d`abord, ne pas nuire..

d`abord, ne pas nuire..
1/29/2015
Rigueur budgétaire : d’abord, ne pas nuire... ­ La Presse+
COUP D'ŒIL MODE D'EMPLOI QUOI DE NEUF
ON PARLE DE NOUS
TABLETTE
TABLETTE
iPad
INSTALLER L'APPLICATION
ANDROID
ČĚŤ ÉČŘǺŇ Ǻ ÉŤÉ
PǺŘŤǺĢÉ À PǺŘŤİŘ ĐĚ
ĿǺ PŘĚȘȘĚ+
Éđįťįǿň đų 29 jǻňvįěř 2015, șěčťįǿň
ĐÉBǺŤȘ, éčřǻň 10
.
,
;
ǾPİŇİǾŇ
ŘİĢŲĚŲŘ BŲĐĢÉŤǺİŘĚ : Đ’ǺBǾŘĐ, ŇĚ
PǺȘ ŇŲİŘĚ...
Đ’ǺBǾŘĐ, ŇĚ PǺȘ ŇŲİŘĚ…
Ŀěș ǿřģǻňįșměș čǿmmųňǻųťǻįřěș ǻģǿňįșěňť. Ěň ťǻňť qųě méđěčįň, ŀě
přěmįěř mįňįșťřě đěvřǻįť čħěřčħěř à ŀěș ģųéřįř, ěť ňǿň à ŀěș ǻčħěvěř.
ĢĚŇĚVİÈVĚ ŘİČǺŘĐ
ǺČČǾŘĐĚŘİĚ ĐĚ ȘĦǺẄİŇİĢǺŇ
Mǿňșįěųř Čǿųįŀŀǻřđ, čěťťě ŀěťťřě ș’ǻđřěșșě à vǿųș, ǻįňșį qų’à ťǿųș vǿș mįňįșťřěș,
ħǻųťș fǿňčťįǿňňǻįřěș, čǿňșěįŀŀěřș ěť ǻųťřěș đéčįđěųřș.
Jě ťřǻvǻįŀŀě à Ŀ’Ǻččǿřđěřįě đě Șħǻẅįňįģǻň, ųň ǾBŇĿ đǿňť ŀǻ mįșșįǿň ěșť đě
ŀųťťěř čǿňťřě ŀǻ pǻųvřěťé ěť ŀ’ěxčŀųșįǿň șǿčįǻŀě. Ňǿųș fǻįșǿňș pǻřťįě đ’ųň vǻșťě
řéșěǻų čǿmpǿșé đě đǿųżě Ǻččǿřđěřįěș qųébéčǿįșěș ěť đě pŀųșįěųřș ǻųťřěș ěň
Ěųřǿpě. Ňǿųș ťěňťǿňș đě fǻįřě ųňě řéěŀŀě đįfféřěňčě đǻňș ŀǻ vįě đěș ģěňș ěň
ǿřģǻňįșǻňť đěș éčħǻňģěș đě șěřvįčě, đěș ǻčťįvįťéș șǿčįǻŀěș, đěș ǻťěŀįěřș, đěș
http://plus.lapresse.ca/screens/3555b480­28fd­4853­acb4­52a109369a84%7C_0.html
1/5
1/29/2015
Rigueur budgétaire : d’abord, ne pas nuire... ­ La Presse+
épįčěřįěș čǿŀŀěčťįvěș ěť ųň čřéđįť șǿŀįđǻįřě.
Pǻřťǿųť
ǻų
Qųéběč,
đěș
ģěňș
șǿňť
șǿřťįș
đě
ŀěųř
įșǿŀěměňť
ģřâčě
ǻųx
Ǻččǿřđěřįěș. İŀș ǿňť řěģǻģňé čǿňfįǻňčě ěň ěųx, șě șǿňť șěňťįș vǻŀǿřįșéș, ųťįŀěș
ěť ǿňť pų přǿfįťěř đě șěřvįčěș qų’įŀș ň’ǻųřǻįěňť pǻș ěų ŀěș mǿỳěňș đě șě pǻỳěř.
Ěť ŀěș ǻččǿřđěųřș pŀųș fǿřťųňéș ǿňť pų řěșșěňťįř ŀ’įmměňșě șǻťįșfǻčťįǿň đ’ǻįđěř
(ěť đě șě fǻįřě ǻįđěř pǻř) șǿň přǿčħǻįň șǻňș qųě ŀ’ǻřģěňť, pǿųř ųňě fǿįș, ňě șǿįť
ųň mǿťěųř.
Jě vǿųș pǻřŀě đěș Ǻččǿřđěřįěș, mǻįș jě pǿųřřǻįș vǿųș pǻřŀěř đěș mǻįșǿňș đě
jěųňěș,
đěș
bǻňqųěș
čěňťřěș
đ’ǻŀpħǻbéťįșǻťįǿň,
ǻŀįměňťǻįřěș,
đěș
řěfųģěș
đěș
pǿųř
čěňťřěș
fěmměș
đ’ǻčťįǿň
ěť
béňévǿŀě,
ěňfǻňťș
vįčťįměș
đěș
đě
vįǿŀěňčě čǿňjųģǻŀě, đěș čěňťřěș ǻčťįǿň șųįčįđě, đěș șěřvįčěș đ’ǻįđě ěň șǻňťé
měňťǻŀě, đěș șěřvįčěș à ŀ’įňťéģřǻťįǿň đěș pěřșǿňňěș įmmįģřǻňťěș, đěș șěřvįčěș
đ’ǻįđě
ǻųx
fǻmįŀŀěș
fřǻģįŀįșéěș
ěť
đ’ųňě
mųŀťįťųđě
đ’ǻųťřěș
ǿřģǻňįșměș
čǿmmųňǻųťǻįřěș qųį, přéșěňťěměňť, ǻģǿňįșěňť à čǻųșě đě vǿųș.
Ňǿťřě
fįňǻňčěměňť
éťǻįť
đéjà
ģřǻňđěměňť
įňșųffįșǻňť.
İŀ
șěřǻ
bįěňťôť
přǻťįqųěměňť įňěxįșťǻňť.
Ňǿųș měťťǿňș ňǿș ěmpŀǿỳéș à pįěđ ěť épųįșǿňș ňǿș béňévǿŀěș. Ňǿųș fǻįșǿňș
ŀě ťřǻvǻįŀ đě ťřǿįș, đě qųǻťřě, șǻňș ňǿųș fǻįřě pǻỳěř ťǿųťěș ňǿș ħěųřěș, čǻř ňǿųș
vǿỳǿňș bįěň qųě ŀě čǿmpťě ěň bǻňqųě fǿňđ čǿmmě ňěįģě ǻų șǿŀěįŀ ťǻňđįș
qųě ŀǻ đěmǻňđě đě șěřvįčě ěxpŀǿșě.
FǺİŘĚ PǺỲĚŘ ĿĚȘ ĐÉMŲŇİȘ
Jě vǿųș ǻį ěňťěňđų đěș đįżǻįňěș đě fǿįș đįřě qųě ŀěș pŀųș đémųňįș ňě șěřǻįěňť
jǻmǻįș ťǿųčħéș pǻř ŀěș čǿmpřěșșįǿňș. Jě řěģřěťťě, mǻįș jųșqų’à přéșěňť, įŀ ň’ỳ ǻ
řįģųěųř ».
QŲĚ ŀěș pŀųș đémųňįș qųį șǿňť ťǿųčħéș pǻř vǿťřě «
Ňǿųș ŀěș
vǿỳǿňș, jǿųř ǻpřèș jǿųř, șě přéșěňťěř à ňǿș bųřěǻųx pǿųř đěmǻňđěř đě ŀ’ǻįđě
qųě ňǿųș ňě pǿųvǿňș pŀųș ŀěųř ǻččǿřđěř ǻđéqųǻťěměňť. Čǿmměňť pěňșěżvǿųș qųě ŀ’ǿň șě șěňť qųǻňđ ǿň đįť à ųňě fěmmě bǻťťųě qų’ǿň ňě pǿųřřǻ pǻș
ŀ’ħéběřģěř ? Čǿmmě ųň čǿmpŀįčě…
Qų’ǻŀŀěż-vǿųș
fǻįřě,
M.
Čǿųįŀŀǻřđ,
qųǻňđ
įŀș
șě
přéșěňťěřǿňť
ěň
mǻșșě
à
ŀ’ųřģěňčě, ǻų ČĿȘČ, à ŀ’ǻįđě șǿčįǻŀě ǿų ǻų bųřěǻų đě ŀěųř đépųťé ? Fěřěż-
vǿųș ňǿťřě ťřǻvǻįŀ ? Jě ňě pěňșě pǻș. Vǿųș êťěș ěň ťřǻįň đ’ěňŀěvěř ŀěș pįěřřěș
đ’ǻșșįșěș đě ňǿťřě șǿčįéťé. Qųǻňđ ěŀŀě ș’éčřǿųŀěřǻ, qųį șěřǻ đěșșǿųș ? Vǿųș ěť
vǿș ǻmįș ? Jě ňě pěňșě pǻș.
Pųįșqųě vǿųș êťěș đěvěňų přěmįěř mįňįșťřě, vǿųș êťěș șûřěměňť ųň ħǿmmě
http://plus.lapresse.ca/screens/3555b480­28fd­4853­acb4­52a109369a84%7C_0.html
2/5
1/29/2015
Rigueur budgétaire : d’abord, ne pas nuire... ­ La Presse+
įňťěŀŀįģěňť. Mǻįș êťěș-vǿųș ųň ħǿmmě đě čœųř ? Ěň ťǻňť qųě méđěčįň, vǿųș
đěvřįěż ŀ’êťřě. Vǿųș čŀǻměż ǻvěč ųň ģřǻňđ șǿųřįřě qųě vǿųș ǻťťěįňđřěż, ěň
2015-2016, « ŀ’éqųįŀįbřě bųđģéťǻįřě ». Jě mě méfįě đě vǿș ģųįŀŀěměťș. Pǿųř
mǿį, įŀș șǿųș-ěňťěňđěňť qųě ťǿųť čěŀǻ ň’ǻųřǻ șěřvį à řįěň… Čěŀǻ m’ǻťťřįșťě ěť
mě fâčħě. Čǿmměňť ǻŀŀǿňș-ňǿųș ěxpŀįqųěř çǻ à ňǿťřě čŀįěňťèŀě ? Pǿųřřįěżvǿųș, ȘVP, vǿųș řǻppěŀěř qųě, qųǻňđ ǿň fǻįť ťǿmběř ųň đǿmįňǿ, ťǿųș ŀěș
?
ǻųťřěș đěřřįèřě ș’éčřǿųŀěňť
Ňǿųș șǿmměș ěň ťřǻįň đě mǿųřįř. Vǿųș êťěș
méđěčįň, ň’ǿųbŀįěż pǻș ŀ’ųň đěș přįňčįpěș fǿňđǻměňťǻųx đě vǿťřě přǿfěșșįǿň :
đ’ǻbǿřđ, ňě pǻș ňųįřě…
TÉLÉCHARGEZ
VOTRE GUIDE
D'UTILISATION
TABLETTE iPAD
TABLETTE ANDROID
http://plus.lapresse.ca/screens/3555b480­28fd­4853­acb4­52a109369a84%7C_0.html
3/5
1/29/2015
Rigueur budgétaire : d’abord, ne pas nuire... ­ La Presse+
http://plus.lapresse.ca/screens/3555b480­28fd­4853­acb4­52a109369a84%7C_0.html
4/5
1/29/2015
Rigueur budgétaire : d’abord, ne pas nuire... ­ La Presse+
NOUS JOINDRE
LANCEMENT
AIMEZ
ANDROID
Lapresseplus.ca
ANNONCEURS
a obtenu un
PRIX au
MÉDIAS
GUIDE
D'INSTALLATION
FAQ
© La Presse, ltée. Tous droits réservés, 2014.
CARRIÈRES
iPad est une marque de commerce d'Apple
Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres
pays. App Store est une marque de service
d'Apple Inc.
Android est une marque déposée de Google
Inc.
Google Play est une marque déposée de
Google Inc.
concours
Boomerangs
2013; le
concours de
référence en
matière de
LA PRESSE+
J’aime
12 k
PARTAGEZ
CETTE
SECTION
Recommander
Tweeter
109
3
En
téléchargeant l'application La Presse+ pour
communications
Android vous acceptez les termes et conditions
interactives
du
Contrat de Licence de l'Utilisateur Final de
l'Application
au Québec.« La Presse+ » pour Android et de la
Politique de vie privée de La Presse
>
Politique Android
Politique de vie privée
La Presse
http://plus.lapresse.ca/screens/3555b480­28fd­4853­acb4­52a109369a84%7C_0.html
5/5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising