Canon LX-MH502Z User manual

Canon LX-MH502Z User manual
MULTIMEDIAPROJECTOR
LX-MH502Z
Gebruikershandleiding
Inhoud
Veiligheidsinstructies ....................................................................................................... 3
Voor veilig gebruik .......................................................................................................... 14
Voorafgaand aan de installatie ...................................................................................... 16
Inleiding ........................................................................................................................... 22
Inhoud van de verpakking ........................................................................................ 22
Buitenaanzicht van de projector ............................................................................... 24
Bedieningselementen en functies............................................................................. 25
De projector positioneren .............................................................................................. 27
Een locatie kiezen .................................................................................................... 27
Lay-out van de projector ........................................................................................... 28
Het geprojecteerde beeld aanpassen....................................................................... 30
Aansluiting ...................................................................................................................... 32
Bediening ......................................................................................................................... 34
De projector opstarten .............................................................................................. 34
De menu's gebruiken................................................................................................ 35
Schakelen tussen ingangssignalen .......................................................................... 35
De projector uitschakelen ......................................................................................... 36
Menubewerkingen ........................................................................................................... 37
Menusysteem ........................................................................................................... 37
BEELD-menu ........................................................................................................... 40
WEERGAVE-menu .................................................................................................. 44
INSTALLATIE-menu ................................................................................................ 45
SYSTEEMINSTLL: BASIS-menu ............................................................................ 46
SYSTEEMINSTLL: GEAVANCEERD-menu ........................................................... 47
INFORMATIE-menu ................................................................................................. 49
De projector op afstand bedienen via een webbrowser (met e-Control®) ................ 50
De projector besturen met de PJLink-toepassing..................................................... 53
Onderhoud ....................................................................................................................... 55
Onderhoud van de projector ..................................................................................... 55
Informatie over de lichtbron ...................................................................................... 56
Problemen oplossen ....................................................................................................... 58
Specificaties .................................................................................................................... 60
Projectorspecificaties ................................................................................................ 60
Afmetingen ............................................................................................................... 62
Timingdiagram .......................................................................................................... 62
Projectorbediening ......................................................................................................... 66
Besturingsopdrachten ............................................................................................... 66
Systeemvereisten ..................................................................................................... 66
2
Inhoud
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING:
• DEZE APPARATUUR MOET WORDEN GEAARD.
• STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM HET RISICO OP
BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN.
• Deze projector produceert een intensief licht via de projectielens. Kijk niet direct in de lens,
omdat dit uw ogen kan beschadigen. Let met name goed op dat kinderen niet direct in de
straal kijken.
• Installeer de projector in een geschikte positie. Wanneer u dat niet doet, kan dat resulteren in
brandgevaar.
• Bedek nooit de ventilatieopeningen van de projector. Als de projector te warm wordt, kan dit
de levensduur beperken en bovendien gevaarlijk zijn.
• Als de projector langere tijd niet wordt gebruikt, trekt u de stekker uit het stopcontact.
PAS OP BIJ MONTAGE AAN HET
PLAFOND
Als de projector aan het plafond wordt gemonteerd, moet u de luchtopeningen en de bovenkant
van de projector regelmatig schoonmaken met een stofzuiger. Als u de projector langere tijd
niet schoonmaakt, kunnen de koelventilatoren verstopt raken met stof. Dit kan resulteren in een
storing of een gevaarlijke situatie.
PLAATS DE PROJECTOR NIET IN EEN VETTE, VOCHTIGE OF ROKERIGE OMGEVING,
ZOALS EEN KEUKEN, OM STORING OF GEVAAR TE VOORKOMEN. ALS DE
PROJECTOR IN CONTACT KOMT MET OLIE OF CHEMICALIËN KAN DIT DE PROJECTOR
BESCHADIGEN.
LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING EN BEWAAR HEM.
Alle gebruiks- en veiligheidsinstructies moeten worden gelezen voordat u het product gebruikt.
Lees alle instructies die hier zijn beschreven en gooi de handleiding niet weg. Trek de stekker
van de projector uit het stopcontact voordat u de projector reinigt. Gebruik geen vloeistoffen of
spuitbussen om de projector te reinigen. Gebruik een vochtige doek.
Volg alle waarschuwingen en instructies op die op de projector zijn aangebracht.
Trek de stekker uit het stopcontact voor extra veiligheid tijdens onweer of als de projector
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt en niet onder toezicht staat. Hierdoor wordt schade
als gevolg van een spanningspiek tijdens onweer voorkomen.
Stel dit apparaat niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van weter, bijvoorbeeld in
een vochtige kelder, bij een zwembad, enzovoort.
Veiligheidsinstructies
3
Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aangeraden, omdat dit eventueel
gevaarlijk kan zijn.
Plaats deze projector nooit op een onstabiele ondergrond. De projector kan
vallen, wat een kind of volwassene ernstig kan verwonden en de projector kan
beschadigen. Gebruik uitsluitend een wagentje of standaard die door de fabrikant
wordt aanbevolen of die bij de projector is verkocht. Wand- of plankmontage moet
worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant en met behulp van
een door de fabrikant goedgekeurde montageset. Als het apparaat op een wagentje staat,
moet dit voorzichtig worden verplaatst. Door plotseling stoppen, harde stoten en oneffen
oppervlakken kan het wagentje met de projector kantelen.
De sleuven en openingen aan de achterkant en voorkant van de behuizing dienen voor de
ventilatie voor het correcte functioneren van het apparaat en om oververhitting te voorkomen.
De openingen mogen nooit worden bedekt met een doek of ander materiaal. De opening aan
de onderkant mag niet worden geblokkeerd: zet daarom de projector nooit op een bed, sofa,
kleed of soortgelijk oppervlak. Deze projector mag nooit bij of boven een radiator of verwarming
worden geplaatst.
Deze projector mag niet worden ingebouwd, zoals in een boekenkast, tenzij een correcte
ventilatie gewaarborgd is.
Duw nooit voorwerpen in de openingen van deze projector, aangezien punten met gevaarlijke
spanningen kunnen worden geraakt of onderdelen kunnen worden kortgesloten, wat kan
resulteren in brand of een elektrische schok. Mors nooit vloeistof op of in de projector.
Plaats de projector niet in de buurt van een opening van een ventilatiekanaal of bij een
airconditioning.
Deze projector moet worden aangesloten op een stroombron van het type dat op het
markeringslabel is aangegeven. Als u niet zeker weet wat het type van uw stroombron is,
neemt u contact op met de klantenservice van Canon of uw energiemaatschappij.
Zorg dat stopcontacten en verlengsnoeren niet overbelast worden omdat dit kan resulteren in
brand of een elektrische schok. Laat geen voorwerpen op de stroomkabel rusten. Plaats de
projector niet op een plek waar personen de kabel kunnen beschadigen door erop te trappen.
Probeer de projector niet zelf te repareren omdat het openen of verwijderen van de behuizing u
kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren. Laat alle reparatie- of
onderhoudswerkzaamheden over aan een bevoegd technicus.
Trek de stekker van de projector uit het stopcontact en laat reparaties over aan bevoegde
reparateurs in de volgende omstandigheden:
a. Als de stroomkabel of de stekker beschadigd of gerafeld is.
b . Als er vloeistof op de projector is gemorst.
c . Als de projector heeft blootgestaan aan regen of water.
d . Als de projector niet naar behoren functioneert ondanks het opvolgen van de
gebruiksinstructies. Pas uitsluitend de besturingselementen aan die in de
gebruiksinstructies worden behandeld. Het onjuist aanpassen van andere
besturingselementen kan schade veroorzaken. De benodigde herstelwerkzaamheden door
een bevoegde monteur zijn vaak zeer uitgebreid.
e . Als de projector is gevallen of de behuizing is beschadigd.
f . Als de prestaties van de projector aanzienlijk veranderen-dit geeft aan dat er onderhoud
aan de projector moet worden uitgevoerd.
4
Veiligheidsinstructies
Als onderdelen moeten worden vervangen, zorgt u ervoor dat de monteur vervangende
onderdelen gebruikt die door de fabrikant zijn goedgekeurd en dezelfde karakteristieken
hebben als de originele onderdelen. Ongeoorloofde vervangende onderdelen kunnen
resulteren in brand, een elektrische schok of letsel.
Nadat onderhoudswerkzaamheden of reparaties aan de projector zijn uitgevoerd, vraagt u de
monteur om routinematige veiligheidscontroles uit te voeren om te controleren of de projector
veilig functioneert.
Veiligheidsinstructies
5
Eisen aan de wisselstroomkabel
De wisselstroomkabel die bij deze projector is geleverd, voldoet aan de gebruikseisen voor het
land waar u de projector hebt aangeschaft.
HET STOPCONTACT MOET IN DE BUURT VAN DE APPARATUUR ZIJN GEÏNSTALLEERD
EN EENVOUDIG TOEGANKELIJK ZIJN.
Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein)
Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming
met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende
batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze
richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden
weggegooid.
Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt
staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en
accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik,
Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke
drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.
Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen
inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij
aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor
de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen
en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan
met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige
gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid.
Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij
tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact
opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein
chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op
www.canon-europe.com/weee, of www.canon-europe.com/battery.
6
Veiligheidsinstructies
Veiligheidssymbolen in deze handleiding
Deze paragraaf beschrijft de veiligheidssymbolen die in deze handleiding gebruikt worden.
Belangrijke veiligheidsinformatie over de projector wordt gekenmerkt door de volgende
symbolen. Let altijd op de veiligheidsinformatie die door deze symbolen verstrekt wordt.
Geeft het gevaar aan op ernstig of dodelijk letsel door onjuiste
Waarbehandeling, wanneer de informatie niet wordt opgevolgd. Ter garantie
schuwing van een veilig gebruik dient u deze informatie in acht te nemen.
Pas op
Geeft het gevaar aan op letsel door onjuiste behandeling, wanneer de
informatie niet wordt opgevolgd. Ter garantie van een veilig gebruik dient
u deze informatie in acht te nemen.
Geeft het gevaar aan van een elektrische schok wanneer de informatie
niet wordt opgevolgd. Ter garantie van een veilig gebruik dient u deze
informatie in acht te nemen.
Geeft het gevaar aan van brandwonden door onjuiste behandeling,
wanneer de informatie niet wordt opgevolgd. Ter garantie van een veilig
gebruik dient u deze informatie in acht te nemen.
Geeft het gevaar aan van oogletsel door laserstralen, wanneer de
informatie niet wordt opgevolgd.
Geeft verboden acties aan.
Verboden
Geeft vereiste acties aan of informatie die belangrijk is.
Pas op
Veiligheidsinstructies
7
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik
Dit onderdeel bevat belangrijke veiligheidsinformatie. Zorg dat u daarom de volgende
informatie zorgvuldig van tevoren doorleest zodat u de projector correct en veilig kunt
gebruiken.
Waarschuwing
Voeding
Zorg dat tijdens de installatie de stekker van de projector makkelijk toegankelijk is zodat de
stekker indien nodig snel uit het stopcontact kan worden getrokken of houd een
stroomonderbreker binnen handbereik. Als een van de volgende situaties optreden, schakelt u
het apparaat uit, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de
klantenservice van Canon. Doet u dit niet, dan kan dat resulteren in brand of een elektrische
schok.
• Als rook uit het apparaat komt
• Als een ongewone geur of een ongewoon geluid valt waar te
nemen
• Als water of een andere vloeistof in de projector is gekomen
• Als metaal of een ander vreemd voorwerp in de projector is
gekomen
• Als de projector is omgestoten of gevallen en de behuizing is
beschadigd
Lees aandachtig de volgende punten met betrekking tot de stroombron, stroomstekker en
omgang met stekkers. Doet u dit niet, dan kan dat resulteren in een elektrische schok.
• Plaats geen voorwerpen op de stroomkabel en let erop dat de
kabel niet vast komt te zitten onder de projector.
• Bedek de stroomkabel niet met een tapijt.
• U mag de stroomkabel niet overmatig buigen, draaien, eraan
trekken of oprollen.
• Houd de stroomkabel uit de buurt van verwarmingen en andere
warmtebronnen.
Verboden
• Gebruik geen beschadigde stroomkabel. Als de stroomkabel is
beschadigd, koopt u bij de dealer een vervangende kabel.
• Gebruik geen stroombron met een ander voltage dan is
aangegeven (AC 100 - 240 V).
• Steek geen metalen objecten in de contactonderdelen van de
stroomstekker of aansluitingen.
• De bij deze projector inbegrepen stroomkabel is uitsluitend
bedoeld voor dit product. Gebruik deze stroomkabel niet met
andere producten.
8
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing
Lees aandachtig de volgende punten met betrekking tot de stroombron, stroomstekker en
omgang met stekkers. Doet u dit niet, dan kan dat resulteren in een elektrische schok.
• Trek de stroomstekker of andere stekkers niet los met natte
handen.
• Steek de stroomstekker en andere stekkers stevig in het apparaat.
• Gebruik bovendien geen beschadigde stroomstekker of een
stopcontact dat los zit.
• Trek niet aan de stroomkabel en houd altijd de stekker vast als u
deze lostrekt. Als u onjuist met de stroomkabel omgaat, kunt u
deze beschadigen.
• Zorg dat u de capaciteit van het stopcontact niet overschrijdt (dit
kan gebeuren als u meer dan één apparaat erop aansluit) omdat
dit kan resulteren in brand door oververhitting.
• Voordat u een verlengsnoer gebruikt, controleert u de zorgvuldig
of het snoer voldoende capaciteit bezit.
• Controleer regelmatig de stekker en het stopcontact en verwijder
stof of vuil dat ertussen zit.
Pas op
• Raak de projector, de stroomkabel en andere kabels niet aan als
bliksem inslaat.
• Verplaats de projector pas als deze is uitgeschakeld, de stekker uit
het stopcontact is getrokken en alle andere kabels zijn verwijderd.
• Trek de stekker van de projector uit het stopcontact voordat u het
apparaat onderhoudt of reinigt.
Installatie en gebruik
Let op de volgende punten met betrekking tot het installeren en omgaan met de projector.
Doet u dit niet, dan kan dat resulteren in brand, elektrische schok of letsel.
• Gebruik de projector niet op plekken waar het apparaat nat kan
worden, zoals buitenshuis of in een badkamer.
• Plaats geen voorwerpen met vloeistof op de projector.
Verboden
• Verwijder niet de behuizing van de projector en demonteer de
projector niet. De binnenzijde van de projector bevat onderdelen
waarop hoogspanning staat en onderdelen die heet worden. Indien
inspectie, onderhoud of reparaties nodig zijn, neemt u contact op
met de klantenservice van Canon.
• U mag de projector (waaronder ook de reserveonderdelen) of de
afstandsbediening niet demonteren of er wijzigingen in
aanbrengen.
Veiligheidsinstructies
9
Waarschuwing
Let op de volgende punten met betrekking tot het installeren en omgaan met de projector.
Doet u dit niet, dan kan dat resulteren in brand, elektrische schok of letsel.
• Installeer de projector niet op een vochtige of stoffige plek, of een
plek met vettige rook of stoom. De olie in het plastic kan aangetast
raken, waardoor een projector die aan het plafond is gemonteerd
naar beneden kan vallen.
• Zorg dat u maatregelen treft om te voorkomen dat het apparaat
kan vallen, zoals een anti-valkabel, als u de projector op een hoge
plek monteert, zoals aan het plafond.
• Kijk tijdens het gebruik niet direct in de luchtopeningen.
• Plaats geen voorwerpen in de luchtopeningen van de projector,
zoals de in- en uitlaten voor lucht.
• Plaats geen drukhoudende voorwerpen voor de luchtopeningen.
De druk van de inhoud kan omhoog gaan door de warmte uit de
luchtopeningen, wat kan resulteren in een explosie.
• Als u stof of vuil verwijdert van onderdelen van de projector, zoals
de lens of het filter, mag u geen ontvlambare stoffen gebruiken.
Interne onderdelen die heet worden, kunnen ontvlammen en brand
veroorzaken.
Verboden
• Gebruik geen kleefstoffen, smeermiddelen, olie of alkalische
reinigingsmiddelen om de projector te onderhouden. Ze kunnen
zich vastzetten aan de behuizing en deze beschadigen, waardoor
de projector eventueel kan vallen en een ongeluk of persoonlijk
letsel veroorzaken.
• Als de projector is ingeschakeld,
produceert deze een sterke lichtstraal.
Kijk nooit direct in de projectorlens. Doet
RG2 IEC 62471-5:2015
u dit toch, dan kan dat resulteren in
oogletsel. Let er bijzonder goed op dat kleine kinderen dit niet
doen.
• Het licht van de projector is geclassificeerd als Risicogroep 2
(RG2) volgens IEC 62471-5:2015.
• Als kinderen de projector kunnen benaderen of aanraken, zorgt u
dat de projector alleen wordt gebruikt onder toezicht van
volwassenen.
• Houd of installeer geen optische instrumenten (zoals een
vergrootglas, reflector of bril) in de straal van de lichtbron van de
projector. Als geprojecteerd licht wordt gebroken of gereflecteerd
in ogen van personen, kan dat resulteren in oogletsel.
10
Veiligheidsinstructies
• Als u de projector op een hoog oppervlak plaatst, zorgt u dat het
oppervlak plat en stabiel is.
• Plaats de projector niet op een zacht oppervlak zoals een tapijt of
mat en dergelijke.
Pas op
• Vraag voor een plafondmontage of ander montagewerk hulp van
een gekwalificeerde installateur of vraag de klantenservice van
Canon. Onjuiste installatie kan resulteren in een ongeluk.
Waarschuwing
Laserlichtbron
• De projector is geclassificeerd als een laserproduct van klasse 1
volgens IEC/EN 60825-1:2014.
• De apparatuur is geclassificeerd als een laserproduct van klasse
3R volgens IEC/EN 60825-1:2007.
• Voldoet aan de prestatienormen van de FDA voor laserproducten,
behalve voor afwijkingen volgens Laser Notice No. 50 van 24 juni
2007.
• Laserparameters
Golflengte: 449 nm - 461 nm
Maximum vermogen: < 95 W
Pulsduur: 1,12 ms
• De projector bevat een lasermodule. U mag deze niet ontmantelen
of modificeren.
Verboden
• Het bedienen en aanpassen van de projector mag alleen volgens
de instructies in deze handleiding. Het onjuist gebruiken of
aanpassen is een veiligheidsrisico en kan u blootstellen aan
gevaarlijke laserstralen.
• Niet gebruiken bij beschadiging. Zelfs als de projector in
overeenstemming met de instructies in deze handleiding wordt
gebruikt, kan het blijven gebruiken van het apparaat als het is
beschadigd (wat wordt aangeduid door onregelmatigheden op het
scherm), resulteren in brand, een elektrische schok of oogletsel
door blootstelling aan laserstralen.
• Dit product is uitgerust met een lasermodule. Het gebruiken van
bedieningselementen of aanpassingen of prestaties van
procedures die afwijken van datgene wat hier wordt beschreven,
kan resulteren in blootstelling aan gevaarlijke straling.
Pas op
• Neem contact op met de Klantenservice van Canon voor
informatie over het wegwerpen van de projector. Ontmantel de
projector niet zelf als u deze wilt afdanken.
Veiligheidsinstructies
11
Op de volgende plekken op de projector bevinden zich informatie- en waarschuwingslabels.
Waarschuwing
Batterijen voor de afstandsbediening
Let op de volgende punten bij de omgang met de batterijen. Doet u dit niet, dan kan dat
resulteren in brand of persoonlijk letsel.
• U mag de batterijen niet ontmantelen, kortsluiten of verhitten en ze
niet in vuur plaatsen.
Verboden
• U mag de batterijen die bij de afstandsbediening zijn geleverd, niet
opladen.
• Verwijder de batterijen als deze leeg zijn of als de
afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
Pas op
12
Veiligheidsinstructies
• Plaats de batterijen met de + en - contactpunten in de juiste
richting.
• Als vloeistof uit de batterijen lekt en in contact komt met uw huid,
dient u deze vloeistof grondig af te spoelen.
Waarschuwing
Omgang
Let op de volgende punten met betrekking tot het installeren en omgaan met de projector.
• Als de projector gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, trekt u
uit veiligheidsoogpunt de stekker uit het stopcontact. Als u dit niet
doet, kan brand ontstaan door ophopend stof op de stekker of
stopcontact.
• Steek geen koptelefoon of oordopjes in de AUDIO
OUT-aansluiting. Doet u dit toch, dan kan dat resulteren in
gehoorbeschadiging.
• Zet het volume in het begin niet te hoog. Doet u dit toch, kan dat
resulteren in gehoorbeschadiging door het afspelen van geluiden
op hoog volume. Zet het volume lager voordat u de projector
uitschakelt. Na het opstarten zet u het volume langzaam hoger.
• Raak de behuizing rond en boven de luchtopeningen niet aan.
Deze kunnen tijdens het projecteren heet worden. Let er bijzonder
goed op dat kleine kinderen deze plekken niet aanraken. Plaats
bovendien geen metalen voorwerpen rond of boven de
luchtopeningen. Dergelijke voorwerpen kunnen heet worden door
de projector, wat kan resulteren in verbranding of ander letsel.
• Plaats geen zware voorwerpen bovenop de projector en ga niet op
de projector zitten of staan. Let er bijzonder goed op dat kleine
kinderen dit niet doen. De projector kan omvallen, wat kan
resulteren in letsel of schade.
• Plaats de projector niet op een instabiel of schuin oppervlak. Doet
u dit toch, dan kan de projector omvallen of worden omgestoten,
wat kan resulteren in letsel.
Verboden
• Plaats tijdens het projecteren geen voorwerpen
direct voor de lens. Dit kan brand veroorzaken.
Veiligheidsinstructies
13
Voor veilig gebruik
Pas op
Dragen en installatie
Let op de volgende punten als u de projector verplaatst of transporteert.
• Deze projector is een precisie-instrument. Stoot er niet tegen en
zorg dat er niet tegen kan worden gestoten. Dit kan een defect
veroorzaken.
• Klap de verstelbare voetjes in voordat u de projector verplaatst.
Als u de voetjes niet inklapt, kan dit resulteren in een
beschadiging.
Pas op
• Raak de lens nooit aan met blote handen. Vegen of
vingerafdrukken op de lens kunnen de beeldkwaliteit negatief
beïnvloeden.
• De bescherming van de projector kan niet gegarandeerd worden
wanneer gebruikt verpakkings- of schokdempend materiaal
opnieuw gebruikt wordt. Er kunnen ook deeltjes van het
schokdempende materiaal in de projector terechtkomen, die
zouden kunnen leiden tot incorrect functioneren.
Let op de volgende punten als u de projector installeert of gebruikt.
14
Voor veilig gebruik
• Pas op met condensvorming.
Als de projector uit een warme ruimte wordt gehaald of als de
kamertemperatuur plotseling stijgt, kan vochtigheid in de lucht op
de lens en de spiegel beslaan, waardoor het beeld onscherp
wordt. In dit geval wacht u even totdat het vocht is verdampt
voordat u de projector weer gebruikt.
• Installeer de projector niet op een plek waar de temperatuur te
hoog of te laag is. Dit kan een defect veroorzaken. Het
termperatuurbereik voor het gebruik en opslag is als volgt.
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Luchtvochtigheid: maximaal 90%
Opslagtemperatuur: -10°C tot 65°C (14°F tot 149°F)
• Als de projector wordt gebruikt op een hoogte van 1.201 m (3.940')
tot 3.000 m (9.843'): Stel in het projectormenu "Hoogtemodus" in
op Aan. (pagina 45)
Pas op
• Blokkeer de luchtinlaat of de ventilatieopeningen niet. Als u de
openingen blokkeert, kan de warmte niet wegvloeien uit de
projector. Dit kan de levensduur van de optische componenten of
andere onderdelen verkorten of de projector beschadigen.
• Laat tijdens de installatie van de projector aan beide zijden
minstens 50 cm (1,6') ruimte tussen de ventilatieopeningen en een
muur. Laat minstens 2 cm (0,8") ruimte vanaf de onderkant van de
projector. Aan de onderkant van de projector bevindt zich een
luchtinlaat. Als u onvoldoende ruimte vrij laat, kan de warmte in de
projector niet weg en kan deze beschadigen.
Minstens
30 cm (1,0')
Minstens
2 cm (0,8")
Minstens
50 cm (1,6')
Minstens
50 cm (1,6')
Minstens 50 cm (1,6')
• Plaats geen voorwerpen bovenop de projector die van vorm of
kleur kunnen veranderen als gevolg van warmte.
• Installeer de projector niet bij hoogspanningsleidingen of een
elektrische stroombron.
Voor veilig gebruik
15
Voorafgaand aan de installatie
Voorzorgsmaatregelen voor het vervoeren/transporteren van de
projector
Let op de volgende voorzorgsmaatregelen als u de projector vervoert of verstuurt.
• Verwijder de kabels die zijn aangesloten op de projector.
Verplaatsen van de projector met aangesloten kabels kan leiden
tot een ongeluk.
Pas op
• Schuif het verstelvoetje in. Als u het voetje niet inklapt wanneer de
projector wordt verplaatst, kan dit de projector beschadigen.
• Stel de projector niet bloot aan stevige stoten of trillingen.
Voorzorgsmaatregelen voor installatie
Zorg dat u "Veiligheidsinstructies" en "Voor veilig gebruik" leest (pagina 3 - pagina 14). Neem
de volgende voorzorgsmaatregelen tijdens de installatie.
• Stoot niet tegen de projector en zorg dat er niet tegen kan worden
gestoten. Dit kan een defect veroorzaken.
Pas op
• Installeer de projector niet op een kant of een andere instabiele
positie. De projector kan beschadigd raken als deze omvalt.
Niet gebruiken in de volgende omgevingen
• Plekken met veel vocht, stof, vettige rook of tabaksrook
Het vastzetten van deeltjes op de lens, spiegels en andere optische
onderdelen kan de beeldkwaliteit verslechteren. De olie in het
plastic kan aangetast raken, waardoor een projector die aan het
plafond is gemonteerd naar beneden kan vallen.
• In de buurt van hoogspanningsleidingen of een elektrische
stroombron
Dit kan storingen veroorzaken.
• Op zachte oppervlakken zoals een tapijt of mat
Warmte kan niet ontsnappen uit de projector en deze beschadigen.
Pas op
• Plekken met hoge temperaturen of een hoge luchtvochtigheid.
• Plekken met veel trillingen of stoten
• In de buurt van warmte- en rookmelders
• In de buurt van de zee of bij openingen voor airconditioning
• Plekken met corrosief gas, zoals zwavel bij
warmwaterbronnen
Dit kan de projector beschadigen. Het aanvaardbaar bereik voor de
temperatuur en luchtvochtigheid tijdens gebruik en opslag, zijn als
volgt.
16
Bedrijfstemperatuur
Omgevingsvochtigheid
Opslagtemperatuur
0°C tot 40°C (32°F tot
104°F)
maximaal 90%
-10°C tot 65°C (14°F tot
149°F)
Voorafgaand aan de installatie
Raak de lens nooit aan met blote handen
Raak de lens nooit aan met blote handen. Vegen of vingerafdrukken
op de lens kunnen de beeldkwaliteit negatief beïnvloeden.
Pas op
Laat het apparaat indien mogelijk 30 minuten warmdraaien
voordat u het beeld scherpstelt.
Direct na het opstarten, voorkomt de warmte van de lichtbron dat het beeld scherp blijft.
Installeer het apparaat op voldoende afstand van muren en
andere obstakels
Pas op
Als de luchtinlaat of een
Ventilatieopening
ventilatieopening is geblokkeerd,
kan de warmte niet ontsnappen uit
de projector, waardoor de
levensduur van de projector
eventueel wordt verkort of een
storing kan ontstaan. Installeer het
Luchtinlaat
apparaat dus niet in nauwe
ruimtes met weinig ventilatie.
Installeer het apparaat op een
goed geventileerde plek. Houd een minimale afstand van 30 cm
(1,0') boven, 50 cm (1,6') aan beide zijkanten en 50 cm (1,6') achter
de projector in acht. Zie hieronder. Houd ook een minimale ruimte
van 2 cm (0,8") aan de onderkant van de projector in acht.
Pas op met condensvorming
Als de kamertemperatuur plotseling stijgt, kan vochtigheid in de lucht op de lens en de spiegel
beslaan, waardoor het beeld onscherp wordt. Wacht totdat de condens is verdampt en het
geprojecteerde beeld weer normaal is.
Op een hoogte tussen 1.201 m (3.940') en 3.000 m (9.843') past u
de instellingen aan
De instellingen van de projector moeten worden aangepast als de projector wordt gebruikt op
een hoogte tussen 1.201 m (3.940') en 3.000 m (9.843'). Zie met name de instructies voor
"Hoogtemodus" (pagina 45) in het menu "INSTALLATIE".
Voorafgaand aan de installatie
17
Als u het apparaat aan het plafond monteert
Pas op
Als u de projector gebruikt als deze aan
het plafond is gemonteerd of op een
hoge plek is geplaatst, dient u de ruimte
rond de luchtinlaat en
ventilatieopeningen regelmatig schoon
te maken. Als stof in de inlaat of
ventilatieopeningen verzamelt, kan dit de ventilatie belemmeren,
waardoor de temperatuur in het apparaat oploopt wat kan
resulteren in beschadiging of brand. Gebruik een stofzuiger of iets
dergelijks om stof te verwijderen uit de luchtinlaat en
ventilatieopeningen.
Installeer de projector niet op een vochtige of stoffige plek, of een
plek met vettige rook of stoom. De olie in het plastic kan aangetast
raken, waardoor een projector die aan het plafond is gemonteerd
naar beneden kan vallen.
Installatie voor omhoog, omlaag of in een hoek projecteren
• Projectie omhoog, omlaag en in diverse richtingen is mogelijk,
maar zorg dat u de luchtinlaat en ventilatieopeningen niet
blokkeert. Zorg er met name voor dat altijd een minimale ruimte
van 2 cm (0,8") rond de luchtinlaat aan de onderkant wordt
vrijgehouden en 50 cm (1,6') vanaf de luchtinlaat/
ventilatieopeningen aan beide zijden van de projector.
• Er zijn geen opties voor het installeren van de projector.
Pas op
• Probeer de projector niet zelf te installeren voor omhoog of omlaag
projecteren. Laat de installatie altijd uitvoeren door een
gekwalificeerde installateur of vraag de Klantenservice van Canon
om hulp.
• Zie de volgende afbeelding: als de projector in een hoek van meer
dan ±45 graden wordt geïnstalleerd, moet u 360 en portret
selecteren bij Lichtbronmodus in het menu
Lichtbroninstellingen.
18
Voorafgaand aan de installatie
Voorzorgsmaatregelen voor de installatie Portret (rechtop)
• Blokkeer de luchtinlaat of de ventilatieopeningen niet. Vanwege de
luchtinlaat/ventilatieopeningen dient u er met name voor te zorgen dat
altijd een minimale ruimte van 2 cm (0,8") aan de rechterkant en
50 cm (1,6') aan de boven- en onderkant wordt vrijgelaten.
Pas op
• Let op dat de projector alleen kan worden gepositioneerd zoals
hierboven is aangegeven (niet andersom).
• Als de projector in een portretpositie wordt geïnstalleerd, stel dan
360 en portret in bij Lichtbronmodus in het menu
Lichtbroninstellingen.
Voorafgaand aan de installatie
19
Auteursrechtelijke mededeling
Let op: vergroten of verkleinen van een afbeeldingsformaat voor commerciële doeleinden of
openbare vertoning kan inbreuk maken op de wettelijk beschermde auteursrechten of de
rechten van de houder van het auteursrecht van het originele materiaal.
Netwerkbeveiliging waarborgen
Neem maatregelen om de netwerkbeveiliging te waarborgen. Let op dat Canon op geen enkele
wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg ven inbreuk
op de netwerkbeveiliging, zoals ongeoorloofde toegang.
Voorafgaand aan het gebruik dient u de betreffende beveiligingsinstellingen op de projector,
computer en voor het netwerk te configureren.
• Stel de projector alleen in voor verbindingen binnen het beveiligde netwerk, achter een firewall
en dergelijke, en niet via een directe internetverbinding.
Over handelsmerken
• Ethernet is een gedeponeerd handelsmerk van Xerox Corporation.
• Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Mac, Mac OS en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
• HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.
• HDBaseT™ en het logo van HDBaseT Alliance zijn handelsmerken van de HDBaseT
Alliance.
• PJLink is een gedeponeerd handelsmerk van JBMIA aangevraagde handelsmerk in bepaalde
landen.
• PJLink is een gedeponeerd handelsmerk, of voor dit merk is een handelsmerkaanvraag
ingediend, in Japan, de Verenigde Staten en/of andere landen of regio.
• AMX is gedeponeerd handelsmerk van Harman International Industries, Inc.
• Crestron®, Crestron RoomView® en Crestron Connected™ zijn gedeponeerde
handelsmerken van Crestron Electronics, Inc.
• Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.
20
Voorafgaand aan de installatie
Third party software
This product includes third party software modules.
• uIP (micro IP) version 0.9
Please see the below licence text concerning the licence condition.
Copyright © 2001-2003, Adam Dunkels.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
Third party software support
Canon Inc., Canon's affiliated companies, as well as sales companies do not offer any support
services for these programs. We are unable to respond to questions or inquiries from you or
any other parties regarding these programs.
Voorafgaand aan de installatie
21
Inleiding
Inhoud van de verpakking
Pak alles voorzichtig uit en controleer of u alle onderstaande items aanwezig zijn. Wanneer een
of meerdere van deze items ontbreken, dient u contact op te nemen met de leverancier.
Standaardaccessoires
(VS)
(EU)
(China)
Projector
Belangrijke informatie over
de snelgids
Stroomkabel 1,8m (70,8")
Computerkabel 1,8 m (70,8")
(5K.1VC09.501)
Garantiekaart
Afstandsbediening (typenummer:
LV-RC08)
Batterij (typenummer: CR2025)
22
Inleiding
De afstandsbediening voor het eerst gebruiken
Trek het kaartje weg voordat u de afstandsbediening gebruikt.
De batterij van de afstandsbediening vervangen
1. Verwijder de batterijhouder.
Volg de weergegeven instructies op. Houd de
vergrendeling ingedrukt terwijl u de batterijhouder eruit
trekt.
2. Plaats de nieuwe batterij in de houder. Let erop dat de
positieve pool zich aan de buitenzijde bevindt.
3. Druk de houder in de afstandsbediening.
• Explosiegevaar indien de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij.
• Voer gebruikte batterijen af volgens de instructies.
• Gebruik van een verkeerd type batterij kan een explosie veroorzaken. Gebruik een
Lithium-knoopcelbatterij, alleen van het type CR2025.
• Verwijder gebruikte batterijen overeenkomstig uw plaatselijke milieuvoorschriften. Gebruikte
batterij snel weggooien. Batterijen kunnen ontploffen als ze verkeerd behandeld worden. Laad
batterijen niet opnieuw op, maak ze niet open en werp ze niet in het vuur.
• Zorg dat u de batterij gebruikt in overeenstemming met de instructies.
• Plaats de batterij met de positieve (+) en negatieve (-) zijden correct geplaatst, zoals
aangegeven staat op de afstandsbediening.
• Houd de batterijen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
• De batterij en batterijhouder van de afstandsbediening kan worden ingeslikt door kleine
kinderen en verstikking veroorzaken. Zorg dat deze altijd buiten bereik van kinderen worden
opgeborgen. Indien onderdelen per ongeluk zijn ingeslikt, neemt u onmiddellijk contact op met
een arts.
• Verwijder de batterij wanneer de afstandsbediening lang niet gebruikt gaat worden.
• Steek de batterij nooit in uw mond, omdat die gemakkelijk ingeslikt kan worden. Wanneer de
batterij per ongeluk wordt ingeslikt, raadpleegt u een arts of uw lokale gifcentrum.
• Plak doorzichtig plakband over de beide uiteinden van de batterij wanneer u die wegwerpt.
• Als vloeistof uit de batterij lekt en in contact komt met de huid, wast u dit onmiddellijk grondig af
met water.
• De afstandsbediening en de batterij kunnen chemicaliën bevatten die een gevaar vormen voor
gezondheid en milieu.
• Als de batterijhouder niet stevig aan de afstandsbediening kan worden bevestigd, stopt u met
het gebruik en houdt u de houder buiten het bereik van kinderen.
• Laat de batterij niet achter in een omgeving met zeer hoge temperaturen, omdat dit kan
resulteren in een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.
• De batterij mag niet worden blootgesteld aan zeer lage luchtdruk, omdat dit kan resulteren in
een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.
Inleiding
23
Buitenaanzicht van de projector
1. Extern besturingspaneel
(Zie "Bedieningselementen en functies" op
pagina 25 voor meer details.)
1
2
7
3
4
5
8
2. Ventilatie (warme lucht uit)
3. Verstelvoetje
4. Focusring en zoomring
5. Projectielens
6
6. IR-sensor afstandsbediening voorkant
3
7. Lensverschuivingsring x 2
8. Ventilatie (lucht in)
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
9. CONTROL-poort
10. SERVICE-poort
11. USB-energie-uit
12. LAN-poort
13. HDBaseT-invoeraansluiting
21 14. HDMI2-invoeraansluiting
20
22 15. HDMI1-invoeraansluiting
22
23
22
23
23
23
22
Schroef voor plafondmontage: M4 x 4
Diepte van schroefgat: 12 mm
16. COMPUTER-invoeraansluiting
17. Audio-invoeraansluiting
(stereo-mini-aansluiting)
18. Audio-uitvoeraansluiting
(stereo-mini-aansluiting)
19. Monitor-uitvoeraansluiting
20. Aansluiting voor netsnoer
21. Opening voor anti-diefstalslot
22. Verstelvoetje
23. Gaten voor plafondmontage
24
Inleiding
Bedieningselementen en functies
Projector & Afstandsbediening
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
22
16
13
23
18
13
14
15
16
17
13
1. Focusring
Hiermee past u de scherpstelling van het
geprojecteerde beeld aan.
2. Zoomring
Hiermee past u de grootte van het beeld
aan.
19
20
10.
Verschuift de projectielens horizontaal.
4. Lensverschuivingsring
11.
Hiermee kunt u de schermafbeelding
verbergen.
13. Keystone/pijltoetsen (
/ Omlaag)
Brandt rood als de temperatuur van de
projector te hoog wordt.
7. POWER (AAN/UIT-indicatorlampje)
Brandt of knippert als de projector wordt
gebruikt.
8. MENU
Activeert het schermmenu (OSD). Keert
terug naar het vorige OSD-menu, sluit en
bewaart de menu-instellingen.
/ Omhoog,
Hiermee corrigeert u handmatig het
vervormde beeld, veroorzaakt door de
projectiehoek.
5. LIGHT (LICHT-indicatorlampje)
6. TEMP
(TEMPERATUUR-indicatorlampje)
Links
12. BLANK
Verschuift de projectielens verticaal.
Geeft de status van de lichtbron aan.
Brandt of knippert als er een probleem is
met de lichtbron.
POWER (AAN/STAND-BY)
Dit zet de projector in de stand-bymodus of
aan.
3. Lensverschuivingsring
9. IR-sensor bovenkant
8
13
21
15
10
17
11
12
14. MODE
Kies een beschikbare beeldmodus.
15.
Rechts/
Activeert de paneeltoetsblokkering. Als het
schermmenu (OSD) is geactiveerd,
functioneren de toetsen #11, #13 en #15
als pijltoetsen om de gewenste
menu-items te selecteren en om
aanpassingen uit te voeren.
16. OK
Hiermee opent u het geselecteerde
menu-item in het schermmenu (OSD).
Op dit product wordt dit niet gebruikt om
tussen beeldmodi te schakelen.
17. INPUT
Opent de bronselectiebalk.
Inleiding
25
18. TIMER
21. AUTO PC
Niet beschikbaar.
Bepaalt automatisch de beste
tijdsinstellingen voor het beeld.
19. D.ZOOM (+,-)
Niet beschikbaar.
22. FREEZE
Niet beschikbaar.
20. MUTE
Schakelt het geluid tijdelijk uit.
23. VOL (+,-)
Past het geluidsniveau aan.
Effectief bereik van de afstandsbediening
De IR-sensoren (infrarood) van de afstandsbediening
bevinden zich op de voor- en bovenkant van de
projector. De afstand tussen de afstandsbediening en
de sensoren mag niet meer dan 8 meter (~ 26 voet)
bedragen.
Gebruik de afstandsbediening binnen een hoek van
ongeveer 30° ten opzichte van de infraroodontvanger.
Zorg dat niets de infraroodstraal tussen de
afstandsbediening en de IR-sensoren op de projector
blokkeert.
Het is wellicht niet mogelijk de projector te besturen
wanneer er zich obstakels tussen de
afstandsbediening en de projector bevinden.
U kunt de afstandsbediening wellicht niet gebruiken als
direct zonlicht of een ander sterke lichtbron op de
IR-sensor valt.
De afstandsbediening kan andere apparatuur of
andere afstandsbedieningen storen.
26
Inleiding
De projector positioneren
Een locatie kiezen
Welke installatie u het beste kunt gebruiken is afhankelijk van de indeling van de ruimte en uw
persoonlijke voorkeur. Houd rekening met de grootte en de positie van het scherm, de
nabijheid van een stopcontact en de afstand tussen de projector en de andere apparatuur.
De projector is ontworpen om te worden geïnstalleerd in een van de volgende mogelijke
installatielocaties:
1. Voorkant
3. Plafond achter
Selecteer deze instelling als u de projector Selecteer deze instelling als u de projector tegen
op de tafel en voor het scherm installeert. het plafond en achter het scherm installeert. Voor
deze opstelling zijn een speciaal scherm voor
achterwaartse projectie en een gekwalificeerde
plafondmontageset voor de projector vereist.
2. Achterkant
Stel Plafond achter in het menu Projectormodus
in nadat de projector is ingeschakeld.
4. Plafond voor
Selecteer deze instelling als u de projector
op de tafel en achter het scherm
installeert. Voor deze opstelling is een
speciaal scherm voor achterwaartse
projectie vereist.
Selecteer deze instelling als u de projector tegen
het plafond en voor het scherm installeert. Koop bij
uw verkoper een gekwalificeerde
plafondmontageset voor de projector voor
montage aan het plafond.
Stel Achterkant in het menu
Projectormodus in nadat de projector is
ingeschakeld.
Stel Plafond voor in het menu Projectormodus
in nadat de projector is ingeschakeld.
Voor montage aan het plafond, hebt u de plafondmontageset nodig die beschikbaar is voor
deze projector. Laat de montage uitvoeren door een specialist. Neem contact op met de
verkoper voor details.
• De garantie voor deze projector dekt geen schade die ontstaan is door het gebruik van een
niet aanbevolen plafondmontageset of door installatie van de plafondmontageset op een
ongeschikte locatie.
De projector positioneren
27
• Zorg dat u maatregelen treft om te voorkomen dat het apparaat kan vallen, zoals een
anti-valkabel, als u de projector op een hoge plek monteert, zoals aan het plafond.
• Zie pagina 18 als u omhoog, omlaag of in een hoek projecteert.
• Zie pagina 19 voor de installatie Portret (rechtop).
Lay-out van de projector
De beeldgrootte varieert en is afhankelijk van de afstand tussen het scherm en de projector.
Projectie voorzijde
• Als u de projectiepositie verticaal aanpast met
lensverschuiving
• Als u de projectiepositie horizontaal
aanpast met lensverschuiving
F
A
F
D
C
F
90°
90°
B
E
E
A: Afstand van het midden van de lens tot aan de onderrand van het geprojecteerde beeld
(als de lensverschuiving op de hoogste stand staat)
B: Afstand van het midden van de lens tot aan de onderrand van het geprojecteerde beeld
(als de lensverschuiving op de laagste stand staat)
C: Bewegingsruimte van het midden van de lens (als lensverschuiving in de meest linkse
stand staat)
D: Bewegingsruimte van het midden van de lens (als lensverschuiving in de meest rechtse
stand staat)
E: Projectieafstand van de projector tot het scherm
F:
28
Formaat van geprojecteerd beeld
De projector positioneren
• De beeldverhouding van het scherm is 16:9 en van het geprojecteerde beeld 16:9
Schermgrootte
Formaat van het
geprojecteerd
beeld (F)
Diagonaal Hoogte
Inch
60
70
75
87
95
100
120
150
180
200
250
300
Breedte
cm Inch cm Inch cm
152 29 75 52 133
178 34 87 61 155
191 37 93 65 166
221 43 108 76 193
241 47 118 83 210
254 49 125 87 221
305 59 149 105 266
381 74 187 131 332
457 88 224 157 398
508 98 249 174 443
635 123 311 218 553
762 147 374 261 664
Projectieafstand (E)
Verschui- Verschuiving (A)
ving (B)
Verschuiving
(C, D)
Kortste
Langste
(Breed)
(Tele)
Inch cm Inch cm Inch cm Inch cm Inch
71 180 113 287 2,9 7,5 32,4 82 12,0
83 210 132 335 3,4 8,7 37,8 96 14,0
88 225 141 359 3,7
9
40,4 103 15,0
103 261 164 417 4,3 11 46,9 119 17,4
112 285 179 455 4,7 12 51,2 130 19,0
118 299 189 479 4,9 12 53,9 137 20,0
141 359 226 575 5,9 15 64,7 164 24,1
177 449 283 719 7,4 19 80,9 205 30,1
212 539 340 862 8,8 22 97,1 247 36,1
236 599 377 958 9,8 25 107,9 274 40,1
295 749 ―
― 12,3 31 134,8 342 50,1
354 898 ―
― 14,7 37 161,8 411 60,1
cm
31
36
38
44
48
51
61
76
92
102
127
153
Alle maten zijn benaderingen en kunnen afwijken van de daadwerkelijke formaten.
We raden aan dat bij een permanente plaatsing van de projector de projectiegrootte en -afstand
eerst ter plaatse met de projector fysiek te testen, zodat u rekening kunt houden met de optische
eigenschappen van deze projector. Hierdoor kunt u de precieze bevestigingspositie bepalen die
het meest geschikt is voor uw specifieke locatie.
De projectieafstand voor lensverschuiving
a
a
b
b
a:
Maximaal horizontaal bereik (H × 23%)
b:
Maximaal verticaal bereik (H × 60%)
Stop met draaien aan de Lensverschuivingsring als u een klik hoort, die aangeeft dat u de knop
niet verder kunt draaien. Als u te ver doordraait kunt u het apparaat beschadigen.
U kunt het beeld niet zowel horizontaal als verticaal maximaal verplaatsen.
De projector positioneren
29
Het geprojecteerde beeld aanpassen
De projectiehoek aanpassen
De projector beschikt over 4 verstelvoetjes.
Deze verstelvoetjes passen de beeldhoogte en
projectiehoek aan. Pas de projector aan door
aan het versteslvoetje te draaien om de
horizontale hoek te veranderen. Draai het
voetje naar binnen door het in de andere
richting te draaien.
Wanneer de projector niet op een horizontaal
oppervlak wordt geplaatst of het scherm en de
projector niet parallel op elkaar staan, wordt het
geprojecteerde beeld trapeziumvormig
weergegeven. Om deze situatie te corrigeren,
zie "Keystone corrigeren" op pagina 31 voor meer details.
Kijk niet in de lens wanneer de lichtbron brandt. Het felle licht kan schade toebrengen aan uw
ogen.
Het beeld automatisch aanpassen
In sommige gevallen is het nodig om de beeldkwaliteit bij te stellen. Druk op AUTO PC om dit
te doen. Binnen 3 seconden past de ingebouwde automatische bijstellingsfunctie de waarden
van Frequentie en Klok aan, zodat er een optimale beeldkwaliteit wordt geproduceerd.
De huidige signaalgegevens worden 3 seconden in de hoek van het scherm weergegeven.
Deze functie is alleen beschikbaar als het pc-signaal (computer) is geselecteerd.
Het beeldformaat en de helderheid fijn afstellen
1. Wijzig de grootte van het geprojecteerde
beeld met behulp van de zoomring.
2. Stel het beeld scherp door aan de
focusring te draaien.
Laat het apparaat indien mogelijk 30 minuten warmdraaien voordat u het beeld scherpstelt. Direct
na het opstarten, voorkomt de warmte van de lichtbron dat het beeld scherp blijft. (Pagina 17)
30
De projector positioneren
Keystone corrigeren
Keystone verwijst naar de situatie waarin het geprojecteerde beeld een trapezoïdevorm krijgt
als gevolg van projectie in een hoek.
Gebruik de keystonetoetsen op de projector of
afstandsbediening om de keystonepagina te openen. Zodra de
keystonepagina wordt weergegeven, drukt u op
om de
keystone aan de bovenkant van het beeld te corrigeren. Druk
op
om de keystone onderin het beeld te corrigeren.
Druk op
/
.
Druk op
/
.
• U kunt ook het verticale keystone-effect corrigeren. De correctiemogelijkheden ervan zijn
echter beperkt.
• Wanneer de keystone-aanpassing uitgevoerd is, wordt de waarde van de aanpassing
aangegeven. Wees u ervan bewust dat deze waarde geen projectiehoek is.
• Het toegestane bereik voor aanpassing van de keystone varieert en is afhankelijk van de
installatiecondities.
• De beelden worden misschien niet als regelmatige rechthoeken weergegeven of in de
beeldverhouding 4:3; dit is afhankelijk van de installatiecondities van de projector en het
scherm.
• Wanneer de keystone-aanpassing actief wordt, neemt de resolutie af. Daarnaast worden er
wellicht strepen weergegeven of worden rechte lijnen gebogen weergegeven in beelden met
gecompliceerde patronen. Dit is niet het gevolg van een defect aan het apparaat.
• Tijdens de keystone-aanpassing hoort u misschien een geluid als gevolg van het type
videosignaal dat geprojecteerd wordt en de ingestelde waarden van de keystone-aanpassing.
Stel in dergelijke gevallen de waarden van de keystone-aanpassing zo in dat het beeld wordt
weergegeven zonder lawaai.
• Wanneer de keystone-aanpassing uitgevoerd is, wordt het beeld wellicht niet correct
weergegeven als gevolg van het type ingangssignaal.
De projector positioneren
31
Aansluiting
Als u een signaalbron aansluit op de projector, volg dan deze instructies:
• Schakel alle apparatuur uit voordat u verbindingen maakt.
• Gebruik de juiste signaalkabels voor elke bron.
• Zorg dat de kabels goed zijn geplaatst.
1
RS-232C-kabel
2
Usb-kabel
3
LAN-kabel
4
HDMI-kabel
5
Computerkabel
(meegeleverd)
6
Audiokabel
AV-apparaat
Laptop of
Beeldscherm desktopcomputer
Laptop of
desktopcomputer
Router
1
2
3
4 4
5
5
6 6
Luidsprekers
HDBaseT 3
matrix
6
• Niet alle kabels die in de bovenstaande verbindingen zijn weergegeven, zijn inbegrepen bij de
projector (zie "Inhoud van de verpakking" op pagina 22). Deze kabels zijn verkrijgbaar bij
elektronicawinkels.
• De afbeeldingen met verbindingen dienen slechts ter illustratie. De aansluitingen op de
achterzijde van de projector verschillen per projectormodel.
• Bij notebooks worden de externe videopoorten vaak niet ingeschakeld wanneer een projector is
aangesloten. Met de toetsencombinatie FN + functietoets met een beeldschermsymbool kunt u
de externe weergave doorgaans in- of uitschakelen. Druk tegelijkertijd op FN en op een van
deze toetsen. Raadpleeg de handleiding bij uw notebook voor meer informatie over mogelijke
toetsencombinaties.
• Als het geselecteerde videobeeld niet wordt weergegeven nadat u de projector hebt
ingeschakeld en de juiste videobron hebt geselecteerd, controleert u of het videoapparaat is
ingeschakeld en goed werkt. Controleer ook of de signaalkabels op de juiste manier zijn
aangesloten.
32
Aansluiting
Verscheidene ingangen aansluiten via HDBaseT
HDBaseT is een verbindingstandaard die HD digital video, audio, Ethernet en diverse
besturingsignalen combineert. Deze signalen worden overgedragen met één CAT5e-kabel (of
hoger) van maximaal 100 meter lengte. Met de HDBaseT-switchingmatrix (apart verkrijgbaar)
kunt u diverse ingangen via de HDBaseT-verbinding aansluiten op de projector.
Als u de RJ45-kabel gebruikt, zorgt u ervoor dat de kabels niet verstrikt raken aangezien dit kan
resulteren in storing of onderbreking van het signaal.
Onderstaande illustratie dient slechts ter referentie. Het daadwerkelijke uiterlijk kan afwijken.
Laptop
IR TX
VGA IN
YPbPr
RJ45
Lan
HDMI
RS232
RJ45
HD Connect
Blu-rayspeler
IR RX
HDBaseT matrix
LAN-kabel
Beheercomputer
Projector
• Gebruik een afgeschermde LAN-kabel van CAT5e of beter.
• Maximale transmissie-afstand is 100 m.
• De maximale transmissie-afstand kan in bepaalde omgevingen minder bedragen.
• Gebruik de LAN-kabel niet als deze nog is opgerold.
• Het plaatsen of verwijderen van een LAN-kabel tijdens het projecteren kan ruis veroorzaken.
• Er wordt geen garantie geboden dat alle HDBaseT-zenders die verkrijgbaar zijn ook
functioneren.
• Bepaalde HDBaseT-zenders projecteren wellicht niet correct als deze worden gebruikt om
bronapparatuur op de projector aan te sluiten.
Aansluiting
33
Bediening
De projector opstarten
1. Sluit het netsnoer aan op de projector en stop de
stekker in een stopcontact. Schakel het stopcontact
in (indien van toepassing). Controleer of de POWER
(AAN/UIT-indicatorlampje) op de projector rood
brandt zodra de stroom is ingeschakeld.
• Vraag uw installateur een aardlekschakelaar te
installeren. Wanneer u de projector niet gebruikt, zorg
er dan voor dat u de stroom afsluit bij de
aardlekschakelaar.
• Gebruik uitsluitend de originele accessoires (zoals de
stroomkabel) op het toestel om mogelijke gevaren,
zoals elektrische schok en brand, te voorkomen.
• Om bij problemen met de projector de veiligheid te
waarborgen, dient u een stopcontact te gebruiken met
een aardlekschakelaar die de stroom aan de projector
levert. Wanneer u niet zo'n stopcontact heeft, vraag
dan uw verkoper het te installeren.
2. Druk op
op de projector of afstandsbediening om de projector te starten. De
powerindicator knippert groen en blijft groen als de projector is ingeschakeld.
Draai zo nodig aan de focusring om de helderheid van het beeld aan te passen.
• Als de projector nog warm is van de vorige sessie, gaan de ventilatoren ongeveer 90 seconden
draaien voordat de lichtbron wordt ingeschakeld.
• Om de levensduur van de lichtbron niet te bekorten, dient u na inschakelen van de projector
ten minste 5 minuten te wachten, voordat u die weer uitschakelt.
• Nadat u op AAN/UIT hebt gedrukt, kan het beeld knipperen voordat de lichtbron stabiel gaat
branden. Dit is geen defect van het product.
3. Als de projector voor het eerst wordt geactiveerd, kies dan uw OSD-taal door de instructies
op het scherm te volgen.
4. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, drukt u op de pijlknoppen om een wachtwoord
van 6 cijfers in te voeren. Zie "Wachtwoord" op pagina 47.
5. Schakel alle aangesloten apparatuur in.
6. De projector zoekt ingangssignalen. Er wordt weergegeven welke ingang wordt gescand.
Als de projector geen goed signaal waarneemt, blijft het bericht "Geen signaal" op het
scherm staan totdat er een ingangssignaal wordt gevonden.
U kunt ook op INPUT drukken om het gewenste ingangssignaal te selecteren. Zie
"Schakelen tussen ingangssignalen" op pagina 35.
Als de frequentie/resolutie van het ingangssignaal buiten het bereik van de projector valt, wordt
het bericht "Buiten bereik" op het scherm weergegeven. Selecteer een ingangssignaal dat
compatibel is met de resolutie van de projector of stel het ingangssignaal op een lager niveau in.
Zie "Timingdiagram" op pagina 62.
34
Bediening
De menu's gebruiken
De projector beschikt over schermmenu's (OSD) waarin u de instellingen kunt aanpassen.
Onderstaande OSD-afbeeldingen dienen slechts ter referentie en kunnen afwijken van de
daadwerkelijke OSD.
Hieronder ziet u een overzicht van het OSD-menu.
1
2
1
Pictogram
hoofdmenu
4
Huidig
ingangssignaal
2
Hoofdmenu
5
Status
3
Submenu
6
Knoppen
gebruiken
BEELD
Beeldmodus
Standaard
Gebruikersmodusinstelling
Helderheid
3
5
Contrast
Kleur
Tint
Scherpte
Geavanceerd
Resetten van de huidige afbeeldingsmodus
Afsluiten
4
6
U opent het OSD-menu door op MENU op de projector of afstandsbediening te drukken.
• Navigeer door de menu-items met de pijltoetsen ( / / / ) op de projector of
afstandsbediening.
• Gebruik OK op de projector of afstandsbediening om het geselecteerde menu-item te
bevestigen.
Schakelen tussen ingangssignalen
De projector kan tegelijkertijd op verschillende apparaten
worden aangesloten. De beelden van deze apparaten
kunnen echter niet tegelijkertijd op een volledig scherm
worden weergegeven. Tijdens het opstarten zoekt de
projector automatisch beschikbare signalen.
Ingangssignaal
Zorg dat het menu SYSTEEMINSTLL: BASIS >
Ingangssignaal automatisch zoeken is ingesteld op
Aan als de projector automatisch signalen moet zoeken.
De ingang selecteren:
1. Druk op INPUT. Een ingangselectiebalk verschijnt
dan.
2. Druk op / totdat het gewenste signaal is
geselecteerd en druk op OK.
Zodra het signaal is gevonden, wordt de informatie over de geselecteerde ingang een
aantal seconden in de hoek van het scherm weergegeven. Als er meerdere apparaten op
de projector zijn aangesloten, herhaal dan stappen 1-2 om een ander signaal te zoeken.
De helderheid van het geprojecteerde beeld verandert tijdens het schakelen tussen de
verschillende ingangssignalen.
Bediening
35
De projector uitschakelen
1. Druk op
en er verschijnt een melding die u om
een bevestiging vraagt. Wanneer u niet binnen
enkele seconden reageert, verdwijnt het bericht.
2. Druk nogmaals op
.
3. De powerindicator brandt rood en de ventilatoren
stoppen. Trek de stekker uit het stopcontact.
De indicatoren kunnen blijven branden zelfs als u de stekker uit het stopcontact trekt. Dit is geen
defect van het product.
36
Bediening
Menubewerkingen
De schermmenu's (OSD) verschillen afhankelijk van het geselecteerde signaaltype en het
projectormodel.
* Geeft aan dat een item is ingesteld op de standaardwaarde.
*1 Als een signaal met een hoog dynamisch bereik is aangesloten, wordt de beeldmodus
automatisch ingesteld op HDR.
*2 Als de instelling van 4K verschuiven is uitgeschakeld, wordt deze modus vast ingesteld.
Menusysteem
Hoofdmenu
BEELD
Submenu
Opties
Presentatie/Standaard*/sRGB/
Film/DICOM/Gebruiker 1/
Beeldmodus
Gebruiker 2/(HDR)*1/(FHD)*2
Presentatie/Standaard/sRGB/
Instellingen
Film/DICOM/Gebruiker 1/
Gebruikersmodusin- laden
Gebruiker 2
stelling
Gebr.mod.naam wz
Helderheid
Contrast
Kleur
Tint
Scherpte
Gamma
1,6/1,8/2,0/2,1/2,2*/2,3/2,4/2,5/2,6/
selecteren
2,8
Koel/Normaal*/Warm
Kleurtempera- Rood effect/Groen effect/Blauw
tuur
effect/Rode hoek/Groene hoek/
Blauwe hoek
Primaire kleur
Geavanceerd
Kleuraanpas- Tint
sing op 6
Effect
assen
Verzadiging
Kleurverbetering
MoviePro
Huidskleur
Superresolutie
Resetten van de huidige
Reset/Annul.
afbeeldingsmodus
Menubewerkingen
37
Hoofdmenu
WEERGAVE
Submenu
Beeldverhouding
Beeldpositie
Overscanaanpassing
Fase
Horizontale afmeting
4K verschuiven
Auto*/Werkelijk/4:3/16:9/16:10
Aan*/Uit
Voorkant*/Achterkant/Plafond
voor/Plafond achter
Aan/Uit*
Projectormodus
Testpatroon
INSTALLATIE
Lichtbronmodus
Lichtbroninstellingen
Hoogtemodus
Opties
Normal*/Eco/360 en portret
Lichtbrongebruikstijd
Lichtbroninfor- Normal
matie
Eco
360 en portret
Aan/Uit*
Taal (Language)
SYSTEEMINSTLL:
BASIS
Achtergrondkleur
Opstartscherm
Automatisch
uitschakelen
Direct inschakelen
Menu-instellingen
Naam van
ingangssignaal
wijzigen
Ingangssignaal
automatisch zoeken
38
Menubewerkingen
Groen/Zwart/Blauw*
Zwart/Blauw/Canon*
Uit/5 min./10 min./15 min./
20 min.*/25 min./30 min.
Aan/Uit*
Midden*/Links bovenaan/Rechts
Menupositie
bovenaan/Rechts onderaan/
Links onderaan
Weergaveduur Altijd aan/5 sec./10 sec./15 sec.*/
menu
20 sec./25 sec./30 sec.
Herinnering
Aan/Uit*
Aan*/Uit
Hoofdmenu
Submenu
HDR*1
Geluidsinstellingen
HDMI-bereik
Wachtwoord
HDR
EOTF
Volume
Geluid uit
Aan/Uit*
RS232/LAN*/HDBaseT
Kabel-lan
Netwerkinstellingen
Lan op stand-by
INFORMATIE
Instll. herstellen
Ingangssignaal
Beeldmodus
Resolutie
Kleursysteem
Lichtbrongebruikstijd
Firmware-versie
Auto*/SDR
Warm/midden*/Koel
Aan/Uit*
Auto*/Volledig bereik/Beperkt
bereik
Wachtwoord wijzigen
InschakelblokAan/Uit*
kering
Paneeltoetsblokkering
Beheerpoortinstelling
SYSTEEMINSTLL:
GEAVANCEERD
Opties
Status
DHCP
Aan/Uit*
IP-adres
Subnetmasker
Standaardgateway
Dns-server
Toepassen
PJLink-certifiAan/Uit*
catie
PJLink-wachtwoord wijzigen
AMX Device
Aan/Uit*
Discovery
MAC-adres
Netwerkstandbymodus
Aan/Uit*
inschakelen
Netwerkstandbymodus
20 min.*/1 uur/3 uur/6 uur/ 96 uur
automatisch
uitschakelen
Reset/Annul.*
*1 Dit wordt uitgevlakt als de beeldmodus niet HDR is.
Menubewerkingen
39
BEELD-menu
Functie
Beschrijving
De projector beschikt over verschillende beeldmodi waaruit u de modus kunt
kiezen die het beste past bij uw gebruiksomgeving en het beeldtype van het
ingangssignaal.
• Presentatie: Geschikt voor een helder verlichte ruimte en het projecteren
van beelden met veel tekst.
• Standaard modus: Geschikt voor computerbeelden of beelden met veel
kleuren (films), enz.
• sRGB modus: Geschikt voor foto's van een digitale camera met
ondersteuning voor sRGB. Compatibel met de sRGB-standaard.
Beeldmodus
• Film modus: Geschikt voor kleurrijke beelden (films).
• DICOM modus: Geschikt voor medische beelden (films). Deze projector is
geen beeldscherm voor een medisch instrument. Het apparaat kan niet
worden gebruikt voor radiologische beelden of medisch onderzoek.
• Gebruiker 1/Gebruiker 2: U kunt de instellingen van de
beeldeigenschappen die u zelf hebt ingesteld opslaan als een aangepaste
instelling. Vervolgens kunt u dan de opgeslagen instelling selecteren als
beeldmodus.
• HDR: Als het invoersignaal een HDR-signaal is, wordt dit aangepast op de
optimale gamma en kleur.
• Instellingen laden
Er zijn 2 door de gebruiker te definiëren modi als de momenteel beschikbare
beeldkwaliteitstanden niet aan uw wensen voldoen. Gebruiker 1
(gebaseerd op Presentatiemodus) is voor pc-ingangen en Gebruiker 2
(gebaseerd op Standaardmodus) is voor video-ingangen.
1. Ga naar BEELD > Beeldmodus.
2. Druk op
/
om Gebruiker 1 of Gebruiker 2 te selecteren.
Gebruikersmo- 3. Druk op om Gebruikersmodusinstelling te selecteren en druk op
OK. De pagina Gebruikersmodusinstelling wordt geopend.
dusinstelling
4. Kies Instellingen laden en druk op OK.
5. Druk op /
benadert.
om een beeldmodus te kiezen die uw wensen het dichtst
6. Druk op OK en MENU om terug te keren naar het menu BEELD.
7. Druk op om het item dat u wilt veranderen te selecteren en pas de
waardes aan door op / te drukken. De aanpassingen worden
opgenomen in de geselecteerde gebruikersmodus.
40
Menubewerkingen
Functie
Beschrijving
• Gebr.mod.naam wz
Kies dit om de namen van de aangepaste beeldmodi te wijzigen
(Gebruiker 1 of Gebruiker 2). De nieuwe naam kan maximaal 9 tekens
bevatten, waaronder letters (A-Z, a-z), cijfers (0-9), en spatie (_).
1. Ga naar BEELD > Beeldmodus.
Gebruikersmo- 2. Druk op / om Gebruiker 1 of Gebruiker 2 te selecteren.
dusinstelling
3. Druk op
om Gebruikersmodusinstelling te selecteren en druk op
OK. De pagina Gebruikersmodusinstelling wordt geopend.
4. Druk op
om Gebr.mod.naam wz te selecteren en druk op OK. De
pagina Gebr.mod.naam wz wordt geopend.
5. Druk op
Helderheid
Contrast
Kleur
Tint
Scherpte
/
/
om de gewenste tekens te selecteren.
6. Als u klaar bent, drukt u op MENU om af te sluiten.
Hoe hoger de waarde, hoe helderder de afbeelding. Stel deze knop zo in dat
de zwarte gedeelten van het beeld echt zwart worden weergegeven en er
nog details zichtbaar zijn in de donkere gedeelten.
Hoe hoger de waarde, hoe groter het contrast. Gebruik deze optie om het
maximale witniveau in te stellen nadat u eerder de Helderheid hebt ingesteld
overeenkomstig de geselecteerde ingang en de omgeving.
Lagere instelling levert minder verzadigde kleuren op. Wanneer de instelling
te hoog staat, worden de kleuren op het beeld te fel, waardoor het beeld
onrealistisch wordt.
Hoe hoger de waarde, hoe groener het beeld. Hoe lager de waarde, hoe
roder het beeld.
Hoe hoger de waarde, hoe scherper het beeld.
• Gamma selecteren
Gamma verwijst naar de verhouding tussen de helderheid van
ingangssignaal en beeld.
Geavanceerd
• 1,6/1,8/2,0/2,1: selecteer deze waarden naar eigen inzicht.
• 2,2/2,3: verhoogt de gemiddelde helderheid van het beeld. Met name
geschikt voor verlichte omgevingen, vergaderkamers of huiskamers.
• 2,4/2,5: met name geschikt voor films in een donkere omgeving.
• 2,6/2,8: optimaal voor het weergeven van films met veel donkere
scènes.
Hoge helderheid
Laag contrast
1,6
Lage helderheid
Hoog contrast
1,8
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,8
Menubewerkingen
41
Functie
Beschrijving
• Kleurtemperatuur
De beschikbare opties voor de instelling van kleurtemperatuur* verschillen
per signaaltype.
1. Koel: het beeld krijgt een blauwe tint. (koude kleuren).
2. Normaal: het beeld gebruikt standaardkleuren.
3. Warm: het beeld krijgt een rode tint. (warme kleuren).
*Meer informatie over de kleurtemperatuur:
Er bestaan vele kleurschakeringen die om verschillende redenen als "wit"
worden beschouwd. Het begrip "kleurtemperatuur" is een van de meest
gebruikte methoden om de kleur wit uit te drukken. Een witte kleur met een
lage kleurtemperatuur vertoont een rode schijn. Een witte kleur met een
hoge kleurtemperatuur vertoont eerder een blauwe schijn.
U kunt de gewenste kleurtemperatuur ook instellen via de volgende opties.
• Rood effect/Groen effect/Blauw effect: past de contrastniveaus van
Rood, Groen en Blauw aan.
• Rode hoek/Groene hoek/Blauwe hoek: past de helderheidniveaus
van Rood, Groen en Blauw aan.
• Kleuraanpassing op 6 assen
Geavanceerd
Kleuraanpassing op 6 assen levert zes kleurreeksen (RGBCMY) die
kunnen worden aangepast. Als u elke kleur selecteert kunt u onafhankelijk
het bereik en verzadiging naar wens aanpassen.
• Primaire kleur: kies een kleur uit Rood, Geel, Groen, Cyaan, Blauw of
Magenta.
• Tint: een verhoging van het bereik omvat
de kleuren die de twee naastliggende
kleuren bevatten. Zie de afbeelding om te
Geel
ROOD
GROEN
zien hoe de kleuren samenhangen.
Als u bijvoorbeeld Rood kiest en het
bereik instelt op 0, wordt alleen zuiver
Cyaan
Magenta
rood in het geprojecteerde beeld
geselecteerd. Het verhogen van het
BLAUW
bereik neemt ook rood op dat dicht bij
geel en dicht bij magenta ligt.
• Effect: past de waardes naar eigen
inzicht aan. Het contrastniveau van de gekozen primaire kleur wordt
beïnvloed. Elke aangebrachte aanpassing is direct terug te vinden in
het beeld.
• Verzadiging: past de waardes naar eigen inzicht aan. Elke
aangebrachte aanpassing is direct terug te vinden in het beeld.
Verzadiging is de hoeveelheid van die kleur in een videobeeld. Lagere
instellingen produceren minder verzadigde kleuren; een instelling van "0"
verwijdert de betreffende kleur volledig uit het beeld. Als de verzadiging te
hoog is, wordt de desbetreffende kleur te krachtig en onrealistisch.
42
Menubewerkingen
Functie
Beschrijving
• MoviePro
Geavanceerd
• Kleurverbetering: hiermee kunt u de kleurverzadiging nog flexibeler
fijn afstellen. Het moduleert complexe kleuralgoritmes om verzadigde
kleuren, fijne kleurverlopen, tussenliggende schakeringen en subtiele
pigmenten nauwgezet te renderen.
• Huidskleur: biedt een slimme aanpassing van de tint voor het exclusief
ijken van huidskleur en geen andere kleuren in de afbeelding.
• Superresolutie: dit is een superresolutietechnologie die de kleuren,
het contrast en de textuur van Full HD-beelden rigoreus verbetert.
Herstelt de standaardwaarden van alle aanpassingen die zijn aangebracht
voor de geselecteerde Beeldmodus (geldt ook voor de vooraf ingestelde
modi, Gebruiker 1 en Gebruiker 2).
Resetten van
de huidige
afbeeldingsmo- 1. Druk op OK. Er wordt een bevestiging weergegeven.
dus
2. Druk op / om Reset te selecteren en druk op OK. De
fabrieksinstellingen van de huidige beeldmodus worden hersteld.
Menubewerkingen
43
WEERGAVE-menu
Functie
Beschrijving
Er zijn diverse opties voor instelling van de beeldverhouding, afhankelijk van
het apparaat waarvan het signaal afkomstig is.
• Auto: Past de grootte van een beeld proportioneel
aan zodat de horizontale of verticale zijde bij de
eigen resolutie van de projector past.
• Werkelijk: Het beeld wordt geprojecteerd in de
oorspronkelijke resolutie, en de grootte wordt
aangepast binnen het weergavegebied.
4:3-beeld
4:3-beeld
16:9-beeld
Beeldverhouding
16:10-beeld
• 4:3: Past het beeld zodanig aan dat het in het
midden van het scherm wordt weergegeven in een
beeldverhouding van 4:3.
Beeldpositie
4:3-beeld
• 16:9: Past het beeld zodanig aan dat het in het
midden van het scherm wordt weergegeven in een
beeldverhouding van 16:9.
16:9-beeld
• 16:10: Past het beeld zodanig aan dat het in het
midden van het scherm wordt weergegeven in een
beeldverhouding van 16:10.
16:10-beeld
De pagina wordt weergegeven waarop u de positie kunt aanpassen. U
verplaatst het geprojecteerde beeld met de richtingspijlen. Deze functie is
alleen beschikbaar als er een pc-signaal (computer) is geselecteerd.
Verbergt de slechte beeldkwaliteit in de vier randen.
Overscanaan- Hoe hoger de waarde, hoe meer van het beeld wordt verborgen, terwijl het
passing
scherm gevuld en geometrisch kloppend blijft. Instelling 0 betekent dat 100%
van het beeld wordt weergegeven.
Hiermee past u de klokfase aan om vervorming van
het beeld te verminderen.
Fase
Deze functie is alleen beschikbaar als er een
pc-signaal (computer) is geselecteerd.
Horizontale
afmeting
Stelt de horizontale breedte van het beeld in.
Deze functie is alleen beschikbaar als er een pc-signaal (computer) is
geselecteerd.
Schakelt over naar een andere beeldresolutie.
4K
verschuiven
• Uit: schakelt naar FHD-resolutie.
Beeldmodus wordt automatisch ingesteld op een gefixeerde modus (FHD).
• Aan (aanbevolen): schakelt naar 4K-resolutie.
44
Menubewerkingen
INSTALLATIE-menu
Functie
Projectormodus
Testpatroon
Lichtbroninstellingen
Beschrijving
U kunt de projector tegen het plafond of achter een scherm installeren. Zie
"Een locatie kiezen" op pagina 27.
Hiermee kunt u de beeldgrootte en de focus
aanpassen en controleren of het geprojecteerde
beeld niet vervormd is. Druk op MENU en kies Uit
om het testpatroon te sluiten.
• Lichtbronmodus: selecteer een geschikt lichtbronvermogen uit de
aangeboden modi. Zie "Energie besparen" op pagina 56.
• Lichtbroninformatie: zie "Informatie over de lichtbron" op pagina 56.
Gebruik de Hoogtemodus als u de projector op een hoogte tussen 1.201 m
en 3.000 m boven zeeniveau gebruikt en de omgevingstemperatuur tussen
5°C en 30°C ligt.
Tijdens het gebruik van de "Hoogtemodus" wordt er wellicht meer geluid
geproduceerd omdat de ventilatoren sneller moeten draaien voor een betere
koeling en optimale prestaties.
Hoogtemodus Als u de projector in andere dan deze extreme omstandigheden gebruikt,
wordt het apparaat mogelijk automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat
de projector oververhit geraakt. Selecteer de Hoogtemodus om te voorkomen
dat de projector automatisch wordt uitgeschakeld. Dit betekent echter niet dat
de projector in alle ruwe of extreme omstandigheden kan worden gebruikt.
Gebruik Hoogtemodus niet als uw hoogte tussen 0 en 1.200 m ligt en de
temperatuur tussen 0°C en 40°C is. Als u onder zulke omstandigheden de
modus inschakelt, wordt de projector te ver afgekoeld.
Menubewerkingen
45
SYSTEEMINSTLL: BASIS-menu
Functie
Taal
(Language)
Achtergrondkleur
Opstartscherm
Automatisch
uitschakelen
Direct
inschakelen
Menu-instellingen
Beschrijving
Hiermee stelt u de taal voor de schermmenu's (OSD) in.
Stelt de achtergrondkleur van de projector in.
Hiermee selecteert u het scherm dat wordt weergegeven bij het opstarten
van de projector.
Hiermee wordt de projector automatisch uitgeschakeld als er gedurende een
ingestelde periode geen ingangssignaal wordt gedetecteerd, zodat de
levensduur van de lichtbron niet onnodig wordt verbruikt.
Hiermee kan de projector automatisch inschakelen zodra er stroom staat op
de stroomkabel.
• Menupositie: hiermee stelt u de positie van het OSD-menu in.
• Weergaveduur menu: bepaalt hoe lang het OSD op het scherm wordt
weergegeven nadat u op de knop hebt gedrukt.
• Herinnering: zet de herinneringen aan of uit.
Past de naam van het actuele ingangssignaal aan.
Naam van
ingangssignaal wijzigen
Ingangssignaal automatisch zoeken
46
Op de pagina Naam van ingangssignaal wijzigen gebruikt u / / / en
OK om de gewenste tekens voor het aangesloten ingangssignaal in te
stellen.
Als u klaar bent, drukt u op MENU om de wijzigingen op te slaan en af te
sluiten.
Als de projector automatisch signalen moet zoeken.
Menubewerkingen
SYSTEEMINSTLL: GEAVANCEERD-menu
Functie
HDR
Geluidsinstellingen
HDMI-bereik
Beschrijving
• HDR: de projector ondersteunt HDR-beeldbronnen. De projector kan
automatisch het dynamische bereik van de bron detecteren en vervolgens de
instellingen van beeldgamma en kleur optimaliseren om de inhoud te
reproduceren onder diverse belichtingsomstandigheden. U kunt dit
handmatig geforceerd instellen op SDR.
• EOTF: de projector kan autoamtisch de helderheidsniveaus van het beeld
aanpassen op basis van de ingangsbron. Normaal gesproken wordt de
standaardinstelling "midden" aangeraden. Als de helderheid van het
geprojecteerde beeld te donker is, gebruikt u "Warm". Als u prioriteit wilt
geven aan gradatie gebruikt u "Koel".
• Volume: past het geluidsniveau aan.
• Geluid uit: schakelt het geluid tijdelijk uit.
• Auto: stelt in dat de projector het HDMI-bereik van het ingangssignaal
automatisch detecteert.
• Volledig bereik: stelt het kleurbereik van HDMI in op 0 - 255.
• Beperkt bereik: stelt het kleurbereik van HDMI in op 16 - 235.
Uit veiligheidsoogpunt en om ongeoorloofd gebruik tegen te gaan, kunt u een
wachtwoord instellen voor de projector. Dit beperkt het gebruik van de
projector tot degenen die het juiste wachtwoord kennen. Wanneer u 5 keer
achter elkaar het verkeerde wachtwoord invoert, wordt de projector na korte
tijd automatisch uitgeschakeld.
Het is buitengewoon vervelend als u deze functie inschakelt en toch het
wachtwoord vergeet. Schrijf het wachtwoord ergens op en bewaar dit op een
veilige plek.
Als niet eerder een wachtwoord is ingevoerd, wordt u gevraagd een nieuw
wachtwoord in te stellen. Zoals in de afbeelding is aangegeven,
vertegenwoordigen de vier pijltoetsen ( / / / ) de vier cijfers (1, 2, 3 en 4).
Gebruik de pijltoetsen om een wachtwoord van zes tekens in te stellen. Als u
deze tekens invoert, ziet u dit als ******.
• Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord Voordat u het wachtwoord wijzigt, dient u het huidige wachtwoord in te voeren.
• Inschakelblokkering
Voordat u de instelling wijzigt, dient u het huidige wachtwoord in te voeren.
Als u een wachtwoord hebt ingesteld en de inschakelblokkering is
ingeschakeld, kunt u de projector alleen gebruiken als het wachtwoord wordt
ingevoerd. Telkens wanneer u de projector start, moet u het wachtwoord
opgeven.
Als u het wachtwoord bent vergeten, reset u de wachtwoordfunctie:
1.Schakel de projector uit.
2.Haal de stekker uit het stopcontact.
3.Houd de toetsen
en ingedrukt terwijl u de stekker weer in het
stopcontact steekt nadat POWER (AAN/UIT-indicatorlampje) uit gaat.
De wachtwoordfunctie is nu opnieuw ingesteld en Inschakelblokkering is Uit.
U kunt de projector inschakelen zonder een wachtwoord in te voeren.
Menubewerkingen
47
Functie
Beschrijving
Als de besturingstoetsen op de projector geblokkeerd zijn, kunnen de
instellingen van de projector niet per ongeluk worden veranderd (bijvoorbeeld
door kinderen). Als Paneeltoetsblokkering is ingeschakeld, functioneert geen
enkele toets op de projector en afstandsbediening, behalve
(AAN/UIT).
Om de paneeltoetsblokkering op te heffen, drukt u eenmaal op een
Paneeltoets- willekeurige toets op de projector om de waarschuwing van de
paneeltoetsblokkering weer te geven. Terwijl de waarschuwing wordt
blokkering
weergegeven, drukt u nogmaals op Rechts/ op de projector of de
afstandsbediening. (Houd de toets op de projector 3 seconden ingedrukt.)
Toetsen op de afstandsbediening blijven beschikbaar als de
paneeltoetsblokkering is ingeschakeld. Als u de projector uitschakelt zonder de
paneeltoetsblokkering op te heffen, zijn de paneeltoetsen van de projector nog
steeds geblokkeerd als de projector weer wordt ingeschakeld.
Beheerpoort- Hiermee kunt u naar wens een controlepoort instellen: via de
RS232/LAN-poort (CONTROL- of LAN-poort op de projector), of de
instelling
HDBaseT-poort (HDBaseT-invoerpoort op de projector).
Deze projector is uitgerust met een netwerkfunctie. U kunt de projector via een
webbrowser op een externe computer beheren en besturen, als deze
computer correct is aangesloten op hetzelfde lokale netwerk.
• Kabel-lan
• Status: toont de verbindingsstatus.
• DHCP: kies Aan in een DHCP-omgeving en de instellingen van IP-adres,
Subnetmasker, Standaardgateway, Dns-server worden automatisch
opgehaald. Selecteer Uit in een niet-DHCP-omgeving en pas
onderstaande instellingen aan.
• IP-adres
• Subnetmasker
• Standaardgateway
• Dns-server
• Toepassen
Netwerkinstellingen
Alleen beschikbaar als DHCP is ingesteld op
Uit. Gebruik / om een kolom te selecteren en
pas de waarde aan met / .
Activeert deze instellingen.
• PJLink-certificatie: voorkomt ongeoorloofde verbindingen met de projector
via de toepassing PJLink. Het standaardwachtwoord is "admin". Als u Aan
selecteert, kunt u het PJLink-wachtwoord wijzigen.
• PJLink-wachtwoord wijzigen: voer het huidige wachtwoord in. Druk op
, om het cijfer te selecteren en druk op , om een selectie te maken uit
0-9, A-Z, a-z of symbolen. Druk op OK om te bevestigen. Voer het nieuwe
wachtwoord in en druk op OK om te bevestigen.
Als u het wachtwoord bent vergeten, gebruikt u het wachtwoord
"projectorcontroller".
48
Menubewerkingen
Functie
Beschrijving
• AMX Device Discovery: als deze functie op Aan staat, kan de projector door
de AMX-controller worden gedetecteerd.
Netwerkinstellingen
• MAC-adres: toont het MAC-adres van deze projector.
Zie "De projector op afstand bedienen via een webbrowser (met e-Control®)"
op pagina 50 voor details over het bedienen van de projector via een
externe computer.
• Netwerkstand-bymodus inschakelen: de netwerkfunctie van de projector is
beschikbaar als de projector op stand-by staat.
Lan op
stand-by
• Netwerkstand-bymodus automatisch uitschakelen: als tijdens de
stand-bymodus gedurende een bepaalde tijd geen netwerkverkeer optreedt,
wordt de netwerkfunctie uitgeschakeld. Als u bijvoorbeeld 20 minuten instelt,
wordt de netwerkstand-bymodus automatisch uitgeschakeld als 20 minuten
lang geen netwerkverkeer plaatsvindt.
Zet alle instellingen terug op de fabrieksinstellingen.
Instll.
herstellen
De volgende instellingen blijven intact: BEELD, Beeldverhouding, 4K
verschuiven, Projectormodus, Lichtbronmodus, EOTF,
Geluidsinstellingen, Wachtwoord, Netwerkinstellingen, Lan op stand-by,
"Tools" (Hulpmiddelen)-menu in e-Control® op pagina 50 en PJLinkwachtwoord.
INFORMATIE-menu
Functie
Ingangssignaal
Beeldmodus
Resolutie
Kleursysteem
Lichtbrongebruikstijd
Firmware-versie
Beschrijving
Geeft de huidige signaalbron weer.
Toont de Beeldmodus.
Geeft de native resolutie van het ingangssignaal weer.
Geeft het ingevoerde kleurformaat aan.
Geeft het aantal uur weer dat de lichtbron is gebruikt.
Toont de firmware-versie van de projector.
Menubewerkingen
49
De projector op afstand bedienen via een
webbrowser (met e-Control®)
Met een goede verbinding via een LAN-kabel en met LAN-besturingsinstellingen, kunt u de
projector met een computer bedienen via een webbrowser of de PJLink-toepassing wanneer
de computer en de projector verbonden zijn met hetzelfde LAN-netwerk.
Aanbevolen besturingssystemen: Windows7/8.1/10, Mac OS X v10.4/10.5/10.6/10.7/10.11.
1. Voer in de adresbalk van de browser het adres in van de projector en druk op Enter.
Aanbevolen webbrowsers: IE11, Chrome v55.0 / 56.0 / 57.0 3 / 64.0.3282, Firefox v50.0 / 51.0 /
52.0, Safari v8.0 / 9.0 / 10.0.
2. De pagina voor extern netwerkgebruik wordt geopend. Op deze pagina kunt u de projector
bedienen alsof u de afstandsbediening of de toetsen van het besturingspaneel op de
projector gebruikt.
• Hoofdpagina
i
ii
i
i
i. Deze toetsen functioneren hetzelfde als de toetsen in de OSD-menu's, op de projector of
op de afstandsbediening. Zie "Projector & Afstandsbediening" op pagina 25 en
"Menubewerkingen" op pagina 37 voor meer details.
ii. Schakel naar een ander ingangsignaal door op het gewenste signaal te klikken.
Wanneer u het besturingspaneel van de projector of de afstandsbediening gebruikt om de
instellingen van het OSD-menu te wijzigen, kan het enige tijd duren voordat de browser deze
wijzigingen met de projector gesynchroniseerd heeft.
50
De projector op afstand bedienen via een webbrowser (met e-Control®)
• Pagina Tools (Hulpmiddelen)
Op de pagina Tools (Hulpmiddelen) kunt u de projector beheren, de Netwerkinstellingen
configureren en toegang via extern netwerkbeheer op deze projector beveiligen.
i
iii
v
iv
vi
vi
i. Wanneer u het Crestron controlesysteem gebruikt, dient u de gebruikershandleiding van
het Crestron controlesysteem te raadplegen voor informatie over de instellingen.
ii. U kunt de projector een naam geven, bijhouden op welke plek hij staat en wie de
projector beheert.
iii. U kunt de Netwerkinstellingen aanpassen.
iv. Eenmaal ingesteld, is de toegang tot de projector via extern netwerkgebruik beveiligd
met een wachtwoord.
v. Eenmaal ingesteld, is toegang tot de pagina met Tools (Hulpmiddelen) beveiligd met een
wachtwoord.
• Zodra aanpassingen zijn aangebracht, drukt u op de knop Send (Verzenden) en de
gegevens worden opgeslagen op de projector.
• Na instellen van het wachtwoord zal de knop Log Out (Afmelden) worden weergegeven
naast de knop Tools (Hulpmiddelen).
• Schrijf het door u gekozen wachtwoord van te voren of net nadat u het wachtwoord hebt
ingevoerd op, zodat u het bij de hand hebt als u het mocht vergeten.
• Wanneer u uw wachtwoord niet heeft opgeschreven en u het zich absoluut niet meer
herinnert, dan kunt u het wachtwoord opnieuw instellen met de volgende procedure.
- Open het aanmeldscherm van e-Control® met uw webbrowser.
- Druk lang op MENU en drie seconden op op de projector.
- Uw wachtwoord is nu opnieuw ingesteld.
• De software is beschikbaar in het Engels.
• Wanneer DHCP is ingeschakeld, kan het gebeuren dat de verbinding met de webpagina
stopt. Wanneer dat gebeurt, controleert u het nieuwe IP-adres van de projector en voert u
het nieuwe adres in om opnieuw verbinding te maken.
vi. Druk op deze knop om terug te gaan naar de pagina extern netwerkgebruik.
De projector op afstand bedienen via een webbrowser (met e-Control®)
51
• Infopagina
Op de Infopagina staat de informatie en status van deze projector.
i
i
ii
iii
i. De informatie die u heeft ingevoerd in de pagina Tools (Hulpmiddelen) zal hier worden
weergegeven en deze kolommen zijn leeg wanneer u e-Control® voor het eerst gebruikt.
ii. Als de projector niet normaal functioneert, zal de volgende informatie worden
weergegeven.
Wanneer de projector normaal functioneert of zich in een abnormale situatie bevindt, die anders
is dan de informatie die hieronder staat, zal de kolom Error Status (Foutstatus) "0:No Error"
(0: Geen fout) vermelden.
Foutstatus
Beschrijving
3: Light source fail
(3: Lichtbronstoring)
De lichtbron gaat niet branden of schakelt uit tijdens
functioneren.
3: Over Temp (3: Overtemp)
De projectortemperatuur is te hoog of kan niet
gedetecteerd worden.
3: Fan Lock
(3: Ventilatorvergrendeling)
De rotatiesnelheid van de ventilator kan niet ingesteld
of gedetecteerd worden.
3: Over Light Source Usage
Time (3: Gebruikstijd van de
lichtbron is verstreken)
De lichtbron wordt nog gebruikt als de
waarschuwingsmeldingen worden weergegeven.
(3 = fout)
iii. Druk op deze knop om terug te gaan naar de pagina extern netwerkgebruik.
52
De projector op afstand bedienen via een webbrowser (met e-Control®)
De projector besturen met de PJLink-toepassing
Deze projector ondersteunt het standaardprotocol PJLink voor bediening van de projector en u
kunt de functies van de projector controleren en bewaken met dezelfde applicatie voor
projectoren van een ander model of van een andere fabrikant.
Over PJLink
• Om de PJLink-functie te gebruiken, is de PJLink-toepassing nodig.
• Voor de specificaties van PJLink gaat u naar de website van Japan Business Machine and
Information System Industries Association (JBMIA). (http://pjlink.jbmia.or.jp/english)
• De projector voldoet volledig aan de specificaties van JBMIA PJLink Klasse 1. De projector
ondersteunt alle opdrachten van PJLink Klasse 1 en dit is gecontroleerd met de PJLink
standaardspecificaties Versie 1.4.
De wachtwoordbeveiliging gebruiken
Om ongeoorloofde verbinding met de projector via de PJLink-toepassing te voorkomen,
beschikt de projector over een optie voor het instellen van een wachtwoordbeveiliging. Zie
"Netwerkinstellingen" op pagina 49 voor informatie over het instellen van het wachtwoord.
PJLink-commando's
Deze projector ondersteunt het standaard PJLink-protocol voor het bedienen van de projector.
Hier volgende de ondersteunde commando's.
Commando
Besturingsdetails
POWR
Aan/uit-functie
POWR?
Vraag over de actieve status
INPT
Schakelen tussen ingangen
INPT?
Vraag over schakelen tussen
invoer
AVMT
Dempingsfunctie
AVMT?
Vraag over de status dempen
ERST?
Vraag over de foutstatus
Opmerkingen
0 = Uitschakelen
1 = Inschakelen
0 = Stand-by
1 = Inschakelen
11 = COMPUTER1
31 = HDMI1
32 = HDMI2
51 = HDBaseT
10 = BLANK uitschakelen
11 = BLANK inschakelen
20 = Audio dempen uitschakelen
21 = Audio dempen inschakelen
30 = BLANK en audio dempen uitschakelen
31 = BLANK en audio dempen inschakelen
1ste byte: Ventilatorfout, 0 of 2
2e byte: Lichtbronfout, 0 of 2
3e byte: Temperatuurfout, 0 of 2
4e byte: Altijd 0
5e byte: Altijd 0
6e byte: Andere fouten, 0 of 2
* 0 of 2 hebben de volgende betekenis:
0 = Geen fout gedetecteerd, 2 = Fout
De projector op afstand bedienen via een webbrowser (met e-Control®)
53
Commando
Besturingsdetails
LAMP?
Vraag over de lichtbronstatus
INST?
Vraag over de beschikbare
ingangsbronnen
NAME?
Vraag over de naam van de
projector
INF1?
INF2?
INFO?
CLSS?
Vraag over de naam van de
fabrikant
Vraag over de modelnaam
Vraag over andere informatie
Vraag over de klasse
Opmerkingen
1ste waarde (1 tot 4 tekens): Cumulatieve
functietijd van de lichtbron (Dit item toont de
functietijd van de lamp (in uren) berekend op
basis van dat Lichtbronmodus is ingesteld op
Eco.)
2e waarde: 0 = Lichtbron uit, 1 = Lichtbron aan
De volgende waarde wordt geretourneerd.
"11 31 32 51"
Deze vraag wordt beantwoord met de naam
van de projector die staat aangegeven in de
pagina Tools (Hulpmiddelen).
"Canon" wordt geretourneerd.
"LX-MH502Z" wordt teruggestuurd.
"4K UHD" wordt teruggestuurd.
"1" wordt teruggestuurd.
• PJLink "INPT?" wordt alleen geretourneerd als de bron op het scherm wordt weergegeven. Als
er geen signaal is, wordt "ERR3" geretourneerd.
• De bovenstaand genoemde controle wordt wellicht niet goed uitgevoerd of de
monitoringgegevens worden wellicht niet correct ontvangen in de volgende omstandigheden:
- Tijdens stand-by
- Tijdens overschakelen tussen ingangsbronnen
- Tijdens opdrachtverwerking
- Tijdens de uitvoering van AUTO PC
- Voordat het opstartscherm verdwijnt nadat de stroom is ingeschakeld.
• Gebruik 1 computer om 1 projector te bedienen/te bewaken.
• Voor de wijze waarop u met PJLink bedient/bewaakt, raadpleegt u de bedieningshandleiding
van de PJLink-toepassing die u gebruikt.
• Wanneer u de functionele status van de projector met deze functie bewaakt door
opeenvolgende vraagopdrachten te versturen, dient u een vraagopdracht te versturen nadat u
antwoord hebt ontvangen op de vorige vraagopdracht van de projector.
Woordenlijst
Voor meer informatie over de onderstaande woordenlijst, dient u het technische boek te
raadplegen dat in de handel verkrijgbaar is.
Voorwaarde
Beschrijving
De afkorting van Dynamic Host Configuration Protocol. Dit protocol wijst
DHCP
automatisch IP-adressen toe aan apparaten in een netwerk.
IP-adres
Numeriek adres om de computers in een netwerk te identificeren.
Een numerieke waarde om het aantal gebruikte bits te definiëren voor een
Subnetmasker
netwerkadres van een opgedeeld netwerk (of subnet) in een IP-adres.
Een server (of router) om via netwerken te communiceren (subnets) die
Standaardgateway
onderverdeeld zijn door Subnetmaskers.
54
De projector op afstand bedienen via een webbrowser (met e-Control®)
Onderhoud
Onderhoud van de projector
De lens reinigen
Reinig de lens als u vuil of stof op het oppervlak ziet. Schakel de projector uit en laat de
projector volledig afkoelen voordat u de lens reinigt.
• Blaas stof en vuil voorzichtig van de lens met een ventilator. Veeg vuil weg met een zachte
doek. Gebruik geen reiningsmiddelen die organische oplosmiddelen bevatten.
• Gebruik nooit een schuursponsje, reinigingsmiddel met alkaline/zuur, schuurmiddel of vluchtig
oplosmiddel, zoals alcohol, wasbenzine, thinner of insecticide. Het gebruik van zulke stoffen
of langdurig contact met materiaal van rubber of vinyl, kan resulteren in beschadiging van het
oppervlak en behuizing van de projector.
De projectorbehuizing reinigen
Schakel de projector op de correcte manier uit (zie "De projector uitschakelen" op pagina 36)
en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing gaat reinigen.
• Gebruik geen kleefstoffen, smeermiddelen, olie of alkalische reinigingsmiddelen om de
projector te onderhouden. Ze kunnen zich vastzetten aan de behuizing en deze beschadigen,
waardoor de projector eventueel kan vallen en een ongeluk of persoonlijk letsel veroorzaken.
• Verwijder vuil of stof met een zachte, pluisvrije doek.
• Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken gebruikt u een zachte doek die u hebt
bevochtigd met water en een neutraal schoonmaakmiddel. Veeg hiermee de behuizing
schoon.
Gebruik nooit was, alcohol, benzine, verdunner of andere chemische schoonmaakmiddelen.
Hierdoor kan de behuizing beschadigd raken.
De projector opbergen
Volg de aanwijzingen hieronder als u de projector voor langere tijd wilt opbergen:
• Zorg dat de temperatuur en de luchtvochtigheid van de opslagruimte binnen het aanbevolen
grenswaarden voor de projector liggen. Zie "Specificaties" op pagina 60 of neem contact op
met uw leverancier voor het bereik.
• Schuif de verstelvoetjes in.
• Haal de batterijen uit de afstandsbediening.
• Verpak de projector in de oorspronkelijke of een soortgelijke verpakking.
Onderhoud
55
Informatie over de lichtbron
De gebruikstijd van de lichtbron weergeven
De gebruiksduur van de lichtbron (lampuren) wordt automatisch berekend door de ingebouwde
timer als de projector wordt gebruikt.
Informatie over de gebruikstijd van de lichtbron weergeven:
• Ga naar INFORMATIE.
• Ga naar INSTALLATIE > Lichtbroninstellingen > Lichtbroninformatie.
Energie besparen
• Instellen van de Lichtbronmodus
Ga naar INSTALLATIE > Lichtbroninstellingen > Lichtbronmodus en druk op
beschikbare opties een geschikte lichtbronmodus te kiezen.
/ om uit de
Als u de modus Eco/360 en portret van de projector activeert, bespaart u energie.
Lichtbronmodus
Normal
Eco
360 en portret
Beschrijving
Voor maximale helderheid van de lichtbron.
Beperkt de helderheid om energie te sparen en het geruis van de
ventilator te verminderen.
Beperkt de helderheid om energie te sparen. Als de projector in een hoek
van meer dan ±45 graden en in portretprojectie is geïnstalleerd, moet u
360 en portret selecteren. Zie pagina 18.
• Instellen Automatisch uitschakelen
Via deze functie wordt de projector automatisch uitgeschakeld als er gedurende een ingestelde
periode geen ingangssignaal wordt gedetecteerd om energie te besparen.
Stel de modus Automatisch uitschakelen in door in het menu SYSTEEMINSTLL: BASIS >
Automatisch uitschakelen op / te drukken.
• De helderheid van het geprojecteerde beeld is afhankelijk van het omgevingslicht en de
instellingen voor contrast en helderheid van de geselecteerde ingangssignaal, én van de
afstand tot het scherm.
• De helderheid van de lichtbron neemt na verloop van tijd af en verschilt per fabrikant. Dit is
normaal.
56
Onderhoud
Indicatoren
Lampje
Status & beschrijving
Rood
Groen
Knippert
Groen
Oranje
Knippert
Groen
Rood
Knippert
Uit
Situaties gerelateerd aan de voeding
Uit
Stand-bymodus.
Uit
Uit
Opstarten.
Uit
Uit
Normale werking.
Uit
Uit
Normaal afkoelen bij uitschakelen.
Uit
Rood
Uit
Uit
Uit
Uit
Uit
Uit
Rood
Rood
Rood
Rood
Knippert
Rood
Groen
Rood
Groen
Knippert
Rood
Knippert
Rood
Knippert
Rood
Knippert
Rood
Knippert
Groen
Rood
Rood
Knippert
Groen
Groen
Knippert
Rood
Kleurwiel starten is mislukt.
Uitschakelen van scaler mislukt (gegevensonderbreking).
Lichtbrongebeurtenissen
Rood Storing bij lichtbron bij normaal gebruik.
Rood
Lichtbron brandt niet.
Knippert
Situaties gerelateerd aan de temperatuur
Storing bij ventilator 1 (de daadwerkelijke snelheid van de
Uit
ventilator wijkt af van de gewenste snelheid).
Storing bij ventilator 2 (de daadwerkelijke snelheid van de
Uit
ventilator wijkt af van de gewenste snelheid).
Storing bij ventilator 3 (de daadwerkelijke snelheid van de
Uit
ventilator wijkt af van de gewenste snelheid).
Storing bij ventilator 4 (de daadwerkelijke snelheid van de
Uit
ventilator wijkt af van de gewenste snelheid).
Storing bij ventilator 5 (de daadwerkelijke snelheid van de
Uit
ventilator wijkt af van de gewenste snelheid).
Storing bij ventilator 6 (de daadwerkelijke snelheid van de
Uit
ventilator wijkt af van de gewenste snelheid).
Storing bij ventilator 7 (de daadwerkelijke snelheid van de
Uit
ventilator wijkt af van de gewenste snelheid).
Storing bij ventilator 8 (de daadwerkelijke snelheid van de
Uit
ventilator wijkt af van de gewenste snelheid).
Storing bij temperatuur 1 (overschrijding van
Uit
temperatuurlimiet, 55°C (131°F)).
Onderhoud
57
Problemen oplossen
U kunt de projector niet inschakelen.
Oorzaak
Het netsnoer levert geen stroom.
De projector is aangezet tijdens de
afkoelprocedure.
Oplossing
Stop het ene uiteinde van het netsnoer in de
netsnoeraansluiting op de projector en het
andere uiteinde in het stopcontact. Zorg dat het
stopcontact is ingeschakeld (indien van
toepassing).
Wacht tot de projector volledig is afgekoeld.
Geen beeld
Oorzaak
De videobron is niet ingeschakeld of niet
correct aangesloten.
De projector is niet correct aangesloten op
de invoerbron.
Het ingangssignaal is verkeerd
geselecteerd.
Oplossing
Schakel de videobron in en controleer of de
signaalkabel correct is aangesloten.
Controleer de aansluiting.
Selecteer het juiste ingangssignaal met de
INPUT-toets.
Onscherp beeld
Oorzaak
De projectielens is niet correct
scherpgesteld.
Afhankelijk van de timing van het
videosignaal, moet de projector fijn worden
afgesteld voor een scherper beeld.
Oplossing
Pas de scherpstelling van de lens aan met de
focusring.
Pas Fase aan in het menu WEERGAVE.
De afstandsbediening werkt niet.
Oorzaak
De batterij is leeg.
Er bevindt zich een obstakel tussen de
afstandsbediening en de projector.
U bevindt zich te ver van de projector.
Oplossing
Vervang de batterijen met nieuwe.
Verwijder het obstakel.
Ga niet verder dan 8 meter (26 voet) van de
IR-sensor staan.
Het wachtwoord is onjuist.
Oorzaak
U bent het wachtwoord vergeten.
58
Problemen oplossen
Oplossing
Zie "Wachtwoord" op pagina 47.
Webpagina verschijnt niet in de browser.
Oorzaak
Oplossing
Controleer de LAN- besturingsinstellingen. Zie
Probleem met LAN-besturingsinstellingen of "Netwerkinstellingen" op pagina 49 voor meer
LAN-kabelverbinding.
details. Zorg dat de LAN-kabels correct zijn
aangesloten.
De netwerkinstellingen van de projector zijn Laad de webpagina opnieuw in de browser.
niet geactiveerd of het ip-adres van de
Als u nog niets ziet, zelfs als u de webpagina
projector, ingevoerd in de adresbalk van de bijwerkt, controleert u het ip-adres van de
browser, is onjuist.
projector.
Problemen oplossen
59
Specificaties
Projectorspecificaties
Modelnaam
LX-MH502Z
Weergavesysteem
Type
1-CHIP DLP®
Time-division kleurextractie, sequentiële
weergave
DMD
Grootte/beeldverhouding
0,47" x 1 / 16:9
Aansturingssysteem
DLP® x 1 chip
2.073.600 (1920 x 1080)
Projectielens
Weergaveapparaat
Optisch systeem
Aantal pixels
Resolutie (4K-verschuiven
AAN/UIT)
8.294.400 (3840 x 2160)/2.073.600 (1920 x 1080)
Zoomverhouding
1,6x
Zoom- / focussysteem
Handmatig / handmatig
Lensverschuiving
V: +60%, H: +23%
Brandpuntafstand
f = 14,3 mm ~ 22,9 mm
F-getal
F1,81 - F2,1
Lichtbron
Laser-fosfor
Beeldgrootte (projectieafstand)
Breed: 60" ~ 300" (1,80 m ~ 8,98 m/5,91' ~ 29,46')
Tele: 60" ~ 200" (2,87 m ~ 9,58 m/9,42' ~ 31,43')
1.073.000.000 kleuren
Aantal kleuren
Helderheid*1 (in presentatiemodus,
HDMI-ingang)
5000 lumen
Contrastverhouding*1 (volledig wit:
volledig zwart, presentatiemodus)
50000:1
Verhouding van de helderheid
80%
tussen rand en midden*1
Luidspreker
Maximale ingangresolutie
60
Specificaties
10 W ・ mono x 1
3840 x 2160 punten
Ingangssignaal
Aansluitingen
Videosignalen
Modelnaam
LX-MH502Z
Mini-Dsub15 x 2
WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/
SXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC
Vanaf verbonden computers:
3840 x 2160/WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/
FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Vanaf verbonden AV-apparatuur:
2160p/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Analoge pc-invoer/analoge pc-uitvoer
HDMI x 2
Digitale pc/digitale video-ingang
Mini-jack x 2
Audio-ingang x 1, audio-uitgang x 1
Dsub9
RS-232C-verbinding
RJ-45 x 2
Netwerkverbinding (100BASE-TX/10BASE-T)/HDBaseT-ingang
Usb-mini-B
Servicepoort
Usb-type-A
Stroom-uitgang
Digitale pc
TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
Analoge pc
0,7 Vp-p, positieve polariteit, impedantie = 75 Ω
Horizontale / verticale synchronisatie: TTL-niveau, negatieve of
positieve polariteit
Impedantie = 600 Ω of meer
Analoge pc-ingang
HDMI-ingang
Audio
Bedrijfstemperatuur
39 / 37dB (Lichtbronmodus: Normal/Eco): 4K-verschuiven AAN
37 / 35dB (Lichtbronmodus: Normal/Eco): 4K-verschuiven UIT
0°C (32°F) ~ 40°C (104°F)
Voeding
AC 100 V~240 V 50 / 60 Hz
Ruis
Maximaal energieverbruik AC 100 V~120 V; 550 W (Normal), < 400 W (Eco)
AC 220 V~240 V; 510 W (Normal), < 380 W (Eco)
AC 100 V~120 V; < 0,4 W (Lan: Uit), < 1,5 W (Lan: Aan)
Energieverbuik in
stand-bymodus
AC 220 V~240V; < 0,5 W (Lan: Uit), < 2 W (Lan: Aan)
Specificaties
61
Modelnaam
LX-MH502Z
Afmetingen
B: 450 mm, H: 154 mm, D: 379 mm / B: 17,7", H: 6.1", D:15,0"
(zonder uitsteeksels: B: 450 mm, H: 125 mm, D: 379 mm /
B: 17,7", H: 4,9", D: 15,0")
Ongeveer 9,3 kg (20,5 lbs)
Gewicht
Afstandsbediening, batterijen voor de afstandsbediening,
stroomkabel, pc-kabel, Belangrijke informatie en Garantiekaart
Accessoires
• *1 Conform ISO21118-2012
• Als tijdens het projecteren de omgevingstemperatuur stijgt, wordt de lichtuitvoer wellicht
verlaagd.
• Als u de projector gedurende langere tijd onafgebroken gebruikt, kunnen de optische
onderdelen sneller verslijten.
• De specificaties en het uiterlijk van de projector kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Afmetingen
450 mm (B) x 154 mm (H) x 379 mm (D)
379
450
154
Eenheid: mm
Tolerantie: ±2 mm
Timingdiagram
Ondersteunde timing voor D-sub-ingang
• Ondersteunde PC-timingen
Resolutie
Modus
720 x 400
720 x 400_70
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
640 x 480
62
Specificaties
Vernieuwingsfrequentie (Hz)
70,087
59,940
72,809
75,000
85,008
Horizontale
frequentie (kHz)
31,469
31,469
37,861
37,500
43,269
Klok (MHz)
28,3221
25,175
31,500
31,500
36,000
Resolutie
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
640 x [email protected] Hz
832 x [email protected] Hz
1024 x [email protected] Hz
1152 x [email protected] Hz
1920 x [email protected] Hz
Modus
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120 (Reduce
Blanking)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120 (Reduce
Blanking)
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 720_120
1280 x 768_60
(Reduce Blanking)
1280 x 768_60
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_120 (Reduce
Blanking)
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1280 x 960_85
1360 x 768_60
WXGA+_60 (Reduce
Blanking)
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
(Reduce Blanking)
1680 x 1050_60
MAC13
MAC16
MAC19
MAC21
1920 x 1080_60
(Reduce Blanking)
Vernieuwingsfrequentie (Hz)
60,317
72,188
75,000
85,061
Horizontale
frequentie (kHz)
37,879
48,077
46,875
53,674
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
75,00
60
120
67,500
45,000
90,000
108,000
74,250
148,500
60
47,396
68,25
59,870
59,810
74,934
84,880
47,776
49,702
62,795
71,554
79,5
83,500
106,500
122,500
119,909
101,563
146,25
60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
60
55,469
88,75
59,887
59,978
60,000
55,935
65,317
75,000
106,500
121,750
162,000
59,883
64,674
119,000
59,954
66,667
74,546
75,020
75,06
65,290
35,000
49,722
60,241
68,68
146,250
30,240
57,280
80,000
100,00
60
67,5
148,5
Klok (MHz)
40,000
50,000
49,500
56,250
Specificaties
63
Ondersteunde timing voor HDMI (HDCP)/HDBaseT-ingang
• Ondersteunde PC-timingen
Resolutie
640 x 480
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
1360 x 768
1440 x 900
1400 x 1050
1600 x 1200
1680 x 1050
640 x [email protected] Hz
832 x [email protected] Hz
64
Specificaties
Modus
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
720 x 400_70
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120 (Reduce
Blanking)
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_85
XGA_120 (Reduce
Blanking)
1152 x 864_75
1280 x 720_60
1280 x 720_120
1280 x 768_60
(Reduce Blanking)
1280 x 768_60
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_120 (Reduce
Blanking)
SXGA_60
SXGA_75
SXGA_85
1280 x 960_60
1280 x 960_85
1360 x 768_60
WXGA+_60 (Reduce
Blanking)
WXGA+_60
SXGA+_60
UXGA
1680 x 1050_60
(Reduce Blanking)
1680 x 1050_60
MAC13
MAC16
Vernieuwingsfrequentie (Hz)
59,940
72,809
75,000
85,008
70,087
60,317
72,188
75,000
85,061
Horizontale
frequentie (kHz)
31,469
37,861
37,500
43,269
31,469
37,879
48,077
46,875
53,674
119,854
77,425
83,000
60,004
70,069
75,029
84,997
48,363
56,476
60,023
68,667
65,000
75,000
78,750
94,500
119,989
97,551
115,500
75,00
60
120
67,500
45,000
90,000
108,000
74,250
148,500
60
47,396
68,25
59,870
59,810
74,934
84,880
47,776
49,702
62,795
71,554
79,5
83,500
106,500
122,500
119,909
101,563
146,25
60,020
75,025
85,024
60,000
85,002
60,015
63,981
79,976
91,146
60,000
85,938
47,712
108,000
135,000
157,500
108
148,500
85,500
60
55,469
88,75
59,887
59,978
60,000
55,935
65,317
75,000
106,500
121,750
162,000
59,883
64,674
119,000
59,954
66,667
74,546
65,290
35,000
49,722
146,250
30,240
57,280
Klok (MHz)
25,175
31,500
31,500
36,000
28,3221
40,000
50,000
49,500
56,250
Resolutie
Modus
1024 x [email protected] Hz
1152 x [email protected] Hz
MAC19
MAC21
1920 x 1080_60
(Reduce Blanking)
3840 x 2160_30
3840 x 2160_60 (alleen
via HDMI-2 poort)
1920 x [email protected] Hz
3840 x 2160
3840 x 2160
Vernieuwingsfrequentie (Hz)
75,020
75,06
Horizontale
frequentie (kHz)
60,241
68,68
60
67,5
148,5
30
67,5
297
60
135
594
Klok (MHz)
80,000
100,00
• Ondersteunde video-timingen
Timing
Resolutie
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/24P
1080/25P
1080/30P
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
2160/24P
2160/25P
2160/30P
720 (1440) x 480
720 x 480
720 (1440) x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160 (alleen
via HDMI-2 poort)
3840 x 2160 (alleen
via HDMI-2 poort)
2160/50P
2160/60P
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
Pixelklokfrequentie (MHz)
15,73
31,47
15,63
31,25
37,5
45,00
27
28,13
33,75
28,13
33,75
56,25
67,5
54
56,25
67,5
59,94
59,94
50
50
50
60
24
25
30
50
60
50
60
24
25
30
27
27
27
27
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
74,25
148,5
148,5
297
297
297
112,5
50
594
135
60
594
Specificaties
65
Projectorbediening
Besturingsopdrachten
U kunt deze projector bedienen door opdrachten te versturen via de CONTROL-poort of de
LAN-poort.
Systeemvereisten
CONTROL-poort
RS-232C
Aansluitkabel
Communicatiemodus
Baud-ratio
Tekenlengte
Pariteitscontrole
Stopbits
Stroombeheer
HDBaseT
RJ45 (CAT5e of
Dsub9
beter)
RS-232-C asynchroon,
half-duplexcommunicatie
9600
9600
8-bit
Geen
1-bit
Geen
LAN
RJ45
TCP/IP
TCP/IP-verbinding
WEB: 80
Besturingscommando (Telnet): 33336
Crestron Control: 41794
FLASH UI: 843
Poort
Besturingsopdracht
Functie
Voeding
Bronselectie
Beeldmodus
66
Lezen/Schrijven
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Lezen
Projectorbediening
Bediening
Ingeschakeld
Uitschakelen
Aan/uit-status
COMPUTER
HDMI 1
HDMI 2
HDbaseT
Huidige bron
Presentatie
Standaard
sRGB
Film
DICOM
Gebruiker 1
Gebruiker 2
Beeldmodus
Opdracht (ASCII)
pow=on<CR>
pow=off<CR>
pow=?<CR>
sour=RGB<CR>
sour=hdmi<CR>
sour=hdmi2<CR>
sour=hdbaset<CR>
sour=?<CR>
appmod=preset<CR>
appmod=std<CR>
appmod=srgb<CR>
appmod=movie<CR>
appmod=dicom<CR>
appmod=user1<CR>
appmod=user2<CR>
appmod=?<CR>
Functie
Lezen/Schrijven
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Beeldinstelling Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Bediening
Contrast +
Contrast Contrast-waarde
Helderheid +
Helderheid Helderheid-waarde
Kleur +
Kleur Kleur-waarde
Tint +
Tint Tint-waarde
Scherpte +
Scherpte Scherptewaarde
Huidskleur +
Huidskleur Huidskleur-waarde
KleurtemperatuurWarm
KleurtemperatuurNormal
Kleurtemperatuur-Koel
Kleurtemperatuur
Status
Beeldverhouding 4:3
Beeldverhouding 16:9
Beeldverhouding 16:10
Beeldverhouding
automatisch
Beeldverhouding
werkelijk
Beeldverhouding
Status
Overscanaanpassing +
Overscanaanpassing Overscanaanpassingwaarde
Auto
Rood effect +
Rood effect Waarde van Rood
effect
Groen effect +
Opdracht (ASCII)
con=+<CR>
con=-<CR>
con=?<CR>
bri=+<CR>
bri=-<CR>
bri=?<CR>
color=+<CR>
color=-<CR>
color=?<CR>
tint=+<CR>
tint=-<CR>
tint=?<CR>
sharp=+<CR>
sharp=-<CR>
sharp=?<CR>
skintone=+<CR>
skintone=-<CR>
skintone=?<CR>
ct=low<CR>
ct=mid<CR>
ct=high<CR>
ct=?<CR>
asp=4:3<CR>
asp=16:9<CR>
asp=16:10<CR>
asp=auto<CR>
asp=real<CR>
asp=?<CR>
overscan=+<CR>
overscan=-<CR>
overscan=?<CR>
auto<CR>
rgain=+<CR>
rgain=-<CR>
rgain=?<CR>
ggain=+<CR>
Projectorbediening
67
Functie
Lezen/Schrijven
Bediening
Schrijven
Groen effect Waarde van Groen
Lezen
effect
Schrijven
Blauw effect +
Schrijven
Blauw effect Waarde van Blauw
Lezen
effect
Schrijven
Rode hoek +
Schrijven
Rode hoek Lezen
Waarde van Rode hoek
Schrijven
Groene hoek +
Schrijven
Groene hoek Waarde van Groene
Lezen
hoek
Schrijven
Blauwe hoek +
Beeldinstelling
Schrijven
Blauwe hoek Waarde van Blauwe
Lezen
hoek
Schrijven
Gammaselectie-1,6
Schrijven
Gammaselectie-1,8
Schrijven
Gammaselectie-2,0
Schrijven
Gammaselectie-2,1
Schrijven
Gammaselectie-2,2
Schrijven
Gammaselectie-2,3
Schrijven
Gammaselectie-2,4
Schrijven
Gammaselectie-2,5
Schrijven
Gammaselectie-2,6
Schrijven
Gammaselectie-2,8
Lezen
Gammaselectiestatus
Schrijven
Opstartscherm -Logo
Schrijven
Opstartscherm -Zwart
Schrijven
Opstartscherm -Blauw
Schrijven
Opstartscherm Status
Achtergrondkleur Schrijven
Zwart
GebruiksinAchtergrondkleur Schrijven
stellingen
Blauw
Achtergrondkleur Schrijven
Groen
Achtergrondkleur
Lezen
statussen
ProjectorpositieSchrijven
Voorkant
68
Projectorbediening
Opdracht (ASCII)
ggain=-<CR>
ggain=?<CR>
bgain=+<CR>
bgain=-<CR>
bgain=?<CR>
roffset=+<CR>
roffset=-<CR>
roffset=?<CR>
goffset=+<CR>
goffset=-<CR>
goffset=?<CR>
boffset=+<CR>
boffset=-<CR>
boffset=?<CR>
gamma=1.6<CR>
gamma=1.8<CR>
gamma=2.0<CR>
gamma=2.1<CR>
gamma=2.2<CR>
gamma=2.3<CR>
gamma=2.4<CR>
gamma=2.5<CR>
gamma=2.6<CR>
gamma=2.8<CR>
gamma=?<CR>
splash=canon<CR>
splash=black<CR>
splash=blue<CR>
splash=?<CR>
background=black<CR>
background=blue<CR>
background=green<CR>
background=?<CR>
pp=FT<CR>
Functie
Lezen/Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Gebruiksinstellingen
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Lezen
Bediening
ProjectorpositieAchterkant
ProjectorpositiePlafond achter
ProjectorpositiePlafond voor
Projectorpositiestatus
Ingangssignaal
automatisch zoeken
Aan
Ingangssignaal
automatisch zoeken Uit
Ingangssignaal
automatisch zoeken
status
Weergaveduur menu Altijd aan
Weergaveduur menu 5 sec
Weergaveduur menu 10 sec
Weergaveduur menu 15 sec
Weergaveduur menu 20 sec
Weergaveduur menu 25 sec
Weergaveduur menu 30 sec
Weergaveduur menu
Status
Menupositie - Midden
Menupositie - Links
bovenaan
Menupositie - Rechts
bovenaan
Menupositie - Rechts
onderaan
Menupositie - Links
onderaan
Menupositie Status
Herinnering - Aan
Herinnering - Uit
Herinnering Status
Direct inschakelen-Aan
Direct inschakelen-Uit
Direct inschakelenStatus
Opdracht (ASCII)
pp=RE<CR>
pp=RC<CR>
pp=FC<CR>
pp=?<CR>
qas=on<CR>
qas =off<CR>
qas =?<CR>
menutime=on<CR>
menutime=5s<CR>
menutime=10s<CR>
menutime=15s<CR>
menutime=20s<CR>
menutime=25s<CR>
menutime=30s<CR>
menutime=?<CR>
menuposition=center<CR>
menuposition=tl<CR>
menuposition=tr<CR>
menuposition=br<CR>
menuposition=bl<CR>
menuposition=?<CR>
reminder=on<CR>
reminder=off<CR>
reminder=?<CR>
directpower=on<CR>
directpower=off<CR>
directpower=?<CR>
Projectorbediening
69
Functie
Lezen/Schrijven
Lezen
Schrijven
Lampbesturing Schrijven
Schrijven
Lezen
Lezen
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Diverse
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Lezen
Schrijven
Schrijven
Lezen
70
Projectorbediening
Bediening
Lichttijd in uur
Normale modus
Ecomodus
360 & portret
Lichtmodusstatus
Modelnaam
Zwart beeld Aan
Zwart beeld Uit
Zwart beeld status
Menu Aan
Menu Uit
Omhoog
Omlaag
Rechts
Links
Enter/OK
Taal (Language) +
Taal (Language) Taal (Language) Status
Automatisch
uitschakelen -uit
Automatisch
uitschakelen - 5 min
Automatisch
uitschakelen - 10 min
Automatisch
uitschakelen - 15 min
Automatisch
uitschakelen - 20 min
Automatisch
uitschakelen - 25 min
Automatisch
uitschakelen - 30 min
Automatisch
uitschakelen Status
Hoogtemodus Aan
Hoogtemodus Uit
Hoogtemodus status
Toetsvergrendeling
Aan
Toetsvergrendeling Uit
Toetsvergrendelingstatus
Opdracht (ASCII)
ltim=?<CR>
lampm=lnor<CR>
lampm=eco<CR>
lampm=portrait<CR>
lampm=?<CR>
modelname=?<CR>
blank=on<CR>
blank=off<CR>
blank=?<CR>
menu=on<CR>
menu=off<CR>
up<CR>
down<CR>
right<CR>
left<CR>
enter<CR>
lang=+<CR>
lang=-<CR>
lang=?<CR>
apoff=dis<CR>
apoff=5<CR>
apoff =10<CR>
apoff =15<CR>
apoff =20<CR>
apoff =25<CR>
apoff =30<CR>
apoff =?<CR>
highaltitude=on<CR>
highaltitude=off<CR>
highaltitude=?<CR>
keylock=on<CR>
keylock=off<CR>
keylock=?<CR>
Controlerespons
Type
Voorwaarde
Schrijven Gelukt
Lezen
Gelukt
Respons
Echo van
commando
Resultaat van
aanvraag
Commando kan
in sommige
Schrijven gevallen niet
Item blokkeren
worden
uitgevoerd
Schrijven
Commando is
incorrect
Commando is
Schrijven incorrect of te
groot
Voorbeeld
< BLANK=ON<CR>
> BLANK=ON
< BLANK=?<CR>
> BLANK=ON
Bij LAN-stand-by AAN:
< BLANK=ON<CR>
> Item blokkeren
Niet-ondersteund < BLANK=ONN<CR>
item
> Niet-ondersteund item
Voorbeeld 1:
<BLANK=ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNN<CR>
> Onjuist formaat
Onjuist formaat
Voorbeeld 2:
<BLANKONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNN<CR>
> Onjuist formaat
• Wanneer de projector geen <CR> heeft ontvangen om een opdracht binnen 5 seconden te
voltooien, treedt een time-out op en dient u de opdracht opnieuw te verzenden.
• Niet hoofdlettergevoelig.
Projectorbediening
71
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON U.S.A. INC.
One Canon Park, Melville, New York 11747, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANON EUROPE LTD.
3 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET United Kingdom
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
YT1-7561-000
©CANON INC.2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement