DIGITAL CALLIPER DIGITALE SCHUIFMAAT PIED À COULISSE À

DIGITAL CALLIPER DIGITALE SCHUIFMAAT PIED À COULISSE À
3472
DIGITAL CALLIPER
DIGITALE SCHUIFMAAT
PIED À COULISSE À AFFICHAGE NUMÉRIQUE
PIE DE REY CON DISPLAY DIGITAL
SCHIEBLEHRE MIT DIGITALER ANZEIGE
PAQUÍMETRO DIGITAL
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DO UTILIZADOR
4
8
12
16
20
24
3472
Applications - Toepassingen - Applications Aplicaciones - Anwendungen - Aplicações
1
 Measuring external
dimensions
 Externe afmetingen
 Mesurer la dimension
extérieure
 Medir las dimensiones
exteriores
 Außenabmessungen
 Medir a dimensão
exterior
 Measuring internal
dimensions
 Interne afmetingen
 Mesurer la dimension
intérieure
 Medir las dimensiones
interiores
 Innenabmessungen
messen
 Medir a dimensão
interior
2
V. 02 – 27/10/2014
2
©Velleman nv
3472
3






Measuring depth
Diepte meten
Mesurer la profondeur
Medir la profundidad
Tiefe messen
Medir em profundidade






Measuring steps
Stappen meten
Mesurer en étapes
Medir paso a paso
Schrittweise messen
Medir em etapas
4
5
V. 02 – 27/10/2014
 Deviation from
reference size A (with
"0" button)
 Afwijking van
referentiegrootte A
(met nulknop)
 Déviation de la taille de
référence A (bouton
zéro)
 Desviación del tamaño
de referencia A (con
puesta a cero)
 Abweichung der
Referenzgröße A (mit
Nullstellung) messen
 Desvio da medida de
referencia A (botão
zero)
3
©Velleman nv
3472
USER MANUAL
1.
Introduction
To all residents of the European Union
Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that
disposal of the device after its lifecycle could harm the
environment. Do not dispose of the unit (or batteries) as
unsorted municipal waste; it should be taken to a specialized
company for recycling. This device should be returned to
your distributor or to a local recycling service. Respect the local
environmental rules.
If in doubt, contact your local waste disposal authorities.
Thank you for choosing Perel! Please read the manual thoroughly
before bringing this device into service. If the device was damaged in
transit, do not install or use it and contact your dealer.
2.
Safety Instructions
Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last
pages of this manual.
Keep this device away from children and unauthorized
users.
DO NOT disassemble or open the cover. There are no userserviceable parts inside the device. Refer to an authorized
dealer for service and/or spare parts.
Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute
force when operating the device.
 Familiarise yourself with the functions of the device before actually
using it.
 All modifications of the device are forbidden for safety reasons.
Damage caused by user modifications to the device is not covered
by the warranty.
V. 02 – 27/10/2014
4
©Velleman nv
3472
 Only use the device for its intended purpose. Using the device in
an unauthorised way will void the warranty.
 Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual
is not covered by the warranty and the dealer will not accept
responsibility for any ensuing defects or problems.
 Keep this manual for future reference.
3.
Overview
Refer to the illustrations on page 2 of this manual.
1
2
3
4.
OFF key
ON/METRIC/INCH
change over key
data output socket
4
5
battery cover
zero setting
Applications
Refer to the illustrations on pages 2 and 3 of this manual.
5.
Cleaning and Maintenance
 Keep the device and the battery compartment clean and prevent
liquids from entering the electronic part to avoid damaged
electronics.
 Clean the device with petrol, lubricate the body with some clock
oil. Acetone and alcohol should not be used.
6.
Troubleshooting
Problem
The 5 digits
change every
second
Displayed value
does not change.
V. 02 – 27/10/2014
Cause
Battery voltage is
under 1.45 V
Solution
Replace battery.
Circuitry
malfunction
Remove the
battery and put it
back after 30
seconds.
5
©Velleman nv
3472
7.
LCD shows
000.00 mm /
00.000 in
Function keys do
not work
One of the keys is
short circuited
Calliper does not
measure
accurately
Sensor is dirty
No display on LCD
screen
1.
Key spring is bent
or deformed
2.
No battery
contact.
Battery
voltage is
under 1.1 V.
Remove the cover
and adjust key
spring position
Remove the cover
and adjust key
spring position
Remove the cover
and slider
assembly, clean
the sensor with
pressure air
( 51 kg/cm²),
and clean it with a
little petrol for dirt
prevention.
1. Restore
battery
contact.
2. Replace
battery
Technical Specifications
data output
maximum measuring
speed
display
battery
operating temperature
storage temperature
operating humidity
V. 02 – 27/10/2014
serial output for interface with host
computer or printer
1.5 m/sec or 60"/sec
LCD, features minus sign "-", character
in 6.35 mm / 0.25" height for 5 digits,
small digit "5" and "IN" indication for
inch measuring unit
1x 1.5 V silver oxide battery for one
year of continuous use
low-battery warning by flashing display
0°C  +40°C
-20°C  +70°C
0 to 80%
6
©Velleman nv
3472
Measuring range
0-200 mm / 0-8"
200-300 mm / 8-12"
Resolution and
Repeatability
Accuracy
0.01 mm /
0.0005"
0.03 mm / 0.001"
0.04 mm /
0.0015"
Use this device with original accessories only. Velleman nv
cannot be held responsible in the event of damage or injury
resulting from (incorrect) use of this device. For more info
concerning this product and the latest version of this manual,
please visit our website www.perel.eu. The information in this
manual is subject to change without prior notice.
© COPYRIGHT NOTICE
The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All
worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied,
reproduced, translated or reduced to any electronic medium or
otherwise without the prior written consent of the copyright holder.
V. 02 – 27/10/2014
7
©Velleman nv
3472
GEBRUIKERSHANDLEIDING
1.
Inleiding
Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat,
als het na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel
schade kan toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en
eventuele batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke
afval; het moet bij een gespecialiseerd bedrijf terechtkomen
voor recyclage. U moet dit toestel naar uw verdeler of naar een
lokaal recyclagepunt brengen. Respecteer de plaatselijke
milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten
betreffend de verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het
toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het
transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.
2.
Veiligheidsinstructies
Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie
achteraan deze handleiding.
Houd buiten het bereik van kinderen en onbevoegden.
Demonteer of open dit toestel NOOIT. Er zijn geen door de
gebruiker vervangbare onderdelen in dit toestel. Voor
onderhoud of reserveonderdelen, contacteer uw dealer.
Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de
bediening.
 Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat
gebruiken.
 Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen.
Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht valt
niet onder de garantie.
V. 02 – 27/10/2014
8
©Velleman nv
3472
 Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij
onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
 De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde
richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de
verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier
rechtstreeks verband mee houden.
 Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.
3.
Omschrijving
Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.
1
2
3
4.
UIT knop
AAN/METRISCH/INCH
omschakelknop
gegevensuitgang
4
5
deksel batterijvak
nulknop
Toepassingen
Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 en 3 van deze handleiding.
5.
Reiniging en onderhoud
 Houd het toestel en het batterijvak schoon; laat geen vloeistoffen
in het elektronische gedeelte komen om het niet te beschadigen.
 Maak het toestel schoon met benzine, en smeer het met een
beetje horlogeolie. Gebruik geen aceton of alcohol.
6.
Problemen en oplossingen
Probleem
De 5 cijfers
veranderen elke
seconde
Getoonde waarde
verandert niet
Oorzaak
Spanning van
batterij ligt onder
1.45 V
Storing in de
elektronica
LCD toont enkel
000.00 mm /
00.000 in
Er is een knop
kortgesloten
V. 02 – 27/10/2014
9
Oplossing
Batterij vervangen
Haal de batterij 30
seconden uit het
toestel
Verwijder het
dekseltje & zet de
knopveren goed
©Velleman nv
3472
Functietoetsen
werken niet
Schuifmaat meet
niet precies
Er verschijnt niets
op het scherm
Knopveer is
gebogen of
vervormd
Sensor is vuil
1.
2.
7.
De batterij
geeft geen
contact
Spanning
batterij ligt
onder 1.1 V
Verwijder het
dekseltje & zet de
knopveren goed
Verwijder de
bovenkant & het
glijstuk, blaas de
sensor schoon
( 51 kg/cm²), en
maak hem schoon
met een beetje
benzine
1. Herstel
contact met
batterij
2. Vervang de
batterij
Technische specificaties
gegevensuitgang
maximum meetsnelheid
scherm
batterij
werktemperatuur
opslagtemperatuur
opslagtemperatuur
V. 02 – 27/10/2014
seriële uitgang voor interface met
computer of printer
1.5 m/sec of 60"/sec
LCD, met minteken "-", 5 karakters met
hoogte 4.7 mm / 0.185", 'in'aanduiding met kleine 5 voor halve
waarde in inchmetingen
1 x 1.5 V zilveroxidebatterij voor een
jaar continu gebruik
als de batterij bijna uitgeput is gaat het
scherm knipperen
0°C  +40°C
-20°C  +70°C
0 tot 80%
10
©Velleman nv
3472
Meetbereik
0-200 mm / 0-8"
200-300 mm / 8-12"
Resolutie en
herhaalbaarheid
Nauwkeurigheid
0.01 mm /
0.0005"
0.03 mm / 0.001"
0.04 mm /
0.0015"
Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman
nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij
(verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over
dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie
www.perel.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen
tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
© AUTEURSRECHT
Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding.
Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan
om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren,
te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
rechthebbende.
V. 02 – 27/10/2014
11
©Velleman nv
3472
MODE D’EMPLOI
1.
Introduction
Aux résidents de l'Union européenne
Des informations environnementales importantes concernant
ce produit
Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que
l’élimination d’un appareil en fin de vie peut polluer
l'environnement. Ne pas jeter un appareil électrique ou
électronique (et des piles éventuelles) parmi les déchets
municipaux non sujets au tri sélectif ; une déchèterie
traitera l’appareil en question. Renvoyer les équipements usagés à
votre fournisseur ou à un service de recyclage local. Il convient de
respecter la réglementation locale relative à la protection de
l’environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour
élimination.
Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice
attentivement avant la mise en service de l’appareil. Si l’appareil a
été endommagé pendant le transport, ne pas l’installer et consulter
votre revendeur.
2.
Consignes de sécurité
Se référer à la garantie de service et de qualité Velleman® en
fin de notice.
Garder hors de la portée des enfants et des personnes non
autorisées.
NE JAMAIS désassembler ou ouvrir le boîtier. Il n’y a
aucune pièce maintenable par l’utilisateur. Commander des
pièces de rechange éventuelles chez votre revendeur.
Protéger contre les chocs et le traiter avec circonspection
pendant l’opération.
 Se familiariser avec le fonctionnement avant l’emploi.
V. 02 – 27/10/2014
12
©Velleman nv
3472
 Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité. Les
dommages occasionnés par des modifications par le client ne
tombent pas sous la garantie.
 N’utiliser qu’à sa fonction prévue. Un usage impropre annule
d'office la garantie.
 La garantie ne s’applique pas aux dommages survenus en
négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur
déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts
qui en résultent.
 Garder cette notice pour toute référence ultérieure.
3.
Description
Se référer aux illustrations en page 2 de cette notice.
1
bouton ARRÊT
4
2
sélecteur MARCHE/
MÉTRIQUE/POUCES
sortie de données
5
3
4.
compartiment des
piles
remise à zéro
Applications
Se référer aux illustrations en pages 2 et 3 de cette notice.
5.
Nettoyage et entretien
 Tenir propre l'appareil et le compartiment des piles ; empêcher
des fluides d'entrer la partie électronique pour éviter des
dommages.
 Nettoyer l'appareil avec du pétrole ; lubrifier la partie glissante
avec un peu d'huile horlogerie. Ne pas utiliser d'acétone ou
d'alcool.
6.
Problèmes et solutions
Problème
Les 5 chiffres
changent chaque
seconde
V. 02 – 27/10/2014
Cause
Le voltage de la
pile est sous
1.45 V
13
Solution
Remplacez la pile
©Velleman nv
3472
La valeur affichée
ne change pas
Dérèglement
électronique
Ecran affiche
000.00 mm /
00.000 in
Un bouton est
court-circuité
Les boutons ne
fonctionnent pas
Ressort du bouton
est déformé
Mesure n'est pas
précise
Le capteur est sale
Pas d'affichage
1.
2.
7.
Pas de
contact avec
la pile
Le voltage de
la pile est
sous 1.1 V
Enlevez la pile
pendant 30
secondes &
redémarrez
Enlevez le
couvercle &
ajustez le ressort
du bouton
Enlevez le
couvercle &
ajustez le ressort
du bouton
Enlevez le
couvercle et la
partie glissante,
nettoyez le
capteur avec de
l'air sous pression
( 51 kg/cm²), et
nettoyez-le
également avec
un peu de pétrole
1. Rétablissez le
contact avec
la pile.
2. Remplacez la
pile
Spécifications techniques
sortie de données
vitesse de mesure
maximale
écran
V. 02 – 27/10/2014
sortie sérielle pour interface avec un
ordinateur ou une imprimante
1.5 m/sec ou 60"/sec
LCD, avec signe minus "-", 5 caractères
en hauteur 4.7 mm / 0.185", petit digit
et indication "in" pour mesure en
pouces
14
©Velleman nv
3472
pile
température de
fonctionnement
température de stockage
humidité de
fonctionnement
Champ de
mesure
0-200 mm / 0-8"
200-300 mm / 8-12"
1 x pile protoxyde 1.5 V pour une
année d'usage continu
indication pile usée par écran clignotant
0°C  +40°C
-20°C  +70°C
0 à 80%
Résolution /
Répétabilité
Précision
0.01 mm /
0.0005"
0.03 mm / 0.001"
0.04 mm /
0.0015"
N’employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. La
SA Velleman ne peut, dans la mesure conforme au droit
applicable être tenue responsable des dommages ou lésions
(directs ou indirects) pouvant résulter de l’utilisation de cet
appareil. Pour plus d’information concernant cet article et la
dernière version de cette notice, visiter notre site web
www.perel.eu. Toutes les informations présentées dans cette
notice peuvent être modifiées sans notification préalable.
© DROITS D’AUTEUR
SA Velleman est l’ayant droit des droits d’auteur pour cette
notice. Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction,
traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de
cette notice par quelque procédé ou sur tout support électronique
que ce soit est interdite sans l’accord préalable écrit de l’ayant droit.
V. 02 – 27/10/2014
15
©Velleman nv
3472
MANUAL DEL USUARIO
1.
Introducción
A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente
concerniente a este producto
Este símbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira
las muestras inservibles, podrían dañar el medio ambiente.
No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura
doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje.
Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de
reciclaje local. Respete las leyes locales en relación con el medio
ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para
residuos.
¡Gracias por haber comprado el 3472! Lea atentamente las
instrucciones del manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido
algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con
su distribuidor.
2.
Instrucciones de seguridad
Véase la Garantía de servicio y calidad Velleman® al final de
este manual del usuario.
Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no
capacitadas y niños.
NUNCA desmonte ni abra la caja. El usuario no habrá de
efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con
su distribuidor si necesita piezas de recambio.
No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante el
manejo y la instalación.
 Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.
 Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del
aparato están prohibidas. Los daños causados por modificaciones
no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
V. 02 – 27/10/2014
16
©Velleman nv
3472
 Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este
manual. Su uso incorrecto anula la garantía
 Daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de
este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será
responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
 Guarde este manual del usuario para cuando necesite consultarlo.
3.
Descripción
Véase las figuras en la página 2 de este manual del usuario.
1
botón APAGADO
4
2
selector ENCENDIDO/
milímetros/pulgadas
conector de salida de
datos
5
3
4.
compartimiento de
pilas
Reinicialización
Aplicaciones
Véase las figuras en la página 2 y 3 de este manual del usuario.
5.
Limpieza y mantenimiento
1.
Mantenga limpio el aparato y el compartimiento de pilas; evite
que los líquidos entren en la parte electrónico para evitar daños.
Limpie el aparato con gasolina; lubrique la parte deslizante con
un poco de aceite de relojería. No use acetona ni alcohol.
2.
6.
Solución de problemas
Problema
Los 5 dígitos
cambian cada
segundo
El valor
visualizado no
cambia
Causa
El voltaje de la
pila está bajo 1.45
V
Mal
funcionamiento
V. 02 – 27/10/2014
17
Solución
Reemplace la pila
Quite la pila &
vuelva a
introducirla
después de 30
seg.
©Velleman nv
3472
La pantalla
visualiza
000.00 mm /
00.000 in
Los botones no
funcionan
Medidas
incorrectas
No se ve nada en
la pantalla
Un botón está
cortocircuitado
Quite la tapa &
ajuste el resorte
del botón
El resorte del
botón está
deformado
El sensor está
sucio
Quite la tapa &
ajuste el resorte
del botón
Quite la tapa y la
parte deslizante,
limpie el sensor
con aire bajo
presión
( 51 kg/cm²) y
límpielo también
con un poco de
gasolina
1. Restablece el
contacto con
la pila
2. Reemplace la
pila
1.
2.
7.
No hay
contacto con
la pila
El voltaje de
la pila está
bajo 1.1 V
Especificaciones
salida de datos
salida en serie para interface con un
ordenador o una impresora
velocidad de medida máx. 1.5 m/seg. o 60"/seg.
pantalla
LCD, con signo negativo "-", 5 dígitos
con altura 4.7 mm / 0.185", indicación
"mm" para los milímetros y pequeño
dígito "5" e indicación "in" para medir
en pulgadas
pila
1 x pila de óxido de plata 1.5 V para un
año de uso continuo
indicación de batería baja: la pantalla
parpadea
temperatura de
0°C  +40°C
funcionamiento
V. 02 – 27/10/2014
18
©Velleman nv
3472
temperatura de
almacenamiento
humedad de
funcionamiento
Rango de
medida
0-200 mm / 0-8"
200-300 mm / 8-12"
-20°C  +70°C
de 0 a 80%
Resolución /
repetibilidad
0.01 mm /
0.0005"
Precisión
0.03 mm / 0.001"
0.04 mm /
0.0015"
Utilice este aparato sólo con los accesorios originales.
Velleman NV no será responsable de daños ni lesiones
causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más
información sobre este producto y la versión más reciente de
este manual del usuario, visite nuestra página www.perel.eu.
Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de
este manual sin previo aviso.
© DERECHOS DE AUTOR
Velleman NV dispone de los derechos de autor para este
manual del usuario. Todos los derechos mundiales
reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir,
copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin
previo permiso escrito del derecho habiente.
V. 02 – 27/10/2014
19
©Velleman nv
3472
BEDIENUNGSANLEITUNG
1.
Einführung
An alle Einwohner der Europäischen Union
Wichtige Umweltinformationen über dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass
die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus der
Umwelt Schaden zufügen kann. Entsorgen Sie die Einheit
(oder verwendeten Batterien) nicht als unsortiertes
Hausmüll; die Einheit oder verwendeten Batterien müssen
von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt
werden. Diese Einheit muss an den Händler oder ein
örtliches Recycling-Unternehmen retourniert werden. Respektieren
Sie die örtlichen Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich für
Entsorgungsrichtlinien an Ihre örtliche Behörde.
Wir bedanken uns für den Kauf des 3472! Lesen Sie diese
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.
Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall
sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren
Händler.
2.
Sicherheitshinweise
Siehe Velleman® Service- und Qualitätsgarantie am Ende dieser
Bedienungsanleitung.
Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerät fern.
Demontieren oder öffnen Sie das Gerät NIE. Es gibt keine
zu wartenden Teile. Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei
Ihrem Fachhändler.
Vermeiden Sie Erschütterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt
während der Installation und Bedienung des Gerätes.
 Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit
seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
V. 02 – 27/10/2014
20
©Velleman nv
3472
 Eigenmächtige Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen
verboten. Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige
Änderungen erlischt der Garantieanspruch.
 Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in
dieser Bedienungsanleitung sonst kann dies zu Schäden am
Produkt führen und erlischt der Garantieanspruch.
 Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus
resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine
Haftung.
 Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige
Einsichtnahme auf.
3.
Umschreibung
Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.
1
2
3
4.
AUS-Schalter
EIN/METRISCH/INCH
Umschalttaste
Datenausgangsbuchse
4
5
Batteriefachdechsel
Nullstellung
Anwendungen
Siehe Abbildungen, Seite 2 und 3 dieser Bedienungsanleitung.
5.
Reinigung und Wartung
 Halten Sie das Gerät und das Batteriefach sauber. Sorgen Sie
dafür, dass keine Flüssigkeiten in den elektronischen Teil geraten.
So vermeiden Sie Beschädigung des Gerätes.
 Machen Sie das Gerät mit Benzin sauber und schmieren Sie es mit
etwas Uhrenöl. Verwenden Sie entweder Aceton noch Alkohol.
6.
Problemlösungen
Problem
Die 5 Digits
ändern sich jede
Sekunde
V. 02 – 27/10/2014
Uhrsache
Batteriespannung
unter 1.45 V
21
Lösung
Batterie
ersetzen
©Velleman nv
3472
7.
Der gezeigte
Wert ändert sich
nicht
Störung in der
Elektronik
LCD zeigt nur
000.00 mm /
00.000 in
Es ist eine Taste
kurzgeschlossen
Funktionstasten
funktionieren
nicht
Tastenfeder ist
gebogen oder
verformt
Mess-Schieber
misst nicht
genau
Sensor ist schmutzig
Es erscheint
nichts im Display
1.
2.
Die Batterie gibt
keinen Kontakt
Batteriespannung
unter 1.1 V
Entfernen Sie
die Batterie 30
Sek. aus dem
Gerät
Entfernen Sie
den Deckel &
stellen Sie die
Tastenfedern
richtig
Entfernen Sie
den Deckel &
stellen Sie die
Tastenfedern
richtig
Entfernen Sie
die Oberseite &
den gleitenden
Teil, blasen Sie
den Sensor
sauber
( 51 kg/cm²)
und machen Sie
ihn mit etwas
Benzin sauber
1. Stellen Sie
den Kontakt
mit der
Batterie
wieder her
2. Ersetzen Sie
die Batterie
Technische Daten
Datenausgang
serieller Ausgang für Schnittstelle mit
Hauptcomputer oder -Drucker
max. Messgeschwindigkeit 1.5 m/Sek. oder 60"/Sek.
V. 02 – 27/10/2014
22
©Velleman nv
3472
Display
Batterie
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur
Arbeitsfeuchtigkeit
Messbereich
0-200 mm / 0-8"
200-300 mm / 8-12"
LCD, mit Minuszeichen "-", 5 Digits mit
Höhe 4.7 mm / 0.185", 'IN'-Anzeige mit
kleiner 5 für halben Wert in
Inchmessungen
eine 1.5V-Batterie mit Silberoxid für ein
Jahr Dauerbetrieb
als die Batterie fast leer ist, fängt der
Schirm an zu blinken
0°C  +40°C
-20°C  +70°C
0 bis 80%
Auflösung und
Wiederholbarkeit
Genauigkeit
0.01 mm /
0.0005"
0.03 mm / 0.001"
0.04 mm /
0.0015"
Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen.
Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder
Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für
mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste
Version dieser Bedienungsanleitung, siehe www.perel.eu. Alle
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
© URHEBERRECHT
Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese
Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten.
Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht
gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu
reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu
speichern.
V. 02 – 27/10/2014
23
©Velleman nv
3472
MANUAL DO UTILIZADOR
1.
Introdução
Aos cidadãos da União Europeia
Importantes informações sobre o meio ambiente no que
respeita a este produto
Este símbolo no aparelho ou na embalagem indica que,
enquanto desperdícios, poderão causar danos no meio
ambiente. Não deite o aparelho (nem as pilhas, se as
houver) no lixo doméstico; dirija-se a uma empresa
especializada em reciclagem. Devolva o aparelho ao seu
distribuidor ou ao posto de reciclagem local. Respeite a legislação
local relativa ao meio ambiente.
Em caso de dúvidas, contacte com as autoridades locais para
os resíduos.
Agradecemos o facto de ter escolhido a Perel! Leia atentamente as
instruções do manual antes de usar o aparelho. Caso o aparelho
tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre
em contacto com o seu distribuidor.
2.
Instruções de segurança
Consulte a Garantia de serviço e qualidade Velleman® na parte
final deste manual do utilizador.
Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e pessoas
não qualificadas.
NUNCA desmonte ou tente abrir a capa exterior. O
utilizador não terá de fazer a manutenção das peças.
Contacte o seu distribuidor caso necessite de peças de
substituição.
Proteja o aparelho de quedas e má utilização. Evite usar
força excessiva ao utilizar o aparelho.
 Familiarize-se com o funcionamento do aparelho antes de o
utilizar.
V. 02 – 27/10/2014
24
©Velleman nv
3472
 Por razões de segurança, estão proibidas quaisquer modificações
do aparelho desde que não autorizadas. Os danos provocados por
modificações não autorizadas, não estão cobertos pela garantia.
 Utilize o aparelho apenas para as aplicações descritas neste
manual. Uma utilização incorreta anula a garantia completamente.
 Danos causados pelo não cumprimento das normas de segurança
referidas neste manual anulam a garantia e o seu distribuidor não
será responsável por quaisquer danos ou outros problemas daí
resultantes.
 Guarde este manual para posterior consulta.
3.
Descrição
Ver as figuras da página 2 deste manual do utilizador.
1
tecla para DESLIGAR
4
2
tecla para
LIGAR/MÉTRICO/POLE
GADAS
tomada de saida de
dados
5
3
4.
compartimento das
pilhas
voltar a zeros
Aplicações
Observe as imagens das páginas 2 e 3 deste manual.
5.
Limpeza e manutenção
 Mantenha o aparelho e o compartimento das pilhas sempre limpos
e não deixe entrar líquidos nos componentes electrónicos para
evitar que se danifiquem.
 Limpe o aparelho com petróleo e lubrifique o corpo do aparelho
com algum tipo de óleo para relógios. Não deve usar álcool ou
acetona.
6.
Resolução de problemas
Problema
Os 5 dígitos
mudam a cada 5
segundos
V. 02 – 27/10/2014
Causa
A voltagem da
bateria é inferior a
1.45 V
25
Solução
Substitua a
bateria.
©Velleman nv
3472
7.
Os valores
apresentados não
mudam.
No LCD aparece
000.00 mm /
00.000 in
As teclas de
função não
funcionam
O compasso não
mede com
precisão
Mau
funcionamento do
circuito
Uma das teclas
está em curtocircuito
A mola da tecla
está vergada ou
deformada
O sensor está sujo
Ecrã LCD sem
imagem
1.
2.
Bateria sem
contacto
A voltagem
da bateria é
inferior a 1.1
V
Retire a bateria e
volte a colocá-la
após 30 segundos.
Retire a tampa e
ajuste a posição
da mola das teclas
Retire a tampa e
ajuste a posição
da mola das teclas
Retire a tampa,
limpe o sensor
com pressão de
ar( 51 kg/cm²), e
limpe-o também
com um pouco de
petróleo para
evitar a
acumulação de
sujidade.
1. Restabeleça o
contacto da
bateria.
2. Substitua a
bateria
Especificações
saída de dados
velocidade de medição
máxima
ecrã
V. 02 – 27/10/2014
saída de série para interface com
computador ou impressora
1.5 m/seg ou 60"/seg
LCD, apresenta sinal de menos "-",
caracteres com 6.35 mm / 0.25" de
altura para 5 dígitos, pequeno dígito "5"
e indicação "IN" para medição em
polegadas
26
©Velleman nv
3472
bateria
temperatura de
funcionamento
temperatura de
armazenamento
humidade em
funcionamento
Amplitude de
medição
0-200 mm / 0-8"
200-300 mm / 812"
1 pilha de óxido de prata de 1.5 V para
utilização contínua durante um ano
aviso de bateria fraca através de
indicação no ecrã
0°C  +40°C
-20°C  +70°C
de 0 a 80%
Resolução e
Repetibilidade
Precisão
0.01 mm /
0.0005"
0.03 mm / 0.001"
0.04 mm /
0.0015"
Utilize este aparelho apenas com acessórios originais. A
Velleman NV não será responsável por quaisquer danos ou
lesões causados pelo uso (indevido) do aparelho. Para mais
informação sobre este produto e para aceder à versão mais
recente deste manual do utilizador, visite a nossa página
www.perel.eu. Podem alterar-se as especificações e o
conteúdo deste manual sem aviso prévio.
© DIREITOS DE AUTOR
A Velleman NV detém os direitos de autor deste manual do
utilizador. Todos os direitos mundiais reservados. É
estritamente proibido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar
este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização
escrita por parte da detentora dos direitos.
V. 02 – 27/10/2014
27
©Velleman nv
Velleman® Service and Quality Warranty
Since its foundation in 1972, Velleman®
acquired extensive experience in the
electronics world and currently distributes its
products in over 85 countries.
All our products fulfil strict quality requirements
and legal stipulations in the EU. In order to
ensure the quality, our products regularly go
through an extra quality check, both by an
internal quality department and by specialized
external organisations. If, all precautionary
measures notwithstanding, problems should
occur, please make appeal to our warranty
(see guarantee conditions).
General Warranty Conditions Concerning
Consumer Products (for EU):
• All consumer products are subject to a 24month warranty on production flaws and
defective material as from the original date of
purchase.
• Velleman® can decide to replace an article
with an equivalent article, or to refund the retail
value totally or partially when the complaint is
valid and a free repair or replacement of the
article is impossible, or if the expenses are out
of proportion.
You will be delivered a replacing article or a
refund at the value of 100% of the purchase
price in case of a flaw occurred in the first year
after the date of purchase and delivery, or a
replacing article at 50% of the purchase price
or a refund at the value of 50% of the retail
value in case of a flaw occurred in the second
year after the date of purchase and delivery.
• Not covered by warranty:
- all direct or indirect damage caused after
delivery to the article (e.g. by oxidation,
shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the
article, as well as its contents (e.g. data loss),
compensation for loss of profits;
- consumable goods, parts or accessories that
are subject to an aging process during normal
use, such as batteries (rechargeable, nonrechargeable, built-in or replaceable), lamps,
rubber parts, drive belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage,
lightning, accident, natural disaster, etc.…;
- flaws caused deliberately, negligently or
resulting from improper handling, negligent
maintenance, abusive use or use contrary to
the manufacturer’s instructions;
- damage caused by a commercial,
professional or collective use of the article (the
warranty validity will be reduced to six (6)
months when the article is used
professionally);
- damage resulting from an inappropriate
packing and shipping of the article;
- all damage caused by modification, repair or
alteration performed by a third party without
written permission by Velleman®.
• Articles to be repaired must be delivered to
your Velleman® dealer, solidly packed
(preferably in the original packaging), and be
completed with the original receipt of purchase
and a clear flaw description.
• Hint: In order to save on cost and time,
please reread the manual and check if the flaw
is caused by obvious causes prior to
presenting the article for repair. Note that
returning a non-defective article can also
involve handling costs.
• Repairs occurring after warranty expiration
are subject to shipping costs.
• The above conditions are without prejudice
to all commercial warranties.
The above enumeration is subject to
modification according to the article (see
article’s manual).
Velleman® service- en kwaliteitsgarantie
Velleman® heeft sinds zijn oprichting in 1972
een ruime ervaring opgebouwd in de
elektronicawereld en verdeelt op dit moment
producten in meer dan 85 landen. Al onze
producten beantwoorden aan strikte
kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen
geldig in de EU. Om de kwaliteit te
waarborgen, ondergaan onze producten op
regelmatige tijdstippen een extra
kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen
kwaliteitsafdeling als door externe
gespecialiseerde organisaties. Mocht er
ondanks deze voorzorgen toch een probleem
optreden, dan kunt u steeds een beroep doen
op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).
Algemene waarborgvoorwaarden
consumentengoederen (voor Europese
Unie):
• Op alle consumentengoederen geldt een
garantieperiode van 24 maanden op
productie- en materiaalfouten en dit vanaf de
oorspronkelijke aankoopdatum.
• Indien de klacht gegrond is en een gratis
reparatie of vervanging van een artikel
onmogelijk is of indien de kosten hiervoor
buiten verhouding zijn, kan Velleman®
beslissen het desbetreffende artikel te
vervangen door een gelijkwaardig artikel of de
aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of
volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u
een vervangend product of terugbetaling ter
waarde van 100% van de aankoopsom bij
ontdekking van een gebrek tot één jaar na
aankoop en levering, of een vervangend
product tegen 50% van de kostprijs of
terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één
jaar tot 2 jaar.
• Valt niet onder waarborg:
- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade
na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv.
door oxidatie, schokken, val, stof, vuil,
vocht...), en door het toestel, alsook zijn
inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor
eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of
hulpstukken die onderhevig zijn aan
veroudering door normaal gebruik zoals bv.
batterijen (zowel oplaadbare als nietoplaadbare, ingebouwd of vervangbaar),
lampen, rubberen onderdelen,
aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand,
waterschade, bliksem, ongevallen,
natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid
of door een onoordeelkundige behandeling,
slecht onderhoud of abnormaal gebruik of
gebruik van het toestel strijdig met de
voorschriften van de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel,
professioneel of collectief gebruik van het
apparaat (bij professioneel gebruik wordt de
garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende
bescherming bij transport van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of
modificaties uitgevoerd door derden zonder
toestemming van Velleman®.
• Toestellen dienen ter reparatie aangeboden
te worden bij uw Velleman®-verdeler. Het
toestel dient vergezeld te zijn van het
oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een
degelijke verpakking (bij voorkeur de originele
verpakking) en voeg een duidelijke
foutomschrijving bij.
• Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan
te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de
hand liggende reden is waarom het toestel niet
naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze
wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk
eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen
een kost voor controle aangerekend kan
worden.
• Bij reparaties buiten de waarborgperiode
zullen transportkosten aangerekend worden.
• Elke commerciële garantie laat deze rechten
onverminderd.
Bovenstaande opsomming kan eventueel
aangepast worden naargelang de aard van
het product (zie handleiding van het
betreffende product).
Garantie de service et de qualité
Velleman®
Depuis 1972, Velleman® a gagné une vaste
expérience dans le secteur de l’électronique et
est actuellement distributeur dans plus de 85
pays.
Tous nos produits répondent à des exigences
de qualité rigoureuses et à des dispositions
légales en vigueur dans l’UE. Afin de garantir
la qualité, nous soumettons régulièrement nos
produits à des contrôles de qualité
supplémentaires, tant par notre propre service
qualité que par un service qualité externe.
Dans le cas improbable d’un défaut malgré
toutes les précautions, il est possible
d’invoquer notre garantie (voir les conditions
de garantie).
Conditions générales concernant la
garantie sur les produits grand public
(pour l’UE) :
• tout produit grand public est garanti 24 mois
contre tout vice de production ou de matériaux
à dater du jour d’acquisition effective ;
• si la plainte est justifiée et que la réparation
ou le remplacement d’un article est jugé
impossible, ou lorsque les coûts s’avèrent
disproportionnés, Velleman® s’autorise à
remplacer ledit article par un article équivalent
ou à rembourser la totalité ou une partie du
prix d’achat. Le cas échéant, il vous sera
consenti un article de remplacement ou le
remboursement complet du prix d’achat lors
d’un défaut dans un délai de 1 an après l’achat
et la livraison, ou un article de remplacement
moyennant 50% du prix d’achat ou le
remboursement de 50% du prix d’achat lors
d’un défaut après 1 à 2 ans.
• sont par conséquent exclus :
- tout dommage direct ou indirect survenu à
l’article après livraison (p.ex. dommage lié à
l’oxydation, choc, chute, poussière, sable,
impureté…) et provoqué par l’appareil, ainsi
que son contenu (p.ex. perte de données) et
une indemnisation éventuelle pour perte de
revenus ;
- toute pièce ou accessoire nécessitant un
remplacement causé par un usage normal
comme p.ex. piles (rechargeables comme non
rechargeables, intégrées ou remplaçables),
ampoules, pièces en caoutchouc, courroies…
(liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d’un incendie, de
la foudre, d’un accident, d’une catastrophe
naturelle, etc. ;
- out dommage provoqué par une négligence,
volontaire ou non, une utilisation ou un
entretien incorrect, ou une utilisation de
l’appareil contraire aux prescriptions du
fabricant ;
- tout dommage à cause d’une utilisation
commerciale, professionnelle ou collective de
l’appareil (la période de garantie sera réduite à
6 mois lors d’une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l’appareil qui résulte d’une
utilisation incorrecte ou différente que celle
pour laquelle il a été initialement prévu comme
décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de
l’appareil emballé dans un conditionnement
non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par
une tierce personne sans l’autorisation
explicite de SA Velleman® ; - frais de
transport de et vers Velleman® si l’appareil
n’est plus couvert sous la garantie.
• toute réparation sera fournie par l’endroit de
l’achat. L’appareil doit nécessairement être
accompagné du bon d’achat d’origine et être
dûment conditionné (de préférence dans
l’emballage d’origine avec mention du défaut) ;
• tuyau : il est conseillé de consulter la notice
et de contrôler câbles, piles, etc. avant de
retourner l’appareil. Un appareil retourné jugé
défectueux qui s’avère en bon état de marche
pourra faire l’objet d’une note de frais à charge
du consommateur ;
• une réparation effectuée en-dehors de la
période de garantie fera l’objet de frais de
transport ;
• toute garantie commerciale ne porte pas
atteinte aux conditions susmentionnées.
La liste susmentionnée peut être sujette à
une complémentation selon le type de
l’article et être mentionnée dans la notice
d’emploi.
Garantía de servicio y calidad Velleman®
Desde su fundación en 1972 Velleman® ha
adquirido una amplia experiencia como
distribuidor en el sector de la electrónica en
más de 85 países. Todos nuestros productos
responden a normas de calidad rigurosas y
disposiciones legales vigentes en la UE. Para
garantizar la calidad, sometemos nuestros
productos regularmente a controles de calidad
adicionales, tanto a través de nuestro propio
servicio de calidad como de un servicio de
calidad externo. En el caso improbable de que
surgieran problemas a pesar de todas las
precauciones, es posible recurrir a nuestra
garantía (véase las condiciones de garantía).
Condiciones generales referentes a la
garantía sobre productos de venta al
público (para la Unión Europea):
• Todos los productos de venta al público
tienen un período de garantía de 24 meses
contra errores de producción o errores en
materiales desde la adquisición original;
• Si la queja está fundada y si la reparación o
sustitución de un artículo no es posible, o si
los gastos son desproporcionados, Velleman®
autoriza reemplazar el artículo por un artículo
equivalente o reembolsar la totalidad o una
parte del precio de compra. En este caso,
usted recibirá un artículo de recambio o el
reembolso completo del precio de compra si
encuentra algún fallo hasta un año después
de la compra y entrega, o un artículo de
recambio al 50% del precio de compra o el
reembolso del 50% del precio de compra si
encuentra un fallo después de 1 año y hasta
los 2 años después de la compra y entrega.
Por consiguiente, están excluidos entre
otras cosas:
- todos los daños causados directa o
indirectamente al aparato (p.ej. por oxidación,
choques, caída,...) y a su contenido (p.ej.
pérdida de datos) después de la entrega y
causados por el aparato, y cualquier
indemnización por posible pérdida de
ganancias;
- partes o accesorios, que estén expuestos al
desgaste causado por un uso normal, como
por ejemplo baterías (tanto recargables como
no recargables, incorporadas o
reemplazables), bombillas, partes de goma,
etc. (lista ilimitada);
- defectos causados por un incendio, daños
causados por el agua, rayos, accidentes,
catástrofes naturales, etc.;
- defectos causados a conciencia, descuido o
por malos tratos, un mantenimiento
inapropiado o un uso anormal del aparato
contrario a las instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial,
profesional o colectivo del aparato (el período
de garantía se reducirá a 6 meses con uso
profesional);
- daños causados por un uso incorrecto o un
uso ajeno al que está previsto el producto
inicialmente como está descrito en el manual
del usuario;
- daños causados por una protección
insuficiente al transportar el aparato.
- daños causados por reparaciones o
modificaciones efectuadas por una tercera
persona sin la autorización explícita de
Velleman®;
- se calcula gastos de transporte de y a
Velleman® si el aparato ya no está cubierto
por la garantía.
• Cualquier artìculo que tenga que ser
reparado tendrá que ser devuelto a su
distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato
con la factura de compra original y
transpórtelo en un embalaje sólido
(preferentemente el embalaje original). Incluya
también una buena descripción del fallo;
• Consejo: Lea el manual del usuario y
controle los cables, las pilas, etc. antes de
devolver el aparato. Si no se encuentra un
defecto en el artículo los gastos podrían correr
a cargo del cliente;
• Los gastos de transporte correrán a carga
del cliente para una reparación efectuada
fuera del período de garantía.
• Cualquier gesto comercial no disminuye
estos derechos.
La lista previamente mencionada puede ser
adaptada según el tipo de artículo (véase el
manual del usuario del artículo en
cuestión).
Velleman® Service- und Qualitätsgarantie
Seit der Gründung in 1972 hat Velleman®
sehr viel Erfahrung als Verteiler in der
Elektronikwelt in über 85 Ländern aufgebaut.
Alle Produkte entsprechen den strengen
Qualitätsforderungen und gesetzlichen
Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu
gewährleisten werden unsere Produkte
regelmäßig einer zusätzlichen
Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von
unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch
von externen spezialisierten Organisationen.
Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen,
Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die
Garantie in Anspruch (siehe
Garantiebedingungen).
Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug
auf Konsumgüter (für die Europäische
Union):
• Alle Produkte haben für Material- oder
Herstellungsfehler eine Garantieperiode von
24 Monaten ab Verkaufsdatum.
• Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine
kostenlose Reparatur oder ein Austausch des
Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten
dafür unverhältnismäßig sind, kann
Velleman® sich darüber entscheiden, dieses
Produkt durch ein gleiches Produkt zu
ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder
teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall
erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine
Rückzahlung im Werte von 100% der
Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu
1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie
bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von
50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung
im Werte von 50 % im Falle eines Defektes im
zweiten Jahr.
• Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- alle direkten oder indirekten Schäden, die
nach Lieferung am Gerät und durch das Gerät
verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall,
Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch
der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung
für eventuellen Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die
durch normalen Gebrauch dem Verschleiß
ausgesetzt sind, wie z.B. Batterien (nicht nur
aufladbare, sondern auch nicht aufladbare,
eingebaute oder ersetzbare), Lampen,
Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte
Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden,
Wasserschaden, Blitz, Unfälle,
Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche,
nachlässige oder unsachgemäße Anwendung,
schlechte Wartung, zweckentfremdete
Anwendung oder Nichtbeachtung von
Benutzerhinweisen in der
Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen,
professionellen oder kollektiven Anwendung
des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung
wird die Garantieperiode auf 6 Monate
zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine
unsachgemäße Verpackung und
unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte
Änderungen, Reparaturen oder
Modifikationen, die von einem Dritten ohne
Erlaubnis von Velleman® vorgenommen
werden.
• Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an
Ihren Velleman®-Verteiler. Legen Sie das
Produkt ordnungsgemäß verpackt
(vorzugsweise die Originalverpackung) und
mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie
eine deutliche Fehlerbeschreibung hinzu.
• Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen,
lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals
und überprüfen Sie, ob es keinen auf de Hand
liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur
Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der
Überprüfung des Gerätes heraus, dass kein
Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden
eine Untersuchungspauschale berechnet.
• Für Reparaturen nach Ablauf der
Garantiefrist werden Transportkosten
berechnet.
• Jede kommerzielle Garantie lässt diese
Rechte unberührt.
Die oben stehende Aufzählung kann
eventuell angepasst werden gemäß der Art
des Produktes (siehe Bedienungsanleitung
des Gerätes).
Garantia de serviço e de qualidade
Velleman®
Desde a sua fundação em 1972 Velleman®
tem adquirido uma amplia experiencia no
sector da eletrónica com uma distribuição em
mais de 85 países.
Todos os nossos produtos respondem a
exigências rigorosas e a disposições legais
em vigor na UE. Para garantir a qualidade,
submetemos regularmente os nossos
produtos a controles de qualidade
suplementares, com o nosso próprio serviço
qualidade como um serviço de qualidade
externo. No caso improvável de um defeito
mesmo com as nossas precauções, é possível
invocar a nossa garantia. (ver as condições de
garantia).
Condições gerais com respeito a garantia
sobre os produtos grande público (para a
UE):
• qualquer produto grande público é garantido
24 mês contra qualquer vício de produção ou
materiais a partir da data de aquisição
efectiva;
• no caso da reclamação ser justificada e que
a reparação ou substituição de um artigo é
impossível, ou quando os custo são
desproporcionados, Velleman® autoriza-se a
substituir o dito artigo por um artigo
equivalente ou a devolver a totalidade ou
parte do preço de compra. Em outro caso,
será consentido um artigo de substituição ou
devolução completa do preço de compra no
caso de um defeito no prazo de 1 ano depois
da data de compra e entrega, ou um artigo de
substituição pagando o valor de 50% do preço
de compra ou devolução de 50% do preço de
compra para defeitos depois de 1 a 2 anos.
• estão por consequência excluídos:
- todos os danos directos ou indirectos depois
da entrega do artigo (p.ex. danos ligados a
oxidação, choques, quedas, poeiras, areias,
impurezas…) e provocado pelo aparelho,
como o seu conteúdo (p.ex. perca de dados) e
uma indemnização eventual por perca de
receitas;
- consumíveis, peças ou acessórios sujeitos a
desgaste causado por um uso normal, como
p.ex. pilhas (recarregáveis, não recarregáveis,
incorporadas ou substituíveis), lâmpadas,
peças em borracha correias… (lista ilimitada);
- todos os danos que resultem de um
incêndio, raios, de um acidente, de una
catastrophe natural, etc.;
- danos provocados por negligencia, voluntária
ou não, uma utilização ou manutenção
incorrecta, ou uma utilização do aparelho
contrária as prescrições do fabricante;
- todos os danos por causa de uma utilização
comercial, profissional ou colectiva do
aparelho ( o período de garantia será reduzido
a 6 meses para uma utilização profissional);
- todos os danos no aparelho resultando de
uma utilização incorrecta ou diferente daquela
inicialmente prevista e descrita no manual de
utilização;
- todos os danos depois de uma devolução
não embalada ou mal protegida ao nível do
acondicionamento.
- todas as reparações ou modificações
efectuadas por terceiros sem a autorização de
SA Velleman®;
- despesas de transporte de e para
Velleman® se o aparelho não estiver coberto
pela garantia.
• qualquer reparação será fornecida pelo local
de compra. O aparelho será obrigatoriamente
acompanhado do talão ou factura de origem e
bem acondicionado (de preferência dentro da
embalagem de origem com indicação do
defeito ou avaria);
• dica: aconselha-mos a consulta do manual e
controlar cabos, pilhas, etc. antes de devolver
o aparelho. Um aparelho devolvido que estiver
em bom estado será cobrado despesas a
cargo do consumidor;
• uma reparação efectuada fora da garantia,
será cobrado despesas de transporte;
• qualquer garantia comercial não prevalece
as condições aqui mencionadas.
A lista pode ser sujeita a um complemento
conforme o tipo de artigo e estar
mencionada no manual de utilização.
Made in PRC
Imported by Velleman nv
Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium
www.velleman.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising