DOW AGROSCIENCES

DOW AGROSCIENCES
EU 512
CCL LABEL ITALY
PAGES LIFT OPEN FROM RIGHT
200mm
Page 1
187mm
SYSTHANES
YSTHANE 24EC2
4EC
FOLDED END OF PAGE
98mm
®
Fongicide systémique contre les maladies cryptogamiques chez
chrysanthèmes en pot, fraisiers, tomates, poivron/piment,
courgette/pâtisson, concombre, cornichon, aubergine, carottes
Fungicide voor de bestrijding van schimmelziekten bij potchrysanten,
aardbei, tomaten, paprika/spaanse peper, courgette/patisson,
komkommer, augurk, aubergine/eierplant, wortel
Principe actif : Concentré émulsionnable (EC)
contenant 240g/l (24,7%) de myclobutanil
Werkzaam bestanddeel : Emulgeerbaar concentraat (EC)
op basis van 240g/l (24,7%) myclobutanil
Familie / famille : Triazoles (FRAC G1)
Erkenningsnummer/ Numéro d’agréation: 9065P/B
Chargenummer : zie verpakking / Numéro de lot : voir emballage
Inhoud / Contenu :
0.5L
Product bestemd voor beroepsgebruik.
Produit destiné à un usage professionnel.
®
Registered Trademark of Dow AgroSciences LLC
Gedeponeerd merk / Marque déposée de : Dow AgroSciences B.V.
Erkenningshouder/ Détenteur d’agréation : Dow AgroSciences B.V. - Sneeuwbeslaan
20/bus 10 - 2610 WILRIJK
D
GHS08
GHS09
CENTRE ANTIPOISONS : 070.245.245
ANTIGIFCENTRUM : 070.245.245
EU 512
COLOUR REFERENCES
SYSTHANE 24EC
1
Number of Colours used: 4
BELGIUM
CCL LABEL ITALY
BENELUX
MOZZANICA
200x98mm
N/A
0.5L LEAFLET LABEL
GR
269951 1504
Tel: (0044) 191 4917777
GHS07
SIGNAALWOORD : GEVAAR / MENTION D’AVERTISSEMENT : DANGER
GEVARENAANDUIDINGEN / MENTIONS DE DANGER
H226
Ontvlambare vloeistof en damp / Liquide et vapeurs inflammables.
H304
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt / Peut
être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315
Veroorzaakt huidirritatie / Provoque une irritation cutanée.
H319
Veroorzaakt ernstige oogirritatie / Provoque une grave irritation oculaire.
H335
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken / Peut irriter les voies respiratoires.
H336
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken / Peut provoquer
somnolence et des vertiges.
H361d Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden /
Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
H373
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde
blootstelling / Peut provoquer des lésions aux organes à la suite
d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
H411
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen / Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des
effets néfastes à long terme.
AANVULLENDE INFORMATIE / INFORMATIONS ADDITIONNELLES
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid
en het milieu te voorkomen / Respectez les instructions d’utilisation
pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.
PET
Cyan
Magenta
OPEN END OF PAGE
P002699511504
A
BELCHIM CROP PROTECTION nv / sa
Technologielaan 7 - B1840 LONDERZEEL
Tel : 052/30.09.06. / Fax : 052/30.11.35.
W
O
E
I
C
GHS02
S
O
R
G
Verdeler/ Distributeur :
S
E
C
N
Myclobutanil; Koolwaterstoffen, C9, aromaten; Koolwaterstoffen, C10-C13,
aromaten, <1% naftaleen
Myclobutanil; Hydrocarbures, C9, aromatiques; Hydrocarbures, C10-C13,
aromatiques, <1% naphtalène
GEVARENPICTOGRAMMEN / PICTOGRAMMES DE DANGER
QUALITY CHECK
MANUAL
Yellow
Black
DIGITAL PAGE
DOCU PAGE
471785A01/340873 Date:6-MAY-15 Issue : A
EU 512
CCL LABEL ITALY
200mm
Page 2
98mm
OPEN END OF PAGE
187mm
GEBRUIKSAANWIJZING :
Op potchrysanten (Chrysanthellum spp.) :
Tegen Japanse roest (Puccinia horiana) :
Bij het verschijnen van de eerste ziektesymptomen. Dosis : 30ml/100L water. De behandeling
herhalen indien nodig. Gezien de gevoeligheid van sommige soorten is het aanbevolen een proef te
doen voor de behandeling te veralgemenen.
Op aardbeien (Fragaria ananassa) :
Tegen echte meeldauw (Phodosphaera aphinis) :
Bij het verschijnen van de eerste symptomen : 0.25L/ha, met een interval van +/- 10 dagen.
Op tomaten (onder glas) (Lycopersicum esclentum) en aubergine / eierplant onder
bescherming (Solanum melonga)
Tegen echte meeldauw (Leveillula taurica) : bij het verschijnen van de eerste symtomen : 160 ml/ha
haag. Herhaling na 3 dagen, vervolgens indien noodzakelijk met een interval van 7 tot 10 dagen.
Paprika / Spaanse peper (onder bescherming) (Capsicum annuum) :
Tegen echte meeldauw (Leveillula taurica):
160 ml/ha haag (herhaling na 3 dagen, vervolgens indien noodzakelijk met een interval van 7 tot 10 dagen).
Max. 4 toepassingen.
Courgette / Patisson (onder bescherming) (Cucurbita pepo)
Komkommer / Augurk (onder bescherming) (Cucumis sativus)
Tegen echte meeldauw (Erysiphe polyphaga, E. Fuliginea, E. Oronti):
160 ml/ha haag (herhaling na 3 dagen, vervolgens indien noodzakelijk met een interval van 7 tot 10 dagen).
Max. 4 toepassingen.
Wortel (open lucht) (Daucus carota) :
Tegen echte meeldauw (Erysiphe heraclei):
Bij het verschijnen van de 1ste symptomen : 0,25 l/ha.
Max. 3 toepassingen.
D
Tel: (0044) 191 4917777
E
I
C
A
S
O
R
G
UITERSTE GEBRUIKSTIJDSTIPPEN VOOR DE OOGST :
De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste
gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld
in de gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij de toepassing van mengsels van verschillende
producten. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te
verhogen, noch de wachttermijn voor de oogst te verkorten.
Wortelen (open lucht) : 14 dagen.
Tomaat, aubergine/eierplant, courgette/patisson, paprika/spaanse peper, komkommer, augurk,
aardbeien : 3 dagen.
W
O
S
E
C
N
VERNIETIGING VAN VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN:
De ledige verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden door middel van een
manueel systeem (drie opeenvolgende malen schudden met water) of door middel van een
reinigingsmiddel met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater
moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker
ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.
Spuitoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel
volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met het middel, noch
met de verpakking besmetten. De verpakking in geen geval hergebruiken voor een ander doel.
Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, wanneer het volgens onze gebruiksaanwijzing
wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden.
FOLDED END OF PAGE
EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN
• Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
• Na aanraking met huid of ogen onmiddellijk wassen met veel water.
• Medicinale kool doen toedienen.
• Zorgen voor frisse luchttoevoer; bij bewusteloosheid de patiënt op de zij leggen, desnoods
kunstmatige ademhalinig toepassen.
• Verdere therapie is symptomatisch.
AANWIJZING VOOR DE GENEESHEER
Ondersteunende behandeling. Behandeling volgens het oordeel van de arts, rekening houdend met de
symptomen bij de patiënt. Vergiftigingsverschijnselen worden zeer waarschijnlijk veroorzaakt door het
oplosmiddel. Als maagspoeling wordt uitgevoerd, wordt scopie van de ademhalingsorganen en/of de
slokdarm aanbevolen. Het gevaar van aspiratie moet worden afgewogen tegen de toxiciteit bij het
overwegen van maagspoeling. Een zwangere vrouw moet elke vorm van blootstelling aan dit product
vermijden.
269951 1504
EU 512
COLOUR REFERENCES
SYSTHANE 24EC
1
Number of Colours used: 1
BELGIUM
CCL LABEL ITALY
BENELUX
MOZZANICA
200x98mm
N/A
0.5L LEAFLET LABEL
GR
PET
QUALITY CHECK
MANUAL
Black
DIGITAL PAGE
DOCU PAGE
471785A01/340873 Date:6-MAY-15 Issue : A
EU 512
CCL LABEL ITALY
200mm
Page 3
187mm
GARANTIE
De fabricant garandeert de kwaliteit van het product. Gezien de toepassing van dit product aan onze
controle ontsnapt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen die uit een slechte toepassing
zouden kunnen voortvloeien.
FOLDED END OF PAGE
98mm
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
P210
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. – Niet roken.
P260
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280
Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P301/310
NA INSLIKKEN : Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P331
GEEN braken opwekken.
P501
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
E
I
C
S
O
R
G
Vruchtbare vrouwen en in het bijzonder zwangere vrouwen mogen niet worden
blootgesteld aan dit product.
W
O
S
E
C
N
OPEN END OF PAGE
A
D
EU 512
COLOUR REFERENCES
SYSTHANE 24EC
1
Number of Colours used: 1
BELGIUM
CCL LABEL ITALY
BENELUX
MOZZANICA
200x98mm
N/A
0.5L LEAFLET LABEL
GR
269951 1504
Tel: (0044) 191 4917777
PET
QUALITY CHECK
MANUAL
Black
DIGITAL PAGE
DOCU PAGE
471785A01/340873 Date:6-MAY-15 Issue : A
EU 512
CCL LABEL ITALY
200mm
Page 4
98mm
OPEN END OF PAGE
187mm
MODE D’EMPLOI
Chrysanthèmes en pot (Chrysanthellum spp.)
Contre la rouille japonaise (Puccinia horiana):
Dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie : 30 ml/ 100 l eau.
À répéter si nécessaire.
Fraisiers (Fragaria ananassa)
Contre l’oïdium (Phodosphaera aphinis):
Dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie : 0,25 ml/ ha.
À intervalle de ± 10 jours.
Tomates (sous protection) (Lycopersicum esculentum)
Aubergine (sous protection) (Solanum melonga)
Contre l’oïdium (Leveillula taurica):
Dès l'apparition des premiers symptômes : 160 ml/ha de haie; répéter 3 jours après la première
application, ensuite selon les nécessités à intervalle de 7-10 jours.
Poivron / Piment (sous protection) (Capsicum annuum) :
Contre l’oïdium (Leveillula taurica):
Dès l'apparition des premiers symptômes : 160 ml/ha de haie; répéter 3 jours après la première
application, ensuite selon les nécessités à intervalle de 7-10 jours.
Max. 4 applications.
Courgette / Patisson (sous protection) (Cucurbita pepo)
Concombre / Cornichon (sous protection) (Cucumis sativus)
Contre l’oïdium (Erysiphe polyphaga, E. Fuliginea, E. Oronti):
160 ml/ha de haie; répéter 3 jours après la première application, ensuite selon les nécessités à
intervalle de 7-10 jours.
Max. 4 applications.
Carottes (plein air) (Daucus carota)
Contre l’oïdium (Erysiphe heraclei):
Dès l'apparition des premiers symptômes : 0,25 l/ha.
Max. 3 applications.
W
O
E
I
C
A
FOLDED END OF PAGE
PREMIERS SECOURS
• Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
• Après contact avec la peau ou les yeux, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau.
• Administrer du charbon médical.
• Assurer une bonne ventilation. En cas d’evanouissement, mettre le malade sur le côté: appliquer
éventuellement la respiration artificielle.
• La thérapie ultérieure est symptomatique.
NOTE AU MEDECIN
Traitement de soutien au choix de médecin en fonction des réactions du patient. Les signes de toxicité
sont probablement dus au solvant. Si un lavage gastrique est effectué, recommander un contrôle
endotrachéal et/ou oespoghagien. Le risque d’aspiration dans les poumons doit être mis en balance
avec la bénéfice que l’on attend du lavage gastrique.
Une femme enceinte doit éviter toute exposition à ce produit.
EU 512
COLOUR REFERENCES
SYSTHANE 24EC
1
Number of Colours used: 1
BELGIUM
CCL LABEL ITALY
BENELUX
MOZZANICA
200x98mm
N/A
0.5L LEAFLET LABEL
GR
269951 1504
Tel: (0044) 191 4917777
EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT
L’emballage vide de ce produit doit être rincé à l’eau suivant un système manuel (trois agitations
successives) ou par un système de nettoyage à l’eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les
eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L’emballage ainsi rincé devra
être ramené par l’utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet. Diluer les surplus de traitement
au moins 10 fois et les appliquer par la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d’emploi. Ne pas
contaminer les étangs, les cours d’eau ou les fossés avec le produit ou l’emballage vide. L’emballage
ne peut, en aucun cas, être ré-utilisé à d’autres fins. Des examens approfondis ont démontré que le
produit utilisé conformément à nos instructions, convient aux usages recommandés.
S
O
R
G
DELAIS EXTREMES D’UTILISATION
La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations.
Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l’utilisateur, par exemple dans les situations où le risque
D
S
E
C
N
de dégâts est faible ou lors de l’utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée
n’autorise pas l’augmentation du nombre maximal d’applications, ni la réduction du délai avant récolte.
Carottes (plein air) : 14 jours.
Tomates, aubergine, courgette/patisson, poivron/piment, concombre, cornichon, fraisiers : 3 jours.
PET
QUALITY CHECK
MANUAL
Black
DIGITAL PAGE
DOCU PAGE
471785A01/340873 Date:6-MAY-15 Issue : A
EU 512
CCL LABEL ITALY
200mm
Page 5
187mm
FOLDED END OF PAGE
98mm
GARANTIE
Le fabricant garantit uniquement la qualité du produit. Ne pouvant contrôler l’application et l’emploi, il
ne peut garantir les resultats et n’accepte aucune responsabilité pour des dégâts qui pourraient
résulter de l’application.
CONSEILS DE PRUDENCE
P210
Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces
chaudes. – Ne pas fumer.
P260
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de
protection des yeux/du visage.
P301/310
EN CAS D’INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou
un médecin.
P305+351+338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P331
NE PAS faire vomir.
P501
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou
spéciaux .
E
I
C
S
E
C
N
S
O
R
G
OPEN END OF PAGE
Des femmes fécondes et en particulier des femmes enceintes ne peuvent pas être exposées à ce
produit.
W
O
A
D
Tel: (0044) 191 4917777
269951 1504
EU 512
COLOUR REFERENCES
SYSTHANE 24EC
1
Number of Colours used: 1
BELGIUM
CCL LABEL ITALY
BENELUX
MOZZANICA
200x98mm
N/A
0.5L LEAFLET LABEL
GR
PET
QUALITY CHECK
MANUAL
Black
DIGITAL PAGE
DOCU PAGE
471785A01/340873 Date:6-MAY-15 Issue : A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising