OM, Gardena, 1732, 1734, 1736, 4000/5, 5000/5, 6000/6 inox

OM, Gardena, 1732, 1734, 1736, 4000/5, 5000/5, 6000/6 inox
D
GB
F
NL
S
FI DK
N
I
E
Art. 1732
5000/5
Art. 1734
6000/6 inox Art. 1736
SK Návod na obsluhu
Záhradné čerpadlo
GR Οδηγίες χρήσης
Αντλία κήπου
RUS Инструкция по эксплуатации
Садовый насос
SLO Navodilo za uporabo
Vrtna črpalka
HR Upute za uporabu
Vrtna pumpa
SRB Uputstvo za rad
BIH Baštenska pumpa
UA Інструкція з експлуатації
Садові насоси
RO Instrucţiuni de utilizare
Pompă de grădină
TR Kullanma Kılavuzu
Bahçe pompası
BG Инструкция за експлоатация
Градинска помпа
AL Manual përdorimi
Pompë kopshti
ESTKasutusjuhend
Aiapump
LT Eksploatavimo instrukcija
Sodo siurblys
LV Lietošanas instrukcija
Dārza sūknis
LV LT EST AL BG TR RO UA SRB
BIH HR SLO RUS GR SK CZ
DBetriebsanleitung
Gartenpumpe
GB Operating Instructions
Garden Pump
F Mode d’emploi
Pompe de surface pour arrosage
NLGebruiksaanwijzing
Besproeiingspomp
SBruksanvisning
Bevattningspump
DKBrugsanvisning
Trykpumpe
FIKäyttöohje
Puutarhapumppu
NBruksanvisning
Hagepumpe
I Istruzioni per l’uso
Pompa da giardino
E Instrucciones de empleo
Bomba para jardín
P Manual de instruções
Bomba de Jardim
PL Instrukcja obsługi
Pompa ogrodowa
H Használati utasítás
Kerti szivattyú
CZ Návod k obsluze
Zahradní čerpadlo
H
PL
P
4000/5
F
GARDENA Pompe de surface pour arrossage
4000/5 / 5000/5 / 6000/6 inox
Ceci est la traduction du mode d’emploi original allemand.
Nous vous remercions de bien vouloir lire attentivement ce mode d’emploi et d’en
­observer les instructions. Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec
l’appareil et son utilisation correcte ainsi qu’avec les consignes de sécurité.
Ne jamais utiliser l’appareil si vous êtes fatigué ou malade, ou si vous êtes sous
l’influence d’alcool, de drogues ou de médicaments.
­ et appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans ainsi que
C
par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales amoindries, ou bien un déficit d’expériences ou de connaissances, si ceux-ci sont sous surveillance ou qu’ils ont été ­instruits
sur une utilisation sûre de l’appareil ou qu’ils ont été instruits sur les
dangers inhérents. Il est interdit aux enfants de jouer avec cet appareil.
Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance. L’âge recommandé pour
l’utilisation de l’appareil par des jeunes gens est de 16 ans au moins.
v Conservez précieusement ce mode d’emploi.
Table des matières :
  1.Domaine d’utilisation de votre pompe de surface
pour arrosage GARDENA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
  2. Conseils de sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
  3. Mise en service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  4.Utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  5. Mise hors service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  6.Entretien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
  7. Incidents de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
  8. Accessoires disponibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
  9. Caractéristiques techniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
10. Service Après-Vente / Garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1. Domaine d’utilisation de votre pompe de surface pour
­arrosage GARDENA
Finalité :
La pompe d‘arrosage de surface GARDENA est prévue pour un
usage privé dans le jardin.
Lorsque la pompe sert de surpresseur, ne pas dépasser la
­pres­sion intérieure maximum autorisée de 6 bars (côté refoulement). Cette pression côté refoulement est égale à la somme
de la pression générée par la pompe et de la pression que vous
souhaitez augmenter.
Liquides transportés :
La pompe de surface pour arrosage GARDENA peut s’utiliser pour
transporter de l’eau souterraine et de pluie, de l’eau du robinet et
de l’eau chlorée d’une piscine.
23
F
Attention :
La pompe d’arrosage de surface GARDENA n’est pas
conçue pour un fonctionnement continu (par ex. application
industrielle, circulation permanente). Il est interdit de
pomper des liquides corrosifs, facilement inflammables,
agressifs ou explosifs (par ex. de l’essence, du pétrole
ou un diluant pour laque ­cellulosique), de l’eau salée ou
des produits alimentaires. La ­température du liquide
­transporté ne doit pas excéder 35 °C.
2. Conseils de sécurité
DANGER ! Electrocution !
Il y a risque de blessure par le
courant électrique !
En cas de raccordement de la pompe au
système d’alimentation en eau, il faut respecter
les prescriptions sanitaires nationales pour ­
éviter l’aspiration d’eau non potable.
v Avant le remplissage, après arrêt de la pompe
ou avant tout entretien, débranchez la pompe. v Veuillez vous renseigner auprès d’un
­installateur sanitaire.
RISQUE DE BLESSURES
avec de l’eau chaude !
Uniquement pour pompe 4000/5 :
En cas d’utilisation prolongée (> 5 min.) contre
le côté refoulement fermé, l’eau dans la
pompe peut devenir chaude et provoquer
ainsi des blessures.
v Ne laissez pas fonctionner la pompe plus
5 minutes à refoulement fermé.
Quand l’alimentation en eau sur le côté
­aspiration fait défaut, l’eau peut s’échauffer
dans la pompe de telle sorte qu’elle risque
de provoquer, à la sortie, des blessures dues
à la haute température.
Câbles de connexion au réseau
Les caractéristiques techniques de la pompe
­indiquées sur l’appareil doivent correspondre
aux caractéristiques du réseau.
Utilisez uniquement des rallonges conformes
à la norme HD 516.
v Renseignez-vous auprès de votre électricien.
v Ne soulevez pas la pompe par son câble.
Ne retirez pas la fiche de la prise de courant
en tirant sur le câble mais en tirant sur la
fiche.
En Autriche
En Autriche, l’installation électrique doit nécessairement répondre à la norme ÖVE-EM 42,
v Débrancher la pompe du secteur par le
T2 (2000) / 1979 § 22 - 2022.1. De ce fait, toute
biais du fusible de la maison, laisser refroi- utilisation de l’interrupteur manométrique avec
dir l’eau et vérifier l’alimentation en eau du une pompe pour arrosage de surface autour
côté aspiration avant de remettre la pompe d’une piscine ou d’un bassin suppose le recours
en marche.
à un transformateur de séparation.
Choix de l’emplacement
v Demandez conseil à votre électricien.
Attention ! L’utilisation de la pompe près des
­piscines, bassins ou autres endroits de ce
type n’est autorisée que si le réseau électrique
qui l’alimente est équipé d’un disjoncteur
­différentiel haute sensibilité de 30 mA maxi
(norme DIN VDE 0100-702 et 0100-738,
AS/NZS 3000). La pompe ne doit pas être utilisée lorsque des personnes se trouvent dans la
piscine ou le ­bassin de jardin. Placez la pompe à
une certaine distance (min. 2 m) de l’endroit où
se trouve
le liquide à aspirer. Pour plus de sécurité, vous
­pouvez utiliser un disjoncteur différentiel courant.
v Veuillez consulter votre électricien.
24
En Suisse
En Suisse, l’usage en extérieur d’appareils électroportatifs mobiles n’est autorisé que si ces
derniers sont couplés à un disjoncteur à différentiel de sécurité.
Procédez à un controle visuel
v Avant chaque mise en service, contrôlez l’état
de la pompe et particulièrement celui du câble
d’alimentation et de la fiche.
N’utilisez pas une pompe endommagée.
v En cas d’usure ou d’endommagement, faites
vérifier l’appareil par le Service ­Après-Vente
GARDENA.
Avertissements
v N’exposez pas la pompe à la pluie. Ne
­l’utilisez pas dans un environnement très
humide.
Pour éviter le fonctionnement à vide de la
pompe, assurez-vous que l’extrémité du tuyau
d’aspi­ration se trouve en permanence dans le
liquide à aspirer.
v Avant chaque utilisation, remplissez la
pompe jusqu’au ras bord avec environ 2 à 3 l
du liquide à aspirer !
L’aspiration de sable ou d’autres matières
­abrasives provoque l’usure rapide et la baisse
de performance de la pompe.
La pompe peut s’abîmer si elle est utilisée pour
transporter de l’eau chargée, par ex. de cailloux,
d’aiguilles de sapin.
v Evitez de transporter de l’eau chargée.
Le débit minimum est de 4000/5: 90 l/h
(= 1,5 l/min); 5000/5: 200 l/h (= 3,3 l/min).
Ne branchez pas d’accessoires d’arrosage
­possédant un débit inférieur.
3. Mise en service
Installation et branchements :
Le sol de l’emplacement doit être dur et sec et doit garantir une
installation stable de la pompe.
v Placez la pompe à une certaine distance (min. 2 m) de l’endroit
où se trouve le liquide à aspirer.
Installer la pompe en un lieu à faible humidité, avec une bonne
ventilation au niveau des fentes. La distance aux murs doit être
égale à au moins 5 cm. Aucune saleté ne doit être aspirée par
les fentes (par ex. sable ou terre).
Branchement du tuyau
d’aspiration :
2
1
N’utilisez pas d’élément du système de raccordement pour
le tuyau d’aspiration. Vissez un tuyau d’aspiration résistant à la
dépression p. ex. équipement d’aspiration GARDENA, réf. 1411.
Pour que le réamorçage soit plus rapide, nous vous conseillons
d’utiliser un tuyau d’aspiration avec un clapet anti-retour, qui
évitera que le tuyau d’aspiration ne se vide automatiquement
à l’arrêt de la pompe.
1. Reliez le tuyau d’aspiration 1 résistant à la dépression à la
bague d’étanchéité du côté aspiration 2 et vissez fermement
jusqu’à ce que la bague d’étanchéité soit bien serrée.
2. Si la hauteur d’aspiration est supérieure à 4 m, nous vous
recommandons de fixer le tuyau d’aspiration 1 à un point
­supplémentaire (par exemple à un piquet en bois), pour que
la pompe reste bien en équilibre.
25
F
v Un câble de raccordement endommagé ne
peut être remplacé que par le service
­après-vente GARDENA ou un électricien
­qualifié.
Branchement du tuyau
de refoulement :
3a du côté refoulement.
Les pompes ont 2 raccords 3/ß
Le raccord de pompe non utilisé doit être recouvert d’un
­capuchon 4, qui peut être dévissé pour le branchement
de 2 tuyaux.
F
5
3a sont munis d’un filetage 33,3 mm
Les raccords de pompe 3/ß
(G 1"), auquel il est possible de connecter via le système de
raccordement GARDENA des tuyaux de 13 mm (1/2"), 16 mm
(5/8") ou 19 mm (3/4").
3
z 4
Pour obtenir la capacité maximale de refoulement de la pompe,
utiliser des tuyaux de 19 mm (3/4") combiné avec par ex. le set
de raccordement grand débit pour pompes GARDENA réf. 1752,
ou des tuyaux de 25 mm (1") avec la pièce filetée à accouplement rapide GARDENA avec taraudage réf. 7109 / tuyau à accouplement rapide réf. 7103.
3a .
v Reliez le tuyau au filetage 26/34 5 a côté refoulement 3/ß
En cas de branchement parallèle de plus de 2 tuyaux / appareils raccordés, nous recommandons d’utiliser les
sélecteurs GARDENA 2 ou 4 circuits réf. 8193/8194,
sélecteur GARDENA 2 circuits réf. 940 directement
3a .
vissables sur le raccord côté refoulement 3/ß
4. Utilisation
Remplissage de liquide :
DANGER ! Electrocution !
ll y a risque de blessure par le courant électrique.
6
5
7
8
v Débranchez la pompe avant le remplissage.
ATTENTION !
v Avant chaque mise en service, remplir la pompe
­lentement jusqu’au trop-plein (env. 2 à 3 litres) de
liquide pompé.
1. Dévisser à la main le bouchon 6 de l’embout de remplissage 7.
1
2. Remplir environ 2 à 3 l du liquide à aspirer jusqu’au ras bord
de l’embout de remplissage 7.
3. Revissez à la main le bouchon 6 à fond sur l’embout de ­­
remplissage 7 (n’utilisez pas de pince).
4. Eventuellement, ouvrir le robinet d’arrêt disponible sur le tuyau
de refoulement (appareils raccordés, aquastops, etc.).
5. Evacuez l’eau qui reste dans le tuyau de refoulement 5 afin que
l’air ­puisse s’échapper pendant la phase d’aspiration.
6. Enclencher la pompe 4000/5 : Tenir le tuyau de refoulement 5
à min. 1 m au-dessus de la pompe, à la verticale, pousser sur
l’interrupteur marche / arrêt 8 (interrupteur marche/arrêt
s’allume) et attendre jusqu’à ce que la pompe s’amorce.
v Si la pompe ne refoule pas au bout de 5 minutes,
arrêter la pompe (pousser sur l’interrupteur marche / arrêt 8) (voir “7. Incidents de fonctionnement”).
26
5
min.
1m
1
z
LED
F
6. Allumer la pompe 5000/5 ; 6000/6 inox :
Tenir le tuyau de refoulement 5 à au
moins 1 m au-dessus de la pompe,
à la verticale, brancher la fiche, appuyer
8a
sur l’interrupteur marche/arrêt ß
(la LED s’allume en vert) et attendre
que la pompe s’amorce.
Si la pompe ne refoule pas au bout
de 20 secondes, la LED clignote en
orange.
Si la pompe ne refoule pas au bout
de 5 minutes (5000/5) / 6 minutes
(6000/6 inox), la LED s’allume en rouge
et la pompe s’arrête automatiquement
(voir “7. Incidents de f­ onctionnement”).
v Si la pompe ne s’éteint pas auto­
matiquement au bout de 5 min.,
l’éteindre manuellement et vérifier
l’étanchéité du tuyau d’aspiration.
La hauteur d’auto-amorçage maximale indiquée de 8 m ne peut être
atteinte que si la pompe est remplie jusqu’au trop-plein via l’embout
de remplissage 7 et si le tuyau de refoulement 5 est tenu vers le
haut pendant le remplissage et l’auto-amorçage pour empêcher l’eau
de s’échapper de la pompe par le tuyau de refoulement 5.
Mode spécial :
Les appareils de commande électriques supplémentaires
(p. ex. télécommande, interrupteur manométrique) peuvent
­uniquement être utilisés en mode spécial.
Activer le mode spécial :
8a
1. Pour allumer la pompe, maintenir l’interrupteur marche/arrêt ß
enfoncée pendant 8 secondes.
Pendant les 5 premières secondes, la LED verte s’allume puis
clignote pendant 3 secondes.
2. Lorsque la LED verte s’allume à nouveau au bout de
8a .
8 secondes, lâcher l’interrupteur marche/arrêt ß
Désactiver le mode spécial :
1. Brancher la fiche sur la prise de courant.
La pompe démarre toute seule.
8a . La pompe s’éteint.
2. Appuyer sur l’interrupteur marche/arrêt ß
8a
3. Lors de la mise en route, maintenir l’interrupteur marche/arrêt ß
enfoncé pendant 8 secondes, jusqu’à ce que la LED verte ne
clignote plus.
27
F
Fonction safe-pump :
Par le biais de la LED d’affichage d’état, la fonction safe-pump sert
à avertir du manque de débit d’eau. En outre, en tant que sécurité
manque d’eau, elle protège la pompe contre des dommages résultant d’une trop longue fermeture du côté refoulement (par ex. vanne
fermée) ou résultant de l’absence d’eau (par ex. citerne vide)
La LED s’allume en vert :
Fonctionnement normal
La LED clignote en orange :Aucun débit d’eau depuis
min. 20 sec.
La LED s’allume en rouge :Aucun débit d’eau depuis min.
5 min. (la pompe s’est éteinte
­automatiquement)
La LED clignote en rouge :Alarme ! La pompe a été démarrée sans débit d’eau 3 fois en
­20 minutes. (Ne pas démarrer la
pompe pendant 5 min. pour la
laisser refroidir, ensuite la LED
est allumée en rouge).
5. Mise hors service
Stockage pendant
l’hiver / rangement :
Avant le début des grands froids, rangez la pompe d’arrosage de
rangement : surface à l’abri du gel.
1. Ouvrez le bouchon d’évacuation d’eau 9, pour vider la pompe.
2. Rangez la pompe dans un endroit sec à l’abri du gel.
9
Gestion des déchets :
(directive RL 2012/19/UE)
Cet appareil ne doit pas être jeté dans les poubelles domestiques
mais dans les containers spécialement prévus pour ce type de
produits.
6. Entretien
DANGER ! Electrocution !
Il y a risque de blessure par le courant électrique.
28
v Avant toute opération de maintenance,
­débranchez la pompe.
Il convient de nettoyer le filtre si celui-ci est encrassé.
6
1. Eventuellement, fermer tous
les robinets d’arrêt du côté
aspiration.
A
3. Retirez le filtre par le haut,
à la verticale.
F
Nettoyer le filtre :
2. Dévissez le couvercle 6
de la crépine.
4. Tenez fermement le
gobelet 0. Tournez le filtre q
dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre 1
et retirez-le 2 (fermeture
­baïonnette).
A
2
1
0
5. Lavez le gobelet 0 sous l’eau du robinet et nettoyez-le par
exemple avec une brosse souple.
6. Remontez le filtre dans l’ordre inverse.
Rinçage de la pompe :
Après avoir évacué de l’eau de piscine chlorée, la pompe
­nécessite un rinçage.
1. Pompez de l’eau tiède (max. 35 °C) en y ajoutant si nécessaire
un détergent doux (par ex. produit vaisselle) jusqu’à ce que
l’eau pompée soit propre.
2. Pour évacuer les résidus, veuillez respecter la législation sur
l’évacuation des déchets.
7. Incidents de fonctionnement
DANGER ! Electrocution !
Il y a risque de blessure par le courant électrique.
Déblocage de la turbine :
v Avant tout entretien destiné à éliminer un incident,
débranchez la pompe.
Une turbine grippée par l’encrassement peut être débloquée.
v Tournez la vis w avec un tournevis.
Ceci permet de débloquer la turbine.
"
29
Un sensor de débit encrassé peut provoquer des messages
d’erreur erronés (la LED clignote en orange).
F
Nettoyer le sensor de débit :
1. Dévisser les deux vis e.
2. Retirer le couvercle r.
3. Dévisser la vis de sécurité t et retirer la pince de sécurité z.
D
4. Dévisser le bouchon u dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre.
5. Retirer l’écrou à ailettes i et le nettoyer. Nettoyer le boîtier du
sensor de débit.
H
C
F
6. Replacer l’écrou à ailettes i avec la partie métallique dans le
sens du montage.
7. Visser le bouchon u dans le sens des aiguilles d’une montre.
E G
8. Sécuriser le bouchon u avec la vis de sécurité t par le biais de
la pince de sécurité z.
9. Placer le couvercle r en commençant par le haut,
puis le visser en bas à l’aide des deux vis e.
Problème
Cause possible
Solution
La pompe démarre mais
n’aspire pas.
La pompe aspire de l’air à un
point de connexion.
v Rendez les connexions côté
aspiration étanches à l’air.
Tuyau d’aspiration endommagé
ou non étanche.
v Vérifiez l’état du tuyau
d’aspiration et rendez-le
étanche à l’air.
La pompe n’a pas été remplie
de liquide.
v Remplissez la pompe
(voir «4. Utilisation»).
Lors de l’auto-amorçage,
le liquide à aspirer avec lequel
vous avez rempli la pompe
­s’évacue par le tuyau branché
côté refoulement.
1. Remplissez de nouveau
la pompe
(voir «4. Utilisa­tion»).
2. Lors de la remise en route,
maintenez le tuyau de
re­foulement à env. 1 m à la
verticale de la pompe
jusqu’à ce ­qu’elle ait amorcé.
En utilisant les tuyaux d’aspiration GARDENA voir «8. Accessoi­res
disponibles» e raccordement sera parfaitement étanche.
30
Mauvaise étanchéité du
bouchon 6 de remplissage
d’eau 7.
v Contrôlez le joint (remplacezle si nécessaire) et serrez le
vissage (sans pince).
L’air ne peut pas s’évacuer pendant le processus d’aspiration
car le côté refoulement est
Fermé ou le tuyau de refoulement contient de l’eau.
v Ouvrir les robinets d’arrêt
sur le tuyau de refoulement
(par exemple pistolet) ou
vider le tuyau de refoulement ou le détacher de la
pompe pendant le processus d’aspiration.
Attente trop courte.
v Mettez la pompe en marche
et attendez 5 minutes.
Filtre d’aspiration ou clapet
anti-retour bouché.
v Nettoyez le filtre ou le clape
anti-retour.
Cause possible
Solution
La pompe démarre mais
n’aspire pas.
Hauteur d’aspiration trop grande.
v Nettoyez le filtre ou le clape
anti-retour.
Pour tout autre problème d’aspiration, utilisez les tuyaux d’aspi­
ration avec clapet anti-retour GARDENA (voir «8. Accessoires
disponibles») et remplissez la pompe par l’orifice de remplis­
sage 7 avec le liquide à aspirer avant la mise en marche.
La pompe démarre mais
le débit ou la pression diminue
subitement.
Le filtre d’aspiration aspire
à vide.
v Ralentissez la pompe du
côté refoulement en utilisant
un régulateur, comme le
régulateur GARDENA,
réf. (2)977.
Filtre d’aspiration ou clapet
­anti-retour bouché.
v Nettoyez le filtre ou le ­clapet
anti-retour.
Défaut d‘étanchéité côté
­aspiration.
v Eliminer le défaut.
Turbine bloquée.
v Débloquez la turbine.
Coupure du courant.
v Vérifiez le disjoncteur et les
raccordements électriques.
Le disjoncteur thermique
a arrêté la pompe suite à une
surchauffe / surcharge.
v Assurez un(e) bon(ne)
­refroidissement / ventilation
et ­nettoyez la turbine.
Interruption du circuit électrique.
v Envoyez la pompe au
­Service Après-Vente
­GARDENA.
5000/5 ; 6000/6 inox :
La pompe refoule et
la LED clignote en orange
Le sensor de débit est encrassé.
v Nettoyer le sensor de débit.
5000/5 ; 6000/6 inox :
La pompe s’éteint et
la LED s’allume en rouge
Aucun liquide n’a été véhiculé
dans la pompe pendant
env. 5 min. ou celle-ci présente
une fuite du côté aspiration.
v Surveiller le liquide à véhiculer ou vérifier le tuyau
d’aspiration et redémarrer la
pompe.
La pompe a tourné env. 5 min.
contre le côté refoulement fermé.
v Ouvrir le côté refoulement et
redémarrer la pompe.
La pompe ne demarre pas
ou s’arrête soudainement
pendant le fonctionnement.
d’autres problèmes surgissent, veuillez contacter le service après-vente
Si
­GARDENA. Les réparations sont réservées aux points de service après-vente
­GARDENA ou aux revendeurs spécialisés agréés par GARDENA.
31
F
Problème
F
8. Accessoires disponibles
Tuyaux d’aspiration GARDENA
Tuyau résistant à la flexion et à la dépression et à la flexion,
­disponible au choix soit au mètre réf. 1720/1721 (19 mm (3/4")- / 25 mm (1")) sans garniture de branchement, soit en longueur fixe
réf. 1411/1418 complet avec garniture de branchement.
Adaptateurs pour tuyaux
­d’aspiration GARDENA
Pour raccordement côté aspiration.
réf. 1723/1724
Set de raccordement grand
débit pour pompes GARDENA
Pour raccordement côté refoulement.
réf. 1750/1752
Filtres d’aspiration avec
clapet anti-retour GARDENA
Pour équiper les tuyaux d’aspiration
­vendus à la coupe.
réf. 1726/1727/1728
Interrupteur manométrique
GARDENA
Mise en marche et arrêt automatiques de
la pompe en fonction de la pression de
fonctionnement. Avec sécurité manque
d’eau. Il doit être installé sur l’une des
deux sorties. (Pour les réf. 1734 / 1736,
activer le mode spécial).
réf. 1739
Pour pompe 4000/5 : Sécurité
manque d’eau ­GARDENA
Evite le fonctionnement à vide de la
pompe.
réf. 1741
Tuyau d’aspiration GARDENA
pour puits piqué
Pour raccorder la pompe (côté aspiration)
à un puits piqué ou à une canalisation
(tuyau rigide) en maintenant le vide d’air.
Longueur: 0,5 m. Filetage intérieur de
­raccordement 26/34 (des 2 côtés).
réf. 1729
9. Caractéristiques techniques
Typ
4000/5 (réf. 1732)
5000/5 (réf. 1734)
6000/6 inox (réf. 1736)
Puissance nominale
1.100 W
1.300 W
1.300 W
Débit maxi
4.000 l/h
5.000 l/h
6.000 l/h
Pression maxi / hauteur manométrique maxi
4,5 bar / 45 m
5,0 bar / 50 m
5,5 bar / 55 m
Hauteur d’auto-amorçase maxi
8m
8m
8m
Pression intérieure tolérée
(côte refoulement)
6 bar
6 bar
6 bar
Tension / fréquence
220 – 240 V AC / 50 Hz 220 – 240 V AC / 50 Hz 220 – 240 V AC / 50 Hz
Câble d’alimentation
1,5 m; H07-RNF
1,5 m; H07-RNF
1,5 m; H07-RNF
Poids
11 kg
11,5 kg
13,5 kg
mesuré 79 dB (A)
garanti 82 dB (A)
mesuré 77 dB (A)
garanti 80 dB (A)
mesuré 75 dB (A)
garanti 79 dB (A)
1)
Puissance acoustique LWA
1)
Procédé de mesure selon la directive 2000/14/CE
32
10. Service Après-Vente / Garantie
Les prestations de service ne vous seront pas facturées en cas
de garantie de l’appareil.
F
Garantie :
GARDENA accorde pour cet appareil une garantie contractuelle de
2 ans à compter du jour de l’achat. Elle comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l’appareil, le choix
en étant laissé à la libre initiative de GARDENA. En tout état de
cause s’applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du
Code Civil). Pour que ces garanties soient valables, les conditions
suivantes doivent être remplies :
• L’appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les
instructions du mode d’emploi.
• Il n’y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un
tiers.
La turbine, qui est une pièce d’usure, est exclue de la garantie.
Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de
la garantie contractuelle.
Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne
sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit.
Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente effectuera,
à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipulations erronées.
En cas de mauvais fonctionnement, veuillez envoyer le produit
en port payé avec une copie du bon d’achat et une description
du problème, à l’adresse du Service Après-Vente figurant au
verso.
33
Pumpen-Kennlinien
Performance characteristics
m
bar
60
6,0
50
5,0
40
4,0
Courbes de performance
Prestatiegrafiek
Kapacitetskurva
Ydelses karakteristika
Pumpun ominaiskäyrä
Pumpekarakteristikk
Curva di rendimento
Curva característica
de la bomba
Características de
performance
Charakterystyka pompy
40
30
3,0
00
20
/5
2,0
1,0
10
0
0
Szivattyú-jelleggörbe
1000
2000
3000
4000
5000
0
6000 l/h
Charakteristika čerpadla
Charakteristiky čerpadla
Χαρακτηριστικό διάγραμμα
m
bar
60
6,0
50
5,0
40
4,0
Характеристика насоса
Karakteristika črpalka
Obilježja pumpe
Karakteristika pumpe
Крива характеристики
насоса
50
30
Pompa karakter eğrisi
3,0
00
Caracteristică pompă
/5
20
2,0
10
1,0
Помпена характеристика
Fuqia e pompës
Pumba karakteristik
Siurblio charakteristinė kreivė
0
0
Sūkņa raksturlīkne
1000
2000
3000
4000
5000
0
6000 l/h
m
bar
60
6,0
50
5,0
4,0
40
60
00
30
/6
3,0
ino
x
20
2,0
10
1,0
0
0
282
1000
2000
3000
4000
5000
0
6000 l/h
D Produkthaftung
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte
hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder
bei einem Teileaustausch nicht unsere originale GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet
­wurden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird.
Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.
GB Product Liability
We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage
caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or
parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised
specialist. The same applies to spare parts and accessories.
F Responsabilité
Nous vous signalons expressément que GARDENA n’est pas responsable des dommages causés par ses
appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans
la mesure où, lors d’un échange de pièces, les pièces d’origine GARDENA n’auraient pas été utilisées, ou si
la réparation n’a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l’un des Centres SAV agréés
­GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d’accessoires autres que ceux préconisés
par GARDENA.
NL Productaansprakelijkheid
Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk
zijn voor schade ont­staan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er
bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door
ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman
uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.
S Produktansvar
Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har
­reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts.
Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.
DK Produktansvar
Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi i henhold til produktansvarsloven ikke er ansvarlige for skader
­forårsaget af vores udstyr, såfremt det sker på grund af uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet
ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke
er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.
FI Tuotevastuu
Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista
­vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole ­
käytetty alkuperäisiä GARDENA-varaosia tai hyväksymiämme osia ja korjauksen on suorittanut muu kuin
­GARDENA-huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattihenkilö. Tämä pätee myös lisäosiin ja lisävarusteisiin.
I Responsabilità del prodotto
Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto,
non si risponde di danni c
­ ausati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente
o da sostituzioni di parti effettuate con m
­ ateriale non originale GARDENA o comunque da noi non
approvato e, in ogni caso, qualora l’intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA
o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.
E Responsabilidad de productos
Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones
indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas no autorizadas
por nosotros, así como en aquellos casos en que la r­eparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico
GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas c
­ omplementarias y accesorios.
P Responsabilidade sobre o produto
Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por
danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas
ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas.
A responsabilidade tornar-se-à nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela
GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.
PL Odpowiedzialność za produkt
Zwracamy Państwa uwagę, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia naszych maszyn, bądź szkody spowodowane ich wadliwym funkcjonowaniem, powstałe na skutek nieprawidłowo przeprowadzonych
napraw lub użycia nieoryginalnych części zamiennych. Naprawy winny być przeprowadzane tylko przez punkty
­serwisowe Husqvarna lub autoryzowane serwisy. Dotyczy to również części uzupełniających i oprzyrządowania.
283
H Termékszavatosság
Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a természavatossági törvény szerint nem kell jótállást vállalnunk
­azokra a károkra, amelyeket nem a mi készülékeink okoztak, ha ezeket szakszerűtlen javítás okozta vagy egy
alkatrész kicserélésénél nem a mi eredeti GARDENA alkatrészeinket vagy általunk engedélyezett alkatrészeket
használtak fel és a javítást nem a GARDENA szerviz vagy egy erre felhatalmazott szakember végezte.
Hasonlóképpen érvényes ez a kiegészítő alkatrészekre és tartozékokra is.
CZ Odpovědnost za výrobek
Výslovně upozorňujeme na to, že podle zákona o odpovědnosti za výrobek neneseme odpovědnost za
škody způsobené našimi přístroji, pokud byly způsobené neodbornou opravou nebo použitím jiných než
našich originálních náhradních dílů GARDENA nebo námi schválených dílů a neprovedením opravy servisem
GARDENA nebo autorizovaným odborníkem. Odpovídající platí i pro doplňkové díly a příslušenství.
SK Predmet záruky
Upozorňujeme dôrazne na to, že podľa zákona o poskytovaní záruk nezodpovedáme za škody spôsobené našimi
výrobkami, v prípade, že boli boli vyvolané neodbornými opravami, výmenou dielcov, ktoré nepatria k originálnym dielom GARDENA alebo neboli nami schválené arovnako boli spôsobené servisnými zásahmi, ktoré neboli
­vykonané servisom GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. Rovnako to platí pre doplnky a príslušenstvo.
GR Ευθύνη για το προϊόν
Σας υπενθυμίζουμε ρητά, ότι σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν ευθυνόμαστε για
ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από πς συσκευές μας, εφόσον οφείλονται σε μία ακατάλληλη
επισκευή ή σε μια αντικατάσταση τμημάτων για την οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα πρωτότυπα
ανταλλακτικά της GARDENA ή τα από μας εγκεκριμένα ανταλλακτικά και σε περίπτωση που δεν εκτελείται η
επισκευή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της GARDENA ή από έναν εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο
τεχνίτη. Το ίδιο ισχύει για εξαρτήματα και συμπληρωματικά τμήματα.
SLO Jamstvo za izdelek
Pismeno poudarjamo, da po zakonu jamstva za izdelek nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe
našega izdelka, prav tako tudi ne za škodo ki bi nastala zaradi nepravilnega popravila izdelka ali pri napačni
­zamenjavi delov, ki niso originalni deli GARDENA ali pri uporabi z naše strani potrjenih delov, ki pa niso
bili v­ grajeni v servisu GARDENA ali v naši pooblaščeni servisni službi. Enako velja tudi za nadomestne dele
in opremo.
HR Odgovornost za proizvod
Izričito napominjemo da u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode nismo odgovorni za štete
­uzrokovane našim uređajima ako su one izazvane nestručnim popravkom ili u slučaju zamjene dijelova nisu
korišteni originalni GARDENA dijelovi ili dijelovi koje smo odobrili i popravak nije izvršio GARDENA servis
ili ovlašteni stručnjak. Isto vrijedi i za dodatne dijelove i pribor.
RO Responsabilitatea legala a produsului
Menţionam in mod expres ca, in concordanta cu responsabilitatea legala a produsului, nu suntem răspunzători
de nici un accident provocat de produsele noastre daca se datorează reparării necorespunzătoare sau daca
­piesele de schimb nu sunt originale GARDENA sau aprobate de GARDENA, sau daca reparaţiile nu au fost
efectuate de un Centru de Sevice GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se aplica si pieselor
de schimb si accesoriilor.
BG Отговорност за качество
Изрично подчертаваме, че съгласно закона за отговорност за качество, ние не носим отговорност
за вредите причинени от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при
подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или части одобрени от нас
и ремонта не е извършен от сервиз на GARDENA или оторизиран специалист.
Същото важи за допълнителните части и принадлежности.
EST Tootevastutus
Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud
kahjude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärjel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud
­GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud G
­ ARDENA
klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ja tarvikute kohta.
LT Atsakomybė už produkciją
Nurodome, kad remdamiesi Atsakomybės už produkciją jstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus
mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios
GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA servisas arba
­nejgaliotasis specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.
LV Produkta atbildība
Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu
radītiem zaudējumiem, ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriģinālām GARDENA
daļām vai ne ar mūsu norādītajām detaļām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists.
Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem.
284
D EG-Konformitätserklärung
H EU-Megfelelőségi nyilatkozat
Der Unterzeichnete Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt,
dass die ­nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr
gebrachten ­Ausführung die Anforderungen der ­harmonisierten EU-Richtlinien,
EU-Sicherheitsstandards und ­produktspezifischen Standards erfüllen.
Bei einer nicht mit uns a­ bgestimmten Änderung der Geräte verliert diese
­Erklärung ihre Gültigkeit.
Alulírott, a Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden igazolja azt, hogy az ­
alábbiakban megnevezett készülékek, az általunk forgalomba hozott kivitelben
teljesítik a harmonizációs EU-irányelvek, az EU biztonsági szabványok és
a termékre jellemző szabványok ­követelményeit. Ha a készülékeken a mi
­beleegyezésünk nélkül ­változtatást végeznek, akkor ez a nyilatkozat érvényét
veszti.
GB EU Declaration of Conformity
CZ Prohlášení o shodě EU
F Certificat de conformité aux directives européennes
SK EU-Vyhlásenie o zhode
The undersigned Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden hereby certifies that,
when ­leaving our factory, the units i­ndicated below are in accordance with the
­harmonised EU guidelines, EU standards of safety and p­ roduct specific standards.
This certificate ­becomes void if the units are m
­ odified without our approval.
Le constructeur, soussigné :
Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden déclare qu’à la sortie de ses usines le
matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux p­ rescriptions des directives
européennes énoncées ci-après et c­ onforme aux règles de sécurité et autres
règles qui lui sont appli­cables dans le cadre de l’Union ­européenne.
Toute modification portée sur ce produit sans l’accord express de GARDENA
­supprime la validité de ce certificat.
NL EU-overeenstemmingsverklaring
Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bevestigt, dat de
­volgende g­ enoemde apparaten in de door ons in de handel gebrachte uitvoering
voldoen aan de eis van, en in o­ ver­een­stemming zijn met de EU-richtlijnen,
de EU-veiligheids­standaard en de voor het product specifieke standaard.
Bij een niet met ons afgestemde verandering aan de apparaten verliest deze
­verklaring haar geldigheid.
S EU Tillverkarintyg
Podepsaný Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potvrzuje, že dále u­ vedené
přístroje v námi do provozu uvedeném provedení splňují požadavky harmonizo­
vaných směrnic EU, bezpečnostních norem EU a norem specifických pro výrobek.
Při námi ­neschválené změně přístrojů ztrácí toto prohlášení platnost.
Nižšie uvedená firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden v­ yhlasuje,
že uvedené zariadenia, ktoré sme uviedli na trh v ich vyhotovení spĺňajú
požiadavky harmonizo­vaných predpisov EU, bezpečnostných štandardov EU
a výrobno-špecifických štandardov.
Pri zmene zariadenia, ktorá nebola odsúhlasená výrobcom stráca toto
vyhlásenie platnosť.
GR Δήλωση Συμμόρφωσης προς τις Οδηγίες της ΕΕ
Η υπογράφουσα Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden δηλώνει, ότι τα
εξής αναφερόμενα εκδιδόμενα από την εταιρία μας προϊόντα ανταποκρίνονται
σε όλες τις εναρμονισμένες προδιαγραφές της ΕΕ, στα πρότυπα ασφάλειας
της ΕΕ και στα ειδικά για το προϊόν πρότυπα.
Σε μία μη συμφωνημένη με την εταιρία μας τροποποίηση των συσκευών αυτή
η δήλωση χάνει την ισχύ της.
SLO EV-izjava o skladnosti
Undertecknad firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden intygar härmed
att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv,
EU:s säkerhets­standard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla
om produkten ändras utan vårt tillstånd.
Podpisani proizvajalec »Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden« s podpisom
potrjuje, da sledeče opisana naprava, ki smo jo poslali na tržišče izpolnjuje
­zahteve harmoniziranih standardov ES-smernic, ES-varnostnih standardov in
izdelku specifičnih standardov. V primeru spremembe na napravi brez našega
­pisnega dovoljenja ta izjava izgubi svoj pomen in veljavnost.
DK EU Overensstemmelse certificat
HR Izjava o sukladnosti EU-a
FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
RO UE-Certificat de conformitate
I Dichiarazione di conformità alle norme UE
BG EС-Декларация за съответствие
E Declaración de conformidad de la UE
EST ELi vastavusdeklaratsioon
Undertegnede Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bekræfter hermed,
at enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse
med harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerheds standarder og produkt
­specifikations standarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er
ændret uden vor godkendelse.
Allekirjoittanut Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että
allamainitut laitteet täyttävät tehtaaltamme lähtiessään yhdenmukaistettujen
EY-direktiivien, EY-turvallisuus­standardien ja tuotekoh­taisten ­standardien
vaatimukset. Laitteisiin ­tehdyt muutokset, joista ei ole s­ ovittu kanssamme,
johtavat tämän ­vakuutuksen ­raukeamiseen.
La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden certifica che il prodotto
qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle
­direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard
­specifici di ­prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra
­specifica ­autorizzazione ­invalida la presente dichiarazione.
Dolje potpisana tvrtka Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden ovime
potvrđuje da dolje navedeni uređaji u izvedbi plasiranoj na tržište ispunjavaju
­zahtjeve h­ armoniziranih EU smjernica, EU s­ igurnosnih normi i normi za
određene proizvode. Ova izjava ­postaje ništavna u slučaju izmjene uređaja koje
nismo ­odobrili.
Prin prezenta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca,
in momentul in care produsele m
­ enţio­nate mai jos ies din fabrica sunt in
­concordanta cu directivele UE, s­ tandardele de siguranţa UE si standardele
­specifice ale produsului UE. Acest certificat devine
nul in cazul modificării aparatului fără aprobarea noastră.
Подписаната фирма Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden декларира, че
описаните по-долу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация,
изпълняват изискванията на хармонизираните ЕС-директиви, ЕС-стандарти за
безопасност и специфичните производствени стандарти. При промяна на уреда,
която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност.
El que subscribe Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden declara que la
­presente ­mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las
­normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homo­logación y de seguridad
se refiere. En caso de realizar c­ ualquier modificación en la presente mercancía
sin nuestra previa a­ utori­zación, esta ­declaración pierde su validez.
Allakirjutanu Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden kinnitab,
et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringlusse viidud kujul ELi h­ armoniseeritud
direktiividele, ELi ohutusstandarditele ja tootega seotud s­ tandarditele.
Meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see
­deklaratsioon kehtivuse.
P Certificado de conformidade da UE
LT ES Atitikties deklamcija
PL Deklaracja zgodności Unii Europejskiej
LV ES-atbilstības deklaracija
Os abaixo mencionados Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este
meio certificam que ao sair da fábrica osaparelhos abaixo mencionados estão
de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança
e de produtos ­específicos. Este certificado ficará nulo se as unidades forem
­modificadas sem a nossa aprovação.
Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden potwierdza, że poniżej określone
urządzenia w wersji ­oferowanej przez nas do sprzedaży spełniają ­wymagania
­zharm­onizowanych dyrektyw Unii Europejskiej, s­ tandardu bezpieczeństwa
Unii E­ uropejskiej i standardu s­ pecyficznego dla tego typu produktów.
W przypadku zmiany urządzenia, która nie została z nami uzgodniona,
niniejsza d­ eklaracja traci moc obowiązywania.
Pasirašanti firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden p­ atvirtina, kad
žemiau nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kuriuos paleidome į apyvartą, patenkina
­harmonizuotas ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminio
­standartus. Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis,
ši deklaracija praranda galiojimą.
Parakstījusies Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina,
ka sekojoši apzīmētās iekārtas, kuras mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst
harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta
­specifiskajiem s­ tandartiem.
Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē
savu derīgumu.
285
Bezeichnung der Geräte:
Description of the units:
Désignation du matériel :
Omschrijving van de apparaten:
Produktbeskrivning:
Beskrivelse af produktet:
Laitteiden nimitys:
Descrizione dei prodotti:
Descripción de la mercancía:
Descrição dos aparelhos:
Nazwa urządzenia:
A készülékek megnevezése:
Označení přístrojů:
Označenie zariadenia:
Ονομασία της συσκευής:
Opis naprave:
Oznaka uređaja:
Descrierea articolelor:
Обозначение на уредите:
Seadmete nimetus:
Prietaisų pavadinimas:
Iekārtu apzīmējums:
Gartenpumpe
Garden Pump
Pompe de surface pour arrosage
Besproeiingspomp
Bevattningspump
Trykpumpe
Puutarhapumppu
Pompa da giardino
Bomba para jardín
Bomba de Jardim
Pompa ogrodowa
Kerti szivattyú
Zahradní čerpadlo
Záhradné čerpadlo
Αντλία κήπου
Vrtna črpalka
Vrtna pumpa
Pompă de grădină
Градинска помпа
Aiapump
Sodo siurblys
Dārza sūknis
Typ:
Type:
Type :
Typ:
Typ:
Type:
Tyyppi:
Modello:
Tipo:
Tipo:
Typ:
Art.-Nr.:
Art. No.:
Référence :
Art.nr.:
Art.nr.:
Art. nr.:
Tuoten:o
Art.:
Art. No:
Art. no:
Nr artykułu:
Típusok:
Typ:
Typ:
Τύποι:
Tip:
Tipovi:
Tip:
Тип:
Mudel:
Tipas:
Modelis:
Cikkszám:
Číslo artiklu:
Art.:
Αριθ. είδους:
Art št.:
br. art.
Nr art.:
Арт. номер:
Toote nr:
Gaminio nr.:
Izstr.:
4000/5
5000/5
6000/6 inox
1732
1734
1736
EU-Richtlinien:
EU directives:
Directives européennes :
EU-richtlijnen:
EU directiv:
EU Retningslinier:
EY-direktiivit:
Direttive UE:
Normativa UE:
Directrizes da UE:
Dyrektywy Unii Europejskiej:
EU-irányelvek:
Směrnice EU:
EU-Predpisy:
Οδηγίες της ΕΕ:
ES-smernice:
EU smjernice:
Directive UE:
EС-директиви:
ELi direktiivid:
ES direktyvos:
ES-direktīvas:
Harmonisierte EN:
2011/65/EC
2006/95/EG
2004/108/EC
2000/14/EC
IEC 60335-1
IEC 60335-2-41
Hinterlegte Dokumentation:
GARDENATechnische ­Dokumentation,
M. Kugler 89079 Ulm
Konformitätsbewertungsverfahren:
Nach 2000/14/ EG Art. 14
Anhang V
Deposited Documentation:
GARDENA
Technical Documentation,
M. Kugler 89079 Ulm
Conformity Assessment Procedure:
according to 2000/14/EC Art.14
Annex V
Dokumentation déposée:
Documentation technique
GARDENA,
M. Kugler 89079 Ulm
Procédure d’évaluation
de la conformité:
Selon 2000 /14 /CE art. 14
Annexe V
286
Schall-Leistungspegel:
gemessen / garantiert
Noise level: measured / guaranteed
Puissance acoustique : mesurée / garantie
Geluidsniveau: gemeten / gegarandeerd
Ljudnivå: uppmätt / garanterad
Lydtryksniveau: afmålt / garanti
Melun tehotaso:
mitattu / taattu
Livello rumorosità: testato / garantito
Nivel sonoro: medido / garantizado
Nível de ruido: medido / garantido
Poziom natężenia dźwięku:zmierzone / gwarantowane
Zajteljesítmény szint:
mért / garantált
Hluková hladina výkonu: naměřeno / garantováno
Výkonová hladina hluku: meraná / garantovaná
Επίπεδο ισχύος ήχου:
μετρήθηκαν / εγγυημένα
Nivo hrupa:
izmerjeno / zagotovljeno
Razina zvučne snage
izmjereno / garantirano
Nivel de putere acustică: măsurat / garantat
Ниво на шума:
измерено / гарантирано
Helivõimsuse tase:
mõõdetud / garanteeritud
Garso stiprumo lygis:
išmatuotas / garantuotas
Trokšņu jaudas līmenis: izmērītais / garantētais
1732
1734
1736
79 dB (A) / 82 dB (A)
77 dB (A) / 80 dB (A)
75 dB (A) / 79 dB (A)
Rok umístění značky CE:
Anbringungsjahr der
Rok udelenia značky CE:
CE-Kennzeichnung:
Έτος σήματος CE:
Year of CE marking:
Leto namestitve CEAnnée d’apposition
oznake:
du m
­ arquage CE :
Godina dobivanja CE
Installatiejaar van de
oznake:
CE-aanduiding:
Anul de marcare CE:
Märkningsår:
Година на поставяне на
CE-Mærkningsår:
CE-merkin kiinnitysvuosi: CE-маркировка:
CE-märgistuse
Anno di applicazione
­paigaldamise aasta:
della certificazione CE:
Metai, kuriais pažymėta
Colocación del ­
CE-ženklu:
distintivo CE:
Ano de marcação pela CE: CE-marķējuma uzlikšanas
Rok nadania ­
gads:
oznakowania CE:
CE-jelzés elhelyezésének
2010
éve:
Ulm, den 25.04.2014
Ulm, 25.04.2014
Fait à Ulm, le 25.04.2014
Ulm, 25-04-2014
Ulm, 2014.25.04.
Ulm, 25.04.2014
Ulmissa, 25.04.2014
Ulm, 25.04.2014
Ulm, 25.04.2014
Ulm, 25.04.2014
Ulm, dnia 25.04.2014
Ulm, 25.04.2014
Ulm, 25.04.2014
Ulm, 25.04.2014
Ulm, 25.04.2014
Ulm, 25.04.2014
Ulm, dana 25.04.2014
Ulm, 25.04.2014
Улм, 25.04.2014
Ulm, 25.04.2014
Ulm, 25.04.2014
Ulme, 25.04.2014
Der Bevollmächtigte
Authorised representative
Le mandataire
De gevolmachtigde
Auktoriserad representant
Autoriseret repræsentant
Valtuutettu edustaja
Persona delegata
La persona autorizada
O representante
Pełnomocnik
Meghatalmazott
Zplnomocněnec
Splnomocnený
Ο εξουσιοδοτημένος
Pooblaščenec
Ovlaštena osoba
Conducerea tehnică
Упълномощен
Volitatud esindaja
Įgaliotasis atstovas
Pilnvarotā persona
R. Pompe
Vice President
Deutschland / Germany
GARDENA GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Straße 40
D-89079 Ulm
Produktfragen:
(+ 49) 731 490 - 123
Reparaturen:
(+ 49) 731 490 - 290
service@gardena.com
China
Husqvarna (China) Machinery
Manufacturing Co., Ltd.
No. 1355, Jia Xin Rd.,
Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist.,
Shanghai
201801
Phone: (+ 86) 21 59159629
Domestic Sales
www.gardena.com.cn
Albania
COBALT Sh.p.k.
Rr. Siri Kodra
1000 Tirana
Colombia
Husqvarna Colombia S.A.
Calle 18 No. 68 D-31, zona
Industrial de Montevideo
Bogotá, Cundinamarca
Tel. 571 2922700 ext. 105
jairo.salazar@
husqvarna.com.co
Argentina
Husqvarna Argentina S.A.
Av.del Libertador 5954 –
Piso 11 – Torre B
(C1428ARP) Buenos Aires
Phone: (+ 54) 11 5194 5000
info.gardena@
ar.husqvarna.com
Armenia
Garden Land Ltd.
61 Tigran Mets
0005 Yerevan
Australia
Husqvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 5
Central Coast BC
NSW 2252
Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
customer.service@
husqvarna.com.au
Austria / Österreich
Husqvarna Austria GmbH
Consumer Products
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel. : (+ 43) 732 77 01 01 - 90
consumer.service@
husqvarna.at
Azerbaijan
Firm Progress
a. Aliyev Str. 26A
1052 Baku
Belgium
GARDENA Belgium NV / SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem
Phone: (+ 32) 2 7 20 92 12
Mail: info@gardena.be
Bosnia / Herzegovina
SILK TRADE d.o.o.
Industrijska zona Bukva bb
74260 Tešanj
Brazil
Husqvarna do Brasil Ltda
Av. Francisco Matarazzo,
1400 – 19º andar
São Paulo – SP
CEP: 05001-903
Tel: 0800-112252
marketing.br.husqvarna@
husqvarna.com.br
Bulgaria
Хускварна България ЕООД
Бул. „Андрей Ляпчев” Nº 72
1799 София
Тел.: (+ 359) 02 / 9 75 30 76
www.husqvarna.bg
Canada / USA
GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 905 792 93 30
info@gardenacanada.com
Chile
Maquinarias Agroforestales
Ltda. (Maga Ltda.)
Santiago, Chile
Avda. Chesterton
# 8355 comuna Las Condes
Phone: (+ 56) 2 202 4417
Dalton@maga.cl
Zipcode: 7560330
Temuco, Chile
Avda. Valparaíso # 01466
Phone: (+56) 45 222 126
Zipcode: 4780441
288
Costa Rica
Compania Exim
Euroiberoamericana S.A.
Los Colegios, Moravia,
200 metros al Sur del Colegio
Saint Francis – San José
Phone: (+ 506) 297 68 83
exim_euro@racsa.co.cr
Croatia
SILK ADRIA d.o.o.
Josipa Lončara 3
10090 Zagreb
Phone: (+ 385) 1 3794 580
silk.adria@zg.t-com.hr
Cyprus
Med Marketing
17 Digeni Akrita Ave
P.O. Box 27017
1641 Nicosia
Czech Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319 / 5b
149 00 Praha 4 – Chodov
Bezplatná infolinka :
800 100 425
servis@cz.husqvarna.com
Denmark
GARDENA / Husqvarna
Consumer Outdoor Products
Salgsafdelning Danmark
Box 9003
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk
Dominican Republic
BOSQUESA, S.R.L
Carretera Santiago Licey
Km. 5 ½
Esquina Copal II.
Santiago, Dominican Republic
Phone: (+ 809) 736-0333
joserbosquesa@claro.net.do
Ecuador
Husqvarna Ecuador S.A.
Arupos E1-181 y 10 de Agosto
Quito, Pichincha
Tel. (+ 593) 22800739
francisco.jacome@
husqvarna.com.ec
Estonia
Husqvarna Eesti OÜ
Consumer Outdoor Products
Kesk tee 10, Aaviku küla
Rae vald
Harju maakond
75305 Estonia
kontakt.etj@husqvarna.ee
Finland
Oy Husqvarna Ab
Consumer Outdoor Products
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
info@gardena.fi
France
GARDENA France
Immeuble Exposial
9-11 allée des Pierres Mayettes
ZAC des Barbanniers, B.P. 99
-F- 92232 GENNEVILLIERS
cedex
Tél. (+ 33) 01 40 85 30 40
service.consommateurs@
gardena.fr
Georgia
ALD Group
Beliashvili 8
1159 Tleilisi
Great Britain
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@
husqvarna.co.uk
Greece
P. PAPADOPOULOS S.A.
92 ATHINON AVENUE
ATHENS
POST CODE 10442
GREECE
Phone: (+ 30) 210 51 93 100
info@papadopoulos.com.gr
Hungary
Husqvarna Magyarország Kft.
Ezred u. 1- 3
1044 Budapest
Telefon: (+ 36) 1 251- 4161
vevoszolgalat.husqvarna@
husqvarna.hu
Iceland
Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
110 Reykjavik
ooj@ojk.is
Ireland
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@
husqvarna.co.uk
Italy
Husqvarna Italia S.p.A.
Via Como 72
23868 VALMADRERA (LC)
Phone: (+ 39) 0341.203.111
info@gardenaitalia.it
Japan
KAKUICHI Co. Ltd.
Sumitomo Realty &
Development Kojimachi
BLDG., 8F
5 - 1 Nibanncyo
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0084
Phone: (+ 81) 33 264 4721
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
Kazakhstan
LAMED Ltd.
155 /1, Tazhibayevoi Str.
050060 Almaty
IP Schmidt
Abayavenue 3B
110 005 Kostanay
Korea
Kyung Jin Trading CO.,LTD.
107-4, SunDuk Bld.,
YangJae-dong,
Seocho-gu,
Seoul, (zipcode: 137-891)
Phone: (+ 82) (0)2 574-6300
Kyrgyzstan
Alye Maki
av. Moladaya Guardir J 3
720014
Bishkek
Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+ 352) 40 14 01
api@neuberg.lu
Mexico
AFOSA
Av. Lopez Mateos Sur # 5019
Col. La Calma 45070
Zapopan, Jalisco
Mexico
Phone: (+ 52) 33 3818-3434
icornejo@afosa.com.mx
Moldova
Convel S.R.L.
290A Muncesti Str.
2002 Chisinau
Netherlands
GARDENA Nederland B.V.
Postbus 50176
1305 AD ALMERE
Phone: (+ 31) 36 521 00 00
info@gardena.nl
Neth. Antilles
Jonka Enterprises N.V.
Sta. Rosa Weg 196
P.O. Box 8200
Curaçao
Phone: (+ 599) 9 767 66 55
pgm@jonka.com
New Zealand
Husqvarna New Zealand Ltd.
PO Box 76-437
Manukau City 2241
Phone: (+ 64) (0) 9 9202410
support.nz@husqvarna.co.nz
Norway
GARDENA
Husqvarna Consumer
Outdoor Products
Salgskontor Norge
Kleverveien 6
1540 Vestby
info@gardena.no
Peru
Husqvarna Perú S.A.
Jr. Ramón Cárcamo 710
Lima 1
Tel: (+ 51) 1 3 320 400 ext. 416
juan.remuzgo@
husqvarna.com
Poland
Husqvarna
Poland Spółka z o.o.
ul. Wysockiego 15 b
03-371 Warszawa
Phone: (+ 48) 22 330 96 00
gardena@husqvarna.com.pl
Portugal
Husqvarna Portugal , SA
Lagoa - Albarraque
2635 - 595 Rio de Mouro
Tel.: (+ 351) 21 922 85 30
Fax : (+ 351) 21 922 85 36
info@gardena.pt
Romania
Madex International Srl
Soseaua Odaii 117 - 123,
RO 013603
Bucureşti, S 1
Phone: (+ 40) 21 352.76.03
madex@ines.ro
Latvia
Husqvarna Latvija
Consumer Outdoor Products
Bākūžu iela 6
LV-1024 Rīga
info@husqvarna.lv
Russia
ООО „Хускварна“
141400, Московская обл.,
г. Химки,
улица Ленинградская,
владение 39, стр.6
Бизнес Центр
„Химки Бизнес Парк“,
помещение ОВ02_04
Lithuania
UAB Husqvarna Lietuva
Consumer Outdoor Products
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
centras@husqvarna.lt
Serbia
Domel d.o.o.
Autoput za Novi Sad bb
11273 Belgrade
Phone: (+381) 1 18 48 88 12
miroslav.jejina@domel.rs
Singapore
Hy- Ray PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
# 02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+ 65) 6253 2277
shiying@hyray.com.sg
Slovak Republic
Husqvarna Česko s.r.o.
Türkova 2319 / 5b
149 00 Praha 4 – Chodov
Bezplatná infolinka:
800 154 044
servis@sk.husqvarna.com
Slovenia
Husqvarna Austria GmbH
Consumer Products
Industriezeile 36
4010 Linz
Tel. : (+ 43) 732 77 01 01 - 90
consumer.service@
husqvarna.at
South Africa
Husqvarna
South Africa (Pty) Ltd
Postnet Suite 250
Private Bag X6,
Cascades, 3202
South Africa
Phone: (+ 27) 33 846 9700
info@gardena.co.za
Spain
Husqvarna España S.A.
C / Basauri, nº 6
La Florida
28023 Madrid
Phone: (+ 34) 91 708 05 00
atencioncliente@gardena.es
Suriname
Agrofix n.v.
Verlengde Hogestraat # 22
Phone : (+ 597) 472426
agrofix@sr.net
Pobox : 2006
Paramaribo
Suriname – South America
Sweden
Husqvarna AB
S-561 82 Huskvarna
info@gardena.se
Switzerland / Schweiz
Husqvarna Schweiz AG
Consumer Products
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil
Phone: (+ 41) (0) 62 887 37 90
info@gardena.ch
Turkey
GARDENA Dost Diş Ticaret
Mümessillik A.Ş.
Sanayi Çad. Adil Sokak
No: 1/ B Kartal
34873 Istanbul
Phone: (+ 90) 216 38 93 939
info@gardena-dost.com.tr
Ukraine / Україна
ТОВ «Хусварна Україна»
вул. Васильківська, 34,
офіс 204-г
03022, Київ
Тел. (+38) 044 498 39 02
info@gardena.ua
Uruguay
FELI SA
Entre Ríos 1083 CP 11800
Montevideo – Uruguay
Tel : (+ 598) 22 03 18 44
info@felisa.com.uy
Venezuela
Corporación Casa y Jardín C.A.
Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB.
Colinas de Bello Monte.
1050 Caracas.
Tlf : (+ 58) 212 992 33 22
info@casayjardin.net.ve
118820.960.09 / 0514
1732-20.960.06/0514
©
© GARDENA
GARDENA
Manufacturing
GmbH
Manufacturing GmbH
D
- 89070Ulm
Ulm
D-89070
http://www.gardena.com
http:
//www.gardena.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising