SANDNES
ME:
LOR:
RDWARE:
SANDNES
Art. 27987
190x110x42
Art. 27988
190x75x42
Art. 27989
190x100x35
item: NAME:
item: NAME:
COLOR:
HARDWARE:
all rights reserved. no part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying,
all rights reserved. no part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the prior
permission of HABUFA MEUBELEN B.V.
COLOR:
HARDWARE:
recording or otherwise, without the prior
item: NAME:
permission of HABUFA MEUBELEN B.V.
COLOR:
HARDWARE:
item: NAME:
COLOR:
HARDWARE:
COLOR:
HARDWARE:
Art. 27530 Corinto 77x100x190/280
Art. 27531 Corinto 77x100x160/220
Art. 27532 Corinto 77x90x140/200
Art. 27983
55x190x42
all rights reserved. no part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval
item:
NAME:
system, or transmitted in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the prior
permission of HABUFA MEUBELEN B.V.
COLOR:
HARDWARE:
Art. 27984
55x160x42
Art. 27986
140x160x42
all rights reserved. no part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the prior
permission of HABUFA MEUBELEN B.V.
item: NAME:
Art. 27982
85x160x42
all rights reserved. no part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the prior
permission of HABUFA MEUBELEN B.V.
Art. 27990
160x65x35
all rights reserved. no part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the prior
permission of HABUFA MEUBELEN B.V.
COLOR:
HARDWARE:
Art. 27981
85x180x42
item: NAME:
Art. 27991
190x110x42
item: NAME:
COLOR:
HARDWARE:
Art. 27993
40x60x60
all rights reserved. no part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the prior
permission of HABUFA MEUBELEN B.V.
Art. 27985
55x130x42
a
m
s
m
r
p
all rights reserved. no part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without the prior
permission of HABUFA MEUBELEN B.V.
Art. 27992
25x100x20
all rights reserved. no part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval
system, or transmitted in any form or by any
means, electronic, mechanical, photocopying
recording or otherwise, without the prior
permission of HABUFA MEUBELEN B.V.
Art. 27994
45x70x120
Belangrijke informatie over het Sandnes programma
Dit meubel is op ambachtelijke wijze vervaardigd uit massief eikenhout en eikenfineer. Eikenhout is een bijzonder duurzame loofhoutsoort die al eeuwenlang gewaardeerd wordt in
ons interieur. Vooral de fijne nerf, de vlamtekening en de wisselende kleurschakeringen verschaffen het meubel een degelijke en warme uitstraling. Het meubel heeft bovendien een
handmatige bewerking ondergaan zodat er een gebruikt uiterlijk is ontstaan; kanten en hoeken van het meubel zijn afgerond. Deze behandeling accentueert het unieke karakter van
het meubel.
Eigenschappen:
Het voor uw meubel gebruikte hout is een uniek natuurproduct dat in het land van herkomst, na zorgvuldige selectie, op ambachtelijke wijze is verwerkt. Het is uniek en karakteristiek
in elk opzicht; geen enkel stuk hout is gelijk van vorm, structuur of kleur, zodat kleurschakeringen zelfs binnen één meubelstuk onvermijdelijk zijn. Windbarsten, haarscheuren, oneffenheden en aanwezigheid van grote en kleine noesten getuigen van jarenlange groei en oorspronkelijkheid. Door gebruik en door invloed van licht zullen nieuwe meubelen na verloop
van tijd een lichtere en warmere kleur krijgen. Kleurverschillen onderling en ten opzichte van het showroommodel zijn daarom voor de hand liggend. Uw meubel is afgewerkt met een
meubelolie. Meubelolie geeft het hout een beperkte bescherming, accentueert de nerfstructuur en verschaft het meubel een rijker uiterlijk. Omdat de beschermende werking van olie
beperkt is dient u eventueel gemorste vloeistof zo snel mogelijk af te nemen met een droge doek of tissue totdat het oppervlak droog is.
Onderhoud:
Gebruik voor normaal onderhoud van uw meubel een zachte doek. Wanneer nodig kunt u het meubel afnemen met een licht vochtige doek. Wrijf het meubel hierna altijd droog.
Om de afwerking optimaal te houden doet u er goed aan uw meubel één à twee maal per jaar van een nieuwe olielaag te voorzien.
Raadpleeg voorafgaand aan deze behandeling altijd uw winkelier en volg de gebruiksaanwijzing bij het door uw winkelier geadviseerde onderhoudsproduct.
Voor verdere onderhoudsadviezen verwijzen wij naar het bijgevoegde artikelpaspoort in het rode plastic hoesje dat aan ieder product is bevestigd.
Sandnes: massief en gefineerd eiken, castle sand, geolied
Important information for program Sandnes:
This piece of furniture was manufactured according to traditional methods out of solid oak wood and oak veneer. Oak wood is a particularly durable kind of foliage wood, which has
had an age-long appeal in our interiors. In Particular, the thin grain, the flame design and the varied colour shades provide the furniture with a sound and warm appearance.
The piece of furniture has been hand-made specifically to give it an authentic ‘used’ look. Sides and corners have been rounded and the surface is slightly bowed and irregular so a
handcrafted effect is crea-ted. This treatment accentuates the unique character of the furniture.
Characteristics:
The wood, used for your furniture, is a unique product of nature that in the country of origin, after careful selection, is processed in a traditio-nal way. Its characteristics are unique
in every way: not one piece of wood is equal in shape, structure or colour. That is why variations in colour shade are inevitable within each piece of furniture. Wind cracks, hairline
cracks, roughness and the presence of big and small knots are the result of years of growth and originality. In time the furniture will obtain a lighter and more warm colour through
use and exposure to light. Colour differences in comparison to showroom models are therefore to be expected.
Your piece of furniture has been finished with furniture oil. Furniture oil offers the wood a limited protection. It accentuates the grain and gives the furniture a richer appearance.
Because the oil treatment provides limited protection, you are advised to remove any spillage immediately with a dry cloth or tissue until the surface is dry.
Maintenance:
For normal maintenance of your piece of furniture always use a soft cloth. When necessary you can use a damp cloth to clean the furniture. Afterwards always dry the furniture with
another cloth. To keep the finishing optimal, please oil the furniture twice a year. Always consult your store before treatment and follow the maintenance product instructions advised
by your store.
For further maintenance advice please refer to the enclosed furniture passport in the red plastic cover that’s attached to each product.
Sandnes: solid and veneer oak, castle sand, oiled
Wichtige Informationen über das Sandnes Programm:
Dieses Möbel ist auf altherkömmliche Art und Weise aus massivem Eichenholz und Eichenfurnier hergestellt. Eichenholz ist eine besonders langlebige Laubholzart die bereits seit
Jahrhunderten in unseren Interieurs zu finden ist. Vor allem die feine Nervenstruktur, die Flammenzeichen und die wechselnde Farbschattierungen geben dem Möbel eine gediegene
und warme Ausstrahlung. Das Möbel hat außerdem eine manuelle Bearbeitung durchlaufen so dass eine benutzte Ausstrahlung entstanden ist. Kanten und Ecken dieses Möbels
wurden abgerundet. Diese Behandlung akzentuiert den einzigartigen Charakter des Möbels.
Eigenschaften:
Das für Ihre Möbel verwendete Holz ist ein einzigartiges Naturprodukt, dass im Herkunftsland, nach sorgfältiger Selektion, auf herkömmliche Weise verarbeitet wurde. Es ist in jeglicher Hinsicht einzigartig und charakteristisch; kein einziges Stück Holz hat die gleiche Struktur oder Farbe, so dass Farbschattierungen selbst innerhalb eines Möbelstückes nicht
zu vermeiden sind. Sprünge, Risse, Unebenheiten und vorhandene große oder kleine Astlöcher zeugen von jahrelangem Wachstum und Ursprünglichkeit. Durch die Benutzung und
durch den Einfluss von Licht werden neue Möbel nach einiger Zeit eine hellere und wärmere Farbausstrahlung bekommen. Farbdifferenzen innerhalb der Möbel sowie gegenüber den
Ausstellungsmodellen liegen daher auf der Hand. Ihr Möbel ist mit einem Möbelöl bearbeitet. Möbelöl bietet dem Holz einen begrenzten Schutz, akzentuiert die Nervenstruktur des
Holzes wodurch das Möbel eine stärkere Ausstrahlung bekommt. Da die schützende Wirkung des Öles beschränkt ist, ist es wichtig, dass verschüttete Flüssigkeiten schnellstmöglich
abgewischt werden mit einem trockenen Tuch, bis die Oberfläche trocken ist.
Pflege:
Benutzen Sie zur normalen Pflege Ihres Möbels ein weiches Tuch. Sofern notwendig kann das Möbel mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden. Reiben Sie das Möbel
hiernach immer trocken. Um die Verarbeitung des Möbels optimal zu erhalten kann Ihr Möbel ein bis zweimal jährlich mit einer neuen Ölschicht versehen werden.
Bitte lassen Sie sich hiervor von Ihrem Möbelverkäufer beraten und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des vom Verkäufer empfohlenen Pflegemittels.
Weitere Pflegehinweise entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Möbelpassport in der roten Hülle, welcher an jedem Artikel befestigt ist.
Sandnes: teilmassiv Eiche, castle sand, geölt
Information importante sur le programme Sandnes:
Ce meuble est fabriqué d’une manière artisanale tout en utilisant du chêne massif et du chêne placage. Le bois de chêne est un bois de feuillus durable, apprécié depuis long temps
dans nos intérieurs. Surtout la nervure fine et les nuances de teinte donnent au meuble un rayonnement solide et chaleureux. Le meuble est traité en outre de manière artisanale de
façon à ce qu’il en ressorte un aspect usagé. Les angles et coins sont arrondis et les surfaces du meuble légèrement striées pour leur donner un aspect vivant et crêpelé. Ce traitement vient accentuer le caractère unique conféré au meuble.
Caractéristiques :
Le bois utilisé pour votre meuble est un produit naturel et unique, qui est travaillé d’une manière artisanale dans son pays d’origine, après une sélection très soignée. Chaque meuble
est unique et caractéristique car aucun morceau de bois n’a la même couleur ni la même structure. Il est même possible que vous ayez des nuances de teinte dans un seul meuble.
Des fissures, inégalités ainsi que de petits ou grands nœuds sont le résultat d’ une croissance sur plusieurs années et des propriétés de l’arbre. La couleur des nouveaux meubles
peut devenir plus claire et chaleureuse après usage et sous l’influence de la lumière. Des différences de couleur entre les meubles et celles du showroom sont donc pas exclues.
Votre meuble a traité avec une huile, à l’usage exclusif des meubles. Cette huile donne une protection limitée, accentue le dessin des nervures et donne aux meubles un rayonnement
plus intense. A cause de la protection limitée de cette huile, il est important de réagir au plus vite possible en cas de renversement de liquide. Utiliser toujours un tissu ou chiffon sec
pour essuyer jusqu’à ce que la surface soit sèche.
Entretien :
Pour l’entretien régulier le meuble il faut utiliser un chiffon doux. Si nécessaire, utiliser un chiffon humide mais pensez toujours à essuyer derrière. Pour garantir une finition optimale
dans le temps, il est préférable de donner une ou deux fois par an une nouvelle couche d’huile à votre meuble. Avant d’entamer ce traitement, il vous est conseillé de prendre contact
auprès du revendeur. Il faut toujours suivre les conseils du mode d’emploi, joint au produit d’entretien, proposé par votre revendeur.
“Pour tout conseil d’entretien supplémentaire, veuillez consulter le passeport dans l’enveloppe plastique rouge fixée sur chaque meuble.”
Sandnes: bois de chêne massif et placage, couleur castle sand, huilé
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising