Bosch | BBS1ZOO | Instructions for use | Bosch BBS1ZOO Cordless handstick vacuum cleaner Operating instrustions

Bosch BBS1ZOO Cordless handstick vacuum cleaner Operating instrustions
17
14
11
13
14
12
15
10
Click
16
17
14
18
a
Register your new Bosch now:
ZZZERVFKKRPHFRPZHOFRPH
18
6
8
9
7
14
15
18 a
19
b
%HUDWXQJXQG5HSDUDWXUDXIWUDJEHL6W|UXQJHQ
'( $7 4
&+ 5
'LH.RQWDNWGDWHQDOOHU/lQGHUILQGHQ6LHLPEHLOLHJHQGHQ.XQGHQGLHQVW9HU]HLFKQLV
5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH*PE+
&DUO:HU\6WUD‰H
16
18 c
Click
20
0QFKHQ*(50$1<
BCS1.../BBS1...
Unlimited
ZZZERVFKKRPHFRP
3
2
1
8001126641
980626
GH
HQ
IU
LW
QO
GD
QR
*HEUDXFKVDQOHLWXQJ
,QVWUXFWLRQPDQXDO
0RGHG·HPSORL
,VWUX]LRQLSHUO·XVR
*HEUXLNVDDQZLM]LQJ
%UXJVDQYLVQLQJ
%UXNVDQYLVQLQJ
VY
IL
HV
SW
HO
WU
SO
%UXNVDQYLVQLQJ
.l\WW|RKMH
,QVWUXFFLRQHVGHXVR
,QVWUXo}HVGHVHUYLoR
ƳLJNJdžǂLjǔǙǓǁǕNJǔ
.XOODQ×PN×ODYX]X
,QVWUXNFMDREVãXJL
KX
FV
UX
UR
ID
]K
zf
+DV]QiODWLXWDVtWiV
1iYRGNSRXçLWt
ǽȢȦȧȥȨȟȫȝȴȤȣȲȟȦȤȠȨȕȧȕȫȝȝ
,QVWUXFŘLXQLGHXWLOL]DUH
ϡ
΍
ϻ΍ ΍ Ύη ·
ϩΩΎϔΗγ΍̵Ύϣϧϫ΍έ
┶䫟憫㯅␝
1
10
5
1
max
1
Click
2
2
Click
6
2
11
2
Click
3
1
7
12
8
1
2
0,9-1,5m
Click
9
4
b
a
Click
13
2
2
1
Click
1
Click
de
Sicherheitshinweise........................................................................................................................... 2
Gerätebeschreibung ........................................................................................................................ 42
en
Safety information ............................................................................................................................. 4
Your vacuum cleaner ........................................................................................................................ 45
fr
Consignes de sécurité ....................................................................................................................... 6
Description de l'appareil.................................................................................................................. 49
it
Istruzioni di sicurezza ........................................................................................................................ 8
Descrizione dell'apparecchio ........................................................................................................... 52
nl
Veiligheidsvoorschriften................................................................................................................... 10
Beschrijving van het toestel ............................................................................................................. 56
da
Sikkerhedsanvisninger ..................................................................................................................... 12
Beskrivelse....................................................................................................................................... 59
no
Sikkerhetshenvisninger .................................................................................................................... 14
Beskrivelse av apparatet .................................................................................................................. 63
sv
Säkerhetsanvisningar ....................................................................................................................... 16
Produktbeskrivning .......................................................................................................................... 66
fi
Turvallisuusohjeet ............................................................................................................................ 18
Laitteen kuvaus ................................................................................................................................ 69
es
Consejos de seguridad .................................................................................................................... 20
Descripción de los aparatos ............................................................................................................ 73
pt
Instruções de segurança.................................................................................................................. 22
Descrição do aparelho ..................................................................................................................... 77
el
Υποδείξεις ασφαλείας ....................................................................................................................... 24
Περιγραφή της συσκευής ................................................................................................................. 80
tr
Güvenlik bilgiler ............................................................................................................................... 26
Cihaz açıklaması .............................................................................................................................. 84
pl
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ............................................................................................ 28
Opis urządzenia ............................................................................................................................... 88
hu
Biztonsági útmutató ......................................................................................................................... 30
A készülék leírása............................................................................................................................. 91
cs
Bezpečnostní pokyny ....................................................................................................................... 32
Návod k použití ................................................................................................................................ 95
ru
Указания по технике безопасности............................................................................................... 34
Описание прибора ........................................................................................................................ 98
ro
Indicaţii de siguranţă ....................................................................................................................... 36
Descrierea aparatului..................................................................................................................... 103
39
110
zf
̶ϧϣϳ΍ ΕΎϋϼρ΍
Ύϣη ̶ϗέΑ ϭέΎΟ
fa
安全信息 ......................................................................................................................................... 40
您的吸塵機.................................................................................................................................... 111
1
de
Die Gebrauchsanweisung bitte aufbewahren.
Bei Weitergabe des Staubsaugers an Dritte bitte Gebrauchsanweisung mitgeben.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das
häusliche Umfeld bestimmt. Dieses Gerät ist für eine
Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 2000 Metern
über dem Meeresspiegel bestimmt.
Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der
Staubsauger nicht benutzt werden für:
„ das Absaugen von Menschen oder Tieren.
„ das Aufsaugen von:
− gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen
oder glühenden Substanzen.
− feuchten oder flüssigen Substanzen.
− leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen und
Gasen.
− Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral- Heizungsanlagen.
− Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
Sicherheitshinweise
Dieser Staubsauger entspricht
den anerkannten Regeln der
Technik und den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen.
„ Das Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und darüber und
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung
und / oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des
Gerätes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
„ Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen.
2
„ Reinigung
und BenutzerWartung dürfen nicht durch
Kinder ohne Beaufsichtigung
durchgeführt werden.
„ Plastiktüten und Folien sind
außer Reichweite von Kleinkindern aufzubewahen und
zu entsorgen.
=> Es besteht Erstickungsgefahr!
Sachgemäßer Gebrauch
„ Zum Laden nur das im Lieferumfang enthaltene Ladekabel bzw. das Original-Schnell-Ladegerät verwenden.
„ Ladekabel und Schnell-Ladegerät nur gemäß Typenschild anschließen und in Betrieb nehmen.
„ Lagern und laden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
„ Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unter 0°C
und über 45°C aus.
„ Niemals ohne Staubbehälter und Motorschutzfilter
saugen.
=> Gerät kann beschädigt werden!
„ Vermeiden Sie das Saugen mit Düse und Rohr in Kopfnähe. => Es besteht Verletzungsgefahr!
„ Beschädigtes Ladekabel nicht mehr einsetzen und
durch Original-Ladekabel ersetzen.
„ Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker ziehen,
um das Ladekabel vom Netz zu trennen.
„ Das Ladekabel nicht über scharfe Kanten ziehen und
nicht einquetschen.
„ Vor allen Arbeiten am Staubsauger Gerät ausschalten
bzw. von Ladekabel und Netz trennen.
„ Beschädigten Staubsauger nicht in Betrieb nehmen.
„ Beim Vorliegen einer Störung Gerät ausschalten bzw.
von Ladekabel und Netz trennen.
„ Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen
und Ersatzteileaustausch am Staubsauger nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
„ In folgenden Fällen ist das Gerät sofort außer Betrieb
zu nehmen und der Kundendienst zu kontaktieren:
− wenn Sie versehentlich Flüssigkeit aufgesaugt
haben oder Flüssigkeit in das Innere des Gerätes
gekommen ist
− wenn das Gerät heruntergefallen und beschädigt
ist.
„ Staubsauger vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit
und Hitzequellen schützen.
„ Keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe auf die
Filter (Filterbeutel, Motorschutzfilter, Ausblasfilter
etc.) geben.
„ Staubsauger ist für den Baustellenbetrieb nicht geeignet. =>Einsaugen von Bauschutt kann zur Beschädigung des Gerätes führen.
„ Gerät ausschalten, wenn nicht gesaugt wird.
„ Der Staubsauger kann nicht von alleine stehen. Vermeiden Sie das Umfallen des Gerätes. Lehnen Sie den
Staubsauger nicht an Wände oder Tischkanten.
„ Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Deshalb empfehlen wir, die
Verpackung für Transportzwecke aufzubewahren.
LI-Ionen-Akkus
„ Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.
=> Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
„ Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
„ Diese Sicherheitshinweise gelten nur für Bosch LiIonen-Akkus! Für diese Gerät sind nur Akkus der Serie
"Power for ALL" geeignet.
„ Öffnen Sie den Akku nicht.
=> Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
„ Schützen Sie den Akku vor Hitze, z.B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.
=> Es besteht Explosionsgefahr.
„ Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des
Akkus können Dämpfe austreten. Führen Sie Frischluft
zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf.
=> Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
„ Bei defektem Akku kann Flüssigkeit austreten und
angrenzende Gegenstände benetzen. Überprüfen Sie
betroffene Teile.
=> Reinigen Sie diese oder tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
„ Verwenden Sie den Akku nur in Verbindung mit Ihrem
Bosch Elektrogerät.
=> Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung
geschützt.
„ Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden.
=> Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es
mit anderen Akkus verwendet wird.
„ Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in
ihrem Elektrogerät.
=> Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
„ Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.
=> Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
„ Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die
Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich
ärztliche Hilfe in Anspruch.
=> Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen
oder Verbrennungen führen.
Hinweise zum Transport
Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch
den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße
transportiert werden. Beim Versand durch Dritte (z.B.:
Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten.
Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein
Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.
Hinweise zur Entsorgung
Staubsauger, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt
werden.
Werfen Sie Staubsauger und Akkus/Batterien nicht in
den Hausmüll!
„ Verpackung
Die Verpackung schützt den Staubsauger vor Beschädigung auf dem Transport. Sie besteht aus
umweltfreundlichen Materialien und ist deshalb
recycelbar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das
Verwertungssystem »Grüner Punkt«.
„ Altgerät
Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr ausgedientes Gerät
bei Ihrem Händler bzw. einem Recyclingcenter zur
Wiederverwertung ab. Aktuelle Entsorgungswege
erfragen Sie bitte bei Ihrem Händler oder Ihrer Gemeindeverwaltung.
3
en
Please keep this instruction manual for future reference.
When giving the vacuum cleaner to a third party, please
also pass on this instruction manual.
Intended use
This appliance is intended for domestic use and the
household environment only. This appliance is intended
for use up to a maximum height of 2000 metres above
sea level.
In order to prevent injuries and damage, the vacuum
cleaner must not be used for:
„ Vacuum-cleaning persons or animals.
„ Vacuuming up:
− Hazardous, sharp-edged, hot or burning substances.
− Damp substances or liquids.
− Highly flammable or explosive substances and
gases.
− Ash, soot from tiled stoves and central heating
systems.
− Toner dust from printers and copiers.
Safety information
This vacuum cleaner complies
with the generally accepted rules of good engineering practice and the relevant safety regulations.
„ The appliance may be used
by children over the age of
8, by persons with reduced
physical, sensory or mental
capacity, or by persons with
a lack of experience and/
or knowledge provided that
they are supervised or have
been instructed on how to
use the appliance safely and
that they have understood
the potential dangers of
using the appliance.
„ Do not let children play with
the appliance.
4
„ Cleaning
and user maintenance must not be performed by children unless they
are supervised.
„ Plastic bags and film must be
kept out of the reach of children and disposed of.
=> Risk of suffocation!
Proper use
„ To charge the appliance, only use the charging cable
included with the appliance or the original quick charger.
„ The charging cable and quick charger must only be
connected and operated as specified on the rating
plate.
„ The appliance must only be stored and charged indoors.
„ Do not expose the appliance to temperatures below 0
°C or above 45 °C.
„ Never vacuum-clean without the dust container, motor
protection filter or exhaust filter.
=> Otherwise, this may damage the appliance.
„ Keep the vacuum cleaner away from your head when
using the tube and nozzles. => This could cause injury.
„ Do not use the charging cable if it is damaged. Replace it with an original charging cable.
„ When disconnecting the charging cable from the
mains, pull the plug itself to remove it – do not pull
on the power cord.
„ Do not pull the charging cable over sharp edges or
allow it to become trapped.
„ Before carrying out any work on the vacuum cleaner,
switch off the appliance and disconnect it from the
charging cable and the mains.
„ Do not operate the vacuum cleaner if it is damaged.
„ In the event of a fault, switch off the appliance and
disconnect it from the charging cable and the mains.
„ For safety reasons, only authorised after-sales service
personnel are permitted to carry out repairs and fit
replacement parts to the vacuum cleaner.
„ In the following cases, you must stop using the appliance immediately and contact the after-sales service:
− If you have accidentally vacuumed up some liquid
or liquid has entered the inside of the appliance;
− If the appliance has been dropped and damaged.
„ Protect the vacuum cleaner from outside weather conditions, moisture and sources of heat.
„ Do not pour flammable substances or substances
containing alcohol onto the filters (filter bag, motor
protection filter, exhaust filter, etc.).
„ The vacuum cleaner is not suitable for use on construction sites. => Vacuuming up building rubble may
damage the appliance.
„ Switch off the appliance when it is not in use.
„ The vacuum cleaner can not stand by itself. Avoid
dropping the unit. Do not lean the vacuum cleaner on
walls or table edges.
„ The packaging is designed to protect the vacuum cleaner from being damaged during transportation. We
therefore recommend keeping the packaging in case
the appliance needs to be transported in the future.
Li-ion batteries
„ Read all the safety information and instructions.
=> Failure to act in accordance with the safety
information and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.
„ Keep all the safety information and instructions for
future reference.
„ This safety information applies to Bosch Li-ion batteries only. Only batteries from the "Power for ALL"
series are compatible with this appliance.
„ Do not open the battery.
=> Risk of short circuit.
„ Protect the battery from heat sources, for example
avoiding long periods in the sun and exposure to fire,
as well as from water and moisture.
=> Risk of explosion.
„ Fumes may be released if the battery is damaged or
used improperly. Circulate fresh air, and seek medical
assistance in the event of physical symptoms arising
as a result of exposure.
=> The fumes may irritate the airway.
„ If the battery is defective, liquid may leak out onto objects in the vicinity. Check any components that may
be affected by this.
=> Clean these components, or replace them if
necessary.
„ Only use the battery in your Bosch electrical appliance.
=> Dangerous overloading may occur if the battery is
used in other appliances.
„ Only use chargers recommended by the manufacturer
to charge batteries.
=> There is a risk of fire if a charger that is designed
for a particular type of batteries is used to charge
other batteries.
„ Always use the specified batteries in the electrical
appliances.
=> Using other batteries may result in injury or fire.
„ When not in use, keep the battery away from paper
clips, coins, keys, nails, screws and other small metal
objects that may cause the contacts to be bridged.
=> If a short circuit occurs between the battery contacts, this may result in burns or even fire.
„ If the battery is used incorrectly, liquid may leak out of
the battery. Avoid touching the liquid. In the event of
accidental contact, rinse the affected area with water.
If the liquid comes into contact with the eyes, seek
medical assistance.
=> If battery liquid leaks, it can irritate or burn the
skin.
Transportation information
The Li-ion batteries in the appliance are subject to the
requirements of dangerous goods legislation. The batteries can be transported by the user by road without any
further requirements. In the event that they are shipped
by a third party (e.g. transported by air or freight
carrier), special requirements regarding packaging and
identification must be met. In this case, a dangerous
goods expert must be consulted when preparing the
goods for dispatch.
Disposal information
Vacuum cleaners, batteries, accessories and packaging
should be recycled in an environmentally responsible
manner.
Do not dispose of the vacuum cleaner or the batteries
along with your normal household waste.
„ Packaging
The packaging is designed to protect the vacuum
cleaner from being damaged in transit. It is made of
environmentally friendly materials and can therefore
be recycled. Dispose of packaging that is no longer
required at an appropriate recycling point.
„ Old appliances
Old appliances often still contain valuable materials. You should therefore take appliances that have
reached the end of their service life to your dealer
or a recycling centre so that they can be recycled.
Please ask your dealer or your local council about
current disposal methods.
5
fr
Conservez la présente notice d'utilisation.
Si vous remettez l'aspirateur à une tierce personne,
veuillez-y joindre sa notice d'utilisation.
Utilisation conforme à l’usage prévu
Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle. Cet appareil est
conçu pour une utilisation jusqu'à une altitude maximale
de 2000 m.
Pour éviter toute blessure ou tout dommage,
l'aspirateur ne doit pas être utilisé :
„ sur des personnes ou des animaux.
„ pour aspirer des :
− substances nocives, coupantes, chaudes ou incandescentes.
− substances humides ou liquides.
− substances et gaz facilement inflammables ou
explosifs.
− cendres, suies de poêles et d'installations de
chauffage central.
− poussières de toner provenant d'imprimantes et de
photocopieurs.
Consignes de sécurité
Cet aspirateur répond aux règles techniques reconnues et
aux prescriptions de sécurité
applicables.
„ Cet appareil peut être utilisé
par des enfants à partir de
l'âge de 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou
mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience
et/ou de connaissances, s'ils
sont sous surveillance ou ont
été informés de la manipulation sûre de l'appareil et ont
compris les dangers qui en
résultent.
„ Ne laissez pas les enfants
jouer avec l’appareil.
6
„ Le
nettoyage de l’appareil et
l’entretien par l’utilisateur
ne peuvent pas être réalisés
par des enfants sans surveillance.
„ Les films et les sacs plastiques doivent être conservés hors de portée des jeunes enfants et être éliminés.
=> Il
existe
un
risque
d'asphyxie !
Utilisation correcte
„ Pour recharger la batterie, utilisez exclusivement le
cordon de charge ou le chargeur rapide d'origine compris dans la livraison.
„ Raccordez et mettez en service le cordon de charge et
le chargeur rapide uniquement selon les indications
figurant sur la plaque signalétique.
„ Rangez et chargez l'appareil uniquement à l'intérieur.
„ N'exposez pas l'appareil à des températures inférieures à 0°C ni supérieures à 45°C.
„ N'aspirez jamais sans le réservoir à poussières ni sans
le filtre de protection du moteur.
=> L'appareil risque d'être endommagé !
„ Évitez d'aspirer avec le suceur et le tube à proximité
de la tête. => Il existe un risque de blessure !
„ N'utilisez plus le cordon de charge s'il est endommagé ; remplacez-le par un cordon de charge d'origine.
„ Pour débrancher le cordon de charge, ne tirez pas sur
le cordon d'alimentation, mais sur la fiche.
„ Ne tirez pas le cordon de charge au-dessus d'arêtes
coupantes et veillez à ne pas le coincer.
„ Avant toute intervention sur l'aspirateur, éteignez
l'appareil ou bien débranchez le cordon de charge du
secteur.
„ Ne mettez pas l'aspirateur en service s'il est défectueux.
„ En cas de panne, éteignez l'appareil ou bien débranchez le cordon de charge du secteur.
„ Pour éviter tout risque de danger, seul le service
après-vente agréé est autorisé à effectuer des réparations et à remplacer des pièces sur l’aspirateur.
„ Dans les cas suivants, vous devez immédiatement
mettre l'appareil hors service et appeler le service
après-vente :
− si par inadvertance vous avez aspiré du liquide ou
si du liquide est parvenu à l'intérieur de l'appareil
− si l'appareil est tombé et est endommagé.
„ N'exposez pas l'aspirateur aux influences atmosphériques, à l'humidité ni aux sources de chaleur.
„ Ne mettez pas de substances inflammables ou à base
d'alcool sur les filtres (sac aspirateur, filtre de protection du moteur, filtre de sortie d'air etc.).
„ L'aspirateur n'est pas compatible pour un travail de chantier. =>L'aspiration de gravats risque
d'endommager l'appareil.
„ Éteignez l'appareil si vous ne l'utilisez pas.
„ Cet aspirateur n'est pas doté d'une fonction
d'autonomie. Évitez de faire tomber l'appareil. Ne posez pas l'aspirateur contre un mur ou des bords de
table.
„ L'emballage protège l'aspirateur des dommages pendant le transport. Nous vous recommandons par conséquent de conserver l'emballage pour des transports
ultérieurs.
Batterie au lithium-ion
„ Lisez toutes les notices et consignes de sécurité.
=> Le non-respect des notices et consignes de sécurité peut provoquer des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
„ Conservez toutes les notices et consignes de sécurité
pour une utilisation ultérieure.
„ Ces consignes de sécurité sont uniquement valables
pour les batteries au lithium-ion de Bosch ! Seules les
batteries de la gamme "Power for ALL" sont adaptées
à cet appareil.
„ N'ouvrez pas la batterie.
=> Cela peut provoquer un court-circuit.
„ Protégez la batterie de la chaleur, par ex. même pendant une exposition prolongée aux rayons du soleil, un
incendie, l'eau et l'humidité.
=> Il existe un risque d'explosion.
„ En cas d'endommagement et d'utilisation incorrecte
de la batterie, des vapeurs peuvent s'échapper. Respirez de l'air frais et en cas de troubles, consultez
un médecin.
=> Les vapeurs peuvent irriter les voies respiratoires.
„ En cas de batterie défectueuse, du liquide peut
s'échapper et asperger les objets attenants. Vérifiez
les parties concernées.
=> Nettoyez-les ou remplacez-les le cas échéant.
„ Utilisez uniquement la batterie avec votre appareil
électrique Bosch.
=> C'est le seul moyen de protéger la batterie contre
une surcharge dangereuse.
„ Rechargez la batterie uniquement à l'aide du chargeur
recommandé par le fabricant.
=> Si vous utilisez un chargeur adapté à un certain
type de batterie pour d'autres types de batterie,
vous risquez de provoquer un incendie.
„ Utilisez uniquement la batteries spécialement adaptées à votre appareil électrique.
=> L'utilisation d'autres batteries peut provoquer des
blessures et un incendie.
„ Éloignez les batteries non utilisées des trombones,
pièces de monnaie, clés, clous, vis, ou tout autre petit
objet métallique qui pourrait provoquer un pontage
des contacts.
=> Un court-circuit entre les contacts de batterie peut
entraîner des brûlures ou un incendie.
„ En cas d’utilisation inadéquate, du liquide peut
s'échapper des batteries. Évitez tout contact avec ce
liquide. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact du liquide avec les
yeux, consultez immédiatement un médecin.
=> Le liquide s'échappant d'une batterie peut irriter la
peau ou provoquer des brûlures.
Remarques sur le transport
Les batteries au lithium-ion intégrées sont soumises aux
exigences du droit relatif aux marchandises dangereuses. Les batteries peuvent être transportées par
l'utilisateur sur la route sans autres dispositions. En cas
d'expédition par des tiers (par ex. transport aérien ou
routier), des exigences particulières doivent être respectées en termes d'emballage et de marquage. Dans
ce cas, pour la préparation de l'équipement à envoyer, il
faut faire appel à un expert spécialisé dans le transport
de marchandises dangereuses.
Conseils pour la mise au rebut
Les aspirateurs, les batteries, les accessoires et les
emballages doivent être recyclés de manière écologique.
Ne jetez pas les aspirateurs ni les batteries ou piles
avec les ordures ménagères !
„ Emballage
L'emballage protège l'aspirateur des dommages
pendant le transport. Il est constitué de matériaux
écologiques et est donc recyclable. Les matériaux
d'emballage qui ne sont plus utilisés doivent être
mis au rebut aux points de collecte du système de
recyclage « Point vert ».
„ Appareil usagé
Les appareils usagés contiennent encore souvent
des matériaux précieux. Apportez donc votre appareil usagé au revendeur ou à un centre de recyclage pour la revalorisation. Pour connaître les possibilités de mise au rebut actuelles, renseignez-vous
auprès de votre revendeur ou de votre mairie.
7
it
Conservare le istruzioni per l'uso.
In caso di cessione dell'aspirapolvere a terzi, si raccomanda di consegnare anche le istruzioni per l'uso.
Uso conforme alle disposizioni
Questo apparecchio è pensato esclusivamente per
l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico.
Questo apparecchio è progettato solo per l'utilizzo fino
ad un'altezza di massimo 2000 metri sul livello del mare.
Al fine di evitare lesioni e/o danni, l'aspirapolvere
non può essere utilizzato:
„ su persone e/o animali.
„ Non può altresì essere utilizzato per aspirare:
− sostanze nocive, oggetti affilati, materiali caldi o
incandescenti;
− sostanze umide o liquide;
− sostanze e gas facilmente infiammabili o esplosivi;
− cenere, fuliggine delle stufe di maiolica e degli
impianti di riscaldamento centrali;
− polvere del toner di stampanti e fotocopiatrici.
Avvertenze di sicurezza
Questo aspirapolvere è conforme alle disposizioni tecniche
riconosciute e alle norme di sicurezza in vigore.
„ L'apparecchio
può essere
utilizzato da bambini di età
pari o superiore a 8 anni e da
persone con ridotte facoltà
fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive
di sufficiente esperienza
e/o conoscenza dello stesso, se sorvegliate o istruite
in merito all'utilizzo sicuro
dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.
„ I bambini non devono giocare
con l'apparecchio.
8
„ Ai
bambini senza sorveglianza è vietato eseguire la pulizia e la manutenzione di competenza dell’utente.
„ Si raccomanda di tenere i
sacchetti di plastica e la plastica da imballaggio fuori dalla
portata dei bambini e di provvedere al loro smaltimento.
=> Pericolo di soffocamento!
Uso conforme
„ Per il caricamento utilizzare esclusivamente il cavo di
ricarica fornito in dotazione o il caricabatteria rapido
originale.
„ Collegare e mettere in funzione il cavo di carica e il
caricabatteria rapido solo in conformità a quanto riportato sulla targhetta di identificazione.
„ Depositare e caricare l'apparecchio solo in ambienti
interni.
„ Non esporre l'apparecchio a temperature inferiori a 0
°C e superiori a 45 °C.
„ Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza contenitore
raccoglisporco e filtro di protezione del motore.
=> L'apparecchio può subire danni!
„ In fase di aspirazione, tenere la spazzola e il tubo a
debita distanza dalla testa. => Pericolo di lesioni!
„ Non impiegare più il cavo di carica se danneggiato e
sostituirlo con un cavo di carica originale.
„ Per staccare il cavo di carica dalla corrente elettrica
non tirare il cavo, ma la spina.
„ Non fare passare il cavo di carica su spigoli vivi e non
schiacciarlo.
„ Prima di effettuare lavori a livello dell'aspirapolvere,
spegnere l'apparecchio o staccarlo dal cavo di carica
e dalla corrente elettrica.
„ Non utilizzare l'aspirapolvere se danneggiato.
„ In caso di anomalia, spegnere l'apparecchio o staccarlo dal cavo di carica e dalla corrente elettrica.
„ Per evitare situazioni di pericolo, gli interventi di
riparazione e sostituzione dei pezzi di ricambio
sull'aspirapolvere devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici autorizzati.
„ Nei seguenti casi, disattivare subito l'apparecchio e
contattare il servizio di assistenza clienti:
− se è stato inavvertitamente aspirato del liquido o se
è presente del liquido all'interno dell'apparecchio
− se l'apparecchio è caduto e si è danneggiato.
„ Proteggere
l'aspirapolvere
dalle
intemperie,
dall'umidità e dalle sorgenti di calore.
„ Non collocare mai sul filtro (sacchetto filtro, filtro di
protezione del motore, filtro d'igiene, ecc.) sostanze
infiammabili o contenenti alcol.
„ L'aspirapolvere non è adatto all'uso nei cantieri.
=>L'aspirazione di macerie può causare il danneggiamento dell'apparecchio.
„ Spegnere l'apparecchio se non si desidera utilizzarlo.
„ L'aspirapolvere non dispone della funzione di parcheggio. Evitare di fare cadere l'apparecchio. Non
appoggiare l'aspirapolvere alla parete o ai bordi del
tavolo.
„ L'imballaggio protegge l'aspirapolvere da eventuali
danni durante il trasporto. Consigliamo pertanto di
conservare l'imballaggio per un eventuale trasporto.
Batterie agli ioni di litio
„ Leggere le avvertenze di sicurezza e le istruzioni.
=> La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni possono provocare scosse
elettriche, incendi e/o gravi lesioni.
„ Conservare le avvertenze di sicurezza e le istruzioni
per il futuro.
„ Queste avvertenze di sicurezza valgono soltanto per
le batterie agli ioni di litio Bosch! Per questo apparecchio sono adatte soltanto le batterie della serie
"Power for ALL".
„ Non aprire la batteria.
=> Sussiste il pericolo di cortocircuito.
„ Proteggere la batteria dal calore, ad esempio anche
da un'esposizione solare continuativa, fuoco, acqua e
umidità.
=> Sussiste pericolo d’esplosione.
„ In caso di danni e utilizzo non conforme della batteria
possono fuoriuscire vapori. Spostarsi alla ricerca di
aria pulita e in caso di disturbi contattare un medico.
=> I vapori possono irritare le vie respiratorie.
„ In caso di batteria difettosa, può fuoriuscire del liquido e raggiungere gli oggetti circostanti. Controllare i
componenti interessati.
=> Pulirli o eventualmente sostituirli.
„ Utilizzare
la
batteria
soltanto
collegata
all'elettrodomestico Bosch.
=> Soltanto in questo modo, la batteria viene protetta
da un pericoloso sovraccarico.
„ Ricaricare le batterie soltanto con i caricabatteria consigliati dal produttore.
=> Se un caricabatteria adatto per un certo tipo di
batterie viene utilizzato con batterie di tipo diverso, sussiste il pericolo di incendio.
„ Nell'elettrodomestico, utilizzare esclusivamente batterie previste per lo scopo.
=> L'utilizzo di altre batterie può causare lesioni e
incendi.
„ Tenere le batterie non utilizzate lontano da graffette,
monete, chiavi, aghi, viti o altri piccoli oggetti in metallo che potrebbero fare da ponte per i contatti elettrici.
=> Un cortocircuito tra i contatti della batteria può
portare a bruciature o alla formazione di fiamme.
„ In caso di uso errato, dalla batteria può colare liquido.
Evitare il contatto con esso. In caso di contatto involontario, risciacquare con acqua. Se il liquido entra
in contatto con gli occhi, ricorrere anche a un ausilio
medico.
=> Il liquido che fuoriesce dalla batterie può causare
irritazioni cutanee o bruciature.
Avvertenze relative al trasporto
Le batterie agli ioni di litio devono rispettare i requisiti
imposti dalle norme in materia di trasporto di merci
pericolose. Le batterie possono essere trasportate per
strada dall'utilizzatore senza ulteriori obblighi. In caso di
invio tramite terzi (per es. trasporto aereo o spedizione) vanno rispettati requisiti particolari riguardo al
confezionamento e al contrassegno. In tal caso, per la
preparazione della spedizione è necessario ricorrere ad
un esperto di merci pericolose.
Avvertenze relative allo smaltimento
Aspirapolvere, batterie, accessori e confezioni devono
essere gestiti nell'ottica di un riciclaggio rispettoso
dell'ambiente.
Non gettare l'aspirapolvere e batterie/pile nei rifiuti
domestici!
„ Imballaggio
L'imballaggio protegge l'aspirapolvere da eventuali
danni durante il trasporto. È realizzato con materiali
non inquinanti e può pertanto essere riciclato. Provvedere allo smaltimento dei materiali di imballaggio
non più necessari rivolgendosi ai centri di raccolta
per il sistema di riciclaggio "Punto verde".
„ Apparecchio dismesso
Gli apparecchi dismessi contengono ancora molti materiali utili. Si consiglia pertanto di restituire
l'apparecchio dismesso al proprio rivenditore o a un
centro di riciclaggio. Per informazioni sulle modalità di riciclaggio, rivolgersi al proprio rivenditore o
all'amministrazione comunale della propria città.
9
nl
De gebruiksaanwijzing goed bewaren.
Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden, voeg de
gebruiksaanwijzing er dan bij.
Juist gebruik
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Dit apparaat is bestemd
voor gebruik tot een hoogte van maximaal 2000 meter
boven zeeniveau.
Ter voorkoming van letsel en schade mag de stofzuiger niet worden gebruikt voor:
„ het schoonzuigen van mensen of dieren.
„ het opzuigen van:
− stoffen die schadelijk voor de gezondheid, heet of
gloeiend zijn of scherpe randen hebben.
− vochtige of vloeibare stoffen.
− licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen.
− As, roest van open haarden en centrale verwarmingsinstallaties.
− Tonerstof van printers en kopieerapparaten.
Veiligheidsaanwijzingen
Deze stofzuiger voldoet aan de
erkende regels van de techniek
en de geldende veiligheidsbepalingen.
„ Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8
jaar en door personen met
beperkte fysieke, sensorische
of geestelijke vermogens of
personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, indien zij onder toezicht staan
of, met het oog op een veilig
gebruik, volledig over de bediening van het apparaat zijn
geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voortvloeien.
„ Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
10
„ Reiniging
en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen die niet onder
toezicht staan.
„ Plastic zakken en folie dienen buiten het bereik van
kleine kinderen te worden
gehouden en te worden gerecycled.
=> Er bestaat een risico van
verstikking!
Doelmatig gebruik
„ Voor het laden alleen de meegeleverde laadkabel resp.
het originele snellaadapparaat gebruiken.
„ Laadkabel en snellaadapparaat alleen volgens het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen.
„ Het toestel mag alleen binnen worden bewaard en
opgeladen.
„ Stel het toestel niet bloot aan temperaturen beneden
0°C en boven 45°C.
„ Gebruik het apparaat nooit zonder stofzakken en motorbeveiligingsfilters.
=> Dan kan hij beschadigd raken!
„ Zuig niet met mondstuk en buis in de nabijheid van het
hoofd. => Dit brengt het risico van letsel met zich mee!
„ Een beschadigde laadkabel mag niet meer worden
gebruikt en dient te worden vervangen door een origineel exemplaar.
„ Het toestel met behulp van de stekker van de stroom
halen, niet aan de laadkabel trekken.
„ De laadkabel niet over scherpe randen trekken en niet
bekneld laten raken.
„ Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger het toestel
uitschakelen resp. het elektriciteitssnoer ontkoppelen
en het van de stroom halen.
„ Wanneer de stofzuiger beschadigd is, mag hij niet in
gebruik worden genomen.
„ In geval van een storing het toestel uitschakelen resp.
van de stroom halen en het elektriciteitssnoer ontkoppelen.
„ Ter voorkoming van risico's mag alleen onze servicedienst reparaties aan de stofzuiger uitvoeren en onderdelen vervangen.
„ In de volgende gevallen dient u het toestel direct uit
te schakelen en contact op te nemen met de klantenservice:
− wanneer u per ongeluk vloeistof heeft opgezogen
of als er vloeistof in het binnenste van het toestel
is gekomen
− wanneer het toestel naar beneden gevallen en
beschadigd is.
„ De stofzuiger beschermen tegen weersinvloeden,
vocht en hittebronnen.
„ Zorg ervoor dat er geen brandbare of alcoholhoudende stoffen op de filters (filterzak, motorbeveiligingsfilter, uitblaasfilter, etc.) terechtkomen.
„ De stofzuiger is niet geschikt voor gebruik op bouwplaatsen. =>Het opzuigen van bouwafval kan leiden tot
beschadiging van het apparaat.
„ Apparaat uitschakelen als er niet gezogen wordt.
„ De stofzuiger beschikt niet over een functie om
rechtop te blijven staan. Vermijd het omvallen van het
apparaat. Plaats de stofzuiger niet tegen muren of de
rand van een tafel.
„ De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Daarom raden wij u
aan de verpakking voor transportdoeleinden te bewaren.
Li-Ion-accu's
„ Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies.
=> Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en
instructies kan elektrische schokken, brand en/of
ernstig letsel veroorzaken.
„ Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies
voor toekomstig gebruik.
„ Deze veiligheidsaanwijzingen gelden alleen voor Bosch
Li-Ion-accu's! Voor dit apparaat zijn alleen accu's van
de serie "Power for ALL" geschikt.
„ Open de accu niet.
=> Er bestaat gevaar voor een kortsluiting.
„ Bescherm de accu tegen hitte, bijv. ook tegen permanente zonnestraling, vuur, water en vocht.
=> Kans op explosie.
„ Bij beschadiging en ondeskundig gebruik van de accu
kunnen dampen lekken. Zorg voor verse lucht en neem
bij klachten contact op met een arts.
=> De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
„ Bij een defecte accu kan vloeistof lekken en aangrenzende voorwerpen nat maken. Controleer de desbetreffende delen.
=> Reinig deze of vervang deze eventueel.
„ Gebruik de accu alleen in combinatie met uw elektrisch apparaat van Bosch.
=> Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.
„ Laad de accu's alleen in laadapparaten die door de
fabrikant worden aanbevolen.
=> Voor een laadapparaat dat voor een bepaald soort
accu's is geschikt, is er brandgevaar als het met
andere accu's wordt gebruikt.
„ Gebruik alleen de daarvoor bestemde accu's in uw
elektrisch apparaat.
=> Het gebruik van andere accu's kan letsels en
brandgevaar veroorzaken.
„ Houd de niet gebruikte accu uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere
kleine metalen voorwerpen die een overbrugging van
de contacten kunnen veroorzaken.
=> Een kortsluiting tussen de accucontacten kan
verbrandingen of vuur tot gevolg hebben.
„ Bij onjuist gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Raak deze vloeistof niet aan. Bij toevallig contact met
water afspoelen. Als de vloeistof in de ogen terechtkomt, dient u een arts te raadplegen.
=> Lekkende accuvloeistof kan huidirritaties of verbrandingen veroorzaken.
Aanwijzingen voor het transport
De ontvangen Lithium-ion accu's voldoen aan de wettelijke voorschriften voor het transport van gevaarlijke
stoffen. De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere voorschriften over straat getransporteerd worden.
Bij verzending door derden (bijv. luchttransport of een
expeditiebedrijf) dienen bijzondere eisen ten aanzien
van de verpakking en het transport in acht te worden
genomen. Hier moet bij de voorbereiding van het
verzendstuk een expert op het gebied van gevaarlijke
stoffen worden geraadpleegd.
Aanwijzingen voor recycling
Stofzuigers, accu's, accessoires en verpakkingen dienen op milieuvriendelijke wijze te worden afgevoerd.
Geef stofzuigers en accu's niet mee met het huisvuil!
„ Verpakking
De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit
milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer
nodig heeft naar een verzamelplaats voor de verwerking van afval.
„ Oude apparaten
Oude apparaten bevatten vaak nog waardevol materiaal. Geef daarom uw oude apparaat voor hergebruik af aan uw handelaar of een recyclecentrum. Informatie over actuele methoden van afvalverwijdering
kunt u krijgen bij uw handelaar of uw gemeente.
11
da
Opbevar brugsanvisningen.
Sørg for, at brugsanvisningen følger med, hvis støvsugeren gives videre til andre.
Anvendelse iht. formål
Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private
husholdninger og i hjemmet. Dette apparat er beregnet
til brug i en højde på maksimalt 2000 meter over havets
overflade.
For at undgå tilskadekomst og beskadigelser må støvsugeren ikke benyttes til:
„ Støvsugning af mennesker eller dyr.
„ Opsugning af:
− Sundhedsfarlige, skarpkantede, varme eller glødende substanser.
− Fugtige eller flydende substanser.
− Letantændelige eller eksplosive stoffer og gasser.
− Aske, sod fra kakkelovne og centralvarmeanlæg.
− Tonerstøv fra printere eller kopimaskiner.
Sikkerhedsanvisninger
Denne støvsuger opfylder de
anerkendte tekniske standarder og de relevante sikkerhedsbestemmelser.
„ Dette apparat kan benyttes
af børn fra 8 år og derover,
samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder og /
eller manglende erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn
eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har
forstået de farer og risici, der
kan være forbundet med brugen af apparatet.
„ Apparatet er ikke legetøj for
børn.
12
„ Rengøring
og brugervedligeholdelse må ikke udføres af
børn, uden at de er under
opsyn.
„ Plastikposer og folier skal
være uden for småbørns rækkevidde, både når materialet
opbevares eller kasseres.
=> Der er fare for kvælning!
Korrekt anvendelse
„ Opladningen må kun foretages med det medfølgende
ladekabel hhv. en original lynoplader.
„ Ladekablet og lynopladeren må kun tilsluttes og anvendes iht. typeskiltet.
„ Apparatet må kun opbevares og oplades indendørs.
„ Apparatet må ikke udsættes for temperaturer under
0°C og over 45°C.
„ Støvsug aldrig uden støvbeholder og motorbeskyttelsesfilter.
=> Apparatet kan blive beskadiget!
„ Undgå at støvsuge med mundstykke eller rør i nærheden af hovedet. => Der er fare for tilskadekomst!
„ Et beskadiget ladekabel må ikke bruges mere og skal
udskiftes med et nyt originalt ladekabel.
„ Træk ikke i tilslutningsledningen men i stikket for at
tage ladekablet ud af stikkontakten.
„ Undlad at trække ladekablet hen over skarpe kanter,
og sørg for, at det ikke kommer i klemme.
„ Sluk altid for apparatet, og træk ladekablet hhv. netstikket ud af stikkontakten, inden der foretages arbejde
på støvsugeren.
„ Støvsugeren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget.
„ Sluk for apparatet, og træk ladekablet hhv. netstikket
ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejl.
„ For at undgå fare må reparationer af støvsugeren og
udskiftning af reservedele kun udføres af et autoriseret serviceværksted.
„ Sluk i følgende tilfælde øjeblikkeligt for apparatet, og
kontakt kundeservice:
− Hvis der ved et uheld er blevet suget væske op,
eller hvis der er kommet væske ind i apparatet.
− Hvis apparatet er faldet på gulvet og er blevet
beskadiget.
„ Støvsugeren skal beskyttes mod fugt, vejr og vind
samt påvirkning fra varmekilder.
„ Hæld ikke brændbare eller alkoholholdige substanser
på filtrene (støvsugerpose, motorbeskyttelsesfilter,
udblæsningsfilter etc.).
„ Støvsugeren er ikke beregnet til anvendelse på byggepladser. => Opsugning af byggeaffald kan beskadige
apparatet.
„ Sluk for apparatet, når der ikke støvsuges.
„ Støvsugeren kan ikke stå alene. Pas på, at den ikke
vælter. Læn ikke støvsugeren op ad vægge eller bordkanter.
„ Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse
under transporten. Derfor anbefaler vi at opbevare
emballagen til brug ved transport.
Lithium-ion-akku'er
„ Læs alle sikkerhedsanvisninger og vejledninger.
=> Tilsidesættelse af sikkerhedsanvisninger og vejledninger kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig tilskadekomst.
„ Opbevar sikkerhedsanvisninger og vejledninger til senere brug.
„ Disse sikkerhedsanvisninger gælder kun for Bosch
lithium-ion-akku'er! Akku'er fra serien "Power for ALL"
er egnet til brug med dette apparatet.
„ Åbn ikke akku'en.
=> Der er fare for kortslutning.
„ Akku'en må ikke udsættes for varme, f.eks. langvarig
påvirkning af sollys, samt ild, vand eller fugt.
=> Der er fare for eksplosion.
„ Hvis akku'en beskadiges eller bruges forkert, kan der
udskilles dampe. Sørg for udluftning, og søg læge i
tilfælde af ubehag.
=> Dampene kan irritere luftvejene.
„ Hvis akku'en er defekt, kan der løbe væske ud, som
kan komme i berøring med andre dele. Kontroller de
pågældende dele.
=> Rens dem, og udskift dem eventuelt.
„ Denne akku må kun bruges sammen med dette elektro-apparat fra Bosch.
=> Kun på den måde er akku'en beskyttet mod farlig
overbelastning.
„ Akku'erne må kun oplades i de opladere, som er anbefalet af producenten.
=> Der er fare for brand, hvis en oplader, der er
beregnet til en bestemt akkutype, bliver brugt med
andre akku'er.
„ Brug derfor kun den tilhørende oplader til opladning
af dette el-apparat.
=> Anvendelse af andre akku'er kan medføre tilskadekomst og brandfare.
„ Pas på, at akku'en ikke kommer i nærheden af metalklips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, når den ikke er placeret i apparatet, fordi metalgenstande kan kortslutte akku'ens kontakter.
=> En kortslutning af akku'ens kontakter kan medføre
forbrændinger eller brand.
„ Ved forkert brug kan der løbe væske ud af akku'en.
Undgå at komme i kontakt med denne væske. Skyl
væsken væk med vand, hvis der ved et uheld opstår
kontakt med væsken. Søg læge, hvis væsken kommer i
berøring med øjnene.
=> Udløbende akkuvæske kan medføre hudirritationer
og forbrændinger.
Oplysninger vedr. transport
De indeholdte genopladelige lithium-ion batterier er
omfattet af kravene i bekendtgørelse om vejtransport af
farligt gods. De genopladelige batterier kan uden yderligere pålæg transporteres som vejtransport. Ved forsendelse via tredjemand (f.eks. lufttransport eller spedition) er der særlige krav til emballage og mærkning, der
skal overholdes. I sådanne tilfælde skal der i forbindelse
med klargøringen af forsendelsen rettes henvendelse til
en ekspert vedr. transport af farligt gods.
Anvisninger om bortskaffelse
Støvsugere, akku'er, tilbehør og emballage skal af hensyn til miljøet indleveres til recycling.
Støvsugere og akku'er/batterier må ikke lægges i det
almindelige husholdningsaffald!
„ Emballage
Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse under transporten. Den består af miljøvenlige
materialer og kan derfor genbruges. Emballage, der
ikke skal anvendes mere, bør bortskaffes på genbrugsstationer eller lignende.
„ Kasseret apparat
Kasserede apparater indeholder mange værdifulde
materialer. Aflever derfor kasserede støvsugere hos
forhandleren eller i et genbrugscenter. Der kan indhentes oplysninger om gældende bortskaffelsesregler hos forhandleren eller på den kommunale forvaltning.
13
no
Ta godt vare på bruksanvisningen.
Bruksanvisningen må følge med når støvsugeren skifter
eier.
Tiltenkt bruk
Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over
havet på maks. 2000 meter.
For at det ikke skal oppstå skader på personer eller
gjenstander, må støvsugeren ikke brukes til:
„ støvsuging av mennesker eller dyr
„ oppsuging av:
− helseskadelige, skarpe, varme eller glødende
stoffer
− fuktige eller flytende substanser
− lett antennelige eller eksplosive stoffer og gasser
− aske, sot fra kakkelovner og sentralvarmeanlegg
− tonerstøv fra skrivere eller kopimaskiner
Sikkerhetsanvisninger
Denne støvsugeren er laget i
henhold til anerkjente tekniske
prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser.
„ Apparatet skal bare brukes av
barn over åtte år og personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne eller manglende erfaring
og/eller kunnskap såfremt de
er under oppsyn eller har fått
tilstrekkelig opplæring i sikker bruk av apparatet og har
forstått hvilke farer som kan
oppstå.
„ Barn må ikke leke med apparatet.
14
„ Rengjøring
og vanlig vedlikehold må ikke foretas av barn
uten oppsyn.
„ Plastposer og -folie skal oppbevares og bortskaffes utenfor barns rekkevidde.
=> Fare for kvelning!
Forskriftsmessig bruk
„ Du må kun bruke den medfølgende ladekabelen eller
den originale hurtigladeren til lading.
„ Ladekabelen og hurtigladeren må kun kobles til og tas
i bruk i henhold til opplysningene på typeskiltet.
„ Apparatet må kun oppbevares og lades innendørs.
„ Ikke utsett apparatet for temperaturer under 0 °C og
over 45 °C.
„ Bruk aldri støvsugeren uten støvpose og motorvernfilter.
=> Apparatet kan ta skade!
„ Ikke støvsug i nærheten av hodet. => Fare for personskader!
„ Ikke bruk ladekabelen dersom det er skader på den.
Bytt den ut med en original ladekabel.
„ Trekk ikke i tilkoblingsledningen for å koble ladekabelen fra strømnettet. Trekk i støpselet.
„ Ikke trekk ladekabelen over skarpe kanter og ikke klem
den.
„ Slå alltid av støvsugeren og trekk ut ladekabelen og
strømledningen før du utfører arbeid på apparatet.
„ Bruk ikke støvsugeren hvis den er ødelagt.
„ Ved feil på apparatet må du slå det av og trekke ut
ladekabel og strømledning.
„ For å unngå farlige situasjoner skal reparasjoner og
bytte av reservedeler på støvsugeren bare utføres av
autorisert kundeservice.
„ I følgende tilfeller må apparatet tas ut av bruk umiddelbart og kundeservice kontaktes:
− hvis du uforvarende har sugd opp væske eller det
er kommet væske inni apparatet
− hvis apparatet har falt ned og blitt skadet
„ Beskytt støvsugeren mot ytre påvirkning som fuktighet
og varmekilder.
„ Unngå å få brennbare eller alkoholholdige stoffer på
filteret (støvpose, motorfilter, utblåsingsfilter etc.).
„ Støvsugeren egner seg ikke til bruk på byggeplasser.
=>Oppsuging av byggematerialer kan føre til skader på
apparatet.
„ Slå av apparatet når du ikke støvsuger.
„ Støvsugeren er ikke selvstående. Unngå at apparatet
velter. Ikke len støvsugeren mot vegger eller bordkanter.
„ Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under
transport. Derfor anbefaler vi å oppbevare emballasjen med tanke på senere transport.
Informasjon om transport
De medfølgende li-ion-batteriene er underlagt de
lovmessige kravene til farlig gods. Batteriene kan transporteres på offentlig vei uten ekstra dokumentasjon.
Ved forsendelse gjennom tredjepart (f.eks. lufttransport
eller spedisjon) er det spesielle krav til emballasje og
merking. En ekspert på farlig gods må klargjøre godset
for forsendelse.
Li-ion-batterier
„ Les alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner.
=> Dersom sikkerhetsanvisningene og instruksjonene
ikke overholdes, kan følgene bli elektrisk støt,
brann og/eller alvorlige personskader.
„ Ta vare på alle sikkerhetsanvisninger og instruksjoner.
„ Disse sikkerhetsanvisningene gjelder kun for Bosch liion-batterier! Det er kun batterier i serien "Power for
ALL" som er egnet for dette apparatet.
„ Ikke åpne batteriet.
=> Det er fare for kortslutning.
„ Beskytt batteriet mot hete, inkl. vedvarende sollys, ild,
vann og fuktighet.
=> Det er eksplosjonsfare.
„ Dersom batteriet blir skadet eller brukes ikke-forskriftsmessig, kan det sive ut damp. Sørg for å tilføre
frisk luft og oppsøk lege ved plager.
=> Dampene kan irritere luftveiene.
„ Dersom batteriet er defekt, kan det lekke ut væske
som fukter gjenstander i nærheten. Kontroller deler
som har vært utsatt for dette.
=> Rengjør dem eller skift dem ut ved behov.
„ Batteriet må kun brukes i ditt elektriske apparat fra
Bosch.
=> Det er kun da batteriet beskyttes mot farlig overbelastning.
„ Batteriene må kun lades med ladere som anbefales av
produsenten.
=> Dersom en lader brukes til andre batterier enn den
typen den er egnet for, er det brannfare.
„ Bruk kun riktig type batterier til ditt elektriske apparat.
=> Bruk av andre batterier kan føre til personskader
og brannfare.
„ Når batteriet ikke er i bruk, må du holde det unna binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan forårsake forbindelse mellom
kontaktene.
=> En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre
til forbrenningsskader eller brann.
„ Ved feil bruk kan batterivæske lekke ut av batteriet.
Unngå kontakt med denne. Skyll med vann dersom du
kommer i kontakt med den. Dersom du får væsken i
øynene, må du i tillegg oppsøke lege.
=> Batterivæske som lekker ut, kan føre til hudirritasjon eller forbrenningsskader.
Informasjon om kassering
Støvsuger, batteri, tilbehør og emballasje må leveres til
gjenvinning på en miljøvennlig måte.
Kast verken støvsuger eller batterier i restavfallet.
„ Emballasje
Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under transport. Den består av miljøvennlige materialer og kan derfor gjenvinnes. Kast emballasje du ikke
har bruk for, på en miljøstasjon.
„ Gammelt apparat
Gamle apparater inneholder mange materialer som
fortsatt kan brukes. Lever derfor inn gamle apparater hos forhandleren eller på en miljøstasjon for
gjenvinning. Du kan få informasjon om mulige måter
å kassere apparatet på hos forhandleren eller kommunale myndigheter.
15
sv
Spara bruksanvisningen.
Se till så att bruksanvisningen medföljer dammsugaren
vid ägarbyte.
Avsedd användning
Enheten är bara avsedd för normal hemanvändning. Enheten är avsedd för användning upp till högst 2000 m
över havet.
Undvik person- och sakskador, använd inte dammsugaren:
„ för att dammsuga av människor och djur.
„ för att dammsuga upp:
− hälsovådliga, vassa, heta eller glödande ämnen.
− fuktiga eller flytande ämnen.
− lättantändliga eller explosiva material och gaser.
− aska, sot från kakelugnar och pannor.
− tonerdamm från skrivare och kopiatorer.
Säkerhetsanvisningar
Dammsugaren motsvarar nuvarande tekniknivå och uppfyller
gällande säkerhetsföreskrifter.
„ Barn under 8 år och personer
med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet
eller som saknar erfarenhet
eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de
får lära sig hur man använder
enheten säkert och vilka risker som finns.
„ Låt inte barn leka med enheten.
16
„ Låt
inte barn rengöra och
sköta om enheten utan uppsikt.
„ Förvara och släng plastpåsar
och folie så att småbarn inte
kommer åt dem.
=> Kvävningsrisk!
Avsedd användning
„ Använd bara den medföljande laddsladden resp. originalsnabbladdaren vid laddning.
„ Anslut och använd bara laddsladden och snabbladdaren enligt märkskylten.
„ Förvara och ladda enheten inomhus.
„ Exponera inte enheten för temperaturer under 0°C
och över 45°C.
„ Dammsug aldrig utan dammbehållare och motorskyddsfilter.
=> Du kan skada enheten!
„ Dammsug aldrig med munstycke eller rör i närheten av
huvudet. => Risk för personskador!
„ Sätt aldrig i trasig laddsladd, ersätt med originalsladd.
„ Dra inte i sladden utan i kontakten när du drar ut ur
uttaget.
„ Dra inte laddsladden över vassa kanter och se till så
att den inte blir fastklämd.
„ Slå av enheten eller dra ur sladden före arbeten på
dammsugaren.
„ Använd inte dammsugaren om den är trasig.
„ Slå av enheten eller dra ur sladden vid fel.
„ Det är bara auktoriserad serviceverkstad som får göra
reparationer och byta reservdelar på dammsugaren,
allt för att undvika risker i användningen.
„ I följande fall måste du genast slå av enheten och kontakta service:
− om du råkat suga upp vätska eller om vätska trängt
in i enheten
− om enheten fallit och är skadad.
„ Exponera inte dammsugaren för väder, fukt och värme.
„ Använd aldrig brännbara eller alkoholhaltiga ämnen
på filtren (dammsugarpåse, motorskydds-, utblåsfilter
etc).
„ Dammsugaren är inte avsedd för användning på
byggarbetsplatser. => Uppsugning av byggmaterial kan
skada enheten.
„ Slå av enheten när du inte dammsuger.
„ Dammsugaren är inte självstående. Se till så att enheten inte faller. Luta inte dammsugaren mot väggar
eller bordskanter.
„ Förpackningen skyddar dammsugaren mot transportskador. Därför rekommenderar vi dig att spara förpackningen för kommande transporter.
Transportanvisningar
LI-batterier
Återvinning
„ Läs alla säkerhetsanvisningar och anvisningar.
=> Om du inte följer säkerhetsanvisningar och anvisningar kan det leda till elstötar, brand och/eller
allvarliga personskador.
„ Spara alla säkerhetsanvisningar och anvisningar för
framtida bruk.
„ Säkerhetsanvisningen gäller bara för Bosch LI-batterier! Enheten är bara avsedd för batterier i "Power for
ALL"-serien.
„ Öppna aldrig batteriet.
=> Risk för kortslutning!
„ Skydda batteriet mot värme, som t.ex. långvarig solstrålning, eld, vatten och fukt.
=> Explosionsrisk!
„ Det kan tränga ut ångor om batteriet blir skadat eller
felanvänt. Vädra ur och sök läkarvård vid besvär.
=> Ångorna kan irritera andningsvägarna.
„ Det kan spruta ut vätska på intilliggande föremål om
batteriet är trasigt. Kontrollera påverkade delar.
=> Rengör eller byt dem, om det behövs.
„ Använd bara batteriet till din Bosch-enhet.
=> På så vis skyddar du batteriet mot farlig överbelastning.
„ Ladda bara batteriet i de laddare som tillverkaren rekommenderar.
=> Använder du laddare för en viss batterityp med
andra batterier kan det leda till brand.
„ Använd bara avsedda batterier till din Bosch-enhet.
=> Använder du andra batterier kan det leda till personskador och brand.
„ Håll batteriet borta från gem, mynt, nycklar, spik,
skruv och andra små metallföremål som kan kortsluta
kontakterna.
=> Kortslutning av polerna kan leda till brännskador
eller brand.
„ Felanvändning kan få vätska att tränga ut ur batteriet.
Undvik kontakt med vätskan. Skölj av med vatten vid
tillfällig kontakt. Har du fått vätskan i ögonen, sök läkarvård.
=> Läckande batterivätska kan ge hudirritationer eller
brännskador.
LI-batterierna i enheten är klassade som farligt gods.
Användaren kan vägtransportera batterierna utan
extraåtgärder. Skickar du dem via tredje part (t.ex.
flyg- eller lastbilsfrakt), så finns det krav på förpackning
och märkning. Konsultera farligt gods-expert när du
förbereder försändelsen.
Släng dammsugare, batterier, tillbehör och förpackningar i återvinningen.
Släng inte dammsugare och batterier med hushållssoporna!
„ Förpackning
Förpackningen skyddar dammsugaren från transportskador. Förpackningen är gjord av miljövänliga
material och går att återvinna. Släng förpackningsmaterial du inte längre behöver i återvinningen.
„ Den uttjänta enheten
Uttjänta enheter innehåller ofta värdefulla material.
Lämna därför in din uttjänta enhet till din återförsäljare resp. släng den i återvinningen. Information
om återvinning får du hos din återförsäljare eller din
kommun.
17
fi
Säilytä käyttöohje.
Jos annat pölynimurin kolmannelle osapuolelle, liitä
käyttöohje mukaan.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi yksityisessä kotitaloudessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Tämä laite
on tarkoitettu käytettäväksi enintään 2000 metrin korkeudella merenpinnasta.
Vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi pölynimuria ei
saa käyttää:
„ ihmisten tai eläinten imurointiin.
„ sillä ei saa imuroida:
− terveydelle haitallisia, teräviä, kuumia tai hehkuvia
aineita.
− kosteita tai nestemäisiä aineita.
− helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita ja kaasuja.
− tuhkaa, nokea kaakeliuuneista ja keskuslämmitysjärjestelmistä.
− mustepölyä tulostimista ja kopiokoneista.
Turvallisuusohjeet
Tämä pölynimuri täyttää hyväksytyt tekniset säännöt ja asianmukaiset turvamääräykset.
„ Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai
joilta puuttuu kokemus ja /
tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä
on opastettu laitteen käytössä ja he ovat ymmärtäneet
laiteen käytön vaarat.
„ Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
18
„ Lapset
eivät saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
„ Muovipussit ja foliot on pidettävä poissa pienten lasten
ulottuvilta ja ne on hävitettävä.
=> Tukehtumisvaara!
Asianmukainen käyttö
„ Käytä lataamiseen vain toimitukseen sisältyvää latausjohtoa tai alkuperäistä pikalatauslaitetta.
„ Liitä latausjohto ja pikalatauslaite sähköverkkoon ja
ota se käyttöön vain tyyppikilvessä olevien tietojen
mukaan.
„ Säilytä ja lataa laitetta vain sisätiloissa.
„ Älä altista laitetta lämpötiloille alle 0 °C tai yli 45 °C.
„ Älä imuroi koskaan ilman pölypussia ja moottorinsuojasuodatinta.
=> Laite saattaa vaurioitua!
„ Vältä suulakkeella ja putkella imurointia henkilön pään
lähellä. => Loukkaantumisvaara!
„ Älä käytä vaurioitunutta latausjohtoa ja vaihda tilalle
alkuperäinen latausjohto.
„ Kun irrotat laitteen sähköverkosta, älä vedä liitäntäjohdosta vaan pistokkeesta.
„ Älä vedä latausjohtoa terävien reunojen yli äläkä jätä
sitä puristuksiin.
„ Kytke laite pois päältä tai irrota se latausjohdosta ja
sähköverkosta ennen kuin teet pölynimuriin ja kohdistuvia töitä.
„ Älä käytä viallista pölynimuria.
„ Jos kyseessä on häiriö, kytke laite pois päältä tai irrota
se latausjohdosta ja sähköverkosta.
„ Vaaratilanteiden välttämiseksi pölynimurin korjaaminen ja varaosien vaihto on sallittu ainoastaan valtuutetulle huoltopalvelulle.
„ Seuraavissa tapauksissa laitteen käyttö on lopetettava
heti ja otettava yhteys huoltopalveluun:
− jos imurilla on vahingossa imetty nestettä, tai nestettä on muulla tavoin päässyt laitteen sisään
− jos laite on pudonnut ja vaurioitunut.
„ Suojaa pölynimuria sääolosuhteilta, kosteudelta ja
lämmönlähteiltä.
„ Älä laita palavia tai alkoholipitoisia aineita suodattimiin (pölypussi, moottorinsuojasuodatin, poistoilmansuodatin jne.).
„ Pölynimuri ei sovellu rakennustyömaakäyttöön. =>Rakennusjätteiden imeminen voi vaurioittaa laitetta.
„ Kytke laite pois päältä, kun et imuroi.
„ Pölynimuri ei pysy itsestään pystyssä. Vältä pölynimurin kaatumista. Älä aseta pölynimuria nojaamaan
seinää tai pöydänreunaa vasten.
„ Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen aikana. Suosittelemme sen vuoksi käyttämään pakkausta imurin kuljettamiseen.
Litiumioniakut
„ Lue kaikki turvallisuushuomautukset ja ohjeet.
=> Turvallisuushuomautusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavia vammoja.
„ Säilytä kaikki turvallisuushuomautukset ja ohjeet vastaista käyttöä varten.
„ Nämä turvallisuushuomautukset koskevat vain Boschlitiumioniakkuja! Tähän laitteeseen sopivat vain sarjan
"Power for ALL" -akut.
„ Älä avaa akkua.
=> Oikosulkuvaara.
„ Suojaa akku kuumuudelta, esimerkiksi myös jatkuvalta
auringonpaisteelta, avotulelta, vedeltä ja kosteudelta.
=> Räjähdysvaara.
„ Vaurioituneesta tai epäasianmukaisesti käsitellystä
akusta voi vuotaa höyryjä. Tuuleta tilaa ja hakeudu lääkäriin, jos saat hengitysoireita.
=> Höyryt voivat ärsyttää hengitysteitä.
„ Vaurioituneesta akusta voi valua nestettä, joka kostuttaa viereiset esineet. Tarkasta kyseiset osat.
=> Puhdista tai vaihda tarvittaessa osat.
„ Käytä akkua vain Bosch-sähkölaitteesi kanssa.
=> Vain siten suojaat akkua vaaralliselta ylikuormitukselta.
„ Lataa akkuja vain valmistajan suosittelemilla latauslaitteilla.
=> Tietyn tyyppisiin akkuihin tarkoitettua latauslaitetta käytettäessä aiheutuu palovaara, jos latauslaitetta käytetään muiden akkujen kanssa.
„ Käytä sähkölaitteessa vain tähän laitteeseen tarkoitettuja akkuja.
=> Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa vammoja ja palovaaran.
„ Älä pidä käytöstä poissa olevaa akkua paperiliittimien,
kolikoiden, avaimien, naulojen, ruuvien tai muiden pienten metalliesineiden lähellä. Ne voivat saada aikaan
silloituksen liittimien välille.
=> Oikosulku akkuliittimien välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
„ Akusta voi virheellisesti käytettäessä valua ulos nestettä. Vältä kosketusta nesteen kanssa. Jos nestettä
pääsee iholle, huuhtele se pois vedellä. Jos nestettä
pääsee silmiin, hakeudu lisäksi lääkäriin.
=> Ulos valuva akkuneste voi aiheuttaa ihoärsytystä
tai palovammoja.
Kuljetusta koskevia ohjeita
Laitteen sisältämiä litiumioniakkuja koskee laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta. Käyttäjä voi kuljettaa akkuja
kadulla ilman pakkaukseen liittyviä lisäehtoja. Jos akut
kuljetetaan kolmannen osapuolen toimesta (esim. lentorahti tai huolintaliike), on otettava huomioon pakkausta ja merkintää koskevat erityismääräykset. Lähetyksen
valmistelussa on tällöin käytettävä apuna vaarallisten
aineiden kuljetukseen erikoistunutta tahoa.
Kierrätysohjeita
Pölynimuri, akut, varusteet ja pakkaukset on toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Älä hävitä pölynimuria ja akkuja/paristoja talousjätteen
mukana!
„ Pakkaus
Pakkaus suojaa pölynimuria vaurioilta kuljetuksen
aikana. Se on ympäristöystävällistä materiaalia ja se
voidaan kierrättää. Vie tarpeettomat pakkausmateriaalit asiaankuuluvaan kierrätyspisteeseen.
„ Käytöstä poistettu laite
Käytetyt laitteet sisältävät monia arvokkaita materiaaleja. Vie käytöstä poistettu laite kierrätystä varten
alan liikkeeseen tai kierrätyskeskukseen. Lisätietoja
jätehuoltokysymyksissä saat kauppiaaltasi tai kyseisiltä viranomaisilta.
19
es
Conservar las instrucciones de uso.
Deberán entregarse, en su caso, al siguiente propietario del aspirador.
Uso debido
Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso
privado en el ámbito doméstico. Este aparato está previsto para ser utilizado a una altura máxima de 2000 metros sobre el nivel del mar.
Para evitar daños y lesiones, no usar la aspiradora en
los siguientes casos:
„ Aspiración de personas o animales.
„ Aspiración de:
− sustancias tóxicas, objetos afilados, calientes o
incandescentes;
− sustancias húmedas o líquidas;
− materiales o gases inflamables o explosivos;
− ceniza, hollín de estufas e instalaciones de calefacción central.
− polvo de tóner de impresoras y fotocopiadoras.
Indicaciones de seguridad
Esta aspiradora cumple las
reglas técnicas reconocidas y
las correspondientes normas y
disposiciones de seguridad.
„ Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8
años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales
o psíquicas, o que carezcan
de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre
que sean supervisados por
otra persona o que se les
haya enseñado a utilizar el
aparato de forma segura y
hayan comprendido los peligros que entraña.
„ Se debe impedir que los
niños jueguen con el aparato.
20
„ La
limpieza y el cuidado del
aparato no deben quedar a
cargo de los niños, a no ser
que estén bajo la supervisión
de una persona adulta responsable de su seguridad.
„ Las bolsas y láminas de plástico deberán guardarse o
desecharse en lugares que
estén fuera del alcance de
los niños.
=> ¡Peligro de asfixia!
Uso apropiado
„ Utilizar únicamente el cable de carga incluido en la
entrega para realizar la carga o el cargador de carga
rápida original.
„ La conexión y puesta en funcionamiento del cable
de carga y del cargador rápido debe efectuarse únicamente según las indicaciones de la placa de características.
„ Almacenar y cargar el aparato únicamente en espacios
interiores.
„ No exponer el aparato a temperaturas por debajo de
0 °C ni por encima de 45 °C.
„ No aspirar nunca sin el depósito de polvo o sin el filtro
de protección del motor.
=> ¡El aparato puede sufrir daños!
„ No acercar las boquillas y los tubos a la cabeza cuando se esté aspirando. => ¡Peligro de lesiones!
„ Dejar de usar el cable de carga si está dañado y sustituirlo por un cable de carga original.
„ Para desenchufar el cable de carga, no tirar del mismo, sino del enchufe.
„ No colocar el cable de carga encima de bordes afilados ni aplastarlo.
„ Antes de realizar cualquier trabajo en la aspiradora,
deberá desconectarse el aparato desenchufándolo de
la red y del cable de carga.
„ No poner en marcha la aspiradora si esta presenta algún desperfecto.
„ Si se produce una avería, deberá desconectarse el
aparato desenchufándolo de la red y del cable de carga.
„ Para evitar riesgos, las reparaciones y el cambio de
piezas de la aspiradora solo deben ser llevados a cabo
por el Servicio de Atención al Cliente autorizado.
„ Desconectar inmediatamente el aparato y ponerse en
contacto con el servicio de asistencia técnica en los
siguientes casos:
− Si se ha aspirado algún líquido por descuido o si ha
entrado líquido en el interior del aparato
− Si el aparato se ha caído y está dañado.
„ Proteger la aspiradora de las inclemencias del tiempo,
la humedad y las fuentes de calor.
„ No utilizar productos inflamables o que contengan alcohol en los filtros (bolsas filtrantes, filtro protector
del motor, filtro de salida, etc.).
„ La aspiradora no ha sido diseñada para su uso en obras. =>La aspiración de escombros puede provocar
daños en el aparato.
„ Desconectar el aparato cuando no se esté usando.
„ La aspiradora no dispone de función de autosoporte.
Evitar que el aparato se caiga. No apoyar la aspiradora
contra paredes ni cantos de mesas.
„ El embalaje protege la aspiradora contra daños durante el transporte. Por tanto, recomendamos que se
guarde para posibles transportes.
Indicaciones para el transporte
Las baterías de iones de litio incluidas cumplen con
las disposiciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas. El usuario puede transportar las baterías
por la calle sin necesidad de cumplir ningún requisito
especial. Para el envío de las baterías a terceros (p. ej.
transporte aéreo o mediante una empresa de transporte) deben observarse los requisitos especificados
en el embalaje y la placa de características. Para ello,
es necesario consultar con un experto en mercancías
peligrosas antes de preparar el paquete de envío.
Baterías de iones de litio
„ Leer las indicaciones de seguridad e instrucciones en
su totalidad.
=> Las negligencias en el cumplimiento de las indicaciones de seguridad y las instrucciones pueden
provocar descargas eléctricas, incendios y/o
lesiones graves.
„ Conservar todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para el futuro.
„ Estas indicaciones de seguridad son válidas únicamente para la baterías de iones de litio de Bosch. Para
este aparato solo son aptas las baterías de la serie
«Power for ALL».
„ No abrir la batería.
=> Hay peligro de cortocircuito.
„ Proteger la batería del calor, y también, p. ej., de radiación solar prolongada, fuego, agua o humedad.
=> Peligro de explosión.
„ En caso de daño y de uso no adecuado, pueden salir
vapores de la batería. Ventilar con aire fresco y, en
caso de molestias, acudir a un médico.
=> Los vapores pueden irritar las vías respiratorias.
„ Si la batería está defectuosa puede expulsar líquido y
humedecer objetos circundantes. Comprobar las piezas afectadas.
=> Se deben limpiar o sustituir en caso necesario.
„ Utilizar la batería solo junto con su aparato eléctrico
Bosch.
=> Esa es la única forma de protegerla frente a una
sobrecarga peligrosa.
„ Cargar la batería solo con cargadores recomendados
por el fabricante.
=> Un cargador adecuado para un tipo determinado
de baterías corre riesgo de incendiarse si se utiliza
con otras baterías.
„ Utilizar en el aparato eléctrico solo las baterías previstas para ello.
=> El uso de otras baterías puede producir daños y
peligro de incendio.
„ Mantener la batería no utilizada lejos de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos
pequeños que podrían causar un puenteo de los contactos.
=> Un cortocircuito entre los contactos de la batería
puede provocar quemaduras o fuego.
„ En caso de uso incorrecto puede salir líquido de la batería. ¡Evite el contacto con él! En caso de un contacto
accidental, lavar con agua. Si el líquido penetra en los
ojos, acudir a un médico como precaución adicional.
=> El líquido que sale de la batería puede provocar
irritaciones de la piel o quemaduras.
Indicaciones para la eliminación y evacuación de embalajes o residuos
Las aspiradoras, las baterías, los accesorios y los embalajes deben reciclarse de forma respetuosa con el
medio ambiente.
No eliminar las aspiradoras ni las baterías junto con los
residuos domésticos.
„ Embalaje
El embalaje protege la aspiradora contra daños durante el transporte. Está compuesto por materiales
no contaminantes y, por lo tanto, se puede reciclar.
El material de embalaje que ya no se necesite deberá
desecharse debidamente en los puntos de recogida
selectiva para su reciclaje.
„ Aparato usado
Los aparatos usados contienen aún muchos materiales aprovechables. Por este motivo, es necesario
entregar los aparatos usados en el comercio habitual o en el centro de reciclaje para su reaprovechamiento. Consultar las alternativas vigentes para la
eliminación de residuos a su distribuidor o en el ayuntamiento de su municipio.
21
pt
Guarde o manual de instruções e
junte-o ao aspirador sempre que o entregar a terceiros.
Utilização adequada
Este aparelho destina-se exclusivamente a uso privado e
doméstico. Este aparelho está concebido para uma utilização a uma altitude de, no máximo, 2000 m acima do
nível do mar.
Para evitar ferimentos e danos, o aspirador não pode
ser utilizado para:
„ limpar pessoas ou animais.
„ aspirar:
− substâncias quentes, incandescentes, com arestas
vivas ou nocivas para a saúde.
− substâncias húmidas ou líquidas.
− materiais e gases facilmente inflamáveis ou explosivos.
− cinza, fuligem de fogões e sistemas de aquecimento central.
− pó de toner de impressoras e fotocopiadoras.
Instruções de segurança
Este aspirador está em conformidade com as regras técnicas
reconhecidas e cumpre as disposições de segurança aplicáveis.
„ Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos
8 anos e por pessoas com
limitações físicas, sensoriais
ou mentais, ou com pouca experiência ou conhecimentos,
se forem supervisionadas
ou tiverem sido instruídas
acerca da utilização segura
do aparelho e tiverem compreendido os perigos decorrentes da sua utilização.
„ As crianças não podem brincar com o aparelho.
22
„A
limpeza e a manutenção
pelo utilizador não podem
ser realizadas por crianças
sem supervisão.
„ Sacos de plástico e películas devem ser guardadas fora
do alcance das crianças pequenas e eliminadas.
=> Existe perigo de asfixia!
Utilização correta
„ Para efetuar o carregamento, utilize apenas o cabo
de carregamento fornecido ou o carregador rápido
original.
„ Ligue e coloque em funcionamento o cabo de carregamento e o carregador rápido apenas de acordo com a
placa de características.
„ Armazene e carregue o aparelho apenas em espaços
interiores.
„ Não exponha o aparelho a temperaturas inferiores a
0°C e superiores a 45°C.
„ Nunca aspire sem recipientes do pó e filtro de proteção do motor.
=> O aparelho pode ficar danificado!
„ Evite aspirar com o bocal e o tubo à altura da cabeça.
=> Existe perigo de ferimentos!
„ Não continue a utilizar o cabo de carregamento danificado e substitua-o pelo cabo de carregamento
original.
„ Para desligar o cabo de carregamento da rede, não
puxe pelo cabo de ligação, mas sim pela ficha.
„ Não puxe o cabo de carregamento por cima de arestas
vivas nem o trilhe.
„ Antes de efetuar quaisquer trabalhos no aspirador,
desligue o aparelho ou separe-o do cabo de carregamento e da rede.
„ Se o aspirador estiver danificado, não o coloque em
funcionamento.
„ Em caso de avaria, desligue o aparelho ou separe-o do
cabo de carregamento e da rede.
„ Para se evitarem situações de perigo, as reparações
e a substituição de peças no aspirador só podem ser
efetuadas pela assistência técnica autorizada.
„ Nos seguintes casos, coloque o aparelho imediatamente fora de serviço e contacte a assistência técnica:
− caso tenha absorvido líquido de forma inadvertida
ou se tiver entrado líquido no aparelho
− caso o aparelho tenha caído e esteja danificado.
„ Proteja o aspirador de intempéries e mantenha-o
afastado de humidade e fontes de calor.
„ Não deite substâncias inflamáveis ou que contenham
álcool nos filtros (saco de filtro, filtro de proteção do
motor, filtro de exaustão, etc.).
„ O aspirador não é adequado para ser utilizado em
obras de construção. =>A aspiração de resíduos de
construção pode causar danos no aparelho.
„ Desligue o aparelho, quando não estiver a aspirar.
„ O aspirador não dispõe da função de auto-suporte.
Evite a queda do aparelho. Não encoste o aparelho a
paredes ou cantos de mesas.
„ A embalagem protege o aspirador de danos durante
o transporte. Por isso, recomendamos que guarde a
embalagem para fins de transporte.
Baterias de iões de lítio
„ Leia todas as indicações de segurança e instruções.
=> O incumprimento das indicações de segurança e
instruções pode causar choques elétricos, incêndios e/ou ferimentos graves.
„ Guarde todas as indicações de segurança e instruções
para utilização futura.
„ Estas indicações de segurança aplicam-se apenas a
baterias de iões de lítio Bosch! Para este aparelho
apenas são adequadas baterias da série "Power for
ALL".
„ Não abra a bateria.
=> Existe perigo de curto-circuito.
„ Proteja a bateria do calor, p. ex., também da radiação
solar permanente, do fogo, da água e da humidade.
=> Existe perigo de explosão.
„ Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria,
podem sair vapores. Providencie ar fresco e, em caso
de queixas, consulte um médico.
=> Os vapores podem irritar as vias respiratórias.
„ Se a bateria estiver avariada, pode sair líquido e humedecer os objetos adjacentes. Verifique as peças
afetadas.
=> Limpe-as ou substitua-as, se necessário.
„ Utilize a bateria apenas em conjunto com o seu eletrodoméstico Bosch.
=> Só assim a bateria estará protegida de uma sobrecarga perigosa.
„ Carregue as baterias apenas em carregadores recomendados pelo fabricante.
=> Para um carregador adequado a um determinado
tipo de baterias, existe perigo de incêndio, caso
seja utilizado com outras baterias.
„ Utilize apenas as baterias previstas no seu eletrodoméstico.
=> A utilização de outras baterias pode causar ferimentos e perigo de incêndio.
„ Mantenha a bateria não utilizada afastada de clipes,
moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos
metálicos pequenos, que possam causar uma ligação
em ponte dos contactos.
=> Um curto-circuito entre os contactos da bateria
pode provocar queimaduras ou fogo.
„ Em caso de utilização incorreta, pode sair líquido da
bateria. Evitar o contacto com este líquido. Em caso
de contacto acidental, lave com água. Se o líquido entrar nos olhos, procure também ajuda médica.
=> A saída de líquido da bateria pode causar irritações na pele ou queimaduras.
Indicações relativas ao transporte
As baterias de iões de lítio incluídas estão sujeitas aos
requisitos da lei relativa ao transporte de mercadorias
perigosas. As baterias podem ser transportadas por
estrada pelo utilizador, sem mais exigências. No caso de
envio por terceiros (p. ex., transporte aéreo ou empresa
de transporte), devem observar-se requisitos especiais
relativos à embalagem e à identificação. Neste caso,
aquando da preparação da mercadoria de envio, deve
consultar-se um perito no transporte de mercadorias
perigosas.
Indicações sobre a eliminação
O aspirador, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser encaminhados para uma reciclagem
ecológica.
Não deite o aspirador e as baterias no lixo doméstico!
„ Embalagem
A embalagem protege o aspirador contra danos
durante o transporte. É composta por materiais
ecológicos, sendo, por isso, reciclável. Coloque os
materiais de embalagem de que já não precisa nos
ecopontos.
„ Aparelho antigo
Os aparelhos antigos contêm frequentemente materiais com valor. Por isso, no final da vida útil do
seu aparelho, entregue-o ao seu vendedor ou num
centro de reciclagem para revalorização. Informe-se
sobre os métodos atuais de reciclagem junto do seu
vendedor ou dos serviços municipalizados.
23
„Ο
el
Παρακαλώ φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.
Σε περίπτωση παράδοσης της ηλεκτρικής σκούπας σε
τρίτους, δώστε παρακαλώ μαζί και τις οδηγίες χρήσης.
Χρήση
σύμφωνα
προορισμού
με
το
σκοπό
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση
και το οικιακό περιβάλλον. Αυτή η συσκευή προορίζεται
για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 2.000 μέτρων πάνω από
την επιφάνεια της θάλασσας.
Για την αποφυγή τραυματισμών και ζημιών, δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική σκούπα
για:
„ τη χρήση σε ανθρώπους ή ζώα.
„ την αναρρόφηση:
− βλαβερών στην υγεία, κοφτερών, καυτών ή
πυρακτωμένων υλικών.
− υγρών ουσιών.
− εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλικών και αερίων.
− στάχτης, αιθάλης από τζάκια και κεντρικές
θερμάνσεις.
− σκόνης μελανιού από εκτυπωτές και
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
Υποδείξεις ασφαλείας
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα
ανταποκρίνεται
στους
αναγνωρισμένους κανόνες της
τεχνικής και στους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας.
„Η
συσκευή
μπορεί
να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8
χρονών και άνω και από άτομα
με μειωμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές
ικανότητες
ή
έλλειψη
εμπειρίας και/ή γνώσεων,
όταν επιτηρούνται ή έχουν
ενημερωθεί σχετικά με την
ασφαλή χρήση της συσκευής
και έχουν κατανοήσει τους
υπάρχοντες κατά τη χρήση
κινδύνους.
„ Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να
παίζουν με τη συσκευή.
24
καθαρισμός
και
η
συντήρηση μέσω χρήστη δεν
επιτρέπεται να εκτελείται από
παιδιά χωρίς επίβλεψη.
„ Οι πλαστικές σακούλες και
οι μεμβράνες πρέπει να
φυλάγονται μακριά από μικρά
παιδιά και να αποσύρονται.
=> Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
Ενδεδειγμένη χρήση
„ Για
τη
φόρτιση
χρησιμοποιείτε
μόνο
το
συμπεριλαμβανόμενο στα υλικά παράδοσης καλώδιο
φόρτισης ή τον γνήσιο ταχυφορτιστή.
„ Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης και τον ταχυφορτιστή
και θέστε σε λειτουργία μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία
στην πινακίδα τύπου.
„ Αποθηκεύετε και φορτίζετε τη συσκευή μόνο σε
εσωτερικούς χώρους.
„ Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0
°C και πάνω από 45 °C.
„ Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς δοχείο συλλογής της
σκόνης και φίλτρο προστασίας του κινητήρα.
=> Η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά!
„ Αποφεύγετε την αναρρόφηση με το πέλμα και το
σωλήνα αναρρόφησης κοντά στο κεφάλι. => Υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού!
„ Μη χρησιμοποιείτε πλέον ένα χαλασμένο καλώδιο
φόρτισης και αντικαταστήστε το από ένα γνήσιο
καλώδιο φόρτισης.
„ Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από το
ηλεκτρικό δίκτυο, μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο
αλλά τραβήξτε το φις από την πρίζα.
„ Μην τραβάτε το καλώδιο φόρτισης πάνω από κοφτερές
ακμές και μην το συνθλίβετε.
„ Πριν από κάθε εργασία στην ηλεκτρική σκούπα
απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αποσυνδέστε την από
το καλώδιο φόρτισης και το δίκτυο του ρεύματος.
„ Μη θέσετε σε λειτουργία μια χαλασμένη ηλεκτρική
σκούπα.
„ Σε
περίπτωση
που
εμφανιστεί
μια
βλάβη,
απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αποσυνδέστε την από
το καλώδιο φόρτισης και το δίκτυο του ρεύματος.
„ Για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, οι
επισκευές και η αντικατάσταση των ανταλλακτικών στην
ηλεκτρική σκούπα επιτρέπεται να πραγματοποιούνται
μόνο από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών.
„ Στις ακόλουθες περιπτώσεις πρέπει να θέσετε τη
συσκευή αμέσως εκτός λειτουργίας και να έρθετε σε
επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:
− Όταν έχετε αναρροφήσει αθέλητα υγρό ή όταν έχει
εισχωρήσει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής.
− Όταν η συσκευή έχει πέσει κάτω και έχει υποστεί
ζημιά.
„ Προστατεύετε την ηλεκτρική σκούπα από τις καιρικές
επιδράσεις, την υγρασία και τις πηγές θερμότητας.
„ Μην τοποθετείτε κανένα εύφλεκτο υλικό ή υλικό που
εμπεριέχει αλκοόλη στα φίλτρα (σακούλα φίλτρου,
φίλτρο προστασίας του κινητήρα, φίλτρο εξόδου του
αέρα κ.λπ.).
„ Η ηλεκτρική σκούπα δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση
σε εργοτάξια. =>Η αναρρόφηση μπάζων μπορεί να
οδηγήσει σε ζημιά της συσκευής.
„ Απενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν δε γίνεται
αναρρόφηση.
„ Η ηλεκτρική σκούπα δε διαθέτει λειτουργία
αυτοστήριξης. Αποφεύγετε την ανατροπή της συσκευής.
Μην ακουμπάτε την ηλεκτρική σκούπα στους τοίχους ή
στις ακμές των τραπεζιών.
„ Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα
από ζημιά κατά τη μεταφορά. Γι’ αυτό συνιστούμε, να
φυλάγετε τη συσκευασία για λόγους μεταφοράς.
Μπαταρίες ιόντων λιθίου
„ Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες.
=> Η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις ασφαλείας και
τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία,
φωτιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
„ Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες για
το μέλλον.
„ Αυτές οι υποδείξεις ασφαλείας ισχύουν μόνο για
μπαταρίες ιόντων λιθίου Bosch! Για αυτή τη συσκευή
είναι κατάλληλες μόνο μπαταρίες της σειράς "Power
for ALL".
„ Μην ανοίξετε την μπαταρία.
=> Υπάρχει κίνδυνος ενός βραχυκυκλώματος.
„ Προστατεύετε την μπαταρία από θερμότητα, π.χ. από
συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, νερό και υγρασία.
=> Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
„ Σε περίπτωση ζημιάς και ακατάλληλης χρήση της
μπαταρίας μπορεί να διαφύγουν αναθυμιάσεις.
Προσάγετε καθαρό αέρα και σε περίπτωση δυσφορίας
επισκεφτείτε έναν γιατρό.
=> Οι αναθυμιάσεις μπορούν να ερεθίσουν τις
αναπνευστικές οδούς.
„ Σε περίπτωση ελαττωματικής μπαταρίας μπορεί
να διαρρεύσει υγρό και να εμποτίσει τα γειτονικά
αντικείμενα. Ελέγξτε τα αντίστοιχα μέρη.
=> Καθαρίστε ή ενδεχομένως αντικαταστήστε τα.
„ Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε συνδυασμό με
την ηλεκτρική σας συσκευή Bosch.
=> Μόνο έτσι προστατεύεται η μπαταρία από
επικίνδυνη υπερφόρτωση.
„ Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε φορτιστές, οι οποίοι
συνίστανται από τον κατασκευαστή.
=> Για ένα φορτιστή, ο οποίος είναι κατάλληλος για
ένα ορισμένο είδος μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς, όταν χρησιμοποιηθεί με άλλες
μπαταρίες.
„ Χρησιμοποιείτε μόνο τις προβλεπόμενες γι’ αυτό
μπαταρίες στη ηλεκτρική σας συσκευή.
=> Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε
τραυματισμούς και σε κίνδυνο πυρκαγιάς.
„ Κρατήστε τη μη χρησιμοποιούμενη μπαταρία μακριά
από συνδετήρες γραφείου, κέρματα, κλειδιά, καρφιά,
βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, που θα
μπορούσαν να προκαλέσουν ένα βραχυκύκλωμα των
επαφών.
=> Ένα βραχυκύκλωμα ανάμεσα στις επαφές της
μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή να
προκαλέσει φωτιά.
„ Σε περίπτωση λάθος χρήσης μπορεί να εξέλθει υγρό
από την μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με αυτό.
Σε περίπτωση τυχαίας επαφή ξεπλυθείτε με νερό.
Σε περίπτωση που μπει υγρό στα μάτια σας, ζητήστε
επιπλέον ιατρική βοήθεια.
=> Το εξερχόμενο υγρό μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή εγκαύματα.
Υποδείξεις για τη μεταφορά
Οι συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου
υπόκεινται στις απαιτήσεις του νόμου περί επικίνδυνων
προϊόντων. Οι μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν
από το χρήστη χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις στο
δρόμο. Σε περίπτωση αποστολή μέσω τρίτων (π.χ.:
αεροπορική μεταφορά ή μεταφορική εταιρεία) πρέπει
να τηρηθούν ιδιαίτερες απαιτήσεις στη συσκευασία
και στο χαρακτηρισμό. Εδώ κατά την προετοιμασία του
δέματος αποστολής πρέπει να συμβουλευτεί κανείς έναν
εμπειρογνώμονα επικίνδυνων φορτίων.
Υποδείξεις για την απόσυρση
Η ηλεκτρική σκούπα, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και
οι συσκευασίες πρέπει να παραδοθούν σε μια φιλική
προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Μην πετάτε την ηλεκτρική σκούπα και τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες στα οικιακά
απορρίμματα!
„ Συσκευασία
Η συσκευασία προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα
από ζημιά κατά τη μεταφορά. Αποτελείται από
φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και γι' αυτό είναι
ανακυκλώσιμη. Παραδώστε τα υλικά συσκευασίας
που δε χρειάζονται άλλο, στα σημεία συγκέντρωσης
των υλικών ανακύκλωσης.
„ Παλιά συσκευή
Οι παλιές συσκευές περιέχουν πολλά ακόμη χρήσιμα
υλικά. Γι’ αυτό παραδίδετε την άχρηστη συσκευή
σας σ’ ένα ειδικό κατάστημα ή σ’ ένα κέντρο
ανακύκλωσης για επαναξιοποίηση. Τους τρόπους
απόσυρσης μπορείτε να τους πληροφορηθείτε στα
ειδικά καταστήματα ή στις υπηρεσίες του δήμου
σας.
25
tr
Kullanım kılavuzunu lütfen saklayınız.
Elektrikli süpürgeyi başka birine verecek olursanız lütfen kullanma kılavuzunu da veriniz.
Amaca uygun kullanım
Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için
tasarlanmıştır. Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000
metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Yaralanmaları ve hasarları önlemek için elektrikli
süpürge şunlar için kullanılmamalıdır:
„ insanların veya hayvanların temizlenmesi.
„ Aşağıdakilerin emilerek temizlenmesi:
− sağlığa zararlı, keskin kenarlı, sıcak veya kızgın
maddeler.
− nemli veya ıslak maddeler.
− yanıcı veya patlayıcı maddeler ve gazlar.
− Sobadan veya merkezi ısıtmadan çıkan kül, kurum.
− Yazıcılardan veya fotokopi makinelerinden çıkan
toner tozu.
Güvenlikle ilgili uyarılar
Bu elektrikli süpürge, geçerli teknik kurallarına ve bilinen
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.
„ Bu cihaz 8 yaşın altındaki
çocuklar ve fiziksel, algısal
veya mental yeteneklerinde
eksiklikler olan veya tecrübe ve/veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları
veya cihazın güvenli kullanımı
hakkında bilgi sahibi olmaları
veya olası tehlikeleri bilmeleri
durumunda kullanılabilir.
„ Çocuklar
cihazla
oynamamalıdır.
26
„ Temizlik
ve kullanıcı bakımı
işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından
yürütülmemelidir.
„ Plastik poşetler ve folyolar
çocukların
ulaşamayacağı
mesafelerde tutulmalı ve temizlenmelidir.
=> Boğulma tehlikesi söz konusudur!
Uygun Kullanım
„ Şarj etmek için sadece teslimat kapsamında verilen
şarj kablosunu veya orijinal hızlı şarj cihazını kullanınız.
„ Şarj kablosu ve orijinal hızlı şarj cihazı sadece tip etiketine uygun olarak bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır.
„ Cihazı yalnızca iç mekanlarda saklayınız ve şarj ediniz.
„ Cihaz, 0°C altında ve 45°C üstünde sıcaklıklara maruz
bırakılmamalıdır.
„ Asla toz haznesi ve motor koruma filtresi olmadan
süpürmeyiniz.
=> Cihaz zarar görebilir!
„ Baş bölgenize yakın alanlarda meme ve boru ile süpürme işlemi yapmaktan kaçınınız. => Yaralanma tehlikesi
söz konusudur!
„ Zarar görmüş şarj kabloları kullanılmamalı, orijinal şarj
kablosu ile değiştirilmelidir.
„ Şarj kablosunu şebekeden ayırmak için bağlantı kablosundan değil, aksine fişten çekilmelidir.
„ Şarj kablosu keskin kenarlar üzerinden geçirilmemeli
ve kıvrılmamalıdır.
„ Elektrikli süpürge üzerindeki her türlü çalışmadan
önce cihaz kapatılmalı ve şarj kablosu şebekeden çekilmelidir.
„ Hasar görmüş elektrikli süpürge çalıştırılmamalıdır.
„ Bir arıza olması durumunda cihaz kapatılmalı ve şarj
kablosu şebekeden çekilmelidir.
„ Tehlikelerden korunmak için tamir işlemleri ve elektrikli süpürge üzerindeki yedek parça değişiklikleri sadece yetkili müşteri hizmetleri tarafından uygulanmalıdır.
„ Aşağıdaki durumlarda cihaz hemen kapatılmalı ve
müşteri hizmetleri ile irtibata geçilmelidir:
− yanlışlıkla sıvı çektiğinizde, cihazın içine sıvı
girdiğinde
− cihaz düşerek hasar gördüyse.
„ Elektrikli süpürge hava şartlarından, nemden ve
sıcaklıktan korunmalıdır.
„ Yanıcı ve alkol içeren maddeler filtre üzerine (filtre
torbası, motor koruma filtresi, dışarı üfleme filtresi
vb.) uygulanmamalıdır.
„ Elektrikli süpürge inşaat işlerinde kullanım için uygun
değildir. => İnşaat artıklarının emilmesi cihazın zarar
görmesine neden olabilir.
„ Kullanılmadığında cihaz kapatılmalıdır.
„ Elektrikli süpürge kendi başına dük durma fonksiyonuna sahip değildir. Cihazın düşmesine engel olunuz.
Elektrikli süpürgeyi duvarlara veya masa kenarlarına
yaslamayınız.
„ Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliye esnasında zarar
görmeye karşı korur. Bu nedenle ambalajı, nakliye için
saklamanızı öneririz.
Lityum iyon aküler
„ Tüm güvenlik uyarılıarını ve talimatları okuyunuz.
=> Güvenlik uyarılarına veya talimatlara uyulmaması
elektrik şokuna, yangına ve/veya ağır yaralanmalara
neden olabilir.
„ Tüm güvenlik uyarılıarını ve talimatları gelecekte de
ulaşabilmek için saklayınız.
„ Bu güvenlik uyarıları sadece Bosch lityum iyon aküler
için geçerlidir! Bu cihaz için sadece "Power for ALL"
serisi aküler uygundur.
„ Aküyü açmayınız.
=> Kısa devre tehlikesi söz konusudur.
„ Aküyü ısıdan koruyunuz, ayrıca sürekli güneş ışığından,
ateşten, sudan ve nemden de koruyunuz.
=> Patlama tehlikesi söz konusudur.
„ Hasar ve akünün usulüne uygun olmayan kullanımı durumunda duman çıkabilir. Hemen temiz havaya çıkınız
ve şikayetleriniz olursa bir doktora başvurunuz.
=> Dumanlar solunum yollarını tahriş edebilir.
„ Akü hasar gördüğünde dışarı sıvı çıkabilir ve yakındaki
cisimlere bulaşabilir. Etkilenen parçaları kontrol ediniz.
=> Bunları temizleyiniz veya gerekirse değiştiriniz.
„ Aküyü sadece Bosch elektrikli aletleri ile kullanınız.
=> Ancak böylece aküyü tehlikeli aşırı yüklerden
koruyabilirsiniz.
„ Aküleri sadece üretici tarafından önerilen şarj cihazları
ile şarj ediniz.
=> Belirli türden akülere uygun olan bir şarj cihazı
için, farklı akülerle kullanılması durumunda yangın
tehlikesi mevcuttur.
„ Elektriki aletinizde sadece kullanılması öngörülen aküleri kullanınız.
=> Diğer akülerin kullanılması yaralanmalara ve yangın
tehlikesine yol açabilir.
„ Kullanılmayan aküleri ataçlardan, bozuk paralardan,
anahtarlardan, çivilerden, vidalardan ve diğer ufak metal cisimlerden uzak tutunuz, çünkü bunlar kontaklar
arasında köprüleme yapabilir.
=> Akü kontakları arasındaki bir kısa devre, alevlenmeye veya yangınlara neden olabilir.
„ Hatalı kullanım durumunda aküden sıvı çıkabilir. Bu
sıvı ile temastan kaçınınız. Temas ederseniz su ile
yıkayınız. Sıvı eğer göze temas ederse ayrıca bir doktora başvurunuz.
=> Dışarı akan akü sıvısı ciltte tahrişe veya yanıklara
neden olabilir.
Taşımaya ilişkin notlar
Cihaz içindeki lityum iyon aküler, tehlikeli mallar
yasasının hükümlerine tabidir. Aküler kullanıcı tarafından
başka bir ambalaja gerek olmadan trafiğe açık yollarda
taşınabilir. Üçüncü taraflar üzerinden nakledildiğinde
(örneğin havayolu kargosu veya nakliyeci) ambalajlamada ve işaretlemede uyulması gereken özel hükümler mevcuttur. Bunun için, sevk edilecek parçayı
hazırlamadan önce bir tehlikeli madde uzmanından
yardım alınmalıdır.
İmhaya ilişkin notlar
Elektrik süpürgeleri, aküler, aksesuarlar ve ambalajlar, çevre dostu bir yeniden değerleme sürecine tabi
tutulmalıdır.
Elektrikli süpürgeyi ve aküleri/pilleri evsel atıklarla birlikte imha etmeyiniz!
„ Ambalaj
Ambalaj, elektrikli süpürgeyi nakliyat esnasında zarar görmeye karşı korur. Ambalaj çevreye zarar vermeyen malzemelerden oluşur ve bu nedenle tekrar
geri kazanılabilir. Almanya'da artık kullanılmayan
ambalaj malzemelerini, »Grüner Punkt« (Yeşil Nokta) adını taşıyan yeniden değerlendirme sisteminin
toplama merkezlerine gönderiniz.
„ Eski cihaz
Eski cihazlar birçok değerli malzeme içerir.
Bu nedenle, Almanya'da eski cihazınız tekrar
değerlendirilmesi için yetkili satıcıya veya bir geri
kazanma veya dönüşüm merkezine verilir. Güncel
imha yöntemleri hakkında bilgi almak için lütfen yetkili satıcınıza veya oturduğunuz bölge belediyesine
başvurunuz.
27
„ Dzieciom
pl
Instrukcję obsługi należy zachować.
W przypadku przekazywania odkurzacza innej osobie
należy dołączyć również instrukcję obsługi.
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania na maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.
Aby uniknąć uszkodzeń urządzenia lub skaleczeń, odkurzacza nie należy używać do:
„ odkurzania ludzi i zwierząt,
„ zasysania:
− substancji szkodliwych dla zdrowia, o ostrych
krawędziach, gorących lub żarzących się,
− wilgotnych lub płynnych substancji,
− łatwopalnych lub wybuchowych materiałów i
gazów,
− popiołu, sadzy z pieców kaflowych i instalacji centralnego ogrzewania,
− pyłu tonerowego z drukarek i kopiarek.
Wskazówki
bezpieczeństwa
dotyczące
Odkurzacz
spełnia
obowiązujące
wymogi
techniczne
oraz
przepisy
bezpieczeństwa.
„ Urządzenie mogą obsługiwać
dzieci w wieku powyżej 8 lat
oraz osoby z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi,
a
także
osoby
nie
posiadające wystarczającego
doświadczenia i/lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone,
jak
bezpiecznie
obsługiwać urządzenie i są
świadome związanego z tym
niebezpieczeństwa.
„ Dzieciom nie wolno bawić się
urządzeniem.
28
bez nadzoru nie
wolno przeprowadzać czyszczenia ani konserwacji.
„ Plastikowe
torby
i
folie
przechowywać
poza
zasięgiem dzieci i usunąć w
bezpieczny sposób.
=> Istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia!
Prawidłowe użytkowanie
„ Do ładowania używać wyłącznie wchodzącego w zakres dostawy przewodu wzgl. oryginalnej ładowarki
szybkiego ładowania.
„ Przewód i ładowarkę szybkiego ładowania podłączać
i uruchamiać wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej.
„ Urządzenie należy przechowywać i ładować wyłącznie
w pomieszczeniach.
„ Nie narażać urządzenia na działanie temperatur
poniżej 0°C oraz powyżej 45°C.
„ Nigdy nie odkurzać bez pojemnika na pył i filtra
zabezpieczającego silnik.
=> Urządzenie może zostać uszkodzone!
„ Nie odkurzać szczotką ani rurą w pobliżu głowy. =>
Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!
„ Nie używać uszkodzonego przewodu ładowarki i
wymienić go na nowy, oryginalny przewód.
„ W celu odłączenia przewodu ładowarki od sieci
ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
„ Przewodu ładowarki nie wolno prowadzić po ostrych
krawędziach ani zaciskać.
„ Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
odkurzaczu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć
przewód ładowarki od sieci.
„ Nie uruchamiać uszkodzonego odkurzacza.
„ W przypadku stwierdzenia usterki wyłączyć urządzenie
lub odłączyć przewód ładowarki od sieci.
„ W celu uniknięcia zagrożeń, naprawy urządzenia oraz
wymiana części w odkurzaczu mogą być wykonywane
wyłącznie przez autoryzowany serwis.
„ W następujących przypadkach należy natychmiast
odłączyć urządzenie od sieci zasilającej i skontaktować
się z serwisem:
− jeśli przypadkowo został zassany płyn lub jeśli płyn
przedostał się do wnętrza urządzenia.
− jeśli urządzenie spadło i zostało uszkodzone.
„ Odkurzacz należy chronić przed wpływem czynników
atmosferycznych, wilgocią i źródłami ciepła.
„ Unikać kontaktu filtrów (worek filtrujący, filtr
zabezpieczający silnik, filtr wylotu powietrza itp.) z
materiałami łatwopalnymi oraz zawierającymi alkohol.
„ Odkurzacz nie nadaje się do stosowania na placach
budowy. =>Odsysanie gruzu budowlanego może
prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
„ Gdy odkurzacz nie jest używany, należy go wyłączać.
„ Odkurzacz nie posiada funkcji samodzielnego
działania. Unikaj upuszczenia urządzenia. Nie należy
opierać odkurzacza o ściany ani o krawędzie stołu.
„ Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem
podczas transportu. Dlatego zaleca się zachowanie
oryginalnego opakowania do celów transportowych.
Akumulatory litowo-jonowe
„ Przeczytać wszystkie instrukcje oraz wskazówki
bezpieczeństwa.
=> Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa
może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.
„ Wszystkie instrukcje i wskazówki bezpieczeństwa
należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
„ Wskazówki bezpieczeństwa odnoszą się tylko do
akumulatorów litowo-jonowych firmy Bosch! Do tego
urządzenia nadają się tylko akumulatory serii "Power
for ALL".
„ Nie otwierać akumulatora.
=> Istnieje ryzyko zwarcia.
„ Akumulator należy chronić przed wysoką temperaturą,
np. przed ciągłym działaniem promieni słonecznych,
ogniem, wodą i wilgocią.
=> Występuje niebezpieczeństwo wybuchu.
„ Uszkodzenie lub niewłaściwe użytkowanie akumulatora może spowodować wyciek oparów. Zadbać o
dopływ świeżego powietrza i skonsultować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek dolegliwości.
=> Opary mogą podrażniać drogi oddechowe.
„ Jeśli akumulator jest uszkodzony, może wydostawać
się z niego płyn, powodując zawilgocenie sąsiednich
przedmiotów. Skontrolować narażone elementy.
=> W razie potrzeby oczyścić je lub wymienić.
„ Akumulatora należy używać wyłącznie w połączeniu z
urządzeniem elektrycznym firmy Bosch.
=> Jest to jedyny sposób na zabezpieczenie akumulatora przed niebezpiecznym przeciążeniem.
„ Akumulatory ładować wyłącznie za pomocą ładowarek
zalecanych przez producenta.
=> Ładowarka przeznaczona do konkretnego
typu akumulatorów może stanowić zagrożenie
pożarowe, jeśli jest używana z innymi akumulatorami.
„ W urządzeniu elektrycznym należy używać wyłącznie
akumulatorów przeznaczonych do tego celu.
=> Używanie innych akumulatorów może spowodować
obrażenia ciała i zagrożenie pożarowe.
„ Nieużywany akumulator należy przechowywać z dala
od spinaczy papieru, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub
innych małych przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zmostkowanie styków.
=> Zwarcie styków akumulatora może spowodować
poparzenia lub pożar.
„ Nieprawidłowe użycie może spowodować wyciek
płynu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z tym
płynem. W razie przypadkowego kontaktu spłukać
wodą. Jeżeli płyn przedostanie się do oczu, należy dodatkowo zwrócić się o pomoc do lekarza.
=> Wyciek płynu z akumulatora może powodować
podrażnienia lub oparzenia skóry.
Wskazówki dotyczące transportu
Zastosowane akumulatory litowo-jonowe podlegają
przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych.
Użytkownik może transportować akumulatory po
drogach publicznych bez konieczności spełnienia
dodatkowych warunków. W przypadku wysyłki za
pośrednictwem osób trzecich (np.: transport lotniczy
lub spedycja) należy uwzględnić szczególne wymagania w odniesieniu do opakowania i oznakowania.
Przygotowując towar do wysyłki należy zasięgnąć opinii
eksperta w dziedzinie towarów niebezpiecznych.
Wskazówki dotyczące utylizacji
Odkurzacz, akumulatory oraz elementy wyposażenia i
opakowania należy przekazać do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Nie wyrzucać odkurzacza ani akumulatorów/baterii do
pojemnika z odpadami komunalnymi!
„ Opakowanie
Opakowanie chroni odkurzacz przed uszkodzeniem podczas transportu. Wykonane jest ono z
materiałów bezpiecznych dla środowiska naturalnego i dlatego nadaje się do odzysku surowców wtórnych. Niepotrzebne materiały opakowaniowe należy
oddać do punktów zbiórki surowców wtórnych.
„ Zużyte urządzenie
Zużyte
urządzenia
często
zawierają
pełnowartościowe materiały. Z tego względu zużyte
urządzenie należy oddawać dostawcy względnie do
centrum odzysku surowców wtórnych do ponownego wykorzystania. Informację na temat aktualnie
obowiązujących sposobów utylizacji można uzyskać
w wyspecjalizowanym sklepie lub w urzędzie gminy.
29
hu
Kérjük, őrizze meg a használati utasítást.
A porszívó továbbadásakor adja oda a használati utasítást is.
Rendeltetésszerű használat
Ez a készülék csak háztartásban vagy otthoni körülmények közötti alkalmazásra készült. Ezt a készüléket
legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig
való használatra tervezték.
Sérülések és károk elkerülése érdekében a porszívó
nem használható a következő célokra:
„ emberek vagy állatok leporszívózására.
„ a következők felszívására:
− egészségre ártalmas, éles szélű, forró vagy izzó
anyagok.
− nedves vagy folyékony anyagok.
− gyúlékony vagy robbanékony anyagok és gázok.
− hamu, cserépkályhából és központifűtésberendezésekből származó korom.
− nyomtatók és fénymásolók toneréből származó por.
Biztonsági információk
Ez a porszívó megfelel a jelenleg ismert műszaki követelményeknek és a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
„ A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességű, illetve tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják,
illetve akkor, ha megtanulták
a készülék biztonságos használatát és megértették az
ebből eredő veszélyeket.
„ Gyermekek nem játszhatnak
a készülékkel.
30
„A
készülék tisztítását és a
használó általi karbantartást
gyermekek felügyelet nélkül
nem végezhetik.
„ A műanyag zacskók és fóliák
kisgyermekektől távol tartandók és ártalmatlanításuk
szükséges.
=> Fulladásveszély!
Megfelelő használat
„ Töltéshez csak a mellékelt töltőkábelt ill. az eredeti
gyorstöltőt használja.
„ A töltőkábelt és a gyorstöltőt csakis a típustábla szerint csatlakoztassa és helyezze üzembe.
„ A készüléket csak beltérben tárolja és töltse.
„ A készüléket ne tegye ki 0 °C alatti és 45 °C fölötti
hőmérsékletnek.
„ Soha ne használja portartály és motorvédő szűrő nélkül.
=> A készülék károsodhat!
„ Kerülje el a fejmagasságban történő, a szívófejjel és a
csővel végzett porszívózást. => Sérülésveszély!
„ Ha a töltőkábel sérült, ne használja tovább, hanem
cserélje ki eredeti töltőkábelre.
„ Ha a töltőkábelt le akarja választani a hálózatról, ne a
csatlakozókábelt, hanem a csatlakozódugót megfogva
húzza ki az aljzatból.
„ A töltőkábelt ne húzza át éles peremeken és ne törje
meg.
„ Mielőtt bármilyen munkát elvégezne a porszívón, kapcsolja ki a készüléket, illetve válassza le a töltőkábelről
és a hálózatról.
„ Sérült porszívót ne helyezzen üzembe.
„ Zavar esetén kapcsolja ki a készüléket, illetve válassza
le a töltőkábelről és a hálózatról.
„ A veszélyek elkerülése érdekében a porszívón csak
erre felhatalmazott vevőszolgálat végezhet javításokat
és alkatrészcserét.
„ A következő esetekben a készüléket azonnal üzemen
kívül kell helyezni és fel kell venni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal:
− ha tévedésből folyadékot szívott fel vagy folyadék
került a készülék belsejébe.
− ha a készülék leesett és megsérült.
„ Óvja a porszívót az időjárás hatásaitól, nedvességtől
és hőforrásoktól.
„ Ne tegyen éghető vagy alkoholtartalmú anyagokat a
szűrőre (porzsák, motorvédő-szűrő, kifúvószűrő stb.).
„ A porszívó nem alkalmas építkezéseken való használatra. =>Az építési törmelék felszívása a készülék károsodásához vezethet.
„ A készüléket kapcsolja ki, ha nem porszívózik.
„ A porszívó nem rendelkezik önmagában megállási
funkciókkal. Ügyeljen rá, hogy a készülék ne dőljön fel!
Ne támassza a porszívót falnak vagy asztal szélének.
„ A csomagolás védi a porszívót a szállítás során
keletkező sérülésektől. Ezért azt tanácsoljuk, hogy
szállítás céljára őrizze meg a csomagolást.
Lítium-ion akkumulátorok
„ Elsőként olvassa el az összes biztonsági előírást.
=> A biztonsági előírások be nem tartása áramütés,
égési vagy más súlyos sérülések veszélyét eredményezi.
„ A jövőbeni olvasás céljára őrizze meg az összes biztonsági előírást.
„ Ezek a biztonsági előírások csak Bosch lítium-ion akkumulátorok esetén érvényesek! Ehhez a készülékhez
csak a „Power for ALL” sorozat akkui alkalmasak.
„ Ne nyissa ki az akkut.
=> Rövidzárlat veszélye.
„ Védje az akkut a hőtől (pl. tartós napsugárzástól),
tűztől, víztől és nedvességtől.
=> Robbanásveszély.
„ Az akkuk szakszerűtlen használata miatt gőzök léphetnek ki. Engedjen be friss levegőt, és panasz esetén
forduljon orvoshoz.
=> A gőzök irritálhatják a légutakat.
„ Meghibásodott akku esetén folyadék léphet ki, és bevonatot képezhet a szomszédos tárgyakon. Ellenőrizze
az érintett részeket.
=> Tisztítsa meg vagy szükség esetén cserélje ki
azokat.
„ Csak a Bosch elektromos készülékhez használja az
akkut.
=> Csak így védheti meg az akkut a veszélyes
túlterheléstől.
„ Csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékkel töltse az
akkukat.
=> A bizonyos típusú akkukhoz való töltőkészülék
tűzveszélyes lehet, ha más akkukat próbál vele
tölteni.
„ Csak az elektromos készülékhez való akkukat használjon.
=> Más akkuk használata sérülésekhez és
tűzveszélhez vezethet.
„ A nem használt akkukat tartsa távol a gemkapcsoktól,
érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól vagy más
kis fémtárgyaktól, amelyek rövidre zárhatnák az akku
érintkezőit.
=> Az érintkezők közötti rövidzárlat égési sérüléseket
vagy tüzet okozhat.
„ Nem megfelelő használat esetén az akkumulátorból
folyadék léphet ki. Kerülje az érintkezést ezzel a folyadékkal. Ha mégis érintkezik a folyadékkal, öblítse le
vízzel. Ha a folyadék a szemébe jut, igényeljen orvosi
segítséget.
=> A kilépő akkufolyadék bőrirritációt vagy égési
sérüléseket okozhat.
Szállítási tudnivalók
A készülékben található lítium-ion akkukra a veszélyes
anyagokra vonatkozó rendelkezések követelményei
vonatkoznak. Az akkukat a felhasználó további követelmények teljesítése nélkül szállíthatja az utcán. Harmadik
fél általi szállítás (pl. légi szállítás vagy szállítmányozás) esetén figyelembe kell venni a csomagolásra és
címkézésre vonatkozó különleges előírásokat. Ebben
az esetben a csomag előkészítésénél be kell vonni egy
veszélyesáru-szakértőt.
Ártalmatlanítási tudnivalók
Lehetővé kell tenni a porszívó, az akkumulátorok, a
tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosítását.
Ne dobja a porszívót és az akkukat/elemeket a háztartási szemétbe!
„ Csomagolás
A csomagolás védi a porszívót a szállítás során
keletkező sérülésektől. A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, így újrafeldolgozásra
alkalmas. A továbbiakban már nem szükséges csomagolóanyagot helyezze el a szelektív gyűjtőhelyek
megfelelő tárolóiban.
„ Régi készülék
A régi készülék még sok értékes anyagot tartalmaz.
Ezért kiselejtezett készülékét adja le kereskedőjénél
vagy egy újrahasznosító központban újrahasznosítás
céljából. Az aktuális ártalmatlanítási lehetőségekről
érdeklődjön kereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
31
cs
Návod k použití si uschovejte.
Při předávání vysavače dalším osobám jim předejte
prosím také návod k použití.
Použití podle určení
Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití
v domácnosti. Tento spotřebič je určený pro použití v maximální nadmořské výšce 2000 m.
Aby se zabránilo poranění osob a poškození vysavače,
nesmí se vysavač používat k:
„ vysávání osob nebo zvířat.
„ vysávání:
− zdraví škodlivých látek, materiálů s ostrými hranami, horkých nebo žhavých látek.
− vlhkých nebo tekutých látek.
− snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů.
− popela, sazí z kachlových kamen a centrálního
topení.
− prachu z toneru z tiskáren a kopírek.
Bezpečnostní pokyny
Tento vysavač odpovídá uznávaným technickým pravidlům
a příslušným bezpečnostním
předpisům.
„ Tento
spotřebič
mohou
používat děti starší 8 let
a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo
duševními
schopnostmi
nebo
s
nedostatečnými
zkušenostmi
a
/
nebo
vědomostmi, pokud jsou pod
dohledem nebo byly poučeny
o
bezpečném
používání
spotřebiče a pochopily z toho
vyplývající nebezpečí.
„ Děti si nesmí se spotřebičem
hrát.
32
„ Čištění
a uživatelskou údržbu
spotřebiče nesmí provádět
děti bez dozoru.
„ Obalový materiál a fólie uchovávejte a zlikvidujte mimo dosah malých dětí.
=> Hrozí nebezpečí udušení!
Řádné používání spotřebiče
„ Pro nabíjení používejte pouze nabíjecí kabel, který je
součástí dodávky, resp. originální rychlonabíječku.
„ Nabíjecí kabel a rychlonabíječku připojujte a uvádějte
do provozu jen podle údajů na typovém štítku.
„ Spotřebič skladujte a nabíjejte pouze ve vnitřních
prostorech.
„ Nevystavujte spotřebič teplotám pod 0 °C a nad 45 °C.
„ Nikdy nevysávejte bez nádoby na prach a ochranného
filtru motoru.
=> Spotřebič se může poškodit!
„ Při vysávání s hubicí a sací trubkou se vyhýbejte okolí
hlavy. => Hrozí nebezpečí poranění!
„ Poškozený přívodní kabel nepoužívejte a vyměňte ho
za originální přívodní kabel.
„ Při odpojování přívodního kabelu z elektrické sítě
netahejte za kabel, nýbrž za síťovou zástrčku.
„ Přívodní kabel neveďte přes ostré hrany a neskřípněte
jej.
„ Před prováděním veškerých prací na vysavači
spotřebič vypněte, resp. odpojte od přívodního kabelu
a ze sítě.
„ Poškozený vysavač nepoužívejte.
„ Pokud se vyskytne porucha, spotřebič vypněte, resp.
odpojte od přívodního kabelu a ze sítě.
„ Aby se zabránilo ohrožení, smí opravy a výměnu
náhradních dílů u vysavače provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.
„ V následujících případech je nutné spotřebič okamžitě
přestat používat a obrátit se na zákaznický servis:
− pokud jste omylem nasáli tekutinu nebo se tekutina
dostala dovnitř do spotřebiče,
− pokud spotřebič spadl a je poškozený.
„ Chraňte vysavač před povětrnostními vlivy, vlhkem
a zdroji tepla.
„ Na filtry (filtrační sáček, filtr motoru, výstupní filtr
atd.) nepokládejte hořlavé látky nebo látky s obsahem
alkoholu.
„ Vysavač není vhodný pro provoz na stavbě. =>Vysávání
stavební suti může způsobit poškození spotřebiče.
„ Když nevysáváte, spotřebič vypněte. .
„ Vysavač nedisponuje funkcí samostatného stání.
Zabraňte převrhnutí spotřebiče. Neopírejte vysavač o
stěny ani hrany stolů.
„ Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě.
Proto doporučujeme obal uschovat, pro případnou
přepravu. .
Pokyny k přepravě
Na obsažené lithium-iontové baterie se vztahují
požadavky zákona o nebezpečných nákladech. Uživatel
může baterie v rámci silniční dopravy přepravovat bez
dalších podmínek. Při zasílání třetí osobou (např. letecky nebo spedicí) je třeba dodržovat zvláštní požadavky
na obal a označení zásilky. Při přípravě zásilky je nutné
zapojit odborníka na nebezpečné náklady.
Baterie LI-Ion
„ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a
upozornění. .
=> Nedodržování bezpečnostních pokynů a
upozornění může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
„ Mějte na paměti všechny bezpečnostní pokyny a
upozornění pro budoucí použití.
„ Tyto bezpečnostní pokyny platí pouze pro baterie
Bosch Li-Ion! Pro tento spotřebič nejsou vhodné baterie série "Power for ALL".
„ Baterii neotvírejte. .
=> Vzniká nebezpečí zkratu.
„ Chraňte baterii před teplem, např. také před
dlouhodobým slunečním zářením, ohněm, vodou a
vlhkostí.
=> Hrozí nebezpečí výbuchu.
„ Při poškození a nesprávném použití baterie mohou
unikat páry. Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při
potížích vyhledejte lékaře.
=> Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
„ Z porouchané baterie může unikat tekutina a navlhčit
tak okolní předměty. Zkontrolujte příslušné díly.
=> Díly vyčistěte a případně vyměňte.
„ Baterii používejte pouze s vaším spotřebičem Bosch.
=> Pouze tak je baterie chráněná před nebezpečným
přetížením.
„ Baterii nabíjejte pouze na nabíječkách, které byly
doporučeny výrobcem.
=> S nabíječkou, která je vhodná pouze pro určitý
druh baterie, vzniká nebezpečí požáru, pokud je
použita s jinou baterií.
„ Na vašem spotřebiči používejte pouze baterie k němu
určené.
=> Použití jiných baterií může vést k poraněním a
vzniká nebezpečí požáru.
„ Nepoužívanou baterii udržujte v bezpečné vzdálenosti od kancelářských spon, mincí, klíčů, jehel, šroubů
a jiných malých kovových předmětů, které by mohly
způsobit přenos kontaktů.
=> Zkrat mezi kontakty baterie může vést k popáleninám nebo vzniku požáru.
„ Při nesprávném použití může z baterie unikat tekutina.
Vyhněte se kontaktu s ní. V případě náhodného kontaktu omyjte postižené místo vodou. Pokud se tekutina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
=> Unikající tekutina může vést k podráždění kůže
nebo popáleninám.
Pokyny k likvidaci
Vysavač, baterii, příslušenství a obaly je třeba odevzdat
k ekologické recyklaci.
Vysavač a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!
„ Obal
Obal chrání vysavač před poškozením při přepravě.
Skládá se z ekologických materiálů, a lze ho proto
recyklovat. Nepotřebný obalový materiál zlikvidujte
do kontejnerů recyklačního systému „Zelený bod“.
„ Starý spotřebič
Staré spotřebiče obsahují často ještě cenné materiály. Proto spotřebič, který dosloužil, odevzdejte
u výrobce, resp. do sběrny odpadu k recyklaci. Aktuální způsoby likvidace vám sdělí prodejce nebo
obecní úřad. .
33
ru
Сохраните инструкцию по эксплуатации.
При
передаче
пылесоса
новому
владельцу
не забудьте передать также инструкцию по
эксплуатации.
Указания по использованию
Данный прибор предназначен только для домашнего
использования. Данный прибор предназначен для
использования на высоте не более 2000 м над уровнем
моря.
Во избежание травм и повреждений пылесос нельзя
использовать для:
„ чистки людей и животных;
„ всасывания:
− вредных для здоровья веществ, острых, горячих
или раскалённых предметов;
− мокрых предметов и жидкостей;
− легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ
и газов;
− пепла, сажи из печей и систем центрального
отопления;
− тонера из принтеров и копировальных аппаратов.
Указания по технике
безопасности
Данный пылесос
соответствует
общепризнанным
техническим требованиям и
соответствующим правилам
техники безопасности.
„ Использование прибора
детьми старше 8 лет и
лицами с ограниченными
физическими
или умственными
способностями, а также
лицами, не имеющими
опыта обращения с
подобным оборудованием,
допускается только
под присмотром или
после инструктажа
по безопасному
использованию прибора и
34
осознания данными лицами
опасностей, связанных с
его эксплуатацией.
„ Не разрешайте детям играть
с прибором.
„ Очистка и пользовательское
обслуживание прибора
не должны производиться
детьми без присмотра
взрослых.
„ Пластиковые мешки
и полимерную плёнку
храните и утилизируйте
в недоступном для детей
месте.
=> Опасность удушья!
Правильное использование
„ Для зарядки разрешается использовать только
кабель зарядного устройства из комплекта поставки
или оригинальное устройство быстрой зарядки.
„ Подключение к электросети и использование кабеля
зарядного устройства и устройства быстрой зарядки
должны производиться только с учётом данных
типовой таблички.
„ Хранение и зарядку пылесоса осуществляйте только
в помещениях.
„ Не допускайте воздействия на пылесос температур
ниже 0 °C и выше 45 °C.
„ Запрещается использовать пылесос без контейнера
для сбора пыли и моторного фильтра.
=> Возможно повреждение пылесоса!
„ Не подносите всасывающую насадку и трубку к
голове. => Это может привести к травме!
„ В случае повреждения кабеля зарядного устройства
не используйте его, а замените оригинальным
кабелем зарядного устройства.
„ При отсоединении прибора от электросети всегда
беритесь рукой за вилку, а не за кабель зарядного
устройства.
„ Следите за тем, чтобы кабель зарядного устройства
не был зажат и не попадал на острые края предметов.
„ Прежде чем приступить к любому обслуживанию
пылесоса, выключите его или отсоедините от кабеля
зарядного устройства и от сети.
„ Не пользуйтесь неисправным пылесосом.
„ При наличии неисправности выключите пылесос
или отсоедините от кабеля зарядного устройства и
от сети.
„ Во избежание опасности все работы по ремонту и
замене деталей пылесоса следует выполнять только
в авторизованной сервисной службе.
„ В
следующих
случаях
следует
немедленно
прекратить использование пылесоса и обратиться в
сервисную службу:
− при случайном всасывании жидкости или при
попадании жидкости внутрь пылесоса;
− при падении и повреждении пылесоса.
„ Защищайте
пылесос
от
воздействия
неблагоприятных
метеорологических
условий,
влажности и источников тепла.
„ Не подвергайте фильтры (сменный пылесборник,
моторный фильтр, выпускной фильтр и т.
д.)
воздействию
воспламеняющихся
или
спиртосодержащих веществ.
„ Пылесос не предназначен для эксплуатации
на строительных объектах. =>При засасывании
строительного мусора пылесос может выйти из
строя.
„ Выключайте пылесос даже при небольших паузах в
уборке.
„ Пылесос не обладает собственной опорой. Избегайте
опрокидывания прибора. Не прислоняйте пылесос к
стене или краю стола.
„ Упаковка служит для защиты пылесоса от
повреждений при транспортировке. Поэтому мы
рекомендуем сохранить упаковку для дальнейшей
транспортировки.
Литий-ионные аккумуляторы
„ Прочтите все указания по технике безопасности и
инструкции.
=> Несоблюдение указаний по технике безопасности
и инструкций может привести к удару
электрическим током, к пожару и/или к тяжёлым
травмам.
„ Сохраните все указания по технике безопасности и
инструкции для дальнейшего использования.
„ Эти указания по технике безопасности действительны
только для литий-ионных аккумуляторов Bosch! Для
этого прибора подходят только аккумуляторы серии
«Power for ALL».
„ Не открывайте аккумулятор.
=> В противном случае возникнет опасность
короткого замыкания.
„ Защищайте аккумулятор от воздействия тепла,
например, от длительного воздействия солнечных
лучей, огня, а также от воздействия воды и влаги.
=> В противном случае возникнет опасность
взрыва.
„ При повреждении и ненадлежащем обращении с
аккумулятором из него могут выделяться испарения.
Проветрите помещение и при наличии жалоб
обратитесь к врачу.
=> Испарения могут привести к раздражению
дыхательных путей.
„ Из неисправного аккумулятора может вытечь
жидкость и намочить находящиеся рядом предметы.
Проверьте соответствующие детали.
=> Очистите их или при необходимости замените.
„ Используйте аккумулятор только для электроприбора
Bosch.
=> Только в этом случае аккумулятор будет защищён
от опасной перегрузки.
„ Заряжайте аккумуляторы только в рекомендованных
производителем зарядных устройствах.
=> Для зарядного устройства, предназначенного для
определённого вида аккумуляторов, возникнет
опасность возгорания, если использовать его для
зарядки другого вида аккумуляторов.
„ Используйте в вашем электроприборе только
специально
предназначенные
для
него
аккумуляторы.
=> Использование других аккумуляторов может
привести к повреждениям и возникновению
пожара.
„ Храните неиспользуемые аккумуляторы вдали от
канцелярских скрепок, монет, ключей, иголок,
шурупов и других небольших металлических
предметов, способных вызвать короткое замыкание
между контактами.
=> Короткое замыкание между контактами
аккумулятора может привести к ожогам или
возгоранию.
„ При неправильном использовании из аккумулятора
может вытечь жидкость. Избегайте контакта с
нею. При случайном контакте промойте зону
контакта водой. При попадании жидкости в глаза
дополнительно воспользуйтесь врачебной помощью.
=> Вытекшая из аккумулятора жидкость может стать
причиной раздражения кожи или ожогов.
Указания по транспортировке
При транспортировке литий-ионных аккумуляторов
необходимо соблюдение правил перевозки
опасных грузов. Аккумуляторы могут перевозиться
пользователем без каких-либо других предписаний.
При перевозке третьим лицом (например, воздушным
транспортом или экспедитором) следует соблюдать
специальные требования по упаковке и маркировке.
Для этого при подготовке груза к отправке следует
воспользоваться услугами специалиста по опасным
грузам.
Указания по утилизации
Пылесосы, аккумуляторы, принадлежности и
упаковку следует отправить на дальнейшую
утилизацию в соответствии с требованиями охраны
окружающей среды. Не утилизируйте пылесосы и
аккумуляторы/аккумуляторные батареи вместе с
бытовым мусором!
„ Упаковка
Упаковка служит для защиты пылесоса от
повреждений
при
транспортировке.
Она
изготовлена из экологически чистых материалов,
поэтому её можно использовать для вторичной
переработки.
Использованные
упаковочные
материалы относите в пункты приёма вторсырья.
„ Старая бытовая техника
Старая бытовая техника является ценным сырьём
для
дальнейшего
использования.
Поэтому
прибор, пришедший в негодность, следует
отнести дилеру или в пункт приёма вторсырья
для дальнейшей утилизации. Информация о
возможности утилизации находится у дилера или
в местной администрации.
35
ro
Vă rugăm să păstraţi instrucţiunile de utilizare.
În cazul predării aspiratorului unei terţe persoane, vă
rugăm să înmânaţi totodată şi instrucţiunile de utilizare.
Utilizare conform destinaţiei
Acest aparat este rezervat în exclusivitate uzului menajer şi domeniului casnic. Acest aparat este adecvat
pentru o utilizare până la o înălţime de maxim 2000 de
metri deasupra nivelului mării.
Pentru a evita accidentele sau daunele, aspiratorul nu
trebuie folosit pentru:
„ aspirarea oamenilor sau animalelor.
„ aspirarea următoarelor:
− substanţe nocive, ascuţite, fierbinţi sau incandescente.
− substanţe umede sau lichide.
− substanţe şi gaze uşor inflamabile sau explozive.
− cenuşă, funingine din sobe de teracotă şi instalaţii
de încălzire centrală.
− toner din imprimante şi copiatoare.
Instrucţiuni de siguranţǎ
Acest aspirator corespunde regulamentelor recunoscute ale
tehnicii şi dispoziţiilor de securitate în vigoare.
„ Aparatul poate fi folosit de co-
pii începând cu vârsta de 8 ani
şi de persoane cu dizabilităţi
fizice, senzoriale sau mentale sau fără experienţă şi /
sau cunoştinţe, dacă acestea
sunt supravegheate sau au
fost instruite asupra folosirii
în siguranţă a aparatului şi au
înţeles pericolele care pot rezulta.
„ Copiii nu au voie să se joace
cu aparatul.
„ Curăţarea
şi întreţinerea
curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor
dacă nu sunt supravegheaţi.
36
„ Pungile
din plastic şi foliile
nu trebuie lăsate la îndemâna
copiilor mici şi trebuie eliminate în mod ecologic.
=> Pericol de asfixiere!
Utilizarea corectă
„ Depozitaţi şi încărcaţi aparatul numai în spaţii interioare.
„ Nu expuneţi aparatul unor temperaturi de sub 0 °C şi
de peste 40 °C.
„ Nu utilizaţi niciodată aparatul fără recipientul pentru
praf, filtrul de protecţie a motorului şi filtrul de evacuare.
=> Aparatul poate fi deteriorat!
„ Evitaţi aspirarea cu duza şi tubul în apropierea capului.
=> Pericol de rănire!
„ Nu folosiţi cablul de încărcare dacă acesta este deteriorat, ci înlocuiţi-l cu un cablu de încărcare original.
„ Pentru a deconecta cablul de încărcare de la priza
de alimentare electrică, nu trageţi de cablu, ci de
ştecherul acestuia.
„ Nu trageţi şi nu striviţi cablul de încărcare peste muchii ascuţite.
„ Înainte de a realiza orice fel de lucrări la aspirator,
deconectaţi aparatul, respectiv separaţi-l de la cablul
de încărcare şi de la reţeaua de alimentare cu energie
electrică.
„ Nu puneţi în funcţiune un aspirator defect.
„ Dacă există o defecţiune, deconectaţi aparatul, respectiv separaţi-l de la cablul de încărcare şi de la
reţeaua de alimentare cu energie electrică.
„ Pentru a evita pericolele, reparaţiile şi schimbarea de
piese la aspirator sunt permise numai unităţilor service autorizate.
„ În următoarele cazuri, aparatul trebuie scos imediat
din funcţiune şi este necesară contactarea unităţii service autorizate:
− dacă aţi aspirat accidental lichide sau dacă lichidul
a pătruns în interiorul aparatului
− dacă aparatul a căzut şi s-a defectat.
„ Protejaţi aspiratorul de influenţele atmosferice, umiditate şi surse de căldură.
„ Nu aşezaţi pe filtru materiale inflamabile sau care
conţin alcool (saci de filtrare, filtre de protecţie a motoarelor, filtre de evacuare etc.).
„ Aspiratorul nu este adecvat pentru utilizare pe şantier.
=>Aspirarea de moloz poate provoca deteriorarea aparatului.
„ Opriţi aspiratorul atunci când nu aspiraţi.
„ O durată de execuţie mult mai scurtă după încărcare
indică faptul că bateria sa terminat.
=> Scoateţi bateria utilizată din dispozitiv și
aruncaţi-o în siguranţă.
„ Ambalajul protejează aspiratorul împotriva deteriorării
pe timpul transportului. Din acest motiv, vă
recomandăm să păstraţi ambalajul în scopuri de transport.
Acumulatori Li-Ion
Indicaţii privind eliminarea ecologică
„ Citiţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile.
=> Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a
instrucţiunilor poate provoca electrocutare, incendii şi/sau răniri grave.
„ Păstraţi toate instrucţiunile şi indicaţiile de siguranţă
în vederea unei utilizări ulterioare.
„ Aceste instrucţiuni de siguranţă sunt valabile numai
pentru acumulatorii Li-Ion Bosch!
=> Numai bateriile "Power for ALL" sunt potrivite
pentru aceste dispozitive.
„ Nu deschideţi acumulatorul.
=> Există pericol de scurtcircuit.
„ Feriţi acumulatorul de căldură, de asemeni de ex. de
radiaţii solare continue, foc, apă şi umezeală.
=> Există pericol de explozie.
„ În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a
acumulatorului se pot degaja vapori.
=> Aerisiţi cu aer proaspăt iar dacă vi se face rău
consultaţi un medic. Vaporii pot irita căile respiratorii.
„ În cazul în care acumulatorul este defect, din acesta
se scurge lichidul care umezeşte obiectele învecinate.
Verificaţi componentele afectate.
=> Curăţaţi-le sau, dacă este necesar, schimbaţi-le.
„ Folosiţi acumulatorul numai împreună cu produsul
dumneavoastră Bosch.
=> Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva
suprasolicitării periculoase.
„ În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a
acumulatorului se pot degaja vapori.
=> Aerisiţi cu aer proaspăt iar dacă vi se face rău
consultaţi un medic. Vaporii pot irita căile respiratorii.
„ Utilizaţi numai bateriile corespunzătoare din aparatul
dvs. electric.
=> Folosirea altor baterii poate cauza răniri sau
incendii.
„ Feriţi acumulatorii nefolosiţi de agrafele de birou,
monede, chei, cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice
mici, care ar putea provoca şuntarea contactelor.
=> Un scurtcircuit între contactele acumulatorului
poate duce la arsuri sau incendiu.
„ În caz de utilizare greşită, din acumulator se poate
scurge lichid. Evitaţi contactul cu acesta. În caz de
contact accidental clătiţi bine cu apă. Dacă lichidul vă
intră în ochi, consultaţi şi un medic.
=> Lichidul scurs din acumulator poate duce la iritaţii
ale pielii sau la arsuri.
Aspiratoarele, acumulatorii, accesoriile şi ambalajele
trebuie reciclate în mod ecologic.
Nu eliminaţi aspiratoarele şi acumulatorii/bateriile
împreună cu deşeurile menajere!
„ Ambalaj
Ambalajul
protejează
aspiratorul
împotriva
deteriorării pe timpul transportului. Ambalajul este
fabricat din materiale ecologice şi este de aceea reciclabil. Predaţi materialele de ambalaj care nu mai
sunt necesare la punctele de colectare a deşeurilor.
„ Aparat scos din uz
Aparatele vechi conţin materiale care pot fi revalorificate. De aceea predaţi aparatul dumneavoastră,
scos din uz, magazinului comercial, respectiv unui
centru de reciclare pentru revalorificare. Vă rugăm
să solicitaţi informaţii privind modalităţile actuale
de reciclare a ambalajelor şi aparatelor scoase din
uz la un magazin de specialitate sau la administraţia
comunală din localitatea dumneavoastră.
Indicaţii privind transportul
Acumulatorii litiu-ion din dotarea aparatului sunt în conformitate cu cerinţele reglementării privind transportul
de mărfuri periculoase. Acumulatorii pot fi transportaţi
pe drumurile publice de către utilizator fără aplicarea
de obligaţii suplimentare. În cazul expedierii de către un
terţ (de exemplu, transport aerian sau prin intermediul
unei companii de transport), trebuie să fie respectate
anumite cerinţe privind ambalajul şi marcajul. Pentru
aceasta, în cazul pregătirii mărfurilor de trimis, trebuie
să apelaţi la un expert în mărfuri periculoase.
37
!"#$% "&' m#!!! <! i4p *'- 0#.!0G#!*
($2-! O$<-%-
K# 1 E !-=# !#.!=1
!()*„
3R/#!#!G#!*-$v2Ov !! <! 3--! <!%$=(+#9/; +9 <!$$2-!!G%#!!=( E$<-:O!
O.$2-!K4# !x#D9!!
)(+, „
0%#!!<(-K*-3 V4=1 8#2K4# ! =E6#9Y ! 4E=1
-'V i 28O. !-$2-!KB#
^R<4EO#V(=1(#2
!!„
"#! !$%& $' <=
(#)*$+#*,-./012#3
456+ ! *##! „
(7!#8!9' #.! !:;2%„
<3-=1%!"Power for ALL"##.!:;2
& -!#.!„
@=.BCD.# E <=
F #3#G CH #! 0.#+ I! - #.!„
1 $!J/K 0./J2/M# )6 # E <=
%&0#.!-NOQ=6'#.!3R/Q„
%2#3#G#S#! T U4 V.(WE$
*#X(KY !0#4=Z![\%M# (<6.=18-]! .% <=
) '<* #! I $ %& 0#.! !#E Q „
#G^_%#S`.$O.$%& 4. G48K
4#!0(! 2#3
a .V /'K Q04K. G <=
4=6E8!G#!=1#!:;2#.!-„
$%&0=1##.!-=6Q <=
bc # E!K2
= -:.=( Q.d(-:;2#.!9#4d(#!„
=6
=(+##.!-QE^ #! 4d(-#3 <=
./# E0(=6#.!#1^ 9#4d($V*
*-
4=6=(% .#.!-&#& =1 Z„
$+#*-#!]!$%& G#6#.!-=6 <=
(-./
gY0h0i40 &0jk4=#3-( =6 4 -#.!„
(9/R G%! D.]! . 4Ki2l(#1
1 # E0#.!FD.9=.4CD.-#!Q <=
*-./+1E
$%&0#1 #G=6NOQQ !#.!#3„
m.Q4EI!m.-4$Z 9/-I
Im.QZ!J/!=(= /O0I!G6.
!X4X(KY-0[ZU!
($Y8-JV ]! .#.!Z <=
F4 ! 7!# #; CZ =1 E 9 ' #.!
!2_#;$ !- 9! .#.!<c # E
] Sn (:.; +Q (* !*-Q
<!!7p.=qK 0s$#2; +CH#!t
'1 ! 0$ + % ( $ ! V / ( =O !
c # EF4uD X0C$V*F4-=/
#3#GZ
38
p =1 - V1 9#4 K.„
&#10#3Q944:.
(! (#Gv $O.
- &Y 4 <4„
V / 1 944m#
' @16E# E <=
-#. /
\=1=# 4d([-:;20=19#4d(#!„
=60$=(
R<U#!m#!!:;2I#d(d([„
( 2#34 !QD Z
#3#G=69EE:;2!=1„
#G45
40°C -#.F!0°C -#.%YM# =1„
52O#i20pk#3 v6O <B9!G#!*-K3#„
| =6*#E#i2.
#!R/=1 !$%&Q%#k <=
1 E#-G#!*0C- -=6'1„
($+#*-#!]! .4%<=
[X!# /& =69/-d([9R/Q„
%K1*Qd(
#1! E($<G-# /0"#!K#Y-d([9#4*'1„
Z& [
l(%!9/9#4#3K.€ #!"#![9(=Z4-„
4#3i*0#1
48E=10G#!*#!4 3#') -pG„
*9/-d([
| =69/-0G#!*9R/Q„
9/-d([48E=10#-#!Q„
*
=-*8#2-YEK4#-)#Y:;20F !„
4 G') =1#!'-F# . a .- EK4#!48E iQ2!=1!#-„
‚#1!m.8#2-Y
! =(&I;=p( ! 4.Q −
ƒ(!=#4„6 =1E
9/9R/=17;Q −
.#+I!$!0J/!;G#!*„
B$v2O
<4t#i2#!& +C (!G% -„
BJ*s=#k*#E#i20.52O#i20#i2
$< R-$E O=6#!G#!*„
=1 !#E ]! . E _ cE & <=
#3
48E# /04 =6=1- 4 -„
#!#! G#! * - $v2O v ! =1 ! <!„
Q.%#!!$=(+#9/; +9-3R/
56+./* !*#!! <![4
fa
B 1 ! *##!=6 U#2-6
% 6 0] S u ( ! G#! * =1 9 O. Q O.K =6 U#2
" ,
%$CKE1 ExD#!:;2=1%#!4
N -#2000#H4+^6.=6v !=1
$=( 2#3#v
! 012 " 3&415!678 3& &9 (3 :; / &<" %=
+n (#!=6„
‚&„
C (C+‡0K. p 0c # El( −
J# −
-3%T)6 C (F!$i!G −
K4##+[< (-Q+=#<4E −
9E
ˆ42#1YU=1# .pk#3 −
1( 2#jY % G ! G#! * %
V #34 ! nDE =(
$;! !##;NOQ
. .Q :;2 =1 %„
#2 #Z! C8 944 :.
„<+04#+$O
24 !#).G2#2K v $O. 4#3#G=6
'-F8-/(! (#G
$2=1-%=6 -
c 9/ - ( # E =
(!=#4
-! =1 ! =-* 944 !„
4
39
zf
請妥善保存本說明書,以供未來參考。
將吸塵器轉交給其他人時,請附上本說明書。
„
„
„
„
„
用途
本電器主要用於室內與居家環境。本電器僅適用於最高海拔
2000公尺以下地區。
„
„
為避免受傷或吸塵器受損,吸塵器不得作下列用途:
„ 對人或動物吸塵
„ 吸入:
− 危險、尖銳、發熱或發光的物體。
− 潮濕的物體或液體。
− 高度可燃或爆炸性物品及氣體。
− 火爐或中央加熱系統產生的灰燼與煤灰。
− 印表機或影印機的碳粉塵。
„
安全資訊
此吸塵器遵循優良工序之公認規
範以及相關安全法規。
„ 8歲以上的兒童,身體、知覺
或精神有障礙者,以及欠缺使
用本電器經驗和/或知識者,必
須在負責其安全人員的監督下
或了解設備安全及相關潛在危
險的人員指導下才可使用本電
器。
„ 不應讓兒童玩耍本電器。
„ 本吸塵器之清潔與使用保養程
序在未經成人監督情況下,不
得由兒童進行。
„ 請將塑膠袋與膠膜放在兒童無
法觸及的地方,並妥善處理。
=> 窒息風險!
正確的使用方式
„
„
„
„
„
„
„
„
„
40
務必使用隨附充電線或原廠快充器來為此吸塵器充電。
充電線與快充器必須依照額定銘牌上的指示連接與操作。
應在室內存放與充電此吸塵器。
請勿暴露在低於0 °C或高於45 °C的溫度。
沒有集塵容器、馬達保護濾網或排氣濾網時,請勿使用吸
塵器。
=> 這樣會導致吸塵器損壞。
使用吸嘴與吸塵管時,吸塵器必須遠離您的頭部。=> 以免
受傷。
若充電線受損,請勿操作。請更換原廠充電線。
若要拔除充電線,請直接將插頭從插座拔出,不得直接拉
扯電源線。
請勿在銳利處拉扯充電線,或是讓電線纏繞在一起。
„
„
使用吸塵器前,請先關閉吸塵器並將充電線拔除。
若吸塵器受損,請勿操作。
若吸塵器發生故障,請關閉吸塵器並將充電線拔除。
為安全起見,只有合格的售後服務人員可以進行吸塵器的
維修和零件更換。
若發生下列情況,請立即關閉吸塵器並聯絡售後服務人
員:
− 不小心吸入液體或液體滲入吸塵器內部。
− 吸塵器摔落並毀損。
避免吸塵器受到天氣、濕氣和熱源的影響。
請勿將易燃物或含酒精的液體倒在濾網上(過濾袋、馬達
保護濾網或排氣濾網等)。
本吸塵器不適合用於建築工地。=> 若對建築廢棄物使用吸
塵器可能會造成電器損壞。
不使用時請關閉吸塵器。
包裝的作用是避免吸塵器在運送時受損。我們建議保存好
包裝物,以便您未來運送吸塵器時使用。
鋰電池
„ 請先詳讀重要安全資訊與說明。
=> 若不遵循安全資訊與說明,可能會造成觸電、火災和/
或嚴重受傷。
„ 請妥善保存安全資訊與說明,以便日後參考。
„ 此安全資訊僅適用於 Bosch 鋰電池。此吸塵器僅適用「Power for ALL」系列的電池。
„ 請勿開啟電池。
=> 短路風險。
„ 請避免電池靠近熱源,例如長時間曝曬於太陽下與靠近火
源,並避免碰水與潮溼環境。
=> 爆炸風險。
„ 若電池受損或使用不當,可能會冒出煙霧。請立即確保空
氣流通,若因接觸到煙霧而產生任何身體不適,請尋求醫
療協助。
=> 煙霧可能會造成呼吸道不適。
„ 電池若損毀,內部液體可能會溢出,波及鄰近物品。請檢
查任何可能受影響的元件。
=> 清潔這些元件,若必要請更換新品。
„ 僅在Bosch電器使用此電池。
=> 若在其他電器使用此電池,可能會造成嚴重過載。
„ 僅使用製造商建議的充電器為電池充電。
=> 專用電池充電器若用於為其他電池充電,可能會造成
火災。
„ 請務必使用電器專用電池。
=> 使用其他電池可能會造成受傷或火災。
„ 不使用吸塵器時,請將電池遠離迴紋針、硬幣、鑰匙、釘
子、螺絲以及其他小型金屬物件,以避免物件附著於電池
觸點。
=> 如果電池觸點發生短路,可能會造成電池燒毀或是引
起火災。
„ 如果沒有正確使用電池,可能會有液體從電池中滲出。請
避免碰觸此液體。若不小心接觸此液體,請用清水沖洗。
若液體濺到眼睛,請尋求醫療協助。
=> 如果電池漏液,可能會造成皮膚發炎或灼傷。
運送資訊
此電器所使用的鋰電池需遵循危險貨品相關法規之要求。使用
者若無需額外要求,可透過陸運運送電池。若使用第三方運送
例如空運或貨運物流公司,則必須遵循特定包裝與識別要求。
準備運送貨品前,必須諮詢危險貨品專家。
棄置資訊
吸塵器、電池、配件以及包裝必須符合環保回收要求。
請勿將吸塵器與一般家用廢棄物一起丟棄。
„ 包裝
包裝的作用是避免吸塵器在運送時受損。包裝由環保材料製
成,可回收再利用。請將不需要的包裝材料棄置在合適的回收
點。
„ 處理舊電器
舊電器仍有許多有用材料。請將使用壽命結束的電器送到經
銷商或回收中心回收。請向您的經銷商或您當地的主管機關詢
問現行棄置處理方式。
41
de
Es freut uns, dass Sie sich für einen Bosch Staubsauger der Baureihe BCS1/BBS1 "Unlimited" entschieden
haben.
In dieser Gebrauchsanweisung werden verschiedene
BCS1/BBS1 "Unlimited" – Modelle dargestellt. Es ist
deshalb möglich, dass nicht alle beschriebenen Ausstattungsmerkmale und Funktionen auf Ihr Modell
zutreffen. Sie sollten nur das Original Zubehör von
Bosch verwenden, das speziell für Ihren Staubsauger
entwickelt wurde, um das bestmögliche Saugergebnis
zu erzielen.
Bitte Bildseiten ausklappen!
1 Bodendüse mit Elektrobürste
2 Ersatzbürste für Elektrobürste*
3 Ersatzbürste für Elektrobürste/Möbel*
Aufladen
Sie haben drei Möglichkeiten den Akku zu laden – direkt mit dem Ladekabel (Bild 2 ), in der montierten
Wandhalterung (Bild 3 ) oder mit einem OriginalSchnellladegerät. Hinweise zur Handhabung finden Sie
in der zusätzlichen Gebrauchsanweisung.
Laden nur mit Ladekabel
Bild 2
‡
‡
‡
‡
‡
‡
4 Elektrobürste für Möbel*
5 2in1 Möbelpinsel mit Polsterdüse*
6 flexible Fugendüse*
Legen Sie den Staubsauger zum Laden in der Nähe
einer Steckdose ab.
Ladekabel unten in den Anschluss des Gerätes stecken.
Stecker des Ladekabels in die Steckdose stecken.
Die Kontrollanzeige des Staubsaugers blinkt während des gesamten Ladevorganges langsam grün.
Sobald der Akku komplett geladen ist, leuchtet die
Kontrollanzeige für einige Minuten dauerhaft grün
bevor sie erlischt.
Zur Kontrolle Gerät kurz vom Netz trennen. Danach
leuchtet die Anzeige wieder grün.
Eine Erwärmung des Ladekabels und Staubsaugers
ist normal und unbedenklich.
Sie können den Staubsauger immer laden, wenn er
nicht benutzt wird.
Montage Wandhalterung
7 XXL Polsterdüse*
Bild 3
8 Adapter*
‡
9 Saugrohr
10 Flusensieb
‡
11 Lamellen-Filter
12 Batterie-Ladestatusanzeige
13 Turbo-Schalter
14 Ein/Aus-Schalter
‡
15 Akku*
16 Staubbehälter
17 Entriegelungstaste Staubbehälter
18 Ladekabel*
‡
‡
19 Wandhalterung*
20 Schnellladegerät mit zusätzlichem Akku*
Montieren Sie die Wandhalterung in der Nähe einer
Steckdose.
Dazu die Frontplatte der Wandhalterung abnehmen.
Mit dem Finger von unten in die Wandhalterung greifen und die Frontplatte von innen aus der Verriegelung drücken. Die Wandhalterung mit den beigefügten oder entsprechenden Schrauben an der Wand
montieren.
Kleinen Stecker des Ladekabel von unten in die
Wandhalterung einfädeln und oben in die vorgeformte Mulde einlegen.
Durch Aufsetzen und Verrasten der Frontplatte wird
der Anschluss fixiert.
Netzstecker des Ladekabels in die Steckdose stecken.
Laden in der Wandhalterung
Vor dem ersten Gebrauch
Bild 4 *
Bild 1
‡
‡
‡
‡
!
42
Akku über die Führungsschiene in den Staubsauger
einsetzen und verrasten.
Zum Lösen der Verbindung Entriegelungsknopf drücken und Akku nach hinten aus dem Gerät entnehmen.
Achtung: Vor dem ersten Saugen sollte der Akku
vollständig geladen werden.
‡
Setzen Sie den Staubsauger von oben in die Wandhalterung ein.
Die Kontrollanzeige des Staubsaugers beginnt langsam zu blinken, sobald der Staubsauger über die
Wandhalterung mit dem Stromnetz verbunden ist.
Die Kontrollanzeige des Staubsaugers blinkt während des gesamten Ladevorganges grün.
Sobald der Akku komplett geladen ist, leuchtet die
Kontrollanzeige für einige Minuten dauerhaft grün
bevor sie erlischt.
Zur Kontrolle Gerät kurz vom Netz trennen. Danach
leuchtet die Anzeige wieder grün.
* je nach Ausstattung
‡
‡
Eine Erwärmung des Ladekabels und Staubsaugers
ist normal und unbedenklich.
Sie können den Staubsauger immer laden, wenn er
nicht benutzt wird.
Laden mit dem Schnellladegerät*
‡
‡
Zum Laden im Schnellladegerät muss der Akku aus
dem Gerät entnommen werden.(Bild 1 )
Die Funktionsweise des Schnellladegerätes entnehmen Sie bitte der beiliegenden Gebrauchsanweisung.
Laufzeiten
Wie jeder Li-Ion Akku unterliegt auch der Power for ALL
Akku einem natürlichen Verschleiß. Mit der Zeit nimmt
also die Akkukapazität und somit auch die Laufzeit ab.
Es handelt sich dabei um einen natürlichen Alterungsprozess und keine Folge eines Material- bzw. Herstellungsfehlers oder Sachmangels.
Für einen 3,0Ah Bosch
Power for ALL Akku
Ladezeiten
Die angebenen Ladezeiten können aufgrund von Ladestatus, Batterietemperatur und -alterung variieren.
Für einen 3,0Ah Bosch
Power for ALL Akku
Mit Ladekabel oder
Wandhalterung (80%)
ungefähr 4 h
Mit Ladekabel oder
Wandhalterung (100%)
ungefähr 5 h
Mit Bosch Schnellladegerät
siehe Anleitung des
Schnellladegerätes
Montage Gerät
Bild 5*
‡
‡
Saugrohr auf den Stutzen des Staubsaugers stecken
und verrasten.
Zum Lösen des Saugrohres Entriegelungsknopf drücken und Saugrohr nach unten abnehmen
Bild 6*
‡
‡
Saugrohr in die Bodendüse stecken und verrasten.
Zum Lösen der Bodendüse Entriegelungsknopf drücken und Saugrohr aus der Bodendüse ziehen.
Saugen
In normaler Stufe mit
nicht-elektrischem Zubehör für die Reinigung
vom Möbeln, usw.
Bis zu 60 min.
In normaler Stufe mit
elektrischer Bodendüse
für normale Reinigungsaufgaben
Bis zu 45 min.
In Turbostufe mit
elektrischer Bodendüse
und für anspruchsvolle
Reinigungsaufgaben
Bis zu 7 min.
Folgende Maßnahmen können den natürlichen Verschleiß jedoch hinauszögern:
‡ Den Akku nur im Temperaturbereich zwischen 0 °C
und 45 °C aufladen.
‡ Den Akku nur im Temperaturbereich zwischen -20 °C
bis 50 °C lagern.
‡ Den Akku nicht über eine längeren Zeitraum vollgeladen oder komplett entladen lagern.
Bild 9 Saugen mit Zusatzzubehör
Düsen je nach Bedarf auf Saugrohr oder Gerätestutzen
stecken:
a) Fugendüse zum Absaugen von Fugen und Ecken, etc.
b) 2in1 Möbelpinsel mit Polsterdüse für das Absaugen
von Fensterrahmen, Schränken, Möbeln, etc.
‡ Nach Gebrauch Fugendüse und 2in1 Möbelpinsel
mit Polsterdüse wieder in den Zubehörträger einsetzen.
Bild 7
Mit dem Ein/Aus-Schalter am Handgriff kann der Staubsauger durch Drücken in Pfeilrichtung an- und ausgeschaltet werden. In Betrieb leuchtet die Kontrollanzeige grün.
Nach der Arbeit
Bild 8
Um ein gutes Saugergebnis zu erzielen, sollte der
Staubbehälter nach jedem Saugvorgang geleert werden, spätestens jedoch dann, wenn der Staub an einer
Stelle im Staubbehälter die Markierung erreicht hat.
Wir empfehlen, den Staubbehälter nicht über die Markierung hinaus zu befüllen, da das zu einer sehr starken
Verschmutzung des Filters führt.
Mit dem Turboschalter auf dem Staubsauger kann bei
laufendem Betrieb durch Drücken in Pfeilrichtung zusätzlich die Turbofunktion zugeschaltet werden. Die
Kontrollanzeige blinkt schnell grün.
‡
Nach dem Saugen das Gerät ausschalten.
Bild
7
Bild 10 Leeren des Staubbehälters
Bei dem Entleeren des Staubbehälters auch immer den
Verschmutzungsgrad der Filtereinheit kontrollieren
und bei Bedarf diese entsprechend der Anleitung Filterpflege säubern.
* je nach Ausstattung
43
!
Achtung: Die Filterreinigung ist nur bei abgeschaltetem Gerät möglich.
Niemals ohne eingesetzte Filtereinheit saugen.
Bild 16 Reinigen des Flusensiebs
‡
Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen.
Bild
Bild 11
‡
Staubbehälter mit Hilfe der Entriegelungstasten entriegeln und aus dem Gerät entnehmen.
Bild 12
‡
‡
Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen
Staubbehälter entleeren.
Bild 13
‡
‡
‡
!
Entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz unterhalb der Auswurföffnung.
Filtereinheit in den Staubbehälter einsetzen, dabei
unbedingt auf den richtigen Sitz achten.
Staubbehälter in das Gerät einsetzen und hörbar
verrasten.
Achtung: Sollten Sie beim Einsetzen des Staubbehälters einen Widerstand bemerken, überprüfen Sie
bitte die Filter auf Vollständigkeit und den richtigen
Sitz von Filtereinheit und Staubbehälter.
Filterpflege
Die Filter sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt
werden, damit der Staubsauger optimal arbeitet.
‡ Bitte schalten Sie das Gerät aus, um die Filter zu
reinigen.
Achtung: Die Filterreinigung ist nur bei abgeschaltetem Gerät möglich.
‡ Staubbehälter aus dem Gerät entnehmen. Bild 11
‡ Filtereinheit aus dem Staubbehälter entnehmen.
!
Bild
12
Bild 14 Reinigen des Lamellen-Filters
‡
Zur Abreinigung des Lamellen-Filters drehen Sie den
Knebel mindestens 3 Mal um 180°.
‡ Danach den Lamellenfilter aus der äußeren Filtereinheit entnehmen und Schmutz entleeren.
Wir empfehlen die Reinigung des Lamellen-Filters mit
jedem Entleeren des Staubbehälters.
Bild 15 Ausklopfen des Lamellen-Filters
Bei besonders starker Verschmutzung kann der Lamellen-Filter auch ausgeklopft werden.
‡ Lamellen Filter dazu aus der äußeren Filtereinheit
entnehmen und über einer Abfalltonne ausklopfen.
‡ Der Lamellen-Filter ist dadurch sofort nach der Reinigung wieder einsetzbar.
Achtung: Der Lamellen-Filter darf nicht ausgewaschen werden.
12
a) In der Regel ist es ausreichend, wenn das Flusensieb
bei der Entleerung des Staubbehälters leicht geschüttelt oder ausgeklopft wird, damit sich mögliche
Schmutzpartikel lösen.
b) Wenn dies nicht ausreicht, verwenden Sie bitte ein trockenes Tuch, um die Schmutzpartikel an der Oberfläche zu entfernen.
Bild 17
‡
Lamellenfilter in die äußere Filtereinheit einsetzen
und durch Drehen im Uhrzeigersinn verrasten.
Filtereinheit in den Staubbehälter einsetzen, dabei
auf den richtigen Sitz achten. Staubbehälter in das
Gerät einsetzen und hörbar verrasten. Bild 13
‡
Reinigung der Bodendüse
Vor jeder Wartung Staubsauger ausschalten bzw. vom
Ladekabel trennen.
Bild 18*
a) Bürstenwalze durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn
entriegeln und seitlich aus der Bodendüse
ziehen.
b) Aufgewickelte Fäden und Haare mit einer Schere
durchschneiden und entfernen.
c) Bürstenwalze seitlich entlang des Führungsstabs in die
Bodendüse einschieben, und durch Drehen im Uhrzeigersinn verrasten.
!
Achtung: Die Bodendüse darf nur mit montierter
Bürstenwalze in Betrieb genommen werden.
Störungsbehebung
Problem
Fehlerbehebung
Das Gerät funktioniert
nicht und/oder kein Signal aus der Batteriestatusanzeige
Stellen Sie sicher, dass
der Akku korrekt eingesetzt ist und / oder der
Akku geladen ist.
Das Gerät funktioniert
nicht und/oder rote Batteriestatusanzeige für 10
Sek.
Die Batterie/das Gerät
kann über- / unterhitzt
sein. Warten Sie, bis die
Batterie/das Gerät geeignete
Temperaturen
erreicht hat.
!
44
* je nach Ausstattung
Pflege
en
Vor jeder Reinigung des Handstaubsaugers muss dieser ausgeschaltet und vom Ladekabel getrennt sein.
Staubsauger und Zubehörteile aus Kunststoff können
mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger gepflegt
werden.
!
Achtung: Keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger verwenden. Staubsauger niemals in Wasser
tauchen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Congratulations on your purchase of a Bosch vacuum
cleaner from the BCS1/BBS1 "Unlimited" series.
This instruction manual describes various BCS1/
BBS1 "Unlimited" models, which means that some of
the equipment features and functions described may
not apply to your model. You should only use genuine
Bosch accessories – these have been specially developed for your vacuum cleaner to achieve the best possible vacuuming results.
Please fold out the illustrated pages.
Batterie-Ladestatusanzeige
Betriebszustand
Funktion Statusanzeige
Normalmodus
Anzeige leuchtet grün
Turbomodus
Anzeige
grün
Akkuladung < 20%
Anzeige blinkt langsam
rot
3 Replacement nozzle for electric nozzle/furniture*
Akku ist leer
Anzeige geht aus
5 2-in-1 furniture brush with upholstery nozzle*
Ladevorgang
Anzeige blinkt langsam
grün
6 Flexible crevice nozzle*
Akku ist komplett geladen
Anzeige leuchtet grün
und erlischt nach ca. 2
Minuten
8 Adapter*
Über- / Untertemperaturschutz
blinkt
schnell
Anzeige leuchtet rot und
erlischt nach ca 10 Sekunden.
1 Floor nozzle with electric brush
2 Replacement nozzle for electric nozzle*
4 Electric nozzle for furniture*
7 XXL upholstery nozzle*
9 Suction tube
10 Fluff filter
11 Plate filter
12 Battery status indicator
13 Turbo switch
14 On/off switch
15 Battery*
16 Dust box
17 Dust box release button
18 Charging cable*
19 Docking station*
20 Quick charger with additional battery*
Before using for the first time
Fig. 1
‡
‡
!
Insert the battery into the vacuum cleaner by means
of the guide rail and click it into place.
To release the connection, press the release button
and pull the battery out from the back of the appliance.
Please note: Charge the battery fully before using it
for the first time.
* Depending on model
45
Charging
Charging using the quick charger*
There are three different ways you can charge the battery – directly using the charging cable (Fig. 2 ), in the
fitted docking station (Fig. 3 ) or using an original
quick charger.
‡
Charging with a charging cable only
Fig. 2
‡
‡
‡
‡
‡
‡
To charge the vacuum cleaner, place it near to a socket.
Plug the charging cable into the connection point at
the bottom of the appliance.
Plug the charging cable plug into the socket.
The vacuum cleaner's indicator light will slowly flash
green as it charges.
Once the battery is fully charged, the indicator light
will remain continuously lit for a few minutes before
going out.
Disconnect the appliance from the mains briefly to
check it. The indicator will then light up green again.
It is normal for the charging cable and vacuum cleaner to heat up and this is not a cause for concern.
You can charge the vacuum cleaner whenever it is
not in use.
Fitting the docking station
‡
Charge time
The charge time stated here may vary due to charge
status, battery temperature and battery age.
For one 3,0Ah Bosch
Power for ALL battery
‡
‡
‡
Fit the docking station close to a socket.
To do this, remove the front plate from the docking
station. Insert your finger into the docking station
from below, and push the front plate from the inside
and out of the locking mechanism. Use the screws
provided (or equivalent screws) to mount the docking station on the wall.
Insert the small connector on the charging cable into
the docking station from below, and then up and into
the preformed recess.
Put the front plate back on and lock it in place to
secure the connection in place.
Plug the charging cable's mains plug into the socket.
Charging in the docking station
Fig. 4*
‡
‡
‡
‡
‡
46
Place the vacuum cleaner into the docking station
from above.
The vacuum cleaner's indicator light will start to
flash slowly once the vacuum cleaner is connected
to the mains power supply via the docking station.
The vacuum cleaner's indicator light will flash green
as it charges.
Once the battery is fully charged, the indicator light
will remain continuously lit for a few minutes before
going out.
Disconnect the appliance from the mains briefly to
check it. The indicator will then light up green again.
It is normal for the charging cable and vacuum cleaner to heat up and this is not a cause for concern.
You can charge the vacuum cleaner whenever it is
not in use.
Via charging cable or docking station (80%)
approx. 4 h
Via charging cable or docking station (100%)
approx. 5 h
Via Bosch quick charger
Reference to quick charger manual
Assembling the appliance
Fig. 5*
‡
‡
Fig. 3
‡
‡
To use the quick charger for charging, the battery
must be removed from the appliance (Fig. 1 )
Please see the user manual provided for more information on how the quick charger works.
Fit the end of the suction tube onto the vacuum
cleaner's connection port and lock it in place.
To release the suction tube, press the release button
and pull the suction tube down to remove it
Fig. 6*
‡
‡
Insert the end of the suction tube into the floor nozzle and lock it into place.
To release the floor nozzle, press the release button
and pull the suction tube out of the floor nozzle.
Vacuum-cleaning
Fig. 7
The vacuum cleaner can be switched on and off by
pushing the On/Off switch on the handle in the direction of the arrow. When the vacuum cleaner is switched
on, the indicator light will be lit green.
Fig. 8
When the appliance is running the turbo function can
be activated by pushing the turbo switch on the vacuum cleaner in the direction of the arrow. The indicator
light will flash green rapidly.
* Depending on model
Runtime
Like every other Li-Ion battery the Power for ALL battery is subject to natural wear as well. That means the
battery capacity and thus runtime decrease over time.
This is a natural aging process and not the result of a
material/production failure or a product defect.
For one 3,0Ah Bosch
Power for ALL battery
On normal mode with
non-electrical accessories for cleaning furniture
etc.
Up to 60 min.
On normal mode with
electrical nozzle for
normal cleaning tasks
Up to 45 min.
Turbo mode with electrical floor nozzle and
for demanding cleaning
tasks
Up to 7 min.
!
Caution: The filter can only be cleaned if the appliance is switched off.
Never vacuum-clean without the filter unit in place.
Fig. 11
‡
Use the release button to release the dust container,
and remove the dust container from the appliance.
Fig. 12
‡
‡
Take the filter unit out of the dust container
Empty the dust container.
Fig. 13
‡
The natural wear can be prolonged with the following
measures:
‡ Charge the battery only within a temperature range
between 0 °C and 45 °C.
‡ Store the battery only within a temperature range
between -20 °C and 50 °C.
‡ Do not store the battery fully-charged or completely
discharged over a long period of time.
Fig. 9 Vacuum-cleaning with accessories
Attach the nozzles to the suction tube or the appliance's
connection port as required:
a) Crevice nozzle for vacuuming crevices and corners, etc.
b) 2-in-1 furniture brush with upholstery nozzle for vacuum-cleaning window frames, cupboards, furniture, etc.
‡ After use, reinsert the crevice nozzle and 2-in-1 furniture brush with upholstery nozzle into the accessories holder.
After using the appliance
‡
When emptying the dust container, always check how
much dust there is in the filter unit and, if necessary,
clean it as detailed in the "Filter care" instructions.
Switch off the appliance once you have finished vacuuming. Fig. 7
Fig. 10 Emptying the dust container
In order to achieve the best possible vacuuming results, the dust container should be emptied after every
use or, at the latest, when dust at one point in the dust
container has reached the mark.
We recommend that you do not fill the dust container
beyond the mark as this may lead to the filter becoming
clogged with dust.
‡
‡
!
Remove any dirt that may have been lodged underneath the container ejector opening.
Insert the filter unit into the dust container, making
sure it is correctly seated.
Insert the dust container into the appliance, so that
it clicks audibly into place.
Caution: If you notice any resistance when inserting
the dust container, check that the filter is complete
and that the filter unit and dust container are correctly seated.
Filter care
The filters should be cleaned at regular intervals in order to ensure that the vacuum cleaner operates optimally.
‡ Please switch off the appliance to clean the filters.
Caution: The filter can only be cleaned if the appliance is switched off.
‡ Remove the dust container from the appliance.
!
‡
Fig.
11
Take the filter unit out of the dust container.
Fig . 12
Fig. 14 Cleaning the plate filter
‡
To clean the plate filter, turn the knob at least three
turns through 180°.
‡ Then remove the plate filter from the outer filter unit
and empty the dirt.
We recommend that you clean the plate filter each time
you empty the dust container.
Fig. 15 Tapping the dirt out of the plate filter
If the plate filter is particularly dirty, the dirt can also
be tapped out.
‡ To do this, remove the plate filter from the outer filter unit and tap it out over a dustbin.
‡ Once you have cleaned the plate filter, it is ready for
use immediately.
Please note: The filter does not need to be rinsed
out.
!
* Depending on model
47
Fig. 16 Cleaning the fluff filter
‡
Take the filter unit out of the dust container.
Fig.
12
a) It is usually sufficient to lightly shake or tap out the fluff
filter when the dust container is emptied in order to
dislodge any particles of dirt.
b) If this is not sufficient, you can use a dry cloth to remove dirt particles from the surface.
Fig. 17
‡
Insert the plate filter into the outer filter unit and
lock it in place by turning it clockwise.
Insert the filter unit into the dust container, making
sure it is correctly seated. Insert the dust container
into the appliance, so that it clicks audibly into
place. Fig. 13
‡
Cleaning the floor nozzle
Before carrying out any maintenance, switch off the
vacuum cleaner and disconnect it from the charging
cable.
Fig. 18*
a) Turn the rotary brush anti-clockwise
to unlock it
and pull it out to the side of the floor nozzle.
b) Use scissors to cut through threads and hairs wound
round the brush and then remove them.
c) Slide the rotary brush in at the side of the floor nozzle
and along the guide bar, and turn it clockwise to lock
it in place.
!
Please note: The floor nozzle must only be used with
the rotary brush fitted.
Care
Make sure that the cordeless handheld vacuum cleaner is switched off and disconnected from the charging
cable before cleaning it. The vacuum cleaner and plastic accessories can be cleaned with standard plastic
cleaner.
!
Caution: Do not use abrasive, glass-cleaning or
all-purpose cleaning products. Never immerse the
vacuum cleaner in water.
Subject to technical modifications.
Battery state-of-charge indicator
Operating status
LED indicator
Normal mode
Green LED lit
Turbo mode
Green LED flashing
quickly
Battery capacity reduced by 20%
Red LED flashing slowly
Battery flat
LED off
Charging
Green LED flashing slowly
Battery fully charged
Green LED remains lit
for a further 2 minutes,
then goes out
Over-/undertemperature
protection
Red LED remains lit
continuously for 10 seconds, then goes out
Troubleshooting
Problem
Possible solution
Product doesn´t work
and/or no signal from
battery status indicator
Please ensure that battery is assembled in correct way and/or battery
is charged.
Product doesn’t work
or continuos red battery
status indicator for 10
sec.
Battery/appliance might
be over/under heated.
Please wait until battery/appliance reaches
suitable temperatures.
48
* Depending on model
fr
Nous vous remercions d'avoir choisi un aspirateur
Bosch de la série BCS1/BBS1 « Unlimited ».
Cette notice d'utilisation présente différents modèles
de la série BCS1/BBS1 « Unlimited ». Il se peut donc
que toutes les caractéristiques et les fonctions décrites ici ne concernent pas votre aspirateur. Utilisez
exclusivement les accessoires d'origine Bosch. Ils sont
spécialement conçus pour votre aspirateur, pour vous
permettre d'obtenir un résultat de nettoyage optimal.
Veuillez déplier les volets illustrés !
Rechargement
Vous pouvez charger la batterie de trois façons différentes : directement avec le cordon de charge (fig. 2 ),
dans la cage murale montée (fig. 3 ) ou avec un chargeur rapide d'origine. Vous trouverez des informations
sur la manipulation dans la notice d'utilisation supplémentaire.
Charge uniquement avec le cordon de
charge
Fig. 2
‡
‡
‡
‡
1 Brosse pour sols avec électrobrosse
2 Brosse de rechange pour brosse électrique*
3 Brosse de rechange pour brosse électrique/meuble*
4 Brosse électrique pour meuble*
5 Brosse aspirateur pour meuble 2-en-1 avec suceur
ameublement*
6 Suceur long flexible*
‡
7 Suceur ameublement XXL*
‡
8 Adaptateur*
Placez l'aspirateur à charger à proximité d'une prise.
Branchez le cordon de charge en-dessous dans le
connecteur de l'appareil.
Connectez la fiche du cordon de charge dans la prise
secteur.
L'indicateur de contrôle de l'aspirateur clignote
lentement en vert pendant tout le processus de
charge.
Dès que la batterie est entièrement chargée,
l'indicateur de contrôle cesse de clignoter et
s'allume en vert fixe pendant quelques minutes
avant de s'éteindre.
Pour vérifier si la charge est correcte, débranchez brièvement l'appareil du secteur. L'affichage
s'allume ensuite de nouveau en vert.
Le cordon de charge et l'aspirateur peuvent chauffer : cela est normal et sans risque.
Vous pouvez toujours charger l'aspirateur lorsqu'il
n'est pas utilisé.
9 Tuyau d'aspiration
10 Filtre à peluche
11 Filtre à cartouche
12 Indicateur d'état de charge de la batterie
13 Interrupteur Turbo
14 Interrupteur Marche / Arrêt
Installation en cage murale
Fig. 3
‡
‡
15 Batterie*
16 Collecteur de poussières
17 Touche de déverrouillage du collecteur de poussières
18 Cordon de charge*
19 Cage murale*
20 Chargeur rapide avec batterie supplémentaire*
‡
‡
‡
Installez la cage murale à proximité d'une prise.
Pour ce faire, retirez la façade de la cage murale.
Saisissez la cage murale par le bas et appuyez de
l'intérieur sur la façade pour la faire sortir du verrouillage. Installez la cage murale sur le mur à l'aide
des vis fournies ou adaptées.
Enfilez la petite fiche du cordon de charge du bas
dans la cage murale et placez-la en haut dans le
creux préformé.
Le raccord est fixé en le posant et le verrouillant.
Connectez la fiche du cordon de charge dans la prise
secteur.
Avant la première utilisation
Fig. 1
‡
‡
!
Insérez la batterie au-dessus des rails de guidage
dans l'aspirateur, et verrouillez-la.
Pour la détacher, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez la batterie vers l'arrière de
l'appareil.
Attention : avant la première utilisation de
l'aspirateur, la batterie doit être entièrement chargée.
* selon l'équipement
49
Charge dans la cage murale
Fig. 6*
Fig. 4*
‡
‡
‡
Déposez l'aspirateur de haut en bas dans la cage murale.
L'indicateur de contrôle de l'aspirateur commence
lentement à clignoter dès que l'aspirateur est raccordé à l'alimentation secteur.
L'indicateur de contrôle de l'aspirateur clignote
lentement en vert pendant tout le processus de
charge.
Dès que la batterie est entièrement chargée,
l'indicateur de contrôle cesse de clignoter et
s'allume en vert fixe pendant quelques minutes
avant de s'éteindre.
Pour vérifier si la charge est correcte, débranchez brièvement l'appareil du secteur. L'affichage
s'allume ensuite de nouveau en vert.
Le cordon de charge et l'aspirateur peuvent chauffer : cela est normal et sans risque.
Vous pouvez toujours charger l'aspirateur lorsqu'il
n'est pas utilisé.
‡
‡
‡
‡
Charge avec le chargeur rapide*
‡
Pour charger dans le chargeur rapide, la batterie
doit être retirée de l'appareil.(fig. 1 )
La notice d'utilisation jointe vous fournit des explications sur le fonctionnement du chargeur rapide.
‡
Temps de charge
Fixez le tuyau d'aspiration dans la brosse pour sols
et encliquetez-le.
Pour retirer la brosse pour sols, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le tuyau d'aspiration
de la brosse.
Aspiration
Fig. 7
Avec l'interrupteur marche/arrêt sur la poignée, vous
pouvez allumer/éteindre l'aspirateur en appuyant dans
le sens de la flèche. En fonctionnement, l'indicateur de
contrôle s'allume en vert.
Fig. 8
Avec l'interrupteur turbo sur l'aspirateur, vous pouvez également activer la fonction turbo pendant que
l'aspirateur fonctionne en appuyant dans le sens de la
flèche. L'indicateur de contrôle clignote rapidement en
vert.
Durée de marche
Comme toutes les batteries au Lithium-Ion, la batterie Power for ALL peut s'user naturellement. Avec le
temps, la capacité de la batterie diminue, ainsi que sa
durée de marche. Il s'agit là d'un processus de vieillissement naturel qui ne vient pas d'un défaut de matériaux ou de fabrication, ni d'un vice.
Pour une batterie Bosch
Power for ALL de 3,0 Ah
Les temps de charge indiqués peuvent varier en
fonction du statut de charge, de la température de la
batterie et de l'usure de cette dernière.
Pour une batterie
Bosch Power for ALL de
3,0 Ah
En mode normal avec
un accessoire non électrique pour le nettoyage
de meubles, etc.
Jusqu'à 60 min.
Jusqu'à 45 min.
Jusqu'à 7 min.
Avec un cordon de charge ou une cage murale
(80 %)
environ 4 h
Avec un cordon de charge ou une cage murale
(100 %)
environ 5 h
En mode normal avec
une brosse pour sols
pour des tâches de
nettoyage normales
Avec le chargeur rapide
Bosch
voir les instructions du
chargeur rapide
En mode turbo avec une
brosse pour sols électrique et pour des tâches
de nettoyage difficiles
Installation de l'appareil
Fig. 5*
‡
‡
50
Enfichez le tuyau d'aspiration sur le tube de
l'aspirateur et verrouillez-le.
Pour retirer le tuyau d'aspiration, appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le tuyau d'aspiration
vers le bas
Les mesures suivantes peuvent cependant retarder
l'usure naturelle :
‡ Chargez la batterie uniquement dans une plage de
températures située entre 0 °C et 45 °C.
‡ Stockez la batterie uniquement dans une plage de
températures située entre -20 °C et 50 °C.
‡ Ne stockez pas la batterie pendant une période de
temps prolongée entièrement chargée ou complètement déchargée.
* selon l'équipement
Fig. 9 Aspiration avec des accessoires supplémentaires
Insérez les buses sur le tube d'aspiration ou sur le tube
de l'appareil, selon les besoins :
a) Suceur long, pour aspirer dans les joints et les coins
etc.
b) Brosse aspirateur pour meubles 2-en-1 avec suceur
ameublement pour aspirer les châssis de fenêtres, armoires, meubles etc.
‡ Après l’utilisation, remettez le suceur long et la brosse aspirateur pour meubles 2-en-1 avec le suceur
ameublement dans le porte-accessoires.
Éteignez l'appareil après le nettoyage.
7
Figure 10 Vidage du collecteur de poussières
Lorsque vous videz le collecteur de poussières, veillez
également à toujours contrôler le degré de salissure
de l'unité de filtre extérieure et à nettoyer celle-ci si
besoin en procédant selon les instructions « Entretien
des filtres ».
Attention : le nettoyage du filtre est uniquement
possible lorsque l'appareil est éteint.
N'aspirez jamais sans unité de filtre.
!
Figure 11
Déverrouillez le collecteur de poussières à l'aide des
boutons de déverrouillage et retirez-le de l'appareil.
Figure 12
‡
‡
Extrayez l'unité de filtre du collecteur de poussières
Videz le collecteur de poussières.
Figure 13
‡
‡
‡
!
!
‡
Fig.
11
Extrayez l'unité de filtre du collecteur de poussières.
Figure
12
‡
Fig.
Afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal, il est
recommandé de vider le collecteur de poussières après
chaque utilisation, et au plus tard lorsque la poussière
a atteint le repère du collecteur de poussières.
Nous vous recommandons de veiller à ne pas dépasser
le repère du collecteur de poussières, car cela conduit
à un important encrassement du filtre.
‡
Les filtres doivent être nettoyés régulièrement, afin
que l'aspirateur fonctionne de façon optimale.
‡ Veuillez éteindre l'appareil afin de procéder au nettoyage des filtres.
Attention : le nettoyage des filtres est possible
uniquement lorsque l'appareil est éteint.
‡ Retirez le collecteur de poussières de l'appareil.
Fig. 14 Nettoyage du filtre à cartouche
Après utilisation
‡
Entretien des filtres
Éliminez les saletés éventuellement présentes endessous de l'ouverture d'éjection.
Insérez l'unité de filtre dans le collecteur de poussières, tout en veillant à ce qu'elle soit correctement
en place.
Placez le collecteur de poussières dans l'appareil et
encliquetez-le de manière audible.
Attention : si vous sentez une résistance en installant
le collecteur de poussières, vérifiez si les filtres sont
au complet et si l'unité de filtre et le collecteur de
poussières sont correctement mis en place.
Pour nettoyer le filtre à cartouche, tournez la manette au moins 3 fois de 180°.
‡ Ensuite, retirez le filtre à cartouche de l'unité de filtre extérieure et videz la poussière.
Nous vous recommandons de nettoyer le filtre à cartouche à chaque fois que vous videz le collecteur de
poussières.
Fig. 15 Nettoyage du filtre à cartouche
Le filtre à cartouche peut aussi être débourré s'il est
très encrassé.
‡ Pour ce faire, retirez le filtre à cartouche de l'unité
de filtre extérieure et tapotez-le au-dessus d'une
poubelle.
‡ Le filtre à cartouche peut ainsi être réutilisé immédiatement après nettoyage.
Attention : le filtre à cartouche ne doit pas être
lavé.
!
Fig. 16 Nettoyage du filtre à peluche
‡
Extrayez l'unité de filtre du collecteur de poussières.
Figure
12
a) Généralement il suffit de secouer ou de frapper légèrement le filtre à peluche lors du vidage du collecteur de
poussières, afin que les éventuelles saletés se décollent.
b) Si cela ne suffit pas, veuillez utiliser un chiffon sec pour
enlever les saletés sur la surface.
Figure 17
‡
‡
Posez le filtre à cartouche dans l'unité de filtre extérieure et verrouillez-le en le tournant dans le sens
horaire.
Insérez l'unité de filtre dans le collecteur de poussières, tout en veillant à ce qu'elle soit correctement
en place. Placez le collecteur de poussières dans
l'appareil et encliquetez-le de manière audible.
Fig.
13
* selon l'équipement
51
Nettoyage de la brosse pour sols
Avant chaque entretien, éteignez l'aspirateur et débranchez-le ou bien séparez-le du cordon de charge.
Figure 18*
a) Déverrouillez la brosse cylindrique en la tournant
dans le sens horaire
et retirez-la latéralement de
la brosse pour sols.
b) Coupez et retirez les fils et les cheveux enroulés avec
des ciseaux.
c) Introduisez la brosse cylindrique latéralement le long
de la tige de guidage dans la brosse pour sols, puis
verrouillez-la dans le sens horaire .
it
Siamo lieti che Lei abbia scelto un aspirapolvere Bosch
della serie BCS1/BBS1 "Unlimited".
Nelle presenti istruzioni per l'uso verranno illustrati
diversi modelli BCS1/BBS1 "Unlimited". È pertanto
possibile che non tutte le caratteristiche di dotazione
e le funzioni descritte si riferiscano al modello da Lei
scelto. Devono essere utilizzati esclusivamente gli accessori Bosch originali, pensati in modo specifico per il
Suo aspirapolvere, al fine di garantire il miglior risultato di pulizia possibile.
Aprire le pagine con le figure.
!
Attention : la brosse pour sols doit uniquement être
utilisée avec une brosse rotative en place.
Résolution du problème
Problème
Solution
L'appareil
ne
fonctionne pas et/ou aucun
signal n'apparaît dans
l'indicateur d'état de la
batterie
Assurez-vous que la batterie est correctement
insérée et/ou qu'elle est
chargée.
L'appareil ne fonctionne
pas et/ou l'indicateur
d'état de la batterie apparaît en rouge pendant
10 sec.
La batterie/l'appareil est
peut-être en surchauffe/sous-chauffe.
Patientez jusqu'à ce que la
batterie/l'appareil
atteigne une température
adaptée.
1 Spazzola per pavimenti con spazzola elettrica
2 spazzole di ricambio per spazzole elettriche*
3 spazzole di ricambio per spazzole elettriche/mobili*
4 spazzole elettriche per mobili*
5 Pennello per mobili con bocchetta per imbottiture
2 in 1*
6 Bocchetta per fughe flessibile*
7 Bocchetta per imbottiture XXL*
8 Adattatore*
9 Tubo di aspirazione
10 Filtro lanuggine
11 Filtro a lamelle
12 Indicatore di stato di carica della batteria
13 Interruttore Turbo
14 Interruttore acceso/spento
15 Batteria*
16 Contenitore raccoglisporco
17 Pulsante di sblocco contenitore raccoglisporco
18 Cavo di carica*
19 Supporto murale*
20 Caricabatteria rapido con batteria supplementare*
Prima del primo utilizzo
Figura 1
‡
‡
!
52
Inserire e innestare in posizione la batteria sulla guida nell'aspirapolvere.
Per allentare il collegamento premere il pulsante di
sblocco e rimuovere la batteria dalla parte posteriore dell'apparecchio.
Attenzione: prima della prima aspirazione, la batteria deve essere ricaricata completamente.
* a seconda delle specifiche caratteristiche
Carica
‡
Esistono tre possibilità di ricaricare la batteria: direttamente con il cavo di carica (figura 2 ), nel supporto
murale montato (figura 3 ) o con un caricabatteria rapido originale. Avvertenze sulla gestione si trovano nelle
istruzioni per l'uso supplementari.
Carica solo con il cavo di carica
Figura 2
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Per il processo di carica, posizionare l'aspirapolvere
vicino a una presa di corrente.
Infilare il cavo di carica nella parte inferiore
dell'attacco dell'apparecchio.
Inserire la spina del cavo di carica nella presa.
L'indicatore del controllo dell'aspirapolvere lampeggia lentamente a luce verde durante tutto il processo
di carica.
Non appena la batteria è completamente carica,
l'indicatore di controllo si accende a luce fissa verde
per alcuni minuti prima di spegnersi.
Per controllare l'apparecchio, staccarlo brevemente
dalla rete. Poi l'indicatore si accende nuovamente a
luce verde.
Il
riscaldamento
del
caricabatteria
e
dell'aspirapolvere è normale e non comporta problemi.
È sempre possibile caricare l'aspirapolvere quando
non è funzione.
‡
‡
Carica con il caricabatteria rapido*
‡
‡
I tempi di carica indicati possono variare a causa
dello stato di carica, della temperatura e dell'età della
batteria.
Per una batteria 3,0 Ah
Bosch Power for ALL
Figura 3
‡
‡
‡
‡
Montare il supporto murale vicino a una presa elettrica.
A tal proposito rimuovere il pannello del supporto
murale. Inserire il dito dal basso nel supporto murale e premere il pannello frontale dall'interno per sbloccarlo. Montare il supporto murale alla parete utilizzando le viti fornite in dotazione o corrispondenti.
Infilare dal basso una piccola spina del cavo di
carica nel supporto murale e inserirla in alto
nell'avvallamento preformato.
Applicando e innestando in posizione il pannello
frontale, il collegamento è fissato.
Inserire la spina del cavo di carica nella presa.
Carica nel supporto murale
Figura 4*
‡
‡
Inserire l'aspirapolvere dall'alto nel supporto murale.
L'indicatore di controllo dell'aspirapolvere inizia a
lampeggiare, non appena l'aspirapolvere è collegato
alla corrente mediante il supporto murale.
Per ricaricare nel caricabatteria rapido, la batteria
deve essere estratta dall'apparecchio. (figura 1 )
Il funzionamento del caricabatteria rapido è descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
Tempi di carica
Montaggio supporto murale
‡
L'indicatore del controllo dell'aspirapolvere lampeggia a luce verde durante tutto il processo di carica.
Non appena la batteria è completamente carica,
l'indicatore di controllo si accende a luce fissa verde
per alcuni minuti prima di spegnersi.
Per controllare l'apparecchio, staccarlo brevemente
dalla rete. Poi l'indicatore si accende nuovamente a
luce verde.
Il
riscaldamento
del
caricabatteria
e
dell'aspirapolvere è normale e non comporta problemi.
È sempre possibile caricare l'aspirapolvere quando
non è funzione.
Con il cavo di carica o
supporto murale (80%)
circa 4 ore
Con il cavo di carica o
supporto murale (100%)
circa 5 ore
Con il caricabatteria rapido Bosch
Vedere le istruzioni del
caricabatteria rapido
Montaggio dell'apparecchio
Figura 5*
‡
‡
Infilare e innestare in posizione il tubo di aspirazione
sul raccordo dell'aspirapolvere.
Per staccare il tubo di aspirazione premere il pulsante di sblocco e toglierlo spingendolo verso il basso
Figura 6*
‡
‡
Infilare il tubo di aspirazione sulla spazzola per pavimenti e farlo innestare in posizione.
Per sganciare la spazzola, premere il pulsante di sblocco ed estrarre il tubo di aspirazione dalla spazzola
per pavimenti.
Aspirazione
Figura 7
Con l'interruttore acceso/spento a portata di mano
l'aspirapolvere può essere acceso e spento premendo
nella direzione indicata dalla freccia. Durante il funzionamento l'indicatore di controllo si accende a luce
verde.
* a seconda delle specifiche caratteristiche
53
Figura 8
Dopo il lavoro
Con l'interruttore Turbo sull'aspirapolvere, durante il
funzionamento, è possibile aggiungere anche la funzione Turbo, premendo nella direzione indicata dalla freccia. L'indicatore del controllo lampeggia rapidamente
a luce verde.
‡
Tempo di funzionamento
Come avviene per ogni batteria agli ioni di litio, anche
la batteria Power for ALL è soggetta a una naturale
usura. Con il tempo, si riduce la capacità della batteria
e di conseguenza anche il tempo di funzionamento. Si
tratta di un processo di invecchiamento naturale, non
è la conseguenza dell'inadeguatezza del materiale impiegato o di un errore da parte del produttore o di un
vizio della cosa.
Per una batteria 3,0 Ah
Bosch Power for ALL
A un livello normale con
accessori non elettrici
per la pulizia di mobili e
così via.
Fino a 60 minuti
A un livello normale con
spazzola per pavimenti
elettrica per consueti
interventi di pulizia
Fino a 45 minuti
Al livello Turbo con
spazzola per pavimenti
elettrica e per sofisticati
interventi di pulizia
Fino a 7 minuti
Figura
7
Figura 10 Svuotamento del contenitore raccoglisporco
Per ottenere buoni risultati, si consiglia di svuotare il
contenitore raccoglisporco dopo ogni utilizzo o, al più
tardi, quando la polvere ha raggiunto il livello indicato
dall'apposito segno nel contenitore raccoglisporco.
Consigliamo di non lasciar riempire il contenitore raccoglisporco oltre l'apposito segno, poiché altrimenti si
accumulerebbe troppa sporcizia nel filtro.
Svuotando il contenitore raccoglisporco controllare
anche sempre il grado di sporco dell'unità filtro e se
necessario pulirla seguendo le istruzioni relative alla
cura del filtro.
Attenzione: è possibile pulire il filtro solo ad apparecchio spento.
Non aspirare mai senza avere prima inserito l'unità
filtro.
!
Figura 11
‡
Sbloccare il contenitore raccoglisporco con l'aiuto
dei tasti di sbloccaggio ed estrarlo dall'apparecchio.
Figura 12
I seguenti accorgimenti possono pertanto ritardare la
naturale comparsa dell'usura:
‡ Caricare la batteria solo a un intervallo di temperatura compreso tra 0 C e 45 C.
‡ Conservare la batteria solo a un intervallo di temperatura compreso tra -20 C e 50 C.
‡ Non conservare la batteria completamente carica o
completamente scarica per un lasso di tempo prolungato.
Figura 9 Aspirazione con accessori aggiuntivi
Applicare le spazzole al tubo di aspirazione o al raccordo dell'apparecchio, in funzione delle proprie esigenze:
a) La bocchetta per fessure permette di aspirare fessure,
angoli e così via.
b) Pennello per mobili con bocchetta per imbottiture 2
in 1 per l'aspirazione del telaio delle finestre, armadi,
mobili e così via.
‡ Dopo l'uso riporre nuovamente la bocchetta per fughe e il pennello per mobili 2 in 1 con la bocchetta per
imbottiture nel supporto per accessori.
54
Dopo l'aspirazione disattivare l'apparecchio.
‡
‡
Estrarre l'unità filtro dal contenitore raccoglisporco
Svuotare il contenitore raccoglisporco.
Figura 13
‡
‡
‡
!
Rimuovere lo sporco eventualmente presente al di
sotto dell'apertura di espulsione.
Montare l'unità filtro nel contenitore raccoglisporco
accertandosi che venga inserita correttamente.
Inserire
il
contenitore
raccoglisporco
nell'apparecchio e richiudere fino allo scatto.
Attenzione: se si nota una resistenza applicando il
contenitore raccoglisporco, controllare l'integrità del
filtro e il corretto alloggiamento dell'unità filtro e del
contenitore raccoglisporco.
Cura del filtro
Sarebbe opportuno pulire i filtri a intervalli di tempo
regolari, in modo da garantire la prestazione ottimale
dell'aspirapolvere.
‡ Spegnere l'apparecchio prima di procedere alla pulizia dei filtri.
Attenzione: è possibile pulire il filtro solo ad apparecchio spento.
il
contenitore
raccoglisporco
‡ Estrarre
dall'apparecchio. Figura 11
‡ Estrarre l'unità filtro dal contenitore raccoglisporco.
!
Figura
12
* a seconda delle specifiche caratteristiche
Figura 14 Pulizia del filtro a lamelle
‡
Per pulire il filtro a lamelle ruotare almeno 3 volte la
manopola di 180°.
‡ Dopodiché estrarre il filtro a lamelle dall'unità di filtro esterna e svuotare lo sporco.
Si consiglia la pulizia del filtro a lamelle ogni volta che
si svuota il contenitore raccoglisporco.
Figura 15 Scuotere il filtro a lamelle
In caso di sporco particolarmente ostinato, è possibile
procedere alla pulizia del filtro a lamelle scuotendolo e
battendolo leggermente.
‡ A tal proposito estrarre il filtro a lamelle dall'unità
filtro esterna e sbatterlo tenendovi sotto un bidone
della spazzatura.
‡ Il filtro a lamelle è nuovamente inseribile subito
dopo la pulizia.
Attenzione: il filtro a lamelle non deve essere lavato.
!
Figura 16 Pulizia del filtro per lanugine
‡
Estrarre l'unità filtro dal contenitore raccoglisporco.
Figura
12
a) Di norma è sufficiente, quando si svuota il contenitore
raccoglisporco, scuotere leggermente il filtro per lanugine oppure dare lievi colpi in modo da fare fuoriuscire
le particelle di sporco.
b) Se ciò non dovesse essere sufficiente, utilizzare un
panno asciutto per rimuovere le particelle di sporco
dalla superficie.
Figura 17
‡
‡
Inserire il filtro a lamelle nell'unità filtro esterna e
innestarlo in posizione ruotandolo in senso orario.
Montare l'unità filtro nel contenitore raccoglisporco
accertandosi che venga inserita correttamente. Inserire il contenitore raccoglisporco nell'apparecchio
e richiudere fino allo scatto. Figura 13
Pulizia della spazzola per pavimenti
Prima di ogni intervento di manutenzione spegnere
l'aspirapolvere o staccarlo dal cavo di carica.
Figura 18*
a) Sbloccare il rullo spazzola ruotandolo in senso antiorario
e rimuoverlo lateralmente dalla bocchetta
per pavimenti.
b) Con le forbici tagliare e rimuovere fili e capelli attorcigliati.
c) Inserire lateralmente il rullo spazzola nella bocchetta
per pavimenti seguendo l'asta di guida e innestarlo in
posizione ruotandolo in senso orario .
!
Attenzione: la spazzola per pavimenti deve essere
azionata esclusivamente con il rullo spazzola montato.
Eliminazione dell'anomalia
Problema
Eliminazione del guasto
L'apparecchio non funziona e/o non vi è alcun
segnale dall'indicatore
di stato della batteria.
Accertarsi che la batteria sia stata inserita
correttamente e/o che la
batteria sia carica.
L'apparecchio non funziona e e/o compare
l'indicatore di stato della batteria rosso per 10
secondi.
La
batteria/
L'apparecchio possono
essere
surriscaldati/
possono non raggiungere la temperatura. Attendere finché la batteria
non ha raggiunto le temperature adatte.
Cura
Prima
di
ciascuna
operazione
di
pulizia
dell'aspirapolvere a mano è necessario che questo sia
spento e staccato dal cavo di carica. L'aspirapolvere e
gli accessori in materiale plastico possono essere puliti
con un normale detergente per plastica.
!
Attenzione: non utilizzare strumenti abrasivi né
detergenti universali o per vetro. Non immergere mai
l’aspirapolvere nell'acqua.
Con riserva di modifiche tecniche.
Indicatore di stato di carica della batteria
Stato di funzionamento
Funzionamento
dell'indicatore di stato
Modalità normale
L'indicatore si accende a
luce verde
Modalità turbo
L'indicatore lampeggia
velocemente a luce verde
Carica della batteria <
20%
L'indicatore lampeggia
lentamente a luce rossa
La batteria è scarica
Indicatore si spegne
Processo di carica
L'indicatore lampeggia
lentamente a luce verde
La batteria è completamente carica
L'indicatore si accende
a luce verde e si spegne
dopo circa 2 minuti.
Protezione da sovratemperatura/dal
mancato
raggiungimento
della
temperatura
L'indicatore si accende
a luce rossa e si spegne
dopo circa 10 secondi.
* a seconda delle specifiche caratteristiche
55
nl
Opladen
U heeft drie mogelijkheden om de accu te laden – direct met de laadkabel (Afb. 2 ), in de gemonteerde
wandhouder (Afb. 3 ) of met een origineel snellaadapparaat. Aanwijzingen voor het gebruik vindt u in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
Het verheugt ons dat u voor een Bosch stofzuiger uit de
serie BCS1/BBS1 "Unlimited" heeft gekozen.
In deze gebruiksaanwijzing worden verschillende
BCS1/BBS1 "Unlimited"–modellen beschreven. Het is
daarom mogelijk dat niet alle genoemde kenmerken en
functies van toepassing zijn op uw apparaat. Om een
zo goed mogelijk resultaat te behalen, dient u alleen
gebruik te maken van originele accessoires van Bosch,
die speciaal voor uw stofzuiger ontwikkeld zijn.
‡
De pagina's met afbeeldingen uitklappen.
‡
Laden alleen met laadkabel
Afb. 2
‡
‡
‡
1 Vloermondstuk met elektrische borstel
2 Reservezuigmond voor elektrische zuigmond*
3 Reservezuigmond voor elektrische zuigmond/meubels*
4 Elektrische zuigmond voor meubels*
‡
‡
5 2in1 meubelpenseel met bekledingsmondstuk*
6 Flexibel kierenmondstuk*
7 XXL-bekledingsmondstuk*
8 Adapter*
9 Zuigbuis
10 Pluiszeef
Montage wandhouder
Afb. 3
‡
‡
11 Lamellenfilter
12 Indicatie acculaadtoestand
13 Turboschakelaar
14 Aan-/uit-schakelaar
‡
15 Accu*
16 Stofreservoir
17 Ontgrendelingsknop stofreservoir
18 Laadkabel*
Om de stofzuiger op te laden, plaatst u hem dichtbij
een contactdoos.
Laadkabel onderaan in de aansluiting van het apparaat steken.
Stekker van de laadkabel in de contactdoos steken.
De controle-indicatie van de stofzuiger knippert
langzaam groen tijdens de hele laadprocedure.
Zodra de accu compleet is geladen, brandt de controle-indicatie voordat hij uitgaat gedurende enkele
minuten permanent groen.
Koppel het apparaat ter controle kort los van het
net. Daarna is de indicatie weer groen.
Als de laadkabel en de stofzuiger warm worden is dit
normaal. Hierdoor ontstaan geen problemen.
U kunt de stofzuiger altijd laden als hij niet wordt
gebruikt.
‡
‡
Monteer de wandhouder in de buurt van een stopcontact.
Hiervoor de frontplaat van de wandhouder verwijderen. Met uw vinger vanuit de onderkant in de wandhouder de frontplaat van binnen uit de vergrendeling
drukken. De wandhouder met de meegeleverde of
andere geschikte schroeven aan de wand monteren.
Kleine stekker van de laadkabel van onderen in de
wandhouder steken en van boven in de voorgevormde vorm leggen.
Door de frontplaat aan te brengen en te vergrendelen wordt de aansluiting bevestigd.
Stekker van de laadkabel in het stopcontact steken.
19 Wandhouder*
20 Snellaadapparaat met extra accu*
Laden in de wandhouder
Afb. 4*
Voor het eerste gebruik
Afb. 1
‡
‡
!
Accu via de geleidingsrail in de stofzuiger plaatsen
en vergrendelen.
Voor het losmaken van de vergrendeling de ontgrendelingsknop indrukken en de accu naar achteren uit
het apparaat nemen.
Attentie: voordat de eerste keer wordt gestofzuigd
moet de accu volledig geladen zijn.
‡
‡
‡
‡
56
Plaats de stofzuiger van boven in de wandhouder.
Zodra de stofzuiger via de wandhouder met het stroomnet verbonden is, begint de controle-indicatie
langzaam te knipperen .
De controle-indicatie van de stofzuiger knippert groen tijdens de hele laadprocedure. Empty in original
Zodra de accu compleet is geladen, brandt de controle-indicatie voordat hij uitgaat gedurende enkele
minuten permanent groen. Empty in original Koppel
het apparaat ter controle kort los van het net. Daarna is de indicatie weer groen.
Als de laadkabel en de stofzuiger warm worden is dit
normaal. Hierdoor ontstaan geen problemen.
* afhankelijk van de uitvoering
‡
‡
‡
Als de stofzuiger niet wordt gebruikt, kunt u hem altijd laden.Laden met het snellaadapparaat*
Om te laden met het snellaadapparaat moet de accu
uit het apparaat worden genomen. (Afb. 1 )
De werkwijze van het snellaadapparaat vindt u in de
meegeleverde gebruiksaanwijzing.
Voor een 3,0 Ah Bosch
Power for All accu
Laadtijden
De opgegeven laadtijden kunnen variëren, afhankelijk
van de laadstatus, de temperatuur en de levensduur
van de batterij.
Voor een 3,0 Ah Bosch
Power for All accu
Met laadkabel of wandhouder (80%)
ongeveer 4 uur
Met laadkabel of wandhouder (100%)
ongeveer 5 uur
Met het Bosch snellaadapparaat
Zie de handleiding van
het snellaadapparaat
Montage van het apparaat
Afb. 5*
‡
‡
Zuigbuis op de aansluiting van de stofzuiger steken
en vergrendelen.
Om de zuigbuis los te maken, de ontgrendelingsknop
indrukken en de buis er naar onderen toe afnemen
Afb. 6*
‡
‡
Zuigbuis in het vloermondstuk steken en vergrendelen.
Om het vloermondstuk los te maken op de ontgrendelingsknop drukken en de zuigbuis uit het vloermondstuk trekken.
Zuigen
Afb. 7
Met de aan-/uit-schakelaar van de handgreep kan de
stofzuiger in- en uitgeschakeld worden door in de
richting van de pijl te drukken. Tijdens het gebruik
brandt de controle-indicatie groen.
Afb. 8
Door de turboschakelaar op de stofzuiger in de richting
van de pijl te drukken, kan tijdens het gebruik ook de
turbofunctie worden ingeschakeld. De controle-indicatie knippert snel groen.
Looptijden
De Power for ALL Accu is evenals Li-Ion accu's onderhevig aan slijtage. Mettertijd nemen de accucapaciteit
en de looptijd dan ook af. Het gaat hierbij om een natuurlijk verouderingsproces en niet om een materiaal- of
fabricagefout of een gebrek.
In de normale stand met
niet-elektrische accessoires voor de reiniging
van meubels enz.
Tot 60 min.
In de normale stand met
elektrisch vloermondstuk voor normale
reinigingstaken
Tot 45 min.
In de turbostand met
elektrisch vloermondstuk, voor veeleisende
reinigingstaken
Tot 7 min.
De volgende maatregelen kunnen de slijtage echter
vertragen
‡ De accu alleen opladen bij een temperatuur tussen
de 0 °C en 45 °C.
‡ De accu alleen opslaan bij een temperatuur tussen
de -20 °C en 50 °C.
‡ De accu niet gedurende langere tijd opslaan terwijl
hij volledig op- of ontladen is.
Afb. 9 Zuigen met extra accessoires
Mondstukken naar behoefte op de zuigbuis of de apparaataansluiting steken:
a) Kierenmondstuk voor het reinigen van kieren, hoeken
etc.
b) 2in1 meubelpenseel met bekledingsmondstuk voor het
schoon zuigen van ramen, kasten, meubelen, etc.
‡ Het kierenmondstuk en het 2in1 meubelpenseel samen met het bekledingsmondstuk na gebruik weer
in de houder voor accessoires plaatsen.
Na gebruik
‡
Het apparaat na gebruik uitschakelen.
Afb.
7
Afb. 10 Het stofreservoir leegmaken
Voor een goed resultaat moet de het stofreservoir na
gebruik altijd worden leeggemaakt. Dit dient echter
op zijn laatst te gebeuren op het moment dat het stof
op een plek in het stofreservoir de markering heeft bereikt.
Wij raden u aan het stofreservoir niet verder te vullen
dan de markering, omdat dit tot sterke verontreiniging
van de filter leidt.
Bij het leegmaken van het stofreservoir ook altijd controleren hoe verontreinigd de filtereenheid is en deze zo
nodig schoonmaken volgens de aanwijzingen in "Filter
schoonmaken".
Let op: De filter kan alleen worden schoongemaakt
wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
Nooit zuigen zonder filtereenheid.
!
* afhankelijk van de uitvoering
57
Afb. 11
Afb. 17
‡
‡
Het stofreservoir met behulp van de ontgrendelingstoets loskoppelen en uit het apparaat nemen.
Afb. 12
‡
‡
Lamellen-filter in de buitenste filtereenheid plaatsen
en vergrendelen door hem naar rechts te draaien.
Filtereenheid in het stofreservoir plaatsen. Let er
hierbij op dat hij op de juiste wijze wordt ingebracht.
Stofreservoir in het apparaat plaatsen en hoorbaar
laten inklikken. Afb. 13
‡
Filtereenheid uit het stofreservoir nemen
Stofreservoir leegmaken.
Afb. 13
Het vloermondstuk schoonmaken
‡
‡
Alvorens onderhoud te plegen dient u de stofzuiger altijd uit te schakelen of van de stroom te halen.
‡
!
Eventueel vuil onder de uitlaatopening verwijderen.
Filtereenheid in het stofreservoir plaatsen. Let er
hierbij op dat hij op de juiste wijze wordt ingebracht.
Stofreservoir in het apparaat plaatsen en hoorbaar
laten inklikken.
Let op: Stuit u bij het sluiten van het deksel op een
weerstand, controleer de filter dan op volledigheid
en ga na of filters en stofreservoir op de juiste wijze
zijn ingebracht.
Filteronderhoud
Om de stofzuiger optimaal te laten functioneren, dienen de filters regelmatig te worden schoongemaakt.
‡ Om de filter schoon te maken dient u het apparaat
uit te zetten.
Let op: De filter kan alleen worden schoongemaakt
wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
‡ Stofreservoir uit het apparaat nemen. Afb. 11
‡ Filtereenheid uit het stofreservoir nemen. Afb. 12
!
Afb. 18*
a) Borstelrol ontgrendelen door hem tegen de klok in
te draaien en hem zijwaarts uit het vloermondstuk
trekken.
b) Opgewikkelde draden en haren met een schaar doorknippen en verwijderen.
c) Borstelrol zijwaarts langs de geleiding in het vloermondstuk schuiven en vergrendelen door hem met de
klok mee te draaien.
!
Let op: Het vloermondstuk mag alleen in gebruik worden genomen wanneer de borstelrol is vastgezet.
Verhelpen van storingen
Afb. 14 Reinigen van de lamellenfilter
Probleem
Oplossing
‡ Om de lamellen-filter schoon te maken de knop
minstens 3 keer 180° draaien. Empty in original
‡ Daarna de lamellen-filter uit de buitenste filtereenheid halen en leegmaken.
Wij adviseren om de lamellen-filter altijd schoon te maken voordat u het stofreservoir leegmaakt.
Het apparaat functioneert niet en/of er is
geen signaal over de statusindicatie van de accu
Controleer of de accu
correct is geplaatst en/
of geladen is.
Het apparaat functioneert niet en/of er is 10
sec. een rood signaal
van de statusindicatie
van de accu te zien.
De accu/het apparaat
kan
over-/onderverhit
zijn. Wacht tot de accu/
het apparaat een geschikte temperatuur heeft
bereikt.
Afb. 15 De lamellen-filter uitkloppen
Bij bijzonder sterke verontreiniging kan de lamellenfilter ook worden uitgeklopt.
‡ Lamellen-filter hiervoor uit de buitenste filtereenheid verwijderen en boven een vuilnisbak uitkloppen.
‡ De lamellen-filter is hierdoor onmiddellijk na de reiniging opnieuw inzetbaar.
Let op: de lamellen-filter mag niet worden uitgewassen.
!
Afb. 16 De pluiszeef reinigen
‡
Filtereenheid uit het stofreservoir nemen. Afb. 12
a) In de regel volstaat het om de pluiszeef tijdens het
leegmaken van het stofreservoir even uit te schudden
of te kloppen, zodat mogelijke stofdeeltjes losraken.
b) Is dit niet afdoende, gebruik dan een droge doek om de
vuildeeltjes te verwijderen van het oppervlak.
58
Schoonmaken
Alvorens de handstofzuiger schoon te maken dient
deze uitgeschakeld en losgekoppeld te zijn van de laadkabel. Stofzuigers en accessoires van kunststof kunnen
worden onderhouden met een in de handel gebruikelijk
schoonmaakmiddel voor kunststof.
!
Let op: Geen schuurmiddelen, glas of universele
reinigingsmiddelen gebruiken. De stofzuiger nooit in
water dompelen.
Technische wijzigingen voorbehouden.
* afhankelijk van de uitvoering
Indicatie acculaadtoestand
Gebruikstoestand
Functie statusindicatie
Normale modus
Indicatie brandt groen
Turbomodus
Indicatie knippert snel
groen
Acculading < 20%
Indicatie knippert langzaam rood
Accu is leeg
Indicatie gaat uit
Laadprocedure
Indicatie knippert langzaam groen
Accu is compleet geladen
Indicatie brandt groen
en gaat na ca. 2 minuten
uit
Over-/ondertemperatuurbeveiliging
Indicatie brandt rood en
gaat na ca. 10 seconden
uit.
da
Det glæder os, at du har valgt en Bosch støvsuger fra
serien BCS1/BBS1 "Unlimited".
I denne brugsanvisning beskrives forskellige modeller
i serien BCS1/BBS1 "Unlimited". Det er derfor muligt,
at nogle af de beskrevne funktioner og udstyr ikke findes på den aktuelle model. Vi anbefaler, at der altid
anvendes originalt tilbehør fra Bosch, fordi det er blevet udviklet specielt til denne støvsuger for at opnå det
optimalt bedste resultat af støvsugningen.
Fold billedsiderne ud!
1 Gulvmundstykke med elektro-børste
2 Reservebørste til elektro-børste*
3 Reservebørste til elektro-børste/møbler*
4 Elektro-børste til møbler*
5 2-i-1 møbelbørste med polstermundstykke*
6 Fleksibelt fugemundstykke*
7 XXL-polstermundstykke*
8 Adapter*
9 Støvsugerrør
10 Fnugfilter
11 Lamel-filter
12 Indikator for batteriopladning
13 Turbo-knap
14 Tænd-/sluk-knap
15 Akku*
16 Støvbeholder
17 Frigørelsesknap, støvbeholder
18 Ladekabel*
19 Vægholder*
20 Lynoplader med ekstra akku*
Inden den første ibrugtagning
Figur 1
‡
‡
!
Sæt akku'en ind i støvsugeren langs med styreskinnen, og lad den gå i indgreb.
Frigør akku'en ved at trykke på frigørelsestasten, og
tag den ud af apparatet på bagsiden.
Bemærk: Akku'en skal være fuldstændig opladet
inden den første støvsugning.
* afhængigt af udstyr
59
Opladning
Opladning med lynoplader*
Der er tre muligheder for opladning af akku'en – direkte
med ladekablet (figur 2 ), i den monterede vægholder
(figur 3 ) eller med en original lynoplader. Der findes
oplysninger om betjeningen i den supplerende brugsanvisning.
‡
Opladning kun med ladekabel
Figur 2
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Læg støvsugeren til opladning i nærheden af en stikkontakt.
Stik ladekablet ind i tilslutningsstikket på undersiden af apparatet.
Stik ladekablets netstik ind i en stikkontakt.
Støvsugerens kontrolindikator blinker grønt med
langsomme blink under hele opladningsprocessen.
Så snart akku'en er fuldstændig opladet, lyser kontrolindikatoren vedvarende grønt i nogle minutter,
inden den slukkes.
Afbryd kortvarigt strømforsyningen til apparatet
som kontrol. Derefter lyser indikatoren grønt igen.
Det er normalt og indebærer ingen fare, at både ladekablet og støvsugeren bliver varme under opladningen.
Støvsugeren kan altid oplades, når den ikke er i
brug.
‡
Opladningstider
Som følge af opladningsstatus, batteriets temperatur
og alder kan de angivne ladetider variere.
Ved en 3,0 Ah Bosch
Power for ALL akku
‡
‡
‡
‡
‡
Monter vægholderen i nærheden af en stikkontakt.
Tag hertil frontpladen af vægholderen. Stik fingeren
ind i vægholderen nedefra, og tryk frontpladen ud af
fastlåsningen indefra. Monter vægholderen på væggen med de vedlagte eller tilsvarende skruer.
Før det lille stik på ladekablet ind i vægholderen
nedefra, og læg det ind i den dertil beregnede fordybning.
Tilslutningen bliver fikseret, når frontpladen sættes
på og går i indgreb.
Stik ladekablets netstik ind i en stikkontakt.
Opladning i vægholder
Figur 4*
‡
‡
‡
‡
‡
60
Sæt støvsugeren i vægholderen oppefra.
Så snart støvsugeren er forbundet med strømnettet
via vægholderen, begynder støvsugerens kontrolindikator at blinke langsomt.
Støvsugerens kontrolindikator blinker grønt under
hele opladningsprocessen.
Så snart akku'en er fuldstændig opladet, lyser kontrolindikatoren vedvarende grønt i nogle minutter,
inden den slukkes.
Afbryd kortvarigt strømforsyningen til apparatet
som kontrol. Derefter lyser indikatoren grønt igen.
Det er normalt og indebærer ingen fare, at både ladekablet og støvsugeren bliver varme under opladningen.
Støvsugeren kan altid oplades, når den ikke er i
brug.
Med ladekabel eller
vægholder (80 %)
ca. 4 timer
Med ladekabel eller
vægholder (100 %)
ca. 5 timer
Med Bosch lynoplader
Se lynopladerens brugsvejledning
Montering af apparat
Figur 5*
‡
‡
Montering af vægholder
Figur 3
For at oplade akku'en i lynopladeren skal akku'en tages ud af apparatet. (Figur 1 )
Der findes oplysninger om lynopladerens funktionsmåde i den vedlagte brugsanvisning.
Sæt støvsugerrøret på støvsugerens studs, og lad
det gå i indgreb.
Støvsugerrøret frigøres ved at trykke på frigørelsesknappen og trække røret af nedad
Figur 6*
‡
‡
Stik støvsugerrøret ind i gulvmundstykket, og lad
det gå i indgreb.
Tryk på frigørelsesknappen på gulvmundstykket, og
træk støvsugerrøret ud af mundstykket.
Støvsugning
Figur 7
Støvsugeren kan tændes og slukkes ved at trykke
Tænd-/sluk-knappen på håndtaget i pilens retning. Under driften lyser kontrolindikatoren grønt.
Figur 8
Under den igangværende drift kan den ekstra turbofunktion aktiveres ved at trykke turboknappen på støvsugeren i pilens retning. Kontrolindikator blinker grønt
med hurtige blink.
* afhængigt af udstyr
Driftstid
Som følge af naturlig slitage bliver effekten i Power
for ALL akku'en også med tiden forringet. Dette gør
sig gældende ved alle Li-Ion akku'er. Med tiden bliver
akku'ens kapacitet og dermed også driftstiden forringet. Der er tale om en naturlig ældningsproces, som
ikke skyldes materiale- hhv. produktionsfejl eller fejl
ved apparatet.
Ved en 3,0 Ah Bosch
Power for ALL akku
Ved normalt driftstrin
uden elektrisk tilbehør til
rengøring af møbler osv.
Op til 60 min.
Ved normalt driftstrin
med elektrisk gulvmundstykke til normal
rengøring
Op til 45 min.
Ved turbo-driftstrin med
elektrisk gulvmundstykke og til krævende
rengøring
Op til 7 min.
Fig. 9 Støvsugning med ekstra tilbehør
Sæt efter behov de ønskede mundstykker på sugerør
eller apparatets studs:
a) Fugemundstykke til støvsugning af fuger, hjørner etc.
b) 2-i-1 møbelbørste med polstermundstykke til støvsugning af vinduesrammer, skabe, møbler, etc.
‡ Sæt fugemundstykket og 2-i-1 møbelbørsten tilbage
i tilbehørsholderen efter brug.
Efter brug
Sluk apparatet, når støvsugningen er afsluttet.
Figur
7
Figur 10 Tømning af støvbeholder
For at opnå en optimal støvsugning bør støvbeholderen tømmes efter hver støvsugning, dog senest, når
støvet i støvbeholderen har nået markeringen mindst
ét sted.
Vi anbefaler, at støvbeholderen ikke fyldes op over
denne markering, fordi dette i givet fald medfører, at
filtret bliver meget tilsmudset.
Kontroller altid ved tømning af støvbeholderen, hvor
snavset filterenheden er, og rengør den om nødvendigt
iht. vejledningen om rengøring af filtre.
Bemærk: Det er kun muligt at rengøre filtret, når der
er slukket for apparatet.
Støvsug aldrig uden filterenhed i støvsugeren.
Fig. 11
‡
Frigør støvbeholderen ved hjælp af frigørelsesknappen, og tag den ud af apparatet.
Fig. 12
‡
‡
Tag filterenheden ud af støvbeholderen.
Tøm støvbeholderen.
Fig. 13
‡
‡
‡
!
Følgende forholdsregler kan dog forsinke den naturlige
ældningsproces:
‡ Oplad kun akku'en i temperaturområdet mellem 0 °C
og 45 °C.
‡ Opbevar kun akku'en i temperaturområdet mellem
-20 °C op til 50 °C.
‡ Opbevar ikke akku'en fuldt opladet og fuldstændig
afladet i længere tid.
‡
!
Fjern eventuelt snavs under udgangsåbningen.
Sæt filterenheden i støvbeholderen, og kontroller
altid, at filterenheden er placeret korrekt.
Sæt støvbeholderen i apparatet, og lad den gå hørbart i indgreb.
Bemærk: Kontroller, at filtret er korrekt samlet, og at
både filterenhed og støvbeholder er placeret rigtigt,
hvis der mærkes en modstand, når støvbeholderen
sættes på plads.
Pleje af filtre
For at sikre at støvsugeren fungerer optimalt, skal filtrene rengøres med regelmæssige mellemrum.
‡ Sluk for apparatet under rengøringen af filtrene.
Bemærk: Det er kun muligt at rengøre filtret, når
der er slukket for apparatet.
‡ Tag støvbeholderen ud af apparatet. Figur 11
‡ Tag filterenheden ud af støvbeholderen. Figur 12
!
Figur 14 Rengøring af lamel-filtret
‡
Drej håndtaget 180° mindst 3 gange for at rense
lamel-filtret.
‡ Tag derefter lamel-filtret ud af den ydre filterenhed,
og tøm snavset ud.
Vi anbefaler, at rengøre lamel-filtret, hver gang støvbeholderen tømmes.
Figur 15 Banke lamel-filtret rent
Ved særlig kraftig tilsmudsning kan lamel-filtret også
bankes rent.
‡ Tag lamel-filtret ud af den ydre filterenhed, og bank
det rent over en affaldsspand.
‡ Efter rengøringen kan lamel-filtret anvendes igen
med det samme.
Bemærk: Lamel-filtret må aldrig vaskes.
!
Figur 16 Rengøring af fnugfilter
‡
Tag filterenheden ud af støvbeholderen.
Figur
12
a) I almindelighed er det tilstrækkeligt at ryste fnugfiltret
lidt under tømningen af støvbeholderen eller at banke
det let, så smudspartiklerne bliver løsnet.
b) Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, skal overfladen tørres
af med en tør klud for at fjerne smudspartiklerne.
* afhængigt af udstyr
61
Pleje
Fig. 17
‡
Sæt lamel-filtret ind i den ydre filterenhed, og drej i
retning med uret, til det går i indgreb.
Sæt filterenheden ind i støvbeholderen, og kontroller, at filterenheden er placeret korrekt. Sæt støvbeholderen i apparatet, og lad den gå hørbart i indgreb. Figur 13
‡
Rengøring af gulvmundstykke
Sluk altid for apparatet, og træk ladekablet ud, inden
støvsugeren vedligeholdes.
Fig. 18*
a) Frigør børstevalsen ved at dreje i den retning mod
uret , og træk den sideværts ud af gulvmundstykket.
b) Klip tråde og hår, som har viklet sig om børsterne, over
med en saks, og fjern dem.
c) Skyd børstevalsen ind fra siden i gulvmundstykket
langs med føringsstaven, og lad den gå i indgreb ved at
dreje den i retning med uret .
!
Bemærk: Gulvmundstykket på kun bruges, når
børstevalsen er monteret.
Afhjælpning af fejl
Problem
Afhjælpning af fejl
Apparatet fungerer ikke,
og/eller der er intet signal fra batteriets statusindikator
Kontroller, at akku'en er
korrekt sat på plads, og/
eller at akku'en er opladet.
Apparatet fungerer ikke,
og/eller der er intet signal fra batteriets statusindikator i 10 sekunder.
Batteriet/apparatet kan
være
overophedet/underafkølet. Vent, til batteriet/apparatet har nået
en egnet temperatur.
62
Inden vedligeholdelse af støvsugeren skal den altid
være slukket og ladekablet være trukket ud. Støvsugeren og tilbehørsdelene kan plejes med et almindeligt
rengøringsmiddel til kunststof.
!
Bemærk: Anvend aldrig skuremidler, glas- eller
universalrengøringsmidler. Dyp aldrig støvsugeren i
vand.
Med forbehold for tekniske ændringer.
Indikator for batteriopladning
Driftstilstand
Funktion
tor
statusindika-
Normal modus
Indikatoren lyser grønt
Turbomodus
Indikatoren blinker hurtigt med grønt
Ladestatus for akku <
20 %
Indikatoren
blinker
langsomt med rødt
Akku'en er afladet
Indikatoren slukkes
Opladeproces
Indikatoren
blinker
langsomt med grønt
Akku'en er fuldstændig
opladet
Indikatoren lyser grønt
og slukkes efter ca. 2
minutter
Beskyttelse mod over- /
undertemperatur
Indikatoren lyser rødt
og slukkes efter ca. 10
sekunder.
* afhængigt af udstyr
no
Lading kun med ladekabel
Bilde 2
Det gleder oss at du har valgt en Bosch støvsuger i serien BCS1/BBS1 "Unlimited".
I denne bruksanvisningen vises forskjellige BCS1/BBS1
"Unlimited"-modeller. Det kan derfor hende at ikke alle
kjennetegn og funksjoner som beskrives, gjelder for
akkurat din modell. For at støvsugeren skal fungere optimalt, bør du bare bruke originalt tilbehør fra Bosch
som er utviklet spesielt for din støvsuger.
‡
‡
‡
‡
Vennligst brett ut sidene med bilder.
‡
‡
1 Gulvmunnstykke med elektrobørste
2 reservebørste til elektrobørste*
3 reservebørste til elektrobørste/møbel*
4 elektrobørste til møbel*
5 2-i-1-penselbørste med møbelmunnstykke*
6 Fleksibelt fugemunnstykke*
Montering av veggholder
Bilde 3
‡
‡
7 XXL møbelmunnstykke*
8 Adapter*
9 Rør
10 Lofilter
11 Lamellfilter
12 Ladestatusindikator for batteri
13 Turbobryter
Legg støvsugeren i nærheten av en stikkontakt når
den skal lades.
Stikk ladekabelen inn i kontakten nederst på apparatet.
Koble ladekabelen til stikkontakten.
Støvsugerens kontrollindikator blinker sakte i grønt
under hele ladingen.
Med en gang batteriet er helt oppladet, lyser kontrollindikatoren kontinuerlig i grønt i noen minutter
før den slukner.
Foreta en kontroll ved å koble apparatet fra strømnettet en kort stund. Deretter lyser indikatoren
grønt igjen.
Det er normalt og helt ufarlig at ladekabelen og støvsugeren blir varme.
Du kan la støvsugeren stå til lading konstant når den
ikke er i bruk.
‡
‡
‡
Monter veggholderen i nærheten av en stikkontakt.
Når du skal gjøre dette, tar du frontflaten av veggholderen. Stikk fingeren inn i veggholderen fra undersiden og trykk frontplaten ut av låsen fra innsiden.
Monter veggholderen på veggen med de medfølgende skruer eller tilsvarende skruer.
Træ den lille pluggen på ladekabelen inn i veggholderen fra undersiden og legg den oppe i den forhåndslagde fordypningen.
Tilkoblingen festes ved at frontplaten settes på og
smekker på plass.
Koble støpselet på ladekabelen inn i stikkontakten.
14 Av/på-bryter
15 Batteri*
Lading i veggholderen
16 Støvbeholder
Bilde 4*
17 Utløserknapp for støvbeholder
‡
‡
18 Ladekabel*
19 Veggholder*
20 Hurtiglader med ekstra batteri*
‡
Før første gangs bruk
Bilde 1
‡
‡
!
Sett batteriet inn i støvsugeren via føringsskinnen
og la det smekke på plass.
Løsne batteriet ved å trykke på utløserknappen og
ta det ut av apparatet på baksiden.
OBS! Før du støvsuger for første gang, bør batteriet
lades helt opp.
‡
‡
Sett støvsugeren ned i veggholderen.
Støvsugerens kontrollindikator begynner å blinke
langsomt med en gang støvsugeren kobles til strømnettet via veggholderen.
Støvsugerens kontrollindikator blinker i grønt under
hele ladingen.
Med en gang batteriet er helt oppladet, lyser kontrollindikatoren kontinuerlig i grønt i noen minutter
før den slukner.
Foreta en kontroll ved å koble apparatet fra strømnettet en kort stund. Deretter lyser indikatoren
grønt igjen.
Det er normalt og helt ufarlig at ladekabelen og støvsugeren blir varme.
Du kan la støvsugeren stå til lading konstant når den
ikke er i bruk.
Lading
Det finnes tre måter å lade batteriet på – direkte med
ladekabelen (bilde 2 ), i den monterte veggholderen
(bilde 3 ) eller med en original hurtiglader.
* utstyrsavhengig
63
Lading med hurtiglader*
Brukstid
‡
Som alle andre li-ion-batterier er også Power for ALLbatteriet utsatt for naturlig slitasje. Batterikapasiteten
og dermed også brukstiden reduseres altså i det lange
løp. Dette er en naturlig aldringsprosess og skyldes
ikke materielle feil, mangler eller produksjonsfeil.
Når du skal bruke hurtigladeren, må batteriet tas ut
av apparatet. (bilde 1 )
Les om hvordan hurtigladeren fungerer, i den vedlagte bruksanvisningen.
‡
Ladetider
Ved bruk av et 3,0Ah
Bosch Power for ALLbatteri
De ladetidene som står oppgitt, kan variere etter ladestatus, batteritemperatur og batterialder.
Ved bruk av et 3,0Ah
Bosch Power for ALLbatteri
På vanlig trinn med
ikke-elektrisk tilbehør for
rengjøring av møbler osv.
Inntil 60 min.
Inntil 45 min.
Inntil 7 min.
Med ladekabel eller
veggholder (80 %)
Omtrent 4 t
Med ladekabel eller
veggholder (100 %)
Omtrent 5 t
På vanlig trinn med elektrisk gulvmunnstykke for
vanlig rengjøring
Med Bosch hurtiglader
Se veiledningen for
hurtigladeren
På turbotrinn med elektrisk gulvmunnstykke og
ved vanskelig rengjøring
Montering av apparat
Bilde 5*
‡
‡
Sett røret på stussen til støvsugeren og la det gå i
inngrep.
Du løsner røret ved å trykke på utløserknappen og
trekke røret ned.
Bilde 6*
‡
‡
Sett røret i gulvmunnstykket, og la det gå i lås.
Du løsner gulvmunnstykket ved å trykke på utløserknappen og trekke røret ut av gulvmunnstykket.
Støvsuging
Bilde 7
Støvsugeren slås på og av ved at på/av-bryteren på håndtaket trykkes i pilretningen. Kontrollindikatoren lyser
grønt når støvsugeren er på.
Bilde 8
Med turbobryteren på støvsugeren kan du i tillegg koble inn turbofunksjonen mens støvsugeren går. Kontrollindikatoren blinker hurtig i grønt.
Følgende tiltak kan imidlertid forsinke den naturlige
slitasjen:
‡ Ikke lad batteriet ved andre temperaturer enn mellom 0 °C og 45 °C.
‡ Ikke oppbevar batteriet ved andre temperaturer enn
mellom -20 °C og 50 °C.
‡ Ikke oppbevar i fullt oppladet eller fullt utladet tilstand over lengre tid.
Bilde 9 Støvsuging med ekstra tilbehør
Sett munnstykkene på rør eller apparatstussen alt etter behov:
a) Fugemunnstykke til støvsuging i fuger, hjørner osv.
b) 2-i-1-penselbørste med møbelmunnstykke til støvsuging av vinduskarmer, skap, møbler etc.
‡ Sett fugemunnstykket og 2-i-1-penselbørsten med
møbelmunnstykke tilbake i tilbehørsholderen etter
bruk.
Etter arbeidet
‡
Slå av apparatet når du er ferdig med å støvsuge.
Bilde
7
Bilde 10 Tømming av støvbeholderen
For å oppnå et godt resultat bør støvbeholderen tømmes hver gang du har brukt støvsugeren, og senest når
støvet har nådd markeringen i støvbeholderen.
Vi anbefaler ikke å la støvbeholderen fylles utover markeringen fordi dette fører til særdeles kraftig tilsmussing av filteret.
Når du tømmer støvbeholderen, må du også alltid kontrollere graden av tilsmussing på filterenheten og ved
behov rengjøre den som beskrevet i veiledningen "Filterpleie".
OBS! Det er bare mulig å rengjøre filteret når apparatet er slått av.
Støvsug aldri uten at filterenheten er satt inn.
!
64
* utstyrsavhengig
Bilde 11
Bilde 17
‡
‡
Løsne støvbeholderen med utløserknappene og ta
den ut av apparatet.
Bilde 12
‡
‡
‡
‡
!
‡
Ta filterenheten ut av støvbeholderen.
Tøm støvbeholderen.
Bilde 13
‡
Sett lamellfilteret inn i den utvendige filterenheten
og la det gå i inngrep ved å vri det med klokken.
Sett filterenheten inn i støvbeholderen, og pass på
at den sitter riktig. Sett støvbeholderen inn i apparatet og la den smekke hørbart i lås. Bilde 13
Fjern eventuelt smuss fra undersiden av utstøteråpningen.
Sett filterenheten inn i støvbeholderen. Pass på at
den sitter riktig.
Sett støvbeholderen inn i apparatet og la den smekke hørbart i lås.
Obs! Dersom du merker motstand når du setter i
støvbeholderen, må du kontrollere at alle filtrene
er på plass og at filterenhet og støvbeholder sitter
riktig.
Vedlikehold av filteret
Filtrene må rengjøres med jevne mellomrom slik at
støvsugeren skal fungere optimalt.
‡ Slå av apparatet når du skal rengjøre filtrene.
Det er bare mulig å rengjøre filtrene når apparatet
er slått av.
‡ Ta støvbeholderen ut av apparatet. Bilde 11
‡ Ta filterenheten ut av støvbeholderen. Bilde 12
!
Bilde 14 Rengjøring av lamellfilter
‡
Når du skal rengjøre lamellfilteret, vrir du dreiebryteren 180° minst 3 ganger.
‡ Deretter tar du lamellfilteret ut av den utvendige filterenheten og tømmer det for smuss.
Vi anbefaler at du rengjør lamellfilteret hver gang støvbeholderen tømmes.
Rengjøre gulvmunnstykket
Slå alltid av støvsugeren og trekk ut ladekabelen før
vedlikeholdsarbeid.
Bilde 18*
a) Løsne børstevalsen ved å vri den mot klokken
og
trekke den sidelengs ut av gulvmunnstykket.
b) Klipp av oppviklede tråder og hår med en saks og fjern
dem.
c) Skyv børstevalsen sidelengs inn i gulvmunnstykket
langs føringsstaven, og la den gå i lås ved å vri den med
klokken .
!
OBS! Gulvmunnstykket må kun brukes med montert
børstevals.
Utbedring av feil
Problem
Utbedring av feil
Apparatet fungerer ikke,
og/eller det kommer ikke
noe signal fra batteristatusindikatoren.
Påse at batteriet er satt
inn riktig og/eller at det
er ladet opp.
Apparatet fungerer ikke,
og/eller
batteristatusindikatoren er rød i 10
sekunder.
Batteriet/apparatet kan
være over- eller underopphetet. Vent til batteriet/apparatet har nådd
egnet temperatur.
Bilde 15 Slik bankes lamellfilteret rent
Hvis lamellfilteret er ekstra skittent, kan du også banke
det rent.
‡ Dette gjør du vet å ta lamellfilteret ut av den utvendige filterenheten og banke det rent over en søppelbøtte.
‡ Lamellfilteret kan settes rett inn igjen etter denne
rengjøringen.
OBS! Lamellfilteret må ikke vaskes.
!
Bilde 16 Rengjøring av lofilter
‡
Ta filterenheten ut av støvbeholderen.
Bilde
12
a) Det holder som regel å riste eller banke lett på lofilteret ved tømming av støvbeholderen, for å få eventuelle
smusspartikler til å løsne.
b) Hvis dette ikke er tilstrekkelig, fjerner du smusspartiklene fra overflaten med en tørr klut.
* utstyrsavhengig
65
Pleie
sv
Håndstøvsugeren må alltid være slått av og koblet fra
ladekabelen før rengjøring. Du kan rengjøre støvsuger
og tilbehørsdeler i plast med vanlig plastrensemiddel.
!
Obs! Ikke bruk skuremidler, glass- eller universalrengjøringsmidler. Støvsugeren må aldri senkes i
vann.
Med forbehold om tekniske endringer.
Ladestatusindikator for batteri
Driftstilstand
Funksjon
tor
Tack för att du valt att köpa en Bosch-dammsugare i
BCS1/BBS1 "Unlimited"-serien.
Bruksanvisningen
beskriver
olika
BCS1/BBS1
"Unlimited"-modeller. Det kan hända att vissa finesser
och funktioner inte gäller just din modell. Använd bara
originaltillbehör från Bosch, de är specialframtagna
till den här dammsugaren för att ge bästa möjliga sugeffekt.
Vik ut bilduppslaget!
statusindika-
Vanlig modus
Indikatoren lyser grønt
Turbomodus
Indikatoren blinker raskt
i grønt
1 Golvmunstycke med elborste
Batterilading < 20 %
Indikatoren blinker sakte
i rødt.
3 Reservborste till elborste/möbler*
Batteriet er tomt
Indikatoren slukker
5 2-i-1-dynmunstycke med möbelborste*
Ladeprosess
Indikatoren blinker sakte
i grønt
6 Flexibelt fogmunstycke*
Batteriet er helt oppladet
Indikatoren lyser grønt
og slukker etter ca. 2
minutter
8 Adapter*
Vern mot over-/undertemperatur
Indikatoren lyser rødt
og slukker etter ca. 10
sekunder.
2 Reservborste till elborste*
4 Elborste för möbler*
7 XXL-dynmunstycke*
9 Dammsugarrör
10 Luddfilter
11 Veckfilter
12 Laddindikering
13 Turbo-knapp
14 PÅ/AV-knapp
15 Batteri*
16 Dammbehållare
17 Låsknapp dammbehållare
18 Laddsladd*
19 Väggfäste*
20 Snabbladdare med extrabatteri*
Före första användningen
Bild 1
‡
‡
!
Sätt batteriet på dammsugarens styrspår och snäpp
fast.
Lossa genom att trycka in låsknappen och dra av
batteriet bakåt från enheten.
Obs! Batteriet ska vara fulladdat före första dammsugningen.
Laddning
Batteriet går att ladda på tre sätt – direkt med laddsladden (bild 2 ), i monterat väggfäste (bild 3 ) eller
med en originalsnabbladdare. Du hittar användaranvisningar i den medföljande bruksanvisningen.
66
* beroende på utförande
Ladda med laddsladd
De angivna laddtiderna kan variera pga. laddstatus,
batteritemperatur och -åldring.
Bild 2
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Lägg dammsugaren vid uttaget vid laddning.
Sätt i laddsladden i uttaget undertill på enheten.
Sätt laddsladdens kontakt i uttaget.
Dammsugarens kontrollindikering blinkar långsamt
grönt under hela laddningen.
Kontrollindikeringen lyser fast grönt i några minuter
när batteriet är fulladdat, sedan slocknar den.
Du kan kontrollera genom att göra enheten tillfälligt
strömlös. Då lyser indikeringen grön igen.
Det är helt normalt att dammsugaren och laddsladden blir varma vid laddning.
Du kan ladda dammsugaren närsomhelst när den
inte används.
Montera väggfästet
Bild 3
‡
‡
‡
‡
‡
Montera väggfästet i närheten av uttaget.
Ta av väggfästets frontplatta. Stick in fingret underifrån i väggfästet och tryck ut frontplattan inifrån ur
låsningen. Fäst väggfästet på väggen med de medföljande skruvarna eller liknande.
Trä laddsladdens lilla kontakt underifrån in i väggfästet och lägg den upptill i fördjupningen.
Sätt på och snäpp fast frontplattan och anslutningen
är fixerad.
Sätt laddsladdens kontakt i uttaget.
Ladda i väggfästet
Bild 4*
‡
‡
‡
‡
‡
Sätt i dammsugaren uppifrån i väggfästet.
Dammsugarens kontrollindikering börjar att blinka
långsamt när dammsugaren blir elansluten via väggfästet.
Dammsugarens kontrollindikering blinkar långsamt
grönt under hela laddningen.
Kontrollindikeringen lyser fast grönt i några minuter
när batteriet är fulladdat, sedan slocknar den.
Du kan kontrollera genom att göra enheten tillfälligt
strömlös. Då lyser indikeringen grön igen.
Det är helt normalt att dammsugaren och laddsladden blir varma vid laddning.
Du kan ladda dammsugaren närsomhelst när den
inte används.
För ett 3,0 Ah Bosch
Power for ALL-batteri
Med laddsladd eller
väggfäste (80%)
ca 4 h
Med laddsladd eller
väggfäste (100%)
ca 5 h
Med
dare
se snabbladdarens
bruksanvisning
Bosch-snabblad-
Montera enheten
Bild 5*
‡
‡
Sätt på och snäpp fast dammsugarröret på dammsugarmuffen.
Lossa dammsugarröret genom att trycka på låsknappen och dra nedåt.
Bild 6*
‡
‡
Sätt på och snäpp fast dammsugarröret i golvmunstycket.
Lossa golvmunstycket genom att trycka på låsknappen och ta dammsugarröret ur golvmunstycket.
Dammsugning
Bild 7
Slå på och av dammsugaren genom att trycka PÅ/AVhandtagsbrytaren i pilens riktning. Kontrollindikeringen lyser grön när enheten är igång.
Bild 8
Slå på turbofunktionen genom att trycka dammsugarens turbobrytare i pilens riktning när enheten är igång.
Kontrollindikeringen blinkar snabbt grönt.
Gångtider
Som alla LI-batterier så slits även Power for ALL-batteriet. Batterikapaciteten avtar med tiden och med den
gångtiden. Det är en naturlig åldringsprocess och beror
inte på material- resp. tillverkningsfel eller brister.
För ett 3,0 Ah Bosch
Power for ALL-batteri
Ladda med snabbladdaren*
‡
‡
Snabbladdaren kräver att du tar ut batteriet ur enheten vid laddning. (b ild 1 )
Hur du använder snabbladdaren hittar du i den medföljande bruksanvisningen.
I normalläge utan
eltillbehör för möbelrengöring osv.
Upp till 60 min.
I normalläge med
elgolvmunstycke för
normalrengöring
Upp till 45 min.
I turboläge med elgolvmunstycke för tuff
rengöring
Upp till 7 min.
* beroende på utförande
67
Följande åtgärder fördröjer den naturliga förslitningen:
Ladda bara batteriet i temperaturintevallet 0°C till
45°C.
‡ Förvara bara batteriet i temperaturintevallet -20°C
till 50°C.
‡ Långtidsförvara inte batteriet fulladdat eller helt
urladdat.
‡
Bild 9 Dammsuga med extratillbehör
Sätt på det munstycke du vill ha på dammsugarrör eller
muff:
a) Fogmunstycke för dammsugning av fogar och hörn etc.
b) 2-i-1-dynmunstycke med möbelborste för fönsterkarmar, skåp, möbler etc.
‡ Sätt tillbaka fog- och 2-i-1-dynmunstyckena i tillbehörshållaren när du är klar.
Slå av enheten när du dammsugit klart.
Rengör filtren då och då, så att dammsugaren fungerar
optimalt.
‡ Slå av enheten när du rengör filtret.
Obs! Enheten ska vara av när du rengör filtret.
‡ Ta ut dammbehållaren ur enheten. Bild 11
‡ Ta ut filterdelen ur dammbehållaren. Bild 12
!
Bild 14 Rengöra veckfiltret
‡
Rengör veckfiltret genom att vrida vredet min. 3 x
180°.
‡ Ta ut veckfiltret ur den yttre filterdelen och ta bort
smutsen.
Vi rekommenderar att du rengör veckfiltret innan du
tömmer dammbehållaren.
Bild 15 Knacka ur veckfiltret
Efter arbetet
‡
Filterrengöring
Bild
7
Bild 10 Tömma dammbehållaren
Töm dammbehållaren när du dammsugit klart, så får du
bra slutresultat. Du måste definitivt tömma när dammet når markeringen i dammbehållaren.
Låt inte dammbehållaren bli full över markeringen, det
smutsar ned filtret väldigt mycket.
Kontrollera alltid om filtret är smutsigt när du tömmer
dammbehållaren, rengör enligt avsnittet Filterrengöring i bruksanvisningen om det behövs.
Obs! Enheten ska vara av när du rengör filtret.
Dammsug aldrig utan isatt filter.
!
Du kan även knacka ur veckfiltret om det är jättesmutsigt.
‡ Ta ut veckfiltret ur den yttre filterdelen och knacka
ur filtret över papperskorg.
‡ Veckfiltret går att sätta i igen direkt efter rengöring.
Obs! Du får inte tvätta ur veckfiltret.
!
Bild 16 Rengöra luddfiltret
‡
Ta ut filterdelen ur dammbehållaren.
Bild
12
a) Oftast räcker det att skaka eller knacka ur luddfiltret
när du tömmer dammbehållaren, så att smutsen lossnar.
b) Om det inte räcker, torka bort ytsmutsen med torr trasa.
Bild 11
‡
Öppna dammbehållaren genom att trycka på låsknappen och ta ut behållaren ur enheten.
Bild 12
‡
‡
‡
!
‡
Ta ut filterdelen ur dammbehållaren
Töm dammbehållaren.
Bild 13
‡
‡
Bild 17
‡
Ta bort ev. smuts under utkastöppningen.
Sätt i filterdelen i dammbehållaren, se till så att den
sitter ordentligt.
Snäpp fast dammbehållaren i enheten.
Obs! Tar det emot när du sätter i dammbehållaren,
kontrollera om filtret är komplett och att filterdel och
dammbehållare sitter ordentligt.
Rengöra golvmunstycket
Slå av dammsugaren resp. dra ur laddsladden när du
ska rengöra den.
Bild 18*
a) Lossa borstvalsen genom att vrida moturs
och dra
ut den i sidled ur golvmunstycket.
b) Använd en sax för att klippa av och få bort insnodda
trådar och hår som fastnat.
c) Skjut på borstvalsen i sidled på styrstaven i golvmunstycket och snäpp fast genom att vrida medurs .
!
68
Sätt i veckfiltret i yttre filterdelen och vrid medurs
till den snäpper fast.
Sätt i filterdelen i dammbehållaren, se till så att den
sitter ordentligt. Snäpp fast dammbehållaren i enheten. Bild 13
Obs! Du får bara använda golvmunstycket med
monterad borstvals.
* beroende på utförande
Felåtgärder
fi
Problem
Felåtgärd
Enheten fungerar inte
och/eller batteriindikeringen ger ingen signal.
Se till så att batteriet sitter i ordentligt och/eller
är laddat.
Enheten fungerar inte
och/eller den röda batteriindikeringen lyser 10
sek.
Batteri/enhet kan vara
överhettade/för
kalla.
Vänta tills batteri/enhet
uppnått avsedd temperatur.
Kiitos, että valitsit Bosch-mallisarjan BCS1/BBS1 pölynimurin.
Tässä käyttöohjeessa esitellään erilaisia BCS1/BBS1
"Unlimited" -malleja. Sen tähden on mahdollista, että
kaikki kuvatut varusteet ja toiminnot eivät koske valitsemaasi pölynimuria. Suosittelemme käyttämään vain
alkuperäisiä Bosch-lisävarusteita, jotka on suunniteltu
erityisesti tähän pölynimuriin parhaan imurointituloksen saavuttamiseksi.
Käännä kuvasivut esiin!
Skötsel
Slå alltid av handdammsugaren och dra ur laddsladden
före rengöring. Dammsugare och plasttillbehör går att
rengöra med vanlig plastrengöring.
!
Obs! Använd inte skurmedel, fönsterputs eller allrent.
Doppa aldrig dammsugaren i vatten.
1 Lattiasuulake, jossa sähkötoiminen harja
2 Vaihtoharja sähkötoimiseen harjaan*
Rätten till tekniska ändringar förbehålls.
3 Vaihtoharja sähkötoimiseen harjaan/huonekaluille*
4 Sähkötoiminen harja huonekaluja varten*
Laddindikering
5 2in1-pölyharja ja huonekalusuulake*
6 Joustava rakosuulake*
Status
Statussymbolens funktion
Normalläge
Indikeringen lyser grön.
Turboläge
Indikeringen
snabbt
Batteriladdning < 20%
Indikeringen blinkar röd
12 Akun varaustilan näyttö
Batteriet är tomt
Indikeringen slocknar
13 Turbo-katkaisin
Laddning
Indikeringen
långsamt grön
Batteriet är fulladdat
Indikeringen lyser grön
och slocknar efter ca 2
minuter
Ö v e r- /u n d e r t e m p e r a turskydd
blinkar
7 XXL-huonekalusuulake*
8 Adapteri*
9 Imuputki
10 Nukkasihti
11 Lamellisuodatin
blinkar
Indikeringen lyser röd
och slocknar efter ca 10
sekunder.
14 Virtakytkin
15 Akku*
16 Pölysäiliö
17 Pölysäiliön lukituksen vapautuspainike
18 Latausjohto*
19 Seinäteline*
20 Pikalatauslaite ja lisäakku*
Ennen ensimmäistä käyttöä
Kuva 1
‡
‡
!
Aseta akku ohjainkiskon avulla pölynimuriin ja lukitse paikalleen.
Kun haluat poistaa akun, paina lukituksen vapautuspainiketta ja ota akku taaksepäin pois laitteesta.
Huomio: Akku on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
69
Lataaminen
‡
Akku voidaan ladata kolmella tavalla – suoraan latausjohdolla (kuva 2 ), asennetussa seinätelineessä (kuva
3 ) tai alkuperäisellä pikalatauslaitteella.
‡
‡
Lataaminen vain latausjohdolla
Latausajat
Kuva 2
Ilmoitetut latausajat voivat vaihdella varaustilan, akun
lämpötilan ja akun iän mukaan.
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Aseta pölynimuri lataamista varten pistorasian lähelle.
Liitä latausjohto laitteen alaosassa olevaan liitäntään.
Liitä latausjohdon pistoke pistorasiaan.
Pölynimurin merkkivalo vilkkuu koko latauksen ajan
hitaasti vihreänä.
Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalo palaa
muutaman minuutin ajan jatkuvasti vihreänä ja sammuu sitten.
Irrota laite hetkeksi sähköverkosta tarkastusta varten. Merkkivalo palaa sen jälkeen taas vihreänä.
Latausjohdon ja pölynimurin lämpeneminen on normaalia ja vaaratonta.
Voit ladata pölynimuria aina, kun se ei ole käytössä.
Seinätelineen asennus
Kuva 3
‡
‡
‡
‡
‡
Asenna seinäteline pistorasian lähelle.
Irrota sitä varten seinätelineen etulevy. Tartu sormella alhaalta päin seinätelineeseen ja paina etulevy
sisäpuolelta päin pois lukitsimesta. Asenna seinäteline mukana toimitetuilla tai vastaavilla ruuveilla
seinään.
Pujota latausjohdon pieni pistoke alhaalta päin
seinätelineeseen ja aseta se yläosassa muotoiltuun
syvennykseen.
Sulje liitäntä asettamalla etulevy paikalleen ja painamalla se lukitukseen saakka.
Liitä latausjohdon pistoke pistorasiaan.
Lataaminen seinätelineessä
Kuva 4*
‡
‡
‡
70
Aseta pölynimuri ylhäältä päin seinätelineeseen.
Pölyimurin merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti, kun
pölyimuri on liitetty seinätelineen kautta sähköverkkoon.
Pölynimurin merkkivalo vilkkuu koko latauksen ajan
vihreänä.
Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalo palaa
muutaman minuutin ajan jatkuvasti vihreänä ja sammuu sitten.
Irrota laite hetkeksi sähköverkosta tarkastusta varten. Merkkivalo palaa sen jälkeen taas vihreänä.
Latausjohdon ja pölynimurin lämpeneminen on normaalia ja vaaratonta.
Voita ladata pölynimuria aina, kun se ei ole käytössä.
Tiedot pikalatauslaitteen toimintatavasta löydät mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
3,0 Ah:n Bosch Power
for ALL -akku
Latausjohdolla tai seinätelineessä (80 %)
noin 4 h
Latausjohdolla tai seinätelineessä (100 %)
noin 5 h
Bosch-pikalatauslaitteella
ks. pikalatauslaitteen
käyttöohje
Laitteen asennus
Kuva 5*
‡
‡
Liitä imuputki pölynimurin liitäntään ja lukitse paikalleen.
Kun haluat irrottaa imuputken, paina lukituksen vapautuspainiketta ja ota imuputki alaspäin pois paikaltaan
Kuva 6*
‡
‡
Aseta imuputki lattiasuulakkeeseen ja lukitse paikalleen.
Kun haluat irrottaa lattiasuulakkeen, paina lukituksen vapautuspainiketta ja vedä imuputki pois lattiasuulakkeesta.
Imurointi
Kuva 7
Pölyimuri kytketään päälle ja pois päältä painamalla
kädensijassa olevaa virtakytkintä nuolen suuntaan. Kun
laitetta käytetään, merkkivalo palaa vihreänä.
Kuva 8
Käytön aikana voidaan lisäksi kytkeä päälle turbotoiminto painamalla pölynimurin päällä olevaa turbokatkaisinta nuolen suuntaan. Merkkivalo vilkkuu nopeasti
vihreänä.
* varusteista riippuen
Käyttöajat
Kuva 11
Kuten kaikissa litiumioniakuissa, myös Power for ALL
-akussa tapahtuu luonnollista kulumista. Akun kapasiteetti ja siten myös käyttöaika lyhenee ajan mittaan.
Kyse on luonnollisesta vanhenemisprosessista eikä
se ole seurausta materiaali- tai valmistusvirheestä tai
tuotteen viasta.
3,0 Ah:n Bosch Power
for ALL -akku
Normaalilla teholle ilman
sähkötoimisia lisälaitteita huonekalujen jne.
puhdistukseen.
60 min saakka
Normaalilla teholla
sähkötoimisella lattiasuulakkeella normaaliin
puhdistukseen
45 min saakka
Turboteholla ja sähkötoimisella lattiasuulakkeella
vaativaan puhdistukseen
7 min saakka
Kuva 12
‡
‡
‡
‡
‡
!
Poista suodatinyksikkö pölysäiliöstä
Tyhjennä pölysäiliö.
Poista poistoaukon alapuolella mahdollisesti oleva
lika.
Aseta suodatinyksikkö pölysäiliöön ja varmista ehdottomasti, että se on oikein paikallaan.
Aseta pölysäiliö laitteeseen ja lukitse se kuuluvasti
paikalleen.
Huomio: Jos tunnet pölysäiliötä paikalleen asettaessasi vastusta, tarkasta, että suodatin on asianmukainen ja että suodatin ja pölysäiliö ovat oikein
paikoillaan.
Suodattimen hoito
Kuva 9 Imurointi lisävarusteen avulla
Aseta suulakkeet tarpeen mukaan imuputkeen tai laiteliitäntään:
a) Rakosuulake rakojen ja kulmien jne. imurointiin.
b) 2in1-pölyharja ja huonekalusuulake ikkunankehysten,
kaappien, huonekalujen jne. imurointiin.
‡ Laita rakosuulake ja 2in1-pölyharja ja huonekalusuulake käytön jälkeen takaisin varustepidikkeeseen.
Käytön jälkeen
Kytke laite imuroinnin jälkeen pois päältä.
Vapauta pölysäiliön lukitus lukituksen vapautusnäppäimillä ja ota se pois laitteesta.
Kuva 13
Seuraavat toimenpiteet voivat kuitenkin hidastaa kulumista:
‡ Lataa akkua vain lämpötilassa välillä 0 °C ja 45 °C.
‡ Säilytä akkua vain lämpötilassa välillä -20 °C...50 °C.
‡ Älä varastoi akkua pidempää aikaa täyteen ladattuna
tai kokonaan purkautuneena.
‡
‡
Kuva
7
Kuva 10 Pölysäiliön tyhjentäminen
Hyvän imurointituloksen saavuttamiseksi olisi pölysäiliö hyvä tyhjentää jokaisen imuroinnin jälkeen, viimeistään kuitenkin silloin, kun pölyä on säiliön yhdessä
kohdassa merkinnän korkeudelle saakka.
Suosittelemme, että pölysäiliötä ei täytetä merkinnän
yli, koska seurauksena on suodattimen hyvin runsas
likaantuminen.
Suodattimet on puhdistettava säännöllisin väliajoin,
jotta pölynimuri toimii optimaalisesti.
‡ Kytke laite suodattimien puhdistusta varten pois
päältä.
Huomio: Suodattimen puhdistus on mahdollista
vain, kun laite on kytketty pois päältä.
‡ Poista pölysäiliö laitteesta. Kuva 11
‡ Poista suodatinyksikkö pölysäiliöstä. Kuva 12
!
Kuva 14 Lamellisuodattimen puhdistus
‡
Puhdista lamellisuodatin kiertämällä väännintä myötäpäivään vähintään 3 kertaa 180°.
‡ Ota sitten lamellisuodatin pois ulommasta suodatinyksiköstä ja poista lika.
Suosittelemme puhdistamaan lamellisuodattimen aina
pölysäiliön tyhjentämisen yhteydessä.
Kuva 15 Lamellisuodattimen kopistaminen puhtaaksi
Jos likaantuminen on hyvin runsasta, lamellisuodatin
voidaan myös kopistaa puhtaaksi.
‡ Ota lamellisuodatin sitä varten pois ulommasta
suodatinyksiköstä ja kopista suodatin roska-astian
yläpuolella.
‡ Lamellisuodatin voidaan tällöin ottaa heti puhdistuksen jälkeen taas käyttöön.
Huomio: Lamellisuodatinta ei saa pestä.
!
Tarkasta pölysäiliön tyhjennyksen yhteydessä aina
myös suodatinyksikön likaisuusaste ja puhdista se tarvittaessa kohdassa "Suodattimen hoito" olevan ohjeen
mukaan.
Huomio: Suodattimen puhdistus on mahdollista vain,
kun laite on kytketty pois päältä.
Älä imuroi koskaan ilman paikalleen asetettua
suodatinyksikköä.
!
* varusteista riippuen
71
Kuva 16 Nukkasihdin puhdistus
‡
Poista suodatinyksikkö pölysäiliöstä. Kuva 12
a) Yleensä riittää, että nukkasihti puhdistetaan ravistamalla tai kopistamalla kevyesti pölysäiliön tyhjennyksen yhteydessä, jotta mahdollinen lika irtoaa.
b) Jos tämä ei riitä, poista pinnalla olevat likahiukkaset
kuivalla liinalla.
Kuva 17
‡
Aseta lamellisuodatin ulompaan suodatinyksikköön
ja lukitse se paikalleen kiertämällä myötäpäivään.
Aseta suodatinyksikkö pölysäiliöön ja varmista, että
se on oikein paikallaan. Aseta pölysäiliö laitteeseen
ja lukitse se kuuluvasti paikalleen. Kuva 13
‡
Hoito
Varsi-imuri on kytkettävä puhdistusta varten aina pois
päältä ja irrotettava latausjohdosta. Pölynimuria ja
muovisia lisävarusteita voidaan hoitaa tavallisilla muovinpuhdistusaineilla.
!
Huomio: Älä käytä hankausaineita, lasin- tai yleispuhdistusaineita. Älä upota pölynimuria veteen.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Akun varaustilan näyttö
Käyttötila
Tilanäytön toiminta
Normaali käyttö
Näyttö palaa vihreänä
Kytke pölynimuri aina huoltoa varten pois päältä tai irrota se latausjohdosta.
Turbokäyttö
Näyttö vilkkuu nopeasti
vihreänä
Kuva 18*
Akun varaustila < 20 %
Näyttö vilkkuu hitaasti
punaisena
Lattiasuulakkeen puhdistaminen
a) Vapauta harjatelan luikitus vastapäivään kiertämällä
ja vedä se sivusuuntaan pois lattiasuulakkeesta.
b) Katkaise harjaan kiertyneet langanpätkät ja hiukset
saksilla ja poista ne.
c) Työnnä harjatela sivulta ohjaintankoa pitkin lattiasuulakkeeseen ja lukitse paikalleen myötäpäivään
kiertämällä.
!
Huomio: Lattiasuulaketta saa käyttää vain paikalleen
asennetun harjatelan kanssa.
Akku on tyhjä
Näyttö sammuu
Lataaminen
Näyttö vilkkuu hitaasti
vihreänä
Akku on täyteen ladattu
Näyttö palaa vihreänä ja
sammuu n. 2 minuutin
kuluttua
Yli- / alilämpötilasuoja
Näyttö palaa punaisena
ja sammuu n. 10 sekunnin kuluttua.
Häiriön poisto
Ongelma
Vian korjaaminen
Laite ei toimi ja/tai akun
tilanäytössä ei näy signaalia
Varmista, että akku on
oikein paikallaan ja / tai
akku on ladattu.
Laite ei toimi ja/tai akun
tilanäytössä näkyy punainen signaali 10 sekunnin ajan.
Akku/laite voi olla ylikuumentunut / alijäähtynyt.
Odota, kunnes akun/
laitteen lämpötila on sopiva.
72
* varusteista riippuen
es
Carga
Existen tres opciones para cargar la batería: directamente con el cable de carga (imagen 2 ), en el retén
mural montado (imagen 3 ) o con un aparato de carga
rápida original. El manual de instrucciones adicional
incluye indicaciones sobre el manejo.
Nos alegra que haya elegido una aspiradora Bosch de la
serie BCS1/BBS1 «Unlimited».
En estas instrucciones de uso se presentan diferentes
modelos BCS1/BBS1 «Unlimited». Por ello, es posible
que no todas las características técnicas y funciones
descritas sean aplicables a su modelo. Se deben usar
solo los accesorios originales de Bosch, creados especialmente para su aspiradora, para así obtener los
mejores resultados de aspiración.
‡
Desplegar las páginas con las ilustraciones.
‡
Cargar solo con el cable de carga
Fig. 2
‡
‡
1 Boquilla para suelo con cepillo eléctrico
2 Cepillos de recambio para cepillos eléctricos*
3 cepillos de recambio para cepillos eléctricos/muebles*
4 cepillos eléctricos para muebles*
5 Pincel para muebles 2 en 1 con boquilla para
tapicería*
‡
6 Boquilla para juntas flexible*
‡
7 Boquilla para tapicerías XXL*
8 Adaptador*
9 Tubo de aspiración
Para cargar la aspiradora, esta se debe colocar cerca de una toma de corriente.
Enchufar el cable de carga por debajo en la conexión
del aparato.
Conectar el enchufe del cable de carga en la toma de
corriente.
El display de control de la aspiradora parpadea lentamente en color verde durante todo el proceso de
carga.
Tan pronto como la batería esté totalmente cargada,
el display de control se iluminará de forma continua
durante unos minutos en color verde antes de apagarse.
Desconectar brevemente el aparato de la red eléctrica para su verificación. El display se iluminará de
nuevo a continuación, en color verde.
Es normal e inocuo que la aspiradora y el cargador
se calienten.
La aspiradora se puede cargar siempre que no esté
en uso.
Montaje del retén mural
10 Filtro para pelusas
Fig. 3
11 Filtro de láminas
‡
‡
12 Display de estado de carga de la batería
13 Interruptor turbo
14 Interruptor de encendido/apagado
15 Batería*
16 Depósito de polvo
‡
17 Tecla de desbloqueo del depósito de polvo
18 Cable de carga*
‡
19 Retén mural*
‡
20 Aparato de carga rápida con batería adicional*
Montar el retén mural cerca de un enchufe.
Para tal fin, retirar la placa frontal del retén mural.
Con el dedo, agarrar el retén mural por la parte de
abajo y presionar la placa frontal desde adentro para
extraerla del bloqueo. Montar el retén mural en la
pared con los tornillos adjuntos u otros similares.
Recoger el enchufe pequeño del cable de carga inferior en el retén mural y colocarlo arriba en el molde
preformado.
Al colocar y encajar la placa frontal, queda fijada la
conexión.
Introducir el enchufe del cable de carga en la toma
de corriente.
Antes de usar el aparato por primera
vez
Fig. 1
‡
‡
!
Colocar la batería en los carriles de guía de la aspiradora y encajarlos.
Para soltar la unión, pulsar el botón de desbloqueo y
extraer la batería del aparato hacia atrás.
Cuidado: antes de aspirar por primera vez, la batería debe cargarse por completo.
*según prestaciones
73
Cargar en el retén mural
Fig. 6*
Fig. 4*
‡
‡
‡
Colocar la aspiradora en el retén mural desde arriba.
El display de control de la aspiradora comienza a
parpadear lentamente tan pronto como la aspiradora está conectada a la corriente a través del retén
mural.
El display de control de la aspiradora parpadea en
color verde durante todo el proceso de carga.
Tan pronto como la batería esté totalmente cargada,
el display de control se iluminará de forma continua
durante unos minutos en color verde antes de apagarse.
Desconectar brevemente el aparato de la red eléctrica para su verificación. El display se iluminará de
nuevo a continuación, en color verde.
Es normal e inocuo que la aspiradora y el cargador
se calienten.
La aspiradora se puede cargar siempre que no esté
en uso.
‡
‡
‡
‡
Insertar el tubo de aspiración en la la boquilla para
suelo y encajarlo.
Para soltar la boquilla para suelo, pulsar el botón
de desbloqueo y extraer el tubo de aspiración de la
boquilla.
Aspirar
Fig. 7
Con el interruptor de encendido/apagado en la empuñadura, se puede conectar y desconectar la aspiradora
pulsando en la dirección de la flecha. Cuando el aparato está en funcionamiento, el display de control se
ilumina en color verde.
Fig. 8
Con el interruptor turbo, se puede conectar la función
turbo de forma adicional durante el funcionamiento de
la aspiradora pulsando en la dirección de la flecha. El
display de control parpadea rápido en color verde.
Carga con el cargador de carga rápida*
‡
Para la carga con el cargador de carga rápida, debe
extraerse la batería del aparato (figura 1 )
En el manual de instrucciones adjunto se puede
consultar el funcionamiento del cargador de carga
rápida.
‡
Tiempos de carga
Tiempos de carga
Al igual que cualquier batería de iones de litio, la batería Power for ALL está sujeta al desgaste natural.
Con el tiempo, la capacidad y duración de la batería
van disminuyendo. Se trata de un proceso natural de
desgaste, no es consecuencia de un defecto material
ni de fabricación.
Para una batería 3,0 Ah
Bosch Power for ALL
Los tiempos de carga indicados pueden variar en
función del estado de carga, de la temperatura y del
desgaste de la batería.
Para una batería 3,0 Ah
Bosch Power for ALL
Con cable de carga o
retén mural (80 %)
aprox. 4 h
Con cable de carga o
retén mural (100 %)
aprox. 5 h
Con el cargador de carga
rápida de Bosch
Consultar instrucciones
del aparato de carga
rápida
Montaje del aparato
Fig. 5*
‡
‡
74
Introducir el tubo de aspiración en los soportes de la
aspiradora y encajarlo.
Para soltar el tubo de aspiración, pulsar el botón
de desbloqueo y extraer el tubo de aspiración hacia
abajo
En el nivel normal, con
accesorios no eléctricos
para la limpieza de muebles, etc.
Hasta 60 minutos
En el nivel normal, con
boquilla para suelo
eléctrica para tareas
normales de limpieza
Hasta 45 minutos
En el nivel turbo con
boquilla para suelo
eléctrica y con tareas
exigentes de limpieza
Hasta 7 minutos
No obstante, hay una serie de medidas que pueden retrasar este desgaste natural:
‡ Cargar la batería únicamente en un rango de temperatura entre los 0 ºC y los 45 ºC.
‡ Almacenar la batería únicamente en un rango de
temperaturas entre -20 °C y 50 °C.
‡ No almacenar la batería totalmente cargada ni totalmente vacía durante un largo periodo de tiempo.
*según prestaciones
Figura 9 Aspirar con los accesorios adicionales
Colocar las boquillas en el tubo de aspiración o en los
soportes del aparato según sea necesario:
a) Boquilla para juntas, para aspirar en juntas, esquinas,
etc.
b) Pincel para muebles 2 en 1 con boquilla para tapicería,
para aspirar en embellecedores de puertas, armarios,
muebles, etc.
‡ Después de su uso, guardar la boquilla para juntas
y el pincel para muebles 2 en 1 con la boquilla para
tapicería en el portaaccesorios.
Tras concluir el trabajo
‡
Una vez terminada la aspiración, apagar el aparato.
Fig.
7
Figura 10 Vaciar el depósito de polvo
Para conseguir un buen resultado de aspiración, el
depósito de polvo deberá vaciarse después de cada
proceso de aspiración; en todo caso, se deberá vaciar
si el polvo contenido en el depósito alcanza la marca
de nivel máximo.
Se recomienda no llenar el depósito de polvo por encima de la marca, ya que esto podría contribuir a un
exceso de suciedad en el filtro.
Al vaciar el depósito de polvo, se deberá comprobar
también el grado de suciedad de la unidad filtrante y,
en caso necesario, limpiarla como se indica en la guía
sobre el cuidado de los filtros.
Atención: únicamente es posible limpiar los filtros
con el aparato apagado.
No aspirar nunca sin colocar la unidad de filtro.
!
Fig. 11
‡
Desbloquear el depósito de polvo mediante los botones de desbloqueo y extraerlo del aparato.
Fig. 12
‡
‡
Retirar la unidad filtrante del depósito de polvo.
Vaciar el depósito de polvo.
Fig. 13
‡
‡
‡
!
Eliminar los restos de suciedad que pueda haber debajo del orificio de evacuación.
Introducir la unidad filtrante en el depósito de polvo; se debe poner especial cuidado de que encaje
correctamente.
Colocar el depósito de polvo dentro del aparato y
encajarlo de forma audible.
Atención: si al colocar el depósito de polvo se nota
cierta resistencia, se ha de comprobar que el filtro
esté íntegro y que tanto la unidad filtrante como el
depósito de polvo estén correctamente encajados.
Cuidados y limpieza del filtro
Los filtros deben limpiarse de forma periódica para
garantizar el funcionamiento óptimo de la aspiradora.
‡ Se debe apagar el aparato para limpiar los filtros.
Atención: únicamente es posible limpiar los filtros
con el aparato apagado.
‡ Retirar del aparato el depósito de polvo. Fig. 11
‡ Retirar la unidad filtrante del depósito de polvo.
!
Figura
12
Figura 14 Limpiar el filtro de láminas
‡
Para limpiar el filtro de láminas, girar el mando 180º
al menos 3 veces.
‡ A continuación, retirar el filtro de láminas de la unidad filtrante exterior y eliminar la suciedad.
Se recomienda limpiar el filtro de láminas con cada vaciado del depósito de polvo.
Figura 15 Sacudir el filtro de láminas
Si el filtro de láminas está muy sucio, también puede
sacudirse.
‡ Retirar para ello el filtro de láminas de la unidad filtrante exterior y sacudirlo sobre un cubo de basura.
‡ El filtro de láminas puede volver a utilizarse de inmediato tras la limpieza.
Atención: no se debe lavar el filtro de láminas.
!
Figura 16 Limpiar el filtro para pelusas
‡
Retirar la unidad filtrante del depósito de polvo.
Figura
12
a) Por regla general, es suficiente con agitar o sacudir ligeramente el filtro para pelusas al vaciar el depósito de
polvo para que se desprendan las partículas de suciedad que pueda haber.
b) Si esto no basta, se puede emplear un paño seco para
retirar las partículas de suciedad de la superficie.
Fig. 17
‡
‡
Colocar el filtro de láminas en la unidad filtrante exterior y encajarlo mediante un movimiento giratorio
en sentido horario.
Introducir la unidad filtrante en el depósito de polvo;
se debe poner especial cuidado de que encaje correctamente. Colocar el depósito de polvo dentro del
aparato y encajarlo de forma audible. Fig. 13
*según prestaciones
75
Limpiar la boquilla para suelo
Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento,
desconectar la aspiradora o retirar el cable de carga.
Fig. 18*
a) Desbloquear el cepillo cilíndrico mediante un movimiento giratorio en el sentido contrario a las agujas
del reloj
y extraerlo por el lado de la boquilla de
suelo.
b) Cortar los hilos y pelos enredados con unas tijeras y
retirarlos.
c) Insertar el cepillo cilíndrico de lado en la boquilla de
suelo a lo largo de la varilla de guía y encajarlo mediante un movimiento giratorio en el sentido de las agujas
del reloj .
!
Atención: la boquilla para suelo solo podrá funcionar
si lleva montado el cepillo giratorio.
Display de estado de carga de la batería
Estado
miento
de
funciona-
Modo normal
El display se ilumina en
color verde
Modo turbo
El display parpadea rápido en color verde
Carga de la batería <
20 %
El display parpadea lento en color rojo
La batería está descargada
El display se apaga
Proceso de carga
El display parpadea lentamente en color verde
La batería está totalmente cargada
El display se ilumina en
color verde y se apaga
al cabo de aprox. 2 minutos
Protección frente a un
exceso de temperatura o
en caso de temperatura
demasiado baja
El display se ilumina en
color rojo y se apaga al
cabo de aprox. 10 segundos.
Solución de averías
Problema
Solución de problemas
El aparato no funciona
y/o no hay ninguna señal
en el display de estado
de la batería
Comprobar que la batería esté correctamente
colocada y/o que esté
cargada.
El aparato no funciona
y/o el display de estado
de la batería está rojo
durante 10 segundos.
La batería/el aparato
puede haberse sobrecalentado/no tener calor
suficiente. Esperar a
que la batería/el aparato
haya alcanzado una temperatura adecuada.
Cuidado
Antes de cada limpieza de la aspiradora de mano, esta
deberá desconectarse y desenchufarse del cable de
carga. La aspiradora y las piezas de plástico de los
accesorios pueden limpiarse con cualquier producto
de limpieza convencional para plásticos.
!
Atención: no utilizar productos abrasivos, limpiacristales o productos de limpieza de uso general. No
sumergir nunca la aspiradora en agua.
Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.
76
Indicador de estado de
funcionamiento
*según prestaciones
pt
Carregamento
Tem três opções para carregar a bateria – diretamente
com o cabo de carregamento (figura 2 ), no suporte de
parede montado (figura 3 ) ou com o carregador rápido
original. Encontrará indicações relativas ao manuseamento nas instruções de utilização adicionais.
Parabéns por ter optado por um aspirador Bosch da
série BCS1/BBS1 "Unlimited".
Nas presentes instruções de utilização são apresentados diferentes modelos BCS1/BBS1 "Unlimited".
Por este motivo, algumas características e funções do
equipamento descritas poderão não corresponder ao
seu modelo. Deverá utilizar exclusivamente os acessórios originais da Bosch especialmente desenvolvidos
para o seu aspirador, para obter o melhor resultado de
aspiração possível.
‡
Desdobre as páginas com as ilustrações!
‡
Carregar apenas com o cabo de carregamento
Figura 2
‡
‡
1 Bocal para pisos com escova elétrica
2 Escova de substituição para escova elétrica*
3 Escova de substituição para escova elétrica/móveis*
4 Escova elétrica para móveis*
5 Pincel para móveis 2 em 1 com bocal para estofos*
6 Bocal para fendas flexível*
7 Bocal para estofos XXL*
‡
‡
Para efetuar o carregamento, coloque o aspirador
perto de uma tomada.
Insira a parte inferior do cabo de carregamento na
ligação do aparelho.
Insira a ficha do cabo de carregamento na tomada.
A indicação de controlo do aspirador pisca lentamente a verde durante todo o processo de carregamento.
Assim que a bateria estiver totalmente carregada, a
indicação de controlo acende-se, de forma permanente, a verde durante alguns minutos, antes de se
apagar.
Para fins de controlo, desligue o aparelho da rede
por breves instantes. Depois disso, a indicação volta
a acender-se a verde.
Um aquecimento do cabo de carregamento e do aspirador é normal e inofensivo.
Pode carregar o aspirador sempre que ele não estiver a ser utilizado.
8 Adaptador*
9 Tubo de aspiração
Montagem do suporte de parede
10 Filtro de cotão
Figura 3
11 Filtro de lamelas
‡
‡
12 Indicação do estado de carga da bateria
13 Interruptor turbo
14 Interruptor para ligar/desligar
15 Bateria*
16 Recipiente do pó
17 Tecla de desbloqueio do recipiente do pó
‡
18 Cabo de carregamento*
19 Suporte de parede*
20 Carregador rápido com bateria adicional*
Antes da primeira utilização
‡
‡
Monte o suporte de parede perto de uma tomada.
Para o efeito, retire a placa frontal do suporte de
parede. Agarre no suporte de parede com o dedo,
pelo lado de baixo, e pressione a placa frontal, por
dentro, para fora do bloqueio. Monte o suporte de
parede na parede com os parafusos fornecidos ou
correspondentes.
Enfie a ficha pequena do cabo de carregamento no
suporte de parede, pelo lado de baixo, e insira-a, por
cima, na placa pré-moldada.
Ao colocar e engatar a placa frontal, a ligação é fixada.
Insira a ficha de rede do cabo de carregamento na
tomada.
Figura 1
‡
‡
!
Insira a bateria no aspirador, através da calha de
guia, e engate-a.
Para soltar a ligação, prima o botão de desbloqueio
e retire a bateria do aparelho, puxando-a para trás.
Atenção: a bateria deve ser totalmente carregada
antes da primeira aspiração.
* consoante o equipamento
77
Carregar no suporte de parede
Aspiração
Figura 4*
Figura 7
‡
Premindo o interruptor para ligar/desligar na pega, é
possível ligar e desligar o aspirador. Durante o funcionamento, a indicação de controlo acende-se a verde.
Insira o aspirador no suporte de parede, pelo lado
de cima.
A indicação de controlo do aspirador começa lentamente a piscar, assim que o aspirador estiver ligado
à rede elétrica através do suporte de parede.
A indicação de controlo do aspirador pisca a verde
durante todo o processo de carregamento.
Assim que a bateria estiver totalmente carregada, a
indicação de controlo acende-se, de forma permanente, a verde durante alguns minutos, antes de se
apagar.
Para fins de controlo, desligue o aparelho da rede
por breves instantes. Depois disso, a indicação volta
a acender-se a verde.
Um aquecimento do cabo de carregamento e do aspirador é normal e inofensivo.
Pode carregar o aspirador, sempre que não o estiver
a utilizar.
‡
‡
‡
‡
Carregar com o carregador rápido*
‡
Para efetuar o carregamento no carregador rápido, é
necessário retirar a bateria do aparelho.(figura 1 )
Consulte o modo de funcionamento do carregador
rápido nas instruções de utilização fornecidas.
‡
Tempos de carregamento
Os tempos de carregamento indicados podem variar
em função do estado de carga, bem como da temperatura e do envelhecimento da bateria.
Para uma bateria Bosch
Power for ALL de 3,0
Ah
Com cabo de carregamento ou suporte de
parede (80%)
aproximadamente 4 h
Com cabo de carregamento ou suporte de
parede (100%)
aproximadamente 5 h
Com o carregador rápido da Bosch
ver instruções do carregador rápido
Montagem do aparelho
Figura 5*
‡
‡
Insira o tubo de aspiração no bocal do aspirador e
engate-o.
Para soltar o tubo de aspiração, prima o botão de
desbloqueio e retire o tubo de aspiração para baixo
Figura 6*
‡
‡
78
Insira o tubo de aspiração no bocal para pavimentos
e engate-o.
Para soltar o bocal para pavimentos, prima o botão
de desbloqueio e retire o tubo de aspiração do bocal
para pavimentos.
Figura 8
Premindo o interruptor turbo no aspirador, é possível
ativar adicionalmente a função turbo, durante o funcionamento. O indicador de controlo pisca rapidamente
a verde.
Tempos de funcionamento
Tal como acontece com a bateria de iões de lítio, também a bateria Power for ALL está sujeita a um desgaste
natural. Com o passar do tempo, a capacidade da bateria diminui e, com ela, também a vida útil. Trata-se
de um processo de envelhecimento natural que não resulta de qualquer defeito de material, de fabrico, nem
de qualidade.
Para uma bateria Bosch
Power for ALL de 3,0 Ah
No nível normal com
acessórios não elétricos,
para a limpeza de móveis, etc.
Até 60 min.
No nível normal com
bocal para pavimentos
elétrico, para tarefas de
limpeza normais
Até 45 min.
No nível turbo com bocal
para pavimentos elétrico
e para tarefas de limpeza
exigentes
Até 7 min.
No entanto, é possível retardar o desgaste natural com
as seguintes medidas:
‡ Carregar a bateria apenas na gama de temperatura
entre 0 °C e 45 °C.
‡ Guardar a bateria apenas na gama de temperatura
entre -20 °C e 50 °C.
‡ Não guardar durante muito tempo a bateria totalmente carregada ou completada descarregada.
Fig. 9 Aspirar com acessórios adicionais
Inserir os bocais, conforme necessário, no tubo de aspiração ou no bocal do aparelho:
a) Bocal para fendas, que se destina a aspirar fendas e
cantos, etc.
b) Pincel para móveis 2 em 1 com bocal para estofos, para
aspirar caixilhos de janelas, armários, móveis, etc.
‡ Após a utilização, volte a colocar o bocal para fendas
e o pincel para móveis 2 em 1 no suporte dos acessórios.
* consoante o equipamento
Depois do trabalho
Figura 15 Limpeza do filtro de lamelas sacudindo-o
‡
Em caso de forte sujidade, o filtro de lamelas também
pode ser sacudido.
‡ Para o efeito, retire o filtro de lamelas da unidade do
filtro exterior e limpe-o, sacudindo-o por cima de um
contentor de lixo.
‡ Deste modo, é possível inserir o filtro de lamelas
imediatamente após a limpeza.
Atenção: o filtro de lamelas não pode ser lavado.
Depois de aspirar, desligue o aparelho. Fig. 7
Figura 10 Esvaziamento do recipiente do pó
Para obter um bom resultado de aspiração, o recipiente do pó deve ser esvaziado após cada aspiração, mas,
o mais tardar, quando o pó tiver atingido a marcação
num local do recipiente do pó.
Recomendamos que não encha o recipiente do pó para
além da marcação, pois isso conduz a uma sujidade
muito forte do filtro.
Durante o esvaziamento do recipiente do pó, verifique
também sempre o grau de sujidade da unidade do filtro
e, se necessário, limpe-a de acordo com as instruções
de conservação do filtro.
Atenção: a limpeza do filtro só é possível com o
aparelho desligado.
Nunca aspire sem a unidade do filtro colocada.
!
Fig. 11
‡
‡
‡
!
Figura
‡
‡
12
Insira o filtro de lamelas na unidade do filtro exterior
e engate-o, rodando-o no sentido dos ponteiros do
relógio.
Insira a unidade do filtro no recipiente do pó, prestando atenção ao encaixe correto. Insira o recipiente
do pó no aparelho e engate-o audivelmente. Fig. 13
Limpeza do bocal para pavimentos
Remova a sujidade eventualmente existente por baixo da abertura de ejeção.
Insira a unidade do filtro no recipiente do pó, prestando impreterivelmente atenção ao encaixe correto.
Insira o recipiente do pó no aparelho e engate-o audivelmente.
Atenção: se notar uma resistência ao inserir o recipiente do pó, verifique a integralidade dos filtros e o
encaixe correto da unidade do filtro e do recipiente
do pó.
Manutenção do filtro
Os filtros devem ser limpos em intervalos regulares,
para que o aspirador funcione na perfeição.
‡ Desligue o aparelho para limpar os filtros.
Atenção: a limpeza do filtro só é possível com o
aparelho desligado.
‡ Retire o recipiente do pó do aparelho. Fig. 11
‡ Retire a unidade do filtro do recipiente do pó.
!
Figura
Retire a unidade do filtro do recipiente do pó.
a) Por norma, é suficiente abanar levemente ou sacudir
o filtro de cotão aquando do esvaziamento do recipiente do pó, para que possíveis partículas de sujidade
se soltem.
b) Se isso não for suficiente, utilize um pano seco para
remover as partículas de sujidade da superfície.
Retire a unidade do filtro do recipiente do pó.
Esvazie o recipiente do pó.
Fig. 13
‡
Figura 16 Limpeza do filtro de cotão
‡
Fig. 17
Desbloqueie o recipiente do pó com a ajuda das teclas de desbloqueio e retire-o do aparelho.
Fig. 12
‡
‡
!
Antes de proceder a trabalhos de manutenção, desligue o aspirador ou desligue o cabo de carregamento.
Fig. 18*
a) Desbloqueie o rolo de escovas, rodando-o no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio
e retire-o
lateralmente do bocal para pavimentos.
b) Corte e remova os fios e cabelos enrolados com uma
tesoura.
c) Insira o cilindro de rolos no bocal para pavimentos ao
longo da haste de guia e engate-o, rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio .
!
Atenção: o bocal para pavimentos só pode ser
colocado em funcionamento com o rolo de escovas
montado.
12
Figura 14 Limpeza do filtro de lamelas
‡
Para limpar o filtro de lamelas, rode o manípulo
180°, pelo menos, 3 vezes.
‡ Depois disso, retire o filtro de lamelas da unidade do
filtro exterior e elimine a sujidade.
Recomendamos que a limpeza do filtro de lamelas seja
efetuada sempre que o recipiente do pó é esvaziado.
* consoante o equipamento
79
Resolução de avarias
Problema
Eliminação de falhas
O aparelho não funciona e/ou sem sinal da
indicação do estado da
bateria
Certifique-se de que a
bateria está bem encaixada e / ou a bateria
está carregada.
O aparelho não funciona
e/ou indicação vermelha
do estado da bateria durante 10 s
A
bateria/o
aparelho
pode
estar
sobreaquecida(o) / ter
uma temperatura insuficiente. Aguarde até a
bateria/o aparelho ter
alcançado temperaturas
adequadas.
el
Χαιρόμαστε, που επιλέξατε μια ηλεκτρική σκούπα
Bosch της σειράς BCS1/BBS1 "Unlimited".
Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης παρουσιάζονται διάφορα
μοντέλα BCS1/BBS1 "Unlimited". Γι’ αυτό μπορεί,
να μην αντιστοιχούν όλα τα χαρακτηριστικά του
εξοπλισμού και οι λειτουργίες που περιγράφονται στο
μοντέλο σας. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια
εξαρτήματα της Bosch, τα οποία έχουν κατασκευαστεί
ειδικά για την ηλεκτρική σας σκούπα, για την επίτευξη
του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος αναρρόφησης.
Ανοίξτε παρακαλώ τις σελίδες με τις εικόνες!
Conservação
Antes de qualquer limpeza do aspirador manual, este
tem de estar desligado e separado do cabo de carregamento. O aspirador e os acessórios de plástico podem
ser conservados com um produto de limpeza para plásticos disponível no mercado.
!
1 Πέλμα δαπέδου με ηλεκτρική βούρτσα
2 Ανταλλακτική βούρτσα για ηλεκτρική βούρτσα*
3 Ανταλλακτική βούρτσα για ηλεκτρική βούρτσα/
έπιπλα*
Atenção: não deverá utilizar produtos abrasivos,
limpa-vidros ou produtos lava-tudo. Nunca mergulhe
o aspirador em água.
4 Ηλεκτρική βούρτσα για έπιπλα*
5 Βουρτσάκι για σκούπισμα επίπλων με στόμιο για
ταπετσαρίες 2σε1*
O fabricante reserva-se o direito de proceder a quaisquer alterações técnicas.
6 Εύκαμπτο στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα
αρμών*
7 XXL Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα
ταπετσαριών*
Indicação do estado de carga da bateria
Estado operacional
Modo normal
Função da indicação de
estado
A indicação acende a
verde
8 Προσαρμογέας*
9 Σωλήνας αναρρόφησης
10 Φίλτρο χνουδιών
11 Ριπιδωτό φίλτρο
12 Ένδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
Modo turbo
A indicação pisca rapidamente a verde
13 Διακόπτης turbo
Carga da bateria < 20%
A indicação pisca lentamente a vermelho
15 Μπαταρία*
A indicação apaga-se
17 Πλήκτρο απασφάλισης του δοχείου συλλογής της
σκόνης
carrega-
A indicação pisca lentamente a verde
18 Καλώδιο φόρτισης*
Bateria completamente
carregada
A indicação acende a
verde e apaga-se após
aprox. 2 minutos
Proteção contra sobreaquecimento / temperatura insuficiente
A
indicação
acende
a vermelho e apagase após aprox. 10 segundos.
Bateria gasta
Processo
mento
de
14 Διακόπτης ON/OFF
16 Δοχείο συλλογής της σκόνης
19 Στήριγμα τοίχου*
20 Ταχυφορτιστής με πρόσθετη μπαταρία*
Πριν την πρώτη χρήση
Εικ. 1
‡
‡
!
80
Τοποθετήστε την μπαταρία μέσω της ράγας οδήγησης
μέσα στην ηλεκτρική σκούπα και ασφαλίστε την.
Για το λύσιμο της σύνδεσης πατήστε το κουμπί
απασφάλισης και αφαιρέστε την μπαταρία προς τα
πίσω από τη συσκευή.
Προσοχή: Πριν την πρώτη αναρρόφηση πρέπει να
φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
Φόρτιση
‡
Έχετε τρεις δυνατότητες να φορτίσετε την μπαταρία –
απευθείας με το καλώδιο φόρτισης (Εικ. 2 ), στο
συναρμολογημένο στήριγμα τοίχου (Εικ. 3 ) ή με έναν
γνήσιο ταχυφορτιστή. Υποδείξεις για τη χρήση θα
βρείτε στις πρόσθετες οδηγίες χρήσης.
Φόρτιση μόνο με καλώδιο φόρτισης
Εικ. 2
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Για τη φόρτιση τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα
κοντά σε μια πρίζα.
Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης κάτω στη σύνδεση
της συσκευής.
Συνδέστε το φις του καλωδίου φόρτισης στην πρίζα.
Η ένδειξη ελέγχου της ηλεκτρικής σκούπας
αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας
φόρτισης αργά πράσινη.
Μόλις η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ανάβει
η ένδειξη ελέγχου για μερικά λεπτά συνεχώς
πράσινη προτού να σβήσει.
Για τον έλεγχο αποσυνδέστε τη συσκευή για λίγο από
το δίκτυο του ρεύματος. Μετά η ένδειξη ανάβει ξανά
πράσινη.
Μια θέρμανση του καλωδίου φόρτισης και της
ηλεκτρικής σκούπας είναι κανονική και ακίνδυνη.
Μπορείτε να φορτίζετε πάντοτε την ηλεκτρική
σκούπα, όταν δε χρησιμοποιείται.
‡
‡
Φόρτιση με τον ταχυφορτιστή*
‡
‡
Οι αναφερόμενοι χρόνοι φόρτισης μπορούν να
διαφέρουν λόγω κατάστασης φόρτισης, θερμοκρασία
και γήρανση της μπαταρίας.
Για μια μπαταρία 3,0Ah
Power for ALL Bosch
Εικ. 3
‡
‡
‡
‡
Συναρμολογήστε το στήριγμα τοίχου κοντά σε μια
πρίζα.
Γι’ αυτό αφαιρέστε την μπροστινή πλάκα του
στηρίγματος τοίχου. Με το δάκτυλο πιάστε από κάτω
στο στήριγμα τοίχου και απασφαλίστε την μπροστινή
πλάκα, πιέζοντάς την από μέσα. Συναρμολογήστε το
στήριγμα τοίχου με τις συνημμένες ή αντίστοιχες
βίδες στον τοίχο.
Περάστε το μικρό φις του καλωδίου φόρτισης από
κάτω στο στήριγμα τοίχου και τοποθετήστε το επάνω
στο προδιαμορφωμένο κοίλωμα.
Με την τοποθέτηση και ασφάλιση της μπροστινής
πλάκας σταθεροποιείται η σύνδεση.
Συνδέστε το φις του καλωδίου φόρτισης στην πρίζα.
Φόρτιση στο στήριγμα τοίχου
Εικ. 4*
‡
‡
Τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα από επάνω στο
στήριγμα τοίχου.
Η ένδειξη ελέγχου της ηλεκτρικής σκούπας αρχίζει
να αναβοσβήνει αργά, μόλις η ηλεκτρική σκούπα
συνδεθεί μέσω του στηρίγματος τοίχου με το δίκτυο
του ρεύματος.
Για τη φόρτιση στον ταχυφορτιστή πρέπει να
αφαιρεθεί η μπαταρία από τη συσκευή. (Εικ. 1 )
Τον τρόπο λειτουργίας του ταχυφορτιστή θα τον
βρείτε στις συνημμένες οδηγίες χρήσης.
Χρόνοι φόρτισης
Συναρμολόγηση του στηρίγματος τοίχου
‡
Η ένδειξη ελέγχου της ηλεκτρικής σκούπας
αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας
φόρτισης αργά πράσινη.
Μόλις η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ανάβει
η ένδειξη ελέγχου για μερικά λεπτά συνεχώς
πράσινη προτού να σβήσει.
Για τον έλεγχο αποσυνδέστε τη συσκευή για λίγο από
το δίκτυο του ρεύματος. Μετά η ένδειξη ανάβει ξανά
πράσινη.
Μια θέρμανση του καλωδίου φόρτισης και της
ηλεκτρικής σκούπας είναι κανονική και ακίνδυνη.
Μπορείτε να φορτίζετε πάντοτε την ηλεκτρική
σκούπα, όταν δε χρησιμοποιείται.
Με καλώδιο φόρτισης
ή στήριγμα τοίχου (80%)
περίπου 4 ώρες
Με καλώδιο φόρτισης ή
στήριγμα τοίχου (100%)
περίπου 5 ώρες
Με ταχυφορτιστή Bosch
Βλέπε τις οδηγίες του
ταχυφορτιστή
Συναρμολόγηση της συσκευής
Εικ. 5*
‡
‡
Τοποθετήστε τον σωλήνα αναρρόφησης πάνω στο
στόμιο της ηλεκτρικής σκούπας και ασφαλίστε τον.
Για το λύσιμο του σωλήνα αναρρόφησης πατήστε
το κουμπί απασφάλισης και αφαιρέστε τον σωλήνα
αναρρόφησης προς τα κάτω
Εικ. 6*
‡
‡
Τοποθετήστε τον σωλήνα αναρρόφησης στο πέλμα
δαπέδου και ασφαλίστε τον.
Για το λύσιμο του πέλματος δαπέδου πατήστε το
κουμπί απασφάλισης και τραβήξτε τον σωλήνα
αναρρόφησης από το πέλμα δαπέδου.
Αναρρόφηση
Εικ. 7
Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να ενεργοποιηθεί και
να απενεργοποιηθεί, πατώντας τον διακόπτη On/Off
στη χειρολαβή προς την κατεύθυνση του βέλους. Στη
λειτουργία η ένδειξη ελέγχου ανάβει πράσινη.
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
81
Εικ. 8
Μετά την εργασία
Κατά τη λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί πρόσθετα
η λειτουργία turbo, πατώντας τον διακόπτη turbo πάνω
στην ηλεκτρική σκούπα προς την κατεύθυνση του
βέλους. Η ένδειξη ελέγχου αναβοσβήνει γρήγορα
πράσινη.
‡
Χρόνοι λειτουργίας
Όπως κάθε μπαταρία ιόντων λιθίου υπόκειται επίσης
και η μπαταρία "Power for ALL" σε μια φυσική
φθορά. Με την πάροδο του χρόνου μειώνεται λοιπόν
η χωρητικότητα της μπαταρίας και έτσι επίσης και ο
χρόνος λειτουργίας. Εδώ πρόκειται για μια φυσική
διαδικασία γήρανση και δεν είναι αποτέλεσμα ενός
σφάλματος υλικού ή κατασκευαστικού σφάλματος ή
κάποιου ελαττώματος.
Για μια μπαταρία 3,0Ah
Power for ALL Bosch
Στην κανονική βαθμίδα
με μη ηλεκτρικά
εξαρτήματα για τον
καθαρισμό επίπλων, κτλ.
Μέχρι και 60 λεπτά
Στην κανονική βαθμίδα
με ηλεκτρικό πέλμα
δαπέδου για κανονικές
εργασίες καθαρισμού
Μέχρι και 45 λεπτά
Στη βαθμίδα turbo
με ηλεκτρικό πέλμα
δαπέδου και για
απαιτητικές εργασίες
καθαρισμού
απενεργοποιήστε
τη
Εικ. 10 Άδειασμα του δοχείου συλλογής της σκόνης
Για να πετύχετε ένα καλό αποτέλεσμα αναρρόφησης,
πρέπει το δοχείο συλλογής της σκόνης να αδειάζει
μετά από κάθε διαδικασία αναρρόφησης, το αργότερο
όμως, όταν η σκόνη σε μια θέση στο δοχείο συλλογής
της σκόνης φθάσει στο ύψος του μαρκαρίσματος.
Εμείς συνιστούμε, να μη γεμίζετε το δοχείο συλλογής
της σκόνης πάνω από το μαρκάρισμα, επειδή αυτό
οδηγεί σε μια πολύ μεγάλη ρύπανση του φίλτρου.
Κατά το άδειασμα του δοχείου συλλογής της σκόνης
ελέγχετε επίσης πάντοτε το βαθμό ρύπανσης της
μονάδας φίλτρου και όταν χρειάζεται καθαρίστε την
σύμφωνα με τις οδηγίες Φροντίδα φίλτρου.
Προσοχή: Ο καθαρισμός του φίλτρου είναι δυνατός
μόνο με απενεργοποιημένη τη συσκευή.
Μην αναρροφάτε ποτέ χωρίς τοποθετημένη τη
μονάδα φίλτρου.
!
Εικ. 11
‡
Απασφαλίστε το δοχείο συλλογής της σκόνης με τη
βοήθεια των πλήκτρων απασφάλισης και αφαιρέστε
το από τη συσκευή.
Εικ. 12
Μέχρι και 7 λεπτά
‡
‡
Εικ. 9 Αναρρόφηση με πρόσθετα εξαρτήματα
Συνδέστε τα στόμια αναρρόφησης ανάλογα με τις
ανάγκες στο σωλήνα αναρρόφησης ή στο στόμιο της
συσκευής:
a) Στόμιο αναρρόφησης για σκούπισμα αρμών και γωνιών,
κ.λπ.
b) Βουρτσάκι για σκούπισμα επίπλων με στόμιο για
ταπετσαρίες 2σε1 για την αναρρόφηση πλαισίων
παραθύρων, ντουλαπιών, επίπλων, κ.λπ.
‡ Μετά τη χρήση τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης
για σκούπισμα αρμών και βουρτσάκι για σκούπισμα
επίπλων με στόμιο για ταπετσαρίες 2σε1 ξανά στον
φορέα εξαρτημάτων.
Αφαιρέστε τη μονάδα του φίλτρου από το δοχείο
συλλογής της σκόνης.
Αδειάστε το δοχείο συλλογής της σκόνης.
Εικ. 13
‡
Τα ακόλουθα μέτρα μπορούν όμως να καθυστερήσουν
τη φυσική φθορά:
‡ Φορτίζετε την μπαταρία μόνο στην περιοχή
θερμοκρασίας μεταξύ 0 °C και 45 °C.
‡ Αποθηκεύετε την μπαταρία μόνο στην περιοχή
θερμοκρασίας μεταξύ -20 °C έως 50 °C .
‡ Μην αποθηκεύετε την μπαταρία για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα εντελώς φορτισμένη ή πλήρως
αποφορτισμένη.
82
Μετά την αναρρόφηση
συσκευή. Εικ. 7
‡
‡
!
Απομακρύνετε
ενδεχομένως
την
υπάρχουσα
ρύπανση κάτω από το άνοιγμα απόρριψης.
Τοποθετήστε τη μονάδα του φίλτρου στο δοχείο
συλλογής της σκόνης, προσέξτε οπωσδήποτε τη
σωστή προσαρμογή.
Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής της σκόνης
στη συσκευή και ασφαλίστε το με τον αντίστοιχο
χαρακτηριστικό ήχο.
Προσοχή: Εάν κατά την τοποθέτηση του δοχείου
συλλογής της σκόνης αντιληφθείτε μια αντίσταση,
ελέγξτε την πληρότητα των φίλτρων και τη σωστή
προσαρμογή της μονάδας φίλτρου και του δοχείου
συλλογής της σκόνης.
Φροντίδα του φίλτρου
Για να εργάζεται η ηλεκτρική σκούπα ιδανικά, πρέπει τα
φίλτρα να καθαρίζονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
‡ Απενεργοποιήστε τη συσκευή, για να καθαρίσετε τα
φίλτρα.
Προσοχή: Ο καθαρισμός του φίλτρου είναι δυνατός
μόνο με απενεργοποιημένη τη συσκευή.
‡ Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής της σκόνης από τη
συσκευή. Εικ. 11
‡ Αφαιρέστε τη μονάδα του φίλτρου από το δοχείο
συλλογής της σκόνης. Εικ. 12
!
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
Eικ. 14 Καθαρισμός του ριπιδωτού φίλτρου
‡
Για τον καθαρισμό του ριπιδωτού φίλτρου γυρίστε τη
λαβή το λιγότερο 3 φορές κατά 180°.
‡ Μετά αφαιρέστε το ριπιδωτό φίλτρο από την
εξωτερική μονάδα φίλτρου και αδειάστε τη ρύπανση.
Εμείς συνιστούμε το καθάρισμα του ριπιδωτού φίλτρου
με κάθε άδειασμα του δοχείου συλλογής της σκόνης.
Εικ. 15 Ελαφρό κτύπημα του ριπιδωτού φίλτρου
Σε περίπτωση ιδιαίτερα μεγάλης ρύπανσης μπορεί
επίσης να κτυπηθεί ελαφρά το ριπιδωτό φίλτρο.
‡ Αφαιρέστε γι’ αυτό το ριπιδωτό φίλτρο από την
εξωτερική μονάδα φίλτρου και κτυπήστε το ελαφρά
πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων.
‡ Το ριπιδωτό φίλτρο μπορεί έτσι να χρησιμοποιηθεί
ξανά αμέσως μετά τον καθαρισμό.
Προσοχή: Το ριπιδωτό φίλτρο δεν επιτρέπεται να
ξεπλυθεί.
!
!
Προσοχή: Το πέλμα δαπέδου επιτρέπεται να τεθεί σε
λειτουργία μόνο με συναρμολογημένο τον κύλινδρο
βούρτσας.
Αποκατάσταση βλάβης
Πρόβλημα
Αντιμετώπιση
σφαλμάτων
Η συσκευή δε λειτουργεί
και/ή δεν υπάρχει
κανένα σήμα από την
ένδειξη της κατάστασης
της μπαταρίας
Βεβαιωθείτε, ότι η
μπαταρία είναι σωστά
τοποθετημένη και/ή
η μπαταρία είναι
φορτισμένη.
Η συσκευή δε
λειτουργεί και/ή κόκκινη
ένδειξη της κατάστασης
της μπαταρίας για 10
δευτερόλεπτα
Η μπαταρία/συσκευή
μπορεί να είναι
πολύ ζεστή / πολύ
κρύα. Περιμένετε,
μέχρι να φθάσει η
μπαταρία/συσκευή
στις κατάλληλες
θερμοκρασίες.
Εικ. 16 Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών
‡
Αφαιρέστε τη μονάδα του φίλτρου από το δοχείο
συλλογής της σκόνης.
Εικ.
12
a) Κατά κανόνα αρκεί, όταν τιναχτεί ή χτυπηθεί ελαφρά
το φίλτρο χνουδιών κατά το άδειασμα του δοχείου
συλλογής της σκόνης, για να πέσουν οι ενδεχομένως
υπάρχοντες ρύποι.
b) Όταν αυτό δεν αρκεί, χρησιμοποιήστε παρακαλώ ένα
στεγνό πανί, για να απομακρύνετε τους ρύπους από την
εξωτερική επιφάνεια.
Εικ. 17
‡
‡
Τοποθετήστε το ριπιδωτό φίλτρο στην εξωτερική
μονάδα φίλτρου και ασφαλίστε το, στρέφοντάς το
προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
Τοποθετήστε τη μονάδα του φίλτρου στο δοχείο
συλλογής της σκόνης, προσέξτε τη σωστή
προσαρμογή. Τοποθετήστε το δοχείο συλλογής της
σκόνης στη συσκευή και ασφαλίστε το με τον
αντίστοιχο χαρακτηριστικό ήχο. Εικ. 13
Φροντίδα
Πριν από κάθε καθαρισμό της ηλεκτρικής σκούπας
χεριού, πρέπει να είναι απενεργοποιημένη και
αποσυνδεδεμένη από το καλώδιο φόρτισης.
Η
ηλεκτρική σκούπα και τα πλαστικά εξαρτήματα
μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό καθαρισμού
πλαστικών του εμπορίου.
!
Προσοχή: Μη χρησιμοποιείτε κανένα διαβρωτικό
υλικό, υγρό καθαρισμού γυαλιού ή υγρό καθαρισμού
γενικής χρήσης. Μη βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα
ποτέ στο νερό.
Διατηρούμε το δικαίωμα των τεχνικών αλλαγών.
Καθαρισμός του πέλματος δαπέδου
Πριν από κάθε συντήρηση απενεργοποιήστε την
ηλεκτρική σκούπα ή αποσυνδέστε την από το καλώδιο
φόρτισης.
Εικ. 18*
a) Απασφαλίστε
τον
κύλινδρο
της
βούρτσας,
στρέφοντάς τον ενάντια στη φορά των δεικτών του
ρολογιού
και αφαιρέστε τον στα πλάγια από το
πέλμα δαπέδου.
b) Κόψτε τις τυλιγμένες κλωστές και τρίχες με ένα ψαλίδι
και απομακρύντε τες.
c) Σπρώξτε τον κύλινδρο της βούρτσας στα πλάγια κατά
μήκος της ράβδου οδηγού μέσα στο πέλμα δαπέδου
και ασφαλίστε τον, στρέφοντάς τον προς τη φορά των
δεικτών του ρολογιού .
* ανάλογα με τον εξοπλισμό
83
Ένδειξη κατάστασης
μπαταρίας
φόρτισης
της
Κατάσταση λειτουργίας
Ένδειξη
κατάστασης
λειτουργίας
Κανονική λειτουργία
Η
ένδειξη
πράσινη
Λειτουργία turbo
Η ένδειξη αναβοσβήνει
γρήγορα πράσινη
Φορτίο μπαταρίας < 20%
Η ένδειξη αναβοσβήνει
αργά κόκκινη
ανάβει
Η μπαταρία είναι άδεια
Η ένδειξη σβήνει
Διαδικασία φόρτισης
Η ένδειξη αναβοσβήνει
αργά πράσινη
Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη
Η
ένδειξη
ανάβει
πράσινη και σβήνει μετά
περίπου 2 λεπτά
Προστασία από πολύ
υψηλή / πολύ χαμηλή
θερμοκρασία
Η ένδειξη ανάβει κόκκινη
και σβήνει μετά περίπου
10 δευτερόλεπτα.
tr
Bosch'un BCS1/BBS1 "Unlimited" modeli elektrikli
süpürgesini almaya karar verdiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kullanım kılavuzunda çeşitli BCS1/BBS1 "Unlimited" modelleri hakkında bilgi verilecektir. Bu nedenle açıklanan tüm donanım özellikleri ve fonksiyonlar
cihazınıza uygun olmayabilir. Mümkün olan en iyi emme
sonucunu elde etmek için süpürgenize özel olarak
üretilmiş orijinal Bosch aksesuarlarını kullanmanız gerekir.
Lütfen resimli sayfaları açınız!
1 Elektrikli fırçalı süpürge başlığı
2 Elektrikli fırça* için yedek fırça
3 Elektrikli fırça/mobilya* için yedek fırça
4 Mobilya* için elektrikli fırça*
5 2'si 1 arada döşeme başlıklı mobilya fırçası*
6 Esnek dar aralık ucu*
7 XXL döşeme başlığı*
8 Adaptör*
9 Emme borusu
10 Tiftik filtresi
11 Lamel filtresi
12 Akü şarj durumu göstergesi
13 Turbo şalteri
14 Açma/kapama şalteri
15 Akü*
16 Toz haznesi
17 Toz haznesi kilit açma tuşu
18 Şarj kablosu*
19 Duvar desteği*
20 Ek akülü* hızlı şarj cihazı
İlk kullanımdan önce
Resim 1
‡
‡
!
84
Aküyü kılavuz ray üzerinden elektrikli süpürgeye
yerleştiriniz ve kilitleyiniz.
Bağlantıyı ayırmak için kilit açma düğmesine basınız
ve aküyü arka taraftan cihazdan çıkarınız.
Dikkat: İlk emme öncesinde akü tamamen şarj
edilmiş olmalıdır.
* cihaz donanımına bağlıdır
Şarj
Hızlı şarj cihazı ile şarj*
‡
Hızlı şarj cihazında şarj etmek için akünün cihazdan
çıkarılması gereklidir (Resim 1 )
Hızlı şarj cihazının çalışma biçimini ekteki kullanım
kılavuzunda bulabilirsiniz.
Aküyü şarj etmek için üç yol mevcuttur – doğrudan şarj
kablosu ile (Resim 2 ), monte edilen duvar desteği içinde (Resim 3 ) veya orijinal hızlı şarj cihazı ile. Kullanıma
dair bilgiler, ek kullanım kılavuzu içinde mevcuttur.
‡
Sadece şarj kablosu ile şarj
Şarj süreleri
Resim 2
Belirtilen şarj süreleri şarj durumu, akü sıcaklığı ve
yaşı nedeniyle değişebilir.
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Elektrikli süpürgeyi şarj etmek için bir prizin yakınına
getiriniz.
Şarj kablosunu cihazın altındaki bağlantıya takınız.
Şarj kablosunun fişini prize takınız.
Elektrikli süpürgenin kontrol göstergesi, tüm şarj
işlemi boyunca yeşil renkte yanıp söner.
Akü tamamen şarj olduğunda kontrol göstergesi sönmeden önce birkaç dakika sürekli olarak yeşil yanar.
Cihazı kontrol etmek için cihazı kısa süre şebekeden
ayırınız. Bundan sonra gösterge yeniden yeşil yanar.
Şarj kablosunun ve elektrikli süpürgenin ısınması
normaldir ve sorun değildir.
Elektrikli süpürgeyi kullanılmadığı her an şarja
bağlayabilirsiniz.
3,0Ah Bosch Power for
ALL akü için
Şarj kablosuyla veya
duvar desteğiyle (%80)
yaklaşık 4 saat
Şarj kablosuyla veya duvar desteğiyle (%100)
yaklaşık 5 saat
Bosch hızlı şarj cihazı ile
bkz. Hızlı şarj cihazının
kılavuzu
Cihaz montajı
Resim 5*
Duvar desteği montajı
‡
Resim 3
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Duvar desteğini bir rpizin yakınına monte ediniz.
Bunun için duvar desteğinin ön plakasını çıkarınız.
Parmağınızla duvar desteğini alttan kavrayınız ve ön
plakayı kilidin içinden dışarı doğru bastırınız. Duvar
desteğini ürünle birlikte teslim edilen veya uygun vidalarla duvara monte ediniz.
Şarj kablosunun küçük fişini alttan duvar desteğine
takınız ve üstten önceden hazırlanmış boşluğa
yerleştiriniz.
Ön plakayı yerleştirerek ve kilitleyerek bağlantıyı sabitleyiniz.
Şarj kablosunun şebek fişini prize takınız.
Emme borusunu elektrikli süpürgenin nozülüne
takınız ve kilitleyiniz.
Emme borusunu sökmek için kilit açma düğmesine
basınız ve emme borusunu aşağıdan çıkarınız
Resim 6*
‡
‡
Emme borusunu süpürge başlığına takınız ve kilitleyiniz.
Süpürge başlığını sökmek için kilit açma düğmesine
basınız ve emme borusunu süpürge başlığından çekiniz.
Emme
Resim 7
Resim 4*
Tutamaktaki açma/kapama şalterini ok yönünde
bastırarak elektrikli süpürgeyi açabilir ve kapatabilirsiniz. Çalışırken kontrol göstergesi yeşil yanar.
‡
Resim 8
Duvar desteğinde şarj
‡
‡
‡
‡
Elektrikli süpürgeyi yukarıdan aşağı doğru duvar
desteğine yerleştiriniz.
Elektrikli süpürge duvar desteği üzerinden elektrik
şebekesine bağlandığında elektrikli süpürgenin kontrol göstergesi yavaşça yanıp sönmeye başlar.
Elektrikli süpürgenin kontrol göstergesi, tüm şarj
işlemi boyunca yeşil renkte yanıp söner.
Akü tamamen şarj olduğunda kontrol göstergesi sönmeden önce birkaç dakika sürekli olarak yeşil yanar.
Cihazı kontrol etmek için cihazı kısa süre şebekeden
ayırınız. Bundan sonra gösterge yeniden yeşil yanar.
Şarj kablosunun ve elektrikli süpürgenin ısınması
normaldir ve sorun değildir.
Elektrikli süpürgeyi kullanılmadığı her an şarja
bağlayabilirsiniz.
Elektrikli süpürgedeki turbo şalterini ok yönünde iterek
çalışma devam ederken turbo fonksiyonunu açabilirsiniz. Kontrol göstergesi hızlıca yeşil yanıp söner.
Çalışma süreleri
Her Li-Ion akü gibi Power for ALL akü de olağan bir
yıpranma oranına sahiptir. Zaman içinde akü kapasitesi
olduğu gibi kullanım süresi de azalır. Bu doğal bir eskime sürecidir ve bir malzeme veya üretim hatası veya bir
hasar değildir.
* cihaz donanımına bağlıdır
85
3,0Ah Bosch Power for
ALL akü için
Normal kademede,
mobilya temizliği vb. için
elektrikli aksesuarlar
kullanılmadığında.
Azami 60 dak.
Normal temizleme işleri
için elektrikli süpürge
başlığı ile normal kademede
Azami 45 dak.
Zorlu temizleme işleri
için ve elektrikli süpürge
başlığıyla turbo kademede
Azami 7 dak.
Resim 11
‡
Resim 12
‡
‡
Resim 9 Ek aksesuar ile emme
Ucu ihtiyaca göre emme borusuna veya cihaz nozülüne
takınız:
a) Aralıkların ve köşelerin vb. süpürülmesi için dar aralık
ucu.
b) Pencere kenarlarının, dolapların ve mobilyaların vb. temizlenmesi için döeşeme başlıklı 2'si 1 arada mobilya
fırçası.
‡ Dar aralık ucu veya döşeme başlıklı 2'si 1 arada mobilya fırçası kullanıldıktan sonra aksesuar taşıyıcıya
takılmalıdır.
Filtre ünitesini toz haznesinden çıkarınız
Toz haznesini boşaltınız.
Resim 13
‡
‡
Aşağıdaki önlemler olağan yıpranma sürecini geciktirebilir:
‡ Aküyü sadece 0 C ve 45 C sıcaklık aralığında şarj
ediniz.
‡ Aküyü sadece -20 C ile 50 C sıcaklık aralığında
saklayınız.
‡ Aküyü uzun süre tamamen dolu veya tamamen boş
olarak saklamayınız.
Toz haznesinin kilidi, kilit açma düğmesi yardımıyla
açılmalı ve toz haznesi cihazdan çıkarılmalıdır.
‡
!
Mevcut kiri, atık borusundan çıkarınız.
Filtre ünitesi toz haznesine yerleştiriniz, bu sırada
yerine doğru oturmasına mutlaka dikkat ediniz.
Toz haznesini cihaza yerleştiriniz ve duyulur şekilde
yerine oturduğundan emin olunuz.
Dikkat: Toz haznesinin yerleştirilmesinde bir dirençle
karşılaşılırsa filtrenin eksiksiz olup olmadığını ve
filtre ünitesi ve toz haznesinin yerlerine doğru oturup
oturmadığını kontrol ediniz.
Filtre bakımı
Elektrikli süpürgenin doğru çalışabilmesi için filtreler
düzenli aralıklarla temizlenmelidir.
‡ Lütfen filtreyi temizlemek için cihazı kapatınız.
Dikkat: Filtre temizliği ancak cihaz kapalıyken mümkündür.
‡ Toz haznesini cihazdan çıkarınız. Resim 11
‡ Filtre toz haznesinden çıkarılmalıdır. Resim 12
!
Resim 14 Lamel filtresinin temizlenmesi
‡
Lamel filtresinin temizlenmesi için düğmeyi en az 3
defa 180° döndürünüz.
‡ Daha sonra lamel filtresini dış filtre ünitesinden
çıkarınız ve pislikleri boşaltınız.
Her toz haznesi boşaltma işleminde lamel filtresinin temizlenmesini öneriyoruz.
Resim 15 Lamel filtresinin vurarak temizlenmesi
Çalışma sona erdikten sonra
‡
Süpürme işleminden sonra cihazı kapatınız. Resim 7
Resim 10 Toz haznesinin boşaltılması
İyi bir emme sonucu almak için her emme işleminden
sonra toz haznesi boşaltılmalıdır. Bu işlem en geç tozlar
toz haznesindeki işaretli alana ulaştığında yapılmalıdır.
Filtrenin yoğun şekilde kirlenmesine sebep olacağından
toz haznesindeki işaretli alanın geçilmemesini öneririz.
Toz haznesinin boşaltılması sırasında filtre ünitesinin
kirlilik derecesini de her zaman kontrol ediniz ve ihtiyaç
durumunda filtre temizliği talimatlarına uygun olarak
filtreyi temizleyiniz.
Özellikle aşırı kirlenme durumunda lamel filtre üzerine
vurularak temizlenebilir.
‡ Lamel filtresini bunun için dış filtre ünitesinden
çıkarınız ve bir çöp kutusu üzerindeyken filtreye
vurarak filtreyi temizleyiniz.
‡ Lamel filtresi böylece temizlikten hemen sonra
kullanılabilir.
Dikkat: Lamel filtresi yıkanamaz.
!
Resim 16 Tiftik filtresinin temizlenmesi
‡
Filtre toz haznesinden çıkarılmalıdır. Resim 12
a) Genel prensip olarak toz haznesinin boşaltılması
esnasında tiftik filtresi gövdesine hafifçe vurmak ya da
hafifçe sallamak, olası kirlerin çözünmesi için yeterlidir.
b) Bu yeterli olmazsa yüzeyde kalan kir partiküllerini temizlemek için lütfen kuru bir bez kullanınız.
!
Dikkat: Filtre temizliği ancak cihaz kapalıyken
olanaklıdır.
Asla filtre ünitesini takmadan cihaz ile emiş
yapmayınız.
86
* cihaz donanımına bağlıdır
Akü şarj durumu göstergesi
Resim 17
‡
Lamel filtresini dış filtre ünitesine yerleştiriniz ve
saat yönünde çevirerek kilitleyiniz.
Filtre ünitesi toz haznesine yerleştiriniz, bu sırada
yerine doğru oturmasına mutlaka dikkat ediniz. Toz
haznesini cihaza yerleştiriniz ve duyulur şekilde yerine oturduğundan emin olunuz. Resim 13
Çalışma durumu
Fonksiyon durum göstergesi
Normal mod
Gösterge yeşil yanar
Turbo modu
Gösterge
hızla
yanıp söner
Süpürge başlığının temizlenmesi
Akü şarjı < %20
Her bakımdan önce süpürge kapatılmalı veya şarj kablosundan çekilmelidir.
Gösterge yavaşça kırmızı
yanıp söner
Akü boş
Gösterge söner
Şarj işlemi
Gösterge yavaşça yeşil
yanıp söner
Akü tamamen şarj oldu
Gösterge yeşil yanar ve
yaklaşık 2 dakika sonra
söner
Aşırı yüksek / düşük
sıcaklık koruması
Gösterge kırmızı yanar
ve yaklaşık 10 dakika
sonra söner.
‡
Resim 18*
a) Fırça silindirini saat yönünün tersine çevirerek
silindir kilidini açınız ve yanal olarak süpürge
başlığından çekiniz.
b) Birikmiş tüyler ve kılları makas kullanarak kesiniz ve
çıkarınız.
c) Fırça silindirini yanal olarak kılavuz çubuklar boyunca
süpürge başlığının içine itiniz ve saat yönünde çevirerek kilitleyiniz.
!
yeşil
Dikkat: Süpürge başlığı sadece fırça silindiri takılmış
haldeyken çalıştırılabilir.
Arızaların giderilmesi
Sorun
Hatanın giderilmesi
Cihaz çalışmıyor ve/veya
akü durumu göstergesinde sinyal yok
Akünün
doğru
yerleştirildiğinden
ve/
veya akünün şarj edilmiş
olduğundan emin olunuz.
Cihaz çalışmıyor ve/veya
kırmızı akü durumu göstergesi 10 sn.
Akü/Cihaz aşırı ısınmış /
az ısınmış olabilir. Akü/
Cihaz uygun sıcaklığa
erişene kadar bekleyiniz.
Bakım
El süpürgesinin her temizlenmesinden önce süpürge
kapatılmalı ve şarj kablosundan çekilmelidir. Elektrikli
süpürge ve plastik aksesuar parçaları normal bir plastik temizleme maddesi ile temizlenerek, bakımlı olması
sağlanabilir.
!
Dikkat: Aşındırıcı temizleme maddesi, cam temizleyici
veya çok amaçlı temizleyiciler kullanılmamalıdır.
Süpürgeyi kesinlikle suya sokmayınız.
Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.
* cihaz donanımına bağlıdır
87
pl
Dziękujemy za zakup odkurzacza BCS1/BBS1 "Unlimited" firmy Bosch.
W niniejszej instrukcji obsługi przedstawione zostały
różne modele odkurzacza BCS1/BBS1 "Unlimited".
Dlatego może się zdarzyć, że opisane wyposażenie
i jego funkcje nie zawsze odnoszą się do danego modelu. W celu osiągnięcia możliwie najlepszego wyniku odkurzania należy stosować wyłącznie oryginalne
akcesoria firmy Bosch, które zostały zaprojektowane
specjalnie do tego modelu odkurzacza.
Rozłożyć strony z rysunkami!
Ładowanie
Są trzy możliwości ładowania akumulatora –
bezpośrednio za pomocą przewodu ładowarki
(rys. 2 ), w zamontowanym uchwycie ściennym
(rys. 3 ) lub za pomocą oryginalnej ładowarki szybkiego ładowania. Odpowiednie wskazówki na ten temat
podane są w dodatkowej instrukcji obsługi.
Ładowanie wyłącznie za pomocą przewodu ładowarki
Rysunek 2
‡
‡
‡
‡
1 Szczotka do podłóg z elektroszczotką
2 Szczotka zastępcza do elektroszczotki*
3 Szczotka zastępcza do elektroszczotki/ do mebli*
4 Elektroszczotka do mebli*
5 2w1 Ssawka do mebli ze szczotką do tapicerki*
6 Elastyczna ssawka do szczelin*
7 Szczotka do tapicerki XXL*
‡
‡
8 Adapter*
9 Rura ssąca
10 Filtr z włókniny
11 Filtr lamelowy
12 Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
13 Przełącznik turbo
Montaż uchwytu ściennego
Rysunek 3
‡
‡
14 Przełącznik WŁ./WYŁ.
15 Akumulator*
16 Pojemnik na pył
17 Przycisk odblokowujący pojemnik na pył
‡
18 Przewód ładowarki*
19 Uchwyt ścienny*
20 Ładowarka szybkiego ładowania z dodatkowym
akumulatorem*
W celu naładowania umieścić odkurzacz w pobliżu
gniazda elektrycznego.
Przewód ładowarki włożyć w złącze na dole
urządzenia.
Wtyczkę przewodu ładowarki włożyć do gniazda
elektrycznego.
Podczas całego procesu ładowania lampka kontrolna odkurzacza miga powoli na zielono.
Po całkowitym naładowaniu akumulatora lampka
kontrolna będzie świeciła się nieprzerwanie przez
przez kilka minut na zielono, a następnie zgaśnie.
W celu skontrolowania odłączyć na krótko
urządzanie od sieci. Następnie wskaźnik ponownie
zaświeci się na zielono.
Nagrzanie przewodu ładowarki i odkurzacza jest zjawiskiem normalnym i nie stanowi zagrożenia.
Odkurzacz można ładować zawsze wtedy, gdy nie
jest on używany.
‡
‡
Zamontować uchwyt ścienny w pobliżu gniazda elektrycznego.
W tym celu zdjąć przedni panel z uchwytu ściennego.
Chwycić uchwyt ścienny palcem od dołu i wysunąć
od wewnątrz panel przedni z blokady. Za pomocą
dostarczonych lub odpowiednich śrub zamocować
uchwyt ścienny na ścianie.
Małą wtyczkę przewodu ładowarki włożyć od dołu w
uchwyt ścienny i umieścić w wykonanym wcześniej
wgłębieniu na górze.
Ostatnim etapem podłączenia jest nałożenie i zablokowanie panelu przedniego.
Wtyczkę sieciową przewodu ładowarki włożyć do
gniazda elektrycznego..
Przed pierwszym użyciem
Rysunek 1
‡
‡
!
88
Korzystając z prowadnicy umieścić akumulator w odkurzaczu i zatrzasnąć.
W celu zwolnienia blokady nacisnąć przycisk
odblokowujący i wyciągnąć akumulator do tyłu z
urządzenia.
Uwaga: Przed pierwszym odkurzaniem należy
całkowicie naładować akumulator.
Ładowanie w uchwycie ściennym
Rysunek 4*
‡
‡
Odkurzacz umieścić od góry w uchwycie ściennym.
Gdy odkurzacz jest podłączony do zasilania za
pośrednictwem uchwytu ściennego, lampka kontrolna odkurzacza zaczyna powoli migać.
* w zależności od wyposażenia
‡
‡
‡
Lampka kontrolna odkurzacza miga na zielono podczas całego procesu ładowania.
Po całkowitym naładowaniu akumulatora lampka
kontrolna będzie świeciła się nieprzerwanie przez
przez kilka minut na zielono, a następnie zgaśnie.
W celu skontrolowania odłączyć na krótko
urządzanie od sieci. Następnie wskaźnik ponownie
zaświeci się na zielono.
Nagrzanie przewodu ładowarki i odkurzacza jest zjawiskiem normalnym i nie stanowi zagrożenia.
Odkurzacz można ładować zawsze wtedy, gdy nie
jest on używany.
Ładowanie za pomocą ładowarki szybkiego ładowania*
‡
‡
Korzystanie z ładowarki szybkiego ładowania wymaga wyjęcia akumulatora z urządzenia.(rys. 1 )
Sposób działania ładowarki szybkiego ładowania
jest opisany w dołączonej instrukcji obsługi.
Czasy ładowania
Podane czasy ładowania mogą się różnić w zależności
od stanu akumulatora, jego temperatury oraz okresu
użytkowania.
Dotyczy akumulatora
3,0 Ah Bosch Power
for ALL
Za pomocą przewodu
ładowarki lub uchwytu
ściennego (80%)
ok. 4 h
Za pomocą przewodu
ładowarki lub uchwytu
ściennego (100%)
ok. 5 h
Za pomocą ładowarki
szybkiego ładowania firmy Bosch
patrz instrukcja
ładowarki szybkiego
ładowania
Montaż urządzenia
Rysunek 5*
‡
‡
Rurę ssącą nasadzić na króciec odkurzacza i
zatrzasnąć.
W celu zwolnienia blokady rury ssącej nacisnąć przycisk odblokowujący i zdjąć rurę ssącą do dołu.
Rysunek 6*
‡
‡
Rurę ssącą włożyć na szczotkę do podłóg i
zatrzasnąć.
W celu zwolnienia blokady szczotki do podłóg
nacisnąć przycisk odblokowujący i wyjąć rurę ssącą
ze szczotki do podłóg.
Odkurzanie
Rysunek 7
Za pomocą przełącznika Wł./Wył. na uchwycie odkurzacz można włączyć lub wyłączyć, naciskając w kierunku strzałki. Podczas pracy lampka kontrolna świeci się
na zielono.
Rysunek 8
Przełącznik turbo na odkurzaczu może być używany do
uruchamiania funkcji turbo podczas pracy odkurzacza
poprzez naciśnięcie w kierunku strzałki. Lampka kontrolna miga szybko na zielono.
Czasy pracy
Podobnie jak wszystkie akumulatory litowo-jonowe,
również akumulator Power for ALL jest narażony na naturalne zużycie. Z upływem czasu pojemność akumulatora, a tym samym również czas jego działania, ulega
zmniejszeniu. Jest to naturalny proces starzenia się,
który nie jest wynikiem wady materiału, wady fabrycznej ani wady fizycznej rzeczy.
Dotyczy akumulatora 3,0
Ah Bosch Power for ALL
W przypadku czyszczenia mebli itp. przy użyciu
normalnego stopnia
mocy oraz wyposażenia
bez napędu elektrycznego.
Maks. 60 min.
W przypadku zwykłych
prac czyszczących
przy użyciu normalnego stopnia mocy oraz
elektrycznej szczotki do
podłóg.
Maks. 45 min.
W przypadku intensywnych prac czyszczących
przy użyciu stopnia turbo
oraz elektrycznej szczotki do podłóg.
Maks. 7 min.
Poniższe działania mogą jednak opóźnić naturalne
zużycie:
‡ Akumulator ładować tylko w zakresie temperatur od
0°C do 45°C.
‡ Akumulator należy przechowywać wyłącznie w zakresie temperatur od -20°C do 50°C.
‡ Nie przechowywać przez dłuższy czas w pełni
naładowanego lub całkowicie rozładowanego akumulatora.
9
Odkurzanie
z
zastosowaniem
Rysunek
wyposażenia dodatkowego
W zależności od potrzeby nasadzić szczotkę na rurę
ssącą lub króciec urządzenia:
a) Ssawka do szczelin. Do odkurzania szczelin, rogów itp.
* w zależności od wyposażenia
89
b) Ssawka do mebli 2w1 ze szczotką do tapicerki do odkurzania ram okiennych, szaf, mebli itp.
‡ Po użyciu z powrotem włożyć ssawkę do szczelin
oraz ssawkę do mebli 2w1 ze szczotką do tapicerki
w uchwyt na akcesoria.
Po pracy
‡
Po zakończeniu odkurzania wyłączyć urządzenie.
Rysunek
7
Rysunek 10 Opróżnianie pojemnika na pył
W celu uzyskania odpowiedniego rezultatu odkurzania,
należy opróżniać pojemnik na pył po każdym użyciu
urządzenia, najpóźniej w momencie, kiedy pył w pojemniku osiągnie zaznaczony poziom.
Zalecamy, aby nie przekraczać poziomu zaznaczonego
w pojemniku na pył, ponieważ powoduje to bardzo silne zanieczyszczenie filtra.
Podczas opróżniania pojemnika na pył kontrolować
również stopień zabrudzenia zewnętrznego modułu
filtrującego i w razie potrzeby wyczyścić go zgodnie
ze wskazówkami podanymi w instrukcji Konserwacja
filtra.
Uwaga: Filtry można czyścić wyłącznie, gdy
urządzenie jest wyłączone.
Nigdy nie odkurzać bez zamontowanego modułu
filtrującego.
!
Rysunek 14 Czyszczenia filtra lamelowego
‡
W celu oczyszczenia filtra lamelowego należy przynajmniej trzykrotnie obrócić pokrętło o 180°.
‡ Zdjąć filtr lamelowy z zewnętrznego modułu
filtrującego i usunąć zanieczyszczenia.
Czyszczenie filtra lamelowego zalecane jest przy
każdym opróżnieniu pojemnika na pył.
Rysunek 15 Trzepanie filtra lamelowego
W przypadku bardzo silnego zabrudzenia filtr lamelowy
można wytrzepać.
‡ W tym celu wyjąć filtr lamelowy z zewnętrznego
modułu filtrującego i wytrzepać nad koszem na
śmieci.
‡ Filtr lamelowy można dzięki temu użyć bezpośrednio
po wyczyszczeniu.
Uwaga: Filtr lamelowy nie nadaje się do prania.
!
Rysunek 16 Czyszczenie filtra z włókniny
‡
Wyjąć jednostkę filtrującą z pojemnika na pył.
Rysunek
12
a) Z reguły wystarcza, jeżeli filtr z włókniny zostanie podczas opróżniania pojemnika na pył lekko wytrząśnięty
lub wytrzepany, co umożliwi oderwanie się drobinek
brudu.
b) Jeśli to nie wystarczy, użyć suchej ściereczki, aby
usunąć drobinki brudu zgromadzone na powierzchni.
Rysunek 11
Rysunek 17
‡
‡
Pojemnik na pył odblokować za pomocą przycisku
odblokowującego i wyjąć z urządzenia.
Rysunek 12
‡
‡
‡
Wyjąć moduł filtrujący z pojemnika na pył.
Opróżnić pojemnik na pył.
Filtr lamelowy włożyć do zewnętrznego modułu
filtrującego i zatrzasnąć przez obrócenie w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Włożyć moduł filtrujący do pojemnika na pył,
zwracając uwagę na prawidłowe położenie. Włożyć
pojemnik na pył do urządzenia i zatrzasnąć w
słyszalny sposób. Rysunek 13
Rysunek 13
‡
‡
‡
!
Usunąć ewentualne zabrudzenia poniżej otworu wylotowego.
Włożyć moduł filtrujący do pojemnika na pył,
zwracając uwagę na prawidłowe położenie.
Włożyć pojemnik na pył do urządzenia i zatrzasnąć
w słyszalny sposób.
Uwaga: W przypadku zauważenia oporu podczas
wkładania pojemnika na pył należy sprawdzić,
czy filtr jest kompletny oraz czy moduł filtrujący i
pojemnik na pył są prawidłowo włożone.
Konserwacja filtra
Optymalne działanie odkurzacza wymaga regularnego
czyszczenia filtrów.
‡ Przed przystąpieniem do czyszczenia filtrów
wyłączyć urządzenie.
Uwaga: Filtry można czyścić wyłącznie, gdy
urządzenie jest wyłączone.
‡ Wyjąć z urządzenia pojemnik na pył. Rysunek 11
‡ Wyjąć jednostkę filtrującą z pojemnika na pył.
Czyszczenie szczotki do podłóg
Przed każdym zabiegiem konserwacyjnym wyłączyć
odkurzacz lub odłączyć ładowarkę.
Rysunek 18*
a) Odblokować wałek szczotki obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
i
wyciągnąć w bok ze szczotki do podłóg.
b) Nawinięte nitki i włosy przeciąć nożyczkami i usunąć.
c) Wałek szczotki wsunąć z boku wzdłuż prowadnicy w
ą w kieszczotkę do podłóg i zablokować go, obracając
runku zgodnym z ruchem wskazówek zegara .
!
Uwaga: Ssawka do podłóg może być używana
wyłącznie po zamontowaniu wałka szczotki.
!
Rysunek
90
12
* w zależności od wyposażenia
Usuwanie usterek:
hu
Problem
Usunięcie usterki
Urządzenie nie działa i/
lub nie ma sygnału ze
wskaźnika stanu akumulatora
Upewnić się, że akumulator jest prawidłowo
włożony
i/lub
naładowany.
Urządzenie nie działa
i/lub wskaźnik stanu
akumulatora świeci się
przez 10 s na czerwono
Temperatura akumulatora/urządzenia
może
być zbyt wysoka/zbyt
niska.
Poczekać,
aż
akumulator/urządzenie
osiągnie
odpowiednią
temperaturę.
Köszönjük, hogy a Bosch BCS1/BBS1 „Unlimited” sorozat porszívóját választotta.
Jelen használati utasításban különböző BCS1/BBS1
„Unlimited” modelleket mutatunk be. Emiatt lehetséges, hogy nem minden tartozék és funkció egyezik meg
az Ön által vásárolt modell tartozékaival és funkcióival.
Csak eredeti Bosch tartozékokat használjon, amelyeket
speciálisan az Ön porszívójához fejlesztettünk ki, hogy
a legjobb porszívási eredményt érhesse el.
Kérjük, hajtsa ki a képes oldalakat.
Konserwacja
Przed każdym czyszczeniem odkurzacza ręcznego
należy go wyłączyć i odłączyć od przewodu ładowarki.
Odkurzacz i elementy wyposażenia z tworzywa sztucznego można czyścić dostępnymi na rynku środkami do
czyszczenia tworzyw sztucznych.
!
1 Padlószívófej elektromos kefével
2 Pótkefe elektromos keféhez*
3 Pótkefe elektromos keféhez/bútorokhoz*
Uwaga: Nie należy stosować środków do szorowania,
środków do czyszczenia szkła ani uniwersalnych
środków czyszczących. Pod żadnym pozorem nie
zanurzać odkurzacza w wodzie.
4 Elektromos kefe bútorokhoz*
5 2 az 1-ben bútorecset kárpittisztító fejjel*
6 Flexibilis réstisztító fej*
7 XXL kárpittisztító fej*
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
8 Adapter*
9 Szívócső
10 Pihefogó
11 Lamellás szűrő
Tryb pracy
Funkcja wskaźnika stanu
12 Akkutöltöttség-kijelző
Normalny tryb
Wskaźnik świeci się na
zielono
14 Be-/kikapcsoló gomb
Tryb turbo
Wskaźnik miga szybko
na zielono
16 Portartály
Naładowanie akumulatora < 20%
Wskaźnik miga powoli na
czerwono
18 Töltőkábel*
Akumulator
rozładowany
Wskaźnik wyłącza się
20 Gyorstöltő kiegészítő akkuval*
jest
Proces ładowania
Wskaźnik miga powoli na
zielono
Akumulator
jest
całkowicie naładowany
Wskaźnik
świeci
się
na zielono i gaśnie po
upływie ok. 2 minut
Zabezpieczenie
przed
zbyt wysoką/zbyt niską
temperaturę
Wskaźnik świeci się na
czerwono i gaśnie po
upływie ok. 10 sekund.
13 Turbókapcsoló
15 Akku*
17 Portartály kioldógombja
19 Fali rögzítő*
Az első használat előtt
1 . ábra
‡
‡
!
Az akkut a vezetősínek mentén helyezze a porszívóba, és pattintsa be.
A rögzítés oldásához nyomja meg a kioldógombot,
majd hátrafelé vegye ki az akkut a készülékből.
Figyelem: Az első használat előtt az akkumulátor
legyen teljesen feltöltve.
* kiviteltől függően
91
Feltöltés
Töltés gyorstöltővel*
Háromféleképpen töltheti az akkut – közvetlenül a
töltőkábellel ( 2 . ábra), a felszerelt fali rögzítőben ( 3 .
ábra) vagy egy eredeti gyorstöltővel. Kezelési tanácsokat a kiegészítő használati utasításban talál.
‡
Töltés csak töltőkábellel
2 . ábra
‡
‡
‡
‡
‡
‡
A töltéshez helyezze a porszívót egy csatlakozóaljzat
közelébe.
A töltőkábelt dugja be alul a készülék csatlakozójába.
A töltőkábel csatlakozódugóját dugja a csatlakozóaljzatba.
A porszívó kijelzője a töltés teljes időtartama alatt
lassan villog zölden.
Mihelyt az akku teljesen feltöltődött, a kijelző néhány percig folyamatosan világít zölden, mielőtt kialudna.
Ellenőrzésként válassza le a készüléket a hálózatról.
Ekkor a kijelző ismét zölden világít.
A töltőkábel és a porszívó felmelegedése normális
jelenség, és nem ad okot aggodalomra.
A porszívót bármikor töltheti, amikor nem használja.
‡
Gyorstöltőben való töltéshez ki kell venni az akkut a
készülékből. ( 1 . ábra)
A gyorstöltő működését a mellékelt használati utasításból ismerheti meg.
Töltési idők
A megadott töltési idők a töltöttségi állapottól, az
akku hőmérsékletétől és korától függően változhatnak.
3,0 Ah-s Bosch Power
for ALL akku esetén
Töltőkábel vagy fali
rögzítő használatával
(80%)
kb. 4 óra
Töltőkábel vagy fali
rögzítő használatával
(100%)
kb. 5 óra
Bosch gyorstöltővel
lásd a gyorstöltő útmutatóját
Készülék összeállítása
5* . ábra
Fali rögzítő felszerelése
3 . ábra
‡
‡
‡
‡
‡
A fali rögzítőt egy csatlakozóaljzat közelében szerelje fel.
Ehhez vegye le a fali rögzítő előlapját. Ujjával nyúljon alulról a fali rögzítőbe, és belülről pattintsa ki
az előlapot. A fali rögzítőt a mellékelt vagy más
megfelelő csavarok segítségével szerelje fel a falra.
A töltőkábel kis csatlakozóját alulról bújtassa be a
fali rögzítőbe, és fent fektesse az előre kialakított
mélyedésbe.
Az előlap felhelyezésével és bepattintásával rögzíti a
csatlakozást.
A töltőkábel csatlakozódugóját dugja a csatlakozóaljzatba.
Töltés a fali rögzítőben
4* . ábra
‡
‡
‡
‡
‡
92
Felülről helyezze a porszívót a fali rögzítőbe.
A porszívó kijelzője lassan villogni kezd, ahogy a
porszívó a fali rögzítőn keresztül csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A porszívó kijelzője a töltés teljes időtartama alatt
zölden villog.
Mihelyt az akku teljesen feltöltődött, a kijelző néhány percig folyamatosan világít zölden, mielőtt kialudna.
Ellenőrzésként válassza le a készüléket a hálózatról.
Ekkor a kijelző ismét zölden világít.
A töltőkábel és a porszívó felmelegedése normális
jelenség, és nem ad okot aggodalomra.
A porszívót bármikor töltheti, amikor nem használja.
‡
‡
A szívócsövet helyezze a porszívó toldatára, és
pattintsa be.
A szívócső kioldásához nyomja meg a kioldógombot,
és lefelé vegye le a szívócsövet
6* . ábra
‡
‡
Helyezze a szívócsövet a padlószívófejbe és kattintsa be.
A padlószívófej kioldásához nyomja meg a kioldógombot, és húzza ki a szívócsövet a padlószívófejből.
Porszívózás
7 . ábra
A markolaton lévő be-/kikapcsoló gombot a nyíl irányába
nyomva kapcsolhatja be és ki a porszívót. Üzem közben
a kijelző zölden világít.
8 . ábra
A porszívón lévő turbókapcsolót üzem közben a nyíl
irányába nyomva kapcsolhatja be a turbó funkciót. A
kijelző gyorsan villog zölden.
Üzemidők
Ahogy minden Li-ion akku, a Power for ALL akku is természetes módon amortizálódik. Idővel csökken az akku
kapacitása, és így a működési ideje is. Ez természetes
folyamat, és nem anyag-, gyártói vagy áruhiba következménye.
* kiviteltől függően
3,0 Ah-s Bosch Power for
ALL akku esetén
Normál fokozaton nem
elektromos tartozékokkal, bútorok stb.
tisztításánál
Akár 60 perc
Normál fokozaton
elektromos padlószívófejjel, normál tisztítási
feladatoknál
Akár 45 perc
Turbó fokozaton
elektromos padlószívófejjel, igényes tisztítási
feladatoknál
Akár 7 perc
‡
‡
9 . ábra Porszívózás kiegészítő tartozékkal
Helyezze fel a használni kívánt szívófejet a szívócsőre
vagy a készülék toldatára:
a) Réstisztító fej fugák, sarkok stb. porszívózásához.
b) 2 az 1-ben bútorecset kárpittisztító fejjel ablakkeretek,
szekrények, bútorok stb. porszívózásához
‡ Használat után helyezze vissza a réstisztító fejet és a
2 az 1-ben bútorecsetet a tartozéktartóba.
A munka befejezése után
ábra
10 . ábra A portartály kiürítése
Az optimális porszívási eredmény érdekében a portartályt minden porszívózás után ki kell üríteni, legkésőbb
azonban akkor, ha a por a tartály egy részén elérte a
jelölést.
Azt ajánljuk, hogy ne várja meg, hogy a por mennyisége meghaladja a jelölést, mivel az a szűrő erős
szennyeződéséhez vezet.
A portartály ürítésénél mindig ellenőrizheti a külső
szűrőegység szennyeződési fokát, és szükség esetén a
szűrőtisztítási útmutatónak megfelelően megtisztíthatja azt.
Figyelem: A szűrőtisztítás csak kikapcsolt készülékkel lehetséges.
Soha ne tisztítsa behelyezett szűrőegység nélkül.
!
Vegye ki a szűrőegységet a portartályból
Ürítse ki a portartályt.
13 . ábra
‡
Porszívózás után kapcsolja ki a készüléket. 7 .
A kioldógomb segítségével kattintsa ki a portartályt
és vegye ki a készülékből.
12 . ábra
‡
‡
A következőkkel késleltetheti a természetes elhasználódást:
‡ Az akkut csak 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékleten
töltse.
‡ Az akkut csak -20 °C és 50 °C közötti hőmérsékleten
tárolja.
‡ Az akkut ne tárolja hosszabb ideig teljesen feltöltött
vagy lemerült állapotban.
‡
11 . ábra
‡
!
Távolítsa el a kidobónyílás alatt található
szennyeződéseket is.
Helyezze be a portartályba a szűrőegységet, ennek
során feltétlenül ügyeljen az egység megfelelő elhelyezkedésére.
Helyezze be a portartályt a készülékbe, és hallható
módon pattintsa be.
Figyelem: Ha a portartály behelyezésekor ellenállást
érzékel, ellenőrizze, hogy a szűrőnek minden alkatrésze megvan-e, illetve hogy megfelelően helyezte-e be a
szűrőegységet és a portartályt.
A szűrő ápolása
A porszívó optimális működése érdekében a szűrőt
rendszeres időközönként meg kell tisztítani.
‡ A szűrő tisztításához kapcsolja ki a készüléket.
Figyelem: A szűrőtisztítás csak kikapcsolt készülék
esetén lehetséges.
‡ Vegye ki a portartályt a készülékből. 11 . ábra
‡ Vegye ki a szűrőegységet a portartályból. 12 . ábra
!
14 . ábra A lamellás szűrő tisztítása
‡
A lamellás szűrő megtisztításához fordítsa el a pecket 180°-kal legalább háromszor.
‡ Ezután vegye ki a lamellás szűrőt a külső
szűrőegységből,
és
ürítse
ki
belőle
a
szennyeződéseket.
Azt ajánljuk, hogy a lamellás szűrőt minden alkalommal
tisztítsa meg a portartály ürítésével együtt.
15 . ábra A lamellás szűrő kiütögetése
Különösen erős szennyeződés esetén a lamellás szűrő
ütögetéssel is tisztítható.
‡ Vegye ki a lamellás szűrőt a külső szűrőegységből, és
ütögesse ki egy szemeteskuka fölött.
‡ A lamellás szűrő így tisztítás után azonnal használható.
Figyelem: A lamellás szűrőt nem szabad kimosni.
!
16 . ábra A pihefogó tisztítása
‡
Vegye ki a szűrőegységet a portartályból. 12 . ábra
a) Rendszerint elegendő, ha a pihefogót a portartály kiürítésekor enyhén megrázza vagy ütögetéssel kiporolja,
hogy a lehetséges szennyeződés részecskéi kihulljanak.
b) Ha ez nem lenne elegendő, használjon egy száraz
törlőkendőt, azért hogy a szennyeződést a felületről
eltávolítsa.
* kiviteltől függően
93
Akkutöltöttség-kijelző
17 . ábra
‡
Helyezze be a lamellás szűrőt a külső szűrőegységbe,
és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva pattintsa be.
Helyezze be a portartályba a szűrőegységet, ennek
során ügyeljen az egység megfelelő elhelyezkedésére. Helyezze be a portartályt a készülékbe, és hallható módon pattintsa be. 13 . ábra
‡
A padlószívófej tisztítása
Karbantartás előtt minden alkalommal kapcsolja ki a
porszívót, és húzza ki a töltőkábelt.
Üzemállapot
Á l l a p o t k i j e l z ő
működése
Normál üzemmód
A kijelző zölden világít
Turbó üzemmód
A kijelző gyorsan villog
zölden
Akkutöltöttség < 20%
A kijelző lassan villog pirosan
Az akku üres
A kijelző kialszik
Töltési folyamat
A kijelző lassan villog
zölden
Az akku teljesen feltöltött
A kijelző zölden világít,
majd kb. 2 perc múlva
kialszik
Túl
magas/alacsony
hőmérséklet elleni védelem
A kijelző pirosan világít,
majd kb. 10 perc múlva
kialszik.
18* . ábra
a) A kefehengert pattintsa ki az óramutató járásával ellentétes irányba történő forgatással , majd húzza
ki oldalról a padlószívófejből.
b) A rácsavarodott fonalakat és hajszálakat ollóval vágja
át és távolítsa el.
c) A kefehengert tolja be oldalról a vezetősín mentén a
padlószívófejbe, és pattintsa be az óramutató járásával
megegyező irányba történő forgatással .
!
Figyelem: A padlószívófej csak felszerelt kefedobbal
használható.
Problémamegoldás
Probléma
Hibaelhárítás
A készülék nem működik,
és/vagy nincs jel az
akkutöltöttség-kijelzőn
Ellenőrizze, hogy az akku
a helyén van-e és/vagy
fel van-e töltve.
A
készülék
nem
működik, és/vagy piros
az akkutöltöttség-kijelző
10 másodpercre.
Az akku / a készülék
hőmérséklete túl magas
vagy alacsony. Várja meg,
amíg az akku / a készülék eléri a megfelelő
hőmérsékletet.
Ápolás
A kézi porszívót minden tisztítás előtt ki kell kapcsolni és ki kell húzni a töltőkábelt. A porszívó és a
műanyag tartozékok kereskedelmi forgalomban kapható műanyagtisztító szerrel tisztíthatók.
!
Figyelem: Ne használjon súrolószert, üvegtisztítót
vagy univerzális tisztítószert. A porszívót soha ne
merítse vízbe.
Műszaki változtatások joga fenntartva.
94
* kiviteltől függően
cs
Těší nás, že jste se rozhodli pro vysavač Bosch řady
BCS 1/BBS 1 "Unlimited".
V tomto návodu k použití jsou popsány různé modely
BCS 1/BBS 1 "Unlimited". Proto je možné, že váš model nemusí mít všechny popsané vlastnosti vybavení
a funkce. Pro dosažení co možná nejlepšího výsledku vysávání používejte pouze originální příslušenství
Bosch, které bylo vyvinuto speciálně pro váš vysavač.
Rozložte si stránky s obrázky.
Nabíjení
Máte tři možnosti, jak nabít baterii - přímo pomocí
nabíjecího kabelu (obrázek 2 ), na namontovaném
držáku na stěnu (obrázek 3 ) nebo pomocí originální
rychlonabíječky. Pokyny pro manipulaci najdete ve
zvláštním návodu k použití.
Nabíjení pomocí nabíjecího kabelu
Obrázek 2
‡
‡
‡
‡
1 Podlahová hubice s elektrickým kartáčem
2 Náhradní kartáč pro elektrický kartáč*
‡
3 Náhradní kartáč pro elektrický kartáč/nábytek*
‡
4 Elektrický kartáč pro nábytek*
5 2 v 1 kartáč na nábytek a hubice na čalounění*
6 Flexibilní štěrbinová hubice*
7 XXL hubice na čalounění*
8 Adaptér*
9 Sací trubka
Montáž držáku na stěnu
Obrázek 3
‡
‡
10 Filtr na vlákna
11 Lamelový filtr
12 Ukazatel nabití baterie
‡
13 Vypínač Turbo
14 Vypínač zap/vyp
15 Baterie*
16 Nádoba na prach
‡
‡
17 Uvolňovací tlačítko nádoby na prach
18 Nabíjecí kabel*
19 Držák na stěnu*
Při nabíjení položte vysavač do blízkosti zásuvky.
Přívodní kabel zapojte dolů do přípojky na
spotřebiči.
Zástrčku přívodního kabelu zapojte do zásuvky.
Ukazatel vysavače po celou dobu procesu nabíjení
pomalu zeleně bliká.
Jakmile je baterie zcela nabitá, svítí ukazatel několik
minut trvale zeleně, potom zhasne.
Pro kontrolu spotřebič krátce odpojte ze sítě. Poté
se ukazatel znovu rozsvítí zeleně.
Zahřívání přívodního kabelu a vysavače je normální a
neškodné.
Vysavač můžete nabíjet vždy, když se nepoužívá.
Namontujte držák na stěnu do blízkosti zásuvky.
Za tímto účelem sejměte přední panel držáku na
stěnu. Prstem uchopte zespodu držák na stěnu a
vytlačte přední panel zevnitř z uzávěru. Držák na
stěnu namontujte na stěnu pomocí přiložených nebo
odpovídajících šroubů.
Navlečte malou zástrčku přívodního kabelu zespodu
do držáku na stěnu a vložte ji nahoře do vytvarované
prohlubně.
Nasazením a zacvaknutím předního panelu připojení
zafixujete.
Síťovou zástrčku přívodního kabelu zapojte do zásuvky.
Nabíjení v držáku na stěnu
20 Rychlonabíječka s přídavnou baterií*
Obrázek 4*
Před prvním použitím
‡
‡
Obrázek 1
‡
‡
!
Nasaďte baterii na vodicí lišty ve vysavači
a zacvakněte ji.
Pro uvolnění spojení stiskněte odjišťovací tlačítko
a vytáhněte baterii směrem dozadu ze spotřebiče.
Pozor: Před prvním vysáváním by měla být baterie
plně nabitá.
‡
‡
‡
Nasaďte vysavač shora do držáku na stěnu.
Ukazatel vysavače začne pomalu blikat, jakmile je
vysavač přes držák na stěnu připojen k elektrické
síti.
V průběhu celého procesu nabíjení bliká ukazatel
vysavače zeleně.
Jakmile je baterie zcela nabitá, svítí ukazatel několik
minut trvale zeleně, potom zhasne.
Pro kontrolu spotřebič krátce odpojte ze sítě. Poté
se ukazatel znovu rozsvítí zeleně.
Zahřívání přívodního kabelu a vysavače je normální a
neškodné.
Vysavač můžete nabíjet vždy, když se nepoužívá.
* v závislosti na výbavě
95
Nabíjení pomocí rychlonabíječky*
‡
Pro baterii Bosch 3,0 Ah
Power for ALL
Pro nabíjení na rychlonabíječce musíte baterii vyjmout ze spotřebiče (obrázek 1 )
Způsob
fungování
rychlonabíječky
najdete
v přiloženém návodu k použití.
‡
Doba nabíjení
Uvedené doby nabíjení se mohou lišit podle stavu
nabití, podle teploty a stárnutí baterie.
Pro baterii Bosch 3,0
Ah Power for ALL
S přívodním kabelem
nebo držákem na stěnu
(80 %)
přibližně 4 h
S přívodním kabelem
nebo držákem na stěnu
(100 %)
přibližně 5 h
S
rychlonabíječkou
Bosch
viz návod k
rychlonabíječce
Montáž spotřebiče
Obrázek 5*
‡
‡
Nasaďte sací trubku na hubici vysavače a zacvakněte
ji.
Pro uvolnění sací trubky stiskněte odjišťovací
tlačítko a sací trubku sejměte směrem dolů
Obrázek 6*
‡
‡
Nasaďte sací trubku na podlahovou hubici
a zacvakněte ji.
Pro uvolnění podlahové hubice stiskněte odjišťovací
tlačítko a sací trubku z podlahové hubice vytáhněte.
Vysávání
Obrázek 7
Pomocí vypínače zap/vyp na rukojeti lze spotřebič
stiskem ve směru šipky zapnout a vypnout. Při provozu
svítí ukazatel zeleně.
Obrázek 8
Pomocí vypínače turbo na vysavači lze stiskem ve
směru šipky při běžícím provozu dodatečně zapnout
funkci turbo. Ukazatel bliká rychle zeleně.
Doba provozu
Stejně jako každá baterie Li-Ion, podléhá baterie Power for ALL přirozenému opotřebení. Postupem času
tedy klesá kapacita baterie a také se zkracuje doba
chodu. Jedná se o přirozený proces stárnutí a nikoliv o důsledek chyby materiálu nebo chyby výrobce či
věcné vady.
96
Na normální stupeň
s neelektrickým
příslušenstvím pro
čištění nábytku apod.
Až 60 min.
Na normální stupeň s
elektrickou podlahovou
hubicí pro normální
úkony vysávání
Až 45 min.
Stupeň Turbo s elektrickou podlahovou hubicí
a pro náročné úkony
vysávání
Až 7 min.
Následující opatření mohou nicméně přirozené
opotřebení zpomalit:
‡ Baterii nabíjejte pouze při teplotě prostředí od 0 °C
do 45 °C.
‡ Skladujte baterii při teplotách od -20 °C do 50 °C.
‡ Baterii neskladujte delší dobu plně nabitou ani zcela
vybitou.
Obrázek 9 Vysávání s přídavným příslušenstvím
Podle potřeby nasaďte hubici na sací trubici nebo hubici spotřebiče:
a) Štěrbinová hubice pro vysávání ve štěrbinách, rozích
atd.
b) 2 v 1 kartáč na nábytek s hubicí na čalounění pro
vysávání okenních rámů, skříní, nábytku apod.
‡ Po použití umístěte štěrbinovou hubici a 2 v 1 kartáč
na nábytek s hubicí na čalounění zpět do držáku na
příslušenství.
Po ukončení práce
‡
Po skončení vysávání spotřebič vypněte.
Obrázek
7
Obrázek 10 Vyprázdnění nádoby na prach
Pro dosažení dobrého výsledku vysávání nádobu na
prach vyprázdněte po každém vysávání, nejpozději
však, když prach na jednom místě v nádobě na prach
dosáhne ke značce.
Doporučujeme nenaplňovat nádobu na prach nad
značku, protože to vede k silnému znečištění filtru.
Při vyprazdňování nádoby na prach vždy zkontrolujte
míru znečištění vnější filtrační jednotky a v případě
potřeby ji vyčistěte podle návodu na péči o filtr.
Pozor: Filtry lze čistit jen, když je spotřebič vypnutý.
Nikdy nevysávejte bez nasazené filtrační jednotky.
!
Obrázek 11
‡
Odjistěte nádobu na prach pomocí odjišťovacích
tlačítek a vyjměte ji ze spotřebiče.
* v závislosti na výbavě
Obrázek 12
Čištění podlahové hubice
‡
‡
Před prováděním jakékoli údržby vysavač vypněte,
resp. odpojte od napájecího kabelu.
Vyjměte z nádoby na prach filtrační jednotku
Vyprázdněte nádobu na prach.
Obrázek 13
‡
‡
‡
!
Odstraňte případné nečistoty pod výstupním otvorem.
Nasaďte filtrační jednotku do nádoby na prach,
bezpodmínečně dbejte na správnou polohu.
Nádobu na prach nasaďte do spotřebiče a slyšitelně
ji zacvakněte.
Pozor: Pokud při nasazování nádoby na prach ucítíte
odpor, zkontrolujte prosím filtry, zda jsou kompletní, a zda jsou filtrační jednotka a nádoba na prach
správně nasazené.
Údržba filtrů
Filtry čistěte v pravidelných intervalech, aby vysavač
pracoval optimálně.
‡ Před čištěním filtrů vypněte spotřebič.
Pozor: Filtry lze čistit jen, když je spotřebič vypnutý.
‡ Vyjměte ze spotřebiče nádobu na prach. Obrázek 11
‡ Vyjměte z nádoby na prach filtrační jednotku. Obrá-
!
zek
12
Obrázek 14 Čištění lamelového filtru
‡
Pro vyčištění lamelového filtru otočte knoflík
minimálně třikrát o 180°.
‡ Poté vyjměte lamelový filtr z vnější filtrační jednotky
a odstraňte nečistoty.
Doporučujeme lamelový filtr čistit při každém
vyprazdňování nádoby na prach.
Obrázek 15 Vyklepání lamelového filtru
Při mimořádně silném znečištění lze lamelový filtr také
vyklepat.
‡ Lamelový filtr za tímto účelem vyjměte z vnější
filtrační jednotky a nad popelnicí ho vyklepejte.
‡ Lamelový filtr tak lze ihned po vyčištění opět použít.
Pozor: Lamelový filtr nemyjte.
!
Obrázek 18*
a) Kartáčový válec uvolněte otočením proti směru hodinových ručiček
a vytáhněte ho do strany z podlahové hubice.
b) Namotané nitě a vlasy přestřihněte nůžkami
a odstraňte je.
c) Kartáčový válec zasuňte ze strany podél vodicí tyče do
podlahové hubice a otočením po směru hodinových
ručiček ho zajistěte.
!
Pozor: Podlahová hubice se smí uvádět do provozu
jen s namontovaným kartáčovým válcem.
Odstranění závady
Problém
Odstranění poruchy
Spotřebič nefunguje a/
nebo ukazatel stavu baterie nesvítí
Ujistěte se, že je baterie správně nasazená a/
nebo nabitá.
Spotřebič nefunguje a/
nebo ukazatel stavu baterie svítí červeně 10 s.
Baterie/spotřebič může
být
přehřátý/podchlazený. Počkejte, dokud
baterie/spotřebič
nedosáhne vhodné teploty.
Údržba
Ruční vysavač vždy před čištěním vypněte a odpojte od napájecího kabelu. Na ošetřování vysavače
a příslušenství z plastu lze používat běžně prodávané
čisticí prostředky na plast.
!
Pozor: Nepoužívejte abrazivní prostředky, čisticí
prostředky na sklo ani univerzální čisticí prostředky.
Vysavač nikdy neponořujte do vody.
Technické změny vyhrazeny.
Obrázek 16 Čištění filtru na vlákna
‡
Vyjměte z nádoby na prach filtrační jednotku.
Obrázek
12
a) Zpravidla stačí, když filtr na vlákna při vyprazdňování
nádoby na prach lehce vytřepete nebo vyklepete, aby
se uvolnily případné nečistoty.
b) Pokud to nestačí, použijte pro odstranění nečistot
z povrchu suchý hadr.
Obrázek 17
‡
‡
Nasaďte lamelový filtr do vnější jednotky filtru a otáčením proti směru hodinových ručiček
zaklapněte.
Nasaďte filtrační jednotku do nádoby na prach,
přitom dbejte na správnou polohu. Nádobu na prach
nasaďte do spotřebiče a slyšitelně ji zacvakněte. Obrázek
13
* v závislosti na výbavě
97
Ukazatel nabití baterie
ru
Aktuální stav
Funkce ukazatel stavu
Normální režim
Ukazatel bliká zeleně
Režim turbo
Ukazatel
zeleně
Nabití baterie < 20 %
Ukazatel bliká pomalu
červeně
Baterie je vybitá
Ukazatel zhasíná
Průběh nabíjení
Ukazatel bliká pomalu
zeleně
Baterie je zcela nabitá
Ukazatel svítí zeleně a
zhasne po cca 2 minutách
Ochrana před příliš vysokou / příliš nízkou teplotou
Ukazatel svítí červeně a
zhasne po cca 10 sekundách.
bliká
rychle
Мы рады, что вы остановили свой выбор на
пылесосе Bosch серии BCS1/BBS1 «Unlimited».
В этой инструкции по эксплуатации представлены
различные модели серии BCS1/BBS1 «Unlimited». Поэтому возможно, что некоторые функции
и принадлежности, описанные здесь, могут
отсутствовать у вашего прибора. Для достижения
оптимального результата уборки используйте
только оригинальные принадлежности Bosch,
разработанные специально для вашего пылесоса.
Разверните страницы с рисунками!
1 Насадка для пола/ковра с электрощёткой
2 Сменная щётка для электрощётки*
3 Сменная щётка для электрощётки/мебели*
4 Электрощётка для мебели*
5 Мягкая щётка с насадкой для мягкой мебели «два
в одном»*
6 Гибкая щелевая насадка*
7 Насадка для мягкой мебели XXL*
8 Адаптер*
9 Всасывающая трубка
10 Фильтрующая сетка
11 Ламельный фильтр
12 Индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи
13 Выключатель Turbo
14 Выключатель
15 Аккумуляторная батарея*
16 Контейнер для сбора пыли
17 Кнопка фиксации контейнера для сбора пыли
18 Кабель зарядного устройства*
19 Настенное крепление*
20 Устройство быстрой зарядки с дополнительной
аккумуляторной батареей*
Перед первым использованием
Рис. 1
‡
‡
!
98
Вставьте
аккумуляторную
батарею
по
направляющей в пылесос и зафиксируйте до
слышимого щелчка.
Для отсоединения нажмите кнопку фиксации и
извлеките аккумуляторную батарею из прибора
движением назад.
Внимание: Перед первым использованием
пылесоса аккумуляторная батарея должна быть
полностью заряжена.
* в зависимости от комплектации
Зарядка
Зарядка в настенном креплении
Зарядка аккумуляторной батареи возможна тремя
способами: напрямую с помощью кабеля зарядного
устройства ( рис. 2 ), в установленном настенном
креплении ( рис. 3 ) или с помощью оригинального
устройства
быстрой
зарядки.
Указания
по
использованию можно найти в дополнительной
инструкции по эксплуатации.
Рис. 4*
‡
‡
‡
Зарядка только с помощью кабеля
зарядного устройства
Рис. 2
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Для зарядки положите пылесос рядом с
розеткой.
Вставьте кабель зарядного устройства снизу в
разъём пылесоса.
Вставьте вилку кабеля зарядного устройства в
розетку.
Контрольный индикатор пылесоса в течение
всего процесса зарядки медленно мигает
зелёным цветом.
Когда аккумуляторная батарея будет полностью
заряжена, контрольный индикатор начинает
непрерывно гореть зелёным цветом в течение
нескольких минут, после чего гаснет.
Для проверки заряда ненадолго отключите
прибор от сети. После этого индикатор снова
загорается зелёным цветом.
Нагревание кабеля зарядного устройства и
пылесоса закономерно и не представляет
опасности.
Пока пылесос не используется, вы можете
постоянно держать его в зарядном устройстве.
Установка настенного крепления
‡
‡
Вставьте пылесос сверху в настенное крепление.
Контрольный индикатор пылесоса начинает
медленно мигать зелёным цветом, как только
пылесос через настенное крепление будет
подключён к электросети.
Контрольный индикатор пылесоса в течение
всего процесса зарядки мигает зелёным цветом.
Когда аккумуляторная батарея будет полностью
заряжена, контрольный индикатор начинает
непрерывно гореть зелёным цветом в течение
нескольких минут, после чего гаснет.
Для проверки заряда ненадолго отключите
прибор от сети. После этого индикатор снова
загорается зелёным цветом.
Нагревание кабеля зарядного устройства и
пылесоса закономерно и не представляет
опасности.
Пока пылесос не используется, вы можете
постоянно держать его в зарядном устройстве.
Зарядка с помощью
быстрой зарядки*
‡
‡
Для зарядки в устройстве быстрой зарядки
необходимо вынуть аккумуляторную батарею из
прибора.(Рис. 1 )
Описание того, как функционирует устройство
быстрой зарядки, вы найдёте в прилагаемой
инструкции по эксплуатации.
Время зарядки
Указанное время зарядки может отличаться в
зависимости от уровня заряда, температуры
аккумуляторной батареи и её срока службы.
Рис. 3
‡
‡
‡
‡
‡
Установите настенное крепление рядом с
розеткой.
Для этого снимите фронтальную панель
настенного
крепления.
Вставьте
палец
в настенное крепление снизу и выньте
фронтальную панель из фиксатора, нажав на неё
изнутри. Зафиксируйте настенное крепление на
стене с помощью прилагаемых или подходящих
шурупов.
Проденьте маленькую штепсельную вилку
кабеля зарядного устройства в настенное
крепление снизу и вставьте вверху в углубление
соответствующей формы.
С помощью установки и фиксации фронтальной
панели разъём фиксируется.
Вставьте вилку кабеля зарядного устройства в
розетку.
устройства
Для аккумуляторной
батареи Bosch 3,0 А*ч
серии «Power for ALL»
С помощью кабеля
зарядного устройства
или настенного
крепления (80%)
примерно 4 ч
С помощью кабеля
зарядного устройства
или настенного
крепления (100%)
примерно 5 ч
С помощью устройства
быстрой зарядки Bosch
см. инструкцию к
устройству быстрой
зарядки
* в зависимости от комплектации
99
Сборка прибора
Для аккумуляторной
батареи Bosch 3,0 А*ч
серии «Power for ALL»
Рис. 5*
‡
‡
Вставьте всасывающую трубку в патрубок
пылесоса и зафиксируйте со слышимым
щелчком.
Чтобы
отсоединить
всасывающую
трубку,
нажмите кнопку фиксации и отсоедините
всасывающую трубку движением вниз.
Рис. 6*
‡
‡
Вставьте всасывающую трубку в насадку для
пола/ковра и зафиксируйте со слышимым
щелчком.
Чтобы отсоединить насадку для пола/ковра,
нажмите кнопку фиксации и отсоедините
всасывающую трубку от насадки.
Уборка
Рис. 7
С помощью выключателя на ручке шланга
можно включать и выключать пылесос нажатием
в направлении стрелки. В режиме работы
контрольный индикатор горит зелёным цветом.
Рис. 8
С помощью выключателя Turbo на пылесосе во
время текущего режима работы дополнительно
можно подключить функцию Turbo нажатием в
направлении стрелки. Контрольный индикатор
начнёт быстро мигать зелёным цветом.
Время работы
Как и любая другая литий-ионная аккумуляторная
батарея, также и аккумуляторная батарея серии
«Power for ALL» подвержена
естественному
износу.
С
течением
времени
ёмкость
аккумуляторной батареи уменьшается, а вместе
с нею и время работы. При этом речь идёт о
естественном процессе старения, а не о дефекте
материала или погрешности изготовления или
каком-либо другом дефекте изделия.
В обычном режиме
с помощью
неэлектрических
принадлежностей для
очистки мебели и т. д.
До 60 минут
В обычном режиме
с помощью
электрической насадки
для пола/ковра для
обычной очистки
любых поверхностей
До 45 минут
В режиме Turbo с помощью
электрической насадки
для пола/ковра для
особенно тщательной
уборки
До 7 минут
Однако следующие действия могут отсрочить
естественный износ:
‡ Заряжайте аккумуляторную батарею только при
температуре от 0 °C до +45 °C.
‡ Храните аккумуляторную батарею только при
температуре от -20 °C до +50 °C.
‡ Не храните аккумуляторную батарею в течение
длительного времени
полностью
заряженной или полностью разряженной.
Рис. 9 Уборка с использованием дополнительных
принадлежностей
В зависимости от ситуации надевайте насадки на
всасывающую трубку или патрубок прибора:
a) Щелевая насадка для чистки щелей, углов и т. д.
b) Мягкая щётка с насадкой для мягкой мебели «два
в одном» для чистки оконных рам, шкафов, мебели
и т. д.
‡ По окончании уборки вставьте щелевую насадку
и мягкую щётку с насадкой для мягкой мебели
«два в одном» в держатель для принадлежностей.
После уборки
‡
После уборки выключите пылесос.
Рис.
7
Рис. 10 Опорожнение контейнера для сбора пыли
Для достижения хороших результатов желательно
опорожнять контейнер для сбора пыли после
каждой уборки, в любом случае не позднее, чем
уровень пыли в контейнере достигнет специальной
отметки.
Мы не рекомендуем заполнять контейнер пылесоса
до уровня выше отметки, поскольку это приводит к
чрезмерному загрязнению фильтра.
100
* в зависимости от комплектации
Опорожняя контейнер для сбора пыли, всегда
проверяйте степень загрязнения фильтровального
блока и при необходимости очищайте его согласно
инструкции «Обслуживание фильтров».
Внимание: Очистка фильтров возможна только
при выключенном пылесосе.
Никогда не производите уборку без
установленного фильтровального блока.
!
Рис. 11
‡
Разблокируйте контейнер для сбора пыли при
помощи кнопок фиксации и извлеките его из
пылесоса.
Рис. 15 Выколачивание ламельного фильтра
Если ламельный фильтр сильно загрязнён, его
можно выколотить.
‡ Для этого извлеките ламельный фильтр из
фильтровального блока и выколотите его над
контейнером для мусора.
‡ Благодаря этому ламельный фильтр сразу после
очистки можно снова установить на место.
Внимание: Ламельный фильтр нельзя
промывать.
!
Рис. 16 Очистка фильтрующей сетки
‡
Рис. 12
‡
‡
Выньте фильтровальный блок из контейнера для
сбора пыли
Опорожните контейнер для сбора пыли.
Рис. 13
‡
‡
‡
!
При необходимости удалите грязь, скопившуюся
под выпускным отверстием.
Установите фильтровальный блок в контейнер,
при этом обязательно следите за правильностью
установки.
Вставьте контейнер в пылесос и зафиксируйте
до щелчка.
Внимание: В случае возникновения
сопротивления при установке контейнера для
сбора пыли проверьте комплектность фильтров и
правильность положения фильтровального блока и
контейнера для сбора пыли.
Обслуживание фильтров
Для оптимальной работы пылесоса фильтры нужно
регулярно чистить.
‡ Выключите пылесос, чтобы очистить фильтры.
Внимание: Очистка фильтров возможна только
при выключенном пылесосе.
‡ Выньте контейнер для сбора пыли из прибора.
!
‡
Рис.
11
Выньте фильтровальный блок из контейнера для
сбора пыли. Рис. 12
Рис. 14 Очистка ламельного фильтра
‡
Для очистки ламельного фильтра поверните
рычажок на 180° не менее трёх раз.
‡ Затем извлеките ламельный фильтр из
фильтровального блока и очистите его от грязи.
Мы рекомендуем чистить ламельный фильтр
вместе с каждым опорожнением контейнера для
сбора пыли.
Выньте фильтровальный блок из контейнера для
сбора пыли.
Рис.
12
a) Как правило, чтобы удалить частички грязи,
достаточно, опорожняя контейнер для сбора пыли,
немного потрясти фильтрующую сетку или легко
постучать по ней.
b) Если этого недостаточно, возьмите сухую ткань и с
её помощью удалите частички грязи с поверхности.
Рис. 17
‡
‡
Вставьте ламельный фильтр во внешний
фильтровальный блок и зафиксируйте его,
повернув по часовой стрелке.
Установите фильтровальный блок в контейнер,
при этом следите за правильностью установки.
Вставьте контейнер в пылесос и зафиксируйте
до щелчка. Рис. 13
Очистка насадки для пола/ковра
Каждый раз перед техобслуживанием пылесоса
выключайте его и отсоединяйте от кабеля
зарядного устройства.
Рис. 18*
a) Поворачивая валик щётки против часовой
стрелки до , разблокируйте его и отсоедините
от насадки для чистки пола/ковра сбоку.
b) Намотавшиеся нитки и волосы разрежьте
ножницами и удалите.
c) Задвиньте валик щётки сбоку вдоль направляющего
стержня в насадку для пола/ковра и зафиксируйте
его, повернув по часовой стрелке до .
!
Внимание: Насадку для пола/ковра можно
использовать только с установленным валиком
щётки.
* в зависимости от комплектации
101
Устранение неисправности
Проблема
Устранение
неисправности
Прибор не работает и/
или отсутствует сигнал
индикатора состояния
аккумуляторной
батареи
Проверьте,
установлена ли
аккумуляторная
батарея правильно и/
или заряжена ли она.
Прибор не работает
и/или индикатор
состояния
аккумуляторной
батареи красного
цвета в течение 10
секунд
Аккумуляторная
батарея и/или прибор
перегрелись или
слишком холодные.
Подождите, пока
температура
аккумуляторной
батареи и/или
прибора не достигнет
подходящего уровня.
Уход
Перед каждой чисткой пылесос необходимо
выключать и отсоединять от кабеля зарядного
устройства.
Пылесос
и
пластмассовые
принадлежности
можно
чистить
обычными
средствами для чистки пластмассы.
!
Внимание: не используйте абразивные чистящие
средства, средства для мытья стёкол или
универсальные моющие средства. Не погружайте
пылесос в воду.
Индикатор
уровня
аккумуляторной батареи
Рабочий режим
Функция индикатора
уровня заряда
Обычный режим
Индикатор
горит
зелёным цветом
Режим Turbo
Индикатор
мигает
цветом
быстро
зелёным
Заряд
аккумулятор<
20%ной батареи
Индикатор
мигает
цветом
медленно
красным
Аккумуляторная
батарея разряжена
Индикатор гаснет
Процесс зарядки
Индикатор
мигает
цветом
Аккумуляторная
батарея полностью
заряжена
Индикатор загорается
зелёным
цветом
и
гаснет прим. через 2
минуты
Защита от воздействия
повышенной/
пониженной
температуры
Индикатор загорается
красным
цветом
и
гаснет после прим. 10
секунд.
Оставляем за собой право на внесение технических
изменений.
102
заряда
* в зависимости от комплектации
медленно
зелёным
ro
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aspirator
marca Bosch din seria BCS1/BBS1 „Unlimited”.
În aceste instrucţiuni de utilizare sunt reprezentate diferite modele BCS1/BBS1 „Unlimited”. De aceea, este
posibil ca nu toate caracteristicile de dotare şi toate
funcţiile descrise să existe la modelul dumneavoastră.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate la aspirare,
este recomandabil să utilizaţi numai accesoriile originale Bosch, care au fost proiectate special pentru aspiratorul dvs.
Vă rugăm să deschideţi la paginile cu imagini!
Încărcarea
Aveţi trei posibilităţi pentru încărcarea acumulatorului
- direct prin cablul de încărcare (figura 2 ), în suportul
de perete (figura 3 ) sau cu un încărcător rapid original.
Indicaţii privind utilizarea găsiţi în instrucţiunile de utilizare suplimentare.
Încărcare numai cu cablul de încărcare
Figura 2
‡
‡
‡
‡
1 Duză pentru pardoseală, cu perie electrică
2 Perie de rezervă pentru peria electrică*
3 Perie de rezervă pentru peria electrică/mobilier*
‡
4 Perie electrică pentru mobilier*
5 Perie pentru mobilă 2în1, cu duză pentru tapiserie*
‡
6 Duză flexibilă pentru spaţii înguste*
Puneţi la încărcat aspiratorul în apropierea unei prize.
Introduceţi cablul de încărcare în racordul din partea inferioară a aparatului.
Introduceţi în priză ştecherul cablului de încărcare.
Afişajul de comandă a aspiratorului se aprinde intermitent, lent, în verde pe toată durata procesului de
încărcare.
Imediat ce acumulatorul este încărcat complet,
afişajul de comandă se aprinde continuu în verde
timp de câteva minute înainte de a se stinge.
Scurtcircuit la dispozitivul de comandă de la priză.
Apoi, afişajul se reaprinde în verde.
Încălzirea cablului de încărcare şi a aspiratorului
reprezintă un fenomen normal şi nu comportă niciun
pericol.
Puteţi încărca întotdeauna aspiratorul atunci când
nu este în uz.
7 Duză pentru tapiserie XXL*
8 Adaptor*
Montarea suportului de perete
9 Tubul de aspirare
Figura 3
10 Sită pentru scame
11 Filtru lamelar
‡
‡
12 Afişaj al stării de încărcare a bateriei
13 Comutator Turbo
14 Comutator Pornit/Oprit
15 Acumulator*
16 Recipient de colectare a prafului
17 Tastă de deblocare a recipientului de colectare a
prafului
18 Cablu de încărcare*
19 Suport de perete*
‡
‡
‡
20 Încărcător rapid cu acumulator suplimentar*
Înainte de prima utilizare
Figura 1
‡
‡
!
Introduceţi acumulatorul de-a lungul şinei de ghidare în aspirator şi fixaţi-l.
Pentru desfacerea îmbinării, apăsaţi butonul de deblocare şi scoateţi acumulatorul din partea din spate
a aparatului.
Atenţie: înainte de prima aspirare, acumulatorul
trebuie să fie încărcat complet.
Montaţi suportul de perete în apropierea unei prize.
Pentru aceasta, scoateţi panoul frontal al suportului
de perete. Prindeţi cu degetul suportul de perete din
partea inferioară şi apăsaţi placa frontală dinspre interior în afara dispozitivului de blocare. Montaţi suportul de perete cu şuruburile incluse sau adecvate
pentru montare pe perete.
Îmbinaţi ştecherul mic al cablului de încărcare
din partea inferioară a suportului de perete şi
introduceţi în partea de sus a suportului preformat.
Fixaţi racordul prin aşezarea şi menţinerea panoului
frontal.
Introduceţi în priză fişa de reţea a cablului de
încărcare.
Încărcarea în suportul de perete
Figura 4*
‡
‡
Aşezaţi aspiratorul în suportul de perete dinspre
partea superioară.
Afişajul de comandă a aspiratorului începe să se
aprindă intermitent, lent, de îndată ce aspiratorul
este conectat la reţeaua de alimentare cu curent
electric de deasupra suportului de perete.
* în funcţie de dotare
103
‡
‡
‡
Afişajul de comandă a aspiratorului se aprinde intermitent, în verde pe toată durata procesului de
încărcare.
Imediat ce acumulatorul este încărcat complet,
afişajul de comandă se aprinde continuu în verde
timp de câteva minute înainte de a se stinge.
Scurtcircuit la dispozitivul de comandă de la priză.
Apoi, afişajul se reaprinde în verde.
Încălzirea cablului de încărcare şi a aspiratorului
reprezintă un fenomen normal şi nu comportă niciun
pericol.
Puteţi încărca întotdeauna aspiratorul atunci când
nu este în uz.
Aspirarea
Figura 7
Aspiratorul poate fi activat şi dezactivat prin apăsarea
comutatorului de pornire/oprire de pe mâner în direcţia
săgeţii. În timpul funcţionării, afişajul de comandă se
aprinde în verde.
Figura 8
În timpul funcţionării, poate fi pornită suplimentar
funcţia Turbo prin apăsarea în direcţia săgeţii a comutatorului Turbo de pe aspirator. Afişajul de comandă se
aprinde intermitent, rapid, în verde.
Încărcare cu încărcătorul rapid*
‡
‡
Pentru încărcarea cu încărcătorul rapid, acumulatorul trebuie să fie scos din aparat.(figura 1 )
Pentru modul de funcţionare a încărcătorului rapid,
vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de utilizare anexate.
Timp de încărcare
Timpul de funcţionare
Ca orice acumulator Li-Ion, şi acumulatorul Power for
ALL este, de asemenea, supus unei uzuri naturale. În
timp, capacitatea acumulatorului scade şi prin urmare,
scade şi timpul de funcţionare. Acesta este un proces
natural de uzură şi nu este rezultatul unui material, respectiv al unui defect de fabricare sau o defecţiune.
Timpul de încărcare poate varia în funcţie de starea de
încărcare, de temperatura şi de uzura bateriei.
Pentru un acumulator
Bosch Power for ALL,
3,0 Ah
Cu cablu de încărcare
sau suport de perete
(80%)
aproximativ 4 h
Cu cablu de încărcare
sau suport de perete
(100%)
aproximativ 5 h
Cu încărcătorul rapid de
la Bosch
consultaţi instrucţiunile
încărcătorului rapid
Montarea aparatului
Figura 5*
‡
‡
Introduceţi şi fixaţi tubul de aspirare pe tubul aspiratorului.
Pentru a elibera tubul de aspirare, apăsaţi butonul
de deblocare şi scoateţi tubul de aspirare de jos
Figura 6*
‡
‡
Introduceţi şi fixaţi tubul de aspirare în duza pentru
pardoseală.
Pentru a elibera duza pentru pardoseală, apăsaţi butonul de deblocare şi trageţi tubul de aspirare din
duza pentru pardoseală.
104
Pentru un acumulator
Bosch Power for ALL,
3,0 Ah
Într-o treaptă normală,
cu accesorii care nu
sunt electrice, pentru
curăţarea pieselor de
mobilier etc.
Până la 60 min.
Într-o treaptă normală,
cu duză electrică pentru
pardoseală, pentru
activităţi normale de
curăţare
Până la 45 min.
În treapta Turbo, cu
duză electrică pentru
pardoseală şi pentru
activităţi solicitante de
curăţare
Până la 7 min.
Cu toate acestea, urmatoarele măsuri pot întârzia uzura naturală:
‡ Încărcarea acumulatorului doar în intervalul de
temperatură cuprins între 0 °C şi 45 °C.
‡ Depozitarea acumulatorului doar în intervalul de
temperatură cuprins între -20 °C şi 50 °C.
‡ Depozitarea pe o perioadă mai lungă de timp a acumulatorului complet încărcat sau complet descărcat.
* în funcţie de dotare
Figura 9 Aspirarea cu accesorii suplimentare
Introduceţi duzele pe tubul de aspirare sau pe tubul
aparatului, în funcţie de necesităţi:
a) Duza pentru spaţii înguste, utilă în aspirarea locurilor
înguste şi colţurilor etc.
b) Peria pentru mobilă 2în1, cu duză pentru tapiserie,
pentru aspirarea ramelor de fereastră, a dulapurilor, a
pieselor de mobilier etc.
‡ După folosire, aşezaţi duza pentru locuri înguste şi
peria pentru mobilă 2în1, cu duză pentru tapiserie
din nou în suportul pentru accesorii.
După încheierea lucrului
‡
După aspirare, deconectaţi aparatul.
Figura
7
Pentru a obţine un rezultat bun al aspirării, recipientul
de colectare a prafului trebuie golit după fiecare aspirare, însă cel mai târziu atunci când praful din recipient
a ajuns la nivelul marcajului.
Se recomandă să nu umpleţi recipientul de colectare a
prafului peste marcaj, deoarece acest lucru cauzează
un grad ridicat de murdărire a filtrului.
La golirea recipientului de colectare a prafului,
controlaţi întotdeauna şi gradul de murdărire al unităţii
de filtrare şi, dacă este necesar, curăţaţi-o conform
instrucţiunilor privind întreţinerea filtrului.
Atenţie: curăţarea filtrului este posibilă numai cu
aparatul oprit.
Nu aspiraţi niciodată fără unitatea de filtrare.
!
Figura 11
Deblocaţi recipientul de colectare a prafului cu ajutorul tastelor de deblocare şi scoateţi-l din aparat.
Figura 12
‡
‡
Filtrul trebuie curăţat la intervale regulate pentru ca
aspiratorul să funcţioneze optim.
‡ Vă rugăm să deconectaţi aparatul pentru a curăţa
filtrul.
Atenţie: curăţarea filtrului este posibilă numai cu
aparatul oprit.
‡ Extrageţi recipientul de colectare a prafului din aparat. Figura 11
‡ Extrageţi unitatea de filtrare din recipientul de
colectare a prafului. Figura 12
!
Figura 14 Curăţarea filtrului lamelar
Figura 10 Golirea recipientului de colectare a prafului
‡
Întreţinerea filtrului
Extrageţi unitatea de filtrare din recipientul de colectare a prafului
Goliţi recipientul de colectare a prafului.
‡
Pentru curăţarea filtrului lamelar, rotiţi butonul de
cel puţin 3 ori cu 180°.
‡ Apoi, scoateţi filtrul lamelar din unitatea externă a
filtrului şi îndepărtaţi murdăria.
Vă recomandăm curăţarea filtrului lamelar înainte de
fiecare golire a recipientului de praf.
Figura 15 Curăţaţi prin batere a filtrului lamelar
În caz de murdărire accentuată, filtrul lamelar poate fi
chiar bătut uşor pentru a fi golit.
‡ Pentru aceasta, scoateţi filtrul lamelar din unitatea
externă de filtrare şi curăţaţi prin batere deasupra
unui coş de gunoi.
‡ Astfel, filtrul lamelar poate fi utilizat din nou imediat
după curăţare.
Atenţie: nu este permisă spălarea filtrului lamelar.
!
Figura 16 Curăţarea sitei de filtrare
‡
Extrageţi unitatea de filtrare din recipientul de colectare a prafului.
Figura
12
a) De regulă, este suficient ca sita de filtrare să fie uşor
scuturată sau bătută la golirea recipientului de praf,
pentru ca posibilele particule de murdărie să se
desprindă.
b) Dacă nu este suficient, folosiţi o lavetă uscată pentru
a îndepărta particulele de murdărie de pe suprafaţă.
Figura 13
Figura 17
‡
‡
‡
‡
!
Îndepărtaţi murdăria eventuală existentă sub orificiul de evacuare.
Introduceţi unitatea de filtrare în recipientul de
colectare a prafului, acordând atenţie poziţiei corecte.
Introduceţi recipientul de colectare a prafului în
aparat şi fixaţi-l până când se aude zgomotul caracteristic.
Atenţie: dacă la introducerea recipientului de
colectare a prafului sesizaţi rezistenţă, vă rugăm să
verificaţi dacă filtrul este complet şi aşezarea corectă
a unităţii de filtrare şi a recipientului de colectare a
prafului.
‡
Introduceţi filtrul lamelar în unitatea externă de filtrare şi fixaţi-l prin rotire în sens invers acelor de
ceasornic.
Introduceţi unitatea de filtrare în recipientul de
colectare a prafului acordând atenţie poziţiei corecte. Introduceţi recipientul de colectare a prafului în
aparat şi fixaţi-l până când se aude zgomotul caracteristic. Figura 13
* în funcţie de dotare
105
Curăţarea duzei pentru pardoseală
Întreţinerea
Înainte de fiecare lucrare de întreţinere, deconectaţi
aspiratorul, respectiv deconectaţi-l de la cablul de
încărcare.
Înainte de orice curăţare a aspiratorului de mână,
acesta trebuie deconectat şi separat de la cablul de
încărcare. Aspiratorul şi accesoriile din material plastic pot fi întreţinute cu ajutorul unui produs obişnuit
din comerţ pentru curăţarea materialelor plastice.
Figura 18*
a) Deblocaţi peria rotativă prin rotire în sens invers
acelor de ceasornic şi trageţi duza în lateral.
b) Tăiaţi cu o foarfecă şi îndepărtaţi firele şi părul care
s-au înfăşurat.
c) Introduceţi peria rotativă pe partea laterală a tubului
g
telescopic de ghidare
în duză şi rotiţi în sensul acelor
de ceasornic până la blocare.
!
Atenţie: duza pentru pardoseală trebuie să fie
pusă în funcţiune numai cu peria cilindrică rotativă
montată.
!
Atenţie: nu utilizaţi detergenţi abrazivi, produse de
curăţare pentru articole din sticlă sau produse de
curăţare universale. Nu scufundaţi niciodată aspiratorul în apă.
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.
Afişaj al stării de încărcare a bateriei
Starea de funcţionare
Afişarea
stării
funcţionare
Modul normal
Afişajul se aprinde în
verde
Modul Turbo
Afişajul se aprinde intermitent, rapid, în verde
Încărcarea acumulatorului < 20%
Afişajul se aprinde intermitent, lent, în roşu
Acumulatorul
descărcat
Afişajul se stinge
Remedierea defecţiunii
Problemă
Remedierea erorii
Aparatul nu funcţionează
şi/sau nu este emis niciun semnal de la indicatorul de stare a bateriei
Asiguraţi-vă că acumulatorul este corect instalat
şi/sau că este încărcat.
Aparatul nu funcţionează
şi/sau indicatorul de stare a bateriei se aprinde
în roşu timp de 10 secunde.
Bateria/aparatul se află
la o temperatura prea
mare/mică.
Aşteptaţi
până
când
bateria/
aparatul ajunge la o
temperatură adecvată.
106
este
de
Procesul de încărcare
Afişajul se aprinde intermitent, lent, în verde
Acumulatorul
încărcat complet
este
Afişajul se aprinde în
verde şi se stinge după
aprox. 2 minute
Protecţie la temperatură
ridicată/scăzută
Afişajul se aprinde în
roşu şi se stinge după
aprox. 10 secunde.
* în funcţie de dotare
ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ εϭέ
ϩΩη εϭϣΎΧ ΩϳΎΑ ϩΎ̴ΗγΩ ˬ̶ϳΎλϋ ̵̫έΎη ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϥΩέ̯ ίϳϣΗ ί΍ ϝΑϗ
ϥ΍ϭΗ̶ϣ ΍έ ϥ΁ ̶̰ϳΗγϼ̡ ϡί΍ϭϟ ϭ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϪϧΩΑ .Ωϭη ΍ΩΟ ̫έΎη ϡϳγ ί΍ ϭ
.Ωέϛ ίϳϣΗ ˬ̶̰ϳΗγϼ̡ Ω΍ϭϣ ̵ΩΎϋ ̵ΎϫϩΩϧϧ̯ ίϳϣΗ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ΎΑ
ϩΩΎϔΗγ΍ ϩΩϧϳϭη Ω΍ϭϣ Ύϳ ̵ϭηϪηϳη ϝϭϠΣϣ ˬϩΩϧϳΎγ Ω΍ϭϣ ί΍ :ρΎϴΘΣ΍
.ΩϳέΑϧ ϭέϓ Ώ΁ έΩ ΍έ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ί̳έϫ .Ωϳϧϛϧ
!
.̶ϧϓ ΕΎΣϼλ΍ ϪΑ ρϭέηϣ
̵ήΗΎΑ ̫έΎη Ζϴόοϭ ή̴ϧΎθϧ
LED ή̴ϧΎθϧ
Ωή̰ϠϤϋ ̵ΎϫΖϴόοϭ
ϥηϭέ ίΑγ LED ̟ϣϻ
̵ΩΎϋ ΕϟΎΣ
LED ̟ϣϻ ϊϳέγ ϥΩί ̮ϣη̩
ϭΑέϭΗ ΕϟΎΣ
ίΑγ
LED ̟ϣϻ ϪΗγϫ΁ ϥΩί ̮ϣη̩
%20 ΎΗ ̵έΗΎΑ Εϳϓίυ εϫΎ̯
ίϣέϗ
LED ϥΩη εϭϣΎΧ
̵έΗΎΑ ̫έΎη ϥΩϭΑ ̶ϟΎΧ
ίΑγ LED ̟ϣϻ ϡ΍έ΁ ϥΩί ̮ϣη̩
ϥΩέ̯ ̫έΎη
ϪΑ ϪϘϳϗΩ 2 ΕΩϣ ϪΑ ίΑγ LED ̟ϣϻ
α̡γ ˬΩϧΎϣ̶ϣ ϥηϭέ ΕΑΎΛ Εέϭλ
Ωϭη̶ϣ εϭϣΎΧ
ϝϣΎ̯ ̫έΎη ΎΑ ̵έΗΎΑ
ϪϳϧΎΛ 10 ΕΩϣ ϪΑ ίϣέϗ LED ̟ϣϻ ϥϳϳΎ̡/ϻΎΑ ̵ΎϣΩ έΑ΍έΑ έΩ ΕυϓΎΣϣ
ˬΩϧΎϣ̶ϣ ϥηϭέ ΕΑΎΛ Εέϭλ ϪΑ
Ωϭη̶ϣ εϭϣΎΧ α̡γ
CR<+#!*
107
̵ήϴ̳ ̭ή̯ ήΘϠϴϓ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ εϭέ 16 Ϟ̰η
.Ωϳϧ̯ ΝέΎΧ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ ί΍ ΍έ έΗϠϳϓ ϪϋϭϣΟϣ
12 Ϟ̰η
‡
̶ϟΎΧ ϡΎ̴ϧϫ έϳ̳ ̭έ̯ έΗϠϳϓ ϪΑ ϥΩί ϪΑέο Ύϳ ϥΩ΍Ω ϥΎ̰Η ϝϭϣόϣ έϭρ ϪΑ (a
.Εγ΍ ̶ϓΎ̯ ̶ϔϳΛ̯ Ϫϧϭ̳έϫ ϥΩέ̯ ΍ΩΟ ̵΍έΑ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ ϥΩϭΑ
ˬ΢ργ ί΍ ̶ϔϳΛ̯ Ε΍έΫ ϥΩϭΩί ̵΍έΑ Ωϳϧ΍ϭΗ̶ϣ ˬϥΩϭΑϧ ̶ϓΎ̯ Εέϭλ έΩ (b
.Ωϳϧ̯ ϩΩΎϔΗγ΍ ̮ηΧ ϝΎϣΗγΩ ̮ϳ ί΍
17 Ϟ̰η
έΩ ϥΩϧΎΧέ̩ ΎΑ ΍έϧ΁ ϭ ΩϳϫΩ έ΍έϗ ̶ϧϭέϳΑ έΗϠϳϓ ϝΧ΍Ω ΍έ ̵΍ϩέ̡ έΗϠϳϓ
.Ωϳϧ̯ ϝϔϗ ΕϋΎγ ϪΑέϘϋ Ε̯έΣ ΕϬΟ
ϪΑ ΩϳηΎΑ Ώϗ΍έϣ ϭ Ωϳϧ̯ Ωέ΍ϭ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ έΩ ΍έ έΗϠϳϓ ϪϋϭϣΟϣ
ΩϳϫΩ έ΍έϗ ϩΎ̴ΗγΩ έΩ ΍έ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ .ΩΗϔϳΑ ΎΟ ΢ϳΣλ ϝ̰η
13 Ϟ̰η .Ωϭη ϡ̰Σϣ ΩϭΧ ϝΣϣ έΩ ̮ϳϠ̯ ̵΍Ωλ ̮ϳ ΎΑ Ωϳϭη ϥ΋ϣρϣ ϭ
‡
‡
ϡϳγ ϭ Ωϳϧ̯ εϭϣΎΧ ΍έ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ˬ̵έ΍ΩϬ̴ϧ ϭ αϳϭέγ Ϫϧϭ̳ έϫ ί΍ ϝΑϗ
.ΩϳϳΎϣϧ ΍ΩΟ ϥ΁ ί΍ ΍έ ̫έΎη
18*
18 Ϟ̰η
Ωϭη Ω΍ί΁ ΎΗ
ΩϳϧΎΧέ̩Α ΕϋΎγ ϪΑέϘϋ ΕϬΟ ϑϼΧ έΩ ΍έ ϥΎΧέ̩ αέΑ (a
.Ωϳη̰Α ϥϭέϳΑ ϑ̯ ιϭλΧϣ ϝίΎϧ ί΍ ΍έϧ΁ ϭ
.Ωϳέ΍ΩέΑ ϭ ΩϳέΑΑ ̶̩ϳϗ ΎΑ ΍έ αέΑ έϭΩ ϪΑ ϩΩη ϩΩϳ̩ϳ̡ ̵Ύϫϭϣ ϭ ΎϫΦϧ (b
ΩϳϫΩ έΎηϓ ϑ̯ ϝίΎϧ έΩ Ύϣϧϫ΍έ ϪϠϳϣ ϝϭρ έΩ έΎϧ̯ ί΍ ΍έ ϥΎΧέ̩ αέΑ (c
.Ωϳϧ̯ ϡ̰Σϣ ΩϭΧ ϝΣϣ έΩ ΕϋΎγ ϪΑέϘϋ ΕϬΟ έΩ ϥΩϧΎΧέ̩ ΎΑ. ΍έϧ΁ ϭ
!
̶ΑΎϳ ΐϴϋ
̶ϟΎϤΘΣ΍ ϞΣ ϩ΍έ
!
11 Ϟ̰η
Ωϳϧ̯ Ω΍ί΁ ΍έ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ ϝϔϗ ˬ̵ίΎγ Ω΍ί΁ Ϫϣ̯Ω ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ΎΑ
.ΩϳϳΎϣϧ ΍ΩΟ ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ΍έϧ΁ ϭ
‡
12 Ϟ̰η
Ωϳϧ̯ ΝέΎΧ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ ί΍ ΍έ έΗϠϳϓ ϪϋϭϣΟϣ
.Ωϳϧ̯ ̶ϟΎΧ ΍έ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ
‡
‡
13 Ϟ̰η
ϒ̯ ιϮμΨϣ ϝίΎϧ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ
Ωέϭϣ ̶ηΧέ̩ αέΑ ϥΩϭΑ Ώλϧ ϡΎ̴ϧϫ ΩϳΎΑ ρϘϓ ϑ̯ ϝίΎϧ :ϪΟϮΗ
.Ωέϳ̳ ϩΩΎϔΗγ΍
΍έ έΗϠϳϓ ̶ϔϳΛ̯ ϥ΍ίϳϣ Ϫηϳϣϫ ˬ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ ϥΩέ̯ ̶ϟΎΧ ϡΎ̴ϧϫ
Εϣγϗ ̵Ύϫϝϣόϟ΍έϭΗγΩ ϕΑΎρϣ ΍έϧ΁ ˬίΎϳϧ Εέϭλ έΩ ϭ ϩΩϭϣϧ ̶γέέΑ
.Ωϳϧ̯ ίϳϣΗ «έΗϠϳϓ ί΍ ̵έ΍ΩϬ̴ϧ»
.ΩηΎΑ εϭϣΎΧ ϩΎ̴ΗγΩ Ϫ̯ Ωϭη ίϳϣΗ Ωϧ΍ϭΗ̶ϣ ̶Ηϗϭ ρϘϓ έΗϠϳϓ :ρΎϴΘΣ΍
.Ωϳϧϛϧ ϩΩΎϔΗγ΍ έΗϠϳϓ ΩϭΟϭ ϥϭΩΑ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ί΍ ί̳έϫ
Ϟ̰θϣ
ϪΑ ̵έΗΎΑ Ϫ̯ Ωϳϧ̯ ̶γέέΑ ˱Ύϔρϟ έ̴ϧΎηϧ Ύϳ/ϭ Ωϧ̶̯ϣϧ έΎ̯ ϩΎ̴ΗγΩ
Ύϳ/ϭ Εγ΍ ϪΗϓέ̳ έ΍έϗ ΢ϳΣλ ϝ̰η
Εγ΍ εϭϣΎΧ ̵έΗΎΑ Εϳόοϭ
.Εγ΍ ̫έΎη ̵΍έ΍Ω ̵έΗΎΑ
˱
ΩΣ ί΍ εϳΑ ϻΎϣΗΣ΍
ϩΎ̴ΗγΩ/̵έΗΎΑ έ̴ϧΎηϧ Ύϳ Ωϧ̶̯ϣϧ έΎ̯ ϩΎ̴ΗγΩ
ΎΗ Ωϳϧ̯ έΑλ .Εγ΍ Ωέγ/ϡέ̳ ϪΑ ϪϳϧΎΛ 10 ΕΩϣ ϪΑ ̵έΗΎΑ Εϳόοϭ
ΏγΎϧϣ ̵ΎϣΩ ϪΑ ϩΎ̴ΗγΩ/̵έΗΎΑ
.ΩϧΎϣ̶ϣ ϥηϭέ ΕΑΎΛ έϭρ
.ΩγέΑ
΍έ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ ε̰ϣ ϪϧΎϫΩ έϳί έΩ ΩϭΟϭϣ ̶ϟΎϣΗΣ΍ ̵Ύϫ̶̳Ωϭϟ΁
.Ωϳϧ̯ ίϳϣΗ
ϪΑ ΩϳηΎΑ Ώϗ΍έϣ ϭ Ωϳϧ̯ Ωέ΍ϭ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ έΩ ΍έ έΗϠϳϓ ϪϋϭϣΟϣ
.ΩΗϔϳΑ ΎΟ ΢ϳΣλ ϝ̰η
̮ϳ ΎΑ Ωϳϭη ϥ΋ϣρϣ ϭ ΩϳϫΩ έ΍έϗ ϩΎ̴ΗγΩ έΩ ΍έ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ
.Ωϭη ϡ̰Σϣ ΩϭΧ ϝΣϣ έΩ ̮ϳϠ̯ ̵΍Ωλ
ϥϭέΩ ϪΑ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ ϥΩέ̯ Ωέ΍ϭ ϡΎ̴ϧϫ Ϫ̯ ̶Ηέϭλ έΩ :ρΎϴΘΣ΍
ΩΣ΍ϭ ϭ Εγ΍ ϝϣΎ̯ έΗϠϳϓ Ωϳϧ̯ ̶γέέΑ ˬΩϳΩέ̯ αΎγΣ΍ ̶ΗϣϭΎϘϣ ϩΎ̴ΗγΩ
.Ωϧ΍ϪΗϓέ̳ έ΍έϗ ΩϭΧ ϝΣϣ έΩ ΢ϳΣλ ϝ̰η ϪΑ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϥίΧϣ ϭ έΗϠϳϓ
‡
‡
‡
!
ήΘϠϴϓ ί΍ ̵έ΍ΪϬ̴ϧ
̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϪϧϳϬΑ ̶ϳ΍έΎ̯ ΎΗ Ωϧϭη ίϳϣΗ ϡυϧϣ ̶ϧΎϣί ϝλ΍ϭϓ έΩ ΩϳΎΑ ΎϫέΗϠϳϓ
.ΩΩέ̳ ϡϳυϧΗ
.Ωϳϧ̯ εϭϣΎΧ ΍έ ϩΎ̴ΗγΩ ΎϫέΗϠϳϓ ϥΩέ̯ ίϳϣΗ ̵΍έΑ ‡
ϩΎ̴ΘγΩ Ϫ̯ ΩϮη ΰϴϤΗ Ϊϧ΍ϮΗ̶ϣ ̶Θϗϭ ςϘϓ ήΘϠϴϓ :ρΎϴΘΣ΍
.ΪηΎΑ εϮϣΎΧ
.Ωϳϧ̯ ΍ΩΟ ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ΍έ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ ‡
!
11 Ϟ̰η
.Ωϳϧ̯ ΝέΎΧ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ ί΍ ΍έ έΗϠϳϓ ϪϋϭϣΟϣ
12 Ϟ̰η
‡
̵΍ϩή̡ ήΘϠϴϓ ϥΩή̯ ΰϴϤΗ 14 Ϟ̰η
ϪΟέΩ 180 ϝϣΎ̯ έϭΩ Ϫγ ϝϗ΍ΩΣ ΍έ ϩέϳ̳ ˬ̵΍ϩέ̡ έΗϠϳϓ ϥΩέ̯ ίϳϣΗ ̵΍έΑ ‡
.ΩϳϧΎΧέ̩Α
ϪϳϠΧΗ ΍έ ̶ϟΎΧ ϭ Ωέ̳ ϭ Ωϳϧ̯ ΝέΎΧ ̶ϧϭέϳΑ έΗϠϳϓ ί΍ ΍έ ̵΍ϩέ̡ έΗϠϳϓ α̡γ ‡
.ΩϳϳΎϣϧ
Ωέ̳ ϪυϔΣϣ ϥΩέ̯ ̶ϟΎΧ ί΍ ϝΑϗ έΎΑ έϫ έΩ ΍έ ̵΍ϩέ̡ έΗϠϳϓ Ωϭη̶ϣ ϪϳλϭΗ
.Ωϳϧ̯ ίϳϣΗ ̭ΎΧ ϭ
̵΍ϩή̡ ήΘϠϴϓ ϥΪϧΎ̰Η 15 Ϟ̰η
.ΩϳϧΎ̰ΗΑ ΍έ ϥ΁ Ωϳϧ΍ϭΗ̶ϣ Εγ΍ ϑϳΛ̯ ̶ϠϳΧ ̵΍ϩέ̡ έΗϠϳϓ Ϫ̯ ̶Ηέϭλ έΩ
΍έϧ΁ ϭ Ωϳϧ̯ ΝέΎΧ ̶ϧϭέϳΑ έΗϠϳϓ ί΍ ΍έ ̵΍ϩέ̡ έΗϠϳϓ ˬέϭυϧϣ ϥϳ΍ ̵΍έΑ ‡
.ΩϳϧΎ̰ΗΑ ϪϟΎΑί ϝργ ̵ϭέ
.Εγ΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ϝΑΎϗ ˬϥΩη ίϳϣΗ ί΍ ΩόΑ ϪϠλΎϓϼΑ ̵΍ϩέ̡ έΗϠϳϓ ‡
.Ωέ΍Ϊϧ ίΎϴϧ ̶θ̰Α΁ ϪΑ ήΘϠϴϓ :ϪΟϮΗ
!
108
CR<+#!*
Runtime
νέόϣ έΩ ίϳϧ Power for ALL ̵έΗΎΑ ˬϥϭϳ ϡϭϳΗϳϟ ̵Ύϫ̵έΗΎΑ ϡΎϣΗ ΩϧϧΎϣ
ΕΩϣ ϭ ̵έΗΎΑ Εϳϓέυ Ϫ̯ Εγ΍ ̶ϧόϣ ϥϳ΍ ϪΑ .Ωέ΍Ω έ΍έϗ ̶όϳΑρ ̶̳Ωϭγέϓ
̶όϳΑρ ̶̳Ωϭγέϓ Ωϧϳ΁έϓ ̮ϳ ϥϳ΍ .ΩΑΎϳ̶ϣ εϫΎ̯ ϥΎϣί ΕηΫ̳ ΎΑ ϥ΁ Ωέ̯έΎ̯
.Εγϳϧ ϝϭλΣϣ Ω΍έϳ΍ Ύϳ ΩϳϟϭΗ/Ω΍ϭϣ Ω΍έϳ΍ ϪΟϳΗϧ Ϫ̯ Εγ΍
*ϊϳήγ έ̫έΎη ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ΎΑ ϥΩή̯ ̫έΎη
ϩΎ̴ΗγΩ ί΍ ΍έ ϥ΁ ΩϳΎΑ ˬϊϳέγ έ̫έΎη ργϭΗ ̵έΗΎΑ ϥΩέ̯ ̫έΎη ̵΍έΑ
( 1 Ϟ̰η) ΩϳέϭΎϳΑ ϥϭέϳΑ
Ϫ̩έΗϓΩ ϪΑ ˱Ύϔρϟ ˬϊϳέγ έ̫έΎη έΎ̯ ϩϭΣϧ ϪΑ ρϭΑέϣ ΕΎϋϼρ΍ ̵΍έΑ
.Ωϳϧ̯ ϪόΟ΍έϣ ϩΩΎϔΗγ΍ ̵Ύϣϧϫ΍έ
3,0Ah Bosch ̵ήΗΎΑ ̮ϳ ̵΍ήΑ
Power for ALL
ϪϘϳϗΩ 60 ΎΗ ̶ΑϧΎΟ ϡί΍ϭϟ ϥϭΩΑ ̵ΩΎϋ ΕϟΎΣ έΩ
ϥΩέ̯ ίϳϣΗ ̵΍έΑ ̶̰ϳέΗ̰ϟ΍ έϳϏ
.ϩέϳϏ ϭ ϥΎϣϠΑϣ
ϪϘϳϗΩ 45 ΎΗ ̶̰ϳέΗ̰ϟ΍ ϝίΎϧ ΎΑ ̵ΩΎϋ ΕϟΎΣ έΩ
ϥΩί ϭέΎΟ ̵΍έΑ
ϪϘϳϗΩ 7 ΎΗ ̶̰ϳέΗ̰ϟ΍ ϝίΎϧ ΎΑ ϭΑέϭΗ ΕϟΎΣ
ϥΩί ϭέΎΟ ϭ ϑ̯ ιϭλΧϣ
ϑϳΛ̯ ̶ϠϳΧ Ρϭργ
:Ωϭη ̶ϧϻϭρ έϳί ΕΎϣ΍Ωϗ΍ ΎΑ Ωϧ΍ϭΗ̶ϣ ̶όϳΑρ εϳΎγέϓ
ϪΟέΩ 45 ϭ Ω΍έ̶̳ΗϧΎγ ϪΟέΩ 0 ϥϳΑ ̶Ηέ΍έΣ ϩίΎΑ έΩ ρϘϓ ̵έΗΎΑ ̫έΎη ‡
.Ωϭη ϡΎΟϧ΍ Ω΍έ̶̳ΗϧΎγ
ϪΟέΩ 50 ϭ Ω΍έ̶̳ΗϧΎγ ϪΟέΩ 20- ϥϳΑ ̶Ηέ΍έΣ ϩίΎΑ έΩ ρϘϓ ΍έ ̵έΗΎΑ ‡
.Ωϳϧ̯ ̵έ΍ΩϬ̴ϧ Ω΍έ̶̳ΗϧΎγ
˱
˱
̶ϧϻϭρ ΕΩϣ ̵΍έΑ ΍έ ϩΩη ϪϳϠΧΗ ϼϣΎ̯
̵έΗΎΑ Ύϳ ϩΩη ̫έΎη ϼϣΎ̯
̵έΗΎΑ ‡
.Ωϳ̰ϧ ϩέϳΧΫ
̶ΒϧΎΟ ϡί΍Ϯϟ ΎΑ ϥΩί ϭέΎΟ 9 Ϟ̰η
:Ωϳϧ̯ ϝλϭ ϩΎ̴ΗγΩ ̵ϭέ ϪϧΎϫΩ Ύϳ ε̰ϣ Ϫϟϭϟ ϪΑ ίΎϳϧ ΏγΣέΑ ΍έ ΎϫϝίΎϧ
.ϩέϳϏ ϭ ˬΎϫϪηϭ̳ ϭ ΎϫϑΎ̰η ϥΩέϛ ϭέΎΟ ̵΍έΑ ̶̯ϭΩ ϝίΎϧ (a
ϥΩί ϭέΎΟ ̵΍έΑ ϩΩέ̡ ϭ ̶ϠΑϣϭέ ιϭλΧϣ ϝίΎϧ ΎΑ ϥΎϣϠΑϣ ϩέΎ̯ϭΩ αέΑ (b
ϥΎϣϠΑϣ ˬΩϣ̯ ˬϩέΟϧ̡ ΏΎϗ
ϩέΎΑϭΩ ΍έ ϩΩέ̡ ϭ ̶ϠΑϣϭέ ιϭλΧϣ αέΑ ϭ ̶̯ϭΩ ϝίΎϧ ˬϩΩΎϔΗγ΍ ί΍ α̡ ‡
.ΩϳϫΩ έ΍έϗ ̶ΑϧΎΟ ϡί΍ϭϟ ϩΩϧέ΍ΩϬ̴ϧ έΩ
ϩΎ̴ΘγΩ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ β̡
7 Ϟ̰η
.Ωϳϧ̯ εϭϣΎΧ ϥΩί ϭέΎΟ ϡΎϣΗ΍ ί΍ ΩόΑ ΍έ ϩΎ̴ΗγΩ
‡
̭ΎΧ ϭ Ωή̳ ϪψϔΤϣ ϥΩή̯ ̶ϟΎΧ 10 Ϟ̰η
ΩόΑ ΩϳΎΑ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ ˬϥΩί ϭέΎΟ ϪΟϳΗϧ ϥϳέΗϬΑ ϪΑ ̶ΑΎϳΗγΩ έϭυϧϣ ϪΑ
ϪυϔΣϣ ̵ϭέ ϪϧΎηϧ ϪΑ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ Ϫ̯ ̶Ηϗϭ έΛ̯΍ΩΣ ˬΎϳ ϩΩΎϔΗγ΍ έΎΑ έϫ ί΍
.Ωϭη ̶ϟΎΧ ˬΩϳγέ
̵έ΍Ϋ̳ Εϣϼϋ ΩΣ ί΍ έΗηϳΑ ̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ ΩϳϫΩϧ ϩίΎΟ΍ ϡϳϧ̶̯ϣ ϪϳλϭΗ
.Ωϭη̶ϣ έΗϠϳϓ ̶̴Ηϓέ̳ ΙϋΎΑ ωϭοϭϣ ϥϳ΍ ΍έϳί ˬΩϭη έ̡ ϩΩη
CR<+#!*
‡
‡
̫έΎη ΕΪϣ
̵ΎϣΩ ˬ̫έΎη Εϳόοϭ ϝϳϟΩ ϪΑ Ωϧ΍ϭΗ̶ϣ ΎΟϧϳ΍ έΩ ϩΩη ϥ΍ϭϧϋ ̫έΎη ΕΩϣ
.ΩηΎΑ ΕϭΎϔΗϣ ̵έΗΎΑ ϥγ ϭ ̵έΗΎΑ
3,0Ah Bosch ̵ήΗΎΑ ̮ϳ ̵΍ήΑ
Power for ALL
ΕϋΎγ 4 ΩϭΩΣ ϩΎ̴Ηγϳ΍ Ύϳ ̫έΎη ϡϳγ ϕϳέρ ί΍
(%80) ϝΎλΗ΍
ΕϋΎγ 5 ΩϭΩΣ ϩΎ̴Ηγϳ΍ Ύϳ ̫έΎη ϡϳγ ϕϳέρ ί΍
(%100) ϝΎλΗ΍
έ̫έΎη ̵Ύϣϧϫ΍έ Ϫ̩έΗϓΩ αΎγ΍έΑ
ϊϳέγ
εϭΑ ϊϳέγ έ̫έΎη ϕϳέρ ί΍
ϩΎ̴ΘγΩ ̫ΎΘϧϮϣ
5 Ϟ̰η
5*
.Ωϳϧ̯ ϝϔϗ ϭ ϝλϭ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϝΎλΗ΍ ϪϧΎϫΩ ϪΑ ΍έ ε̰ϣ Ϫϟϭϟ ̵ΎϬΗϧ΍
ε̰ϣ Ϫϟϭϟ ϭ ΩϳϫΩ έΎηϓ ΍έ ϩΩϧϧ̯Ω΍ί΁ Ϫϣ̯Ω ˬε̰ϣ Ϫϟϭϟ ϥΩέ̯ Ω΍ί΁ ̵΍έΑ
Ωϳέ΍ΩέΑ ϭ Ωϳη̰Α ϥϳϳΎ̡ ΍έ
‡
‡
6 Ϟ̰η
6*
.Ωϳϧ̯ ϝϔϗ ϭ ΩϳϫΩ έ΍έϗ ϑ̯ ϝίΎϧ ϝΧ΍Ω ΍έ ε̰ϣ Ϫϟϭϟ ̵ΎϬΗϧ΍
ΩϳϫΩ έΎηϓ ΍έ ϩΩϧϧ̯ Ω΍ί΁ Ϫϣ̯Ω ˬϑ̯ ιϭλΧϣ ϝίΎϧ ϥΩέ̯ Ω΍ί΁ ̵΍έΑ
.Ωϳη̰Α ϥϭέϳΑ ϝίΎϧ ί΍ ΍έ ε̰ϣ Ϫϟϭϟ ϭ
‡
‡
̶ϗήΑ ϭέΎΟ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍
7 Ϟ̰η
ΕϬΟ έΩ ϪΗγΩ ̵ϭέ εϭϣΎΧ/ϥηϭέ ΩϳϠ̯ ϥΩ΍Ω έΎηϓ ΎΑ Ωϧ΍ϭΗ̶ϣ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ
έ̴ϧΎηϧ ύ΍έ̩ ˬ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϥΩη ϥηϭέ ϡΎ̴ϧϫ .Ωϭη εϭϣΎΧ ϭ ϥηϭέ εϠϓ
.Ωϭη̶ϣ ϥηϭέ ίΑγ ̲ϧέ ϪΑ
8 Ϟ̰η
ϥΩ΍Ω έΎηϓ ΎΑ Ωϧ΍ϭΗ̶ϣ ϭΑέϭΗ Ωέ̰Ϡϣϋ ˬΕγ΍ έΎ̯ ϝΎΣ έΩ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ̶Ηϗϭ
ϪΑ έ̴ϧΎηϧ ̟ϣϻ .Ωϭη ϝΎόϓ ˬεϠϓ ΕϬΟ έΩ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ̵ϭέ ̵ϭΑέϭΗ ΩϳϠ̯
.Ωϧί̶ϣ ̮ϣη̩ ϊϳέγ ̲ϧέ
109
̫έΎη Ϣϴγ ̮ϳ ΎΑ ΎϬϨΗ ϥΩή̯ ̫έΎη
2 Ϟ̰η
.ΩϳϫΩ έ΍έϗ ϕέΑ ίϳέ̡ ̶̰ϳΩίϧ έΩ ΍έϧ΁ ˬ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϥΩέ̯ ̫έΎη ̵΍έΑ
.Ωϳϧ̯ ϝλΗϣ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳϳΎ̡ ϝΎλΗ΍ ϪρϘϧ ϪΑ ΍έ έ̫έΎη ϡϳγ εϳϓ
.ΩϳϫΩ ̵ΎΟ ίϳέ̡ ϝΧ΍Ω ΍έ έ̫έΎη ϡϳγ ϪΧΎηϭΩ
ίΑγ ̲ϧέ ϪΑ ϪΗγϫ΁ ϥ΁ έ̴ϧΎηϧ ύ΍έ̩ ˬ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϥΩη ̫έΎη ϡΎ̴ϧϫ
.Ωϧί̶ϣ ̮ϣη̩
ΕΑΎΛ Εέϭλ ϪΑ ̵έΗΎΑ ̫έΎη έ̴ϧΎηϧ ˬΩϭη ϝϣΎ̯ ̵έΗΎΑ ̫έΎη ̶Ηϗϭ
.Ωϭη̶ϣ εϭϣΎΧ ϪϘϳϗΩ Ωϧ̩ ί΍ ΩόΑ ϭ ΩϧΎϣ̶ϣ ϥηϭέ
.Ωϳϧ̯ ΍ΩΟ ϕέΑ ίϳέ̡ ί΍ ϩΎΗϭ̯ ̶ΗΩϣ ˬϥ΁ ̶γέέΑ ΕϬΟ ΍έ ϩΎ̴ΗγΩ ϪΧΎηϭΩ
.Ωϭη̶ϣ ϥηϭέ ίΑγ ̲ϧέ ΎΑ ϩέΎΑϭΩ έ̴ϧΎηϧ ̟ϣϻ
̶ϧ΍έ̴ϧ ̵΍έΑ ̶ϠϳϟΩ ϭ Εγ΍ ̶όϳΑρ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϭ ̫έΎη ϡϳγ ϥΩη ύ΍Ω
.Ωέ΍Ωϧ ΩϭΟϭ
̫έΎη ΍έϧ΁ ˬΕγϳϧ ϩΩΎϔΗγ΍ ϝΎΣ έΩ ̵̫έΎη ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ̶Ηϗϭ Ωϳϧ΍ϭΗ̶ϣ
.Ωϳϧ̯
‡
‡
‡
‡
fa
BCS1/BBS1 εϭΑ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ΩϳέΧ έρΎΧ ϪΑ ΍έ Ύϣ ϪϧΎϣϳϣλ ϙϳέΑΗ
.ΩϳέϳΫ̡Α "Unlimited" ̵έγ
Ύϣϧϫ΍έ Ϫ̩έΗϓΩ ϥϳ΍ έΩ BCS1/BBS1 "Unlimited" ̵ΎϫϝΩϣ ω΍ϭϧ΍
΢ϳέηΗ ̵ΎϫΩέϛϠϣϋ ϭ Ε΍ίϳϬΟΗ ̶ΧέΑ Εγ΍ ϥ̰ϣϣ ϥϳ΍έΑΎϧΑ ˬΩϧ΍ϩΩη ϑϳλϭΗ
- Ωϳϧ̯ ϩΩΎϔΗγ΍ εϭΑ ϝλ΍ ̶ΑϧΎΟ ϡί΍ϭϟ ί΍ ρϘϓ .ΩηΎΑϧ έΑΗόϣ Ύϣη ϝΩϣ ̵΍έΑ ϩΩη
̶ϗέΑ ϭέΎΟ ̵΍έΑ ιϭλΧ ϪΑ ϪΟϳΗϧ ϥϳέΗϬΑ ϪΑ ̶ΑΎϳΗγΩ ϑΩϫ ΎΑ ϡί΍ϭϟ ϥϳ΍
.Ωϧ΍ϩΩη ̶Σ΍έρ Ύϣη
.ΪϴϨ̯ ίΎΑ ΍έ ϩΪη ΎΗ έϮμϣ ΕΎΤϔλ ˱Ύϔτϟ
‡
‡
ϝΎμΗ΍ ϩΎ̴Θδϳ΍ ΐμϧ
̶ϗέΑ αέΑ ΎΑ ϑ̯ ιϭλΧϣ ϝίΎϧ 1
3 Ϟ̰η
̶̰ϳέΗ̰ϟ΍ϝίΎϧ̵΍έΑ̶̯ΩϳϝίΎϧ
2
‡
‡
* ϪϧΎΧί̡η΁ϡί΍ϭϟ̶̰ϳέΗ̰ϟ΍ϝίΎϧ̵΍έΑ̶̯ΩϳϝίΎϧ
* ϪϧΎΧί̡η΁ϡί΍ϭϟ̵΍έΑ̶̰ϳέΗ̰ϟ΍ϝίΎϧ
4
* ϩΩέ̡ ϭ ̶ϠΑϣϭέ ιϭλΧϣ ϝίΎϧ ΎΑ ϥΎϣϠΑϣ ϩέΎ̯ϭΩ αέΑ
5
*ϩΩέ̡ ϭ ̶ϠΑϣϭέ XXL ϝίΎϧ
6
*έϭΗ̡΍Ω΁
7
* έϳΫ̡ ϑΎρόϧ΍ ̶̯ϭΩ ϝίΎϧ
8
.Ωϳϧ̯ Ώλϧ ϕέΑ ίϳέ̡ ̮ϳΩίϧ ΍έ ϝΎλΗ΍ ϩΎ̴Ηγϳ΍
Εη̴ϧ΍ .Ωϳϧ̯ ΍ΩΟ ϝΎλΗ΍ ϩΎ̴Ηγϳ΍ ί΍ ΍έ ̶ϳϭϠΟ ϪΣϔλ ˬέϭυϧϣ ϥϳ΍ ̵΍έΑ
ϝΧ΍Ω ί΍ ΍έ ̶ϳϭϠΟ ϪΣϔλ ϭ Ωϳϧ̯ Ωέ΍ϭ ϝΎλΗ΍ ϩΎ̴Ηγϳ΍ έΩ έϳί ί΍ ΍έ ΩϭΧ
ϩΎ̴Ηγϳ΍ .Ωϳϧ̯ ΝέΎΧ ϩΩϧϧ̯ ϝϔϗ ϡίϳϧΎ̰ϣ ί΍ ΍έϧ΁ ϭ ΩϳϫΩ έΎηϓ ϥϭέϳΑ ϪΑ
.Ωϳϧ̯ Ώλϧ (ϪΑΎηϣ ̵Ύϫ̨ϳ̡ Ύϳ) ϩΩη Ϫ΋΍έ΍ ̵Ύϫ̨ϳ̡ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ΎΑ ΍έ ϝΎλΗ΍
Ωϳϧ̯ Ωέ΍ϭ ϝΎλΗ΍ ϩΎ̴Ηγϳ΍ ϝΧ΍Ω ϪΑ έϳί ί΍ ΍έ ̫έΎη ϡϳγ ̮̩ϭ̯ έϭΗ̰ϧΎ̯
.Ωϳϧ̯ ϝλϭ ϩΩη ̶ϧϳΑ εϳ̡ ̶̴Ηϓέϭέϓ ϪΑ ϭ ΩϳέΑΑ ϻΎΑ ΍έ ϥ΁ α̡γ ϭ
ˬϡϳγ ϝΎλΗ΍ ΕϳΑΛΗ ̵΍έΑ ϭ ΩϳϫΩ έ΍έϗ ϩΎ̴Ηγϳ΍ ̵ϭέ ΍έ ̶ϳϭϠΟ ϪΣϔλ
.Ωϳϧ̯ ϝϔϗ ΩϭΧ ϝΣϣ έΩ ΍έϧ΁
.Ωϳϧ̯ ϝλϭ ϕέΑ ίϳέ̡ ϪΑ ΍έ ̫έΎη ϡϳγ ϪΧΎη ϭΩ
‡
‡
‡
ϝΎμΗ΍ ϩΎ̴Θδϳ΍ έΩ ϥΩή̯ ̫έΎη
4 Ϟ̰η
4*
.Ωϳϧ̯ ϝΎλΗ΍ ϩΎ̴Ηγϳ΍ Ωέ΍ϭ ϻΎΑ ί΍ ΍έ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ
̟ϣϻ ˬΩϭη ϝλϭ ϕέΑ ϪΑ ϝΎλΗ΍ ϪϳΎ̡ ϕϳέρ ί΍ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ̶Ηϗϭ
.Ωϧ̶̯ϣ ϥΩί ̮ϣη̩ ϪΑ ωϭέη ̶ϣ΍έ΁ ϪΑ ϥ΁ ̵ϭέ έ̴ϧΎηϧ
̮ϣη̩ ίΑγ ̲ϧέ ϪΑ ϥ΁ έ̴ϧΎηϧ ύ΍έ̩ ˬ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϥΩη ̫έΎη ϡΎ̴ϧϫ
.Ωϧί̶ϣ
ΕΑΎΛ Εέϭλ ϪΑ ̵έΗΎΑ ̫έΎη έ̴ϧΎηϧ ˬΩϭη ϝϣΎ̯ ̵έΗΎΑ ̫έΎη ̶Ηϗϭ
.Ωϭη̶ϣ εϭϣΎΧ ϪϘϳϗΩ Ωϧ̩ ί΍ ΩόΑ ϭ ΩϧΎϣ̶ϣ ϥηϭέ
.Ωϳϧ̯ ΍ΩΟ ϕέΑ ίϳέ̡ ί΍ ϩΎΗϭ̯ ̶ΗΩϣ ˬϥ΁ ̶γέέΑ ΕϬΟ ΍έ ϩΎ̴ΗγΩ ϪΧΎηϭΩ
.Ωϭη̶ϣ ϥηϭέ ίΑγ ̲ϧέ ΎΑ ϩέΎΑϭΩ έ̴ϧΎηϧ ̟ϣϻ
̶ϧ΍έ̴ϧ ̵΍έΑ ̶ϠϳϟΩ ϭ Εγ΍ ̶όϳΑρ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ϭ ̫έΎη ϡϳγ ϥΩη ύ΍Ω
.Ωέ΍Ωϧ ΩϭΟϭ
̫έΎη ΍έϧ΁ ˬΕγϳϧ ϩΩΎϔΗγ΍ ϝΎΣ έΩ ̵̫έΎη ̶ϗέΑ ϭέΎΟ ̶Ηϗϭ Ωϳϧ΍ϭΗ̶ϣ
.Ωϳϧ̯
‡
‡
‡
ε̰ϣ Ϫϟϭϟ
έϳ̳ ̭έ̯ έΗϠϳϓ
̵΍ϩέ̡ έΗϠϳϓ
̵έΗΎΑ Εϳόοϭ έ̴ϧΎηϧ
ϭΑέϭΗ ΕϟΎΣ ΩϳϠ̯
εϭϣΎΧ/ϥηϭέ ΩϳϠ̯
*̵έΗΎΑ
̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ
̭ΎΧ ϭ Ωέ̳ ϪυϔΣϣ ϥΩέ̯ Ω΍ί΁ Ϫϣ̯Ω
* ̫έΎη ϡϳγ
*ϝΎλΗ΍ ϩΎ̴Ηγϳ΍
*̶ϓΎο΍ ̵έΗΎΑ ΎΑ ϊϳέγ έ̫έΎη
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
‡
‡
έΎΑ Ϧϴϟϭ΍ ̵΍ήΑ ϩΩΎϔΘγ΍ ί΍ ϞΒϗ
1 Ϟ̰η
ΩϭΧ ϝΣϣ έΩ ϭ Ωϳϧ̯ Ωέ΍ϭ ̶ϗέΑ ϭέΎΟ έΩ Ύϣϧϫ΍έ ϝϳέ ϕϳέρ ί΍ ΍έ ̵έΗΎΑ
.Ωϳϧ̯ ϝϔϗ
ί΍ ΍έ ̵έΗΎΑ ϭ ΩϳϫΩ έΎηϓ ΍έ ϩΩϧϧ̯ Ω΍ί΁ Ϫϣ̯Ω ˬϝΎλΗ΍ ϥΩέ̯ Ω΍ί΁ ̵΍έΑ
.Ωϳη̰Α ϥϭέϳΑ ϩΎ̴ΗγΩ Εη̡
έϭρ ϪΑ ΍έ ϥ΁ ˬέΎΑ ϥϳΗγΧϧ ̵΍έΑ ̵έΗΎΑ ̵έϳ̳έΎ̯ϪΑ ί΍ ϝΑϗ :ϪΟϭΗ
.Ωϳϧ̯ ̫έΎη ϝϣΎ̯
‡
‡
!
ϥΩή̯ ̫έΎη
ϡϳγ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ΎΑ ϡϳϘΗγϣ - Ωέ΍Ω ΩϭΟϭ ̵έΗΎΑ ̫έΎη ̵΍έΑ ϑϠΗΧϣ ϩ΍έ Ϫγ
̮ϳ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ΎΑ Ύϳ ( 3 Ϟ̰η) ϝΎλΗ΍ ϩΎ̴Ηγϳ΍ ϝΧ΍Ω ˬ( 2 Ϟ̰η) ̫έΎη
.ϝλ΍ ϊϳέγ έ̫έΎη
110
CR<+#!*
zf
感謝您購買博世BCS1/BBS1「Unlimited」系列吸塵機。
本說明書為BCS1/BBS1「Unlimited」系列通用,某些功能與配
備可能不適用於您的型號。請使用本吸塵機專用的博世原廠配
件,以達到最佳吸塵效果。
請翻出插圖頁。
‡
‡
安裝充電站
圖 3
‡
‡
‡
1 配有電動刷頭的地板吸嘴
2 電動吸嘴用替換吸嘴*
3 電動吸嘴/家具用替換吸嘴*
4 家具用電動吸嘴*
‡
‡
圖 4*
6 加大碼室內吸嘴*
7 轉換器*
‡
8 彈性尖頭吸嘴*
9 吸管接頭
10 棉絮濾網
11 葉片式濾網
將充電站插入插頭。
請先移除充電站的前面板。請用手指將前面板從充電站底部
往外推,解開鎖定機制。使用隨附螺絲(或同規格螺絲)將充
電站安裝在牆邊。
將充電線的小型連接器插入充電站底部,然後安裝到凹槽
中。
請將前面板推回去並鎖好,以確保連接器安全無虞。
將充電線主插頭插入插座中。
在充電站充電
‡
‡
5 配有室內吸嘴的二合一家具刷*
如果不確定是否充滿,請暫時切斷電器的主電源以確認。指示
燈將會亮綠燈。
充電時,充電線和吸塵機會發熱,這是正常的現象。
閒置時,可將吸塵機接在充電器上。
‡
‡
將吸塵機放置在充電站上方。
吸塵機透過充電站連接主電源後,吸塵機指示燈會慢慢閃
爍。
充電時,吸塵機的指示燈會閃綠燈。
電池充滿後指示燈會繼續亮著,幾分鐘後才會消失。
如果不確定是否充滿,請暫時切斷電器的主電源以確認。指示
燈將會亮綠燈。
充電時,充電線和吸塵機會發熱,這是正常的現象。
閒置時,可將吸塵機接在充電器上。
12 電池充電狀態指示燈
13 高速開關
14 電源開關
使用快速充電器充電*
15 電池*
‡
16 集塵箱
17 集塵箱釋放鈕
18 充電線*
19 充電站*
20 備有額外電池的快速充電器*
‡
若要使用快速充電器充電,請先取走吸塵機內的電池
(圖 1 )
請查看使用手冊,進一步了解如何使用快速充電器。
充電時間
這裡標示的充電時間會因充電狀態、電池溫度以及電池壽命而
異。
一顆3.0Ah Bosch
Power for ALL電池
第一次使用前
圖 1
‡
‡
!
請將電池從吸塵機的導軌插入,聽到喀嚓聲即可。
如要拆下電池,請按下釋放鈕,並將電池從吸塵機後方拔
出。
請注意:第一次使用前請將電池充滿。
使用充電線或充電站
(80%)
約4小時
使用充電線或充電站
(100%)
約5小時
使用Bosch快速充電器
請參閱快速充電器說明書
充電
共有三種充電模式 – 直接使用充電線(圖 2 )、使用充電站(
圖 3 ),或使用原廠快速充電器。 只使用充電線充電
圖 2
‡
‡
‡
‡
要為吸塵機充電,請將它放在插座旁。
將充電線插入電器底部的接頭。
將充電線插頭插入插座中。
充電時,吸塵機的指示燈會慢慢閃綠燈。
電池充滿後指示燈會繼續亮著,幾分鐘後才會消失。
組裝本電器
圖 5*
‡
‡
將吸管接頭末端插入吸塵機的連接埠並固定好。
如要拆下吸管接頭,請按下釋放鈕,並將吸管接頭往下拉。
圖 6*
‡
‡
將吸管接頭末端插入地板吸嘴並固定好。
如要拆下地板吸嘴,請按下釋放鈕,並將吸管接頭從吸嘴拔
出。
* 視乎型號而定
111
吸塵清潔
圖 7
您可以利用手把上的開/關箭頭指示來啟動和關掉吸塵機。吸
塵機電源開啟後,指示燈亮起綠燈。
!
圖 11
‡
圖 8
啟動吸塵機後,您可以順著增強開關的箭頭的方向推,開啟增強
功能。指示燈會快速閃綠燈。
運作時間
Power for ALL電池與其他鋰電池一樣會自然耗損。這表示電
池容量和運作時間將會逐漸縮短。這屬於自然損耗現象,而非材
料/生產問題或產品瑕疵。
利用釋放鈕取出吸塵機內的集塵容器。
圖 12
‡
‡
取出集塵容器內的濾芯。
清空集塵容器。
圖 13
‡
‡
‡
清除堵塞在容器下方排出口的所有灰塵。
將濾芯裝回集塵容器中,並確認是否安裝妥當。
將集塵容器裝回吸塵機,聽到喀噠聲即表示鎖至定位。
小心:裝回容器時若明顯感覺到有任何阻力,請檢查濾網
齊全無缺,而且濾芯和集塵容器都位於正確位置。
一顆3.0Ah Bosch Power for
ALL電池
!
清潔家具的一般模式(未搭配
電動配件)
最多60分鐘
濾網護理
清潔工作的一般模式(搭配電
動吸嘴)
最多45分鐘
‡
進階清潔工作的高速模式(搭
配電動地板吸嘴)
最多7分鐘
以下措施可以延長電池的壽命:
電池在0 °C至45 °C的環境下充電。
電池儲存於 -20 °C至50 °C的溫度範圍。
請勿長時間存放完全充滿或完全放電的電池。
‡
‡
‡
圖 9 吸塵清潔(使用配件)
按指示將吸嘴裝上吸管接頭或吸塵機的連接埠:
a) 適合清理縫隙和角落等的尖頭吸嘴。
b) 配有室內吸嘴的二合一家具刷,適合清潔窗框、櫥櫃、家具等。
‡ 使用後,請將配有室內吸嘴的二合一家具刷重新插入配件固
定座。
電器使用後
‡
清空集塵容器時,務必同時檢查濾芯的骯髒程度。如有必要,請
依照「保養濾網」中的詳細說明清潔。
小心:必須關掉吸塵機的電源才能清潔濾網。
使用吸塵機時必須安裝濾芯。
完成清潔後,請關閉吸塵機的電源。圖 7
請定期清潔濾網,確保吸塵機維持最佳狀態。
請關掉吸塵機以便清潔濾網。
小心:必須關掉吸塵機的電源才能清潔濾網。
‡ 拆除吸塵機的集塵容器。
!
‡
圖
11
取出集塵容器內的濾芯。
圖
12
圖 14 清潔葉片式濾網
‡
‡
清潔葉片式濾網時,請將旋鈕至少轉三次,各旋轉180°。
將葉片式濾網從外部濾芯拆下並清理灰塵。
我們建議您每次清空集塵容器時,同時清潔葉片式濾網。
圖 15 輕敲彈落葉片式濾網的灰塵
若葉片式濾網非常骯髒,您亦可直接以輕敲方式彈落灰塵。
‡ 請拆除外部濾芯的葉片式濾網,在垃圾桶上輕敲以彈落灰
塵。
‡ 清理完葉片式濾網後,即可再次使用。
請注意:無需沖洗濾網。
!
圖 10 清空集塵容器
我們建議不要讓集塵容器內的灰塵量超過標示,否則可能令濾網
堵塞。
我們建議集塵容器的灰塵不要超過標示,否則可能造成濾網堵
塞。
112
* 視乎型號而定
護理
圖 16 清潔棉絮濾網
‡
取出集塵容器內的濾芯。
圖
12
清潔無線手提式吸塵機前,必須關掉吸塵機,並拔除充電線。 您
可以使用標準塑膠清潔劑來保養吸塵機和塑膠配件。
a) 於集塵容器清空後,稍微搖晃或輕敲棉絮濾網,通常就能抖落
所有灰塵顆粒。
b) 但若效果未如理想時,則可以用乾布掃除表面的灰塵顆粒。
!
圖 17
本說明書可能因技術變更而修改。
‡
‡
請將葉片式濾網裝回外部濾芯,並且以順時針方向鎖至定
位。
將濾芯裝回集塵容器中,並確認是否安裝妥當。將集塵容器裝
回吸塵機,聽到喀噠聲即表示鎖至定位。圖 13
小心:請勿使用具研磨效果的物品、玻璃清潔劑或多功能
清潔產品。切勿將吸塵機浸在水中。
電池充電狀態指示燈
操作狀態
LED指示燈
清潔地板吸嘴
一般模式
LED亮綠燈
維修保養前,請先關掉吸塵機,並拔除充電線。
高速模式
綠色LED快速閃爍
圖 18*
電池容量降低至20%
紅色LED緩慢閃爍
a) 將旋轉刷頭以逆時針方向
鬆開,並由地板吸嘴的側面抽
出。
b) 用剪刀剪開並清除上面纏繞的線頭和頭髮。
旋
c) 將旋轉刷頭從地板吸嘴的側面延著導軌推入,
然後以順時針方
向 鎖至定位。
電池耗盡
LED關閉
充電
綠色LED緩慢閃爍
電池已充滿
充電完成後,綠色LED仍會
亮起2分鐘,然後熄滅。
!
溫度過高/過低保護
綠色LED會持續亮起10秒,
然後熄滅
請注意:只能使用旋轉刷頭安裝地板吸嘴。
疑難排解
故障情況
處理方式
產品無法運作和/或電池狀
態指示燈無訊號
請確保電池安裝正確並已充
電。
產品無法運作或電池狀態指
示燈持續閃紅燈10秒。
電池/電器可能溫度過高/
過低。請稍候,讓電池/電器
回到合適溫度。
* 視乎型號而定
113
Kundendienst – Customer Service
DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte
Trautskirchener Strasse 6-8
90431 Nürnberg
Online Auftragsstatus, Filterbeutel.RQ¿JXUDWRUXQGYLHOHZHLWHUH,QIRV
unter: www.bosch-home.com
Reparaturservice, Ersatzteile &
=XEHK|U3URGXNW,QIRUPDWLRQHQ
Tel.: 0911 70 440 040
mailto:cp-servicecenter@bshg.com
:LUVLQGDQ7DJHQUXQGXPGLH8KU
erreichbar.
AE
United Arab Emirates,
BSH Home Appliances FZE
5RXQG$ERXW
3ORW1U02$
Jebel Ali Free Zone – Dubai
Tel.: 04 881 4401
mailto:service.uae@bshg.com
www.bosch-home.com/ae
AL
Republika e Shqiperise,
Albania
(/(.7526(59,6VKSN
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,
Pallati “Matrix Konstruksion”,
.DWLGKH
7LUDQH
7HO
)D[
mailto:info@elektro-servis.com
(;3(576(59,6
Rruga e Kavajes,
.XOOD%1U.DWL,
7LUDQH
Tel.: 4 480 6061
7HO
)D[
&HO
mailto:info@expert-servis.al
AT
Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
:HUNVNXQGHQGLHQVWIU+DXVJHUlWH
4XHOOHQVWUDVVHD
1100 Wien
Online Reparaturannahme,
(UVDW]WHLOHXQG=XEHK|UXQGYLHOH
ZHLWHUH,QIRVXQWHU
www.bosch-home.at
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
3URGXNWLQIRUPDWLRQHQ
7HO
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com
:LUVLQGDQ7DJHQUXQGXPGLH8KUIU
Sie erreichbar.
AU Australia
%6++RPH$SSOLDQFHV3W\/WG
*DWH&HQWUH5RDG
Clayton, Victoria 3168
Tel.: 1300 369 744*
Fax: 1300 306 818
mailto:aftersales.au@bshg.com
www.bosch-home.com.au
0R)UKRXUV
01/18
114
BA
Bosna i Hercegovina,
Bosnia-Herzegovina
³+,*+´GRR
*UDGDþDþNDE
71000 Sarajevo
7HO
)D[
mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com
BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A. – N.V.
$YHQXHGX/DHUEHHN
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles – Brussel
7HO
mailto:bru-repairs@bshg.com
www.bosch-home.be
BG Bulgaria
%6+'RPDNLQVNL8UHGL%XOJDULD(22'
%XVLQHVVFHQWHU)3,ÀRRU
&KHUQLYUDK%OYG%
6R¿D
7HO
mailto:informacia.servis-bg@bshg.com
www.bosch-home.bg
BH Bahrain,
Khalaifat Est.
32%R[
Manama
7HO
mailto:service@khalaifat.com
%< %
HODUXVȻɟɥɚɪɭɫɶ
222³ȻɋɏȻɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚ´
ɬɟɥ
PDLOWRPRNNGKO#EVKJFRP
CH
Schweiz, Suisse,
Svizzera, Switzerland
BSH Hausgeräte AG
Bosch Hausgeräte Service
)DKUZHLGVWUDVVH
*HUROGVZLO
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,
3URGXNWLQIRUPDWLRQHQ
7HO
Service Fax: 0848 840 041
mailto:ch-reparatur@bshg.com
Ersatzteile Fax: 0848 880 081
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com
www.bosch-home.com
&< &\SUXVȀȪʌȡȠȢ
%6+,NLDNHV6\VNHYHV6HUYLFH
$UK0DNDDULRX,,,6WU
(JRPL1LNRVLD /HINRVLD Tel.: 7777 8007
)D[
mailto:bsh.service.cyprus@
cytanet.com.cy
&= ý
HVNi5HSXEOLND&]HFK5HSXEOLF
%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR
)LUHPQtVHUYLVGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ
5DGOLFNiF
3UDKD
7HO
www.bosch-home.com/cz
DK Danmark, Denmark
%6++YLGHYDUHU$6
Telegrafvej 4
%DOOHUXS
Tel.: 44 89 80 18
%6+6HUYLFHGN#EVKJFRP
ZZZERVFKKRPHGN
EE Eesti, Estonia
6,06212h
7ULWQ
11313 Tallinn
7HO
)D[
mailto:servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee
5HQHUNL.DXEDQGXVH2h
7DPPVDDUHWHH% (XURQLFVLNDXSOXVHV
7DOOLQQ
7HO
)D[
PDLOWRNOLHQGLWHHQLQGXV#UHQHUNHH
www.renerk.ee
(OLVHU2h
0XVWDPlHWHH
7DOOLQQ
7HO
PDLOWRKRROGXV#HOLVHUHH
ZZZNRGXPDVLQDWHUHPRQWHH
ES España, Spain
%6+(OHFWURGRPpVWLFRV(VSDxD6$
6HUYLFLR2¿FLDOGHO)DEULFDQWH
Parque Empresarial PLAZA,
&0DQIUHGRQLD
=DUDJR]D
7HO
)D[
PDLOWR&$8%RVFK#EVKJFRP
www.bosch-home.es
FI
Suomi, Finland
%6+.RGLQNRQHHW2\
,WlODKGHQNDWX$3/
+HOVLQNL
7HO
PDLOWR%RVFK6HUYLFH),#EVKJFRP
ZZZERVFKKRPH¿
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja
PDWNDSXKHOLPHVWDVQWSXKVQWPLQ
FR France
%6+(OHFWURPpQDJHU6$6
UXH$UGRLQ±&6
6$,1728(1FHGH[
6HUYLFHLQWHUYHQWLRQVjGRPLFLOH
01 40 10 11 00
Service Consommateurs:
0,40 € / min
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
6HUYLFH3LqFHV'pWDFKpHVHW
Accessoires:
0,40 € / min
www.bosch-home.fr
GB Great Britain
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
*UDQG8QLRQ+RXVH
2OG:ROYHUWRQ5RDG
Wolverton
0LOWRQ.H\QHV0.37
7RDUUDQJHDQHQJLQHHUYLVLWWRRUGHU
VSDUHSDUWVDQGDFFHVVRULHVRUIRU
SURGXFWDGYLFHSOHDVHYLVLW
www.bosch-home.co.uk
RUFDOO7HO &DOOVDUHFKDUJHGDWWKHEDVLFUDWHSOHDVH
FKHFNZLWK\RXUWHOHSKRQHVHUYLFHSURYLGHU
for exact charges
*5 *UHHFHǼȜȜȐȢ
%6+,NLDNHV6LVNHYHV$%(
Central Branch Service
NP(2$WKLQRQ/DPLDV 3RWDPRX
.L¿VLD
7ȘȜȑijȦȞȠ
7ȘȜȑijȦȞȠ
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com
www.bosch-home.gr
HK Hong Kong,
%6++RPH$SSOLDQFHV/LPLWHG
8QLW UG)ORRU
North Block, Skyway House,
6KDP0RQJ5RDG
Tai Kok Tsui, Kowloon
Hong Kong
7HO
)D[
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn
HR Hrvatska, Croatia
%6+NXüDQVNLXUHÿDMLGRR
8OLFDJUDGD9XNRYDUD)
10000 Zagreb
7HO
Fax: 01 6403 603
mailto:informacije.servis-hr@bshg.com
www.bosch-home.com/hr
IL
Israel,
&6%+RPH$SSOLDQFH/WG
1, Hamasger St.
1RUWK,QGXVWULDO3DUN
/RG
7HO
)D[
PDLOWRFVEVHUY#FVEOWGFRLO
www.bosch-home.co.il
,1
,QGLD%KƗUDW
%6++RXVHKROG$SSOLDQFHV0IJ3YW/WG
$UHQD+RXVH0DLQ%OGJQG)ORRU
3ORW1R5RDG1R
0,'&$QGKHUL(DVW
Mumbai 400 093
7ROO)UHH
www.bosch-home.com/in
* Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
IS
Iceland
6PLWK 1RUODQGKI
Noatuni 4
5H\NMDYLN
7HO
)D[
www.sminor.is
IT
Italia, Italy
%6+(OHWWURGRPHVWLFL6S$
Via. M. Nizzoli 1
0LODQR 0, 1XPHURYHUGH
mailto:info.it@bosch-home.com
www.bosch-home.com/it
.= .
D]DNKVWDQԔɚɡɚԕɫɬɚɧ
,3$QDFNL\$13716HUYLFH
.X\VKL'LQDVWU1
Astana
7HO
mailto: ptnservice@mail.ru
7HFKQRGRP6HUYLFH
8WHJHQ%DWLUD6WU
480096 Almaty
+8 0DJ\DURUV]iJ+XQJDU\
7HO
%6++i]WDUWiVL.pV]OpN.HUHVNHGHOP.IW
PDLOWROVU#WHFKQRGRPN]
ÈUSiGIHMHGHOHP~WMD
ZZZWHFKQRGRPN]
%XGDSHVW
Kombitechnocentr
&DOO&HQWHU
Zhambyl st. 117
mailto: BSH-szerviz@bshg.com
480096 Almaty
www.bosch-home.com/hu
7HO
IE
Republic of Ireland
mailto:cts_pavel@bk.ru
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
www.cts.kz
0%XVLQHVV3DUN
TOO Evrika Service
%DOO\PRXQW5RDG8SSHU
6KLPNHQW5ÕVNXORYD
Walkinstown
Shimkent 160018
'XEOLQ
7HO
7RDUUDQJHDQHQJLQHHUYLVLWWRRUGHU
mailto:evrika_kz@mail.ru
VSDUHSDUWVDQGDFFHVVRULHVRUIRU
www.evrika.com
SURGXFWDGYLFHSOHDVHFDOO
$96(59ø&(
7HO $EXOKDLUKDQD6WU
www.bosch-home.ie
8UDOVN
&DOOVDUHFKDUJHGDWWKHEDVLFUDWHSOHDVH
7HO
FKHFNZLWK\RXUWHOHSKRQHVHUYLFHSURYLGHU
for exact charges.
PDLOWRRDVWD¿HY#DYVHUYLFHN]
www.avservice.kz
01/18
LB Lebanon,
Teheni, Hana & Co.
%RXOHYDUG'RUD%H\URXWK
P.O. Box 90449
-GHLGHK
7HO
PDLOWR,QIR#7HKHQL+DQDFRP
LT
Lietuva, Lithuania
6HQXNXSUHN\ERVFHQWUDV8$%
-RQDYRVJ
.DXQDV
7HO
)D[
www.senukai.lt
8$%³$*6HUYLFH´
5.DODQWRVJ
.DXQDV
7HO
Fax: 037 331 363
mailto:servisas@agservice.lt
www.agservice.lt
%DOWLF&RQWLQHQW/WG
/XNãLRJ
9LOQLXV
7HO
)D[
mailto:info@balticcontinent.lt
www.balticcontinent.lt
8$%(PWRVHUYLV
6DYDQRULǐSU &HQWULQơEnjVWLQơ
03116 Vilnius
7HO
)D[
mailto:svc@emtoservis.lt
www.emtoservis.lt
LU Luxembourg
%6+pOHFWURPpQDJHUV6$
=,%UHHGHZHXHV
6HQQLQJHUEHUJ
7HO
)D[
Reparaturen: lux-repair@bshg.com
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu
LV
Latvija, Latvia
6,$³*HQHUDO6HUYLVV´
%XƺƺXLHODF
1067 Riga
7HO
mailto:info@serviscentrs.lv
www.serviscentrs.lv
%$/7,-$66(59,66
%ULYLEDVJDWYH
1039 Riga
7HO
)D[
mailto:info@baltijasserviss.lv
www.baltijasserviss.lv
Sia Elektronika-Serviss
7DGDLƷXLHOD
1004 Riga
Tel.: 067 71 70 60
)D[
mailto:serviss@elektronika.lv
www.elektronika.lv
MD Moldova
65/³5LDOWR6WXGLR´
ɭɥɓɭɫɟɜɚ
Ʉɢɲɢɧɟɜ
ɬɟɥɮɚɤɫ
PDLOWRERVFKPG#PDLOUX
ME Crna Gora, Montenegro
Elektronika komerc
8O6ORERGH
84000 Bijelo Polje
7HO)D[
0RELO
mailto:ekobosch.servis@t-com.me
115
0. 0
DFHGRQLD0DNHɞRɧɢɹ
GORENEC
-DQH6DQGDQVNLORN
1000 Skopje
7HO
Mobil: 070 697 463
mailto:gorenec@yahoo.com
MT Malta
2[IRUG+RXVH/WG
1RWDELOH5RDG
Mriehel BKR 14
7HO
)D[
ZZZR[IRUGKRXVHFRPPW
MV
Raajjeyge Jumhooriyyaa,
Maledives
/LQWHO,QYHVWPHQWV
0D0DDGKHOL0DMHHGKHH0DJX
0DOp
7HO
PDLOWRPRKDPHG]XKXUHH#
lintel.com.mv
NL Nederlande, Netherlands
%6++XLVKRXGDSSDUDWHQ%9
Taurusavenue 36
/6+RRIGGRUS
6WRULQJVPHOGLQJ
7HO
)D[
mailto:bosch-contactcenter@
bshg.com
2QGHUGHOHQYHUNRRS
7HO
)D[
PDLOWRERVFKRQGHUGHOHQ#EVKJFRP
www.bosch-home.nl
NO Norge, Norway
%6++XVKROGQLQJVDSSDUDWHU$6
Grensesvingen 9
0661 Oslo
7HO
7HO
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com
www.bosch-home.no
NZ New Zealand
%6++RPH$SSOLDQFHV/WG
8QLW)2UELW'ULYH
Mairangi Bay
$XFNODQG
7HO
)D[
mailto:aftersales.nz@bshg.com
www.bosch-home.co.nz
0R)UDPWRSP
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
PL
Polska, Poland
%6+6SU]ĊW*RVSRGDUVWZD
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
:DUV]DZD
Centrala Serwisu
7HO
)D[
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl
01/18
116
PT
Portugal
%6+3(OHFWURGRPpVWLFRV
6RFLHGDGH8QLSHVVRDO/GD
5XD$OWRGR0RQWLMRQž
&DUQD[LGH
7HO
)D[
PDLOWRERVFKHOHFWURGRPHVWLFRVSW#
bshg.com
www.bosch-home.pt
RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti,
QUVHFW
%XFXUHVWL
7HO
)D[
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro
58 5XVVLDɊɨɫɫɢɹ
222³ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵ´
ɋɟɪɜɢɫɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹ
Ɇɨɫɤɜɚ
ɬɟɥ PDLOWRPRNNGKO#EVKJFRP
www.bosch-home.com
SA
Kingdom Saudi Arabia,
$EGXO/DWLI-DPHHO(OHFWURQLFV
DQG$LUFRQGLWLRQLQJ&R/WG
BOSCH Service centre,
.LOR2OG0DNNDK5RDG
1H[WWR7R\RWD -DPLDK'LVW
P.O.Box 7997
-HGGDK
7HO
mailto:palakkaln@alj.com
www.aljelectronics.com.sa
SK Slovensko, Slovakia
%6+GRPiFtVSRWĜHELþHVUR
)LUHPQtVHUYLVGRPiFtFKVSRWĜHELþĤ
5DGOLFNiF
3UDKD
7HO
mailto:opravy@bshg.com
www.bosch-home.com/sk
TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi
ve Ticaret A.S.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
%DONDQ&DGGHVL1R
hPUDQL\H,VWDQEXO
7HO )D[
mailto:careline.turkey@bshg.com
www.bosch-home.com/tr
dD÷UÕPHUNH]LQLVDELWKDWODUGDQ
DUDPDQÕQEHGHOLúHKLULoLFUHWOHQGLUPH
&HSWHOHIRQODUÕQGDQLVHNXOODQÕODQ
WDULIH\HJRUHGH÷LúNHQOLNJ|VWHUPHNWHGLU
TW Taiwan, 台湾
āĵʿ๐Ƿă‫ב‬Ā॥्Ȉϱ֡뻟
΀̜ශઅͱ˖ө̀̂뻟
Dz‫׋‬᚞અϢ˖ʖϠ
%6++RPH$SSOLDQFHV3ULYDWH/LPLWHG
хЀ̤ʯ‫ܯ‬ҟिŔ‫ى‬80̷11֛
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.
Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
)D[
mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw
8$ 8NUDLQHɍɤɪɚʀɧɚ
72%³ȻɋɏɉɨɛɭɬɨɜɚɌɟɯɧɿɤɚ´
ɬɟɥ
mailto:bsh-service.ua@bshg.com
www.bosch-home.com.ua
SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
/DQGVYlJHQ
6ROQD
Tel.: 0771 19 70 00 local rate
7HOORFDOUDWH
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com
www.bosch-home.se
XK Kosovo
Service-General SH.P.K.
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj
70000 Ferizaj
7HO
7HO
mailto:a_service@
gama-electronics.com
SG Singapore,
%6++RPH$SSOLDQFHV3WH/WG
%ORFN$QJ0R.LR$YHQXH
#01-01 Techplace 1
6LQJDSRUH
7HO )D[
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg
XS Srbija, Serbia
%6+.XüQLDSDUDWLGRR
0LOXWLQD0LODQNRYLüDEUå
1RYL%HRJUDG
7HO
)D[
mailto:informacije.servis-sr@
bshg.com
www.bosch-home.rs
0R)UDPWRSP6DDPWRSP
H[FOXGHSXEOLFKROLGD\V
SI
Slovenija, Slovenia
%6++LãQLDSDUDWLGRR
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
7HO
)D[
mailto:informacije.servis@bshg.com
www.bosch-home.com/si
ZA South Africa
%6++RPH$SSOLDQFHV 3W\ /WG
WK5RDG5DQGMHVSDUN
3ULYDWH%DJ;5DQGMHVSDUN
0LGUDQG±-RKDQQHVEXUJ
7HO
Fax: 086 617 1780
mailto:applianceserviceza@bshg.com
www.bosch-home.com/za
nl
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met
de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.
da
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment
- WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og
recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.
de
Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen
Richtlinie 2012/19/EU
über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical
and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige
Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.
en
This appliance is labelled in accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.
fr
Cet appareil est marqué selon la directive européenne
2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
La directive définit le cadre pour une reprise et une
récupération des appareils usagés applicables dans les
pays de la CE.
it
Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi
della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il
riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il
territorio dell’Unione Europea.
no
Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.
sv
Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller
innehåller elektroniska produkter (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.
fi
Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.
es
Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a
los aparatos eléctricos y electrónicos usados
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
La directiva proporciona el marco general válido en
todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y
la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.
117
hu
Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai
készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő
jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit
határozza meg.
cs
hu
pt
Este aparelho está marcado em conformidade com a
Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um
sistema de recolha e valorização dos equipamentos
usados válido em todos os Estados Membros da União
Europeia.
el
Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕE περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση
και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ’ όλη την
ΕΕ.
Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice
2012/19/EU týkající se použité elektrické a elektronické
přístroje (odpadních elektrických a elektronických
zařízení - OEEZ). Směrná hodnota určuje fra-mework
pro vracení a recyklaci použitých spotřebičů-CE ve
všech zemích EU.
ru
Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов.
zf
hu
此吸塵機受歐盟2012/19/EU有關舊電器及電子產品(廢棄電器
和電子設備– WEEE)指引監管,該指引確立了適用於整個歐盟
的舊電器回收和再造的規章制度。
tr
Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi’ne göre etiketlenmiştir. Ulusal
yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih:
22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin
geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı
belirtir.
pl
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29
lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania
go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w
tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający
oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
118
fa
Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ 2012/19/EU ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ αΎγ΍έΑ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍
̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ιϭλΧ έΩ (waste electrical and electronic- WEEE)
ϝϣόϟ΍έϭΗγΩ ϥϳ΍ .Εγ΍ ϩΩέϭΧ Ώγ̩έΑ ϝϣόΗγϣ ̶̰ϳϧϭέΗ̰ϟ΍ ϭ ̶̰ϳέΗ̰ϟ΍
ϪϳϠ̯ ̵΍έΑ ΍έ ϝϣόΗγϣ ̵ΎϫϩΎ̴ΗγΩ ΕϓΎϳίΎΑ ϭ Ω΍ΩέΗγ΍ εϭέ Ώϭ̩έΎ̩
.Εγ΍ ϩΩϭϣϧ ϥϳϳόΗ Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΣΗ΍ ϭοϋ ̵Ύϫέϭη̯
ro
Acest aparat este marcat corespunzător directivei
europene 2012/19/UE în privinţa aparatelor electrice
şi electronice vechi (waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi,
valabilă în întreaga UE, şi valorificarea aparatelor vechi.
DE Garantie
Bundesrepublik Deutschland
siehe letzte Seite.
Ausland: Für dieses Gerät gelten die von der
Vertretung unseres Hauses in dem Kaufland
herausgegebenen Garantiebedingungen.
Einzelheiten hierüber teilt Ihnen der Händler, bei
dem Sie das Gerät gekauft haben, auf Anfrage
jederzeit mit.
Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist
in jedem Fall aber die Vorlage des Kaufbeleges
erforderlich.
SE Konsumentbestämmelser
I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser.
FI
Takuuaika
Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään
kahdentoista (12) kuukauden takuu tuotteesta
riippuen. Takuuaika määritellään kunkin
tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa
annetun määräajan tuotteen ostop. Tuotteen
tietyille osille voidaan antaa em. määräajoista
poikkeava takuu.
GB Conditions of guarantee
For this appliance the guarantee conditions as set
out by our representatives in the country of sale
apply. Details regarding same may be obtained
from the dealer from whom the appliance was
purchased. For claims under guarantee the sales
receipt must be produced.
FR Conditions de garantie
A l’étranger, les conditions de garantie applicables
à cet appareil sont celles s’accordées par la filiale
du pays concerné.
Celles-ci peuvent être fournies par le Revendeur
auprès duquel vous avez acheté l’appareil ou
directement auprès de notre filiale. Si vous aviez
besoin d’utiliser la garantie, la présentation de la
facture d’achat sera nécessaire.
IT
Condizioni di garanzia
Per questo apparecchio valgone le condizioni di
garanzia stabilite dalla ns. Rappresentanza nella
rispettiva Nazione.
Il venditore dell’apparecchio è a disposizione per
ulteriori chiarimenti. La garanzia viene riconosciuta
soltanto se accompagnata da regolare documento
fiscale di acquisto rilasciato dal venditore.
NL Garantievoorwaarden
Voor het aangeschafte apparaat gelden de
garantievoorwaarden welke door de vertegenwoordiging van de moederorganisatie in het land
van aankoop zijn uitgegeven.
Eventuele bijzonderheden hiervoor zal de leverancier, waarbij het apparaat is gekocht, desgevraagd
verschaffen.
Om aanspraak te kunnen maken op eventuele
garantie is het overleggen van de aankoopbon met
koopen/of leverdatum vereist.
PT Condições de Garantia
Para este aparelho são válidas as condições de
garantia emitidas pela nossa representação no
pais da aquisição. Mais detalhes poderão ser
facultados pelo revendedor onde foi adquirido o
aparelho.
Para recorrer aos serviços de garantia é
imprescindivel a apresentacão da Factura de
Compra e bem assim, do documento de Garantia.
ES Condiciones de garantia
A este aparato son aplicables las condiciones de
garantia acordadas por la representación de
nuestra firma en el pais de compra. Para más
detalles sirvanse dirgir al correspondiente
establecimiento del ramo en que se ha comprado
el aparato. En caso de hacer uso de la garantia es
necesario presentar el correspondiente
comprobante de compra.
TR Garanti Șartları
Bu cihaz için satıșın gerçekleștigi ülkedeki temsil
ciliğimiz tarafindan berlilenen garanti șartları
geçerlidir. Garanti șartları ile ilgili detaylı bilgi için;
cihazın satın alındığı bayiye ya da Tüketici
Danıșma Merkezimize bașvurabilirsiniz. Garanti
kapsamlndaki taleplerinize cevap verilebilmesi için
Yetkili Servismize, cihaza ait faturayı veya okunaklı
fotokopisini göstermeniz gerekmektedir.
PL Gwarancja
Dla urza˛dzenia obowia˛zuja˛ warunki gwarancyjne wydane przez nasze przedstawjcielstwo
w kraju zakupu. O szczególach moźecie sie˛
Państwo dowledzieć u sprzedawcy, u którego
dokonano zakupu urza˛dzenia. Przy korzystaniu
ze świadczeń gwarancyjnych wymagane jest
przedloźenie dowodu zakupu.
DK Garanti
Garantiebestemmelserne er ikke vedlagt, men
fremsendes ved henvendelse til Bosch
kundeservice. I øvrigt henvises til købelovens
bestemmelser.
NO Leveringsbetingelse
I Norge gjelder NEL’s leveringsbetingelser. Disse
kan De få hos Deres forhandler eller direkte ved
vårt hovedkontor.
119
RU ìÒÎÓ‚Ëfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
èÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÒ˜ÂÔ˚‚‡˛˘Û˛ ËÌÙÓχˆË˛ Ó· ÛÒÎÓ‚Ëflı „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó Ó·cÎyÊË‚aÌËfl
Ç˚ ÏÓÊeÚe ‚ Ça¯eÏ ·ÎËÊaȯeÏ a‚ÚopËÁo‚aÌÌoÏ cep‚ËcÌoÏ ˆeÌÚpe ËÎË ‚ cep‚ËcÌoÏ
ˆeÌÚpe oÚ ÔpoËÁ‚o‰ËÚeÎfl OOO »ÅCX Å˚Úo‚afl TexÌËÍa«, a ÚaÍÊe ÌaÈÚË ‚ ÙËpÏeÌÌoÏ
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÚaÎÓÌe, ‚˚‰a‚aeÏoÏ ÔpË Ëpo‰aÊe.
CS Podmínky záruky
Na tento přístroj se vztahují záruční podmínky stanovené naši zástupci v zemi prodeje. Podrobnosti ohledně
totéž lze získat od prodejce, od kterého byl spotřebič
zakoupen. Uznání záruky musí být předloženy účtenky
HU Garanciális feltételek
A granciális
feltételeket
a 117/1991
(lX. 10)
számúKorm.
kormányrendelet
szabályozza.A72
órán
garanciális
feltételeket
a 151/2003.
(IX.22.)
rendelet szabályozza.
vásárlástól
belüli
meghibásodas
esetén
a készüléket aesetén
kereskedelem
cserélia ki.
Ezután cseréjéről dönt.
számított
72 órán belüli
meghibásodás
a kereskedő
készülék
vevöszoolgálatunk
gondoskodiz
az elöirt
15 napon belüli,
kölcsönkészülék
Ez utáni időszakban
a Vevőszolgálat
gondoskodik
a lehető
leggyorsabbbiztositása
javítás
esetén
30 napon belüli javitásról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott,
elvégzéséről.
szabályosan
garanciajeggyel
lehet igénybevenni,
mindenigazoló
egyéb garanciális
A garanciárakitölött
a vásárló
a kitöltött garanciajeggyel,
vagyamely
a vásárlást
számlával
feltételt
részletesen
ismertet.
A készülékek
csak
KERMI
és MEEI által
engedélyzett
a garancia
elvesztését
vonhatja
tarthat is
igényt.
A használati
utasítás
be nem
tartása,
garanciajaggyel
kerülnek forgalomba.
maga után.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.
A változtatás jogát fenntartjuk.
ZF 本產品適用本公司駐購買國代表所發佈的保固條款。您隨時可向購買本產品的經銷商諮詢相關
細節。在任何情況下,出示購買證明均是獲得保修服務的必要的條件。
RO Garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile prevederile de garanţie acordate de reprezentantul
nostru și conforme cu legislaţia în vigoare.
Comerciantul la care aţi achiziţionat aparatul, vă oferă la cerere informaţii amănunţite
despre prevederile de garanţie.
Pentru a beneficia de serviciile de garanţie va trebuie însă să prezentaţi în orice caz bonul de
cumpărare.
ϪϣΎϧ ΕϧΎϣο ρϳ΍έη
ϡϳυϧΗ Ύϣη έϭηϛ έΩ Ύϣ ̶̳ΩϧϳΎϣϧ ργϭΗ ϩΎ̴ΗγΩ ϥϳ΍ ϪϣΎϧ ΕΎϣο ρϳ΍έη
ΩϳέΧ ϝΣϣ ϩΎ̴ηϭέϓ ί΍ Ωϳϧ΍ϭΗ̶ϣ ΍έ ϪρϭΑέϣ ΕΎϳ΋ίΟ .Εγ΍ ϩΩη
Ϫ΋΍έ΍ ˬϪϣΎϧ ΕϧΎϣο Ωέ΍ϭϣ ί΍ ϩΩΎϔΗγ΍ ̵΍έΑ .ΩϳϳΎϣϧ ΕϓΎϳέΩ ϩΎ̴ΗγΩ
.Εγ΍ ̶ϣ΍ίϟ΍ ΩϳέΧ Ωϳγέ
120
FA
ǵȡȠȚǼȖȖȪȘıȘȢ
Ǿ İȖȖȪȘıȘ țĮȜȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȦȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ ȝĮȢ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ İȓțȠıȚ IJİııȐȡȦȞ ȝȘȞȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌȡȫIJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȘ șİȦȡȘȝȑȞȘ ĮʌȩįİȚȟȘ ĮȖȠȡȐȢ īȚĮ IJȘȞ
ʌĮȡȠȤȒIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢĮʌĮȚIJİȓIJĮȚȘİʌȓįİȚȟȘIJȘȢșİȦȡȘȝȑȞȘȢĮʌȩįİȚȟȘȢĮȖȠȡȐȢıIJȘȞȠʌȠȓĮĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚȠIJȪʌȠȢ
țĮȚIJȠȝȠȞIJȑȜȠIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ǾİIJĮȚȡİȓĮȝȑıĮıIJĮĮȞȦIJȑȡȦȤȡȠȞȚțȐȩȡȚĮıİʌİȡȓʌIJȦıȘʌȜȘȝȝİȜȠȪȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢĮȞĮȜĮȝ
ȕȐȞİȚIJȘȞȣʌȠȤȡȑȦıȘIJȘȢİʌĮȞĮijȠȡȐȢIJȘȢıİȠȝĮȜȒȜİȚIJȠȣȡȖȓĮțĮȚIJȘȢĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘȢțȐșİIJȣȤȩȞİȜĮIJIJȦȝĮ
IJȚțȠȪȝȑȡȠȣȢ ʌȜȘȞIJȦȞĮȞĮȜȫıȚȝȦȞțĮȚIJȦȞİȣʌĮșȫȞȩʌȦȢIJĮȖȣȐȜȚȞĮȜĮȝʌIJȒȡİȢțȜʌ ǹʌĮȡĮȓIJȘIJȘʌȡȠȨ
ʌȩșİıȘȖȚĮȞĮȚıȤȪİȚȘİȖȖȪȘıȘİȓȞĮȚȘȝȘȜİȚIJȠȣȡȖȓĮIJȘȢıȣıțİȣȒȢȞĮʌȡȠȑȡȤİIJĮȚĮʌȩIJȘȞʌȜȘȝȝİȜȒțĮIJĮıțİȣȒ
IJȘȢțĮȚȩȤȚİʌȓʌĮȡĮįİȓȖȝĮIJȚĮʌȩțĮțȒȤȡȒıȘȜĮȞșĮıȝȑȞȘİȖțĮIJȐıIJĮıȘȝȘIJȒȡȘıȘIJȦȞȠįȘȖȚȫȞȤȡȒıȘȢIJȘȢ
ıȣıțİȣȒȢĮțĮIJȐȜȜȘȜȘıȣȞIJȒȡȘıȘĮʌȩʌȡȩıȦʌĮȝȘİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞĮĮʌȩIJȘȞ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ȒĮʌȩİȟȦȖİȞİȓȢʌĮȡȐȖȠȞIJİȢȩʌȦȢįȚĮțȠʌȑȢȘȜİțIJȡȚțȠȪȡİȪȝĮIJȠȢȒįȚĮijȠȡȠʌȠȓȘıȘȢIJȘȢIJȐıȘȢțȜʌ
ȈIJȘȞʌİȡȓʌIJȦıȘʌȠȣIJȠʌȡȠȧȩȞįİȞȜİȚIJȠȣȡȖİȓıȦıIJȐȜȩȖȦIJȘȢțĮIJĮıțİȣȒȢIJȠȣțĮȚİijȩıȠȞȘʌȜȘȝȝİȜȒȢ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮİțįȘȜȫșȘțİțĮIJȐIJȘȞʌİȡȓȠįȠİȖȖȪȘıȘȢȘȝȠȞȐįĮȈȑȡȕȚȢ ȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠıȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+
ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼșĮIJȠİʌȚıțİȣȐıİȚȝİıțȠʌȩIJȘȤȡȒıȘȖȚĮIJȘȞȠʌȠȓĮțĮIJĮıțİȣȐıIJȘțİȤȦȡȓȢȞĮȣʌȐȡȟİȚ
ȤȡȑȦıȘȖȚĮĮȞIJĮȜȜĮțIJȚțȐȒIJȘȞİȡȖĮıȓĮ
ǻİȞțĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚĮʌȩIJȘȞİȖȖȪȘıȘȠȚțȓȞįȣȞȠȚʌȠȣıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚȝİIJʌȝİIJĮijȠȡȐIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢʌȡȠȢİʌȚıțİȣȒ
ıIJȠȞȝİIJĮʌȦȜȘIJȒȒʌȡȠȢIJȘȞȝȠȞȐįĮȈȑȡȕȚȢ ȒʌȡȠȢIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢ
ǹǺǼ İijȩıȠȞ įİȞ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ %6+ ȅȚțȚĮțȑȢ ȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ Ȓ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ Įʌ¶
ĮȣIJȒȞʌȡȩıȦʌȠ
ǵȜİȢȠȚİʌȚıțİȣȑȢIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢʌȡȑʌİȚȞĮȖȓȞȠȞIJĮȚĮʌȩIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȑȡȕȚȢ ȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ
ıȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ǾİȖȖȪȘıȘįİȞțĮȜȪʌIJİȚțĮȞȑȞĮʌȡȠȧȩȞʌȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚʌȑȡĮȞIJȦȞʌȡȠįȚĮȖȡĮijȫȞȖȚĮIJȚȢȠʌȠȓİȢțĮIJĮ
ıțİȣȐıIJȘțİ ʌȤȠȚțȚĮțȒȤȡȒıȘ ǾİȖȖȪȘıȘțĮȜȒȢȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢʌȠȣʌĮȡȑȤİIJĮȚĮʌȩIJȠȞțĮIJĮıțİȣĮıIJȒʌĮȪİȚĮȞĮʌȠțȠȜȜȘșȠȪȞĮȜȜȠȚȦșȠȪȞȒ
IJȡȠʌȠʌȠȚȘșȠȪȞȝİȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİIJȡȩʌȠȠȚIJĮȚȞȓİȢĮıijĮȜİȓĮȢȒȠȚİȚįȚțȑȢįȚĮțȡȚIJȚțȑȢĮȣIJȠțȩȜȜȘIJİȢİIJȚțȑIJİȢİʌȓIJȦȞ
ȠʌȠȓȦȞĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚȠĮȡȚșȝȩȢıİȚȡȐȢȒȘȘȝİȡȠȝȘȞȓĮĮȖȠȡȐȢ
ǾİȖȖȪȘıȘįİȞțĮȜȪʌIJİȚ
±ǼʌȚıțİȣȑȢȝİIJĮIJȡȠʌȑȢȒțĮșĮȡȚıȝȠȪȢʌȠȣȑȜĮȕĮȞȤȫȡĮıİțȑȞIJȡȠȈȑȡȕȚȢȝȘİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠĮʌȩIJȘȞ
%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
±ȁȐșȠȢ ȤȡȒıȘ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ȤȡȒıȘ ȤİȚȡȚıȝȩ Ȓ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ țĮIJȐ IJȡȩʌȠ ȝȘ ıȪȝijȦȞȠ ȝİ IJȚȢ
ȠįȘȖȓİȢʌȠȣʌİȡȚȑȤȠȞIJĮȚıIJĮİȖȤİȚȡȓįȚĮȤȡȒıȘȢțĮȚȒıIJĮıȤİIJȚțȐȑȖȖȡĮijĮȤȡȒıȘȢıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ
IJȘȢʌȜȘȝȝİȜȠȪȢijȪȜĮȟȘȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢIJȘȢʌIJȫıȘȢIJȘȢıȣıțİȣȒȢțȜʌ
±ȆȡȠȧȩȞIJĮȝİįȣıĮȞȐȖȞȦıIJȠĮȡȚșȝȩıİȚȡȐȢ
±ǽȘȝȚȑȢʌȠȣʌȡȠțĮȜȠȪȞIJĮȚİȞįİȚțIJȚțȐĮʌȩĮıIJȡĮʌȑȢȞİȡȩȒȣȖȡĮıȓĮijȦIJȚȐʌȩȜİȝȠįȘȝȩıȚİȢĮȞĮIJĮȡĮȤȑȢ
ȜȐșȠȢ IJȐıİȚȢ IJȠȣ įȚțIJȪȠȣ ʌĮȡȠȤȒȢ ȡİȪȝĮIJȠȢ Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȜȩȖȠ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȑȡĮȞ Įʌȩ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȠȣ
țĮIJĮıțİȣĮıIJȒȒİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȣıȣȞİȡȖİȓȠȣ
ǹȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘIJȘȢıȣıțİȣȒȢȖȓȞİIJĮȚȝȩȞȠİijȩıȠȞįİȞİȓȞĮȚįȣȞĮIJȒȘİʌȚįȚȩȡșȦıȘIJȘȢțĮIJȩʌȚȞʌȚıIJȠʌȠȓȘıȘȢ
IJȘȢĮįȣȞĮȝȓĮȢİʌȚıțİȣȒȢĮʌȩIJȠǼȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȈȑȡȕȚȢ ȒIJȠİȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠıȣȞİȡȖİȓȠ IJȘȢ%6+ȅȚțȚĮțȑȢ
ȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ǾțȐșİİʌȚıțİȣȒȒȘĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘİȜĮIJIJȦȝĮIJȚțȠȪȝȑȡȠȣȢįİȞʌĮȡĮIJİȓȞİȚIJȠȞȤȡȩȞȠİȖȖȪȘıȘȢIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢ
ǼȟĮȡIJȒȝĮIJĮțĮȚȣȜȚțȐʌȠȣĮȞIJȚțĮșȚıIJȫȞIJĮȚțĮIJȐIJȘįȚȐȡțİȚĮIJȘȢİȖȖȪȘıȘȢİʌȚıIJȡȑijȠȞIJĮȚıIJȠıȣȞİȡȖİȓȠ
%6+ȅȚțȚĮțȑȢȈȣıțİȣȑȢǹǺǼ
ƒȤȜȝǼșȞȚțȒȢȠįȠȪǹșȘȞȫȞȁĮȝȓĮȢ ȆȠIJĮȝȠȪȀȘijȚıȚȐǹșȒȞĮ
ȉǹȀǼȃȉȇǿȀǹȈǾȂǼǿǹǼȄȊȆǾȇǼȉǾȈǾȈȆǼȁǹȉȍȃ
ǹșȒȞĮƒȤȜȝǼșȞȚțȒȢȠįȠȪǹșȘȞȫȞ±ȁĮȝȓĮȢ ȆȠIJĮȝȠȪȀȘijȚıȚȐ
șİıȞȓțȘȅįȩȢȋȐȜțȘȢȆĮIJȡȚĮȡȤȚțȩȆȣȜĮȓĮȢȠȚȆȣȜĮȓĮȉșșȑȡȝȘ
ȆȐIJȡĮȋĮȡĮȜȐȝʌȘȌȘȜȐǹȜȫȞȚĮ
ǾȡȐțȜİȚȠ±ȀȡȒIJȘȢȁİȦijǼșȞȚțȒȢǹȞIJȚıIJȐıİȦȢ ȀĮȜĮȝȐǾȡȐțȜİȚȠ
ȀȪʌȡȠȢǹȡȤȂĮțĮȡȓȠȣīDzȖțȦȝȘȁİȣțȦıȓĮȀȪʌȡȠȢ
ȫȡİȢȘȝȑȡİȢIJȣʌȚțȒȤȡȑȦıȘțȜȒıȘȢʌȡȠȢİșȞȚțȐįȓțIJȣĮ
ȆǹȃǼȁȁǹǻǿȀȅȉǾȁǼĭȍȃȅǼȄȊȆǾȇǼȉǾȈǾȈȆǼȁǹȉȍȃ
121
122
123
Информация изготовителя о гарантийном и сервисном обслуживании
Круглосуточный телефон службы поддержки*:
Официальный сайт в Интернете:
8 (800) 200-29-61
www.bosch-home.ru
Адреса авторизованных сервисных центров, а также вся информация по сервисному обслуживанию доступна на официальном
сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.
Оригинальные аксессуары и средства по уходу для бытовой техники Bosch Вы можете приобрести в нашем фирменном интернетмагазине: www.bosch-home.ru/store. C условиями заказа, оплаты и доставки Вы можете ознакомиться на сайте. Также оригинальные
аксессуары и средства по уходу Вы можете приобрести в авторизованных сервисных центрах.
1. Изделие _________________________________________________________
2. Модель _________________________________________________________
Пункты 1-2 заполняются только в случае, если эти данные не содержатся в документах о покупке изделия (кассовый чек и/или
товарный чек, товарная накладная).
3. Данная информация распространяется на малые бытовые приборы товарного знака Bosch: кофеварки, кофемашины, кофемолки, весы,
кухонные комбайны, миксеры, пылесосы, резки, тостеры, утюги, фены, распрямители для волос, электрочайники, соковыжималки, измельчители, блендеры, гладильные доски, ванночки, напольные весы, утюги, паровые станции, гладильные доски и аналогичные им изделия.
4. Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что подтверждение соответствия нашей продукции обязательным требованиям
в соответствии с законодательством осуществляется в форме обязательной сертификации и декларирования соответствия.
Информацию об обязательном подтверждении соответствия наших приборов, в том числе данные о номере сертификата соответствия (декларации о соответствии) и сроке его (ее) действия Вы можете получить в ООО «БСХ Бытовые Приборы».
Наша продукция производится под контролем транснациональной корпорации «БСХ Хаусгерете ГмбХ», адрес штаб-квартиры: 81739
Мюнхен, Карл-Вери Штрассе 34, Германия (BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 München, Germany).
Организацией, выполняющей функции иностранного изготовителя, уполномоченной изготовителем на основании договора с ним, является ООО «БСХ Бытовые Приборы», 198515, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Карла Сименса, д.1 лит. А, филиал в г. Москва, 119071, ул.
Малая Калужская, д.15, телефон (495) 737-2777, факс (495) 737-2798.
5. Обязательные сведения о технических характеристиках прибора приведены на типовой табличке прибора или на его этикетке и/или
в сопроводительной документации.
6. Аксессуары и средства по уходу
Для безупречного функционирования Вашей техники и ухода за ней производитель рекомендует использовать только оригинальные
аксессуары и средства по уходу. Оригинальные аксессуары разработаны производителем, они идеально подходят именно для Вашего
прибора. Оригинальные аксессуары и средства по уходу соответствуют самым высоким требованиям качества товарного знака Bosch,
они проходят заводские испытания для обеспечения максимальной надежности в работе. По всем вопросам, связанным с аксессуарами
и средствами по уходу для Вашей бытовой техники, Вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры или по телефону службы
поддержки.
7. Гарантия изготовителя
Фирма изготовитель предоставляет на приобретенный Вами в Российской Федерации бытовой прибор гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ сроком 1 год. На приобретенный в Республике Беларусь бытовой прибор, к которому при покупке был
выдан гарантийный талон, действуют гарантийные условия, не противоречащие законодательству Республики Беларусь.
8. Внимание! Важная информация для потребителей
Данный прибор предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе предприятия, учреждения или
организации. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации
прибора.
Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора. Удаление таблички ведет к обезличению прибора и к возможным нарушениям правил его
эксплуатации.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи
прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непреодолимой
силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), попадания бытовых насекомых и грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также
вследствие существенных нарушений технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности
параметров электросети, установленных ГОСТ 32144-2013.
Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований
убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).
Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилах пользования), поможет избежать проблем
в эксплуатации прибора и его обслуживании.
Неисправные узлы приборов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.
9. Информация о сервисе
В период и после истечения гарантийного срока наша Служба Сервиса, а также мастерские наших партнеров всегда готовы предложить
Вам свои услуги. Список адресов уполномоченных изготовителем пунктов авторизованного сервисного обслуживания находится на
официальном сайте в Интернете: www.bosch-home.ru.
Срок службы малых бытовых приборов (кроме кухонных комбайнов и пылесосов) составляет 2 года. Срок службы кухонных комбайнов и пылесосов составляет 5 лет. Срок службы изделия исчисляется с даты его покупки, либо при невозможности ее определения, с
даты изготовления изделия, нанесенной на типовую табличку изделия. В соответствии со стандартом изготовителя дата изготовления
маркируется FD ГГММ, где ГГ – год изготовления минус 1920, а ММ – месяц изготовления. Для определения года изготовления прибора
необходимо к 1920 прибавить число ГГ.
* Бесплатный круглосуточный телефон для звонков на территории РФ.
124
B34C065N1-1M00 03/2017
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɵɬɨɜɨɣɬɟɯɧɢɤɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɟɦɤɨɧɰɟɪɧɚ
ȻɋɏɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟȽɦɛɏɄɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪɆɸɧɯɟɧȽɟɪɦɚɧɢɹ
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɁɚɤɨɧɚɊɎɨɬɧɨɹɛɪɹɝ
ʋɎɁɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɨɡɚɳɢɬɟɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɵɥɟɫɨɫɵ
Ɍɨɜɚɪɧɵɣɡɧɚɤ%RVFK
ȼɇɂɆȺɇɂȿȺɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɨɛɧɨɜɥɹɟɬɫɹɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹɉɪɨɞɭɤɰɢɹɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɪɨɯɨɞɢɬɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɪɟɤɜɢɡɢɬɚɯɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɢɫɪɨɤɚɯɢɯɞɟɣɫɬɜɢɹɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨ
ɤɥɚɫɫɟɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɣɮɭɧɤɰɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɈɈɈ©ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵª
ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɝɉɟɬɟɪɝɨɮɭɥɄɚɪɥɚɋɢɦɟɧɫɚɞɥɢɬȺɮɢɥɢɚɥɜɝɆɨɫɤɜɚɭɥɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹɞɬɟɥɟɮɨɧ ɮɚɤɫ ɄɨɦɩɚɧɢɹɈɈɈ©ȻɋɏȻɵɬɨɜɵɟɉɪɢɛɨɪɵªɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɝɉɟɬɟɪɝɨɮɭɥɄɚɪɥɚɋɢɦɟɧɫɚɞɥɢɬȺɮɢɥɢɚɥɜɝɆɨɫɤɜɚ
ɭɥɆɚɥɚɹɄɚɥɭɠɫɤɚɹɞɬɟɥɟɮɨɧ ɮɚɤɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɜɨɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɬɢɦɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɧɚɟɞɢɧɨɣɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢɜɤɚɱɟɫɬɜɟɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨɂɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɥɢɰɚɚɬɚɤɠɟɜɵɩɨɥɧɹɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɁɚɤɨɧɨɦ
ɊɎ ʋɎɁ ©Ɉ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢª ɞɥɹ ɥɢɰɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɂɦɩɨɪɬɟɪɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɟɪɢɣɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈɈɈ ©Ȼɋɏ Ȼɵɬɨɜɵɟ
ɉɪɢɛɨɪɵª ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ ɝ ɉɟɬɟɪɝɨɮ ɭɥ Ʉɚɪɥɚ ɋɢɦɟɧɫɚ ɞ ɥɢɬ Ⱥ ɮɢɥɢɚɥ ɜ ɝɆɨɫɤɜɚ ɭɥ Ɇɚɥɚɹ Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ ɞ
ɬɟɥɟɮɨɧ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ
ɪɵɧɤɟȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɹɜɥɹɟɬɫɹɊɨɛɟɪɬȻɨɲɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟȽɦɛɏɄɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪɆɸɧɯɟɧȽɟɪɦɚɧɢɹ 5REHUW%RVFK+DXVJHUlWH
*PE+&DUO:HU\6WU0QFKHQ*HUPDQ\ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɢɦɟɧɢɦɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ȼɋɏ ɏɚɭɫɝɟɪɟɬɟ Ƚɦɛɏ Ʉɚɪɥȼɟɪɢɒɬɪ Ɇɸɧɯɟɧ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ %6+
+DXVJHUlWH*PE+&DUO:HU\6WU0QFKHQ*HUPDQ\ ɉɪɢɩɟɪɟɜɨɡɤɟɩɨɝɪɭɡɤɟɪɚɡɝɪɭɡɤɟɢɯɪɚɧɟɧɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɥɟɞɭɟɬɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹɩɨɦɢɦɨɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
‡ Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɝɪɭɡɤɚɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɢɥɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɸɟɟɭɩɚɤɨɜɤɢ
‡ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɢɡɛɟɝɚɬɶɩɨɩɚɞɚɧɢɹɧɚɭɩɚɤɨɜɤɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɞɵɢɞɪɭɝɢɯɠɢɞɤɨɫɬɟɣ
ɉɟɪɟɞɩɟɪɟɜɨɡɤɨɣɢɥɢɩɟɪɟɞɚɱɟɣɧɚɯɪɚɧɟɧɢɟɛɵɜɲɟɣɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɛɟɞɢɬɶɫɹɜ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɜɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɨɞɵ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɜɭɫɥɨɜɢɹɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɜɵɲɟƒɋɢɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɠɧɨɫɬɢɧɟɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɣ
ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɣɫɹ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɵɞɟɪɠɚɬɶɟɟɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɦɧɚɬɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɧɟɫɤɨɥɶɤɨɱɚɫɨɜ
ɉɪɚɜɢɥɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɪɨɡɧɢɱɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɍɤɚɡɚɧɢɹɩɨɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶɭɬɨɱɧɟɧɵɭɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɜɬɟɱɟɧɢɟɫɪɨɤɚɞɟɣɫɬɜɢɹɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɷɬɨɬɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧɩɪɢɟɟ
ɩɨɫɬɚɜɤɟɩɪɨɞɚɠɟɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɜɬɟɱɟɧɢɟɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɁɚɤɨɧɚɊɎɨɡɚɳɢɬɟ
ɩɪɚɜɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɋɪɨɤɫɥɭɠɛɵɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɭɤɚɡɚɧɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦɜɥɢɫɬɨɜɤɟ©ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɨɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɢɫɟɪɜɢɫɧɨɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢª
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɚ ɩɨɦɨɞɟɥɶɧɨɦɭɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɨɥɟ ©(1Uª ɚɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɨɦɭɬɢɩɭ ɩɨɥɟ©7\SHª ɢɬɨɜɚɪɧɨɦɭ
ɡɧɚɤɭ %RVFK ɧɚɧɟɫɟɧɧɵɦ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɢ ɢɥɢ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹɛɵɬɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɭɟɬɫɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɫɯɟɦɟ
(1Uɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣɧɨɦɟɪ!ɢɧɞɟɤɫɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɵ!
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɭɤɜɟɧɧɨɰɢɮɪɨɜɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟ ɩɪɢ
ɩɪɨɞɚɠɟ ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ ɦɨɞɟɥɶɧɵɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɦɨɞɟɥɶɸ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɛɨɪɚ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ %RVFK Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɦɨɞɟɥɶ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɦɟɠɞɭɤɨɞɨɜɵɦɫɥɨɜɨɦ©(1Uªɢɤɨɫɨɣɱɟɪɬɨɣ©ª
ɂɧɞɟɤɫɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɵ±ɞɜɭɡɧɚɱɧɨɟɰɢɮɪɨɜɨɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɦɨɟɟɞɢɧɢɰɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɟɫɟɪɜɢɫɧɨɣɫɥɭɠɛɨɣ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɜɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɨɪɦɟɞɥɹɲɢɪɨɤɨɝɨɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɨɷɬɨɦɭɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɭɤɚɡɚɧɢɟɬɨɪɝɨɜɨɝɨɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢɛɨɪɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɤɚɤɩɨɥɧɨɫɬɶɸɬɚɤɢɱɚɫɬɢɱɧɨɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɱɬɨ
ɷɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɞɚɧɧɨɝɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɤɛɵɬɨɜɨɦɭɩɪɢɛɨɪɭɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɨɦɭɷɬɢɦɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɛɵɬɨɜɨɝɨɩɪɢɛɨɪɚɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹɜ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɤɧɟɦɭɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹɩɭɬɟɦɚɧɚɥɢɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɢɡɥɨɠɟɧɧɨɣɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ
ȼɫɨɫɬɚɜɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɞɥɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɨɝɭɬɜɯɨɞɢɬɶɧɚɫɬɨɹɳɚɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɛɭɫɥɨɜɢɹɯɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨɢɫɟɪɜɢɫɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
Ɇɚɪɤɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɦɧɚɬɢɩɨɜɨɣɬɚɛɥɢɱɤɟɩɪɢɛɨɪɚɧɚɭɩɚɤɨɜɨɱɧɨɣɷɬɢɤɟɬɤɟɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɩɚɤɨɜɤɟɩɪɢɛɨɪɚɚɬɚɤɠɟɦɨɠɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹɢɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢɞɨɫɬɭɩɧɨɟɢɧɚɝɥɹɞɧɨɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨ
ɩɪɢɛɨɪɟɜɦɟɫɬɚɯɩɪɨɞɚɠ
ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɤɨɬɨɪɚɹɩɪɨɲɥɚɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚɢɢɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɦɚɪɤɢɪɭɟɬɫɹɟɞɢɧɵɦɡɧɚɤɨɦɨɛɪɚɳɟɧɢɹɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɧɚɪɵɧɤɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɥɟɧɨɜɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚ ɉɪɨɞɭɤɰɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɦɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɌɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨɫɨɸɡɚ
‡ ɌɊɌɋ
ɗɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜ
‡ ɌɊɌɋ
Ɉɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɢɡɤɨɜɨɥɶɬɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
‡ ɌɊȿȺɗɋ Ɉɛ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɨɩɚɫɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɢɡɞɟɥɢɹɯ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɫ ɞɚɬɵ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɟɝɨɜɫɢɥɭ
ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɸɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹɧɚɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵɧɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɹɡɵɤɚɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɥɟɧɨɜȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚɨɬɥɢɱɧɵɯɨɬɪɭɫɫɤɨɝɨɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɜɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɦɨɠɧɨɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɭɬɨɪɝɭɸɳɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɪɟɡɢɞɟɧɬɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɱɥɟɧɚȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɸɡɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɨɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɨɪɝɨɜɵɯɡɚɥɚɯɦɨɠɟɬɛɵɬɶɡɚɩɪɨɲɟɧɚɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ©ɝɨɪɹɱɟɣɥɢɧɢɢª
ɚɬɚɤɠɟɞɨɫɬɭɩɧɚɜɢɧɬɟɪɧɟɬɟɧɚɫɚɣɬɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹKWWSZZZERVFKKRPHUX
125
126
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
Ɍɨɪɝɨɜɨɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ⱥɩɪɨɛɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɬɢɩ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪ
Ⱦɚɬɚɜɵɞɚɱɢ
Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬɞɨ
ɋɬɪɚɧɚ
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶ
BBH21621
BBH21622
BBH21631
BBH21632
BBH216RB3
BBH625M1
BBHMOVE1N
BBHMOVE2N
BBHMOVE3N
BCH6256N1
BCH65RT25K
%&+$7+
BCH6ATH25
BCH6ATH25K
BCH6L2561
BCH6ZOOO
BGC1U1550
%*&8
BGL252000
BGL252101
BGL252103
BGL32000
BGL32003
BGL32500
%*/029
BGL35MOV15
BGL35MOV16
%*/029
BGL35SPORT
%*/
%*/
%*/
%*/
%*/352
%*/352,5
%*/6,/'
BGN21700
BGN21702
%*1
BGS11700
BGS11702
BGS11703
%*68
%*68
%*68
%*6
%*6
%*6
BGS2UPWER1
BGS2UPWER2
BGS2UPWER3
%*6
%*68
%*6
%*6
%*6
%*6*2/'
%*68
%*68
%*68*2/'
BGS52530
BGS5PWER
BGS5ZOOO1
BGS5ZOORU
BGS62530
BHN09070
%+1
BHN20110
BKS3003
%6$
%6%
%6%
%6*58
%6*
%6*
BSGL2MOV30
BSGL2MOV31
%6*/
%6*/
BSGL52531
%6058
BSN1701RU
BSN2100RU
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VXAS011V16
VCAS010V25
VXAS010V00
VXAS010V00
VXAS010V00
VCAS010V25
VCAS010V25
9&$69
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VCAS010V25
VRBS22X2V0
95%6;9
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
VBBS25Z2V0
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS22Z35M
VBBS25Z35M
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
9%%649
9%%649
9%%649
9%%649
9%%6=9
9%%6=9
9%%6=9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
VRBS22X2V0
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
VRBS25X2V0
9,%6;9
95%6;9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
9,%6;9
VRBS25X2V0
95%6;9
95%6;9
VCBS25X5V0
VCBS25X5V0
VCBS22X5V0
VCBS25X5V0
VCBS25X6V0
VXAS021V09
9;$69
VXAS021V20
VCAS010V00
VBBS550V20
BS55
BS55
VBBS600V00
VBBS600V02
VBBS600V02
VBBS550V20
VBBS550V20
VBBS600V02
VBBS625V00
VBBS25Z5V0
9&%69
9&%69
VCBS122V00
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
&'(Ⱥə%
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
12.02.2016
12.02.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
06.09.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
23.07.2013
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
12.02.2016
17.02.2016
17.02.2016
16.11.2016
16.11.2016
16.11.2016
20.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
29.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
11.02.2021
11.02.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
05.09.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
11.02.2021
16.02.2021
16.02.2021
15.11.2021
15.11.2021
15.11.2021
19.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
21.01.2021
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
Ɍɭɪɰɢɹ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
ɉɨɥɶɲɚ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
Ʉɢɬɚɣ
(a)
(b)
sv Produktinformationsblad i enlighet med förordning (EU)
Nr.
665/2013
fr Fiche produit concernant le „ RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N°
665/2013 DE LA COMMISSION“
da Produkt skema vedrørende EU No. 665/2013
de Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 665/2013
el Δελτίο προϊόντος σχετικά με τον ΚΑΤ‘ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 665/2013
en Product specification sheet concerning the „COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 665/2013“
sv Varumärke:
(c)
(a) fr Marque:
da
de
el
en
sv Modellbeteckning:
(b) fr Référence commerciale:
Varemærke:
Marke:
Μάρκα:
Trade mark:
da
de
el
en
Modelidentifikation:
Modellkennung:
Μοντέλο:
Model Identifier:
sv Energiklass:
(c) fr Classe d‘efficacité énergétique:
da
de
el
en
(d)
(g)
(h)
(e)
(f)
(d)
Energiklasse:
Energieeffizienzklasse:
Τάξη ενεργειακής απόδοσης:
Energy Efficiency class:
sv Angiven årlig energiförbrukning (kWh/år), baserat på 50 rengöringsprover.
Faktiskt förbrukning beror på hur produkten används.
fr Consommation annuelle indicative d‘énergie (kWh/an), sur la base de 50
tâches de nettoyage. La consommation réelle annuelle d‘énergie dépend des
conditions d‘utilisation de l‘appareil.
da Angivet årligt energi forbrug (kWh/år),baseret på 50 rengøringsopgaver. Faktisk
årligt energi forbrug afhænger af hvordan apparatet bliver brugt.
de Indikativer jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr), basierend auf 50 Reinigungsvorgängen. Der tatsächliche jährliche Energieverbrauch hängt davon ab,
wie von dem Gerät Gebrauch gemacht wird.
el Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος), με βάση 50 σκουπίσματα.
Η πραγματική ετήσια κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή.
en Indication of annual energy consumption (kWh/year), based on vacuuming 50
times. Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is
used.
Dammupptagningsförmåga på matta:
(e) sv
fr Classe de performance de nettoyage sur tapis:
da
de
el
en
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
Rengøringsevne på tæpper:
Teppichreinigungsklasse:
Τάξη επιδόσεων καθαρισμού χαλιού:
Cleaning performance class carpet:
sv Dammupptagningsförmåga på hårda golv:
(f) fr Classe de performance de nettoyage sur sols durs:
da
de
el
en
Rengøringsevne på hårdt gulv:
Hartbodenreinigungsklasse:
Τάξη επιδόσεων καθαρισμού σκληρού δαπέδου:
Cleaning performance class hard floors:
sv Klassificering av frånluft:
(g) fr
Classe d‘émission de poussière:
da
de
el
en
Støv udblæsningsklasse:
Staubemissionsklasse:
Τάξη ποσοστού επανεκπομπής σκόνης:
Dust re-emission class:
sv Ljudnivå:
(h) fr Niveau sonore:
da
de
el
en
Lydniveau:
Schallleistungspegel:
Στάθμη ηχητικής ισχύος (επίπεδα θορύβου):
Sound power level:
sv Effekt:
(i) fr Puissance nominale à l‘entrée:
da
de
el
en
Målt antal watt:
Nennleistungsaufnahme:
Ονομαστική ισχύς:
Rated input power:
127
(a)
(b)
fi Pölynimureiden EU-energiamerkintä N:o 665/2013
tr Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Avrupa Birliğinin
EU/665/2013 sayılı Tüzüğüne paralel olarak.
nl Product data sheet volgens Verordening (EU) nr. 665/2013
no Produktdatablad i henhold til EU regulering Nr. 665/2013
pt Ficha de produto referente a „REGULAMENTO DELEGADO (UE)
N.° 518/2014 DA COMISSÃO“
it Scheda prodotto in riferimento a „REGOLAMENTO DELEGATO
(UE) N.665/2013 DELLA COMMISSIONE“
fi
Tuotemerkki:
nl
no
pt
it
markası:
Merk:
Varemerke:
Marca:
Marchio:
fi
Energiatehokkuusluokka:
nl
no
pt
it
Energieklasse:
Energiklasse:
Classe de Eficiência Energética:
Classe di efficienza energetica:
(a) tr Tedarikçinin ismi veya ticari
(c)
fi
Tuotenumero:
nl
no
pt
it
Typenummer:
Modellidentifikasjon:
Identificador do modelo:
Modello:
(b) tr Model tanımlayıcısı:
(c) tr Enerji verimlilik sınıfı:
(d)
(g)
(h)
(e)
(f)
(d)
Keskimääräinen vuotuinen energiankulutus: (kWh/v) (oletuksena, että imuroidaan 50 kertaa vuodessa). Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä.
tr 50 test çevrimi temel alınarak hesaplanan yıl başına düşen enerji tüketimi
(kWh/yıl). Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak
değişebilecektir
nl Indicatieve jaarlijkse energieverbruik (kWh/jaar), gebaseerd op 50 schoonmaakbeurten. Het werkelijke jaarlijkse energieverbruik hangt af van hoe vaak
het apparaat wordt gebruikt.
no Indikativt årlig energiforbruk (kWh/år), basert på 50 rengjøringsprosesser.
Faktisk forbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.
pt Valor indicativo do consumo anual de energia (kWh/ano), com base em 50
aspirações. O valor real do consumo anual de energia depende do modo como o
aparelho é utilizado.
it Consumo energetico annuo indicativo (kWh/anno), basato su 50 cicli di pulizia.
Il consumo effettivo dipende dall‘utilizzo del prodotto
fi
Puhdistuskykyluokka matolta:
(e) fi
tr Halı temizleme performans sınıfı:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
nl
no
pt
it
Reinigingsklasse op tapijt:
Rengjøringsklasse på teppe:
Classe de eficácia de limpeza de alcatifas:
Classe di efficacia pulente per i tappeti:
fi
Puhdistuskykyluokka kovalta lattiapinnalta:
nl
no
pt
it
Reinigingsklasse op harde vloeren:
Rengjøringsklasse på harde gulv:
Classe de eficácia de limpeza de pavimentos duros:
Classe di efficacia pulente per i pavimenti duri:
(f) tr Sert zemin temizleme performans sınıfı:
Puhdistuskykyluokka kovalta lattiapinnalta:
(g) fi
tr Sert zemin temizleme performans sınıfı:
nl
no
pt
it
Reinigingsklasse op harde vloeren:
Rengjøringsklasse på harde gulv:
Classe de eficácia de limpeza de pavimentos duros:
Classe di efficacia pulente per i pavimenti duri:
fi
Poistoilman pölyjäämäluokka:
nl
no
pt
it
Stof heruitstoot klasse:
Støvutslippsklasse:
Classe de reemissão de pó:
Classe di (ri)emissione della polvere :
fi
Äänitehotaso:
nl
no
pt
it
Geluidsniveau:
Støynivå:
Nível de potência sonora:
Livello di potenza sonora:
(h) tr Toz yayma sınıfı:
(i) tr Ses güç seviyesi:
128
(a)
(b)
es Ficha de producto relativa al „REGLAMENTO DELEGADO (UE) No
665/2013 DE LA COMISIÓN“
pl Karta produktu według wytycznych „Komisji do spraw regulacji
(UE) nr 665/2013“
bg Продуктов бюлетин относно „Делегиран регламент No (ЕС)
665/2013“
ro Fișă de produs conform cu „Regulamentul delegat EU nr.
665/2013“
uk Product fiche concerning the „COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 665/2013“REGULATION (EU) No 665/2013“
es Marca:
(c)
(a) pl Marka:
es Modelo:
(b) pl Identyfikator:
bg марка:
ro Marca:
uk Торгова марка:
bg модел:
ro Model:
uk Ідентифікатор моделі:
es Clase de eficiencia energética:
(c) pl Klasa efektywności energetycznej:
bg енергиен клас:
ro Clasa de eficienţă energetică:
uk Клас енергоефективності:
(d)
(g)
(h)
(e)
(f)
(d)
es Consumo anual de energía indicativo (kWh/año), calculado para una frecuencia
de 50 usos. El consumo anual de energía real depende del uso del aparato.
pl Orientacyjne roczne zużycie energii (kWh/rok) przy założeniu, że odkurzacza
używa się 50 razy w ciągu roku. Rzeczywiste roczne zużycie energii zależy od
sposobu użytkowania urządzenia.
bg Средна годишна консумация на енергия (kWh/година), базирана на 50
почистващи цикъла. Действителната стойност зависи от използването на
уреда.
ro &RQVXPDQXDOGHHQHUJLHLQGLFDWLY N:KDQ ED]DWSHGHVDUFLQLGHFXUăʕDUH
&RQVXPXODQXDOUHDOGHHQHUJLHYDGHSLQGHGHFRQGLʕLLOHGHXWLOL]DUHDDSDUDWXOXL
uk Річне споживання енергії (кВтг / рік), на основі 50 очищення.
Фактичне річне споживання енергії буде залежати від того, як часто
використовується пристрій.
Clase de poder de limpieza de alfombras y moquetas:
(e) es
pl Klasa skuteczności odkurzania dywanów:
bg Клас на почистване на килими:
ro &ODVDGHSHUIRUPDQʕăGHFXUăʕDUHSHQWUXFRYRDUH
uk Очищення килимів класу:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
es Clase de poder de limpieza en suelos duros:
(f) pl Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych:
bg Клас на почистване на твърди подови настилки:
ro &ODVDGHSHUIRUPDQʕăGHFXUăʕDUHSHQWUXSDUGRVHOLWDUL
uk Клас очищення на твердій підлозі:
Clase de (re)emisión de polvo:
(g) es
pl Klasa reemisji kurzu:
bg Клас на емисии на прах:
ro Clasa de emisii de praf:
uk Клас повторного викидання пилу:
es Nivel de potencia acústica:
(h) pl Poziom mocy akustycznej:
bg Ниво на шум:
ro Nivelul de putere acustică:
uk Рівень звукової потужності:
es Potencia nominal:
(i) pl Znamionowa moc wejściowa:
bg Консумирана мощност:
ro Putere nominală de intrare:
uk Номінальна споживана потужність:
129
130
131
132
133
134
135
136
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising