3-WAY LIGHT SEQUENCER 160.375

3-WAY LIGHT SEQUENCER 160.375
3-WAY LIGHT SEQUENCER
160.375
Instruction Manual
Gebruiksaanwijzing
Manuel d’Utilisation
Bedienungsanleitung
Brugsanvisning
GB
Congratulations on the purchase of this SkyTec light effect. Please read this manual carefully prior to using
the unit.
Warning:
-
-
Read the manual prior to using the unit.
Keep the manual for further reference.
Keep the packaging so that you can transport the unit in its original packaging in order to avoid
damage.
The SkyTec light effect contains a modern halogen lamp of a high light intensity. Do not look into the
lamp. This might damage seriously your eyes.
During use, these lamps get very hot. Therefore the light effect must be placed at least 50 cm away
from inflammable materials such as curtains, books, etc. Make sure that the housing cannot be
touched by accident.
For indoor use only.
During installation, nobody should stand beneath the mounting area.
Prior to the first use, have the unit checked by a qualified person.
The unit contains voltage carrying parts. DO NOT open the light effect.
Unplug the unit from the mains prior to repairs, maintenance and replacement of the lamp.
Never plug or unplug the unit with wet hands.
Disconnect the unit from the mains prior to replacing the fuse.
If the plug and/or mains lead are damaged, they need to be repaired by a qualified technician.
If the unit is damaged to an extent that you can see internal parts, do not plug the unit into a mains
outlet.
Repairs and lamp replacement has to be carried out by a qualified technician.
Only connect this unit to an earthed mains outlet of 230Vac/50Hz .
Always unplug the unit during a thunderstorm or when it is not in use.
If the unit has not been used for a longer period of time, condensation can occur inside the housing.
Please let the unit reach room temperature prior to use.
When you unplug the unit from the mains always pull the plug, never the lead.
In order to prevent dropping of the unit, a safety fastening needs to be installed. This can be a solid
chain, a steel cable, etc. which has to be fastened separately from the mounting bracket.
The supplied bracket is the main fixing and must be used to solidly mount the light effect.
In order to avoid accidents in public premises, the local legal requirements and safety
regulations/warnings must be fulfilled.
Keep out of the reach of children.
General
The light show consists of a number of loose lamp modules and a control unit. The lamps are music
controlled. The electronic controller and the microphone are built in the controller. The set includes coloured
230V 60W reflector lamps.
Installation and use
The light show can be used free standing in the supplied configuration or in a random built shape. The
modules are interlockable. The modules are separated by pushing the lock backwards and assembled by
putting two pods side by side or by stacking them and pushing the lock from the rear side into the rail.
Connect the lamp modules by plugging the Euro plugs from the modules into the controller as follows:
Channel 1
Connection 1 & 2
Channel 2
Connection 3 & 4
Channel 3
Connection 5 & 6
After having connected all modules you can plug the control unit into a mains outlet.
Directly behind channel 1 you can find the connection for low frequency sounds, behind channel 2 the
connection for middle frequency sounds and behind channel 3 the connection for high frequency sounds/
Operation
Switch the unit on. Set the sensitivity via the rotary buttons on the controller. The more the buttons are turned
clockwise, the more the lamps are sensitive to the rhythm of the music or any other sound.
Specifications
Power: .............................................................................................................. 220-240Vac / 50Hz
Wattage of the lamp modules: ........................................................................................Max. 60W
Wattage of the control unit: ....................................................................................... 6 x 60W max.
Lamp type: ........................................................................................ 60W reflector lamp type R80
Lamp fitting: ..............................................................................................................................E27
Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty.
Do not make any changes to the unit. This would also invalid your warranty.
The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained
in this manual.
SkyTronic UK cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings.
This is also applicable to all damages in whatever form.
NL
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit SkyTec lichteffect. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door
alvorens het apparaat in bedrijf te stellen.
Waarschuwing:
-
-
-
-
-
-
Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u een apparaat gaat gebruiken.
Bewaar de handleiding zodat elke gebruiker hem eerst kan doorlezen.
Bewaar de verpakking zodat u, indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt
opsturen om beschadigingen te voorkomen.
Dit SkyTec disco lichteffect is voorzien van een moderne halogeen lamp met een hoge
lichtopbrengst. Kijk dan ook nooit direct in de lamp; dit kan het gezichtsvermogen ernstig
beïnvloeden.
Tijdens het gebruik ontwikkelt deze lamp een aanzienlijke warmte. Plaats het lichteffect daarom
minimaal 50 cm verwijderd van brandbaar materiaal zoals gordijnen, boeken enz. Zorg er voor dat
het apparaat dusdanig bevestigd wordt dat de behuizing niet per ongeluk aangeraakt kan worden.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Tijdens de montage mag zich niemand onder de montageplaats bevinden.
Voordat het apparaat in werking wordt gesteld altijd eerst een deskundige raadplegen.
In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit
lichteffect.
Voordat het apparaat gerepareerd of onderhouden wordt dient deze eerst losgekoppeld te worden
van het net. Ook bij het vervangen van de lamp moet eerst de stekker uit het stopcontact (hierna te
noemen als schakelaarstopcontact) worden gehaald .
Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
Trek voor vervangen van de zekering de stekker uit het stopcontact.
Indien zowel stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door
een vakman hersteld te worden.
Indien het apparaat dermate beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker
NOOIT in het stopcontact worden geplaatst én het apparaat NOOIT worden ingeschakeld . Neem in
dit geval contact op met SkyTronic BV.
Reparatie aan het apparaat en het vervangen van de lamp dient te geschieden door resp. een
vakman en een deskundige.
Sluit het apparaat alléén aan op een 230Vac/50Hz geaard stopcontact , verbonden met een 10-16A
meterkastgroep.
Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen , zo ook wanneer het apparaat een poos niet
gebruikt wordt.
Bij hergebruik kan condensatiewater gevormd worden; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur
komen.
Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact nooit aan het netsnoer trekken.
Om te voorkomen dat het apparaat naar beneden valt (bij ophanging), dient een
veiligheidsophanging te worden aangebracht. Te denken valt aan een deugdelijke ketting, staalkabel
o.i.d., dat onafhankelijk van de beugel moet worden bevestigd.
De bijgeleverde beugel dient als hoofdophanging en moét worden gebruikt om het apparaat
deugdelijk op te hangen.
Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moét rekening worden gehouden met de daarvoor
geldende richtlijnen en moeten de veiligheidsaanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Algemeen
De lichtshow bestaat uit een aantal losse lampmodules en een controller. De lampen reageren op de
muziek. De elektronische besturing en de microfoon zijn ingebouwd in de controller. De levering is compleet
met gekleurde 230V reflectorlampen van 60 Watt.
Montage en gebruik
De lichtshow kan vrijstaand worden gebruikt in de configuratie waarin het wordt afgeleverd of in een zelf
samen te stellen vorm. De modules zijn gekoppeld d.m.v. een spie. Door een spie naar achter te trekken
wordt een module los gekoppeld, de modules worden gekoppeld door ze op elkaar of naast elkaar te
plaatsen en de spie van achter in de sleuf te plaatsen.
Sluit vervolgens de lampmodules aan op de controller door de eurostekkers van de controller als volgt in de
controller te plaatsen:
Kanaal 1
aansluiting 1 & 2
Kanaal 2
aansluiting 3 & 4
Kanaal 3
aansluiting 5 & 6
Nadat alle modules zijn aangesloten kan de steker van de controller in het stopcontact worden geplaatst.
Direct achter kanaal 1 vindt u dus de aansluiting voor lage tonen, achter kanaal 2 middelhoge tonen en
achter kanaal 3 de hoge tonen.
Bediening
Schakel het apparaat in d.m.v. de schakelaar. Met de draaiknoppen op de controller regelt u de gevoeligheid
en het effect. Naarmate de knoppen meer naar rechts gedraaid worden gaan de lampen branden op het
ritme van de muziek of andere geluiden.
Technische specificaties
Aansluitspanning: ............................................................................................ 220-240Vac / 50Hz
Vermogen lampmodules: ................................................................................................max. 60W
Vermogen controller: ................................................................................................ 6 x 60W max.
Te gebruiken lamp: ..........................................................................60W Reflector lamp type R80
Lampfitting: ...............................................................................................................................E27
Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in élk geval vervalt de totale garantie.
Ook mag het apparaat niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie.
Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in élke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in achtnemen van
de waarschuwingen in het algemeen en gestelde in deze gebruiksaanwijzing.
Tevens aanvaardt SkyTronic BV geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet
naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen .Dit geldt ook voor gevolgschade in wélke vorm dan ook.
FR
Nous vous remercions pour l’achat de cet effet de lumière SkyTec Lisez attentivement ce manuel avant la
première mise en service.
Avertissements:
-
-
-
-
Lire le mode d’emploi avant la mise en service de l’appareil.
Conservez ce mode d’emploi pour référence ultérieure.
Conservez l’emballage d’origine afin de pouvoir le transporter en toute sécurité.
Cet effet de lumière disco SkyTec est équipé d’une lampe halogène moderne d’une forte intensité
lumineuse. Ne regardez jamais directement dans la lumière. Cela risque d’endommager
sérieusement votre vue.
Pendant l’utilisation, ces lampes développent une chaleur considérable. Placez l’effet à une distance
minimale de 50cm des matériaux inflammables tels que rideaux, livres, etc. Veillez à ce que le
boîtier ne puisse pas être touché par accident.
Uniquement pour utilisation à l’intérieur.
Veillez à ce que personne ne se trouve en-dessous du lieu de montage.
Avant la première mise en service, faites vérifier l’effet par une personne qualifiée.
L’appareil contient des pièces sous tension. NE JAMAIS ouvrir le boîtier.
Débranchez l’appareil avant d’effectuer des travaux de réparation ou de maintenance et avant de
remplacer l’ampoule.
Ne jamais brancher ou débrancher l’appareil avec les mains mouillées.
Débranchez l’appareil du secteur avant de remplacer le fusible.
Si la fiche et/ou le cordon secteur sont endommagés, faites-les remplacer par un spécialiste.
Si l’effet de lumière est endommagé, ne le branchez pas sur une prise secteur et ne le mettez pas
sous tension.
Les réparations et le remplacement de la lampe doivent être effectués par une personne qualifiée.
Branchez l’effet de lumière uniquement sur une prise de terre de 230Vac/50Hz d’une intensité de
10-16A.
Pendant un orage ou en cas de non-utilisation, débranchez toujours l’effet de lumière du secteur.
Après une période de non-utilisation prolongée, de l’eau de condensation a pu se former. Attendez
que l’appareil ait atteint la température ambiante.
Pour débrancher, tirer toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
Afin d’éviter une chute de l’appareil, il faut fixer un dispositif supplémentaire de sécurité qui peut
consister en une chaîne, un câble d’acier ou autre qui doit être monté séparément de l’étrier de
montage fourni.
L’étrier fourni est le dispositif de fixation principal et doit être utilisé pour suspendre solidement
l’effet.
Afin d’éviter des accidents dans des lieux publics, il faut tenir compte de la réglementation locale en
vigueur et respecter les consignes de sécurité et avertissements.
Tenir hors de la portée des enfants.
Généralités
L’effet se compose d’un nombre de modules séparés et d’une unité de commande. Les lampes réagissent
au rythme de la musique. La commande électronique et le microphone sont incorporés dans l’unité de
commande. L’ensemble est livré complet avec des lampes à réflecteur de couleur 230V 60W.
Installation et utilisation
Le ‘Light Show’ peut être utilisé dans la configuration fournie ou dans une forme que vous aurez composée
vous-même. Les modules sont verrouillables entre eux au moyen d’une tige. Poussez la tige vers l’arrière
pour séparer les modules. Pour assembler deux modules, mettez-les côte à côte ou superposés et poussez
la tige par l’arrière dans la fente.
Branchez les modules sur l’unité de commande en connectant les fiches Euro des modules sur l’unité de
commande de la façon suivante :
Canal 1
- Connexion 1 & 2
Canal 2
- Connexion 3 & 4
Canal 3
- Connexion 5 & 6
Après avoir connecté tous les modules, branchez l’unité de commande sur une prise secteur.
Derrière le canal 1 se trouve le connecteur pour les graves, derrière canal 2 celui pour les médiums et
derrière canal 3 celui pour les aigus.
Fonctionnement
Mettez l’appareil sous tension. Réglez la sensibilité de l’effet au moyen des boutons rotatifs sur l’unité de
commande. Lorsque vous tournez les boutons vers la droite, les lampes s’allument au rythme de la musique
ou de tout autre bruit.
Caractéristiques techniques
Alimentation ...................................................................................................... 220-240Vac / 50Hz
Puissance max. des modules de lampes ........................................................................60W max.
Puissance de l’unité de commande........................................................................... 6 x 60W max.
Type de lampe ........................................................................... Lampe à réflecteur 60W type R80
Culot...........................................................................................................................................E27
N’effectuez jamais de réparations vous-même et n’apportez jamais de modifications sous peine d’invalider la garantie.
La garantie ne s’applique pas dans le cas de dommages sous quelque forme que ce soit, qui ont été provoqués suite à une
mauvaise utilisation et le non-respect des avertissements et consignes de sécurité contenus dans ce manuel.
Acceldis décline toute responsabilité en cas de dommages corporels suite au non-respect des consignes de sécurité et des
avertissements. Ceci s’applique aussi aux préjudices ultérieurs éventuels.
D
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses SkyTec Lichteffektgeräts ! Lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme durch.
Warnung:
-
-
-
Vor Inbetriebnahme des Geräts erst die Bedienungsanleitung durchlesen.
Die Bedienungsanleitung für spätere Bezugnahme aufbewahren.
Die Originalverpackung aufbewahren, um das Gerät bei späterem Transport zu schützen.
Dieses SkyTec Lichteffektgerät ist mit einer modernen Halogenlampe von hoher Lichtintensität
bestückt. Nicht direkt in die Lampe blicken. Sie können Ihre Augen ernsthaft beschädigen.
Während des Gebrauchs entwickeln diese Lampen große Hitze. Deshalb muss das Gerät in einem
Mindestabstand von 50 cm von brennbaren Materialien wie Gardinen, Büchern, usw. entfernt
befestigt werden. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse nicht versehentlich berührt werden kann.
Nur für Innengebrauch.
Während der Montage darf sich niemand unter dem Montagebereich aufhalten.
Vor der ersten Inbetriebnahme die Anlage von einem Fachmann prüfen lassen.
Im Gerät befinden sich spannungsführende Teile. NIEMALS das Gehäuse öffnen.
Vor Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, sowie vor dem Auswechseln der Lampe erst den
Netzstecker abziehen.
Stecker niemals mit nassen Händen anfassen.
Vor Wechseln der Sicherung den Netzstecker abziehen.
Sollten Stecker und/oder Netzschnur, sowie der Kabeleingang zum Gerät beschädigt sein, müssen
diese durch einen Fachmann ersetzt werden.
Wenn das Gerät sichtbar beschädigt ist, darf es NICHT an eine Steckdose angeschlossen und
NICHT eingeschaltet werden. Benachrichtigen sie in diesem Fall SkyTronic BV.
Reparaturen am Gerät und Auswechseln der Lampe dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen
werden.
Das Gerät nur an eine geerdete 230V AC/50Hz Netzsteckdose mit 10-16A Leistung anschließen.
Bei Unwetter, sowie Nichtgebrauch das Netzgerät aus der Steckdose ziehen.
Nach längerem Nichtgebrauch kann sich Kondenswasser im Gehäuse gebildet haben. Lassen Sie
das Gerät erst auf Raumtemperatur kommen.
Beim Abziehen des Steckers immer am Stecker ziehen, niemals an der Netzschnur.
Damit das Gerät nicht herunterfallen kann, muss eine Sicherheitsaufhängung angebracht werden,
z.B. eine solide Kette oder ein Drahtseil, die unabhängig vom mitgelieferten Montagebügel befestigt
werden muss.
Der mitgelieferte Montagebügel dient als Hauptbefestigung und muss zum soliden Aufhängen des
Geräts benutzt werden.
Um Unfälle in Betrieben zu vermeiden, müssen die geltenden Sicherheits-bestimmungen und
Richtlinien/Warnungen eingehalten werden.
Das Gerät von Kindern fernhalten.
Allgemeines
Die Light Show besteht aus einer Anzahl loser Lampenmodule und einem Steuergerät. Die Lampen
reagieren auf die Musik. Die elektronische Steuerung und das Mikrofon sind ins Steuergerät eingebaut. Das
Set wird komplett mit farbigen 60W / 230V Reflektorlampen geliefert.
Zusammenbau und Gebrauch
Die Light Show kann freistehend in der gelieferten Zusammenstellung oder in einer vom Bediener gewählten
Zusammensetzung benutzt werden. Die Module sind durch einen Keil miteinander verkoppelt. Schieben Sie
den Keil nach hinten, um die Module zu trennen bzw. setzen Sie 2 Module über- oder nebeneinander und
schieben Sie den Keil von hinten in den Schlitz, um die Module zu koppeln.
Stecken Sie danach die Eurostecker der Lampenmodule in das Steuergerät:
Kanal 1
- Anschluss 1 & 2
Kanal 2
- Anschluss 3 & 4
Kanal 3
- Anschluss 5 & 6
Wenn alle Module angeschlossen sind, schließen Sie das Steuergerät an eine Steckdose an.
Direkt hinter Kanal 1 ist der Anschluss für die tiefen Töne, hinter Kanal 1 der Anschluss für die mittleren
Töne und hinter Kanal 3 der Anschluss für die hohen Töne.
Bedienung
Schalten Sie das Gerät ein. Stellen Sie die Empfindlichkeit des Steuergeräts mittels der Drehregler ein. Je
mehr der Knopf nach rechts gedreht wird, umso empfindlicher reagieren die Lampen auf die Musik oder
jedes andere Geräusch.
Technische Daten
Versorgungsspannung: ................................................................................220-240V AC / 50 Hz
Max. Leistung der Lampen: .....................................................................................................60W
Max. Leistung des Steuergeräts: .............................................................................. 6 x 60W max.
Lampentyp: ....................................................................................60W Reflektorlampen Typ R80
Lampenfassung: .......................................................................................................................E27
Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. Sie verlieren
dadurch den Garantieanspruch.
Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch unsachgemäßen Gebrauch und
Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind.
SkyTronic BV ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und
Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.
DK
Beskrivelse
Dette lysshow består af et antal løse lampemoduler, samt en elektronisk styrering. Lamperne blinker i takt til
musikkens rytme, via en lille mikrofon der er indbygget i styreboksen. Sættet leveres komplet med farvede
230V reflektorlamper på 60 Watt.
Montage og ibrugtagning
Lysshow’et kan frit monteres på forskellige måder. Enten i den sammenbyggede form som ved udpakningen,
adskilt med modulerne løst placeret, eller sammenbygget i en anden facon. Modulerne er koblet sammen
med et spyd. Dette kan udtrækkes fra bagsiden, og modulet løsnes fra resten. På samme måde kan
modulerne samles igen, eller sammenbygges med flere moduler. Når den ønskede facon er bygget, skal
modulerne tilsluttes styreboksen via Euro-stikpropperne:
kanal 1 tilslutning 1 & 2
kanal 2 tilslutning 3 & 4
kanal 3 tilslutning 5 & 6
Når alle moduler er tilsluttet korrekt og forsvarligt, kan styreboksen tilsluttes 230Vac lysnet stikkontakt.
Betjening
Lysshow’et tændes på tænd/sluk kontakten. Med dreje-reguleringerne kan følsomheden for hver enkelt kanal
justeres. Det betyder, at man kan bestemme hvor meget lamperne til hver kanal skal blinke i takt til
musikkens rytme. Ændres musikanlæggets lydstyrke, kan det blive nødvendigt igen at justere de 3 kanalers
følsomhed på lysshow’et.
Tekniske specifikationer
Tilslutnings spænding: ..................................................................................... 220-240Vac / 50Hz
Effekt lampemoduler: .......................................................................................................max 60W
Effekt styreboks: ....................................................................................................... 6 x 60W max.
Lampetype: .....................................................................................60W Reflektorlampe type R80
Lampefatning: ...........................................................................................................................E27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement