HANDLEIDING MODE D`EMPLOI - Primo

HANDLEIDING MODE D`EMPLOI - Primo
HANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUÇÕES
waterverdeler
fontaine a eau
wasserspender
DISPENSADOR DE ÁGUA
WD2
WWW.primo-elektro.be
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
Lees aandacht allen instructies - bewaar deze handleiding voor later raadpleging.
Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d’emploi pour utilisation
ultérieur.
lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere
heranziehung.
1. GARANTIE
GARANTIA
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
MEDIDAS DE SEGURANÇA
3
9
12
17
22
27
3. ONDERDELEN
ÉLÉMENTS
TEILE
COMPONENTES
15
20
25
29
4. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
AVANT LE PREMIER USAGE
VOR DER ERSTE BENUTZUNG
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
15
20
25
30
5. GEBRUIK
UTILISATION
VERWENDUNG
UTILIZAÇÃO
15
20
25
30
6. ONDERHOUD EN REINIGING
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
WARTUNG UND REINIGUNG
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
16
21
26
31
7. BESTELFORMULIER VOOR WATERDISPENSER PRIMO-WD2
BULLETIN DE COMMANDE POUR FONTAINE A EAU PRIMO-WD2
BESTELFORMULAR FÜR WASSERSPENDER PRMO-WD2
BOLETIM DE ENCOMENDA PARA DISPENSADOR DE ÁGUA
PRIMO WD2
32
32
32
33
2
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
WAT DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT ?
GARANTIEBEPALING :
Dit apparaat heeft een garantietermijn van 3 jaar vanaf de datum van aankoop.
Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich
nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten.
Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of
gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan
door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of
ingreep door derden. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket.
VERSTUREN VAN DEFECT TOESTEL :
Indien Uw apparaat defect is binnen de garantietermijn van 3 jaar, dan mag U het
toestel, samen met Uw kassaticket, bijgevoegde volledig ingevulde antwoordkaart of
een omschrijving van defect en een nota met Uw naam, adres en telefoonnummer
GRATIS opsturen via het systeem “Retour Retail” van de Post naar onderstaand
adres.
PRIMO
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
Het opsturen van het toestel met het systeem “Retour Retail” kan vanuit eender
welk postkantoor in België. Hier ontvangt u dan een barcode waarmee uw pakket
onmiddellijk gratis wordt opgestuurd. U krijgt hierbij ook meteen een bewijs dat uw
pakket verstuurd werd. U hoeft geen andere vermeldingen, zoals “port betaald door
de bestemmeling”, te gebruiken.
Zorg ervoor dat het toestel voldoende verpakt is. U mag hiervoor gebruik maken van
de originele verpakking of een andere stevige doos.
Indien de garantietermijn van 3 jaar verstreken is, vallen alle kosten ten laste van de
consument. Hierbij moet U steeds rekening houden dat de portkosten, het uurloon en
de gebruikte onderdelen dienen betaald te worden.
3
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
QUE FAIRE SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PLUS ?
GARANTIE :
Nous accordons une garantie de 3 ans sur ce produit à partir de la date d’achat.
Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des
vices de fabrication ou de matériel, en se réservant le droit de décider si certaines
pièces doivent être réparées ou échangées. Les dommages occasionnés par une
utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise inappropriée,
choc, etc...), l’usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à
valeur
de l’appareil, excluent toute prétention à la garantie. La garantie devient caduque si
des
réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. La garantie est accordée
sur base du ticket de caisse.
ENVOYER VOTRE APPAREIL DEFECTUEUX :
Si votre appareil est défaillant durant le délai de garantie de 3 ans, vous pouvez
envoyer votre appareil ensemble avec votre ticket de caisse, la carte de réponse
complètement et dûment rempli ou une note avec la description du défaut, vos
coordonnées complètes dont votre nom, adresse et numéro de téléphone le tout
GRATUITEMENT par le système « Retour Retail » de la Poste à l’adresse sousmentionnée.
PRIMO
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
Vous pouvez envoyer votre appareil par le système « Retour Retail » de n’importe
quel bureau de poste en Belgique. Là, vous recevrez un code barre avec lequel votre
paquet sera envoyé immédiatement et gratuitement. Vous obtenez ainsi tout de suite
une preuve que votre paquet a été envoyé. Autres indications ou autres mentions
comme ‘port payé par le destinataire’ ne sont pas nécessaires.
Veillez à ce que l’appareil soit bien emballé. Utilisez l’emballage original ou
n’importe quelle autre boîte. Si le délai de garantie de 3 ans est écoulé, tous les frais
sont à la charge du client. Remarquez à ce propos que les frais de port, le salaire
horaire et les pièces utilisées devront être payés.
4
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
WAS ZU TUN FALLS IHR GERAT NICHT MEHR FUNKTIONIERT?
GARANTIE
Auf dieses Gerät gilt eine 3-Jahre-Garantie ab Kaufdatum. Während der
Garantielaufzeit
trägt der Verkäufer die alleinige Haftpflicht für Mängel, die nachweislich auf Material
oder
Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Bei derartigen Mängeln wird das Gerät
repariert oder notfalls ersetzt. Die Garantie ist verwirkt, wenn die Mängel auf grobe
Handhabung, auf die Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung oder auf Eingriffe
Dritter zurückzuführen sind. Als Garantieschein
gilt der Kassenzettel.
VERSAND IHRES DEFEKTEN GERÄTS
Falls Ihr Gerät innerhalb der 3-Jahre-Garantie einen Defekt erleidet, können Sie es
zusammen mit dem Kassenzettel, vollständig ausgefüllte Antwortkarte oder einem
Begleitzettel, auf dem Sie Ihren Name, Ihre Adresse und Telefonnummer angeben,
GRATIS mit dem System „Retour Retail“ an nachfolgende Adresse senden.
PRIMO
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
Der Versand des Geräts ist mit dem System „Retour Retail“ möglich aus jedem
Postamt in Belgien. Hier empfangen Sie dann einen Strichkode womit Ihr
Paket gleich gratis aufgeschickt wird. Sie bekommen hiermit ebenfalls eine
Versandtbestätigung Ihrem Packet. Andere Angaben wie “Porto für den Empfänger”
sind nicht nötig.
Achten Sie immer darauf, dass Sie dem Gerät gut in die Originalverpackung oder in
irgendwelche Dose verpacken. Nach Ablauf der 3-Jahre-Garantie gehen alle Kosten
zu Lasten des Verbrauchers. Die Reparaturkosten umfassen in diesem Fall das für
Ersatzteile.
5
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
ANTWOORDKAART/KARTE DE REPONSE/ANTWORTKARTE
NAAM
NOM ............................................................................................................................
NAME
ADRES
ADRESSE ...................................................................................................................
ADRES
POSTCODEPLAATS
CODE POSTAL .......................... LOCALITE ........................................................
POSTKODEWOHNORT
TEL : .....................................................................
DEFECT :
DEFAUT :
DEFEKT :
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
6
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
RECYCLAGE INFORMATIE
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het
recycleren van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel
waar u het product hebt gekocht.
INFORMATION DE RECYCLAGE
Le symbole sur le produit ou son enmaballage indique que ce produit ne
peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point
de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique
et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention desconséquences négatives pour
l’environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résulata d’un
traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obetenier plus de
détails sur le cyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal
de votre région, votre service d’éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où
vous avez acheté le produit.
RECYCLING INFORMATIONEN
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin,
dass sieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist,
sondern an einem Sammelpunkt für des Recyling von elektrischen und
elektronishcen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag
zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und
die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden
durch falsches Entsorgen gehährdet. Weitere Informationen ûber das
Reccling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathus, Ihrer Müllabfurh oder dem
Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
7
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
WD2
OPGELET :
Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de
fabrikant, zijn dienst naverkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om
ongelukken te voorkomen.
ATTTENTION :
Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident.
ACHTUNG :
Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst
oder einer gleichartig geschulten Person ersetzt werden, um Unglücke zu verhindern.
8
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
Garantia
Prezado(a) Cliente,
Nossos produtos são submetidos a rigorosos controlos de qualidade. Se apesar desse
controlo, o seu aparelho apresentar qualquer defeito, entre em contato como nosso
Serviço de Atendimento ao Cliente indicado na Garantia. Você também pode entrar
em contato connosco através do seguinte número:
VISONIC S.A.
Parque Empresarial “La Carpetania”
C/ Miguel Faraday, 6
28906 Getafe
Madrid
Hotline number (Spain): 902 104 097
Hotline number (Portugal): 707 200 819
Mail contact: hotline@visonic.es
Condições de Garantia (sem limitações dos direitos legais):
1. O prazo de garantia é de 3 (três) anos a partir da data de compra.
2. Caso verifique qualquer defeito, comunique imediatamente. Qualquer reclamação
feita após o prazo de garantia será desconsiderada, a menos que ocorra até 2 (duas)
semanas do final deste prazo.
3. Solicitamos não nos enviar o produto defeituoso sem antes ter contactado o Serviço
de Atendimento ao Cliente.
Informamos que esta garantia não terá validade nos casos de utilização indevida, não
atendendo as orientações de segurança, nos casos em que o produto tenha sofrido
choque ou tenha sido objeto de reparo por um serviço não autorizado. No caso de
ocorrência de defeito não coberto por esta garantia, os custos de conserto serão de sua
responsabilidade. Essa garantia não se aplica às partes sujeitas a desgaste.
Em caso de reclamação, deverá apresentar o Certificado de Garantia e o
comprovativo da compra do artigo defeituoso e, se possível, uma descrição
pormenorizada da avaria.
GUARDE BEM ESTA GARANTIA
9
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
PREENCHER ESTA TALÃO INTEGRALMENTE E JUNTAR AO
APARELHO
...........................................................................................................................................
Ref. : WD2
Escrever em maiúsculas s.f.f.
Apelido : ...................................................................................................................
Nome : ......................................................................................................................
Rua : .........................................................................................................................
Código Postal / Localidade : ....................................................................................
País : .........................................................................................................................
Telefone : ................................................................................................................
Data da compra : ......................................................................................................
DESCRIÇÃO DA AVARIA:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
10
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
INFORMAÇÃO SOBRE RECICLAGEM
O símbolo no produto ou na embalagem significa que este produto não
deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal, mas sim
num local de recolha para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Ao garantir que o produto é eliminado correctamente, está a contribuir para a protecção do meio ambiente e da saúde pública. Para mais
informações sobre a reciclagem deste produto, pode entrar em contacto
com o seu município/junta de freguesia local, com os serviços municipalizados ou dirigir-se à loja onde adquiriu o produto.
ATENÇÃO:
Se o fio eléctrico estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelos
seus serviços de assistência técnica ou por um técnico igualmente especializado, de
modo a evitar acidentes.
11
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
• Zorg er voor dat het voltage van het toestel, aangegeven
op het type plaatje, overeen komt met de voltage bij u
thuis. Als dit niet het geval is, contacteer uw verdeler,
maar gebruik het toestel niet.
• Laat het toestel nooit onbewaakt achter wanneer het in
gebruik is.
• Wanneer u weg gaat, al is het maar voor een korte
periode, zet dan het toestel uit.
• Laat het toestel niet binnen het bereik staan van kinderen
of onbekwame personen, laat deze mensen ook het toestel
niet bedienen.
• Gebruik het toestel alleen voor huishoudelijk gebruik en
zoals beschreven in deze handleiding.
• Controleer het snoer af en toe op schade. Gebruik het
toestel niet wanneer het snoer of het toestel zelf zichtbare
schade vertoont.
• Zorg ervoor dat het snoer niet in aanraking komt met hete
oppervlakken.
• Gebruik geen benzine of ontvlambare vloeistoffen in de
buurt van het toestel, bewaar ze ook niet in de buurt van
het apparaat.
• Dompel het toestel niet onder in water of een andere
vloeistof. Gebruik het toestel niet in de buurt van een
douche, bad of zwembad.
• Gebruik het toestel niet buiten.
• Gebruik het toestel niet wanneer u natte handen heeft.
• Gebruik het toestel niet in de buurt van of op hete
oppervlakken.
• Verplaats het toestel nooit door aan het snoer te trekken.
12
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
• Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel
reinigt.
• Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen om het
toestel te reinigen.
• Steek geen metalen voorwerpen of uw vingers in het
toestel om elektrocutie te voorkomen.
• Gebruik geen accessoires die niet aanbevolen of geleverd
werden door de fabrikant. Dit kan gevaar opleveren bij
het gebruik en schade toebrengen aan het toestel.
• Alle herstellingswerken uitgevoerd door een niet
gekwalificeerd persoon kunnen gevaarlijk zijn, in
dit geval zal ook de garantie vervallen. Zoals bij alle
elektrische toestellen, mag uw waterverdeler alleen
herstelt worden door een bekwame elektricien.
• Verplaats het toestel niet bruusk wanneer het in werking
is.
• Het toestel mag niet ingebouwd worden.
• Laat altijd een ruimte van 10 cm rondom het toestel, om
luchtcirculatie mogelijk te maken.
• Niets bovenop het toestel leggen.
• Draag het toestel altijd aan de basis, niet aan het
waterreservoir.
• Gebruik het toestel niet bij extreme temperaturen of in
vochtige ruimtes.
• Zorg ervoor dat de luchtroosters aan de zijkant van het
toestel niet bedekt zijn. Dit kan de werking van uw toestel
belemmeren en schade veroorzaken.
• Giet geen warm water in het toestel.
• Druk niet op kraantjes wanneer uw waterreservoir leeg is.
• Wanneer het toestel gedurende enkele dagen niet gebruikt
wordt, moet u het resterende water verwijderen.
13
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
• Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de
huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen
zoals :
- Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en
andere gelijkaardige professionele omgevingen.
- Boerderijen
- Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een
residentieel karakter.
- Gastenkamers, of gelijkaardige
• Opgelet : het toestel mag niet gebruikt worden met een
externe timer of een aparte afstandsbediening.
• Dit toestel mag niet gebruikt worden door personen,
inclusief kinderen, met een beperkte, fysieke, sensoriële
of mentale capaciteit. Deze personen mogen het toestel
ook niet gebruiken, wanneer ze onvoldoende ervaring
of kennis hebben over het toestel, tenzij ze instructies
hebben gekregen of onder toezicht staan van een
bekwame persoon welke instaat voor hun veiligheid.
• Kinderen moeten in het oog gehouden worden om te
voorkomen dat ze met het toestel spelen.
14
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
3. ONDERDELEN
1. Aan/uit indicatielampje
2. Koellampje
8
3. Knop voor water op kampertemperatuur
4. Knop voor koud water
5. Kraantje
6. Basis
7. Druppel opvangbakje
8. adapter
9. sonde
10. Scheiding koud water en water op kampertemperatuur
11. rubberen afsluiting flessen + 5l
9
10
4
3
11
6
1
2
5
7
4. VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Pak uw toestel volledig uit.
2. Was alle onderdelen en droog ze zorgvuldig af.
3. Giet 20 cl water in het waterreservoir en laat het volledig weg lopen via de
kraantjes. Uw toestel is nu klaar voor gebruik.
5. GEBRUIK
Uw waterdispenser kan gebruikt worden met alle flessen van 0,33 l tot 20 l.
1. Plaats de scheidingswand.
2. Plaats de adapter op de basis en draai hem vast tegen wijzerzin in.
3. * Voor het plaatsten van een fles tot 2 liter :
Neem een fles en verwijder de stop. Plaats nu met een snelle beweging de fles
op de sonde.
* Voor het plaatsen van flessen van 5 liter en meer :
Plaats de meegeleverde rubberen afsluiting op de opening van de fles. Plaats nu de fles voorzichtig op de waterdispenser.
4. Steek de stekker in het stopcontact en schakel het toestel aan, door op de aan/uit
schakelaar aan de achterkant van het toestel te drukken;
5. Beide lampjes aan de voorkant van uw toestel lichten op.
15
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
6. Geef het toestel nu de tijd om de drank te koelen. Bij hogere kamertemperatuur
zal het toestel meer tijd nodig hebben om te koelen. Wanneer de drank op
temperatuur is zal het koellampje dimmen. Het toestel begint terug te koelen
wanneer het water terug warmer wordt, het koellampje zal terug feller oplichten.
Uw water dispenser kan ook gebruikt worden voor andere dranken. Wij raden u wel
aan, als u andere dranken dan water gebruikt, om bij elke verwisseling van fles uw
waterdispenser héél grondig te reinigen.
BELANGRIJK : GEBRUIK GEEN GASHOUDENDE OF BEDERFBARE
DRANKEN IN DE WATER DISPENSER.
6. ONDERHOUD EN REINIGING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zet het toestel uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
De basis niet onderdompelen in water.
De buitenkant van de basis schoonmaken met een vochtige doek, met een beetje
detergent indien nodig.
Verwijder de adapter van de basis door hem in wijzerzin te draaien.
Verwijder voorzichtig de scheidingswand in de watertank.
Plaats het toestel op het aanrecht en giet het resterende water uit.
Reinig de lege watertank grondig.
Plaats de scheidingswand opnieuw in de watertank. Uw toestel is nu opnieuw
klaar voor gebruik.
Maak ook regelmatig de luchtroosters aan de zijkant van uw toestel schoon met
behulp van uw stofzuiger. Stel de stofzuiger wel in op de laagste zuigstand.
Het is heel belangrijk om uw toestel regelmatig volledig schoon te maken om zo
het gebruikresultaat optimaal te houden en zo de levensduur van uw toestel te
verlengen.
16
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
2. CONSIGNES DE SECURITE
• Vérifiez que le voltage indiqué sur la plaquette de
l’appareil correspond bien à celui du courant de
distribution. Si ce n’est pas le cas, contactez votre
distributeur, mais n’utilisez pas l’appareil.
• Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance quand il est
en fonctionnement.
• Si vous vous en allez, même pour une courte période,
éteignez l’appareil.
• Ne laissez pas l’appareil à la portée d’enfants ou de
personnes incompétentes et ne laissez pas non plus cellesci se servir de l’appareil.
• N’utilisez l’appareil que pour un usage domestique et en
respectant les indications de ce mode d’emploi.
• Vérifiez de temps en temps que le cordon électrique n’est
pas endommagé. N’utilisez pas l’appareil si le cordon ou
l’appareil lui-même est visiblement endommagé.
• Veillez à ce que le cordon électrique n’entre pas en
contact avec des surfaces chaudes.
• N’utilisez pas d’essence ou de liquides inflammables à
proximité de l’appareil et ne les conservez pas non plus à
proximité de l’appareil.
• Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ou dans un autre
liquide. N’utilisez pas l’appareil près d’une douche, d’une
baignoire ou d’une piscine.
• N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
• Ne manipulez pas l’appareil quand vous avez les mains
mouillées.
• N’utilisez pas l’appareil sur des surfaces chaudes ou à
proximité.
17
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
• Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur le cordon
électrique.
• Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer.
• N’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs pour
nettoyer l’appareil.
• N’introduisez pas d’objets métalliques (ni vos doigts)
dans l’appareil, car vous risqueriez de vous électrocuter.
• N’utilisez pas d’accessoires non recommandés ou
fournis par le fabricant: cela pourrait causer des dégâts à
l’appareil et présenter du danger pour vous en cours de
fonctionnement.
• Tous les travaux de réparation effectués par une personne
non qualifiée peuvent être dangereux et ils entraînent
la nullité de la garantie. Comme tous les appareils
électriques, votre distributeur d’eau ne peut être réparé
que par un électricien compétent.
• Ne déplacez jamais brusquement l’appareil quand il est en
fonctionnement.
• L’appareil ne peut pas être encastré.
• Laissez toujours un espace de 10 cm tout autour de
l’appareil, afin de permettre la circulation de l’air.
• Ne déposez rien au-dessus de l’appareil.
• Portez toujours l’appareil en le tenant par la base, pas par
le réservoir à eau.
• N’utilisez pas l’appareil par des températures extrêmes ni
dans des locaux humides.
• Assurez-vous que les grilles d’aération, sur le côté de
l’appareil, ne sont pas couvertes, car cela pourrait entraver
le fonctionnement de votre appareil et occasionner des
dégâts.
• Ne versez pas d’eau chaude dans l’appareil.
18
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
• N’appuyez pas sur les petits robinets quand votre
réservoir d’eau est vide.
• Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant plusieurs jours, il
faut jeter l’eau restante.
• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications
domestiques et analogues telles que:
– des coins cuisines réservés au personnel dans
des magasins, bureaux et autres environnements
professionnels;
– des fermes;
– l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres
environnements à caractère résidentiel;
– des environnements du type chambres d’hôtes.
• L’appareil n’est pas destiné à être mise en fonctionnement
au moyen d’une minuterie extérieure ou par commande à
distnace séparé.
• Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes,
y compris les enfants, avec une capacité physique,
sensorielle ou mentale limitée. Ces personnes ne peuvent
également pas utiliser l’appareil si elles ne disposent pas
de suffisamment d’expérience ou de connaissances de
l’appareil, à moins qu’elles aient reçues les instructions
ou soient sous la surveillance d’une personne compétente
et responsable de leur sécurité.
• Il faut en tous temps surveiller les enfants pour éviter
qu’ils ne jouent avec l’appareil.
19
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
3. ELEMENTS
1. Témoin lumineux marche/arrêt
2. Témoin lumineux de refroidissement
3. Bouton pour eau à température ambiante
4. Bouton pour eau froide
5. Petit robinet
6. Base
7. Bac récupérateur de gouttes
8. adaptateur
9. Sonde
10. Séparation eau froid et eau ambiante
11. Bouchon caoutchoucs pour bouteilles 5 l +
9
8
10
4
3
11
6
1
2
5
7
4. AVANT LE PREMIER USAGE
1. Déballez entièrement votre appareil.
2. Nettoyez tous les éléments à l’eau chaude. Séchez soigneusement tous les
éléments.
3. Versez 20 cl d’eau dans le réservoir et laissez-la s’écouler doucement à travers
l’appareil. Appuyez d’abord sur les petits robinets.
5. UTILISATION
Votre distributeur d’eau peut être utilisé avec toutes les bouteilles de 0,33 l à 20 l.
1. Placez l’adaptateur sur la base et fixez-le en le faisant tourner dans le sens opposé à celui des aiguilles d’une montre.
2. * Placez un bouteille de 2 L max :
Prenez une bouteille et retirez son bouchon. D’un mouvement rapide, posez
la bouteille sur la sonde.
* Placez un bouteillse de 5L et plus :
Placez le bouchon caoutchoucs sur l’ouverture du bouteille. Posez la
bouteille lentement sur la sonde.
3. Branchez l’appareil et mettez-le en marche en appuyant sur le commutateur marche/arrêt, à l’arrière de l’appareil.
20
 
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
4. Les deux petites lampes à l’avant de votre appareil s’allument.
5. Laissez maintenant à l’appareil le temps de rafraîchir la boisson. Lors d’une température ambiante plus élevée, l’appareil aura besoin plus de temps pour rafraîchir. Une fois la boisson à la bonne température, le témoin lumineux de refroidissement baisse. L’appareil recommence à rafraîchir quand l’eau chauffe, le témoin
lumineux de refroidissement s’allumera.
Votre distributeur d’eau peut aussi être utilisé pour d’autres boissons. Si vous utilisez
d’autres boissons que de l’eau, nous vous recommandons toutefois de nettoyer très à
fond votre distributeur d’eau à chaque changement de bouteille.
 
IMPORTANT: N’utilisez pas de boissons gazeuses ou
périssables dans le distributeur d’eau.
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eteignez l’appareil et débranchez-le.
Ne plongez jamais la base dans l’eau.
Nettoyez l’extérieur de la base avec un chiffon humide, imbibé d’un peu de
détergent si nécessaire.
Retirez l’adaptateur de la base en le faisant tourner dans le sens des aiguilles
d’une montre.
Retirez délicatement la paroi de séparation dans le réservoir à eau
Placez l’appareil sur l’évier et dévisse le reste de boisson.
Nettoyez à fond le réservoir à eau vide.
Replacez la paroi de séparation dans le réservoir à eau. Votre appareil est à
nouveau prêt à l’usage.
Nettoyez aussi régulièrement, avec votre aspirateur, les grilles à air, sur le côté de
l’appareil. Réglez l’aspirateur sur la plus faible puissance!
Il est très important de nettoyer complètement votre appareil à intervalles
réguliers, afin de garder optimal le résultat final et de prolonger ainsi la durée de
vie de votre appareil.
21
 
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
• Die Versorgungsspannung des Gerätes, die auf dem
Typenschild angegeben ist, muss mit der Netzspannung
übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich
an den Händler. Benutzen Sie das Gerät nicht!
• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt zurück,
wenn es eingeschaltet ist.
• Beim Verlassen des Gerätes, sei es auch nur für kurze
Zeit, immer das Gerät ausschalten.
• Das Gerät darf nicht in der Reichweite von Kindern oder
Personen mit Behinderung stehen. Letztere sollten das
Gerät nie bedienen.
• Benutzen Sie das Gerät nur für Haushaltsanwendungen
und laut der Beschreibung in dieser Anleitung.
• Untersuchen Sie das Kabel auf Schäden. Benutzen Sie
das Gerät nicht, wenn das Kabel oder das Gerät selbst
sichtbare Schäden aufweist.
• Sorgen Sie dafür, dass das Kabel nicht mit heißen
Oberflächen in Berührung kommt.
• Benutzen Sie kein Benzin oder entzündliche Flüssigkeit
in der Nähe des Gerätes. Lassen Sie diese auch nicht in
der Nähe des Gerätes stehen.
• Tauchen Sie das Gerät nie unter Wasser oder eine andere
Flüssigkeit. Benutzen Sie es nie in der Nähe einer
Dusche, einer Badewanne oder eines Schwimmbeckens.
• Setzen Sie das Gerät nie im Freien ein.
• Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten
Händen.
• Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe heißer
Oberflächen.
22
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
• Verlagern Sie das Gerät niemals an seinem Kabel.
Benutzen Sie das Kabel auch nicht zum Tragen des
Gerätes.
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das
Gerät reinigen.
• Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um das
Gerät zu reinigen.
• Niemals Gegenstände aus Metall oder Finger in das Gerät
einführen. Stromschlaggefahr!
• Benutzen Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller
empfohlen oder geliefert wurde. Dies kann zu einer
Gefahr bei der Bedienung des Gerätes führen oder das
Gerät beschädigen.
• Alle Reparaturarbeiten, die von einer nicht qualifizierten
Person vorgenommen wurden, können riskant sein
und machen die Garantie hinfällig. Wie bei allen
Elektrogeräten dürfen Sie Ihren Wasserverteiler auch
ausschließlich von einem Elektrofachmann instand setzen
lassen.
• Bewegen Sie das Gerät nicht abrupt, wenn es im Einsatz
ist.
• Das Gerät darf nicht eingebaut werden.
• Lassen Sie immer 10 cm Freiraum rund um das Gerät, um
die Luftzirkulation zu ermöglichen.
• Legen Sie nichts auf das Gerät.
• Tragen Sie das Gerät immer an der Basis, nicht am
Wasserbehälter.
• Niemals das Gerät bei extremen Temperaturen oder in
feuchten Räumen benutzen.
• Sorgen Sie dafür, dass die Luftschlitze an der Seite des
Gerätes offen sind. Andernfalls kann die Funktionsweise
23
WD2
•
•
•
•
•
•
•
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
behindert und das Gerät beschädigt werden.
Niemals warmes Wasser ins Gerät schütten.
Nicht auf die Hähne drücken, wenn der Wasserbehälter
leer ist.
Wenn das Gerät während einiger Tage nicht eingesetzt
wird, müssen Sie das restliche Wasser ablassen.
Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder in
einem ähnlichen Umfeld geeignet wie zum Beispiel:
- Küchenecke für Personal von Geschäften, Büros und
ähnlichen beruflichen Umgebungen
- Bauernhöfe
- Hotel- und Motelzimmer und andere Umgebungen mit
einem residenzartigen Charakter
- Gästezimmer oder ähnliche Zimmer
Achtung: Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer
oder einer Fernbedienung bedient werden.
Dieses Gerät darf nicht benutzt werden von Personen,
einschließlich Kindern, mit physischen, sensorischen
oder mentalen Einschränkungen. Diese Personen dürfen
das Gerät ebenfalls nicht benutzen, wenn sie ungenügend
Erfahrung oder nicht ausreichende Kenntnisse bezüglich
der Bedienung haben, außer wenn Sie Hinweise erhalten
haben oder von einer Person beaufsichtigt werden, die für
ihre Sicherheit haftet.
Kinder sollten beaufsichtigt werden um zu verhindern,
dass sie mit dem Gerät spielen.
24
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
3. TEILE
9
8
1. Ein-/Aus-Anzeige
2. Kühlanzeige
3. Taste für Wasser mit Raumtemperatur
4. Taste für kaltes Wasser
5. Wasserhahn
6. Basis
7. Tropfbehälter
8. Adapter
9. Sonde
10. Trennung kalt wasser und water Raumt°
11. Gummiverschluss Flasche 5 L +
10
4
3
11
6
1
2
5
7
4. VOR DER ERSTEN BENUTZUNG
1. Packen Sie das Gerät ganz aus.
2. Reinigen Sie alle Teile in warmem Wasser und trocken Sie alle Teile sorgfältig
ab.
3. Füllen Sie 20 cl Wasser in den Behälter und lassen Sie es langsam durchlaufen,
durch auf die Hähne zu drücken.
5. VERWENDUNG
Ihr Wasserspender kann mit allen Flaschen von 0,33 l bis 20 l verwendet werden.
1. Setzen Sie den Adapter auf die Basis und drehen Sie ihn entgegen dem
Uhrzeigersinn fest.
2. * Für Flasche bis 2 L :
Entfernen Sie den Verschluss von einer Flasche. Stecken Sie die Flaschen mit
einer schnellen Bewegung auf die Sonde.
* Für Flasche von 5 L und mehr :
Entfernen Sie den Verschluss und setzen Sie den mit gelieferten
Gummieverschluss auf die öffnung des Flasches. Setzen Sie die Flasche
vosicht auf die Sonde.
3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät mit dem
25
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
Ein-/Ausschalter an der Rückseite des Geräts ein.
4. Beide Lampen an der Vorderseite des Geräts leuchten auf.
5. Lassen Sie das Gerät nun das Getränk kühlen. Bei einer höheren
Zimmertemperatur, braucht das Gerät mehr Zeit zum Kühlen. Wenn das Getränk
die Temperatur erreicht hat, blendet die Kühlanzeige ab. Das Gerät wird das
Wasser wieder kühlen wenn es aufwärmt, die Kühlanzeige leucht wieder auf.
Ihr Spender kann auch für andere Getränke verwendet werden. Wir empfehlen in
diesem Fall jedoch, den Wasserspender bei jedem Flaschenwechsel gründlich zu
reinigen.
 
WICHTIG: VERWENDEN SIE KEINE KOHLENSÄUREHALTIGEN ODER
VERDERBLICHEN GETRÄNKE IM WASSERSPENDER.
6. WARTUNG UND REINIGUNG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Schalten SIe das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
Die Basis nicht in Wasser tauchen.
Reinigen Sie die Außenseite der Basis mit einem feuchten Tuch, eventuell mit
etwas Reinigungsmittel.
Demontieren Sie den Adapter von der Basis, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn
drehen.
Entfernen Sie vorsichtig die Trennwand im Wassertank.     
Stellen Sie das Gerät auf die Anrichte und giessen sie das Wasser aus.
Reinigen Sie gründlich den leeren Wasserbehälter.
Setzen Sie die Trennwand wieder in den Wassertank ein. Ihr Gerät ist nun wieder
gebrauchsfertig.
Reinigen Sie auch regelmäßig die Luftöffnungen an der Seite Ihres Geräts mit
einem Staubsauger, den Sie in den niedrigsten Saugstand schalten.
Es ist wichtig, dass das Gerät regelmäßig gereinigt wird um so ein optimales
Gebrauchsergebnis zu erhalten und die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern.
26
 
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
2. MEDIDAS DE SEGURANÇA
• Certifique-se de que a tensão indicada no aparelho
corresponde à tensão da rede elétrica de sua casa. Caso
esta não corresponda, contacte o seu vendedor e não
utilize o aparelho.
• Não deixe o aparelho ligado sem vigilância.
• Se se afastar, mesmo que seja por um curto período de
tempo, desligue o aparelho.
• Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças ou de
pessoas com limitações intelectuais.
• O aparelho destina-se unicamente ao uso doméstico e
deve ser utilizado em conformidade com o disposto nestas
instruções.
• Verifique regularmente se o fio de alimentação apresenta
danos. Não utilize o aparelho se o fio de alimentação ou o
próprio aparelho estiverem visivelmente danificados.
• Certifique-se de que o fio de alimentação não entra em
contacto com superfícies quentes.
• Não utilize ou armazene gasolina ou líquidos inflamáveis
na proximidade do aparelho.
• Não mergulhe o aparelho em água ou em qualquer
outro líquido. Não utilize o aparelho na proximidade de
chuveiros, banheiras ou piscinas.
• Não utilize o aparelho no exterior.
• Não mexa no aparelho com as mãos molhadas.
• Não utilize o aparelho na proximidade ou em cima de
superfícies quentes.
• Não puxe o aparelho pelo fio de alimentação.
• Antes de limpar o aparelho, desligue a ficha da tomada.
• Não utilize detergentes abrasivos para limpar o aparelho.
27
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
• Não introduza objetos de metal ou os dedos no aparelho
para evitar choques elétricos.
• Utilize apenas acessórios recomendados ou fornecidos
pelo fabricante para evitar danos no aparelho ou um
funcionamento inadequado.
• As reparações que não sejam efetuadas por um
técnico qualificado podem ser perigosas e resultam na
anulação da garantia. Tal como acontece com todos os
eletrodomésticos, a sua máquina de refrigeração deve ser
reparada unicamente por um técnico qualificado.
• Não desloque o aparelho bruscamente durante o seu
funcionamento.
• O aparelho não deve ser encastrado.
• Deixe sempre uma distância de cerca de 10 cm em torno
do aparelho para permitir a circulação do ar.
• Não coloque nada em cima do aparelho.
• Pegue no aparelho sempre pela base e nunca pelo
reservatório.
• Não utilize o aparelho em temperaturas extremas ou em
locais húmidos.
• Certifique-se de que as grelhas de ventilação na parte
lateral do aparelho não estão obstruídas. A sua obstrução
pode afetar o desempenho do aparelho e danificá-lo.
• Não coloque água quente no aparelho.
• Não carregue nas torneiras quando o reservatório está
vazio.
• Se o aparelho não for utilizado durante alguns dias, a água
deve ser retirada do reservatório.
• Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambientes
domésicos e ambientes semelhantes, tais como:
- cozinhas reservadas a funcionários de lojas, escritórios e
28
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
ambientes profissionais semelhantes.
- quintas
- quartos de hotel/motel e outros ambientes de caráter
residencial.
- quartos de hóspedes e semelhantes
• Atenção: o aparelho não deve ser utilizado com um
temporizador externo ou com um comando separado.
• O aparelho não deve ser utilizador por pessoas, incluindo
crianças, com uma capacidade física, sensorial ou mental
limitada. Estas pessoas não devem igualmente utilizar
o aparelho se não tiverem experiência ou conhecimento
suficiente relativamente à utilização do aparelho, exceto
se tiverem recebido as instruções adequadas ou se forem
supervisionadas por uma pessoa que se responsabilize pela
sua segurança.
• Certifique-se de que as crianças não brincam com o
aparelho.
3. COMPONENTES
1. Luz piloto ligado/desligado
8
2. Indicador luminoso de refrigeração
3. Botão para água à temperatura ambiente
4. Botão para água fria
5. Torneira
6. Base
7. Gaveta de recolha de pingos
8. Adaptador
9. Sonda
10. Divisória água fria e água à temperatura ambiente
11. Anilha de borracha para garrafões 5l +
3
11
6
9
10
4
1
2
5
7
29
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
4. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
1. Desembale o aparelho.
2. Lave todas peças e seque-as bem.
3. Deite 20 cl de água no reservatório e deixe percorrer todo o aparelho. Prima
os botões da água para remover a água. O seu aparelho está agora pronto a ser
utilizado.
5. UTILIZAÇÃO
A sua máquina de refrigeração pode ser utilizada com garrafas/garrafões de 0,33 l até
20 l.
1. Coloque a divisória.
2. Coloque o adaptador na base e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio até estar bem seguro.
3. * Para colocar uma garrafa de até 2 l:
Retire a tampa à garrafa. Num movimento rápido, coloque a garrafa na sonda.
* Para colocar garrafões de 5 litros ou mais: Retire a tampa e coloque a anilha de
borracha fornecida na abertura do garrafão. Coloque o garrafão com cuidado na
máquina de refrigeração.
4. Ligue a ficha à tomada e ligue o aparelho no interruptor ligar/desligar que se
encontra na parte de trás;
5. Ambas as lâmpadas na parte da frente do aparelho acendem-se.
6. Aguarde algum tempo para o aparelho refrescar a bebida. Em temperaturas
ambientes mais altas, o aparelho necessita de mais tempo para refrescar a bebida.
Quando a bebida está refrigerada, o indicador luminoso de refrigeração diminui
de intensidade. O aparelho volta a refrigerar quando a temperatura da bebida
voltar a subir. A luz do indicador de refrigeração torna-se mais intensa.
O seu dispensador de água também pode ser utilizado com outras bebidas. Se
utilizar outras bebidas que não água, aconselhamo-lo a limpar profundamente o seu
dispensador de cada vez que trocar a garrafa/garrafão.
IMPORTANTE: NÃO UTILIZE BEBIDAS GASEIFICADAS OU PERECÍVEIS NO
DISMPENSADOR DE ÁGUA
30
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
Não mergulhe a base em água.
Limpe a parte de fora da base com um pano húmido e um pouco de detergente se
necessário.
Retire o adaptador da base rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio até sair.
Retire com cuidado a divisória no reservatório.
Coloque o aparelho no lava-louça e verta a água no interior do reservatório.
Limpe cuidadosamente o reservatório vazio.
Volte a colocar a divisória no reservatório. O seu aparelho está agora pronto a ser
utilizado.
Limpe também regularmente as grelhas de ventilação na parte lateral do aparelho
com a ajuda de um aspirador. Coloque o aspirador na potência de sucção mais
baixa.
É importante que limpe o seu aparelho regularmente para otimizar o desempenho
e prolongar a sua vida útil.
31
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
BESTELFORMULIER VOOR WATERDISPENSER PRIMO-WD2
BULLETIN DE COMMANDE POUR FONTAINE A EAU PRIMO-WD2
BESTELFORMULAR FÜR WASSERSPENDER PRMO-WD2
Vul het bestelformulier volledig in en stuur het per post op naar :
Complétez ce bulletin de commande et renvoyez-le par poste à :
Bitte das Formular ausfüllen und mit der Post zurückschicken :
BENCO INTERNATIONAL
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
AANTALEENHEIDSPRIJS
TOTAAL
Rubberen afsluiting flessen +5 L
5,00 €
Fermeture en caoutchouc
pour bouteilles + 5 L
Gummiverschluss für +5 L Flaschen
Verzendkosten / Frais d’envoi / Versandkosten
TOTAAL
TOTAL
GESAMTBEDRAG
3,75 €
Betaling dient voorafgaandelijk te gebeuren :
Overschrijven op rekeningnummer 552-2955000-40 met vermelding PRIMOWD2.
Paiement à l’avance :
Versement au n° bancaire 552-2955000-40 avec mention PRIMOWD2.
Bitte im voraus bezahlen :
Überweisung auf Kontonummer 552-2955000-40 Angabe PRIMOWD2
Naam :
........................................................................................................................
Nom:
Name:
Adres :
......................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Datum + handtekening :
Date + siganture
Datum + Unterschrift
32
3,75€
WD2
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
BOLETIM DE ENCOMENDA PARA DISPENSADOR DE ÁGUA
PRIMO WD2
Imprima este formulário e preencha-o manualmente com os seus dados de identificação e envie-o ao serviço pós-venda:
Serviço de atendimento ao cliente :
VISONIC S.A.
Parque Empresarial “La Carpetania”
C/ Miguel Faraday, 6
28906 Getafe
Madrid
Hotline number (Spain): 902 104 097
Hotline number (Portugal): 707 200 819
Mail contact: hotline@visonic.es
QUANTIDADE
PREÇO TOTAL
UNITÁRIO
Vedação de borracha ..........
5,00 € ..................
garrafas + 5L
NOME :............................................................................................................................
MORADA : .....................................................................................................................
TEL : ...........................................................................................
DATA + ASSINATURA :
33
www.primo-elektro.be
WD2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising