gebruiksaanwijzing Cross-Flow Swirl

gebruiksaanwijzing Cross-Flow Swirl
GEBRUIKSAANWIJZING CROSS-FLOW SWIRL
GEBRAUCHSANWEISUNG CROSS-FLOW SWIRL
MODE D'EMPLOI DU CROSS-FLOW SWIRL
USER INSTRUCTIONS CROSS-FLOW SWIRL
brings life to your pond
7
4
5 10
8
1
2
3
9
6
NL INHOUD
1. UV-C Unit houder
2. Japanse mat
3. Nitraat filtermedium
4. Hoogactieve filterkool
5. Filterschuim houder
6. Aftappunt
7. Deksel
8. Sluitklem
9. Slangtule voor pompaansluiting 32/40 mm
10. Slangtule voor uitstroomopening 50 mm
D INHALT
1. UV-C Unit Halterung
2. Japanmatte
3. Nitrat Filtermedium
4. Hochaktive Filterkohle
5. Filterschaum
6. Zapfstelle
7. Deckel
8. Verschlussklemme
9. Schlauchtülle für Pumpenanschluss 32/40 mm
10. Schlauchtülle für
Abflussöffnung 50 mm
F CONTENU
1. UV-C Unit support
2. Tapis japonais
3. Anti-nitrates
4. Charbon actif filtrant
5. Mouse filtrante
6. Orifice de vidange
7. Couvercle
8. Attache
9. Raccord de tuyau
pour pompe 32/40 mm
10. Raccord pour orifice
d'évacuation 50 mm
GB CONTENT
1. UV-C Unit holder
2. Japanese mat
3. Nitrate filter medium
4. High active filter carbon
5. Filter foam holder
6. Draining facility
7. Lid
8. Fastening clamp
9. Hose connector for pump
connection 32/40 mm
10. Hose connector for
outflow opening 50 mm
NL GEBRUIKSAANWIJZING CROSS-FLOW SWIRL
ALGEMEEN
Zuiver water is de basis voor het biologische evenwicht in de tuinvijver. De belangrijkste factor voor een gezond vijvermilieu is het water, waarvan de samenstelling
immers direct van invloed is op de groei van de waterplanten, de ontwikkeling van
de micro-organismen en de conditie van de vissen. Het water moet dan ook alle
elementen bevatten die noodzakelijk zijn voor de biologische en chemische processen in het milieu. Als alle waarden goed zijn en het microleven goed functioneert,
is er sprake van een biologisch evenwicht. Een filterinstallatie is voor vele vijvers een
uitkomst, omdat er in verhouding tot de hoeveelheid vijverwater vaak te veel vissen
worden gehouden. In een tuinvijver heeft een vis nu eenmaal veel minder water tot
zijn beschikking dan in de vrije natuur, terwijl het natuurlijke evenwicht ook snel
wordt aangetast door de vele meststoffen die de vissen produceren. Dit is zeker het
geval bij het houden van Koi-karpers. Enerzijds kan door filtratie het water helder
worden gehouden, anderzijds zorgt de watercirculatie voor voldoende zuurstof.
Het Cross-Flow Swirl filter kan zowel mechanisch als biologisch worden gebruikt
om het water te filteren. Van beide methoden volgt hier een korte beschrijving.
Mechanische werking
De werking van een mechanisch filter berust op het verwijderen van organische en
anorganische vuildeeltjes en - afhankelijk van het filtermateriaal - het verwijderen
van kleurstoffen. Om te voorkomen dat het filtermateriaal dichtslibt, dient het regelmatig te worden schoongespoeld. Dit normaal gesproken vervelende werkje gaat
zeer eenvoudig door de cassettes met filtermateriaal te spoelen met kraanwater.
Biologische werking
Het uitgangspunt van een biologisch werkend filter is om door middel van microorganismen een betere en snellere omzetting te verkrijgen van organische bestanddelen. Een ingewerkt biologisch filter bevordert de algemene activiteit van
de micro-organismen en stimuleert daardoor de groei van de waterplanten. Toepassing van biologische filtratie is aan te bevelen wanneer er sprake is van stagnerende plantengroei en/of bovenmatige algenontwikkeling. Aanvankelijk zal de
filtratie uitsluitend mechanisch zijn, maar na verloop van tijd worden de materialen
biologisch actief. De biologische werking van het filter is te stimuleren door de
filtermaterialen te enten met een speciale bacteriecultuur zoals Bacterial Filterstart.
HET CROSS-FLOW SWIRL
De Cross-Flow 'Swirl' met filtercassettes en 4 uitgekiende filtermaterialen, is gebaseerd op het doorstroomprincipe. Het water wordt standaard via een UV-C Unit
van 18 Watt langs de diverse filtermaterialen geleid. Deze UV-C unit zorgt voor een
effectieve behandeling van zweefalgen en voorkomende ziektekiemen. Nieuw en
spectaculair is het gebruik van een nitraat verlagend filtermedium. Het is een glaskeramiek met uiterst fijne poriën, dat in staat is om nitraten te absorberen. Dit nitraat
filtermedium wordt in de ronddraaiende houders (swirls) geplaatst, waardoor de
waterbehandeling optimaal is. Daarnaast bevat het filter een cassette met hoog-
actieve filterkool, een cassette met een Japanse mat en een houder met fijn filterschuim. De cassettes met filtermateriaal zijn in een handomdraai schoon te spoelen.
Al met al, de UV-C unit en de uitgekiende filtermaterialen, zorgt deze Cross-Flow Swirl
voor kristalhelder en gezond vijverwater. Geschikt voor vijvers tot 10.000 liter water.
INSTALLATIE
Het Cross-Flow Swirl bevat 3 uitneembare cassettes en een houder voor filterschuim.
Het filter wordt compleet geleverd met alle benodigde filtermaterialen. Spoel voor
gebruik de filtermaterialen zorgvuldig om. Gebruik het bijgevoegde net voor de
filterkool. Draai de swirls los en vul ze aan de onderzijde met het nitraat filtermedium.
Plaats het deksel in de juiste stand op het filter, zorg ervoor dat de afsluitring in de
daarvoor bestemde groef is aangebracht en sluit het filter met de sluitklemmen. Het
is aan te bevelen, alvorens het deksel te sluiten, het filter vol te laten lopen met water.
Aansluiten van de pomp
Bij het filter wordt een slangtule geleverd van 32/40 mm voor de instroomopening.
Om capaciteitsverlies te voorkomen, dient de slangtule te worden afgezaagd in overeenstemming met de diameter van de pompslang. Een flexibele versterkte pompslang is aan te bevelen. Bevestig de slang met een slangklem. Velda adviseert om een
pompcapaciteit te gebruiken van minimaal 2500 en maximaal 5000 liter per uur. De
aanbevolen pomp is High-Stream 4500. Deze sterke, energiezuinige vijverpompen
van Velda zorgen voor een goede doorstroming en zijn zeer onderhoudsvriendelijk.
De uitstroomwartel van het filter is 50 mm. Draai deze met de contramoer goed vast
in de uitstroomopening van het filter. Gebruik hiervoor een passende flexibele slang
en zet deze vast met een slangklem. Om lekkageproblemen te voorkomen mag de
uitstroomopening niet worden verkleind.
ONDERHOUD
Indien de wateropbrengst uit het filter aanmerkelijk vermindert of indien er lekkage
ontstaat via het deksel, moeten de cassettes met filtermateriaal worden omgespoeld.
Een aantal keren omspoelen onder een waterkraan is in het algemeen voldoende.
De sluitklemmen zijn zo geconstrueerd, dat ze openspringen als de druk in het filter
te hoog wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, wanneer het filtermateriaal
teveel vuil bevat of wanneer er ander filtermateriaal wordt gebruikt met een te
geringe waterdoorlaatbaarheid. Het verdient aanbeveling de hoogactieve filterkool
en het nitraat absorberende filtermedium één- of tweemaal per jaar te vernieuwen.
In ieder geval bij aanvang van het nieuwe vijverseizoen. Indien door omstandigheden de watertoevoer naar het filter vier uur of langer achterwege is gebleven,
dient het filtermateriaal eerst te worden gespoeld alvorens de filtratie te hervatten.
Hiermee wordt voorkomen dat door zuurstofgebrek gedode micro-organismen
in de vijver spoelen. Het gebruik van Bacterial Filterstart is dan aan te bevelen.
UV-C UNIT
De bijgeleverde inbouw UV-C Unit 18 Watt is geschikt om 10.000 liter vijverwater
kristalhelder te houden. De unit kan eenvoudig in de houder worden gemonteerd.
De UV-C lamp verwijdert zweefalgen (groen water) en is een uitstekend hulpmiddel
bij het bestrijden van bacteriële infecties. Het Cross-Flow Swirl filter heeft een
gescheiden compartiment, waardoor de UV-C straling niet in aanraking komt met de
filtermaterialen. Hierdoor worden de micro-organismen in het filtermateriaal niet
geschaad. De unit heeft een transparante schroefdop waardoor veilig gecontroleerd
kan worden of de lamp brandt. Zie ook de gebruiksaanwijzing van de UV-C Unit.
AANDACHTSPUNTEN
Het over de rand lekken van water kan bij het Cross-Flow Swirl worden veroorzaakt
door drukopbouw binnen het filter, waardoor het water niet vrij uit kan stromen.
Een aantal punten om te controleren waarom het filter lekt:
l Plaats het filter horizontaal op een vlakke ondergrond en boven het waterniveau.
l Plaats de cassettes en filtermaterialen volgens de gebruiksaanwijzing.
l Controleer of het filtermateriaal verstopt is. Als de vijver behoorlijk groen is/was,
zal het filtermateriaal snel vervuild raken en moet het schoongespoeld worden.
l De uitstroomopening van het filter (50 mm) mag niet gereduceerd worden.
Het water moet vrij uit kunnen stromen.
l De maximale doorstroomcapaciteit van het filter is 5000 l/h. Als de netto
opbrengst van de pomp groter is, kan het water over de rand stromen.
l Voorkom tegendruk. Het water mag niet opgevoerd worden na het filter.
l Zorg ervoor dat de rubberring in de rand van het deksel goed geplaatst is.
Daar Velda ter plaatse geen invloed kan uitoefenen op de juiste installatie en
werking van dit filter, kan Velda niet verantwoordelijk worden gesteld voor
eventuele lekkage waardoor de vijver water verliest.
Naast de genoemde materialen heeft Velda filtermedia met specifieke eigenschappen:
l Norit Hoog Actieve Filterkool voor het verwijderen van kleur- en geurstoffen.
l Ammonium Filtermedium voor het absorberen van ammonium en ammoniak.
GARANTIE
Velda garandeert voor een periode van 24 maanden na aankoop het correct functioneren van dit filter. Zie voorwaarden en bepalingen op bijgaande garantiekaart.
D
GEBRAUCHSANWEISUNG CROSS-FLOW SWIRL
ALLGEMEINES
Sauberes Wasser ist die Basis für das biologische Gleichgewicht im Gartenteich.
Der wichtigste Faktor für ein gesundes Teichmilieu ist das Wasser, wobei die Zusammensetzung immer einen direkten Einfluss hat auf das Wachstum der Wasserpflanzen, die Entwicklung der Mikroorganismen und die Kondition der Fische. Das
Wasser muss weiterhin auch alle Elemente enthalten, die für die biologischen und
chemischen Prozesse in dem Milieu notwendig sind. Wenn alle Werte gut sind und
das Mikroleben gut funktioniert spricht man von einem biologischen Gleichgewicht.
Eine Filterinstallation ist für viele Teiche unerlässlich, da im Verhältnis zu der Menge
Teichwasser oft zu viele Fische gehalten werden. In einem Gartenteich hat ein Fisch
nun einmal weniger Wasser zur Verfügung als in der freien Natur, während auch das
natürliche Gleichgewicht durch die vielen Abfallstoffe, die die Fische produzieren,
angegriffen wird. Dies ist sicher der Fall bei der Haltung von Koi-Karpfen. Einerseits
kann durch Filtration das Wasser klar gehalten werden, andererseits sorgt die
Wasserzirkulation für ausreichend Sauerstoff. Der Cross-Flow Swirl kann sowohl
mechanisch als auch biologische eingesetzt werden, um das Wasser zu filtern. Über
beide Methoden hier eine kurze Beschreibung.
Mechanische Wirkung
Die Wirkung eines mechanischen Filters beruht auf das Entfernen von organischen
und anorganischen Schmutzteilchen und - abhängig vom Filtermaterial - Farbstoffen.
Um vorzubeugen, dass das Filtermaterial verstopft, muss dieses regelmäßig
gereinigt werden. Diese normal gesprochen triste Arbeit geht sehr einfach, weil
man die Kassetten mit Filtermaterialien einfach mit Leitungswasser ausspült.
Biologische Wirkung
Der Ausgangspunkt eines biologischen Filters besteht darin, durch Mikroorganismen
eine bessere und schnellere Zersetzung von organischen Bestandteilen zu erreichen.
Ein eingefahrener biologischer Filter begünstigt die Aktivität der Mikroorganismen
und stimuliert das Wachstum der Wasserpflanzen. Die Anwendung der biologischen
Filtration ist dann zu empfehlen, wenn die Rede ist von stagnierendem Pflanzenwachstum und übermäßiger Algenentwicklung. Zu Beginn wird die Filtration ausschließlich mechanisch sein, aber nach einiger Zeit werden die Materialien biologisch
aktiv. Die biologische Wirkung des Filters kann beschleunigt werden, indem man die
Filtermaterialien mit einer speziellen Bakterienkultur wie Bacterial Filterstart impft.
DER CROSS-FLOW SWIRL
Der Cross-Flow 'Swirl' mit Filterkassetten und 4 ausgesuchten Filtermaterialien
arbeitet nach dem Durchflussprinzip. Das Wasser wird standardmäßig durch eine
18 Watt UV-C Unit und die verschiedenen Filtermaterialien geleitet. Die UV-C Unit
behandelt effektiv Schwebealgen und vorhandene Krankheitskeime. Neu und
beispiellos ist die Bestückung mit einem Nitrat senkenden Filtermedium. Es ist ein
Glas-Keramik Material mit äußerst feinen Poren das in der Lage ist, Nitrate aufzunehmen. Das Nitrat Filtermedium wird in die sich drehenden Kartuschen (Swirls)
gefüllt, wodurch eine optimale Wasserbehandlung erreicht wird. Daneben besitzt
der Filter eine Kassette mit hochaktiver Filterkohle, eine Kassette mit einer Japanmatte und eine Halterung mit feinem Filterschaum. Die Kassetten mit Filtermaterial
sind schnell und einfach zu reinigen. Alles in allem, mit der UV-C Unit und dem ausgesuchten Filtermaterial sorgt dieser Cross-Flow Swirl für kristallklares und gesundes
Teichwasser. Geeignet für Teiche bis 10.000 Liter Wasser.
INSTALLATION
Der Cross-Flow Swirl besitzt 3 herausnehmbare Kassetten und ein Halterung für
Filterschaum. Der Filter wird komplett mit allen benötigten Filtermaterialien geliefert. Spülen Sie vor Gebrauch die Filtermaterialien sorgfältig aus. Gebrauchen Sie
das mitgelieferten Netz für die Filterkohle. Öffnen Sie die Swirls und füllen diese
an der Unterseite mit dem Nitrat Filtermedium. Legen Sie den Deckel richtig auf
den Filter, achten Sie darauf, dass der Dichtungsring in der dafür vorgesehenen
Nute liegt und schließen den Filter mit den Verschlussklemmen. Es ist ratsam,
bevor der Deckel geschlossen wird, den Filter mit Wasser voll laufen zu lassen.
Anschluss der Pumpe
Der Filter hat ein Schlauchtülle von 32/40 mm für die Einflussöffnung. Um Kapazitätsverlust entgegen zu treten, sollte die Schlauchtülle passend für den Durchmesser
des Pumpenschlauchs abgesägt werden. Wir empfehlen einen flexiblen, verstärken
Pumpenschlauch. Sichern Sie den Schlauch mit einer Schlauchklemme. Velda empfiehlt eine Pumpe mit einer Leistung von mindestens 2500 und höchstens 5000 Liter
per Stunde. Die empfohlene Pumpe ist eine High-Stream 4500. Diese robusten,
sparsamen Teichpumpen von Velda sorgen für einen guten Durchfluss und sind sehr
pflegeleicht. Die Abflussöffnung des Filters beträgt 50 mm. Gebrauchen Sie hierfür
einen flexiblen Schlauch und sichern diesen mit einer Schlauchklemme. Um Leckageproblemen vorzubeugen darf die Abflussöffnung nicht verkleinert werden.
PFLEGE
Wenn der Wasserausfluss aus dem Filter merklich nachlässt oder wenn am Deckel ein
Leck entsteht, muss das Filtermaterial gespült werden. Einige Male unter einem
Wasserkran ausspülen reicht im Allgemeinen aus. Die Verschlussklemmen sind so
konstruiert, dass sie aufspringen wenn der Druck im Filter zu hoch wird. Dies kann
beispielsweise der Fall sein, wenn das Filtermaterial zu stark verschmutzt ist oder
wenn ander Filtermaterial eingesetzt wird, das eine zu geringe Wasserdurchlässigkeit besitzt. Es ist ratsam, die hochaktive Kohle und Nitrat Filtermedium ein- oder
zweimal im Jahr zu erneuern. Auf jeden Fall sollte dies zu Beginn einer neuen
Teichsaison geschehen. Wenn durch irgendwelche Umstände die Wasserzufuhr
zum Filter vier Stunden oder länger unterbrochen war, sollte das Filtermaterial
zuerst gespült werden bevor Sie den Filter wieder starten. Hierdurch wird vermieden, dass durch Sauerstoffmangel abgestorbene Mikroorganismen in den Teich
gespült werden. Die Verwendung von Bacterial Filterstart ist dann empfehlenswert.
UV-C UNIT
Die mitgelieferte Einbau UV-C Unit 18 Watt ist geeignet um 10.000 Liter Teichwasser
klar zu halten. Die Unit kann einfach in die Halterung montiert werden. Die UV-C
Lampe entfernt Schwebealgen (grünes Wasser) und ist ein ausgezeichnetes Hilfsmittel im Kampf gegen bakterielle Infektionen. Der Cross-Flow Swirl hat eine abgetrennte Kammer, damit die UV-C Strahlung nicht mit den Filtermaterialien in Berührung kommt. Hierdurch werden die Mikroorganismen im Filtermaterial nicht geschädigt. Die Unit hat eine transparente Schraubkappe wodurch gefahrlos kontrolliert werden ob die Lampe leuchtet. Siehe auch die Gebrauchsanweisung UV-C Unit.
BITTE BEACHTEN
Ein Lecken kann bei dem Cross-Flow Swirl dadurch ausgelöst werden, dass im Filter
Druck aufgebaut wird und das Wasser nicht frei abfließen kann. Kontrollieren Sie bei
einer Leckage folgende Punkte:
l Stellen Sie den Filter horizontal auf einer ebenen Fläche oberhalb des Wasserniveaus.
l Die Kassetten und Filtermaterialien müssen entsprechend der Gebrauchsanweisung angeordnet sein.
l Kontrollieren Sie ob das Filtermaterial verstopft oder verschmutzt ist. Vor allem
wenn der Teich sehr grün ist/war, kann das Filtermaterial schnell verschmutzen
und muss dann gereinigt werden.
l Die Abflussöffnung des Filters (50 mm) darf nicht reduziert werden. Das Wasser
muss frei abfließen können.
l Die maximale Durchflusskapazität des Filters beträgt 5000 l/h. Wenn die Pumpenleistung größer ist, kann das Wasser über den Rand strömen.
l Vermeiden Sie Gegendruck. Das Wasser darf hinter dem Filter nicht hoch geführt
werden.
l Achten Sie darauf, dass die Gummiring richtig in den Deckelrand eingelegt ist.
Da Velda letztendlich keinen Einfluss auf die richtige Installation und den Betrieb
dieses Filters hat, kann Velda für eine eventuelle Leckage durch die der Teich Wasser
verliert nicht zur Verantwortung gezogen werden.
Neben den hier genannten Filtermaterialien hat Velda Filtermedien mit spezifischen
Eigenschaften:
l Norit Hochaktive Filterkohle für das Entfernen von Farbstoffen und Geruchsstoffen.
l Ammonium Filtermedium für die Absorption von Ammonium und Ammoniak.
GARANTIE
Velda gewährt für eine Dauer von 24 Monaten ab Kaufdatum die Garantie für das
ordnungsgemäße Funktionieren des Filters. Siehe hierzu die Bedingungen und
Bestimmungen auf dem beigefügten Garantieschein.
F MODE D' EMPLOI CROSS-FLOW SWIRL
GÉNÉRALITÉS
Une eau limpide constitue la base de l'équilibre biologique d'un bassin de jardin.
L'eau est le facteur le plus important d'un bassin sain car sa composition influence
directement la croissance des plantes aquatiques, le développement des microorganismes et la santé des poissons. L'eau doit par conséquent renfermer tous les
éléments nécessaires aux processus biologiques et chimiques du bassin. L'équilibre
biologique est atteint quand tous les paramètres sont favorables et que la flore
microbienne fonctionne convenablement. Un système de filtration constitue une
solution pour les bassins qui contiennent bien souvent un trop grand nombre de
poissons par rapport au volume d'eau. Dans un bassin, les poissons disposent d'une
quantité d'eau beaucoup plus faible que dans la nature, alors que, de surcroît l'équilibre naturel du bassin est souvent perturbé par leurs déjections, comme c'est le cas
dans les bassins abritant des carpes Koï. D'une part, la filtration assure la limpidité de
l'eau. D'autre part, la circulation de l'eau garantit la présence d'une quantité suffisante d'oxygène. Le Cross-Flow Swirl peut être utilisé en filtration mécanique et
biologique pour filtrer l'eau. Ces 2 méthodes sont exposées brièvement ci-dessous.
Filtration mécanique
Le but d'un filtre mécanique est l'élimination des particules de déchets organiques
et anorganiques et, en fonction de la masse filtrante, l'élimination de colorantes.
La masse filtrante doit être nettoyée régulièrement pour éviter qu'elle ne s'obstrue.
Ce travail, souvent ingrat, est simplifié dans le filtre, car il suffit de rincer à l'eau de
robinet les cassettes avec masses filtrantes.
Filtration biologique
L'objectif d'un filtre biologique est d'obtenir une transformation optimale et plus
rapide des substances organiques par l'action des micro-organismes. Un filtre biologique favorise l'activité générale des micro-organismes et stimule par conséquent
la croissance des plantes aquatiques. L'utilisation d'un filtre biologique est recommandée en cas de stagnation de la croissance des plantes et/ou d'une prolifération
des algues. Au départ, la filtration est uniquement mécanique mais après un certain
temps, les masses filtrantes acquièrent une action biologique. On peut stimuler
l'action biologique du filtre en ensemençant dans les masses filtrates une culture
de bactéries spéciale telle que Bacterial Filterstart.
LE CROSS-FLOW SWIRL
Le filtre Cross-Flow Swirl compte quatre types de masses filtrantes et fonctionne
selon le principe des filtres multichambres à décantation intégrée. L'eau passe
d'abord par un stérilisateur UV-C de 18 watts pour ensuite traverser plusieurs masses
de filtration. Le stérilisateur UV-C assure l'élimination des algues en suspension et des
germes pathogènes. La grande particularité et innovation du filtre Cross-Flow Swirl
est d'intégrer un module de filtration qui abaisse le taux de nitrates. Ce module
contient de la céramique de verre aux pores ultrafins et est capable d'adsorber les
nitrates. Ce module antinitrates compte trois conteneurs cylindriques qui, par leurs
mouvements rotatifs (swirl), optimisent le traitement de l'eau. Il convient de les ouvrir
afin de les remplir, toujours par le bas, de la masse filtrante antinitrates. Le filtre est
également équipé d'un compartiment amovible contenant du charbon hautement
actif, alors qu'un compartiment amovible contient un tapis japonais et un module à
mousse filtrante à maille fine. Les compartiments amovibles contenant les masses
filtrantes se nettoient aisément par un simple rinçage sous eau courante. Avec son
stérilisateur UV-C et ses masses filtrantes modulées en fonction des besoins réels des
bassins, le filtre Cross-Flow Swirl clarifie l'eau du bassin et la rend saine pour sa faune
et sa flore. Le filtre convient aux bassins contenant jusqu'à 10 000 litres d'eau.
INSTALLATION
Le Cross-Flow Swirl contient 3 cassettes amovibles et un support pour mouse filtrante.
Le filtre est fourni avec toutes les masses filtrantes nécessaires. Rincer soigneusement les masses filtrantes avant usage. Utiliser le filet fourni pour le charbon filtrant.
Ouvrir les cylindres swirl par le bas afin de les remplir de la masse filtrante antinitrates.
Placer le couvercle sur le filtre en veillant à ce que le joint d'étanchéité en caoutchouc
soit placé dans la rainure prévue à cet effet et fermer le filtre avec les clips. Avant la
fermeture du couvercle, il est recommandé de remplir entièrement le filtre d'eau.
Branchement de la pompe
Le filtre est pourvu de raccord d'entrée pour tuyaux de 32/40 mm. Ce raccord doit
être tronçonne aux dimensions du diamètre du tuyau de la pompe pour éviter
toute perte de débit. Nous recommandons l'usage d'un tuyau renforcé flexible
pour la pompe. Fixer le tuyau avec un collier de serrage. Velda conseille de régler ou
réguler le débit de la pompe sur 2500 à 5000 litres par heure. La pompe recommandeé est High-Stream 4500. Pompe bassin de Velda puissante et à faible consommation d'énergie. Le raccord de sortie du filtre mesure 50 mm. Le fixer et le serrer
convenablement dans l'orifice de sortie à l'aide de son contre-écrou. Utiliser ici un
tuyau flexible adapté et le fixer avec un collier de serrage. Ne pas réduire le diamètre de l'orifice d'évacuation, autrement des fuites se produiront dans le filtre.
ENTRETIEN
Les cassettes avec masses filtrantes doit être rincée si le débit d'eau du filtre diminue
sensiblement ou si une fuite se produit au niveau du couvercle. Il suffit généralement
de les rincer plusieurs fois sous l'eau de robinet. Les clips de fixation servant à verrouiller le couvercle sont conçus pour sauter dès que la pression à l'intérieur du filtre
devient trop élevée. La pression augmente en effet lorsque la masse filtrante est trop
engorgée ou lorsque les masses filtrantes utilisées n'assurent pas une bonne circulation de l'eau. Il est recommandé de renouveler le charbon actif et la masse filtrante
anti-nitrates une à deux fois par an et en tous cas au début de la nouvelle saison.
Si l'alimentation en eau du filtre a été interrompue pendant une période de quatre
heures ou plus longue, la masse filtrante doit être nettoyée avant la remise en
marche du filtre afin d'éviter la présence dans le bassin de micro-organismes morts
par manque d'oxygène. Il est recommandé d'utiliser Bacterial Filterstart.
MODULE UV-C
Le module UV-C 18 Watts fourni est destiné pour 10 000 litres d'eau. Le module se
monte aisément dans le support. La lampe UV-C clarifie en l'eau trouble du bassin
tandis que la lumière UV-C tue les parasites pathogènes. Le Cross-Flow Swirl
comporte une chambre séparée qui protège les masses filtrantes des rayonnements
de l'UV-C afin de préserver les micro-organismes présents dans la masse filtrante. Le
module est équipé d'un couvercle transparent pour plus de sécurité. Voir aussi le
mode d'emploi du module UV-C.
POINTS IMPORTANTS
Les fuites d'eau qui se produisent éventuellement le long du couvercle du Cross-Flow
Swirl sont dues à une certaine pression qui se forme à l'intérieur du filtre et qui empêche l'eau de s'écouler normalement. Il faut procéder à un nombre de vérifications :
l Placer le filtre à l'horizontale sur une surface plane située au-dessus du niveau de
l'eau du bassin.
l Placées les cassettes avec masses filtrantes selon les instructions dans la notice.
l Vérifier si les masses filtrantes ne sont pas colmatées, obstruées ou polluées. Si
l'eau du bassin a (eu au départ) une coloration très verdâtre, les masses filtrantes
s'obstruent rapidement et doivent être nettoyées.
l Le diamètre de sortie du filtre (50 mm) ne doit en aucun cas être réduit. Veiller à ce
que rien ne freine le débit d'eau.
l Le débit maximum du filtre est de 5 000 l/h. Lorsque le rendement net de la pompe
alimentant le filtre en eau est supérieur à ce débit, des fuites se produisent.
l Éviter contre-pression. Éviter (d'installer) toute remontée d'eau en aval du filtre.
l Veiller à ce que le joint d'étanchéité du couvercle soit placé convenablement dans
sa rainure.
Compte tenu de l'impossibilité pour Velda de vérifier le respect des instructions
d'installation, Velda décline toute responsabilité en cas de fuite éventuelle donnant lieu à une perte d'eau du bassin.
Velda décline, en dehors des masses filtrantes fournies, des masses filtrantes à
finalités particulières :
l Masse filtrante à charbon hautement actif Norit (élimine odeurs et colorantes).
l Masse filtrante anti-ammonium (adsorbe ammonium et ammoniac longtemps).
GARANTIE
Velda garantit le bon fonctionnement du filtre pendant une période de 24 mois à
compter de la date d'achat.Voir les conditions et les clauses de garantie figurant sur
le certificat de garantie.
GB INSTRUCTIONS FOR CROSS-FLOW SWIRL
GENERAL
Clean water is the basis for the biological balance in the garden pond. The most
important factor for a healthy pond environment is the water, since its composition
directly influences the growth of the water plants, the development of micro-organisms, and the condition of the fish. The water must then also contain all the elements
that are necessary for the biological and chemical processes in the environment.
If all the values are good and the micro-life function well, then there is a biological
balance. A filter installation is a solution for many ponds because often, too many fish
are kept in relation to the volume of the pond water. In a garden pond, fish have much
less water at their disposal than in nature, while the natural balance is also quickly
affected because the fish produce a lot of waste. This is definitely the case when
keeping Koi-carp. The water can be kept clearer through filtration, and the water
circulation ensures enough oxygen. The Cross-Flow Swirl can be used mechanically
as well as biologically to filter water. A short description of both methods follows.
Mechanical working
The working of a mechanical filter is based on removing organic and inorganic
waste particles and - depending on the filter material - removing colour particles.
To prevent the filter material from becoming silted up, it should be regularly rinsed
clean. This normally tedious task is as easy as rinsing the cassettes filled with filter
materials with tap water.
Biological working
The basis of a biological working filter is to obtain a better and quicker conversion of
organic elements through the use of micro-organisms. A biological filter promotes
the general activity of micro-organisms and by doing so, stimulates the growth of
water plants. Use of biological filtration is recommended when there is stagnant
plant growth and/or extreme algae growth. Initially, the filtration will be exclusively
mechanical, but over the course of time, the material becomes biologically active.
The biological working of the filter is stimulated by the inoculation of the filter
material with a special bacterial culture, such as Bacterial Filterstart.
THE CROSS-FLOW SWIRL
The Cross-Flow 'Swirl' with filter cassettes and 4 sophisticated filter materials, is based
on the flow principle. The water is passed along a standard UV-C Unit of 18 Watt,
through the various filter materials. The UV-C Unit ensures an effective treatment of
floating algae and any germs present. New and spectacular is the use of a nitrate
reducing filter medium. It is a glass-ceramic material with extremely fine pores,
which is capable of absorbing nitrates. This nitrate filter medium is placed in the
rotating holders (swirls), as a result of which the water treatment is optimum. The
filter also contains a cassette with highly activated filter carbon, a cassette with a
Japanese mat and a holder with fine filter foam. The cassettes with filter material can
be rinsed in a trice. All in all, the UV-C Unit and the sophisticated filter materials, this
Cross-Flow Swirl provides crystal clear and healthy pond water. Suitable for ponds
containing up to 10,000 litres of water.
INSTALLATION
The Cross-Flow Swirl contains 3 removable cassettes and a holder for filter foam.
The filter comes complete with all the necessary filter materials. Carefully rinse the
filter materials before use. Use the enclosed net for the filter carbon. Release the
swirls and fill them at the bottom side with the nitrate filter medium. Place the lid in
the correct position on the filter, ensuring that the connecting ring is placed in the
appropriate groove and close the filter with a fastening clamp. It is recommendable,
before closing the cover, to fill the filter with water.
Connecting the pump
The filter has a 32/40 mm hose connector for the intake opening. To prevent capacity loss, the hose connector must be sawed off to the diameter of the pump hose.
A flexible reinforced hose is recommended. Attach the hose with a fastening clamp.
Velda recommends using a minimal 2500 and maximal 5000 litres per hour pump.
The recommended pump is High-Stream 4500. These strong low-energy pond
pumps from Velda provide proper flow. They are maintenance friendly. The outflow swivel of the filter is 50 mm. Firmly tighten it with the jam nut in the outflow
opening of the filter. Use a suitable flexible hose here and secure this with a hose
clamp. To prevent leakage problems, the outflow opening should not be reduced.
MAINTENANCE
If the water output of the filter decreases considerably or if the lid is leaking, the
cassettes with filter material must be rinsed out. It is generally enough to rinse it
several times with tap water. The fastening clips have been constructed in such a
way that they will spring open when the pressure in the filter will become too high.
This will occur for example, if the filter material should contain too much dirt or if
any filter material would be used with a too small porosity for water. It is recommended to replace the active carbon and nitrate absorbing filter medium once or
twice a year, or at least, at the start of the new pond season. If the water supply to the
filter is stopped for four or more hours, the filter material must first be rinsed before
filtration resumes. This prevents the micro-organisms which die from an oxygen
shortage from getting in the pond. It is recommended to use Bacterial Filterstart.
UV-C UNIT
The built-in UV-C Unit 18 Watt supplied along is able to keep 10.000 litres of pond
water crystal clear. The unit can easily be placed in the holder. The UV-C lamp removes floating algae (green water) and it is an excellent remedy in the fight against
bacterial infections. The Cross-Flow Swirl has a separate compartment, meaning that
the UV-C radiation does not come in contact with the filter material. Therefore, the
micro-organisms in the filter material are not damaged. The unit has a transparent
screw cap for safe inspection of the lamp. See also the UV-C Unit instructions.
Besides the filter materials referred to, Velda has filter media with specific properties:
l Norit high active filter carbon to remove colourings and odours.
l Ammonium filter medium to absorb ammonium and ammonia.
ITEMS FOR SPECIAL ATTENTION
If water should leak from the top of the Cross-Flow Swirl, this can be caused by pressure building up inside the filter, as a result of which the water can not flow freely.
Below you find some items which will help you finding out why the filter is leaking:
l Place the filter above the level of the pond water and horizontally on a flat soil.
l Place the cassettes and filter materials in accordance with the instructions for use.
l Inspect whether the filter material is blocked up or polluted. Especially if the
pond water was/is considerably green, the filter material can quickly get polluted
and it has to be rinsed then.
l The outflow orifice of the filter (50 mm) may not be reduced. The water must be
able to flow out freely.
l The maximum flow capacity of the filter is 5000 l/h. If the net output of the pump
is larger, the water will flow over the edge.
l Avoid back pressure. The water may not be elevated after the filter.
l Inspect whether the rubber ring in the groove of the cover has been applied correctly.
As Velda can not exercise any influence on a proper installation as well as the
functioning of the filter on the spot, Velda can not be held liable for any leakage,
as a result of which the pond will loose water.
GUARANTEE
Velda guarantees the correct functioning of the filter for a period of 24 months after
purchase. See the conditions and stipulations on the enclosed guarantee card.
BODEM
WATERPLANTEN
BODEN
WASSERPFLANZEN
LE FOND
LES PLANTES
BOTTOM
WATER PLANTS
WATER
ALGEN
WASSER
ALGEN
L'EAU
LES ALGUES
WATER
ALGAE
FILTRATIE
VISSEN
FILTRATION
FISCHE
LA FILTRATION
LES POISSONS
FILTRATION
FISH
BELUCHTING
DIVERSEN
BELÜFTUNG
DIVERSES
L'AÉRATION
PRODUITS DIVERS
AERATION
MISCELLANEOUS
GEB126440100
Design, Research & Development
Velda The Netherlands
brings life to your pond
www.velda.com info@velda.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising