Ruimtop®
Ruimtop
®
Herbicide
werkzame stof /
substance active : glyfosaat / glyphosate
vorm / formulation : met water mengbaar concentraat (SL) /
concentré soluble (SL)
bevat / contient : 360 g/l
erkenningsnummer /
numéro d’agréation : 8556/B
Inhoud/contenu:
Nooit de verpakking open laten staan/
Ne jamais laisser le récipient ouvert
Goed schudden voor gebruik /
Bien agiter avant l’emploi
Vorstvrij bewaren/
Conserver à l’abri du gel
® Geregistreerd handelsmerk van /
Marque deposée de :
Agan Chemical Manufacturers Ltd.
Erkenningshouder / détenteur de l’agréation :
Makhteshim-Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87
3832 GK LEUSDEN, Holland
www.mabeno.com
20L
N
Xi
Milieugevaarlijk/
Dangereux pour
l’environnement
Irriterend/Irritant
UN 3082
België/
Belgique
MAB/MAR-2010/02A
Lotnr. / Nr. du lot: zie verpakking / voir l’emballage
Ruimtop®
Ruimtop®
Aandachtig het etiket lezen voor gebruik.
Ruimtop is een niet-selectief bladherbicide met systemische werking. Het middel heeft geen werking via de grond. Het werkt tegen éénjarige en overblijvende
grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden zoals: kweekgras, riet, fioringras,
aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, knolcyperus, kleefkruid, muur, varkensgras e.a. Minder gevoelig zijn: paardenstaart,
klaver en wikkesoorten en moerasandoorn. Mossen worden niet bestreden. De
onkruiden worden zowel in een jong als in een ouder stadium bestreden. De
werking is het beste als de onkruiden voldoende blad hebben ontwikkeld en niet
zijn beschadigd door ziekten en plagen. De toepassing heeft het beste resultaat
tijdens niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid. Het middel
dient niet te worden toegepast als er kans is op aanhoudende vorst, of als er
binnen 4 à 6 uur na de toepassing kans bestaat op regen. Tijdens de toepassing
van het middel dienen gewas en onkruid bij voorkeur droog te zijn. Let op, dat
de gedode massa onder niet te droge en niet te natte omstandigheden door de
bouwvoor wordt verdeeld (liefst fijngehakseld), of dat deze massa de kans krijgt
volledig te verteren voor het volgende gewas wordt gezaaid, gepoot of geplant.
Het middel kan in zeer geringe hoeveelheden al schade doen aan te sparen
gewassen, de toepassing dient daarom zeer zorgvuldig te geschieden.
Gebruik in dit verband een middelmatige of grove druppelgrootte.
Lire attentivement l’étiquette avant l’emploi.
Ruimtop est un herbicide foliaire systémique non sélectif. Le produit n’a pas
d’action radiculaire. Il est efficace contre les graminées et dicotylées annuelles
et vivaces comme le chiendent, le roseau commun, l’agrostis, les repousses de
pommes de terre, le tussilage pas-d’âne, le chardon, la menthe des champs, la
renouée aquatique, le souchet comestible, le gaillet gratteron, le mouron des
oiseaux, la renouée des oiseaux, ...
Les prêles, le trèfle, les vesces et l’épiaire des marais sont moins sensibles.
Les mousses ne sont pas détruites. Les adventices sont aussi bien détruites à
un stade jeune qu’à un stade avancé. La meilleure efficacité est obtenue quand
le feuillage est développé et lorsqu’il n’est pas abîmé (insectes ou maladies).
Les traitements réalisés par temps couvert, avec une humidité relative élevée
donnent les meilleurs résultats. Il ne faut pas traiter lorsque l’on craint du gel
persistant ou si l’on prévoit une pluie dans les 4 à 6 heures après l’application.
Il est préférable que la végétation soit sèche au moment du traitement. Puisque
même une très faible quantité de produit peut provoquer des dégâts aux cultures, il est nécessaire de réaliser le traitement avec soin. On préfèrera des
gouttelettes de tailles moyennes à grosses, pour limiter la dérive.
Product geklasseerd in cat. “irriterend en milieugevaarlijk”, klasse B.
Risico’s:
• Irriterend voor de ogen. • Vergiftig voor in het water levende organismen;
kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen:
• Buiten bereik van kinderen houden. • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. •
Spuitnevel niet inademen. • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. • Deze stof en
de verpakking op veilige wijze afvoeren. • Voorkom lozing in het milieu. Vraag
om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.
Volg de gebruiksaanwijzingen om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.
EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER
RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP
Inademen: Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts
en toon het etiket of de verpakking.
Inslikken: Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken
van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg
onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.
Huid (en kleren): Spoel de huid overvloedig met water of neem een
douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde
kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon
het etiket of de verpakking.
Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG
van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te
verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een
arts en toon het etiket of de verpakking.
Produit classé en cat. “irritant et dangereux pour l’environnement”
classe B.
Risques:
• Irritant pour les yeux. • Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.
Précautions:
• Conserver hors de portée des enfants. • Conserver à l’écart des aliments et
boissons, y compris ceux pour animaux. • Ne pas manger, ne pas boire et ne pas
fumer pendant l’utilisation. • Ne pas respirer les aérosols. • En cas de contact
avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter
un spécialiste. • Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en
prenant toutes les précautions d’usage. • Éviter le rejet dans l’environnement.
Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour l’homme et
l’environnement.
CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE
MÉDECIN
PREMIERS SECOURS
Respirer: Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui
montrer l’étiquette ou l’emballage.
Ingestion: Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la
prise de charbon de bois en suspension dans l’eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Peau (et vêtements): Rincer abondamment à l’eau ou prendre une douche
pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l’emballage
ou l’étiquette.
Yeux: Rincer abondamment à l’eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler
l’eau vers l’œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact : enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette.
ADVIES VOOR DE GENEESHEER
•Prehospitaal: symptomatische behandeling. Let op, inslikken van het geconcentreerde product kan een shocktoestand veroorzaken met metabole acidose.
•Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het
hospitaal.
INDICATIONS POUR LE MÉDECIN
•Prise en charge: traitement symptomatique. Attention, l’ingestion du produit concentré peut entraîner un état de choc avec acidose métabolique.
•Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement en milieu hospitalier.
Voor bijkomende
070/245.245
Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons
070/245.245
inlichtingen,
contacteer
Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.
Het
Antigifcentrum
Pour l’emploi : voir la notice.
MAB/MAR-2010/02B
Ruimtop®
Ruimtop®
Aandachtig het etiket lezen voor gebruik.
Ruimtop is een niet-selectief bladherbicide met systemische werking. Het middel heeft geen werking via de grond. Het werkt tegen éénjarige en overblijvende
grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden zoals: kweekgras, riet, fioringras,
aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, knolcyperus, kleefkruid, muur, varkensgras e.a. Minder gevoelig zijn: paardenstaart,
klaver en wikkesoorten en moerasandoorn. Mossen worden niet bestreden. De
onkruiden worden zowel in een jong als in een ouder stadium bestreden. De
werking is het beste als de onkruiden voldoende blad hebben ontwikkeld en niet
zijn beschadigd door ziekten en plagen. De toepassing heeft het beste resultaat
tijdens niet te warm, bewolkt weer met een hoge luchtvochtigheid. Het middel
dient niet te worden toegepast als er kans is op aanhoudende vorst, of als er
binnen 4 à 6 uur na de toepassing kans bestaat op regen. Tijdens de toepassing
van het middel dienen gewas en onkruid bij voorkeur droog te zijn. Let op, dat
de gedode massa onder niet te droge en niet te natte omstandigheden door de
bouwvoor wordt verdeeld (liefst fijngehakseld), of dat deze massa de kans krijgt
volledig te verteren voor het volgende gewas wordt gezaaid, gepoot of geplant.
Het middel kan in zeer geringe hoeveelheden al schade doen aan te sparen
gewassen, de toepassing dient daarom zeer zorgvuldig te geschieden.
Gebruik in dit verband een middelmatige of grove druppelgrootte.
Lire attentivement l’étiquette avant l’emploi.
Ruimtop est un herbicide foliaire systémique non sélectif. Le produit n’a pas
d’action radiculaire. Il est efficace contre les graminées et dicotylées annuelles
et vivaces comme le chiendent, le roseau commun, l’agrostis, les repousses de
pommes de terre, le tussilage pas-d’âne, le chardon, la menthe des champs, la
renouée aquatique, le souchet comestible, le gaillet gratteron, le mouron des
oiseaux, la renouée des oiseaux, ...
Les prêles, le trèfle, les vesces et l’épiaire des marais sont moins sensibles.
Les mousses ne sont pas détruites. Les adventices sont aussi bien détruites à
un stade jeune qu’à un stade avancé. La meilleure efficacité est obtenue quand
le feuillage est développé et lorsqu’il n’est pas abîmé (insectes ou maladies).
Les traitements réalisés par temps couvert, avec une humidité relative élevée
donnent les meilleurs résultats. Il ne faut pas traiter lorsque l’on craint du gel
persistant ou si l’on prévoit une pluie dans les 4 à 6 heures après l’application.
Il est préférable que la végétation soit sèche au moment du traitement. Puisque
même une très faible quantité de produit peut provoquer des dégâts aux cultures, il est nécessaire de réaliser le traitement avec soin. On préfèrera des
gouttelettes de tailles moyennes à grosses, pour limiter la dérive.
Product geklasseerd in cat. “irriterend en milieugevaarlijk”, klasse B.
Risico’s:
• Irriterend voor de ogen. • Vergiftig voor in het water levende organismen;
kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen:
• Buiten bereik van kinderen houden. • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. •
Spuitnevel niet inademen. • Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. • Deze stof en
de verpakking op veilige wijze afvoeren. • Voorkom lozing in het milieu. Vraag
om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.
Volg de gebruiksaanwijzingen om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.
EERSTE HULP EN ADVIES VOOR DE GENEESHEER
RAADGEVINGEN VOOR DE EERSTE HULP
Inademen: Frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts
en toon het etiket of de verpakking.
Inslikken: Spoel de mond. Bel het Antigifcentrum en vraag of het drinken
van een oplossing actieve houtskool in water is aangewezen. Raadpleeg
onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking.
Huid (en kleren): Spoel de huid overvloedig met water of neem een
douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde
kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon
het etiket of de verpakking.
Ogen: Spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel WEG
van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: indien gemakkelijk te
verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een
arts en toon het etiket of de verpakking.
Produit classé en cat. “irritant et dangereux pour l’environnement”
classe B.
Risques:
• Irritant pour les yeux. • Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.
Précautions:
• Conserver hors de portée des enfants. • Conserver à l’écart des aliments et
boissons, y compris ceux pour animaux. • Ne pas manger, ne pas boire et ne pas
fumer pendant l’utilisation. • Ne pas respirer les aérosols. • En cas de contact
avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter
un spécialiste. • Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en
prenant toutes les précautions d’usage. • Éviter le rejet dans l’environnement.
Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
Respecter les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour l’homme et
l’environnement.
CONSEILS POUR LES PREMIERS SECOURS ET INDICATIONS POUR LE
MÉDECIN
PREMIERS SECOURS
Respirer: Air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui
montrer l’étiquette ou l’emballage.
Ingestion: Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la
prise de charbon de bois en suspension dans l’eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Peau (et vêtements): Rincer abondamment à l’eau ou prendre une douche
pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l’emballage
ou l’étiquette.
Yeux: Rincer abondamment à l’eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler
l’eau vers l’œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact : enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer
l’emballage ou l’étiquette.
ADVIES VOOR DE GENEESHEER
•Prehospitaal: symptomatische behandeling. Let op, inslikken van het geconcentreerde product kan een shocktoestand veroorzaken met metabole acidose.
•Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het
hospitaal.
INDICATIONS POUR LE MÉDECIN
•Prise en charge: traitement symptomatique. Attention, l’ingestion du produit concentré peut entraîner un état de choc avec acidose métabolique.
•Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement en milieu hospitalier.
Voor bijkomende
070/245.245
Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons
070/245.245
inlichtingen,
contacteer
Voor gebruiksaanwijzing: zie boekje.
Het
Antigifcentrum
Pour l’emploi : voir la notice.
MAB/MAR-2010/02B
Ruimtop® erkenningsnr.: 8556/B
Gebruiksaanwijzing
Er bestaat een zekere incompatibiliteit, gepaard gaande met een verminderde doeltreffendheid, als herbiciden met
een lange werking samen met middelen op basis van glyfosaat gebruikt worden. Daarom wordt aangeraden 1 week
te wachten na toepassing van glyfosaat alvorens deze herbiciden toe te passen.
Dosissen:
De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze
dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma’s met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal
toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.
Waterhoeveelheid: 200 - 400 L/ha.
Teelt
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium Opmerking drooggeoogste stamslabonen (Phaseolus vulgaris)
7 dagen
50% van de peulen rijp, zaden hard en droog (BBCH 85)
max. 1 toepassing/teeltcyclus
Erkend ter bestrijding van : Dosis onkruiden waaronder 3-4 l/ha kweekgras Teelt
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Opmerking
voedererwten (open lucht) (Pisum sativum subsp. arvense)
7 dagen
50% van de peulen rijp, zaden hard en droog (BBCH 85)
max. 1 toepassing/teeltcyclus
Erkend ter bestrijding van : Dosis
onkruiden waaronder
3-4 l/ha kweekgras Teelt
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Opmerking
Toepassingsstadium vijand
Ontwikkelde vegetatie
tarwe (Triticum aestivum), gerst (Hordeum vulgare), rogge (Secale cereale),
haver (Avena sativa), triticale (Triticum x Secale), spelt (Triticum spelta)
7 dagen
Deegrijpheid, bladeren, stengels en knopen zijn volledig geel (BBCH 85)
max. 1 toepassing/teeltcyclus
Erkend ter bestrijding van : Dosis
onkruiden waaronder:
3-4 l/ha kweekgras, aardaker
en distels
Teelt
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Toepassingsstadium vijand
Ontwikkelde vegetatie
viciabonen (paarde-, duive-, tuin-,...) (drooggeoogst) (open lucht) (Vicia faba)
7 dagen
50% van de peulen rijp, zaden hard en droog (BBCH 85)
max. 1 toepassing/teeltcyclus
Erkend ter bestrijding van : Dosis
onkruiden waaronder
3-4 l/ha kweekgras Teelt
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Opmerking
Toepassingsstadium vijand
Ontwikkelde vegetatie
grasland-weiland
5 dagen voor het zaaien, beweiden, inkuilen of hooien
-
Toepassingsstadium vijand
Ontwikkelde vegetatie
Opmerking
max. 1 toepassing/teeltcyclus
Erkend ter bestrijding van : Dosis
onkruiden 4 - 7 l/ha, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het grasveld aan te leggen of te vernieuwen
Toepassingsstadium vijand
Ontwikkelde vegetatie
Teelt
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Opmerking
tijdelijk onbeteelde landbouwgronden
Niet relevant voor het gebruik als totaalherbicide of voor de behandeling op stoppels.
Behandelen 7 dagen voor het planten of zaaien.
-
Erkend ter bestrijding van :
houtige planten onkruiden kweekgras, zuring
stronken weegbree, bijvoet, distels, boterbloem, braamstruiken,
brandnetels, wilgeroosje,
basterdwederik, samengesteldbloemige onkruiden en
varens
akkerwinde/haagwinde, akkermelkdistel, klein hoefblad en bereklauw
paardestaart, japanse duizendknoop
Dosis
60 ml/ 5 l water/ 100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing - 2-4 l/ha - 2,8-4 l/ha als de planten sterk ontwikkeld zijn 4 l/ha 100 ml/ 5 l water/ 100 m², aanstrijken tegen hergroei van bomen en struiken vanaf stronken.
6 l/ha Toepassingsstadium vijand
ontwikkelde vegetatie
ontwikkelde vegetatie
7-8 l/ha ontwikkelde vegetatie
9-10 l/ha, paardestaart wordt slechts gedeeltelijk vernietigd ontwikkelde vegetatie
Teelt
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Opmerking
kerstsparren (Picea et Abies)
ontwikkelde vegetatie (behandeling van de bovenstaande bladeren)
-
Erkend ter bestrijding van :
kweekgras brandnetels, distels en varens
Teelt
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Opmerking
Dosis
4 l/ha 6 l/ha ontwikkelde vegetatie
ontwikkelde vegetatie
ontwikkelde vegetatie
Toepassingsstadium vijand
Ontwikkelde vegetatie
Ontwikkelde vegetatie
gazons en grasvelden
-
Erkend ter bestrijding van : Dosis
onkruiden 4 - 7 l/ha, voor het doodspuiten van de graszode alvorens het gazon of het grasveld aan te leggen of te vernieuwen
Toepassingsstadium vijand
Ontwikkelde vegetatie
Teelt
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Opmerking
alle teelten
7 dagen voor beweiden of inkuilen
Niet relevant voor het gebruik als totaalherbicide of voor de behandeling op stoppels.
Behandelen 7 dagen voor het planten of zaaien ofwel een gelokaliseerde behandeling
uitvoeren zonder de gewassen te raken
Er kan een “Carmoisine” kleurstof toegevoegd worden om behandelde planten te merken
Erkend ter bestrijding van :
houtige planten onkruiden kweekgras, zuring
stronken brandnetels, samengesteldbloemige onkrui-
den, braamstruiken, bijvoet,
distels, boterbloem, weegbree,
wilgeroosje, basterdwederik en
varens
bereklauw, akkerwinde/haag-
winde, akkermelkdistel,
klein hoefblad.
paardestaart, japanse
duizendknoop
Dosis
60 ml/ 5 l d’eau/ 100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing - 2-4 l/ha - 2,8-4 l/ha als de planten sterk ontwikkeld zijn - 3,3-5,5/ha/10 l aanlengen tot 10 l voor plaatselijke behandeling
met onkruidstrijkers in land- en tuinbouw, voor zover er een
voldoende hoogteverschil is tussen de teelt en de onkruiden.
-behandeling tussen de rijen: in functie van het gebruikte
materieel en van de te bestrijden onkruiden.
4 l/ha 100 ml/ 5 l d’eau/ 100 m², aanstrijken tegen hergroei van bomen en struiken vanaf stronken.
6 l/ha Toepassingsstadium vijand
ontwikkelde vegetatie
ontwikkelde vegetatie
7-8 l/ha ontwikkelde vegetatie
9-10 l/ha, paardestaart wordt slechts gedeeltelijk vernietigd ontwikkelde vegetatie
Teelt
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Opmerking
waters
10 dagen voor gebruik van water voor irrigatie, aangieten en spuiten
zomer - herfst
maximum concentratie aan werkzame stof in het behandelde water : 1 mg/l.
Erkend ter bestrijding van : Dosis
waterplanten 4 - 8 l/ha lisdodde 8 l/ha riet, liesgras
4 l/ha zegge, veenwortel
6 l/ha ontwikkelde vegetatie
ontwikkelde vegetatie
ontwikkelde vegetatie
Toepassingsstadium vijand
ontwikkelde vegetatie
(behandeling van de bovenstaande bladeren)
ontwikkelde vegetatie
(behandeling van de bovenstaande bladeren)
ontwikkelde vegetatie
(behandeling van de bovenstaande bladeren)
ontwikkelde vegetatie
(behandeling van de bovenstaande bladeren)
Teelt
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Opmerking
verharde permanent onbeteelde terreinen
-
-
Erkend ter bestrijding van :
houtige planten onkruiden kweekgras, zuring stronken bereklauw, akkerwinde/haag-
winde, akkermelkdistel,
klein hoefblad braamstruiken, boterbloem, bijvoet, distels, weegbree,
wilgeroosje, basterdwederik,
brandnetels, samengesteldbloemige onkruiden en varens
paardestaart, japanse duizendknoop
Dosis 60 ml/ 5 l d’eau/ 100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing - 2-4 l/ha - 2,8-4 l/ha als de planten sterk ontwikkeld zijn - 3,3-5,5/ha/10 l aanlengen tot 10 l voor plaatselijke behandeling
met onkruidstrijkers in land- en tuinbouw, voor zover er een
voldoende hoogteverschil is tussen de teelt en de onkruiden.
- behandeling tussen de rijen: in functie van het gebruikte
materieel en van de te bestrijden onkruiden.
4 l/ha 100 ml/ 5 l d’eau/ 100 m², aanstrijken tegen hergroei van bomen en struiken vanaf stronken.
7-8 l/ha Toepassingsstadium vijand
ontwikkelde vegetatie
ontwikkelde vegetatie
6 l/ha ontwikkelde vegetatie
9-10 l/ha, paardestaart wordt slechts gedeeltelijk vernietigd ontwikkelde vegetatie
Teelt
Veiligheidstermijn
Toepassingsstadium
Opmerking
niet verharde permanent onbeteelde terreinen
-
Erkend ter bestrijding van :
houtige planten onkruiden kweekgras, zuring stronken samengesteldbloemige onkruiden, braamstruiken,
bijvoet, distels, boterbloem,
weegbree, wilgeroosje,
basterdwederik, brandnetels
en varens
bereklauw, akkerwinde/haag-
winde, akkermelkdistel, klein
hoefblad
paardestaart, japanse duizendknoop
Dosis
60 ml/ 5 l d’eau/ 100 m², aanstrijken of spuiten tot afvloeiing - 2-4 l/ha - 2,8-4 l/ha als de planten sterk ontwikkeld zijn 4 l/ha 100 ml/ 5 l d’eau/ 100 m², aanstrijken tegen hergroei van bomen en struiken vanaf stronken.
6 l/ha
Toepassingsstadium vijand
ontwikkelde vegetatie
ontwikkelde vegetatie
7-8 l/ha ontwikkelde vegetatie
9-10 l/ha, paardestaart wordt slechts gedeeltelijk vernietigd ontwikkelde vegetatie
ontwikkelde vegetatie
ontwikkelde vegetatie
ontwikkelde vegetatie
ontwikkelde vegetatie
ontwikkelde vegetatie
ontwikkelde vegetatie
Spuitoverschotten
Spuitoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers,
waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden,
moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het
debiet per hectare.
Vernietiging van de lege vepakking
De lege verpakking dient met water gespoeld te worden door middel van een manueel systeem (drie opeenvolgende malen schudden
met water) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gespoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe
voorzien inzamelpunt (Phytofar Recover) .
De opgegeven eigenschappen van onze producten en de op dit etiket weergegeven wijze van toepassing zijn tot stand gekomen op basis
van zorgvuldig onderzoek en door ons opgedane ervaringen. Wij garanderen in die zin de kwaliteit van ons product. Daar door ons geen
controle over opslag, vervoer, wijze van gebruik, teeltwijze, de dosering etc. kan worden uitgeoefend, deze omstandigheden de werking
van het product en de eventuele reactie van het gewas kunnen beïnvloeden, kunnen wij in verband hiermee geen aansprakelijkheid
aanvaarden voor een minder goede werking of schade ontstaan door toepassing van ons product. Bij twijfel of onduidelijkheid over geschiktheid van het product bij nieuwe en/of ongebruikelijke teeltwijzen, bij nieuwe rassen e.d. adviseren wij eerst contact op te nemen
met uw leverancier om u te laten adviseren omtrent de geschiktheid van dit product voor de door u beoogde toepassing.
Ruimtop® numéro d’agréation: 8556/B
Mode d’emploi
Il existe une incompatibilité ainsi qu’une moindre efficacité quand le glyphosate est utilisé en mélange avec des
herbicides radiculaires. Il est conseillé d’attendre une semaine entre les 2 applications.
DOSE:
La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être
réduite, sous la responsabilité de l’utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en
betteraves). La diminution de la dose appliquée n’autorise pas l’augmentation du nombre maximal d’applications, ni la
réduction du délai avant récolte.
Quantité de l’eau: 200 - 400 l/ha.
Culture
Délai avant récolte Stade d’application
Remarque haricot récolté sec (Phaseolus vulgaris)
7 jours
50 % des gousses mûres, graines dures et sèches (BBCH: 85)
max. 1 application/cycle de culture
Agréé pour lutter contre :
mauvaises herbes
sous lequel: chiendent Dose 3-4 l/ha Culture Délai avant récolte Stade d’application Remarque
pois fourragers (plein air) (Pisum sativum subsp. arvense)
7 jours
50 % des gousses mûres, graines dures et sèches (BBCH: 85)
max. 1 application/cycle de culture
Agréé pour lutter contre : mauvaises herbes sous lequel: chiendent
Dose 3-4 l/ha Culture
Délai avant récolte
Stade d’application Remarque
fèves et féveroles (recoltées sèches) (plein air) (Vicia faba)
7 jours
50 % des gousses mûres, graines dures et sèches (BBCH: 85)
max. 1 application/cycle de culture
Agréé pour lutter contre :
mauvaises herbes sous lequel: chiendent
Dose
3-4 l/ha Culture
Délai avant récolte
Stade d’application
Remarque froment (Triticum aestivum), orge (Hordeum vulgare), seigle (Secale cereale),
avoine (Avena sativa), triticale (Triticum x Secale) et épeautre (Triticum spelta)
7 jours
maturité pâteuse du grain, les feuilles, pailles et noeuds sont complètement jaunes (BBCH 85)
max. 1 application/cycle de culture
Agréé pour lutter contre : mauvaises herbes sous lequel: chiendent,
gesse tubéreuse, chardons
Dose 3-4 l/ha Culture
Délai avant récolte
Stade d’application
prairies
5 jours avant le semis, le pâturage, l’ ensilage ou la fenaison
-
Stade d’application adventices
végétation développée
Stade d’application adventices
végétation développée
Stade d’application adventices
végétation développée
Stade d’application adventices
végétation développée
Remarque
max. 1 application/cycle de culture
Agréé pour lutter contre :
mauvaises herbes Dose
4 - 7 l/ha pour la destruction de la prairie avant installation ou renouvellement
Culture
Délai avant récolte
Stade d’application
Remarque
Agréé pour lutter contre :
plantes ligneuses mauvaises herbes chiendent, oseille souches plantain, armoise vulgaire, chardons, renoncule, ronce
commune, ortie, épilobe,
composées et fougères liseron des champs/liseron des haies, laiteron des champs,
tussilage pas-d’âne,
berce commune
prêles, renouée du Japon / renouée des îles Sakhaline terres agricoles en interculture
Non-pertinent pour l’usage comme herbicide total ou pour le traitement des chaumes 7 jours avant l’installation de la culture ou avant le semis.
-
Stade d’application adventices
végétation développée
Dose
60 ml/ 5 l d’eau/ 100 m², badigeonnage ou pulvérisation à refus - 2-4 l/ha - 2,8-4 l/ha sur végétation très développée 4 l/ha 100 ml/ 5 l d’eau/ 100 m², badigeonnage, contre les rejets de souches d’arbres et de plantes arbustives.
6 l/ha Stade d’application adventices
végétation développée
végétation développée
7-8 l/ha
végétation développée
9-10 l/ha, la prêle n’est que partiellement détruite végétation développée
végétation développée
végétation développée
végétation développée
Culture
Délai avant récolte
Stade d’application
Remarque
sapin de noël (Picea et Abies)
Sur plantations de plus de 2 ans en automne après lignification des jeunes pousses
-
Agréé pour lutter contre :
chiendent ortie, chardons, fougères
Culture Délai avant récolte
Stade d’application
Remarque
Dose
4 l/ha 6 l/ha Agréé pour lutter contre :
mauvaises herbes Dose 4 - 7 l/ha pour la destruction du gazon ou de la pelouse avant installation ou renouvellement
Stade d’application adventices
végétation développée
végétation développée
gazons et pelouses
Stade d’application adventices
végétation développée
Culture
Délai avant récolte
Stade d’application
Remarque
toutes cultures
7 jours avant de pâturer ou ensiler
Non-pertinent pour l’usage comme herbicide total ou pour le traitement des chaumes 7 jours
avant l’installation de la culture ou avant le semis, ou en traitement localisé sans toucher la culture en place
Un colorant “Carmoisine” peut être ajouté à la bouillie pour marquer les plantes traitées.
Agréé pour lutter contre :
plantes ligneuses mauvaises herbes chiendent, oseille souches ortie, composées, ronce commune, armoise vulgaire,
chardons, renoncule, plantain,
épilobe, fougères berce commune, liseron des champs/liseron des haies,
tussilage pas-d’âne prêles, renouée du Japon / renouée des îles Sakhaline Dose
60 ml/ 5 l d’eau/ 100 m², badigeonnage ou pulvérisation à refus - 2-4 l/ha - 2,8-4 l/ha sur végétation très développée - 3,3-5,5/ha/10 l de bouillie, traitement localisé par la technique
de l’humectation, au moyen d’un appareil approprié, à utiliser en
cultures agricoles et horticoles pour autant qu’il y ait une
différence de hauteur suffisante entre la culture et les mauvaises
herbes. - traitement des interlignes de la culture selon le matériel
utilisé et les mauvaises herbes à combattre.
4 l/ha 100 ml/ 5 l d’eau/ 100 m², badigeonnage, contre les rejets de souches d’arbres et de plantes arbustives.
6 l/ha Stade d’application adventices
végétation développée
végétation développée
7-8 l/ha végétation développée
9-10 l/ha, la prêle n’est que partiellement détruite végétation développée
Culture
Délai avant récolte
Stade d’application
Remarque
cours et plans d’eau
10 jours avant l’utilisation de l’eau pour l’irrigation, l’arrosage ou les pulvérisations
été - automne
concentration maximum en substance active dans l’eau traitée: 1 mg/l.
Agréé pour lutter contre : Dose
plantes aquatiques 4 - 8 l/ha massette à larges feuilles 8 l/ha roseau commun, glycérie 4 l/ha aquatique renouée aquatique, laîche
6 l/ha végétation développée
végétation développée
végétation développée
Stade d’application adventices
végétation développée
(traitement du feuillage)
végétation développée
(traitement du feuillage)
végétation développée
végétation développée
(traitement du feuillage)
Culture
Délai avant récolte
Stade d’application
Remarque
terrains revêtus, non cultivables
-
Agréé pour lutter contre :
plantes ligneuses mauvaises herbes chiendent, oseille souches berce commune, liseron des champs/ liseron des haies,
laiteron des champs,
tussilage pas-d’âne ronce commune, renoncule, armoise vulgaire, chardons,
plantain, épilobe, ortie,
composées, fougères prêles, renouée du Japon / renouée des îles Sakhaline Stade d’application adventices
Dose
60 ml/ 5 l d’eau/ 100 m², badigeonnage ou pulvérisation à refus végétation développée
- 2-4 l/ha végétation développée
- 2,8-4 l/ha sur végétation très développée - 3,3-5,5/ha/10 l de bouillie, traitement localisé par la technique
de l’humectation, au moyen d’un appareil approprié, à utiliser en
cultures agricoles et horticoles pour autant qu’il y ait une
différence de hauteur suffisante entre la culture et les mauvaises
herbes.
- traitement des interlignes de la culture selon le matériel
utilisé et les mauvaises herbes à combattre.
4 l/ha végétation développée
100 ml/ 5 l d’eau/ 100 m², badigeonnage, contre les rejets de végétation développée
souches d’arbres et de plantes arbustives.
7-8 l/ha végétation développée
Culture
Délai avant récolte
Stade d’application
Remarque
terrains meubles, non cultivés en permanence
-
Agréé pour lutter contre :
plantes ligneuses mauvaises herbes chiendent, oseille souches composées, ronce commune, armoise vulgaire, chardons,
renoncule, plantain, épilobe,
ortie, fougères berce commune, liseron des haies, laiteron des champs,
tussilage pas-d’âne prêles , renouée du Japon/ renouée des îles Sakhaline
Dose
60 ml/ 5 l d’eau/ 100 m², badigeonnage ou pulvérisation à refus - 2-4 l/ha - 2,8-4 l/ha sur végétation très développée 4 l/ha 100 ml/ 5 l d’eau/ 100 m², badigeonnage, contre les rejets de souches d’arbres et de plantes arbustives.
6 l/ha Stade d’application maladie
végétation développée
végétation développée
7-8 l/ha végétation développée
9-10 l/ha, la prêle n’est que partiellement détruite végétation développée
6 l/ha végétation développée
9-10 l/ha, la prêle n’est que partiellement détruite végétation développée
végétation développée
végétation développée
végétation développée
Surplus de traitement: Diluer les surplus de traitement environ 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjè traitée suivant les
prescriptions d’emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d’eau ou les fosses avec le produit ou l’emballage vide. De façon à éviter
tout surplus de traitement après l’application, on s’efforcera de calculer au mieux la quantité à appliquer en fonction de la superficie
à traiter et du debit par hectare.
Destruction de l’emballage vide:
L’emballage vide de ce produit doit être rincé suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage
à l’eau sous pression place sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être verses dans la cuve de pulverization. L’emballage
ainsi rincé devra être ramené ou point de ramassage prévu à cet effet (Phytofar Recover).
Les propriétés et le mode d’application de nos produits mentionnés sur l’étiquette se basent sur la connaissance actuelle des produits
et sur notre expérience pratique. Le fabricant garantit la qualité des produits, à condition que l’utilisateur respecte le mode d’emploi
repris sur l’étiquette. Vu qu’il n’y a aucun contrôle lors de l’application, le fabricant décline toute responsabilité quant au résultat final et
à d’éventuels dégâts résultant d’une mauvaise utilisation du produit. En case de doute concernant l’application du produit, entre autres
pour de nouvelles variétés, contacter le fournisseur pour toute information complémentaire.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising