Bosch | BCS111GB | Instructions for use | Bosch BCS1ALL Cordless handstick vacuum cleaner Operating instrustions

Bosch BCS1ALL Cordless handstick vacuum cleaner Operating instrustions
‫‪8001 108 997 - 980320‬‬
‫‪Sicherheitshinweise........................................................................................................................... 2‬‬
‫‪Gerätebeschreibung ........................................................................................................................ 42‬‬
‫‪de‬‬
‫‪Safety information ............................................................................................................................. 4‬‬
‫‪Your vacuum cleaner ........................................................................................................................ 45‬‬
‫‪en‬‬
‫‪Consignes de sécurité ....................................................................................................................... 6‬‬
‫‪Description de l'appareil.................................................................................................................. 49‬‬
‫‪fr‬‬
‫‪Istruzioni di sicurezza ........................................................................................................................ 8‬‬
‫‪Descrizione dell'apparecchio ........................................................................................................... 52‬‬
‫‪it‬‬
‫‪Veiligheidsvoorschriften................................................................................................................... 10‬‬
‫‪Beschrijving van het toestel ............................................................................................................. 56‬‬
‫‪nl‬‬
‫‪Sikkerhedsanvisninger‬‬
‫‪.....................................................................................................................‬‬
‫‪12‬‬
‫ﺗﻭﺳﻁ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ‪،‬‬
‫ﮐﺭﺩﻥ ﻭ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﺍﺯ‬
‫ﺗﻣﻳﺯ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻧﺑﺎﻳﺩ ‪da‬‬
‫‪Beskrivelse....................................................................................................................................... 59‬‬
‫ﺑﺩﻭﻥ ﻧﻅﺎﺭﺕ ﻓﺭﺩ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺷﻭﺩ‬
‫‪Sikkerhetshenvisninger‬ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ‬
‫‪ ....................................................................................................................‬ﻭ ﺭﻭﮐﺵﻫﺎی ﭘﻼﺳﺗﻳﮑﯽ‬
‫ﮐﻳﺳﻪﻫﺎ‬
‫‪14‬‬
‫ﻟﻁﻔﺎً ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺩﻓﺗﺭﭼﻪ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﮐﻧﻳﺩ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬
‫‪no‬‬
‫‪ Beskrivelse‬ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺩ‬
‫‪ av‬ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺩﻭﺭ‬
‫ﺩﺳﺗﺭﺱ‬
‫ﺍﻧﺩﺍﺧﺗﻥ‪ ،‬ﺍﺯ‬
‫‪apparatet‬‬
‫‪..................................................................................................................‬‬
‫‪63‬‬
‫ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﺧﺹ ﺛﺎﻟﺙ‪ ،‬ﻟﻁﻔﺎً ﺍﻳﻥ ﺩﻓﺗﺭﭼﻪ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎی ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﻳﺯ ﺗﺣﻭﻳﻝ‬
‫ﻭﺟﻭﺩ ﺧﻁﺭ ﺧﻔﮕﯽ‬
‫ﺑﺩﻫﻳﺩ‬
‫‪Säkerhetsanvisningar ....................................................................................................................... 16‬‬
‫‪Produktbeskrivning .......................................................................................................................... 66‬‬
‫ﮐﺎﺭﺑﺭﺩ ﺍﺻﻠﯽ‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻧﺎﺳﺏ‬
‫‪sv‬‬
‫‪Turvallisuusohjeet‬‬
‫‪............................................................................................................................‬‬
‫‪18‬‬
‫ﺑﺭﭼﺳﺏ ﻣﺷﺧﺻﺎﺕ‬
‫ﻣﻧﺩﺭﺝ ﺩﺭ‬
‫ﻓﻘﻁ ﻣﻁﺎﺑﻕ ﺑﺎ ﻣﺷﺧﺻﺎﺕ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺭﺍ‬
‫ﺍﻳﻥ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﻓﻘﻁ ﺑﺭﺍی ﻣﺻﺎﺭﻑ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ‪ ،‬ﺍﺯ ﺑﻪ‬
‫ﺩﻫﻳﺩ ‪i‬‬
‫‪kuvaus‬‬
‫‪69‬‬
‫‪Laitteen‬ﻗﺭﺍﺭ‬
‫ﻣﻭﺭﺩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫‪................................................................................................................................‬ﻧﻣﻭﺩﻩ ﻭ‬
‫ﻓﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺭﻕ ﻣﺗﺻﻝ‬
‫ﮐﺎﺭﮔﻳﺭی ﺁﻥ ﺑﺭﺍی ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺗﺟﺎﺭی ﺧﻭﺩﺩﺍﺭی ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ ﺍﻳﻥ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺭﺍ ﻓﻘﻁ‬
‫ﻫﺭﮔﺯ ﺍﺯ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺑﺩﻭﻥ ﮐﻳﺳﻪ ﻳﺎ ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﻏﺑﺎﺭ‪ ،‬ﻓﻳﻠﺗﺭ ﻣﺣﺎﻓﻅ‬
‫ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﻟﻌﻣﻝﻫﺎی ﻣﻧﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻓﺗﺭﭼﻪ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎی ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‪ ،‬ﻣﻭﺭﺩ‬
‫ﺧﺭﻭﺟﯽ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫‪....................................................................................................................‬ﻓﻳﻠﺗﺭ ﻫﻭﺍی‬
‫ﻣﻭﺗﻭﺭ ﻳﺎ‬
‫‪Consejos‬‬
‫‪de seguridad‬‬
‫‪20‬‬
‫ﺑﻬﺭﻩ ﺑﺭﺩﺍﺭی ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﺩ‬
‫ﻧﮑﻧﻳﺩﺑﺭﺳﺎﻧﺩ ‪es‬‬
‫‪de‬ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺁﺳﻳﺏ‬
‫ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ‬
‫‪ ............................................................................................................ 73‬ﺍﻳﻥ ﮐﺎﺭ‬
‫‪Descripción‬‬
‫‪los aparatos‬‬
‫ﻫﻣﻳﺷﻪ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺯﻝﻫﺎ ﻭ ﻟﻭﻟﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺭ ﺧﻭﺩ‬
‫ﺑﺭﺍی ﺍﺟﺗﻧﺎﺏ ﺍﺯ ﺑﺭﻭﺯ ﺟﺭﺍﺣﺕ ﻭ ﺁﺳﻳﺏ ﺩﻳﺩﮔﯽ‪ ،‬ﺍﺯ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﻧﺑﺎﻳﺩ ﺑﺭﺍی‬
‫ﺩﻭﺭ‬
‫ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺩ‬
‫‪Instruções de segurança‬‬
‫‪..................................................................................................................‬‬
‫‪22‬‬
‫ﻣﺻﺎﺭﻑ ﺯﻳﺭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺷﻭﺩ‬
‫‪pt‬‬
‫ﺑﺭﻭﺯ ﺟﺭﺍﺣﺕ ﺷﻭﺩ‬
‫ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎﻋﺙ‬
‫ﺍﻳﻥ‬
‫‪Descrição‬‬
‫‪do aparelho‬‬
‫‪.....................................................................................................................‬‬
‫‪77‬‬
‫ﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ‬
‫ﻳﺎ‬
‫ﺍﺷﺧﺎﺹ‬
‫ﺑﺭﺭﻭی‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﻫﻣﻳﺷﻪ ﭘﺎﻳﻳﻥﺗﺭ ﺍﺯ ﺧﻭﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﺩ‬
‫ﭘﻠﮑﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬
‫ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺟﺎﺭﻭ‬
‫ﺟﺎﺭﻭﺭﺍﻭﻳژﻩ‬
‫ﺟﺎﻧﺑﯽ‬
‫ﮐﺭﺩﻥﻟﻭﺍﺯﻡ‬
‫ﻳﺩﻛﯽ ﻭ‬
‫ﻗﻁﻌﺎﺕ‬
‫ﻣﮑﺵ‬
‫ﺑﺭﻗﯽ‪ ،‬ﺍﺯ ﺳﻳﻡ ﺑﺭﻕ ﻳﺎ ﻟﻭﻟﻪ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫‪ασφαλείας‬ﻧﻘﻝ‬
‫ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﺣﻣﻝ ﻭ‬
‫ﺑﺭﺍی‬
‫‪Υποδείξεις‬‬
‫‪.......................................................................................................................‬‬
‫‪24‬‬
‫ﺍﺷﻳﺎء ﺧﻁﺭﻧﺎک‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍی ﻟﺑﻪﻫﺎی ﺗﻳﺯ‪ ،‬ﺩﺍﻍ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺷﺗﻌﺎﻝ‬
‫‪el‬‬
‫ﻧﮑﻧﻳﺩ‬
‫ﺟﺎﻳﮕﺯﻳﻥ‬
‫ﻓﻳﻠﺗﺭ‬
‫ﺑﺳﺗﻪ‬
‫‪Περιγραφή της συσκευής .................................................................................................................‬‬
‫‪80‬‬
‫ﻣﻭﺍﺩ ﻣﺭﻁﻭﺏ ﻭ ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻳﺏ ﺩﻳﺩﮔﯽ ﺷﻭﺩ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺩ ﺗﻭﺳﻁ‬
‫ﺑﺭﻕ‬
‫ﺳﻳﻡ‬
‫ﺍﮔﺭ‬
‫ﺍﻳﻣﻧﯽ‪،‬‬
‫ﻟﺣﺎﻅ‬
‫ﺑﻪ‬
‫ﻛﻳﺳﻪ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ‪PowerProtect‬‬
‫ﮔﺎﺯﻫﺎ ‪GL70‬‬
‫ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺑﻭﺵ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ‬
‫ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻁﺭ‬
‫ﻗﺎﺑﻠﻳﺕﺭﺍ ﺑﻪ‬
‫ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺎ‬
‫ﺻﻣﻳﻣﺎﻧﻪ‬
‫ﺧﺭﻳﺩﺍﻧﻔﺟﺎﺭ ﻭ‬
‫ﺍﺷﺗﻌﺎﻝ ﻭ ﻳﺎ‬
‫ﺗﺑﺭﻳﻙﻣﻭﺍﺩ‬
‫ﺧﺩﻣﺎﺕ ﭘﺱ ﺍﺯ ﻓﺭﻭﺵ ﻳﺎ ﻓﺭﺩ ﻣﺗﺧﺻﺹ ﺗﻌﻭﻳﺽ ﮔﺭﺩﺩ‬
‫ﺳﺎﺯﻧﺩﻩ‪ ،‬ﺑﺧﺵ‬
‫‪00575069‬‬
‫ﺷﻣﺎﺭﻩ‪:‬‬
‫‪26‬‬
‫ﺑﭘﺫﻳﺭﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺣﺎﺻﻝ ﺍﺯ ﺷﻭﻣﻳﻧﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺳﻳﺳﺗﻡﻫﺎی ﺣﺭﺍﺭﺕ ﻣﺭﮐﺯی‬
‫‪Ergomaxx‬ﻭ ﺩﻭﺩﻩ‬
‫‪ `x‬ﺧﺎﮐﺳﺗﺭ‬
‫‪tr‬ﺑﺭﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ‬
‫‪Güvenlik‬ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‪ ،‬ﺳﻳﻡ‬
‫‪ bilgiler‬ﺩﻗﻳﻘﻪ ﺍﺯ‬
‫‪ ...............................................................................................................................‬ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ‬
‫ﺻﻭﺭﺕ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﺩﺭ‬
‫ﺷﺎﻣﻝ‪:‬‬
‫‪Cihaz açıklaması ..............................................................................................................................‬‬
‫‪84‬‬
‫ﻫﺎی ‪ GL70 Ergomaxx`x‬ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻓﺗﺭﭼﻪ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎ ﺗﻭﺻﻳﻑ ﺷﺩﻩ‬
‫ﺍﻧﻭﺍﻉ ﻣﺩﻝ‬
‫ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻥ‬
‫ﺑﮑﺷﻳﺩ‬
‫ﺑﻳﺭﻭﻥ‬
‫ﮐﺎﻣﻝ‬
‫ ‪ 4‬ﻋﺩﺩ ﮐﻳﺳﻪ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺳﺕﻫﺎ‬‫ﻋﻣﻠﻛﺭﺩﻫﺎی ﺗﺷﺭﻳﺢ ﺷﺩﻩ ﺑﺎ‬
‫ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﻭ‬
‫ﺗﻭﻧﺭﺍﺳﺕ ﺑﺭﺧﯽ‬
‫ﻣﻣﮑﻥ‬
‫ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ‬
‫ﻓﺗﻭﮐﭘﯽ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩﻫﺎی ﭼﺎﭘﮕﺭ ﻭ‬
‫ﻏﺑﺎﺭ‬
‫ﺍﺳﺕ‪،‬ﮔﺭﺩ ﻭ‬
‫ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺟﺩﺍ ﮐﺭﺩﻥ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﺭﻕ‪ ،‬ﻗﺳﻣﺕ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺭﺍ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ؛ ﮐﺎﺑﻝ ﺑﺭﻕ‬
‫ﺑﻬﺩﺍﺷﺗﯽ‬
‫ﻣﺎﻳﮑﺭﻭ‪-‬‬
‫ﻓﻳﻠﺗﺭ‬
‫ﻋﺩﺩ‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa‬‬
‫‪............................................................................................‬‬
‫‪28‬‬
‫ﻫﺩﻑ‬
‫ﻣﺩﻝ ﺷﻣﺎ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﺑﺎﺷﺩ‪ .‬ﻓﻘﻁ ﺍﺯ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺍﺻﻝ ﺑﻭﺵ‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﺎ‬
‫ﺭﺍ ﻧﮑﺷﻳﺩ‬
‫‪pl‬‬
‫‪Opis‬‬
‫‪urządzenia‬‬
‫‪88‬‬
‫ﺩﺳﺗﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺻﻭﺹ ﺑﺭﺍی ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺷﻣﺎ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﺷﺩﻩ‬
‫ﺗﻳﺯ ﻭ ﻳﺎ ﮔﻳﺭ ﮐﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﺷﻳﺎء‬
‫ﺳﻁﻭﺡ‬
‫‪...............................................................................................................................‬ﺑﺭﻕ ﺑﺭ ﺭﻭی‬
‫ﺍﺯ ﮐﺷﻳﺩﻩ ﺷﺩﻥ ﺳﻳﻡ‬
‫ﺑﺭﻗﯽ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ‬
‫ﮐﻳﺳﻪﻫﺎی‬
‫ﺟﺎﻧﺑﯽ‪،‬‬
‫ﻟﻭﺍﺯﻡ‬
‫ﻳﺩﮐﯽ‪،‬‬
‫ﻗﻁﻌﺎﺕ‬
‫ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ‬
‫ﺗﻭﺟﻪ‬
‫ﻟﻁﻔﺎ‬
‫ﺩﻳﮕﺭ‪ ،‬ﺟﻠﻭﮔﻳﺭی ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﺍﺳﺕ‪ ،‬ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻛﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻛﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﻣﯽﺷﻭﺩ‪،‬ﺑﺭﻗﯽ‬
‫‪Biztonsági‬ﺟﺎﺭﻭ‬
‫ﻫﺎی‬
‫ﻓﻘﻁ ﺍﺯ‬
‫ﺗﻭﺻﻳﻪﺑﻪﻣﯽﻛﻧﻳﻡ‬
‫ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ‬
‫‪útmutató‬‬
‫‪.........................................................................................................................‬‬
‫‪30‬‬
‫ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ‬
‫ﺍﺻﻝﺷﻭﻳﺩ‬
‫ﻣﻁﻣﺋﻥ‬
‫ﮐﻳﺳﻪﺟﻣﻊ‬
‫ﺧﻭﺩﮐﺎﺭ‬
‫ﺻﻭﺭﺕ‬
‫ﺑﺭﻕ‬
‫ﺳﻳﻡ‬
‫ﻭﻗﺗﯽ‬
‫ﻟﻁﻔﺎً‬
‫ﺑﺭﺍی‬
‫ﺍﺻﻠﯽ‬
‫ﮐﻳﺳﻪﻫﺎی‬
‫ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﻭ‬
‫ﺍﺻﻠﯽ ﻭﻳژﻩ‬
‫ﺟﺎﻧﺑﯽ‬
‫ﺭﺍﻫﻧﻣﺎیﻟﻭﺍﺯﻡ‬
‫ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺎ‪،‬‬
‫ﻗﻁﻌﺎﺕﺍﺯﻳﺩﮐﯽ‬
‫ﺩﺭ‬
‫ﻛﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺩﺍﺭی‬
‫ﺑﻌﺩی ﻧﮕﻪ‬
‫ﺑﺭﺍی‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﺩﻓﺗﺭﭼﻪ‬
‫‪hu‬‬
‫ﻧﺷﻭﺩ ﻛﻳﺳﻪ ﺑﺎ‬
‫ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ‬
‫ﻭﻗﺗﯽ‬
‫ﻛﻪ‬
‫ﺍﺳﺕ‬
‫ﻛﺎﺭﺁﻣﺩ‬
‫ﺑﺳﻳﺎﺭ‬
‫ﺟﺎﺭﻭﺑﺭﻗﯽ‬
‫ﻳﻙ‬
‫ﺷﻣﺎ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬
‫ﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ‪ A‬ﻳﺎ ﺍﺷﻳﺎء ﭘﺭﺗﺎﺏ‬
‫ﻗﻁﻌﺎﺕ ﺑﺩﻧﻪ‪،‬‬
‫ﺑﺭﻕ ﺑﻪ ﺳﻣﺕ ﺍﻓﺭﺍﺩ‪،‬‬
‫‪készülék‬‬
‫‪leírása.............................................................................................................................‬‬
‫‪91‬‬
‫ً‬
‫ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ‪،‬‬
‫ﺷﺩﻩﺍﻧﺩ‬
‫ﻁﺭﺍﺣﯽ‬
‫ﺑﺭﻗﯽﻫﺎﻳﻣﺎﻥ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ‬
‫ﻧﻳﺎﺯﻫﺎی‬
‫ﻭ‬
‫ﻣﺷﺧﺻﺎﺕ‬
‫ﺑﺎ‬
‫ﮐﺎﺭ‬
‫ﺩﻓﺗﺭﭼﻪ‬
‫ﺍﻳﻥ‬
‫ﻟﻁﻔﺎ‬
‫ﺛﺎﻟﺙ‪،‬‬
‫ﺷﺧﺹ‬
‫ﺑﻪ‬
‫ﺑﺭﻗﯽ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬
‫ﺩﺍﺩﻥ‬
‫ﺗﺣﻭﻳﻝ‬
‫ﺻﻭﺭﺕ‬
‫ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺭﺍ ﻓﺭﺍﻫﻡ‬
‫ﺩﺳﺗﻳﺎﺑﯽ‬
‫ﺑﺭﺍی ﺍﻣﻛﺎﻥ‬
‫ﺑﺭﻕ ﺷﻭﺩ‪،‬‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﺍﺯ ﺑﺎﻻ‬
‫ﻛﻳﻔﻳﺕ‬
‫ﺑﻪ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﻫﺩﺍﻳﺕ ﺳﻳﻡ‬
‫ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ‬
‫ﻳﺩﮐﯽ ﺍﺻﻠﯽ‪ ،‬ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺍﺻﻠﯽ ﻭﻳژﻩ‬
‫ﻓﻘﻁ ﺍﺯ‬
‫ﺭﺍﻫﻧﻣﺎیﻣﯽﺷﻭﺩ‬
‫ﺗﻭﺻﻳﻪ‬
‫ﻗﻁﻌﺎﺕﺑﺩﻫﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻧﻳﺯ ﺗﺣﻭﻳﻝ‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ‬
‫)ﻣﺎﻧﻧﺩ‬
‫ﺑﺭﻗﯽﺑﺭﻗﯽ ﺑﺎ‬
‫ﺟﺎﺭﻭﺟﺎﺭﻭ‬
‫ﻛﻳﺳﻪ‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬
‫ﻓﻘﻁ‬
‫ﺁﻭﺭﺩ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻻﺑﮑﺷﻳﺩ‬
‫ﻛﻳﻔﻳﺕﺑﺭﻕ‬
‫ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ‬
‫ﺑﺭﺭﻭی‬
‫ﮐﺎﺭ‬
‫ﻫﺭ ﺑﺎﻧﻭﻉ‬
‫ﺍﻧﺟﺎﻡ‬
‫ﻣﯽ ﺍﺯ‬
‫ﻗﺑﻝ‬
‫‪Bezpečnostní‬‬
‫‪pokyny‬‬
‫‪.......................................................................................................................‬‬
‫‪32‬‬
‫ﻭ ﮐﻳﺳﻪﻫﺎی ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻳﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻋﻣﺭ ﻁﻭﻻﻧﯽ‬
‫ﻧﮑﻧﻳﺩﻛﻪﺩﺭ‪cs‬‬
‫ﺩﺭ‬
‫ﺑﺭﻗﯽ ﺷﻣﺎ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ‬
‫‪Návod‬ﻳﺎﺑﻳﺩ‬
‫ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ‪k‬ﺁﻥﺍﻁﻣﻳﻧﺎﻥ‬
‫ﻣﯽ‬
‫ﺑﻭﺵ(‬
‫ﺍﺻﻝ‬
‫ﻫﺎی‬
‫ﻛﻳﺳﻪ‬
‫ﺗﺷﺧﻳﺹ‬
‫ﺻﻭﺭﺕ‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﺍﺯ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‪،‬‬
‫ﺧﺭﺍﺑﯽ‬
‫ﺻﻭﺭﺕ‬
‫ﺩﺭ‬
‫‪použití ................................................................................................................................‬‬
‫‪95‬‬
‫ﻣﯽﺷﻭﺩ‬
‫ﺗﺿﻣﻳﻥ‬
‫ﺁﻥ‬
‫ﮐﺭﺩﻥ‬
‫ﺗﻣﻳﺯ‬
‫ﺑﺎﻻی‬
‫ﮐﻳﻔﻳﺕ‬
‫ﺗﺩﺍﻭﻡ‬
‫ﻭ‬
‫ﺑﺭﻗﯽ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ‬
‫ﺻﻔﺣﺎﺕ ﻣﺻﻭﺭ ﺗﺎ ﺷﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭی ﮔﺭﺩ ﻭ ﻏﺑﺎﺭ‬
‫ﻣﻛﺵ ﻭ‬
‫ﺧﺭﺍﺑﯽ‪،‬ﺑﻬﺭﻩ‬
‫ﻛﻼﺱ‬
‫ﻅﺭﻓﻳﺕﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﺑﺭﻕ ﺧﺎﺭﺝ‬
‫ﻗﺩﺭﺕﭘﺭﻳﺯ‬
‫ﺍﻧﺭژی‪،‬ﺭﺍ ﺍﺯ‬
‫ﻭﺭیﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬
‫ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ‬
‫ﺧﺩﻣﺎﺕﻛﻧﺩ‪.‬‬
‫ﻛﺎﺭ ﻣﯽ‬
‫ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬
‫ﺍﻧﺭژی‬
‫ﺑﺭﭼﺳﺏ‬
‫ﺩﻻﻳﻝﺩﺭ‬
‫ﺑﻪﻣﻧﺩﺭﺝ‬
‫ﭘﺱ ﺍﺯ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ‬
‫ﻣﺭﮐﺯ‬
‫‪ по‬ﻣﺟﺎﺯ‬
‫ﭘﺭﺳﻧﻝ‬
‫ﻓﻘﻁ‬
‫ﺍﻳﻣﻧﯽ‪،‬‬
‫‪Указания‬‬
‫‪технике‬‬
‫‪безопасности...............................................................................................‬‬
‫‪34‬‬
‫ﻟﻁﻔ ًﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ‬
‫‪ru‬‬
‫ﻫﺎی‬
‫ﻋﻧﻭﺍﻥﻳﺎ ﻣﺛﺎﻝ‬
‫ﺍﻧﺟﺎﻡ )ﺑﻪ‬
‫ﭘﺎﻳﻳﻥ‬
‫ﮐﻳﻔﻳﺕ‬
‫‪прибора‬ﺑﺭﻗﯽ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ‬
‫ﮐﻳﺳﻪﻫﺎی‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬
‫ﮐﻳﺳﻪﻳﺩﮐﯽ‬
‫ﻗﻁﻌﺎﺕ‬
‫ﺩﻫﻧﺩ ﻭ‬
‫ﺑﺭﺭﻭی ﺑﺎﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬
‫ﻻﺯﻡ ﺭﺍ‬
‫ﺗﻌﻣﻳﺭﺍﺕ‬
‫ﺩﺍﺭﻧﺩ‬
‫‪Описание‬‬
‫‪........................................................................................................................‬‬
‫‪98‬‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻁﻌﺎﺕ ﻳﺩﮐﯽ‪ ،‬ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻭﻳژﻩ ﻭ ﮐﻳﺳﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺏ ﻳﺎ ﺑﺎ‬
‫ﻣﻭﺭﺩ‬
‫ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻋﻣﺭ ﻭ ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺷﻣﺎ ﺍﺛﺭ ﻣﻧﻔﯽ ﺩﺍﺷﺗﻪ‬
‫ﺗﻌﻭﻳﺽﻁﻭﻝ‬
‫ﻧﻳﺎﺯﻣﯽﺭﺍﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺭ‬
‫ﮐﺎﻏﺫی(‬
‫ﮐﻳﻔﻳﺕ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺷﻣﺎ ﺁﺳﻳﺏ ﺑﺭﺳﺎﻧﺩ ﺁﺳﻳﺏ ﺩﻳﺩﮔﯽ‬
‫ﺭﻁﻭﺑﺕ ﺑﻪﻭ ﻣﻧﺎﺑﻊ‬
‫ﺁﺏ ﻭ‬
‫ﻋﻭﺍﻣﻝ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻝ‬
‫ﺩﺭ‬
‫ﺭﺍ‬
‫ﺑﺭﻗﯽ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ‬
‫ﻫﻭﺍﻳﯽ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ‬
‫ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺏ ﻧﻳﺯ‬
‫ﻳﺎ‬
‫ﻛﻳﻔﻳﺕ‬
‫ﺑﯽ‬
‫ﻫﺎی‬
‫ﻛﻳﺳﻪ‬
‫ﺍﺯ‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﺑﺎﺷﻧﺩ‪.‬‬
‫‪Indicaţii de siguranţă .......................................................................................................................‬‬
‫‪36‬‬
‫ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﻳﻥ ﻧﻭﻉ ﻭﺳﺎﻳﻝ ﺗﺣﺕ ﭘﻭﺷﺵ ﮔﺎﺭﺍﻧﺗﯽ ﻣﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻧﻣﯽﮔﻳﺭﻧﺩ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺷﺎﻣﻝ‪ro‬‬
‫ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ‬
‫ﺍﻳﻥ ﻗﺑﻳﻝ ﺁﺳﻳﺏﻫﺎ‬
‫ﺿﻣﺎﻧﺕ ﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﺑﺭﺳﺎﻧﺩ‪.‬‬
‫ﺣﺭﺍﺭﺗﯽﺁﺳﻳﺏ‬
‫ﺑﺭﻗﯽ‬
‫‪Descrierea‬‬
‫‪aparatului.....................................................................................................................‬‬
‫‪103‬‬
‫ﺭﻳﺧﺗﻥ ﻣﻭﺍﺩ ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺷﺗﻌﺎﻝ ﻳﺎ ﻣﻭﺍﺩ ﺣﺎﻭی ﺍﻟﮑﻝ ﺑﺭﺭﻭی ﻓﻳﻠﺗﺭﻫﺎ ﮐﻳﺳﻪ‬
‫ﺍﺯ‬
‫ﻧﻣﯽﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫أمان‪...............................................................................................................................................................................................‬‬
‫إر�شادات‪.‬الل‬
‫اا‬
‫ﺍﺟﺗﻧﺎﺏ‬
‫ﺁﺩﺭﺱ‪..‬ﻏﻳﺭﻩ‬
‫ﺧﺭﻭﺟﯽ ﻭ‬
‫ﻓﻳﻠﺗﺭ ﻫﻭﺍی‬
‫ﻣﺣﺎﻓﻅ‬
‫ﺑﺭﻗﯽ‪ ،‬ﻓﻳﻠﺗﺭ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ‬
‫‪39‬‬
‫أمان‪...............................................................................................................................................................................................‬‬
‫إر�شادات‪.‬ا‬
‫ﺯﻳﺭ‬
‫ﺍﻳﻧﺗﺭﻧﺗﯽ‬
‫ﺧﺻﻭﺹ ﺑﻪ‬
‫ﻣﻭﺗﻭﺭ‪ ،‬ﺍﻳﻥ‬
‫ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺩﺭ‬
‫ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ‬
‫ﺑﺭﺍی ﻛﺳﺏ‬
‫ﺍﻳﻣﻧﯽ‬
‫ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ‬
‫‪fa‬‬
‫ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ ﻛﻧﻳﺩ‬
‫ﺷﻣﺎ‬
‫ﺑﺭﻗﯽ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ‬
‫‪..110‬‬
‫‪..................................................................................................................................................................................................‬‬
‫و�شف‪.‬الجهاز‬
‫ﻧﻳﺳﺕ‬
‫ﻣﻧﺎﺳﺏ‬
‫ﻭﺳﺎﺯ‬
‫ﺳﺎﺧﺕ‬
‫ﻣﺣﻭﻁﻪﻫﺎی‬
‫ﺩﺭ‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﺑﺭﺍی‬
‫ﺑﺭﻗﯽ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ‬
‫ﺑﺎ‬
‫ﻣﺭﺗﺑﻁ‬
‫ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ‬
‫ﺑﺎ‬
‫ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ‬
‫ﻭ‬
‫ﺷﺩﻩ‬
‫ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ‬
‫ﻓﻧﯽ‬
‫ﻣﻘﺭﺭﺍﺕ‬
‫ﺑﺎ‬
‫ﺑﺭﻗﯽ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ‬
‫ﺍﻳﻥ‬
‫‪..................................................................................................................................................................................................‬‬
‫و�شف‪.‬الجهاز‬
‫ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺍﺻﻝ‬
‫‪ .www.bosch-home.com/dust-bag‬ﻛﻳﺳﻪﻫﺎی‬
‫ﺑﺎﻋﺙ ﺧﺭﺍﺑﯽ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻣﯽﺷﻭﺩ‬
‫ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ‬
‫ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ‬
‫ﺧﺎک ﻭ‬
‫ﻣﮑﺵ‬
‫ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻳﻣﻧﯽ ﺍﻓﺭﺍﺩ‪ ،‬ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﺳﺕ‬
‫‪安全信息‬‬
‫‪.........................................................................................................................................‬‬
‫‪40‬‬
‫ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﻫﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻳﻧﺟﺎ‬
‫ﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺩﺭ‬
‫ﺭﺍ ﻣﯽ‬
‫‪ 1‬ﺳﺭی ﻗﺎﺑﻝ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻛﻑ* )ﺑﺭﺍی ﻋﻣﻠﮑﺭﺩﻫﺎی ﻣﺷﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻣﻣﻛﻥ ﺍﺳﺕ ﻅﺎﻫﺭ‬
‫‪ zf‬ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ‬
‫ﺧﺎﻣﻭﺵ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ‬
‫ﺭﺍ‬
‫ﺁﻥ‬
‫ﻧﻣﯽﺷﻭﺩ‪،‬‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬
‫ﺍﺯ‬
‫ﻭﻗﺗﯽ‬
‫‪您的吸塵機....................................................................................................................................‬‬
‫‪111‬‬
‫ﺻﻭﺭﺗﯽ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺗﻭﺳﻁ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ‬
‫ﺗﺻﻭﻳﺭﻓﻘﻁ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬
‫ﺍﻳﻥ‬
‫ﺩﺭ ﺑﺎﺷﺩ(‬
‫ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ‬
‫ﺳﺭی ﺑﺎ‬
‫ﺑﺭﻕ ﺟﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﻣﺎﻳﻛﺭﻭﻓﻳﻠﺗﺭﺩﺭﻗﺎﺑﻝ‬
‫ﺳﺧﺕ*ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺣﺩﻭﺩﻳﺕ ﺣﺭﮐﺗﯽ‪ ،‬ﺣﺳﯽ‬
‫ﺳﻁﻭﺡﺍﻓﺭﺍﺩ‬
‫ﺑﻳﺷﺗﺭ ﻭ‬
‫ﺳﺎﻝ ﻭ‬
‫ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻧﺩﻩ‬
‫‪ 2‬ﺑﺭﺱ‬
‫ﺷﺳﺗﺷﻭ ﻣﻔﻳﺩ ﺧﻭﺩ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺩﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺩﻩ ﻭ ﻁﺑﻕ‬
‫ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﻣﺭ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺑﺎﻳﺩ‬
‫ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ ﻣﯽﻛﻧﺩ‪ ،‬ﻭ ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﺑﺎﻋﺙ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ‬
‫ﺩﻭﺭﺑﺭﻗﯽ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ‬
‫ﻣﻭﺗﻭﺭ‬
‫ﺍﺯ‬
‫ﺷﻣﺎﺷﻭﺩ‬
‫ﺍﻧﺩﺍﺧﺗﻪ‬
‫ﻣﻧﺎﺳﺏ‬
‫ﺭﻭﺵ‬
‫ﻓﺎﻗﺩ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻳﺎ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻭﺭﺩ‬
‫ﺍﻓﺭﺍﺩ‬
‫ﺫﻫﻧﯽ ﻭ ﻧﻳﺯ‬
‫*‬
‫ﺯﻣﻳﻥ‬
‫ﻛﻑ‬
‫ﻣﺧﺻﻭﺹ‬
‫‪ 3‬ﻳﺎﺑﺭﺱ‬
‫ﻁﻭﻝ ﻋﻣﺭ ﺁﻥ ﻣﯽﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻧﻅﺎﺭﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻳﺎ‬
‫ﻏﻼﻑﮐﻪﻗﺎﺑﻝﺗﺣﺕ‬
‫ﻗﺭﺍﺭ ﺑﺎﮔﻳﺭﺩ‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫‪ 4‬ﻟﻭﻟﻪ ﺗﻠﺳﮑﻭﭘﯽ‬
‫ﺭﺍ* ﺩﺭ ﺯﻣﻳﻧﻪ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﻳﻣﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬
‫ﻟﻭﺍﺯﻡﻻﺯﻡ‬
‫ﺁﻣﻭﺯﺵﻫﺎی‬
‫ﺟﺎﻧﺑﯽ(‬
‫)ﻭ ﺍﺗﺻﺎﻝ‬
‫ﺑﺭﺱ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺳﻁﻭﺡ ﺳﺧﺕ‬
‫‪1‬‬
‫ﺟﻬﺕ ﺟﺎﺭﻭ ﻛﺭﺩﻥ ﺳﻁﻭﺡ ﺳﺧﺕ‬
‫ﺧﻁﺭﺍﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭک ﮐﺭﺩﻩ‬
‫ﻧﻣﻭﺩﻩ ﻭ‬
‫ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ‬
‫ﻛﻠﻳﺩ ﻛﺷﻭﻳﯽ‬
‫ﺗﻠﺳﻛﻭﭘﯽ ﺑﺎ‬
‫‪ 5‬ﻟﻭﻟﻪ‬
‫)ﭘﺎﺭﻛﺕ‪ ،‬ﺳﺭﺍﻣﻳﻙ‪ ،‬ﻣﻭﺯﺍﺋﻳﮏ ﺧﺷﺗﯽ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ‪(.‬‬
‫ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺑﯽ(*‬
‫)ﻭ‬
‫ﺑﺎﺷﻧﺩ‬
‫ﻫﺭﮔﺯﻭﺑﺎﺷﻛﺎﻑ‬
‫ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺩﺭﺯ‬
‫‪ 6‬ﺳﺭی‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯی ﮐﻧﻧﺩ‬
‫ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻧﺑﺎﻳﺩ‬
‫ﺑﺭﺱ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺳﻁﻭﺡ ﺳﺧﺕ‬
‫‪ 7‬ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺑﯽ‬
‫ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺳﻁﻭﺡ ﺳﺧﺕ‪:‬‬
‫ﺑﺭﺱ ﻧﻭﺁﻭﺭﺍﻧﻪ‬
‫‪ 8‬ﺳﺭی ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺭﻭﻣﺑﻠﯽ ﻭ ﭘﺭﺩﻩ‬
8001 108 997 - 980320
de
Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das
häusliche Umfeld bestimmt. Dieses Gerät ist für eine
Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern
über dem Meeresspiegel bestimmt.
Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der
Staubsauger nicht benutzt werden für:
„ das Absaugen von Menschen oder Tieren.
„ das Aufsaugen von:
− gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen
oder glühenden Substanzen.
− feuchten oder lüssigen Substanzen.
− leicht entlammbaren oder explosiven Stoffen und
Gasen.
− Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral- Heizungsanlagen.
− Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
Sicherheitshinweise
Dieser Staubsauger entspricht
den anerkannten Regeln der
Technik und den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen.
„ Das Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und darüber und
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung
und / oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des
Gerätes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
„ Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen.
2
„ Reinigung
und BenutzerWartung dürfen nicht durch
Kinder ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.
„ Plastiktüten und Folien sind
außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahen und
zu entsorgen.
=> Es besteht Erstickungsgefahr!
Sachgemäßer Gebrauch
„ Zum Laden nur das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel bzw. das Original-Schnell-Ladegerät verwenden.
„ Ladekabel und Schnell-Ladegerät nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen.
„ Lagern und laden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
„ Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unter 0°C
und über 45°C aus.
„ Niemals ohne Staubbehälter und Motorschutzilter
saugen.
=> Gerät kann beschädigt werden!
„ Vermeiden Sie das Saugen mit Düse und Rohr in Kopfnähe. => Es besteht Verletzungsgefahr!
„ Beschädigtes Ladekabel nicht mehr einsetzen und
durch Original-Ladekabel ersetzen.
„ Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen,
um das Ladekabel vom Netz zu trennen.
„ Das Ladekabel nicht über scharfe Kanten ziehen und
nicht einquetschen.
„ Vor allen Arbeiten am Staubsauger Gerät ausschalten
bzw. von Ladekabel und Netz trennen.
„ Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen.
„ Beim Vorliegen einer Störung Gerät ausschalten bzw.
von Ladekabel und Netz trennen.
„ Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen
und Ersatzteileaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
„ In folgenden Fällen ist das Gerät sofort außer Betrieb
zu nehmen und der Kundendienst zu kontaktieren:
− wenn Sie versehentlich Flüssigkeit aufgesaugt
haben oder Flüssigkeit in das Innere des Gerätes
gekommen ist
− wenn das Gerät heruntergefallen und beschädigt
ist.
„ Staubsauger vor Witterungseinlüssen, Feuchtigkeit
und Hitzequellen schützen.
„ Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die
Filter (Filterbeutel, Motorschutzilter, Ausblasilter
etc.) geben.
„ Staubsauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet. =>Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
8001 108 997 - 980320
„ Gerät ausschalten, wenn nicht gesaugt wird.
„ Der Staubsauger kann nicht von alleine stehen. Vermeiden Sie das Umfallen des Gerätes. Lehnen Sie den
Staubsauger nicht an Wände oder Tischkanten.
„ Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Deshalb empfehlen wir, die
Verpackung für Transportzwecke aufzubewahren.
LI-Ionen-Akkus
„ Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.
=> Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
„ Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
„ Diese Sicherheitshinweise gelten nur für Bosch LiIonen-Akkus! Für diese Gerät sind nur Akkus der Serie
"Power for ALL" geeignet.
„ Öffnen Sie den Akku nicht.
=> Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
„ Schützen Sie den Akku vor Hitze, z.B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.
=> Es besteht Explosionsgefahr.
„ Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des
Akkus können Dämpfe austreten. Führen Sie Frischluft
zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf.
=> Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
„ Bei defektem Akku kann Flüssigkeit austreten und
angrenzende Gegenstände benetzen. Überprüfen Sie
betroffene Teile.
=> Reinigen Sie diese oder tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
„ Verwenden Sie den Akku nur in Verbindung mit Ihrem
Bosch Elektrogerät.
=> Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung
geschützt.
„ Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden.
=> Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es
mit anderen Akkus verwendet wird.
„ Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in
ihrem Elektrogerät.
=> Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
„ Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.
=> Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
„ Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die
Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich
ärztliche Hilfe in Anspruch.
=> Austretende Akkulüssigkeit kann zu Hautreizungen
oder Verbrennungen führen.
Hinweise zum Transport
Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch
den Benutzer ohne weitere Aulagen auf der Straße
transportiert werden. Beim Versand durch Dritte (z.B.:
Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten.
Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein
Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.
Hinweise zur Entsorgung
Staubsauger, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt
werden.
Werfen Sie Staubsauger und Akkus/Batterien nicht in
den Hausmüll!
„ Verpackung
Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus
umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb
recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das
Verwertungssystem »Grüner Punkt«.
„ Altgerät
Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät
bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur
Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege
erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.
3
8001 108 997 - 980320
en
Please keep this instruction manual for future reference.
When giving the vacuum cleaner to a third party, please
also pass on this instruction manual.
Intended use
This appliance is intended for domestic use and the
household environment only. This appliance is intended
for use up to a maximum height of 2000 metres above
sea level.
In order to prevent injuries and damage, the vacuum
cleaner must not be used for:
„ Vacuum-cleaning persons or animals.
„ Vacuuming up:
− Hazardous, sharp-edged, hot or burning substances.
− Damp substances or liquids.
− Highly lammable or explosive substances and
gases.
− Ash, soot from tiled stoves and central heating
systems.
− Toner dust from printers and copiers.
Safety information
This vacuum cleaner complies
with the generally accepted rules of good engineering practice and the relevant safety regulations.
„ The appliance may be used
by children over the age of
8, by persons with reduced
physical, sensory or mental
capacity, or by persons with
a lack of experience and/
or knowledge provided that
they are supervised or have
been instructed on how to
use the appliance safely and
that they have understood
the potential dangers of
using the appliance.
„ Do not let children play with
the appliance.
4
„ Cleaning
and user maintenance must not be performed by children unless they
are supervised.
„ Plastic bags and ilm must be
kept out of the reach of children and disposed of.
=> Risk of suffocation!
Proper use
„ To charge the appliance, only use the charging cable
included with the appliance or the original quick charger.
„ The charging cable and quick charger must only be
connected and operated as speciied on the rating
plate.
„ The appliance must only be stored and charged indoors.
„ Do not expose the appliance to temperatures below 0
°C or above 45 °C.
„ Never vacuum-clean without the dust container, motor
protection ilter or exhaust ilter.
=> Otherwise, this may damage the appliance.
„ Keep the vacuum cleaner away from your head when
using the tube and nozzles. => This could cause injury.
„ Do not use the charging cable if it is damaged. Replace it with an original charging cable.
„ When disconnecting the charging cable from the
mains, pull the plug itself to remove it – do not pull
on the power cord.
„ Do not pull the charging cable over sharp edges or
allow it to become trapped.
„ Before carrying out any work on the vacuum cleaner,
switch off the appliance and disconnect it from the
charging cable and the mains.
„ Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged.
„ In the event of a fault, switch off the appliance and
disconnect it from the charging cable and the mains.
„ For safety reasons, only authorised after-sales service
personnel are permitted to carry out repairs and it
replacement parts to the vacuum cleaner.
„ In the following cases, you must stop using the appliance immediately and contact the after-sales service:
− If you have accidentally vacuumed up some liquid
or liquid has entered the inside of the appliance;
− If the appliance has been dropped and damaged.
„ Protect the vacuum cleaner from outside weather conditions, moisture and sources of heat.
„ Do not pour lammable substances or substances
containing alcohol onto the ilters (ilter bag, motor
protection ilter, exhaust ilter, etc.).
„ The vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites. => Vacuuming up building rubble may
damage the appliance.
„ Switch off the appliance when it is not in use.
„ The vacuum cleaner can not stand by itself. Avoid
dropping the unit. Do not lean the vacuum cleaner on
walls or table edges.
8001 108 997 - 980320
„ The packaging is designed to protect the vacuum cleaner from being damaged during transportation. We
therefore recommend keeping the packaging in case
the appliance needs to be transported in the future.
Li-ion batteries
„ Read all the safety information and instructions.
=> Failure to act in accordance with the safety
information and instructions may result in electric
shock, ire and/or serious injury.
„ Keep all the safety information and instructions for
future reference.
„ This safety information applies to Bosch Li-ion batteries only. Only batteries from the "Power for ALL"
series are compatible with this appliance.
„ Do not open the battery.
=> Risk of short circuit.
„ Protect the battery from heat sources, for example
avoiding long periods in the sun and exposure to ire,
as well as from water and moisture.
=> Risk of explosion.
„ Fumes may be released if the battery is damaged or
used improperly. Circulate fresh air, and seek medical
assistance in the event of physical symptoms arising
as a result of exposure.
=> The fumes may irritate the airway.
„ If the battery is defective, liquid may leak out onto objects in the vicinity. Check any components that may
be affected by this.
=> Clean these components, or replace them if
necessary.
„ Only use the battery in your Bosch electrical appliance.
=> Dangerous overloading may occur if the battery is
used in other appliances.
„ Only use chargers recommended by the manufacturer
to charge batteries.
=> There is a risk of ire if a charger that is designed
for a particular type of batteries is used to charge
other batteries.
„ Always use the speciied batteries in the electrical
appliances.
=> Using other batteries may result in injury or ire.
„ When not in use, keep the battery away from paper
clips, coins, keys, nails, screws and other small metal
objects that may cause the contacts to be bridged.
=> If a short circuit occurs between the battery contacts, this may result in burns or even ire.
„ If the battery is used incorrectly, liquid may leak out of
the battery. Avoid touching the liquid. In the event of
accidental contact, rinse the affected area with water.
If the liquid comes into contact with the eyes, seek
medical assistance.
=> If battery liquid leaks, it can irritate or burn the
skin.
Transportation information
The Li-ion batteries in the appliance are subject to the
requirements of dangerous goods legislation. The batteries can be transported by the user by road without any
further requirements. In the event that they are shipped
by a third party (e.g. transported by air or freight
carrier), special requirements regarding packaging and
identiication must be met. In this case, a dangerous
goods expert must be consulted when preparing the
goods for dispatch.
Disposal information
Vacuum cleaners, batteries, accessories and packaging
should be recycled in an environmentally responsible
manner.
Do not dispose of the vacuum cleaner or the batteries
along with your normal household waste.
„ Packaging
The packaging is designed to protect the vacuum
cleaner from being damaged in transit. It is made of
environmentally friendly materials and can therefore
be recycled. Dispose of packaging that is no longer
required at an appropriate recycling point.
„ Old appliances
Old appliances often still contain valuable materials. You should therefore take appliances that have
reached the end of their service life to your dealer
or a recycling centre so that they can be recycled.
Please ask your dealer or your local council about
current disposal methods.
5
8001 108 997 - 980320
fr
Conservez la présente notice d'utilisation.
Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne,
veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.
Utilisation conforme à l’usage prévu
Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle. Cet appareil est
conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale
de 2000 m.
Pour éviter toute blessure ou tout dommage,
l'aspirateur ne doit pas être utilisé :
„ sur des personnes ou des animaux.
„ pour aspirer des :
− substances nocives, coupantes, chaudes ou incandescentes.
− substances humides ou liquides.
− substances et gaz facilement inlammables ou
explosifs.
− cendres, suies de poêles et d'installations de
chauffage central.
− poussières de toner provenant d'imprimantes et de
photocopieurs.
Consignes de sécurité
Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et
aux prescriptions de sécurité
applicables.
„ Cet appareil peut être utilisé
par des enfants à partir de
l'âge de 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou
mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience
et/ou de connaissances, s'ils
sont sous surveillance ou ont
été informés de la manipulation sûre de l'appareil et ont
compris les dangers qui en
résultent.
„ Ne laissez pas les enfants
jouer avec l’appareil.
6
„ Le
nettoyage de l’appareil et
l’entretien par l’utilisateur
ne peuvent pas être réalisés
par des enfants sans surveillance.
„ Les ilms et les sacs plastiques doivent être conservés hors de portée des jeunes enfants et être éliminés.
=> Il
existe
un
risque
d'asphyxie !
Utilisation correcte
„ Pour recharger la batterie, utilisez exclusivement le
cordon de charge ou le chargeur rapide d'origine compris dans la livraison.
„ Raccordez et mettez en service le cordon de charge et
le chargeur rapide uniquement selon les indications
igurant sur la plaque signalétique.
„ Rangez et chargez l'appareil uniquement à l'intérieur.
„ N'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à 0°C ni supérieures à 45°C.
„ N'aspirez jamais sans le réservoir à poussières ni sans
le iltre de protection du moteur.
=> L'appareil risque d'être endommagé !
„ Évitez d'aspirer avec le suceur et le tube à proximité
de la tête. => Il existe un risque de blessure !
„ N'utilisez plus le cordon de charge s'il est endommagé ; remplacez-le par un cordon de charge d'origine.
„ Pour débrancher le cordon de charge, ne tirez pas sur
le cordon d'alimentation, mais sur la iche.
„ Ne tirez pas le cordon de charge au-dessus d'arêtes
coupantes et veillez à ne pas le coincer.
„ Avant toute intervention sur l'aspirateur, éteignez
l'appareil ou bien débranchez le cordon de charge du
secteur.
„ Ne mettez pas l'aspirateur en service s'il est défectueux.
„ En cas de panne, éteignez l'appareil ou bien débranchez le cordon de charge du secteur.
„ Pour éviter tout risque de danger, seul le service
après-vente agréé est autorisé à effectuer des réparations et à remplacer des pièces sur l’aspirateur.
„ Dans les cas suivants, vous devez immédiatement
mettre l'appareil hors service et appeler le service
après-vente :
− si par inadvertance vous avez aspiré du liquide ou
si du liquide est parvenu à l'intérieur de l'appareil
− si l'appareil est tombé et est endommagé.
„ N'exposez pas l'aspirateur aux inluences atmosphériques, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
„ Ne mettez pas de substances inlammables ou à base
d'alcool sur les iltres (sac aspirateur, iltre de protection du moteur, iltre de sortie d'air etc.).
„ L'aspirateur n'est pas compatible pour un travail de chantier. =>L'aspiration de gravats risque
d'endommager l'appareil.
8001 108 997 - 980320
„ Éteignez l'appareil si vous ne l'utilisez pas.
„ Cet aspirateur n'est pas doté d'une fonction
d'autonomie. Évitez de faire tomber l'appareil. Ne posez pas l'aspirateur contre un mur ou des bords de
table.
„ L'emballage protège l'aspirateur des dommages pendant le transport. Nous vous recommandons par conséquent de conserver l'emballage pour des transports
ultérieurs.
Batterie au lithium-ion
„ Lisez toutes les notices et consignes de sécurité.
=> Le non-respect des notices et consignes de sécurité peut provoquer des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
„ Conservez toutes les notices et consignes de sécurité
pour une utilisation ultérieure.
„ Ces consignes de sécurité sont uniquement valables
pour les batteries au lithium-ion de Bosch ! Seules les
batteries de la gamme "Power for ALL" sont adaptées
à cet appareil.
„ N'ouvrez pas la batterie.
=> Cela peut provoquer un court-circuit.
„ Protégez la batterie de la chaleur, par ex. même pendant une exposition prolongée aux rayons du soleil, un
incendie, l'eau et l'humidité.
=> Il existe un risque d'explosion.
„ En cas d'endommagement et d'utilisation incorrecte
de la batterie, des vapeurs peuvent s'échapper. Respirez de l'air frais et en cas de troubles, consultez
un médecin.
=> Les vapeurs peuvent irriter les voies respiratoires.
„ En cas de batterie défectueuse, du liquide peut
s'échapper et asperger les objets attenants. Vériiez
les parties concernées.
=> Nettoyez-les ou remplacez-les le cas échéant.
„ Utilisez uniquement la batterie avec votre appareil
électrique Bosch.
=> C'est le seul moyen de protéger la batterie contre
une surcharge dangereuse.
„ Rechargez la batterie uniquement à l'aide du chargeur
recommandé par le fabricant.
=> Si vous utilisez un chargeur adapté à un certain
type de batterie pour d'autres types de batterie,
vous risquez de provoquer un incendie.
„ Utilisez uniquement la batteries spécialement adaptées à votre appareil électrique.
=> L'utilisation d'autres batteries peut provoquer des
blessures et un incendie.
„ Éloignez les batteries non utilisées des trombones,
pièces de monnaie, clés, clous, vis, ou tout autre petit
objet métallique qui pourrait provoquer un pontage
des contacts.
=> Un court-circuit entre les contacts de batterie peut
entraîner des brûlures ou un incendie.
„ En cas d’utilisation inadéquate, du liquide peut
s'échapper des batteries. Évitez tout contact avec ce
liquide. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact du liquide avec les
yeux, consultez immédiatement un médecin.
=> Le liquide s'échappant d'une batterie peut irriter la
peau ou provoquer des brûlures.
Remarques sur le transport
Les batteries au lithium-ion intégrées sont soumises aux
exigences du droit relatif aux marchandises dangereuses. Les batteries peuvent être transportées par
l'utilisateur sur la route sans autres dispositions. En cas
d'expédition par des tiers (par ex. transport aérien ou
routier), des exigences particulières doivent être respectées en termes d'emballage et de marquage. Dans
ce cas, pour la préparation de l'équipement à envoyer, il
faut faire appel à un expert spécialisé dans le transport
de marchandises dangereuses.
Conseils pour la mise au rebut
Les aspirateurs, les batteries, les accessoires et les
emballages doivent être recyclés de manière écologique.
Ne jetez pas les aspirateurs ni les batteries ou piles
avec les ordures ménagères !
„ Emballage
L'emballage protège l'aspirateur des dommages
pendant le transport. Il est constitué de matériaux
écologiques et est donc recyclable. Les matériaux
d'emballage qui ne sont plus utilisés doivent être
mis au rebut aux points de collecte du système de
recyclage « Point vert ».
„ Appareil usagé
Les appareils usagés contiennent encore souvent
des matériaux précieux. Apportez donc votre appareil usagé au revendeur ou à un centre de recyclage pour la revalorisation. Pour connaître les possibilités de mise au rebut actuelles, renseignez-vous
auprès de votre revendeur ou de votre mairie.
7
8001 108 997 - 980320
it
Conservare le istruzioni per l'uso.
In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.
Uso conforme alle disposizioni
Questo apparecchio è pensato esclusivamente per
l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico.
Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo ino
ad un'altezza di massimo 2000 metri sul livello del mare.
Al ine di evitare lesioni e/o danni, l'aspirapolvere
non può essere utilizzato:
„ su persone e/o animali.
„ Non può altresì essere utilizzato per aspirare:
− sostanze nocive, oggetti afilati, materiali caldi o
incandescenti;
− sostanze umide o liquide;
− sostanze e gas facilmente iniammabili o esplosivi;
− cenere, fuliggine delle stufe di maiolica e degli
impianti di riscaldamento centrali;
− polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.
Avvertenze di sicurezza
Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche
riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.
„ L'apparecchio
può essere
utilizzato da bambini di età
pari o superiore a 8 anni e da
persone con ridotte facoltà
isiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive
di suficiente esperienza
e/o conoscenza dello stesso, se sorvegliate o istruite
in merito all'utilizzo sicuro
dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.
„ I bambini non devono giocare
con l'apparecchio.
8
„ Ai
bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e la manutenzione di competenza dell’utente.
„ Si raccomanda di tenere i
sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla
portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.
=> Pericolo di soffocamento!
Uso conforme
„ Per il caricamento utilizzare esclusivamente il cavo di
ricarica fornito in dotazione o il caricabatteria rapido
originale.
„ Collegare e mettere in funzione il cavo di carica e il
caricabatteria rapido solo in conformità a quanto riportato sulla targhetta di identiicazione.
„ Depositare e caricare l'apparecchio solo in ambienti
interni.
„ Non esporre l'apparecchio a temperature inferiori a 0
°C e superiori a 45 °C.
„ Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza contenitore
raccoglisporco e iltro di protezione del motore.
=> L'apparecchio può subire danni!
„ In fase di aspirazione, tenere la spazzola e il tubo a
debita distanza dalla testa. => Pericolo di lesioni!
„ Non impiegare più il cavo di carica se danneggiato e
sostituirlo con un cavo di carica originale.
„ Per staccare il cavo di carica dalla corrente elettrica
non tirare il cavo, ma la spina.
„ Non fare passare il cavo di carica su spigoli vivi e non
schiacciarlo.
„ Prima di effettuare lavori a livello dell'aspirapolvere,
spegnere l'apparecchio o staccarlo dal cavo di carica
e dalla corrente elettrica.
„ Non utilizzare l'aspirapolvere se danneggiato.
„ In caso di anomalia, spegnere l'apparecchio o staccarlo dal cavo di carica e dalla corrente elettrica.
„ Per evitare situazioni di pericolo, gli interventi di
riparazione e sostituzione dei pezzi di ricambio
sull'aspirapolvere devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati.
„ Nei seguenti casi, disattivare subito l'apparecchio e
contattare il servizio di assistenza clienti:
− se è stato inavvertitamente aspirato del liquido o se
è presente del liquido all'interno dell'apparecchio
− se l'apparecchio è caduto e si è danneggiato.
„ Proteggere
l'aspirapolvere
dalle
intemperie,
dall'umidità e dalle sorgenti di calore.
„ Non collocare mai sul iltro (sacchetto iltro, iltro di
protezione del motore, iltro d'igiene, ecc.) sostanze
iniammabili o contenenti alcol.
„ L'aspirapolvere non è adatto all'uso nei cantieri.
=>L'aspirazione di macerie può causare il danneggiamento dell'apparecchio.
8001 108 997 - 980320
„ Spegnere l'apparecchio se non si desidera utilizzarlo.
„ L'aspirapolvere non dispone della funzione di parcheggio. Evitare di fare cadere l'apparecchio. Non
appoggiare l'aspirapolvere alla parete o ai bordi del
tavolo.
„ L'imballaggio protegge l'aspirapolvere da eventuali
danni durante il trasporto. Consigliamo pertanto di
conservare l'imballaggio per un eventuale trasporto.
Batterie agli ioni di litio
„ Leggere le avvertenze di sicurezza e le istruzioni.
=> La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni possono provocare scosse
elettriche, incendi e/o gravi lesioni.
„ Conservare le avvertenze di sicurezza e le istruzioni
per il futuro.
„ Queste avvertenze di sicurezza valgono soltanto per
le batterie agli ioni di litio Bosch! Per questo apparecchio sono adatte soltanto le batterie della serie
"Power for ALL".
„ Non aprire la batteria.
=> Sussiste il pericolo di cortocircuito.
„ Proteggere la batteria dal calore, ad esempio anche
da un'esposizione solare continuativa, fuoco, acqua e
umidità.
=> Sussiste pericolo d’esplosione.
„ In caso di danni e utilizzo non conforme della batteria
possono fuoriuscire vapori. Spostarsi alla ricerca di
aria pulita e in caso di disturbi contattare un medico.
=> I vapori possono irritare le vie respiratorie.
„ In caso di batteria difettosa, può fuoriuscire del liquido e raggiungere gli oggetti circostanti. Controllare i
componenti interessati.
=> Pulirli o eventualmente sostituirli.
„ Utilizzare
la
batteria
soltanto
collegata
all'elettrodomestico Bosch.
=> Soltanto in questo modo, la batteria viene protetta
da un pericoloso sovraccarico.
„ Ricaricare le batterie soltanto con i caricabatteria consigliati dal produttore.
=> Se un caricabatteria adatto per un certo tipo di
batterie viene utilizzato con batterie di tipo diverso, sussiste il pericolo di incendio.
„ Nell'elettrodomestico, utilizzare esclusivamente batterie previste per lo scopo.
=> L'utilizzo di altre batterie può causare lesioni e
incendi.
„ Tenere le batterie non utilizzate lontano da graffette,
monete, chiavi, aghi, viti o altri piccoli oggetti in metallo che potrebbero fare da ponte per i contatti elettrici.
=> Un cortocircuito tra i contatti della batteria può
portare a bruciature o alla formazione di iamme.
„ In caso di uso errato, dalla batteria può colare liquido.
Evitare il contatto con esso. In caso di contatto involontario, risciacquare con acqua. Se il liquido entra
in contatto con gli occhi, ricorrere anche a un ausilio
medico.
=> Il liquido che fuoriesce dalla batterie può causare
irritazioni cutanee o bruciature.
Avvertenze relative al trasporto
Le batterie agli ioni di litio devono rispettare i requisiti
imposti dalle norme in materia di trasporto di merci
pericolose. Le batterie possono essere trasportate per
strada dall'utilizzatore senza ulteriori obblighi. In caso di
invio tramite terzi (per es. trasporto aereo o spedizione) vanno rispettati requisiti particolari riguardo al
confezionamento e al contrassegno. In tal caso, per la
preparazione della spedizione è necessario ricorrere ad
un esperto di merci pericolose.
Avvertenze relative allo smaltimento
Aspirapolvere, batterie, accessori e confezioni devono
essere gestiti nell'ottica di un riciclaggio rispettoso
dell'ambiente.
Non gettare l'aspirapolvere e batterie/pile nei riiuti
domestici!
„ Imballaggio
L'imballaggio protegge l'aspirapolvere da eventuali
danni durante il trasporto. È realizzato con materiali
non inquinanti e può pertanto essere riciclato. Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio
non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta
per il sistema di riciclaggio "Punto verde".
„ Apparecchio dismesso
Gli apparecchi dismessi contengono ancora molti materiali utili. Si consiglia pertanto di restituire
l'apparecchio dismesso al proprio rivenditore o a un
centro di riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di riciclaggio, rivolgersi al proprio rivenditore o
all'amministrazione comunale della propria città.
9
8001 108 997 - 980320
nl
De gebruiksaanwijzing goed bewaren.
Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden, voeg de
gebruiksaanwijzing er dan bij.
Juist gebruik
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Dit apparaat is bestemd
voor gebruik tot een hoogte van maximaal 2000 meter
boven zeeniveau.
Ter voorkoming van letsel en schade mag de stofzuiger niet worden gebruikt voor:
„ het schoonzuigen van mensen of dieren.
„ het opzuigen van:
− stoffen die schadelijk voor de gezondheid, heet of
gloeiend zijn of scherpe randen hebben.
− vochtige of vloeibare stoffen.
− licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
− As, roest van open haarden en centrale verwarmingsinstallaties.
− Tonerstof van printers en kopieerapparaten.
Veiligheidsaanwijzingen
Deze stofzuiger voldoet aan de
erkende regels van de techniek
en de geldende veiligheidsbepalingen.
„ Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8
jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische
of geestelijke vermogens of
personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, indien zij onder toezicht staan
of, met het oog op een veilig
gebruik, volledig over de bediening van het apparaat zijn
geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voortvloeien.
„ Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
10
„ Reiniging
en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen die niet onder
toezicht staan.
„ Plastic zakken en folie dienen buiten het bereik van
kleine kinderen te worden
gehouden en te worden gerecycled.
=> Er bestaat een risico van
verstikking!
Doelmatig gebruik
„ Voor het laden alleen de meegeleverde laadkabel resp.
het originele snellaadapparaat gebruiken.
„ Laadkabel en snellaadapparaat alleen volgens het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen.
„ Het toestel mag alleen binnen worden bewaard en
opgeladen.
„ Stel het toestel niet bloot aan temperaturen beneden
0°C en boven 45°C.
„ Gebruik het apparaat nooit zonder stofzakken en motorbeveiligingsilters.
=> Dan kan hij beschadigd raken!
„ Zuig niet met mondstuk en buis in de nabijheid van het
hoofd. => Dit brengt het risico van letsel met zich mee!
„ Een beschadigde laadkabel mag niet meer worden
gebruikt en dient te worden vervangen door een origineel exemplaar.
„ Het toestel met behulp van de stekker van de stroom
halen, niet aan de laadkabel trekken.
„ De laadkabel niet over scherpe randen trekken en niet
bekneld laten raken.
„ Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger het toestel
uitschakelen resp. het elektriciteitssnoer ontkoppelen
en het van de stroom halen.
„ Wanneer de stofzuiger beschadigd is, mag hij niet in
gebruik worden genomen.
„ In geval van een storing het toestel uitschakelen resp.
van de stroom halen en het elektriciteitssnoer ontkoppelen.
„ Ter voorkoming van risico's mag alleen onze servicedienst reparaties aan de stofzuiger uitvoeren en onderdelen vervangen.
„ In de volgende gevallen dient u het toestel direct uit
te schakelen en contact op te nemen met de klantenservice:
− wanneer u per ongeluk vloeistof heeft opgezogen
of als er vloeistof in het binnenste van het toestel
is gekomen
− wanneer het toestel naar beneden gevallen en
beschadigd is.
„ De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden,
vocht en hittebronnen.
„ Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende stoffen op de ilters (ilterzak, motorbeveiligingsilter, uitblaasilter, etc.) terechtkomen.
8001 108 997 - 980320
„ De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouwplaatsen. =>Het opzuigen van bouwafval kan leiden tot
beschadiging van het apparaat.
„ Apparaat uitschakelen als er niet gezogen wordt.
„ De stofzuiger beschikt niet over een functie om
rechtop te blijven staan. Vermijd het omvallen van het
apparaat. Plaats de stofzuiger niet tegen muren of de
rand van een tafel.
„ De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Daarom raden wij u
aan de verpakking voor transportdoeleinden te bewaren.
Li-Ion-accu's
„ Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies.
=> Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en
instructies kan elektrische schokken, brand en/of
ernstig letsel veroorzaken.
„ Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies
voor toekomstig gebruik.
„ Deze veiligheidsaanwijzingen gelden alleen voor Bosch
Li-Ion-accu's! Voor dit apparaat zijn alleen accu's van
de serie "Power for ALL" geschikt.
„ Open de accu niet.
=> Er bestaat gevaar voor een kortsluiting.
„ Bescherm de accu tegen hitte, bijv. ook tegen permanente zonnestraling, vuur, water en vocht.
=> Kans op explosie.
„ Bij beschadiging en ondeskundig gebruik van de accu
kunnen dampen lekken. Zorg voor verse lucht en neem
bij klachten contact op met een arts.
=> De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
„ Bij een defecte accu kan vloeistof lekken en aangrenzende voorwerpen nat maken. Controleer de desbetreffende delen.
=> Reinig deze of vervang deze eventueel.
„ Gebruik de accu alleen in combinatie met uw elektrisch apparaat van Bosch.
=> Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.
„ Laad de accu's alleen in laadapparaten die door de
fabrikant worden aanbevolen.
=> Voor een laadapparaat dat voor een bepaald soort
accu's is geschikt, is er brandgevaar als het met
andere accu's wordt gebruikt.
„ Gebruik alleen de daarvoor bestemde accu's in uw
elektrisch apparaat.
=> Het gebruik van andere accu's kan letsels en
brandgevaar veroorzaken.
„ Houd de niet gebruikte accu uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere
kleine metalen voorwerpen die een overbrugging van
de contacten kunnen veroorzaken.
=> Een kortsluiting tussen de accucontacten kan
verbrandingen of vuur tot gevolg hebben.
„ Bij onjuist gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Raak deze vloeistof niet aan. Bij toevallig contact met
water afspoelen. Als de vloeistof in de ogen terechtkomt, dient u een arts te raadplegen.
=> Lekkende accuvloeistof kan huidirritaties of verbrandingen veroorzaken.
Aanwijzingen voor het transport
De ontvangen Lithium-ion accu's voldoen aan de wettelijke voorschriften voor het transport van gevaarlijke
stoffen. De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere voorschriften over straat getransporteerd worden.
Bij verzending door derden (bijv. luchttransport of een
expeditiebedrijf) dienen bijzondere eisen ten aanzien
van de verpakking en het transport in acht te worden
genomen. Hier moet bij de voorbereiding van het
verzendstuk een expert op het gebied van gevaarlijke
stoffen worden geraadpleegd.
Aanwijzingen voor recycling
Stofzuigers, accu's, accessoires en verpakkingen dienen op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.
Geef stofzuigers en accu's niet mee met het huisvuil!
„ Verpakking
De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit
milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer
nodig heeft naar een verzamelplaats voor de verwerking van afval.
„ Oude apparaten
Oude apparaten bevatten vaak nog waardevol materiaal. Geef daarom uw oude apparaat voor hergebruik af aan uw handelaar of een recyclecentrum. Informatie over actuele methoden van afvalverwijdering
kunt u krijgen bij uw handelaar of uw gemeente.
11
8001 108 997 - 980320
da
Opbevar brugsanvisningen.
Sørg for, at brugsanvisningen følger med, hvis støvsugeren gives videre til andre.
Anvendelse iht. formål
Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private
husholdninger og i hjemmet. Dette apparat er beregnet
til brug i en højde på maksimalt 2000 meter over havets
overlade.
For at undgå tilskadekomst og beskadigelser må støvsugeren ikke benyttes til:
„ Støvsugning af mennesker eller dyr.
„ Opsugning af:
− Sundhedsfarlige, skarpkantede, varme eller glødende substanser.
− Fugtige eller lydende substanser.
− Letantændelige eller eksplosive stoffer og gasser.
− Aske, sod fra kakkelovne og centralvarmeanlæg.
− Tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.
Sikkerhedsanvisninger
Denne støvsuger opfylder de
anerkendte tekniske standarder og de relevante sikkerhedsbestemmelser.
„ Dette apparat kan benyttes
af børn fra 8 år og derover,
samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder og /
eller manglende erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn
eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har
forstået de farer og risici, der
kan være forbundet med brugen af apparatet.
„ Apparatet er ikke legetøj for
børn.
12
„ Rengøring
og brugervedligeholdelse må ikke udføres af
børn, uden at de er under
opsyn.
„ Plastikposer og folier skal
være uden for småbørns rækkevidde, både når materialet
opbevares eller kasseres.
=> Der er fare for kvælning!
Korrekt anvendelse
„ Opladningen må kun foretages med det medfølgende
ladekabel hhv. en original lynoplader.
„ Ladekablet og lynopladeren må kun tilsluttes og anvendes iht. typeskiltet.
„ Apparatet må kun opbevares og oplades indendørs.
„ Apparatet må ikke udsættes for temperaturer under
0°C og over 45°C.
„ Støvsug aldrig uden støvbeholder og motorbeskyttelsesilter.
=> Apparatet kan blive beskadiget!
„ Undgå at støvsuge med mundstykke eller rør i nærheden af hovedet. => Der er fare for tilskadekomst!
„ Et beskadiget ladekabel må ikke bruges mere og skal
udskiftes med et nyt originalt ladekabel.
„ Træk ikke i tilslutningsledningen men i stikket for at
tage ladekablet ud af stikkontakten.
„ Undlad at trække ladekablet hen over skarpe kanter,
og sørg for, at det ikke kommer i klemme.
„ Sluk altid for apparatet, og træk ladekablet hhv. netstikket ud af stikkontakten, inden der foretages arbejde
på støvsugeren.
„ Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget.
„ Sluk for apparatet, og træk ladekablet hhv. netstikket
ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejl.
„ For at undgå fare må reparationer af støvsugeren og
udskiftning af reservedele kun udføres af et autoriseret serviceværksted.
„ Sluk i følgende tilfælde øjeblikkeligt for apparatet, og
kontakt kundeservice:
− Hvis der ved et uheld er blevet suget væske op,
eller hvis der er kommet væske ind i apparatet.
− Hvis apparatet er faldet på gulvet og er blevet
beskadiget.
„ Støvsugeren skal beskyttes mod fugt, vejr og vind
samt påvirkning fra varmekilder.
„ Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser
på iltrene (støvsugerpose, motorbeskyttelsesilter,
udblæsningsilter etc.).
„ Støvsugeren er ikke beregnet til anvendelse på byggepladser. => Opsugning af byggeaffald kan beskadige
apparatet.
8001 108 997 - 980320
„ Sluk for apparatet, når der ikke støvsuges.
„ Støvsugeren kan ikke stå alene. Pas på, at den ikke
vælter. Læn ikke støvsugeren op ad vægge eller bordkanter.
„ Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse
under transporten. Derfor anbefaler vi at opbevare
emballagen til brug ved transport.
Lithium-ion-akku'er
„ Læs alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger.
=> Tilsidesættelse af sikkerhedsanvisninger og vejledninger kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig tilskadekomst.
„ Opbevar sikkerhedsanvisninger og vejledninger til senere brug.
„ Disse sikkerhedsanvisninger gælder kun for Bosch
lithium-ion-akku'er! Akku'er fra serien "Power for ALL"
er egnet til brug med dette apparatet.
„ Åbn ikke akku'en.
=> Der er fare for kortslutning.
„ Akku'en må ikke udsættes for varme, f.eks. langvarig
påvirkning af sollys, samt ild, vand eller fugt.
=> Der er fare for eksplosion.
„ Hvis akku'en beskadiges eller bruges forkert, kan der
udskilles dampe. Sørg for udluftning, og søg læge i
tilfælde af ubehag.
=> Dampene kan irritere luftvejene.
„ Hvis akku'en er defekt, kan der løbe væske ud, som
kan komme i berøring med andre dele. Kontroller de
pågældende dele.
=> Rens dem, og udskift dem eventuelt.
„ Denne akku må kun bruges sammen med dette elektro-apparat fra Bosch.
=> Kun på den måde er akku'en beskyttet mod farlig
overbelastning.
„ Akku'erne må kun oplades i de opladere, som er anbefalet af producenten.
=> Der er fare for brand, hvis en oplader, der er
beregnet til en bestemt akkutype, bliver brugt med
andre akku'er.
„ Brug derfor kun den tilhørende oplader til opladning
af dette el-apparat.
=> Anvendelse af andre akku'er kan medføre tilskadekomst og brandfare.
„ Pas på, at akku'en ikke kommer i nærheden af metalklips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, når den ikke er placeret i apparatet, fordi metalgenstande kan kortslutte akku'ens kontakter.
=> En kortslutning af akku'ens kontakter kan medføre
forbrændinger eller brand.
„ Ved forkert brug kan der løbe væske ud af akku'en.
Undgå at komme i kontakt med denne væske. Skyl
væsken væk med vand, hvis der ved et uheld opstår
kontakt med væsken. Søg læge, hvis væsken kommer i
berøring med øjnene.
=> Udløbende akkuvæske kan medføre hudirritationer
og forbrændinger.
Oplysninger vedr. transport
De indeholdte genopladelige lithium-ion batterier er
omfattet af kravene i bekendtgørelse om vejtransport af
farligt gods. De genopladelige batterier kan uden yderligere pålæg transporteres som vejtransport. Ved forsendelse via tredjemand (f.eks. lufttransport eller spedition) er der særlige krav til emballage og mærkning, der
skal overholdes. I sådanne tilfælde skal der i forbindelse
med klargøringen af forsendelsen rettes henvendelse til
en ekspert vedr. transport af farligt gods.
Anvisninger om bortskaffelse
Støvsugere, akku'er, tilbehør og emballage skal af hensyn til miljøet indleveres til recycling.
Støvsugere og akku'er/batterier må ikke lægges i det
almindelige husholdningsaffald!
„ Emballage
Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse under transporten. Den består af miljøvenlige
materialer og kan derfor genbruges. Emballage, der
ikke skal anvendes mere, bør bortskaffes på genbrugsstationer eller lignende.
„ Kasseret apparat
Kasserede apparater indeholder mange værdifulde
materialer. Alever derfor kasserede støvsugere hos
forhandleren eller i et genbrugscenter. Der kan indhentes oplysninger om gældende bortskaffelsesregler hos forhandleren eller på den kommunale forvaltning.
13
8001 108 997 - 980320
no
Ta godt vare på bruksanvisningen.
Bruksanvisningen må følge med når støvsugeren skifter
eier.
Tiltenkt bruk
Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over
havet på maks. 2000 meter.
For at det ikke skal oppstå skader på personer eller
gjenstander, må støvsugeren ikke brukes til:
„ støvsuging av mennesker eller dyr
„ oppsuging av:
− helseskadelige, skarpe, varme eller glødende
stoffer
− fuktige eller lytende substanser
− lett antennelige eller eksplosive stoffer og gasser
− aske, sot fra kakkelovner og sentralvarmeanlegg
− tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner
Sikkerhetsanvisninger
Denne støvsugeren er laget i
henhold til anerkjente tekniske
prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.
„ Apparatet skal bare brukes av
barn over åtte år og personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring
og/eller kunnskap såfremt de
er under oppsyn eller har fått
tilstrekkelig opplæring i sikker bruk av apparatet og har
forstått hvilke farer som kan
oppstå.
„ Barn må ikke leke med apparatet.
14
„ Rengjøring
og vanlig vedlikehold må ikke foretas av barn
uten oppsyn.
„ Plastposer og -folie skal oppbevares og bortskaffes utenfor barns rekkevidde.
=> Fare for kvelning!
Forskriftsmessig bruk
„ Du må kun bruke den medfølgende ladekabelen eller
den originale hurtigladeren til lading.
„ Ladekabelen og hurtigladeren må kun kobles til og tas
i bruk i henhold til opplysningene på typeskiltet.
„ Apparatet må kun oppbevares og lades innendørs.
„ Ikke utsett apparatet for temperaturer under 0 °C og
over 45 °C.
„ Bruk aldri støvsugeren uten støvpose og motorvernilter.
=> Apparatet kan ta skade!
„ Ikke støvsug i nærheten av hodet. => Fare for personskader!
„ Ikke bruk ladekabelen dersom det er skader på den.
Bytt den ut med en original ladekabel.
„ Trekk ikke i tilkoblingsledningen for å koble ladekabelen fra strømnettet. Trekk i støpselet.
„ Ikke trekk ladekabelen over skarpe kanter og ikke klem
den.
„ Slå alltid av støvsugeren og trekk ut ladekabelen og
strømledningen før du utfører arbeid på apparatet.
„ Bruk ikke støvsugeren hvis den er ødelagt.
„ Ved feil på apparatet må du slå det av og trekke ut
ladekabel og strømledning.
„ For å unngå farlige situasjoner skal reparasjoner og
bytte av reservedeler på støvsugeren bare utføres av
autorisert kundeservice.
„ I følgende tilfeller må apparatet tas ut av bruk umiddelbart og kundeservice kontaktes:
− hvis du uforvarende har sugd opp væske eller det
er kommet væske inni apparatet
− hvis apparatet har falt ned og blitt skadet
„ Beskytt støvsugeren mot ytre påvirkning som fuktighet
og varmekilder.
„ Unngå å få brennbare eller alkoholholdige stoffer på
ilteret (støvpose, motorilter, utblåsingsilter etc.).
„ Støvsugeren egner seg ikke til bruk på byggeplasser.
=>Oppsuging av byggematerialer kan føre til skader på
apparatet.
8001 108 997 - 980320
„ Slå av apparatet når du ikke støvsuger.
„ Støvsugeren er ikke selvstående. Unngå at apparatet
velter. Ikke len støvsugeren mot vegger eller bordkanter.
„ Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under
transport. Derfor anbefaler vi å oppbevare emballasjen med tanke på senere transport.
Li-ion-batterier
„ Les alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner.
=> Dersom sikkerhetsanvisningene og instruksjonene
ikke overholdes, kan følgene bli elektrisk støt,
brann og/eller alvorlige personskader.
„ Ta vare på alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner.
„ Disse sikkerhetsanvisningene gjelder kun for Bosch liion-batterier! Det er kun batterier i serien "Power for
ALL" som er egnet for dette apparatet.
„ Ikke åpne batteriet.
=> Det er fare for kortslutning.
„ Beskytt batteriet mot hete, inkl. vedvarende sollys, ild,
vann og fuktighet.
=> Det er eksplosjonsfare.
„ Dersom batteriet blir skadet eller brukes ikke-forskriftsmessig, kan det sive ut damp. Sørg for å tilføre
frisk luft og oppsøk lege ved plager.
=> Dampene kan irritere luftveiene.
„ Dersom batteriet er defekt, kan det lekke ut væske
som fukter gjenstander i nærheten. Kontroller deler
som har vært utsatt for dette.
=> Rengjør dem eller skift dem ut ved behov.
„ Batteriet må kun brukes i ditt elektriske apparat fra
Bosch.
=> Det er kun da batteriet beskyttes mot farlig overbelastning.
„ Batteriene må kun lades med ladere som anbefales av
produsenten.
=> Dersom en lader brukes til andre batterier enn den
typen den er egnet for, er det brannfare.
„ Bruk kun riktig type batterier til ditt elektriske apparat.
=> Bruk av andre batterier kan føre til personskader
og brannfare.
„ Når batteriet ikke er i bruk, må du holde det unna binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan forårsake forbindelse mellom
kontaktene.
=> En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre
til forbrenningsskader eller brann.
„ Ved feil bruk kan batterivæske lekke ut av batteriet.
Unngå kontakt med denne. Skyll med vann dersom du
kommer i kontakt med den. Dersom du får væsken i
øynene, må du i tillegg oppsøke lege.
=> Batterivæske som lekker ut, kan føre til hudirritasjon eller forbrenningsskader.
Informasjon om transport
De medfølgende li-ion-batteriene er underlagt de
lovmessige kravene til farlig gods. Batteriene kan transporteres på offentlig vei uten ekstra dokumentasjon.
Ved forsendelse gjennom tredjepart (f.eks. lufttransport
eller spedisjon) er det spesielle krav til emballasje og
merking. En ekspert på farlig gods må klargjøre godset
for forsendelse.
Informasjon om kassering
Støvsuger, batteri, tilbehør og emballasje må leveres til
gjenvinning på en miljøvennlig måte.
Kast verken støvsuger eller batterier i restavfallet.
„ Emballasje
Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under transport. Den består av miljøvennlige materialer og kan derfor gjenvinnes. Kast emballasje du ikke
har bruk for, på en miljøstasjon.
„ Gammelt apparat
Gamle apparater inneholder mange materialer som
fortsatt kan brukes. Lever derfor inn gamle apparater hos forhandleren eller på en miljøstasjon for
gjenvinning. Du kan få informasjon om mulige måter
å kassere apparatet på hos forhandleren eller kommunale myndigheter.
15
8001 108 997 - 980320
sv
Spara bruksanvisningen.
Se till så att bruksanvisningen medföljer dammsugaren
vid ägarbyte.
Avsedd användning
Enheten är bara avsedd för normal hemanvändning. Enheten är avsedd för användning upp till högst 2000 m
över havet.
Undvik person- och sakskador, använd inte dammsugaren:
„ för att dammsuga av människor och djur.
„ för att dammsuga upp:
− hälsovådliga, vassa, heta eller glödande ämnen.
− fuktiga eller lytande ämnen.
− lättantändliga eller explosiva material och gaser.
− aska, sot från kakelugnar och pannor.
− tonerdamm från skrivare och kopiatorer.
Säkerhetsanvisningar
Dammsugaren motsvarar nuvarande tekniknivå och uppfyller
gällande säkerhetsföreskrifter.
„ Barn under 8 år och personer
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet
eller som saknar erfarenhet
eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de
får lära sig hur man använder
enheten säkert och vilka risker som inns.
„ Låt inte barn leka med enheten.
16
„ Låt
inte barn rengöra och
sköta om enheten utan uppsikt.
„ Förvara och släng plastpåsar
och folie så att småbarn inte
kommer åt dem.
=> Kvävningsrisk!
Avsedd användning
„ Använd bara den medföljande laddsladden resp. originalsnabbladdaren vid laddning.
„ Anslut och använd bara laddsladden och snabbladdaren enligt märkskylten.
„ Förvara och ladda enheten inomhus.
„ Exponera inte enheten för temperaturer under 0°C
och över 45°C.
„ Dammsug aldrig utan dammbehållare och motorskyddsilter.
=> Du kan skada enheten!
„ Dammsug aldrig med munstycke eller rör i närheten av
huvudet. => Risk för personskador!
„ Sätt aldrig i trasig laddsladd, ersätt med originalsladd.
„ Dra inte i sladden utan i kontakten när du drar ut ur
uttaget.
„ Dra inte laddsladden över vassa kanter och se till så
att den inte blir fastklämd.
„ Slå av enheten eller dra ur sladden före arbeten på
dammsugaren.
„ Använd inte dammsugaren om den är trasig.
„ Slå av enheten eller dra ur sladden vid fel.
„ Det är bara auktoriserad serviceverkstad som får göra
reparationer och byta reservdelar på dammsugaren,
allt för att undvika risker i användningen.
„ I följande fall måste du genast slå av enheten och kontakta service:
− om du råkat suga upp vätska eller om vätska trängt
in i enheten
− om enheten fallit och är skadad.
„ Exponera inte dammsugaren för väder, fukt och värme.
„ Använd aldrig brännbara eller alkoholhaltiga ämnen
på iltren (dammsugarpåse, motorskydds-, utblåsilter
etc).
„ Dammsugaren är inte avsedd för användning på
byggarbetsplatser. => Uppsugning av byggmaterial kan
skada enheten.
8001 108 997 - 980320
„ Slå av enheten när du inte dammsuger.
„ Dammsugaren är inte självstående. Se till så att enheten inte faller. Luta inte dammsugaren mot väggar
eller bordskanter.
„ Förpackningen skyddar dammsugaren mot transportskador. Därför rekommenderar vi dig att spara förpackningen för kommande transporter.
Transportanvisningar
LI-batterier
Återvinning
„ Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar.
=> Om du inte följer säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller
allvarliga personskador.
„ Spara alla säkerhetsanvisningar och anvisningar för
framtida bruk.
„ Säkerhetsanvisningen gäller bara för Bosch LI-batterier! Enheten är bara avsedd för batterier i "Power for
ALL"-serien.
„ Öppna aldrig batteriet.
=> Risk för kortslutning!
„ Skydda batteriet mot värme, som t.ex. långvarig solstrålning, eld, vatten och fukt.
=> Explosionsrisk!
„ Det kan tränga ut ångor om batteriet blir skadat eller
felanvänt. Vädra ur och sök läkarvård vid besvär.
=> Ångorna kan irritera andningsvägarna.
„ Det kan spruta ut vätska på intilliggande föremål om
batteriet är trasigt. Kontrollera påverkade delar.
=> Rengör eller byt dem, om det behövs.
„ Använd bara batteriet till din Bosch-enhet.
=> På så vis skyddar du batteriet mot farlig överbelastning.
„ Ladda bara batteriet i de laddare som tillverkaren rekommenderar.
=> Använder du laddare för en viss batterityp med
andra batterier kan det leda till brand.
„ Använd bara avsedda batterier till din Bosch-enhet.
=> Använder du andra batterier kan det leda till personskador och brand.
„ Håll batteriet borta från gem, mynt, nycklar, spik,
skruv och andra små metallföremål som kan kortsluta
kontakterna.
=> Kortslutning av polerna kan leda till brännskador
eller brand.
„ Felanvändning kan få vätska att tränga ut ur batteriet.
Undvik kontakt med vätskan. Skölj av med vatten vid
tillfällig kontakt. Har du fått vätskan i ögonen, sök läkarvård.
=> Läckande batterivätska kan ge hudirritationer eller
brännskador.
LI-batterierna i enheten är klassade som farligt gods.
Användaren kan vägtransportera batterierna utan
extraåtgärder. Skickar du dem via tredje part (t.ex.
lyg- eller lastbilsfrakt), så inns det krav på förpackning
och märkning. Konsultera farligt gods-expert när du
förbereder försändelsen.
Släng dammsugare, batterier, tillbehör och förpackningar i återvinningen.
Släng inte dammsugare och batterier med hushållssoporna!
„ Förpackning
Förpackningen skyddar dammsugaren från transportskador. Förpackningen är gjord av miljövänliga
material och går att återvinna. Släng förpackningsmaterial du inte längre behöver i återvinningen.
„ Den uttjänta enheten
Uttjänta enheter innehåller ofta värdefulla material.
Lämna därför in din uttjänta enhet till din återförsäljare resp. släng den i återvinningen. Information
om återvinning får du hos din återförsäljare eller din
kommun.
17
8001 108 997 - 980320
i
Säilytä käyttöohje.
Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä
käyttöohje mukaan.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksityisessä kotitaloudessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Tämä laite
on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.
Vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi pölynimuria ei
saa käyttää:
„ ihmisten tai eläinten imurointiin.
„ sillä ei saa imuroida:
− terveydelle haitallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia
aineita.
− kosteita tai nestemäisiä aineita.
− helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita ja kaasuja.
− tuhkaa, nokea kaakeliuuneista ja keskuslämmitysjärjestelmistä.
− mustepölyä tulostimista ja kopiokoneista.
Turvallisuusohjeet
Tämä pölynimuri täyttää hyväksytyt tekniset säännöt ja asianmukaiset turvamääräykset.
„ Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai
joilta puuttuu kokemus ja /
tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä
on opastettu laitteen käytössä ja he ovat ymmärtäneet
laiteen käytön vaarat.
„ Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
18
„ Lapset
eivät saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
„ Muovipussit ja foliot on pidettävä poissa pienten lasten
ulottuvilta ja ne on hävitettävä.
=> Tukehtumisvaara!
Asianmukainen käyttö
„ Käytä lataamiseen vain toimitukseen sisältyvää latausjohtoa tai alkuperäistä pikalatauslaitetta.
„ Liitä latausjohto ja pikalatauslaite sähköverkkoon ja
ota se käyttöön vain tyyppikilvessä olevien tietojen
mukaan.
„ Säilytä ja lataa laitetta vain sisätiloissa.
„ Älä altista laitetta lämpötiloille alle 0 °C tai yli 45 °C.
„ Älä imuroi koskaan ilman pölypussia ja moottorinsuojasuodatinta.
=> Laite saattaa vaurioitua!
„ Vältä suulakkeella ja putkella imurointia henkilön pään
lähellä. => Loukkaantumisvaara!
„ Älä käytä vaurioitunutta latausjohtoa ja vaihda tilalle
alkuperäinen latausjohto.
„ Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohdosta vaan pistokkeesta.
„ Älä vedä latausjohtoa terävien reunojen yli äläkä jätä
sitä puristuksiin.
„ Kytke laite pois päältä tai irrota se latausjohdosta ja
sähköverkosta ennen kuin teet pölynimuriin ja kohdistuvia töitä.
„ Älä käytä viallista pölynimuria.
„ Jos kyseessä on häiriö, kytke laite pois päältä tai irrota
se latausjohdosta ja sähköverkosta.
„ Vaaratilanteiden välttämiseksi pölynimurin korjaaminen ja varaosien vaihto on sallittu ainoastaan valtuutetulle huoltopalvelulle.
„ Seuraavissa tapauksissa laitteen käyttö on lopetettava
heti ja otettava yhteys huoltopalveluun:
− jos imurilla on vahingossa imetty nestettä, tai nestettä on muulla tavoin päässyt laitteen sisään
− jos laite on pudonnut ja vaurioitunut.
„ Suojaa pölynimuria sääolosuhteilta, kosteudelta ja
lämmönlähteiltä.
„ Älä laita palavia tai alkoholipitoisia aineita suodattimiin (pölypussi, moottorinsuojasuodatin, poistoilmansuodatin jne.).
„ Pölynimuri ei sovellu rakennustyömaakäyttöön. =>Rakennusjätteiden imeminen voi vaurioittaa laitetta.
8001 108 997 - 980320
„ Kytke laite pois päältä, kun et imuroi.
„ Pölynimuri ei pysy itsestään pystyssä. Vältä pölynimurin kaatumista. Älä aseta pölynimuria nojaamaan
seinää tai pöydänreunaa vasten.
„ Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen aikana. Suosittelemme sen vuoksi käyttämään pakkausta imurin kuljettamiseen.
Litiumioniakut
„ Lue kaikki turvallisuushuomautukset ja ohjeet.
=> Turvallisuushuomautusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavia vammoja.
„ Säilytä kaikki turvallisuushuomautukset ja ohjeet vastaista käyttöä varten.
„ Nämä turvallisuushuomautukset koskevat vain Boschlitiumioniakkuja! Tähän laitteeseen sopivat vain sarjan
"Power for ALL" -akut.
„ Älä avaa akkua.
=> Oikosulkuvaara.
„ Suojaa akku kuumuudelta, esimerkiksi myös jatkuvalta
auringonpaisteelta, avotulelta, vedeltä ja kosteudelta.
=> Räjähdysvaara.
„ Vaurioituneesta tai epäasianmukaisesti käsitellystä
akusta voi vuotaa höyryjä. Tuuleta tilaa ja hakeudu lääkäriin, jos saat hengitysoireita.
=> Höyryt voivat ärsyttää hengitysteitä.
„ Vaurioituneesta akusta voi valua nestettä, joka kostuttaa viereiset esineet. Tarkasta kyseiset osat.
=> Puhdista tai vaihda tarvittaessa osat.
„ Käytä akkua vain Bosch-sähkölaitteesi kanssa.
=> Vain siten suojaat akkua vaaralliselta ylikuormitukselta.
„ Lataa akkuja vain valmistajan suosittelemilla latauslaitteilla.
=> Tietyn tyyppisiin akkuihin tarkoitettua latauslaitetta käytettäessä aiheutuu palovaara, jos latauslaitetta käytetään muiden akkujen kanssa.
„ Käytä sähkölaitteessa vain tähän laitteeseen tarkoitettuja akkuja.
=> Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa vammoja ja palovaaran.
„ Älä pidä käytöstä poissa olevaa akkua paperiliittimien,
kolikoiden, avaimien, naulojen, ruuvien tai muiden pienten metalliesineiden lähellä. Ne voivat saada aikaan
silloituksen liittimien välille.
=> Oikosulku akkuliittimien välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
„ Akusta voi virheellisesti käytettäessä valua ulos nestettä. Vältä kosketusta nesteen kanssa. Jos nestettä
pääsee iholle, huuhtele se pois vedellä. Jos nestettä
pääsee silmiin, hakeudu lisäksi lääkäriin.
=> Ulos valuva akkuneste voi aiheuttaa ihoärsytystä
tai palovammoja.
Kuljetusta koskevia ohjeita
Laitteen sisältämiä litiumioniakkuja koskee laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta. Käyttäjä voi kuljettaa akkuja
kadulla ilman pakkaukseen liittyviä lisäehtoja. Jos akut
kuljetetaan kolmannen osapuolen toimesta (esim. lentorahti tai huolintaliike), on otettava huomioon pakkausta ja merkintää koskevat erityismääräykset. Lähetyksen
valmistelussa on tällöin käytettävä apuna vaarallisten
aineiden kuljetukseen erikoistunutta tahoa.
Kierrätysohjeita
Pölynimuri, akut, varusteet ja pakkaukset on toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Älä hävitä pölynimuria ja akkuja/paristoja talousjätteen
mukana!
„ Pakkaus
Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen
aikana. Se on ympäristöystävällistä materiaalia ja se
voidaan kierrättää. Vie tarpeettomat pakkausmateriaalit asiaankuuluvaan kierrätyspisteeseen.
„ Käytöstä poistettu laite
Käytetyt laitteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja. Vie käytöstä poistettu laite kierrätystä varten
alan liikkeeseen tai kierrätyskeskukseen. Lisätietoja
jätehuoltokysymyksissä saat kauppiaaltasi tai kyseisiltä viranomaisilta.
19
8001 108 997 - 980320
es
Conservar las instrucciones de uso.
Deberán entregarse, en su caso, al siguiente propietario del aspirador.
Uso debido
Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso
privado en el ámbito doméstico. Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.
Para evitar daños y lesiones, no usar la aspiradora en
los siguientes casos:
„ Aspiración de personas o animales.
„ Aspiración de:
− sustancias tóxicas, objetos ailados, calientes o
incandescentes;
− sustancias húmedas o líquidas;
− materiales o gases inlamables o explosivos;
− ceniza, hollín de estufas e instalaciones de calefacción central.
− polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.
Indicaciones de seguridad
Esta aspiradora cumple las
reglas técnicas reconocidas y
las correspondientes normas y
disposiciones de seguridad.
„ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8
años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales
o psíquicas, o que carezcan
de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre
que sean supervisados por
otra persona o que se les
haya enseñado a utilizar el
aparato de forma segura y
hayan comprendido los peligros que entraña.
„ Se debe impedir que los
niños jueguen con el aparato.
20
„ La
limpieza y el cuidado del
aparato no deben quedar a
cargo de los niños, a no ser
que estén bajo la supervisión
de una persona adulta responsable de su seguridad.
„ Las bolsas y láminas de plástico deberán guardarse o
desecharse en lugares que
estén fuera del alcance de
los niños.
=> ¡Peligro de asixia!
Uso apropiado
„ Utilizar únicamente el cable de carga incluido en la
entrega para realizar la carga o el cargador de carga
rápida original.
„ La conexión y puesta en funcionamiento del cable
de carga y del cargador rápido debe efectuarse únicamente según las indicaciones de la placa de características.
„ Almacenar y cargar el aparato únicamente en espacios
interiores.
„ No exponer el aparato a temperaturas por debajo de
0 °C ni por encima de 45 °C.
„ No aspirar nunca sin el depósito de polvo o sin el iltro
de protección del motor.
=> ¡El aparato puede sufrir daños!
„ No acercar las boquillas y los tubos a la cabeza cuando se esté aspirando. => ¡Peligro de lesiones!
„ Dejar de usar el cable de carga si está dañado y sustituirlo por un cable de carga original.
„ Para desenchufar el cable de carga, no tirar del mismo, sino del enchufe.
„ No colocar el cable de carga encima de bordes ailados ni aplastarlo.
„ Antes de realizar cualquier trabajo en la aspiradora,
deberá desconectarse el aparato desenchufándolo de
la red y del cable de carga.
„ No poner en marcha la aspiradora si esta presenta algún desperfecto.
„ Si se produce una avería, deberá desconectarse el
aparato desenchufándolo de la red y del cable de carga.
„ Para evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de
piezas de la aspiradora solo deben ser llevados a cabo
por el Servicio de Atención al Cliente autorizado.
„ Desconectar inmediatamente el aparato y ponerse en
contacto con el servicio de asistencia técnica en los
siguientes casos:
− Si se ha aspirado algún líquido por descuido o si ha
entrado líquido en el interior del aparato
− Si el aparato se ha caído y está dañado.
„ Proteger la aspiradora de las inclemencias del tiempo,
la humedad y las fuentes de calor.
„ No utilizar productos inlamables o que contengan alcohol en los iltros (bolsas iltrantes, iltro protector
del motor, iltro de salida, etc.).
8001 108 997 - 980320
„ La aspiradora no ha sido diseñada para su uso en obras. =>La aspiración de escombros puede provocar
daños en el aparato.
„ Desconectar el aparato cuando no se esté usando.
„ La aspiradora no dispone de función de autosoporte.
Evitar que el aparato se caiga. No apoyar la aspiradora
contra paredes ni cantos de mesas.
„ El embalaje protege la aspiradora contra daños durante el transporte. Por tanto, recomendamos que se
guarde para posibles transportes.
Baterías de iones de litio
„ Leer las indicaciones de seguridad e instrucciones en
su totalidad.
=> Las negligencias en el cumplimiento de las indicaciones de seguridad y las instrucciones pueden
provocar descargas eléctricas, incendios y/o
lesiones graves.
„ Conservar todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para el futuro.
„ Estas indicaciones de seguridad son válidas únicamente para la baterías de iones de litio de Bosch. Para
este aparato solo son aptas las baterías de la serie
«Power for ALL».
„ No abrir la batería.
=> Hay peligro de cortocircuito.
„ Proteger la batería del calor, y también, p. ej., de radiación solar prolongada, fuego, agua o humedad.
=> Peligro de explosión.
„ En caso de daño y de uso no adecuado, pueden salir
vapores de la batería. Ventilar con aire fresco y, en
caso de molestias, acudir a un médico.
=> Los vapores pueden irritar las vías respiratorias.
„ Si la batería está defectuosa puede expulsar líquido y
humedecer objetos circundantes. Comprobar las piezas afectadas.
=> Se deben limpiar o sustituir en caso necesario.
„ Utilizar la batería solo junto con su aparato eléctrico
Bosch.
=> Esa es la única forma de protegerla frente a una
sobrecarga peligrosa.
„ Cargar la batería solo con cargadores recomendados
por el fabricante.
=> Un cargador adecuado para un tipo determinado
de baterías corre riesgo de incendiarse si se utiliza
con otras baterías.
„ Utilizar en el aparato eléctrico solo las baterías previstas para ello.
=> El uso de otras baterías puede producir daños y
peligro de incendio.
„ Mantener la batería no utilizada lejos de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos
pequeños que podrían causar un puenteo de los contactos.
=> Un cortocircuito entre los contactos de la batería
puede provocar quemaduras o fuego.
„ En caso de uso incorrecto puede salir líquido de la batería. ¡Evite el contacto con él! En caso de un contacto
accidental, lavar con agua. Si el líquido penetra en los
ojos, acudir a un médico como precaución adicional.
=> El líquido que sale de la batería puede provocar
irritaciones de la piel o quemaduras.
Indicaciones para el transporte
Las baterías de iones de litio incluidas cumplen con
las disposiciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas. El usuario puede transportar las baterías
por la calle sin necesidad de cumplir ningún requisito
especial. Para el envío de las baterías a terceros (p. ej.
transporte aéreo o mediante una empresa de transporte) deben observarse los requisitos especiicados
en el embalaje y la placa de características. Para ello,
es necesario consultar con un experto en mercancías
peligrosas antes de preparar el paquete de envío.
Indicaciones para la eliminación y evacuación de embalajes o residuos
Las aspiradoras, las baterías, los accesorios y los embalajes deben reciclarse de forma respetuosa con el
medio ambiente.
No eliminar las aspiradoras ni las baterías junto con los
residuos domésticos.
„ Embalaje
El embalaje protege la aspiradora contra daños durante el transporte. Está compuesto por materiales
no contaminantes y, por lo tanto, se puede reciclar.
El material de embalaje que ya no se necesite deberá
desecharse debidamente en los puntos de recogida
selectiva para su reciclaje.
„ Aparato usado
Los aparatos usados contienen aún muchos materiales aprovechables. Por este motivo, es necesario
entregar los aparatos usados en el comercio habitual o en el centro de reciclaje para su reaprovechamiento. Consultar las alternativas vigentes para la
eliminación de residuos a su distribuidor o en el ayuntamiento de su municipio.
21
8001 108 997 - 980320
pt
Guarde o manual de instruções e
junte-o ao aspirador sempre que o entregar a terceiros.
Utilização adequada
Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e
doméstico. Este aparelho está concebido para uma utilização a uma altitude de, no máximo, 2000 m acima do
nível do mar.
Para evitar ferimentos e danos, o aspirador não pode
ser utilizado para:
„ limpar pessoas ou animais.
„ aspirar:
− substâncias quentes, incandescentes, com arestas
vivas ou nocivas para a saúde.
− substâncias húmidas ou líquidas.
− materiais e gases facilmente inlamáveis ou explosivos.
− cinza, fuligem de fogões e sistemas de aquecimento central.
− pó de toner de impressoras e fotocopiadoras.
Instruções de segurança
Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas
reconhecidas e cumpre as disposições de segurança aplicáveis.
„ Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos
8 anos e por pessoas com
limitações físicas, sensoriais
ou mentais, ou com pouca experiência ou conhecimentos,
se forem supervisionadas
ou tiverem sido instruídas
acerca da utilização segura
do aparelho e tiverem compreendido os perigos decorrentes da sua utilização.
„ As crianças não podem brincar com o aparelho.
22
„A
limpeza e a manutenção
pelo utilizador não podem
ser realizadas por crianças
sem supervisão.
„ Sacos de plástico e películas devem ser guardadas fora
do alcance das crianças pequenas e eliminadas.
=> Existe perigo de asixia!
Utilização correta
„ Para efetuar o carregamento, utilize apenas o cabo
de carregamento fornecido ou o carregador rápido
original.
„ Ligue e coloque em funcionamento o cabo de carregamento e o carregador rápido apenas de acordo com a
placa de características.
„ Armazene e carregue o aparelho apenas em espaços
interiores.
„ Não exponha o aparelho a temperaturas inferiores a
0°C e superiores a 45°C.
„ Nunca aspire sem recipientes do pó e iltro de proteção do motor.
=> O aparelho pode icar daniicado!
„ Evite aspirar com o bocal e o tubo à altura da cabeça.
=> Existe perigo de ferimentos!
„ Não continue a utilizar o cabo de carregamento daniicado e substitua-o pelo cabo de carregamento
original.
„ Para desligar o cabo de carregamento da rede, não
puxe pelo cabo de ligação, mas sim pela icha.
„ Não puxe o cabo de carregamento por cima de arestas
vivas nem o trilhe.
„ Antes de efetuar quaisquer trabalhos no aspirador,
desligue o aparelho ou separe-o do cabo de carregamento e da rede.
„ Se o aspirador estiver daniicado, não o coloque em
funcionamento.
„ Em caso de avaria, desligue o aparelho ou separe-o do
cabo de carregamento e da rede.
„ Para se evitarem situações de perigo, as reparações
e a substituição de peças no aspirador só podem ser
efetuadas pela assistência técnica autorizada.
„ Nos seguintes casos, coloque o aparelho imediatamente fora de serviço e contacte a assistência técnica:
− caso tenha absorvido líquido de forma inadvertida
ou se tiver entrado líquido no aparelho
− caso o aparelho tenha caído e esteja daniicado.
„ Proteja o aspirador de intempéries e mantenha-o
afastado de humidade e fontes de calor.
„ Não deite substâncias inlamáveis ou que contenham
álcool nos iltros (saco de iltro, iltro de proteção do
motor, iltro de exaustão, etc.).
„ O aspirador não é adequado para ser utilizado em
obras de construção. =>A aspiração de resíduos de
construção pode causar danos no aparelho.
8001 108 997 - 980320
„ Desligue o aparelho, quando não estiver a aspirar.
„ O aspirador não dispõe da função de auto-suporte.
Evite a queda do aparelho. Não encoste o aparelho a
paredes ou cantos de mesas.
„ A embalagem protege o aspirador de danos durante
o transporte. Por isso, recomendamos que guarde a
embalagem para ins de transporte.
Baterias de iões de lítio
„ Leia todas as indicações de segurança e instruções.
=> O incumprimento das indicações de segurança e
instruções pode causar choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves.
„ Guarde todas as indicações de segurança e instruções
para utilização futura.
„ Estas indicações de segurança aplicam-se apenas a
baterias de iões de lítio Bosch! Para este aparelho
apenas são adequadas baterias da série "Power for
ALL".
„ Não abra a bateria.
=> Existe perigo de curto-circuito.
„ Proteja a bateria do calor, p. ex., também da radiação
solar permanente, do fogo, da água e da humidade.
=> Existe perigo de explosão.
„ Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria,
podem sair vapores. Providencie ar fresco e, em caso
de queixas, consulte um médico.
=> Os vapores podem irritar as vias respiratórias.
„ Se a bateria estiver avariada, pode sair líquido e humedecer os objetos adjacentes. Veriique as peças
afetadas.
=> Limpe-as ou substitua-as, se necessário.
„ Utilize a bateria apenas em conjunto com o seu eletrodoméstico Bosch.
=> Só assim a bateria estará protegida de uma sobrecarga perigosa.
„ Carregue as baterias apenas em carregadores recomendados pelo fabricante.
=> Para um carregador adequado a um determinado
tipo de baterias, existe perigo de incêndio, caso
seja utilizado com outras baterias.
„ Utilize apenas as baterias previstas no seu eletrodoméstico.
=> A utilização de outras baterias pode causar ferimentos e perigo de incêndio.
„ Mantenha a bateria não utilizada afastada de clipes,
moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos
metálicos pequenos, que possam causar uma ligação
em ponte dos contactos.
=> Um curto-circuito entre os contactos da bateria
pode provocar queimaduras ou fogo.
„ Em caso de utilização incorreta, pode sair líquido da
bateria. Evitar o contacto com este líquido. Em caso
de contacto acidental, lave com água. Se o líquido entrar nos olhos, procure também ajuda médica.
=> A saída de líquido da bateria pode causar irritações na pele ou queimaduras.
Indicações relativas ao transporte
As baterias de iões de lítio incluídas estão sujeitas aos
requisitos da lei relativa ao transporte de mercadorias
perigosas. As baterias podem ser transportadas por
estrada pelo utilizador, sem mais exigências. No caso de
envio por terceiros (p. ex., transporte aéreo ou empresa
de transporte), devem observar-se requisitos especiais
relativos à embalagem e à identiicação. Neste caso,
aquando da preparação da mercadoria de envio, deve
consultar-se um perito no transporte de mercadorias
perigosas.
Indicações sobre a eliminação
O aspirador, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser encaminhados para uma reciclagem
ecológica.
Não deite o aspirador e as baterias no lixo doméstico!
„ Embalagem
A embalagem protege o aspirador contra danos
durante o transporte. É composta por materiais
ecológicos, sendo, por isso, reciclável. Coloque os
materiais de embalagem de que já não precisa nos
ecopontos.
„ Aparelho antigo
Os aparelhos antigos contêm frequentemente materiais com valor. Por isso, no inal da vida útil do
seu aparelho, entregue-o ao seu vendedor ou num
centro de reciclagem para revalorização. Informe-se
sobre os métodos atuais de reciclagem junto do seu
vendedor ou dos serviços municipalizados.
23
8001 108 997 - 980320
„Ο
el
Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.
Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε
τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.
Χρήση
σύμφωνα
προορισμού
με
το
σκοπό
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση
και το οικιακό περιβάλλον. Αυτή η συσκευή προορίζεται
για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.000 μέτρων πάνω από
την επιφάνεια της θάλασσας.
Για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών, δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική σκούπα
για:
„ τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.
„ την αναρρόφηση:
− βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή
πυρακτωμένων υλικών.
− υγρών ουσιών.
− εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
− στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές
θερμάνσεις.
− σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
Υποδείξεις ασφαλείας
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα
ανταποκρίνεται
στους
αναγνωρισμένους κανόνες της
τεχνικής και στους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας.
„Η
συσκευή
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8
χρονών και άνω και από άτομα
με μειωμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές
ικανότητες
ή
έλλειψη
εμπειρίας και/ή γνώσεων,
όταν επιτηρούνται ή έχουν
ενημερωθεί σχετικά με την
ασφαλή χρήση της συσκευής
και έχουν κατανοήσει τους
υπάρχοντες κατά τη χρήση
κινδύνους.
„ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να
παίζουν με τη συσκευή.
24
καθαρισμός
και
η
συντήρηση μέσω χρήστη δεν
επιτρέπεται να εκτελείται από
παιδιά χωρίς επίβλεψη.
„ Οι πλαστικές σακούλες και
οι μεμβράνες πρέπει να
φυλάγονται μακριά από μικρά
παιδιά και να αποσύρονται.
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
Ενδεδειγμένη χρήση
„ Για
τη
φόρτιση
χρησιμοποιείτε
μόνο
το
συμπεριλαμβανόμενο στα υλικά παράδοσης καλώδιο
φόρτισης ή τον γνήσιο ταχυφορτιστή.
„ Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης και τον ταχυφορτιστή
και θέστε σε λειτουργία μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία
στην πινακίδα τύπου.
„ Αποθηκεύετε και φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε
εσωτερικούς χώρους.
„ Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0
°C και πάνω από 45 °C.
„ Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς δοχείο συλλογής της
σκόνης και φίλτρο προστασίας του κινητήρα.
=> Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά!
„ Αποφεύγετε την αναρρόφηση με το πέλμα και το
σωλήνα αναρρόφησης κοντά στο κεφάλι. => Υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού!
„ Μη χρησιμοποιείτε πλέον ένα χαλασμένο καλώδιο
φόρτισης και αντικαταστήστε το από ένα γνήσιο
καλώδιο φόρτισης.
„ Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από το
ηλεκτρικό δίκτυο, μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο
αλλά τραβήξτε το φις από την πρίζα.
„ Μην τραβάτε το καλώδιο φόρτισης πάνω από κοφτερές
ακμές και μην το συνθλίβετε.
„ Πριν από κάθε εργασία στην ηλεκτρική σκούπα
απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αποσυνδέστε την από
το καλώδιο φόρτισης και το δίκτυο του ρεύματος.
„ Μη θέσετε σε λειτουργία μια χαλασμένη ηλεκτρική
σκούπα.
„ Σε
περίπτωση
που
εμφανιστεί
μια
βλάβη,
απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αποσυνδέστε την από
το καλώδιο φόρτισης και το δίκτυο του ρεύματος.
„ Για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, οι
επισκευές και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών στην
ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να πραγματοποιούνται
μόνο από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών.
„ Στις ακόλουθες περιπτώσεις πρέπει να θέσετε τη
συσκευή αμέσως εκτός λειτουργίας και να έρθετε σε
επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:
− Όταν έχετε αναρροφήσει αθέλητα υγρό ή όταν έχει
εισχωρήσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής.
− Όταν η συσκευή έχει πέσει κάτω και έχει υποστεί
ζημιά.
„ Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα από τις καιρικές
επιδράσεις, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.
„ Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που
εμπεριέχει αλκοόλη στα φίλτρα (σακούλα φίλτρου,
φίλτρο προστασίας του κινητήρα, φίλτρο εξόδου του
αέρα κ.λπ.).
8001 108 997 - 980320
„ Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση
σε εργοτάξια. =>Η αναρρόφηση μπάζων μπορεί να
οδηγήσει σε ζημιά της συσκευής.
„ Απενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν δε γίνεται
αναρρόφηση.
„ Η ηλεκτρική σκούπα δε διαθέτει λειτουργία
αυτοστήριξης. Αποφεύγετε την ανατροπή της συσκευής.
Μην ακουμπάτε την ηλεκτρική σκούπα στους τοίχους ή
στις ακμές των τραπεζιών.
„ Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα
από ζημιά κατά τη μεταφορά. Γι’ αυτό συνιστούμε, να
φυλάγετε τη συσκευασία για λόγους μεταφοράς.
Μπαταρίες ιόντων λιθίου
„ Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες.
=> Η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις ασφαλείας και
τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία,
φωτιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
„ Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες για
το μέλλον.
„ Αυτές οι υποδείξεις ασφαλείας ισχύουν μόνο για
μπαταρίες ιόντων λιθίου Bosch! Για αυτή τη συσκευή
είναι κατάλληλες μόνο μπαταρίες της σειράς "Power
for ALL".
„ Μην ανοίξετε την μπαταρία.
=> Υπάρχει κίνδυνος ενός βραχυκυκλώματος.
„ Προστατεύετε την μπαταρία από θερμότητα, π.χ. από
συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, νερό και υγρασία.
=> Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
„ Σε περίπτωση ζημιάς και ακατάλληλης χρήση της
μπαταρίας μπορεί να διαφύγουν αναθυμιάσεις.
Προσάγετε καθαρό αέρα και σε περίπτωση δυσφορίας
επισκεφτείτε έναν γιατρό.
=> Οι αναθυμιάσεις μπορούν να ερεθίσουν τις
αναπνευστικές οδούς.
„ Σε περίπτωση ελαττωματικής μπαταρίας μπορεί
να διαρρεύσει υγρό και να εμποτίσει τα γειτονικά
αντικείμενα. Ελέγξτε τα αντίστοιχα μέρη.
=> Καθαρίστε ή ενδεχομένως αντικαταστήστε τα.
„ Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε συνδυασμό με
την ηλεκτρική σας συσκευή Bosch.
=> Μόνο έτσι προστατεύεται η μπαταρία από
επικίνδυνη υπερφόρτωση.
„ Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε φορτιστές, οι οποίοι
συνίστανται από τον κατασκευαστή.
=> Για ένα φορτιστή, ο οποίος είναι κατάλληλος για
ένα ορισμένο είδος μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς, όταν χρησιμοποιηθεί με άλλες
μπαταρίες.
„ Χρησιμοποιείτε μόνο τις προβλεπόμενες γι’ αυτό
μπαταρίες στη ηλεκτρική σας συσκευή.
=> Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε
τραυματισμούς και σε κίνδυνο πυρκαγιάς.
„ Κρατήστε τη μη χρησιμοποιούμενη μπαταρία μακριά
από συνδετήρες γραφείου, κέρματα, κλειδιά, καρφιά,
βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, που θα
μπορούσαν να προκαλέσουν ένα βραχυκύκλωμα των
επαφών.
=> Ένα βραχυκύκλωμα ανάμεσα στις επαφές της
μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή να
προκαλέσει φωτιά.
„ Σε περίπτωση λάθος χρήσης μπορεί να εξέλθει υγρό
από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με αυτό.
Σε περίπτωση τυχαίας επαφή ξεπλυθείτε με νερό.
Σε περίπτωση που μπει υγρό στα μάτια σας, ζητήστε
επιπλέον ιατρική βοήθεια.
=> Το εξερχόμενο υγρό μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή εγκαύματα.
Υποδείξεις για τη μεταφορά
Οι συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου
υπόκεινται στις απαιτήσεις του νόμου περί επικίνδυνων
προϊόντων. Οι μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν
από το χρήστη χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις στο
δρόμο. Σε περίπτωση αποστολή μέσω τρίτων (π.χ.:
αεροπορική μεταφορά ή μεταφορική εταιρεία) πρέπει
να τηρηθούν ιδιαίτερες απαιτήσεις στη συσκευασία
και στο χαρακτηρισμό. Εδώ κατά την προετοιμασία του
δέματος αποστολής πρέπει να συμβουλευτεί κανείς έναν
εμπειρογνώμονα επικίνδυνων φορτίων.
Υποδείξεις για την απόσυρση
Η ηλεκτρική σκούπα, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και
οι συσκευασίες πρέπει να παραδοθούν σε μια φιλική
προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Μην πετάτε την ηλεκτρική σκούπα και τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες στα οικιακά
απορρίμματα!
„ Συσκευασία
Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα
από ζημιά κατά τη μεταφορά. Αποτελείται από
φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και γι' αυτό είναι
ανακυκλώσιμη. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας
που δε χρειάζονται άλλο, στα σημεία συγκέντρωσης
των υλικών ανακύκλωσης.
„ Παλιά συσκευή
Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολλά ακόμη χρήσιμα
υλικά. Γι’ αυτό παραδίδετε την άχρηστη συσκευή
σας σ’ ένα ειδικό κατάστημα ή σ’ ένα κέντρο
ανακύκλωσης για επαναξιοποίηση. Τους τρόπους
απόσυρσης μπορείτε να τους πληροφορηθείτε στα
ειδικά καταστήματα ή στις υπηρεσίες του δήμου
σας.
25
8001 108 997 - 980320
tr
Kullanım kılavuzunu lütfen saklayınız.
Elektrikli süpürgeyi başka birine verecek olursanız lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.
Amaca uygun kullanım
Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için
tasarlanmıştır. Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000
metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli
süpürge şunlar için kullanılmamalıdır:
„ insanların veya hayvanların temizlenmesi.
„ Aşağıdakilerin emilerek temizlenmesi:
− sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızgın
maddeler.
− nemli veya ıslak maddeler.
− yanıcı veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
− Sobadan veya merkezi ısıtmadan çıkan kül, kurum.
− Yazıcılardan veya fotokopi makinelerinden çıkan
toner tozu.
Güvenlikle ilgili uyarılar
Bu elektrikli süpürge, geçerli teknik kurallarına ve bilinen
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.
„ Bu cihaz 8 yaşın altındaki
çocuklar ve iziksel, algısal
veya mental yeteneklerinde
eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları
veya cihazın güvenli kullanımı
hakkında bilgi sahibi olmaları
veya olası tehlikeleri bilmeleri
durumunda kullanılabilir.
„ Çocuklar
cihazla
oynamamalıdır.
26
„ Temizlik
ve kullanıcı bakımı
işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından
yürütülmemelidir.
„ Plastik poşetler ve folyolar
çocukların
ulaşamayacağı
mesafelerde tutulmalı ve temizlenmelidir.
=> Boğulma tehlikesi söz konusudur!
Uygun Kullanım
„ Şarj etmek için sadece teslimat kapsamında verilen
şarj kablosunu veya orijinal hızlı şarj cihazını kullanınız.
„ Şarj kablosu ve orijinal hızlı şarj cihazı sadece tip etiketine uygun olarak bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
„ Cihazı yalnızca iç mekanlarda saklayınız ve şarj ediniz.
„ Cihaz, 0°C altında ve 45°C üstünde sıcaklıklara maruz
bırakılmamalıdır.
„ Asla toz haznesi ve motor koruma iltresi olmadan
süpürmeyiniz.
=> Cihaz zarar görebilir!
„ Baş bölgenize yakın alanlarda meme ve boru ile süpürme işlemi yapmaktan kaçınınız. => Yaralanma tehlikesi
söz konusudur!
„ Zarar görmüş şarj kabloları kullanılmamalı, orijinal şarj
kablosu ile değiştirilmelidir.
„ Şarj kablosunu şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan değil, aksine işten çekilmelidir.
„ Şarj kablosu keskin kenarlar üzerinden geçirilmemeli
ve kıvrılmamalıdır.
„ Elektrikli süpürge üzerindeki her türlü çalışmadan
önce cihaz kapatılmalı ve şarj kablosu şebekeden çekilmelidir.
„ Hasar görmüş elektrikli süpürge çalıştırılmamalıdır.
„ Bir arıza olması durumunda cihaz kapatılmalı ve şarj
kablosu şebekeden çekilmelidir.
„ Tehlikelerden korunmak için tamir işlemleri ve elektrikli süpürge üzerindeki yedek parça değişiklikleri sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından uygulanmalıdır.
„ Aşağıdaki durumlarda cihaz hemen kapatılmalı ve
müşteri hizmetleri ile irtibata geçilmelidir:
− yanlışlıkla sıvı çektiğinizde, cihazın içine sıvı
girdiğinde
− cihaz düşerek hasar gördüyse.
„ Elektrikli süpürge hava şartlarından, nemden ve
sıcaklıktan korunmalıdır.
„ Yanıcı ve alkol içeren maddeler iltre üzerine (iltre
torbası, motor koruma iltresi, dışarı üleme iltresi
vb.) uygulanmamalıdır.
„ Elektrikli süpürge inşaat işlerinde kullanım için uygun
değildir. => İnşaat artıklarının emilmesi cihazın zarar
görmesine neden olabilir.
8001 108 997 - 980320
„ Kullanılmadığında cihaz kapatılmalıdır.
„ Elektrikli süpürge kendi başına dük durma fonksiyonuna sahip değildir. Cihazın düşmesine engel olunuz.
Elektrikli süpürgeyi duvarlara veya masa kenarlarına
yaslamayınız.
„ Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliye esnasında zarar
görmeye karşı korur. Bu nedenle ambalajı, nakliye için
saklamanızı öneririz.
Lityum iyon aküler
„ Tüm güvenlik uyarılıarını ve talimatları okuyunuz.
=> Güvenlik uyarılarına veya talimatlara uyulmaması
elektrik şokuna, yangına ve/veya ağır yaralanmalara
neden olabilir.
„ Tüm güvenlik uyarılıarını ve talimatları gelecekte de
ulaşabilmek için saklayınız.
„ Bu güvenlik uyarıları sadece Bosch lityum iyon aküler
için geçerlidir! Bu cihaz için sadece "Power for ALL"
serisi aküler uygundur.
„ Aküyü açmayınız.
=> Kısa devre tehlikesi söz konusudur.
„ Aküyü ısıdan koruyunuz, ayrıca sürekli güneş ışığından,
ateşten, sudan ve nemden de koruyunuz.
=> Patlama tehlikesi söz konusudur.
„ Hasar ve akünün usulüne uygun olmayan kullanımı durumunda duman çıkabilir. Hemen temiz havaya çıkınız
ve şikayetleriniz olursa bir doktora başvurunuz.
=> Dumanlar solunum yollarını tahriş edebilir.
„ Akü hasar gördüğünde dışarı sıvı çıkabilir ve yakındaki
cisimlere bulaşabilir. Etkilenen parçaları kontrol ediniz.
=> Bunları temizleyiniz veya gerekirse değiştiriniz.
„ Aküyü sadece Bosch elektrikli aletleri ile kullanınız.
=> Ancak böylece aküyü tehlikeli aşırı yüklerden
koruyabilirsiniz.
„ Aküleri sadece üretici tarafından önerilen şarj cihazları
ile şarj ediniz.
=> Belirli türden akülere uygun olan bir şarj cihazı
için, farklı akülerle kullanılması durumunda yangın
tehlikesi mevcuttur.
„ Elektriki aletinizde sadece kullanılması öngörülen aküleri kullanınız.
=> Diğer akülerin kullanılması yaralanmalara ve yangın
tehlikesine yol açabilir.
„ Kullanılmayan aküleri ataçlardan, bozuk paralardan,
anahtarlardan, çivilerden, vidalardan ve diğer ufak metal cisimlerden uzak tutunuz, çünkü bunlar kontaklar
arasında köprüleme yapabilir.
=> Akü kontakları arasındaki bir kısa devre, alevlenmeye veya yangınlara neden olabilir.
„ Hatalı kullanım durumunda aküden sıvı çıkabilir. Bu
sıvı ile temastan kaçınınız. Temas ederseniz su ile
yıkayınız. Sıvı eğer göze temas ederse ayrıca bir doktora başvurunuz.
=> Dışarı akan akü sıvısı ciltte tahrişe veya yanıklara
neden olabilir.
Taşımaya ilişkin notlar
Cihaz içindeki lityum iyon aküler, tehlikeli mallar
yasasının hükümlerine tabidir. Aküler kullanıcı tarafından
başka bir ambalaja gerek olmadan traiğe açık yollarda
taşınabilir. Üçüncü taralar üzerinden nakledildiğinde
(örneğin havayolu kargosu veya nakliyeci) ambalajlamada ve işaretlemede uyulması gereken özel hükümler mevcuttur. Bunun için, sevk edilecek parçayı
hazırlamadan önce bir tehlikeli madde uzmanından
yardım alınmalıdır.
İmhaya ilişkin notlar
Elektrik süpürgeleri, aküler, aksesuarlar ve ambalajlar, çevre dostu bir yeniden değerleme sürecine tabi
tutulmalıdır.
Elektrikli süpürgeyi ve aküleri/pilleri evsel atıklarla birlikte imha etmeyiniz!
„ Ambalaj
Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen malzemelerden oluşur ve bu nedenle tekrar
geri kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan
ambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« (Yeşil Nokta) adını taşıyan yeniden değerlendirme sisteminin
toplama merkezlerine gönderiniz.
„ Eski cihaz
Eski cihazlar birçok değerli malzeme içerir.
Bu nedenle, Almanya'da eski cihazınız tekrar
değerlendirilmesi için yetkili satıcıya veya bir geri
kazanma veya dönüşüm merkezine verilir. Güncel
imha yöntemleri hakkında bilgi almak için lütfen yetkili satıcınıza veya oturduğunuz bölge belediyesine
başvurunuz.
27
8001 108 997 - 980320
„ Dzieciom
pl
Instrukcję obsługi należy zachować.
W przypadku przekazywania odkurzacza innej osobie
należy dołączyć również instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, odkurzacza nie należy używać do:
„ odkurzania ludzi i zwierząt,
„ zasysania:
− substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych
krawędziach, gorących lub żarzących się,
− wilgotnych lub płynnych substancji,
− łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i
gazów,
− popiołu, sadzy z pieców kalowych i instalacji centralnego ogrzewania,
− pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
Wskazówki
bezpieczeństwa
dotyczące
Odkurzacz
spełnia
obowiązujące
wymogi
techniczne
oraz
przepisy
bezpieczeństwa.
„ Urządzenie mogą obsługiwać
dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami izycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi,
a
także
osoby
nie
posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone,
jak
bezpiecznie
obsługiwać urządzenie i są
świadome związanego z tym
niebezpieczeństwa.
„ Dzieciom nie wolno bawić się
urządzeniem.
28
bez nadzoru nie
wolno przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji.
„ Plastikowe
torby
i
folie
przechowywać
poza
zasięgiem dzieci i usunąć w
bezpieczny sposób.
=> Istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia!
Prawidłowe użytkowanie
„ Do ładowania używać wyłącznie wchodzącego w zakres dostawy przewodu wzgl. oryginalnej ładowarki
szybkiego ładowania.
„ Przewód i ładowarkę szybkiego ładowania podłączać
i uruchamiać wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej.
„ Urządzenie należy przechowywać i ładować wyłącznie
w pomieszczeniach.
„ Nie narażać urządzenia na działanie temperatur
poniżej 0°C oraz powyżej 45°C.
„ Nigdy nie odkurzać bez pojemnika na pył i iltra
zabezpieczającego silnik.
=> Urządzenie może zostać uszkodzone!
„ Nie odkurzać szczotką ani rurą w pobliżu głowy. =>
Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
„ Nie używać uszkodzonego przewodu ładowarki i
wymienić go na nowy, oryginalny przewód.
„ W celu odłączenia przewodu ładowarki od sieci
ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
„ Przewodu ładowarki nie wolno prowadzić po ostrych
krawędziach ani zaciskać.
„ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
odkurzaczu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć
przewód ładowarki od sieci.
„ Nie uruchamiać uszkodzonego odkurzacza.
„ W przypadku stwierdzenia usterki wyłączyć urządzenie
lub odłączyć przewód ładowarki od sieci.
„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawy urządzenia oraz
wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ W następujących przypadkach należy natychmiast
odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i skontaktować
się z serwisem:
− jeśli przypadkowo został zassany płyn lub jeśli płyn
przedostał się do wnętrza urządzenia.
− jeśli urządzenie spadło i zostało uszkodzone.
„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników
atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
„ Unikać kontaktu iltrów (worek iltrujący, iltr
zabezpieczający silnik, iltr wylotu powietrza itp.) z
materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
„ Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach
budowy. =>Odsysanie gruzu budowlanego może
prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
8001 108 997 - 980320
„ Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączać.
„ Odkurzacz nie posiada funkcji samodzielnego
działania. Unikaj upuszczenia urządzenia. Nie należy
opierać odkurzacza o ściany ani o krawędzie stołu.
„ Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Dlatego zaleca się zachowanie
oryginalnego opakowania do celów transportowych.
Akumulatory litowo-jonowe
„ Przeczytać wszystkie instrukcje oraz wskazówki
bezpieczeństwa.
=> Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa
może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.
„ Wszystkie instrukcje i wskazówki bezpieczeństwa
należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
„ Wskazówki bezpieczeństwa odnoszą się tylko do
akumulatorów litowo-jonowych irmy Bosch! Do tego
urządzenia nadają się tylko akumulatory serii "Power
for ALL".
„ Nie otwierać akumulatora.
=> Istnieje ryzyko zwarcia.
„ Akumulator należy chronić przed wysoką temperaturą,
np. przed ciągłym działaniem promieni słonecznych,
ogniem, wodą i wilgocią.
=> Występuje niebezpieczeństwo wybuchu.
„ Uszkodzenie lub niewłaściwe użytkowanie akumulatora może spowodować wyciek oparów. Zadbać o
dopływ świeżego powietrza i skonsultować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek dolegliwości.
=> Opary mogą podrażniać drogi oddechowe.
„ Jeśli akumulator jest uszkodzony, może wydostawać
się z niego płyn, powodując zawilgocenie sąsiednich
przedmiotów. Skontrolować narażone elementy.
=> W razie potrzeby oczyścić je lub wymienić.
„ Akumulatora należy używać wyłącznie w połączeniu z
urządzeniem elektrycznym irmy Bosch.
=> Jest to jedyny sposób na zabezpieczenie akumulatora przed niebezpiecznym przeciążeniem.
„ Akumulatory ładować wyłącznie za pomocą ładowarek
zalecanych przez producenta.
=> Ładowarka przeznaczona do konkretnego
typu akumulatorów może stanowić zagrożenie
pożarowe, jeśli jest używana z innymi akumulatorami.
„ W urządzeniu elektrycznym należy używać wyłącznie
akumulatorów przeznaczonych do tego celu.
=> Używanie innych akumulatorów może spowodować
obrażenia ciała i zagrożenie pożarowe.
„ Nieużywany akumulator należy przechowywać z dala
od spinaczy papieru, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub
innych małych przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zmostkowanie styków.
=> Zwarcie styków akumulatora może spowodować
poparzenia lub pożar.
„ Nieprawidłowe użycie może spowodować wyciek
płynu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z tym
płynem. W razie przypadkowego kontaktu spłukać
wodą. Jeżeli płyn przedostanie się do oczu, należy dodatkowo zwrócić się o pomoc do lekarza.
=> Wyciek płynu z akumulatora może powodować
podrażnienia lub oparzenia skóry.
Wskazówki dotyczące transportu
Zastosowane akumulatory litowo-jonowe podlegają
przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.
Użytkownik może transportować akumulatory po
drogach publicznych bez konieczności spełnienia
dodatkowych warunków. W przypadku wysyłki za
pośrednictwem osób trzecich (np.: transport lotniczy
lub spedycja) należy uwzględnić szczególne wymagania w odniesieniu do opakowania i oznakowania.
Przygotowując towar do wysyłki należy zasięgnąć opinii
eksperta w dziedzinie towarów niebezpiecznych.
Wskazówki dotyczące utylizacji
Odkurzacz, akumulatory oraz elementy wyposażenia i
opakowania należy przekazać do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Nie wyrzucać odkurzacza ani akumulatorów/baterii do
pojemnika z odpadami komunalnymi!
„ Opakowanie
Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem podczas transportu. Wykonane jest ono z
materiałów bezpiecznych dla środowiska naturalnego i dlatego nadaje się do odzysku surowców wtórnych. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy
oddać do punktów zbiórki surowców wtórnych.
„ Zużyte urządzenie
Zużyte
urządzenia
często
zawierają
pełnowartościowe materiały. Z tego względu zużyte
urządzenie należy oddawać dostawcy względnie do
centrum odzysku surowców wtórnych do ponownego wykorzystania. Informację na temat aktualnie
obowiązujących sposobów utylizacji można uzyskać
w wyspecjalizowanym sklepie lub w urzędzie gminy.
29
8001 108 997 - 980320
hu
Kérjük, őrizze meg a használati utasítást.
A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasítást is.
Rendeltetésszerű használat
Ez a készülék csak háztartásban vagy otthoni körülmények közötti alkalmazásra készült. Ezt a készüléket
legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig
való használatra tervezték.
Sérülések és károk elkerülése érdekében a porszívó
nem használható a következő célokra:
„ emberek vagy állatok leporszívózására.
„ a következők felszívására:
− egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy izzó
anyagok.
− nedves vagy folyékony anyagok.
− gyúlékony vagy robbanékony anyagok és gázok.
− hamu, cserépkályhából és központifűtésberendezésekből származó korom.
− nyomtatók és fénymásolók toneréből származó por.
Biztonsági információk
Ez a porszívó megfelel a jelenleg ismert műszaki követelményeknek és a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
„ A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent izikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességű, illetve tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják,
illetve akkor, ha megtanulták
a készülék biztonságos használatát és megértették az
ebből eredő veszélyeket.
„ Gyermekek nem játszhatnak
a készülékkel.
30
„A
készülék tisztítását és a
használó általi karbantartást
gyermekek felügyelet nélkül
nem végezhetik.
„ A műanyag zacskók és fóliák
kisgyermekektől távol tartandók és ártalmatlanításuk
szükséges.
=> Fulladásveszély!
Megfelelő használat
„ Töltéshez csak a mellékelt töltőkábelt ill. az eredeti
gyorstöltőt használja.
„ A töltőkábelt és a gyorstöltőt csakis a típustábla szerint csatlakoztassa és helyezze üzembe.
„ A készüléket csak beltérben tárolja és töltse.
„ A készüléket ne tegye ki 0 °C alatti és 45 °C fölötti
hőmérsékletnek.
„ Soha ne használja portartály és motorvédő szűrő nélkül.
=> A készülék károsodhat!
„ Kerülje el a fejmagasságban történő, a szívófejjel és a
csővel végzett porszívózást. => Sérülésveszély!
„ Ha a töltőkábel sérült, ne használja tovább, hanem
cserélje ki eredeti töltőkábelre.
„ Ha a töltőkábelt le akarja választani a hálózatról, ne a
csatlakozókábelt, hanem a csatlakozódugót megfogva
húzza ki az aljzatból.
„ A töltőkábelt ne húzza át éles peremeken és ne törje
meg.
„ Mielőtt bármilyen munkát elvégezne a porszívón, kapcsolja ki a készüléket, illetve válassza le a töltőkábelről
és a hálózatról.
„ Sérült porszívót ne helyezzen üzembe.
„ Zavar esetén kapcsolja ki a készüléket, illetve válassza
le a töltőkábelről és a hálózatról.
„ A veszélyek elkerülése érdekében a porszívón csak
erre felhatalmazott vevőszolgálat végezhet javításokat
és alkatrészcserét.
„ A következő esetekben a készüléket azonnal üzemen
kívül kell helyezni és fel kell venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal:
− ha tévedésből folyadékot szívott fel vagy folyadék
került a készülék belsejébe.
− ha a készülék leesett és megsérült.
„ Óvja a porszívót az időjárás hatásaitól, nedvességtől
és hőforrásoktól.
„ Ne tegyen éghető vagy alkoholtartalmú anyagokat a
szűrőre (porzsák, motorvédő-szűrő, kifúvószűrő stb.).
„ A porszívó nem alkalmas építkezéseken való használatra. =>Az építési törmelék felszívása a készülék károsodásához vezethet.
8001 108 997 - 980320
„ A készüléket kapcsolja ki, ha nem porszívózik.
„ A porszívó nem rendelkezik önmagában megállási
funkciókkal. Ügyeljen rá, hogy a készülék ne dőljön fel!
Ne támassza a porszívót falnak vagy asztal szélének.
„ A csomagolás védi a porszívót a szállítás során
keletkező sérülésektől. Ezért azt tanácsoljuk, hogy
szállítás céljára őrizze meg a csomagolást.
Lítium-ion akkumulátorok
„ Elsőként olvassa el az összes biztonsági előírást.
=> A biztonsági előírások be nem tartása áramütés,
égési vagy más súlyos sérülések veszélyét eredményezi.
„ A jövőbeni olvasás céljára őrizze meg az összes biztonsági előírást.
„ Ezek a biztonsági előírások csak Bosch lítium-ion akkumulátorok esetén érvényesek! Ehhez a készülékhez
csak a „Power for ALL” sorozat akkui alkalmasak.
„ Ne nyissa ki az akkut.
=> Rövidzárlat veszélye.
„ Védje az akkut a hőtől (pl. tartós napsugárzástól),
tűztől, víztől és nedvességtől.
=> Robbanásveszély.
„ Az akkuk szakszerűtlen használata miatt gőzök léphetnek ki. Engedjen be friss levegőt, és panasz esetén
forduljon orvoshoz.
=> A gőzök irritálhatják a légutakat.
„ Meghibásodott akku esetén folyadék léphet ki, és bevonatot képezhet a szomszédos tárgyakon. Ellenőrizze
az érintett részeket.
=> Tisztítsa meg vagy szükség esetén cserélje ki
azokat.
„ Csak a Bosch elektromos készülékhez használja az
akkut.
=> Csak így védheti meg az akkut a veszélyes
túlterheléstől.
„ Csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékkel töltse az
akkukat.
=> A bizonyos típusú akkukhoz való töltőkészülék
tűzveszélyes lehet, ha más akkukat próbál vele
tölteni.
„ Csak az elektromos készülékhez való akkukat használjon.
=> Más akkuk használata sérülésekhez és
tűzveszélhez vezethet.
„ A nem használt akkukat tartsa távol a gemkapcsoktól,
érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól vagy más
kis fémtárgyaktól, amelyek rövidre zárhatnák az akku
érintkezőit.
=> Az érintkezők közötti rövidzárlat égési sérüléseket
vagy tüzet okozhat.
„ Nem megfelelő használat esetén az akkumulátorból
folyadék léphet ki. Kerülje az érintkezést ezzel a folyadékkal. Ha mégis érintkezik a folyadékkal, öblítse le
vízzel. Ha a folyadék a szemébe jut, igényeljen orvosi
segítséget.
=> A kilépő akkufolyadék bőrirritációt vagy égési
sérüléseket okozhat.
Szállítási tudnivalók
A készülékben található lítium-ion akkukra a veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezések követelményei
vonatkoznak. Az akkukat a felhasználó további követelmények teljesítése nélkül szállíthatja az utcán. Harmadik
fél általi szállítás (pl. légi szállítás vagy szállítmányozás) esetén igyelembe kell venni a csomagolásra és
címkézésre vonatkozó különleges előírásokat. Ebben
az esetben a csomag előkészítésénél be kell vonni egy
veszélyesáru-szakértőt.
Ártalmatlanítási tudnivalók
Lehetővé kell tenni a porszívó, az akkumulátorok, a
tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosítását.
Ne dobja a porszívót és az akkukat/elemeket a háztartási szemétbe!
„ Csomagolás
A csomagolás védi a porszívót a szállítás során
keletkező sérülésektől. A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, így újrafeldolgozásra
alkalmas. A továbbiakban már nem szükséges csomagolóanyagot helyezze el a szelektív gyűjtőhelyek
megfelelő tárolóiban.
„ Régi készülék
A régi készülék még sok értékes anyagot tartalmaz.
Ezért kiselejtezett készülékét adja le kereskedőjénél
vagy egy újrahasznosító központban újrahasznosítás
céljából. Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről
érdeklődjön kereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
31
8001 108 997 - 980320
cs
Návod k použití si uschovejte.
Při předávání vysavače dalším osobám jim předejte
prosím také návod k použití.
Použití podle určení
Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití
v domácnosti. Tento spotřebič je určený pro použití v maximální nadmořské výšce 2000 m.
Aby se zabránilo poranění osob a poškození vysavače,
nesmí se vysavač používat k:
„ vysávání osob nebo zvířat.
„ vysávání:
− zdraví škodlivých látek, materiálů s ostrými hranami, horkých nebo žhavých látek.
− vlhkých nebo tekutých látek.
− snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.
− popela, sazí z kachlových kamen a centrálního
topení.
− prachu z toneru z tiskáren a kopírek.
Bezpečnostní pokyny
Tento vysavač odpovídá uznávaným technickým pravidlům
a příslušným bezpečnostním
předpisům.
„ Tento
spotřebič
mohou
používat děti starší 8 let
a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
duševními
schopnostmi
nebo
s
nedostatečnými
zkušenostmi
a
/
nebo
vědomostmi, pokud jsou pod
dohledem nebo byly poučeny
o
bezpečném
používání
spotřebiče a pochopily z toho
vyplývající nebezpečí.
„ Děti si nesmí se spotřebičem
hrát.
32
„ Čištění
a uživatelskou údržbu
spotřebiče nesmí provádět
děti bez dozoru.
„ Obalový materiál a fólie uchovávejte a zlikvidujte mimo dosah malých dětí.
=> Hrozí nebezpečí udušení!
Řádné používání spotřebiče
„ Pro nabíjení používejte pouze nabíjecí kabel, který je
součástí dodávky, resp. originální rychlonabíječku.
„ Nabíjecí kabel a rychlonabíječku připojujte a uvádějte
do provozu jen podle údajů na typovém štítku.
„ Spotřebič skladujte a nabíjejte pouze ve vnitřních
prostorech.
„ Nevystavujte spotřebič teplotám pod 0 °C a nad 45 °C.
„ Nikdy nevysávejte bez nádoby na prach a ochranného
iltru motoru.
=> Spotřebič se může poškodit!
„ Při vysávání s hubicí a sací trubkou se vyhýbejte okolí
hlavy. => Hrozí nebezpečí poranění!
„ Poškozený přívodní kabel nepoužívejte a vyměňte ho
za originální přívodní kabel.
„ Při odpojování přívodního kabelu z elektrické sítě
netahejte za kabel, nýbrž za síťovou zástrčku.
„ Přívodní kabel neveďte přes ostré hrany a neskřípněte
jej.
„ Před prováděním veškerých prací na vysavači
spotřebič vypněte, resp. odpojte od přívodního kabelu
a ze sítě.
„ Poškozený vysavač nepoužívejte.
„ Pokud se vyskytne porucha, spotřebič vypněte, resp.
odpojte od přívodního kabelu a ze sítě.
„ Aby se zabránilo ohrožení, smí opravy a výměnu
náhradních dílů u vysavače provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.
„ V následujících případech je nutné spotřebič okamžitě
přestat používat a obrátit se na zákaznický servis:
− pokud jste omylem nasáli tekutinu nebo se tekutina
dostala dovnitř do spotřebiče,
− pokud spotřebič spadl a je poškozený.
„ Chraňte vysavač před povětrnostními vlivy, vlhkem
a zdroji tepla.
„ Na iltry (iltrační sáček, iltr motoru, výstupní iltr
atd.) nepokládejte hořlavé látky nebo látky s obsahem
alkoholu.
„ Vysavač není vhodný pro provoz na stavbě. =>Vysávání
stavební suti může způsobit poškození spotřebiče.
8001 108 997 - 980320
„ Když nevysáváte, spotřebič vypněte. .
„ Vysavač nedisponuje funkcí samostatného stání.
Zabraňte převrhnutí spotřebiče. Neopírejte vysavač o
stěny ani hrany stolů.
„ Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě.
Proto doporučujeme obal uschovat, pro případnou
přepravu. .
Baterie LI-Ion
„ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a
upozornění. .
=> Nedodržování bezpečnostních pokynů a
upozornění může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
„ Mějte na paměti všechny bezpečnostní pokyny a
upozornění pro budoucí použití.
„ Tyto bezpečnostní pokyny platí pouze pro baterie
Bosch Li-Ion! Pro tento spotřebič nejsou vhodné baterie série "Power for ALL".
„ Baterii neotvírejte. .
=> Vzniká nebezpečí zkratu.
„ Chraňte baterii před teplem, např. také před
dlouhodobým slunečním zářením, ohněm, vodou a
vlhkostí.
=> Hrozí nebezpečí výbuchu.
„ Při poškození a nesprávném použití baterie mohou
unikat páry. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při
potížích vyhledejte lékaře.
=> Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
„ Z porouchané baterie může unikat tekutina a navlhčit
tak okolní předměty. Zkontrolujte příslušné díly.
=> Díly vyčistěte a případně vyměňte.
„ Baterii používejte pouze s vaším spotřebičem Bosch.
=> Pouze tak je baterie chráněná před nebezpečným
přetížením.
„ Baterii nabíjejte pouze na nabíječkách, které byly
doporučeny výrobcem.
=> S nabíječkou, která je vhodná pouze pro určitý
druh baterie, vzniká nebezpečí požáru, pokud je
použita s jinou baterií.
„ Na vašem spotřebiči používejte pouze baterie k němu
určené.
=> Použití jiných baterií může vést k poraněním a
vzniká nebezpečí požáru.
„ Nepoužívanou baterii udržujte v bezpečné vzdálenosti od kancelářských spon, mincí, klíčů, jehel, šroubů
a jiných malých kovových předmětů, které by mohly
způsobit přenos kontaktů.
=> Zkrat mezi kontakty baterie může vést k popáleninám nebo vzniku požáru.
„ Při nesprávném použití může z baterie unikat tekutina.
Vyhněte se kontaktu s ní. V případě náhodného kontaktu omyjte postižené místo vodou. Pokud se tekutina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
=> Unikající tekutina může vést k podráždění kůže
nebo popáleninám.
Pokyny k přepravě
Na obsažené lithium-iontové baterie se vztahují
požadavky zákona o nebezpečných nákladech. Uživatel
může baterie v rámci silniční dopravy přepravovat bez
dalších podmínek. Při zasílání třetí osobou (např. letecky nebo spedicí) je třeba dodržovat zvláštní požadavky
na obal a označení zásilky. Při přípravě zásilky je nutné
zapojit odborníka na nebezpečné náklady.
Pokyny k likvidaci
Vysavač, baterii, příslušenství a obaly je třeba odevzdat
k ekologické recyklaci.
Vysavač a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!
„ Obal
Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě.
Skládá se z ekologických materiálů, a lze ho proto
recyklovat. Nepotřebný obalový materiál zlikvidujte
do kontejnerů recyklačního systému „Zelený bod“.
„ Starý spotřebič
Staré spotřebiče obsahují často ještě cenné materiály. Proto spotřebič, který dosloužil, odevzdejte
u výrobce, resp. do sběrny odpadu k recyklaci. Aktuální způsoby likvidace vám sdělí prodejce nebo
obecní úřad. .
33
8001 108 997 - 980320
ru
Сохраните инструкцию по эксплуатации.
При
передаче
пылесоса
новому
владельцу
не забудьте передать также инструкцию по
эксплуатации.
Указания по использованию
Данный прибор предназначен только для домашнего
использования. Данный прибор предназначен для
использования на высоте не более 2000 м над уровнем
моря.
Во избежание травм и повреждений пылесос нельзя
использовать для:
„ чистки людей и животных;
„ всасывания:
− вредных для здоровья веществ, острых, горячих
или раскалённых предметов;
− мокрых предметов и жидкостей;
− легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ
и газов;
− пепла, сажи из печей и систем центрального
отопления;
− тонера из принтеров и копировальных аппаратов.
Указания по технике
безопасности
Данный пылесос
соответствует
общепризнанным
техническим требованиям и
соответствующим правилам
техники безопасности.
„ Использование прибора
детьми старше 8 лет и
лицами с ограниченными
физическими
или умственными
способностями, а также
лицами, не имеющими
опыта обращения с
подобным оборудованием,
допускается только
под присмотром или
после инструктажа
по безопасному
использованию прибора и
34
осознания данными лицами
опасностей, связанных с
его эксплуатацией.
„ Не разрешайте детям играть
с прибором.
„ Очистка и пользовательское
обслуживание прибора
не должны производиться
детьми без присмотра
взрослых.
„ Пластиковые мешки
и полимерную плёнку
храните и утилизируйте
в недоступном для детей
месте.
=> Опасность удушья!
Правильное использование
„ Для зарядки разрешается использовать только
кабель зарядного устройства из комплекта поставки
или оригинальное устройство быстрой зарядки.
„ Подключение к электросети и использование кабеля
зарядного устройства и устройства быстрой зарядки
должны производиться только с учётом данных
типовой таблички.
„ Хранение и зарядку пылесоса осуществляйте только
в помещениях.
„ Не допускайте воздействия на пылесос температур
ниже 0 °C и выше 45 °C.
„ Запрещается использовать пылесос без контейнера
для сбора пыли и моторного фильтра.
=> Возможно повреждение пылесоса!
„ Не подносите всасывающую насадку и трубку к
голове. => Это может привести к травме!
„ В случае повреждения кабеля зарядного устройства
не используйте его, а замените оригинальным
кабелем зарядного устройства.
„ При отсоединении прибора от электросети всегда
беритесь рукой за вилку, а не за кабель зарядного
устройства.
„ Следите за тем, чтобы кабель зарядного устройства
не был зажат и не попадал на острые края предметов.
„ Прежде чем приступить к любому обслуживанию
пылесоса, выключите его или отсоедините от кабеля
зарядного устройства и от сети.
„ Не пользуйтесь неисправным пылесосом.
„ При наличии неисправности выключите пылесос
или отсоедините от кабеля зарядного устройства и
от сети.
„ Во избежание опасности все работы по ремонту и
замене деталей пылесоса следует выполнять только
в авторизованной сервисной службе.
8001 108 997 - 980320
„ В
следующих
случаях
следует
немедленно
прекратить использование пылесоса и обратиться в
сервисную службу:
− при случайном всасывании жидкости или при
попадании жидкости внутрь пылесоса;
− при падении и повреждении пылесоса.
„ Защищайте
пылесос
от
воздействия
неблагоприятных
метеорологических
условий,
влажности и источников тепла.
„ Не подвергайте фильтры (сменный пылесборник,
моторный фильтр, выпускной фильтр и т.
д.)
воздействию
воспламеняющихся
или
спиртосодержащих веществ.
„ Пылесос не предназначен для эксплуатации
на строительных объектах. =>При засасывании
строительного мусора пылесос может выйти из
строя.
„ Выключайте пылесос даже при небольших паузах в
уборке.
„ Пылесос не обладает собственной опорой. Избегайте
опрокидывания прибора. Не прислоняйте пылесос к
стене или краю стола.
„ Упаковка служит для защиты пылесоса от
повреждений при транспортировке. Поэтому мы
рекомендуем сохранить упаковку для дальнейшей
транспортировки.
Литий-ионные аккумуляторы
„ Прочтите все указания по технике безопасности и
инструкции.
=> Несоблюдение указаний по технике безопасности
и инструкций может привести к удару
электрическим током, к пожару и/или к тяжёлым
травмам.
„ Сохраните все указания по технике безопасности и
инструкции для дальнейшего использования.
„ Эти указания по технике безопасности действительны
только для литий-ионных аккумуляторов Bosch! Для
этого прибора подходят только аккумуляторы серии
«Power for ALL».
„ Не открывайте аккумулятор.
=> В противном случае возникнет опасность
короткого замыкания.
„ Защищайте аккумулятор от воздействия тепла,
например, от длительного воздействия солнечных
лучей, огня, а также от воздействия воды и влаги.
=> В противном случае возникнет опасность
взрыва.
„ При повреждении и ненадлежащем обращении с
аккумулятором из него могут выделяться испарения.
Проветрите помещение и при наличии жалоб
обратитесь к врачу.
=> Испарения могут привести к раздражению
дыхательных путей.
„ Из неисправного аккумулятора может вытечь
жидкость и намочить находящиеся рядом предметы.
Проверьте соответствующие детали.
=> Очистите их или при необходимости замените.
„ Используйте аккумулятор только для электроприбора
Bosch.
=> Только в этом случае аккумулятор будет защищён
от опасной перегрузки.
„ Заряжайте аккумуляторы только в рекомендованных
производителем зарядных устройствах.
=> Для зарядного устройства, предназначенного для
определённого вида аккумуляторов, возникнет
опасность возгорания, если использовать его для
зарядки другого вида аккумуляторов.
„ Используйте в вашем электроприборе только
специально
предназначенные
для
него
аккумуляторы.
=> Использование других аккумуляторов может
привести к повреждениям и возникновению
пожара.
„ Храните неиспользуемые аккумуляторы вдали от
канцелярских скрепок, монет, ключей, иголок,
шурупов и других небольших металлических
предметов, способных вызвать короткое замыкание
между контактами.
=> Короткое замыкание между контактами
аккумулятора может привести к ожогам или
возгоранию.
„ При неправильном использовании из аккумулятора
может вытечь жидкость. Избегайте контакта с
нею. При случайном контакте промойте зону
контакта водой. При попадании жидкости в глаза
дополнительно воспользуйтесь врачебной помощью.
=> Вытекшая из аккумулятора жидкость может стать
причиной раздражения кожи или ожогов.
Указания по транспортировке
При транспортировке литий-ионных аккумуляторов
необходимо соблюдение правил перевозки
опасных грузов. Аккумуляторы могут перевозиться
пользователем без каких-либо других предписаний.
При перевозке третьим лицом (например, воздушным
транспортом или экспедитором) следует соблюдать
специальные требования по упаковке и маркировке.
Для этого при подготовке груза к отправке следует
воспользоваться услугами специалиста по опасным
грузам.
Указания по утилизации
Пылесосы, аккумуляторы, принадлежности и
упаковку следует отправить на дальнейшую
утилизацию в соответствии с требованиями охраны
окружающей среды. Не утилизируйте пылесосы и
аккумуляторы/аккумуляторные батареи вместе с
бытовым мусором!
„ Упаковка
Упаковка служит для защиты пылесоса от
повреждений
при
транспортировке.
Она
изготовлена из экологически чистых материалов,
поэтому её можно использовать для вторичной
переработки.
Использованные
упаковочные
материалы относите в пункты приёма вторсырья.
„ Старая бытовая техника
Старая бытовая техника является ценным сырьём
для
дальнейшего
использования.
Поэтому
прибор, пришедший в негодность, следует
отнести дилеру или в пункт приёма вторсырья
для дальнейшей утилизации. Информация о
возможности утилизации находится у дилера или
в местной администрации.
35
8001 108 997 - 980320
ro
Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de utilizare.
În cazul predării aspiratorului unei terţe persoane, vă
rugăm să înmânaţi totodată şi instrucţiunile de utilizare.
Utilizare conform destinaţiei
Acest aparat este rezervat în exclusivitate uzului menajer şi domeniului casnic. Acest aparat este adecvat
pentru o utilizare până la o înălţime de maxim 2000 de
metri deasupra nivelului mării.
Pentru a evita accidentele sau daunele, aspiratorul nu
trebuie folosit pentru:
„ aspirarea oamenilor sau animalelor.
„ aspirarea următoarelor:
− substanţe nocive, ascuţite, ierbinţi sau incandescente.
− substanţe umede sau lichide.
− substanţe şi gaze uşor inlamabile sau explozive.
− cenuşă, funingine din sobe de teracotă şi instalaţii
de încălzire centrală.
− toner din imprimante şi copiatoare.
Instrucţiuni de siguranţǎ
Acest aspirator corespunde regulamentelor recunoscute ale
tehnicii şi dispoziţiilor de securitate în vigoare.
„ Aparatul poate i folosit de co-
pii începând cu vârsta de 8 ani
şi de persoane cu dizabilităţi
izice, senzoriale sau mentale sau fără experienţă şi /
sau cunoştinţe, dacă acestea
sunt supravegheate sau au
fost instruite asupra folosirii
în siguranţă a aparatului şi au
înţeles pericolele care pot rezulta.
„ Copiii nu au voie să se joace
cu aparatul.
„ Curăţarea
şi întreţinerea
curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor
dacă nu sunt supravegheaţi.
36
„ Pungile
din plastic şi foliile
nu trebuie lăsate la îndemâna
copiilor mici şi trebuie eliminate în mod ecologic.
=> Pericol de asixiere!
Utilizarea corectă
„ Depozitaţi şi încărcaţi aparatul numai în spaţii interioare.
„ Nu expuneţi aparatul unor temperaturi de sub 0 °C şi
de peste 40 °C.
„ Nu utilizaţi niciodată aparatul fără recipientul pentru
praf, iltrul de protecţie a motorului şi iltrul de evacuare.
=> Aparatul poate i deteriorat!
„ Evitaţi aspirarea cu duza şi tubul în apropierea capului.
=> Pericol de rănire!
„ Nu folosiţi cablul de încărcare dacă acesta este deteriorat, ci înlocuiţi-l cu un cablu de încărcare original.
„ Pentru a deconecta cablul de încărcare de la priza
de alimentare electrică, nu trageţi de cablu, ci de
ştecherul acestuia.
„ Nu trageţi şi nu striviţi cablul de încărcare peste muchii ascuţite.
„ Înainte de a realiza orice fel de lucrări la aspirator,
deconectaţi aparatul, respectiv separaţi-l de la cablul
de încărcare şi de la reţeaua de alimentare cu energie
electrică.
„ Nu puneţi în funcţiune un aspirator defect.
„ Dacă există o defecţiune, deconectaţi aparatul, respectiv separaţi-l de la cablul de încărcare şi de la
reţeaua de alimentare cu energie electrică.
„ Pentru a evita pericolele, reparaţiile şi schimbarea de
piese la aspirator sunt permise numai unităţilor service autorizate.
„ În următoarele cazuri, aparatul trebuie scos imediat
din funcţiune şi este necesară contactarea unităţii service autorizate:
− dacă aţi aspirat accidental lichide sau dacă lichidul
a pătruns în interiorul aparatului
− dacă aparatul a căzut şi s-a defectat.
„ Protejaţi aspiratorul de inluenţele atmosferice, umiditate şi surse de căldură.
„ Nu aşezaţi pe iltru materiale inlamabile sau care
conţin alcool (saci de iltrare, iltre de protecţie a motoarelor, iltre de evacuare etc.).
„ Aspiratorul nu este adecvat pentru utilizare pe şantier.
=>Aspirarea de moloz poate provoca deteriorarea aparatului.
„ Opriţi aspiratorul atunci când nu aspiraţi.
„ O durată de execuţie mult mai scurtă după încărcare
indică faptul că bateria sa terminat.
=> Scoateţi bateria utilizată din dispozitiv și
aruncaţi-o în siguranţă.
„ Ambalajul protejează aspiratorul împotriva deteriorării
pe timpul transportului. Din acest motiv, vă
recomandăm să păstraţi ambalajul în scopuri de transport.
8001 108 997 - 980320
Acumulatori Li-Ion
Indicaţii privind eliminarea ecologică
„ Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile.
=> Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a
instrucţiunilor poate provoca electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
„ Păstraţi toate instrucţiunile şi indicaţiile de siguranţă
în vederea unei utilizări ulterioare.
„ Aceste instrucţiuni de siguranţă sunt valabile numai
pentru acumulatorii Li-Ion Bosch!
=> Numai bateriile "Power for ALL" sunt potrivite
pentru aceste dispozitive.
„ Nu deschideţi acumulatorul.
=> Există pericol de scurtcircuit.
„ Feriţi acumulatorul de căldură, de asemeni de ex. de
radiaţii solare continue, foc, apă şi umezeală.
=> Există pericol de explozie.
„ În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a
acumulatorului se pot degaja vapori.
=> Aerisiţi cu aer proaspăt iar dacă vi se face rău
consultaţi un medic. Vaporii pot irita căile respiratorii.
„ În cazul în care acumulatorul este defect, din acesta
se scurge lichidul care umezeşte obiectele învecinate.
Veriicaţi componentele afectate.
=> Curăţaţi-le sau, dacă este necesar, schimbaţi-le.
„ Folosiţi acumulatorul numai împreună cu produsul
dumneavoastră Bosch.
=> Numai astfel acumulatorul va i protejat împotriva
suprasolicitării periculoase.
„ În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a
acumulatorului se pot degaja vapori.
=> Aerisiţi cu aer proaspăt iar dacă vi se face rău
consultaţi un medic. Vaporii pot irita căile respiratorii.
„ Utilizaţi numai bateriile corespunzătoare din aparatul
dvs. electric.
=> Folosirea altor baterii poate cauza răniri sau
incendii.
„ Feriţi acumulatorii nefolosiţi de agrafele de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice
mici, care ar putea provoca şuntarea contactelor.
=> Un scurtcircuit între contactele acumulatorului
poate duce la arsuri sau incendiu.
„ În caz de utilizare greşită, din acumulator se poate
scurge lichid. Evitaţi contactul cu acesta. În caz de
contact accidental clătiţi bine cu apă. Dacă lichidul vă
intră în ochi, consultaţi şi un medic.
=> Lichidul scurs din acumulator poate duce la iritaţii
ale pielii sau la arsuri.
Aspiratoarele, acumulatorii, accesoriile şi ambalajele
trebuie reciclate în mod ecologic.
Nu eliminaţi aspiratoarele şi acumulatorii/bateriile
împreună cu deşeurile menajere!
„ Ambalaj
Ambalajul
protejează
aspiratorul
împotriva
deteriorării pe timpul transportului. Ambalajul este
fabricat din materiale ecologice şi este de aceea reciclabil. Predaţi materialele de ambalaj care nu mai
sunt necesare la punctele de colectare a deşeurilor.
„ Aparat scos din uz
Aparatele vechi conţin materiale care pot i revaloriicate. De aceea predaţi aparatul dumneavoastră,
scos din uz, magazinului comercial, respectiv unui
centru de reciclare pentru revaloriicare. Vă rugăm
să solicitaţi informaţii privind modalităţile actuale
de reciclare a ambalajelor şi aparatelor scoase din
uz la un magazin de specialitate sau la administraţia
comunală din localitatea dumneavoastră.
Indicaţii privind transportul
Acumulatorii litiu-ion din dotarea aparatului sunt în conformitate cu cerinţele reglementării privind transportul
de mărfuri periculoase. Acumulatorii pot i transportaţi
pe drumurile publice de către utilizator fără aplicarea
de obligaţii suplimentare. În cazul expedierii de către un
terţ (de exemplu, transport aerian sau prin intermediul
unei companii de transport), trebuie să ie respectate
anumite cerinţe privind ambalajul şi marcajul. Pentru
aceasta, în cazul pregătirii mărfurilor de trimis, trebuie
să apelaţi la un expert în mărfuri periculoase.
37
8001 108 997 - 980320
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� <=
���������������������������������������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������������"Power for ALL"������������������
��������������������
������������������ <=
��� ���� ������ ��������� ����� ����� �������� ������ ��� ��� ������
��������������������������������������������������
����������� <=
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������
�������������������������������������������� <=
������ ������ ���� ��� ����� ���� ����� ������� ������ ����� ���
���������������������������������������������������������
������������������������
��������������������������������������������������������� <=
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������� <=
�������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������
�������������������������������������������������� <=
����������������������������������������������������
���������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������� <=
�������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������
������������������������������������������������ <=
���������������������������������
���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������
������������������������������������������������� <=
­€‚
��������������������������������������������������������������� �
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
€­ƒ„
���������������������������������������������������������������� �
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
������� ��� ������ ������� ������ ������� ����� ���� ������� ����������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
������ ����� ������ ���� ��� ����� ������ ����� ����� �������� ������� �����
������������������� �������������������������� �����������
����������������
38
8001 108 997 - 980320
������ ������� ��� ���������� ����� �����
���������������������������������
���������������������������
��� ��� �������� ����������� ��������
�������������������������������������
�������������
��������� <=
������������
��������������������������������������������������������������
������������������������
�������������������������������������������������������
������������������������������
�������������������������������������������������������
������45
40°C �������������0°C �����������������������������������
������
�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������� <=
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������<=�������
���������������������������������������������������������������
������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������
����������������������������������������������������������������
�������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�����������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������
��������������������������������������������������������� −
���������������������������
����������������������������������� −
�������������������������������������������������������������
������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������� ������ ����� ��������� ��������� ��������� ���� ���� �<=
�����
������������������������������������������������������
������ ��� ����� ����� ��� ������� ������ ��� ������� ����� �����
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
fa
����������������������������������������������������������������
���� ������ ������ ���� ��� ����� ����� ������� ����� ������ ����� ���
�����������������������������������������
�������������
������������������������������������������������������������
���������������������2000�����������������������������������������
������������������
����������������������������������������������������������������
����������������������
�������������������������������
����
�������������������������������������������������������� −
��������������������� −
��������������������������������������������������������� −
����������������������������������������������������� −
��������
������������������������������������������ −
������������
�������� ������ ������� ��� ����� ����� ����
������� �������� ��� ����� ��� ����
����������������������������������
�����
��������� ������ ��� ���� ������� ����
�������� �������� �����8 ������� �����
���������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
���� ��� ��� ��� ����� �������� ������
�����������
����� ������� ��� ������ ������ ������� ���
�����
39
8001 108 997 - 980320
zf
請妥善保存本說明書,以供未來參考。
將吸塵器轉交給其他人時,請附上本說明書。
„
„
„
„
„
用途
本電器主要用於室內與居家環境。本電器僅適用於最高海拔
2000公尺以下地區。
„
„
為避免受傷或吸塵器受損,吸塵器不得作下列用途:
„ 對人或動物吸塵
„ 吸入:
− 危險、尖銳、發熱或發光的物體。
− 潮濕的物體或液體。
− 高度可燃或爆炸性物品及氣體。
− 火爐或中央加熱系統產生的灰燼與煤灰。
− 印表機或影印機的碳粉塵。
„
安全資訊
此吸塵器遵循優良工序之公認規
範以及相關安全法規。
„ 8歲以上的兒童,身體、知覺
或精神有障礙者,以及欠缺使
用本電器經驗和/或知識者,必
須在負責其安全人員的監督下
或了解設備安全及相關潛在危
險的人員指導下才可使用本電
器。
„ 不應讓兒童玩耍本電器。
„ 本吸塵器之清潔與使用保養程
序在未經成人監督情況下,不
得由兒童進行。
„ 請將塑膠袋與膠膜放在兒童無
法觸及的地方,並妥善處理。
=> 窒息風險!
正確的使用方式
„
„
„
„
„
„
„
„
„
40
務必使用隨附充電線或原廠快充器來為此吸塵器充電。
充電線與快充器必須依照額定銘牌上的指示連接與操作。
應在室內存放與充電此吸塵器。
請勿暴露在低於0 °C或高於45 °C的溫度。
沒有集塵容器、馬達保護濾網或排氣濾網時,請勿使用吸
塵器。
=> 這樣會導致吸塵器損壞。
使用吸嘴與吸塵管時,吸塵器必須遠離您的頭部。=> 以免
受傷。
若充電線受損,請勿操作。請更換原廠充電線。
若要拔除充電線,請直接將插頭從插座拔出,不得直接拉
扯電源線。
請勿在銳利處拉扯充電線,或是讓電線纏繞在一起。
„
„
使用吸塵器前,請先關閉吸塵器並將充電線拔除。
若吸塵器受損,請勿操作。
若吸塵器發生故障,請關閉吸塵器並將充電線拔除。
為安全起見,只有合格的售後服務人員可以進行吸塵器的
維修和零件更換。
若發生下列情況,請立即關閉吸塵器並聯絡售後服務人
員:
− 不小心吸入液體或液體滲入吸塵器內部。
− 吸塵器摔落並毀損。
避免吸塵器受到天氣、濕氣和熱源的影響。
請勿將易燃物或含酒精的液體倒在濾網上(過濾袋、馬達
保護濾網或排氣濾網等)。
本吸塵器不適合用於建築工地。=> 若對建築廢棄物使用吸
塵器可能會造成電器損壞。
不使用時請關閉吸塵器。
包裝的作用是避免吸塵器在運送時受損。我們建議保存好
包裝物,以便您未來運送吸塵器時使用。
鋰電池
„ 請先詳讀重要安全資訊與說明。
=> 若不遵循安全資訊與說明,可能會造成觸電、火災和/
或嚴重受傷。
„ 請妥善保存安全資訊與說明,以便日後參考。
„ 此安全資訊僅適用於 Bosch 鋰電池。此吸塵器僅適用「Power for ALL」系列的電池。
„ 請勿開啟電池。
=> 短路風險。
„ 請避免電池靠近熱源,例如長時間曝曬於太陽下與靠近火
源,並避免碰水與潮溼環境。
=> 爆炸風險。
„ 若電池受損或使用不當,可能會冒出煙霧。請立即確保空
氣流通,若因接觸到煙霧而產生任何身體不適,請尋求醫
療協助。
=> 煙霧可能會造成呼吸道不適。
„ 電池若損毀,內部液體可能會溢出,波及鄰近物品。請檢
查任何可能受影響的元件。
=> 清潔這些元件,若必要請更換新品。
„ 僅在Bosch電器使用此電池。
=> 若在其他電器使用此電池,可能會造成嚴重過載。
„ 僅使用製造商建議的充電器為電池充電。
=> 專用電池充電器若用於為其他電池充電,可能會造成
火災。
„ 請務必使用電器專用電池。
=> 使用其他電池可能會造成受傷或火災。
„ 不使用吸塵器時,請將電池遠離迴紋針、硬幣、鑰匙、釘
子、螺絲以及其他小型金屬物件,以避免物件附著於電池
觸點。
=> 如果電池觸點發生短路,可能會造成電池燒毀或是引
起火災。
„ 如果沒有正確使用電池,可能會有液體從電池中滲出。請
避免碰觸此液體。若不小心接觸此液體,請用清水沖洗。
若液體濺到眼睛,請尋求醫療協助。
=> 如果電池漏液,可能會造成皮膚發炎或灼傷。
運送資訊
此電器所使用的鋰電池需遵循危險貨品相關法規之要求。使用
者若無需額外要求,可透過陸運運送電池。若使用第三方運送
例如空運或貨運物流公司,則必須遵循特定包裝與識別要求。
準備運送貨品前,必須諮詢危險貨品專家。
8001 108 997 - 980320
棄置資訊
吸塵器、電池、配件以及包裝必須符合環保回收要求。
請勿將吸塵器與一般家用廢棄物一起丟棄。
„ 包裝
包裝的作用是避免吸塵器在運送時受損。包裝由環保材料製
成,可回收再利用。請將不需要的包裝材料棄置在合適的回收
點。
„ 處理舊電器
舊電器仍有許多有用材料。請將使用壽命結束的電器送到經
銷商或回收中心回收。請向您的經銷商或您當地的主管機關詢
問現行棄置處理方式。
41
8001 108 997 - 980320
de
Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger der Baureihe BCS1/BBS1 "Unlimited" entschieden
haben.
In dieser Gebrauchsanweisung werden verschiedene
BCS1/BBS1 "Unlimited" – Modelle dargestellt. Es ist
deshalb möglich, dass nicht alle beschriebenen Ausstattungsmerkmale und Funktionen auf Ihr Modell
zutreffen. Sie sollten nur das Original Zubehör von
Bosch verwenden, das speziell für Ihren Staubsauger
entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis
zu erzielen.
Bitte Bildseiten ausklappen!
1 Bodendüse mit Elektrobürste
2 2in1 Möbelpinsel mit Polsterdüse
3 XXL Polsterdüse*
Auladen
Sie haben drei Möglichkeiten den Akku zu laden – direkt mit dem Ladekabel (Bild 2 ), in der montierten
Wandhalterung (Bild 3 ) oder mit einem OriginalSchnellladegerät. Hinweise zur Handhabung inden Sie
in der zusätzlichen Gebrauchsanweisung.
Laden nur mit Ladekabel
Bild 2
•
•
•
•
•
•
4 Adapter*
5 lexible Fugendüse
6 Saugrohr
7 Flusensieb
8 Lamellen-Filter
9 Batterie-Ladestatusanzeige
10 Turbo-Schalter
Montage Wandhalterung
Bild 3
•
•
11 Ein/Aus-Schalter
12 Akku*
13 Staubbehälter
14 Entriegelungstaste Staubbehälter
•
15 Ladekabel
16 Wandhalterung*
17 Schnellladegerät mit zusätzlichem Akku*
Vor dem ersten Gebrauch
Bild 1
•
•
!
42
Akku über die Führungsschiene in den Staubsauger
einsetzen und verrasten.
Zum Lösen der Verbindung Entriegelungsknopf drücken und Akku nach hinten aus dem Gerät entnehmen.
Achtung: Vor dem ersten Saugen sollte der Akku
vollständig geladen werden.
Legen Sie den Staubsauger zum Laden in der Nähe
einer Steckdose ab.
Ladekabel unten in den Anschluss des Gerätes stecken.
Stecker des Ladekabels in die Steckdose stecken.
Die Kontrollanzeige des Staubsaugers blinkt während des gesamten Ladevorganges langsam grün.
Sobald der Akku komplett geladen ist, leuchtet die
Kontrollanzeige für einige Minuten dauerhaft grün
bevor sie erlischt.
Zur Kontrolle Gerät kurz vom Netz trennen. Danach
leuchtet die Anzeige wieder grün.
Eine Erwärmung des Ladekabels und Staubsaugers
ist normal und unbedenklich.
Sie können den Staubsauger immer laden, wenn er
nicht benutzt wird.
•
•
Montieren Sie die Wandhalterung in der Nähe einer
Steckdose.
Dazu die Frontplatte der Wandhalterung abnehmen.
Mit dem Finger von unten in die Wandhalterung greifen und die Frontplatte von innen aus der Verriegelung drücken. Die Wandhalterung mit den beigefügten oder entsprechenden Schrauben an der Wand
montieren.
Kleinen Stecker des Ladekabel von unten in die
Wandhalterung einfädeln und oben in die vorgeformte Mulde einlegen.
Durch Aufsetzen und Verrasten der Frontplatte wird
der Anschluss ixiert.
Netzstecker des Ladekabels in die Steckdose stecken.
Laden in der Wandhalterung
Bild 4
•
•
•
Setzen Sie den Staubsauger von oben in die Wandhalterung ein.
Die Kontrollanzeige des Staubsaugers beginnt langsam zu blinken, sobald der Staubsauger über die
Wandhalterung mit dem Stromnetz verbunden ist.
Die Kontrollanzeige des Staubsaugers blinkt während des gesamten Ladevorganges grün.
Sobald der Akku komplett geladen ist, leuchtet die
Kontrollanzeige für einige Minuten dauerhaft grün
bevor sie erlischt.
Zur Kontrolle Gerät kurz vom Netz trennen. Danach
leuchtet die Anzeige wieder grün.
* je nach Ausstattung
8001 108 997 - 980320
•
•
Eine Erwärmung des Ladekabels und Staubsaugers
ist normal und unbedenklich.
Sie können den Staubsauger immer laden, wenn er
nicht benutzt wird.
Laden mit dem Schnellladegerät*
•
•
Zum Laden im Schnellladegerät muss der Akku aus
dem Gerät entnommen werden.(Bild 1 )
Die Funktionsweise des Schnellladegerätes entnehmen Sie bitte der beiliegenden Gebrauchsanweisung.
Laufzeiten
Wie jeder Li-Ion Akku unterliegt auch der Power for ALL
Akku einem natürlichen Verschleiß. Mit der Zeit nimmt
also die Akkukapazität und somit auch die Laufzeit ab.
Es handelt sich dabei um einen natürlichen Alterungsprozess und keine Folge eines Material- bzw. Herstellungsfehlers oder Sachmangels.
Für einen 3,0Ah Bosch
Power for ALL Akku
Ladezeiten
Die angebenen Ladezeiten können aufgrund von Ladestatus, Batterietemperatur und -alterung variieren.
Für einen 3,0Ah Bosch
Power for ALL Akku
Mit Ladekabel oder
Wandhalterung (80%)
ungefähr 4 h
Mit Ladekabel oder
Wandhalterung (100%)
ungefähr 5 h
Mit Bosch Schnellladegerät
siehe Anleitung des
Schnellladegerätes
Montage Gerät
Bild 5
•
•
Saugrohr auf den Stutzen des Staubsaugers stecken
und verrasten.
Zum Lösen des Saugrohres Entriegelungsknopf drücken und Saugrohr nach unten abnehmen
Bild 6
•
•
Saugrohr in die Bodendüse stecken und verrasten.
Zum Lösen der Bodendüse Entriegelungsknopf drücken und Saugrohr aus der Bodendüse ziehen.
Saugen
Bild 7
In normaler Stufe mit
nicht-elektrischem Zubehör für die Reinigung
vom Möbeln, usw.
Bis zu 60 min.
In normaler Stufe mit
elektrischer Bodendüse
für normale Reinigungsaufgaben
Bis zu 45 min.
In Turbostufe mit
elektrischer Bodendüse
und für anspruchsvolle
Reinigungsaufgaben
Bis zu 7 min.
Folgende Maßnahmen können den natürlichen Verschleiß jedoch hinauszögern:
• Den Akku nur im Temperaturbereich zwischen 0 °C
und 45 °C auladen.
• Den Akku nur im Temperaturbereich zwischen -20 °C
bis 50 °C lagern.
• Den Akku nicht über eine längeren Zeitraum vollgeladen oder komplett entladen lagern.
Bild 9 Saugen mit Zusatzzubehör
Düsen je nach Bedarf auf Saugrohr oder Gerätestutzen
stecken:
a) Fugendüse zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.
b) 2in1 Möbelpinsel mit Polsterdüse für das Absaugen
von Fensterrahmen, Schränken, Möbeln, etc.
• Nach Gebrauch Fugendüse und 2in1 Möbelpinsel
mit Polsterdüse wieder in den Zubehörträger einsetzen.
Mit dem Ein/Aus-Schalter am Handgriff kann der Staubsauger durch Drücken in Pfeilrichtung an- und ausgeschaltet werden. In Betrieb leuchtet die Kontrollanzeige grün.
Nach der Arbeit
Bild 8
Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, sollte der
Staubbehälter nach jedem Saugvorgang geleert werden, spätestens jedoch dann, wenn der Staub an einer
Stelle im Staubbehälter die Markierung erreicht hat.
Wir empfehlen, den Staubbehälter nicht über die Markierung hinaus zu befüllen, da das zu einer sehr starken
Verschmutzung des Filters führt.
Mit dem Turboschalter auf dem Staubsauger kann bei
laufendem Betrieb durch Drücken in Pfeilrichtung zusätzlich die Turbofunktion zugeschaltet werden. Die
Kontrollanzeige blinkt schnell grün.
•
Nach dem Saugen das Gerät ausschalten.
Bild
7
Bild 10 Leeren des Staubbehälters
Bei dem Entleeren des Staubbehälters auch immer den
Verschmutzungsgrad der Filtereinheit kontrollieren
und bei Bedarf diese entsprechend der Anleitung Filterplege säubern.
* je nach Ausstattung
43
8001 108 997 - 980320
Plege
en
Vor jeder Reinigung des Handstaubsaugers muss dieser ausgeschaltet und vom Ladekabel getrennt sein.
Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können
mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger geplegt
werden.
!
Achtung: Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Staubsauger niemals in Wasser
tauchen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Congratulations on your purchase of a Bosch vacuum
cleaner from the BCS1/BBS1 "Unlimited" series.
This instruction manual describes various BCS1/
BBS1 "Unlimited" models, which means that some of
the equipment features and functions described may
not apply to your model. You should only use genuine
Bosch accessories – these have been specially developed for your vacuum cleaner to achieve the best possible vacuuming results.
Please fold out the illustrated pages.
Batterie-Ladestatusanzeige
Betriebszustand
Funktion Statusanzeige
Normalmodus
Anzeige leuchtet grün
Turbomodus
Anzeige
grün
Akkuladung < 20%
Anzeige blinkt langsam
rot
3 XXL upholstery nozzle*
Akku ist leer
Anzeige geht aus
5 Flexible crevice nozzle
Ladevorgang
Anzeige blinkt langsam
grün
6 Suction tube
Akku ist komplett geladen
Anzeige leuchtet grün
und erlischt nach ca. 2
Minuten
8 Plate ilter
Über- / Untertemperaturschutz
blinkt
schnell
Anzeige leuchtet rot und
erlischt nach ca 10 Sekunden.
1 Floor nozzle with electric brush
2 2-in-1 furniture brush with upholstery nozzle
4 Adapter*
7 Fluff ilter
9 Battery status indicator
10 Turbo switch
11 On/off switch
12 Battery*
13 Dust box
14 Dust box release button
15 Charging cable
16 Docking station*
17 Quick charger with additional battery*
Before using for the irst time
Fig. 1
•
•
!
Insert the battery into the vacuum cleaner by means
of the guide rail and click it into place.
To release the connection, press the release button
and pull the battery out from the back of the appliance.
Please note: Charge the battery fully before using it
for the irst time.
Charging
There are three different ways you can charge the battery – directly using the charging cable (Fig. 2 ), in the
itted docking station (Fig. 3 ) or using an original
quick charger.
* Depending on model
45
8001 108 997 - 980320
Charging with a charging cable only
Charging using the quick charger*
Fig. 2
•
•
•
•
•
•
•
To charge the vacuum cleaner, place it near to a socket.
Plug the charging cable into the connection point at
the bottom of the appliance.
Plug the charging cable plug into the socket.
The vacuum cleaner's indicator light will slowly lash
green as it charges.
Once the battery is fully charged, the indicator light
will remain continuously lit for a few minutes before
going out.
Disconnect the appliance from the mains briely to
check it. The indicator will then light up green again.
It is normal for the charging cable and vacuum cleaner to heat up and this is not a cause for concern.
You can charge the vacuum cleaner whenever it is
not in use.
•
To use the quick charger for charging, the battery
must be removed from the appliance (Fig. 1 )
Please see the user manual provided for more information on how the quick charger works.
Charge time
The charge time stated here may vary due to charge
status, battery temperature and battery age.
For one 3,0Ah Bosch
Power for ALL battery
Via charging cable or docking station (80%)
approx. 4 h
Via charging cable or docking station (100%)
approx. 5 h
Via Bosch quick charger
Reference to quick charger manual
Fitting the docking station
Fig. 3
•
•
•
•
•
Fit the docking station close to a socket.
To do this, remove the front plate from the docking
station. Insert your inger into the docking station
from below, and push the front plate from the inside
and out of the locking mechanism. Use the screws
provided (or equivalent screws) to mount the docking station on the wall.
Insert the small connector on the charging cable into
the docking station from below, and then up and into
the preformed recess.
Put the front plate back on and lock it in place to
secure the connection in place.
Plug the charging cable's mains plug into the socket.
Charging in the docking station
Fig. 4
•
•
•
•
•
46
Place the vacuum cleaner into the docking station
from above.
The vacuum cleaner's indicator light will start to
lash slowly once the vacuum cleaner is connected
to the mains power supply via the docking station.
The vacuum cleaner's indicator light will lash green
as it charges.
Once the battery is fully charged, the indicator light
will remain continuously lit for a few minutes before
going out.
Disconnect the appliance from the mains briely to
check it. The indicator will then light up green again.
It is normal for the charging cable and vacuum cleaner to heat up and this is not a cause for concern.
You can charge the vacuum cleaner whenever it is
not in use.
Assembling the appliance
Fig. 5
•
•
Fit the end of the suction tube onto the vacuum
cleaner's connection port and lock it in place.
To release the suction tube, press the release button
and pull the suction tube down to remove it
Fig. 6
•
•
Insert the end of the suction tube into the loor nozzle and lock it into place.
To release the loor nozzle, press the release button
and pull the suction tube out of the loor nozzle.
Vacuum-cleaning
Fig. 7
The vacuum cleaner can be switched on and off by
pushing the On/Off switch on the handle in the direction of the arrow. When the vacuum cleaner is switched
on, the indicator light will be lit green.
Fig. 8
When the appliance is running the turbo function can
be activated by pushing the turbo switch on the vacuum cleaner in the direction of the arrow. The indicator
light will lash green rapidly.
* Depending on model
8001 108 997 - 980320
Runtime
Like every other Li-Ion battery the Power for ALL battery is subject to natural wear as well. That means the
battery capacity and thus runtime decrease over time.
This is a natural aging process and not the result of a
material/production failure or a product defect.
For one 3,0Ah Bosch
Power for ALL battery
On normal mode with
non-electrical accessories for cleaning furniture
etc.
Up to 60 min.
On normal mode with
electrical nozzle for
normal cleaning tasks
Up to 45 min.
Turbo mode with electrical loor nozzle and
for demanding cleaning
tasks
Up to 7 min.
!
Caution: The ilter can only be cleaned if the appliance is switched off.
Never vacuum-clean without the ilter unit in place.
Fig. 11
•
Use the release button to release the dust container,
and remove the dust container from the appliance.
Fig. 12
•
•
Fig. 9 Vacuum-cleaning with accessories
Attach the nozzles to the suction tube or the appliance's
connection port as required:
a) Crevice nozzle for vacuuming crevices and corners, etc.
b) 2-in-1 furniture brush with upholstery nozzle for vacuum-cleaning window frames, cupboards, furniture, etc.
• After use, reinsert the crevice nozzle and 2-in-1 furniture brush with upholstery nozzle into the accessories holder.
After using the appliance
Switch off the appliance once you have inished vacuuming. Fig. 7
Fig. 10 Emptying the dust container
In order to achieve the best possible vacuuming results, the dust container should be emptied after every
use or, at the latest, when dust at one point in the dust
container has reached the mark.
We recommend that you do not ill the dust container
beyond the mark as this may lead to the ilter becoming
clogged with dust.
Take the ilter unit out of the dust container
Empty the dust container.
Fig. 13
•
The natural wear can be prolonged with the following
measures:
• Charge the battery only within a temperature range
between 0 °C and 45 °C.
• Store the battery only within a temperature range
between -20 °C and 50 °C.
• Do not store the battery fully-charged or completely
discharged over a long period of time.
•
When emptying the dust container, always check how
much dust there is in the ilter unit and, if necessary,
clean it as detailed in the "Filter care" instructions.
•
•
!
Remove any dirt that may have been lodged underneath the container ejector opening.
Insert the ilter unit into the dust container, making
sure it is correctly seated.
Insert the dust container into the appliance, so that
it clicks audibly into place.
Caution: If you notice any resistance when inserting
the dust container, check that the ilter is complete
and that the ilter unit and dust container are correctly seated.
Filter care
The ilters should be cleaned at regular intervals in order to ensure that the vacuum cleaner operates optimally.
• Please switch off the appliance to clean the ilters.
Caution: The ilter can only be cleaned if the appliance is switched off.
• Remove the dust container from the appliance.
!
•
Fig. 11
Take the ilter unit out of the dust container.
Fig . 12
Fig. 14 Cleaning the plate ilter
•
To clean the plate ilter, turn the knob at least three
turns through 180°.
• Then remove the plate ilter from the outer ilter unit
and empty the dirt.
We recommend that you clean the plate ilter each time
you empty the dust container.
Fig. 15 Tapping the dirt out of the plate ilter
If the plate ilter is particularly dirty, the dirt can also
be tapped out.
• To do this, remove the plate ilter from the outer ilter unit and tap it out over a dustbin.
• Once you have cleaned the plate ilter, it is ready for
use immediately.
Please note: The ilter does not need to be rinsed
out.
!
* Depending on model
47
8001 108 997 - 980320
fr
Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur
Bosch de la série BCS1/BBS1 « Unlimited ».
Cette notice d'utilisation présente différents modèles
de la série BCS1/BBS1 « Unlimited ». Il se peut donc
que toutes les caractéristiques et les fonctions décrites ici ne concernent pas votre aspirateur. Utilisez
exclusivement les accessoires d'origine Bosch. Ils sont
spécialement conçus pour votre aspirateur, pour vous
permettre d'obtenir un résultat de nettoyage optimal.
Veuillez déplier les volets illustrés !
Rechargement
Vous pouvez charger la batterie de trois façons différentes : directement avec le cordon de charge (ig. 2 ),
dans la cage murale montée (ig. 3 ) ou avec un chargeur rapide d'origine. Vous trouverez des informations
sur la manipulation dans la notice d'utilisation supplémentaire.
Charge uniquement avec le cordon de
charge
Fig. 2
•
•
•
•
1 Brosse pour sols avec électrobrosse
2 Brosse aspirateur pour meuble 2-en-1 avec suceur
ameublement
3 Suceur ameublement XXL*
4 Adaptateur*
5 Suceur long lexible
6 Tuyau d'aspiration
7 Filtre à peluche
8 Filtre à cartouche
•
•
9 Indicateur d'état de charge de la batterie
10 Interrupteur Turbo
11 Interrupteur Marche / Arrêt
12 Batterie*
13 Collecteur de poussières
14 Touche de déverrouillage du collecteur de poussières
Installation en cage murale
Fig. 3
•
•
15 Cordon de charge
16 Cage murale*
17 Chargeur rapide avec batterie supplémentaire*
Avant la première utilisation
Fig. 1
•
•
!
Placez l'aspirateur à charger à proximité d'une prise.
Branchez le cordon de charge en-dessous dans le
connecteur de l'appareil.
Connectez la iche du cordon de charge dans la prise
secteur.
L'indicateur de contrôle de l'aspirateur clignote
lentement en vert pendant tout le processus de
charge.
Dès que la batterie est entièrement chargée,
l'indicateur de contrôle cesse de clignoter et
s'allume en vert ixe pendant quelques minutes
avant de s'éteindre.
Pour vériier si la charge est correcte, débranchez brièvement l'appareil du secteur. L'afichage
s'allume ensuite de nouveau en vert.
Le cordon de charge et l'aspirateur peuvent chauffer : cela est normal et sans risque.
Vous pouvez toujours charger l'aspirateur lorsqu'il
n'est pas utilisé.
•
•
•
Installez la cage murale à proximité d'une prise.
Pour ce faire, retirez la façade de la cage murale.
Saisissez la cage murale par le bas et appuyez de
l'intérieur sur la façade pour la faire sortir du verrouillage. Installez la cage murale sur le mur à l'aide
des vis fournies ou adaptées.
Enilez la petite iche du cordon de charge du bas
dans la cage murale et placez-la en haut dans le
creux préformé.
Le raccord est ixé en le posant et le verrouillant.
Connectez la iche du cordon de charge dans la prise
secteur.
Insérez la batterie au-dessus des rails de guidage
dans l'aspirateur, et verrouillez-la.
Pour la détacher, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez la batterie vers l'arrière de
l'appareil.
Attention : avant la première utilisation de
l'aspirateur, la batterie doit être entièrement chargée.
* selon l'équipement
49
8001 108 997 - 980320
Charge dans la cage murale
Fig. 6
Fig. 4
•
•
•
Déposez l'aspirateur de haut en bas dans la cage murale.
L'indicateur de contrôle de l'aspirateur commence
lentement à clignoter dès que l'aspirateur est raccordé à l'alimentation secteur.
L'indicateur de contrôle de l'aspirateur clignote
lentement en vert pendant tout le processus de
charge.
Dès que la batterie est entièrement chargée,
l'indicateur de contrôle cesse de clignoter et
s'allume en vert ixe pendant quelques minutes
avant de s'éteindre.
Pour vériier si la charge est correcte, débranchez brièvement l'appareil du secteur. L'afichage
s'allume ensuite de nouveau en vert.
Le cordon de charge et l'aspirateur peuvent chauffer : cela est normal et sans risque.
Vous pouvez toujours charger l'aspirateur lorsqu'il
n'est pas utilisé.
•
•
•
•
Charge avec le chargeur rapide*
•
Pour charger dans le chargeur rapide, la batterie
doit être retirée de l'appareil.(ig. 1 )
La notice d'utilisation jointe vous fournit des explications sur le fonctionnement du chargeur rapide.
•
Temps de charge
Fixez le tuyau d'aspiration dans la brosse pour sols
et encliquetez-le.
Pour retirer la brosse pour sols, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le tuyau d'aspiration
de la brosse.
Aspiration
Fig. 7
Avec l'interrupteur marche/arrêt sur la poignée, vous
pouvez allumer/éteindre l'aspirateur en appuyant dans
le sens de la lèche. En fonctionnement, l'indicateur de
contrôle s'allume en vert.
Fig. 8
Avec l'interrupteur turbo sur l'aspirateur, vous pouvez également activer la fonction turbo pendant que
l'aspirateur fonctionne en appuyant dans le sens de la
lèche. L'indicateur de contrôle clignote rapidement en
vert.
Durée de marche
Comme toutes les batteries au Lithium-Ion, la batterie Power for ALL peut s'user naturellement. Avec le
temps, la capacité de la batterie diminue, ainsi que sa
durée de marche. Il s'agit là d'un processus de vieillissement naturel qui ne vient pas d'un défaut de matériaux ou de fabrication, ni d'un vice.
Pour une batterie Bosch
Power for ALL de 3,0 Ah
Les temps de charge indiqués peuvent varier en
fonction du statut de charge, de la température de la
batterie et de l'usure de cette dernière.
Pour une batterie
Bosch Power for ALL de
3,0 Ah
En mode normal avec
un accessoire non électrique pour le nettoyage
de meubles, etc.
Jusqu'à 60 min.
Jusqu'à 45 min.
Jusqu'à 7 min.
Avec un cordon de charge ou une cage murale
(80 %)
environ 4 h
Avec un cordon de charge ou une cage murale
(100 %)
environ 5 h
En mode normal avec
une brosse pour sols
pour des tâches de
nettoyage normales
Avec le chargeur rapide
Bosch
voir les instructions du
chargeur rapide
En mode turbo avec une
brosse pour sols électrique et pour des tâches
de nettoyage dificiles
Installation de l'appareil
Fig. 5
•
•
50
Enichez le tuyau d'aspiration sur le tube de
l'aspirateur et verrouillez-le.
Pour retirer le tuyau d'aspiration, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le tuyau d'aspiration
vers le bas
Les mesures suivantes peuvent cependant retarder
l'usure naturelle :
• Chargez la batterie uniquement dans une plage de
températures située entre 0 °C et 45 °C.
• Stockez la batterie uniquement dans une plage de
températures située entre -20 °C et 50 °C.
• Ne stockez pas la batterie pendant une période de
temps prolongée entièrement chargée ou complètement déchargée.
* selon l'équipement
8001 108 997 - 980320
Fig. 9 Aspiration avec des accessoires supplémentaires
Insérez les buses sur le tube d'aspiration ou sur le tube
de l'appareil, selon les besoins :
a) Suceur long, pour aspirer dans les joints et les coins
etc.
b) Brosse aspirateur pour meubles 2-en-1 avec suceur
ameublement pour aspirer les châssis de fenêtres, armoires, meubles etc.
• Après l’utilisation, remettez le suceur long et la brosse aspirateur pour meubles 2-en-1 avec le suceur
ameublement dans le porte-accessoires.
Éteignez l'appareil après le nettoyage.
Figure 10 Vidage du collecteur de poussières
Lorsque vous videz le collecteur de poussières, veillez
également à toujours contrôler le degré de salissure
de l'unité de iltre extérieure et à nettoyer celle-ci si
besoin en procédant selon les instructions « Entretien
des iltres ».
Attention : le nettoyage du iltre est uniquement
possible lorsque l'appareil est éteint.
N'aspirez jamais sans unité de iltre.
!
Figure 11
Déverrouillez le collecteur de poussières à l'aide des
boutons de déverrouillage et retirez-le de l'appareil.
Figure 12
•
•
Extrayez l'unité de iltre du collecteur de poussières
Videz le collecteur de poussières.
Figure 13
•
•
•
!
!
11
•
Extrayez l'unité de iltre du collecteur de poussières.
Figure 12
•
Fig. 7
Ain d'obtenir un résultat de nettoyage optimal, il est
recommandé de vider le collecteur de poussières après
chaque utilisation, et au plus tard lorsque la poussière
a atteint le repère du collecteur de poussières.
Nous vous recommandons de veiller à ne pas dépasser
le repère du collecteur de poussières, car cela conduit
à un important encrassement du iltre.
•
Les iltres doivent être nettoyés régulièrement, ain
que l'aspirateur fonctionne de façon optimale.
• Veuillez éteindre l'appareil ain de procéder au nettoyage des iltres.
Attention : le nettoyage des iltres est possible
uniquement lorsque l'appareil est éteint.
• Retirez le collecteur de poussières de l'appareil. Fig.
Fig. 14 Nettoyage du iltre à cartouche
Après utilisation
•
Entretien des iltres
Éliminez les saletés éventuellement présentes endessous de l'ouverture d'éjection.
Insérez l'unité de iltre dans le collecteur de poussières, tout en veillant à ce qu'elle soit correctement
en place.
Placez le collecteur de poussières dans l'appareil et
encliquetez-le de manière audible.
Attention : si vous sentez une résistance en installant
le collecteur de poussières, vériiez si les iltres sont
au complet et si l'unité de iltre et le collecteur de
poussières sont correctement mis en place.
Pour nettoyer le iltre à cartouche, tournez la manette au moins 3 fois de 180°.
• Ensuite, retirez le iltre à cartouche de l'unité de iltre extérieure et videz la poussière.
Nous vous recommandons de nettoyer le iltre à cartouche à chaque fois que vous videz le collecteur de
poussières.
Fig. 15 Nettoyage du iltre à cartouche
Le iltre à cartouche peut aussi être débourré s'il est
très encrassé.
• Pour ce faire, retirez le iltre à cartouche de l'unité
de iltre extérieure et tapotez-le au-dessus d'une
poubelle.
• Le iltre à cartouche peut ainsi être réutilisé immédiatement après nettoyage.
Attention : le iltre à cartouche ne doit pas être
lavé.
!
Fig. 16 Nettoyage du iltre à peluche
•
Extrayez l'unité de iltre du collecteur de poussières.
Figure 12
a) Généralement il sufit de secouer ou de frapper légèrement le iltre à peluche lors du vidage du collecteur de
poussières, ain que les éventuelles saletés se décollent.
b) Si cela ne sufit pas, veuillez utiliser un chiffon sec pour
enlever les saletés sur la surface.
Figure 17
•
•
Posez le iltre à cartouche dans l'unité de iltre extérieure et verrouillez-le en le tournant dans le sens
horaire.
Insérez l'unité de iltre dans le collecteur de poussières, tout en veillant à ce qu'elle soit correctement
en place. Placez le collecteur de poussières dans
l'appareil et encliquetez-le de manière audible.
Fig. 13
* selon l'équipement
51
8001 108 997 - 980320
Carica solo con il cavo di carica
Carica con il caricabatteria rapido*
Figura 2
•
•
•
•
•
•
•
Per il processo di carica, posizionare l'aspirapolvere
vicino a una presa di corrente.
Inilare il cavo di carica nella parte inferiore
dell'attacco dell'apparecchio.
Inserire la spina del cavo di carica nella presa.
L'indicatore del controllo dell'aspirapolvere lampeggia lentamente a luce verde durante tutto il processo
di carica.
Non appena la batteria è completamente carica,
l'indicatore di controllo si accende a luce issa verde
per alcuni minuti prima di spegnersi.
Per controllare l'apparecchio, staccarlo brevemente
dalla rete. Poi l'indicatore si accende nuovamente a
luce verde.
Il
riscaldamento
del
caricabatteria
e
dell'aspirapolvere è normale e non comporta problemi.
È sempre possibile caricare l'aspirapolvere quando
non è funzione.
•
Per ricaricare nel caricabatteria rapido, la batteria
deve essere estratta dall'apparecchio. (igura 1 )
Il funzionamento del caricabatteria rapido è descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
Tempi di carica
I tempi di carica indicati possono variare a causa
dello stato di carica, della temperatura e dell'età della
batteria.
Per una batteria 3,0 Ah
Bosch Power for ALL
Con il cavo di carica o
supporto murale (80%)
circa 4 ore
Con il cavo di carica o
supporto murale (100%)
circa 5 ore
Con il caricabatteria rapido Bosch
Vedere le istruzioni del
caricabatteria rapido
Montaggio supporto murale
Montaggio dell'apparecchio
Figura 3
Figura 5
•
•
•
•
•
•
Montare il supporto murale vicino a una presa elettrica.
A tal proposito rimuovere il pannello del supporto
murale. Inserire il dito dal basso nel supporto murale e premere il pannello frontale dall'interno per sbloccarlo. Montare il supporto murale alla parete utilizzando le viti fornite in dotazione o corrispondenti.
Inilare dal basso una piccola spina del cavo di
carica nel supporto murale e inserirla in alto
nell'avvallamento preformato.
Applicando e innestando in posizione il pannello
frontale, il collegamento è issato.
Inserire la spina del cavo di carica nella presa.
•
Inilare e innestare in posizione il tubo di aspirazione
sul raccordo dell'aspirapolvere.
Per staccare il tubo di aspirazione premere il pulsante di sblocco e toglierlo spingendolo verso il basso
Figura 6
•
•
Inilare il tubo di aspirazione sulla spazzola per pavimenti e farlo innestare in posizione.
Per sganciare la spazzola, premere il pulsante di sblocco ed estrarre il tubo di aspirazione dalla spazzola
per pavimenti.
Aspirazione
Carica nel supporto murale
Figura 7
Figura 4
Con l'interruttore acceso/spento a portata di mano
l'aspirapolvere può essere acceso e spento premendo
nella direzione indicata dalla freccia. Durante il funzionamento l'indicatore di controllo si accende a luce
verde.
•
•
•
•
•
Inserire l'aspirapolvere dall'alto nel supporto murale.
L'indicatore di controllo dell'aspirapolvere inizia a
lampeggiare, non appena l'aspirapolvere è collegato
alla corrente mediante il supporto murale.
L'indicatore del controllo dell'aspirapolvere lampeggia a luce verde durante tutto il processo di carica.
Non appena la batteria è completamente carica,
l'indicatore di controllo si accende a luce issa verde
per alcuni minuti prima di spegnersi.
Per controllare l'apparecchio, staccarlo brevemente
dalla rete. Poi l'indicatore si accende nuovamente a
luce verde.
Il
riscaldamento
del
caricabatteria
e
dell'aspirapolvere è normale e non comporta problemi.
È sempre possibile caricare l'aspirapolvere quando
non è funzione.
Figura 8
Con l'interruttore Turbo sull'aspirapolvere, durante il
funzionamento, è possibile aggiungere anche la funzione Turbo, premendo nella direzione indicata dalla freccia. L'indicatore del controllo lampeggia rapidamente
a luce verde.
* a seconda delle speciiche caratteristiche
53
8001 108 997 - 980320
Tempo di funzionamento
Dopo il lavoro
Come avviene per ogni batteria agli ioni di litio, anche
la batteria Power for ALL è soggetta a una naturale
usura. Con il tempo, si riduce la capacità della batteria
e di conseguenza anche il tempo di funzionamento. Si
tratta di un processo di invecchiamento naturale, non
è la conseguenza dell'inadeguatezza del materiale impiegato o di un errore da parte del produttore o di un
vizio della cosa.
•
Per una batteria 3,0 Ah
Bosch Power for ALL
A un livello normale con
accessori non elettrici
per la pulizia di mobili e
così via.
Fino a 60 minuti
A un livello normale con
spazzola per pavimenti
elettrica per consueti
interventi di pulizia
Fino a 45 minuti
Al livello Turbo con
spazzola per pavimenti
elettrica e per soisticati
interventi di pulizia
Fino a 7 minuti
Dopo l'aspirazione disattivare l'apparecchio.
Figura
7
Figura 10 Svuotamento del contenitore raccoglisporco
Per ottenere buoni risultati, si consiglia di svuotare il
contenitore raccoglisporco dopo ogni utilizzo o, al più
tardi, quando la polvere ha raggiunto il livello indicato
dall'apposito segno nel contenitore raccoglisporco.
Consigliamo di non lasciar riempire il contenitore raccoglisporco oltre l'apposito segno, poiché altrimenti si
accumulerebbe troppa sporcizia nel iltro.
Svuotando il contenitore raccoglisporco controllare
anche sempre il grado di sporco dell'unità iltro e se
necessario pulirla seguendo le istruzioni relative alla
cura del iltro.
Attenzione: è possibile pulire il iltro solo ad apparecchio spento.
Non aspirare mai senza avere prima inserito l'unità
iltro.
!
Figura 11
•
Sbloccare il contenitore raccoglisporco con l'aiuto
dei tasti di sbloccaggio ed estrarlo dall'apparecchio.
Figura 12
I seguenti accorgimenti possono pertanto ritardare la
naturale comparsa dell'usura:
• Caricare la batteria solo a un intervallo di temperatura compreso tra 0 C e 45 C.
• Conservare la batteria solo a un intervallo di temperatura compreso tra -20 C e 50 C.
• Non conservare la batteria completamente carica o
completamente scarica per un lasso di tempo prolungato.
Figura 9 Aspirazione con accessori aggiuntivi
Applicare le spazzole al tubo di aspirazione o al raccordo dell'apparecchio, in funzione delle proprie esigenze:
a) La bocchetta per fessure permette di aspirare fessure,
angoli e così via.
b) Pennello per mobili con bocchetta per imbottiture 2
in 1 per l'aspirazione del telaio delle inestre, armadi,
mobili e così via.
• Dopo l'uso riporre nuovamente la bocchetta per fughe e il pennello per mobili 2 in 1 con la bocchetta per
imbottiture nel supporto per accessori.
•
•
Estrarre l'unità iltro dal contenitore raccoglisporco
Svuotare il contenitore raccoglisporco.
Figura 13
•
•
•
!
Rimuovere lo sporco eventualmente presente al di
sotto dell'apertura di espulsione.
Montare l'unità iltro nel contenitore raccoglisporco
accertandosi che venga inserita correttamente.
Inserire
il
contenitore
raccoglisporco
nell'apparecchio e richiudere ino allo scatto.
Attenzione: se si nota una resistenza applicando il
contenitore raccoglisporco, controllare l'integrità del
iltro e il corretto alloggiamento dell'unità iltro e del
contenitore raccoglisporco.
Cura del iltro
Sarebbe opportuno pulire i iltri a intervalli di tempo
regolari, in modo da garantire la prestazione ottimale
dell'aspirapolvere.
• Spegnere l'apparecchio prima di procedere alla pulizia dei iltri.
Attenzione: è possibile pulire il iltro solo ad apparecchio spento.
il
contenitore
raccoglisporco
• Estrarre
dall'apparecchio. Figura 11
• Estrarre l'unità iltro dal contenitore raccoglisporco.
!
Figura 12
54
* a seconda delle speciiche caratteristiche
8001 108 997 - 980320
nl
Laden alleen met laadkabel
Afb. 2
Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de
serie BCS1/BBS1 "Unlimited" heeft gekozen.
In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende
BCS1/BBS1 "Unlimited"–modellen beschreven. Het is
daarom mogelijk dat niet alle genoemde kenmerken en
functies van toepassing zijn op uw apparaat. Om een
zo goed mogelijk resultaat te behalen, dient u alleen
gebruik te maken van originele accessoires van Bosch,
die speciaal voor uw stofzuiger ontwikkeld zijn.
•
•
•
•
De pagina's met afbeeldingen uitklappen.
•
1 Vloermondstuk met elektrische borstel
•
Om de stofzuiger op te laden, plaatst u hem dichtbij
een contactdoos.
Laadkabel onderaan in de aansluiting van het apparaat steken.
Stekker van de laadkabel in de contactdoos steken.
Empty in original
De controle-indicatie van de stofzuiger knippert
langzaam groen tijdens de hele laadprocedure. Empty in original
Zodra de accu compleet is geladen, brandt
de controle-indicatie voordat hij uitgaat gedurende enkele minuten permanent groen.
Empty in original
Koppel het apparaat ter controle kort los van het
net. Daarna is de indicatie weer groen.
Als de laadkabel en de stofzuiger warm worden is dit
normaal. Hierdoor ontstaan geen problemen.
U kunt de stofzuiger altijd laden als hij niet wordt
gebruikt. Empty in original
2 2in1 meubelpenseel met bekledingsmondstuk
3 XXL-bekledingsmondstuk*
4 Adapter
5 Flexibel kierenmondstuk
6 Zuigbuis
7 Pluiszeef
Montage wandhouder
Afb. 3
•
•
8 Lamellenilter
9 Indicatie acculaadtoestand
10 Turboschakelaar
11 Aan-/uit-schakelaar
•
12 Accu*
13 Stofreservoir
14 Ontgrendelingsknop stofreservoir
15 Laadkabel
16 Wandhouder*
17 Snellaadapparaat met extra accu*
•
•
Monteer de wandhouder in de buurt van een stopcontact. Empty in original
Hiervoor de frontplaat van de wandhouder verwijderen. Met uw vinger vanuit de onderkant in de wandhouder de frontplaat van binnen uit de vergrendeling
drukken. De wandhouder met de meegeleverde of
andere geschikte schroeven aan de wand monteren.
Kleine stekker van de laadkabel van onderen in de
wandhouder steken en van boven in de voorgevormde vorm leggen.
Door de frontplaat aan te brengen en te vergrendelen wordt de aansluiting bevestigd.
Stekker van de laadkabel in het stopcontact steken.
Laden in de wandhouder
Afb. 4
Voor het eerste gebruik
Afb. 1
•
•
!
Accu via de geleidingsrail in de stofzuiger plaatsen
en vergrendelen.
Voor het losmaken van de vergrendeling de ontgrendelingsknop indrukken en de accu naar achteren uit
het apparaat nemen.
Attentie: voordat de eerste keer wordt gestofzuigd
moet de accu volledig geladen zijn.
•
•
•
Opladen
•
U heeft drie mogelijkheden om de accu te laden – direct met de laadkabel (Afb. 2 ), in de gemonteerde
wandhouder (Afb. 3 ) of met een origineel snellaadapparaat. Aanwijzingen voor het gebruik vindt u in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing. Empty in original
•
56
•
•
Plaats de stofzuiger van boven in de wandhouder.
Zodra de stofzuiger via de wandhouder met het stroomnet verbonden is, begint de controle-indicatie
langzaam te knipperen .
De controle-indicatie van de stofzuiger knippert groen tijdens de hele laadprocedure. Empty in original
Zodra de accu compleet is geladen, brandt de controle-indicatie voordat hij uitgaat gedurende enkele
minuten permanent groen. Empty in original Koppel
het apparaat ter controle kort los van het net. Daarna is de indicatie weer groen.
Als de laadkabel en de stofzuiger warm worden is dit
normaal. Hierdoor ontstaan geen problemen.
Als de stofzuiger niet wordt gebruikt, kunt u hem altijd laden.Laden met het snellaadapparaat*
Om te laden met het snellaadapparaat moet de accu
uit het apparaat worden genomen. (Afb. 1 )
De werkwijze van het snellaadapparaat vindt u in de
meegeleverde gebruiksaanwijzing.
* afhankelijk van de uitvoering
8001 108 997 - 980320
Laadtijden
Voor een 3,0 Ah Bosch
Power for All accu
De opgegeven laadtijden kunnen variëren, afhankelijk
van de laadstatus, de temperatuur en de levensduur
van de batterij.
Voor een 3,0 Ah Bosch
Power for All accu
Met laadkabel of wandhouder (80%)
ongeveer 4 uur
Met laadkabel of wandhouder (100%)
ongeveer 5 uur
Met het Bosch snellaadapparaat
Zie de handleiding van
het snellaadapparaat
Montage van het apparaat
Afb. 5
•
•
Zuigbuis op de aansluiting van de stofzuiger steken
en vergrendelen.
Om de zuigbuis los te maken, de ontgrendelingsknop
indrukken en de buis er naar onderen toe afnemen
Afb. 6
•
•
Zuigbuis in het vloermondstuk steken en vergrendelen.
Om het vloermondstuk los te maken op de ontgrendelingsknop drukken en de zuigbuis uit het vloermondstuk trekken.
Zuigen
Afb. 7
Met de aan-/uit-schakelaar van de handgreep kan de
stofzuiger in- en uitgeschakeld worden door in de
richting van de pijl te drukken. Tijdens het gebruik
brandt de controle-indicatie groen.
Afb. 8
Door de turboschakelaar op de stofzuiger in de richting
van de pijl te drukken, kan tijdens het gebruik ook de
turbofunctie worden ingeschakeld. De controle-indicatie knippert snel groen.
Looptijden
De Power for ALL Accu is evenals Li-Ion accu's onderhevig aan slijtage. Mettertijd nemen de accucapaciteit
en de looptijd dan ook af. Het gaat hierbij om een natuurlijk verouderingsproces en niet om een materiaal- of
fabricagefout of een gebrek.
In de normale stand met
niet-elektrische accessoires voor de reiniging
van meubels enz.
Tot 60 min.
In de normale stand met
elektrisch vloermondstuk voor normale
reinigingstaken
Tot 45 min.
In de turbostand met
elektrisch vloermondstuk, voor veeleisende
reinigingstaken
Tot 7 min.
De volgende maatregelen kunnen de slijtage echter
vertragen
• De accu alleen opladen bij een temperatuur tussen
de 0 °C en 45 °C.
• De accu alleen opslaan bij een temperatuur tussen
de -20 °C en 50 °C.
• De accu niet gedurende langere tijd opslaan terwijl
hij volledig op- of ontladen is.
Afb. 9 Zuigen met extra accessoires
Mondstukken naar behoefte op de zuigbuis of de apparaataansluiting steken:
a) Kierenmondstuk voor het reinigen van kieren, hoeken
etc.
b) 2in1 meubelpenseel met bekledingsmondstuk voor het
schoon zuigen van ramen, kasten, meubelen, etc.
• Het kierenmondstuk en het 2in1 meubelpenseel samen met het bekledingsmondstuk na gebruik weer
in de houder voor accessoires plaatsen.
Na gebruik
•
Het apparaat na gebruik uitschakelen.
Afb.
7
Afb. 10 Het stofreservoir leegmaken
Voor een goed resultaat moet de het stofreservoir na
gebruik altijd worden leeggemaakt. Dit dient echter
op zijn laatst te gebeuren op het moment dat het stof
op een plek in het stofreservoir de markering heeft bereikt.
Wij raden u aan het stofreservoir niet verder te vullen
dan de markering, omdat dit tot sterke verontreiniging
van de ilter leidt.
Bij het leegmaken van het stofreservoir ook altijd controleren hoe verontreinigd de iltereenheid is en deze zo
nodig schoonmaken volgens de aanwijzingen in "Filter
schoonmaken".
Let op: De ilter kan alleen worden schoongemaakt
wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
Nooit zuigen zonder iltereenheid.
!
* afhankelijk van de uitvoering
57
8001 108 997 - 980320
Indicatie acculaadtoestand
Gebruikstoestand
Functie statusindicatie
Normale modus
Indicatie brandt groen
Turbomodus
Indicatie knippert snel
groen
Acculading < 20%
Indicatie knippert langzaam rood
Accu is leeg
Indicatie gaat uit
Laadprocedure
Indicatie knippert langzaam groen
Accu is compleet geladen
Indicatie brandt groen
en gaat na ca. 2 minuten
uit
Over-/ondertemperatuurbeveiliging
Indicatie brandt rood en
gaat na ca. 10 seconden
uit.
da
Det glæder os, at du har valgt en Bosch støvsuger fra
serien BCS1/BBS1 "Unlimited".
I denne brugsanvisning beskrives forskellige modeller
i serien BCS1/BBS1 "Unlimited". Det er derfor muligt,
at nogle af de beskrevne funktioner og udstyr ikke indes på den aktuelle model. Vi anbefaler, at der altid
anvendes originalt tilbehør fra Bosch, fordi det er blevet udviklet specielt til denne støvsuger for at opnå det
optimalt bedste resultat af støvsugningen.
Fold billedsiderne ud!
1 Gulvmundstykke med elektro-børste
2 2-i-1 møbelbørste med polstermundstykke
3 XXL-polstermundstykke*
4 Adapter*
5 Fleksibelt fugemundstykke
6 Støvsugerrør
7 Fnugilter
8 Lamel-ilter
9 Indikator for batteriopladning
10 Turbo-knap
11 Tænd-/sluk-knap
12 Akku*
13 Støvbeholder
14 Frigørelsesknap, støvbeholder
15 Ladekabel
16 Vægholder*
17 Lynoplader med ekstra akku*
Inden den første ibrugtagning
Figur 1
•
•
!
Sæt akku'en ind i støvsugeren langs med styreskinnen, og lad den gå i indgreb.
Frigør akku'en ved at trykke på frigørelsestasten, og
tag den ud af apparatet på bagsiden.
Bemærk: Akku'en skal være fuldstændig opladet
inden den første støvsugning.
Opladning
Der er tre muligheder for opladning af akku'en – direkte
med ladekablet (igur 2 ), i den monterede vægholder
(igur 3 ) eller med en original lynoplader. Der indes
oplysninger om betjeningen i den supplerende brugsanvisning.
* afhængigt af udstyr
59
8001 108 997 - 980320
Opladning kun med ladekabel
Opladning med lynoplader*
Figur 2
•
•
•
•
•
•
•
Læg støvsugeren til opladning i nærheden af en stikkontakt.
Stik ladekablet ind i tilslutningsstikket på undersiden af apparatet.
Stik ladekablets netstik ind i en stikkontakt.
Støvsugerens kontrolindikator blinker grønt med
langsomme blink under hele opladningsprocessen.
Så snart akku'en er fuldstændig opladet, lyser kontrolindikatoren vedvarende grønt i nogle minutter,
inden den slukkes.
Afbryd kortvarigt strømforsyningen til apparatet
som kontrol. Derefter lyser indikatoren grønt igen.
Det er normalt og indebærer ingen fare, at både ladekablet og støvsugeren bliver varme under opladningen.
Støvsugeren kan altid oplades, når den ikke er i
brug.
Montering af vægholder
Figur 3
•
•
•
•
•
Monter vægholderen i nærheden af en stikkontakt.
Tag hertil frontpladen af vægholderen. Stik ingeren
ind i vægholderen nedefra, og tryk frontpladen ud af
fastlåsningen indefra. Monter vægholderen på væggen med de vedlagte eller tilsvarende skruer.
Før det lille stik på ladekablet ind i vægholderen
nedefra, og læg det ind i den dertil beregnede fordybning.
Tilslutningen bliver ikseret, når frontpladen sættes
på og går i indgreb.
Stik ladekablets netstik ind i en stikkontakt.
Opladning i vægholder
Figur 4
•
•
•
•
•
60
Sæt støvsugeren i vægholderen oppefra.
Så snart støvsugeren er forbundet med strømnettet
via vægholderen, begynder støvsugerens kontrolindikator at blinke langsomt.
Støvsugerens kontrolindikator blinker grønt under
hele opladningsprocessen.
Så snart akku'en er fuldstændig opladet, lyser kontrolindikatoren vedvarende grønt i nogle minutter,
inden den slukkes.
Afbryd kortvarigt strømforsyningen til apparatet
som kontrol. Derefter lyser indikatoren grønt igen.
Det er normalt og indebærer ingen fare, at både ladekablet og støvsugeren bliver varme under opladningen.
Støvsugeren kan altid oplades, når den ikke er i
brug.
•
For at oplade akku'en i lynopladeren skal akku'en tages ud af apparatet. (Figur 1 )
Der indes oplysninger om lynopladerens funktionsmåde i den vedlagte brugsanvisning.
Opladningstider
Som følge af opladningsstatus, batteriets temperatur
og alder kan de angivne ladetider variere.
Ved en 3,0 Ah Bosch
Power for ALL akku
Med ladekabel eller
vægholder (80 %)
ca. 4 timer
Med ladekabel eller
vægholder (100 %)
ca. 5 timer
Med Bosch lynoplader
Se lynopladerens brugsvejledning
Montering af apparat
Figur 5
•
•
Sæt støvsugerrøret på støvsugerens studs, og lad
det gå i indgreb.
Støvsugerrøret frigøres ved at trykke på frigørelsesknappen og trække røret af nedad
Figur 6
•
•
Stik støvsugerrøret ind i gulvmundstykket, og lad
det gå i indgreb.
Tryk på frigørelsesknappen på gulvmundstykket, og
træk støvsugerrøret ud af mundstykket.
Støvsugning
Figur 7
Støvsugeren kan tændes og slukkes ved at trykke
Tænd-/sluk-knappen på håndtaget i pilens retning. Under driften lyser kontrolindikatoren grønt.
Figur 8
Under den igangværende drift kan den ekstra turbofunktion aktiveres ved at trykke turboknappen på støvsugeren i pilens retning. Kontrolindikator blinker grønt
med hurtige blink.
* afhængigt af udstyr
8001 108 997 - 980320
Driftstid
Som følge af naturlig slitage bliver effekten i Power
for ALL akku'en også med tiden forringet. Dette gør
sig gældende ved alle Li-Ion akku'er. Med tiden bliver
akku'ens kapacitet og dermed også driftstiden forringet. Der er tale om en naturlig ældningsproces, som
ikke skyldes materiale- hhv. produktionsfejl eller fejl
ved apparatet.
Bemærk: Det er kun muligt at rengøre iltret, når der
er slukket for apparatet.
Støvsug aldrig uden ilterenhed i støvsugeren.
Fig. 11
•
Frigør støvbeholderen ved hjælp af frigørelsesknappen, og tag den ud af apparatet.
Fig. 12
Ved en 3,0 Ah Bosch
Power for ALL akku
•
•
Ved normalt driftstrin
uden elektrisk tilbehør til
rengøring af møbler osv.
Op til 60 min.
Fig. 13
Ved normalt driftstrin
med elektrisk gulvmundstykke til normal
rengøring
Op til 45 min.
Ved turbo-driftstrin med
elektrisk gulvmundstykke og til krævende
rengøring
Op til 7 min.
Følgende forholdsregler kan dog forsinke den naturlige
ældningsproces:
• Oplad kun akku'en i temperaturområdet mellem 0 °C
og 45 °C.
• Opbevar kun akku'en i temperaturområdet mellem
-20 °C op til 50 °C.
• Opbevar ikke akku'en fuldt opladet og fuldstændig
aladet i længere tid.
Fig. 9 Støvsugning med ekstra tilbehør
Sæt efter behov de ønskede mundstykker på sugerør
eller apparatets studs:
a) Fugemundstykke til støvsugning af fuger, hjørner etc.
b) 2-i-1 møbelbørste med polstermundstykke til støvsugning af vinduesrammer, skabe, møbler, etc.
• Sæt fugemundstykket og 2-i-1 møbelbørsten tilbage
i tilbehørsholderen efter brug.
Efter brug
•
!
Sluk apparatet, når støvsugningen er afsluttet.
Figur
7
Figur 10 Tømning af støvbeholder
For at opnå en optimal støvsugning bør støvbeholderen tømmes efter hver støvsugning, dog senest, når
støvet i støvbeholderen har nået markeringen mindst
ét sted.
Vi anbefaler, at støvbeholderen ikke fyldes op over
denne markering, fordi dette i givet fald medfører, at
iltret bliver meget tilsmudset.
Kontroller altid ved tømning af støvbeholderen, hvor
snavset ilterenheden er, og rengør den om nødvendigt
iht. vejledningen om rengøring af iltre.
•
•
•
!
Tag ilterenheden ud af støvbeholderen.
Tøm støvbeholderen.
Fjern eventuelt snavs under udgangsåbningen.
Sæt ilterenheden i støvbeholderen, og kontroller
altid, at ilterenheden er placeret korrekt.
Sæt støvbeholderen i apparatet, og lad den gå hørbart i indgreb.
Bemærk: Kontroller, at iltret er korrekt samlet, og at
både ilterenhed og støvbeholder er placeret rigtigt,
hvis der mærkes en modstand, når støvbeholderen
sættes på plads.
Pleje af iltre
For at sikre at støvsugeren fungerer optimalt, skal iltrene rengøres med regelmæssige mellemrum.
• Sluk for apparatet under rengøringen af iltrene.
Bemærk: Det er kun muligt at rengøre iltret, når
der er slukket for apparatet.
• Tag støvbeholderen ud af apparatet. Figur 11
• Tag ilterenheden ud af støvbeholderen. Figur 12
!
Figur 14 Rengøring af lamel-iltret
•
Drej håndtaget 180° mindst 3 gange for at rense
lamel-iltret.
• Tag derefter lamel-iltret ud af den ydre ilterenhed,
og tøm snavset ud.
Vi anbefaler, at rengøre lamel-iltret, hver gang støvbeholderen tømmes.
Figur 15 Banke lamel-iltret rent
Ved særlig kraftig tilsmudsning kan lamel-iltret også
bankes rent.
• Tag lamel-iltret ud af den ydre ilterenhed, og bank
det rent over en affaldsspand.
• Efter rengøringen kan lamel-iltret anvendes igen
med det samme.
Bemærk: Lamel-iltret må aldrig vaskes.
!
Figur 16 Rengøring af fnugilter
•
Tag ilterenheden ud af støvbeholderen.
Figur 12
a) I almindelighed er det tilstrækkeligt at ryste fnugiltret
lidt under tømningen af støvbeholderen eller at banke
det let, så smudspartiklerne bliver løsnet.
b) Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, skal overladen tørres
af med en tør klud for at fjerne smudspartiklerne.
* afhængigt af udstyr
61
8001 108 997 - 980320
no
Det gleder oss at du har valgt en Bosch støvsuger i serien BCS1/BBS1 "Unlimited".
I denne bruksanvisningen vises forskjellige BCS1/BBS1
"Unlimited"-modeller. Det kan derfor hende at ikke alle
kjennetegn og funksjoner som beskrives, gjelder for
akkurat din modell. For at støvsugeren skal fungere optimalt, bør du bare bruke originalt tilbehør fra Bosch
som er utviklet spesielt for din støvsuger.
Lading kun med ladekabel
Bilde 2
•
•
•
•
Vennligst brett ut sidene med bilder.
•
•
1 Gulvmunnstykke med elektrobørste
Legg støvsugeren i nærheten av en stikkontakt når
den skal lades.
Stikk ladekabelen inn i kontakten nederst på apparatet.
Koble ladekabelen til stikkontakten.
Støvsugerens kontrollindikator blinker sakte i grønt
under hele ladingen.
Med en gang batteriet er helt oppladet, lyser kontrollindikatoren kontinuerlig i grønt i noen minutter
før den slukner.
Foreta en kontroll ved å koble apparatet fra strømnettet en kort stund. Deretter lyser indikatoren
grønt igjen.
Det er normalt og helt ufarlig at ladekabelen og støvsugeren blir varme.
Du kan la støvsugeren stå til lading konstant når den
ikke er i bruk.
2 2-i-1-penselbørste med møbelmunnstykke
Montering av veggholder
3 XXL møbelmunnstykke*
Bilde 3
4 Adapter*
•
•
5 Fleksibelt fugemunnstykke
6 Rør
7 Loilter
8 Lamellilter
9 Ladestatusindikator for batteri
•
10 Turbobryter
11 Av/på-bryter
12 Batteri*
13 Støvbeholder
14 Utløserknapp for støvbeholder
15 Ladekabel
16 Veggholder*
17 Hurtiglader med ekstra batteri*
•
•
Lading i veggholderen
Bilde 4
•
•
Før første gangs bruk
Bilde 1
•
•
!
•
Sett batteriet inn i støvsugeren via føringsskinnen
og la det smekke på plass.
Løsne batteriet ved å trykke på utløserknappen og
ta det ut av apparatet på baksiden.
OBS! Før du støvsuger for første gang, bør batteriet
lades helt opp.
Lading
Det innes tre måter å lade batteriet på – direkte med
ladekabelen (bilde 2 ), i den monterte veggholderen
(bilde 3 ) eller med en original hurtiglader. Informasjon
om håndtering inner du i den ekstra bruksanvisningen.
Lading med hurtiglader*
• Når du skal bruke hurtigladeren, må batteriet tas ut
av apparatet. (bilde 1 )
Monter veggholderen i nærheten av en stikkontakt.
Når du skal gjøre dette, tar du frontlaten av veggholderen. Stikk ingeren inn i veggholderen fra undersiden og trykk frontplaten ut av låsen fra innsiden.
Monter veggholderen på veggen med de medfølgende skruer eller tilsvarende skruer.
Træ den lille pluggen på ladekabelen inn i veggholderen fra undersiden og legg den oppe i den forhåndslagde fordypningen.
Tilkoblingen festes ved at frontplaten settes på og
smekker på plass.
Koble støpselet på ladekabelen inn i stikkontakten.
•
•
Sett støvsugeren ned i veggholderen.
Støvsugerens kontrollindikator begynner å blinke
langsomt med en gang støvsugeren kobles til strømnettet via veggholderen.
Støvsugerens kontrollindikator blinker i grønt under
hele ladingen.
Med en gang batteriet er helt oppladet, lyser kontrollindikatoren kontinuerlig i grønt i noen minutter
før den slukner.
Foreta en kontroll ved å koble apparatet fra strømnettet en kort stund. Deretter lyser indikatoren
grønt igjen.
Det er normalt og helt ufarlig at ladekabelen og støvsugeren blir varme.
Du kan la støvsugeren stå til lading konstant når den
ikke er i bruk.
* utstyrsavhengig
63
8001 108 997 - 980320
Lading med hurtiglader*
Brukstid
•
Som alle andre li-ion-batterier er også Power for ALLbatteriet utsatt for naturlig slitasje. Batterikapasiteten
og dermed også brukstiden reduseres altså i det lange
løp. Dette er en naturlig aldringsprosess og skyldes
ikke materielle feil, mangler eller produksjonsfeil.
Når du skal bruke hurtigladeren, må batteriet tas ut
av apparatet. (bilde 1 )
Les om hvordan hurtigladeren fungerer, i den vedlagte bruksanvisningen.
•
Ladetider
Ved bruk av et 3,0Ah
Bosch Power for ALLbatteri
De ladetidene som står oppgitt, kan variere etter ladestatus, batteritemperatur og batterialder.
Ved bruk av et 3,0Ah
Bosch Power for ALLbatteri
På vanlig trinn med
ikke-elektrisk tilbehør for
rengjøring av møbler osv.
Inntil 60 min.
Inntil 45 min.
Inntil 7 min.
Med ladekabel eller
veggholder (80 %)
Omtrent 4 t
Med ladekabel eller
veggholder (100 %)
Omtrent 5 t
På vanlig trinn med elektrisk gulvmunnstykke for
vanlig rengjøring
Med Bosch hurtiglader
Se veiledningen for
hurtigladeren
På turbotrinn med elektrisk gulvmunnstykke og
ved vanskelig rengjøring
Montering av apparat
Bilde 5
•
•
Sett røret på stussen til støvsugeren og la det gå i
inngrep.
Du løsner røret ved å trykke på utløserknappen og
trekke røret ned.
Bilde 6
•
•
Sett røret i gulvmunnstykket, og la det gå i lås.
Du løsner gulvmunnstykket ved å trykke på utløserknappen og trekke røret ut av gulvmunnstykket.
Støvsuging
Bilde 7
Støvsugeren slås på og av ved at på/av-bryteren på håndtaket trykkes i pilretningen. Kontrollindikatoren lyser
grønt når støvsugeren er på.
Bilde 8
Med turbobryteren på støvsugeren kan du i tillegg koble inn turbofunksjonen mens støvsugeren går. Kontrollindikatoren blinker hurtig i grønt.
Følgende tiltak kan imidlertid forsinke den naturlige
slitasjen:
• Ikke lad batteriet ved andre temperaturer enn mellom 0 °C og 45 °C.
• Ikke oppbevar batteriet ved andre temperaturer enn
mellom -20 °C og 50 °C.
• Ikke oppbevar i fullt oppladet eller fullt utladet tilstand over lengre tid.
Bilde 9 Støvsuging med ekstra tilbehør
Sett munnstykkene på rør eller apparatstussen alt etter behov:
a) Fugemunnstykke til støvsuging i fuger, hjørner osv.
b) 2-i-1-penselbørste med møbelmunnstykke til støvsuging av vinduskarmer, skap, møbler etc.
• Sett fugemunnstykket og 2-i-1-penselbørsten med
møbelmunnstykke tilbake i tilbehørsholderen etter
bruk.
Etter arbeidet
•
Slå av apparatet når du er ferdig med å støvsuge.
Bilde 7
Bilde 10 Tømming av støvbeholderen
For å oppnå et godt resultat bør støvbeholderen tømmes hver gang du har brukt støvsugeren, og senest når
støvet har nådd markeringen i støvbeholderen.
Vi anbefaler ikke å la støvbeholderen fylles utover markeringen fordi dette fører til særdeles kraftig tilsmussing av ilteret.
Når du tømmer støvbeholderen, må du også alltid kontrollere graden av tilsmussing på ilterenheten og ved
behov rengjøre den som beskrevet i veiledningen "Filterpleie".
OBS! Det er bare mulig å rengjøre ilteret når apparatet er slått av.
Støvsug aldri uten at ilterenheten er satt inn.
!
64
* utstyrsavhengig
8001 108 997 - 980320
Pleie
sv
Håndstøvsugeren må alltid være slått av og koblet fra
ladekabelen før rengjøring. Du kan rengjøre støvsuger
og tilbehørsdeler i plast med vanlig plastrensemiddel.
!
Obs! Ikke bruk skuremidler, glass- eller universalrengjøringsmidler. Støvsugeren må aldri senkes i
vann.
Med forbehold om tekniske endringer.
Ladestatusindikator for batteri
Tack för att du valt att köpa en Bosch-dammsugare i
BCS1/BBS1 "Unlimited"-serien.
Bruksanvisningen
beskriver
olika
BCS1/BBS1
"Unlimited"-modeller. Det kan hända att vissa inesser
och funktioner inte gäller just din modell. Använd bara
originaltillbehör från Bosch, de är specialframtagna
till den här dammsugaren för att ge bästa möjliga sugeffekt.
Vik ut bilduppslaget!
Driftstilstand
Funksjon statusindikator
Vanlig modus
Indikatoren lyser grønt
Turbomodus
Indikatoren blinker raskt
i grønt
1 Golvmunstycke med elborste
Batterilading < 20 %
Indikatoren blinker sakte
i rødt.
3 XXL-dynmunstycke*
Batteriet er tomt
Indikatoren slukker
5 Flexibelt fogmunstycke
Ladeprosess
Indikatoren blinker sakte
i grønt
6 Dammsugarrör
Batteriet er helt oppladet
Indikatoren lyser grønt
og slukker etter ca. 2
minutter
8 Veckilter
Vern mot over-/undertemperatur
Indikatoren lyser rødt
og slukker etter ca. 10
sekunder.
2 2-i-1-dynmunstycke med möbelborste
4 Adapter*
7 Luddilter
9 Laddindikering
10 Turbo-knapp
11 PÅ/AV-knapp
12 Batteri*
13 Dammbehållare
14 Låsknapp dammbehållare
15 Laddsladd
16 Väggfäste
17 Snabbladdare med extrabatteri*
Före första användningen
Bild 1
•
•
!
Sätt batteriet på dammsugarens styrspår och snäpp
fast.
Lossa genom att trycka in låsknappen och dra av
batteriet bakåt från enheten.
Obs! Batteriet ska vara fulladdat före första dammsugningen.
Laddning
Batteriet går att ladda på tre sätt – direkt med laddsladden (bild 2 ), i monterat väggfäste (bild 3 ) eller
med en originalsnabbladdare. Du hittar användaranvisningar i den medföljande bruksanvisningen. Laddtider
De angivna laddtiderna kan variera pga. laddstatus,
batteritemperatur och -åldring.
66
* beroende på utförande
8001 108 997 - 980320
Ladda med laddsladd
För ett 3,0 Ah Bosch
Power for ALL-batteri
Bild 2
•
•
•
•
•
•
Lägg dammsugaren vid uttaget vid laddning.
Sätt i laddsladden i uttaget undertill på enheten.
Sätt laddsladdens kontakt i uttaget.
Dammsugarens kontrollindikering blinkar långsamt
grönt under hela laddningen.
Kontrollindikeringen lyser fast grönt i några minuter
när batteriet är fulladdat, sedan slocknar den.
Du kan kontrollera genom att göra enheten tillfälligt
strömlös. Då lyser indikeringen grön igen.
Det är helt normalt att dammsugaren och laddsladden blir varma vid laddning.
Du kan ladda dammsugaren närsomhelst när den
inte används.
Montera väggfästet
Bild 3
•
•
•
•
•
Montera väggfästet i närheten av uttaget.
Ta av väggfästets frontplatta. Stick in ingret underifrån i väggfästet och tryck ut frontplattan inifrån ur
låsningen. Fäst väggfästet på väggen med de medföljande skruvarna eller liknande.
Trä laddsladdens lilla kontakt underifrån in i väggfästet och lägg den upptill i fördjupningen.
Sätt på och snäpp fast frontplattan och anslutningen
är ixerad.
Sätt laddsladdens kontakt i uttaget.
Ladda i väggfästet
Med laddsladd eller
väggfäste (80%)
ca 4 h
Med laddsladd eller
väggfäste (100%)
ca 5 h
Med
dare
se snabbladdarens
bruksanvisning
Bosch-snabblad-
Montera enheten
Bild 5
•
•
Sätt på och snäpp fast dammsugarröret på dammsugarmuffen.
Lossa dammsugarröret genom att trycka på låsknappen och dra nedåt.
Bild 6
•
•
Sätt på och snäpp fast dammsugarröret i golvmunstycket.
Lossa golvmunstycket genom att trycka på låsknappen och ta dammsugarröret ur golvmunstycket.
Dammsugning
Bild 7
Slå på och av dammsugaren genom att trycka PÅ/AVhandtagsbrytaren i pilens riktning. Kontrollindikeringen lyser grön när enheten är igång.
Bild 4
Bild 8
•
•
Slå på turbofunktionen genom att trycka dammsugarens turbobrytare i pilens riktning när enheten är igång.
Kontrollindikeringen blinkar snabbt grönt.
•
•
•
Sätt i dammsugaren uppifrån i väggfästet.
Dammsugarens kontrollindikering börjar att blinka
långsamt när dammsugaren blir elansluten via väggfästet.
Dammsugarens kontrollindikering blinkar långsamt
grönt under hela laddningen.
Kontrollindikeringen lyser fast grönt i några minuter
när batteriet är fulladdat, sedan slocknar den.
Du kan kontrollera genom att göra enheten tillfälligt
strömlös. Då lyser indikeringen grön igen.
Det är helt normalt att dammsugaren och laddsladden blir varma vid laddning.
Du kan ladda dammsugaren närsomhelst när den
inte används.
Ladda med snabbladdaren*
•
•
Snabbladdaren kräver att du tar ut batteriet ur enheten vid laddning. (b ild 1 )
Hur du använder snabbladdaren hittar du i den medföljande bruksanvisningen.
Gångtider
Som alla LI-batterier så slits även Power for ALL-batteriet. Batterikapaciteten avtar med tiden och med den
gångtiden. Det är en naturlig åldringsprocess och beror
inte på material- resp. tillverkningsfel eller brister.
För ett 3,0 Ah Bosch
Power for ALL-batteri
I normalläge utan
eltillbehör för möbelrengöring osv.
Upp till 60 min.
I normalläge med
elgolvmunstycke för
normalrengöring
Upp till 45 min.
I turboläge med elgolvmunstycke för tuff
rengöring
Upp till 7 min.
* beroende på utförande
67
8001 108 997 - 980320
Felåtgärder
i
Problem
Felåtgärd
Enheten fungerar inte
och/eller batteriindikeringen ger ingen signal.
Se till så att batteriet sitter i ordentligt och/eller
är laddat.
Enheten fungerar inte
och/eller den röda batteriindikeringen lyser 10
sek.
Batteri/enhet kan vara
överhettade/för
kalla.
Vänta tills batteri/enhet
uppnått avsedd temperatur.
Kiitos, että valitsit Bosch-mallisarjan BCS1/BBS1 pölynimurin.
Tässä käyttöohjeessa esitellään erilaisia BCS1/BBS1
"Unlimited" -malleja. Sen tähden on mahdollista, että
kaikki kuvatut varusteet ja toiminnot eivät koske valitsemaasi pölynimuria. Suosittelemme käyttämään vain
alkuperäisiä Bosch-lisävarusteita, jotka on suunniteltu
erityisesti tähän pölynimuriin parhaan imurointituloksen saavuttamiseksi.
Käännä kuvasivut esiin!
Skötsel
Slå alltid av handdammsugaren och dra ur laddsladden
före rengöring. Dammsugare och plasttillbehör går att
rengöra med vanlig plastrengöring.
!
Obs! Använd inte skurmedel, fönsterputs eller allrent.
Doppa aldrig dammsugaren i vatten.
1 Lattiasuulake, jossa sähkötoiminen harja
2 2in1-pölyharja ja huonekalusuulake
Rätten till tekniska ändringar förbehålls.
3 XXL-huonekalusuulake*
4 Adapteri*
Laddindikering
5 Joustava rakosuulake
6 Imuputki
Status
Statussymbolens funktion
Normalläge
Indikeringen lyser grön.
Turboläge
Indikeringen
snabbt
Batteriladdning < 20%
Indikeringen blinkar röd
12 Akku*
Batteriet är tomt
Indikeringen slocknar
13 Pölysäiliö
Laddning
Indikeringen
långsamt grön
Batteriet är fulladdat
Indikeringen lyser grön
och slocknar efter ca 2
minuter
Ö v e r- /u n d e r t e m p e r a turskydd
blinkar
7 Nukkasihti
8 Lamellisuodatin
9 Akun varaustilan näyttö
10 Turbo-katkaisin
11 Virtakytkin
blinkar
Indikeringen lyser röd
och slocknar efter ca 10
sekunder.
14 Pölysäiliön lukituksen vapautuspainike
15 Latausjohto
16 Seinäteline*
17 Pikalatauslaite ja lisäakku*
Ennen ensimmäistä käyttöä
Kuva 1
•
•
!
Aseta akku ohjainkiskon avulla pölynimuriin ja lukitse paikalleen.
Kun haluat poistaa akun, paina lukituksen vapautuspainiketta ja ota akku taaksepäin pois laitteesta.
Huomio: Akku on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen
Akku voidaan ladata kolmella tavalla – suoraan latausjohdolla (kuva 2 ), asennetussa seinätelineessä (kuva
3 ) tai alkuperäisellä pikalatauslaitteella. Käsittelyä
koskevat ohjeet löydät lisäkäyttöohjeesta. Lataaminen
pikalatauslaitteella*
• Pikalatauslaitteella lataamista varten on akku otettava pois laitteesta. (kuva 1 )
69
8001 108 997 - 980320
Lataaminen vain latausjohdolla
Latausajat
Kuva 2
Ilmoitetut latausajat voivat vaihdella varaustilan, akun
lämpötilan ja akun iän mukaan.
•
•
•
•
•
•
Aseta pölynimuri lataamista varten pistorasian lähelle.
Liitä latausjohto laitteen alaosassa olevaan liitäntään.
Liitä latausjohdon pistoke pistorasiaan.
Pölynimurin merkkivalo vilkkuu koko latauksen ajan
hitaasti vihreänä.
Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalo palaa
muutaman minuutin ajan jatkuvasti vihreänä ja sammuu sitten.
Irrota laite hetkeksi sähköverkosta tarkastusta varten. Merkkivalo palaa sen jälkeen taas vihreänä.
Latausjohdon ja pölynimurin lämpeneminen on normaalia ja vaaratonta.
Voit ladata pölynimuria aina, kun se ei ole käytössä.
Seinätelineen asennus
Kuva 3
•
•
•
•
•
Asenna seinäteline pistorasian lähelle.
Irrota sitä varten seinätelineen etulevy. Tartu sormella alhaalta päin seinätelineeseen ja paina etulevy
sisäpuolelta päin pois lukitsimesta. Asenna seinäteline mukana toimitetuilla tai vastaavilla ruuveilla
seinään.
Pujota latausjohdon pieni pistoke alhaalta päin
seinätelineeseen ja aseta se yläosassa muotoiltuun
syvennykseen.
Sulje liitäntä asettamalla etulevy paikalleen ja painamalla se lukitukseen saakka.
Liitä latausjohdon pistoke pistorasiaan.
Lataaminen seinätelineessä
Kuva 4
•
•
•
•
•
•
70
Aseta pölynimuri ylhäältä päin seinätelineeseen.
Pölyimurin merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti, kun
pölyimuri on liitetty seinätelineen kautta sähköverkkoon.
Pölynimurin merkkivalo vilkkuu koko latauksen ajan
vihreänä.
Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalo palaa
muutaman minuutin ajan jatkuvasti vihreänä ja sammuu sitten.
Irrota laite hetkeksi sähköverkosta tarkastusta varten. Merkkivalo palaa sen jälkeen taas vihreänä.
Latausjohdon ja pölynimurin lämpeneminen on normaalia ja vaaratonta.
Voita ladata pölynimuria aina, kun se ei ole käytössä.
Tiedot pikalatauslaitteen toimintatavasta löydät mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
3,0 Ah:n Bosch Power
for ALL -akku
Latausjohdolla tai seinätelineessä (80 %)
noin 4 h
Latausjohdolla tai seinätelineessä (100 %)
noin 5 h
Bosch-pikalatauslaitteella
ks. pikalatauslaitteen
käyttöohje
Laitteen asennus
Kuva 5
•
•
Liitä imuputki pölynimurin liitäntään ja lukitse paikalleen.
Kun haluat irrottaa imuputken, paina lukituksen vapautuspainiketta ja ota imuputki alaspäin pois paikaltaan
Kuva 6
•
•
Aseta imuputki lattiasuulakkeeseen ja lukitse paikalleen.
Kun haluat irrottaa lattiasuulakkeen, paina lukituksen vapautuspainiketta ja vedä imuputki pois lattiasuulakkeesta.
Imurointi
Kuva 7
Pölyimuri kytketään päälle ja pois päältä painamalla
kädensijassa olevaa virtakytkintä nuolen suuntaan. Kun
laitetta käytetään, merkkivalo palaa vihreänä.
Kuva 8
Käytön aikana voidaan lisäksi kytkeä päälle turbotoiminto painamalla pölynimurin päällä olevaa turbokatkaisinta nuolen suuntaan. Merkkivalo vilkkuu nopeasti
vihreänä.
* varusteista riippuen
8001 108 997 - 980320
Käyttöajat
Kuva 11
Kuten kaikissa litiumioniakuissa, myös Power for ALL
-akussa tapahtuu luonnollista kulumista. Akun kapasiteetti ja siten myös käyttöaika lyhenee ajan mittaan.
Kyse on luonnollisesta vanhenemisprosessista eikä
se ole seurausta materiaali- tai valmistusvirheestä tai
tuotteen viasta.
3,0 Ah:n Bosch Power
for ALL -akku
Normaalilla teholle ilman
sähkötoimisia lisälaitteita huonekalujen jne.
puhdistukseen.
60 min saakka
Normaalilla teholla
sähkötoimisella lattiasuulakkeella normaaliin
puhdistukseen
45 min saakka
Turboteholla ja sähkötoimisella lattiasuulakkeella
vaativaan puhdistukseen
7 min saakka
Kuva 12
•
•
•
•
•
!
Poista suodatinyksikkö pölysäiliöstä
Tyhjennä pölysäiliö.
Poista poistoaukon alapuolella mahdollisesti oleva
lika.
Aseta suodatinyksikkö pölysäiliöön ja varmista ehdottomasti, että se on oikein paikallaan.
Aseta pölysäiliö laitteeseen ja lukitse se kuuluvasti
paikalleen.
Huomio: Jos tunnet pölysäiliötä paikalleen asettaessasi vastusta, tarkasta, että suodatin on asianmukainen ja että suodatin ja pölysäiliö ovat oikein
paikoillaan.
Suodattimen hoito
Kuva 9 Imurointi lisävarusteen avulla
Aseta suulakkeet tarpeen mukaan imuputkeen tai laiteliitäntään:
a) Rakosuulake rakojen ja kulmien jne. imurointiin.
b) 2in1-pölyharja ja huonekalusuulake ikkunankehysten,
kaappien, huonekalujen jne. imurointiin.
• Laita rakosuulake ja 2in1-pölyharja ja huonekalusuulake käytön jälkeen takaisin varustepidikkeeseen.
Käytön jälkeen
Kytke laite imuroinnin jälkeen pois päältä.
Vapauta pölysäiliön lukitus lukituksen vapautusnäppäimillä ja ota se pois laitteesta.
Kuva 13
Seuraavat toimenpiteet voivat kuitenkin hidastaa kulumista:
• Lataa akkua vain lämpötilassa välillä 0 °C ja 45 °C.
• Säilytä akkua vain lämpötilassa välillä -20 °C...50 °C.
• Älä varastoi akkua pidempää aikaa täyteen ladattuna
tai kokonaan purkautuneena.
•
•
Kuva
7
Kuva 10 Pölysäiliön tyhjentäminen
Hyvän imurointituloksen saavuttamiseksi olisi pölysäiliö hyvä tyhjentää jokaisen imuroinnin jälkeen, viimeistään kuitenkin silloin, kun pölyä on säiliön yhdessä
kohdassa merkinnän korkeudelle saakka.
Suosittelemme, että pölysäiliötä ei täytetä merkinnän
yli, koska seurauksena on suodattimen hyvin runsas
likaantuminen.
Suodattimet on puhdistettava säännöllisin väliajoin,
jotta pölynimuri toimii optimaalisesti.
• Kytke laite suodattimien puhdistusta varten pois
päältä.
Huomio: Suodattimen puhdistus on mahdollista
vain, kun laite on kytketty pois päältä.
• Poista pölysäiliö laitteesta. Kuva 11
• Poista suodatinyksikkö pölysäiliöstä. Kuva 12
!
Kuva 14 Lamellisuodattimen puhdistus
•
Puhdista lamellisuodatin kiertämällä väännintä myötäpäivään vähintään 3 kertaa 180°.
• Ota sitten lamellisuodatin pois ulommasta suodatinyksiköstä ja poista lika.
Suosittelemme puhdistamaan lamellisuodattimen aina
pölysäiliön tyhjentämisen yhteydessä.
Kuva 15 Lamellisuodattimen kopistaminen puhtaaksi
Jos likaantuminen on hyvin runsasta, lamellisuodatin
voidaan myös kopistaa puhtaaksi.
• Ota lamellisuodatin sitä varten pois ulommasta
suodatinyksiköstä ja kopista suodatin roska-astian
yläpuolella.
• Lamellisuodatin voidaan tällöin ottaa heti puhdistuksen jälkeen taas käyttöön.
Huomio: Lamellisuodatinta ei saa pestä.
!
Tarkasta pölysäiliön tyhjennyksen yhteydessä aina
myös suodatinyksikön likaisuusaste ja puhdista se tarvittaessa kohdassa "Suodattimen hoito" olevan ohjeen
mukaan.
Huomio: Suodattimen puhdistus on mahdollista vain,
kun laite on kytketty pois päältä.
Älä imuroi koskaan ilman paikalleen asetettua
suodatinyksikköä.
!
* varusteista riippuen
71
8001 108 997 - 980320
es
Carga
Existen tres opciones para cargar la batería: directamente con el cable de carga (imagen 2 ), en el retén
mural montado (imagen 3 ) o con un aparato de carga
rápida original. El manual de instrucciones adicional
incluye indicaciones sobre el manejo.
Nos alegra que haya elegido una aspiradora Bosch de la
serie BCS1/BBS1 «Unlimited».
En estas instrucciones de uso se presentan diferentes
modelos BCS1/BBS1 «Unlimited». Por ello, es posible
que no todas las características técnicas y funciones
descritas sean aplicables a su modelo. Se deben usar
solo los accesorios originales de Bosch, creados especialmente para su aspiradora, para así obtener los
mejores resultados de aspiración.
•
Desplegar las páginas con las ilustraciones.
•
Cargar solo con el cable de carga
Fig. 2
•
•
1 Boquilla para suelo con cepillo eléctrico
2 Pincel para muebles 2 en 1 con boquilla para
tapicería
3 Boquilla para tapicerías XXL*
4 Adaptador*
5 Boquilla para juntas lexible
6 Tubo de aspiración
7 Filtro para pelusas
•
•
8 Filtro de láminas
9 Display de estado de carga de la batería
10 Interruptor turbo
11 Interruptor de encendido/apagado
12 Batería*
13 Depósito de polvo
Montaje del retén mural
Fig. 3
•
•
14 Tecla de desbloqueo del depósito de polvo
15 Cable de carga
16 Retén mural*
17 Aparato de carga rápida con batería adicional*
Antes de usar el aparato por primera
vez
Fig. 1
•
•
!
Para cargar la aspiradora, esta se debe colocar cerca de una toma de corriente.
Enchufar el cable de carga por debajo en la conexión
del aparato.
Conectar el enchufe del cable de carga en la toma de
corriente.
El display de control de la aspiradora parpadea lentamente en color verde durante todo el proceso de
carga.
Tan pronto como la batería esté totalmente cargada,
el display de control se iluminará de forma continua
durante unos minutos en color verde antes de apagarse.
Desconectar brevemente el aparato de la red eléctrica para su veriicación. El display se iluminará de
nuevo a continuación, en color verde.
Es normal e inocuo que la aspiradora y el cargador
se calienten.
La aspiradora se puede cargar siempre que no esté
en uso.
•
•
•
Montar el retén mural cerca de un enchufe.
Para tal in, retirar la placa frontal del retén mural.
Con el dedo, agarrar el retén mural por la parte de
abajo y presionar la placa frontal desde adentro para
extraerla del bloqueo. Montar el retén mural en la
pared con los tornillos adjuntos u otros similares.
Recoger el enchufe pequeño del cable de carga inferior en el retén mural y colocarlo arriba en el molde
preformado.
Al colocar y encajar la placa frontal, queda ijada la
conexión.
Introducir el enchufe del cable de carga en la toma
de corriente.
Colocar la batería en los carriles de guía de la aspiradora y encajarlos.
Para soltar la unión, pulsar el botón de desbloqueo y
extraer la batería del aparato hacia atrás.
Cuidado: antes de aspirar por primera vez, la batería debe cargarse por completo.
*según prestaciones
73
8001 108 997 - 980320
Cargar en el retén mural
Fig. 6
Fig. 4
•
•
•
Colocar la aspiradora en el retén mural desde arriba.
El display de control de la aspiradora comienza a
parpadear lentamente tan pronto como la aspiradora está conectada a la corriente a través del retén
mural.
El display de control de la aspiradora parpadea en
color verde durante todo el proceso de carga.
Tan pronto como la batería esté totalmente cargada,
el display de control se iluminará de forma continua
durante unos minutos en color verde antes de apagarse.
Desconectar brevemente el aparato de la red eléctrica para su veriicación. El display se iluminará de
nuevo a continuación, en color verde.
Es normal e inocuo que la aspiradora y el cargador
se calienten.
La aspiradora se puede cargar siempre que no esté
en uso.
•
•
•
•
Carga con el cargador de carga rápida*
•
Para la carga con el cargador de carga rápida, debe
extraerse la batería del aparato (igura 1 )
En el manual de instrucciones adjunto se puede
consultar el funcionamiento del cargador de carga
rápida.
•
Tiempos de carga
Insertar el tubo de aspiración en la la boquilla para
suelo y encajarlo.
Para soltar la boquilla para suelo, pulsar el botón
de desbloqueo y extraer el tubo de aspiración de la
boquilla.
Aspirar
Fig. 7
Con el interruptor de encendido/apagado en la empuñadura, se puede conectar y desconectar la aspiradora
pulsando en la dirección de la lecha. Cuando el aparato está en funcionamiento, el display de control se
ilumina en color verde.
Fig. 8
Con el interruptor turbo, se puede conectar la función
turbo de forma adicional durante el funcionamiento de
la aspiradora pulsando en la dirección de la lecha. El
display de control parpadea rápido en color verde.
Tiempos de carga
Al igual que cualquier batería de iones de litio, la batería Power for ALL está sujeta al desgaste natural.
Con el tiempo, la capacidad y duración de la batería
van disminuyendo. Se trata de un proceso natural de
desgaste, no es consecuencia de un defecto material
ni de fabricación.
Para una batería 3,0 Ah
Bosch Power for ALL
Los tiempos de carga indicados pueden variar en
función del estado de carga, de la temperatura y del
desgaste de la batería.
Para una batería 3,0 Ah
Bosch Power for ALL
Con cable de carga o
retén mural (80 %)
aprox. 4 h
Con cable de carga o
retén mural (100 %)
aprox. 5 h
Con el cargador de carga
rápida de Bosch
Consultar instrucciones
del aparato de carga
rápida
Montaje del aparato
Fig. 5
•
•
74
Introducir el tubo de aspiración en los soportes de la
aspiradora y encajarlo.
Para soltar el tubo de aspiración, pulsar el botón
de desbloqueo y extraer el tubo de aspiración hacia
abajo
En el nivel normal, con
accesorios no eléctricos
para la limpieza de muebles, etc.
Hasta 60 minutos
En el nivel normal, con
boquilla para suelo
eléctrica para tareas
normales de limpieza
Hasta 45 minutos
En el nivel turbo con
boquilla para suelo
eléctrica y con tareas
exigentes de limpieza
Hasta 7 minutos
No obstante, hay una serie de medidas que pueden retrasar este desgaste natural:
• Cargar la batería únicamente en un rango de temperatura entre los 0 ºC y los 45 ºC.
• Almacenar la batería únicamente en un rango de
temperaturas entre -20 °C y 50 °C.
• No almacenar la batería totalmente cargada ni totalmente vacía durante un largo periodo de tiempo.
*según prestaciones
8001 108 997 - 980320
Figura 9 Aspirar con los accesorios adicionales
Colocar las boquillas en el tubo de aspiración o en los
soportes del aparato según sea necesario:
a) Boquilla para juntas, para aspirar en juntas, esquinas,
etc.
b) Pincel para muebles 2 en 1 con boquilla para tapicería,
para aspirar en embellecedores de puertas, armarios,
muebles, etc.
• Después de su uso, guardar la boquilla para juntas
y el pincel para muebles 2 en 1 con la boquilla para
tapicería en el portaaccesorios.
Tras concluir el trabajo
•
Una vez terminada la aspiración, apagar el aparato.
Fig.
7
Figura 10 Vaciar el depósito de polvo
Para conseguir un buen resultado de aspiración, el
depósito de polvo deberá vaciarse después de cada
proceso de aspiración; en todo caso, se deberá vaciar
si el polvo contenido en el depósito alcanza la marca
de nivel máximo.
Se recomienda no llenar el depósito de polvo por encima de la marca, ya que esto podría contribuir a un
exceso de suciedad en el iltro.
Al vaciar el depósito de polvo, se deberá comprobar
también el grado de suciedad de la unidad iltrante y,
en caso necesario, limpiarla como se indica en la guía
sobre el cuidado de los iltros.
Atención: únicamente es posible limpiar los iltros
con el aparato apagado.
No aspirar nunca sin colocar la unidad de iltro.
!
Fig. 11
•
Desbloquear el depósito de polvo mediante los botones de desbloqueo y extraerlo del aparato.
Fig. 12
•
•
Retirar la unidad iltrante del depósito de polvo.
Vaciar el depósito de polvo.
Fig. 13
•
•
•
!
Eliminar los restos de suciedad que pueda haber debajo del oriicio de evacuación.
Introducir la unidad iltrante en el depósito de polvo; se debe poner especial cuidado de que encaje
correctamente.
Colocar el depósito de polvo dentro del aparato y
encajarlo de forma audible.
Atención: si al colocar el depósito de polvo se nota
cierta resistencia, se ha de comprobar que el iltro
esté íntegro y que tanto la unidad iltrante como el
depósito de polvo estén correctamente encajados.
Cuidados y limpieza del iltro
Los iltros deben limpiarse de forma periódica para
garantizar el funcionamiento óptimo de la aspiradora.
• Se debe apagar el aparato para limpiar los iltros.
Atención: únicamente es posible limpiar los iltros
con el aparato apagado.
• Retirar del aparato el depósito de polvo. Fig. 11
• Retirar la unidad iltrante del depósito de polvo.
!
Figura 12
Figura 14 Limpiar el iltro de láminas
•
Para limpiar el iltro de láminas, girar el mando 180º
al menos 3 veces.
• A continuación, retirar el iltro de láminas de la unidad iltrante exterior y eliminar la suciedad.
Se recomienda limpiar el iltro de láminas con cada vaciado del depósito de polvo.
Figura 15 Sacudir el iltro de láminas
Si el iltro de láminas está muy sucio, también puede
sacudirse.
• Retirar para ello el iltro de láminas de la unidad iltrante exterior y sacudirlo sobre un cubo de basura.
• El iltro de láminas puede volver a utilizarse de inmediato tras la limpieza.
Atención: no se debe lavar el iltro de láminas.
!
Figura 16 Limpiar el iltro para pelusas
•
Retirar la unidad iltrante del depósito de polvo.
Figura 12
a) Por regla general, es suiciente con agitar o sacudir ligeramente el iltro para pelusas al vaciar el depósito de
polvo para que se desprendan las partículas de suciedad que pueda haber.
b) Si esto no basta, se puede emplear un paño seco para
retirar las partículas de suciedad de la supericie.
Fig. 17
•
•
Colocar el iltro de láminas en la unidad iltrante exterior y encajarlo mediante un movimiento giratorio
en sentido horario.
Introducir la unidad iltrante en el depósito de polvo;
se debe poner especial cuidado de que encaje correctamente. Colocar el depósito de polvo dentro del
aparato y encajarlo de forma audible. Fig. 13
*según prestaciones
75
8001 108 997 - 980320
pt
Parabéns por ter optado por um aspirador Bosch da
série BCS1/BBS1 "Unlimited".
Nas presentes instruções de utilização são apresentados diferentes modelos BCS1/BBS1 "Unlimited".
Por este motivo, algumas características e funções do
equipamento descritas poderão não corresponder ao
seu modelo. Deverá utilizar exclusivamente os acessórios originais da Bosch especialmente desenvolvidos
para o seu aspirador, para obter o melhor resultado de
aspiração possível.
Carregar apenas com o cabo de carregamento
Figura 2
•
•
•
•
Desdobre as páginas com as ilustrações!
•
1 Bocal para pisos com escova elétrica
•
Para efetuar o carregamento, coloque o aspirador
perto de uma tomada.
Insira a parte inferior do cabo de carregamento na
ligação do aparelho.
Insira a icha do cabo de carregamento na tomada.
A indicação de controlo do aspirador pisca lentamente a verde durante todo o processo de carregamento.
Assim que a bateria estiver totalmente carregada, a
indicação de controlo acende-se, de forma permanente, a verde durante alguns minutos, antes de se
apagar.
Para ins de controlo, desligue o aparelho da rede
por breves instantes. Depois disso, a indicação volta
a acender-se a verde.
Um aquecimento do cabo de carregamento e do aspirador é normal e inofensivo.
Pode carregar o aspirador sempre que ele não estiver a ser utilizado.
2 Pincel para móveis 2 em 1 com bocal para estofos
3 Bocal para estofos XXL*
Montagem do suporte de parede
4 Adaptador*
Figura 3
5 Bocal para fendas lexível
6 Tubo de aspiração
•
•
7 Filtro de cotão
8 Filtro de lamelas
9 Indicação do estado de carga da bateria
10 Interruptor turbo
11 Interruptor para ligar/desligar
•
12 Bateria*
13 Recipiente do pó
14 Tecla de desbloqueio do recipiente do pó
15 Cabo de carregamento
•
•
16 Suporte de parede*
17 Carregador rápido com bateria adicional*
Antes da primeira utilização
Figura 1
•
•
!
Insira a bateria no aspirador, através da calha de
guia, e engate-a.
Para soltar a ligação, prima o botão de desbloqueio
e retire a bateria do aparelho, puxando-a para trás.
Atenção: a bateria deve ser totalmente carregada
antes da primeira aspiração.
Carregamento
Tem três opções para carregar a bateria – diretamente
com o cabo de carregamento (igura 2 ), no suporte de
parede montado (igura 3 ) ou com o carregador rápido
original. Encontrará indicações relativas ao manuseamento nas instruções de utilização adicionais.
Monte o suporte de parede perto de uma tomada.
Para o efeito, retire a placa frontal do suporte de
parede. Agarre no suporte de parede com o dedo,
pelo lado de baixo, e pressione a placa frontal, por
dentro, para fora do bloqueio. Monte o suporte de
parede na parede com os parafusos fornecidos ou
correspondentes.
Enie a icha pequena do cabo de carregamento no
suporte de parede, pelo lado de baixo, e insira-a, por
cima, na placa pré-moldada.
Ao colocar e engatar a placa frontal, a ligação é ixada.
Insira a icha de rede do cabo de carregamento na
tomada.
Carregar no suporte de parede
Figura 4
•
•
•
Insira o aspirador no suporte de parede, pelo lado
de cima.
A indicação de controlo do aspirador começa lentamente a piscar, assim que o aspirador estiver ligado
à rede elétrica através do suporte de parede.
A indicação de controlo do aspirador pisca a verde
durante todo o processo de carregamento.
Assim que a bateria estiver totalmente carregada, a
indicação de controlo acende-se, de forma permanente, a verde durante alguns minutos, antes de se
apagar.
Para ins de controlo, desligue o aparelho da rede
por breves instantes. Depois disso, a indicação volta
a acender-se a verde.
* consoante o equipamento
77
8001 108 997 - 980320
•
Um aquecimento do cabo de carregamento e do aspirador é normal e inofensivo.
Pode carregar o aspirador, sempre que não o estiver
a utilizar.
•
Carregar com o carregador rápido*
•
Para efetuar o carregamento no carregador rápido, é
necessário retirar a bateria do aparelho.(igura 1 )
Consulte o modo de funcionamento do carregador
rápido nas instruções de utilização fornecidas.
•
Tempos de funcionamento
Tal como acontece com a bateria de iões de lítio, também a bateria Power for ALL está sujeita a um desgaste
natural. Com o passar do tempo, a capacidade da bateria diminui e, com ela, também a vida útil. Trata-se
de um processo de envelhecimento natural que não resulta de qualquer defeito de material, de fabrico, nem
de qualidade.
Para uma bateria Bosch
Power for ALL de 3,0 Ah
Tempos de carregamento
Os tempos de carregamento indicados podem variar
em função do estado de carga, bem como da temperatura e do envelhecimento da bateria.
Para uma bateria Bosch
Power for ALL de 3,0
Ah
Com cabo de carregamento ou suporte de
parede (80%)
aproximadamente 4 h
Com cabo de carregamento ou suporte de
parede (100%)
aproximadamente 5 h
Com o carregador rápido da Bosch
ver instruções do carregador rápido
Montagem do aparelho
Figura 5
•
•
Insira o tubo de aspiração no bocal do aspirador e
engate-o.
Para soltar o tubo de aspiração, prima o botão de
desbloqueio e retire o tubo de aspiração para baixo
Figura 6
•
•
Insira o tubo de aspiração no bocal para pavimentos
e engate-o.
Para soltar o bocal para pavimentos, prima o botão
de desbloqueio e retire o tubo de aspiração do bocal
para pavimentos.
No nível normal com
acessórios não elétricos,
para a limpeza de móveis, etc.
Até 60 min.
No nível normal com
bocal para pavimentos
elétrico, para tarefas de
limpeza normais
Até 45 min.
No nível turbo com bocal
para pavimentos elétrico
e para tarefas de limpeza
exigentes
Até 7 min.
No entanto, é possível retardar o desgaste natural com
as seguintes medidas:
• Carregar a bateria apenas na gama de temperatura
entre 0 °C e 45 °C.
• Guardar a bateria apenas na gama de temperatura
entre -20 °C e 50 °C.
• Não guardar durante muito tempo a bateria totalmente carregada ou completada descarregada.
Fig. 9 Aspirar com acessórios adicionais
Inserir os bocais, conforme necessário, no tubo de aspiração ou no bocal do aparelho:
a) Bocal para fendas, que se destina a aspirar fendas e
cantos, etc.
b) Pincel para móveis 2 em 1 com bocal para estofos, para
aspirar caixilhos de janelas, armários, móveis, etc.
• Após a utilização, volte a colocar o bocal para fendas
e o pincel para móveis 2 em 1 no suporte dos acessórios.
Aspiração
Depois do trabalho
Figura 7
•
Premindo o interruptor para ligar/desligar na pega, é
possível ligar e desligar o aspirador. Durante o funcionamento, a indicação de controlo acende-se a verde.
Figura 10 Esvaziamento do recipiente do pó
Figura 8
Premindo o interruptor turbo no aspirador, é possível
ativar adicionalmente a função turbo, durante o funcionamento. O indicador de controlo pisca rapidamente
a verde.
78
Depois de aspirar, desligue o aparelho.
Fig.
7
Para obter um bom resultado de aspiração, o recipiente do pó deve ser esvaziado após cada aspiração, mas,
o mais tardar, quando o pó tiver atingido a marcação
num local do recipiente do pó.
Recomendamos que não encha o recipiente do pó para
além da marcação, pois isso conduz a uma sujidade
muito forte do iltro.
* consoante o equipamento
8001 108 997 - 980320
Conservação
el
Antes de qualquer limpeza do aspirador manual, este
tem de estar desligado e separado do cabo de carregamento. O aspirador e os acessórios de plástico podem
ser conservados com um produto de limpeza para plásticos disponível no mercado.
!
Atenção: não deverá utilizar produtos abrasivos,
limpa-vidros ou produtos lava-tudo. Nunca mergulhe
o aspirador em água.
O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.
Χαιρόμαστε, που επιλέξατε μια ηλεκτρική σκούπα
Bosch της σειράς BCS1/BBS1 "Unlimited".
Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης παρουσιάζονται διάφορα
μοντέλα BCS1/BBS1 "Unlimited". Γι’ αυτό μπορεί,
να μην αντιστοιχούν όλα τα χαρακτηριστικά του
εξοπλισμού και οι λειτουργίες που περιγράφονται στο
μοντέλο σας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια
εξαρτήματα της Bosch, τα οποία έχουν κατασκευαστεί
ειδικά για την ηλεκτρική σας σκούπα, για την επίτευξη
του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος αναρρόφησης.
Ανοίξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!
Indicação do estado de carga da bateria
Estado operacional
Função da indicação de
estado
Modo normal
A indicação acende a
verde
Modo turbo
A indicação pisca rapidamente a verde
Carga da bateria < 20%
A indicação pisca lentamente a vermelho
Bateria gasta
A indicação apaga-se
5 Εύκαμπτο στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών
carrega-
A indicação pisca lentamente a verde
6 Σωλήνας αναρρόφησης
Bateria completamente
carregada
A indicação acende a
verde e apaga-se após
aprox. 2 minutos
8 Ριπιδωτό φίλτρο
Processo
mento
de
Proteção contra sobreaquecimento / temperatura insuiciente
A
indicação
acende
a vermelho e apagase após aprox. 10 segundos.
1 Πέλμα δαπέδου με ηλεκτρική βούρτσα
2 Βουρτσάκι για σκούπισμα επίπλων με στόμιο για
ταπετσαρίες 2σε1
3 XXL Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα
ταπετσαριών*
4 Προσαρμογέας*
7 Φίλτρο χνουδιών
9 Ένδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
10 Διακόπτης turbo
11 Διακόπτης ON/OFF
12 Μπαταρία*
13 Δοχείο συλλογής της σκόνης
14 Πλήκτρο απασφάλισης του δοχείου συλλογής της
σκόνης
15 Καλώδιο φόρτισης
16 Στήριγμα τοίχου*
17 Ταχυφορτιστής με πρόσθετη μπαταρία*
Πριν την πρώτη χρήση
Εικ. 1
•
•
!
80
Τοποθετήστε την μπαταρία μέσω της ράγας οδήγησης
μέσα στην ηλεκτρική σκούπα και ασφαλίστε την.
Για το λύσιμο της σύνδεσης πατήστε το κουμπί
απασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία προς τα
πίσω από τη συσκευή.
Προσοχή: Πριν την πρώτη αναρρόφηση πρέπει να
φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
8001 108 997 - 980320
Φόρτιση
•
Έχετε τρεις δυνατότητες να φορτίσετε την μπαταρία –
απευθείας με το καλώδιο φόρτισης (Εικ. 2 ), στο
συναρμολογημένο στήριγμα τοίχου (Εικ. 3 ) ή με έναν
γνήσιο ταχυφορτιστή. Υποδείξεις για τη χρήση θα
βρείτε στις πρόσθετες οδηγίες χρήσης.
Φόρτιση μόνο με καλώδιο φόρτισης
Εικ. 2
•
•
•
•
•
•
Για τη φόρτιση τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα
κοντά σε μια πρίζα.
Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης κάτω στη σύνδεση
της συσκευής.
Συνδέστε το φις του καλωδίου φόρτισης στην πρίζα.
Η ένδειξη ελέγχου της ηλεκτρικής σκούπας
αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας
φόρτισης αργά πράσινη.
Μόλις η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ανάβει
η ένδειξη ελέγχου για μερικά λεπτά συνεχώς
πράσινη προτού να σβήσει.
Για τον έλεγχο αποσυνδέστε τη συσκευή για λίγο από
το δίκτυο του ρεύματος. Μετά η ένδειξη ανάβει ξανά
πράσινη.
Μια θέρμανση του καλωδίου φόρτισης και της
ηλεκτρικής σκούπας είναι κανονική και ακίνδυνη.
Μπορείτε να φορτίζετε πάντοτε την ηλεκτρική
σκούπα, όταν δε χρησιμοποιείται.
•
•
Φόρτιση με τον ταχυφορτιστή*
•
•
Οι αναφερόμενοι χρόνοι φόρτισης μπορούν να
διαφέρουν λόγω κατάστασης φόρτισης, θερμοκρασία
και γήρανση της μπαταρίας.
Για μια μπαταρία 3,0Ah
Power for ALL Bosch
Εικ. 3
•
•
•
•
Συναρμολογήστε το στήριγμα τοίχου κοντά σε μια
πρίζα.
Γι’ αυτό αφαιρέστε την μπροστινή πλάκα του
στηρίγματος τοίχου. Με το δάκτυλο πιάστε από κάτω
στο στήριγμα τοίχου και απασφαλίστε την μπροστινή
πλάκα, πιέζοντάς την από μέσα. Συναρμολογήστε το
στήριγμα τοίχου με τις συνημμένες ή αντίστοιχες
βίδες στον τοίχο.
Περάστε το μικρό φις του καλωδίου φόρτισης από
κάτω στο στήριγμα τοίχου και τοποθετήστε το επάνω
στο προδιαμορφωμένο κοίλωμα.
Με την τοποθέτηση και ασφάλιση της μπροστινής
πλάκας σταθεροποιείται η σύνδεση.
Συνδέστε το φις του καλωδίου φόρτισης στην πρίζα.
Φόρτιση στο στήριγμα τοίχου
Εικ. 4
•
•
Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα από επάνω στο
στήριγμα τοίχου.
Η ένδειξη ελέγχου της ηλεκτρικής σκούπας αρχίζει
να αναβοσβήνει αργά, μόλις η ηλεκτρική σκούπα
συνδεθεί μέσω του στηρίγματος τοίχου με το δίκτυο
του ρεύματος.
Για τη φόρτιση στον ταχυφορτιστή πρέπει να
αφαιρεθεί η μπαταρία από τη συσκευή. (Εικ. 1 )
Τον τρόπο λειτουργίας του ταχυφορτιστή θα τον
βρείτε στις συνημμένες οδηγίες χρήσης.
Χρόνοι φόρτισης
Συναρμολόγηση του στηρίγματος τοίχου
•
Η ένδειξη ελέγχου της ηλεκτρικής σκούπας
αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας
φόρτισης αργά πράσινη.
Μόλις η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ανάβει
η ένδειξη ελέγχου για μερικά λεπτά συνεχώς
πράσινη προτού να σβήσει.
Για τον έλεγχο αποσυνδέστε τη συσκευή για λίγο από
το δίκτυο του ρεύματος. Μετά η ένδειξη ανάβει ξανά
πράσινη.
Μια θέρμανση του καλωδίου φόρτισης και της
ηλεκτρικής σκούπας είναι κανονική και ακίνδυνη.
Μπορείτε να φορτίζετε πάντοτε την ηλεκτρική
σκούπα, όταν δε χρησιμοποιείται.
Με καλώδιο φόρτισης
ή στήριγμα τοίχου (80%)
περίπου 4 ώρες
Με καλώδιο φόρτισης ή
στήριγμα τοίχου (100%)
περίπου 5 ώρες
Με ταχυφορτιστή Bosch
Βλέπε τις οδηγίες του
ταχυφορτιστή
Συναρμολόγηση της συσκευής
Εικ. 5
•
•
Τοποθετήστε τον σωλήνα αναρρόφησης πάνω στο
στόμιο της ηλεκτρικής σκούπας και ασφαλίστε τον.
Για το λύσιμο του σωλήνα αναρρόφησης πατήστε
το κουμπί απασφάλισης και αφαιρέστε τον σωλήνα
αναρρόφησης προς τα κάτω
Εικ. 6
•
•
Τοποθετήστε τον σωλήνα αναρρόφησης στο πέλμα
δαπέδου και ασφαλίστε τον.
Για το λύσιμο του πέλματος δαπέδου πατήστε το
κουμπί απασφάλισης και τραβήξτε τον σωλήνα
αναρρόφησης από το πέλμα δαπέδου.
Αναρρόφηση
Εικ. 7
Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να ενεργοποιηθεί και
να απενεργοποιηθεί, πατώντας τον διακόπτη On/Off
στη χειρολαβή προς την κατεύθυνση του βέλους. Στη
λειτουργία η ένδειξη ελέγχου ανάβει πράσινη.
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
81
8001 108 997 - 980320
Εικ. 8
Μετά την εργασία
Κατά τη λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί πρόσθετα
η λειτουργία turbo, πατώντας τον διακόπτη turbo πάνω
στην ηλεκτρική σκούπα προς την κατεύθυνση του
βέλους. Η ένδειξη ελέγχου αναβοσβήνει γρήγορα
πράσινη.
•
Χρόνοι λειτουργίας
Όπως κάθε μπαταρία ιόντων λιθίου υπόκειται επίσης
και η μπαταρία "Power for ALL" σε μια φυσική
φθορά. Με την πάροδο του χρόνου μειώνεται λοιπόν
η χωρητικότητα της μπαταρίας και έτσι επίσης και ο
χρόνος λειτουργίας. Εδώ πρόκειται για μια φυσική
διαδικασία γήρανση και δεν είναι αποτέλεσμα ενός
σφάλματος υλικού ή κατασκευαστικού σφάλματος ή
κάποιου ελαττώματος.
Για μια μπαταρία 3,0Ah
Power for ALL Bosch
Στην κανονική βαθμίδα
με μη ηλεκτρικά
εξαρτήματα για τον
καθαρισμό επίπλων, κτλ.
Μέχρι και 60 λεπτά
Στην κανονική βαθμίδα
με ηλεκτρικό πέλμα
δαπέδου για κανονικές
εργασίες καθαρισμού
Μέχρι και 45 λεπτά
Στη βαθμίδα turbo
με ηλεκτρικό πέλμα
δαπέδου και για
απαιτητικές εργασίες
καθαρισμού
Μέχρι και 7 λεπτά
απενεργοποιήστε
τη
Εικ. 10 Άδειασμα του δοχείου συλλογής της σκόνης
Για να πετύχετε ένα καλό αποτέλεσμα αναρρόφησης,
πρέπει το δοχείο συλλογής της σκόνης να αδειάζει
μετά από κάθε διαδικασία αναρρόφησης, το αργότερο
όμως, όταν η σκόνη σε μια θέση στο δοχείο συλλογής
της σκόνης φθάσει στο ύψος του μαρκαρίσματος.
Εμείς συνιστούμε, να μη γεμίζετε το δοχείο συλλογής
της σκόνης πάνω από το μαρκάρισμα, επειδή αυτό
οδηγεί σε μια πολύ μεγάλη ρύπανση του φίλτρου.
Κατά το άδειασμα του δοχείου συλλογής της σκόνης
ελέγχετε επίσης πάντοτε το βαθμό ρύπανσης της
μονάδας φίλτρου και όταν χρειάζεται καθαρίστε την
σύμφωνα με τις οδηγίες Φροντίδα φίλτρου.
Προσοχή: Ο καθαρισμός του φίλτρου είναι δυνατός
μόνο με απενεργοποιημένη τη συσκευή.
Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς τοποθετημένη τη
μονάδα φίλτρου.
!
Εικ. 11
•
Απασφαλίστε το δοχείο συλλογής της σκόνης με τη
βοήθεια των πλήκτρων απασφάλισης και αφαιρέστε
το από τη συσκευή.
Εικ. 12
Τα ακόλουθα μέτρα μπορούν όμως να καθυστερήσουν
τη φυσική φθορά:
• Φορτίζετε την μπαταρία μόνο στην περιοχή
θερμοκρασίας μεταξύ 0 °C και 45 °C.
• Αποθηκεύετε την μπαταρία μόνο στην περιοχή
θερμοκρασίας μεταξύ -20 °C έως 50 °C .
• Μην αποθηκεύετε την μπαταρία για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα εντελώς φορτισμένη ή πλήρως
αποφορτισμένη.
Εικ. 9 Αναρρόφηση με πρόσθετα εξαρτήματα
Συνδέστε τα στόμια αναρρόφησης ανάλογα με τις
ανάγκες στο σωλήνα αναρρόφησης ή στο στόμιο της
συσκευής:
a) Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών και γωνιών,
κ.λπ.
b) Βουρτσάκι για σκούπισμα επίπλων με στόμιο για
ταπετσαρίες 2σε1 για την αναρρόφηση πλαισίων
παραθύρων, ντουλαπιών, επίπλων, κ.λπ.
• Μετά τη χρήση τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης
για σκούπισμα αρμών και βουρτσάκι για σκούπισμα
επίπλων με στόμιο για ταπετσαρίες 2σε1 ξανά στον
φορέα εξαρτημάτων.
82
Μετά την αναρρόφηση
συσκευή. Εικ. 7
•
•
Αφαιρέστε τη μονάδα του φίλτρου από το δοχείο
συλλογής της σκόνης.
Αδειάστε το δοχείο συλλογής της σκόνης.
Εικ. 13
•
•
•
!
Απομακρύνετε
ενδεχομένως
την
υπάρχουσα
ρύπανση κάτω από το άνοιγμα απόρριψης.
Τοποθετήστε τη μονάδα του φίλτρου στο δοχείο
συλλογής της σκόνης, προσέξτε οπωσδήποτε τη
σωστή προσαρμογή.
Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής της σκόνης
στη συσκευή και ασφαλίστε το με τον αντίστοιχο
χαρακτηριστικό ήχο.
Προσοχή: Εάν κατά την τοποθέτηση του δοχείου
συλλογής της σκόνης αντιληφθείτε μια αντίσταση,
ελέγξτε την πληρότητα των φίλτρων και τη σωστή
προσαρμογή της μονάδας φίλτρου και του δοχείου
συλλογής της σκόνης.
Φροντίδα του φίλτρου
Για να εργάζεται η ηλεκτρική σκούπα ιδανικά, πρέπει τα
φίλτρα να καθαρίζονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή, για να καθαρίσετε τα
φίλτρα.
Προσοχή: Ο καθαρισμός του φίλτρου είναι δυνατός
μόνο με απενεργοποιημένη τη συσκευή.
• Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής της σκόνης από τη
συσκευή. Εικ. 11
• Αφαιρέστε τη μονάδα του φίλτρου από το δοχείο
συλλογής της σκόνης. Εικ. 12
!
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
8001 108 997 - 980320
Ένδειξη κατάστασης
μπαταρίας
φόρτισης
της
Κατάσταση λειτουργίας
Ένδειξη
κατάστασης
λειτουργίας
Κανονική λειτουργία
Η
ένδειξη
πράσινη
Λειτουργία turbo
Η ένδειξη αναβοσβήνει
γρήγορα πράσινη
Φορτίο μπαταρίας < 20%
Η ένδειξη αναβοσβήνει
αργά κόκκινη
Η μπαταρία είναι άδεια
Η ένδειξη σβήνει
Διαδικασία φόρτισης
Η ένδειξη αναβοσβήνει
αργά πράσινη
Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη
Η
ένδειξη
ανάβει
πράσινη και σβήνει μετά
περίπου 2 λεπτά
Προστασία από πολύ
υψηλή / πολύ χαμηλή
θερμοκρασία
Η ένδειξη ανάβει κόκκινη
και σβήνει μετά περίπου
10 δευτερόλεπτα.
ανάβει
tr
Bosch'un BCS1/BBS1 "Unlimited" modeli elektrikli
süpürgesini almaya karar verdiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kullanım kılavuzunda çeşitli BCS1/BBS1 "Unlimited" modelleri hakkında bilgi verilecektir. Bu nedenle açıklanan tüm donanım özellikleri ve fonksiyonlar
cihazınıza uygun olmayabilir. Mümkün olan en iyi emme
sonucunu elde etmek için süpürgenize özel olarak
üretilmiş orijinal Bosch aksesuarlarını kullanmanız gerekir.
Lütfen resimli sayfaları açınız!
1 Elektrikli fırçalı süpürge başlığı
2 2'si 1 arada döşeme başlıklı mobilya fırçası
3 XXL döşeme başlığı*
4 Adaptör*
5 Esnek dar aralık ucu
6 Emme borusu
7 Tiftik iltresi
8 Lamel iltresi
9 Akü şarj durumu göstergesi
10 Turbo şalteri
11 Açma/kapama şalteri
12 Akü*
13 Toz haznesi
14 Toz haznesi kilit açma tuşu
15 Şarj kablosu
16 Duvar desteği*
17 Ek akülü* hızlı şarj cihazı
İlk kullanımdan önce
Resim 1
•
•
!
Aküyü kılavuz ray üzerinden elektrikli süpürgeye
yerleştiriniz ve kilitleyiniz.
Bağlantıyı ayırmak için kilit açma düğmesine basınız
ve aküyü arka taraftan cihazdan çıkarınız.
Dikkat: İlk emme öncesinde akü tamamen şarj
edilmiş olmalıdır.
Şarj
Aküyü şarj etmek için üç yol mevcuttur – doğrudan şarj
kablosu ile (Resim 2 ), monte edilen duvar desteği içinde (Resim 3 ) veya orijinal hızlı şarj cihazı ile. Kullanıma
dair bilgiler, ek kullanım kılavuzu içinde mevcuttur.
84
* cihaz donanımına bağlıdır
8001 108 997 - 980320
Sadece şarj kablosu ile şarj
Şarj süreleri
Resim 2
Belirtilen şarj süreleri şarj durumu, akü sıcaklığı ve
yaşı nedeniyle değişebilir.
•
•
•
•
•
•
Elektrikli süpürgeyi şarj etmek için bir prizin yakınına
getiriniz.
Şarj kablosunu cihazın altındaki bağlantıya takınız.
Şarj kablosunun işini prize takınız.
Elektrikli süpürgenin kontrol göstergesi, tüm şarj
işlemi boyunca yeşil renkte yanıp söner.
Akü tamamen şarj olduğunda kontrol göstergesi sönmeden önce birkaç dakika sürekli olarak yeşil yanar.
Cihazı kontrol etmek için cihazı kısa süre şebekeden
ayırınız. Bundan sonra gösterge yeniden yeşil yanar.
Şarj kablosunun ve elektrikli süpürgenin ısınması
normaldir ve sorun değildir.
Elektrikli süpürgeyi kullanılmadığı her an şarja
bağlayabilirsiniz.
3,0Ah Bosch Power for
ALL akü için
Resim 3
•
•
•
•
Duvar desteğinde şarj
Resim 4
•
•
•
•
•
Elektrikli süpürgeyi yukarıdan aşağı doğru duvar
desteğine yerleştiriniz.
Elektrikli süpürge duvar desteği üzerinden elektrik
şebekesine bağlandığında elektrikli süpürgenin kontrol göstergesi yavaşça yanıp sönmeye başlar.
Elektrikli süpürgenin kontrol göstergesi, tüm şarj
işlemi boyunca yeşil renkte yanıp söner.
Akü tamamen şarj olduğunda kontrol göstergesi sönmeden önce birkaç dakika sürekli olarak yeşil yanar.
Cihazı kontrol etmek için cihazı kısa süre şebekeden
ayırınız. Bundan sonra gösterge yeniden yeşil yanar.
Şarj kablosunun ve elektrikli süpürgenin ısınması
normaldir ve sorun değildir.
Elektrikli süpürgeyi kullanılmadığı her an şarja
bağlayabilirsiniz.
Şarj kablosuyla veya duvar desteğiyle (%100)
yaklaşık 5 saat
Bosch hızlı şarj cihazı ile
bkz. Hızlı şarj cihazının
kılavuzu
Resim 5
•
Duvar desteğini bir rpizin yakınına monte ediniz.
Bunun için duvar desteğinin ön plakasını çıkarınız.
Parmağınızla duvar desteğini alttan kavrayınız ve ön
plakayı kilidin içinden dışarı doğru bastırınız. Duvar
desteğini ürünle birlikte teslim edilen veya uygun vidalarla duvara monte ediniz.
Şarj kablosunun küçük işini alttan duvar desteğine
takınız ve üstten önceden hazırlanmış boşluğa
yerleştiriniz.
Ön plakayı yerleştirerek ve kilitleyerek bağlantıyı sabitleyiniz.
Şarj kablosunun şebek işini prize takınız.
yaklaşık 4 saat
Cihaz montajı
Duvar desteği montajı
•
•
Şarj kablosuyla veya
duvar desteğiyle (%80)
Emme borusunu elektrikli süpürgenin nozülüne
takınız ve kilitleyiniz.
Emme borusunu sökmek için kilit açma düğmesine
basınız ve emme borusunu aşağıdan çıkarınız
Resim 6
•
•
Emme borusunu süpürge başlığına takınız ve kilitleyiniz.
Süpürge başlığını sökmek için kilit açma düğmesine
basınız ve emme borusunu süpürge başlığından çekiniz.
Emme
Resim 7
Tutamaktaki açma/kapama şalterini ok yönünde
bastırarak elektrikli süpürgeyi açabilir ve kapatabilirsiniz. Çalışırken kontrol göstergesi yeşil yanar.
Resim 8
Elektrikli süpürgedeki turbo şalterini ok yönünde iterek
çalışma devam ederken turbo fonksiyonunu açabilirsiniz. Kontrol göstergesi hızlıca yeşil yanıp söner.
Çalışma süreleri
Her Li-Ion akü gibi Power for ALL akü de olağan bir
yıpranma oranına sahiptir. Zaman içinde akü kapasitesi
olduğu gibi kullanım süresi de azalır. Bu doğal bir eskime sürecidir ve bir malzeme veya üretim hatası veya bir
hasar değildir.
Hızlı şarj cihazı ile şarj*
•
•
Hızlı şarj cihazında şarj etmek için akünün cihazdan
çıkarılması gereklidir (Resim 1 )
Hızlı şarj cihazının çalışma biçimini ekteki kullanım
kılavuzunda bulabilirsiniz.
* cihaz donanımına bağlıdır
85
8001 108 997 - 980320
3,0Ah Bosch Power for
ALL akü için
Normal kademede,
mobilya temizliği vb. için
elektrikli aksesuarlar
kullanılmadığında.
Azami 60 dak.
Normal temizleme işleri
için elektrikli süpürge
başlığı ile normal kademede
Azami 45 dak.
Zorlu temizleme işleri
için ve elektrikli süpürge
başlığıyla turbo kademede
Azami 7 dak.
Çalışma sona erdikten sonra
Süpürme işleminden sonra cihazı kapatınız. Resim 7
Resim 10 Toz haznesinin boşaltılması
İyi bir emme sonucu almak için her emme işleminden
sonra toz haznesi boşaltılmalıdır. Bu işlem en geç tozlar
toz haznesindeki işaretli alana ulaştığında yapılmalıdır.
Filtrenin yoğun şekilde kirlenmesine sebep olacağından
toz haznesindeki işaretli alanın geçilmemesini öneririz.
Toz haznesinin boşaltılması sırasında iltre ünitesinin
kirlilik derecesini de her zaman kontrol ediniz ve ihtiyaç
durumunda iltre temizliği talimatlarına uygun olarak
iltreyi temizleyiniz.
!
Dikkat: Filtre temizliği ancak cihaz kapalıyken
olanaklıdır.
Asla iltre ünitesini takmadan cihaz ile emiş
yapmayınız.
86
Filtre ünitesini toz haznesinden çıkarınız
Toz haznesini boşaltınız.
Resim 13
•
•
Resim 9 Ek aksesuar ile emme
Ucu ihtiyaca göre emme borusuna veya cihaz nozülüne
takınız:
a) Aralıkların ve köşelerin vb. süpürülmesi için dar aralık
ucu.
b) Pencere kenarlarının, dolapların ve mobilyaların vb. temizlenmesi için döeşeme başlıklı 2'si 1 arada mobilya
fırçası.
• Dar aralık ucu veya döşeme başlıklı 2'si 1 arada mobilya fırçası kullanıldıktan sonra aksesuar taşıyıcıya
takılmalıdır.
Toz haznesinin kilidi, kilit açma düğmesi yardımıyla
açılmalı ve toz haznesi cihazdan çıkarılmalıdır.
Resim 12
•
•
Aşağıdaki önlemler olağan yıpranma sürecini geciktirebilir:
• Aküyü sadece 0 C ve 45 C sıcaklık aralığında şarj
ediniz.
• Aküyü sadece -20 C ile 50 C sıcaklık aralığında
saklayınız.
• Aküyü uzun süre tamamen dolu veya tamamen boş
olarak saklamayınız.
•
Resim 11
•
•
!
Mevcut kiri, atık borusundan çıkarınız.
Filtre ünitesi toz haznesine yerleştiriniz, bu sırada
yerine doğru oturmasına mutlaka dikkat ediniz.
Toz haznesini cihaza yerleştiriniz ve duyulur şekilde
yerine oturduğundan emin olunuz.
Dikkat: Toz haznesinin yerleştirilmesinde bir dirençle
karşılaşılırsa iltrenin eksiksiz olup olmadığını ve
iltre ünitesi ve toz haznesinin yerlerine doğru oturup
oturmadığını kontrol ediniz.
Filtre bakımı
Elektrikli süpürgenin doğru çalışabilmesi için iltreler
düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
• Lütfen iltreyi temizlemek için cihazı kapatınız.
Dikkat: Filtre temizliği ancak cihaz kapalıyken mümkündür.
• Toz haznesini cihazdan çıkarınız. Resim 11
• Filtre toz haznesinden çıkarılmalıdır. Resim 12
!
Resim 14 Lamel iltresinin temizlenmesi
•
Lamel iltresinin temizlenmesi için düğmeyi en az 3
defa 180° döndürünüz.
• Daha sonra lamel iltresini dış iltre ünitesinden
çıkarınız ve pislikleri boşaltınız.
Her toz haznesi boşaltma işleminde lamel iltresinin temizlenmesini öneriyoruz.
Resim 15 Lamel iltresinin vurarak temizlenmesi
Özellikle aşırı kirlenme durumunda lamel iltre üzerine
vurularak temizlenebilir.
• Lamel iltresini bunun için dış iltre ünitesinden
çıkarınız ve bir çöp kutusu üzerindeyken iltreye
vurarak iltreyi temizleyiniz.
• Lamel iltresi böylece temizlikten hemen sonra
kullanılabilir.
Dikkat: Lamel iltresi yıkanamaz.
!
Resim 16 Tiftik iltresinin temizlenmesi
•
Filtre toz haznesinden çıkarılmalıdır.
Resim 12
a) Genel prensip olarak toz haznesinin boşaltılması
esnasında tiftik iltresi gövdesine haifçe vurmak ya da
haifçe sallamak, olası kirlerin çözünmesi için yeterlidir.
b) Bu yeterli olmazsa yüzeyde kalan kir partiküllerini temizlemek için lütfen kuru bir bez kullanınız.
* cihaz donanımına bağlıdır
8001 108 997 - 980320
pl
Dziękujemy za zakup odkurzacza BCS1/BBS1 "Unlimited" irmy Bosch.
W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały
różne modele odkurzacza BCS1/BBS1 "Unlimited".
Dlatego może się zdarzyć, że opisane wyposażenie
i jego funkcje nie zawsze odnoszą się do danego modelu. W celu osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania należy stosować wyłącznie oryginalne
akcesoria irmy Bosch, które zostały zaprojektowane
specjalnie do tego modelu odkurzacza.
Rozłożyć strony z rysunkami!
Ładowanie
Są trzy możliwości ładowania akumulatora –
bezpośrednio za pomocą przewodu ładowarki
(rys. 2 ), w zamontowanym uchwycie ściennym
(rys. 3 ) lub za pomocą oryginalnej ładowarki szybkiego ładowania. Odpowiednie wskazówki na ten temat
podane są w dodatkowej instrukcji obsługi.
Ładowanie wyłącznie za pomocą przewodu ładowarki
Rysunek 2
•
•
•
•
1 Szczotka do podłóg z elektroszczotką
2 2w1 Ssawka do mebli ze szczotką do tapicerki
3 Szczotka do tapicerki XXL*
4 Adapter*
5 Elastyczna ssawka do szczelin
6 Rura ssąca
7 Filtr z włókniny
•
•
8 Filtr lamelowy
9 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
10 Przełącznik turbo
11 Przełącznik WŁ./WYŁ.
Montaż uchwytu ściennego
Rysunek 3
12 Akumulator*
•
13 Pojemnik na pył
•
14 Przycisk odblokowujący pojemnik na pył
15 Przewód ładowarki
16 Uchwyt ścienny*
17 Ładowarka szybkiego ładowania z dodatkowym
akumulatorem*
•
Przed pierwszym użyciem
•
Rysunek 1
•
•
•
!
88
Korzystając z prowadnicy umieścić akumulator w odkurzaczu i zatrzasnąć.
W celu zwolnienia blokady nacisnąć przycisk
odblokowujący i wyciągnąć akumulator do tyłu z
urządzenia.
Uwaga: Przed pierwszym odkurzaniem należy
całkowicie naładować akumulator.
W celu naładowania umieścić odkurzacz w pobliżu
gniazda elektrycznego.
Przewód ładowarki włożyć w złącze na dole
urządzenia.
Wtyczkę przewodu ładowarki włożyć do gniazda
elektrycznego.
Podczas całego procesu ładowania lampka kontrolna odkurzacza miga powoli na zielono.
Po całkowitym naładowaniu akumulatora lampka
kontrolna będzie świeciła się nieprzerwanie przez
przez kilka minut na zielono, a następnie zgaśnie.
W celu skontrolowania odłączyć na krótko
urządzanie od sieci. Następnie wskaźnik ponownie
zaświeci się na zielono.
Nagrzanie przewodu ładowarki i odkurzacza jest zjawiskiem normalnym i nie stanowi zagrożenia.
Odkurzacz można ładować zawsze wtedy, gdy nie
jest on używany.
Zamontować uchwyt ścienny w pobliżu gniazda elektrycznego.
W tym celu zdjąć przedni panel z uchwytu ściennego.
Chwycić uchwyt ścienny palcem od dołu i wysunąć
od wewnątrz panel przedni z blokady. Za pomocą
dostarczonych lub odpowiednich śrub zamocować
uchwyt ścienny na ścianie.
Małą wtyczkę przewodu ładowarki włożyć od dołu w
uchwyt ścienny i umieścić w wykonanym wcześniej
wgłębieniu na górze.
Ostatnim etapem podłączenia jest nałożenie i zablokowanie panelu przedniego.
Wtyczkę sieciową przewodu ładowarki włożyć do
gniazda elektrycznego..
Ładowanie w uchwycie ściennym
Rysunek 4
•
•
Odkurzacz umieścić od góry w uchwycie ściennym.
Gdy odkurzacz jest podłączony do zasilania za
pośrednictwem uchwytu ściennego, lampka kontrolna odkurzacza zaczyna powoli migać.
* w zależności od wyposażenia
8001 108 997 - 980320
•
•
•
Lampka kontrolna odkurzacza miga na zielono podczas całego procesu ładowania.
Po całkowitym naładowaniu akumulatora lampka
kontrolna będzie świeciła się nieprzerwanie przez
przez kilka minut na zielono, a następnie zgaśnie.
W celu skontrolowania odłączyć na krótko
urządzanie od sieci. Następnie wskaźnik ponownie
zaświeci się na zielono.
Nagrzanie przewodu ładowarki i odkurzacza jest zjawiskiem normalnym i nie stanowi zagrożenia.
Odkurzacz można ładować zawsze wtedy, gdy nie
jest on używany.
Ładowanie za pomocą ładowarki szybkiego ładowania*
•
•
Korzystanie z ładowarki szybkiego ładowania wymaga wyjęcia akumulatora z urządzenia.(rys. 1 )
Sposób działania ładowarki szybkiego ładowania
jest opisany w dołączonej instrukcji obsługi.
Czasy ładowania
Podane czasy ładowania mogą się różnić w zależności
od stanu akumulatora, jego temperatury oraz okresu
użytkowania.
Odkurzanie
Rysunek 7
Za pomocą przełącznika Wł./Wył. na uchwycie odkurzacz można włączyć lub wyłączyć, naciskając w kierunku strzałki. Podczas pracy lampka kontrolna świeci się
na zielono.
Rysunek 8
Przełącznik turbo na odkurzaczu może być używany do
uruchamiania funkcji turbo podczas pracy odkurzacza
poprzez naciśnięcie w kierunku strzałki. Lampka kontrolna miga szybko na zielono.
Czasy pracy
Podobnie jak wszystkie akumulatory litowo-jonowe,
również akumulator Power for ALL jest narażony na naturalne zużycie. Z upływem czasu pojemność akumulatora, a tym samym również czas jego działania, ulega
zmniejszeniu. Jest to naturalny proces starzenia się,
który nie jest wynikiem wady materiału, wady fabrycznej ani wady izycznej rzeczy.
Dotyczy akumulatora 3,0
Ah Bosch Power for ALL
Dotyczy akumulatora
3,0 Ah Bosch Power
for ALL
Za pomocą przewodu
ładowarki lub uchwytu
ściennego (80%)
ok. 4 h
Za pomocą przewodu
ładowarki lub uchwytu
ściennego (100%)
ok. 5 h
Za pomocą ładowarki
szybkiego ładowania irmy Bosch
patrz instrukcja
ładowarki szybkiego
ładowania
Montaż urządzenia
Rysunek 5
•
•
Rurę ssącą nasadzić na króciec odkurzacza i
zatrzasnąć.
W celu zwolnienia blokady rury ssącej nacisnąć przycisk odblokowujący i zdjąć rurę ssącą do dołu.
Rysunek 6
•
•
Rurę ssącą włożyć na szczotkę do podłóg i
zatrzasnąć.
W celu zwolnienia blokady szczotki do podłóg
nacisnąć przycisk odblokowujący i wyjąć rurę ssącą
ze szczotki do podłóg.
W przypadku czyszczenia mebli itp. przy użyciu
normalnego stopnia
mocy oraz wyposażenia
bez napędu elektrycznego.
Maks. 60 min.
W przypadku zwykłych
prac czyszczących
przy użyciu normalnego stopnia mocy oraz
elektrycznej szczotki do
podłóg.
Maks. 45 min.
W przypadku intensywnych prac czyszczących
przy użyciu stopnia turbo
oraz elektrycznej szczotki do podłóg.
Maks. 7 min.
Poniższe działania mogą jednak opóźnić naturalne
zużycie:
• Akumulator ładować tylko w zakresie temperatur od
0°C do 45°C.
• Akumulator należy przechowywać wyłącznie w zakresie temperatur od -20°C do 50°C.
• Nie przechowywać przez dłuższy czas w pełni
naładowanego lub całkowicie rozładowanego akumulatora.
•
9
Rysunek
Odkurzanie
z
zastosowaniem
wyposażenia dodatkowego
W zależności od potrzeby nasadzić szczotkę na rurę
ssącą lub króciec urządzenia:
a) Ssawka do szczelin. Do odkurzania szczelin, rogów itp.
* w zależności od wyposażenia
89
8001 108 997 - 980320
Usuwanie usterek:
hu
Problem
Usunięcie usterki
Urządzenie nie działa i/
lub nie ma sygnału ze
wskaźnika stanu akumulatora
Upewnić się, że akumulator jest prawidłowo
włożony
i/lub
naładowany.
Urządzenie nie działa
i/lub wskaźnik stanu
akumulatora świeci się
przez 10 s na czerwono
Temperatura akumulatora/urządzenia
może
być zbyt wysoka/zbyt
niska.
Poczekać,
aż
akumulator/urządzenie
osiągnie
odpowiednią
temperaturę.
Köszönjük, hogy a Bosch BCS1/BBS1 „Unlimited” sorozat porszívóját választotta.
Jelen használati utasításban különböző BCS1/BBS1
„Unlimited” modelleket mutatunk be. Emiatt lehetséges, hogy nem minden tartozék és funkció egyezik meg
az Ön által vásárolt modell tartozékaival és funkcióival.
Csak eredeti Bosch tartozékokat használjon, amelyeket
speciálisan az Ön porszívójához fejlesztettünk ki, hogy
a legjobb porszívási eredményt érhesse el.
Kérjük, hajtsa ki a képes oldalakat.
Konserwacja
Przed każdym czyszczeniem odkurzacza ręcznego
należy go wyłączyć i odłączyć od przewodu ładowarki.
Odkurzacz i elementy wyposażenia z tworzywa sztucznego można czyścić dostępnymi na rynku środkami do
czyszczenia tworzyw sztucznych.
!
1 Padlószívófej elektromos kefével
2 2 az 1-ben bútorecset kárpittisztító fejjel
3 XXL kárpittisztító fej*
Uwaga: Nie należy stosować środków do szorowania,
środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych
środków czyszczących. Pod żadnym pozorem nie
zanurzać odkurzacza w wodzie.
4 Adapter*
5 Flexibilis réstisztító fej
6 Szívócső
7 Pihefogó
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
8 Lamellás szűrő
9 Akkutöltöttség-kijelző
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
10 Turbókapcsoló
11 Be-/kikapcsoló gomb
12 Akku*
Tryb pracy
Funkcja wskaźnika stanu
13 Portartály
Normalny tryb
Wskaźnik świeci się na
zielono
15 Töltőkábel
Tryb turbo
Wskaźnik miga szybko
na zielono
17 Gyorstöltő kiegészítő akkuval*
Naładowanie akumulatora < 20%
Wskaźnik miga powoli na
czerwono
Az első használat előtt
Akumulator
rozładowany
Wskaźnik wyłącza się
•
Proces ładowania
Wskaźnik miga powoli na
zielono
•
Akumulator
jest
całkowicie naładowany
Wskaźnik
świeci
się
na zielono i gaśnie po
upływie ok. 2 minut
Zabezpieczenie
przed
zbyt wysoką/zbyt niską
temperaturę
Wskaźnik świeci się na
czerwono i gaśnie po
upływie ok. 10 sekund.
jest
14 Portartály kioldógombja
16 Fali rögzítő*
1 . ábra
!
Az akkut a vezetősínek mentén helyezze a porszívóba, és pattintsa be.
A rögzítés oldásához nyomja meg a kioldógombot,
majd hátrafelé vegye ki az akkut a készülékből.
Figyelem: Az első használat előtt az akkumulátor
legyen teljesen feltöltve.
Feltöltés
Háromféleképpen töltheti az akkut – közvetlenül a
töltőkábellel ( 2 . ábra), a felszerelt fali rögzítőben ( 3 .
ábra) vagy egy eredeti gyorstöltővel. Kezelési tanácsokat a kiegészítő használati utasításban talál.
* kiviteltől függően
91
8001 108 997 - 980320
Töltés csak töltőkábellel
2 . ábra
•
•
•
•
•
•
A töltéshez helyezze a porszívót egy csatlakozóaljzat
közelébe.
A töltőkábelt dugja be alul a készülék csatlakozójába.
A töltőkábel csatlakozódugóját dugja a csatlakozóaljzatba.
A porszívó kijelzője a töltés teljes időtartama alatt
lassan villog zölden.
Mihelyt az akku teljesen feltöltődött, a kijelző néhány percig folyamatosan világít zölden, mielőtt kialudna.
Ellenőrzésként válassza le a készüléket a hálózatról.
Ekkor a kijelző ismét zölden világít.
A töltőkábel és a porszívó felmelegedése normális
jelenség, és nem ad okot aggodalomra.
A porszívót bármikor töltheti, amikor nem használja.
3 . ábra
•
•
•
•
A fali rögzítőt egy csatlakozóaljzat közelében szerelje fel.
Ehhez vegye le a fali rögzítő előlapját. Ujjával nyúljon alulról a fali rögzítőbe, és belülről pattintsa ki
az előlapot. A fali rögzítőt a mellékelt vagy más
megfelelő csavarok segítségével szerelje fel a falra.
A töltőkábel kis csatlakozóját alulról bújtassa be a
fali rögzítőbe, és fent fektesse az előre kialakított
mélyedésbe.
Az előlap felhelyezésével és bepattintásával rögzíti a
csatlakozást.
A töltőkábel csatlakozódugóját dugja a csatlakozóaljzatba.
Töltés a fali rögzítőben
4 . ábra
•
•
•
•
•
A megadott töltési idők a töltöttségi állapottól, az
akku hőmérsékletétől és korától függően változhatnak.
3,0 Ah-s Bosch Power
for ALL akku esetén
Töltőkábel vagy fali
rögzítő használatával
(80%)
kb. 4 óra
Töltőkábel vagy fali
rögzítő használatával
(100%)
kb. 5 óra
Bosch gyorstöltővel
lásd a gyorstöltő útmutatóját
Készülék összeállítása
5 . ábra
Fali rögzítő felszerelése
•
Töltési idők
Felülről helyezze a porszívót a fali rögzítőbe.
A porszívó kijelzője lassan villogni kezd, ahogy a
porszívó a fali rögzítőn keresztül csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A porszívó kijelzője a töltés teljes időtartama alatt
zölden villog.
Mihelyt az akku teljesen feltöltődött, a kijelző néhány percig folyamatosan világít zölden, mielőtt kialudna.
Ellenőrzésként válassza le a készüléket a hálózatról.
Ekkor a kijelző ismét zölden világít.
A töltőkábel és a porszívó felmelegedése normális
jelenség, és nem ad okot aggodalomra.
A porszívót bármikor töltheti, amikor nem használja.
•
•
A szívócsövet helyezze a porszívó toldatára, és
pattintsa be.
A szívócső kioldásához nyomja meg a kioldógombot,
és lefelé vegye le a szívócsövet
6 . ábra
•
•
Helyezze a szívócsövet a padlószívófejbe és kattintsa be.
A padlószívófej kioldásához nyomja meg a kioldógombot, és húzza ki a szívócsövet a padlószívófejből.
Porszívózás
7 . ábra
A markolaton lévő be-/kikapcsoló gombot a nyíl irányába
nyomva kapcsolhatja be és ki a porszívót. Üzem közben
a kijelző zölden világít.
8 . ábra
A porszívón lévő turbókapcsolót üzem közben a nyíl
irányába nyomva kapcsolhatja be a turbó funkciót. A
kijelző gyorsan villog zölden.
Üzemidők
Ahogy minden Li-ion akku, a Power for ALL akku is természetes módon amortizálódik. Idővel csökken az akku
kapacitása, és így a működési ideje is. Ez természetes
folyamat, és nem anyag-, gyártói vagy áruhiba következménye.
Töltés gyorstöltővel*
•
•
92
Gyorstöltőben való töltéshez ki kell venni az akkut a
készülékből. ( 1 . ábra)
A gyorstöltő működését a mellékelt használati utasításból ismerheti meg.
* kiviteltől függően
8001 108 997 - 980320
3,0 Ah-s Bosch Power for
ALL akku esetén
Normál fokozaton nem
elektromos tartozékokkal, bútorok stb.
tisztításánál
Akár 60 perc
Normál fokozaton
elektromos padlószívófejjel, normál tisztítási
feladatoknál
Akár 45 perc
Turbó fokozaton
elektromos padlószívófejjel, igényes tisztítási
feladatoknál
Akár 7 perc
•
•
•
•
9 . ábra Porszívózás kiegészítő tartozékkal
Helyezze fel a használni kívánt szívófejet a szívócsőre
vagy a készülék toldatára:
a) Réstisztító fej fugák, sarkok stb. porszívózásához.
b) 2 az 1-ben bútorecset kárpittisztító fejjel ablakkeretek,
szekrények, bútorok stb. porszívózásához
• Használat után helyezze vissza a réstisztító fejet és a
2 az 1-ben bútorecsetet a tartozéktartóba.
A munka befejezése után
ábra
10 . ábra A portartály kiürítése
Az optimális porszívási eredmény érdekében a portartályt minden porszívózás után ki kell üríteni, legkésőbb
azonban akkor, ha a por a tartály egy részén elérte a
jelölést.
Azt ajánljuk, hogy ne várja meg, hogy a por mennyisége meghaladja a jelölést, mivel az a szűrő erős
szennyeződéséhez vezet.
A portartály ürítésénél mindig ellenőrizheti a külső
szűrőegység szennyeződési fokát, és szükség esetén a
szűrőtisztítási útmutatónak megfelelően megtisztíthatja azt.
Figyelem: A szűrőtisztítás csak kikapcsolt készülékkel lehetséges.
Soha ne tisztítsa behelyezett szűrőegység nélkül.
!
Vegye ki a szűrőegységet a portartályból
Ürítse ki a portartályt.
13 . ábra
•
Porszívózás után kapcsolja ki a készüléket. 7 .
A kioldógomb segítségével kattintsa ki a portartályt
és vegye ki a készülékből.
12 . ábra
A következőkkel késleltetheti a természetes elhasználódást:
• Az akkut csak 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékleten
töltse.
• Az akkut csak -20 °C és 50 °C közötti hőmérsékleten
tárolja.
• Az akkut ne tárolja hosszabb ideig teljesen feltöltött
vagy lemerült állapotban.
•
11 . ábra
•
!
Távolítsa el a kidobónyílás alatt található
szennyeződéseket is.
Helyezze be a portartályba a szűrőegységet, ennek
során feltétlenül ügyeljen az egység megfelelő elhelyezkedésére.
Helyezze be a portartályt a készülékbe, és hallható
módon pattintsa be.
Figyelem: Ha a portartály behelyezésekor ellenállást
érzékel, ellenőrizze, hogy a szűrőnek minden alkatrésze megvan-e, illetve hogy megfelelően helyezte-e be a
szűrőegységet és a portartályt.
A szűrő ápolása
A porszívó optimális működése érdekében a szűrőt
rendszeres időközönként meg kell tisztítani.
• A szűrő tisztításához kapcsolja ki a készüléket.
Figyelem: A szűrőtisztítás csak kikapcsolt készülék
esetén lehetséges.
• Vegye ki a portartályt a készülékből. 11 . ábra
• Vegye ki a szűrőegységet a portartályból. 12 . ábra
!
14 . ábra A lamellás szűrő tisztítása
•
A lamellás szűrő megtisztításához fordítsa el a pecket 180°-kal legalább háromszor.
• Ezután vegye ki a lamellás szűrőt a külső
szűrőegységből,
és
ürítse
ki
belőle
a
szennyeződéseket.
Azt ajánljuk, hogy a lamellás szűrőt minden alkalommal
tisztítsa meg a portartály ürítésével együtt.
15 . ábra A lamellás szűrő kiütögetése
Különösen erős szennyeződés esetén a lamellás szűrő
ütögetéssel is tisztítható.
• Vegye ki a lamellás szűrőt a külső szűrőegységből, és
ütögesse ki egy szemeteskuka fölött.
• A lamellás szűrő így tisztítás után azonnal használható.
Figyelem: A lamellás szűrőt nem szabad kimosni.
!
16 . ábra A pihefogó tisztítása
•
Vegye ki a szűrőegységet a portartályból.
12 . ábra
a) Rendszerint elegendő, ha a pihefogót a portartály kiürítésekor enyhén megrázza vagy ütögetéssel kiporolja,
hogy a lehetséges szennyeződés részecskéi kihulljanak.
b) Ha ez nem lenne elegendő, használjon egy száraz
törlőkendőt, azért hogy a szennyeződést a felületről
eltávolítsa.
* kiviteltől függően
93
8001 108 997 - 980320
cs
Nabíjení pomocí nabíjecího kabelu
Obrázek 2
Těší nás, že jste se rozhodli pro vysavač Bosch řady
BCS 1/BBS 1 "Unlimited".
V tomto návodu k použití jsou popsány různé modely
BCS 1/BBS 1 "Unlimited". Proto je možné, že váš model nemusí mít všechny popsané vlastnosti vybavení
a funkce. Pro dosažení co možná nejlepšího výsledku vysávání používejte pouze originální příslušenství
Bosch, které bylo vyvinuto speciálně pro váš vysavač.
Rozložte si stránky s obrázky.
•
•
•
•
•
•
Při nabíjení položte vysavač do blízkosti zásuvky.
Přívodní kabel zapojte dolů do přípojky na
spotřebiči.
Zástrčku přívodního kabelu zapojte do zásuvky.
Ukazatel vysavače po celou dobu procesu nabíjení
pomalu zeleně bliká.
Jakmile je baterie zcela nabitá, svítí ukazatel několik
minut trvale zeleně, potom zhasne.
Pro kontrolu spotřebič krátce odpojte ze sítě. Poté
se ukazatel znovu rozsvítí zeleně.
Zahřívání přívodního kabelu a vysavače je normální a
neškodné.
Vysavač můžete nabíjet vždy, když se nepoužívá.
Montáž držáku na stěnu
1 Podlahová hubice s elektrickým kartáčem
2 2 v 1 kartáč na nábytek a hubice na čalounění
3 XXL hubice na čalounění*
Obrázek 3
•
•
4 Adaptér*
5 Flexibilní štěrbinová hubice
6 Sací trubka
7 Filtr na vlákna
8 Lamelový iltr
9 Ukazatel nabití baterie
10 Vypínač Turbo
•
•
•
11 Vypínač zap/vyp
12 Baterie*
13 Nádoba na prach
Namontujte držák na stěnu do blízkosti zásuvky.
Za tímto účelem sejměte přední panel držáku na
stěnu. Prstem uchopte zespodu držák na stěnu a
vytlačte přední panel zevnitř z uzávěru. Držák na
stěnu namontujte na stěnu pomocí přiložených nebo
odpovídajících šroubů.
Navlečte malou zástrčku přívodního kabelu zespodu
do držáku na stěnu a vložte ji nahoře do vytvarované
prohlubně.
Nasazením a zacvaknutím předního panelu připojení
zaixujete.
Síťovou zástrčku přívodního kabelu zapojte do zásuvky.
Nabíjení v držáku na stěnu
14 Uvolňovací tlačítko nádoby na prach
Obrázek 4
15 Nabíjecí kabel
•
•
16 Držák na stěnu*
17 Rychlonabíječka s přídavnou baterií*
Před prvním použitím
•
Obrázek 1
•
•
!
Nasaďte baterii na vodicí lišty ve vysavači
a zacvakněte ji.
Pro uvolnění spojení stiskněte odjišťovací tlačítko
a vytáhněte baterii směrem dozadu ze spotřebiče.
Pozor: Před prvním vysáváním by měla být baterie
plně nabitá.
Nabíjení
Máte tři možnosti, jak nabít baterii - přímo pomocí
nabíjecího kabelu (obrázek 2 ), na namontovaném
držáku na stěnu (obrázek 3 ) nebo pomocí originální
rychlonabíječky. Pokyny pro manipulaci najdete ve
zvláštním návodu k použití.
•
•
Nasaďte vysavač shora do držáku na stěnu.
Ukazatel vysavače začne pomalu blikat, jakmile je
vysavač přes držák na stěnu připojen k elektrické
síti.
V průběhu celého procesu nabíjení bliká ukazatel
vysavače zeleně.
Jakmile je baterie zcela nabitá, svítí ukazatel několik
minut trvale zeleně, potom zhasne.
Pro kontrolu spotřebič krátce odpojte ze sítě. Poté
se ukazatel znovu rozsvítí zeleně.
Zahřívání přívodního kabelu a vysavače je normální a
neškodné.
Vysavač můžete nabíjet vždy, když se nepoužívá.
Nabíjení pomocí rychlonabíječky*
•
•
Pro nabíjení na rychlonabíječce musíte baterii vyjmout ze spotřebiče (obrázek 1 )
Způsob
fungování
rychlonabíječky
najdete
v přiloženém návodu k použití.
* v závislosti na výbavě
95
8001 108 997 - 980320
Doba nabíjení
Pro baterii Bosch 3,0 Ah
Power for ALL
Uvedené doby nabíjení se mohou lišit podle stavu
nabití, podle teploty a stárnutí baterie.
Pro baterii Bosch 3,0
Ah Power for ALL
S přívodním kabelem
nebo držákem na stěnu
(80 %)
přibližně 4 h
S přívodním kabelem
nebo držákem na stěnu
(100 %)
přibližně 5 h
S
rychlonabíječkou
Bosch
viz návod k
rychlonabíječce
Montáž spotřebiče
Obrázek 5
•
•
Nasaďte sací trubku na hubici vysavače a zacvakněte
ji.
Pro uvolnění sací trubky stiskněte odjišťovací
tlačítko a sací trubku sejměte směrem dolů
Obrázek 6
•
•
Nasaďte sací trubku na podlahovou hubici
a zacvakněte ji.
Pro uvolnění podlahové hubice stiskněte odjišťovací
tlačítko a sací trubku z podlahové hubice vytáhněte.
Vysávání
Obrázek 7
Pomocí vypínače zap/vyp na rukojeti lze spotřebič
stiskem ve směru šipky zapnout a vypnout. Při provozu
svítí ukazatel zeleně.
Obrázek 8
Pomocí vypínače turbo na vysavači lze stiskem ve
směru šipky při běžícím provozu dodatečně zapnout
funkci turbo. Ukazatel bliká rychle zeleně.
Doba provozu
Stejně jako každá baterie Li-Ion, podléhá baterie Power for ALL přirozenému opotřebení. Postupem času
tedy klesá kapacita baterie a také se zkracuje doba
chodu. Jedná se o přirozený proces stárnutí a nikoliv o důsledek chyby materiálu nebo chyby výrobce či
věcné vady.
Na normální stupeň
s neelektrickým
příslušenstvím pro
čištění nábytku apod.
Až 60 min.
Na normální stupeň s
elektrickou podlahovou
hubicí pro normální
úkony vysávání
Až 45 min.
Stupeň Turbo s elektrickou podlahovou hubicí
a pro náročné úkony
vysávání
Až 7 min.
Následující opatření mohou nicméně přirozené
opotřebení zpomalit:
• Baterii nabíjejte pouze při teplotě prostředí od 0 °C
do 45 °C.
• Skladujte baterii při teplotách od -20 °C do 50 °C.
• Baterii neskladujte delší dobu plně nabitou ani zcela
vybitou.
Obrázek 9 Vysávání s přídavným příslušenstvím
Podle potřeby nasaďte hubici na sací trubici nebo hubici spotřebiče:
a) Štěrbinová hubice pro vysávání ve štěrbinách, rozích
atd.
b) 2 v 1 kartáč na nábytek s hubicí na čalounění pro
vysávání okenních rámů, skříní, nábytku apod.
• Po použití umístěte štěrbinovou hubici a 2 v 1 kartáč
na nábytek s hubicí na čalounění zpět do držáku na
příslušenství.
Po ukončení práce
•
Po skončení vysávání spotřebič vypněte.
Obrázek
7
Obrázek 10 Vyprázdnění nádoby na prach
Pro dosažení dobrého výsledku vysávání nádobu na
prach vyprázdněte po každém vysávání, nejpozději
však, když prach na jednom místě v nádobě na prach
dosáhne ke značce.
Doporučujeme nenaplňovat nádobu na prach nad
značku, protože to vede k silnému znečištění iltru.
Při vyprazdňování nádoby na prach vždy zkontrolujte
míru znečištění vnější iltrační jednotky a v případě
potřeby ji vyčistěte podle návodu na péči o iltr.
Pozor: Filtry lze čistit jen, když je spotřebič vypnutý.
Nikdy nevysávejte bez nasazené iltrační jednotky.
!
Obrázek 11
•
96
Odjistěte nádobu na prach pomocí odjišťovacích
tlačítek a vyjměte ji ze spotřebiče.
* v závislosti na výbavě
8001 108 997 - 980320
Ukazatel nabití baterie
ru
Aktuální stav
Funkce ukazatel stavu
Normální režim
Ukazatel bliká zeleně
Režim turbo
Ukazatel
zeleně
Nabití baterie < 20 %
Ukazatel bliká pomalu
červeně
Baterie je vybitá
Ukazatel zhasíná
Průběh nabíjení
Ukazatel bliká pomalu
zeleně
Baterie je zcela nabitá
Ukazatel svítí zeleně a
zhasne po cca 2 minutách
Ochrana před příliš vysokou / příliš nízkou teplotou
Ukazatel svítí červeně a
zhasne po cca 10 sekundách.
bliká
rychle
Мы рады, что вы остановили свой выбор на
пылесосе Bosch серии BCS1/BBS1 «Unlimited».
В этой инструкции по эксплуатации представлены
различные модели серии BCS1/BBS1 «Unlimited». Поэтому возможно, что некоторые функции
и принадлежности, описанные здесь, могут
отсутствовать у вашего прибора. Для достижения
оптимального результата уборки используйте
только оригинальные принадлежности Bosch,
разработанные специально для вашего пылесоса.
Разверните страницы с рисунками!
1 Насадка для пола/ковра с электрощёткой
2 Мягкая щётка с насадкой для мягкой мебели «два
в одном»
3 Насадка для мягкой мебели XXL*
4 Адаптер*
5 Гибкая щелевая насадка
6 Всасывающая трубка
7 Фильтрующая сетка
8 Ламельный фильтр
9 Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи
10 Выключатель Turbo
11 Выключатель
12 Аккумуляторная батарея*
13 Контейнер для сбора пыли
14 Кнопка фиксации контейнера для сбора пыли
15 Кабель зарядного устройства
16 Настенное крепление*
17 Устройство быстрой зарядки с дополнительной
аккумуляторной батареей*
Перед первым использованием
Рис. 1
•
•
!
98
Вставьте
аккумуляторную
батарею
по
направляющей в пылесос и зафиксируйте до
слышимого щелчка.
Для отсоединения нажмите кнопку фиксации и
извлеките аккумуляторную батарею из прибора
движением назад.
Внимание: Перед первым использованием
пылесоса аккумуляторная батарея должна быть
полностью заряжена.
* в зависимости от комплектации
8001 108 997 - 980320
Зарядка
Зарядка в настенном креплении
Зарядка аккумуляторной батареи возможна тремя
способами: напрямую с помощью кабеля зарядного
устройства ( рис. 2 ), в установленном настенном
креплении ( рис. 3 ) или с помощью оригинального
устройства
быстрой
зарядки.
Указания
по
использованию можно найти в дополнительной
инструкции по эксплуатации.
Рис. 4
•
•
•
Зарядка только с помощью кабеля
зарядного устройства
Рис. 2
•
•
•
•
•
•
Для зарядки положите пылесос рядом с
розеткой.
Вставьте кабель зарядного устройства снизу в
разъём пылесоса.
Вставьте вилку кабеля зарядного устройства в
розетку.
Контрольный индикатор пылесоса в течение
всего процесса зарядки медленно мигает
зелёным цветом.
Когда аккумуляторная батарея будет полностью
заряжена, контрольный индикатор начинает
непрерывно гореть зелёным цветом в течение
нескольких минут, после чего гаснет.
Для проверки заряда ненадолго отключите
прибор от сети. После этого индикатор снова
загорается зелёным цветом.
Нагревание кабеля зарядного устройства и
пылесоса закономерно и не представляет
опасности.
Пока пылесос не используется, вы можете
постоянно держать его в зарядном устройстве.
Установка настенного крепления
Рис. 3
•
•
•
•
•
Установите настенное крепление рядом с
розеткой.
Для этого снимите фронтальную панель
настенного
крепления.
Вставьте
палец
в настенное крепление снизу и выньте
фронтальную панель из фиксатора, нажав на неё
изнутри. Зафиксируйте настенное крепление на
стене с помощью прилагаемых или подходящих
шурупов.
Проденьте маленькую штепсельную вилку
кабеля зарядного устройства в настенное
крепление снизу и вставьте вверху в углубление
соответствующей формы.
С помощью установки и фиксации фронтальной
панели разъём фиксируется.
Вставьте вилку кабеля зарядного устройства в
розетку.
•
•
Вставьте пылесос сверху в настенное крепление.
Контрольный индикатор пылесоса начинает
медленно мигать зелёным цветом, как только
пылесос через настенное крепление будет
подключён к электросети.
Контрольный индикатор пылесоса в течение
всего процесса зарядки мигает зелёным цветом.
Когда аккумуляторная батарея будет полностью
заряжена, контрольный индикатор начинает
непрерывно гореть зелёным цветом в течение
нескольких минут, после чего гаснет.
Для проверки заряда ненадолго отключите
прибор от сети. После этого индикатор снова
загорается зелёным цветом.
Нагревание кабеля зарядного устройства и
пылесоса закономерно и не представляет
опасности.
Пока пылесос не используется, вы можете
постоянно держать его в зарядном устройстве.
Зарядка с помощью
быстрой зарядки*
•
•
устройства
Для зарядки в устройстве быстрой зарядки
необходимо вынуть аккумуляторную батарею из
прибора.(Рис. 1 )
Описание того, как функционирует устройство
быстрой зарядки, вы найдёте в прилагаемой
инструкции по эксплуатации.
Время зарядки
Указанное время зарядки может отличаться в
зависимости от уровня заряда, температуры
аккумуляторной батареи и её срока службы.
Для аккумуляторной
батареи Bosch 3,0 А*ч
серии «Power for ALL»
С помощью кабеля
зарядного устройства
или настенного
крепления (80%)
примерно 4 ч
С помощью кабеля
зарядного устройства
или настенного
крепления (100%)
примерно 5 ч
С помощью устройства
быстрой зарядки Bosch
см. инструкцию к
устройству быстрой
зарядки
* в зависимости от комплектации
99
8001 108 997 - 980320
Сборка прибора
Для аккумуляторной
батареи Bosch 3,0 А*ч
серии «Power for ALL»
Рис. 5
•
•
Вставьте всасывающую трубку в патрубок
пылесоса и зафиксируйте со слышимым
щелчком.
Чтобы
отсоединить
всасывающую
трубку,
нажмите кнопку фиксации и отсоедините
всасывающую трубку движением вниз.
Рис. 6
•
•
Вставьте всасывающую трубку в насадку для
пола/ковра и зафиксируйте со слышимым
щелчком.
Чтобы отсоединить насадку для пола/ковра,
нажмите кнопку фиксации и отсоедините
всасывающую трубку от насадки.
Уборка
Рис. 7
С помощью выключателя на ручке шланга
можно включать и выключать пылесос нажатием
в направлении стрелки. В режиме работы
контрольный индикатор горит зелёным цветом.
Рис. 8
С помощью выключателя Turbo на пылесосе во
время текущего режима работы дополнительно
можно подключить функцию Turbo нажатием в
направлении стрелки. Контрольный индикатор
начнёт быстро мигать зелёным цветом.
Время работы
Как и любая другая литий-ионная аккумуляторная
батарея, также и аккумуляторная батарея серии
«Power for ALL» подвержена
естественному
износу.
С
течением
времени
ёмкость
аккумуляторной батареи уменьшается, а вместе
с нею и время работы. При этом речь идёт о
естественном процессе старения, а не о дефекте
материала или погрешности изготовления или
каком-либо другом дефекте изделия.
В обычном режиме
с помощью
неэлектрических
принадлежностей для
очистки мебели и т. д.
До 60 минут
В обычном режиме
с помощью
электрической насадки
для пола/ковра для
обычной очистки
любых поверхностей
До 45 минут
В режиме Turbo с помощью
электрической насадки
для пола/ковра для
особенно тщательной
уборки
До 7 минут
Однако следующие действия могут отсрочить
естественный износ:
• Заряжайте аккумуляторную батарею только при
температуре от 0 °C до +45 °C.
• Храните аккумуляторную батарею только при
температуре от -20 °C до +50 °C.
• Не храните аккумуляторную батарею в течение
длительного времени
полностью
заряженной или полностью разряженной.
Рис. 9 Уборка с использованием дополнительных
принадлежностей
В зависимости от ситуации надевайте насадки на
всасывающую трубку или патрубок прибора:
a) Щелевая насадка для чистки щелей, углов и т. д.
b) Мягкая щётка с насадкой для мягкой мебели «два
в одном» для чистки оконных рам, шкафов, мебели
и т. д.
• По окончании уборки вставьте щелевую насадку
и мягкую щётку с насадкой для мягкой мебели
«два в одном» в держатель для принадлежностей.
После уборки
•
После уборки выключите пылесос.
Рис.
7
Рис. 10 Опорожнение контейнера для сбора пыли
Для достижения хороших результатов желательно
опорожнять контейнер для сбора пыли после
каждой уборки, в любом случае не позднее, чем
уровень пыли в контейнере достигнет специальной
отметки.
Мы не рекомендуем заполнять контейнер пылесоса
до уровня выше отметки, поскольку это приводит к
чрезмерному загрязнению фильтра.
100
* в зависимости от комплектации
8001 108 997 - 980320
Устранение неисправности
Проблема
У с т р а н е н и е
неисправности
Прибор не работает и/
или отсутствует сигнал
индикатора состояния
аккумуляторной
батареи
П р о в е р ь т е ,
установлена
ли
аккумуляторная
батарея правильно и/
или заряжена ли она.
Прибор не работает
и/или
индикатор
с о с т о я н и я
аккумуляторной
батареи
красного
цвета в течение 10
секунд
Аккумуляторная
батарея и/или прибор
перегрелись
или
слишком
холодные.
Подождите,
пока
т е м п е р а т у р а
аккумуляторной
батареи
и/или
прибора не достигнет
подходящего уровня.
Уход
Перед каждой чисткой пылесос необходимо
выключать и отсоединять от кабеля зарядного
устройства.
Пылесос
и
пластмассовые
принадлежности
можно
чистить
обычными
средствами для чистки пластмассы.
!
Внимание: не используйте абразивные чистящие
средства, средства для мытья стёкол или
универсальные моющие средства. Не погружайте
пылесос в воду.
Индикатор
уровня
аккумуляторной батареи
Рабочий режим
Функция индикатора
уровня заряда
Обычный режим
Индикатор
горит
зелёным цветом
Режим Turbo
Индикатор
мигает
цветом
быстро
зелёным
Заряд
аккумулятор<
20%ной батареи
Индикатор
мигает
цветом
медленно
красным
Аккумуляторная
батарея разряжена
Индикатор гаснет
Процесс зарядки
Индикатор
мигает
цветом
Аккумуляторная
батарея
полностью
заряжена
Индикатор загорается
зелёным
цветом
и
гаснет прим. через 2
минуты
Защита от воздействия
п о в ы ш е н н о й /
п о н и ж е н н о й
температуры
Индикатор загорается
красным
цветом
и
гаснет после прим. 10
секунд.
Оставляем за собой право на внесение технических
изменений.
102
заряда
* в зависимости от комплектации
медленно
зелёным
8001 108 997 - 980320
ro
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aspirator
marca Bosch din seria BCS1/BBS1 „Unlimited”.
În aceste instrucţiuni de utilizare sunt reprezentate diferite modele BCS1/BBS1 „Unlimited”. De aceea, este
posibil ca nu toate caracteristicile de dotare şi toate
funcţiile descrise să existe la modelul dumneavoastră.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate la aspirare,
este recomandabil să utilizaţi numai accesoriile originale Bosch, care au fost proiectate special pentru aspiratorul dvs.
Vă rugăm să deschideţi la paginile cu imagini!
Încărcarea
Aveţi trei posibilităţi pentru încărcarea acumulatorului
- direct prin cablul de încărcare (igura 2 ), în suportul
de perete (igura 3 ) sau cu un încărcător rapid original.
Indicaţii privind utilizarea găsiţi în instrucţiunile de utilizare suplimentare.
Încărcare numai cu cablul de încărcare
Figura 2
•
•
•
•
1 Duză pentru pardoseală, cu perie electrică
2 Perie pentru mobilă 2în1, cu duză pentru tapiserie
3 Duză pentru tapiserie XXL*
•
4 Adaptor*
5 Duză lexibilă pentru spaţii înguste
6 Tubul de aspirare
7 Sită pentru scame
•
Puneţi la încărcat aspiratorul în apropierea unei prize.
Introduceţi cablul de încărcare în racordul din partea inferioară a aparatului.
Introduceţi în priză ştecherul cablului de încărcare.
Aişajul de comandă a aspiratorului se aprinde intermitent, lent, în verde pe toată durata procesului de
încărcare.
Imediat ce acumulatorul este încărcat complet,
aişajul de comandă se aprinde continuu în verde
timp de câteva minute înainte de a se stinge.
Scurtcircuit la dispozitivul de comandă de la priză.
Apoi, aişajul se reaprinde în verde.
Încălzirea cablului de încărcare şi a aspiratorului
reprezintă un fenomen normal şi nu comportă niciun
pericol.
Puteţi încărca întotdeauna aspiratorul atunci când
nu este în uz.
8 Filtru lamelar
Montarea suportului de perete
9 Aişaj al stării de încărcare a bateriei
Figura 3
10 Comutator Turbo
11 Comutator Pornit/Oprit
•
•
12 Acumulator*
13 Recipient de colectare a prafului
14 Tastă de deblocare a recipientului de colectare a
prafului
15 Cablu de încărcare
•
16 Suport de perete*
17 Încărcător rapid cu acumulator suplimentar*
•
Înainte de prima utilizare
•
Figura 1
•
•
!
Introduceţi acumulatorul de-a lungul şinei de ghidare în aspirator şi ixaţi-l.
Pentru desfacerea îmbinării, apăsaţi butonul de deblocare şi scoateţi acumulatorul din partea din spate
a aparatului.
Atenţie: înainte de prima aspirare, acumulatorul
trebuie să ie încărcat complet.
Montaţi suportul de perete în apropierea unei prize.
Pentru aceasta, scoateţi panoul frontal al suportului
de perete. Prindeţi cu degetul suportul de perete din
partea inferioară şi apăsaţi placa frontală dinspre interior în afara dispozitivului de blocare. Montaţi suportul de perete cu şuruburile incluse sau adecvate
pentru montare pe perete.
Îmbinaţi ştecherul mic al cablului de încărcare
din partea inferioară a suportului de perete şi
introduceţi în partea de sus a suportului preformat.
Fixaţi racordul prin aşezarea şi menţinerea panoului
frontal.
Introduceţi în priză işa de reţea a cablului de
încărcare.
Încărcarea în suportul de perete
Figura 4
•
•
Aşezaţi aspiratorul în suportul de perete dinspre
partea superioară.
Aişajul de comandă a aspiratorului începe să se
aprindă intermitent, lent, de îndată ce aspiratorul
este conectat la reţeaua de alimentare cu curent
electric de deasupra suportului de perete.
* în funcţie de dotare
103
8001 108 997 - 980320
•
•
•
Aişajul de comandă a aspiratorului se aprinde intermitent, în verde pe toată durata procesului de
încărcare.
Imediat ce acumulatorul este încărcat complet,
aişajul de comandă se aprinde continuu în verde
timp de câteva minute înainte de a se stinge.
Scurtcircuit la dispozitivul de comandă de la priză.
Apoi, aişajul se reaprinde în verde.
Încălzirea cablului de încărcare şi a aspiratorului
reprezintă un fenomen normal şi nu comportă niciun
pericol.
Puteţi încărca întotdeauna aspiratorul atunci când
nu este în uz.
Aspirarea
Figura 7
Aspiratorul poate i activat şi dezactivat prin apăsarea
comutatorului de pornire/oprire de pe mâner în direcţia
săgeţii. În timpul funcţionării, aişajul de comandă se
aprinde în verde.
Figura 8
În timpul funcţionării, poate i pornită suplimentar
funcţia Turbo prin apăsarea în direcţia săgeţii a comutatorului Turbo de pe aspirator. Aişajul de comandă se
aprinde intermitent, rapid, în verde.
Încărcare cu încărcătorul rapid*
•
•
Pentru încărcarea cu încărcătorul rapid, acumulatorul trebuie să ie scos din aparat.(igura 1 )
Pentru modul de funcţionare a încărcătorului rapid,
vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de utilizare anexate.
Timp de încărcare
Timpul de funcţionare
Ca orice acumulator Li-Ion, şi acumulatorul Power for
ALL este, de asemenea, supus unei uzuri naturale. În
timp, capacitatea acumulatorului scade şi prin urmare,
scade şi timpul de funcţionare. Acesta este un proces
natural de uzură şi nu este rezultatul unui material, respectiv al unui defect de fabricare sau o defecţiune.
Timpul de încărcare poate varia în funcţie de starea de
încărcare, de temperatura şi de uzura bateriei.
Pentru un acumulator
Bosch Power for ALL,
3,0 Ah
Cu cablu de încărcare
sau suport de perete
(80%)
aproximativ 4 h
Cu cablu de încărcare
sau suport de perete
(100%)
aproximativ 5 h
Cu încărcătorul rapid de
la Bosch
consultaţi instrucţiunile
încărcătorului rapid
Montarea aparatului
Figura 5
•
•
Introduceţi şi ixaţi tubul de aspirare pe tubul aspiratorului.
Pentru a elibera tubul de aspirare, apăsaţi butonul
de deblocare şi scoateţi tubul de aspirare de jos
Figura 6
•
•
Introduceţi şi ixaţi tubul de aspirare în duza pentru
pardoseală.
Pentru a elibera duza pentru pardoseală, apăsaţi butonul de deblocare şi trageţi tubul de aspirare din
duza pentru pardoseală.
104
Pentru un acumulator
Bosch Power for ALL,
3,0 Ah
Într-o treaptă normală,
cu accesorii care nu
sunt electrice, pentru
curăţarea pieselor de
mobilier etc.
Până la 60 min.
Într-o treaptă normală,
cu duză electrică pentru
pardoseală, pentru
activităţi normale de
curăţare
Până la 45 min.
În treapta Turbo, cu
duză electrică pentru
pardoseală şi pentru
activităţi solicitante de
curăţare
Până la 7 min.
Cu toate acestea, urmatoarele măsuri pot întârzia uzura naturală:
• Încărcarea acumulatorului doar în intervalul de
temperatură cuprins între 0 °C şi 45 °C.
• Depozitarea acumulatorului doar în intervalul de
temperatură cuprins între -20 °C şi 50 °C.
• Depozitarea pe o perioadă mai lungă de timp a acumulatorului complet încărcat sau complet descărcat.
* în funcţie de dotare
8001 108 997 - 980320
Figura 9 Aspirarea cu accesorii suplimentare
Introduceţi duzele pe tubul de aspirare sau pe tubul
aparatului, în funcţie de necesităţi:
a) Duza pentru spaţii înguste, utilă în aspirarea locurilor
înguste şi colţurilor etc.
b) Peria pentru mobilă 2în1, cu duză pentru tapiserie,
pentru aspirarea ramelor de fereastră, a dulapurilor, a
pieselor de mobilier etc.
• După folosire, aşezaţi duza pentru locuri înguste şi
peria pentru mobilă 2în1, cu duză pentru tapiserie
din nou în suportul pentru accesorii.
După încheierea lucrului
•
După aspirare, deconectaţi aparatul.
Figura
7
Pentru a obţine un rezultat bun al aspirării, recipientul
de colectare a prafului trebuie golit după iecare aspirare, însă cel mai târziu atunci când praful din recipient
a ajuns la nivelul marcajului.
Se recomandă să nu umpleţi recipientul de colectare a
prafului peste marcaj, deoarece acest lucru cauzează
un grad ridicat de murdărire a iltrului.
La golirea recipientului de colectare a prafului,
controlaţi întotdeauna şi gradul de murdărire al unităţii
de iltrare şi, dacă este necesar, curăţaţi-o conform
instrucţiunilor privind întreţinerea iltrului.
Atenţie: curăţarea iltrului este posibilă numai cu
aparatul oprit.
Nu aspiraţi niciodată fără unitatea de iltrare.
!
Figura 11
Deblocaţi recipientul de colectare a prafului cu ajutorul tastelor de deblocare şi scoateţi-l din aparat.
Figura 12
•
•
Extrageţi unitatea de iltrare din recipientul de colectare a prafului
Goliţi recipientul de colectare a prafului.
Figura 13
•
•
•
!
Filtrul trebuie curăţat la intervale regulate pentru ca
aspiratorul să funcţioneze optim.
• Vă rugăm să deconectaţi aparatul pentru a curăţa
iltrul.
Atenţie: curăţarea iltrului este posibilă numai cu
aparatul oprit.
• Extrageţi recipientul de colectare a prafului din aparat. Figura 11
• Extrageţi unitatea de iltrare din recipientul de
colectare a prafului. Figura 12
!
Figura 14 Curăţarea iltrului lamelar
Figura 10 Golirea recipientului de colectare a prafului
•
Întreţinerea iltrului
Îndepărtaţi murdăria eventuală existentă sub oriiciul de evacuare.
Introduceţi unitatea de iltrare în recipientul de
colectare a prafului, acordând atenţie poziţiei corecte.
Introduceţi recipientul de colectare a prafului în
aparat şi ixaţi-l până când se aude zgomotul caracteristic.
Atenţie: dacă la introducerea recipientului de
colectare a prafului sesizaţi rezistenţă, vă rugăm să
veriicaţi dacă iltrul este complet şi aşezarea corectă
a unităţii de iltrare şi a recipientului de colectare a
prafului.
•
Pentru curăţarea iltrului lamelar, rotiţi butonul de
cel puţin 3 ori cu 180°.
• Apoi, scoateţi iltrul lamelar din unitatea externă a
iltrului şi îndepărtaţi murdăria.
Vă recomandăm curăţarea iltrului lamelar înainte de
iecare golire a recipientului de praf.
Figura 15 Curăţaţi prin batere a iltrului lamelar
În caz de murdărire accentuată, iltrul lamelar poate i
chiar bătut uşor pentru a i golit.
• Pentru aceasta, scoateţi iltrul lamelar din unitatea
externă de iltrare şi curăţaţi prin batere deasupra
unui coş de gunoi.
• Astfel, iltrul lamelar poate i utilizat din nou imediat
după curăţare.
Atenţie: nu este permisă spălarea iltrului lamelar.
!
Figura 16 Curăţarea sitei de iltrare
•
Extrageţi unitatea de iltrare din recipientul de colectare a prafului.
Figura 12
a) De regulă, este suicient ca sita de iltrare să ie uşor
scuturată sau bătută la golirea recipientului de praf,
pentru ca posibilele particule de murdărie să se
desprindă.
b) Dacă nu este suicient, folosiţi o lavetă uscată pentru
a îndepărta particulele de murdărie de pe suprafaţă.
Figura 17
•
•
Introduceţi iltrul lamelar în unitatea externă de iltrare şi ixaţi-l prin rotire în sens invers acelor de
ceasornic.
Introduceţi unitatea de iltrare în recipientul de
colectare a prafului acordând atenţie poziţiei corecte. Introduceţi recipientul de colectare a prafului în
aparat şi ixaţi-l până când se aude zgomotul caracteristic. Figura 13
* în funcţie de dotare
105
‫‪8001 108 997 - 980320‬‬
‫ﺭﻭﺵ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬
‫ک ﮔﻳﺭ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺧﺎﻟﯽ‬
‫ﮐﺛﻳﻔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺕ‬
‫ﺕ ﮐﺛﻳﻔﯽ ﺍﺯ ﺳﻁﺢ‪،‬‬
‫ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺭﺧﺎﻧﺩﻥ ﺩﺭ‬
‫ﻭ ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﺑﻪ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﺩ‬
‫ﺣﮑﻡ ﺷﻭﺩ ﺷﮑﻞ‬
‫ﺧﺎﻣﻭﺵ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﺳﻳﻡ‬
‫ﺧﺎﻧﻳﺩ‬
‫ﺗﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻭﺩ‬
‫ﺑﺑﺭﻳﺩ ﻭ ﺑﺭﺩﺍﺭﻳﺩ‬
‫ﺯﻝ ﮐﻑ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﻫﻳﺩ‬
‫ﺣﻝ ﺧﻭﺩ ﻣﺣﮑﻡ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺷﺎﺭژی ﻋﺻﺎﻳﯽ‪ ،‬ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺑﺎﻳﺩ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺷﺩﻩ‬
‫ﻭ ﺍﺯ ﺳﻳﻡ ﺷﺎﺭژ ﺟﺩﺍ ﺷﻭﺩ‪ .‬ﺑﺩﻧﻪ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﻭ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﭘﻼﺳﺗﻳﮑﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻭﺍﻥ‬
‫ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻧﺩﻩﻫﺎی ﻋﺎﺩی ﻣﻭﺍﺩ ﭘﻼﺳﺗﻳﮑﯽ‪ ،‬ﺗﻣﻳﺯ ﻛﺭﺩ‪.‬‬
‫!‬
‫ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ‪ :‬ﺍﺯ ﻣﻭﺍﺩ ﺳﺎﻳﻧﺩﻩ‪ ،‬ﻣﺣﻠﻭﻝ ﺷﻳﺷﻪﺷﻭی ﻳﺎ ﻣﻭﺍﺩ ﺷﻭﻳﻧﺩﻩ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﻧﻛﻧﻳﺩ‪ .‬ﻫﺭﮔﺯ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻓﺭﻭ ﻧﺑﺭﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻣﺷﺭﻭﻁ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻧﯽ‪.‬‬
‫ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺭژ ﺑﺎﺗﺮی‬
‫ﻭﺿﻌﻴﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ‬
‫ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ‪LED‬‬
‫ﺣﺎﻟﺕ ﻋﺎﺩی‬
‫ﻻﻣپ ‪ LED‬ﺳﺑﺯ ﺭﻭﺷﻥ‬
‫ﺣﺎﻟﺕ ﺗﻭﺭﺑﻭ‬
‫ﭼﺷﻣﮏ ﺯﺩﻥ ﺳﺭﻳﻊ ﻻﻣپ ‪LED‬‬
‫ﮐﺎﻫﺵ ﻅﺯﻓﻳﺕ ﺑﺎﺗﺭی ﺗﺎ ‪%20‬‬
‫ﭼﺷﻣﮏ ﺯﺩﻥ ﺁﻫﺳﺗﻪ ﻻﻣپ ‪LED‬‬
‫ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻭﺩﻥ ﺷﺎﺭژ ﺑﺎﺗﺭی‬
‫ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺷﺩﻥ ‪LED‬‬
‫ﺷﺎﺭژ ﮐﺭﺩﻥ‬
‫ﭼﺷﻣﮏ ﺯﺩﻥ ﺁﺭﺍﻡ ﻻﻣپ ‪ LED‬ﺳﺑﺯ‬
‫ﺑﺎﺗﺭی ﺑﺎ ﺷﺎﺭژ ﮐﺎﻣﻝ‬
‫ﻻﻣپ ‪ LED‬ﺳﺑﺯ ﺑﻪ ﻣﺩﺕ ‪ 2‬ﺩﻗﻳﻘﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺻﻭﺭﺕ ﺛﺎﺑﺕ ﺭﻭﺷﻥ ﻣﯽﻣﺎﻧﺩ‪ ،‬ﺳﭘﺱ‬
‫ﺧﺎﻣﻭﺵ ﻣﯽﺷﻭﺩ‬
‫ﭼﺭﺧﺷﯽ ﻣﻭﺭﺩ‬
‫ﺳﺑﺯ‬
‫ﻗﺭﻣﺯ‬
‫ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ ﺩﺭ ﺑﺭﺍﺑﺭ ﺩﻣﺎی ﺑﺎﻻ‪/‬ﭘﺎﻳﻳﻥ ﻻﻣپ ‪ LED‬ﻗﺭﻣﺯ ﺑﻪ ﻣﺩﺕ ‪ 10‬ﺛﺎﻧﻳﻪ‬
‫ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺛﺎﺑﺕ ﺭﻭﺷﻥ ﻣﯽﻣﺎﻧﺩ‪،‬‬
‫ﺳﭘﺱ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﻣﯽﺷﻭﺩ‬
‫ﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺭی ﺑﻪ‬
‫ﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻳﺎ‬
‫ﺭژ ﺍﺳﺕ‬
‫ً‬
‫ﺗﻣﺎﻻ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ ﺣﺩ‬
‫ﺻﺑﺭ ﮐﻧﻳﺩ ﺗﺎ‬
‫ﻪ ﺩﻣﺎی ﻣﻧﺎﺳﺏ‬
‫‪ 107‬ﺑﺭﺣﺳﺏ ﻣﺩﻝ‬
‫*����������‬
‫‪8001 108 997 - 980320‬‬
‫ﻧﻳﺯ ﺩﺭ ﻣﻌﺭﺽ‬
‫ﺕ ﺑﺎﺗﺭی ﻭ ﻣﺩﺕ‬
‫ﺭﺳﻭﺩﮔﯽ ﻁﺑﻳﻌﯽ‬
‫ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک‪ ،‬ﻫﻣﻳﺷﻪ ﻣﻳﺯﺍﻥ ﮐﺛﻳﻔﯽ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺭﺍ‬
‫ﺑﺭﺭﺳﯽ ﻧﻣﻭﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﻧﻳﺎﺯ‪ ،‬ﺁﻧﺭﺍ ﻣﻁﺎﺑﻕ ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﻟﻌﻣﻝﻫﺎی ﻗﺳﻣﺕ‬
‫»ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻓﻳﻠﺗﺭ« ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ‪ :‬ﻓﻳﻠﺗﺭ ﻓﻘﻁ ﻭﻗﺗﯽ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺗﻣﻳﺯ ﺷﻭﺩ ﮐﻪ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺑﺎﺷﺩ‪.‬‬
‫ﻫﺭﮔﺯ ﺍﺯ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺑﺩﻭﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻧﻛﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫!‬
‫ﺷﮑﻞ ‪11‬‬
‫•‬
‫ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﮐﻣﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺯی‪ ،‬ﻗﻔﻝ ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﻭ ﺁﻧﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺟﺩﺍ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺷﮑﻞ ‪12‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺷﮑﻞ ‪ 16‬ﺭﻭﺵ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮐﺮک ﮔﻴﺮی‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺭﺍﺩ ﻭ‬
‫ﺩﺭﺟﻪ‬
‫•‬
‫ﺭﺍﺩ ﻭ‬
‫ﺩﺭﺟﻪ‬
‫!‬
‫ی ﻣﺩﺕ ﻁﻭﻻﻧﯽ‬
‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮ‬
‫ﻩ ﻭﺻﻝ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﻏﻳﺭﻩ‬
‫ﺑﺭﺍی ﺟﺎﺭﻭ ﺯﺩﻥ‬
‫ﻭ ﭘﺭﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ‬
‫ﻓﻳﻠﺗﺭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﻓﻭﺍﺻﻝ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧﻅﻡ ﺗﻣﻳﺯ ﺷﻭﻧﺩ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﺍﻳﯽ ﺑﻬﻳﻧﻪ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ‬
‫ﺗﻧﻅﻳﻡ ﮔﺭﺩﺩ‪.‬‬
‫• ﺑﺭﺍی ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﻓﻳﻠﺗﺭﻫﺎ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ‪ :‬ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻓﻘﻂ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬
‫ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫• ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺟﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫!‬
‫ﺷﮑﻞ ‪11‬‬
‫•‬
‫ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺷﮑﻞ ‪12‬‬
‫ﺷﮑﻞ ‪ 14‬ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﺮﻩﺍی‬
‫ﻭ ﺧﺎک ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻌﺩ‬
‫ﺎﻧﻪ ﺭﻭی ﻣﺣﻔﻅﻪ‬
‫ﺩ ﻋﻼﻣﺕ ﮔﺫﺍﺭی‬
‫ﻭﺩ‬
‫• ﺑﺭﺍی ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻥ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﭘﺭﻩﺍی‪ ،‬ﮔﻳﺭﻩ ﺭﺍ ﺣﺩﺍﻗﻝ ﺳﻪ ﺩﻭﺭ ﮐﺎﻣﻝ ‪ 180‬ﺩﺭﺟﻪ‬
‫ﺑﭼﺭﺧﺎﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫• ﺳﭘﺱ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﭘﺭﻩﺍی ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺑﻳﺭﻭﻧﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺗﺧﻠﻳﻪ‬
‫ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺗﻭﺻﻳﻪ ﻣﯽﺷﻭﺩ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﭘﺭﻩﺍی ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺭ ﺑﺎﺭ ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ‬
‫ﻭ ﺧﺎک ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺷﮑﻞ ‪12‬‬
‫ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭ‬
‫ﻭ ﺍﺯ ﺳﻳﻡ ﺷﺎﺭژ‬
‫ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻣﻳ‬
‫‪ (a‬ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﻣﻌﻣﻭﻝ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻳﺎ ﺿﺭﺑﻪ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﮐﺭک ﮔﻳﺭ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺧﺎﻟﯽ‬
‫ﺑﻭﺩﻥ ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﺑﺭﺍی ﺟﺩﺍ ﮐﺭﺩﻥ ﻫﺭﮔﻭﻧﻪ ﮐﺛﻳﻔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺕ‪.‬‬
‫‪ (b‬ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑﻭﺩﻥ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺑﺭﺍی ﺯﺩﻭﺩﻥ ﺫﺭﺍﺕ ﮐﺛﻳﻔﯽ ﺍﺯ ﺳﻁﺢ‪،‬‬
‫ﺍﺯ ﻳﮏ ﺩﺳﺗﻣﺎﻝ ﺧﺷﮏ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫!‬
‫ﺷﮑﻞ ‪17‬‬
‫ﻣﺷﺭﻭﻁ ﺑﻪ ﺍﺻﻼ‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺷﮑﻞ ‪13‬‬
‫ﺁﻟﻭﺩﮔﯽﻫﺎی ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ﺯﻳﺭ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﻣﮑﺵ ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﺭﺍ‬
‫ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﺑﻪ‬
‫ﺷﮑﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﺟﺎ ﺑﻳﻔﺗﺩ‪.‬‬
‫ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﺩ ﻭ ﻣﻁﻣﺋﻥ ﺷﻭﻳﺩ ﺑﺎ ﻳﮏ‬
‫ﺻﺩﺍی ﮐﻠﻳﮏ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﺧﻭﺩ ﻣﺣﮑﻡ ﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ‪ :‬ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺗﯽ ﺍﺣﺳﺎﺱ ﮐﺭﺩﻳﺩ‪ ،‬ﺑﺭﺭﺳﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﮐﺎﻣﻝ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻭﺍﺣﺩ‬
‫ﻓﻳﻠﺗﺭ ﻭ ﻣﺧﺯﻥ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﺑﻪ ﺷﮑﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﺧﻭﺩ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪﺍﻧﺩ‪.‬‬
‫ﺭﻭﺵ ﻧﮕﻬﺪ‬
‫ﻓﻳﻠﺗﺭ ﭘﺭﻩﺍی ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻝ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺑﻳﺭﻭﻧﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﺩ ﻭ ﺁﻧﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺭﺧﺎﻧﺩﻥ ﺩﺭ‬
‫ﺟﻬﺕ ﺣﺭﮐﺕ ﻋﻘﺭﺑﻪ ﺳﺎﻋﺕ ﻗﻔﻝ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﻣﺭﺍﻗﺏ ﺑﺎﺷﻳﺩ ﺑﻪ‬
‫ﺷﮑﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﺟﺎ ﺑﻳﻔﺗﺩ‪ .‬ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﺩ‬
‫ﻭ ﻣﻁﻣﺋﻥ ﺷﻭﻳﺩ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺻﺩﺍی ﮐﻠﻳﮏ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﺧﻭﺩ ﻣﺣﮑﻡ ﺷﻭﺩ‪ .‬ﺷﮑﻞ ‪13‬‬
‫ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﺯ ﻣ‬
‫ﻧﻛﻧﻳﺩ ﻫﺭﮔﺯ‬
‫ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻭﺿ‬
‫ﻭﺿﻌﻴﺖﻫﺎی ﻋ‬
‫ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﻒ‬
‫ﺣﺎﻟﺕ ﻋﺎﺩی‬
‫ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﻫﺭ ﮔﻭﻧﻪ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻭ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی‪ ،‬ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﺳﻳﻡ‬
‫ﺷﺎﺭژ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺩﺍ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺣﺎﻟﺕ ﺗﻭﺭﺑﻭ‬
‫ﮐﺎﻫﺵ ﻅﺯﻓﻳﺕ‬
‫ﺷﮑﻞ ‪18‬‬
‫ﺗﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻭﺩ‬
‫‪ (a‬ﺑﺭﺱ ﭼﺭﺧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺕ ﻋﻘﺭﺑﻪ ﺳﺎﻋﺕ ﺑﭼﺭﺧﺎﻧﻳﺩ‬
‫ﻭ ﺁﻧﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﮐﻑ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺑﮑﺷﻳﺩ‪.‬‬
‫‪ (b‬ﻧﺦﻫﺎ ﻭ ﻣﻭﻫﺎی ﭘﻳﭼﻳﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﺭﺱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻳﭼﯽ ﺑﺑﺭﻳﺩ ﻭ ﺑﺭﺩﺍﺭﻳﺩ‪.‬‬
‫‪ (c‬ﺑﺭﺱ ﭼﺭﺧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﻧﺎﺭ ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﻣﻳﻠﻪ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﺎﺯﻝ ﮐﻑ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﻫﻳﺩ‬
‫ﻭ ﺁﻧﺭﺍ ‪.‬ﺑﺎ ﭼﺭﺧﺎﻧﺩﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺕ ﻋﻘﺭﺑﻪ ﺳﺎﻋﺕ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﺧﻭﺩ ﻣﺣﮑﻡ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫!‬
‫ﺗﻮﺟﻪ‪ :‬ﻧﺎﺯﻝ ﮐﻑ ﻓﻘﻁ ﺑﺎﻳﺩ ﻫﻧﮕﺎﻡ ﻧﺻﺏ ﺑﻭﺩﻥ ﺑﺭﺱ ﭼﺭﺧﺷﯽ ﻣﻭﺭﺩ‬
‫ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮔﻳﺭﺩ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻭﺩﻥ ﺷﺎ‬
‫ﺷﺎﺭژ ﮐﺭﺩﻥ‬
‫ﺑﺎﺗﺭی ﺑﺎ ﺷﺎﺭژ‬
‫ﻣﺣﺎﻓﻅﺕ ﺩﺭ ﺑﺭ‬
‫ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﯽ‬
‫ﻣﺸﮑﻞ‬
‫ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﮐﺎﺭ ﻧﻣﯽﮐﻧﺩ ﻭ‪/‬ﻳﺎ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﻟﻁﻔﺎً ﺑﺭﺭﺳﯽ ﮐﻧﻳﺩ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺭی ﺑﻪ‬
‫ﺷﮑﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﻗﺭﺍﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺍﺳﺕ ﻭ‪/‬ﻳﺎ‬
‫ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺑﺎﺗﺭی ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺍﺳﺕ‬
‫ﺑﺎﺗﺭی ﺩﺍﺭﺍی ﺷﺎﺭژ ﺍﺳﺕ‪.‬‬
‫ً‬
‫ﺍﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﻳﺵ ﺍﺯ ﺣﺩ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﮐﺎﺭ ﻧﻣﯽﮐﻧﺩ ﻳﺎ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﺑﺎﺗﺭی‪/‬ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬
‫ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺑﺎﺗﺭی ﺑﻪ ﻣﺩﺕ ‪ 10‬ﺛﺎﻧﻳﻪ ﺑﻪ ﮔﺭﻡ‪/‬ﺳﺭﺩ ﺍﺳﺕ‪ .‬ﺻﺑﺭ ﮐﻧﻳﺩ ﺗﺎ‬
‫ﺑﺎﺗﺭی‪/‬ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻣﺎی ﻣﻧﺎﺳﺏ‬
‫ﻁﻭﺭ ﺛﺎﺑﺕ ﺭﻭﺷﻥ ﻣﯽﻣﺎﻧﺩ‪.‬‬
‫ﺑﺭﺳﺩ‪.‬‬
‫ﺷﮑﻞ ‪ 15‬ﺗﮑﺎﻧﺪﻥ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﭘﺮﻩﺍی‬
‫ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﭘﺭﻩﺍی ﺧﻳﻠﯽ ﮐﺛﻳﻑ ﺍﺳﺕ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺗﮑﺎﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫• ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ‪ ،‬ﻓﻳﻠﺗﺭ ﭘﺭﻩﺍی ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﺑﻳﺭﻭﻧﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﺁﻧﺭﺍ‬
‫ﺭﻭی ﺳﻁﻝ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺑﺗﮑﺎﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫• ﻓﻳﻠﺗﺭ ﭘﺭﻩﺍی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺗﻣﻳﺯ ﺷﺩﻥ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻝ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺕ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺟﻪ‪ :‬ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﺁﺑﮑﺸﯽ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ‪.‬‬
‫!‬
‫ﺑﺭﺣﺳﺏ ﻣﺩﻝ‬
‫*����������‬
‫‪108‬‬
‫ﺑﺭﺣﺳﺏ ﻣﺩﻝ‬
‫‪8001 108 997 - 980320‬‬
‫ﺷﺎﺭژ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺭژﺭ ﺳﺮﻳﻊ*‬
‫ﺑﺭﻕ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﺩ‬
‫ﺻﻝ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺑﺯ‬
‫ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺛﺎﺑﺕ‬
‫ﺭﻳﺯ ﺑﺭﻕ ﺟﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺑﺭﺍی ﺷﺎﺭژ ﮐﺭﺩﻥ ﺑﺎﺗﺭی ﺗﻭﺳﻁ ﺷﺎﺭژﺭ ﺳﺭﻳﻊ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ‬
‫ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺑﻳﺎﻭﺭﻳﺩ )ﺷﮑﻞ ‪( 1‬‬
‫ﺑﺭﺍی ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ﻧﺣﻭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﺎﺭژﺭ ﺳﺭﻳﻊ‪ ،‬ﻟﻁﻔﺎً ﺑﻪ ﺩﻓﺗﺭﭼﻪ‬
‫ﺭﺍﻫﻧﻣﺎی ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻣﺪﺕ ﺷﺎﺭژ‬
‫ﻣﺩﺕ ﺷﺎﺭژ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﻳﻝ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺷﺎﺭژ‪ ،‬ﺩﻣﺎی‬
‫ﺑﺎﺗﺭی ﻭ ﺳﻥ ﺑﺎﺗﺭی ﻣﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺩ‪.‬‬
‫ﺑﺮﺍی ﻳﮏ ﺑﺎﺗﺮی ‪3,0Ah Bosch‬‬
‫‪Power for ALL‬‬
‫ﻳﻠﯽ ﺑﺭﺍی ﻧﮕﺭﺍﻧﯽ‬
‫ﻧﻳﺳﺕ‪ ،‬ﺁﻧﺭﺍ ﺷﺎﺭژ‬
‫ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺳﻳﻡ ﺷﺎﺭژ ﻳﺎ ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ ﺣﺩﻭﺩ ‪ 4‬ﺳﺎﻋﺕ‬
‫ﺍﺗﺻﺎﻝ )‪(%80‬‬
‫ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺳﻳﻡ ﺷﺎﺭژ ﻳﺎ ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ ﺣﺩﻭﺩ ‪ 5‬ﺳﺎﻋﺕ‬
‫ﺍﺗﺻﺎﻝ )‪(%100‬‬
‫ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺷﺎﺭژﺭ ﺳﺭﻳﻊ ﺑﻭﺵ‬
‫ﺟﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ ﺍﻧﮕﺷﺕ‬
‫ﺟﻠﻭﻳﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻝ‬
‫ﺭﺝ ﮐﻧﻳﺩ ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ‬
‫ﺷﺎﺑﻪ ﻧﺻﺏ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﻩ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﺩﻩ ﻭﺻﻝ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﺛﺑﻳﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺳﻳﻡ‪،‬‬
‫ﺑﺭﺍﺳﺎﺱ ﺩﻓﺗﺭﭼﻪ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎی ﺷﺎﺭژﺭ‬
‫ﺳﺭﻳﻊ‬
‫ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬
‫ﺷﮑﻞ ‪5‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺍﻧﺗﻬﺎی ﻟﻭﻟﻪ ﻣﮑﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﻭﺻﻝ ﻭ ﻗﻔﻝ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺑﺭﺍی ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺭﺩﻥ ﻟﻭﻟﻪ ﻣﮑﺵ‪ ،‬ﺩﮐﻣﻪ ﺁﺯﺍﺩﮐﻧﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﻫﻳﺩ ﻭ ﻟﻭﻟﻪ ﻣﮑﺵ‬
‫ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺑﮑﺷﻳﺩ ﻭ ﺑﺭﺩﺍﺭﻳﺩ‬
‫ﺷﮑﻞ ‪6‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺻﻝ ﺷﻭﺩ‪ ،‬ﻻﻣپ‬
‫ﯽﮐﻧﺩ‬
‫ﺭﻧﮓ ﺳﺑﺯ ﭼﺷﻣﮏ‬
‫ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺛﺎﺑﺕ‬
‫ﺭﻳﺯ ﺑﺭﻕ ﺟﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﻳﻠﯽ ﺑﺭﺍی ﻧﮕﺭﺍﻧﯽ‬
‫ﻧﻳﺳﺕ‪ ،‬ﺁﻧﺭﺍ ﺷﺎﺭژ‬
‫ﺍﻧﺗﻬﺎی ﻟﻭﻟﻪ ﻣﮑﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻝ ﻧﺎﺯﻝ ﮐﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﺩ ﻭ ﻗﻔﻝ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺑﺭﺍی ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺭﺩﻥ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﮐﻑ‪ ،‬ﺩﮐﻣﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﻫﻳﺩ‬
‫ﻭ ﻟﻭﻟﻪ ﻣﮑﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺎﺯﻝ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺑﮑﺷﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ‬
‫ﺷﮑﻞ ‪7‬‬
‫ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﻠﻳﺩ ﺭﻭﺷﻥ‪/‬ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺭﻭی ﺩﺳﺗﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺕ‬
‫ﻓﻠﺵ ﺭﻭﺷﻥ ﻭ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﺷﻭﺩ‪ .‬ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺭﻭﺷﻥ ﺷﺩﻥ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ‪ ،‬ﭼﺭﺍﻍ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ‬
‫ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺑﺯ ﺭﻭﺷﻥ ﻣﯽﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺷﮑﻞ ‪8‬‬
‫ﻭﻗﺗﯽ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺕ‪ ،‬ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ ﺗﻭﺭﺑﻭ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﺍﺩﻥ‬
‫ﮐﻠﻳﺩ ﺗﻭﺭﺑﻭی ﺭﻭی ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺕ ﻓﻠﺵ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻭﺩ‪ .‬ﻻﻣپ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﺑﻪ‬
‫ﺭﻧﮓ ﺳﺭﻳﻊ ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽﺯﻧﺩ‪.‬‬
‫‪Runtime‬‬
‫ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺗﻣﺎﻡ ﺑﺎﺗﺭیﻫﺎی ﻟﻳﺗﻳﻭﻡ ﻳﻭﻥ‪ ،‬ﺑﺎﺗﺭی ‪ Power for ALL‬ﻧﻳﺯ ﺩﺭ ﻣﻌﺭﺽ‬
‫ﻓﺭﺳﻭﺩﮔﯽ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﻣﻌﻧﯽ ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻅﺭﻓﻳﺕ ﺑﺎﺗﺭی ﻭ ﻣﺩﺕ‬
‫ﮐﺎﺭﮐﺭﺩ ﺁﻥ ﺑﺎ ﮔﺫﺷﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﻫﺵ ﻣﯽﻳﺎﺑﺩ‪ .‬ﺍﻳﻥ ﻳﮏ ﻓﺭﺁﻳﻧﺩ ﻓﺭﺳﻭﺩﮔﯽ ﻁﺑﻳﻌﯽ‬
‫ﺍﺳﺕ ﮐﻪ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺍﻳﺭﺍﺩ ﻣﻭﺍﺩ‪/‬ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻳﺎ ﺍﻳﺭﺍﺩ ﻣﺣﺻﻭﻝ ﻧﻳﺳﺕ‪.‬‬
‫ﺑﺮﺍی ﻳﮏ ﺑﺎﺗﺮی ‪3,0Ah Bosch‬‬
‫‪Power for ALL‬‬
‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺕ ﻋﺎﺩی ﺑﺩﻭﻥ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺗﺎ ‪ 60‬ﺩﻗﻳﻘﻪ‬
‫ﻏﻳﺭ ﺍﻟﮑﺗﺭﻳﮑﯽ ﺑﺭﺍی ﺗﻣﻳﺯ ﮐﺭﺩﻥ‬
‫ﻣﺑﻠﻣﺎﻥ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ‪.‬‬
‫ﺷﮑﻞ‬
‫•‬
‫ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ‬
‫ﻭ ﺁﻧﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳ‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﻓﻳﻠﺗ‬
‫ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ‬
‫ﺷﮑﻞ‬
‫ﺣﺎﻟﺕ ﺗﻭﺭﺑﻭ ﺑﺎ ﻧﺎﺯﻝ ﺍﻟﮑﺗﺭﻳﮑﯽ ﺗﺎ ‪ 7‬ﺩﻗﻳﻘﻪ‬
‫ﻣﺧﺻﻭﺹ ﮐﻑ ﻭ ﺟﺎﺭﻭ ﺯﺩﻥ‬
‫ﺳﻁﻭﺡ ﺧﻳﻠﯽ ﮐﺛﻳﻑ‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻓﺭﺳﺎﻳﺵ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺎ ﺍﻗﺩﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺭ ﻁﻭﻻﻧﯽ ﺷﻭﺩ‪:‬‬
‫• ﺷﺎﺭژ ﺑﺎﺗﺭی ﻓﻘﻁ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺣﺭﺍﺭﺗﯽ ﺑﻳﻥ ‪ 0‬ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺗﯽﮔﺭﺍﺩ ﻭ ‪ 45‬ﺩﺭﺟﻪ‬
‫ﺳﺎﻧﺗﯽﮔﺭﺍﺩ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫• ﺑﺎﺗﺭی ﺭﺍ ﻓﻘﻁ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺣﺭﺍﺭﺗﯽ ﺑﻳﻥ ‪ 20-‬ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺗﯽﮔﺭﺍﺩ ﻭ ‪ 50‬ﺩﺭﺟﻪ‬
‫ﺳﺎﻧﺗﯽﮔﺭﺍﺩ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺧﻠﻳﻪ ﺷﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﻣﺩﺕ ﻁﻭﻻﻧﯽ‬
‫ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺎﺭژ ﺷﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﺎﺗﺭی‬
‫• ﺑﺎﺗﺭی‬
‫ﺫﺧﻳﺭﻩ ﻧﮑﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺷﮑﻞ ‪ 9‬ﺟﺎﺭﻭ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺒﯽ‬
‫ﻧﺎﺯﻝﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺭﺣﺳﺏ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﻟﻭﻟﻪ ﻣﮑﺵ ﻳﺎ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﻭی ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻭﺻﻝ ﮐﻧﻳﺩ‪:‬‬
‫‪ (a‬ﻧﺎﺯﻝ ﺩﻭﮐﯽ ﺑﺭﺍی ﺟﺎﺭﻭ ﻛﺭﺩﻥ ﺷﮑﺎﻑﻫﺎ ﻭ ﮔﻭﺷﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻭ ﻏﻳﺭﻩ‪.‬‬
‫‪ (b‬ﺑﺭﺱ ﺩﻭﮐﺎﺭﻩ ﻣﺑﻠﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺭﻭﻣﺑﻠﯽ ﻭ ﭘﺭﺩﻩ ﺑﺭﺍی ﺟﺎﺭﻭ ﺯﺩﻥ‬
‫ﻗﺎﺏ ﭘﻧﺟﺭﻩ‪ ،‬ﮐﻣﺩ‪ ،‬ﻣﺑﻠﻣﺎﻥ‬
‫• ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ‪ ،‬ﻧﺎﺯﻝ ﺩﻭﮐﯽ ﻭ ﺑﺭﺱ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺭﻭﻣﺑﻠﯽ ﻭ ﭘﺭﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ‬
‫ﺩﺭ ﻧﮕﻬﺩﺍﺭﻧﺩﻩ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺑﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﺩ‪.‬‬
‫ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬
‫•‬
‫!‬
‫ﺷﮑﻞ‬
‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺕ ﻋﺎﺩی ﺑﺎ ﻧﺎﺯﻝ ﺍﻟﮑﺗﺭﻳﮑﯽ ﺗﺎ ‪ 45‬ﺩﻗﻳﻘﻪ‬
‫ﺑﺭﺍی ﺟﺎﺭﻭ ﺯﺩﻥ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﺟﺎﺭﻭ ﺯﺩﻥ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺭ‬
‫ﺑﺭﺭﺳﯽ ﻧﻣﻭﺩﻩ‬
‫ﻧﮕﻬﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻓ‬
‫ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻳﻠﺗﺭ‬
‫ﻫﺭﮔﺯ ﺍﺯ ﺟﺎ‬
‫ﺷﮑﻞ ‪7‬‬
‫ﺷﮑﻞ ‪ 10‬ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎک‬
‫ﺑﻪ ﻣﻧﻅﻭﺭ ﺩﺳﺗﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺟﺎﺭﻭ ﺯﺩﻥ‪ ،‬ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻌﺩ‬
‫ﺍﺯ ﻫﺭ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻳﺎ‪ ،‬ﺣﺩﺍﮐﺛﺭ ﻭﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻧﺷﺎﻧﻪ ﺭﻭی ﻣﺣﻔﻅﻪ‬
‫ﺭﺳﻳﺩ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺗﻭﺻﻳﻪ ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺩﻫﻳﺩ ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺍﺯ ﺣﺩ ﻋﻼﻣﺕ ﮔﺫﺍﺭی‬
‫ﺷﺩﻩ ﭘﺭ ﺷﻭﺩ‪ ،‬ﺯﻳﺭﺍ ﺍﻳﻥ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﺎﻋﺙ ﮔﺭﻓﺗﮕﯽ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﻣﯽﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫•‬
‫!‬
‫ﺁﻟﻭﺩﮔﯽﻫﺎی ﺍ‬
‫ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﻓﻳﻠﺗ‬
‫ﺷﮑﻝ ﺻﺣﻳﺢ‬
‫ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ‬
‫ﺻﺩﺍی ﮐﻠﻳﮏ‬
‫ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺩﺭ ﺻ‬
‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣ‬
‫ﻓﻳﻠﺗﺭ ﻭ ﻣﺧﺯ‬
‫ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﺍﺯ‬
‫ﻓﻳﻠﺗﺭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﻓ‬
‫ﺗﻧﻅﻳﻡ ﮔﺭﺩﺩ‬
‫• ﺑﺭﺍی ﺗﻣﻳﺯ ﮐ‬
‫ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻴﻠﺘﺮ‬
‫ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﺎﺷ‬
‫• ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ‬
‫!‬
‫ﺷﮑﻞ‬
‫•‬
‫ﻣﺟﻣﻭﻋﻪ ﻓﻳﻠﺗ‬
‫ﺷﮑﻞ‬
‫ﺷﮑﻞ‬
‫ﺗﻤﻴﺰ‬
‫• ﺑﺭﺍی ﺗﻣﻳﺯ ﮐ‬
‫ﺑﭼﺭﺧﺎﻧﻳﺩ‬
‫• ﺳﭘﺱ ﻓﻳﻠﺗﺭ ﭘ‬
‫ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ‬
‫ﺗﻭﺻﻳﻪ ﻣﯽﺷﻭﺩ‬
‫ﻭ ﺧﺎک ﺗﻣﻳﺯ ﮐﻧﻳ‬
‫ﺷﮑﻞ‬
‫ﺗﮑﺎﻧ‬
‫ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ‬
‫• ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﻣﻧ‬
‫ﺭﻭی ﺳﻁﻝ ﺯ‬
‫• ﻓﻳﻠﺗﺭ ﭘﺭﻩﺍی‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ‬
‫!‬
‫‪109‬ﺑﺭﺣﺳﺏ ﻣﺩﻝ‬
‫*����������‬
‫ﺑﺭﺣﺳﺏ ﻣﺩﻝ‬
‫‪8001 108 997 - 980320‬‬
‫‪fa‬‬
‫ﺗﺑﺭﻳﻙ ﺻﻣﻳﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺑﻭﺵ ‪BCS1/BBS1‬‬
‫ﺳﺭی "‪ "Unlimited‬ﺑﭘﺫﻳﺭﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻧﻭﺍﻉ ﻣﺩﻝﻫﺎی "‪ BCS1/BBS1 "Unlimited‬ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﻓﺗﺭﭼﻪ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎ‬
‫ﺗﻭﺻﻳﻑ ﺷﺩﻩﺍﻧﺩ‪ ،‬ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ﻣﻣﮑﻥ ﺍﺳﺕ ﺑﺭﺧﯽ ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﻭ ﻋﻣﻠﻛﺭﺩﻫﺎی ﺗﺷﺭﻳﺢ‬
‫ﺷﺩﻩ ﺑﺭﺍی ﻣﺩﻝ ﺷﻣﺎ ﻣﻌﺗﺑﺭ ﻧﺑﺎﺷﺩ‪ .‬ﻓﻘﻁ ﺍﺯ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺍﺻﻝ ﺑﻭﺵ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻳﺩ ‪-‬‬
‫ﺍﻳﻥ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺑﺎ ﻫﺩﻑ ﺩﺳﺗﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻧﺗﻳﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺻﻭﺹ ﺑﺭﺍی ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ‬
‫ﺷﻣﺎ ﻁﺭﺍﺣﯽ ﺷﺩﻩﺍﻧﺩ‪.‬‬
‫ﺷﺎﺭژ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺳﻴﻢ ﺷﺎﺭژ‬
‫ﺷﮑﻞ ‪2‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻟﻄﻔﺎً ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﺼﻮﺭ ﺗﺎ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫ﻧﺎﺯﻝ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﮐﻑ ﺑﺎ ﺑﺭﺱ ﺑﺭﻗﯽ‬
‫ﺑﺭﺱ ﺩﻭﮐﺎﺭﻩ ﻣﺑﻠﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﺧﺻﻭﺹ ﺭﻭﻣﺑﻠﯽ ﻭ ﭘﺭﺩﻩ‬
‫ﻧﺎﺯﻝ ‪ XXL‬ﺭﻭﻣﺑﻠﯽ ﻭ ﭘﺭﺩﻩ*‬
‫ﺁﺩﺍﭘﺗﻭﺭ*‬
‫ﻧﺎﺯﻝ ﺩﻭﮐﯽ ﺍﻧﻌﻁﺎﻑ ﭘﺫﻳﺭ‬
‫ﻟﻭﻟﻪ ﻣﮑﺵ‬
‫ﻓﻳﻠﺗﺭ ﮐﺭک ﮔﻳﺭ‬
‫ﻓﻳﻠﺗﺭ ﭘﺭﻩﺍی‬
‫ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﻭﺿﻌﻳﺕ ﺑﺎﺗﺭی‬
‫ﮐﻠﻳﺩ ﺣﺎﻟﺕ ﺗﻭﺭﺑﻭ‬
‫ﮐﻠﻳﺩ ﺭﻭﺷﻥ‪/‬ﺧﺎﻣﻭﺵ‬
‫ﺑﺎﺗﺭی*‬
‫ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک‬
‫ﺩﮐﻣﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺭﺩﻥ ﻣﺣﻔﻅﻪ ﮔﺭﺩ ﻭ ﺧﺎک‬
‫ﺳﻳﻡ ﺷﺎﺭژ‬
‫ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ ﺍﺗﺻﺎﻝ*‬
‫ﺷﺎﺭژﺭ ﺳﺭﻳﻊ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺭی ﺍﺿﺎﻓﯽ*‬
‫•‬
‫!‬
‫•‬
‫ﻣﺪﺕ ﺷﺎﺭژ‬
‫ﻣﺩﺕ ﺷﺎﺭژ ﻋﻧﻭ‬
‫ﺑﺎﺗﺭی ﻭ ﺳﻥ ﺑﺎﺗ‬
‫ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺳﻳ‬
‫ﺍﺗﺻﺎﻝ‬
‫ﻧﺼﺐ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ‬
‫ﺷﮑﻞ ‪3‬‬
‫ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺷﺎﺭ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺭﺍ ﻧﺯﺩﻳﮏ ﭘﺭﻳﺯ ﺑﺭﻕ ﻧﺻﺏ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺑﺭﺍی ﺍﻳﻥ ﻣﻧﻅﻭﺭ‪ ،‬ﺻﻔﺣﻪ ﺟﻠﻭﻳﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺟﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ‪ .‬ﺍﻧﮕﺷﺕ‬
‫ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻳﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﺻﻔﺣﻪ ﺟﻠﻭﻳﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻝ‬
‫ﺑﻪ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﻫﻳﺩ ﻭ ﺁﻧﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﮑﺎﻧﻳﺯﻡ ﻗﻔﻝ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﻧﻳﺩ‪ .‬ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ‬
‫ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻳﭻﻫﺎی ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺩﻩ )ﻳﺎ ﭘﻳﭻﻫﺎی ﻣﺷﺎﺑﻪ( ﻧﺻﺏ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﮐﺎﻧﮑﺗﻭﺭ ﮐﻭﭼﮏ ﺳﻳﻡ ﺷﺎﺭژ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻳﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻧﻳﺩ‬
‫ﻭ ﺳﭘﺱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺑﺭﻳﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺭﻭﺭﻓﺗﮕﯽ ﭘﻳﺵ ﺑﻳﻧﯽ ﺷﺩﻩ ﻭﺻﻝ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺻﻔﺣﻪ ﺟﻠﻭﻳﯽ ﺭﺍ ﺭﻭی ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﺩ ﻭ ﺑﺭﺍی ﺗﺛﺑﻳﺕ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺳﻳﻡ‪،‬‬
‫ﺁﻧﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﺧﻭﺩ ﻗﻔﻝ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺩﻭ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻳﻡ ﺷﺎﺭژ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺭﻳﺯ ﺑﺭﻕ ﻭﺻﻝ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺷﮑﻞ ‪4‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺩﺳﺘﮕ‬
‫ﺷﮑﻞ‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺗﯽ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺭﻕ ﻭﺻﻝ ﺷﻭﺩ‪ ،‬ﻻﻣپ‬
‫ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﺭﻭی ﺁﻥ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﺷﺭﻭﻉ ﺑﻪ ﭼﺷﻣﮏ ﺯﺩﻥ ﻣﯽﮐﻧﺩ‪.‬‬
‫ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺷﺎﺭژ ﺷﺩﻥ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ‪ ،‬ﭼﺭﺍﻍ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺑﺯ ﭼﺷﻣﮏ‬
‫ﻣﯽﺯﻧﺩ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺗﯽ ﺷﺎﺭژ ﺑﺎﺗﺭی ﮐﺎﻣﻝ ﺷﻭﺩ‪ ،‬ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﺷﺎﺭژ ﺑﺎﺗﺭی ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺛﺎﺑﺕ‬
‫ﺭﻭﺷﻥ ﻣﯽﻣﺎﻧﺩ ﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﭼﻧﺩ ﺩﻗﻳﻘﻪ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﻣﯽﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺟﻬﺕ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﺁﻥ‪ ،‬ﻣﺩﺗﯽ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﭘﺭﻳﺯ ﺑﺭﻕ ﺟﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻻﻣپ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺳﺑﺯ ﺭﻭﺷﻥ ﻣﯽﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺩﺍﻍ ﺷﺩﻥ ﺳﻳﻡ ﺷﺎﺭژ ﻭ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺩﻟﻳﻠﯽ ﺑﺭﺍی ﻧﮕﺭﺍﻧﯽ‬
‫ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬
‫ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﻭﻗﺗﯽ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺷﺎﺭژی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻧﻳﺳﺕ‪ ،‬ﺁﻧﺭﺍ ﺷﺎﺭژ‬
‫ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺍﻧﺗﻬﺎی ﻟﻭﻟﻪ‬
‫ﺑﺭﺍی ﺁﺯﺍﺩ ﮐ‬
‫ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺑﮑﺷ‬
‫ﺷﮑﻞ‬
‫•‬
‫•‬
‫ﺷﺎﺭژ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﺼﺎﻝ‬
‫ﺷﮑﻞ ‪1‬‬
‫•‬
‫ﺑﺭﺍی ﺷﺎﺭژ ﮐﺭﺩﻥ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ‪ ،‬ﺁﻧﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺯﺩﻳﮑﯽ ﭘﺭﻳﺯ ﺑﺭﻕ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻓﻳﺵ ﺳﻳﻡ ﺷﺎﺭژﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻘﻁﻪ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﭘﺎﻳﻳﻥ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﻣﺗﺻﻝ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺳﻳﻡ ﺷﺎﺭژﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻝ ﭘﺭﻳﺯ ﺟﺎی ﺩﻫﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻫﻧﮕﺎﻡ ﺷﺎﺭژ ﺷﺩﻥ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ‪ ،‬ﭼﺭﺍﻍ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﺁﻥ ﺁﻫﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺑﺯ‬
‫ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽﺯﻧﺩ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺗﯽ ﺷﺎﺭژ ﺑﺎﺗﺭی ﮐﺎﻣﻝ ﺷﻭﺩ‪ ،‬ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﺷﺎﺭژ ﺑﺎﺗﺭی ﺑﻪ ﺻﻭﺭﺕ ﺛﺎﺑﺕ‬
‫ﺭﻭﺷﻥ ﻣﯽﻣﺎﻧﺩ ﻭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﭼﻧﺩ ﺩﻗﻳﻘﻪ ﺧﺎﻣﻭﺵ ﻣﯽﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺟﻬﺕ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﺁﻥ‪ ،‬ﻣﺩﺗﯽ ﮐﻭﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﭘﺭﻳﺯ ﺑﺭﻕ ﺟﺩﺍ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﻻﻣپ ﻧﺷﺎﻧﮕﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺳﺑﺯ ﺭﻭﺷﻥ ﻣﯽﺷﻭﺩ‪.‬‬
‫ﺩﺍﻍ ﺷﺩﻥ ﺳﻳﻡ ﺷﺎﺭژ ﻭ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺩﻟﻳﻠﯽ ﺑﺭﺍی ﻧﮕﺭﺍﻧﯽ‬
‫ﻭﺟﻭﺩ ﻧﺩﺍﺭﺩ‪.‬‬
‫ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﻭﻗﺗﯽ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﺷﺎﺭژی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻧﻳﺳﺕ‪ ،‬ﺁﻧﺭﺍ ﺷﺎﺭژ‬
‫ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫•‬
‫ﺑﺭﺍی ﺷﺎﺭژ‬
‫ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺑﻳﺎﻭﺭ‬
‫ﺑﺭﺍی ﺍﻁﻼﻋ‬
‫ﺭﺍﻫﻧﻣﺎی ﺍﺳﺗ‬
‫ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺳﻳ‬
‫ﺍﺗﺻﺎﻝ‬
‫ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍی ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ‬
‫ﺑﺎﺗﺭی ﺭﺍ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺭﻳﻝ ﺭﺍﻫﻧﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻧﻳﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺣﻝ ﺧﻭﺩ‬
‫ﻗﻔﻝ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺑﺭﺍی ﺁﺯﺍﺩ ﮐﺭﺩﻥ ﺍﺗﺻﺎﻝ‪ ،‬ﺩﮐﻣﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﻓﺷﺎﺭ ﺩﻫﻳﺩ ﻭ ﺑﺎﺗﺭی ﺭﺍ ﺍﺯ‬
‫ﭘﺷﺕ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺑﻳﺭﻭﻥ ﺑﮑﺷﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺗﻭﺟﻪ‪ :‬ﻗﺑﻝ ﺍﺯ ﺑﻪﮐﺎﺭﮔﻳﺭی ﺑﺎﺗﺭی ﺑﺭﺍی ﻧﺧﺳﺗﻳﻥ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ‬
‫ﮐﺎﻣﻝ ﺷﺎﺭژ ﮐﻧﻳﺩ‪.‬‬
‫ﺷﺎﺭژ ﮐﺮﺩﻥ‬
‫ﺍﻧﺗﻬﺎی ﻟﻭﻟﻪ‬
‫ﺑﺭﺍی ﺁﺯﺍﺩ ﮐ‬
‫ﻭ ﻟﻭﻟﻪ ﻣﮑﺵ‬
‫ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟ‬
‫ﺷﮑﻞ‬
‫ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ ﻣﯽﺗ‬
‫ﻓﻠﺵ ﺭﻭﺷﻥ ﻭ ﺧ‬
‫ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺑﺯ ﺭ‬
‫ﺷﮑﻞ‬
‫ﻭﻗﺗﯽ ﺟﺎﺭﻭ ﺑﺭﻗﯽ‬
‫ﮐﻠﻳﺩ ﺗﻭﺭﺑﻭی ﺭﻭ‬
‫ﺭﻧﮓ ﺳﺭﻳﻊ ﭼﺷ‬
‫ﺷﺎﺭژ ﮐﺮﺩﻥ‬
‫ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺑﺭﺍی ﺷﺎﺭژ ﺑﺎﺗﺭی ﻭﺟﻭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ‪ -‬ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻳﻡ‬
‫ﺷﺎﺭژ )ﺷﮑﻞ ‪ ،( 2‬ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻳﺳﺗﮕﺎﻩ ﺍﺗﺻﺎﻝ )ﺷﮑﻞ ‪ ( 3‬ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﮏ‬
‫ﺷﺎﺭژﺭ ﺳﺭﻳﻊ ﺍﺻﻝ‪.‬‬
‫ﺑﺭﺣﺳﺏ ﻣﺩﻝ‬
‫*����������‬
‫‪110‬‬
‫ﺑﺭﺣﺳﺏ ﻣﺩﻝ‬
8001 108 997 - 980320
zf
安裝充電站
圖 3
感謝您購買博世BCS1/BBS1「Unlimited」系列吸塵機。
本說明書為BCS1/BBS1「Unlimited」系列通用,某些功能與配
備可能不適用於您的型號。請使用本吸塵機專用的博世原廠配
件,以達到最佳吸塵效果。
請翻出插圖頁。
•
•
•
•
•
將充電站插入插頭。
請先移除充電站的前面板。請用手指將前面板從充電站底部
往外推,解開鎖定機制。使用隨附螺絲(或同規格螺絲)將充
電站安裝在牆邊。
將充電線的小型連接器插入充電站底部,然後安裝到凹槽
中。
請將前面板推回去並鎖好,以確保連接器安全無虞。
將充電線主插頭插入插座中。
在充電站充電
圖 4
2 配有室內吸嘴的二合一家具刷
•
•
3 加大碼室內吸嘴*
•
1 配有電動刷頭的地板吸嘴
4 轉換器*
5 彈性尖頭吸嘴
6 吸管接頭
7 棉絮濾網
•
•
將吸塵機放置在充電站上方。
吸塵機透過充電站連接主電源後,吸塵機指示燈會慢慢閃
爍。
充電時,吸塵機的指示燈會閃綠燈。
電池充滿後指示燈會繼續亮著,幾分鐘後才會消失。
如果不確定是否充滿,請暫時切斷電器的主電源以確認。指示
燈將會亮綠燈。
充電時,充電線和吸塵機會發熱,這是正常的現象。
閒置時,可將吸塵機接在充電器上。
8 葉片式濾網
9 電池充電狀態指示燈
10 高速開關
使用快速充電器充電*
11 電源開關
•
12 電池*
13 集塵箱
14 集塵箱釋放鈕
15 充電線
16 充電站*
17 備有額外電池的快速充電器*
•
充電時間
這裡標示的充電時間會因充電狀態、電池溫度以及電池壽命而
異。
一顆3.0Ah Bosch
Power for ALL電池
第一次使用前
圖 1
•
•
!
請將電池從吸塵機的導軌插入,聽到喀嚓聲即可。
如要拆下電池,請按下釋放鈕,並將電池從吸塵機後方拔
出。
請注意:第一次使用前請將電池充滿。
充電
共有三種充電模式 – 直接使用充電線(圖 2 )、使用充電站(
圖 3 ),或使用原廠快速充電器。 只使用充電線充電
圖 2
•
•
•
•
•
•
要為吸塵機充電,請將它放在插座旁。
將充電線插入電器底部的接頭。
將充電線插頭插入插座中。
充電時,吸塵機的指示燈會慢慢閃綠燈。
電池充滿後指示燈會繼續亮著,幾分鐘後才會消失。
如果不確定是否充滿,請暫時切斷電器的主電源以確
認。指示燈將會亮綠燈。
充電時,充電線和吸塵機會發熱,這是正常的現象。
閒置時,可將吸塵機接在充電器上。
若要使用快速充電器充電,請先取走吸塵機內的電池
(圖 1 )
請查看使用手冊,進一步了解如何使用快速充電器。
使用充電線或充電站
(80%)
約4小時
使用充電線或充電站
(100%)
約5小時
使用Bosch快速充電器
請參閱快速充電器說明書
組裝本電器
圖 5
•
•
將吸管接頭末端插入吸塵機的連接埠並固定好。
如要拆下吸管接頭,請按下釋放鈕,並將吸管接頭往下拉。
圖 6
•
•
將吸管接頭末端插入地板吸嘴並固定好。
如要拆下地板吸嘴,請按下釋放鈕,並將吸管接頭從吸嘴拔
出。
* 視乎型號而定
111
8001 108 997 - 980320
吸塵清潔
圖 7
您可以利用手把上的開/關箭頭指示來啟動和關掉吸塵機。吸
塵機電源開啟後,指示燈亮起綠燈。
!
圖 11
•
圖 8
啟動吸塵機後,您可以順著增強開關的箭頭的方向推,開啟增強
功能。指示燈會快速閃綠燈。
運作時間
Power for ALL電池與其他鋰電池一樣會自然耗損。這表示電
池容量和運作時間將會逐漸縮短。這屬於自然損耗現象,而非材
料/生產問題或產品瑕疵。
利用釋放鈕取出吸塵機內的集塵容器。
圖 12
•
•
取出集塵容器內的濾芯。
清空集塵容器。
圖 13
•
•
•
清除堵塞在容器下方排出口的所有灰塵。
將濾芯裝回集塵容器中,並確認是否安裝妥當。
將集塵容器裝回吸塵機,聽到喀噠聲即表示鎖至定位。
小心:裝回容器時若明顯感覺到有任何阻力,請檢查濾網
齊全無缺,而且濾芯和集塵容器都位於正確位置。
一顆3.0Ah Bosch Power for
ALL電池
!
清潔家具的一般模式(未搭配
電動配件)
最多60分鐘
濾網護理
清潔工作的一般模式(搭配電
動吸嘴)
最多45分鐘
•
進階清潔工作的高速模式(搭
配電動地板吸嘴)
最多7分鐘
以下措施可以延長電池的壽命:
• 電池在0 °C至45 °C的環境下充電。
• 電池儲存於 -20 °C至50 °C的溫度範圍。
• 請勿長時間存放完全充滿或完全放電的電池。
圖 9 吸塵清潔(使用配件)
按指示將吸嘴裝上吸管接頭或吸塵機的連接埠:
a) 適合清理縫隙和角落等的尖頭吸嘴。
b) 配有室內吸嘴的二合一家具刷,適合清潔窗框、櫥櫃、家具等。
• 使用後,請將配有室內吸嘴的二合一家具刷重新插入配件固
定座。
電器使用後
•
清空集塵容器時,務必同時檢查濾芯的骯髒程度。如有必要,請
依照「保養濾網」中的詳細說明清潔。
小心:必須關掉吸塵機的電源才能清潔濾網。
使用吸塵機時必須安裝濾芯。
完成清潔後,請關閉吸塵機的電源。圖 7
請定期清潔濾網,確保吸塵機維持最佳狀態。
請關掉吸塵機以便清潔濾網。
小心:必須關掉吸塵機的電源才能清潔濾網。
• 拆除吸塵機的集塵容器。
!
•
圖 11
取出集塵容器內的濾芯。
圖 12
圖 14 清潔葉片式濾網
•
•
清潔葉片式濾網時,請將旋鈕至少轉三次,各旋轉180°。
將葉片式濾網從外部濾芯拆下並清理灰塵。
我們建議您每次清空集塵容器時,同時清潔葉片式濾網。
圖 15 輕敲彈落葉片式濾網的灰塵
若葉片式濾網非常骯髒,您亦可直接以輕敲方式彈落灰塵。
• 請拆除外部濾芯的葉片式濾網,在垃圾桶上輕敲以彈落灰
塵。
• 清理完葉片式濾網後,即可再次使用。
請注意:無需沖洗濾網。
!
圖 10 清空集塵容器
我們建議不要讓集塵容器內的灰塵量超過標示,否則可能令濾網
堵塞。
我們建議集塵容器的灰塵不要超過標示,否則可能造成濾網堵
塞。
112
* 視乎型號而定
8001 108 997 - 980320
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, FilterbeutelKonigurator und viele weitere Infos
unter: www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile &
Zubehör, Produkt-Informationen:
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr
erreichbar.
AE
United Arab Emirates,
BSH Home Appliances FZE
Round About 13,
Plot Nr MO-0532A
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae
AL
Republika e Shqiperise,
Albania
ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati “Matrix Konstruksion”,
Kati 0 dhe +1
1023 Tirane
Tel.: 4 2278 130, -131
Fax: 4 2278 130
mailto:info@elektro-servis.com
EXPERT SERVIS
Rruga e Kavajes,
Kulla B Nr 223/1 Kati I
1023 Tirane
Tel.: 4 480 6061
Tel.: 4 227 4941
Fax: 4 227 0448
Cel: +355 069 60 45555
mailto:info@expert-servis.al
AT
Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
Ersatzteile und Zubehör und viele
weitere Infos unter:
www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen
Tel.: 0810 550 511
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr für
Sie erreichbar.
AU Australia
BSH Home Appliances Pty. Ltd.
Gate 1, 1555 Centre Road
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 369 744*
Fax: 1300 306 818
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.bosch-home.com.au
* Mo-Fr: 24 hours
01/18
114
BA
Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
“HIGH” d.o.o.
Gradačačka 29b
71000 Sarajevo
Tel.: 061 10 09 05
Fax: 033 21 35 13
mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A. – N.V.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
Tel.: 02 475 70 01
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be
BG Bulgaria
BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
Business center FPI, loor 5,
Cherni vrah Blvd. 51B
1407 Soia
Tel.: 0700 208 17
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.bosch-home.bg
BH Bahrain,
Khalaifat Est.
P.O. Box 5111
Manama
Tel.: 01 7400 553
mailto:service@khalaifat.com
BY Belarus, Беларусь
OOO “БСХ Бытовая техника”
тел.: 495 737 2961
mailto:mok-kdhl@bshg.com
CH
Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Bosch Hausgeräte Service
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
Produktinformationen
Tel.: 0848 888 200
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com
CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 7777 8007
Fax: 022 658 128
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
CZ
Česká Republika, Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546
www.bosch-home.com/cz
DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 80 18
BSH-Service.dk@bshg.com
www.bosch-home.dk
EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
Türi tn.5
11313 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
mailto:servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee
Renerki Kaubanduse OÜ
Tammsaare tee 134B (Euronicsi kaupluses)
12918 Tallinn
Tel.: 0651 2222
Fax: 0516 7171
mailto:klienditeenindus@renerk.ee
www.renerk.ee
Eliser OÜ
Mustamäe tee 24
10621 Tallinn
Tel.: 0665 0090
mailto:hooldus@eliser.ee
www.kodumasinate-remont.ee
ES España, Spain
BSH Electrodomésticos España S.A.
Servicio Oicial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA,
C/ Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 976 305 713
Fax: 976 578 425
mailto:CAU-Bosch@bshg.com
www.bosch-home.es
FI
Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A, PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 705
mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com
www.bosch-home.i
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.
FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin – CS 50037
93406 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0,40 € / min
0 892 698 010
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et
Accessoires:
0,40 € / min
0 892 698 009
www.bosch-home.fr
8001 108 997 - 980320
GB Great Britain
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton
Milton Keynes MK12 5PT
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please visit
www.bosch-home.co.uk
or call Tel.: 0344 892 8979*
* Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider
for exact charges
GR Greece, Ελλάς
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20
14564 Kiisia
Tηλέφωνο: 210 4277701
Tηλέφωνο:181 82
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.bosch-home.gr
HK Hong Kong,
BSH Home Appliances Limited
Unit 1 & 2, 3rd Floor,
North Block, Skyway House,
3 Sham Mong Road
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
Tel.: 2565 6151
Fax: 2565 6681
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn
HR Hrvatska, Croatia
BSH kućanski uređaji d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269F
10000 Zagreb
Tel.: 01 5520 888
Fax: 01 6403 603
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.com/hr
HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék Kereskedelm Kft.
Árpád fejedelem útja 26-28
1023 Budapest
Call Center: +06 80 200 201
mailto: BSH-szerviz@bshg.com
www.bosch-home.com/hu
IE
Republic of Ireland
BSH Home Appliances Ltd.
M50 Business Park
Ballymount Road Upper
Walkinstown
Dublin 12
To arrange an engineer visit, to order
spare parts and accessories or for
product advice please call
Tel.: 01450 2655*
www.bosch-home.ie
* Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider
for exact charges.
01/18
IL
Israel,
C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St.
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222
Fax: 08 9777 245
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.bosch-home.co.il
IN
India, Bhārat,
BSH Household Appliances Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House, Main Bldg, 2nd Floor,
Plot No. 103, Road No. 12,
MIDC, Andheri East
Mumbai 400 093
Toll Free 1800 266 1880*
www.bosch-home.com/in
* Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm
(exclude public holidays)
IS
Iceland
Smith & Norland hf.
Noatuni 4
105 Reykjavik
Tel.: 0520 3000
Fax: 0520 3011
www.sminor.is
IT
Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via. M. Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
Numero verde 800 829 120
mailto:info.it@bosch-home.com
www.bosch-home.com/it
KZ Kazakhstan, Қазақстан
IP Anackiy A.N. PTN-Service
Kuyshi Dina str.23/1 N3
Astana
Tel.: 717 236 64 55
mailto: ptnservice@mail.ru
Technodom Service
Utegen Batira Str. 73
480096 Almaty
Tel.: 727 258 85 44
mailto: lsr@technodom.kz
www.technodom.kz
Kombitechnocentr
Zhambyl st. 117
480096 Almaty
Tel.: 727 338 45 55
mailto:cts_pavel@bk.ru
www.cts.kz
TOO Evrika Service
Shimkent, Rıskulova 22.
Shimkent 160018
Tel.: 727 252 44 63 75
mailto:evrika_kz@mail.ru
www.evrika.com
AV SERVİCE
Abulhair hana Str. 51
Uralsk 090000
Tel.: 711 293 99 49
mailto:oastaiev@avservice.kz
www.avservice.kz
LB Lebanon,
Teheni, Hana & Co.
Boulevard Dora 4043 Beyrouth
P.O. Box 90449
Jdeideh, 1202 2040
Tel.: 01 255 211
mailto:Info@Teheni-Hana.com
LT
Lietuva, Lithuania
Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 037 212 146
Fax: 037 212 165
www.senukai.lt
UAB “AG Service”
R. Kalantos g. 32
52494 Kaunas
Tel.: 070 055 655
Fax: 037 331 363
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt
Baltic Continent Ltd.
Lukšio g. 23
09132 Vilnius
Tel.: 870 055 595
Fax: 052 741 722
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt
UAB Emtoservis
Savanorių pr. 1 (Centrinė būstinė)
03116 Vilnius
Tel.: 87 00 447 24
Fax: 05 27 373 68
mailto:svc@emtoservis.lt
www.emtoservis.lt
LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26 349 811
Fax: 26 349 315
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu
LV
Latvija, Latvia
SIA “General Serviss”
Buļļu iela 70c
1067 Riga
Tel.: 067 42 52 32
mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv
BALTIJAS SERVISS
Brivibas gatve 201
1039 Riga
Tel.: 067 07 05 20; -36
Fax: 067 07 05 24
mailto:info@baltijasserviss.lv
www.baltijasserviss.lv
Sia Elektronika-Serviss
Tadaiķu iela 4
1004 Riga
Tel.: 067 71 70 60
Fax: 067 60 12 35
mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv
MD Moldova
S.R.L. “Rialto-Studio”
ул. Щусева 98
2012 Кишинев
тел./ факс: 022 23 81 80
mailto:bosch-md@mail.ru
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
Ul. Slobode 17
84000 Bijelo Polje
Tel./Fax: 050 432 575
Mobil: 069 324 812
mailto:ekobosch.servis@t-com.me
115
8001 108 997 - 980320
MK Macedonia, Makeдoния
GORENEC
Jane Sandanski 69 lok. 3
1000 Skopje
Tel.: 022 454 600
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com
MT Malta
Oxford House Ltd.
Notabile Road
Mriehel BKR 14
Tel.: 021 442 334
Fax: 021 488 656
www.oxfordhouse.com.mt
MV Raajjeyge Jumhooriyyaa,
Maledives
Lintel Investments
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu
Malé
Tel.: 0331 0742
mailto:mohamed.zuhuree@
lintel.com.mv
NL Nederlande, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Storingsmelding:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4845
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com
Onderdelenverkoop:
Tel.: 088 424 4010
Fax: 088 424 4801
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com
www.bosch-home.nl
NO Norge, Norway
BSH Husholdningsapparater A/S
Grensesvingen 9
0661 Oslo
Tel.: 22 66 05 54
Tel.: 22 66 06 00
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no
NZ New Zealand
BSH Home Appliances Ltd.
Unit F 2, 4 Orbit Drive
Mairangi Bay
Auckland 0632
Tel.: 0800 245 700*
Fax: 0800 256 535
mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz
* Mo-Fr: 8.30 am to 5.00 pm
(exclude public holidays)
PL
Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Centrala Serwisu
Tel.: 801 191 534
Fax: 022 572 7709
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl
01/18
116
PT
Portugal
BSHP Electrodomésticos,
Sociedade Unipessoal, Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 730
Fax: 214 250 701
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com
www.bosch-home.pt
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro
RU Russia, Россия
OOO “БСХ Бытовые Приборы”
Сервис от производителя
Малая Калужская, 15
119071 Москва
тел.: 8 (800) 200 29 61
mailto:mok-kdhl@bshg.com
www.bosch-home.com
SA
Kingdom Saudi Arabia,
Abdul Latif Jameel Electronics
and Airconditioning Co. Ltd.
BOSCH Service centre,
Kilo 5 Old Makkah Road
(Next to Toyota), Jamiah Dist.
P.O.Box 7997
Jeddah 21472
Tel.: 800 127 9999
mailto:palakkaln@alj.com
www.aljelectronics.com.sa
SK Slovensko, Slovakia
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Radlická 350/107c
158 00 Praha 5
Tel.: +421 244 452 041
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Balkan Caddesi No: 51
34771 Ümraniye, Istanbul
Tel.: 0 216 444 6333*
Fax: 0 216 528 9188*
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
* Çağrı merkezini sabit hatlardan
aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme,
Cep telefonlarından ise kullanılan
tarifeye gore değişkenlik göstermektedir
TW Taiwan, 台湾
我們期盼您不斷的鼓勵與指導,
任何咨詢或服務需求,
歡迎洽詢客服專線
BSH Home Appliances Private Limited
台北市內湖區洲子街80號11樓
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
Fax: 02 2627 9788
mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw
UA Ukraine, Україна
TOB “БСХ Побутова Техніка”
тел.: 044 490 2095
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua
SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 19 70 00 local rate
Tel.: 0771 11 22 77 local rate
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se
XK Kosovo
Service-General SH.P.K.
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
Tel.: 0290 321 434
Tel.: 0290 330 723
mailto:a_service@
gama-electronics.com
SG Singapore,
BSH Home Appliances Pte. Ltd.
Block 4012, Ang Mo Kio Avenue 10
#01-01 Techplace 1
Singapore 569628
Tel.: 6751 5000*
Fax: 6751 5005
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg
XS Srbija, Serbia
BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića br. 9ž
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 353 70 08
Fax: 011 205 23 89
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs
* Mo-Fr: 8.30am to 7.00pm, Sa: 8.30am to 5.30pm
(exclude public holidays)
ZA South Africa
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.
15th Road Randjespark
Private Bag X36, Randjespark
1685 Midrand – Johannesburg
Tel.: 086 002 6724
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za
SI
Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 00
Fax: 01 583 08 89
mailto:informacije.servis@bshg.com
www.bosch-home.com/si
8001 108 997 - 980320
nl
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.
da
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.
de
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.
en
This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.
fr
Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE.
it
Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.
no
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.
sv
Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.
fi
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
es
Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y electrónicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.
117
8001 108 997 - 980320
hu
Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.
cs
hu
Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice
2012/19/EU týkající se použité elektrické a elektronické
přístroje (odpadních elektrických a elektronických
zařízení - OEEZ). Směrná hodnota určuje fra-mework
pro vracení a recyklaci použitých spotřebičů-CE ve
všech zemích EU.
pt
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.
el
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ.
ru
Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.
zf
hu
此吸塵機受歐盟2012/19/EU有關舊電器及電子產品(廢棄電器
和電子設備– WEEE)指引監管,該指引確立了適用於整個歐盟
的舊電器回收和再造的規章制度。
tr
fa
‫ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ‬2012/19/EU ‫ﺍﻳﻥ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺑﺭﺍﺳﺎﺱ ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﻟﻌﻣﻝ‬
‫( ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩﻫﺎی‬waste electrical and electronic- WEEE)
‫ ﺍﻳﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﻟﻌﻣﻝ‬.‫ﺍﻟﮑﺗﺭﻳﮑﯽ ﻭ ﺍﻟﮑﺗﺭﻭﻧﻳﮑﯽ ﻣﺳﺗﻌﻣﻝ ﺑﺭﭼﺳﺏ ﺧﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺕ‬
‫ﭼﺎﺭﭼﻭﺏ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺕ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩﻫﺎی ﻣﺳﺗﻌﻣﻝ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﮐﻠﻳﻪ‬
.‫ﮐﺷﻭﺭﻫﺎی ﻋﺿﻭ ﺍﺗﺣﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﻧﻣﻭﺩﻩ ﺍﺳﺕ‬
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
pl
-
ro
Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice
şi electronice vechi (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
‫یئاپورا طباوض قباطم هاگتسد نيا‬
‫رد‬
Directiva
prescrie
cadrul‫طباوض‬
pentru‫یئاپورا‬
o preluare înapoi, ‫ردرد‬
‫هاگتسدنيا‬
‫هاگتسد‬
‫قباطم‬
‫یئاپورا‬
‫نيا‬
‫قباطم‬
‫هاگتسد هراب‬
‫طباوضیاه‬
‫یقرب هنهک‬
‫یکينورتکلا و‬
valabilă ‫هراب‬
în
întreaga
UE,‫یاه‬
şi valorificarea
vechi.
‫هراب‬
‫هاگتسد‬
‫یاه‬
‫یقربهنهک‬
‫ویقرب‬aparatelor
‫یکينورتکلاو‬
‫یکينورتکلا‬
‫هاگتسد‬
‫هنهک‬
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
‫تسا هدش صخشم‬
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z inny‫صخشم‬
‫هدش‬
‫تسا‬
‫صخشم‬
‫هدش‬
‫ربتعم اپوا رسارس رد هک طباوض نیا‬
‫تسا‬،
‫تساراهچ‬
‫بوچ‬
mi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
‫نیا‬
‫طباوض‬
‫هک‬
‫رد‬
‫رسارس‬
‫اپوا‬
‫ربتعم‬
‫تسا‬،
‫بوچراهچ‬
‫بوچ‬
‫نیا‬
‫طباوض‬
‫هک‬
‫رد‬
‫رسارس‬
‫اپوا‬
‫ربتعم‬
‫راهچ‬
‫هاگتسد‬
‫یاه‬
‫تساتفايزاب و نتفرگ سپزاب هويش یلک‬،
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
‫یاه‬
‫هويشیلک‬
‫سپزابهويش‬
‫نتفرگسپزاب‬
‫نتفرگ‬
‫و‬
‫تفايزاب‬
‫هاگتسد‬
‫یلک‬
‫و‬
‫تفايزاب‬
‫هاگتسد‬
‫یاه‬
‫دنک یم نييعت ار هنهک‬
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elek‫نييعتارارهنهک‬
‫یمنييعت‬
‫دنکیم‬
‫دنک‬
‫هنهک‬
trycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający ‫هاگتسد نيا‬
‫قباطمنيا‬
‫هاگتسد‬
‫قباطم‬
‫یئاپورا طباوض‬
‫رد‬
‫طباوض‬
‫یئاپورا‬
‫رد‬
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
‫یاههراب‬
‫هاگتسد‬
‫هنهک یاه‬
‫یکينورتکلا و یقرب‬
‫هاگتسد هراب‬
‫یقرب هنهک‬
‫یکينورتکلا و‬
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
‫صخشم‬
‫هدش صخشم‬
‫تسا هدش تسا‬
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
‫نیا‬
‫رد هک‬
‫رسارس‬
‫ربتعم‬
‫طباوض نیا‬
‫طباوضهک‬
‫رسارس رد‬
‫اپوا‬
‫اپواربتعم‬
‫تسا‬،
‫تسا راهچ‬،
‫بوچ راهچ بوچ‬
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
‫یلک‬
‫هويش‬
‫سپزاب‬
‫هاگتسدو نتفرگ‬
‫یاهتفايزاب‬
‫یاه هاگتسد‬
‫هويش یلک‬
‫سپزاب‬
‫نتفرگ‬
‫تفايزاب و‬
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
‫یمار هنهک‬
‫نييعت‬
‫نييعت ار هنهک‬
‫دنک یم دنک‬
‫یئاپورا طباوض قباطم هاگتسد نيا‬
‫رد‬
takiego sprzętu.
‫یکينورتکلا و یقرب هنهک یاه هاگتسد هراب‬
118
‫تسا هدش صخشم‬
‫تسا ربتعم اپوا رسارس رد هک طباوض نیا‬، ‫بوچ راهچ‬
‫یاه هاگتسد تفايزاب و نتفرگ سپزاب هويش یلک‬
‫دنک یم نييعت ار هنهک‬
8001 108 997 - 980320
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.
FI
Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT
Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza˛dzenia obowia˛zuja˛ warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza˛dzenia. Przy korzystaniu
ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
119
8001 108 997 - 980320
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
CS Podmínky záruky
Na tento přístroj se vztahují záruční podmínky stanovené naši zástupci v zemi prodeje. Podrobnosti ohledně
totéž lze získat od prodejce, od kterého byl spotřebič
zakoupen. Uznání záruky musí být předloženy účtenky
HU Garanciális feltételek
A granciális
feltételeket
a 117/1991
(lX. 10)
számúKorm.
kormányrendelet
szabályozza.A72
órán
garanciális
feltételeket
a 151/2003.
(IX.22.)
rendelet szabályozza.
vásárlástól
belüli
meghibásodas
esetén
a készüléket aesetén
kereskedelem
cserélia ki.
Ezután cseréjéről dönt.
számított
72 órán belüli
meghibásodás
a kereskedő
készülék
vevöszoolgálatunk
gondoskodiz
az elöirt
15 napon belüli,
kölcsönkészülék
Ez utáni időszakban
a Vevőszolgálat
gondoskodik
a lehető
leggyorsabbbiztositása
javítás
esetén
30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
elvégzéséről.
szabályosan
garanciajeggyel
lehet igénybevenni,
mindenigazoló
egyéb garanciális
A garanciárakitölött
a vásárló
a kitöltött garanciajeggyel,
vagyamely
a vásárlást
számlával
feltételt
részletesen
ismertet.
A készülékek
csak
KERMI
és MEEI által
engedélyzett
a garancia
elvesztését
vonhatja
tarthat is
igényt.
A használati
utasítás
be nem
tartása,
garanciajaggyel
kerülnek forgalomba.
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
ZF 本產品適用本公司駐購買國代表所發佈的保固條款。您隨時可向購買本產品的經銷商諮詢相關
細節。在任何情況下,出示購買證明均是獲得保修服務的必要的條件。
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi în orice caz bonul de
cumpărare.
‫ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺿﻣﺎﻧﺕ ﻧﺎﻣﻪ‬faFA
‫ﺷﺭﺍﻳﻁ ﺿﻣﺎﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻥ ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺗﻭﺳﻁ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﮔﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻛﺷﻭﺭ ﺷﻣﺎ ﺗﻧﻅﻳﻡ‬
‫ ﺟﺯﺋﻳﺎﺕ ﻣﺭﺑﻭﻁﻪ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﻳﺩ ﺍﺯ ﻓﺭﻭﺷﮕﺎﻩ ﻣﺣﻝ ﺧﺭﻳﺩ‬.‫ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ‬
‫ ﺍﺭﺍﺋﻪ‬،‫ ﺑﺭﺍی ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻭﺍﺭﺩ ﺿﻣﺎﻧﺕ ﻧﺎﻣﻪ‬.‫ﺩﺳﺗﮕﺎﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺕ ﻧﻣﺎﻳﻳﺩ‬
.‫ﺭﺳﻳﺩ ﺧﺭﻳﺩ ﺍﻟﺯﺍﻣﯽ ﺍﺳﺕ‬
120
8001 108 997 - 980320
Όροι Εγγύησης
1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24)
μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την
παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος
και το μοντέλο του προϊόντος.
2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πλημμελή κατασκευή
της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της
συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ.
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής
λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, η μονάδα Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH
Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει
χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τπ μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή
στον μεταπωλητή ή προς την μονάδα Σέρβις (ή προς το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές
Α.Β.Ε. εφόσον δεν πραγματοποιούνται από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο απ’
αυτήν πρόσωπο.
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο
συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή
τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των
οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
– Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο Σέρβις μη εξουσιοδοτημένο από την
BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
– Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις
οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων
της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής, της πτώσης της συσκευής κλπ.
– Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
– Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές,
λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του
κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
9. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης
της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές
Συσκευές Α.Β.Ε.
10. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
11. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.
BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά, Αθήνα
ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Αθήνα ..............................17° χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20,145 64 Κηφισιά
θεσ/νίκη ........................... Οδός Χάλκης, Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 οι Πυλαία, Τ.θ. 60017 θέρμη
Πάτρα .............................. Χαραλάμπη 57. 262 24 Ψηλά Αλώνια
Ηράκλειο – Κρήτης ........ Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, 713 06 Ηράκλειο
Κύπρος............................ Αρχ. Μακαρίου Γ 39. 2407Έγκωμη Λευκωσία, Κύπρος
18182 ............................... 24 ώρες / 7 ημέρες, τυπική χρέωση κλήσης προς εθνικά δίκτυα
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
01/17
121
8001 108 997 - 980320
122
8001 108 997 - 980320
123
8001 108 997 - 980320
Информация о бытовой технике, произведенной под контролем концерна
БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия
в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ, законодательства о техническом регулировании
и законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации
Продукция: пылесосы
Товарный знак: Bosch
ВНИМАНИЕ! Ассортимент продукции постоянно обновляется. Технические характеристики продукции, в том числе энергоэффективности,
постоянно совершенствуются. Продукция регулярно проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия согласно действующему законодательству. Информацию о реквизитах актуальных сертификатов соответствия и сроках их действия, актуальную информацию о
классе и характеристиках энергоэффективности продукции, информацию об актуальном ассортименте продукции можно получить у организации, выполняющей функции иностранного изготовителя на территории Российской Федерации ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515,
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777,
факс (495) 737-2798.
Компания ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071,
ул. Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798 осуществляет свою деятельность по подтверждению соответствия
продукции от имени производителя на единой таможенной территории Евразийского экономического союза в соответствии с действующими
техническими регламентами, в качестве уполномоченного Изготовителем лица, а также выполняет требования, предусмотренные Законом
РФ №184-ФЗ «О техническом регулировании» для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя на территории Российской
Федерации.
Импортером в Российскую Федерацию продукции, сертифицированной в качестве серийно производимой, является ООО «БСХ Бытовые
Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Малая Калужская, д.15,
телефон (495) 737-2777.
Организацией, указываемой на продукции в целях идентификации продукции и осуществляющей первичное размещение продукции на
рынке Европейского союза, является Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (Robert Bosch Hausgeräte
GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).
Юридическим лицом (изготовителем), осуществляющим от своего имени изготовление продукции и ответственным за ее соответствие
требованиям применимых технических регламентов, является БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия (BSH
Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).
При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в инструкции по эксплуатации,
следующими требованиями:
• Запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и/или
нарушению ее упаковки.
• Необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.
Перед перевозкой или передачей на хранение бывшей в эксплуатации продукции при отрицательной температуре необходимо убедиться в
отсутствии в продукции воды.
Продукция предназначена к использованию в условиях температуры выше 0°С и относительной влажности, не превышающей 93%.
Перед началом эксплуатации продукции, длительное время находившейся под воздействием отрицательной температуры, необходимо
выдержать ее в условиях комнатной температуры несколько часов.
Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Указания по утилизации продукции содержатся в инструкции по эксплуатации и могут быть уточнены у муниципальных органов исполнительной власти.
Для продукции, реализованной изготовителем в течение срока действия сертификата соответствия, этот сертификат действителен при ее
поставке, продаже и использовании (применении) в течение срока службы, установленного в соответствии со статьей 18 Закона РФ о защите
прав потребителей. Срок службы на продукцию указан производителем в листовке «Информация изготовителя о гарантийном и сервисном
обслуживании».
Продукция может быть идентифицирована по модельному обозначению (поле «E-Nr.»), апробационному типу (поле «Type») и товарному
знаку Bosch, нанесенным на продукцию, упаковку и (или) содержащихся в эксплуатационных документах. В соответствии с внутренним
стандартом изготовителя бытовая техника идентифицируется по следующей схеме:
E-Nr. <материальный номер> / <индекс сервисной службы>
Материальный номер представляет собой буквенно-цифровое обозначение продукции длиной не более 10 символов, используемое при
продаже (именуемое модельным обозначением или моделью бытового прибора) торговой марки Bosch. Материальный номер (модель)
указывается между кодовым словом «E-Nr.» и косой чертой «/».
Индекс сервисной службы – двузначное цифровое обозначение, присваиваемое единице продукции в процессе производства и используемое сервисной службой.
Эксплуатационные документы разрабатываются в унифицированной форме для широкого ассортимента продукции, поэтому изготовителем
предусмотрено указание торгового обозначения прибора в эксплуатационных документах как полностью, так и частично, при условии, что
это позволяет определить принадлежность данного эксплуатационного документа к бытовому прибору, сопровождаемому этим эксплуатационным документом. Установление в процессе идентификации соответствия характеристик бытового прибора положениям, содержащимся в
прилагаемых к нему эксплуатационных документах, проводится путем анализа информации, изложенной в эксплуатационных документах.
В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящая информация, инструкция
(руководство) по эксплуатации, информация об условиях гарантийного и сервисного обслуживания.
Маркирование продукции осуществляется изготовителем на типовой табличке прибора, на упаковочной этикетке, непосредственно на упаковке прибора, а также может производиться иными способами, обеспечивающими доступное и наглядное представление информации о
приборе в местах продаж.
Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза и/или технических регламентов Евразийского экономического союза, маркируется единым знаком обращения продукции
на рынке государств-членов Таможенного союза (Евразийского экономического союза).
Продукция соответствует следующим техническим регламентам Таможенного союза:
• ТР ТС 020/2011
Электромагнитная совместимость технических средств
• ТР ТС 004/2011
О безопасности низковольтного оборудования
• ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники с даты вступления
его в силу
Эксплуатационные документы на продукцию выполняются на русском языке. Эксплуатационные документы на государственных языках государств-членов Евразийского экономического союза, отличных от русского, при наличии соответствующих требований в законодательстве можно безвозмездно получить у торгующей организации-резидента соответствующего государства-члена Евразийского экономического союза.
Информация о комплектации продукции представлена в торговых залах, может быть запрошена по телефону бесплатной «горячей линии»
(800) 200-2961, а также доступна в интернете на сайте производителя http://www.bosch-home.ru
124
8001 108 997 - 980320
Сертификат соответствия
Торговое
обозначение
Апробационный
тип
Регистрационный номер
Дата выдачи
Действует до
Странаизготовитель
BBH21621
BBH21622
BBH21631
BBH21632
BBH216RB3
BBH625M1
BBHMOVE1N
BBHMOVE2N
BBHMOVE3N
BCH6256N1
BCH65RT25K
BCH6ATH18
BCH6ATH25
BCH6ATH25K
BCH6L2561
BCH6ZOOO
BGC1U1550
BGC4U2230
BGL252000
BGL252101
BGL252103
BGL32000
BGL32003
BGL32500
BGL35MOV14
BGL35MOV15
BGL35MOV16
BGL35MOV40
BGL35SPORT
BGL42130
BGL42455
BGL42530
BGL72294
BGL8PRO4
BGL8PRO5IR
BGL8SIL59D
BGN21700
BGN21702
BGN21800
BGS11700
BGS11702
BGS11703
BGS1U1800
BGS1U1802
BGS1U1805
BGS21830
BGS21832
BGS21833
BGS2UPWER1
BGS2UPWER2
BGS2UPWER3
BGS31800
BGS3U1800
BGS42230
BGS42234
BGS42242
BGS4GOLD
BGS4U2234
BGS4U2242
BGS4UGOLD4
BGS52530
BGS5PWER
BGS5ZOOO1
BGS5ZOORU
BGS62530
BHN09070
BHN14090
BHN20110
BKS3003
BSA2680
BSB2884
BSB2982
BSG61800RU
BSG62185
BSG62186
BSGL2MOV30
BSGL2MOV31
BSGL32180
BSGL32383
BSGL52531
BSM1805RU
BSN1701RU
BSN2100RU
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VCAS010V25
VXAS010V00
VXAS010V00
VXAS010V00
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V18
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VRBS22X2V0
VRBS22X4V0
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
VBBS22Z4V0
VBBS22Z4V0
VBBS25Z4V0
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS25Z35M
VBBS22Z4V0
VBBS25Z4V0
VBBS25Z4V0
VBBS22Q8V0
VBBS18Q8V0
VBBS22Q8V0
VBBS07Q8V0
VBBS18Z2V0
VBBS18Z2V0
VBBS18Z2V0
VIBS22X2V0
VIBS22X2V0
VIBS22X2V0
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
VIBS22X2V0
VIBS22X2V0
VIBS22X2V0
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
VIBS22X4V0
VRBS22X4V0
VIBS22X4V0
VIBS22X4V0
VIBS22X4V0
VIBS18X4V0
VRBS25X2V0
VRBS25X4V0
VRBS25X4V0
VCBS25X5V0
VCBS25X5V0
VCBS22X5V0
VCBS25X5V0
VCBS25X6V0
VXAS021V09
VXAS021V14
VXAS021V20
VCAS010V00
VBBS550V20
BS55
BS55
VBBS600V00
VBBS600V02
VBBS600V02
VBBS550V20
VBBS550V20
VBBS600V02
VBBS625V00
VBBS25Z5V0
VCBS118V00
VCBS118V00
VCBS122V00
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.76070
C-DE.АЯ46.B.76070
C-DE.АЯ46.B.76070
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.76070
C-DE.АЯ46.B.76317
C-DE.АЯ46.B.76070
C-DE.АЯ46.B.76070
C-DE.АЯ46.B.73018
C-DE.АЯ46.B.73018
C-DE.АЯ46.B.73018
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.59123
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73590
C-DE.АЯ46.B.73590
C-DE.АЯ46.B.73590
C-DE.АЯ46.B.73590
C-DE.АЯ46.B.73521
C-DE.АЯ46.B.73590
C-DE.АЯ46.B.73590
C-DE.АЯ46.B.77397
C-DE.АЯ46.B.77397
C-DE.АЯ46.B.77397
C-DE.АЯ46.B.73181
C-DE.АЯ46.B.73018
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73018
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73018
C-DE.АЯ46.B.73018
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73215
C-DE.АЯ46.B.73018
C-DE.АЯ46.B.73018
C-DE.АЯ46.B.73018
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
12.02.2016
12.02.2016
18.08.2016
18.08.2016
18.08.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
18.08.2016
06.09.2016
18.08.2016
18.08.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
23.07.2013
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
16.11.2016
16.11.2016
16.11.2016
20.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
11.02.2021
11.02.2021
17.08.2021
17.08.2021
17.08.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
17.08.2021
05.09.2021
17.08.2021
17.08.2021
28.12.2020
28.12.2020
28.12.2020
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
22.07.2018
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
15.11.2021
15.11.2021
15.11.2021
19.01.2021
28.12.2020
21.01.2021
21.01.2021
28.12.2020
21.01.2021
21.01.2021
28.12.2020
28.12.2020
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
28.12.2020
28.12.2020
28.12.2020
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Польша
Польша
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Турция
Турция
Турция
Польша
Польша
Польша
Турция
Турция
Турция
Польша
Польша
Польша
Турция
Польша
Турция
Турция
Турция
Турция
Польша
Польша
Польша
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Китай
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Китай
Китай
Китай
FB5191 03/2017
125
8001 108 997 - 980320
Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании
Круглосуточный телефон службы поддержки*:
Официальный сайт в Интернете:
8 (800) 200-29-61
www.bosch-home.ru
Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном
сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернетмагазине: www.bosch-home.ru/store. C условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные
аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.
1. Изделие _________________________________________________________
2. Модель _________________________________________________________
Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или
товарный чек, товарная накладная).
3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы,
кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные весы, утюги, паровые станции, гладильные доски и аналогичные им изделия.
4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям
в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия.
Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».
Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739
Мюнхен, Карл-Вери Штрассе 34, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).
Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул.
Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.
5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или
в сопроводительной документации.
6. Аксессуары и средства по уходу
Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные
аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего
прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch,
они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами
и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы
поддержки.
7. Гарантия изготовителя
Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был
выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.
8. Внимание! Важная информация для потребителей
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или
организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации
прибора.
Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его
эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи
прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой
силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также
вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности
параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований
убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем
в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
9. Информация о сервисе
В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить
Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на
официальном сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с
даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления
маркируется FD ГГММ, где ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора
необходимо к 1920 прибавить число ГГ.
* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.
126
B34C065N1-1M00 03/2017
8001 108 997 - 980320
6
127
8001 108 997 - 980320
128
34
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising