douchebrancard Marina

douchebrancard Marina
Gebruikershandleiding
Instructions for use
Mode d’emploi
Benutzeranleitung
Marina Douchebrancard
Marina Shower stretcher
Marina Brancard de douche
Marina Duschliege
Gebruikershandleiding
Marina
6100 2300, 6100 2305, 6100 2310, 6100 2320, 6100 2330, 6100 2345 (Hydraulisch).
6100 2350, 6100 2355, 6100 2360, 6100 2370, 6100 2380, 6100 2385 (Elektrisch).
Douchebrancard
3
English
27
Français
51
Deutsch
75
Nederlands
Nederlands
Belangrijk:
Lees deze instructies eerst goed door voordat u de Marina in gebruik neemt!
English
Datum ingebruikname. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruiker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitleg symbolen
Lees de gebruikershandleiding voor gebruik.
Français
Fabrikant
Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Oisterwijk
T +31 (0)13 5239300
F +31 (0)13 5239301
www.lopital.nl
info@lopital.nl
Gelijkspanning
24V DC.
Let op.
Applied parts.
Marina Douchebrancard | Gebruikershandleiding | 3
Deutsch
Klasse 2.
Inhoudsopgave
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.
11.
Introductie..................................................................................................... 5
Inleiding......................................................................................................... 5
Veiligheid....................................................................................................... 6
Garantie......................................................................................................... 7
Gebruik.......................................................................................................... 9
In gebruik name........................................................................................... 9
Activeren (Alleen bij elektrisch verstelbare varianten)............................ 9
Werken met de Marina................................................................................ 9
Bediening....................................................................................................10
Wielblokkering............................................................................................10
Zijhek...........................................................................................................11
Omhoog / omlaag bewegen....................................................................11
Schuinstelling..............................................................................................13
Waterafvoer.................................................................................................13
Opladen batterij (Alleen bij elektrisch verstelbare varianten)................13
Veiligheidsfuncties......................................................................................15
Noodstop (Alleen bij elektrisch verstelbare varianten)..........................15
Slaapstand (Alleen bij elektrisch verstelbare varianten)........................15
Nooddaal (Alleen bij elektrisch verstelbare varianten)..........................15
Aan / uit schakelaar (Alleen bij elektrisch verstelbare varianten).......16
Reiniging en onderhoud............................................................................16
Transport en opslag....................................................................................17
Verwijdering onderdelen...........................................................................18
Technische gegevens.................................................................................18
Opbouw.......................................................................................................18
Aandrijving..................................................................................................19
Afmetingen.................................................................................................19
Checklist bij technische problemen..........................................................21
Relatie met andere ondersteuningen......................................................22
Elektromagnetische compatibiliteit..........................................................23
4 | Gebruikershandleiding | Marina Douchebrancard
1.1. Inleiding
De douchebrancard Marina is een hulpmiddel voor het ergonomisch verantwoord
verzorgen en wassen personen met beperking. Voor zowel de persoon met beperking als
de verzorger is het comfort optimaal.
De Marina bestaat uit een mobiel basisframe en een in hoogte verstelbaar ondersteuningsvlak met een zacht matras. Daarnaast is de Marina verrijdbaar. Deze functies zijn de
essentiële prestaties van de brancard. De Marina is multifunctioneel te gebruiken en sluit
aan bij het gebruik van andere hulpmiddelen zoals bedden, rol- en douchestoelen, tilliften
en glijmaterialen zoals de EasySlide.
English
De gemiddelde levensduur van de Marina is 10 jaar, mits dagelijks en periodiek
onderhoud volgens aangegeven onderhoudsschema wordt uitgevoerd
(Zie: Hoofdstuk 5 Reiniging en onderhoud).
Nederlands
1. Introductie
De Marina is een product met CE-markering. Deze markering is conform de richtlijn
93/42/EEG, respectievelijk de herziene richtlijn 2007/47/EG voor medische
hulpmiddelen van 21 maart 2010. De Marina is getest op elektromagnetische straling
volgens de norm 60601-1-2.
Marina Douchebrancard | Gebruikershandleiding | 5
Deutsch
De Marina is verkrijgbaar in de volgende elektrisch verstelbare varianten:
• 6100 2350 – Standaard.
• 6100 2355 – Verbreed.
• 6100 2360 – Centraal geremd.
• 6100 2370 – Verkort.
• 6100 2380 – Verlengd.
• 6100 2385 – Verbreed en verlengd.
Français
De Marina is verkrijgbaar in de volgende hydraulisch verstelbare varianten:
• 6100 2300 – Standaard.
• 6100 2305 – Verbreed.
• 6100 2310 – Centraal geremd.
• 6100 2320 – Verkort.
• 6100 2330 – Verlengd.
• 6100 2345 – Verbreed en verlengt.
1.2. Veiligheid
Het niet naleven van onderstaande veiligheidspunten en de verdere beschrijvingen in deze gebruikershandleiding kan leiden tot gevaarlijke situaties.
Lees deze daarom voor gebruik door.
Gebruik
•Voordat u met de Marina gaat werken, controleert u of deze niet meer aan de oplader
aangesloten is (Bij elektrisch verstelbare Marina).
• Zorg ervoor dat bij cliëntentransfers de Marina altijd op de rem staat.
• Instrueer de persoon met beperking voordat u de Marina gaat bewegen.
• Let op obstakels bij het omhoog- en omlaag bewegen.
• Rijd en manoeuvreer alleen met de Marina in een lage positie.
• Tijdens het verrijden van de Marina, de Marina niet omhoog- of omlaag bewegen.
• Rijd bij voorkeur altijd achterwaarts over obstakels.
• Het is niet toegestaan met de Marina een gewicht te tillen van meer dan 180 kg.
•Het is niet toegestaan de Marina te gebruiken voor andere middelen dan het
verplaatsen van een persoon.
• Gebruik alleen originele, door Lopital geleverde onderdelen.
• Het gebruik van onderdelen (laders, kabels, actuatoren, batterijen) die niet geleverd zijn door Lopital, kunnen resulteren in emissie toename of verminderde immuniteit van de Marina (Bij elektrisch verstelbare Marina).
• Gebruik de Marina in een schone en nette werkomgeving.
•Het bedienen van de Marina is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar bevoegde
personen.
• Laad de batterijen op in een goed geventileerde droge ruimte.
•Zwembadomstandigheden behoren niet tot ‘normale omstandigheden’ en zullen de
levensduur van bepaalde onderdelen verkorten.
• De Marina mag niet worden opgetild aan het bovenblad.
•Tijdens het gebruik van de Marina mag de watertemperatuur maximaal 43°C zijn.
•Draagbare en mobiele RF communicatieapparatuur kan medische elektrische apparaten
beïnvloeden.
Onderhoud
•Bij beschadigingen van de lader of snoer deze altijd vervangen
(Bij elektrisch verstelbare Marina).
•De Marina dient minimaal 1 keer per jaar periodiek geïnspecteerd en onderhouden
te worden.
6 | Gebruikershandleiding | Marina Douchebrancard
Nederlands
•Service en onderhoud aan de Marina is alleen toegestaan door daartoe door Lopital
geautoriseerde personen.
•Het vervangen van constructieve delen van de Marina is alleen toegestaan door daartoe
door Lopital geautoriseerde personen.
•Indien er vervormingen zijn opgetreden aan de Marina door foutief gebruik, transport of
een ongeluk, dan mag deze niet meer gebruikt worden en dient er contact opgenomen
te worden met de leverancier.
In geval van storingen dient u contact op te nemen met Lopital of met uw lokale leverancier.
E-mail: service@lopital.nl
English
De Marina dient uitsluitend te worden bediend door voldoende geïnstrueerd
en deskundig personeel welke bovendien over ervaring beschikken om met
de gebruikersdoelgroep te werken.
De Marina dient te worden gebruikt in een klinische omgeving.
Het aanbrengen van wijzigingen aan de constructie kan de veiligheid van de
Marina aantasten. Bovendien vervallen hiermee de aansprakelijkheid en
garantievoorwaarden van Lopital. De Marina voldoet hierdoor niet meer aan
de richtlijn voor medische hulpmiddelen.
Français
De Marina mag niet worden opgetild aan het bovenblad. Wanneer dit wel
gedaan wordt is de kans groot dat één of beide motoren defect raken doordat
een intern onderdeel het begeeft. Wanneer de motor op deze manier defect
raakt, zal deze niet onder garantie vervangen worden.
1.3. Garantie
Producten van Lopital worden 2 jaar gegarandeerd op constructie- en / of materiaalfouten.
Bij afwijkende termijnen staat de exacte garantie-periode vermeld op uw factuur welke
tevens dient als garantiebewijs.
Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, handbediening en kabels)
wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en / of materiaalfouten.
Deutsch
Marina Douchebrancard | Gebruikershandleiding | 7
Lader
(Elektrische
Marina)
Figuur 1 Activeren.
Hoofdkussen
Matras
Neerklapbaar
zijhek
Handbediening
Hendel
schuinstelling
Stootrol
Vergrendeling
zijhek
Afvoerslang
Frame
Zwenkwiel Ø12,5 cm
Dubbel geremd
Voetpedaal
8 | Gebruikershandleiding | Marina Douchebrancard
2.1. Ingebruikname
Voordat u de Marina in gebruik neemt, controleert u of de onderdelen van pagina 8
aanwezig zijn. Deze onderdelen kunnen worden vervangen bij schade door bevoegde
personen.
Nederlands
2. Gebruik
Deze onderdelen zijn de applied parts van de Marina. Deze onderdelen kunnen tijdens het
gebruik van de Marina in contact komen met de gebruiker(s).
2.2.Activeren (Alleen bij elektrisch verstelbare varianten)
2.3. Werken met de Marina
English
Voordat u gebruik kunt maken van de Marina, dient deze geactiveerd te worden door
een willekeurige knop op de handbediening 2 seconden in te drukken (Zie figuur 1).
Stap 1
Haal de Marina indien nodig van de lader.
Stap 2
Activeer de Marina (Zie paragraaf 2.2 activeren).
Stap 3
Zet bij personentransfers de Marina altijd op de rem (Zie paragraaf 3.1. Wielblokkering).
Français
Transfer bij bed
Stap 4
Plaats de Marina naast het bed met het hoofdeinde aan de hoofdzijde van de persoon
met beperking.
Stap 5
Laat het zijhek van de Marina zakken (Zie paragraaf 3.2. Zijhek).
Stap 6
Breng het ligvlak van de Marina net boven het bedmatras en klap het zijhek naar
beneden.
Deutsch
Marina Douchebrancard | Gebruikershandleiding | 9
Stap 7
Schuif de Marina tussen het hoofd- en voeteneinde, zodat deze zo ver mogelijk over het
bed heen steekt.
Stap 8
Blokkeer de wielen van de Marina (Zie paragraaf 3.1. Wielblokkering).
Stap 9
Ga aan het andere bedeinde staan en plaats de EasySlide tussen de persoon met
beperking en de Marina.
Stap 10
Schuif de persoon met beperking met behulp van de EasySlide van het bed naar de
Marina.
Stap 11
Zet het ligvlak van de Marina enkele centimeters hoger en sluit het zijhek.
Stap 12
Haal de wielen van de Marina van de rem en haal de easy slide weg.
(Zie paragraaf 3.1. Wielblokkering).
Bij deze transfer kan de zijkant van de matras naar keuze naar binnen of naar
buiten gelegd worden. Naar buiten uitgeklapt heeft als voordeel dat de persoon
met beperking hierdoor voor de buis van het zijhek afgeschermd wordt.
Zorg ervoor dat de matras van de douchebrancard niet tussen het bed en het
ligblad van de Marina bekneld komt te zitten.
3. Bediening
3.1. Wielblokkering
• De Marina kan op de rem worden gezet door de blauwe lip
(1) op het wiel, naar beneden te trappen (Zie figuur 2).
• Om de Marina van de rem te halen moet dezelfde lip van
het wiel omhoog bewogen worden, door aan de bovenkant
van de lip te trappen (2) (Zie figuur 2).
10 | Gebruikershandleiding | Marina Douchebrancard
1
Figuur 2 Wielblokkering.
2
Deutsch
Marina Douchebrancard | Gebruikershandleiding | 11
Français
• De Marina is voorzien van aluminium zijhekken die tegen
de rand van het ligvlak geklapt kunnen worden, zodat
overschuiftransfers uitgevoerd kunnen worden.
• Het zijhek is uitgevoerd met een hekbeveiliging, zodat
1
de persoon met beperking niet zelfstandig het zijhek kan
lichten (Zie figuur 4).
• Voordat het zijhek omlaag geklapt kan worden, dient de
Figuur 4 Vergrendeling zijhek.
hekbeveiliging aan het hoofdeinde ontgrendeld te worden.
• Ontgrendel de beveiliging door het uitstekende lipje met
één hand naar binnen te trekken en met de andere hand het zijhek in het midden op te
lichten.(1) (Zie figuur 4).
• Draai het ontgrendelde zijhek naar buiten, zodat de matraszijkant horizontaal zal komen
te liggen.
• Met neergeklapte zijhekken kan de verzorger in het midden tegen de matras aanleunen
om de persoon met beperking beter te kunnen verzorgen.
• Draai het zijhek weer naar boven om het zijhek op te klappen. Het zijhek vergrendelt
zich automatisch.
• Bij het sluiten van het zijhek zal de neergeklapte matrasflap weer rechtop komen te
staan.
• Zorg ervoor dat de hoekflappen naar binnen vallen, zodat deze niet bekneld raken in de
vergrendeling van het zijhek.
English
3.2. Zijhek
Nederlands
Half centrale beremming en rechtloop
2
1
• Het half centrale bedieningspedaal voor de remmen is
het pedaal aan het hoofdeinde en voeteneinde aan beide
zijden van de brancard (Zie figuur 3).
• De Marina kan op de rem worden gezet door de binnenkant van het pedaal met de voet naar beneden te
bewegen, zowel aan het hoofd- als voeteneinde (1).
• Om de Marina van de rem te halen moet het pedaal weer
Figuur 3 Half centrale
beremming en rechtloop.
met de voet naar de horizontale stand bewogen worden.
• Het richtingwiel wordt ingeschakeld door de buitenkant van het pedaal aan het
hoofdeinde met de voet naar beneden te bewegen (2).
• Het richtingwiel wordt uitgeschakeld door het pedaal weer met de voet naar de
horizontale stand te bewegen.
3.3. Omhoog / omlaag bewegen
Elektrisch verstelbare varianten
Omhoog bewegen
• Als de persoon met beperking op de douchebrancard ligt, eerst de
wielen op de rem zetten en dan pas de brancard omhoog bewegen.
• De brancard wordt omhoog bewogen door de bedieningsknop met de
pijl omhoog in te drukken. De brancard zal dan gelijkmatig omhoog
Figuur 5
bewegen (Zie figuur 5).
Omhoog bewegen.
• U kunt de beweging op iedere gewenste hoogte laten stoppen door de
knop los te laten.
• Houd tijdens de omhooggaande beweging contact met de persoon met beperking.
• Wanneer de afstandsbediening niet gebruikt wordt kan deze aan een zijhek of aan de
duwbeugel opgehangen worden.
• Zorg ervoor dat het krulsnoer van de bediening niet bekneld raakt.
Omlaag bewegen
• De brancard wordt omlaag bewogen door de bedieningsknop met de
pijl omlaag in te drukken. De brancard zal dan gelijkmatig dalen
(Zie figuur 6).
• U kunt de beweging op iedere gewenste hoogte laten stoppen door de Figuur 6
Omlaag bewegen.
knop los te laten.
• Houd tijdens de omlaaggaande beweging contact met de persoon met beperking.
Controleer voordat u de brancard in hoogte gaat verplaatsen eerst of er geen
personen of objecten zich onder de brancard bevinden.
Hydraulisch verstelbare varianten
Omhoog bewegen
• Als de persoon met beperking op de brancard ligt, eerst de
wielen op de rem zetten en dan pas de brancard omhoog
bewegen.
• De brancard beweegt omhoog door rustig en gelijkmatig
het lange gedeelte van het voetpedaal in te trappen
(Zie figuur 7).
12 | Gebruikershandleiding | Marina Douchebrancard
Figuur 7 Omhoog bewegen.
Figuur 8 Omlaag bewegen.
3.4. Schuinstelling
Figuur 9 Schuinstelling.
3.5. Waterafvoer
• Via de afvoerslang wordt het water uit de Marina naar een afvoer geleid.
• Haal hiervoor de slang van de haak en leid deze naar een zo laag mogelijk gelegen
afvoerpunt.
• Hang de slang tijdens transport altijd aan de haak, i.v.m. lekken en nadruppen.
Français
• Om na of tijdens het douchen het water uit het matras weg
te voeren, kan het ligvlak van de Marina onder een helling
worden gezet.
• Draai de hendel aan het bovenframe onder het hoofdeinde
naar buiten om het ligvlak in de afwateringsstand te zetten.
• Deze bediening is aan weerszijden van de brancard
aangebracht.
• Draai voor het vlak zetten van het ligvlak de hendel naar
binnen.
English
Omlaag bewegen
• De brancard wordt omlaag bewogen door het korte
gedeelte van het voetpedaal in te drukken (Zie figuur 8).
• De brancard zakt onder invloed van de zwaartekracht. De
daalsnelheid is te doseren door het pedaal licht ingedrukt
te houden.
• Houd tijdens de omlaaggaande beweging contact met de
persoon met beperking
Nederlands
• De verzorger gaat tijdens de trapbeweging met het bovenlichaam in de lengterichting
van de Marina staan, zodat de verzorger het bovenlichaam niet kan verdraaien ten
opzichte van de voeten.
• Houd tijdens de omhooggaande beweging contact met de persoon met beperking.
3.6. O
pladen batterij (Alleen bij elektrisch verstelbare
Deutsch
varianten)
• De Marina is een elektrisch aangedreven hoog-laag
brancard en werkt op batterijen.
• Het oplaadpunt bevindt zich in het midden van het
onderstel (Zie figuur 10).
Figuur 10 Oplaadpunt.
Marina Douchebrancard | Gebruikershandleiding | 13
• Als de batterijen grotendeels ontladen zijn, zal de oranje led op de handbediening
oplichten, dit ten teken dat de accu’s opgeladen dienen te worden.
• Als de led continu rood oplicht, moeten de batterijen direct opgeladen worden.
De brancard is dan niet meer te gebruiken.
• Sluit de lader aan op de Marina (Zie figuur 10).
• Wanneer de lader aangesloten wordt op de Marina gaat de bediening in slaapstand
(alle functies worden dan uitgeschakeld).
Zorg ervoor dat u de stekker op de juiste, passende positie in het oplaadpunt
duwt.
Alleen de origineel meegeleverde lader van de Marina gebruiken. Bij gebruik van
een andere lader is Lopital niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen, zoals
het beschadigen van de elektronica.
Wanneer de lader aangesloten wordt op de Marina gaat de bediening in
slaapstand (alle functies worden dan uitgeschakeld).
De lader die gebruikt dient te worden voor de Marina is de ‘Mascot 2241’.
• Als het indicatielampje op de lader groen oplicht zijn de batterijen voldoende
opgeladen. De lader kan aangesloten blijven als de batterijen voldoende zijn geladen.
Er treedt geen schade op wanneer de lader aangesloten blijft.
• Koppel de Marina los van de lader.
• De Marina is na het activeren gereed voor gebruik (Zie paragraaf 2.2. Activeren).
Ledjes branden niet:Brancard staat in slaapstand
en is niet te gebruiken.
Groene led brandt: Brancard is bedrijfsklaar.
Oranje led knippert: Noodstop is geactiveerd
Oranje led brandt:Batterijen moeten spoedig
Figuur 11 Batterij indicatie op handbediening.
worden geladen of batterijen zijn deels opgeladen.
Rode led knippert:Batterijen dienen geladen te worden (stoel is nog bruikbaar).
Rode led brandt:Batterijen zijn geheel ontladen en moeten meteen worden geladen.
Laad de batterijen op in een goed geventileerde droge ruimte.
14 | Gebruikershandleiding | Marina Douchebrancard
Nederlands
Zet de brancard na gebruik aan de lader voor behoud van de batterijen. Laad de
brancard minimaal één maal per week op!
Voor instructie video’s ga naar www.lopital.nl of kijk op www.youtube.com/user/LopitalNL
4. Veiligheidsfuncties
English
4.1. N
oodstop (Alleen bij elektrisch verstelbare varianten)
In het midden van het onderstel bevindt zich de noodstop.
Bedien de noodstop bij een noodgeval waarbij direct de stijgende of dalende beweging gestopt moet worden. Nadat de
noodstop is ingedrukt werkt geen enkele elektrische bediening
meer. Wanneer de situatie weer stabiel is, kan de bediening weer hervat worden. Draai de noodstop een kwartslag
rechtsom, zodat deze weer ontgrendeld wordt (Zie figuur 12).
Figuur 12 Noodstop.
Controleer eerst of het gevaar is geweken of het
probleem is verholpen, alvorens de noodstop te resetten.
Als de noodstop is geactiveerd zal het oranje led op de handbediening knipperen.
4.2.Slaapstand (Alleen bij elektrisch verstelbare varianten)
4.3. N
ooddaal (Alleen bij elektrisch verstelbare varianten)
Français
Na ongeveer een uur valt de brancard in een slaapstand en de batterij indicatie ledjes
op de handbediening gaan dan uit. Om de Brancard weer te kunnen gebruiken moet de
brancard geactiveerd worden (Zie paragraaf 2.2. Activeren).
Als de bediening niet meer functioneert en de brancard in
een hoge positie staat kan de brancard naar beneden worden
gebracht door middel van de nooddaalknop (Zie figuur 13).
2
Controleer eerst of de brancard niet in de slaapstand staat!
• Haal de stekker van de handbediening los (1).
• Druk de nooddaalknop in (2).
1
Figuur 13 Nooddaalknop.
Marina Douchebrancard | Gebruikershandleiding | 15
Deutsch
De brancard zakt nu naar de laagste positie (let op dat er zich geen personen of objecten
onder de brancard bevinden). Haal de persoon met beperking uit de brancard en gebruik
de brancard niet meer totdat deze gerepareerd is. Zet de brancard op een veilige plaats en
geef aan dat de brancard defect is.
Neem contact op met de technische dienst of de service afdeling van Lopital.
E-mail: service@lopital.nl
4.4. A
an / uit schakelaar
(Alleen bij elektrisch verstelbare varianten)
In het midden van het onderstel bevindt zich de aan /
uit schakelaar. Indien de douchebrancard langere tijd niet
gebruikt wordt is het raadzaam deze uit te zetten.
5. Reiniging en onderhoud
Figuur 14 Aan / uit schakelaar.
De Marina dient na ieder gebruik gereinigd te worden met water en normale
huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Verwijder de overtollige zeepresten. Gebruik
hiervoor geen schuurmiddel of andere agressieve oplosmiddelen (zoals chloor). Uit
praktische ervaringen is gebleken dat normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen
met geringe hoeveelheid alcohol (max. 5%) hiervoor het meest geschikt zijn. Voor het
desinfecteren wordt (op basis van lange termijn testen) het middel Neoquat combi®
aanbevolen. Voor optimaal en efficiënt reinigen van de matras en het ligvlak, kan de
matras opgetild en weggenomen worden. Maak de onderplaat waar de matras op ligt
droog.
Controleer regelmatig de wielen op haren en stof en verwijder deze waar nodig.
Onderhoud en reparatie aan de Marina zijn alleen uit te voeren door geautoriseerd
personeel.
16 | Gebruikershandleiding | Marina Douchebrancard
Na ieder gebruik
•Brancard reinigen met water en normale huishoudelijke
schoonmaakmiddelen.
Dagelijks
• Het matras reinigen en desinfecteren.
Wekelijks
• Frame reinigen.
•Wielen controleren op haren, stof en zeepresten en
verwijderen waar nodig.
•Controleren of de werking van de brancard nog goed is.
•Volgens de richtlijn medische hulpmiddelen moet
een brancard volgens de richtlijnen van de producent
onderhouden worden. Bij voorkeur dient dit te worden
gedaan door Lopital of een ander daartoe bevoegde
instantie. Lopital biedt de mogelijkheid om de brancard
1 keer per jaar grondig te laten inspecteren onderhouden,
middels het Periodiek Preventief Onderhoud.
English
Jaarlijks
Nederlands
Onderhoudsschema
Voor meer informatie over het onderhoudscontract kunt u
contact opnemen met Lopital (service@lopital.nl) of met uw
leverancier.
Français
6. Transport en opslag
Tijdens transport en opslag moeten de omgevingscondities het liefst gematigd blijven.
Dit wil zeggen dat de temperatuur het best tussen de -40 en +55 graden Celsius (-40 tot
130 graden Fahrenheit) kan zijn, en dat de vochtigheidsgraad zo laag mogelijk dient te
worden gehouden. Trillingen tijdens transport moeten tot een minimum worden beperkt
om schade aan scharnierverbindingen van de brancard te voorkomen.
Deutsch
Marina Douchebrancard | Gebruikershandleiding | 17
7. Verwijdering onderdelen
Alle onderdelen die vervangen of verwijdert worden, kunnen terug worden gestuurd
naar Lopital BV. Ook is het mogelijk deze onderdelen aan de monteur aan te bieden
voor vernietiging. Wij zullen ervoor zorgen dat alle onderdelen op een milieuvriendelijke
wijze worden verwerkt.
Wanneer u zelf zorgt voor de vernietiging van het product, dient u er rekening mee te
houden dat batterijen en laders moeten worden afgevoerd als klein chemisch afval.
8. Technische gegevens
De Marina Douchebrancard behoort tot de categorie ‘BF’.
De Marina Douchebrancard is een klasse 2 product.
De Marina is spatwater dicht, dit houdt in dat de Marina onder de douche gezet kan
worden. Dit wordt aangegeven met de aanduiding IPX4.
8.1. Opbouw
Onderstel:
Bovenframe:
Zijhekken:
Scharnierpunten:
Wielen:
Ligbad + afdekkappen:
Matrasfolie:
Bevestigingsmiddelen:
aluminium + 2 laags poedercoating
aluminium + 2 laags poedercoating
aluminium + 2 laags poedercoating
aluminium + 2 laags poedercoating
kunststof Ø 12,5 cm, dubbel blokkeerbaar
ABS met PMMA coating
PVC
roestvaststoel + verzinkt staal
Eigen gewicht:
6100 2300
98 kg
6100 2305
74 kg
6100 2310 75 kg
6100 2320
70 kg
6100 2330
76 kg
6100 2345
76 kg
6100 2350
75 kg
18 | Gebruikershandleiding | Marina Douchebrancard
78 kg
79 kg
74 kg
80 kg
80 kg
Maximale belasting:
180 Kg
Nederlands
6100 2355
6100 2360
6100 2370
6100 2380
6100 2385
8.2. Aandrijving
Hydraulisch of elektrisch, push-only
24 VDC, max. 250W
2 x 12V, 7Ah
110-240 AC, 50/60 Hz, max 0,35 A, Kabellengte 1,5 m.
8.3. Afmetingen
Marina Douchebrancard | Gebruikershandleiding | 19
Deutsch
Ligruimte netto:
6100 2300
ca. 195 x 65 cm (l x b).
6100 2305
ca. 195 x 75 cm (l x b).
6100 2310
ca. 195 x 65 cm (l x b).
6100 2320
ca. 170 x 65 cm (l x b).
6100 2330
ca. 206 x 65 cm (l x b).
6100 2345
ca. 206 x 75 cm (l x b).
6100 2350
ca. 190 x 65 cm (l x b).
6100 2355 ca. 190 x 75 cm (l x b).
Français
Uitwendige maten:
6100 2300
209 x 80 x 62 / 116 cm (l x b x h).
6100 2305
209 x 80 x 62 / 116 cm (l x b x h).
6100 2310
209 x 80 x 62 / 116 cm (l x b x h).
6100 2320
189 x 80 x 62 / 116 cm (l x b x h).
6100 2330
225 x 80 x 62 / 116 cm (l x b x h).
6100 2345
225 x 90 x 62 / 116 cm (l x b x h).
6100 2350
209 x 80 x 62 / 116 cm (l x b x h).
6100 2355
209 x 90 x 62 / 116 cm (l x b x h).
6100 2360
209 x 80 x 62 / 116 cm (l x b x h).
6100 2370
189 x 80 x 62 / 116 cm (l x b x h).
6100 2380
225 x 80 x 62 / 116 cm (l x b x h).
6100 2385
225 x 90 x 62 / 116 cm (l x b x h).
English
Hoog-laag aandrijving:
Controlbox:
Batterij:
Batterijlader:
6100 2360
6100 2370 6100 2380
6100 2385
ca. 190 x 65 cm (l x b).
ca. 170 x 65 cm (l x b).
ca. 206 x 65 cm (l x b).
ca. 206 x 65 cm (l x b).
Matrasrandhoogte:
Ligvlakhoogte:
Waterafvoerslang:
Wielbasis:
Spoorbreedte:
Onderrijhoogte:
ca. 20 cm
minimaal 45 cm, maximaal 99 cm
Inwendig Ø 4 cm
140 cm
63 cm
13 cm
20 | Gebruikershandleiding | Marina Douchebrancard
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Marina rijdt
moeilijk
Vuil en zeep tussen de wielen
Wielen schoonmaken
Noodstop bediend
Noodstopknop kwartslag
rechtsom draaien
Batterij leeg
Batterij opladen
Lampje van de
lader brandt niet
Stekkers controleren
(aan zijkant controlbox).
Stekker controleren.
Neem contact op met
Lopital Nederland B.V.
Lader is niet aangesloten
Lader aansluiten
Lader defect
Neem contact op met
Lopital Nederland B.V.
Noodstop bediend
Noodstopknop kwartslag
rechtsom draaien
Technische storing
Neem contact op met
Lopital Nederland B.V.
Marina stopt
Français
Handbediening werkt niet
English
Marina gaat niet
Stekkers los
omhoog of omlaag
Nederlands
9.Checklist bij technische problemen
Voor alle overige storingen neemt u contact op met Lopital Nederland B.V.
Telefoon: +31 (0)13 5239300
Fax: +31 (0)13 5239301
E-mail: service@lopital.nl
Deutsch
Marina Douchebrancard | Gebruikershandleiding | 21
10. Relatie met andere ondersteuningen
EasySlide
De EasySlide is een optimaal hulpmiddel voor de transfer van bed naar douchebrancard
en vice versa. De fysieke belasting bij gebruik van de EasySlide en de benodigde tijd is
minimaal. De EasySlide is in bijna alle bed- en stoeltransfers van en naar de Marina goed
bruikbaar.
Tillift
De Marina is ontworpen voor een optimaal gebruik in combinatie met een tillift. De
douchebrancard heeft vanaf een ligvlakhoogte van 65 centimeter een onderrijhoogte van
13 cm.
Rolstoel
In de lagere standen van 50-55 cm van de Marina is overschuiven mogelijk van douchebrancard naar rolstoel en vice versa. Een ideaal hulpmiddel hierbij is het gebruik van de
kleine EasySlide en eventueel een schuifplank.
Bed
De Marina wordt voornamelijk gebruikt om personen met beperking liggend te wassen.
Personen met beperking kunnen met behulp van de EasySlide in liggende positie vanuit
ieder (hoog of laag) bed op de Marina overgeschoven worden. De Marina dient hiervoor
op gelijke hoogte met het bed gebracht te worden.
22 | Gebruikershandleiding | Marina Douchebrancard
Richtlijnen en verklaring van de fabricant – elektromagnetische emissies
De Marina is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die hieronder wordt gespecificeerd. De klant of de gebruiker
van de Marina dient te garanderen dat de stoel in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissie test
compliantie
Elektromagnetische omgeving - Richtlijnen
Groep 1
De Marina gebruikt alleen RF-energie voor de interne functies. Zodoende zijn de
RF-emissies van de stoel zeer laag en zullen ze vermoedelijk geen interferentie
vertonen met nabije elektronische apparatuur.
Klasse B
De Marina is geschikt voor gebruik in alle gebouwen, inclusief woningen
en gebouwen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare
laagspanningsnetwerk in gebouwen die voor woondoeleinden worden gebruikt.
RF emissies
CISPR11
RF emissies
CISPR11
Nederlands
11. Elektromagnetische compatibiliteit
Harmonische emissies
Klasse A
IEC 61000-3-2
Spanningsschommelingen /
flikkerings emissies
Richtlijn en verklaring fabricant – elektromagnetische immuniteit
English
Compliant
IEC 61000-3-3
De Marina is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die hieronder wordt gespecificeerd. De klant of de gebruiker
van de Marina dient te garanderen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest
IEC 60601-1-2 Test niveau
Compliantieniveau
Elektromagnetische omgeving - Richtlijnen
Elektrostatische ontlading
(ESD)
IEC 61000-4-2
±6 kV contact
±6 kV contact
±8 kV atmosfeer
±8 kV atmosfeer
Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels
zijn. Als vloeren zijn bedekt met synthetisch materiaal,
moet de relatieve luchtvochtigheid minstens 30% zijn.
Elektrische sprongspanning/pieken
±2 kV voor
voedingskabels
±2 kV voor
voedingskabels
IEC 61000-4-4
±1 kV voor ingangs- /
uitgangskabels
±1 kV voor ingangs- /
uitgangskabels
Overspanning
±1 kV lijn naar lijn
±1 kV lijn naar lijn
IEC 61000-4-5
±2 kV lijn naar aarde
±2 kV lijn naar aarde
Spanningsterugval, korte
stroomonderbrekingen
en schommelingen in de
spanning op de voedingskabels
De kwaliteit van de netspanning moet gelijk zijn aan
<5% Un
<5% Un
(>95% terugval in Un) (>95% terugval in Un) die van een standaardomgeving in een winkelcentrum
of ziekenhuis. De Marina is voorzien van een batterij.
voor 0,5 cyclus
voor 0,5 cyclus
40% Un
(60 % terugval in Un)
voor 5 cyclus
70% Un
(30 % terugval in Un)
voor 25 cyclus
70% Un
(30 % terugval in Un)
voor 25 cyclus
De kwaliteit van de netspanning moet gelijk zijn aan
die van een standaardomgeving in een winkelcentrum
of ziekenhuis.
Français
IEC 61000-4-11
40% Un
(60 % terugval in Un)
voor 5 cyclus
De kwaliteit van de netspanning moet gelijk zijn aan
die van een standaardomgeving in een winkel­centrum
of ziekenhuis.
<5% Un
<5% Un
(>95% terugval in Un) (>95% terugval in Un)
voor 5 seconden
voor 5 seconden
3 A/m
3 A/m
Magnetische velden op basis van netfrequentie moeten
op niveaus worden gehouden die kenmerkend zijn
voor een gangbare locatie in een gangbare commerciële omgeving of ziekenhuisomgeving.
OPMERKING Un is de netspanning (wisselspanning) voordat het testniveau wordt toegepast.
Marina Douchebrancard | Gebruikershandleiding | 23
Deutsch
Netfrequentie (50/60 Hz)
Magnetische veld
IEC 61000-4-8
Richtlijn en verklaring fabricant – elektromagnische immuniteit
De Marina is bedoeld voor gebruik in de elektromagnetische omgeving die hieronder wordt gespecificeerd. De klant of de gebruiker
van de Marina dient te garanderen dat de stoel in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest
IEC 60601-1-2
Testniveau
compliantieniveau
Elektromagnetische omgeving - Richtlijnen
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur
mag niet dichter bij onderdelen van de Marina,
inclusief kabels, worden gebruikt, dan de aanbevolen
scheidingsafstand die is berekend op basis van de vergelijking die geldt voor de frequentie van de zender.
Aanbevolen scheidingsafstand
d =1,2 √P
d =1,2 √P 80 MHz to 800 MHz
d =2,4 √P 800 MHz to 2,5 GHz
Geleide RF
IEC 61000-4-6
3 Vrms
150 kHz to 80 MHz
3V
Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz to 2,5 GHz
3 V/m
Waar P het maximale nominale uitgangsvermogen
van de zender in Watt (W) is volgens de fabrikant van
de zender en d de aanbevolen scheidingsafstand in
meter (m).
De veldsterkten afkomstig van de vaste RF-zenders,
zoals bepaald met een elektromagnetisch onderzoek
van de locatie,a dienen lager te zijn dan het compliantieniveau per frequentiebereik.b
Interferentie kan voorkomen in de omgeving van apparatuur die is voorzien van het volgende symbool:
OPMERKING 1 Bij 80 MHz and 800 MHz geldt het hoogste frequentiebereik.
OPMERKING 2 D
eze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door absorptie
door en weerkaatsing van structuren, objecten en personen.
a De veldsterkten voor vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/draadloos) en mobiele radio’s op land, zenders
van zendamateurs, radio-uitzendingen in AM en FM en tv-uitzendingen kunnen theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld.
Voor het evalueren van de elektromagnetische omgeving als gevolg van de aanwezigheid van vaste RF-zenders moet een
elektromagnetisch onderzoek op de locatie worden uitgevoerd. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waarin de Marina wordt
gebruikt, hoger is dan het relevante RF-compliantieniveau hierboven, moet de Marina worden geobserveerd om te controleren
of het normaal functioneert. Als blijkt de stoel niet normaal functioneert, kunnen extra maatregelen nodig zijn, zoals het anders
richten of verplaatsen van de stoel.
b In het frequentiebereik 150 kHz tot 80 MHz, moeten de veldsterkten lager zijn dan 3 V/m.
24 | Gebruikershandleiding | Marina Douchebrancard
Maximale nominale uitgangsvermogen van zender
Scheidingsafstand afhankelijk van frequentie van de zender
W
m
150 kHz to 80 MHz
0,01
80 MHz tot 800 MHz
Nederlands
Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de Marina.
De Marina is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-verstoringen onder controle zijn.
De klant of de gebruiker van de Marina kan elektromagnetische interferentie mede voorkomen door een minimum­afstand aan te
houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de Marina volgens de onderstaande aanbevelingen,
afhankelijk van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
800 MHz tot 2,5 GHz
d =1,2 √P
d =1,2 √P
d =2,4 √P
0,12
0,12
0,24
0,1
0,38
0,38
0,76
1
1,2
1,2
2,4
10
3,8
3,8
7,6
100
12
12
24
OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz geldt de scheidingsafstand voor het hoogste frequentiebereik.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen gelden mogelijk niet in alle situaties. Elektromagnetische overdracht wordt beïnvloed door absorptie
door en weerkaatsing van structuren, objecten en personen.
English
Voor zenders met een maximaal nominaal uitgangsvermogen dat hierboven niet wordt vermeld, kan de aanbevolen scheidings­
afstand d in meter (m) worden geschat aan de hand van de vergelijking die geldt voor de frequentie van de zender, waarbij P het
maximale nominale uitgangsvermogen van de zender in Watt (W) is volgens de fabrikant van de zender.
Français
Deutsch
Marina Douchebrancard | Gebruikershandleiding | 25
Instructions for use
Marina
6100 2300, 6100 2305, 6100 2310, 6100 2320, 6100 2330, 6100 2345 (Hydraulic).
6100 2350, 6100 2355, 6100 2360, 6100 2370, 6100 2380, 6100 2385 (Elektrical).
Shower stretcher
Read these instructions carefully before using the Marina!
Date first used. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nederlands
Important:
User. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
English
Manufacturer
Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Oisterwijk
The Netherlands
T +31 (0)13 5239300
F +31 (0)13 5239301
www.lopital.com
info@lopital.nl
Read the instructions for use
before use.
Français
Notes on symbols
Direct current
24V DC.
Note.
Applied parts.
Marina Shower stretcher | Instructions for use | 27
Deutsch
Class 2.
Contents
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.
11.
Introduction.................................................................................................29
Introduction.................................................................................................29
Safety...........................................................................................................30
Warranty......................................................................................................31
Use...............................................................................................................31
First use.......................................................................................................31
Activating (only for electrically adjustable versions)..............................33
Working with the Marina...........................................................................33
Operation.....................................................................................................34
Wheel blocking...........................................................................................34
Side-bars.....................................................................................................35
Moving upwards / downwards................................................................35
Tilting...........................................................................................................37
Water drainage...........................................................................................37
Charging batteries (only for electrically adjustable versions)...............37
Safety functions..........................................................................................39
Emergency stop (only for electrically adjustable versions)...................39
Sleep setting (only for electrically adjustable versions)........................39
Emergency lowering (only for electrically adjustable versions)...............39
On / Off switch (only for electrically adjustable versions)....................40
Cleaning and maintenance........................................................................40
Storage and transport................................................................................41
Removal of parts........................................................................................42
Technical Specifications..............................................................................42
Structure......................................................................................................42
Drive............................................................................................................43
Dimensions.................................................................................................43
Checklist for technical problems...............................................................45
Relationship with other supports..............................................................46
Electromagnetic compatibility...................................................................47
28 | Instructions for use | Marina Shower stretcher
1.1. Introduction
The Marina shower stretcher is a medical device for caring for and washing clients in an
ergonomically responsible manner. Comfort is the primary consideration for both the client
and the carer.
The Marina comprises a mobile base frame and a height-adjustable supporting surface
with a soft mattress. The stretcher is also mobile. These functions are essential features
of the stretcher. The Marina is multi-functional in use and corresponds to the use of other
devices such as beds, wheelchairs and shower chairs, hoisting equipment and sliders such
as the EasySlide.
English
The average life-cycle of the Marina is 10 years, assuming it is cleaned daily and regularly
maintained according to the maintenance schedule supplied (See: Chapter 5 Cleaning and
Maintenance).
Nederlands
1. Introduction
The Marina is a product with CE-marking. This marking corresponds with directive 93/42/
EC and the revised directive 2007/47/EC for medical devices of 21 March 2010. The
Marina has been tested for electro-magnetic radiation according to the norm 60601-1-2.
Français
The Marina is available in the following hydraulic adjustable versions:
• 6100 2300 – Standard.
• 6100 2305 – Wide.
• 6100 2310 – Central braking.
• 6100 2320 – Short.
• 6100 2330 – Long.
• 6100 2345 – Wide and long.
The Marina is available in the following electric adjustable versions:
• 6100 2350 – Standard.
• 6100 2355 – Wide.
• 6100 2360 – Central braking.
• 6100 2370 – Short.
• 6100 2380 – Long.
• 6100 2385 – Wide and long.
Deutsch
Marina Shower stretcher | Instructions for use | 29
1.2. Safety
A failure to comply with the following safety points and the further definitions in
these instructions for use could lead to hazardous working situations. Please read
carefully before use.
Use
• Before you start work with the Marina, check that it has been disconnected from the
charger (For electric adjustable Marina).
• Make sure that the Marina brake is applied before transferring clients.
• Notify the client before moving the Marina.
• Be aware of obstacles when moving upwards and downwards.
• Only relocate and move the Marina in the lower position.
• When moving the Marina, do not adjust upwards or downwards.
• Always try to move backwards over obstacles (rather than forwards).
• The Marina may not be used to lift persons weighing over 180 kg.
• The Marina may not be used to transport loads other than people.
• Only use original parts, supplied by Lopital.
• Use the Marina in a clean and tidy working environment.
• The Marina may only be operated by an authorised person.
•The use of components (chargers, cables, actuators, batteries, etc.) that have not been
supplied by Lopital may result in increased emissions or decreased immunity of the
Marina (For electric adjustable Marina).
• Charge batteries in a well-ventilated, dry space.
• Swimming pool locations are not considered to be ‘normal conditions’ and will
substantially shorten the lifespan of certain components.
• The Marina may not be raised by the upper surface.
• During use of the Marina, the water temperature may not exceed 43°C.
•Portable and mobile RF communication equipment can affect medical devices.
Maintenance
•If the charger or cable become damaged, they must be replaced (For electric adjustable
Marina).
• The Marina must be inspected and serviced at least once a year.
• Servicing and maintenance of the Marina may only be carried out by persons authorised
by Lopital.
• Constructive components of the Marina may only be replaced by suitably authorised
Lopital personnel.
• If erroneous use, transport or an accident leads to deformation of the Marina, it may not
30 | Instructions for use | Marina Shower stretcher
In the event of breakdowns, you must contact Lopital or your local supplier.
E-mail: service@lopital.nl
Nederlands
be used and you must contact the supplier.
The Marina must only be operated by persons who have been sufficiently trained
and expert personnel who have experience working with the target group.
The Marina must be used in a clinical setting.
The Marina may not be raised by the upper surface. To do so would risk one or
both motors failing as a result of an internal component giving way. If the motor
breaks down in this way, it will no longer be covered by the warranty.
English
Making changes to the construction could affect the safety of the Marina. This
will also lead to Lopital’s liability and warranty conditions being invalidated. As a
result, the Marina will no longer comply with the guidelines for medical devices.
1.3. Warranty
2. Use
Français
Lopital products are guaranteed for 2 years with respect to construction and / or material
faults. In the event of varying warranty terms, the exact period will be indicated on your
invoice; this also serves as the warranty itself.
Components that are subject to wear and tear (such as batteries, handcontrol and cables)
will not fall under warranty unless there are clear construction and / or material faults.
2.1. First use
Before you use the Marina, you must check to ensure the components on page 30 are
present. These components can be replaced by authorised individuals in the event of
damage.
These components are the applied parts of the Marina. These components may come into
contact with the user(s) while the Marina is in use.
Deutsch
Marina Shower stretcher | Instructions for use | 31
Charger
(Electrical
Marina).
Pillow
Figure 1 Activating.
Mattress
Collapsible
side-bar
Handcontrol
Lever
tilting
Bumper
Locking side-bar
Drainage hose
Frame
Swivel wheel Ø12,5 cm
Double braking
Foot pedal
32 | Instructions for use | Marina Shower stretcher
Nederlands
2.2.Activating (only for electrically adjustable versions)
The Marina must be activated before use, which can be done by pressing any button on
the hand control for 2 seconds (See figure 1).
2.3. Working with the Marina
Step 1
Disconnect the Marina from the charger if necessary.
Step 2
Activate the Marina (See paragraph 2.2 Activating).
English
Step 3
Always apply the brake on the Marina when transferring clients
(See paragraph 3.1. Wheel blocking).
Transfer from bed
Step 4
Place the Marina alongside the bed with the head-end aligned with the head-side of the
client.
Step 5
Lower the side-bars of the Marina (See paragraph 3.2. Side-bars).
Français
Step 6
Move the bed base on the Marina to just above the bed mattress and collapse the
side‑bars downwards.
Step 7
Slide the Marina between the head and foot-end so that it protrudes as far as possible
over the bed.
Step 8
Block the wheels on the Marina
(See paragraph 3.1. Wheel blocking).
Deutsch
Marina Shower stretcher | Instructions for use | 33
Step 9
Go to the other end of the bed and place the EasySlide between the client and the
Marina.
Step 10
Use the EasySlide to slide the client from the bed to the Marina.
Step 11
Raise the horizontal surface of the Marina a few centimetres and close the side-bars.
Step 12
Take the brake off the Marina and remove the easy-slide
(See paragraph 3.1. Wheel blocking).
During this transfer, the side of the mattress can be either turned inside or out.
Turning it out is beneficial as the person being transferred is protected from the
rail on the side-bar.
Make sure that the shower stretcher mattress does not get jammed between the
horizontal surface of the Marina and the bed.
3. Operation
1
3.1. Wheel blocking
• The brake can be applied on the Marina by pushing the
blue lip (1) on the wheel downwards (See figure 2).
•
In order to take the Marina off the brake, the same lip on
the wheel must be moved upwards by tapping the upper
side of the lip (2) (See figure 2).
Semi-central braking and moving forwards
• The semi-central operating pedal for the brakes is the pedal
at the head-end and foot-end on both sides of the stretcher
(See figure 3).
• The brake on the Marina can be applied by moving the
inside of the pedal at the head and foot end downwards,
using your foot (1).
34 | Instructions for use | Marina Shower stretcher
2
Figure 2 Wheel blocking.
1
2
Figure 3 Semi-central braking
and moving forward.
Nederlands
• To take the Marina off the brakes, the pedal must be moved upwards to a horizontal
position with your foot.
• The swivel wheel is disengaged by moving the outside of the pedal at the head and
foot end downwards with your foot (2).
• The swivel wheel is engaged by moving the pedal back into the horizontal position with
your foot.
3.2. Side-bars
English
Français
• The Marina is equipped with aluminium side-bars that
can be collapsed against the edge of the bed-base so that
sliding transfers can be carried out.
1
• The side-bar is equipped with safeguards so that the client
cannot raise the side-bars themselves (See figure 4).
• Before the side-bar is collapsed downwards, the safeguard
must be unlocked at the head-end.
Figure 4 Locking side-bar.
• Unlock the safeguard by using one hand to pull the
protruding lip inwards and raising the side-bar with your other hand (1) (See figure 4).
• Turn the unlocked side-bar outwards so that the side of the mattress can lie in a
horizontal position.
• Collapsed side-bars enable the carer to lean on the centre of the mattress and more
easily care for the client.
• Move the side-bar upwards in order to lock it in place again. The side-bar locks
automatically.
• When closing the side-bar, the collapsed mattress flap will be lifted back into a vertical
position.
• Make sure that the corner flaps fall inwards so that they do not become jammed in the
side-bar locks.
3.3. Moving upwards / downwards
Electrically adjustable versions
Figure 5
Moving upwards.
Marina Shower stretcher | Instructions for use | 35
Deutsch
Moving upwards
• If the client is lying on the shower stretcher, first put the brake on the
wheels and then move the stretcher upwards.
• Move the stretcher upwards by pressing the button that shows an ‘up’
arrow. The stretcher will then immediately move upwards
(See figure 5).
•
•
•
•
You can stop the movement whenever you like by taking your finger off the button.
During the upward movement, maintain contact with the client.
If the remote control is not being used, it can be hung on the side-bar or on the push-bar.
Ensure that the curly cable on the operating device does not get jammed.
Moving downwards
• Move the stretcher downwards by pressing the button that shows a
‘down’ arrow. The stretcher will immediately move downwards
(See figure 6).
• You can stop the movement whenever you like by taking your finger off
the button.
• During the downward movement, maintain contact with the client.
Figure 6
Moving downwards.
Before moving the stretcher upwards, check to ensure there are no persons or
objects in the vicinity of the stretcher.
Hydraulically adjustable versions
Moving upwards
• If the client is lying on the shower stretcher, first put the
brake on the wheels and then move the stretcher upwards.
• The stretcher is moved upwards by depressing the long part
of the foot pedal slowly and evenly (See figure 7).
• During use of the pedal, the carer will stand by the long
edge of the Marina so that the carer cannot twist their
upper body away from their feet.
• During the upward movement, maintain contact with the
client.
36 | Instructions for use | Marina Shower stretcher
Figure 7 Moving upwards.
Nederlands
Moving downwards
• The stretcher is lowered by depressing the short part of the
foot pedal (See figure 8).
• The stretcher lowers under the influence of gravity. The
lowering speed can be steadied by keeping the pedal
gently depressed.
• During the downward movement, maintain contact with
the client.
Figure 8 Moving downwards.
3.4. Tilting
English
• In order to remove water from the mattress during or after
showering, the bed base on the Marina can be tilted.
• Turn the lever on the upper frame, under the head end,
outwards in order to position the bed base in the drainage
position.
• This control can be found on both sides of the stretcher.
• Turn the lever inwards before restoring the bed base to its
horizontal position.
Figure 9 Tilting.
3.5. Water drainage
• Water is drained away from the Marina via a drainage hose.
• Take the hose off the hook and direct it to a drainage point that is as low as possible.
• During transport, always hang the hose on the hook otherwise it may leak and drip.
Marina Shower stretcher | Instructions for use | 37
Deutsch
(only for electrically adjustable versions)
• The Marina is an electrically driven high / low stretcher and
works on batteries.
• The charging point is located in the centre of the
undercarriage (See figure 10).
• If the batteries are almost completely empty of charge,
the orange light on the manual control will come on; this
Figure 10 Charging point.
means that the batteries need to be charged.
• If the LED is on continuous red, the batteries must be charged immediately. The
stretcher can then no longer be used.
• Connect the charger to the Marina (See figure 10).
• Once the charger is connected to the Marina, the controls will go into ‘sleep’ setting
(all functions are switched off).
Français
3.6. C harging batteries
Make sure that you push the plug into the correct position in the charging point.
Only the original charger for the Marina may be used. If you use another charger,
Lopital cannot be held liable for any consequences, such as damage to the
electronics.
Once the charger is connected to the Marina, the controls will go into ‘sleep’
setting (all functions are switched off).
The charger that must be used for the Marina is the ‘Mascot 2241’.
• When the indicator light on the charger goes green, the batteries are charged. The
charger can remain connected even when the batteries are completely charged.
Leaving it connected will not cause any damage.
• Disconnect the Marina from the charger.
• Once activated, the Marina is now ready for use (See paragraph 2.2 Activating).
LEDs not on:Chair is in ‘sleep’ setting and
cannot be used.
Green light is on: Chair is ready for use.
Orange light blinks: emergency stop has been
activated.
Figure 11 Battery indication on handcontrol.
Orange LED is on:Batteries need charging or
batteries are partially charged.
Red light blinks:Batteries must be charged (chair can still be used).
Red LED on:Batteries are completely empty and must be charged immediately.
Charge batteries in a well-ventilated, dry space.
After using the stretcher, connect it to the charger to maintain the batteries.
Charge the stretcher at least once a week!
For instruction videos go to www.lopital.com or www.youtube.com/user/LopitalNL
38 | Instructions for use | Marina Shower stretcher
Nederlands
4. Safety functions
4.1. E mergency stop
(only for electrically adjustable versions)
In the centre of the undercarriage, there is an emergency
stop. Operate this button in an emergency; if the upward or
downward movement must be stopped immediately. Once
the emergency stop has been pressed, the electronic controls
will stop working. Operation may be continued once the situation is stable again. Turn the emergency stop a quarter turn
to unlock it again (see figure 12).
Figure 12
Emergency stop.
English
Check whether the danger has passed or the problem has been resolved before
resetting the emergency stop.
The orange LED light on the hand control will flash when the emergency stop has
been activated.
4.2. Sleep setting (only for electrically adjustable versions)
After around an hour, the stretcher will fall into a ‘sleep’ setting and the battery indication
LEDs on the manual control will go out. In order to use the stretcher again, it must be
activated (See paragraph 2.2 Activating).
Français
4.3. E mergency lowering
(only for electrically adjustable versions)
If the controls stop working and the stretcher is in a raised
position, it can be lowered using the emergency lowering
button (See figure 13).
Check first to make sure the stretcher is not in sleep setting!
• Remove the plug from the manual control (1).
• Press the emergency lowering button (2).
2
1
Figuur 13
Emergency lowering button.
Marina Shower stretcher | Instructions for use | 39
Deutsch
The stretcher will now return to the lowest position (make sure no persons or objects are
under the stretcher).
Take the client from the stretcher and make sure the device is not used until it has been
repaired. Place the stretcher in a safe place and indicate that it is out of order.
Contact the technical service or Lopital’s service department.
E-mail: service@lopital.nl
4.4. O
n / Off switch
(only for electrically adjustable versions)
In the centre of the undercarriage, there is an on / off switch.
If the shower stretcher is not used for an extended period,
you are advised
5. Cleaning and maintenance
Figure 14 On/off switch.
The Marina must be cleaned after every use, with water and regular household cleaning
agents. Remove excess soap residues. Do not use any abrasive or other aggressive
cleaning products (e.g. chlorine bleach). Practical experience has shown that regular
household cleaning agents with limited alcohol content (max. 5%) are most suitable for
this purpose. The product Neoquat combi® is recommended for disinfection purposes (on
the basis of long-term testing). For the best and most efficient cleaning of the mattress
and the bed base, the mattress can be lifted up and removed. Dry the plate on which the
mattress lies.
Check the wheels regularly for hairs and dust and remove when necessary. Maintenance
and repairs to the Marina may only be carried out by authorised personnel.
40 | Instructions for use | Marina Shower stretcher
After every use
• Clean stretcher with water and regular household cleaning
products.
Daily
• Clean and disinfect mattress.
Weekly
• Clean frame.
• Check wheels for hairs, dust and soap residues and remove
if necessary.
• Check that the stretcher is still working correctly.
• According to the guidelines for medical devices, a stretcher
must be maintained in line with the manufacturer’s
instructions. This process will preferably be carried out by
Lopital or another authorised body. Lopital offers the option
of having the stretcher thoroughly inspected and serviced
once a year via Periodic Preventative Maintenance.
English
Annually
Nederlands
Maintenance schedule
For more information about the maintenance contract,
please contact Lopital (service@lopital.nl) or speak to your
supplier.
Français
6. Storage and transport
During transport and storage, the ambient conditions must remain moderate. In other
words, the temperature should remain between -40 and +55 degrees Celsius (-40 to
130 degrees Fahrenheit) and humidity levels should be kept as low as possible. Vibration
during transport must be kept to a minimum in order to avoid damaging the hinged
mechanisms on the stretcher.
Deutsch
Marina Shower stretcher | Instructions for use | 41
7. Removal of parts
All parts that are replaced or removed can be sent back to Lopital BV. You may also offer
the parts to the engineer for destruction. We will ensure that all parts are processed in an
environmentally-friendly manner.
If you take care of disposal of the product yourself, you must take account of the fact that
batteries and chargers must be disposed of as small chemical waste.
8. Technical Specifications
The Marina Shower stretcher belongs to category ‘BF’.
The Marina Shower stretcher is a class 2 product.
The Marina is splash-proof; this means that the Reflex can be used under the shower. This
is given with instruction IPX4.
8.1. Structure
Base:
Upper frame:
Side-bars:
Hinges:
Wheels:
Bath + covers:
Mattress film:
Attachment components:
aluminium + 2 layer powder coating
aluminium + 2 layer powder coating
aluminium + 2 layer powder coating
aluminium + 2 layer powder coating
plastic Ø 12.5 cm, double blocked
ABS with PMMA coating
PVC
stainless steel + galvanised steel
Weight
6100 2300
98 kg
6100 2305
74 kg
6100 2310 75 kg
6100 2320
70 kg
6100 2330
76 kg
6100 2345
76 kg
6100 2350
75 kg
6100 2355
78 kg
42 | Instructions for use | Marina Shower stretcher
79 kg
74 kg
80 kg
80 kg
Maximum load:
180 Kg
Nederlands
6100 2360
6100 2370
6100 2380
6100 2385
8.2. Drive
High-low drive:
Control box:
Battery:
Battery charger:
Hydraulic or electric, push-only
24 VDC, max. 250W
2 x 12V, 7Ah
220V 50 / 60 Hz 500 mA
Marina Shower stretcher | Instructions for use | 43
Deutsch
Net lying space:
6100 2300
ca. 195 x 65 cm (l x w).
6100 2305
ca. 195 x 75 cm (l x w).
6100 2310
ca. 195 x 65 cm (l x w).
6100 2320
ca. 170 x 65 cm (l x w).
6100 2330
ca. 206 x 65 cm (l x w).
6100 2345
ca. 206 x 75 cm (l x w).
6100 2350
ca. 190 x 65 cm (l x w).
6100 2355 ca. 190 x 75 cm (l x w).
6100 2360
ca. 190 x 65 cm (l x w).
Français
External dimensions:
6100 2300
209 x 80 x 62 / 116 cm (l x w x h).
6100 2305
209 x 80 x 62 / 116 cm (l x w x h).
6100 2310
209 x 80 x 62 / 116 cm (l x w x h).
6100 2320
189 x 80 x 62 / 116 cm (l x w x h).
6100 2330
225 x 80 x 62 / 116 cm (l x w x h).
6100 2345
225 x 90 x 62 / 116 cm (l x w x h).
6100 2350
209 x 80 x 62 / 116 cm (l x w x h).
6100 2355
209 x 90 x 62 / 116 cm (l x w x h).
6100 2360
209 x 80 x 62 / 116 cm (l x w x h).
6100 2370
189 x 80 x 62 / 116 cm (l x w x h).
6100 2380
225 x 80 x 62 / 116 cm (l x w x h).
6100 2385
225 x 90 x 62 / 116 cm (l x w x h).
English
8.3. Dimensions
6100 2370 6100 2380
6100 2385
ca. 170 x 65 cm (l x w).
ca. 206 x 65 cm (l x w).
ca. 206 x 65 cm (l x w).
Mattress edge height:
Bed base height:
Water drainage hose:
Wheel base:
Track width:
Undercarriage height:
ca. 20 cm
minimum 45 cm, maximum 99 cm
Internal Ø 4 cm
140 cm
63 cm
13 cm
44 | Instructions for use | Marina Shower stretcher
Problem
Cause
Marina is awkward Dirt and soap between wheels
to move
The light on the
charger is not on
Clean wheels
Turn emergency button 90
degrees to the right
Battery empty
Charge battery
Plugs removed
Check plugs (to side of control
box).
Manual controls not working
Check plugs
Contact Lopital Nederland B.V.
Charger is not plugged in
Connect charger
Charger is not working
Contact Lopital Nederland B.V.
Emergency stop button used
Turn emergency button 90
degrees to the right
Technical issue
Contact Lopital Nederland B.V.
Marina stops
Français
Emergency stop button used
English
Marina does not
move upwards or
downwards
Solution
Nederlands
9.Checklist for technical problems
For all other issues please contact Lopital Nederland B.V.
Telephone +31 (0)13 5239300
Fax
+31 (0)13 5239301
E-mail
service@lopital.nl
Deutsch
Marina Shower stretcher | Instructions for use | 45
10.Relationship with other supports
EasySlide
The EasySlide is the ideal device for transferring from bed to stretcher and vice versa. The
physical burden and time required when using the EasySlide is minimal. The EasySlide is
suitable for most bed and chair transfers from and to the Marina.
Hoist
The Marina has been designed for use with a hoist. The shower stretcher has an
undercarriage height of 13 cm from a bed height of 65 cm.
Wheelchair
In lower settings of 50-55 cm, clients can be transferred from shower stretcher to
wheelchair and vice versa. An ideal device to be used during this operation is the small
EasySlide (and possibly a sliding board).
Bed
The Marina is primarily used to wash clients while lying down. Less able persons can be
moved, using the EasySlide, from any (high or low) bed to the Marina in a lying position.
The Marina must be brought to the same height as the bed to carry out this process.
46 | Instructions for use | Marina Shower stretcher
Guidance and Manufacturer’s declaration-electromagnetic emissions
The Marina is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of Marina should
assure that it is used in the following environment:
Emissions Test
Compliance
Electromagnetic Environment - guidance
Group 1
The Marina uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF
emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby
electronic equipment.
Class B
The Marina is suitable for use in all establishments, including domestic
establishments and those directly connected to the public low-voltage power
supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
RF emissions
CISPR11
RF emissions
CISPR11
Nederlands
11. Electromagnetic compatibility
Harmonic emissions
Class A
IEC 61000-3-2
Voltage Fluctuations/
Flicker emissions
Guidance and Manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity
English
Complies
IEC 61000-3-3
The Marina is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Marina should
assure that it is used in the following environment:
IEC 60601-1-2 Test
Level
Compliance Level
Electromagnetic Environment - guidance
Electrostatic discharge
(ESD)
IEC 61000-4-2
±6 kV contact
±6 kV contact
±8 kV air
±8 kV air
Floors should be made of wood, concrete, or ceramic
tile. If floors are covered with synthetic material, the
relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient/
burst
±2 kV for power
supply lines
±2 kV for power
supply lines
Mains power quality should be that of a typical
commercial or hospital environment.
IEC 61000-4-4
±1 kV for input/
output lines
±1 kV for input/
output lines
Surge
±1 kV line(s) to line(s)
±1 kV line(s) to line(s)
±2 kV line(s) to earth
±2 kV line(s) to earth
<5% Un
(>95% drop in Un) for
0,5 cycle
<5% Un
(>95% drop in Un) for
0.5 cycle
40% Un
(60% drop in Un) for
5 cycles
40% Un
(60% drop in Un) for
5 cycles
70% Un
(30% drop in Un) for
25 cycles
70% Un
(30% drop in Un) for
25 cycles
<5% Un
(>95% drop in Un) for
5 seconds
<5% Un
(>95% drop in Un) for
5 seconds
3 A/m
3 A/m
IEC 61000-4-11
Power frequency (50/60
Hz) magnetic field
Mains power quality should be that of a typical
commercial or hospital environment. Marina is
equipped with a battery.
Power frequency magnetic fields should be at levels
characteristic of a typical location in a typical
commercial or hospital environment.
IEC 61000-4-8
NOTE Un is the a.c. mains voltage prior to application of the test level
Marina Shower stretcher | Instructions for use | 47
Deutsch
IEC 61000-4-5
Voltage dips, short
interruptions, and voltage
variations on power
supply input lines
Mains power quality should be that of a typical
commercial or hospital environment.
Français
Immunity Test
Guidance and Manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity
The Marina is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Marina should
assure that it is used in the following environment:
Immunity Test
IEC 60601-1-2 Test
Level
Compliance Level
Electromagnetic Environment - guidance
Portable and mobile RF communications equipment
should be used no closer to any part of the Marina,
including cables than the recommended separation
distance calculated from the equation applicable to the
frequency of the transmitter.
Recommended separation distance
d =1,2 √P
d =1,2 √P 80 MHz to 800 MHz
RF Common mode/
Conducted Susceptibility
IEC 61000-4-6
Radiated RF Electromagnetic Field
IEC 61000-4-3
3 Vrms
150 kHz to 80 MHz
3 V/m
80 MHz to 2,5 GHz
3V
3 V/m
d =2,4 √P 800 MHz to 2,5 GHz
Where P is the maximum output power rating
of the transmitter in watts (W) according to the
transmitter manufacturer and d is the recommended
separation distance in meters (m).
Field strengths from fixed RF transmitters, as
determined by an electromagnetic site survey,a should
be less than the compliance level in each frequency
range.b
Interference may occur in the vicinity of equipment
marked with the following symbol:
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.
a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile
radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the
electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured
field strength in the location in which the Marina is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Marina should
be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as
re-orienting or relocating the Marina.
b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.
48 | Instructions for use | Marina Shower stretcher
The Marina is intended for use in the electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer
or the user of the Marina can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and
mobile RF communications equipment (transmitters) and the Marina as recommended below, according to the maximum output
power of the communications equipment.
Rated maximum output power of transmitter
Separation distance according to frequency of transmitter
W
m
150 kHz to 80 MHz
0,01
Nederlands
Recommended separation distance between
portable and mobile RF communications equipment and the Marina
80 MHz to 800 MHz
800 MHz to 2,5 GHz
d =1,2 √P
d =1,2 √P
d =2,4 √P
0,12
0,12
0,24
0,1
0,38
0,38
0,76
1
1,2
1,2
2,4
10
3,8
3,8
7,6
100
12
12
24
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.
English
For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be
estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the
transmitter in watt (W) according to the transmitter manufacturer.
Français
Deutsch
Marina Shower stretcher | Instructions for use | 49
Mode d’emploi
Marina
6100 2300, 6100 2305, 6100 2310, 6100 2320, 6100 2330, 6100 2345 (Hydraulique).
6100 2350, 6100 2355, 6100 2360, 6100 2370, 6100 2380, 6100 2385 (Electrique).
Brancard de douche
Lisez attentivement les instructions qui suivent avant d’utiliser cet équipement.
Nederlands
Remarque importante :
Date de mise en service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilisateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
English
Fabricant
Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Oisterwijk
Pays-Bas
T +31 (0)13 5239300
F +31 (0)13 5239301
www.lopital.fr
info@lopital.nl
Lisez le mode d’emploi avant
toute utilisation.
Français
Explication des symboles
Courant continu
24V DC.
Attention.
Parties en contact
avec le client.
Marina Brancard de douche | Mode d’emploi | 51
Deutsch
Classe 2.
Sommaire
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.
11.
Introduction.................................................................................................53
Avant-propos...............................................................................................53
Sécurité........................................................................................................54
Garantie.......................................................................................................55
Utilisation....................................................................................................57
Mise en service...........................................................................................57
Mise en marche (versions électriques uniquement)..............................57
Travailler avec le brancard Marina............................................................57
Fonctionnement.........................................................................................58
Freins...........................................................................................................58
Barrière latérale..........................................................................................59
Réglage en hauteur (haut / bas).............................................................60
Réglage de l’inclinaison.............................................................................61
Evacuation de l’eau.....................................................................................61
Chargement de la batterie (versions électriques uniquement)............61
Fonctions de sécurité.................................................................................63
Arrêt d’urgence (versions électriques uniquement)...............................63
Position de veille (versions électriques uniquement)............................63
Abaissement d’urgence (versions électriques uniquement).................63
Interrupteur On / Off (versions électriques uniquement).....................64
Nettoyage et entretien..............................................................................64
Transport et entreposage..........................................................................65
Enlèvement de composants......................................................................66
Caractéristiques techniques.......................................................................66
Construction................................................................................................66
Système.......................................................................................................67
Dimensions.................................................................................................67
Liste de contrôle des problèmes techniques...........................................69
Compatibilité avec d’autres outils de soins..............................................70
Electromagnetic compatibility...................................................................71
52 | Mode d’emploi | Marina Brancard de douche
1.1. Avant-propos
Le brancard de douche Marina est un dispositif permettant d’effectuer de manière
responsable et ergonomique les soins et la toilette des personnes à mobilité réduite.
Il assure un confort optimal, tant pour la personne que pour le personnel soignant.
Le brancard Marina est composé d’un cadre de base mobile et d’un sommier réglable en
hauteur pourvu d’un matelas doux. De plus, le brancard est mobile. Ces fonctions sont les
prestations essentielles de le brancard. Le brancard Marina est multifonctionnel et il est
compatible avec l’utilisation d’autres dispositifs, tels que les lits, chaises roulantes, sièges
de douche, lève-personnes et les accessoires de glissement comme l’EasySlide.
English
La durée de vie utile moyenne du brancard Marina est de 10 ans, moyennant un entretien
quotidien et périodique conforme au plan d’entretien qui a été fourni (Cf. : Chapitre 5 Nettoyage et entretien)
Nederlands
1. Introduction
Le brancard Marina porte le marquage CE. Ce marquage est conforme à la directive
93/42/CEE, respectivement la directive revue 2007/47/CE pour les dispositifs médicaux
du 21 mars 2010. Le brancard Marina a été testé au rayonnement électromagnétique
selon la norme 60601-1-2.
Marina Brancard de douche | Mode d’emploi | 53
Deutsch
Le brancard Marina à réglage électrique est disponible dans les versions suivantes :
• 6100 2350 – Version standard.
• 6100 2355 – Version élargie.
• 6100 2360 – Freinage centralisé.
• 6100 2370 – Version courte.
• 6100 2380 – Version longue.
• 6100 2385 – Version longue élargie.
Français
Le brancard Marina à réglage hydraulique est disponible dans les versions suivantes :
• 6100 2300 – Version standard.
• 6100 2305 – Version élargie.
• 6100 2310 – Freinage centralisé.
• 6100 2320 – Version courte.
• 6100 2330 – Version longue.
• 6100 2345 – Version longue élargie.
1.2. Sécurité
Le non-respect des consignes de sécurité ci-dessous et des descriptions qui
suivent dans le présent mode d’emploi peut être à l’origine de situations
dangereuses. Lisez-les intégralement avant toute utilisation.
Utilisation
• Avant d’utiliser le brancard Marina, assurez-vous qu’il n’est plus raccordé au chargeur
(version électrique).
• Vérifiez toujours que les freins sont verrouillés avant de procéder au transfert du client.
• Avant de déplacer le brancard Marina, avertissez la personne qui s’y trouve.
• Vérifiez l’absence de tout obstacle lors des réglages vers le haut ou vers le bas.
• En manœuvre ou en déplacement, le brancard doit toujours être en position basse.
• En déplacement, ne réglez pas le brancard Marina vers le haut ou vers le bas.
• De préférence, passez toujours les obstacles en marche arrière.
• Le brancard Marina n’est pas conçu pour soulever une charge de plus de 180 kilos.
• Le brancard Marina est exclusivement conçu pour transporter des personnes,
à l’exclusion de tout objet matériel.
• N’utilisez que des composants originaux fournis par Lopital.
• N’utilisez le brancard Marina que dans des environnements propres et dégagés.
• Seules les personnes dûment habilitées à cet effet peuvent manœuvrer le brancard
Marina.
• L’utilisation de composants (chargeurs, câbles, mécanisme d’actionnement, batteries)
qui n’ont pas été fournis par Lopital, peut produire une augmentation d’émission ou une
baisse d’immunité de le brancard Marina. (version électrique uniquement).
• Les batteries doivent être rechargées dans une pièce sèche et bien ventilée.
• Les piscines ne font pas partie de ce qu’il est convenu d’appeler un ‘environnement
normal’ et certains composant de l’équipement pourront en voir leur durée de vie utile
raccourcie.
• Le brancard Marina ne doit jamais être soulevé par son plateau supérieur.
• Le brancard Marina ne doit pas être utilisé à une température d’eau supérieure à 43°C.
•Les appareils de communication RF portables et mobiles peuvent avoir une incidence
sur le fonctionnement des appareils médicaux électriques.
Entretien
• Si le chargeur ou son cordon sont endommagés, remplacez-les aussitôt (version
électrique uniquement).
• Le brancard Marina doit être inspecté et entretenu au moins une fois par an.
54 | Mode d’emploi | Marina Brancard de douche
Nederlands
• Seul le personnel autorisé de Lopital est habilité à effectuer le service après vente et
l’entretien du brancard Marina.
• Seul le personnel autorisé de Lopital est habilité à effectuer le remplacement des pièces
structurelles du brancard Marina.
• Si le brancard Marina présente des déformations en conséquence d’un transport ou
d’une utilisation incorrects ou d’un accident, il ne devra plus être utilisé. Prenez contact
avec votre fournisseur.
En cas de panne, prenez contact avec Lopital ou avec votre fournisseur local.
E-mail : service@lopital.nl
English
Le brancard Marina ne doit être opéré que par du personnel compétent, dûment
formé et qui aura une expérience de travail préalable avec le groupe-cible
d’utilisateurs.
Le brancard Marina a été conçu pour être utilisé en environnement clinique.
Toute altération apportée à la structure du brancard Marina est susceptible
d’altérer le degré de sécurité de celui-ci et annulera par conséquent les conditions
de garantie et la responsabilité de Lopital. Le brancard Marina sera alors considéré ne plus répondre aux critères de la directive sur les dispositifs médicaux.
Français
Ne soulevez jamais le brancard Marina par son plateau supérieur, car l’un des
deux moteurs ou les deux risqueraient alors être faussés suite à une défaillance
d’une pièce intérieure. Le remplacement d’un moteur tombé en panne dans ces
conditions ne sera pas couvert par la garantie.
1.3. Garantie
Les produits Lopital sont garantis 2 ans contre les défauts de construction ou de matériel.
La période de garantie exacte est reprise sur votre facture, laquelle fait office de certificat de
garantie.
Les composants qui sont soumis à une usure (tels que : les batteries, la commande
manuelle ou les câbles) ne sont couverts par aucune garantie, si ce n’est contre les défauts
de construction ou de matériel.
Deutsch
Marina Brancard de douche | Mode d’emploi | 55
Chargeur
(Marina en version
électrique).
Appuie-tête
Figure 1 Mise en marche.
Matelas
Barrière
latérale
rabattable
vers le bas
La poignée
réglage de
l’inclinaison.
Contrôle
manuelle
Palet-butoir
Verrouillage de la
barrière latérale
Tuyau d’évacuation
Châssis
Roue pivotante Ø12,5 cm
à double frein
Pédale
du pied
56 | Mode d’emploi | Marina Brancard de douche
2.1. Mise en service
Avant de mettre le brancard Marina en service, contrôlez si le matériel décrit sur page 52
est complet. Ces composants, s’ils présentent un défaut, peuvent être remplacés par du
personnel compétent.
Nederlands
2. Utilisation
Ces composants sont des parties de le Marina qui sont en contact physique avec le client.
Ces composants sont susceptibles d’entrer en contact avec le client lorsque le Marina est
utilisé.
2.2.Mise en marche (versions électriques uniquement)
English
Avant de pouvoir utiliser le Marina, celui-ci doit être activé en enfonçant n’importe lequel
des boutons de la commande manuelle pendant deux (2) secondes (Cf. figure 1).
2.3. Travailler avec le brancard Marina
Étape 1
Assurez-vous que le brancard est débranché du chargeur.
Étape 2
Allumez le brancard (Cf. paragraphe 2.2 Mise en marche).
Transfert à partir d’un lit
Étape 4
Disposez le brancard Marina contre le lit, dans la même orientation tête / pied que la
personne à transférer.
Français
Étape 3
Lors du transfert de personnes, utilisez toujours le frein.
(Cf. paragraphe 3.1. Frein et blocage directionnel).
Étape 5
Abaissez la barrière latérale du brancard (Cf. paragraphe 3.2. Barrière latérale).
Marina Brancard de douche | Mode d’emploi | 57
Deutsch
Étape 6
Remontez le plateau du brancard Marina un peu au-dessus du matelas du lit et rabattez la
barrière latérale vers le bas.
Étape 7
Ajustez par glissement le brancard Marina entre tête et pied de manière à surplomber le
lit le plus possible.
Étape 8
Verrouillez le frein des roues du brancard Marina
(Cf. paragraphe 3.1. Frein et blocage directionnel).
Étape 9
Placez-vous à l’autre extrémité du lit et disposez l’EasySlide entre la personne à transférer
et le brancard Marina.
Étape 10
Faites glisser la personne à transférer du lit au brancard en vous aidant de l’EasySlide.
Étape 11
Remontez le plateau du brancard Marina de quelques centimètres et refermez la barrière
latérale.
Étape 12
Déverrouillez les freins des roues du brancard Marina et retirez l’EasySlide
(Cf. paragraphe 3.1. Frein et blocage directionnel).
Au cours du transfert, le bord latéral du matelas peut être indifféremment être
disposé vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Déplié vers l’extérieur, il crée une
protection entre la barre de la barrière latérale et la personne à transférer.
Assurez-vous que le matelas du brancard de douche ne se coince pas entre le lit
et le plateau du brancard Marina.
3. Fonctionnement
3.1. Freins
1
• Pour actionner le frein du brancard Marina, abaissez du pied
la languette bleue (1) de la roue (Cf. figure 2).
• Pour déverrouiller le frein du brancard Marina, faites remonter la languette bleue en l’enfonçant du pied (2) (Cf. figure 2).
Figure 2 Frein de roue.
58 | Mode d’emploi | Marina Brancard de douche
2
Français
• Le brancard Marina est équipé de barrières latérales en
aluminium qui peuvent être rabattues contre le bord du
plateau de manière à permettre d’effectuer les transferts
par glissement.
1
• La barrière latérale est équipée d’une sécurité qui empêche
la personne se trouvant sur le brancard de soulever seule
barrière latérale (Cf. figure 4).
Figure 4 Verrouillage de la
• Pour rabattre la barrière latérale en position basse,
barrière latérale.
déverrouillez la sécurité située côté tête.
• Pour déverrouiller la sécurité, tirez d’une main sur la languette qui dépasse et soulevez
de l’autre la barrière latérale en la prenant par son centre (1) (Cf. figure 4).
• Une fois que la barrière latérale est déverrouillée, faites-la basculer vers l’extérieur de
manière à abaisser les bords du matelas à l’horizontale.
• Une fois que les barrières latérales sont rabattues, le personnel soignant peut se
pencher au centre contre le matelas afin d’effectuer plus aisément les soins.
• Rabattez la barrière latérale vers le haut pour la refermer. La barrière latérale se
verrouille automatiquement.
• À la fermeture de la barrière latérale, le bord du matelas se redresse en position
verticale.
• Assurez-vous que les coins du matelas se remettent en place vers l’intérieur afin d’éviter
qu’ils se retrouvent coincés dans le système de verrouillage de la barrière latérale.
English
3.2. Barrière latérale
Nederlands
Freinage semi central et blocage directionnel
2
1
• La pédale semi-centrale d’actionnement des freins est située des côtés tête et pied de chaque côté du brancard (Cf. figure 3).
• Pour actionner le frein du brancard Marina, abaissez du pied
la pédale intérieure située à la tête et au pied du brancard (1).
• Pour déverrouiller le frein du brancard Marina, relevez la
pédale en position horizontale.
Figure 3 Frein semi-central et
• Pour actionner le blocage directionnel des roues, abaissez
blocage directionnel .
du pied la pédale extérieure située à la tête du brancard (2).
• Pour déverrouiller le blocage directionnel, relevez du pied la pédale en position
horizontale.
Deutsch
Marina Brancard de douche | Mode d’emploi | 59
3.3. Réglage en hauteur (haut / bas)
Versions à réglage électrique
Réglage vers le haut
• Lorsqu’une personne se trouve sur le brancard de douche, verrouillez le
frein des roues avant de remonter le brancard.
• Pour remonter le brancard, enfoncez la touche de commande qui
montre une flèche pointée vers le haut (Cf. figure 5).
Figure 5 Réglage
• Lorsque le brancard arrive à la hauteur souhaitée, relâchez le bouton.
vers le haut.
• Pendant que le brancard remonte, soyez attentif à la sécurité de la
personne qui occupe le brancard.
• Lorsque vous n’utilisez pas la télécommande, suspendez-la à une barrière latérale ou à
la barre de manœuvre.
• Assurez-vous que le cordon spiralé de la commande ne se retrouve pas coincé.
Réglage vers le bas
• Pour abaisser le brancard, enfoncez la touche de commande montrant
une flèche pointée vers le bas. Le brancard descendra doucement
(Cf. figure 6).
• Lorsque le brancard arrive à la hauteur souhaitée, relâchez le bouton.
• Pendant que le brancard s’abaisse, soyez attentif à la sécurité de la
personne qui occupe le brancard.
Figure 6 Réglage
vers le bas.
Avant de régler la hauteur du brancard, vérifiez qu’aucune personne ou objet ne
se trouvent sous celui-ci.
Versions à réglage hydraulique
Réglage vers le haut
• Lorsqu’une personne se trouve sur le brancard, actionnez le
frein des roues avant de remonter le brancard.
• Pour remonter le brancard, actionnez du pied le bras le plus
long du pédalier, de manière douce et régulière
(Cf. figure 7).
• Tandis qu’il actionne la pédale du pied, l’aide-soignant tient
la partie supérieure de son corps dans l’axe de la longueur
60 | Mode d’emploi | Marina Brancard de douche
Figure 7 Réglage vers le haut.
Nederlands
du brancard Marina, de manière à ce que son corps soit droit au-dessus de ses pieds.
• Pendant que le brancard remonte, soyez attentif à la sécurité de la personne qui occupe
le brancard.
Réglage vers le bas
• Pour abaisser le brancard, enfoncez du pied le petit bras du
pédalier (Cf. figure 8).
• Le brancard s’abaisse par simple gravité. La vitesse de
l’abaissement est contrôlée par la force exercée sur la
pédale.
• Pendant que le brancard s’abaisse, soyez attentif à la
sécurité de la personne qui occupe le brancard.
• Le plan du brancard Marina peut être incliné pendant ou
après la douche afin d’évacuer l’eau du matelas.
• Pour incliner le plan du brancard et évacuer l’eau, tournez
vers l’extérieur la poignée située sous le cadre supérieur du
côté tête.
• Cette commande est accessible des deux côtés du brancard.
• Pour remettre le plan du brancard à l’horizontale, tournez la
poignée vers l’intérieur.
English
Figure 8 Réglage vers le bas.
3.4. Réglage de l’inclinaison
Figure 9
Réglage de l’inclinaison.
• L’eau du brancard Marina est évacuée par le tuyau prévu à cet effet.
• Décrochez le tuyau de son support et raccordez-le au point d’évacuation le plus bas
possible.
• Pendant le transport, suspendez toujours le tuyau à son support pour empêcher que de
l’eau ne coule sur le sol.
Français
3.5. Evacuation de l’eau
3.6. C hargement de la batterie
Figure 10
Raccordement du chargeur.
Marina Brancard de douche | Mode d’emploi | 61
Deutsch
(versions électriques uniquement)
• Le brancard Marina est réglable en hauteur par un moteur
électrique fonctionnant sur batteries.
• La prise de raccordement du chargeur est située au centre
du châssis (Cf. figure 10).
• Lorsque les batteries sont en grande partie déchargées,
le voyant orange de la commande manuelle s’allume,
signalant que les accus doivent être rechargés.
• Lorsque le voyant rouge s’allume, les batteries doivent être immédiatement rechargées
et le brancard ne doit plus être utilisé.
• Raccordez le chargeur au brancard Marina (Cf. figure 10).
• Lorsque le chargeur est raccordé au brancard Marina, celui-ci se met en veille (c.à.d.
que toutes ses fonctions sont suspendues).
Assurez-vous d’introduire la fiche correctement à fond au raccordement du chargeur.
N’utilisez que le chargeur original qui a été fourni avec le brancard Marina.
Si un autre chargeur est utilisé, Lopital ne sera pas responsable des éventuelles
conséquences, telles que des pannes électroniques.
Lorsque le chargeur est raccordé au brancard Marina, les commandes se mettent
en veille (c.à.d. que toutes les fonctions sont alors suspendues).
Le chargeur qui doit être utilisé avec le brancard Marina est le ‘Mascot 2241’.
• Lorsque le voyant indicateur du chargeur passe au vert, les batteries sont suffisamment
rechargées. Le chargeur peut rester raccordé lorsque les batteries sont suffisamment
chargées sans risque d’endommager le dispositif.
• Débranchez le brancard Marina du chargeur.
• Après avoir été remis en marche, le brancard Marina est prêt à être utilisé (Cf. paragraphe 2.2. Mise en marche).
Voyants éteints :la chaise est en veille
et ne doit pas être
utilisée.
Voyant vert allumé :la chaise est
opérationnelle.
Figure 11 – Voyants d’état de la batterie sur la
Voyant orange clignotant : l’arrêt d’urgence a été commande manuelle.
activé
Voyant orange allumé :Rechargez rapidement les batteries, ou les batteries sont
partiellement déchargées.
Voyant rouge clignotant : Rechargez les batteries (la chaise est encore opérationnelle).
Voyant rouge allumé :Les batteries sont complètement déchargées et doivent être
rechargées immédiatement.
62 | Mode d’emploi | Marina Brancard de douche
Après utilisation, raccordez le brancard au chargeur pour maintenir les batteries
opérationnelles. Rechargez le brancard au moins une fois par semaine.
Regardez nos tutoriels vidéo sur www.lopital.fr ou sur www.youtube.com/user/LopitalNL
Nederlands
Rechargez les batteries dans un endroit sec et bien ventilé.
4. Fonctions de sécurité
4.1. A
rrêt d’urgence (versions électriques uniquement)
English
L’arrêt d’urgence est situé au centre du châssis inférieur.
Il doit être utilisé en cas d’urgence lorsque le mouvement
vers le haut ou vers le bas doit être immédiatement arrêté.
L’enfoncement de l’arrêt d’urgence met fin au fonctionnement de toute commande électrique. Lorsque la situation
est redevenue stable, la commande peut être rétablie. Pour
déverrouiller l’ arrêt d’urgence, il suffit de tourner le bouton
un quart de tour à droite. (cf. figure 12).
Figure 12 L’arrêt d’urgence.
Avant de rétablir le fonctionnement des commandes, assurez-vous que le danger
est écarté ou que le problème est résolu.
4.2. Position de veille (versions électriques uniquement)
Après environ une heure, le brancard se met en veille et les voyants lumineux de la
commande manuelle sont alors tous éteints. Pour réutiliser le brancard, il faut le remettre
en marche (Cf. paragraphe 2.2. Mise en marche).
Français
Tant que le bouton d’arrêt d’urgence est activé, un voyant orange clignote sur la
commande manuelle.
4.3. A
baissement d’urgence
2
1
Figure 13 Bouton d’abaissement
d’urgence.
Marina Brancard de douche | Mode d’emploi | 63
Deutsch
(versions électriques uniquement)
En cas d’arrêt de fonctionnement de la commande, si le
brancard est en position haute, le plateau du brancard peut
être abaissé en actionnant le bouton d’abaissement d’urgence
(Cf. figure 13).
Vérifiez d’abord que le brancard n’est pas en position de veille.
• Retirez la fiche de la commande manuelle (1).
• Enfoncez le bouton d’abaissement d’urgence (2).
Le brancard redescend alors en position basse (vérifiez auparavant qu’aucune personne ou
objet ne se trouve sous le brancard).
Faites sortir du brancard la personne qui s’y trouve et n’utilisez plus le brancard jusqu’à ce
qu’il ait fait l’objet d’une réparation. Rangez le brancard dans un endroit sûr et signalez la
panne.
Prenez contact avec les services techniques ou avec le département technique de Lopital.
E-mail: service@lopital.nl
4.4. Interrupteur On / Off
(versions électriques uniquement)
Le Interrupteur On / Off se trouve au centre du châssis. Il est
recommandé de l’utiliser lorsque le brancard de douche ne
doit pas être utilisé pendant une période prolongée.
Figure 14
Interrupteur On / Off.
5. Nettoyage et entretien
Après chaque utilisation, le brancard Marina doit être nettoyé à l’eau avec un produit
d’entretien ménager courant. Éliminez les traces de savon. N’utilisez pas d’accessoires
abrasifs ou de produits solvants agressifs (p.ex. du chlore). Des expériences pratiques
ont montré que des produits ménagers courants contenant une petite quantité d’alcool
(max. 5%) sont les plus appropriés. Pour désinfecter (selon des tests de longue durée)
le Neoquat combi® est recommandé. La meilleure manière de nettoyer le matelas et le
plateau est de retirer le matelas et de sécher le plateau du sommier.
Vérifiez régulièrement que les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de
poussières et nettoyez-les le cas échéant. L’entretien et la réparation du brancard Marina
ne doivent être effectués que par du personnel autorisé.
64 | Mode d’emploi | Marina Brancard de douche
Entretien après
chaque utilisation
• Nettoyer le brancard à l’eau avec des produits d’entretien
ménager normaux.
Entretien quotidien
• Nettoyer et désinfecter le matelas.
Entretien
hebdomadaire
• Nettoyer le cadre.
• Enlever les cheveux, les poussières et les restes de savon sur
les roues.
• Contrôler le bon fonctionnement du brancard.
• Conformément à la directive sur les dispositifs médicaux,
les brancards doivent être entretenus selon les instructions
du fabricant. Cela sera de préférence effectué par Lopital ou
par une autre entreprise habilitée à cet effet. Lopital offre
la possibilité de faite inspecter et entretenir le brancard
exhaustivement 1 fois par an, en suivant l’entretien préventif
périodique.
English
Entretien annuel
Nederlands
Plan d’entretien
Pour recevoir de plus amples informations sur le contrat
d’entretien, adressez-vous à Lopital (service@lopital.nl) ou à
votre fournisseur.
Français
6. Transport et entreposage
Lors du transport ou pendant l’entreposage, on évitera d’exposer l’équipement à des
conditions extrêmes. La température doit être comprise entre -40 et +55 degrés Celsius
(-40 à 130 degrés Fahrenheit) et le taux d’humidité doit être le plus bas possible. Les
trépidations durant le transport doivent être réduites autant que possible pour éviter
d’endommager les articulations du brancard.
Deutsch
Marina Brancard de douche | Mode d’emploi | 65
7. Enlèvement de composants
Tous les composants qui sont remplacés ou enlevés peuvent être retournés à Lopital BV.
Il est également possible de proposer ces composants au monteur, lequel se chargera de
leur élimination. Nous veillerons à ce que tous les composants soient retraités de manière
respectueuse de l’environnement.
Si vous décidez de vous charger vous-même de l’élimination du produit, rappelez-vous
que les batteries et les chargeurs doivent être mis en décharge comme petit déchet
chimique.
8. Caractéristiques techniques
Cette Marina Brancard de douche appartient à la catégorie ‘BF’.
Cette Marina Brancard de douche est un produit de classe 2.
Le Marina est étanche aux projections d’eau, de sorte que le Reflex peut être utilisé sous
la douche. Cela est signalé par l’indication IPX4.
8.1. Construction
Cadre inférieur :aluminium + 2 couches de revêtement par poudre
Cadre supérieur :aluminium + 2 couches de revêtement par poudre
Barrières latérales :aluminium + 2 couches de revêtement par poudre
Articulations :aluminium + 2 couches de revêtement par poudre
Roues :synthétique Ø 12,5 cm, freinage central
Bin + caches :ABS revêtu PMMA
Revêtement matelas :
PVC
Fixations :inox + acier galvanisé
Poids net
6100 2300
98 kg
6100 2305
74 kg
6100 2310 75 kg
6100 2320
70 kg
6100 2330
76 kg
6100 2345
76 kg
66 | Mode d’emploi | Marina Brancard de douche
75 kg
78 kg
79 kg
74 kg
80 kg
80 kg
Mise en charge maximale :
180 Kg
Nederlands
6100 2350
6100 2355
6100 2360
6100 2370
6100 2380
6100 2385
8.2. Système
English
Contrôle haut / bas :Hydraulique ou électrique, push-only
Boîtier de contrôle :
24 VDC, max. 250W
Batterie :
2 x 12V, 7Ah
Chargeur de batterie :220V 50 / 60 Hz 500 mA
8.3. Dimensions
Marina Brancard de douche | Mode d’emploi | 67
Deutsch
Surface de couchage utile (Longueur x largeur) :
6100 2300
ca. 195 x 65 cm
6100 2305
ca. 195 x 75 cm
6100 2310
ca. 195 x 65 cm
6100 2320
ca. 170 x 65 cm
6100 2330
ca. 206 x 65 cm
6100 2345
ca. 206 x 75 cm
6100 2350
ca. 190 x 65 cm
Français
Dimensions extérieures (Longueur x largeur x hauteur) :
6100 2300
209 x 80 x 62 / 116 cm
6100 2305
209 x 80 x 62 / 116 cm
6100 2310
209 x 80 x 62 / 116 cm
6100 2320
189 x 80 x 62 / 116 cm
6100 2330
225 x 80 x 62 / 116 cm
6100 2345
225 x 90 x 62 / 116 cm
6100 2350
209 x 80 x 62 / 116 cm
6100 2355
209 x 90 x 62 / 116 cm
6100 2360
209 x 80 x 62 / 116 cm
6100 2370
189 x 80 x 62 / 116 cm
6100 2380
225 x 80 x 62 / 116 cm
6100 2385
225 x 90 x 62 / 116 cm
6100 2355 6100 2360
6100 2370 6100 2380
6100 2385
ca. 190 x 75 cm
ca. 190 x 65 cm
ca. 170 x 65 cm
ca. 206 x 65 cm
ca. 206 x 65 cm
Hauteur de bordure du matelas:
Hauteur du sommier :
Evacuation d’eau :
Écartement des roues (L) :
Écartement des roues (l) :
Garde au sol :
20 cm env.
min, 45 cm, max. 99 cm
Ø 4cm (diamètre intérieur).
140 cm
63 cm
13 cm
68 | Mode d’emploi | Marina Brancard de douche
Problème
Cause
Difficultés de
roulage
Saletés et savon dans les roues Nettoyez les roues
Le voyant du
chargeur n’est pas
allumé
Tournez l’arrêt d’urgence d’un
quart de tour à droite
L’accu est vide
Chargez l’accu ou placez un
accu de rechange
Des fiches sont déconnectées
Contrôlez les fiches (sur le côté
du boîtier de contrôle).
La commande manuelle ne
fonctionne pas
Contrôlez les fiches. Prenez
contact avec Lopital Nederland
B.V.
Le chargeur n’est pas raccordé
Raccordez le chargeur
Le chargeur est défectueux
Prenez contact avec Lopital
Nederland B.V.
L’arrêt d’urgence est activé
Tournez le bouton d’arrêt
d’urgence d’un quart de tour
à droite
Problème technique
Prenez contact avec Lopital
Nederland B.V.
Marina Brancard de douche | Mode d’emploi | 69
Deutsch
Pour tout autre problème technique, prenez contact avec Lopital Nederland B.V.
Téléphone
+31 (0)13 5239300
Fax
+31 (0)13 5239301
E-mail
service@lopital.nl
Français
Le brancard Marina
cesse de
fonctionner
L’arrêt d’urgence est activé
English
Impossible de
régler le brancard
Marina en hauteur
Solution
Nederlands
9. Liste de contrôle des problèmes techniques
10. Compatibilité avec d’autres outils de soins
EasySlide
L’EasySlide est un moyen très pratique d’effectuer les transferts du lit au brancard
de douche et vice- versa. L’effort physique requis en utilisant l’EasySlide et le temps
nécessaire sont réduits au minimum. L’EasySlide est compatible avec la quasi totalité des
transferts en lit ou en chaise de et vers le brancard Marina.
Lève-personne
Le brancard Marina a été conçu pour une utilisation optimale avec un lève-personne. Avec
une hauteur de sommier de 65 cm, le brancard de douche dispose d’une garde au sol de
13 cm.
Chaise roulante
En position basse de 50-55 cm, une personne peut aisément glisser du brancard de
douche Marina vers une chaise roulante et vice-versa. On utilisera idéalement le petit
EasySlide et éventuellement une planche de glissement.
Lit
Le brancard de douche Marina est principalement utilisé pour effectuer la toilette de
personnes à mobilité réduite se tenant en position couchée. Ces personnes peuvent
être transférées par glissement en position couchée à l’aide d’un EasySlide à partir de
n’importe quel lit (haut ou bas) sur le brancard Marina, qui est réglable en hauteur pour
être mis au même niveau que le lit.
70 | Mode d’emploi | Marina Brancard de douche
Guidance and Manufacturer’s declaration-electromagnetic emissions
The Marina is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of Marina should
assure that it is used in the following environment:
Emissions Test
Compliance
Electromagnetic Environment - guidance
Group 1
The Marina uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF
emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby
electronic equipment.
Class B
The Marina is suitable for use in all establishments, including domestic
establishments and those directly connected to the public low-voltage power
supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
RF emissions
CISPR11
RF emissions
CISPR11
Nederlands
11. Electromagnetic compatibility
Harmonic emissions
Class A
IEC 61000-3-2
Voltage Fluctuations/
Flicker emissions
Guidance and Manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity
English
Complies
IEC 61000-3-3
The Marina is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Marina should
assure that it is used in the following environment:
IEC 60601-1-2 Test
Level
Compliance Level
Electromagnetic Environment - guidance
Electrostatic discharge
(ESD)
IEC 61000-4-2
±6 kV contact
±6 kV contact
±8 kV air
±8 kV air
Floors should be made of wood, concrete, or ceramic
tile. If floors are covered with synthetic material, the
relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient/
burst
±2 kV for power
supply lines
±2 kV for power
supply lines
Mains power quality should be that of a typical
commercial or hospital environment.
IEC 61000-4-4
±1 kV for input/
output lines
±1 kV for input/
output lines
Surge
±1 kV line(s) to line(s)
±1 kV line(s) to line(s)
±2 kV line(s) to earth
±2 kV line(s) to earth
<5% Un
(>95% drop in Un) for
0,5 cycle
<5% Un
(>95% drop in Un) for
0.5 cycle
40% Un
(60% drop in Un) for
5 cycles
40% Un
(60% drop in Un) for
5 cycles
70% Un
(30% drop in Un) for
25 cycles
70% Un
(30% drop in Un) for
25 cycles
<5% Un
(>95% drop in Un) for
5 seconds
<5% Un
(>95% drop in Un) for
5 seconds
3 A/m
3 A/m
IEC 61000-4-11
Power frequency (50/60
Hz) magnetic field
Mains power quality should be that of a typical
commercial or hospital environment. Marina is
equipped with a battery.
Power frequency magnetic fields should be at levels
characteristic of a typical location in a typical
commercial or hospital environment.
IEC 61000-4-8
NOTE Un is the a.c. mains voltage prior to application of the test level
Marina Brancard de douche | Mode d’emploi | 71
Deutsch
IEC 61000-4-5
Voltage dips, short
interruptions, and voltage
variations on power
supply input lines
Mains power quality should be that of a typical
commercial or hospital environment.
Français
Immunity Test
Guidance and Manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity
The Marina is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Marina should
assure that it is used in the following environment:
Immunity Test
IEC 60601-1-2 Test
Level
Compliance Level
Electromagnetic Environment - guidance
Portable and mobile RF communications equipment
should be used no closer to any part of the Marina,
including cables than the recommended separation
distance calculated from the equation applicable to the
frequency of the transmitter.
Recommended separation distance
d =1,2 √P
d =1,2 √P 80 MHz to 800 MHz
RF Common mode/
Conducted Susceptibility
IEC 61000-4-6
Radiated RF Electromagnetic Field
IEC 61000-4-3
3 Vrms
150 kHz to 80 MHz
3 V/m
80 MHz to 2,5 GHz
3V
3 V/m
d =2,4 √P 800 MHz to 2,5 GHz
Where P is the maximum output power rating
of the transmitter in watts (W) according to the
transmitter manufacturer and d is the recommended
separation distance in meters (m).
Field strengths from fixed RF transmitters, as
determined by an electromagnetic site survey,a should
be less than the compliance level in each frequency
range.b
Interference may occur in the vicinity of equipment
marked with the following symbol:
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.
a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile
radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the
electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured
field strength in the location in which the Marina is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Marina should
be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as
re-orienting or relocating the Marina.
b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.
72 | Mode d’emploi | Marina Brancard de douche
The Marina is intended for use in the electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer
or the user of the Marina can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and
mobile RF communications equipment (transmitters) and the Marina as recommended below, according to the maximum output
power of the communications equipment.
Rated maximum output power of transmitter
Separation distance according to frequency of transmitter
W
m
150 kHz to 80 MHz
0,01
Nederlands
Recommended separation distance between
portable and mobile RF communications equipment and the Marina
80 MHz to 800 MHz
800 MHz to 2,5 GHz
d =1,2 √P
d =1,2 √P
d =2,4 √P
0,12
0,12
0,24
0,1
0,38
0,38
0,76
1
1,2
1,2
2,4
10
3,8
3,8
7,6
100
12
12
24
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.
English
For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be
estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the
transmitter in watt (W) according to the transmitter manufacturer.
Français
Deutsch
Marina Brancard de douche | Mode d’emploi | 73
Benutzeranleitung
Marina
6100 2300, 6100 2305, 6100 2310, 6100 2320, 6100 2330, 6100 2345 (Hydraulisch).
6100 2350, 6100 2355, 6100 2360, 6100 2370, 6100 2380, 6100 2385 (Elektrisch).
Duschliege
Lesen Sie diese Anweisungen vor der Anwendung der Marina Duschliege sorgfältig durch!
Nederlands
Wichtig:
Datum der Inbetriebnahme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Benutzer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
English
Hersteller
Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Oisterwijk
Niederlande
T +31 (0)13 5239300
F +31 (0)13 5239301
www.lopital.de
info@lopital.nl
Lesen Sie die Benutzeranleitung
vor dem Gebrauch.
Français
Erläuterung der Symbole
Gleichspannung
24V DC.
Achtung.
Eingesetzte Teile.
Marina Duschliege | Benutzeranleitung | 75
Deutsch
Klasse 2.
Inhaltsverzeichnis
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.
11.
Einführung...................................................................................................77
Einleitung.....................................................................................................77
Sicherheit....................................................................................................78
Garantie.......................................................................................................79
Gebrauch.....................................................................................................81
Inbetriebnahme..........................................................................................81
Aktivieren (Nur bei elektrisch verstellbaren Varianten).........................81
Arbeiten mit der Marina Duschliege........................................................81
Bedienung...................................................................................................82
Rollenblockierung.......................................................................................82
Seitengitter..................................................................................................83
Anheben / Absenken................................................................................84
Schrägstellung.............................................................................................85
Wasserableitung.........................................................................................85
Batterie aufladen (Nur bei elektrisch verstellbaren Varianten).............85
Sicherheitsfunktionen................................................................................87
Not-Stopp (Nur bei elektrisch verstellbaren Varianten).........................87
Schlafstand (Nur bei elektrisch verstellbaren Varianten).......................87
Notabsenkung (Nur bei elektrisch verstellbaren Varianten).................87
An / Aus-Schalter (Nur bei elektrisch verstellbaren Varianten)............88
Reinigung und Wartung.............................................................................88
Transport und Aufbewahrung....................................................................89
Entfernen von Komponenten....................................................................90
Technische Daten.......................................................................................90
Aufbau.........................................................................................................90
Antrieb.........................................................................................................91
Abmessungen.............................................................................................91
Checkliste bei technischen Problemen....................................................93
Kombination mit anderen Hilfsmitteln.....................................................94
Electromagnetic compatibility...................................................................95
76 | Benutzeranleitung | Marina Duschliege
1.1. Einleitung
Die Duschliege Marina ist ein Hilfsmittel für die ergonomisch verantwortungsbewusste
Pflege und das Waschen von Klienten. Sowohl für den Klienten als auch für den Pfleger
bietet die Liege optimalen Komfort.
Die Marina Duschliege besteht aus einem mobilen Basisgestell und einer
höhenverstellbaren Stützfläche mit einer weichen Matratze. Der Duschwagen ist auch
fahrbar. Diese Funktionen sind essentiell für die Duschliege. Sie ist multifunktional
zu gebrauchen und ist zu anderen Hilfsmittel, wie Betten, Roll- und Duschstühlen,
Hebemitteln und Gleitmaterialien, z.B. dem EasySlide, kompatibel.
English
Die durchschnittliche Lebenszeit der Marina Duschliege beträgt 10 Jahre, insofern die
tägliche und regelmäßige Wartung entsprechend dem angegebenen Wartungsplan
ausgeführt wird (Siehe: Kapitel 5 Reinigung und Wartung).
Nederlands
1. Einführung
Die Marina Duschliege ist ein Hilfsmittel mit CE-Kennzeichnung. Diese Kennzeichnung
ist konform der Richtlinie 93/42/EEG bzw. der aktualisierten Richtlinie 2007/47/EG für
medizinische Hilfsmittel vom 21. März 2010. Die Marina Duschliege wurde nach Norm
60601-1-2 auf elektromagnetische Strahlung getestet.
Marina Duschliege | Benutzeranleitung | 77
Deutsch
Das Modell Marina ist in den folgenden elektrisch verstellbaren Varianten lieferbar:
• 6100 2350 – Standard.
• 6100 2355 – Verbreitert.
• 6100 2360 – Zentral gebremst.
• 6100 2370 – Verkürzt.
• 6100 2380 – Verlängert.
• 6100 2385 – Verbreitert und verlängert.
Français
Das Modell Marina ist in den folgenden hydraulisch verstellbaren Varianten lieferbar:
• 6100 2300 – Standard.
• 6100 2305 – Verbreitert.
• 6100 2310 – Zentral gebremst.
• 6100 2320 – Verkürzt.
• 6100 2330 – Verlängert.
• 6100 2345 – Verbreitert und verlängert.
1.2. Sicherheit
Die Nichtbefolgung der untenstehenden Sicherheitsanweisungen und der weiteren Beschreibungen aus dieser Benutzeranleitung kann gefährliche Situationen
verursachen. Lesen Sie diese vor Gebrauch daher sorgfältig durch.
Gebrauch
• Bevor Sie die Marina Duschliege benutzen, kontrollieren Sie, ob diese nicht mehr an
den Auflader angeschlossen ist (Beim elektrisch verstellbarem Marina-Modell).
• Achten Sie darauf, dass die Marina Duschliege beim Kliententransfer immer im
gebremsten Zustand steht.
• Informieren Sie den Klienten, bevor Sie die Marina Duschliege bewegen.
• Achten Sie auf Hindernisse beim Anheben und Absenken.
• Fahren und manövrieren Sie die Marina Duschliege nur in einer tiefen Position.
• Während des Transports, die Marina Duschliege nicht nach oben oder unten bewegen.
• Fahren Sie vorzugsweise immer rückwärts über Hindernisse.
• Es ist nicht gestattet, mit der Marina Duschliege ein Gewicht über 180 kg anzuheben.
• Die Marina Duschliege darf nur zur Beförderung von Personen benutzt werden.
• Verwenden Sie nur originale, von Lopital gelieferte Ersatzteile.
• Verwenden Sie die Marina Duschliege in einer sauberen und aufgeräumten
Arbeitsumgebung.
• Die Bedienung der Marina Duschliege ist nur den dazu nachweislich befugten Personen
gestattet.
•Der Gebrauch von Unterteilen (Ladegeräten, Kabel, Aktuatoren, Batterien), die nicht von
Lopital geliefert wurden, kann einen Emissionsanstieg oder eine reduzierte Immunität
des Marina-Modells verursachen. (Beim elektrisch verstellbaren Marina-Modell).
• Laden Sie die Batterien in einem gut belüfteten, trockenen Raum auf.
• Schwimmbadörtlichkeiten gehören nicht zu ‘normalen Umständen’ und verkürzen die
Lebenszeit bestimmter Komponenten.
• Die Marina Duschliege darf nie an der oberen Fläche angehoben werden.
• Beim Gebrauch der Marina Duschliege darf die Wassertemperatur maximal 43 °C betragen.
•Tragbare und mobile RF-Kommunikationsgeräte können medizinische, elektrische Geräte
beeinflussen.
Wartung
• Bei Beschädigungen des Ladegeräts oder des Kabels diese immer austauschen
(Beim elektrisch verstellbaren Marina-Modell).
• Die Marina Duschliege muss regelmäßig, mindestens 1 Mal pro Jahr geprüft und
gewartet werden.
78 | Benutzeranleitung | Marina Duschliege
Nederlands
• Service und Wartung der Marina Duschliege ist nur dazu von Lopital autorisierten
Personen gestattet.
• Der Austausch von Bauteilen der Marina Duschliege ist nur dazu von Lopital autorisierten Personen gestattet.
• Wenn an der Marina Duschliege durch unsachgemäßen Gebrauch, Transport oder
Unglück Verformungen entstanden sind, darf diese nicht mehr benutzt werden und es
muss Kontakt zum Lieferanten aufgenommen werden.
Bei Störungen wenden Sie sich bitte an Lopital oder an Ihren örtlichen Lieferanten.
E-Mail: service@lopital.nl
English
Die Marina Duschliege darf ausschließlich von ausreichend angewiesenem und
fachkundigem Personal bedient werden, das darüber hinaus über Erfahrung im
Umgang mit der Benutzerzielgruppe verfügt.
Die Marina Duschliege muss in einer klinischen Umgebung benutzt werden.
Das Anbringen von Änderungen an der Konstruktion kann die Sicherheit der Marina Duschliege beeinträchigen. Außerdem verfallen dadurch die Haftungs- und
Garantiebedingungen von Lopital. Die Marina Duschliege entspricht dadurch nicht
mehr der Richtlinie für medizinische Hilfsmittel.
Français
Die Marina Duschliege darf nie an der oberen Fläche angehoben werden. Wenn
dies gemacht wird, besteht das Risiko, dass einer oder beide Motoren beschädigt
werden, da ein internes Bauteil versagen kann. Wenn der Motor auf diese Weise
beschädigt wird, kann er nicht mehr im Rahmen der Garantie ersetzt werden.
1.3. Garantie
Auf Hilfsmittel von Lopital wird eine 2-jährige Garantie in Bezug auf Konstruktions- und /
oder Materialfehler gewährt. Bei abweichenden Fristen wird die exakte Garantiezeit auf Ihrer
Rechnung genannt, die zugleich als Garantiebeleg gilt.
Auf Ersatzteile, die verschlissen werden können (wie Batterien, Handbedienung und
Kabel) wird keine Garantie gewährt, insofern es sich nicht um Konstruktions- und / oder
Materialfehler handelt.
Deutsch
Marina Duschliege | Benutzeranleitung | 79
Lader (Elektrische
Marina Duschliege).
Kopfkissen
Abbildung 1 Aktivieren.
Matratze
Klappbares
Seitengitter
Handbedienung
Hebel
Schrägstellung
Stoßschutz
Verriegelung des
Seitengitters.
Ablaufschlauch
Rahmen
Schwenkrolle Ø12,5 cm
Doppelte Bremse
Fußpedals
80 | Benutzeranleitung | Marina Duschliege
2.1. Inbetriebnahme
Bevor Sie die Marina Duschliege in Gebrauch nehmen, kontrollieren Sie, ob die
untenstehenden Teile vorhanden sind. Diese Komponenten können bei Beschädigung von
befugten Personen ausgetauscht werden.
Nederlands
2. Gebrauch
Diese Komponenten sind die eingesetzten Teile des Marina-Modells. Diese Komponenten
können beim Gebrauch des Marina-Modells mit dem/den Benutzer(n) in Kontakt kommen.
2.2. Aktivieren (Nur bei elektrisch verstellbaren Varianten)
2.3. Arbeiten mit der Marina Duschliege
English
Bevor Sie die Marina benutzen können, muss dieser aktivert werden, indem ein beliebiger
Knopf an der Handbedienung 2 Sekunden lang gedrückt wird (Siehe Abbildung 1).
Schritt 1
Entfernen Sie die Marina Duschliege bei Bedarf vom Lader.
Schritt 2
Aktivieren Sie die Marina Duschliege (Siehe Kapitel 2.2 Aktivieren).
Transfer aus dem Bett
Schritt 4
Platzieren Sie die Marina Duschliege neben das Bett mit dem Kopfende an der Kopfseite
des Klienten.
Français
Schritt 3
Arretieren Sie beim Personentransfer immer die Bremse der Marina Duschliege
(siehe Kapite 3.1. Rollenblockierung und geradeaus fahren).
Schritt 5
Klappen Sie das Seitengitter der Marina Duschliege herunter (Siehe Kapitel 3.2. Seitengitter).
Marina Duschliege | Benutzeranleitung | 81
Deutsch
Schritt 6
Bringen Sie die Liegefläche der Marina Duschliege knapp über die Bettmatratze und
klappen Sie das Seitengitter nach unten.
Schritt 7
Schieben Sie die Marina Duschliege zwischen das Kopf- und Fußende, sodass diese so
weit wie möglich über das Bett hinausragt.
Schritt 8
Arretieren Sie die Rollen der Marina-Liege
(Siehe Kapitel 3.1. Rollenblockierung und gerade aus fahren).
Schritt 9
Stellen Sie sich an das andere Ende des Betts und platzieren Sie den EasySlide zwischen
den Klienten und der Marina Duschliege.
Schritt 10
Schieben Sie den Klienten mithilfe des EasySlides vom Bett zur Marina Duschliege.
Schritt 11
Heben Sie die Liegefläche der Marina Duschliege einige Zentimeter an und schließen Sie
das Seitengitter.
Schritt 12
Lösen Sie die Bremsen der Rollen und entfernen Sie den EasySlide
(Siehe Kapitel 3.1. Rollenblockierung und gerade aus fahren).
Bei diesem Transfer kann die Seitenkante der Matratze wahlweise nach innen
oder nach außen gelegt werden. Nach außen ausgeklappt hat es den Vorteil, dass
der Klient dadurch vor der Stange des Seitengitters geschützt wird.
Achten Sie darauf, dass die Matratze der Duschliege nicht zwischen dem Bett und
der Liegefläche der Marina Duschliege eingeklemmt wird.
3. Bedienung
3.1. Rollenblockierung
• Die Marina-Liege kann arretiert werden, indem die blaue
Lippe (1) an der Rolle nach unten gedrückt wird
(Siehe Abbildung 2).
• Um die Bremse der Marina-Liege zu lösen, muss dieselbe
Lippe von der Rolle entfernt werden, indem mit dem Fuß
82 | Benutzeranleitung | Marina Duschliege
1
2
Abbildung 2 Rollenblockierung.
English
Halb-zentrale Bremsung und geradeaus fahren
2
1
• Die halb-zentrale Bedienung der Bremsen ist das Pedal am
Kopfende und am Fußende an beiden Seiten der Liege (Siehe Abbildung 3).
• Die Marina-Liege wird gebremst, wenn die Innenseite des
Pedals mit dem Fuß nach unten bewegt wird, sowohl am
Kopf- als auch am Fußende.
• Um die Bremse der Marina-Liege zu lösen, muss das Pedal
Abbildung 3 Halb-zentrale
wieder mit dem Fuß in den horizontalen Stand bewegt werden. Bremsung und geradeaus fahren.
• Die Steuerungsrolle wird aktiviert, wenn die Außenseite des
Pedals am Kopfende mit dem Fuß nach unten bewegt wird (2).
• Die Steuerungsrolle wird deaktiviert, wenn das Pedal wieder mit dem Fuß in den
horizontalen Stand bewegt wird.
Nederlands
die Oberseite der Lippe (2) nach unten gedrückt wird (Siehe Abbildung 2).
3.2. Seitengitter
Deutsch
Marina Duschliege | Benutzeranleitung | 83
Français
• Die Marina Duschliege ist mit Seitengittern aus Aluminium
versehen, die gegen den Rand der Liegefläche geklappt
werden können, sodass der Transfer ausgeführt werden kann.
• Das Seitengitter ist mit einem Gitterschutz versehen, damit
1
der Klient nicht selbstständig das Seitengitter anheben kann
(Siehe Abbildung 4).
• Bevor das Seitengitter nach unten geklappt werden kann,
muss der Gitterschutz am Kopfende entriegelt werden.
Abbildung 4
• Entriegeln Sie die Sicherung, indem Sie überstehende Lippe Verriegelung des Seitengitters.
mit einer Hand nach innen ziehen und mit der anderen Hand das Seitengitter in der
Mitte anheben.(1) (siehe Abbildung 4).
• Drehen Sie das entriegelte Seitengitter nach außen, sodass die Matratzenseite
horizontal liegt.
• Mit herunter geklappten Seitengittern kann der Pfleger sich mittig gegen die Matratze
lehnen, um den Klienten besser versorgen zu können.
• Drehen Sie das Seitengitter wieder nach oben, um das Seitengitter hochzuklappen.
Das Seitengitter verriegelt sich automatisch.
• Beim Schließen des Seitengitters bewegt sich die heruntergeklappte Matratzenfläche
wieder nach oben.
• Achten Sie darauf, dass die Eckstücke nicht nach innen fallen, damit diese nicht in der
Verriegelung des Seitengitters eingeklemmt werden.
3.3. Anheben / Absenken
Elektrisch verstellbare Varianten
Anheben
• Wenn der Klient auf der Duschliege liegt, erst die Rollen arretieren und
dann die Liege nach oben bewegen.
• Die Liege wird nach oben bewegt, indem der Bedienungsknopf mit dem
nach oben weisenden Pfeil gedrückt wird. Die Liege bewegt sich dann
Abbildung 5
gleichmäßig nach oben (siehe Abbildung 5).
Anheben.
• Sie können die Bewegung auf jeder gewünschten Höhe stoppen, indem
Sie den Knopf loslassen.
• Halten Sie während der Aufwärtsbewegung Kontakt zur Person mit Behinderung.
• Wenn die Fernbedienung nicht gebraucht wird, kann diese an einem Seitengitter oder
am Schiebebügel aufgehängt werden.
• Achten Sie darauf, dass das gekräuselte Kabel der Bedienung nicht eingeklemmt wird.
Absenken
• Die Liege wird nach unten bewegt, indem der Bedienungsknopf mit
dem nach unten weisenden Pfeil gedrückt wird. Die Liege senkt sich
gleichmäßig nach unten (Siehe Abbildung 6).
• Sie können die Bewegung auf jeder gewünschten Höhe stoppen, indem
Sie den Knopf loslassen.
• Halten Sie während der Abwärtsbewegung Kontakt zum Klienten.
Abbildung 6
Absenken.
Kontrollieren Sie, bevor Sie die Höhe der Liege verstellen, ob sich Personen oder
Objekte unter der Liege befinden.
Hydraulisch verstellbare Varianten
Anheben
• Wenn der Klient auf der Liege liegt, erst die Rollen arretieren und dann die Liege nach oben bewegen.
• Die Liege bewegt sich durch ruhiges und gleichmäßiges
Drücken des langen Stücks des Fußpedals nach oben
(Siehe Abbildung 7).
• Während der Trittbewegung stellt sich der Pfleger mit
Abbildung 7 Nach oben bewegen.
84 | Benutzeranleitung | Marina Duschliege
Nederlands
dem Oberkörper in Längsrichtung der Marina-Liege, sodass er den Oberkörper nicht
verdrehen kann.
• Halten Sie während der Aufwärtsbewegung Kontakt zum Klienten.
Absenken
• Die Liege wird nach unten bewegt, indem das kurze Teil
des Fußpedals gedrückt wird (Siehe Abbildung 8).
• Die Liege senkt sich unter Einwirkung der Schwerkraft.
Die Senkgeschwindigkeit lässt sich dosieren, wenn das
Pedal leicht eingedrückt gehalten wird.
• Halten Sie während der Abwärtsbewegung Kontakt zum
Klienten.
3.4. Schrägstellung
• Um während oder nach dem Duschen das Wasser aus der
Matratze abzuführen, kann die Liegefläche der Marina
Duschliege schräg gestellt werden.
• Drehen Sie den Hebel am Obergestell unter dem Kopfende
nach außen, um die Liegefläche in den Entwässerungsstand
zu stellen.
• Diese Bedienung befindet sich an den gegenüberliegenden
Abbildung 9 Schrägstellung.
Seiten der Liege.
• Drehen Sie den Hebel vor der Flacheinstellung der Liegefläche nach innen.
• Über den Ableitungsschlauch wird das Wasser aus der Marina Duschliege direkt zu einer
Ableitung geführt.
• Holen Sie dazu den Schlauch vom Haken und führen Sie diesen an einen so niedrig wie
möglich gelegenen Ableitungspunkt.
• Hängen Sie den Schlauch während des Transports immer
an den Haken (er kann tropfen oder lecken).
Marina Duschliege | Benutzeranleitung | 85
Deutsch
3.6. B
atterie aufladen (Nur bei elektrisch verstellbaren Varianten)
• Die Marina Duschliege ist eine elektrisch angetriebene Liege, die sich nach oben und
unten bewegt und mit Batterien funktioniert.
• Der Aufladepunkt befindet sich in der Mitte des Untergestells (Siehe Abbildung 10).
• Wenn die Batterien größtenteils entladen sind, leuchtet die orange LED-Anzeige an der
Handbedienung auf, was bedeutet, dass die Batterien aufgeladen werden müssen.
Français
3.5. Wasserableitung
English
Abbildung 8 Nach unten bewegen.
• Wenn die LED-Anzeige kontinuierlich rot aufleuchtet,
müssen die Batterien direkt aufgeladen werden. Die Liege
ist dann nicht mehr zu gebrauchen.
• Schließen Sie den Lader an die Marina Duschliege an (Siehe Abbildung 10).
• Wenn der Lader an die Marina-Liege angeschlossen wird,
geht die Bedienung in den Schlafstand (alle Funktionen
werden dann ausgeschaltet).
Abbildung 10 Aufladestation.
Achten Sie darauf, dass Sie den Stecker an die richtige, passende Position in den
Aufladepunkt drücken..
Nur den originalen mitgelieferten Lader der Marina Duschliege verwenden.
Bei Gebrauch eines anderen Laders ist Lopital nicht mehr für eventuelle Folgen,
wie beschädigte Elektronik, verantwortlich.
Wenn der Lader an die Marina-Liege angeschlossen wird, geht die Bedienung in
den Schlafstand (alle Funktionen werden dann ausgeschaltet).
Der für die Marina-Liege zu verwendende Auflader ist der ‘Mascot 2241’.
• Wenn die Anzeige am Lader grün aufleuchtet, sind die Batterien ausreichend
aufgeladen. Der Lader kann angschlossen bleiben, wenn die Batterien geladen sind. Es
verursacht keine Schäden, wenn der Lader angeschlossen bleibt.
• Entfernen Sie die Marina Duschliege vom Lader.
• Die Marina-Liege ist nach der Aktivierung betriebsbereit (Siehe Kapitel 2.2. Aktivieren).
LED-Anzeigen leuchten nicht:Liege ist im Schlafstand und
ist nicht zu gebrauchen.
Grüne LED-Anzeige leuchtet:Liege ist betriebsbereit.
Orange LED-Anzeige blinkt: Notstopp ist aktiviert.
Abbildung 11 Batterieanzeige
Orange LED-Anzeige leuchtet:Batterien müssen schnellst­
an Handbedienung.
möglich geladen werden oder
Batterien sind teilweise aufgeladen.
Rote LED-Anzeige blinkt:Batterien müssen geladen werden
(Liege ist noch benutzbar).
Rote LED-Anzeige leuchtet:Batterien sind komplett entladen und müssen direkt
aufgeladen werden.
86 | Benutzeranleitung | Marina Duschliege
Schließen Sie die Liege nach dem Gebrauch an den Lader an, um die Batterien zu
schonen. Laden Sie die Liege mindestens einmal pro Woche auf!
Um Instruktionsvideos anzusehen, surfen Sie zu www.lopital.de oder informieren Sie sich auf
www.youtube.com/user/LopitalNL
Nederlands
Laden Sie die Batterien in einem gut belüfteten, trockenen Raum auf.
4. Sicherheitsfunktionen
English
4.1. N
ot-Stopp (Nur bei elektrisch verstellbaren Varianten)
In der Mitte des Untergestells befindet sich der Not-Stopp.
Bedienen Sie den Not-Stopp in einem Notfall, bei dem die
anhebende oder absenkende Bewegung direkt gestoppt
werden muss. Nachdem der Not-Stopp eingedrückt wurde,
funktioniert die elektrische Bedienung nicht mehr. Wenn die
Situation wieder stabil ist, kann die Bedienung fortgesetzt
werden. Drehen Sie den Notstopp eine Vierteldrehung nach
rechts, sodass dieser wieder entsperrt wird
(Siehe Abbildung 12).
Abbildung 12 Not-Stopp.
Kontrollieren Sie zuerst, ob die Gefahr vorbei ist oder das Problem behoben
wurde, bevor Sie den Not-Stopp resetten.
Français
Wenn der Not-Stopp aktiviert wurde, blinkt an der Handbedienung ein
orange‑farbenes Lämpchen.
4.2. S chlafstand (Nur bei elektrisch verstellbaren Varianten)
Nach ca. einer Stunde geht die Liege in einen Schlafstand über und die Batterieanzeige
an der Handbedienung geht aus. Um die Liege wieder benutzen zu können, muss sie
aktiviert werden (Siehe Paragraf 2.2. Aktivieren).
4.3. N
otabsenkung (Nur bei elektrisch verstellbaren Varianten)
Marina Duschliege | Benutzeranleitung | 87
Deutsch
Wenn die Bedienung nicht mehr funktioniert und die Liege in einer hohen Position steht,
kann die Liege mithilfe des Notabsenkknopfs nach unten bewegt werden.
(Siehe Abbildung 13).
Kontrollieren Sie erst, ob die Liege sich nicht im Schlafstand
befindet!
• Entfernen Sie den Stecker von der Handbedienung (1).
• Drücken Sie den Notabsenkknopf ein (2).
2
Die Liege senkt sich jetzt zur niedrigsten Position (achten Sie
1
darauf, dass sich keine Personen oder Objekte unter der Liege
Abbildung 13 Notabsenkknopf.
befinden).
Holen Sie den Klienten von der Liege und benutzen Sie die
Liege nicht mehr, bis diese repariert wurde. Stellen Sie die Liege an einem sicheren Ort ab
und melden Sie, dass die Liege defekt ist.
Nehmen Sie Kontakt mit der Technik- oder der Serviceabteilung von Lopital auf.
E-Mail: service@lopital.nl
4.4. A
n / Aus-Schalter
(Nur bei elektrisch verstellbaren Varianten)
In der Mitte des Untergestells befindet sich der An / AusSchalter. Wenn die Duschliege längere Zeit nicht benutzt wird,
ist es ratsam, sie auszuschalten.
5. Reinigung und Wartung
Abbildung 14 An /Aus-Schalter.
Die Marina Duschliege muss nach jedem Gebrauch mit Wasser und normalen
Haushaltsreinigungsmitteln gereinigt werden. Entfernen Sie die überschüssigen
Seifenreste. Verwenden Sie dafür keine Scheuermittel oder andere aggressive
Lösungsmittel (wie Chlor). Erfahrungsgemäß sind normale Haushaltsreiniger mit geringem
Alkoholgehalt (max. 5%) dafür am besten geeignet. Zur Desinfektion wird (auf Basis
langfristiger Tests) das Mittel Neoquat combi® empfohlen. Zur optimalen und effizienten
Reinigung der Matratze und der Liegefläche kann die Matratze angehoben und entfernt
werden. Trocknen Sie die Unterplatte, auf der die Matratze liegt.
Kontrollieren Sie regelmäßig die Rollen auf Haare und Staub und entfernen Sie diese bei
Bedarf. Wartungen und Reparaturen an der Marina Duschliege sind nur von autorisiertem
Personal auszuführen.
88 | Benutzeranleitung | Marina Duschliege
Nach jedem
Gebrauch
• Liege mit Wasser und normalen Haushaltsreinigern reinigen.
Täglich
• Die Matratze reinigen und desinfizieren.
Wochentlich
• Gestell reinigen
• Rollen auf Haare, Staub und Seifenreste kontrollieren und bei
Bedarf entfernen.
• Die Funktionstüchtigkeit der Liege kontrollieren
• Nach der Richtlinie für medizinische Hilfsmittel muss eine
Liege entsprechend der Richtlinien des Produzenten gewartet
werden. Vorzugsweise muss dies durch Lopital oder einer
anderen, dazu befugten Instanz ausgeführt werden. Lopital
bietet die Möglichkeit, die Liege 1 Mal pro Jahr gründlich
inspizieren zu lassen, mittel der Regelmäßigen Präventiven
Wartung.
English
Jährlich
Nederlands
Wartungsplan
Um mehr Informationen über den Wartungsvertrag zu erhalten,
wenden Sie sich bitte an Lopital (service@lopital.nl) oder an
Ihren Lieferanten.
Der Transport und die Aufbewahrung erfolgt am besten bei gemäßigter Umgebungstemperatur. Das bedeutet, dass die Temperatur am besten zwischen -40 und +55 Grad Celsius
(-40 bis 130 Grad Fahrenheit) liegt und dass der Feuchtigkeitsgrad so gering wie möglich
gehalten werden muss. Vibrationen während des Transports müssen auf ein Mindestmaß
begrenzt werden, um Schäden an Gelenkverbindungen der Liege zu verhindern.
Français
6. Transport und Aufbewahrung
Deutsch
Marina Duschliege | Benutzeranleitung | 89
7. Entfernen von Komponenten
Alle Teile, die ausgetauscht oder entfernt werden, können an Lopital BV zurückgeschickt
werden. Außerdem können diese Teile dem Monteur zur Entsorgung angeboten werden.
Wir werden dafür sorgen, dass alle Teile auf umweltfreundliche Weise verarbeitet werden.
Wenn Sie sich selbst um die Entsorgung des Produkts kümmern, berücksichtigen Sie bitte,
dass Batterien und Ladegeräte immer als kleiner chemischer Abfall entsorgt werden müssen.
8. Technische Daten
Diese Marina Duschliege gehört zur Kategorie ‘BF’.
Diese Marina Duschliege ist ein Produkt der Klasse 2.
Die Marina ist spritzwasserdicht, daher kann der Reflex in der Dusche benutzt werden.
Dies wird mit IPX4 gekennzeichnet.
8.1. Aufbau
Untergestell:
Aluminium + 2-lagige Pulverbeschichtung
Obergestell:
Aluminium + 2-lagige Pulverbeschichtung
Seitenschutz:
Aluminium + 2-lagige Pulverbeschichtung
Gelenkstellen:
Aluminium + 2-lagige Pulverbeschichtung
Rollen:
Kunststoff Ø 12,5 cm, zentral gebremst
Liegewanne + Abdeckhauben: ABS mit PMMA-Beschichtung
Matratzenfolie:
PVC
Befestigungsmittel:
Edelstahl + verzinkter Stahl
Eigengewicht:
6100 2300
98 kg
6100 2305
74 kg
6100 2310 75 kg
6100 2320
70 kg
6100 2330
76 kg
6100 2345
76 kg
6100 2350
75 kg
6100 2355
78 kg
90 | Benutzeranleitung | Marina Duschliege
79 kg
74 kg
80 kg
80 kg
Maximale belastung:
180 Kg
Nederlands
6100 2360
6100 2370
6100 2380
6100 2385
8.2. Antrieb
Auf / Ab-Antrieb:Hydraulisch oder elektrisch, Push-only
Steuerungsbox:
24 VDC, max. 250 W
Akku:
2 x 12V, 7Ah
Akkulader:
220V 50 / 60 Hz 500 mA
Marina Duschliege | Benutzeranleitung | 91
Deutsch
Netto-Liegefläche:
6100 2300
ca. 195 x 65 cm (L x B).
6100 2305
ca. 195 x 75 cm (L x B).
6100 2310
ca. 195 x 65 cm (L x B).
6100 2320
ca. 170 x 65 cm (L x B).
6100 2330
ca. 206 x 65 cm (L x B).
6100 2345
ca. 206 x 75 cm (L x B).
6100 2350
ca. 190 x 65 cm (L x B).
6100 2355 ca. 190 x 75 cm (L x B).
6100 2360
ca. 190 x 65 cm (L x B).
Français
Außenmaße:
6100 2300
209 x 80 x 62 / 116 cm (L x B x H).
6100 2305
209 x 80 x 62 / 116 cm (L x B x H).
6100 2310
209 x 80 x 62 / 116 cm (L x B x H).
6100 2320
189 x 80 x 62 / 116 cm (L x B x H).
6100 2330
225 x 80 x 62 / 116 cm (L x B x H).
6100 2345
225 x 90 x 62 / 116 cm (L x B x H).
6100 2350
209 x 80 x 62 / 116 cm (L x B x H).
6100 2355
209 x 90 x 62 / 116 cm (L x B x H).
6100 2360
209 x 80 x 62 / 116 cm (L x B x H).
6100 2370
189 x 80 x 62 / 116 cm (L x B x H).
6100 2380
225 x 80 x 62 / 116 cm (L x B x H).
6100 2385
225 x 90 x 62 / 116 cm (L x B x H).
English
8.3. Abmessungen
6100 2370 6100 2380
6100 2385
ca. 170 x 65 cm (L x B).
ca. 206 x 65 cm (L x B).
ca. 206 x 65 cm (L x B).
Matratzenrandhöhe:
Liegeflächenhöhe: Wasserableitschlauch:
Rollenbasis:
Spurbreite:
Untere Durchfahrhöhe: ca. 20 cm
mindestens 45 cm, maximal 99 cm
Innen Ø 4cm
140 cm
63 cm
13 cm
92 | Benutzeranleitung | Marina Duschliege
Lösung
Marina-Liege rollt
schwer
Schmutz und Seife zwischen
den Rollen
Rollen reinigen
Not-Stopp bedient
Not-Stopp-Knopf eine
Vierteldrehung nach rechts
drehen
Batterie leer
Batterie aufladen /
Reservebatterie einlegen
Stecker lose
Stecker kontrollieren
(an der Seite der Steuerbox).
Handbedienung funktioniert
nicht
Stecker kontrollieren
Nehmen Sie Kontakt mit
Lopital Nederland B.V. auf.
Lader ist nicht angeschlossen
Lader anschließen
Lader defekt
Nehmen Sie Kontakt mit
Lopital Nederland B.V. auf.
Not-Stopp bedient
Not-Stopp-Knopf eine
Vierteldrehung nach rechts
drehen
Technische Störung
Nehmen Sie Kontakt mit
Lopital Nederland B.V. auf.
Marina-Liege
bewegt sich nicht
nach oben oder
unten
Lämpchen des
Laders brennt
nicht
Marina-Liege
stoppt
Marina Duschliege | Benutzeranleitung | 93
Deutsch
Für alle weiteren Störungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Lopital Nederland B.V. auf.
Telefon +31 (0)13 5239300
Fax
+31 (0)13 5239301
E-Mail
service@lopital.nl
Français
Ursache
English
Problem
Nederlands
8.Checkliste bei technischen Problemen
10. Kombination mit anderen Hilfsmitteln
EasySlide
Der EasySlide ist ein optimales Hilfsmittel für den Transfer vom Bett zur Duschliege und
vice versa. Die physische Belastung beim Gebrauch des EasySlides und der benötigte
Zeitaufwand sind minimal. Der EasySlide ist mit nahezu allen Bett- und Stuhl-Hilfsmitteln
von und zur Marina-Liege kombinierbar.
Hebeeinheit
Die Marina-Liege wurde für die optimale Nutzung in Kombination mit einer Hebeeinheit
entworfen. Die Duschliege hat ab einer Liegeflächenhöhe von 65 cm eine untere Durchfahrtshöhe von 13 cm.
Rollstuhl
In den niedrigeren Ständen von 50-55 cm der Marina-Liege ist ein Herüberschieben von
der Duschliege auf einen Rollstuhl und vice versa möglich. Ein ideales Hilfsmittel ist dabei
der kleine EasySlide und eventuell ein Schiebebrett.
Bett
Die Marina-Liege wird vornehmlich benutzt, um Klienten liegend zu waschen. Klienten
können mithilfe des EasySlides in liegender Position von jedem (hohen oder niedrigen)
Bett auf die Marina-Liege herübergeschoben werden. Die Marina-Liege muss dazu auf
eine Höhe mit dem Bett gebracht werden.
94 | Benutzeranleitung | Marina Duschliege
Guidance and Manufacturer’s declaration-electromagnetic emissions
The Marina is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of Marina should
assure that it is used in the following environment:
Emissions Test
Compliance
Electromagnetic Environment - guidance
Group 1
The Marina uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF
emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby
electronic equipment.
Class B
The Marina is suitable for use in all establishments, including domestic
establishments and those directly connected to the public low-voltage power
supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
RF emissions
CISPR11
RF emissions
CISPR11
Nederlands
11. Electromagnetic compatibility
Harmonic emissions
Class A
IEC 61000-3-2
Voltage Fluctuations/
Flicker emissions
Guidance and Manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity
English
Complies
IEC 61000-3-3
The Marina is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Marina should
assure that it is used in the following environment:
IEC 60601-1-2 Test
Level
Compliance Level
Electromagnetic Environment - guidance
Electrostatic discharge
(ESD)
IEC 61000-4-2
±6 kV contact
±6 kV contact
±8 kV air
±8 kV air
Floors should be made of wood, concrete, or ceramic
tile. If floors are covered with synthetic material, the
relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient/
burst
±2 kV for power
supply lines
±2 kV for power
supply lines
Mains power quality should be that of a typical
commercial or hospital environment.
IEC 61000-4-4
±1 kV for input/
output lines
±1 kV for input/
output lines
Surge
±1 kV line(s) to line(s)
±1 kV line(s) to line(s)
±2 kV line(s) to earth
±2 kV line(s) to earth
<5% Un
(>95% drop in Un) for
0,5 cycle
<5% Un
(>95% drop in Un) for
0.5 cycle
40% Un
(60% drop in Un) for
5 cycles
40% Un
(60% drop in Un) for
5 cycles
70% Un
(30% drop in Un) for
25 cycles
70% Un
(30% drop in Un) for
25 cycles
<5% Un
(>95% drop in Un) for
5 seconds
<5% Un
(>95% drop in Un) for
5 seconds
3 A/m
3 A/m
IEC 61000-4-11
Power frequency (50/60
Hz) magnetic field
Mains power quality should be that of a typical
commercial or hospital environment. Marina is
equipped with a battery.
Power frequency magnetic fields should be at levels
characteristic of a typical location in a typical
commercial or hospital environment.
IEC 61000-4-8
NOTE Un is the a.c. mains voltage prior to application of the test level
Marina Duschliege | Benutzeranleitung | 95
Deutsch
IEC 61000-4-5
Voltage dips, short
interruptions, and voltage
variations on power
supply input lines
Mains power quality should be that of a typical
commercial or hospital environment.
Français
Immunity Test
Guidance and Manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity
The Marina is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Marina should
assure that it is used in the following environment:
Immunity Test
IEC 60601-1-2 Test
Level
Compliance Level
Electromagnetic Environment - guidance
Portable and mobile RF communications equipment
should be used no closer to any part of the Marina,
including cables than the recommended separation
distance calculated from the equation applicable to the
frequency of the transmitter.
Recommended separation distance
d =1,2 √P
d =1,2 √P 80 MHz to 800 MHz
RF Common mode/
Conducted Susceptibility
IEC 61000-4-6
Radiated RF Electromagnetic Field
IEC 61000-4-3
3 Vrms
150 kHz to 80 MHz
3 V/m
80 MHz to 2,5 GHz
3V
3 V/m
d =2,4 √P 800 MHz to 2,5 GHz
Where P is the maximum output power rating
of the transmitter in watts (W) according to the
transmitter manufacturer and d is the recommended
separation distance in meters (m).
Field strengths from fixed RF transmitters, as
determined by an electromagnetic site survey,a should
be less than the compliance level in each frequency
range.b
Interference may occur in the vicinity of equipment
marked with the following symbol:
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.
a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile
radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the
electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured
field strength in the location in which the Marina is used exceeds the applicable RF compliance level above, the Marina should
be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as
re-orienting or relocating the Marina.
b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.
96 | Benutzeranleitung | Marina Duschliege
The Marina is intended for use in the electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer
or the user of the Marina can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and
mobile RF communications equipment (transmitters) and the Marina as recommended below, according to the maximum output
power of the communications equipment.
Rated maximum output power of transmitter
Separation distance according to frequency of transmitter
W
m
150 kHz to 80 MHz
0,01
Nederlands
Recommended separation distance between
portable and mobile RF communications equipment and the Marina
80 MHz to 800 MHz
800 MHz to 2,5 GHz
d =1,2 √P
d =1,2 √P
d =2,4 √P
0,12
0,12
0,24
0,1
0,38
0,38
0,76
1
1,2
1,2
2,4
10
3,8
3,8
7,6
100
12
12
24
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.
English
For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be
estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the
transmitter in watt (W) according to the transmitter manufacturer.
Français
Deutsch
Marina Duschliege | Benutzeranleitung | 97
Notizen
98 | Benutzeranleitung | Marina Duschliege
Nederlands
Notizen
English
Français
Deutsch
Marina Duschliege | Benutzeranleitung | 99
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
For more information, visit our website: www.lopital.com
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.lopital.de
Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
Pour plus d’informations, visitez notre site web: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.6, Fax +32 (0)3/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising