GEBRUIKSAANWIJZING MODE D`EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D`EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D’EMPLOI
Weerstation met draadloze buitensensor
Station météo avec capteur pour l’extérieure sans fil
WS-1000
ATTENTIE: IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING WORDT VERWEZEN
NAAR DE AFBEELDINGEN DIE OP
DE UITKLAPPAGINA VOORAAN DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING ZIJN GEPRINT.
HOUD DUS DIE PAGINA OPENGESLAGEN BIJ HET LEZEN VAN DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING
7. Plaats de beugel (zie 11) terug op de
buiten-unit en hang deze buiten aan
een schroef of klik de standaard (zie 10)
uit als de buiten-unit op een vlakke
ondergrond moet staan.
Plaatsings tips:
* De binnen-unit niet in direct zonlicht
plaatsen en verwijderd houden van
warmte uitstralende objecten. (lampen,
verwarmingen, e.d.)
* De buiten-unit is weliswaar geschikt
voor plaatsing buiten maar is niet waterdicht. Plaats deze unit dus op een voor
regen en wind beschutte plaats.
* De afstand tussen binnen- en buitenunit mag niet meer dan 50 meter
bedragen.
INSTALLATIE
Voeding:
1. Schuif de batterijdeksel aan de achterzijde van de binnen-unit naar onder en
neem deze af.
2. Schroef de batterijdeksel aan de achterzijde van de buiten-unit los en neem
ook deze af.
3. Plaats 2 batterijen, type AAA, 1.5Volt,
in de binnen-unit zoals in het batterij
compartiment is aangegeven; batterijen
zijn niet meegeleverd.
Oplaadbare batterijen:
Naar wens kunt u normale (alkaline) of
oplaadbare batterijen plaatsen in zowel de
binnen- als in de buiten-unit. Oplaadbare
batterijen hebben echter een lagere spanning waardoor de levensduur en de nauwkeurigheid van de WS-1000 afneemt.
Zodra de batterijen in de binnen-unit zijn
geplaatst wordt de binnentemperatuur
aangegeven (zie B) en gaat de binnen-unit
gedurende 2 minuten ’kijken’ of er een buiten-unit in de buurt is (het icoon
(zie E)
knippert). Voer dus instructie 4 binnen deze
2 minuten uit!
Instellen klok:
1. Houd toets CLOCK (zie 7) ruim
2 seconden ingedrukt totdat een beeptoon klinkt.
2. Stel achtereenvolgens met de toetsen +
en - (zie 5 en 6) de volgende instellingen in en sluit elke instelling af door kort
op toets CLOCK te drukken:
- 12- of 24-uur tijdweergave
- de uren
- de minuten
- het jaar
- weergave dag-maand / maand-dag
- de maand
- de datum
3. Nadat u voor de laatste maal op toets
CLOCK heeft gedrukt, is de tijd en de
datum ingesteld.
4. Plaats 2 batterijen, type AAA, 1.5Volt,
in de buiten-unit zoals in het batterijcompartiment is aangegeven; batterijen
zijn niet meegeleverd.
Zodra de binnen- en de buiten-unit elkaar
hebben gevonden, verschijnt de buitentemperatuur op het display van de binnenunit (zie K).
5. Plaats nu de batterijdeksels terug op de
binnen- en op de buiten-unit.
6. Hang de binnen-unit aan een schroef
aan de wand of klik de standaard onder
aan de binnen-unit als deze op een
vlakke ondergrond moet staan.
2
WEERGAVEN
ALARM (WEKFUNCTIE)
Algemeen:
De temperatuur wordt pas correct weergegeven nadat zowel de binnen- als de
buiten-unit gedurende enkele uren hebben
aangestaan en niet zijn verplaatst.
Instellen alarmtijd:
1. Druk 2x kort op toets CLOCK (zie 7), de
ingestelde alarmtijd verschijnt in het
display en het woordje ALARM licht op.
(zie F)
2. Druk nu gedurende 3 seconden toets
CLOCK in; een beeptoon klinkt en de
uren-weergave gaat knipperen.
3. Stel met de toetsen + en - (zie 5 en 6)
de uren in waarop het alarmsignaal
moet klinken; druk kort op toets CLOCK
en stel de minuten in.
4. Druk ter afsluiting op toets CLOCK om
de alarmtijd te bevestigen.
Tijd / datum / alarmtijd:
In rust wordt bij B de tijd weergegeven.
1x kort op toets CLOCK drukken (zie 7) om
de datum en de maand weer te geven
Nogmaals op toets CLOCK drukken om de
ingestelde alarmtijd te zien. (het woordje
ALARM (zie F) licht op)
Na 10 seconden schakelt het display automatisch weer over naar tijd-weergave.
In-uitschakelen alarmfunctie:
Druk achtereenvolgens 2 x toets “CLOCK”,
dan op toets “-” en weer op toets “CLOCK”
om de alarmfunctie in of uit te schakelen.
Indien het bel-symbool
(zie G) oplicht,
dan is de alarmfunctie ingeschakeld. Licht
dit bel-symbool niet op, dan is de alarmfunctie uitgeschakeld.
Actuele temperatuur:
Bij H wordt de actuele binnentemperatuur
weergegeven; bij K wordt de actuele
buitentemperatuur weergegeven.
Minimum en maximum temperatuur:
Druk kort op toets MEM (zie 2); de minimum binnen- en buitentemperatuur worden
bij H en K weergegeven samen met het
oplichten van het icoon (zie J). Nogmaals kort op toets MEM drukken om de
maximum gemeten temperaturen weer te
geven, samen met het oplichten van .
Als de minimum waarde wordt weergegeven,
druk dan gedurende 2 seconden op toets
MEM om deze waarde te wissen. Herhaal
deze instructie voor de maximum waarde.
Controleren alarm tijd:
Druk 2x kort op toets CLOCK. Gedurende
10 seconden geeft het display bij B de
ingestelde alarm-tijd weer en licht het
woordje ALARM op.
Werking:
Indien de alarmfunctie is ingeschakeld
dan zal op de ingestelde tijd gedurende
60 seconden beeptonen klinken.
- Druk op toets SNOOZE/LIGHT (zie 1)
om het alarm na 5 minuten nogmaals
af te laten gaan.
- Druk op toets CLOCK om het alarm te
stoppen.
Het alarm wordt dagelijks herhaald totdat u
deze functie uitschakelt.
Temperatuur in °C of °F:
Druk bij de binnen-unit kort op toets 4
(gebruik hierbij een spits voorwerp) om de
temperatuur-weergave in graden Celsius of
in graden Fahrenheit weer te geven.
Batterij waarschuwing:
Als het batterij symbool bij A oplicht, dan zijn de
batterijen in de binnen-unit aan vervanging toe.
Als het batterij symbool bij I oplicht, zijn de batterijen in de buiten-unit aan vervanging toe.
3
TEMPERATUUR ALARM
EXTRA BUITEN-UNITS
1. Druk herhaaldelijk kort op toets ALERT
(zie 3) om het gewenste temperatuur
alarm te selecteren:
+
= bovengrens binnentemperatuur
+
= ondergrens binnentemperatuur
+
= bovengrens buitentemperatuur
+
= ondergrens buitentemperatuur
2. Houd nu toets ALERT gedurende
2 seconden ingedrukt, een beeptoon
klinkt en de temperatuur weergave gaat
knipperen
3. Stel met de toets + en - (zie 5 en 6) de
temperatuur grens in
4. Druk kort op toets ALERT om het temperatuur alarm te bevestigen
Herhaal deze instructies voor de overige
temperatuur alarmen.
De WS-1000 is geschikt om de buitentemperatuur van 3 verschillende buiten-units
weer te geven. Eén buiten-unit is meegeleverd en wordt met de binnen-unit verbonden zoals in het hoofdstuk ‘Installatie’
op pagina 1 is beschreven. Als volgt kunt
u meerdere buiten-units aan de WS-1000
koppelen.
1. Druk kort aan de achterzijde van de binnen-unit op toets CH zodat in het kader
het cijfer 2 oplicht
2. Druk nu deze toets weer in en houd
deze ingedrukt totdat na ruim 2 seconden een beeptoon klinkt; laat nu deze
toets los
3. Plaats nu batterijen in de 2e buiten-unit;
het rode lampje lampje aan de voorzijde
van deze buitenunit knippert nu elke
paar seconden 1x
4. Druk met een spits voorwerp kort op
toets CH aan de achterzijde van de
buiten-unit zodat het rode lampje
aan de voorzijde elke paar seconden 2x
knippert (dit wordt buiten-unit 2)
5. Na enkele seconden geeft het display
van de binnen-unit de temperatuur van
deze 2e buiten-unit aan
In het geval van een 3e sensor de instructies 1-6 herhalen waarbij u bij instructie 1
eerst 2x kort op toets CH moet drukken zodat ‘3’ in het kader oplicht en bij instructie
4 2x op toets CH moet drukken zodat het
lampje 3x knippert (dit wordt buiten-unit 3).
Een ingesteld alarm wordt weergegeven
door het oplichten van: (zie D)
: bovengrens is ingesteld
: ondergrens is ingesteld
Zodra en zolang de gemeten temperatuur
de ingestelde onder- of bovengrens heeft
bereikt of heeft overschreden, klinken er
regelmatige beeptonen en knippert de temperatuur weergave.
Het temperatuur alarm kunt u uitschakelen
door herhaaldelijk kort op toets ALERT
te drukken om het betreffende alarm te
selecteren en dan kort op toets - (zie 6) te
drukken. De iconen en/of doven.
Uitlezen extra buitensensoren:
Met toets CH selecteert u de buiten-unit
waarvan de temperatuur op het display van
de binnen-unit wordt weergegeven.
Herhaaldelijk drukken om elke 5 seconden
de temperatuur van de volgende buitenunit weer te geven.
OVERIGE FUNCTIES
Displayverlichting:
Druk op toets SNOOZE/LIGHT (zie 1) om
de displayverlichting gedurende 5 seconden in te schakelen.
4
Bij overige mogelijke systeemstoringen
dient u de batterijen uit de binnen-unit en
uit de buiten-unit te nemen. Wacht nu enkele minuten en plaats de batterijen weer
terug.
SPECIFICATIES
Binnen-unit:
weergave binnentemperatuur:
-10°C ~ +60°C (14°F ~ 140°F)
resolutie: 0.1°C (0.2°F)
weergave buitentemperatuur:
-50°C ~ +70°C (-58°F ~ 158°F)
resolutie: 0.1°C (0.2°F)
voeding:
2x 1,5V batterij, formaat AAA, alkaline
werktemperatuur:
0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F)
levensduur batterijen:
> 1 jaar
Buiten-unit:
meetbereik buitentemperatuur:
-20°C ~ +50°C (-4°F ~ 122°F)
resolutie: 0.1°C (0.2°F)
voeding:
2x 1,5V batterij, formaat AAA, alkaline
zendfrequentie:
433MHz
zendbereik:
tot 50 meter
levensduur batterijen:
> 1 jaar
Is hiermee de storing nog niet verholpen,
neem dan contact op met de Alecto
servicedienst op telefoonnummer
+31 (0) 73 6411 355
VERVANGEN BATTERIJEN
Zodra een van de batterij-iconen oplicht, is
het raadzaam om de batterijen van zowel
de binnen-unit als van de buiten-unit te vervangen. Plaats eerst nieuwe batterijen in
de binnen-unit en binnen 2 minuten nieuwe
batterijen in de buiten-unit zodat deze units
weer met elkaar verbonden worden.
Na het vervangen van de batterijen van de
binnen-unit dient u de tijd, de eventuele
alarmtijden en temperatuur-alarmen opnieuw te programmeren.
MILIEU
Op het einde van de levenscyclus
van het product mag u dit product
niet bij het normale huishoudelijke
afval gooien, maar moet u het naar
een inzamelpunt brengen voor de recycling
van elektrische en elektronische apparatuur.
RESET / SYSTEEM STORING
Indien u het overzicht tot de instellingen
kwijt bent of doordat de WS-1000 een
mogelijke storing vertoont, kan het raadzaam zijn de binnen- en de buiten-unit te
resetten.
1. Druk eerst met een puntig voorwerp
toets RESET bij de binnen-unit (zie 8)
kort in; alle geheugens en instellingen
worden gereset en de binnen-unit zoekt
nu weer gedurende 2 minuten naar de
buiten-unit.
2. Druk binnen deze 2 minuten met een
puntig voorwerp toets RESET bij de
buiten-unit (zie 9) kort in.
3. Na enkele seconden hebben de binnenunit
en de buiten-unit elkaar weer gevonden en
is de WS-1000 weer bedrijfsgereed.
Uitgewerkte batterijen niet weggooien maar
inleveren bij uw plaatselijk depot voor Klein
Chemisch Afval (KCA).
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.ALECTO.INFO
5
ATTENTION : DANS CE MANUEL
D’UTILISATION, ON REFERE
SOUVENT AUX DESSINS DE
LA PAGE DEPLIABLE AU
DEBUT DE CE MANUEL.
LAISSEZ LA PAGE OUVERTE
EN LISANT CE MANUEL
7. Attachez l’étrier (voyez 11) à l’unité
extérieure et mettez-le en dehors sur
une vise décliquez le standard (voyez
10) si vous désirez le mettre sur un sol
égalisé.
Conseils d’emplacement :
* Ne mettez pas l’unité intérieure dans
le soleil direct ni trop proche des objets
chaleureux (lampes, chauffage, etc.)
* Bien que l’unité extérieure est
accommodée pour un emplacement à
l’extérieure, elle n’est pas imperméable.
Mettez l’unité alors dans un endroit ou
elle sera protégée de la pluie et du vent
* La distance maximale entre l’unité
intérieure et l’unité extérieure est de
50 mètres.
INSTALLATION
Alimentation :
1. Ouvrez le compartiment à piles en
arrière de l’unité intérieure et
reprenez-le.
2. Déboulonnez le couvercle à l’arrière de
l’unité extérieure et reprenez-le.
3. Mettez 2 piles, type AAA, 1.5 Volt, dans
l’unité intérieure comme indiqué dans le
compartiment à piles (voyez b). Les
piles ne sont pas livrées à l’achat.
Piles rechargeables :
Il est possible de mettre de piles normales (alcalines) ou des piles rechargeables
dans l’unité intérieure aussi bien que dans
l’unité extérieure. Pourtant, les piles rechargeables ont une tension plus basse grâce à
laquelle elles peuvent diminuer la longévité
et la précision du WS-1000.
Dès que les piles ont été mises dans l’unité
intérieure, elle indiquera la température
intérieure (voyez B) et l’unité intérieure
commencera à rechercher s’il se trouve
une unité extérieure dans les environs (le
symbole
(voyez E) clignote). Exécutez
alors l’instruction 4 dans les 2 minutes!
Instituer l’heure :
1. Appuyez sur la touche CLOCK (voyez 7)
pendant 2 secondes jusqu’au bib
2. Utilisez les touches + et - (voyez 5 et 6)
pour instituer les institutions suivantes
et terminez chaque institution en
appuyant brièvement sur la touche
CLOCK
* notation 12 ou 24 heures
* les heures
* les minutes
* l’an
* affichage jour-mois/mois-jour
* le mois
* la date
3. l’heure et la date seront instituées après
que vous aurez appuyé une dernière
fois sur la touche CLOCK
4. Mettez 2 piles, type AAA, 1.5Volt, dans
l’unité extérieure comme indiqué dans le
compartiment à piles ; les piles ne sont pas
livrées à l’achat.
Dès que l’unité intérieure et l’unité extérieure se sont trouvées, la température extérieure sera affichée sur l’écran de l’unité
intérieure (voyez K).
5. Remettez les couvercles sur l’unité
intérieure et l’unité extérieure.
6. Mettez l’unité intérieure sur une vise au
mur ou décliquez le standard en bas de
l’unité intérieure si vous désirez le
mettre sur un sol égalisé.
6
AFFICHAGES
ALARME (FONCTION REVEILLE)
En général :
La température ne sera affichée correctement
ment qu’après l’unité intérieure et l’unité extérieure ont été activées pendant quelques
heures et qu’elles n’ont pas été déplacées.
Instituer l’heure d’alarme :
1. Appuyez 2 foix brièvement sur la
touche CLOCK (voyez 7), l’heure
d’alarme instituée est affichée et le mot
ALARM s’éclairci. (voyez F)
2. Appuyez pendant 3 secondes sur
la touche CLOCK ; un bib résonne et
l’affichage des heures clignote.
3. Instituez les heures avec les touches
+ et - (voyez 5 et 6) à laquelle le signal
d’alarme doit résonner ; appuyez
brièvement sur la touche CLOCK et
instituez les minutes.
4. Appuyez sur la touche CLOCK pour
terminer l’institution d’alarme.
Heure / date / alarme :
En état de pause, l’heure sera affichée
après la B. Appuyez 1 fois brièvement sur
la touche CLOCK (voyez 7) pour afficher la
date et le mois. Appuyez encore une fois
sur la touche CLOCK pour afficher l’alarme
instituée (le mot ALARM s’éclairci (voyez
F)). L’écran retournera à la notation de
l’heure après 10 secondes.
Activer/désactiver fonction d’alarme :
Appuyez conséquemment 2x sur la touche
« CLOCK », sur la touche « -« et de nouveau sur la touche « CLOCK » pour activer
ou désactiver la fonction d’alarme.
L’alarme est activé si le symbole de sonnerie
(voyez G) s’éclairci.
La fonction d’alarme est désactivée si ce
symbole n’est pas éclairci.
La température actuelle :
Avec H la température actuelle à
l’intérieure sera affichée, avec K la température actuelle à l’extérieure sera affichée.
Température minimum et maximum :
Appuyez brièvement sur la touche MEM
(voyez 2) ; la température minimum de
l’intérieure et de l’extérieure seront affichées après la H et K et le symbole
(voyez J) s’éclairci. Appuyez encore une
fois sur la touche MEM pour afficher les
températures maximum enregistrées, le
symbole
s’éclaircira.
Appuyez 2 secondes sur la touche MEM pendant la température minimum ou maximum est
affichée pour effacer la mémoire concernée.
Contrôler l’heure d’alarme :
Appuyez brièvement sur la touche CLOCK.
L’écran affichera l’heure d’alarme instituée
pendant 10 secondes et le mot ALARM
s’éclairci.
Fonctionnement :
Si la fonction d’alarme est activée, des bibs
résonneront pendant 60 secondes à l’heure
instituée.
- Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT
(voyez 1) pour réactiver l’alarme après
5 minutes
- Appuyez sur la touche CLOCK pour
arrêter l’alarme
L’alarme sera répétée quotidiennement.
Température en °C ou °F :
Appuyez brièvement sur la touche 4 sur
l’unité intérieure (utilisez un objet aigu)
pour afficher la température en degrés
Celsius ou Fahrenheit.
Avertissement pile :
Si le symbole pile avec A s’allume, il faut
changer les piles de l’unité intérieure. Si le
symbole pile avec I s’alume, il faut changer
les piles de l’unité extérieure.
7
ALARME TEMPERATURE
UNITES EXTERIEURES
SUPPLEMENTAIRES
1. Appuyez plusieurs fois brièvement sur
la touche ALERT (voyez 3) pour sélectionner l’alarme de température désirée:
+
= limite maximum température
intérieure
+
= limite minimum température
intérieure
+
= limite maximum température
extérieure
+
= limite minimum température
extérieure
2. Tenez la touche ALERT pendant 2
secondes, un bib résonne et la température commencera à clignoter.
3. Instituez la limite de température avec
les touches + et – (voyez 5 et 6).
4. Appuyez brièvement sur la touche
ALERT pour confirmer l’alarme de température.
Répétez ces instructions pour les autres
alarmes de températures.
Le WS-1000 peut montrer la température
extérieure de 3 unités extérieures différentes. Une seule unité est livrée et elle est
branchée à l’unité intérieure comme décrit
dans le chapitre ‘Installation’ à la page
1. Des unités extérieures supplémentaires peuvent être branchées au WS-1000
comme suite :
1. appuyez brièvement sur la touche CH
à l’arrière de l’unité intérieure pour faire
éclairer le chiffre 2
2. appuyez de nouveau sur cette touche
jusqu’après 2 secondes un bib résonne
relâchez la touche
3. mettez maintenant les piles dans la
deuxième unité extérieure ; la
petite lampe rouge au devant de cette
unité extérieure clignotera 1x quelques
fois par minute
4. appuyez brièvement avec un objet aigu
sur la touche CH à l’arrière
de l’unité extérieure pour faire clig
noter la petite lampe rouge au devant
2x quelques fois par minute (ceci sera
l’unité extérieure 2)
5. l’écran de l’unité intérieure affichera la
température de la deuxième unité
extérieure après quelques secondes.
Si vous utiliserez une troisième unité
extérieure, répétez alors les instructions
1-6 ; appuyez alors pour l’instruction 1,
2x brièvement sur la touche CH pour faire
éclairer « 3 » sur l’écran et appuyez pour
l’instruction 4 2x sur la touche CH pour
faire clignoter la petite lampe 3 fois (ceci
sera l’unité extérieure 3).
Une alarme activée est indiqué par
l’éclairage de : (voyez D)
: limite maximum instituée
: limite minium instituée.
Des bibs résonneront et l’affichage de
température clignotera dés que et pendant
que la température mesurée a atteint ou
dépassé la limite maximum ou minimum.
L’alarme de température peut être désactivée en appuyant plusieurs fois sur la
touche ALERT pour sélectionner l’alarme
désirée et en appuyant brièvement sur la
touche -(voyez 6). Les symboles et/ou
s’éteindront.
AUTRES FONCTIONS
Lire les senseurs extérieurs supplémentaires. Sélectionnez l’unité extérieure dont la
température est affichée sur l’unité intérieure avec la touche CH. Appuyez plusieurs
fois pour afficher la température de l’unité
extérieure suivante toutes les 5 secondes.
Éclairage de l’écran :
Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT
(voyez 1) pour activer l’éclairage de l’écran
pendant 5 secondes.
8
Pour les autres interruptions de système,
reprenez les piles de l’unité intérieure et
de l’unité extérieure. Attendez quelques
minutes et remettez alors les piles.
SPECIFICATIONS
Unité intérieure :
Affichage température intérieure :
-10°C ~ +60°C (14°F ~ 140°F)
résolution: 0.1°C (0.2°F)
Si le problème n’a pas été résolu, contactez alors le service après-vente de Alecto
au 31 0 73 6411 355.
Affichage température extérieure :
-50°C ~ +70°C (-58°F ~ 158°F)
résolution: 0.1°C (0.2°F)
Alimentation :
2x 1,5V pile, format AAA, alcaline
Température de travail :
0°C ~ +50°C (32°F ~ 122°F)
Longévité piles
> 1 ans
Unité extérieure :
Portée température extérieure :
-20°C ~ +50°C (-4°F ~ 122°F)
résolution: 0.1°C (0.2°F)
Alimentation:
2x 1,5V pile, format AAA, alcaline
Fréquence d’émission :
433MHz
Portée :
jusqu’à 50 mètres
Longévité piles
> 1 ans
RESET/INTERRUPTION DU SYSTEME
Si vous aurez perdu l’aperçu concernant
les institutions ou si le WS-1000 est déséquilibré, il est avisé de faire un reset de
l’unité intérieure et de l’unité extérieure.
1. Appuyez d’abord brièvement avec un
objet aigu sur la touche RESET sur
l’unité intérieure (voyez 8). Toutes les
mémoires et institutions seront effacées et l’unité intérieure recommencera
à rechercher l’unité extérieure pendant
2 minutes.
2. Appuyez pendant ces 2 minutes avec
un objet aigu brièvement sur la touche
RESET de l’unité extérieure (voyez 9).
3. L’unité intérieure et l’unité extérieure se
seront retrouvées après quelques
secondes et le WS-1000 sera prêt pour
l’usage.
REMPLACEMENT DES PILES
Il est avisé de remplacer les piles de l’unité
intérieure aussi bien que les piles de l’unité
extérieure dès qu’un des symboles de
piles s’éclairci. Mettez les nouvelles piles
d’abord dans l’unité intérieure et après
dans les 2 minutes dans l’unité extérieure
afin que les unités seront rebranchées de
nouveau.
Il sera nécessaire de reprogrammer
l’heure, les alarmes de réveilles et les
alarmes de températures après le remplacement des piles.
ENVIRONNEMENT
Quand vous vous disposez de cet appareil,
ne le jetez pas aux Ordures
ménagères, mais emportez-le à
un point de recyclage pour les
appareils électroniques ou
électroniques.
Ne jetez pas les piles sèches mais déposez-les chez votre dépôt local des déchets
chimiques.
DECLARATION DE CONFORMITE
La déclaration de conformité est disponible
sur le site WWW.ALECTO.INFO
9
GARANTIEBEWIJS
BON DE GARANTIE
Op de Alecto WS-1000 heeft u een garantie van 12 MAANDEN na aankoopdatum.
Wij garanderen gedurende die periode de
kosteloze herstelling van defecten ontstaan
door materiaal- en constructiefouten. Een
en ander ter uiteindelijke beoordeling van
de importeur.
Vous avez une garantie de 12 mois après
la date d’achat sur l’Alecto WS-1000.
Pendant cette période nous vous garantissons la réparation sans frais des défauts
dûs aux fautes de matériaux et de construction. Il vous faut consulter votre importateur à ce sujet.
HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst
de gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan
uw dealer met een duidelijke klachtomschrijving. Deze zal het apparaat tezamen
met dit garantiebewijs en de gedateerde
aankoopbon innemen en voor spoedige
reparatie, resp. franco verzending naar de
importeur zorgdragen.
COMMENT AGIR:
Si vous constatez un défaut, il faut consulter d’abord le mode d’emploi. Si celui-ci ne
vous donne pas d’explication, il faut consulter votre fournisseur en lui expiquant clairement le défaut. Celui-ci prendra l’appareil,
la carte de garantie et le bon d’achat daté
et prendra soin d’un réparation rapide, respectivement d’un envoi à l’importateur.
DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen
of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming,
blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties
door derden. Bij onjuist transport van het
apparaat zonder geschikte verpakking en
indien het apparaat niet vergezeld is van
dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder
de garantie.
LA GARANTIE ECHOIT:
En cas d’une utilisation ignorante,d’un
branchement fautif, d’une utilisation des
pièces ou accessoires pas originaux et en
cas des défauts dûs à un incendie, à une
inondation, à un coup de foudre et à des
cataclysmes.
En cas de modifications incompétantes
et/ou de réparations par tiers. En cas d’un
transport de l’appareil sans emballage
propre. En cas où l’appareil n’a pas été accompagné de cette carte de garantie et du
bon d’achat. Les fils de branchement et les
fiches ne sont pas compris à la garantie.
Iedere verdere aansprakelijkheid, met
name voor eventuele gevolgschade, is
uitgesloten.
Toute autre responsabilité notamment
pour des dégats éventuels de suite a été
excluse.
10
INHOUDSOPGAVE
INDEX
INSTALLATIE:
Voeding ................................................. 2
Plaatsings tip ........................................ 2
Oplaadbare batterijen ........................... 2
Instellen klok ......................................... 2
INSTALLATION :
Alimentation .......................................... 6
Conseils d’emplacement ....................... 6
Piles rechargeables .............................. 6
Instituer l’heure ..................................... 6
WEERGAVEN:
Algemeen .............................................. 3
Tijd / datum / alarmtijd........................... 3
Actuele temperatuur ............................. 3
Minimum en maximum temperatuur ..... 3
Temperatuur in °C of °F ........................ 3
Batterij waarschuwing ........................... 3
AFFICHAGES :
En général ........................................... 7
Heure / date / alarme ............................ 7
La température actuelle ........................ 7
Température minimum et maximum ..... 7
Température en °C ou °F ...................... 7
Avertissement pile................................. 7
ALARM (WEKFUNCTIE):
Instellen alarmtijd .................................. 3
In-uitschakelen alarmfunctie ................. 3
Controleren alarm tijd ........................... 3
Werking ................................................. 3
ALARME (FONCTION REVEILLE) :
Instituer l’heure d’alarme ...................... 7
Activer/désactiver fonction d’alarme ..... 7
Contrôler l’heure d’alarme .................... 7
Fonctionnement .................................... 7
TEMPERATUUR ALARM ........................... 4
ALARME TEMPERATURE ......................... 8
OVERIGE FUNCTIES:
Displayverlichting .................................. 4
AUTRES FONCTIONS :
Éclairage de l’écran .............................. 8
SPECIFICATIES:
Binnen-unit ............................................ 4
Buiten-unit ............................................. 4
SPECIFICATIONS :
Unité intérieure ..................................... 8
Unité extérieure .................................... 8
RESET / SYSTEEM STORING .................. 5
RESET/INTERRUPTION DU SYSTEME ... 9
VERVANGEN BATTERIJEN....................... 5
REMPLACEMENT DES PILES .................. 9
MILIEU........................................................ 5
ENVIRONNEMENT .................................... 9
VERKLARING VAN CONFORMITEIT ........ 5
DECLARATION DE CONFORMITE ........... 9
11
Service
Help
+31 (0) 73 6411 355
ver1.2
12
OVERZICHT
APERCU
9
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising