation.
Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne,
veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.
Utilisation conforme à l’usage prévu
Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle. Cet appareil est
conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 2 000 m.
L'aspirateur doit être utilisé uniquement avec :
„ des cartouches de filtre d'origine
„ des pièces de rechange et des accessoires d'origine
Pour éviter des blessures et des dommages,
l'aspirateur ne doit pas être utilisé pour :
„ aspirer sur des personnes ou des animaux.
„ l'aspiration de :
− substances nocives, coupantes, chaudes ou incandescentes.
− substances humides ou liquides.
− substances et gaz facilement inflammables ou
explosifs.
− cendres, suie des poêles et d'installations de
chauffage central.
− poussières de toner provenant d'imprimantes et de
photocopieurs.
Consignes de sécurité
Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et
aux prescriptions de sécurité
applicables.
„ L'appareil peut être utilisé
par des enfants à partir de 8
ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et / ou de
connaissances s'ils sont sous
surveillance ou ont été informés de la manipulation sûre
de l'appareil et ont compris
les dangers qui en résultent.
„ Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l’appareil.
„ Le
nettoyage de l’appareil, et
l’entretien par l’utilisateur,
sont des activités qu’il ne
faut pas permettre aux enfants sans surveillance.
„ Les sacs plastiques et les
films doivent être conservés
hors de la portée de jeunes
enfants et être éliminés.
=> Il y a risque d'asphyxie !
Utilisation correcte
„ Pour recharger, utiliser exclusivement le câble de
charge compris dans la livraison.
„ Raccorder et mettre en service le cordon de charge uniquement selon les indications figurant sur la
plaque signalétique.
„ Rangez et chargez l'appareil uniquement à l'intérieur.
„ N'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 40°C.
„ Ne plus utiliser le cordon de charge s'il est endommagé ; le remplacer par un câble de chargement
d'origine.
„ Pour débrancher le cordon de charge, ne pas tirer sur
le cordon d'alimentation mais sur la fiche.
„ Ne pas tirer le cordon de charge par-dessus d'arêtes
coupantes et ne pas le coincer.
„ Avant tous travaux sur l'aspirateur, éteindre l'appareil
ou bien débrancher le cordon de charge du secteur.
„ Ne pas mettre l'aspirateur en service s'il est défectueux.
„ En cas de panne, éteindre l'appareil ou bien débrancher le cordon de charge du secteur.
„ Pour éviter tout danger, seul le service après-vente agréé est autorisé à effectuer des réparations et à remplacer des pièces sur l’aspirateur.
„ Dans les cas suivants, il faut immédiatement mettre
l'appareil hors service et appeler le service aprèsvente :
− si par inadvertance vous avez aspiré du liquide ou
si du liquide est parvenu à l'intérieur de l'appareil
− si l'appareil est tombé et est endommagé.
„ Ne pas exposer l'aspirateur aux influences atmosphériques, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
„ Eteignez l'appareil si vous ne l'utilisez pas.
5
Conseils pour la mise au rebut
Eliminez l’emballage en respectant l’envi-ronnement. Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux
appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La directive définit le cadre
pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de
la CE. S’informer auprès du revendeur sur la
procédure actuelle de recyclage.
„ Emballage
L'emballage protège l'aspirateur des dommages
pendant le transport. Il est constitué de matériaux
écologiques et est donc recyclable. Les matériaux
d'emballage qui ne sont plus utilisés doivent être
mis au rebut aux points collecteurs du système de
recyclage « Point vert ».
„ Accus/piles
Seul du personnel spécialisé est autorisé à retirer
les accus intégrés, pour la mise au rebut. L'ouverture
de la coque du boîtier peut détruire l'aspirateur.
Pour sortir l'accu de l'aspirateur, actionnez le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'accu soit entièrement déchargé. Dévissez les vis du boîtier et retirez
la coque du boîtier pour sortir l'accu.
Pour éviter tout court-circuit, séparez les raccordement de l'accu les uns après les autres et isolez immédiatement les pôles.
Même en cas de décharge totale, l'accu contient une
capacité résiduelle pouvant être libérée en cas de
court-circuit.
6
it
Conservare le istruzioni per l'uso.
In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.
Uso conforme alle disposizioni
Questo apparecchio è pensato esclusivamente per
l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico.
Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo fino
ad un'altezza di massimo 2000 metri sul livello del mare.
L'apparecchio può essere utilizzato esclusivamente
con:
„ filtri originali
„ parti di ricambio e accessori originali
Al fine di evitare lesioni e/o danni, l'aspirapolvere
non può essere utilizzato:
„ su persone e/o animali.
„ Non può altresì essere utilizzato per aspirare:
− sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o
incandescenti.
− sostanze umide o liquide.
− sostanze e gas facilmente infiammabili o esplosivi.
− cenere, fuliggine delle stufe di maiolica e degli
impianti di riscaldamento centrali.
− polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.
Istruzioni di sicurezza
Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche
riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.
„ L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o
superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche,
sensoriali o mentali nonché
da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza dello stesso se sorvegliate
o istruite in merito all'utilizzo
sicuro dell'apparecchio e
consapevoli degli eventuali
rischi derivanti da un utilizzo
improprio.
„ Ai bambini è vietato giocare
con l’apparecchio!
„ Ai
bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell’utente.
„ Si raccomanda di tenere i
sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla
portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.
=> Pericolo di soffocamento!
Uso conforme
„ Per il caricamento utilizzare esclusivamente il cavo di
ricarica fornito in dotazione.
„ Collegare e mettere in funzione il cavo di carica solo in
conformità a quanto riportato sulla targhetta di identificazione.
„ Depositare e caricare l'apparecchio solo in ambienti
interni.
„ Non esporre l'apparecchio a temperature inferiori a
0°C e superiori a 40°C.
„ Non impiegare più il cavo di carica se danneggiato e
sostituirlo con un cavo di carica originale.
„ Per staccare il cavo di carica dalla corrente elettrica
non tirare il cavo, ma la spina.
„ Non fare passare il cavo di carica su spigoli vivi e non
schiacciarlo.
„ Prima di effettuare lavori a livello dell'aspirapolvere,
spegnere l'apparecchio o staccarlo dal cavo di carica
e dalla corrente elettrica.
„ Non utilizzare l'aspirapolvere se danneggiato.
„ In caso di anomalia, spegnere l'apparecchio o staccarlo dal cavo di carica e dalla corrente elettrica.
„ Per evitare situazioni di pericolo, gli interventi di riparazione e sostituzione dei pezzi di ricambio devono
essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati.
„ Nei seguenti casi, disattivare subito l'apparecchio e
contattare il servizio di assistenza clienti:
− se è stato inavvertitamente aspirato del liquido o se
è presente del liquido all'interno dell'apparecchio
− se l'apparecchio è caduto e si è danneggiato.
„ Proteggere
l'aspirapolvere
dalle
intemperie,
dall'umidità e dalle sorgenti di calore.
„ Spegnere l'apparecchio se non si desidera utilizzarlo.
Avvertenze relative all rottamazione
Aspirapolvere, batterie, accessori e confezioni devono
essere gestiti nell'ottica di un riciclaggio rispettoso
dell'ambiente.
Non gettare l'aspirapolvere e batterie/pile nei rifiuti
domestici!
„ Imballaggio
L'imballaggio protegge l'aspirapolvere contro eventuali danni durante il trasporto. È realizzato con materiali non inquinanti e può pertanto essere riciclato.
Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta per il sistema di riciclaggio »Punto verde«.
„ Batterie/pile
Batterie incorporate per lo smaltimento possono solamente essere prelevate da personale qualificato.
Aprendo il guscio di copertura, è possibile rompere
l'aspirapolvere.
Per prelevare la batteria dall'aspirapolvere, azionare l'interruttore On/Off finché la batteria non
si sarà completamente scaricata. Svitare le viti
dell'alloggiamento e prelevare il guscio di copertura
per prelevare la batteria.
Per evitare un cortocircuito, separare uno dopo
l'altro i terminali sulla batteria e isolare immediatamente i poli.
Anche se completamente scariche, le batterie contengono ancora una carica residua che può essere
rilasciata in caso di cortocircuito.
7
nl
De gebruiksaanwijzing goed bewaren.
Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden, voeg de
gebruiksaanwijzing er dan bij.
Juist gebruik
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van maximaal 2.000
meter boven zeeniveau.
De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met:
„ originele filterelementen
„ originele onderdelen, originele accessoires
Om letsel en schade te voorkomen mag de stofzuiger
niet worden gebruikt voor:
„ het schoonzuigen van mensen of dieren.
„ het opzuigen van:
− substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet
of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben.
− vochtige of vloeibare stoffen
− licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
− as, roest van open haarden en centrale verwarmingsinstallaties
− tonerstof van printers en kopieerapparaten.
Onderdelen, toebehoren, stofzakken
Onze originele onderdelen en originele en extra toebehoren zijn evenals de originele stofzakken afgestemd
op de eigenschappen en eisen van onze stofzuigers. Wij
adviseren u daarom om uitsluitend originele onderdelen en onze originele en extra toebehoren en originele
stofzakken te gebruiken. Zo zorgt u ervoor dat uw stofzuiger een lange levensduur heeft en het reinigingsvermogen constant op hoog niveau blijft.
Aanwijzing
Door het gebruik van niet goed passende of kwalitatief mindere onderdelen, toebehoren/ extra toebehoren en stofzakken kan uw stofzuiger beschadigd
raken. Indien deze schade veroorzaakt is door het
gebruik van dergelijke producten valt hij niet onder
de garantie.
!
Veiligheidsvoorschriften
Deze stofzuiger voldoet aan de
erkende regels van de techniek
en de geldende veiligheidsbepalingen.
8
„ Het
toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf
8 jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische
of geestelijke vermogens of
personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan
of met het oog op een veilig
gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn
geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voortvloeien.
„ Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
„ Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen die niet onder
toezicht staan.
„ Plastic zakken en folie dienen buiten het bereik van
kleine kinderen te worden
gehouden en te worden gerecycled.
=> Er bestaat een risico van
verstikking!
Zakelijk gebruik
„ Gebruik voor het laden alleen de meegeleverde laadkabel.
„ Het aansluitsnoer alleen volgens het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen.
„ Het toestel mag alleen binnen worden bewaard en
opgeladen.
„ Stel het toestel niet bloot aan temperaturen beneden
0°C en boven 40°C.
„ Een beschadigd aansluitsnoer mag niet meer worden
gebruikt en dient te worden vervangen door een origineel exemplaar.
„ Het toestel met behulp van de stekker van de stroom
halen, niet aan het elektriciteitssnoer trekken.
„ Het elektriciteitssnoer niet over scherpe randen trekken en niet bekneld laten raken.
„ Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger het toestel
uitschakelen resp. het elektriciteitssnoer ontkoppelen
en het van de stroom halen.
„ Wanneer de stofzuiger beschadigd is, mag hij niet in
gebruik worden genomen.
„ In geval van een storing het toestel uitschakelen resp.
van de stroom halen en het elektriciteitssnoer ontkoppelen.
„ Om risico's te voorkomen mogen reparaties aan de
stofzuiger en het vervangen van onderdelen alleen
worden uitgevoerd door onze klantenservice.
„ Nei seguenti casi, disattivare subito l'apparecchio e
contattare il servizio di assistenza clienti:
− se è stato inavvertitamente aspirato del liquido o se
è presente del liquido all'interno dell'apparecchio
− se l'apparecchio è caduto e si è danneggiato.
„ De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden,
vocht en hittebronnen.
„ Het toestel uitschakelen wanneer het niet wordt gebruikt.
Aanwijzingen voor recycling
Stofzuigers, accu's, accessoires en verpakkingen dienen
op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.
Geef stofzuigers en accu's niet mee met het huisvuil!
„ Verpakking
De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit
milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer
nodig heeft naar een verzamelplaats voor de verwerking van afval.
„ Accu's / Batterijen
Geïntegreerde accu's mogen met het oog op de afvoerverwerking alleen worden verwijderd door geschoold personeel. Door het openen van de behuizing kan de stofzuiger onklaar worden gemaakt.
Om de accu uit de stofzuiger te verwijderen, drukt u
zolang op de aan-/uitschakelaar tot de accu volledig
ontladen is. Draai de schroeven uit de behuizing en
neem dit behuizingsdeel af om de accu te verwijderen.
Om kortsluiting te voorkomen, maakt u de aansluitingen op de accu één voor één los en isoleert u de
polen direct.
Ook bij een volledige ontlading beschikt de accu nog
over restcapaciteit, die bij een kortsluiting kan vrijkomen.
da
Opbevar brugsanvisningen.
Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis støvsugeren gives videre til andre.
Anvendelse iht. formål
Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private
husholdninger og i hjemmet. Dette apparat er beregnet
til brug i en højde på op til maksimalt 2000 meter over
havets overflade.
Støvsugeren må kun bruges med:
„ Originale filter-indsatser
„ Originale reservedele og tilbehør
For at undgå tilskadekomst og beskadigelser må støvsugeren ikke benyttes til:
„ Støvsugning af mennesker eller dyr.
„ Opsugning af:
− Sundhedsskadelige, skarpe, varme eller glødende
substanser.
− Fugtige eller flydende substanser.
− Letantændelige eller eksplosive stoffer og gasser.
− Aske, sod fra brændeovne og centralvarmeanlæg.
− Tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.
Sikkerhedsanvisninger
Denne støvsuger opfylder de
anerkendte tekniske standarder og de relevante sikkerhedsbestemmelser.
„ Dette apparat kan benyttes af
børn fra 8 år og derover, samt
af personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller mentale evner og / eller manglende erfaring eller viden, hvis de
er under opsigt eller er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de
farer og risici, der kan være
forbundet med brugen af apparatet.
9
„ Apparatet
er ikke legetøj for
børn.
„ Rengøring
og vedligeholdelse
må ikke udføres af børn, uden
at de er under opsigt.
„ Plastikposer og folier skal
være uden for børn rækkevidde, når materialet opbevares
eller kasseres.
=> Der er fare for kvælning!
Korrekt anvendelse
„ Brug kun det medfølgende ladekabel til at lade op
med.
„ Ladekablet må kun tilsluttes og anvendes iht. typeskiltet.
„ Apparatet må kun opbevares og oplades indendørs.
„ Apparatet må ikke udsættes for temperaturer under
0°C og over 40°C.
„ Et beskadiget ladekabel må ikke længere bruges og
skal udskiftes med et nyt originalt ladekabel.
„ Træk ikke i tilslutningsledningen men i stikket for at
tage ladekablet ud af stikkontakten.
„ Undlad at trække ladekablet hen over skarpe kanter,
og sørg for, at det ikke kommer i klemme.
„ Sluk altid for apparatet, og træk ladekablet hhv. netstikket ud af stikkontakten, inden der foretages arbejde
på støvsugeren.
„ Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget.
„ Sluk for apparatet, og træk ladekablet hhv. netstikket
ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejl.
„ For at undgå fare må reparationer af støvsugeren og
udskiftning af reservedele kun udføres af et autoriseret serviceværksted.
„ Sluk i følgende tilfælde øjeblikkeligt for apparatet, og
kontakt kundeservice:
− Hvis der ved et uheld er blevet suget væske op,
eller hvis der er kommet væske ind i apparatet.
− Hvis apparatet er faldet ned og er blevet beskadiget.
„ Støvsugeren skal beskyttes mod fugt, vejr og vind
samt påvirkning fra varmekilder.
„ Sluk for apparatet, når der ikke støvsuges.
Anvisninger om bortskaffelse
Støvsugere, genopladelige batterier, tilbehør og emballage skal indleveres til recycling iht miljølovgivningen.
Støvsugere og genopladelige batterier/batterier må ikke
lægges i det almindelige husholdningsaffald!
„ Emballage
Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse under transporten. Den består af miljøvenlige
materialer og kan derfor genbruges. Emballage, der
ikke skal anvendes mere, bør bortskaffes på genbrugsstationer eller lignende.
10
„ Genopladelige batterier / batterier
Integrerede genopladelige batterier, som skal kasseres, må kun fjernes af fagpersonale. Støvsugeren
kan blive ødelagt ved åbningen af kabinettets indkapsling.Når de genopladelige batterier skal tages
ud af støvsugeren, skal tænd-/sluk-tasten forinden
aktiveres, indtil det genopladelige batteri er fuldstændig afladet. Skru skruerne i kabinettet ud, og
tag kabinettets indkapsling af.Tilslutningerne for det
genopladelige batteri skal tages af en ad gangen, og
hver pol skal isoleres med det samme for at forhindre en kortslutning. Selv ved fuldstændig afladning er
der stadig en restkapacitet i batteriet, som kan blive
frigivet i tilfælde af kortslutning.
no
Ta godt vare på bruksanvisningen.
Bruksanvisningen må følge med når støvsugeren skifter
eier.
Forskriftsmessig bruk
Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over
havet på maks. 2000 meter.
Støvsugeren må bare brukes med:
„ originale filterelementer
„ originale reservedeler og -tilbehør
For at det ikke skal oppstå skader på personer eller
gjenstander, må støvsugeren ikke brukes til:
„ støvsuging av mennesker eller dyr
„ oppsuging av:
− helseskadelige, skarpe, varme eller glødende stoffer
− fuktige eller flytende substanser
− lett antennelige eller eksplosive stoffer og gasser
− aske, sot fra kakkelovner og sentralvarmeanlegg
− tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner
Sikkerhetshenvisninger
Denne støvsugeren er laget i
henhold til anerkjente tekniske
prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.
„ Apparatet skal bare brukes av
barn over åtte år og personer
med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental funksjonsevne
eller manglende erfaring og/
eller kunnskap dersom de er
under oppsyn eller har fått
tilstrekkelig opplæring i sikker bruk av apparatet og har
forstått hvilke farer som kan
oppstå.
„ Barn må ikke få leke med apparatet.
„ Rengjøring
og vanlig vedlikehold må ikke foretas av barn
uten oppsyn.
„ Plastposer og -folie skal oppbevares og bortskaffes utenfor barns rekkevidde.
=> Fare for kvelning!
Tiltenkt bruk
„ Du må kun bruke den inkluderte ladekabelen til ladingen.
„ Ladekabelen må kun kobles til og tas i bruk i henhold til
opplysningene på typeskiltet.
„ Apparatet må kun oppbevares og lades innendørs.
„ Ikke utsett apparatet for temperaturer under 0 °C og over
40 °C.
„ Ikke bruk ladekabelen dersom det er skader på den. Bytt
den ut med en original ladekabel.
„ Trekk ikke i tilkoblingsledningen for å koble ladekabelen
fra strømnettet. Trekk i støpselet.
„ Ikke trekk ladekabelen over skarpe kanter og ikke klem
den.
„ Slå alltid av støvsugeren og trekk ut ladekabelen og
strømledningen før du utfører arbeid på apparatet.
„ Ikke bruk støvsugeren hvis den er skadet.
„ Ved feil på apparatet må du slå det av og trekke ut ladekabel og strømledning.
„ For å unngå farlige situasjoner skal reparasjoner og bytte
av reservedeler på støvsugeren bare utføres av autorisert
kundeservice.
„ I følgende tilfeller må apparatet tas ut av bruk umiddelbart og kundeservice kontaktes:
− hvis du uforvarende har sugd opp væske eller det er
kommet væske inni apparatet
− hvis apparatet har falt ned og blitt skadet
„ Beskytt støvsugeren mot fuktighet og varmekilder.
„ Slå av apparatet når du ikke støvsuger.
Informasjon om kassering
Støvsuger, batteri, tilbehør og emballasje må leveres til
gjenvinning på en miljøvennlig måte.
Kast verken støvsuger eller batterier i restavfallet.
„ Emballasje
Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under transport. Den består av miljøvennlige materialer
og kan derfor gjenvinnes. Kast emballasje du ikke har
bruk for, på en miljøstasjon.
„ Batterier
Integrerte batterier må bare tas ut til kassering av
fagpersonell. Støvsugeren kan bli ødelagt når kabinettskallet åpnes.
Hold inne på/av-bryteren inntil batteriet er helt utladet før du skal ta det ut. Skru ut skruene i kabinettet
og ta av kabinettskallet for å ta ut batteriet.
For å hindre kortslutning må du koble fra koblingene
på batteriet en etter en og deretter isolere polene.
Det vil fortsatt finnes noe strøm i batteriet etter
fullstendig utlading, og denne strømmen kan settes
fri ved kortslutning.
11
sv
Spara bruksanvisningen.
Se till så att bruksanvisningen medföljer dammsugaren
vid ägarbyte.
Avsedd användning
Apparaten är bara avsedd att användas i privata hushåll
och hemmiljö. Skåpet är avsett att användas på en nivå
upp till högst 2000 meter över havet.
Dammsugaren är bara avsedd för användning med:
„ Originalfilterinsats
„ Originalreservdelar, -tillbehör
Undvik person- och sakskador, använd inte dammsugaren:
„ för att dammsuga av människor och djur.
„ för att dammsuga upp:
− hälsovådliga, vassa, heta eller glödande ämnen.
− fuktiga eller flytande ämnen.
− lättantändliga eller explosiva material och gaser.
− aska, sot från kakelugnar och pannor.
− tonerdamm från skrivare och kopiatorer.
Säkerhetsanvisningar
Dammsugaren motsvarar nuvarande tekniknivå och uppfyller
gällande säkerhetsföreskrifter.
„ Barn under 8 år och personer
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet
eller som saknar erfarenhet
eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de
får lära sig hur man använder
enheten säkert och vilka risker som finns.
„ Låt inte barn leka med enheten.
„ Låt inte barn rengöra och
sköta om enheten utan uppsikt.
12
„ Förvara
och släng plastpåsar
och folie så att småbarn inte
kommer åt dem.
=> Kvävningsrisk!
Avsedd användning
„ Använd enbart den medföljande laddningskabeln vid
laddning.
„ Sladdanslut och använd bara enheten enligt märkskylten.
„ Förvara och ladda enheten inomhus.
„ Exponera inte enheten för temperaturer under 0°C
och över 40°C.
„ Sätt aldrig i trasig laddsladd, ersätt med originalsladd.
„ Dra inte i sladden utan i kontakten när du drar ut ur
uttaget.
„ Dra inte laddsladden över vassa kanter och se till så
att den inte blir fastklämd.
„ Slå av enheten eller dra ur sladden före arbeten på
dammsugaren.
„ Använd inte dammsugaren om den är trasig.
„ Slå av enheten eller dra ur sladden vid fel.
„ Det är bara auktoriserad serviceverkstad som får göra
reparationer och byta reservdelar på dammsugaren,
allt för att undvika risker i användningen.
„ I följande fall måste du genast slå av enheten och kontakta service:
− om du råkat suga upp vätska eller om vätska trängt
in i enheten.
− om enheten fallit och är skadad.
„ Exponera inte dammsugaren för väder, fukt och värme.
„ Slå av enheten när du inte dammsuger.
Återvinning
Släng dammsugare, batterier, tillbehör och förpackningar i återvinningen.
Släng inte dammsugare och batterier med hushållssoporna!
„ Förpackning
Förpackningen skyddar dammsugaren mot skador
vid transporten. Förpackningen är gjord av miljövänliga material och går att återvinna. Släng förpackningsmaterial du inte längre behöver i återvinningen.
„ Batterier
Det är bara behörig fackman som får demontera inbyggda batterier. Dammsugarens kan gå sönder om
du öppnar höljet.
Håll På/av-knappen intryckt tills batteriet är helt
urladdat innan du tar ur batteriet ur dammsugaren
Skruva ur skruvarna i höljet, ta av det och ta ur batteriet.
Undvik kortslutning genom att lossa batterianslutningarna en i sänder och direkt isolera resp. pol.
Även om batteriet är helt urladdat finns det kvar en
restkapacitet som kan bli frigjord vid kortslutning.
fi
Säilytä käyttöohjeet.
Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä
käyttöohjeet mukaan.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksityisessä
kotitaloudessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Tämä
laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin
korkeudella merenpinnasta.
Pölynimurin käyttö on sallittu ainoastaan:
„ alkuperäisten suodatinten kanssa
„ alkuperäisten varaosien ja tarvikkeiden kanssa
Vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi pölynimuria ei
saa käyttää:
„ ihmisten tai eläinten imurointiin.
„ sillä ei saa imuroida:
− terveydelle haitallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia
aineita.
− kosteita tai nestemäisiä aineita.
− helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita ja kaasuja.
− tuhkaa, nokea kaakeliuuneista ja keskuslämmitysjärjestelmistä.
− mustepölyä tulostimista ja kopiokoneista.
Turvallisuusohjeet
Tämä pölynimuri täyttää hyväksytyt tekniset säännöt ja asianmukaiset turvamääräykset.
„ Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet
tai joilta puuttuu kokemus ja/
tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä
on opastettu laitteen käytössä ja he ovat ymmärtäneet
laiteen käytön vaarat.
„ Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
„ Lapset
eivät saa puhdistaa
laitetta tai tehdä sille mitään
huoltotöitä.
„ Muovipussit ja foliot on pidettävä poissa pienten lasten
ulottuvilta ja ne on hävitettävä.
=> Tukehtumisvaara!
Asianmukainen käyttö
„ Käytä lataamiseen vain toimitukseen sisältyvää latauskaapelia.
„ Liitä latausjohto sähköverkkoon ja ota se käyttöön vain
tyyppikilvessä olevien tietojen mukaan.
„ Säilytä ja lataa laitetta vain sisätiloissa.
„ Älä altista laitetta lämpötiloille alle 0 °C tai yli 40 °C.
„ Älä käytä pölynimuria koskaan ilman pölypussia tai
pölysäiliötä, moottorinsuojasuodatinta ja poistoilman
suodatinta.
=> Kone saattaa vaurioitua!
„ Vältä suulakkeella ja putkella imurointia henkilön pään
lähellä. => Loukkaantumisvaara!
„ Älä käytä vaurioitunutta latausjohtoa ja vaihda tilalle
alkuperäinen latausjohto.
„ Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohdosta vaan pistokkeesta.
„ Älä vedä latausjohtoa terävien reunojen yli äläkä jätä
sitä puristuksiin.
„ Kytke laite pois päältä tai irrota se latausjohdosta ja
sähköverkosta ennen kuin teet pölynimuriin ja kohdistuvia töitä.
„ Älä käytä viallista pölynimuria.
„ Jos kyseessä on häiriö, kytke laite pois päältä tai irrota
se latausjohdosta ja sähköverkosta.
„ Vaaratilanteiden välttämiseksi pölynimurin korjaaminen ja varaosien vaihto on sallittu ainoastaan valtuutetulle huoltopalvelulle.
„ Seuraavissa tapauksissa laitteen käyttö on lopetettava
heti ja otettava yhteys huoltopalveluun:
− jos imurilla on vahingossa imetty nestettä, tai nestettä on muulla tavoin päässyt laitteen sisään
− jos laite on pudonnut ja vaurioitunut.
„ Suojaa pölynimuria sääolosuhteilta, kosteudelta ja
lämmönlähteiltä.
„ Älä laita palavia tai alkoholipitoisia aineita suodattimiin (pölypussi, moottorinsuojasuodatin, poistoilman
suodatin jne.).
„ Pölynimuri ei sovellu rakennustyömaakäyttöön. => Rakennusjätteiden imeminen voi vaurioittaa laitetta.
„ Kytke laite pois päältä, kun et imuroi.
„ Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen aikana. Suosittelemme sen vuoksi käyttämään pakkausta imurin kuljettamiseen.
13
Kierrätysohjeita
Pölynimuri, akut, varusteet ja pakkaukset on toimitettava
ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Älä hävitä pölynimuria ja akkuja/paristoja talousjätteen
mukana!
„ Pakkaus
Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen
aikana. Se on ympäristöystävällistä materiaalia ja se
voidaan kierrättää. Vie tarpeettomat pakkausmateriaalit asiaankuuluvaan kierrätyspisteeseen.
„ Akut / paristot
Integroidut akut saa poistaa hävittämistä varten vain
alan ammattilainen. Kotelon kuoren avaaminen voi
rikkoa pölynimurin.
Akun poistamiseksi pölynimurista paina Päälle-/
pois-katkaisinta niin kauan, että akku on kokonaan
purkautunut. Kierrä kotelossa olevat ruuvit irti ja irrota kotelon kuori, jotta voit poistaa akun.
Oikosulun välttämiseksi irrota akkuliitännät yksi kerrallaan ja eristä navat heti.
Myös tyhjässä akussa on jäljellä jonkin verran kapasiteettia, joka voi vapautua oikosulun sattuessa.
pt
Guarde o manual de instruções e
junte-o ao aspirador sempre que o entregar a terceiros.
Utilização adequada
Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado
e doméstico. Este aparelho está concebido para uma
utilização a uma altitude de, no máximo, 2000 m acima
do nível do mar.
O aspirador só pode ser utilizado com:
„ conjuntos de filtros originais;
„ peças de substituição e acessórios originais.
Para evitar ferimentos e danos, o aspirador não deve
ser utilizado para:
„ limpar pessoas ou animais.
„ aspirar:
− substâncias nocivas para a saúde, com arestas vivas,
quentes ou incandescentes.
− substâncias húmidas ou líquidas.
− substâncias e gases facilmente inflamáveis ou
explosivos.
− cinza, fuligem de recuperadores de calor e sistemas
de aquecimento central.
− pó de toner de impressão e cópia.
Instruções de segurança
Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas
reconhecidas e cumpre as disposições de segurança aplicáveis.
„ Este aparelho não pode ser
utilizado por crianças a partir
dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou que
não disponham de experiência suficiente, excepto sob vigilância ou sob instruções específicas de utilização segura
do aparelho, e desde que entendam os perigos resultantes da mesma.
„ As crianças não podem brincar com o aparelho.
14
„A
limpeza e manutenção pelo
utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.
„ Os sacos de plástico e películas devem ser guardados e
eliminados fora do alcance de
crianças pequenas.
=> Existe perigo de asfixia!
Utilização correta
„ Para carregar, utilize apenas o cabo de carregamento
fornecido.
„ Ligue o cabo de alimentação e coloque-o em funcionamento apenas de acordo com a placa de características.
„ Guarde e carregue o aparelho apenas em espaços interiores.
„ Não exponha o aparelho a temperaturas inferiores a
0°C e superiores a 40°C.
„ Não utilize o cabo de alimentação se este estiver danificado e substitua-o por um cabo de alimentação
original.
„ Para desligar o cabo de alimentação da corrente não
puxar no fio de ligação, mas sim na tomada.
„ Não deverá entalar o cabo de alimentação nem passálo sobre arestas vivas.
„ Antes de realizar qualquer trabalho no aspirador, desligue o aparelho da corrente e do cabo de alimentação.
„ Se o aspirador estiver danificado, não o coloque em
funcionamento.
„ Caso haja uma avaria, desligue o aparelho da corrente
e do cabo de alimentação.
„ Para evitar a ocorrência de danos, as reparações e a
substituição de peças no aspirador só podem ser efetuadas pelo serviço de assistência técnica autorizado.
„ Nos seguintes casos, o aparelho deve ser colocado imediatamente fora de serviço e o serviço de assistência
técnica contactado:
− se tiver aspirado inadvertidamente líquido ou tiver
entrado líquido para dentro do aparelho
− se o aparelho tiver caído e estiver danificado.
„ Proteja o aspirador de intempéries e mantenha-o
afastado de fontes de humidade e de calor.
„ Desligue o aparelho quando não estiver a aspirar.
Indicações sobre a eliminação
Aspiradores, baterias, acessórios e embalagens devem
ser sempre entregues num centro de reciclagem ambientalmente responsável.
Não deite aspiradores nem baterias/pilhas para o lixo
doméstico!
„ Embalagem
A embalagem protege o aspirador contra danos durante o transporte. É composta por materiais amigos
do ambiente, sendo, por isso, reciclável. Coloque os
materiais de embalagem de que já não precisa nos
ecopontos.
„ Baterias / Pilhas
As baterias integradas só podem ser retiradas para
eliminação por pessoal técnico qualificado. A abertura do alojamento da caixa pode destruir o aspirador.
Para retirar a bateria do aspirador, acione o botão
para ligar/desligar até a bateria estar completamente
descarregada. Desaperte os parafusos na caixa e remova a o alojamento da caixa, para retirar a bateria.
Para evitar um curto-circuito, separe individualmente
as ligações na bateria e, em seguida, isole imediatamente os polos.
Mesmo após um descarregamento completo, a bateria ainda contém capacidade residual que pode ser
libertada, em caso de curto-circuito.
15
es
Conservar las instrucciones de uso.
Deberán entregarse, en su caso, al siguiente propietario del aspirador.
Uso previsto
Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso
doméstico. Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel
del mar.
El aspirador deberá usarse sólo con:
„ Cartuchos filtrantes originales
„ Repuestos y accesorios originales
Para evitar daños y lesiones, no usar el aspirador en
los siguientes casos:
„ la aspiración de personas o animales;
„ la aspiración de:
− sustancias tóxicas, objetos afilados, calientes o
incandescentes;
− sustancias húmedas o líquidas;
− materiales o gases inflamables o explosivos;
− ceniza, hollín de estufas cerámicas e instalaciones
de calefacción central;
− polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.
Consejos y advertencias de seguridad
Este aspirador cumple las normas técnicas convencionales y
las correspondientes disposiciones de seguridad.
„ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8
años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales
o psíquicas o que carezcan
de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre
que sean supervisados por
otra persona o que se les
haya enseñado a utilizar la
herramienta de forma segura
y hayan comprendido los peligros que supone.
16
„ Impida
que los niños jueguen
con el aparato.
„ La limpieza y el mantenimiento del aparato no podrán ser
efectuados por niños si no
cuentan con la supervisión
de una persona adulta.
„ Las bolsas y láminas de plástico deberán guardarse o
desecharse en lugares que
estén fuera del alcance de
los niños.
=> Existe peligro de asfixia.
Uso apropiado
„ Para cargar el aparato, utilizar únicamente el cable de
carga incluido en el volumen de suministro.
„ La conexión y puesta en funcionamiento de los cables
de carga debe efectuarse de acuerdo con las indicaciones de la placa de características.
„ Almacene y cargue el aparato solamente en espacios
cerrados.
„ No exponer el aparato a temperaturas por debajo de
0 °C o por encima de 40 °C.
„ Dejar de usar el cable de carga si está dañado y sustituirlo por un cable de carga original.
„ Para desenchufar el cable de carga, no tirar del cable
de conexión, sino del enchufe.
„ No colocar el cable de carga encima de bordes afilados ni aplastarlo.
„ Antes de realizar cualquier trabajo en el aspirador, deberá desconectarse el aparato desenchufándolo de la
red y del cable de carga.
„ No poner en marcha el aspirador si presenta algún
desperfecto.
„ Si se produce una avería, deberá desconectarse el
aparato desenchufándolo de la red y del cable de carga.
„ Para evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de
piezas del aspirador solo deben ser llevados a cabo
por el servicio de atención al cliente autorizado.
„ Desconectar inmediatamente el aparato y contactar
con el servicio de asistencia técnica en los siguientes
casos:
− Si se ha aspirado algún líquido por descuido o si ha
entrado líquido en el aparato.
− Si el aparato se ha caído y está dañado.
„ Proteger el aspirador de las inclemencias del tiempo,
la humedad y las fuentes de calor.
„ Desconectar el aparato cuando no se use.
Indicaciones para la eliminación de embalajes y de aparatos usados
Los aspiradores de polvo, las baterías, los accesorios y
los embalajes deben reciclarse de forma respetuosa con
el medio ambiente.
No eliminar los aspiradores de polvo ni las baterías
junto con los residuos domésticos.
„ Embalaje
El embalaje protege el aspirador contra daños durante el transporte. Está compuesto por materiales
no contaminantes y, por tanto, se puede reciclar. El
material de embalaje que ya no se necesite deberá
desecharse en los puntos de recogida del sistema de
reciclaje "punto verde".
„ Pilas y baterías
Solo personal técnico puede extraer las baterías integradas para su correcta eliminación. Si se abre la
carcasa de alojamiento puede dañarse el aspirador
de polvo.
Para extraer la batería del aspirador de polvo, pulsar
el botón de conexión y desconexión hasta que la batería se haya descargado por completo. Desenroscar
los tornillos de la carcasa y retirar la carcasa de alojamiento para extraer la batería.
Para evitar un cortocircuito, desconectar las conexiones de la batería sucesivamente y, a continuación, aislar los polos.
Incluso cuando está descargada completamente, la
batería contiene todavía una carga residual que podría liberarse en caso de cortocircuito.
el
Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.
Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε
τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.
Χρήση
σύμφωνα
προορισμού
με
το
σκοπό
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή
χρήση και το οικιακό περιβάλλον. Αυτή η συσκευή
προορίζεται για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.000
μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Η ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
μόνο με:
„ Γνήσια στοιχεία φίλτρου
„ Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ
Για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών, δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική σκούπα
για:
„ τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.
„ την απορρόφηση:
− βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή
πυρακτωμένων υλικών.
− υγρών ουσιών.
− εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
− στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές
θερμάνσεις.
− σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
Υποδείξεις ασφαλείας
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα
ανταποκρίνεται
στους
αναγνωρισμένους κανόνες της
τεχνικής και στους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας.
17
„Η
συσκευή
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά
από 8 χρονών και πάνω και
από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και / ή
γνώσεων, όταν επιτηρούνται
ή έχουν ενημερωθεί σχετικά
με
την
ασφαλή
χρήση
της συσκευής και έχουν
κατανοήσει τους υπάρχοντες
κατά τη χρήση κινδύνους.
„ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να
παίζουν με τη συσκευή.
„Ο
καθαρισμός
και
η
συντήρηση μέσω χρήστη δεν
επιτρέπεται να εκτελείται από
παιδιά χωρίς επιτήρηση.
„ Οι πλαστικές σακούλες και
οι μεμβράνες πρέπει να
φυλάγονται μακριά από μικρά
παιδιά και να αποσύρονται.
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
Ενδεδειγμένη χρήση
„ Για
τη
φόρτιση
χρησιμοποιείτε
μόνο
το
συμπεριλαμβανόμενο στα υλικά παράδοσης καλώδιο
φόρτισης.
„ Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης και θέστε σε λειτουργία
μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.
„ Αποθηκεύετε και φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε
εσωτερικούς χώρους.
„ Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από
0°C ή πάνω από 40°C.
„ Μη χρησιμοποιείτε πλέον ένα χαλασμένο καλώδιο
φόρτισης και αντικαταστήστε το από ένα γνήσιο
καλώδιο φόρτισης.
„ Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από το
ηλεκτρικό δίκτυο, μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο
αλλά τραβήξτε το φις από την πρίζα.
„ Μην τραβάτε το καλώδιο φόρτισης πάνω από κοφτερές
ακμές και μην το συνθλίβετε.
„ Πριν από κάθε εργασία στην ηλεκτρική σκούπα
απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αποσυνδέστε την από
το καλώδιο φόρτισης και το δίκτυο του ρεύματος.
„ Μη θέσετε σε λειτουργία μια χαλασμένη ηλεκτρική
σκούπα.
„ Σε
περίπτωση
που
εμφανιστεί
μια
βλάβη,
απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αποσυνδέστε την από
το καλώδιο φόρτισης και το δίκτυο του ρεύματος.
18
„ Οι επισκευές και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών
στην
ηλεκτρική
σκούπα
επιτρέπεται
να
πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο σέρβις
πελατών.
„ Στις ακόλουθες περιπτώσεις πρέπει να θέσετε τη
συσκευή αμέσως εκτός λειτουργίας και να έρθετε σε
επαφή με το σέρβις πελατών:
− όταν έχετε αναρροφήσει αθέλητα υγρό ή όταν έχει
εισχωρήσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής
− όταν η συσκευή έχει πέσει κάτω και έχει υποστεί
ζημιά.
„ Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα από τις καιρικές
επιδράσεις, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.
„ Απενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν δε γίνεται
αναρρόφηση.
Υποδείξεις για την απόσυρση
Η ηλεκτρική σκούπα, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι
συσκευασίες πρέπει να παραδοθούν σε μια φιλική προς
το περιβάλλον ανακύκλωση.
Μην πετάτε την ηλεκτρική σκούπα και τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες στα οικιακά
απορρίμματα!
„ Συσκευασία
Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα
από ζημιά κατά τη μεταφορά. Αποτελείται από
φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και γι' αυτό είναι
ανακυκλώσιμη. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας
που δε χρειάζονται άλλο, στα σημεία συγκέντρωσης
των υλικών ανακύκλωσης.
„ Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες / μπαταρίες
Οι
ενσωματωμένες
μπαταρίες
επιτρέπεται
να αφαιρεθούν για την απόσυρση μόνο από
ειδικευμένο προσωπικό. Ανοίγοντας το κέλυφος του
περιβλήματος μπορεί να καταστραφεί η ηλεκτρική
σκούπα.
Για να αφαιρέσετε την μπαταρία από την ηλεκτρική
σκούπα, πατήστε το διακόπτης On/Off τόσο,
μέχρι να αδειάσει εντελώς η επαναφορτιζόμενη
μπαταρία. Ξεβιδώστε τις βίδες στο περίβλημα και
απομακρύνετε το κέλυφος του περιβλήματος, για να
αφαιρέσετε την μπαταρία.
Για να εμποδίσετε ένα βραχυκύκλωμα, αποσυνδέστε
τις συνδέσεις στην μπαταρία ξεχωριστά τη μια μετά
την άλλη και μονώστε στη συνέχεια αμέσως τους
πόλους.
Ακόμα και σε περίπτωση πλήρους αποφόρτισης
υπάρχει ακόμη ένα υπόλποιπο φορτίο στην
μπαταρία, το οποίο σε περίπωση βραχυκυκλώματος
μπορεί να ελευθερωθεί.
tr
Kullanım kılavuzunu lütfen itinayla saklayınız.
Elektrikli süpürgeyi başka birisine verecek olursanız,
lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.
Amaca uygun kullanım
Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak
için tasarlanmıştır. Bu cihaz, deniz seviyesinden
en fazla 2000 metre yükseklikte kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
Elektrikli süpürge sadece aşağıdaki parçalar ile
kullanılmalıdır:
„ Orijinal filtre kartuşları
„ Orijinal yedek parçalar, aksesuarlar
Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli
süpürge şunlar için kullanılmamalıdır:
„ İnsanların veya hayvanların temizlenmesi.
„ Aşağıdaki cisim, madde veya pisliklerin emilerek temizlenmesi:
− sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızgın
maddeler.
− nemli veya ıslak maddeler.
− yanıcı veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
− Sobadan veya merkezi ısıtma sisteminden çıkan kül,
kurum.
− Yazıcılardan veya fotokopi makinelerinden çıkan
toner tozu.
Güvenlik bilgileri
Bu elektrikli süpürge, geçerli
teknik kurallara ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine uygundur.
„ Bu cihaz 8 yaşın altındaki
çocuklar ve fiziksel, algısal
veya mental yeteneklerinde
eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları
veya cihazın güvenli kullanımı
hakkında bilgi sahibi olmaları
veya olası tehlikeleri bilmeleri
durumunda kullanılabilir.
„ Çocuklar cihazla
oynamamalıdır.
„ Temizlik
ve kullanıcı bakımı
işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından
yürütülmemelidir.
„ Plastik poşetler çocukların
ulaşamayacağı mesafelerde
tutulmalı ve temizlenmelidir.
=> Boğulma tehlikesi söz konusudur!
Uygun Kullanım
„ Şarj etmek için sadece teslimat kapsamında bulunan
şarj kablosunu kullanın.
„ Şarj kablosu sadece tip etiketine uygun olarak
bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
„ Cihazı yalnızca iç odalarda saklayınız ve şarj ediniz.
„ Cihaz, 0°C altında ve 40°C üstünde sıcaklıklara maruz
bırakılmamalıdır.
„ Zarar görmüş şarj kabloları kullanılmamalı, orijinal şarj
kablosu ile değiştirilmelidir.
„ Şarj kablosunu şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan değil, aksine soketten çekilmelidir.
„ Şarj kablosu keskin kenarlar üzerinden geçirilmemeli
ve kıvrılmamalıdır.
„ Süpürgenin çalıştırıma işlemlerinden önce cihaz
kapatılmalı veya şarj kablosu şebekeden çekilmelidir.
„ Hasar görmüş elektrikli süpürge çalıştırılmamalıdır.
„ Bir arıza olması durumunda cihaz kapatılmalı veya şarj
kablosu şebekeden çekilmelidir.
„ Tehlikelerden korunmak için tamir işlemleri ve elektrikli süpürge üzerindeki yedek parça değişiklikleri sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından uygulanmalıdır.
„ Aşağıdaki durumlarda cihaz hemen kapatılmalı ve
müşteri hizmetleri ile irtibata geçilmelidir:
− yanlışlıkla sıvı çektiğinizde, cihazın içine sıvı
girdiğinde veya
− cihaz düşerek hasar görürse.
„ Elektrikli süpürge hava şartlarından, nemden ve
sıcaklıktan korunmalıdır.
„ Kullanılmadığında cihaz kapatılmalıdır.
19
İmhaya ilişkin notlar
Toz emiciler, aküler, aksesuarlar ve ambalajlar, çevre
dostu bir yeniden değerleme sürecine tabi tutulmalıdır.
Toz emiciyi ve aküleri/pilleri evsel atıklarla birlikte imha
etmeyiniz!
„ Ambalaj
Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen malzemelerden ibarettir ve bu nedenle tekrar
geri kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan
ambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« adını taşıyan
yeniden değerlendirme sisteminin toplama merkezlerine gönderiniz.
„ Aküler / piller
Entegre aküler, imha etme amacıyla sadece uzman personel tarafından çıkartılmalıdır. Gövde
muhafazasının açılması durumunda toz emici zarar
görebilir.
Aküleri toz emiciden çıkartmak için, akü tamamen
deşarj olana kadar açma/kapama şalterini basılı tutunuz. Gövdedeki vidayı çıkarınız ve aküleri dışarı
çıkarmak için gövde muhafazasını sökünüz.
Kısa devre oluşmasını önlemek için, aküdeki
bağlantıları sırayla ayırınız ve ardından kutuplarını
hemen izole ediniz.
Tamamen deşarj olması halinde bile aküde bir kısa
devre durumunda açığa çıkabilecek kapasite mevcut
olarak kalır.
pl
Instrukcję obsługi należy zachować.
W przypadku przekazywania odkurzacza osobom trzecim należy dołączyć również instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w
gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
Odkurzacz można eksploatować wyłącznie z:
„ oryginalnymi wkładami filtra
„ oryginalnymi częściami zamiennymi, oryginalnym
wyposażeniem
Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, odkurzacza nie należy używać do:
„ odkurzania ludzi i zwierząt,
„ zasysania:
− substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych
krawędziach, gorących lub żarzących się,
− wilgotnych lub płynnych substancji,
− łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i
gazów,
− popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania,
− pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
Odkurzacz spełnia obowiązujące
wymogi techniczne oraz przepisy bezpieczeństwa.
„ Urządzenie mogą obsługiwać
dzieci w wieku powyżej 8
lat oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami
fizycznymi,
sensorycznymi
lub
umysłowymi, a także osoby nie
posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem
lub zostały pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie
i są świadome związanego z
tym niebezpieczeństwa.
20
„ Dzieci
nie mogą bawić się
urządzeniem.
„ Dzieciom bez nadzoru nie wolno przeprowadzać czyszczenia
ani konserwacji.
„ Plastikowe
torby i folie
przechowywać poza zasięgiem
dzieci i usunąć w bezpieczny
sposób.
=> Istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia!
Prawidłowe użytkowanie
„ Podczas ładowania należy używać tylko przewodu do
ładowania wchodzącego w zakres wyposażenia.
„ Przewód ładowarki należy podłączać i uruchamiać
wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej.
„ Urządzenie należy przechowywać i ładować wyłącznie
w pomieszczeniach.
„ Nie narażać urządzenia na działanie temperatur
poniżej 0°C oraz powyżej 40°C.
„ Nie używać uszkodzonego przewodu ładowarki i
wymienić go na nowy, oryginalny przewód.
„ W celu odłączenia przewodu ładowarki od sieci
ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
„ Przewodu ładowarki nie wolno prowadzić po ostrych
krawędziach ani zaciskać.
„ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
odkurzaczu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć
przewód ładowarki od sieci.
„ Nie włączać uszkodzonego odkurzacza.
„ W przypadku stwierdzenia usterki wyłączyć urządzenie
lub odłączyć przewód ładowarki od sieci.
„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawa urządzenia oraz
wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ W następujących przypadkach należy natychmiast
odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i skontaktować
się z serwisem:
− jeśli przypadkowo został zassany płyn lub jeśli płyn
przedostał się do wnętrza urządzenia.
− jeśli urządzenie spadło i zostało uszkodzone.
„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników
atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
„ Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączać.
Wskazówki dotyczące utylizacji
Odkurzacz, akumulatory oraz elementy wyposażenia i
opakowania należy przekazać do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Nie wyrzucać odkurzacza ani akumulatorów/baterii do
pojemnika z odpadami komunalnymi!
„ Opakowanie
Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Składa się ono z materiałów
bezpiecznych dla środowiska naturalnego i nadaje
się do odzysku surowców wtórnych. Niepotrzebne
materiały opakowaniowe należy oddać do punktów
zbiórki surowców wtórnych.
„ Akumulatory/baterie
Wbudowane akumulatory mogą być wyjmowane w
celu utylizacji wyłącznie przez fachowy personel.
Otwieranie pokrywy obudowy może spowodować
uszkodzenie odkurzacza.
W celu wyjęcia akumulatora z odkurzacza naciskać
włącznik/wyłącznik tak długo, aż akumulator zostanie całkowicie rozładowany. Wykręcić śruby z obudowy i zdjąć pokrywę obudowy, aby wyjąć akumulator.
Aby uniknąć zwarcia, odłączyć kolejno złącza akumulatora i od razu zaizolować zaciski.
Nawet w przypadku pełnego rozładowania pozostaje w akumulatorze resztkowa pojemność, która
może się uwolnić w przypadku zwarcia.
21
hu
Kérjük, őrizze meg a használati utasítást.
A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasítást is.
Rendeltetésszerű használat
Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való
alkalmazásra készült. Ezt a készüléket legfeljebb 2000
méter tengerszint feletti magasságig való használatra
tervezték.
A porszívó csak:
„ eredeti szűrőbetéttel
„ eredeti pótalkatrészekkel, -tartozékokkal használható
Sérülések és károk elkerülése érdekében a porszívó
nem használható a következő célokra:
„ emberek vagy állatok leporszívózására
„ a következők felszívására:
− egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy izzó
anyagok.
− nedves vagy folyékony anyagok.
− gyúlékony vagy robbanékony anyagok és gázok.
− hamu, cserépkályhából és központifűtésberendezésekből származó korom.
− nyomtatók és fénymásolók toneréből származó por.
Biztonsági útmutató
Ez
a porszívó megfelel a jelenleg ismert műszaki követelményeknek és a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
„ A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak felügyelet
mellett használhatják, illetve
akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből
eredő veszélyeket.
„ Gyermekek nem játszhatnak
a készülékkel.
22
„A
tisztítást és a használó általi karbantartást gyermekek
felügyelet nélkül nem végezhetik el.
„ A műanyag zacskók és fóliák kisgyer-mekektől távol
tartandók és ártalmatlanításuk szükséges.
=> Fulladásveszély!
Megfelelő használat
„ Töltéshez csak a mellékelt töltőkábelt használja.
„ A töltőkábelt csakis a típustábla szerint csatlakoztassa
és helyezze üzembe.
„ A készüléket csak beltérben tárolja és töltse.
„ A készüléket ne tegye ki 0 °C alatti és 40 °C fölötti
hőmérsékletnek.
„ Ha a töltőkábel sérült, ne használja tovább, hanem
cserélje ki eredeti töltőkábelre.
„ Ha a töltőkábelt le akarja választani a hálózatról, ne a
csatlakozókábelt, hanem a csatlakozódugót megfogva
húzza ki az aljzatból.
„ A töltőkábelt ne húzza át éles peremeken és ne törje
meg.
„ Mielőtt bármilyen munkát elvégezne a porszívón, kapcsolja ki a készüléket, illetve válassza le a töltőkábelről
és a hálózatról.
„ Sérült porszívót ne helyezzen üzembe.
„ Zavar esetén kapcsolja ki a készüléket, illetve válassza
le a töltőkábelről és a hálózatról.
„ A veszélyek elkerülése érdekében a porszívón csak
erre felhatalmazott vevőszolgálat végezhet javításokat
és alkatrészcserét.
„ A következő esetekben a készüléket azonnal üzemen
kívül kell helyezni és fel kell venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal:
− ha tévedésből folyadékot szívott fel vagy folyadék
került a készülék belsejébe.
− ha a készülék leesett és megsérült.
„ Óvja a porszívót az időjárás hatásaitól, nedvességtől
és hőforrásoktól.
„ A készüléket kapcsolja ki, ha nem porszívózik.
Ártalmatlanítási tudnivalók
Lehetővé kell tenni a porszívó, az akkumulátorok, a
tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosítását.
Ne dobja a porszívót és az akkukat/elemeket a háztartási szemétbe!
„ Csomagolás
A csomagolás védi a porszívót a szállítás során
keletkező sérülésektől. A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, és ezért újrafeldolgozásra
alkalmas. A továbbiakban már nem szükséges csomagolóanyagot helyezze el a szelektív gyűjtőhelyek
megfelelő tárolóiban.
„ Akkumulátorok / elemek
A beépített akkumulátorokat ártalmatlanítás céljára
csak szakképzett személyzet távolíthatja el. A burkolat nyitásakor a porszívó megsérülhet.
Ha ki akarja venni az akkut a porszívóból, tartsa
nyomva a be-/kikapcsolót addig, míg az akku teljesen le nem merül. Csavarja ki a ház csavarjait, és az
akku eltávolításához vegye le a burkolatot.
Hogy megakadályozza a rövidzárlatot, az akkumulátorról egyesével, egymás után vegye le a csatlakozásokat, majd szigetelje le a pólusokat.
Az akkumulátorban teljes lemerülése esetén is van
még maradék kapacitás, amely rövidzárlat esetén
felszabadulhat.
cs
Návod k použití si uschovejte.
Při předávání vysavače dalším osobám jim předejte
prosím také návod k použití.
Použití v souladu s určeným účelem
Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití
v domácnosti. Tento spotřebič je určený pro použití
v maximální nadmořské výšce 2 000 m.
Aby se zabránilo poranění a poškození, nesmí se
vysavač používat k:
„ vysávání osob nebo zvířat,
„ vysávání:
− zdraví škodlivých látek, materiálů s ostrými hranami, horkých nebo žhavých látek,
− vlhkých nebo tekutých látek,
− snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů,
− popelu, sazí z kachlových kamen a centrálního
topení,
− prachu z toneru z tiskáren a kopírek.
Náhradní díly, příslušenství, sáčky na
prach
Naše originální náhradní díly, naše originální
příslušenství a zvláštní příslušenství jsou stejně jako
naše originální sáčky na prach přizpůsobené vlastnostem a požadavkům našich vysavačů. Doporučujeme vám
proto používat výhradně naše originální náhradní díly,
naše originální příslušenství a zvláštní příslušenství
a naše originální sáčky na prach. Tímto způsobem
můžete zajistit dlouhou životnost a trvale vysokou kvalitu čisticího výkonu vysavače.
!
Upozornění:
Používání nepasujících nebo méně kvalitních náhradních dílů, příslušenství / zvláštního příslušenství
a sáčků na prach může způsobit poškození vysavače,
na které se nevztahuje naše záruka, pokud bylo toto
poškození způsobené právě použitím takovýchto
výrobků.
23
Bezpečnostní pokyny
Tento vysavač odpovídá uznávaným technickým pravidlům
a příslušným bezpečnostním
předpisům.
„ Tento
spotřebič
mohou
používat děti starší 8 let
a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
duševními
schopnostmi
nebo
s
nedostatečnými
zkušenostmi
a/nebo
vědomostmi, pokud jsou pod
dohledem nebo byly instruovány o bezpečném používání
spotřebiče a pochopily z toho
vyplývající nebezpečí.
„ Děti si nesmí se spotřebičem
hrát.
„ Čistění a uživatelskou údržbu
nesmí provádět děti bez dozoru.
„ Plastové sáčky a fólie uchovávejte a zlikvidujte mimo dosah
malých dětí.
=> Hrozí nebezpečí udušení!
Řádné používání spotřebiče
„ Pro nabíjení používejte pouze nabíjecí kabel, který je
součástí dodávky.
„ Nabíjecí kabel připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů na typovém štítku.
„ Spotřebič skladujte a nabíjejte pouze ve vnitřních
prostorech.
„ Nevystavujte spotřebič teplotám pod 0 °C a nad 40 °C.
„ Nikdy nevysávejte bez sáčku na prach, resp. boxu na
prach, filtru motoru a výstupního filtru.
=> Spotřebič se může poškodit!
„ Nevysávejte hubicí a trubicí v blízkosti hlavy. => Hrozí
nebezpečí poranění!
„ Poškozený nabíjecí kabel nepoužívejte a vyměňte ho
za originální nabíjecí kabel.
„ Při odpojování nabíjecího kabelu z elektrické sítě netahejte za přívodní kabel, nýbrž za zástrčku.
„ Nabíjecí
kabel
neveďte
přes
ostré
hrany
a nepřiskřípávejte.
24
„ Před prováděním veškerých prací na vysavači
spotřebič vypněte, resp. odpojte od nabíjecího kabelu
a ze sítě.
„ Poškozený vysavač nepoužívejte.
„ Pokud se vyskytne porucha, spotřebič vypněte, resp.
odpojte od nabíjecího kabelu a ze sítě.
„ Aby se zabránilo ohrožení, smí opravy a výměnu
náhradních dílů u vysavače provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.
„ V následujících případech je nutné spotřebič okamžitě
přestat používat a obrátit se na zákaznický servis:
− pokud jste omylem nasáli kapalinu nebo se kapalina
dostala dovnitř spotřebiče,
− pokud spotřebič spadl a je poškozený.
„ Chraňte vysavač před povětrnostními vlivy, vlhkem
a zdroji tepla.
„ Na filtry (filtrační sáček, filtr motoru, výstupní filtr
atd.) nepokládejte hořlavé látky nebo látky s obsahem
alkoholu.
„ Vysavač není vhodný pro provoz na stavbě. =>Vysávání
stavební suti může způsobit poškození spotřebiče.
„ Když nevysáváte, spotřebič vypněte.
„ Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě.
Proto doporučujeme obal uschovat pro případnou
přepravu.
Pokyny k likvidaci
Vysavač, akumulátory, příslušenství a obaly je třeba
odevzdat k ekologické recyklaci. Vysavač a akumulátory
/ baterie nevyhazujte do domovního odpadu!
„ Obal
Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě.
Skládá se z ekologických materiálů, a lze ho proto
recyklovat. Nepotřebný obalový materiál zlikvidujte
do kontejnerů recyklačního systému „Zelený bod“.
„ Akumulátory / baterie
Dodržujte pokyny pro přepravu. Zabudované akumulátory smí za účelem likvidace vyjmout pouze
odborní pracovníci. Otevřením krytu může dojít
k poškození vysavače.
Před vyjmutím akumulátoru z vysavače držte
stisknutý vypínač, dokud nebude akumulátor úplně
vybitý. Pro vyjmutí akumulátoru vyšroubujte šrouby
z krytu a sejměte kryt. Abyste zabránili zkratu,
postupně odpojte jednotlivé přípoje na akumulátoru
a póly ihned zaizolujte.
I při úplném vybití obsahuje akumulátor ještě zbývající kapacitu, která se může v případě zkratu uvolnit.
ru
Сохраните инструкцию по эксплуатации.
При
передаче
пылесоса
новому
владельцу
не забудьте передать также инструкцию по
эксплуатации.
Указания по использованию
Этот прибор предназначен только для домашнего
использования и в бытовых условиях. Данный
прибор предназначен для использования на высоте
не более 2000 м над уровнем моря.
В процессе эксплуатации пылесоса необходимо
использовать только:
„ оригинальные фильтрующие элементы
„ оригинальные запасные части и принадлежности
Во избежание травм и повреждений пылесос
нельзя использовать для:
„ чистки людей и животных;
„ всасывания:
− вредных для здоровья веществ, острых, горячих
или раскалённых предметов;
− мокрых предметов и жидкостей;
− легковоспламеняющихся или взрывчатых
веществ и газов;
− пепла, сажи из кафельных печей и систем
центрального отопления;
− тонера из принтеров или копировальных
аппаратов.
Указания по технике
безопасности
Данный пылесос соответствует общепризнанным техническим требованиям и
специальным правилам техники безопасности.
„ Использование
прибора
детьми старше 8 лет и лицами
с ограниченными физическими
или
умственными
способностями,
а
также
лицами,
не
имеющими
опыта
обращения
с
подобным оборудованием,
допускается
только
под
присмотром
или
после
инструктажа по безопасному
использованию прибора и
осознания данными лицами
опасностей, связанных с его
эксплуатацией.
„ Детям запрещено играть с
прибором.
„ Чистка и уход не должны
производиться детьми без
присмотра.
„ Пластиковые мешки и полимерную плёнку храните и
утилизируйте в недоступном
для детей месте.
=> Опасность удушья!
Правильное использование
„ Для зарядки разрешается использовать только
зарядный кабель из комплекта поставки.
„ Подключение к электросети и использование кабеля
зарядного устройства должны производиться
только с учётом данных типовой таблички.
„ Хранение и зарядку пылесоса осуществляйте
только в помещениях.
„ Не допускайте воздействия на пылесос температур
ниже 0°C и выше 40°C.
„ В случае повреждения кабеля зарядного устройства
не используйте его, а замените оригинальным
кабелем зарядного устройства.
„ При отсоединении прибора от электросети всегда
беритесь рукой за вилку, а не за кабель зарядного
устройства.
„ Следите за тем, чтобы кабель зарядного устройства
не был зажат и не попадал на острые края
предметов.
„ Прежде чем приступить к любым работам с
пылесосом, выключите его и отсоедините от кабеля
зарядного устройства и от сети.
25
„ Не пользуйтесь неисправным пылесосом.
„ При наличии неисправности выключите пылесос и
отсоедините от кабеля зарядного устройства и от
сети.
„ Во избежание опасности все работы по ремонту и
замене деталей пылесоса следует выполнять только
в авторизованной сервисной службе.
„ В следующих случаях следует немедленно
прекратить использование пылесоса и обратиться
в сервисную службу:
− при случайном всасывании жидкости или при
попадании жидкости внутрь пылесоса
− при падении и повреждении пылесоса.
„ Защищайте
пылесос
от
воздействия
неблагоприятных
метеорологических
условий,
влажности и источников тепла.
„ Выключайте пылесос даже при небольших паузах в
уборке.
Указания по утилизации
Пылесос, аккумуляторы, принадлежности и упаковку
необходимо утилизировать экологически безопасным
способом.
Не выбрасывайте пылесос и аккумуляторы вместе с
бытовым мусором!
„ Упаковка
Упаковка служит для защиты пылесоса от
повреждений
при
транспортировке.
Она
изготовлена из экологически чистых материалов,
поэтому её можно использовать для вторичной
переработки. Использованные упаковочные
материалы относите в пункты приёма вторсырья.
„ Аккумуляторы/элементы питания
Встроенные аккумуляторы могут быть извлечены
для утилизации только специально обученным
персоналом. При открывании корпуса можно
повредить пылесос.
Для извлечения аккумулятора из пылесоса
нажимайте на выключатель до тех пор, пока
аккумулятор
полностью
не
разрядится.
Выверните винты на корпусе и снимите его для
извлечения аккумулятора.
Во избежание короткого замыкания отсоедините
клеммы от аккумулятора по одной друг за другом
и сразу же заизолируйте полюса.
Даже при полной разрядке аккумулятора в нём
сохраняется остаточная электрическая ёмкость,
которая в случае короткого замыкания может
высвобождаться.
26
zh
請妥善保存使用說明書。
將吸塵器轉交第三方時,請連同使用說明書一併交付。
符合規定使用
本機僅限於私人家庭及非商業環境中使用。本機適合在海拔最
高 2,000 公尺以下使用。
為了避免人身受傷與機器損壞,不可將本吸塵器用在:
„ 人類和動物。
„ 吸入:
− 有害健康、尖銳、高熱或灼熱的物質。
− 潮濕或液態的物質。
− 容易起燃或爆炸的物質和氣體。
− 煙灰、爐具和中央暖氣設備的煤灰。
− 印表機和複印機的碳粉塵。
備件、配件、集塵袋
如同本公司的原廠集塵袋,我們的原廠備件、原廠配件和特殊配
件皆特別依照吸塵器的特性需求而設計。因此,建議您只使用原
廠備件、原廠配件和特殊配件和本公司的原廠集塵袋。才可確保
您吸塵器能擁有長期使用壽命和持久的高品質清潔性能。
!
注意事項:
使用非精準密合或低品質的備件、配件/特殊配件和集塵袋可
能造成您吸塵器的損壞,如因使用上述產品而導致損壞,則無
法涵蓋在保固範圍內。
安全注意事項
本吸塵器符合公認的技術規範以
及相關安全規定。
„ 年滿
8 歲的兒童以及身體、
感官或智力有缺陷之人士及缺
乏相關經驗和知識之人士,應
在負責安全使用機器人員的監
督或指導下,瞭解使用機器可
能帶來的危險後,方能使用本
機。
„ 請勿讓孩童將本機當成玩具玩
耍。
„ 在無人監督的情況下,不可由
兒童進行清潔或保養。
„ 塑料袋和包膜必須存放在兒童
拿不到的地方並進行廢棄處
理。
=> 有造成窒息的危險!
適當使用
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
只可使用隨貨附送的充電線進行充電。
僅可依照銘牌資料連接充電線和使用。
本產品僅可存放於室內並充電。
不可使本產品曝露在溫度 0°C 以下和 40°C 以上。
未安裝集塵袋或集塵盒、馬達防護和排氣過濾網時,絕不
可進行吸塵。
=> 可能會造成產品損壞!
吸塵時,避免將吸頭和吸氣管置於頭部附近。=> 此舉可能
造成受傷危險!
電線如損壞則不得再使用,並應更換新的原廠充電線。
不可拉住充電線將產品拔掉電源,而應拉住插頭。
不可將電線拉往鋒利的邊緣並且不可擠壓。
在吸塵器上進行任何操作之前,請先關機或拔掉充電線和
電源。
不可操作損壞的吸塵器。
出現故障時,請關機或拔掉充電線和電源。
為避免發生危險,僅可由授權的客服中心進行吸塵器的維
修和備件更換。
發生以下狀況時,請立即關機停用並連絡客服中心:
− 如不慎吸入液體,或液體滲入產品內部時
− 如產品掉落並受損時。
請保護吸塵器不受氣候、濕度和熱源的影響。
不可將可燃性或含酒精的物品放置在濾網(濾袋、馬達防
護濾網、排氣濾網等)上。
本吸塵器不適用於建築場所。=> 吸入建築碎片可能造成本
產品損壞。
不需吸塵時,請將產品關機。
包裝可保護吸塵器在運送時不受損傷。因此我們建議將保
留包裝,以備運輸之用。
ϩΎ̴ΘγΩϦΘΧ΍Ϊϧ΍έϭΩϩϮΤϧιϮμΧέΩϡίϻΕΎϋϼσ΍
έΎ̳ίΎγϩϮϴηϪΑΪϳΎΑ̵ΪϨΑϭϪΘδΑϭ̶ΒϧΎΟϡί΍ϮϟˬΎϫ̵ήΗΎΑˬΎϫ̶ϗήΑϭέΎΟ
ΪϧϮηΖϓΎϳίΎΑΖδϳίςϴΤϣΎΑ
Ϊϳί΍ΪϨϴϧ̶̴ϧΎΧϪϟΎΑίέΩ΍έΎϫ̵ήΗΎΑϭ̶ϗήΑϭέΎΟ
̵ΪϨΑϪΘδΑ„
ήΑ΍ήΑ έΩ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ί΍ ΖψϓΎΤϣ έϮψϨϣ ϪΑ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ΪϨΑ ϪΘδΑ ϩΪϧίΎγΩ΍ϮϣΖγ΍ϩΪη̶Σ΍ήσˬϥ΁ϞϘϧϭϞϤΣϥΎϣίέΩ̶̳ΪϳΩΐϴγ΁
ΖϴϠΑΎϗαΎγ΍ϦϴϤϫήΑϭϪΘη΍Ω̵έΎ̳ίΎγΖόϴΒσΎΑ̵ΪϨΑϪΘδΑ˯΍ΰΟ΍
ΖϓΎϳίΎΑΰ̯΍ήϣϪΑΪϳέ΍ΪϧίΎϴϧϪ̯΍έ̵ΪϨΑϪΘδΑΩ΍ϮϣΪϧέ΍Ω΍έΖϓΎϳίΎΑ
ΪϴϫΩϞϳϮΤΗ
Ύϫ̵ήΗΎΑ„
ΪϴϳΎϤϧΖϳΎϋέ΍έϞϘϧϭϞϤΣϪΑρϮΑήϣΕΎ̰ϧ˱Ύϔτϟ Ωήϓ̮ϳςγϮΗΪϨϧ΍ϮΗ̶ϣϦΘΧ΍Ϊϧ΍έϭΩ̵΍ήΑςϘϓϩΪηϡΎϏΩ΍̵Ύϫ̵ήΗΎΑ ϭέΎΟ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ ϪϧΪΑ ΏΎϗ ϥΩή̯ ίΎΑ ΪϧϮη ϩΩέϭ΁ ϥϭήϴΑ κμΨΘϣ
ΪϧΎγήΑΐϴγ΁̶ϗήΑ
εϮϣΎΧϦηϭέΪϴϠ̯ˬ̶ϗήΑϭέΎΟϞΧ΍Ωί΍̵ήΗΎΑϥΩέϭ΁ϥϭήϴΑ̵΍ήΑ 10 Ϟ̰η
̵Ύϫ̨ϴ̡ΩϮηϪϴϠΨΗϞϣΎ̯έϮσϪΑ̵ήΗΎΑΎΗΪϴϫΩέΎθϓ΍έ
̵Ύϫ̨ϴ̡ΩϮηϪϴϠΨΗϞϣΎ̯έϮσϪΑ̵ήΗΎΑΎΗΪϴϫΩέΎθϓ΍έ
ΪϳέϭΎϴΑϥϭήϴΑ΍έ̵ήΗΎΑϭΪϳέ΍ΩήΑ΍έΏΎϗˬΪϴϨ̯ίΎΑ΍έϪϧΪΑ̵ϭέ
̮ΗϪΑ̮Η΍έ̵ήΗΎΑ̵ΎϫϝΎμΗ΍ˬϩΎΗϮ̯ϝΎμΗ΍ΩΎΠϳ΍ί΍̵ήϴ̳ϮϠΟ̵΍ήΑ ΪϴϳΎϤϧ̵ΪϨΑϖϳΎϋ΍έΎϫϝΎϨϴϣήΗϭΪϴϨ̯΍ΪΟ
έΩ̵̫ήϧ΍̵έ΍ΪϘϣϢϫίΎΑΪηΎΑϩΪηϪϴϠΨΗϞϣΎ̯έϮσϪΑ̵ήΗΎΑή̳΍̶ΘΣ ΩϮηΩ΍ί΁ϩΎΗϮ̯ϝΎμΗ΍ΩΎΠϳ΍ΕέϮλέΩΪϧ΍ϮΗ̶ϣϪ̯Ζγ΍ϩΪϧΎϣΎΟϪΑϥ΁
回收注意事項
吸塵器、蓄電池、配件和包裝物應以符合環保的回收方式處理。
不可將本吸塵器和蓄電池/電池棄置於家用垃圾!
„ 包裝
包裝可保護吸塵器在運送時不受損傷。它以環保材質製作而
成,因此可以回收再利用。請將不再需要的包裝材料送至「綠
點」回收系統的收集處。
„ 蓄電池/電池
請留意運輸時的注意事項。
內建蓄電池僅可經由專業人員取出。打開機體外殼可能將吸
塵器損毀。
欲將蓄電池從吸塵器取出時,請持續操作開關,直到蓄電池完
全放電為止。將機殼的螺栓旋出,請取下外殼以取出蓄電池。
為了避免短路,請依次個別拔掉蓄電池的接頭,並立即將電極
絕緣。
即使在完全放電狀態,蓄電池在短路時仍可釋放內部的剩餘
電量。
27
.ΪϨϨ̯ ̵ίΎΑ ϩΎ̴ΘγΩ ΎΑ ΰ̳ήϫ ΪϳΎΒϧ ϥΎ̯ΩϮ̯ „
ςγϮΗ ΪϳΎΒϧ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ϭ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ „
.ΩϮη ϡΎΠϧ΍ ώϟΎΑ Ωήϓ ΕέΎψϧ ϥϭΪΑ ˬϥΎ̯ΩϮ̯
΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ̶̰ϴΘγϼ̡ ̵Ύϫζ̯ϭέ ϭ ΎϫϪδϴ̯ „
έϭΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ αήΘγΩ ί΍ ˬϦΘΧ΍Ϊϧ΍ έϭΩ ί΍ ϞΒϗ
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ
.̶̴ϔΧ ήτΧ ΩϮΟϭ <=
ΏγΎϧϣϩΩΎϔΗγ΍
Ζγ΍ ϩΪη Ϫ΋΍έ΍ ̶ϠϳϮΤΗ ϡϼϗ΍ ϭΰΟ Ϫ̯ ̶ϠΑΎ̯ ί΍ ςϘϓ ϥΩή̯ ̫έΎη ̵΍ήΑ„
.ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍
ΕΎμΨθϣ ΐδ̩ήΑ έΩ ΝέΪϨϣ ΕΎμΨθϣ ΎΑ ϖΑΎτϣ ΪϳΎΑ ςϘϓ ̫έΎη Ϣϴγ„
.Ωήϴ̳ έ΍ήϗ ϩΩΎϔΘγ΍ ΩέϮϣ ϭ ϩΪη ϞμΘϣ ϕήΑ ϪΑ ̶Ϩϓ
.ΩϮη ̫έΎη ϭ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ϒϘδϣ ̵ΎϫϥΎ̰ϣ έΩ ΪϳΎΑ ςϘϓ ϩΎ̴ΘγΩ„
έ΍ήϗ 40°C ί΍ ήΗϻΎΑ Ύϳ 0°C ί΍ ήΗϦϴϳΎ̡ ̵ΎϣΩ νήόϣ έΩ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ„
.ΪϴϫΪϧ
φϓΎΤϣ ήΘϠϴϓ ˬέΎΒϏ ϭ Ωή̳ ϪψϔΤϣ Ύϳ Ϫδϴ̯ ϥϭΪΑ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ί΍ ΰ̳ήϫ„
.ΪϴϨ̰ϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ̶ΟϭήΧ ̵΍Ϯϫ ήΘϠϴϓ Ύϳ έϮΗϮϣ
.ΪϧΎγήΑ ΐϴγ΁ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ έΎ̯ Ϧϳ΍ <=
ΩϮΧ ήγ ί΍ ΍έ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ˬΎϫϪϟϮϟ ϭ ΎϫϝίΎϧ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϡΎ̴Ϩϫ ϪθϴϤϫ„
.ΩϮη ΖΣ΍ήΟ ίϭήΑ ΚϋΎΑ Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ Ϧϳ΍ <= .Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ έϭΩ
Ϟλ΍ ̫έΎη Ϣϴγ ̮ϳ ΎΑ ΍ήϧ΁ .ΪϴϨ̰ϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΪϳΩ ΐϴγ΁ ̫έΎη Ϣϴγ ί΍„
.ΪϴϨ̯ Ϧϳΰ̴ϳΎΟ
˭Ϊϳήϴ̴Α ΍έ ϪΧΎηϭΩ ΖϤδϗ ˬϕήΑ ΰϳή̡ ί΍ ̫έΎη Ϣϴγ ϥΩή̯ ΍ΪΟ ϡΎ̴Ϩϫ„
.Ϊϴθ̰ϧ ΍έ ϕήΑ ϞΑΎ̯
ϦϴΑ ϥ΁ ϥΩή̯ ήϴ̳ Ύϳ ϭ ΰϴΗ ΡϮτγ ̵ϭέ ήΑ ̫έΎη Ϣϴγ ϥΪη ϩΪϴθ̯ ί΍„
.ΪϴϨ̯ ̵ήϴ̳ϮϠΟ ˬή̴ϳΩ ˯Ύϴη΍
εϮϣΎΧ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ˬ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ϭ βϳϭήγ ϪϧϮ̳ ήϫ ί΍ ϞΒϗ„
.ΪϴϳΎϤϧ ΍ΪΟ ϥ΁ ί΍ ΍έ ̫έΎη Ϣϴγ ϭ ΪϴϨ̯
.ΪϴϨ̰ϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϥ΁ ί΍ ˬϩΎ̴ΘγΩ ̶Α΍ήΧ ΕέϮλ έΩ„
ΰϳή̡ ί΍ ΍έ ̫έΎη Ϣϴγ ϭ ΪϴϨ̯ εϮϣΎΧ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ˬΩ΍ήϳ΍ ίϭήΑ ΕέϮλ έΩ„
.ΪϴϨ̯ ΍ΪΟ ϕήΑ
ϩίΎΟ΍ εϭήϓ ί΍ β̡ ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ίΎΠϣ ϞϨγή̡ ςϘϓ ˬ̶ϨϤϳ΍ ϞϳϻΩ ϪΑ„
̶̯Ϊϳ ΕΎότϗ Ύϳ ϭ ΪϨϫΩ ϡΎΠϧ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ϭέήΑ ΍έ ϡίϻ Ε΍ήϴϤόΗ Ϊϧέ΍Ω
.ΪϨϳΎϤϧ ξϳϮόΗ ΍έ ίΎϴϧ ΩέϮϣ
ΕΎϣΪΧ ΰ̯ήϣ ΎΑ ϭ ΪϴϨ̯ εϮϣΎΧ ϪϠλΎϓϼΑ ΪϳΎΑ ΍έ ϩΎ̴ΘγΩ ˬήϳί Ωέ΍Ϯϣ έΩ„
:Ϊϳήϴ̴Α αΎϤΗ εϭήϓ ί΍ β̡
ϞΧ΍Ω ϪΑ ΕΎόϳΎϣ ϥΪη Ωέ΍ϭ Ύϳ ΕΎόϳΎϣ ̶ϗΎϔΗ΍ ζ̰ϣ ΕέϮλ έΩ −
˭ϩΎ̴ΘγΩ
.ϥ΁ ϥΪϳΩ ΐϴγ΁ ϭ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩΎΘϓ΍ ΕέϮλ έΩ −
ϊΑΎϨϣ ϭ ΖΑϮσέ ˬ̶ϳ΍Ϯϫ ϭ Ώ΁ Ϟϣ΍Ϯϋ ϞΑΎϘϣ έΩ ΍έ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ„
.ΪϴϨ̯ ΖψϓΎΤϣ ̶Ηέ΍ήΣ
Ϫδϴ̯) ΎϫήΘϠϴϓ ̵ϭέήΑ Ϟ̰ϟ΍ ̵ϭΎΣ Ω΍Ϯϣ Ύϳ ϝΎόΘη΍ ϞΑΎϗ Ω΍Ϯϣ ϦΘΨϳέ ί΍„
ΏΎϨΘΟ΍ (ϩήϴϏ ϭ ̶ΟϭήΧ ̵΍Ϯϫ ήΘϠϴϓ ˬέϮΗϮϣ φϓΎΤϣ ήΘϠϴϓ ˬ̶ϗήΑ ϭέΎΟ
.ΪϴϨ̯
.Ζδϴϧ ΐγΎϨϣ ίΎγϭ ΖΧΎγ ̵ΎϫϪσϮΤϣ έΩ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ήΑ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ„
.ΩϮη̶ϣ ϩΎ̴ΘγΩ ̶Α΍ήΧ ΚϋΎΑ ̶ϧΎϤΘΧΎγ ΕΎόϳΎο ϭ ̭ΎΧ ζ̰ϣ <=
.ΪϴϨ̯ εϮϣΎΧ ΍ήϧ΁ ΪϴϨ̶̯Ϥϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ̶Θϗϭ„
ήΑ΍ήΑ έΩ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ί΍ ΖψϓΎΤϣ έϮψϨϣ ϪΑ ϩΎ̴ΘγΩ ̵ΪϨΑ ϪΘδΑ„
ϪϴλϮΗ Ϧϳ΍ήΑΎϨΑ .Ζγ΍ ϩΪη ̶Σ΍ήσ ˬϥ΁ ϞϘϧ ϭ ϞϤΣ ϥΎϣί έΩ ̶̳ΪϳΩΐϴγ΁
.Ϊϳέ΍Ω Ϫ̴ϧ ̵ΪόΑ ̵ΎϫϞϘϧ ϭ ϞϤΣ ̵΍ήΑ ΍έ ̵ΪϨΑϪΘδΑ ϢϴϨ̶̯ϣ
28
ID
.ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ ̵ΪόΑ ΕΎόΟ΍ήϣ ̵΍ήΑ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ ί΍ ˱Ύϔτϟ
Ϧϳ΍ ˱Ύϔτϟ ˬΚϟΎΛ κΨη ϪΑ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ϩΎ̴ΘγΩ ϥΩ΍Ω ϞϳϮΤΗ ΕέϮλ έΩ
.ΪϴϫΪΑ ϞϳϮΤΗ ΰϴϧ ΍έ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵ΎϤϨϫ΍έ Ϫ̩ήΘϓΩ
̶Ϡλ΍ΩέΑέΎ̯
ϪϧΎΧρϳΣϣέΩ̵έϳ̳έΎ̯ϪΑϭ̶̴ϧΎΧϩΩΎϔΗγ΍̵΍έΑρϘϓϩΎ̴ΗγΩϥϳ΍
Εγ΍ϩΩηϪΗϓέ̳έυϧέΩ
̩
̡
΢τγ ί΍ ήΘϣ 2000 ήΜ̯΍ΪΣ ωΎϔΗέ΍ έΩ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵΍ήΑ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ .Ωήϴ̳ έ΍ήϗ
.Ζγ΍ ϩΪη ϪΘϓή̳ ήψϧ έΩ ΎϳέΩ
̵΍έΑΩϳΎΑϧ̶ϗέΑϭέΎΟί΍ˬ̶̳ΩϳΩΏϳγ΁ϭΕΣ΍έΟίϭέΑί΍ΏΎϧΗΟ΍̵΍έΑ
ΩϭηϩΩΎϔΗγ΍έϳίϑέΎλϣ
.ΕΎϧ΍ϮϴΣ Ύϳ ιΎΨη΍ ̵ϭέήΑ ϩΩΎϔΘγ΍„
:ζ̰ϣ„
.ϝΎόΘη΍ ϝΎΣ έΩ Ύϳ ϭ ύ΍Ω ˬΰϴΗ ̵ΎϫϪΒϟ ̵΍έ΍Ω ˬ̭ΎϧήτΧ ˯Ύϴη΍ −
.ΕΎόϳΎϣ ϭ ΏϮσήϣ Ω΍Ϯϣ −
.ΎϫίΎ̳ ϦϴϨ̪Ϥϫ ϭ έΎΠϔϧ΍ Ύϳ ϭ ϝΎόΘη΍ ̵ϻΎΑ ΖϴϠΑΎϗ ̵΍έ΍Ω Ω΍Ϯϣ −
̵ΰ̯ήϣ Εέ΍ήΣ ̵ΎϫϢΘδϴγ Ύϳ ϭ ϪϨϴϣϮη ί΍ ϪϠλΎΣ ϩΩϭΩ ϭ ήΘδ̯ΎΧ −
.ϥΎϤΘΧΎγ
.̶̢̯ϮΘϓ ϭ ή̴̡Ύ̩ ̵ΎϫϩΎ̴ΘγΩ ήϧϮΗ έΎΒϏ ϭ Ωή̳ −
̶ϗέΑϭέΎΟ̵ΎϫϪγϳ̯ˬ̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟˬ̶̯ΩϳΕΎόρϗ
̵΍ήΑ ̶Ϡλ΍ ̵ΎϫϪδϴ̯ ϭ (ϩ̬ϳϭ) ̶Ϡλ΍ ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ ˬΎϣ ̶Ϡλ΍ ̶̯Ϊϳ ΕΎότϗ
ˬϦϳ΍ήΑΎϨΑ .Ϊϧ΍ϩΪη ̶Σ΍ήσ ϥΎϤϳΎϫ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ̵ΎϫίΎϴϧ ϭ ΕΎμΨθϣ ΎΑ έΎ̯
ϭ (ϩ̬ϳϭ) ̶Ϡλ΍ ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ ˬ̶Ϡλ΍ ̶̯Ϊϳ ΕΎότϗ ί΍ ςϘϓ ΩϮη̶ϣ ϪϴλϮΗ
ϭέΎΟ ̶ϧϻϮσ ήϤϋ Ϫ̯ Ζγ΍ ΐϴΗήΗ Ϧϳ΍ ϪΑ .ΪϴϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍ Ύϣ ̶Ϡλ΍ ̵ΎϫϪδϴ̯
.ΩϮη̶ϣ ϦϴϤπΗ ϥ΁ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ ̵ϻΎΑ Ζϴϔϴ̯ ϡϭ΍ΪΗ ϭ ̶ϗήΑ
!
ΩϳϳΎϣϧϪΟϭΗ˱Ύϔρϟ ΎΑ Ύϳ ΐγΎϨϣΎϧ ̵ΎϫϪδϴ̯ ϭ (ϩ̬ϳϭ) ̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ ˬ̶̯Ϊϳ ΕΎότϗ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
̶̳ΪϳΩ ΐϴγ΁ .ΪϧΎγήΑ ΐϴγ΁ ΎϤη ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ϪΑ Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ ϦϴϳΎ̡ Ζϴϔϴ̯
.Ϊϧήϴ̶̳Ϥϧ έ΍ήϗ Ύϣ ̶Θϧ΍έΎ̳ ζηϮ̡ ΖΤΗ ϞϳΎγϭ ωϮϧ Ϧϳ΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ̶ηΎϧ
̶ϧϣϳ΍ΕΎϋϼρ΍
ϩΪη ϪΘΧΎϨη ̶Ϩϓ Ε΍έήϘϣ ΎΑ ̶ϗήΑ ϭέΎΟ Ϧϳ΍
̶ϨϤϳ΍ Ϧϴϣ΄Η ΎΑ ςΒΗήϣ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ΎΑ ϦϴϨ̪Ϥϫ ϭ
.Ζγ΍ έΎ̳ίΎγ ˬΩ΍ήϓ΍
ςγϮΗ Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ ̶ΗέϮλ έΩ ςϘϓ ϩΎ̴ΘγΩ Ϧϳ΍ „
̵΍έ΍Ω Ω΍ήϓ΍ ϭ ήΘθϴΑ ϭ ϝΎγ 8 ϥΎ̯ΩϮ̯
Ω΍ήϓ΍ ΰϴϧ ϭ ̶ϨϫΫ Ύϳ ̶δΣ ˬ̶Θ̯ήΣ ΖϳΩϭΪΤϣ
ϩΩΎϔΘγ΍ ΩέϮϣ ̶ϓΎ̯ ΕΎϋϼσ΍ Ύϳ ϪΑήΠΗ ΪϗΎϓ
ΪϨηΎΑ ϪΘη΍Ω έ΍ήϗ ΕέΎψϧ ΖΤΗ Ϫ̯ Ωήϴ̳ έ΍ήϗ
ϦϤϳ΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϪϨϴϣί έΩ ΍έ ϡίϻ ̵ΎϫείϮϣ΁ Ύϳ
ί΍ ̶ηΎϧ Ε΍ήτΧ ϭ ϩΩϮϤϧ ΖϓΎϳέΩ ϩΎ̴ΘγΩ ί΍
.ΪϨηΎΑ ϩΩή̯ ̭έΩ ΍έ ϥ΁
ϦϴϬϜΘϟ΍Ε΍ΩΎηέ·
Ε΍ϮΒόϟ΍ϭΕΎϴϟΎϤϜϟ΍ϭΕΎϳέΎτΒϟ΍ϭΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍βϧΎϜϤϟ΍ϢϴϠδΗΐΠϳ
ΔΌϴΒϟ΍ΔϳΎϤΣήϴϳΎόϣϖΒτΗϲΘϟ΍Ω΍ϮϤϟ΍ήϳϭΪΗΓΩΎϋ·ΕΎϋΩϮΘδϤϟ
ΔϣΎϤϘϟ΍ϦϤοϢϛ΍ήϤϟ΍ΕΎϳέΎτΒϟ΍ϭΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍βϧΎϜϤϟ΍˯ΎϘϟΈΑϢϘΗϻ
ΔϴϟΰϨϤϟ΍
“ª›kG*,§g<
„
$f¡.&* 4|„ƒ›G 9|ŒkG*¢Hj„€¡˜žG*jMfž0¨›<“©›kG*,§g<œžŒ- ,2f<(* ¢˜žM *{G jc©gGf+ ,4f„9 |©= 2*§H ¢H jI§˜H ªJK f¤›•I
f¤©G(* j/f0šf¡JzŒ-ŸGªkG*“©›kG*2*§H¢H ‚›w-fJ|MKzÏk„6* ,2f<(* f‰¡G jŒ+fkG* ©žqkG* mf<2§k„€H ¨G(* f¤ž©›„€k+
$*|„ƒwG*j†•¡G* »Grüner Punkt«mf’›wžG*
Ϣϛ΍ήϤϟ΍ΕΎϳέΎτΒϟ΍
„
ϦϣκϠΨΘϟΎΑϢϬϟ΢Ϥδ˵ϳϦϣϲϫϥϮμμΨΘϤϟ΍ϥϮϴϨϔϟ΍ϝΎϤόϟ΍ςϘϓ
ΐΒδΘϳϥ΃ϦϜϤϳϲΟέΎΨϟ΍ϞϜϴϬϟ΍˯ΎτϏ΢ΘϓΔΠϣΪϤϟ΍ΕΎϳέΎτΒϟ΍
Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ΔδϨϜϤϟ΍ϑϼΗ·ϲϓ
ϰϠϋςϐπϟ΍ϲϓήϤΘγ΍ˬΔϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ΔδϨϜϤϟ΍ϦϣΔϳέΎτΒϟ΍Ν΍ήΧϹ
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔϨΤηώϳήϔΗϢΘϳϥ΃ϰϟ·
ΔϳέΎτΒϟ΍ΔϨΤηώϳήϔΗϢΘϳϥ΃ϰϟ·
ΓέϮμϟ΍ ϑΎϘϳϹ΍ϞϴϐθΘϟ΍ΡΎΘϔϣ
ϊϠΧ΍ϢΛΎϬϜϔϟϲΟέΎΨϟ΍ϞϜϴϬϟ΍ϰϠϋΓΩϮΟϮϤϟ΍ϲϏ΍ήΒϟ΍έΩ΃ϞϣΎϜϟΎΑ
ΔϳέΎτΒϟ΍Ν΍ήΧϹϲΟέΎΨϟ΍ϞϜϴϬϟ΍˯ΎτϏ
ˬΓΪΣϰϠϋϞϛΔϳέΎτΒϟ΍ΕϼλϭϞμϓ΍ˬήμϗΓή΋΍ΪϟνήόΘϠϟΎ˱όϨϣ
έϮϔϟ΍ϰϠϋΏΎτϗϷ΍ϝΰϋΓΎϋ΍ήϣϊϣˬϯήΧϷ΍ϮϠΗΓΪΣ΍Ϯϟ΍
έΪϘΑΔψϔΘΤϣΔϳέΎτΒϟ΍ϞψΗϑϮδϓˬΔϨΤθϠϟϡΎΘϟ΍ύ΍ήϔϟ΍ΔϟΎΣϲϓϰΘΣ
ήμϘϟ΍Γή΋΍ΩΙϭΪΣΔϟΎΣϲϓΎϬϗϼρ·ϢΘϳϲΘϟ΍ϲϫϭˬΎϬϠΧ΍ΪΑΔϗΎτϟ΍Ϧϣ
29
Ÿª›„€G* *zwk„6·*
ΪϳέϮΘϟ΍ϕΎτϧϦϤοΩϮΟϮϤϟ΍ϦΤθϟ΍ϞΑΎϛςϘϓϡΪΨΘγ΍ϦΤθϟ΍ΪϨϋ
j0§G mfIf©gG –+f†H ¢t„7 œ+fF œ©„-K œ©„8§- ¨›< |„‚kE*
¡„‚G*
j•›žG*¢FfH&¶*ªD‡•D5f¤qG*¢t„7K¢M~w-¨›< 8|0*
¢H ¨›<&* K&* °0 ¢H œE&* ,4*|0 mf/4zG 5f¤qG* ƒM|Œk+ Ÿ•- ¶
°40
ª›„8&*¢t„7œ+f˜+¥Gzgk„6*K“GfkG*¢t„G*œ+fF zwk„€-¶
œ+fF ¢H ¥<~¡- ¶ j©)f+|¤˜G* j˜g„G* ¢< ¢t„G* œ+fF œ„‚’G
€+f•G*¢Hœ+œ©„8§kG*
4f„‚tIÏG¥„9|Œ-¶K,2f0”*§0¨›<¢t„G*œ+fFht„€-¶
¢<¥›„‚D*K&* 5f¤qG*”f•M(f+ŸEj„€¡˜žG*¨›<fž<&* jM&* $*|/(* œgE
j©)f+|¤˜G*j˜g„G*K¢t„G*œ+fF
4*|„9&¶j„9|ŒkžG*j„€¡˜žG*œ©„k+Ÿ•-¶
¢t„G*œ+fF¢<¥›„‚D*K&* 5f¤qG*”f•M(f+ŸEœ›1pKz0jGf0ªD
j©)f+|¤˜G*j˜g„G*K
4f©G*†E|©©-Kvτ8(¶*fž<&* $*|/(* 5§qM¶4f†1&¶*h¡qkG
zžkŒžG*$ϞŒG*jHz1~F|HœgE¢H¶(*j„€¡˜žGf+
„
„
„
mfžª›Œk›G–+f†žG* *zwk„6·*
ρϘϓϲϠΧ΍Ωϟ΍ϕΎρϧϟ΍ϲϓϭϲϟίϧϣϟ΍ϡ΍ΩΧΗγϼϟιλΧϣίΎϬΟϟ΍΍Ϋϫ
„
„
„
á«∏°UC’G ∫ɪ©à°SG
ôJÓØdG ¢û«WGôN
:ΩGóîà°SG ™e ’EG á°ùæμŸG
Rƒéj ’ ¯
á«∏°UC’G á«∏«ªμàdG äÉ≤ë∏ŸG
’G ¢û«WGôN
QÉ«¨dG ™£b¯ ¯
á«∏°UChC’GGá«∏°UC
ôJÓØdG
á«∏°UC’G á«∏«ªμàdG äÉ≤ë∏ŸG hCG á«∏°UC’G QÉ«¨dG ™£b ¯
:á«dÉàdG ¢VGôZCÓd áÑ°SÉæe ÒZ á°ùæμŸG
„
„
„
·Ϋ΍ΕϡΩϭϥϕιΩεϑρα΍Ήϝ΃ϭΕϭύϝα΍Ήϝ·ϝϯΩ΍Υϝ΍ϝΝϩ΍ί
·Ϋ΍Εωέν΍ϝΝϩ΍ίϝϝαϕϭρϭϝΡϕΏϩνέέ
42f„‚HKj+§:|G*KjM§qG*m*|.'§žG*¢Hj„€¡˜žG*jMfž0¨›< 8|0*
jI§w„€G*
‡’„Gf+ f©•G* z<jGf0ªD5f¤qG*“EK&*
*zwk„6¶*œ©Gz+‹f’k0¶*¨/|M
œ©G2 ¦'Kf†<(* ¨/|M |1%* ‚w„G Bosch
Bosh j„€¡˜žG* Ÿ©›„€- jGf0 ªD
f¤ŒH *zwk„6¶*
„
ϑϱ΍ϝΡ΍ϝ΍Ε΍ϝΕ΍ϝϱΓϱΝΏ·ϱϕ΍ϑ΍ϝΝϩ΍ίωϝϯ΍ϝϑϭέϭ΍ϝ΍Ει΍ϝ
ΏΥΩϡΓ΍ϝωϡϝ΍˯
–
ar
„
„
j„€¡˜žG* *zwk„6* 5§qM · 4*|„9&* K&* mf+f„8(* pKz0 h¡qkG
9|G
‡’„G*Ï1¢HmfI*§©tG*K&*2*|D&¶*“©‰¡ª›MfH‡’„7
jqJ§kžG*K&*j¡1f„€G*K&*”*§tG*,2f0K&*jt„‚Gf+,4f„ƒG*2*§žG* −
j›)f„€G*K&*jg:|G*2*§žG* −
,|q’kžG*K&*fŒk„7¶*jŒM|„6m*5fG*K2*§žG* −
jcDzkG*,~¤/&*KjcDzkG*zE*§H¢H¢©q-f¡G* fw„€G*K2fH|G* −
jM~F|žG*
|M§„‚kG*mf¡©FfHKmfŒ+f†G*¢Hr-f¡G*4fg0&¶*4fg= −
„
„
£fH&·*m*2f„74(*
mfž©›Œ-K ,zžkŒžG* j©¡•kG* z<*§•G* –+f†- j„€¡˜žG* ¦{J
j›„‚G*m*3£fH&¶*
|ž< ¢H *$z+ f’:&¶* œgE ¢H 5f¤qG* *zwk„6* ¢˜žM „
m*4z•G* «K3 8fw„7&¶* œgE ¢HK |nF&fD m*§¡„68
«z•k’H K&* ,2KztžG* j©›•ŒG* K&* j©„€tG* K&* jMz„€qG*
–g„6*3(* K&* Ÿ¤kgE*|HŸ-*3(* ™G3KjD|ŒžG*K&*K,|gwG*
5f¤q›G ¢H%¶* *zwk„6¶f+ –›ŒkM fž©D Ÿ¤¤©/§™G3¢<jq-f¡G*|:fwžGf+Ÿ¤k©<§-K
5f¤qGf+hŒ›G*f’:&ÏG5§qM¶ „
jIf©„‚G* fž<&* K&* “©‰¡kGf+ f©•G* f’:&ÏG 5§qM ¶ „
jgE*|H£K2 zwk„€žGf+j:§¡žG*
f’:&¶*Kf¡kH¢<–)fE|G*Kj©˜©k„6ÏgG* 6f©F&¶*zŒ+&* „
f¤¡H ‚›w-K4f„‚G*
—f¡k1¶*|†1 <=
30
Gerätebeschreibung
de
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
d)
e)
f)
1 Motorschutzfilter
2 Filterschaum
3 Motor-Einheit
4 Fugendüse
5 Anzeige Ladebetrieb
6 Schiebschalter Hand-Akkusauger
7 Ladekabel
8 Auto Zubehörkit
a) Kfz-Adapterkabel (für Direktbetrieb im Auto)
b) Lange Fugendüse
c) Düse mit Borstenkranz
d) Wechselaufsatz für Polster
(für Düse mit Borstenkranz)
e) Verbindungsadapter
f) Zubehörtasche
31
de
Bitte Bildseiten ausklappen!
Leeren des Staubbehälters
Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, sollte der
Staubbehälter nach jedem Saugvorgang geleert werden.
Bild 5
‡
Staubbehälter mit Hilfe der Entriegelungstaste entriegeln und von der Motor-Einheit abziehen.
Bild 6
Aufladen
‡
!
‡
Achtung: Vor dem ersten Betrieb müssen die Akkus
des Staubsaugers mindestens 16 Stunden geladen
werden.
Bild 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Ladekabel hinten in den Anschluss des Gerätes stecken.
Stecker des Ladekabels in die Steckdose stecken.
Die Anzeige Ladebetrieb leuchtet.
Die Anzeige leuchtet solange der Staubsauger über
das Ladegerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
Sie erlischt auch dann nicht, wenn die Akkus des
Staubsaugers komplett geladen sind.
Eine Erwärmung des Ladegerätes und Staubsaugers
ist normal und unbedenklich.
Sie können den Akkussauger immer laden, wenn er
nicht benutzt wird. Auf diese Weise steht er immer
zur Verfügung.
Saugen
Bild 2
‡
Schiebeschalter in Pfeilrichtung betätigen.
Fugendüse
Motorschutzfilter und Filterschaum mit Hilfe des
Handgriffs aus dem Staubbehälter entnehmen.
Staubbehälter entleeren.
Reinigung der Filter
Bild 7
‡
‡
‡
Staubbehälter entriegeln. Motorschutzfilter und Filterschaum aus dem Staubbehälter entnehmen (siehe Bilder 5 und 6 )
Motorschutzfilter und Filterschaum durch Ausklopfen reinigen.
Bei starker Verschmutzung können die Filter und der
Staubbehälter ausgewaschen werden.
Staubbehälter im Anschluss mit einem trockenen
Tuch ausreiben; Filter vor dem Wiedereinsetzen
komplett trocknen lassen.
Bild 8
a) Motorschutzfilter und Filterschaum in den Staubbehälter einsetzen.
b) Staubbehälter auf die Motor-Einheit aufsetzen und verrasten.
Bei Bedarf können neue Filter über unseren Kundendienst bezogen werden.
Auto Zubehörkit
Zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.
Bild 9
Bild 3
Zubehör wie dargestellt per Adapter in die Saugöffnung des Akkusaugers stecken.
a) Lange Fugendüse
für schwer zugängliche Stellen
b) Düse mit Borstenkranz
für Armaturen und festsitzenden Schmutz
c) Wechselaufsatz für Polster (für Düse mit Borstenkranz)
Für Sitze und Polster
Wenn Sie die Düse mit Borstenkranz als Polsterdüse nutzen wollen, zunächst Borstenkranz seitlich
von der Düse abziehen. Danach Wechselaufsatz für
Polster in Gegenrichtung auf die Düse aufschieben.
Auf richtigen Sitz achten.
‡
Die Fugendüse, wie dargestellt, in die Saugöffnung
des Akkusaugers stecken.
Nach der Arbeit
Bild 4
‡
32
Nach dem Saugen das Gerät ausschalten.
Kfz-Adapter
Das Gerät ist mit einem zusätzlichen Kabel mit KfzAdapter ausgestattet, mit dem der Akkusauger im
Auto an der 12V-Steckdose des Zigarettenanzünders
betrieben werden kann.
Bild 10
‡
!
Stecken Sie dazu den Kfz-Adapter (A) in die Steckdose des Zigarettenanzünders Ihres PKW und den
flachen Stecker (B) in die Anschlussbuchse des Akkusaugers. Zum Entfernen drücken Sie die beiden
Tasten (C) rechts und links vom Stecker.
Achtung: Gerät darf nicht bei laufendem Motor oder
während der Fahrt betrieben werden.
Pflege
Vor Reinigung des Akkussaugers muss dieser ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein.
Sie können ihn mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger pflegen.
!
Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger
verwenden. Sauger niemals in Wasser tauchen.
33
Your vacuum cleaner
en
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
f)
1 Motor protection filter
2 Foam filter
3 Motor unit
4 Crevice nozzle
5 Charging indicator
6 Sliding switch on cordless handheld vacuum
cleaner
7 Charging cable
8 Car accessory kit
a) Car adapter cable (for direct use in a car)
b) Long crevice nozzle
c) Nozzle with brush ring
d) Interchangeable upholstery fitting
(for nozzle with brush ring)
e) Connection adapter
f) Accessory bag
34
d)
e)
en
Please fold out the illustrated pages.
Emptying the dust container
In order to achieve the best possible vacuuming results, the dust container should be emptied after every
use.
Fig. 5
‡
Press the release button to unlock the dust container and then remove it from the motor unit.
Fig. 6
Charging
‡
!
‡
Caution: The batteries must be charged for at least
16 hours before using the vacuum cleaner for the
first time.
Fig. 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Plug the charging cable into the connection at the
rear of the appliance.
Plug the charging cable plug into the socket.
The charging indicator will light up.
The indicator will remain lit while the vacuum cleaner is plugged into the mains via the charger.
It will only go out once the batteries in the vacuum
cleaner have been fully charged.
It is normal and completely safe for the charger and
the vacuum cleaner to heat up.
You can always charge the cordless vacuum cleaner
when it is not in use. This will keep it ready to use
at all times.
Vacuuming
Fig. 2
‡
Push the sliding switch in the direction of the arrow.
Crevice nozzle
Use the handle to remove the motor protection filter
and foam filter from the dust container.
Empty the dust container.
Cleaning the filter
Fig. 7
‡
‡
‡
Unlock the dust container. Remove the motor protection filter and foam filter from the dust container
(see fig. 5 and 6 )
Clean the motor protection filter and foam filter by
tapping out the dirt.
If the filters and the dust container are heavily
soiled, the dirt can be washed out.
Then wipe out the dust container with a dry cloth; allow the filters to dry completely before re-inserting
them.
Fig. 8
a) Insert the motor protection filter and foam filter into
the dust container.
b) Fit the dust container onto the motor unit and lock it
into place.
New filters can be obtained from our after-sales service, if required.
Car accessory kit
For vacuuming crevices and corners, etc.
Fig. 9
Fig. 3
Accessories are inserted into the air intake opening of
the cordless vacuum cleaner in the same way as shown
for adapters.
a) Long crevice nozzle
for difficult-to-reach places
b) Nozzle with brush ring
for fittings and stubborn dirt
c) Interchangeable upholstery fitting (for nozzle with
brush ring)
For seats and cushions
If you want to use the nozzle with brush ring as an
upholstery nozzle, first pull of the brush ring from
the nozzle sideways. Then, pushing in the opposite
direction, fit the interchangeable upholstery fitting
onto the nozzle.
Make sure that it is seated correctly.
‡
Insert the crevice nozzle into the air intake opening
of the cordless vacuum cleaner as shown.
After using the appliance
Fig. 4
‡
Switch off the appliance after vacuuming.
35
Car adapter
The appliance is equipped with an extra cable that has
a car adapter. This can be used operate the cordless
vacuum cleaner via a car's 12 V cigarette lighter receptacle.
Fig. 10
‡
Plug the car adapter (A) into your car's cigarette lighter receptacle and plug the flat connector (B) into
the cordless vacuum cleaner's connection socket.
To remove it, press the two buttons (C) on the left
and right of the plug at the same time.
!
Attention: The appliance must not be operated when
the engine is running or while driving.
Care
Make sure that the cordless vacuum cleaner is switched off and disconnected from the charger before
cleaning it.
It can be cleaned using a standard commercially available plastic cleaner.
!
36
Do not use a scourer, glass cleaner or multi-purpose
cleaning product. Never immerse the vacuum cleaner in water.
Description de l'appareil
fr
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
d)
e)
f)
1 Filtre de protection du moteur
2 Filtre mousse
3 Bloc moteur
4 Suceur long
5 Témoin de charge
6 Commutateur coulissant de l'aspirateur à main portatif
7 Cordon de charge
8 Kit accessoire de voiture
a) Câble d'adaptateur de voiture (pour l'utilisation directe dans la voiture)
b) Suceur long
c) Suceur avec couronne de soies
d) Unité interchangeable pour l'ameublement
(pour sueur avec couronne de soies)
e) Adaptateur de connexion
f) Sac à accessoires
37
fr
Veuillez déplier les volets illustrés !
Vidage du bac à poussières
Afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal, il est
recommandé de vider le bac à poussières après chaque
utilisation.
Fig. 5
‡
Déverrouillez le bac à poussières à l'aide du bouton
de déverrouillage et retirez-le du bloc-moteur.
Fig. 6
Rechargement
‡
!
‡
Attention : les piles de l'aspirateur doivent être
chargées au moins 16 heures avant la première utilisation.
Fig. 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Connectez le chargeur dans la prise située à l'arrière
de l'appareil.
Connectez la fiche du cordon de charge dans la prise
secteur.
Le témoin de charge s'allume.
Le témoin s'allume tant que l'aspirateur est connecté à l'alimentation via le chargeur.
Il ne s'éteint pas lorsque les piles de l'aspirateur
sont entièrement chargées.
Le chargeur et l'aspirateur peuvent chauffer : cela
est normal et sans risque.
Vous pouvez toujours charger l'aspirateur à main
lorsqu'il n'est pas utilisé. Il reste ainsi toujours prêt
à l'emploi.
Aspiration
Fig. 2
‡
Actionnez le commutateur à curseur dans le sens de
la flèche.
Suceur long
Pour aspirer les joints et les coins, etc.
Fig. 3
‡
Introduisez le suceur long dans le trou d'aspiration
de l'aspirateur à main portatif, comme illustré.
Après utilisation
Fig. 4
‡
38
Éteignez l'appareil après le nettoyage.
Extrayez le filtre de protection du moteur et le filtre
mousse du bac à poussières en vous servant de la
poignée.
Videz le collecteur de poussières.
Nettoyage des filtres
Fig. 7
‡
‡
‡
Déverrouillez le bac à poussières. Extrayez le filtre
de protection du moteur et le filtre mousse du bac à
poussières (voir les figures 5 et 6 )
Nettoyez le filtre de protection du moteur et le filtre
mousse en tapotant dessus.
Les filtres et le bac à poussières peuvent être lavés
s'ils sont très encrassés.
Ensuite, frottez l'intérieur du bac à poussières avec
un chiffon sec ; laissez complètement sécher les filtres avant de les remettre en place.
Fig. 8
a) Mettez en place le filtre de protection du moteur et le
filtre mousse dans le bac à poussières.
b) Posez le bac à poussières sur le bloc-moteur et verrouillez-le.
En cas de besoin, il est possible d'acheter des filtres
neufs auprès de notre service après-vente.
Kit accessoire de voiture
Fig. 9
Introduisez l'accessoire par l'adaptateur dans le trou
d'aspiration de l'aspirateur à main portatif, comme illustré.
a) Suceur long
pour les endroits difficilement accessibles
b) Suceur avec couronne de soies
pour les armatures et la poussière incrustée
c) Unité interchangeable pour l'ameublement (pour les
suceurs avec couronne de soies)
Pour les sièges et l'ameublement
Si vous souhaitez utiliser le suceur avec couronne
de soies comme suceur ameublement, retirez tout
d'abord la couronne de soies latéralement du suceur. Remettez ensuite l'unité interchangeable pour
l'ameublement sur le suceur dans le sens inverse.
Vérifiez le bon positionnement.
Adaptateur de voiture
Cet appareil est équipé d'un cordon supplémentaire avec adaptateur de voiture qui permet d'utiliser
l'aspirateur dans une voiture sur la prise allume-cigare
de 12 V.
Fig. 10
‡
!
Insérez pour ce faire l'adaptateur de voiture (A)
dans la prise de l'allume-cigare de votre voiture et
la prise plate (B) dans la prise de branchement de
l'aspirateur à main. Pour le retirer, appuyez sur les
deux touches (C) à droite et à gauche de la fiche.
Attention : cet appareil ne doit pas être utilisé le
moteur en marche ou pendant le trajet.
Entretien
Avant de nettoyer l'aspirateur à main, ce dernier doit
être éteint et séparé du cordon de charge.
Il peut être entretenu avec du produit de nettoyage
pour plastique usuel du commerce.
!
N'utilisez aucun produit récurant, nettoyant pour
vitre, ni aucun nettoyant universel. Ne plongez
jamais l'appareil dans l'eau.
39
Descrizione dell'apparecchio
it
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
f)
1 Filtro protezione motore
2 Materiale espanso
3 Gruppo motore
4 Bocchetta per giunti
5 Indicatore della funzione di caricamento
6 Interruttore a cursore dell'aspirapolvere manuale a batteria
7 Cavo di carica
8 Kit accessori per auto
a) Cavo adattatore per autoveicolo (per l'uso diretto sull'auto)
b) Bocchetta per giunti lunga
c) Bocchetta con setole
d) Supporto intercambiabile per imbottiture
(per bocchetta con setole)
e) Adattatore di collegamento
f) Borsa portaccessori
40
d)
e)
it
Aprire le pagine con le figure.
Svuotamento del contenitore raccoglisporco
Per raggiungere un buon risultato di aspirazione, il
contenitore raccoglisporco dovrebbe essere svuotato
dopo ogni utilizzo.
Figura 5
‡
Carica
!
Attenzione: prima del primo utilizzo, caricare le
batterie dell'aspirapolvere per almeno 16 ore.
Figura 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Infilare il cavo di carica nella parte posteriore
dell'attacco dell'apparecchio.
Inserire la spina del cavo di carica nella presa.
L'indicatore della funzione di caricamento si accende.
L'indicatore resta acceso finché l'aspirapolvere è
collegato al caricabatteria mediante la rete elettrica.
Non si spegne neanche quando le batterie
dell'aspirapolvere sono completamente cariche.
Il
riscaldamento
del
caricabatterie
e
dell'aspirapolvere è normale e non comporta problemi.
È sempre possibile caricare l'aspirapolvere quando
non è funzione. In questo modo è sempre a disposizione.
Aspirazione
Figura 2
‡
Azionare l'interruttore a cursore nel senso indicato
dalla freccia.
Sbloccare il contenitore raccoglisporco mediante il
tasto di sblocco e sfilarlo dal gruppo motore.
Figura 6
‡
‡
Rimuovere il filtro di protezione del motore e il materiale espanso con l'ausilio dell'impugnatura dal contenitore raccoglisporco.
Svuotare il contenitore raccoglisporco.
Pulizia dei filtri
Figura 7
‡
‡
‡
Sbloccare il contenitore raccoglisporco. Rimuovere
il filtro di protezione del motore e il materiale espanso dal contenitore raccoglisporco (vedere figure
5 e 6 ).
Pulire il filtro di protezione del motore e il materiale
espanso battendoli leggermente.
In caso di sporco ostinato è possibile lavare i filtri e
il contenitore raccoglisporco.
Quindi asciugare il contenitore raccoglisporco con
un panno asciutto e far asciugare completamente i
filtri prima di reinserirli.
Figura 8
a) Inserire il filtro di protezione del motore e il materiale
espanso nel contenitore raccoglisporco.
b) Montare il contenitore raccoglisporco sul gruppo motore e farlo innestare in posizione.
In caso di necessità, possono essere richiesti filtri nuovi al nostro servizio di assistenza tecnica.
Bocchetta per giunti
Per la pulizia di fughe, angoli e così via.
Figura 3
‡
Inserire la bocchetta per giunti nel foro di aspirazione dell'aspirapolvere a batteria come illustrato.
Dopo la lavorazione
Figura 4
‡
Dopo l'aspirazione disattivare l'apparecchio.
Kit di accessori auto
Figura 9
Inserire l'accessorio attraverso l'adattatore nel foro di
aspirazione dell'aspirapolvere a batteria come illustrato.
a) Bocchetta per giunti lunga
per punti difficili da raggiungere
b) Bocchetta con setole
per cruscotto e sporco ostinato
c) Supporto intercambiabile per imbottiture (per bocchetta con setole)
Per sedute e imbottiture
Se si vuole utilizzare la bocchetta con setole come
bocchetta per imbottiture, prima sfilare le setole lateralmente dalla bocchetta. Poi spingere il supporto
intercambiabile per imbottiture in direzione opposta
sulla bocchetta.
Prestare attenzione a che l'inserimento in sede sia
corretto.
41
Adattatore per auto
L'apparecchio è dotato di un cavo supplementare con
adattatore per veicoli grazie al quale l'aspirapolvere a
batteria può essere usato in auto collegandolo alla presa da 12V dell'accendisigari.
Figura 10
‡
Inserire a tal proposito l'adattatore per auto (A) nella presa dell'accendisigari della vostra autovettura
e infilare la spina (B) piatta nella boccola di collegamento dell'aspirapolvere a batteria. Per rimuovere,
premere entrambi i tasti (C) a destra e sinistra della
spina.
!
Attenzione: l'apparecchio non deve essere azionato a
motore acceso o durante la marcia.
Cura
Prima
di
ciascuna
operazione
di
pulizia
dell'aspirapolvere a batteria è necessario che questo
sia spento e staccato dal caricabatteria.
È possibile pulirlo con un detergente per materie plastiche normalmente in commercio.
!
42
Non utilizzare strumenti abrasivi né detergenti universali o per vetro. Non immergere mai
l'apparecchio nell'acqua.
Beschrijving van het apparaat
nl
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
d)
e)
f)
1 Motorbeveiligingsfilter
2 Filterschuim
3 Motoreenheid
4 Kierenmondstuk
5 Indicatie Laden
6 Handgreep hand-accuzuiger
7 Laadkabel
8 Accessoirekit voor de auto
a) Adapterkabel voor de auto (voor direct gebruik in de auto)
b) Lang kierenmondstuk
c) Mondstuk met borstelkrans
d) Wisselopzetstuk voor bekleding
(voor mondstuk met borstelkrans)
e) Verbindingsadapter
f) Opbergzak voor accessoires
43
nl
De pagina's met afbeeldingen uitklappen.
Het stofreservoir leegmaken
Voor een goed resultaat moet de stofzuiger na gebruik
altijd worden leeggemaakt.
Afb. 5
‡
Het stofreservoir m.b.v. de ontgrendelingstoets ontgrendelen en van de motoreenheid trekken.
Afb. 6
Opladen
!
Let op: Voor het eerste gebruik moeten de accu's van
de stofzuiger minstens 16 uur worden opgeladen.
Afb. 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Laadkabel achter in de aansluiting van het apparaat
steken.
Stekker van de laadkabel in het stopcontact steken.
De indicatie Laden is verlicht.
De indicatie is verlicht zolang de stofzuiger via de
oplader verbonden is met het elektriciteitsnet.
Ook wanneer de accu's van de stofzuiger volledig
geladen zijn gaat hij niet uit.
Het is normaal en levert geen problemen op als de
laadkabel en de stofzuiger warm worden.
U kunt de accuzuiger als hij niet wordt gebruikt altijd
opladen. Op deze manier is hij altijd beschikbaar.
Zuigen
Afb. 2
‡
Schuifregelaar in de richting van de pijl schuiven.
‡
‡
Motorbeveiligingsfilter en filterschuim m.b.v. de
handgreep uit het stofreservoir nemen.
Stofreservoir leegmaken.
Reiniging van de filters
Afb. 7
‡
‡
‡
Stofreservoir ontgrendelen. Motorbeveiligingsfilter
en filterschuim uit het stofreservoir nemen (zie afbeeldingen 5 en 6 ).
Motorbeveiligingsfilter en filterschuim reinigen door
ze uit te kloppen.
Bij sterke verontreiniging kunnen de filters en het
stofreservoir uitgewassen worden.
Stofreservoir vervolgens met een droge doek
schoonwrijven; filters volledig laten drogen voordat
ze weer worden teruggeplaatst.
Afb. 8
a) Motorbeveiligingsfilter en filterschuim in het stofreservoir plaatsen.
b) Stofreservoir op de motoreenheid plaatsen en laten
vergrendelen.
Nieuwe filters zijn naar wens verkrijgbaar bij onze servicedienst.
Kierenmondstuk
Voor het schoonzuigen van kieren en hoeken etc.
Afb. 3
‡
Het mondstuk voor kieren zoals in de afbeelding aangegeven in de zuigopening van de accuzuiger steken.
Na gebruik
Afb. 4
‡
44
Het apparaat na gebruik uitschakelen.
Accessoirekit voor de auto
Afb. 9
Accessoires zoals aangegeven m.b.v. een adapter in de
zuigopening van de accuzuiger steken.
a) Lang kierenmondstuk
Voor moeilijk toegankelijke plaatsen
b) Mondstuk met borstelkrans
Voor armaturen en hardnekkig vuil
c) Wisselopzetstuk voor bekleding (voor mondstuk met
borstelkrans)
Voor stoelen en kussens
Wilt u het mondstuk met borstelkrans gebruiken als
bekledingsmondstuk, trek dan eerst de borstelkrans
zijwaarts van het mondstuk af. Hierna het wisselopzetstuk voor bekleding in tegengestelde richting op
het mondstuk schuiven.
Let erop dat het goed bevestigd is.
Adapter voor de auto
Het apparaat is uitgerust met een extra kabel met adapter voor de auto, waarmee de accuzuiger met een
12V stopcontact via de sigarettenaansteker in de auto
kan worden gebruikt.
Afb. 10
‡
!
Steek hiervoor de adapter (A) voor de auto in het
stopcontact van uw sigarettenaansteker en de platte stekker (B) in de aansluitbus van de accuzuiger.
Om hem te verwijderen drukt u op beide toetsen (C)
rechts en links van de stekker.
Let op: Het apparaat mag terwijl de motor loopt of
tijdens het rijden niet worden gebruikt.
Schoonmaken
Alvorens de accuzuiger schoon te maken dient deze
uitgeschakeld en losgekoppeld te zijn van de oplader.
U kunt hem onderhouden met een in de handel gebruikelijk schoonmaakmiddel voor kunststof.
!
Geen schuurmiddelen, glas- of allesreiniger gebruiken. De zuiger nooit onderdompelen in water.
45
Beskrivelse
da
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
f)
1 Motorbeskyttelsesfilter
2 Filterskum
3 Motorenhed
4 Fugemundstykke
5 Indikator for opladning
6 Skydeafbryder, hånd-akkustøvsuger
7 Ladekabel
8 Auto-tilbehørssæt
a) Auto-adapterkabel (til direkte drift i en bil)
b) Langt fugemundstykke
c) Mundstykke med børstering
d) Skifteforsats til polstringer (til mundstykke med børstering)
e) Forbindelsesadapter
f) Tilbehørstaske
46
d)
e)
da
Fold billedsiderne ud!
Tømning af støvbeholder
For at opnå en optimal støvsugning bør støvbeholderen tømmes efter hver støvsugning.
Figur 5
‡
Frigør støvbeholderen ved hjælp af frigørelsesknappen, og træk den af motor-enheden.
Figur 6
Opladning
!
Pas på! Inden støvsugeren bruges første gang, skal
de genopladelige batterier oplades i mindst 16 timer.
Figur 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Stik ladekablet ind i tilslutningsstikket på bagsiden
af apparatet.
Stik ladekablets netstik ind i en stikkontakt.
Indikatoren for opladning lyser.
Indikatoren lyser, så længe støvsugeren er forbundet med strømforsyningsnettet via opladeren.
Den slukkes heller ikke, selv om støvsugerens genopladelige batterier er helt opladet.
Det er normalt og indebærer ingen fare, at både
opladeren og støvsugeren bliver varme under opladningen.
Akkustøvsugeren kan altid oplades, når den ikke er i
brug. På den måde er den altid klar til brug.
Støvsugning
Figur 2
‡
Bevæg skydeafbryderen i pilens retning.
Fugemundstykke
Til støvsugning af fuger, hjørner etc.
Figur 3
‡
Stik fugemundstykket ind i akkustøvsugerens sugeåbning, som vist.
Efter brug
Figur 4
‡
Sluk apparatet, når støvsugningen er afsluttet.
‡
‡
Tag motorbeskyttelsesfiltret og filterskummet ud af
støvbeholderen ved hjælp af håndgrebet.
Tøm støvbeholderen.
Rensning af filtre
Figur 7
‡
‡
‡
Frigør støvbeholderen. Tag motorbeskyttelsesfiltret
og filterskummet ud af støvbeholderen (se figur 5
og 6 ).
Rengør motorbeskyttelsesfiltret og filterskummet
ved at banke dem rene.
Ved kraftig tilsmudsning kan filtrene og støvbeholderen vaskes.
Tør derefter støvbeholderen af med en tør klud, og
lad filtrene tørre helt, inden de sættes på plads igen.
Figur 8
a) Sæt motorbeskyttelsesfilter og filterskum på plads i
støvbeholderen.
b) Sæt støvbeholderen på motor-enheden, og lad den gå
i indgreb.
Der kan om ønsket bestilles nye filtre hos vores kundeservice.
Auto-tilbehørssæt
Figur 9
Stik det viste tilbehør ind i akkustøvsugerens sugeåbning ved hjælp af adapteren.
a) Langt fugemundstykke
Til svært tilgængelige steder
b) Mundstykke med børstering
Til armaturer og fastsiddende snavs
c) Skifteforsats til polstringer (til mundstykke med børstering)
Til sæder og polstringer
Træk først børsteringen sideværts ud af mundstykket, hvis mundstykket med børstering skal benyttes
som mundstykke til polstringer. Skyd derefter skifteforsatsen til polstringer på mundstykket i den modsatte retning.
Sørg for, at forsatsen placeres korrekt.
47
Auto-adapter
Apparatet er udstyret med et ekstra kabel med en autoadapter, så akkustøvsugeren kan bruges via 12 V stikket i bilens cigarettænder.
Figur 10
‡
Stik auto-adapteren (A) ind i stikket i cigarettænderen i bilen, og stik det flade stik (B) ind i tilslutningsstikket i akkustøvsugeren. Stikket fjernes igen ved
at trykke på de to taster (C) på højre og venstre side
af stikket.
!
Pas på! Apparatet må ikke anvendes ved tændt motor
eller under kørslen.
Pleje
Inden akkustøvsugeren rengøres, skal den altid være
slukket og ladekablet være trukket ud.
De kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel
til kunststof.
!
48
Anvend aldrig skuremidler, glas- eller universalrengøringsmidler. Støvsugeren må aldrig dyppes i
vand.
Beskrivelse av apparatet
no
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
d)
e)
f)
1 Motorfilter
2 Filterskum
3 Motorblokk
4 Fugemunnstykke
5 Display ladedrift
6 Skyvebryter for batteridrevet håndstøvsuger
7 Ladekabel
8 Tilbehørssett til bil
a) Adapterkabel til bil (for direkte bruk i bil)
b) Langt fugemunnstykke
c) Munnstykke med børstekrans
d) Utskiftbar forsats til møbler
(til munnstykke med børstekrans)
e) Forbindelsesadapter
f) Veske for tilbehør
49
no
Vennligst brett ut sidene med bilder.
Tømme støvbeholderen
For å oppnå gode resultater må du tømme støvbeholderen hver gang du har brukt støvsugeren.
Bilde 5
‡
Løsne støvbeholderen med låsetasten og trekk den
av motorenheten.
Bilde 6
Lading
!
Obs! Før første gangs bruk må batteriene til støvsugeren lades i minst 16 timer.
Bilde 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Stikk ladekabelen inn i kontakten på baksiden av
apparatet.
Koble ladekabelen til stikkontakten.
Indikatoren for lading lyser.
Indikatoren lyser så lenge støvsugeren er koblet til
strømnettet via laderen.
Den slukker heller ikke når batteriene til støvsugerne er full-ladet.
Det er normalt og helt ufarlig at laderen og støvsugeren blir varme.
Du kan la støvsugeren stå til lading konstant når den
ikke er i bruk. Da er den alltid klar til bruk.
Støvsuge
Bilde 2
‡
Skyv skyvebryteren i pilretningen.
Fugemunnstykke
Til støvsuging av fuger og hjørner osv.
Bilde 3
‡
Sett fugemunnstykket inn i sugeåpningen på den
batteridrevne støvsugeren som vist.
Etter arbeidet
Bilde 4
‡
50
Slå av apparatet når du er ferdig med å støvsuge.
‡
‡
Ta motorfilteret og filterskummet ut av støvbeholderen ved hjelp av håndtaket.
Tøm støvbeholderen.
Rengjøring av filtrene
Bilde 7
‡
‡
‡
Løsne støvbeholderen. Ta motorfilteret og filterskummet ut av støvbeholderen. (se bilde 5 og 6 )
Rengjør motorfilteret og filterskummet ved å dunke
dem rene.
Dersom de er veldig tilsmusset, kan filtrene og støvbeholderen vaskes.
Tørk deretter av støvbeholderen med en tørr fille, og
la filtrene tørke helt før du setter dem inn igjen.
Bilde 8
a) Sett motorfilteret og filterskummet inn i støvbeholderen.
b) Sett støvbeholderen på motorenheten så den klikker
på plass.
Trenger du nye filtre, kan disse bestilles hos kundeservice.
Tilbehørssett for bil
Bilde 9
Sett tilbehøret inn i sugeåpningen på den batteridrevne støvsugeren som vist.
a) Langt fugemunnstykke
til vanskelig tilgjengelige steder
b) Munnstykke med børstekrans
til armaturer og fastsittende smuss
c) Utskiftbar forsats til møbler (til munnstykke med
børstekrans)
Til seter og polster
Dersom du vil bruke munnstykket med børstekrans
som møbelmunnstykke, må du først dra børstekransen av munnstykket. Dra den av sidelengs. Deretter
skyver du forsatsen for møbler på munnstykket i
motsatt retning.
Pass på at den sitter riktig.
Biladapter
Apparatet er utstyrt med en ekstra biladapter slik at
den batteridrevne støvsugeren kan kobles til en 12 V
sigarettenner.
Bilde 10
‡
!
Da stikker du adapteren (A) inn i kontakten for sigarett-tenneren i bilen og den flate pluggen (B) inn
i kontakten på støvsugeren. Når du skal fjerne den,
trykker du på begge knappene (C) på høyre og venstre side av pluggen.
Obs! Apparatet må ikke brukes under kjøring eller
mens motoren går.
Pleie
Håndstøvsugeren må alltid være slått av og koblet fra
laderen før rengjøring.
Du kan rengjøre støvsugeren med vanlig plastrensemiddel.
!
Ikke bruk skuremidler, glass- eller universalrengjøringsmidler. Senk aldri støvsugeren i vann.
51
Produktbeskrivning
sv
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
f)
1 Motorskyddsfilter
2 Skumplastfilter
3 Motordel
4 Fogmunstycke
5 Laddindikering
6 Regel sladdlös handdammsugare
7 Laddsladd
8 Biltillbehörssats
a) Biladaptersladd (för direktdrivning i bil)
b) Långt fogmunstycke
c) Munstycke med borstkrans
d) Dyntillsats (för munstycke med borstkrans)
e) Kopplingsadapter
f) Tillbehörsväska
52
d)
e)
sv
Vik ut bilduppslaget!
Tömma dammbehållaren
Töm dammbehållaren när du dammsugit klart, så får du
bra slutresultat.
Bild 5
‡
Tryck på låsknappen och ta ut dammbehållaren ur
motordelen.
Bild 6
Laddning
!
Obs! Du måste ladda batterierna i dammsugaren
minst 16 timmar före första användning.
Bild 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Sätt i laddsladden i uttaget baktill på enheten.
Sätt laddsladdens kontakt i uttaget.
Laddindikeringen lyser.
Indikeringen lyser när dammsugaren är elansluten
via laddaren.
Den slocknar inte ens när dammsugarbatteriet är
fulladdat.
Det är helt normalt att laddare och dammsugare blir
varma vid laddning.
Du kan ladda dammsugaren närsomhelst när den
inte används. Så den är alltid redo att använda.
Dammsugning
Bild 2
‡
Skjut regeln i pilens riktning.
Fogmunstycke
För dammsugning av fogar och hörn etc.
Bild 3
‡
Sätt fogmunstycket i den sladdlösa handdammsugarens sugöppning som bilden visar.
Efter arbetet
Bild 4
‡
Slå av enheten när du dammsugit klart.
‡
‡
Ta ut motorskydds- och skumplastfilter ur dammbehållaren med handtaget.
Töm dammbehållaren.
Rengöra filtret
Bild 7
‡
‡
‡
Lossa dammbehållaren. Ta ut motorskydds- och
skumplastfilter ur dammbehållaren se bild 5 och
6 )
Rengör motorskydds- och skumplastfilter genom att
knacka ur dem.
Tvätta ur filter och dammbehållare om de är jättesmutsiga.
Torka torrt dammbehållaren med torr trasa; låt filtren torka ordentligt innan du sätter tillbaka dem.
Bild 8
a) Sätt i motorskydds- och skumplastfilter i dammbehållaren.
b) Snäpp fast dammbehållaren på motordelen igen.
Du kan beställa nya filter hos service, om det behövs.
Biltillbehörssats
Bild 9
Sätt adaptern i den sladdlösa handdammsugarens sugöppning som bilden visar.
a) Långt fogmunstycke
för svåråtkomliga ställen
b) Munstycke med borstkrans
för armaturer och hårt sittande smuts
c) Dyntillsats (för munstycke med borstkrans)
För dynor och polstrade möbler
Vill du använda munstycket med borstkrans som
dynmunstycke, dra av borstkransen åt sidan. Skjut
sedan på dyntillsatsen i motsatt riktning på munstycket.
Se till så att den sitter rätt.
53
Biladapter
Enheten har en extra sladd med biladapter för 12 V-cigarrettändaruttag, så att du kan använda den sladdlösa
dammsugaren i bilen.
Bild 10
‡
!
Sätt biladaptern (A) i bilens cigarrettändaruttag och
flatkontakten (B) i den sladdlösa dammsugarens uttag. Tryck på de båda knapparna (C) till höger och
vänster om kontakten för att ta bort den.
Obs! Du får inte använda enheten när motorn är
igång eller under körning.
Skötsel
Slå alltid av den sladdlösa dammsugaren och dra ur laddaren före rengöring.
Den går att rengöra med vanlig plastrengöring.
!
54
Använd inte skurmedel, fönsterputs eller allrent.
Doppa aldrig dammsugaren i vatten!
Laitteen kuvaus
fi
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
d)
e)
f)
1 Moottorinsuojasuodatin
2 Vaahtomuovisuodatin
3 Moottoriosa
4 Rakosuulake
5 Latauksen näyttö
6 Rikkaimurin liukukytkin
7 Latausjohto
8 Auton varustesarja
a) Auton adapterijohto (käytettäväksi suoraan autossa)
b) Pitkä rakosuulake
c) Suulake jossa harjakehä
d) Vaihto-osa verhousta varten
(suulakkeeseen jossa harjakehä)
e) Liitäntäadapteri
f) Varustelaukku
55
Pölysäiliön tyhjentäminen
fi
Hyvän imurointituloksen saavuttamiseksi pölysäiliö on
hyvä tyhjentää jokaisen imuroinnin jälkeen.
Käännä kuvasivut esiin!
Kuva 5
‡
Vapauta pölysäiliön lukitus lukituksen vapautuspainikkeella ja irrota se moottoriosasta.
Kuva 6
‡
Lataaminen
!
Huomio: Akkuja on ladattava vähintään 16 tuntia
ennen pölynimurin ensimmäistä käyttöä.
Kuva 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Suodattimen puhdistaminen
Kuva 7
Liitä latausjohto laitteen takasivulla olevaan liitäntään.
Liitä latausjohdon pistoke pistorasiaan.
Latauksen näyttö palaa.
Näyttö palaa niin kauan kuin pölynimuri on liitettynä
latauslaitteella sähköverkkoon.
Se ei sammu silloinkaan, kun pölynimurin akut ovat
latautuneet täyteen.
Latauslaitteen ja pölynimurin lämpeneminen on normaalia ja vaaratonta.
Voita ladata akkupölynimuria aina, kun se ei ole käytössä. Siten se on aina käyttövalmiina.
‡
‡
‡
Vapauta pölysäiliön lukitus. Poista moottorinsuojasuodatin ja vaahtomuovisuodatin pölysäiliöstä (ks.
kuvat 5 ja 6 ).
Puhdista moottorinsuojasuodatin ja vaahtomuovisuodatin kopistamalla.
Jos likaantuminen on runsasta, voit pestä suodattimet ja pölysäiliön.
Kuivaa pölysäiliö lopuksi puhtaalla liinalla, anna suodattimien kuivua kokonaan ennen kuin asetat ne takaisin paikoilleen.
Kuva 8
a) Aseta moottorinsuojasuodatin ja vaahtomuovisuodatin
paikoilleen pölysäiliöön.
b) Aseta pölysäiliö ja moottoriosa paikoilleen ja lukitse.
Huoltopalvelusta on saatavana tarvittaessa uusia suodattimia.
Imurointi
Kuva 2
‡
‡
Poista moottorinsuojasuodatin ja vaahtomuovisuodatin kädensijan avulla pölysäiliöstä.
Tyhjennä pölysäiliö.
Paina liukukytkintä nuolen suuntaan.
Rakosuulake
Auton varustesarja
Rakojen ja kulmien jne. imurointiin.
Kuva 9
Kuva 3
‡
Liitä rakosuulake
imuaukkoon.
kuvan
mukaan
rikkaimurin
Käytön jälkeen
Kuva 4
‡
56
Kytke laite imuroinnin jälkeen pois päältä.
Liitä varuste kuvan mukaan adapterin avulla rikkaimurin imuaukkoon.
a) Pitkä rakosuulake
Vaikeasti käsiksi päästäviin paikkoihin
b) Suulake jossa harjakehä
Koelautaan ja kiinni tarttuneeseen likaan
c) Vaihto-osa verhousta varten (suulakkeeseen jossa harjakehä)
Istuimiin ja verhouksiin
Kun haluat käyttää suulaketta, jossa on harjakehä,
verhoilusuulakkeena, vedä ensin harjakehä sivulta
pois suulakkeesta. Työnnä sitten verhousta varten
oleva vaihto-osa vastakkaiseen suuntaan suulakkeeseen.
Varmista, että se on oikein paikallaan.
Autoadapteri
Laitteessa on varusteena lisäjohto ja autoadapteri, jolla
rikkaimuria voidaan käyttää autossa savukkeensytyttimen 12 V:n pistorasiasta.
Kuva 10
‡
!
Liitä sitä varten autoadapteri (A) autosi savukkeensytyttimen pistorasiaan ja litteä pistoke (B) rikkaimurin liitäntäholkkiin. Poistaaksesi pistokkeen paina
pistokkeessa oikealla ja vasemmalla olevia molempia
näppäimiä (C).
Huomio: Laitetta ei saa käyttää moottorin käydessä
tai ajon aikana.
Hoito
Rikkaimuri on kytkettävä puhdistusta varten aina pois
päältä ja irrotettava latauslaitteesta.
Laitteita voidaan hoitaa tavallisilla muovinpuhdistusaineilla.
!
Älä käytä hankausaineita, lasin- tai yleispuhdistusaineita. Älä upota pölynimuria veteen.
57
Descrição do aparelho
pt
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
f)
1 Filtro de proteção do motor
2 Esponja do filtro
3 Unidade do motor
4 Bocal para fendas
5 Indicação do modo de carga
6 Interruptor deslizante do aspirador sem fios manual
7 Cabo de alimentação
8 Kit de acessórios para automóveis
a) Cabo de adaptação para veículos automóveis
(para o funcionamento direto no automóvel)
b) Bocal para fendas comprido
c) Bocal com coroa de cerdas
d) Acessório intermutável para estofos
(para bocal com coroa de cerdas)
e) Adaptador de ligação
f) Bolsa para acessórios
58
d)
e)
pt
Desdobre as páginas com as ilustrações!
Esvaziar o recipiente de pó
Para obter um bom resultado de aspiração, o recipiente do pó deve ser esvaziado após cada aspiração.
Fig. 5
‡
Desbloqueie o recipiente do pó com o auxílio do
botão de desbloqueio e retire-o da unidade do motor.
Fig. 6
Carregamento
‡
!
‡
Atenção: antes de utilizar pela primeira vez, é necessário carregar as baterias do aspirador durante 16
horas, no mínimo.
Fig. 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Encaixe o cabo de carregamento na ligação que se
encontra na parte de trás do aparelho.
Encaixe a ficha do cabo de carregamento na tomada.
A indicação do modo de carga acende-se.
A indicação fica acesa enquanto o aspirador estiver
ligado à rede elétrica através do carregador.
Também não se apaga, se as baterias do aspirador
estiverem completamente carregadas.
Um aquecimento do carregador e do aspirador é
normal e inofensivo.
Pode carregar o aspirador sem fios, sempre que ele
não estiver a ser utilizado. Deste modo, ele estará
sempre disponível.
Aspiração
Fig. 2
‡
Acione o interruptor deslizante no sentido da seta.
Bocal para fendas
Retire o filtro de proteção do motor e a esponja do
filtro do recipiente do pó com o auxílio da pega.
Esvazie o recipiente do pó.
Limpeza dos filtros
Fig. 7
‡
‡
‡
Desbloqueie o recipiente do pó. Retire o filtro de
proteção do motor e a esponja do filtro do recipiente
do pó (ver figuras 5 e 6 ).
Limpe o filtro de proteção do motor e a esponja do
filtro, sacudindo-os.
Em caso de forte sujidade, os filtros e o recipiente
do pó podem ser lavados.
Em seguida, limpe o recipiente do pó com um pano
seco; antes de voltar a inserir, deixe secar o filtro por
completo.
Fig. 8
a) Insira o filtro de proteção do motor e a esponja do filtro
no recipiente do pó.
b) Coloque o recipiente do pé na unidade do motor e
encaixe-o.
Se necessário, podem ser adquiridos filtros novos através da nossa assistência técnica.
Kit de acessórios para automóveis
Para aspirar fendas e cantos, etc.
Fig. 9
Fig. 3
Encaixe o acessório, para cada adaptador, na abertura
de aspiração do aspirador sem fios, conforme ilustrado.
a) Bocal para fendas comprido
para locais de difícil acesso
b) Bocal com coroa de cerdas
para válvulas e sujidade forte
c) Acessório intermutável para estofos (para bocal com
coroa de cerdas)
Para bancos e estofos
Se desejar utilizar o bocal com coroa de cerdas
como bocal para estofos, retire primeiro a coroa de
cerdas lateralmente do bocal. Depois disso, enfie
o acessório intermutável para estofos no bocal, no
sentido oposto.
Preste atenção ao encaixe correto.
‡
Encaixe o bocal para fendas na abertura de aspiração do aspirador sem fios, conforme ilustrado.
Depois do trabalho
Fig. 4
‡
Depois de aspirar, desligue o aparelho.
59
Adaptador para veículos automóveis
O aparelho está equipado com um cabo adicional com
adaptador para veículos automóveis, que permite utilizar o aspirador sem fios no automóvel, na tomada de
12 V do isqueiro.
Fig. 10
‡
!
Para o efeito, encaixe o adaptador para veículos automóveis (A) na tomada do isqueiro do seu veículo
ligeiro de passageiros e a ficha plana (B) na tomada
de ligação do aspirador sem fios. Para remover, prima ambas as teclas (C) dos lados direito e esquerdo
da ficha.
Atenção: o aparelho não pode ser operado com o
motor em funcionamento ou durante a condução.
Conservação
Antes de limpar o aspirador sem fios, este tem de estar
desligado e separado do carregador.
Pode tratá-lo com um produto usual para a limpeza de
plásticos.
!
60
Não utilize produtos abrasivos, limpa-vidros ou
produtos de limpeza multiusos. Nunca mergulhe o
aspirador em água.
Descripción del aparato
es
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
d)
e)
f)
1 Filtro protector del motor
2 Espuma de filtración
3 Unidad del motor
4 Boquilla para juntas
5 Indicador de carga
6 Interruptor deslizante del aspirador manual de batería
7 Cable de carga
8 Kit de accesorios para el coche
a) Cable adaptador para el coche (para su uso directo en el coche)
b) Boquilla larga para juntas
c) Boquilla con cepillo de corona
d) Accesorio intercambiable para tapicería
(para boquilla con cepillo de corona)
e) Adaptador de conexión
f) Bolsa para guardar los accesorios
61
es
Desplegar las páginas con las ilustraciones.
Vaciar el depósito de polvo
Para obtener un buen resultado de aspiración, deberá
vaciarse el depósito de polvo después de cada proceso
de aspiración.
Fig. 5
‡
Carga
!
Atención: antes del primer uso, las baterías del
aspirador deberán haberse cargado como mínimo
durante 16 horas.
Fig. 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Enchufar el cable de carga por detrás, en la conexión del aparato.
Conectar el enchufe del cable de carga en la toma
de corriente.
El indicador de carga se ilumina.
El indicador se ilumina mientras el aspirador esté
conectado a la red eléctrica a través del cargador.
No se apaga aunque las baterías del aspirador estén
cargadas por completo.
Que el cargador y el aspirador se calienten es algo
normal e inocuo.
Si no se utiliza el aspirador de batería, se puede cargar siempre. De este modo, siempre está disponible.
Aspirar
Fig. 2
‡
Accionar el interruptor deslizante en la dirección de
la flecha.
Desbloquear el depósito de polvo con ayuda del
botón de desbloqueo y retirarlo de la unidad del
motor.
Fig. 6
‡
‡
Retirar el filtro protector del motor y la espuma de
filtración con ayuda de la empuñadura del depósito
de polvo.
Vaciar el depósito de polvo.
Limpiar los filtros
Fig. 7
‡
‡
‡
Desbloquear el depósito de polvo. Retirar el filtro
protector del motor y la espuma de filtración del
depósito de polvo (ver figs. 5 y 6 )
Limpiar el filtro protector del motor y la espuma de
filtración sacudiéndolos.
Si están muy sucios, se pueden lavar los filtros y el
depósito de polvo.
A continuación, frotar el depósito de polvo con un
paño seco; dejar secar por completo el filtro antes
de volver a colocarlo.
Fig. 8
a) Colocar el filtro protector del motor y la espuma de filtración en el depósito de polvo.
b) Colocar y encajar el depósito de polvo sobre la unidad
del motor.
En caso necesario, se podrán adquirir filtros nuevos a
través de nuestro Servicio de Atención al Cliente.
Boquilla para juntas
Para aspirar en juntas, esquinas, etc.
Fig. 3
‡
Introducir la boquilla para juntas, como se muestra, en la abertura de aspiración del aspirador de
batería.
Tras concluir el trabajo
Fig. 4
‡
62
Una vez terminada la aspiración, desconectar el aparato.
Kit de accesorios para el coche
Fig. 9
Introducir los accesorios, como se muestra, mediante
el adaptador en la abertura de aspiración del aspirador
de batería.
a) Boquilla larga para juntas
para sitios de difícil acceso
b) Boquilla con cepillo de corona
para cuadros de mandos y suciedad incrustada
c) Accesorio intercambiable para tapicería (para boquilla
con cepillo de corona)
Para los asientos y la tapicería
Si se desea emplear la boquilla con cepillo de corona como boquilla para tapicería, extraer primero el
cepillo de corona de la boquilla desplazándolo de
forma lateral. A continuación, colocar en la boquilla
el accesorio intercambiable para tapicería en dirección contraria.
Asegurarse de que quede correctamente colocado.
Adaptador para coche
El electrodoméstico está equipado con un cable adicional con adaptador para coche que permite conectar
el aspirador de batería al enchufe del encendedor de
12 V del vehículo.
Fig. 10
‡
Enchufar el adaptador para coche (A) en el enchufe
del encendedor del vehículo y la clavija plana (B) en
el terminal del aspirador de batería. Para extraerlo,
presionar los dos pulsadores (C) a derecha e izquierda del enchufe.
!
Atención: El aparato no debe ponerse en funcionamiento cuando el motor esté en marcha ni durante la
conducción.
Cuidado del aparato
El aspirador de batería debe estar apagado y desconectado del cargador antes de proceder a su limpieza.
Se puede limpiar con un detergente convencional para
plásticos.
!
No utilizar productos abrasivos, limpiacristales ni
productos de limpieza de uso general. No sumergir
nunca el aspirador en agua.
63
Περιγραφή της συσκευής
el
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
f)
1 Φίλτρο προστασίας του κινητήρα
2 Φίλτρο αφρώδους υλικού
3 Μονάδα κινητήρα
4 Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών
5 Ένδειξη της λειτουργίας φόρτισης
6 Συρόμενος διακόπτης της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας χεριού
7 Καλώδιο φόρτισης
8 Σετ εξαρτημάτων αυτοκινήτου
a) Καλώδιο προσαρμογέα αυτοκινήτου
(για άμεση λειτουργία στο αυτοκίνητο)
b) Μακρύ στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών
c) Στόμιο αναρρόφησης με βουρτσάκι
d) Αντικαθιστούμενο προσάρτημα για ταπετσαρίες
(για στόμιο αναρρόφησης με βουρτσάκι)
e) Προσαρμογέας σύνδεσης
f) Θήκη εξαρτημάτων
64
d)
e)
Άδειασμα του δοχείου σκόνης
el
Για να πετύχετε ένα καλό αποτέλεσμα αναρρόφησης,
πρέπει το δοχείο της σκόνης να αδειάζει μετά από κάθε
διαδικασία αναρρόφησης.
Ανοίξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!
Εικ. 5
‡
Εικ. 6
Φόρτιση
!
‡
Προσοχή: Πριν την πρώτη λειτουργία πρέπει να
φορτιστούν οι μπαταρίες της ηλεκτρικής σκούπας το
λιγότερο 16 ώρες.
‡
Εικ. 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης πίσω στη σύνδεση
της συσκευής.
Συνδέστε το φις του καλωδίου φόρτισης στην πρίζα
του ρεύματος.
Η ένδειξη της λειτουργίας φόρτισης ανάβει.
Η ένδειξη ανάβει για τόσο, όσο η ηλεκτρική σκούπα
είναι συνδεδεμένη μέσω του φορτιστή με το δίκτυο
του ρεύματος.
Δε σβήνει ούτε, όταν οι μπαταρίες της ηλεκτρικής
σκούπας έχουν φορτιστεί πλήρως.
Μια θέρμανση του φορτιστή και της ηλεκτρικής
σκούπας χεριού είναι κανονική και ακίνδυνη.
Μπορείτε
να
φορτίζετε
πάντοτε
την
επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα, όταν δε
χρησιμοποιείται. Με αυτό τον τρόπο, είναι πάντα
διαθέσιμος.
Αναρρόφηση
Εικ. 2
‡
Πατήστε το συρόμενο διακόπτη προς την κατεύθυνση
του βέλους.
Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα
αρμών
Αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα
και το φίλτρο αφρώδους υλικού με τη βοήθεια της
χειρολαβής από το δοχείο της σκόνης.
Αδειάστε το δοχείο της σκόνης.
Καθαρισμός των φίλτρων
Εικ. 7
‡
‡
‡
Απασφαλίστε το δοχείο της σκόνης. Αφαιρέστε
το φίλτρο προστασίας του κινητήρα και το φίλτρο
αφρώδους υλικού από το δοχείο της σκόνης (βλέπε
εικόνες 5 και 6 )
Καθαρίστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα και
το φίλτρο αφρώδους υλικού με ελαφρό κτύπημα.
Σε περίπτωση μεγάλης ρύπανσης μπορούν να
πλυθούν τα φίλτρα και το δοχείο της σκόνης.
Σκουπίστε στο τέλος το δοχείο της σκόνης με ένα
στεγνό πανί. Πριν την επανατοποθέτηση αφήστε το
φίλτρο να στεγνώσει εντελώς.
Εικ. 8
a) Τοποθετήστε το φίλτρο προστασίας του κινητήρα και
το φίλτρο αφρώδους υλικού στο δοχείο της σκόνης.
b) Τοποθετήστε το δοχείο της σκόνης στη μονάδα του
κινητήρα και ασφαλίστε το.
Σε
περίπτωση
που
χρειάζεται,
μπορείτε
να
προμηθευτείτε νέα φίλτρα μέσω της υπηρεσίας
εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας.
Σετ εξαρτημάτων αυτοκινήτου
Εικ. 9
Για σκούπισμα αρμών και γωνιών, κ.λπ.
Εικ. 3
‡
Απασφαλίστε το δοχείο της σκόνης με τη βοήθεια
του πλήκτρου απασφάλισης και αφαιρέστε το από τη
μονάδα του κινητήρα.
Τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα
αρμών, όπως φαίνεται στην εικόνα, στο άνοιγμα
αναρρόφησης της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής
σκούπας.
Τοποθετήστε το εξάρτημα, όπως φαίνεται στην εικόνα,
μέσω προσαρμογέα στο άνοιγμα αναρρόφησης της
επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας.
a) Μακρύ στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών
για δυσπρόσιτα σημεία
b) Στόμιο αναρρόφησης με βουρτσάκι
για το ταμπλό και επίμονη ρύπανση
Μετά την εργασία
Εικ. 4
‡
Μετά την
συσκευή.
αναρρόφηση
απενεργοποιήστε
τη
65
c) Αντικαθιστούμενο προσάρτημα για ταπετσαρίες (για
στόμιο αναρρόφησης με βουρτσάκι)
Για καθίσματα και ταπετσαρίες
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το στόμιο
αναρρόφησης με βουρτσάκι ως στόμιο αναρρόφησης
για ταπετσαρίες, αφαιρέστε πρώτα στα πλάγια
το βουρτσάκι από το στόμιο αναρρόφησης. Μετά
περάστε το αντικαθιστούμενο προσάρτημα για
ταπετσαρίες στην αντίθετη κατεύθυνση πάνω στο
στόμιο αναρρόφησης.
Προσέξτε τη σωστή προσαρμογή.
Προσαρμογέας αυτοκινήτου
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα πρόσθετο
καλώδιο με προσαρμογέα αυτοκινήτου, με τον οποίο
η επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα μπορεί να
λειτουργήσει στο αυτοκίνητο στην πρίζα 12 V του
αναπτήρα.
Εικ. 10
‡
!
Τοποθετήστε για αυτό τον προσαρμογέα αυτοκινήτου
(A) στην πρίζα του αναπτήρα του αυτοκινήτου σας
και το επίπεδο φις (B) στην υποδοχή σύνδεσης
της επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής σκούπας. Για
αφαίρεση, πατήστε τα δύο πλήκτρα (C) δεξιά και
αριστερά από το φις.
Προσοχή: Η συσκευή δεν επιτρέπεται να λειτουργεί
με τον κινητήρα σε λειτουργία ή κατά τη διάρκεια της
οδήγησης.
Φροντίδα
Πριν από τον καθαρισμό της επαναφορτιζόμενης
ηλεκτρικής
σκούπας,
πρέπει
αυτή
να
είναι
απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το
φορτιστή.
Μπορείτε να την καθαρίσετε με ένα υγρό καθαρισμού
πλαστικών του εμπορίου.
!
66
Μη χρησιμοποιείτε κανένα διαβρωτικό υλικό, υγρό
καθαρισμού γυαλιού ή υγρό καθαρισμού γενικής
χρήσης. Μη βυθίζετε τη συσκευή ποτέ στο νερό.
Cihaz tanımı
tr
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
d)
e)
f)
1 Motor koruma filtresi
2 Köpük filtre
3 Motor ünitesi
4 Dar aralık süpürge başlığı
5 Şarjlı işletim göstergesi
6 El tipi akülü süpürge sürme şalteri
7 Şarj kablosu
8 Otomobil aksesuar kiti
a) Otomobil adaptör kablosu (Otomobilde doğrudan çalıştırmak için)
b) Uzun dar aralık süpürge başlığı
c) Yuvarlak fırçaya sahip başlık
d) Minder için değişim seti (Yuvarlak fırçaya sahip başlık için)
e) Bağlantı adaptörü
f) Aksesuar çantası
67
tr
Lütfen resimli sayfaları açınız!
Toz haznesinin boşaltılması
İyi bir temizlik sonucu elde etmek için toz haznesi her
emme işleminden sonra boşaltılmalıdır.
Resim 5
‡
Toz haznesini, kilidi açma tuşu yardımıyla açınız ve
motor ünitesinden çekerek alınız.
Resim 6
Şarj
!
Dikkat: İlk kullanımdan önce elektrik süpürgesini en
az 16 saat şarj etmeniz gerekmektedir.
Resim 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Şarj kablosunu cihazın arka bağlantısına takınız.
Şarj kablosunun fişini prize takınız.
Şarjlı işletim göstergesi yanıyor.
Elektrik süpürgesi şarj cihazı üzerinden şebeke
akımına bağlı olduğu sürece gösterge yanar.
Süpürgenin aküleri tamamen şarj olduğunda da sönmez.
Şarj cihazının ve süpürgenin ısınması normaldir ve
sorun değildir.
Akülü süpürgeyi kullanılmadığı her an şarja
bağlayabilirsiniz. Bu biçimde her zaman kullanıma
hazır olur.
Emerek temizleme
Resim 2
‡
Sürme şalterini ok yönünde sürünüz.
‡
‡
Motor koruma filtresini ve köpük filtreyi tutamak
yardımıyla toz haznesinden çıkarınız.
Toz haznesini boşaltınız.
Filtrenin temizlenmesi
Resim 7
‡
‡
‡
Toz haznesinin kilidini açınız. Motor koruma filtresini
ve köpük filtreyi toz haznesinden çıkarınız (bkz. Resim 5 ve 6 )
Motor koruma filtresini ve köpük filtreyi vurarak temizleyiniz.
Çok kirli ise filtre ve toz haznesi yıkanabilir.
Bunun ardından toz haznesini temiz bir bez ile siliniz;
filtreyi yerine yerleştirmeden önce komple kurumaya
bırakınız.
Resim 8
a) Motor koruma filtresi ve köpük filtreyi toz haznesine
yerleştiriniz.
b) Toz haznesini motor ünitesine yerleştiriniz ve kilitleyiniz.
Gerekirse Müşteri Hizmetleri üzerinden yeni bir filtre
alınabilir.
Dar aralık süpürge başlığı
Otomobil aksesuar kiti
Aralıkların ve köşelerin vb. süpürülmesi için.
Resim 9
Resim 3
Aksesuarı resimdeki gibi adaptörle akülü el süpürgesinin emme açıklığına takınız.
a) Uzun dar aralık süpürge başlığı
Zor erişilebilen yerler için
b) Yuvarlak fırçaya sahip başlık
Armatürler ve sıkıca yapışmış kirler için
c) Minder için değişim seti (yuvarlak fırçaya sahip başlık
için)
Koltuklar ve minderler için
Yuvarlak fırçaya sahip başlığı minder başlığı olarak
kullanmak istiyorsanız önce yuvarlak fırçayı yanal
olarak başlıktan çekmelisiniz. Ardından minder için
değişim setini başlığa ters yönden takmalısınız.
Tam olarak oturmasına dikkat ediniz.
‡
Dar aralık süpürge başlığını, resimdeki gibi akülü el
süpürgesinin emme açıklığına takınız.
Çalışma sona erdikten sonra
Resim 4
‡
68
Süpürme işleminden sonra cihaz kapatılmalıdır.
Otomobil adaptörü
Cihaz ek bir otomobil adaptörü ile donatılmıştır, bu adaptör sayesinde süpürge arabadaki çakmak gözündeki
12 V prizi üzerinden işletilebilir.
Resim 10
‡
!
Bunun için otomobil adaptörünü (A) arabanızın çakmak gözünün prizine takınız ve yassı fişi (B) akülü
süpürgenin bağlantı yuvasına takınız. Çıkarmak için
fişin sağındaki ve solundaki tuşlara (C) basınız.
Dikkat: Motor çalışır durumdayken veya sürüş
sırasında cihaz çalıştırılmamalıdır.
Bakım
Akülü süpüergenin temizlenmesinden önce cihazı
kapatınız ve şarj cihazından ayırınız.
Piyasada satılan plastik temizleyicilerle bakım
yapılabilir.
!
Aşındırıcı temizleme maddesi, cam temizleyici veya
çok amaçlı temizleyiciler kullanılmamalıdır. Süpürgeyi asla suya sokmayınız.
69
Opis urządzenia
pl
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
f)
1 Filtr zabezpieczający silnik
2 Filtr piankowy
3 Silnik
4 Ssawka do szczelin
5 Wskaźnik trybu ładowania
6 Włącznik przesuwny ręczny odkurzacz akumulatorowy
7 Ładowarka
8 Samochodowy zestaw wyposażenia
a) Adapter samochodowy (do bezpośredniego zasilania w samochodzie)
b) Długa ssawka do szczelin
c) Ssawka z wieńcem szczotkowym
d) Wymienna nasadka do tapicerki (do ssawki z wieńcem szczotkowym)
e) Adapter łączący
f) Torebka do przechowywania akcesoriów
70
d)
e)
pl
Rozłożyć strony z rysunkami!
Opróżnianie pojemnika na pył
W celu uzyskania zadowalającego rezultatu odkurzania,
należy opróżniać pojemnik na pył po każdym użyciu
urządzenia.
Rysunek 5
‡
Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku
odblokowującego i zdjąć z modułu silnika.
Rysunek 6
Ładowanie
‡
!
‡
Uwaga: przed pierwszym użyciem odkurzacza akumulatory należy ładować przez co najmniej 16 godzin.
Filtr zabezpieczający silnik i filtr piankowy wyjąć za
pomocą uchwytu z pojemnika na pył.
Opróżnić pojemnik na pył.
Rysunek 1
Czyszczenie filtrów
‡
Rysunek 7
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Przewód ładowarki włożyć w złącze z tyłu
urządzenia.
Wtyczkę ładowarki włożyć do gniazda elektrycznego.
Świeci się wskaźnik trybu ładowania.
Wskaźnik będzie świecił się tak długo, jak długo
odkurzacz podłączony jest ładowarką do sieci elektrycznej.
Wskaźnik zgaśnie także wówczas, gdy akumulatory
odkurzacza będą w pełni naładowane.
Nagrzanie ładowarki i odkurzacza jest zjawiskiem
normalnym i nie stanowi zagrożenia.
Odkurzacz można ładować zawsze wtedy, gdy nie
jest on używany. W ten sposób będzie zawsze gotowy do pracy.
Odkurzanie
Rysunek 2
‡
Przesunąć przełącznik suwakowy w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
Ssawka do szczelin
Do odkurzania szczelin, rogów itp.
Rysunek 3
‡
Ssawkę do szczelin należy włożyć w otwór ssący
odkurzacza akumulatorowego, jak przedstawiono na
rysunku.
Po pracy
Rysunek 4
‡
Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie.
‡
‡
‡
Odblokować pojemnik na pył. Filtr zabezpieczający
silnik i filtr piankowy wyjąć z pojemnika na pył (patrz
rys. 5 i 6 )
Oczyścić filtr zabezpieczający silnik oraz filtr piankowy przez wytrzepanie.
W przypadku silnego zabrudzenia filtry oraz pojemnik na pył można wypłukać.
Następnie pojemnik na pył wytrzeć suchą ściereczką;
przed ponownym zamontowaniem pozostawić filtry
do całkowitego wyschnięcia.
Rysunek 8
a) Filtr zabezpieczający silnik i filtr piankowy włożyć do
pojemnika na pył.
b) Pojemnik na pył nasadzić na silnik i zatrzasnąć.
W razie potrzeby można zamówić w serwisie nowe filtry.
Samochodowy zestaw wyposażenia
Rysunek 9
Wyposażenie należy włożyć w otwór ssący odkurzacza
akumulatorowego, jak przedstawiono na rysunku.
a) Długa ssawka do szczelin
do ciężko dostępnych miejsc
b) Ssawka z wieńcem szczotkowym
do armatur i uporczywych zabrudzeń
c) Wymienna nasadka do tapicerki (do ssawki z wieńcem
szczotkowym)
Do siedzeń i tapicerki
Jeżeli użytkownik chce użyć ssawki z wieńcem szczotkowym jako ssawki do tapicerki, należy najpierw
odciągnąć w bok wieniec szczotkowy ze ssawki.
Następnie należy w kierunku przeciwnym nałożyć na
ssawkę wymienną nasadkę do tapicerki.
Zwrócić uwagę na to, czy nasadka jest dobrze osadzona.
71
Adapter samochodowy
Urządzenie wyposażone jest w dodatkowy kabel z adapterem samochodowym za pomocą którego odkurzacz akumulatorowy może być zasilany w samochodzie z
gniazda zapalniczki 12V.
Rysunek 10
‡
W tym celu należy włożyć adapter samochodowy (A)
do gniazda zapalniczki samochodu i płaską wtyczkę
(B) do gniazda przyłączeniowego odkurzacza akumulatorowego. By usunąć, nacisnąć obydwa przyciski (C) po prawej i lewej stronie wtyczki.
!
Uwaga: nie wolno używać urządzenia przy włączonym
silniku lub podczas jazdy.
Konserwacja
Przed czyszczeniem odkurzacza akumulatorowego
należy go wyłączyć i odłączyć od ładowarki.
Odkurzacz można czyścić za pomocą dostępnych na
rynku środków do czyszczenia tworzyw sztucznych.
!
72
Nie stosować środków do szorowania, środków
do czyszczenia szkła ani uniwersalnych środków
czyszczących. Odkurzacza nigdy nie zanurzać
w wodzie.
A készülék leírása
hu
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
d)
e)
f)
1 Motorvédő szűrő
2 Habszivacs szűrő
3 Motoregység
4 Réstisztító fej
5 Töltési üzem kijelzője
6 Akkus kézi porszívó tolókapcsolója
7 Töltőkábel
8 Autós tartozékkészlet
a) Gépjármű-adapterkábel (autóban való közvetlen használatra)
b) Hosszú réstisztító fej
c) Szívófej kefekoszorúval
d) Cserefeltét kárpithoz (szívófejhez kefekoszorúval)
e) Csatlakozóadapter
f) Tartozéktáska
73
hu
Kérjük, hajtsa ki a képes oldalakat.
A portartály kiürítése
A jó porszívózási eredmény elérése érdekében minden
porszívózás után ürítse ki a portartályt.
5 . ábra
‡
A kioldógombbal reteszelje ki a portartályt, majd
húzza le a motoregységről.
6 . ábra
Feltöltés
!
Figyelem: Az első üzembe helyezés előtt a porszívó
akkumulátorait legalább 16 órán keresztül tölteni kell.
1 . ábra
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
A töltőkábelt dugja be hátul a készülék csatlakozójába.
A töltőkábel csatlakozódugóját dugja a csatlakozóaljzatba.
A töltési üzem kijelzője világít.
A kijelző mindaddig világít, amíg a porszívó a
töltőkészülékkel a hálózathoz van csatlakoztatva.
Akkor sem alszik ki, amikor a porszívó akkumulátorai
már teljesen feltöltődtek.
A töltőkészülék és a porszívó felmelegedése normális jelenség, és nem ad okot aggodalomra.
Az akkus porszívót bármikor töltheti, amikor a porszívót nem használja. Így az mindig rendelkezésre áll.
Porszívózás
2 . ábra
‡
Mozdítsa el a tolókapcsolót a nyíl irányába.
Réstisztító fej
Réstisztító fej fugák és sarkok stb. porszívózásához.
3 . ábra
‡
A réstisztító fejet helyezze az ábrán látható módon
az akkus porszívó szívónyílásába.
A munka befejezése után
4 . ábra
‡
74
Porszívózás után kapcsolja ki a készüléket.
‡
‡
Vegye ki a motorvédő szűrőt és a habszivacs szűrőt a
fogantyúnál fogva a portartályból.
Ürítse ki a portartályt.
A szűrők tisztítása
7 . ábra
‡
‡
‡
Nyissa ki a portartályt. Vegye ki a motorvédő szűrőt
és a habszivacs szűrőt a portartályból (lásd 5 . és
6 . ábra).
A motorvédő szűrőt és a habszivacs szűrőt ütögetéssel tisztítsa meg.
Erős szennyezettség esetén mossa ki a szűrőket és
a portartályt.
A portartályt száraz törlőkendővel törölje szárazra,
és a szűrőket hagyja teljesen megszáradni, mielőtt
újra behelyezné őket.
8 . ábra
a) Helyezze vissza a motorvédő szűrőt és a habszivacs
szűrőt a portartályba.
b) Helyezze rá a portartályt a motoregységre és kattintsa
be.
Új szűrőket szükség esetén a vevőszolgálatnál szerezhet be.
Autós tartozékkészlet
9 . ábra
A tartozékot helyezze az adapterrel az ábrán látható
módon az akkus porszívó szívónyílásába.
a) Hosszú réstisztító fej
nehezen hozzáférhető helyekhez
b) Szívófej kefekoszorúval
armatúrákhoz és makacs szennyeződésekhez
c) Cserefeltét kárpithoz (szívófejhez kefekoszorúval)
üléshez és kárpithoz
Ha a szívófejet kefekoszorúval kárpittisztító fejként
szeretné használni, először húzza le a kefekoszorút
oldalirányban a szívófejről. Ezután tolja a kárpithoz
való cserefeltétet ellenkező irányban a szívófejre.
Ügyeljen arra, hogy a helyén legyen.
Gépjárműadapter
A készülékhez egy gépjárműadapterrel rendelkező
kiegészítő kábel is tartozik, melynek segítségével az
akkus porszívó a szivargyújtó 12 V-os aljzatával az autóban is működtethető.
10 . ábra
‡
Ehhez dugja be a gépjárműadaptert (A) az autóban
a szivargyújtó aljzatába, a lapos csatlakozódugót (B)
pedig az akkus porszívó csatlakozóaljzatába. Az eltávolításhoz nyomja meg a két gombot (C) a csatlakozódugó jobb és bal oldalán.
!
Figyelem: A készüléket ne üzemeltesse járó motornál
vagy menet közben.
Ápolás
Az akkus porszívót tisztítás előtt ki kell kapcsolni és le
kell választani a töltőkészülékről.
A kereskedelmi forgalomban kapható műanyagtisztító
szerekkel tisztítható.
!
Ne használjon súrolószert, üveg- vagy univerzális
tisztítószert. A porszívót soha ne merítse vízbe.
75
Popis spotřebiče
cs
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
f)
1 Filtr motoru
2 Filtrační pěna
3 Motorová jednotka
4 Štěrbinová hubice
5 Ukazatel režimu nabíjení
6 Posuvný spínač ručního akumulátorového vysavače
7 Nabíjecí kabel
8 Sada příslušenství do auta
a) Kabel adaptéru do auta (pro přímý provoz v autě)
b) Dlouhá štěrbinová hubice
c) Hubice s kartáčovým věncem
d) Vyměnitelná násada pro polstrování
(pro hubici s kartáčovým věncem)
e) Propojovací adaptér
f) Taška na příslušenství
76
d)
e)
cs
Odklopte si prosím strany s obrázky.
Vyprázdnění nádoby na prach
Pro dosažení dobrého výsledku vysávání by se měla
nádoba na prach vyprázdnit po každém vysávání.
Obrázek 5
‡
Pomocí odjišťovacího tlačítka uvolněte nádobu na
prach a sejměte ji z motorové jednotky.
Obrázek 6
Nabíjení
!
Pozor: Před prvním použitím se musí nechat akumulátory vysavače nabíjet minimálně 16 hodin.
Obrázek 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Zapojte nabíjecí kabel vzadu do přípojky na
spotřebiči.
Zástrčku nabíjecího kabelu zapojte do zásuvky.
Rozsvítí se ukazatel režimu nabíjení.
Ukazatel svítí, dokud je vysavač pomocí nabíječky
připojený do elektrické sítě.
Nezhasne ani tehdy, když jsou akumulátory vysavače
úplně nabité.
Zahřívání nabíječky a vysavače je normální
a neškodné.
Akumulátorový vysavač můžete nabíjet vždy, když se
nepoužívá. Takto je vždy k dispozici.
Vysávání
Obrázek 2
‡
Posuňte posuvný regulátor ve směru šipky.
Štěrbinová hubice
Pro vysávání ve štěrbinách, rozích atd.
Obrázek 3
‡
Štěrbinovou hubici nasaďte podle vyobrazení do
sacího otvoru akumulátorového vysavače.
Po ukončení práce
Obrázek 4
‡
Po skončení vysávání spotřebič vypněte.
‡
‡
Pomocí rukojeti vyjměte z nádoby na prach filtr motoru a filtrační pěnu.
Vyprázdněte nádobu na prach.
Čištění filtrů
Obrázek 7
‡
‡
‡
Uvolněte nádobu na prach. Z nádoby na prach
vyjměte filtr motoru a filtrační pěnu (viz obrázky 5
a 6 ).
Vyklepáním vyčistěte filtr motoru a filtrační pěnu.
Při silném znečištění lze filtry a nádobu na prach
vypláchnout.
Nádobu na prach poté vytřete suchým hadrem; filtry
nechte před nasazením úplně uschnout.
Obrázek 8
a) Filtr motoru a filtrační pěnu nasaďte do nádoby na
prach.
b) Nádobu na prach nasaďte na motorovou jednotku
a zacvakněte ji.
V případě potřeby lze nové filtry zakoupit v našem zákaznickém servisu.
Sada příslušenství do auta
Obrázek 9
Štěrbinovou hubici nasaďte podle vyobrazení do
sacího otvoru akumulátorového vysavače.
a) Dlouhá štěrbinová hubice
Pro těžce přístupná místa
b) Hubice s kartáčovým věncem
Pro armatury a ulpívající špínu
c) Výměnný nástavec pro polstrování (pro hubici s
kartáčovým věncem)
Pro sedačky a polstrování
Pokud chcete používat hubici s kartáčovým věncem
jako hubici na polstrování, nejprve z hubice stáhněte
kartáčový věnec na stranu. Poté nasuňte výměnný nástavec pro polstrování na hubici v opačném směru.
Dbejte na správné umístění.
77
Adaptér do auta
Spotřebič je vybaven přídavným kabelem s adaptérem
do auta, se kterým je možné provozovat akumulátorový
vysavač v autě na zásuvce 12 V v zapalovači cigaret.
Obrázek 10
‡
!
Zasuňte adaptér do auta (A) do zásuvky zapalovače
ve vašem voze a plochou zástrčku (B) do ploché
zdířky akumulátorového vysavače. Pro odstranění
stiskněte obě tlačítka (C) napravo a nalevo od
zástrčky
Pozor: Spotřebič nesmí být v provozu, pokud běží
motor nebo během jízdy.
Údržba
Před čištěním akumulátorového vysavače jej musíte
vypnout a odpojit od nabíječky.
Na ošetřování lze používat běžně prodávané čisticí
prostředky na plast.
!
78
Nepoužívejte abrazivní prostředky, čisticí
prostředky na sklo a univerzální čisticí prostředky.
Vysavač nikdy neponořujte do vody.
Описание прибора
ru
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
d)
e)
f)
1 Моторный фильтр
2 Поролоновый фильтр
3 Узел двигателя
4 Щелевая насадка
5 Индикатор зарядки
6 Ползунковый переключатель ручного аккумуляторного пылесоса
7 Кабель зарядного устройства
8 Комплект принадлежностей для автомобиля
a) Кабель адаптера для автомобиля
(для непосредственной эксплуатации в автомобиле)
b) Длинная щелевая насадка
c) Насадка с вставкой со щетиной
d) Сменная насадка для мягкой обивки
(для насадки с вставкой со щетиной)
e) Адаптер для соединения
f) Сумка для принадлежностей
79
Опорожнение контейнера для сбора
пыли
ru
Для достижения хорошего результата уборки
желательно опорожнять контейнер для сбора пыли
после каждой уборки.
Разверните страницы с рисунками!
Рис. 5
‡
Зарядка
!
Рис. 6
‡
Внимание: перед первым использованием
пылесоса аккумуляторы должны заряжаться не
менее 16 часов.
‡
Рис. 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Вставьте кабель зарядного устройства сзади в
разъём пылесоса.
Вставьте вилку кабеля зарядного устройства в
розетку.
Загорается индикатор зарядки.
Индикатор горит до тех пор, пока пылесос через
зарядное устройство связан с электросетью.
Индикатор не гаснет также в том случае, когда
аккумуляторы пылесоса полностью заряжены.
Нагревание зарядного устройства и пылесоса
закономерно и не представляет опасности.
Пока пылесос не используется, вы можете
постоянно держать его в зарядном устройстве. В
этом случае пылесос всегда будет готов к работе.
Рис. 2
Сдвиньте
ползунковый
переключатель
направлении, указанном стрелкой.
Выньте за ручку моторный и поролоновый
фильтры из контейнера для сбора пыли.
Опорожните контейнер для сбора пыли.
Очистка фильтров
Рис. 7
‡
‡
‡
Разблокируйте контейнер для сбора пыли.
Выньте моторный и поролоновый фильтры из
контейнера для сбора пыли (см. рис. 5 и 6 )
Выколотите пыль из моторного и поролонового
фильтров.
При сильном загрязнении фильтры и контейнер
для сбора пыли можно вымыть.
Контейнер для сбора пыли в подключённом
состоянии протирайте сухой тряпкой; перед
установкой фильтры должны быть полностью
высушены.
Рис. 8
Уборка
‡
Отсоедините контейнер для сбора пыли с
помощью кнопки фиксации и снимите его с узла
двигателя.
в
a) Установите моторный и поролоновый фильтры в
контейнер для сбора пыли.
b) b) Установите контейнер для сбора пыли на узел
двигателя и закрепите.
При необходимости новые фильтры можно заказать
через нашу сервисную службу.
Щелевая насадка
Для чистки щелей, углов и т.д.
Рис. 3
‡
Вставьте щелевую насадку во всасывающее
отверстие пылесоса, как показано на рисунке.
После уборки
Рис. 4
‡
80
После уборки выключите пылесос.
Комплект
принадлежностей
автомобиля
для
Рис. 9
Вставьте
принадлежность
во
всасывающее
отверстие пылесоса, как показано на рисунке.
a) Длинная щелевая насадка
Для уборки в труднодоступных местах
b) Насадка с вставкой со щетиной
Для очистки встроенных приборов управления и
присохшей грязи
c) Сменная насадка для мягкой обивки (для насадки
с вставкой со щетиной)
Для очистки сидений и подушек
Если вы хотите использовать насадку с вставкой
со щетиной в качестве насадки для очистки
обивки, сначала снимите вставку со щетиной по
бокам насадки. Затем насадите сменную насадку
для мягкой обивки в обратном направлении на
насадку.
Обратите внимание на то, чтобы она приняла
правильное положение.
Адаптер для автомобиля
Прибор оснащен дополнительным кабелем с
адаптером для автомобиля, чтобы аккумуляторный
пылесос можно было подключать для работы к
розетке автомобильного прикуривателя на 12 В.
Рис. 10
‡
!
Для этого вставьте адаптер для автомобиля
(A) в розетку автомобильного прикуривателя
автомобиля и плоский разъём (B) в гнездо
аккумуляторного пылесоса. Чтобы отсоединить
разъём, нажмите на его левую и правую кнопки
(C).
Внимание: запрещается эксплуатировать прибор
при работающем двигателе или во время
движения.
Уход
Перед очисткой аккумуляторный пылесос должен
быть выключен и снят с зарядного устройства.
Вы можете использовать стандартный очиститель
для пластика.
!
Не используйте абразивные чистящие средства,
средства для мытья стёкол или универсальные
моющие средства. Не погружайте пылесос в
воду.
81
ᛞⲺ੮ຫಞ
zh
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
f)
俢䚊ؓ䆭☴㏨
⌗ỿ☴㏨
俢䚊௤‫ݹ‬
ቌ乣੮౪
‫ݻ‬䴱᤽⽰⟾
❗㐐ᢁᤷᕅ੮ຫಞрⲺ┇ऋ䯁䰒
‫ݻ‬䴱㐐
82
䔀⭞䞃Ԭऻ
D 䔀⭞䴱Ⓠ㐐δ‫᧛⴪ב‬൞䔀‫⭞ֵޝ‬ε
E 䮭ቌ乣੮౪
F ੡࡭⫦Ⲻ੮౪
G ᴵᨑ⭞ᇚ‫ޝ‬䞃Ԭδ
䚟⭞᯲੡࡭⫦Ⲻ੮౪ε
H 䕿᧛ಞ
I 䞃Ԭ㻁
d)
e)
zh
␻グ䳼ຫᇯಞ
⛰䚊ᴶ֩੮ຫ᭾᷒θ∅⅗ֵ⭞ᗂ䄁␻⨼䳼ຫᇯಞȾ
䄁᪰䎭ൌ䀙䃠᱄丷Ⱦ
ൌ 5
‡
᤿с䠁᭴᤿䡋ԛ䀙䧌䳼ຫᇯಞθ঩ਥ⭧俢䚊௤‫ݹ‬р᣼сȾ
ൌ 6
‡
‡
‫ݻ‬䴱
⌞ᝅφ俌⅗ֵ⭞ࢃθ䴱⊖ᗻ举‫ݻ‬䴱㠩ቇቅᱸȾ
ൌ 1
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
ሽ‫ݻ‬䴱㐐ᨈ‫ޛ‬䴱ಞᗂᯯⲺ᧛乣Ⱦ
ሽ‫ݻ‬䴱㐐ᨈ乣ᨈ‫ޛ‬ᨈᓝѣȾ
‫ݻ‬䴱᤽⽰⟾ᴹӤ䎭Ⱦ
⮬੮ຫಞ䙅䚄‫ݻ‬䴱ಞ䙙᧛㠩䴱Ⓠᱸθ᤽⽰⟾ሽᴹᙼӤȾ
੮ຫಞ䴱⊖‫┵ݻ‬ᗂθ᤽⽰⟾ሽᴹ➺⓻Ⱦ
‫ݻ‬䴱ಞૂ੮ຫಞⓡᓜрॽᱥ↙ᑮⲺ⨴䊗Ⱦ
ᵠֵ⭞ᱸθਥሽ❗㐐੮ຫಞ᧛൞‫ݻ‬䴱ಞрȾ䙏⁙ਥԛ䇉੮ຫಞ
䳞ᱸਥ‫⭞ֵב‬Ⱦ
੮ຫ
࡟⭞ᣀᢁ᣼с䳼ຫᇯಞѣⲺ俢䚊ؓ䆭☴㏨ૂ⌗ỿ☴㏨Ⱦ
␻グ䳼ຫᇯಞȾ
␻▊☴㏨
ൌ 7
‡
䀙䧌䳼ຫᇯಞȾ᣼с䳼ຫᇯಞрⲺ俢䚊ؓ䆭☴㏨㠽⌗ỿ☴㏨δ
䄁৹䯧ൌ 5 ਀ 6 ε
‡ ࡟⭞䕋ᮨᯯᕅ␻䲚俢䚊ؓ䆭☴㏨ૂ⌗ỿ☴㏨Ⲻ⚦ຫȾ
‡ 㤛☴㏨ૂ䳼ຫᇯಞ䶔ᑮ僥儈θਥԛֵ⭞⍷≪␻⍍Ⱦ
ҁᗂ䄁ֵ⭞Ҵᐹᬜᤣ䳼ຫᇯಞχ㼓‫☴ޛ‬㏨ࢃθ䄁‫ݾ‬ሽ☴㏨ᇂ‫ޞ‬
ᲴҴȾ
ൌ 8
a) ሽ俢䚊ؓ䆭☴㏨ૂ⌗ỿ☴㏨㼓‫ޛ‬䳼ຫᇯಞѣȾ
b) ሽ䳼ຫᇯಞѣ㼓ഔ俢䚊௤‫ݹ‬рȾ
ྸᴿ䴶㾷θਥੇ୤ᗂᵃएѣᗹ䌲䋭᯦☴㏨Ⱦ
ൌ 2
䔀⭞䞃Ԭऻ
‡
ൌ 9
ሽ┇ऋ䯁䰒ᖶ㇣乣ᯯੇ᧞Ⱦ
ቌ乣੮౪
䚟ਾ␻⨼㑡䳏ૂ䀈㩳ㅿȾ
ൌ 3
‡
ሽቌ乣੮౪ᨈ‫❗ޛ‬㐐੮ຫಞⲺ䙨≙ਙθྸൌᡶ⽰Ⱦ
ֵ⭞ᵢ䞃Ԭᗂ
ൌ 4
‡
ֵ⭞ૂ䕿᧛ಞ⴮ੂⲺᯯᕅሽ䞃Ԭᨈ‫❗ޛ‬㐐੮ຫಞⲺ䙨≙ਙθྸൌ
ᡶ⽰Ⱦ
a) 䮭ቌ乣੮౪
䚟ਾу᱉␧‫Ⲻޛ‬䀈㩳
b) ੡࡭⫦Ⲻ੮౪
䚟ਾ䁣‫ۏ‬㠽䱺㪍Ⲻ⚦ຫ
c) ᴵᨑ⭞ᇚ‫ޝ‬䞃Ԭδ䚟⭞᯲੡࡭⫦Ⲻ੮౪ε
䚟ਾᓝἻૂආເ
㤛ᛞᜩሽ੡࡭⫦Ⲻ੮౪֒⛰ᇚ‫ޝ‬੮౪ֵ⭞θ䄁‫ݾ‬ሽ࡭⫦ᗔ੮౪
Ⲻ‫ڪ‬䶘਌࠰Ⱦ❬ᗂԛ⴮ਃᯯੇ㼓‫ޛ‬ᴵᨑ⭞ᇚ‫ޝ‬䞃ԬȾ
䄁⻰䃃ᐨ⻰ሜ㼓࿛Ⱦ
੮ຫᇂᡆᗂ䄁䰒䮿䴱ⓆȾ
83
䔀⭞䴱Ⓠ㐐
䴱ಞ䞃‫ۏ‬ᴿ亃ཌⲺ䔀⭞䴱Ⓠ㐐Ⱦਥ䙅䚄䔀⭞9唔㨮ಞᨈᓝֵ⭞❗
㐐੮ຫಞȾ
ൌ 10
‡
ሽ䔀⭞䴱Ⓠ㐐δ$εᨈ‫ޛ‬唔㨮ಞᨈᓝѣθ❬ᗂ߃ሽᡷᒩ᧛乣δ%ε
ᨈ‫❗ޛ‬㐐੮ຫಞⲺ䙙᧛ᨈᓝȾ㾷਌с᧛乣θ䄁ੂᱸ᤿сᐜ਩Ⲻ
᤿䡋δ&εȾ
⌞ᝅφуᗍ൞ᕋᬄ䚁ऋᡌ㺂們ᱸֵ⭞ᵢ䴱ಞȾ
ؓ佀
␻▊ࢃθ䄁⻰䃃❗㐐੮ຫಞᐨ䰒䮿ъѣᯭ㠽‫ݻ‬䴱ಞⲺ䙙㐐Ⱦ
ਥԛֵ⭞⁏ⓌⲺᐸ୤ງ㟖␻▊ࣇ䙨㺂␻▊Ⱦ
䄁वֵ⭞㨒⬒ᐹȽ⧱⪹␻▊ࣇᡌཐࣕ㜳␻▊⭘૷Ⱦ࠽वሽ
੮ຫಞ⎮൞≪ѣȾ
ϭέΩϭΧέϭΗ̡΍Ω΁
Εγ΍ ϭέΩϭΧ ̵΍έΑ έϭΗ̡΍Ω΁ ϪΑ ίϬΟϣ ̶ϓΎο΍ ϡϳγ ̮ϳ ϪΑ ίϬΟϣ ϩΎ̴ΗγΩ
Εϟϭ12̭ΩϧϓεϳϓϝΣϣί΍̵̫έΎη̶ϗέΑϭέΎΟί΍ϩΩΎϔΗγ΍̵΍έΑΩϳϧ΍ϭΗ̶ϣ
Ωϳϧ̯ϩΩΎϔΗγ΍ϭέΩϭΧ
10 ϝ̰η
ΪϴϨ̯ Ϟλϭ ΩϮΧ ̵ϭέΩϮΧ ̭ΪϨϓ ζϴϓ ϥϭέΩ ΍έ (A) ϭέΩϮΧ έϮΘ̡΍Ω΁ ‡
ΪϴϳΎϤϧϞμΘϣ̶ϗήΑϭέΎΟϝΎμΗ΍Ζ̯ϮγϪΑ΍έ(B) ΢τδϣέϮΘ̰ϧΎ̯ϭ
έΎθϓ΍έΖγ΍έϭ̠̩ΖϤγ(C)ϪϤ̯ΩϭΩϥΎϣίϢϫˬϥ΁ϦΘη΍ΩήΑ̵΍ήΑ
ΪϴϫΩ
!
̶̳ΪϨϧ΍έϦϴΣέΩΎϳϭέΩϮΧϥΩϮΑϦηϭέϡΎ̴ϨϫΪϳΎΒϧϩΎ̴ΘγΩέ΍Ωηϫ ΩϮη̵ί΍Ϊϧ΍ϩ΍έ
ϩΎ̴ΗγΩί΍̵έ΍ΩϬ̴ϧεϭέ
ϢϴγϭϩΩϮΑεϮϣΎΧ̵̫έΎη̶ϗήΑϭέΎΟ̵έΎ̯ΰϴϤΗί΍ϞΒϗϪ̯ΪϳϮηϦΌϤτϣ
ΪηΎΑϩΪηϊτϗέ̫έΎηί΍ϥ΁
έ΍ίΎΑέΩϪ̯̮ϴΘγϼ̶̡ϟϮϤόϣ̵ΎϫϩΪϨϨ̯̭Ύ̡ί΍ϩΩΎϔΘγ΍ΎΑ΍έϥ΁ϥ΍ϮΗ̶ϣ
Ωή̯ΰϴϤΗˬΪϨΘδϫΩϮΟϮϣ
!
ϩέϭυϧϣΩϧ̩ϩΩϧϧ̯ίϳϣΗϩΩΎϣΎϳ̵ϭηϪηϳηˬϩΩϧϧ̯ίϳϣΗϪ̩έΎ̡ί΍ ΩϳέΑϧϭέϓΏ΁έΩ΍έ̶ϗέΑϭέΎΟί̳έϫΩϳϧ̰ϧϩΩΎϔΗγ΍
84
̭ΎΧϭΩέ̳ϪυϔΣϣϥΩέ̶̯ϟΎΧ
έΎΑήϫί΍β̡ΪϳΎΑ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣˬϪΠϴΘϧϦϳήΘϬΑϪΑ̶ΑΎϴΘγΩέϮψϨϣϪΑ
ΩϮη̶ϟΎΧϩΩΎϔΘγ΍
fa
Ωϳϧ̯ίΎΑ΍έϩΩηΎΗέϭλϣΕΎΣϔλ˱Ύϔρϟ
5 ϝ̰η
ϩΩή̯ίΎΑ΍έ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣϞϔϗˬ̵ίΎγΩ΍ί΁ϪϤ̯ΩϥΩ΍ΩέΎθϓΎΑ ‡
ΪϴϨ̯΍ΪΟέϮΗϮϣΖϤδϗί΍΍ήϧ΁β̢γϭ
6 ϝ̰η
Ωή̳ ϪψϔΤϣ ί΍ ̶ΠϨϔγ΍ ήΘϠϴϓϭ έϮΗϮϣ φϓΎΤϣ ήΘϠϴϓ ϥΩή̯ ΍ΪΟ ̵΍ήΑ ‡
ΪϴϨ̯ϩΩΎϔΘγ΍ϭέΎΟϪΘγΩί΍̭ΎΧϭ
ΪϴϨ̶̯ϟΎΧ΍έ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣ ‡
έΗϠϳϓϥΩέ̯ίϳϣΗ
7 ϝ̰η
̶ΠϨϔγ΍ήΘϠϴϓϭέϮΗϮϣφϓΎΤϣήΘϠϴϓΪϴϨ̯Ω΍ί΁΍έ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣ ‡
ΪϴϨ̯ωϮΟέ ϭ Ϟ̰ηϪΑ ΪϴϨ̯΍ΪΟ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣί΍΍έ
Ϊϳήϴ̴Α΍έΎϬϧ΁̭ΎΧϭΪϴϧΎ̰ΘΑ΍έ̶ΠϨϔγ΍ήΘϠϴϓϭέϮΗϮϣφϓΎΤϣήΘϠϴϓ ‡
ΪϴϧϮΗ̶ϣ ˬ̭ΎΧϭ Ωή̳ ϪψϔΤϣ ΪΣ ί΍ ζϴΑ ̶̴Θϓή̳ ϡήΟ ΕέϮλ έΩ ‡
Ϊϴ΋ϮθΑ΍έΎϫϡήΟ
ί΍ϞΒϗ˭ΪϴϨ̯ΰϴϤΗ̮θΧϝΎϤΘγΩ̮ϳΎΑ΍έ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣβ̢γ ˱
ΪϧϮη̮θΧϼϣΎ̯ΎΗΪϴϨ̯ήΒλˬΎϫήΘϠϴϓΩΪΠϣϥΩ΍Ωέ΍ήϗ
8 ϝ̰η
ΎΟ ̭ΎΧϭ Ωή̳ ϪψϔΤϣ έΩ ΍έ ̶ΠϨϔγ΍ ήΘϠϴϓϭ έϮΗϮϣ φϓΎΤϣ ήΘϠϴϓ (a
Ϊϳί΍ΪϧΎϴΑ
ΩϮΧϞΤϣέΩ΍ήϧ΁ϭΪϴϫΩ̵ΎΟέϮΗϮϣΖϤδϗέΩ΍έ̭ΎΧϭΩή̳ϪψϔΤϣ (b
ΪϴϨ̯Ϣ̰Τϣ
εϭήϓί΍β̡ΕΎϣΪΧΰ̯ήϣί΍Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϣ΍έϮϧ̵ΎϫήΘϠϴϓˬϡϭΰϟΕέϮλέΩ
ΪϴϨ̯ϪϴϬΗ
ϥΩέ̯̫έΎη
!
ΪϳΎΑΎϫ̵ήΗΎΑˬέΎΑϦϴΘδΨϧ̵΍ήΑ̶ϗήΑϭέΎΟί΍ϩΩΎϔΘγ΍ί΍ϞΒϗϪΟϭΗ ΪϧϮη̫έΎηΖϋΎγ16Ϟϗ΍ΪΣ
1 ϝ̰η
ΪϴϨ̯ϞμΘϣϩΎ̴ΘγΩΖθ̡ϝΎμΗ΍ϪΑ΍έέ̫έΎηϢϴγζϴϓ ‡
ΪϴϫΩ̵ΎΟΰϳή̡ϞΧ΍Ω΍έέ̫έΎηϢϴγϪΧΎηϭΩ ‡
ΩϮη̶ϣϦηϭέ̫έΎηή̴ϧΎθϧ ‡
ˬΖγ΍ϞμΘϣήϬηϕήΑϪΑέ̫έΎηϖϳήσί΍̶ϗήΑϭέΎΟϪ̶̯ϧΎϣίΎΗ ‡
ΪϧΎϣ̶ϣϦηϭέή̳Ύθϧ
Ϊϧ΍ϩΪη̫έΎηϞϣΎ̯έϮσϪΑ΍έΎϫ̵ήΗΎΑϪ̯ΩϮη̶ϣεϮϣΎΧ̶ΘϗϭςϘϓ ‡
˱
Ζγ΍ϦϤϳ΍ϼϣΎ̯ϭ̵ΩΎϋέ̫έΎηϭ̶ϗήΑϭέΎΟϥΪηϡή̳
‡
Ζδϴϧ ϩΩΎϔΘγ΍ ϝΎΣ έΩ ϩΩΎϔΘγ΍ ̵̫έΎη ̶ϗήΑ ϭέΎΟ ί΍ ̶Θϗϭ ΪϴϧϮΗ̶ϣ ‡
ϑήμϣϪΑϩΩΎϣ΁ϥΎϣίΰϫέΩ΍ήϧ΁έΎ̯Ϧϳ΍ΪϴϨ̯̫έΎη΍ήϧ΁Ϊϴϧ΍ϮΗ̶ϣ
Ωέ΍Ω̶ϣϪ̴ϧ
ϥΩέ̯ϭέΎΟεϭέ
2 ϝ̰η
ΪϴϫΩέΎθϓΖ̯ήΣϥΎ̰ϴ̡ΖϬΟέΩ΍έ̶ϳϮθ̯ΪϴϠ̯ ‡
ϭέΩϭΧ̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟΕϳ̯
ϑΎϛηϭίέΩιϭλΧϣ̵έγ
9 ϝ̰η
ϩήϴϏϭˬΎϫϪηϮ̳ϭΎϫϑΎ̰ηϥΩή̯ϭέΎΟ̵΍ήΑ
΍έ̶ΒϧΎΟϞϳΎγϭˬΖγ΍ϩΪηϩΩ΍ΩϥΎθϧΎϫέϮΘ̡΍Ω΁̵΍ήΑϪ̶̯ηϭέϥΎϤϫϪΑ
̵̫έΎη̶ϗέΑϭέΎΟ̵΍ϭϫ̵ΩϭέϭϪϧΎϫΩΩέ΍ϭ̶ηϭέϥΎϣϫϪΑ̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟ
Ϊϧ΍ϩΪηΩέ΍ϭ̵̫έΎη̶ϗήΑϭέΎΟ̵΍Ϯϫζ̰ϣΥ΍έϮγέΩϥϭέΩ
Εγ΍ϩΩηϩΩ΍ΩϥΎηϧΎϫέϭΗ̡΍Ω΁̵΍έΑϪ̯Ωϧϭη̶ϣ
ϑΎ̰ηϭίέΩιϭλΧϣΩϧϠΑ̵έγ ( a
ϑΎϜηϭίέΩιϮμΨϣΪϨϠΑ̵ήγ
ϝ̰ηϣ̶γέΗγΩΎΑ̵ΎϫϝΣϣ̵΍έΑ (a
Ϟ̰θϣ̶γήΘγΩΎΑ̵Ύϫ
ϞΤϣ̵΍ήΑ (b
έ΍ΩαέΑϪϘϠΣΎΑ̵έγ
ϩΩή̡ϭ̶ϠΒϣϭέιϮμΨϣ̵ήγ
ΩϳΩη̵Ύϫ
̶̳Ωϭϟ΁ϭΕϻΎλΗ΍̵΍έΑ(b ̮ΘθϟΎΑϭΎϫ̶ϟΪϨλ̵΍ήΑ (c
έ΍ΩαέΑϪϘϠΣΎΑ̵έγ̵΍έΑ Ύϫ
ϥΎϣϠΑϣνϳϭόΗϝΑΎϗϝΎλΗ΍
ΎϫεϟΎΑϭ̵Ύϫ̶αήΑϝΎμΗ΍
ϟΩϧλ̵΍έΑ(c ΪϳΪη̵ΎϫϡήΟϭΕϻΎμΗ΍̵΍ήΑ
έ΍ΩαέΑϪϘϠΣϩ΍έϣϫϪΑϥΎϣϠΑϣ̵έγϥ΍ϭϧϋϪΑ΍έ̵έγΩϳϫ΍ϭΧ
̶ϣέ̳΍ Ωϳη̰ΑέΎϧ̵̯έγί΍΍έέ΍ΩαέΑϪϘϠΣΕγΧϧˬΩϳϫΩέ΍έϗϩΩΎϔΗγ΍Ωέϭϣ
΍έϥΎϣϠΑϣνϳϭόΗϝΑΎϗϝΎλΗ΍ˬΩϳϫΩέΎηϓϝΑΎϘϣΕϬΟέΩ΍έϥ΁ˬα̡γ
Ωϳί΍ΩϧΎϳΑΎΟ̵έγϝΧ΍Ω
Εγ΍ϩΩΎΗϓ΍ΎΟ̶ΑϭΧϪΑΩϳϭηϥ΋ϣρϣ 3 ϝ̰η
ζ̰ϣ Υ΍έϮγ έΩ ήϳϮμΗ ϖΑΎτϣ ΍έ ϑΎ̰ηϭ ίέΩ ιϮμΨϣ ̵ήγ ‡
ΪϴϨ̯Ωέ΍ϭ̵̫έΎη̶ϗήΑϭέΎΟ̵΍Ϯϫ
ϩΎ̴ΗγΩί΍ϩΩΎϔΗγ΍ί΍α̡
4 ϝ̰η
ΪϴϨ̯εϮϣΎΧϥΩή̯ϭέΎΟί΍ΪόΑ΍έϩΎ̴ΘγΩ ‡
85
Ύϣη̶ϗέΑϭέΎΟ
fa
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
d)
e)
f)
έϮΗϮϣφϓΎΤϣήΘϠϴϓ
̶ΠϨϔγ΍ήΘϠϴϓ
έϮΗϮϣΖϤδϗ
ϑΎϜηϭίέΩιϮμΨϣ̵ήγ
̫έΎηή̴ϧΎθϧ
̵̫έΎη̶ΘγΩ̶ϗήΑϭέΎΟ̵ϭέ̶ϳϮθ̯ΪϴϠ̯
̫έΎηϢϴγ
ϡ
ϭέΩϭΧ̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟΕϳ̯
ϭέΩϭΧέϭΗ̡΍Ω΁ϡϳγ (a
ϭέΩϭΧέΩϡϳϘΗγϣϩΩΎϔΗγ΍̵΍έΑ ϑΎϛηϭίέΩιϭλΧϣΩϧϠΑ̵έγ (b
έ΍ΩαέΑϪϘϠΣΎΑ̵έγ (c
ϥΎϣϠΑϣνϳϭόΗϝΑΎϗϝΎλΗ΍ (d
έ΍ΩαέΑϪϘϠΣΎΑ̵έγ̵΍έΑ ϝΎλΗ΍έϭΗ̡΍Ω΁ (e
̶ΑϧΎΟϡί΍ϭϟ̭Ύγ (f
86
1
2
3
4
5
6
7
8
m*4fª„€G*dMf¤H
Å
¢H¢˜žMo©0m*4f©„6dMf¤HHªDf„9(* œ+f˜+*2K~H5f¤qG*ª-&
¥GÏ1¢H¢˜žMo©0m*4f©„6dMf¤HHªDf„9(
*œ+f˜+*2K~H5f¤qG*ª-&ffMM
j<¶K €g•H|g<,4f©„€G*ªDjM4f†gGf+j›HfŒG*j„€¡˜žG*¢t„7¥GÏ1
|)fq„€G*j<¶K
€g•H|g<,4f©„€G*ªDjM4f†gGf+j›HfŒG*j„€¡˜žG*œ©„‡›12GfgG*|)fq„€G*
‡›12GfgG*
10
,4§„8
|)fq„€G*j<¶K €g•HªD A m*4f©„€G*dMf¤Hœ12&* ™G{+ f©•›G ‡
j›HfŒG*j„€¡˜žG* €g•HªD B u†„€žG* €+f•G*œ12&* Ÿ.™-4f©„€+
€+f•G*4f„€MK¢©žMªD C ¢M4~G*¨›<‡„9*›w›GKmfM4f†gGf+
|©„€G*$f¡.&*K&*|)*2š|tžG*fž¡©+5f¤qG*œ©„-5§qM¶:¬«ÑæJ jMf¡ŒG*
¢0f„G*¢Hf¤›„‚DKf¤Df•M(*¨›<j„€¡˜žG*“©‰¡-œgE 8|0*
jGK*zkžG*j©˜©k„6ÏgG*2*§žG*mf’‰¡Hz0&* *zwk„6f+f¤+jMf¡ŒG*¢˜žMK
—*§„6&¶*ªD
sf/~Gf+j„8fwG*mf’‰¡žG*K&*j„72f12*§HjM&* zwk„€-· |ž-·K 9*|=&·*ªžqG zwk„€-«kG*mf’‰¡žG*™›-K&*
*z+&*$fžG*«Dj„€¡˜žG*
87
j+|-&·*ªžq-£*~1M|’-
ar
zŒ+j+|-&¶*©žq-£*~1M|’-ªg¡M,z©/“©‰¡-jq©kI¨G(*§„8§›G
“©‰¡-j©›ž<œF
5
4§„‚G*mft’„82|D¨/|M
,4§„8
¢H ¥/|1&*K |M|tkG* 45 j†„6*§+ j+|-&¶* ©žq- £*~1 |M|tk+ ŸE ‡
š|tžG*,z0K
6
,4§„8
¢t„G*
¢H ƒg•žG*j†„6*§+ªq¡’„6(¶*|k›’G*Kš|tžG*jMfž0|k›Ds|1&* ‡
j+|-&¶*©žq-£*~1
j+|-&¶*©žq-£*~1M|’k+ŸE ‡
,zžGj„€¡˜žG*mfM4f†+¢t„7hqM,|HK&¶ œ©„kG*œgE:¬«ÑæJ œE&¶*¨›<j<f„616
|k›’G*“ª‰¡7
,4§„8
|k›’G*Kš|tžG*jMfž0|k›Ds|1&* j+|-&¶*©žq-£*~1|M|tk+ŸE
K ,4§„8|‰I* j+|-&¶*©žq-£*~1¢Hªq¡’„6(¶*
Ï1 ¢H ªq¡’„6(¶* |k›’G*K š|tžG* jMfž0 |k›D “©‰¡k+ ŸE
ƒ©’¡kG*
j+|-&¶*©žq-£*~1K|k›’G*œ„€=¢˜žMzMz„G*yf„€-¶*jGf0ªD
š|-*K”f/œMz¡H *zwk„6f+j+|-&¶*©žq-£*~1u„€H*™G3zŒ+K
¥g©F|-,2f<(*œgEfHfž-“q©G|k›’G*
8
1
‡
‡
‡
,4§„8
“›wGf+2§/§žG*5f¤qG* €g•HªD¢t„G*œ+fFœ12&*
ª)f+|¤˜G* €g•žG*ªD¢t„G*œ+fF €+fEœ12&*K
¢t„G*j©›ž<¢©gH$ª„ƒM
ª)f+|¤˜G*4f©kGf+j„€¡˜žG*œ©„8§-,|kD*§:fc©„ƒH¢©gžG*œ‰M
¢0f„G*|g<
j„€¡˜žG*mfM4f†+¢t„7fžkF*zŒ+d’†¡MŸ.
–›•›G§<zM¶KªŒ©g:|H&*§JjI§w„€›Gj„€¡˜žG*K¢0f„G* 9|Œ£§˜-™G{+K *zwk„6¶* z<jGf0ªDfž)*2j„€¡˜žG*¢t„7™¡˜žMK
*zwk„6ÏGfž)*2,~Jf/
,4§„8
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡’„G*
©žq-£*~1ªDªq¡’„6(¶*|k›’G*Kš|tžG*jMfž0|k›Dh©F|k+ŸE (a
j+|-&¶*
š|tžG*,z0K¨›<j+|-&¶*©žq-£*~1l©gn-Kh©F|k+ŸE (b
jHzwGfI~F|H–M|:¢<,zMz/|-ÏD¨›<§„‚tG*¢˜žMj/ftG*z¡<
$ϞŒG*
Ÿ¤„€G*¦fq-*ªDªE¶~I¶*vfk’žG*‡„9* ‡
«˜ª-fH§-K&·*mf•t›žG*Ÿ•:
¥DÏ1K£fF4&¶*K—§•„G*“©‰¡kG
9
,4§„8
ªDdMf¤žG*fHzwk„€Hœ˜„Gf+u„9§H§JfžFmf•t›žG*h©F|k+ŸE
jtkDªDdMf¤žG*fHzwk„€Hœ˜„Gf+u„9§H§JfžFmf•t›žG*h©F|k+ŸE
jM4f†g+j›HfŒG*j„€¡˜žGf+‡’„G*jtkD
jM4f†g+j›HfŒG*j„€¡˜žGf+‡’„G*
—§•„G*“©‰¡kGj›M§: 6&*4 (a
—§•„G*“©‰¡kGj›M§: 6&*4 (a
f¤©G(*§„8§G*hŒ„‚MªkG*„9*§ž›G
f¤©G(*§„8§G*hŒ„‚MªkG*„9*§ž›G
,f„7|D|Œ„+2K~H“©‰¡- 6&*4 (b
mf„7K|’žG*“©‰¡-
6&*4 (b
,z©¡ŒG*mf1f„€-¶*jG*5(
*Km*zŒžG*“©‰¡kG
m*2f„6§G*Kz<f•ž›G (c
,f„7|D|Œ„+2K~žG*“©‰¡kG* 6&*|G m*2f„6§›GœMz+–t›H
,f„7|D–t›H
(c
m*2f„6§G*Kz<f•ž›G
6&*|F ,f„7|D |Œ„+ 2K~žG*,z©¡ŒG*mf1f„€-¶*jG*5(
“©‰¡kG* 6&*4 *zwk„6**Km*zŒžG*“©‰¡kG
ªD h=|- l¡F *3(* zŒ+“©‰¡kG* 6&*4hIf/¨›<¶K&*,f„7|’G*|Œ„7Ž~I*m*2f„6§›G“©‰¡ªD “©‰¡kG* 6&*4 ¨›< m*2f„6§Gf+ 8fwG* œMzgG* –t›žG* „9 ™G3
ª„€˜ŒG*¦fq-¶*
u©t„‚G*l©gnkG*¨<*|MR 88
2
,4§„8
—§•„G*“ª‰¡- 6&*4
3
,4§„8
jtkDªDœ˜„Gf+u„9§H§JfžF—§•„G*“©‰¡- 6&*4h©F|k+ŸE ‡
jM4f†g+j›HfŒG*j„€¡˜žGf+‡’„G*
œžŒG*¢H$f¤kI·*zŒ+
4
,4§„8
5f¤qG*“EK&*“©‰¡kG*¢H$f¤kI¶*zŒ+ ‡
5f¤qG*“„8K
ar
7
6
5
4
3
b)
8 a)
2
1
c)
d)
e)
f)
š|tžG*jMfž0|k›D
ªq¡’„6(*|k›D
š|tžG*,z0K
—§•„G*“©‰¡- 6&*4
¢t„G*j©›ž<¢©gH
mfM4f†gGf+j›HfŒG*jMKz©G*j„€¡˜ž›GªE¶~I*vfk’H
¢t„G*œ+fF
1
2
3
4
5
6
7
ª˜©-fH§-K&¶*mf•t›žG*Ÿ•: 8
m*4f©„€G*dMf¤Hœ+fF (a
,4f©„€G*ªD|„7fgžG*œ©„k›G —§•„G*“©‰¡kGj›M§: 6&*4 (b
,f„7|D|Œ„+2K~H“©‰¡- 6&*4 (c
m*2f„6§›GœMz+–t›H (d
,f„7|D|Œ„+2K~žG*“©‰¡kG* 6&*|G œ©„8§-dMf¤H (e
mf•t›žG*jg©•0 (f
89
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel.RQ¿JXUDWRUXQGYLHOHZHLWHUH
Infos unter:
www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile &
=XEHK|U3URGXNW,QIRUPDWLRQHQ
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@bshg.com
:LUVLQGDQ7DJHQUXQGXPGLH8KU
erreichbar.
AE
United Arab Emirates,
BSH Home Appliances FZE
5RXQG$ERXW
3ORW1U02$
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae
AL
Republika e Shqiperise,
Albania
ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati “Matrix Konstruksion”,
.DWLGKH
7LUDQH
7HO
)D[
mailto:info@elektro-servis.com
EXPERT SERVIS
Rruga e Kavajes,
.XOOD%1U.DWL,
7LUDQH
Tel.: 4 480 6061
7HO
)D[
&HO
mailto:info@expert-servis.al
AT
Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
:HUNVNXQGHQGLHQVWIU+DXVJHUlWH
4XHOOHQVWUDVVHD
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
(UVDW]WHLOHXQG=XEHK|UXQGYLHOH
weitere Infos unter:
www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
3URGXNWLQIRUPDWLRQHQ
7HO
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
:LUVLQGDQ7DJHQUXQGXPGLH8KUIU
Sie erreichbar.
AU Australia
%6++RPH$SSOLDQFHV3W\/WG
*DWH&HQWUH5RDG
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 369 744*
Fax: 1300 306 818
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.bosch-home.com.au
0R)UKRXUV
01/17
90
BA
Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
³+,*+´GRR
*UDGDþDþNDE
71000 Sarajevo
7HO
)D[
mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
$YHQXHGX/DHUEHHN
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
7HO
)D[
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be
BG Bulgaria
%6+'RPDNLQVNL8UHGL%XOJDULD(22'
Ʉ7VDULJUDGVNR&KDXVVH%OYG
(XURSHDQ7UDGH&HQWHU%XLOGLQJWKÀRRU
6R¿D
7HO
)D[
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.bosch.home.bg
BH Bahrain,
Khalaifat Est.
32%R[
Manama
7HO
mailto:service@khalaifat.com
%< %HODUXVȻɟɥɚɪɭɫɶ
222³ȻɋɏȻɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚ´
ɬɟɥ
PDLOWRPRNNGKO#EVKJFRP
CH
Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
:HUNVNXQGHQGLHQVWIU+DXVJHUlWH
)DKUZHLGVWUDVVH
*HUROGVZLO
mailto:ch-info.hausgeraete@
bshg.com
Service Tel.: 0848 840 040
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com
&< &\SUXVȀȪʌȡȠȢ
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
(JRPL1LNRVLD /HINRVLD Tel.: 7777 8007
)D[
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
&= ý
HVNi5HSXEOLND&]HFK5HSXEOLF
%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR
)LUHPQtVHUYLVGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ
3HNDĜVNiE
3UDKD
7HO
)D[
www.bosch-home.com/cz
DK Danmark, Denmark
%6++YLGHYDUHU$6
Telegrafvej 4
%DOOHUXS
7HO
Fax: 44 89 89 86
mailto:BSH-Service-DK@BSHG.com
ZZZERVFKKRPHGN
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
7ULWQ
11313 Tallinn
7HO
)D[
mailto:servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee
5HQHUNL.DXEDQGXVH2h
7DPPVDDUHWHH% (XURQLFVLNDXSOXVHV
7DOOLQQ
7HO
)D[
PDLOWRNOLHQGLWHHQLQGXV#UHQHUNHH
www.renerk.ee
Eliser OÜ
0XVWDPlHWHH
7DOOLQQ
7HO
PDLOWRKRROGXV#HOLVHUHH
ZZZNRGXPDVLQDWHUHPRQWHH
ES España, Spain
%6+(OHFWURGRPpVWLFRV(VSDxD6$
6HUYLFLR2¿FLDOGHO)DEULFDQWH
Parque Empresarial PLAZA,
&0DQIUHGRQLD
=DUDJR]D
7HOR
)D[
PDLOWR&$8%RVFK#EVKJFRP
www.bosch-home.es
FI
Suomi, Finland
%6+.RGLQNRQHHW2\
,WlODKGHQNDWX$3/
+HOVLQNL
7HO
)D[
mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com
ZZZERVFKKRPH¿
/DQNDSXKHOLPHVWDVQWSXKHOX
VQWPLQ DOY
0DWNDSXKHOLPHVWDVQWSXKHOX
VQWPLQ DOY
FR France
%6+(OHFWURPpQDJHU6$6
UXH$UGRLQ±&6
6$,1728(1FHGH[
6HUYLFHLQWHUYHQWLRQVjGRPLFLOH
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0,40 € / min
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
6HUYLFH3LqFHV'pWDFKpHVHW
Accessoires:
0,40 € / min
www.bosch-home.fr
GB Great Britain
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
*UDQG8QLRQ+RXVH
2OG:ROYHUWRQ5RDG
Wolverton
0LOWRQ.H\QHV0.37
7RDUUDQJHDQHQJLQHHUYLVLWWRRUGHU
VSDUHSDUWVDQGDFFHVVRULHVRUIRU
SURGXFWDGYLFHSOHDVHYLVLW
www.bosch-home.co.uk
RUFDOO7HO &DOOVDUHFKDUJHGDWWKHEDVLFUDWHSOHDVH
FKHFNZLWK\RXUWHOHSKRQHVHUYLFHSURYLGHUIRU
exact charges
*5 *UHHFHǼȜȜȐȢ
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias &
3RWDPRX
.L¿VLD
ȆĮȞİȜȜȒȞȚȠIJȘȜȑijȦȞȠ
ǹıIJȚțȒȤȡȑȦıȘ
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.bosch-home.gr
HK Hong Kong,
%6++RPH$SSOLDQFHV/LPLWHG
8QLW UG)ORRU
North Block, Skyway House,
6KDP0RQJ5RDG
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
7HO
)D[
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn
HR Hrvatska, Croatia
%6+NXüQLXUHÿDMLGRR
.QH]D%UDQLPLUD
10000 Zagreb
7HO
Fax: 01 640 36 03
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.com/hr
+8 0DJ\DURUV]iJ+XQJDU\
%6++i]WDUWiVL.pV]OpN
.HUHVNHGHOPL.IW
+i]WDUWiVLJpSHNPiUNDV]HUYL]H
.LUiO\KiJyWpU
%XGDSHVW
+LEDEHMHOHQWpV
7HO
)D[
mailto:hibabejelentes@bsh.hu
$ONDWUpV]UHQGHOpV
7HO
)D[
PDLOWRDONDWUHV]UHQGHOHV#EVKKX
www.bosch-home.com/hu
IE
Republic of Ireland
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
8QLW)%DOO\PRXQW'ULYH
%DOO\PRXQW,QGXVWULDO(VWDWH
Walkinstown
'XEOLQ
6HUYLFH5HTXHVWV6SDUHVDQG$FFHVVRULHV
7HO )D[
www.bosch-home.co.uk
*0.03 € per minute at peak.
Off peak 0.0088 € per minute.
IL
Israel,
&6%+RPH$SSOLDQFH/WG
1, Hamasger St.
1RUWK,QGXVWULDO3DUN
/RG
7HO
)D[
PDLOWRFVEVHUY#FVEOWGFRLO
www.bosch-home.co.il
LU Luxembourg
%6+pOHFWURPpQDJHUV6$
=,%UHHGHZHXHV
6HQQLQJHUEHUJ
7HO
)D[
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu
,1
,QGLD%KƗUDW
%6++RXVHKROG$SSOLDQFHV
0IJ3YW/WG$UHQD+RXVH0DLQ%OGJ
QG)ORRU
3ORW1R5RDG1R
0,'&$QGKHUL(DVW
Mumbai 400 093
7ROO)UHH
www.bosch-home.com/in
LV
Latvija, Latvia
SIA “General Serviss”
%XƺƺXLHODF
1067 Riga
7HO
mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv
* Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
IS
Iceland
6PLWK 1RUODQGKI
Noatuni 4
5H\NMDYLN
7HO
)D[
www.sminor.is
IT
Italia, Italy
%6+(OHWWURGRPHVWLFL6S$
Via. M. Nizzoli 1
0LODQR 0, 1XPHURYHUGH
mailto:info.it@bosch-home.com
www.bosch-home.com/it
.= .
D]DNKVWDQԔɚɡɚԕɫɬɚɧ
IP Turebekov Yerzhan
Nurmanovich
-DQJHOGLQDVWU
Shimkent 160018
7HO
mailto:evrika_kz@mail.ru
LB Lebanon,
Teheni, Hana & Co.
%RXOHYDUG'RUD%H\URXWK
P.O. Box 90449
-GHLGHK
7HO
mailto:Info@Teheni-Hana.com
LT
Lietuva, Lithuania
6HQXNXSUHN\ERVFHQWUDV8$%
-RQDYRVJ
.DXQDV
7HO
)D[
www.senukai.lt
8$%³$*6HUYLFH´
5.DODQWRVJ
.DXQDV
7HO
Fax: 037 331 363
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt
%DOWLF&RQWLQHQW/WG
/XNãLRJ
9LOQLXV
7HO
)D[
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt
Elkor Serviss
%ULYLEDVJDWYH
1039 Riga
7HO
)D[
mailto:info@elkorserviss.lv
www.elkorserviss.lv
Sia Elektronika-Serviss
7DGDLƷXLHOD
1004 Riga
Tel.: 067 717 060
)D[
mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv
MD Moldova
65/³5LDOWR6WXGLR´
ɭɥɓɭɫɟɜɚ
Ʉɢɲɢɧɟɜ
ɬɟɥɮɚɤɫ
PDLOWRERVFKPG#PDLOUX
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
8O6ORERGH
84000 Bijelo Polje
7HO)D[
0RELO
mailto:ekobosch.servis@t-com.me
0. 0DFHGRQLD0DNHɞRɧɢɹ
GORENEC
-DQH6DQGDQVNLORN
1000 Skopje
7HO
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com
MT Malta
2[IRUG+RXVH/WG
1RWDELOH5RDG
Mriehel BKR 14
7HO
)D[
ZZZR[IRUGKRXVHFRPPW
MV
Raajjeyge Jumhooriyyaa,
Maledives
Lintel Investments
0D0DDGKHOL0DMHHGKHH0DJX
0DOp
7HO
PDLOWRPRKDPHG]XKXUHH#
lintel.com.mv
01/17
91
NL Nederlande, Netherlands
%6++XLVKRXGDSSDUDWHQ%9
Taurusavenue 36
/6+RRIGGRUS
6WRULQJVPHOGLQJ
7HO
)D[
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com
2QGHUGHOHQYHUNRRS
7HO
)D[
PDLOWRERVFKRQGHUGHOHQ#EVKJFRP
www.bosch-home.nl
NO Norge, Norway
%6++XVKROGQLQJVDSSDUDWHU$6
Grensesvingen 9
0661 Oslo
7HO
)D[
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no
NZ New Zealand
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
8QLW)2UELW'ULYH
Mairangi Bay
$XFNODQG
7HO
)D[
mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz
* Mo-Fr: 8.30am to 4.00pm
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
PL
Polska, Poland
%6+6SU]ĊW*RVSRGDUVWZD
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
:DUV]DZD
Centrala Serwisu
7HO
)D[
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl
PT
Portugal
%6+3(OHFWURGRPpVWLFRV
6RFLHGDGH8QLSHVVRDO/GD
5XD$OWRGR0RQWLMRQž
&DUQD[LGH
7HO
)D[
PDLOWRERVFKHOHFWURGRPHVWLFRVSW#
bshg.com
www.bosch-home.pt
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
QUVHFW
%XFXUHVWL
7HO
)D[
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro
58 5XVVLDɊɨɫɫɢɹ
222³ȻɋɏȻɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚ´
&HSɜɢɫɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɆɚɥɚɹɄɚɥ\ɠɫɤɚɹ
Ɇɨɫɤɜɚ
ɬɟɥ
PDLOWRPRNNGKO#EVKJFRP
www.bosch-home.com
SA
Kingdom Saudi Arabia,
$EGXO/DWLI-DPHHO(OHFWURQLFV
DQG$LUFRQGLWLRQLQJ&R/WG
BOSCH Service centre,
.LOR2OG0DNNDK5RDG
1H[WWR7R\RWD -DPLDK'LVW
P.O.Box 7997
-HGGDK
7HO
mailto:kunnumalsp@alj.com
www.aljelectronics.com.sa
SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
/DQGVYlJHQ
6ROQD
7HOORFDOUDWH
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se
SG Singapore,
%6++RPH$SSOLDQFHV3WH/WG
%ORFN$QJ0R.LR$YHQXH
#01-01 Techplace 1
6LQJDSRUH
7HO )D[
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg
0R)UDPWRSP6DDPWRSP
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
SI
Slovenija, Slovenia
%6++LãQLDSDUDWLGRR
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
7HO
)D[
mailto:informacije.servis@bshg.com
www.bosch-home.com/si
SK Slovensko, Slovakia
%6+GRPiFLVSRWĜHELþHVUR
2UJDQL]DþQi]ORåND%UDWLVODYD
Galvaniho 17/C
%UDWLVODYD
7HO
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
%DONDQ&DGGHVL1R
34771 Ümraniye, Istanbul
7HO )D[
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
dD÷UÕPHUNH]LQLVDELWKDWODUGDQ
DUDPDQÕQEHGHOLúHKLULoLFUHWOHQGLUPH
&HSWHOHIRQODUÕQGDQLVHNXOODQÕODQ
WDULIH\HJRUHGH÷LúNHQOLNJ|VWHUPHNWHGLU
92
TW Taiwan, 台湾
āĵʿ๐Ƿă‫ב‬Ā॥्Ȉϱ֡뻟
΀̜ශઅͱ˖ө̀̂뻟
Dz‫׋‬᚞અϢ˖ʖϠ
%6++RPH$SSOLDQFHV3ULYDWH/LPLWHG
хЀ̤ʯ‫ܯ‬ҟिŔ‫ى‬80̷11֛
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
)D[
mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw
8$ 8NUDLQHɍɤɪɚʀɧɚ
72%³ȻɋɏɉɨɛɭɬɨɜɚɌɟɯɧɿɤɚ´
ɬɟɥ
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua
XK Kosovo
Service-General SH.P.K.
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
7HO
7HO
mailto:a_service@
gama-electronics.com
XS Srbija, Serbia
%6+.XüQLDSDUDWLGRR
0LOXWLQD0LODQNRYLüDEUå
1RYL%HRJUDG
7HO
)D[
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs
ZA South Africa
%6++RPH$SSOLDQFHV 3W\ /WG
WK5RDG5DQGMHVSDUN
3ULYDWH%DJ;5DQGMHVSDUN
0LGUDQG±-RKDQQHVEXUJ
7HO
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za
nl
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.
da
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.
de
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.
en
This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.
fr
Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE.
it
Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.
no
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.
sv
Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.
fi
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
es
Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y electrónicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.
93
hu
Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.
cs
hu
pt
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.
el
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ.
tr
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
pl
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
94
Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice
2012/19/EU týkající se použité elektrické a elektronické
přístroje (odpadních elektrických a elektronických
zařízení - OEEZ). Směrná hodnota určuje fra-mework
pro vracení a recyklaci použitých spotřebičů-CE ve
všech zemích EU.
ru
Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.
zh
hu
此吸塵機受歐盟2012/19/EU有關舊電器及電子產品(廢棄電器
和電子設備– WEEE)指引監管,該指引確立了適用於整個歐盟
的舊電器回收和再造的規章制度。
fa
Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ 2012/19/EU ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ αΎγ΍έΑ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍
̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ιϭλΧ έΩ (waste electrical and electronic- WEEE)
ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ ϥϳ΍ .Εγ΍ ϩΩέϭΧ Ώγ̩έΑ ϝϣόΗγϣ ̶̰ϳϧϭέΗ̰ϟ΍ ϭ ̶̰ϳέΗ̰ϟ΍
ϪϳϠ̯ ̵΍έΑ ΍έ ϝϣόΗγϣ ̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ΕϓΎϳίΎΑ ϭ Ω΍ΩέΗγ΍ εϭέ Ώϭ̩έΎ̩
.Εγ΍ ϩΩϭϣϧ ϥϳϳόΗ Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ ϭοϋ ̵Ύϫέϭη̯
ar
(! $(' (" #(" (%#( 2012/19/EU %
"(%' $(' '( '!' "%
# ( $%#!
((waste electrical and electronic equipment - WEEE
' ($.
( ! #(" ' % %(% (#( $"% ($ '(% #"
#' "( %$! # "(($ $(' '(
'!' %( $! !.
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.
FI
Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT
Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza˛dzenia obowia˛zuja˛ warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza˛dzenia. Przy korzystaniu
ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
AE
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
95
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
CS Podmínky záruky
Na tento přístroj se vztahují záruční podmínky stanovené naši zástupci v zemi prodeje. Podrobnosti ohledně
totéž lze získat od prodejce, od kterého byl spotřebič
zakoupen. Uznání záruky musí být předloženy účtenky
HU Garanciális feltételek
A granciális
feltételeket
a 117/1991
(lX. 10)
számúKorm.
kormányrendelet
szabályozza.A72
órán
garanciális
feltételeket
a 151/2003.
(IX.22.)
rendelet szabályozza.
vásárlástól
belüli
meghibásodas
esetén
a készüléket aesetén
kereskedelem
cserélia ki.
Ezután cseréjéről dönt.
számított
72 órán belüli
meghibásodás
a kereskedő
készülék
vevöszoolgálatunk
gondoskodiz
az elöirt
15 napon belüli,
kölcsönkészülék
Ez utáni időszakban
a Vevőszolgálat
gondoskodik
a lehető
leggyorsabbbiztositása
javítás
esetén
30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
elvégzéséről.
szabályosan
garanciajeggyel
lehet igénybevenni,
mindenigazoló
egyéb garanciális
A garanciárakitölött
a vásárló
a kitöltött garanciajeggyel,
vagyamely
a vásárlást
számlával
feltételt
részletesen
ismertet.
A készülékek
csak
KERMI
és MEEI által
engedélyzett
a garancia
elvesztését
vonhatja
tarthat is
igényt.
A használati
utasítás
be nem
tartása,
garanciajaggyel
kerülnek forgalomba.
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
ZH 本產品適用本公司駐購買國代表所發佈的保固條款。您隨時可向購買本產品的經銷商諮詢相關
細節。在任何情況下,出示購買證明均是獲得保修服務的必要的條件。
ϪϣΎϧ ΕϧΎϣο ρϳ΍έη
ϡϳυϧΗ Ύϣη έϭηϛ έΩ Ύϣ ̶̳ΩϧϳΎϣϧ ργϭΗ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍ ϪϣΎϧ ΕΎϣο ρϳ΍έη
ΩϳέΧ ϝΣϣ ϩΎ̴ηϭέϓ ί΍ Ωϳϧ΍ϭΗ̶ϣ ΍έ ϪρϭΑέϣ ΕΎϳ΋ίΟ .Εγ΍ ϩΩη
Ϫ΋΍έ΍ ˬϪϣΎϧ ΕϧΎϣο Ωέ΍ϭϣ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ̵΍έΑ .ΩϳϳΎϣϧ ΕϓΎϳέΩ ϩΎ̴ΗγΩ
.Εγ΍ ̶ϣ΍ίϟ΍ ΩϳέΧ Ωϳγέ
96
FA
ǵȡȠȚǼȖȖȪȘıȘȢ
Ǿ İȖȖȪȘıȘ țĮȜȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȦȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ȝĮȢ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ İȓțȠıȚ IJİııȐȡȦȞ ȝȘȞȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌȡȫIJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȘ șİȦȡȘȝȑȞȘ ĮʌȩįİȚȟȘ ĮȖȠȡȐȢ īȚĮ IJȘȞ
ʌĮȡȠȤȒIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢĮʌĮȚIJİȓIJĮȚȘİʌȓįİȚȟȘIJȘȢșİȦȡȘȝȑȞȘȢĮʌȩįİȚȟȘȢĮȖȠȡȐȢıIJȘȞȠʌȠȓĮĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚȠIJȪʌȠȢ
țĮȚIJȠȝȠȞIJȑȜȠIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ǾİIJĮȚȡİȓĮȝȑıĮıIJĮĮȞȦIJȑȡȦȤȡȠȞȚțȐȩȡȚĮıİʌİȡȓʌIJȦıȘʌȜȘȝȝİȜȠȪȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚIJȘȞȣʌȠȤȡȑȦıȘIJȘȢİʌĮȞĮijȠȡȐȢIJȘȢıİȠȝĮȜȒȜİȚIJȠȣȡȖȓĮțĮȚIJȘȢĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘȢțȐșİIJȣȤȩȞİȜĮIJIJȦȝĮIJȚțȠȪȝȑȡȠȣȢ ʌȜȘȞIJȦȞĮȞĮȜȫıȚȝȦȞțĮȚIJȦȞİȣʌĮșȫȞȩʌȦȢIJĮȖȣȐȜȚȞĮȜĮȝʌIJȒȡİȢțȜʌ ǹʌĮȡĮȓIJȘIJȘʌȡȠȨʌȩșİıȘȖȚĮȞĮȚıȤȪİȚȘİȖȖȪȘıȘİȓȞĮȚȘȝȘȜİȚIJȠȣȡȖȓĮIJȘȢıȣıțİȣȒȢȞĮʌȡȠȑȡȤİIJĮȚĮʌȩIJȘȞʌȜȘȝȝİȜȒțĮIJĮıțİȣȒ
IJȘȢțĮȚȩȤȚİʌȓʌĮȡĮįİȓȖȝĮIJȚĮʌȩțĮțȒȤȡȒıȘȜĮȞșĮıȝȑȞȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘȝȘIJȒȡȘıȘIJȦȞȠįȘȖȚȫȞȤȡȒıȘȢIJȘȢ
ıȣıțİȣȒȢĮțĮIJȐȜȜȘȜȘıȣȞIJȒȡȘıȘĮʌȩʌȡȩıȦʌĮȝȘİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞĮĮʌȩIJȘȞ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ȒĮʌȩİȟȦȖİȞİȓȢʌĮȡȐȖȠȞIJİȢȩʌȦȢįȚĮțȠʌȑȢȘȜİțIJȡȚțȠȪȡİȪȝĮIJȠȢȒįȚĮijȠȡȠʌȠȓȘıȘȢIJȘȢIJȐıȘȢțȜʌ
ȈIJȘȞʌİȡȓʌIJȦıȘʌȠȣIJȠʌȡȠȧȩȞįİȞȜİȚIJȠȣȡȖİȓıȦıIJȐȜȩȖȦIJȘȢțĮIJĮıțİȣȒȢIJȠȣțĮȚİijȩıȠȞȘʌȜȘȝȝİȜȒȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮİțįȘȜȫșȘțİțĮIJȐIJȘȞʌİȡȓȠįȠİȖȖȪȘıȘȢȘȝȠȞȐįĮȈȑȡȕȚȢ ȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠıȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+
ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼșĮIJȠİʌȚıțİȣȐıİȚȝİıțȠʌȩIJȘȤȡȒıȘȖȚĮIJȘȞȠʌȠȓĮțĮIJĮıțİȣȐıIJȘțİȤȦȡȓȢȞĮȣʌȐȡȟİȚ
ȤȡȑȦıȘȖȚĮĮȞIJĮȜȜĮțIJȚțȐȒIJȘȞİȡȖĮıȓĮ
ǻİȞțĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚĮʌȩIJȘȞİȖȖȪȘıȘȠȚțȓȞįȣȞȠȚʌȠȣıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚȝİIJʌȝİIJĮijȠȡȐIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢʌȡȠȢİʌȚıțİȣȒ
ıIJȠȞȝİIJĮʌȦȜȘIJȒȒʌȡȠȢIJȘȞȝȠȞȐįĮȈȑȡȕȚȢ ȒʌȡȠȢIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢ
ǹǺǼ İijȩıȠȞ įİȞ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ %6+ ȅȚțȚĮțȑȢ ȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ Ȓ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ Įʌ¶
ĮȣIJȒȞʌȡȩıȦʌȠ
ǵȜİȢȠȚİʌȚıțİȣȑȢIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢʌȡȑʌİȚȞĮȖȓȞȠȞIJĮȚĮʌȩIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȑȡȕȚȢ ȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ
ıȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ǾİȖȖȪȘıȘįİȞțĮȜȪʌIJİȚțĮȞȑȞĮʌȡȠȧȩȞʌȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚʌȑȡĮȞIJȦȞʌȡȠįȚĮȖȡĮijȫȞȖȚĮIJȚȢȠʌȠȓİȢțĮIJĮıțİȣȐıIJȘțİ ʌȤȠȚțȚĮțȒȤȡȒıȘ ǾİȖȖȪȘıȘțĮȜȒȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢʌȠȣʌĮȡȑȤİIJĮȚĮʌȩIJȠȞțĮIJĮıțİȣĮıIJȒʌĮȪİȚĮȞĮʌȠțȠȜȜȘșȠȪȞĮȜȜȠȚȦșȠȪȞȒ
IJȡȠʌȠʌȠȚȘșȠȪȞȝİȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİIJȡȩʌȠȠȚIJĮȚȞȓİȢĮıijĮȜİȓĮȢȒȠȚİȚįȚțȑȢįȚĮțȡȚIJȚțȑȢĮȣIJȠțȩȜȜȘIJİȢİIJȚțȑIJİȢİʌȓIJȦȞ
ȠʌȠȓȦȞĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚȠĮȡȚșȝȩȢıİȚȡȐȢȒȘȘȝİȡȠȝȘȞȓĮĮȖȠȡȐȢ
ǾİȖȖȪȘıȘįİȞțĮȜȪʌIJİȚ
±ǼʌȚıțİȣȑȢȝİIJĮIJȡȠʌȑȢȒțĮșĮȡȚıȝȠȪȢʌȠȣȑȜĮȕĮȞȤȫȡĮıİțȑȞIJȡȠȈȑȡȕȚȢȝȘİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠĮʌȩIJȘȞ
%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
±ȁȐșȠȢ ȤȡȒıȘ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ȤȡȒıȘ ȤİȚȡȚıȝȩ Ȓ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ țĮIJȐ IJȡȩʌȠ ȝȘ ıȪȝijȦȞȠ ȝİ IJȚȢ
ȠįȘȖȓİȢʌȠȣʌİȡȚȑȤȠȞIJĮȚıIJĮİȖȤİȚȡȓįȚĮȤȡȒıȘȢțĮȚȒıIJĮıȤİIJȚțȐȑȖȖȡĮijĮȤȡȒıȘȢıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ
IJȘȢʌȜȘȝȝİȜȠȪȢijȪȜĮȟȘȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢIJȘȢʌIJȫıȘȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢțȜʌ
±ȆȡȠȧȩȞIJĮȝİįȣıĮȞȐȖȞȦıIJȠĮȡȚșȝȩıİȚȡȐȢ
±ǽȘȝȚȑȢʌȠȣʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚİȞįİȚțIJȚțȐĮʌȩĮıIJȡĮʌȑȢȞİȡȩȒȣȖȡĮıȓĮijȦIJȚȐʌȩȜİȝȠįȘȝȩıȚİȢĮȞĮIJĮȡĮȤȑȢ
ȜȐșȠȢ IJȐıİȚȢ IJȠȣ įȚțIJȪȠȣ ʌĮȡȠȤȒȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȜȩȖȠ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȑȡĮȞ Įʌȩ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȠȣ
țĮIJĮıțİȣĮıIJȒȒİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȣıȣȞİȡȖİȓȠȣ
ǹȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘIJȘȢıȣıțİȣȒȢȖȓȞİIJĮȚȝȩȞȠİijȩıȠȞįİȞİȓȞĮȚįȣȞĮIJȒȘİʌȚįȚȩȡșȦıȘIJȘȢțĮIJȩʌȚȞʌȚıIJȠʌȠȓȘıȘȢ
IJȘȢĮįȣȞĮȝȓĮȢİʌȚıțİȣȒȢĮʌȩIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȑȡȕȚȢ ȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠıȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢ
ȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ǾțȐșİİʌȚıțİȣȒȒȘĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘİȜĮIJIJȦȝĮIJȚțȠȪȝȑȡȠȣȢįİȞʌĮȡĮIJİȓȞİȚIJȠȞȤȡȩȞȠİȖȖȪȘıȘȢIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ǼȟĮȡIJȒȝĮIJĮțĮȚȣȜȚțȐʌȠȣĮȞIJȚțĮșȚıIJȫȞIJĮȚțĮIJȐIJȘįȚȐȡțİȚĮIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢİʌȚıIJȡȑijȠȞIJĮȚıIJȠıȣȞİȡȖİȓȠ
%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ƒȤȜȝǼșȞȚțȒȢȠįȠȪǹșȘȞȫȞȁĮȝȓĮȢ ȆȠIJĮȝȠȪȀȘijȚıȚȐǹșȒȞĮ
ȉǹȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹǼȄȊȆǾȇǼȉǾȈǾȈȆǼȁǹȉȍȃ
ǹșȒȞĮƒȤȜȝǼșȞȚțȒȢȠįȠȪǹșȘȞȫȞ±ȁĮȝȓĮȢ ȆȠIJĮȝȠȪȀȘijȚıȚȐ
șİıȞȓțȘȅįȩȢȋȐȜțȘȢȆĮIJȡȚĮȡȤȚțȩȆȣȜĮȓĮȢȠȚȆȣȜĮȓĮȉșșȑȡȝȘ
ȆȐIJȡĮȋĮȡĮȜȐȝʌȘȌȘȜȐǹȜȫȞȚĮ
ǾȡȐțȜİȚȠ±ȀȡȒIJȘȢȁİȦijǼșȞȚțȒȢǹȞIJȚıIJȐıİȦȢ ȀĮȜĮȝȐǾȡȐțȜİȚȠ
ȀȪʌȡȠȢǹȡȤȂĮțĮȡȓȠȣīDzȖțȦȝȘȁİȣțȦıȓĮȀȪʌȡȠȢ
18182ȫȡİȢȘȝȑȡİȢIJȣʌȚțȒȤȡȑȦıȘțȜȒıȘȢʌȡȠȢİșȞȚțȐįȓțIJȣĮ
ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀȅȉǾȁǼĭȍȃȅǼȄȊȆǾȇǼȉǾȈǾȈȆǼȁǹȉȍȃ
97
98
99
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɵɬɨɜɨɣɬɟɯɧɢɤɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɤɨɧɰɟɪɧɚ
ȻɋɏɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟȽɦɛɏɄɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪɆɸɧɯɟɧȽɟɪɦɚɧɢɹ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɁɚɤɨɧɚɊɎɨɬɧɨɹɛɪɹɝ
ʋɎɁɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɡɚɳɢɬɟɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɵɥɟɫɨɫɵ
Ɍɨɜɚɪɧɵɣɡɧɚɤ%RVFK
ȼɇɂɆȺɇɂȿȺɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹɉɪɨɞɭɤɰɢɹɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɪɨɯɨɞɢɬɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɪɟɤɜɢɡɢɬɚɯɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɢɫɪɨɤɚɯɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨ
ɤɥɚɫɫɟɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɣɮɭɧɤɰɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɈɈɈ©ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵª
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɝɉɟɬɟɪɝɨɮɭɥɄɚɪɥɚɋɢɦɟɧɫɚɞɥɢɬȺɮɢɥɢɚɥɜɝɆɨɫɤɜɚɭɥɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹɞɬɟɥɟɮɨɧ ɮɚɤɫ ɄɨɦɩɚɧɢɹɈɈɈ©ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵªɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɝɉɟɬɟɪɝɨɮɭɥɄɚɪɥɚɋɢɦɟɧɫɚɞɥɢɬȺɮɢɥɢɚɥɜɝɆɨɫɤɜɚ
ɭɥɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹɞɬɟɥɟɮɨɧ ɮɚɤɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɜɨɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɬɢɦɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɧɚɟɞɢɧɨɣɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɥɢɰɚɚɬɚɤɠɟɜɵɩɨɥɧɹɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɁɚɤɨɧɨɦ
ɊɎ ʋɎɁ ©Ɉ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢª ɞɥɹ ɥɢɰɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɂɦɩɨɪɬɟɪɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɟɪɢɣɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈɈɈ ©Ȼɋɏ Ȼɵɬɨɜɵɟ
ɉɪɢɛɨɪɵª ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɝ ɉɟɬɟɪɝɨɮ ɭɥ Ʉɚɪɥɚ ɋɢɦɟɧɫɚ ɞ ɥɢɬ Ⱥ ɮɢɥɢɚɥ ɜ ɝɆɨɫɤɜɚ ɭɥ Ɇɚɥɚɹ Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ ɞ
ɬɟɥɟɮɨɧ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ
ɪɵɧɤɟȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɹɜɥɹɟɬɫɹɊɨɛɟɪɬȻɨɲɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟȽɦɛɏɄɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪɆɸɧɯɟɧȽɟɪɦɚɧɢɹ 5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH
*PE+&DUO:HU\6WU0QFKHQ*HUPDQ\ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ȼɋɏ ɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟ Ƚɦɛɏ Ʉɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪ Ɇɸɧɯɟɧ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ %6+
+DXVJHUlWH*PE+&DUO:HU\6WU0QFKHQ*HUPDQ\ ɉɪɢɩɟɪɟɜɨɡɤɟɩɨɝɪɭɡɤɟɪɚɡɝɪɭɡɤɟɢɯɪɚɧɟɧɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɥɟɞɭɟɬɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹɩɨɦɢɦɨɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
‡ Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɢɥɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɸɟɟɭɩɚɤɨɜɤɢ
‡ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɡɛɟɝɚɬɶɩɨɩɚɞɚɧɢɹɧɚɭɩɚɤɨɜɤɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɞɵɢɞɪɭɝɢɯɠɢɞɤɨɫɬɟɣ
ɉɟɪɟɞɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣɢɥɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚɯɪɚɧɟɧɢɟɛɵɜɲɟɣɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɛɟɞɢɬɶɫɹɜ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɞɵ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɜɭɫɥɨɜɢɹɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɵɲɟƒɋɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɠɧɨɫɬɢɧɟɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɣɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɵɞɟɪɠɚɬɶɟɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɦɧɚɬɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɧɟɫɤɨɥɶɤɨɱɚɫɨɜ
ɉɪɚɜɢɥɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɪɨɡɧɢɱɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɍɤɚɡɚɧɢɹɩɨɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɭɬɨɱɧɟɧɵɭɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɜɬɟɱɟɧɢɟɫɪɨɤɚɞɟɣɫɬɜɢɹɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɷɬɨɬɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧɩɪɢɟɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɟɩɪɨɞɚɠɟɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɜɬɟɱɟɧɢɟɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɁɚɤɨɧɚɊɎɨɡɚɳɢɬɟ
ɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɋɪɨɤɫɥɭɠɛɵɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɭɤɚɡɚɧɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦɜɥɢɫɬɨɜɤɟ©ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɨɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɢɫɟɪɜɢɫɧɨɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢª
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ ɩɨɦɨɞɟɥɶɧɨɦɭɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɨɥɟ ©(1Uª ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɦɭɬɢɩɭ ɩɨɥɟ©7\SHª ɢɬɨɜɚɪɧɨɦɭ
ɡɧɚɤɭ %RVFK ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɦ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɢ ɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɛɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɫɯɟɦɟ
(1Uɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɧɨɦɟɪ!ɢɧɞɟɤɫɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɵ!
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɭɤɜɟɧɧɨɰɢɮɪɨɜɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ ɩɪɢ
ɩɪɨɞɚɠɟ ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ ɦɨɞɟɥɶɧɵɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɦɨɞɟɥɶɸ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ %RVFK Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɦɨɞɟɥɶ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɦɟɠɞɭɤɨɞɨɜɵɦɫɥɨɜɨɦ©(1Uªɢɤɨɫɨɣɱɟɪɬɨɣ©ª
ɂɧɞɟɤɫɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɵ±ɞɜɭɡɧɚɱɧɨɟɰɢɮɪɨɜɨɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɦɨɟɟɞɢɧɢɰɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɨɣ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɜɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɨɪɦɟɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɭɤɚɡɚɧɢɟɬɨɪɝɨɜɨɝɨɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢɛɨɪɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɤɚɤɩɨɥɧɨɫɬɶɸɬɚɤɢɱɚɫɬɢɱɧɨɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨ
ɷɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɞɚɧɧɨɝɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɤɛɵɬɨɜɨɦɭɩɪɢɛɨɪɭɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɦɭɷɬɢɦɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɛɵɬɨɜɨɝɨɩɪɢɛɨɪɚɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹɜ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɤɧɟɦɭɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɭɬɟɦɚɧɚɥɢɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
ȼɫɨɫɬɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɞɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɨɝɭɬɜɯɨɞɢɬɶɧɚɫɬɨɹɳɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɭɫɥɨɜɢɹɯɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨɢɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
Ɇɚɪɤɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɧɚɬɢɩɨɜɨɣɬɚɛɥɢɱɤɟɩɪɢɛɨɪɚɧɚɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɣɷɬɢɤɟɬɤɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɩɚɤɨɜɤɟɩɪɢɛɨɪɚɚɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɢɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢɞɨɫɬɭɩɧɨɟɢɧɚɝɥɹɞɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨ
ɩɪɢɛɨɪɟɜɦɟɫɬɚɯɩɪɨɞɚɠ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɤɨɬɨɪɚɹɩɪɨɲɥɚɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚɢɢɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɦɚɪɤɢɪɭɟɬɫɹɟɞɢɧɵɦɡɧɚɤɨɦɨɛɪɚɳɟɧɢɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɧɚɪɵɧɤɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɥɟɧɨɜɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚ ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚ
‡ ɌɊɌɋ
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜ
‡ ɌɊɌɋ
Ɉɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɢɡɤɨɜɨɥɶɬɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
‡ ɌɊȿȺɗɋ Ɉɛ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɢɡɞɟɥɢɹɯ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɫ ɞɚɬɵ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɟɝɨɜɫɢɥɭ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹɧɚɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɹɡɵɤɚɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɥɟɧɨɜȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɨɬɥɢɱɧɵɯɨɬɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɜɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɦɨɠɧɨɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɭɬɨɪɝɭɸɳɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɟɡɢɞɟɧɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɱɥɟɧɚȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɨɪɝɨɜɵɯɡɚɥɚɯɦɨɠɟɬɛɵɬɶɡɚɩɪɨɲɟɧɚɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ©ɝɨɪɹɱɟɣɥɢɧɢɢª
ɚɬɚɤɠɟɞɨɫɬɭɩɧɚɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟɧɚɫɚɣɬɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹKWWSZZZERVFKKRPHUX
100
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
Ɍɨɪɝɨɜɨɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɬɢɩ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ
Ⱦɚɬɚɜɵɞɚɱɢ
Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬɞɨ
ɋɬɪɚɧɚ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ
BBH21621
BBH21622
BBH21631
BBH21632
BBH216RB3
BBH625M1
BBHMOVE1N
BBHMOVE2N
BBHMOVE3N
BCH6256N1
BCH65RT25K
%&+$7+
BCH6ATH25
BCH6ATH25K
BCH6L2561
BCH6ZOOO
BGC1U1550
%*&8
BGL252000
BGL252101
BGL252103
BGL32000
BGL32003
BGL32500
%*/029
BGL35MOV15
BGL35MOV16
%*/029
BGL35SPORT
%*/
%*/
%*/
%*/
%*/352
%*/352,5
%*/6,/'
BGN21700
BGN21702
%*1
BGS11700
BGS11702
BGS11703
%*68
%*68
%*68
%*6
%*6
%*6
BGS2UPWER1
BGS2UPWER2
BGS2UPWER3
%*6
%*68
%*6
%*6
%*6
%*6*2/'
%*68
%*68
%*68*2/'
BGS52530
BGS5PWER
BGS5ZOOO1
BGS5ZOORU
BGS62530
BHN09070
%+1
BHN20110
BKS3003
%6$
%6%
%6%
%6*58
%6*
%6*
BSGL2MOV30
BSGL2MOV31
%6*/
%6*/
BSGL52531
%6058
BSN1701RU
BSN2100RU
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VCAS010V25
VXAS010V00
VXAS010V00
VXAS010V00
VCAS010V25
VCAS010V25
9&$69
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VRBS22X2V0
95%6;9
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS25Z35M
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
9%%649
9%%649
9%%649
9%%649
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
9,%6;9
95%6;9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS25X2V0
95%6;9
95%6;9
VCBS25X5V0
VCBS25X5V0
VCBS22X5V0
VCBS25X5V0
VCBS25X6V0
VXAS021V09
9;$69
VXAS021V20
VCAS010V00
VBBS550V20
BS55
BS55
VBBS600V00
VBBS600V02
VBBS600V02
VBBS550V20
VBBS550V20
VBBS600V02
VBBS625V00
VBBS25Z5V0
9&%69
9&%69
VCBS122V00
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
12.02.2016
12.02.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
06.09.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
23.07.2013
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
16.11.2016
16.11.2016
16.11.2016
20.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
11.02.2021
11.02.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
05.09.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
15.11.2021
15.11.2021
15.11.2021
19.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
FB5191 03/2017
101
Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании
Круглосуточный телефон службы поддержки*:
Официальный сайт в Интернете:
8 (800) 200-29-61
www.bosch-home.ru
Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном
сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернетмагазине: www.bosch-home.ru/store. C условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные
аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.
1. Изделие _________________________________________________________
2. Модель _________________________________________________________
Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или
товарный чек, товарная накладная).
3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы,
кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные весы, утюги, паровые станции, гладильные доски и аналогичные им изделия.
4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям
в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия.
Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».
Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739
Мюнхен, Карл-Вери Штрассе 34, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).
Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул.
Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.
5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или
в сопроводительной документации.
6. Аксессуары и средства по уходу
Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные
аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего
прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch,
они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами
и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы
поддержки.
7. Гарантия изготовителя
Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был
выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.
8. Внимание! Важная информация для потребителей
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или
организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации
прибора.
Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его
эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи
прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой
силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также
вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности
параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований
убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем
в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
9. Информация о сервисе
В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить
Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на
официальном сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с
даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления
маркируется FD ГГММ, где ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора
необходимо к 1920 прибавить число ГГ.
* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.
102
B34C065N1-1M00 03/2017
103
104
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising